You are on page 1of 30

János evangéliuma

Jn 1 Jn 1.1

Kezdetben volt az Ige, az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige,
Jn 1.2

ő volt kezdetben Istennél.
Jn 1.3

Minden általa lett, nélküle semmi sem lett, ami lett.
Jn 1.4

Benne az élet volt, s az élet volt az emberek világossága.
Jn 1.5

A világosság világít a sötétségben, de a sötétség nem fogta fel.
Jn 1.6

Föllépett egy ember, az Isten küldte, s János volt a neve.
Jn 1.7

Azért jött, hogy tanúságot tegyen, tanúságot a világosságról, hogy mindenki higgyen általa.
Jn 1.8

Nem ő volt a világosság, csak tanúságot kellett tennie a világosságról.
Jn 1.9

(Az Ige) volt az igazi világosság, amely minden embert megvilágosít.
Jn 1.10

A világba jött, a világban volt, általa lett a világ, mégsem ismerte föl a világ.
Jn 1.11

A tulajdonába jött, de övéi nem fogadták be.
Jn 1.12

Ám akik befogadták, azoknak hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek. Azoknak, akik hisznek nevében,
Jn 1.13

akik nem a vérnek vagy a testnek a vágyából s nem is a férfi akaratából, hanem Istentől születtek.
Jn 1.14

S az Ige testté lett, és közöttünk élt. Láttuk dicsőségét, az Atya Egyszülöttének dicsőségét, akit kegyelem és igazság tölt be.
Jn 1.15

János tanúbizonyságot tett róla, amikor azt mondta: "Ez az, akiről hirdettem: Aki nyomomba lép, nagyobb nálam, mert előbb volt, mint én."
Jn 1.16

Mindannyian az ő teljességéből részesültünk, kegyelmet kegyelemre halmozva.
Jn 1.17

Mert a törvényt Mózes közvetítette, a kegyelem és az igazság azonban Jézus Krisztus által lett osztályrészünk.
Jn 1.18

Istent nem látta soha senki, az Egyszülött Fiú nyilatkoztatta ki, aki az Atya ölén van.
Jn 1.19

János így tett tanúságot: A zsidók papokat és levitákat küldtek hozzá Jeruzsálemből, s megkérdeztették: "Ki vagy?"
Jn 1.20

Erre megvallotta, nem tagadta, hanem megvallotta: "Nem én vagyok a Messiás."
Jn 1.21

Ezért megkérdezték tőle: "Hát akkor? Talán Illés vagy?" "Nem vagyok" - felelte. "A próféta

vagy?" - Erre is nemmel válaszolt.
Jn 1.22

Így tovább faggatták: "Akkor ki vagy? Választ kell vinnünk azoknak, akik küldtek minket. Mit mondasz magadról?"
Jn 1.23

Ezt felelte: "A pusztában kiáltó szó vagyok: Egyengessétek az Úr útját", amint Izajás próféta mondta.
Jn 1.24

A küldöttek a farizeusoktól jöttek,
Jn 1.25

s tovább kérdezgették: "Akkor miért keresztelsz, ha nem vagy sem a Messiás, sem Illés, sem a próféta?"
Jn 1.26

János így válaszolt: "Én csak vízzel keresztelek. De köztetek áll az, akit nem ismertek,
Jn 1.27

aki a nyomomba lép, s akinek még a saruszíját sem vagyok méltó megoldani."
Jn 1.28

Ez Betániában történt, a Jordánon túl, ahol János keresztelt.
Jn 1.29

Másnap, amikor látta, hogy Jézus feléje tart, így szólt: "Nézzétek, az Isten Báránya! Ő veszi el a világ bűneit.
Jn 1.30

Róla mondtam: A nyomomba lép valaki, aki nagyobb nálam, mert előbb volt, mint én.
Jn 1.31

Én sem ismertem, de azért jöttem vízzel keresztelni, hogy megismertessem Izraellel."
Jn 1.32

Ezután János tanúsította: "Láttam a Lelket, amint galamb alakjában leszállt rá a mennyből, s rajta is maradt.
Jn 1.33

Magam sem ismertem, de aki vízzel keresztelni küldött, azt mondta: Akire látod, hogy leszáll a Lélek s rajta is marad, az majd Szentlélekkel fog keresztelni.
Jn 1.34

Láttam és tanúskodom róla, hogy ő az Isten Fia."
Jn 1.35

Másnap megint ott állt János két tanítványával,
Jn 1.36

s mihelyt meglátta Jézust, amint közeledett, így szólt: "Nézzétek, az Isten Báránya!"
Jn 1.37

E szavak hallatára a két tanítvány Jézus nyomába szegődött.
Jn 1.38

Amikor Jézus megfordult, s látta, hogy követik, megkérdezte: "Mit akartok?" Így feleltek: "Rabbi - ami annyit jelent, mint Mester -, hol lakol?"
Jn 1.39

"Gyertek, nézzétek meg!" - mondta nekik. Elmentek vele, megnézték, hol lakik, s aznap nála is maradtak. A tizedik óra körül járhatott.
Jn 1.40

A kettő közül, aki János szavára követte, az egyik András volt, Simon Péter testvére.
Jn 1.41

Reggel találkozott testvérével, Simonnal, s szólt neki: "Megtaláltuk a Messiást, vagy más szóval a Fölkentet", s
Jn 1.42

elvitte Jézushoz. Jézus ráemelte tekintetét, s így szólt hozzá: "Te Simon vagy, János fia, de Kéfa, azaz Péter lesz a neved."
Jn 1.43

Másnap Galilea felé tartva találkozott Fülöppel. Felszólította: "Gyere és kövess!"
Jn 1.44

Fülöp Betszaidából, András és Péter városából való volt.
Jn 1.45

Fülöp találkozott Natánaellel és elmondta neki: "Megtaláltuk, akiről Mózes törvénye és a próféták írnak, a názáreti Jézust, Józsefnek a fiát."
Jn 1.46

"Jöhet valami jó Názáretből?" - kérdezte Natánael. "Gyere és győződjél meg róla!" - felelte Fülöp.
Jn 1.47

Amikor Jézus meglátta Natánaelt, amint feléje tartott, ezt mondta róla: "Lám, egy igazi izraelita, akiben nincs semmi álnokság."
Jn 1.48

Natánael megkérdezte tőle: "Honnét ismersz?" Jézus így válaszolt: "Mielőtt Fülöp hívott volna, láttalak, a fügefa alatt voltál."
Jn 1.49

Natánael erre felkiáltott: "Rabbi (azaz: Mester), te vagy az Isten Fia, te vagy Izrael királya!"
Jn 1.50

Jézus ezt felelte neki: "Mivel megmondtam, hogy láttalak a fügefa alatt, hiszel. De nagyobb dolgokat is fogsz még látni." Majd hozzátette:
Jn 1.51

"Bizony, bizony mondom nektek: Látni fogjátok, hogy megnyílik az ég, s az Isten angyalai föl- s leszállnak az Emberfia fölött."
Jn 2 Jn 2.1

Harmadnap menyegzőt tartottak a galileai Kánában, amelyen Jézus anyja is ott volt.
Jn 2.2

Jézust is meghívták a menyegzőre, tanítványaival együtt.
Jn 2.3

Amikor fogytán volt a bor, Jézus anyja megjegyezte: "Nincs több boruk."
Jn 2.4

Jézus azt felelte: "Asszony, a te gondod az én gondom. De még nem jött el az én órám."
Jn 2.5

Erre anyja szólt a szolgáknak: "Tegyetek meg mindent, amit csak mond!"
Jn 2.6

Volt ott hat kőkorsó, a zsidóknál szokásos tisztálkodás céljára, mindegyik két-három mérős.
Jn 2.7

Jézus szólt nekik: "Töltsétek meg a korsókat vízzel!" Meg is töltötték azokat színültig.
Jn 2.8

Ekkor azt mondta nekik: "Most merítsetek belőle, és vigyétek oda a násznagynak." Odavitték.
Jn 2.9

Amikor a násznagy megízlelte a borrá vált vizet, nem tudta honnan való - a szolgák azonban, akik a vizet merítették, tudták -, hívatta a násznagy a vőlegényt,
Jn 2.10

s szemére vetette: "Először mindenki a jó bort adja, s csak amikor már megittasodtak, akkor az alábbvalót. Te meg mostanáig tartogattad a jó bort."
Jn 2.11

Ezzel kezdte meg Jézus csodajeleit a galileai Kánában. Kinyilatkoztatta dicsőségét, s tanítványai hittek benne.
Jn 2.12

Aztán lement anyjával, testvéreivel és tanítványaival Kafarnaumba, de csak néhány napig maradtak ott.
Jn 2.13

A zsidók húsvétjának közeledtével Jézus fölment Jeruzsálembe.

tudjuk.24 amelyeket tett. az nem láthatja meg az Isten országát. és harmadnapra fölépítem.25 s nem szorult rá. hogy azt mondtam: újjá kell születnetek. de nem tudod. honnan jön és hova megy. Jn 2.5 Erre Jézus azt mondta: "Bizony. egy zsidó tanácsos. Így van vele mindenki. aki a Lélekből született. mert látták a csodákat." Jn 3. valamint pénzváltókat.16 a galambárusoknak meg azt mondta: "Vigyétek innét ezeket. Jn 3.18 A zsidók azonban szót emeltek. Jn 2. hallod a zúgását. Jn 2. sokan hittek benne.15 Kötélből ostort font. bizony. akik ökröt. ne tegyétek Atyám házát vásárcsarnokká!" Jn 2. hogy Istentől jött tanító vagy. amikor már öreg? Csak nem térhet vissza anyja méhébe azért.14 A templomban kalmárokat talált." Jn 3. az lélek. mondom neked: Aki nem vízből és (Szent)lélekből születik. Jn 3. hogy bárki is felvilágosítsa az emberről. Jn 2. és mind kiűzte őket a templomból. s így szólt hozzá: "Rabbi." Jn 2. s te három nap alatt újjáépítenéd?" Jn 2. akik ott telepedtek le. juhaikkal és ökreikkel együtt. Jn 3.17 Tanítványainak eszükbe jutott az Írás szava: "Emészt a házadért való buzgalom.6 Ami a testből születik.19 Jézus azt válaszolta: "Bontsátok le ezt a templomot. ha nincs vele az Isten. mert ismerte mindnyájukat.21 De ő saját teste templomáról beszélt.4 Nikodémus megkérdezte: "Hogy születhet valaki.3 Jézus azt felelte neki: "Bizony. az nem megy be az Isten országába. mi lakik az emberben. hisz senki sem vihet végbe olyan jeleket.20 A zsidók ellene vetették: "Negyvenhat esztendeig épült ez a templom.1 Volt a farizeusok között egy Nikodémus nevű ember. a pénzváltók pénzét szétszórta.Jn 2. ezekkel a szavakkal fordultak hozzá: "Miféle csodajelet mutatsz. Tudta." . ahol akar. Jézus azonban nem bízott bennük. Jn 3 Jn 3.8 A szél ott fúj. amikor húsvét ünnepe alkalmával Jézus Jeruzsálemben tartózkodott. mondom neked: aki nem születik újjá. juhot és galambot árultak. amilyeneket te végbeviszel. Jn 3. Jn 2. Jn 2. ami a Lélekből születik.22 Amikor föltámadt a halálból.2 Ez éjnek idején fölkereste Jézust. bizony. hogy ezt mered tenni?" Jn 2. az test.7 Ne csodálkozz azon. asztalaikat felforgatta.23 Akkor." Jn 2. tanítványai visszaemlékeztek ezekre a szavakra. s hittek az Írásnak és Jézus szavainak. hogy újra szülessék?" Jn 3.

mert nem hitt az Isten egyszülött Fiában. hanem csak az előfutára. Jn 3. s arról tanúskodunk.21 Aki ellenben az igazsághoz szabja tetteit." Jn 3. Jn 3.26 Elmentek Jánoshoz. s nem megy a világosságra. és azt mondták: "Mester. Jn 3. Jn 3. a világosságra megy. mégsem fogadjátok el tanúságtételünket.23 János is keresztelt Ainonban. amit láttunk. mint a világosságot. ha majd a mennyei dolgokról beszélek? Jn 3. hogy üdvösséget szerezzen a világnak. hogy fogjátok hinni.9 "Hogyan lehetséges ez?" .28 Magatok vagytok a tanúim.22 Jézus ezután Júdea földjére ment a tanítványaival. hogy megvallottam: Nem a Messiás vagyok.11 Bizony. mert tetteik gonoszak voltak.14 Amint Mózes fölemelte a kígyót a pusztában. Szalim közelében. s az emberek tódulnak hozzá. gyűlöli a világosságot. hadd derüljön fény a tetteire. hanem örökké éljen. aki a Jordánon túl nálad volt.15 hogy aki hisz benne. Jn 3. csak aki alászállt a mennyből: az Emberfia (aki a mennyben van). Jn 3.Jn 3. hacsak nem a mennyből kapta.24 János akkor még nem volt börtönben. Jn 3. s akiről tanúságot tettél. Jn 3. mert ott sok víz volt. az most szintén keresztel.13 Senki sem ment föl a mennybe. Jn 3. az el ne vesszen." Jn 3. Jn 3. Jn 3. ott maradt velük és keresztelt.17 Nem azért küldte el Isten a Fiát a világba.19 Ez az ítélet: a világosság a világba jött.kérdezte Nikodémus. Jn 3.12 Ha földi dolgokról beszélek. amelyeket az Istenben vitt végbe. Jn 3. nehogy kiderüljenek a tettei. az el ne vesszen. aki azonban nem hisz. hogy aki hisz benne. amit tudunk.16 Mert úgy szerette Isten a világot. Jn 3.25 János tanítványai és egy zsidó közt vita támadt a tisztulási szertartásról. már ítéletet vont magára. hogy egyszülött Fiát adta oda. s azt sem hiszitek. Jn 3. bizony.20 Mert mindenki. hanem. Jn 3. hogy elítélje a világot.18 Aki hisz benne. de az emberek jobban szerették a sötétséget.27 János így válaszolt: "Az ember semmit sem vallhat a magáénak. az nem esik ítélet alá.29 .10 Jézus így válaszolt: "Izrael tanítója vagy. mondom neked: arról beszélünk. aki gonoszat tesz. és nem érted? Jn 3. Az emberek mentek és megkeresztelkedtek. hanem örökké éljen. úgy fogják fölemelni az Emberfiát is.

2 noha Jézus maga nem keresztelt. A vőlegény barátja csak ott áll mellette.32 azt tanúsítja.13 Jézus azt mondta neki feleletül: "Aki ebből a vízből iszik.10 Jézus ezt felelte neki: "Ha ismernéd Isten ajándékát.5 Odaért Szamaria egyik városához. a kút pedig mély.36 Aki hisz a Fiúban. Jn 4. az mindenkinek fölötte van. A hatodik óra felé járt az idő. Jn 3. Jn 3. Jn 3. azért leült a kútnál.31 "Aki felülről jön. s mindent a kezébe adott. Jn 3. mint János Jn 4. Szikarhoz.8 Tanítványai ugyanis bementek a városba. amelyet én adok." Jn 3.4 így keresztül kellett mennie Szamarián. az földies és a földi dolgokról beszél. Aki azonban nem hisz a Fiúban. Jn 3. hogy a farizeusok úgy értesültek. Jn 3. amelyet Jákob fiának. Jn 4. Jézus megszólította: "Adj innom!" Jn 4. nekem kisebbednem.9 A szamariai asszony így válaszolt: "Hogyan? Zsidó létedre tőlem.mondta erre az asszony -.30 Neki növekednie kell.11 "Uram . aki ezt a kutat adta nekünk. hogy ő több tanítványt szerez és keresztel.A menyasszony a vőlegényé." Jn 4.6 Ott volt Jákob kútja. Jn 4. újra megszomjazik.3 elhagyta Júdeát és visszatért Galileába. mert a víz. és szívből örül a vőlegény hangját hallva.12 Csak nem vagy nagyobb Jákob atyánknál.1 Amikor Jézus megtudta. az nem szomjazik meg soha többé.14 De aki abból a vízből iszik. szamariai asszonytól kérsz inni?" [A zsidók ugyanis nem érintkeztek a szamariaiakkal. Józsefnek adott. s ő élő vizet adott volna neked. az nem látja meg az életet. az örökké él. Jn 4.35 Az Atya szereti a Fiút. hiszen vödröd sincs." Jn 4 Jn 4. hogy Isten igazmondó. de tanúságát nem fogadja el senki. mert hisz (Isten) nem méri szűken a Lelket. Aki a mennyből jött.7 Egy szamariai asszony odament vizet meríteni. inkább te kértél volna tőle. az Isten haragja száll rá. aki azt mondja neked: Adj innom. Aki a földről való. Ez az örömöm most teljes lett.] Jn 4. hogy élelmet szerezzenek. amit látott és hallott. Jn 4.34 Akit ugyanis az Isten küldött.33 Ám aki elfogadja tanúságát. csak a tanítványai -. Honnan vehetnél hát élő vizet? Jn 4. Jn 4. Jn 4. amikor adja. s maga is ebből ivott a fiaival és állataival együtt?" Jn 4. bizonyítja. ez annak a földnek a közelében volt. Jézus elfáradt az úton. az az Isten szavait közvetíti. s azt. .

próféta vagy. egyél!" Jn 4. Jn 4. hogy eljön a Messiás." Jn 4.17 "Nincs férjem" . Jn 4. hogy nincs férjed. és odasereglettek hozzá. Jn 4." Jn 4.amelyet én adok." Jn 4.28 Az asszony otthagyta a korsóját. mi azt. s ne kelljen ide járnom meríteni. hogy együtt örüljön. ezért akik imádják.30 Az emberek kitódultak a városból. s már itt is van. Jn 4. és azt mondta az embereknek: Jn 4.21 "Hidd el nekem. van itt egy ember. Jézus erre azt mondta neki: "Jól mondtad. látom. . Így igazat mondtál. s meglepődtek rajta.22 Ti azt imádjátok.33 A tanítványok erre tanakodni kezdtek egymás közt: "Csak nem hozott neki valaki enni?" Jn 4. aki mindent elsorolt." Jn 4. s elvégezzem. azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk.válaszolta az asszony -. amit csak tettem.19 "Uram .24 Az Isten lélek.18 mert volt ugyan öt férjed. s amikor eljön. hogy ne szomjazzam többé. hogy Jeruzsálemben kell imádni.20 Atyáink ezen a hegyen imádták az Istent. elérkezik az óra. mindent tudtunkra ad. adj nekem ilyen vizet. amit rám bízott. akit nem ismertek. Jn 4. és gyere vissza!" Jn 4. De egyikük sem mondta: "Mit akarsz tőle?" Vagy: "Miért beszélgetsz vele?" Jn 4. azaz a Fölkent.mondta Jézus -. és nézzétek meg a szántóföldeket: már megértek az aratásra. s termést gyűjt az örök életre. Ő volna a Messiás?" Jn 4. és itt az aratás? Nos. hogy annak akaratát teljesítsem. csak nem tudtok róla. amikor sem ezen a hegyen.32 De ő azt felelte: "Van eledelem.35 Vagy nem így beszéltek: Még négy hónap. aki veled beszélek.25 Az asszony azt felelte rá: "Tudom.29 "Gyertek.36 Az arató már most megkapja bérét." Jn 4. hívd el a férjedet." Jn 4. aki küldött. hogy asszonnyal beszélget. Jn 4.26 Jézus erre kijelentette: "Én vagyok az.27 Közben visszatértek tanítványai. de akid most van." Jn 4. akit ismerünk. Jn 4.34 Jézus erre megmagyarázta: "Az én eledelem. örök életre szökellő vízforrás lesz benne. sem Jeruzsálemben nem fogják imádni az Atyát. ti meg azt mondjátok. Mert az Atya ilyen imádókat akar." Jn 4. Jn 4.15 Erre az asszony kérte: "Uram.23 De elérkezik az óra.16 Jézus így válaszolt: "Menj. az nem férjed. aki vet. mert az üdvösség a zsidóktól ered. azt mondom nektek: Emeljétek fel szemeteket. sietve visszatért a városba. amikor igazi imádói lélekben és igazságban imádják az Atyát.felelte az asszony.31 Közben a tanítványok kérték: "Mester. asszony .

hogy a víz megmozduljon. Két napig ott is maradt. . Jn 5. amit az ünnep alkalmával Jeruzsálemben tett.43 A két nap elteltével folytatta útját Galilea felé. sánták. az asszony szavára. Jn 4. Jn 4. Jn 4. Jn 4.azzal.37 Mert igaza van a szólásmondásnak: Más vet és más arat. Jn 4. amelyet hozzá intézett.2 Jeruzsálemben a Juh-kapunál van egy fürdő.45 Mégis. hogy épp ebben az órában történt.46 Így újra a galileai Kánába ment.felelték. és elindult haza. mert magunk is hallottuk. Jn 4.38 Nos. hogy maradjon náluk. aki tanúsította: "Mindent elsorolt. hogy learassátok. és arra kérte. a galileaiak szívesen fogadták.54 Ez volt Jézus második csodajele. azért küldtelek benneteket. és most már tudjuk. hogy melyik órában lett jobban. Mások fáradoztak.3 nagyon sok beteg feküdt bennük: vakok. amikor Galileába ért. Jn 4.47 Amikor meghallotta. Uram." Jn 4. mielőtt még meghalna a fiam!" Jn 4. amit nem ti munkáltatok.51 Útközben elé jöttek szolgái és jelentették. Jn 4. fölkereste. Jn 5 Jn 5. hogy Jézus Júdeából Galileába érkezett. "Tegnap. amikor Júdeából Galilea felé tartott. kérték. hogy saját hazájában nincs a prófétának becsülete." És hívő lett egész háza népével egyetemben. hogy él a fia.1 Nem sokkal ezután ünnepük volt a zsidóknak.48 Jézus azonban így szólt: "Hacsak jeleket és csodákat nem láttok. hisz ott voltak az ünnepen." Jn 4. menjen el. aki már a halálán volt. a hetedik óra körül hagyta el a láz" . akinek a fia beteg volt." Jn 4. mert mind látták. bénák [várva. aki arat. Jn 4.52 Megkérdezte tőlük. s ti az ő munkájukba álltatok bele. Jn 4. Jn 4. Jn 4. hogy Jézus azt mondta neki: "Él a fiad. hogy valóban ő a világ Üdvözítője.39 Abból a városból sokan hittek benne a szamariaiak közül. Kafarnaumban volt egy királyi tisztviselő.49 De a királyi tisztviselő tovább kérlelte: "Gyere. amit csak tettem. gyógyítsa meg a fiát. Jn 4.41 S az ő szavát hallva még többen hittek benne.50 Jézus megnyugtatta: "Menj csak.40 Amikor a szamariaiak odaértek hozzá. s Jézus fölment Jeruzsálembe. nem hisztek. Öt oszlopcsarnoka volt.53 Akkor az apa ráeszmélt. ahol a vizet borrá változtatta.42 Meg is mondták az asszonynak: "Most már nem a te szavaidra hiszünk.44 Jézus maga állapította meg. él a fiad!" Az ember hitt Jézus szavának. amelynek héberül Beteszda volt a neve." Jn 4. Jn 5.

Amit ő tesz.17 Jézus azonban azt mondta nekik: "Atyám mindmáig munkálkodik. azért én is munkálkodom. Jn 5. Jn 5. azt teszi a Fiú is." Jn 5.10 Ezért a zsidók rászóltak a meggyógyított emberre: "Szombat van. az mondta: Fogd ágyadat és menj!" Jn 5.23 hogy mindenki úgy tisztelje a Fiút is. és felkavarta a vizet.] Jn 5. aki már harmincnyolc esztendeje szenvedett.5 De volt ott egy ember. a Fiú is életre kelti azokat. Jn 5.6 Amikor Jézus meglátta. hisz nemcsak hogy megszegte a szombatot. nehogy még nagyobb baj érjen. s megtudta. hogy már régóta beteg.16 A zsidók üldözték Jézust. Jn 5. amit tesz. amikor felkavarodik a víz. fölvette ágyát és elindult. akiket akar. aki bevinne a tóba. aki küldött.9 Az ember azon nyomban meggyógyult. aki azt mondta neked: Fogd (ágyadat) és menj?!" Jn 5. amit az Atyától lát.Jn 5.24 Bizony.18 Emiatt a zsidók még inkább az életére törtek. bizony.15 Erre az ember elment és elmondta a zsidóknak.20 Az Atya ugyanis szereti a Fiút. hogy csodálkozzatok rajta.14 Később Jézus találkozott vele a templomban. hanem már át is ment a halálból az életre. s így egyenlővé tette magát az Istennel. Jn 5. amint ott feküdt. s mindent megmutat neki. hogy ki volt. Aznap épp szombat volt. hanem az Istent is Atyjának nevezte. Jn 5." Jn 5.22 Az Atya nem ítél el senkit. az meggyógyult.válaszolta a beteg -. megkérdezte tőle: "Meg akarsz gyógyulni?" Jn 5. bizony. már más lép be előttem. csak azt teheti. hanem egészen a Fiúra bízta az ítéletet. Jn 5. Aki felkavarása után először lépett a vízbe. meggyógyultál. nem szabad vinned az ágyadat. Jn 5. mert Jézus az odasereglett népsokaság miatt elment onnét. Jn 5. nem esik ítélet alá.7 "Uram .19 De Jézus tovább hirdette: "Bizony. ahogy az Atyát tiszteli. az örökké él.21 Mert amint az Atya föltámasztja a halottakat és életre kelti őket.13 A meggyógyított ember azonban nem tudta. Többé ne vétkezzél. amiért szombaton gyógyított. mondom nektek: A Fiú magától nem tehet semmit. és azt mondta neki: "Nézd.11 Így felelt nekik: "Aki meggyógyított." Jn 5. hogy Jézus gyógyította meg.4 Az Úr angyala ugyanis leszállt időnként a tóra. bármilyen betegségben szenvedett is. fogd az ágyadat és menj!" Jn 5. Jn 5. . Jn 5. Így mire odaérek. De még nagyobb dolgokat is mutat neki. mondom nektek: Aki hallja szavamat és hisz annak. nincs emberem." Jn 5.12 Erre megkérdezték tőle: "Ki volt az az ember.8 Erre Jézus azt mondta neki: "Kelj föl.

úgy ítélkezem. amely felülmúlja Jánosét: tetteim. amely az Istentől való.28 Ne csodálkozzatok rajta! Mert elérkezik az óra. Bár éppen rólam tanúskodnak. amikor a halottak meghallják az Isten Fia szavát. sem színét nem láttátok. .32 De más tesz mellettem tanúságot.39 Fürkészitek az Írásokat. a Fiúnak is megadta. Jn 5. mondom nektek: Elérkezik az óra.43 Atyám nevében jöttem. Jn 5. de azt a dicsőséget.33 Jánoshoz fordultatok. maguk tanúskodnak mellettem.41 Dicsőítést nem fogadok el az emberektől. Jn 5. Jn 5. s nem fogadtatok el. nem volna érvényes a tanúságom. hanem annak akaratát. Jn 5.38 s szava nem marad meg bennetek. Jn 5.31 Ha magam tennék tanúságot saját magam mellett. az igaz. amelyeknek a végbevitelét az Atya bízta rám.44 Hogyan is hihetnétek. mert hiszen ő az Emberfia. azt elfogadnátok.25 Bizony. Jn 5. azért. aki küldött. és előjönnek. hogy vádolni foglak benneteket az Atya előtt. aki küldött. hogy életetek legyen. mert azt hiszitek. hogy feltámadjanak a kárhozatra. bizony. hogy feltámadjanak az életre. Jn 5. hogy örök életet találtok bennük. mert nem a magam akaratát keresem. mert nem hisztek abban. Maga Mózes a vádlótok. azért. Jn 5. akik gonoszat tettek. amelyet tesz mellettem. Ám ti sem szavát nem hallottátok. Jn 5.40 mégsem akartok hozzám jönni.35 (János) égő és világító lámpa volt.37 Tehát maga az Atya tesz mellettem tanúságot. Jn 5. aki küldött. nincs meg bennetek az Isten szeretete.34 Mindazonáltal nincs szükségem emberek tanúságtételére. hogy ítéletet tartson. Jn 5. hogy üdvözüljetek. Jn 5.27 s hatalmat adott neki. Amint hallom. Jn 5.45 Ne gondoljátok.29 Akik jót tettek. Ezek a tettek. Jn 5. azok élni fognak. s tudom. Ítéletem igazságos. s ő tanúságot tett az igazságról.26 Amint ugyanis az Atyának élete van önmagában. hogy az a tanúság. amikor a sírokban mindnyájan meghallják az Isten Fia szavát. Jn 5. nem keresitek? Jn 5. Jn 5. Jn 5. amikor egymást dicsőítitek.42 Ismerlek benneteket.Jn 5. de csak ideig-óráig akartatok a fényében gyönyörködni. De ha valaki a maga nevében jönne. hogy élete legyen önmagában.30 Magamtól nem tehetek semmit. csak azért mondom ezeket. hogy az Atya küldött.36 De nekem olyan bizonyságom van. S akik meghallják. Jn 5. s már itt is van. amelyeket végbeviszek.

14 Amikor az emberek látták a csodajelet. hogy nagy sereg ember tódul hozzá. s ott leült a tanítványaival. így beszéltek: "Bizonyára ez az a próféta.8 Az egyik tanítvány. s ugyanígy a halból is adott. látták. s tizenkét kosarat töltöttek meg az öt árpakenyér maradékából.15 Jézus észrevette.11 Jézus ekkor kezébe vette a kenyeret. Jn 5. Jn 6. hogy Jézus a vízen járva közeledik a bárkához. Jn 6. tanítványai lementek a tóhoz. amit meghagytak azok. Jn 6. nekem is hinnétek. hogy hinnétek az én szavaimnak?" Jn 6 Jn 6. s a tó háborgott.20 . Jn 6. mert próbára akarta tenni.6 Ezt azért kérdezte. akik ettek. Jn 6. amennyit csak akartak. s csak a férfiak voltak szám szerint ötezren. Kafarnaum felé. azért visszament a hegyre.19 Amikor már eveztek vagy huszonöt-harminc stádiumnyit. Jn 6. hogy körül akarják venni. és elindultak a tó túlsó partjára. mit fog végbevinni. maga ugyanis tudta.16 Amikor beesteledett. Jn 5. megkérdezte Fülöptől: "Honnan veszünk kenyeret. András. és látta. hogy legyen mit enniük?" Jn 6. hálát adott és kiosztotta a letelepedett embereknek." Jn 6. hogy csak egy kevés jusson is mindenkinek" . erőszakkal meg akarják tenni királynak.3 Jézus fölment egy hegyre. Megijedtek. s Jézus még mindig nem tért vissza hozzájuk. Jn 6.2 Nagy tömeg követte. akinek el kell jönnie a világba." Jn 6. Jn 6. egyedül. akinek van öt árpakenyere és két hala.10 Jézus meghagyta: "Telepítsétek le az embereket!" Azon a részen sok fű volt. Már egészen besötétedett. Jn 6.1 Jézus ezután átkelt a Galileai-tavon. szólt tanítványainak: "Szedjétek össze a maradékot. a zsidók ünnepe. Jn 6.7 "Kétszáz dénár árú kenyér sem elég. Tibériás taván.9 "Van itt egy fiú.akiben reméltek. amelyet Jézus végbevitt. Jn 6.5 Amikor Jézus körülnézett. nehogy kárba vesszen.17 bárkába szálltak.4 Közel volt a húsvét. Mert hisz rólam írt. mert látták a betegeken végbevitt csodajeleket.47 De hát ha az ő írásainak nem hisztek. Jn 6.18 Erős szél támadt.felelte Fülöp.46 Mert ha Mózesnek hinnétek. Simon Péter testvére megszólalt: Jn 6. Jn 6. Jn 6.13 Összeszedték.12 Amikor jóllaktak. de mi az ennyinek?" Jn 6. Letelepedtek hát.

36 De megmondtam. aki küldött. hogy csak egy bárka volt ott.37 Minden.24 Amikor a nép látta. akit küldött.40 Mert Atyámnak az az akarata. Jn 6.25 Amikor a tó túlsó partján megtalálták. ott. s tanítványai sem. Jn 6. hanem olyanért. nem taszítom el.38 Mert nem azért szálltam alá a mennyből. ne féljetek!" Jn 6. s aki bennem hisz.De ő bátorította őket: "Én vagyok. Jn 6. . örökké éljen. aki alászáll a mennyből és életet ad a világnak. amiért azt mondta: "Én vagyok a mennyből alászállott kenyér. ám a bárka nyomban partot ért.34 Erre így szóltak hozzá: "Urunk. bizony mondom nektek . Mit tudsz tenni? Jn 6. megkérdezték tőle: "Mester." Jn 6. S aki hozzám jön.felelte Jézus -: Nem azért kerestek.21 Föl akarták venni a bárkába. a tanítványok csak maguk indultak el. hanem mert ettetek a kenyérből és jóllaktatok. nem szomjazik soha.27 De ne romlandó eledelért fáradozzatok.39 Annak. bizony mondom nektek: Nem Mózes adott nektek kenyeret az égből. hogy megkeressék Jézust.26 "Bizony. hogy Istennek tetsző dolgot vigyünk végbe?" Jn 6. hanem annak akaratát.28 Erre megkérdezték tőle: "Mit tegyünk. Jn 6. Jn 6. s feltámasszam az utolsó napon. Ezt az Emberfia adja nektek." Jn 6. bárkába szálltak és elmentek Kafarnaumba. aki látja a Fiút és hisz benne.23 Közben több bárka érkezett Tibériásból annak a helynek a közelébe. Jn 6. mert csodajeleket láttatok. Jn 6. hogy bár láttok. hogy Jézus nincs ott. hogy a magam akaratát tegyem meg. ahol a kenyeret ették. Jn 6. Jn 6. hogy abból." Jn 6. s hogy Jézus nem szállt tanítványaival bárkába." Jn 6. amint az Írás mondja: Égi kenyeret adott nekik enni.30 De ők így folytatták: "Hadd lássuk." Jn 6.33 Mert az az Isten kenyere.Aki hozzám jön. aki mellett maga az Atya tett tanúságot. ha hisztek abban. amely megmarad az örök életre. hanem Atyám adja nektek az igazi mennyei kenyeret. ahová tartottak.41 A zsidók elkezdtek zúgolódni.válaszolta Jézus -.42 . adj nekünk mindig ebből a kenyérből!" Jn 6. hogy mindenki. hanem feltámasszam az utolsó napon. Jn 6." Jn 6. milyen csodajelet viszel végbe! Akkor majd hiszünk neked.22 Másnap a tó túlsó oldalán maradt népnek eszébe jutott. az az akarata. amit nekem ad az Atya.felelte Jézus. amit nekem adott.31 Atyáink mannát ettek a pusztában.32 Jézus erre azt mondta: "Bizony.29 "Az tetszik Istennek . többé nem éhezik. hozzám jön. hogy kerültél ide?" Jn 6. aki küldött. semmit el ne veszítsek.35 "Én vagyok az élet kenyere . mégsem hisztek. Jn 6.

Aki ezt a kenyeret eszi. s általa élek. akinek ismerjük apját. aki hallgat az Atyára és tanul tőle. Jn 6. Mindenki. kik nem hisznek. akik ezeket hallották. mint az. ha az Atya." Jn 6.51 Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér.55 A testem ugyanis valóságos étel. s én feltámasztom az utolsó napon. anyját? Hogyan mondhatja hát.61 Jézus tudta. az bennem marad.60 Tanítványai közül. nem hal meg.45 Megírták a próféták: Mindnyájan Isten tanítványai lesznek.64 de vannak közöttetek.52 Erre vita támadt a zsidók közt: "Hogy adhatja ez a testét eledelül?" Jn 6. Jn 6. és issza az én véremet. aki küldött. nem vonzza. s a vérem valóságos ital. annak örök élete van. A kenyér. Jn 6. hogy tanítványai méltatlankodtak miatta. Jn 6. mondom nektek: Aki hisz bennem. a testem a világ életéért. örökké él. ahol azelőtt volt! Jn 6.43 Jézus azonban így szólt: "Ne zúgolódjatok egymás között. az látta az Atyát. bizony. Ki hallgatja?" Jn 6. akik nem hisznek. Józsefnek a fia.59 Ezeket mondta. a zsinagógában tanított. Jn 6. aki engem eszik.Így érveltek: "Nem Jézus ez. és ki fogja elárulni. amikor Kafarnaumban.62 Hátha majd azt látjátok.50 Ez a mennyből alászállott kenyér. bizony. Jn 6. mondom nektek: Ha nem eszitek az Emberfia testét és nem isszátok a vérét. Jn 6. hogy a mennyből szálltam alá?" Jn 6. Jn 6.53 Jézus ezt mondta rá: "Bizony.54 De aki eszi az én testemet. hozzám jön. én meg benne. Jn 6. amelyet adok. annak örök élete van. Jn 6. Jn 6. Jn 6.44 Senki sem jöhet hozzám. ami éltet. mégis meghaltak. s feltámasztom az utolsó napon.47 Bizony. többen azt mondták: "Kemény beszéd.58 Ez a mennyből alászállott kenyér nem olyan.49 Atyáitok mannát ettek a pusztában." Jn 6.57 Engem az élő Atya küldött.46 Nem mintha valaki is látta volna az Atyát. csak aki az Istentől van. azért így szólt hozzájuk: "Botránkoztok rajta? Jn 6. Jn 6.48 Én vagyok az élet kenyere. Hozzátok intézett szavaim lélek és élet. Jn 6. Aki e kenyérből eszik. hogy az Emberfia fölmegy oda. az örökké él. amelyet atyáitok ettek és meghaltak. Így az is élni fog általam. nem lesz élet bennetek. aki ebből eszik.56 Aki eszi az én testemet és issza az én véremet. a test nem használ semmit.63 A lélek az." Jézus ugyanis kezdettől fogva tudta. . Jn 6.

mert még nem telt be az időm.15 A zsidók csodálkozva mondogatták: "Hogy ismerheti így az Írásokat.12 s a nép körében sokat emlegették. csak nem nyilvánosan. Jn 7. hogy jó ember. hogy testvérei fölmentek az ünnepre. Jn 7.14 Amikor már eltelt az ünnep fele. s többé nem jártak vele. "Hol van?" .66 Ettől kezdve tanítványai közül sokan visszahúzódtak. mert a zsidók az életére törtek. hogy félrevezeti a népet. Jn 7 Jn 7.Jn 6." Jn 6. hogy tudomást szerezzenek róla. mások meg azt. s ott maradt Galileában. aki küldött. amikor nem is tanulta?" Jn 7.1 Jézus ezután bejárja Galileát." Jn 7. Jn 7. az iskarióti Simon fiát. de engem gyűlöl." Jn 7. kihez mennénk? Tiéd az örök életet adó tanítás.4 Hisz senki sem működik titokban. hogy te vagy az Isten Szentje. Jn 7. Jn 7. hogy gonoszak a tetteik.2 Közeledett a zsidók ünnepe.7 Titeket nem gyűlölhet a világ.16 Jézus így felelt nekik: "Tanításom nem tőlem való. és menj el Júdeába. hogy senki sem jöhet hozzám. egy a tizenkettő közül. de nektek mindig megfelelő az idő. Jn 7. Jn 7.kérdezgették.11 A zsidók keresték az ünnepen. ha azt akarja.6 Jézus ezt válaszolta nekik: "Nekem még nem érkezett el az időm. Ha képes vagy ilyenekre.9 Ezt mondta nekik. őmaga is fölment. hanem titokban. Jn 6. mert bizonyítom.67 Jézus azért a tizenkettőhöz fordult: "Ti is el akartok menni?" Jn 6.8 Menjetek hát föl az ünnepre. ha az Atya meg nem adja neki. hanem attól.70 Jézus így válaszolt: "Nem tizenkettőtöket választottam ki? De egyikőtök ördög.13 De a zsidóktól való félelmében senki sem beszélt nyíltan róla.10 De azután. a sátoros ünnep. Jézus fölment a templomba.71 Júdást értette rajta. Jn 6. Mert ő lett az árulója. én azonban nem megyek föl erre az ünnepre.68 Simon Péter felelt neki: "Uram. Némelyek azt mondták.5 Testvérei sem hittek ugyanis benne. Jn 7. . akkor lépj a világ színe elé. Júdeába nem akart menni.65 Aztán így folytatta: "Azért mondtam nektek. hogy tanítványaid is lássák tetteidet.3 Ezért testvérei így szóltak hozzá: "Kelj útra. Jn 7." Jn 6. Jn 7." Jn 6. Jn 7.69 Mi hittünk és tudjuk. Jn 7. és tanított.

Jn 7.28 Jézus a templomban tanítva ezt felelte rá: "Igen. akit halálra keresnek? Jn 7. de nem találtok. ha eljön.Jn 7. de nem találtok. Jn 7. mert még nem érkezett el az órája. Jn 7. s mindnyájan megütköztök rajta.34 Keresni fogtok. honnan való." Jn 7. aki küldött. hogy fogják el. a saját dicsőségét keresi.bár nem Mózestől eredt. hogy Mózes törvénye csorbát ne szenvedjen. Jn 7. mert tőle vagyok és ő küldött. vajon Istentől való-e ez a tanítás. ez az. senki sem fogja tudni. aki őt küldte.24 Ne látszatra ítéljetek. ismertek.35 Erre a zsidók tanakodni kezdtek: "Vajon hová akar menni.18 Aki magától beszél.27 Róla tudjuk.33 Ekkor Jézus azt mondta: "Már csak rövid ideig vagyok veletek.37 . a Messiásról azonban.32 A farizeusoknak fülükbe jutott. oda ti nem jöhettek.kérdezgették. hogy ő a Messiás? Jn 7.29 Én azonban ismerem.36 Mit jelent.21 Jézus azonban folytatta: "Egyetlen egy tettet vittem végbe. hogy a nép titokban így beszél róla. hanem az ősatyáktól -.23 Ha tehát szombaton is körülmetélkedhet az ember." Jn 7.30 Erre el akarták fogni.19 Hát nem adott nektek Mózes törvényt? Mégsem tartja meg egyiketek sem a törvényt. s ahol én vagyok. Csak nem győződtek meg róla az elöljárók. ha eljön a Messiás. ugyan ki tör az életedre?" Jn 7.25 A jeruzsálemiek közül néhányan megjegyezték: "Ugye. miért acsarkodtok ellenem. Jn 7. vagy csak magamtól beszélek.20 "Te ördögtől megszállott . Jn 7. hanem az Igaz küldött. amiért egy embert meggyógyítottam szombaton? Jn 7. honnan való vagyok. ahol nem találjuk meg? Csak nem a szórványban élő görögökhöz készül. oda ti nem jöhettek?" Jn 7. honnét származik. az igaz. s nem szólnak rá semmit. és szombaton is elvégzitek a körülmetélést. s nincs benne hamisság. mint amennyit ez végbevitt?" .31 A népből sokan hittek benne. Miért törtök az életemre?" Jn 7. Jn 7.22 Mózes parancsot adott a körülmetélésre . mert ahol én vagyok.26 S mégis teljesen nyíltan beszél. aztán visszatérek ahhoz. "Hát több csodajelet visz végbe.17 Aki készen van rá." Jn 7. hogy tanítsa őket? Jn 7. hanem igazságosan ítéljetek!" Jn 7. Ezért a főpapok és a farizeusok elküldték szolgáikat. meggyőződhet róla. és azt is tudjátok. Aki azonban annak dicsőségén munkálkodik. akit ti nem ismertek. noha nem magamtól jöttem. Jn 7. de senki sem vetett rá kezet. amit mondott: Keresni fogtok. hogy teljesítse akaratát.szólt közbe a nép -. Jn 7.

és az ujjával írni kezdett a földön. A Lélek ugyanis még nem jött el. hogy mit tett?" Jn 7. ahogy ez beszél. Odaállították középre.7 . Jn 7.52 De azt mondták neki: "Csak nem vagy te is galileai? Nézz utána s megbizonyosodsz.2 majd kora reggel újra megjelent a templomban." Jn 7.47 Erre a farizeusok megkérdezték tőlük: "Csak nem vezetett titeket is félre? Jn 7. mert még nem dicsőült meg Jézus. ezt az asszonyt röviddel ezelőtt házasságtörésen érték. Jn 8.51 "Elítél törvényünk valakit is anélkül.53 Ezután mindnyájan hazamentek. de senki sem vetett rá kezet. Jn 8.41 Mások meg: "Ő a Messiás!" De voltak.5 Mózes azt parancsolta a törvényben. hogy először meghallgatták s meggyőződtek volna róla. s ő leült és tanította őket. Jn 7. azt mondta nekik: Jn 7. hogy próbára tegyék. aki egy alkalommal fölkereste (Jézust).48 Hitt-e benne valaki a tanács tagjai vagy a farizeusok közül? Jn 7.4 és így szóltak hozzá: "Mester. Jézus lehajolt. Ezek kérdőre vonták őket: "Miért nem hoztátok magatokkal?" Jn 7." Jn 7.50 Egyikük azonban. amelyben a benne hívők részesülnek. hogy Galileából nem támad próféta. Jn 8. Jn 8." Jn 7. nagy napján Jézus a templomban volt és fennhangon hirdette: "Aki szomjazik.49 Csak ez az átkozott népség. Jn 7. Jn 7." Jn 7.42 Az Írás szerint Dávid családjából s Betlehem városából kell a Messiásnak jönnie.44 Némelyek már el akarták fogni.38 aki hisz bennem: belsejéből az Írás szava szerint élő víz folyói fakadnak.40 E szavak hallatára a népből némelyek így beszéltek: "Valóban ez a Próféta!" Jn 7.39 Ezt a Lélekről mondta.45 A szolgák is visszatértek a papokhoz és a farizeusokhoz. Hát te mit mondasz?" Jn 8. Nikodémus." Jn 7.3 Az írástudók és a farizeusok egy házasságtörésen ért asszonyt vittek eléje. Jn 8.Az ünnep utolsó. A nép köré sereglett. Jn 8 Jn 8. hogy az ilyet meg kell kövezni. amely mit sem ért a törvényből. jöjjön hozzám és igyék.1 Jézus kiment az Olajfák hegyére.46 A szolgák mentegetőztek: "Még soha sem beszélt úgy ember.43 Így szakadás támadt miatta a nép közt.6 Ezt azért kérdezték. akik így vélekedtek: "Hát jöhet a Messiás Galileából? Jn 7. s vádolhassák.

" Jn 8." Jn 8. hogy azt mondja: Ahová én megyek.16 Vagy ha ítélkezem is. Jn 8. De nem vetett rá kezet senki." Jn 8. aki küldött.20 Így beszélt Jézus a kincstár mellett. és aki küldött.11 "Senki.De tovább faggatták. Aki követ. Uram" . aki bűntelen közületek!" Jn 8.19 Erre megkérdezték tőle: "Hol van az atyád?" "Sem engem nem ismertek. de többé ne vétkezzél!" Jn 8. hanem én.13 A farizeusok vitába szálltak vele: "Mivel magad mellett teszel tanúságot. de bűnötökben haltok meg.18 Tanúságot teszek magamról én is. oda ti nem jöhettek. Jn 8. Ahova ugyanis én megyek.23 De ő megmagyarázta nekik: "Ti innen alulról valók vagytok. Erre Jézus azt mondta neki: "Én sem ítéllek el." Jn 8.17 Márpedig törvényetek is azt mondja." Jn 8. . honnan jöttem. meghaltok bűnötökben.10 Jézus fölegyenesedett és megszólította: "Asszony. sem Atyámat felelte Jézus. Jn 8. én meg felülről való vagyok. amikor a templomban tanított. Menj. igazságos az ítéletem. mert ha nem hiszitek. hogy bűnötökben haltok meg.9 ők meg ennek hallatára eloldalogtak.felelte az asszony. és hova megyek. honnan jöttem. azért fölegyenesedett.25 Erre megkérdezték tőle: "De hát ki vagy te?" "A kezdet. az Atya. mert még nem jött el az ő órája. Jn 8. és hova megyek.21 Egy más alkalommal így beszélt Jézus: "Elmegyek és kerestek. nem jár többé sötétségben. s tovább írt a földön.14 Jézus megfelelt nekik: "Ha magam mellett teszek is tanúságot. én nem e világból vagyok. mert nem vagyok egyedül.22 Erre a zsidók megjegyezték: "Csak nem öli meg magát. Jn 8. érvényes a tanúságom. és azt mondta nekik: "Az vesse rá az első követ. hogy én vagyok.24 Azért mondtam nektek.15 Ti a test szerint ítéltek. én nem ítélkezem senki fölött. azért nem érvényes a tanúságod. Ti ellenben nem tudjátok. mert tudom. amint már mondtam nektek . hova lettek? Senki sem ítélt el?" Jn 8." Jn 8. Jn 8. Jn 8. s csak Jézus maradt ott a középütt álló asszonnyal. hanem övé lesz az élet világossága. kezdve a véneken.26 . Jn 8. hogy két embernek a tanúsága érvényes. Atyámat is ismernétek.8 Aztán újra lehajolt. oda ti nem jöhettek?" Jn 8. ti e világból vagytok.Ha engem ismernétek. és tanúskodik mellettem az Atya is. Jn 8.mondta Jézus feleletül.12 Egy másik alkalommal így beszélt Jézus: "Én vagyok a világ világossága. egyikük a másik után.

Jn 8. hogy Ábrahám utódai vagytok.29 Aki küldött. amit atyátoktól tanultatok.felelték -. aki kezdettől fogva gyilkos. az Isten. bár az igazságot hirdetem. mert nem vagytok képesek meghallani a szavamat. Jn 8. Jn 8. Jn 8.47 Aki az Istentől való. nem hagyott magamra. Jn 8. mert nem vagytok . hogy az Atyáról beszél nekik. mondom nektek: Mindenki szolga.43 Miért nem értitek a beszédemet? Azért.40 De ti az életemre törtök. bizony. mert nincs benne igazság. s hogy semmit nem teszek magamtól. ti azt teszitek. Mégis az életemre törtök. bár az Istentől hallott igazságot hirdetem nektek. igaz. amit Atyámnál láttam. megtudjátok. s nem szolgáltunk soha senkinek. a Fiú azonban mindvégig ott marad. Miért mondod hát. amit tőle hallottam. és az igazság szabaddá tesz benneteket.31 Jézus a benne hívő zsidókhoz fordult: "Ha kitartotok tanításomban. nem tartott ki az igazságban. amit atyátok tett. tőle jöttem. Jn 8.28 Jézus mégis folytatta: "Amikor majd fölmagasztaltatik az Emberfia. mert az. magából meríti.38 Én azt hirdetem nektek. nekem nem hisztek. s azt hirdetem a világnak. azt tegyétek. velem van. amit Ábrahám tett. Jn 8." Jn 8.42 Jézus ezt válaszolta: "Ha Isten volna az atyátok. hanem ő küldött. aki küldött. és a hazugság atyja. akkor valóban szabadok lesztek. Jn 8.44 A sátán az atyátok. mert hazug.37 Tudom.45 Mégis.41 Azt teszitek. Ti azért nem halljátok meg.34 Jézus így válaszolt: "Bizony." Jn 8. aki bűnt követ el. Jn 8. és atyátok kedvére igyekeztek tenni. meghallja az Isten szavát.39 Erre közbevágtak: "A mi atyánk Ábrahám!" Jézus így folytatta: "Ha Ábrahám fiai vagytok. Hisz nem magamtól jöttem.46 Ki vádolhat bűnnel közületek? Ha meg az igazságot hirdetem. Jn 8. Jn 8.30 E szavaira sokan hittek benne. egy atyánk van.27 Nem fogták fel. Amikor hazudik.Sokat mondhatnék még rólatok ítéletképpen. valóban tanítványaim lesztek." Jn 8. hogy én vagyok. akkor szeretnétek engem. mert mindig azt teszem.36 Ha tehát a Fiú szabaddá tesz benneteket. Mert az Istentől való vagyok." Jn 8. Jn 8. Ábrahám ezt nem tette.32 megismeritek az igazságot. Jn 8. amire Atyám tanított. hanem azt hirdetem." Jn 8. Jn 8." De tovább erősködtek: "Nem házasságtörésből születtünk. hogy szabadok lesztek?" Jn 8.35 A szolga nem marad ott mindig a házban. miért nem hisztek nekem? Jn 8. ami tetszésére van. mert nem fog rajtatok a szavam.33 "Ábrahám utódai vagyunk .

" Jn 8. de Jézus eltűnt előlük.2 Tanítványai megkérdezték tőle: "Mester. Jn 9. s meg akarták kövezni. aki küldött. Jn 9. Jn 9. amíg nappal van. az nem ízleli meg a halált örökre. Jn 9.50 noha nem keresem a magam dicsőségét. mondom nektek: Mielőtt Ábrahám lett. hogy megláthatja napomat. s ha azt mondanám. világossága vagyok a világnak. Én azonban ismerem.felelte Jézus -. Jn 8. mondom nektek: aki megtartja tanításomat. a ti atyátok örült. s amikor visszatért.49 "Nem vagyok ördögtől megszállott .1 Egyszer útközben (Jézus) látott egy vakon született embert.6 Míg ezeket mondta. Atyám dicsőít meg. hisz van. és elhagyta a templomot.3 "Sem ez nem vétkezett . Jn 8. hanem az Isten tetteinek kell rajta nyilvánvalóvá válniuk.57 A zsidók felháborodtak: "Ötvenesztendős sem vagy. a próféták is meghaltak." Jn 9. akiről azt mondjátok ugyan. nyálával sarat csinált.59 Erre követ ragadtak. mosakodj meg a Siloe tavában. ki vétkezett. Jn 8.az Istentől valók. aki itt ült és koldult?" . bizony.58 Jézus így válaszolt: "Bizony.51 Bizony.52 A zsidók közbevágtak: "Most aztán igazán meggyőződtünk róla.8 A szomszédok és akik azelőtt koldulni látták. nem ízleli meg a halált örökre.54 Jézus így válaszolt: "Ha én dicsőíteném meg magam.53 Csak nem vagy nagyobb Ábrahám atyánknál? Mert hisz ő meghalt. amikor szamariainak és ördögtől megszállottnak mondunk?" Jn 8. Jn 9. S a próféták is meghaltak. s a sarat a vak szemére kente. hogy vakon született?" Jn 9. s akkor senki sem munkálkodhat. sem a szülei. Az elment.5 Amíg e világban vagyok. a földre köpött. hogy Istenetek. Eljön az éjszaka." Jn 8. megmosdott.55 de nem ismeritek. Meg is látta.48 A zsidók erre rátámadtak: "Hát nincs igazunk. Jn 8. ez vagy a szülei. mint: "küldött". De ismerem.7 majd meghagyta neki: "Menj. én vagyok. Jn 8.felelte Jézus -. Mivé teszed magad?" Jn 8. már látott. ti ellenben gyalázattal illettek. hozzátok hasonlóan hazug volnék." Jn 8. bizony. s láttad Ábrahámot?" Jn 8. hogy nem ismerem.4 Addig kell végbevinnem annak tetteit. megkérdezték: "Nem ez az." Ez annyit jelent. s te azt állítod: Aki megtartja tanításomat. Jn 9 Jn 9. hogy ördögtől megszállott vagy! Ábrahám is." Jn 8. mit sem érne a dicsőségem.56 Ábrahám. hanem tisztelem Atyámat. és megtartom tanítását. és örült neki. aki keresse és ítéletet mondjon.

10 Erre megkérdezték tőle: "Hogyan nyílt meg a szemed?" Jn 9.17 Azért hát tovább faggatták a vakot: "Mit tartasz arról. hogy vak volt. ez az"." De ő kijelentette: "Én vagyok az." Jn 9. hogy ez az ember bűnös. a szememre kente s meghagyta: Menj.25 "Azt. Kérdezzétek meg tőle magától. aki Messiásnak vallja. és most látok. S azt sem tudjuk.felelte." . hogy vak voltam.19 és őket faggatták: "A ti fiatok? Azt mondjátok róla. de hogy ez honnét való. hogyan nyílt meg a szeme. megmosdottam és látok. sarat csinált." Jn 9. Elmentem." Jn 9. azért odahívták az imént még vak embernek a szüleit Jn 9. Jn 9. Jn 9. hogy a mi fiunk. aki visszaadta a szemed világát?" "Azt.felelte. hogy bűnös-e . hogy azt. és hogy vakon született. azt nem tudjuk. Miért akarjátok újra hallani? Talán ti is tanítványai akartok lenni?" Jn 9.21 De hogy most miképpen lát." Jn 9. Jn 9. szombati nap volt.29 Azt tudjuk.20 Szülei ezt válaszolták: "Azt tudjuk. csak hasonlít hozzá. kérdezzétek meg tőle magától.27 "Már elmondtam nektek .13 Az imént még vak embert elvitték a farizeusokhoz.15 A farizeusok is megkérdezték tőle. hogy most lát?" Jn 9. megmosdottam és látok." Jn 9. amikor Jézus sarat csinált és megnyitotta a szemét.23 Ezért mondták a szülei: "Megvan hozzá a kora." Jn 9. Elmondta nekik: "Sarat tett a szememre.16 A farizeusok közül némelyek így vélekedtek: "Ez az ember nem Istentől való. hogy Mózessel beszélt az Isten.26 Erre újra faggatni kezdték: "Mit csinált veled? Hogy adta vissza a szemed világát?" Jn 9. hisz megvan hozzá a kora.14 mert az a nap.felelte -.28 Erre becsmérelték.12 Erre megkérdezték tőle: "Hol van?" "Nem tudom" . A zsidók ugyanis elhatározták. hogy próféta" ." Jn 9.felelte -. s azt mondták neki: "Légy a tanítványa te! Mi Mózes tanítványai vagyunk.22 A szülők azért beszéltek így. ki adta vissza a szeme világát. de nem hallgattátok meg. Jn 9.11 Elmondta nekik: "Az az ember. mások ellenben tagadták: "Nem az. Csak azt tudom. hisz nem tartja meg a szombatot. mondja el maga. és hogy visszanyerte a szeme világát. mert féltek a zsidóktól.Jn 9.18 De a zsidók sehogyse akarták elhinni. kizárják a zsinagógából." Mások ellene vetették: "Hogyan tehet bűnös ember ilyen csodát?" Így szakadás támadt közöttük. azt nem tudjuk. hogy vakon született! Hogy lehet akkor. mosakodj meg a Siloe tavában. Jn 9. Jn 9.24 Erre másodszor is hívatták a vakon született embert és figyelmeztették: "Dicsőítsd meg az Istent! Mi tudjuk. akit Jézusnak hívnak. nem tudom. Jn 9.9 Némelyek azt állították: "Igen. Jn 9.

2 Aki a kapun megy be.41 "Ha vakok volnátok .kérdezte az ember -.9 Én vagyok a kapu. azok lássanak. ő beszél veled.30 "Épp az a különös . meghallgatja. hanem elfutnak tőle. öljön és pusztítson.8 Azok.37 "De hisz látod . hogy ítéletet tartsak. mégis visszaadta a szemem világát. ki-be jár és legelőt talál. és akik látnak. Jn 10. Én azért jöttem. nem volna bűnötök. Nevükön szólítja juhait. Ezért megmarad bűnötök. mondom nektek: Én vagyok a juhok számára a kapu. hogy lopjon. Jn 10.3 Az őr kinyit neki. mit akart vele mondani. de nem értették. aki istenfélő és teljesíti akaratát.31 Tudjuk. bizony.6 Ezt a példabeszédet mondta nekik Jézus." Jn 10 Jn 10. hogy valaki visszaadta volna egy vakon születettnek a szeme világát. Jn 10. hogy higgyek benne?" Jn 9.Jn 9.36 "Ki az. s amikor találkozott vele. mert az idegennek nem ismerik a hangját. tolvajok és rablók. Aki rajtam keresztül megy be. Jn 10. megkérdezte tőle: "Hiszel az Emberfiában?" Jn 9. Nem is hallgattak rájuk a juhok.35 Jézus meghallotta. Jn 9." Jn 9.38 Erre felkiáltott: "Hiszek. hogy akik nem látnak. De azt állítjátok: Látunk.s leborult előtte. bizony." Jn 9. Uram!" ." Jn 10. Jn 9. hogy nem tudjátok.1 "Bizony. Jn 9. üdvözül. azt azonban. a juhok pedig megismerik a hangját. Jn 10.7 Jézus folytatta: "Bizony. azok vakok legyenek. Uram . akik előttem jöttek.5 Idegen után nem mennek. Jn 9. mondom nektek: Aki nem a kapun megy be a juhok aklába." Jn 9. az a juhok pásztora.33 Ha nem Istentől való volna. s a juhok követik.felelte Jézus -.40 Amikor a körülötte álló farizeusok közül ezt néhányan meghallották. Jn 10.10 A tolvaj csak azért jön.felelte az ember -. hogy kidobták.34 Erre rászóltak: "Te akarsz minket tanítani. megkérdezték: "Csak nem vagyunk mi is vakok?" Jn 9. sohasem lehetett hallani.4 Amikor mindegyiket kivezeti. aki mindenestül bűnben születtél?" Ezzel kidobták. nem tehetett volna semmit.32 Amióta fennáll a világ. hanem máshonnan hatol be. Jn 10. honnét való. hogy életük legyen .39 Jézus pedig azt mondta: "Azért jöttem a világba. elindul előttük. mert ismerik a hangját. Jn 9.felelte -. és kivezeti őket. hogy Isten nem hallgatja meg a bűnösöket. az tolvaj és rabló. Jn 10.

hogy odaadjam.26 Mégsem hisztek. Jn 10.12 A béres azonban. Jn 10. s meg akarták kövezni. amikor látja. A tettek. és ők követnek engem.32 Jézus megkérdezte tőlük: "Láthattátok. Jn 10. Jn 10. Jn 10. Jn 10. s ő mindenkinél nagyobb: Atyám kezéből nem ragadhat ki senki semmit. Jn 10. ismerem őket. és enyéim is ismernek engem. mennyi jót vittem végbe Atyám erejéből. mert van rá hatalmam.16 De más juhaim is vannak.14 Én vagyok a jó pásztor. amelyek nem ebből az akolból valók. magam adom oda. aki nem pásztor.23 Jézus éppen a templomban járt.21 Mások így vélekedtek: "Ez nem megszállottnak a beszéde.17 Azért szeret az Atya. nem ragadja ki őket a kezemből senki. Jn 10. A farkas aztán elragadja és szétkergeti őket. Hallgatni fognak szavamra.31 A zsidók újra köveket ragadtak.28 Örök életet adok nekik. és nem törődik a juhokkal." Jn 10. ismerem enyéimet. mondd meg nekünk nyíltan.és bőségben legyen. Életemet adom a juhokért.19 E beszéd miatt ismét szakadás támadt a zsidók között.13 A béres azért fut el.felelte Jézus -. hogy jön a farkas.24 A zsidók körülvették. Ezeket is ide kell vezetnem.27 A juhaim hallgatnak szavamra. de nem hiszitek. Ezt a parancsot kaptam az Atyától. mert béres. hogy majd újra visszavegyem. tanúságot tesznek mellettem. Jn 10. Jn 10. nem vesznek el soha. A jó pásztor életét adja juhaiért. Jn 10. Minek hallgatják?" Jn 10.20 Sokan közülük azt mondták: "Ördög szállta meg és megháborodott." Jn 10.30 S én és az Atya egy vagyunk. Jn 10. Jn 10. Jn 10.25 "Mondtam már nektek .33 .18 Nem veszi el tőlem senki.11 Én vagyok a jó pásztor. amelyeket Atyám nevében végbeviszek. és kérdezték tőle: "Meddig tartasz még bizonytalanságban minket? Ha te vagy a Messiás. Jn 10. Jn 10.29 Atyám adta őket nekem. és van rá hatalmam. mert nem vagytok juhaim közül valók.22 A templomszentelés ünnepét ülték Jeruzsálemben. Tél volt.15 mint ahogy az Atya ismer engem és én ismerem az Atyát. hogy visszavegyem." Jn 10. Melyik jótettemért akartok megkövezni?" "Nem jótettedért kövezünk meg Jn 10. s egy nyáj lesz és egy pásztor. Salamon csarnokában. otthagyja a juhokat és elfut. Jn 10. akinek a juhok nem sajátjai. mert odaadom az életemet. Vagy vissza tudja adni a gonosz lélek a vaknak a szeme világát?" Jn 10.

Máriának és nővérének. Jn 11.11 Aztán így folytatta: "Barátunk.34 Jézus folytatta: "Hát nincs megírva törvényetekben: Én mondtam: istenek vagytok? Jn 10. Jn 10.felelték a zsidók -. Lázár elaludt. akit az Atya megszentelt és a világba küldött.3 A nővérek megüzenték neki: "Uram. mert látja a világ világosságát. mert nincs világossága. Lázár.40 Ezután Jézus ismét átment a Jordánon túlra. arra a helyre.10 Aki azonban éjszaka jár. ne higgyetek nekem. Jn 11. Jn 11.13 Jézus Lázár haláláról beszélt. de amit mondott róla (Jézusról).5 Jézus szerette Mártát. hogy végre lássátok és értsétek: az Atya bennem van s én az Atyában vagyok. hanem Isten dicsőségére lesz. de ők azt hitték. Mártának a falujában volt egy beteg. nem botlik meg.felelték a tanítványok -. mert így gondolkodtak: "János ugyan egyetlen csodát sem tett.39 Erre ismét el akarták fogni.6 Amikor meghallotta." Jn 11. hogy beteg. Jn 11.1 Betániában. Jn 11. azért hogy ember létedre Istenné teszed magadat.41 Sokan fölkeresték. és ott is maradt.12 "Uram. a nővérét (Máriát) és Lázárt. és az Írás nem veszítheti érvényét. két napig még ott maradt. de kiszabadult kezük közül.35 Ha már azokat is isteneknek mondta.4 Ennek hallatára Jézus azt mondta: "Ez a betegség nem okozza halálát. akit szeretsz. hogy alvásáról beszélt. Jn 11. de elmegyek és fölébresztem. Az ő testvére. ahol volt. hanem a káromlásért. akkor ha nekem nem hisztek. higgyetek a tetteknek." Jn 11. beteg. Lázár volt a beteg." Jn 10.felelték a tanítványok.2 Ez a Mária kente meg az Urat olajjal és törölte meg a lábát a hajával." Jn 11. . megbotlik.9 Jézus így válaszolt: "Nem tizenkét órája van a napnak? Aki nappal jár. ahol János először keresztelt. azért mert azt mondtam: Isten Fia vagyok? Jn 10. akkor meggyógyul" . Jn 10. ha alszik.7 s akkor szólt a tanítványoknak: "Menjünk vissza Júdeába!" Jn 11.37 Ha nem Atyám tetteit viszem végbe. az mind igaznak bizonyult. hogy megdicsőüljön általa az Isten Fia." Jn 11. Jn 10." Jn 10. most akartak ott megkövezni a zsidók és újra odamész?" Jn 11. akikhez az Isten szólt.42 És sokan hittek benne. Jn 11 Jn 11. Jn 10.8 "Mester .38 De ha azokat viszem végbe." Jn 10.36 akkor hogy vádolhatjátok káromlással azt.

19 Ezért a zsidók közül sokan elmentek Mártához és Máriához.20 Amikor Márta meghallotta." Jn 11. aki úgy él.17 Amikor Jézus megérkezett.felelték -. Lázár már négy napja a sírban volt. Jn 11. Jn 11. hanem ott volt. hogy nem voltam ott. nem halt volna meg testvérem. akik ott maradtak vele a házban és vigasztalták.27 "Igen. Uram . és nézd meg!" Jn 11.33 Amikor látta. Jn 11. és meglátta.28 E szavakkal elment és hívta nővérét. De most menjünk el hozzá!" Jn 11. hogy Te vagy a Messiás.felelte -. eléje sietett.szólította meg Márta Jézust -.25 Jézus így folytatta: "Én vagyok a feltámadás és az élet. e szavakkal borult a lába elé: "Uram. Jn 11. Jn 11.24 "Tudom. hogy higgyetek. hogy Jézus közeledik. hiszem. az utolsó napon. így szólt a többi tanítványhoz: "Menjünk mi is. Mária pedig otthon maradt.32 Amikor Mária odaért. "Gyere. mintegy tizenöt stádiumnyira. mennyire szerette!" Jn 11. az Isten Fia.18 Betánia Jeruzsálem közelében feküdt." Jn 11." Jn 11. majd a feltámadáskor. Jn 11. Azt gondolták.29 Ennek hallatára (Mária) gyorsan fölkelt és odasietett hozzá.kérdezte megindultan. Jn 11. akit melléknevén Didimusznak hívtak. még ha meghal is. Jn 11. Jn 11. ahol Jézus volt. Jézus lelke mélyéig megrendült. hogy feltámad .30 Mert Jézus még nem ért le a faluba. Máriát. ha itt lettél volna. haljunk meg vele együtt!" Jn 11. Jn 11.34 "Hova tettétek?" . látták. hogy ne haljon meg?" ." Jn 11. hogy hisz bennem. Aki hisz bennem. nem halt volna meg testvérem.36 Erre a zsidók megjegyezték: "Nézzétek." Jn 11. ha itt lettél volna. Hiszed ezt?" Jn 11.14 Ezért Jézus világosan megmondta nekik: "Lázár meghalt. nem hal meg örökre.31 Amikor a zsidók. hogy Mária gyorsan feláll és elsiet. utánamentek.37 Némelyek azonban így vélekedtek: "Ha a vaknak vissza tudta adni a szeme világát. élni fog.mondta Márta -. azt nem tudta volna megakadályozni. Jn 11. hogy a sírhoz megy sírni. Uram . Halkan szólt neki: "Itt a Mester és hívat. megadja neked.35 Jézus könnyekre fakadt. hogy sírnak. ahol Mária találkozott vele. aki a világba jön.21 "Uram .26 Az. Jn 11.23 Jézus megnyugtatta: "Feltámad testvéred.22 De most is tudom. hogy bármit kérsz az Istentől.Jn 11.16 Tamás." Jn 11.15 Miattatok örülök. hogy testvérük miatt vigasztalják őket.

mintsem hogy az egész nép elpusztuljon. hanem azért is. hogy meghallgattál.1 . hogy megölik. Jn 11. Jn 11.55 Közel volt a zsidók húsvétja.Jn 11. hogy Isten szétszóródott gyermekeit egybegyűjtse. hálát adok neked. eljön az ünnepre?" Jn 11. így vélekedett: "Nem értitek a dolgot! Jn 11. hogy Jézus meghal a népért. és hittek benne. Efraimba. hiszen negyednapos. és megkérdezték: "Mit tegyünk? Ez az ember nagyon sok csodát tesz. Jn 11. hogy megtisztuljanak. s odament a sírhoz. Jn 11.43 E szavak után hangosan beszólt: "Lázár." Jn 11. Lába és keze be volt pólyázva. hanem visszavonult a puszta szélén fekvő egyik városba.53 Ettől a naptól eltökélt szándékuk volt.38 Jézus szíve mélyéig megrendült. hogy tudjon járni. Jn 11. hanem mint főpap megjövendölte. Jn 11." Jn 11. jelentse. hogy jobb. Jézus pedig az égre emelte tekintetét és így imádkozott: "Atyám. az elhunyt nővére tiltakozott: "Uram. hogy így elfoghassák.41 Erre elhengerítették a követ. és tanakodtak egymás közt: "Mit gondoltok.56 Keresték Jézust a templomban. Jn 11.47 Erre a főpapok és a farizeusok összehívták a főtanácsot." Jn 11. Kaifás. Jn 11. hogy higgyék: te küldtél engem. amit Jézus végbevitt. hogy mindig meghallgatsz. az arcát meg kendő födte.50 Nem fogjátok fel. és hírül vitték. népünket is.szólt Jézus. aki abban az évben a főpap volt. ha egy ember hal meg a népért.39 "Hengerítsétek el a követ!" . Jn 12 Jn 12. és a vidékről sokan fölmentek Jeruzsálembe. jöjj ki!" Jn 11. amely egy kővel eltorlaszolt barlang volt.52 s nemcsak a népért. amit Jézus tett. Csak a köröttem álló nép miatt mondtam.54 Jézus ezért nem járt többé nyíltan a zsidók között." Jn 11. hogy ha valaki tudomást szerez hollétéről.49 Egyikük.40 Jézus így felelt: "Nemde azt mondtam: ha hiszel. Jézus szólt nekik: "Oldjátok fel. mindnyájan hinni fognak benne. De Márta. akik fölkeresték Máriát.42 Tudom. és elpusztítják szentélyünket is. sokan látták.51 De ezt nem magától mondta. Jn 11.45 A zsidók közül.48 Ha tovább tűrjük. meglátod Isten dicsőségét?" Jn 11." Jn 11.46 Némelyek azonban elmentek a farizeusokhoz. aztán jönnek a rómaiak.44 S a halott kijött.57 A főpapok és a farizeusok ugyanis parancsot adtak. Jn 11. már szaga van. és ott tartózkodott tanítványaival.

akit feltámasztott a halálból. de amikor Jézus megdicsőült." Jn 12. Jn 12. hogy ami történt vele. aki elárulta. Jn 12. akik felzarándokoltak. azt megírták róla. méltatlankodott miatta: Jn 12. Jn 12. a ház betelt az olaj illatával." Jn 12. kivonultak eléje. Jn 12." Jn 12. Aztán András és Fülöp odamentek és elmondták Jézusnak. de én nem leszek mindig veletek. hogy Lázárt is megölik. nőstényszamár csikóján. nemcsak Jézus kedvéért. mert hallották. Jn 12. mintha a szegényekre lett volna gondja.7 Jézus így szólt: "Hagyd békén! Hadd tegye.5 "Miért nem adták el inkább az olajat 300 dénárért. Jn 12. és kérték: "Uram.3 Mária vett egy font valódi nárduszból készült.23 Jézus ezt válaszolta: "Elérkezett az óra. hogy az ünnepen imádják az Istent. Márta felszolgált és Lázár is a vendégek közt volt.4 Az egyik tanítvány. az egész világ követi. . tanúságot tett mellette. hiszen temetésem napjára teszi.19 A farizeusok ellenben szemére vetették egymásnak: "Lám.9 Amikor megtudták. megkente vele Jézus lábát és megtörölte a hajával.15 "Ne félj. aki az Úr nevében jön. ráeszméltek. Izrael királya!" Jn 12.10 Erre a főpapok elhatározták. és így köszöntötték: "Hozsanna! Áldott. Jn 12. ahol Lázár lakott.21 Ezek Fülöphöz fordultak. az áruló Júdás. hanem mert tolvaj volt: ő kezelte a pénzt és eltulajdonította. nem mentetek semmire. amit rábíztak.18 Azért is vonult ki eléje a tömérdek nép.13 Pálmaágakat szedtek. és szólt Andrásnak. hogy Jézus Jeruzsálembe érkezik.Hat nappal húsvét előtt Jézus Betániába ment.16 Tanítványai először nem értették. Sion leánya! Nézd.11 mert miatta sok zsidó elment oda. Nézzétek. amikor megdicsőül az Emberfia. drága olajat. akit feltámasztott a halálból. amikor Lázárt előhívta a sírból és feltámasztotta a halálból.20 Azok között.14 Jézus talált ott egy szamárcsikót s felült rá.12 Másnap az ünnepre felzarándokolt tömérdek nép hírét vette. Jn 12.2 Ott vacsorát rendeztek neki. aki a galileai Betszaidából származott.8 Szegények mindig vannak veletek. volt néhány görög is. és hitt Jézusban.17 S a nép. a zsidók közül sokan elmentek. Jn 12. s miért nem osztották szét a szegények közt?" Jn 12." Jn 12. látni szeretnénk Jézust. Jn 12. Jn 12. hanem hogy Lázárt is lássák. királyod jön. Jn 12.22 Fülöp elment. amely ott volt. hogy ezt a csodát művelte. ahogy az Írás mondja: Jn 12. Jn 12. Jn 12. hogy ott tartózkodik.6 De nem azért beszélt így.

Jn 12. nehogy megtérjenek és meggyógyítsam őket.41 Ezt mondta Izajás. amíg van világosságotok. Most vetik ki ennek a világnak a fejedelmét. Aki sötétben jár. mondom nektek: ha a búzaszem nem hull a földbe. Jn 12. s ahol én vagyok.25 Aki szereti életét. az megmenti az örök életre.44 . az engem kövessen. hogy a Messiás örökké megmarad. Jn 12. hogy mennydörgött.37 Jóllehet ennyi csodát tett a szemük láttára.24 Bizony. Jn 12. mégsem hittek benne. és ne értsenek a szívükkel. amely ott ácsorgott." Jn 12. hanem miattatok. Jn 12. Jn 12." Jn 12. Addig járjatok." Jn 12.33 Ezt azért mondta. de aki gyűlöli életét ebben a világban. egymaga marad. hova megy. és nem hal el." Ezeket mondta Jézus. azt megtiszteli az Atya. mindenkit magamhoz vonzok. szabadíts meg ettől az órától? De hiszen éppen ezért az óráért jöttem. hogy ne lássanak a szemükkel. és többé nem mutatkozott. ennek hallatára azt gondolta. Mit is mondjak: Atyám. de ha elhal. hogy a világosság fiai legyetek.30 Jézus megmagyarázta nekik: "Nem miattam hallatszott ez a szózat.26 Aki nekem szolgál. hogy az Emberfia fölmagasztaltatik? Ki az Emberfia?" Jn 12.40 "Szemüket elvakította. Jn 12. Hogy mondhatod hát. nehogy kizárják őket a zsinagógából." Jn 12. amikor látta dicsőségét és jövendölt róla. sok termést hoz.42 Mégis. Jn 12. Jn 12. ha majd fölmagasztaltatom a földről.29 A nép. dicsőítsd meg nevedet!" Erre szózat hallatszott az égből: "Megdicsőítettem és ezután is megdicsőítem. hogy jelezze: milyen halállal hal meg.28 Atyám. ott lesz a szolgám is. szívüket megkeményítette. nehogy elborítson benneteket a sötétség. ki hitt a szavunknak. amint Izajás ezt is megjövendölte: Jn 12. és az Úr ereje ki előtt vált nyilvánvalóvá?" Jn 12.39 Nem tudtak hinni. aztán elment. nem tudja.38 Így beteljesedett Izajás próféta jövendölése: "Uram.35 Jézus így válaszolt: "Már csak rövid ideig marad köztetek a világosság. még a tanács tagjai közül is sokan hittek benne.34 A nép azonban ellene vetette: "Mi úgy hallottuk a törvényből.43 Mert többre tartották az emberek megbecsülését. Jn 12. higgyetek a világosságban. az elveszíti.31 Ítélet van most a világon. Jn 12. mint az Isten dicsőségét. Jn 12. de a farizeusok miatt nem vallották be.36 Amíg veletek van a világosság.32 Én meg. Jn 12.Jn 12.27 Megrendült a lelkem. bizony. Aki nekem szolgál. Mások így vélekedtek: "Angyal beszélt vele.

Uram.46 Világosságul jöttem a világba.3 Jézus tudta.11 Tudta. hogy árulja el. Jn 12. . Jn 12. hogy parancsa örök élet.50 S tudom.14 Ha tehát én. mit tettem veletek? Jn 13. mert az vagyok. hanem a fejemet és a kezemet is!" . Jn 13. azt nem ítélem el. ne csak a lábamat. Jn 13. levetette felsőruháját.48 Van annak bírája. az Atya hagyta meg. de nem tartja meg. Így amit hirdetek. s akkor egészen tiszta lesz. Simon fiának szívében a gondolatot." Jn 13. hogy ki árulja el." Jn 13 Jn 13. amit teszek. Jn 12. te akarod megmosni az én lábamat?!" Jn 13. hogy elérkezett az óra.13 Ti Mesternek és Úrnak hívtok.49 Mert nem magamtól beszéltem." Jn 13. azért mondta: "Nem vagytok mindnyájan tiszták. hogy az Atya mindent a kezébe adott. az Úr és Mester megmostam lábatokat. mit mondjak és mit hirdessek. amikor a világból vissza kell térnie az Atyához. Jn 13.45 s aki lát. nektek is meg kell mosnotok egymás lábát. nem lehetsz közösségben velem. akik a világban maradtak. mert hiszen nem azért jöttem.12 Amikor megmosta lábukat. amint az Atya mondta. Jn 13. mindvégig szerette. s a derekára kötött kendővel megtörölje tanítványainak a lábát. s jól teszitek.5 Aztán vizet öntött egy mosdótálba. majd hozzáfogott. ne maradjon sötétségben." Jn 13. mivel szerette övéit." Jn 13. aki küldött. Jn 13. hanem hogy megváltsam a világot.10 De Jézus ezt felelte: "Aki megfürdött.6 Amikor Simon Péterhez ért. az tiltakozott: "Uram. újra asztalhoz ült és így szólt hozzájuk: "Tudjátok.mondta Simon Péter.4 Mégis fölkelt a vacsora mellől. és maga elé kötötte. aki elvet és nem fogadja el szavaimat: a tőlem hirdetett tanítás ítéli majd el az utolsó napon. hogy aki hisz bennem. Ti tiszták vagytok.7 Jézus így válaszolt: "Most még nem érted.1 Húsvét ünnepe előtt történt: Jézus tudta.8 Péter tovább tiltakozott: "Az én lábamat ugyan meg nem mosod soha!" "Ha nem moslak meg . Jn 13. fogott egy vászonkendőt.Jézus azonban fennhangon hirdette: "Aki hisz bennem. aki küldött.felelte Jézus -. annak csak a lábát kell megmosni. nem bennem hisz. fölvette felsőruháját. azt látja. úgy hirdetem. Jn 12.47 Aki hallgatja ugyan tanításomat. hogy elítéljem a világot. Jn 13. de nem mindnyájan. hanem abban. Jn 12. hogy sorra megmossa. amikor a sátán már fölébresztette az áruló Júdásnak. Jn 12. hanem aki küldött. s hogy Istentől jött és Istenhez tér vissza. de később majd megérted.2 Vacsora közben történt.9 Akkor.

17 Ha ezt megértitek. tedd meg mielőbb!" Jn 13." Jn 13." Ezzel bemártotta a falatot." Jn 13. hogy amikor majd bekövetkezik. melyikükről mondta. Jn 13. aki küldte. engem fogad be. Jn 13." Jn 13. hogy Jézus megbízta: "Vedd meg.21 E szavak után Jézusnak mélyen megrendült a lelke. amire az ünnepen szükségünk lesz. az asztalnál Jézus mellett ült.31 Amikor elment.19 Előre megmondom. De be kell teljesednie az Írásnak: "Aki kenyeremet eszi. Júdás nyomban elment. Keresni fogtok.34 Új parancsot adok nektek: Szeressétek egymást! Amint én szerettelek benneteket. bizony mondom nektek: Nem nagyobb a szolga uránál. sarkát emelte ellenem." . hogy a tanítványaim vagytok. akinek a bemártott falatot adom." Vagy hogy adjon valamit a szegényeknek. oda ti nem jöhettek.22 Erre a tanítványok egymásra néztek. aki engem küldött. boldogok lesztek. mielőtt megtörténnék. már csak rövid ideig vagyok veletek. mondom nektek: Egyikőtök elárul. Jn 13. s aki engem befogad. némelyek azt gondolták.27 A falat után rögvest belészállt a sátán. higgyétek. akit küldök. az iskarióti Simon fiának. azt fogadja be. fogta és az áruló Júdásnak nyújtotta. kiket választottam ki. most nektek is mondom: Ahova megyek. úgy szeressétek ti is egymást. Éjszaka volt. s tetteitekben ehhez igazodtok. hogy szeretettel vagytok egymás iránt.28 De az asztalnál ülők közül senki sem értette.15 Példát adtam. Jn 13. sem a küldött annál. akit kedvelt Jézus. Jn 13. Jn 13. s megerősítette: "Bizony." Jn 13. az Isten is megdicsőíti saját magában. mert hiszen tudom. Jézus csak ennyit mondott neki: "Amit tenni akarsz. mert nem tudták. miért mondta neki. de amint a zsidóknak mondtam.33 Fiaim.Jn 13.20 Bizony. bizony.18 Nem mindnyájatokról mondom ezt.25 Erre Jézus keblére hajolt és megkérdezte: "Uram. kiről beszél. Jn 13. Jn 13. bizony mondom nektek: Aki befogadja azt. hamarosan megdicsőíti. Jn 13. Jn 13. ti is tegyétek meg. hogy amit én tettem. Jn 13. Jn 13.16 Bizony. Jn 13.26 Jézus így felelt: "Az.29 Mivel Júdás kezelte a pénzt. ki az?" Jn 13.23 A tanítványok közül az egyik.24 Simon Péter intett neki és kérte: "Kérdezd meg. hogy én vagyok. Jn 13.32 Ha megdicsőül benne az Isten.35 Arról tudják majd meg rólatok. Jézus beszélni kezdett: "Most dicsőül meg az Emberfia. s az Isten is megdicsőül benne.30 Mihelyt átvette a falatot.

36 Simon Péter megkérdezte tőle: "Uram. de később követni fogsz.37 Péter fogadkozott: " . oda most nem jöhetsz velem. hová mégy?" "Ahova megyek ." Jn 13.Jn 13.válaszolta Jézus -.