You are on page 1of 39

I.

1 XÂY DNG H THNG MÁY CHO HÓA
I.1.1 Cài dát câu hình Redhat Enterprise Virtualization Hypervisor

Màn hình Boot cài dàt Hình 1.
w
w
w
.
v
n
C
l
o
u
d
.
v
n

b
y

L
a
m
T
h
a
n
h
C
h
u

Lua chon cài dàt Hình 2.

w
w
w
.
v
n
C
l
o
u
d
.
v
n

b
y

L
a
m
T
h
a
n
h
C
h
u


Lua chon nhân cài dàt Hình 3.
w
w
w
.
v
n
C
l
o
u
d
.
v
n

b
y

L
a
m
T
h
a
n
h
C
h
u

Lua chon o dia cài dàt Hình 4.

Ðàt password root Hình 5.
w
w
w
.
v
n
C
l
o
u
d
.
v
n

b
y

L
a
m
T
h
a
n
h
C
h
u

Tiên hành quá trình cài dàt RHEV Hypervisor Hình 6.

Quá trình cài dàt RHEV-H hoàn tat Hình 7.
w
w
w
.
v
n
C
l
o
u
d
.
v
n

b
y

L
a
m
T
h
a
n
h
C
h
u

Giao diên quan lý cua RHEV-H Hình 8.

Cau hình hostname và DNS Hình 9.
w
w
w
.
v
n
C
l
o
u
d
.
v
n

b
y

L
a
m
T
h
a
n
h
C
h
u

Cau hình IP Address Hình 10.

Cho phép truy cap tù xa bàng giao thuc SSH Hình 11.
w
w
w
.
v
n
C
l
o
u
d
.
v
n

b
y

L
a
m
T
h
a
n
h
C
h
u

Cau hinh máy chu RHEV-M quan lý host này Hình 12.

Ðàng ký thông tin host voi Redhat Network Hình 13.
w
w
w
.
v
n
C
l
o
u
d
.
v
n

b
y

L
a
m
T
h
a
n
h
C
h
u
I.1.2 Cài dát câu hình Redhat Enterprise Virtualization Management
I.1.2.1 Cài dát OS máy chu Redhat Enterprise Linux

Boot tù dia DVD cài dàt Redhat Enterprise Linux Hình 14.

Ðàt tên cho máy Redhat Hình 15.
w
w
w
.
v
n
C
l
o
u
d
.
v
n

b
y

L
a
m
T
h
a
n
h
C
h
u

Chon múi gio Hình 16.

Ðàt password cho root Hình 17.
w
w
w
.
v
n
C
l
o
u
d
.
v
n

b
y

L
a
m
T
h
a
n
h
C
h
u

Chon các gói can cài dàt Hình 18.

Bàt dau cài dàt Hình 19.
w
w
w
.
v
n
C
l
o
u
d
.
v
n

b
y

L
a
m
T
h
a
n
h
C
h
u

Hoàn tat cài dàt. Hình 20.
w
w
w
.
v
n
C
l
o
u
d
.
v
n

b
y

L
a
m
T
h
a
n
h
C
h
u
I.1.2.2 Cài dát Redhat Enterprise Virtualization Management

Cau hình IP Address Hình 21.

Cau hình file resolv.conf Hình 22.
w
w
w
.
v
n
C
l
o
u
d
.
v
n

b
y

L
a
m
T
h
a
n
h
C
h
u

Chinh sua file host Hình 23.

Chinh sua file network Hình 24.
w
w
w
.
v
n
C
l
o
u
d
.
v
n

b
y

L
a
m
T
h
a
n
h
C
h
u

Ðàng ký máy RHEV-M voi Red Hat Network Hình 25.

Thông tin profile cua Hardware se duoc luu trù lai Hình 26.
w
w
w
.
v
n
C
l
o
u
d
.
v
n

b
y

L
a
m
T
h
a
n
h
C
h
u

Quá trình dàng ký thành công Hình 27.

Install Bind Hình 28.
w
w
w
.
v
n
C
l
o
u
d
.
v
n

b
y

L
a
m
T
h
a
n
h
C
h
u

Cau hình Named Hình 29.

Update hê diêu hành Redhat Linux Hình 30.
w
w
w
.
v
n
C
l
o
u
d
.
v
n

b
y

L
a
m
T
h
a
n
h
C
h
u

Kiêm tra phân giai DNS Hình 31.

Thêm các channel can thiêt cho viêc cài dàt RHEV-M Hình 32.
w
w
w
.
v
n
C
l
o
u
d
.
v
n

b
y

L
a
m
T
h
a
n
h
C
h
u

Các channel can thêm Hình 33.

Cài dàt dich vu RHEV-M Hình 34.
w
w
w
.
v
n
C
l
o
u
d
.
v
n

b
y

L
a
m
T
h
a
n
h
C
h
u

Cau hình dich vu RHEV-M Hình 35.

Quá trình cau hình thuc thi Hình 36.
w
w
w
.
v
n
C
l
o
u
d
.
v
n

b
y

L
a
m
T
h
a
n
h
C
h
u

RHEV-M Cau hình cài dàt thành công Hình 37.
I.1.2.3 Câu hình RHEV-M

Kiêm tra kêt noi toi Administrator Portal Hình 38.
w
w
w
.
v
n
C
l
o
u
d
.
v
n

b
y

L
a
m
T
h
a
n
h
C
h
u

Màn hình dàng nhap Administrator Portal Hình 39.

Giao diên quan lý Adminsitrator Portal Hình 40.
w
w
w
.
v
n
C
l
o
u
d
.
v
n

b
y

L
a
m
T
h
a
n
h
C
h
u

Thêm host vào RHEV-M Hình 41.

Cau hình Storage Domain Hình 42.
w
w
w
.
v
n
C
l
o
u
d
.
v
n

b
y

L
a
m
T
h
a
n
h
C
h
u

Attach ISO Library Hình 43.

Upload ISO files Hình 44.
w
w
w
.
v
n
C
l
o
u
d
.
v
n

b
y

L
a
m
T
h
a
n
h
C
h
u

Upload thành công Hình 45.

Add Active Directory Domain Hình 46.
w
w
w
.
v
n
C
l
o
u
d
.
v
n

b
y

L
a
m
T
h
a
n
h
C
h
u

I.1.2.4 Câu hình High Availability cho Hê thông

Bat tính nàng Power saving Hình 47.
w
w
w
.
v
n
C
l
o
u
d
.
v
n

b
y

L
a
m
T
h
a
n
h
C
h
u

Cau hình Power Management Hình 48.

Cau hình High Availability cho máy ao Hình 49.
w
w
w
.
v
n
C
l
o
u
d
.
v
n

b
y

L
a
m
T
h
a
n
h
C
h
u
I.1.3 Cài dát câu hình Pools.
I.1.3.1 Cài dát máy ao VMs

Thêm mot máy ao moi Hình 50.

Cau hình card mang Hình 51.
w
w
w
.
v
n
C
l
o
u
d
.
v
n

b
y

L
a
m
T
h
a
n
h
C
h
u

Cau hình Virtual Disk Hình 52.

Máy ao tao thành công Hình 53.
w
w
w
.
v
n
C
l
o
u
d
.
v
n

b
y

L
a
m
T
h
a
n
h
C
h
u

Tiên hành cài dàt nhu máy vat lý bình thuong Hình 54.

Cài dàt máy ao CentOS hoàn chinh Hình 55.
w
w
w
.
v
n
C
l
o
u
d
.
v
n

b
y

L
a
m
T
h
a
n
h
C
h
u

Tuong tu voi các máy ao khác Hình 56.

w
w
w
.
v
n
C
l
o
u
d
.
v
n

b
y

L
a
m
T
h
a
n
h
C
h
u
I.1.3.2 Câu hình Virtual Machine Template.

Tao Template tù máy ao có sàn Hình 57.


Cau hình thông so máy ao Template Linux Hình 58.

# touch /.unconfigured
# rm -rf /etc/ssh/ssh_host_*
# ifdown eth0
# ifup eth0
# vi /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules
SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", DRIVERS=="?*",
ATTR{address}=="00:AB:CD:12:34:56", ATTR{type}=="1",
KERNEL=="eth*", NAME="eth0"
w
w
w
.
v
n
C
l
o
u
d
.
v
n

b
y

L
a
m
T
h
a
n
h
C
h
u
I.1.3.3 Câu hình VMs Pools .

Chon phan Pools, click new dê tao Pools moi Hình 59.

Ðàt tên cho Pools Hình 60.

w
w
w
.
v
n
C
l
o
u
d
.
v
n

b
y

L
a
m
T
h
a
n
h
C
h
u

Phan quyên cho Pools Hình 61.

Sau khi tao Pools xong ra phân máy ao chúng ta có thê thây nhung máy ao dã duoc thêm vào, o
dây là Ketoan-1 và Ketoan-2
w
w
w
.
v
n
C
l
o
u
d
.
v
n

b
y

L
a
m
T
h
a
n
h
C
h
u

Lua chon máy ao can phân quyên, vào the Permission nhan Add Hình 62.

Nhan Go dê tìm kiêm user can Add Hình 63.
w
w
w
.
v
n
C
l
o
u
d
.
v
n

b
y

L
a
m
T
h
a
n
h
C
h
u

Hoàn thành phân quyên Hình 64.
Nhu vây chi nhung User nào có quyên trong tab này moi duoc truy vân vào máy ao su dung
User Portal
w
w
w
.
v
n
C
l
o
u
d
.
v
n

b
y

L
a
m
T
h
a
n
h
C
h
u
I.1.4 Kiêm tra hoat dông.
I.1.4.1 Live Migration

Tiên hành di trú máy ao dang chay sang mot host khác Hình 65.

Quá trình di trú diên ra không làm mat gói tin Hình 66.

w
w
w
.
v
n
C
l
o
u
d
.
v
n

b
y

L
a
m
T
h
a
n
h
C
h
u
I.1.4.2 User Portal.

Ðàng nhap trang User Portal Hình 67.


w
w
w
.
v
n
C
l
o
u
d
.
v
n

b
y

L
a
m
T
h
a
n
h
C
h
u

Chon Pools duoc cap quyên và start máy ao cua mình Hình 68.

Máy ao khoi dong thành công, có thê tiên hành su dung Hình 69.

w
w
w
.
v
n
C
l
o
u
d
.
v
n

b
y

L
a
m
T
h
a
n
h
C
h
u