You are on page 1of 2

NEOLITIK NA ISTOČNOJ JADRANSKOJ OBALI PJZ II Jadranska zona, 473-635.str.

- proći sve sa slikama iza u tablama Uvod- procesi neolitizacije

Marijanović B.; Crno Vrilo 1, Zadar, 2009.- osnovno o nalazištu i nalazima (grob, riton…) Gudnja, Dubrovnik, 2005., 1-65.str.- stratigrafija nalazišta (od I-VI sloja), znat neolitičke slojeve, probleme oko ''kulture Gudnja'' + slike (osobito danilske) Geomorfološke osnove naseljavanja jadranskog područja u neolitiku, Histria Antiqua 11, Pula, 2003. (ima na internetu kao samostalni članak i u sklopu knjige Crno vrilo 1115- 135.str) Ravlića pećina (Peć Mlini), Glasnik zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine, 35/36, 1981, Sarajevo- I i II faza s naglaskom na IIa sloj koji predstavlja kraj danilske i početak hvarske kulture Neki aspekti pokapanja u neolitiku Dalmacije, Radovi filozofskog fakulteta u Zadru, 33 (20), Zadar, 1994.

-

-

Radić D.- B. Čečuk; Vela špilja, - preliminarni rezultati dosadašnjih istraživanja, Arheološka istraživanja na području otoka Korčule i Lastova, Znanstveni skup HAD (20), Zagreb, 2001. Vela špilja, višeslojno prapovijesno nalazište- Vela Luka otok Korčula, Vela Luka, Centar za kulturu, 2005.- osnovno o nalazištu i važnijim nalazima (npr. finija slikana keramika)- pogledat slike

Benac A; Neolitsko naselje u Lisičićima kod Konjica, Djela X, Naučno društvo Bosne i Hercegovine, Sarajevo, 1958.

Brusić Z; Pokrovnik, Šibenik, 2009.- osnovno o nalazištu + figurina

Petrić N; Kultura Gudnja i primjeri importa u neolitiku Dalmacije, Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu 21, Zagreb, 2004.

Batović Š; Problemi neolitika na istočnoj jadranskoj obali, 1972.

što se mijenja) .pitanja kontinuiranog prijelaza iz mezolitika u neolitik (po čemu tj. prijelaz iz jednog razdoblja u drugo. što ostaje isto. kroz koji se arheološki materijal očituju promjene tj.+Crvena stijena i Odmut.