You are on page 1of 12

Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine nastala je iz Naučnog društva koje je utemeljeno 1951.

godine, odlukom Skupštine Republike Bosne i Hercegovine, najvišeg organa države vlasti u zemlji o osnivanju Naučnog društva Bosne i Hercegovine. Naučno društvo, kao najviša ustanova za brigu o naučnom životu, funkcioniralo je sve dok Skupština Bosne i Hercegovine nije donijela Zakon o Akademiji nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Tim Zakonom, donesenim 1966. godine, ustanovljena je Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, kao najviša naučna i umjetnička institucija na prostoru države Bosne i Hercegovine. Zakonom je Akademiji nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine stavljeno u zadatak da vodi brigu o ukupnom razvoju nauke i umjetnosti, da organizira naučna istraživanja i umjetničke manifestacije, da objavljuje radove svojih članova i saradnika Akademije i da u cjelini brine o stanju i razvoju nauke i umjetnosti u zemlji. Akademija je u svom radu potpuno samostalna i slobodna, a rukovodi se isključivo principima i interesima nauke i slobodnog uvjerenja svojih članova. Na temelju Zakona, Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine je donijela svoj Statut, u kojem je regulirala sva pitanja organizacije, upravljanja i rada u svim oblastima u kojima djeluje. Biblioteka Razvojni put Biblioteke Akademije možemo podijeliti u dva razdoblja. Prvo razdoblje počinje osnivanjem Naučnog društva Bosne i Hercegovine 1952. godine. Tada su stvoreni početni uslovi za postojanje i rad Biblioteke, koja je počela da skuplja naučnu i stručnu literaturu za potrebe naučnih radnika i naučnih projekata. Biblioteka je nabavljala u knjižni fond vrijedne knjige, priručnike, rječnike, enciklopedije, leksikone i sličnu literaturu. Jedan dio knjižnog fonda je popunjavala putem razmjene publikacija. Vrijedno je napomenuti da je Biblioteka za članove Naučnog društva nabavljala sve one knjige koje se nisu mogle nabaviti u drugim bibliotekama. Godine 1960. Biblioteka je počela sistematski da prikuplja, obrađuje i pohranjuje poklonjene radove članovima Naučnog društva. Drugo razdoblje razvoja Biblioteke počinje 1966. godine kada Naučno društvo prerasta u Akademiju nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Prvim Statutom Akademije, donesenim 15. februara 1967. godine, određeni su zadaci, smjernice i funkcija rada Biblioteke. Zbog obimnosti poslova i složenih zahtjeva u nabavnoj politici knjižnog fonda Biblioteke, 1971. godine, osnovan je Odbor za biblioteku i dokumentaciju koji se sastoji od šest članova Akademije, iz svakog Odjeljenja po jedan. Članovi se biraju svake tri godine. Knjižni fond Knjižni fond Biblioteke Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine popunjavao se putem kupovine, razmjene publikacija, poklona i vlastitim izdanjima Akademije. Najvažniji vid popunjavanja knjižnog fonda Biblioteke odvijao se putem razmjene publikacija. U početku, izlaženja vlastitih izdanja Naučnog društva (kasnije Akademije nauka i umjetnosti), Biblioteci je omogudeno da uspostavi razmjenu publikacija sa više naučnih i srodnih institucija u zemlji i inozemstvu. U sadržajima prvih izdanja Naučnog društva, kasnije Akademije, bile su zastupljene društvene nauke, naročito istorija Bosne i Hercegovine, arheologija, pravo, etnologija, lingvistika i sl. Tako, u zamjenu za ova izdanja, Biblioteka je počela primati publikacije iz oblasti društvenih nauka, a proširenjem izdavačke djelatnosti Akademije na područja prirodno-matematskih i medicinskih nauka u Biblioteku je putem razmjene počela da pristiže i literatura iz ovih oblasti nauka. Na taj način se knjižni fond Biblioteke sve više popunjavao i obogadivao. Drugi oblici nabavke publikacija kao što su kupovina i pokloni nisu bili toliko zastupljeni. PUBLIKACIJE GODIŠNJAK/JAHRBUCH je časopis Centra za balkanološka ispitivanja Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Godišnjak izlazi od 1957. godine. Prva (I) i druga sveska (II-1961) štampane su u izdanju Balkanološkog instituta Naučnog društva BiH, a od 1965. (III/1) izdavač časopisa je Centar za balkanološka ispitivanja. Godišnjak je redovna godišnja publikacija multidisciplinarnog karaktera u kojoj svoje radove publiciraju članovi i saradnici Centra kao i stručnjaci iz raznih dijelova svijeta. U Godišnjaku se objavljuju naučni radovi iz oblasti arheologije, historije, antropologije, lingvistike i etnologije.

6. knj.). Urednik Milorad Ekmeĉić MeĊunarodni nauĉni skup: Problemi istorije Bosne i Hercegovine 1850 .I dio Sarajevo. godine POSEBNA IZDANJA IX. godine POSEBNA IZDANJA LXXXII. Urednik Milenko S. godine POSEBNA IZDANJA LXX. maja 1986). knj.1.21. 1983.) Sarajevo. Urednik Milorad Ekmeĉić Nauĉni skup: Otpor austrougarskoj okupaciji 1878. I: Društvo i privreda srednjevjekovne Bosanske drţave. Urednik Hamdija Ĉemerlić Nauĉni skup: 100 godina ustanka u Hercegovini 1882.POSEBNA IZDANJA Odjeljenje društvenih nauka POSEBNA IZDANJA II.22. godine POSEBNA IZDANJA LXXXVIII. godine u Bosni i Hercegovini (Sarajevo. 1963. aprila 1977) Sarajevo.9. 21-22 X 1982. knj.15. knj. knj. godine POSEBNA IZDANJA LXXXV. Urednik Asim Peco Zbornik referata i materijala V jugoslovenske onomastiĉke konferencije POSEBNA IZDANJA LXXI.17/1. Urednik Asim Peco Deseta konferencija meĊunarodne komisije za fonetiku i fonologiju slovenskih jezika (Zbornik referata). 1976. Sarajevo. II. drugim Balkanskim zemljama i istoĉnoj krizi 1875-1878 godine) Sarajevo. 1987. 11. Urednik Nedim Filipović Fonološki opisi srpskohrvatskih/hrvatskosrpskih. i 21. knj. godine Sarajevo.1875. 1987. Urednik Rade Petrović MeĊunarodni nauĉni skup posvećen 100-godišnjici ustanaka u Bosni i Hercegovini. 13 . godine POSEBNA IZDANJA LXXXIV. knj.) Sarajevo. Filipović Simpozijum o srednjovjekovnom Katunu (odrţan 24. godine POSEBNA IZDANJA XXXI.20.13. 1981. Urednik Hasan Hadţiomerović Koncepcija dugoroĉnog privrednog razvoja Bosne i Hercegovine do 2000. knj.4.10. Urednik Nedim Filipović POSEBNA IZDANJA IX. knj. Urednik Nedim Filipović Savjetovanje: O istoriografiji Bosne i Hercegovine (1945 -1982) Sarajevo. i 25. Urednik Asim Peco Leksikografija i leksikologija: Zbornik radova. 1978. 1981. i 24. Sarajevo. godine POSEBNA IZDANJA LXXIX. 1979. novembra 1969. 20. Urednik Branislav ĐurĊev Nauĉni skup povodom 50-godišnjice Saveza komunista Jugoslavije odrţan 6. knj.5. godine POSEBNA IZDANJA XXXIV. Urednik Arif Tanović Nauĉni skup o djelu Veselina Masleše (Banja Luka. 1987.14. knj.12.3. godine POSEBNA IZDANJA LXV.) Sarajevo. Urednik Jovan Vuković Savjetovanje o terminologijama narodne materijalne i duhovne kulture . knj.15. Sarajevo. slovenaĉkih i makedonskih govora obuhvaćenih Opšteslovenskim lingvistiĉkim atlasom Sarajevo. knj. novembra 1961. i 7. oktobar 1978. knj. knj. Sarajevo. knj. 1988. godine POSEBNA IZDANJA LVI. godine POSEBNA IZDANJA LV.18. Zbornik radova povodom 70-godišnjice ţivota akademika Jovana Vukovića POSEBNA IZDANJA XXXVIII.) POSEBNA IZDANJA LXIV.) Sarajevo.8. Sarajevo. knj. Urednik Asim Peco (Studia linguistica Polono-Jugoslavica 1982. knj. godine POSEBNA IZDANJA XLIII.2/2. knj. 29-31. Urednik Asim Peco Nauĉni skup: Lingvistika i lingvistiĉke aktivnosti u Jugoslaviji (Sarajevo. 1983. Urednik Enver Redţić Prilozi za istoriju Bosne i Hercegovine.2/1. godine POSEBNA IZDANJA LXXIX.7. 23. godine POSEBNA IZDANJA XIII.17/2. 1973. . knj. knj. 1976. Urednik Nedim Filipović Sarajevo. Urednik Hasan Hadţiomerović Problem zaposlenosti POSEBNA IZDANJA LXXII. knj. knj. knj. 1970. marta 1985. 1987. godine POSEBNA IZDANJA XXX. Urednik Enver Redţić Prilozi za istoriju Bosne i Hercegovine. godine (Sarajevo. (Sarajevo.

knj. Sarajevo. u Sarajevu Sarajevo. godine POSEBNA IZDANJA XC. Bibliographia Illyrica Sarajevo.30. 3. 05. knj. knj. knj. godine POSEBNA IZDANJA XCV. godine. Filozofija i svijet ţivota: Moderna versus postmoderna. Sarajevo. 1991.23. 1967. godine POSEBNA IZDANJA VI. (full-text) Urednik Enver Redţić Sarajevo. decembar/studeni 2000). godine POSEBNA IZDANJA XCVII. 2007.23. Urednik Abdulah Šarĉević Nauĉni skup: Filozofija i nauka u modernom svijetu.27. godine POSEBNA IZDANJA XCI. godine POSEBNA IZDANJA CXIII. knj.34. knj. 1991. 21. Tom 6. 2000. godišnjice ţivota akademika Envera Redţića. Sarajevo. Glavni urednik Vladimir Premec Jubilarni simpozij Sedamdesetpet godina Arifa Tanovića (Sarajevo. knj. i 22. Sarajevo. 1991. Urednik Alojz Benac Simpozijum o Ilirima u antiĉko doba. Sarajevo. novembra 1988). 1964.. knj. 4. godine. 2. knj. godine POSEBNA IZDANJA XCIII. i 24. godine POSEBNA IZDANJA XCIX. POSEBNA IZDANJA XII.24. godine POSEBNA IZDANJA CXII.Sarajevo. Urednik Asim Peco Studia linguistica Polono . Urednik Milorad Ekmeĉić Nauĉni skup posvećen 80.28. POSEBNA IZDANJA V.29.2. Urednik Abdulah Šarĉević Forum academicum/filozofija..).25. knj. Sv. 1989. 1990. godine POSEBNA IZDANJA CXXIV. knj. Sarajevo. Religija i drţavnost: Dekleracija za svjetsku etiku Sarajevo. 1991. knj. knj.godine POSEBNA IZDANJA CXX. knj. juni/lipanj 2000). godine Centar za balkanološka ispitivanja POSEBNA IZDANJA IV. Urednik Borivoj Ĉović Zbornik radova posvećen akademiku Alojzu Bencu. godine POSEBNA IZDANJA CXIV. 1990. knj.31. 2000. Urednik Asim Peco Osamsto godina Povelje bosanskog bana Kulina 1189-1989.Jugoslavica. 2002. Urednik Alojz Benac Simpozijum o teritorijalnom i hronološkom razgraniĉenju Ilira u praistorijsko doba. Urednik Seid Huković Centar za filozofska istraţivanja i Medjunarodni centar za promociju interreligijskog dijaloga pravde i mira “Zajedno”. godišnjici aneksije Bosne i Hercegovine (Sarajevo. (full-text) Nauĉni skup Bosna i Hercegovina prije i nakon ZAVNOBiH-a Sarajevo 23. 01. 1991. 1989.36. Urednik Avdo Sućeska Zbornik radova posvećenih akademiku Hamdiji Ćemerliću. odrţan 10-12 maja 1966 godine u Sarajevu Sarajevo.35. knj. odrţan 15 i 16 maja 1964. 2001. Urednik Enver Redţić Okrugli sto Nauĉno djelo Nedima Filipovića (Sarajevo. 1966. Sarajevo. godine POSEBNA IZDANJA C. (full-text) Urednik Avdo Sućeska Dţevad Juzbašić: Politika i privreda u Bosni i Hercegovini pod austrougarskom upravom Sarajevo. knj.32. Sarajevo. l996. Urednik Petar Mandić Zbornik radova povodom 75. knj. Sarajevo. godine POSEBNA IZDANJA CXVI. Urednik Alojz Benac . Sarajevo. Urednik Ilijas Bošnjović Nauĉni skup Tranzicija u Bosni i Hercegovini (Sarajevo. godine POSEBNA IZDANJA XCII. Sarajevo. godine POSEBNA IZDANJA CVI.26.37. 2003. novembar 2003.33. Urednik Alojz Benac Aleksandar Stipĉević. knj. 1.novembar 1999. Sarajevo.

Sarajevo. Henrik Barić: Lingvistiĉke studije. god. knj. 1988.2) Urednik Alojz Benac Aleksandar Stipĉević. Sarajevo.godine POSEBNA IZDANJA LXVII. DJELA V. knj. Urednik Alojz Benac Škegro. Hamdija Kreševljaković: Kapetanije u Bosni i Hercegovini. 1954. 11. knj. u Mostaru Sarajevo. Suplementum 1967-1972 Sarajevo. Urednik Alojz Benac Simpozijum ''Duhovna kultura Ilira''odrţan 4-6. odrţan 24-26 oktobra 1968. Suplementum 1978-1982 Sarajevo.Simpozijum '' Predslavenski etniĉki elementi na Balkanu u etnogenezi Juţnih Slovena''. 2. 1977. Sarajevo. Bibliografija antiĉke arheologije u Jugoslaviji Sarajevo. Sarajevo.Balkanološki institut. . 1984. knj. 7. 3. 12. 1967. 1954. godine POSEBNA IZDANJA LXXXVII. knj. godine POSEBNA IZDANJA LXXVI. Gradja i prilozi sistematizaciji Sarajevo. 8.u gotskom jeziku – prilog uĉenju o glagolskom vidu. DJELA VII. Jovan Stefanović: Širenje federalizma i njegovo uporedno slabljenje po sadrţaju. Ilija Kecmanović: Barišićeva afera – prilog prouĉavanju istorije Bosne i Hercegovine u prvoj polovini XIX vijeka. godine Djela DJELA I. DJELA VI. (1. Ante: Bibliographia Illyrica (Supplementum 1982 . Bibliographia Illyrica.traĉki simpozijum: Paleobalkanska plemena izmeĊu Jadranskog i Crnog mora od eneolita do helenistiĉkog doba. 1. Urednik Alojz Benac MeĊunarodni kolokvij '' UtvrĊena ilirska naselja''odrţan od 24-26. Bibliographia Illyrica. 1974. Knjiga LIII/9 . DJELA II. knj. Sarajevo. Bibliographia Illyrica. Kultni simboli kod Ilira. knj. Urednik Branislav ĐurĊev Hamdija Kreševljaković: Hanovi i Karavansaraji u Bosni i Hercegovini. 4. Urednik Alojz Benac Aleksandar Stipĉević. 6. Urednik Alojz Benac Aleksandar Stipĉević.1987). god. godine POSEBNA IZDANJA XLII. godine POSEBNA IZDANJA XXII. 1954. knj. 1969. 5. knj. i Srpska akademija nauka i umetnosti . godine POSEBNA IZDANJA. 10. 1974. urednik Alojz Benac Aleksandar Stipĉević. oktobra u Mostaru Sarajevo. Stanje i problemi fiziĉke antropologije u Jugoslaviji-Praistorijski periodi Sarajevo. god. Urednik Alojz Benac I Iliro . 5. 14.Beograd 1991.6. 1956. godine POSEBNA IZDANJA LIV. knj. 1981.7. knj. 44. 1981. knj. Sarajevo. DJELA III. god. knj. Posebna izdanja. Urednik Alojz Benac Aleksandar Stipĉević. god. 1954. knj. godine POSEBNA IZDANJA XXIV. DJELA VIII. knj. Sarajevo. knj. knj. Urednik Henrik Barić Ivan Pudić: Prefiks ga. Urednik Alojz Benac Ţivko Mikić. Suplementum 1973-1977 Sarajevo 1978. godine POSEBNA IZDANJA XXVI.13. Sarajevo . god.novembra 1982 u Herceg Novom Sarajevo 1984. godine POSEBNA IZDANJA XCIV.

DJELA XVIII. prilog izuĉavanju lokalne vlasti u našim zemljama za vrijeme Turaka. 1969. 1959. Sarajevo. god DJELA XXXVI. DJELA XIX. Sarajevo. Urednik Mustafa Kamarić Vojislav Spaić: Teorija autorskog prava i autorsko pravo u SFRJ. Sarajevo. god. 19. Sarajevo. 20. knj. 16. DJELA XXVII. 17. 1968. 1967. DJELA XXXV. knj. god. Filipović: Majevica s osobitim obzirom na etniĉku prošlost i etniĉke osobine majeviĉkih Srba. 21. 10. Urednik Ivo Krbek Mustafa Kamarić: Problemi uredbe s naroĉitim obzirom na široka ovlašćenja. god. 8. god. knj. 1970. 1965. Urednik Cvjetko Rihtman Avdo Sućeska: Ajani. 12. knj. Urednik Branislav ĐurĊev Milan Vasić: Martolosi u Jugoslovenskim zemljama pod turskom vladavinom. 11. Sarajevo. DJELA XV. god. knj. 1967. 1967. Urednik Vlado Jokanović Miloš Bjelovitić: Zenica i njena okolina – Ekonomsko – geografska studija. knj. knj. god. DJELA XXII. 1969. knj. 1958. Sarajevo. Sarajevo. Sarajevo. god. knj. 1961. DJELA XVII. 14. 1957. knj. Urednik Jovan Vuković Herta Kuna: Jezik fra Filipa Laštrića bosanskog franjevca XVIII vijeka. DJELA X. Sarajevo. Urednik Branislav ĐurĊev Milenko S. 15. Sarajevo. knj. knj. Sarajevo. Urednik Branislav ĐurĊev Hazim Šabanović: Bosanski pašaluk. god. 1961. DJELA IX.Urednik Ivo Krbek Mustafa Kamarić: Problemi uredbe s naroĉitim obzirom na široka ovlašćenja. 18. Sarajevo. god. Urednik Branislav ĐurĊev Milenko S. knj. Sarajevo. Sarajevo. . Sarajevo. 1959. 13. Urednik Anto Babić Ivan Pudić: Rerum Illyricarum Ignjata ĐurĊevića. DJELA XIV. Filipović i Ljubo Miĉević: Ponovo u Hercegovini. 1957. DJELA XXVIII. Urednik Jovan Vuković Herta Kuna: Jeziĉke karakteristike knjiţevnih djela Dositeja Obradovića. god. Filipović Hamdija Kreševljaković: Esnafi i obrti u Bosni i Hercegovini. god. Urednik Dimitrije Sergejevski Alojz Benac: Neolitsko naselje u Lisiĉićima kod Konjica. Urednik Milenko S. god. DJELA XXXI. Urednik Anto Babić Desanka Kovaĉević: Trgovina u srednjovjekovnoj Bosni. knj. 9. god. DJELA XXXIV. god.

Politiĉka uloga i oblici djelatnosti ĉetniĉkih udruţenja. DJELA XXXVIII. 38.DJELA XXXVII. Urednik Jovan Vuković Ksenija Milošević: Futur II i sinonomski oblici u savremenom srpskohrvatskom knjiţevnom jeziku. knj. knj. Sarajevo. knj. Sarajevo. god. god. knj. 22. knj. Sarajevo. 27. 39. DJELA LXV. Urednik Jovan Vuković Šefik Bešlagić: Nišani XV i XVI vijeka u Bosni i Hercegovini. knj. Sarajevo. Urednik Asim Peco Dragomir Vujiĉić: Hidronimi (imena voda) u lijevom slivu Drine. l987. god. Urednik Desanka Kovaĉević-Kojić Branislav ĐurĊev: Kada i kako su Nastali despota Stefana zakoni za Novo brdo. knj. god. Urednik Jovan Vuković Milivoje Minović: Reĉenica u proznim djelima Rastka Petrovića. 23. Sarajevo. 25. knj. 32. DJELA XLII. DJELA XXXIX. god. Urednik Jovan Vuković Mate Šimundiš: Govor Imotske krajine i Bekije. knj. Urednik Hamdija Kapidţić Dţevad Juzbašić: Izgradnja ţeljeznica u Bosni i Hercegovini u svjetlu austrougarske politike od okupacije do kraja Kálayave ere. DJELA XLIX. 1971. god. DJELA LIV. 28. DJELA LXX. Urednik Hamdija Kapidţić Nusret Šehić: Ĉetništvo u Bosni i Hercegovini (1918-1941). god. DJELA LVII. knj. god. DJELA LVIII. DJELA XLVIII. DJELA LXVIII. knj. Urednik Desanka Kovaĉević-Kojić Ignacij Voje: Kreditna trgovina u srednjovjekovnom Dubrovniku. 37. DJELA XL. DJELA LIII. . Sarajevo. Sarajevo. 1970. knj. Urednik Anto Babić Pavao AnĊelić: Srednjovjekovni peĉati iz Bosne i Hercegovine. 1970. Sarajevo. DJELA XLI. 33. 1970. 31. Urednik Nedim Filipović Malik I. 1989. god. god. 26. knj. Sarajevo. god. god. Sarajevo. 30. knj. knj. 1978. 1978. U analizama jugoslavenske istoriografije. god. Sarajevo. 1970. 1976. 1974. Mulić: Analiza teksta Klimenta Ohridskoga „Slovo pohvalno svetim arhistratizima Mihailu i Gavrilu“. god. 29. Sarajevo. Sarajevo. Sarajevo. 1982. 24. 1983. Urednik Milorad Ekmeĉić Enver Redţić: Nacionalni odnosi u Bosni i Hercegovini l94l-1945. 1971. Urednik Nedim Filipović Ratimir Gašparović: Bosna i Hercegovina na geografskim kartama od prvih poĉetaka do kraja XIX vijeka. Urednik Branislav ĐurĊev Branislav Begović: Razvojni put šumske privrede u Bosni i Hercegovini u periodu austrougarske uprave (1878-1918) sa posebnim osvrtom na eksploataciju šuma i industrijsku preradu drveta.

knj.1974). DJELA LXXXI. RADOVI X. Sarajevo. RADOVI XXVI. Filipovid. 7. 5. godine 5. Sarajevo. RADOVI III. knj. Urednik Vladimir Premec Enver Redţić: Hamdija Kapidţić – nauĉnik i pedagog. Uz 50godišnjicu Filozofskog fakulteta u Sarajevu. godine 6. knj. RADOVI VII. god. 44. 8. godine 2. Urednik Cvjetko Rihtman. knj.(1899 . god. 1990. Sarajevo. god. knj. knj. Urednik Anto Babid. godine 10. 2004. 4.ĉovjek djelo . RADOVI XXX. knj. 43. god. Urednik Avdo Sućeska Enver Redţić: Anto Babić . (full-text) Urednik Avdo Sućeska Dţevad Juzbašić: Nacionalno-politiĉki odnosi u Bosanskohercegovaĉkom saboru i jeziĉko pitanje (1910 – 1914). knj. 46. knj. 1. RADOVI XX. Sarajevo. . Sarajevo. 1996. 2003. Radovi 1. RADOVI XXIV. god. 2003. Urednik Cvjetko Rihtman. Sarajevo. Sarajevo. Sarajevo. 42. Urednik Cvjetko Rihtman. Urednik Vladimir Premec Enver Redţić: Branislav ĐurĊev – liĉnost i djelo. 1999. RADOVI II. 1961. godine 7. Urednik Vladimir Premec Enver Redţić: Pola stoljeća Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine (1952 – 2002). 1964. Sarajevo. godine 3. Sarajevo. 6. DJELA LXXII. knj. knj. 2001. Sarajevo. (full-text) Urednik Avdo Sućeska Enver Redţić:Bosna i Hercegovina 1941-1945. Sarajevo. 1965. knj. 1960. 1954. 1957. godine 4. Urednik Anto Babid. Sarajevo. 10. 1958. knj. 1993.Urednik Borivoj Ĉović Asim Peco: Mikrotoponimija Podveleţja. DJELA LXXVI. (full-text) Urednik Avdo Sućeska Enver Redţić:Istorijski pogledi na vjerske i nacionalne odnose u Bosni i Hercegovini. 1963. Sarajevo. 40. DJELA LXXVII. god. DJELA LXXIII. knj. RADOVI XIII. god. 1955. RADOVI XVIII. knj. Urednik Branislav Đurđev. DJELA LXXV. 45. 3. 41. 2. DJELA LXXI. Urednik Branislav Đurđev. godine 9. godine 8. knj. Urednik Anto Babid. Urednik Milenko S. Sarajevo. knj. Sarajevo. Sarajevo. 9. u njemaĉkim i italijanskim dokumentima. god.

RADOVI LXX. Sarajevo. do 1870. knj. knj. godine 17. Sarajevo. 2. Urednik Asim Peco. 1970. 1974. 6. 20. Urednik Vojislav Spaid. knj. Sarajevo. godine 20. Sarajevo. 1989. god. godine 13. knj. Mitrović i H. 1972. 1956. RADOVI XXXVIII. Urednik Vojislav Spaid. 1979. knj. god. 14. knj. Urednik Hamdija Kreševljaković GRAĐA VII. Urednik Alojz Benac. Sarajevo. 11. knj. godine 23. knj. 1956. knj. RADOVI XXXV. 1. 3. 22. RADOVI XLIII. 17. Urednik Vojislav Spaid. RADOVI XLIX. knj. 1966. RADOVI XLI. Sarajevo. 21. Urednik Vojislav Spaid. 1975. Sarajevo. GRAĐA V. Urednik Anto Babić Berislav Gavranović: Bosna i Hercegovina od 1853. Sarajevo. knj. 1981. GRAĐA VI. RADOVI L. RADOVI LXIV. 18. knj. godine Građa Povremena izdanja podataka sistematskog istraţivanja spremnih za dalju nauĉnu elaboraciju. Urednik Vojislav Spaid. RADOVI XXXII. Sarajevo. knj. Sarajevo.Urednik Alojz Benac. godine 12. 1976. 1973.. 4. knj. 19. knj. 15. RADOVI LV. godine 22. Sarajevo. 13. knj. Urednik Hamdija Kreševljaković Hamdija Kreševljaković i Hamdija Kapidţić: Vojno-geografski opis Bosne . godine) Sarajevo. god. Urednik Vojislav Spaid. knj. Urednik Vojislav Spaid. Sarajevo. RADOVI LX. godine 16. Urednik Vojislav Spaid. 1983. Sarajevo. Urednik Desanka Kovačevid-Kojid. GRAĐA IX. GRAĐA VIII. godine 14. godine 18. 12. godine 11. knj. 5.. RADOVI LXXIII. RADOVI LXXXIV. Kreševljaković: Izvještaj italijanskog konzulata u Sarajevu (18631870. Urednik Anto Babić Hamdija Kapidţić: Prilozi za istoriju Bosne i Hercegovine u XIX vijeku Sarajevo. GRAĐA III. 1960. Urednik Hamdija Kreševljaković P. Sarajevo. Urednik Nedim Filipovid. godine 19. knj. Sarajevo. godine 21. 16. Urednik Anto Babić Hajrudin Ćurić: Prilozi bosanskohercegovaĉkoj istoriji XIX vijeka Sarajevo. Urednik Nedim Filipovid. 1967. 1970. 1971. 1958. god. godine 15. 23.

Urednik Cvjetko Rihtman Sarajevo. knj. 9. 1966. . knj. knj. GRAĐA XVI. 18. knj. god. 1969. Urednik Milorad Ekmeĉić Sarajevo. 1969. god. god. 1957. knj. god. GRAĐA XXI. god. 16. 7. 8. 10. Filipović: Prilozi etnološkom poznavanju severoistoĉne Bosne Sarajevo. 1971. Urednik Jovan Vuković Sarajevo. god. god. knj. 12. godine Sarajevo. GRAĐA XX. knj.pred Dubiĉki rat od 1785. knj. Urednik Anto Babić Sarajevo. Urednik Ilija Kecmanović Sarajevo. Urednik Hamdija Kapidţić Hajrudin Ćurić: Arhivska zbirka Vladimira Desnice (Prilozi radu Obrovaĉkog odbora i ustanka u Bosni) Sarajevo. Slijepĉević: Samobor. god. 15. Urednik Anto Babić Sarajevo. Urednik Milenko S. GRAĐA XI. 11. 1976. GRAĐA XXII. 1961. 1964. GRAĐA XIV. 1961. Urednik Vojislav Spaić Cvjetko Rihtman: Zbornik napjeva narodnih pjesama Bosne i Hercegovine. knj. god. Djeĉje pjesme Sarajevo. Urednik Hamdija Kapidţić Berislav Gavranović: Bosna i Hercegovina u doba austrougarske okupacije 1878. 1973. GRAĐA XVII. 1976. god. GRAĐA XIX. GRAĐA XV. selo u gornjoj Hercegovini Sarajevo. god. knj. knj. GRAĐA XII. 13. god. Urednik Branislav ĐurĊev Gregor Ĉremošnik: Studije za srednjovjekovnu diplomatiku i GRAĐA X. 1974. 14. GRAĐA XVIII. 1960. Urednik Cvjetko Rihtman Milenko S. Filipović Miloš D. knj. 17. god. godine Sarajevo. Gligor Stanojević:Vijesti o Turskoj (Pietro Busenello: Notizie Turchesche) Sarajevo.

godine) Sarajevo. GRAĐA XXIII. Kapidžić.sigilografiju Juţnih Slavena Sarajevo. 1991.izdavaĉka kuća "Oko". knj. Grafiĉko . Sarajevo. 2001. GRAĐA XXIV. 2001. Kućanski. Kućanski. Kliniĉki centar Univerziteta u Sarajevu. Konjhodžić. Urednik Zlatko Ugljen. Boško Plastiĉna anatomija Akademija nauka i umjetnosti BiH. 20. DVADESET godina Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine 1966 . Sarajevo. avav. Boško Boško Kućanski / Monografija posvećena ţivotu i radu akademika Boška Kućanskog. god. god. 1984. Sarajevo. . kamam) Sarajevo. 1966. 1979. Sarajevo. Faruk Rjeĉnik medicinskih naziva u bosanskome jeziku Akademija nauka i umjetnosti BiH. akademija nauka i umjetnosti BiH. Urednik Vojislav Spaić. Arhitektonski fakultet Univerziteta u Sarajevu. knj. 1999. Sarajevo.Akademici Bosne i Hercegovine Urednik Ivan Štraus Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. 19. 1991. 1986. Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. god. Sarajevo.1986. Vanserijska izdanja ARHITEKTI . JURAJ NEIDHART Akademija nauka i umjetnosti obiljeţava stogodišnjicu (1901 . Sarajevo. Hamdija Ali-paša Rizvanbegović i njegovo doba Akademija nauka i umjetnosti BiH. Filozofski fakultet. Akademija likovnih umjetnosti Sarajevo. Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. 1976.2001) roĊenja akademika Juraja Neidharta. Urednik Branislav ĐurĊev Luka Đaković: Prilozi za demografsku i onomastiĉku graĊu Bosne i Hercegovine I ( Na osnovu popisa katoliĉkog stanovništva 1743. Urednik Radoslav Katiĉić Rade Uhlik: Pomoćni glagoli u romskom jeziku (sem.

Naučni kolokvij: Biološka raznolikost . Akademija nauka i umjetnosti BiH. Urednik Enver Redţić Akademija nauka i umjetnosti BiH. PREPORUKA za promjenu principa i metoda finansiranja zaštite zdravlja u Bosni i Hercegovini Urednik Grujica Ţarković Akademija nauka i umjetnosti BiH. 1994. Redaktory Ju. OSVOBODITELJNAJA borba narodov Bosnii i Gercegoviny i Rossija 1865 . 1998. Redžić. 1995.5. Univerzitet u Sarajevu. A. Odjeljenje društvenih nauka) Urednik Enver Redţić Akademija nauka i umjetnosti BiH Sarajevo. Redžić. Moskva. 1995) (Zbornik rezimea referata 1) Urednik Sulejman Redţić Akademija nauka i umjetnosti BiH. 1995. Ekmeĉić Akademija nauk SSSR i Akademija nauk i iskusstv Bosnii i Gercegoviny. Ministarstvo prostornog ureĊenja. Svečana akademija povodom 50godišnjice pobjede nad fašizmom (9. Štraus. M. resursa i zaštite okolice. GIK "Oko" i Akademija nauka i umjetnosti BiH. 1988. Enver Sto godina muslimanske politike u tezama i kontraverzama istorijske nauke: Geneza ideje bosanske. Pisarev. novembar 1993) (Nauĉne komunikacije / Akademija nauka i umjetnosti BiH.1945" (Sarajevo. Enver Bosna i Hercegovina u Drugom svjetskom ratu. knj. Sarajevo. bošnjaĉke nacije. 1997.12.1945-9. Institut za istoriju. Ivan Ivan Štraus arhitekt: '52-02' . Sarajevo.Teorijski i praktični aspekti (SArajevo. juna/lipnja 1997). 2000.28. Sarajevo. 27. 2000. Sarajevo.1995): Antifašizam danas. Akademija nauka i umjetnosti BiH i Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti. Sarajevo.5. Sarajevo. XXV. Odjeljenje medicinskih nauka. 17. Okrugli sto: "Problemi državopravnog položaja i uređenja Bosne i Hercegovine 1878 .1875. Naučni skup: Mjesto i uloga Bosne i Hercegovine i Hrvatske u evropskim Transportnim i komunikacijskim koridorima (Sarajevo. Dokumenty. . Odbor za obiljeţavanje pobjede nad fašizmom. Odbor za zaštitu zdravlja.

Sarajevo. Izdavaĉko preduzeće "Svjetlost". Zbornik radova Naučni skup Međunarodna. februar / veljača 1996. Ivan Arhitektura 1962 . Ivan Petnaest godina bosanskohercegovaĉke arhitekture: prilog za istoriju arhitekture Jugoslavije. naučna i tehnološka saradnja u funkciji rekonstrukcije Bosne i Hercegovine. 2002. 1995. "Zajedno" . Gerhard Za meĊureligijski i meĊukulturalni dijalog u Sarajevu Akademija nauka i umjetnosti BiH. Umjetniĉka galerija Banja Luka. 2003. 1986. . pravde i mira Sarajevo. Sarajevo . COPublisher Blickdruck. Štraus. Sarajevo.1986. Urednik Ibro Ĉengić Akademija nauka i umjetnosti BiH Sarajevo. Akademija nauka i umjetnosti BiH. Štraus.Akademija nauka i umjetnosti BiH. 1987. Abdulah Istina i sloboda Akademija nauka i umjetnosti BiH.MeĊunarodni centar za unapreĊivanje interreligijskog dijaloga. "Svjetlost". Akademija nauka i umjetnosti BiH. Zenica 26-27.Banja Luka. 1966. (Izvanredni svezak: Una sanceta 49) Sarajevo. Voss. Šarčević. Sarajevo.