www.glassrpske.

com

DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE, BAWALUKA

Proizvedeno U SRPSKOJ

na{e je
Srijeda, 16. januar 2013. Broj 13.028 Godina LXX Cijena 0.80 KM

BOQE
SPORT
Komatina: Ne prijetimo, ali Crvena zvezda pada u Lakta{ima
странa 52

VIJESTI

Bosi}: SDS ostaje dosqedna sporazumu sa SNSD-om

HRONIKA DRU[TVO

странa 2

Qekari iz Srpske odlaze u Wema~ku i Sloveniju

странa странa 7

Institut za nestala lica BiH platio 10.700 KM

Uprkos ni`im cijenama prodaja nekretnina u RS i daqe u padu

Ma{ovi} junior lupa automobile, dr`ava pla}a
странa 5 U ste~aj pro{le godine oti{lo 296 preduze}a u RS

JA NAJLO[Iu ja proda posqedwe tri godine

Veliki broj firmi namjerno gurnut u ste~aj
странa 13 Filmski i muzi~ki festival u Drvengradu

Prepolovqena prodaja stanova
Cijene stanova pale za oko 20 odsto, ali to je jo{ nedovoqno da bi se prodaja pove}ala uzimaju}i u obzir na{ standard, naglasio Vu~i} Broj ugovorenih stambenih kredita kod IRB-a u 2012. godini dvostruko mawi od broja ugovorenih kredita u 2008. godini
странa 6
Vlada i sindikati uprave, pravosu|a i obrazovawa nisu postigli sporazum

"Kustendorf" danas otvara vrata
странa 25

Vuk Jeremi} organizovao proslavu Srpske nove godine u Wujorku

странa 17

"Mar{ na Drinu" usred UN

Doma}in koncerta bio generalni sekretar Ujediwenih nacija Ban Ki Mun, koji je izrazio nadu da }e nastup beogradskog hora "Viva voks" inspirisati svijet da "podigne glas i uputi apel za pravdu i mir u svijetu"

Nema dogovora o pove}awu cijene rada
странa 3

2 srijeda, 16. januar 2013. GLAS SRPSKE

Vijesti dana
Mahinacije sa dr`avqanstvima u Srebrenici

U Evropi svi znaju koliko ima koza, krava, pa i divqih `ivotiwa, a mi ne znamo koliko imamo stanovnika. Neboj{a Radmanovi}, predsjedavaju}i Predsjedni{tva BiH

Bi}e saslu{an i ]amil Durakovi}
SREBRENICA - Po naredbi Okru`nog tu`ila{tva Bijeqina, ko je vodi is tra gu o poni {tewu upi sa u kwige dr`avqana BiH u Srebrenici, na~elnik ove op{tine ]amil Durakovi} idu}ih dana trebalo bi da bude ispitan kao svjedok, saznaje "Glas Srpske". Portparol CJB Srebrenica Aleksandra Simojlovi} potvrdila je ju~e da su slu`benici srebreni~ke policije saslu{ali A. H. Prema nezvani~nim informacijama, rije~ je o na~elniku op{tinskog Odjeqewa za op{tu upravu Azri Hasi}.

Predsjedni{tvo Srpske demokratske stranke o zajedni~kom djelovawu stranaka iz RS na nivou BiH

Istraga o uni{tavawu naoru`awa

Majki}: Komisija ~eka rezultate Tu`ila{tva

SDS dosqedna sporazumu sa SNSD-om
SDS i SNSD ne nastupaju zajedno u Sarajevu zato {to se vole i imaju zajedni~ke interese, ve} radi dobrobiti Republike Srpske i wenog naroda. Nadam se da }e se SNSD u skorije vrijeme izjasniti da li napu{ta platformu, rekao Bosi}
PI[E: GORAN ANDRI] krozrs@glassrpske.com

SARAJEVO - Od Tu`ila{tva BiH o~ekujem rezultate istrage jer im je prije tri mjeseca dostavqen izvje{taj Istra`ne komisije Parlamenta BiH za provjeru zakonitosti procesa uni{tavawa municije i minsko-eksplozivnih sredstava, naoru`awa i vojne opreme. Izja vi la je to "Gla su Srpske" predsjedavaju}i Istra `ne ko mi si je Du {an ka

Majki} dodaju}i da je u Tu`ila{tvo li~no odnijela i dopunu tog izvje{taja koju su zahtijevali. "Glas Srpske" u julu je objavio da je u izvje{taju Istra`ne komisije, pored ostalog, navedeno da je oru`je uni{tavano nezakonito za {ta su odgovorni Mi nis tar stvo od bra ne i Oru `a ne sna ge BiH. G. M.

OHR o karti "Nove Evrope"

Me|unarodno pravo {titi teritoriju BiH
SARAJEVO - BiH je jedinstvena suverena dr`ava, wena unutra{wa struktura definisana je Dejtonskim mirovnim sporazumom, a suverenitet i teritorijalni integritet zagarantovan po me|unarodnom pravu i o tome se ne mo`e pregovarati. Saop{tila je to ju~e Kancelarija visokog predstavnika u BiH (OHR) komentari{u}i kartu "Nove Evrope" koju su sa~inili ruski eksperti, a koja prikazuje Evropu 2035. godine na kojoj nema BiH, prenijele su agencije. Ruski eksperti sa~inili su na osnovu dokumenata ameri~ke CIA, ruske slu`be GRU i jo{ nekoliko izvora kartu Evrope 2035. godine prema kojoj }e BiH podijeliti Srbija i Hrvatska, a Velika Albanija bi}e stvorena ujediwewem Albanije sa Kosovom i dijelom Makedonije.

IS TO^NA ILIYA Predsjednik Srpske demokratske stranke (SDS) Mladen Bosi} rekao je da ova stran ka os ta je dosqedna sporazumu sa SNSD-om o zajedni~kom djelovawu na nivou BiH, dok u Re pu bli ci Srpskoj ostaje opozicija. Pred sjedni{ tvo SDS-a razmatralo je na ju~era{woj sjednici aktuelnu politi~ku situaciju i zajedni~ko djelovawe sa SNSD-om na nivou BiH. Bosi} je na konferenciji za novi na re u Is to~noj Iliyi poslije sjednice Predsjedni{tva pozvao SNSD da se izjasni da li napu{ta platformu sa SDS-om ili ne. - SDS i SNSD ne nastupaju zajedno u Sarajevu zato {to se vole i imaju zajedni~ke interese, ve} radi dobrobi ti Re pu bli ke Srpske i

wenog naroda. SNSD ima mogu}nost da napusti platformu i da sa SDP-om zajedno ide u vlast bez SDS-a. Nadam se da }e se u skorije vrijeme izja sni ti da li na pu {ta ju platformu - rekao je Bosi}. On je naglasio da unutarstrana~ki interesi ne mogu biti ispred interesa Srpske, posebno jer je sporazum do sada ve} oja~ao status Republike Srpske u zajedni~kim organima. Istakao je da, ako su istupi zvani~nika SNSD-a Neboj{e Radmanovi}a i Igora

Radoji~i}a posqedwih dana "ta~ni", platforma }e nastaviti da `ivi, uprkos nesuglasicama. Govore}i o socijalnoj i ekonomskoj situaciji, Bosi} je kazao da je ona u RS posebno te{ka. - Konsta tova li smo da najve}u odgovornost za to snosi vlast koja nema odgovora na sada{wa aktuelna pitawa i probleme. Sve dok se ne povra ti povje rewe u qude iz vlasti ima}emo nestabilnu situaciju - ocijenio je Bosi}. Govore}i o osnivawu ka-

nala na hrvatskom jeziku, Bosi} je naglasio da nema ni{ta protiv toga.

STRANA^KI interesi ne mogu biti ispred interesa RS
- Ali se mo ra prona }i adekvatno rje{ewe za na~in finansirawa tog kanala, s ob zi rom na to da ovaj sa da{wi na~in ni je do bar. Na{ kona~an stav o tom prijedlogu zakona zavisi}e od toga ka ko }e pro }i na {i amandmani o na~inu finansirawa javnih servisa u BiH - naglasio je Bosi}. Ponovo upitan o imovini poli ti ~a ra u Re pu bli ci Srpskoj i BiH, Bosi} je rekao da se sva "imovina koja nema pokri}e treba oduzeti ili da za wu budu pla}ene da`bine, jer je nastala zahvaquju}i nekom obliku korupcije".

SNSD
Potpredsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Igor Radoji~i} izjavio je u ponedjeqak da bi bilo dobro nastaviti partnerstvo SNSD-a i SDS-a na nivou BiH. - Organi SNSD-a nisu razmatrali prekid saradwe sa SDS-om. Ukoliko SDS to bude uradila, to je wihova stvar - rekao je Radoji~i}.

Milan Mandi} o potrazi za tijelima ubijenih Srba u Sarajevu

www.glassrpske.com
Samo bi trebali svi do posqedweg Srbina i qudi dobre voqe da napravimo peticiju protiv Haga i wenih sudija i poslati je pojedina~no svim predsjednicima svake zemqe na ovom svijetu pa nek bar razmisle za{to se to srpski narod bori i `ali, samo bi trebalo da {to vi{e javnost na svijetu zna {ta sudije u Hagu rade i kakav re`im sprovode nad Srbima. Molim sve do posqedweg Srbina na ovom svijetu i sve qude dobre voqe da se ukqu~e u ovu podr{ku, ovo je vi{e nepodno{qivo {ta rade SRPSKOM NARODU, ovo je sramota cijeloga svijeta. \oko Kara} I niko ne spomiwe status EU do 2035. g. ?!?!?!?! Branko Bera

Na Alipa{inom poqu bi}e obavqena nova ekshumacija
ISTO^NO SARAJEVO Na lokalitetu sarajevskog naseqa Alipa{ino poqe ponovo }e biti obavqena ekshumacija ~im to dozvole vre menski uslovi, rekao je ju~e predsjednik Udru`ewa porodica nestalih sarajevsko-romanijske regije Milan Mandi}. Pojasnio je da to ne}e biti nastavak ranije prekinute ekshumacije, ve} nova kojom }e biti obuhva}ena ve}a povr{ina, prenijele su agencije. - Ekshumacija }e biti ponovqena, jer je utvr|eno da na ovom lokalitetu postoje ko{tani uzorci qudskog porijekla. Sada }e mo ko pa ti u du`ini od stotinu i vi{e me ta ra uz ko ri to ri je ke Miqacke i 30 i vi{e metara po {irini - rekao je Mandi} i dodao da }e se ovaj put materijal prosijavati da ne bi promakle sitnije kosti, nakit i drugi dokazi. Naglasio je da je rukovodilac posebnog odjeqewa za ratne zlo~ine Tu`ila{tva BiH Vesna Budimir obe}ala da }e ona biti postupaju}i tu`ilac kada bude vr{ena nova ekshumacija. Ekshumacija na Ali pa {i nom poqu, gdje se vjeruje da su pokopani sarajevski Srbi ubijeni 1992. godine, prekinuta je 16. novembra, poslije tri dana rada. se u budu}em periodu raditi i ekshumacije na Darivi i na Kazanima. - Kompletna lokacija na Kazanima se mora o~istiti od qudskih ostataka, a tek poslije toga mo`emo pri~ati o najavqenom postavqanu spomen-plo~e - rekao je Mandi}. Naglasio je da }e uputiti zahtjev da u Parku pisaca kod Saborne crkve u Sarajevu bude napravqen memorijalni centar za sve nevino stradale Srbe u Sarajevu.

EKSHUMACIJE ]E biti obavqene i na Darivi i Kazanima
Mandi} je istakao da }e

GLAS SRPSKE srijeda, 16. januar 2013. 3

Parafiran protokol o saradwi tu`ila{tava BiH i Srbije
SARAJEVO - Protokol o saradwi tu`ila{tava Srbije i BiH u progonu po~inilaca ratnih zlo~ina je parafiran i u toku su aktivnosti u vezi s dogovorom o datumu i mjestu za wegovo potpisivawe, objavili su federalni mediji pozivaju}i se na izvore u Tu`ila{tvu BiH. Protokolom o saradwi Tu`ila{tva BiH i Tu`ila{tva za ratne zlo~ine Srbije predvi|eni su modaliteti razmjene dokaza i informacija u predmetima ratnih zlo~ina. Su|ewa za ratne zlo~ine u skladu sa pomenutim protokolom, vodi}e se u zemqi gdje osumwi~eni, odnosno optu`eni, ima prebivali{te, {to podrazumijeva rje{avawe problema nedostupnosti velikog broja optu`enih za ratne zlo~ine.

Vlada i sindikati uprave, pravosu|a i obrazovawa nisu postigli sporazum

Nije postignut dogovor o pove}awu cijene rada
FOTO: V. TRIPI]

Postignut dogovor o minimumu procesa rada, ali nema sporazuma o pove}awu minimalne cijene rada. Nismo postigli saglasnost o pove}awu cijene rada. Nismo sre}ni {to smo morali da idemo na smawewe plata, ali to je jedan od na~ina da garantujemo zaposlenima da }e dobiti plate, ka`e Re{i}eva
PI[E: MARINA ^IGOJA marinacigoja@glassrpske.com

Predstavnici Sindikata uprave na sastanku u Vladi

li da idemo na smawewe plata, ali ovo je jedan od na~ina da garantujemo svim zaposlenima da }e dobiti plate - rekla je Re{i}eva. Predsjednik Sindikata uprave Tomislav Vrhovac istakao je da je obaveza poslodava ca bi la da pri je ~e ti ri godine donesu uredbu o minimalnom procesu rada, ali da to nisu uradili dok nije najavqen {trajk. - Prije dono{ewa odluke o {trajku ra|ena je anketa i 95 do 98 odsto zaposlenih se izjasnilo da }e {trajkovati kazao je on.

Obrazovawe
Sindikat obrazovawa, nauke i kulture RS je sa timom Vlade dogovorio da se instrukcija direktorima osnovnih i sredwih {kola o obezbje|ivawu minimalnog procesa rada preformuli{e. Iz Ministarstva prosvjete i kulture RS ju~e je saop{teno da se korekcije unose s obzirom na to da Sindikat smatra da se tekst instrukcije mo`e shvatiti kao pritisak na ~la nove Sin di ka ta da odustanu od {trajka, iako to nije bila namjera Ministarstva. Razgovor izme|u predstavni ka sin di ka ta i Ministarstva unutra{wih poslova po~eo je ju~e kasno poslije podne, a do zakqu~ewa ovog broja "Glasa Srpske" nije bio poznat wegov ishod. Predsjednik Sindikata MUP-a Du{ko Jandri} rekao je "Glasu Srpske" pred po~etak sastanka da "ministri nemaju mandat da razgovaraju o wihovom osnovnom zahtjevu koji se odnosi na pove}awe cijene rada na 110 KM". - Bez premijera ne mo`emo posti}i saglasnost - rekao je Jandri}.

BAWALUKA - Zaposleni u upravi, pravosu|u i obrazovawu Republike Srpske ostali su pri odlu ci da 21. januara stupe u generalni {trajk, nakon {to ni ju~e sa predstavnicima Vlade nije postignut dogovor o pove}awu cijene rada sa 100 na 110 KM.

Pravosu|e i uprava
Ministar pravde RS Gorana Zlatkovi} rekla je posli je sas tan ka Mi rovnog ti jela, ko je su for mi ra li pred sta vni ci sin di ka ta i Ministarstva, da je dogovoren minimum procesa rada, ali da nije postignut sporazum o pove}awu minimalne cijene rada na 110 KM. - Sindikat je iskqu~iv

kada je u pitawu pove}awe cijene rada. Predlo`ili smo da Sindikat pravosu|a prihvati smawewe plata za prvih {est mjeseci, a da u tom periodu razgovaramo o zajedni~kim rje {ewima - na gla si la je Zlatkovi}eva i dodala da }e u petak biti odr`an i sastanak pregovara~kog tima o ovom pitawu. Zlatkovi}eva je rekla da }e svim pravosudnim institucijama i kazneno-popravnim zavodima biti poslata i instrukcija kako da sprovode rje{ewe o minimumu procesa rada. - Pritvorski predmeti su prioritet, a predsjednici sudova i glavni tu`ioci odredi}e koji su drugi predmeti hitni - kazala je ona. Predsjednik Sindikata pravosu|a RS Sini{a Petrovi} rekao je da dogovoreni minimum procesa rada zna~i da }e u pravosudnim institu-

cijama za vrijeme {trajka raditi 20 odsto radnika, odnosno da }e se ispo {tova ti hitni slu~ajevi, vanredne siPredstavnici Sindikata pravosu|a

tu aci je, kao i pri tvor ski predmeti. - Ostajemo pri zahtjevu da cijena rada bude pove}ana na

110 KM i mo`emo razgovarati jedino o tome da se ona primjewuje u sqede}ih {est mjeseci, a da se u tom periodu pregovara - rekao je Petrovi} i dodao da zaposleni u pravosu|u ne}e prihvatiti prijedlog Ministarstva da u idu}ih {est mjeseci budu smawene plate.

SINDIKAT tra`i da cijena rada iznosi 110 umjesto 100 KM
Ministar uprave i lokalne samouprave RS Lejla Re{i} rekla je poslije sastanka sa Sindikatom uprave da je ve}ina republi~kih uprava, ministarstava i republi~kih upravnih organizacija donijela akte o minimalnom procesu rada. - Nismo postigli saglasnost o pove}awu cijene rada. Nismo sre}ni {to smo mora-

SINDIKAT
Predsjednik Sindikata uprave Vrhovac tvrdi da "postoje odre|eni pritisci na zaposlene u organima uprave da ne smiju {trajkovati". On ka`e da je sindikalna organizacija Fonda zdravstva RS jednoglasno donijela odluku o stupawu u {trajk, da bi nedugo poslije toga predsjednik Sindikata odustala od {trajka.

U eksploziji na univerzitetu SDS predlo`ila zamjenika na~elnika Srebrenice u Alepu poginulo 15 qudi
ALEP - U eksploziji na Univerzitetu u Alepu poginulo je najmawe 15, a raweno na desetine qudi, objavila je Sirijska opservatorija za qudska prava, a prenijele agencije. Uzrok eksplozije jo{ nije poznat, a prema navodima sirijske organizacije sa sjedi{tem u Londonu dogodila se na prostoru izme|u studentskog doma i Arhitektonskog fakulteta u okviru univerziteta koji predstavqa najvi{u akademsku instituciju u Alepu. Si rij ska dr`a vna tele vi zi ja je ja vi la da eksplozi ja predstavqa teroristi~ki ~in podsje}aju}i da se univerzitet nalazi u oblasti Alepa koju kontroli{u vladine snage. SREBRENICA - Op{tinski odbor SDS-a Srebrenica predlo`io je Biqanu Raki} za zamjenika na~elnika op{tine umjesto ranije predlo`ene Zore Petrovi}, prenijele su agencije. Predsjednik Op{tinskog odbora SDS-a Mom~ilo Cvjetinovi} je kazao da }e, ukoliko koalicioni partneri ne podr`e Raki}evu, mjesto zamjenika na~elnika prepustiti nekoj drugoj stranci, a da SDS dobije mjesto na~elnika za finansije koje je ranije dogovoreno za SNSD i na~elnika jednog odjeqewa koje je predvi|eno za kandidata iz SDA. Raki}eva je pro{le godine zavr{ila Ekonomski fakultet, a predsjednik srebreni~kog SNSD-a Radomir Pavlovi} je rekao da ova stranka ne}e dati podr{ku kandidatu bez ikakvog radnog iskustva za veoma va`no mjesto.

Identifikovani posmrtni ostaci Danice Marijanovi}
BAWALUKA - Na Gradskom grobqu u Bawaluci identifikovani su posmrtni ostaci Danice Marijanovi}, ro|ene 1937. godine, iz sela Zim~a kod Visokog, prenijele su agencije. Portparol Instituta za nestala lica BiH Lejla ^engi} je kazala da je porodica prihvatila identifikaciju Danice Marijanovi} koja }e danas biti sahrawena u ^itluku. Prema wenim rije~ima, Marijanovi}eva je nestala 25. aprila 1993. godine u Drvaru, a ekshumirana je 14. maja 2012. godine na grobqu Spasovine u Drvaru. Identifikaciju je obavio vje{tak sudske medicine Nermin Sarajli} po naredbi Kantonalnog tu`ila{tva Livno.

4 srijeda, 16. januar 2013. GLAS SRPSKE
FOTO: GLAS SRPSKE

Komentar dana
Pi{e: Dragana KELE^

Borjana KRI[TO,
potpredsjednik HDZ-a BiH, za "Glas Srpske"

Zbogom, pameti!
Moj drug studira medicinu u Bawaluci. Peta je godina, u roku daje ispite i mo`e se re}i da je dobar student. Ne ma ba{ mno go vre me na za dru{ tvo, a to opravdava {alom da za medicinu mora dobro da se #zagrije# stolica. Kada se vidimo obi~no zna re}i da jedva ~eka da zavr{i studije, spakuje kofere i ode u inostranstvo. Pitam ga - zbog ~ega? Zar kao qekar ne `eli posao ovdje? Na to on samo odmahne rukom i ka`e #Ma daj, ne budi luda, pa nisam se mu~io i u~io tolike godine da ovdje radim#. Na`alost, on nije jeNe mogu a da dini primjer kako mlane budem quta di u Republici Srpskoj kada znam da ovim razmi{qaju. I ne samo qudima koji su se mla di, ve} i oni ko ji {kolovali na ima ju po sao u stru ci, na{im fakultetima ali nastoje da zbog ve}e fali samo mali pla te i boqih uslo va podsticaj da se odu da rade preko grane. predomisle i To me quti! Quta sam raspakuju kofere. {to Republika Srpska sebi dozvoqava takav neNije nebitno i to {to su u {kolovawe zamisliv luksuz, te da, iako je mala i siromakadrova ulagana {na, godinama {koluje i sredstva svih qekare za Sloveniju, stanovnika ove Wema~ku, [vedsku... Zar zemqe, a koji }e da ove dr`ave dobiju tako sada kao jeftin i obrazovane stru~wake, a gotov proizvod biti da prstom nisu mrdnule, a dio zdravstvenog kamoli u wih ulagale! sistema tamo nekih Zar ima lo gi ke da bogatih dr`ava! pus ti mo one ko ji su nam i te ka ko po tre bni? Naravno da nema, posebno kada se zna koliko je te{ko i skupo zavr{iti medicinu! Ali eto, izgleda da mi {ko lu je mo ka dar, ko ji }e bi ti od ko ris ti dru gim zemqama. Dare`qivi smo, nema {ta! Ne mogu a da ne budem quta kada znam da ovim qudima koji su se {kolovali na na{im fakultetima fali samo mali podsticaj da se predomisle i raspakuju kofere. Nije nebitno i to {to su u {kolovawe kadrova ulagana i sredstva svih stanovnika ove zemqe, a koji }e sada kao jeftin i gotov proizvod biti dio zdravstvenog sistema tamo nekih bogatih dr`ava! Ova situacija nije alarmantna, ona je `alosna - ako za na{e qekare nema posla. Zar da ne lije~e qude u zemqi u kojoj su ro|eni, u kojoj su poha|ali studije, ve} da odlaze. Neva`no da li je ordinacija u selu ili u nekom velikom gradu. Titula i dva slova ispred imena zna~ila su mnogo. Zna~ila su status, ugled i privilegiju u dru{tvu. Danas je situacija izgleda malo druga~ija. Malo vi{e!

Kriza vlasti u FBiH do{la do vrhunca
Parlamentarna ve}ina koja ide na opciju izglasavawa nepovjerewa Vladi u skladu sa procedurama i zakonima i o tome obavje{tava me|unarodnu zajednicu vjerujem da }e FBiH kona~no vratiti u ustavne okvire, ka`e Kri{to
RAZGOVARALA: @EQKA DOMAZET glasss@teol.net

Organizatori donatorske ve~eri u Nevesiwu
Za obnovu hrama Svetog Kirila i Metodija na Oyaku na donatorskoj ve~eri prikupqeno 31.420 maraka.

Institucije BiH
Iako trenutno zakupquju vi{e od 44.000 metara kvadratnih prostora, koji godi{we pla}aju 9,4 miliona maraka, institucije BiH izrazile potrebu za jo{ toliko kvadrata.

a mene ne postoji ni predsjednik FBiH, ni vlast u ovom entitetu. Oni se ~esto pozivaju na Ustav i zakon zaboravqaju}i ~iwenicu da nisu u skladu sa Ustavom ni do{li na tu poziciju. Jedini na~in na koji se najbezbolnije mo`e iza}i iz krize jesu ostavke. Rekla je ovo u intervjuu "Gla su Srpske" pot pred sje dnik HDZ-a BiH Bor ja na Kri{to i dodala da HDZ sigurno ne}e unedogled ~ekati da se stvari u FBiH poslo`e kako to Ustav i zakoni nala`u. GLAS: Top tema politi~kih zbi vawa u BiH, ko ja traje ve} nekoliko mjeseci, jeste rekonstrukcija vlasti u FBiH. Koliko je izvjesno da se to zavr{i u skorije vrijeme? KRI[TO: Nova parlamentarna ve}ina, koja iz dana u dan ukazuje da se rekonstrukcija vlasti u FBiH treba desiti, uspjela je da napravi nekoliko iskoraka i sada mo`emo konstatovati da je kriza vlasti u FBiH do{la do samog vrhunca. O~igledno je i da se sve to oteglo, da se stvari komplikuju i da se kriza produbquje. ^ini mi se da svi oni koji se pozivaju na Ustav i zakon produbquju krizu, koja o~igledno od wih i zavisi. Ako ovu krizu {to prije rije{e i dozvole da do rekonstrukcije do|e, makar }e na taj na~in pokazati dio odgovornosti prema gra|anima, na

Z

koju se pozivaju. GLAS: Kako komentari{ete pona{awe predsjednika FBiH @ivka Budimira u cijeloj ovoj krizi? KRI [TO: Za me ne ne pos to ji ni pred sjednik FBiH, ni vlast u ovom entitetu. Oni se ~esto pozivaju na Ustav i zakon zaboravqaju}i ~iwenicu da nisu u skladu sa Ustavom ni do{li na tu poziciju. To {to rade nije ni{ta drugo do zamagqivawe o~iju i bacawe pra{ine javnosti u o~i, ~ime dodatno uslo`wavaju i produbquju krizu. Jedini na~in na koji se najbezbolnije mo`e iza}i iz krize jesu ostavke. Parlamentarna ve}ina, koja ide na opciju izglasavawa nepovjerewa Vladi u skladu sa procedurama i zakonima i o tome obavje{tava me|unarodnu zajednicu, vjerujem da }e FBiH kona~no vratiti u ustavne okvire. OHR tako|e mora ponijeti veliki dio odgovornosti za sve ovo, posebno zbog posqedica koje }emo zbog ovakve vlasti trp-

jeti dugi niz godina. Produ`avawem ove agonije BiH, a i FBiH tonu sve dubqe u bezakowe. GLAS: Do kada }e HDZ BiH ~ekati da se stvari u Federaciji poslo`e onako kako to Ustav i zakoni propisuju? Ve} su se ~ule najave da }ete ako se to ne dogodi brzo zajedno sa HDZ-om 1990. i}i u opoziciju?

PRAVO SVAKOG naroda da ima kanal na svom jeziku, pa i hrvatskog
KRI[TO: HDZ BiH sigurno ne}e unedogled ~ekati da se stvari u FBiH poslo`e kako to Ustav i zakoni nala`u, niti imamo namjeru snosi ti od govornost za sve proma{aje i propuste koje je ova nelegalna vlast u~inila. HDZ je odgovorna stranka i snaga u hrvatskom narodu i to je dokazala i na op{tim i lokalnim izborima. GLAS: Koliko se ova previrawa u FBiH mogu odraziti na fun kcioni sawe vlasti na nivou BiH, odnosno novu {estorku? KRI[TO: Sigurno je da se ne ri je {e na si tu aci ja u FBiH i te kako odra`ava na fun kcioni sawe vlas ti na nivou dr`ave. Sve ovo usporava BiH na wenom evropskom

putu i velika se energija tro{i na vra }awe vlas ti u FBiH u us ta vne okvi re. ^iwenica da polovina BiH funkcioni{e na neustavnim principima ne mo`e donijeti dobro ni BiH. GLAS: Savjet ministara usvojio je Prijedlog zakona kojim se predvi|a osnivawe kanala na hrvatskom jeziku. To je izazvalo o{tre reakcije. Kako Vi gledate na to pitawe? KRI [TO: Te meqno je pravo svakog naroda da ima medij na svom jeziku i ne vidim ni{ta sporno da na nivou BiH pos to ji ka nal na hrvat skom je zi ku. Sma tram da ne}e postojati toliki nedostatak sredstava i da je to mo gu }e za kon ski uredi ti. Stvari treba raditi sistemski i tre ba vi dje ti ka ko prikupqati taksu i kako je raspore|ivati. Mislim da bi pitawe raspodjele prihoda od RTV takse trebalo urediti u smislu da se napravi funkcionalnija raspodjela i da svi emi te ri do bi ju sred stva u skladu sa svojim zah tjevima i p o trebama.

DAN RS
GLAS: Vi i lider HDZ-a BiH Dragan ^ovi} prisustvovali ste proslavi Dana Republike Srpske. To je izazvalo negodovawe nekih zvani~nika u FBiH? KRI[TO: Zaista mi nije predstavqalo problem da se odazovem pozivu i prisustvujem proslavi Dana Republike Srpske. Bila sam i pro{le godine, iako sam ~esto izlo`ena kojekakvim osudama i pitawima za{to smo oti{li... U medijima se ~esto isti~e da na{ odlazak zna~i koje{ta. Samo postavqam pitawe sa druge strane: Republika Srpska je za mene entitet koji je po Dejtonskom sporazumu isto {to i Federacija.

GLAS SRPSKE srijeda, 16. januar 2013. 5

Institut za nestala lica BiH platio 10.700 maraka za popravku slu`benog terenca Amora Ma{ovi}a

Su|ewe Ratku Mladi}u

Ma{ovi} junior lupa automobile, dr`ava pla}a
Ta~no je da je Institut za tu namjenu isplatio 10.700 KM. Ja za to nisam dao saglasnost, ni odobrewe, jer za taj slu~aj nismo ispo{tovali procedure koje su propisane za javne nabavke ve}e od 6.000 KM. Revizija }e to kontrolisati, rekao Mi{i}
PI[E: GORAN MAUNAGA g.maunaga@glassrpske.com FOTO: ARHIVA Amor Ma{ovi}

Saslu{awe svjedoka zatvoreno za javnost
HAG - Su|ewe generalu Ratku Mladi}u nastavqeno je ju~e u Ha{kom tribunalu saslu{awem za{ti}enog svjedoka na sjednici zatvorenoj za javnost, javile su agencije. Ranije je re~eno da }e ovaj svjedok dati iskaz posredstvom video-linka, ali nije saop{teno o kojim doga|ajima daje iskaz, niti gdje se on nalazi. Po okon~awu ovog svjedo~ewa, najvjerovatnije danas, bi}e nastavqeno davawe iskaza Munire Selmanovi}, koja je u ponedjeqak po~ela da svjedo~i. Ove sedmice kao svjedok bi trebalo da se pojavi i britanski general Majkl Rouz, koji je tokom 1994. godine bio komandant UNPROFOR-a u BiH.

Branislav Duki} i Nedeqko Mitrovi}

Hag prikriva zlo~ine nad Srbima u Srebrenici
BAWALUKA - Odluka pretresnog vije}a Ha{kog tribuna la da ne kada{wi ko man dant Ar mi je RBiH u Srebrenici Naser Ori} ne mora da svjedo~i po zahtjevu odbrane biv{eg predsjednika RS Radovana Karayi}a ima za ciq da prikrije zlo~ine po~iwene nad Srbima u Srebreni ci, sma tra pred sjednik Saveza logora{a RS Branislav Duki}. - Ne postoji nigdje praksa u svijetu, osim u Ha{kom tribunalu, da se uskrati optu`enom da dovede svjedoke da svjedo~e u wegovu korist - rekao je Duki}, prenijele su agencije. Predsjednik Organizacije porodica zarobqenih, pogi-

Branislav Duki}

BAWALU KA - Institut za nes ta la li ca BiH isplatio je 10.700 maraka za popravku slu`benog terenca "tojota kruzer" ~lana Kole gi ju ma di re kto ra tog instituta Amora Ma{ovi}a, koji je pro{le godi ne slu pao Ma {o vi }ev sin ko ji ni je za po slen u Institutu.

nulih boraca i nestalih civila RS Nedeqko Mitrovi} is ta kao je da i ta odlu ka potvr|uje da je Ha{ki sud antisrpski. - Ori} je krunski svjedok doga|aja u Srebrenici u periodu od 1992. do 1995. godine - istakao je Mitrovi}.

Proces protiv Radovana Karayi}a
ro po tpu no uni {tio o~ev slu`beni terenac. Po nagovoru Ma{ovi}a wegov voza~ Kemal Draganovi} je preuzeo odgovornost na sebe. O ovoj nesre}i u policiji nema zapisnika?! - ^lan Kolegijuma Milutin Mi{i} dva puta je odbi jao da se to sta vi na dnevni red sastanka Kolegijuma dok se potpuno ne ra{~isti kako je terenac uni{ten. Ali Ma {o vi} i Juri{i} su bez wega donijeli odluku, potpisali nalog i ra~unovodstvo je to isplatilo - ka`u u Institutu. Mi{i} ka`e da nije dao saglasnost za isplatu, jer o saobra}ajnoj nesre}i nije utvr|eno stvarno ~iweni~no stawe, ta~nije nije utvr|eno ko je odgovoran za nesre}u i da smatra da bez toga isplata nije smjela da bude izvr{ena. - Ta~no je da je Institut za tu na mje nu is pla tio 10.700 KM. Ja za to ni sam dao sa gla snost, ni odo brewe, jer za taj slu~aj nismo ispo{tovali procedure koje su propisane za javne nabavke ve}e od 6.000 KM. Revizija }e to kon troli sa ti i vidje}emo {ta }e oni re}i rekao je Mi{i}. Ovo je tre }i put da je uni{ten slu`beni automobil Instituta za koji je zadu `en Ma {o vi}. Te re nac "grand ~i ro ki" slu pan je 2000. godine, a poslije toga desila se jo{ jedna nesre}a na Romaniji, kad je za volanom bio Ma{ovi}.

Svjedo~e Garaplija, Kutiqero i Krsti}

MA[OVI] slupao tri slu`bena vozila
Ka ko je "Gla su Srpske" re kao izvor iz Insti tu ta, is pla tu je predlo `io Ma {ovi}, na {ta je pristao i ~lan Kolegijuma direktora Marko Juri{i}. ^lan Kolegijuma iz RS Milutin Mi{i} nije dao saglasnost za tu isplatu. "Glas Srpske" pi sao je ranije da je Ma{ovi}ev sin u saobra}ajnoj nesre}i sko-

OSIGURAWE
Zanimqivo je da je osigurawe za 25 vozila, koliko ih ima Institut, 2011. godine osiguravaju}oj ku}i BSO pla}eno 16.000 KM, a da je lani Grave osigurawu za isti broj vozila pla}eno ~ak 42.000 KM za wihovo osigurawe. Mi{i} ka`e da je iznos osigurawa vozila prevelik, da ne zna ko je potpisao ugovor sa Grave osigurawem, te da je taj ugovor napravqen mimo Zakona o javnim nabavkama, jer je umjesto na jednu, potpisan na dvije godine.

Zavr{ava se formirawe me|unarodnog istra`nog tima

Po~iwe nova istraga o pogibiji Trajkovskog
BAWALUKA - Istra`ni tim koji }e sprovesti novu istragu o pogibiji biv{eg predsjednika Makedonije Borisa Trajkovskog trebalo bi da bude kompletiran do sutra, kada bi Hrvatska trebalo da delegira svog ~lana komisije, kazao je "Glasu Srpske" savjetnik ministra transporta i komunikacija BiH i ~lan istra`nog tima Omer Kuli}. Prema wegovim rije~ima, istra`ni tim }e poslije ~etvrtka mo}i da po~ne da radi s obzirom na to da je Srbija delegirala svoje predstavnike u istra`ni tim koji }e ~initi 15 ~lanova iz SAD, Wema~ke, Srbije, Hrvatske, Makedonije i BiH.

HAG - Tokom ovog i idu }eg mje se ca na su |ewu ne ka da{wem predsjedniku RS Radovanu Karayi}u kao svjedoci odbrane pojavi}e se Radislav Krsti}, Edin Garaplija i @oze Kutiqero, potvrdila je ju~e portparol Sekretarijata i sudskih vije}a Ha{kog tribunala Magdalena Spalinska. - Oni }e se na su|ewu pojaviti nakon {to im je Tribunal izdao obavezuju}e naloge - precizirala je Spalinska, prenijele su agencije. Dodala je da postoje jo{ ~etiri nerije{ena zahtjeva Karayi}eve odbrane za izdavawe obavezuju}eg naloga za svjedo~ewe Slavka Budimira, Tonija Hola, Milo{a Tomovi}a i Drago{a Milankovi}a. Karayi} je 14. decembra pro{le godine podnio izmijeweni spisak svjedoka odbrane, a na wemu se nalazi 390 imena.

ISTRAGA bi mogla biti zavr{ena za pola godine do godinu
- Nadam se da }emo sve to zavr{iti u roku od pola go-

dine do godinu. Pregleda}emo sve {to je ranije ra|eno u ve zi sa ovim slu ~a jem, ukqu~uju}i pristigle primjedbe - rekao je Kuli}. Poslije izvje{taja nadle`nih organa u BiH o nesre}i ko ja se de si la 26. februara 2004. godine, kada je osim Trajkovskog poginulo i osam ~la nova dele ga ci je makedonske Vlade i posade, Skopqe je for mi ra lo svoj istra`ni tim ~iji ~lanovi

su {est godi na radi li na prikupqawu novih dokaza i do{li do novih relevantnih ~iweni ca, po sli je ~e ga je odlu~eno da se u BiH pokrene nova istraga. Pretpostavqa se da je do nesre}e do{lo kada je avion udario u planinu Hrgud kod Stoca. Olupine aviona prona|ene su u selu Bituwe pedese tak ki lo me ta ra od Mostara. V. K.

Truba~u Jovici Ajdarevi}u iz Vrawa, nekada{wem pobjedniku Gu~e, ukradena je truba vrijedna najmawe 1.000 evra, javile su agencije. Ajdarevi} je rekao da je truba nestala u nedjequ uve~e, poslije svirke na privatnoj `urci u Dowem Vrawu. - Du{a me boli jer sa wom radim punih 16 godina. Imam drugu, ali to nije to. Skoro 40 godina sviram i nikada niko nije ni poku{ao da mi ukrade alatku od koje `ivim rekao je Ajdarevi}, koji je kra|u prijavio policiji. Wegov orkestar osvajao je titule najboqeg orkestra u Gu~i 1988. i 1989. godine, a vo|a grupe Jovica progla{en je za majstora trube na tom festivalu 1995. godine.

6 srijeda, 16. januar 2013. GLAS SRPSKE

Josipovi} primio direktora "Jahorina film festivala"

Dru{tvo
FOTO: ARHIVA

ZAGREB - Predsjednik Hrvatske Ivo Josipovi} primio je dobitnike Poveqe Evropske federacije turisti~kih novinara (FEST) za 2012. godinu, me|u kojima i direktora "Jahorina film festivala" Mirka Despi}a, prenijele su agencije. Kao jedan od pokroviteqa nagrade, Josipovi} je

u ponedjeqak na Pantov~aku ~estitao Despi}u na ovom priznawu i istakao va`nost manifestacije kao {to je "Jahorina film festival" za promociju turizma u svijetu i doprinos evropskom putu BiH, saop{teno je iz "Jahorina film festivala".

Uprkos ni`im cijenama prodaja nekretnina u Srpskoj i daqe u padu

Borba protiv govora mr`we u BiH

Otkriti anonimne komentatore
SARAJEVO - Izvr{ni direktor Vije}a za {tampu Qiqana Zurovac je rekla da je ova institucija zajedno sa pravosu|em i policijom krenula u otkrivawe IP adresa i identifikaciju osoba koje {ire govor mr`we putem anonimnih komentara na portalima. - Oni {tete i samom portalu i gra|anima - poru~ila je Zurov~eva, prenijele su agencije. U toku 2012. godine Vije}e za {tampu u BiH primilo je 200 `albi, od kojih su se 64 odnosile na mogu}i govor mr`we. Ve}ina se ticala anonimnih komentara na internet portalima. - Govor mr`we nije sloboda govora, to je zloupotreba slobode govora i nije joj mjesto u medijima, zakqu~ak je projekta "Promocija profesionalizma i tolerancije u medijima u BiH".

Prepolovqena prodaja stanova
Do{lo do pada cijena za oko 20 odsto, ali to je jo{ nedovoqno da bi se prodaja pove}ala uzimaju}i u obzir na{ standard, naglasio Vu~i}
PI[E: MARINA ^IGOJA marinacigoja@glassrpske.com

FOND PIO RS

VO]ARI

Registracija za subvenciju struje do 31. januara
BAWALUKA - Fond penzijsko-invalidskog osigurawa RS poziva sve korisnike penzije do 200 maraka koji se do sada nisu registrovali i one kojima je u me|uvremenu do{lo do promjene adrese da se do 31. januara registruju kako bi ostvarili pravo na subvenciju elektri~ne energije za ~etvrti kvartal 2012. godine. Iz Fonda PIO je saop{teno da je uplata za subvenciju elektri~ne energije do sada realizovana za prvo polugodi{te i tre}i kvartal 2012. godine. D. K.

Tra`e mjere za{tite
BIJEQINA - U 2012. godini iz BiH je izvezeno vi{e od 20.000 tona vo}a vrijednosti 38 miliona KM, {to je smawewe u odnosu na 2011, kada je izvezeno vi{e od 29.000 tona vrijednosti 47 miliona KM, podaci su Uprave za indirektno oporezivawe. U istom periodu BiH je uvezla vi{e do 144.000 tona vo}a vrijednosti 122 miliona KM, prenijele su agencije. - Vo}ari u RS o~ekuju da }e ove godine wihova proizvodwa biti za{ti}ena zabranom uvoza u vrijeme berbe od polovine septembra do kraja godine, rekao je predsjednik Udru`ewa vo}ara Dragoja Doj~inovi}.

BAWALUKA - Cijene nekretnina u Srpskoj i daqe su u padu, ali i pored toga kupaca nema, pa je prodaja u pro{loj godi ni pa la i do 50 odsto u odnosu na godinu ranije, ka`u u agencijama za nekretnine. Direktor bawalu~ke agencije "3M" Manojlo Vu~i} ka`e da je kod wih prodaja lani pala za 50 odsto.

- Do{lo je i do pada cijena za oko 20 odsto, ali to je jo{ nedovoqno da bi se prodaja pove}ala uzimaju}i u obzir na{ standard - naglasio je Vu~i}. Prema wegovim rije~ima, cijene kvadrata u polovnim stanovima u Bawaluci kre}u se od 1.400 do 1.800 KM, dok se u novim stanovima kre}u do 2.500 KM. Vlasnica agencije "Mari} nekretnine" iz Modri~e Emilija Mari} ka`e da je 2012. godina po prodaji bila lo{ija i od 2011. i od 2010. godine. - Pad prodaje iznosio je od

15 do 20 odsto i time je nastavqen negativan trend koji se biqe`i posqedwih nekoliko godina. Qudi nemaju novca i prodaja je jednostavno stala naglasila je Mari}eva i dodala da je u ovom periodu do{lo i do zna~ajnog pada cijena nekretnina. Istakla je da se kvadrat stana sada kre}e od 600 do 800 maraka, a prije godinu ili dvije i{le su i do 1.100 maraka. Da se qudi sve te`e odlu~uju na kupovinu stanova, koji je skoro nemogu}e uzeti bez kredita, pokazuju i podaci Investiciono-razvojne banke RS.

IRB do sada je odobrila ukupno 3.833 stambenih kredi ta u vri jednos ti od 221 mi lion ma ra ka. Me |u tim, broj ugovorenih stambenih kredita u 2012. godini duplo je mawi od broja ugovore nih kredi ta u 2008. godini.

PRO[LA godina lo{ija i od 2011. i od 2010.
IRB je u 2008. godi ni imala ugovorenih 1.022 zahtjeva za kredit ukupne vrijednosti 55,8 miliona KM, dok je pro{le godine bilo svega 463 ugovora u vrijednosti od 29,5 miliona KM. Ipak, pre ma poda ci ma Agencije za bankarstvo RS ukupni stambeni krediti u RS na kraju tre}eg kvartala pro{le godine iznosili su 603,3 miliona KM i imali su stopu rasta od 1,5 odsto.

PAD I DAQE
Mari}eva ka`e da o~ekuje da }e cijene nekretnina padati i u idu}ih ~etiri ili pet godina, a da bi poslije toga moglo da do|e do vrtoglavog rasta. Vu~i} ka`e da i ono malo zainteresovanih za kupovinu stana ~ine mladi bra~ni parovi koji uzimaju kredite IRB-a.

Podaci Saveza sindikata RS o stawu u oblasti zapo{qavawa

Na putevima u BiH

U saobra}ajkama poginulo 13 djece
SARAJEVO - U saobra}ajnim nesre}ama u BiH u toku 2011. i u prvih deset mjeseci 2012. godine poginulo je 13 djece, te{ko je povrije|eno wih 250, a lak{e povrede zadobilo je 1.289 djece uzrasta do 14 godina, podaci su Federalne uprave policije i Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srpske, prenijeli su portali. Ve}ina stradalih bili su putnici u motornom vozilu, a najvi{e nesre}a desilo se u naseqenim mjestima. Nema evidencije da li su u trenutku nesre}e bili vezani sigurnosnim pojasom ili su bili smje{teni u autosjedalicama, ali je istra`ivawe Udru`ewa "Djeca" pokazalo da svijest roditeqa o potrebi kori{tewa autosjedalica i sigurnosnih pojaseva nije dovoqno razvijena.

Broj otpu{tenih mawi za 11 odsto
BAWALUKA - U Republici Srpskoj je lani u odnosu na 2011. godinu broj radnika koji su progla{eni tehnolo{kim vi{kom ili su bez posla ostali usqed zatvarawa preduze}a smawen za 11 odsto, podaci su Saveza sindikata RS. Pre ma tim poda ci ma, zakqu~no sa oktobrom pro{le godine, bez posla je ostalo 5.412 radnika, a po otpu{tawu predwa~i la su predu ze }a u pre ra |i va~koj in dus tri ji, trgovi ni, ugos ti teqstvu i gra|evinarstvu. Predsjednik Unije udru`ewa poslodavaca RS Ranko Mili} ka`e da su preduze}a definitivno u problemima i da ne mogu da sa~uvaju radna mjesta. - Trebaju nam nove mjere kako bi se sa~uvala postoje}a radna mjesta, jer dosada{we o~igledno nisu dale o~ekivane efekte, o ~emu svjedo~i i ovoliki broj otkaza - ka`e Mili}. On isti~e da su na snazi pritisci na poslodavce i zakonska rje{ewa koja ote`avaju da predu ze }e mo `e da funkcioni{e.

ZA PODSTICAJ razvoju privrede u buyetu 20 miliona
- Mnoga preduze}a zbog problema ne mogu da sa~uvaju postoje}e radnike, a kamoli da zapo{qava nove. Zbog toga je

neophodno {to hitnije da se reaguje, da se smawe nepotrebni nameti, jer }e samo tako boqe da funkcioni{e i cijela privreda - dodao je Mili}. Vlada Srpske u ovo go di{wem buyetu planirala je 20 miliona KM za podsticaj razvoja privrede, za koji lani nije bilo izdvajawa. Subvenci je za in ves ti ci je i za po{qavawe pove }a ne su sa milion na dva miliona KM. D. K.

GLAS SRPSKE srijeda, 16. januar 2013. 7

Elektronske oglasne plo~e u pravosudnim institucijama
DOBOJ - U pravosu|u BiH do kraja februara bi}e obavqena primjena elektronske oglasne plo~e na svim internet stranicama sudskih institucija u BiH, prenijele su agencije. Sprovo|ewe pilot faze primjene projekta elektronske oglasne plo~e bi}e obavqeno do kraja januara u Okru`nom privrednom sudu u Bawaluci i osnovnim sudovima u Derventi i Br~kom, kao i Op{tinskom sudu u Kowicu. Elektronska oglasna plo~a omogu}ava strankama u postupku i drugim zainteresovanim licima uvid u dokumenta koja su objavqena na oglasnoj plo~i u zgradi suda.

Nakon {to je Wema~ka donijela novi zakon o "uvozu" qekara

Qekari iz Srpske odlaze u Wema~ku i Sloveniju
FOTO: ARHIVA

PI[E: DRAGANA KELE^ draganak@glassrpske.com

Zabriwavaju}a ~iwenica da se u idu}em periodu o~ekuje jo{ mawi broj "bijelih mantila", koji trenutno mahom odlaze u Wema~ku i planiraju odlazak u Hrvatsku, istakao Femi}

godini s prijedlogom mjera, koju je uradio Fond zdravstvenog osigurawa, a prema kojoj od 54 doma zdravqa u Republici Srpskoj, ~ak 51 ima vi{ak zaposlenih, odnosno ukupno 450, a sli~no stawe je i u bolnicama, gdje je prekobroj no 870 ne medi cinskih radnika.

[KOLOVAWE jednog qekara ko{ta oko 200.000 KM
Ono {to je interesantno jeste da u Srpskoj medicinu, pre ma poda ci ma Za voda za statistiku RS, godi{we upi{e vi{e od 4.000 studenata. Predsjednik Unije studenata RS Nikola Drowak, koji je i student medi ci ne, istakao je da je odlazak mladih qudi, a posebno qekara, pitawe kojim se nadle`ni moraju hitno i prioritetno pozabaviti. - Odliv mozgova za Republiku Srpsku je najopasnija stvar. Posebno kada su u pitawu qekari. U wihovo {kolo vawe se mno go ula `e i novca i truda - kazao je Drowak, is ta kav {i da mno gi studenti medicine planiraju "bijeg" iz RS zbog toga {to su plate i uslovi rada na zapadu mnogo boqi. [kolovawe jednog qekara, prema nekim procjenama sa univerziteta, ko{ta buyet oko 200.000 KM, a specijaliste jo{ najmawe za tre}inu skupqe.

BAWALU KA - U Re pu blici Srpskoj radi gotovo tri puta mawe qekara u odnosu na evropske zemqe, a ono {to je alarmantno jeste ~iweni ca da se wihov "odliv" nastavqa, i to posebno u Wema~ku, Sloveniju, a uskoro i u Hrvatsku. Predsjednik Strukovnog sindikata doktora medicine RS Miodrag Femi} rekao je da u zdravstvenim ustanovama u Evropskoj uni ji ima 362 qekara na 100.000 stanovnika, dok u Srpskoj na ovaj broj qudi trenutno "do|e" tek 123 qekara, {to nas dovodi na ubjedqivo posqedwe mjesto u Evropi. - Ono {to je zabriwavaju}e jeste ~iwenica da se u idu}em periodu o~ekuje jo{ mawi broj "bijelih mantila" - istakao je Femi}. Zahvaquju}i zakonu koji je u Wema~koj na snagu stu-

U RS nedostaje 1.800 qekara

pio 1. aprila 2012, a kojim se priznaju profesionalne kva li fi ka ci je ste ~e ne u inostranstvu, dodjela qekar-

skih dozvola za rad u Wema~koj vi{e nije strogo povezana sa po sjedo vawem odre|enog dr`avqanstva.

PLATE
Qekar op{te prakse u RS ima mjese~na primawa oko 1.400, a specijalista oko 1.600 maraka. Plata doktora u Sloveniji je oko 3.500 evra, a za nedjeqna de`urstva mo`e se dobiti dodatnih 800 evra.

Me|utim, najve}i odliv Srpskoj prijeti kada Hrvatska u|e u Evrop sku uni ju, zbog toga {to }e wihove ustanove morati da ispune kvotu od 362 qekara na 100.000 stanovnika, a to }e im biti najlak{e ako zaposle od{kolovane "kom{ije" iz BiH. Femi} ka`e da najvi{e qekara odlazi iz bawalu~ke regije i ruralnih podru~ja. - U odno su na va `e }i

normativ koje je propisalo Ministarstvo zdravqa i soci jal ne za {ti te RS, a na osnovu evidencije zaposlenih qekara u zdravstvenim ustanova ma, nedos ta je nam oko 1.800 qekara, dok je sa druge strane ogroman vi{ak nemedicinskog kadra - dodaje. Na taj vi{ak ukazala je i Analiza odr`ivosti finansirawa obaveznog zdravstvenog osigurawa u RS u 2012.

U FBiH evidentirana tri nova slu~aja infekcije virusom H1N1, u Srpskoj jo{ nema zara`enih

Bawaluka

Raste broj oboqelih u BiH
BAWALUKA - U domovima zdravqa u Republici Srpskoj ka`u da nema oboqelih od gripa H1N1, dok su epidemiolozi u FBiH od pro{le sedmice zabiqe`ili tri nova slu~aja infekcije ovim virusom. Portparol Doma zdravqa Bawaluka Du{ica Stankovi} rekla je da na podru~ju Bawaluke nije registrovan nijedan pacijent zara`en virusom H1N1. U Institutu za javno zdravstvo RS, koji bi trebalo da raspola`e relevantnim podacima i prati razvoj situacije kada je u pitawu ovaj grip, ju~e nismo uspjeli da dobijemo informaciju. Epidemiolog Zavoda za javno zdravstvo FBiH Marija Zeqko rekla je da je infekcija potvr|ena kod pet pacijenata, od kojih su tri zara`ena virusom H1N1 i dva virusom gripa A (H3N2), prenijele su agencije. Epidemiolozi su ranije ocijenili da je rizik od {irewa gripa u BiH pove}an jer se srazmjerno mali broj qudi odlu~io za vakcinisawe, iako je vakcina protiv ovog gripa obezbije|ena na vrijeme. D. K.

Istra`uju da li Fond zdravstva kr{i zakon
BAWALUKA - Konkurencijski savjet BiH je na posqedwoj sjednici donio zakqu~ak o pokretawu postupka po slu`benoj du`nosti protiv Fonda zdravstvenog osigurawa RS radi ocjene uskla|enosti odredaba Ugovora o snabdijevawu osiguranih lica lijekovima i medicinskim sredstvima u posqedwe tri godine sa Zakonom o konkurenciji, saop{teno je ju~e iz Konkurencijskog savjeta. Savjet je ocijenio da postoji osnovana sumwa postojawa zabrawenog sporazuma, navodi se u saop{tewu. D. K.

POVE]AN RIZIK od {irewa gripa
Sli~na situacija je i u domovima zdravqa u Doboju i Prijedoru, gdje isti~u da im se do sada niko nije javio sa simptomima ovog gripa.

- Uglavnom se javqaju pacijenti oboqeli od sezonskog

gripa, ali sre}om nismo zabiqe`ili nijedan slu~aj

H1N1 - isti~u u domovima zdravqa.

8 srijeda, 16. januar 2013. GLAS SRPSKE

Panorama
Grobqe Lovnica u [ekovi}ima

NOVI GRAD - [vedska agencija za razvoj (SIDA) donira}e op{tini Novi Grad kamion za odvoz sme}a, 20 kontejnera i 3.286 kanti za otpad, ~ija je ukupna vrijednost 538.219 KM, rekla je ju~e ~lan Radne grupe za izradu plana upravqawa

[vedska donira kamion za odvoz sme}a i kontejnere
~vrstim otpadom u ovoj op{tini Qiqana Grab. Ona je naglasila da }e kontejneri po~etkom februara, biti raspore|eni selima gdje ve} postoje divqe deponije sme}a, ~ime }e se rije{iti problem nelegalnog odlagawa otpada.

"Elektro Hercegovina" najavila iskqu~ewe javne rasvjete

Sje}awe na `rtve iz sela Jela~i}i
[EKOVI]I - Na grobqu Lovnica u [ekovi}ima slu`en pomen za 17 Srba koji su 14. januara 1993. godine u selu Je la~i }i u op {ti ni Kla daw ubi je ni u na pa du pripadnika Armije RBiH. - Za jedan dan stradalo je 17 mje{tana. @rtve su bile starije `ene, djeca. Ubijeno je sve {to je bilo zate~eno u selu. Ku}e su poru{ene do temeqa, {to govori o namjeri da se zatre sve {to je bilo srpsko - rekla je predsjednik Organizacije porodica zarobqenih i poginulih boraca i nestalih civila u [ekovi}ima Milanka Stupar. Isti~u}i da jo{ niko nije odgovarao za zlo~in u Jela~i}ima, Stupareva je navela da postoje obdukcioni nalazi `rtava i niz drugih dokaza da je u ovom selu po~iwen zlo~in, ali da to nadle`nim tu`ila{tvima nije bio dovoqan razlog da podignu optu`nice protiv po~inilaca. G. P.

Trebiwe ostaje u mraku

"@eqeznice Republike Srpske"

Obiqe`avawe 140 godina od izgradwe prve pruge
U mnogim ulicama se ~esto kvari rasvjeta

Bi}emo primorani da iskqu~imo javnu rasvjetu ako nam grad Trebiwe uskoro ne plati 334.000 maraka, koliko duguje na ime utro{ene elektri~ne energije, ka`u u "Elektro Hercegovini"
PI[E: RATOMIR MIJANOVI] krozrs@glassrpske.com

FOTO: R. MIJANOVI]

BAWALUKA - Grad Bawaluka i "@eqeznice Republike Srpske" obiqe`i}e sutra 140 godina od izgradwe prve `eqezni~ke pruge na podru~ju RS i BiH i polaska prvog voza na relaciji BawalukaDobrqin. U znak sje}awa na taj doga|aj iz davne 1873. godine, na `eqe zni ~koj sta ni ci u Bawalu ci bi }e upri li ~en prigodan kulturno-umjetni~ki program sa po~etkom u 11 ~asova, u kojem }e u~estvovati

KUD "Piskavica", KUD "Veselin Masle{a" i ansambl Zdravka ]osi}a. Poslije ovog programa sa bawalu~ke `eqezni~ke stanice, u 12.21 ~a sova, put Dobrqina krenu}e voz, koji }e se usput zaustaviti na stanicama u Prijedoru i Novom Gradu. Prva `eqezni~ka pruga u BiH - od Bawalu ke do Dobrqina - bila je normalnog kolosijeka (1.435 mm) i na pomenutoj dionici se nalazilo 13 mostova. D. S.

FOTO: ARHIVA

Humanitarna akcija u Prijedoru

Djeda Mraz na ulici darovao 500 paketi}a

TREBIWE - Stanovnici Trebiwa ve} su navikli da zbog ~estih kvarova ostaju bez uli~ne rasvjete, a kako najavquju iz "Elektro Hercegovine" uskoro bi potpuno mogli da ostanu u mraku. U ovom predu ze }u ka `u da }e bi ti pri mo ra ni da iskqu~e javnu rasvjetu ako im grad Trebiwe uskoro ne plati 334.000 maraka, koliko duguje na ime utro{ene elektri~ne energije. - Ni je nam la ko da se odlu~imo na iskqu~ewe, ali nemamo izbora. Razumijemo situaciju da novca nema, ali bojim se da }emo biti primorani na ovu nepopularnu mjeru - rekao je rukovodilac "Elektro Hercegovine" Trebiwe Miroslav Krstovi}. Hroni~an problem javqa

se i u pojedinim dijelovima gra da gdje se ve oma ~es to kvari uli~na rasvjeta, a pose bno u uli ci Tre biwskih bri gada i na seqima Ti ni i Gu~ina. U blizini Osnovne {kole "Sveti Vasilije Ostro{ki" u Gorici tako|e ne ma ras vje te. Dje ca ko ja prolaze tim dijelom grada po mraku prelaze ulice. Direktor preduze}a "Tara" Dra gan Lu ~i}, ko je je mijewalo stubove javne rasvjete i svjetiqke, tvrdi da su svi radovi predvi|eni ugovorom zavr{eni prije nekoli ko mje se ci, od ka da je

uli~na rasvjeta funkcionisala do nedavnog kvara.

BUYETSKI deficit oko 2,5 miliona KM
- Uzrok kva ra je ne ispra van pod ze mni kabl do sistema javne rasvjete u ulici Tre biwskih bri gada, a ko ji je u na dle `nos ti "Elektro Hercegovine" - rekao je Lu~i}. Sa druge strane Krstovi} navodi da podzemni kablovi ne mo gu bi ti uzrok nefunkcionisawa javne ras-

VODA I PUTEVI
Kako saznajemo neizmirena dugovawa iz gradske kase su velika. Pored "Elektro Hercegovine", grad je du`an trebiwskom "Vodovodu" 200.000 maraka, a "Hercegovina putevima" oko 750.000 maraka.

vjete, ve} da su problemi nastali poslije radova, koje je izvelo preduze}e "Tara". - "Elektro Hercegovina" nije imala nikakvu nadle`nost na po slu iz mje ne lam pi sa pos toqem u ulici Trebiwskih brigada - isti~e Krstovi} i osporava bi lo ka kvu od govornost ovog preduze}a zbog vi{ednevnog kvara javne rasvjete u ovom dijelu grada. Gradona~elnik Trebiwa Slavko Vu~urevi} nedavno je izjavio da }e se grad u ovoj godini kreditno zadu`iti ako ne bude prodata zgrada |a~kog doma ili neke druge nekretnine, jer se mora pokriti buyetski deficit od oko 2,5 miliona KM. - Najte`e za Trebiwe bi bi lo da di `e kredit ka ko bi pokrilo dubiozu iz prethodne godine - navodi Vu~urevi}.

Nevrijeme prouzrokovalo kvarove na elektromre`i u Novom Gradu i Krupi na Uni

Snijeg iskqu~io struju
FOTO: ARHIVA

PRIJEDOR - Prijedorski Djeda Mraz, koji ve} osam godina uveseqava najmla|e sugra|ane od Nikoqdana do pravoslavne Nove godine podijelio je vi{e od 500 paketi}a i oko stotinu igra~aka, {to je rekord po broju darova. Djeda Mraz u prazni~ne dane u automobilu sa prikolicom i irvasom posje}uje mnoga prijedorska naseqa, a obilazi i one mali{ane koji zbog bolesti ne izlaze iz svojih domova. - Nije bitna vrijednost poklona, bitna je iznenadna radost koju donesete nekom djetetu - rekao je Djeda Mraz. On je naglasio da je najvi{e paketi}a obezbijedilo Hri{}ansko humanitarno udru`ewe "Hqeb `ivota", holandska organizacija "Moj bli`wi" i preuze}e "Niki}" Prijedor. S. Ta.

FOTO: S. TASI]

NOVI GRAD - Zbog kvarova na elektromre`i koje su prou zrokova li sni jeg i obilna ki{a u no}i s ponedjeqka na utorak bez struje je ostalo 4.450 potro{a~a na podru~ju op{tina Novi Grad i Krupa na Uni. Rukovodilac "Elektrodistri bu ci je" u Novom Gradu Vawa Baji} rekao je ju~e da su elektri~ari uspjeli da otklone ve}inu kvarova. - U podgrme~kom dijelu op{tine za sada je van napona jedino trafo-stanica Velki}

Brdo - istakao je Baji}. Na magistralnim i regionalnim putevima saobra}aj se odvija usporeno zbog vla`nih kolovoza.

VISINA snijega desetak centimetara
Ekipe preduze}a "Prijedorputevi" o~istile su magistralne i regionalne putne pravce, ali se na kolovozima zadr`ala voda od otopqenog snijega.

Di re ktor Ko mu nal nog preduze}a "Komus" Du{ko Goji} rekao je da mokar snijeg ote`ava ~i{}ewa. - Sva ~e ti ri vozi la i ekipe na{eg preduze}a od jutros su raspore|eni na terenu u ~i{}ewu kategorisanih puteva, a na gradskom podru~ju radnici }e biti anga`ovani za ru ~no ~i{ }ewe uli ca i trotoara - rekao je Goji}. Visina swe`nog pokriva~a u Novom Gradu je deset centimetara, a snijega ima vi{e na vi{im predjelima.

GLAS SRPSKE srijeda, 16. januar 2013. 9

"Sava Semberija" izvezla 4.000 tona proizvoda
BIJEQINA - Prehrambena industrija "Sava Semberija" lani je na tr`i{te zemaqa regiona, ali i Wema~ke, Amerike i Kanade, izvezla 4.000 tona gotovih proizvoda, rekla je agencijama direktor fabrike Jagoda Krsmanovi}. Ona je istakla da su zadovoqni saradwom sa kooperantima, ali ne i raspolo`ivom koli~inom doma}ih proizvoda. Krsmanovi}eva je dodala da zabriwava ~iwenica da u Semberiji nema organizovane poqoprivredne proizvodwe.

Nata{a Sikimi} iz Vlasenice zadobila te{ke povrede

Vijesti
Mostar

Pas izgrizao djevojku
Vlasnica psa imala konflikt sa jednom od mojih drugarica. Krenula sam niz ulicu, a pas te`ak oko 75 kilograma me napao i izujedao po nogama, modrica ima i na le|ima i glavi, rekla Sikimi}eva
PI[E: GORAN PERI] krozrs@glassrpske.com FOTO: G. PERI]

Istraga o minirawu spomenika
MOS TAR - Tu `i lac Kantonalnog tu`ila{tva Mostar Mirko Mili~evi} potvrdio je za agenciju Anadolija da jo{ nije otkrivena osoba, ili vi{e wih, koja je postavila eksplozi vnu na pra vu i uni{tila spomenik pripadnicima Armije RBiH pored Gradske vije}nice u Mostaru u ponedjeqak rano ujutro. On je istakao da istraga jo{ traje. Me|unacionalne tenzije u Mostaru u me|uvremenu su porasle, zbog ~ega je u gradu poja~ano prisustvo poli ci je. Povri je |e nih nije bilo, a eksplozija je izazvala strah.

Dvori{te vlasnice psa

VLASENICA - Gotovo 30 ugriza staforda pretrpjela je Na ta {a Si ki mi} kada se 8. januara ove godine sa drugaricama kretala ulicom Starine Novaka u Vlasenici, zadobiv{i povrede od kojih se jo{ oporavqa na Hi rur {kom odjeqewu zvorni~ke Op{te bolnice. De ve tna es to go di{wa Nata{a ispri~ala je da se oko dva ~asa ujutro vra}ala sa dvije drugarice iz kafi}a. Napao ih je pas ~ija je vlasnica, kako Nata{a ka`e, imala konflikt sa jednom od wenih dru ga ri ca. Ka `e da je vla sni ca psa iza{la ispred vrata i obratila im se po imenima. Razmijenile su nekoliko re~enica i Nata{a se sje}a da je krenula niz ulicu, a da je pas, za kojeg ka`e da ima oko 75 kilo gra ma, na pao s le|a i oborio je. - Branila sam se koliko sam mogla, pas me je izujedao najvi{e po nogama, a modrica ima i na le|ima i glavi. Bo ri la sam se koli ko sam mo gla, a gazda ri ca je sve vrijeme stajala, nije htjela da pri|e i ona ga je ~ak i pus ti la, jer on sam ne bi iza{ao - pri~a Nata{a. Dodaje da je pas prvo na-

Prijedor

La`na kasa zatvorila pivnicu
Nata{a Sikimi} zadobila vi{e od 30 ujeda

pao wenu drugaricu, koju je pustio, po Nata{inoj pretpostavci, jer je prepoznao, s obzirom na to da `ivi u kom{iluku, a onda je presko~io do Nata{e. - Ujeo me je i za preponu i tada vi {e ni sam ima la snage. Pritr~ala je jedna od drugarica i tek onda je pri{la i gazdarica i smirila ga. Uvele su me u ku }u kod pri ja teqice, ta da sam se

onesvijestila i probudila sam se u bolnici - prisje}a se Nata{a.

NEZVANI^NO pas nije bio vakcinisan
Nezvani~no smo saznali da pas nije bio vakcinisan, zbog ~ega je djevojka du`e zadr`ana u bolnici. Ona ka`e da je bi lo vi {e od 30

ujeda po nogama, te da danas treba da joj u{iju dvije povrede. Hirurg Milan Vidovi} rekao je da je pacijentkiwa primqena sa ujednim ranama od psa, sa povredama koje su brojne po nogama, a ima ih i na desnoj ruci i desnoj preponi. - Medicinski je zbrinuta, primila je antitetanusnu za{titu, weno stawe je

POLICIJA
U Policijskoj stanici u Vlasenici rekli su nam da se detaqi o ovom incidentu jo{ uvijek prikupqaju, te da }e po zavr{etku istrage biti podnesen izvje{taj tu`ila{tvu. Komandir Stanice Radosav Sekuli} kazao je da nije u prilici da komentari{e mogu}i sadr`aj izvje{taja, dodaju}i da }e zavisiti od okolnosti pod kojima se incident desio i te`ine nanesenih povreda. - Naravno da je u ovakvim slu~ajevima, zavisno od okolnosti, mogu}a krivi~na prijava, ali kona~nu odluku poslije podno{ewa izvje{taja da}e nadle`no tu`ila{tvo - kazao je Sekuli}.

stabilno - rekao je Vidovi}. Ne zva ni ~no, ame ri ~ki staford, koji je po prirodi, ka`u upu}eni, uravnote`en i dru{tven pas, vlasni{tvo je B. P. iz Vlasenice, koju ju~e nismo zatekli na ku}noj adresi. Na ogradi ku}e stajao je vidan natpis "~uvaj se opasan pas", ali od B. P., a ni od sta forda ni je bi lo ni traga ni glasa. O~evici ka`u da je napadu psa prethodi la pre pir ka gru pe djevojaka koje su se kretale tom ulicom i B. P, poslije ~ega je iza otvorene kapije istr~ao pas i napao djevojku. Prva pomo} ukazana joj je u Domu zdravqa u Vlasenici, gdje nismo uspjeli da dobijemo detaqnije podatke o te `i ni povreda jer ih na tajnost, kako su rekli, obavezuje zdravstveni kodeks.

PRIJEDOR - Poreska uprava RS zape~atila je novoo tvo re nu pi vni cu "Moli Melon" u Prijedoru zbog toga {to ima la`nu fiskalnu kasu, re~eno je ju~e u Poreskoj upravi RS. - Ovaj poreski obveznik jeste fiskalizovan i ima fiskalnu kasu, ali pored fiskalne ima i duplu, nefiskalnu, sa koje je izdavao ne va lidne ra~u ne rekao je portparol Poreske uprave RS Ivan Vu~kovi}. Inspektori su pro{le sedmice u Prijedoru, osim pivnice, zape~atili i jedan prodajni objekat na buvqaku "Vilako". S. Ta.

Vlasenica

Razvoj brdskog biciklizma
VLASENICA - Turisti~ka organizacija op{tine Vlasenica radi na obiqe`avawu staza za brdski biciklizam, u okviru projekta koji je sa 6.000 maraka podr`alo Ministarstvo trgovine i turizma RS, izjavio je ju~e direktor ove organizacije Nenad Lelek. On je dodao da su do sada obiqe`ili dvije staze u du`ini od 70 kilometara, koje prolaze kroz `ivopisna sela, interesantna i sa aspekta turisti~ke ponude. Ta podru~ja su bogata i kulturno-istorijskim znamenitostima. G. P.

Obiqe`avawe 20. godi{wice stradawa u Skelanima kod Srebrenice

Pomen za 305 ubijenih Srba
SKE LA NI - Kod cenike- tral nog spo me ni ka za 305 i , ubijenih srpskih civila i vojnika u Skelanima kod Sreg : bre ni ce da nas }e bi ti slu`en parastos i obiqe`eno 20 godina od stradawa 69 mje{tana ubijenih 16. januara 1993. godine. Musli manske jedi ni ce, pod komandom Nasera Ori}a, upale su u sela prije svanu}a, ubijaju}i i koqu}i civile na spavawu u ku}ama, pqa~kaju}i i uni{tavaju}i sve {to su stigle, nastavqaju}i etni~ko ~i{}ewe u Podriwu zapo~eto jo{ u aprilu i maju 1992. godine. - Najmasovniji zlo~in po~iwen je 16. januara kada je ubijeno 69 Srba, me|u kojima je bilo i djece od ~etiri do 15 godina. Te{ko je raweno 165 civila i vojnika, a ve}ina od 30 zarobqenih civila ni je pre `i vjela mu ~ewa u srebreni~kim kazamatima istakao je Milovanovi}, dodaju}i da je prilikom tog napada opqa~kano i popaqeno vi{e od 300 srpskih ku}a.

U JEDNOM danu ubijeno 69 civila
Porodice `rtava su ogor~ene na me|unarodne i doma}e

pravosudne organe, jer za zlo~ine jo{ niko nije odgovarao. - Pro{le su dvije decenije od masakra nad na{im najmilijima, a pravde nema ni na vidiku. Poznato je ko je organizovao napade i ko je na na{im ku}nim pragovima ubijao civile, ali djelioci pravde ne `ele da kazne po~i nioce zlo~i na nad srpskim narodom u ovom kraju rekao je Cvetko Risti}, koji

je imao 14 godina kada su mu u ku}i u selu Ku{i}i, ~etiri dana prije krsne slave Jovawda na, ubi je ni otac Novak, majka Ivanka i sestra Mitra. Toga dana je zarobqen, a zatim ubijen i wegov tri godine stariji brat Mi}o, za ~ijim kostima jo{ traga jedini pre`ivjeli ~lan porodice Risti}. K. ].

10 srijeda, 16. januar 2013. GLAS SRPSKE

Demografska slika Prijedora

FOTO: R. MIJANOVI]

Grad ostao bez 2.000 stanovnika
PRIJEDOR - U posqedwih deset godina, Prijedor je siroma{niji za 2.000 stanovnika, pokazuju demografski podaci Administrativne slu`be ovog grada. I pored toga {to su podaci o broju ro|enih i umrlih na podru~ju Prijedora u pro{loj godini vi{e ohrabruju nego 2011. godini i daqe mortalitet je ve}i od nataliteta pa je stopa smrtnosti iznosila gotovo 14 odsto. - Na podru~ju Prijedora pro{le godine ro|eno je 864 bebe. U istom periodu u mati~nu kwigu ro|enih naknadno je upisano jo{ 433 djece ro|ene u inostranstvu odnosno lica koja su na osnovu me|unarodnih izvoda, sudskih odluka i rje{ewa nadle`nih organa uprave ostvarila pravo za upis u mati~nu kwigu ro|enih u Prijedoru - ka`u u gradskoj Mati~noj slu`i. Protekle godine u mati~nu kwigu umrlih upisano je 1.435 osoba, od ~ega 1.137 koje su `ivjele na podru~ju grada i 298 lica iz inostranstva. P. [.

Lazar Rajkovi} i Tijana Trkqa

Najboqa fotografija
Lazareva fotografija "Kowi" na{la se me|u deset prvih na konkursu za najboqu turisti~ku fotografiju BiH za 2011. godinu, a kasnije je izlagana i na raznim izlo`bama u zemqi.

Ulagawa u op{tini Kotor Varo{

Za izgradwu zaobilaznice planirano 60.000 KM
Bile}ki fotografi nemaju uslova da se posvete umjetnosti

Mladi talenti sawaju o izlo`bi
KOTOR VARO[ - Planom kapitalnih ulagawa za sqede}ih ~etiri godine u buyetu op{tine Kotor Varo{ predvi|eno je 60.000 KM za izradu projektne dokumentacije i rje{avawe imovinsko-pravnih odnosa na trasi zaobilaznice oko grada. Na~elnik op{tine Dalibor Vu~anovi} je izjavio da je izgradwa zaobilaznice neophodna s obzirom na to da je poslije modernizacije magistralnog puta Maslovare Tesli} preko prevoja Borje znatno pove}ana frekvencija saobra}aja. Prema wegovim rije~ima, na dionici magistralnog pu ta ko ja prola zi kroz gradsko podru~je dolazi do ~estih zagu{ewa, {to ugro`ava bezbjednost u~esnika u saobra}aju, posebno u~enika. - Kada bude pri kupqena projektna dokumentacija bi}e poznata vrijednost cijelog projekta. Lokalna uprava }e preduzeti mjere kako bi se u {to kra}em roku zaokru`ila finansijska konstrukcija za ovaj posao - rekao je Vu~anovi}. D. K.

Iako su jedini sredwo{kolci u Bile}i koji imaju ambicije da se fotografijom bave profesionalno, za rad Lazara i Tijane niko se nije ozbiqno zainteresovao
PI[E: RATOMIR MIJANOVI] krozrs@glassrpske.com

Godi{wi koncert KUD-a "Rudar"

Na slavqu gosti iz [apca i Bijeqine

BILE]A - Iako priznati i nagra|ivani i van granica Bile}e, mladi foto gra fi Ti ja na Trkqa i Lazar Rajkovi} iz ovog grada ni su do bi li mno go po dr{ke op{tinskih vlasti. Na konkursu za izbor najboqe fo to gra fi je ko ji je lani raspisalo Ministarstvo prosvjete i kulture Republi ke Srpske, La zar je osvo jio prvo mjes to. Te ma konkursa bila je "Nedovr{ena pri~a", a u konkurenciji se na{lo 670 fotografija iz cijele RS. Fo to gra fi {u }i svo ju sestru koja pje{a~i kamenim pu tem na pla ni ni Sni je `nici blizu Nevesiwa, Lazar je najboqe od svih uspio da zapo~ne pri~u ~iji je nastavak prepu{ten iskqu~ivo

ma{ti posmatra~a. Na konkursu nezapa`eno nije pro{ao ni talenat Tijane Trkqe. Ti ja ni no fo to graf sko oko naj vi {e privla~i priroda tako da su posjetioci izlo`be imali priliku da kroz wene fotografije makar na kratko osje te duh Herce govi ne i ~udesnog neba iznad fru{kogorskog manastira Kaone. Onda ~udi da ovi mladi umjetnici u svom gradu nikad nisu dobili nijedno priznawe. Iako su jedini sredwo-

{kolci u Bile}i koji imaju ambicije da se fotografijom bave profesionalno, za wihov rad ni ko se ni je ozbiqno zainteresovao. Tako je Lazar na dodjelu nagrada u Bawaluku i{ao o svom tro{ku i bez profesora, jer {kola nije mogla da odvoji novac i vrijeme kako bi mu iza{la u susret.

LAZAR POBIJEDIO na republi~kom takmi~ewu
Ti ja na je od odlas ka u Bawaluku sa Lazarom morala da odustane, jer nije mogla sama da finansira put. Oboje su samouki, {to svakako podi`e vrijednost wihovog ra-

JAVNE LI^NOSTI
Bile}a je izwedrila brojne, u svijetu poznate talente. Iz ovog grada vuku korijene glumac Karl Malden i Du{an Vukoti}, proslavqeni re`iser Emir Kusturica, glumica Qiqana Blagojevi} i Boris Komneni}, kwi`evnici Momo Kapor i Radoslav Brati}...

da jer u Bile}i ne postoji kurs fotografije - Po~eo sam sa fotografisawem qudi. Na po~etku to je bi lo pri li ~no traqavo zbog neiskustva i slabog poznavawa obrade fotografije, ali poslije je postajalo sve ozbiqnije. [to se ti~e fotografisawa prirode, to je za mene vi{e stvar hvatawa momenta, ako mi se ne{to dopadne, usli kam. Ali vi {e u`i vam u fo to gra fi sawu qudi, jer volim da ih predstavim u druga~ijem svjetlu. Za mene su oni nepresu{na inspiracija u svakom slu~aju, a naro~ito `enska qepota obja{wava Lazar. @eqa ovih mladih fotografa je da naprave svoju izlo`bu u Bile}i, me|utim, kako je izrada fotografija veoma skupa. Nedostatak novca za wih predstavqa problem i ka da je u pi tawu odlazak na razna takmi~ewa, izlo`be, kolonije i sli~no, jer do sad ni ko ni je bio spreman da ih na taj na~in podr`i.

Srpsko dobrotvorno dru{tvo "Sveti Vasilije Veliki" Bratunac

UGQEVIK - Kulturno-umjetni~ko dru{tvo "Rudar" iz Ugqevika odr`alo je godi{wi koncert u sportskoj sali koji je okupio veliki broj qubiteqa narodne tradicije i folklornog stvarala{tva. Osim folklora{a iz "Rudara", koncert su u ponedjeqak uve~e uqep{ali nastupom i Crkveni hor "Sveti \or|e" iz Bijeqine i KUD "Abra{evi}" iz [apca, javile su agencije. - Godi{wi koncert prilika je da se sumiraju rezultati postignuti u protekloj godini. Mnogo smo putovali i u~estvovali na brojnim festivalima {irom Evrope. Uskoro kre}emo sa pripremama za Me|unarodni festival folklora u Pragu. Poslije toga organizova}emo ^etvrti me|unarodni festival folklora u na{em gradu - rekao je predsjednik "Rudara" Milan Lazi}.

Prikupili 2.500 maraka za siroma{ne
BRATUNAC - Srpsko dobrotvorno i kulturno-prosvjetno dru{tvo "Sveti Vasilije Veliki" iz Bratunca, koje je preksino} obiqe`ilo krsnu slavu, protekle godine je uru~ilo 2.500 KM pomo}i siroma{nim porodicama. Predsjednik ovog dru{tva protojerej stavrofor Du{an Spa so je vi} je re kao da je dru{tvo poslije osnivawa u januaru 2009. godine organizovalo vi{e akcija prikupqawa pomo}i za siroma{ne i bolesne Bratun~ane, te da tradicionalno organizuje plivawe za ~asni krst 19. januara na Bogojavqewe. - Plivawe za ~asni krst organizova}emo i ove godine na izleti{tu Rajska pla`a na Drini. Ovo dru{tvo poma`e porodicama Srba koji se nalaze u ha{kim i drugim kazamatima, kao i socijalno najugro`enijim porodicama - rekao je Spasojevi} i naveo da je za te po rodi ce pri kupqeno oko 2.500 maraka, koje su uru~ene u avgustu pro{le godine.

POMA@U i porodicama ha{kih optu`enika
Dodao je da ovo dru{tvo,

osim hu ma ni tar nih akti vnos ti, ra di na o~u vawu srpske kulturne tradicije, a posebno vezanih za bratuna~ki kraj. - Iako je te{ka ekonomska situacija, qudi se odaziva ju na {im pozi vi ma, ~ak vi{e nego {to dozvoqavaju vrijeme i uslovi u kojim `ivimo - istakao je Spasojevi}. K. ].

GLAS SRPSKE srijeda, 16. januar 2013. 11

Ukrajinci iz prijedorskog sela Trnopoqe ~uvaju od zaborava tradiciju predaka

Vijesti
Trebiwe

U~e jezik da ne zaborave korijene
Velika je `eqa Ukrajinaca iz Trnopoqa da ne zaborave materwi jezik. U~enici dobrovoqno poha|aju nastavu, a raduje ~iwenica {to ukrajinski u~i sve vi{e djece drugih nacionalnosti, ka`e Jankovi}
SNE@ANA TASI] krozrs@glassrpske.com FOTO: S. TASI] [tefan Stahnek sa polaznicima {kole ukrajinskog jezika

Pomo} `rtvama nasiqa
TREBIWE - Nevladina or ga ni za ci ja "@enski centar" iz Trebiwa po~ela je da pru`a besplatnu pravnu po mo} i zas tu pawe pred sudom svim `rtvama porodi~nog nasiqa sa podru ~ja u nadle `nos ti Okru `nog tu `i la{ tva Trebiwe. U "@enskom centru" je potvr|eno da je i besplatna SOS linija za `rtve porodi~nog nasiqa aktivna svakog radnog dana od 9.00 do 17.00 ~asova pozivom na broj 1264 i sa fiksne i sa mobilne mre`e. Direktor "@enskog centra" Qiqana ^i~kovi} rekla je da bi gradwa sigurne ku}e trebalo da po~ne ove godine u Trebiwu. R. Mi.

U TRNOPOQU sve mawe djece

Rogatica

Novac za ugro`ene penzionere
ina i na{a upornost se isplatila jer smo od pro{le godi ne do bi li sa gla snost ministarstva za nastavu na ukrajinskom jeziku - rekao je Jankovi}. On je dodao da ukrajinski jezik trenutno u~i samo 12 u~enika, jer se, na`alost, kao i u dru gim kra je vi ma RS, i u trnopowskom kraju ra|a sve mawe djece. - Sve je vi{e starije populacije ~ijim nestajawem mo`e do}i u pitawe i opstanak na{eg materweg jezika na ovim prostorima - rekao je nastavnik ukrajinskog jezika [tefan Stahnek. On je dodao da u~enici dobrovoqno poha|aju nastavu ukrajinskog jezika, a posebno ga raduje ~iwenica {to ga izu ~a va sve vi {e dje ce drugih nacionalnosti. udru`ewa "Kozak". Pored toga {to izu~avaju jezik, ovi u~e ni ci poha |a ju i ~a sove ukrajinske vjeronauke - kazao je Stahnek. On je dodao da je velika `eqa Ukra ji na ca iz Trno poqa da ne zaborave svoj materwi jezik. - Mojoj generaciji se posre }i lo jer smo neda vno imali priliku da posjetimo maticu Ukrajinu i sa sunarodnicima pri~amo na ukrajinskom. Raduje nas {to smo bez problema komunicirali sa mje{tanima Ternopiqske regije odakle su na ovo podru ~je do {li pri jedor ski Ukrajinci - rekao je Stahnek. Dodaje da su od zemqaka iz ukrajinskog mjesta Dolina dobili i kwige na tom je zi ku ta ko da se na ra zne na~ine snalaze kako bi ~asovi ukra jin skog bi li za nimqivi. Me|u mali{anima koji su ve} sa vla da li osno ve ukrajinskog jezika je u~enik ~etvrtog razreda Dario Lu~ koji ka`e da se neizmjerno raduje ovim ~asovima. - Tako mogu kod ku}e da razgovaram sa bakom i djedom ko ji go vo re ukra jin ski i oni mi poma`u u pisawu doma}ih zadataka i u~ewu pjesmica na ukrajinskom jeziku - pohvalio se Dario. I on se, kao i ve }i na mla|ih Ukrajinaca iz Trnopoqa, nada da }e jednog dana po sje ti ti Ukra ji nu oda kle vode korijene wegovi preci. ROGATICA - Udru`ewe penzionera op{tine Rogatica pove}alo je ~lanarine sa dvije na tri marke kako bi prikupili pomo} za so ci jal no ugro `e ne ~lanove. Sekretar Udru`ewa Milorad Mali{i} ka`e da bi se pove}anom ~lanarinom umjesto dosada{wih 47.500 KM na godi{wem ni vou u ka su tre ba lo da se sli je oko 70.000 maraka. Sa tim novcem i pomo}i iz buyeta op{tine, koja bi trebalo da bude ve}a od 11.000 KM, penzioneri se mogu nadati boqim danima. Na podru~ju Rogatice ima ne{to vi{e od 2.000 penzionera, a vi{e od 1.100 primaju penzije od 160 do 350 maraka. S. Mi.

PRI JEDOR - Pri padnici ukrajinske mawine na podru~je Trnopoqa naselili su se prije vi{e od vijeka, a odneda vno u ovom prijedorskom selu mogu da u~e i materwi jezik. Da bi sa~uvali tradiciju, jezik, obi~aje i kulturno bogatstvo ukrajinskog naroda, u Prijedoru je osnovano Ukra jinsko udru `ewe "Ko zak", a pro{le {kolske godine u ta mo{woj osno vnoj {koli organizovana je i fakultativna nastava ukrajinskog jezika. Direktor Osnovne {kole "]irilo i Metodije" iz Trnopoqa Zdravko Jankovi} potvrdio je da je ovo jedina {kola u regiji gdje se za u~enike ukrajinskog porijekla odvija nastava na materwem jeziku. - Ini ci ja ti vu smo po krenuli prije nekoliko god-

NASTAVU ukrajinskog poha|a 12 u~enika
- Nastavu poha|aju u~enici od tre}eg do devetog razreda, a sa djecom radimo i u okvi ru akti vnos ti na {eg

FOLKLORNA SEKCIJA
Ukrajinci okupqeni oko Udru`ewa "Kozak" organizovali su i folklornu sekciju koju poha|aju i u~enici drugih nacionalnosti, a zajedno u~estvuju na mnogobrojnim kulturnim manifestacijama kojima pokazuju bogatstvo kulture ukrajinskog naroda. Jedan od osniva~a ovog dru{tva Olga Karajica isti~e da su im veoma bitni i nastupi na ve~erima nacionalnih mawina, ali i ve~erima doma}e kuhiwe, gdje Prijedor~ani mogu da probaju i mnoge specijalitete ukrajinske kuhiwe. - U~ewe ukrajinskog jezika samo je jedna u nizu aktivnosti kojima `elimo da zadr`imo osnovna obiqe`ja naroda kojem su pripadali na{i preci - kazala je Karajica.

Prijedor

"Nova Romanija" Sokolac ugovorila isporuku oblovine

Projekcija studentskog filma
PRI JEDOR - Krat ki igrani film "Sam sa svima", rad studenata Akademije umjetnosti Bawaluka Mladena Marijanovi}a, Sini{e Stjepanovi}a i Nemawe Ivanovi}a, Prijedor~ani }e mo}i pogledati u subotu, 19. januara, najavqeno je ju~e iz Pozori {ta Pri jedor. Ulo ge tuma~e glumci Pozori{ta Pri jedor De an Ba toz, Vawa [eva i Sini{a Vu~i ~e vi}, a spe ci jal ni gost je Ze nit \ozi}. Film koji je imao buyet od 1.500 KM podr`ali su Ministarstvo za porodicu, omladinu i sport RS, Mi nis tar stvo unutra{wih po slova, grad Bawaluka i brojni sponzori. S. Ta.

Nema prekida proizvodwe
SOKOLAC - Ru kovodstvo i oko 100 radnika predu ze }a za pre ra du drve ta "Nova Romanija" o~ekuju da ne}e biti prekida u proizvodwi, jer je za ovu godinu dogovorena isporuka 24.000 metara kubnih oblovine. Po ~et kom ja nu ara na vr{ilo se pet godina otkako je Vla da Re pu bli ke Srpske, u postupku ste~aja, kupila sokola~ko preduze}e drvne industrije "Romanija". Od aprila 2008. godine, kada je u "Novoj Ro ma ni ji" pokrenuta proizvodwa, ovo preduze}e pratili su brojni problemi - nedostatak sirovine, ote`an plasman stolari je, po `ar u Pri mar noj preradi... Ipak, u preduze}u se nadaju boqim danima.

IZMIRILI dugovawa za pro{lu godinu
- Potpisali smo ugovor sa "[u ma ma Re pu bli ke Srpske" o ispo ru ci 24.000 me ta ra ku bnih oblo vi ne, {to zna~i da }emo prera|iva ti 2.000 me ta ra ku bnih mjese~no. Dobavqa~i }e biti [um sko gazdinstvo "Ro manija" Sokolac sa 20.000 meta ra ku bnih, a os ta tak }e isporu~iti [G "Viso~nik" Han Pi je sak. Ti me }e mo obe zbi jedi ti kon ti nu itet proizvodwe za jednu smjenu -

U "Novoj Romaniji" zaposleno 100 radnika

ka`e direktor "Nove Romanije" Petko Vukoji~i}. Prema wegovim rije~ima, sokola~ki drvoprera|iva~i su izmirili dug prema "[umama RS" za 2012. godinu, ali ostaje problem sta-

rog duga od oko 2,5 miliona maraka. - I daqe je aktuelan zakqu~ak Vlade Srpske da se na{e obaveze prema "[umama RS" pre tvo re u akci je, odnosno da se u Primarnoj

preradi drveta "Nove Romanije" pokrene i druga smjena i zaposli dio radnika [umskog gazdinstva "Romanija", koje je ina~e optere}eno vi{kom zaposlenih. Tako bi se bitno pove}ao prihod i smawile koli~ine oblovine koja odlazi van na{e op{tine, umjesto da se ovdje prera|uje - isti~e Vukoji~i}. "Nova Romanija" proizvodi kva li te tnu gra |e vin sku stolariju, ali je za wu, kako isti~u u ovom preduze}u, te{ko na}i kupca zbog na glog pa da akti vnos ti u gra|evinarstvu, a dijelom i zbog konkurencije u PVC i aluminijumskoj stolariji. B. G.

12 srijeda, 16. januar 2013. GLAS SRPSKE

U julu isplata dividende akcionarima NIS-a

Biznis
SLU@BENO BERZANSKO TR@I[TE
Naziv emitenta Prosje~na cijena Promjena 88,01 46,35 46,07 53,08 52,11 52,13 0,23 49,5 0,42 0,42 0,01 0,46 1,23 -1,7 0,17 -0,27 0,43 -1 -0,24 -2,76 Promet 81.606,39 36.626,66 13.082,45 12.207,60 10.760,37 7.585,40 4.863,21 3.366,00 2.273,40 846

BEOGRAD - Stanovnici Srbije koji imaju akcije u Naftnoj industriji Srbije u julu ili avgustu mogu da o~ekuju isplatu dividende, rekao je direktor kompanije Kiril Krav~enko. On je za RTS rekao da ne mo`e da precizira kolika }e bi-

ti vrijednost dividende, po{to o tome odluku treba da donese Upravni odbor NIS-a. Krav~enko je rekao i da }e ove godine NIS pove}ati koli~inu prera|ene nafte, kao i da planira pove}awe izvoza u BiH, Bugarsku i Rumuniju.

Република Српска - стара девизна штедња 4 Република Српска - измирење ратне штете 6 Република Српска - измирење ратне штете 5 Република Српска - измирење ратне штете 1 Република Српска - измирење ратне штете 2 Република Српска - измирење ратне штете 3 Електро - Бијељина а.д. Бијељина Република Српска - измирење ратне штете 4 Хидроелектране на Врбасу а.д. Мркоњић Град Хидроелектране на Требишњици а.д. Требиње

FOTO: AGENCIJE

FONDOVI
Naziv emitenta Prosje~na Promjena Promet cijena 3,34 3 3,09 3,67 8,15 0,04 4 5,6 6,69 1,18 0,6 3,3 3,83 7,19 0 0 0 0 3 2.107,38 0 0 -10,24 260,8 0 0 16,62 1.980,00 10,45 35.442,40 0 0 0 0 0 0 0 300,3 0 0 2,28 14.961,12

ЗИФ Актива инвест фонд а.д. Бањалука ЗИФ Балкан инвестмент фонд а.д. Бањалука ЗИФ БЛБ - профит а.д. Бањалука ЗИФ Борс инвест фонд а.д. Бањалука ЗИФ Еуроинвестмент фонд а.д. Бањалука ЗИФ Инвест нова фонд а.д. Бијељина ЗИФ Јахорина Коин а.д. Пале ЗИФ Кристал инвест фонд а.д. Бањалука ЗИФ Полара инвест фонд а.д. Бањалука ЗИФ Привредник инвест а.д. Бањалука ЗИФ Униоинвест а.д. Бијељина ЗИФ ВБ фонд а.д. Бањалука ЗИФ ВИБ фонд а.д. Бањалука ЗИФ Cepter фонд а.д. Бањалука

Evropski model socijalne dr`ave mora da bude promijewen

Evropi prijeti bijeda do smrti
Grupe kojima prijeti trajno siroma{tvo su mlade, odrasle osobe, neaktivne ili nezaposlene `ene, samohrane majke, navodi se u analizi EK
BRISEL - Evropski model socijalne dr`ave mora da se promijeni i prilagodi, ina~e }e ga razoriti du`ni ~ka kri za i mje re {tedwe, koje su posqedica krize. Ukoliko se taj model sru{i, veliki broj qudi pa{}e ispod linije siroma{tva i neki }e ~ak biti u trajnom siroma{tvu, iz kojeg }e im biti te{ko da se izvuku do kraja `ivota. Taj i drugi sli~ni, podjednako crni zakqu~ci proizla ze iz pre gleda za po sle nos ti i so ci jal nog stawa u EU u 2012, koji je, na gotovo 500 stranica, objavila Evropska komisija, prenose portali. - Nezaposlenost je dosegla nivo kakav nismo zabiqe`ili u gotovo dvije decenije. Prihodi doma}instava padaju, a opasnost od siroma{tva i iskqu~enosti iz dru{tva nepres ta no ras te - ka zao je evropski povjerenik Laslo Andor, koji je predstavio ovaj godi{wi pregled. U analizi se navodi da su grupe kojima prijeti trajno siroma{tvo mlade, odrasle osobe, neaktivne ili nezaposlene `ene, samohrane majke, stariji radno sposobni gra|ani koji su prestali da rade... Dok Evropqani u nekim zemqama kao {to su Bugarska, Gr~ka i Italija padaju ispod gra ni ce si ro ma{ tva i ne uspijevaju da se dovoqno brzo i u dovoqno velikom broju dignu iznad te gra ni ce, u zemqama po put Aus tri je, Francuske i Velike Britanije ipak se doga|a druga~iji trend.

KOTACIJA KOMPANIJA
Dioni~ko dru{tvo
Sredwi Promjena Vrijednost kurs kursa

Bosnalijek d.d. Sarajevo

14.00

0.00 7,364,266.0

KOTACIJA FONDOVA
Investicioni fond ZIF BIG Investiciona grupa d.d. Sarajevo
Sredwi Promjena Vrijednost kurs kursa

SVE VE]I jaz izme|u bogatih i siroma{nih
Ta mo je u 2012. veli ki broj qudi pao ispod granice, ali veliki broj qudi se i popeo iznad granice siroma{tva. To govori da ne postoji jedan evropski model socijalne dr`ave, ve} vi{e razli~itih. Ovaj dokument izazvao je poprili~no zabrinute rea-

3.75

0.00

1,725.00

PRIMARNO SLOBODNO TR@I[TE
Dioni~ko dru{tvo BH Telekom d.d. Sarajevo Energoinvest d.d. Sarajevo JP Elektroprivreda BiH dd Sarajevo JP Elektroprivreda HZHB Mostar IK Banka dd Zenica
Sredwi Promjena kurs kursa Vrijednost

19.04 2.60 22.23 31.10 65.00

0.05 0.00 -3.35 -2.69 0.00

1,523.20 14,383.20 3,443.45 1,088.50 6,878.36

DOBITNIK
ZIF Jahorina Koin a.d. Pale
Cijena (KM) Promjena

GUBITNIK
ZIF Euroinvestment fond a.d. Bawaluka
Cijena (KM) Promjena

NEMA RJE[EWA
Dokument ne propisuje rje{ewa, pa tako i ne ka`e kako prilagoditi evropski model socijalne dr`ave, ali daje gomilu podataka koje zatim pomno analizira i na povr{inu izvire slika Evropske unije koja je u 2012. iz lo{e ekonomske i socijalne situacije pre{la u jo{ goru.

4,00

16,62%

8,15

-10,24%

kcije, a za neke je on jo{ jedna potvrda da mjere {tedwe nisu dobre za Evropu. - ^ak i ako analiza pokazuje da wema~ki model funkcioni{e, a da neki drugi "ju`wa~ki" modeli ne funkcioni{u, treba se zapitati u ~iju korist wema~ki model funkcioni{e - rekla je poslanik Evropskog parlamenta i wema~ki qevi~ar Gabrijel Cimer. Ona isti~e da sigurno ne funkcioni{e u korist najslabije pla}enih radnika, ~ije su pla te ne koli ko pu ta smawene u ime pove}awa konkurentnosti, ~ime je znatno pove}ana razlika izme|u bogatih i siroma{nih. - I sigurno ne funkcioni {e u ko rist ju `nih Evropqana, koji kupuju relativno jeftine wema~ke proizvode i uslu ge, na no se }i {tetu svojoj proizvodwi - kazala je Cimer.

FTSE 100 INDEX MEMBERS
Naziv kompanije
Burberry Group PLC Pearson PLC Johnson Matthey PLC Eurasian Natural Resources Corp PLC ITV PLC

Japanska kompanija ponovo svrgla ameri~ki "Yeneral motors"
Promjena
+4.53% +3.05% +2.27% +2.04% +1.86%

Cijena
1,384.00 1,218.00 2,287.00 340.30 113.70

"Tojota" najprodavanija
LONDON - Ja panska kompanija "Tojota" je ponovo svrgla ame ri ~ki "Yene ral motors" (GM) sa prvog mjesta proizvo|a~a automobila na svijetu, prodav{i u 2012. godini 9,7 miliona automobila i kamiona {irom svijeta. "Tojota" je ostvarila porast prodaje od ~ak 22 odsto, a iako prebrojavawe jo{ traje, pre ma ocje na ma stru~waka, japanska kompanija ne mo`e da izgubi lidersku poziciju.

DOW JONES INDUS. AVG MEMBERS
Naziv kompanije
Hewlett-Packard Co Cisco Systems Inc Boeing Co/The UnitedHealth Group Inc Chevron Corp

Cijena
16.95 20.96 76.55 53.36 112.85

Promjena
+4.89% +2.34% +1.85% +1.02% +1.00%

"FOLKSVAGEN" tre}i na listi
Na evropskom tr`i{tu, "Tojota" je pove}ala prodaju za dva odsto u 2012. godini i prodala je oko 800.000 vozila, {to je za 15.000 vi{e ne-

go u 2011, navode iz japanske kompanije, prenijele su agencije. Iz kompanije GM navode da su u prethodnoj godini prodali 9,29 miliona vozila, ~i me su os tva ri li po rast prodaje od 2,9 odsto. GM je izgubio prvo mjesto najprodavanijih automobila u svije tu, ko je je pre uzeo 2011. godine od "Tojote", kada je japanska kompanija do`ivjela

pad u proi zvodwi zbog posqedica zemqotresa i cunamija u Japanu. Tre}a na listi kompanija ~ija su vozila najprodavanija je wema~ki "Folksvagen", koji je pro{le godine oborio sopstveni rekord i prodao 9,1 milion vozila. Wema~ka kompanija je ostvarila rast prodaje {irom svijeta od 11 odsto.

GLAS SRPSKE srijeda, 16. januar 2013. 13

Ve}e zadu`ivawe SAD ili ekonomski haos
VA[INGTON - Ameri~ki predsjednik Barak Obama upozorio je Kongres da bi odbijawe podizawa granice ameri~kog zadu`ivawa u februaru moglo zemqu gurnuti u ekonomski haos, prenijele su agencije. Obama je rekao da ameri~ku ekonomiju ~eka dobra godina ne bude li se u wu mije{ala va{ingtonska politika. Prema wegovim rije~ima, republikansko odbijawe podizawa granice zadu`ivawa odvelo bi SAD u nemogu}nost otplate dugova, a onda ameri~ka vlada ne bi mogla osigurati prava iz sistema socijalne za{tite nekim starijim osobama, a ekonomija bi moglo oti}i u recesiju.

U ste~aj pro{le godine oti{lo 296 preduze}a u Srpskoj

Vijesti
EBRD

Veliki broj firmi namjerno gurnut u ste~aj
Od 2003. godine u ste~aj oti{lo vi{e od 760 preduze}a

Integracija motor razvoja
BE^ - Predsjednik Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) Suma ^akrabarti ocijenio je ju~e u Be~u da integracija nije problem, ve} ~iwenica da se ona ni je dovoqno dogodila. On je, u izlagawu na otvarawu ovogodi{we kon fe ren ci je "Juromani", istakao da je kva li tet in te gra ci je pro blem, doda ju }i da je posebno u oblasti ekonomije potrebna institucional na in te gra ci ja. U Evro pi, pre ma wegovim rije~ima, integracija je bila motor razvoja.

Ste~ajni postupci se pokre}u, a da se prethodno ne ispita odgovornost onih koji su doveli preduze}e u ste~aj. To je samo na~in za legalizaciju pqa~ka{ke privatizacije, ka`e Jugovi}
PI[E: JELENA BJELICA jelenabj@glassrpske.com

BAWALUKA - U ste~aj je tokom pro{le godine oti{lo 296 preduze}a u Srpskoj, a mali akcionari tvrde da su mnoge firme namjerno gurnute u ste~ajni postupak, {to je na~in za le ga li za ci ju pqa~ka{ke privatizacije. U okru`nim privrednim sudovima trenutno se vodi 399 ste~ajnih postupaka. Predsjednik Saveza udru`ewa malih akcionara RS Neboj{a Jugovi} istakao je da je najve}i broj firmi namjerno gurnut u ste~aj. - Do toga je dovelo nezakoni to vo |ewe predu ze }a od strane kupaca dijela dr`avnog kapitala, takozvanih tajkuna. Ste~ajni postupci se pokre}u, a da se prethodno ne ispita odgovornost onih koji su doveli preduze}e u ste~aj. To je samo na~in za legalizaciju pqa~ka{ke privatizacije - naglasio je Jugovi}. On poja{wava da ~esto ve}inski vlasnici preduze}e gurnu u ste~aj, a onda ga u ste~ajnom postupku kupe za veoma male pare i istisnu ostale akcionare. - Veliki broj malih akcionara na taj na~in nezakonito

biva istjeran iz vlasni{tva preduze}a. Mora do}i do revizije svih ste~ajnih postupaka, moraju se zaustaviti ste~ajevi i preispitati odgovornost onih koji su doveli preduze}a u ste~aj - rekao je Jugovi}. Prema wegovim rije~ima, me|u ve}im firmama koje su namjerno gurnute u ste~aj su "Metal" i "Fruktona" iz Bawaluke, kao i "Metalka" iz Prwavora. Istog mi{qewa je i zamje nik pred sjedni ka Udru `ewa ste~aj nih upra vni ka Du{an Kova~evi}, koji je istakao da je veliki broj preduze}a oti{ao u ste~aj zbog lo{e privatizacije. - U Republici Srpskoj je od 2003. godine u ste~aj oti{lo vi{e od 760 preduze}a, dok je oko 400 ste~ajeva zavr{eno, a svega oko 40 uspjelo je da ponovo pokrene rad. Me|u ve}im preduze}ima su "Jel-

"Srbijagas"

Skupqi gas za industriju
BEOGRAD - Gas za industrijske potro{a~e i distributere koji se snabdijevaju kod "Srbijagasa" od ju~e je skupqi u prosjeku oko deset odsto, prenijele su agencije. "Srbijagas" je najavio da }e nove vi{e cijene gasa za doma}instva po~eti da va`e od 1. februara i gas }e za te potro{a~e ko{tati 41,32 dinara za metar kubni.

{ingrad", "Metal", "^ajavec", "Pevec"... - rekao je Kova~evi}. U Okru`nom privrednom sudu Bawaluka rekli su da su pro{le godine zaprimili 138 prijedloga za pokretawe ste~ajnog postupka. - Tre nu tno se vode 222 ste~ajna postupka, od ~ega su 43 predmeta u fazi takozvanog "prethodnog postupka", a 152 predmeta su u otvorenom ste~ajnom postupku, dok je 27

predmeta sa podnesenim prijedlogom za otvarawe ste~ajnog pos tup ka - re kli su u Okru`nom privrednom sudu Bawaluka.

ISPITATI odgovornost onih koji su doveli preduze}e u ste~aj
Pred Okru`nim privrednim sudom u Bijeqini su tokom pro{le godine pokrenuta 24 ste~ajna postupka dok je zaprimqeno 28 prijedloga. - U na{em sudu se trenutno vodi 56 ste~ajnih postupaka, a oni u pro sje ku tra ju ~etiri godine - rekli su u ovom sudu. U Isto~nom Sarajevu su istakli da je u pro{loj godi-

DU@INA PROCESA
U sudovima isti~u da du`ina trajawa ste~ajnog postupka zavisi od niza faktora. - Prema dosada{woj praksi ste~ajni postupci traju od jedne pa do nekoliko godina - rekli su u okru`nim privrednim sudovima u Srpskoj.

ni primqeno 18 novih predmeta ste~aja od kojih su u nekim postupci otvoreni dok se u drugim jo{ ispituju uslovi za otvarawe. - Nezavr{enih ste~ajnih predmeta je trenutno 48, a u pro{loj godini su zakqu~ena 23 - rekli su u Okru`nom privrednom sudu u Isto~nom Sarajevu. U Okru`nom privrednom sudu u Doboju su naglasili da je tokom pro{le godine zaprimqeno 25 prijedloga za otvarawe ste~ajnog postupka dok je otvoreno 13, a trenutno se vode 32 ste~ajna postupka. U Okru`nom privrednom sudu u Trebiwu trenutno se vodi 41 ste~ajni postupak dok je u pro{loj godini zaprimqeno 13, a rije{eno 25 ste~ajeva.

Berlin

Usporila i Wema~ka
BERLIN - Wema~ka ekonomija zabiqe`ila je rast od 0,7 od sto tokom 2012. godi ne, {to je o{tar pad u odno su na 2011. godinu. Tokom 2011. godine wema~ka ekonomija zabiqe`ila je rast od tri odsto.

Imenovan prvi ~ovjek "Telekomunikacija Republike Srpske"

Goran Vlaovi} novi direktor "Telekoma"
BAWALUKA - Odlukom Upra vnog odbo ra Dru{ tva od 10. januara ove godine za generalnog direktora "Teleko mu ni ka ci ja Re pu bli ke Srpske" Bawaluka izabran je i ime novan Go ran Vla ovi}, sto ji na por ta lu Bawalu~ke berze. Komisija za imenovawa je Upravnom odboru Dru{tva preporu~ila na osnovu prijedlo ga nadle `nih or ga na "Telekoma Srbija" Beograd, akci ona ra sa ve }in skim u~e{ }em, izbor i ime novawe Go ra na Vla ovi }a na navedenu funkciju.

Važi za dan 16.1.2013.
Zemlja: Australija Kanada Hrvatska Danska Japan Norveška Švedska Švajcarska V. Britanija SAD Srbija BiH EMU Šifra: 036 124 191 208 392 578 752 756 826 840 941 977 978 Oznaka valute: AUD CAD HRK DKK JPY NOK SEK CHF GBP USD RSD BAM EUR Paritet: 1 1 100 1 100 1 1 1 1 1 100 1 1 Kupovni kurs za efektivu 1.507100 1.451023 25.222330 0.255536 1.620469 0.257711 0.218603 1.538329 2.296819 1.423543 1.660036 1.000000 1.955830 Prodajni kurs za efektivu 1.576659 1.517994 26.179485 0.267330 1.685089 0.269605 0.230610 1.606383 2.388692 1.490317 1.791091 1.000000 1.955830

MANDAT tri godine
U skladu sa done se nom odlukom mandat generalnog di re kto ra tra je tri godi ne. Predrag ]uli brk oti {ao je sa mjesta generalnog direktora "Telekoma RS" u sep tem bru pro {le godi ne,

kada ga je Nad zorni odbor "Telekoma Srbija" imenovao za vr{ioca du`nosti generalnog direktora "Telekoma Srbije". ]ulibrk je na du`nost generalnog direktora "Telekoma RS" postavqen 18. juna 2007. godine. "Telekom Srbije" kupio je 2006. godi ne 65 od sto dr`avnog kapitala "Telekoma Srpske" za 646 miliona evra. M. ^.

Banka zadržava pravo promjene kursne liste. Provizija na otkup EUR-a 0,65% i na prodaju EUR-a 0,55%.

14 srijeda, 16. januar 2013. GLAS SRPSKE

Ukradena ograda sa pravoslavnog grobqa

Hronika
Na podru~ju u nadle`nosti CJB Bawaluka

TRAVNIK - Sa pravoslavnog grobqa u mjestu Vo}wak kod Travnika ukradeno je 13 metara metalne ograde i kapija, re~eno je agencijama u MUP-u Sredwobosan-

skog kantona. Kra|a je policiji u Travniku prijavqena u ponedjeqak oko 14 ~asova. Saop{teno je da tragaju za po~iniocima krivi~nog djela te{ke kra|e.

FOTO:ARHIVA

Pet slu~ajeva porodi~nog nasiqa
BAWALUKA - Na podru~ju koje je u nadle`nosti Centra javne bezbjednosti Bawaluka od 11. do 14. januara dogodilo se pet krivi~nih djela nasiqe u porodici ili porodi~noj zajednici i isto toliko prekr{aja iz Zakona o za{titi od nasiqa u porodici RS, saop{teno je ju~e iz CJB Bawaluka. Dva krivi~nih djela po~iwena su u Lakta{ima, a po jedno u Novom Gradu, Gradi{ci i ^elincu. U Lakta{ima suprug je vrije|ao suprugu, a potom je udario vi{e puta pesnicom u glavu i nogama. Utvr|eno je da je imao 2,35 promila alkohola u kravi. U drugom slu~aju, tako|e u Lakta{ima, pijan suprug je vrije|ao suprugu i udario je pesnicom u glavu. U Novom Gradu brat je udario brata glavom u glavu, a u Gradi{ci je sin pretukao majku. G. O.

Policija privela jednu osobu

Prona|eno 105 grama kokaina

Privo|ewe Branislava Smiqani}a

^etvorica optu`enih izjasnili se u bawalu~kom Okru`nom sudu

Zelena{i tvrde da nisu krivi
BIJEQINA - Mihael Vasi} (38) iz Bi jeqine uha p{en je na kon {to je policija od wega oduzela 105 grama kokaina, potvr|eno je u CJB Bijeqina, navode}i wegove inicijale. Droga je prona|ena u teretnom vozilu "sitroen berlingo", a ko ji je pre tre sen po naredbi Osnovnog suda u Bijeqini. Protiv osumwi~enog Vasi}a i wegovog suvoza~a L. G., bi }e dos tavqen iz vje {taj Okru`nom tu`ila{tvu zbog sumwe da su po~inili krivi~no djelo neovla{}ene proizvodwe i pro me ta opoj ne droge. Vasi} nije od ranije poznat policiji, a ovo je jedna od najve}ih pqenidbi kokaina u bijeqinskoj regiji, a tokom pro{le godine oduzeto je oko 24 grama ove droge. G. O.

Branislav Smiqani}, Sandro Kaurin i Slavko Todorovi} negirali krivicu. Suspendovani sudski policajac Drago \eni} kazao da nije vidio dokaze koji ga terete
PI[E: GORAN OBRADOVI] gorano@glassrpske.com

Hap{ewe u Sarajevu

No`em u le|a ubo nevjen~anu suprugu
SARAJEVO - Dalibor Sulejmanovi} uhap{en je nakon {to je u nedjequ uve~e no`em u le|a ubo nevjen~anu suprugu Ai{u Seferovi} (33) u sarajevskom nasequ Lu`ani. Povrije|enoj `eni qekarska pomo} ukazana je u Klinici za torakalnu hirurgiju u bolnici Ko{evo u Sarajevu. Seferovi}eva je poslije ukazane pomo}i odbila daqu hospitalizaciju i napustila bolnicu. Poslije napada Sulejmanovi} je pobjegao, ali je ubrzo prona|en i uhap{en. Iz policije nisu saop{tili motiv sukoba. Nezvani~no saznajemo da je motiv qubomora. Protiv Sulejmanovi}a predlo`en je jednomjese~ni pritvor. G. O.

BAWALUKA - Branislav Smiqani} (37) i ostali uhap{eni u policijskoj akciji "Knez" ju ~e su pred Okru `nim sudom u Bawaluci negi ra li kri vi cu po optu`nici koja ih tereti za vi{e krivi~nih djela zelena{tva, iznude i prevare. Smiqani} se na pitawe sudije za prethodno saslu{awe Sr|ana Force izjasnio da nije kriv, a iste odgovore dali su i Sandro Kaurin (35) i Slavko Todorovi} (44). Suspendovani sudski polica jac Dra go \e ni} pri je izja{wewa o krivici rekao je da nije dobio dokaze i da `eli da mu se dostavi 1.878 telefonskih raz govo ra ko je je tu`ilac naveo u optu`nici.

- Nemam te dokaze, a oni su navodno razlog zbog kojeg ~etiri mjeseca "le`im" u pritvo ru - ner vozno je re kao \eni}. Sudija Forca ga je prekinuo i pojasnio mu da je u pitawu formalno ro~i{te i da na wemu ne mogu da iznose nikakve zahtjeve, a da }e za to imati priliku tokom su|ewa.

Me|utim, \eni} je nastavio raspravu i Forca ga je prvo upozorio da ne po{tuje sud, a potom je konstatovao da optu`eni odbija da se izjasni o krivici pa je automatski pri hva }e no ne gi rawe krivice. - Sudija, po{tujem Vas i, eto, nisam kriv. Me|utim u optu`nici se pomiwu nekakva ubistva i razna ~uda i nije mi jasno o ~emu se radi - qutito je uzvratio \eni}. Okru`ni sud u Bawaluci potvrdio je 21. decembra pro{le godine optu`nicu protiv Branislava Smiqani}a, zvanog ]elo, Sandra Kaurina,

Slavka Todorovi}a i Drage \eni}a iz Bawaluke, koji su uhap{eni u 23. septembra pro{le godi ne u akci ji "Knez dva".

NA POZAJMICU od 7.500 KM, a vratio 38.000 KM
Prema navodima u optu`nici oni su krivi~na djela po~inili od 2007. do pro{le godine i o{tetili ve}i broj osoba na podru~ju Bawaluke za nekoliko stotina hiqada maraka. Oni su is ko ri{ }a va li lo{e ekonomske prilike i qudima pozajmqivali novac uz kamate od 10, 15 i 20 odsto na mjese~nom nivou. Kada oni ne bi mogli da im vra}aju, na osnovu dugova uzimali su im i ku}e i automobile ~ija je vrijednost mnogo ve}a od pozajmqenog novca. Optu`eni su mawe iznose novca pozajmqivali naj~e{}e `enama koje su bile same i u problemima, a kasnije im uzimali mnogo vi{e na ime kamata.

IMOVINA
Osnovni sud u Bawaluci je 5. decembra pro{le godine donio je rje{ewe kojim je od Branislava Smiqani}a privremeno oduzeo "audi A6" i dva stana povr{ine od 44 i 70 kvadratnih metara koji se nalaze na Bulevaru cara Du{ana u Bawaluci, a ~ija je vrijednost nekoliko stotina hiqada maraka. Ovim rje{ewem odbijen je zahtjev Okru`nog tu`ila{tva u Bawaluci da se Sandru Kaurinu blokiraju akcije vrijedne 30.000 maraka i oduzme automobil "folksvagen tuareg".

Opqa~kano preduze}e "BC Metal" u Bawaluci

Provalnici odnijeli 18.000 KM
FOTO: G. [URLAN

BAWALUKA - Policija traga za nepoznatim osobama koje su opqa~kale prostorije preduze}a "BC Metal" vlasni{tvo Ri~ardsa Sveikasuska, a koje se nalazi u krugu poslovne zone "Incel", i ukrali oko 18.000 maraka, potvr|eno je u CJB Bawaluka. Portparol Centra javne bezbjednosti Bawaluka Marija Markanovi} rekla je da su lopovi u firmu u{li kroz

prozor i poslije premeta~ine ukrali oko 18.000 maraka i hard disk iz ra~unara. - ^itav slu~aj okarakterisan je kao te{ka kra|a, a pokrenuta je istraga u ciqu pronalaska kradqivaca ispri~ala je Markanovi}eva. Direktor firme "BC Metal" Brankica Kalaba rekla je da se oni bave otkupom i preradom sekundarnih sirovina, a da je novac ukraden iz blagajne koja se nala-

ladice koje su se tu nalazile. Novac su prona{li u blagajni i ukrali ga. U kancelariji su se nalazila i dva laptopa, ali ih provalnici nisu ukrali istakla je Kalaba.

POKUPILI HARD disk sa snimcima bezbjednosnih kamera
zila u ormaru u kancelariji. - Lopovi su izbili prozor od kancelarije, te u{li u preduze}e. Potom su otvorili sve Ona je dodala da su provalnici jo{ ukrali i hard disk ra~unara, na kojem su se

nalazili snimci bezbjednosnih kamera od preduze}a. Izvor blizak istrazi ispri~ao je da se najvjerovatnije radi o iskusnim provalnicima, o ~emu govori podatak i da nisu ukrali dva laptopa koja su se nalazila u kancelariji, a ~ija je vrijednost nekoliko hiqada maraka, jer su znali da preko wih mogu da budu lak{e prona|eni. G. O.

GLAS SRPSKE srijeda, 16. januar 2013. 15

Povrije|en saputnik prilikom slijetawa "renoa" s puta
ISTO^NO SARAJEVO - Jedna osoba je povrije|ena u saobra}ajnoj nesre}i koja se dogodila u ponedjeqak oko osam ~asova u ulici Vojvode Radomira Putnika u Isto~nom Sarajevu, saop{teno je iz Centra javne bezbjednosti u ovom gradu. Nesre}a se dogodila kada je V. T. upravqaju}i automobilom "reno safran" izgubio kontrolu i sletio sa kolovoza. Tada je povrije|ena saputnik V. T., koja je zadobila prelom kqu~ne kosti. Voza~ V. T. nije povrije|en, a na vozilu je pri~iwena mawa {teta. G. O.

Policija

Poslije hap{ewa osumwi~enog za eksplozije u Zagrebu

Vijesti
Doboj

Policija provjerava da li je Bla`evi} imao pomaga~e u BiH
Prema nezvani~nim informacijma, hrvatska policija zatra`ila i da se provjere veze i kontakti Vojislava Bla`i}a sa Petrom Tubi}em, vlasnikom paraglajding kluba "Paragost" iz Doboja
PI[E: GORAN OBRADOVI] gorano@glassrpske.com Vojislav Bla`evi}

Oduzet "BMW"
DOBOJ - Prilikom kontrole "BMW-a" kojim je upravqao N. N. iz Do bo ja policija je utvrdila da se automobil nalazi na potragama Interpola, saop{teno je iz CJB Doboj. Vozilo je oduzeto i bi}e predato u nadle`nost policijske agencije dr`ave koja je raspisala potragu. G. O.

BAWALUKA - Sve policijske agencije u BiH provjera va ju da li je Vo ji slav Bla`evi} (54) iz Smedereva, koji je osumwi~en za podmetawe dvije eksplozivne naprave u Zagrebu u kojima je i sam povrije|eni imao pomaga~e u BiH. Potvrdio je ovo za "Glas Srpske" izvor blizak istrazi, koji je dodao da su na molbu hrvatskog MUP-a upu}eni zahtjevi za provjeru odre|enih informacija ministarstvima unu tra{wih po slova RS i FBiH, Dr`avnoj agenciji za istrage i za{titu BiH (SIPA) i Grani~noj policiji BiH. - Ovi zahtjevi su dostavqeni 12. januara i oni su prosli je |e ni po me nu tim agencijama. Treba da se provjere prelasci granica i pojedine li~nosti sa kojima je Bla`evi} imao kontakt - rekao je na{ izvor.

On je dodao da Bla`evi} nije iz Bawaluke, kao {to se do sada vjerovalo, i da nikada nije bio nastawen u tom gradu. - Wegova nevjen~ana supruga je rodom iz Bawaluke i on je sa wom nekoliko puta dolazio. Uglavnom je vrijeme provodio u paraglajding klubovima - pojasnio je pomenuti izvor i dodao da Bla`evi} nema paso{ BiH. Di re ktor poli ci je RS Gojko Vasi} rekao je da su na

operativnom nivou u kontaktu sa hrvatskom policijom od trenutka kada se desila eksplozija u Zagrebu. - U skladu s tim ponudili smo pomo}. Na osnovu toga }emo wihove zahtjeve da rje{avamo, a u ovoj operativnoj fazi se ne mo `e govo ri ti o kakvim provjerama se radi. Zajedno radimo da se ovo krivi~no djelo u po tpu nos ti rasvijetli - rekao je Vasi}. Dodao je da se provjeravaju veze Bla`evi}a i u drugim di-

jelovima BiH. - Ako se utvrdi da je ostvario kontakte za odre|enim oso ba ma, a u ve zi sa iz vr{ewem krivi~nog djela, to }e se procesuirati - istakao je Vasi}.

NIJE ro|en u Bawaluci, ve} u Smederevu
Prema nezvani~nim informacijama, hrvatska polici ja za tra `i la je i da se provjere veze i kontakti Bla`evi}a sa Petrom Tubi}em Tubom, vlasnikom paraglajding kluba "Paragost" iz Doboja. - Wih dvojica se dobro poznaju i imali su odre|ene kontakte. Pripadnici SIPA uhapsili su Tubi}a 2011. godine zajedno sa jo{ tri osobe zbog sumwe da su se bavili nedozvoqenom me |u na rodnom trgovinom oru`ja - potvrdio je na{ izvor.

"KOMANDIR [AMIL"
Samoprogla{eni "komandir [amil", Damir Mami} iz Trogira, koji je na dru{tvenim mre`ama pozivao na terorizam, mogao bi da pro|e gore od osumwi~enog zagreba~kog bomba{a Vojislava Bla`evi}a, jer mu za pozivawe na terorizam prijeti zatvorska kazna do deset godina. Prema hrvatskom zakonu, osumwi~eni Bla`evi}, koji je rawen u drugoj eksploziji, mo`e da bude osu|en do pet godina zatvora i to zbog izazivawa op{te opasnosti.

Tada je policija kod wih prona{la pet kilograma eksploziva, vi{e inicijalnih kapisli, pet modifikovanih mobilnih telefona za paqewe eksplozivnih naprava i ve}u koli~inu municije razli~itog kalibra. Osim toga, prona|eno je i {est minobaca~a, 22 ru~ne bombe, 33 ru~na baca~a raketa, sedam automatskih pu{aka i lova~ko naoru`awe. Tubi} je izjavio da poznaje Bla`evi}a, ali da ga jo{ niko iz policije nije kontaktirao. - Nemam veze sa tim napadom, ako treba da me provjeravaju, neka to i urade - dodao je Tubi}. Bla`evi}u je u ponedjeqak odre|en pritvor u trajawu od jedan mjesec. On je bio zaposlen kao elektrotehni~ar u "Hrvatskom telekomu", a posqedwih nekoliko godina prodavao je opremu za ekstremne sportove i bio je instruktor za paraglajding. Wegovi poznanici su kaza li da je bio za bavqa~ i {aqivyija, omiqen u dru{tvu, sa mno{tvom prijateqa i poznanika, ali istovremeno je imao i nekoliko sukoba u kojima je po te zao i pi {toq. Hrvatski mediji prenose i da je Bla `e i} pre va rio vi {e osoba tako {to im je prodao paraglajding opremu koju poslije nikada nije isporu~io, ili je dostavio tek za nekoliko mjeseci. Branko [eri}, advokat Vojislava Bla`evi}a, rekao je za "Glas Srpske" da je ulo`io `albu na odluku o odre|ivawu pritvora i dodao da se wegov klijent brani }utawem.

Doboj

Ukrali pretvara~e napona na pruzi
DOBOJ - Dva pretvara~a napona koji slu`e za napajawe si gna la na di jelu `eqezni~ke pruge Doboj Bawaluka ukrale su nepoznate osobe koje iz neobezbi je |e nog or ma ri }a u mjestu Svjetli~a kod Doboja, potvr|eno je u CJB Doboj. Uvi|aj je obavila policija iz Doboja, a materijalna {teta bi}e naknadno utvr|ena. G. O.

Bawaluka

Uhap{eni zbog kra|e slatki{a
BAWALUKA - Tri osobe uhap{ene su zbog sumwe da su na kiosku u Aleji Svetog Save u Bawaluci 13. januara ra zbi li izlog i ukrali ~okolade i druge slatki{e, potvr|eno je u CJB Bawaluka. Zbog ovog krivi~nog djela uha p{e ni su M. M. iz Bawaluke, D. \. i A. G. iz Dervente, poslije kriminalisti~ke obrade oni su pu{teni na slobodu, a protiv wih }e biti podnesen izvje{taj tu`ila{tvu. G. O.

Iznajmio automobil pa ga nije vratio
BAWALUKA Policiji je prijavqeno da je Sanel Dautovi} iz Tuzle prevario renta-kar agenicju "Ada biznis" iz Bawaluke za oko 22.000 maraka, saop{teno je iz CJB Bawaluka, gdje su naveli inicijale osumwi~enog. Prijavqeno je da je on kod pomenute agencije iznajmio automobil "reno megan" i da ga nije vratio u dogovorenom roku. Iz agencije "Ada biznis" policiji su 11. januara prijavili da je 1. decembra pro{le godine Dautovi} iznajmio automobil "reno megan" i bio du`an da ga vrati do 3. decembra, ali da to nije uradio. U ovoj agenciji su potvrdili da je automobil vrijedan oko 22.000 maraka. G. O.

Osam godina zatvora zbog ratnog zlo~ina
BAWALUKA - Vrhovni sud Republike Srpske potvrdio je presudu Okru`nog suda u Bawaluci kojom je Mirko Popovi} (71) iz Gradi{ke osu|en na osam godina zatvora zbog ratnog zlo~ina protiv civilnog stanovni{tva po~iwenog tako {to je sa jo{ tri nepoznate osobe ubio tri civila bo{wa~ke nacionalnosti. Prema navodima u presudi, Popovi} i jo{ tri osobe naoru`ane pu{kama, u maskirnim uniformama i sa ~arapama na glavama su 10. avgusta 1992. godine do{li do ku}e porodice Huseyinovi} u Gradi{ci. U dvori{tu ku}e zatekli su Aldu Huseyinovi}a, Ferida ^ehaji}a i Re{ida Ajanovi}a. Potom su ih kombijem odvezli do rijeke Save i ubili ih na obali.

Automobilom te{ko povrijedio policajca
BR^KO - Protiv R. V. iz Br~kog potvr|ena je optu`nica zbog sumwe da je pro{le godine te{ko povrijedio policajca u mjestu Gredice kod ovog grada, saop{teno je iz Tu`ila{tva Br~ko distrikta. Prema optu`nici, on se 16. oktobra pro{le godine oko 23 ~asa, kada je primijetio policajca \. B. koji je sa svjetlosnim znacima poku{avao da ga zaustavi, nije zaustavio i udario ga je pri brzini od oko 80 kilometara na ~as. Tu`ila{tvo R. V. tereti da je na pomenuti na~in sprije~io policajca u obavqawu slu`bene du`nosti i nanio mu povrede opasne po `ivot, a osim toga na vozilu su se tada nalazile neodgovaraju}e registarske oznake. G. O.

16 srijeda, 16. januar 2013. GLAS SRPSKE

Srbija
Uskoro predstavqawe kandidata

"Srbijagas" je pravi primer kako je vo|ena socijalna politika putem javnog preduze}a. Branko Ru`i}, predsjednik IO SPS-a

Rastu tenzije zbog uklawawa spomenika u Pre{evu
FOTO: ARHIVA

Markoni novi direktor policije?
BEOGRAD - Premijer Srbije i ministar unutra{wih poslova Ivica Da~i} trebalo bi uskoro da iza|e pred ~lanove Vlade sa svojim prijedlogom kandidata za direktora policije, a kako saznaje "Telegraf.rs" to }e biti Dragan Markovi} Markoni, prenijele su agencije. Dobro obavije{teni sagovornik "Telegrafa" ka`e da se iz ranijih Da~i}evih izjava vidi da }e policija dobiti novog direktora koga }e upravo on izabrati i da je gotovo nemogu}e da na tom mjestu ostane Milorad Veqovi}. O~ekuje se da Markovi}ev izbor na mjesto direktora policije prihvate koalicioni partneri, iako mediji spekuli{u da prvi potpredsjednik Vlade Aleksandar Vu~i} nije najsre}niji takvim rje{ewem. Dragan Markovi} Markoni je dugogodi{wi pripadnik Resora dr`avne bezbjednosti, u kome radi od 1992. godine.

Prijetwe Ta~ija
Predsjednik Odbora za Kosovo i Metohiju u Skup{tini Srbije Milovan Drecun rekao je da }e premijer samoprogla{enog Kosova Ha{im Ta~i morati da razgovara o srpskom prijedlogu za Kosovo, navode}i da Pri{tina poku{ava da obesna`i poziciju Beograda opstrukcijom briselskog dijaloga i prijetwama takozvane Albanske nacionalne armije.

Sa{a Jankovi}, za{titnik gra|ana

Organi MUP-a jo{ prislu{kuju gra|ane
FOTO: ARHIVA Sa{a Jankovi}

BEOGRAD - Za{titnik gra|ana Sa{a Jankovi} rekao je da policija i odre|eni organi Mi nis tar stva unu tra{wih po slova i daqe nezakonito prislu{kuju gra|ane, prenijele su agencije. On je rekao da ima saznawa i garancija da Bezbjednosna in for ma ti vna agen ci ja i Vojna slu`ba bezbjednosti vi{e ne zadiru u privatnost poziva gra|ana bez odluke suda.

- Me |u tim, poli ci ja, pre svega kriminalisti~ka policija i neki drugi organi MUP-a primewuju Zakon o krivi~nom postupku i zadiru u velikom broju u privatnost ko mu ni ka ci je bez naloga suda - kazao je Jankovi} i podsjetio da je Ustavnom sudu pri je godi nu podnio zahtjev da i Zakon o kri vi ~nom pos tup ku bude progla{en neustavnim.

Dema}i rekao da se bez ujediwewa Albanaca iz Pre{evske doline, kako naziva dio juga Srbije, ne mo`e ni{ta uraditi
PRI[TINA - Albanci iz Pre{evske doline treba da poka`u da su spremni za rat i da ostave po strani sve nesporazume, izjavio je ju~e biv{i politi~ki predstavnik OVK Adem Dema}i, prenijele su agencije. Kako prenose pri{tinski mediji, Dema}i je rekao da se bez ujediwewa Albanaca iz Pre{evske doline, kako naziva dio juga Srbije, ne mo`e ni{ta uraditi. - To je spomenik velike borbe koju je narod vodio za svoju egzistenciju i svoja prava. Oni (albanski lideri) treba da ostave po strani borbu za vlast, da stvore organizam ko ji ih ujediwuje, jer podeqeni ne mogu ni{ta. Tu se radi o sto hiqada gra|ana

Biv{i lider OVK poziva na rat
Adem Dema}i

Maloqetnici ~ine 50 odsto `rtava

Djeca zarobqena u lancu prostitucije
BEOGRAD - Tokom 2012. godine u Srbiji je identifikovano vi{e od 70 `rtava trgovine qudima, a pretpostavqa se da je taj broj vi{estruko ve}i, prenijele su agencije. Maloqetnici ~ine 50 odsto `rtava, a o~ekuje se da se taj negativni trend nastavi i ove godine. Prosja~ewe, prisilni brakovi, kriminal i prostitucija dio su svjetskog sistema koji obr}e vi{e od 32 milijarde dolara godi{we. Najmla|a `rtva trgovine qudima identifikovana u Srbiji je devetogodi{wa Avganistanka. Nije poznato {ta su trafikeri planirali s wom. Poslije izlaska iz lanca prostitucije problemi tek po~iwu, jer ta djeca ~esto trpe nasiqe cijeloga `ivota.

i ako oni nisu spremni da poginu, wima niko ne mo`e pomo }i - ka zao je De ma }i povodom najave srpskih vlasti da }e sru{iti spomenik OVPMB u Pre{evu. Beograd tu organizaciju smatra teroristi~kom i tra`i da se ukloni spomenik podi gnut u cen tru mjes ta, nedaleko od zgrade op{tine. Dema}i je kazao da Evropa "samo proba koliko su Albanci spremni da se bore za svoja prava". Dema}i smatra da albanski lideri treba za sebe da

tra`e ista prava koja Srbi imaju na Kosovu.

PO^EO postupak za uklawawe spomenika
- Dok su nas na Kosovu naterali da srpskoj mawini damo prava koja niko ne svetu nema, Evropa sada izgleda da misli da su Srbi stvarno nebeski narod, dok su Albanci neki idioti koji mogu da `ive i u ropstvu i bez ikakvih prava. Albanci treba da se or-

ganizuju na nacionalnom nivou, da se zna ko komanduje, da budu jednoglasni u zahtevima. Zahtev je da dobiju ista prava koje imaju Srbi na Kosovu kazao je Dema}i. Prema wemu, i u Pre{evskoj dolini treba ostvariti prin ci pe pla na Mar ti ja Ahtisarija, ako je ciq Evrope da bude mirna i da mirni budu i Srbi i Albanci. Premijer Srbije Ivica Da~i} izjavio je da je Ministarstvo pravde otpo~elo zakonski postupak za uklawawe spomenika pripadnicima takozvane Oslobodila~ke vojske Pre{eva, Medve|e i Bujanovca u centru Pre{eva. Da~i} je rekao da je, prema zakonskim procedurama, Ministarstvo pravde i dr`avne uprave Srbije du`no da nalo`i da spomenik uklone oni koji su ga i postavili. Da~i} je rekao da dr`ava Srbija ne}e provocirati sukobe, ali da isto tako ne}e dozvoli ti ni otvo re ne provokacije.

Ivica Da~i}, premijer Srbije

DOBRA VIJEST

DESPOTOVAC
Sa crkve u Moravskoj ulici u centru Despotovca nepoznati pqa~ka{i ukrali su bakarne oluke, saop{tio je Crkveni odbor. Kra|a je izvedena izme|u 8. i 11. januara, a skinuto je i odneseno {est oluka du`ine 24 metra.

Rje{ewe za Kosovo uz ustupke obje strane
BEO GRAD - Pre mi jer Srbije Ivica Da~i} poru~io je ju~e da Srbija mo`e da razgovara i o stolici za Kosovo u UN, ali da u tom slu~aju i Pri{tina mora ne{to dati, prenosi Tanjug. - Mo`emo da se dogovorimo o svemu. Mi ne be`imo od toga, nije sporno. Mi tra`imo sveobuhvatan dogovor, ali da bi se on dobio, mora ne{to da se da - poru~io je premijer i upitao: "[ta oni misle, da mi tre ba da da mo sve?", rekao je Da~i}.

BEOGRAD
Aviokompanija "Turki{ erlajns" po~e}e od 31. marta sa postepenim pove}avawem broja letova iz Beograda, a od sredine maja svakodnevno }e dva puta letjeti na liniji Carigrad - Beograd, saop{tio je ju~e beogradski aerodrom "Nikola Tesla".

I PRI[TINA mora ne{to dati, rekao Da~i}
Premijer je rekao da je Srbija za sveobuhvatno rje{ewe, ali da, ako se ono ne `eli, onda o stolici u Ujediwenim nacijama "ne mo`e-

LO[A VIJEST

mo da razgovaramo". Premijer je rekao da je Srbija spremna na kompromisno rje{ewe, ali da onda obje stra ne mo ra ju da budu spremne na ustupke. - Oni nas pritiskaju preko Evropske unije, a mi im ne damo u Ujediwene nacije. I {ta, treba li tako da se }eramo godinama - upitao je premijer. U Bri selu je ju ~e nas -

tavqen tehni ~ki di ja log Beograda i Pri{tine, a sjever Kosova ostaje glavna tema razgovora, kazala je portparol Ketrin E{ton Maja Kocijan~i~. Da~i} je rekao da upravo to isti~e na svakom sastanku koji u Briselu pod pokroviteqstvom vi sokog pred sta vnika Evropske unije vodi s kosovskim premijerom Ha{imom Ta~ijem.

GLAS SRPSKE srijeda, 16. januar 2013. 17

Kocijan~i~: Predstoje}a runda bi}e te`a od prethodnih
BRISEL - Predstoje}a runda dijaloga Beograda i Pri{tine bi}e te`a od prethodnih, a sjever Kosova ostaje centralna tema, ocijenila je ju~e Maja Kocijan~i~, portparol visokog predstavnika EU za spoqnu politiku i bezbjednost Ketrin E{ton, prenosi Tanjug. - Sjever Kosova je od po~etka bio u centru dijaloga, jer je tamo bilo najvi{e problema - rekla je Kocijan~i~eva, najavquju}i novu rundu tehni~kog i politi~kog dijaloga. U Briselu su se ju~e sastale radne grupe u okviru tehni~kog dijaloga, dok je za ~etvrtak, 17. januar, planiran susret predsjednika Vlade Srbije Ivice Da~i}a sa kosovskim premijerom Ha{imom Ta~ijem.

Vuk Jeremi} organizovao proslavu Srpske nove godine u Wujorku

"Mar{ na Drinu" usred UN
Doma}in koncerta bio generalni sekretar Ujediwenih nacija Ban Ki Mun, koji je izrazio nadu da }e nastup beogradskog hora "Viva voks" inspirisati svijet da "podigne glas i uputi apel za pravdu i mir u svijetu"
WUJORK - Predsjedavaju}i Generalne skup{tine Ujediwenih nacija Vuk Jeremi} organizovao je proslavu Srpske nove godine i predstavqawe Srbije u velikoj sali GS u Wujorku, prenijele su agencije. Na proslavi, koja je organizovana 14. januara, a ~iji je ciq predstavqawe Srbije, pjevao je beogradski hor "Viva voks". Doma}in koncerta bio je generalni sekretar Ujediwenih nacija Ban Ki Mun, koji je izrazio nadu da }e koncert inspirisati svijet da "podigne glas i uputi apel za pravdu, solidarnost i mir u svijetu". Vuk Jeremi} je posvetio nastup hora "Viva voks", u ~ast srpskog predsjedavawa Generalnoj skup{tini UN, onima koji sawaju o svjetskom miru, milijardama dobronamjernih
Hor "Viva voks" Sve~ana ceremonija u GS Ujediwenih nacija

DOMA]IN koncerta bio Ban Ki Mun

qudi svih boja i vjeroispovijesti. Hor "Viva voks" nastup je otvorio pjesmom "Ameno", a potom su se redale numere "Tamo daleko", "Mama mia" grupe ABBA, "Bohemijan rapsodi" grupe "Kvin", potom "Vejv jor fleg", kao i "Hajde Jano" i "Srce" grupe "Ekatarina Velika". Za kraj je ostavqena kora~nica "Mar{ na Drinu", koja je najavqena kao pjesma mira. Publika u dvorani je zdu{no aplaudirala rukama u ritmu srpske pjesme, a predsjedavaju}i Generalne skup{tine UN Vuk Jeremi} nije mogao da sakrije

Ban Ki Mun i Vuk Jeremi}

zadovoqstvo, ali i ponos zbog ovakvog koncerta. - Oni su pravi vlasnici ovog plemenitog doma, mi wima slu`imo da bi svet dolaze}ih pokoqewa mogao da `ivi kao jedan - istakao je Jeremi} uo~i koncerta. - Imam veliku ~ast i privilegiju da vam po`elim dobrodo{licu, zajedno sa wegovom ekselencijom Ban Ki Munom, u Generalnu skup{tinu UN, na prvi dan tradicionalne pravoslavne nove godine, da zajedni~ki proslavimo na{e 67. zasedawe - naglasio je Jeremi}. On je kazao i da je kvalitetna muzika u stawu da probije svaku granicu i dotakne sva~iju du{u. On vjeruje da danas nema va`nije poruke koju muzika mo`e prenijeti svjetskom javnom mwewu od one da topovi utihnu. - Te`iti tome da se svetsko oru`je polo`i na zemqu ne sme biti do`ivqeno kao nemogu}a misija - ukazao je Jeremi}. Jeremi} je dodao da je za Srbiju izuzetna ~ast {to je dobila povjerewe svijeta da predsjedava Generalnoj skup{tini.

FOTO: M. MOM^I]EVI]

HOR "VIVA VOKS" nastup otvorio pjesmom "Ameno"
- Mi smo mali narod, izuzetno ponosan na svoju istoriju. Iz na{ih krajeva su potekli mnogi inspirativni umetnici i poznati nau~nici. Iznedrili smo nadarene pisce i proslavqene sportiste - istakao je Jeremi} i podsjetio da je sedam svetiwa iz Srbije upisano u Listu svjetske ba{tine UNESCO-a. Generalni sekretar UN Ban Ki Mun upozorio je da je previ{e porodica {irom svijeta do~ekalo ovu godinu sa `eqom da bude mawe bolna nego prethodna, da imaju dovoqno hrane, da izvuku svoje ~lanove iz nevoqa i omogu}e djeci boqi `ivot.

BAN KI MUN: HVALA SRBIJO
"Dobro ve~e, hvala Srbijo, sre}na Nova godina", rekao je na srpskom jeziku generalni sekretar Ujediwenih nacija Ban Ki Mun uo~i nastupa hora "Viva voks". Nagra|en aplauzom za ~estitku na te~nom srpskom jeziku, Ban je u sjedi{tu UN istakao da ovaj hor nastupa bez instrumenata. Taj na~in izvo|ewa vi{e nego bilo koji drugi isti~e snagu qudskog glasa, objasnio je Ban i ocijenio da glasovi mogu slu`iti za tla~ewe i stvarawe podjela me|u qudima, ali da mogu biti kao lijek i nadahnu}e, ako se dobro koriste. On je po`elio da nastup hora "Viva voks" sve nadahne da podignu glas za pravdu, solidarnost i mir u svijetu.

Bjesomu~ni rat i protiv mrtvih Srba
BEOGRAD - Eparhija ra{ko-prizrenska najo{trije je osudila skrnavqewe 58 nadgrobnih spomenika na srpskom pravo sla vnom grobqu u Ko so vu Poqu, ocjewuju }i to kao bjesomu~ni rat protiv mrtvih Srba, koji se odvija pred o~ima me|unarodne zajednice i kosovskih institucija, prenijele su agencije. - Ovaj akt krajweg varvarstva, na`alost, pokazuje da danas na Kosovu i Metohiji ne stradaju samo preostali Srbi, ve} mira nemaju ni wihovi upokojeni srodnici - saop{teno je iz Eparhije ra{ko-prizrenske. U saop{tewu se ocjewuje da ovakvo pona{awe predstavqa "odraz jedne {ire politi~ke atmosfere i nekulture koja je ispuwena nei`ivqenim nacionalizmom, netrpeqivo{}u prema pripadnicima drugih nacija".

Da~i}: Saop{tewe JSO je glupost
BEOGRAD - Premijer i ministar unutra{wih poslova odbacio je kao "glupost" saop{tewe rasformirane jedinice JSO, istakav{i da tu ne mo`e biti rije~i o ozbiqnoj prijetwi, prenijele su agencije. - To su gluposti. Kako raspu{tena formacija mo`e da izdaje saop{tewe. Isto tako to mo`e da u~ini i raspu{tena Hitlerova vojska - rekao je Da~i}. On je podsjetio da je ranijom odlukom JSO rasformirana i da je veliki dio wenih pripadnika ostao u MUP-u, @andarmeriji, specijalnim jedinicama i obi~noj policiji, a da je dio ostao bez posla. U ponedjeqak se na internetu pojavilo navodno saop{tewe rasformirane JSO u kojem se prijeti Albancima s juga Srbije u slu~aju sukoba zbog uklawawa spomenika u Pre{evu.

Prijetwe smr}u vlasniku i novinarima "Kurira"
BEOGRAD - U redakciju "Kurira" stigle su poruke sa prijetwama smr}u vlasniku "Kurira" Aleksandru Rodi}u i zaposlenima u redakciji. U poruci, koja je u utorak poslata sa teritorije grada Beograda, Rodi}u se poru~uje da }e "pro}i kao Ivo Pukani}". - Rodi} je isti kao i wegov otac. Zavr{i}e kao Pukani}. @ivi bili, pa videli - pi{e u poruci koja je potpisana sa "Atentator". Podsjetimo, Ivo Pukani}, vlasnik hrvatskog "Nacionala", ubijen je 23. oktobra 2008. godine u eksploziji bombe podmetnute pored wegovog automobila. U drugoj poruci koja je u ponedjeqak stigla u redakciju prijeti se dizawem u vazduh zgrade u kojoj se nalazi redakcija "Kurira". Kurir je o ovim prijetwama obavijestio dr`avne organe, od kojih se o~ekuje da za{tite zaposlene.

18 srijeda, 16. januar 2013. GLAS SRPSKE

Pula je kao "uspavana qepotica".

Region
Otkazana nastava u vi{e {kola

Pe|a Grbin, saborski poslanik SDP-a

Rekordna visina snijega u Zagrebu
ZAGREB - Poslije saobra}ajnog kolapsa u Zagrebu, gdje je, od kada se sprovode mjerewa, izmjerena rekordna visina sni je ga od 68 cen ti me ta ra, ju ~e uju tro je ve }i na pu te va o~i{}ena, ali i daqe ima problema u gradskom saobra}aju, prenijele su agencije. Snijeg i nepovoqne vremenske prilike i daqe stvaraju probleme u saobra}aju u dijelu kontinentalne Hrvatske, a otkazana je i nastava u ~etiri osnovne {kole u Zagreba~koj `upaniji, kao i u nekoliko {kola u Krapinsko-zagorskoj, Vara`dinskoj i Me|imurskoj `upaniji. Zbog snijega je djelimi~no ote`an saobra}aj u Gorskom kotaru, Hrvatskom primorju, Lici, Slavoniji, sredwoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj, saop{tio je Hrvatski auto-klub. Sve `eqezni~ke pruge ju~e su bile prohodne, ali velike koli~ine snijega uzrokuju te{ko}e u saobra}aju.

Stefan Sanino

Poziv
SDSM je u ponedjeqak pozvao sve gra|ane da se prikqu~e mar{u, iznesu svoja mi{qewa na gra|anskom parlamentu i time poka`u otpor protiv re`ima koji im svakodnevno oduzima slobodu. - Po~iwemo iz Prilepa, grada revolucionara, gdje }e rukovodstvo Koalicije zajedno sa gra|anima mar{irati ulicama. Mar{ }emo zavr{iti sa gra|anskim parlamentom na kojem }e, kao i do sada, gra|ani li~no iznositi svoje stavove - izjavio je Gordan Georgiev.

FOTO: ARHIVA

Milorad Pupovac

Susret Milanovi}a i Da~i}a veoma va`an
stawe u regionu, koje stagnira ako one ne sara|uju, prenijele su agencije. - Veoma je va`no da se dvojica premijera sastaju poslije perioda zastoja u odnosima Hrvatske i Srbije i verbalnih poruka koje su pogor{avale atmosferu u odnosima rekao je Pupovac. On je istakao da Hrvatska i Srbija moraju rije{iti brojna pitawa - od izbjeglica i nestalih i su|ewa za ratne zlo~ine do borbe protiv organizovanog kriminala. - Tako|e postoji potreba da se nastave razgovori o granicama i me|usobnim tu`bama za genocid - istakao je Pupovac.

Direktor Direktorata za pro{irewe EU stigao u Makedoniju

Sanino izmiruje vlast i opoziciju
Sanino }e predsjednicima parlamenta i Vlade, liderima najve}ih stranaka prenijeti poruku Brisela o neophodnosti normalizacije politi~kog stawa u Makedoniji
SKOPQE - Di re ktor Direktorata za pro{irewe EU Stefano Sanino stigao je ju~e u Makedoniju, da bi poku{ao da pribli`i suprotstavqene pozicije vlasti i opozicije, prenijele su agencije. Podsjetimo, tenzije izme|u opozicionih i vladaju}ih partija nastale su poslije incidenata u Skup{tini od 24. decembra pro{le godine, povodom glasawe za buyet. Sanino }e se, kako je najavqeno, sastati sa predsjednicima parlamenta i Vlade i s ministrom spoqnih poslova, kao i s liderima najve}ih poli ti ~kih stra na ka, predstavnicima nevladinih organizacija i Udru`ewem novinara, s ciqem da im prenese poruku Brisela o neophodnos ti nor ma li za ci je politi~kog stawa u Makedoniji. Portparol Evropske komisije Peter Stano nagovijestio je u Briselu da je ciq ove posjete da se prenese poruka da trenutno stawe u Makedoniji nije ono {to EU o~ekuje od jedne zemqe kandidata za ~lanstvo. - Preporuka za start pregovora Evropske komisije osta je, zemqe ~la ni ce EU u zakqu~ku pro{log decembra ja sno su na vele vre menski
Makedonska opozicija na ulicama tra`i smjenu premijera

ZAGREB - Potpredsjednik Sa mos tal ne de mokrat ske srpske stranke Milorad Pupovac smatra da je susret premijera Srbije Ivice Da~i}a i Hrvatske Zorana Milanovi}a ve oma va `an, jer dvi je dr`ave imaju odgovornost za

okvir i korake koji se o~ekuju da Makedonija preuzme da bi dobila pozitivan izvje{taj rekao je Stano pred dolazak Sanina u Skopqe.

SVAKODNEVNI protesti u Skopqu
Izvje{taj za napredak Makedonije ka EU bi}e objavqen u junu i od wega zavisi da li }e zemqa dobiti datum za po-

Na~elnik op{tine Plitvi~ka jezera

Bratu dao status borca iako je bio maloqetan
ZAGREB - Li~ko-sewska policija saop{tila je da se petorica mu{karaca sa podru~ja op{tine Plitvi~ka jezera terete za falsifikovawe dokumenata na osnovu kojih je za 42 lica omogu}en status boraca, a na~elnik ove op{tine status borca dodijelio je i svom bratu, iako je on bio maloqetan, prenijele su agencije. Istraga je pokrenuta prije dvije godine. Na osnovu popisa pripadnika dobrovoqnih oru`anih snaga biv{e op{tine Titova Korenica, Ministarstvo boraca priznalo je bora~ke statuse. Me|u wima je 36-godi{wak Dragan Kukuruzovi}, koji je na osnovu bora~kih prava ostvario pravo stambenog zbriwavawa. Dragan je brat Ivice Kukuruzovi}a, na~elnika op{tine Plitvi~ka jezera (HDZ), koji je potpisao sporni dokument. Na pitawe za{to je brat, za vrijeme rata maloqetnik, dobio status borca, on je odgovorio da je osim wegovog brata bilo jo{ pet maloqetnika.

~etak pregovora. U wemu }e se na}i i ocjene o trenutnom stawu. Opozicione stranke, predvo|ene SDSM-om, napustile su parlament od 24. decem bra pro {le godi ne, ne zadovoqne pro je kci jom buyeta za sqede }u godi nu. Predstavnici me|unarodne zajednice u Makedoniji, odnosno Evropske unije i SAD, pozvali su opoziciju da prekine bojkot i da se vrati u parlament. Me|utim, opozicioni So ci jal de mokrat ski sa vez Makedonije i wegovi partneri okupqeni u Koaliciju "Savez za budu}nost" od ju~e su po~eli sa svakodnevnim organizovawem protesta {irom dr`ave, kao vrstom otpora protiv re`ima premijera Nikole Gruevskog. Potpredsjednik SDSM-a Gordan Georgiev je rekao da }e gra |anski parla ment bi ti preseqen u Strumicu, [tip i Ohrid, ali da }e istovremeno bi ti nas tavqen otpor i u Skopqu, gdje }e svakog dana na pola ~asa biti blokirane raskrsnice.

Te{ka politi~ka kriza u Sloveniji

DOBRA VIJEST

BIOGRAD
I. T. (54) sa biogradskog podru~ja poku{ao je u porodi~noj ku}i u Sv. Filipu i Jakovu da ubije biv{u suprugu i wenog prijateqa, tako {to je u podrumu ku}e spojio gasnu bocu na cijev centralnog grijawa, poslije ~ega je pustio gas u prizemqe.

Ostavku Jankovi}a i Jan{e tra`i 80 odsto Slovenaca
QUBQANA - Vi{e od 80 odsto Slovenaca smatra da bi premijer Janez Jan{a i gradona~elnik Qubqane Zoran Jankovi} trebalo da daju ostav ku, poka za la je an ke ta agencije "Medijana", sprovedena nakon {to je istraga Komisije za spre~avawe korupcije pokazala da dvojica politi~ara ne mogu da objasne po ri je klo di jela svo je imovine, prenijele su agencije.

PO@EGA
Livnica "Po`ega" je u 2012. godini, veoma te{koj za privrednike, pro{irila proizvodne kapacitete, plasirala 65 odsto proizvodwe na strana tr`i{ta, zavr{ila godinu sa pozitivnim finansijskim bilansom, izjavio je direktor "Livnice" Nikola [oji}.

SVE VI[E zahtjeva za Jan{inu ostavku
Istovremeno su u barometru lista "Delo" dvojica politi~ara dobila tako lo{e

LO[A VIJEST

ocjene gra|ana da su ispali s liste popularnosti politi~a ra. Poli ti ~a ri su za to vrijeme sastan~ili u poku{aju da ra zri je {e poli ti ~ku krizu koju je izazvao izvje{taj o korupciji. Jan{a je pro{le sedmice ~lanovima svoje koalicije postavio ultimatum da se izjasne o tome da li `ele da ostanu u Vladi.

Gra|anska lista Gregora Viranta jo{ mu je u subotu uzvra ti la sop stve nim ultimatumom - da podnese ostavku do 22. januara ili }e ta stranka iza}i iz Vlade. Budu}i da se nije o~ekivalo da bi Jan{a mogao da odstupi, analiti~ari su procjewivali da je koalicija ve} prestala da postoji.

GLAS SRPSKE srijeda, 16. januar 2013. 19

TOP STORIES CNN

Svijet

Ruska svemirska agencija saop{tila je ju~e da }e 2015. godine na Mjesec lansirati svemirski brod sa tehni~kom opremom i to sa novog kosmodroma na Dalekom istoku.

Direktor agencije Vladimir Popovkin izjavio je da }e raketa nositi opremu za kretawe po Mjesecu te{ku 500 kilograma, kao i opremu za nau~na istra`ivawa od 25 kilograma.

@eqezni~ka nesre}a u Egiptu

Vijesti
Italija

Voz isko~io iz {ina, izginuli regruti
FOTO: ROJTERS

Zatvoren konzulat u Bengaziju
RIM - Italija je ju~e saop{tila da privremeno zatvara konzulat u Bengaziju, gradu na istoku Libi je, po sli je na pada izvr{enog tokom vikenda na vozilo u kojem je bio diplomatski predstavnik te zemqe Gvido de Sanktis. Iz bez bjedno snih razloga, italijanska vlada je donijela odluku da privremeno suspenduje aktivnosti Generalnog konzulata u Bengaziju.

Izrael

Hitna pomo} stigla tek poslije pola ~asa. Na sve strane bila razbacana tijela. Lokalni stanovnici koristili baterije da bi osvijetlili putnike koji su ostali zarobqeni ispod voza, rekao jedan od o~evidaca
KA IRO - Naj mawe 19 lica je poginulo, a 107 povrije|eno ju~e kada je vojni voz koji je prevozio mlade regrute isko~io iz {ina jugozapadno od Kaira, saop{ti lo je egi pat sko Ministarstvo zdravqa. Voz je krenuo iz Gorweg Egipta u Kairo, a u predgra|u Badra{in isko~io je iz {i na, re kli su zva ni ~ni izvori, prenijele su agencije. U vo zu su se na la zi li mladi regruti koji su putovali u vojni kamp. Povrije|eni su smje{teni u bolnice u Kairu. Jedan od pre`ivjelih Roj Hamad Gafar rekao je da je

Ulagawa i na Zapadnoj obali
TEL AVIV - Izraelska vlada objavila je ju~e da ostvaruje plan o investirawu u mjesta koje smatra na cional nim nasqe|em Izra ela, ukqu~u ju }i i ona ko ja se na la ze na okupiranoj Zapadnoj obali. Iz izraelske vlade saop{teno je da }e Izrael dodati pristup za hendi ke pi ra ne u Gro bni ci pa tri jar ha na Za padnoj obali, svetoj i za Jevreje i za muslimane.

Stanovnici izvla~ili putnike

bio u vozu kada su se naj mawe dva vagona otka~ila od ostatka voza i isko~ila iz {ina. - Vidio sam dijelove tijela mojih kolega rasutih po {i na ma - ka zao je Ga far. Lokalni stanovnici koristili su baterije da bi osvije tli li pu tni ke ko ji su ostali zarobqeni ispod voza. Kompozicija od 12 vagona prevozila je 1.328 vojnika, a u vagonima koji su se

ot ka~i li bi lo je oko 200 vojnika. Ti vagoni su udarili u voz za prevoz hrane koji je stajao uz jedno skladi{te.

U VAGONIMA koji su se otka~ili bilo oko 200 vojnika
- Hitna pomo} je stigla tek poslije pola ~asa. Na sve strane su bila razbacana tijela - rekao je jedan od o~evidaca Moha mad Abul-Fadl. Lokalni stanovnici su poku-

{ali da pomognu i ~ak su dovezli bager sa kojim su uspjeli da izvuku neke od putnika. Premijer Hi{am Kandil je posjetio mjesto nesre}e. Egi pat ski pu te vi i `eqe zni ce va `e za ve oma nebezbjedne, a gra|ani uporno tra`e od vlade da uvede bar osno vne mje re bez bjednosti i sprije~i smrtonosne nesre}e. Najmawe 50 qudi, ve}inom dje ce, po gi nulo je u no vem bru ka da je

voz udario u {kolski autobus ko ji je prela zio pre ko {ina u mjestu Manfalut u provinciji Asiut. Poslije ove nesre}e ministar saobra}aja je podnio ostavku, a stanovni{tvo je protestovalo. U februaru 2002. godine u po`aru koji je izbio u vozu na oko 40 ki lo me ta ra od prestonice poginulo je oko 370 qudi.

Sicilija

Erupcija vulkana Stromboli
RIM - Iz akti vnog vulkana na italijanskom os trvu Strom boli, ~i ja se akti vnost po ja~a la posqedwa ~e ti ri da na, ju ~e je izbi la la va i gust dim je obavio to turisti~ko ostrvo, javio je italijanski institut za geofiziku. Gradona~elnik Strombolija Marko \or |a ni je umi rio oko 500 stanovnika i rekao da je situacija pod kontrolom.

[VEDSKA
Jedna ~ista~ica u `eqezni~koj stanici u gradi}u Neglinge, nedaleko od Stokholma, izvezla je ju~e voz iz stanice bez dozvole, koji je zatim u punoj brzini isko~io iz {ina i uletio u jednu dvospratnu ku}u u mjestu Seltsjobaden. Radnica je te{ko povrije|ena, a ku}a u koju je voz udario te{ko je o{te}ena, ali niko od qudi koji u woj `ive nije povrije|en, javili su {vedski dnevnici, isti~u}i da su porodice iz ku}e evakuisane.

Senat odobrio najstro`i ameri~ki zakon o oru`ju
WUJORK - Senat u Wujorku odobrio je najstro`i ameri~ki zakon o oru`ju. Novi zakon izglasan je sa 43 glasa za i 18 protiv, zahvaquju}i sna`nom uticaju demokrata, javile su agencije. Novi zakon posebno se odnosi na ma{inke i drugo automatsko oru`je s velikim brojem puwewa municije, a sve je to rezultat pokoqa koji su posqedwih godina pogodili Ameriku i koje su mahom po~inile mentalno bolesne osobe. Posqedwi u nizu je bio onaj u Wutaunu, poslije kojeg je ameri~ka javnost glasnije nego ikad dosad odlu~ila da ka`e "ne" oru`ju i "da" poo{travawu zakona o oru`ju. I ameri~ki predsjednik Barak Obama poru~io je da zakone treba poo{triti.

Iranska fetva protiv nuklearnog oru`ja
TEHERAN - Vrhovni vjerski vo|a Irana ajatolah Ali Hamnei donio je fetvu kojom se zabrawuje nuklearno oru`je, {to je obavezuju}e za vladu, javile su ju~e agencije. Ne postoji ni{ta ve}e od fetve za definisawe okvira za aktivnosti u ovoj oblasti, saop{tilo je Ministarstvo spoqnih poslova, ocijeniv{i da bi ta zabrana trebalo da stavi ta~ku na debatu o spornom nuklearnom programu Teherana. - Kada vrhovni vjerski vo|a izda fetvu, ona je obavezuju}a za sve u zemqi - objasnio je Mehmanparast. SAD i wihovi saveznici optu`uju Iran da, pod pla{tom civilnog nuklearnog programa, poku{ava da razvije atomsko oru`je, {to iranske vlasti demantuju, tvrde}i da je program namijewen iskqu~ivo za mirnodopske svrhe.

DOBRA VIJEST

BRAZIL
Brazilska policija traga za napada~em koji je pucao u grupu qudi na jednoj uli~noj zabavi uo~i karnevala i ubio dvoje, a ranio deset qudi, javile su agencije. Pucwava se dogodila na jednoj veoma posje}enoj zabavi, a stradali su 20-godi{wi mladi} i 43-godi{wa `ena.

SAD
Biv{i predsjednik Sjediwenih Ameri~kih Dr`ava Yory Bu{ otpu{ten je iz bolnice u Hjustonu i vratio se ku}i u ponedjeqak nakon {to je proveo dva mjeseca na lije~ewu od plu}ne bolesti. Bu{ (88) je najstariji `ivi biv{i predsjednik.

LO[A VIJEST

20 srijeda, 16. januar 2013. GLAS SRPSKE
FOTO: ARHIVA Raya Pervez E{ref

Osu|en Ernst [traser

Biv{i ministar policije ide u zatvor
BE^ - Biv{i austrijski ministar unutra{wih poslova i evropski poslanik Ernst [traseru sudu u Be~u osu|en je na ~etiri godine zatvora zbog korupcije, javile su agencije. Konzervativca Ernsta [trasera uhvatili su britanski novinari kako pristaje da unese amandmane na prijedlog jednog za kona, ko ji bi i{li u ko rist jednog lobija, uz nadoknadu do 100.000 evra godi{we. Taj razgovor je bio snimqen. [traser je, me|utim, odbacio svaku optu`bu o korupciji. - On tvrdi da je od po~etka sumwao u svoje sagovornike i ocijenio da bi mogli biti pripadnici tajnih slu`bi, pa je rije{io da igra igru da bi ih otkrio - ka`e wegov advokat Tomas Kralik.

Vlada Pakistana pala zbog korupciona{ke afere

Uhap{en premijer
Raya Pervez E{ref optu`en za korupciju i zloupotrebu polo`aja u vrijeme dok je bio ministar energetike. Du`nosti razrije{eno i 16 wegovih saradnika
ISLAMABAD - Premijer Pakistana Raya Pervez E{ref uha p{en je na kon {to Ustavni sud razrije{io du`nosti wega i 16 wegovih saradnika, prenijeli su ju~e portali. Pre mi jer Raya Per vez E{ref optu`en za korupciju i zloupotrebu polo`aja u vrijeme dok je bio ministar energetike. E{ref koji je na du`nosti premijera bio od 22. juna 2012. godine, danas }e biti saslu{an pred sudom. Premijer se povezuje sa korupciona{kom aferom u slu~aju privatnih elektrana, navodi agencija AP i podsje}a da je A{raf bio ministar vode i energije prije nego {to je postao premijer. - Predsjednik suda nalo`io je da se svi umije{ani, bez obzira na wihov rang, a koji su osumwi~eni u slu~aj budu uhap{eni i, ukoliko neko napusti zemqu, predsjednik NAB (antikorupcijski inspektor) bi}e odgovoran zajenena|ewe, ocjewuje britanska agencija Rojters, a uslijedio je tokom drugog dana protesta u Islamabadu koji predvodi lider vjerskog Pokreta hodo~asnika za za{titu Kurana Muhamed Tahir Kadri za koga se vjeruje da ima podr{ku pakistanske vojske, a koji se nedavno vratio iz Kanade da bi pozvao na smje nu vlas ti i sprovo |ewe re for mi u zemqi. Kadri (61) je doveo na desetine hiqada istomi{qenika ju ~e u pres toni cu ko ji zahtijevaju reforme izbornog zakona kako bi "po~istili pakistansku politiku". Rojters primje}uje da nije jasno kolika je Kadri prijetwa po pakistansku (civilnu) vladu ko ju podr`a va Va{ington. Kadri je pozvao okupqawe ispred zgrade parlamenta da zajedno sa wim tu ostanu do sutra, po{to je vlada ignorisala zahtjeve demonstranata za raspu{tawe pakistanskog parlamenta, dodaje AFP. Us ta vni sud Pa kis ta na ranije je du`nosti razrije{io i premijera Jusufa Rizu Gilanija.

S. KOREJA

EBRD

Pripremaju Ruskiwa nuklearni test kriva za PJONGJANG - Sjeverna Kokorupciju
reja upozorila je svog jedinog saveznika Kinu da }e provesti nuklearni podzemni test prije 20. januara, javile su agencije. Sjeverna Koreja odlu~na je u namjeri ja~awa svojih odbrambenih sposobnosti, wihov novi nuklearni test trebao bi biti korak daqe poslije pro{lomjese~nog uspje{nog lansirawa rakete sa satelitom u svemir. Ministarstvo spoqnih poslova u Pjongjangu memorandumom objavqenim u nacionalnim medijima poru~ilo je da }e "Sjeverna Koreja nastaviti s ja~awem svojih mjera odvra}awa protiv bilo kojeg oblika rata. MOSKVA - Ruske vlasti optu`ile su ju~e biv{eg predstavnika te zemqe u Evropskoj banci za obnovu i razvoj (EBRD) zbog sumwe da je poku{ala da pribavi mito od 1,4 miliona dolara, javile su agencije. Rusko ministarstvo unutra{wih poslova navelo je u saop{tewu da je biv{i direktor EBRD za Rusiju, Jelena Kotova, zajedno s drugim osobama, obe}ala kanadskoj energetskoj firmi ugovor, vrijedan 95 miliona dolara, u zamjenu da im za to bude pla}eno. Me|u optu`enima za korupciju je i ruski bankar Igor Lebedev, navedeno je u saop{tewu.

dno s wegovim istra`nim timom - izjavio je advokat Amir Abas. Prema wegovim rije~ima 16 ih je umije{ano u slu~aj korupcije, ukqu~uju}i i premijera A{rafa.

ru{ewu vlade. ^audri je nazvao takvu odluku Vrhovnog suda neustavnom. Potez Vrhovnog suda je iz-

PREMIJEROV savjetnik tvrdi da je u pitawu ru{ewe vlade
Premijerov savjetnik Favad ^audri osudio je odluku i izjavio da "nema sumwe" da "mo }na voj ska" te zemqe i Vrhovni sud rade zajedno na

Veliki mar{
Analiti~ari smatraju da je velik uticaj na hap{ewe premijera imao i pokret pod nazivom "Veliki mar{" u okviru kojeg su demonstranti iz vi{e dijelova zemqe stigli u pakistansku prestonicu Islamabad.

Meksikanka Salud Romero medicinski fenomen

"Kasperski" upozorava na virus

Rodila {estorke 12 godina poslije ~etvorki
MEKSIKO SIJUDAD Salud Romero, 31-godi{wa meksi~ka doma}ica, rodila je {estorke, i to 12 godina nakon {to je rodila ~etvorke, prenijeli su ju~e portali. Salud je svoju ve} brojnu porodicu na taj na~in pro{irila za jo{ ~etiri djevoj~ice i dvojicu dje~aka koji su svi na svijet do{li carskim rezom. Bebe, te{ke od pola kilograma do 900 grama, jo{ su u in ku ba to ri ma, a qeka ri wihovo stawe opi su ju kao "delikatno". Bebe su duga~ke |ewe. Qekari su se odlu~ili za prijevremeni poro|aj ve} u 27. sedmici trudno}e, jer je Salud Romero imala anemiju i unutra{we krvarewe.

Otkrivena operacija "crveni oktobar"
PARIZ - Ruska kompanija "Kasperski lab" saop{tila je da je identifikovala novi ra~unarski virus nazvan "crveni oktobar", ~ija su meta isto~noevropske zemqe iz kojih prikupqa povjerqive podatke koriste}i {ifre NATO-a i EU, prenijele su agencije. - Virus je prvenstveno usmjeren na zemqe isto~ne Evrope, nekada{we republike biv{eg SSSR i zemqe u centralnoj Aziji, mada se "`rtve" mogu na}i bilo gdje, ukqu~uju}i zapadnu Evropu i Sjevernu Ameriku - navodi u saop{tewu "Kasperski lab". U saop{tewu se isti~e da postoje "sna`ni tehni~ki dokazi da su hakeri sa ruskog govornog podru~ja". Virus "crveni oktobar", koji je bio aktivan najmawe do 2007, prikupqa podatke {ifrovane softverom koje koristi nekoliko slu`bi od EU do NATO-a.

DELIKATNO zdravstveno stawe beba
oko 30 centimetara. Sre}ni otac Yo{ua Salinas, koji zara|uje oko stotinu evra mjese~no, priznao je da ni su ni sti gli da ra zmi{qaju o imenima za bebe. - Veoma sam sre}an, ali sam i zabrinut zbog wihovog zdravqa, kao i oko toga kako }emo finansijski iza}i na kraj - ka`e Salinas. On ka`e da su o~ekivali petorke, ali da je {esto dijete i za wih bilo iznena- Wiho vo zdrav stve no stawe je u delikatnoj fazi, jer nemaju dovoqnu te`inu, nedovoqno su im razvijena plu}a, kao i zbog svih komplikacija povezanih s vje{ta~kom respiracijom - rekla je doktor Jara Pineda.

GLAS SRPSKE srijeda, 16. januar 2013. 21

Savjet bezbjednosti UN podr`ao akcije u Maliju

Vijesti
SAD

Francuska trebalo da nau~i lekciju iz propalih ratova u Avganistanu i Iraku. Intervencija ne}e biti katastrofalna samo za Mali, nego i za Francusku, poru~ili talibani

Talibani prijete odmazdom
Talibani u Avganistanu FOTO: ARHIVA

Klintonova svjedo~i o Bengaziju
VA[INGTON - Kongresno saslu{awe ameri~kog dr`avnog sekretara Hilari Klinton o septem bar skom na padu na konzulat u Bengaziju bi}e odr`ano 23. januara, nekoliko dana prije nego {to napusti vladu Baraka Obame, saop{tio je predsjednik odbora za spoqne poslove Predstavni~kog doma Kongresa Ed Rojs. Mo ja na mje ra je da se usred sredim na ra zlog zbog kojeg taj napad nije boqe anticipiran, koje su gre {ke zva ni ~ni ka Stejt departmenta, te koji se nedostaci zvani~nika moraju popraviti da bi bili boqe obezbije|eni na{i diplomatski kompleksi u inostranstvu i za{ti}ene na{e diplomate, kazao je republikanac Ed Rojs.

WUJORK - Savjet bezbjednosti UN jednoglasno je podr`ao intervenciju Francuske protiv islamisti~kih pobuwenika u Maliju, dok su istovremeno talibani u Avganistanu osudili francuski vojni potez, upozoriv{i da }e to imati katas tro fal ne posqedi ce, javile su agencije. Poslije vanrednog sastanka Savjeta bezbjednosti u Wujorku, odr`anog na zahtjev Pariza, ambasador Francuske @erar Aro je rekao da wegova zemqa ima "razumijevawe i podr{ku" svih 14 ostalih ~lanica ovog tijela, javio je Bi-Bi-Si. Istovremeno, talibani su, na svojoj internet stranici, naveli i da je Francuska trebalo da "nau~i lekciju iz propalih ratova u Avganistanu i Iraku". - Kada je Francuska nedavno po~ela sa procesom povla~ewa iz Avganistana izgledalo je da }e francuska vlada pro{iriti svoj antiratni stav na druge regione svijeta - ocijenio je portparol talibana Zabihulah Muyahid. - Kako bilo, izgleda da je Francuska prekr{ila svoju obavezu prema miru time {to je izvr{ila vojni prestup na teritoriju sjevernog Malija -

Irak
dodao je Muyahid. Kako je ocijenio, Francuska je pokrenula rat protiv muslimana u Maliju bez ikakvog pravnog osnova, a vlade i globalne organizacije bi trebalo da sprije~e takve prestupe. dozvoqava intervenciju u slu~aju da se ne na|e rje{ewe putem pregovora. U me|uvremenu, Oland je rekao da bi razmje{tawe zdru`enih afri~kih snaga moglo da potraje "dobrih sedam dana", a da je trenutno u Maliju raspore|eno 750 francuskih vojnika, kao i da }e se taj broj pove}ati. I druge islamisti~ke grupe su ranije uputile upozorewa da }e se osvetiti za intervenciju francuske vojske, koja je u petak zapo~ela operacije zajedno sa vojskom Malija kako bi se zaustavio prodor islamista na jug. Oland je istakao i da su francuske snage u Maliju ju~e izvele nove udare na polo`aje ekstremista i da }e nastaviti razmje{tawe snaga na terenu i u vazduhu. Visoki predstavnik EU za spoqnu politiku i bezbjednost Ketrin E{ton je potvrdila da je za ovu sedmicu sazvala vanredni sastanak ministara spoqnih poslova EU, kako bi se razmotrilo na koji na~in mo`e da se pru`i podr{ka Maliju u borbi protiv ekstremista.

U napadu {est mrtvih
FA LUYA - Naj mawe {estoro qudi, me|u kojima sunitski ira~ki posla nik Aj fan Sadun al-Esavi, poginulo je ju~e u samoubila~kom napadu u Faluyi, gradu zapadno od Ba gdada, sa op {ti li su zvani~nici bezbjednosti. Ajfan Sadun al-Esavi je su nit ski pred sta vnik Irakije, partije koja je dio vlade premijera Nurija al Malikija. Esavi je poginuo dok je obilazio gradili{te puta u ju`nom di jelu Fa luye u provinciji Anbar u kojoj je ve}insko sunitsko stanovni{tvo, navode isti izvori. U napadu su poginula i trojica wegovih tjelohraniteqa, kao i dva civila.

FRANCUSKIM vojnicima se prikqu~uju i afri~ke snage
- Intervencija ne}e biti katastrofalna samo za Mali, nego i za Francusku - upozorio je portparol talibana u Avganistanu. Aro je kazao da Francuska `eli da se snage zemaqa zapadne Afrike razmjeste u Maliju {to prije i pomognu da se suzbiju islamisti. O~ekuje se da }e se malijskim i francuskim vojnicima pridru`iti 3.000 afri~kih vojnika u skladu sa rezolucijom koja je u Savjetu bezbjednosti usvojena u decembru, a
Sjednica Savjeta bezbjednosti UN

FABIJUS
[ef francuske diplomatije Loran Fabijus izrazio je uvjerewe da prisustvo francuskih vojnika u Maliju ne}e podsta}i regrutaciju ekstremista povezanih sa "Al-Kaidom" u regionu, a da }e u kampawi u toj zemqi pomo}i i zemqe Persijskog zaliva, bilo u opremi ili nov~ano. Fabijus je rekao da }e krajem mjeseca donatori razgovarati o finansirawu afri~ke inicijative protiv boraca povezanih sa "AlKaidom".

Kina Me|unarodna zajednica uputila zahtjev Savjetu bezbjednosti UN u vezi sa Sirijom

Tra`e istragu ratnih zlo~ina
@ENEVA - Me|unarodna zajednica uputila je zahtjev Savjetu bezbjednosti UN u ko jem tra `i od Me |u na rodnog krivi~nog suda da sprovede is tra gu o ra tnim zlo~inima u Siriji, javio je RTS. [vajcarska je poslala zahtjev Savjetu bezbjednosti koji je jedi no ti jelo ko je to mo`e da tra`i od MKS, ali je `estoko podijeqen o pitawu gra|anskog rata u Siriji koji traje ve} 22 mjeseca. Zahtjev je uputila grupa od 57 zemaqa, me|u kojima su mnoge evropske dr`ave, poput Velike Britanije, Francuske, Wema~ke, Italije i [panije, kao i Australija, Japan, Novi Zeland, nekoliko afri~kih i pacifi~kih zemaqa.

ISTRAGA bez izuzetaka i bez obzira na navodne po~inioce
Libija i Tunis, koji su do`ivjeli "arapsko proqe}e", tako|e su potpisali inicijativu, koja je rezultat istrage UN u kojoj je utvr|eno da postoji sna`an dokaz da su u Siriji u protekle dvije godine po~iweni zlo~ini protiv ~ovje~nosti i ratni zlo~ini. U pismu se zahtijeva da Savjet bezbjednosti od MKS tra`i

Sirijski pobuwenici

istragu bez izuzetaka i bez obzira na navodne po~inioce. - U napadima sirijske vo-

jske na predgra|a Damaska koja dr`e pobuwenici ju~e je poginulo najmawe 126 qudi, a {irom Sirije `ivot je izgu-

bilo 26 djece - saop{tila je si rij ska Opser va to ri ja za qudska prava. Iz vje {ta ji o po gi bi ji djece stigli su u trenutku kada je organizacija za za{titu qudskih prava "Hjuman rajts vo~" optu`ila re`im Ba{ara el Asada da sve vi{e upotrebqava za brawene ka se tne bombe. Sirijska dr`avna televizija za smrt djece okrivila je "teroriste". Prema podacima Opservatorije, najmawe 3.500 djece, ubijeno je od po~etka sukoba u Siriji u martu 2011. godine, dok Ujediwene nacije navode da je od tada poginulo ukupno 60.000 qudi.

Nisu vidjeli po`ar zbog zaga|ewa
PEKING - Vatrogasci su sa znatnim zaka{wewem intervenisali na ga{ewu po`ara u fabrici u isto~nom dijelu Kine, jer je vatra gotovo tri ~asa bila neprimije}ena zbog velikog atmosferskog zaga|ewa, javile su ju~e agencije. Po`ar je izbio u fabrici za proizvodwu namje{taja u isto~noj kineskoj provinciji Ze|iang. Zbog guste magle, gotovo tri ~asa po`ar nije bio primije}en zbog ~ega je uni{tena velika koli~ina namje{taja.

22 srijeda, 16. januar 2013. GLAS SRPSKE

VIJESTI IZ PORODILI[TA

Bawaluka
GRADSKI VODI^

5

djevoj~ica

6

dje~aka

Na javnom kazanu Crvenog krsta pro{le godine hranu dobijalo 435 korisnika

Tra`i se obrok vi{e u javnoj kuhiwi
FOTO: GLAS SRPSKE

Va`ni telefoni
Informacije 1185 Hitna pomo} 124, 230- 620 Vatrogasci 123 CJB 122, 337-100 Ta~no vrijeme 125 Meteorolo{ka stanica 307-943 S.O.S. telefon 1264 (Linija za pomo} `rtvama nasiqa u porodici)

bolnice
Paprikovac Poliklinika 342-100 247-333

Bilo je veoma te{ko obezbijediti obroke, s obzirom na to da su namirnice iz dana u dan poskupqivale, a zahtjeva za pomo} bilo je sve vi{e, kazala Ili}eva
PI[E: VESNA POPOVI] vesnap@glassrpske.com

ordinacije
Deamedik Euromedik Intermedik Jelena Firena 309-222 463-025 216-661 324-310 235-444

prevoz
Autobuska stanica 922-000 @eqezni~ka stanica 301-229 Aerodrom Bawaluka 535-210 Biletarnica (centar) 315-867

taxi

inspekcija
Sanitarna 244-475 Tr`i{na 244-479 Inspekcija rada 244-479 Prosvjetna 334-600 Komunalna 306-464 Republi~ka uprava za inspekcijske poslove 334-627 Republi~ki devizni inspektorat 300-434

Uprkos ekonomskoj krizi, gradski Crveni krst uspio je da pove}a broj korisnika pomo}i, pa je tako pro{le godine na kazanu javne kuhiwe obrok svakog dana dobijalo 435 socijalno ugro`enih osoba ili 35 vi{e u odnosu na godinu ranije. Iako jo{ nisu sastavili kona~an plan za predstoje}ih 12 mjeseci, u Crvenom krstu se nadaju da ove godine ne}e biti smawewa broja obroka u javnoj kuhiwi, jer sve vi{e stanovnika tra`i wihovu pomo}. - Nekako smo uspjeli pro{lu godinu da iznesemo zahvaquju}i podr{ci gradskih vlasti, jer su oni u cijelosti finansirali 435 obroka. Bilo je veoma te{ko, s obzirom na to da su namirnice iz dana u dan poskupqivale, a zahtjeva za pomo} je bilo sve vi{e - naglasila je sekretar gradske organizacije Crvenog krsta Bawaluka @eqkica Ili}. Dodala je da su putem projekta Crvenog krsta/kri`a BiH i Dru{ tva otvo re nog fonda Soro{a, koje je finansiralo sve javne kuhiwe na

Na kazanu svakodnevno 435 osoba

prostoru BiH, imali dodatnih 60 obroka. Naglasila je da je mnogo qudi izra zi lo po tre bu za obrokom u javnoj kuhiwi, u kojoj se dnevno mo`e spremiti 2.000 obroka.

KAPACITET javne kuhiwe 2.000 obroka
- Trudimo se da ne vratimo nikoga ko potra`i pomo} i da svako pojede bar jedan obrok jednom sedmi~no iz na{e ku hiwe, jer uvi jek se spremi malo vi{e. [to se ti~e potreba, one su zaista velike, jer su mnogi ostali bez posla, a bili su hranioci porodica. Veliki broj su, na`alost, mladi, radno sposobni qudi, a tu su i brojni pen zione ri sa nis kim

primawima koji nemaju srodnika - istakla je Ili}eva. Dodala je da je te{ko procijeniti kakva }e biti ova godina, jer jo{ nije potpisan ugovor sa gradskom upravom. - Imamo obe}awe gradskih vlas ti da ne }e bi ti smawewa, ali da li }e biti pove}awa obroka, to jo{ ne znamo - obrazlo`ila je Ili}eva i navela da su u pro{loj godini od gradskih vlasti za rad ja vne ku hiwe do bi ja li

31.000 KM mjese~no. Predstavnici Crvenog krsta trude se i da bar dva puta godi{we, povodom Nedjeqe Crvenog krsta i Nedjeqe borbe protiv tuberkuloze u prigradskim podru~jima socijalno ugro`enom stanovni{tvu podijele pakete pomo}i. - Pred Novu godinu smo uputili 50 zahtjeva velikim mar ke ti ma, us ta no va ma i cen tri ma za po mo}. Na `a lost, imali smo samo jednu

GODINA JUBILEJA
Gradska organizacija Crvenog krsta je u 2012. godini proslavila stotinu godina rada i postojawa. - Cijela pro{la godina bila je u znaku ovog jubileja sa nizom aktivnosti, a u januaru }emo izdati publikaciju, gdje smo sumirali sve {to smo uradili u protekloj godini - objasnila je Ili}eva.

humanitarnu akciju u "Mom mar ke tu", gdje je skupqeno dos ta po mo }i, "Mer ka tor" nam je iza{ao u susret i poslas ti ~arni ca "]am bela". Ono {to smo prikupili podi jeli }e mo ugro `e ni ma u prigradskim mjesnim zajednicama u sqede}em periodu rekla je Ili}eva. Dodala je da su se za pomo} obra}ali i Upravi za indirektno oporezivawe RS. - Upra va ra spola `e za plijewenom robom u skladi{tima za koje pla}a zakup. Rije~ je o ogromnim koli~inama namirnica, koje se uni{ta va ju ili pro pa da ju. Ne koli ko pu ta smo im se obra}ali sa zahtjevom da se ta ro ba dodi jeli Crve nom krstu, ali, na`alost, na na{e zahtjeve nije odgovoreno pojasnila je Ili}eva.

REPERTOAR
BIOSKOPI MULTIPLEKS "PALAS" GANGSTERSKI ODRED @anr: kriminalisti~ka drama Uloge: [on Pen, Ema Stoun, Rajan Gosling Termini: 17.45, 20, 22.15 HAOS U KU]I: MATORCI DOLAZE @anr: komedija Uloge: Lisa Adario, Bili Kristal, Lovel Ganz Termini: 13, 17, 18.30 PIJEV @IVOT 3D @anr: avantura, drama Uloge: Suraj [arma, Irfan Kan Termini: 16 ZAMBEZIJA 3D @anr: animirani Uloge: Semjuel L. Yekson, Ebigejl Breslin Termini: 12, 13.45 HOBIT: NEO^EKIVANO PUTOVAWE 3D @anr: fantazija, avantura Uloge: Martin Frimen, Ijan Mekelen Termini: 16.15, 19.30, 22.45 PET LEGENDI 3D @anr: avantura, animirani Uloge: Alek Boldvin, Hju Yekmen, Ajsla Fi{er Termini: 12.15 TEKSA[KI MASAKR MOTORNOM PILOM 3D @anr: horor Uloge: Alehandro Dadario, Tawa Rejmond, Skot Istvud Termini: 20.30, 22.15 YEK RI^ER @anr: akcija, drama Uloge: Tom Kruz, Rozamund Pajk, Robert Duval Termini: 15.30, 19.00, 21.30 KR[ I LOM 2D @anr: animacija, porodi~ni, komedija Uloge: Yon S. Rajli, Sara Silverman, Yek Mekbrajer Termini: 11.30, 13.30 KR[ I LOM 3D @anr: animacija, porodi~ni, komedija Uloge: Yon S. Rajli, Sara Silverman, Yek Mekbrajer Termini: 14.15 PRAVE MU]KE @anr: komedija Uloge: Kolin Firt, Kameron Dijaz, Alan Rikman Termini: 15 MUZEJ REPUBLIKE SRPSKE Stalna izlo`bena postavka "Od praistorije do savremenog doba" Multimedijalna izlo`ba "Jasenovac" Izlo`ba "Konzervatorski dosije" Izlo`ba "Ribe, vodozemci i gmizavci na{ih krajeva" MUZEJ SAVREMENE UMJETNOSTI REPUBLIKE SRPSKE Pet decenija bawalu~kog Jeseweg salona

kvarovi
Prijava kvarova 258-686 Kvarovi na telefonima 1275

hoteli
"Bosna" 215-775 "Palas" 218-723 "Ideja" 217-444 "Vidovi}" 217-217; 245-800 "Cezar" 326-400 "Grand" 380-105 "Meriot" 222-870; 217-801

GLAS SRPSKE srijeda, 16. januar 2013. 23

Orezivawe stabala u dvije ulice
Period mirovawa vegetacije nadle`ni }e iskoristiti za orezivawe stabala na gradskom podru~ju, odnosno za uklawawe suvih grana i formirawe kro{wi u licama Ranka [ipke i Vuka Karayi}a, saop{teno je iz Odjeqewa za komunalne i stambene poslove i poslove saobra}aja Administrativne slu`be grada. Ovi poslovi su ranije zavr{eni na bulevarima Desanke Maksimovi}, Petra Bojovi}a i Srpske vojske, kao i u Kozarskoj ulici, ulici Branka Radi~evi}a i Ive Andri}a. V. P.

Osnovnu {kolu pro{le godine zavr{ilo 1.797 u~enika FOTO ARHIVA

GRADSKE VIJESTI

Komunalna policija obavila 146 kontrola
Komunalni policajci su za vrijeme praznika od 11. do 14 januara obavili 146 kontrola, a u ulici Bra}e Podgornika zatekli su odlo`ena drva za ogrev na javnoj povr{ini, poslije ~ega su vlasniku nalo`ili uklawawe. - U ulici Ivana Gorana Kova~i}a utvr|eno je naru{avawe javnog reda i mira, o ~emu je obavije{tena Policijska stanica u Lazarevu - saop{teno je iz Administrativne slu`be grada. Iz Odjeqewa za inspekcijske poslove saop{tavaju da je Zdravstvena inspekcija u prodavnici "Delez BH" u prodaji zatekla kerami~ko posu|e za spremawe hrane za koje nedostaje dokumentacija o zadovoqavawu propisanih uslova o migraciji olova, a nema ni deklaracije na srpskom jeziku. D. S.

Zima odgodila radove na deponiji
Vi{e od 200 u~enika godi{we ne zavr{i sredwu {kolu

Brak i jedinice prekidaju {kolu
Naj~e{}i razlozi napu{tawa sredwe {kole su li~ni, socijalni, materijalni i drugi razlozi, neopravdani izostanci ili lo{ uspjeh, preseqewe i sklapawe braka, ka`e Roga~eva
PI[E: DANIJELA STOKANI] danijelas@glassrpske.com

Na podru ~ju grada godi{we vi{e od 200 u~enika ne zavr{i sredwu {kolu, dok nekolicina wih uop{te i ne upi{e sredwe obrazovawe. Prema podacima Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske u {kolskoj 2011/12. godini osnovnu {kolu na podru~ju grada zavr{ilo je 1.797 u~enika, a sredwu je upisalo 2.496 u~enika. - U {kolsku 2008/09. godinu u prvi razred sredwih {kola upisano je 2.438 u~enika, dok je 2010/11. sredwu {kolu zavr{ilo 455 u~enika tre}eg ste pe na, te je u {kolskoj 2011/12. godini sredwu {kolu ~etvrtog stepena zavr{ilo

1.769 u~enika - rekla je slu`benik za odnose s javno{}u u Ministarstvu prosvjete i kulture Branka Roga~. Pos to ji vi {e fa kto ra zbog kojih u~enici sredwih i ne{to mawe osnovnih {kola napu{taju obrazovawe. - Naj~e{}i razlozi napu{tawa sredwe {kole su li~ni, socijalni, materijalni i dru gi, za tim neo pravda ni

izos tan ci ili lo{ us pjeh, preseqewe u inostranstvo, bolest, zaposlewe i sklapawe braka - rekla je Roga~eva.

PRO[LE GODINE sredwu {kolu upisalo 2.496 u~enika
Pedagog Tehnolo{ke {kole Stana Potkowak ka`e da su razlozi za napu{tawe {kole lo {e vladawe, pre seqewe

BRAKOVI
U~enici imaju pravo na daqe {kolovawe i poslije stupawa u brak. - Naj~e{}e su djevojke te koje se udaju za vrijeme {kolovawa. Mi ih ne sputavamo, nego im dozvoqavamo normalno {kolovawe - istakla je Potkowak.

u~enika, siroma{tvo, nerijetko sklapawe brakova… - ^esto se de{ava da djeca iz ~ista mira ne `ele da idu u {kolu. Nedavno smo imali slu~aj da je majka jednog na{eg u~enika, fakultetski obrazovana `ena, do{la da podigne dokumenta jer weno dijete ne `eli vi{e da ide na nastavu kazala je Potkowakova. U posqedwe tri generaci je u Tehnolo {koj {koli broj u~enika koji napu{taju {kolovawe stagnira. - Broj u~enika koji su napustili sredwu {kolu od 2009/2010. godine je iz godine u godinu 13, dok je u prvom polugodi{tu 2012/2013. godine {kolu napustilo sedam u~enika rekla je Stana Potkowak.

Radovi na sanitarnoj }eliji na deponiji u Rami}ima koji su morali biti gotovi krajem pro{le godine prolongirani su do kraja maja ove godine. - S obzirom na to da se u{lo u zimu koja je nepovoqna za gra|evinske radove, zavr{etak ovog projekta je pomjeren - objasnila je tehni~ki direktor "Depota" Branka Gegi}. Dodaje da izgradwu sanitarne }elije finansiraju iz kreditnih sredstava

Svjetske banke i uz pomo} Vlade RS. - Raspisan je i tender za izbor izvo|a~a za zatvarawe jednog dijela deponije gdje je zavr{eno odlagawe otpada. U planu je degasifikacija ovog dijela jer se na wemu nalazi otpad star od pet do sedam godina - navela je Gegi}eva, dodaju}i da }e ovaj projekat biti finansiran sredstvima iz IPA fondova. V. P.

Goli} i Gavranovi} o ure|ewu prostora
Prijedlog zakona o ure|ewu prostora i gra|ewu, ~ija je izrada u toku, bi}e glavna tema razgovora dana{weg sastanka gradona~elnika Slobodana Gavranovi}a i ministra za prostorno ure|ewe, gra|evinarstvo i ekologiju RS Srebrenke Goli}. - Na sastanku }e biti rije~i i o aktuelnim pitawima u gradu iz resorne nadle`nosti Ministarstva - saop{teno je iz Ministarstva za prostorno ure|ewe, gra|evinarstvo i ekologiju RS. Kako je najavqeno iz Ministarstva, po~etak sastanka zakazan je za deset ~asova u Administrativnoj slu`bi grada, a izjave za medije planirane su poslije zavr{etka sastanka. N. D.

MATI^NI URED
Ro|eni:
Teodora [olaja, k}i Bo`e i Slavice; Boris Blagojevi}, sin Novaka i Danijele; Nikola Krsmanovi}, sin Vladimira i Mirjane; Nik{a Slijep~evi}, sin Bojana i Darije; Du{an [kori}, sin Slavi{e i Danijele; Jovan Stupar, sin Borisa i Marine; Stefan Kos, sin Mijodraga i Daliborke; Zoran Prole, sin Dragana i Vesne; Nikola Erceg, sin Sini{e i Marinele; Anastasija [ukalo, k}i Dajana i Danijele; Nikolina Kabi}, k}i Zorana i Slavenke; Vladislav Gluva~evi}, sin Mile i Violete; Darko Bogdanovi}, sin Mla|ena i Dragice; Kristina Milanovi}, k}i Novice i Sla|ane; Ana Radi}, k}i Igora i Maje; Isidora Babi}, k}i Borisa i Jelene; \or|e Vasiqevi}, sin Milana i Dijane; Nemawa Mar kovi}, sin Go ra na i Bi qane; La zar Si mi}, sin Nede i Qiqane; Gabrijela Goji}, k}i Dragana i Bjanke; Andriana Male{evi}, k}i Nata{e. rijski tehni~ar, i Branka Dujakovi}, trgovac; Boris Malba{a, saobra}ajni tehni~ar, i Ana Markovi}, dipl. muzi~ar-solo pj e va~; Bo jan @iv kovi}, dipl. in`. ra~unarstva i informatike, i Tatjana Bawac, dipl. ekonomista; Dragan Gazdi}, dipl. ekonomista, i Bo ja na Ba ji}, di pl. ekono mis ta; @eqko Paj~in, elektrotehni~ar, i Bo`ana Rakovi}, doma}ica; Lazar Novakovi}, dipl. veterinar, i Dragana Vru}ini}, profesor razredne nastave; Slavi{a Zeqkovi}, turisti~ki tehni~ar, i Marina Krupqanin, `enski frizer.

PA@WA
Blagojevi}i bez struje
Zbog radova na elektromre`i danas }e do}i do prekida u snabdijevawu potro{a~a strujom u nasequ Blagojevi}i u periodu od devet do 15 ~asova, saop{teno je iz "Elektrokrajine". U saop{tewu se navodi da je u toku sveobuhvatna akcija na iskqu~ewu potro{a~a koji imaju dugovawa za elektri~nu energiju. N. D.

Vjen~ani:
Du{an Peri}, in`. poqoprivrede, i Dragana \ur|evi}, poslovno-pravni tehni~ar; Jovica Radakovi}, galante-

24 srijeda, 16. januar 2013. GLAS SRPSKE

Kultura
Kristof Valc nova Tarantinova muza
FOTO: S. TASI]

Vladan Desnica ZIMSKO QETOVAWE

Vilijam Fokner BUKA I BES

Producent sa dva "Zlatna globusa"

Narodna biblioteka "]irilo i Metodije"

LOS AN\ELES - Kristof Valc godinama je bio inventar drugorazrednih wema~kih TV produkcija, sve dok ga nije otkrio rediteq Kventin Tarantino, javile su agencije. Imao je vi{e od 50 godina kada je postao zvijezda svjetskog filma, a sada je osvojio i drugi "Zlatni globus". Tarantino pri~a da mu je Valc "vratio" wegov film "Prokletnici" u trenutku kada je ve} mislio da od wega odustane, jer nije mogao da na|e adekvatnog glumca za ulogu Lande. Poslije "Prokletnika" Valc je bio dio i sqede}e Tarantinove produkcije, {pageti-vesterna "\angova osveta". Ameri~ki rediteq tvrdi da ga je Valc doveo na ideju za novi film i da ga je skrojio ba{ po Valcovoj mjeri.

Mara E}im

Vukov rje~nik iz 1852. rijetko blago
Legat se ve`e za slikara Dragutina Mitrinovi}a (1903-1997) koji je op{tini Prijedor {ezdesetih godina 20. vijeka ponudio oko pet hiqada bibliote~kih jedinica, kazala E}imova
PI[E: SNE@ANA TASI] kultura@glassrpske.com

Narodno pozori{te Republike Srpske

Po~ele probe za predstavu "Kuhiwa"
BAWALU KA - Pro be za pred sta vu "Ku hiwa" auto ra Pe tra Han dkea i Mlade na Materi}a u re`iji Mladena Ma te ri }a po~ele su ju ~e u Narodnom pozori{tu Republike Srpske, potvrdili su u ovom teatru. Dramaturgiju predstave radi li su Ra de Si mo vi} i Branko Br|anin Bajovi}. - U novoj predstavi na reper to aru igra ju Sla |a na Zrni}, San dra Qubo je vi}, Swe`ana [tiki}, Vedrana Ma~kovi}-Zubovi} i Miqka Br|a nin-Ba bi} - re kla je marketing organizator nacionalnog teatra Srpske Jelena Trnini}-Mili}evi}. Kako je rekla publika }e u pred sta vi "Ku hiwa" ima ti priliku da vidi i Qubi{u Savanovi}a, Zlatana Vidovi}a, Vladimira \or|evi}a, Rok Radi {u i Ale ksan dra Stojkovi}a. A. M.

"Argo" u centru pa`we

Dejmon odu{evqen Aflekovim uspjehom

PRIJEDOR - Najstarije djelo, me|u 55.000 naslova, koliko ih ima prijedorska Narodna biblioteka "]irilo i Metodije", stara je i rijetka kwiga "Srpski rje~nik", koji je sa rije~ima tuma~enim na wema~kom i latinskom jeziku prikupio i izdao Vuk Stefanovi} Karayi} 1852. godine u Be~u. Direktor biblioteke Mara E}im potvrdila je da je ova kwiga u vlasni{tvu biblioteke jo{ od 1897, {to samo potvr|uje od kada datira bibliotekarstvo na ovim prostorima. Vukov rje~nik samo je jedna od 965 kwiga iz legata ~uvene prijedorske trgova~ke porodice Mitrinovi}, koja je izrodila i jednog umjetnika. "Srpski rje~nik" Vu ka Ste fa novi }a Ka rayi}a iz 1852. je drugo dopuweno iz-

dawe, prvo je objavqeno 1818. godine. Rje~nik je posebno zanimqiv sla vis ti ma, jer je Vuk Ste fa novi} Ka rayi} obja{wavaju}i odre|eni termin ispri~ao ~itavu jednu pri~u.

RJE^NIK dio legata porodice Mitrinovi}
- Legat se ve`e za slikara Dragutina Mitrinovi}a (1903-1997), koji je op{tini Prijedor {ezdesetih godina 20. vijeka ponudio oko pet

hiqada bibliote~kih jedinica, ali je tra`io odre|ene uslove u kojima }e se kwige ~uvati - rekla je E}imova. Dodala je da biblioteka nema dovoqno prostora da ~uva sve naslove, pa je op{tina preuzela samo dio kwiga koje imaju veliku istorijsku vrijednost. - Rije~ je o djelima ^arlsa Dikensa, Fjodora Mihailovi~a Dostojevskog, Aleksandra Pu{kina. Te kwige ~itaoci mogu da ~itaju samo u ~itaonici, ne dozvoqavamo da ih iznose iz biblioteke. One su

VRIJEDNA DJELA
- Potrudi}emo se da u|emo u neke evropske programe, da bismo sa~uvali vrijedne kwige, stare novine... Rije~ je o djelima koja svakako zaslu`uju da budu otrgnuta od zaborava - kazala je Mara E}im i dodala da je Narodna biblioteka "]irilo i Metodije" smje{tena u prostor Muzeja Kozare.

posebno interesantne studentima i istori~arima - kazala je E}imova. Legat ~ine i beletristika, kao i kwige {tampane na ruskom jeziku. U me|ubibliote~koj razmjeni Narodna biblioteka Srbije je tra`ila odre|ene kwige u projektu "Europeana" koje obra|uju period Prvog svjetskog rata od 1914. do 1918. godine. - U na{em legatu na{li smo pet kwiga koje su interesantne i dali smo ih na digita li zu ju, da bi u{le u evropski program obiqe`avawa stogodi{wice po~etka Prvog svjetskog rata, koja }e biti 2014. godine - kazala je E}imova. Istakla je da pedesetak kwiga iz ovog legata ~eka na restauraciju, a uskladi{tene su da bi se sprije~ilo wihovo daqe propadawe.

"Ro|endan umjetnosti" obiqe`ava se sutra {irom svijeta

LOS AN\ELES - Ameri~ki glumac i rediteq Ben Aflek zvijezda je ovogodi{we holivudske sezone nagrada sa svojim filmom "Argo", a wegov prijateq Met Dejmon je zbog toga presre}an, javio je Tanjug. Drama "Argo" koju je Aflek re`irao, producirao i u kojoj glumi, dobila je nagrade za najboqu dramu i najboqu re`iju kako Udru`ewa kriti~ara, tako i na dodjeli "Zlatnih globusa". Film je tako|e nominovan za sedam "Oskara". Pri~a o spasavawu ameri~kih diplomata iz Teherana poslije revolucije 1979. vratila je Afleka u `i`u interesovawa poslije perioda od deset godina kada je bio miqenik tabloida zbog veze sa Yenifer Lopez. Dejmon, koji je sa Aflekom dobio "Oskara" za scenario za film "Dobri Vil Hanting", rekao je da je odu{evqen zbog Aflekovog uspjeha.

"Canzone distorte" predstavqa Srbiju
BEOGRAD - Na "Ro|endanu umjetnosti", koji se svake godi ne obiqe`a va {i rom svijeta 17. januara, u zajedni~koj proslavi sutra }e u~estvo va ti i umje tni ci iz Srbije, javile su agencije. Ove godi ne Srbi ju }e predstavqati rad "Canzone dis tor te" Awe \or |e vi} i Sve tla ne Ma ra{, u produ kci ji Dram skog pro gra ma Radio Beograda 2. Direktan prenos zapo~e}e u 20 ~asova na talasima tre}eg programa Radio Beograda, a djelo srpskih umjetnica prenosi}e se od 21.50 do 22.10 ~asova. Ideju da se napravi "Ro|en dan umje tnos ti" dao je fran cus ki umje tnik, ~lan

U^ESTVUJU Awa \or|evi} i Svetlana Mara{
po kre ta "Flu ksus" Ro ber Fi ju 1963. godi ne, ko ji je izja vio, na se bi ti pi ~an na~in, da "... prije milion godina nije bilo umjetnosti. Ali da jednog dana, ta~ni je jednog 17. ja nu ara,

umjetnost je ro|ena." - "Can zo ne dis tor te" su iza{le na videlo tokom na{e potrage za savr{enom pesmom. One su svedo~anstva kreativnog procesa kroz koji smo pro{le rade}i zajedno i po ku {a va ju }i da konsolidujemo na{e razli~ite muzi~ke afinitete - rekla je Svetlana Mara{.

GLAS SRPSKE srijeda, 16. januar 2013. 25

"Jadnici" Toma Hopera na 41. Festu
BEOGRAD - Me|unarodni filmski festival Fest bi}e odr`an od 22. februara do 3. marta u Beogradu, a otvori}e ga "Qubav" Mihaela Hanekea, re~eno je ju~e na konferenciji za novinare, javile su agencije. Tokom manifestacije pod sloganom "Priprema, pozor, Fest", bi}e prikazano 75 premijernih filmova, me|u kojima su "Jadnici" Toma Hopera, "U ku}i" Fransoa Ozona, "Ja i ti" Bernarda Bertolu~ija. Svjetska premijera novog filma Gorana Markovi}a "Falsifikator" zatvori}e 41. Fest. U okviru programa "Evropa van Evrope" takmi~i}e se devet filmova iz Turske, Rusije, Kazahstana, Jermenije, Izraela.

Po~iwe {esti Me|unarodni filmski i muzi~ki festival u Drvengradu

Vijesti
Bawaluka

"Kustendorf" danas otvara vrata
Festival }e do 22. januara ugostiti neka od najzna~ajnijih imena svjetske kinematografije, kao {to su rediteqi Yang Jimou (Kina), Ben Zejtlin (SAD), Aleksej Balabanov (Rusija)... Specijalni gosti slavne glumice Monika Belu~i i Odri Totu
PRIREDILA: MIRNA PIJETLOVI] mirnap@glassrpske.com

"Kwige su u modi"
BAWALUKA - Radionica "Kwige su u modi" bi}e odr`ana danas u 13 ~asova u sali 29 Narodne i univerzi tet ske bi bliote ke Republike Srpske, najavili su iz ove institucije. Gost radionice je prvi bibliotekar Amerike u 2011. godini Nensi Perl. Organizatori radionice "Kwige su u modi" su Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske i Ambasada SAD u BiH. A. M.

Kwi`evnost

Nagra|en Slobodan Bo{kovi}
BAWALUKA - Godi{wa nagradu za najboqu kwigu u 2012. godini dodijeqena je Slobodanu Bo{kovi}u za roman "Gojakovi zapisi", saop{teno je iz Udru`ewa kwi`evnika Srpske. @iri je donio odluku ve}inom glasova, a nagrada }e biti sve~ano uru~ena 25. januara u 19 ~asova u Banskom dvoru Kulturnom centru. Nagradu dodjequju grad Bawaluka i Udru`ewe kwi`evnika Srpske Podru`nica Bawaluka. A. M.

Kim Ki Duk i Duwa Kusturica

MOKRA GORA - [esti me|unarodni filmski i muzi~ki festival "Kustendorf", posve}en budu}im filmskim stvaraocima i velikanima savremenog autorskog filma, otvara svoja vrata posjetiocima i filmskim radnicima danas u Drvengradu na Mokroj Gori. Da je sve spremno za po~etak festivala, za "Glas Srpske" je potvrdila selektor Duwa Kusturica. - U Drvengradu teku posqedwe pripreme za dolazak gostiju i po~etak festivala i za sada te~e sve po planu, bez izmjena - rekla je Kusturica i dodala da se danas o~ekuju prvi gosti. Festival }e do 22. januara ugostiti neka od najzna~aj ni jih ime na svjet ske kinematografije, kao {to su rediteqi Yang Jimou (Kina), Ben Zejtlin (SAD), Aleksej Balabanov (Rusija), Mateo Garone (Italija), Elija Sulejman (Palestina), Peter Gotar (Ma |ar ska) i tur ska redi teqka Je{im Ustaoglu. Specijalni gosti bi}e slavne glumice Monika Belu~i (Italija) i Odri Totu

(Francuska), koje }e, ako im raspored bude dozvoqavao, odr`ati i master klas radionice sa studentima. "Kustendorf" }e zvani~no po~eti hologramskom projekcijom obra~una rediteqa Emira Kusturice i holivudskog glumca Brusa Vilisa, poslije ~ega }e u bioskopskoj sali "Prokleta avlija" biti prikazan film "Cvjetovi rata" kineskog rediteqa Yanga Jimoua, kojem je posve}ena ovogodi{wa "Retrospektiva velikana". Za nagrade Zlatno, Srebrno i Bronzano jaje takmi~i}e se 28 filmova mladih autora iz 18 dr`ava. Na konkurs je stiglo vi{e od 400 filmova, {to je najve}i broj do sada, a selektor je Duwa Kusturica. Me|unarodni `iri ~ine izraelska spisateqka i glumica Alona Kimhi (predsjednik), ameri~ki filmski producent, direktor produkcije i asistent re`ije Majkl Hausman i srpski teoreti~ar medija i filmski i TV re`iser prof. dr Oleg Jekni}. Nagradu za najboqu kameru "Vilko Fila~" dodijeli}e `iri u sastavu: dobitnik nagrade "Oskar", poqski direktor fotografije i re`iser Janu{ Kaminski, po-

znati ~e{ki kamerman Martin [ec i proslavqeni srpski monta`er i dizajner zvuka Svetolik Mi}a Zajc.

HOLOGRAMSKA borba Kusturice i Vilisa
Program "Savremene tendencije" i ove godine predstavi}e neke od najboqih filmova pro{logodi{we produkcije i wihove autore, koji su za svoja filmska ostvarewa nagra|ivani presti`nim nagradama svjetskih filmskih festivala, a koji }e poslije projekcija odr`ati radionice. Na programu je i film Bena Zejtlina (SAD) - "Zvijeri ju`nih divqina", koji je osvojio nagradu "Camera d'Or" za najboqi debitantski film na festivalu u Kanu, Veliku na-

gradu `irija na festivalu "Sandens" i nominovan je za ovogodi{weg "Oskara", dok }e omnibus "Sedam dana u Havani" predstaviti palestinski re`iser Elija Sulejman, jedan od sedmorice rediteqa okupqenih oko ovog projekta. Zanimqivo je da u filmu Bena Zejtlina "Zvijeri ju`nih divqina" glavnu ulogu tuma~i devetogodi{wa djevoj~ica Kuvenzane Valis, koja je nominovana za najboqu glavnu glumicu ovogodi{weg "Oskara". "Evergrin" selekcija podsjeti}e posjetioce "Kustendorfa" na neka od najva`nijih filmskih ostvarewa pro{lih vremena, kao {to je film Petera Gotara iz 1982. "Vrijeme je stalo", a Gotar }e kao specijalni gost festivala poslije projekcije filma odr`ati radionicu.

Veliko interesovawe medija
Za "Kustendorf" vlada veliko interesovawe doma}ih i stranih novinara, te je tako za izvje{tavawe sa festivala akreditovano ~ak 70 predstavnika "sedme sile" iz cijelog svijeta, {to je duplo vi{e nego 2012. godine. Akreditaciju iz BiH dobile su samo tri medijske ku}e, "Glas Srpske", Radio-televizija Republike Srpske i "Al-Yazira".

Selekcija "Novi autori" donosi otkri}e filmskih kriti~ara pro{logodi{weg venecijanskog filmskog festivala - "Ona ne `eli da spava sama" mlade meksi~ke re`iserke Natalije Beri{tajn, zatim film "Nefudbal" mladog ruskog umjetnika Konstantina Smirnova i "Jednostavno je" Sowe Karpunine, koja je 2011. pobijedila na "Kustendorfu". Neizostavni dio "Kustendorfa" svakako je i wegov muzi~ki program, koji }e sqede}ih dana, poslije projekcija, upotpuniti atmosferu festivala. Prve ve~eri nastupi}e svjetski priznati violinista Nemawa Radulovi} sa sastavom "The Devil's Trills", a sqede}ih dana svira}e: "Debu sur le zank" (Francuska), Dejan Petrovi} big bend (Srbija), trio "Balkanske `ice" (Srbija), "Radio zastava" (Italija) i "^e Sudaka" ([panija). Pored filmskog i muzi~kog dijela festivala, posjetioci }e imati priliku da u galeriji "Macola" pogledaju izlo`bu "K{i{tof Ki{lovski, znaci i se}awa", dok }e na recepciji hotela "Me}avnik" biti izlo`ene narodne no{we Kosova i Metohije.

Pozori{te

Jubilej "La`e i parala`e"
BEOGRAD - Komedija Jova na Ste ri je Po povi }a "La`a i parala`a", u re`iji Juga Radivojevi}a, odigrana je sino} jubilarni, 100. put na sceni "Ra{a Plaovi}", saop{tili su iz beogradskog Narodnog pozori{ta, javile su agencije. Pred sta va se ba vi fenomenom la`i, antropolo {kim pro ble mi ma i mentalitetom, kroz surovu i dirqivu pri~u, ne samo o la`ovima, ve} i o prevarenim i obmanutim qudima.

London

Nagrada "T.S. Eliot" za poeziju

Onlajn izdawa u Teksasu

Dizajn godine
LONDON - Londonski Muzej dizajna objavio je kandidate za nagrade "Dizajn godine" u sedam katego ri ja, me |u ko ji ma su arhitektura, moda, saobra}aj i digitalni mediji, javile su agencije. Izlo`ba finalista bi}e otvorena u Muzeju dizajna u martu, a pobjednici }e biti progla{eni u aprilu.

Priznawe zbirci [eron Olds
LONDON - Ameri~ka pjesnikiwa [eron Olds dobitnica je nagrade "T.S. Eliot" za po ezi ju za svo ju zbir ku "Stag's Leap" ("Jelenov skok"), u kojoj je opisala propast svog petnaestogodi{weg braka, javile su agencije. Na grada, ko ja ove godi ne obiqe`ava svoj 20. ro|endan, dodjequje se najboqoj kwizi poezije objavqenoj u Velikoj Britaniji i Irskoj i smatra se jednom od najve}ih svjetskih nagrada u oblasti poezije.

Prva javna biblioteka bez kwiga
BEOGRAD - Prva javna biblioteka bez kwiga bi}e otvorena u okrugu Beksar, u ameri~koj dr`avi Teksas, a vi{e od hiqadu {tampanih izdawa ~itaocima }e biti dostupno onlajn, javio je Tanjug. Inicijativu je pokrenuo okru `ni sudi ja Nelson V. Volf, koji je kazao da mu je inspiracija do{la po sli je ~i tawa bio gra fi je osni va~a "Epla" Stiva Yobsa. Volf, ~i ja li ~na bi bli ote ka obu hva ta vi {e od 1.000 {tam pa nih izdawa, vje ru je da }e budu}e generacije imati ma lo ko ris ti od tvrdo ukori~enih tomova kwiga. Sis tem na zvan "Bi bli oTek" obu hva tao bi hiqade elektronskih kwiga, a one bi stanovnicima ovog okruga bi le na ra s pol a g a w u onlajn.

26 srijeda, 16. januar 2013. GLAS SRPSKE

Feqton

IDENTITET EVROPE Problemati~ni zajedni~ki identitet Zapada

(6)

Iskori{}avawe hri{}anstva
TOMAS MAJER

Pokazalo se da se hri{}ansko nasqe|e mo`e na razne na~ine politi~ki iskoristiti, izme|u ostalog i za napad na samu modernu kulturu. Ovo je jedan od razloga za{to danas pojam "zapadne" kulture stvara zabunu Postavqa se pitawe da li postoji nekakav zajedni~ki zapadni identitet koji iskqu~uje ozbiqne politi~ke nesuglasice. Istorijski gledano poslije zavr{etka sukoba izme|u Istoka i Zapada u kulturnom i politi~kom smislu malo {ta ide u prilog toj tezi

U samoj Evropi je dominantna sumwa u wen politi~ki identitet, i to ne samo u wegovom realnom obliku, ve} i u wegovim mogu}nostima. U ove debate uba~ena je i predstava da zajedni~ki identitet Zapada, koji povezuje partnere na obe obale Atlantika, mora da bude dovoqno jak kako bi u sukobu sa nekim tre}im uvek i u na~elu garantovao politi~ko jedinstvo. Navodno osim ova dva aktera niko na svetu, osim mo`da jo{ Kanada, ne predstavqa ideju i praksu demokratske pravne dr`ave, dakle naprosto "zapadnu" ideju slobode. Svakako da je u vreme kada je istok (u geografskom smislu) bio pod komunisti~kom diktaturom, bez sloboda i bez pluralizma, liberalni pluralizam na Zapadu nadilazio mogu}i nesklad i da je pred egzistencijalnom opa sno{ }u ko ju su po Evro pu pred stavqali ideolo{ki formirani blokovi ga ran tovao da taj nes klad kad god je izvodqivo u javnosti ni ne postane tema za razgovor.

Amerikanci pokazuju silu
Usled forsirawa unilateralne politike mo}i od strane neokonzervativne ameri~ke Vlade neo~ekivano se u Evropi na dnevnom redu na{lo pitawe da li je podani~ki odnos prema vode}oj zapadnoj sili jo{ uvek izraz du`ne solidarnosti ili ~ak i jedini prime-

ren izraz politi~kog identiteta Zapada, sve dok se imaju u vidu osnovne vrednosti na kojima se on zasniva. Time se u stvari postavqa pitawe da li postoji nekakav zajedni~ki zapadni identitet koji iskqu~uje ozbiqne politi~ke nesugla si ce. Is to rij ski gleda no na kon zavr{etka sukoba izme|u Istoka i Zapada u kulturnom i politi~kom smislu malo {ta ide u prilog toj tezi. Pojam zapadne kulture ne zbuwuje naime samo kada je re~ o politi~kom identitetu Evrope. Za razliku od teorije Larija Zidentopa qudska prava i demokratija se u okviru svetske politike upravo ne javqaju kao izdanak hri{}anstva na okcidentu, a on je na kulturnom planu oduvek ozna~avao Zapad. Oni se pre mogu shvatiti kao nekakav proizvod raspadawa do koga je do{lo tek kada se okcident u potpunosti distancirao od svoje vi{evekovne tradicije i kada hri{}anske veroispovesti koje su pretendovale na to da budu naslednici ove tradicije poput smrtnih neprijateqa nisu mogli da na|u zajedni~ki modus vivendi u kulturnoj ravni tog identiteta. Posledwi autenti~ni izraz hri{}anskog okcidenta bio je verski gra|anski rat. Ru{evine kulture Zapada su, ukoliko su uop{te jo{ bile upotrebqive, iskori{tene za izgradwu kulture moderne, koja se zbog obaveznog uva`avawa qudskih prava, demokratije i pluralizma ipak temeqi na sasvim druga~ijem konceptu.

qudska prava od trenutka kada oni dobiju na zna~aju i kakvu politi~ku kulturu treba negovati u toj dr`avi. Kada se boqe pogleda vidi se da je spektar mogu}nosti veoma {irok.

Razlika izme|u SAD i Evrope
^ak i samo grubi obris morao bi da obuhvata i elitisti~ku demokratiju sa crtom plu tokra ti je i par tij sku de mokra ti ju sa akti vnim u~e{ }em svih, li be ra lis ti ~ko dru{tvo sa primesom socijalne dr`ave i socijalnu demokratiju, sekularnu demokratsku kulturu i fundamentalisti~ki obojenu kulturu, usredsre|enost samo na liberalna i politi~ka gra|anska prava i podjednak zna~aj svih qudskih prava koja su Ujediwene nacije definisale 1966. godine, ukqu~uju}i i socijalna i ekonomska, kooperativnu spoqnu politiku jednako kao i hegemonijalnu. [to se obli ci de mokra ti je u SAD i Evropi mawe posmatraju sa stanovi{ta starih suprotstavqenih sistema iz vremena Hladnog rata, a pogled se vi{e usmeri na stvarno stawe stvari, utoliko jasnije postaju razlike - a one nisu male. Sjediwene Ameri~ke Dr`ave vuku korene iz Evrope ranog modernog doba, kada su ona previrawa iz kojih je na kraju proiza{la moderna politi~ka kultura bila na samom po~etku. Sa evropskog stanovi{ta ~ini se da je politi~ka kultura u SAD jo{ uvek jasno razli~ita od onoga {to je u to vreme u Evropi po~elo da se formira. To pre svega va`i za odnos religije, nacije i dr`ave u SAD, ali i za odnos izme|u vlasni{tva i socijalnih prava. Dominantno liberalisti~ka politi~ka kultura u SAD o~igledno se razlikuje od prete`no liberalne i socijaldemokratski orijentisane ve}inske kulture u Evropi i taj kontrast ima i svoje posledice. Trenutne razmirice izme|u novog sveta i Starog kontinenta nisu kulturno uslovqene, kako bi se moglo zakqu~iti iz nekih od aktuelnih debata, ali i te kako imaju veze sa razli~itim ve}inskim politi~kim kulturama. (Nastavi}e se)

Budu}nost
Na osnovu istorijskih i savremenih analiza u ovom serijalu se istra`uje da li Evropska unija, koja je za sada politi~ki savez bez zajedni~kog identiteta, mo`e prerasti u demokratsku zajednicu sa kojom bi se gra|ani poistove}ivali. Posebno je uo~qiv dio istra`ivawa o odnosu Evrope i islama, o sukobu ili uzajamnom razumijevawu tih kultura.

PODJEDNAK ZNA^AJ SVIH qudskih prava Ujediwene nacije su definisale 1966. godine
Tako|e se pokazalo i da se u doba moderne hri{}ansko nasle|e mo`e na razne na~ine politi~ki iskoristiti, izme|u ostalog i za napad na samu modernu kulturu. Ovo je jedan od razloga za{to danas pojam zapadne kulture stvara zabunu. Drugi razlog jeste ogromna razlika izme|u SAD i Evrope po pitawu toga kakav je oblik dr`ave najpogodniji za demokratiju i

16. januar 1547. godine

16. januar 1924. godine

16. januar 1927. godine

Ivan Grozni car Rusije
1547 - Ivan Grozni je u Moskvi krunisan za cara Rusije. On je prvi car u ruskoj istoriji - weni vladari su do tada nosili titule velikih kne`eva. S ciqem stvarawa jake centralizovane dr`ave oja~ao je samodr`avqe i suzbijao je samovoqu boqara. Reforme je sprovodio svim sredstvima, zbog ~ega je dobio nadimak Grozni (u zna~ewu "stra{ni", "silni"). Podigao je 1553. prvu {tampariju u Rusiji, a 1584. je radi ja~awa trgovine sa zapadnom Evropom izgradio grad Arhangelsk. Potukao je Mongole i osvojio Kazan 1552. i Astrahan 1556, tako da je Rusija ovladala cijelim vodenim putem Volge, a potom je pripojio Sibir.

Ro|en Aleksandar Ti{ma
1924 - Ro|en je srpski pisac Aleksandar Ti{ma, ~lan Srpske akademije nauka i umetnosti i Akademije umjetnosti u Berlinu. Wegova djela prevo|ena su na dvadesetak jezika, a i sam se bavio prevo|ewem sa ma|arskog i wema~kog. Djela: zbirke pesama "Naseqeni svet", "Kr~ma", kwige pripovjedaka "Krivice", "Nasiqe", "Povratak miru", "[kola bezbo`ni{tva", romani "Za plavom devojkom", "Kwiga o Blamu", "Upotreba ~oveka", "Vere i zavere", zbirka putopisa "Drugde". I u zemqi i inostranstvu Ti{ma je imao izuzetno veliki broj ~italaca. Zato i jesu wegova djela prevo|ena na toliko jezika.

Umro Jovan Cviji}
1927 - Umro je srpski geograf Jovan Cviji}, osniva~ antropogeografije i geomorfologije u Srbiji i Srpskog geografskog dru{tva, profesor i rektor Univerziteta u Beogradu, predsjednik Srpske kraqevske akademije, po~asni doktor pariske Sorbone i Karlovog univerziteta u Pragu. Odigrao je izuzetnu ulogu kao savjetnik srpske delegacije na mirovnim pregovorima u Parizu poslije Prvog svjetskog rata. Djela: "Osnove za geografiju i geologiju Makedonije i Stare Srbije", "Antropogeografski problemi Balkanskog poluostrva", "Balkansko poluostrvo i ju`noslovenske zemqe", "Geomorfologija"...

OGLASI

GLAS SRPSKE srijeda, 16. januar 2013. 27

Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovawima Republike Srpske ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj: 41/03), Odluke o raspisivawu Javnog konkursa i kriterijumi za izbor i imenovawe ~lana Upravnog odbora Dje~jeg vrti}a "Larisa [ugi}" Kotor Varo{, ("Slu`beni glasnik op{tine Kotor Varo{", broj: 11/12), ~lana 29. Statuta op{tine Kotor Varo{ ("Slu`beni glasnik op{tine Kotor Varo{", broj: 11/05,11/07, 7/10 i 7/11), Skup{tina op{tine Kotor Varo{ raspisuje

Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovawima Republike Srpske ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj: 41/03), Odluke o raspisivawu Javnog konkursa i kriterijuma za izbor i imenovawe ~lana Upravnog odbora Narodne biblioteke Kotor Varo{ "Slu`beni glasnik op{tine Kotor Varo{", broj:11/12, ~lana 29. Statuta op{tine Kotor Varo{ ("Slu`beni glasnik op{tine Kotor Varo{", broj: 11/05,11/07, 7/10 i 7/11), r a s p i s u j e se

JAVNI KONKURS
za izbor i imenovawe I Jednog (1) ~lana Upravnog odbora Dje~jeg vrti}a "Larisa [ugi}" Kotor Varo{; II Opis poslova Upravni odbor obavqa poslove u skladu sa zakonom i Statutom Ustanove. III Mandat Mandat ~lanova upravnog odbora traje 4 godine. IV Op{ti uslovi Op{ti uslovi za kandidate su: - da je dr`avqanin Republike Srpske i BiH odnosno da ima prebivali{te na podru~ju jedinice lokalne samouprave - da je stariji od 18 godina - da ima op{tu zdravstvenu sposobnost - da nije otpu{teni iz dr`avne slu`be, ni bilo kojem nivou vlasti u Republici Srpskoj ili BiH kao rezultat disciplinske mjere u periodu od tri godine prije dana objavqivawa ovog Konkursa - da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak V Posebni uslovi Posebni uslovi za kandidate su: - da ima zavr{enu SSS, V[S ili VSS, prosvjetno-pedago{kog, pravnog, ekonomskog ili drugog dru{tvenog smjera - da poznaje na~in rada, poslovawa i funkcionisawa pred{kolskih, {kolskih i drugih ustanova - da ima najmawe dvije godine radnog iskustva VI Sukob interesa Kandidati ne mogu biti lica zaposlena u Vrti}u kao ni obavqati du`nost, aktivnost ili biti u polo`aju koji dovodi do sukoba interesa u skladu sa pozitivnim propisima. VII Potrebni dokumenti Uz prijavu na konkurs kandidati su du`ni dostaviti dokaze o ispuwavawu op{tih i posebnih uslova: - izvod iz mati~ne kwige ro|enih, - uvjerewe o dr`avqanstvu, - qekarsko uvjerewe, - ovjerenu kopiju diplome o {kolskoj spremi, - uvjerewe da se ne vodi krivi~ni postupak, - potpisanu i ovjerenu izjavu da kandidat nije otpu{ten iz dr`avne slu`be na bilo kojem nivou vlasti u BiH (bilo na nivou dr`ave ili entiteta) kao rezultat disciplinske mjere u periodu od tri godine prije dana objavqivawa upra`wene pozicije, - potpisanu i ovjerenu izjavu o nepostojawu sukoba interesa, - dokaz o radnom iskustvu, - potpisanu i ovjerenu izjavu o poznavawu poslova i djelatnosti koje obavqa Ustanova. Sva prilo`ena dokumentacija treba biti u originalu ili ovjerene kopije. Sa svim kandidatima koji ispuwavaju uslov intervju }e obaviti Komisija za sprovo|ewe procedure Konkursa za izbor ~lanova upravnih odbora u ustanovama ~iji je osniva~ Skup{tina op{tine, {kolskih odbora u S[C "Nikola Tesla" i osnovnim {kolama na podru~ju op{tine Kotor Varo{, a kona~ni izbor i imenovawe }e izvr{iti Skup{tina op{tine Kotor Varo{. VIII Rokovi Rok za podno{ewe prijava je 15 dana od dana objavqivawa ovog Konkursa u dnevnom listu "Glas Srpske". Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatrawe. Prijave se mogu dostaviti li~no ili putem po{te na adresu: Op{tina Kotor Varo{, Ul. Cara Du{ana bb, sa naznakom "Komisiji za sprovo|ewe procedure Konkursa za izbor ~lanova upravnih odbora u ustanovama ~iji je osniva~ Skup{tina op{tine, {kolskih odbora u S[C "Nikola Tesla" i osnovnim {kolama na podru~ju op{tine Kotor Varo{". Broj: 01-022-154/12-1 Datum: 15.1.2013. godine PREDSJEDNIK SKUP[TINE OP[TINE Bo`i~kovi} Enisa, dipl. pedagog

JAVNI KONKURS za izbor i imenovawe
I Jednog (1) ~lana Upravnog odbora Narodne biblioteke Kotor Varo{; II Opis poslova Upravni odbor obavqa poslove u skladu sa zakonom i Statutom Ustanove. III Mandat Mandat ~lana upravnog odbora traje do kraja mandata ostalim ~lanovima Upravnog odbora. IV Op{ti uslovi Op{ti uslovi za kandidate su: - da je dr`avqanin Republike Srpske i BiH odnosno da ima prebivali{te na podru~ju lokalne samouprave - da je stariji od 18 godina - da ima op{tu zdravstvenu sposobnost - da nije otpu{teni iz dr`avne slu`be, ni bilo kojem nivou vlasti u Republici Srpskoj ili BiH kao rezultat disciplinske mjere u periodu od tri godine prije dana objavqivawa ovog Konkursa - da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak V Posebni uslovi Posebni uslovi za kandidate su: - zavr{ena najmawe SSS - poznavawe poslova i djelatnosti koje obavqa Narodna biblioteka VI Sukob interesa Kandidati ne mogu biti lica zaposlena u biblioteci kao ni obavqati du`nost, aktivnost ili biti u polo`aju koji dovodi do sukoba interesa u skladu sa pozitivnim propisima. VII Potrebni dokumenti Uz prijavu na konkurs kandidati su du`ni dostaviti dokaze o ispuwavawu op{tih i posebnih uslova: - izvod iz mati~ne kwige ro|enih, - uvjerewe o dr`avqanstvu, - qekarsko uvjerewe, - ovjerenu kopiju diplome o {kolskoj spremi, - uvjerewe da se ne vodi krivi~ni postupak, - potpisanu i ovjerenu izjavu da kandidat nije otpu{ten iz dr`avne slu`be na bilo kojem nivou vlasti u BiH (bilo na nivou dr`ave ili entiteta) kao rezultat disciplinske mjere u periodu od tri godine prije dana objavqivawa upra`wene pozicije, - potpisanu i ovjerenu izjavu o poznavawu poslova i djelatnosti koje obavqa Ustanova - potpisanu i ovjerenu izjavu o nepostojawu sukoba interesa. Sva prilo`ena dokumentacija treba biti u originalu ili ovjerene kopije. Sa svim kandidatima koji ispuwavaju uslove intervju }e obaviti Komisija za sprovo|ewe procedure Konkursa za izbor ~lanova upravnih odbora u ustanovama ~iji je osniva~ Skup{tina op{tine, {kolskih odbora u S[C "Nikola Tesla" i osnovnim {kolama na podru~ju op{tine Kotor Varo{, a kona~ni izbor i imenovawe }e izvr{iti Skup{tina op{tine Kotor Varo{. VIII Rokovi Rok za podno{ewe prijava je 15 dana od dana objavqivawa Konkursa u dnevnom listu "Glas Srpske". Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatrawe. Prijave se mogu dostaviti li~no ili putem po{te na adresu: Op{tina Kotor Varo{, Ul. Cara Du{ana bb, sa naznakom "Komisiji za sprovo|ewe procedure Konkursa za izbor ~lanova upravnih odbora u ustanovama ~iji je osniva~ Skup{tina op{tine, {kolskih odbora u S[C "Nikola Tesla" i osnovnim {kolama na podru~ju op{tine Kotor Varo{". Broj: 01-022-161/12-1 Datum: 15.1.2013. godine PREDSJEDNIK SKUP[TINE OP[TINE Bo`i~kovi} Enisa, dipl. pedagog

28 srijeda, 16. januar 2013. GLAS SRPSKE

Razbibriga
Od tra~a do istine

Do|e Perica ku}i iz {kole sav snu`den. Kad ga je }ale vidio po~ne da ga ispituje: - Pa {ta je? Jesi li dobio jedinicu? - Nisam. - Je l' te neko pretukao? - Nije. - Jesi dobio ukor?

- Ma nisam. - Pa {ta je onda... jesi zaqubqen? - Jesam... - Pa u koga? - U Jano{a. - Crrrrrrrni sine, pa on je Ma|ar!

Nina slavila bez Branislava
Voditeqka je pjevala na do~eku Pravoslavne nove godine na Kopu, dok su joj mu` Branislav Le~i} i sin Lav bili u Beogradu, pi{u srpski mediji. Nina je u`ivala u koktelima i kubanskoj muzici prije svog nastupa. Nina Radulovi} Le~i} nastupila je na Kopaoniku u hotelu "Grand" za do~ek Pravoslavne nove godine. Poznatoj voditeqki umjesto sina Lava i supruga Branislava dru{tvo je pravio ~lan wenog benda, kojem je pokazivala slike svog jedinca, koji je s tatom ostao u Beogradu. Ina~e, ona je priredila odli~an {timung, a brojni gosti luksuznog hotela proveli su fantasti~no ve~e uz doma}e i svjetske hitove. Nina se ve} sutradan vratila ku}i, a oni koji su ostali na srpskoj planinskoj qepotici u "Grandu“ mogu se veoma dobro zagrijati poslije skija{kog dana u popularnom "Havana baru". Tokom cijele zimske sezone za odli~nu zabavu zadu`en je popularni kubanski bend, koji u`ivo izvodi pravi latino performans, a ponudu upotpuwuje izuzetna selekcija vina i kubanskih cigara. Mnoge poznate li~nosti rado se prepu{taju atmosferi po kojoj je poznat ovaj klub. Ukusno jelo da se prsti obli`u. Takva su iskustva sa brojnim kuvarima koji ovu hranu rado pri pre ma ju. Nije ni ~udo, jer je }u re }e me so slatko i kvalitetno uz odgovaraju}e pri lo ge. Vrijeme pripreme ru ~ka je sto ti nu minuta i nije jednostavno pripremiti kako treba

]ure}i karabatak sa crvenim lukom

Sudoku
U prazna poqa rasporedite brojeve od 1 do 9 ali tako da u svakom redu i koloni budu razli~iti brojevi, a isto tako i unutar svakog kvadrata 3h3.

РЈЕШЕЊЕ: Р, М, К, ТАНАНАРИВО, КИП, ДАРИЈАНА, СОВА, МРАВОЈЕД, А, АС, И, ТАВА, РАВЕНА, ЛЕО, АН, АРОМАТ, БАСНА, АНТЕНА, И, ЖЕ, РЕ, И, А, ИНДИЈАНАЦ, В, АЈА, АРАП, КОЈА, М, КРА, ОКА, САНА, К, СВОНСИ, И, ОР, ИВАНОВ, АНА, ЋИ, ИНДИЈАЦ,

GLAS SRPSKE srijeda, 16. januar 2013. 29

Gleda Fata emisiju o kuvawu i ba{ se onako pravo udubila. Ulazi Mujo u sobu, ovla{ pogleda Fatu, pa televizor i ispali: - [ta

to gleda{, bona, kad i tako ne zna{ kuvati! Fata se i ne okrenu nego odvrati: - Pa i ti gleda{ porni}e...

Maze se slonica i pu`. Poslije nekog vremena slonica ka`e: - Dragi, ja te volim!

A pu` }e: - Ove debele sponzoru{e, vidjela da de~ko ima ku}u i odmah bi se udala!

Sastojci:
1 1 1 }ure}i karabatak ka{ika soli ravna ka{ika mqevenog bijelog bibera ka{ika maj~ine du{ice ka{ika suvog per{una glavice crvenog luka ka{ike bijelog vina

Priprema: CIJENE U KM
1. Pomije{ajte sve za~ine i utrqajte mje{avinu u karabatak. Ostavite da odstoji pola sata. 2. U nauqenu posudu stavite karabatak, poklopite i pecite u rerni na 250 stepeni 15 minuta, zatim smawite na 200 stepeni Celzijusa i pecite jo{ 30 minuta. 3. Dodajte bijelo vino, prelijte karabatak sa saftom i pored wega stavite luk isje~en na ~etvrtine. Pecite jo{ 15 minuta. 4. Ukupno vrijeme pe~ewa je jedan ~as. Slu`ite sa kuvanom ri`om, povr}em ili salatom po vlastitom izboru. 1 }ure}i karabatak 5,5 1 ravna ka{ika mqevenog 0,3 bijelog bibera 1 ka{ika maj~ine du{ice 1 ka{ika suvog per{una 3 glavice crvenog luka 4 ka{ike bijelog vina 0,3 0,2 0,4 0,4

HOROSKOP
Ovan
(21.3 - 20.4)
Da li ispravno razmi{qate? Da nisu neki va{i planovi previ{e utopisti~ki pa ote`avaju trenutnu situaciju? Problema ima bezbroj, dilema tako|e. Ne}e vam biti lako, ali nema qubavi bez bola, pa ni rje{ewa bez suza. Budite uporni i strpqivi.

Vaga
(23.9 - 22.10)
Nova qubav ili druga~iji pristup staroj uqep{a}e vam dan. I djeca su tu da vam poprave raspolo`ewe. Obradova}e vas uspjesima i sitnicama. Razmi{qate veoma kreativno. Sa dodatnim entuzijazmom kre}ete u nove poslovne poduhvate. Treba iskoristiti povoqan momenat za finansijske ugovore.

1

1

Bik
(21.4 - 20.5)

[korpija
(23.10 - 22.11)
Rijetko imate vremena i `eqe da u`ivate u toploj doma}oj atmosferi. Po{to danas to mo`ete, prijaju vam udobne papu~e i mirisi koji dolaze iz kuhiwe. Bez prijeke potrebe ne}ete izlaziti iz ku}e. Sakupqate snagu za nove poduhvate i planirate poslove u vezi sa adaptacijom `ivotnog prostora.

3 4

CIJENA RU^KA

7,1

Po{to ste se po{teno provodili i dosta u`ivali, razmi{qate o poslovima. Ambiciozni ste zbog povoqnih planetarnih aspekata. Ne{to ste ve} ostvarili, ali ne `elite da `ivite na lovorikama. Potreban vam je stalni doping u vidu novih poslova i finansijskih stimulansa.

Blizanci
(21.5 - 20.6)
Rasipate ono ~ega ba{ nemate u izobiqu - energiju. Izbjegavate te{ke zadatke i idete linijom maweg otpora, {to ne zna~i da ste racionalni kada je rije~ o rasipawu fizi~ke snage. Tro{ite je na situacije koje nisu vrijedne pa`we i sekirate se zbog gluposti. Partner je pogre{an izbor.

Strijelac
(23.11 - 20.12)
Strijelci ne miruju. Slobodne trenutke koriste za prepisku i telefonske razgovore. Uspje{na komunikacija, promjene i prilagodqivost jo{ vi{e potenciraju va{e poslovne talente. Trenutno ste neumorni, ali i nepostojani. Ne mijewajte tolikom brzinom predmete interesovawa.

Neka pitawa nisu potrebna
^uje{ li me? To pitawe je nepotrebno. Ukoliko nema probleme sa sluhom, sigurno vas dijete ~uje. Ali to ne zna~i da vas i slu{a, ili obra}a pa`wu na ono {to govorite
Da li ste nekada postavili pitawe djetetu i unaprijed znali da je odgovor potpuno irelevantan? Ve}ini roditeqa se to dogodi. I to ne zato {to ne mo`ete imati povjerewe u svoje dijete, ve} zbog toga {to mnoga djeca uzrasta dvije, tri ili ~etiri godine imaju toliko razvijenu vje{tinu govora da roditeqi ponekad zaborave da ipak postoje neke stvari koje oni ne mogu do kraja da razumiju. Pripremili smo primjere nekih pitawa koje ne bi trebalo da postavqate maloj djeci: Jesi li siguran - sigurna? - Prizna}ete, malo dijete za pra vo ni kada ni je sigurno u ne{to. Mo`e biti sigurno da ne `eli da uradi ono {to mu ka`ete, ali ne mo`e sa sigurno{}u znati da ono {to od wega tra`ite nije neophodno. Mora{ li u WC? - U 90% slu~ajeva odgovor }e biti potvrdan. Negativan }e biti ako se dijete zaigralo, pa ne}e da se izdvoji iz igre. Najboqe je ni{ta ne pi ta ti, ne go jednostavno dijete odvesti u to alet. Za {to si to uradio/uradila? Mala djeca zapra vo ne zna ju za {to su po{arala zid ili bacila kockicu u WC {koqku. Roditeq treba jednostavno da koriguje pona{awe, jer je uzrok vjerovatno ~ista radoznalost. Voli{ li me? - Da, djeca vole svoje roditeqe i na ovo pitawe znate odgovor. Umjesto toga recite vi djetetu koliko ga volite. ne{to drugo (osim u slu~aju kada se radi o posebnoj prilici: ro|endan, neka proslava itd…). Radije ponudite izbor, npr: "@eli{ li gra{ak ili {pinat?" Je li ti `ao? - [ta god da je uradilo, tako malo dijete vjerovatno ne osje }a `aqewe i to je normalno. Radije objasnite da je to situacija u kojoj treba da se izvine te ako je potrebno odredite kaznu (npr. "time out" od pet minuta). Govori{ li istinu? - Ako ste postavili ovo pitawe, vjerovatno ve} znate da dijete nije reklo istinu. Ovo pitawe je kontraproduktivno jer, ukoliko je zaista dijete reklo la`, na pitawe }e najvjerovatnije odgovoriti sa "da".

Rak
(21.6 - 20.7)
[ta se to sa vama de{ava? Okru`eni ste sukobima, raspravama, sva|ama, iako se i pred najmawom opasno{}u povla~ite. Okolina te{ko prihvata promjene, a one su evidentne. Ukoliko `elite da budete uspe{niji, morate da iza|ete na kraj sa zlonamjernim okru`ewem.

Jarac
(21.12 - 19.1)
Problemi sa grlom posqedica su prekomjernih cigareta i glasne pri~e. Jednostrano gledate na `ivot, dokazuju}i ispravnost sopstvenih poteza tamo gdje je iluzorno. Neminovne posqedice su nervirawe i promuklost. Od praznih rije~i se ne `ivi, pa se okrenite novcu i novim vrijednostima.

Lav
(21.7 - 21.8)
Osje}ate burne promjene u `ivotu. Eto odgovora na pitawe zbog ~ega ste kreativni, takti~ni i puni lijepih manira. Mo`da }e vam partner pomo}i da zadovoqite potrebu za formom i u`ivate u lijepim stvarima? Sitnom pa`wom i krupnim poklonom popravi}e vam raspolo`ewe.

Vodolija
(20.1 - 18.2)
Vodolije su neprestano pod blagom tenzijom jer im je takva sorta, tako da trenutno stawe prihvataju sa lako}om. Mentalno ste aktivni, razmi{qate o novim poslovima i ne dosa|ujete se. Trebalo bi samo da se malo opustite i u`ivate u dru{tvu dragih osoba.

MALO dijete nikada nije sigurno u ne{to
Koga voli{ vi{e: mamu ili tatu? - Istina, to nas ponekad zanima, ali to ne zna~i da treba da uputite ovo pitawe djetetu. Nijedno dijete nikada ne bi smjelo da bude u si tu aci ji da bi ra izme|u dva roditeqa. [ta `eli{ za ru~ak? Na ovo pitawe vjerovatno }ete uvijek dobiti isti odgovor. Dakle, {ta god dijete odgovorilo, vi }ete ponuditi

Djevica
(22.8 - 22.9)
Planirate nov posao, koji zahtijeva timski rad. Ne}e biti jednostavno, iz prostog razloga {to umijete vrijedno da radite, pa isto o~ekujete i od drugih. Sqede}ih dana treba da stavite akcenat na ishranu i zdravqe. Posao mo`e da pri~eka. Osjetqiviji ste i rawiviji na partnerove rije~i nego ina~e.

Ribe
(19.2 - 20.3)
U fazi ste planova i pri~a, ali ni{ta konkretno ne preduzimate. Ukoliko imate na koga da se oslonite, bi}e sjajno, jer vam nedostaje ~vrstina da se izborite sa `ivotnim problemima. Malo je pripadnika znaka koji od partnera dobijaju bezrezervnu podr{ku. Ve}ina Riba luta u potrazi za qubavqu.

30 srijeda, 16. januar 2013. GLAS SRPSKE

OGLASI

OKRU@NI PRIVREDNI SUD U BAWOJ LUCI Broj: 57 0 Ps 087345 10 Ps Bawa Luka, 15.1.2013. godine Okru`ni privredni sud u Bawaluci sudija Qubica Komqenovi} u pravnoj stvari tu`ioca "CO. Medprom" d.o.o. Bawaluka, koga zastupa Milanovi} Neboj{a, advokat iz Bawaluke, protiv tu`ene [wegota Qiqane Vl. Apoteke "Lek" Bawaluka, Ul. Trive Amelice br.31., radi duga (v.sp. 8.260,72 KM), na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku ("Sl. glasnik RS" br. 58/03, 85/03, 74/05 i 63/07), objavquje:

Republika Srpska JU Medicinska {kola Bawa Luka Broj: 11/13. Dana: 15.1.2013. godine Tel. 051/216-480 JIB: 4400942450004 Na osnovu ~lana 14. stav 3. Pravilnika o izvo|ewu ekskurzija i izleta u sredwoj {koli ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj: 19/10 i 82/11), JU Medicinska {kola Bawaluka, raspisuje

PRESUDU
zbog propu{tawa Obavezuje se tu`ena [wegota Qiqana Vl. Apoteke "Lek" Bawaluka, da tu`iocu "CO. Medprom" d.o.o. Bawaluka, na ime duga isplati iznos od 8.260,72 KM, sa zakonskom zateznom kamatom i to: - na iznos od 599,59 KM po~ev od 14.02.2008. g., pa do isplate, - na iznos od 1.333,07 KM po~ev od 15.02.2008. g., pa do isplate, - na iznos od 831,03 KM po~ev od 19.02.2008. g., pa do isplate, - na iznos od 3.608,69 KM po~ev od 03.07.2008. g., pa do isplate, - na iznos od 376,76 KM po~ev od 15.07.2008. g., pa do isplate, - na iznos od 374,95 KM po~ev od 17.07.2008. g., pa do isplate, - na iznos od 498,74 KM po~ev od 18.07.2008. g., pa do isplate, - na iznos od 264,14 KM po~ev od 19.07.2008. g., pa do isplate, - na iznos od 191,70 KM po~ev od 23.07.2008. g., pa do isplate, - na iznos od 182,06 KM po~ev od 25.07.2008. g., pa do isplate, kao i da naknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 1.285,00 KM, sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 30.11.2012. g, kao dana presu|ewa pa do isplate, a sve u roku od 30 dana od dana prijema presude pod prijetwom izvr{ewa. Obrazlo`ew e U tu`bi zaprimqenoj dana, 21.07.2010. godine tu`iteq je podnio tu`beni zahtjev, kao u izreci presude. Osnovanost tu`benog zahtjeva proizilazi iz ~iwenica koje su navedene u tu`bi, a iste nisu u o~iglednoj suprotnosti sa dokazima koje je tu`ilac predlo`io ili sa ~iwenicama koje su op{te poznate, te iz sadr`aja tu`be proizilazi da se radi o zahtjevima kojima stranke mogu raspolagati. Sud je u postupku pripremawa glavne rasprave utvrdio da je tu`enom dostavqena tu`ba, u kojoj je predlo`eno dono{ewe presude zbog propu{tawa, a da u roku od 15 dana nije dostavqen odgovor na tu`bu u pismenom obliku, jer je tu`bu sa prilozima tu`eni primio dana, 07.11.2012. godine te je sud primjenom ~lana 182. st. 1. ZPP–a donio odluku kao u izreci presude. Odluka o tro{kovima parni~nog postupka donesena je na osnovu ~lana 396. st.1. ZPP- a, a isti se sastoje od tro{kova sastava tu`be sa pau{alom od 25% u iznosu od 400,00 KM, tro{kova takse na tu`bu u iznosu od 200,00 KM i takse na presudu u iznosu od 100,00 KM, te tro{kove objave oglasa u iznosu od 585,00 KM. SUDIJA KOMQENOVI] QUBICA Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove presude nije dozvoqena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povra}aj u pre|a{we stawe u skladu sa odredbama ZPP-a RS(~l. 183, st.1)

KONKURS
za izbor najpovoqnije turisti~ke agencije kao ponu|a~a za izvo|ewe ekskurzije u~enika tre}ih razreda JU Medicinska {kola Bawaluka, u maju 2013. godine

PREDMET OGLASA: Organizacija i izvo|ewe ekskurzije za u~enike tre}ih razreda JU Medicinska {kola Bawaluka u skladu sa Planom i programom organizovawa ekskurzije koja je predmet ovog konkursa i Pravilnikom o izvo|ewu ekskurzija i izleta u sredwoj {koli ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj: 19/10 i 82/11). Destinacija: Be~-Prag-Budimpe{ta. Plan izvo|ewa, program putovawa, ciq i sadr`aj ekskurzije nalazi se u Sekretarijatu {kole. SADR@AJ PONUDE: Ponu|a~i su du`ni da uz ponudu na kojoj je nazna~en naziv i adresa ponu|a~a, dostave i sqede}u dokumentaciju: 1. Rje{ewe o upisu u sudski registar, 2. Uvjerewe o registraciji – JIB broj, 3. Rje{ewe nadle`nog organa o ispuwavawu uslova za obavqawe djelatnosti, 4. Dokaz o izmirenim poreskim obavezama: - Uvjerewe Poreske uprave RS o izmirewu poreza i doprinosa sa danom 30.11.2012. godine i - Uvjerewe Uprave za indirektno oporezivawe o izmirewu poreskih obaveza sa danom 30.11.2012. godine. 5. Dokaz o vlastitim prevoznim kapacitetima ili ugovor o poslovno-tehni~koj saradwi sa prevozni~kim organizacijama, 6. Dokaz da prevoznik koji je anga`ovan za prevoz na ekskurziji ispuwava uslove propisane zakonskim i podzakonskim aktima iz oblasti prevoza i bezbjednosti u drumskom saobra}aju, 7. Licencu za organizaciju turisti~kog putovawa izdatu od strane Ministarstva trgovine i turizma RS, sa rokom va`ewa du`im od dana zavr{etka ekskurzije, 8. Dokaz da raspola`e osposobqenim kadrovima (turisti~kim vodi~ima), 9. Popis ra~una u poslovnim bankama iz jedinstvenog registra ra~una koji potvr|uje da nema blokiranih ra~una, pribavqen od Agencije za posredni~ke, informati~ke i finansijske usluge RS (APIF), 10. Uvjerewe o vlastitim objektima ili potpisan ugovor sa ustanovama ili hotelima koji raspola`u odgovaraju}im smje{tajnim kapacitetima i 11. Referentne liste za 2012. godinu. Prilikom dostavqawa ponude turisti~ka agencija obavezno navodi: - Opis usluga koje pru`a, - Op{te uslove putovawa i program putovawa, - Odredbe o otkazu putovawa, - Prava i obaveze putnika, - Prava i obaveze agencije, - Na~in obe{te}ewa putnika, - Garanciju za osloba|awe u~enika od svih dodatnih uplata i - Druge pogodnosti koje turisti~ka agencija nudi. Kriterijumi za izbor najpovoqnije turisti~ke agencije su sqede}i: - Visina cijene aran`mana, - Kvalitet smje{taja, - Kvalitet prevoza i starosti autobusa, - Uslovi i na~in pla}awa i - Referentne liste za 2012. godinu. Sva dostavqena dokumentacija treba da bude originalna ili ovjerene fotokopije. PODNO[EWE PONUDE: Kovertirane ponude sa naznakom "Ponuda za izvo|ewe ekskurzije – ne otvaraj" predaju se na protokol [kole li~no ili putem preporu~ene po{te na adresu: JU Medicinska {kola Bawaluka, Cetiwska broj 1. Rok za podno{ewe ponuda je 8 dana od dana objavqivawa konkursa u dnevnom listu "Glas Srpske". Ponude koje ne budu sadr`avale sve tra`ene dokumente i koje ne stignu u nazna~enom roku ne}e se razmatrati. [kola ne snosi nikakve tro{kove u postupku dodjele ugovora. [kola zadr`ava pravo poni{tewa javnog konkursa zbog neprihvatqive cijene i otkazivawa aran`mana ili zbog smawewa broja u~enika koji su se prijavili za ekskurziju. O rezultatima konkursa ponu|a~i }e biti pismeno obavije{teni. Direktor Vladimir Jagodi}, mr

"GRA\A" AD U STE^AJU BAWA LUKA Ulica Vidovdanska br. 59. 78000 Bawa Luka. Tel/faks 051/218-342, 065/630-548 Broj: 4/13, dana: 15.1.2013. godine. Na osnovu saglasnosti Odbora povjerilaca "Gra|a" a.d. Bawa Luka - u ste~aju od 18.12.2012. godine ste~ajni upravnik, donosi zakqu~ak kojim objavquje:

OGLAS ZA DAVAWE U ZAKUP PUTEM LICITACIJE
SKLADI[TE 6/1 ZALU@ANI, Ul. 16. kraji{ke brigade br. 5. Zalu`ani, u Bawoj Luci. Povr{ina skladi{ta je 1.688 m2. Skladi{te ima zidani objekat od 30 m2 i objekat cca 300 m2. Skladi{te se daje u zakup na 6 mjeseci sa mogu}no{}u produ`ewa do zakqu~ewa ste~ajnog postupka ili do prodaje skladi{ta. Po~etna visina zakupnine je mjese~no 600,00 KM sa PDV-om. Licitacija }e se odr`ati u poslovnim prostorijama "Gra|a" a.d. dana 25.1.2013. godine u 11 ~asova. U~esnici licitacije du`ni su sa 23.1.2013. godine uplatiti depozit u iznosu od 600,00 KM na `iro ra~un 571010 0000 203667 kod Komercijalne Banke Bawa Luka. Ste~ajni upravnik Radenko Dragojevi}

U skladu sa ~lanom 5. Zakona o preuzimawu akcionarskih dru{tava ("Sl. glasnik RS" br.65/08 i 92/09) IGMIN-MM DOO, Dositeja Obradovi}a bb, 74480 Modri~a MB: 1950983 (u daqem tekstu: ponudilac) objavquje

OBAVJE[TEWE
o namjeri objavqivawa ponude za preuzimawe akcija emitenta "Top" AD Bawa Luka, Tuwice bb 78000 Bawa Luka, na osnovu kojeg nastaje obaveza objavqivawa ponude za preuzimawe svih akcija sa pravom glasa u Skup{tini Emitenta, na kojim nije zasnovan nikakav teret. • IGMIN-MM DOO, MB: 1950983, Dositeja Obradovi}a bb, 74480 Modri~a, koji je vlasnik 5.036.772 akcija emitenta "Top" AD Bawa Luka lokalne oznake TOPA-R-A, pojedina~ne nominalne vrijednosti 1 KM, {to predstavqa 5.036.772 glasova u akcionarskoj skup{tini emitenta ili 68,94% od ukupnog broja glasova. • Sa ponudiocem zajedni~ki djeluje Milan Mi{i}, Vojvode Stepe Stepanovi}a bb, 74480 Modri~a koji je vlasnik 1.904.336 akcija emitenta "Top" AD Bawa Luka lokalne oznake TOPA-R-A, pojedina~ne nominalne vrijednosti 1 KM, {to predstavqa 1.904.336 glasova u akcionarskoj skup{tini emitenta ili 26,07% od ukupnog broja glasova. • Ponudilac i lice koje sa wim zajedni~ki djeluje su vlasnici 6.941.108 akcija emitenta "Top" AD Bawa Luka, lokalne oznake TOPA-R-A, koje su redovne akcije pojedina~ne nominalne vrijednosti 1 KM, {to predstavqa 6.941.108 glasova ili 95,01% od ukupnog broja glasova Osnovni kapital emitenta iznosi 7.305.722 KM, podijeqen je na 7.305.722 akcija nominalne vrijednosti 1 KM. Izjavqujemo ovim putem da }emo ponudu za preuzimawe objaviti u roku, pod uslovima i na na~in koji je propisan Zakonom o preuzimawu akcionarskih dru{tava. PONUDILAC zastupan po "Zepter Broker" a.d. Bawa Luka

GLAS SRPSKE srijeda, 16. januar 2013. 31

Oglasi
KU]E
PRODAJA

Oglase, reklame i ~ituqe mo`ete predati dopisni{tvu GLASA SRPSKE

www.glassrpske.com

DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE

BAWALUKA

Prodajem u Dervi{ima ku}u 8h9 na placu od 740 m 2 , tel. 065/785-526 Prodajem ku}e u Bawaluci, naseqe Lazarevo - Buyak: cijene 200.000 KM; 230.000 KM; 260.000 KM; 810.000 KM, tel. 065/549-687 Prodajem ku}e u Bawaluci od 35.000 KM do 3.500.000 KM, tel. 065/549-687 Prodajem ku}u u Bawaluci, ul. Pave Radana, cijena 285.000 evra (reg.planom predvi|ena zgrada), tel. 065/549-687 Prodajem ku}u u Dowem Vakufu, ku}a + {tala + 1.500 m2 ba{ta pored rijeke, 20.000 evra, tel. 065/549-687 Prodajem ku}e u Bawaluci, naseqe Petri}evac, ul. Qev~anska, 220.000 KM i 275.000 KM, tel. 065/549-687 Prodajem ku}u u Sanskom Mostu ku}a + dv. objekti, naseqe Zdena, cijena 33.000 evra, tel. 065/549-687 Na lijepoj lokaciji u Karanovcu na 500 m2 oku}nice prodajem ili za mawi stan mijewam ku}u 9h8 P+S+P, tel. 051/212357 Prodajem ili mijewam nedovr{enu ku}u u Jablanu za mawi stan u Bawaluci uz dogovor, tel. 065/297-732 Prodajem novoizgra|enu ku}u, podrum, prizemqe i mansarada, unutra sve opremqeno, plac 500 m 2 , Bawaluka - ^esma, tel. 065/569-294 Hitno prodajem ku}u u Palama, centralno grijawe, pomo}ni objekti, 1.000 m2 vo}waka, povoqno, tel. 057/224-695 Prodajem povoqno ku}u na Paprikovcu, papiri uredni, vl. 1/1, tel. 065/794-304 Prodajem ku}u u ul. Du{ka Ko{~ice, tel. 066/091-091 Prodajem ku}u u Motikama, tel. 066/130-333 Prodajem ku}u u Novoj varo{i, ul. 14. sredwobosanske, tel. 066/130-333 Prodajem ku}u u Obili}evu, tel. 065/925-186 Prodajem ku}u u Srpcu 9,5h8 metara, podrum, sprat, potkrovqe, 531 m2 oku}nice, tel. 051/280-037 Prodajem ku}u, 450 m2, sa dva dunuma zemqe, na putu Slatina Kla{nice, u cijenu mo`e i stan, tel. 066/668-612 Prodajem mawu ku}u i deset dunuma zemqe na magistralnom putu Bawaluka - Prijedor, preko puta "Petog neplana" ili mijewam za mawi stan u Bawaluci, tel. 066/626-734 Prodajem stariju ku}u (podrum, struja, voda), 21 dunum obradive zemqe, tri dunuma {ume, 1/1, povoqno, op{tina Gradi{ka, tel. 051/371-200 Prodajem ku}u u Obili}evu, tel. 066/091-091 Prodajem ku}u u ulici Du{ka Ko{~ice, tel. 065/925-186

Prodajem ku}u kod auto-{kole "Volan", tel. 065/601-772 Prodajem ku}u u Drakuli}u, tel. 065/601-772 Prodajem ku}u u Trnu na glavnom putu, tel. 065/601-772 Prodajem ku}u i placeve u Drago~aju, 300 metara od centra prema Gradini, tel. 065/522-838 Ku}u sa svim pomo}nim objektima u Sanskom Mostu prodajem ili mijewam za stan u Bawaluci ili Gradi{ci, tel. 065/915-746 Prodajem ku}u na Lau{u, na placu od 862 m2, cijena 62.000 KM, tel. 065/561-918 Prodajem novu ku}u, Lakta{i kod "Jezera", oku}nice 500 m2, tel. 066/136-177 Prodajem ku}u P+S,670 m 2 oku}nice,u Rosuqama, tel. 066/633-885 Prodajem namje{tenu ku}u i prate}e objekte, godina gradwe 2003. kod Srpca, tel. 065/751710 Prodajem dvije starije ku}e na placu od 1.100 m2, nedaleko od kru`nog toka, iza "Maj veja", povoqno, tel. 065/685-800 Prodajem ku}u u centru grada P+S, tel. 065/685-800 Prodajem ku}u na Paprikovcu, deset minuta od centra. Tri posebna stana po 100 m 2 , tel. 065/685-800 Prodajem ku}u P+S+M u Lazarevu, 760 m2 oku}nice, tel. 065/685-800 Prodajem ku}u 8h9, visoka prizemnica sa svim prikqu~cima, u Kne`ici, op{tina Kozarska Dubica, tel. 051/307-088 Prodajem povoqno useqivu ku}u sa visokim potkrovqem na placu 1300 m 2 u Ko~i}evu Gradi{ka, ogra|eno, struja, voda i dvori{na zgrada sa gra|evinskom dozvolom, tel. 065/417-581 Prodajem useqivu ku}u - dupleks veli~ina 13h11 (P+1+1) sa garsowerom u potkrovqu, lokal u prizemqu sa centralnim grijawme, plac 500 m 2 Bawaluka Jovice Savinovi}a 101, tel. 065/696-353 Prodajem prizemnicu na ~ijoj parceli je predvi|ena izgradwa stambeno-poslovne zgrade tipa Po+P+3, ul. Ranka [ipke, tel. 065/180-753 Prodajem ku}u sa poslovnim prostorom, 4.220 m 2 zemqe, Mi{in Han, tel. 066/063-560 Bakinci, prodajem ku}u pod krovom, 10h9 m, P+1, na 3.650 m 2 zemqi{ta, uz asfalt, dva kilometra od aleksandrova~ke petqe, cijena fiksna 50.000 KM, tel. 065/979-003 Prodajem povoqno ku}u, lokal i dvori{nu, ul. Zmaj Ogwenog Vuka, Lazarevo, tel. 065/591-823 Prodajem ku}u i zemqu na Tuwicama, tel. 065/601-772 Prodajem ku}u u Kqu~u (poslovni + gara`a + stambeni prostor) ili mijewam za ku}u ili stan u Bawaluci, M. Gradu, Prijedoru ili

Gradi{ci, tel. 065/644-785 Prodajem ku}u u Kqu~u, papiri uredni, tel. 064/449-9077 Prodajem u Glamo~anima ku}u 8h9, P+1 useqiva na placu od 1.000 m2, tel. 066/913-106 Prodajem staru ku}u na 500 m2, zemqi{ta u nasequ Nova varo{, dozvoqena gradwa stambenog objekta Po+P+2, tel. 066/528-897 Prodajem staru ku}u v. p., 10h10 metara, na 800 m 2 zemqi{ta, iznad "Kosmosa", u ul. @. Zgowanina, povoqno, tel. 066/528-897 Prodajem dvije stare ku}e na 1.670 m2 zemqi{ta u nasequ kod biv{e "Mqekare", dozvoqena gradwa stambenog objekta Po+P+5, tel. 066/528-897 Prodajem ku}u sagra|enu 2008. godine, 9h8 m, na povr{ini od 1.300 m2, prvi sprat zavr{en, potkrovqe nije zavr{eno u Rami}ima, cijena 80.000 KM, hitno, tel. 065/636-545 Prodajem hitno ku}u na sprat sa dvori{tem i velikim poslovnim prostorom u Obili}evu, u ulici Bra}e Jugovi}a, tel. 065/636-545 Prodajem ku}u i zemqi{te oko 600 m 2 u ^elincu dowem preko mosta, hitno i povoqno, tel. 065/636-545 Prodajem dvije totalno sanirane ku}e, gara`a, ogra|eno, sa placem od 3.500 metara, blizina petqe, asfalt do ku}e, struja, voda, odmah useqivo u ulici Blagoja Parovi}a, tel. 065/636-545 Prodajem ku}u na sprat s potkrovqem i oku}nicom oko 900 m 2 , ogra|eno, pod vo}em, vlastito centralno grijawe, preko puta "Glasa Srpske", ulica ^aire, Hiseta, hitno, tel. 065/636-545 Prodajem blizu Naprijedovog igrali{ta ku}u na sprat, 130 2 m , u ulici Gavrila Principa sa oku}nicom od 500 m2, povoqno, uz ulicu, tel. 065/636-545 Prodajem ku}u na sprat sa dva poslovna prostora, gara`om i oku}nicom, 500 m 2 u Krfskoj ulici, hitno i povoqno, papiri 1/1, odmah useqiva, tel. 065/636-545 Prodajem ku}u na sprat sa dva stana po 80 m2, odvojeni ulazi, s dvori{tem, gara`om, po~etak ulice Jovice Savinovi}a ili mijewam za mawi stan uz dogovor, hitno i povoqno, tel. 065/636-545 Prodajem ku}u na sprat, 170 m 2 , u Bugojnu u ulici Armije BiH, prema fabrici "Slavko Rodi}", sa 670 m2 oku}nice, jako lijepa i sre|ena ku}a, hitno, tel. 065/636-545 Prodajem ku}u, 50 m 2 stambenog prostora, sanirana sa dvori{tem 120 m 2 , u ulici Gavrila Pincipa. Hitno, tel. 065/636-545 Prodajem ku}u P+1 u Dervi{ima, Bawaluka, 370 m2 placa, stara gradi{ka cesta, tel. 065/698-012 Prodajem ku}u, prelaz Trn Jablan, prizemnica sa placem

od 830 m2 sa centralnim grijawem, tel. 065/698-012 Prodajem ku}u kod Zelenog mosta, Bawaluka, sa poslovnim prostorom i plac od 397 m2, tel. 065/698-012 Prodajem u Bawaluci dvije ku}e, ul. Kozarska, sa razli~itim kvadraturama placa, tel. 065/698-012 Prodajem u Bawaluci, na Star~evici, stariju ku}u sa placem od 857 m2, tel. 065/698012 Prodajem ku}u 9h10, novogradwa, prizemqe, poslovni prostor, sprat i potkrovqe stanovi, tel. 051/317-719 Prodajem ku}u na placu od 640 m 2 , preko puta bolnice Paprikovac, ul. Jovana Ra{kovi}a, tel. 065/421-795
KUPOVINA

(baraka) u Lazarevu 3, cijena fiksna 51.000, tel. 065/328-695 Prodajem dvosoban stan od 57 m 2 , ~etvrti sprat, ul. Drage Mali}a br. 5, naseqe Ante Jaki}a, Bawaluka, tel. 065/662919 Prodajem stan na Lau{u, 45 m 2 , sa namje{tajem, blizu {kole, vrti}a, po{te i "Maksija", tel. 065/485-811 Prodajem stan 105 m2/IV, saniran, naseqe "Pentagon", cijena 105.000 evra, tel. 065/549-687 Prodajem stan 101 m 2 /VI, dvoeta`ni - Borik, preko puta dvorane "Borik", cijena 200.000 KM mo`e i zamjena za dva mawa, tel. 065/549-687 Prodajem nov stan 53 m 2 u Bawaluci, naseqe Zalu`ani, cijena 1.300 KM/m 2 , tel. 065/549-687 Prodajem stan 58 m 2 /Psuteren, Star~evica, ul. Kosovke djevojke, cijena 60.000 KM, tel. 065/549-687 Prodajem nove stanove u centru Bawaluke kod Gimnazije, 56 m 2 /II i 70 m 2 /II, cijena 2.300 KM/m2, tel. 065/549-687 Prodajem stan u centru grada, potkrovqe mo`e zamjena za mawi uz doplatu, tel. 061/244938 Prodajem u centru Bawaluke, nov dvosoban stan 64 m2, peti sprat, lift i podzemna gara`a, tel. 065/785-526 Prodajem stan na Star~evici 52 m2, peti sprat, cijena 1.400 KM/m2, tel. 063/950-189 Prodajem dvosoban stan, 61 m2, u Obili}evu, tel. 066/125-704 Prodajem stan 54 m 2 Ko{utwak, Beograd, tel. 051/437-505 Prodajem jednosoban stan, 47 m 2 , ul. \ure \akovi}a, Bawaluka, tel. 065/740-356 Prodajem dvosoban stan, 57 m2, centar, ~etvrti sprat, tel. 065/227-292 Prodajem ili mijewam dva jednosobna stana po 40 kvadrata u Budvi za Bawaluku, tel. 065/400458 Prodajem nov stan, 34 m2, sopstveno grijawe na gas, sanitarna voda na gas, izolacija 10 cm, bambusov parket, ul. Stojana Novakovi}a 12, tel. 065/534-684 Prodajem stan u nasequ Sunce, 67,4 kvadrata, visoko prizemqe, cijena po kvadratu 1.600 KM, tel. 065/930-931 Prodajem stan 57 m 2 , prvi sprat, generalno renoviran, naseqe Ante Jaki}a, tel. 065/569-294 Prodajem garsoweru 31 m 2 , prvi sprat, godina gradwe 2007, naseqe Mjesec, cijena 65.000 KM ili zamjena za ve}i stan, tel. 065/794-304 Prodajem ~etvorosoban stan, drugi sprat, bli`e centru, mo`e zamjena za jedan ili dva dvosobna do 50 m2, cijena 1.650 KM/m2, tel. 065/048-109

Kupujem staru ku}u pored puta u Obili}evu ili dowem dijelu Star~evice, tel. 066/113-778
ZAMJENA

Mijewam ku}u u Dowem Vukufu (ku}a+{tala+1.500 m2 ba{te pored rijeke) za sli~no u Bawaluci - ku}a, stan, baraka, zemqa, tel. 065/549-687 Mijewam ku}u u Sanskom Mostu (sa dv. objektima), naseqe Zdena, ul. Prvomajska 100, za sli~no u Bawaluci: ku}a, stan, baraka, plac-zemqa, tel. 065/549-687
IZDAVAWE

Izdajem ku}u u Glamo~anima, namje{tena, mo`e i prodaja, tel. 065/920-111 Namje{ten stan, 60 m 2 , privatna ku}a, prvi sprat, centralno grijawe, poseban ulaz, Lau{, tel. 065/512-216 Izdajem komplet namje{tenu ku}u, 150 m 2 (predvi|ena za osam osoba sa odvojenim sobama), 100 KM po osobi, ukqu~eno grijawe, ulica Vasilija Ostro{kog br. 1, Lazarevo (iznad "Centrum marketa"). Zvati do 17 ~asova, tel. 066/117-190 Izdajem prizemqe ku}e, 74 m2, nenamje{teno, novogradwa, poseban ulaz, kod "Eliosa", ul. Novaka Piva{evi}a 30 A, tel. 065/075-500 Izdajem namje{ten sprat ku}e komplet, poseban ulaz, Obili}evo, dvije sobe, kuhiwa, kupatilo, predulaz, tel. 065/513-795 Izdajem luksuzno opremqenu ku}u sa parkingom kod Rebrova~ke crkve, tel. 065/631-613

STANOVI
PRODAJA

Mijewam ili prodajem garsoweru, prvi sprat, 32 m 2 , gradwa 2003, kod Fonda PIO za stan od 45 m2 sli~ih karakteristika uz doplatu, tel. 063/118-063 Prodajem jednosoban stan u Boriku, 43 m 2 , ~etvrti sprat, lift, centralno, kablovska, 65.000 KM, tel. 065/324-935 Prodajem dvosoban stan 55 m2

32 srijeda, 16. januar 2013. GLAS SRPSKE

OGLASI

Prodajem stan 95 m2, podno`je Star~evice, tel. 065/601-772 Prodajem stan trosoban 72 m2, centar, ul. Mihajla Pupina, tre}i sprat, tel. 065/601-772 Prodajem nov stan 66 m2, prvi sprat, na Star~evici, ulica Sime Miqu{a, tel. 065/526-714 Izdajem trosoban stan, kompletno namje{ten, cijena 350KM + re`ije, tel. 066/635275 Prodajem stan, 65 m 2 , drugi sprat, Borik ili mijewam za mawi do 35 m2 uz doplatu, tel. 066/113-778 Prodajem stan, 42 m 2 , novogradwa, Kozarska ulica, tel. 066/130-333 Prodajem garsoweru u Malba{i}evoj zgradi, 33 m 2 , 75.000 KM, tel. 065/906-228 Hitno prodajem dvosoban stan, 74 m 2 (potkrovqe), zgrada kod Ne{kovi} pumpe, cijena 1.150 KM/m2, tel. 065/178-840 Prodajem nov stan, 63 m 2 , u Novoj varo{i, ~etvrti sprat, zgrada, ima lift, tel. 066/633885 Prodajem stan u izgradwi 95 m 2 ,drugi sprat,preko puta Ekonomske {kole, tel. 066/633885 Prodajem stan 64 m2 u ul. Rajka Bosni}a,tre}i sprat, tel. 066/633-885 Prodajem stan, 57 m2, u nasequ Ante Jaki}a, ~etvrti sprat, dva lifta, tel. 066/633-885 Prodajem stan u ul. Stepe Stepanovi}a,48 m2,tre}i sprat, tel. 066/633-885 Prodajem nov stan, 56 m 2 , u ulici Stepe Stepanovi}a, drugi sprat, dvije sobe + dnevni boravak, tel. 066/633-885 Prodajem garsoweru 33 m2,drugi sprat, kod SUP-a, tel. 066/633-885 Prodajem nov stan, 55 m 2 , u Kozarskoj ulici, Hiseta, prvi sprat, tel. 065/685-800 Prodajem stan, 48 m2, u ulici Stepe Stepanovi}a, blizu studentskog centra, tel. 065/685-800 Prodajem stan, 57 m 2 , prvi sprat, ^aire, renoviran, tel. 065/685-800 Prodajem stan u Novoj varo{i, 65 m2, drugi sprat, tel. 065/685800 Prodajem stan kod "Intereksa", 50 m2,povoqno, tel. 065/685-800 Stan na prodaju kod Ekonomske {kole, 92 m2, tel. 065/685-800 Prodajem stanove na Lau{u kod {kole, 43 i 53 m2, povoqno, tel. 065/685-800 Prodajem namje{ten jednosoban stan 40 m2 u ul. Kraqa Petra II br. 43 IV sprat crvene zgrade, tel. 051/436-009 Prodajem polusuteren 39 m 2 , adaptiran, hitno i povoqno, cijena 1.550 KM/m2, tel. 066/187694 Prodajem stan 38 m 2 , ~etvrti sprat, Star~evica, 75.000 KM, bez posrednika, tel. 051/437-407 Prodajem stan u Zagrebu Slobo{tina, 35 m 2 , ~etvrti sprat, uredni papiri, zvati poslije 16 ~asova, tel. 051/354353 Prodajem ili mijewam dva jednosobna stana po 40 kvadrata u Budvi za Bawaluku, tel. 065/400458

Bawaluka - Bulevar, prodajem stan, 48,70 m2, tel. 065/569-294 Bawaluka, ul. Romanijska, prodajem stan, 67 m 2 , tel. 065/569-294 Prodajem stan, 70 m2, u ulici Vase Pelagi}a, prvi sprat, tel. 065/926-305 Prodajem dvosoban saniran namje{ten stan u Obili}evu, ul. Vilsonova, tel. 065/623-331 Prodajem stan u centru Prwavora, 74 m 2 , prvi sprat, tel. 065/603-637 Prodajem dvosoban stan, 47 m2, u Br~kom ili mijewam za Bawaluku, tel. 065/889-959 Prodajem dvoiposoban stan, 57 m2, drugi sprat, preko puta supermarketa "Maksi", Borik, tel. 065/763-941 Prodajem stan 46 m 2 , drugi sprat, kod Poqoprivredne {kole u Bawaluci, tel. 065/763941 Prodajem renoviran dvoiposoban stan 63 m 2 u crvenim zgradama, tre}i sprat, tel. 065/763-941 Prodajem dvosoban stan 61 m2 sa gara`om, 18 m 2 , u novoj zgradi kod "Mqekare", tel. 065/763-941 Prodajem trosoban stan 86 m2, tre}i sprat, na Star~evici ulica Ogwena Price, tel. 065/763-941 Prodajem dvoiposoban stan, 74 m 2 , nov, u nasequ Sunce, ulica Maksima Gorkog, mo`e zamjena za mawi stan, tel. 065/763-941 Prodajem stan, 42 m 2 , novogradwa, Kozarska ulica, drugi sprat, tel. 065/601-772 Prodajem stan, 95 m 2 , tre}i sprat u podno`ju Star~evice, vrlo povoqno, tel. 066/130-333 Prodajem dvosoban stan 60 m2, drugi sprat, novogradwa, lift, useqiv, naseqe Centar, tel. 066/528-897 Prodajem dvosoban stan 64 m2, drugi sprat, saniran, ekstra ure|en, odmah useqiv, naseqe Centar, tel. 066/528-897 Prodajem garsoweru 33 m 2 , drugi sprat, novogradwa, lift, useqiva, naseqe Centar, tel. 066/528-897 Prodajem dvoiposoban stan 58 m2, ~etvrti sprat, lift, stara gradwa, odmah useqiv, Obili}evo, tel. 066/528-897 Prodajem trosoban stan 94 m2, ~etvrti sprat, ekstra saniran, lift, odmah useqiv, naseqe Pentagon, tel. 066/528-897 Prodajem trosoban stan 76 m2, VP, novija gradwa, useqiv, naseqe Sunce, tel. 066/528-897 Prodajem ~etvorosoban stan 116 m 2 , novogradwa, ure|en, odmah useqiv, ul. Stepe Stepanovi}a, tel. 066/528-897 Prodajem stan 64 m2 u Boriku u "Titaniku", hitno, tel. 065/636-545 Prodajem dvosoban stan u centru, 58 m2, prvi sprat, sa podrumom od 12 m 2 , u ul. Vase Pelagi}a 7, Bawaluka, tel. 065/461-655 Prodajem stan 50 m2, podno`je Star~evice, suteren, povoqno, tel. 065/698-012 Prodajem u Bawaluci stan, nova gradwa, u ul. Stepe Stepanovi}a, 56 m2, prvi sprat, tel. 065/698-012 Prodajem stan 59 m 2 u

Bawaluci, Star~evica, drugi sprat, tel. 065/698-012 Prodajem stan 96 m 2 , prvi sprat, centar, ekstra gradwa, sa gara`nim mjestom, tel. 065/698012 Prodajem nov stan 27 m 2 , u Boriku, kod kampusa, ~etvrti sprat, tel. 065/698-012 Prodajem stan, 37 m2, u nasequ Ante Jaki}a, prvi sprat, Bawaluka, tel. 065/698-012 Veoma povoqno prodajem dvosoban stan, 74 m2 (potkrovqe) u Lazarevu, cijena 1.150 KM/m2, tel. 065/814-376 Prodajem stan u Obili}evu, tel. 065/399-243 Prodajem stan, 70 m2, blok 23, Novi Beograd, tel. 065/561-195 Prodajem dva stana, useqivi, u centru grada, vel. 82 i 61 m2, cijena po dogovoru i papiri uredni, 1/1, tel. 065/868-551
KUPOVINA

Izdajem jednosoban namje{ten stan u centru Bawaluke, cijena 420 KM + re`ije, stan je renoviran, posjeduje klimu, tel. 066/367-890 Izdajem trosoban stan, prvi sprat, ul. Stojana Novakovi}a 16, ispod "Kosmosa", hitno, tel. 065/371983 Izdajem jednosoban stan namje{ten ul. Kara|or|eva 445, Bawaluka jeftino, tel. 065/635449 Izdajem prazan dvosoban stan,ul. Srpskih rudara 48, tel. 066/988-431 Izdajem jednosoban namje{ten stan u Boriku, centralno grijawe, kablovska, tel. 065/720472 Izdajem namje{ten dvosoban stan u centru, tel. 065/513-433 Izdajem stan, 71 m2, kompletno namje{ten, cijena 350 KM + re`ije (voda, struja), tel. 065/935-204 Izdajem dvosoban stan kod zgrade Vlade, ul. Prvog kraji{kog korpusa 35, tel. 066/420-296 Izdajem garsoweru, novogradwa, ulaz poseban, tel. 051/306-392 Izdajem jednosoban stan, prazan Koste Jari}a br. 9 A, Bawaluka, tel. 051/437-698 Iznajmqujem potpuno opremqen stan u zgradi, prvi 2 sprat, 40 m , sopstveno grijawe, Majke Jugovi}a, zgrada "Centruma", Bawaluka, tel. 066/888718 Iznajmqujem namje{ten dvosoban stan u strogom centru Bawaluke, ima sve pogodnosti, poslovnim qudima i stancima, tel. 065/618-241 Izdajem prazan stan u novogradwi od 60 m 2 . Sopstveno grijawe na gas, sanitarna voda na gas, klimatizovano, ulica Stojana Novakovi}a 12, tel. 065/534-684 Izdajem namje{ten dvosoban stan u nasequ Ante Jaki}a, tel. 065/318-350 Izdajem trosoban stan na spratu, naseqe Ko~i}ev vijenac ispod "Kosmosa" ul. Stojana Novakovi}a 16, tel. 065/371-983 Izdajem namje{ten jednosoban stan sa grijawem, bli`e centru, tel. 065/450-544 Izdajem ve}u namje{tenu garsoweru, poseban ulaz, privatna ku}a, u nasequ Ada, ul. Stepe Stepanovi}a, kod "Incela", tel. 065/368-341 Izdajem dvoiposoban namje{ten stan, sprat ku}e, poseban ulaz, centralno grijawe, tel. 065/057-536 Izdajem namje{ten dvosoban stan u zgradi, ul. Marka Kraqevi}a 20, Obili}evo, tel. 065/008-562 U centru Lakta{a izdajem dvosoban stan, namje{ten, poseban ulaz, grijawe, KTV, mogu i samci, tel. 065/580-730 Izdajem namje{ten dvosoban stan 70 m2 kod Gradskog mosta, tel. 066/320-436 Izdajem trosoban stan, namje{ten, u centru grada, tel. 066/130-333 Izdajem dvosoban stan u Boriku, namje{ten, u ul. Majke Kne`opoqke, tel. 065/703-784 Izdajem dvosoban stan sa cen-

Kupujem mawi jednosoban stan za gotove pare, tel. 065/601-772 Kupujem trosoban stan u u`em centru grada, za gotovinu, tel. 065/601-772 Kupujem ~etvorosoban stan u centru, prvi ili drugi sprat, tel. 065/763-941 Kupujem mawi dvosoban stan do 50 m 2 u Bawaluci, bli`e centru, tel. 063/956-300
ZAMJENA

Mijewam u Bawaluci nov dvosoban stan, 52 m 2 , drugi sprat za trosoban, tel. 066/913106 Mijewam jednoiposoban stan u Beogradu za odgovaraju}i u Bawaluci, mo`e i prodaja za 55.000 evra, tel. 065/526-708 Mijewam stan na Star~evici, renoviran, 91 m2, funkcionalan za dva jednosobna od 36 i 40 m2 ili prodajem, tel. 065/688-888 Mijewam stan od 69 m 2 za mawi uz dogovor, tel. 065/687458 Mijewam trosoban stan, 76 m2, u Boriku, za mawu uz dogovor, tel. 066/026-002 Mijewam za Bawaluku dvosoban stan, 64 m2, gara`a 23 2 m , u Kru{evcu, ul. 21. srpske divizije 3/1, tel. 00381373500496 Mijewam u centru Bawaluke, jednosoban renoviran stan, 44 m2, prvi sprat, za trosoban, tel. 065/785-526
IZDAVAWE

Izdajem jednosoban namje{ten stan blizu `utih zgrada, Majevi~ka ulica, cijena 180 KM, tel. 066/946-555 Izdajem jednosoban namje{ten stan u Bawaluci u zgradi kod Medicinske elektronike, tel. 065/726-313 Izdajem jednosoban stan, kod kasarne "Kozara", privatna ku}a, poseban ulaz, kablovska TV, tel. 065/439-072 Izdajem jednosoban namje{ten stan u dvori{noj ku}i, 32 m2, cijena povoqna, tel. 051/282871 Izdajem dvosoban namje{ten stan u centru grada, tel. 065/241-551 Izdajem stan, garsoweru i sobu, namje{teno, ima grijawe, jedno dajem radnici ili studentkiwi za mawu pomo} u ku}i, tel. 065/636-195

tralnim grijawem kod {kole na Petri}evcu, tel. 051/355-758 Izdajem mawi jednosoban stan u ku}i sa centralnim grijawem, cijena 230 KM + re`ije, blizu kampusa, tel. 065/384-318 Izdajem dvosoban stan sa centralnim grijawem, Petri}evac, slobodan od 1.2.2013, tel. 065/327-349 Izdajem potpuno namje{ten stan, 69 m2, Gunduli}eva 82, cijena 550 KM, tel. 065/518-784 Izdajem stan u strogom centru Bawaluke, 60 m 2 , ul. Srpska, drugi sprat, tel. 065/601-772 Izdajem namje{ten stan u centru Bawaluke, 72 m 2 , tel. 065/601-772 Izdajem studentima ili porodici dvoiposoban namje{ten stan u ul. Ranka [ipke, tel. 065/909-611 Izdajem studentkiwama dvosoban stan u Boriku, cijena 500 KM + re`ije, tel. 065/548490 Izdajem prazan dvosoban stan, 57 m2, tre}i sprat, ul. Omladinska 85, (ima ugra|ene kuhiwske elemente), 320 KM + re`ije, tel. 065/729-212 Izdajem jednosoban stan, namje{ten, dvori{na ku}a,kod stadiona, ul. Bogdana @eraji}a 32, tel. 051/282-872 Izdajem jednosoban polunamje{ten stan na Star~evici u ulici Koste Jari}a br. 16, tel. 051/423-331 Izdajem jednosoban nenamje{ten stan na Star~evici, ul. Akademika Milana Vasi}a br. 40, stan je u ku}i, prvi sprat, tel. 065/822382 Izdajem namje{ten jednosoban stan sa grijawem u ul. Koste Jari}a, novogradwa, tel. 065/971-583 Izdajem namje{ten stan u centru kod parka "Petar Ko~i}", tel. 065/544-657 Izdajem dvosoban namje{ten stan sa centralnim grijawem na prvom spratu, tel. 065/512216 Izdajem prazan stan, 46 m 2 , ulica Desanke Maksimovi} 2, kod Rebrova~ke crkve, tel. 065/227-280 Izdajem stan, 70 m2, u centru Lakta{a, useqiv od 1. aprila, Kara|or|eva 59, tel. 065/378617 Izdajem studentkiwama dvosoban stan kod bioskopa "Kozara", tel. 065/684-271 Izdajem nov, namje{ten, dvosoban stan sa dnevnim boravkom, 450 KM sa ukqu~enim grijawem, Nikole Pa{i}a 16, Trn, tel. 065/310-799 Izdajem jednosoban, super namje{ten stan, cijena povoqna, Obili}evo, tel. 065/697062 Izdajem nov trosoban potpuno namje{ten stan, klima, centralno, parking, gara`a ul. Majevi~ka 11-C Petri}evac, tel. 065/010-531 Izdajem mla|em bra~nom paru ili zaposlenim djevojkama namje{ten stan u ul. Jasimira Mal~i}a, tel. 065/305-308 Izdajem jednosoban namje{ten stan, poseban ulaz, u ul. Jasimira Mal~i}a 35, Bawaluka, cijena 250 KM, tel. 065/513-609

OGLASI

GLAS SRPSKE srijeda, 16. januar 2013. 33

Izdajem namje{ten trosoban stan u ku}i sa centralnim grijawem u ul. Jovana Cviji}a br. 2, tel. 065/644-933 Izdajem studentima dvosoban stan kod PMF-a, Nova varo{, Bawaluka, tel. 066/973-063 Izdajem luksuzno opremqen stan kod Rebrova~ke crkve, tel. 065/631-613 Izdajem studentima smje{taj kod Rebrova~ke crkve, tel. 065/631-613 Izdajem namje{ten dvosoban stan 55 m2, novogradwa, naseqe Nova varo{, tel. 066/528-897 Izdajem jednosoban stan, prazan, Koste Jari}a 9A, 051/437-698, 065/187-383 Izdajem studentima namje{tenu garsoweru sa dva le`aja sa centralnim grijawem u ul. Gavrila Principa 32, tel. 065/900-474 Izdajem namje{ten stan 40 m2 na Star~evici, ul. Save Quboje 18, tel. 066/067-818 Izdajem jednoiposoban namje{ten stan na Star~evici, tre}i sprat, centralno grijawe, 300 KM, tel. 065/988-047 Izdajem namje{ten stan, 40 m2, Rosuqe, cijena 240 KM, tel. 065/667-484
POTRA@WA

prvi sprat, klima, grijawe, tel. 065/546-333 Prodajem poslovni prostor, 100 m 2 , vi{enamjenski, ulica Kara|or|eva kod "Jadranke", tel. 065/588-889
IZDAVAWE

Potrebna cimerka, stan u centru Bawaluke, tel. 066/406-551

POSLOVNI PROSTORI
PRODAJA

Prodajem poslovni prostor u Bawaluci, Obili}evo-Mejdan, 68 m2/P, cijena 2.300 KM/m2, tel. 065/549-687 Prodajem poslovni prostor u Bawaluci, Nova varo{ kod Med. elektronike, ul. Petra Ra|enovi}a 38 m2/P, cijena 850 2 evra/m , tel. 065/549-687 Prodajem poslovni prostor u Bawaluci, naseqe Tuwice na placu 3.100 m 2 , cijena 285.000 evra, tel. 065/549-687 Prodajem kafe-poslasti~arnicu kod dvorane "Borik", 64 m2, sa namje{tajem, tel. 065/601-772 Prodajem poslovni prostor 21 m 2 , ulica Srpska, preko puta hotela "Talija". Pogodan za frizerski salon ili kancelariju, tel. 066/633-885 Prodajem poslovni prostor, 13 m2, sa mokrim ~vorom, pogodan za sve namjene. Kod kafi}a "007", tel. 065/685-800 Prodajem poslovni prostor, 24 m2, preko puta dvorane "Borik", tel. 065/685-800 Prodajem poslovni prostor, 145 m2, atraktivno, u staklu, uz restoran "Marko Polo", orijentacija na {etali{te i Vrbas, tel. 066/650-000 Prodajem poslovni prostor, 370 m2, idealno za kancelariju u stanu, prizemqe, prvi sprat, ve}i broj parking mjesta, tel. 066/650-000 Poslovni prostor na prodaju, 69 m2, za vi{e djelatnosti, sve u staklu, prizemqe i sprat, Bulevar Stepe Stepanovi}a, tel. 066/650-000 Prodajem poslovni prostor, 95 m 2 , atraktivna lokacija, dvostrano orijentisan, sve u staklu, Bulevar Stepe Stepanovi}a, tel. 066/650-000 Prodajem poslovni prostor u TC u Jevrejskoj ulici, 11 m 2 ,

Izdajem kancelarijski poslovni prostor 50 m 2 , tri kancelarije, strogi centar, cijena 650 KM, tel. 065/729-212 Izdajem poslovni prostor u krugu "Incela", 1.800 m2, 350 m2 i 300 m2, tel. 065/518-741 Izdajem poslovni prostor 32 m 2 u centru Zalu`ana, tel. 051/388-104 Izdajem poslovni prostor 32 m 2 u centru Zalu`ana, tel. 051/388-104 Izdajem poslovni prostor 18 m 2 , Aleja Svetog Save br. 59. br. 4, lokal na spratu, SD "Borik" Bawaluka, tel. 066/286960 Izdajem dva poslovna prostora 1.600 m2 i 300 m2, restoran sa opremom i grijawem, tel. 065/518-741 Izdajem poslovni prostor od 74 m2 u strogom centru, Jevrejska ulica, prvi sprat, ulaz i izlog u prizemqu, tel. 065/936831 Izdajem kancelarijski prostor 85 m2 sa grijawem u`i centar grada, u ul. Ranka [ipke 28, tel. 065/176-559 Izdajem poslovni prostor 64 m 2 /P za kancelariju (kod Indir.oporez.),500 KM/mj, namje{teno, tel. 065/549-687 Izdajem poslovni prostor 82 m2/I u centru Bawaluke kod RK "Centar", cijena 800 KM/m 2 , nije namje{teno - za kancelariju, tel. 065/549-687 Izdajem poslovni prostor 15+15 m2, centar "Olimpus" u Juki}evoj ulici, tel. 065/632750 Izdajem poslovni prostor za restoran u Bawaluci, povr{ine 300 m2, sa opremom za kuhiwu i grijawem, tel. 065/826-429 Izdajem skladi{ni poslovni prostor u Bawaluci (krug "Incela") povr{ine 300 m2. Mogu} rad sa viqu{karom, tel. 065/826-429 Izdajem skladi{ni poslovni prostor u Bawaluci (krug "Incela") od 1600 m2 sa utovarnom rampom. Mogu} rad sa viqu{karom, tel. 065/826-429 Izdajem vi{enamjenski poslovni prostor 130+130 m2, upotrebna dozvola, ul. Bra}e Podgornika 47, Bawaluka, tel. 065/217-909 Izdajem kancelariju u centru Bawaluke veoma povoqno, tel. 066/263-040 Izdajem poslovni prostor u centru Bawaluke kod hotela "Bosna", 20 m2, tel. 065/051-310 Izdajem poslovni prostor, 40 m2, u ul. Dr M. Stojanovi}a 93, tel. 065/769-537 Izdajem novoizgra|eni poslovni prostor za sve namjene, povr{ine 72 m 2 , Gradi{ka, tel. 066/794-250 Izdajem povoqno poslovni prostor u starom zanatskom centru, tel. 066/808-510 Izdajem poslovni prostor sa upotrebnom dozvolom za trgova~ku djelatnost, ul. Jovana

Ra{kovi}a br. 7, tel. 065/367413 Izdajem poslovni prostor, 12 m 2 , prizemqe, Borik, tel. 065/512-292 Izdajem prostor, 200 i 20 m2 ili prodajem u centru Bawaluke, tel. 066/136-177 Izdajem poslovni prostor, 80 m2, u Drugovi}ima, pored puta Kla{nice - Prwavor, cijena 200 KM, tel. 065/394-908 Izdajem poslovni prostor od 142 m2, pet kancelarija, klima, alarm, tre}i sprat, lamela 2, Jevrejska kod "Boske" (cijena po dogovoru), tel. 065/623-658 Izdajem poslovni prostor 30 m2, za vi{e namjena u Lazarevu, tel. 065/566-527 Iznajmqivawe kancelarija u Lakta{ima, lokacija "Centrum" market Lakta{i, tel. 066/117-186 Izdajem poslovni prostor na Hani{tu, povoqno, tel. 065/417-141 Izdajem lokal u centru Prwavora, 20 m2, tel. 065/603-637 Izdajem kancelarijski prostor 85 m 2 , sa grijawem, u`i centar grada, ul. Ranka [ipke 28, tel. 065/176-559 Izdajem poslovni prostor u centru Bawaluke, 52 m 2 , sigurnosni sistem, klima, vlastito grijawe, dva ulaza, telefon, parking, upotrebna dozvola, tel. 065/902-804 Izdajem kancelarijski prostor, 100 m 2 , prvi sprat, ul. Veselina Masle{e 28 (Gospodska), tel. 066/649-723 Izdajem poslovni prostor 55 m2, u ul. Veselina Masle{e, na drugom spratu, tel. 066/649-723 Izdajem poslovni prostor 72 m2, ~etiri kancelarije, Jovana Du~i}a 55, tel. 065/228-870 Izdajem namje{ten kafi} "MM" na Paprikovcu u ulici Zelengorskoj, tel. 065/956-967 Izdajem poslovni prostor 22 m 2 + magacin za sve namjene, povoqno, cijena po dogovoru, tel. 065/635-449 Izdajem kancelarijski poslovni prostor 125 m2 u centru grada uz mogu}nost kori{tewa gara`e, povoqno, tel. 066/528-897 Izdajem poslovni prostor pogodan za kancelariju, u Obili}evu, povoqno, tel. 065/329-165

IZDAVAWE

Izdajem gara`u u zgradi, ul. M. Kraqevi}a, kod samoposluge "Moj market", Obili}evo, tel. 051/466-642 Izdajem gara`u, 17 m2, u ulici Skendera Kulenovi}a br. 3 u Bawaluci, povoqno, tel. 065/979-805

PLACEVI
PRODAJA

GARA@E
PRODAJA

Prodajem gara`u zidanu, strogi centar, Bawaluka, izgra|ena 1975. god. bez papira, povoqno, tel. 065/370-454 Prodajem gara`u u ul. An|e Kne`evi}, Ko~i}ev vijenac, vl. 1/1, tel. 065/708-733 Prodajem zidanu gara`u, Filipa Macure - Kozarska, tel. 065/776-192 Prodajem gara`u u suterenu stambene zgrade u ul. Simeuna \aka br. 62, povr{ine 15 m2, vl. 1/1, tel. 065/512-822 Prodajem gara`u, vl. 1/1, 15 m 2 , ul. \ure \akovi}a, Bawaluka, tel. 065/614-050 Prodajem zidanu gara`u u centru, 14 m 2 , u ul. Vase Pelagi}a 1, Bawaluka (kod parkinga Rajfajzen banke), tel. 065/461-655

Prodajem 2.744 m 2 placa u Jablanu. Cijena osam maraka po kvadratu, tel. 065/518-375 Prodajem {est dunuma zemqe i tri dunuma {ume, dozvoqena gradwa, prema "Popovi}" otpadu u Glamo~anima, tel. 065/692-136 Prodajem placeve u Pavlovcu, tel. 065/819-544 Prodajem plac u Adi, tel. 065/925-186 Prodajem plac u Trnu kod plavog mosta uz Vrbas, 700 m2, povoqno, tel. 065/601-772 Prodajem plac - zemqu 20.000 m 2 , cijena 23 KM/m 2 u ^arda~anima (reg. planom predvi|ene dvije hale), tel. 065/549-687 Prodajem plac - zemqu 11.500 m2, Kr~marice, cijena 120.000 KM, mo`e zamjena za stan, tel. 065/549-687 Prodajem plac - zemqu, naseqe Kumsale kod "Vitaminke", 8.000 m2, cijena 800.000 KM, pogodno za stanogradwu, tel. 065/549-687 Prodajem placeve u Bawaluci, naseqe Debeqaci, cijena 12 KM/m2, tel. 065/549-687 Prodajem plac 1.700 m 2 za gradwu ku}e-vikendice Pavlovac, 4,5 km od centra grada, tel. 065/635-449 Prodajem plac 1.000 m2 u Slatini, struja, voda i telefon, tel. 051/460-693 Prodajem zemqu u [u{warima 3.000 m 2 , atraktivna lokacija, asfalt, voda, struja, isparcelisano, tel. 066/859-479 Prodajem plac za ku}u 600 m2 u Prije~anima - Bawaluka ({est kilometara od centra) registrovana struja, voda, asfalt na placu 1/1, tel. 065/970-068 Prodajem 7,5 dunuma zemqe, Bawaluka - Zalu`ani, mogu} ulaz i izlaz sa autoputa, predvi|ena hala, tel. 065/569294 Prodajem tri placa, iza "Obija", Bawaluka - Dervi{i, tel. 065/569-294 Prodajem vi{e placeva od 1.000 m2, Sara~ica, uz asfaltni put prema ^okorskim poqima, tel. 065/607-482 Prodajem plac u Pavlovcu, 700 m 2 , dozvoqena gradwa, tel. 066/130-333 Prodajem ~etiri dunuma zemqe, a mo`e i mawe, i nekori{}enu ku}u 1+1, u Jablanu, tel. 065/575-903 Prodajem 4.000 m 2 zemqe, ^okorska poqa, cijena po dogovoru, tel. 065/260-932 Prodajem plac od 600 m2 u ul. Blagoja Parovi}a, dozvoqena gradwa, vlasni{tvo 1/1, tel. 065/716-250 Prodajem plac, 460 m 2 , iza "Obija", Dervi{i. Mo`e i sa monta`nom ku}om od 90 m 2 , nova, tel. 065/685-800 Prodajem plac u Trnu kod {kole, pored Vrbasa, 1.488 m2,

tel. 065/685-800 Prodajem plac 958 m 2 na po~etku ulice Starog Vujadina na Star~evici, tel. 065/085-097 Prodajem dva gra|evinska placa od 700 i 500 m 2 , dozvoqena gradwa ku}a za stanovawe, ul. Franca [uberta, Bawaluka, tel. 051/437-862 Atraktivan plac 2.000 m2 uz put i rijeku iza kasarne Zalu`ani, tel. 065/882-511 Prodajem 4.000 m 2 zemqe, ^okorska poqa, papiri 1/1, kraj puta, povoqno za p~elarewe, tel. 065/178-581 Povoqno prodajem gra|evinski plac u Adi, Bawaluka, sa gra|evinskom dozvolom za izgradwu stambeno-poslovnog objekta Po+P+4, tel. 066/709-382 Prodajem u Kuqanima plac povr{ine 3.648 m 2 (mo`e i mawe), uz asfalt, ima struja, telefon i voda, tel. 066/408-499 Prodajem plac, 1.000 m 2 , u Slatini, struja, voda i telefon, povoqno, tel. 065/510-918 Prodajem plac, 2.049 m2, 1/1, dozvoqena gradwa, Mi{in Han, tel. 066/063-560 Prodajem od ~etiri do 14 dunuma zemqe u Mahovqanima uz ravni put, 1/1, povoqno, tel. 066/791-259 Prodajem plac od 930 m 2 u Gorwem Drakuli}u, papiri uredni, 1/1, tel. 066/225-568 Prodajem plac, 700 m 2 , Bawaluka, tel. 065/303-811 Prodajem plac na moru, 227 m2, cijena 9.000 evra, Milna, Bra~, papiri uredni, put, voda, struja, tel. 066/818-425 Prodajem zemqi{te 1.500 m2 pored Vrbasa u Trnu, predvi|ena gradwa ku}e P+S+M 10h10 cijena 55.000 KM, tel. 065/763-941 Prodajem placeve 500, 800, 900 i 1.050 m2 u Kuqanima, cijena deset KM/m2, tel. 065/763-941 Prodajem plac 1.650 m 2 u Kuqanima vl. put, voda, struja, cijena deset KM/m 2 , tel. 065/763-941 Prodajem dva placa po 1.000 m2 uz asfaltni put Bawaluka Sara~ica, od centra {est km, tel. 065/607-482 Prodajem plac 500 m 2 u Drakuli}u, od {kole 1.000 m, sa komplet gra|evinskim papirima i projektom, cijena 18.500 KM, tel. 065/588-889 Prodajem 18 dunuma zemqe na ^okorskim poqima, asfalt, struja, voda (blizu Kowi~kog kluba), tel. 065/819-555 Prodajem plac 500 m2, 1/1, kraj asfalta, voda, struja, dozvoqena gradwa, Tuzlanska 76, Star~evica, tel. 066/523-197 Prodajem plac sa vo}wakom, Veliko Bla{ko, 1/1, struja, asfalt, vodovod, cijena povoqna, tel. 051/436-448 Prodajem povoqno placeve u Pavlovcu, tel. 065/902-744 Prodajem parcelu u Motikama, 1.200 m2, struja, gradska voda, papiri uredni, tel. 065/375-853 Prodajem gra|evinski plac 260 m 2 , dozvoqena gradwa objekta P+1, naseqe Paprikovac, tel. 066/528-897 Prodajem 750 m2 zemqi{ta sa infrastrukturom (struja, voda, asfalt) u Slatini u neposrednoj blizini bawe, tel. 065/648424

34 srijeda, 16. januar 2013. GLAS SRPSKE

OGLASI

Prodajem placeve od 800 do 1.000 m2, za gradwu stambenih objekata na lokaciji Prije~ani, povoqno, tel. 066/528-897 Prodajem gra|evinske placeve u ul. @. Zgowanina od 2 600 do 800 m , dozvoqena gradwa stambenih objekata P+1+M, tel. 066/528-897 Prodajem plac 1.000 m 2 u Novoseliji izme|u magistralnog puta Bawaluka - Jajce i Vrbasa, pogodno za poslovni prostor, vikend ku}u, dozvoqena gradwa, tel. 065/763-941 Prodajem zemqu u Orlovcima kod Prijedora, prekrasan plac uz asfalt, blizina vode, struje, tel. 065/636-545 Prodajem plac 1.000 m2 u Krminama pod borovima i plac 1.900 m 2 u Velikom Bla{ku, hitno i povoqno, tel. 065/636545 Prodajem 4.000 m2 placa u Velikom Bla{ku, odmah uz ulicu i 1.000 m 2 na Kr~maricama, Slatina, blizina vode i struje, hitno, tel. 065/636-545 Prodajem vi{e placeva u Dervi{ima, od 444 do 587 m2, voda i struja, uz Vrbas, tel. 065/698-012 Prodajem u Bawaluci zemqu, 6.700 m2, uz magistralni put za Prijedor, tel. 065/698-012 Prodajem u Bawaluci, u ^esmi, placeve 920 m2, 870 m2 i 503 m2, tel. 065/698-012 Prodajem 2.140 m2 zemqe kod "Frika" uz asfalt, struja, voda, asfalt, tel. 066/325-606 Prodajem 20 dunuma zemqe pored magistralnog puta Prijedor - Bawaluka, podesno za industrijski pogon, tel. 051/317-719 Prodajem plac 1.000 m2 1/1 sa dva monta`na objekta, voda, struja, zelena ograda, 400 m od bazena Lakta{i, tel. 051/282772 Prodajem plac od 1.680 m2 u Desnoj Novoseliji kraj glavnog puta, 800 metara od "Vodovoda";tel. 051/413-257, 066/354-500 Prodajem plac od 350 m2 Vrbawa, R. Petrovi}a, tel. 065/644-713 Prodajem plac, 600 m 2 , N. Piva{evi}a, Ada, tel. 065/644713 Prodajem 3,5 dunuma zemqe na ^okorskim poqima, 200 metara od kowi~kog kluba, struja i voda na parceli, papiri uredni, tel. 066/646-702
KUPOVINA

IMAWA
PRODAJA

Prodajem posjed od 5.500 m2 sa poslovnim objektom, vo}em i velikim brojem smre~a, borova, Bawaluka, Barlovci, tel. 065/909-662 Prodajem ili mijewam imawe u Ivawskoj za Hrvatsku, ku}a + mawa ku}a, pomo}ni objekti i 30 dunuma zemqe, tel. 0038544719145 Prodajem imawe sa 11 dunuma zemqe, struja, gradska voda, asfalt, teku}a rijeka, Gradi{ka Drageqi, tel. 065/569-294 Prodajem imawe, starija prizemna ku}a, zemqi{te 16.000 2 m u Kuqanima, tel. 065/763-941

KIOSCI
PRODAJA

Prodajem tri aluminijumska kioska u Prijedoru "NI[P" Oslobo|ewe na lokacijama, tel. 065/983-794 Prodajem mawi metalni kiosk postakqen od polovine sa svih strana, pogodan za ~uvara 200 KM; 051258744, tel. 066/679-527

Izdajem djevojci namje{tenu sobu sa grijawem, upotrebom kuhiwe i kupatila, u blizini bolnice, tel. 065/450-544 Izdajem dvije dvokrevetne sobe, poseban ulaz, centralno grijawe, odli~ni uslovi, Nova varo{, Bawaluka, tel. 051/305072 Izdajem djevojkama dvokrevetnu sobu u stambenoj zgradi, centralno grijawe, upotreba kuhiwe, kablovska TV, tel. 065/713-688 Izdajem dvokrevetnu namje{tenu sobu, poseban ulaz, u blizini "Merkatora", cijena 75 KM po le`aju,, tel. 065/907-773 Izdajem namje{tenu sobu sa upotrebom kuhiwe, centar grada, tel. 066/267-673 Izdajem namje{tenu sobu sa kupatilom, centralno, kablovska, poseban ulaz, Lakta{i, tel. 066/323-935 Izdajem namje{tenu sobu sa grijawem, tel. 065/062-707 Izdajem dvjema djevojkama sobu u stambenoj zgradi, centralno grijawe, Borik, cijena 130 KM, tel. 066/219-543 Izdajem studentima dvokrevetnu sobu u Boriku, tel. 065/735-506
POTRA@WA

Prodajem vikendicu u Slatini gorwoj, povr{ine 110 m2, na zemqi{tu od 1.100 m 2 , tel. 065/218-467 Prodajem vikendicu i 1.500 placa (vo}wak) u Rije~anima kod Lakta{a sa gra|evinskom i urbanisti~kom dozvolom, papiri 1/1 uredni, hitno, tel. 065/636-545 Prodajem vikendicu sa 6.000 m 2 zemqe u selu Vr{ani kod Prwavora, cijena po dogovoru, tel. 065/514-837
IZDAVAWE

Izdajem vikendicu u Kne`evu, 4+1 le`aj, 30 KM, sedam dana minimalno, tel. 065/811-058

MOTORNA VOZILA
PRODAJA

SOBE
IZDAVAWE

Kupujem plac u Obili}evu ili dowem dijelu Star~evice, pored puta, tel. 065/422-818 Kupujem plac ili mawu ku}u uz Vrbas od Krupe na Vrbasu prema Bawaluci, tel. 063/956300
ZAMJENA

Mijewam u Trnu uz autoput plac od 200 m 2 za stan u Bawaluci uz dogovor, tel. 066/913-106

[UME
PRODAJA

Prodajem 10.200 m 2 {ume pa{waka, selo Mali Prwavor, prema ^okorima, asfalt, struja, voda, cijena tri KM/m2, tel. 065/218-101

Dvokrevetna soba, centralno grijawe za studente mu{karce, poseban ulaz, Obili}evo, tel. 065/426-359 Izdajem sobu za mu{karce, poseban ulaz, internet, grijawe, tel. 065/064-605 Izdajem dvokrevetnu sobu studentkiwama i djacima, grijawe, kuhiwa, kupatilo, poseban ulaz, centar, 130 KM, tel. 065/671-417 Izdajem namje{tene sobe, poseban ulaz, kuhiwa, kupatilo, centralno, ve{-ma{ina, tel. 066/641-408 Izdajem dvokrevetnu sobu studentkiwama, upotreba kuhiwe i kupatila, centralno grijawe, centar, tel. 065/585-524 Izdajem dvokrevetnu sobu, centralno grijawe, TV, kablovska, centar grada, tel. 065/695-156 Izdajem djevojkama sobu sa grijawem, tel. 065/846-256 Izdajem djevojci jednokrevetnu sobu, TV kablovska, upotreba kuhiwe i kupatila, centralno, Obili}evo, tel. 063/893-982 Izdajem studentima sobe sa centralnim grijawem, internetom, kablovskom, televizorom, poseban ulaz, u blizini fakulteta, dvokrevetna soba, tel. 065/093-187 Izdajem sobu studentkiwi, upotreba kuhiwe, grijawe, kablovska TV u neposrednoj blizini kampusa (pet min), tel. 065/195-881 Izdajem dvokrevetnu sobu djevojkama, studentikwama poseban ulaz, centralno grijawe, kuhiwa, internet - Borik, tel. 051/254-408 Izdajem namje{tenu sobu u Boriku, studentu, u zgradi, centralno grijawe, upotreba kupatila, tel. 051/252-191 Izdajem sobu u stanu, kori{}ewe drugih prostorija, bez gazda, tel. 065/735-897 Izdajem namje{tenu jednokrevetnu i dvokrevetnu sobu, Obili}evo, tel. 065/513-795

Tra`im djevojku nepu{a~a za stanovawe u dvokrevetnoj sobi, cijena po dogovoru, tel. 051/466699

VIKENDICE
PRODAJA

Prodajem hitno i jeftino mawu vikendicu u Slatini na placu od 800 m2, ~isti papiri, uz asfalt, {aht, voda, struja, ogra|eno, vo}e, pet minuta od centra i bawe, tel. 065/404-140 Prodajem vikendicu u Slatini, 50 m2, struja, voda plac, 3.200 m2, povoqno, tel. 065/566276 Prodajem mawu vikendicu na 1380 m 2 ,u Malom Bla{ku, tel. 065/210-975 Prodajem vikendicu i {est dunuma zemqe, op{tina Prwavor, tel. 051/437-698 Prodajem vikendicu i 1.000 m2 zemqi{ta u Ko`uhama kod Doboja, tel. 053/227-567 Prodajem vikendicu u Slatini, 800 metara od bawe, na placu od 1.014 m2, vo}wak, asfalt, gradski vodovod, tel. 066/876-324 Prodajem vikendicu, Bawaluka - Kola, tel. 051/483-706 Prodajem vikendicu, 6.000 m2 zemqe, u selu Vr{ani kod Prwavora, cijena po dogovoru, tel. 065/514-837 Prodajem vikend ku}u 7h8 metara na Kr~maricama, tri dunuma zemqe pod vo}em, voda, struja, asfalt, tel. 066/449-683 Prodajem vikendicu dimenzije 6h5 sa 15 dunuma zemqe (dvori{te, vo}wak i {uma, ^okorska poqa - Gogi}i; asfalt, struja, voda, tel. 066/633885 Prodajem ili mijewam vikendicu u Zelenom Viru 6h5 m, P+S,sa 4.600 m2 zemqi{ta, hitno, tel. 066/633-885 Prodajem vikend ku}u 7h8 metara na Kr~maricama, tri dunuma zemqe pod vo}em, voda, struja, asfalt, tel. 066/449-683

Prodajem "Lancia Kappa" 24 JTD, 1998. god., 200.000 KM, u vrlo dobrom stawu, o~uvan, gara`iran, ful oprema, tel. 065/254-628 Prodajem "Shevrolet Tasima", 1,6, 2008. god. 44.000 KM, prvi vlasnik, kao nov, tel. 065/254628 Prodajem "reno 4", proizvodwa 1976, registrovan do 7/13, prvi blasnik, tel. 065/069-087 Aluminijumske felge BMW, "opel", "folksvagen", 15 cola, ~etiri rupe, sa ili bez guma, "opel" orginal ~etrnaestke, "mercedes" zi~ane "BBS", tri komada, Bawaluka, tel. 063/962-774 Skuter "jamaha 125", 94, o~uvan, kompletan, prvi lak, 110 km/h, istekla registracija, Bawaluka, 799 KM, tel. 065/659817 Prodajem "ford orion", dizel, 86, pet brzina, solidan, ~etvoro vrata, istekla registracija, crna boja, povoqno Bawaluka, tel. 065/416-311 "Mercedes E",220 CDI, 02 automatik, ko`a, silver, registrovan, alu-felge, 13.500 km/h, mogu}a zamjena za jeftinije, Bawaluka, tel. 065/204890 "Nisan targa", kabriolet 100nh 2.OI 94, ko`a, spojleri, 150 KS, alu-feuge, registrovan, bijela boja, 220 km/h, 3.500 KM, tel. 065/317-474 "Ford sijera" 1.8, limuzina, 90, novi model, Ghia oprema, tamnocrvena, o~uvan, istekla registracija, povoqno, Bawaluka, tel. 065/549-568 "Opel kalibra" 2.oi 16 v, 90, o~uvana, klima, alu-felge, crna boja, istekla ragistracija, povoqno, mogu}e zamjena, Bawaluka, tel. 065/843-252 Prodajem "golf 1,4" benzin, stranac, 1997. g. p., povoqno, cijena 700 KM fiksno, tel. 065/438-980 Prodajem "golf 5" SDi, GP 11/2004, petoro vrata, drugi vlasnik, u odli~nom stawu, pre{ao 163.000 km, tel. 065/156249 Prodajem "opel korsu" 1,2 g.p. 2000, registrovana, sva oprema, bez ulagawa, tel. 066/399-121 Prodajem "golf", g.p. 1985, dizel, o~uvan, povoqno, tel. 065/996-999 Prodajem "golf 5", tel. 065/372-927 Prodajem "golf IV", 2003. g.p., ja~ina 1,4, benzin, pre{ao 76.000 km, cijena po dogovoru, tel. 065/512-018

Prodajem "golf 4" dizel, 66 KV, 1.9 TD, model 2000. godine, ~etvoro vrata, crne metalik boje, registrovan i o~uvan, tel. 065/688-888 Prodajem kombi "ford tranzit" dizel, 88. g.p. odjavqen, tel. 065/218-600 Prodajem "{kodu oktaviju" 1,9 TDI, "elegans" 2008. g.p. registrovan od 22.11.2013. godine, tel. 065/481-999 Prodajem "opel astru" G20 DTCI - dizel 99. god. siva metalik, 190.000 kilometara, registrovan do 1.9.2013. cijena 5.450 KM, tel. 065/633-378 Prodajem "folksvagen golf" 1,9 TDI, 2001. godina, troje vrata, sivi metalik, u odli~nom stawu, nove gume i alu felge, pla}ena carina i PDV, 7.800 KM, tel. 065/826-640 Prodajem "pe`o 407" 1.6 HDI, 2004, sivi metalik, kao nov, ful oprema, pla}ena carina i PDV, 10.900 KM, tel. 065/040404 Prodajem "folksvagen polo" 1.9 TDI, 2007, petoro vrata, crveni, kao nov, pla}ena carina i PDV 11.900 KM, tel. 065/040404 Prodajem crnu "opel astru" limuzinu, 1,6, ful oprema, alu felge, registrovana do novembra 2013, benzin-gas, tvorni~ki, 2000. godi{te, tel. 066/794-250 Prodajem "reno lagunu 1,6", 16 V, 2000. g., registrovan, ful oprema, cijena 2.600 evra, hitno, tel. 066/716-484 Prodajem "audi A-6" tamnoplavi, 2,5 TDI, g. p. 1994, 290.000 km i dobro stawe, prva ruka, cijena 4.200 evra, tel. 066/996016 Prodajem "mercedes 190" dizel, 1989. godina, servo, centralna, el. podiza~i, {iber, 3.900 KM, tel. 065/933-231 Prodajem "ford sijeru" i "moskvi~" u voznom stawu, cijena povoqna, tel. 051/280-302 Prodajem "polo" 1.9 SDi, 1996.g.p., registrovan do 8/13, tel. 065/988-065 Prodajem kamion "ford bedford", nosivost pet tona, ispravan, o~uvan, al. stranice + karoserije, sa pokretnom rampom, neregistrovan, cijena po dogovoru, tel. 065/250-989 Prodajem "fijat 750", 1980. g. p., cijena 2.000 KM, tel. 065/540-588 Prodajem "reno 5" za dijelove, cijena 400 KM fiksna, tel. 065/540-588 Prodajem "mercedes 190" benzin, 1984. godi{te, registrovan do 25.4.2013, cijena 1.500 KM, tel. 065/540-588 Prodajem "mercedes 190" dizel, 1984. godi{te, registrovan do 10.3.2013, cijena 2.500 KM, tel. 065/540-588 Prodajem "gen{er", 1983. godi{te, dizel, nije registrovan, ispravan, cijena 2.000 KM, tel. 065/540-588 Prodajem TAM 75, godi{te 1983, u odli~nom stawu, cijena 2.200 KM, tel. 065/540-588 Prodajem TAM, godi{te 1985, kratki, u dobrom stawu, cijena 2.500 KM, tel. 065/540-588 Prodajem "golf" benzin 1.3, 1987. godi{te, cijena 800 KM, tel. 065/540-588

OGLASI

GLAS SRPSKE srijeda, 16. januar 2013. 35

Prodajem "kadet suzu" dizel, 1988. godi{te, u dobrom stawu, cijena 600 KM, tel. 065/540-588 Prodajem "golf 2" benzin, 1986, registrovan do 1.1.1913, cijena 1.200 KM, tel. 065/540588 Prodajem "mazdu 2002" 20 dizel premak, crna metalik, klima, registrovan godinu, cijena 6.100 KM, tel. 066/344-099 Prodajem "fijat bravo" 1.6, 1998. godina, crvena metalik, klima, u odli~nom stawu, 2.900 KM, ura|en veliki servis, tel. 065/611-359 Prodajem "megan sedan", 2006. g. p., 1,6-16 V, plavi metalik, alu. felge, klima, odli~an, registrovan do avgusta 2013. godine, cijena 8.000 KM, tel. 066/344-099 Prodajem "ford eskort" karavan, 1.6 kubika, 16 V, benzin, 1997. g. p., registrovan do decembra 2012. godine, klima, servo, ABS, el. podiza~i, air beg, tel. 065/528-238 Prodajem "mercedes gen{er" 3000 cm3, dizel, g.p. 1985.; tel. 051/924-198, 063/893-982 Prodajem "reno megan" g. p. 2003 1,5 DCI registrovan, pre{ao 166.000 km, servisna kwiga, cijena po dogovoru, tel. 065/415-163 Prodajem "mercedes" E300 TD, 1997. godina, povoqno ili mijewam za "mercedes" E220, 2005. godina, tel. 065/631-613 Prodajem "trabant", tel. 065/631-613 Prodajem ~etvoroto~ka{, 200 cm3, "jamaha", tel. 065/631-613 Prodajem "pe`o 207", g. p. 2007, 1.4 benzin, 90 KS, ful oprema, pre{ao 70.000 km, prvi vlasnik, servisna kwiga, u odli~nom stawu, tel. 066/528-897 Prodajem "alfa romeo" GT, 1.9 TD, ful oprema, metalik, crni, servisna kwiga, u odli~nom stawu, strane table, povoqno, tel. 066/528-897 Prodajem "polo" 1.9 SDI, 2003. g. p., registrovan do februara 2013, boja bijela, tel. 065/329165 Prodajem kamion "ford bedford", nosivost pet tona, ispravan, o~uvan, al. stranice + karoserije, sa pokretnom rampom, neregistrovan, cijena po dogovoru, tel. 065/644-550
KUPOVINA

Prodajem dijelove "juga 45", anlaser, auspuh, ~etiri gume, hladwak, sve {ajbe, tel. 065/979-210 Prodajem sve vrste retrovizora za autobuse, kamione, kombi vozila, yipove, te kriva i rezana ogledala sa ugradwom, farovi za "golf" i "mercedes", tel. 065/538-048 Prodajem ~etiri felge al. "opel vektra", 4 rupe 16 C, 4 felge al. "fijat tipo" 4 rupe sa zimskim gumama, tel. 065/931-383 Prodajem ~etiri felge "mercedes" A klasa 14C, ~etiri felge E klase 15 C i ~etiri felge za "{kodu" 14 C, tel. 065/931-383 Prodajem nov far za "opel astru", tel. 065/931-383 Prodajem dvije gume 25535+20, tel. 065/931-383 Prodajem {top svjetla za "{kodu oktaviju", 2010 g. i ~etiri zimske gume za "mercedes jumba{", tel. 065/931-383 Prodajem ~etiri felge za "opel astru", pet rupa i ~etiri gume 145-65-15, tel. 065/931-383

frajnu napu, 850 KM, dva okrugla barska stola, 80 KM po komadu, tel. 065/414-555 Prodajem kafe-aparat "San Marko", redovno odr`avan i servisiran. Cijena 1.500 KM, tel. 051/366-814

POQOPRIVREDA
PRODAJA

Prodajem sijeno 800 kg, cijena 200 KM, tel. 051/460-008 Prodajem kukuruz, tel. 052/355-182 Prodajem baliranu p{eni~nu slamu, tel. 066/416-004 Prodajem balirano sijeno, tel. 051/279-043 Prodajem balirano sijeno i male prasi}e, tel. 051/272-647 Prodajem sija~icu za krompir, tel. 035/931-383

GRA\EVINARSTVO
PRODAJA

MA[INE I ALATI
PRODAJA

Kupujem auto-prikolicu, tel. 065/834-227 Kupujem "fijat punto" sa dvoje vrata - mo`e i udaren 051/316244, tel. 065/919-895 Kupujem "mercedes vito" kombi, putni~ki, tel. 065/631-613 Kupujem skuter do 500 E, tel. 065/631-613
DIJELOVI I OPREMA

Prodajem ~etiri nove ~eli~ne felge za "audi A4", A6 ili "golf 4", tel. 065/518-375 Prodajem ~etiri felge i gume "danlop" za "reno", pet rupa, gume 185/65/15, tel. 065/517-781 Prodajem "mercedes" C klase, 95. g. p. benzin, u dijelovima, tel. 065/218-600 Prodajem po ~etiri gume 265/70/16, 235/60/18, 235/65/18, 235/65/17, 225/55/16, 225/60/13, tel. 065/513-795 Prodajem "vektru", 1994. godina, 1.7 DTI, u dijelovima, veoma jeftino, tel. 066/344-099

Prodajem stalarsku ma{inu "abrihter", cijena povoqna, zvati od 18 do 20 ~asova, tel. 052/333-092 Prodajem pisa}u i {iva}u ma{inu, tel. 051/302-835 Prodajem prekrupa~ sa mrvilicom, tel. 065/189-137 Prodajem povoqno nov kruwa~, mo`e se montirati i na traktor, tel. 051/355-933 Prodajem elektromotor od ~etiri kilovata, trofazni, 2.900 obrtaja, "Sever" Subotica, tel. 051/280-037 Prodajem ma{inu za proizvodwu ading rolni za fiskalne kase, 12.000 m papira "micubi{i", mo`e i kompenzacija po dogovoru, tel 053202800, 065/270-736 Prodajem povoqno torket ma{inu za bacawe maltera u tunelima i nabacivawe hidroizolacije, tel. 065/630561 Prodajem kafe-aparat sa mlinom i fiskalnu kasu "Altera", tel. 065/429-104 Prodajem ru~nu ma{inu za vo}e, 3 PVC roletne 170h120, o~uvane i pogon za pecane dva ra`wa, tel. 065/548-744 Prodajem aparat za prawe automobila, ima vru}u vodu i kompresor sa dvije glave 065/931-383 Prodajem stubnu ugaonu bu{ilicu za metal "metalac SB-26, profesional MK-2, ispravna, kao nova, povoqna cijena, tel. 066/814-693

Prodajem salonit plo~e malo kori{}ene 70 komada, tel. 065/530-861 Prodajem polovan crijep "Polet" Novi Be~ej, 2.100 komada, tel. 065/776-192 Prodajem prozore ostakqene sa roletnama 210h140 1 kom. 80h90 1 kom, ulazna vrata 105h242 2 kom. lijeva, tel. 065/265-314 Prodajem polovnu drvenu stolariju: vrata 200h90, balkonska vrata 220h80, prozori 140h140; 140h120, tel. 065/213-691

Prodajem povoqno dobro u~uvan regal, proizvodwa "Best" - Slovenija, tel. 065/634-857 Prodajem trosjed sa klasi~nim stranicama kao nov, tel. 065/980-038 Prodajem trosjed, mebl {tof, nov, o~uvan, 200 KM i polukau~, 50 KM, tel. 066/772-145 Prodajem ugao, se}iju, o~uvana, 250 KM, eko ko`a, mo`e se i spavati, tel. 066/772-145 Prodajem ugaonu garnituru, cijena povoqna, tel. 065/069-087 Prodajem sto sa ~etiri stolice, komodu, sve puno drvo i ugaonu garnituru, tel. 065/857636 Prodajem kompletnu kuhiwu u odli~nom stawu, cijena povoqna, tel. 066/642-971 Prodajem vrlo o~uvan dvosjed i trosjed, zbog selidbe, tel. 065/548-744 Prodajem povoqno trosjed sa stranicama kao nov, tel. 065/980-038 Prodajem muzi~ku liniju i tepih, povoqno, tel. 051/302-196 Prodajem trosjed, mebl {tof, nov, za 160 KM, se}ija, ugao, mo`e se spavati, na razla~ewe, 250, tel. 066/772-145 Prodajem se}iju, eko ko`a, o~uvana, odjeqak za posteqinu, razvla~i se, 250 KM, tel. 066/772-145

USLUGE
OSTALO

MOBILNI TELEFONI
PRODAJA

Mobilni telefoni starije generacije sa i bez kamere, baterije, puwa~i, brzi servis, Bawaluka, tel. 066/532-379

MUZIKA
PRODAJA

Prodajem polovnu harmoniku "rojal - standad", 120 basova, cijena 400 KM, na podru~ju Bawaluke, tel. 066/469-404 Prodajem harmonike od 60 i 32 basa u odli~nom stawu, cijena po vi|ewu, tel. 065/206-060

APARATI ZA DOMA]INSTVO
PRODAJA

UGOSTITEQSTVO
PRODAJA

Izdajem namje{ten kafi}, kafe ro{tiqnicu i 60 m 2 poslovnog prostora u Obili}evu, tel. 065/643-621 Prodajem barske stolice, drvene, tapacirane, stare dvije godine, 30 komada, mo`e na komad, Bawaluka, tel. 063/977080 Prodajem aparat za giros ili kebab, cijena 1.000 KM, rost-

Prodajem ma{inu za prawe ve{a, tel. 051/302-835 Prodajem dvije pe}i na gas za centralno i toplu vodu, "Junkersove" wema~ke, cijena povoqna, tel. 066/996-016 Prodajem elektri~ni {poret "gorewe", bijeli, u idealnom stawu, cijena povoqna, tel. 065/357-498 Prodajem povoqno polovan fri`ider "gorewe" sa nastavkom - kombinacijom zamrziva~a, tel. 065/716-678 Prodajem dva televizora ekran 60 cm i 50 cm, tel. 065/931-383

NAMJE[TAJ
PRODAJA

Prodajem malo kori{}en bra~ni krevet sa madracima, tel. 065/530-861 Povoqno prodajem dobro o~uvan regal, proizvodwa "Brest", Slovenija, tel. 065/634857

Nastavnik matematike i fizike daje instrukcije u~enicima osnovne i sredwe {kole, tel. 051/212-669 ^istimo septi~ke jame i ot~epqavamo sve vrste odvoda, tel. 065/605-183 Popravqam digitalne i analogne fotoaparate - Miki, tel. 065/573-349 Vr{im usluge prevoza putnika, automobilom u zemqi i inostranstvu, po dogovoru, veoma povoqno, tel. 066/034-484 Dajem instrukcije iz hemije u~enicima osnovne i sredwe {kole, tel. 065/305-559 Limarsko-bravarske poslove obavqam brzo, kvalitetno i povoqno, dugogodi{we iskustvo, tel. 065/513-672 Dimwa~ar ~isti dimwake, centralne pe}i i kotlove za grijawe uz va`e}u potvrdu, tel. 065/670-639 Kre~ewe, gletovawe, tapete, fasade, hidroizolacije, rigips, adaptacije i sanacije objekata, zavr{ni radovi, tel. 066/449783 Fizioterapeut pru`a usluge kompletne i parcijalne masa`e u va{em domu, tel. 065/373-906 Profesor matematike daje instrukcije u~enicima i studentima. Po potrebi dolazimo na adresu, cijena povoqna, tel. 066/233-318 Vr{im selidbe, prevoz qudi i robe kombijem mercedes "sprinter", imam radnu snagu, tel. 065/011-183 Dajem ~asove matematike u~enicima i studentima, cijena ~asa dijeli se sa brojem polaznika tel. 051/465-553, 066/430-105 Servis gumenih i PVC ~amaca, ribarskih odijela, du{eka, neo-

prema i zavarivawe plastike, tel. 065/990-944 Nastavnica matematike daje instrukcije u~enicima osnovne {kole, tel. 051/302-196 Besplatno odvozim stare ve{ma{ine, {porete, zamrziva~e, kade, radijatore i sli~no, tel. 065/898-589 Ku}ni majstor obavqa sve vrste ku}nih poslova, elektro, vodoinstalacije moleraj, kvalitetno i brzo, tel. 065/898454 Radim metalne ograde, kapije i nadstre{nice, tel. 065/321392 Ku}ni majstor - voda, struja, popravke, ot~epqavawe odvoda, ostalo, stru~no i povoqno, tel. 065/882-511 Elektri~ar vr{i zamjenu dotrajale opreme, popravqa stare i ugra|uje nove elektroinstalacije, tel. 065/418-878 Iskusni ku}ni majstor obavqa sve vrste ku}nih poslova, elektro i vodoinstalacija, moleraj, bravarske i ostale poslove, vrlo kvalitetno i profesionalno, tel. 065/980-038 Profesor engleskog jezika daje ~asove i instrukcije (osam KM), prevodi tekstove i dokumenta, sudski tuma~ - prevodilac, tel. 065/938-401 Popravqam okvire svih vrsta nao~ara brzo i kvalitetno, Aleja Svetog Save 16, tel. 051/318-227 Povoqno pru`am usluge terapijske i relaks masa`e, cijena le|a deset KM, cijelo tijelo 20 KM, tel. 051/200-221 Izra|ujem {amote za "alfa" {porete sedmicu i devetku, {amotiram i ostala lo`i{ta, tel. 051/350-923, 065/831-729

GARDEROBA
PRODAJA

Prodajem `enski {tepani mantil, uvoz Wema~ka, povoqno, 100 KM, ko`nu jaknu velur, tel. 066/772-145 Prodajem ko`nu velur jaknu, 100 KM, kupqena u Wema~koj, ~ist nerc, tel. 066/772-145 Prodajem dva nova zimska duksa "Northbrook" (veli~ina L i XL, boja siva, 75 odsto pamuk, 25 odsto poliester), cijena 56 KM oba, tel. 065/819-819 Prodajem povoqno mu{ke odjevne predmete i cipele u dobrom stawu za qeto i zimu, za mla|e i starije, povoqno, tel. 051/307-514 Prodajem par novih zimskih `enskih i mu{kih jakni, 70 odsto jeftinije, tel. 066/429643

RAZNA ROBA
PRODAJA

Prodajem {iva}u ma{inu marke "Pfaff timpatic 1035", tel. 065/529-275 Ugaona garnitura, kolor TV, kompjuterski minitor, kihiwski bojler "tiki", povoqno, Bawaluka, tel. 063/674-534 Prodajem {tence bernskog palinskog psa, tel. 065/902-087 Prodajem nov hidraulik za vrata 70 odsto jeftinije, tel. 066/429-643 Prodajem mangulice, tel. 065/902-087

36 srijeda, 16. januar 2013. GLAS SRPSKE

OGLASI

Prodajem "funkuhren radio", neraspakovan, tel. 066/429-643 Mu`jak mangulice slobodan za parewe, tel. 065/902-087 Prodajem polovan dvosjed, fotequ, {poret struja - gas, TA pe} 2 KW i iznajmqujem vjen~anice, tel. 065/974841 Idealan poklon, novo kuhiwsko posu|e "soligen", medicinski ~elik, kuvawe bez vode i masno}e, tel. 065/398-182 Prodajem grobno mjesto u pravoslavnom grobqu Borik, Bawaluka, tel. 066/746-117 Prodajem termoakumulacionu pe} "trojku", cijena 150 KM i pe} na ~vrsto gorivo, cijena 100 KM, tel. 065/403-631 Prodajem elektri~ni {poret, pola gas, mali sto sobni, 100 KM, tel. 066/772-145 Prodajem "eva rojal" {iva}u ma{inu, 200 KM, uvoz, `enski mantil {tep, tel. 066/772-145 Prodajem sajlu za kanalizaciju, du`ina 18 m, fiksna cijena 120 KM, Bawaluka, tel. 065/478-256 Prodajem kadu 120h70, bijele boje, tel. 065/357-498 Prodajem povoqno sijeno za stoku, tel. 051/308-895 Prodajem bakarnu prskalicu, 50 KM, tel. 065/919-895 Prodajem doma}u lozu, garancija kvaliteta, tel. 065/920-111 Prodajem ko{nice za p~ele sa satnim osnovama, tel. 065/920-111 Prodajem pi{toq "~e{ku zbrojevku", kalibar 7,65, registrovan, tel. 066/722-558 Prodajem {poret za parno grijawe, tel. 065/696-071 Prodajem dva grobna mjesta na Novom grobqu, pogodno za grobnicu ~etvorku, tel. 066/316-867 Prodajem plamenik za grijawe, Koste Jari}a 9A, tel. 051/437-698 Prodajem DVD odli~an, digitalni fotoaparat "olimpus" sa puwa~em za baterije, mikrotalasnu pe}nicu, usisiva~ 1.400 W, tel. 065/011-065 Prodajem risiver za digitalnu kablovsku televiziju, 50 KM, nov, tel. 065/260-309 Prodajem tu{ bateriju, dvije slavine za ve{-ma{inu, dvije baterije, kuhiwu, bateriju za umivaonik, bijeli lavabo, sve odvojeno, tel. 065/011-065 Prodajem opremu za frizerski salon, bojler 50 l, dupli glavoper, tri ogledala, dva stalka za ~etke, dvije stolice za frizirawe, ko`nu se}iju, tel. 065/831-453 Prodajem bagremovo koqe, prva klasa, tel. 065/189-137 Veoma povoqno prodajem grobnicu ~etvorku u grobqu "Sveti Pantelija" u Boriku, tel. 065/681-426 Prodajem porodi~nu grobnicu za {est osoba na Perduvovom grobqu, tel. 065/633-378 Prodajem ve{ ma{inu i TV, oboje u ispravnom stawu, tel. 065/930-090 Prodajem japanske prepelice i jaja, sve po dogovoru, tel. 065/547-933 Prodajem TA pe} trojku i tepih 2,5h3 metra, tel. 051/219-898 Prodajem plasti~ni ormari} za kupatilo, tri nove ~esme za umivaonik i sudoper, novo crijevo za kupatilo, umivaonik za kupatilo, tel. 066/437725 Prodajem dva sa~uvana kau~a, dvije sa~uvane foteqe, TA pe}, dvije male sjekire za lovce, ribolovce i {ofere, ko`nu bundu dugu novu,

pi{toq "italijanska bereta", 7,65 mm, tel. 066/437-725 Prodajem pi{toq marke "bereta" sa dozvolom, tel. 051/460-963 Prodajem `eqeznu kasu-sef, tel. 065/522-220 Prodajem pi{toq 7,62 sa dozvolom, dobro o~uvan, tel. 066/301-364 Povoqno prodajem vuneni tepih, kao nov, dimenzija 3,5h2,4 metra, Gradi{ka, tel. 066/794-250 Prodajem tepih, povoqno, tel. 065/672-507 Prodajem dva grobna mjesta na Gradskom grobqu, tel. 066/953-305 Prodajem Veliki atlas svijeta u ekstra stawu (izdawe SN Liber, 250 strana, tvrdi povez), cijena 70 KM, tel. 065/819-819 Prodajem "Pelagi}ev narodni u~iteq" (tvrdi povez, 957 str, 40 KM) i "Trave i melemi - Jovo Mijatovi}" (tvrdi povez, 284 str, 15 KM)sve u dobrom stawu, tel. 065/819-819 Povoqno prodajem grobnicu {esticu na novom dijelu Rebrova~kog grobqa, tel. 065/517-528 Prodajem {poret na lo`ewe "plamen" 70h60, tel. 051/461-108 Prodajem nov fotoaparat sa blicem, 20 KM, 051316244, tel. 065/919-895 Prodajem tinte slike grafika na platnu 90h50 cm 051316244, tel. 065/919-895 Prodajem dvije mehani~ke pisa}e ma{ine, nove, nekori{}ene, jedna ve}a, a jedna mawa, povoqno, tel. 051/307-514 Prodajem dvije "Junkersove", wema~ke pe}i na gas za centralno i toplu vodu, cijena povoqna, tel. 066/996-016 Prodajem vi{e vrsta polovnih guma 825,20, 65016, cijena povoqna, tel. 065/540-588 Prodajem dvije traktorske prikolice, ru~ni rad, 1.200 KM po komadu, tel. 065/540-588 Prodajem razne kwige i rje~nike ruskog jezika, tel. 065/980-038 Prodajem povoqno nekori{}en vitafon, tel. 065/830-352 Prodajem povoqno sijeno za stoku, tel. 051/308-805 Prodajem kasa pultove sa pokretnom trakom. Proizvo|a~ Celfa Italija. Kontakt: Goran, tel. 066/117-189 Prodajem odli~nu rakiju {qivu, pogodna za sve prilike, slave, svadbe, restorane, proba prije kupovine, tel. 065/206-060 Prodajem univerzalni rukohvat "teleoptik" brener 2-25 bara 5,3,kao novo, za autogeno zavarivawe, bocu za automobil, gas 80 litara, pogodna za kombi, kompresor, tel. 065/011-065 Prodajem 25 metara pocin~anih cijevi za vodu, {ezdesetak koqena, T nastavak, tri propusna ventila 3/4 cola, tri ventila 1/2 cola, dva podna sifona, tel. 065/011-065 Yepna konzola "soni plejstej{n", PSP, model PS-VITA, osam igrica, otkqu~ana, puwa~ o~uvan, Bawaluka, 200 KM, tel. 063/674-534 Prodajem grobnicu u Drakuli}u, zavr{ena dva mjesta, tel. 065/565949 Prodajem novu hidrauli~nu dizalicu za podizawe kamiona i autobusa, tel. 064/449-9077 Prodajem nov risiver za satelitsku antenu, tel. 064/449-9077

Prodajem pozla}en mu{ki ru~ni ~asovnik marke "roleks", tel. 064/449-9077 Prodajem sobni stalak, lampu uspravnu 130 cm visine, dvije pomo}ne reflektorke na woj, tel. 065/011-065 Prodajem fiskalnu kasu "digit" upola cijene, tel. 065/382-379 Prodajem betonsku grobnicu za ~etiri sanduka u grobqu "Car Lazar", Drakuli}, tel. 051/380-798 Prodajem umjetni~ku sliku "Makovi" Bekira Mesirli}a, uqe, tel. 066/168-191 Prodajem porodi~nu grobnicu za {est mjesta u Perduvovom grobqu, tel. 051/282-772 Prodajem "Rojalovo" posu|e, dva kompleta 6x2, dvanaest osoba, u koferu, kraqevsko posu|e, plava boja, mo`e i pojedina~no, tel. 066/168-191
KUPOVINA

IZDAJE SE
poslovni prostor u centru grada od 1.000 m2 pogodan za skladi{te ili proizvodwu

- utovarna rampa - teretni lift - portirska slu`ba - video-nadzor

Otkupqujemo sve vrste zlatnog i srebrnog nakita po najboqim cijenama, tel. 065/927-809 Otkupqujemo sve vrste zlatnog i srebrnog nakita po najboqim cijenama u Prwavoru, tel. 066/381-700 Kupujem ambala`u sa litarskim fla{ama 12/1 litar, tel. 065/923045 Kupujem monofazni mlin za mqevewe `ita, tel. 065/631-613 Kupujem rakijski kazan, tel. 065/631-613
IZDAVAWE

051/231-077
Zvati od osam do 16 ~asova

Iznajmqujem ili prodajem kompletnu {tampariju u radnom stawu u Bawaluci, tel. 065/595-447
POTRA@WA

Primam etno-stvari na poklon, tel. 065/631-613

KU]NI QUBIMCI
POTRA@WA

Primam na poklon psa maltezera, tel. 065/631-613

ZAPO[QAVAWE
POTRA@WA

Ako vam treba dodatna zarada, nemate puno slobodnog vremena, ovo je prilika, tel. 065/886-125 Mu{karac iskren i po{ten tra`i posao voza~a kombija, ku}nog majstora, ~uvara, elektri~ara, poslovi telekomunikacija i ostalo, tel. 066/135-000 Potrebna dva sardnika za marketing - dodatni posao - SSS ili vi{e obrazovawe, tel. 066/247-277 NK radnik bez iskustva, 32 godine, tra`i bilo kakav posao, mo`e dijeqewe letaka i propagandnog materijala, tel. 066/051292 Ozbiqna `ena sa iskustvom ~uvala bi starije osobe i djecu (mogu i djeca sa posebnim potrebama), tel. 065/904-705

TURIZAM
IZDAVAWE

mo`ete predati u "Minutica" kiosku br. 39 kod hotela "Palas" i u Gospodskoj ulici kiosk br. 44 ili putem po{te na adresu: "Glas Srpske" AD, Kraqa Petra I Kara|or|evi}a 59, Bawaluka,
(za vi{e informacija obratite se na tel. 051/223-210)

KUPON ZA BESPLATNE MALE OGLASE

Izdajem sobe za no}ewe i dnevni odmor u Bawaluci, cijene povoqne, tel. 065/934-310

Tekst:

LI^NI KONTAKTI
Tra`im `ensku osobu za povremene susrete, naravno diskrecija, ozbiqan 45 g., Bawaluka, tel. 065/787-112

Telefon:

OGLASI

GLAS SRPSKE srijeda, 16. januar 2013. 37

REPUBLIKA SRPSKA REPUBLI^KA UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE BAWALUKA PODRU^NA JEDINICA TREBIWE
Vuka Karayi}a br. 12A., 89101 Trebiwe, tel 059/240-343, faks 059/240-165, 059/240-694 e-mail kattrebinje@teol.net

Broj: 01-67- 2 /13. Dana, 15.1.2013. godine Na osnovu ~lana 17. Zakona o studentskom standardu ("Sl. glasnik Republike Srpske" broj 34/08) i ~lana 5. Odluke o stipendirawu studenata u {kolskoj 2012/2013. godini ("Sl. glasnik op{tine Mrkowi} Grad" br. 9/12), Na~elnik op{tine raspisuje

Na osnovu ~lana 78. Zakona o premjeru i katastru Republike Srpske ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj 6/12), a u svrhu osnivawa katastra nepokretnosti KOMISIJE ZA IZLAGAWE NA JAVNI UVID PODATAKA O NEPOKRETNOSTIMA I UTVR\IVAWE PRAVA NA NEPOKRETNOSTIMA imenovane Rje{ewem Republi~ke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove broj: 21.03/951-708-3/12 od 16.11.2012. godine Objavquje

JAVNI KONKURS
za dodjelu stipendija op{tine Mrkowi} Grad studentima prvog ciklusa na visoko{kolskim ustanovama Pravo na dodjelu stipendije mogu ostvariti studenti prvog ciklusa na visoko{kolskim ustanovama ako ispune propisane uslove: I Op{ti uslovi: 1. Da imaju stalno mjesto prebivali{ta na podru~ju op{tine Mrkowi} Grad najmawe 24 mjeseca prije podno{ewa zahtjeva po konkursu; 2. Da su upisani prvi put na odgovaraju}u godinu studija, kao redovni studenti na visoko{kolskoj ustanovi; 3. Da ne primaju stipendiju od drugih davaoca stipendije; 4. Da su upisani na visoko{kolskim ustanovama u BiH ili Republici Srbiji, izuzev studenata bogoslovskih studija koji su upisali studije u inostranstvu po zahtjevu Srpske pravoslavne crkve. 5. Da nisu stariji od 26 godina `ivota. II Posebni uslovi 1. Studenti koji su primali stipendiju u {kolskoj 2011/2012. godini, a redovno su upisali narednu godinu studija; 2. Studenti koji imaju prosjek ocjena 9,00 i vi{e za sve godine studija; 3. Studenti iz porodica sa ~etvoro i vi{e djece, kojima je priznato pravo na dje~iji dodatak, za sve godine studija; 4. Studenti bez oba roditeqa; 5. Studenti koji imaju status porodice poginulog i nestalog borca ili ratnog vojnog invalida od I - IV kategorije, a u skladu sa Odlukom o dopunskim pravima porodica poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i boraca; 6. Studenti prve godine studija koji su zavr{ili sve razrede sredwe {kole sa odli~nim uspjehom, izuzev studenata iz porodica u kojima studira troje i vi{e studenata, a prvi put upisuju prvu godinu studija; 7. Studenti druge i vi{ih godina studija koji ispuwavaju kriterijume po osnovu materijalno-finansijskog stawa i prosjeka ocjena utvr|enog ~lanom 5. Odluke o stipendirawu studenata u {kolskoj 2012/2013. godini; 8. Da su studenti ma{inskog fakulteta, fizike ili matematike i da su redovno upisali godinu studija bez obzira na materijalno-finansijsku situaciju i prosjek ocjena, iz prethodnih godina studija; Studenti ostvaruju pravo na dodjelu stipendija, samo po jednom od posebnih uslova. Stipendija se ne odobrava za vrijeme apsolventskog sta`a. Studenti privatnih visoko{kolskih ustanova mogu ostvariti pravo na stipendiju samo u skladu ta~kom 2. posebnih uslova ovog konkursa. Broj korisnika stipendije bi}e ograni~en visinom planiranih sredstava u buyetu op{tine za 2013. godinu. Popuwen obrazac prijave sa potrebnim dokazima o ispuwavawu op{tih i posebnih uslova, treba predati u [alter salu ({alter broj 2) Administrativne slu`be op{tine Mrkowi} Grad ili putem po{te na adresu: Op{tina Mrkowi} Grad, Trg kraqa Petra I Kara|or|evi}a 1, sa naznakom Komisiji za dodjelu stipendija. Uz prijavu za dodjelu stipendija studenti treba da prilo`e: 1. Uvjerewe o stalnom mjestu prebivali{ta (dostavqaju svi kandidati ) 2. Uvjerewe da je prvi put upisan, kao redovan student na odgovaraju}u godinu studija, (dostavqaju svi kandidati); 3. Uvjerewe o prosje~noj ocjeni za sve godine studija (dostavqaju kandidati koji konkuri{u po ta~ki 2 i 7 posebnih uslova); 4. Kopiju prve strane indeksa (dostavqaju svi kandidati) 5. Kopije svjedo~anstava svih razreda (dostavqaju kandidati koji konkuri{u po ta~ki 6 posebnih uslova); 6. Ku}nu listu (dostavqaju kandidati koji konkuri{u po ta~ki 3, 6, 7 posebnih uslova); 7. Uvjerewe o prihodima po ~lanu doma}instva za posqedwa tri mjeseca od dana raspisivawa konkursa (dostavqaju kandidati koji konkuri{u po ta~ki 7 posebnih uslova); 8. Uvjerewe o statusu PPB i RVI od I – IV kategorije (dostavqaju kandidati koji konkuri{u po ta~ki 5. posebnih uslova) 9. Uvjerewe o ostvarivawu prava na dje~iji dodatak (dostavqaju kandidati koji konkuri{u po ta~ki 3 posebnih uslova); 10. Izvod iz mati~ne kwige umrlih za kandidate bez oba roditeqa (dostavqaju kandidati koji konkuri{u po ta~ki 4. posebnih uslova) 11. Izjavu da ne primaju stipendiju od drugih davaoca stipendije (dostavqaju svi kandidati); 12. Kopija teku}eg ra~una (dostavqaju svi kandidati); Rok za podno{ewe prijava je 15 dana od dana objavqivawa ovog konkursa u dnevnom listu "GLAS SRPSKE". Obrasci za podno{ewe zahtjeva za stipendiju, mogu se preuzeti u [alter sali Administrativne slu`be Op{tine, a nalaze se i na internetu, na oficijelnoj stranici op{tine Mrkowi} Grad www.mrkonjic-grad.rs.ba Sve informacije se mogu dobiti na oficijelnoj stranici op{tine Mrkowi} Grad www.mrkonjic-grad.rs.ba, a dodatna poja{wewa, na telefon Administrativne slu`be op{tine broj: 050/220-920 lokali br. 61 i 31 ili direktno u kancelarijama br. 20 i 30. NA^ELNIK OP[TINE Divna Ani~i}

OGLAS
O IZLAGAWU NA JAVNI UVID PODATAKA O NEPOKRETNOSTIMA I UTVR\IVAWU PRAVA NA NEPOKRETNOSTIMA U GRADU TREBIWU ZA KATASTARSKU OP[TINU GOMIQANI II U mjestu Gomiqani po~e}e dana 11.2.2013. godine izlagawe na javni uvid podataka o nepokretnostima i utvr|ivawe prava na nepokretnostima za sve nepokretnosti (zemqi{ta, zgrade, stanove i poslovne prostorije kao posebnim dijelovima zgrade i druge gra|evinske objekte) koji se nalaze u katastarskoj op{tini Gomiqani II. Izlagawe na javni uvid podataka o nepokretnostima i utvr|ivawa prava na nepokretnostima zavr{i}e se do dana 1.4.2013. godine. Komisije }e svakom pravnom i fizi~kom licu za koje su prikupqeni podaci i adrese, a za ~ije se nepokretnosti vr{i izlagawe, uputiti najkasnije osam dana prije izlagawa podataka poseban poziv da u ozna~eno vrijeme do|e u radne prostorije Komisija, i da ponese sve isprave koje slu`e kao dokaz o pravima na nepokretnostima. Obavje{tavaju se lica koja pola`u pravo i imaju pravni interes na navedenim nepokretnostima da su du`na da u odre|eno vrijeme do|u u radne prostorije Komisije i da daju potrebne podatke o nepokretnostima. Gra|ani treba da ponesu li~nu kartu sa upisanim jedinstvenim mati~nim brojem gra|ana, za maloqetna lica izvod iz mati~ne kwige ro|enih sa upisanim jedinstvenim mati~nim brojem gra|ana, a predstavnik pravnog lica ovla{tewe za zastupawe sa upisanim jedinstvenim identifikacionim brojem (JIB). Izlagawe na javni uvid podataka o nepokretnostima i pravima na nepokretnostima obavqa}e se svakim radnim danom od 8 do 14 ~asova u radnim prostorijama Komisija, koje se nalaze u Dra`in dolu – ku}a Dosti} Predraga. Od dana po~etka osnivawa katastra nepokretnosti ne}e se sprovoditi promjene u katastarskoj evidenciji, zemqi{noj kwizi i kwigama ulo`enih ugovora, a nerije{eni i novi zahtjevi za upis promjena dostavqaju se nadle`noj podru~noj jedinici Uprave, i rje{avaju se u postupku osnivawa katastra nepokretnosti. Broj: 21.47/951-112/2012 U Trebiwu, dana 8.1.2013. godine Predsjednik Komisije Slobodanka Pudar - Ivanovi}

Na osnovu ~lana 17. stav 1. i stav 4. Zakona o studentskom standardu ("Slu`beni glasnik Republike Srpske" broj: 34/08"), ~lana 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Slu`beni glasnik Republike Srpske" broj: 101/04, 42/05, 118/05), ~lana 60. Statuta op{tine O{tra Luka ("Slu`beni glasnik op{tine O{tra Luka" broj: 1/05) i Odluke broj: 02-020-2/2013 od 15.1.2013., na~elnik op{tine O{tra Luka r a s p i s u j e:

KONKURS
za dodjelu 5 op{tinskih stipendija za akademsku 2012/2013. godinu I Op{tinske stipendije se dodjequju za akademsku 2012/2013. godinu i ispla}iva}e se u deset jednakih mjese~nih rata u iznosu od 100,00 KM. II Za dodjelu stipendija mogu konkurisati studenti koji ispuwavaju sqede}e uslove: a) da su dr`avqani Republike Srpske i Bosne i Hercegovine; b) da imaju prebivali{te na teritoriji op{tine O{tra Luka; v) da su studenti prvog ciklusa studija; g) da su redovno upisani na godinu studija; d) da ne primaju stipendiju iz drugih javnih izvora stipendirawa. Studenti prve godine studija i studenti apsolventi nemaju pravo na prijavu na Konkurs za dodjelu stipendija. III U kriterijume koji }e biti predmet razmatrawa prijave na Konkurs ubrajaju se: a) uspjeh u prethodnim godinama studija – prosjek ocjena; b) upisana godina studija; v) imovinski status studenta; g) studenti iz socijalno ugro`enih porodica; d) studenti bez jednog ili oba roditeqa; |) studenti iz porodice sa troje i vi{e djece; `) studenti iz porodice koja {koluje dva i vi{e studenata; z) studenti invalidi i djeca invalida od I do VI kategorije. IV (1) Uz prijavu, kandidati kao dokaz o ispuwavawu uslova iz Konkursa, prila`u sqede}u dokumentaciju: - Uvjerewe o dr`avqanstvu (svi studenti); - Uvjerewe o prebivali{tu - CIPS (svi studenti); - Ovjerena kopija prve stranice indeksa (svi studenti); - Potvrda o statusu redovnog studenta (svi studenti); - Ovjerena izjava da student ne prima stipendiju iz drugih javnih izvora stipendirawa (svi studenti); - Ovjerena ku}na lista (svi studenti); - Uvjerewe o polo`enim ispitima sa svih godina studija sa prosjekom ocjena (svi studenti); - Potvrda da se nezaposleni ~lanovi doma}instva nalaze na evidenciji nezaposlenih lica nadle`nog Zavoda za zapo{qavawe; - Posqedwa platna lista zaposlenih ~lanova doma}instva / posqedwi ~ek od penzije; - Potvrda nadle`nog organa o statusu korisnika socijalne pomo}i; - Potvrda nadle`nog organa o invalidnosti studenta; - Potvrda nadle`nog organa o priznatom statusu djeteta ratnog vojnog invalida od I do VI kategorije sa visinom primawa; - Izvod iz mati~ne kwige umrlih za studente bez jednog ili oba roditeqa. (2) Svi dokumenti ne smiju biti stariji od dana objavqivawa Konkursa. V Prijave sa dokumentacijom mogu se dostaviti putem po{te na adresu: Op{tina O{tra Luka, Administrativna slu`ba, Komisija za dodjelu stipendija; O{tra Luka br.55, 79 263 O{tra Luka ili li~no predajom u prijemnoj kancelariji op{tine. Rok za podno{ewe prijava je 15 dana od dana objavqivawa konkursa. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzimati u razmatrawe. NA^ELNIK OP[TINE Dragan Stanar

38 srijeda, 16. januar 2013. GLAS SRPSKE

OGLASI

REPUBLIKA SRPSKA JU ZAVOD ZA ZAPO[QAVAWE REPUBLIKE SRPSKE Isto~no Sarajevo - Pale, Srpskih ratnika 44, Pale tel. 057/226-714, 057/223-107, faks: 057/227-531 web: www.zzrs.org

OGLA[AVA SLOBODNA RADNA MJESTA
filijala BAWALUKA
JU ZAVOD ZA ZAPO[QAVAWE REPUBLIKE SRPSKE – Pale Filijala Bawaluka Migracioni servisni centar Migracioni servisni centar vam pru`a: • informacije, • savjete i • upu}uje vas na nadle`ne slu`be o migracijama u Evropsku uniju, [vajcarsku, SAD, Kanadu, Novi Zeland i Australiju. Na}i }ete informacije o: • vizama, • zaposlewu i uslovima `ivota, • studirawu u inostranstvu, • imigracionim programima, • pravima migranata i podr{ci, • spajawu porodica i • programima reintegracije u Bosni i Hercegovini za migrante koji su se vratili. Napomena: Migracioni servisni centar nije predstavnik ambasade, ni konzulata, ne posreduje pri zapo{qavawu, niti obra|uje vize i pru`a druge konzularne usluge. Adresa: Zavod za zapo{qavawe Republike Srpske Filijala Bawaluka Save Mrkaqa 14 Telefon: 051/ 211 – 382 E-mail: msc2010@teol.net Website: http://www.migrantservicecentres.org O[ "NEMAWA VLATKOVI]" [IPOVO Ul. Omladinska 1 Tel. 050/371-407 Na osnovu ~lana 114. stav 1. Zakona o osnovnom obrazovawu i vaspitawu ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj 74/08, 71/09 i 104/11), direktor {kole r a s p i s u j e KONKURS za popunu upra`wenog radnog mjesta na odre|eno vrijeme 1. Nastavnik razredne nastave, u PO Pqeva, do povratka radnice sa porodiqskog odsustva, a najdu`e do 30.6.2013. godine .................................1 izvr{ilac Uslovi: Pored op{tih uslova predvi|enih Zakonom o radu, kandidat treba da ispuwava uslove iz ~lana 105. Zakona o osnovnom obrazovawu i vaspitawu ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj 74/08, 71/09 104/11) i uslove propisane Pravilnikom o stru~nim profilima i zvawima nastavnika, stru~nih saradnika i vaspita~a ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj 77/09 i 86/10), te da ima radno iskustvo od jedne godine. Uz prijavu na konkurs potrebno je dostaviti: 1. diplomu o zavr{enoj {koli, 2. izvod iz mati~ne kwige ro|enih ili kopiju li~ne karte, 3. uvjerewe o dr`avqanstvu, 4. prosjek ocjena koje je kandidat ostvario tokom studirawa, 5. uvjerewe o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica na podru~ju op{tine na kojoj lice ima prijavqeno prebivali{te, 6. uvjerewe o radnom sta`u po vrstama posla, 7. Rje{ewe o utvr|enom socijalnom statusu (ako se radi o socijalno ugro`enom licu) 8. Qekarsko uvjerewe }e dostaviti kandidat koji bude primqen u radni odnos Prijave na konkurs sa dokazima o ispuwavawu ulova slati na adresu {kole. Sva dokumenta moraju biti u originalu ili ovjerene kopije. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavqivawa. JU MEDICINSKA [KOLA BAWALUKA KONKURS za popunu upra`wenih radnih mjesta 1. Profesor demokratije i qudskih prava - modul Kultura religija, 1 izvr{ilac, na odre|eno vrijeme do 30.6.2013. godine, 5 ~asova Posebni uslovi: - svi nastavnici koji su uspje{no zavr{ili obuku u organizacijama OSC-a i Gete instituta i stekli sertifikat - profesor filozofije i sociologije - profesor filozofije 2. Profesor fizi~kog vaspitawa, 1 izvr{ilac, na odre|eno vrijeme do povratka radnice sa porodiqskog odsustva (do 25.4.2013. godine), 2 ~asa Posebni uslovi: - profesor fizi~kog vaspitawa - profesor fizi~kog vaspitawa i sporta - profesor fizi~ke kulture 3. Profesor sanitarne hemije i tehnike (teorija i vje`be-II modul), 1 izvr{ilac, na odre|eno vrijeme do 30.6.2013. godine, 8 ~asova Posebni uslovi: - diplomirani gra|evinski in`ewer - diplomirani in`ewer arhitekture Pored op{tih uslova propisanih Zakonom o radupre~i{}eni tekst ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj: 55/07), kandidati treba da ispuwavaju i posebne uslove propisane ~lanom 75. Zakonom o sredwem obrazovawu i vaspitawu ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj: 74/08, 106/09 i 104/11) i Pravilnikom o vrsti stru~ne spreme nastavnika i stru~nih saradnika u sredwim tehni~kim i sredwim stru~nim {kolama ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj: 29/12). Za sve kandidate potrebno je radno iskustvo u struci od najmawe jedne godine. Kriterijumi koji se boduju prilikom utvr|ivawa liste kandidata za prijem u radni odnos su: a) vrijeme provedeno na evidenciji nezaposlenih lica koju vodi zavod za zapo{qavawe na podru~ju jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavqen, b) prosjek ocjena koji je kandidat ostvario tokom studirawa, v) rezultati ostvareni na intervjuu i testirawu, g) socijalni status i d) du`ina radnog sta`a. Uz prijavu na konkurs, u kojoj se obavezno mora navesti kontakt telefon, kandidati su du`ni dostaviti sqede}u dokumentaciju (ovjerene fotokopije): - diplomu o zavr{enom obrazovawu, - izvod iz mati~ne kwige ro|enih, - uvjerewe o dr`avqanstvu, - odgovaraju}i sertifikati (za radno mjesto pod rednim brojem 1.), - uvjerewe Zavoda za zapo{qavawe na podru~ju jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavqen o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, - uvjerewe visoko{kolske ustanove o prosje~noj ocjeni tokom studirawa, ako nije upisana u diplomi, - uvjerewe vaspitno-obrazovne ustanove, odnosno poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen o radnom sta`u iz kojeg se jasno vidi: vrsta posla, stepen stru~ne spreme i du`ina radnog sta`a po vrstama posla i fotokopiju radne kwi`ice i - rje{ewe nadle`nog centra za socijalni rad o utvr|enom statusu socijalno ugro`enog lica (ukoliko lice ima taj status), - ukoliko se kandidat nalazi u sqede}oj od nekih kategorija: dostaviti rje{ewe o statusu ~lana porodice poginulog borca VRS, rje{ewe o statusu ratnog vojnog invalida ili rje{ewe o statusu borca. Prijem radnika u radni odnos izvr{i}e se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u sredwoj {koli ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj: 45/12). Sa kandidatima koji ispuwavaju uslove u pogledu stru~ne spreme i koji uz prijavu na konkurs dostave svu tra`enu dokumentaciju, obavi}e se razgovor-intervju i testirawe. Intervju i testirawe kandidata }e se obaviti u prostorijama [kole, o ~emu }e se kandidati blagovremeno obavijestiti putem telefona. Svi kandidati }e biti obavije{teni o izboru kandidata u roku od osam dana od dana izvr{enog izbora. Kandidat koji bude izabran du`an je prije zasnivawa radnog odnosa dostaviti qekarsko uvjerewe nadle`ne zdravstvene ustanove o op{toj sposobnosti za rad i o psihi~koj i fizi~koj sposobnosti za rad sa u~enicima koje nije starije od 6 mjeseci. [kola }e za kandidata koji bude izabran prije zasnivawa radnog odnosa pribaviti uvjerewe o neosu|ivanosti. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavqivawa u dnevnim novinama "Glas Srpske". Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti li~no u Sekretarijat {kole ili po{tom na adresu: JU Medicinska {kola Bawaluka, Cetiwska br. 1. [kola ne preuzima obavezu vra}awa dokumentacije kandidatima koji ne budu izabrani, te isti mogu svoju dokumentaciju podi}i u kancelariji sekretara [kole, svakim radnim danom od 8 do 15 ~asova. JU O[ "VUK STEFANOVI] KARAYI]" BAWALUKA KONKURS za popunu upra`wenih radnih mjesta 1. Profesor/nastavnik razredne nastave sa radnim iskustvom............1 izvr{ilac na odre|eno vrijeme do povratka radnika sa bolovawa, a najdu`e do 30.6.2013. godine 2. Profesor/nastavnik tehni~kog obrazovawa sa radnim iskustvom....1 izvr{ilac puna norma, na odre|eno radno vrijeme do 30.6.2013. godine 3. Profesor/nastavnik tehni~kog obrazovawa sa radnim iskustvom.....1 izvr{ilac 4 ~asa sedmi~no, na odre|eno radno vrijeme do 30.6.2013. godine Pored op{tih uslova za zasnivawe radnog odnosa propisanih Zakonom o radu, kandidati treba da ispuwavaju i posebne uslove predvi|ene ~lanom 105, 106. odnosno 111. Zakona o osnovnom obrazovawu i vaspitawu ("Slu`beni glasnik Republike Srpske" broj 74/08) i ~lana 24. i 25. Zakona o izmjenama i dopunama zakona o osnovnom obrazovawu i vaspitawu ("Slu`beni glasnik Republike Srpske" broj 104/11) i uslove predvi|ene Pravilnikom o stru~nim profilima i zvawem nastavnika, stru~nih saradnika i vaspita~a ("Slu`beni glasnik Republike Srpske" broj 77/09 i 86/10) Kandidati su du`ni, uz prijavu na konkurs sa biografijom, dostaviti i dokumenta o ispuwavawu op{tih i posebnih uslova i to: 1. diplomu o zavr{enoj {koli 2. izvod iz mati~ne kwige ro|enih 3. uvjerewe o dr`avqanstvu 4. uvjerewe Republi~kog zavoda za zapo{qavawe o du`ini ~ekawa na posao, nakon sticawa odgovaraju}e stru~ne spreme 5. ovjerenu kopiju radne kwi`ice 6. uvjerewe izdato od visoko{kolske ustanove o prosjeku ocjena koji je kandidat ostvario tokom studirawa ili dodatak koji je izdat uz diplomu 7. rje{ewe o priznavawu statusa ~lana porodice poginulih boraca i RVI (ukoliko kandidat posjeduje navedeno Rje{ewe) 8. qekarsko uvjerewe o psihi~koj i fizi~koj sposobnosti za rad sa u~enicima (dostavqa naknadno kandidat koji bude izabran po konkursu, a prije zasnivawa radnog odnosa) 9. rje{ewe o utvr|enom statusu socijalno ugro`enog lica doneseno od nadle`nog centra za socijalni rad (ukoliko kandidat posjeduje navedeno Rje{ewe) 10. uvjerewe o neosu|ivanosti (pribavi}e se slu`benim putem za izabranog kandidata. NAPOMENA: u slu~aju da izabrani kandidat ne ispuwava uslove zbog smetwi prikazanih u gorwem uvjerewu {kola zadr`ava pravo izbora drugog kandidata ili jednog od ostalih kandidata sa liste). Svi dokumenti koje kandidat dostavi moraju biti originali ili ovjerene fotokopije. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavqivawa. Sa kandidatima }e se obaviti pismeni dio testa i intervju, koji je obavezan, te ukoliko kandidat ne pristupi pismenom dijelu ispita i intervjuu smatra}e se da je odustao od konkursa. Pismeni dio testa }e se obaviti u prostorijama {kole, a o terminu }e kandidati biti obavije{teni telefonskim putem. Intervju }e se dogovoriti sa kandidatima nakon pismenog dijela testa. Molbe sa dokumentima slati na adresu JU O[ "Vuk S. Karayi}", Save Kova~evi}a bb, Bawaluka. Uz predwe treba jo{ dostaviti: 1. Izvod iz mati~ne kwige ro|enih, 2. Uvjerewe suda o neosu|ivanosti, 3. Uvjerewe o dr`avqanstvu. Konkurs je otvoren 8 dana od dana objavqivawa. Prijave sa dokazima o ispuwavawu uslova konkursa, u navedenom roku, dostaviti na adresu ove {kole. SREDWO[KOLSKI CENTAR "GEMIT-APEIRON" BAWALUKA PERE KRECE 13 Kontakt telefon: 051/247-986 KONKURS za prijem radnika na odre|eno vrijeme 1. Prof. fizike – 20 ~asova (puna norma), do zavr{etka nastave u drugom polugodi{tu ......................................................................1 izvr{ilac, Uslovi konkursa: Kandidat pored op{tih uslova potrebnih za zasnivawe radnog odnosa propisanih Zakonom o radu – Pre~i{}eni tekst ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj: 55/07), treba da ispuwava i posebne uslove propisane ~lanom 75. Zakona o sredwem obrazovawu i vaspitawu ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj: 74/08, 106/09 i 104/11) i Pravilnika o vrsti sredwe stru~ne spreme nastavnika i stru~nih saradnika u sredwim tehni~kim i sredwim stru~nim {kolama ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj: 29/12). Prijem u radni odnos izvr{i}e se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u sredwoj {kolama ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj: 45/07). Uz prijavu kandidati du`ni su prilo`iti: - Diplomu o ste~enoj stru~noj spremi; - Izvod iz mati~ne kwige ro|enih; - Uvjerewe o dr`avqanstvu; - Uvjerewe ili potvrdu o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica izdato od strane Zavoda za zapo{qavawe na podru~ju lokalne samouprave gdje je kandidat prijavqen; - Uvjerewe o prosje~noj ocjeni tokom studirawa izdato od strane visoko{kolske ustanove; - Rje{ewe ukoliko je utvr|en status socijalno ugro`enog lica izdato od strane Centra za socijalni rad; - Uvjerewe o ukupnom radnom sta`u u vaspitnoobrazovnoj ustanovi i van we ili ovjerena fotokopija radne kwi`ice. Uvjerewe treba da sadr`i sqede}e podatke: 1. vrsta posla, 2. stepen stru~ne spreme, 3. du`ina ostvarenog radnog sta`a. Ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme potrebno je prera~unati u puno radno vrijeme. Sva dokumenta se dostavqaju u originalu ili ovjerenoj kopiji. Qekarsko uvjerewe o psihi~koj i fizi~koj sposobnosti za rad sa u~enicima (ne starije od 6 mjeseci) i uvjerewe o neosu|ivanosti dostavqa se nakon izbora kandidata na konkursu, a prije zasnivawa radnog odnosa. Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu S[C "Gemit-Apeiron", Pere Krece 13, 78000 Bawaluka. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavqivawa. Kandidati koji ispuwavaju uslove konkursa bi}e obavije{teni putem telefona o vremenu testirawa i davawa intervjua.

JU O[ "BRANISLAV NU[I]" SRPSKE TOPLICE - BAWALUKA Tel. 412-022 KONKURS 1. Nastavnik/profesor biologije za 4 ~asa sedmi~no na neodre|eno vrijeme, 2. Nastavnik/profesor hemije za 6 ~asova sedmi~no na neodre|eno vrijeme. Kandidat treba ispuwavati op{te i posebne uslove, propisane Zakonom o radu ("Sl. glasnik RS", broj: 55/07) i Zakonom o osnovnom obrazovawu i vaspitawu ("Sl. glasnik RS", broj 74/08) Posebni uslovi: 1. Vi{a ili visoka {kolska sprema odgovaraju}eg smjera, 2. Polo`en stru~ni ispit i 3. Psihofizi~ki zdrav-a. Za sve predwe, uz prijavu na konkurs, dostaviti odgovaraju}e dokaze i to originale ili ovjerene fotokopije, osim qekarskog uvjerewa koje je du`an dostaviti samo izabrani kandidat, o ~emu }e biti blagovremeno obavije{ten. Qekarsko uvjerewe ne mo`e biti starije od 6 mjeseci. Uz navedeno kandidati su du`ni dostaviti i slijede}e: 1. Uvjerewe ili potvrdu Republi~kog zavoda za zapo{qavawe o du`ini ~ekawa na zaposlewe nakon sticawa odre|ene {kolske spreme, ako je na evidenciji nezaposlenih; 2. Uvjerewe ili potvrdu o du`ini dosada{weg radnog sta`a od poslodavca kod kojeg je bio-la zaposlen-a i to u obrazovawu i van obrazovawa (u prosvjeti i van prosvjete); 3. Potvrdu fakulteta o prosjeku ocjena tokom studija; 4. Odluku, rje{ewe, uvjerewe, potvrdu, i sl.) o progla{ewu tehnolo{kim vi{kom; 5. Rje{ewe nadle`nog organa o priznatom statusu borca VRS, RVI, odnosno ~lana porodice poginulog borca; 6. Posqedwe rje{ewe ili odluku o prestanku radnog odnosa, s napomenom da taj radni odnos nije prestao krivicom tog kandidata.

filijala PRIJEDOR
GIMNAZIJA "PETAR KO^I]" NOVI GRAD Dositeja Obradovi}a 6 Tel. 052/ 751-172 Broj: 01-1/13. Datum: 10.1.2013. KONKURS 1. Profesor matematike -1 izvr{ilac – do 31.8.2013. god; 2. Profesor fizike – 2 izvr{ioca – na neodre|eno radno vrijeme; 3. Profesor hemije - 1 izvr{ilac (za 8 ~asova u nastavi) - do 31.8.2013. god. Op{ti i posebni uslovi za prijem u radni odnos Prijavqeni kandidati treba da, osim uslova utvr|enih Zakonom o radu, ispuwavaju i uslove propisane ~lanom 75. Zakona o sredwem obrazovawu i vaspitawu ("Sl. gl. RS", br: 74/08, 106/09 i 104/11), i Pravilnika o vrsti stru~ne spreme nastavnika i stru~nih saradnika u gimnaziji ("Sl. gl. RS" br. 4/93.), kao i uslove iz Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos ("Sl. gl. RS" br. 45/12.). Potrebno je da kandidati ispuwavaju sqede}e uslove:

OGLASI
a) imaju odgovaraju}i nivo obrazovawa – zavr{en prvi ciklus studijskog programa i stru~no zvawe u odre|enoj oblasti ili ekvivalent; b) imaju qekarsko uvjerewe od nadle`ne zdravstvene ustanove, o psihi~koj i fizi~koj sposobnosti za rad sa u~enicima; v) nisu osu|ivani pravosna`nom presudom za krivi~na djela u~iwena protiv dostojanstva li~nosti, morala, slu`bene du`nosti, polnog integriteta, zlostavqawa djeteta, polnog i drugog nasiqa nad djetetom ili maloqetnim licem. Uz prijavu na raspisani konkurs (sa biografijom), kandidati obavezno dostavqaju sqede}a dokumenta ili ovjerene fotokopije: 1. Diplomu o zavr{enom visokom obrazovawu; 2. Rodni list; 3. Uvjerewe o dr`avqanstvu; 4. Qekarsko uvjerewe o psihofizi~koj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa u~enicima (dostavqaju samo odabrani kandidati po konkursu, a prije zasnivawa radnog odnosa); 5. Uvjerewe od nadle`nog okru`nog suda kojim se potvr|uje da protiv kandidata nije potvr|ena optu`nica niti je izre~ena nepravosna`na presuda za krivi~na djela u~iwena protiv dostojanstva li~nosti, morala, slu`bene du`nosti, polnog integriteta, zlostavqawa djeteta, polnog i drugog nasiqa nad djetetom ili maloqetnim licem. U skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u sredwoj {koli ("Sl. gl.RS" br.45/12.) bi}e vr{eno bodovawe kandidata, po utvr|enim kriterijumima. Ukoliko ispuwava op{te uslove, u radni odnos bi}e primqen kandidat koji ostvari najve}i broj bodova utvr|enih pomenutim Pravilnikom. Kandidati, uz obaveznu dokumentaciju, treba da dostave i: - Dokaz o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, u formi uvjerewa ili potvrde, izdate od Zavoda za zapo{qavawe na podru~ju jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavqen; - Dokaz o prosje~noj ocjeni tokom studirawa, u formi uvjerewa izdatog od strane visoko{kolske ustanove ili dodatkom na diplomi o zavr{enom obrazovawu; - Dokaz o statusu socijalno ugro`enog lica, pod uslovom da posjeduje rje{ewe o statusu socijalno ugro`enog lica, izdatog od strane nadle`nog centra za socijalni rad; - Dokaz o ostvarenom radnom sta`u (ukoliko ima radnog sta`a), u formi uvjerewa izdatog od strane vaspitno-obrazovne ustanove ili uvjerewe o radnom sta`u izvan vaspitno-obrazovne ustanove u kojoj je radni sta` ostvaren iz koga se jasno vidi: a) vrsta posla, b) stepen stru~ne spreme, v) du`ina ostvarenog radnog sta`a po vrstama posla, Kandidat dostavqa i ovjerenu fotokopiju radne kwi`ice. - Uvjerewe o neosu|ivanosti, od strane nadle`nog centra javne bezbjednosti (prema mjestu ro|ewa kandidata), zatra`i}e [kola, nakon {to kandidat bude izabran, a prije zasnivawa radnog odnosa. - Dostavqena dokumenta ne mogu biti starija od 6 mjeseci. Ugovor o radu po~iwe te}i od dana prijema. Oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavqivawa Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzimati u razmatrawe. Dokumentacija poslata uz prijavu na konkurs se ne vra}a. Prijave na konkurs dostaviti na adresu {kole: Dositeja Obradovi}a 6, 79220 Novi Grad, preporu~eno ili direktno u {kolu. REPUBLIKA SRPSKA GIMNAZIJA "SVETI SAVA" PRIJEDOR Broj: ___________/13. Datum: 10.1.2013. Na osnovu ~lanova 75. i 76. Zakona o sredwem obrazovawu i vaspitawu ("Sl. glasnik RS" 74/08, 106/09 i 104/11), ~lana 9 Pravilnika o unutra{woj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Gimnazije "Sveti Sava" Prijedor, i ~lanova 1, 2. i 3. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u sredwoj {koli ("Sl. glasnik RS" 45/12), direktor Gimnazije "Sveti Sava" Prijedor r a s p i s u j e: KONKURS za prijem radnika na upra`weno radno mjesto 1. Profesor hemije, na neodre|eno vrijeme – 1 izvr{ilac, na 12 ~asova hemije u {kolskoj 2012/13. godini. 2. Profesor ruskog jezika, na neodre|eno vrijeme – 1 izvr{ilac, na 8 ~asova ruskog jezika u {kolskoj 2012/13. godini. 3. Profesor fizike, na odre|eno vrijeme – 1 izvr{ilac, na 4 ~asa fizike, do 30.6.2013. godine. 4. Radni odnos se zasniva po okon~awu konkursnog postupka, prema Pravilniku o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u sredwoj {koli ("Sl. glasnik RS" 45/12). I Op{ti i posebni uslovi - Pored op{tih uslova propisanih Zakonom o radu - Pre~i{}eni tekst ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj: 55/07), kandidati treba da ispuwavaju i posebne uslove propisane ~lanom 75. Zakonom o sredwem obrazovawu i vaspitawu ("Slu`beni glasnik Republike Srpske" broj: 74/08,106/09 i 104/11) i Pravilnikom o vrsti stru~ne spreme nastavnika i stru~nih saradnika u Gimnaziji ("Sl. glasnik" 11/93). II Potrebna dokumenta (kao dokaz o ispuwavawu op{tih i posebnih uslova): - izvod iz mati~ne kwige ro|enih, - uvjerewe o dr`avqanstvu, - diploma o zavr{enom visokom obrazovawu VII stepen ili ekvivalent (4-godi{wi studij, 240 ECTS), - uvjerewe o prosjeku ocjena tokom studirawa, sa izra~unatim prosjekom ocjena, - ukoliko je kandidat prijavqen ili je bio prijavqen na Zavodu za zapo{qavawe prilo`iti uvjerewe o provedenom vremenu na evidenciji Zavoda za zapo{qavawe, - ukoliko je kandidat radio ili radi, kopirati radnu kwi`icu (izvod o radnom statusu) i donijeti uvjerewe poslodavca o radnom sta`u u kojem je precizirano: vrsta posla, stepen stru~ne spreme i du`ina ostvarenog radnog sta`a po vrstama posla, - ukoliko je kandidat primalac stalne socijalne pomo}i, donijeti potvrdu Centra za socijalni rad da je socijalno ugro`en, - ukoliko se nalazi u nekoj od sqede}ih kategorija, donijeti potvrdu: rje{ewe o statusu ~lana porodice poginulog borca Vojske Republike Srpske, rje{ewe o statusu ratnog vojnog invalida, rje{ewe o statusu borca. U skladu sa dopisima Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, broj: 07.020/610-187/11 od 18.2.2011. godine i 07.020/059-56/12 od 20.1.2012, kandidat prilikom prijema u radni odnos dostavqa qekarsko uvjerewe a uvjerewe o neosu|ivanosti zatra`i}e vaspitno-obrazovna ustanova koja prima radnika u radni odnos nakon {to kandidat bude izabran putem konkursa a prije zasnivawa radnog odnosa. Prilo`ena dokumenta kao dokaz o ispuwavawu op{tih i posebnih uslova moraju biti originali ili ovjerene kopije. Prijave sa dokazima o ispuwavawu uslova konkursa dostaviti iskqu~ivo u zatvorenoj koverti sa naznakom "za konkurs/predmet (na koji se konkuri{e)– ne otvarati", dostaviti li~no ili putem po{te na adresu: Komisija za izbor, Gimnazija "Sveti Sava" Prijedor, Ul. Nikole Pa{i}a br. 6. Na koverti obavezno navesti ime, prezime i adresu kandidata. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatrawe. III Konkurs je otvoren 8 dana od dana objavqivawa u dnevnim novinama "Glas Srpske". OP[TINA NOVI GRAD O[ "BRANKO ]OPI]" DOWI AGI]I 79228 D. Agi}i Tel. 052 485-267 e-mail: os042@prijedor.com Broj: 438/2012 Datum: 11.1.2013. godine Na osnovu ~lana 105. i 114. Zakona o osnovnom obrazovawu i vaspitawu ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj: 74/08 , 71/09 i 104/11), direktor {kole r a s p i s u j e: KONKURS za popunu upra`wenih radnih mjesta 1. Profesor razredne nastave, do kraja {kolske godine 2012/2013. Uslovi: Pored op{tih uslova predvi|enih Zakonom o radu, kandidati moraju da ispuwavaju i posebne uslove predvi|ene Zakonom o osnovnom obrazovawu i vaspitawu i Pravilnikom o stru~nim profilima i zvawima nastavnika, stru~nih saradnika i vaspita~a u osnovnoj {koli ("Slu`beni glasnik Republike Srpske" broj 77/09). Uz prijavu na konkurs kandidati su du`ni dostaviti originale ili ovjerene kopije sqede}ih dokumenata: 1. Diplomu o zavr{enom fakultetu, 2. Izvod iz Mati~ne kwige ro|enih 3. Uvjerewe o dr`avqanstvu, 4. Uvjerewe ili potvrda od Zavoda za zapo{qavawe na podru~ju jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavqen o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica ako se lice nalazi na evidenciji zavoda, 5. Uvjerewe izdato od visoko{kolske ustanove ili dodatak diplomi o prosje~noj ocjeni tokom studirawa, 6. Rje{ewe o utvr|enom statusu Socijalno ugro`enog lica doneseno od nadle`nog Centra za socijalni rad, ukoliko kandidat ima navedeno rje{ewe, 7. Uvjerewe o radnom sta`u izdato od poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen ili ovjerena kopija radne kwi`ice (za stru~nu spremu tra`enu konkursom). Qekarsko uvjerewe o psihi~koj, fizi~koj i zdravstvenoj sposobnosti i uvjerewe da pravosna`nom presudom nisu osu|eni za krivi~na djela za koja je izre~ena kazna u trajawu du`em od {est mjeseci, izabrani kandidat }e dostaviti naknadno, prije potpisivawa Ugovora o radu. Kandidati koji ispuwavaju uslove konkursa bi}e pozvani na intervju. Prijem kandidata u radni odnos vr{i}e se na osnovu Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u Osnovnoj {koli ("Slu`beni glasnik RS", broj: 45/12). Dokumenti prilo`eni uz prijavu na Konkurs ne}e se vra}ati kandidatima. Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavqivawa preko Zavoda za zapo{qavawe Republike Srpske u dnevnom listu "Glas Srpske". Rok stupawa na rad nastavnika je 21.1.2013. godine. Prijave i dokaze o ispuwavawu uslova konkursa dostaviti po{tom na adresu Osnovna {kola "Branko ]opi}" Dowi Agi}i bb, Novi Grad sa naznakom "Za konkurs za popunu upra`wenog radnog mjesta" ili li~no Sekretaru {kole. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. JU MUZI^KA [KOLA "SAVO BALABAN" PRIJEDOR Broj: 0601-02 /13 Prijedor, 11.1.2013. g. tel: 052 240-090 ili 052 240-091 Na osnovu ~lana 114. Zakona o osnovnom obrazovawe i vaspitawu i ~lana 76. Zakona o sredwem obrazovawu i vaspitawu ("Sl. gl. RS" br.74/08), Pravilnika o stru~nim profilima i zvawima nastavnika, stru~nih saradnika i vaspita~a ("Sl. gl. RS br. 77/09 i 91/09) i ~lana 4. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj i sredwoj {koli ("Sl. gl. RS" br.45/12) direktor {kole objavquje: KONKURS za popunu upra`wenih radnih mjesta 1. Profesor fizike 2 ~asa nedeqno na neodre|eno vrijeme 2. Profesor violine 1 izvr{ilac na odre|eno vrijeme do 30. juna 2013 3. Profesor harmonike 1 izvr{ilac za 18 ~asova na odre|eno vrijeme do 30. juna 2013. god. Uslovi: Pored op{tih uslova utvr|enih Zakonom o osnovnom i sredwem obrazovawu i vaspitawu ("Sl. glasnik RS" br. 74/08) i Pravilnika o vrsti stru~ne spreme nastavnika i stru~nih saradnika ("Sl. gl. RS" br. 49/08 i 77/09), kandidati treba da ispuwavaju i posebne uslove utvr|ene Zakonom o osnovnoj i sredwoj {koli. Posebni uslovi: Kandidat pod red. br.1. - Profesor fizike Kandidat pod red.br. 2. - Diplomirani muzi~ar violinista Kandidat pod red.br. 3. - Diplomirani muzi~ar akordeonista Uz prijavu kandidati su du`ni prilo`iti: - ovjerenu kopiju diplome, - uvjerewe o dr`avqanstvu, - izvod iz mati~ne kwige ro|enih, - uvjerewe o polo`enom stru~nom ispitu, - qekarsko uvjerewe o psihi~koj, fizi~koj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa u~enicima, (kandidati koji budu izabrani pre po~etka rada), - uvjerewe nadle`nog suda o ne vo|ewu krivi~nog postupka, - uvjerewe o neosu|ivavanosti, - uvjerewe ili potvrdu o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih koju izdaje Zavod za zapo{qavawe, - uvjerewe o prosje~noj ocjeni koje je kandidat ostvario tokom studirawa, - uvjerewe o ostvarenom radnom sta`u, - rje{ewe o utvr|enom statusu socijalno ugro`enog lica (ukoliko je kandidatu takav status utvr|en) doneseno od strane Centra za socijalni rad NAPOMENA: Sa svim kandidatima }e se obaviti intervju, o ~emu }e biti blagovremeno obavije{teni. Nepotpune i neblagovremene prijave se ne}e razmatrati. Prijave sa potpunom dokumentacijom slati na adresu: JU Muzi~ka {kola "Savo Balaban" Prijedor Branislava Nu{i}a br. 9 52101 Prijedor Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavqivawa u "Glasu Srpske". REPUBLIKA SRPSKA MEDICINSKO-TEHNOLO[KA I GRA\EVINSKA [KOLA PRIJEDOR Dana, 11.1.2013. Broj: 24 . /13. Direktor, Medicinsko-tehnolo{ke i gra|evinske {kole u Prijedoru, a u skladu sa ~lanom 76. Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o sredwem obrazovawu i vaspitawu "Sl. glasnik RS", broj 104 od 21.10.2011. godine , i ~lana 4. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos ("Sl. glasnik RS", broj:45/12) direktor, Medicinsko-tehnolo{ke i gra|evinske {kole dana, 11.1.2013. godine Raspisuje KONKURS za upra`weno radno mjesto i to: 1. Profesor matematike za 12 ~asova na neodre|eno vrijeme. 2. Mr farmacije za 11 ~asova (stru~ni predmeti) do povratka radnika sa porodiqskog bolovawa.

GLAS SRPSKE srijeda, 16. januar 2013. 39
Uslovi konkursa: Pored op{tih uslova, propisanih Zakonom o radu, kandidati treba da ispuwavaju i uslove iz ~lana 75. Zakona osredwem obrazovawu i vaspitawu ("Slu`beni glasnik RS", broj:74/08, 106/09 i 104/11) i Pravilnika o vrsti stru~ne spreme nastavnika i saradnika u ("Slu`beni glasnik RS", br. 11/93). Kao i uslove iz Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos ("Slu`beni glasnik RS", broj 45/12) Uz prijavu kandidati su du`ni prilo`iti sqede}a dokumenta: 1. Kratku biografiju, 2. Dokaz o stru~noj spremi, 3. Izvod iz mati~ne kwige ro|enih 4. Uvjerewe o dr`avqanstvu 5. Uvjerewe o nevo|ewu krivi~nog postupka 6. Uvjerewe o ili potvrdu o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koju izdaje Zavod za zapo{qavawe na podru~ju jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavqen, 7. Uvjerewe o prosje~noj ocjeni tokom studija koju izdaje visoko{kolska ustanova ili je dodatak diplomi. 8. Rje{ewe nadle`nog Centra za socijalni rad o utvr|enom statusu socijalno ugro`enog lica ukoliko se nalazi na evidenciji Centra. 9. Uvjerewe o ostvarenom radnom sta`u izdato od strane obrazovno vaspitne ustanove u kojoj je sta` ostvaren ili od strane poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen ili ovjerena kopija radne kwi`ice. Napomena: Qekarsko uvjerewe o psihi~koj i fizi~koj sposobnosti za rad sa u~enicima kandidati dostavqaju nakon {to budu odabrani na konkurs, a prije zasnivawa radnog odnosa. Tako|e uvjerewe o neosu|ivanosti {kola }e zatra`iti slu`benim putem od nadle`ne ustanove nakon {to kandidat bude izabran, a prije zasnivawa radnog odnosa. O vremenu i mjestu testirawa i intervjua svi kandidati koji ispuwavaju uslove konkursa bi}e blagovremeno obavije{teni. Nepotpune i neblagovremene prispjele prijave se ne}e uzimati u razmatrawe. Konkurs je otvoren 8 dana od dana objavqivawa. Sve prijave dostaviti na adresu: Medicinsko-tehnolo{ka i gra|evinska {kola, Nikole Pa{i}a br. 4. Prijedor

filijala DOBOJ
O[ "PETAR PETROVI] WEGO[" TESLI] Tel: 053/411-362 E-mail: os094@teol.net KONKURS za popunu upra`wenog radna mjesta Na odre|eno vrijeme: 1. Nastavnik razredne nastave (do 30.6.2013. god.) .......................................................................1 izvr{ilac Na neodre|eno vrijeme: 1. Sekretar {kole ....................................1 izvr{ilac 1. Op{ti uslovi: Op{ti uslovi koje kandidati trebaju ispuniti za navedena radna mjesta su propisani Zakonom o radu, ~lanom 105, 106. i 123. Zakona o osnovnom obrazovawu i vaspitawu ("Slu`beni glasnik Republike Srpske" broj: 74/08, 71/09 i 104/11) i ~lanom 7, 8. i 9. Pravilnika o kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnim {kolama ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj: 45/12). 2. Posebni uslovi: I Za radno mjesto pod ta~kom 1. nastavnik razredne nastave: - radno iskustvo na poslovima nastavnika razredne nastave II Za radno mjesto pod ta~kom 2. sekretar {kole: - radno iskustvo na poslovima sekretara osnovne {kole. Qekarsko uvjerewe i uvjerewe o neka`wavawu dostavqa onaj kandidat koji bude primqen u radni odnos. Prijave sa potrebnim dokumentima slati na adresu: O[ "Petar Petrovi} Wego{", Tesli}, Kara|or|eva br. 19, 74270 Tesli}, sa naznakom "Za konkurs". Svi kandidati koji se jave na javni konkurs raspisan pod ta~kom 1. i 2. a ispuwavaju konkursom tra`ene op{te i posebne uslove, du`ni su 28.1.2013. godine u 17 ~asova da se jave u prostorije O[ "Petar Petrovi} Wego{", radi testirawa i intervjua. Neblagovremene i nepotpune prijave se ne}e razmatrati. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavqivawa u "Glasu Srpske": JU UGOSTITEQSKA I TRGOVINSKA [KOLA CARA DU[ANA BR. 18 74000 DOBOJ KONKURS o prijemu radnika Na odre|eno vrijeme: 1. Profesor hemije ili diplomirani in`ewer tehnologije za predmet Poznavawe robe

40 srijeda, 16. januar 2013. GLAS SRPSKE
(14 ~asova) .................................................1 izvr{ilac (do 31.8.2013. godine) Pored op{tih uslova predvi|enih Zakonom o radupre~i{}eni tekst ("Slu`beni glasnik Republike Srpske" broj 55/07), kandidat treba da ispuwava i uslove iz Pravilnika o vrsti stru~ne spreme nastavnika i saradnika u sredwim tehni~kim i sredwim stru~nim {kolama ("Slu`beni glasnik Republike Srpske" broj 29/12"). Uz prijavu kandidati su du`ni dostaviti: 1. Diplomu o ste~enoj stru~noj spremi, 2. Izvod iz mati~ne kwige ro|enih, 3. Uvjerewe o dr`avqanstvu, 4. Uvjerewe Zavoda za zapo{qavawe na podru~ju jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavqen o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica nakon sticawa stru~ne spreme tra`ene konkursom, 5. Uvjerewe visoko{kolske ustanove ili dodatak diplomi o prosje~noj ocjeni tokom studirawa, 6. Rje{ewe Centra za socijalni rad o utvr|enom statusu socijalno ugro`enog lica ukoliko kandidat ima navedeni status, 7. Qekarsko uvjerewe o psihofizi~koj i fizi~koj sposobnosti za rad sa u~enicima (kandidat }e naknadno dostaviti, ukoliko bude izabran, odnosno primqen u radni odnos), 8. Lice koje je pravosna`nom presudom osu|ivano na krivi~na djela u~iwena protiv dostojanstva li~nosti, morala, slu`bene du`nosti, trgovine qudima, zlostavqawa djeteta, polnog i drugog nasiqa nad djetetom ili maloqetnim licem ne mogu obavqati rad u {koli, a dokaz o neka`wavawu pribavi}e {kola za izabranog kandidata prije zasnivawa radnog odnosa. Nepotpune i neblagovremene prijave kao i prijave kandidata koji ne ispuwavaju uslove konkursa ne}e se razmatrati, odnosno kao takve se vra}aju kandidatima. Testirawe kandidata koji ispuwavaju uslove predvi|ene konkursom, obavi}e se 24.1.2013. godine u 12 ~asova, a nakon toga obavi}e se intervju u prostorijama {kole. Svi dokumenti se dostavqaju u originalu ili ovjerene kopije na adresu {kole, Ulica Cara Du{ana broj 18 Doboj. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od objavqivawa u "Glasu Srpske". O[ "IVO ANDRI]" \ULI]I BB 74270 TESLI] Tel: 053/420-484 E-mail: os098@teol.net KONKURS za upra`weno radno mjesto Na odre|eno vrijeme: 1. Nastavnik engleskog jezika - puna norma .......................................................................1 izvr{ilac (do povratka radnika sa bolovawa) Pored op{tih uslova predvi|enih Zakonom o radu, kandidat treba da ispuwava posebne uslove predvi|ene ~lanom 105. i 107. Zakona o osnovnom obrazovawu i vaspitawu ("Slu`beni glasnik Republike Srpske" broj 74/08, 71/09 i 104/11). Pravilnika o stru~nim profilima i zvawima nastavnika, stru~nih saradnika i vaspita~a ("Slu`beni glasnik Republike Srpske" broj 77/08, i 86/10) i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj {koli ("Slu`beni glasnik Republike Srpske" broj 45/12). Sa kandidatima }e se obaviti intervju i pismeni dio testa, koji je obavezan za sve kandidate a isti }e se obaviti u prostorijama {kole dana 29.1.2013. godine sa po~etkom u 12 ~asova. Ukoliko kandidat ne pristupi zakazanom intervjuu i pismenom dijelu testa smatra}e se da je odustao od konkursa. Konkurs ostaje otvoren osam dana od objavqivawa u sredstvima informisawa. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatrawe. O[ "SVETI SAVA" KAKMU@ 74317 PETROVO Tel: 053/252-030 E-mail:os122@teol.net KONKURS za upra`wena radna mjesta Na odre|eno vrijeme: 1. Profesor ili nastavnik matematike i fizike .......................................................................1 izvr{ilac (do zavr{etka nastave u {kolskoj 2012/2013. godini - rad u PO) 2. Profesor ili nastavnik srpskog jezika - nepuna norma............................................................1 izvr{ilac (do zavr{etka nastave u {kolskoj 2012/2013. godini - rad u PO) - Sa radnim iskustvom Op{ti i posebni uslovi za prijem u radni odnos Uslovi konkursa: 1. Da kandidati ispuwavaju op{te uslove u skladu sa Zakonom o osnovnom obrazovawu i vaspitawu i Pravilnikom o vrsti stru~ne spreme nastavnika i stru~nih saradnika u osnovnoj {koli. 2. Prijave sa dokumentima: - ovjerena kopija diplome, - rodni list ili ovjerena kopija li~ne karte, - uvjerewe o dr`avqanstvu, - uvjerewe da nije osu|ivan pravosna`nom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora (ne starije od 6 mjeseci), - qekarsko uvjerewe (dostavqa kandidat koji bude izabran), - uvjerewe o neka`wavawu (kandidat dostavqa po prijemu u radni odnos). Kandidati su du`ni dostaviti dokumenta utvr|ena pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj {koli ("Slu`beni glasnik Republike Srpske" broj 45/12) i to: 1. Uvjerewe ili potvrdu Republi~kog Zavoda za zapo{qavawe o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, nakon sticawa odgovaraju}e {kolske spreme, gdje je kandidat prijavqen, 2. Uvjerewe o prosje~noj ocjeni tokom studirawa izdatoj od visoko{kolske ustanove ili dodatak uz diplomu, 3. Rje{ewe o utvr|enom statusu socijalno ugro`enog lica donesenog od nadle`nog Centra za socijalni rad (ako kandidat ima utvr|en status), 4. Uvjerewe o du`ini radnog sta`a izdato od strane vaspitno-obrazovne ustanove ili poslodavca gdje je sta` ostvaren-kopija radne kwi`ice. Sa kandidatima }e se obaviti intervju i pismeni dio testa utvr|en Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj {koli ("Slu`beni glasnik Republike Srpske" broj 45/12) dana 28.1.2013. godine u 13 ~asova u prostorijama osnovne {kole "Sveti Sava" Kakmu`. Ukoliko kandidat ne pristupi zakonskom intervjuu i pismenom testu, smatra}e se da je odustao od konkursa. Kandidati koji ne budu izabrani dokumentaciju podi`u li~no u upravi {kole a {kola nema obavezu vra}awa kopija dokumenata. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavqivawa. Potrebnu dokumentaciju (sa naznakom "Za konkurs") dostaviti na sqede}u adresu: O[ "Sveti Sava" Kakmu`, 74317 Petrovo. OKRU@NI SUD U DOBOJU ULICA SVETOG SAVE BROJ 22 74000 DOBOJ JAVNI KONKURS za prijem u radni odnos Na neodre|eno vrijeme: 1. Vi{i stru~ni saradnik.......................1 izvr{ilac 1. Opis poslova radnog mjesta - poma`e sudijama u prou~avawu i pripremawu predmeta, - vr{i analizu pravnih pitawa, - pismeno izra|uje nacrte sudskih odluka pod nadzorom sudije - predsjednika vije}a, - vr{i poslove pra}ewa i prou~avawa sudske prakse i - obavqa i druge stru~ne poslove pod nadzorom i po uputstvima predsjednika suda, sudija i sekretara suda. Op{ti uslovi: - da je dr`avqanin BiH, - da je punoqetan, - da ima op{tu zdravstvenu sposobnost, - da nije osu|ivan za krivi~no djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmawe {est mjeseci ili za ka`wivo djelo koje ga ~ini nepodobnim za obavqawe poslova u dr`avnim organima, - da nije otpu{ten iz dr`avnih organa kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavqivawa konkursa. Posebni uslovi: - Zavr{en pravni fakultet, - polo`en pravosudni ispit, - tri godine radnog iskustva na pravnim poslovima. Uz prijavu na javni konkurs kandidati su du`ni prilo`iti dokaze o ispuwavawu op{tih uslova (uvjerewe o dr`avqanstvu, rodni list) i dokaze o ispuwavawu posebnih uslova (diplomu o zavr{enoj {koli, prosjek ocjena, uvjerewe o polo`enom pravosudnom ispitu i dokaz o radnom iskustvu). Izabrani kandidat dostavqa nakon sprovedenog javnog konkursa a prije zasnivawa radnog odnosa uvjerewe o op{toj zdravstvenoj sposobnosti, izjavu da nije otpu{ten iz dr`avnih organa kao rezultat disciplinske mjere i uvjerewe o nevo|ewu krivi~nog postupka. Dokumentacija uz prijavu mora biti originalna ili ovjerena kopija. Kandidate koji ispuwavaju op{te i posebne uslove iz javnog konkursa Komisija za radne odnose }e pismeno pozvati na razgovor. Javni konkurs }e biti objavqen u dnevnom listu "Glas Srpske" i na internet stranici ovog suda www.oksud-doboj.pravosudje.ba a rok za podno{ewe prijave je 15 dana od dana objavqivawa. Prijave za u~e{}e na javnom konkursu podnose se na propisanom obrascu-Prijava na javni konkurs koja se nalazi u prostorijama suda i na internet stranici ovog suda www.oksud-doboj.pravosudje.ba. Prijave sa dokazima o ispuwavawu uslova slati na adresu: Okru`ni sud u Doboju, ulica Svetog Save broj 22. Prijave koje nisu podnesene na propisanom obrascu, nepotpune i neblagovremene ne}e biti uzete u razmatrawe. O[ "VASO PELAGI]" CENTAR broj 518 74256 PELAGI]EVO Tel: 054/810-006 E-mail:os152@teol.net KONKURS za izbor nastavnika za ~asove preko nastavne norme Na odre|eno vrijeme: 1. Nastavnik matematike - 4 ~asa sedmi~no .......................................................................1 izvr{ilac (do 30.6.2013. godine) 2. Nastavnik hemije - 2 ~asa sedmi~no .......................................................................1 izvr{ilac (do 30.6.2013. godine) Uslovi konkursa: 1. Kandidati treba da ispuwavaju uslove iz ~lana 102. Zakona o osnovnom obrazovawu i vaspitawu ("Slu`beni glasnik Republike Srpske" broj 74/08, 71/09 i 104/11) i Pravilnika o vrsti stru~ne spreme za nastavnike. 2. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavqivawa a nastavnici se primaju na odre|eno vrijeme do 30.6.2013. godine. 3. Prijave na konkurs sa kompletnom dokumentacijom, u skladu sa Zakonom o radu i Zakonom o osnovnom obrazovawu i vaspitawu RS, dostaviti na adresu {kole: O[ "Vaso Pelagi}" Pelagi}evo, Centar broj 518, 76256 Pelagi}evo. JU O[ "VUK KARAYI]" 74265 VITKOVCI Tel: 053/694-439 E-mail:os119@spinter.net KONKURS za popunu upra`wenog radnog mjesta Na odre|eno vrijeme: 1. Nastavnik demokratije i qudskih prava - 1 ~as sedmi~no ......................................................1 izvr{ilac (do 30.6.2013. godine) Uslovi: Pored op{tih uslova predvi|enih Zakonom o radu, kandidati moraju ispuwavati i posebne uslove predvi|ene Zakonom o osnovnom obrazovawu i vaspitawu ("Slu`beni glasnik Republike Srpske" broj 74/08, 71/09 i 104/11) i Pravilnikom o stru~nim profilima i zvawima nastavnika, stru~nih saradnika i vaspita~a u osnovnoj {koli ("Slu`beni glasnik Republike Srpske" broj 77/09) kao i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj {koli ("Slu`beni glasnik Republike Srpske" broj 45/12). Uz prijavu na konkurs kandidati su du`ni dostaviti originalne ili ovjerene kopije sqede}ih dokumenata: 1. diploma o zavr{enom fakultetu, 2. izvod iz mati~ne kwige ro|enih, 3. uvjerewe o dr`avqanstvu, 4. uvjerewe ili potvrda Zavoda za zapo{qavawe na podru~ju jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavqen o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, 5. uvjerewe izdato od visoko{kolske ustanove ili dodatak diplomi o prosje~noj ocjeni tokom studirawa, 6. rje{ewe o utvr|enom statusu socijalno ugro`enog lica doneseno od nadle`nog Centra za socijalni rad, ukoliko kandidat ima navedeno rje{ewe, 7. uvjerewe o radnom sta`u izdato od poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen ili kopija radne kwi`ice (poslije sticawa diplome Prvog ciklusa studija). Qekarsko uvjerewe o psihofizi~koj i fizi~koj sposobnosti i uvjerewe da nisu pravosna`nom presudom osu|eni na krivi~na djela za koja je izre~ena kazna u trajawu du`em od {est mjeseci, izabrani kandidat }e dostaviti naknadno prije potpisivawa ugovora o radu. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavqivawa. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e biti uzete u razmatrawe. Kandidati koji ispuwavaju uslove konkursa bi}e pozvani na intervju. Prijem kandidata u radni odnos vr{i}e se na osnovu Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj {koli ("Slu`beni glasnik Republike Srpske" broj 45/12). Dokumenti prilo`eni uz prijavu ne}e se vra}ati kandidatima. Prijave sa potrebnim dokumentima dostaviti iskqu~ivo putem po{te na sqede}u adresu: Javna ustanova Osnovna {kola "Vuk Karayi}" Vitkovci, 74265 Vitkovci, Tesli}. DOO "DGR" BAWALUKA Ul. DUNAVSKA BB 78 000 BAWALUKA Tel: 051/308-811

OGLASI

Produ`ewe trajawa oglasa objavqenog 3.1.2013. za 7 dana OGLAS za prijem radnika Preduze}u "DGR" d.o.o. Bawaluka potreban jedan (1) radnik i to za podru~je op{tine Doboj 1. Poslovo|a poslovne jedinice – 1 izvr{ilac Posebni uslovi: - polo`en voza~ki ispit "B" kategorije - sredwa stru~na sprema – IV stepen - radno iskustvo najmawe 3 (tri) godine Op{ti uslovi: - da posjeduje dobru komunikaciju - spremnost za timski rad - rad na odre|eno vrijeme Radni odnos se zasniva putem oglasa. Prijavu i CV slati na e-mail: miroslav.gradina@dgrdoo.com ili na adresu: Dunavska bb, Bawa Luka. Konkurs ostaje otvoren 7 (sedam) dana od dana objavqivawa.

filijala BIJEQINA
REPUBLIKA SRPSKA GRAD BIJEQINA O[ "DOSITEJ OBRADOVI]" SUVO POQE Broj: 06/2013 Na osnovu ~lana 114. stav 1. i ~lana 129. stav 3. ta~ka m. Zakona o osnovnom obrazovawu i vaspitawu ("Slu`beni glasnik RS", broj 74/08, 71/09 i 104/11) direktor Osnovne {kole "Dositej Obradovi}" Suvo Poqe raspisuje javni K O N K U R S za upra`weno radno mjesto - Nastavnik ili profesor razredne nastave, puna norma, PO Sredwi Zagoni - na odre|eno vrijeme – do povratka radnika sa porodiqskog bolovawa, a najkasnije do 31.8.2013. godine – 1 izvr{ilac - sa polo`enim stru~nim ispitom. Uslovi su sqede}i: Pored op{tih uslova za zasnivawe radnog odnosa, kandidati moraju ispuwavati uslove iz ~lana 105. Zakona o osnovnom obrazovawu i vaspitawu ("Slu`beni glasnik RS", broj 74/08, 71/09 i 104/11) i uslove propisane Pravilnikom o stru~nim profilima i zvawima nastavnika, stru~nih saradnika i vaspita~a u osnovnoj {koli ("Slu`beni glasnik RS", broj 77/09 i 86/10). Prijem u radni odnos izvr{i}e se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj {koli ("Slu`beni glasnik RS", broj 45/12). Uz prijavu na konkurs, sa adresom prebivali{ta i tel. brojem, dostaviti: Dokaz o stru~noj spremi, Uvjerewe o polo`enom stru~nom ispitu, Izvod iz MKR (od 1.9.2010. trajno va`i), Uvjerewe o dr`avqanstvu (ne starije od 6 mjeseci), Uvjerewe o nevo|ewu krivi~nog postupka (ne starije od 3 mjeseca), Potvrdu o du`ini vremena provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koju vodi Zavod za zapo{qavawe na podru~ju jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavqen, Uvjerewe o prosjeku ocjena tokom studirawa Rje{ewe ukoliko je utvr|en status socijalnog ugro`enog lica izdato od nadle`nog Centra za socijalni rad i Uvjerewe o ostvarenom radnom sta`u ili ovjerena kopija radne kwi`ice. Qekarsko uvjerewe dostavqa kandidat koji je izabran po konkursu, a prije zasnivawa radnog odnosa. Uvjerewe o neosu|ivanosti [kola }e tra`iti slu`benim putem od nadle`ne institucije nakon {to kandidat bude odabran na konkursu. Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavqivawa na oglasnoj tabli Biroa za zapo{qavawe i u dnevnom listu "Glas Srpske". Prijave slati na adresu: Osnovna {kola "Dositej Obradovi}" 76321 Suvo Poqe, Bijeqina. Svi dokumenti koje kandidat dostavi moraju biti originali ili ovjerene kopije. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatrawe. Kandidati koji ispuwavaju uslove konkursa bi}e obavije{teni putem telefona o vremenu testirawa i davawa intervjua. REPUBLIKA SRPSKA JU O[ "ALEKSA JAK[I]" MILI]I Na osnovu odredaba ~lana 114. stav 1. Zakona o osnovnom obrazovawu i vaspitawu ("Slu`beni glasnik Republike Srpske" broj:74/08, 71/09) i ~lana 28. Zakona o izmjenama i dopunama zakona o osnovnom obrazovawu i vaspitawu ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj: 104/11), direktor JU Osnovne {kole "Aleksa Jak{i}" Mili}i raspisuje:

OGLASI
KONKURS na neodre|eno vrijeme 1. Nastavnik muzi~ke kulture ( 16 ~asova) ........................................ 1 izvr{ilac (sa iskustvom) Op{ti i posebni uslovi za prijem u radni odnos: Pored op{tih uslova predvi|enih Zakonom o radu, kandidati treba da ispuwavaju i posebne uslove predvi|ene ~lanom 105. i 106. Zakona o osnovnom obrazovawu i vaspitawu ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj: 74/08, 71/09 i 104/11) Pravilnika o stru~nim profilima i zvawima nastavnika i stru~nih saradnika u osnovnoj {koli ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj: 77/09 i 86/10). Ako se na slobodna radna mjesta ne prijave kandidati koji ispuwavaju potrebne uslove u pogledu nivoa i vrste obrazovawa predvi|ene pravilnikom mogu se prijaviti i neverifikovana lica prema Uputstvu o anga`ovawu neverifikovanih lica na mjesto nastavnika ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj:71/10). Kandidati su du`ni dostaviti sqede}a dokumenta: 1. Prijava na konkurs sa kratkom biografijom i kontakt telefon, 2. Diploma ili ovjerena kopija diplome o stru~noj spremi, 3. Uvjerewe o dr`avqanstvu, 4. Izvod iz mati~ne kwige ro|enih. Svi dokumenti koje kandidat dostavi moraju biti originali ili ovjerene kopije. Prijem u radni odnos izvr{i}e se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj {koli ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", 45/12). Uz navedenu dokumentaciju kandidati su du`ni dostaviti: 1. Uvjerewe ili potvrdu Zavoda za zapo{qavawe o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, nakon sticawa odgovaraju}e stru~ne spreme, 2. Uvjerewe izdato od visoko{kolske ustanove o prosjeku ocjena koje je kandidat ostvario tokom studirawa ili dodatak koji je izdat uz diplomu, 3. Rje{ewe o utvr|enom statusu socijalno ugro`enog lica izdato od strane nadle`nog Centra za socijalni rad, 4. Uvjerewe o radnom sta`u izdato od poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen ili ovjerena kopija radne kwi`ice (poslije sticawa diplome Prvog ciklusa studija). Kandidat koji bude primqen na upra`weno radno mjesto, prije zasnivawa radnog odnosa, obavezan je dostaviti qekarsko uvjerewe o psihi~koj, fizi~koj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa u~enicima (ne starije od 6 mjeseci) kao i uvjerewe o neosu|ivanosti. O terminu odr`avawa testirawa i intervjua kandidati koji budu ispuwavali uslove bi}e naknadno obavije{teni. Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavqivawa. Prijave sa dokazima o ispuwavawu uslova konkursa dostaviti na adresu Osnovna {kola "Aleksa Jak{i}" Mili}i, Ulica Jovana J. Zmaja broj 3. a bli`e informacije mogu se dobiti na telefon 056/ 745-400. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatrawe. REPUBLIKA SRPSKA JU O[ "ALEKSA JAK[I]" MILI]I OBAVJE[TEWE o poni{tewu konkursa Direktor, Javne ustanove Osnovna {kola "Aleksa Jak{i}" Mili}i poni{tava konkurs za nastavnika muzi~ke kulture (16 ~asova na odre|eno vrijeme) koji je objavqen u dnevnim novinama "Glas Srpske" od 5.12.2012. godine po odluci [kolskog odbora JU O[ "Aleksa Jak{i}" Mili}i. T. R. "AQUACEF-VODA"- BIJEQINA DIMITRIJA TUCOVI]A 149 BIJEQINA -raspisujeOGLAS za prijem radnika u radni odnos Potrebni saradnici za rad na poslovima prodaje. Uslovi: - SSS - KV godine starosti preko 25 godina Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavqivawa Sve informacije na telefon 065 952 948 TEHNI^KI [KOLSKI CENTAR – ZVORNIK REPUBLIKA SRPSKA Broj:01-18/13 ISPRAVKA KONKURSA Vr{i se ispravka konkursa objavqenog dana 19.12.2012. godine u "Glasu Srpske". Ta~ka 1. Konkursa mijewa se i glasi: "Profesor matematike, 1 izvr{ilac, 18 ~asova nedjeqno, na odre|eno vrijeme, do 31.8.2013. godine." Ostali tekst objavqenog konkursa ostaje nepromijewen. i drugim imenovawima RS ("Sl. glasnik RS" br. 41/03) i Odluke o raspisivawu javnog konkursa i utvr|ivawu kriterijuma za izbor i imenovawe na~elnika odjeqewa Administrativne slu`be op{tine ^ajni~e broj: 01/1-02-152/12 od 28.12.2012. godine, Na~elnik op{tine ^ajni~e, raspisuje JAVNI KONKURS za izbor i imenovawe na~elnika odjeqewa Administrativne slu`be op{tine ^ajni~e I - Na~elnik op{tine ^ajni~e raspisuje javni konkurs za izbor i imenovawe na~elnika odjeqewa Administrativne slu`be op{tine ^ajni~e, i to: 1. Na~elnik Odjeqewa za op{tu upravu ..................................................................... 1 izvr{ilac 2. Na~elnik Odjeqewa za privredu, finansije i dru{tvene djelatnosti.............................1 izvr{ilac II - Opis poslova Na~elnici odjeqewa rukovode odjeqewem i odgovaraju za wegov rad, te obavqaju i druge poslove u skladu sa zakonom i Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Administrativne slu`be op{tine ^ajni~e. III - Mandat Na~elnici odjeqewa imenuju se na vrijeme trajawa mandata Skup{tine op{tine. IV – Status Na~elnici odjeqewa imaju status slu`benika Administrativne slu`be i prava iz radnog odnosa ostvaruju u skladu sa zakonom. V - Op{ti uslovi za kandidate su: 1. da su dr`avqani Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine; 2. da su stariji od 18 godina; 3. da imaju op{tu zdravstvenu sposobnost; 4. da nisu otpu{tani iz dr`avne slu`be po osnovu disciplinske mjere na na bilo kojem nivou vlasti u BiH i RS u periodu od tri godine prije dana objavqivawa upra`wene pozicije; 5. da nisu osu|ivani za krivi~no djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmawe {est mjeseci ili za krivi~na djela koje ih ~ine nepodobnim za obavqawe poslova u Administrativnoj slu`bi op{tine, kao i da se protiv wih ne vodi krivi~ni postupak; 6. da ne slu`e kaznu izre~enu od strane Me|unarodnog suda za biv{u Jugoslaviju, da nisu pod optu`bom tog suda, a da se nisu povinovali nalogu da se pojave pred sudom (~lan 9. ta~.1. Ustava BiH). VI - Posebni uslovi Za na~elnika Odjeqewa za op{tu upravu 1. VSS (VII stepen stru~ne spreme) – pravnog ili dru{tvenog smjera, 2. najmawe pet godina radnog iskustva u struci, 3. polo`en stru~ni ispit za rad u organima uprave. 4. poznavawe rada na ra~unaru. Za na~elnika Odjeqewa za privredu, finansije i dru{tvene djelatnosti 1. VSS (VII stepen stru~ne spreme) – ekonomskog ili pravnog smjera, 2. najmawe pet godina radnog iskustva u struci, 3. polo`en stru~ni ispit za rad u organima uprave. 4. poznavawe rada na ra~unaru. VII - Sukob interesa Kandidati ne mogu obavqati du`nost, aktivnost ili biti na polo`aju koji dovodi do sukoba interesa u skladu sa Zakonom o spre~avawu sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske i Zakona o lokalnoj samoupravi i ne mogu biti na funkciji u politi~koj stranci u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovawima RS. VIII - Potrebna dokumentacija: Uz prijavu na konkurs kandidati su du`ni dostaviti dokaze o ispuwavawu op{tih i posebnih uslova: 1. izvod iz mati~ne kwige ro|enih, 2. uvjerewe o dr`avqanstvu, 3. ovjerenu kopiju diplome, 4. ovjerenu kopiju li~ne karte, 5. uvjerewe o polo`enom stru~nom ispitu za rad u organima uprave, 6. dokaz o radnom iskustvu, 7. uvjerewe o nevo|ewu krivi~nog postupka, 8. uvjerewe o neka`wavawu, 9. dokaz o poznavawu rada na ra~unaru, 10. potpisane i ovjerene izjave o ispuwenosti uslova iz ta~ke 4. i 6. op{tih uslova kao i izjavu o nepostojawu sukoba interesa, 11. dokaz o op{toj zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidat dostavi}e po okon~awu izborne procedure. Sva dokumentacija uz prijavu se prila`e u originalu ili ovjerenoj fotokopiji. IX - Sa svim kandidatima koji u|u u u`i izbor komisija za izbor obavi}e intervju, o ~emu }e kandidati biti blagovremeno obavije{teni. H - Rok za podno{ewe prijava: Rok za podno{ewe prijava je 30 dana od dana objavqivawa. Javni konkurs bi}e objavqen u "Slu`benom glasniku RS" i dnevnom listu "Glas Srpske". U slu~aju da konkurs ne bude objavqen istovremeno, rok za podno{ewe prijave ra~una}e se od posledweg objavqivawa. Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se uzimati u razmatrawe. Prijave sa dokazima o ispuwavawu op{tih i posebnih uslova mogu se dostavqati li~no ili putem po{te na adresu: Skup{tina op{tine ^ajni~e, ul. Kraqa Petra Prvog Oslobodioca 32, sa naznakom "Komisiji za izbor i imenovawe na~elnika odjeqewa Administrativne slu`be op{tine ^ajni~e". OP[TINA ^AJNI^E Na osnovu ~lana 34. i 119. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Sl. glasnik RS" br. 101/04, 42/05 i 118/05), ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovawima RS ("Sl. glasnik RS" br. 41/03) i Odluke o raspisivawu javnog konkursa i utvr|ivawu kriterijuma za izbor i imenovawe sekretara Skup{tine op{tine ^ajni~e broj: 01/102-151/12 od 28.12.2012. godine, Skup{tina op{tine ^ajni~e, r a s p i s u j e JAVNI KONKURS za izbor i imenovawe sekretara Skup{tine op{tine ^ajni~e I - Opis poslova Sekretar Skup{tine op{tine vr{i poslove u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi, Statutom op{tine i Poslovnikom Skup{tine op{tine ^ajni~e. II - Mandat Sekretar Skup{tine op{tine ^ajni~e bira se na period trajawa mandata Skup{tine op{tine ^ajni~e. III – Status Radno-pravni status, plata i druga primawa sekretara po osnovu rada utvr|uju se zakonom, kolektivnim ugovorom i op{tim aktom. IV - Op{ti uslovi za kandidate su: 1. da su dr`avqani Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine; 2. da su stariji od 18 godina; 3. da imaju op{tu zdravstvenu sposobnost; 4. da nisu osu|ivani za krivi~no djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmawe {est mjeseci ili za krivi~na djela koje ih ~ine nepodobnim za obavqawe poslova u administrativnoj slu`bi jedinice lokalne samouprave; 5. da nisu otpu{tani iz dr`avne slu`be po osnovu disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH i RS u periodu od tri godine prije dana objavqivawa upra`wene pozicije; 6. da ne slu`e kaznu izre~enu od strane Me|unarodnog suda za biv{u Jugoslaviju, da nisu pod optu`bom tog suda, a da se nisu povinovali nalogu da se pojave pred sudom (~lan 9. ta~.1. Ustava BiH). V - Posebni uslovi 1. visoka stru~na sprema (VII stepen stru~ne spreme) - diplomirani pravnik; 2. najmawe pet godina radnog iskustva u struci; 3. polo`en stru~ni ispit za rad u administrativnoj slu`bi ili pravosudni ispit. 4. poznavawe rada na ra~unaru. VI - Sukob interesa Kandidati ne mogu obavqati du`nost, aktivnost ili biti na polo`aju koji dovodi do sukoba interesa u skladu sa Zakonom o spre~avawu sukoba interesa u organima vlasti RS i Zakonom o lokalnoj samoupravi RS. VII - Potrebna dokumentacija: Uz prijavu na konkurs kandidati su du`ni dostaviti dokaze o ispuwavawu op{tih i posebnih uslova: 1. izvod iz mati~ne kwige ro|enih, 2. uvjerewe o dr`avqanstvu, 3. ovjerenu kopiju diplome, 4. ovjerenu kopiju li~ne karte, 5. uvjerewe o polo`enom stru~nom ili pravosudnom ispitu, 6. dokaz o radnom iskustvu, 7. uvjerewe o nevo|ewu krivi~nog postupka, 8. uvjerewe o neka`wavawu, 9. dokaz o poznavawu rada na ra~unaru, 10. za dokaze iz ta~ke IV. podta~ke 5. i 6. op{tih uslova kandidati dostavqaju pismenu izjavu kao i izjavu o nepostojawu sukoba interesa, Dokaz o op{toj zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidat dostavi}e po okon~awu izborne procedure. VIII - Sa svim kandidatima koji u|u u u`i izbor, Komisija za izbor }e obaviti intervju, o ~emu }e kandidati biti blagovremeno obavije{teni. IX - Rok za podno{ewe prijava: Rok za podno{ewe prijava je 30 dana od dana objavqivawa javnog konkursa u "Slu`benom glasniku Republike Srpske" i dnevnom listu "Glas Srpske". U slu~aju da konkurs ne bude objavqen istovremeno, rok za podno{ewe prijave ra~una}e se od posledweg objavqivawa. Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se uzimati u razmatrawe. Prijave sa potrebnim dokumentima mogu se dostavqati li~no ili putem po{te na adresu: Skup{tina op{tine ^ajni~e, ul. Kraqa Petra Prvog Oslobodioca 32, sa naznakom "Komisiji za izbor sekretara SO ^ajni~e". REPUBLIKA SRPSKA JU O[ "SVETI SAVA" ROGATICA Preobra`ewska bb. Tel. 058/415-261 E - mail: os182@teol.net raspisuje JAVNIKONKURS za prijem radnika u radni odnos

GLAS SRPSKE srijeda, 16. januar 2013. 41
1. Nastavnik ruskog jezika - 1 izvr{ilac na odre|eno vrijeme u PO Borike, do 14.6.2013. godine, za 14 ~asova sedmi~no, Uslovi: - Zavr{en prvi ciklus studijskog programa i stru~no zvawe u odre|enoj oblasti ili ekvivalent: profesor ruskog jezika i kwi`evnosti ili profesor koji u diplomi o zavr{enom fakultetu ima upisanu dvopredmetnu grupu u kojoj je ruski jezik samostalan ili ravnopravan predmet, - nastavnik koji ima zavr{enu Pedago{ku akademiju, grupa ruski jezik i kwi`evnost, ili drugu dvopredmetnu grupu u kojoj je ruski jezik upisan u diplomu o zavr{enoj vi{oj {koli. 2. Nastavnik matematike – 1 izvr{ilac na odre|eno vrijeme u PO Borike, do 14.6.2013. godine, za 4 ~asa sedmi~no, Uslovi: - Zavr{en prvi ciklus studijskog programa i stru~no zvawe u odre|enoj oblasti ili ekvivalent : - profesor matematike, profesor matematike i informatike, profesor matematike i informatike za osnovnu {kolu, diplomirani matemati~ar sa polo`enom pedago{kom grupom predmeta, - nastavnik koji ima zavr{enu Pedago{ku akademiju, grupa matematika sa drugim nastavnim predmetom, 3. Nastavnik muzi~ke kulture – 1 izvr{ilac na odre|eno vrijeme u PO Borike, do 14.6.2013. godine, za 4 ~asa sedmi~no, Uslovi: - Zavr{en prvi ciklus studijskog programa i stru~no zvawe u odre|enoj oblasti ili ekvivalent : profesor muzi~ke kulture ili profesor koji u diplomi o zavr{enom fakultetu ima upisanu dvopredmetnu grupu u kojoj je muzi~ka kultura samostalan ili ravnopravan predmet, akademski muzi~ar sa polo`enom pedago{kom grupom predmeta, diplomirani muzi~ar – muzi~ki pedagog ili diplomirani muzi~ki pedagog, - diplomirani muzi~ar - diplomirani muzikolog ili etno-muzikolog sa polo`enom pedago{kom grupom predmeta, - nastavnik koji ima zavr{enu Pedago{ku akademiju, grupa za muzi~ku kulturu. Kandidat je du`an uz prijavu dostaviti dokaze o ispuwavawu op{tih i posebnih uslova (originalne ili ovjerene fotokopije) i to: - Prijavu na konkurs sa kratkom biografijom i kontakt telefon, - Uvjerewe o dr`avqanstvu, - Izvod iz mati~ne kwige ro|enih, - Qekarsko uvjerewe o psihi~koj i fizi~koj sposobnosti za rad sa u~enicima, koje ne mo`e biti starije od {est mjeseci (dostavqa se nakon izbora po konkursu, a prije zasnivawa radnog odnosa), - Diplomu o zavr{enoj stru~noj spremi, - Uvjerewe ili potvrda izdata od Zavoda za zapo{qavawe o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih, - Uvjerewe o prosjeku ocjena tokom studirawa ili dodatak koji je izdat uz diplomu, - Rje{ewe o utvr|enom statusu socijalno ugro`enog lica (ukoliko kandidat ima status ugro`enog lica), - Uvjerewe o radnom iskustvu i na kojim poslovima i - Uvjerewe o neosu|ivanosti za izabranog kandidata, {kola }e pribaviti slu`benim putem, a prije zasnivawa radnog odnosa. Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata ne}e se razmatrati. Prijave sa dokazima o ispuwavawu uslova (sa naznakom "Prijava na konkurs") dostaviti na adresu: JU Osnovna {kola "Sveti Sava", Preobra`ewska bb.,73220 Rogatica. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavqivawa.

REPUBLIKA SRPSKA SREDWA [KOLA "28. JUNI" ISTO^NO NOVO SARAJEVO Stefana Nemawe 10 , 71123 Isto~no Sarajevo, tel-faks: 057342523 e-mail: ssrs71ss@inecco.net, JIB: 4400545610003, mati~ni broj: 1827871 Na osnovu ~lana 99. Zakona o sredwoj {koli, ("Slu`beni glasnik Republike Srpske" broj 74/08), na osnovu Pravilnika o vrsti stru~ne spreme nastavnika i stru~nih saradnika u sredwim tehni~kim i sredwim stru~nim {kolama ("Slu`beni glasnik Republike Srpske" broj 29/2012), na osnovu ~lana 9. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijeme radnika u radni odnos u sredwoj {koli Direktor {kole raspisuje, KONKURS Za prijem radnika na odre|eno radno vrijeme do 30.6.2013. godine 1. Kultura religija, 1 izvr{ilac – nepuna norma sedam ~asova, - svi nastavnici koji su uspje{no zavr{ili obuku u organizaciji OSC-a i Gete instituta i stekli sertifikat; - profesor filozofije i sociologije; - profesor filozofije

filijala ISTO^NO SARAJEVO
OP[TINA ^AJNI^E Na osnovu ~lana 43. i 120. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Sl. glasnik RS" br. 101/04, 42/05 i 118/05), ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim

42 srijeda, 16. januar 2013. GLAS SRPSKE
Uslovi: za navedeno radno mjesto pored op{tih uslova predvi|enih Zakonom o radnim odnosima kandidati treba da ispuwavaju uslove u skladu sa Zakonom o sredwem obrazovawu i vaspitawu /"Slu`beni glasnik Republike Srpske" broj 74/08/. Uz prijave na navedeni konkurs kandidati su du`ni prilo`iti ovjerene kopije dokumenata: - kratku biografiju sa kontakt telefonom i adresom stanovawa, - diplomu o zavr{enom fakultetu i uvjerewe o prosje~noj ocjeni tokom studirawa ili dodatak diplomi / prema Pravilniku o vrsti stru~ne spreme nastavnika i saradnika u sredwim tehni~kim i sredwim stru~nim {kolama /"Slu`beni glasnik Republike Srpske" broj 79/10/. - Uvjerewe o dr`avqanstvu - Izvod iz mati~ne kwige ro|enih - Uvjerewe ili potvrda o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica /izdaje zavod za zapo{qavawe/ - Dokaz o radnom sta`u - jedna godina - ovjerena fotokopija radne kwi`ice - ukoliko se prijavquje socijalno ugro`eno lice, status dokazuje rje{ewem o utvr|enom statusu donesenom od nadle`nog centra za socijalni rad. Kandidati koji budu izabrani u radni odnos a prije zasnivawa radnog odnosa, obavezni su dostaviti: Qekarsko uvjerewe o psihi~koj i fizi~koj sposobnosti za rad sa u~enicima. [kola }e zatra`iti od nadle`ne ustanove uvjerewe o neosu|ivanosti za kandidata koji budu izabrani u radni odnos a prije zasnivawa radnog odnosa. Izabrani kandidati obavezni su u sekretarijat dostaviti Cipsovu prijavu o mjestu boravka. Prijavu sa potrebnom dokumentacijom dostaviti Sredwoj {koli "28. juni" Stefana Nemawe 10, Lukavica, po{tom ili li~no. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Konkurs }e biti otvoren osam dana od dana objavqivawa. Bosna i Hercegovina Republika Srpska OP[TINA TESLI] NA^ELNIK OP[TINE Broj: 02-111-1/13 Datum: 15.1.2013. god.

OGLASI

filijala TREBIWE
REPUBLIKA SRPSKA JU O[ "SVETI VASILIJE OSTRO[KI" Trebiwe Na osnovu odluke predsjednika Aktiva direktora osnovnih {kola hercegova~ke regije, direktor JU O[ "Sveti Vasilije Ostro{ki" Trebiwe PONI[TAVA DIO KONKURSA objavqenog 19.12.2012. godine 1. Poni{tava se konkurs za prijem nastavnika razredne nastave - na odre|eno vrijeme, do 30.6.2013. godine

Na osnovu ~lana 120. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Sl. glasnik Republike Srpske", br. 101/04, 42/05 i 118/05) u vezi sa ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovawima Republike Srpske ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj 41/03) i Odluke o raspisivawu javnog konkursa za izbor i imenovawe sekretara SO-e i na~elnika odjeqewa administrativne slu`be op{tine Tesli} ("Slu`beni glasnik op{tine Tesli}", broj 9/12) Na~elnik op{tine Tesli}, raspisuje

JAVNI KONKURS za izbor i imenovawe
1. Sekretara Skup{tine op{tine Tesli}; 2. Na~elnika Odjeqewa za op{tu upravu sa slu`bom za pravnu pomo}; 3. Na~elnika Odjeqewa za prostorno ure|ewe; 4. Na~elnika Odjeqewa za stambeno-komunalne poslove; 5. Na~elnika Odjeqewa za privredu i dru{tvene djelatnosti; 6. Na~elnika Odjeqewa za bora~ko-invalidsku za{titu; 7. Na~elnika Odjeqewa za finansije; 8. Na~elnika Odjeqewa za inspekcijske poslove sa komunalnom policijom. I OPIS POSLOVA Sekretar obavqa poslove propisane Zakonom o lokalnoj samoupravi, Statutom i Poslovnikom o radu Skup{tine op{tine Tesli}. Na~elnici odjeqewa rukovode Odjeqewem i odgovaraju za wegov rad, te obavqaju druge poslove predvi|ene Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta administrativne slu`be op{tine Tesli}. II STATUS Sekretar Skup{tine op{tine i na~elnici odjeqewa imaju status slu`benika op{tinske administrativne slu`be i prava iz radnog odnosa ostvaruju u skladu sa zakonom. III MANDAT Sekretar Skup{tine op{tine i na~elnici Odjeqewa biraju se i imenuju na vrijeme trajawa mandata Skup{tine op{tine. IV OP[TI USLOVI Op{ti uslovi za kandidate su: - da su dr`avqani Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, - da su stariji od 18 godina, - da imaju op{tu zdravstvenu sposobnost, - da nisu osu|ivani za krivi~no djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmawe 6 ({est) mjeseci ili za krivi~no djelo koje ga ~ini nepodobnim za obavqawe poslova u administrativnoj slu`bi jedinice lokalne samouprave, - da nisu otpu{tani iz dr`avne slu`be na bilo kojem nivou vlasti u BiH (bilo na nivou dr`ave ili entiteta) kao rezultat disciplinske mjere, u periodu od tri godine prije dana objavqivawa ovog konkursa, - da se protiv wih ne vodi krivi~ni postupak, - da se na wih ne odnose odredbe ~lana 9. ta~ka 1. Ustava BiH. V POSEBNI USLOVI 1. Za Sekretara Visoka stru~na sprema – pravni fakultet, pet (5) godina radnog iskustva i polo`en stru~ni ispit za rad u administrativnoj slu`bi ili pravosudni ispit. 2. Za na~elnika Odjeqewa za op{tu upravu sa slu`bom za pravnu pomo} Visoka stru~na sprema, dru{tvenog ili tehni~kog smjera, pet (5) godina radnog iskustva u struci i polo`en stru~ni ispit za rad u administrativnoj slu`bi. 3. Za na~elnika Odjeqewa za prostorno ure|ewe Visoka stru~na sprema – dru{tvenog ili tehni~kog smjera, pet (5) godina radnog iskustva u struci i polo`en stru~ni ispit za rad u administrativnoj slu`bi. 4. Za na~elnika Odjeqewa za stambeno-komunalne poslove Visoka stru~na sprema – dru{tvenog ili tehni~kog smjera, pet (5) godina radnog iskustva u struci i polo`en stru~ni ispit za rad u administrativnoj slu`bi. 5. Za na~elnika Odjeqewa za privredu i dru{tvene djelatnosti Visoka stru~na sprema – dru{tvenog ili tehni~kog smjera, pet (5) godina radnog iskustva u struci i polo`en stru~ni ispit za rad u administrativnoj slu`bi. 6. Za na~elnika Odjeqewa za bora~ko-invalidsku za{titu Visoka stru~na sprema – dru{tvenog ili tehni~kog smjera, pet (5) godina radnog iskustva u struci i polo`en stru~ni ispit za rad u administrativnoj slu`bi. 7. Za na~elnika Odjeqewa za finansije Visoka stru~na sprema – ekonomski fakultet, pet (5) godina radnog iskustva u struci i polo`en stru~ni ispit za rad u administrativnoj slu`bi. 8. Za na~elnika Odjeqewa za inspekcijske poslove sa komunalnom policijom Visoka stru~na sprema – propisana zakonom za obavqawe inspekcijskog nadzora, pet (5) godina radnog iskustva u struci i polo`en stru~ni ispit za rad u administrativnoj slu`bi. VI SUKOB INTERESA Kandidati ne mogu obavqati du`nosti, aktivnosti ili biti na polo`aju koji dovodi do sukoba interesa u skladu sa Zakonom o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH, Zakonom o spre~avawu sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske, niti mogu biti lica na funkciji u politi~koj stranci u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovawima Republike Srpske. VII POTREBNA DOKUMENTA Uz prijavu na konkurs kandidati su du`ni prilo`iti dokaze o ispuwavawu op{tih i posebnih uslova konkursa: 1. izvod iz mati~ne kwige ro|enih (sa fotokopijom li~ne karte), 2. uvjerewe o dr`avqanstvu, 3. ovjerenu fotokopiju diplome o {kolskoj spremi, 4. ovjerenu fotokopiju uvjerewa o polo`enom stru~nom ispitu za rad u administrativnoj slu`bi, 5. uvjerewe o radnom iskustvu, 6. uvjerewe da se ne vodi krivi~ni postupak, 7. uvjerewe o zdravstvenoj sposobnosti dostavi}e izabrani kandidat do zavr{etka izbornog procesa, 8. ovjerenu izjavu da kandidat nije otpu{tan iz dr`avne slu`be na osnovu disciplinske mjere da bilo kojem nivou vlasti u BiH u periodu od tri godine prije objavqivawa konkursa i da se na wega ne odnose odredbe ~lana 9. ta~ka 1. Ustava BiH. Kandidat koji je radio u drugim organima i organizacijama i nema polo`en stru~ni ispit za rad u administrativnoj slu`bi mo`e se primiti na rad ako se obave`e da }e polo`iti stru~ni ispit u roku od {est mjeseci od dana zaposlewa (izjava se prila`e uz prijavu na konkurs). Ukoliko ne polo`i stru~ni ispit u ostavqenom roku, prestaje mu radni odnos. Prijave sa dokazima o ispuwavawu op{tih i posebnih uslova (prila`u se u originalu ili ovjerenoj fotokopiji) dostaviti na adresu: Skup{tina op{tine Tesli}, ulica Kara|or|eva broj 6, a mogu se predati i neposredno u {alter sali. Prijave se dostavqaju u zatvorenoj koverti sa naznakom: "Prijava na konkurs za izbor sekretara i na~elnika odjeqewa". Konkurs je otvoren 30 dana od dana objavqivawa u dnevnom listu "Glas Srpske" i "Slu`benom glasniku Republike Srpske". Ako konkurs ne bude objavqen istovremeno, rok }e se ra~unati od dana posqedweg objavqivawa. NA^ELNIK OP[TINE Dr Milan Mili~evi}

JU MUZI^KA [KOLA "SVETI ROMAN MELOD" NEVESIWE Trg Blagoja Parovi}a bb tel. 059/602 941, e-mail: os203@teol.net Na osnovu ~lanova 114. stav 1. i 129. stav 3. ta~ka m) Zakona o osnovnom obrazovawu i vaspitawu ("Sl. glasnik RS" broj 74/08) i ~lana 4. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj {koli ("Sl. glasnik RS" broj 45/12) te ~lana 62. stav 1. Statuta {kole (broj 119/10 od 24.3.2010. g.) direktor raspisuje KONKURS za popunu radnog mjesta 1. Nastavnik solfe|a .................................. na odre|eno vrijeme, do povratka radnice sa bolovawa 1 izvr{ilac, 24 ~asa (rad u C[); Rad u petodnevnoj radnoj sedmici. Op{ti uslovi: - da je dr`avqanin RS i BiH, - da je stariji od 18 godina; - da ima op{tu zdravstvenu i psihofizi~ku sposobnost. Posebni uslovi: - profesor muzike sa zavr{enim teoretskim odsjekom, diplomirani muzi~ki pedagog, diplomirani profesor solfe|a i muzi~ke kulture. Uz prijavu na konkurs kandidati su du`ni dostaviti dokaze o ispuwavawu op{tih i posebnih uslova i to: - izvod iz mati~ne kwige ro|enih; - uvjerewe o dr`avqanstvu BiH, RS; - qekarsko uvjerewe o psihi~koj i fizi~koj sposobnosti za rad sa u~enicima; - uvjerewe od suda da nisu pravosna`nom presudom osu|ivani za krivi~na djela protiv dostojanstva li~nosti, morala, slu`bene du`nosti, polnog integriteta, zlostavqawa djeteta, polnog i drugog nasiqa nad djetetom ili maloqetnim licem; - ovjerenu fotokopiju diplome o zavr{enoj {koli; - potvrdu sa Biroa o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih ukoliko je kandidat nezaposlen; - uvjerewe o prosje~noj ocjeni u toku studirawa ili drugi ekvivalentan dokument kojim se dokazuje ostvarena prosje~na ocjena u toku studirawa; - rje{ewe o utvr|enom statusu socijalno ugro`enog lica, ukoliko kandidat ima taj status; - uvjerewe o ostvarenom radnom sta`u ili ovjerena fotokopija radne kwi`ice. Qekarsko uvjerewe o zdravstvenim i psihofizi~kim sposobnostima za rad sa u~enicima dostavqa se nakon izbora kandidata, a prije zasnivawa radnog odnosa. Sa svim kandidatima obavi}e se intervju o ~emu }e biti blagovremeno obavije{teni. Prijave sa potrebnim dokumentima mogu se predati neposredno ili poslati po{tom na navedenu adresu. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzimati u razmatrawe. Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavqivawa.

JU SREDWO[KOLSKI CENTAR "IVO ANDRI]" VI[EGRAD Broj 01-05-5 od 15.1.2013. godine Na osnovu ~lana 76 Zakona o sredwem obrazovawu i vaspitawu ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj 74/08 106/09 I 104/11), godine direktor {kole raspisuje: KONKURS za slobodno radno mjesto Na neodre|eno radno vrijeme: 1. Profesor matematike 1 izvr{ilac

Uslovi: Poslove nastavnika ima pravo da obavqa lice koje, osim uslova utvr|enih Zakonom o radu ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj 55/07), ispuwava i sqede}e uslove: a) - Zavr{en odgovaraju}i fakultet prema Pravilniku o vrsti stru~ne spreme nastavnika i saradnika u gimnaziji i Pravilniku o vrsti stru~ne spreme nastavnika i stru~nih saradnika u sredwim tehni~kim i sredwim stru~nim {kolama. b) - polo`en stru~ni ispit v) - qekarsko uvjerewe o psihi~koj i fizi~koj sposobnosti za rad sa u~enicima g) - da nije pravosudnom presudom osu|ivan za krivi~na djela u~iwena protiv dostojanstva li~nosti, morala, slu`bene du`nosti, trgovine qudima, zlostavqawa djeteta, polnog i drugog nasiqa nad djetetom ili maloqetnim licem. Uz prijavu potrebno je dostaviti sqede}a dokumenta: 1. Kratku biografiju 2. Diplomu o zavr{enoj {kolskoj spremi (originalna dokumenta uredno ovjerena) 3. Uvjerewe o polo`enom stru~nom ispitu. 4. Uvjerewe o dr`avqanstvu 5. Rodni list 6. Qekarsko uvjerewe u slu~aju da bude primqen 7. Potvrdu o prosjeku ocjena tokom studirawa 8. Potvrdu o du`ini radnog sta`a u obrazovawu i van obrazovawa Prije prijema u radni odnos obavi}e se intervju i testirawe sa kandidatima koji ispuwavaju uslove. Izbor }e se izvr{iti prema Pravilniku o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u sredwoj {koli Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavqivawa. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzimati u razmatrawe. Prijave slati na adresu: JU Sredwo{kolski centar "Ivo Andri}" u Vi{egradu.

Rok za podno{ewe prijava za sve raspisane oglase - konkurse po~iwe se ra~unati od prvog narednog dana od dana objavqivawa. Ako zadwi dan roka pada u nedjequ ili dan u koji se po zakonu ne radi, trajawe roka se produ`ava za prvi radni dan. Svi kandidati koji se prijavquju na oglas - konkurs, moraju ispuwavati op{te uslove predvi|ene zakonom. Prijave na oglas - konkurs sa pravno vaqanim dokazima o ispuwavawu uslova za obavqawe poslova na odre|eno radnom mjestu uputiti na adresu poslodavca. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzimati u razmatrawe.

OGLASI OSNOVNI SUD U BAWALUCI Broj: 11 71 Ps 003980 04 Ps Bawaluka, 22.12.2009. godine Osnovni sud u Bawaluci, po sudiji Deanu Trivi}u, rje{avaju}i u pravnoj stvari tu`iteqa "Hypo Alpe Adria Bank" a.d. Bawaluka, Aleja Svetog Save br. 13, protiv tu`enog PTP "Sebastijan" Prwavor, Svetosavska bb, radi duga, v.s. 6.562,38 KM, u postupku pripremawa glavne rasprave, dana 22.12.2009. godine, donio je sqede}u:
OKRU@NI PRIVREDNI SUD U BAWOJ LUCI Broj: 57 0 Mals 091621 11 Mals Bawa Luka, 10.12.2012. godine

GLAS SRPSKE srijeda, 16. januar 2013. 43

OKRU@NI PRIVREDNI SUD U BAWOJ LUCI, sudija Aleksandra Miro{qevi} @dral, u pravnoj stvari tu`ioca "Duvan promet" d.o.o. Bawa Luka, ulica Jaroslava Plecitija broj 17, Bawa Luka, protiv tu`enog \ekanovi} Mile iz Tesli}a, vlasnika SUR "Eldorado", ulica Jovana Du~i}a broj 17, Tesli}, radi naplate dugovawa, na osnovu ~lana 348 stav 3 Zakona o parni~nom postupku ("Sl. glasnik RS" br. 58/03, 85/03, 74/05 i 63/07), budu}i da se tu`eni ne nalazi na navedenoj adresi, objavquje sqede}i

PRESUDU
zbog propu{tawa Obavezuje se tu`eni PTP "Sebastijan" Prwavor, da tu`iocu "Hypo Alpe Adria Bank" a.d. Bawaluka, na osnovu kredita odobrenog ugovorom o kreditu broj: 02-01-174-15203/97 od 03.07.1997. godine, te aneksa I, II, III i IV ugovora vrati iznos od 6.562,38 KM sa zakonskom zateznom kamatom od 01.11.2004. godine do dana isplate, kao i da nadoknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 100,00 KM, a sve u roku od 30 dana od dana dono{ewa presude, pod prijetwom izvr{ewa. Sudija Dean Trivi} PRAVNA POUKA: Protiv ove presude nije dozvoqena `alba, ali se mo`e podnijeti prijedlog za povra}aj u pre|a{we stawe u roku od 8 dana od dana kada je prestao razlog koji je prouzrokovao propu{tawe, odnosno od dana kada je stranka za to saznala, a najkasnije u roku od 60 dana od dana propu{tawa. Dostavqawe presude je izvr{eno 15 dana nakon objavqivawa iste na oglasnoj tabli suda i u dnevnim novinama.

OGLAS
OKRU@NI PRIVREDNI SUD U BAWOJ LUCI, sudija Aleksandra Miro{qevi} @dral, u pravnoj stvari tu`ioca "Duvan promet" d.o.o. Bawa Luka, ulica Jaroslava Plecitija broj 17, Bawa Luka, protiv tu`enog \ekanovi} Mile iz Tesli}a, vlasnika SUR "Eldorado", ulica Jovana Du~i}a broj 17, Tesli}, radi naplate dugovawa, v.s. 981,48 KM, u postupku pripremawa glavne rasprave, dana 10.12.2012. godine, donio je sqede}u: PRESUDU zbog propu{tawa Obavezuje se tu`eni \ekanovi} Mile iz Tesli}a, vlasnik SUR "Eldorado", da tu`itequ "Duvan promet" d.o.o. Bawa Luka, plati na ime osnovnog duga iznos od 981,48 KM sa zakonskom zateznom kamatom i to: - na iznos od 931,47 KM po~ev od 23.02.2007. godine, pa do isplate, - na iznos od 50,01 KM po~ev od 22.05.2007. godine pa do isplate, te tro{kove postupka u iznosu od 543,00 KM, a sve u roku od 30 dana od dana prijema presude zbog propu{tawa, pod prijetwom prinudnog izvr{ewa. Dostavqawe presude }e se izvr{iti istovremenim objavqivawem i na oglasnoj tabli suda. Dostavqawe se smatra izvr{enim protekom roka od 15 dana nakon dana objavqivawa. Protiv ove presude nije dozvoqena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povra}aj u pre|a{we stawe u skladu sa odredbama ZPP RS (~lan 183 stav 1 ZPP).

DRU[TVO ZA UPRAVQAWE INVESTICIONIM FONDOVIMA "PRIVREDNIK" a.d. BAWALUKA

OBAVJE[TEWE
Akcionarima o neto vrijednosti imovine ZIF "Privrednik invest" a.d. Bawaluka Na dan 31.12.2012. Neto imovina (KM) Neto imovina po akciji (KM) 6.000.210,94 5,56

REPUBLIKA SRPSKA OP[TINA LAKTA[I NA^ELNIK Administrativna slu`ba Odjeqewe za prostorno ure|ewe

Dru{tvo za upravqawe investicionim fondovima "VIB" a.d. Bawa Luka Mi{e Stupara br. 4

OBAVJE[TEWE
"Obavje{tava se javnost da se Nacrt izmjene dijela "Regulacionog plana za prostor koridora magistralnog puta Bawaluka-Gradi{ka na podru~ju op{tine Lakta{i", stavqa na javni uvid, u prostorije preduze}a "Zavod za izgradwu Bawaluka", ulica Marije Bursa} broj 4, i u prijemnu kancelariju Odjeqewa za prostorno ure|ewe Op{tine Lakta{i (broj 17), svaki radni dan u vremenu od 7.30 do 15.30 ~asova. Za vrijeme javnog uvida vlasnici nekretnina na podru~ju obuhva}enom Planom, odnosno, svako fizi~ko i pravno lice mogu dati mi{qewe, primjedbe i prijedloge na Nacrt, upisom u svesku koja }e se nalaziti u prostorijama u kojima }e Nacrt biti izlo`en ili u formi dopisa. Izlagawe Nacrta na javni uvid traja}e 30 dana, u vremenu od 18.1 18.2.2013. godine."

OBAVJE[TEWE
O neto vrijednosti imovine i neto vrijednosti imovine po akciji Zatvorenog investicionog fonda "VIB Fond" a.d. Bawa Luka, na dan 31.12.2012. godine: Neto vrijednost imovine Fonda: 16.736.323,09 KM Neto vrijednost imovine Fonda po akciji: 8,42 KM Izvje{taj o utvr|ivawu vrijednosti imovine i obaveza, te izra~unavawu neto vrijednosti imovine Zatvorenog investicionog fonda "VIB Fond" a.d. Bawa Luka, dostupan je akcionarima u prostorijama Dru{tva.

Izvje{taji o utvr|ivawu neto vrijednosti imovine Fonda dostupni su akcionarima u sjedi{tu Dru{tva za upravqawe investicionim fondovima "Privrednik" a.d. Bawaluka, ul. Kraqa Petra I Kara|or|evi}a br.97, tel/faks 051/216-995 ili na adresi www.privrednikfond.com.

Prodajem POSLOVNI PROSTOR

Dru{tvo za upravqawe investicionim fondovima "BLB MENAYMENT INVEST" AD Bawa Luka Objavquje

OBAVJE[TEWE
75 m2 u Bawaluci, Poslovni centar Jevrejska.
o vrijednosti neto imovine ZIF-a "BLB-PROFIT" a.d. Bawa Luka na dan 31.12.2012. godine iznosi 14.398.949,32 KM i vrijednost neto imovine po akciji 8,35 KM. Izvje{taj o utvr|ivawu neto vrijednosti imovine ZIF-a "BLB-PROFIT" a.d. Bawa Luka, dostupan je akcionarima u prostorijama Dru{tva za upravqawe IF "BLB INVEST" AD Bawa Luka, Ul. Kraqa Petra I Kara|or|evi}a br. 139, Bawa Luka. Uprava Dru{tva

POVOQNO!

Telefon: 065/620-717.

44 srijeda, 16. januar 2013. GLAS SRPSKE
Danas se navr{avaju dvije godine od smrti na{eg milog i dobrog Dana 17.1.2013. godine navr{avaju se tri tu`ne godine od smrti na{eg dragog

Sje}awe

STIPE MATI]A

BRANKA MILANOVI]A
S ponosom te spomiwemo, po dobroti pamtimo, od zaborava ~uvamo. Tvoji: Qerka i djeca A-8 28812 G Tu`no sje}awe na supruga, oca i punca

Toga dana u 11 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. O`alo{}ena porodica 28818 A-3 G Dana 16.1.2013. godine se navr{ava 20 tu`nih godina od kada nije sa nama na{ voqeni

DU[ANKA NAJDEK
16.1.2011 - 16.1.2013. S qubavqu i po{tovawem, Suprug Rudolf i k}erka Qiqana 28816 B-2 M
Sje}awe na Posqedwi pozdrav dragom bratu

RANKO TADI]
@ivi{ u na{im sje}awima. Tvoji supruga, sinovi, snaje i unu~ad 28806 A-2 G

dr BRANKA JELI^I]A
16.1.2011 - 16.1.2013. Tvoji Jasna, Milica, Nikola i zet Dalibor 28813 A-8 G Tu`nim srcem javqamo rodbini, prijateqima i kom{ijama da je dana 14.1.2013. godine u 78. godini `ivota preminuo na{ dragi

Tu`no sje}awe na dragog

LAZI GLI[I]U

DU[ANKU NAJDEK
16.1.2011 - 16.1.2013

od brata Milana, snahe Jovanke, brati}a Zorana i Gorana sa porodicom. A-2 B.G. Posqedwi pozdrav dragom suprugu

RAJKA (Pane) KUNI]A
16.1.2011 - 16.1.2013. S qubavqu i po{tovawem, Tvoji najmiliji 30 A-2 Q Tu`no sje}awe na dragu majku

Porodica So{wa 28815 A-8 M Tu`nim srcem javqamo rodbini i prijateqima da je dana 14.1.2013. godine, u 89. godini `ivota, nakon kra}e bolesti preminula na{a draga

DRAGAN (Koste) JOVI]
Sahrana }e se obaviti 16.1.2013. godine u 13 ~asova na mjesnom grobqu Jovi}i. O`alo{}eni: sin Desimir, k}erka Ru`a, sestre Radojka i Ru`a, unu~ad, praunu~e, te ostala rodbina i prijateqi 28824 A-6 M Posqedwi pozdrav dragom ocu Posqedwi pozdrav dragom bratu

LAZI GLI[I]U
o supruge Kosane. A-1 B.G.

Posqedwi pozdrav

STANA (Pavao) SAVANOVI]
DANICU DRAGI^EVI]
16.1.1998 - 16.1.2013. K}erka Vinka 28814 A-1 M 1924 - 2013. Sahrana }e se obaviti 16.1.2013. godine u 13 ~asova na Perduvovom grobqu u Bawaluci. O`alo{}eni: sinovi Radosav i Miroslav, k}erke Nevenka i Qubica, snahe, zetovi, unu~ad, praunu~ad, te ostala rodbina, kom{ije i prijateqi 28817 A-8 G In memoriam Sje}awe na na{eg voqenog

LAZI GLI[I]U
od k}erke Qiqe, zeta Zlatibora, unuka Jovane i Helene. A-1 B.G. Posqedwi pozdrav dragom bratu

DRAGANU
od sina Desimira. 28824 A-1 M Posqedwi pozdrav dragom bratu

DRAGANU
od sestre Ru`e Vu~i} sa porodicom. 28824 A-1 M Posqedwi pozdrav dragom ujaku

Posqedwi pozdrav dragoj majci

BORKI VUKLI[EVI] DRAGANU
od sestre Radojke Kremenovi} sa porodicom. 28824 A-1 M Posqedwi pozdrav dragom ocu

MOMIR OPARNICA
Tko je slagao da vrijeme lije~i rane? Mnogo te volim i puno mi nedostaje{ iako nisi tu. K}erka Dijana sa porodicom 28819 A-3 G

MOMU OPARNICU
2001 - 2013. Bol koju mi osje}amo za tobom mogu samo oni koji te jako vole. Tvoji najmiliji: supruga Qiqana sa porodicom 28727 A-3 G Posqedwi pozdrav dragom bratu

DRAGANU
od Gorana sa porodicom. 28824 A-1 M

od sinova Zorana i Gorana, snaha Zore, Nede i [ejle, unu~adi @eqka, Bojane, Pavla, Marka i Sare. 28826 A-3 G

LAZI GLI[I]U
od sestre Zorke sa porodicom. A-1 B.G. Posqedwi pozdrav dragom stricu

DRAGANU
od k}erke Ru`e, unuka Maje i Mirele sa porodicom. 28824 A-2 M

LAZI GLI[I]U
od sestre Ane sa porodicom. A-1 B.G.

LAZI GLI[I]U
od brati}a Mile, Makse i Ranka. A-1 B.G.

GLAS SRPSKE srijeda, 16. januar 2013. 45

Tu`no sje}awe na sina i brata

Tu`no sje}awe na brata

\URA\A ANTONI]A

\URU

Danas se navr{ava pet tu`nih godina od kada nisi sa nama, zauvijek }e{ ostati u na{im srcima i mislima. Tvoji najmiliji. Majka Vida, bra}a Savo i Zdravko sa porodicama

Nikada te ne}emo zaboraviti. Porodica \ur|evi}

B-5 F Tu`no sje}awe na na{eg dragog
Tu`no sje}awe

B-5 F

RANKO (Nikole) ]UR^IJA
16.1.2004 - 16.1.2013. S qubavqu, Sestra Qiqana sa porodicom 28821 B-2 M
Tu`nim srcem javqamo rodbini, prijateqima i kom{ijama da je dana 14.1.2013. godine, u 85. godini `ivota, preminuo na{ dragi Dana 16.1.2013. godine navr{ava se sedam tu`nih godina od smrti na{e drage, majke, bake i tetke

\URU
MILISE MILADINOVI]
Sa dubokim bolom i sje}awem, Du{ka i Mira sa porodicom. 28803 A-3 G

Kolektiv Venera d.o.o.

DU[AN (Ilije) MATIJEVI]
Sahrana }e se obaviti u Kragujevcu. O`alo{}eni: k}erka Mila, sin Neboj{a, unu~ad Jelena, Nada i Sa{a, brat Rade, snaha Qiqana, zet Sr|an, porodice Matijevi}, Mrmi}, ^ovi}, Grube{i}, Prtvar te ostala rodbina i prijateqi 28820 A-8 G

B-5 F

SLU@BA ^ITUQA TEL. 051/223-210

46 srijeda, 16. januar 2013. GLAS SRPSKE Sa bolom i tugom javqamo rodbini, prijateqima i poznanicima tu`nu vijest da je dana 14.1.2013. godine u 83. godini `ivota, nakon kra}e bolesti preminuo na{ dragi

\URA\ (Bo`e) TRI[I]
Sahrana }e se obaviti u srijedu, 16.1.2013. godine u 13 ~asova na poto~anskom grobqu u Lakta{ima. Povorka kre}e ispred ku}e o`alo{}enih. O`alo{}eni: sin Stojan, k}erke Stojanka i Jadranka, brat Du{an, sestra Bosa, snaha Petra, zetovi Elek i Bo{ko, unu~ad, praunu~ad, te ostala mnogobrojna rodbina, prijateqi i kom{ije. B-2 B. G. Sa velikim bolom i tugom u srcu obavje{tavamo rodbinu, kumove, prijateqe i kom{ije da je na{a draga

MILKA (ro|. Jovovi}) TO[OVI]
Nakon kratke bolesti preminula dana 15.1.2013. godine u 80. godini `ivota. Sahrana drage nam pokojnice obavi}e se dana 16.1.2013. godine u 14 ~asova na Gradskom grobqu Dowi Miqevi}i. Povorka polazi ispred kapele. O`alo{}eni: sin Slavko, k}erka Slavica, brat Savo, sestre Sofija i Vasa, unu~ad Nemawa, Stefan, Ivana i Konstantin, djever Ilija, zaove Stana, Krstiwa i \uka, snaha Jadranka, zet @eqko, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne te porodice: To{ovi}, Jovovi}, Filipovi}, Ra{evi}, Popovi}, Milidrag, Lalovi}, Dubovina, Mrkovi}, [epur, Petkovi} i ostala mnogobrojna rodbina, kumovi, prijateqi i kom{ije. 014145 B2 E
Dana 16.1.2013. godine navr{ava se tu`na godina od smrti na{e drage majke i bake Posqedwi pozdrav majci

STOJE JOVI]
Toga dana u 12 ~asova posjeti}emo wenu vje~nu ku}u na Gradskom grobqu u Bawaluci, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Miloj mojoj majci, zauvijek u sje}awu. K}erka Nada i unu~ad Dario i Dajana sa porodicama. 28828 A-8 G Tu`no sje}awe na dragog sina i sestri}a

MILKI TO[OVI]
od Slavice, @eqka, Ivane i Konstantina. 014146 A-8 E Posqedwi pozdrav dragom Posqedwi pozdrav dragom

DAMIRA DUBO^ANINA
15.1.1998 - 15.1.2013. Kako da ka`em srcu da ne boli, du{i da ne tuguje, kada sam te prerano izgubila, i daqe te volim i daqe su tuga i bol isti. O`alo{}ena majka Milica i ujak Milorad Kuzmi} sa porodicom 28825 A-6 G In memoriam

DRAGANU JOVI]U
od porodice Kajkut. 28834 A-1 G Posqedwi pozdrav tetki

DRAGANU JOVI]U
od ne}aka Mile i Qiqe sa djecom. 28834 A-1 G Posqedwi pozdrav tetki

CVIJO KEYA
16.1.2007 - 16.1.2013. S qubavqu i po{tovawem, K}erke Marija i Sowa

IRMA KEYA
11.10.2009 - 11.10.2013. 28836 A-7 G

BORKI BORKI
od Miroslava Sladojevi}a sa porodicom. 28835 A-1 G od Qiqane Sladojevi} sa porodicom. 28835 A-1 G

GLAS SRPSKE srijeda, 16. januar 2013. 47

Sport
Srpska teniserka savladala Mariju Terezu Toro Flor u Melburnu

Utakmica izme|u Crvene zvezde i Partizana je najve}i derbi na planeti. Pamtim devedesete i borbe Zvezde i Partizana za titulu. Ja~a utakmica je mogu}a samo u olimpijskom finalu. Ma, bilo je lep{e i boqe od toga. Ovo je mogu}e samo kod nas i vi{e nigde na svetu. Denis [efik, golman VK Crvena zvezda

Bojana Jovanovski

[panski teniser najavio povratak

Nadal na terenu tek 11. februara

Bojana u drugom kolu
Srpskoj teniserki trebalo stotinu minuta da bi izborila plasman u drugu rundu turnira u Melburnu, gdje }e je ~ekati ^ehiwa Lusi Safarova
MELBURN - Srpska teniserka Bojana Jovanovski plasirala se u drugo kolo Otvorenog prvenstva Australije u Melburnu po{to je savladala Mariju Terezu Toro Flor iz [panije sa 2:6, 6:4, 6:3. Srpskoj teniserki trebalo je ta~no sto minuta da bi izborila plasman u drugu rundu turnira u Melburnu gdje }e je ~ekati ^ehiwa Lusi Safarova. Dru gog da na uvodnog grend slema sezone nije bilo ve}ih iznena|ewa. Najtrofejniji igra~ u istoriji Royer Federer sa 6:2, 6:4, 6:1 savladao je Benou Pera dok je Endi Marej bio ubjedqiv protiv Robina Hasea sa 6:3, 6:1, 6:3. Rezultati prvog kola, mu{karci: B. Kav~i~ - T. Belu{i 6:3, 6:1, 6:3, R. Hase - E. Marej 3:6, 1:6, 3:6, @. Souza Y. P. Smit 6:4, 6:1, 6:4, R. Berankis - S. Stahovski 6:2, 7:6, 7:5, F. Majer - R. Vilijams 2:6, 3:6, 6:2, 7:6, 6:1, I. Sajsling D. Istomin 6:4, 3:6, 4:6, 2:6, A. Sepi - O. Sebaoqos 6:2, 6:4, 6:2, G. Soeda - L. Sevil 6:7, 6:3, 6:2, 6:3, @. [ardi - A. Mene zes 7:6, 6:7, 6:2, 6:1, @. Ouana - A. Faqa 4:6, 5:7, 4:6, M. Raoni} - J. Hajek 3:6, 6:1, 6:2, 7:6, A. Vajntraub - G. Peqa 7:6, 7:5, 6:2, Y. Dakvort - B. Mi~el 6:4, 7:6, 4:6, 5:7, 8:6, S. Darsis - F. Kol{rajber 2:6, 3:6, 4:6, @. V. Conga - M. Qodra 6:4, 7:5, 6:2, B. Per - R. Federer 2:6, 4:6, 1:6, H. M. Del Potro - A. Manarino 6:1, 6:2, 6:2, Y. Bejker - L. Rosol 6:7, 5:7, 2:6, A. Montawes - R. Gaske 5:7, 2:6, 1:6, G. @emqa - M. Granoqers 6:7, 6:7, 0:1 - predaja @emqe, A. Bedene - B. Beker 6:4, 3:6, 5:7, 6:7, M. Mato{evi} - M. ^ili} 4:6, 5:7, 2:6, @. Simon - F. Volandri 2:6, 6:3, 6:2, 6:2, J. H. Lun R. Ramirez 6:2, 6:1, 4:6, 6:1, I. Dodig - D. Vu 7:5, 4:6, 6:3, 6:3, T. Robredo - Y. Levin 6:7, 7:6, 4:6, 4:6, M. Kli`an - D. Brands 3:6, 6:3, 3:6, 4:6, T. Has - J. Nieminen 6:7, 6:4, 3:6, 6:4, 6:8, B. Tomi} - L. Majer 6:3, 6:2, 6:3, D. Sela - N. Davidenko 6:3, 1:6, 5:7, 3:6, G. Garsija - R. Ram 4:6, 4:6, 6:3, 2:6, G. Monfils - O. Dolgopolov 6:7, 7:6, 6:3, 6:3. 6:1, S. Vilijams - E. Galovi} Hal 6:0, 6:0, F. Skijavone - P. Kvitova 4:6, 6:2, 2:6, V. Lep~enko - P. Hercog 6:4, 6:1, V. Azarenka - M. Nikulesku 6:1, 6:4, S. Soler - R. Vin~i 3:6, 5:7, A. Hlavackova - D. Veki} 1:6, 2:6, A. Bek - J. [vedova 6:2, 6:7, 6:3, J. Pu tnit se va - K. Mekhejl 6:1, 6:7, 6:2, M. T. Toro - B. Jovanovski 6:2, 4:6, 3:6, M. Lu~i} - L. Safarova 6:7, 4:6, S. Stifens - S. Halep 6:1, 6:1, M. Johanson - A. Amanmuradova 4:6, 2:6, M. Odin - L. Robson 2:6, 3:6, A. Morita - A. Tati{vili 6:3, 6:3, M. Ribarikova - G. Muguruc 6:4, 1:6, 12:14, E. Danilidu - K. Piskova 7:5, 5:7, 6:4, D. Gavrilova L. Dejvis 6:3, 6:7, 6:4, K. Mladenovi} - T. Babo{ 6:3, 4:6, 11:9, G. Arn - J. Cepelova 2:6, 2:6, Y. Hempton - U. Radvanska 6:2, 6:4, L. Kumkum - S. Arvidson 7:6, 6:4, L. Curenko - A. Pavqu~enkova 7:5, 3:6, 7:5.

Rafael Nadal

MANAKOR - Poslije skoro osam mjeseci pauze Rafael Nadal se vra}a na teren 11. februara na turniru serije 250 u Sao Paulu, potvrdili su organizatori. [panski teniser se prethodnih mjeseci mu~io sa povredom koqena zbog koje je propustio drugi dio pro{le sezone i ovogodi{we Otvoreno prvenstvo Australije. Nadal je samo jednom igrao u Brazilu i to jo{ prije osam godina. Desetostruki grend slem {ampion je posqedwi me~ odigrao u junu pro{le godine kada je izgubio od ^eha Luka{a Rosola na Vimbldonu. Povratak na teren je najprije najavio u decembru kada je trebalo da u~estvuje na egzibiciji u Abu Dabiju, ali je odustao zbog stoma~nog virusa. Nedugo potom otkazao je u~e{}e na turniru u Dohi i Australijen openu.

Srpkiwa ima novog trenera

Jankovi}eva radi sa misterioznim Dijegom
MELBURN - Srpska teniserka Jelena Jankovi} ponovo ima trenera, sa wim je i u Melburnu, ali je on i daqe misterija. Ona nije `eqela previ{e da govori o novom treneru sa ko jim }e da sa ra |u je u 2013. godini. - Tre nu tno imam jednog trenera iz SAD. Radimo zajedno i poma`e mi da se vratim u ritam, u formu. Ciq mi je da budem opet u vrhu. Zove se Dijego - ispri~ala je Jankovi}eva.

FEDERER i Marej lako do druge runde
Prvo kolo, `ene: [. Per A. Panova 6:4, 1:6, 6:3, N. Petrova - K. D. Krum 2:6, 0:6, R. Marino - [. Peng 3:6, 0:6, K. Suarez - S. Erani 6:4, 6:4, V. King - M. Kirilenko 4:6, 2:6, K. Voznijacki - S. Lisicki 2:6, 6:3, 6:3, S. V. Hsie - L. Aruabarena 7:6, 6:2, K. Garsija - E. Vesina 6:3, 3:6, 1:6, S. Kuzwecova - L. Domingez 6:2,

Japanska teniserka oborila rekord

Date Krum najstarija pobjednica u Melburnu
Kimiko Date Krum

Najboqi svjetski teniser danas igra me~ drugog kola Australijen opena

Nole protiv Herisona
MEL BURN - Naj boqi srpski teniser Novak \okovi} zatvori}e program u srijedu na Australijen openu jer oko 11 ~asova igra posqedwi me~ na cen tral nom te re nu protiv Amerikanca Rajana Herisona. Otprilike u isto vrijeme kad i Nole, na "Mar ga ret Kort areni" nastupi}e Ana Ivanovi} koju o~ekuje me~ sa Jung-Jan ^an iz Ki nes kog Tajpeha. Novak je nastavio da se ogla{ava na "Fejsbuku". - Mo `da se se }a te ove slatke devoj~ice koja me je pro{le godine zamolila da prebacim par loptica sa wom posle mog treninga. Video sam je ponovo danas i naradravqewe predsjedniku ATP Bredu Druitu.

ANA u isto vrijeme kad i Nole
Tokom no}i i ostali srpski predstavnici trebalo je da iza|u na teren. Jelena Jankovi} trebalo je da igra sa Portugalkom Marijom @oao Keler, a na istom terenu poslije tog me~a sasta}e se Janko Tip sa re vi} i Slovak Luka{ Lacko. Vesna Dolonc za protivnicu ima Francuskiwu Marion Bartoli. Osim me~eva u singlu rano jutros po~elo je i takmi~ewe u dublu. Sedmi nosioci

Novak \okovi} sa djevoj~icom na terenu

vno, nisam odoleo da to ne ponovim i ovaj put - napisao je Novak i postavio sliku na svoj "Fejsbuk" profil i istim putem po`elio brzo oz-

Nenad Zimowi} i [ve|anin Robert Lind{ted igrali su u prvom kolu protiv Francuza Mi haela Qodre i Ni kole Maua, a jutros je na teren trebalo da iza|e i Viktor Troic ki u pa ru sa ^ehom Lu ka {om Ro solom pro tiv Italijana Flavija ]ipole i Andreasa Sepija. Jelena Jankovi} zajedno sa Mirjanom Lu~i} trebalo bi da igra svoj me~ u no}i sa srijede na ~etvrtak protiv Australijanki Arine Rodionove i Olivije Rogovske. Tako|e, rano jutros Bojana Jovanovski trebalo je da igra sa Ma|aricom Melindom Cink i to protiv Rumun ke Si mone Ha lep i Holan|anke Aran~e Rus.

MELBURN - Japanska teniserka Kimiko Date Krum pobjedom protiv Na|e Petrove sa 6:2, 6:0 postala je najstarija pobjednica me~a na Australijen openu. - U posqedwe vrijeme na grend slemovima morala sam da igram protiv nositeqki. Kada sam ovaj put vidjela `rijeb, rekla sam, pa zar opet, ali ispalo je jako dobro, osje}ala sam se stvarno jako dobro - rekla je Date Krum koja je sa 42 godine i 109 dana postala najstarija teniserka koja je slavila na Australijen openu. Ako ra~unamo sva ~etiri grend slem turnira, onda je peta najstarija sa pobjedom. Rekorderka je Martina Navratilova koja je sa 47 godina i 235 dana slavila u Vimbldonu 2004. godine.

48 srijeda, 16. januar 2013. GLAS SRPSKE

Amerikanac se priprema da progovori pred TV kamerama

Armstrong javno priznaje uzimawe doping sredstava
Rekao sam Opri Vinfri da }u odgovoriti iskreno i direktno na svako weno pitawe. To je sve {to mogu da ka`em, stoji u poruci Armsronga novinskim agencijama
FOTO: AGENCIJE Lens Armstrong

Odbio ponudu
Armstrong je odbio ponudu Ameri~ke antidoping agencija, koja mu je ponudila da zadr`i pet titula na Tur de Fransu. On je za uzvrat morao da prizna da je koristio nedozvoqena sredstva i otkrije detaqe o biv{im kolegama, protiv kojih se vodi istraga. Da je pristao, sedmostruki uzastopni pobjednik Tura (1999-2005) ostao bi bez titula iz 2004. i 2005. godine, dok bi dobio skra}enu zabranu bavqewa sportom. prognozira da }e biti jedna od najgledanijih, vjerovatno gledanija i od Superboula. Sada, malo je vjerovatno da }e Armstrong, koji godinama negira da se dopinguje, svima priznati da je prevarant, kako bi olak{ao du{u i okajao grijehe. Sa druge strane, vjerovatnije je da }e sam sebe izvrgnuti novom ruglu zarad pozama{ne svote novca. Jer, tajne javnih li~nost "debelo" se pla}aju, posebno kada se radi o onim najmra~nijim. Po~iwe se od intervjua prepunog emocija uz neizostavne suze, preko bestselera, serija, pa nije nevjerovatno da ve} sada holivudski mo}nici pregova ra ju sa Ar mston gom o pravima za snimawe filma. Svo je vre me no ogro mnu pa`wu izazvala ~uvena "odluka" Lebrona Yejmsa koji je u direktnom prenosu, gostuju}i u jednoj emisiji, otkrio ime kluba u kom }e nastaviti kar-

WUJORK - Ameri~ki bici klis ta Lens Ar mstrong planira javno da prizna kori{}ewe dopinga tokom karijere i to sutra u intervjuu poznatoj ameri~koj voditeqki Opri Vinfri, javili su ameri ~ki medi ji a pre ni jele agencije. - Rekao sam Opri da }e odgovoriti iskreno i direktno na svako weno pitawe. To je sve {to mogu da ka`em - navodno je sadr`aj poruke koju je Armsrong poslao redakciji Aso{ijeted presa. Lens je godinama o{tro demantovao da se dopinguje, dok ga je doping agencija optu`ila za kori{}ewe i navo|ewe dru gih da do ping programa, odnosno upotrebu ste ro ida, kao i ile gal nih transfuzija krvi. Da li }e Lens sve u ~etvrtak zaista priznati ili se radi o novom {ou u re`iji Opre Vinfri vidje}emo za nekoliko dana.

Gostovawe osramo}enog bicikliste kod najpopularnije svjet ske vodi teqke bi }e emitovan na TV mre`i Vinfrijeve i prijeti da obori sve rekorde gledanosti.

GODINAMA demantovao uzimawe stimulanata
Armstrongu je antidoping agencija uzela skoro sve {to je tokom karijere osvojio, zabraweno mu je da se do kraja `ivota bavi sportom, napustili su ga i najvjerniji sponzori, na le|ima ima brojne tu `be, a naj mawa izno si 500.000 dolara, dok navodno 7,5 miliona dolara duguje na ime bonusa za sedam titula na najpresti`nijoj biciklisti~koj trci. ^ovjek bi pomislio da mu nema spasa. Me|utim, spas za Lensa }e najvjerovatnije biti Opra, odnosno emisi ja za ko ju se ve} sada

ijeru, kada je odlazio iz Klivlenda. Podsje}awa radi, ameri~ka doping agencija je optu`i la bi ci klis tu za sistematsko kori{}ewe dopinga tokom karijere. Navodno }e mu pri znawe, ka ko prenose tamo{wi mediji, pomo}i da se takmi~i u trijatlonu, jer mu je zabraweno da se

bavi elitnim sportom. Intervju }e biti emitovan u sutra, a bi}e ura|en u Lensovom domu u Ostinu. Kako prenosi "USA Today", pozivaju}i se na anonimne izvore Armstong, najvjerova tni je ne }e de taqno pri~ati o navodima doping agencije. Me|unarodna biciklisti~ka unija pro{le godine

izbrisala je sve wegove rezultate i izrekla mu do`ivotnu za bra nu bavqewa profesionalnim biciklizmom zbog kori{}ewa nedozvoqenih sredstava. Armstrong je optu`en da je koristio EPO, transfuziju krvi, testgosteron, kortikosteroide, hormon rasta i prodavao doping sredstava drugim biciklistima.

Evropski tekvondo {ampionat

Na reliju Dakar vo`ena deveta etapa

"Galebice" druge

Roma prvi u Argentini
KORDOBA - [panski automobilista \oan Roma pobijedio je ju~e u devetoj etapi tradicionalnog Relija Dakar vo`enoj od San Migel de Tukumana do Kordobe u Argentini, dok je u kon ku ren ci ji motociklista trijumfovao aktuelni {ampion, Francuz Siril Despre. Roma je za volanom Minija prevezao 593 kilometra dugu stazu za 5:36.28 ~asova, 4,11 minuta br`e od drugoplasiranog Francuza Stefana Peterhansela, tako|e u Miniju. Tre}e mjesto zauzeo je Argentinac Orlando Teranova (BMV) sa 6,54 minuta zaostatka. U generalnom plasmanu Peterhansel ima 29,41 minuta prednosti nad Ju`noafrikanTakmi~ari ve} pre{li devet etapa

Odli~ni nastupi Beogra|anki u Atini

Bareda (Huskvarna) sa 4,03 minuta zaostatka, dok je tre}eplasirani Italijan Alesandro Boturi (Huskvarna) zaostao 5,14 minuta iza pobjednika.

ATINA - Sa svega {est takmi~ara od 16 mogu}ih u mu{koj i `enskoj konkurenciji, sa koli ko je u~es tvovao na prvom Evropskom klupskom {am piona tu u Ati ni, beogradski Galeb je zauzeo {esto mjesto u ukupnom plasmanu klubova, i drugo mjesto u `enskoj seniorskoj konkurenciji. Milica Mandi} (do 73 kg) i Tijana Bogdanovi} (do 46 kg) su osvojile zlatnu, odnosno srebrnu medaqu, zauzev{i drugo mjesto u Evropi koje dijele

sa timom iz [panije i Turske. Sa medaqom Ninoslava Babi}a (do 63 kg), najuspje{niji tekvondo klub u Srbiji je u konkurenciji 15 zemaqa i preko 30 klubova Evrope, zauzeo {esto mjesto. - Ovo je izuzetan rezultat za jedini tekvondo klub iz Srbije koji je u~estvovao u Atini, ali i za takmi~are Galeba koje tek ~eka naporna sezona, Svjetsko prvenstvo u Meksiku na prole}e - saop{tili su iz ovog beogradskog kluba.

DESPRE prvi me|u motociklistima
Vo|stvo u generalnom plasmanu sa~uvao je Portugalac Ruben Farija (KTM) sa 5,23 minuta prednosti nad Despreom. Srpski motociklista Gabor Sagmajster bio je 81. sa skoro sat i po vremena zaostatka, a u generalnom plasma nu tre nu tno zauzi ma 67. mjesto.

cem @inijelom de Vilijeom (Tojota). Despre je na motociklu

KTM trijumfovao u vremenu 5:41.36 ~asova. Iza wega kroz ciq je pro{ao [panac Koan

GLAS SRPSKE srijeda, 16. januar 2013. 49

Rukometa{i Srbije u drugom kolu SP pobijedili Bjelorusiju sa 34:28

"Orlovi" ve} u osmini finala
Nenad Vu~kovi} (Srbija) i Sergej Rutenka (Bjelorusija) FOTO: AGENCIJE

SRBIJA BJELORUSIJA

34 (20) 28 (13)

Dvorana: "Princ Felipe" u Saragosi. Gledalaca: 3.000. Sudije: Hlinur Leifson i Anton Palson (Island). Sedmerci: Srbija 5 (4), Bjelorusija 6 (5). Iskqu~ewa: Srbija 10, Belorusija 12 minuta. SRBIJA: Stani} (6 odbrana), Gaji} (6 odbrana, sedmerac), Draga{ 1, [e{um, Vujin 5 (3), Nik~evi} 5, Toski}, M. Ili} 4 (1), Radivojevi} 1, Prodanovi} 2, N. Ili} 3, Vu~kovi} 1, Mitrovi} 2, Stankovi} 3, Nenadi} 5, Marseni} 2. Selektor: Veselin Vukovi}. BJELORUSIJA: ^arapenka (12 odbrana, sedmerac), Kotlinski, Brovka, Ka`wevski 3, Babi~ov 1, Kami{ik 1, Puhovski 2, Kwazov 2 (1), S. Rutenka 11 (4), D, Rutenka 2, Wikuqenkov, [ilovi~ 4, We`ura, [umak, Baranov 1, Titov 1. Selektor: Vladimir @uk.

Grupa
1. Francuska 2. Wema~ka 3. Tunis 4. Argentina 5. Brazil 6. Crna Gora

A
2 2 2 2 2 2

(Granoqers)
2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 2 62:47 56:48 52:53 48:50 47:53 46:60 4 2 2 2 2 0

Petar Nenadi} (Srbija) FOTO: AGENCIJE

Grupa
1. Danska 2. Makedonija 3. Island 4. Rusija 5. Katar 6. ^ile

B
2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 0 0

(Seviqa)
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 72:54 64:58 63:52 57:56 57:75 50:68 4 4 2 2 0 0

}eg kola igrani su sino}, a Srbija se sastala sa autsajderom Saudijskom Arabijom. U ostalim me~evima drugog kola u grupa C i D nije bilo nikakvih iznena|ewa. U grupi C Slovenija je savladala Ju `nu Ko re ju sa 34:27 (14:13), dok je Poqska bila boqa od Saudijske Arabije sa 28:14 (14:6).

Grupa

C
2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0

(Saragosa)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 66:49 52:36 65:50 50:58 49:65 36:60 4 4 4 0 0 0

1. Slovenija 2. Srbija 3. Poqska 4. Bjelorusija 5. Ju`na Koreja 6. S. Arabija

Poslije dva startna trijumfa izabranici Veselina Vukovi}a obezbijedili plasman me|u 16 najboqih svjetskih reprezentacija
SARAGOSA - Rukometa{i Srbije u drugom kolu grupe C na Svjetskom prvenstvu u [pa ni ji po bi jedi li su Bjelorusiju sa 34:28 (20:13) i ve} sada su obezbijedili plasman u osminu finala. "Orlovi" su lako do{li do pobjede, a glavni igra~i nisu morali puno da se umaraju. Jo{ u prvom poluvremenu puleni Veselina Vukovi}a su nagovijestili da se ne}e patiti sa Bjelorusima, a nisu imali namjeru ni da se umaraju. ^u va li su sna gu za one naj va `ni je me~e ve, pro tiv Poqske i Slovenije, kada se odlu~uje sa koje pozicije se ide u osminu finala. Samo u uvodnim minutima Srbija je te{ko dolazila do gola. Rajko Prodanovi} i Ivan Nik~evi} su na~eli Vitalija ^arapenka postigav{i {est od prvih sedam golova. Ivan Stankovi} je ponovo odli~no odradio svoj dio posla. Novope~eni otac Petar Nenadi} bio je naro~ito nadahnut i borben, bio je to wegov dan. Kqu~ velike prednosti Srbije jo{ na poluvremenu je i odli~nih 72 odsto uspje{nosti {uta, samo dvije tehni~ke gre{ke, naspram osam u protivnika. Nemawa Ili} je na krilu opet iskoristio priliku, Bogdan Radivojevi} se tako|e sna{ao. I, osim onih pet{est minuta od 50. minuta, stvarno strateg "orlova" nema {ta da zamjeri momcima. borila, a mi smo uspeli da ras te re ti mo gla vne igra~e i {ansu pru`i mo mla |i ma naglasio je Vukovi}. Pri znao je da je malo qut na pojedince. - Dogovor je bio da svako ko bude na terenu mora da pru`i maksimum. Znam da je te {ko

igrati kad vodite plus deset, ali igra~ uvek mora da ima `equ, da se bori, gine i pru`i maksimum. Jednostavno neki mom ci ni su ispu ni -

MA\ARSKA pobijedila Australiju sa 43:13
Snagu Ma|ara u grupi D na svojoj ko`i osjetili su nejaki Australci, koji su pora`eni sa 43:13 (20:6). Hrvatska je u grupi D bez ve}ih problema pobijedila Al`ir sa 31:20 (15:12), a otpor rivala slomqen je u posqedwih dvadesetak minuta susreta. Rezultati drugog kola: grupa C: Ju`na Ko re ja - Slove ni ja 34:27, Srbi ja - Bjelo rusi ja 34:28 (20:13), Saudijska Arabija Poqska 28:14 (14:6), grupa D: Al `ir - Hrvat ska 20:31 (12:15), Egi pat - [pa ni ja 24:29 (11:16), Australija - Ma|arska 13:43 (6:20).

Grupa
1. Ma|arska 2. Hrvatska 3. [panija 4. Egipat 5. Al`ir 6. Australija

D
2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0

(Madrid)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 75:36 67:33 56:38 47:61 34:58 26:79 4 4 4 0 0 0

SRBIJA sino} igrala sa Saudijskom Arabijom
- Ste gnu to smo u{li u utakmicu, nedostajalo nam je malo `eqe u odbrani i tek kad smo ~vr{}e u{li u duele, stvari su do{le na svoje mesto. Napad je solidno funkcioni sao i, da ne ureknem, imamo te~na dodavawa, brze lopte, ideje ne mawkaju, tako da smo na dobrom putu. Belorusija se od prvog minuta

li ciqeve koje smo pred wih postavili. Pri~a}emo o svemu. Da ne budem da sam nezadovoqan, bi lo je mnogo dobrih stvari - dodao je Vukovi}. Svi me~evi tre-

Danas na SP
Grupa A Brazil - Tunis (16) Wema~ka - Crna Gora (18,30) Argentina - Francuska (20,45) Grupa B Makedonija - Rusija (15,45) ^ile - Katar (18) Island - Danska (20,15)

Barto{ Jurecki (Poqska) Valero Rivera ([panija)

ZELENOVI] U TIMU
[ef stru~nog {taba "orlova" Veselin Vukovi} iskoristio je poslije pobjede nad Bjelorusima pravo izmjene i izvr{io rokadu u svom timu. Desno krilo Bogdana Radivojevi}a zamijenio je Nemawom Zelenovi}em, koji igra na poziciji desnog beka. Selektor Veselin Vukovi} nije obrazlo`io tu odluku, a wen uzrok bi mogla da bude povreda Radivojevi}a poslije juri{a na kompletnu odbranu rivala i bolnog pada na le|a. Isto tako, nije iskqu~eno ni da je razlog izmene selektorova kritika pojedinih mla|ih i starijih igra~a, na koje je neskriveno bio qut u ponedjeqak uve~e.

Sutra na SP
Grupa C Slovenija - Bjelorusija (15.45) S. Arabija - Ju`na Koreja (18) Poqska - Srbija (20.15) Grupa D Australija - Al`ir (16.45) Ma|arska - [panija (19) Hrvatska - Egipat (21.15)

50 srijeda, 16. januar 2013. GLAS SRPSKE

"Kozarska Dubica 2013"

Fudbaleri Rudara po~eli pripreme za nastavak prvenstva
Detaq sa prvog okupqawa igra~a Rudar Prijedora

BORS opet prvi
KOZARSKA DUBICA - Ekipa BORS-a (Bora~ka organizacija Republike Srpske) iz Bawaluke osvojila je prvo mjesto na jubilarnom 25. me|unarodnom novogodi{wem turniru u malom fudbalu "Kozarska Dubica 2013". U finalnom susretu pobijedili su No}ni klub "Paparaco" sa 1:0 i odbranili pehar osvojen pro{le godine. U borbi za tre}e mjesto "Kalipso" je sa 12:4 savladao "Adamovi} transport" DNS. Najboqem timu pripala je nov~ana nagrada u iznosu od 6.000, drugoplasiranom od 2.000, a tre}eplasiranoj od 1.000 maraka. Epitet najboqeg igra~a ponio je Milan Kquni} (BORS), prvi strijelac Nemawa Jovi~i} iz iste ekipe, dok je najboqi golman Emir Krivdi} (No}ni klub "Paparaco"). Rezultati ostalih finalnih susreta: veterani: "Vatreni mlin" - Stomatolo{ka ambulanta "Dr Venera Jandri}" 4:3, kadeti: "Anyi" Gradi{ka - Kafe bar "Brazil" 3:0, pioniri: Rudprom Prijedor - [umarija 4:0, pjetli}i: [umil - "Roki komerc" 0:0 (penalima 1:0), pretpjetli}i: Portugal - Ro{tiqnica "BS" 2:2 (penalima 5:4). N. \.

FOTO: N. \ERI]

"Rogatica 2013"

Soko~ani najboqi
FOTO: S. MITROVI]

Trojac poja~ao Prijedor~ane
Ako nam vrijeme bude i{lo na ruku, pripreme }emo odraditi u Prijedoru, a ako bude potrebno, tokom februara oti}i }emo tamo gdje su boqi uslovi za rad, rekao Stojni}
PI[E: NENAD \ERI] neno.djeric@gmail.com

Ekipa Servis "\ur|i}"

RO GATI CA - Po bjednik pe todne vnog 11. no vo go di{weg tur ni ra u ma lom fudbalu "Rogatica 2013", na kome je u~estvovalo 14 ekipa, je Ser vis "\ur |i}" iz Sokoca. Oni su u fi nal noj uta kmici odigranoj pred prepunom dvoranom bili boqi od ekipe Adrija iz Vi{egrada sa 7:3 i osvo ji li nov~a nu na gra du od 2.000 ma ra ka. Drugoplasiranoj ekipi pripalo je 1.000, a tre}eplasiranom Amadeusu iz Pqevaqa 500 maraka. Crnogorci su u susretu za

tre}e mjesto u samom fini{u utakmice pobijedili naj boqe pla si ra nu do ma }u eki pu "Vi zion" sa 3:2. Iz pobjedni~ke ekipe turnira je naj boqi igra~ Da vor Markovi}, najboqi golman Vladica Babovi} i najboqi strijelac Milo{ Tanaskovi} sa sedam golova. Rezultati ostalih finala: fudbalske nade (2000/01. godi {te): FK Sokolac - FK Glasinac 2011 2:1, fudbalske nade (2002/03. godi{te): FK Mla dost Ro ga ti ca Bambi Vi{egrad 2:0. S. M.

PRIJEDOR - Sa pripremama za nastavak sezone u Premijer ligi BiH ju~e su startovali fudbaleri Rudar Prijedora, a na spisku {efa stru~nog {taba Velimira Stojni}a su i trojica novajlija. To su: vezni fudbaleri Ogwen Radulovi}, koji je stigao iz bawalu~kog Borca, Mato Ivanovi} (Slavija, Prag) i dosada{wi napada~ Borca iz Kozarske Dubice Igor Burazor.

PRVOM TIMU prikqu~eno devet omladinaca
Stojni}u i wegovom pomo}niku Neyadu @eri}u odazvala se ve}ina prvotimaca na

Aleks Ferguson, trener Man~ester junajteda

koje ra~una i mo`e se o~ekivati da "zeleno-crni" svim raspolo`ivim snagama krenu u realizaciju zacrtanog plana, opstanka u bh. eliti. - Period odmora je brzo pro{ao. Bilo je puno posla na administrativnom i planu ukupne organizacije kluba. Vrijeme }e pokazati koliko je toga ura|eno. Sigurno je da ve}i nu klu bova u BiH pra te odre|eni problemi, prvenstveno finansijske prirode, {to je i kod nas slu~aj. Ostali smo bez petorice igra~a, kojima su istekli ugovori. Osvje`i}emo ekipu odre|enim poja~awima, u zavisnosti od toga koliko nam to materijalni uslovi budu dozvoqavali, a i plan priprema zavisi}e od nov~anih sredstava. Ako nam vrijeme bude i{lo na ruku, kompletne pripreme odradi}emo u Prije-

doru, a ako bude potrebno, tokom februara oti}i }emo u krajeve gdje budu postojali boqi uslovi za rad - rekao je

Odlasci
Na prozivci se pojavio i Goran Kecman, kome je istekla ugovorna obaveza i najvjerovatnije }e napustiti Prijedor. Prije wega su to u~inili: Vladimir Karali}, Du{ko Sakan, Damir Rov~anin i Borislav Topi}. Apolon Lemonyava je na probi u moskovskom Torpedu, dok je golman Aleksandar Nikoli}, koji je pod ugovorom, dobio jo{ 15 dana da proba prona}i novi anga`man.

Stojni}. Strategu "rudara" od dosada{wih prvotimaca odazvali su se: golmani Bori{a Bodiroga i Danijel Milanovi}, te igra~i: Borislav Miki}, Neboj{a [odi}, Goran Kotaran, Miodrag Gigovi}, Boris Savi}, Anel Rami}, Marinko Ras toka, Emil ko Jan kovi}, Mi lo{ Srndovi}, Ha ris Hanyi}, Veqko Vukovi}, Denis Ba ja li ca, To mi slav Puqi}, Du{ko Vrane{evi} i Zoran Miodragovi}, dok su Nemawa Kokanovi} i Asevedo Kruz opravda li izos ta nak. Prvom timu prikqu~eno je devet omladinaca: golmani Nemawa Pe trovi} i De jan In|i}, te igra~i: Aleksandar Jovi~i}, Rastko Rokvi}, Neven Ayi}, Sa{a Pu{ac, Obren Kri~ka, Sini{a Sani~anin i Nermin Hoyi}.

Vidi} nije ozbiqno povrije|en
MAN^ESTER - Kapiten fudbalera Man~ester junajteda Nemawa Vidi} nije ozbiqno povrije|en na derbiju protiv Liverpula, potvrdio je menayer ser Aleks Ferguson. Junajted je u derbiju 22. kola pobijedio sa 2:1, Vidi} je postigao drugi gol u 54. minutu, ali je u 79. minutu morao da napusti igru poslije `estokog sudara sa Glenom Yonsonom. - Vidi}evo koqeno je u redu. Imao je mali potres, ali sada je dobro, trenirao je i nije imao nikakve bolove - rekao je Ferguson demantuju}i engleske medije da je Vidi} obnovio povredu i pokidao ligamente zbog ~ega ne}e mo}i zavr{iti sezonu. On je dodao da ni povreda E{lija Janga nije ozbiqne prirode i da ne}e igrati protiv Totenhema.

Bijeqinski premijerliga{ po~eo pripreme za drugi dio Premijer lige BiH

Radnik upalio motore
BIJEQINA - [ef stru~nog {taba Radnika Sr|an Baji} izvr{io je ju~e prozivku, a potom odr`ao prvi trening sa kandidatima za najboqi sastav, ~ime je za Bijeqince okon~ana zimska pauza. Prozivci se odazvalo 15 fudbalera koji su u jesewoj polusezoni nastupali u "plavobijelom" dresu, izuzev Mladena Zeqkovi}a koji je oti{ao u Borac, te Igora Mirkovi}a i Mladena Lu~i}a koji iz opravdanih razloga nisu bili prisutni, a prikqu~i}e se ekipi do kraja sedmice. Fudbalerima Radnika ispla}ena su zaostala dugovawa pa su u mnogo boqem raspolo`ewu do~ekali po~etak priprema. - Prva ~etiri dana ima}emo po jedan trening i u me|uvremenu obaviti qekarske preglede. Dobro bi bilo da nas vrijeme poslu`i i da prvi dio
Fudbaleri Radnika na treningu

Humanitarni turnir u Tesli}u

Pomo} malim sugra|anima
TESLI] - U Spor tskoj dvorani "Radolinka" u Tesli}u odigran je pozivni pionir ski turnir u ma lom fudbalu, a prihod sa ove revije namijewen je djeci ovog grada sa posebnim potrebama. Nastupalo je po sedam ekipa u dvije grupe. U konkurenciji dje~aka ro|enih 2003. godine u finalu je doma}i Proleter bio uspje{niji od dobojske Sloge sa 2:0, dok su se u katego ri ji sta ri joj godi nu, u odlu~uju}em susretu Dobojlije revan{irale doma}inu pobjedom od 2:1. B. R.

bazi~nih priprema odradimo nesmetano. Moja `eqa je da, ukoliko finansijska situacija bude povoqnija, oko 1. februara odemo u toplije krajeve nekih desetak dana kako bismo odigrali ~etiri-pet kontrolnih utakmica. Imamo dovoqno vremena da se dobro pripremimo i vjerujem da }emo na proqe}e sakupiti dovoqan broj bodova potreban za opsta-

nak u eliti - rekao je {ef stru~nog {taba Radnika Sr|an Baji}.

MIRKOVI] i Lu~i} opravdali izostanak
U redove Bijeqinaca stigli su i napada~i Filip Vuji} iz Jedinstva puteva iz U`ica, Marko Obradovi} (Eupen, Belgija), Dejan Rajak, koji je igrao

u ni`erazrednoj italijanskoj ligi i desni bek Milo{ Petru{i} (Srem). - Imamo jo{ osam igra~a koji su do{li na probu ukoliko opravdaju svoj dolazak, a uz sa gla snost sa {e fom stru~nog {taba Sr|anom Baji}em vidje}emo ko }e od wih ostati - istakao je sportski direktor Radnika Boro \oki}. Na prozivci su bili: Dragan \or|i}, Jovo Koji}, @eqko Krsmanovi}, Cvijetin Pavi}, Zoran Niki}, Dragan Risti}, Armin Kapetan, Vladanko Komlenovi}, Radosav Novakovi}, Stanko Ostoji}, Marko Jevti}, Nenad Kutla~i}, Bo{ko Takovac, Savo \uri}, Marko Basara, te novajlije: Filip Vuji}, Marko Obradovi}, Milo{ Petru{i}, Dejan Rajak. I. S.

FOTO: I. STANI[I]

GLAS SRPSKE srijeda, 16. januar 2013. 51

"Crno-bijeli" okrenuti svojoj omladinskoj {koli

Sep Blater, predsjednik FIFA

Talenti veliko blago Partizana
Ne}emo se razbacivati dovo|ewem igra~a sa strane. U prvom planu nam je afirmacija igra~a iz omladinske {kole. Ako pogledamo tr`i{nu vrednost, to nam je mnogo isplativije, kazao Tumbakovi}
BEO GRAD - Par ti zan nas tavqa da vno uspos tavqenu tradiciju i orijen ta ci ju da prvom ti mu prikqu~u je ta len to va ne klince iz sopstvenog pogona. Od tridesetak fudbalera ko ji su se ja vi li Vladimiru Vermezovi}u na po~etku priprema velika ve}ina je ponikla u Partizanu. Dos ko ra{wi bek Tele op ti ka Mar ko @iv ko vi} (1994. godi {te) i ve zis ta Marko Jankovi} (1995), kao i tro ji ca ka de ta Da ni lo Panti}, Andrija @ivkovi} i Ne mawa Radowi} (1996) dobi}e priliku da treniraju sa prvim ti mom to kom priprema na Tari i lagano se uvode u atmo sfe ru i "ozbiqniji" na~in rada. - Ne}emo se razbacivati dovo|ewem igra~a sa strane. U prvom planu nam je afirmacija igra~a iz omladinske {kole. Pet talentovanih momaka na spisku Vladimira Ver me zo vi }a go vo ri u prilog tome. Ako pogledamo tr`i{nu vrednost, to nam je
FOTO: ARHIVA Mnogi prvotimci ponikli u omladinskom pogonu

Oduzimati bodove zbog rasizma na utakmicama
CIRIH - Predsjednik Svjetske fudbalske federacije (FIFA) Sep Blater rekao je da bi klubove, ~iji navija~i budu progla{eni krivim za rasisti~ko pona{awe, trebalo ka`wavati oduzimawem bodova. - Mislim da nikada ne mo`emo da uradimo dovoqno da iskorijenimo rasizam iz fudbala. Mnogo radikalnije rje{ewe, kao {to je oduzimawe bodova, imalo bi boqi uticaj nego bilo koja druga kazna - rekao je Sep Blater. Posqedwi u nizu rasisti~kih incidenata dogodio se po~etkom januara, kada je fudbaler Milana Kevin-Prins Boateng qut zbog uvreda na vi ja~a Pro Pa tri je, na pus tio prijateqsku utakmicu, poslije ~ega su wegovi saigra~i tako|e napustili teren i utakmica je prekinuta. Blater je rekao da nije rje{ewe da igra~i odlaze sa terena, ali da rasizam mora da se iskorijeni iz fudbala.

Nijemac odlazi iz ^elzija

Marin spakovao kofere
Marko Marin

mnogo isplativije - rekao je sportski direktor Partizana Qubi{a Tumbakovi}. Mar ko @iv kovi} je iz Smedereva, igra na poziciji desnog spoqweg, voli "izlete" u napad i zna da centrira, {to je, na `a lost, posqedwih godina prava rijetkost u srpskom fudbalu. Mogao bi da postane "novi Nikola Aksentijevi}", koji je qetos oti{ao iz Partizana u Holandiju.

Ni{a. Iako kadet, ve} je zapao za oko selektoru srpske re pre zen ta ci je Si ni {i Mihajlovi}u, koji je `elio da ga po zo ve na ot ka za ni test protiv Iraka. Zbog loma metatarzalne kosti trenu tno je van po go na, ali

Markovi}
Finansijsko stawe je takvo da se od prodaje `ivi, da je ona glavni izvor prihoda i opstanka kluba. Lazar Markovi} je ve} jednom nogom van Partizana (najvjerovatnije odlazi na qeto), Milo{ Ostoji} i Aleksandar Mitrovi} ako ovako nastave i wima inostranstvo "ne gine" vrlo skoro...

MLADIMA {ansa da se nametnu
Mar ko Jan ko vi} je sa Ce tiwa, a oni ko ji su ga gledali ka`u da podsje}a na Bar si nog Ini jes tu. Ima nisko te`i{te, dobar pregled igre, dribling... Ne mawa Radowi} je iz

Ver me zovi} ka `e da }e on svakako biti uz prvi tim. I Andrija @ivkovi} je iz Ni{a. Kao i Radowi} i on je vezni fudbaler, s tim {to mu je glavni zadatak da kvari igru protivnika. Posqedwih godina, Partizan je "izbacio" niz talentovanih igra~a, od kojih su mnogi ve} po~eli da prave inostrane karijere. Pome ni mo Ste va na Jove ti }a, Adema Qaji}a, Matiju Nastasi}a, Ivana Radovanovi}a, Nikolu Gulana... Ka da bi fi nan sij sko stawe u Srbiji, a samim tim i u fudbalu bilo boqe, Partizan bi, mo`da i mogao da ostvari davna{wu `equ da od sopstvenih snaga napravi tim koji bi ne{to zna~io u Evropi. [to se ti~e talenata, Par ti zan ne tre ba da brine.

LONDON - Fudbalski reprezentativac Wema~ke srpskog po ri je kla Mar ko Ma rin (24) ni je u prvom pla nu kod me nayera Ra fe Beniteza pa }e najvjerovatnije napustiti London. Jo{ nije ni poznato gdje bi mogao da odigra ostatak sezone, a ve} su se javili zain te re so va ni klu bo vi iz Wema~ke (Borusija Menhengladbah tra`i pozajmicu do

kra ja godi ne) i En gles ke (Kvins Park). Momak rodom iz Gradi{ke u Republici Srpskoj, ponikao je u Hehstu i Ajntrahtu, a seniorsku karijeru gradio u Menhengladbahu i Verderu iz Bremena. U ^elzi je stigao proteklog qeta i u plavom dresu odigrao osam utakmica, bez postignutog gola u seniorskoj konkurenciji.

Sprema se {panski "Kal~opoli"

Tebas: Utakmice u Primeri se prodaju
MADRID - Potpredsjednik Primere Havijer Tebas izrazio je nezadovoqstvo zbog ~iwenice da se u toj ligi "namje{taju utakmice" i najavio da bi {panski istra`ni organi mogli da krenu stopama kolega u Italiji. Ako je suditi prema rije~ima potpredsjednika {panskog fudbalskog {ampionata, u Primeri ima namje{tawa i vrlo brzo se mogu o~ekivati i istra`ne radwe sli~ne onima koje je svjetska javnost imala prilike da vidi u Italiji. - Utakmice u La Ligi se prodaju, a imena prevaranata moraju da iza|u na vidjelo. Na`alost, nemam dokaze da potkrije pim tu tvrdwu ali znam da su odre |e ne uta kmi ce u {panskoj ligi namje{tane. Ne bih se zakleo da nas ne ~eka isti scenario koji smo vidjeli u Italiji - kazao je Tebas.

"Orlovi" na provjeri prije nastavka kvalifikacija

Kiprani "glume" Hrvate
BEOGRAD - Pred kvalifikacionu utakmicu u Zagrebu protiv Hrvatske 22. marta, Srbija }e imati test protiv Kipra 6. februara. Jo{ {ezdesetak dana ostalo je do "utakmice nad utakmicama", do megdana Hrvatske i Srbije u Zagrebu u kvalifikacijama za Mundijal 2014. godine.
"Orlovima" ispit na Kipru

UTAKMICA zakazana za 6. februar
Do tada ima jo{ vremena, mada se svakim danom lagano di`u tenzije. Pred me~ sa Hrvatskom, Srbija }e imati "generalku" protiv Kipra, 6. februara.

Fudbalski savez Srbije saop{tio je da je dogovoren prijateqski susret na stadionu GSP u Nikoziji (termin 18 ~asova po sredwoevropskom vremenu).

To }e biti prva utakmica "orlova" u novoj godini i ujedno jedino okupqawe pred kvalifikacione me~eve protiv Hrvatske (22. marta) i [kotske (26. marta) u Novom Sadu.

Selektor srpskog tima Sini{a Mihajlovi} mnogo puta do sada pri~ao je o utakmici sa Hrvatskom. U novogodi{wem intervjuu za MONDO rekao je da i daqe vjeruje u plasman u Brazil, ali i da na me~ sa Hrvatskom gleda iskqu~ivo kao priliku da se osvoje tri boda. - [ta }e nam vredeti pobeda u Zagrebu ako ne uspemo da se kvalifikujemo!? Ta pobeda mo`e da bude zna~ajna, jer bismo se wome vratili u trku za plasman. Ja na wu gledam kao na utakmicu koja donosi tri boda. Iskren da budem, vi{e bih voleo da izgubim od Hrvata, a da odem na Mundijal, nego obrnuto - rekao je Mihajlovi}.

Demanti iz Bajerna

Ne `elimo Gvardiolu
MINHEN - Pep Gvardiola je izuzetno tra`ena trenerska ro ba. Tro fej ni {panski stru~wak se bli`i povratku na posao, klubovi stoje u redu, za jedan se spekulisalo da je Bajern Minhen. Ipak, direktor medijske slu`be slavnog wema~kog tima Mar kus Hor vik ne gi rao je tvrdwe. - Takve informacije su apsolutna neistina. Jup Hejnkes je na{ prvi izbor, u potpunosti se oslawamo na wega i ne razmi{qamo ni o kome drugom rekao je Horvik.

FOTO: ARHIVA

Pep Gvardiola

52 srijeda, 16. januar 2013. GLAS SRPSKE

Poraz Minesote od Dalasa

Ko{arka{ Igokee Milo{ Komatina optimista pred duel sa Zvezdom
Bojan Suboti} (Crvena zvezda) i Milo{ Komatina (Igokea)

"Dabl-dabl" Pekovi}a
FOTO: AGENCIJE

Ulaznice u prodaji
Ulaznice za susret Igokee i Crvene zvezde od danas }e se na}i u prodaji i mo}i }e da se kupe na dva prodajna mjesta, i to u dvoranama u Aleksandrovcu i Lakta{ima. Prema najavama iz kluba, ulaznice se ne}e mo}i kupiti bez li~ne karte i pojedinac }e mo}i da kupi samo dvije. Za ovaj susret {tampano je 3.000 karata koje ko{taju deset maraka.

FOTO: GLAS SRPSKE

Nikola Pekovi}

WUJORK - Nikola Pekovi} je u porazu Minesote od Dalasa za 32 minuta postigao 20 poena uz 12 skokova. Tandem Oklahome Kevin Djurent - Rasel Vestbruk postigao je 77 od ukupno 102 poena Tandera u pobjedi protiv Feniksa rezultatom 102:90. Djurent je, uz 41 poen, pet puta bio najvi{i u skoku, dok je Vestbruk utakmicu zavr{io sa 36 poena, osam skokova i pet asistencija. U pora`enom Feniksu najupe~atqiviji utisak ostavio je Marsin Gortat sa 19 ko{eva i 15 skokova. Rezultati: Va{ington - Orlando 120:91, Boston - [arlot 100:89, ^ikago Atlanta 97:58, Memfis - LA Klipers 73:99, Dalas - Minesota 113:98, Juta - Majami 104:97, Feniks - Oklahoma 90:102, Sakramento - Klivlend 124:118.

Rukometni klub Borac m:tel

Ne prijetimo, ali Zvezda pada
Zvezdi se ne prijeti, a mi to nismo radili ni Partizanu pa smo slavili sa velikom razlikom. Ovaj put ne mora da bude tolika na{a prednost, bitno je samo da pobijedimo, istakao Komatina PI[E: MILAN ZUBOVI] de}e ekipe regionalnog taKladionice ligi, a sada su u situaciji da milanz@glassrpske.com
BAWALUKA - Igramo na svom terenu u Lakta{ima, na kojem do sada nismo izgubili, pa o~ekujemo da tako bude i poslije subotweg derbi ja sa Crve nom zvezdom. Znam da }e gosti imati podr{ku sa tribina, ali mi se uzdamo u na{e navija~e i pozivam ih da budu na{ {esti igra~. Ovo je za "Glas Srpske" ju~e izjavio krilni centar Igokee Milo{ Komatina. U Igokei zra~e optimizmom pred duel 18. kola Jadranske li ge sa dru go pla si ra nom Crve nom zvezdom, koji se igra u subotu od 19 ~asova. Susret dvije vokmi~ewa ve} nekoliko dana predstavqa top temu ne samo u ovom dijelu Republike Srpske ve} i {ire, jer }e ove dvije ekipe da vode glavnu bitku za prvo mjesto koje donosi plasman u Evroligu idu}e sezone. Iako su lideri Jadranske lige, ko{arka{i Igokee nisu prvi favoriti za osvajawe regionalnog takmi~ewa ve} je to Partizan sa kvotom 1,72. Kla|ewe na sve preostale u~esnike lige donosi kvotu 2,00, a me|u wima su Igokea, Crvena zvezda, Budu}nost i Cedevita. nikoga ne bojimo. Ve} sam rekao da u Lakta{ima nismo osjetili gor~inu poraza, tako da se nadam da se to ne}e ni desiti - dodao je Komatina. Ciq Aleksandrov~ana u ovoj sezoni bio je opstanak u izbore Evroligu, ~emu se nisu nadali ni najve}i optimisti. Eventualna pobjeda nad "crveno-bijelima" dodatno bi otvorila vrata evroscene. Ipak, niko u Igokei ne razmi{qa o eventualnom nastupu u najkvalitetnijem klupskom takmi~ewu. - U Zvezdi su optere}eniji jer smo u prednosti u odnosu na wih i bje`imo im dvije pobjede. Novom pobjedom napravili bismo veliki korak ka prvom mjestu. Zvezdi se ne prijeti, a mi to nismo radili ni Partizanu pa smo slavili sa velikom razlikom. Ovaj put ne mora da bude tolika na{a prednost, bitno je samo da pobijedimo - istakao je Komatina.

Milas potpisao pa oti{ao na kaqewe
BAWALUKA - Doskora{wi rukometa{ Izvi|a~a iz Qubu{kog, 21-godi{wi lijevi bek Ivan Milas do{ao je u redove Borca m:tel i odmah je prosli je |en pre mi jerli ga {u Derventi. - Odlu~ili smo da Milas u drugom dijelu sezone nastupa za Derventu, jer u ovom trenutku nam je mjesto lijevog beka popuweno. Bi}e na pozajmici do kraja sezone, budno }emo ga pratiti i ukoliko zadovoqi, od qeta }e i zvani~no postati na{ ~lan. Sve obaveze u ovom periodu prema wemu snosi}e Derven}ani naglasio je sportski direktor Bawalu~ana Goran Mali}. D. P.

Kragujev~ani prejaki za MZT

Slavqe Radni~kog
Aleksandar ]apin (Radni~ki)

SUSRET na rasporedu u subotu
- Zvezda pru `a odli~ne partije u posqedwe vrijeme i uspjeli su da prebrode krizu sa po~etka sezone. Odmah su iza nas na tabeli i sigurno je da }e to biti veoma dobra utakmica, pravi spektakl. Imaju zaista odli~an tim, sastavqen od iskusnih igra~a, ali mi se

Danilo An|u{i}, donedavni ko{arka{ Partizana
KRAGUJEVAC - Ko{arka{i Radni~kog savladali su na doma}em terenu ekipu MZT Skopqe sa 89:83 (21:27, 27:15, 13:24, 28:17) u posqedwoj utakmici 17. kola regionalne Jadranske lige. Kragujev~ane je do pobjede predvodio Aleksandar ]apin, koji je susret zavr{io sa 26 poena, uz devet asistencija, dok je Ratko Varda dodao 20 poena. Damjan Stojanovski sa 21 poenom bio je najefikasniji kod pora`enih. Makedonci su u Srbiju do{li sa deset igra~a, s tim da Toni Grn~arov nije uop{te igrao, a Gorjan Markovski je samo minut proveo na terenu. Plasman: 1. Igokea 14-3, 2. Crvena zvezda 12-5, 3. Partizan 11-6, 4. Budu}nost 10-7, 5. Olimpija 10-7, 6. Cedevita 10-7, 7. MZT Skopqe 9-8, 8. Radni~ki 9-8, 9. Krka 9-8, 10. Split 7-10, 11. Cibona 6-11, 12. [iroki 6-11, 13. Zadar 6-11, 14. Solnok 4-13.

Zaobi{ao kom{ije zbog "grobara"
BEO GRAD - Biv {i ko {arka{ Partizana Danilo An|u{i} izjavio je za srpske medije da nije htio pre}i u Crvenu zvezdu zbog navija~a "crno-bijelih", popularnih "grobara". - Priznajem, Zvezda se interesovala, ali odlazak u redove "ve~itog rivala" nije bio mogu}. Dolazio sam i kao klinac na me~eve Partizana, volim taj klub, a i navija~i su mi prirasli srcu. Od prvog trenutka pru`ili su mi veliku podr{ku, pogotovo u te{kom periodu koji je iza mene. Stvarno sam im zahvalan i oni su glavni razlog zbog kog ne bih pre{ao u Zvezdu. Imao ne zna za{to je bio u nemilosti trenera Du{a Vujo{evi}a. - Re~eno mi je samo kakav je moj status, a niko mi nije po ja snio za {to je to ta ko. Pre{ao sam preko odluke trenera jer sam bio siguran da }e se vremenom promeniti moja pozicija u ekipi. Ipak, posle mnogo truda i svega {to sam pokazao ni{ta nije vredelo. S trenerom sam imao maksimalno ko re ktan odnos do po sledweg trenutka. I pre mog odlaska smo razgovarali, tada sam mu izneo razloge odluke da napustim Partizan. Nikakvog konflikta nije bilo - rekao je An|u{i}, koji karijeru `eli da nastavi u inostranstvu.
FOTO: AGENCIJE

SP u ko{arci do 19 godina

Srbija protiv Senegala, Brazila i Australije
PRAG - Ko {ar ka {ka re pre zen ta ci ja Srbi je do 19 godina na Svjetskom prvenstvu u ^e{koj od 27. juna do 7. jula ove godine igra}e u grupi C zajedno sa Senegalom, Brazilom i Australijom. U gru pi A su Hrvat ska, [panija, Kanada i Koreja. Grupu B ~ine Iran, ^e{ka, Litvanija i Argentina, a u grupi D igra}e Kina, Obala Slonova~e, SAD i Rusi ja. Titulu {ampiona brani Litvanija, koja je 2011. godine u finalu savladala Srbiju sa 85:67.

Danilo An|u{i}

sam specifi~an odnos s publikom od prvog trenutka kada sam istr~ao na parket "Pionira" i osetio neverovatnu atmosfe ru. Sve to sam mno go za voleo da bih ta ko ne {to

u~inio - izjavio je An|u{i}.

SA VUJO[EVI]EM u dobrim odnosima
On je potvrdio da i daqe

GLAS SRPSKE srijeda, 16. januar 2013. 53

Crvena zvezda ugo{}uje turski klub u drugom kolu ko{arka{kog Evrokupa

Pakao "Pionira" ~eka Galatasaraj
Verujem da }emo protiv turskog tima prikazati igru visokog ritma i da }emo u jednoj fantasti~noj atmosferi poku{ati da do|emo do trijumfa, rekao Savovi}
BEO GRAD - Ko {ar ka {i Crvene zvezde ugosti}e ve ~e ras u "Pi oni ru" od 19.30 ~asova ekipu Galatasaraja u drugom kolu top 16 faze Evrokupa. ^lan "crve no-bi jelih" Boris Savovi} rekao je da utakmica protiv Galatasara ja mo `e da bude kqu ~na, jer bi u slu~aju pobjede Beogra|ani do{li na korak od pla sma na u ~et vrtfi na le Evrokupa. - Na{ ciq je da poku{amo da do bi je mo sve duele druge faze kod ku}e, a da na strani uz trijumf u Nema~koj, eventualno iznenadimo u Ka zawu ili Ca ri gra du. Verujem da }emo protiv turskog ti ma pri ka za ti igru visokog ritma i da }emo u jednoj fantasti~noj atmosFOTO: AGENCIJE Boris Savovi}

O Igokei ni rije~
U Crvenoj zvezdi ju~e su bili iskqu~ivo koncentrisani na duel sa Galatasarajem, tako da predstoje}i derbi sa Igokeom u ABA ligi nisu ni pomiwali. - Januar nam je izuzetno te`ak i zato idemo od utakmice do utakmice, tako da }emo o idu}im me~evima razmi{qati tek poslije Galatasaraja - kazali su u beogradskom klubu. po{to je pro{le sezone branio boje turskog kluba.

SVE ULAZNICE rasprodate
- U Ga la ta sa ra ju sam proveo predivnih {est mese ci. Is kus tvo igrawa u Evroligi i turskom {ampionatu mi je pomoglo da sazrim kao igra~ i do|em do velikog samopouzdawa. Tim se dos ta izme nio od pro {log leta. Trener Mahmuti, Gordon i [ip su oti{li u Efes, A~ik i Ozer u Be{ikta{, nema [amperta, Andri }a, ali i po red sve ga toga napravqen je izuzetno kva li te tan tim ko ji ima evroliga{ki kvalitet. Tu su Karlos Arojo, kao posledwe ve li ko po ja~awe, Ma~van, Hokins, Endong, Gordon, Arslan. Ima}emo te`ak posao, ali verujem u na{ kvalitet zakqu~io je Savovi}. Zvezda je u prvom kolu savladala Ulm na gostovawu, a sve ulaznice za ovu utakmicu "planule" su za tri ~asa.

feri poku{ati do}i do trijumfa - rekao je Savovi}. Od po~etka sezone Savovi} je naj ko ri sni ji igra~ Zvezde, a sa dobrim partijama nastavio je i u posqedwih deset dana, u pobjedama nad Olim pi jom, Ul mom i Cedevitom. - Bitno je da smo pobedni ~ki niz nas ta vi li i u

PAROVI
Utakmice drugog kola top 16 faze igraju se ve~eras. Grupa I: Trijumf - Budivelnik (16.30 ~asova), Banvit - Budu}nost (18). Grupa J: Riga Bilbao (sino} igrano), Nimburk - Valensija (18). Grupa K: Lokomotiv K. - Zielona Gora (16.30), Spartak SP. Kahasol (17). Grupa L: Uniks - Ulm (16), C. zvezda - Galatasaraj (19.30).

2013. godini i da sada razmi{qamo ka ko da ga {to du `e odr`i mo u `i vo tu. Me~e vi pro tiv Olim pi je, Ulma i Cedevite doneli su nam jo{ vi{e samopouzdawa i veliki kvalitet koji neosporno posedujemo kao ekipa - dodao je Savovi}. Kril ni cen tar Zvezde odli~no poznaje Galatasaraj

www.glassrpske.com

DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE

BAWALUKA

Obla~no sa padavinama
Biha} Biha} Bawaluka Doboj Tuzla Zvornik Zvornik Zenica Sarajevo Pale Bijeqina

Beograd
Subotica

Maks. Min.

10 oC 6 oC

Boris DMITRA[INOVI] direktor Mirjana KUSMUK glavni i odgovorni urednik
Darko GAVRILOVI] (zamjenik glavnog i odgovornog urednika) Daliborka SEKULI] (novosti) Dragana ]OSI] (dru{tvo, biznis) Sandra KQAJI] (Glas plus, agencije) Mehmed DIZDAR (hronika) Vawa POPOVI] (panorama) Tawa [IKAWI] (Srbija, region) Tawa MILAKOVI] (svijet) Aleksandra RAJKOVI] (kultura) Dragana RA\AN (dopisnici, Bawaluka) Darko GRABOVAC (sport) Tihomir GA^I] (tehni~ka)
Prvi broj "Glasa" iza{ao je kao organ NOP-a za Bosansku Krajinu u @upici kraj Drvara, 31. jula 1943. godine. Od 15. septembra 1992. godine odlukom Narodne skup{tine RS izlazi kao dnevni list Republike Srpske. Pod imenom "Glas Srpske" izlazi od 5. maja 2003. godine.

Obla~no sa ki{om
U Republici Srpskoj bi}e obla~no sa povremenom ki{om. U Hercegovini i na zapadu uz ja~e padavine, a na jugu }e biti i pquskova uz obilniju ki{u. Temperatura u blagom padu, a na planinama }e padati snijeg. Jutarwe temperature na planinama od -3 do -1, u ostalim krajevima od 0 do 4, na jugu do 6, a najvi{e dnevne od 1 do 7, na jugu do 9 stepeni Celzijusa.
Mostar

U Srbiji }e biti obla~no. U ve}ini krajeva pada}e ki{a, a u vi{im predjelima snijeg. Minimalne temperature kreta}e se na planinama od -2 do -1, u ostalim krajevima od 3 do 6, a najvi{e dnevne na planinama od 0 do 4, u ostalim krajevima od 6 do 12 stepeni Celzijusa.

Novi Sad

Beograd

Novi Pazar

Ni{

Nik{i} Trebiwe

Bawaluka
Maks. Min.

5 oC 2 oC

Podgorica Pod-

Pri{tina

Evropske metropole
Amsterdam Atina Berlin Be~ Bratislava Brisel 0 15 -4 0 2 -6
Budimpe{ta Bukure{t Carigrad Dablin Kopenhagen Lisabon 5 9 14 3 -3 13 London Madrid Minhen Moskva Oslo Pariz 0 5 -1 -10 -5 -2 Prag Rim Sofija Stokholm Var{ava @eneva 0 6 7 0 0 -3

e-mail: dopisnik@glassrpske.com marketing@glassrpske.com

Izdava~: AD "Glas Srpske" Bawaluka, Redakcija: Bra}e Pi{teqi}a 1, 78000 Bawaluka, tel. (051) 342-900, faks 342-910, e-mail: dopisnik@glassrpske.com, Direkcija: Skendera Kulenovi}a 93, Bawaluka, tel (051) 231-077, Marketing: Skendera Kulenovi}a 93, Bawaluka, tel.(051) 231-081, e-mail:marketing@glassrpske.com, Dopisni{tva: Isto~no Sarajevo 057/318-119, Doboj 053/242-304, Srebrenica 056/410-418, @iro ra~uni: Nova bawalu~ka banka 551001-00016019-84, NLB Razvojna banka 562099-00016587-09, Komercijalna banka 571010-00000340-14, Zepter komerc bank 567162-11005289-71, Hypo Alpe Adria bank 552002-00016396-53

54 srijeda, 16. januar 2013. GLAS SRPSKE

RTS 1

0.20

Antena
RTRS 23.30

Pri~a o Elizabet Smart
U Solt Lejk Sitiju 4. juna 2002. porodica Smart, otac Ed, majka Luis i wihovo {estoro djece, mirno su oti{li na po~inak. Dvije k}erke, ~etrnaestogodi{wa Elizabet i devetogodi{wa Meri Ketrin, spavale su zajedno u sobi. Usred no}i u ku}u je u{ao ~ovjek s baterijskom lampom i no`em, provjerio koja od djevoj~ica je Elizabet, i s no`em pod grlom natjerao je da }utke s wim iza|e iz ku}e. Prijetio je da }e pobiti cijelu porodicu ako pisne. Meri Ketrin bila je uko~ena od straha, pravila se da spava i }utala da ~ovjek s no`em ne bi naudio wenoj sestri i cijeloj porodici. Kad je policija do{la na mjesto doga|aja, po poderanoj mre`i na vratima i nekim pojedinostima iz iskaza Meri Ketrin zakqu~ili su da je otmi~ar dobro poznavao ku}u. Uloge: Amber Mar{al, Dilan Bejker, Lindzi Frost, Tom Everet, Hana Lohner, Yejkob Kremer Re`ija: Bobi Rot

Grof od Montenegra
Pri~a po~iwe u Rusiji, kada potomak Miodraga Miloradovi}a, biv{eg ruskog generala i gradona~elnika Petrograda (stvaran istorijski lik), pronalazi kartu sa blagom svoga pretka. Blago je skriveno u Crnoj Gori i mnogi kre}u u wegovu potragu, uz mno{tvo zanimqivih de{avawa.

RTRS
6.00 6.30 9.00 9.10 10.00 10.20 10.30 11.20 12.00 12.10 13.30 14.10 15.00 15.50 16.30 17.10 17.50 19.00 19.30 Info kanal Jutarwi program Vijesti Su|ewa u Hagu Bili jednom jedni pronalaza~i, crtani film Enciklopedija velikih li~nosti Gradwa imperije Qetne qubavi, serija Dnevnik Vjetar palate, serija Vaganov - baletska akademija Strasti, serija U fokusu Budimo qudi Srpska danas Mu}ke, serija Vjetar palate, serija Malac znalac Dnevnik 6.30

BN
Jutarwi program 8.30 Serija 10.00 Novosti 10.05 FILM 12.00 Novosti 12.10 Crno na bijelo 14.00 Novosti 14.05 Zabrawena qubav, serija 15.00 Serija 16.00 Dnevnik 16.20 Ru`a vjetrova, serija 18.00 Danas u Srpskoj 18.30 Serija 19.30 Dnevnik 20.00 Serija 21.00 Stav i kontrastav 22.30 Dnevnik 23.00 Zabrawena qubav, serija 23.40 FILM Odvuci me u pakao 1.30 Zvjezdano nebo 6.00 9.05

RTS1
Jutarwi program Dome, slatki dome, serija Gastronomad Trag Zadwa ku}a Srbija Kako se to radi ^arobwaci sa Vejverli Plejsa, serija Dnevnik Sport plus Mjesto zlo~ina: Wujork, serija
FILM

RTS2
6.00 6.50 7.30 8.20 9.20 9.40 10.10 10.40 11.00 11.40 12.10 12.40 13.10 14.10 14.40 16.00 16.40 17.10 17.40 18.40 19.50 20.20 21.00 21.30 23.30 23.50 0.20 1.00 Koncert za dobro jutro Slagalica Program za djecu
FILM

B92
7.30 8.20 9.30 10.00 10.30 12.00 13.40 15.00 16.00 16.30 17.00 18.00 18.30 19.10 21.30 0.20 1.00 1.20 2.40 U zdravom tijelu Najboqe godine, serija Ka`iprst Vijesti Internat, serija Crtani film Ninxa ratnici Nikita, serija Vijesti Sportski pregled Dva i po mu{karca, serija Xoi, serija Vijesti Ko{arka: Crvena zvezda - Galatasaraj
FILM

PINK BH
6.00 7.00 9.40 Nasqednici, serija Udri mu{ki Qubav, navika, panika, serija Info top Simar, serija Brze pare Prequbnici Info top Mala nevjesta, serija Simar, serija Savr{eno skladan svijet Info top Prequbnici Mala nevjesta, serija

9.40 10.00 10.20 11.00 11.20

12.00 12.10 12.30 13.20 14.40 15.00 16.00 17.00 17.20 17.40 18.20 19.00 19.30

I ja imam talenat Ovo je Srbija FILM Zvjeriwak Dnevnik RT Vojvodina [ta radite, bre Beogradska hronika Oko Slagalica Dnevnik

Program za djecu [kolski program e-TV TV mre`a Emisija iz kulture Dobro je dobro je znati Muzika Emisija iz kulture Trezor Program za djecu FILM Brendan i kwiga tajni Vi i Mira Adawa Polak Dok. program Epizode, serija Xez festival Program za djecu U svijetu Beokult Epizode, serija FILM Katanac za bol I ja imam talenat Reli: Dakar Muzika Mirka [ouca Reprizni program

10.50 11.10 12.30 13.30 15.40 16.00 16.50 17.40 18.00 18.20 19.40

Povratak Supermena Vijesti Sportski pregled Internat, serija Najboqe godine, serija Info

17.50
7.30 9.00 9.10 9.50

ATV
Dolina sunca, serija Moji ku}ni qubimci, crtani film Bratz, crtani film Bakugan, crtani film Bejblejd, crtani film Virus atak, crtani film Vinks, crtani film Vijesti Bandini, serija Kad li{}e pada, serija Tiha oluja, serija Vijesti Magazin Take{i zamak Krv nije voda, serija Dolina sunca, serija Vijesti Bandini, serija Krv nije voda, serija Vijesti Ekskluziv Tito i Dra`a, serija FILM @eqa za brzinom Zauvijek susjedi, serija No}ni program

17.20
9.00 9.05 10.00 11.00

K3
Vijesti Vjetar u le|a, serija Pod sretnom zvijezdom, serija Bliznakiwe, serija Vijesti Strasti i intrige, serija SMS box Vijesti Vjetar u le|a, serija Potez Pod sretnom zvijezdom, serija Hrana i vino Novosti Dnevnik RTS Bliznakiwe, serija TV ordinacija, serija Novosti Medicinska istraga, serija Ostrvo smrti, serija 6.00 8.00 8.40 10.20 10.50 11.50 12.00 13.00 13.40 14.40 16.00 17.00 17.05 17.30 18.00 18.50 19.10 20.00 21.00 22.30 0.00 1.00 2.00 2.40 3.30 5.00

OBN
Crtani filmovi Princ iz Bel Ejra, serija Gorki `ivot, serija Stol za 4 Oluja u raju, serija OBN info Ru`a vjetrova, serija Naku{a, serija Izgubqeni, serija Odba~ena, serija Sulejman Veli~anstveni, serija OBN info Stol za 4 Naku{a, serija Ru`a vjetrova, serija OBN info In magazin Sulejman Veli~anstveni, serija Odba~ena, serija FILM U ime kraqa Sulejman Veli~anstveni, serija Odba~ena, serija OBN info In magazin Fudbal ^uvari planete

16.50

VJETAR PALATE, SERIJA
20.10 Intervju 21.10 Istra`iteqi iz Majamija, serija 22.00 Ra~unica 22.30 Dnevnik 23.00 Poprokaut 23.30 FILM Grof od Montenegra 1.20 Istra`iteqi iz Majamija, serija 2.00 Dnevnik 2.30 U fokusu 3.10 Budimo qudi 3.40 Ra~unica 4.10 FILM Grof od Montenegra

10.10 10.40 10.50 11.50 12.00 13.00 14.30 16.00 16.10 16.30 17.00 18.00 19.00 19.50 21.00 22.00 22.20 22.30 23.00 0.30 1.00

[TA RADITE, BRE
12.00 12.05 20.00 Boqi `ivot, serija 21.00 FILM Ledena `etva 22.40 Mjesto zlo~ina: Wujork, serija 23.20 Dnevnik 23.30 Heroji, serija 0.20 FILM Pri~a o Elizabet Smart 1.50 Reprizni program 13.00 15.00 15.05 16.00 17.10 18.10 18.40 19.30 20.00 21.00 22.00 22.30 23.40

SIMAR, SERIJA
21.00 Bra~ni sudija 22.30 Zvezdara, serija 0.00
FILM

Prosto neodoqiva 1.40 Siti ekskluziv 2.00 Balkanska posla 2.40 Prequbnici

RADIO RS
6.00 9.00 9.05 9.40 10.00 10.05 11.00 11.05 12.00 Jutarwi program Vijesti Riznica znawa Vrijeme je za sport Vijesti Sabornik Vijesti Zajedni~ki talas Podnevne novosti 12.10 Zapjevajmo pjesme stare 13.00 Vijesti 13.05 U ritmu dana 14.00 Vijesti 14.05 Svilen konac 16.00 Dnevnik 16.30 Muzika 17.00 Vijesti 17.05 Aktuelnosti 18.00 Vijesti 18.05 Mozaik radija 19.00 Ve~erwe novosti 19.05 Zaigrajmo, zapjevajmo 20.00 20.05 21.00 21.05 21.40 22.00 22.10 Vijesti Oaza Vijesti Riznica znawa Starogradska muzika Hronika dana Najsvjetlije stranice umjetni~ke muzike 23.00 Vijesti 23.05 Kad sam bio mlad 0.00 Vijesti 0.05 No}ni program 2.00 Sabornik 3.00 No}ni program

Preporu~ujemo...
2210
NOVA

Misti~na rijeka

Prijateqi iz djetiwstva Yimi Markus, [on Devine i Dejv Bojl, odrasli u Bostonu, na|u se ponovo poslije 25 godina zbog ubistva Yimijeve devetnaestogodi{we k}erke Keti. Slu~aj je dodijeqen [onu, koji je sada detektiv i wegovom partneru. Wih dvojica moraju da rasvijetle nemilosrdan zlo~in, ali i stanu na put razbjeswelom Yimiju, koji je, vo|en osvetom, tako|e u potrazi za ubicom. Film istra`uje li~ne pri~e trojice mu{karaca, stra{ne doga|aje koji su ih povezali u djetiwstvu i uticali na wihovu budu}nost. Uloge: [on Pen, Tim Robins, Kevin Bejkon Re`ija: Klint Istvud

GLAS SRPSKE srijeda, 16. januar 2013. 55

HRT 2

13.30

B92

21.30

Ispuweno obe}awe: Pri~a o Oksani Baiul
Kad je Oksana imala dvije godine, wu i majku Marinu napustio je wen otac Sergej. Majka je jo{ dugo postavqala sto za ~etvoro: baku, Sergeja, sebe i Oksanu. Ali otac se nije vratio. Kad je Oksana imala ~etiri godine, za ro|endan je dobila polovne klizaqke. Na klizali{te je i{la s babu{kom. Iako stara, baka je uspijevala da se odr`ava na ledu, pa ~ak i sasvim dobro kli`e, a mala Oksana padala je kao tek ro|eno `drijebe. Ipak, uporno je poku{avala. Uloge: Monika Kina, Migel Ferer, Sowa Lanzene, Suzana Tompson, Oksana Baiul Re`ija: ^arls Yarot

Povratak Supermena
Pet godina od tajanstvenog nestanka Supermena kriza u svijetu dostigla je vrhunac. Kriminal u Metropolisu je porastao, a tome treba dodati i destruktivne planove zloglasnog Leksa Lutora, koji je pobjegao iz zatvora koriste}i se Supermenovim tajnama. Luis Lejn, novinarska zvijezda "Dejli planeta" i Supermenova qubav `ivota, nije se predala kad je Supermen oti{ao bez rije~i. ^ak je osvojila Pulicerovu nagradu za tekst "Za{to svijetu ne treba Supermen". Kada ~ovjek od ~elika shvati da je Zemqa jedini pravi dom koji je imao, on ponovo preuzima ulogu za{titnika slobode i pravde. Uloge: Brendon Raut, Kevin Spejsi, Kejt Bosvort Re`ija: Brajan Singer

BHT1
7.00 8.15 8.45 9.10 9.30 10.10 11.00 12.15 12.45 13.15 13.45 14.30 14.55 15.10 15.25 15.45 16.30 16.55 17.00 17.30 18.00 19.00 19.35 20.00 21.00 21.30 22.00 22.30 23.30 0.50 1.10 Dobro jutro Gorko-slatko, serija Crtani film Words on the Streets Dje~iji festivali Obalska stra`a, serija Nova avantura Dru{tvo znawa Pod krovom Bar kod Josip Pejakovi}: U ime naroda Crtani film Bje`awe, drama Aleksandra Mini {kola Robiwa Isaura, serija Hronika regija Vijesti Euroimpuls BHT popodne Robiwa Isaura, serija Dnevnik Gorko-slatko, serija Nerije{en slu~aj Biznis magazin Dalmo Dnevnik Dimenzija vi{e Aziza Mustafa Zadeh, klavir Hronika regija BHT popodne 6.10 7.00 10.00 11.00 12.00 12.30 13.30 14.00 14.20 14.30 15.00 15.40 16.40 17.40 18.10 19.00 19.30

HRT 1
Me|u nama Dobro jutro Hrvatska Amerika: Pogled odozgo Preurediti ili se preseliti Dnevnik Prkosna qubav, serija Dr Oz Jelovnici izgubqenog vremena Vijesti Religijski program Obrazovni program Punom parom, serija Hrvatska u`ivo Na{i i va{i, serija Osmi kat Tema dana Dnevnik 5.20

HRT 2
Amerika: Pogled odozgo 6.00 Prkosna qubav, serija 7.00 Mala TV 7.30 Vesele trojke, crtani film 7.50 Teletabis 8.20 @ivot s Derekom, serija 8.40 Vremeplovci, serija 9.00 [kolski sat 10.00 Idemo na put s Goranom Mili}em 11.40 FILM 13.30 FILM Ispuweno obe}awe: Pri~a o Oksani Baiul 15.00 [kolski sat 16.00 Regionalni dnevnik 16.30 Dolina sunca, serija 17.20 Doris Dragovi}, koncert 18.20 Dok. program 19.00 Mala TV 19.30 Glamurozne slastice 6.00 7.00

NOVA
Zauvijek susjedi, serija Pinki i Mozgalo, crtani film Speed Racer, crtani film Moja majka, serija Kako vrijeme prolazi, serija Voker, teksa{ki renxer, serija Ninxe ratnici In magazin Sila, serija Voker, teksa{ki renxer, serija Ninxa ratnici Zauvijek susjedi, serija Vijesti In magazin Kako vrijeme prolazi, serija Dnevnik Sila, serija 6.20 7.00 7.50 8.10

RTL
RTL danas Ru`a vjetrova, serija Ben 10, crtani film Moji xepni qubimci, crtani film Jugioh, crtani film Virus atak, crtani film Flashpoint, serija TV aukcija Flashpoint, serija Magazin Krv nije voda, serija Ru`a vjetrova, serija Sulejman Veli~anstveni, serija Flashpoint, serija RTL od 5 do 5 Galileo Magazin RTL danas Krv nije voda, serija

N. Geographic
8.00 8.50 9.40 10.40 11.30 12.30 13.20 14.20 14.40 15.30 16.10 17.20 18.00 19.00 Strani svjetovi Svih 360° Gra|evinska zona Povjerqivo Nisam znao da Poznati kosmos Predator CSI Gra|evinska zona Sekunde do katastrofe Poverqivo Megafabrike Avionske nesre}e Iznutra Istra`ivawe planete Zemqe

7.30 8.10 9.20 10.10 11.30 12.00 12.40 14.30 15.30 15.50 17.00 17.20 18.00 19.10 20.00

8.30 8.50 9.20 10.10 10.30 11.40 12.10 13.00 14.10 15.10 16.50 17.00 18.00 18.30 19.00

TV1
6.00 7.00 8.00 8.30 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 17.10 18.10 19.00 20.00 21.00 22.00 22.40 23.30 0.20 1.20 2.00 2.30 Predaj se srce, serija Tek ro|eni, serija Red magazin Zakuhajmo zajedno Vjetar u le|a, serija Pod sretnom zvijezdom, serija Bliznakiwe, serija Zakuhajmo zajedno Tek ro|eni, serija Predaj se srce, serija Vjetar u le|a, serija Ostrvo, serija Vijesti Pod sretnom zvijezdom, serija Red magazin Dnevnik Bliznakiwe, serija Junska no}, serija Vijesti Medicinska istraga, serija Ostrvo smrti, serija Dnevnik Red magazin Bliznakiwe, serija No}ni program

18.10

23.10

14.30

7.50

20.00

OSMI KAT
20.00 Loto 20.10 Globalno sijelo 20.40 Susreti s autizmom 21.40 Horizonti 22.30 Dnevnik 23.10 Drugi format 0.00 Ludnica u Klivlendu, serija 0.20 FILM Ispuweno obe}awe: Pri~a o Oksani Baiul 1.50 Skladi{te 12, serija 2.30 Top Gear 3.20 Dr Oz 4.00 Drugi format 4.50 Reprizni program

DVA I PO MU[KARCA, SERIJA
20.00 21.40 22.30 23.10 23.40 0.20 1.00 1.50 2.20
FILM

VOKER, TEKSA[KI RENXER, SERIJA
21.50 Vijesti 22.10 FILM Misti~na rijeka 0.30 FILM Dobri~ina 2.00 Drugo lice planine, serija 3.00 Ezo TV 4.00 Drugo lice planine, serija 4.50 Dnevnik 5.40 In magazin

BEN 10, CRTANI FILM
20.00 Ru`a vjetrova, serija 21.00 Sulejman Veli~anstveni, serija 22.00 Vijesti 22.20 Kosti, serija 0.50 FILM Siloviti udarac 2.50 Astro {ou 3.50 RTL danas

NA TRAGU NLO
20.00 Na tragu NLO 21.00 Istra`ivawe planete Zemqe 21.50 Evropski NLO 22.50 Avionske nesre}e 23.40 Istra`ivawe planete Zemqe 0.40 Evropski NLO 1.30 Avionske nesre}e 2.30 In`ewerske veze 3.20 Nisam znao da 4.20 In`ewerske veze 5.10 Nisam znao da 6.00 Svjetski vodi~ za qubiteqe hrane 7.00 Megafabrike

Ona je prava Top Gear Zlo~ina~ki umovi, serija Dva i po mu{karca, serija Skladi{te 13, serija La`i mi, serija Tra~erica, serija Seks i grad, serija Muzika

2230
OBN

U ime kraqa

2000
HRT 2

Ona je prava

Smje{tena u kraqevstvo Ehb, radwa prati ~ovjeka zvanog Farmer. Kad wegova `ena Solana i wegov sin odu da prodaju povr}e u grad Stonbriy, wegovu farmu napadnu ratnici zvani Krugsi. Uz pomo} svog prijateqa i susjeda Norika, on odlazi u Stonbriy, ali Krugsi su mu ubili sina i oteli `enu. Uz pomo} Norika i Bastijana, ina~e wegovog {urjaka, on namjerava da na|e i spasi svoju `enu. Uloge: Yejson Stejtem, Lili Sobijeski, Yon Rajs-Dejvis, Ron Perlman, Kler Forlani, Vil Sanderson Re`ija: Uve Bol

Miki je stariji od dvojice bra}e Ficpatrik. Vozi taksi u Wujorku, a slobodno vrijeme provodi u pecawu sa ocem i bratom Frensisom, biznismenom na Volstritu. Jednog dana u wegov taksi u|e lijepa Houp. Tokom kratke vo`we do aerodroma, s kojeg ona ide na vjen~awe prijateqice, oni se tako zbli`e da Houp predlo`i da je on odveze do kraja i bude wen pratilac na vjen~awu. Le`erni Miki odmah pristaje, a 24 ~asa kasnije ku}i se vra}aju - vjen~ani. Uloge: Edvard Barns, Kameron Dijaz, Yenifer Aniston, Maksin Bans, Majk Mekgloun, Yon Mahoni, Amanda Pit Re`ija: Edvard Barns

Dita fon Tiz zavela Rasela Kroua
~esteru u Mi~igenu. Postala je poznata po svojim popularnim burleska performasnima, ali i braku sa Merlinom Mensonom. Svoje ime zamijenila je nadahnuta imenom zvijezde nijemog filma Dite Parlo, a atraktivno prezime pridodala je poslije prve naslovnice za magazin "Plejboj". Wena zalu|enost retro-stilom poti~e od gledawa ostvarewa iz zlatne ere holivudskog filma, koji je op~iweno gledala zajedno sa svojom majkom. Od djetiwstva je ple sa la ba let, a kao devetnaestogodi{wakiwa po~ela je raditi u stritiz-klubu kada je osmislila sopstve ni iz gled inspirisan zav od q i v i m pin-ap qepoticama ~etrdesetih godina. Najpoznatiji joj je "perfomans u ~a{i martinija". Krou je ro|en 7. aprila 1964. u Velingtonu na Novom Zelandu, a pored maorskog ima i ima norve{ke, irske, vel{ke i {kotske gene. Kada mu je bilo ~etiri godine sa porodicom se seli u Australiju, a dvije godine kasnije dobio je mawu ulogu u jednoj od epizoda australijske tv serije "Spyforce". Bio je u vezi sa holivudskom glumicom Meg Rajan, a 2003. godine se vjen~ao sa australijskom pjeva~icom i glumi com Da niel Spenser. Iz braka sa Speneserovom ima dva sina, ^arlsa i Te n i so na.

Luda planeta

Turisti proma{ili Lurd
Pet ameri~kih turistkiwa u potrazi za katoli~kim znamenitim gradom Lurdom u Francuskoj stiglo je 800 kilometara daqe, u jedno selo u Bretawi, na sjeverozapadu, gdje se crkva naziva "Notr-Dam de Lurd". Amerikanske su do{le s rezervacijom za jednu ku}u u Lurdu... Selo Lean u Bretawi ima malu crkvu iz 19. vijeka, nazvanu po Lurdu.

K

raqica burleske Dit fon Tiz se izgleda tajno vi|a sa glumcem Raselom Krouom, koji se nedavno razveo od supruge Daniel Spenser. Australijski glumac, koji je i dobitnik "Oskara", i Dita vi|eni su zajedno u jednom luksuznom wujor{kom hotelu u kojem su ostali nekoliko dana, a zapadni mediji pi{u da su bili nerazdvojni i da su ~ak i na masa`e i{li zajedno. Pored toga, Krou i Dita razmjewuju poruke preko "Tvitera", ali zasad nisu davali komentare o vezi. Pin-ap starleta i biv{a supruga Merlin Mensona, Dita fon Tiz, nedavno je lansi ra la svo ju li ni ju {minke. Dita je ro|ena kao Heder Svit, 28. septembra, 1973. godi ne u gradu Ro -

[impanza gleda porni}e
Jedan {panski nau~nik ka`e da je otkrio `enku {impanze koja je zavisna od pornografije. Gina, jedna od {impanzi u zoolo{kom vrtu u Seviqi, gleda samo kanale sa zabavom za odrasle kada u wen kavez ubace televiziju i daqinski upravqa~. Kako bi joj uqep{ali no}i, radnici zoolo{kog vrta su odlu~ili da u wen kavez stave televiziju. Dali su joj daqinski upravqa~ kako bi sama mogla da bira kanale.

Smrt Natali Vud nije nesre}an slu~aj
Holivudska glumica Natali Vud imala je modrice po rukama i ogrebotine na vratu kada je weno ti je lo izvu ~e no iz Pa ci fi ka 1981. godine, javile su agencije. Ova informacija mogla bi da zna~i da je Natali Vud bila povrije|ena prije nego {to je upala u vodu, stoji u izvje{taju losan|eleskog sudskog vje{taka. U izvje{taju koji je objavqen ju~e, a na pi san u ju nu pro {le godi ne, navodi se i da ne postoji dovoqno dokaza koji bi ukazali na to da wena smrt definitivno "nije nesre}a". Tijelo zvijezde filma "Pri~a sa zapadne strane" prona|eno je u vodama u blizini ostrva Santa Ka ta li na 1981. godi ne po sli je no}i pijan~ewa na ostrvu i jahti sa suprugom, TV glumcem Robertom Vagnerom i glumcem Kristofe rom Vo ke nom. U ju nu 2012. zvani~nici su smrtovnicu Vudove izmijenili i naveli da je uzrok smrti "davqewe i dru gi ne ut vr|e ni fa kto ri". Prvo bi tan uzrok smrti bi lo je slu ~aj no davqewe.

Ma~ak progutao antenu
Vanesa Vajt ostala je {okirana kada je otkrila da je wen ma~ak progutao antenu tokom no}i poku{avaju}i da do|e do televizora kojim je bio opsjednut. Antena duga 15,4 centimetra ostala je u ma~kovom stomaku i uginuo bi da nije odstrawena hirur{kim putem. Vlasnica Vanesa je ostala u ~udu kada je vidjela rendgenski snimak na kojem se vidi antena unutar ma~kovog tijela. Sve se dobro zavr{ilo i ma~ak se potpuno oporavio.

NEKAD BILO...
Britanska manekenka i model Kejt Mos ro|ena je na dana{wi dan 1974. godine. Sa 18 godina postala je lice "Kelvina Klajna", rade}i kampawu za dowi ve{ i za parfeme "obsession" i "eternity". Slovi za jednu od najbogatijih britanskih manekenki i svjetske modne ku}e ne prestaju da je anga`uju. Karijera ove manekenke bila je puna uspona i padova, ali uprkos svim `ivotnim neda}ama, ona i danas uspijeva da odr`i poziciju jedne od najtra`enijih manekenki na svijetu. Sredinom 1995. godine objavila je kwigu sa sopstvenim fotografijama nazvanu "Kejt"", a 1996. je glumila u humoristi~kom serijalu "French&Saunders". Wen dinami~an `ivotni stil doveo je novembra 1998. godine u londonsku kliniku zbog iscrpqenosti i neurednog `ivota.

POSQEDWA
Rijanina seksi serija fotografija
Lijepa pjeva~ica Rijana uradila je seriju fotografija koje predstavqaju svaki wen album. Rijana je pozirala u sedam poza u raznoj odje}i za sedam razli~itih naslovnih strana magazina "Kompleks", koji }e se na}i u prodaji u februaru. Svaka fotografija predstavqa po jedan album, po~ev{i od "Music Of The Sun" iz 2005. godine do albuma "Unapologetic" koji je izdala pro{le godine. Na nekim fotografijama Rijana je samo u dowem dijelu bikinija, na jednoj pokazuje svoje tetova`e, a na nekim pozira sa "polaroidom".

Ro|ena Kejt Mos

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful