You are on page 1of 33

,

·
· ·
·` ·
• `
` `

_ ..¸
-
- -

.
.
.
... .
..
` `
....¬
¸
¬
¬
¬

¸·
· ·

.

¬`

.
` `

``

``
¬

¼ ¼

÷¬
¬
¼ ¼ ¼
¼ ¼

.

``


` `
` ` `
´

```

... _
¸.
`
··
` `
` `
` `` `

.

.
.
· ·
¬¬ ¬
¬ ¬
.
..
..
` `
¬ ¬

.

¼ ¼ ¼
¼

¼
¼
<<


`
..
``
¬¬¬
¼ ¼ ¼
.
.
¬

.
`
¼
¼ ¼

·
` ` `
.
¬¬

¬ ¬
¬
` `
` `

· ·
.

·�

·

¸

·

- ...
··


'¸·¸.``,`
` `

¬
.•
• *

··
. �� » »
.

.
¬
` `
·•
¼


`
` ` `

¼
¼¼¼
.

``

¼ ¼
¬¬¬ ¼
¬

` `
`
`
¬¬ ¬¬

····
` `

` `
` `
` `
` `
`
` ` ¬` `
¬¬¬ ¬
¬¬¬¬

¼

¼ ¼
¸¸

·


` `
¬ `
¬¬ ¼

.

¬

¼
..

··


· .
.
..

. ...·
.
` `
` `


´

` ` ` ` `
¬ `¬` ` `
¬ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼
,

· ¼

¼ ¼

• •
• •
• • · • __ •

..
.
.
·
.

.... ` .
` `
` `
` `
¬
¬` ¬¬

¼

.
.
·

..
·
•·
` `
` ` `
` `
¬¬ ¬
¬ ¬ ¼
¼
¼

` `
`
' '' �

` ` `

¬ ¬¼¼
¬
¼

` `
` ¼
¼ ¼•• •
` `

,
¼
¼ ¼
••
·
¸¸

¸
¬

·
·

••• ¸•·
¸~ -.· ·
...
··
` `
`` `
` `

¬ ¬ ¬¬
· ·
` `
` ` `
¬ ` `
¬¬¬
¬

··
· ·
·

• ` `

` ¬
¬ ¼ ¼
¼ ¼ ¼
¬ ¬
`
¬ `
¼

.
·
·
·· .
..
...

·`
` ` `
` `
` ` `
``
¬ `
¬¬

` `

¬

¬
¼

¬ `

¬

` `
` `
¼ ¼ ¼ ¼
¬ ¼
¼

¬ ` ¬ ¼ ¼

¬

.

` `

¼
. ¼ ¸.

` ` ``
``
¬ ¬
¼
¼

.

` `

·
` `
` `
`
`
¬ ¬

¼ ¼

¼
×
+ + ++
´ "


_ ··
. *> ¬+
¬ ""

++
7
¬1
+
% •

+
^
W

¨¨'
·`
•¨¨'

t
*


' `
'

°
¬
ÜCÜNCÜBASK| · Ekim 1979
•`
•--
(;(JZLE.\.J Ct !Ct '1 !\SA�-- DIZiSI: S • •


w
T,tt Qrtıl- De�ıi: Aki·fiI A�gc.-ı 1,iJı�·ılOğlu / Oi:.li • B,tskı :
Vur,ıt .\t�ırraactlıl 1oll. Sri. Tel: �- 4� � 1 · Fihu: r�1b
(;rafik ' k.¡ak 8.i:kı ´ (�ü:lcı�ı r,lynzl,ırı (;OZLE.1 rAr/.\·
l :\RI: BdşH;u�atup �ok. T�Hı Ap. D. 6 C,1ğ,1lo�·lu • /S!.
r,ı:ışmi• Adre�i ` P ._ k. 9ft 141r�1küy • IST.
••
••
• •


>
°¬


.

•*
Bertolt Br:clır ı urlıklı bir üilenin cğ|u olarak 189lfde Almwn·
v�'da dOğJrÑ i\nıa iyi o:r cğitim gotup ·.�dünya nimetltrndtn

yururlantndkla "^ geçin·rıe: hayatını. Dünyadaki hakı:lı�lara
ktırsı avUklunaN ı·e haklarını ıhnak içirı saı'aşanlarla birlikte
# Æ
mi4cadele eder. Dütıyayı herkesçe yaşanır hale getirmek _içiN
icğ:şi·tnı:k gcrt:ktiğuıı 'ılutlf şiirleri ·re oytırıldrıyla. \'c bu
gtrçeği . �1nlattığı içindir. ki yurdurıd�uı sürülür, kit.ı.Jplurı

yakılır. �-ma dü:cnin hep böyle dcı·am eunesitıi isteyenlt·rin
b.ıskıların� rağDıeN öldüğü 1956 yılına Je� çok. p�k çok
.
.
siirlcr. va:ılur ı•t ovıa-ılar va:arLık mücıdel(".i sürdt. ·�r
� W « �
.
F


Cocuk kücük -
¬
Bü,�ür ister Æ
Y
kalamaz,
istemez .

3
×


%
A
?
Çevirmenin adı şiir altındaki parante:edir.
¹

^
BİRBİRİNİ iZLEYEN VE
BİRBİRiNE BENZEMEYEN
·
ŞE\. LER
Çalılar )·eşeri�·or
İlk\aZlar bahcesinde
&� . �
Am<ı ka \taklar çıplak
Su)·un bitişiğinde.
Şuradaki şu bulut
Telaşlı mı telaşlı.
o�·sa küçük beyazıı1
Dtırmak
.
isti�yor canı.
Tabakları �/ıkıyor

Oğlan kardeşle hacı .
.
· Ya\�aş çalışır o�lan
hıZ kardeş dal1a hızlı.
Bizim tombul bebeğin
Uğraştığı şey başka,
Mamasını �lİyor
D
·
aha masa başında.
Â
(Eray CanbeIK¹

7
S.-HİPSİZ ERİK (*)
Sahipsiz bir erik
Bir de cebi delik
Delik ama çevik
Hani erik! Yedik ...

º
¯ æ
KAR Y.�GlIAYA BAŞLIYOR
Kar başlıyor yağmaya
Burada kimler kalacak?
Eskisi gibi gene
Taşlarla �roksullar.
( . �
·
. Kadir - A. Bezirci)

l,IKANMAK iSTEMEYEN ÇOCUGA
.
Bir çocuk vardı
Hic \7Ikanmak istemezdi.
·º' � +
Ve yıkanınca da
Hemencecik küllere belenirdi.
İmparator geldi ziyarete
Yedi basamak çıktı
Bir bez aradı anası
Temizlemek iÇin pasaklı . çocuğu.
Bir bez olsun voktu
Æ

Imparator gitti
Çocuk onu görmedi
Umurundaydı çocuğun da sanki.
9

¬

FIRTIN:L.-R YERE SERER
Fırtınalar :vere serer
Dağlarıı1 tepesindeki çamı
ròKòl biıılcrce gö\rdeli ornıan
Göğiis gerer en azgın s<1ldırılara karşı
Hep el ele. el ele. el ele.
Düşmana karşı lıep birlikte!
Å

Kartallar geçer
Ka\·alık \rarların üstünden .
. -n�a biz
·-
insanlar da aşarız oraları
Çalışaıı elierin ürünü makina)'a binerek.
.
Bizim, bizim. bizim,
Ucaklar hepin1izin!
••
Í
lO
(Era�· Can�erk)
.
A

F,\RELi KOYUN KA VALClSININ
GERÇEK ÖYKÜSÜ
F·areli kö�·ün kavalcısı .
Şehirde dolaştı durdu
J(avalını çala çala
J>eşine taktı binlerce çocuğu

Giizel güzel çaldı uzun süre.
Sesi şa�ırtıcıydı hem de.

Fareli kö,·ün ka\ralcısı

Çocukları . şel1irden kurtarmak istiy·ordu
Btı küçümenler büyürek için
isi bir ��er taı1ısınlar diJ·ordu.
Güzel giizel çaldı uzun süre. ·
Sesi şaşırtıcıj'dı hem de.
·
Fareli kö\·üı1 kavalcısı
.
••
Nasıl bir ,·eri anlattı ki onlara?
• &
Bütün bu küçüme�lerin y_üreği
Böy·Iesine taştı hey·eçanla.
.
Güzel güzel çaldı uzun süre.
Sesi . sasırtıcıvdı hem de.·
;
�W ~M % ª
Fareli kö\
·
·üı1 ka\:alcısı

Şehird-en çıktığında
:\nlatılanlara bakılırsa
Keı1dini
·
i�·ice kaptırmı� ka,alına
Güzel caldım·. uzun caldım
•• •
Doğrusu bu sese çok şaştım.
1 ı '
·7
1

Fareli köyün kavalcısı
Dağın çevresinde dönmüş
Dikkat etmemiş dalmış.
Küçükleri gerisin geriye şehre götürm. üş
Güzel güzel çaldı uzun süre.
#
Sesi pek· şaşırtıcıydı hem de.

F<ıreli köyün kavalcısını
Pazar yerinde astılar
@
Ama uzun zaman kavalından,
Yalnız kavalından konustular.
• • •
Güzel güzel çalardı u�un süre.
Sesi şaşırtıcıydı hem de.
4
(Eray Canberk - Ragıp Zaralı)


\
• •
• •
"

+ . �
` _
Á

` �
¯


M
·

_

|
.
.
. ·
_ ¯
+
:
¸
1
1 + +
. .


• • • ¬ • •
..

����

��¯0�-u-V �c

¼G�GC�G �� * ¯ +
• ¼ ^ ° " * _ .. � ¡ . .
_
_ _
+
ESKİ ZAMAN ŞALRKISI
( . -rtık söylenmemeli!)
Bir. İki. Üç. Dört.
Baba· ister bir· bira.
Dört. İki. Bir.
• •
Bir şe:y istemez ana.
. +
4 +
¬

¬
. +
_

¯
+ + ¡
. . ¬
& *
¬ .
..
. * » . .
. .
. . . _ * .
.
. ¬

+

¬ .
• (Ali Sait)

¨

ŞEY`T.\N
í`ırıı¡cı |ırıncı� |ıuın¡ır ka¡dı cknıcğ¡ıı!
LI:n¡ck pişmen1iş <)lanlaz
Örlc İ\'İ iuı kt:\�diım k¡ ¡c¡nc
Ñ Ñ W W
Dikkat dc <)ttin1 giiz(\l pi�sin d¡�C
. \ı11a ha nı tır ka Iını $Scl �`¡n0

dc
Şc�!anın ìş¡d¡r biı �'Blnız
Udur ckmt·ğ¡ h<ımuı . )·apaı1 işte.
Terzi lCt2I, �'an lı� b¡tm¡şs¡n ceket¡ !
hulÜ DIÇI¡DIş olam<lz cekt't
Ht·n kcnd¡m ìğııc¡t·d¡m
\·1e n1akası vtırdum clikkcıtle
&\ma �¡De de ki)ti.i I+¡c¡ ¡nı¡şsc
Şc�tanlı1 işidir bu �'a!nız
Udiır eCKCt¡ kötii b¡�cn işte.
Du\�arcı du\rarcı, catl<ımı� duvaru1!
Dtt\rar çatlamış olamaz

Berı KPDUIıTko\tÌiım lasları üst üste
• •³ •
Ve harcı döktüm d¡kkatle
Ama Çallamı şsa du\7ar �'IDC UC
ŞP�tanın işidir Dti �'0Ìı1ı2
Odur duvarı çatlatc1ı1 işte.
14
. .
•·
Başbakan başbakan. halk ölii��or 8ç!ıKl8ı1!
Ha!k aÇlıktan ölmiiş olaınaz
|xtnd¡mc toplaı1ıı�'orum �`d eti. şarc1bı
Heın sizler i<;it1 nutuk <ıtı��ortnll gCCC gürıdüz
:\111�1 �¡nc dc tuu�orsanıı BÇlıKtan
þc¸·!unııı ¡ş¡d¡r |:ii �rah1ız
1
()cur üşte s¡zIcr¡ aç bırak<ıtl.
5t·\µ¡¡¡ ¡nsBnlar başbakatı asılıııış!
I�cısbcıkaıl asılnııs olarnaz
• •
|xt·nt|¡n ¡ kaıiudı |:¡r ��trc
¬
Tum b¡n nöl:ctc¡

ı:ckI¡\urdu basınd:ı
• Æ Ñ¹ . Æ
:\tl1cl asılı11ı�sa vIı ıC UC
� ×
Se�·taııııı ¡ş¡c|¡r l+ii ya¡ıız
()clur l)aşbakaııı asan .


(Ragıp Zaralı)

ln ı!I·.. f .ì �·.işhıık uH . sö: ü
·
u H; ılt.,. kısu: d it i VOI´.)

15
»
• •
• •
·
¬ · ·
·
_
q ¬
¬ + >
• • • • • •
·

»

¬ _

¬
¬

»
¬
_ A
+ ·
• • •
¯
» 4 ¬
¬

¬ »
¬ · »
¬ ¯
¬ »
+ · ¬
·
4
¬
¬ +
+ ¬ »
° · ••
¬ ¬ ¬ ·

• • • • • •
A ¬ ¬
• • • • • • •
• • • • •
W • • • ^
ASILSIZ
İ
NANÇL��R
Dört �yapr�klı }·onca�:ı
» ·
Bir \:amacta buldu Lisacık.
@ Æ
. Uçtu sevincinden.
Sıcradı bir cukurun üzerinden
Æ •
Kırdı güzelim bacağını.
Sabahleyin. bir örümcek gördü
Lisacık, ürktü.
Gün ·gelip geçti kazasız belasız
Ve aksam tıv·umadan Lisacık
• •
.\htıdudu dondurması
(ietirdi babacığı.
I�e:flek getirmez çocukları.
Uğur getirmez ¯ sayısı.
Ve sev·tan \10ktur
& �` º
Cumhtıri�·etimizde.
Y

¬
* 4 ~
+
¬ ¬
¯
(Ali Sait - Ragıp Zaralı)
16


°
7
1
´
`
¬
¯ · ¨
` w ¯
r
B . _
`� ..
`
7
@· ¬ ¬
¬¬


¬ •
^' ·' »
' �

İMPARATOR NAIOLYON İLE
¾
¬
IOORA\IACI ARK.�IAŞIW|
İmparator büyük Napolyon'un
BojlU kısa�"dt biraz .
ı\ma yine de ,bütün dünya titrerdi
Ufak bir yellerimesinde.
Bütün dünya titrerdi.
Çünkü topları vardı Napol�ron'un
Her şeyi yerle bir eden.
¼
¬ ¬
Ve önünde titremeyen birisine

Küfrü hasardı hemen.
Ama titrerdi herkes önünde.
Arkada�ıma gelince. dogramacıdır
Evler }'apar. tembel değildir.
Ama ne zaman bir isteği olsa
Herkes ona der; kapa çeneni !
Herkes sadece der. çeneni kapa !
.�rkadaşımın da topları olsaydı
Ve de tembel tembel otursaydı
Gene de kavuşurru her--istediğine
Ve kimse demezdi: çeneni kapa!
Hiç kimse demezdi. kapa çene ni !
Æ

·

(Ragıp Zaralı - Ai S�tit)
·¬
••

S
ÀÍÆ ¹II! .�ÐII BİR B��LII<
Bir zan1anlar �\Ialık adlı bir balık \�ardı
w
Bir de ak '7e pak bIr kıçı.
Elleri :voktu ki çalışa
(iözlcri �oktu ki göre
Bombostu kafası
¬ Æ
.�ı1l<1mazdı hiç bi r şeyi
Í\C!!u! cet\�eıini bilmezdi
Coğraf�·adan habersizdi
O Yalı1ız l1<lltk .adlı bir balıktı
·

\"e lJir de ak ,.c pak Uir kıçı \·ardı.
`t ì ı18aı1l<ır dam catarken
.
. &
`c ¡nsc111lar odun kırarkeı1
`i ¡nsaı1l ar )ti.ice bir dağı delerken
`t ¡!ı-uI!uI çorba pişirirken

4
Budalaca se� rederdi onl arı 1ialık adlı balık

Å�C sorultınc<. kendisine: Ya senin elinelen ne gelir·:
SöYle vanı!lardı : Ama ben Balık Malıkım
� • •

.
Bu· da benim ak ,�e pak kıçım
¹
.\k�an1 olup herkes evine girerken
Ba lıl\ ,alık da seğirtirdi peşlerinden

SolJanır1 ce,¯rCsin
.
e oturdtıklarırda
.
••
Ba lıl\ :l�ılık da esl i k ederdi onlara.

Elinde kocariün bir·. kaşıkla
Bağırırdı balık alabildiğine:
Ç. abtll �?iyin haydi
Göstereceğim sonra size ak ·e pak kıçımı.
18 �
¹
.
+
Gülüp geçti insanlar. ses çıkarmadılar asÌ arını �
\
M Æ paylasnıasınd
·e goz }um<l caklcırdı ten1belliğine de`·
¬ ¹
W ıçlık gelip Çullanmasa¸dı üstlerine .
Æ �Clık_ derse� az buz değil .:aman hem deM
'� e herkes bır şC�� bulup bulusturmalıv·dı
`eı� mek için açlığı.
·
.
A
Biri
.
bi

parçel -pe:vnir. ötekisi bir sucu k �
Getırdı üçüncüsü bir ekmek.
B�ılık l
_
alık ise ��alnızca kaşığıı1ı.
BuHu goraii üç kişi, ama dört kişi�:diler 8¡H10). �
L zu¡uH sordular BuÌ ık Àò!ı!ò` t(, ya sen.
>t n sofru)a ne getirdin';
Bcılık ·Hlık sö\� ¹C U·U¡`
E\·et. acaba �k \c pak
.
kıç ımı.. .

%

Il� kez o an Balık :alık·a çok alındılar.
�ırdcı1 sert· sert sö�·leı1diler
·
·
\
_
e tuttukları 'gibi sokağa fırlattılar
. ÀR \ t lJa k kıÇır1ı bır g.uze Ì pa tak la d ıla r.
* .

.» ¬
|.`¹! `d¡!`
.
-
··

. *
19

J
¼
"
.
.

.
*
BİR OGUL IOÜARK£^

�\kıllı olsun ·derler analar babalar
*
Oğulları doğduğunda.
Ben ise aklımla
İçine ettim tüm yaşantımu1.
Şimdi. ��alnızca
Bilgisiz ve düşüncesiz biri
Olmasını dili)Torum oğlumW1.
O zaman rahat bir yaşam sürer işte
Bakan olarak kabinede.
¬
•.
BİR ÇOCUGA NELER SÖYLEN1R
¬
.
Yüce Tanrı her şeyi görür.
Kara günler için para biriktirir insan.
Bir· şey olamaz, bir işe yaramayan.
Göze zararlıdır fazla kitap okumak.
Kolları güçlendirir kömür taşımak.
Güzel çocukluk. ah gelmez bir daha.
Sakın ha. gülünmez yanlışa.
Karşı çıkma hiç büyüklere.
Sofrada hemen ellerini sokma tabağa.
Pazar gezmesi dinçleştirir adamı.
Saygılı olmak gerek yaşlılara kar�ı.
Hiç de gerekli değil bedene tatlı.
. �ma sağlığa yararlıdır patates.
Çocuk dediğin açmaz ağzını.
¬ ¹
/
(Ragıp Zaralı)
20
Ý
#
7
r I .
! . ·


Ma�r ı�ın il günü bugün
- \rürü�yorlar ana - baba omuz omuza
-
Ivlücadeleleri nayatı güzel kılmaya.
·.··
Yetsin zor balık, yetsi yoksulluk!
Biz de t)unun icin size katıldık.


Kader say·mak ezilmeyi
Korkaklığın lu kendisi.
"1·)`15. doğanın görkemli bayramı
¡IıTU!K tutuyor güneş başaklan
:tlasat i)¡� hay
-
at iyi
Biz Uí başla��alım çalışmaya
I\atılalnı1 biz de hasada
İş bizim

F:��rnek bizim!
21
·¹
.
T

·
'
- .
· KÜÇÜK BİR DiLENCİ TÜRKÜSÜ

İkinci türkü:e başladığınızda aklınızda olsun
İpin ucuna bağlamış meteliğini dükkancı
Dolaştırır peşinde bir köpek gibi,
. -\)·rılmaz yanından metelik hiç.
Canlı. daha canlı söyIe� . in öu türküyü!
Komşuları önünde cimri görünrek istemez
.
..
dükkancı

A\az a\1az bağırmayın }yalnızca. güzel de söyle)·in
Ancak bu etkiler dükkancının yüreğini


·
Güzel güzel
-
yüksek sesle okuyun ve açık dursun

#
diye
A�rağınızı koyun kapı aralığına,
Y oksa sağ ol der. kapıyı kapar suratınıza.
·
Ve elini cebine atarsa e�er,
O zaman
· düşünün;
·
çabuk
.
_oltaya geldi diye.
. Teşekkür edin. ama iyi bakın
Kutunuza ne attığına.
. . .
Domuzun biri
· .
Atıverir ·pantolon düğmesini kutuya.
(Ragıp Zaralı).
22

. .
.
·
..

� ¯º
�`

¯


'
·
..
· OKYANUSU GEÇEN PİLOT

Dinleyeceksiniz sidi

Ok):anusu aşan ilk pilotun öyküsünü.
·
TariI: Mayıs bin dokuz yüz yinni yei .
Geııcecik bfriydi okyanusu geçen .
. �zgıı1 denizlere, fırtınalara, buzlart kar�ı
Bü),ük beısarılar kazandı.
~M .
Ama y·ine de akıllardan silmek gerek adını .
Gerçi uçsuz bucaksız denizierin üzerinde .
.Yt>nünü buldu
ima şa&ırdı yolunu kentin kenar mahallelerindt�.
F"ırtınalara ,buzlara yeni1medi,
Ama yeniidi insanoğluna.
Tam on yıl sürdü �an, şeref ve para
Ve bu aşağılık yaratık sonunda
Hitlerin katillerine
Binlerce ölümü taşıyan
pçakları kullanmayı öğretti .
Işte bunun için
Silmek gerek adını akıllardan.
Ve ·hiç unutmamak gerek:
·
N� cesaret, ne_ d·e motor bilgisi
Yaratamaz bir toplum düşmanından
Bir destan ·kalıramaı.
(�a.gıp Zaralı)
. .
(Sözü edilen pilot. Charles Augustııs Lindberglı'tır.)
2J

°

¯ ..
ÜÇÜNCÜ REİCH VE GENÇLİK
ı
- , .
»
••
Faşist rejim. Uçürıcü Reich'ın
'
Gençliği elde ettiğini ileri sürüyor.
Yani. on :irmi yıl içinde
Tüm halk �yalnız faşist rejimin
Yardakçılarından ib�ret olacakmış.
��C saçma sapan bir hesap.
)
W
Ekmeğini kazanmak zorunda olmayıp
Sofrada hazır bulanlar:

Ekmeği bulmak kolaydır, derler� Peki, on sene
i ci nde
»
Çocuklarını beslemek için
Ekmeğini kazanmak zorunda kalınca bu insanlar

Gene de: Kolaydır ekmeği kazanmak mı diyecek-
õ
Æ ¯

Daha iliklerine dek sömürülmemis olanlar
.
Faşist rejimi alkışlıyorlar, peki,
nikierine dek sömürülünce,
Yine alkışiaya caklar r faşist rejimi?
24

ler?
#
9
Daha k·ursun sesi du\�mamıs
·
olanlar
.+ � . @
Ateş etmek ne güzeldir derler. Yai.
Kurşun seslerini du��duktan sonra da
Savaş güzel şey mi di:ecekler ?
J
E
·
vet, eğer çocuklar hep çocuk kalsaydı
Kandırma:va. deva
.
m edebilirlerdi belki
Ama gel gör ki bü:y·üyorlar
Ve kandıramıyorlar.
·
'
0
^
Ellerini oğuşturarak genç-ikten sözeden fasist
~
yöneticiler�
.
Karlı tepeleri seyre dalm1ş, hevesle:
<<Yaz gelince tepelerdeki bu karlarla
Ne de serin olacak ortalık». diyen adama
× .
. benzerler.
¼
W
¯
2)
¹•

. '
.


K\(�\K OC!UNl ¦UIıUYO!¡ |´)
!x\|ÇLlK oğlunı soruyor bana: Matematiği öğreneyin1
. .
´ ª�
.```
fl!
. .
Şuvlc cevaplcımak µeliy!>r içimden: Ne di)e!
.
İki p·arça ekn1eğin tek parçadan fazla ol(itığunu
'
()kuınadan da aniayabilirsin serı.
Küçük oğlum soruyor baı1a: l4"ransızca ö. ğrencyin1
rni? .
Şö�le eevaplamak geliyor içimden: Ne diye!
l3u i|¡Ku ÇöKıncK üzere.
Sen k<ırnırıı oğu�tur eliııle, biraz da i,rle
()ıllar arılarlar dcrdini.
Æ
ÍH(HK oğlun1 soruyor bana: Tarih öğrGııeyinl n1i?
Şö�'le cevaplan1ak geli}'or içimden: Ne diy(� �
Başıııı topreığın altına-· sokmayı öğrel1
l3öylece lıa)'atta kulırsıı1 belki.
~
`
\t· -un:u� Í�vet öğren
.
(}iyorum­
````
()ğreıi f�raıısızca�'ı, öğreıı tariÌi!
••
`
.
26
rnatematiği�
. .
. . . .


`

Ý

:
"
•.
. +
J\�¡CI \¯oKı!Hò5ıı1 bir d·cıl1a
• •
JJiiı¡1¡1uÌcl ı n1an uçakl<Jrını kimse bilı1ıtsi ı1 Ñ
• . .
"
·:
P

¨¹
´
´:
¯
lJ\¬.\iiP ÜBTINÐE .
T£IJ�`ŞI¡L£ Bİ¡ Y AZI :
Sa v·aş isti�·oruz .
ı:n önce vuruldu
Bunu :yaz<ın .

Í
" 4 "
¯
Y�Ï`Ï LÍCJ.¬�
. .
.¬Ì>·H1 \£Ì¡ C:C1Rt`U 5·I\·as H!dnınGa
7 Å ¬
ÌJll·UìJI\ \·cı1ilmist I.
à R ¹•
JC̵!J1 \U!Ìt1I cıı1la\-�t III1C¹U
¸ Q 9 Å
i ÌUIIl hcıÌ)L1 I u zHRÌH1 a .
Bir ucuı1da Giin`aHıH
*¹¹
\.ükseli\·crdi bi1 �lLı U!UHJ,
c·ııgın bir Çığ!JÍ

koptu
�\ızgıı1 ·iğıZÌc1GJ!1 ¡OR boşluğunda.
llenn1ckten :O!fI¹ı DIıı!¹!CU duc{ak.
!3inlc)rcc· CÍUUJR Hı1ı̹I·ıUGı C:RI CÍU¹.`1ı.
• •
. + '
lJÌ1Ur u c un CÍc fÍtlı\\
·
Hı1ın

Ì'¡! -c\!Ic ığıı dğGı ''OR\
·
UZUD¹.
´ •• ¬¯` • •
• ¹

· ¯ «
· `·11ıÌfÍıÌ·1 birbirlerine. LC]JHOIÌí1 t¦

'`:!ı!~··�!:Ç
+ .
C�ğciì·•i -İSIİ. uGğH:!C1 kc1bard1.
. _ .¸@ 9 . 4.
Bin Ì·Itc GU¹Í·R H1ı1ıÌ CÌaHc|ı t5K¡ CU·I1.1ı.

Ix·ì�kat ı I¦Htıs bin ÌCJCC CÍIJGJ1 c l
.
• •
Ìt\ Ht!!·n ul Is s < d! DI¡D¡¡Int.
l:L1C l \ drı s ıııd. CÍO:!u

Jt!µJ 4
¹
ì! liÌÌs1! Ì\·:·t :¹\ı�`U1GU
>d\J� J̹HıHO·RJ tÌUÌi1I.
A

Snnt\! O0·l 0U�J1·1I\ l)ütün lH5JHÌ·1 �ò1Cc! :tL'tU.

`a ln 1 z .I!cÌar a ğ!dfÍı
Ã
ÌJtln\· �¡I1ıı1 i k I ¹ı¹u n cl a .

|�³ ¡dCi r
*

tc z !:\!l
30
·
•+ .

·

|¡! t!H;ıU arasıı1ı fiol(luru·yorlar.
l�ocaı11an \)ir c|:Ìik insa edivorlar.
•º •• � g
..
LU\U\U·UR
• •
*"
�Iülk sal1it)ll)rin |H !1\U!R!C1I
¯
`L n1ü l kstizlerin se. u¡LI¡
YOHc\CH!eriD s·övle\:leri
#
'i ¯UHet IÌUı1!C1ID SIıSKHHÌu�u.
4 *~~-¯
31
(.\li S c ¦!)
..

^ ^^
l(.-\RDEŞ
İ
:1 B
İ
R P
İ
LOTTU
.
Bir pilqttu kardeşin1.
Güzel bir günde emir geldi .
T
+
Hazır etti çantasını.
Güne)·e doğru ko��uldu )·ola.
Bir fatihti kardeşim.
Yerimiz �oktu yaşamaya.
Toprakl<ır ele geçirmekti
Ö
teden beri ha�yalimiz.
Kareleşimin lctl+cttiği ��cr şin1di.
Guadarran1cı dağlarında.
Bo�·u tam bir seksen1
Derinliği bir elli

^Y
w
(A. Kadir-i\. Bezirci)'

.
J2
^. .
^
æ ¯ 4 ¯ ¯ �
• • •
¯ Æ ¯
• ¯ • • •
1
¨¬
X

´

¯


..
´´´
ALMAN ÇOCUKLARINA SAV AŞ VAAZI
BADANACI DER Kİ:
Ne kadar çok top dökersek
O kadar uzun olacak barış.'

Bu hesaba- göre:
Ne kadar çok tohum ekilirse
O kadar az y�tişecek. tahıl.
· Ne kadar çok hayvan kesilirse
O kadar az olacak et.
¼
Dağlarda ne kadar çok· kar erirse
'J kadar az olacak nehirlerin suyu.
%


(Mutlu Parkan)
`
Ý
%
´´/
·uıı.1danHcı . ll it Icr.)


¾
�4 •
*

·
-

..

^
J
• •

..
·
GENERAL, ŞU SENİN� TANKIN
GÜÇLÜ BİR ARAÇ


Yerle bir eder.bir .rmanı, yüz insanı ufalar·geçer. ·
Ama bir kusuru var\:
1lutlak bir sürücü ister.
.
General, şu senin bomba uÇağın pek güçlü .
.
Hızlı uçar fırtınadan, filden çok taşır.
Ama bir k us uru var:
Mutlak .ir sürücü ister .
General, insanoğlu çok işe yarar .
isterse uçar. isterse öldürür. ¯

Ama bir kusuru var:
..
Düşünür.

·

(Hasan Kuruyazıcı)
35
4
´
Æ .
Y
GELECEK OLAN SAVAŞ

İlk savaş de�il. Ondan önce
Başka savaşlar da oldu.
En sonuncusu bitti�inde
Kazananlarla yenilenler vardı.
Yenilen yanda yoksul halk
,
Açlıktan kırıldı. Kazanan yanda
Açlıktan kırıldı yine yoksul halk.
(Hasan Kuruyazıcı)
T
^
• •
:X
×
••
::ı


^

Bir olalım,
.
ant içeliın
Yeryüzünü mutlu kılmaya .
Î
#


×
..
1 .
...
:
•+ ·
. .
·
.

+
! ~

^ .`
: ¬

- .
¬

.!.

· .
. .
\
.... .
'
·
. .
¬
f

. . ¬ .
KİTABINIZI ÇALANLAR
7

K u dak bezinizin altmda yatan-
.
. kitabı çalanlar
Suçluyorlar sizi, kültürsüz kişiler _diye.
·
·

Kaldırıma oturmuş ya ·a tora tzgahırı� üzerinde
-.
·
Ekme�inizi yiyorsunuz kara ellerinizle
-
. .
Ve· suçluyorlar sizi, kibar sofra kural�annı
.

J9
bilmiyorsUnuz �ye.
..
. .
+ .
'
·
1
. +
..
·
(Ali Sait)
ı

.
¬
.
· .
. : .
+
. ×

·
'

NİN Nİ
.
×.
O�ul, gelecekte ne olursan ol
Elde sopa bekliyorlar seni
·
şimdiden
Çünkü bu dünyada o�ul
Çöplüktür senin yerin
-o da dolu-
Oğul,
.
kulak ver ana sözüne:
Vebadan beter bir yaşam, seni bekleyen
Ama tasımadım seni karımda +
² + . . ×
Buna sessizce boyun eğesin diye

Sende olmayanı sanma elde edemeyece�ini
Koparmaya bak, sana verilmeyeni.
D9ğyrmadı seni. anan
Köprü altında yatman için geceleri.

Yapında dokuida özellik yok belki
Ne param var sana verecek, ne de bir dua.
Ve zamanını işsiz kuyruğunda geçirmeyeceğini
Umarken, sana gQveniyorum yalnızca.
40
.
·
.

·
+
.

:
Yanında uykusuz ya ta rken geceleri
Küçücük eline uzaıyorum sık sık.
l{atılacağın savaşları şimdiden planlıyorlar
� #
bu kesin.
"C y·apsam o iğrenç yalaniarına kanmaman için?
·
. .
Oğul. ey oğul aldatmadı seni anan
Sen bir tanesin diye
.
Ama büyütıedi de sıkıntılar i.çinde
Bir gün dikenli tele asılı .susuzluğunu haykırasın

Oğul, yanında ol benzerlerinin
Yok · edilsin diye «onların>> gücü. .
~
>
Oğul, sen, her. ve bizim gibi olan herkes
Omuz omuza vermeli ve yaratmalı
·
diye .
Ezen, ezilen insanın bulunmadı�ı dünyayı.
(Ali Sait)
¬
^


¨

<'MİLLİ YATIRIM BANKASI»
KURULUŞ ŞARKISl
¾
.
Bir banka kurmaya· kimsenin ·
İti- ra·zı yok elbet . M M
Para babadan
·
kalmazsa e�er
Bir yolunu bulup «kazanmalı>>. '
Bunun için tabancadan, bıçaktan iyisi
Elbette hisse senetleri. ·
Ama bir şey kaçınılmaz bela:
.. Kuruluş sermayesi.
Para yoksa e�er
Çalmadan nerden pulmalı?
Y emeyelim şimdi birbirimizi '
Nerden
.
gelir ki diğer bankaların suyu?
Vardır elbet bir kayna�ı.
. Vardır mutlak bir kurb-anı.
:
(Mutlu .Parkan)
•.

Õ
__
.
_
..
1
.

.
A.
J
T
.
.¬

'
.
·
'
. <
41
. . .
. .

. .

. .
vEZNE .
·.

•.
.

´
.
. .
.
..

• •
lll/
9V
M
W

¯ ¯
Å

¬
^
`
EVSİZ HARKSIZLARlN TÜRKOSO
ı

Başımızı sokacak bir yer istedik
Dediler: İşte oraya gidin hemen!
Kargalar gibi bağrıştık:
Bir evimiz olacak bizim de.
Oysa evin her gözü paylaşılmıştı.
Düşünün bir kez, iyice düşünün ama
Böyle sürüp gitmez bu çünkü.
Z
Bir iş bulmak istedik. .
×
Dediler: İşte şuraya girn!
Bu fabrika kapanııştı çoktan
·
Ve önünde bekleşenler
,
.
¹
Bize sordular: Nerede iş var acaba?
·Düşünün bir
·
kez, iyice düşünün ama
Böyle sürüp gitmez bu çünkü.
Æ
·
.
`
å
Dedik: Yü- zmeye gidelim öyleyse.
Ve su dolup taştı bizim gibilerle.
Yüzdükten sonra
Dönüp sormak istiyoruz onlara:
Şimdi ne olacak? ·
Á
- Düsünün bu arada, iyice düşünün ama
Böyle sürüp gitmez bu çünkü.
.
(Ali Sait)
¹•
44

. .
¬r
.
SPOR ŞARKISI
Üst üste yaşadığınız viranelerden;
Kavga dövüşün sürüp gittiği kentleri·
Karanlık sokaklarından gelerek
.
Birlikte mücadele için
Toplandınız.
Öğrenin galip gelmeyi.

.
, Yoksulluğun kuruşlarıyla
Yarı ş te·nelerinizi aldınız.
� ol paranızı boğazını�dan kestin iz.
Öğrenin galip gelmeyi!
Günlük Yaşamın yıpratıcı kcvgasmdan çıkıp
Bir· iki saatliğine toplandıız
,
Birlikte mücadele -için
.
Öğrenin g�lip gelmeyi!
(Ali Sait)
7
Í
45


æ
.
KENAR MAHALLEDEN GELEN
YOKSUL SINIF ARKADAŞLAR
I

\·oksul sınıf· arkadaşl�rı ince pa
\
ltolarıyla
Hep geç gelirierdi derse sabahları
Süt ya da ekmek taşırlardı analarına,
Öğretmenler
··
-
. �zarlardı onları adlarını ceza defterine yazarken.

¬
\�iy·ecek paketleri yoktu. Teneffüste
Helaya gider orda yazariardı ödevlerini.
Y`asaktı bu. Teneffüs,
Dinlenmek ve de yemek için konmuştu.
Pi katsayısını bilemeyince
- .
Öğretmenler sorardı : Neden
Kalmazsınız çıktığınız çöplükte? .
Bilirdi çocuklar neden kalmadıklarını.
Kenar mahalleden gelen yol{sul
.
öğrencilere
..
De,ylet kapısında küçük görevler vcadedilmişti.
Bunun için ezberlemeye çalışıriardı
Kan ter içinde. elden düşme ·aldıkları eski
·
.
··
.
kitaplarda )razılı olanları
Bunun için öğrenirlerdi öğretmenierin çizmesini
ya lamayı
³P kendi analarını hor görmeyi.
46

`•

+
Kenar mahalleden gl, en. yoksul ö�rencileril
K··· devlet görevleri topra�ın altında
Bürlarındaki sndalyelerin dibi yok.
Bour bitkilerin kökleri kadar cılız
Devlet kapısında hizet şansları.
Ne ger vardı ki .
Yunan gramerini. Sezar'ın savaşlarını, .
bÜ¡ÍÜM forıulüyle Pi katsayısını öğrenmelerine?·
Kendilri için kazılan kitle mezarlarında
Bir rça kiretn başka
¼
Neye ihtiyaçları vardı ki? -
¥
(Ragıp Zaralı)
·.ı
¹
47
+
´
¹
¼
æ
^
HER YIL EYLÜL AYlNDA
æ
Her yıl eylül ayında, okullar açılırken
Kenar mahalleleri kadınlan
Kırtasiyecilerde sıra olurlar
Ve defter kitap alırlar çocuklarına.
Umutsuzca bulup çıkarırlar son kuruşlarıı
Eskimiş cüzdaniarın'dan ve sızlanırlar
Bilim ne kadar pahalı diye. Bilmezler o�·�a
Ne kadar kötüdür
Çocuklarına layık görülen bilim.
(ili Sait)
1'


VE IiÍ.1` ÐÜŞÜNDÜI|
Ve }ıep düşündüm :· En y·cılın sözler
Yetse ıerek. Ne,·in ne olc1uğunu sövledi�imde
llerkcsin �yüreği paralaı1sa gerek.
!(endini savunmazsan yok olacaJ<sın,
Bunu mutlaka <ınl<lyacaksın.

(Mutlu Parkan)
W
ŞU BENİl1. BU SENiN.

Şu beı1iın. Btt senin.
Bendeı1. })enim kitabım ç<1lındı.
Seniıı mendiliı1 par<1landı.
Ben oı1daı1 bi� se\� almaın.
.• 9*`
O beni da\·et .etınedi.
Bana para borçlultlr.
Bana tesekkiir borcları ,·ar.
.Æ ×Ñ
Beı1 suı1tı \�e buntt iste�"ebilirim .
••
Ben onu reddcderim. .
¹ �
.�rkadaslar. geliı1 BEN den1e�·elin1
Stı BE�· i o ı�adar sık du�çsak bile!
\·e miicadele edelim birlikte
Btı ciimleleriı1 geçerli olduğu düzene karşı!
lÀÏtıtlu P<1rl,aı1)

50

Ç Æ-I{E BUL:l.�SI:I BİLiE"EN
Sokakta :yatarken e\·siz barksızlar
Nasıl oltır da
.-\daletiı1 sesi eYlerden gelir?
. -\çlara açlığın nuSı! �·ok edileceğini öğretı11e�·eı1
Di.izenbaz değil ele nedir?

olaı1cl ekn1ek verme�·en .
Şiddete baş,·urulsuıı istemekcedir.
Denizde boğulanı
.
Cankurtarana aln1ay·aı1 . Ñ ..
\�oksundur acın1adan.
Kapasın cenesini
.. W
Çare bulmasını bilmeYen
Æ
Æ
51
(.�li Sait)

TOPLU ÇALIŞTIGIMIZDAN BU YANA
HEP KARŞILAŞTIGil1IZ BİR DURUM
Büyük zorluklar içinde. birçokları adına
ve · uzun süredi r
Çalışıyoruz toplu olarak
Ve tekrar tekrar biri çekip gidiyor aramızdan
Bir daha geri dönmemecesine . .
Alkış tutu�·yörlar ona.
Sırtına şık bir giysi geçirip
Parası bol bir sözleşme veriJrorlar eline.
O ise gün be gün değişiyor.
Bir konuk gibi oturuy·or dünkü iskemlesinde.
Uzun süreli bir çalışmaya ayıracak zamanı
.
yok artık.
Konuşurken- çelişkileri ortaya koymuyor
(Bu zaman kaybı demek) . ·
Çabuk çoşuyor.
Gönül alıcı bir tavır takınıyor.
Çabuk darılıyor.
Daha· bir süre
Şık giysisine bakıp gülüyor.
Birkaç kez
.
Patronlarını kazıklamak istediğinden söz ediy·or
(Pis he rifler bunlar) .
Biz biliyoruz ama. aramızda çok kalmayacağını.
Sonra bir adam çekip gidiyor topluluğumuzdan
Zor çalışmamızda bizi yalnız bırakarak
Ve bilinen yolda ilerliy·or.
C��L Sait)
9
52

OLACAN ÐEMEYİN HEMEN (¹)
Rica ederiz. <<olağan>> deme\7İn hemen
her pün olup bitenlere!
"
Kargaşanın hüküm sürdüğü.
kanın aktığı.
.
·
cüzensizliğin at oynattığı,
keyfiliğin kanunlaştığı yerde
demeyin sakın : <<Bunlar olağandır ! 2?
. ¾ V . . Æ . & . . . Æ . W Æ W W M � M W @ . Æ
Olağan denilen şeylerden çekinin.
Kural içindeki kötüyü çıkarın ortaya.
''e her görüldüğü yerde körünün
ara:yın çaresini de bulun !

Z
(.�. Bezirci)

•.
BOZGUNL . ¬RI\l IZ AZLIOI`lIZI` I.¹NITIÐIR
1
.
. Haksızlığa karşı sa\:aşanlar
Yaralı yüzl erini göscerdikleriı1cle
Gü\renlik iciı1de C)l anl arın
• &
Bü\"Ük olu\·or sa bırsızlıkl arı . .
Æ 4
Z
Neden j�aku1ı�·orsunuz. diye sortı�·orlar
Haksızlığa karşı sa\"aştınız !
Şimdi ona �yeni ldiniz :
Su sun artık�
å
Savaşa girişen ��enilme)·i bi lmeli
Kavga aray·aı1 tehlike�·e atar keı1dini
Şiddet kull anan
Şiddeti suçlay·amaz� di�·orlar.
54 ·.
+
4�h. gü\·en içinde olan dostlar
Nedeı1 bö}" le düşmanca tavrınız?
Biz, haksızl ığın dtişmanlarını ,
Düşmaı1 mı göri.i�"orsunuz kendinize?
Haksızl ığa karşı sa\! aşanlar j�enildi)�se
Haklı deği ldi r haksızl ık gene de!
Biz alçaklığa karşı sav·aşanların
·
Bozgunları
Azl ığımızın kanıtıdır.
.
`6 sey·irci kalanlardan bekledi ği miz
En azınclan utann1alarıdır !
(.�l i Sait - Mutl tı Parkaı1 )

55
Y ·

Y

`
|
+
LÀ1LI IL!ÌÎLÌ\
Ìt¸` İ bPkliyorsur1uz?
(}üverci nleriı1 si éiı1le koııusmasını mı ?
1 Ư
Ve dovmak bilmezlerin
¼¯
Size birşeyler ·ermesini mi !
Kurtlar SÍ 7Í ytıtmak yerine besiesinler ha !
Dostluk adına
Dişlerini sökmeniz için
Kaplanlar sizi davet mi edecek!
Beklediğiniz bu işte !
(Mutlu Parkan)
56
¹
´
X
. +
l�.¬RŞ! ÇIKM.�K EN İYİSİ (¹)
\�ani alçak gönüllü mü olalım,
\le «Bu böyledir, böyle de kalsın>> mı diJ7 elim?
�1e susuzluk mu çekeli bardağı görüp de,
Daluyu deği l de boş olanı mı alalım?
\,ani hep dışarda mı durmalıyız,
So�ukta mı ottırmalıyız, çağrılmadıkça,
Ze\lk ve acıdan pa�7ımıza düşeni
Bü��ük adaml ar. lütfen saptad1 lar diye.

Bi ze ö:yle geliy·or ki . karşı çıkmak en (yi si,
Ve en küçük bir se\rinçten bile vazgeçmemek
'e kovmak :eryizünden acı:yı yaratanları
Ve sonunda yaşanır fale getirmek diiı1ya�7I.
(Ragıp Zaralı)
57
1 3 İ|l l:L` L�Ì�Í.LLLÌ�
I3 i r gün gel Pcek
.
+ +
v
*
l3ütün . dü�i.iniirleriı1 i oku�· acağız l)üti.in çağlarıı1
Iiütün usta ların biitüı1 talllol arıı1ı göreceğiz.
I3iitiin Şakal ara clo��<.ı do�ra gülebi leceğiz.
��rkadaş olacağı z bi. ltün kadı nlarl a.
Ve bütüı1 insarı lar<1
Öğrcteceğiz gerçeği .
58
.
.
. +
+
NOTLAR
Çeı,irmenlerin adı şiiri critı aliı nda p.ıtaot e: içi Ìde belirtilmiş


ttr.
Çet' irmen adı belirt ilmemiş şi i rler topl uca � erri| miştirg
Başlığı n yanı nda
·
(•) işaret i bulunan şiirlerin başlı ğı, oyunlar­
dan va da birkaç bölümlü uzun şiirlerden s.eçi(m;ş oldttkların-

dan yayınevi tarafından konmuştur. Söz konusu şi irler şun-
lardır .
SAHiPSiZ ERIK : <.<Sezuanı n iyi İnsanı» isim'i tiyat ro eseritz­
den.
()k1':\.\1 USU GEÇEN PILOT :
&@ ww ¯
O\'unu�ıun onsozu.
¯
KUÇCK OGLUM SORUYOR :
li� nıü.
«Okyanus Uçuşu>) ;si m|i -radyo

W
¹¹ 1 040H i si nı l i siirin altı ncı bö-
>
(JLAC�AN DE�1EY1N ll EM EN . ¹¹Kurall a KurJl Dısı» i siml i ti ­
yatro oyunundan.
KARŞI ÇlK�tAK EN · iYiSI . Siirin asıl i smi <(Diüıyarı ı n l)ost ·

luğu U:eri nc Karşı Şi ir³�ir. Brecht sö:knnusu şi iri gcuçliğin·
de ya.tnış olduğu <<Dünyanın |ostluğ! l r;:eri�1f �¨ i si ml i şi i re
·
eleşt iri olarak ya:mrştır. Aucak. gCnçli k şi i ri dLrlcl7eye al ın
madığı ndan bu başlık kul l anı lamamı şt ır. �
A. Kadir ı·e A. Bc:irc i ' ni n çeririleri < d·1Jl kın
kitaptan allfımıştıræ ( flalknı Eknı eği . İs t arı bul
I|mcği»
l l " . ?
isitnli
llıIsûn Kuruya¯ıcı nı o çeı · irileri <<Ö,ğrenmeni n (h· gii�ü '` i siml i
kitúpÍún alınmıştır. (Oğrenmeni n Oı} güsi. t.ğrak Yayınet'i, Is­
tanbul 1 966)
60
Í

| Ç| NDEK| LER
1
•.
Bi rbi ri ni i:leye1ı ı ' e
Bi rbi ri ne Ben:enı�yen Şeyler • • • • • • • • • • • • •

S�11z ipsi:
·
Eri k . . • • • • • • • • • • • • • • •
l,1r r,1ğnı a_\' .l BUşlı yor . .
)' z kl i .;l Hltlk İ S( Cmeven ÇOCU�l1
¬ �
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
fı rtnı al"ır Yi'rc St'rcr . æ ¬ • • • • • • • • • • • •
r tIre li K i) yil Ìı K ı O' t 1! c l :ı n ın c; er çe k O)' k ü 5ü


• • • • •
Eski z,ı nı dt ı �tl rkı sı @ � � @ . . . µ ø + g g g .
Se\' l un
# «
• • • • • • • • • • • •
As ıl s ı¨ 1 IItIHç lll r . @ ¬ + æ ¬ = ¬ . ¬ æ •
L mpara tor XapolyoH lle |og·� oiıcı Ark"ıdaşım .
"1 al ı k Adlı B i r Balı k . . . µ . . g @ æ •
8|r 0ğu| DoğarktÌÌ .

• • •
Bir Çocağ.ı �\'eler Söylenir &
• • • • •
Küçük Bi r Dilenci Türküsü
OkyıHı Hsu Geçen Pilot & •
c:çüncü Rei (lz ı-e Gençlik .
Ki4 çük 0ğ| ı · oı 5otayor ¿ •
¯
m
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
Dto· arı u Cst ic ndc TeiJesirlt: Bi r Ya:ı .
×
Yeni Destan
SLu,as SHtı avi i
• • • • • • • •
• • • • •
Saraşld Çok Şey Bit yüyccck
Kı1rdesinı Bir Pi lot t u . » •
• •

• •
• •
61
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •

• •
• •
• •
• •
• •
• •
X
• • •
• • •
• • ••
• • •
• • •• •
• •
• •
^
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •

• •

• •

• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
7
8
8
9
lO
l l
1 3
1 4
1 6
, ..
1 8
20
20
21
22
23
24
26
29
10
3 1
3 1
32

:\l nı an Çoc ak|.: rc.i Savas \aa:ı . # . .
W
GcHcral Şu Scrz i 11 Tankı n Güçlü Bi r Araç .
Gelecek Olan Saı, as . Ø § . W Æ . Ø
7

3
l· ! .ion| ı:ı ,cl.¤ı|ar • • • • • • • •
. . `æ
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
34
3 5
�6
. \· i oni @ . . . @ @ æ . . @ . . @ Æ § . .
39
40
:
« .\/illi ra urım B�1Jt kuSI » Karal Ns Sarkısı .
Ersi: Barksı:. ların·
S jor Şarkısı .
T i4 rki4s il .

• • • •


# #
• •
• •• •
• •
• •
feuar .\1 a 1ı a lle d e u c; c[ c�ı r okst4l
ll cr r ı l E ¹' l i (i A \' ı n da . . . .
& w
• • • • • • •
\' c I lc[> Düşi4tıdünı • • • • • • • • • • •
Su Bc11 i nı . 8a Seni n . . .
� . • • •
Ç art' BuhntlSı nı Bilnıcyen . • • •
Toplu Çalışt ığımı:daH 8a r.Tı a
J l cp Karşt lHş t ığı nı ı: Bi r DurNnı æ •
Ol ağan Demeyin f/enıen
Ro:gıuılarzmı: A¯lığıUı¯ı n
ı
.
.
:nı ut Edenler . # # .
1L1rşı (ık�nak E��
Bir Gii t ı Gelecek
Iyisi .
W
• • •
• • • •
Katı r t ıdır
• • • •
• • • •
• • •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
.. \'o l l ar # . . M M . Æ . . . @ .
.
62
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •


42
U·)
-)
46
48
�V
7|I
) 1
7
¹Æ
53
S4
¯
• 1 J.
• 58
• 6')
BİR İNSAN DOGUYOR
Maksim Gorki
MUTSUZ BİR HAFTA
Janusz Korzak
BİR ŞEFTALİ BİN ŞEFTALİ
Seret . Behrengi
K'ÇtK KARABALIK
Seret Behrengi
GÜL SAGANAGI
İsmail Uyaroğlu
KARANLIGI YiYEN KEÇİ
Fazıl İskender
YARININ BÜYÜKLERiNE ŞİİRLER
Bertolt Brecht
YEŞİL KÖPEK
Stanislav Stratiev
-
YAŞAMAYA DAİR
Nazım Hikmet
HAYDUT OÖLU HAYDUT
Karel Çapek
AL BALON İLE MOR BALON
Ümit Denizer
BİSKA Y KÖRFEZi KAPTANLARI
Stanisla v Stratiev
DON CAMALE'YE ZEYTİN YOK
Gunther Feustel
UÇURTMAM SAVAŞTAN KORKMAZ

Vietnam Çouklaı
SAN S 'R
Tan Oral
KURTULUŞ SAVAŞIMIZ
Cezayir Çocuklan
KİM YAPAR, BEZİ, DOLABI, KİTABI?
Anna Seghers
ŞİLİ'DE NELER OLDU?
Eva Maria Kohl
, ÇANLAR SA V AŞI
Gianni Roart
HiROŞiMA ÇOCUKLARI
Arata Osada
30.-
30.-
30.-
30.-
30.-
30.-
30.-
30.-
30.-
30.- .
30.-
30.-
30.-
30.-
30.-
30.-
3Q ...
30.-
30.-- .
30.-