REFERAT

BURSA DE VALORI BUCURESTI

Cuprins :

1. 2. 3. 4. 5.

Generalitati referitoare la piata de capital...................... 3 Scurt istoric al Bursei de Valori Bucuresti..................... 5 Organizarea BVB…........................................................... 6 Sistemul de tranzactionare…......................................... 10 Indicii Bursei de Valori Bucuresti.................................. 11

1.Generalitati referitoare la piata de capital
Piata de capital reprezintǎ o piatǎ specializatǎ unde se întâlnesc si se regleazǎ în mod liber cererea si oferta de active financiare pe termen mediu si lung. Concret, este vorba despre o piatǎ pe care se tranzactioneazǎ în mod liber valori mobiliare, piatǎ ce are drept rol principal mobilizarea capitalurilor persoanelor fizice sau juridice care economisesc (cumpǎrǎtorii de actiuni si obligatiuni) si care urmǎresc plasarea profitabilǎ a acestor capitaluri; aceste fonduri sunt atrase de cǎtre emitentii de actiuni/obligatiuni, care sunt în cautare de capital în vederea finantǎrii unor proiecte de investitii. Piata de capital prezintǎ interes si din alte puncte de vedere, permitând preluarea controlului asupra unor societǎti prin achizitii semnificative de actiuni sau obtinerea unor câstiguri pe termen scurt prin specularea modificǎrilor de curs ale valorilor mobiliare. În functie de momentul în care se realizeazǎ tranzactia , piata de capital, ca mecanism de legǎturǎ între detinatorii de fonduri excedentare (investitorii) si utilizatorii de fonduri (emitentii de titluri financiare), se împarte în douǎ segmente: - Piata primarǎ: reprezintǎ piata pe care emisiunile noi de valori mobiliare sunt negociate pentru prima datǎ. Ea este un mijloc de distribuire a titlurilor de catre utilizatorii de fonduri si de plasament în titluri, din partea detinatorilor de fonduri. Concret, este vorba de procesul prin care intermediarii financiari, care, de regulǎ, fac legatura între societatea emitentǎ si investitori, se obligǎ sǎ plaseze valorile mobiliare nou emise în schimbul unui comision; - Piata secundarǎ. Odatǎ puse în circulatie valorile mobiliare pe piata primarǎ, acestea fac obiectul tranzactiilor pe piata secundarǎ. Functionarea efectivǎ a pietei secundare se realizeazǎ prin intermediul pietelor de negocieri sau organizate: este în principal vorba de bursa de valori, pe de o parte, si de piata extrabursierǎ, piata interdealeari sau "la ghiseu " (engl. OTC - Over the Counter Market). Aceasta piata îndeplineste, ca si cea primara, un rol de concentrare a cererii si ofertei de titluri, dar a unei cereri si oferte derivate, care se manifesta dupa ce piata titlurilor s-a constituit1[1].

1

• Creazǎ oportunitǎti investitionale pentru micii investitori: spre deosebire de alte activitǎti economice care necesitǎ mobilizarea unui capital mare. în consecintǎ. derivate ale acestora. reglementarea tranzactiilor pe piata OTC este fǎcutǎ de asociatiile dealerilor. pe care se încheie tranzactii referitoare la valori mobiliare. care actioneazǎ ca dealeri ("la ghiseul" acestora). ele promovând astfel comertul si industria . Pe aceasta din urmǎ. în general. Pe pietele OTC accesul este mai larg. cât si pentru titlurile tranzactionate. de a deveni actionarii unor societǎti profitabile. agentilor de bursǎ impunându-li-se sǎ respecte anumite obligatii. lipsa unei localizǎri fixe. preturile pentru un anumit titlu financiar pot sǎ varieze de la un dealer la alt dealer. • Mobilizarea economiilor private pentru investitii: investirea economiilor private în tilturi de valoare duce la o mai bunǎ alocare a resurselor. în cadrul burselor de valori aceastǎ reglementare este mai fermǎ si mai cuprinzǎtoare. La bursǎ. În timp ce. nu acelasi lucru se poate spune despre piata OTC. Datoritǎ concentrǎrii ordinelor si a mecanismului tranzactional. • Îmbunǎtǎtirea modului de conducere a companiilor: având o multitudine de proprietari. Pe piata OTC. cât si micilor investitori. al accesului la piatǎ. fiecare persoanǎ achizitionând cantitatea de titluri de valoare pe care si-o permite din punct de vedere material. La nivelul economiei.Diferenta dintre cele douǎ forme ale pietei de capital secundare (bursa si piata OTC) se manifestǎ la nivelul localizǎrii tranzactiilor. bursa diminueazǎ inegalitǎtile generate de veniturile foarte mari deoarece multi oameni au posibilitatea de a obtine o parte din profiturile obtinute de afaceri care au fost înfiintate de alte persoane . Pietelor interdealeri le sunt specifice tranzactiile care se realizeazǎ prin negocieri directe între vânzǎtor si cumpǎrǎtor. un segment al pietei financiare. care altfel ar fi fost consumate sau imobilizate în depozite bancare. tranzactiile se realizeazǎ în oficiile societǎtilor financiare. Bursa de valori este una din cele mai importante institutii ale economiei de piatǎ. în timp ce în cazul burselor de valori. sunt mobilizate si redirectionate. acest lucru realizându-se prin diferite sisteme de tranzactie bazate pe licitatie publicǎ. Realizarea tranzactiilor la bursǎ este supusǎ unor atât unor reguli instituite prin lege. precum si al cursurilor pentru titlurile negociate. În ceea ce priveste accesul la piatǎ. tendinta de a-si îmbunǎtǎti standardele si eficienta managerialǎ pentru a satisface cât mai bine cerintele actionarilor sǎi. bursa îndeplineste mai multe roluri3[3] : • Acumularea de capital pentru întreprinderi: bursa le oferǎ companiilor posibilitatea de a acumula capitalul necesar extinderii acestora prin vânzarea de titluri financiare cǎtre publicul investitor . Asadar. în cadrul bursei acesta este limitat la membrii bursei si la titlurile acceptate în bursǎ. companiile au. acest lucru datorându-se faptului cǎ ele sunt stabilite în urma unor negocieri izolate2[2]. cât si regulamentului bursei. o clǎdire cu o salǎ pentru negocieri. • Redistribuirea veniturilor : oferind posibilitatea unui spectru larg de persoane de a cumpǎra diferite titluri si. bursa oferǎ o altǎ sursǎ de venituri si celor cu economii mici . tranzactiile cu titluri financiare se desfǎsoarǎ într-un spatiu delimitat. atât pentru clienti. al cadrului juridic. a unei clǎdiri în care sǎ se desfǎsoare toate negocierile fiind caracteristicǎ acestei piete. rolul de contraparte în tranzactie fiind jucat de dealer. deoarece fondurile. în cadrul bursei se formeazǎ un curs unic pentru tilturile negociate. al modalitǎtii de negociere. o piatǎ secundarǎ organizatǎ. negocierea si executarea contractelor se efectueazǎ de cǎtre un personal specializat. Astfel. 2 3 . investitia fǎcutǎ pe pietele bursiere este posibilǎ atât marilor. bani. transparentǎ si supravegheatǎ.

Preturile titlurilor tranzactionate tind sǎ creascǎ sau sǎ rǎmânǎ stabile atunci când societǎtile si economia în general aratǎ semne de stabilitate. bursa fiind închisa apoi pe perioada primului razboi mondial. Bursa de Valori Bucuresti si-a început activitatea în mod efectiv. ea ofera investitorilor garantie morala si securitate financiara prin masurarea continua a lichiditatii valorilor mobiliare înscrise la cota. moment în care erau cuprinse la cota bursei actiunile a 93 de societati si 77 de titluri cu venit fix (tip obligatiuni). De-a lungul existentei sale.1995 a Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare. si care are ca scop oferirea unui cadru organizat si legal pentru întâlnirea cererii cu oferta de capital pe termen mediu si lung. Dupa o perioada de întrerupere de 50 de ani. societatile de valori mobiliare membre ale Asociatiei Bursei au putut negocia 905 actiuni a 6 societati comerciale cotate. În cadrul primei sedinte de tranzactionare. • de a contribui la formarea unor preturi care sǎ reflecte în mod corespunzǎtor relatia cerere-ofertǎ. de asigurare a unor nivele de eficienta si lichiditate corespunzatoare pentru titlurile tranzactionate. La 1 decembrie 1882 a avut loc deschiderea oficiala a Bursei de Valori Bucuresti (BVB). realizând primele tranzactii la data de 20 noiembrie 1995. Dupa redeschiderea sa. evolutia cursurilor la bursǎ poate fi un indicator al trendului general de la nivelul economiei. Bursa de Valori îndeplineste rolul preponderent pe care îl are pe piata de capital româneasca prin respectarea unor cerinte de transparenta a pietei bursiere. 2. încheie bilant contabil si 4 . • de a disemina aceste preturi cǎtre publce • • 3. activitatea bursei a fost afectata de evenimentele social-politice ale vremii.04.Scurt istoric al Bursei de valori Bucuresti Activitatea bursiera în tara noastra dateaza din anul 1839. Bursa completeaza circuitele necesare pentru ca resursele financiare disponibile în piata de capital sa poata ajunge în zonele productive. de a contribui la cresterea lichiditǎtii valorilor mobiliare prin concentrarea în piatǎ a unui volum cât mai mare de valori mobiliare. publicata în Monitorul Oficial. Conform site-ului oficial a Bursei de Valori Bucuresti4[4]. a urmat o perioada de sapte ani de cresteri spectaculoase. în general. prin întemeierea burselor de comert. la societatile comerciale emitente de titluri. desfasurându-si activitatea pe principiul autofinantarii.Organizarea BVB Bursa de Valori Bucuresti a fost înfiintatǎ pe baza Deciziei nr. pretul actiunilor societǎtilor tranzactionate creste si scade în functie de fortele pietei. iar peste o saptamâna a aparut si cota bursei. protectia investitorilor. 20/21.• Barometru al economiei: la bursǎ. În concluzie. BVB este investitǎ cu personalitate juridicǎ. Dupa aprobarea de catre Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare a Regulamentelor si Procedurilor de functionare si operare. în incinta pusa la dispoztie de Banca Nationala a României. care le pot utiliza în mod eficient. Bursa de Valori Bucuresti este constituita ca o institutie publica non-profit. Astfel. prin fondarea Asociatiei Bursei de catre 24 de societati de valori mobiliare. urmata de o perioada tot de sapte ani de scadere accelerata si se întrerupe în anul 1941. rolul pe care aceasta îl îndeplineste este: de a furniza o piatǎ organizatǎ pentru tranzactionarea valorilor mobiliare. Bursa de Valori Bucuresti s-a redeschis la 23 iunie 1995.

indiferent de data dobândirii acestei calitǎti. În exercitarea dreptului sǎu de proprietate.principiul autonomiei . procedurile si orice alte reglementǎri emise de cǎtre Bursǎ si Comisia Nationalǎ a Valorilor Mobiliare. legate si subventii. Activitatea Comisiilor Speciale ale Bursei este guvernatǎ de urmǎtoarele principii : 1. Bursa a beneficiat de finantare de la bugetul de stat în primul an de activitate. 2. Bursa de Valori îndeplineste rolul preponderent pe care îl are pe piata de capital româneascǎ prin respectarea unor cerinte de transparentǎ a pietei bursiere.principiul obiectivitǎtii. Astfel.principiul protectiei investitorilor. constituie la dispozitia sa si utilizeazǎ fonduri bǎnesti în conditiile legii. regulamentele. Ea detine cu titlu de proprietate bunurile din patrimoniul sǎu si este abilitatǎ sǎ primeascǎ donatii.are cont bancar. Comitetul numeste si Directorul General al Bursei care este responsabil cu conducerea executivǎ a activitǎtii institutiei. Calitatea de membru al Asociatiei Bursei este dobânditǎ la data înscrierii societǎtii de valori mobiliare autorizate sǎ negocieze în Bursǎ în Registrul de Asociati. protectia investitorilor. precum si cu reprezentarea ei. Comisiile Speciale care îsi desfǎsoarǎ activitatea pe lângǎ Comitetul Bursei sunt organe cu caracter decizional si consultativ. de asigurare a unor nivele de eficientǎ si lichiditate corespunzǎtoare pentru titlurile tranzactionate. la data adoptǎrii hotǎrârii de admitere în Asociatie de cǎtre Comitetul Bursei. mecanisme si proceduri adecvate pentru efectuarea continuǎ. Activitatea sa se desfǎsoarǎ în conformitate cu prevederile Legii nr. Bursa se autofinanteazǎ din comisioanele percepute conform reglementǎrilor bursiere. alesi de cǎtre Asociatia Bursei. prin activitatea intermediarilor autorizati a unor sisteme. ea oferǎ investitorilor garantie moralǎ si securitate financiarǎ prin mǎsurarea continuǎ a lichiditǎtii valorilor mobiliare înscrise la cotǎ. fiecare societate de valori membrǎ având dreptul la un vot în adunǎrile generale ale Asociatiei. În cadrul BVB functioneazǎ trei astfel de comisii: Comisia de Eticǎ si Conduitǎ. Board of Governors). 5 6 . 3. Comisarul General al Bursei este un reprezentant al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare. Acesta este format din 9 reprezentanti. Membrii Asociatiei Bursei sunt societǎtile de valori mobiliare si primesc din partea Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare "Autorizatia de Negociere în Bursǎ"6[6]. Asociatia Bursei de Valori Bucuresti reprezintǎ organul suprem de luare a deciziilor privind activitatea bursierǎ. Membrii Asociatiei Bursei se bucurǎ în mod egal de toate drepturile conferite de calitatea de membru. care are rolul de a supraveghea si controla activitatea bursierǎ. Produse Noi. Conducerea BVB este realizatǎ de cǎtre Comitetul Bursei (engl. 52/1994 în scopul realizǎrii unei piete organizate pentru negocierea valorilor mobiliare admise la cotǎ si al asigurǎrii publicului. foloseste si dispune în mod autonom de bunurile pe care le are în patrimoniu în directia realizǎrii scopului pentru care s-a înfiintat. Înscrierea în acest registru se efectueazǎ de cǎtre secretariatul Asociatiei Bursei. Membrii vor respecta Statutul Asociatiei Bursei. Bursa posedǎ. Comisia de Înscriere la Cotǎ si Comisia de Dezvoltare. Bursa completeazǎ circuitele necesare pentru ca resursele financiare disponibile în piata de capital sǎ poatǎ ajunge în zonele productive. care le pot utiliza în mod eficient. Ele sunt înfiintate prin decizii ale Comitetului Bursei. la societǎtile comerciale emitente de titluri. ordonatǎ si echitabilǎ a tranzactiilor cu valori mobiliare5[5].

• furnizarea de informatii într-un mod care sǎ asigure publicului investitor accesul echitabil la informatiile necesare luǎrii deciziei de a investi. denumita si Categoria PLUS Categoria PLUS este o categorie specialǎ în cadrul cǎreia pot fi incluse actiunile înscrise atât în cadrul Categoriei de bazǎ. Pentru înscrierea la categoria I. 7 . cât si în cadrul Categoriei I. care va fi fǎcutǎ de cǎtre institutii specializate. • plata comisioanelor în conformitate cu prevederile procedurilor Bursei.4. • încheierea Angajamentului de înscriere si mentinere la Cota Bursei. 3. Rolul Comisiei de Înscriere la Cotǎ constǎ în asigurarea unei activitǎti unitare. ordonate si eficiente de înscriere. • certificarea datelor furnizate de cǎtre emitent. promovare. Includerea sau excluderea actiunilor în sau din Categoria PLUS nu are nici un efect asupra mentinerii acestora în Categoria de bazǎ sau în Categoria I. sectorul valorilor mobiliare emise de cǎtre stat.principiul rolului activ. • libera transferabilitate a valorilor mobiliare. sectorul valorilor mobiliare emise de persoane juridice române : 2. autoritǎti ale administratiei publice centrale si locale si alte autoritǎti. la cele prezentate se adaugǎ urmǎtoarele7[7]: • emitentul trebuie sǎ-si fi desfǎsurat activitatea în ultimii 3 ani. • numirea unei persoane de legǎtura permanentǎ cu Bursa. în functie de respectarea unor cerinte specifice. în calculul profitului net nu se ia în considerare profitul aferent venitului financiar. • emitentul trebuie sǎ fi obtinut profit net în ultimii 2 ani de activitate. pentru înscrierea la categoria de bazǎ. în mǎsura în care este abilitatǎ prin reglementǎrile respective. cu exceptia fuziunilor si divizǎrilor dacǎ cel putin una dintre societǎtile implicate în fuziune sau divizare a desfǎsurat activitate în ultimii 3 ani. Societǎtile de valori mobiliare emitente pot solicita înscrierea valorilor mobiliare la Cota Bursei de Valori Bucuresti la categoria a II-a (de bazǎ) sau la categoria I. 5. Cota Bursei de Valori Bucuresti Cota Bursei de Valori Bucuresti este structuratǎ în trei sectoare: 1. • înregistrarea la Oficiul de Evidentǎ a Valorilor Mobiliare. Sectorul valorilor mobiliare emise de persone juridice române este organizat pe trei categorii : • categoria a II-a sau categoria de bazǎ • categoria I • categoria plusului de transparentǎ. trebuie respectate urmǎtoarele cerinte: • efectuarea unei oferte publice primare. sectorul international. Astfel. • înregistrarea valorilor mobiliare prin evidentiere în cont sau prin imobilizare conform procedurilor Bursei. retrogradare si retragere de la Cota Bursei a valorilor mobiliare. Comisia de Eticǎ si Conduitǎ urmǎreste respectarea prevederilor Codului de Eticǎ si Conduitǎ si ale reglementǎrilor Bursei.principiul promovǎrii dezvoltǎrii pietei bursiere.

g. • cel putin 15% din numǎrul actiunilor emise si aflate în circulatie trebuie sǎ fie detinute de cel putin 1. c. e. orase. de catre autoritati ale administratiei publice centrale si locale si de catre alte autoritati sunt de drept admise la Cota. Procentul de minim 30% mentionat mai sus trebuie sǎ reprezinte minim 50. rezultatele financiare anuale. judete.800 de actionari trebuie sǎ detinǎ un numǎr de actiuni a cǎror valoare totalǎ minimǎ sǎ fie de 100. În cadrul Categoriei PLUS pot fi incluse numai actiunile înscrise în cadrul sectorului valorilor mobiliare emise de persoane juridice române. raportul anual. • Bursa poate aprecia competenta profesionalǎ si integritatea moralǎ a personalului de conducere a emitentului. în care sunt cuprinse cel putin urmatoarele informatii: a. cât si în limba engleza. persoane juridice române. Pentru a avea înscrise valorile mobiliare în cadrul sectorului international. b. trebuie sǎ fie detinute de cel putin 1000 de detinǎtori.000 lei. persoane juridice straine. formularele de procura speciala pentru participarea la adunarea generala. d. . Obligatiunile si alte valori mobiliare emise de catre stat. f. excluzând persoanele implicate si angajatii emitentuluis fiecare dintre acesti 1. deciziile consiliului de administratie care pot avea un impact semnificativ asupra pretului de piata. precum si aspecte legate de activitatea economico-financiarǎ a acestuia. cu mentiunea de a avea respectivele valori mobiliare depozitate la o societate comerciala de depozitare colectiva a valorilor mobiliare desemnata de Bursa. Procentul de minim 15% mentionat mai sus trebuie sǎ reprezinte minim 75.• capitalul social trebuie sǎ fie de cel putin echivalentul în lei a 8 milioane EURO la cursul BNR. situatia cu privire la tranzactiile prin care administratorii si conducerea executiva achizitioneaza sau înstraineaza actiuni detinute de acestia la societatea comerciala emitenta. sa convoace adunarea generala extraordinara a actionarilor având pe ordinea de zi modificarea actelor constitutive în sensul: . excluzând persoanele implicate si angajatii emitentului. în termen de trei luni. cum ar fi capitalul circulant. comune. b.000 de obligatiuni. informatiile din pagina de Web vor fi prezentate atât în limba româna. în momentul primirii de catre Bursa de Valori Bucuresti a respectivului document de emisiune si a platii comisionului prevazut în procedurile Bursei. • emitentul detine o pagina proprie de Web. emitentii acestora.includerii tuturor normelor cuprinse în Codul de conducere si administrare a societatilor comerciale ale caror actiuni sunt incluse în Categoria PLUS. semestriale. semnat de reprezentantii legali. fluxul de lichiditati etc. raportul semestrial si rapoartele curente.emitentul trebuie sǎ prezinte un plan de afaceri pentru urmǎtorii doi ani calendaristici. convocarile si hotarârile Adunarilor Generale ale Actionarilor. vor trebui sa întruneasca conditiile pe care trebuie sa le îndeplineasca si emitentii autohtoni. daca sunt îndeplinite cumulativ urmatoarele cerinte: • emitentul îsi asuma printr-un angajament.000 lei. orice alte informatii cu caracter public pe care Bursa le considera necesare h. cât si potrivit Standardelor Internationale de Contabilitate.800 de actionari. .: a. accesibila prin Internet. emitentul trebuie sǎ prezinte cash-flow pentru ultimul an calendaristic de activitate.000 de actiuni sau • cel putin 30% din numǎrul obligatiunilor emise si aflate în circulatie.eliminarii oricaror prevederi contrarii normelor cuprinse în Cod. obligatia ca. fiecare dintre acesti 1000 de detinǎtori trebuie sǎ detinǎ un numǎr de obligatiuni a cǎror valoare totala minimǎ sǎ fie de 300. trimestriale si toate anexele acestora întocmite atât potrivit legii contabilitatii.

flexibil. • cetǎtenia sau nationalitatea. Informatiile continute în Registru se referǎ la : • numele si prenumele sau denumirea persoanelor fizice. adicǎ Registrul Bursei de Valori Bucuresti. O caracteristicǎ importantǎ a noului sistem este acceptarea ordinelor de la distantǎ. sectiunea conturilor clientilor care au cont deschis la o societate de valori mobiliare. dispunând de o gamǎ largǎ de optiuni care permit configurarea si adaptarea lui la cerintele unei piete de capital moderne. în primul rând.Registrul Bursei de Valori Bucuresti Bursa de Valori asigurǎ si tinerea unor evidente cu privire la valorile mobiliare tranzactionate. • numǎrul valorilor mobiliare detinute.lot. În cadrul noului sistem de tranzactionare distingem urmǎtoarele piete disponibile: regular. cu un grad ridicat de accesibilitate prin cǎi de comunicatie deschise si sigure8[8]. HORIZON TM. aplicându-se totodatǎ si criteriul diversificǎrii activitǎtii societǎtilor respective. sistem realizat cu tehnologie de ultima orǎ. sell out. sectiunea conturilor proprii ale societǎtilor de valori mobiliare. Registrul Bursei este organizat în trei sectiuni: 1. clientul semneazǎ un ordin în urma cǎruia actiunile detinute de cǎtre acesta sunt transferate din sectiunea 1 în sectiunea 2 a Registrului Bursei. 4. Sistemul se remarcǎ si prin calitatea lui de a permite interconectarea facilǎ cu alte sisteme bursiere si aceastǎ calitate este deosebit de importantǎ în contextul international al cooperǎrii regionale al burselor de valori din zona balcanicǎ. fiecare broker putând tranzactiona din propiul birou prin aceastǎ facilitate creatǎ de "remote trading". buy in. Registrul Actionarilor si Registrul Obligatiunilor. • domiciliul sau sediul social. 5. respectiv juridice. Aceste societǎti sunt selectate exclusiv din cadrul societǎtilor listate la Categoria I a Bursei de Valori Bucuresti. care sunt cuprinse în Registrul Actiunilor. 2.Indicii Bursei de Valori Bucuresti Indicele BET (Bucharest Exchange Trading) Indicele BET a fost creat. respectiv tranzactionarea de la distantǎ . deal. 8 . • tipul si clasa valorilor mobiliare detinute. hibridǎ.Sistemul de tranzactionare Bursa de Valori Bucuresti a implementat un nou sistem de tranzactionare. odd . valorilor mobiliare necotate. Noul sistem de tranzactionare este un sistem flexibil. • numǎrul de identificare. în scopul reflectǎrii tendintei de ansamblu a preturilor corespunzǎtoare celor mai lichide si active 10 societǎti tranzactionate în cadrul BVB. sectiunea conturilor clientilor care nu au un cont deschis la o societate de valori mobiliare. ofertelor publice. 3. de cotatii. La deschiderea unui cont la o societate de valori mobiliare.

INDICE SECTORIAL PENTRU FONDURI DE INVESTIŢII) Acest indice este primul indice sectorial lansat de BVB la 1 Noiembrie 2000. un indice din generatia a doua. lansat în mai 1998. foloseste formula mediei preturilor medii ale actiunilor.Un alt scop pentru care a fost creat acest indice a fost furnizarea unei baze adecvate pentru tranzactionarea instrumentelor derivate pe indici (index opus si contracte futures) pentru a asigura mecanisme de acoperire a riscului pentru investitori.C (BUCHAREST EXCHANGE TRADING . Necesitatea creǎrii acestui indice compozit a fost impusǎ si de cresterea numǎrului de societǎti listate la BVB. Continuitatea si comparabilitatea valorilor indicelui sunt asigurate de un factor de corectie. Indicele BET este calculat ca o medie ponderata cu capitalizarea a preturilor celor mai 10 lichide actiuni cotate la Bursa de Valori Bucuresti. Metoda de calcul este identicǎ cu cea aplicatǎ pentru indicii BET si BET-C. Metodele de ajustare a acestui indice sunt modificarea factorilor de ponderare si modificarea valorii indicelui prin aplicarea unui factor de corectie (regulǎ similarǎ cu cea utilizatǎ pentru indicii BET si BET-C). s-a nascut ca un raspuns dat necesitatii unei reprezentari complete a evolutiei preturilor tranzactionate la Bursa de Valori Bucuresti. iar noile cotate sunt automat incluse a doua zi dupa formarea pretului de piata.INDICE COMPOZIT) Indicele compozit BET-C. Indicele BET-FI (BUCHAREST EXCHANGE TRADING . Indicele BET . . Singura regulǎ privind includerea unui fond de investitii în indicele BET-FI este ca acesta sǎ fie listat la BVB. BET-FI reflectǎ tendinta de ansamblu a preturilor fondurilor de investitii tranzactionate în cadrul Bursei de Valori Bucuresti. Portofoliul indicelui contine toate titlurile listate. care este însasi valoarea indicelui în ziua anterioara modificarii compozitiei cosului indicelui. Marimea indicelui din fiecare zi este raportata la marimea indicelui corespunzatoare din data de referinta. Factorul de ponderare pentru un simbol inclus în indicele BET-FI este numǎrul de actiuni al simbolului respectiv. ponderata cu capitalizarea bursiera. BET-C. Proiectul BVB de creare a indicelui BET a beneficiat de asistenta acordatǎ de Institutul Austriac de Studii Avansate.