Anul 179 (XXIII) — Nr.

51 bis

PARTEA I

LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE

Joi, 20 ianuarie 2011

SUMAR

Pagina Anexele nr. 1 și 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.405/2010 privind aprobarea utilizării unor condiții contractuale ale Federației Internaționale a Inginerilor Consultanți în Domeniul Construcțiilor (FIDIC) pentru obiective de investiții din domeniul infrastructurii de transport de interes național, finanțate din fonduri publice ............

3–113

2

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 51 bis/20.I.2011

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE privind aprobarea utilizării unor condiții contractuale ale Federației Internaționale a Inginerilor Consultanți în Domeniul Construcțiilor (FIDIC) pentru obiective de investiții din domeniul infrastructurii de transport de interes național, finanțate din fonduri publice*)
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Art. 1. — Se aprobă utilizarea Condițiilor de contract pentru echipamente și construcții, inclusiv proiectare, prevăzute în anexa nr. 1, și a Condițiilor de contract pentru construcții clădiri și lucrări inginerești proiectate de către beneficiar, prevăzute în anexa nr. 2, ale Federației Internaționale a Inginerilor Consultanți în Domeniul Construcțiilor (FIDIC), pentru obiective de investiții din domeniul infrastructurii de transport de interes național, finanțate din fonduri publice. Art. 2. — Toate unitățile aflate în subordinea sau sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii au obligația de a folosi condițiile contractuale prevăzute la art. 1 la încheierea contractelor de lucrări pentru obiective de investiții din domeniul infrastructurii de transport de interes național, finanțate din fonduri publice, atunci când valoarea estimată a contractului depășește pragul valoric prevăzut de art. 124 lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare. Art. 3. — Condițiile contractuale speciale, de modificare/completare a condițiilor de contract prevăzute la art. 1, se vor aproba prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii. Art. 4. — Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC Contrasemnează: Ministrul transporturilor și infrastructurii, Anca Daniela Boagiu p. Președintele Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice, Corneliu Burada Ministrul finanțelor publice, Gheorghe Ialomițianu

București, 28 decembrie 2010. Nr. 1.405.

*) Hotărârea Guvernului nr. 1.405/2010 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 51 din 20 ianuarie 2011 și este reprodusă și în acest număr bis.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 51 bis/20.I.2011

3

Anexa nr. 1

Condi ii de Contract pentru Echipamente i Construc ii inclusiv Proiectare PENTRU ECHIPAMENTE ELECTRICE I MECANICE, I PENTRU CL DIRI I LUCR RI INGINERE TI PROIECTATE DE C TRE ANTREPRENOR Condi ii Generale 1. Prevederi Generale 1.1. Defini ii În Condi iile de Contract ("aceste Condi ii"), care includ Condi iile Speciale i aceste Condi ii Generale, urm toarele cuvinte i expresii vor avea semnifica iile de mai jos. Cuvintele care indic persoane sau p r i includ societ i sau alte entit i legale, cu excep ia cazurilor în care contextul cere altfel. 1.1.1. Contractul 1.1.1.1. "Contract" înseamn Acordul Contractual, Scrisoarea de Acceptare, Scrisoarea de Ofert , Condi iile de Contract, Cerin ele Beneficiarului, Listele, Propunerea Antreprenorului i alte documente (dac exist ) care sunt incluse în Acordul Contractual sau în Scrisoarea de Acceptare. 1.1.1.2. "Acord Contractual" înseamn acordul contractual (dac exist ) la care se face referire în Sub-Clauza 1.6 [Acordul Contractual] 1.1.1.3. "Scrisoare de Acceptare" înseamn scrisoarea de acceptare oficial a Scrisorii de Ofert , semnat de c tre Beneficiar, inclusiv orice memorandum anexat care cuprinde acordurile între P r i, semnate de acestea. Dac nu exist o astfel de scrisoare de acceptare, expresia "Scrisoare de Acceptare" înseamn Acordul Contractual, iar data de emitere sau primire a Scrisorii de Acceptare înseamn data semn rii Acordului Contractual. 1.1.1.4. "Scrisoare de Ofert " înseamn documentul intitulat scrisoare de ofert , care a fost completat de c tre Antreprenor i include oferta pentru Lucr ri, semnat i adresat Beneficiarului. 1.1.1.5. "Cerin ele Beneficiarului" înseamn documentul intitulat cerin ele Beneficiarului, a a cum este inclus în Contract i orice alte modific ri sau ad ugiri la acest document conform prevederilor Contractului. Acest document specific destina ia i scopul Lucr rilor i/sau ale proiectului i/sau a altor criterii tehnice ale acestora 1.1.1.6. "Liste" înseamn documentul(ele) intitulat(e) liste, completate de c tre Antreprenor i transmise împreun cu Scrisoarea de Ofert , a a cum sunt incluse în Contract. Asemenea documente pot include date, tabele i liste cu grafice de pl i i/sau pre uri. 1.1.1.7. "Propunerea Antreprenorului" înseamn documentul intitulat propunere, transmis de c tre Antreprenor împreun cu Scrisoarea de Ofert , a a cum este inclus în Contract. Acest document poate include i proiectul preliminar al Antreprenorului. 1.1.1.8. "Ofert " înseamn Scrisoarea de Ofert i toate documentele incluse în Contract, pe care Antreprenorul le-a depus împreun cu Scrisoarea de Ofert .

4

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 51 bis/20.I.2011

1.1.1.9. "Anex la Ofert " înseamn formularele completate, intitulate Anexa la Ofert , care sunt anexate la Scrisoarea de Ofert i fac parte din aceasta. 1.1.1.10. "Lista de garan ii" i "Graficul de Pl i" înseamn documentele numite astfel (dac exist ) care sunt cuprinse în Liste. 1.1.2. P r i i Persoane 1.1.2.1. "Parte" înseamn Beneficiarul sau Antreprenorul, dup cum cere contextul. 1.1.2.2. "Beneficiar" înseamn persoana numit beneficiar în Anexa la Ofert i succesorii legali ai acestei persoane. 1.1.2.3. "Antreprenor" înseamn persoana(ele) numit (e) antreprenor în Scrisoarea de Ofert acceptat de c tre Beneficiar i succesorii legali ai acestei(or) persoane. 1.1.2.4. "Inginer" înseamn persoana desemnat de c tre Beneficiar s ac ioneze ca Inginer în scopurile Contractului i care este nominalizat în Anexa la Ofert , sau alt persoan desemnat din când în când de c tre Beneficiar i notificat Antreprenorului, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 3.4 [Înlocuirea Inginerului]. 1.1.2.5. "Reprezentantul Antreprenorului" înseamn persoana numit de c tre Antreprenor în Contract sau desemnat din când în când de c tre Antreprenor potrivit prevederilor Sub-Clauzei 4.3 [Reprezentantul Antreprenorului], care ac ioneaz în numele Antreprenorului. 1.1.2.6. "Personalul Beneficiarului" înseamn Inginerul, asisten ii la care se face referire în Sub-Clauza 3.2 [Delegarea de c tre Inginer] i tot restul personalului, for a de munc i al i angaja i ai Inginerului sau ai Beneficiarului i oricare alt personal notificat Antreprenorului, de c tre Beneficiar sau Inginer, ca Personal al Beneficiarului. 1.1.2.7. "Personalul Antreprenorului" înseamn Reprezentantul Antreprenorului i întregul personal pe care Antreprenorul îl folose te pe antier, care poate include personalul, for a de munc , al i angaja i ai Antreprenorului, ai tuturor Subantreprenorilor i orice alt personal care asist Antreprenorul la execu ia Lucr rilor. 1.1.2.8. "Subantreprenor" înseamn orice persoan numit în Contract Subantreprenor, sau orice persoan desemnat ca Subantreprenor pentru o parte de Lucr ri i succesorii legali ai acestor persoane. 1.1.2.9. "CAD" înseamn o persoan sau trei persoane numite astfel în Contract, sau alt persoan (e) desemnat (e) potrivit prevederilor Sub-Clauzei 20.2 [Numirea Comisiei de Adjudecare a Disputelor] sau Sub-Clauzei 20.3 [E ecul Numirii Comisiei de Adjudecare a Disputelor]. 1.1.2.10. "FIDIC" înseamn Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils, federa ia interna ional a inginerilor consultan i. 1.1.3. Date, Teste, Perioade i Terminare 1.1.3.1. "Dat de Baz " înseamn data anterioar cu 28 de zile fa de ultima dat de depunere a Ofertei. 1.1.3.2. "Dat de Începere a Lucr rilor" înseamn data notificat , potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.1 [Începerea Lucr rilor]. 1.1.3.3. "Durat de Execu ie" înseamn timpul necesar finaliz rii Lucr rilor sau a unui Sector de Lucr ri (dup caz) potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.2 [Durata de Execu ie], dup cum este declarat în Anexa la Ofert (cu orice prelungire potrivit prevederilor SubClauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Execu ie], calculat din momentul Datei de Începere. 1.1.3.4. "Teste la Terminare" înseamn testele care sunt specificate în Contract sau sunt convenite de ambele P r i, sau dispuse ca Modific ri i care sunt efectuate potrivit

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 51 bis/20.I.2011

5

prevederilor Clauzei 9 [Testele la Terminare] înainte ca Lucr rile sau un Sector de Lucr ri (dup caz) s fie recep ionate de c tre Beneficiar 1.1.3.5. "Proces Verbal de Recep ie la Terminarea Lucr rilor" înseamn un certificat emis potrivit prevederilor Clauzei 10 [Recep ia Lucr rilor de c tre Beneficiar]. 1.1.3.6. "Teste dup Terminare" înseamn testele care sunt specificate în Contract (dac exist ) i care sunt efectuate în conformitate cu prevederile Clauzei 12 [Teste dup Terminare] dup ce Lucr rile sau un Sector de Lucr ri (dup caz) sunt recep ionate de c tre Beneficiar. 1.1.3.7. "Perioad de Notificare a Defec iunilor" înseamn perioada de notificare a defec iunilor ap rute la Lucr ri sau Sectoare de Lucr ri (dup caz) potrivit prevederilor Sub-Clauzei 11.1 [Terminarea Lucr rilor Neexecutate i Remedierea Defec iunilor], a a cum se men ioneaz în Anexa la Ofert (cu toate prelungirile potrivit prevederilor SubClauzei 11.3 [Prelungirea Perioadei de Notificare a Defec iunilor]), calculat de la data la care Lucr rile sau Sectoarele de Lucr ri sunt terminate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 10.1 [Recep ia Lucr rilor i a Sectoarelor de Lucr ri]. 1.1.3.8. "Proces Verbal de Recep ie Final " înseamn certificatul emis potrivit prevederilor Sub-Clauzei 11.9 [Procesul Verbal de Recep ie Final ]. 1.1.3.9. "Zi" înseamn o zi calendaristic i "An" înseamn 365 de zile. 1.1.4. Moned i Pl i 1.1.4.1. "Valoare de Contract Acceptat " înseamn valoarea acceptat în Scrisoarea de Acceptare pentru execu ia i terminarea Lucr rilor i remedierea tuturor defec iunilor. 1.1.4.2. "Pre ul Contractului" înseamn pre ul definit în Sub-Clauza 14.1 [Pre ul Contractului] i include actualiz rile efectuate în conformitate cu prevederile Contractului. 1.1.4.3. "Cost" înseamn toate cheltuielile f cute (sau care urmeaz s fie f cute) în mod rezonabil de c tre Antreprenor, indiferent dac sunt f cute pe sau în afara antierului, inclusiv cheltuielile indirecte sau costuri similare, exclusiv profitul. 1.1.4.4. "Certificat Final de Plat " înseamn certificatul de plat emis potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.13 [Emiterea Certificatului Final de Plat ]. 1.1.4.5. "Situa ie Final de Lucr ri" înseamn situa ia de lucr ri definit potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.11 [Prezentarea Situa iilor Finale de Lucr ri]. 1.1.4.6. "Moned str in " înseamn o moned în care se pl te te par ial (sau integral) Pre ul Contractului, dar nu Moneda Local . 1.1.4.7. "Certificat Interimar de Plat " înseamn certificatul de plat emis potrivit prevederilor Clauzei 14 [Pre ul Contractului i Pl ile], altul decât Certificatul Final de Plat . 1.1.4.8. "Moned Local " înseamn moneda rii. 1.1.4.9. "Certificat de Plat " înseamn un certificat de plat emis potrivit prevederilor Clauzei 14 [Pre ul Contractului i Pl ile]. 1.1.4.10. "Sum Provizionat " înseamn suma (dac exist ) care este specificat în Contract ca provizion pentru execu ia unei p r i a Lucr rilor sau pentru furnizarea de Echipamente, Materiale sau Servicii, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 13.5 [Sume Provizionate]. 1.1.4.11. "Sume Re inute" înseamn sumele cumulate pe care Beneficiarul le re ine potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.3 [Prezentarea Situa iilor Interimare de Lucr ri] i le pl te te potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.9 [Plata Sumelor Re inute].

6

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 51 bis/20.I.2011

1.1.4.12. "Situa ie de Lucr ri" înseamn situa ia de lucr ri transmis de c tre Antreprenor ca parte a solicit rii potrivit prevederilor Clauzei 14 [Pre ul Contractului i Pl ile], pentru emiterea certificatului de plat . 1.1.5. Lucr ri i Bunuri 1.1.5.1. "Utilajele Antreprenorului" înseamn toate aparatele, ma inile, vehiculele i altele asemenea necesare pentru execu ia i terminarea Lucr rilor i remedierea oric ror defec iuni. Sunt excluse Lucr rile Provizorii, Utilajele asigurate de c tre Beneficiar (dac exist ), Echipamentele, Materialele i altele asemenea, care vor face sau fac parte din Lucr rile Permanente. 1.1.5.2. "Bunuri" înseamn Utilajele Antreprenorului, Materialele, Echipamentele i Lucr rile Provizorii, sau oricare din acestea, dup caz. 1.1.5.3. "Materiale" înseamn produse de orice tip (altele decât Echipamentele) care vor face sau fac parte din Lucr rile Permanente, inclusiv numai livrarea de materiale (dac exist ) furnizate de c tre Antreprenor, potrivit prevederilor Contractului. 1.1.5.4. "Lucr ri Permanente" înseamn lucr rile permanente necesar a fi executate de c tre Antreprenor potrivit prevederilor Contractului. 1.1.5.5. "Echipamente" înseamn aparatele, ma inile, instala iile i vehiculele care vor face sau fac parte din Lucr rile Permanente. 1.1.5.6. "Sector" înseamn o parte din Lucr ri specificat în Anexa la Ofert ca Sector (dac exist ). 1.1.5.7. "Lucr ri Provizorii" înseamn toate lucr rile provizorii de orice tip (altele decât Utilajele Antreprenorului), necesare pe antier pentru execu ia i terminarea Lucr rilor Permanente i remedierea oric ror defec iuni. 1.1.5.8. "Lucr ri" înseamn Lucr rile Permanente i Lucr rile Provizorii, sau oricare dintre acestea, dup caz. 1.1.6. Alte Defini ii 1.1.6.1. "Documentele Antreprenorului" înseamn calculele, programele de computer i alt software, plan e, manuale, modele i alte documente tehnice (dac exist ), furnizate de c tre Antreprenor conform prevederilor Contractului; a a cum este descris în SubClauza 5.2 [Documentele Antreprenorului]. 1.1.6.2. " ar " înseamn ara în care este amplasat antierul (sau cea mai mare parte a acestuia), unde urmeaz a fi executate Lucr rile Permanente. 1.1.6.3. "Utilaje Asigurate de c tre Beneficiar" înseamn toate aparatele, ma inile i vehiculele (dac exist ) puse la dispozi ie de c tre Beneficiar pentru a fi utilizate de c tre Antreprenor la execu ia Lucr rilor, a a cum se men ioneaz în Cerin ele Beneficiarului, dar nu includ Echipamentele care nu au fost recep ionate de c tre Beneficiar. 1.1.6.4. "For Major " este definit în Clauza 19 [For a Major ]. 1.1.6.5. "Legi" înseamn toate legile na ionale (sau ale rii), decretele, ordonan ele i alte legi, reglement ri i hot râri ale oric rei autorit i publice legal constituite. 1.1.6.6. "Garan ie de Bun Execu ie" înseamn garan ia (sau garan iile, dac exist ) asigurat potrivit prevederilor Sub-Clauzei 4.2 [Garan ia de Bun Execu ie]. 1.1.6.7. " antier" înseamn locurile în care vor fi executate Lucr rile Permanente i unde se vor livra Echipamentele i Materialele, i oricare alte locuri prev zute în Contract ca fiind parte component a antierului. 1.1.6.8. "Imprevizibil" înseamn ceea ce nu poate fi prev zut în mod rezonabil de c tre un Antreprenor cu experien , pân la data depunerii Ofertei.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 51 bis/20.I.2011

7

1.1.6.9. "Modificare" înseamn orice modificare a Cerin elor Beneficiarului sau a Lucr rilor, care se dispune sau se aprob ca i modificare, potrivit prevederilor Clauzei 13 [Modific ri i Actualiz ri]. 1.2. Interpret ri Cu excep ia situa iilor în care în Contract contextul cere altfel: (a) cuvintele care indic un gen includ toate genurile; (b) cuvintele care indic singularul includ i pluralul i cuvintele care indic pluralul includ i singularul; (c) prevederile care includ cuvintele "a conveni", "convenit" sau "acord" necesit înregistrarea în scris a acordului, i (d) "scris" sau "în scris" înseamn scris de mân , dactilografiat, tip rit sau redactat electronic care devine înregistrare permanent . Notele de pe margine sau alte titluri nu vor fi luate în considerare la interpretarea acestor Condi ii. 1.3. Comunicarea În orice situa ie în care, potrivit prevederilor acestor Condi ii este necesar emiterea de aprob ri, certificate, consim minte, stabiliri, în tiin ri i solicit ri, comunicarea se va face dup cum urmeaz : (a) în scris i livrat personal (cu confirmare de primire), trimis prin po t sau curier sau prin oricare din sistemele de transmitere electronic acceptate, dup cum se men ioneaz în Anexa la Ofert ; i (b) livrat , trimis sau transmis la adresa de contact a destinatarului, men ionat în Anexa la Ofert . În situa iile în care: (i) destinatarul transmite o în tiin are de schimbare a adresei, toat coresponden a va fi transmis în consecin ; i (ii) destinatarul nu a declarat o alt adres în momentul solicit rii unei aprob ri sau consim mânt, r spunsul poate fi transmis la adresa de la care s-a expediat solicitarea. Aprob rile, certificatele, consim mintele i stabilirile nu vor fi re inute sau întârziate nejustificat. Atunci când unei P r i i se emite un certificat, emitentul va transmite o copie i celeilalte P r i. Când se transmite o în tiin are unei P r i, de c tre cealalt Parte sau de c tre Inginer, trebuie transmis o copie i Inginerului sau celeilalte P r i, dup caz. 1.4. Legea i Limba Contractul va fi guvernat de legile rii (sau altei jurisdic ii) men ionate în Anexa la Ofert . Dac exist versiuni ale oric rei p r i din Contract, scrise în mai multe limbi, va prevala versiunea în limba de referin men ionat în Anexa la Ofert . Limba folosit pentru comunicare va fi men ionat în Anexa la Ofert . Dac în anex nu se men ioneaz o limb de comunicare, se va utiliza limba în care a fost redactat Contractul (sau cea mai mare parte a acestuia). 1.5. Prioritatea Documentelor

8

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 51 bis/20.I.2011

Documentele care alc tuiesc Contractul trebuie considerate ca documente care se expliciteaz reciproc. În scopul interpret rii, prioritatea documentelor va fi aplicat în conformitate cu ordinea de mai jos: (a) Acordul Contractual (dac exist ) (b) Scrisoarea de Acceptare (c) Scrisoarea de Ofert (d) Condi iile Speciale (e) Aceste Condi ii Generale (f) Cerin ele Beneficiarului (g) Listele, i (h) Propunerea Antreprenorului i orice alte documente care fac parte din Contract. În caz de ambiguitate sau discrepan e ale documentelor, Inginerul va emite clarific rile sau instruc iunile necesare. 1.6. Acordul Contractual Dac nu s-a convenit altfel, P r ile vor încheia un Acord Contractual în termen de 28 de zile dup primirea Scrisorii de Acceptare de c tre Antreprenor. Acordul Contractual va avea con inutul din formularul anex la Condi iile Speciale. Costurile aferente taxelor de timbru sau altor taxe similare (dac exist ) impuse de lege în leg tur cu încheierea Acordului Contractual vor fi suportate de c tre Beneficiar. 1.7. Cesionarea Nici o Parte nu va cesiona o parte sau întregul Contract, beneficiu sau orice alt drept în cadrul sau asupra Contractului. Prin excep ie, fiecare Parte: (a) poate cesiona întregul Contract sau orice parte a acestuia cu acordul prealabil al celeilalte P r i i numai la latitudinea exclusiv a acelei P r i, i (b) poate cesiona, sub form de garan ie în favoarea unei b nci sau unei alte institu ii financiare, dreptul s u la orice sume de încasat sau care vor deveni încasabile în derularea Contractului. 1.8. P strarea i Furnizarea Documentelor Fiecare din Documentele Antreprenorului se va afla în custodia i grija Antreprenorului pân la data prelu rii acestora de c tre Beneficiar. Dac nu este altfel prev zut în Contract, Antreprenorul va furniza Inginerului ase copii ale fiec rui Document al Antreprenorului. Antreprenorul va p stra, pe antier, o copie a Contractului, publica iile men ionate în Cerin ele Beneficiarului, Documentele Antreprenorului, Modific rile i alte comunic ri emise potrivit prevederilor Contractului. Personalul Beneficiarului va avea dreptul de acces la toate aceste documente în orice moment rezonabil. Dac una dintre P r i descoper o eroare sau o deficien de natur tehnic într-un document care a fost elaborat pentru a fi folosit la execu ia Lucr rilor, Partea va notifica cu promptitudine cealalt Parte cu privire la acea eroare sau deficien . 1.9. Erori ale Cerin elor Beneficiarului Dac Antreprenorul înregistreaz întârzieri i/sau se produc costuri ca urmare a unei erori în Cerin ele Beneficiarului, iar un antreprenor cu experien nu a descoperit eroarea

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 51 bis/20.I.2011

9

atunci când a studiat Cerin ele Beneficiarului potrivit prevederilor Sub-Clauzei 5.1 [Obliga ii Generale de Proiectare], Antreprenorul va în tiin a Inginerul i, cu condi ia respect rii prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendic rile Antreprenorului], va avea dreptul la: (a) o prelungire a duratei de execu ie pentru orice întârziere de acest fel potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Execu ie], dac terminarea lucr rilor este sau va fi întârziat , i (b) plata costurilor suplimentare la care se adaug un profit rezonabil, care vor fi incluse în Pre ul Contractului. Dup primirea acestei în tiin ri, Inginerul va ac iona în conformitate cu prevederile SubClauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Solu ionare] pentru a conveni sau stabili (i) dac i (în acest caz) în ce m sur eroarea ar fi putut fi identificat i (ii) problemele descrise în subparagrafele (a) i (b) de mai sus în leg tur cu aceasta. 1.10. Utilizarea Documentelor Antreprenorului de c tre Beneficiar În rela ia dintre P r i, Antreprenorul î i va p stra dreptul de autor i alte drepturi de proprietate intelectual asupra Documentelor Antreprenorului i alte documente de proiectare elaborate de c tre Antreprenor (sau în numele acestuia). Se consider c Antreprenorul (prin semnarea Contractului) acord Beneficiarului licen permanent , transferabil , neexclusiv i scutit de tax de redeven , pentru a copia, folosi i transmite Documentele Antreprenorului, inclusiv efectuarea i folosirea modific rilor acestora. Aceast licen : (a) se va aplica pe întreaga durat de via programat sau efectiv (cea mai lung din cele dou ) a p r ilor relevante ale Lucr rii; (b) va da dreptul oric rei persoane care se afl în posesia licit a sectoarelor relevante de Lucr ri s multiplice, s foloseasc i s transmit Documentele Antreprenorului în scopul finaliz rii, oper rii, între inerii, modific rii, ajust rii, repar rii i demol rii Lucr rilor, i (c) în cazul în care Documentele Antreprenorului se g sesc în forma unor programe de computer sau alt tip de software, va permite folosirea acestora pe orice computer de pe antier i alte locuri prev zute în Contract, inclusiv pe computerele furnizate i înlocuite de c tre Antreprenor. Documentele Antreprenorului i alte documente de proiectare întocmite de Antreprenor (sau în numele acestuia) nu vor fi, f r acceptul Antreprenorului, copiate sau transmise de c tre Beneficiar (sau în numele acestuia) unei ter e p r i pentru a fi utilizate în alte scopuri decât cele permise de aceast Sub-Clauz . 1.11. Utilizarea Documentelor Beneficiarului de c tre Antreprenor În rela ia dintre P r i, Beneficiarul î i va rezerva dreptul de autor i alte drepturi de proprietate intelectual asupra Cerin elor Beneficiarului i altor documente întocmite de c tre Beneficiar (sau în numele acestuia). Antreprenorul va putea, pe cheltuiala sa, s copieze, s foloseasc i s ob in dreptul de transmitere a acestor documente în scopurile Contractului. Acestea nu vor putea fi utilizate, copiate sau transmise de c tre Antreprenor unei ter e p r i, f r acceptul Beneficiarului, cu excep ia situa iilor de necesitate pentru scopurile Contractului.

10

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 51 bis/20.I.2011

1.12. Informa ii Confiden iale Antreprenorul va prezenta, la solicitarea rezonabil a Inginerului, toate informa iile confiden iale sau alte informa ii, pentru a verifica dac Antreprenorul respect prevederile Contractului. 1.13. Respectarea Legilor La executarea Contractului, Antreprenorul va respecta Legile în vigoare. Cu excep ia altor prevederi ale Condi iilor Speciale: (a) Beneficiarul a ob inut (sau va ob ine) aprob rile pentru planurile de sistematizare, de zonare sau alte autoriza ii similare pentru Lucr rile Permanente i orice alte aprob ri descrise în Cerin ele Beneficiarului ca fiind deja ob inute (sau în curs de ob inere) de c tre Beneficiar; Beneficiarul va desp gubi Antreprenorul i îl va proteja împotriva consecin elor datorate e ecului ob inerii acestor aprob ri; i (b) Antreprenorul va transmite toate în tiin rile, va pl ti toate taxele, impozitele i onorariile i va ob ine toate autoriza iile, licen ele i aprob rile în conformitate cu Legile în vigoare pentru proiectarea, execu ia i terminarea Lucr rilor i remedierea oric ror defec iuni. Antreprenorul va desp gubi Beneficiarul i îl va proteja împotriva consecin elor datorate neîndeplinirii acestor obliga ii. 1.14. Obliga ii Comune i Individuale Dac Antreprenorul constituie (potrivit prevederilor Legilor în vigoare) o asociere, un consor iu sau o alt grupare de dou sau mai multe persoane: (a) aceste persoane vor fi considerate ca având obliga ii comune i individuale fa de Beneficiar pentru executarea Contractului; (b) aceste persoane vor notifica Beneficiarul cu privire la liderul lor care va avea autoritatea de Antreprenor pentru to i membrii asocierii; i (c) Antreprenorul nu î i va modifica componen a sau statutul legal f r aprobarea prealabil a Beneficiarului. 2. Beneficiarul 2.1. Dreptul de Acces pe antier Beneficiarul va acorda Antreprenorului dreptul de acces pe antier i punerea în posesie a tuturor p r ilor antierului la termenul(ele) specificat(e) în Anexa la Ofert . Aceste drepturi i posesii pot s nu fie acordate în mod exclusiv Antreprenorului. Dac , potrivit prevederilor Contractului, Beneficiarului i se va solicita s pun Antreprenorul în posesia unor funda ii, structuri, echipamente sau c i de acces, Beneficiarul va ac iona în acest sens la termenul i în condi iile prev zute în Cerin ele Beneficiarului. Beneficiarul poate retrage dreptul de acces sau de posesie pân la prezentarea Garan iei de Bun Execu ie. Dac termenul nu este specificat în Anexa la Ofert , Beneficiarul va acorda Antreprenorului dreptul de acces i punerea în posesie asupra antierului la o dat care s dea Antreprenorului posibilitatea s ac ioneze în conformitate cu programul transmis conform prevederilor Sub-Clauzei 8.3 [Programul de Execu ie]. Dac Antreprenorul înregistreaz întârzieri i/sau se produc Costuri suplimentare ca urmare a omisiunii Beneficiarului de acordare a dreptului de acces sau punere în posesie la termen, Antreprenorul va în tiin a Inginerul i, cu condi ia respect rii prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendic rile Antreprenorului], va avea dreptul la:

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 51 bis/20.I.2011

11

(a) prelungirea perioadei de execu ie pentru orice întârziere din aceast cauz , potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8 [Prelungirea Duratei de Execu ie], dac terminarea lucr rilor este sau va fi întârziat i (b) plata Costurilor suplimentare la care se adaug un profit rezonabil, care vor fi incluse în Pre ul Contractului. Dup primirea unei asemenea în tiin ri, Inginerul va ac iona potrivit prevederilor SubClauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Solu ionare] pentru a conveni sau a stabili modul de solu ionare a acestor probleme. În situa ia în care e ecul Beneficiarului a fost cauzat de o eroare sau întârziere a Antreprenorului, inclusiv erori sau întârzieri de transmitere a Documentelor Antreprenorului, Antreprenorul nu va mai avea dreptul la prelungirea perioadei de execu ie, la Costuri suplimentare sau profit. 2.2. Autoriza ii, Acorduri, Aprob ri Beneficiarul va asigura (unde este în m sur ), la cererea Antreprenorului, asisten pentru: (a) ob inerea de copii dup Legile rii, necesare derul rii Contractului i care nu sunt u or accesibile, i (b) ob inerea de c tre Antreprenor a oric ror autoriza ii, acorduri sau aprob ri necesare potrivit prevederilor Legilor rii: (i) pe care Antreprenorul trebuie s le ob in conform prevederilor Sub-Clauzei 1.13 [Respectarea Legilor], (ii) pentru livrarea Bunurilor, inclusiv taxe vamale, i (iii) pentru exportul Utilajelor Antreprenorului la eliberarea antierului. 2.3. Personalul Beneficiarului Beneficiarul va fi responsabil pentru ca Personalul Beneficiarului i al i eventuali antreprenori ai Beneficiarului pe antier: (a) s colaboreze cu Antreprenorul potrivit prevederilor Sub-Clauzei 4.6 [Colaborarea] i (b) s aplice m suri similare cu cele pe care trebuie s le aplice Antreprenorul potrivit prevederilor sub-paragrafelor (a), (b) i (c) ale Sub-Clauzei 4.8 [Proceduri de Securitate] i Sub-Clauzei 4.18 [Protec ia Mediului]. 2.4. Asigurarea Resurselor Financiare de c tre Beneficiar În termen de 28 de zile de la primirea unei solicit ri din partea Antreprenorului, Beneficiarul va prezenta dovada asigur rii resurselor financiare, necesare pentru plata Pre ului Contractului (estimat pân la momentul respectiv) în conformitate cu prevederile Clauzei 14 [Pre ul Contractului i Pl ile]. Dac Beneficiarul inten ioneaz s modifice semnificativ condi iile de finan are, acesta trebuie s în tiin eze Antreprenorul i s prezinte detaliile necesare. 2.5. Revendic rile Beneficiarului Dac Beneficiarul se consider îndrept it la o plat potrivit prevederilor unei clauze din aceste Condi ii sau în leg tur cu Contractul i/sau la o prelungire a Perioadei de Notificare a Defec iunilor, Beneficiarul sau Inginerul vor în tiin a Antreprenorul i îi vor prezenta acestuia detaliile necesare. În situa ia unor pl i efectuate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 4.19 [Electricitate, Ap i Gaz], Sub-Clauzei 4.20 [Utilajele Beneficiarului i Materiale Asigurate Gratuit] sau pentru alte servicii solicitate de Antreprenor, aceast în tiin are nu este necesar .

12

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 51 bis/20.I.2011

În tiin area va fi transmis de îndat ce Beneficiarul are cuno tin despre evenimentul sau contextul care genereaz revendicarea. În tiin area cu privire la prelungirea Perioadei de Notificare a Defec iunilor va fi transmis înainte de expirarea acestei perioade. Detaliile prezentate trebuie s specifice Clauza sau alt motiva ie a revendic rii i trebuie s includ o justificare a sumei i/sau prelungirii la care Beneficiarul se consider îndrept it potrivit prevederilor Contractului. În continuare Inginerul va ac iona, în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Solu ionare], pentru a conveni sau a stabili (i) suma (dac exist ) pe care Beneficiarul este îndrept it s o primeasc de la Antreprenor i/sau (ii) prelungirea (dac e cazul) Perioadei de Notificare a Defec iunilor în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 11.3 [Prelungirea Perioadei de Notificare a Defec iunilor]. Aceast sum poate fi dedus din Pre ul Contractului i din Certificatele de Plat . Beneficiarul va fi îndrept it s compenseze sau s opereze o deducere dintr-o suma confirmat într-un Certificat de Plat , sau s o revendice Antreprenorului numai în conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze. 3. Inginerul 3.1. Responsabilit ile i Autoritatea Inginerului Beneficiarul va numi un Inginer care va îndeplini sarcinile care îi revin potrivit prevederilor Contractului. Personalul Inginerului va include ingineri cu experien i calificare corespunz toare i alt personal de specialitate care s aib competen a de a- i îndeplini responsabilit ile. Inginerul nu va avea autoritatea de a modifica Contractul. Inginerul poate s exercite autoritatea atribuit Inginerului conform prevederilor Contractului sau cea implicat de executarea Contractului. Dac pentru anumite atribu ii Inginerul trebuie s ob in aprobarea Beneficiarului înainte de a- i exercita autoritatea, atribu iile respective vor fi cele specificate în Condi iile Speciale. Beneficiarul nu va impune alte constrângeri asupra autorit ii Inginerului, cu excep ia celor stabilite cu Antreprenorul. În orice situa ie în care Inginerul î i exercit o autoritate specific pentru care este necesar aprobarea Beneficiarului, se va considera (în interesul Contractului) c acordul Beneficiarului, a fost dat. Cu excep ia altor prevederi men ionate în aceste Condi ii: (a) se va considera c Inginerul ac ioneaz în numele Beneficiarului de fiecare dat când îndepline te sarcini sau exercit autoritatea atribuit sau implicat de Contract. (b) Inginerul nu are autoritatea de a absolvi nici o Parte de sarcinile, obliga iile sau responsabilit ile prev zute în Contract; i (c) orice aprobare, verificare, certificat, consim mânt, examinare, inspec ie, instruc ie, notificare, propunere, cerere, test sau alte ac iuni similare întreprinse de Inginer (inclusiv absen a obiec iunilor) nu vor absolvi Antreprenorul de nici o responsabilitate pe care o are potrivit prevederilor Contractului inclusiv responsabilitatea pentru erori, omisiuni, discrepan e i neconformit i. 3.2. Delegarea de c tre Inginer Inginerul poate din când în când s atribuie sarcini i s delege autoritatea asisten ilor s i i s revoce aceste atribuiri de sarcini sau deleg ri. Ace ti asisten i pot include un inginer rezident i/sau inspectori independen i numi i pentru verificarea i/sau testarea unor p r i

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 51 bis/20.I.2011

13

ale Echipamentelor sau Materialelor. Numirea, delegarea sau revocarea vor fi f cute în scris i nu vor intra în vigoare decât dup primirea copiilor documentului de c tre ambele P r i. Inginerul nu va putea face delegarea de autoritate pentru luarea deciziilor asupra oric rei probleme în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Solu ionare], f r aprobarea ambelor P r i. Asisten ii trebuie s fie persoane cu calificare corespunz toare, care au competen pentru îndeplinirea sarcinilor i exercitarea autorit ii delegate, i care vorbesc fluent limba folosit pentru comunicare stabilit de prevederile Sub-Clauzei 1.4 [Legea i Limba]. Fiecare asistent c ruia i s-au atribuit sarcini sau c ruia i-a fost delegat autoritate va fi autorizat s emit instruc iuni c tre Antreprenor numai în limita stabilit prin delegare. Orice aprobare, verificare, certificat, consim mânt, examinare, inspec ie, instruc ie, notificare, propunere, cerere, test sau alte ac iuni similare efectuate de c tre un asistent în conformitate cu delega ia de autoritate vor avea acela i efect ca i cum ar fi efectuate de c tre Inginer. Totu i: (a) omisiunea de a respinge unele lucr ri, Echipamente sau Materiale necorespunz toare, nu reprezint aprobarea acestora i nu va prejudicia dreptul Inginerului de a respinge ulterior astfel de lucr ri, Echipamente sau Materialele; (b) dac Antreprenorul pune la îndoial deciziile sau instruc iunile unui asistent, Antreprenorul poate s prezinte problema Inginerului, care va confirma, va retrage sau va modifica, cu promptitudine, deciziile sau instruc iunile asistentului. 3.3. Instruc iunile Inginerului Inginerul poate emite (oricând) c tre Antreprenor instruc iuni i plan e suplimentare sau modificate care pot fi necesare pentru execu ia Lucr rilor i remedierea oric ror defec iuni, în conformitate cu prevederile Contractului. Antreprenorul va primi instruc iuni numai de la Inginer sau de la un asistent c ruia i-a fost delegat autoritatea conform acestei Clauze. În cazul în care o instruc iune constituie o Modificare, se va aplica Clauza 13 [Modific ri i Actualiz ri]. Antreprenorul va respecta instruc iunile primite de la Inginer sau de la asisten ii delega i pentru orice problem în leg tur cu Contractul. Aceste instruc iuni vor fi date în scris. 3.4. Înlocuirea Inginerului Dac Beneficiarul dore te s înlocuiasc Inginerul, acesta va transmite Antreprenorului, cu cel pu in 42 de zile înainte de data propus pentru înlocuire, o în tiin are cuprinzând numele, adresa i experien a relevant a celui care este poten ialul înlocuitor al Inginerului. Beneficiarul nu îl va înlocui pe Inginer cu o persoan împotriva c reia Antreprenorul are obiec iuni rezonabile, în tiin eaz Beneficiarul i prezint motiva ia obiec iunilor. 3.5. Stabilirea Modului de Solu ionare Ori de câte ori aceste Condi ii stipuleaz c Inginerul va ac iona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 pentru a conveni sau a stabili modul de solu ionare a unei probleme, Inginerul se va consulta cu fiecare Parte în încercarea de a ajunge la un acord. Dac nu se ajunge la un acord, Inginerul va stabili o solu ionare impar ial în conformitate cu prevederile Contractului, luând în considerare toate circumstan ele relevante. Inginerul va în tiin a ambele P r i cu privire la fiecare acord sau stabilire a modului de solu ionare, prezentând motiva ia de sus inere. Fiecare Parte se va conforma oric rui

14

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 51 bis/20.I.2011

acord sau stabilire a modului de solu ionare pân când intervine, dac intervine, o revizuire prin aplicarea Clauzei 20 [Revendic ri, Dispute i Arbitraj]. 4. Antreprenorul 4.1. Obliga iile Generale ale Antreprenorului Antreprenorul va proiecta, executa i termina Lucr rile în conformitate cu prevederile Contractului i va remedia orice defec iuni ale Lucr rilor. Lucr rile terminate trebuie s corespund scopurilor pentru care au fost executate a a cum au fost definite în Contract. Antreprenorul va furniza Echipamentele i Documentele Antreprenorului specificate în Contract, precum i tot Personalul Antreprenorului, Bunurile, consumabilele i alte produse sau servicii, provizorii sau permanente, necesare pentru proiectarea, execu ia, terminarea lucr rilor i remedierea defec iunilor. Lucr rile vor include orice lucrare care este necesar pentru a satisface Cerin ele Beneficiarului, Propunerea Antreprenorului i Listele, sau impuse de prevederile Contractului, precum i toate lucr rile care (de i nu sunt men ionate în Contract) sunt necesare pentru asigurarea rezisten ei, stabilit ii i siguran ei în exploatare a Lucr rilor. Antreprenorul va fi responsabil de corectitudinea, stabilitatea i siguran a tuturor opera iunilor de antier i ale tuturor metodelor de execu ie ale Lucr rilor. Antreprenorul va transmite, oricând sunt cerute de c tre Inginer, detalii referitoare la m surile i metodele pe care Antreprenorul le propune spre a fi adoptate pentru executarea Lucr rilor. Nu va fi f cut nici o modificare semnificativ a acestor m suri sau metode f r ca acest lucru s fie supus în prealabil aten iei Inginerului. 4.2. Garan ia de Bun Execu ie Antreprenorul va ob ine (pe cheltuiala sa) o Garan ie de Bun Execu ie pentru realizarea corespunz toare a lucr rilor la valoarea i în moneda stipulate în Anexa la Ofert . Dac în Anexa la Ofert nu se men ioneaz suma, aceast Sub-Clauz nu se va aplica. În termen de 28 de zile dup primirea Scrisorii de Acceptare, Antreprenorul va prezenta Beneficiarului Garan ia de Bun Execu ie i va transmite o copie i Inginerului. Garan ia de Bun Execu ie va fi emis de o entitate i dintr-o ar (sau alt jurisdic ie) aprobate de c tre Beneficiar, i având con inutul formularului anexat Condi iilor Speciale sau un alt format acceptat de Beneficiar. Antreprenorul se va asigura c Garan ia de Bun Execu ie este valabil i în vigoare pân la execu ia i terminarea Lucr rilor de c tre Antreprenor i remedierea oric ror defec iuni. Dac termenii Garan iei de Bun Execu ie specific data de expirare a acesteia, iar Antreprenorul nu este îndrept it s ob in Procesul Verbal de Recep ie Final cu 28 de zile înainte de data de expirare a garan iei, Antreprenorul va prelungi valabilitatea Garan iei de Bun Execu ie pân când Lucr rile vor fi terminate i toate defec iunile remediate. Beneficiarul nu va formula nici o revendicare privind executarea Garan iei de Bun Execu ie cu excep ia revendic rii sumelor la care Beneficiarul este îndrept it potrivit prevederilor Contractului, în eventualitatea în care: (a) Antreprenorul nu reu e te s prelungeasc valabilitatea Garan iei de Bun Execu ie, a a cum este descris în paragraful anterior, situa ie în care Beneficiarul poate revendica întreaga valoare a Garan iei de Bun Execu ie;

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 51 bis/20.I.2011

15

(b) Antreprenorul nu pl te te Beneficiarului, în termen de 42 de zile, o sum datorat , convenit de c tre Antreprenor sau stabilit potrivit prevederilor Sub-Clauzei 2.5 [Revendic rile Beneficiarului] sau Clauzei 20 [Revendic ri, Dispute i Arbitraj]; (c) Antreprenorul nu reu e te s remedieze o defec iune în termen de 42 de zile de la primirea solicit rii Beneficiarului privind remedierea defec iunii, sau (d) se creeaz circumstan e care s îndrept easc Beneficiarul s rezilieze contractul potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15.2 [Rezilierea Contractului de c tre Beneficiar], indiferent dac s-a trimis sau nu în tiin are de reziliere. Beneficiarul va desp gubi Antreprenorul i nu îl va considera vinovat pentru daunele, pierderile i cheltuielile (inclusiv taxe legale i cheltuieli) care rezult dintr-o revendicare privind executarea Garan iei de Bun Execu ie, în m sura în care Beneficiarul nu era îndrept it la revendicare. Beneficiarul va returna Antreprenorului Garan ia de Bun Execu ie în termen de 21 de zile dup primirea unei copii a Procesului Verbal de Recep ie Final . 4.3. Reprezentantul Antreprenorului Antreprenorul va numi un Reprezentant al Antreprenorului i îi va atribui acestuia toat autoritatea necesar pentru a ac iona în numele Antreprenorului potrivit prevederilor Contractului. Cu excep ia cazurilor în care Reprezentantul Antreprenorului este numit prin Contract, Antreprenorul va prezenta Inginerului pentru ob inerea consim mântului, înainte de Data de Începere, numele i referin ele privind persoana pe care Antreprenorul o propune pentru a fi numit Reprezentant al Antreprenorului. Dac nu este dat consim mântul sau este revocat ulterior, sau dac persoana numit nu reu e te s ac ioneze ca Reprezentant al Antreprenorului, Antreprenorul va transmite numele i referin ele altei persoane corespunz toare ocup rii acestei func ii. Antreprenorul nu va revoca numirea Reprezentantului Antreprenorului i nu va numi un înlocuitor f r consim mântul prealabil al Inginerului. Timpul Reprezentantului Antreprenorului va fi alocat în totalitate coordon rii execut rii Contractului. Dac Reprezentantul Antreprenorului este temporar absent de pe antier pe parcursul execu iei Lucr rilor, se va numi o persoan corespunz toare care s îl înlocuiasc , cu consim mântul prealabil al Inginerului, Inginerul fiind notificat în consecin . Reprezentantul Antreprenorului va primi în numele acestuia instruc iunile emise da c tre Inginer potrivit prevederilor Sub-Clauzei 3.3 [Instruc iunile Inginerului]. Reprezentantul Antreprenorului va putea s delege autoritatea, func ii sau împuterniciri oric rei persoane competente i va putea oricând, s revoce aceast delegare. Delegarea sau revocarea nu vor intra în vigoare pân când Inginerul nu va primi o în tiin are prealabil semnat de c tre Reprezentantul Antreprenorului în care s fie numit persoana i care s specifice împuternicirile, func iile i autoritatea care au fost delegate sau revocate. Reprezentantul Antreprenorului i toate persoanele numite vor vorbi fluent limba de comunicare definit în Sub-Clauza 1.4 [Legea i Limba]. 4.4. Subantreprenorii Antreprenorul nu va subcontracta în totalitate Lucr rile.

16

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 51 bis/20.I.2011

Antreprenorul va fi responsabil pentru ac iunile sau erorile Subantreprenorilor, ale agen ilor sau angaja ilor s i, ca i cum acestea ar fi ac iunile sau erorile Antreprenorului. Cu excep ia altor prevederi ale Condi iilor Speciale: (a) Antreprenorului nu i se va cere s ob in aprobarea pentru furnizorii de Materiale sau pentru subcontractare când Subantreprenorul este numit în Contract; (b) pentru numirea Subantreprenorilor propu i dup semnarea Contractului va fi ob inut consim mântul prealabil al Inginerului; (c) Antreprenorul va transmite Inginerului în tiin ri cu cel pu in de 28 de zile înainte de termenele la care Subantreprenorul inten ioneaz s înceap lucr rile, precum i datele efective de începere a lucr rilor pe antier; 4.5. Subantreprenorii Nominaliza i În aceast Sub-Clauz , "Subantreprenor nominalizat" înseamn un Subantreprenor pe care Inginerul, conform prevederilor Clauzei 13 [Modific ri i Actualiz ri], îl desemneaz s fie angajat ca Subantreprenor, conform unei instruc iuni transmise Antreprenorului. Antreprenorul nu va avea obliga ia s angajeze un Subantreprenor nominalizat împotriva c ruia Antreprenorul a ridicat obiec ii justificate i în tiin eaz Inginerul cât de repede posibil, prezentând motiva ia corespunz toare. 4.6. Colaborarea Antreprenorul va crea, în conformitate cu prevederile Contractului sau cu instruc iunile Inginerului, condi ii corespunz toare desf ur rii activit ii pentru: (a) Personalul Beneficiarului (b) al i antreprenori angaja i de Beneficiar, i (c) personalul autorit ilor publice legal constituite, care pot fi angaja i pentru execu ia, pe sau în zona antierului, unor lucr ri care nu sunt cuprinse în Contract. Orice astfel de instruc iune va constitui o Modificare, dac i în m sura în care produce Antreprenorului Costuri Imprevizibile. Serviciile pentru acest personal i al i antreprenori pot include folosirea Utilajelor Antreprenorului, a Lucr rilor Provizorii sau a acceselor amenajate pentru care este responsabil Antreprenorul. Antreprenorul va fi responsabil pentru propriile activit i de execu ie pe antier i va coordona propriile sale activit i cu cele ale altor antreprenori în condi iile (dac exist ) specificate în Cerin ele Beneficiarului. Dac , potrivit prevederilor Contractului, Beneficiarului i se solicit s acorde Antreprenorului dreptul de utilizare a unor funda ii, structuri, echipamente sau c i de acces în conformitate cu Documentele Antreprenorului, Antreprenorul va transmite Inginerului documentele necesare, la termenele i în condi iile prev zute în Cerin ele Beneficiarului. 4.7. Trasarea Lucr rilor Antreprenorul va trasa Lucr rile în func ie de reperii originali, coordonatele i cotele de referin specificate în Contract sau notificate de c tre Inginer. Antreprenorul va avea responsabilitatea de a amplasa corect toate p r ile de Lucr ri i va rectifica orice eroare de amplasament, cot , dimensiune sau traseu al Lucr rilor. Beneficiarul va fi responsabil de orice eroare legat de reperii i sistemele de referin specificate sau notificate, dar Antreprenorul va depune toate eforturile rezonabile pentru a verifica corectitudinea acestora înainte de utilizare.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 51 bis/20.I.2011

17

Dac Antreprenorul înregistreaz întârzieri i/sau se produc Costuri suplimentare la execu ia lucr rilor care au fost necesare ca urmare a corect rii unor erori ale reperilor sau sistemelor de referin , iar un antreprenor cu experien nu ar fi putut identifica, în mod rezonabil, asemenea erori i evita întârzierile i/sau Costurile suplimentare, Antreprenorul va în tiin a Inginerul i, cu condi ia respect rii prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendic rile Antreprenorului], va avea dreptul la: (a) prelungirea duratei de execu ie pentru o astfel de întârziere, potrivit prevederilor SubClauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Execu ie], dac terminarea Lucr rilor este sau va fi întârziat , i (b) plata Costurilor suplimentare, la care se adaug un profit rezonabil, care vor fi incluse în Pre ul Contractului. Dup primirea în tiin rii, Inginerul va proceda în conformitate cu prevederile SubClauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Solu ionare] pentru a conveni sau stabili (i) dac i (în acest caz) pân la ce limit , în mod rezonabil, erorile nu s-ar fi putut identifica i (ii) dac drepturile men ionate în sub-paragrafele (a) i (b) de mai sus se încadreaz în aceast limit . 4.8. Proceduri de Securitate Antreprenorul are obliga ia: (a) s respecte reglement rile în vigoare legate de securitatea muncii; (b) s se preocupe de securitatea tuturor persoanelor care au dreptul de a se afla pe antier; (c) s depun toate eforturile rezonabile pentru a p stra antierul i Lucr rile degajate de obstacole inutile, pentru a evita expunerea la riscuri a persoanelor respective; (d) s asigure împrejmuirea, iluminatul, paza i supravegherea Lucr rilor pân la terminarea i recep ia acestora potrivit prevederilor Clauzei 10 [Recep ia Lucr rilor de c tre Beneficiar], i (e) s execute orice Lucr ri Provizorii (inclusiv drumuri, trotuare, parape i i garduri) care pot fi necesare, datorit execu iei Lucr rilor, pentru utilizarea de c tre public i protec ia publicului, a proprietarilor i ocupan ilor terenurilor adiacente. 4.9. Asigurarea Calit ii Antreprenorul va institui un sistem de asigurare a calit ii pentru a demonstra respectarea cerin elor Contractului. Sistemul va fi în conformitate cu detaliile prev zute în Contract. Inginerul va avea dreptul s auditeze orice aspect al sistemului calit ii. Detaliile tuturor procedurilor i documentele de conformitate vor fi transmise Inginerului în scopul inform rii acestuia, înainte de începerea fiec rei etape de proiectare sau execu ie. La emiterea unui document de natur tehnic adresat Inginerului, este necesar ca pe documentul respectiv s fie înscris acceptul prealabil al Antreprenorului. Respectarea sistemului de asigurare a calit ii nu va exonera Antreprenorul de nici una din sarcinile, obliga iile sau responsabilit ile sale potrivit prevederilor Contractului. 4.10. Informa ii despre antier Beneficiarul va pune la dispozi ia Antreprenorului, pentru informarea acestuia, înainte de Data de Baz , toate datele relevante, care se afl în posesia Beneficiarului, referitoare la structura geologic i condi iile hidrologice de pe antier, inclusiv aspectele legate de mediu. De asemenea, Beneficiarul va pune la dispozi ia Antreprenorului, toate datele care intr în posesia Beneficiarului ulterior Datei de Baz . Antreprenorul va avea responsabilitatea interpret rii acestor date.

18

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 51 bis/20.I.2011

În m sura în care este posibil ( inând cont de costuri i timp), se va considera c Antreprenorul a ob inut toate informa iile necesare referitoare la riscuri, evenimente neprev zute i alte circumstan e care pot influen a sau afecta Oferta sau Lucr rile. În aceea i m sur , se va considera c Antreprenorul a inspectat i examinat antierul, împrejurimile acestuia, datele men ionate mai sus i alte informa ii disponibile, i c a fost satisf cut, înainte de depunerea Ofertei, de toate aspectele relevante, inclusiv urm toarele (f r a se limita la acestea): (a) forma i natura antierului, inclusiv condi iile subterane; (b) condi iile hidrologice i climaterice; (c) volumul i natura activit ii i Bunurilor necesare pentru execu ia i terminarea Lucr rilor i remedierea oric ror defec iuni; (d) legisla ia, procedurile i codul muncii aferente rii; i (e) cerin ele Antreprenorului referitoare la c i de acces, cazare, facilit i, personal, energie, transport, ap i alte servicii. 4.11. Corectitudinea Valorii de Contract Acceptate Se consider c Antreprenorul: (a) este satisf cut i consider c Valoarea de Contract Acceptat este corect i suficient , i (b) a fundamentat Valoarea de Contract Acceptat cu datele, interpret rile, informa iile necesare, inspec iile, examin rile i deplina în elegere a tuturor problemelor relevante la care se face referire în Sub-Clauza 4.10 [Informa ii despre antier] i a oric ror date suplimentare relevante pentru proiectul Antreprenorului. Dac în Contract nu se specific altfel, Valoarea de Contract Acceptat va acoperi toate obliga iile Antreprenorului potrivit prevederilor Contractului (inclusiv cele care se refer la Sumele Provizionate, dac este cazul) i toate cele necesare pentru o proiectare i o execu ie corespunz toare, terminarea Lucr rilor i remedierea tuturor defec iunilor. 4.12. Condi ii Fizice Imprevizibile În aceast Sub-Clauz , "condi ii fizice" înseamn condi ii fizice naturale i artificiale, precum i alte obstacole fizice i factori poluan i, pe care Antreprenorul îi întâlne te pe antier la execu ia Lucr rilor, inclusiv condi iile subterane i hidrologice, cu excep ia condi iilor climaterice. Dac Antreprenorul întâlne te condi ii fizice nefavorabile, pe care le consider ca fiind Imprevizibile, Antreprenorul va în tiin a Inginerul cât mai curând posibil. În tiin area va descrie condi iile fizice, astfel încât s poat fi verificate de c tre Inginer, i va men iona motivele pentru care Antreprenorul le consider Imprevizibile. Antreprenorul va continua s execute Lucr rile folosind metode corespunz toare i satisf c toare potrivit condi iilor fizice existente i va respecta toate instruc iunile primite de la Inginer. Dac o instruc iune constituie o Modificare, se vor aplica prevederile Clauzei 13 [Modific ri i Actualiz ri]. Dac i în m sura în care Antreprenorul întâlne te condi ii fizice care sunt Imprevizibile, transmite în tiin area men ionat i înregistreaz întârzieri i/sau se produc Costuri suplimentare datorit acestor condi ii, Antreprenorul, cu condi ia respect rii prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendic rile Antreprenorului], va avea dreptul la: (a) o prelungire a perioadei de execu ie corespunz toare întârzierilor înregistrate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Perioadei de Execu ie], dac terminarea lucr rilor este sau va fi întârziat , i

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 51 bis/20.I.2011

19

(b) plata Costurilor suplimentare, care vor fi incluse în Pre ul Contractului. Dup primirea în tiin rii, efectuarea inspec iei i/sau investig rii condi iilor fizice, Inginerul va ac iona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Solu ionare] pentru a conveni sau stabili (i) dac i (dac da) pân la ce limit condi iile fizice au fost imprevizibile i (ii) dac drepturile men ionate în sub-paragrafele (a) i (b) de mai sus se încadreaz în aceast limit . Înainte de definitivarea Costurilor suplimentare convenite sau stabilite în sub-paragraful (ii), Inginerul poate, de asemenea, verifica dac pe sectoare similare de Lucr ri (dac exist ) au fost identificate condi ii fizice mai favorabile decât s-au putut prevedea în mod rezonabil la data la care Antreprenorul a depus Oferta. Dac i în m sura în care aceste condi ii fizice mai favorabile au fost întâlnite, Inginerul poate ac iona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Solu ionare], pentru a aproba sau stabili reducerile de Costuri datorate acestor condi ii i care pot fi deduse din Pre ul Contractului i din Certificatele de Plat . Efectul cumulat al aplic rii prevederilor subparagrafului (b) i reducerile pentru toate condi iile fizice favorabile identificate pe sectoare similare de Lucr ri nu pot avea ca efect o reducere a Pre ului Contractului. Inginerul poate evalua orice dovezi ale condi iilor fizice prev zute de c tre Antreprenor la fundamentarea Ofertei, care pot fi prezentate de c tre Antreprenor, dar nu va fi obligat s le ia în considera ie. 4.13. Dreptul de Trecere i Facilit i Antreprenorul va suporta toate costurile i taxele pentru accesele cu destina ie special i/sau temporar care îi pot fi necesare, inclusiv cele pentru accesul pe antier. De asemenea, Antreprenorul va ob ine, cu riscul i pe cheltuiala sa, orice alte facilit i suplimentare din afara antierului, care îi pot fi necesare la execu ia Lucr rilor. 4.14. Evitarea Afect rilor Antreprenorul nu va afecta inutil sau nemotivat: (a) libera circula ie a publicului, sau (b) accesul c tre drumuri i trotuare, sau folosirea i ocuparea acestora, indiferent dac acestea sunt publice sau se afl în posesia Beneficiarului sau a altor proprietari. Antreprenorul îl va desp gubi pe Beneficiar i nu îl va considera vinovat pentru daunele, pierderile i cheltuielile (inclusiv taxele i cheltuielile legale) care rezult în urma unor afect ri inutile sau nemotivate. 4.15. C ile de Acces Se consider c Antreprenorul este satisf cut de compatibilitatea i disponibilitatea c ilor de acces c tre antier. Antreprenorul va depune eforturi rezonabile pentru a preveni degradarea drumurilor sau podurilor utilizate datorit traficului propriu sau datorit Personalului Antreprenorului. Aceste eforturi vor include utilizarea corespunz toare a vehiculelor i a drumurilor. Cu excep ia altor prevederi ale acestor Condi ii: (a) Antreprenorul va fi responsabil (în rela ia dintre P r i) de lucr rile de între inere, care pot fi necesare ca urmare a folosirii de c tre acesta a drumurilor de acces; (b) Antreprenorul va executa toate marcajele i indicatoarele de-a lungul drumurilor de acces i va ob ine aprobarea autorit ilor competente pentru marcaje i indicatoare precum i pentru utilizarea acestor drumuri; (c) Beneficiarul nu va fi r spunz tor pentru revendic rile generate de utilizarea drumurilor de acces;

20

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 51 bis/20.I.2011

(d) Beneficiarul nu va garanta compatibilitatea sau disponibilitatea drumurilor de acces private, i (e) Antreprenorul va suporta toate Costurile necesare aducerii drumurilor de acces în stare de compatibilitate sau disponibilitate, pentru uzul i necesit ile Antreprenorului. 4.16. Transportul Bunurilor Cu excep ia altor prevederi ale Condi iilor Speciale: (a) Antreprenorul va transmite Inginerului o notificare, cu cel pu in 21 de zile înainte de data la care Echipamentele sau cantit i importante din alte Bunuri vor fi livrate pe antier; (b) Antreprenorul va fi responsabil pentru ambalarea, înc rcarea, transportul, primirea, desc rcarea, depozitarea i protejarea tuturor Bunurilor i a altor produse necesare execu iei Lucr rilor; i (c) Antreprenorul nu va pretinde din partea Beneficiarului desp gubirii pentru daunele, pierderile i cheltuielile (inclusiv taxele i cheltuielile legale) care rezult din transportul Bunurilor i va negocia i suporta toate cheltuielile generate de revendic rile privind transportul acestora. 4.17. Utilajele Antreprenorului Antreprenorul va r spunde de propriile Utilaje. Din momentul aducerii pe antier, Utilajele Antreprenorului vor fi considerate ca fiind în întregime destinate execut rii Lucr rilor. Antreprenorul nu va retrage de pe antier nici un Utilaj important f r consim mântul Inginerului. Nu este necesar consim mântul pentru vehiculele care transport Bunuri sau Personal al Antreprenorului în afara antierului. 4.18. Protec ia Mediului Antreprenorul va lua toate m surile necesare pentru protec ia mediului înconjur tor (atât pe antier cât i în afara acestuia) i pentru limitarea daunelor sau afect rii popula iei i a propriet ilor ca urmare a polu rii, zgomotului i a altor consecin e ale activit ii sale. Antreprenorul se va asigura c emisiile, devers rile de suprafa i de eurile rezultate în urma activit ilor proprii nu vor dep i valorile indicate în Cerin ele Beneficiarului i nu vor dep i valorile admise de Legile în vigoare. 4.19. Electricitate, Ap i Gaz Cu excep ia prevederilor de mai jos, Antreprenorul va fi r spunz tor de furnizarea energiei electrice, apei i altor servicii care îi sunt necesare. Antreprenorul va fi îndrept it s utilizeze, în scopul execu iei Lucr rilor, energia electric , apa, gazul i alte servicii pe care Beneficiarul le are disponibile pe antier i ale c ror detalii i pre uri sunt men ionate în Cerin ele Beneficiarului. Antreprenorul va furniza, pe riscul i pe cheltuiala sa, aparatura necesar utiliz rii serviciilor respective i m sur rii consumurilor. Cantit ile consumate i sumele datorate (conform pre urilor men ionate) pentru aceste servicii vor fi convenite sau stabilite de c tre Inginer în conformitate cu prevederile SubClauzei 2.5 [Revendic rile Beneficiarului] i Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Solu ionare]. Antreprenorul va pl ti Beneficiarului toate aceste sume. 4.20. Utilajele Beneficiarului i Materialele Asigurate Gratuit Beneficiarul va pune la dispozi ie, pentru a fi utilizate de c tre Antreprenor la executarea Lucr rilor, Utilajele Beneficiarului (dac exist ) în conformitate cu detaliile, modalit ile i pre urile men ionate în Cerin ele Beneficiarului. Cu excep ia altor prevederi ale Cerin elor Beneficiarului:

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 51 bis/20.I.2011

21

(a) Beneficiarul va fi responsabil de Utilajele Beneficiarului, exceptând situa ia în care: (b) Antreprenorul va fi responsabil pentru fiecare dintre Utilajele Beneficiarului în perioada de timp în care Personalul Antreprenorului le utilizeaz , conduce, coordoneaz , se afl în posesia acestuia sau le controleaz . Cantit ile realizate i sumele datorate (stabilite conform pre urilor men ionate) pentru utilizarea Utilajelor Beneficiarului vor fi convenite sau stabilite de c tre Inginer în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 2.5 [Revendic rile Beneficiarului] i SubClauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Solu ionare]. Antreprenorul va pl ti aceste sume Beneficiarului. Beneficiarul va furniza, f r a percepe vreun cost, materialele asigurate gratuit (dac exist ) în conformitate cu detaliile men ionate în Cerin ele Beneficiarului. Beneficiarul va asigura aceste materiale, cu riscul i pe cheltuiala sa, la termenul i în locul specificate în Contract. Antreprenorul va face inspec ia vizual a acestor materiale i va transmite cu promptitudine Inginerului o în tiin are referitoare la orice lipsuri, defec iuni sau deficien e ale acestora. Dac nu se convine altfel de c tre cele dou P r i, Beneficiarul va rectifica cu promptitudine orice lips , defect sau deficien . Ulterior inspec iei vizuale, materialele asigurate gratuit vor fi trecute în grija, custodia i sub controlul Antreprenorului. Obliga iile Antreprenorului de a inspecta, avea grij , p stra în custodie i controla aceste materiale nu vor exonera Beneficiarul de responsabilitatea pentru lipsurile, defec iunile sau deficien ele, care nu au fost evidente la inspec ia vizual . 4.21. Rapoarte privind Evolu ia Execu iei Lucr rilor Cu excep ia altor prevederi ale Condi iilor Speciale, rapoartele lunare privind evolu ia execu iei Lucr rilor vor fi elaborate de c tre Antreprenor i transmise Inginerului în ase exemplare. Primul raport va acoperi perioada pân la sfâr itul primei luni calendaristice consecutive Datei de Începere. Restul rapoartelor vor fi prezentate în fiecare lun , în termen de 7 zile dup ultima zi a perioadei cuprins în raport. Raportarea va continua pân la terminarea de c tre Antreprenor a tuturor lucr rilor r mase la data de terminare specificat în Procesul Verbal de Recep ie la Terminarea Lucr rilor. Fiecare raport va include: (a) grafice i descrieri detaliate ale evolu iei înregistrate, incluzând fiecare etap de proiectare, Documentele Antreprenorului, achizi ie, fabrica ie, livr ri pe antier, construc ie, montaj, testare, punerea în func iune i efectuarea probelor; (b) fotografii care s reprezinte stadiul fabrica iei i evolu ia lucr rilor pe antier; (c) pentru producerea fiec rui subansamblu principal al Echipamentelor i pentru Materiale, se vor prezenta: numele produc torului, locul de asamblare, procentul de realizare, datele planificate i cele realizate pentru: (i) începerea asambl rii; (ii) inspec iile f cute de Antreprenor; (iii) testele, i (iv) transportul i sosirea pe antier; (d) detaliile prezentate în Sub-Clauza 6.10 [Raport ri privind Personalul i Utilajele Antreprenorului]; (e) copii ale documentelor de asigurare a calit ii, rezultatele testelor i certificatele de calitate pentru Materiale;

22

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 51 bis/20.I.2011

(f) lista Modific rilor, a în tiin rilor transmise potrivit prevederilor SubClauzei 2.5 [Revendic rile Beneficiarului] i a celor transmise potrivit prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendic rile Antreprenorului]; (g) statistici referitoare la securitatea muncii, inclusiv detalii asupra oric ror incidente neprev zute i activit i în leg tur cu aspectele de mediu i rela iile publice; i (h) compara ii între evolu ia real a Lucr rilor i cea planificat , prezentând detalii referitoare la orice evenimente sau circumstan e care pot periclita terminarea lucr rilor conform prevederilor Contractului i m surile care se adopt (sau care trebuie adoptate) pentru evitarea întârzierilor. 4.22. Securitatea antierului Cu excep ia altor prevederi ale Condi iilor Speciale: (a) Antreprenorul va avea responsabilitatea de a nu permite accesul persoanelor neautorizate pe antier, i (b) Persoanele autorizate se vor limita la Personalul Antreprenorului, Personalul Beneficiarului i oricare alte persoane a c ror identitate a fost notificat Antreprenorului de c tre Beneficiar sau Inginer, în calitate de personal autorizat al altor antreprenori ai Beneficiarului pe antier. 4.23. Activit ile Antreprenorului pe antier Antreprenorul va restrânge aria de desf urare a activit ii numai în limitele antierului i în alte zone auxiliare care pot fi ob inute de c tre Antreprenor i acceptate de c tre Inginer ca zone de lucr ri. Antreprenorul va lua toate m surile necesare pentru a p stra Utilajele Antreprenorului i Personalul propriu în limitele antierului i al zonelor auxiliare pentru a nu afecta terenurile adiacente. Pe parcursul execut rii Lucr rilor, Antreprenorul va p stra antierul degajat de obstacole inutile i va depozita sau îndep rta orice Utilaj propriu sau exces de materiale. Antreprenorul va cur a i înl tura de pe antier orice moloz, resturi i Lucr rile Provizorii care nu mai sunt necesare. Dup emiterea Procesului Verbal de Recep ie la Terminarea Lucr rilor, Antreprenorul va cur a i îndep rta, de pe acea parte a antierului i a Lucr rilor la care se refer Procesul Verbal de Recep ie la Terminarea Lucr rilor, toate Utilajele Antreprenorului, excesele de materiale, molozul, gunoaiele i Lucr rile Provizorii. Antreprenorul va l sa partea respectiv a antierului i Lucr rile curate i în siguran . Pe parcursul Perioadei de Notificare a Defec iunilor, Antreprenorul poate p stra pe antier Bunurile care îi sunt necesare pentru îndeplinirea obliga iilor prev zute în Contract. 4.24. Vestigii Toate fosilele, monedele, articolele de valoare sau antichit ile, împreun cu construc iile i alte r m i e sau elemente de interes arheologic sau geologic descoperite pe antier vor fi încredin ate în grija i sub autoritatea Beneficiarului. Antreprenorul va lua toate m surile necesare pentru a opri Personalul Antreprenorului sau alte persoane de la înl turarea sau deteriorarea acestor descoperiri. Dup descoperirea unor astfel de obiecte, Antreprenorul va transmite cu promptitudine o în tiin are Inginerului, care va emite instruc iuni pentru modul de solu ionare. Dac Antreprenorul înregistreaz întârzieri sau se produc Costuri suplimentare ca urmare a respect rii acestor instruc iuni, Antreprenorul va transmite o nou în tiin are Inginerului i, cu condi ia respect rii prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendic rile Antreprenorului], va avea dreptul la:

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 51 bis/20.I.2011

23

(a) o prelungire a duratei de execu ie pentru fiecare întârziere, potrivit prevederilor SubClauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Execu ie], dac terminarea Lucr rilor este sau va fi întârziat , i (b) plata Costurilor suplimentare, care vor fi incluse în Pre ul Contractului. Dup primirea noii în tiin ri, Inginerul va proceda în conformitate cu prevederile SubClauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Solu ionare] pentru a conveni sau stabili modul de solu ionare a acestor probleme. 5. Proiectarea 5.1. Obliga iile Generale de Proiectare Antreprenorul va executa i va r spunde de proiectarea Lucr rilor. Proiectul va fi elaborat de c tre proiectan i califica i, ingineri sau al i profesioni ti, care corespund criteriilor (dac exist ) men ionate în Cerin ele Beneficiarului. Cu excep ia altor prevederi ale Contractului, Antreprenorul va prezenta Inginerului spre aprobare numele proiectan ilor i Subproiectan ilor propu i, inclusiv referin ele acestora. Antreprenorul va garanta c el, proiectan ii s i i Subproiectan i au experien a i capacitatea necesar pentru proiectare. Antreprenorul î i va asuma r spunderea privind disponibilitatea proiectan ilor de a participa la discu ii cu Inginerul în orice moment rezonabil, pân la data de expirare a Perioadei de Notificare a Defec iunilor. La primirea în tiin rii prev zut de prevederile Sub-Clauzei 8.1 [Începerea Lucr rilor], Antreprenorul va studia cu aten ie Cerin ele Beneficiarului (inclusiv criteriile de proiectare i calculele de proiectare, dac exist ) i articolele de referin men ionate în Sub-Clauza 4.7 [Trasarea Lucr rilor]. În termenul men ionat în Anexa la Ofert , calculat de la Data de Începere, Antreprenorul va în tiin a Inginerul referitor la orice eroare, gre eal sau alt neconcordan identificat în Cerin ele Beneficiarului sau în aceste articole de referin . Dup primirea acestei în tiin ri, Inginerul va decide dac se vor aplica prevederile Clauzei 13 [Modific ri i Actualiz ri] i va în tiin a, în mod corespunz tor, Antreprenorul. Dac i în m sura în care ( inând cont de cost i timp) un antreprenor cu experien , acordând aten ia necesar ar fi identificat o eroare, gre eal sau un alt defect atunci când a inspectat antierul i a examinat Cerin ele Beneficiarului înainte de prezentarea Ofertei, Durata de Execu ie nu va fi prelungit i Pre ul de Contract nu va fi actualizat. 5.2. Documentele Antreprenorului Documentele Antreprenorului vor cuprinde documentele tehnice incluse în Cerin ele Beneficiarului, documentele necesare pentru satisfacerea tuturor condi iilor impuse de aprob ri, i documentele descrise în Sub-Clauza 5.6 [Documentele Conforme cu Execu ia] i Sub-Clauza 5.7 [Manualele pentru Exploatare i Între inere]. Cu excep ia altor prevederi ale Cerin elor Beneficiarului, Documentele Antreprenorului vor fi redactate în limba de comunicare definit în Sub-Clauza 1.4 [Legea i Limba]. Antreprenorul va elabora toate Documentele Antreprenorului i orice alte documente necesare pentru instruirea Personalului Antreprenorului. Personalul Beneficiarului va avea dreptul s controleze elaborarea acestor documente, oriunde sunt elaborate. Dac în Cerin ele Beneficiarului sunt descrise Documentele Antreprenorului care urmeaz s fie prezentate Inginerului pentru a fi revizuite i/sau aprobate, acestea vor fi prezentate, împreun cu în tiin area descris mai jos. Urm toarele prevederi ale acestei

24

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 51 bis/20.I.2011

Sub-Clauze, (i) "perioad de revizuire" înseamn perioada solicitat de c tre Inginer pentru revizuire i (dac este specificat) pentru aprobare, i (ii) "Documentele Antreprenorului" exclud orice alte documente care nu sunt specificate ca fiind necesar a fi prezentate pentru revizuire i/sau pentru aprobare. Cu excep ia altor prevederi ale Cerin elor Beneficiarului, fiecare perioad de revizuire nu va dep i 21 de zile, calculate de la data la care Inginerul prime te Documentul Antreprenorului i în tiin area Antreprenorului. Aceast în tiin are va men iona c Documentul Antreprenorului este considerat ca fiind finalizat, atât pentru revizuire ( i aprobare, dac este astfel specificat) în conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze cât i pentru utilizare. În tiin area va men iona, de asemenea, c Documentul Antreprenorului este conform cu prevederile Contractului, sau m sura în care acesta nu corespunde acestora. Inginerul va putea, în perioada de revizuire, s în tiin eze Antreprenorul dac un Document al Antreprenorului nu corespunde prevederilor Contractului (în m sura în care este men ionat). Dac un Document al Antreprenorului este necorespunz tor, acesta va fi corectat pe cheltuiala Antreprenorului, revizuit i retransmis ( i, dac este specificat, aprobat) în conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze. Pentru fiecare parte a Lucr rilor i exceptând situa ia în care aprobarea sau consim mântul Inginerului a fost ob inut: (a) în cazul unui Document al Antreprenorului care a fost (a a cum s-a men ionat) transmis Inginerului spre aprobare: (i) Inginerul va în tiin a Antreprenorul c Documentul Antreprenorului a fost aprobat, cu sau f r comentarii, sau c acesta nu corespunde prevederilor Contractului (men inând m sura în care nu corespunde); (ii) execu ia unei p r i a Lucr rilor nu va începe pân când Inginerul nu va aproba Documentul Antreprenorului; i (iii) se va considera c Inginerul a aprobat Documentul Antreprenorului la expirarea perioadelor de revizuire pentru toate Documentele Antreprenorului care sunt relevante pentru proiectarea i execu ia unei p r i a Lucr rilor, exceptând cazul în care Inginerul a transmis o în tiin are cuprinzând men iunile prev zute în sub-paragraful (i); (b) execu ia unei p r i a Lucr rilor nu va putea începe înainte de expirarea perioadelor de revizuire a tuturor Documentelor Antreprenorului, care sunt relevante pentru proiectarea i execu ia acesteia; (c) execu ia unei p r i a Lucr rilor se va face în conformitate cu Documentele Antreprenorului revizuite ( i aprobate, dac este specificat); i (d) dac Antreprenorul dore te s modifice un proiect sau document care a fost anterior trimis pentru revizuire ( i aprobare, dac este specificat,), Antreprenorul va în tiin a imediat Inginerul. Ulterior, Antreprenorul va transmite Inginerului documentele revizuite conform procedurii de mai sus. Dac Inginerul dispune c sunt necesare Documente ale Antreprenorului suplimentare, Antreprenorul le va elabora cu promptitudine. Orice aprobare sau consim mânt, sau orice revizuire (potrivit prevederilor acestei SubClauze sau altor prevederi), nu va scuti Antreprenorul de nici o obliga ie sau responsabilitate. 5.3. Obliga iile Asumate de c tre Antreprenor

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 51 bis/20.I.2011

25

Antreprenorul î i va asuma r spunderea c proiectul, Documentele Antreprenorului, execu ia i Lucr rile terminate vor fi în conformitate cu: (a) Legile rii, i (b) documentele care alc tuiesc Contractul, schimbate i actualizate de Modific ri. 5.4. Standardele i Normativele Tehnice Proiectul, Documentele Antreprenorului, execu ia lucr rilor i Lucr rile terminate vor respecta prevederile standardelor tehnice i Legilor referitoare la execu ia lucr rilor, construc ie i mediu înconjur tor, Legile aplicabile produsului finit pentru fabricarea c ruia sunt destinate Lucr rile i alte standarde men ionate în Cerin ele Beneficiarului, aplicabile Lucr rilor sau definite de Legile în vigoare. Toate aceste Legi, referitoare la Lucr ri i la fiecare Sector de Lucr ri, vor fi cele în vigoare la data recep iei de c tre Beneficiar a Lucr rilor sau a unor Sectoare de lucr ri potrivit prevederilor Clauzei 10 [Recep ia de c tre Beneficiar]. Referirile din Contract la standarde publicate vor fi în elese ca referiri la edi ia aplicabil la Data de Baz , dac nu este altfel specificat. Dac în ar intr în vigoare, dup Data de Baz , standarde aplicabile modificate sau noi Antreprenorul va în tiin a Inginerul i (dac e cazul) va transmite propuneri pentru aplicare. În situa ia în care: (a) Inginerul decide c este necesar aplicarea, i (b) propunerile pentru aplicare constituie o modificare, atunci Inginerul va ini ia o Modificare potrivit prevederilor Clauzei 13 [Modific ri i Actualiz ri]. 5.5. Instruirea Antreprenorul va efectua instruirea Personalului Beneficiarului pentru exploatarea i între inerea Lucr rilor conform prevederilor din Cerin ele Beneficiarului. Dac în Contract este prev zut c instruirea trebuie efectuat înainte de recep ie, Lucr rile vor fi considerate terminate în vederea recep iei potrivit prevederilor Sub-Clauzei 10.1 [Recep ia Lucr rilor i a Sectoarelor de Lucr ri] numai dup terminarea acestei instruiri. 5.6. Documentele Conforme cu Execu ia Antreprenorul va elabora, i va actualiza, un set complet de înregistr ri ale execu iei Lucr rilor "conforme cu execu ia", precizând amplasamentele, dimensiunile i detaliile lucr rilor real executate. Aceste înregistr ri vor fi p strate pe antier i vor fi utilizate exclusiv în scopurile acestei Sub-Clauze. Dou copii ale acestor înregistr ri vor fi trimise Inginerului înainte de începerea Testelor la Terminare. Suplimentar, Antreprenorul va prezenta Inginerului plan e ale Lucr rilor conforme cu execu ia, reprezentând Lucr rile a a cum sunt executate, i le va transmite Inginerului pentru revizuire potrivit prevederilor Sub-Clauzei 5.2 [Documentele Antreprenorului]. Antreprenorul va ob ine consim mântul Inginerului referitor la m rimea, sistemul de referin i alte detalii relevante. Înainte de emiterea Procesului Verbal de Recep ie la Terminarea Lucr rilor, Antreprenorul va furniza Inginerului num rul i tipurile de copii specificate ale plan elor relevante conforme cu execu ia, în conformitate cu Cerin ele Beneficiarului. Lucr rile nu vor fi considerate terminate în vederea efectu rii recep iei potrivit prevederilor SubClauzei 10.1 [Recep ia Lucr rilor i a Sectoarelor de Lucr ri] pân la primirea de c tre Inginer a acestor documente. 5.7. Manualele pentru Exploatare i Între inere

26

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 51 bis/20.I.2011

Înainte de începerea Testelor la Terminare, Antreprenorul va furniza Inginerului manuale provizorii referitoare la exploatare i între inere, cuprinzând detalii suficiente astfel încât Beneficiarul s poat exploata, între ine, demonta, reasambla, regla i repara Echipamentele. Lucr rile nu vor fi considerate terminate în scopul recep iei potrivit prevederilor SubClauzei 10.1 [Recep ia Lucr rilor i a Sectoarelor de Lucr ri] pân când Inginerul nu va primi versiunea final a manualelor pentru exploatare i între inere, cuprinzând detaliile men ionate, i orice alte manuale men ionate în Cerin ele Beneficiarului, în acest scop. 5.8. Erorile de Proiectare În cazul în care, în Documentele Antreprenorului, se identific erori, omisiuni, ambiguit i, discrepan e sau alte deficien e, acestea i Lucr rile vor fi remediate pe cheltuiala Antreprenorului, f r a ine cont de nici un consim mânt sau aprobare emise potrivit prevederilor acestei Clauze. 6. Personalul i For a de Munc 6.1. Angajarea Personalului i For ei de Munc Cu excep ia celor prev zute în Cerin ele Beneficiarului, Antreprenorul va lua toate m surile necesare pentru angajarea întregului personal i for ei de munc , nelocalnic sau din zon , precum i pentru plata, cazarea, masa i transportul acestuia. 6.2. Nivelul de Salarizare i Condi iile de Munc Antreprenorul va asigura niveluri de salarizare i condi ii de munc care s nu fie inferioare celor stabilite pentru activit i similare din zona în care se execut lucrarea. Dac nivelurile de salarizare i condi iile de munc nu sunt aplicabile, Antreprenorul va asigura salarii i condi ii de munc practicate pe plan local de c tre angajatori cu activit i similare cu cele ale Antreprenorului. 6.3. Persoane în Serviciul Beneficiarului Antreprenorul nu va recruta sau nu va încerca s recruteze personal sau for de munc din cadrul Personalului Beneficiarului. 6.4. Legisla ia Muncii Antreprenorul va respecta întreaga legisla ie a muncii care se aplic Personalului Antreprenorului, inclusiv Legile referitoare la angajare, s n tate, securitatea muncii, asisten social , emigrare i repatriere, i îi va asigura acestuia toate drepturile legale. Antreprenorul le va solicita angaja ilor s i s se conformeze Legilor în vigoare, inclusiv legilor referitoare la securitatea muncii. 6.5. Programul de Lucru Activitatea pe antier se va întrerupe în zilele nelucr toare i în afara programului normal de lucru men ionat în Anexa la Ofert , cu urm toarele excep ii: (a) Contractul con ine alte prevederi; (b) exist acordul Inginerului; (c) Lucrarea nu poate fi evitat sau este necesar pentru protejarea vie ii sau a propriet ii sau pentru siguran a Lucr rilor, caz în care Antreprenorul va informa imediat Inginerul. 6.6. Facilit i pentru Personal i For a de Munc Cu excep ia altor prevederi ale Cerin elor Beneficiarului, Antreprenorul va asigura i men ine toate facilit ile necesare legate de cazare, mas i transport, destinate Personalului propriu. De asemenea, Antreprenorul va asigura facilit i pentru Personalul Beneficiarului, conform celor men ionate în Cerin ele Beneficiarului.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 51 bis/20.I.2011

27

Antreprenorul nu va permite niciunuia din angaja ii s i s locuiasc temporar sau permanent în construc iile care fac parte din Lucr rile Permanente. 6.7. S n tatea i Securitatea Muncii Antreprenorul va lua toate m surile necesare pentru men inerea s n t ii i securit ii Personalului propriu. Antreprenorul se va asigura, în colaborare cu autorit ile sanitare, c personalul medical, facilit ile de prim ajutor, infirmeria i serviciul de ambulan sunt asigurate în permanen pe antier i în taberele de cazare ale Personalului Antreprenorului sau Beneficiarului i c se iau toate m surile necesare pentru asigurarea asisten ei sociale, condi iilor de igien i prevenirea epidemiilor. Antreprenorul va numi un responsabil cu securitatea muncii pe antier, care s r spund de respectarea normelor de securitate pentru prevenirea accidentelor. Aceast persoan va fi calificat pentru o astfel de activitate i va avea autoritatea de a emite instruc iuni i a dispune m suri de prevenire a accidentelor. Pe parcursul execu iei Lucr rilor, Antreprenorul va asigura toate facilit ile necesare acestei persoane pentru exercitarea responsabilit ii i autorit ii sale. În situa ia producerii unui accident, Antreprenorul va transmite, urgent, Inginerului detalii referitoare la producerea accidentului. Antreprenorul va p stra un registru i va întocmi rapoarte referitoare la s n tatea, securitatea i asisten a social acordat persoanelor, precum i la daunele aduse propriet ii, a a cum poate solicita Inginerul în mod rezonabil. 6.8. Supravegherea Asigurat de Antreprenor Pe durata elabor rii proiectului i execu iei Lucr rilor i atât timp cât este necesar pentru îndeplinirea obliga iilor Antreprenorului, acesta va asigura toat asisten a necesar pentru planificarea, coordonarea, administrarea, inspectarea i testarea lucr rilor. Supravegherea va fi asigurat de un num r suficient de persoane care s cunoasc limba de comunicare (definit în Sub-Clauza 1.4 [Legea i Limba]) i opera iunile care trebuie executate (inclusiv metode i proceduri necesare, riscuri posibile i metode de prevenire a accidentelor) pentru execu ia satisf c toare i în siguran a Lucr rilor. 6.9. Personalul Antreprenorului Personalul Antreprenorului va avea calificarea, preg tirea i experien a necesare în domeniile de activitate ale acestuia. Inginerul poate solicita Antreprenorului s înl ture (sau s dispun înl turarea) orice persoan angajat pe antier sau la Lucrare, inclusiv Reprezentantul Antreprenorului, dac este cazul, care: (a) manifest un comportament necorespunz tor sau lipsit de responsabilitate; (b) îndepline te sarcinile cu incompeten sau neglijen ; (c) nu respect prevederile Contractului; sau (d) persist în a aborda un comportament care aduce prejudicii securit ii muncii, s n t ii sau protec iei mediului. Dac este cazul, Antreprenorul va numi (sau va face demersuri pentru numire) o persoan corespunz toare pentru înlocuire. 6.10. Raport ri privind Personalul i Utilajele Antreprenorului Antreprenorul va transmite Inginerului informa ii care s precizeze num rul fiec rei categorii a Personalului Antreprenorului i a fiec rui tip de Utilaj al Antreprenorului existente pe antier. Informa iile vor fi transmise lunar, într-o form aprobat de c tre Inginer, pân la data termin rii de c tre Antreprenor a lucr rilor r mase de executat men ionate în Procesul Verbal de Recep ie la Terminarea Lucr rilor.

28

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 51 bis/20.I.2011

6.11. Conduita Necorespunz toare Antreprenorul va lua, în permanen , m surile necesare pentru a preveni ilegalit ile, dezordinea i conduita necorespunz toare a Personalului Antreprenorului i pentru p strarea lini tii i protec iei persoanelor sau a propriet ii pe i în vecin tatea antierului. 7. Utilajele, Materialele i Execu ia 7.1. Modul de Execu ie Antreprenorul se va ocupa de fabricarea Echipamentelor, de producerea i aprovizionarea Materialelor i de toate cele necesare execu iei Lucr rilor: (a) în modul (dac exist ) specificat în Contract; (b) cu grij i profesionalism, în conformitate cu practici recunoscute; i (c) cu mijloace corespunz toare i Materiale care nu prezint riscuri, dac în Contract nu este altfel prev zut. 7.2. Prelevarea de Probe Antreprenorul va transmite Inginerului, urm toarele probe de Materiale i informa ii relevante pentru a fi revizuite în conformitate cu procedurile de elaborare a Documentelor Antreprenorului descrise în Sub-Clauza 5.2 [Documentele Antreprenorului]: (a) probe standard prelevate de la produc tor i probe specificate în Contract, totul pe cheltuiala Antreprenorului; i (b) probe suplimentare indicate de c tre Inginer. Fiecare prob va fi etichetat , cu men iunea originii i locului de utilizare în Lucrare. 7.3. Inspec ia Personalul Beneficiarului va avea oricând: (a) acces nelimitat în orice parte a antierului i în toate locurile de unde se ob in Materiale naturale; i (b) dreptul, pe parcursul producerii, asambl rii i execu iei lucr rilor (pe antier sau în alt parte), s examineze, inspecteze, m soare i s testeze materialele i calitatea execu iei, i s verifice evolu ia proceselor de producere a Echipamentelor i de producere i prelucrare a Materialelor Antreprenorul va crea Personalului Beneficiarului condi iile necesare desf ur rii activit ilor men ionate, inclusiv asigurarea acceselor, facilit ilor, aprob rilor i echipamentului de protec ie. Aceste activit i nu vor exonera Antreprenorul de obliga iile i responsabilit ile sale. Antreprenorul va în tiin a Inginerul de fiecare dat când o lucrare este terminat i înainte ca aceasta s devin acoperit , ascuns sau ambalat pentru depozitare sau transport. În continuare, Inginerul va efectua, f r întârzieri nejustificate examinarea, inspec ia, m sur torile sau testele necesare, sau va în tiin a Antreprenorul c aceste activit i nu sunt necesare. Dac Antreprenorul omite s transmit în tiin area, acesta, la solicitarea Inginerului, va descoperi lucrarea i va efectua remedierile necesare pe cheltuial proprie. 7.4. Testarea Aceast Sub-Clauz se va aplica tuturor testelor specificate în Contract, altele decât Testele dup Terminare (dac exist ). Antreprenorul va furniza toat aparatura, asisten a tehnic , documentele i alte informa ii, electricitate, utilaje, combustibil, consumabile, instrumente, for de munc , materiale i personal cu calificarea i experien a corespunz toare, necesare pentru realizarea eficient

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 51 bis/20.I.2011

29

a testelor specificate. Antreprenorul va conveni împreun cu Inginerul data i locul pentru desf urarea testelor specificate pentru Echipamente, Materiale i alte p r i ale Lucr rilor. Inginerul va putea, potrivit prevederilor Clauzei 13 [Modific ri i Actualiz ri], schimba locul sau detaliile testelor specificate sau instrui Antreprenorul pentru efectuarea de teste suplimentare. Dac aceste teste modificate sau suplimentare arat c Echipamentele testate, Materialele sau calitatea execu iei nu respect prevederile Contractului, atunci costul efectu rii acestora va fi suportat de c tre Antreprenor, f r a lua în considerare alte prevederi ale Contractului. Inginerul va în tiin a Antreprenorul, cu cel pu in de 24 de ore înainte, cu privire la inten ia acestuia de a participa la efectuarea testelor. Dac Inginerul nu se prezint la data i locul convenite, Antreprenorul poate începe efectuarea testelor, cu excep ia cazurilor în care Inginerul dispune altceva, i testele vor fi considerate ca fiind efectuate în prezen a Inginerului. Dac Antreprenorul înregistreaz întârzieri i/sau se produc Costuri suplimentare ca urmare a respect rii acestor instruc iuni sau ca urmare a întârzierii pentru care este responsabil Inginerul, Antreprenorul va în tiin a Inginerul i, cu condi ia respect rii prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendic rile Antreprenorului], va avea dreptul la: (a) o prelungire a duratei de execu ie pentru astfel de întârzieri potrivit prevederilor SubClauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Execu ie], dac terminarea Lucr rilor este sau va fi întârziat , i (b) plata Costurilor suplimentare la care se adaug un profit rezonabil, care vor fi incluse în Pre ul Contractului. Dup primirea în tiin rii, Inginerul va proceda în conformitate cu prevederile SubClauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Solu ionare], pentru a conveni sau a stabili modul de solu ionare a acestor probleme. Antreprenorul va transmite cu promptitudine Inginerului rapoarte privind rezultatele testelor vizate pentru conformitate. Atunci când rezultatele testelor sunt corespunz toare, Inginerul va aproba buletinele de încercare ale Antreprenorului, sau va emite un certificat care va confirma rezultatele testelor. Dac Inginerul nu a participat la teste, se consider c acesta a acceptat rezultatele ca fiind corect ob inute. 7.5. Respingerea Dac în urma examin rii, inspec iei, m sur torii sau test rii se identific Echipamente, Materiale, proiecte sau lucr ri cu deficien e sau neconforme cu prevederile Contractului, Inginerul va putea respinge Echipamentele, Materialele, proiectele sau lucr rile necorespunz toare prin transmiterea unei în tiin ri c tre Antreprenor cuprinzând motiva ia respingerii. Antreprenorul va remedia deficien ele cu promptitudine i se va asigura c produsul remediat este în conformitate cu prevederile Contractului. Dac Inginerul solicit refacerea testelor pentru Echipamentele, Materialele, lucr rile remediate sau o nou verificare a proiectelor, acestea se vor repeta în termenii i condi iile ini iale. Dac respingerea i refacerea testelor sau noua verificare a proiectelor produc costuri suplimentare Beneficiarului, Antreprenorul va suporta aceste costuri, în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 2.5 [Revendic rile Beneficiarului]. 7.6. Lucr ri de Remediere F r a lua în considerare testele sau certific rile anterioare, Inginerul poate solicita Antreprenorului:

30

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 51 bis/20.I.2011

(a) s înl ture de pe antier i s înlocuiasc orice Echipament sau Material care nu este în conformitate cu prevederile Contractului, (b) s înl ture sau s refac orice lucrare care nu este în conformitate cu prevederile Contractului, i (c) s execute orice lucrare care este solicitat ca urgent pentru siguran a Lucr rilor datorit unui accident, unui eveniment neprev zut sau altui factor. Antreprenorul se va conforma solicit rii într-un interval de timp rezonabil, care va fi perioada de timp (dac exist ) specificat în solicitare, sau în regim de urgen dac urgen a este specificat potrivit prevederilor sub-paragrafului (c). Dac Antreprenorul nu se conformeaz solicit rii, Beneficiarul va fi îndrept it s angajeze i s pl teasc alt antreprenor care s execute lucrarea. Cu excep ia cazului în care Antreprenorul este îndrept it la plat pentru lucrare, Antreprenorul va pl ti Beneficiarului, în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 2.5 [Revendic rile Beneficiarului], toate costurile rezultate din nerespectarea solicit rii. 7.7. Proprietatea asupra Utilajelor i Materialelor rii i f r riscul sechestrului sau a altor impuneri, Dac nu contravine Legilor Materialele i fiecare component a Echipamentelor vor deveni proprietatea Beneficiarului atunci când: (a) sunt livrate pe antier; sau când (b) Antreprenorul este îndrept it la încasarea valorii Echipamentelor i Materialelor potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.10 [Plata Echipamentelor i Materialelor în Eventualitatea Suspend rii Lucr rilor]. 7.8. Redeven e Cu excep ia altor prevederi ale Cerin elor Beneficiarului, Antreprenorul va pl ti toate redeven ele, chiriile i alte cheltuieli pentru: (a) Materialele naturale ob inute în afara antierului, i (b) depozitarea materialelor rezultate din demol ri i excav ri i a altor materiale în exces (naturale sau artificiale), cu excep ia cazurilor în care zonele de depozitare în interiorul antierului sunt specificate în Contract. 8. Începerea, Întârzierea i Suspendarea Lucr rilor 8.1. Începerea Lucr rilor Inginerul va transmite Antreprenorului o în tiin are privind Data de Începere a lucr rilor cu cel pu in 7 zile înainte de aceast dat . Cu excep ia altor prevederi ale Condi iilor Speciale Data de Începere a lucr rilor nu va dep i cu mai mult de 42 de zile data primirii de c tre Antreprenor a Scrisorii de Acceptare. Antreprenorul va începe proiectarea i execu ia Lucr rilor cât mai curând posibil dup Data de Începere i va continua execu ia Lucr rilor cu promptitudine i f r întârzieri. 8.2. Durata de Execu ie Antreprenorul va finaliza toate Lucr rile i fiecare Sector (dac exist ) pân la expirarea Duratei de Execu ie a Lucr rilor sau a Sectorului (dup caz) inclusiv: (a) trecerea Testelor la Terminarea Lucr rilor, i (b) terminarea tuturor lucr rilor prev zute în Contract astfel încât Lucr rile sau Sectoarele s poat fi considerate terminate pentru a fi supuse Recep iei, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 10.1 [Recep ia Lucr rilor i a Sectoarelor de Lucr ri]. 8.3. Programul de Execu ie

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 51 bis/20.I.2011

31

În termen de 28 zile dup primirea în tiin rii potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.1. [Începerea Lucr rilor], Antreprenorul va transmite Inginerului un program de execu ie detaliat cu planific ri calendaristice. De asemenea, Antreprenorul va transmite programe actualizate de fiecare dat când programul anterior nu mai corespunde evolu iei lucr rilor sau obliga iilor Antreprenorului. Fiecare program va include: (a) ordinea în care Antreprenorul inten ioneaz s execute Lucr rile, inclusiv perioadele propuse pentru fiecare faz de proiectare, prezentare a Documentelor Antreprenorului, procurare, producere, inspec ie, livrare pe antier, construc ie, montare, testare, punere în func iune i efectuare a probelor; (b) perioadele de revizuire potrivit prevederilor Sub-Clauzei 5.2 [Documentele Antreprenorului] i orice alte transmiteri, aprob ri i acorduri men ionate în Cerin ele Beneficiarului; (c) succesiunea i termenele aferente inspec iilor i testelor specificate în Contract, i (d) un raport justificativ care s includ : (i) o descriere general a metodelor pe care Antreprenorul inten ioneaz s le aplice i a principalelor etape de execu ie a Lucr rilor, i (ii) detalii cuprinzând estim rile rezonabile ale Antreprenorului privind necesarul de Personal pe categorii precum i num rul fiec ruia din Utilajele Antreprenorului, necesare pe antier pentru realizarea fiec rei etape principale de lucr ri, Dac în termen de 21 de zile dup primirea programului, Inginerul nu transmite o în tiin are Antreprenorului, în care s men ioneze c programul nu corespunde prevederilor Contractului, Antreprenorul va ac iona în conformitate cu programul i cu alte obliga ii pe care trebuie s le îndeplineasc potrivit prevederilor Contractului,. Personalul Beneficiarului va fi îndrept it s - i planifice activitatea conform programului Antreprenorului. Antreprenorul va informa Inginerul cu promptitudine asupra unor posibile evenimente viitoare care pot ap rea i asupra circumstan elor care pot afecta negativ lucr rile, pot majora Pre ul Contractului sau provoca întârzieri în execu ia Lucr rilor. Inginerul poate solicita Antreprenorului s transmit o estimare a efectului anticipat al evenimentelor sau circumstan elor men ionate i/sau o propunere de solu ionare potrivit prevederilor Clauzei 13.3 [Procedura de Modificare]. Dac Inginerul transmite o în tiin are Antreprenorului în care se men ioneaz c programul nu corespunde (în mod necesar) prevederilor Contractului sau evolu iei Lucr rilor i inten iilor declarate ale Antreprenorului, Antreprenorul va transmite Inginerului un program actualizat în conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze. 8.4. Prelungirea Duratei de Execu ie Antreprenorul va avea dreptul, cu condi ia respect rii prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendic rile Antreprenorului] la o prelungire a Duratei de Execu ie dac i în m sura în care terminarea Lucr rilor potrivit prevederilor Sub-Clauzei 10.1 [Recep ia Lucr rilor i a Sectoarelor de Lucr ri], este sau va fi întârziat de urm toarele cauze: (a) o Modificare (dac nu s-a convenit o actualizare a Duratei de Execu ie potrivit prevederilor Sub-Clauzei 13.3 [Procedura de Modificare]), (b) un motiv de întârziere care acord dreptul prelungirii Duratei de Execu ie potrivit prevederilor unei Sub-Clauze din aceste Condi ii de Contract, (c) condi ii climatice nefavorabile excep ionale,

32

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 51 bis/20.I.2011

(d) lipsa Imprevizibil a personalului sau a Bunurilor, datorat unor epidemii sau ac iuni guvernamentale, sau (e) o întârziere, impediment sau obstacol cauzate de, sau care pot fi atribuite Beneficiarului, Personalului Beneficiarului sau altor antreprenori ai Beneficiarului care î i desf oar activitatea pe antier. Dac Antreprenorul se consider îndrept it la o prelungire a Duratei de Execu ie, Antreprenorul va în tiin a Inginerul potrivit prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendic rile Antreprenorului]. Atunci când va stabili o prelungire a Duratei de Execu ie conform prevederilor Sub-Clauzei 20.1, Inginerul va revedea cele stabilite anterior i va putea majora dar, în niciun caz, nu va putea reduce perioada cumulat de prelungire. 8.5. Întârzieri Cauzate de Autorit i În cazul în care se produc urm toarele situa ii: (a) Antreprenorul a urmat întocmai procedurile stabilite de autorit ile publice legal constituite din ar , (b) autorit ile întârzie sau întrerup activitatea Antreprenorului, i (c) întârzierile sau întreruperile au fost Imprevizibile, întârzierile sau întreruperile vor fi considerate motiv de prelungire a duratei de execu ie potrivit prevederilor sub-paragrafului (b) al Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Execu ie]. 8.6. Ritmul Evolu iei Lucr rilor În situa ia în care: (a) evolu ia lucr rilor este nesatisf c toare pentru respectarea Duratei de Execu ie, i/sau (b) evolu ia lucr rilor nu mai corespunde (sau nu va mai corespunde) programului de execu ie valabil potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.3 [Programul de Execu ie] din cauze diferite de cele men ionate în Sub-Clauza 8.4 [Prelungirea Duratei de Execu ie], atunci Inginerul poate solicita Antreprenorului transmiterea, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.3 [Programul de Execu ie], unui program actualizat i unui raport justificativ care s descrie metodele revizuite propuse de Antreprenor spre a fi adoptate în vederea stimul rii evolu iei lucr rilor pentru încadrarea în Durata de Execu ie. Dac nu este notificat altfel de c tre Inginer, Antreprenorul va adopta metode revizuite care pot necesita majorarea num rului orelor de lucru i/sau a num rului de Personal i/sau Bunuri, cu riscul i pe cheltuiala Antreprenorului. Dac aceste metode revizuite produc costuri suplimentare pentru Beneficiar, Antreprenorul va pl ti Beneficiarului aceste costuri, în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 2.5, [Revendic rile Beneficiarului], precum i penalit i pentru întârzieri (dac e cazul), potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.7 de mai jos. 8.7. Penalit i de Întârziere Dac Antreprenorul nu reu e te s respecte prevederile Sub-Clauzei 8.2 [Durata de Execu ie], Antreprenorul va pl ti Beneficiarului penalit i de întârziere, în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 2.5 [Revendic rile Beneficiarului]. Penalit ile de întârziere vor constitui suma men ionat în Anexa la Oferta, care va fi pl tit pentru fiecare zi de întârziere înregistrat între Data de Terminare contractual i data specificat în Procesul Verbal de Recep ie la Terminarea Lucr rilor. Suma total datorat , potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze, nu va putea dep i suma maxim aferent penalit ilor de întârziere (dac exista), prev zut în Anexa la Ofert .

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 51 bis/20.I.2011

33

Penalit ile de întârziere vor fi singurele daune datorate de Antreprenor, în afara daunelor produse de rezilierea contractului înainte de terminarea Lucr rilor potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15.2 [Rezilierea Contractului de c tre Beneficiar]. Aceste penalit i nu vor exonera Antreprenorul de obliga ia de a termina Lucr rile sau de alte sarcini, obliga ii sau responsabilit i pe care le are conform prevederilor Contractului. 8.8. Suspendarea Lucr rilor Inginerul poate oricând dispune Antreprenorului suspendarea execut rii unei p r i sau a tuturor Lucr rilor. Pe perioada suspend rii, Antreprenorul va proteja, p stra i asigura paza acelei p r i sau a tuturor Lucr rilor împotriva deterior rii, pierderii sau degrad rilor. Inginerul poate, de asemenea, notifica cauza suspend rii. Dac i în m sura în care cauza este notificat i se dovede te c responsabilitatea este a Antreprenorului, prevederile Sub-Clauzelor 8.9, 8.10 i 8.11 nu se vor aplica. 8.9. Consecin ele Suspend rii Dac Antreprenorul va înregistra întârzieri i/sau se produc Costuri suplimentare ca urmare a respect rii instruc iunilor Inginerului potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.8 [Suspendarea Lucr rilor] i/sau ca rezultat al relu rii lucr rilor, Antreprenorul va transmite Inginerului o în tiin are i, cu condi ia respect rii prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendic rile Antreprenorului], va avea dreptul la: (a) o prelungire a duratei de execu ie pentru astfel de întârzieri potrivit prevederilor SubClauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Execu ie], dac terminarea lucr rilor este sau va fi întârziat , i (b) plata Costurilor suplimentare, care vor fi incluse în Pre ul Contractului. Dup primirea în tiin rii, Inginerul va proceda în conformitate cu prevederile SubClauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Solu ionare], pentru a conveni sau stabili modul de solu ionare a acestor probleme. Potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.8 [Suspendarea Lucr rilor] Antreprenorul nu va fi îndrept it la o prelungire a duratei de execu ie i/sau la plata Costurilor suplimentare necesare remedierii consecin elor unor erori din proiectul elaborat de Antreprenor, a lucr rilor sau materialelor necorespunz toare sau a consecin elor omisiunii Antreprenorului de a proteja, depozita sau asigura paza. 8.10. Plata Echipamentelor i Materialelor în Eventualitatea Suspend rii Lucr rilor Antreprenorul va fi îndrept it la plata valorii (de la data suspend rii) Echipamentelor i/sau Materialelor care nu au fost livrate pe antier, dac : (a) producerea Echipamentelor sau livrarea Echipamentelor i/sau Materialelor a fost suspendat pentru o perioada mai mare de 28 de zile, i (b) în conformitate cu instruc iunile Inginerului Antreprenorul a marcat Echipamentele i/sau Materialele ca fiind proprietatea Beneficiarului. 8.11. Suspendarea Prelungit Dac suspendarea potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.8 [Suspendarea Lucr rilor] a durat mai mult de 84 de zile, Antreprenorul poate solicita Inginerului permisiunea de a relua activitatea. Dac Inginerul nu confirm permisiunea în termen de 28 de zile dup solicitare, Antreprenorul poate, prin în tiin area Inginerului, s trateze suspendarea ca pe o omisiune potrivit prevederilor Sub-Clauzei 13 [Modific ri i Actualiz ri] a p r ii de Lucr ri afectate. Dac suspendarea afecteaz totalitatea Lucr rilor, Antreprenorul poate transmite o în tiin are de reziliere, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 16.2 [Rezilierea Contractului de c tre Antreprenor].

34

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 51 bis/20.I.2011

8.12. Reluarea Execu iei Lucr rilor Dup confirmarea permisiunii sau dispunerii relu rii activit ii, Antreprenorul i Inginerul vor examina împreun Lucr rile, Echipamentele i Materialele afectate de suspendare. Antreprenorul va remedia toate deterior rile sau defec iunile Lucr rilor, Echipamentelor sau Materialelor sau orice pierdere a acestora, care s-au produs în timpul suspend rii. 9. Testele la Terminare 9.1. Obliga iile Antreprenorului Ulterior asigur rii documentelor în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 5.6 [Documentele Conforme cu Execu ia] i Sub-Clauzei 5.7 [Manualele pentru Exploatare i Între inere], Antreprenorul va efectua Testele la Terminare conform prevederilor acestei Clauze i Sub-Clauzei 7.4 [Testarea]. Antreprenorul va în tiin a Inginerul cu cel pu in 21 de zile înainte de data la care Antreprenorul va fi preg tit s efectueze toate Testele la Terminare. Cu excep ia cazurilor în care s-a convenit altfel, Testele la Terminare se vor efectua în termen de 14 zile dup aceast dat , la data sau datele stabilite de c tre Inginer. Cu excep ia altor prevederi ale Condi iilor Speciale, Testele la Terminare se vor efectua în urm toarea succesiune: (a) teste preliminare punerii în func iune, care vor include inspec ii specifice i teste func ionale ("la cald" i "la rece") pentru a demonstra c fiecare component a Echipamentelor poate s func ioneze în condi ii de siguran în urm toarea etap , (b); (b) teste la punerea în func iune, care vor include teste specifice de func ionare pentru a demonstra c Lucr rile sau Sectoare de lucr ri pot func iona în condi ii de siguran i a a cum este specificat, în toate condi iile admisibile de func ionare; i (c) probe de func ionare, care vor demonstra c Lucr rile sau Sectoarele de lucr ri pot func iona în condi ii de siguran , conform prevederilor Contractului. În timpul func ion rii de prob , când Lucr rile func ioneaz în condi ii stabile, Antreprenorul va în tiin a Inginerul c Lucr rile sunt gata pentru efectuarea oric ror alte Teste la Terminare, inclusiv teste de func ionare pentru a demonstra c Lucr rile corespund criteriilor specificate în Cerin ele Beneficiarului i în conformitate cu Listele de Garan ii. Efectuarea probelor nu se va considera recep ie potrivit prevederilor Clauzei 10 [Recep ia Lucr rilor de c tre Beneficiar]. Cu excep ia altor prevederi ale Condi iilor Speciale, orice produs rezultat în perioada de efectuare a probelor pentru Lucr ri va reprezenta proprietatea Beneficiarului. La analiza rezultatelor Testelor la Terminare, Inginerul va lua în considerare efectele utiliz rii Lucr rilor de c tre Beneficiar asupra func ionalit ii sau altor caracteristici ale Lucr rilor. De îndat ce Lucr rile sau un Sector de lucr ri au trecut toate Testele la Terminare, descrise în sub-paragrafele (a), (b) sau (c), Antreprenorul va transmite Inginerului un raport autorizat asupra rezultatelor acestor Teste. 9.2. Întârzieri în Efectuarea Testelor Dac efectuarea Testelor la Terminarea lucr rilor este întârziat nejustificat de c tre Beneficiar, se vor aplica Sub-Clauza 7.4 [Testarea] (paragraful al cincilea) i/sau SubClauza 10.3 [Recep ia i Testele la Terminarea Lucr rilor].

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 51 bis/20.I.2011

35

Dac Testele la Terminare sunt întârziate nejustificat de c tre Antreprenor, Inginerul poate solicita Antreprenorului, printr-o în tiin are, s efectueze Testele în interval de 21 de zile de la primirea în tiin rii respective. Antreprenorul va efectua Testele la termenele stabilite de c tre Antreprenor situate în intervalul de 21 de zile, termene de care va în tiin a Inginerul. Dac Antreprenorul nu reu e te s efectueze Testele la Terminare în perioada de 21 de zile, Personalul Beneficiarului poate efectua Testele cu riscul i pe cheltuiala Antreprenorului. Testele la Terminare se vor considera ca fiind efectuate în prezen a Antreprenorului, iar rezultatele Testelor vor fi acceptate ca fiind exacte. 9.3. Repetarea Testelor Dac Lucr rile, sau un Sector de Lucr ri, înregistreaz Teste la Terminare necorespunz toare, se vor aplica prevederile Sub-Clauzei 7.5 [Respingerea], iar Inginerul sau Antreprenorul pot solicita ca Testele necorespunz toare i Testele la Terminare pentru orice lucrare în leg tur cu acestea s fie repetate în termenii i condi iile aplicabile testelor anterioare. 9.4. Rezultate Necorespunz toare ale Testelor la Terminare Dac Lucr rile, sau un Sector de Lucr ri, înregistreaz Teste la Terminare necorespunz toare, repetate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 9.3 [Repetarea Testelor], Inginerul va fi îndrept it: (a) s dispun repetarea Testelor la Terminare, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 9.3; (b) s resping Lucr rile sau Sectorul de Lucr ri (dup caz), dac rezultatele necorespunz toare nu permit Beneficiarului utilizarea Lucr rilor sau Sectorului de Lucr ri, eventualitate în care Beneficiarul va aplica m surile prev zute în sub paragraful (c) al Sub-Clauzei 11.4 [Omisiunea Remedierii Defec iunilor]; sau (c) s emit un Proces Verbal de Recep ie la Terminarea Lucr rilor, dac Beneficiarul solicit acest lucru. În eventualitatea în care se aplic m surile prev zute în sub-paragraful (c), Antreprenorul va proceda în concordan cu celelalte obliga ii impuse de Contract, iar Pre ul Contractului se va diminua cu suma necesar desp gubirii Beneficiarului de consecin ele erorilor Antreprenorului. Dac diminuarea men ionat pentru acoperirea consecin elor erorilor Antreprenorului nu este stabilit (sau metoda de calcul a acesteia nu este definit ) în Contract, Beneficiarul poate solicita ca diminuarea s fie (i) convenit de ambele p r i (pentru remedierea erorii) i pl tit înainte de emiterea Procesului Verbal de Recep ie la Terminarea Lucr rilor, sau (ii) decis i pl tit potrivit prevederilor Sub-Clauzei 2.5 [Revendic rile Beneficiarului] i Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Solu ionare]. 10. Recep ia Lucr rilor de c tre Beneficiar 10.1. Recep ia Lucr rilor i a Sectoarelor de Lucr ri Cu excep ia celor prev zute în Sub-Clauza 9.4 [Rezultate Necorespunz toare ale Testelor la Terminare], Beneficiarul va recep iona Lucr rile în situa ia în care (i) acestea au fost terminate în conformitate cu prevederile Contractului, incluzând condi ion rile descrise în Sub-Clauza 8.2 [Durata de Execu ie] i cu excep iile prev zute în sub-paragraful (a) de mai jos, i (ii) atunci când a fost emis un Proces Verbal de Recep ie la Terminarea Lucr rilor, sau se consider c a fost emis în conformitate cu prevederile acestei SubClauze.

36

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 51 bis/20.I.2011

Antreprenorul poate solicita Inginerului emiterea Procesului Verbal de Recep ie la Terminarea Lucr rilor cu cel pu in 14 zile înainte ca Lucr rile, din punct de vedere al Antreprenorului, s fie terminate i preg tite de recep ie. Dac Lucr rile sunt împ r ite pe Sectoare, Antreprenorul poate solicita emiterea Proceselor Verbale de Recep ie la Terminarea Lucr rilor pentru fiecare Sector de lucr ri în parte. În termen de 28 de zile de la primirea solicit rii Antreprenorului, Inginerul: (a) va emite c tre Antreprenor Procesul Verbal de Recep ie la Terminarea Lucr rilor precizând data la care Lucr rile sau Sectoarele de lucr ri au fost terminate în conformitate cu prevederile Contractului, cu excep ia unor lucr ri minore r mase neexecutate i a defec iunilor care nu vor afecta semnificativ utilizarea Lucr rilor sau a Sectoarelor de lucr ri în scopul destinat (pân când sau în timp ce aceste lucr ri sunt finalizate i defec iunile sunt remediate); sau (b) va respinge solicitarea, prezentând motiva ia i specificând lucr rile pe care s le realizeze Antreprenorul pentru a face posibil emiterea Procesului Verbal de Recep ie la Terminarea Lucr rilor. Antreprenorul va finaliza lucr rile, înainte de a transmite o nou în tiin are potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze. Dac , în termen de 28 de zile, Inginerul nu reu e te s emit Procesul Verbal de Recep ie la Terminarea Lucr rilor, sau s resping solicitarea Antreprenorului i dac Lucr rile sau Sectoarele de lucr ri (dup caz) sunt în mare parte conforme prevederilor Contractului, se va considera c Procesul Verbal de Recep ie la Terminarea Lucr rilor a fost emis în ultima zi a perioadei de 28 de zile. 10.2. Recep ia unor P r i de Lucr ri Inginerul va putea emite un Proces Verbal de Recep ie la Terminarea Lucr rilor pentru orice parte a Lucr rilor Permanente, numai cu aprobarea exclusiv a Beneficiarului. Beneficiarul nu va utiliza nicio parte a Lucr rilor (altfel decât ca m sur temporar specificat în Contract, sau convenit de c tre ambele P r i) pân când Inginerul nu emite, dac emite, un Proces Verbal de Recep ie la Terminarea Lucr rilor pentru aceast parte. Dac Beneficiarul utilizeaz o parte a Lucr rilor înainte de emiterea Procesului Verbal de Recep ie: (a) partea care este utilizat va fi considerat ca fiind recep ionat de la data la care a început utilizarea acesteia; (b) Antreprenorul va înceta s mai aib responsabilitatea privind acea parte începând cu data la care a început utilizarea acesteia, dat la care responsabilitatea va trece în sarcina Beneficiarului, i (c) la cererea Antreprenorului, Inginerul va emite un Proces Verbal de Recep ie la Terminarea Lucr rilor pentru aceast parte. Dup ce Inginerul a emis un Proces Verbal de Recep ie la Terminarea Lucr rilor pentru o parte din Lucrare, se vor lua m suri pentru asigurarea prioritar pentru Antreprenor a condi iilor necesare realiz rii Testelor la Terminare neefectuate. Antreprenorul va efectua aceste Teste la Terminarea Lucr rilor cât mai curând posibil, înainte de expirarea Perioadei de Notificare a Defec iunilor. Dac se produc Costuri suplimentare Antreprenorului ca urmare a recep iei i/sau utiliz rii de c tre Beneficiar a unei p r i din Lucrare, altele decât utilizarea specificat în Contract sau convenit de c tre Antreprenor, Antreprenorul (i) va în tiin a Inginerul i (ii) cu condi ia respect rii prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendic rile Antreprenorului], va avea dreptul la plata Costurilor Suplimentare la care se adaug un

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 51 bis/20.I.2011

37

profit rezonabil, care vor fi incluse în Pre ul Contractului. Dup primirea acestei în tiin ri, Inginerul va ac iona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Solu ionare] pentru a conveni sau stabili Costurile Suplimentare i profitul aferent. Dac a fost emis un Proces Verbal de Recep ie la Terminarea Lucr rilor pentru o parte din Lucr ri (alta decât un Sector), penalit ile de întârziere pentru terminarea Lucr rilor r mase de executat vor fi diminuate. În mod similar, penalit ile de întârziere pentru celelalte Sectoare de lucr ri (dac exist ), în care este inclus i partea recep ionat , vor fi, de asemenea, diminuate. Pentru o întârziere înregistrat dup data specificat în Procesul Verbal de Recep ie la Terminarea Lucr rilor, reducerea propor ional a penalit ilor de întârziere se va calcula ca raport între valoarea p r ii de Lucr ri recep ionat i valoarea total a Lucr rilor sau Sectorului de lucr ri (dup caz). Inginerul va proceda în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Solu ionare] pentru a conveni sau stabili aceste propor ii. Prevederile acestui paragraf se vor aplica numai procentului zilnic al penaliz rii de întârziere aplicat, reglementat de prevederile Sub-Clauzei 8.7 [Penalit i de Întârziere] i nu vor afecta limita maxim a penalit ilor. 10.3. Recep ia i Testele la Terminarea Lucr rilor Dac Antreprenorul este împiedicat cu mai mult de 14 zile s efectueze Testele la Terminare datorit unei cauze din responsabilitatea Beneficiarului, se va considera c Beneficiarul a recep ionat Lucr rile sau Sectoarele de lucr ri (dup caz) la data la care Testele la Terminare ar fi fost necesar a fi terminate. Ulterior, Inginerul va emite în consecin un Proces Verbal de Recep ie la Terminarea Lucr rilor, iar Antreprenorul va efectua Testele la Terminare de îndat ce acest lucru este posibil, dar înainte de data de expirare a Perioadei de Notificare a Defec iunilor. Inginerul va transmite o în tiin are i va solicita ca Testele la Terminare s fie efectuate în termen de 14 zile i în conformitate cu prevederile Contractului. Dac Antreprenorul înregistreaz întârzieri i/sau se produc Costuri suplimentare ca urmare a unor astfel de întârzieri în efectuarea Testelor la Terminare, Antreprenorul va transmite Inginerului o în tiin are i, cu condi ia respect rii prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendic rile Antreprenorului], va avea dreptul la: (a) o prelungire a duratei de execu ie pentru astfel de întârzieri potrivit prevederilor SubClauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Execu ie], dac terminarea este sau va fi întârziat , i (b) plata Costurilor suplimentare la care se adaug un profit rezonabil, care vor fi incluse în Pre ul Contractului. Dup primirea în tiin rii, Inginerul va proceda în conformitate cu prevederile SubClauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Solu ionare] pentru a conveni sau stabili modul de solu ionare a acestor probleme. 10.4. Restabilirea Suprafe elor de Teren Cu excep ia altor prevederi ale Procesului Verbal de Recep ie la Terminarea Lucr rilor, un proces verbal emis pentru un Sector sau o parte a Lucr rilor nu va certifica execu ia lucr rilor necesare de restabilire a suprafe elor de teren din zona lucr rii sau a altor suprafe e de teren. 11. Perioada de Garan ie 11.1. Terminarea Lucr rilor Neexecutate i Remedierea Defec iunilor

38

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 51 bis/20.I.2011

Pentru ca Lucr rile i Documentele Antreprenorului i fiecare Sector de lucr ri s corespund prevederilor Contractului (cu excep ia uzurii normale) înainte de expirarea Perioadei de Notificare a Defec iunilor sau cât mai curând posibil, Antreprenorul: (a) va completa orice lucrare r mas neterminat la data emiterii Procesului Verbal de Recep ie la Terminarea Lucr rilor, într-o perioad rezonabil men ionat de c tre Inginer, i (b) va executa toate lucr rile necesare pentru remedierea defec iunilor sau degrad rilor, conform solicit rilor Beneficiarului (sau în numele acestuia), pân la sau înainte de data de expirare a Perioadei de Notificare a Defec iunilor pentru Lucr ri sau Sectoare de Lucr ri (dup caz). Dac se produc defec iuni sau degrad ri, Antreprenorul va fi în tiin at în consecin de c tre (sau în numele) Beneficiar. 11.2. Costul Remedierii Defec iunilor Toate lucr rile la care s-a f cut referire în sub-paragraful (b) al Sub-Clauzei 11.1 [Terminarea Lucr rilor Neexecutate i Remedierea Defec iunilor] vor fi executate cu riscul i pe cheltuiala Antreprenorului, dac i în m sura în care lucr rile se datoreaz : (a) proiectului Lucr rilor, altul decât partea de proiect pentru care este responsabil Beneficiarul (dac exist ), (b) Echipamentelor, Materialelor sau calit ii execu iei care nu sunt în conformitate cu prevederile Contractului, sau (c) exploat rii sau între inerii necorespunz toare care a fost atribuit unor cauze pentru care Antreprenorul este r spunz tor (potrivit prevederilor Sub-Clauzelor 5.5 la 5.7 sau altele), sau (d) nerespect rii de c tre Antreprenor a unei alte obliga ii. Dac i în m sura în care lucr rile de remediere sunt datorate oric ror alte cauze, Antreprenorul va fi notificat cu promptitudine de c tre Beneficiar (sau în numele acestuia) i se vor aplica prevederile Sub-Clauzei 13.3 [Procedura de Modificare]. 11.3. Prelungirea Perioadei de Notificare a Defec iunilor Beneficiarul va fi îndrept it, conform prevederilor Sub-Clauzei 2.5 [Revendic rile Beneficiarului], la o prelungire a Perioadei de Notificare a Defec iunilor pentru Lucr ri sau Sectoare de lucr ri, dac i în m sura în care Lucr rile, Sectoarele de lucr ri sau o component important a Echipamentelor (în func ie de caz i ulterior recep iei), nu pot fi utilizate în scopul pentru care acestea au fost destinate, din cauza unor defec iuni sau unor degrad ri. Perioada de Notificare a Defec iunilor nu va putea fi prelungit cu mai mult de doi ani. Dac livrarea i/sau montajul Echipamentelor i/sau Materialelor au fost suspendate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.8 [Suspendarea Lucr rilor] sau a Sub-Clauzei 16.1 [Dreptul Antreprenorului de a Suspenda Execu ia Lucr rilor], obliga iile Antreprenorului potrivit prevederilor acestei clauze nu se vor aplica niciunei defec iuni sau degrad ri produse la mai mult de doi ani dup expirarea Perioadei de Notificare a Defec iunilor pentru Echipamente i/sau Materiale. 11.4. Omisiunea Remedierii Defec iunilor Dac Antreprenorul nu reu e te s remedieze defec iunile sau degrad rile într-un interval rezonabil de timp, Beneficiarul (sau o persoan în numele Beneficiarului) poate stabili o dat pân la care este necesar remedierea defec iunilor sau degrad rilor i va transmite Antreprenorului o în tiin are referitoare la aceast dat .

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 51 bis/20.I.2011

39

Dac Antreprenorul nu reu e te s remedieze defec iunile sau degrad rile pân la data stabilit în în tiin are i costul lucr rilor de remediere trebuia suportat de c tre Antreprenor potrivit prevederilor Sub-Clauzei 11.2 [Costul Remedierii Defec iunilor], Beneficiarul poate (la alegerea sa): (a) s execute lucrarea în mod corespunz tor, cu for e proprii sau prin intermediari, pe cheltuiala Antreprenorului, Antreprenorul fiind exonerat de responsabilitate pentru aceast lucrare iar Antreprenorul va pl ti Beneficiarului, în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 2.5 [Revendic rile Beneficiarului], costurile înregistrate de c tre Beneficiar pentru remedierea defec iunilor sau degrad rilor. (b) s solicite Inginerului s convin sau s decid o reducere rezonabil a Pre ului Contractului în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Solu ionare]; sau (c) s rezilieze întregul Contract sau partea de Contract care se refer la Lucr rile care nu pot fi utilizate în scopul stabilit dac defec iunile sau degrad rile împiedic Beneficiarul la utilizarea Lucr rilor sau a unei p r i semnificative a Lucr rilor. F r s prejudicieze celelalte drepturi, prev zute în Contract sau alte drepturi, Beneficiarul va avea dreptul de a recupera toate sumele pl tite pentru Lucr ri sau pentru partea de Lucr ri (dup caz), împreun cu costurile de finan are i costurile aferente demont rilor i demol rilor necesare, eliber rii antierului i return rii Echipamentelor i Materialelor Antreprenorului. 11.5. Înl turarea Lucr rilor Necorespunz toare Dac defec iunile sau degrad rile nu pot fi remediate cu promptitudine pe antier i Beneficiarul î i d consim mântul, Antreprenorul poate înl tura de pe antier, în scopul repar rii, acele componente ale Echipamentelor care sunt defecte sau degradate. Acest consim mânt poate solicita Antreprenorului s majoreze valoarea Garan iei de Bun Execu ie, cu valoarea de înlocuire a acestor componente, sau s prezinte o alt garan ie corespunz toare. 11.6. Repetarea Testelor Dac lucr rile de remediere a defec iunilor sau degrad rilor pot afecta func ionalitatea Lucr rilor, Inginerul poate solicita repetarea oric rora dintre Testele prev zute în Contract, inclusiv Testele la Terminare i/sau Testele dup Terminare. Solicitarea va fi f cut printr-o în tiin are transmis în termen de 28 de zile dup efectuarea remedierilor. Aceste teste vor fi efectuate în condi iile i termenii aplicabili testelor anterioare, cu excep ia faptului c ele vor fi efectuate cu riscul i pe cheltuiala P r ii r spunz toare pentru lucr rile de remediere, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 11.2 [Costul Remedierii Defec iunilor]. 11.7. Dreptul de Acces Antreprenorul va avea drept de acces la toate p r ile Lucr rilor i la înregistr rile referitoare la exploatarea i func ionarea Lucr rilor, pân la emiterea Procesului Verbal de Recep ie Final , cu excep ia situa iilor de incompatibilitate cu m surile rezonabile de securitate ale Beneficiarului. 11.8. Stabilirea Cauzelor Defec iunilor La solicitarea i indica iile Inginerului, Antreprenorul va c uta s identifice cauzele tuturor defec iunilor. Cu excep ia situa iei în care Antreprenorul are obliga ia remedierii defec iunilor pe cheltuiala proprie, potrivit prevederilor SubClauzei 11.2 [Costul Remedierii Defec iunilor], Costul inspec iilor, inclusiv un profit rezonabil, va fi convenit

40

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 51 bis/20.I.2011

sau stabilit de c tre Inginer în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Solu ionare] i va fi inclus în Pre ul Contractului. 11.9. Procesul Verbal de Recep ie Final Îndeplinirea obliga iilor Antreprenorului nu se consider a fi încheiat pân când Inginerul nu a emis Antreprenorului Procesul Verbal de Recep ie Final , precizând data la care Antreprenorul i-a încheiat obliga iile prev zute în Contract. Inginerul va emite Procesul Verbal de Recep ie Final în termen de 28 de zile dup ultima dat de expirare a Perioadei de Notificare a Defec iunilor, sau cât mai curând posibil dup ce Antreprenorul a furnizat toate Documentele Antreprenorului, a terminat toate Lucr rile, a efectuat testele pentru toate Lucr rile i a remediat defec iunile. Un exemplar al Procesului Verbal de Recep ie Final va fi predat Beneficiarului. Procesul Verbal de Recep ie Final va fi singurul document considerat a certifica recep ia Lucr rilor. 11.10. Obliga ii Neîndeplinite Dup emiterea Procesului Verbal de Recep ie Final , fiecare Parte va avea responsabilitatea de a îndeplini orice obliga ie care r mâne neîndeplinit la data recep iei. În scopul stabilirii naturii i volumului obliga iilor neîndeplinite, Contractul se va considera a fi în vigoare. 11.11. Eliberarea antierului Dup primirea Procesului Verbal de Recep ie Final , Antreprenorul va îndep rta din antier toate Utilajele Antreprenorului, surplusul de materiale, molozul, de eurile i Lucr rile Provizorii. Dac acestea nu au fost evacuate în termen de 28 de zile dup ce Beneficiarul a primit un exemplar al Procesului Verbal de Recep ie Final , Beneficiarul poate vinde sau dispune în alt fel de bunurile r mase. Beneficiarul va fi îndrept it la plata costurilor produse pentru, sau în leg tur cu activitatea de vânzare sau pentru degajarea i amenajarea antierului. Orice diferen de bani r mas de pe urma vânz rii va fi pl tit Antreprenorului. Dac suma rezultat din vânz ri nu acoper costurile Beneficiarului, Antreprenorul va pl ti Beneficiarului diferen a neacoperit . 12. Testele dup Terminare 12.1. Procedura pentru Teste dup Terminare Aceast Clauz se va aplica dac Testele dup Terminare sunt specificate în Contract. Cu excep ia altor prevederi ale Condi iilor Speciale, Beneficiarul: (a) va furniza întregul necesar de electricitate, utilaje, combustibil, instrumente, for de i calificare corespunz toare, în vederea munc , materiale i personal cu experien efectu rii eficiente a Testelor dup Terminare, i (b) va efectua Testele dup Terminare în conformitate cu manualele furnizate de c tre Antreprenor, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 5.7 [Manuale pentru Exploatare i Între inere], i orice îndrumare pe care Antreprenorul este solicitat s o asigure pe parcursul acestor Teste; i în prezen a Personalului Antreprenorului pe care oricare dintre p r i îl poate solicita în mod rezonabil. Testele dup Terminare vor fi efectuate de îndat ce este rezonabil posibil dup recep ia de c tre Beneficiar a Lucr rilor sau a Sectoarelor de lucr ri. Beneficiarul va în tiin a Antreprenorul cu 21 de zile înainte de data dup care vor fi efectuate Testele dup

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 51 bis/20.I.2011

41

Terminare. Cu excep ia cazurilor în care s-a convenit altfel, aceste Teste vor fi efectuate în termen de 14 zile dup aceast dat , în ziua sau zilele stabilite de c tre Beneficiar. Dac Antreprenorul nu se prezint la data i locul stabilit, Beneficiarul poate începe efectuarea Testelor dup Terminare, care se vor considera a fi efectuate în prezen a Antreprenorului, iar Antreprenorul va accepta rezultatele ca fiind corecte. Rezultatele Testelor dup Terminare vor fi redactate i evaluate de ambele P r i. Se va face o evaluare corespunz toare pentru efectul utiliz rii anterioare a Lucr rilor de c tre Beneficiar. 12.2. Întârzieri în Efectuarea Testelor Dac Antreprenorul înregistreaz Costuri ca urmare a unor întârzieri nerezonabile a Testelor dup Terminare cauzate de c tre Beneficiar, Antreprenorul (i) va în tiin a Inginerul i (ii) cu condi ia respect rii prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendic rile Antreprenorului], va avea dreptul la plata Costurilor suplimentare la care se adaug profit rezonabil, care vor fi incluse în Pre ul Contractului. Dup primirea în tiin rii, Inginerul va proceda în conformitate cu prevederile SubClauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Solu ionare] pentru a conveni sau stabili Costurile suplimentare i profitul. Dac , din motive care nu se pot atribui Antreprenorului, un Test dup Terminare a Lucr rilor sau a unui Sector de lucr ri nu poate fi finalizat pe durata Perioadei de Notificare a Defec iunilor (sau oricare perioad asupra c reia P r ile au convenit), se va considera c Lucr rile sau Sectorul de lucr ri au trecut Testul dup Terminare. 12.3. Repetarea Testelor Dac Lucr rile, sau un Sector de lucr ri, nu au trecut Testul dup Terminare: (a) se vor aplica prevederile sub-paragrafului (b) al Sub-Clauzei 11.1 [Terminarea Lucr rilor Neexecutate i Remedierea Defec iunilor], i (b) fiecare Parte poate, apoi, solicita repetarea, în aceia i termeni i condi ii a Testelor necorespunz toare i a Testelor dup Terminare pentru orice lucrare similar , Dac i în m sura în care rezultatele necorespunz toare i repetarea Testelor se pot atribui oric reia din cauzele enumerate în sub-paragrafele de la (a) la (d) ale Sub-Clauzei 11.2 [Costul Remedierii Defec iunilor] i conduc la producerea de costuri suplimentare pentru Beneficiar, Antreprenorul va pl ti aceste costuri Beneficiarului, cu condi ia respect rii prevederilor Sub-Clauzei 2.5 [Revendic rile Beneficiarului]. 12.4. Rezultate Necorespunz toare ale Testelor dup Terminare În cazul în care sunt îndeplinite urm toarele condi ii: (a) Lucr rile, sau un Sector de lucr ri, nu trec unele sau toate Testele dup Terminare, (b) suma corespunz toare necesar a fi pl tit pentru rezultatele necorespunz toare ale testelor ca daune pentru lucr rile executate necorespunz tor este prev zut în Contract (sau metoda de calculare este definit ) i (c) Antreprenorul va pl ti Beneficiarului aceast sum pân la expirarea Perioadei de Notificare a Defec iunilor, atunci Lucr rile sau Sectorul de lucr ri se consider c au trecut Testele dup Terminare. Dac Lucr rile, sau un Sector de lucr ri, nu au trecut un Test dup Terminare i Antreprenorul propune corect ri sau modific ri ale Lucr rilor sau unui Sector de lucr ri, Antreprenorul poate fi în tiin at de c tre (sau în numele) Beneficiar c nu are drept de acces la Lucr ri sau Sectorul de lucr ri pân când este convenabil pentru Beneficiar. Apoi Antreprenorul va avea obliga ia de a efectua corect rile sau modific rile i de a trece acel

42

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 51 bis/20.I.2011

Test, într-o perioad de timp rezonabil de la primirea în tiin rii trimis de (sau în numele) Beneficiar referitoare la perioada de timp convenabil pentru Beneficiar. Dac Antreprenorul nu prime te aceast în tiin are pe durata Perioadei de Notificare a Defec iunilor, Antreprenorul va fi exonerat de aceast obliga ie i se va considera c Lucr rile sau Sectorul de lucr ri (dup caz) au trecut Testele dup Terminare. Dac Antreprenorul înregistreaz Costuri suplimentare ca urmare a unei întârzieri nerezonabile din cauza Beneficiarului referitoare la permiterea accesului Antreprenorului la Lucr ri sau Echipamente, la investigarea cauzelor care au condus la rezultatele necorespunz toare ale unui Testul dup Terminare sau s efectueze oricare corect ri sau modific ri, Antreprenorul (i) va transmite o în tiin are Inginerului i (ii) cu condi ia respect rii prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendic rile Antreprenorului], va avea dreptul la plata Costurilor suplimentare la care se adaug un profit rezonabil, care vor fi incluse în Pre ul Contractului. Dup primirea acestei în tiin ri, Inginerul va proceda în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Solu ionare] i va conveni sau stabili Costurile suplimentare i profitul. 13. Modific ri i Actualiz ri 13.1. Dreptul de a Modifica Modific rile pot fi ini iate de c tre Inginer înainte de emiterea Procesului Verbal de Recep ie la Terminarea Lucr rilor, printr-o instruc iune sau printr-o solicitare adresat Antreprenorului pentru transmiterea unei propuneri. Modific rile nu vor con ine omisiuni ale lucr rilor care urmeaz s fie executate de al i antreprenori. Antreprenorul va avea obliga ia de a executa orice Modificare, cu excep ia cazului în care Antreprenorul în tiin eaz cu promptitudine Inginerul (prezentând detalii justificative) c (i) Antreprenorul nu poate ob ine cu u urin Bunurile necesare pentru Modificare, (ii) aceasta va reduce siguran a sau compatibilitatea Lucr rilor, sau (iii) aceasta va avea un impact nefavorabil asupra îndeplinirii Listei de Garan ii. Dup primirea în tiin rii, Inginerul va anula, confirma sau modifica instruc iunea. 13.2. Optimizarea Proiectului Antreprenorul poate transmite oricând Inginerului o propunere scris care (în opinia Antreprenorului), dac va fi adoptat , (i) va urgenta terminarea Lucr rilor, (ii) va reduce costul execu iei, între inerii i exploat rii Lucr rilor, (iii) va îmbun t i eficien a sau valoarea lucr rilor finalizate, sau (iv) din alte considerente va fi în avantajul Beneficiarului. Propunerea va fi elaborat pe cheltuiala Antreprenorului i va include elementele enumerate în Sub-Clauza 13.3 [Procedura de Modificare]. 13.3. Procedura de Modificare Dac Inginerul solicit o propunere, înainte de a dispune o Modificare, Antreprenorul va r spunde în scris cât mai curând posibil, fie prin exprimarea motiva iei pentru care nu se poate conforma (dac este cazul), fie prin transmiterea urm toarelor: (a) descrierea proiectului i/sau lucr rii propuse pentru a fi executate i programul de execu ie al acestora (b) propunerea Antreprenorului pentru modificarea necesar a programului de execu ie potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.3 [Programul de Execu ie], i a Duratei de Execu ie, i

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 51 bis/20.I.2011

43

(c) propunerea Antreprenorului pentru actualizarea Pre ului Contractului. Dup primirea unei asemenea propuneri, Inginerul va r spunde cât mai curând posibil, (potrivit prevederilor Sub-Clauzei 13.2 [Optimizarea Proiectului] sau în alt fel), i va aproba, va respinge, sau va face comentarii. Antreprenorul nu va întârzia execu ia lucr rilor pân la primirea r spunsului. Fiecare instruc iune referitoare la executarea de Modific ri, înso it de solicitarea privind înregistrarea Costurilor, va fi emis de Inginer c tre Antreprenor, care va confirma de primire. Dup dispunerea sau aprobarea unei Modific ri, Inginerul va proceda în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Solu ionare] pentru a conveni sau stabili actualizarea Pre ului Contractului i a Graficului de Pl i. Aceste actualiz ri vor include un profit rezonabil i vor ine cont de propunerile transmise de Antreprenor potrivit prevederilor Sub-Clauzei 13.2 [Optimizarea Proiectului], dac se pot aplica. 13.4. Plata în Moneda Stabilit Dac Contractul va prevedea c plata Pre ului Contractului s fie f cut în mai multe monede, atunci ori de câte ori se convine o actualizare, aprobat sau stabilit conform celor de mai sus, se vor specifica sumele pl tibile în fiecare din monedele stabilite. În acest scop, se va face referire la propor ia existent sau anticipat a monedelor din Costul Modific rilor, i la propor ia monedelor stabilite pentru efectuarea pl ii din Pre ul Contractului. 13.5. Sume Provizionate Fiecare Sum Provizionat va fi folosit , integral sau par ial, în conformitate cu instruc iunile Inginerului, iar Pre ul Contractului va fi modificat corespunz tor. Suma total pl tit Antreprenorului va include numai acele sume dispuse de c tre Inginer, pentru lucr ri, bunuri furnizate sau servicii, la care se refer Suma Provizionat . Pentru fiecare Sum Provizionat , Inginerul poate emite urm toarele instruc iuni: (a) Lucrarea s fie executat de c tre Antreprenor (inclusiv Echipamentele, Materialele sau serviciile necesar a fi furnizate), i evaluat potrivit prevederilor Sub-Clauzei 13.3 [Procedura de Modificare]; i/sau (b) Echipamentele, Materialele sau serviciile care urmeaz s fie achizi ionate de c tre Antreprenor i a c ror valoare va fi inclus în Pre ul Contractului: (i) sumele reale pl tite (sau care trebuie pl tite) de c tre Antreprenor i, (ii) o sum pentru cheltuielile generale i profit, calculat ca procent din aceste sume prin aplicarea unui procent (dac exist ) specificat în Lista corespunz toare. Dac nu exist un asemenea procent, se va aplica procentul specificat în Anexa la Ofert . La solicitarea Inginerului, Antreprenorul va furniza documente, facturi, bonuri i chitan e justificative. 13.6. Lucr ri în Regie Pentru lucr ri minore sau accidentale, Inginerul poate dispune ca Modificarea s fie executat pe baza lucr rilor în regie. Lucr rile vor fi evaluate în conformitate cu Listele de Lucr ri în Regie incluse în Contract, i se va aplica procedura de mai jos. Dac Lista de Lucr ri în Regie nu este inclus în Contract, prevederile acestei Sub-Clauze nu se vor aplica. Înainte de a comanda Bunurile pentru Lucrare, Antreprenorul va transmite Inginerului pre urile aferente. La formularea cererii de plat , Antreprenorul va transmite facturi, bonuri, calcula ii sau chitan e corespunz toare fiec rui Bun.

44

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 51 bis/20.I.2011

Cu excep ia articolelor pentru care Lista Lucr rilor în Regie men ioneaz c nu este necesar plata, Antreprenorul va furniza zilnic Inginerului situa ii corecte, în dublu exemplar, care vor include urm toarele detalii referitoare la resursele utilizate la execu ia lucr rilor din ziua precedent : (a) numele, func ia i orele prestate pentru Personalul Antreprenorului, (b) identificarea, tipul i orele prestate pentru Utilajele Antreprenorului i a Lucr rilor Provizorii i, (c) cantit ile i tipurile de Echipamente i Materiale folosite. Dac vor fi corecte, sau dup ce au fost convenite de c tre p r i, câte o copie a fiec rei situa ii va fi semnat de c tre Inginer i restituit Antreprenorului. Ulterior, Antreprenorul va transmite Inginerului, situa ii cu pre urile pentru aceste resurse, înainte ca acestea s fie incluse în urm toarea Situa ie de Lucr ri, potrivit prevederilor SubClauzei 14.3 [Prezentarea Situa iilor Interimare de Lucr ri]. 13.7. Actualiz ri Generate de Modific ri ale Legilor Pre ul Contractului va fi actualizat pentru a ine seama de orice cre tere sau diminuare a Costului rezultat din modificarea Legilor rii (inclusiv introducerea unor Legi noi i abrogarea sau modificarea Legilor existente) sau din interpretarea juridic sau oficial , guvernamental , a unor Legi, promulgate ulterior Datei de Baz , care îl va afecta pe Antreprenor în îndeplinirea obliga iilor sale potrivit prevederilor Contractului. Dac Antreprenorul înregistreaz (sau va înregistra) întârzieri i/sau Costuri suplimentare ca rezultat al acestor schimb ri ale Legilor sau interpret ri, f cute ulterior Datei de Baz , Antreprenorul va în tiin a Inginerul i, cu condi ia respect rii prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendic rile Antreprenorului], va avea dreptul la: (a) o prelungire a duratei de execu ie pentru orice astfel de întârziere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Execu ie], dac terminarea lucr rilor este sau va fi întârziat , i (b) plata Costurilor suplimentare, care vor fi incluse în Pre ul Contractului. Dup primirea în tiin rii, Inginerul va ac iona potrivit prevederilor Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Solu ionare] pentru a conveni sau stabili modul de solu ionare a acestor probleme. 13.8. Actualiz ri Generate de Modific ri ale Pre urilor În aceast Sub-Clauz , "tabelul datelor de actualizare" înseamn tabelul completat care cuprinde datele de actualizare inclus în Anexa la Ofert . Dac nu exist un astfel de tabel al datelor de actualizare, prevederile acestei SubClauze nu se vor aplica. Dac prevederile Sub-Clauzei se vor aplica, sumele pl tibile Antreprenorului vor fi actualizate pentru cre terea sau diminuarea costului for ei de munc , al Bunurilor i al altor elemente ale Lucr rilor, prin ad ugarea sau sc derea valorilor determinate prin aplicarea formulelor prev zute în aceast Sub-Clauz . În m sura în care, prin prevederile acestei Sub-Clauze sau a altor Clauze, nu se asigur o compensa ie total pentru cre tere sau diminuare, se va considera ca Valoarea de Contract Acceptat include sumele necesare pentru a acoperi eventuala cre tere sau sc dere a costurilor. Actualizarea care urmeaz a fi aplicat valorii pl tibile Antreprenorului, dup cum este evaluat în conformitate cu Lista corespunz toare i aprobat în Certificatele de Plat , va fi determinat , conform formulelor, pentru fiecare moned în care se pl te te Pre ul Contractului. Nu se va aplica nicio actualizare la lucr rile evaluate pe baza Costului sau a pre urilor curente. Formulele vor fi de urm torul tip:

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 51 bis/20.I.2011

45

Pn = a + b Ln/Lo + c En/Eo + d Mn/Mo + ... unde: "Pn" este coeficientul de actualizare care urmeaz a fi aplicat valorii de contract estimate în moneda relevant pentru lucrarea realizat în perioada "n", aceast perioad fiind o lun , în afar de cazul în care Anexa la Ofert este prev zut altfel; "a" este un coeficient fix, explicitat în tabelul datelor de actualizare, reprezentând partea neactualizabil din pl ile contractuale; "b", "c", "d" sunt coeficien i care reprezint ponderea estimat a fiec rui element relevant de cost în execu ia Lucr rilor, a a cum este stabilit în tabelul datelor de actualizare; astfel de elemente de cost înscrise în tabel pot reprezenta resurse cum ar fi for a de munc , utilaje i materiale; "Ln", "En", "Mn" sunt indicii curen i de pre sau pre urile de referin pentru perioada "n", exprima i în moneda relevant de plat , care se aplic fiec rui element relevant de cost din tabel cu 49 de zile înainte de ultima zi a perioadei (la care se refer Certificatul de Plat respectiv); i "Lo", "Eo", "Mo" sunt indicii de pre de baz sau pre urile de referin , exprima i în moneda relevant de plat , care corespund fiec rui element relevant de cost, la Data de Baz . Se vor utiliza indicii de pre sau pre urile de referin prev zute în tabelul cu datele de actualizare. Dac exist îndoieli asupra provenien ei acestora, ace tia vor fi stabili i de c tre Inginer. În acest scop, se va face referire la valorile indicilor la datele prezentate (înscrise în coloanele patru i, respectiv, cinci din tabelul cu date de actualizare) în scopul clarific rii provenien ei; de i aceste date ( i respectiv aceste valori) pot s nu corespund indicilor de pre de baz . În cazurile în care "moneda indicilor" (prev zu i în tabel) nu este moneda relevant pentru plat , fiecare indice va fi convertit în moneda relevant de plat , la cursul de schimb al acestei monede, stabilit de c tre Banca Na ional a rii, din data men ionat mai sus pentru care se cere s se aplice indicele. În lipsa unui indice curent de pre disponibil, Inginerul va stabili, pentru emiterea Certificatelor Interimare de Plat , un indice provizoriu. Actualizarea va fi recalculat corespunz tor atunci când un indice curent de pre este disponibil. Dac Antreprenorul nu reu e te s termine Lucr rile în perioada Duratei de Execu ie, actualizarea pre urilor dup aceast perioad va fi f cut utilizând sau (i) fiecare indice sau pre aplicabil cu 49 de zile înainte de data de expirare a Duratei de Execu ie a Lucr rilor, sau (ii) indicele sau pre ul curent, în func ie de care dintre ace tia este mai favorabil pentru Beneficiar. Ponderile (coeficien ii) pentru fiecare dintre factorii de cost stabili i în tabelul (tabelele) cu datele de actualizare vor fi corectate numai dac s-au dovedit nerezonabile, neechilibrate sau inaplicabile, ca urmare a Modific rilor. 14. Pre ul Contractului i Pl ile 14.1. Pre ul Contractului Cu excep ia altor prevederi ale Condi iilor Speciale: (a) Pre ul Contractului va fi Valoarea de Contract Acceptat ca sum forfetar obiectul unor actualiz ri în conformitate cu prevederile Contractului;

i va face

46

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 51 bis/20.I.2011

(b) Antreprenorul va pl ti toate taxele, impozitele i onorariile pe care acesta trebuie s le pl teasc potrivit prevederilor Contractului, iar Pre ul Contractului nu va fi modificat în func ie de aceste costuri, cu excep ia celor specificate în Sub-Clauza 13.7 [Actualiz ri Generate de Modific ri ale Legilor]; (c) cantit ile care pot fi incluse în Listele de cantit i vor fi cantit i estimate i nu vor fi considerate cantit i reale i corecte ale Lucr rilor pe care Antreprenorul urmeaz s le execute; i (d) o cantitate sau pre care vor fi incluse într-o List de cantit i vor fi utilizate pentru scopurile men ionate în List i pot fi inaplicabile pentru alte scopuri. Dac o parte din Lucr ri urmeaz a fi pl tit conform cantit ilor furnizate sau lucr rilor efectuate, prevederile referitoare la m surare i evaluare vor fi men ionate în Condi iile Speciale. Pre ul Contractului va fi stabilit în consecin , i va face obiectul unor actualiz ri în conformitate cu prevederile Contractul. 14.2. Plata în Avans Beneficiarul va efectua o plat în avans, sub forma unui împrumut f r dobând , în vederea mobiliz rii i proiect rii, dup ce Antreprenorul va prezenta o garan ie în conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze. Valoarea total a pl ii în avans, num rul i datele achit rii tran elor (dac sunt mai multe decât una), moneda i procentul din Valoarea Contractului, vor fi cele men ionate în Anexa la Ofert . Aceast Sub-Clauz nu va avea aplicabilitate în cazul în care garan ia nu este prezentat Beneficiarului, sau cuantumul avansului nu este specificat în Anexa la Ofert . Inginerul va emite un Certificat Interimar de Plat pentru prima tran a Avansului dup primirea unei Situa ii de Lucr ri (potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.3 [Prezentarea Situa iilor Interimare de Lucr ri]) i dup ce Beneficiarului i se vor prezenta (i) Garan ia de Bun Execu ie potrivit prevederilor Sub-Clauzei 4.2 [Garan ia de Bun Execu ie] i (ii) o garan ie de valoarea i în moneda stabilite pentru plata în avans. Aceast garan ie va fi emis de c tre o entitate i dintr-o ar (sau alt jurisdic ie) aprobat de c tre Beneficiar, i va avea formatul anexat Condi iilor Speciale sau alt format aprobat de c tre Beneficiar. Garan ia prezentat de c tre Antreprenor va fi valabil i va r mâne în vigoare pân la data ramburs rii avansului, i valoarea acesteia poate fi redus progresiv cu sumele rambursate de c tre Antreprenor, incluse în Certificatele de Plat . Dac plata în avans nu a fost rambursat cu 28 de zile înainte de data expir rii garan iei, Antreprenorul va prelungi valabilitatea garan iei pân la rambursarea pl ii în avans. Plata în avans va fi rambursat prin deduceri procentuale din Certificatele de Plat . Cu excep ia cazului în care în Anexa la Ofert se specific alte procente: (a) în Certificatele de Plat deducerile vor începe s se fac în momentul în care valoarea tuturor pl ilor interimare autorizate (cu excep ia pl ii în avans, deducerilor i restituirii sumelor re inute) dep e te 10 procente (10%) din Valoarea de Contract Acceptat , mai pu in Sumele Provizionate i (b) valoarea deducerilor va fi de 25 de procente (25%) din valoarea fiec rui Certificat de Plat (cu excep ia pl ii în avans, deducerilor i a restituirii sumelor re inute) în monedele i propor iile acestora în plata în avans, pân în momentul în care plata în avans va fi rambursat . Dac plata în avans nu a fost rambursat înainte de emiterea Procesului Verbal de Recep ie la Terminarea Lucr rilor, sau înainte de reziliere potrivit prevederilor Clauzei 15 [Rezilierea Contractului de c tre Beneficiar], Clauzei 16 [Suspendarea i

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 51 bis/20.I.2011

47

Rezilierea Contractului de c tre Antreprenor] sau Clauzei 19 [For a Major ] (dup caz), totalul diferen ei r mase se va pl ti imediat de c tre Antreprenor Beneficiarului. 14.3. Prezentarea Situa iilor Interimare de Lucr ri Antreprenorul va transmite Inginerului, la sfâr itul perioadei de plat stabilit în Contract (sau la sfâr itul fiec rei luni, dac nu este stabilit ), o situa ie de lucr ri, în ase exemplare, într-o form aprobat de c tre Inginer, în care va prezenta detaliat sumele la care Antreprenorul se consider îndrept it, împreun cu documentele justificative care vor cuprinde raportul privind evolu ia lucr rilor potrivit prevederilor Sub-Clauzei 4.21 [Rapoarte privind Evolu ia Lucr rilor]. Situa ia de lucr ri va include urm toarele valori, dup caz, care vor fi exprimate în monedele în care se pl te te Pre ul Contractului, în ordinea de mai jos: (a) valoarea estimat a contractului pentru Lucr rile executate i Documentele Antreprenorului elaborate pân la sfâr itul lunii (inclusiv Modific rile, dar excluzând articolele descrise în sub-paragrafele de la (b) la (g) de mai jos; (b) orice sum care trebuie ad ugat sau dedus datorit modific rii legilor i pre urilor, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 13.7 [Actualiz ri Generate de Modific ri ale Legilor] i Sub-Clauzei 13.8 [Actualiz ri Generate de Modific ri ale Pre urilor]; (c) orice sum care este dedus ca re inere, calculat prin aplicarea procentului de re inere, prev zut în Anexa la Ofert , la totalul sumelor de mai sus, pân când suma astfel re inut de c tre Beneficiar va ajunge la limita Sumei Re inute (dac exist ), prev zut în Anexa la Ofert ; (d) orice sume care trebuie ad ugate sau deduse pentru plata în avans i ramburs ri, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.2 [Plata în Avans]; (e) orice sume care trebuie ad ugate sau deduse pentru Echipamente i Materiale, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.5 [Echipamente i Materiale destinate Lucr rilor]; (f) orice alte ad ugiri sau deduceri care pot fi datorate potrivit prevederilor Contractului sau în alt fel, inclusiv cele potrivit prevederilor Clauzei 20 [Revendic ri, Dispute i Arbitraj], i (g) deducerea sumelor aprobate în Certificatele de Plat anterioare. 14.4. Graficul de Pl i Dac în Contract este prev zut un grafic de pl i care s specifice procentele în care se va pl ti Pre ul Contractului, atunci, cu excep ia altor prevederi ale acestui grafic: (a) tran ele prev zute în acest grafic de pl i vor fi valorile de Contract estimate în conformitate cu prevederile sub-paragrafului (a) al SubClauzei 14.3 [Prezentarea Situa iilor Interimare de Lucr ri]; (b) prevederile Sub-Clauzei 14.5 [Echipamente i Materiale destinate Lucr rilor] nu se vor aplica; (c) dac tran ele prev zute în grafic nu sunt conforme cu evolu ia real , înregistrat în execu ia Lucr rilor, i dac se constat c evolu ia real este mai lent decât cea pentru care s-a fundamentat graficul de pl i, atunci Inginerul poate ac iona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Solu ionare] pentru a conveni sau stabili valorile tran elor care s ia în considerare m sura în care evolu ia înregistrat este mai lent decât cea pentru care s-au fundamentat tran ele de plat . Dac în Contract nu este inclus un grafic de pl i, Antreprenorul va transmite estim ri provizorii ale pl ilor estimate a fi datorate la sfâr itul fiec rui trimestru. Prima estimare va fi transmis în termen de 42 de zile dup Data de Începere. Estim rile revizuite vor fi

48

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 51 bis/20.I.2011

transmise trimestrial, pân la emiterea Procesului Verbal de Recep ie la Terminarea Lucr rilor. 14.5. Echipamente i Materiale destinate Lucr rilor În situa ia aplic rii acestei Sub-Clauze, la Certificatele Interimare de Plat se vor ad uga, potrivit prevederilor sub-paragrafului (e) al Sub-Clauzei 14.3, (i) sume suplimentare pentru Echipamentele i Materialele, care au fost expediate pe antier pentru a fi încorporate în Lucr rile Permanente, i (ii) deduceri, în situa ia în care valoarea de contract a acestor Echipamente i Materiale este inclus ca parte a Lucr rilor Permanente potrivit prevederilor sub-paragrafului (a) al Sub-Clauzei 14.3 [Prezentarea Situa iilor Interimare de Lucr ri]. Dac listele la care se face referire în sub-paragrafele (b)(i) sau (c) (i) de mai jos nu sunt incluse în Anexa la Ofert , aceast Sub-Clauz nu se va aplica. Inginerul va stabili i aproba ad ugarea sumelor în Certificatele Interimare de Plat , dac vor fi îndeplinite urm toarele condi ii: (a) Antreprenorul: (i) a p strat eviden e satisf c toare (inclusiv comenzi, chitan e, înregistr ri privind Costurile i utilizarea Echipamentelor i Materialelor), care sunt disponibile pentru verificare, i (ii) a transmis o situa ie de plat pentru Costul de procurare i livrare a Echipamentelor i Materialelor pe antier, înso it de documente justificative i de asemenea: (b) Echipamentele i Materialele respective: (i) vor fi cele cuprinse în listele Anexa la Ofert pentru plat la expedierea pe antier, (ii) au fost îmbarcate i sunt în drum spre antier, în conformitate cu prevederile Contractului; i (iii) sunt descrise în avizul de expedi ie sau alt document de transport, care a fost transmis Inginerului împreun cu dovada pl ii transportului i a asigur rii, cu orice alte documente solicitate în mod rezonabil, precum i cu o garan ie bancar emis într-o form i de c tre o entitate aprobate de c tre Beneficiar, la valoarea i moneda echivalent sumei datorate potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze; aceast garan ie poate fi prezentat într-un format similar cu cel la care s-a f cut referire în Sub-Clauza 14.2 [Plata în Avans], i va fi valabil pân când Echipamentele i Materialele vor fi depozitate corespunz tor pe antier i protejate împotriva pierderii, degrad rii i deterior rii; sau (c) Echipamentele i Materialele respective: (i) vor fi cele cuprinse în listele Anex la Ofert pentru plata la livrarea pe antier, i (ii) au fost livrate i depozitate corespunz tor pe antier i sunt protejate împotriva pierderii, degrad rii i deterior rii, i par s corespund prevederilor Contractului. Sumele suplimentare care urmeaz s fie confirmate vor constitui echivalentul a optzeci de procente (80%) din costul stabilit de c tre Inginer pentru Echipamente i Materiale (inclusiv livrarea pe antier), inând cont de documentele men ionate în aceast SubClauz i de valoarea de contract pentru Echipamente i Materiale. Moneda de plat pentru sumele suplimentare va fi aceea i cu cea în care se va efectua plata atunci când valoarea de contract va fi inclus în situa ia de lucr ri potrivit prevederilor sub-paragrafului (a) al Sub-Clauzei 14.3 [Prezentarea Situa iilor Interimare

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 51 bis/20.I.2011

49

de Lucr ri.]. În Certificatul de Plat se va aplica o deducere care va fi echivalentul sumei suplimentare pentru Echipamentele i Materialele respective i va fi în acelea i monede i acelea i propor ii ca i suma suplimentar . 14.6. Emiterea Certificatelor de Plat Interimare Nicio sum nu va fi confirmat sau pl tit pân când Beneficiarul nu a primit i aprobat Garan ia de Bun Execu ie. Apoi, în termen de 28 de zile dup primirea Situa iei de Lucr ri i a documentelor justificative Inginerul va emite c tre Beneficiar, Certificatul Interimar de Plat în care vor fi incluse suma de plat stabilit în mod echitabil de c tre Inginer i detaliile justificative aferente. Inginerul nu va avea obliga ia de a emite, înainte de emiterea Procesului Verbal de Recep ie la Terminarea Lucr rilor, un Certificat Interimar de Plat pentru o sum care (dup re ineri i alte deduceri) va fi mai mic decât valoarea minim a Certificatelor Interimare de Plat (dac exist ) prev zut în Anexa la Ofert . În aceast eventualitate, Inginerul va transmite o în tiin are Antreprenorului. Un Certificat Interimar de Plat nu va fi refuzat la plat pentru alt motiv în afar de urm toarele: (a) dac un bun furnizat sau o lucrare executat de c tre Antreprenor nu se conformeaz prevederilor Contractului, costul remedierii sau al înlocuirii poate fi re inut pân când remedierea sau înlocuirea au fost finalizate; i/sau (b) dac Antreprenorul nu a reu it sau nu reu e te s execute o lucrare sau s respecte o obliga ie, fiind notificat de c tre Inginer în acest scop, valoarea acestei lucr ri sau obliga ii poate fi re inut pân la terminarea lucr rii sau îndeplinirea obliga iei. În orice Certificat de Plat Inginerul poate s fac corecturi sau modific ri care în mod normal ar fi trebuit s fie aplicate unui Certificat de Plat anterior. Nu se va considera c un Certificat de Plat confirm acceptul, aprobarea, consim mântul sau satisfac ia Inginerului. 14.7. Pl ile Beneficiarul va pl ti Antreprenorului: (a) prima tran din plata în avans, în termen de 42 de zile dup emiterea Scrisorii de Acceptare sau în termen de 21 de zile dup primirea documentelor, în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 4.2 [Garan ia de Bun Execu ie] i Sub-Clauzei 14.2 [Plata în Avans], pentru plat fiind necesar îndeplinirea ambelor condi ii. (b) suma aprobat în fiecare Certificat Interimar de Plat în termen de 56 de zile dup primirea de c tre Inginer a Situa iei de Lucr ri i documentelor justificative; i (c) suma aprobat în Certificatul Final de Plat în termen de 56 de zile dup primirea de c tre Beneficiar a Certificatului de Plat . Plata sumelor datorate în fiecare moned va fi f cut în contul bancar precizat de Antreprenor i în ara pl ii (pentru moneda respectiv ) specificate în Contract. 14.8. Întârzieri în Efectuarea Pl ilor Dac Antreprenorul nu va primi plata în conformitate cu prevederile SubClauzei 14.7 [Pl ile], Antreprenorul va avea dreptul s primeasc costuri de finan are aferente perioadei de întârziere calculate lunar pentru suma nepl tit . Aceast perioad se va considera c începe la data pentru plat , specificat în Sub-Clauza 14.7 [Pl ile], f r a se lua în considerare (în cazul sub-paragrafului (b)) data la care se emit Certificatele Interimare de Plat .

50

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 51 bis/20.I.2011

Cu excep ia altor prevederi ale Condi iilor Speciale, aceste dobânzi vor fi calculate la rata de scont publicat de banca central din ara monedei în care se face plata la care se adaug 3 puncte procentuale, i vor fi pl tite în acea moned . Antreprenorul va avea dreptul la aceast plat f r o notificare sau certificare oficial , i f r prejudicierea oric rui alt drept sau desp gubire. 14.9. Plata Sumelor Re inute Dup ce Procesul Verbal de Recep ie la Terminarea Lucr rilor a fost emis i Lucr rile au trecut toate testele specificate (inclusiv Testele dup Terminare, dac exist ), Inginerul va autoriza plata c tre Antreprenor pentru prima jum tate din Sumele Re inute. Dac pentru un Sector de lucr ri a fost emis Procesul Verbal de Recep ie la Terminarea Lucr rilor, procentul corespunz tor al primei jum t i din Sumele Re inute va fi autorizat la plat , dup ce Sectorul de lucr ri a trecut toate testele. Imediat dup expirarea ultimului termen al Perioadei de Notificare a Defec iunilor, restul r mas de pl tit din Sumele Re inute va fi autorizat la plat de c tre Inginer pentru a fi pl tit Antreprenorului. Dac a fost emis un Proces Verbal de Recep ie la Terminarea Lucr rilor pentru un Sector de lucr ri, procentul corespunz tor din a doua jum tate din Sumele Re inute va fi autorizat i pl tit imediat dup data de expirare a Perioadei de Notificare a Defec iunilor pentru Sectorul de lucr ri. Dac r mân lucr ri de executat potrivit prevederilor Clauzei 11 [Perioada de Garan ie] sau Clauzei 12 [Testele dup Terminare], Inginerul va fi îndrept it s re in costul estimat al acestor lucr ri pân la executarea acestora. Procentul corespunz tor pentru fiecare Sector de lucr ri va fi valoarea procentual a Sectorului de lucr ri men ionat în Anexa la Ofert . Dac valoarea procentual a unui Sector de lucr ri nu este inclus în Anexa la Ofert , sumele reprezentând procentul corespunz tor pentru niciuna din jum t ile Sumelor Re inute pentru Sectorul respectiv nu vor fi autorizate la plat conform prevederilor acestei Sub-Clauzei. 14.10. Situa ia de Lucr ri la Terminare În termen de 84 de zile dup emiterea Procesului Verbal de Recep ie la Terminarea Lucr rilor, Antreprenorul va transmite Inginerului, în ase exemplare, Situa ia de lucr ri la terminare, înso it de documente justificative, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.3 [Prezentarea Situa iilor Interimare de Lucr ri], care s con in : (a) valoarea tuturor lucr rilor executate în conformitate cu prevederile Contractului pân la data men ionat în Procesul Verbal de Recep ie la Terminarea Lucr rilor, (b) orice alte sume la care Antreprenorul se consider îndrept it, i (c) o estimare a oric ror alte sume pe care Antreprenorul le consider ca îi vor fi datorate potrivit prevederilor Contractului. Sumele estimate vor fi prezentate în Situa ia de lucr ri la terminare. Inginerul va emite un certificat în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 14.6 [Emiterea Certificatelor Interimare de Plat ]. 14.11. Prezentarea Situa iilor Finale de Lucr ri În termen de 56 de zile de la emiterea Procesului Verbal de Recep ie Final , Antreprenorul va transmite Inginerului, în ase exemplare, Situa ia final de lucr ri, înso it de documentele justificative, care s prezinte în detaliu, într-un format aprobat de c tre Inginer, urm toarele: (a) valoarea tuturor lucr rilor executate conform prevederilor Contractului, i

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 51 bis/20.I.2011

51

(b) orice alte sume la care Antreprenorul se consider îndrept it, potrivit prevederilor Contractului, sau în alt fel. Dac Inginerul nu va fi de acord sau nu va putea verifica o parte a situa iei finale, Antreprenorul va transmite orice informa ii suplimentare pe care Inginerul le va solicita în mod rezonabil i va efectua toate modific rile convenite de comun acord. Ulterior, Antreprenorul va preg ti i va transmite Inginerului situa ia final , a a dup cum s-a convenit. Aceste Condi ii se refer la situa ia de plat asupra c reia s-a c zut de acord ca fiind Situa ia Final de Lucr ri. Dac , în urma discu iilor Inginerului cu Antreprenorul va deveni evident c exist o disput , în pofida modific rilor situa iei finale asupra c rora s-a c zut de acord, Inginerul va transmite Beneficiarului (cu o copie adresat Antreprenorului) un Certificat Interimar de Plat pentru p r ile din situa ia final asupra c rora s-a c zut de acord. Dac disputa este solu ionat , în final, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 20.4 [Ob inerea Deciziei Comisiei de Adjudecare a Disputelor] sau Sub-Clauzei 20.5 [Solu ionarea pe Cale Amiabil ], Antreprenorul va preg ti i va transmite Beneficiarului (cu o copie pentru Inginer) o Situa ie Final de Lucr ri. 14.12. Scrisoarea de Desc rcare La prezentarea Situa iei Finale de Lucr ri, Antreprenorul va transmite o Scrisoare de Desc rcare care va confirma c totalul Situa iei Finale de Lucr ri reprezint valoarea final i complet a tuturor sumelor datorate Antreprenorului potrivit prevederilor Contractului sau în leg tur cu acesta. Aceast scrisoare poate confirma c desc rcarea intr în vigoare la data la care Antreprenorul va primi Garan ia de Bun Execu ie i restul de plat , dat la care desc rcarea va deveni efectiv . 14.13. Emiterea Certificatului Final de Plat În termen de 28 de zile de la primirea Situa iei Finale de Lucr ri i a scrisorii de desc rcare în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 14.11 [Prezentarea Situa iilor Finale de Lucr ri] i Sub-Clauzei 14.12 [Scrisoarea de Desc rcare], Inginerul va emite Beneficiarului, Certificatul Final de Plat , care va men iona: (a) suma final care este datorat , i (b) diferen a (dac exist ) datorat Antreprenorului de c tre Beneficiar sau Beneficiarului de c tre Antreprenor, dup caz, luându-se în considerare toate sumele pl tite anterior de c tre Beneficiar i toate sumele la care Beneficiarul este îndrept it. Dac Antreprenorul nu a depus Situa ia Final de Lucr ri în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 14.11 [Prezentarea Situa iilor Finale de Lucr ri] i Sub-Clauza 14.12 [Scrisoarea de Desc rcare], Inginerul va solicita Antreprenorului s o depun . În cazul în care Antreprenorul nu va depune situa ia în termen de 28 de zile, Inginerul va emite Certificatul Final de Plat pentru o sum pe care o va stabili ca fiind în mod corect datorat . 14.14. Încetarea Responsabilit ii Beneficiarului Beneficiarul nu va mai avea nicio obliga ie fa de Antreprenor în niciun fel sau pentru nicio problema în leg tur cu sau potrivit prevederilor Contractului sau cu execu ia Lucr rilor, cu excep ia cazului în care Antreprenorul a inclus în mod expres o sum pentru aceasta: (a) în Situa ia Final de Lucr ri, i de asemenea

52

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 51 bis/20.I.2011

(b) în Situa ia de Lucr ri la Terminare, descris în Sub-Clauza 14.10 [Situa ia de Lucr ri la Terminare] (cu excep ia problemelor sau situa iilor ap rute dup emiterea Procesului Verbal de Recep ie la Terminarea Lucr rilor). Aceast Sub-Clauz nu va limita responsabilit ile Beneficiarului privind obliga iile sale de desp gubire în caz de fraud , gre eal deliberat sau comportament necorespunz tor. 14.15. Moneda în care se Efectueaz Plata Pre ul Contractului va fi pl tit în moneda sau monedele men ionate în Anexa la Ofert . Cu excep ia altor prevederi ale Condi iilor Speciale, dac se men ioneaz mai mult de o moned , pl ile se vor face dup cum urmeaz : (a) dac Valoarea de Contract Acceptat a fost exprimat doar în Moneda Local : (i) procentele sau sumele Monedei Locale sau Str ine i cursurile fixe de schimb stabilite pentru calcularea pl ilor vor fi cele men ionate în Anexa la Ofert , dac p r ile nu au convenit altfel; (ii) pl ile i deducerile în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 13.5 [Sume Provizionate] i Sub-Clauzei 13.7 [Actualiz ri Generate de Modific ri ale Legilor] vor fi f cute în monedele i procentele aplicabile acestora; i (iii) alte pl i i deduceri potrivit prevederilor sub-paragrafelor de la (a) la (d) ale SubClauzei 14.3 [Prezentarea Situa iilor Interimare de Lucr ri] vor fi f cute în monedele i procentele specificate în sub-paragraful (a) (i) de mai sus; (b) plata daunelor specificate în Anexa la Ofert se va face în monedele i procentele specificate în Anexa la Ofert ; (c) pl ile efectuate de Antreprenor c tre Beneficiar vor fi f cute în moneda în care suma a fost cheltuit de c tre Beneficiar sau în moneda care este convenit de ambele P r i; (d) dac o sum pl tibil Beneficiarului de c tre Antreprenor într-o anumit moned dep e te suma pl tibil Antreprenorului de c tre Beneficiar în acea moned , Beneficiarul poate recupera diferen a acestei sume din sumele pe care le are de pl tit Antreprenorului în alte monede; i (e) dac în Anexa la Ofert nu se men ioneaz niciun curs de schimb, se vor aplica cursurile de schimb de la Data de Baz stabilite de banca na ional a rii. 15. Rezilierea Contractului de c tre Beneficiar 15.1. În tiin area de Remediere Dac Antreprenorul nu reu e te s - i îndeplineasc una din obliga iile prev zute în Contract, Inginerul poate s solicite Antreprenorului, printr-o în tiin are, s corecteze gre eala i s o remedieze într-o perioad specificat i rezonabil de timp. 15.2. Rezilierea Contractului de c tre Beneficiar Beneficiarul va fi îndrept it s rezilieze Contractul dac Antreprenorul: (a) nu reu e te s respecte prevederile Sub-Clauzei 4.2 [Garan ia de Bun Execu ie] sau cerin ele unei în tiin ri potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15.1 [În tiin area de Remediere], (b) abandoneaz Lucr rile sau demonstreaz în alt fel inten ia de a nu continua îndeplinirea obliga iilor din cadrul Contractului, (c) nu reu e te, f r justific ri rezonabile: (i) s realizeze lucr rile în conformitate cu prevederile Clauzei 8 [Începerea, Întârzierea i Suspendarea Lucr rilor], sau

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 51 bis/20.I.2011

53

(ii) s solu ioneze cerin ele unei în tiin ri, emis potrivit prevederilor Sub-Clauzei 7.5 [Respingerea] sau Sub-Clauza 7.6 [Lucr ri de Remediere], în termen de 28 de zile de la primirea acesteia. (d) subcontracteaz toate Lucr rile sau cesioneaz Contractul f r s ob in aprobarea necesar ; (e) devine falit sau insolvabil, intr în proces de lichidare, prime te un ordin de punere sub sechestru împotriva sa, ajunge la un acord cu creditorii s i, desf oar în continuare o afacere sub coordonarea unui administrator judiciar, curator sau manager în beneficiul acestor creditori, sau dac se întâmpl orice alt eveniment care (conform prevederilor Legilor în vigoare) are un efect similar cu cel al oric rei astfel de situa ii sau evenimente, sau (f) d sau se ofer s dea (direct sau indirect) unei persoane orice fel de mit , dar, favor, comision sau alte lucruri de valoare ca stimulent sau recompens pentru: (i) a ac iona sau a înceta s ac ioneze în leg tur cu Contractul, sau (ii) a favoriza sau nu, a defavoriza sau nu oricare persoan care are leg tur cu Contractul, sau dac oricare din membrii Personalului Antreprenorului, agen i sau Subantreprenori dau sau se ofer s dea (direct sau indirect), unei persoane, stimulente sau recompense, în modul descris în acest sub-paragraf (f). Stimulentele i recompensele legale oferite Personalului Antreprenorului nu dau dreptul la rezilierea Contractului. În oricare din aceste evenimente sau circumstan e, Beneficiarul, în termen de 14 zile dup transmiterea unei în tiin ri c tre Antreprenor, va putea s rezilieze Contractul i s evacueze Antreprenorul de pe antier. În cazurile descrise în sub-paragrafele (e) sau (f), Beneficiarul va putea, prin în tiin are, s rezilieze imediat Contractul. Op iunea Beneficiarului de a rezilia Contractul nu va prejudicia niciun alt drept al Beneficiarului prev zut în Contract sau alt drept. Dup reziliere Antreprenorul va p r si antierul i va preda Inginerului toate Bunurile solicitate, toate Documentele Antreprenorului i orice alte documente de proiectare întocmite de sau pentru el. Antreprenorul va face toate eforturile pentru a respecta imediat orice instruc iuni rezonabile incluse în în tiin are (i) pentru cesionarea oric rui contract de subantrepriz , i (ii) pentru a proteja via a sau proprietatea sau pentru siguran a Lucr rilor. Dup reziliere, Beneficiarul poate finaliza Lucr rile prin for e proprii i/sau cu alte entit i. Beneficiarul i aceste entit i vor putea folosi apoi Bunurile, Documentele Antreprenorului sau orice alte documente de proiectare întocmite de Antreprenor sau în numele acestuia. Beneficiarul va transmite o în tiin are prin care Utilajele Antreprenorului i Lucr rile Provizorii vor fi restituite Antreprenorului pe antier sau în apropierea antierului. Antreprenorul va organiza cu promptitudine evacuarea acestora, cu riscul i pe cheltuiala Antreprenorului. Dac pân la data din în tiin are Antreprenorul nu a reu it s efectueze o plat datorat Beneficiarului, aceste articole pot fi vândute de c tre Beneficiar pentru recuperarea datoriei. Orice diferen rezultat din aceast tranzac ie va fi pl tit apoi Antreprenorului. 15.3. Evaluarea la Data Rezilierii De îndat ce este practic posibil, dup ce o în tiin are de reziliere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15.2 [Rezilierea Contractului de c tre Beneficiar] a intrat în vigoare,

54

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 51 bis/20.I.2011

Inginerul va ac iona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Solu ionare] pentru a conveni sau stabili valoarea Lucr rilor, Bunurilor sau Documentelor Antreprenorului, i alte sume datorate Antreprenorului pentru lucr rile executate în conformitate cu prevederile Contractului. 15.4. Plata dup Rezilierea de c tre Beneficiar Dup ce în tiin area de reziliere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15.2 [Rezilierea Contractului de c tre Beneficiar] a intrat în vigoare, Beneficiarul poate: (a) ac iona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 2.5 [Revendic rile Beneficiarului], (b) sista pl ile urm toare c tre Antreprenor pân când costurile de proiectare, execu ie, terminare i remediere a defec iunilor, daunelor produse de întârzieri în terminarea lucr rilor (dac exist ), i toate celelalte costuri suportate de c tre Beneficiar au fost stabilite i/sau (c) recupera de la Antreprenor pierderile i daunele suportate de c tre Beneficiar i orice alte costuri suplimentare pentru terminarea Lucr rilor, dup luarea în considerare a sumelor datorate Antreprenorului potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15.3 [Evaluarea la Data Rezilierii]. Dup acoperirea acestor pierderi, daune i costuri suplimentare Beneficiarul va pl ti Antreprenorului diferen a. 15.5. Dreptul Beneficiarului de a Rezilia Unilateral Contractul Beneficiarul va fi îndrept it s rezilieze unilateral Contractul în orice moment convenabil pentru Beneficiar, printr-o în tiin are de reziliere adresat Antreprenorului. Rezilierea va intra în vigoare în termen de 28 de zile dup primirea în tiin rii de c tre Antreprenor i returnarea Garan iei de Bun Execu ie de c tre Beneficiar. Beneficiarul nu va rezilia Contractul potrivit prevederilor acestei Sub-Clauzei cu scopul de a executa el însu i Lucr rile sau pentru a aranja ca Lucr rile s fie executate de c tre alt antreprenor. Dup reziliere, Antreprenorul va proceda în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 16.3 [Încetarea Execu iei Lucr rilor i Retragerea Utilajelor Antreprenorului] i va fi pl tit în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 19.6 [Rezilierea Op ional , Lichidare i Pl i]. 16. Suspendarea sau Rezilierea Contractului de c tre Antreprenor 16.1. Dreptul Antreprenorului de a Suspenda Execu ia Lucr rilor Dac Inginerul nu reu e te s ia o decizie legat de o certificare în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 14.6 [Emiterea Certificatelor Interimare de Plat ] sau dac Beneficiarul nu respect prevederile Sub-Clauzei 2.4 [Asigurarea Resurselor Financiare de c tre Beneficiar] sau Sub-Clauzei 14.7 [Pl ile], Antreprenorul poate, la cel pu in 21 de zile dup în tiin area Beneficiarului, s suspende execu ia Lucr rilor (sau s reduc ritmul de execu ie) pân la data la care Antreprenorul va primi, dac va primi, Certificatul de Plat , o dovad concret sau plata, dup caz i în conformitate cu cele precizate în în tiin are. Ac iunea Antreprenorului nu va prejudicia drepturile acestuia la compens ri financiare potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.8 [Întârzieri în Efectuarea Pl ilor] i la rezilierea contractului potrivit prevederilor Sub-Clauzei 16.2 [Rezilierea Contractului de c tre Antreprenor]. Dac Antreprenorul prime te, ulterior, Certificatul de Plat , o dovad concret sau plata (dup cum este prezentat în Sub-Clauza corespunz toare i în în tiin area de mai sus) înainte de transmiterea în tiin rii de reziliere a Contractului, Antreprenorul va reîncepe activitatea normal de îndat ce acest lucru este posibil.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 51 bis/20.I.2011

55

Dac Antreprenorul înregistreaz întârzieri i/sau Costuri suplimentare ca urmare a suspend rii Lucr rilor (sau a reducerii ritmului de execu ie) în conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze, Antreprenorul va transmite o în tiin are Inginerului i, cu condi ia respect rii prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendic rile Antreprenorului] va avea dreptul la: (a) o prelungire a duratei de execu ie pentru orice astfel de întârziere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Execu ie], dac terminarea lucr rilor este sau va fi întârziat , i (b) plata Costurilor suplimentare la care se adaug un profit rezonabil care vor fi incluse în Pre ul Contractului. Dup primirea acestei în tiin ri, Inginerul va ac iona, în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Solu ionare], pentru a conveni sau stabili modul de solu ionare a acestor probleme. 16.2. Rezilierea Contractului de c tre Antreprenor Antreprenorul va fi îndrept it s rezilieze Contractul dac : (a) nu prime te, în termen de 42 de zile dup transmiterea în tiin rii, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 16.1 [Dreptul Antreprenorului de a Suspenda Execu ia Lucr rilor] dovada rezonabil referitoare la respectarea condi iilor Sub-Clauzei 2.4 [Asigurarea Resurselor Financiare de c tre Beneficiar], (b) Inginerul nu reu e te s emit Certificatul de Plat în termen de 56 de zile dup primirea Situa iei de Lucr ri i a documentelor justificative, (c) nu prime te suma datorat potrivit Certificatului Interimar de Plat în termen de 42 de zile, dup data de expirare a perioadei specificate în Sub-Clauza 14.7 [Pl ile], termen la care trebuie efectuat plata (cu excep ia deducerilor prev zute în Sub-Clauza 2.5 [Revendic rile Beneficiarului], (d) Beneficiarul nu î i îndepline te în mod substan ial obliga iile prev zute în Contract, (e) Beneficiarul nu respect prevederile Sub-Clauzei 1.6 [Acordul Contractual] sau ale Sub-Clauzei 1.7 [Cesionarea], (f) o suspendare îndelungat afecteaz în totalitate Lucr rile, potrivit prevederilor SubClauzei 8.11 [Suspendarea Prelungit ], sau (g) Beneficiarul devine falit sau insolvabil, intr în proces de lichidare, prime te un ordin de punere sub sechestru împotriva lui, ajunge la un acord cu creditorii s i, sau desf oar în continuare o afacere sub coordonarea unui administrator judiciar, curator sau manager în beneficiul acestor creditori, sau dac se întâmpl orice alt eveniment care (conform prevederilor Legilor în vigoare) are un efect similar cu cel al oric rei astfel de situa ii sau eveniment. În oricare din aceste împrejur ri sau circumstan e, Antreprenorul poate rezilia Contractul, la 14 zile dup transmiterea unei în tiin ri c tre Beneficiar. În cazurile descrise în subparagrafele (f) sau (g), Antreprenorul poate, printr-o în tiin are, s rezilieze Contractul imediat. Op iunea Antreprenorului de a rezilia Contractul nu va prejudicia niciun alt drept al Antreprenorului prev zut în Contract sau alt drept. 16.3. Încetarea Execu iei Lucr rilor i Retragerea Utilajelor Antreprenorului Dup ce în tiin area de reziliere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15.5 [Dreptul Beneficiarului de a Rezilia Contractul], a Sub-Clauzei 16.2 [Rezilierea Contractului de

56

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 51 bis/20.I.2011

c tre Antreprenor] sau a Sub-Clauzei 19.6 [Reziliere Op ional , Lichidare i Pl i] a intrat în vigoare, Antreprenorul cu promptitudine: (a) va înceta toate activit ile, cu excep ia celor dispuse de c tre Inginer pentru a proteja via a, proprietatea sau pentru siguran a Lucr rilor, (b) va preda toate Documentele Antreprenorului, Echipamentele, Materialele i alte lucr ri pentru care Antreprenorul a fost pl tit, i (c) va îndep rta toate celelalte Bunuri de pe antier, cu excep ia celor necesare pentru siguran a acestuia, i va p r si antierul. 16.4. Plata dup Rezilierea de c tre Antreprenor Dup ce în tiin area de reziliere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 16.2 [Rezilierea Contractului de c tre Antreprenor] a intrat în vigoare, Beneficiarul cu promptitudine: (a) va restitui Antreprenorului Garan ia de Bun Execu ie, (b) va pl ti Antreprenorului, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 19.6 [Rezilierea Op ional , Lichidare i Pl i], i (c) va pl ti Antreprenorului valoarea pierderilor de profit i a oric rei pierderi sau pagube suportate de Antreprenor ca o consecin a acestei rezilieri. 17. Riscuri i Responsabilit i 17.1. Desp gubiri Antreprenorul va desp gubi Beneficiarul i se va asigura c Personalul Beneficiarului i agen ii acestuia nu sunt afecta i de nicio reclama ie, dauna, pierdere i cheltuial (inclusiv taxe legale i cheltuieli) pentru: (a) v t m ri corporale, îmboln viri, maladii sau decesul oric rei persoane, ca urmare a, pe parcursul sau din cauza lucr rilor de proiectare, de execu ie, a termin rii Lucr rilor, i remedierii oric ror defec iuni, cu excep ia cazurilor de neglijen , actelor inten ionate sau înc lc rilor Contractului de c tre Beneficiar, Personalul Beneficiarului, sau oricare dintre agen ii acestora, i (b) daune sau pierderi asupra unor propriet i imobiliare sau mobiliare (alte decât Lucr rile) în m sura în care aceste daune sau pierderi: (i) se produc ca urmare a lucr rilor de proiectare, a activit ii de execu ie, terminare a Lucr rilor i de remediere a oric ror defec iuni, i (ii) se pot atribui neglijen ei, actelor inten ionate sau înc lc rii Contractului de c tre Antreprenor, Personalul Antreprenorului sau de oricare din agen ii acestora, sau alte persoane angajate direct sau indirect de c tre ace tia. Beneficiarul va desp gubi i se va asigura c Antreprenorul, Personalul Antreprenorului i agen ii acestora nu sunt afecta i de nicio reclama ie, daun , pierdere i cheltuial (inclusiv taxe legale i cheltuieli) pentru: (1) r niri, îmboln viri, maladii sau deces ca urmare a cazurilor de neglijen , actelor inten ionate sau înc lc rilor Contractului de c tre Beneficiar, Personalul Beneficiarului sau de c tre oricare din agen ii acestora, i (2) probleme pentru care responsabilitatea poate fi exclus din poli a de asigurare, dup cum este descris în sub-paragrafele (d) (i), (ii) i (iii) ale Sub-Clauzei 18.3 [Asigurare împotriva V t m rii Persoanelor i a Daunelor Aduse Propriet ii]. 17.2. Responsabilitatea Antreprenorului fa de Lucr ri Antreprenorul î i va asuma întreaga responsabilitate pentru îngrijirea Lucr rilor i a Bunurilor de la Data de Începere pân la data emiterii Procesului Verbal de Recep ie la Terminarea Lucr rilor (sau considerat a fi emis potrivit prevederilor Sub-Clauzei 10.1

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 51 bis/20.I.2011

57

[Recep ia Lucr rilor i a Sectoarelor de Lucr ri]), dat la care responsabilitatea pentru grija de Lucr ri va fi transferat Beneficiarului. Dac se emite un Proces Verbal de Recep ie la Terminarea Lucr rilor pentru Sectoare sau p r i de Lucr ri (sau se consider a fi emis), responsabilitatea pentru grija fa de Sectoarele sau p r ile de Lucr ri va fi transferat Beneficiarului. Dup ce responsabilitatea a fost transferat Beneficiarului, Antreprenorul î i va asuma responsabilitatea pentru îngrijirea oric rei lucr ri neexecutate la data specificat în Procesul Verbal de Recep ie la Terminarea Lucr rilor, pân când lucrarea va fi finalizat . Dac se produc pierderi sau sunt aduse daune Lucr rilor, Bunurilor sau Documentelor Antreprenorului, pe parcursul perioadei în care Antreprenorul este responsabil de îngrijirea acestora, din orice cauz care nu este enumerat în Sub-Clauza 17.3 [Riscurile Beneficiarului], Antreprenorul va recupera pierderile sau daunele cu riscul i pe cheltuiala Antreprenorului, astfel încât Lucr rile, Bunurile i Documentele Antreprenorului s fie conforme cu prevederile Contractului. Antreprenorul va r spunde de orice pierdere sau daun cauzat de ac iuni întreprinse de c tre Antreprenor dup emiterea Procesului Verbal de Recep ie la Terminarea Lucr rilor. Antreprenorul va r spunde, de asemenea, de orice pierdere sau daun care se produce dup ce a fost emis Procesul Verbal de Recep ie la Terminarea Lucr rilor i care rezult dintr-un eveniment anterior pentru care Antreprenorul era r spunz tor. 17.3. Riscurile Beneficiarului Riscurile la care se face referire în Sub-Clauza 17.4 de mai jos sunt: (a) r zboi, ostilit i (indiferent dac r zboiul este declarat sau nu), invazii, ac iuni ale du manilor str ini, (b) rebeliune, terorism, revolu ie, insurec ie, lovitur militar sau de stat sau r zboi civil în interiorul rii, (c) revolte, tulbur ri sau dezordine public în ar , provocate de altcineva decât Personalul Antreprenorului i al i angaja i ai Antreprenorului sau Subantreprenorilor, (d) muni ii de r zboi, materiale explozive, iradieri i contamin ri cu substan e radioactive în interiorul rii, cu excep ia cazurilor când folosirea celor de mai sus poate fi pus pe seama Antreprenorului, (e) unde de presiune cauzate de avioane sau alte aparate de zbor care se deplaseaz cu viteze sonice sau supersonice, (f) utilizarea sau ocuparea de c tre Beneficiar a oric rei p r i din Lucr rile Permanente, cu excep ia celor men ionate în Contract, (g) proiectarea oric rei p r i din Lucr ri, dac exist , de c tre Personalul Beneficiarului sau de c tre alte persoane fa de care Beneficiarul este responsabil, i (h) orice desf urare de for e ale naturii care este Imprevizibil sau împotriva c reia unui antreprenor cu suficient experien nu i se poate cere s fi luat m suri de precau iune corespunz toare. 17.4. Consecin ele Riscurilor Beneficiarului Dac i în m sura în care oricare din riscurile enumerate în Sub-Clauza 17.3 de mai sus, produce pierderi sau daune asupra Lucr rilor, Bunurilor sau Documentelor Antreprenorului, Antreprenorul va transmite cu promptitudine o în tiin are Inginerului i va recupera pierderile sau daunele în m sura în care acest lucru este solicitat de c tre Inginer.

58

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 51 bis/20.I.2011

Dac Antreprenorul sufer întârzieri i/sau se produc Costuri suplimentare pentru recuperarea acestor pierderi sau daune, Antreprenorul va transmite o alt în tiin are Inginerului i, cu condi ia respect rii prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendic rile Antreprenorului], va avea dreptul la: (a) o prelungire a duratei de execu ie pentru o astfel de întârziere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Execu ie], dac terminarea lucr rilor este sau va fi întârziat , i (b) plata Costurilor suplimentare, care vor fi incluse în Pre ul Contractului. În cazurile descrise în sub-paragrafele (f) i (g) ale Sub-Clauzei 17.3 [Riscurile Beneficiarului], la Costurile suplimentare se va ad uga i un profit rezonabil. Dup primirea acestei în tiin ri, Inginerul va ac iona în conformitate cu prevederile SubClauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Solu ionare] pentru a conveni sau stabili modul de solu ionare a acestor probleme. 17.5. Drepturi de Proprietate Intelectual i Industrial În aceast Sub-Clauz , "înc lcare" înseamn o înc lcare (sau pretins înc lcare) a unui brevet, desen sau model industrial înregistrat, a unui drept de autor, a unei m rci înregistrate, denumiri comerciale, a unui secret comercial sau a altui drept de proprietate intelectual sau industrial legat de Lucr ri; i "revendicare" înseamn o revendicare (sau proceduri ulterioare unei revendic ri) privind o înc lcare. Dac o Parte nu transmite, în termen de 28 de zile de la primirea unei revendic ri, o în tiin are celeilalte P r i, referitoare la revendicare, se va considera c a renun at la orice drept de a primi desp gubirile reglementate de prevederile acestei Sub-Clauze. Beneficiarul va desp gubi Antreprenorul i se va asigura c Antreprenorul nu este vinovat sau nu este afectat de nicio revendicare privind o înc lcare care este sau a fost: (a) un rezultat inevitabil al respect rii de c tre Antreprenor a Cerin elor Beneficiarului, sau (b) un rezultat al utiliz rii oric ror Lucr ri de c tre Beneficiar: (i) pentru alt scop decât cel indicat prin Contract sau rezult în mod rezonabil din Contract, sau (ii) în leg tur cu orice bun care nu a fost furnizat de c tre Antreprenor, cu excep ia cazului în care o astfel de utilizare a fost adus la cuno tin a Antreprenorului înainte de Data de Baz sau este specificat în Contract. Antreprenorul va desp gubi Beneficiarul i se va asigura c Beneficiarul nu este vinovat sau nu este afectat de nicio reclama ie generat de sau în leg tur cu (i) proiectul Antreprenorului, fabricarea, construc ia sau executarea Lucr rilor, (ii) utilizarea Utilajelor Antreprenorului, sau (iii) utilizarea corespunz toare a Lucr rilor. Dac o Parte are dreptul s primeasc desp gubiri potrivit prevederilor acestei SubClauze, Partea care este în culp poate (pe cheltuiala sa) organiza negocieri pentru concilierea revendic rii sau solu ionarea litigiului ori arbitrajului care decurg din aceasta. Cealalt Parte va participa la procesul de contestare a revendic rii, la cererea i pe costul P r ii în culp . Cealalt Parte ( i Personalul acesteia) nu va face nicio declara ie care poate aduce prejudicii P r ii în culp , cu excep ia cazului în care Partea în culp nu a reu it s organizeze negocieri privind litigiul sau procesul de arbitraj dup ce i s-a solicitat de c tre prima Parte. 17.6. Limitarea Responsabilit ii

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 51 bis/20.I.2011

59

Nicio Parte nu va fi r spunz toare fa de cealalt Parte pentru incapacitatea de a utiliza oricare dintre Lucr ri, pierderea profitului, pierderea unui contract sau pentru o pierdere indirect sau pierdere în consecin sau daun care poate fi suferit de c tre cealalt Parte în leg tur cu Contractul, altele decât cele prev zute în Sub-Clauza 16.4 [Plata dup Rezilierea de c tre Antreprenor] i a Sub-Clauzei 17.1 [Desp gubiri]. Totalul obliga iilor Antreprenorului fa de Beneficiar, potrivit prevederilor Contractului sau în leg tur cu acesta, altele decât cele la care se refer Sub-Clauza 4.19 [Electricitate, Ap i Gaz], Sub-Clauza 4.20 [Utilajele Beneficiarului i Materiale Asigurate Gratuit], Sub-Clauza 17.1 [Desp gubiri] i Sub-Clauza 17.5 [Drepturi de Proprietate Intelectual i Industrial ], nu va dep i valoarea stabilit în Condi iile Speciale sau (dac nu este stabilit o valoare) Valoarea de Contract Acceptat . Aceast Sub-Clauz nu va limita responsabilitatea în caz de fraud , gre eal premeditat sau comportament necorespunz tor al P r ii în culp . 18. Asigur ri 18.1. Cerin e Generale pentru Asigur ri În aceast Clauz , "Partea asiguratoare" înseamn , pentru fiecare tip de asigurare, Partea responsabil de a face i men ine în vigoare asigur rile specificate în Sub-Clauzele relevante. Atunci când Antreprenorul se constituie în Parte asiguratoare, fiecare asigurare va fi f cut cu asiguratori (societ i de asigurare) i în termenii aproba i de c tre Beneficiar. Ace ti termeni vor fi compatibili cu termenii conveni i de ambele P r i înainte de data emiterii Scrisorii de Acceptare. Acordul convenit asupra termenilor va avea întâietate asupra prevederilor acestei clauze. Atunci când Beneficiarul se constituie în Partea asiguratoare, fiecare asigurare va fi efectuat cu asiguratori i în termenii care s respecte detaliile anexate la Condi iile Speciale. Dac este necesar o poli prin care s se desp gubeasc o asocia ie asigurat , asigurarea se va aplica separat fiec rui membru asociat asigurat ca i când s-ar fi emis câte o poli separat pentru fiecare membru al asocia iei. Dac poli a desp gube te i o alt asocia ie asigurat , diferit de cele asigurate potrivit prevederilor acestei Clauze, (i) Antreprenorul va ac iona în contextul poli ei respective în numele acestei asocia ii suplimentare asigurate, cu excep ia situa iilor în care Beneficiarul va ac iona în numele Personalului Beneficiarului, (ii) celelalte asocia ii asigurate nu vor avea dreptul de a primi pl i direct de la asigurator sau de a trata direct cu asiguratorul, i (iii) Partea asiguratoare va solicita celeilalte asocia ii asigurate s respecte condi iile prev zute în poli a de asigurare. Fiecare poli care face asigur ri împotriva pierderilor sau daunelor va asigura efectuarea pl ilor în moneda cerut pentru acoperirea pierderilor sau daunelor. Pl ile primite de la asiguratori vor fi folosite pentru acoperirea pierderilor sau daunelor. Partea asiguratoare relevant va prezenta celeilalte P r i, în perioadele specificate în Anexa la Ofert (calculate de la Data de Începere) urm toarele: (a) dovada faptului c asigur rile descrise în aceast Clauz au fost încheiate, i (b) copii ale poli elor pentru asigur rile descrise în Sub-Clauza 18.2 [Asigurarea Lucr rilor i a Utilajelor Antreprenorului] i Sub-Clauza 18.3 [Asigurarea Împotriva V t m rii Persoanelor i a Daunelor Aduse Propriet ii].

60

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 51 bis/20.I.2011

Dup ce se face plata fiec rei prime de asigurare, Partea asiguratoare va transmite celeilalte P r i dovada pl ii. La fiecare transmitere a dovezilor sau a poli elor, Partea asiguratoare va transmite o în tiin are Inginerului. Fiecare Parte va respecta condi iile stipulate în fiecare poli de asigurare. Partea asiguratoare va informa asiguratorii cu privire la orice modific ri în execu ia Lucr rilor i va men ine asigurarea în conformitate cu prevederile acestei Clauze. Niciuna din P r i nu va face vreo modificare concret a termenilor asigur rilor f r s ob in acceptul prealabil al celeilalte P r i. Dac un asigurator întreprinde (sau e pe cale s întreprind ) o modificare, Partea notificat de c tre asigurator va transmite, cu promptitudine, o în tiin are celeilalte P r i. Dac Partea asiguratoare nu reu e te s fac sau s men in în vigoare una din asigur rile necesar a fi f cute i men inute potrivit prevederilor Contractului, sau nu reu e te s asigure dovezi satisf c toare i copii ale poli elor de asigurare în conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze, cealalt Parte poate s fac (la op iunea sa, i f r s prejudicieze orice alt drept sau m sur de remediere) o asigurare care s acopere cele necesare i s pl teasc primele de asigurare corespunz toare. Partea asiguratoare va pl ti celeilalte P r i suma corespunz toare acestor prime, iar Pre ul de Contract va fi modificat în consecin . Nimic din cele prev zute în aceast clauz nu limiteaz obliga iile, îndatoririle sau responsabilit ile Antreprenorului sau ale Beneficiarului în conformitate cu celelalte prevederi contractuale sau în alt fel. Orice sum neasigurat sau nerecuperat de la asiguratori va fi suportat de c tre Antreprenor i/sau Beneficiar în conformitate cu aceste obliga ii, îndatoriri i responsabilit i. Dac Partea asiguratoare omite s fac i s men in în vigoare o asigurare posibil i care trebuie f cut i men inut în conformitate cu prevederile Contractului, iar cealalt parte nici nu aprob omiterea asigur rii i nici nu efectueaz o asigurare care s acopere cele necesare acestei omisiuni, orice sum care ar fi putut fi acoperit prin aceast asigurare va fi pl tit de c tre Partea asiguratoare. Pl ile efectuate de o Parte c tre cealalt Parte vor face, dup caz, obiectul Sub-Clauzei 2.5 [Revendic rile Beneficiarului] sau Sub-Clauzei 20.1 [Revendic rile Antreprenorului]. 18.2. Asigurarea Lucr rilor i a Utilajelor Antreprenorului Partea asiguratoare va asigura Lucr rile, Echipamentele, Materialele i Documentele Antreprenorului pentru nu mai pu in decât costul total de înlocuire incluzând toate costurile demol rii, îndep rt rii de eurilor, taxele profesionale i profitul. Aceast asigurare trebuie s fie în vigoare de la data la care dovada asigur rii trebuie depus potrivit prevederilor sub-paragrafului (a) al Sub-Clauzei 18.1 [Cerin e Generale Pentru Asigur ri], pân la data emiterii Procesului Verbal de Recep ie la Terminarea Lucr rilor. Partea asiguratoare va men ine în vigoare aceast asigurare pentru a furniza acoperirea, pân la data emiterii Procesului Verbal de Recep ie Final , pentru pierderi sau daune pentru care este r spunz tor Antreprenorul i care sunt generate de un eveniment care se produce înainte de emiterea Procesului Verbal de Recep ie la Terminarea Lucr rilor, i pentru pierderi sau daune cauzate de c tre Antreprenor în cursul altor opera iuni (inclusiv cele la care se refer Clauza 11 [Perioada de Garan ie] i Clauza 12 [Teste dup Terminare]. Partea asiguratoare va asigura Utilajele Antreprenorului pentru nu mai pu in decât valoarea total de înlocuire, la care se adaug costul transportului la antier. Pentru fiecare din Utilajele Antreprenorului, asigurarea trebuie s fie în vigoare pe durata

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 51 bis/20.I.2011

61

transportului la antier i pe perioada în care utilajul este necesar ca Utilaj al Antreprenorului. Cu excep ia altor prevederi ale Condi iilor Speciale, potrivit prevederilor acestei SubClauze asigur rile: (a) vor fi f cute i men inute de c tre Antreprenor ca Parte asiguratoare, (b) se vor face în numele ambelor P r i, care vor fi împreun îndrept ite s primeasc pl i de la asiguratori, pl ile fiind destinate sau alocate între P r i pentru unicul scop de a recupera pierderile sau daunele, (c) vor acoperi toate pierderile sau daunele datorate oric rei cauze care nu este enumerat în Sub-Clauza 17.3 [Riscurile Beneficiarului], (d) vor acoperi i pierderile sau daunele aduse unei p r i din Lucr ri, care se datoreaz utiliz rii sau ocup rii, de c tre Beneficiar, a altei p r i din Lucr ri, i pierderile sau daunele rezultate din riscurile enumerate în subparagrafele (c), (g) i (h) din Sub-Clauza 17.3 [Riscurile Beneficiarului], excluzând (în fiecare caz) riscurile care nu se pot asigura în termeni comercial rezonabili, cu fran ize deductibile per eveniment care s nu dep easc suma specificat în Anexa la Ofert (dac nu este specificat o sum , atunci acest sub-paragraf (d) nu se va aplica), i (e) pot exclude pierderi sau daune i refacerea: (i) unei p r i din Lucr ri care prezint deficien e din cauza erorilor de proiectare, materialelor sau execu iei necorespunz toare (dar poli a va include orice alte p r i care sunt pierdute sau degradate ca urmare direct a acestor deficien e i nu cum este descris în subparagraful (ii) de mai jos), (ii) unei p r i din Lucr ri care este pierdut sau deteriorat , în scopul de a restabili orice alt parte din Lucr ri, dac aceast parte prezint deficien e ca urmare a erorilor de proiectare, materialelor sau manoperei necorespunz toare, (iii) unei p r i din Lucr ri care a fost recep ionat de c tre Beneficiar, cu excep ia situa iei în care Antreprenorul este responsabil pentru pierderi sau daune, i (iv) Bunurilor, când acestea nu sunt în ar , în condi iile Sub-Clauzei 14.5 [Echipamente i Materiale Destinate Lucr rilor]. Dac , la mai mult de un an de la Data de Baz , poli a descris la subparagraful (d) de mai sus înceteaz de a mai fi disponibil în termeni comercial rezonabili, Antreprenorul (ca parte asiguratoare) va în tiin a Beneficiarul, prezentând detalii justificative. Beneficiarul (i) va fi îndrept it, în condi iile Sub-Clauzei 2.5 [Revendic rile Beneficiarului], la plata unei sume echivalente unor astfel de termeni comercial rezonabili dup cum ar fi trebuit s i se cear Antreprenorului s pl teasc pentru o astfel de poli , i (ii) se va considera, în afar de cazul în care Beneficiarul ob ine poli a în termeni comercial rezonabili, c a aprobat omisiunea la care se refer prevederile Sub-Clauzei 18.1 [Cerin ele Generale Pentru Asigur ri]. 18.3. Asigurare împotriva V t m rii Persoanelor i a Daunelor Aduse Propriet ii Partea asiguratoare va asigura ambele P r i împotriva responsabilit ii pentru orice pierderi, daune, decese sau v t m ri corporale care pot afecta oricare proprietate fizic (cu excep ia celor asigurate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 18.2 [Asigurarea Lucr rilor i Utilajelor Antreprenorului]) sau oricare persoan (cu excep ia persoanelor asigurate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 18.4 [Asigurarea Personalului Antreprenorului]), pot fi generate de execu ia Contractului de c tre Antreprenor i se produc înainte de emiterea Procesului Verbal de Recep ie Final .

62

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 51 bis/20.I.2011

Aceast asigurare se va face pentru o valoare minim per eveniment cu un num r nelimitat de evenimente, i la o valoare care nu va fi inferioar valorii specificate în Anexa la Ofert . Dac în Anexa la Ofert nu este specificat o valoare, prevederile acestei Sub-Clauze nu se vor aplica. Cu excep ia altor prevederi ale Condi iilor Speciale, asigur rile specificate în aceast Sub-Clauza: (a) vor fi f cute i men inute de c tre Antreprenor ca Parte asiguratoare, (b) vor fi f cute în numele ambelor P r i (c) vor fi extinse pentru a acoperi responsabilitatea pentru toate pierderile sau daunele asupra propriet ii Beneficiarului (exceptând cele asigurate potrivit prevederilor SubClauzei 18.2), care apar ca urmare a execut rii Contractului de c tre Antreprenor, i (d) pot exclude responsabilitatea în m sura în care aceasta decurge din: (i) dreptul Beneficiarului de a executa Lucr ri Permanente pe, peste, sub, în sau prin orice teren, i de a ocupa acest teren pentru Lucr rile Permanente, (ii) paguba care este un rezultat inevitabil al obliga iilor Antreprenorului de a executa Lucr rile i de a remedia orice defec iuni, i (iii) cauza enumerat în Sub-Clauza 17.3 [Riscurile Beneficiarului], exceptând m sura în care poli a este disponibil în termeni rezonabili din punct de vedere comercial. 18.4. Asigurarea Personalului Antreprenorului Antreprenorul va face i men ine asigurarea împotriva responsabilit ii pentru reclama ii, daune, pierderi i cheltuieli (incluzând taxele i cheltuielile legale) care decurg din v t m ri corporale, îmboln viri, maladii sau decesul oric rei persoane angajate de c tre Antreprenor sau al oric rui alt membru al Personalului Antreprenorului. Beneficiarul i Inginerul vor primi de asemenea, desp gubiri potrivit prevederilor poli ei de asigurare cu excep ia cazului în care aceast asigurare poate exclude pierderile i revendic rile în m sura în care acestea sunt produse de un act sau o neglijen a Beneficiarului sau a Personalului Beneficiarului. Asigurarea va fi men inut în vigoare i efectivitate pe toat perioada în care acest personal va participa la execu ia Lucr rilor. Pentru angaja ii Subantreprenorilor, asigurarea poate fi f cut de c tre Subantreprenori, dar Antreprenorul va avea responsabilitatea respect rii acestei Clauze. 19. For a Major 19.1. Defini ia For ei Majore În aceast clauz "For a Major " înseamn un eveniment sau circumstan excep ional : (a) care nu poate fi controlat de c tre una din P r i (b) pe care aceast Parte nu ar fi putut s o prevad în mod rezonabil înainte de semnarea Contractului, (c) care, odat ap rut, nu a putut fi evitat sau dep it în mod rezonabil de acea Parte, i (d) care, în fond, nu poate fi atribuit celeilalte P r i. For a Major poate include, dar nu se limiteaz , atâta timp cât sunt îndeplinite condi iile de la (a) la (d) de mai sus, numai la evenimente excep ionale sau circumstan e de tipul celor enumerate mai jos: (i) r zboi, ostilit i (indiferent dac se declara r zboi sau nu), invazii, ac iuni ale du manilor str ini, (ii) rebeliune, terorism, revolu ie, insurec ie, lovitur militar sau de stat, sau r zboi civil,

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 51 bis/20.I.2011

63

(iii) revolte, tulbur ri i dezordine, greve i lock out, provocate de altcineva decât de Personalul Antreprenorului i al i angaja i ai Antreprenorului sau Sub-antreprenorilor, (iv) muni ii de r zboi, materiale explozive, radia ii ionizante i contamin ri cu substan e radioactive, cu excep ia cazurilor când utilizarea muni iei, explozivilor, radia iilor sau radioactivitatea poate fi pus pe seama Antreprenorului. (v) catastrofe naturale precum cutremure, furtuni, taifunuri, sau erup ii vulcanice. 19.2. În tiin area For ei Majore Dac o Parte este sau va fi împiedicat de a îndeplini obliga iile sale potrivit prevederilor Contractului de un caz de For Major , atunci aceast Parte va în tiin a cealalt Parte de evenimentele sau circumstan ele care constituie For Major i va specifica obliga iile de la a c ror îndeplinire este sau va fi împiedicat . În tiin area va fi transmis în termen de 14 zile dup ce Partea cunoa te (sau ar trebui s cunoasc ) evenimentele sau circumstan ele care constituie For Major . Partea care a transmis în tiin area va fi exonerat de îndeplinirea acelor obliga ii pe care, i în perioada în care, For a Major o împiedic s le îndeplineasc . F r a lua în considerare celelalte prevederi ale acestei Clauze, For a Major nu se va aplica obliga iilor niciuneia dintre P r i de a face pl i c tre cealalt Parte potrivit prevederilor Contractului. 19.3. Obliga ia de a Reduce Întârzierile la Minim Fiecare Parte va depune, când este posibil, toate eforturile pentru a reduce la minim orice întârziere datorat For ei Majore în realizarea Contractului. Atunci când o Parte înceteaz s mai fie afectat de For a Major , va transmite o în tiin are celeilalte P r i. 19.4. Consecin ele For ei Majore Dac Antreprenorul este împiedicat de For a Major s îndeplineasc oricare dintre obliga iile care îi revin prin Contract, a transmis o notificare potrivit prevederilor SubClauzei 19.2 [În tiin area For ei Majore], i se produc întârzieri i/sau Costuri suplimentare din cauza For ei Majore, Antreprenorul, cu condi ia respect rii prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendic rile Antreprenorului] va avea dreptul la: (a) o prelungire a duratei de execu ie pentru o astfel de întârziere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Execu ie], dac terminarea lucr rilor este sau va fi întârziat , i (b) plata Costurilor suplimentare, dac evenimentele sau circumstan ele sunt de tipul celor enumerate în sub-paragrafele (i) la (iv) ale Sub-Clauzei 19. 1 [Defini ia For ei Majore] i, în cazul sub-paragrafelor (ii) la (iv) se produc în ar . Dup primirea acestei în tiin ri, Inginerul va proceda în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Solu ionare] pentru a conveni sau stabili modul de solu ionare a acestor probleme. 19.5. For a Major care Afecteaz Subantreprenorii Dac un Subantreprenor are dreptul, potrivit prevederilor unui contract sau acord legat de Lucr ri, de a invoca for a major în termeni suplimentari sau mai extin i decât cei specifica i în aceast Clauza, astfel de evenimente sau circumstan e de for major suplimentare sau mai extinse nu vor constitui o scuz pentru neîndeplinirea obliga iilor Antreprenorului sau nu-l vor îndrept i s fie exonerat de responsabilit i potrivit prevederilor acestei Clauze. 19.6. Rezilierea Op ional , Lichidare i Pl i

64

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 51 bis/20.I.2011

Dac execu ia unei p r i importante de Lucr ri în derulare este împiedicat pentru o perioad continu de 84 zile din motive de For Major pentru care s-a transmis o în tiin are potrivit prevederilor Sub-Clauzei 19.2 [În tiin area For ei Majore], sau pentru mai multe perioade de timp însumând peste 140 de zile datorit aceleia i Forte Majore pentru care s-a transmis în tiin are, atunci oricare Parte poate transmite celeilalte P r i o în tiin are referitoare la rezilierea Contractului. În acest caz, rezilierea va avea efect la 7 zile dup transmiterea în tiin rii de reziliere, iar Antreprenorul va proceda în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 16.3 [Încetarea Execu iei Lucr rilor i Retragerea Utilajelor Antreprenorului]. Dup o astfel de reziliere, Inginerul va determina valoarea lucr rilor executate i va emite un Certificat de Plat care va include: (a) sumele datorate pentru toate lucr rile executate care au pre uri stabilite în Contract (b) Costul Echipamentelor i Materialelor comandate pentru Lucr ri i care au fost livrate Antreprenorului sau pentru care Antreprenorul are responsabilitatea de a accepta livrarea: aceste Echipamente i Materiale vor deveni ( i vor fi pe riscul acestuia) proprietatea Beneficiarului, dup ce vor fi pl tite de c tre Beneficiar i puse la dispozi ia Beneficiarului de c tre Antreprenor; (c) orice alte Costuri sau obliga ii care, în acele împrejur ri, au fost în mod rezonabil suportate de Antreprenor în vederea termin rii Lucr rilor; (d) Costul îndep rt rii Lucr rilor Provizorii i a Utilajelor Antreprenorului de pe antier i returnarea acestora c tre alte lucr ri ale Antreprenorului în ara sa de origine (sau c tre orice alt destina ie dar la un cost care s nu fie mai mare decât acesta); i (e) Costul repatrierii personalului i muncitorilor Antreprenorului care la data rezilierii erau angaja i permanen i pentru Lucr ri. 19.7. Exonerarea de Executare a Contractului prin Efectul Legii În aplicarea prevederilor acestei Clauze, dac apar evenimente sau circumstan e care nu pot fi controlate de c tre P r i (incluzând For a Major dar nelimitându-se la aceasta), care fac imposibil sau ilegal , pentru fiecare dintre P r i sau pentru ambele P r i, îndeplinirea obliga iilor lor contractuale sau care, potrivit prevederilor legii care guverneaz Contractul, îndrept esc P r ile de a fi scutite de executarea ulterioar a Contractului, atunci, dup o în tiin are transmis de o Parte c tre cealalt Parte cu privire la acele evenimente sau circumstan e: (a) P r ile vor fi scutite de executarea ulterioar a contractului, f r a prejudicia drepturile fiec rei P r i în leg tur cu orice înc lcare anterioar a Contractului, i (b) suma pl tibil de c tre Beneficiar Antreprenorului va fi aceea i ca i cea care ar fi putut fi pl tit potrivit prevederilor Sub-Clauzei 19.6 [Rezilierea Op ional , Lichidare i Pl i], dac Contractul ar fi fost reziliat potrivit prevederilor Sub-Clauzei 19.6. 20. Revendic ri, Dispute i Arbitraj 20.1. Revendic rile Antreprenorului Dac Antreprenorul se considera îndrept it la o prelungire a Duratei de Execu ie i/sau la pl i suplimentare, potrivit prevederilor oric rei Clauze din aceste Condi ii sau conform altor prevederi legate de Contract, Antreprenorul va transmite Inginerului o în tiin are în care s descrie evenimentele sau circumstan ele care au determinat apari ia revendic rii. În tiin area va fi trimis cât mai curând posibil dar nu mai târziu de 28 de zile din

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 51 bis/20.I.2011

65

momentul în care Antreprenorul a cunoscut sau ar fi trebuit s cunoasc evenimentele sau circumstan ele respective. Dac Antreprenorul nu reu e te s transmit în tiin area cu privire la o revendicare în termen de 28 de zile, Durata de Execu ie a Lucr rilor nu va fi prelungit , Antreprenorul nu va avea dreptul la pl i suplimentare, iar Beneficiarul va fi exonerat de orice responsabilitate legat de revendicarea respectiv . În caz contrar se vor aplica urm toarele prevederi ale acestei Sub-Clauze Antreprenorul va transmite, de asemenea, orice alte în tiin ri cerute prin Contract i va asigura documente justificative cu privire la revendicare, toate f când referire la evenimentele sau circumstan ele relevante. Antreprenorul va ine pe antier sau în alt loc acceptat de c tre Inginer acele înregistr ri din perioada de execu ie care sunt necesare pentru fundamentarea oric rei revendic ri. Dup primirea unei în tiin ri potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze, Inginerul poate monitoriza p strarea înregistr rilor i/sau dispune Antreprenorului s continue p strarea înregistr rilor din perioada de execu ie, f r ca aceasta s aib semnifica ia accept rii responsabilit ii Beneficiarului. Antreprenorul va permite Inginerului s verifice toate înregistr rile i va transmite Inginerului (dac solicit ) copii ale acestora. În termen de 42 de zile dup ce Antreprenorul a cunoscut (sau ar fi trebuit s cunoasc ) evenimentele sau circumstan ele care au determinat revendicarea, sau într-un interval de timp propus de c tre Antreprenor i aprobat de c tre Inginer, Antreprenorul va transmite Inginerului o revendicare detaliat corespunz tor care s con in toate detaliile referitoare la motivul revendic rii respective i la prelungirea duratei de execu ie i/sau costurilor suplimentare solicitate. Dac evenimentele sau circumstan ele care au determinat revendicarea au un efect continuu, atunci: (a) revendicarea detaliat corespunz tor va fi considerat interimar ; (b) Antreprenorul va transmite lunar alte revendic ri interimare, care s prezinte întârzierile cumulate i/sau costurile suplimentare solicitate, împreun cu detaliile pe care le poate solicita Inginerul în mod rezonabil, i (c) Antreprenorul va transmite revendicarea final în termen de 28 de zile de la sfâr itul perioadei în care s-au înregistrat efecte ca urmare a evenimentelor sau circumstan elor produse, sau într-un interval de timp propus de c tre Antreprenor i aprobat de c tre Inginer. În termen de 42 de zile de la primirea unei revendic ri sau a detaliilor suplimentare care s fundamenteze o revendicare anterioar , sau într-un interval de timp propus de Inginer i acceptat de Antreprenor, Inginerul va r spunde printr-o aprobare sau respingere, prezentând argumente detaliate. Inginerul poate s solicite i alte detalii necesare, dar va transmite oricum, în acest termen, un r spuns referitor la principiile care au fundamentat revendicarea. Fiecare Certificat de Plat va include acele valori ale revendic rilor care au fost fundamentate în mod rezonabil în conformitate cu prevederile Contractului. Pân în momentul în care detaliile furnizate se dovedesc a fi suficiente pentru fundamentarea întregii revendic ri, Antreprenorul va avea dreptul de a fi pl tit numai pentru partea revendic rii care a fost fundamentat corespunz tor. Inginerul va ac iona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Solu ionare] pentru a conveni sau stabili (i) prelungirea (dac este cazul) Duratei de Execu ie a Lucr rilor (înainte sau dup expirarea acesteia) în conformitate cu prevederile

66

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 51 bis/20.I.2011

Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Execu ie a Lucr rilor] i/sau (ii) plata costurilor suplimentare (dac exist ) la care este îndrept it Antreprenorul, potrivit prevederilor Contractului. Cerin ele acestei Sub-Clauze se adaug la cele ale altor Sub-Clauze care se pot aplica unei revendic ri. Dac Antreprenorul nu respect prevederile acestei Sub-Clauze sau altor Sub-Clauze referitoare la o revendicare, la stabilirea prelungirii duratei de execu ie i/sau pl ii costurilor suplimentare se va lua în considera ie m sura în care (dac este cazul) procesul de investigare corect a revendic rii a fost împiedicat sau prejudiciat, i numai dac revendicarea nu a fost respins conform prevederilor celui de-al doilea paragraf al acestei Sub-Clauze. 20.2. Numirea Comisei de Adjudecare a Disputelor (CAD) Disputele se vor adjudeca de c tre CAD (Comisia de Adjudecare a Disputelor) în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 20.4 [Ob inerea Deciziei Comisiei de Adjudecare a Disputelor]. În termen de 28 de zile dup ce o Parte a transmis o în tiin are celeilalte P r i privind inten ia de a înainta o revendicare c tre CAD în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 20.4, P r ile vor numi de comun acord CAD. Conform prevederilor Anexei la Ofert , CAD va fi format din una sau din trei persoane, cu experien corespunz toare ("membrii"). Dac nu se specifica num rul persoanelor i dac P r ile nu convin altfel, CAD va fi format din trei persoane. Dac , CAD trebuie s fie alc tuit din trei persoane, fiecare Parte va nominaliza un membru, pentru care va primi aprobarea celeilalte P r i. P r ile vor consulta membrii nominaliza i i vor conveni asupra celui de-al treilea membru, care va fi numit în func ia de pre edinte al CAD. Dac în Contract este inclus o list cu membri poten iali, membrii CAD vor fi selecta i din cei nominaliza i pe list , prin eliminarea celor care nu doresc sau nu pot s accepte numirea în CAD. Acordul dintre P r i i adjudec tori, indiferent de num rul acestora, va cuprinde, prevederile Acordului de Adjudecare a Disputelor din Anexa la aceste Condi ii Generale, cu amendamentele convenite de comun acord de c tre semnatari. Condi iile în care se efectueaz remunerarea adjudec torilor vor fi convenite de comun acord de c tre P r i la convenirea condi iilor de numire în func ie. Fiecare Parte va fi responsabil de plata unei jum t i din suma stabilit pentru remunerare. De câte ori P r ile convin de comun acord, acestea pot numi o persoan sau mai multe persoane cu experien a corespunz toare care s înlocuiasc oricare din membrii CAD. Cu excep ia cazului în care P r ile stabilesc altfel, numirea va intra în vigoare dac unul din membri refuz sau nu mai este capabil s - i exercite func ia ca urmare a decesului, incapacit ii, demisiei sau încheierii perioadei de exercitare a func iei. Înlocuirea se va face prin aceea i procedur cu care persoana înlocuit a fost nominalizat sau convenit , descris în aceast Sub-Clauz . Revocarea unui membru se poate face numai cu acordul comun al ambelor P r i, i niciodat numai de c tre Beneficiar sau de c tre Antreprenor. Cu excep ia cazului în care P r ile convin altfel, numirea CAD (respectiv a fiec rui membru) va expira la data la care CAD a decis asupra unei dispute care i s-a prezentat în conformitate cu prevederile SubClauzei 20.4 [Ob inerea Deciziei Comisiei de Adjudecare a Disputelor], în afara cazurilor în care alte dispute au fost prezentate CAD pân la acea dat , în conformitate cu

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 51 bis/20.I.2011

67

prevederile Sub-Clauzei 20.4, situa ie în care data de expirare luat în considerare va fi cea la care CAD va decide asupra acelor dispute. 20.3. E ecul numirii Comisiei de Adjudecare a Disputelor În cazul aplic rii uneia din urm toarele condi ii: (a) P r ile nu reu esc s convin asupra numirii adjudec torului unic al Comisiei de Adjudecare a Disputelor pân la data specificat în primul paragraf al Sub-Clauzei 20.2 [Numirea Comisiei de Adjudecare a Disputelor] (b) una din P r i nu reu e te s nominalizeze un adjudec tor (în vederea aprob rii de c tre cealalt parte) al CAD format din trei persoane pân la acea dat , (c) P r ile nu reu esc s cada de acord asupra numirii celui de-al treilea adjudec tor (care s ac ioneze ca pre edinte), sau (d) P r ile nu reu esc s cad de acord asupra numirii unei persoane înlocuitoare în termen de 42 de zile dup data la care adjudec torul unic sau unul dintre cei trei adjudec tori renun sau este în incapacitate de a- i exercita func ia ca urmare a decesului, invalidit ii, demision rii sau încheierii perioadei de exercitare a func iei, entitatea care face numirea sau oficialitatea numit în Anexa la Ofert , la cererea uneia sau a ambelor P r i i dup consultarea cu P r ile, va numi acel adjudec tor al CAD. Aceast numire va fi final i definitiv . Fiecare Parte va fi r spunz toare pentru plata a jum tate din remunera ia entit ii sau a oficialit ii care nume te. 20.4. Ob inerea Deciziei Comisiei de Adjudecare a Disputelor Dac între P r i apare o disput (de orice fel) în leg tura cu Contractul sau cu executarea Lucr rilor, sau care decurge din Contract, inclusiv o disput referitoare la un certificat, stabilire, instruc iune, opinie sau evaluare a Inginerului, dup numirea CAD, în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 20.2 [Numirea Comisiei de Adjudecare a Disputelor] i Sub-Clauzei 20.3 [E ecul Numirii Comisiei de Adjudecare a Disputelor], fiecare Parte poate supune în scris aten iei CAD aceast disput pentru a ob ine decizia acesteia, transmi ând copii celeilalte P r i i Inginerului. Aceast scrisoare va specifica faptul ca este emis potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze. Pentru o CAD compus din trei persoane, se va considera c documentul a fost primit de CAD la data la care a fost primit de c tre pre edintele CAD. Ambele P r i vor permite accesul pe antier i vor pune la dispozi ia CAD toate informa iile suplimentare i facilit ile corespunz toare solicitate de CAD în scopul lu rii unei decizii asupra unei dispute. Nu se va considera CAD ca ac ionând în calitate de arbitru (arbitri). În termen de 84 de zile dup primirea unui astfel de document, sau dup ce plata în avans la care se face referire în Clauza 6 a Anexei - Condi ii Generale ale Acordului de Adjudecare a Disputelor a fost achitat , ambele condi ii fiind obligatorii, sau într-un interval de timp propus de CAD i aprobat de ambele P r i, CAD va lua o decizie, care va fi argumentat i va men iona c este emis potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze. Dac niciuna din P r i nu a pl tit în întregime facturile transmise de fiecare adjudec tor în conformitate cu Clauza 6 a Anexei, CAD nu va fi obligat s emit decizia sa pân când aceste facturi nu vor fi pl tite în întregime. Decizia va fi obligatorie pentru ambele P r i, care o vor pune în aplicare imediat, în afar de cazul în care i pân când decizia va fi revizuit ulterior prin solu ionare pe cale amiabil sau hot râre de arbitraj, a a cum este descris mai jos. În afara de cazul în care Contractul a fost abandonat, repudiat sau reziliat,

68

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 51 bis/20.I.2011

Antreprenorul va continua s execute Lucr rile în conformitate cu prevederile Contractului. Dac una dintre P r i nu este mul umit de decizia CAD, atunci acea Parte poate, în termen de 28 de zile dup primirea deciziei, s transmit o în tiin are celeilalte P r i referitoare la nemul umirea sa. Dac , în termen de 84 de zile (sau în alt interval de timp aprobat de P r i) dup primirea unei în tiin ri sau a pl ii în avans, CAD nu ia o decizie, atunci acea Parte poate s transmit celeilalte P r i, în termen de 28 de zile dup expirarea acestei perioade, o în tiin are referitoare la nemul umirea sa. În tiin area de nemul umire va men iona c este emis potrivit prevederilor acestei SubClauze i va preciza obiectul disputei i motivul (motivele) de nemul umire. Cu excep ia celor prev zute în Sub-Clauza 20.7 [Nerespectarea Deciziei Comisiei de Adjudecare a Disputelor] i Sub-Clauza 20.8 [Expirarea Perioadei de Func ionare a Comisiei de Adjudecare a Disputelor]], niciuna dintre P r i nu va fi îndrept it s înceap arbitrajul în afara de cazul în care a fost transmis o în tiin are de nemul umire, în conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze. În situa ia în care, CAD a luat o decizie asupra unei probleme în disput i o va comunica ambelor P r i i niciuna dintre P r i nu a transmis o în tiin are de nemul umire în interval de 28 de zile dup ce a primit decizia CAD, decizia va deveni definitiv i obligatorie pentru ambele P r i. 20.5. Solu ionarea pe Cale Amiabil În cazul în care se transmite o în tiin are de nemul umire, potrivit prevederilor SubClauzei 20.4 de mai sus, ambele P r i vor încerca s solu ioneze disputa pe cale amiabil înainte de începerea arbitrajului. Cu excep ia cazurilor în care P r ile stabilesc altfel, arbitrajul poate începe la sau dup 56 de zile de la data la care a fost trimis în tiin area de nemul umire, chiar dac nu s-a f cut niciun efort de solu ionare a disputelor pe cale amiabil . 20.6. Arbitrajul Exceptând cazurile în care disputele se solu ioneaz pe cale amiabil , orice disput pentru care decizia CAD (dac exist ) nu a devenit final i obligatorie va fi solu ionat prin arbitraj interna ional. Dac nu se stabile te altfel de c tre ambele P r i: (a) disputa va fi solu ionat potrivit Regulamentului de Arbitrare al Camerei Interna ionale de Comer , (b) disputa va fi solu ionat de c tre trei arbitri numi i în conformitate cu prevederile acestui Regulament, i (c) arbitrajul va fi condus în limba de comunicare definit în Sub-Clauza 1.4 [Legea i Limba]. Arbitrul (arbitrii) vor avea autoritate deplin de a accesa, analiza i revizui orice certificat, stabilire a modului de solu ionare, instruc iune, opinie sau evaluare f cut de Inginer, i orice decizie a CAD, relevant pentru solu ionarea disputei. Inginerul nu va putea fi împiedicat de a fi convocat drept martor i a oferi dovezi în fa a arbitrului (arbitrilor) referitoare la orice problem care s aib relevan în disput . Niciuna dintre P r i nu va fi limitat în ac iunile sale legale în fa a arbitrului (arbitrilor) la dovezile sau argumentele prezentate anterior CAD în vederea ob inerii unei decizii, sau la motivele prezentate în nota de nemul umire. Orice decizie luat de CAD se va accepta ca prob în procesul de arbitraj.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 51 bis/20.I.2011

69

Arbitrajul poate începe înainte sau dup terminarea Lucr rilor. Obliga iile P r ilor, ale Inginerului i ale CAD nu vor putea fi modificate datorit derul rii unui proces de arbitraj în timpul execu iei Lucr rilor. 20.7. Nerespectarea Deciziei Comisiei de Adjudecare a Disputelor În cazul în care: (a) niciuna dintre P r i nu a transmis o în tiin are de nemul umire în intervalul specificat în Sub-Clauza 20.4 [Ob inerea Deciziei Comisiei de Adjudecare a Disputelor], (b) o decizie a CAD (dac exist ) a devenit definitiv i obligatorie, i (c) o Parte refuz s respecte aceast decizie, atunci cealalt Parte, f r a fi prejudiciat de orice alt drept pe care-l poate avea, poate ac iona refuzul la arbitraj potrivit prevederilor Sub-Clauzei 20.6 [Arbitrajul]. Acestei situa ii nu i se vor aplica prevederile Sub-Clauzei 20.4 [Ob inerea Deciziei Comisiei de Adjudecare a Disputelor] i SubClauzei 20.5 [Solu ionarea pe Cale Amiabil ]. 20.8. Expirarea Perioadei de Func ionare a Comisiei de Adjudecare a Disputelor Dac între P r i apare o disput referitoare la sau în leg tur cu Contractul sau cu execu ia Lucr rilor i nu exist o CAD, din cauz c perioada de func ionare a CAD a expirat, sau din alte cauze: (a) prevederile Sub-Clauzei 20.4 [Ob inerea Deciziei Comisiei de Adjudecare a Disputelor] i Sub-Clauzei 20.5 [Solu ionarea pe Cale Amiabil ] nu se vor aplica, i disputa poate fi prezentat direct la arbitraj potrivit prevederilor Sub-Clauzei 20.6 [Arbitrajul].

70

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 51 bis/20.I.2011

Anexa nr. 2

Condi ii de Contract pentru Construc ii PENTRU CL DIRI I LUCR RI INGINERE TI PROIECTATE DE C TRE BENEFICIAR Condi ii Generale 1. Prevederi Generale 1.1. Defini ii În Condi iile de Contract ("aceste Condi ii"), care includ Condi iile Speciale i aceste Condi ii Generale, urm toarele cuvinte i expresii vor avea semnifica iile de mai jos. Cuvintele care indic persoane sau p r i includ societ i sau alte entit i legale, cu excep ia cazurilor în care contextul cere altfel. 1.1.1. Contractul 1.1.1.1. "Contract" înseamn Acordul Contractual, Scrisoarea de Acceptare, Scrisoarea de Ofert , Condi iile de Contract, Specifica iile, Plan ele, Listele i alte documente (dac exist ) care sunt incluse în Acordul Contractual sau în Scrisoarea de Acceptare. 1.1.1.2. "Acord Contractual" înseamn acordul contractual (dac exist ) la care se face referire în Sub-Clauza 1.6 [Acordul Contractual] 1.1.1.3. "Scrisoare de Acceptare" înseamn scrisoarea de acceptare oficial a Scrisorii de Ofert , semnat de c tre Beneficiar, inclusiv orice memorandum anexat care cuprinde acordurile între P r i, semnate de acestea. Dac nu exist o astfel de scrisoare de acceptare, expresia "Scrisoare de Acceptare" înseamn Acordul Contractual, iar data de emitere sau primire a Scrisorii de Acceptare înseamn data semn rii Acordului Contractual. 1.1.1.4. "Scrisoare de Ofert " înseamn documentul intitulat scrisoare de ofert , care a fost completat de c tre Antreprenor i include oferta pentru Lucr ri, semnat i adresat Beneficiarului. 1.1.1.5. "Specifica ii" înseamn documentul intitulat Specifica ii, a a cum este inclus în Contract, i orice alte modific ri sau ad ugiri ale Specifica iilor în conformitate cu prevederile Contractului. Un astfel de document expliciteaz caracteristicile Lucr rilor. 1.1.1.6. "Plan e" înseamn plan ele aferente Lucr rilor, a a cum sunt incluse în Contract, precum i orice alte plan e modificate sau suplimentare emise de c tre Beneficiar (sau în numele acestuia) în conformitate cu prevederile Contractului. 1.1.1.7. "Liste" înseamn documentul(ele) intitulat(e) liste, completate de c tre Antreprenor i transmise împreun cu Scrisoarea de Ofert , a a cum sunt incluse în Contract. Asemenea documente pot include Liste de Cantit i, date, tabele i liste cu tarife i/sau pre uri. 1.1.1.8. "Ofert " înseamn Scrisoarea de Ofert i toate documentele incluse în Contract, pe care Antreprenorul lea depus împreun cu Scrisoarea de Ofert . 1.1.1.9. "Anex la Ofert " înseamn formularele completate, intitulate Anexa la Ofert , care sunt anexate la Scrisoarea de Ofert i fac parte din aceasta. 1.1.1.10. "Liste de Cantit i" i "Liste de Lucr ri în Regie" înseamn documentele numite astfel (dac exist ), care sunt cuprinse în Liste. 1.1.2. P r i i Persoane 1.1.2.1. "Parte" înseamn Beneficiarul sau Antreprenorul, dup cum cere contextul. 1.1.2.2. "Beneficiar" înseamn persoana numit beneficiar în Anexa la Ofert i succesorii legali ai acestei persoane. 1.1.2.3. "Antreprenor" înseamn persoana(ele) numit (e) antreprenor în Scrisoarea de Ofert acceptat de c tre Beneficiar i succesorii legali ai acestei persoane. 1.1.2.4. "Inginer" înseamn persoana desemnat de c tre Beneficiar s ac ioneze ca Inginer în scopurile Contractului i care este nominalizat în Anexa la Ofert , sau alt persoan desemnat din când în când de c tre Beneficiar i notificat Antreprenorului, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 3.4 [Înlocuirea Inginerului]. 1.1.2.5. "Reprezentantul Antreprenorului" înseamn persoana numit de c tre Antreprenor în Contract sau desemnat din când în când de c tre Antreprenor potrivit prevederilor Sub-Clauzei 4.3 [Reprezentantul Antreprenorului], care ac ioneaz în numele Antreprenorului. 1.1.2.6. "Personalul Beneficiarului" înseamn Inginerul, asisten ii la care se face referire în Sub-Clauza 3.2 [Delegarea de c tre Inginer] i tot restul personalului, for a de munc i al i angaja i ai Inginerului sau ai Beneficiarului i oricare alt personal notificat Antreprenorului, de c tre Beneficiar sau Inginer, ca Personal al Beneficiarului.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 51 bis/20.I.2011

71

1.1.2.7. "Personalul Antreprenorului" înseamn Reprezentantul Antreprenorului i întregul personal pe care Antreprenorul îl folose te pe antier, care poate include personalul, for a de munc , al i angaja i ai Antreprenorului, ai tuturor Subantreprenorilor i orice alt personal care asist Antreprenorul la execu ia Lucr rilor. 1.1.2.8. "Subantreprenor" înseamn orice persoan numit în Contract Subantreprenor, sau orice persoan desemnat ca Subantreprenor pentru o parte de Lucr ri i succesorii legali ai acestor persoane. 1.1.2.9. "CAD" înseamn o persoan sau trei persoane numite astfel în Contract, sau alt persoan (e) desemnat (e) potrivit prevederilor Sub-Clauzei 20.2 [Numirea Comisiei de Adjudecare a Disputelor] sau Sub-Clauzei 20.3 [E ecul Numirii Comisiei de Adjudecare a Disputelor]. 1.1.2.10. "FIDIC" înseamn Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils, federa ia interna ional a inginerilor consultan i. 1.1.3. Date, Teste, Perioade i Terminare 1.1.3.1. "Dat de Baz " înseamn data anterioar cu 28 de zile fa de ultima dat de depunere a Ofertei. 1.1.3.2. "Dat de Începere a Lucr rilor" înseamn data notificat , potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.1 [Începerea Lucr rilor]. 1.1.3.3. "Durat de Execu ie" înseamn timpul necesar finaliz rii Lucr rilor sau a unui Sector de Lucr ri (dup caz) potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.2 [Durata de Execu ie], dup cum este declarat în Anexa la Ofert (cu orice prelungire potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Execu ie], calculat din momentul Datei de Începere. 1.1.3.4. "Teste la Terminare" înseamn testele care sunt specificate în Contract sau sunt convenite de ambele P r i, sau dispuse ca Modific ri i care sunt efectuate potrivit prevederilor Clauzei 9 [Teste la Terminare] înainte ca Lucr rile sau un Sector de Lucr ri (dup caz) s fie recep ionate de c tre Beneficiar 1.1.3.5. "Proces Verbal de Recep ie la Terminarea Lucr rilor" înseamn un certificat emis potrivit prevederilor Clauzei 10 [Recep ia Lucr rilor de c tre Beneficiar]. 1.1.3.6. "Teste dup Terminare" înseamn testele care sunt specificate în Contract (dac exist ) i care sunt efectuate în conformitate cu prevederile Condi iilor Speciale dup ce Lucr rile sau un Sector de Lucr ri (dup caz) sunt recep ionate de c tre Beneficiar. 1.1.3.7. "Perioad de Notificare a Defec iunilor" înseamn perioada de notificare a defec iunilor ap rute la Lucr ri sau Sectoare de Lucr ri (dup caz) potrivit prevederilor Sub-Clauzei 11.1 [Terminarea Lucr rilor Neexecutate i Remedierea Defec iunilor], a a cum se men ioneaz în Anexa la Ofert (cu toate prelungirile potrivit prevederilor Sub-Clauzei 11.3 [Prelungirea Perioadei de Notificare a Defec iunilor]), calculat de la data la care Lucr rile sau Sectoarele de Lucr ri sunt terminate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 10.1 [Recep ia Lucr rilor i a Sectoarelor de Lucr ri]. 1.1.3.8. "Proces Verbal de Recep ie Final " înseamn certificatul emis potrivit prevederilor Sub-Clauzei 11.9 [Procesul Verbal de Recep ie Final ]. 1.1.3.9. "Zi" înseamn o zi calendaristic i "An" înseamn 365 de zile. 1.1.4. Moned i Pl i 1.1.4.1. "Valoare de Contract Acceptat " înseamn valoarea acceptat în Scrisoarea de Acceptare pentru execu ia i terminarea Lucr rilor i remedierea tuturor defec iunilor. 1.1.4.2. "Pre ul Contractului" înseamn pre ul definit în Sub-Clauza 14.1 [Pre ul Contractului] i include actualiz rile efectuate în conformitate cu prevederile Contractului. 1.1.4.3. "Cost" înseamn toate cheltuielile f cute (sau care urmeaz s fie f cute) în mod rezonabil de c tre Antreprenor, indiferent dac sunt f cute pe sau în afara antierului, inclusiv cheltuielile indirecte sau costuri similare, exclusiv profitul. 1.1.4.4. "Certificat Final de Plat " înseamn certificatul de plat emis potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.13 [Emiterea Certificatului Final de Plat ]. 1.1.4.5. "Situa ie Final de Lucr ri" înseamn situa ia de lucr ri definit potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.11 [Prezentarea Situa iilor Finale de Lucr ri]. 1.1.4.6. "Moned str in " înseamn o moned în care se pl te te par ial (sau integral) Pre ul Contractului, dar nu Moneda Local . 1.1.4.7. "Certificat Interimar de Plat " înseamn certificatul de plat emis potrivit prevederilor Clauzei 14 [Pre ul Contractului i Pl ile], altul decât Certificatul Final de Plat . 1.1.4.8. "Moned Local " înseamn moneda rii. 1.1.4.9. "Certificat de Plat " înseamn un certificat de plat emis potrivit prevederilor Clauzei 14 [Pre ul Contractului i Pl ile].

72

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 51 bis/20.I.2011

1.1.4.10. "Sum Provizionat " înseamn suma (dac exist ) care este specificat în Contract ca provizion pentru execu ia unei p r i a Lucr rilor sau pentru furnizarea de Echipamente, Materiale sau Servicii, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 13.5 [Sume Provizionate]. 1.1.4.11. "Sume Re inute" înseamn sumele cumulate pe care Beneficiarul le re ine potrivit prevederilor SubClauzei 14.3 [Prezentarea Situa iilor Interimare de Lucr ri] i le pl te te potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.9 [Plata Sumelor Re inute]. 1.1.4.12. "Situa ie de Lucr ri" înseamn situa ia de lucr ri transmis de c tre Antreprenor ca parte a solicit rii potrivit prevederilor Clauzei 14 [Pre ul Contractului i Pl ile], pentru emiterea certificatului de plat . 1.1.5. Lucr ri i Bunuri 1.1.5.1. "Utilajele Antreprenorului" înseamn toate aparatele, ma inile, vehiculele i altele asemenea necesare pentru execu ia i terminarea Lucr rilor i remedierea oric ror defec iuni. Sunt excluse Lucr rile Provizorii, Utilajele asigurate de c tre Beneficiar (dac exist ), Echipamentele, Materialele i altele asemenea, care vor face sau fac parte din Lucr rile Permanente. 1.1.5.2. "Bunuri" înseamn Utilajele Antreprenorului, Materialele, Echipamentele i Lucr rile Provizorii, sau oricare din acestea, dup caz. 1.1.5.3. "Materiale" înseamn produse de orice tip (altele decât Echipamentele) care vor face sau fac parte din Lucr rile Permanente, inclusiv numai livrarea de materiale (dac exist ) furnizate de c tre Antreprenor, potrivit prevederilor Contractului. 1.1.5.4. "Lucr ri Permanente" înseamn lucr rile permanente necesar a fi executate de c tre Antreprenor potrivit prevederilor Contractului. 1.1.5.5. "Echipamente" înseamn aparatele, ma inile i vehiculele care vor face sau fac parte din Lucr rile Permanente. 1.1.5.6. "Sector" înseamn o parte din Lucr ri specificat în Anexa la Ofert ca Sector (dac exist ). 1.1.5.7. "Lucr ri Provizorii" înseamn toate lucr rile provizorii de orice tip (altele decât Utilajele Antreprenorului), necesare pe antier pentru execu ia i terminarea Lucr rilor Permanente i remedierea oric ror defec iuni. 1.1.5.8. "Lucr ri" înseamn Lucr rile Permanente i Lucr rile Provizorii, sau oricare dintre acestea, dup caz. 1.1.6. Alte Defini ii 1.1.6.1. "Documentele Antreprenorului" înseamn calculele, programele de computer i alt software, plan e, manuale, modele i alte documente tehnice (dac exist ), furnizate de c tre Antreprenor conform prevederilor Contractului. 1.1.6.2. " ar " înseamn ara în care este amplasat antierul (sau cea mai mare parte a acestuia), unde urmeaz a fi executate Lucr rile Permanente. 1.1.6.3. "Utilaje Asigurate de c tre Beneficiar" înseamn toate aparatele, ma inile i vehiculele (dac exist ) puse la dispozi ie de c tre Beneficiar pentru a fi utilizate de c tre Antreprenor la execu ia Lucr rilor, a a cum se men ioneaz în Specifica ii, dar nu includ Echipamentele care nu au fost recep ionate de c tre Beneficiar. 1.1.6.4. "For Major " este definit în Clauza 19 [For a Major ]. 1.1.6.5. "Legi" înseamn toate legile na ionale (sau ale rii), decretele, ordonan ele i alte legi, reglement ri i hot râri ale oric rei autorit i publice legal constituite. 1.1.6.6. "Garan ie de Bun Execu ie" înseamn garan ia (sau garan iile, dac exist ) asigurat potrivit prevederilor Sub-Clauzei 4.2 [Garan ia de Bun Execu ie]. 1.1.6.7. " antier" înseamn locurile în care vor fi executate Lucr rile Permanente i unde se vor livra Echipamentele i Materialele, i oricare alte locuri prev zute în Contract ca fiind parte component a antierului. 1.1.6.8. "Imprevizibil" înseamn ceea ce nu poate fi prev zut în mod rezonabil de c tre un Antreprenor cu experien , pân la data depunerii Ofertei. 1.1.6.9. "Modificare" înseamn orice modificare a Lucr rilor, care se dispune sau se aprob ca i modificare, potrivit prevederilor Clauzei 13 [Modific ri i Actualiz ri]. 1.2. Interpret ri Cu excep ia situa iilor în care în Contract contextul cere altfel: (a) cuvintele care indic un gen includ toate genurile; (b) cuvintele care indic singularul includ i pluralul i cuvintele care indic pluralul includ i singularul; (c) prevederile care includ cuvintele "a conveni", "convenit" sau "acord" necesit înregistrarea în scris a acordului, i (d) "scris" sau "în scris" înseamn scris de mân , dactilografiat, tip rit sau redactat electronic care devine înregistrare permanent . Notele de pe margine sau alte titluri nu vor fi luate în considerare la interpretarea acestor Condi ii.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 51 bis/20.I.2011

73

1.3. Comunicarea În orice situa ie în care, potrivit prevederilor acestor Condi ii este necesar emiterea de aprob ri, certificate, consim minte, stabiliri, în tiin ri i solicit ri, comunicarea se va face dup cum urmeaz : (a) în scris i livrat personal (cu confirmare de primire), trimis prin po t sau curier sau prin oricare din sistemele de transmitere electronic acceptate, dup cum se men ioneaz în Anexa la Ofert ; i (b) livrat , trimis sau transmis la adresa de contact a destinatarului, men ionat în Anexa la Ofert . În situa iile în care: (i) destinatarul transmite o în tiin are de schimbare a adresei, toat coresponden a va fi transmis în consecin ; i (ii) destinatarul nu a declarat o alt adres în momentul solicit rii unei aprob ri sau consim mânt, r spunsul poate fi transmis la adresa de la care s-a expediat solicitarea. Aprob rile, certificatele, consim mintele i stabilirile nu vor fi re inute sau întârziate nejustificat. Atunci când unei P r i i se emite un certificat, emitentul va transmite o copie i celeilalte P r i. Când se transmite o în tiin are unei P r i, de c tre cealalt Parte sau de c tre Inginer, trebuie transmis o copie i Inginerului sau celeilalte P r i, dup caz. 1.4. Legea i Limba Contractul va fi guvernat de legile rii (sau altei jurisdic ii) men ionate în Anexa la Ofert . Dac exist versiuni ale oric rei p r i din Contract, scrise în mai multe limbi, va prevala versiunea în limba de referin men ionat în Anexa la Ofert . Limba folosit pentru comunicare va fi men ionat în Anexa la Ofert . Dac în anex nu se men ioneaz o limb de comunicare, se va utiliza limba în care a fost redactat Contractul (sau cea mai mare parte a acestuia). 1.5. Prioritatea Documentelor Documentele care alc tuiesc Contractul trebuie considerate ca documente care se expliciteaz reciproc. În scopul interpret rii, prioritatea documentelor va fi aplicat în conformitate cu ordinea de mai jos: (a) Acordul Contractual (dac exist ) (b) Scrisoarea de Acceptare (c) Scrisoarea de Ofert (d) Condi iile Speciale (e) Aceste Condi ii Generale (f) Specifica iile (g) Plan ele; i (h) Listele i orice alte documente care fac parte din Contract. În caz de ambiguitate sau discrepan e ale documentelor, Inginerul va emite clarific rile sau instruc iunile necesare. 1.6. Acordul Contractual Dac nu s-a convenit altfel P r ile vor încheia un Acord Contractual în termen de 28 de zile dup primirea Scrisorii de Acceptare de c tre Antreprenor. Acordul Contractual va avea con inutul din formularul anex la Condi iile Speciale. Costurile aferente taxelor de timbru sau altor taxe similare (dac exist ) impuse de lege în leg tur cu încheierea unui Acord Contractual vor fi suportate de c tre Beneficiar. 1.7. Cesionarea Nici o Parte nu va cesiona o parte sau întregul Contract, beneficiu sau orice alt drept în cadrul sau asupra Contractului. Prin excep ie, fiecare Parte: (a) poate cesiona întregul Contract sau orice parte a acestuia cu acordul prealabil al celeilalte P r i i numai la latitudinea exclusiv a acelei P r i, i (b) poate cesiona, sub form de garan ie în favoarea unei b nci sau unei alte institu ii financiare, dreptul s u la orice sume de încasat sau care vor deveni încasabile în derularea Contractului. 1.8. P strarea i Furnizarea Documentelor Specifica iile i Plan ele se vor afla în custodia i grija Beneficiarului. Dac nu se specific altfel în Contract, dou copii ale Contractului i ale fiec rei Plan e ulterioare vor fi transmise Antreprenorului care poate face sau solicita i alte copii pe cheltuial proprie.

74

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 51 bis/20.I.2011

Fiecare din Documentele Antreprenorului se va afla în custodia i grija Antreprenorului pân la data prelu rii acestora de c tre Beneficiar. Dac nu este altfel prev zut în Contract, Antreprenorul va furniza Inginerului ase copii ale fiec rui Document al Antreprenorului. Antreprenorul va p stra, pe antier, o copie a Contractului, publica iile men ionate în Specifica ii, Documentele Antreprenorului (dac exist ), Plan ele i Modific rile precum i alte comunic ri emise potrivit prevederilor Contractului. Personalul Beneficiarului va avea dreptul de acces la toate aceste documente în orice moment rezonabil. Dac una dintre P r i descoper o eroare sau o deficien de natur tehnic într-un document care a fost elaborat pentru a fi folosit la execu ia Lucr rilor, Partea va notifica cu promptitudine cealalt Parte cu privire la acea eroare sau deficien . 1.9. Întârzieri în Transmiterea Plan elor sau Instruc iunilor Antreprenorul va în tiin a Inginerul de fiecare dat când exist posibilitatea ca Lucr rile s fie întârziate sau întrerupte, ca urmare a neprimirii de c tre Antreprenor într-un interval rezonabil de timp a unor plan e sau instruc iuni necesare. În tiin area va include detalii referitoare la desenele i instruc iunile necesare, detalii care s specifice motivul pentru care i termenul la care acestea ar trebui emise, precum i detalii referitoare la natura i durata întârzierilor sau întreruperilor care pot apare ca urmare a neprimirii la timp. Dac Antreprenorul înregistreaz întârzieri i/sau se produc costuri suplimentare ca urmare a e ecului furniz rii de c tre Inginer într-un interval de timp rezonabil, specificat în în tiin are cu detalii justificative, a desenelor sau instruc iunilor notificate, Antreprenorul va transmite Inginerului o nou în tiin are i, cu condi ia respect rii prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendic rile Antreprenorului], va avea dreptul la: (a) prelungirea perioadei de execu ie pentru întârziere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Execu ie], dac terminarea lucr rilor este sau va fi întârziat , i (b) plata Costurilor suplimentare la care se adaug un profit rezonabil, care vor fi incluse în Pre ul Contractului. Dup primirea în tiin rii, Inginerul va ac iona potrivit prevederilor Sub-Clauzei 3.5. [Stabilirea Modului de Solu ionare], pentru a conveni sau stabili modul de solu ionare a acestor probleme. Dac i în m sura în care e ecul transmiterii plan elor i instruc iunilor de c tre Inginer a fost cauzat de o gre eal sau întârziere a Antreprenorului, incluzând o eroare, sau o întârziere a transmiterii oric ruia dintre documente, Antreprenorul nu va mai avea dreptul la respectiva prelungire a perioadei de execu ie, la costuri suplimentare i profit. 1.10. Utilizarea Documentelor Antreprenorului de c tre Beneficiar În rela ia dintre P r i, Antreprenorul î i va p stra dreptul de autor i alte drepturi de proprietate intelectual asupra Documentelor Antreprenorului i alte documente de proiectare elaborate de c tre Antreprenor (sau în numele acestuia). Se consider c , Antreprenorul (prin semnarea Contractului) acord Beneficiarului licen permanent , transferabil , neexclusiv i scutit de tax de redeven , pentru a copia, folosi i transmite Documentele Antreprenorului, inclusiv efectuarea i folosirea modific rilor acestora. Aceast licen : (a) se va aplica pe întreaga durat de via programat sau efectiv (cea mai lung din cele dou ) a p r ilor relevante ale Lucr rii; (b) va da dreptul oric rei persoane care se afl în posesia licit a sectoarelor relevante de Lucr ri s multiplice, s foloseasc i s transmit Documentele Antreprenorului în scopul finaliz rii, oper rii, între inerii, modific rii, ajust rii, repar rii i demol rii Lucr rilor, i (c) în cazul în care Documentele Antreprenorului se g sesc în forma unor programe de computer sau alt tip de software, va permite folosirea acestora pe orice computer de pe antier i alte locuri prev zute în Contract, inclusiv pe computerele furnizate i înlocuite de c tre Antreprenor. Documentele Antreprenorului i alte documente de proiectare întocmite de Antreprenor (sau în numele acestuia) nu vor fi, f r acceptul Antreprenorului, copiate sau transmise de c tre Beneficiar (sau în numele acestuia) unei ter e p r i pentru a fi utilizate în alte scopuri decât cele permise de aceast Sub-Clauz . 1.11. Utilizarea Documentelor Beneficiarului de c tre Antreprenor În rela ia dintre P r i, Beneficiarul î i va rezerva dreptul de autor i alte drepturi de proprietate intelectual asupra Specifica iilor, Plan elor i altor documente întocmite de c tre Beneficiar (sau în numele acestuia). Antreprenorul va putea, pe cheltuiala sa, s copieze, s foloseasc i s ob in dreptul de transmitere a acestor documente în scopurile Contractului. Acestea nu vor putea fi utilizate, copiate sau transmise de c tre Antreprenor unei ter e p r i, f r acceptul Beneficiarului, cu excep ia situa iilor de necesitate pentru scopurile Contractului.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 51 bis/20.I.2011

75

1.12. Informa ii Confiden iale Antreprenorul va prezenta, la solicitarea rezonabil a Inginerului, toate informa iile confiden iale sau alte informa ii, pentru a verifica dac Antreprenorul respect prevederile Contractului. 1.13. Respectarea Legilor La îndeplinirea obliga iilor Contractuale, Antreprenorul va respecta Legile în vigoare. Cu excep ia altor prevederi ale Condi iilor Speciale: (a) Beneficiarul a ob inut (sau va ob ine) aprob rile pentru planurile de sistematizare, de zonare sau alte autoriza ii similare pentru Lucr rile Permanente i orice alte aprob ri descrise în Specifica ii ca fiind deja ob inute (sau în curs de ob inere) de c tre Beneficiar; Beneficiarul va desp gubi Antreprenorul i îl va proteja împotriva consecin elor datorate e ecului ob inerii acestor aprob ri; i (b) Antreprenorul va transmite toate în tiin rile, va pl ti toate taxele, impozitele i onorariile i va ob ine toate autoriza iile, licen ele i aprob rile în conformitate cu Legile în vigoare pentru execu ia i terminarea Lucr rilor i remedierea oric ror defec iuni. Antreprenorul va desp gubi Beneficiarul i îl va proteja împotriva consecin elor datorate neîndeplinirii acestor obliga ii. 1.14. Obliga ii Comune i Individuale Dac Antreprenorul constituie (potrivit prevederilor Legilor în vigoare) o asociere, un consor iu sau o alt grupare de dou sau mai multe persoane: (a) aceste persoane vor fi considerate ca având obliga ii comune i individuale fa de Beneficiar pentru executarea Contractului; (b) aceste persoane vor notifica Beneficiarul cu privire la liderul lor care va avea autoritatea de Antreprenor pentru to i membrii asocierii; i (c) Antreprenorul nu î i va modifica componen a sau statutul legal f r aprobarea prealabil a Beneficiarului. 2. Beneficiarul 2.1. Dreptul de Acces pe antier Beneficiarul va acorda Antreprenorului dreptul de acces pe antier i punerea în posesie a tuturor p r ilor antierului la termenul(ele) specificat(e) în Anexa la Ofert . Aceste drepturi i posesii pot s nu fie acordate în mod exclusiv Antreprenorului. Dac , potrivit prevederilor Contractului, Beneficiarului i se va solicita s pun Antreprenorul în posesia unor funda ii, structuri, echipamente sau c i de acces, Beneficiarul va ac iona în acest sens la termenul i în condi iile prev zute în Specifica ii. Beneficiarul poate retrage dreptul de acces sau de posesie pân la prezentarea Garan iei de Bun Execu ie. Dac termenul nu este specificat în Anexa la Ofert , Beneficiarul va acorda Antreprenorului dreptul de acces i punerea în posesie asupra antierului la o dat care s dea Antreprenorului posibilitatea s ac ioneze în conformitate cu programul transmis conform prevederilor Sub-Clauzei 8.3 [Programul de Execu ie]. Dac Antreprenorul înregistreaz întârzieri i/sau se produc costuri suplimentare ca urmare a omisiunii Beneficiarului de acordare a dreptului de acces sau punere în posesie la termen, Antreprenorul va în tiin a Inginerul i, cu condi ia respect rii prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendic rile Antreprenorului] va avea dreptul la: (a) prelungirea perioadei de execu ie pentru orice întârziere din aceast cauz , potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8 [Prelungirea Duratei de Execu ie], dac terminarea lucr rilor este sau va fi întârziat i (b) plata Costurilor suplimentare la care se adaug un profit rezonabil, care vor fi incluse în Pre ul Contractului. Dup primirea unei asemenea în tiin ri, Inginerul va ac iona potrivit prevederilor Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Solu ionare] pentru a conveni sau a stabili modul de solu ionare a acestor probleme. În situa ia în care e ecul Beneficiarului a fost cauzat de o eroare sau întârziere a Antreprenorului, inclusiv erori sau întârzieri de predare a Documentelor Antreprenorului, Antreprenorul nu va mai avea dreptul la prelungirea perioadei de execu ie, la Costuri suplimentare sau profit. 2.2. Autoriza ii, Acorduri, Aprob ri Beneficiarul va asigura (unde este în m sur ), la cererea Antreprenorului, asisten pentru: (a) ob inerea de copii dup Legile rii, necesare derul rii Contractului i care nu sunt u or accesibile, i (b) ob inerea de c tre Antreprenor a oric ror autoriza ii, acorduri sau aprob ri necesare potrivit prevederilor Legilor rii: (i) pe care Antreprenorul trebuie s le ob in conform prevederilor Sub-Clauzei 1.13 [Respectarea Legilor], (ii) pentru livrarea Bunurilor, inclusiv taxe vamale, i (iii) pentru exportul Utilajelor Antreprenorului la eliberarea antierului.

76

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 51 bis/20.I.2011

2.3. Personalul Beneficiarului Beneficiarul va fi responsabil pentru ca Personalul Beneficiarului i al i eventuali antreprenori ai Beneficiarului pe antier: (a) s colaboreze cu Antreprenorul potrivit prevederilor Sub-Clauzei 4.6 [Colaborarea] i (b) s aplice m suri similare cu cele pe care trebuie s le aplice Antreprenorul potrivit prevederilor subparagrafelor (a), (b) i (c) ale Sub-Clauzei 4.8 [Proceduri de Securitate] i Sub-Clauzei 4.18 [Protec ia Mediului]. 2.4. Asigurarea Resurselor Financiare de c tre Beneficiar În termen de 28 de zile de la primirea unei solicit ri din partea Antreprenorului, Beneficiarul va prezenta dovada asigur rii resurselor financiare, necesare pentru plata Pre ului Contractului (estimat la momentul respectiv) în conformitate cu prevederile Clauzei 14 [Pre ul Contractului i Pl ile]. Dac Beneficiarul inten ioneaz s modifice semnificativ condi iile de finan are, acesta trebuie s în tiin eze Antreprenorul i s prezinte detaliile necesare. 2.5. Revendic rile Beneficiarului Dac Beneficiarul se consider îndrept it la o plat potrivit prevederilor unei clauze din aceste Condi ii sau în leg tur cu Contractul i/sau la o prelungire a Perioadei de Notificare a Defec iunilor, Beneficiarul sau Inginerul vor în tiin a Antreprenorul i îi vor prezenta acestuia detaliile necesare. În situa ia unor pl i efectuate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 4.19 [Electricitate, Ap i Gaz], Sub-Clauzei 4.20 [Utilajele Beneficiarului i Materiale Asigurate Gratuit] sau pentru alte servicii solicitate de Antreprenor, aceast în tiin are nu este necesar . În tiin area va fi transmis de îndat ce Beneficiarul are cuno tin despre evenimentul sau contextul care genereaz revendicarea. În tiin area cu privire la prelungirea Perioadei de Notificare a Defec iunilor va fi transmis înainte de expirarea acestei perioade. Detaliile prezentate trebuie s specifice Clauza sau alt motiva ie a revendic rii i trebuie s includ o justificare a sumei i a prelungirii la care Beneficiarul se consider îndrept it potrivit prevederilor Contractului. În continuare Inginerul va ac iona, în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Solu ionare], pentru a conveni sau a stabili (i) suma (dac exist ) pe care Beneficiarul este îndrept it s o primeasc de la Antreprenor i/sau (ii) prelungirea (dac e cazul) Perioadei de Notificare a Defec iunilor în conformitate cu prevederile SubClauzei 11.3 [Prelungirea Perioadei de Notificare a Defec iunilor]. Aceast sum poate fi dedus din Pre ul Contractului i din Certificatele de Plat . Beneficiarul va fi îndrept it s compenseze sau s opereze o deducere dintr-o sum confirmat într-un Certificat de Plat , sau s o revendice Antreprenorului numai în conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze. 3. Inginerul 3.1. Responsabilit ile i Autoritatea Inginerului Beneficiarul va numi un Inginer care va îndeplini obliga iile care îi revin potrivit prevederilor Contractului. Personalul Inginerului va include ingineri cu experien i calificare corespunz toare i alt personal de specialitate care s aib competen a de a- i îndeplini responsabilit ile. Inginerul nu va avea autoritatea de a modifica Contractul. Inginerul poate s exercite autoritatea atribuit Inginerului conform prevederilor Contractului sau cea implicat de executarea Contractului. Dac pentru anumite atribu ii Inginerul trebuie s ob in aprobarea Beneficiarului înainte de a- i exercita autoritatea, atribu iile respective vor fi cele specificate în Condi iile Speciale. Beneficiarul nu va impune alte constrângeri asupra autorit ii Inginerului, cu excep ia celor stabilite cu Antreprenorul. În orice situa ie în care Inginerul î i exercit o autoritate specific pentru care este necesar aprobarea Beneficiarului, se va considera (în interesul Contractului) c acordul Beneficiarului, a fost dat. Cu excep ia altor prevederi men ionate în aceste Condi ii: (a) Se va considera c Inginerul ac ioneaz în numele Beneficiarului de fiecare dat când îndepline te sarcini sau exercit autoritatea atribuit sau implicat de Contract. (b) Inginerul nu are autoritatea de a absolvi nici o Parte de sarcinile, obliga iile sau responsabilit ile prev zute în Contract; i (c) Orice aprobare, verificare, certificat, consim mânt, examinare, inspec ie, instruc ie, notificare, propunere, cerere, test sau alte ac iuni similare întreprinse de Inginer (inclusiv absen a obiec iunilor) nu vor exonera Antreprenorul de nici o responsabilitate pe care o are potrivit prevederilor Contractului inclusiv responsabilitatea pentru erori, omisiuni, discrepan e i neconformit i. 3.2. Delegarea de c tre Inginer Inginerul poate din când în când s atribuie sarcini i s delege autoritatea asisten ilor s i i s revoce aceste atribuiri de sarcini sau deleg ri. Ace ti asisten i pot include un inginer rezident i/sau inspectori independen i numi i pentru verificarea i/sau testarea unor p r i ale Echipamentelor sau Materialelor. Numirea, delegarea sau revocarea vor fi f cute în scris i nu vor intra în vigoare decât dup primirea copiilor documentului de c tre ambele P r i.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 51 bis/20.I.2011

77

Inginerul nu va putea face delegarea de autoritate pentru luarea deciziilor asupra oric rei probleme în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Solu ionare], f r aprobarea ambelor P r i. Asisten ii trebuie s fie persoane cu calificare corespunz toare, care au competen pentru îndeplinirea sarcinilor i exercitarea autorit ii delegate, i care vorbesc fluent limba folosit pentru comunicare stabilit de prevederile Sub-Clauzei 1.4 [Legea i Limba]. Fiecare asistent c ruia i s-au atribuit sarcini sau c ruia i-a fost delegat autoritate va fi autorizat s emit instruc iuni c tre Antreprenor numai în limita stabilit prin delegare. Orice aprobare, verificare, certificat, consim mânt, examinare, inspec ie, instruc ie, notificare, propunere, cerere, test sau alte ac iuni similare efectuate de c tre un asistent în conformitate cu delega ia de autoritate vor avea acela i efect ca i cum ar fi efectuate de c tre Inginer. Totu i: (a) omisiunea de a respinge unele lucr ri, Echipamente sau Materiale necorespunz toare, nu reprezint aprobarea acestora i nu va prejudicia dreptul Inginerului de a respinge ulterior astfel de lucr ri, Echipamente sau Materialele; (b) dac Antreprenorul pune la îndoial deciziile sau instruc iunile unui asistent, Antreprenorul poate s prezinte problema Inginerului, care va confirma, va retrage sau va modifica, cu promptitudine, deciziile sau instruc iunile asistentului. 3.3. Instruc iunile Inginerului Inginerul poate emite (oricând) c tre Antreprenor, în conformitate cu prevederile Contractului, instruc iuni i plan e suplimentare sau modificate care pot fi necesare pentru execu ia Lucr rilor i remedierea oric ror defec iuni. Antreprenorul va primi instruc iuni numai de la Inginer sau de la asisten ii acestuia c rora le-a fost delegat autoritate potrivit prevederilor acestei Clauze. Dac o instruc iune reprezint o Modificare se vor aplica prevederile Clauzei 13 [Modific ri i Actualiz ri]. Antreprenorul va respecta instruc iunile primite de la Inginer sau de la asisten ii delega i pentru orice problem în leg tur cu Contractul. Aceste instruc iuni vor fi date în scris. Dac Inginerul sau un asistent delegat: (a) emite o instruc iune verbal , (b) prime te o confirmare scris a instruc iunii, de la (sau în numele) Antreprenor în termen de dou zile lucr toare de la data emiterii instruc iunii i (c) nu revoc instruc iunea în scris i/sau nu emite o instruc iune scris în termen de dou zile lucr toare de la data primirii confirm rii, atunci confirmarea Antreprenorului va constitui instruc iunea scris a Inginerului sau asistentului delegat (dup caz). 3.4. Înlocuirea Inginerului Dac Beneficiarul dore te s înlocuiasc Inginerul, acesta va transmite Antreprenorului, cu cel pu in 42 de zile înainte de data propus pentru înlocuire, o în tiin are cuprinzând numele, adresa i experien a relevant a celui care este poten ialul înlocuitor al Inginerului. Beneficiarul nu îl va înlocui pe Inginer cu o persoan împotriva c reia Antreprenorul are obiec iuni rezonabile, în tiin eaz Beneficiarul i prezint motiva ia obiec iunilor. 3.5. Stabilirea Modului de Solu ionare Ori de câte ori aceste Condi ii stipuleaz c Inginerul va ac iona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 pentru a conveni sau a stabili modul de solu ionare a unei probleme, Inginerul se va consulta cu fiecare Parte în încercarea de a ajunge la un acord. Dac nu se ajunge la un acord, Inginerul va stabili o solu ionare impar ial în conformitate cu prevederile Contractului, luând în considerare toate circumstan ele relevante. Inginerul va în tiin a ambele P r i cu privire la fiecare acord sau stabilire a modului de solu ionare, prezentând motiva ia de sus inere. Fiecare Parte se va conforma oric rui acord sau stabilire a modului de solu ionare pân când intervine, dac intervine, o revizuire prin aplicarea Clauzei 20 [Revendic ri, Dispute i Arbitraj]. 4. Antreprenorul 4.1. Obliga iile Generale ale Antreprenorului Antreprenorul va proiecta (în limita prevederilor Contractului), executa i termina toate Lucr rile, în conformitate cu prevederile Contractului i cu instruc iunile Inginerului, i va remedia orice defec iuni ale Lucr rilor. Antreprenorul va furniza Echipamentele i Documentele Antreprenorului specificate în Contract, precum i tot Personalul Antreprenorului, Bunurile, consumabilele i alte produse sau servicii, provizorii sau permanente, necesare pentru proiectarea, execu ia, terminarea lucr rilor i remedierea defec iunilor. Antreprenorul va fi responsabil pentru corectitudinea, stabilitatea i siguran a tuturor opera iunilor de antier i ale tuturor metodelor de construc ie. Cu excep ia altor prevederi ale Contractului, Antreprenorul (i) va fi responsabil de toate Documentele Antreprenorului, de Lucr rile Provizorii i de proiectarea fiec rei p r i a Echipamentelor i de Materiale astfel încât s se conformeze cerin elor Contractului i (ii) nu va fi responsabil, în nici un fel, de proiectarea sau specifica iile Lucr rilor Permanente.

78

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 51 bis/20.I.2011

La solicitarea Inginerului Antreprenorul va transmite detalii referitoare la procedeele i metodele pe care Antreprenorul le propune spre a fi adoptate pentru execu ia Lucr rilor. Procedeele i metodele nu vor fi modificate semnificativ f r notificarea prealabil a Inginerului. Dac în Contract se specific faptul c Antreprenorul va proiecta o parte a Lucr rilor Permanente, atunci, cu excep ia altor prevederi ale Condi iilor Speciale: (a) Antreprenorul va transmite Inginerului Documentele Antreprenorului pentru aceast parte, în conformitate cu procedurile specificate în Contract; (b) Documentele Antreprenorului pentru aceast parte vor fi în conformitate cu Specifica iile i Plan ele, vor fi scrise în limba pentru comunicare definit în Sub-Clauza1.4 [Legea i Limba], i vor cuprinde informa ii suplimentare solicitate de c tre Inginer pentru a fi ad ugate Plan elor în scopul corel rii proiectelor produse de c tre P r i; (c) Antreprenorul va fi responsabil pentru partea proiectat de acesta i, la terminarea Lucr rilor, partea respectiv va trebui s corespund scopurilor c rora aceasta le este destinat , dup cum se specific în Contract; i (d) înainte de începerea Testelor la Terminare, Antreprenorul va transmite Inginerului documentele de execu ie i manualele de exploatare i între inere, în conformitate cu Specifica iile i cu suficiente detalii astfel încât Beneficiarul s poat exploata, între ine, demonta, reasambla, ajusta i repara orice parte a Lucr rilor. Acele p r i nu vor fi considerate a fi terminate pentru a fi recep ionate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 10.1 [Recep ia Lucr rilor i a Sectoarelor de Lucr ri], pân când documentele i manualele men ionate nu vor fi fost transmise Inginerului. 4.2. Garan ia de Bun Execu ie Antreprenorul va ob ine (pe cheltuiala sa) o Garan ie de Bun Execu ie pentru realizarea corespunz toare a lucr rilor la valoarea i în moneda stipulate în Anexa la Ofert . Dac în Anexa la Ofert nu se men ioneaz suma, aceast Sub-Clauz nu se va aplica. În termen de 28 de zile dup primirea Scrisorii de Acceptare, Antreprenorul va prezenta Beneficiarului Garan ia de Bun Execu ie i va transmite o copie i Inginerului. Garan ia de Bun Execu ie va fi emis de o entitate i dintr-o ar (sau alt jurisdic ie) aprobate de c tre Beneficiar, i având con inutul formularului anexat Condi iilor Speciale sau un alt format acceptat de Beneficiar. Antreprenorul se va asigura c Garan ia de Bun Execu ie este valabil i în vigoare pân la execu ia i terminarea Lucr rilor de c tre Antreprenor i remedierea oric ror defec iuni. Dac termenii Garan iei de Bun Execu ie specific data de expirare a acesteia, iar Antreprenorul nu este îndrept it s ob in Procesul Verbal de Recep ie Final cu 28 de zile înainte de data de expirare a garan iei, Antreprenorul va prelungi valabilitatea Garan iei de Bun Execu ie pân când Lucr rile vor fi terminate i toate defec iunile remediate. Beneficiarul nu va formula nici o revendicare privind executarea Garan iei de Bun Execu ie cu excep ia revendic rii sumelor la care Beneficiarul este îndrept it potrivit prevederilor Contractului, în eventualitatea în care: (a) Antreprenorul nu reu e te s prelungeasc valabilitatea Garan iei de Bun Execu ie, a a cum este descris în paragraful anterior, situa ie în care Beneficiarul poate revendica întreaga valoare a Garan iei de Bun Execu ie; (b) Antreprenorul nu pl te te Beneficiarului în termen de 42 de zile o sum datorat , convenit de c tre Antreprenor sau stabilit potrivit prevederilor Sub-Clauzei 2.5 [Revendic rile Beneficiarului] sau Clauzei 20 [Revendic ri, Dispute i Arbitraj]. (c) Antreprenorul nu reu e te s remedieze o defec iune în termen de 42 de zile de la primirea solicit rii Beneficiarului privind remedierea defec iunii, sau (d) se creeaz circumstan e care s îndrept easc Beneficiarul s rezilieze contractul potrivit prevederilor SubClauzei 15.2 [Rezilierea Contractului de c tre Beneficiar], indiferent dac s-a trimis sau nu în tiin are de reziliere. Beneficiarul va desp gubi Antreprenorul i nu îl va considera vinovat pentru daunele, pierderile i cheltuielile (inclusiv taxe legale i cheltuieli) care rezult dintr-o revendicare privind executarea Garan iei de Bun Execu ie, în m sura în care Beneficiarul nu era îndrept it la revendicare. Beneficiarul va returna Antreprenorului Garan ia de Bun Execu ie în termen de 21 de zile dup primirea unei copii a Procesului Verbal de Recep ie Final . 4.3. Reprezentantul Antreprenorului Antreprenorul va numi un Reprezentant al Antreprenorului i îi va atribui acestuia toat autoritatea necesar pentru a ac iona în numele Antreprenorului potrivit prevederilor Contractului. Cu excep ia cazurilor în care Reprezentantul Antreprenorului este numit prin Contract, Antreprenorul va prezenta Inginerului pentru ob inerea consim mântului, înainte de Data de Începere, numele i referin ele privind persoana pe care Antreprenorul o propune pentru a fi numit Reprezentant al Antreprenorului. Dac nu este dat consim mântul sau este revocat ulterior, sau dac persoana numit nu reu e te s ac ioneze ca Reprezentant al Antreprenorului, Antreprenorul va transmite numele i referin ele altei persoane corespunz toare ocup rii acestei func ii.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 51 bis/20.I.2011

79

Antreprenorul nu va revoca numirea Reprezentantului Antreprenorului i nu va numi un înlocuitor f r consim mântul prealabil al Inginerului. Timpul Reprezentantului Antreprenorului va fi alocat în totalitate coordon rii execut rii Contractului. Dac Reprezentantul Antreprenorului este temporar absent de pe antier pe parcursul execu iei Lucr rilor, se va numi o persoan corespunz toare care s îl înlocuiasc , cu consim mântul prealabil al Inginerului, Inginerul fiind notificat în consecin . Reprezentantul Antreprenorului va primi în numele acestuia instruc iunile emise de c tre Inginer potrivit prevederilor Sub-Clauzei 3.3 [Instruc iunile Inginerului]. Reprezentantul Antreprenorului va putea s delege autoritate, func ii sau împuterniciri oric rei persoane competente i va putea oricând, s revoce aceast delegare. Delegarea sau revocarea nu vor intra în vigoare pân când Inginerul nu va primi o în tiin are prealabil semnat de c tre Reprezentantul Antreprenorului în care s fie numit persoana i care s specifice împuternicirile, func iile i autoritatea care au fost delegate sau revocate. Reprezentantul Antreprenorului i toate persoanele numite vor vorbi fluent limba de comunicare definit în SubClauza 1.4 [Legea i Limba]. 4.4. Subantreprenorii Antreprenorul nu va subcontracta în totalitate Lucr rile. Antreprenorul va fi responsabil pentru ac iunile sau erorile Subantreprenorilor, ale agen ilor sau angaja ilor s i, ca i cum acestea ar fi ac iunile sau erorile Antreprenorului. Cu excep ia altor prevederi ale Condi iilor Speciale: (a) Antreprenorului nu i se va cere s ob in aprobarea pentru furnizorii de Materiale sau pentru subcontractare când Subantreprenorul este numit în Contract; (b) pentru numirea Subantreprenorilor propu i dup semnarea Contractului va fi ob inut consim mântul prealabil al Inginerului; (c) Antreprenorul va transmite Inginerului în tiin ri cu cel pu in de 28 de zile înainte de termenele la care Subantreprenorul inten ioneaz s înceap lucr rile, precum i datele efective de începere a lucr rilor pe antier; (d) fiecare contract de subantrepriz va include prevederi care s îndrept easc Beneficiarul s solicite transferul obliga iilor contractului c tre Beneficiar potrivit prevederilor Sub-Clauzei 4.5 [Transferul Obliga iilor Subantreprenorului], (dac i când este aplicabil) sau în eventualitatea rezilierii contractului potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15.2 [Rezilierea Contractului de c tre Beneficiar]. 4.5. Transferul Obliga iilor Subantreprenorului Dac obliga iile Subantreprenorului dep esc data de expirare a Perioadei de Notificare a Defec iunilor, iar Inginerul, înainte de aceast dat , dispune Antreprenorului transferul acestor obliga ii c tre Beneficiar, atunci Antreprenorul va proceda în consecin . Cu excep ia altor prevederi, Antreprenorul nu va mai avea nici o responsabilitate fa de Beneficiar pentru activitatea desf urat de c tre Subantreprenor dup ce transferul a fost efectuat. 4.6. Colaborarea Antreprenorul va crea, în conformitate cu prevederile Contractului sau cu instruc iunile Inginerului, condi ii corespunz toare desf ur rii activit ii pentru: (a) Personalul Beneficiarului (b) al i antreprenori angaja i de Beneficiar, i (c) personalul autorit ilor publice legal constituite, care pot fi angaja i pentru execu ia, pe sau în zona antierului, unor lucr ri care nu sunt cuprinse în Contract. Orice astfel de instruc iune va constitui o Modificare, dac i în m sura în care produce Antreprenorului Costuri Imprevizibile. Serviciile pentru acest personal i al i antreprenori pot include folosirea Utilajelor Antreprenorului, a Lucr rilor Provizorii sau a acceselor amenajate pentru care este responsabil Antreprenorul. Dac , potrivit prevederilor Contractului, Beneficiarului i se solicit s acorde Antreprenorului dreptul de utilizare a unor funda ii, structuri, echipamente sau c i de acces în conformitate cu Documentele Antreprenorului, Antreprenorul va transmite Inginerului documentele necesare, la termenele i în condi iile prev zute în Specifica ii. 4.7. Trasarea Lucr rilor Antreprenorul va trasa Lucr rile în func ie de reperii originali, coordonatele i cotele de referin specificate în Contract sau notificate de c tre Inginer. Antreprenorul va avea responsabilitatea de a amplasa corect toate p r ile de Lucr ri i va rectifica orice eroare de amplasament, cot , dimensiune sau traseu al Lucr rilor. Beneficiarul va fi responsabil de orice eroare legat de reperii i sistemele de referin specificate sau notificate, dar Antreprenorul va depune toate eforturile rezonabile pentru a verifica corectitudinea acestora înainte de utilizare. Dac Antreprenorul înregistreaz întârzieri i/sau se produc Costuri suplimentare la execu ia lucr rilor care au fost necesare ca urmare a corect rii unor erori ale reperilor sau sistemelor de referin , iar un antreprenor cu experien nu ar fi putut identifica, în mod rezonabil, asemenea erori i evita întârzierile i/sau Costurile suplimentare,

80

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 51 bis/20.I.2011

Antreprenorul va în tiin a Inginerul i, cu condi ia respect rii prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendic rile Antreprenorului], va avea dreptul la: (a) prelungirea duratei de execu ie pentru o astfel de întârziere, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Execu ie], dac terminarea Lucr rilor este sau va fi întârziat , i (b) plata Costurilor suplimentare, la care se adaug un profit rezonabil, care vor fi incluse în Pre ul Contractului. Dup primirea în tiin rii, Inginerul va proceda în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Solu ionare] pentru a conveni sau stabili (i) dac i (în acest caz) pân la ce limit , în mod rezonabil, erorile nu s-ar fi putut identifica i (ii) dac drepturile men ionate în sub-paragrafele (a) i (b) de mai sus se încadreaz în aceast limit . 4.8. Proceduri de Securitate Antreprenorul are obliga ia: (a) s respecte reglement rile în vigoare legate de securitatea muncii; (b) s se preocupe de securitatea tuturor persoanelor care au dreptul de a se afla pe antier; (c) s depun toate eforturile rezonabile pentru a p stra antierul i Lucr rile degajate de obstacole inutile, pentru a evita expunerea la riscuri a persoanelor respective; (d) s asigure împrejmuirea, iluminatul, paza i supravegherea Lucr rilor pân la terminarea i recep ia acestora potrivit prevederilor Clauzei 10 [Recep ia Lucr rilor de c tre Beneficiar], i (e) s execute orice Lucr ri Provizorii (inclusiv drumuri, trotuare, parape i i garduri) care pot fi necesare, datorit execu iei Lucr rilor, pentru utilizarea de c tre public i protec ia publicului, a proprietarilor i ocupan ilor terenurilor adiacente. 4.9. Asigurarea Calit ii Antreprenorul va institui un sistem de asigurare a calit ii pentru a demonstra respectarea cerin elor Contractului. Sistemul va fi în conformitate cu detaliile prev zute în Contract. Inginerul va avea dreptul s auditeze orice aspect al sistemului calit ii. Detaliile tuturor procedurilor i documentele de conformitate vor fi transmise Inginerului în scopul inform rii acestuia, înainte de începerea fiec rei etape de proiectare sau execu ie. La emiterea unui document de natur tehnic adresat Inginerului, este necesar ca pe documentul respectiv s fie înscris acceptul prealabil al Antreprenorului. Respectarea sistemului de asigurare a calit ii nu va exonera Antreprenorul de nici una din sarcinile, obliga iile sau responsabilit ile sale potrivit prevederilor Contractului. 4.10. Informa ii despre antier Beneficiarul va pune la dispozi ia Antreprenorului, pentru informarea acestuia, înainte de Data de Baz , toate datele relevante, care se afl în posesia Beneficiarului, referitoare la structura geologic i condi iile hidrologice de pe antier, inclusiv aspectele legate de mediu. De asemenea, Beneficiarul va pune la dispozi ia Antreprenorului, toate datele care intr în posesia Beneficiarului ulterior Datei de Baz . Antreprenorul va avea responsabilitatea interpret rii acestor date. În m sura în care este posibil ( inând cont de costuri i timp), se va considera c Antreprenorul a ob inut toate informa iile necesare referitoare la riscuri, evenimente neprev zute i alte circumstan e care pot influen a sau afecta Oferta sau Lucr rile. În aceea i m sur , se va considera c Antreprenorul a inspectat i examinat antierul, împrejurimile acestuia, datele men ionate mai sus i alte informa ii disponibile, i c a fost satisf cut, înainte de depunerea Ofertei, de toate aspectele relevante, inclusiv urm toarele (f r a se limita la acestea): (a) forma i natura antierului, inclusiv condi iile subterane; (b) condi iile hidrologice i climaterice; (c) volumul i natura activit ii i Bunurilor necesare pentru execu ia i terminarea Lucr rilor i remedierea oric ror defec iuni; (d) legisla ia, procedurile i codul muncii aferente rii; i (e) cerin ele Antreprenorului referitoare la c i de acces, cazare, facilit i, personal, energie, transport, ap i alte servicii. 4.11. Corectitudinea Valorii de Contract Acceptate Se consider c : (a) Antreprenorul este satisf cut i consider c Valoarea de Contract Acceptat este corect i suficient , i (b) Valoarea de Contract Acceptat este fundamentat cu datele, interpret rile, informa iile necesare, inspec iile, examin rile i deplina în elegere a tuturor problemelor relevante la care se face referire în Sub-Clauza 4.10 [Informa ii despre antier]. Dac în Contract nu se specific altfel, Valoarea de Contract Acceptat va acoperi toate obliga iile Antreprenorului potrivit prevederilor Contractului (inclusiv cele care se refer la Sumele Provizionate, dac este

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 51 bis/20.I.2011

81

cazul) i toate cele necesare pentru o execu ie corespunz toare, terminarea Lucr rilor i remedierea tuturor defec iunilor. 4.12. Condi ii Fizice Imprevizibile În aceast Sub-Clauz , "condi ii fizice" înseamn condi ii fizice naturale i artificiale, precum i alte obstacole fizice i factori poluan i, pe care Antreprenorul îi întâlne te pe antier la execu ia Lucr rilor, inclusiv condi iile subterane i hidrologice, cu excep ia condi iilor climaterice. Dac Antreprenorul întâlne te condi ii fizice nefavorabile, pe care le consider ca fiind Imprevizibile, Antreprenorul va în tiin a Inginerul cât mai curând posibil. În tiin area va descrie condi iile fizice, astfel încât s poat fi verificate de c tre Inginer, i va men iona motivele pentru care Antreprenorul le consider Imprevizibile. Antreprenorul va continua s execute Lucr rile folosind metode corespunz toare i satisf c toare potrivit condi iilor fizice existente i va respecta toate instruc iunile primite de la Inginer. Dac o instruc iune constituie o Modificare, se vor aplica prevederile Clauzei 13 [Modific ri i Actualiz ri]. Dac i în m sura în care Antreprenorul întâlne te condi ii fizice care sunt Imprevizibile, transmite în tiin area men ionat i înregistreaz întârzieri i/sau se produc Costuri suplimentare datorit acestor condi ii, Antreprenorul, cu condi ia respect rii prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendic rile Antreprenorului], va avea dreptul la: (a) o prelungire a perioadei de execu ie corespunz toare întârzierilor înregistrate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Execu ie], dac terminarea lucr rilor este sau va fi întârziat , i (b) plata costurilor suplimentare, care vor fi incluse în Pre ul Contractului. Dup primirea în tiin rii, efectuarea inspec iei i/sau investig rii condi iilor fizice, Inginerul va ac iona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Solu ionare] pentru a conveni sau stabili (i) dac i (dac da) pân la ce limit condi iile fizice au fost imprevizibile i (ii) dac drepturile men ionate în subparagrafele (a) i (b) de mai sus se încadreaz în aceast limit . Înainte de definitivarea Costurilor suplimentare convenite sau stabilite în sub-paragraful (ii), Inginerul poate, de asemenea, verifica dac pe sectoare similare de Lucr ri (dac exist ) au fost identificate condi ii fizice mai favorabile decât s-au putut prevedea în mod rezonabil la data la care Antreprenorul a depus Oferta. Dac i în m sura în care aceste condi ii fizice mai favorabile au fost întâlnite, Inginerul poate ac iona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Solu ionare], pentru a aproba sau stabili reducerile de Costuri datorate acestor condi ii i care pot fi deduse din Pre ul Contractului i din Certificatele de Plat . Efectul cumulat al aplic rii prevederilor sub-paragrafului (b) i reducerile pentru toate condi iile fizice favorabile identificate pe sectoare similare de Lucr ri nu pot avea ca efect o reducere a Pre ului Contractului. Inginerul poate evalua orice dovezi ale condi iilor fizice prev zute de c tre Antreprenor la fundamentarea Ofertei, care pot fi prezentate de c tre Antreprenor, dar nu va fi obligat s le ia în considera ie. 4.13. Dreptul de Trecere i Facilit i Antreprenorul va suporta toate costurile i taxele pentru accesele cu destina ie special i/sau temporar care îi pot fi necesare, inclusiv cele pentru accesul pe antier. De asemenea, Antreprenorul va ob ine, cu riscul i pe cheltuiala sa, orice alte facilit i suplimentare din afara antierului, care îi pot fi necesare la execu ia Lucr rilor. 4.14. Evitarea Afect rilor Antreprenorul nu va afecta inutil sau nemotivat: (a) libera circula ie a publicului, sau (b) accesul c tre drumuri i trotuare, sau folosirea i ocuparea acestora, indiferent dac acestea sunt publice sau se afl în posesia Beneficiarului sau a altor proprietari. Antreprenorul îl va desp gubi pe Beneficiar i nu îl va considera vinovat pentru daunele, pierderile i cheltuielile (inclusiv taxele i cheltuielile legale) care rezult în urma unor afect ri inutile sau nemotivate. 4.15. C ile de Acces Se consider c Antreprenorul este satisf cut de compatibilitatea i disponibilitatea c ilor de acces c tre antier. Antreprenorul va depune eforturi rezonabile pentru a preveni degradarea drumurilor sau podurilor utilizate datorit traficului propriu sau datorit Personalului Antreprenorului. Aceste eforturi vor include utilizarea corespunz toare a vehiculelor i a drumurilor. Cu excep ia altor prevederi ale acestor Condi ii: (a) Antreprenorul va fi responsabil (în rela ia dintre P r i) de lucr rile de între inere, care pot fi necesare ca urmare a folosirii de c tre acesta a drumurilor de acces; (b) Antreprenorul va executa toate marcajele i indicatoarele de-a lungul drumurilor de acces i va ob ine aprobarea autorit ilor competente pentru marcaje i indicatoare precum i pentru utilizarea acestor drumuri; (c) Beneficiarul nu va fi r spunz tor pentru revendic rile generate de utilizarea drumurilor de acces; (d) Beneficiarul nu va garanta compatibilitatea sau disponibilitatea drumurilor de acces private, i

82

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 51 bis/20.I.2011

(e) Antreprenorul va suporta toate Costurile necesare aducerii drumurilor de acces în stare de compatibilitate sau disponibilitate, pentru uzul i necesit ile Antreprenorului. 4.16. Transportul Bunurilor Cu excep ia altor prevederi ale Condi iilor Speciale: (a) Antreprenorul va transmite Inginerului o notificare, cu cel pu in 21 de zile înainte de data la care Echipamentele sau cantit i importante din alte Bunuri vor fi livrate pe antier; (b) Antreprenorul va fi responsabil pentru ambalarea, înc rcarea, transportul, primirea, desc rcarea, depozitarea i protejarea tuturor Bunurilor i a altor produse necesare execu iei Lucr rilor; i (c) Antreprenorul nu va pretinde din partea Beneficiarului desp gubirii pentru daunele, pierderile i cheltuielile (inclusiv taxele i cheltuielile legale) care rezult din transportul Bunurilor i va negocia i suporta toate cheltuielile generate de revendic rile privind transportul acestora. 4.17. Utilajele Antreprenorului Antreprenorul va r spunde de propriile Utilaje. Din momentul aducerii pe antier, Utilajele Antreprenorului vor fi considerate ca fiind în întregime destinate execut rii Lucr rilor. Antreprenorul nu va retrage de pe antier nici un Utilaj important f r consim mântul Inginerului. Nu este necesar consim mântul pentru vehiculele care transport Bunuri sau Personal al Antreprenorului în afara antierului. 4.18. Protec ia Mediului Antreprenorul va lua toate m surile necesare pentru protec ia mediului înconjur tor (atât pe antier cât i în afara acestuia) i pentru limitarea daunelor sau afect rii popula iei i a propriet ilor ca urmare a polu rii, zgomotului i a altor consecin e ale activit ii sale. Antreprenorul se va asigura c emisiile, devers rile de suprafa i de eurile rezultate în urma activit ilor proprii nu vor dep i valorile indicate în Specifica ii i nu vor dep i valorile admise de Legisla ia în vigoare. 4.19. Electricitate, Ap i Gaz Cu excep ia prevederilor de mai jos, Antreprenorul va fi r spunz tor de furnizarea energiei electrice, apei i altor servicii care îi sunt necesare. Antreprenorul va fi îndrept it s utilizeze, în scopul execu iei Lucr rilor, energia electric , apa, gazul i alte servicii pe care Beneficiarul le are disponibile pe antier i ale c ror detalii i pre uri sunt men ionate în Specifica ii. Antreprenorul va furniza, pe riscul i pe cheltuiala sa, aparatura necesar utiliz rii serviciilor respective i m sur rii consumurilor. Cantit ile consumate i sumele datorate (conform pre urilor men ionate) pentru aceste servicii vor fi convenite sau stabilite de c tre Inginer în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 2.5 [Revendic rile Beneficiarului] i SubClauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Solu ionare]. Antreprenorul va pl ti Beneficiarului toate aceste sume. 4.20. Utilajele Beneficiarului i Materialele Asigurate Gratuit Beneficiarul va pune la dispozi ie, pentru a fi utilizate de c tre Antreprenor la execu ia Lucr rilor, Utilajele Beneficiarului (dac exist ) în conformitate cu detaliile, modalit ile i pre urile men ionate în Specifica ii. Cu excep ia altor prevederi ale Specifica iilor: (a) Beneficiarul va fi responsabil de Utilajele Beneficiarului, exceptând situa ia în care: (b) Antreprenorul va fi responsabil pentru fiecare dintre Utilajele Beneficiarului în perioada de timp în care Personalul Antreprenorului le utilizeaz , conduce, coordoneaz , se afl în posesia acestuia sau le controleaz . Cantit ile realizate i sumele datorate (stabilite conform pre urilor men ionate) pentru utilizarea Utilajelor Beneficiarului vor fi convenite sau stabilite de c tre Inginer în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 2.5 [Revendic rile Beneficiarului] i Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Solu ionare]. Antreprenorul va pl ti aceste sume Beneficiarului. Beneficiarul va furniza, f r a percepe vreun cost, materialele asigurate gratuit (dac exist ) în conformitate cu detaliile men ionate în Specifica ii. Beneficiarul va asigura aceste materiale, cu riscul i pe cheltuiala sa, la termenul i în locul specificate în Contract. Antreprenorul va face inspec ia vizual a acestor materiale i va transmite cu promptitudine Inginerului o în tiin are referitoare la orice lipsuri, defecte sau deficien e ale acestora. Dac nu se convine altfel de c tre cele dou P r i, Beneficiarul va rectifica cu promptitudine orice lips , defect sau deficien . Ulterior inspec iei vizuale, materialele asigurate gratuit vor fi trecute în grija, custodia i sub controlul Antreprenorului. Obliga iile Antreprenorului de a inspecta, avea grij , p stra în custodie i controla aceste materiale nu vor exonera Beneficiarul de r spunderea pentru lipsurile, defectele sau deficien ele, care nu au fost evidente la inspec ia vizual . 4.21. Rapoarte privind Evolu ia Execu iei Lucr rilor Cu excep ia altor prevederi ale Condi iilor Speciale, rapoartele lunare privind evolu ia execu iei Lucr rilor vor fi elaborate de c tre Antreprenor i transmise Inginerului în ase exemplare. Primul raport va acoperi perioada pân la

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 51 bis/20.I.2011

83

sfâr itul primei luni calendaristice consecutive Datei de Începere. Restul rapoartelor vor fi prezentate în fiecare lun , în termen de 7 zile dup ultima zi a perioadei cuprins în raport. Raportarea va continua pân la terminarea de c tre Antreprenor a tuturor lucr rilor r mase la data de terminare specificat în Procesul Verbal de Recep ie la Terminarea Lucr rilor. Fiecare raport va include: (a) grafice i descrieri detaliate ale evolu iei înregistrate, incluzând fiecare etap de proiectare (dac e cazul), Documentele Antreprenorului, achizi ii, fabrica ie, livr ri pe antier, construc ie, montaj i efectuarea testelor incluzând în raportare fiecare Subantreprenor nominalizat (dup cum se specific în Clauza 5 [Subantreprenori Nominaliza i]); (b) fotografii care s reprezinte stadiul fabrica iei i evolu ia lucr rilor pe antier; (c) pentru producerea fiec rui subansamblu principal al Echipamentelor i pentru Materiale, se vor prezenta: numele produc torului, locul de asamblare, procentul de realizare, datele planificate i cele realizate pentru: (i) începerea asambl rii; (ii) inspec iile f cute de Antreprenor; (iii) testele, i (iv) transportul i sosirea pe antier; (d) detaliile prezentate în Sub-Clauza 6.10 [Raport ri privind Personalul i Utilajele Antreprenorului]; (e) copii ale documentelor de asigurare a calit ii, rezultatele testelor i certificatele de calitate pentru Materiale; (f) lista în tiin rilor transmise potrivit prevederilor Sub-Clauzei 2.5 [Revendic rile Beneficiarului] i celor transmise potrivit prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendic rile Antreprenorului]; (g) statistici referitoare la securitatea muncii, inclusiv detalii asupra oric ror incidente neprev zute i activit i în leg tur cu aspectele de mediu i rela iile publice; i (h) compara ii între evolu ia real a Lucr rilor i cea planificat , prezentând detalii referitoare la orice evenimente sau circumstan e care pot periclita terminarea lucr rilor conform prevederilor Contractului i m surile care se adopt (sau care trebuie adoptate) pentru evitarea întârzierilor. 4.22. Securitatea antierului Cu excep ia altor prevederi ale Condi iilor Speciale: (a) Antreprenorul va avea responsabilitatea de a nu permite accesul persoanelor neautorizate pe antier, i (b) Persoanele autorizate se vor limita la Personalul Antreprenorului, Personalul Beneficiarului i oricare alte persoane a c ror identitate a fost notificat Antreprenorului de c tre Beneficiar sau Inginer, în calitate de personal autorizat al altor antreprenori ai Beneficiarului pe antier. 4.23. Activit ile Antreprenorului pe antier Antreprenorul va restrânge aria de desf urare a activit ii numai în limitele antierului i în alte zone auxiliare care pot fi ob inute de c tre Antreprenor i acceptate de c tre Inginer ca zone de lucr ri. Antreprenorul va lua toate m surile necesare pentru a p stra Utilajele Antreprenorului i Personalul propriu în limitele antierului i ale zonelor auxiliare pentru a nu afecta terenurile adiacente. Pe parcursul execut rii Lucr rilor, Antreprenorul va p stra antierul degajat de obstacole inutile i va depozita sau îndep rta orice Utilaj propriu sau exces de materiale. Antreprenorul va cur a i înl tura de pe antier orice moloz, resturi i Lucr rile Provizorii care nu mai sunt necesare. Dup emiterea Procesului Verbal de Recep ie la Terminarea Lucr rilor, Antreprenorul va cur a i îndep rta, de pe acea parte a antierului i a Lucr rilor la care se refer Procesul Verbal de Recep ie la Terminarea Lucr rilor, toate Utilajele Antreprenorului, excesele de materiale, molozul, gunoaiele i Lucr rile Provizorii. Antreprenorul va l sa partea respectiv a antierului i Lucr rile curate i în siguran . Pe parcursul Perioadei de Notificare a Defec iunilor, Antreprenorul poate p stra pe antier Bunurile care îi sunt necesare pentru îndeplinirea obliga iilor prev zute în Contract. 4.24. Vestigii Toate fosilele, monedele, articolele de valoare sau antichit ile, împreun cu construc iile i alte r m i e sau elemente de interes arheologic sau geologic descoperite pe antier vor fi încredin ate în grija i sub autoritatea Beneficiarului. Antreprenorul va lua toate m surile necesare pentru a opri Personalul Antreprenorului sau alte persoane de la înl turarea sau deteriorarea acestor descoperiri. Dup descoperirea unor astfel de obiecte, Antreprenorul va transmite cu promptitudine o în tiin are Inginerului, care va emite instruc iuni pentru modul de solu ionare. Dac Antreprenorul înregistreaz întârzieri sau se produc Costuri suplimentare ca urmare a respect rii acestor instruc iuni, Antreprenorul va transmite o nou în tiin are Inginerului i, cu condi ia respect rii prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendic rile Antreprenorului], va avea dreptul la:

84

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 51 bis/20.I.2011

(a) O prelungire a duratei de execu ie pentru fiecare întârziere, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Execu ie], dac terminarea Lucr rilor este sau va fi întârziat , i (b) plata Costurilor suplimentare, care vor fi incluse în Pre ul Contractului. Dup primirea noii în tiin ri, Inginerul va proceda în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Solu ionare] pentru a conveni sau stabili modul de solu ionare a acestor probleme. 5. Subantreprenori Nominaliza i 5.1. Defini ia "Subantreprenorului Nominalizat" În Contract, "Subantreprenor nominalizat" înseamn un Subantreprenor: (a) care este men ionat în Contract ca fiind un Subantreprenor nominalizat, sau (b) pe care Inginerul, potrivit prevederilor Clauzei 13 [Modific ri i Actualiz ri], îl desemneaz s fie angajat ca Subantreprenor, conform unei instruc iuni transmise Antreprenorului. 5.2. Obiec ii la Nominalizare Antreprenorul nu va fi obligat s angajeze un Subantreprenor nominalizat împotriva c ruia Antreprenorul are obiec ii rezonabile, i în tiin eaz Inginerul cât de repede posibil, prezentând motiva ia corespunz toare. Obiec ia se va considera rezonabil dac este rezultatul oric reia dintre urm toarele situa ii (printre altele), cu excep ia cazurilor în care Beneficiarul este de acord s ofere compensa ii Antreprenorului pentru orice consecin e ale acestora: (a) exist motive s se cread c Subantreprenorul nu are competen , resurse sau capacitate financiar ; (b) Contractul de subantrepriz nu specific dac Subantreprenorul nominalizat va desp gubi Antreprenorul pentru i ca urmare a oric rei neglijen e sau folosirii necorespunz toare a Bunurilor de c tre Subantreprenorul nominalizat, agen ii i angaja ii acestuia; sau (c) Contractul de subantrepriz nu precizeaz c , pentru activitatea de subantrepriz (inclusiv proiectarea, dac exist ), Subantreprenorul nominalizat: (i) se va angaja s elibereze Antreprenorul de/ i s preia obliga iile i responsabilit ile Antreprenorului prev zute în Contract, i (ii) va exonera Antreprenorul de toate obliga iile i responsabilit ile prev zute în Contract sau în leg tur cu acesta i îl va desp gubi pentru consecin ele nerespect rii de c tre Subantreprenor a acestor obliga ii i a neîndeplinirii acestor responsabilit i. 5.3. Plata Subantreprenorilor Nominaliza i Antreprenorul va pl ti Subantreprenorilor nominaliza i sumele pe care Inginerul le certific ca fiind datorate, în conformitate cu prevederile Contractului de subantrepriz . Aceste sume împreun cu alte pl i vor fi incluse în Pre ul Contractului în conformitate cu prevederile sub-paragrafului (b) al Sub-Clauzei 13.5 [Sume Provizionate], cu excep ia celor men ionate în Sub-Clauza 5.4 [Confirmarea Pl ilor c tre Subantreprenori ]. 5.4. Confirmarea Pl ilor Înainte de emiterea Certificatului de Plat care include o sum care poate fi pl tit unui Subantreprenor nominalizat, Inginerul poate solicita Antreprenorului s furnizeze o dovad rezonabil care s arate c Subantreprenorul nominalizat a primit toate sumele la care este îndrept it în conformitate cu Certificatele de Plat anterioare, mai pu in deducerile care se aplic pentru sumele re inute sau alte obliga ii. Cu excep ia cazurilor în care Antreprenorul: (a) transmite dovezi rezonabile Inginerului, sau (b) (i) transmite Inginerului în scris un r spuns care s men ioneze c Antreprenorul are dreptul de a re ine sau refuz s pl teasc aceste sume, i (ii) transmite Inginerului dovezi rezonabile care s dovedeasc faptul c Subantreprenorul nominalizat a fost informat cu privire la dreptul Antreprenorului, Beneficiarul poate (la alegerea sa) s pl teasc , direct Subantreprenorului nominalizat, o parte sau totalitatea sumelor certificate anterior (mai pu in deducerile aplicabile) care sunt datorate Subantreprenorului nominalizat i pentru care Antreprenorul nu a reu it s transmit dovezile descrise în sub-paragrafele (a) i (b) de mai sus. Antreprenorul va pl ti Beneficiarului sumele pl tite de c tre Beneficiar Subantreprenorilor. 6. Personalul i For a de Munc 6.1. Angajarea Personalului i For ei de Munc Cu excep ia celor prev zute în Specifica ii, Antreprenorul va lua toate m surile necesare pentru angajarea întregului personal i for ei de munc , nelocalnic sau din zon , precum i pentru plata, cazarea, masa i transportul acestuia. 6.2. Nivelul de Salarizare i Condi iile de Munc

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 51 bis/20.I.2011

85

Antreprenorul va asigura niveluri de salarizare i condi ii de munc care s nu fie inferioare celor stabilite pentru activit i similare din zona în care se execut lucrarea. Dac nivelurile de salarizare i condi iile de munc nu sunt aplicabile, Antreprenorul va asigura salarii i condi ii de munc practicate pe plan local de c tre angajatori cu activit i similare cu cele ale Antreprenorului. 6.3. Persoane în serviciul Beneficiarului Antreprenorul nu va recruta sau nu va încerca s recruteze personal sau for de munc din cadrul Personalului Beneficiarului. 6.4. Legisla ia Muncii Antreprenorul va respecta întreaga legisla ie a muncii care se aplic Personalului Antreprenorului, inclusiv Legile referitoare la angajare, s n tate, securitatea muncii, asisten social , emigrare i repatriere, i îi va asigura acestuia toate drepturile legale. Antreprenorul le va solicita angaja ilor s i s se conformeze Legilor în vigoare, inclusiv legilor referitoare la securitatea muncii. 6.5. Programul de Lucru Activitatea pe antier se va întrerupe în zilele nelucr toare i în afara programului normal de lucru men ionat în Anexa la Ofert , cu urm toarele excep ii: (a) Contractul con ine alte prevederi; (b) exist acordul Inginerului; (c) Lucrarea nu poate fi evitat sau este necesar pentru protejarea vie ii sau a propriet ii sau pentru siguran a Lucr rilor, caz în care Antreprenorul va informa imediat Inginerul. 6.6. Facilit i pentru Personal i For a de Munc Cu excep ia altor prevederi ale Specifica iilor, Antreprenorul va asigura i men ine toate facilit ile necesare legate de cazare, mas i transport, destinate Personalului propriu. De asemenea, Antreprenorul va asigura facilit i pentru Personalul Beneficiarului, conform celor men ionate în Specifica ii. Antreprenorul nu va permite nici unuia din angaja ii s i s locuiasc temporar sau permanent în construc iile care fac parte din Lucr rile Permanente. 6.7. S n tatea i Securitatea Muncii Antreprenorul va lua toate m surile necesare pentru men inerea s n t ii i securit ii Personalului propriu. Antreprenorul se va asigura, în colaborare cu autorit ile sanitare, c personalul medical, facilit ile de prim ajutor, infirmeria i serviciul de ambulan sunt asigurate în permanen pe antier i în taberele de cazare ale Personalului Antreprenorului sau Beneficiarului i c se iau toate m surile necesare pentru asigurarea asisten ei sociale, condi iilor de igien i prevenirea epidemiilor. Antreprenorul va numi un responsabil cu securitatea muncii pe antier, care s r spund de respectarea normelor de securitate pentru prevenirea accidentelor. Aceast persoan va fi calificat pentru o astfel de activitate i va avea autoritatea de a emite instruc iuni i a dispune m suri de prevenire a accidentelor. Pe parcursul execu iei Lucr rilor, Antreprenorul va asigura toate facilit ile necesare acestei persoane pentru exercitarea responsabilit ii i autorit ii sale. În situa ia producerii unui accident, Antreprenorul va transmite, urgent, Inginerului detalii referitoare la producerea accidentului. Antreprenorul va p stra un registru i va întocmi rapoarte referitoare la s n tatea, securitatea i asisten a social acordat persoanelor, precum i la daunele aduse propriet ii, a a cum poate solicita Inginerul în mod rezonabil. 6.8. Supravegherea Asigurat de Antreprenor Pe durata execu iei Lucr rilor i atât timp cât este necesar pentru îndeplinirea obliga iilor Antreprenorului, acesta va asigura toat asisten a necesar pentru planificarea, coordonarea, administrarea, inspectarea i testarea lucr rilor. Supravegherea va fi asigurat de un num r suficient de persoane care s cunoasc limba de comunicare (definit în Sub-Clauza 1.4 [Legea i Limba]) i opera iunile care trebuie executate (inclusiv metode i proceduri necesare, riscuri posibile i metode de prevenire a accidentelor) pentru execu ia satisf c toare i în siguran a Lucr rilor. 6.9. Personalul Antreprenorului Personalul Antreprenorului va avea calificarea, preg tirea i experien a necesare în domeniile de activitate ale acestuia. Inginerul poate solicita Antreprenorului s înl ture (sau s dispun înl turarea) orice persoan angajat pe antier sau la Lucrare, inclusiv Reprezentantul Antreprenorului, dac este cazul, care: (a) manifest un comportament necorespunz tor sau lipsit de responsabilitate; (b) îndepline te sarcinile cu incompeten sau neglijen ; (c) nu respect prevederile Contractului; sau (d) persist în a aborda un comportament care aduce prejudicii securit ii muncii, s n t ii sau protec iei mediului.

86

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 51 bis/20.I.2011

Dac este cazul, Antreprenorul va numi (sau va face demersuri pentru numire) o persoan corespunz toare pentru înlocuire. 6.10. Raport ri privind Personalul i Utilajele Antreprenorului Antreprenorul va transmite Inginerului informa ii care s precizeze num rul fiec rei categorii a Personalului Antreprenorului i a fiec rui tip de Utilaj al Antreprenorului existente pe antier. Informa iile vor fi transmise lunar, într-o form aprobat de c tre Inginer, pân la data termin rii de c tre Antreprenor a lucr rilor r mase de executat men ionate în Procesul Verbal de Recep ie la Terminarea Lucr rilor. 6.11. Conduita Necorespunz toare Antreprenorul va lua, în permanen , m surile necesare pentru a preveni ilegalit ile, dezordinea i conduita necorespunz toare a Personalului Antreprenorului i pentru p strarea lini tii i protec iei persoanelor sau a propriet ii pe i în vecin tatea antierului. 7. Utilajele, Materialele i Execu ia 7.1. Modul de Execu ie Antreprenorul se va ocupa de fabricarea Echipamentelor, de producerea i aprovizionarea Materialelor i de toate cele necesare execu iei Lucr rilor: (a) în modul (dac exist ) specificat în Contract; (b) cu grij i profesionalism, în conformitate cu practici recunoscute; i (c) cu mijloace corespunz toare i Materiale care nu prezint riscuri, dac în Contract nu este altfel prev zut. 7.2. Prelevarea de Probe Înainte de utilizarea Materialelor la Lucr ri, Antreprenorul va transmite Inginerului, pentru consim mânt, urm toarele probe de Materiale i informa ii relevante: (a) probe standard prelevate de la produc tor i probe specificate în Contract, totul pe cheltuiala Antreprenorului; i (b) probe suplimentare indicate de c tre Inginer. Fiecare prob va fi etichetat , cu men iunea originii i locului de utilizare în Lucrare. 7.3. Inspec ia Personalul Beneficiarului va avea oricând: (a) acces nelimitat în orice parte a antierului i în toate locurile de unde se ob in Materiale naturale; i (b) dreptul, pe parcursul producerii, asambl rii i execu iei lucr rilor (pe antier sau în alt parte), s examineze, inspecteze, m soare i s testeze materialele i calitatea execu iei, i s verifice evolu ia proceselor de producere a Echipamentelor i de producere i prelucrare a Materialelor Antreprenorul va crea Personalului Beneficiarului condi iile necesare desf ur rii activit ilor men ionate, inclusiv asigurarea acceselor, facilit ilor, aprob rilor i echipamentului de protec ie. Aceste activit i nu vor exonera Antreprenorul de obliga iile i responsabilit ile sale. Antreprenorul va în tiin a Inginerul de fiecare dat când o lucrare este terminat i înainte ca aceasta s devin acoperit , ascuns sau ambalat pentru depozitare sau transport. În continuare, Inginerul va efectua, f r întârzieri nejustificate examinarea, inspec ia, m sur torile sau testele necesare, sau va în tiin a Antreprenorul c aceste activit i nu sunt necesare. Dac Antreprenorul omite s transmit în tiin area, acesta, la solicitarea Inginerului, va descoperi lucrarea i va efectua remedierile necesare pe cheltuial proprie. 7.4. Testarea Aceast Sub-Clauz se va aplica tuturor testelor specificate în Contract, altele decât Testele dup Terminare (dac exist ). Antreprenorul va furniza toat aparatura, asisten a tehnic , documentele i alte informa ii, electricitate, utilaje, combustibil, consumabile, instrumente, for de munc , materiale i personal cu calificarea i experien a corespunz toare, necesare pentru realizarea eficient a testelor specificate. Antreprenorul va conveni împreun cu Inginerul data i locul pentru desf urarea testelor specificate pentru Echipamente, Materiale i alte p r i ale Lucr rilor. Inginerul va putea, potrivit prevederilor Clauzei 13 [Modific ri i Actualiz ri], schimba locul sau detaliile testelor specificate sau instrui Antreprenorul pentru efectuarea de teste suplimentare. Dac aceste teste modificate sau suplimentare arat c Echipamentele testate, Materialele sau calitatea execu iei nu respect prevederile Contractului, atunci costul efectu rii acestora va fi suportat de c tre Antreprenor, f r a lua în considerare alte prevederi ale Contractului. Inginerul va în tiin a Antreprenorul, cu cel pu in de 24 de ore înainte, cu privire la inten ia acestuia de a participa la efectuarea testelor. Dac Inginerul nu se prezint la data i locul convenite, Antreprenorul poate începe efectuarea

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 51 bis/20.I.2011

87

testelor, cu excep ia cazurilor în care Inginerul dispune altceva, i testele vor fi considerate ca fiind efectuate în prezen a Inginerului. Dac Antreprenorul înregistreaz întârzieri i/sau se produc Costuri suplimentare ca urmare a respect rii acestor instruc iuni sau ca urmare a întârzierii pentru care este responsabil Inginerul, Antreprenorul va în tiin a Inginerul i, cu condi ia respect rii prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendic rile Antreprenorului], va avea dreptul la: (a) prelungirea duratei de execu ie pentru astfel de întârzieri potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Execu ie], dac terminarea Lucr rilor este sau va fi întârziat , i (b) plata Costurilor suplimentare la care se adaug un profit rezonabil, care vor fi incluse în Pre ul Contractului. Dup primirea în tiin rii, Inginerul va proceda în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Solu ionare], pentru a conveni sau a stabili modul de solu ionare a acestor probleme. Antreprenorul va transmite cu promptitudine Inginerului rapoarte privind rezultatele testelor vizate pentru conformitate. Atunci când rezultatele testelor sunt corespunz toare, Inginerul va aproba buletinele de încercare ale Antreprenorului, sau va emite un certificat care va confirma rezultatele testelor. Dac Inginerul nu a participat la teste, se consider c acesta a acceptat rezultatele ca fiind corect ob inute. 7.5. Respingerea Dac în urma examin rii, inspec iei, m sur torii sau test rii se identific Echipamente, Materiale sau Lucr ri cu deficien e sau neconforme cu prevederile Contractului, Inginerul va putea respinge Echipamentele, Materialele sau Lucr rile prin transmiterea unei în tiin ri c tre Antreprenor cuprinzând motiva ia respingerii. Antreprenorul va remedia deficien ele cu promptitudine i se va asigura c produsul remediat este în conformitate cu prevederile Contractului. Dac Inginerul solicit refacerea testelor pentru Echipamentele, Materialele sau Lucr rile remediate, testele se vor repeta în termenii similari cu testele i condi iile ini iale. Dac respingerea i refacerea testelor produc Beneficiarului costuri suplimentare, Antreprenorul va suporta aceste costuri, în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 2.5 [Revendic rile Beneficiarului]. 7.6. Lucr ri de Remediere F r a lua în considerare testele sau certific rile anterioare, Inginerul poate solicita Antreprenorului: (a) s înl ture de pe antier i s înlocuiasc orice Echipament sau Material care nu este în conformitate cu prevederile Contractului, (b) s înl ture sau s refac orice lucrare care nu este în conformitate cu prevederile Contractului, i (c) s execute orice lucrare care este solicitat ca urgent pentru siguran a Lucr rilor datorit unui accident, unui eveniment neprev zut sau altui factor. Antreprenorul se va conforma solicit rii într-un interval de timp rezonabil, care va fi perioada de timp (dac exist ) specificat în solicitare, sau în regim de urgen dac urgen a este specificat potrivit prevederilor subparagrafului (c). Dac Antreprenorul nu se conformeaz solicit rii, Beneficiarul va fi îndrept it s angajeze i s pl teasc alt antreprenor care s execute lucrarea. Cu excep ia cazului în care Antreprenorul este îndrept it la plat pentru lucrare, Antreprenorul va pl ti Beneficiarului, în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 2.5 [Revendic rile Beneficiarului], toate costurile rezultate din nerespectarea solicit rii. 7.7. Proprietatea asupra Echipamentelor i Materialelor Dac nu contravine Legilor rii i f r riscul sechestrului sau a altor impuneri, Materialele i fiecare componenta a Echipamentelor vor deveni proprietatea Beneficiarului atunci când: (a) sunt livrate pe antier; sau când (b) Antreprenorul este îndrept it la încasarea valorii Echipamentelor i Materialelor potrivit prevederilor SubClauzei 8.10 [Plata Echipamentelor i Materialelor în Eventualitatea Suspend rii Lucr rilor]. 7.8. Redeven e Cu excep ia altor prevederi ale Specifica iilor, Antreprenorul va pl ti toate redeven ele, chiriile i alte cheltuieli pentru: (a) Materialele naturale ob inute în afara antierului, i (b) depozitarea materialelor rezultate din demol ri i excav ri i a altor materiale în exces (naturale sau artificiale), cu excep ia cazurilor în care zonele de depozitare în interiorul antierului sunt specificate în Contract. 8. Începerea, Întârzierea i Suspendarea Lucr rilor 8.1. Începerea Lucr rilor Inginerul va transmite Antreprenorului o în tiin are privind Data de Începere a lucr rilor cu cel pu in 7 zile înainte de aceast dat . Cu excep ia altor prevederi ale Condi iilor Speciale Data de Începere a lucr rilor nu va dep i cu mai mult de 42 de zile data primirii de c tre Antreprenor a Scrisorii de Acceptare.

88

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 51 bis/20.I.2011

Antreprenorul va începe execu ia Lucr rilor cât mai curând posibil dup Data de Începere i va continua execu ia Lucr rilor cu promptitudine i f r întârzieri. 8.2. Durata de Execu ie Antreprenorul va finaliza toate Lucr rile i fiecare Sector (dac exist ) pân la expirarea Duratei de Execu ie a Lucr rilor sau a Sectorului (dup caz) inclusiv: (a) trecerea Testelor la Terminarea Lucr rilor, i (b) terminarea tuturor lucr rilor prev zute în Contract astfel încât Lucr rile sau Sectoarele s poat fi considerate terminate pentru a fi supuse Recep iei, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 10.1 [Recep ia Lucr rilor i Sectoarelor de Lucr ri]. 8.3. Programul de Execu ie În termen de 28 zile dup primirea în tiin rii potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.1 [Începerea Lucr rilor], Antreprenorul va transmite Inginerului un program de execu ie detaliat cu planific ri calendaristice. De asemenea, Antreprenorul va transmite programe actualizate de fiecare dat când programul anterior nu mai corespunde evolu iei lucr rilor sau obliga iilor Antreprenorului. Fiecare program va include: (a) ordinea în care Antreprenorul inten ioneaz s execute Lucr rile, inclusiv perioadele propuse pentru fiecare faz de proiectare (dac exist ), Documentele Antreprenorului, producerea Echipamentelor, procurarea, livrarea pe antier, construc ia, montarea i testarea, (b) fiecare din activit ile de mai sus realizate de subantreprenorii nominaliza i (defini i în Clauza 5 [Subantreprenori nominaliza i]); (c) succesiunea i termenele aferente inspec iilor i testelor specificate în Contract, i (d) un raport justificativ care s includ : (i) o descriere general a metodelor pe care Antreprenorul inten ioneaz s le aplice i a principalelor etape de execu ie a Lucr rilor, i (ii) detalii cuprinzând estim rile rezonabile ale Antreprenorului privind necesarul de Personal pe categorii precum i num rul fiec ruia din Utilajele Antreprenorului, necesare pe antier pentru realizarea fiec rei etape principale de lucr ri, Dac în termen de 21 de zile dup primirea programului, Inginerul nu transmite o în tiin are Antreprenorului, în care s men ioneze c programul nu corespunde prevederilor Contractului, Antreprenorul va ac iona în conformitate cu programul i cu alte obliga ii pe care trebuie s le îndeplineasc potrivit prevederilor Contractului. Personalul Beneficiarului va fi îndrept it s - i planifice activitatea conform programului Antreprenorului. Antreprenorul va informa Inginerul cu promptitudine asupra unor posibile evenimente viitoare care pot ap rea i asupra circumstan elor care pot afecta negativ lucr rile, pot majora Pre ul Contractului sau provoca întârzieri în execu ia Lucr rilor. Inginerul poate solicita Antreprenorului s transmit o estimare a efectului anticipat al evenimentelor sau circumstan elor men ionate i/sau o propunere de solu ionare potrivit prevederilor Clauzei 13.3 [Procedura de Modificare]. Dac Inginerul transmite o în tiin are Antreprenorului în care se men ioneaz c programul nu corespunde (în mod necesar) prevederilor Contractului sau evolu iei Lucr rilor i inten iilor declarate ale Antreprenorului, Antreprenorul va transmite Inginerului un program actualizat în conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze. 8.4. Prelungirea Duratei de Execu ie Antreprenorul va avea dreptul, cu condi ia respect rii prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendic rile Antreprenorului], la o prelungire a Duratei de Execu ie dac i în m sura în care terminarea Lucr rilor potrivit prevederilor Sub-Clauzei 10.1 [Recep ia Lucr rilor i a Sectoarelor de Lucr ri], este sau va fi întârziat de urm toarele cauze: (a) o Modificare (dac nu s-a convenit prelungirea Duratei de Execu ie potrivit prevederilor Sub-Clauzei 13.3 [Procedura de Modificare]) sau o schimbare substan ial a cantit ii unui articol de lucr ri inclus în Contract, (b) un motiv de întârziere care acord dreptul prelungirii Duratei de Execu ie potrivit prevederilor unei Sub-Clauze din aceste Condi ii de Contract, (c) condi ii climatice nefavorabile excep ionale, (d) lipsa Imprevizibil a personalului sau a Bunurilor, datorat unor epidemii sau ac iuni guvernamentale, sau (e) o întârziere, impediment sau obstacol cauzate de, sau care pot fi atribuite Beneficiarului, Personalului Beneficiarului sau altor antreprenori ai Beneficiarului care î i desf oar activitatea pe antier. Dac Antreprenorul se consider îndrept it la o prelungire a Duratei de Execu ie, Antreprenorul va în tiin a Inginerul potrivit prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendic rile Antreprenorului]. Atunci când va stabili o prelungire a Duratei de Execu ie conform prevederilor Sub-Clauzei 20.1, Inginerul va revedea cele stabilite anterior i va putea majora dar, nu va putea reduce perioada cumulat de prelungire. 8.5. Întârzieri Cauzate de Autorit i

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 51 bis/20.I.2011

89

În cazul în care se produc urm toarele situa ii: (a) Antreprenorul a urmat întocmai procedurile stabilite de autorit ile publice legal constituite din ar , (b) autorit ile întârzie sau întrerup activitatea Antreprenorului, i (c) întârzierile sau întreruperile au fost Imprevizibile, întârzierile sau întreruperile vor fi considerate motiv de prelungire a duratei de execu ie potrivit prevederilor subparagrafului (b) al Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Execu ie]. 8.6. Ritmul Evolu iei Lucr rilor În situa ia în care: (a) evolu ia lucr rilor este nesatisf c toare pentru respectarea Duratei de Execu ie, i/sau (b) evolu ia lucr rilor nu mai corespunde (sau nu va mai corespunde) programului de execu ie valabil potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.3 [Programul de Execu ie] din cauze diferite de cele men ionate în Sub-Clauza 8.4 [Prelungirea Duratei de Execu ie], atunci Inginerul poate solicita Antreprenorului transmiterea, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.3 [Programul de Execu ie], unui program actualizat i unui raport justificativ care s descrie metodele revizuite propuse de Antreprenor spre a fi adoptate în vederea stimul rii evolu iei lucr rilor pentru încadrarea în Durata de Execu ie. Dac nu este notificat altfel de c tre Inginer, Antreprenorul va adopta metode revizuite care pot necesita majorarea num rului orelor de lucru i/sau a num rului de Personal i/sau Bunuri, cu riscul i pe cheltuiala Antreprenorului. Dac aceste metode revizuite produc costuri suplimentare pentru Beneficiar, Antreprenorul va pl ti Beneficiarului aceste costuri, în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 2.5 [Revendic rile Beneficiarului], precum i penalit i pentru întârzieri (dac e cazul), potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.7 de mai jos. 8.7. Penalit i de Întârziere Dac Antreprenorul nu reu e te s respecte prevederile Sub-Clauzei 8.2 [Durata de Execu ie], Antreprenorul va pl ti Beneficiarului penalit i de întârziere, în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 2.5 [Revendic rile Beneficiarului]. Penalit ile de întârziere vor constitui suma men ionat în Anexa la Oferta, care va fi pl tit pentru fiecare zi de întârziere înregistrat între Data de Terminare contractual i data specificat în Procesul Verbal de Recep ie la Terminarea Lucr rilor. Suma total datorat , potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze, nu va putea dep i suma maxim aferent penalit ilor de întârziere (dac exista), prev zut în Anexa la Ofert . Penalit ile de întârziere vor fi singurele daune datorate de Antreprenor, în afara daunelor produse de rezilierea contractului înainte de terminarea Lucr rilor potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15.2 [Rezilierea Contractului de c tre Beneficiar]. Aceste penalit i nu vor exonera Antreprenorul de obliga ia de a termina Lucr rile sau de alte sarcini, obliga ii sau responsabilit i pe care le are conform prevederilor Contractului. 8.8. Suspendarea Lucr rilor Inginerul poate oricând dispune Antreprenorului suspendarea execut rii unei p r i sau a tuturor Lucr rilor. Pe perioada suspend rii, Antreprenorul va proteja, p stra i asigura paza acelei p r i sau a tuturor Lucr rilor împotriva deterior rii, pierderii sau degrad rilor. Inginerul poate, de asemenea, notifica cauza suspend rii. Dac i în m sura în care cauza este notificat i se dovede te c responsabilitatea este a Antreprenorului, prevederile Sub-Clauzelor 8.9, 8.10 i 8.11 nu se vor aplica. 8.9. Consecin ele Suspend rii Dac Antreprenorul va înregistra întârzieri i/sau se produc Costuri suplimentare ca urmare a respect rii instruc iunilor Inginerului potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.8 [Suspendarea Lucr rilor] i/sau ca rezultat al relu rii lucr rilor, Antreprenorul va transmite Inginerului o în tiin are i, cu condi ia respect rii prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendic rile Antreprenorului], va avea dreptul la: (a) o prelungire a duratei de execu ie pentru astfel de întârzieri potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Execu ie], dac terminarea lucr rilor este sau va fi întârziat , i (b) plata Costurilor suplimentare, care vor fi incluse în Pre ul Contractului. Dup primirea în tiin rii, Inginerul va proceda în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Solu ionare], pentru a conveni sau stabili modul de solu ionare a acestor probleme. Potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.8 [Suspendarea Lucr rilor] Antreprenorul nu va fi îndrept it la o prelungire a duratei de execu ie i/sau la plata Costurilor suplimentare necesare remedierii consecin elor unor erori din proiectul elaborat de Antreprenor, a lucr rilor sau materialelor necorespunz toare sau a consecin elor omisiunii Antreprenorului de a proteja, depozita sau asigura paza. 8.10. Plata Echipamentelor i Materialelor în Eventualitatea Suspend rii Lucr rilor Antreprenorul va fi îndrept it la plata valorii (de la data suspend rii) Echipamentelor i/sau Materialelor care nu au fost livrate pe antier, dac : (a) producerea Echipamentelor sau livrarea Echipamentelor i/sau Materialelor a fost suspendat pentru o perioada mai mare de 28 de zile, i

90

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 51 bis/20.I.2011

(b) în conformitate cu instruc iunile Inginerului Antreprenorul a marcat Echipamentele i/sau Materialele ca fiind proprietatea Beneficiarului. 8.11. Suspendarea Prelungit Dac suspendarea potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.8 [Suspendarea Lucr rilor] a durat mai mult de 84 de zile, Antreprenorul poate solicita Inginerului permisiunea de a relua activitatea. Dac Inginerul nu confirm permisiunea în termen de 28 de zile dup solicitare, Antreprenorul poate, prin în tiin area Inginerului, s trateze suspendarea ca pe o omisiune potrivit prevederilor Sub-Clauzei 13 [Modific ri i Actualiz ri] a p r ii de Lucr ri afectate. Dac suspendarea afecteaz totalitatea Lucr rilor, Antreprenorul poate transmite o în tiin are de reziliere, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 16.2 [Rezilierea Contractului de c tre Antreprenor]. 8.12. Reluarea Execu iei Lucr rilor Dup confirmarea permisiunii sau dispunerii relu rii activit ii, Antreprenorul i Inginerul vor examina împreun Lucr rile, Echipamentele i Materialele afectate de suspendare. Antreprenorul va remedia toate deterior rile sau defec iunile Lucr rilor, Echipamentelor sau Materialelor sau orice pierdere a acestora, care s-au produs în timpul suspend rii. 9. Testele la Terminare 9.1. Obliga iile Antreprenorului Ulterior furniz rii documentelor potrivit prevederilor sub-paragrafului (d) din Sub-Clauza 4.1 [Obliga iile Generale ale Antreprenorului]. Antreprenorul va efectua Testele la Terminare conform prevederilor acestei Clauze i Sub-Clauzei 7.4 [Testarea]. Antreprenorul va în tiin a Inginerul cu cel pu in 21 de zile înainte de data la care Antreprenorul va fi preg tit s efectueze toate Testele la Terminare. Cu excep ia cazurilor în care s-a convenit altfel, Testele la Terminare se vor efectua în termen de 14 zile dup aceast dat , la data sau datele stabilite de c tre Inginer. La analiza rezultatelor Testelor la Terminare, Inginerul va lua în considerare efectele utiliz rii Lucr rilor de c tre Beneficiar asupra func ionalit ii sau altor caracteristici ale Lucr rilor. De îndat ce la Lucr ri sau la un Sector de Lucr ri s-au înregistrat Teste la Terminare corespunz toare, Antreprenorul va transmite Inginerului un raport care certific rezultatele Testelor. 9.2. Întârzieri în Efectuarea Testelor Dac efectuarea Testelor la Terminare este întârziat nejustificat de c tre Beneficiar, se vor aplica Sub-Clauza 7.4 [Testarea] (paragraful al cincilea) i/sau Sub-Clauza 10.3 [Recep ia i Testele la Terminarea Lucr rilor]. Dac Testele la Terminare sunt întârziate nejustificat de c tre Antreprenor, Inginerul poate solicita Antreprenorului, printr-o în tiin are, s efectueze Testele în interval de 21 de zile de la primirea în tiin rii respective. Antreprenorul va efectua Testele la termenele stabilite de c tre Antreprenor situate în intervalul de 21 de zile, termene de care va în tiin a Inginerul. Dac Antreprenorul nu reu e te s efectueze Testele la Terminare în perioada de 21 de zile, Personalul Beneficiarului poate efectua Testele cu riscul i pe cheltuiala Antreprenorului. Testele la Terminare se vor considera ca fiind efectuate în prezen a Antreprenorului, iar rezultatele Testelor vor fi acceptate ca fiind exacte. 9.3. Repetarea Testelor Dac Lucr rile, sau un Sector de Lucr ri, înregistreaz Teste la Terminare necorespunz toare, se vor aplica prevederile Sub-Clauzei 7.5 [Respingerea], iar Inginerul sau Antreprenorul pot solicita ca Testele necorespunz toare i Testele la Terminare pentru orice lucrare în leg tur cu acestea s fie repetate în termenii i condi iile aplicabile testelor anterioare. 9.4. Rezultate Necorespunz toare ale Testelor la Terminare Dac Lucr rile, sau un Sector de Lucr ri, înregistreaz Teste la Terminare necorespunz toare, repetate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 9.3 [Repetarea Testelor], Inginerul va fi îndrept it: (a) s dispun repetarea Testelor la Terminare, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 9.3; (b) s resping Lucr rile sau Sectorul de Lucr ri (dup caz), dac rezultatele necorespunz toare nu permit Beneficiarului utilizarea Lucr rilor sau Sectorului de Lucr ri, eventualitate în care Beneficiarul va aplica m surile prev zute în sub paragraful (c) al Sub-Clauzei 11.4 [Omisiunea Remedierii Defec iunilor]; sau (c) s emit un Proces Verbal de Recep ie la Terminarea Lucr rilor, dac Beneficiarul solicit acest lucru. În eventualitatea în care se aplic m surile prev zute în sub-paragraful (c), Antreprenorul va proceda în concordan cu celelalte obliga ii impuse de Contract, iar Pre ul Contractului se va diminua cu suma necesar desp gubirii Beneficiarului de consecin ele erorilor Antreprenorului. Dac diminuarea men ionat pentru acoperirea consecin elor erorilor Antreprenorului nu este stabilit (sau metoda de calcul a acesteia nu este definit ) în Contract, Beneficiarul poate solicita ca diminuarea s fie (i) convenit de ambele p r i (pentru remedierea erorii) i pl tit

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 51 bis/20.I.2011

91

înainte de emiterea Procesului Verbal de Recep ie la Terminarea Lucr rilor, sau (ii) stabilit i pl tit potrivit prevederilor Sub-Clauzei 2.5 [Revendic rile Beneficiarului] i Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Solu ionare]. 10. Recep ia Lucr rilor de c tre Beneficiar 10.1. Recep ia Lucr rilor i a Sectoarelor de Lucr ri Cu excep ia celor prev zute în Sub-Clauza 9.4 [Rezultate Necorespunz toare ale Testelor la Terminare], Beneficiarul va recep iona Lucr rile în situa ia în care (i) acestea au fost terminate în conformitate cu prevederile Contractului, incluzând condi ion rile descrise în Sub-Clauza 8.2 [Durata de Execu ie] i cu excep iile prev zute în sub-paragraful (a) de mai jos, i (ii) atunci când a fost emis un Proces Verbal de Recep ie la Terminarea Lucr rilor, sau se consider c a fost emis în conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze. Antreprenorul poate solicita Inginerului emiterea Procesului Verbal de Recep ie la Terminarea Lucr rilor cu cel pu in 14 zile înainte ca Lucr rile, din punct de vedere al Antreprenorului, s fie terminate i preg tite de recep ie. Dac Lucr rile sunt împ r ite pe Sectoare, Antreprenorul poate solicita emiterea Proceselor Verbale de Recep ie la Terminarea Lucr rilor pentru fiecare Sector de lucr ri în parte. În termen de 28 de zile de la primirea solicit rii Antreprenorului, Inginerul: (a) va emite c tre Antreprenor Procesul Verbal de Recep ie la Terminarea Lucr rilor precizând data la care Lucr rile sau Sectoarele de lucr ri au fost terminate în conformitate cu prevederile Contractului, cu excep ia unor lucr ri minore r mase neexecutate i a defec iunilor care nu vor afecta semnificativ utilizarea Lucr rilor sau a Sectoarelor de lucr ri în scopul destinat (pân când sau în timp ce aceste lucr ri sunt finalizate i defec iunile sunt remediate); sau (b) va respinge solicitarea, prezentând motiva ia i specificând lucr rile pe care s le realizeze Antreprenorul pentru a face posibil emiterea Procesului Verbal de Recep ie la Terminarea Lucr rilor. Antreprenorul va finaliza lucr rile, înainte de a transmite o nou în tiin are potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze. Dac , în termen de 28 de zile, Inginerul nu reu e te s emit Procesul Verbal de Recep ie la Terminarea Lucr rilor, sau s resping solicitarea Antreprenorului i dac Lucr rile sau Sectoarele de lucr ri (dup caz) sunt în mare parte conforme prevederilor Contractului, se va considera c Procesul Verbal de Recep ie la Terminarea Lucr rilor a fost emis în ultima zi a perioadei de 28 de zile. 10.2. Recep ia unor P r i de Lucr ri Inginerul va putea emite un Proces Verbal de Recep ie la Terminarea Lucr rilor pentru orice parte a Lucr rilor Permanente, numai cu aprobarea exclusiv a Beneficiarului. Beneficiarul nu va utiliza nicio parte a Lucr rilor (altfel decât ca m sur temporar specificat în Contract, sau convenit de c tre ambele P r i) pân când Inginerul nu emite, dac emite, un Proces Verbal de Recep ie la Terminarea Lucr rilor pentru aceast parte. Dac Beneficiarul utilizeaz o parte a Lucr rilor înainte de emiterea Procesului Verbal de Recep ie: (a) partea care este utilizat va fi considerat ca fiind recep ionat de la data la care a început utilizarea acesteia; (b) Antreprenorul va înceta s mai aib responsabilitatea privind acea parte începând cu data la care a început utilizarea acesteia, dat la care responsabilitatea va trece în sarcina Beneficiarului, i (c) la cererea Antreprenorului, Inginerul va emite un Proces Verbal de Recep ie la Terminarea Lucr rilor pentru aceast parte. Dup ce Inginerul a emis un Proces Verbal de Recep ie la Terminarea Lucr rilor pentru o parte din Lucrare, se vor lua m suri pentru asigurarea prioritar pentru Antreprenor a condi iilor necesare realiz rii Testelor la Terminare neefectuate. Antreprenorul va efectua aceste Teste la Terminarea Lucr rilor cât mai curând posibil, înainte de expirarea Perioadei de Notificare a Defec iunilor. Dac se produc Costuri suplimentare Antreprenorului ca urmare a recep iei i/sau utiliz rii de c tre Beneficiar a unei p r i din Lucrare, altele decât utilizarea specificat în Contract sau convenit de c tre Antreprenor, Antreprenorul (i) va în tiin a Inginerul i (ii) cu condi ia respect rii prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendic rile Antreprenorului], va avea dreptul la plata Costurilor suplimentare la care se adaug un profit rezonabil, care vor fi incluse în Pre ul Contractului. Dup primirea acestei în tiin ri, Inginerul va ac iona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Solu ionare] pentru a conveni sau stabili Costurile Suplimentare i profitul aferent. Dac a fost emis un Proces Verbal de Recep ie la Terminarea Lucr rilor pentru o parte din Lucr ri (alta decât un Sector), penalit ile de întârziere pentru terminarea Lucr rilor r mase de executat vor fi diminuate. În mod similar, penalit ile de întârziere pentru celelalte Sectoare de lucr ri (dac exist ), în care este inclus i partea recep ionat , vor fi, de asemenea, diminuate. Pentru o întârziere înregistrat dup data specificat în Procesul Verbal de Recep ie la Terminarea Lucr rilor, reducerea propor ional a penalit ilor de întârziere se va calcula ca raport între valoarea p r ii de Lucr ri recep ionat i valoarea total a Lucr rilor sau Sectorului de lucr ri (dup caz). Inginerul va

92

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 51 bis/20.I.2011

proceda în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Solu ionare] pentru a conveni sau stabili aceste propor ii. Prevederile acestui paragraf se vor aplica numai procentului zilnic al penaliz rii de întârziere aplicat, reglementat de prevederile Sub-Clauzei 8.7 [Penalit i de Întârziere] i nu vor afecta limita maxim a penalit ilor. 10.3. Recep ia i Testele la Terminarea Lucr rilor Dac Antreprenorul este împiedicat cu mai mult de 14 zile s efectueze Testele la Terminare datorit unei cauze din responsabilitatea Beneficiarului, se va considera c Beneficiarul a recep ionat Lucr rile sau Sectoarele de lucr ri (dup caz) la data la care Testele la Terminare ar fi fost necesar a fi terminate. Ulterior, Inginerul va emite în consecin un Proces Verbal de Recep ie la Terminarea Lucr rilor, iar Antreprenorul va efectua Testele la Terminare de îndat ce acest lucru este posibil, dar înainte de data de expirare a Perioadei de Notificare a Defec iunilor. Inginerul va transmite o în tiin are i va solicita ca Testele la Terminare s fie efectuate în termen de 14 zile i în conformitate cu prevederile Contractului. Dac Antreprenorul înregistreaz întârzieri i/sau se produc Costuri suplimentare ca urmare a unor astfel de întârzieri în efectuarea Testelor la Terminare, Antreprenorul va transmite Inginerului o în tiin are i, cu condi ia respect rii prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendic rile Antreprenorului], va avea dreptul la: (a) o prelungire a duratei de execu ie pentru astfel de întârzieri potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Execu ie], dac terminarea este sau va fi întârziat , i (b) plata Costurilor suplimentare la care se adaug un profit rezonabil, care vor fi incluse în Pre ul Contractului. Dup primirea în tiin rii, Inginerul va proceda în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Solu ionare] pentru a conveni sau stabili modul de solu ionare a acestor probleme. 10.4. Restabilirea Suprafe elor de Teren Cu excep ia altor prevederi ale Procesului Verbal de Recep ie la Terminarea Lucr rilor, un proces verbal emis pentru un Sector sau o parte a Lucr rilor nu va certifica execu ia lucr rilor necesare de restabilire a suprafe elor de teren din zona lucr rii sau a altor suprafe e de teren, care necesit restabiliri. 11. Perioada de Garan ie 11.1. Terminarea Lucr rilor Neexecutate i Remedierea Defec iunilor Pentru ca Lucr rile i Documentele Antreprenorului i fiecare Sector de lucr ri s corespund prevederilor Contractului (cu excep ia uzurii normale) înainte de expirarea Perioadei de Notificare a Defec iunilor sau cât mai curând posibil, Antreprenorul: (a) va completa orice lucrare r mas neterminat la data emiterii Procesului Verbal de Recep ie la Terminarea Lucr rilor, într-o perioad rezonabil men ionat de c tre Inginer, i (b) va executa toate lucr rile necesare pentru remedierea defec iunilor sau degrad rilor, conform solicit rilor Beneficiarului (sau în numele acestuia), pân la sau înainte de data de expirare a Perioadei de Notificare a Defec iunilor pentru Lucr ri sau Sectoare de Lucr ri (dup caz). Dac se produc defec iuni sau degrad ri, Antreprenorul va fi în tiin at în consecin de c tre (sau în numele) Beneficiar. 11.2. Costul Remedierii Defec iunilor Toate lucr rile la care s-a f cut referire în sub-paragraful (b) al Sub-Clauzei 11.1 [Terminarea Lucr rilor Neexecutate i Remedierea Defec iunilor] vor fi executate cu riscul i pe cheltuiala Antreprenorului, dac i în m sura în care lucr rile se datoreaz : (a) unui proiect pentru care este responsabil Antreprenorul, (b) Echipamentelor, Materialelor sau calit ii execu iei care nu sunt în conformitate cu prevederile Contractului, sau (c) nerespect rii de c tre Antreprenor a unei alte obliga ii. Dac i în m sura în care lucr rile de remediere sunt datorate oric ror alte cauze, Antreprenorul va fi notificat cu promptitudine de c tre Beneficiar (sau în numele acestuia) i se vor aplica prevederile Sub-Clauzei 13.3 [Procedura de Modificare]. 11.3. Prelungirea Perioadei de Notificare a Defec iunilor Beneficiarul va fi îndrept it, conform prevederilor Sub-Clauzei 2.5 [Revendic rile Beneficiarului], la o prelungire a Perioadei de Notificare a Defec iunilor pentru Lucr ri sau Sectoare de lucr ri, dac i în m sura în care Lucr rile, Sectoarele de lucr ri sau o component important a Echipamentelor (în func ie de caz i ulterior recep iei), nu pot fi utilizate în scopul pentru care acestea au fost destinate, din cauza unor defec iuni sau unor degrad ri. Perioada de Notificare a Defec iunilor nu va putea fi prelungit cu mai mult de doi ani. Dac livrarea i/sau montajul Echipamentelor i/sau Materialelor au fost suspendate potrivit prevederilor SubClauzei 8.8 [Suspendarea Lucr rilor] sau a Sub-Clauzei 16.1 [Dreptul Antreprenorului de a Suspenda Execu ia

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 51 bis/20.I.2011

93

Lucr rilor], obliga iile Antreprenorului potrivit prevederilor acestei clauze nu se vor aplica nici unei defec iuni sau degrad ri produse la mai mult de doi ani dup expirarea Perioadei de Notificare a Defec iunilor pentru Echipamente i/sau Materiale. 11.4. Omisiunea Remedierii Defec iunilor Dac Antreprenorul nu reu e te s remedieze defec iunile sau degrad rile într-un interval rezonabil de timp, Beneficiarul (sau o persoan în numele Beneficiarului) poate stabili o dat pân la care este necesar remedierea defec iunilor sau degrad rilor i va transmite Antreprenorului o în tiin are referitoare la aceast dat . Dac Antreprenorul nu reu e te s remedieze defec iunile sau degrad rile pân la data stabilit în în tiin are i costul lucr rilor de remediere trebuia suportat de c tre Antreprenor potrivit prevederilor Sub-Clauzei 11.2 [Costul Remedierii Defec iunilor], Beneficiarul poate (la alegerea sa): (a) s execute lucrarea în mod corespunz tor, cu for e proprii sau prin intermediari, pe cheltuiala Antreprenorului, Antreprenorul fiind exonerat de responsabilitate pentru aceast lucrare iar Antreprenorul va pl ti Beneficiarului, în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 2.5 [Revendic rile Beneficiarului], costurile înregistrate de c tre Beneficiar pentru remedierea defec iunilor sau degrad rilor. (b) s solicite Inginerului s convin sau s decid o reducere rezonabil a Pre ului Contractului în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Solu ionare]; sau (c) s rezilieze întregul Contract sau partea de Contract care se refer la Lucr rile care nu pot fi utilizate în scopul stabilit dac defec iunile sau degrad rile împiedic Beneficiarul la utilizarea Lucr rilor sau a unei p r i semnificative a Lucr rilor. F r s prejudicieze celelalte drepturi, prev zute în Contract sau alte drepturi, Beneficiarul va avea dreptul de a recupera toate sumele pl tite pentru Lucr ri sau pentru partea de Lucr ri (dup caz), împreun cu costurile de finan are i costurile aferente demont rilor i demol rilor necesare, eliber rii antierului i return rii Echipamentelor i Materialelor Antreprenorului. 11.5. Înl turarea Lucr rilor Necorespunz toare Dac defec iunile sau degrad rile nu pot fi remediate cu promptitudine pe antier i Beneficiarul î i d consim mântul, Antreprenorul poate înl tura de pe antier, în scopul repar rii, acele componente ale Echipamentelor care sunt defecte sau degradate. Acest consim mânt poate solicita Antreprenorului s majoreze valoarea Garan iei de Bun Execu ie, cu valoarea de înlocuire a acestor componente, sau s prezinte o alt garan ie corespunz toare. 11.6. Repetarea Testelor Dac lucr rile de remediere a defec iunilor sau degrad rilor pot afecta func ionalitatea Lucr rilor, Inginerul poate solicita repetarea oric rora dintre Testele prev zute în Contract. Solicitarea va fi f cut printr-o în tiin are transmis în termen de 28 de zile dup efectuarea remedierilor. Aceste teste vor fi efectuate în condi iile i termenii aplicabili testelor anterioare, cu excep ia faptului c ele vor fi efectuate cu riscul i pe cheltuiala P r ii r spunz toare pentru lucr rile de remediere, potrivit prevederilor SubClauzei 11.2 [Costul Remedierii Defec iunilor]. 11.7. Dreptul de Acces Potrivit prevederilor acestei clauze, Antreprenorul va avea dreptul de acces la Lucr ri dup cum este în mod rezonabil necesar, pân la emiterea Procesului Verbal de Recep ie Final , cu excep ia situa iilor de incompatibilitate cu m surile rezonabile de securitate ale Beneficiarului. 11.8. Stabilirea Cauzelor Defec iunilor La solicitarea i indica iile Inginerului, Antreprenorul va c uta s identifice cauzele tuturor defec iunilor. Cu excep ia situa iei în care Antreprenorul are obliga ia remedierii defec iunilor pe cheltuiala proprie, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 11.2 [Costul Remedierii Defec iunilor], Costul inspec iilor, inclusiv un profit rezonabil, va fi convenit sau stabilit de c tre Inginer în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Solu ionare] i va fi inclus în Pre ul Contractului. 11.9. Procesul Verbal de Recep ie Final Îndeplinirea obliga iilor Antreprenorului nu se consider a fi încheiat pân când Inginerul nu a emis Antreprenorului Procesul Verbal de Recep ie Final , precizând data la care Antreprenorul i-a încheiat obliga iile prev zute în Contract. Inginerul va emite Procesul Verbal de Recep ie Final în termen de 28 de zile dup ultima dat de expirare a Perioadei de Notificare a Defec iunilor, sau cât mai curând posibil dup ce Antreprenorul a furnizat toate Documentele Antreprenorului, a terminat toate Lucr rile, a efectuat testele pentru toate Lucr rile i a remediat defec iunile. Un exemplar al Procesului Verbal de Recep ie Final va fi predat Beneficiarului. Procesul Verbal de Recep ie Final va fi singurul document considerat a certifica recep ia Lucr rilor. 11.10. Obliga ii Neîndeplinite

94

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 51 bis/20.I.2011

Dup emiterea Procesului Verbal de Recep ie Final , fiecare Parte va avea responsabilitatea de a îndeplini orice obliga ie care r mâne neîndeplinit la data recep iei. În scopul stabilirii naturii i volumului obliga iilor neîndeplinite, Contractul se va considera a fi în vigoare. 11.11. Eliberarea antierului Dup primirea Procesului Verbal de Recep ie Final , Antreprenorul va îndep rta din antier toate Utilajele Antreprenorului, surplusul de materiale, molozul, de eurile i Lucr rile Provizorii. Dac acestea nu au fost evacuate în termen de 28 de zile dup ce Beneficiarul a primit un exemplar al Procesului Verbal de Recep ie Final , Beneficiarul poate vinde sau dispune în alt fel de bunurile r mase. Beneficiarul va fi îndrept it la plata costurilor produse pentru, sau în leg tur cu activitatea de vânzare sau pentru degajarea i amenajarea antierului. Orice diferen de bani r mas de pe urma vânz rii va fi pl tit Antreprenorului. Dac suma rezultat din vânz ri nu acoper costurile Beneficiarului, Antreprenorul va pl ti Beneficiarului diferen a neacoperit . 12. M surarea i Evaluarea 12.1. M surarea Lucr rilor Lucr rile vor fi m surate i evaluate, în vederea pl ii, în conformitate cu prevederile acestei Clauze. De fiecare dat când Inginerul solicit m surarea unei p r i din Lucrare, se va transmite o în tiin are Reprezentantului Antreprenorului, care: (a) va participa sau va trimite cu promptitudine un reprezentant competent care s asiste Inginerul la efectuarea m sur torilor, i (b) va furniza orice detalii solicitate de c tre Inginer. Dac Antreprenorul nu reu e te s participe la întâlnire sau s trimit un reprezentant, m sur torile f cute de c tre Inginer (sau în numele acestuia) vor fi acceptate ca fiind corecte. Cu excep ia altor prevederi ale Contractului, de câte ori este necesar ca Lucr rile Permanente s fie m surate pe baza înregistr rilor din documente, documentele vor fi preg tite de c tre Inginer. Antreprenorul va participa împreun cu Inginerul, la examinarea i aprobarea documentelor, i le vor semna dup ce acestea vor fi acceptate de comun acord. Dac Antreprenorul nu va participa, documentele vor fi considerate acceptate a fi corecte. Dac Antreprenorul examineaz i nu este de acord cu documentele i/sau nu le semneaz , dup cum a fost stabilit, Antreprenorul va transmite o în tiin are Inginerului referitoare la documentele care sunt considerate incorecte. Dup primirea în tiin rii, Inginerul va revedea documentele i le va confirma sau le va modifica. Dac Antreprenorul nu va transmite Inginerului nici o în tiin are în termen de 14 zile de la data la care i s-a solicitat s examineze documentele, acestea vor fi considerate corecte. 12.2. Metoda de M surare Cu excep ia altor prevederi ale Contractului i f r a ine cont de practica curent : (a) m sur torile se vor face pentru cantit ile nete reale ale fiec rui articol de Lucr ri Permanente, i (b) metoda de m surare va fi în concordan cu Listele de Cantit i sau alte Liste aplicabile. 12.3. Evaluarea Cu excep ia altor prevederi ale Contractului, Inginerul va proceda în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Solu ionare] pentru a conveni sau stabili Pre ul Contractului prin evaluarea fiec rui articol de lucr ri, aplicând metoda de m surare convenit sau stabilit în conformitate cu prevederile Sub-Clauzelor 12.1 i 12.2 de mai sus, i cu tariful sau pre ul corespunz tor fiec rui articol. Pentru fiecare articol de lucr ri, tariful sau pre ul corespunz tor articolului va fi tariful sau pre ul specificat pentru articolul respectiv în Contract sau, dac nu exist un asemenea tip de articol, se vor lua în considerare specifica iile referitoare la articole similare de lucr ri. Pentru un articol de lucr ri se va aplica un nou tarif sau pre în situa ia în care: (a) (i) cantitatea m surat a articolului este modificat cu mai mult de 10% din cantitatea acestui articol din Lista de Cantit i sau alte Liste; (ii) modificarea de cantitate, multiplicat cu tariful aplicat pentru articolul respectiv dep e te 0.01% din Valoarea de Contract Acceptat , (iii) modificarea de cantitate modific Costul unitar al articolului cu mai mult de 1%, i (iv) articolul nu este specificat în Contract ca "articol cu tarif fix" sau (b) (i) execu ia lucr rilor este dispus conform prevederilor Clauzei 13 [Modific ri i Actualiz ri], (ii) în Contract nu se specific nici un tarif sau pre pentru un articol, i (iii) Nici un tarif sau pre din Contract nu sunt aplicabile deoarece articolul de lucr ri nu este similar sau nu este executat în condi ii similare cu nici un alt articol din Contract.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 51 bis/20.I.2011

95

Fiecare nou tarif sau pre va fi calculat pe baza unor tarife sau pre uri similare din Contract cu modific rile de rigoare, care s in cont de cele descrise în subparagrafele (a) i/sau (b), dup caz. Dac nu exist tarife sau pre uri similare pentru calcularea unui tarif sau pre nou, acestea se vor calcula potrivit Costului real de execu ie a lucr rii luând în considerare orice aspect relevant la care se adaug un profit rezonabil, Pân când se va conveni sau se va stabili un tarif sau pre corespunz tor, Inginerul va stabili un tarif sau pre provizionat, în scopul includerii articolului în Certificatul Interimar de Plat . 12.4. Omisiuni Omisiunea unei lucr ri constituie o parte a (sau integralitatea) unei Modific ri, a c rei valoare nu a fost convenit , dac : (a) Antreprenorul va înregistra (sau a înregistrat) costuri care, dac lucrarea nu ar fi fost omis , ar fi fost considerate costuri acoperite de o suma care este inclus în Valoarea de Contract Acceptat ; (b) Omisiunea lucr rii va produce (sau a produs) costuri care nu fac parte din Pre ul Contractului; i (c) Costurile produse nu sunt considerate a fi incluse în evaluarea nici unei lucr ri suplimentare; situa ie în care Antreprenorul va în tiin a, în consecin , Inginerul, prezentând detalii justificative. Dup primirea în tiin rii, Inginerul va ac iona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Solu ionare] pentru a conveni sau stabili costul, care va fi inclus în Pre ul Contractului. 13. Modific ri i Actualiz ri 13.1. Dreptul de a Modifica Modific rile pot fi ini iate de c tre Inginer înainte de emiterea Procesului Verbal de Recep ie la Terminarea Lucr rilor, printr-o instruc iune sau printr-o solicitare adresat Antreprenorului pentru transmiterea unei propuneri. Antreprenorul va avea obliga ia de a executa orice Modificare, cu excep ia cazului în care Antreprenorul va în tiin a Inginerul cu promptitudine (prezentând detalii justificative) c Antreprenorul nu poate ob ine cu u urin Bunurile necesare pentru Modificare. Dup primirea în tiin rii, Inginerul va anula, confirma sau modifica instruc iunea. O Modificare poate include: (a) modific ri ale cantit ilor pentru un articol de lucr ri din Contract (de i, asemenea schimb ri nu vor constitui în mod necesar o Modificare), (b) modific ri ale calit ii i ale altor caracteristici ale unui articol de lucr ri, (c) modific ri ale cotelor, pozi iilor i/sau dimensiunilor unei p r i din Lucr ri, (d) omiterea unor lucr ri, cu excep ia celor realizate de c tre al i executan i, (e) orice lucrare suplimentar , Echipament, Materiale sau servicii necesare pentru Lucr rile Permanente, împreun cu Testele la Terminare aferente, foraje i alte activit i de testare i investigare sau (f) modificarea succesiunii sau programului de execu ie a Lucr rilor. Antreprenorul nu va face nici o transformare sau modificare a Lucr rilor Permanente, pân când Inginerul nu va dispune sau nu va aproba o Modificare. 13.2. Optimizarea Proiectului Antreprenorul poate transmite oricând Inginerului o propunere scris care (în opinia Antreprenorului), dac va fi adoptat , (i) va urgenta terminarea Lucr rilor, (ii) va reduce costul execu iei, între inerii i exploat rii Lucr rilor, (iii) va îmbun t i eficien a sau valoarea lucr rilor finalizate, sau (iv) din alte considerente va fi în avantajul Beneficiarului. Propunerea va fi elaborat pe cheltuiala Antreprenorului i va include elementele enumerate în Sub-Clauza 13.3 [Procedura de Modificare]. Dac o propunere aprobat de Inginer, va include o modificare a proiectului unei p r i din Lucr rile Permanente i dac nu va fi convenit altfel de c tre P r i, atunci: (a) Antreprenorul va proiecta aceast parte a lucr rilor, (b) se vor aplica prevederile sub-paragrafelor de la (a) la (d) ale Sub-Clauzei 4.1. [Obliga iile Generale ale Antreprenorului] i (c) dac aceast modificare va conduce la reducerea valorii de Contract pentru aceast parte a lucr rilor, Inginerul va ac iona conform prevederilor Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Solu ionare] pentru a conveni sau stabili o prim care va fi inclus în Pre ul de Contract. Aceast prim va reprezenta jum tate (50%) din diferen a între urm toarele valori: (i) reducerea valorii de Contract rezultat din modificare, exclusiv actualiz rile operate conform prevederilor SubClauzei 13.7 [Actualiz ri Generate de Modific ri ale Legilor] i Sub-Clauzei 13.8 [Actualiz ri Generate de Modific ri ale Pre urilor], i

96

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 51 bis/20.I.2011

(ii) reducerea, pentru Beneficiar, (dac este cazul) a valorii lucr rilor modificate luând în considerare orice reducere a calit ii, duratei de exploatare anticipat sau eficien ei în exploatare. Dac valoarea(i) va fi mai mic decât valoarea (ii), nu se va stabili nici o prim . 13.3. Procedura de Modificare Dac Inginerul va solicita o propunere, înainte de a dispune o Modificare, Antreprenorul va r spunde în scris cât mai curând posibil, fie prin exprimarea motiva iei pentru care nu se poate conforma (dac este cazul), fie prin transmiterea urm toarelor: (a) descrierea lucr rii propuse pentru a fi executat i programul de execu ie al acesteia, (b) propunerea Antreprenorului pentru modificarea necesar a programului de execu ie potrivit prevederilor SubClauzei 8.3 [Programul de Execu ie], i a Duratei de Execu ie, i (c) propunerea Antreprenorului pentru evaluarea Modific rii. Dup primirea unei asemenea propuneri, Inginerul va r spunde cât mai curând posibil, (potrivit prevederilor SubClauzei 13.2 [Optimizarea Proiectului] sau în alt fel), i va aproba, va respinge, sau va face comentarii. Antreprenorul nu va întârzia execu ia lucr rilor pân la primirea r spunsului. Fiecare instruc iune referitoare la execu ia de Modific ri, înso it de solicitarea privind înregistrarea Costurilor, va fi emis de c tre Inginer Antreprenorului, care va confirma de primire. Fiecare Modificare va fi evaluat potrivit prevederilor Clauzei 12 [M surarea i Evaluarea], cu excep ia cazurilor în care Inginerul va dispune sau aproba altceva în conformitate cu prevederile acestei clauze. 13.4. Plata în Moneda Stabilit Dac Contractul va prevedea c plata Pre ului Contractului s fie f cut în mai multe monede, atunci ori de câte ori se convine o actualizare, aprobat sau stabilit conform celor de mai sus, se vor specifica sumele pl tibile în fiecare din monedele stabilite. În acest scop, se va face referire la propor ia existent sau anticipat a monedelor din Costul Modific rilor, i la propor ia monedelor stabilite pentru efectuarea pl ii din Pre ul Contractului. 13.5. Sume Provizionate Fiecare Sum Provizionat va fi folosit , integral sau par ial, în conformitate cu instruc iunile Inginerului, iar Pre ul Contractului va fi modificat corespunz tor. Suma total pl tit Antreprenorului va include numai acele sume dispuse de c tre Inginer, pentru lucr ri, bunuri furnizate sau servicii, la care se refer Suma Provizionat . Pentru fiecare Sum Provizionat , Inginerul poate emite urm toarele instruc iuni: (a) Lucrarea s fie executat de c tre Antreprenor (inclusiv Echipamentele, Materialele sau serviciile necesar a fi furnizate), i evaluat potrivit prevederilor Sub-Clauzei 13.3 [Procedura de Modificare]; i/sau (b) Echipamentele, Materialele sau serviciile s fie achizi ionate de c tre Antreprenor, de la un Subantreprenor nominalizat (în conformitate cu cele definite în Clauza 5 [Subantreprenori Nominaliza i]) sau în alt fel; i a c ror valoare care va fi inclus în Pre ul Contractului reprezint : (i) sumele reale pl tite (sau care trebuie pl tite) de c tre Antreprenor i, (ii) o sum pentru cheltuielile indirecte i profit, calculat ca procent din aceste sume prin aplicarea unui procent (dac exist ) specificat în Lista corespunz toare. Dac nu exist un asemenea procent, se va aplica procentul specificat în Anexa la Ofert . La solicitarea Inginerului, Antreprenorul va furniza documente, facturi, bonuri i chitan e justificative. 13.6. Lucr ri în Regie Pentru lucr ri minore sau accidentale, Inginerul poate dispune ca Modificarea s fie executat pe baza lucr rilor în regie. Lucr rile vor fi evaluate în conformitate cu Listele de Lucr ri în Regie incluse în Contract, i se va aplica procedura de mai jos. Dac Lista de Lucr ri în Regie nu este inclus în Contract, prevederile acestei Sub-Clauze nu se vor aplica. Înainte de a comanda Bunurile pentru Lucrare, Antreprenorul va transmite Inginerului pre urile aferente. La formularea cererii de plat , Antreprenorul va transmite facturi, bonuri, calcula ii sau chitan e corespunz toare fiec rui Bun. Cu excep ia articolelor pentru care Lista Lucr rilor în Regie men ioneaz c nu este necesar plata, Antreprenorul va furniza zilnic Inginerului situa ii corecte, în dublu exemplar, care vor include urm toarele detalii referitoare la resursele utilizate la execu ia lucr rilor din ziua precedent : (a) numele, func ia i orele prestate pentru Personalul Antreprenorului, (b) identificarea, tipul i orele prestate pentru Utilajele Antreprenorului i ale Lucr rilor Provizorii i, (c) cantit ile i tipurile de Echipamente i Materiale folosite. Dac vor fi corecte, sau dup ce au fost convenite de c tre p r i, câte o copie a fiec rei situa ii va fi semnat de c tre Inginer i restituit Antreprenorului. Ulterior, Antreprenorul va transmite Inginerului, situa ii cu pre urile pentru aceste resurse, înainte ca acestea s fie incluse în urm toarea Situa ie de Lucr ri, potrivit prevederilor SubClauzei 14.3 [Prezentarea Situa iilor Interimare de Lucr ri].

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 51 bis/20.I.2011

97

13.7. Actualiz ri Generate de Modific ri ale Legilor Pre ul Contractului va fi actualizat pentru a ine seama de orice cre tere sau diminuare a Costului rezultat din modificarea Legilor rii (inclusiv introducerea unor Legi noi i abrogarea sau modificarea Legilor existente) sau din interpretarea juridic sau oficial , guvernamental , a unor Legi, promulgate ulterior Datei de Baz , care îl va afecta pe Antreprenor în îndeplinirea obliga iilor sale potrivit prevederilor Contractului. Dac Antreprenorul înregistreaz (sau va înregistra) întârzieri i/sau Costuri suplimentare ca rezultat al acestor schimb ri ale Legilor sau interpret ri, f cute ulterior Datei de Baz , Antreprenorul va în tiin a Inginerul i, cu condi ia respect rii prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendic rile Antreprenorului], va avea dreptul la: (a) o prelungire a duratei de execu ie pentru orice astfel de întârziere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Execu ie], dac terminarea lucr rilor este sau va fi întârziat , i (b) plata Costurilor suplimentare, care vor fi incluse în Pre ul Contractului. Dup primirea în tiin rii, Inginerul va ac iona potrivit prevederilor Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Solu ionare] pentru a conveni sau stabili modul de solu ionare a acestor probleme. 13.8. Actualiz ri Generate de Modific ri ale Pre urilor În aceast Sub-Clauz , "tabelul datelor de actualizare" înseamn tabelul completat, care cuprinde datele de actualizare inclus în Anexa la Ofert . Dac nu exist un astfel de tabel al datelor de actualizare, prevederile acestei Sub-Clauze nu se vor aplica. Dac prevederile Sub-Clauzei se vor aplica, sumele pl tibile Antreprenorului vor fi actualizate pentru cre terea sau diminuarea costului for ei de munc , al Bunurilor i al altor elemente ale Lucr rilor, prin ad ugarea sau sc derea valorilor determinate prin aplicarea formulelor prev zute în aceast Sub-Clauz . În m sura în care, prin prevederile acestei Sub-Clauze sau a altor Clauze, nu se asigur o compensa ie total pentru cre tere sau diminuare, se va considera c Valoarea de Contract Acceptat include sumele necesare pentru a acoperi eventuala cre tere sau sc dere a costurilor. Actualizarea care urmeaz a fi aplicat valorii pl tibile Antreprenorului, dup cum este evaluat în conformitate cu Lista corespunz toare i aprobat în Certificatele de Plat , va fi determinat , conform formulelor, pentru fiecare moned în care se pl te te Pre ul Contractului. Nu se va aplica nici o actualizare la lucr rile evaluate pe baza Costului sau a pre urilor curente. Formulele vor fi de urm torul tip:
Ln En Mn

Pn = a + b x ---- + c x ---- + d x ---- + ... Lo Eo Mo

unde: "Pn" este coeficientul de actualizare care urmeaz a fi aplicat valorii de contract estimate în moneda relevant pentru lucrarea realizat în perioada "n", aceast perioad fiind o lun , în afar de cazul în care Anexa la Ofert este prev zut altfel; "a" este un coeficient fix, explicitat în tabelul datelor de actualizare, reprezentând partea neactualizabil din pl ile contractuale; "b", "c", "d" sunt coeficien i care reprezint ponderea estimat a fiec rui element relevant de cost în execu ia Lucr rilor, a a cum este stabilit în tabelul datelor de actualizare; astfel de elemente de cost înscrise în tabel pot reprezenta resurse cum ar fi for a de munc , utilaje i materiale; "Ln", "En", "Mn" sunt indicii curen i de pre sau pre urile de referin pentru perioada "n", exprima i în moneda relevant de plat , care se aplic fiec rui element relevant de cost din tabel cu 49 de zile înainte de ultima zi a perioadei (la care se refer Certificatul de Plat respectiv); i "Lo", "Eo", "Mo" sunt indicii de pre de baz sau pre urile de referin , exprima i în moneda relevant de plat , care corespund fiec rui element relevant de cost, la Data de Baz . Se vor utiliza indicii de pre sau pre urile de referin prev zute în tabelul cu datele de actualizare. Dac exist îndoieli asupra provenien ei acestora, ace tia vor fi stabili i de c tre Inginer. În acest scop, se va face referire la valorile indicilor la datele prezentate (înscrise în coloanele patru i, respectiv, cinci din tabelul cu date de

98

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 51 bis/20.I.2011

actualizare) în scopul clarific rii provenien ei; de i aceste date ( i respectiv aceste valori) pot s nu corespund indicilor de pre de baz . În cazurile în care "moneda indicilor" (prev zu i în tabel) nu este moneda relevant pentru plat , fiecare indice va fi convertit în moneda relevant de plat , la cursul de schimb al acestei monede, stabilit de c tre Banca Na ional a rii, din data men ionat mai sus pentru care se cere s se aplice indicele. În lipsa unui indice curent de pre disponibil, Inginerul va stabili, pentru emiterea Certificatelor Interimare de Plat , un indice provizoriu. Actualizarea va fi recalculat corespunz tor atunci când un indice curent de pre este disponibil. Dac Antreprenorul nu reu e te s termine Lucr rile în perioada Duratei de Execu ie, actualizarea pre urilor dup aceast perioad va fi f cut utilizând sau (i) fiecare indice sau pre aplicabil cu 49 de zile înainte de data de expirare a Duratei de Execu ie a Lucr rilor, sau (ii) indicele sau pre ul curent, în func ie de care dintre ace tia este mai favorabil pentru Beneficiar. Ponderile (coeficien ii) pentru fiecare dintre factorii de cost stabili i în tabelul (tabelele) cu datele de actualizare vor fi corectate numai dac s-au dovedit nerezonabile, neechilibrate sau inaplicabile, ca urmare a Modific rilor. 14. Pre ul Contractului i Pl ile 14.1. Pre ul Contractului Cu excep ia altor prevederi ale Condi iilor Speciale: (a) Pre ul Contractului va fi convenit sau stabilit potrivit prevederilor Sub-Clauzei 12.3 [Evaluarea] i va putea fi revizuit conform prevederilor Contractului, (b) Antreprenorul va pl ti toate taxele, impozitele i onorariile pe care acesta trebuie s le pl teasc potrivit prevederilor Contractului, iar Pre ul Contractului nu va fi modificat în func ie de aceste costuri, cu excep ia celor specificate în Sub-Clauza 13.7 [Actualiz ri Generate de Modific ri ale Legilor]; (c) cantit ile care sunt incluse în Listele de Cantit i sau alte Liste vor fi cantit i estimate i nu vor fi considerate cantit i reale i corecte pentru: (i) Lucr rile pe care Antreprenorul trebuie s le execute, sau (ii) scopurile Clauzei 12 [M surarea i Evaluarea], i (d) Antreprenorul va transmite Inginerului, în termen de 28 de zile dup Data de Începere a Lucr rilor, o propunere de defalcare a fiec rui pre din sumele forfetare prev zute în Liste. Inginerul poate lua în considerare defalcarea la elaborarea Certificatelor de Plat , dar nu va avea nici o obliga ie în raport cu aceasta. 14.2. Plata în Avans Beneficiarul va efectua o plat în avans, sub forma unui împrumut f r dobând , în vederea mobiliz rii, dup ce Antreprenorul va prezenta o garan ie în conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze. Valoarea total a pl ii în avans, num rul i datele achit rii tran elor (dac sunt mai multe decât una), moneda i procentul din Valoarea Contractului, vor fi cele men ionate în Anexa la Ofert . Aceast Sub-Clauz nu va avea aplicabilitate în cazul în care garan ia nu este prezentat Beneficiarului, sau cuantumul avansului nu este specificat în Anexa la Ofert . Inginerul va emite un Certificat Interimar de Plat pentru prima tran a Avansului dup primirea unei Situa ii de Lucr ri (potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.3 [Prezentarea Situa iilor Interimare de Lucr ri]) i dup ce Beneficiarului i se vor prezenta (i) Garan ia de Bun Execu ie potrivit prevederilor Sub-Clauzei 4.2 [Garan ia de Bun Execu ie] i (ii) o garan ie de valoarea i în moneda stabilite pentru plata în avans. Aceast garan ie va fi emis de c tre o entitate i dintr-o ar (sau alt jurisdic ie) aprobat de c tre Beneficiar, i va avea formatul anexat Condi iilor Speciale sau alt format aprobat de c tre Beneficiar. Garan ia prezentat de c tre Antreprenor va fi valabil i va r mâne în vigoare pân la data ramburs rii avansului, i valoarea acesteia poate fi redus progresiv cu sumele rambursate de c tre Antreprenor, incluse în Certificatele de Plat . Dac plata în avans nu a fost rambursat cu 28 de zile înainte de data expir rii garan iei, Antreprenorul va prelungi valabilitatea garan iei pân la rambursarea pl ii în avans. Plata în avans va fi rambursat prin deduceri procentuale din Certificatele de Plat . Cu excep ia cazului în care în Anexa la Ofert se specific alte procente: (a) în Certificatele de Plat deducerile vor începe s se fac în momentul în care valoarea tuturor pl ilor interimare autorizate (cu excep ia pl ii în avans, deducerilor i restituirii sumelor re inute) dep e te 10 procente (10%) din Valoarea de Contract Acceptat , mai pu in Sumele Provizionate i (b) valoarea deducerilor va fi de 25 de procente (25%) din valoarea fiec rui Certificat de Plat (cu excep ia pl ii în avans, deducerilor i a restituirii sumelor re inute) în monedele i propor iile acestora în plata în avans, pân în momentul în care plata în avans va fi rambursat .

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 51 bis/20.I.2011

99

Dac plata în avans nu a fost rambursat înainte de emiterea Procesului Verbal de Recep ie la Terminarea Lucr rilor, sau înainte de reziliere potrivit prevederilor Clauzei 15 [Rezilierea Contractului de c tre Beneficiar], Clauzei 16 [Suspendarea i Rezilierea Contractului de c tre Antreprenor] sau Clauzei 19 [For a Major ] (dup caz), totalul diferen ei r mase se va pl ti imediat de c tre Antreprenor Beneficiarului. 14.3. Prezentarea Situa iilor Interimare de Lucr ri Antreprenorul va prezenta Inginerului, la sfâr itul fiec rei luni, o situa ie de lucr ri, în ase exemplare, într-o form aprobat de c tre Inginer, în care va prezenta detaliat sumele la care Antreprenorul se consider îndrept it, împreun cu documentele justificative care vor cuprinde raportul privind evolu ia lucr rilor potrivit prevederilor Sub-Clauzei 4.21 [Rapoarte privind Evolu ia Execu iei Lucr rilor]. Situa ia de lucr ri va include urm toarele valori, dup caz, care vor fi exprimate în monedele în care se pl te te Pre ul Contractului, în ordinea de mai jos: (a) valoarea estimat a contractului pentru Lucr rile executate i Documentele Antreprenorului elaborate pân la sfâr itul lunii (inclusiv Modific rile, dar excluzând articolele descrise în sub-paragrafele de la (b) la (g) de mai jos; (b) orice sum care trebuie ad ugat sau dedus datorit modific rii legilor i pre urilor, potrivit prevederilor SubClauzei 13.7 [Actualiz ri Generate de Modific ri ale Legilor] i Sub-Clauzei 13.8 [Actualiz ri Generate de Modific ri ale Pre urilor]; (c) orice sum care este dedus ca re inere, calculat prin aplicarea procentului de re inere, prev zut în Anexa la Ofert , la totalul sumelor de mai sus, pân când suma astfel re inut de c tre Beneficiar va ajunge la limita Sumei Re inute (dac exist ), prev zut în Anexa la Ofert ; (d) orice sume care trebuie ad ugate sau deduse pentru plata în avans i ramburs ri, potrivit prevederilor SubClauzei 14.2 [Plata în Avans]; (e) orice sume care trebuie ad ugate sau deduse pentru Echipamente i Materiale, potrivit prevederilor SubClauzei 14.5 [Echipamente i Materiale destinate Lucr rilor]; (f) orice alte ad ugiri sau deduceri care pot fi datorate potrivit prevederilor Contractului sau în alt fel, inclusiv cele potrivit prevederilor Clauzei 20 [Revendic ri, Dispute i Arbitraj], i (g) deducerea sumelor aprobate în Certificatele de Plat anterioare. 14.4. Graficul de Pl i Dac în Contract este prev zut un grafic de pl i care s specifice procentele în care se va pl ti Pre ul Contractului, atunci, cu excep ia altor prevederi ale acestui grafic: (a) tran ele prev zute în acest grafic de pl i vor fi valorile de Contract estimate în conformitate cu prevederile sub-paragrafului (a) al Sub-Clauzei 14.3 [Prezentarea Situa iilor Interimare de Lucr ri]; (b) prevederile Sub-Clauzei 14.5 [Echipamente i Materiale destinate Lucr rilor] nu se vor aplica; (c) dac tran ele prev zute în grafic nu sunt conforme cu evolu ia real , înregistrat în execu ia Lucr rilor, i dac se constat c evolu ia real este mai lent decât cea pentru care s-a fundamentat graficul de pl i, atunci Inginerul poate ac iona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Solu ionare] pentru a conveni sau stabili valorile tran elor care s ia în considerare m sura în care evolu ia înregistrat este mai lent decât cea pentru care s-au fundamentat tran ele de plat . Dac în Contract nu este inclus un grafic de pl i, Antreprenorul va transmite estim ri provizorii ale pl ilor estimate a fi datorate la sfâr itul fiec rui trimestru. Prima estimare va fi transmis în termen de 42 de zile dup Data de Începere. Estim rile revizuite vor fi transmise trimestrial, pân la emiterea Procesului Verbal de Recep ie la Terminarea Lucr rilor. 14.5. Echipamente i Materiale destinate Lucr rilor În situa ia aplic rii acestei Sub-Clauze, la Certificatele Interimare de Plat se vor ad uga, potrivit prevederilor sub-paragrafului (e) al Sub-Clauzei 14.3, (i) sume suplimentare pentru Echipamentele i Materialele, care au fost expediate pe antier pentru a fi încorporate în Lucr rile Permanente, i (ii) deduceri, în situa ia în care valoarea de contract a acestor Echipamente i Materiale este inclus ca parte a Lucr rilor Permanente potrivit prevederilor subparagrafului (a) al Sub-Clauzei 14.3 [Prezentarea Situa iilor Interimare de Lucr ri]. Dac listele la care se face referire în sub-paragrafele (b)(i) sau (c) (i) de mai jos nu sunt incluse în Anexa la Ofert , aceast Sub-Clauz nu se va aplica. Inginerul va stabili i aproba ad ugarea sumelor în Certificatele Interimare de Plat , dac vor fi îndeplinite urm toarele condi ii: (a) Antreprenorul: (i) a p strat eviden e satisf c toare (inclusiv comenzi, chitan e, înregistr ri privind Costurile i utilizarea Echipamentelor i Materialelor), care sunt disponibile pentru verificare, i

100

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 51 bis/20.I.2011

(ii) a transmis o situa ie de plat pentru Costul de procurare i livrare a Echipamentelor i Materialelor pe antier, înso it de documente justificative i de asemenea: (b) Echipamentele i Materialele respective: (i) vor fi cele cuprinse în listele Anex la Ofert pentru plat la expedierea pe antier, (ii) au fost îmbarcate i sunt în drum spre antier, în conformitate cu prevederile Contractului; i (iii) sunt descrise în avizul de expedi ie sau alt document de transport, care a fost transmis Inginerului împreun cu dovada pl ii transportului i a asigur rii, cu orice alte documente solicitate în mod rezonabil, precum i cu o garan ie bancar emis într-o form i de c tre o entitate aprobate de c tre Beneficiar, la valoarea i moneda echivalent sumei datorate potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze; aceast garan ie poate fi prezentat într-un format similar cu cel la care s-a f cut referire în Sub-Clauza 14.2 [Plata în Avans], i va fi valabil pân când Echipamentele i Materialele vor fi depozitate corespunz tor pe antier i protejate împotriva pierderii, degrad rii i deterior rii; sau (c) Echipamentele i Materialele respective: (i) vor fi cele cuprinse în listele Anex la Ofert pentru plata la livrarea pe antier, i (ii) au fost livrate i depozitate corespunz tor pe antier i sunt protejate împotriva pierderii, degrad rii i deterior rii, i par s corespund prevederilor Contractului. Sumele suplimentare care urmeaz s fie confirmate vor constitui echivalentul a optzeci de procente (80%) din costul stabilit de c tre Inginer pentru Echipamente i Materiale (inclusiv livrarea pe antier), inând cont de documentele men ionate în aceast Sub-Clauz i de valoarea de contract pentru Echipamente i Materiale. Moneda de plat pentru sumele suplimentare va fi aceea i cu cea în care se va efectua plata atunci când valoarea de contract va fi inclus în situa ia de lucr ri potrivit prevederilor sub-paragrafului (a) al Sub-Clauzei 14.3 [Prezentarea Situa iilor Interimare de Lucr ri]. În Certificatul de Plat se va aplica o deducere care va fi echivalentul sumei suplimentare pentru Echipamentele i Materialele respective i va fi în acelea i monede i acelea i propor ii ca i suma suplimentar . 14.6. Emiterea Certificatelor de Plat Interimare Nici o sum nu va fi confirmat sau pl tit pân când Beneficiarul nu a primit i aprobat Garan ia de Bun Execu ie. Apoi, în termen de 28 de zile dup primirea Situa iei de Lucr ri i a documentelor justificative Inginerul va emite c tre Beneficiar, Certificatul Interimar de Plat în care vor fi incluse suma de plat stabilit în mod echitabil de c tre Inginer i detaliile justificative aferente. Inginerul nu va avea obliga ia de a emite, înainte de emiterea Procesului Verbal de Recep ie la Terminarea Lucr rilor, un Certificat Interimar de Plat pentru o sum care (dup re ineri i alte deduceri) va fi mai mic decât valoarea minim a Certificatelor Interimare de Plat (dac exist ) prev zut în Anexa la Ofert . În aceast eventualitate, Inginerul va transmite o în tiin are Antreprenorului. Un Certificat Interimar de Plat nu va fi refuzat la plat pentru alt motiv în afar de urm toarele: (a) dac un bun furnizat sau o lucrare executat de c tre Antreprenor nu se conformeaz prevederilor Contractului, costul remedierii sau al înlocuirii poate fi re inut pân când remedierea sau înlocuirea au fost finalizate; i/sau (b) dac Antreprenorul nu a reu it sau nu reu e te s execute o lucrare sau s respecte o obliga ie, fiind notificat de c tre Inginer în acest scop, valoarea acestei lucr ri sau obliga ii poate fi re inut pân la terminarea lucr rii sau îndeplinirea obliga iei. În orice Certificat de Plat Inginerul poate s fac corecturi sau modific ri care în mod normal ar fi trebuit s fie aplicate unui Certificat de Plat anterior. Nu se va considera c un Certificat de Plat confirm acceptul, aprobarea, consim mântul sau satisfac ia Inginerului. 14.7. Pl ile Beneficiarul va pl ti Antreprenorului: (a) prima tran din plata în avans, în termen de 42 de zile dup emiterea Scrisorii de Acceptare sau în termen de 21 de zile dup primirea documentelor, în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 4.2 [Garan ia de Bun Execu ie] i Sub-Clauzei 14.2 [Plata în Avans], pentru plat fiind necesar îndeplinirea ambelor condi ii. (b) suma aprobat în fiecare Certificat Interimar de Plat în termen de 56 de zile dup primirea de c tre Inginer a Situa iei de Lucr ri i documentelor justificative; i (c) suma aprobat în Certificatul Final de Plat în termen de 56 de zile dup primirea de c tre Beneficiar a Certificatului de Plat . Plata sumelor datorate în fiecare moned va fi f cut în contul bancar precizat de Antreprenor i în ara pl ii (pentru moneda respectiv ) specificate în Contract. 14.8. Întârzieri în Efectuarea Pl ilor

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 51 bis/20.I.2011

101

Dac Antreprenorul nu va primi plata în conformitate cu prevederile SubClauzei 14.7 [Pl ile], Antreprenorul va avea dreptul s primeasc costuri de finan are aferente perioadei de întârziere, calculate lunar pentru suma nepl tit . Aceast perioad se va considera c începe la data pentru plat , specificat în Sub-Clauza 14.7 [Pl ile], f r a se lua în considerare (în cazul sub-paragrafului (b)) data la care se emit Certificatele Interimare de Plat . Cu excep ia altor prevederi ale Condi iilor Speciale, aceste dobânzi vor fi calculate la rata de scont publicat de banca central din ara monedei în care se face plata la care se adaug 3 puncte procentuale, i vor fi pl tite în acea moned . Antreprenorul va avea dreptul la aceast plat f r o notificare sau certificare oficial , i f r prejudicierea oric rui alt drept sau desp gubire. 14.9. Plata Sumelor Re inute Dup emiterea Procesului Verbal de Recep ie la Terminarea Lucr rilor, Inginerul va autoriza plata c tre Antreprenor pentru jum tate din Suma Re inut . Dac un Proces Verbal de Recep ie la Terminarea Lucr rilor va fi emis pentru un Sector sau parte de lucr ri, o parte din Suma Re inut va fi autorizat i pl tit . Aceast parte va reprezenta dou cincimi (40%) din valoarea rezultat din raportul între valoarea de contract estimat a Sectorului sau p r ii de lucr ri i Pre ul Contractului final estimat. Imediat dup expirarea ultimului termen al Perioadei de Notificare a Defec iunilor, Inginerul va autoriza plata c tre Antreprenor pentru restul r mas de pl tit din Suma Re inut . Dac a fost emis un Proces Verbal de Recep ie la Terminarea Lucr rilor pentru un Sector de lucr ri, o parte din a doua jum tate din Suma Re inut va fi autorizat i pl tit imediat dup data de expirare a Perioadei de Notificare a Defec iunilor. Aceast parte va reprezenta dou cincimi (40%) din valoarea rezultat din raportul între valoarea de contract estimat a Sectorului de lucr ri i Pre ul Contractului final estimat. În situa ia în care r mân lucr ri de executat potrivit prevederilor Clauzei 11 [Perioada de Garan ie], Inginerul va fi îndrept it s re in costul estimat al acestor lucr ri pân la execu ia acestora. La calculul p r ilor restituite, nu se vor lua în considerare nici un fel de actualiz ri la care se refer Sub-Clauza 13.7 [Actualiz ri Generate de Modific ri ale Legilor] i Sub-Clauza 13.8 [Actualiz ri Generate de Modific ri ale Pre urilor]. 14.10. Situa ia de Lucr ri la Terminare În termen de 84 de zile dup emiterea Procesului Verbal de Recep ie la Terminarea Lucr rilor, Antreprenorul va transmite Inginerului, în ase exemplare, Situa ia de lucr ri la terminare, înso it de documente justificative, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.3 [Prezentarea Situa iilor Interimare de Lucr ri], care s con in : (a) valoarea tuturor lucr rilor executate în conformitate cu prevederile Contractului pân la data men ionat în Procesul Verbal de Recep ie la Terminarea Lucr rilor, (b) orice alte sume la care Antreprenorul se consider îndrept it, i (c) o estimare a oric ror alte sume pe care Antreprenorul le consider c îi vor fi datorate potrivit prevederilor Contractului. Sumele estimate vor fi prezentate în Situa ia de lucr ri la terminare. Inginerul va emite un certificat în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 14.6 [Emiterea Certificatelor Interimare de Plat ]. 14.11. Prezentarea Situa iilor Finale de Lucr ri În termen de 56 de zile de la emiterea Procesului Verbal de Recep ie Final , Antreprenorul va transmite Inginerului, în ase exemplare, Situa ia final de lucr ri, înso it de documentele justificative, care s prezinte în detaliu, într-un format aprobat de c tre Inginer, urm toarele: (a) valoarea tuturor lucr rilor executate conform prevederilor Contractului, i (b) orice alte sume la care Antreprenorul se consider îndrept it, potrivit prevederilor Contractului, sau în alt fel. Dac Inginerul nu va fi de acord sau nu va putea verifica o parte a situa iei finale, Antreprenorul va transmite orice informa ii suplimentare pe care Inginerul le va solicita în mod rezonabil i va efectua toate modific rile convenite de comun acord. Ulterior, Antreprenorul va preg ti i va transmite Inginerului situa ia final , a a dup cum s-a convenit. Aceste Condi ii se refer la situa ia de plat asupra c reia s-a c zut de acord ca fiind Situa ia Final de Lucr ri. Dac , în urma discu iilor Inginerului cu Antreprenorul va deveni evident c exist o disput , în pofida modific rilor situa iei finale asupra c rora s-a c zut de acord, Inginerul va transmite Beneficiarului (cu o copie adresat Antreprenorului) un Certificat Interimar de Plat pentru p r ile din situa ia final asupra c rora s-a c zut de acord. Dac disputa este solu ionat , în final, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 20.4 [Ob inerea Deciziei Comisiei de Adjudecare a Disputelor] sau Sub-Clauzei 20.5 [Solu ionarea pe Cale Amiabil ], Antreprenorul va preg ti i va transmite Beneficiarului (cu o copie pentru Inginer) o Situa ie Final de Lucr ri. 14.12. Scrisoarea de Desc rcare

102

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 51 bis/20.I.2011

La prezentarea Situa iei Finale de Lucr ri, Antreprenorul va transmite o Scrisoare de Desc rcare care va confirma faptul c totalul Situa iei Finale de Lucr ri reprezint valoarea final i complet a tuturor sumelor datorate Antreprenorului potrivit prevederilor Contractului sau în leg tur cu acesta. Aceast scrisoare poate confirma faptul c desc rcarea va intra în vigoare la data la care Antreprenorul va primi Garan ia de Bun Execu ie i restul de plat , dat la care desc rcarea va deveni efectiv . 14.13. Emiterea Certificatului Final de Plat În termen de 28 de zile de la primirea Situa iei Finale de Lucr ri i a scrisorii de desc rcare în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 14.11 [Prezentarea Situa iilor Finale de Lucr ri] i Sub-Clauzei 14.12 [Scrisoarea de Desc rcare], Inginerul va emite Beneficiarului, Certificatul Final de Plat , care va men iona: (a) suma final care este datorat , i (b) diferen a (dac exist ) datorat Antreprenorului de c tre Beneficiar sau Beneficiarului de c tre Antreprenor, dup caz, luându-se în considerare toate sumele pl tite anterior de c tre Beneficiar i toate sumele la care Beneficiarul este îndrept it. Dac Antreprenorul nu a depus Situa ia Final de Lucr ri în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 14.11 [Prezentarea Situa iilor Finale de Lucr ri] i Sub-Clauza 14.12 [Scrisoarea de Desc rcare], Inginerul va solicita Antreprenorului s o depun . În cazul în care Antreprenorul nu va depune situa ia în termen de 28 de zile, Inginerul va emite Certificatul Final de Plat pentru o sum pe care o va stabili ca fiind în mod corect datorat . 14.14. Încetarea Responsabilit ii Beneficiarului Beneficiarul nu va mai avea nici o obliga ie fa de Antreprenor în nici un fel sau pentru nici o problema în leg tur cu sau potrivit prevederilor Contractului sau cu execu ia Lucr rilor, cu excep ia cazului în care Antreprenorul a inclus în mod expres o sum pentru aceasta: (a) în Situa ia Final de Lucr ri, i de asemenea (b) în Situa ia de Lucr ri la Terminare, descris în Sub-Clauza 14.10 [Situa ia de Lucr ri la Terminare] (cu excep ia problemelor sau situa iilor ap rute dup emiterea Procesului Verbal de Recep ie la Terminarea Lucr rilor). Aceast Sub-Clauz nu va limita responsabilit ile Beneficiarului privind obliga iile sale de desp gubire, sau în caz de fraud , gre eal deliberat sau comportament necorespunz tor. 14.15. Moneda în care se Efectueaz Plata Pre ul Contractului va fi pl tit în moneda sau monedele men ionate în Anexa la Ofert . Cu excep ia altor prevederi ale Condi iilor Speciale, dac se men ioneaz mai mult de o moned , pl ile se vor face dup cum urmeaz : (a) dac Valoarea de Contract Acceptat a fost exprimat doar în Moneda Local : (i) procentele sau sumele Monedei Locale sau Str ine i cursurile fixe de schimb stabilite pentru calcularea pl ilor vor fi cele men ionate în Anexa la Ofert , dac p r ile nu au convenit altfel; (ii) pl ile i deducerile în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 13.5 [Sume Provizionate] i Sub-Clauzei 13.7 [Actualiz ri Generate de Modific ri ale Legilor] vor fi f cute în monedele i procentele aplicabile acestora; i (iii) alte pl i i deduceri potrivit prevederilor sub-paragrafelor de la (a) la (d) ale Sub-Clauzei 14.3 [Prezentarea Situa iilor Interimare de Lucr ri] vor fi f cute în monedele i procentele specificate în subparagraful (a) (i) de mai sus; (b) plata daunelor specificate în Anexa la Ofert se va face în monedele i procentele specificate în Anexa la Ofert ; (c) pl ile efectuate de Antreprenor c tre Beneficiar vor fi f cute în moneda în care suma a fost cheltuit de c tre Beneficiar sau în moneda care este convenit de ambele P r i; (d) dac o sum pl tibil Beneficiarului de c tre Antreprenor într-o anumit moned dep e te suma pl tibil Antreprenorului de c tre Beneficiar în acea moned , Beneficiarul poate recupera diferen a acestei sume din sumele pe care le are de pl tit Antreprenorului în alte monede; i (e) dac în Anexa la Ofert nu se men ioneaz nici un curs de schimb, se vor aplica cursurile de schimb din Data de Baz stabilite de banca na ional a rii. 15. Rezilierea Contractului de c tre Beneficiar 15.1. În tiin area de Remediere Dac Antreprenorul nu reu e te s - i îndeplineasc una din obliga iile prev zute în Contract, Inginerul poate s solicite Antreprenorului, printr-o în tiin are, s corecteze eroarea i s o remedieze într-o perioad specificat i rezonabil de timp. 15.2. Rezilierea Contractului de c tre Beneficiar Beneficiarul va fi îndrept it s rezilieze Contractul dac Antreprenorul:

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 51 bis/20.I.2011

103

(a) nu reu e te s respecte prevederile Sub-Clauzei 4.2 [Garan ia de Bun Execu ie] sau cerin ele unei în tiin ri potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15.1 [În tiin area de Remediere], (b) abandoneaz Lucr rile sau demonstreaz în alt fel inten ia de a nu continua îndeplinirea obliga iilor din cadrul Contractului, (c) nu reu e te, f r justific ri rezonabile: (i) s realizeze lucr rile în conformitate cu prevederile Clauzei 8 [Începerea, Întârzierea i Suspendarea Lucr rilor], sau (ii) s solu ioneze cerin ele unei în tiin ri, emis potrivit prevederilor Sub-Clauzei 7.5 [Respingerea] sau SubClauza 7.6 [Lucr ri de Remediere], în termen de 28 de zile de la primirea acesteia. (d) subcontracteaz toate Lucr rile sau cesioneaz Contractul f r s ob in aprobarea necesar ; (e) devine falit sau insolvabil, intr în proces de lichidare, prime te un ordin de punere sub sechestru împotriva sa, ajunge la un acord cu creditorii s i, desf oar în continuare o afacere sub coordonarea unui administrator judiciar, curator sau manager în beneficiul acestor creditori, sau dac se întâmpl orice alt eveniment care (conform prevederilor Legilor în vigoare) are un efect similar cu cel al oric rei astfel de situa ii sau evenimente, sau (f) d sau se ofer s dea (direct sau indirect) unei persoane orice fel de mit , dar, favor, comision sau alte lucruri de valoare ca stimulent sau recompens pentru: (i) a ac iona sau a înceta s ac ioneze în leg tur cu Contractul, sau (ii) a favoriza sau nu, a defavoriza sau nu oricare persoan care are leg tur cu Contractul, sau dac oricare din membrii Personalului Antreprenorului, agen i sau Subantreprenori dau sau se ofer s dea (direct sau indirect), unei persoane, stimulente sau recompense, în modul descris în acest sub-paragraf (f). Stimulentele i recompensele legale oferite Personalului Antreprenorului nu dau dreptul la rezilierea Contractului. În oricare din aceste evenimente sau circumstan e, Beneficiarul, în termen de 14 zile dup transmiterea unei în tiin ri c tre Antreprenor, va putea s rezilieze Contractul i s evacueze Antreprenorul de pe antier. În cazurile descrise în sub-paragrafele (e) sau (f), Beneficiarul va putea, prin în tiin are, s rezilieze imediat Contractul. Op iunea Beneficiarului de a rezilia Contractul nu va prejudicia nici un alt drept al Beneficiarului prev zut în Contract sau alt drept. Dup reziliere Antreprenorul va p r si antierul i va preda Inginerului toate Bunurile solicitate, toate Documentele Antreprenorului i orice alte documente de proiectare întocmite de sau pentru acesta. Antreprenorul va face toate eforturile pentru a respecta imediat orice instruc iuni rezonabile incluse în în tiin are (i) pentru cesionarea oric rui contract de subantrepriz , i (ii) pentru a proteja via a sau proprietatea sau pentru siguran a Lucr rilor. Dup reziliere, Beneficiarul poate finaliza Lucr rile prin for e proprii i/sau cu alte entit i. Beneficiarul i aceste entit i vor putea folosi apoi Bunurile, Documentele Antreprenorului sau orice alte documente de proiectare întocmite de Antreprenor sau în numele acestuia. Beneficiarul va transmite o în tiin are prin care Utilajele Antreprenorului i Lucr rile Provizorii vor fi restituite Antreprenorului pe antier sau în apropierea antierului. Antreprenorul va organiza cu promptitudine evacuarea acestora, cu riscul i pe cheltuiala Antreprenorului. Dac pân la data din în tiin are Antreprenorul nu a reu it s efectueze o plat datorat Beneficiarului, aceste articole pot fi vândute de c tre Beneficiar pentru recuperarea datoriei. Orice diferen rezultat din aceast tranzac ie va fi pl tit apoi Antreprenorului. 15.3. Evaluarea la Data Rezilierii De îndat ce este practic posibil, dup ce o în tiin are de reziliere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15.2 [Rezilierea Contractului de c tre Beneficiar] a intrat în vigoare, Inginerul va ac iona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Solu ionare] pentru a conveni sau stabili valoarea Lucr rilor, Bunurilor sau Documentelor Antreprenorului, i alte sume datorate Antreprenorului pentru lucr rile executate în conformitate cu prevederile Contractului. 15.4. Plata dup Rezilierea de c tre Beneficiar Dup ce în tiin area de reziliere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15.2 [Rezilierea Contractului de c tre Beneficiar] a intrat în vigoare, Beneficiarul poate: (a) ac iona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 2.5 [Revendic rile Beneficiarului], (b) sista pl ile urm toare c tre Antreprenor pân când costurile de execu ie, terminare i remediere a defec iunilor, daunelor produse de întârzieri în terminarea lucr rilor (dac exist ), i toate celelalte costuri suportate de c tre Beneficiar au fost stabilite i/sau (c) recupera de la Antreprenor pierderile i daunele suportate de c tre Beneficiar i orice alte costuri suplimentare pentru terminarea Lucr rilor, dup luarea în considerare a sumelor datorate Antreprenorului potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15.3 [Evaluarea la Data Rezilierii]. Dup acoperirea acestor pierderi, daune i costuri suplimentare Beneficiarul va pl ti Antreprenorului diferen a. 15.5. Dreptul Beneficiarului de a Rezilia Unilateral Contractul

104

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 51 bis/20.I.2011

Beneficiarul va fi îndrept it s rezilieze unilateral Contractul în orice moment convenabil pentru Beneficiar, printr-o în tiin are de reziliere adresat Antreprenorului. Rezilierea va intra în vigoare în termen de 28 de zile dup primirea în tiin rii de c tre Antreprenor i returnarea Garan iei de Bun Execu ie de c tre Beneficiar. Beneficiarul nu va rezilia Contractul potrivit prevederilor acestei Sub-Clauzei cu scopul de a executa el însu i Lucr rile sau pentru a aranja ca Lucr rile s fie executate de c tre alt antreprenor. Dup reziliere, Antreprenorul va proceda în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 16.3 [Încetarea Execu iei Lucr rilor i Retragerea Utilajelor Antreprenorului] i va fi pl tit în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 19.6 [Rezilierea Op ional , Lichidare i Pl i]. 16. Suspendarea i Rezilierea Contractului de c tre Antreprenor 16.1. Dreptul Antreprenorului de a Suspenda Execu ia Lucr rilor Dac Inginerul nu reu e te s ia o decizie legat de o certificare în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 14.6 [Emiterea Certificatelor Interimare de Plat ] sau dac Beneficiarul nu respect prevederile SubClauzei 2.4 [Asigurarea Resurselor Financiare de c tre Beneficiar] sau SubClauzei 14.7 [Pl ile], Antreprenorul poate, la cel pu in 21 de zile dup în tiin area Beneficiarului, s suspende execu ia Lucr rilor (sau s reduc ritmul de execu ie) pân la data la care Antreprenorul va primi, dac va primi, Certificatul de Plat , dovada concret sau plata, dup caz i în conformitate cu cele precizate în în tiin are. Ac iunea Antreprenorului nu va prejudicia drepturile acestuia la compens ri financiare potrivit prevederilor SubClauzei 14.8 [Întârzieri în Efectuarea Pl ilor] i la rezilierea contractului potrivit prevederilor Sub-Clauzei 16.2 [Rezilierea Contractului de c tre Antreprenor]. Dac Antreprenorul prime te, ulterior, Certificatul de Plat , dovada concret sau plata (dup cum este prezentat în Sub-Clauza corespunz toare i în în tiin area de mai sus) înainte de transmiterea în tiin rii de reziliere a Contractului, Antreprenorul va reîncepe activitatea normal de îndat ce acest lucru este posibil. Dac Antreprenorul înregistreaz întârzieri i/sau Costuri suplimentare ca urmare a suspend rii Lucr rilor (sau a reducerii ritmului de execu ie) în conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze, Antreprenorul va transmite o în tiin are Inginerului i, cu condi ia respect rii prevederilor Sub-Clauzei 20.1. [Revendic rile Antreprenorului], va avea dreptul la: (a) o prelungire a duratei de execu ie pentru orice astfel de întârziere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Execu ie], dac terminarea lucr rilor este sau va fi întârziat , i (b) plata Costurilor suplimentare la care se adaug un profit rezonabil care vor fi incluse în Pre ul Contractului. Dup primirea acestei în tiin ri, Inginerul va ac iona, în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Solu ionare], pentru a conveni sau stabili modul de solu ionare a acestor probleme. 16.2. Rezilierea Contractului de c tre Antreprenor Antreprenorul va fi îndrept it s rezilieze Contractul dac : (a) nu prime te, în termen de 42 de zile dup transmiterea în tiin rii, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 16.1 [Dreptul Antreprenorului de a Suspenda Execu ia Lucr rilor] dovada rezonabil referitoare la respectarea condi iilor Sub-Clauzei 2.4 [Asigurarea Resurselor Financiare de c tre Beneficiar], (b) Inginerul nu reu e te s emit Certificatul de Plat în termen de 56 de zile dup primirea Situa iei de Lucr ri i a documentelor justificative, (c) nu prime te suma datorat potrivit Certificatului Interimar de Plat în termen de 42 de zile, dup data de expirare a perioadei specificate în Sub-Clauza 14.7 [Pl ile], termen la care trebuie efectuat plata (cu excep ia deducerilor prev zute în Sub-Clauza 2.5 [Revendic rile Beneficiarului]), (d) Beneficiarul nu î i îndepline te în mod substan ial obliga iile prev zute în Contract, (e) Beneficiarul nu respect prevederile Sub-Clauzei 1.6 [Acordul Contractual] sau ale Sub-Clauzei 1.7 [Cesionarea], (f) o suspendare îndelungat afecteaz în totalitate Lucr rile, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.11 [Suspendarea Prelungit ], sau (g) Beneficiarul devine falit sau insolvabil, intr în proces de lichidare, prime te un ordin de punere sub sechestru împotriva lui, ajunge la un acord cu creditorii s i, sau desf oar în continuare o afacere sub coordonarea unui administrator judiciar, curator sau manager în beneficiul acestor creditori, sau dac se întâmpl orice alt eveniment care (conform prevederilor Legilor în vigoare) are un efect similar cu cel al oric rei astfel de situa ii sau eveniment. În oricare din aceste împrejur ri sau circumstan e, Antreprenorul poate rezilia Contractul, la 14 zile dup transmiterea unei în tiin ri c tre Beneficiar. În cazurile descrise în sub-paragrafele (f) sau (g), Antreprenorul poate, printr-o în tiin are, s rezilieze Contractul imediat. Op iunea Antreprenorului de a rezilia Contractul nu va prejudicia nici un alt drept al Antreprenorului prev zut în Contract sau alt drept.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 51 bis/20.I.2011

105

16.3. Încetarea Execu iei Lucr rilor i Retragerea Utilajelor Antreprenorului Dup ce în tiin area de reziliere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15.5 [Dreptul Beneficiarului de a Rezilia Contractul], a Sub-Clauzei 16.2 [Rezilierea Contractului de c tre Antreprenor] sau a Sub-Clauzei 19.6 [Rezilierea Op ional , Lichidare i Pl i] a intrat în vigoare, Antreprenorul cu promptitudine: (a) va înceta toate activit ile, cu excep ia celor dispuse de c tre Inginer pentru a proteja via a, proprietatea sau pentru siguran a Lucr rilor, (b) va preda toate Documentele Antreprenorului, Echipamentele, Materialele i alte lucr ri pentru care Antreprenorul a fost pl tit, i (c) va îndep rta toate celelalte Bunuri de pe antier, cu excep ia celor necesare pentru siguran a acestuia, i va p r si antierul. 16.4. Plata dup Rezilierea de c tre Antreprenor Dup ce în tiin area de reziliere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 16.2 [Rezilierea Contractului de c tre Antreprenor] a intrat în vigoare, Beneficiarul cu promptitudine: (a) va restitui Antreprenorului Garan ia de Bun Execu ie, (b) va pl ti Antreprenorului, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 19.6 [Rezilierea Op ional , Lichidare i Pl i], i (c) va pl ti Antreprenorului valoarea pierderilor de profit i a oric rei pierderi sau pagube suportate de Antreprenor ca o consecin a acestei rezilieri. 17. Riscuri i Responsabilit i 17.1. Desp gubiri Antreprenorul va desp gubi Beneficiarul i se va asigura c Personalul Beneficiarului i agen ii acestuia nu sunt afecta i de nici o reclama ie, dauna, pierdere i cheltuial (inclusiv taxe legale i cheltuieli) pentru: (a) v t m ri corporale, îmboln viri, maladii sau decesul oric rei persoane, ca urmare a, pe parcursul sau din cauza lucr rilor de proiectare (dac exist ) i de execu ie ale Antreprenorului, a termin rii Lucr rilor, i remedierii oric ror defec iuni, cu excep ia cazurilor de neglijen , actelor inten ionate sau înc lc rilor Contractului de c tre Beneficiar, Personalul Beneficiarului, sau oricare dintre agen ii acestora, i (b) daune sau pierderi asupra unor propriet i imobiliare sau mobiliare (alte decât Lucr rile) în m sura în care aceste daune sau pierderi: (i) se produc ca urmare a lucr rilor de proiectare ale Antreprenorului (dac exist ) în cursul sau datorit acestora, a activit ii de execu ie, terminare a Lucr rilor i de remediere a defec iunilor, i (ii) se pot atribui neglijen ei, actelor inten ionate sau înc lc rii Contractului de c tre Antreprenor, Personalul Antreprenorului sau de oricare din agen ii acestora, sau alte persoane angajate direct sau indirect de c tre ace tia. Beneficiarul va desp gubi i se va asigura c Antreprenorul, Personalul Antreprenorului i agen ii acestora nu sunt afecta i de nici o reclama ie, daun , pierdere i cheltuial (inclusiv taxe legale i cheltuieli) pentru: (1) r niri, îmboln viri, maladii sau deces ca urmare a cazurilor de neglijen , actelor inten ionate sau înc lc rilor Contractului de c tre Beneficiar, Personalul Beneficiarului sau de c tre oricare din agen ii acestora, i (2) probleme pentru care responsabilitatea poate fi exclus din poli a de asigurare, dup cum este descris în sub-paragrafele (d) (i), (ii) i (iii) ale Sub-Clauzei 18.3 [Asigurare împotriva V t m rii Persoanelor i Daunelor Aduse Propriet ii]. 17.2. Responsabilitatea Antreprenorului fa de Lucr ri Antreprenorul î i va asuma întreaga responsabilitate pentru îngrijirea Lucr rilor i a Bunurilor de la Data de Începere pân la data emiterii Procesului Verbal de Recep ie la Terminarea Lucr rilor (sau considerat a fi emis potrivit prevederilor Sub-Clauzei 10.1 [Recep ia Lucr rilor i a Sectoarelor de Lucr ri]), dat la care responsabilitatea pentru grija de Lucr ri va fi transferat Beneficiarului. Dac se emite un Proces Verbal de Recep ie la Terminarea Lucr rilor pentru Sectoare sau p r i de Lucr ri (sau se consider a fi emis), responsabilitatea pentru grija fa de Sectoarele sau p r ile de Lucr ri va fi transferat Beneficiarului. Dup ce responsabilitatea a fost transferat Beneficiarului, Antreprenorul î i va asuma responsabilitatea pentru îngrijirea oric rei lucr ri neexecutate la data specificat în Procesul Verbal de Recep ie la Terminarea Lucr rilor, pân când lucrarea va fi finalizat . Dac se produc pierderi sau sunt aduse daune Lucr rilor, Bunurilor sau Documentelor Antreprenorului, pe parcursul perioadei în care Antreprenorul este responsabil de îngrijirea acestora, din orice cauz care nu este enumerat în Sub-Clauza 17.3 [Riscurile Beneficiarului], Antreprenorul va recupera pierderile sau daunele cu riscul i pe cheltuiala Antreprenorului, astfel încât Lucr rile, Bunurile i Documentele Antreprenorului s fie conforme cu prevederile Contractului. Antreprenorul va r spunde de orice pierdere sau daun cauzat de ac iuni întreprinse de c tre Antreprenor dup emiterea Procesului Verbal de Recep ie la Terminarea Lucr rilor. Antreprenorul va r spunde, de asemenea, de orice

106

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 51 bis/20.I.2011

pierdere sau daun care se produce dup ce a fost emis Procesul Verbal de Recep ie la Terminarea Lucr rilor i care rezult dintr-un eveniment anterior pentru care Antreprenorul era r spunz tor. 17.3. Riscurile Beneficiarului Riscurile la care se face referire în Sub-Clauza 17.4 de mai jos sunt: (a) r zboi, ostilit i (indiferent dac r zboiul este declarat sau nu), invazii, ac iuni ale du manilor str ini, (b) rebeliune, terorism, revolu ie, insurec ie, lovitur militar sau de stat sau r zboi civil în interiorul rii, (c) revolte, tulbur ri sau dezordine public în ar , provocate de altcineva decât Personalul Antreprenorului i al i angaja i ai Antreprenorului sau Subantreprenorilor, (d) muni ii de r zboi, materiale explozive, iradieri i contamin ri cu substan e radioactive în interiorul rii, cu excep ia cazurilor când folosirea celor de mai sus poate fi pus pe seama Antreprenorului, (e) unde de presiune cauzate de avioane sau alte aparate de zbor care se deplaseaz cu viteze sonice sau supersonice, (f) utilizarea sau ocuparea de c tre Beneficiar a oric rei p r i din Lucr rile Permanente, cu excep ia celor men ionate în Contract, (g) proiectarea oric rei p r i din Lucr ri de c tre Personalul Beneficiarului sau de c tre alte persoane fa de care Beneficiarul este responsabil, i (h) orice desf urare de for e ale naturii care este Imprevizibil sau împotriva c reia unui antreprenor cu suficient experien nu i se poate cere s fi luat m suri de precau iune corespunz toare. 17.4. Consecin ele Riscurilor Beneficiarului Dac i în m sura în care oricare din riscurile enumerate în Sub-Clauza 17.3 de mai sus, produce pierderi sau daune asupra Lucr rilor, Bunurilor sau Documentelor Antreprenorului, Antreprenorul va transmite cu promptitudine o în tiin are Inginerului i va recupera pierderile sau daunele în m sura în care acest lucru este solicitat de c tre Inginer. Dac Antreprenorul sufer întârzieri i/sau se produc Costuri suplimentare pentru recuperarea acestor pierderi sau daune, Antreprenorul va transmite o alt în tiin are Inginerului i, cu condi ia respect rii prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendic rile Antreprenorului], va avea dreptul la: (a) o prelungire a duratei de execu ie pentru o astfel de întârziere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Execu ie], dac terminarea lucr rilor este sau va fi întârziat , i (b) plata Costurilor suplimentare, care vor fi incluse în Pre ul Contractului. În cazurile descrise în sub-paragrafele (f) i (g) ale Sub-Clauzei 17.3 [Riscurile Beneficiarului], la Costurile suplimentare se va ad uga i un profit rezonabil. Dup primirea acestei în tiin ri, Inginerul va ac iona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Solu ionare] pentru a conveni sau stabili modul de solu ionare a acestor probleme. 17.5. Drepturi de Proprietate Intelectual i Industrial În aceast Sub-Clauz , "înc lcare" înseamn o înc lcare (sau pretins înc lcare) a unui brevet, desen sau model industrial înregistrat, drept de autor, a unei m rci înregistrate, denumiri comerciale, a unui secret comercial sau a altui drept de proprietate intelectual sau industrial legat de Lucr ri; i "revendicare" înseamn o revendicare (sau proceduri ulterioare unei revendic ri) privind o înc lcare. Dac o Parte nu transmite, în termen de 28 de zile de la primirea unei revendic ri, o în tiin are celeilalte P r i, referitoare la revendicare, se va considera c a renun at la orice drept de a primi desp gubirile reglementate de prevederile acestei Sub-Clauze. Beneficiarul va desp gubi Antreprenorul i se va asigura c Antreprenorul nu este vinovat sau nu este afectat de nici o revendicare privind o înc lcare care este sau a fost: (a) un rezultat inevitabil al respect rii de c tre Antreprenor a cerin elor Contractului, sau (b) un rezultat al utiliz rii oric ror Lucr ri de c tre Beneficiar: (i) pentru alt scop decât cel indicat prin Contract sau rezult în mod rezonabil din Contract, sau (ii) în leg tur cu orice bun care nu a fost furnizat de c tre Antreprenor, cu excep ia cazului în care o astfel de utilizare a fost adus la cuno tin a Antreprenorului înainte de Data de Baz sau este specificat în Contract. Antreprenorul va desp gubi Beneficiarul i se va asigura c Beneficiarul nu este vinovat sau nu este afectat de nici o reclama ie generat de sau în leg tur cu (i) fabricarea, utilizarea, vânzarea sau importul oric ror bunuri, sau (ii) cu un proiect de care este responsabil Antreprenorul. Dac o Parte are dreptul s primeasc desp gubiri potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze, Partea care este în culp poate (pe cheltuiala sa) organiza negocieri pentru concilierea revendic rii sau solu ionarea litigiului ori arbitrajului care decurg din aceasta. Cealalt Parte va participa la procesul de contestare a revendic rii, la cererea i pe costul P r ii în culp . Cealalt Parte ( i Personalul acesteia) nu va face nici o declara ie care poate aduce

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 51 bis/20.I.2011

107

prejudicii P r ii în culp , cu excep ia cazului în care Partea în culp nu a reu it s organizeze negocieri privind litigiul sau procesul de arbitraj dup ce i s-a solicitat de c tre prima Parte. 17.6. Limitarea Responsabilit ii Nici o Parte nu va fi r spunz toare fa de cealalt Parte pentru incapacitatea de a utiliza oricare dintre Lucr ri, pierderea profitului, pierderea unui contract sau pentru o pierdere indirect sau pierdere în consecin sau daun care poate fi suferit de c tre cealalt Parte în leg tur cu Contractul, altele decât cele prev zute în Sub-Clauza 16.4 [Plata dup Rezilierea de c tre Antreprenor] i a Sub-Clauzei 17.1 [Desp gubiri]. Totalul obliga iilor Antreprenorului fa de Beneficiar, potrivit prevederilor Contractului sau în leg tur cu acesta, altele decât cele la care se refer Sub-Clauza 4.19 [Electricitate, Ap i Gaz], Sub-Clauza 4.20 [Utilajele Beneficiarului i Materiale Asigurate Gratuit], Sub-Clauza 17.1 [Desp gubiri] i Sub-Clauza 17.5 [Drepturi de Proprietate Intelectual i Industrial ], nu va dep i valoarea stabilit în Condi iile Speciale sau (dac nu este stabilit o valoare) Valoarea de Contract Acceptat . Aceast Sub-Clauz nu va limita responsabilitatea în caz de fraud , gre eal premeditat sau comportament necorespunz tor al P r ii în culp . 18. Asigur ri 18.1. Cerin e Generale pentru Asigur ri În aceast Clauz , "Partea asiguratoare" înseamn , pentru fiecare tip de asigurare, Partea responsabil de a face i men ine în vigoare asigur rile specificate în Sub-Clauzele relevante. Atunci când Antreprenorul se constituie în Parte asiguratoare, fiecare asigurare va fi f cut cu asiguratori (societ i de asigurare) i în termenii aproba i de c tre Beneficiar. Ace ti termeni vor fi compatibili cu termenii conveni i de ambele P r i înainte de data emiterii Scrisorii de Acceptare. Acordul convenit asupra termenilor va avea întâietate asupra prevederilor acestei clauze. Atunci când Beneficiarul se constituie în Partea asiguratoare, fiecare asigurare va fi efectuat cu asiguratori i în termenii care s respecte detaliile anexate la Condi iile Speciale. Dac este necesar o poli prin care s se desp gubeasc o asocia ie asigurat , asigurarea se va aplica separat fiec rui membru asociat asigurat ca i când s-ar fi emis câte o poli separat pentru fiecare membru al asocia iei. Dac poli a desp gube te i o alt asocia ie asigurat , diferit de cele asigurate potrivit prevederilor acestei Clauze, (i) Antreprenorul va ac iona în contextul poli ei respective în numele acestei asocia ii suplimentare asigurate, cu excep ia situa iilor în care Beneficiarul va ac iona în numele Personalului Beneficiarului, (ii) celelalte asocia ii asigurate nu vor avea dreptul de a primi pl i direct de la asigurator sau de a trata direct cu asiguratorul, i (iii) Partea asiguratoare va solicita celeilalte asocia ii asigurate s respecte condi iile prev zute în poli a de asigurare. Fiecare poli care face asigur ri împotriva pierderilor sau daunelor va asigura efectuarea pl ilor în moneda cerut pentru acoperirea pierderilor sau daunelor. Pl ile primite de la asiguratori vor fi folosite pentru acoperirea pierderilor sau daunelor. Partea asiguratoare relevant va prezenta celeilalte P r i, în perioadele specificate în Anexa la Ofert (calculate de la Data de Începere) urm toarele: (a) dovada faptului c asigur rile descrise în aceast Clauz au fost încheiate, i (b) copii ale poli elor pentru asigur rile descrise în Sub-Clauza 18.2 [Asigurarea Lucr rilor i a Utilajelor Antreprenorului] i Sub-Clauza 18.3. [Asigurare Împotriva V t m rii Persoanelor i a Daunelor Aduse Propriet ii]. Dup ce se face plata fiec rei prime de asigurare, Partea asiguratoare va transmite celeilalte P r i dovada pl ii. La fiecare transmitere a dovezilor sau a poli elor, Partea asiguratoare va transmite o în tiin are Inginerului. Fiecare Parte va respecta condi iile stipulate în fiecare poli de asigurare. Partea asiguratoare va informa asiguratorii cu privire la orice modific ri în execu ia Lucr rilor i va men ine asigurarea în conformitate cu prevederile acestei Clauze. Nici una din P r i nu va face vreo modificare concret a termenilor asigur rilor f r s ob in acceptul prealabil al celeilalte P r i. Dac un asigurator întreprinde (sau e pe cale s întreprind ) o modificare, Partea notificat de c tre asigurator va transmite, cu promptitudine, o în tiin are celeilalte P r i. Dac Partea asiguratoare nu reu e te s fac sau s men in în vigoare una din asigur rile necesar a fi f cute i men inute potrivit prevederilor Contractului, sau nu reu e te s asigure dovezi satisf c toare i copii ale poli elor de asigurare în conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze, cealalt Parte poate s fac (la op iunea sa, i f r s prejudicieze orice alt drept sau m sur de remediere) o asigurare care s acopere cele necesare i s pl teasc primele de asigurare corespunz toare. Partea asiguratoare va pl ti celeilalte P r i suma corespunz toare acestor prime, iar Pre ul de Contract va fi modificat în consecin . Nimic din cele prev zute în aceast clauz nu limiteaz obliga iile, îndatoririle sau responsabilit ile Antreprenorului sau ale Beneficiarului în conformitate cu celelalte prevederi contractuale sau în alt fel. Orice sum

108

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 51 bis/20.I.2011

neasigurat sau nerecuperat de la asiguratori va fi suportat de c tre Antreprenor i/sau Beneficiar în conformitate cu aceste obliga ii, îndatoriri i responsabilit i. Dac Partea asiguratoare omite s fac i s men in în vigoare o asigurare posibil i care trebuie f cut i men inut în conformitate cu prevederile Contractului, iar cealalt parte nici nu aprob omiterea asigur rii i nici nu efectueaz o asigurare care s acopere cele necesare acestei omisiuni, orice sum care ar fi putut fi acoperit prin aceast asigurare va fi pl tit de c tre Partea asiguratoare. Pl ile efectuate de o Parte c tre cealalt Parte vor face, dup caz, obiectul Sub-Clauzei 2.5 [Revendic rile Beneficiarului] sau Sub-Clauzei 20.1 [Revendic rile Antreprenorului]. 18.2. Asigurarea Lucr rilor i a Utilajelor Antreprenorului Partea asiguratoare va asigura Lucr rile, Echipamentele, Materialele i Documentele Antreprenorului pentru nu mai pu in decât costul total de înlocuire incluzând toate costurile demol rii, îndep rt rii de eurilor, taxele profesionale i profitul. Aceast asigurare trebuie s fie în vigoare de la data la care dovada asigur rii trebuie depus potrivit prevederilor sub-paragrafului (a) al Sub-Clauzei 18.1 [Cerin ele Generale Pentru Asigur ri], pân la data emiterii Procesului Verbal de Recep ie la Terminarea Lucr rilor. Partea asiguratoare va men ine în vigoare aceast asigurare pentru a furniza acoperirea, pân la data emiterii Procesului Verbal de Recep ie Final , pentru pierderi sau daune pentru care este r spunz tor Antreprenorul i care sunt generate de un eveniment care se produce înainte de emiterea Procesului Verbal de Recep ie la Terminarea Lucr rilor, i pentru pierderi sau daune cauzate de c tre Antreprenor în cursul altor opera iuni (inclusiv cele la care se refer Clauza 11 [Perioada de Garan ie]. Partea asiguratoare va asigura Utilajele Antreprenorului pentru nu mai pu in decât valoarea total de înlocuire, la care se adaug costul transportului la antier. Pentru fiecare din Utilajele Antreprenorului, asigurarea trebuie s fie în vigoare pe durata transportului la antier i pe perioada în care utilajul este necesar ca Utilaj al Antreprenorului. Cu excep ia altor prevederi ale Condi iilor Speciale, potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze asigur rile: (a) vor fi f cute i men inute de c tre Antreprenor ca Parte asiguratoare, (b) se vor face în numele ambelor P r i, care vor fi împreun îndrept ite s primeasc pl i de la asiguratori, pl ile fiind destinate sau alocate între P r i pentru unicul scop de a recupera pierderile sau daunele, (c) vor acoperi toate pierderile sau daunele datorate oric rei cauze care nu este enumerat în Sub-Clauza 17.3 [Riscurile Beneficiarului], (d) vor acoperi i pierderile sau daunele aduse unei p r i din Lucr ri, care se datoreaz utiliz rii sau ocup rii, de c tre Beneficiar, a altei p r i din Lucr ri, i pierderile sau daunele rezultate din riscurile enumerate în subparagrafele (c), (g) i (h) din Sub-Clauza 17.3 [Riscurile Beneficiarului], excluzând (în fiecare caz) riscurile care nu se pot asigura în termeni comercial rezonabili, cu fran ize deductibile per eveniment care s nu dep easc suma specificat în Anexa la Ofert (dac nu este specificat o sum , atunci acest sub-paragraf (d) nu se va aplica), i (e) pot exclude pierderi sau daune i refacerea: (i) unei p r i din Lucr ri care prezint deficien e din cauza erorilor de proiectare, materialelor sau manoperei necorespunz toare (dar poli a va include orice alte p r i care sunt pierdute sau degradate ca urmare direct a acestor deficien e i nu cum este descris în sub-paragraful (ii) de mai jos), (ii) unei p r i din Lucr ri care este pierdut sau deteriorat , în scopul de a restabili orice alt parte din Lucr ri, dac aceast parte prezint deficien e ca urmare a erorilor de proiectare, materialelor sau manoperei necorespunz toare, (iii) unei p r i din Lucr ri care a fost recep ionat de c tre Beneficiar, cu excep ia situa iei în care Antreprenorul este responsabil pentru pierderi sau daune, i (iv) Bunurilor, când acestea nu sunt în ar , în condi iile Sub-Clauzei 14.5 [Echipamente i Materiale destinate Lucr rilor]. Dac , la mai mult de un an de la Data de Baz , poli a descris la sub-paragraful (d) de mai sus înceteaz de a mai fi disponibil în termeni comercial rezonabili, Antreprenorul (ca parte asiguratoare) va în tiin a Beneficiarul, prezentând detalii justificative. Beneficiarul (i) va fi îndrept it, în condi iile Sub-Clauzei 2.5 [Revendic rile Beneficiarului], la plata unei sume echivalente unor astfel de termeni comercial rezonabili dup cum ar fi trebuit s i se cear Antreprenorului s pl teasc pentru o astfel de poli , i (ii) se va considera, în afar de cazul în care Beneficiarul ob ine poli a în termeni comercial rezonabili, c a aprobat omisiunea la care se refer prevederile SubClauzei 18.1 [Cerin ele Generale pentru Asigur ri]. 18.3. Asigurare împotriva V t m rii Persoanelor i a Daunelor Aduse Propriet ii Partea asiguratoare va asigura ambele P r i împotriva responsabilit ii pentru orice pierderi, daune, decese sau v t m ri corporale care pot afecta oricare proprietate fizic (cu excep ia celor asigurate potrivit prevederilor SubClauzei 18.2 [Asigurarea Lucr rilor i a Utilajelor Antreprenorului]) sau oricare persoan (cu excep ia persoanelor asigurate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 18.4 [Asigurarea Personalului Antreprenorului]), pot fi generate de execu ia Contractului de c tre Antreprenor i se produc înainte de emiterea Procesului Verbal de Recep ie Final .

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 51 bis/20.I.2011

109

Aceast asigurare se va face pentru o valoare minim per eveniment cu un num r nelimitat de evenimente, i la o valoare care nu va fi inferioar valorii specificate în Anexa la Ofert . Dac în Anexa la Ofert nu este specificat o valoare, prevederile acestei Sub-Clauze nu se vor aplica. Cu excep ia altor prevederi ale Condi iilor Speciale, asigur rile specificate în aceast Sub-Clauza: (a) vor fi f cute i men inute de c tre Antreprenor ca Parte asiguratoare, (b) vor fi f cute în numele ambelor P r i (c) vor fi extinse pentru a acoperi responsabilitatea pentru toate pierderile sau daunele asupra propriet ii Beneficiarului (exceptând cele asigurate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 18.2), care apar ca urmare a execut rii Contractului de c tre Antreprenor, i (d) pot exclude responsabilitatea în m sura în care aceasta decurge din: (i) dreptul Beneficiarului de a executa Lucr ri Permanente pe, peste, sub, în sau prin orice teren, i de a ocupa acest teren pentru Lucr rile Permanente, (ii) paguba care este un rezultat inevitabil al obliga iilor Antreprenorului de a executa Lucr rile i de a remedia orice defec iuni, i (iii) cauza enumerat în Sub-Clauza 17.3 [Riscurile Beneficiarului], exceptând m sura în care poli a este disponibil în termeni rezonabili din punct de vedere comercial. 18.4. Asigurarea Personalului Antreprenorului Antreprenorul va face i men ine asigurarea împotriva responsabilit ii pentru reclama ii, daune, pierderi i cheltuieli (incluzând taxele i cheltuielile legale) care decurg din v t m ri corporale, îmboln viri, maladii sau decesul oric rei persoane angajate de c tre Antreprenor sau al oric rui alt membru al Personalului Antreprenorului. Beneficiarul i Inginerul vor primi de asemenea, desp gubiri potrivit prevederilor poli ei de asigurare cu excep ia cazului în care aceast asigurare poate exclude pierderile i revendic rile în m sura în care acestea sunt produse de un act sau o neglijen a Beneficiarului sau a Personalului Beneficiarului. Asigurarea va fi men inut în vigoare i efectivitate pe toat perioada în care acest personal va participa la execu ia Lucr rilor. Pentru angaja ii Subantreprenorilor, asigurarea poate fi f cut de c tre Subantreprenori, dar Antreprenorul va avea responsabilitatea respect rii acestei Clauze. 19. For a Major 19.1. Defini ia For ei Majore În aceast clauz "For a Major " înseamn un eveniment sau circumstan excep ional : (a) care nu poate fi controlat de c tre una din P r i (b) pe care aceast Parte nu ar fi putut s o prevad în mod rezonabil înainte de semnarea Contractului, (c) care, odat ap rut, nu a putut fi evitat sau dep it în mod rezonabil de acea Parte, i (d) care, în fond, nu poate fi atribuit celeilalte P r i. For a Major poate include, dar nu se limiteaz , atâta timp cât sunt îndeplinite condi iile de la (a) la (d) de mai sus, numai la evenimente excep ionale sau circumstan e de tipul celor enumerate mai jos: (i) r zboi, ostilit i (indiferent dac se declara r zboi sau nu), invazii, ac iuni ale du manilor str ini, (ii) rebeliune, terorism, revolu ie, insurec ie, lovitur militar sau de stat, sau r zboi civil (iii) revolte, tulbur ri i dezordine, greve i lock out provocate de altcineva decât de Personalul Antreprenorului i al i angaja i ai Antreprenorului sau Sub-antreprenorilor, (iv) muni ii de r zboi, materiale explozive, radia ii ionizante i contamin ri cu substan e radio-active, cu excep ia cazurilor când utilizarea muni iei, explosivilor, radia iilor sau radioactivitatea poate fi pus pe seama Antreprenorului. (v) catastrofe naturale precum cutremure, furtuni, taifunuri, sau erup ii vulcanice. 19.2. În tiin area For ei Majore Dac o Parte este sau va fi împiedicat de a îndeplini obliga iile sale potrivit prevederilor Contractului de un caz de For Major , atunci aceast Parte va în tiin a cealalt Parte de evenimentele sau circumstan ele care constituie For Major i va specifica obliga iile de la a c ror îndeplinire este sau va fi împiedicat . În tiin area va fi transmis în termen de 14 zile dup ce Partea cunoa te (sau ar trebui s cunoasc ) evenimentele sau circumstan ele care constituie For Major . Partea care a transmis în tiin area va fi exonerat de îndeplinirea acelor obliga ii pe care, i în perioada în care, For a Major o împiedic s le îndeplineasc . F r a lua în considerare celelalte prevederi ale acestei Clauze, For a Major nu se va aplica obliga iilor nici uneia dintre P r i de a face pl i c tre cealalt Parte potrivit prevederilor Contractului. 19.3. Obliga ia de a Reduce Întârzierile la Minim

110

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 51 bis/20.I.2011

Fiecare Parte va depune, când este posibil, toate eforturile pentru a reduce la minim orice întârziere datorat For ei Majore în realizarea Contractului. Atunci când o Parte înceteaz s mai fie afectat de For a Major , va transmite o în tiin are celeilalte P r i. 19.4. Consecin ele For ei Majore Dac Antreprenorul este împiedicat de For a Major s îndeplineasc oricare dintre obliga iile care îi revin prin Contract, a transmis o notificare potrivit prevederilor Sub-Clauzei 19.2 [În tiin area For ei Majore], i se produc întârzieri i/sau Costuri suplimentare din cauza For ei Majore, Antreprenorul, cu condi ia respect rii prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendic rile Antreprenorului], va avea dreptul la: (a) o prelungire a duratei de execu ie pentru o astfel de întârziere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Execu ie], dac terminarea lucr rilor este sau va fi întârziat , i (b) plata Costurilor suplimentare, dac evenimentele sau circumstan ele sunt de tipul celor enumerate în subparagrafele (i) la (iv) ale Sub-Clauzei 19. 1 [Defini ia For ei Majore] i, în cazul sub-paragrafelor (ii) la (iv) se produc în ar . Dup primirea acestei în tiin ri, Inginerul va proceda în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Solu ionare] pentru a conveni sau stabili modul de solu ionare a acestor probleme. 19.5. For a Major care Afecteaz Subantreprenorii Dac un Subantreprenor are dreptul, potrivit prevederilor unui contract sau acord legat de Lucr ri, de a invoca for a major în termeni suplimentari sau mai extin i decât cei specifica i în aceast Clauza, astfel de evenimente sau circumstan e de for major suplimentare sau mai extinse nu vor constitui o scuz pentru neîndeplinirea obliga iilor Antreprenorului sau nu-l vor îndrept i s fie exonerat de responsabilit i potrivit prevederilor acestei Clauze. 19.6. Rezilierea Op ional , Lichidare i Pl i Dac execu ia unei p r i importante de Lucr ri în derulare este împiedicat pentru o perioad continu de 84 zile din motive de For Major pentru care s-a transmis o în tiin are potrivit prevederilor Sub-Clauzei 19.2 [În tiin area For ei Majore], sau pentru mai multe perioade de timp însumând peste 140 de zile datorit aceleia i Forte Majore pentru care s-a transmis în tiin are, atunci oricare Parte poate transmite celeilalte P r i o în tiin are referitoare la rezilierea Contractului. În acest caz, rezilierea va avea efect la 7 zile dup transmiterea în tiin rii de reziliere, iar Antreprenorul va proceda în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 16.3 [Încetarea Execu iei Lucr rilor i Retragerea Utilajelor Antreprenorului]. Dup o astfel de reziliere, Inginerul va determina valoarea lucr rilor executate i va emite un Certificat de Plat care va include: (a) sumele datorate pentru toate lucr rile executate care au pre uri stabilite în Contract (b) Costul Echipamentelor i Materialelor comandate pentru Lucr ri i care au fost livrate Antreprenorului sau pentru care Antreprenorul are responsabilitatea de a accepta livrarea: aceste Echipamente i Materiale vor deveni ( i vor fi pe riscul acestuia) proprietatea Beneficiarului, dup ce vor fi pl tite de c tre Beneficiar i puse la dispozi ia Beneficiarului de c tre Antreprenor; (c) orice alte Costuri sau obliga ii care, în acele împrejur ri, au fost în mod rezonabil suportate de Antreprenor în vederea termin rii Lucr rilor; (d) Costul îndep rt rii Lucr rilor Provizorii i a Utilajelor Antreprenorului de pe antier i returnarea acestora c tre alte lucr ri ale Antreprenorului în ara sa de origine (sau c tre orice alt destina ie dar la un cost care s nu fie mai mare decât acesta); i (e) Costul repatrierii personalului i muncitorilor Antreprenorului care la data rezilierii erau angaja i permanen i pentru Lucr ri. 19.7. Exonerarea de Executare a Contractului prin Efectul Legii În aplicarea prevederilor acestei Clauze, dac apar evenimente sau circumstan e care nu pot fi controlate de c tre P r i (incluzând For a Major dar nelimitându-se la aceasta), care fac imposibil sau ilegal , pentru fiecare dintre P r i sau pentru ambele P r i, îndeplinirea obliga iilor lor contractuale sau care, potrivit prevederilor legii care guverneaz Contractul, îndrept esc P r ile de a fi scutite de executarea ulterioar a Contractului, atunci, dup o în tiin are transmis de o Parte c tre cealalt Parte cu privire la acele evenimente sau circumstan e: (a) P r ile vor fi scutite de executarea ulterioar a contractului, f r a prejudicia drepturile fiec rei P r i în leg tur cu orice înc lcare anterioar a Contractului, i (b) suma pl tibil de c tre Beneficiar Antreprenorului va fi aceea i ca i cea care ar fi putut fi pl tit potrivit prevederilor Sub-Clauzei 19.6 [Rezilierea Op ional , Lichidare i Pl i], dac Contractul ar fi fost reziliat potrivit prevederilor Sub-Clauzei 19.6. 20. Revendic ri, Dispute i Arbitraj

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 51 bis/20.I.2011

111

20.1. Revendic rile Antreprenorului Dac Antreprenorul se considera îndrept it la o prelungire a Duratei de Execu ie i/sau la pl i suplimentare, potrivit prevederilor oric rei Clauze din aceste Condi ii sau conform altor prevederi legate de Contract, Antreprenorul va transmite Inginerului o în tiin are în care s descrie evenimentele sau circumstan ele care au determinat apari ia revendic rii. În tiin area va fi trimis cât mai curând posibil dar nu mai târziu de 28 de zile din momentul în care Antreprenorul a cunoscut sau ar fi trebuit s cunoasc evenimentele sau circumstan ele respective. Dac Antreprenorul nu reu e te s transmit în tiin area cu privire la o revendicare în termen de 28 de zile, Durata de Execu ie a Lucr rilor nu va fi prelungit , Antreprenorul nu va avea dreptul la pl i suplimentare, iar Beneficiarul va fi exonerat de orice responsabilitate legat de revendicarea respectiv . În caz contrar se vor aplica urm toarele prevederi ale acestei Sub-Clauze Antreprenorul va transmite, de asemenea, orice alte în tiin ri cerute prin Contract i va asigura documente justificative cu privire la revendicare, toate f când referire la evenimentele sau circumstan ele relevante. Antreprenorul va ine pe antier sau în alt loc acceptat de c tre Inginer acele înregistr ri din perioada de execu ie care sunt necesare pentru fundamentarea oric rei revendic ri. Dup primirea unei în tiin ri potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze, Inginerul poate monitoriza p strarea înregistr rilor i/sau dispune Antreprenorului s continue p strarea înregistr rilor din perioada de execu ie, f r ca aceasta s aib semnifica ia accept rii responsabilit ii Beneficiarului. Antreprenorul va permite Inginerului s verifice toate înregistr rile i va transmite Inginerului (dac solicit ) copii ale acestora. În termen de 42 de zile dup ce Antreprenorul a cunoscut (sau ar fi trebuit s cunoasc ) evenimentele sau circumstan ele care au determinat revendicarea, sau într-un interval de timp propus de c tre Antreprenor i aprobat de c tre Inginer, Antreprenorul va transmite Inginerului o revendicare detaliat corespunz tor care s con in toate detaliile referitoare la motivul revendic rii respective i la prelungirea duratei de execu ie i/sau costurilor suplimentare solicitate. Dac evenimentele sau circumstan ele care au determinat revendicarea au un efect continuu, atunci: (a) revendicarea detaliat corespunz tor va fi considerat interimar ; (b) Antreprenorul va transmite lunar alte revendic ri interimare, care s prezinte întârzierile cumulate i/sau costurile suplimentare solicitate, împreun cu detaliile pe care le poate solicita Inginerul în mod rezonabil, i (c) Antreprenorul va transmite revendicarea final în termen de 28 de zile de la sfâr itul perioadei în care s-au înregistrat efecte ca urmare a evenimentelor sau circumstan elor produse, sau într-un interval de timp propus de c tre Antreprenor i aprobat de c tre Inginer. În termen de 42 de zile de la primirea unei revendic ri sau a detaliilor suplimentare care s fundamenteze o revendicare anterioar , sau într-un interval de timp propus de Inginer i acceptat de Antreprenor, Inginerul va r spunde printr-o aprobare sau respingere, prezentând argumente detaliate. Inginerul poate s solicite i alte detalii necesare, dar va transmite oricum, în acest termen, un r spuns referitor la principiile care au fundamentat revendicarea. Fiecare Certificat de Plat va include acele valori ale revendic rilor care au fost fundamentate în mod rezonabil în conformitate cu prevederile Contractului. Pân în momentul în care detaliile furnizate se dovedesc a fi suficiente pentru fundamentarea întregii revendic ri, Antreprenorul va avea dreptul de a fi pl tit numai pentru partea revendic rii, care a fost fundamentat corespunz tor. Inginerul va ac iona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Solu ionare] pentru a conveni sau stabili (i) prelungirea (dac este cazul) Duratei de Execu ie a Lucr rilor (înainte sau dup expirarea acesteia) în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Execu ie] i/sau (ii) plata Costurilor suplimentare (dac exist ) la care este îndrept it Antreprenorul, potrivit prevederilor Contractului. Cerin ele acestei Sub-Clauze se adaug la cele ale altor Sub-Clauze care se pot aplica unei revendic ri. Dac Antreprenorul nu respect prevederile acestei Sub-Clauze sau altor Sub-Clauze referitoare la o revendicare, la stabilirea prelungirii duratei de execu ie i/sau pl ii costurilor suplimentare se va lua în considera ie m sura în care (dac este cazul) procesul de investigare corect a revendic rii a fost împiedicat sau prejudiciat, i numai dac revendicarea nu a fost respins conform prevederilor celui de-al doilea paragraf al acestei Sub-Clauze. 20.2. Numirea Comisiei de Adjudecare a Disputelor (CAD) Disputele se vor adjudeca de c tre CAD (Comisia de Adjudecare a Disputelor) în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 20.4 [Ob inerea Deciziei Comisiei de Adjudecare a Disputelor]. Pân la data prev zut în Anexa la Ofert , P r ile vor numi de comun acord CAD. Conform prevederilor Anexei la Ofert , CAD va fi format din una sau din trei persoane, cu experien corespunz toare ("adjudecatori"). Dac nu se specific num rul persoanelor i dac P r ile nu convin altfel, CAD va fi format din trei persoane.

112

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 51 bis/20.I.2011

Dac CAD trebuie s fie alc tuit din trei persoane, fiecare Parte va nominaliza un adjudec tor, pentru care va primi aprobarea celeilalte P r i. P r ile vor consulta adjudecatorii nominaliza i i vor conveni asupra celui de-al treilea adjudec tor, care va fi numit în func ia de pre edinte al CAD. Dac în Contract este inclus o list cu adjudecatori poten iali, adjudecatorii CAD vor fi selecta i din cei nominaliza i pe list , prin eliminarea celor care nu doresc sau nu pot s accepte numirea în CAD. Acordul dintre P r i i adjudecatori, indiferent de num rul acestora, va cuprinde, prevederile Acordului de Adjudecare a Disputelor din Anexa la aceste Condi ii Generale, cu amendamentele convenite de comun acord de c tre semnatari. Condi iile în care se efectueaz remunerarea adjudecatorilor, împreun cu remunerarea oric rui expert c ruia CAD îi solicit asisten , vor fi convenite de comun acord de c tre P r i la convenirea condi iilor de numire în func ie. Fiecare Parte va fi responsabil de plata unei jum t i din suma stabilit pentru remunerare. Atunci când P r ile cad de acord, acestea pot s supun aten iei CAD o problema, pentru ca aceasta s - i exprime o opinie. Nici una din P r i nu va consulta CAD pentru solu ionarea unei probleme f r acordul celeilalte P r i. De câte ori P r ile convin de comun acord, acestea pot numi o persoan sau mai multe persoane cu experien a corespunz toare care s înlocuiasc (sau care s fie disponibile în vederea înlocuirii) oricare din adjudecatorii CAD. Cu excep ia cazului în care P r ile stabilesc altfel, numirea va intra în vigoare dac unul din adjudecatori refuz sau nu mai este capabil s - i exercite func ia ca urmare a decesului, incapacit ii, demisiei sau încheierii perioadei de exercitare a func iei. Dac se produce una din aceste circumstan e i nu este disponibil nici o persoan înlocuitoare, se va numi o alt persoan prin procedura în care persoana înlocuit a fost nominalizat i convenit , descris în aceast SubClauz . Revocarea unui adjudecator se poate face numai cu acordul comun al ambelor P r i, i niciodat numai de c tre Beneficiar sau de c tre Antreprenor. Cu excep ia cazului în care P r ile convin altfel, numirea CAD (respectiv a fiec rui adjudecator) va expira dup ce desc rcarea de responsabilit i la care se face referire în Sub-Clauza 14.12 [Scrisoarea de Desc rcare] va intra în vigoare. 20.3. E ecul numirii Comisiei de Adjudecare a Disputelor În cazul aplic rii uneia din urm toarele condi ii: (a) P r ile nu reu esc s convin asupra numirii adjudecatorului unic al Comisiei de Adjudecare a Disputelor pân la data specificat în primul paragraf al Sub-Clauzei 20.2 (b) una din P r i nu reu e te s nominalizeze un adjudecator (în vederea aprob rii de c tre cealalt parte) al CAD format din trei persoane pân la acea dat , (c) P r ile nu reu esc s cad de acord asupra numirii celui de-al treilea adjudecator (care s ac ioneze ca pre edinte), sau (d) P r ile nu reu esc s cad de acord asupra numirii unei persoane înlocuitoare în termen de 42 de zile dup data la care adjudecatorul unic sau unul dintre cei trei adjudecatori renun sau este în incapacitate de a- i exercita func ia ca urmare a decesului, invalidit ii, demisiei sau încheierii perioadei de exercitare a func iei, entitatea care face numirea sau oficialitatea numit în Anexa la Ofert , la cererea uneia sau a ambelor P r i i dup consultarea cu P r ile, va numi acel membru al CAD. Aceast numire va fi final i definitiv . Fiecare Parte va fi r spunz toare pentru plata a jum tate din remunera ia entit ii sau a oficialit ii care nume te. 20.4. Ob inerea Deciziei Comisiei de Adjudecare a Disputelor Dac între P r i apare o disput (de orice fel) în leg tur cu Contractul sau cu execu ia Lucr rilor, sau care decurge din Contract, inclusiv o disput referitoare la un certificat, stabilire a modului de solu ionare, instruc iune, opinie sau evaluare a Inginerului, fiecare Parte poate supune în scris aten iei CAD aceast disput pentru a ob ine decizia acesteia, transmi ând copii celeilalte P r i i Inginerului. Aceast scrisoare va specifica faptul c este emis potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze. Pentru o CAD compus din trei persoane, se va considera c documentul a fost primit de CAD la data la care a fost primit de c tre pre edintele CAD. Ambele P r i vor permite accesul pe antier i vor pune la dispozi ia CAD toate informa iile suplimentare i facilit ile corespunz toare solicitate de CAD în scopul lu rii unei decizii asupra unei dispute. CAD nu se va considera ca ac ionând în calitate de arbitru (arbitri). În termen de 84 de zile dup primirea unui astfel de document, sau într-un interval de timp propus de CAD i aprobat de ambele P r i, CAD va lua o decizie, care va fi argumentat i va men iona c este emis în conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze. Decizia va fi obligatorie pentru ambele P r i, care o vor pune în aplicare imediat, în afar de situa ia în care i pân când decizia va fi revizuit ulterior, prin solu ionare pe cale amiabil sau hot râre de arbitraj, a a cum este descris mai jos. În afar de cazul în care Contractul a fost abandonat, repudiat sau reziliat, Antreprenorul va continua s execute Lucr rile în conformitate cu prevederile Contractului.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 51 bis/20.I.2011

113

Dac una dintre P r i nu este mul umit de decizia CAD, atunci acea Parte poate, în termen de 28 de zile dup primirea deciziei, s transmit o în tiin are celeilalte P r i referitoare la nemul umirea sa. Dac în termen de 84 de zile (sau în alt interval de timp aprobat de P r i) dup prezentarea unei dispute CAD nu ia o decizie, atunci oricare Parte poate s transmit celeilalte P r i, în termen de 28 de zile dup expirarea acestei perioade, o în tiin are referitoare la nemul umirea sa. În tiin area de nemul umire va men iona c este emis potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze i va preciza obiectul disputei i motivul (motivele) de nemul umire. Cu excep ia celor prev zute în Sub-Clauza 20.7 [Nerespectarea Deciziei Comisiei de Adjudecare a Disputelor] i Sub-Clauza 20.8 [Expirarea Perioadei de Func ionare a Comisiei de Adjudecare a Disputelor]], nici una dintre P r i nu va fi îndrept it s înceap arbitrajul în afar de cazul în care a fost transmis o în tiin are de nemul umire, în conformitate cu prevederile acestei SubClauze. În situa ia în care CAD a luat o decizie privind solu ionarea unei probleme în disput i o comunic ambelor P r i i nici una dintre P r i nu transmite o în tiin are de nemul umire în interval de 28 de zile dup ce a primit decizia CAD, decizia va deveni definitiv i obligatorie pentru ambele P r i. 20.5. Solu ionarea pe Cale Amiabil În cazul în care se transmite o în tiin are de nemul umire, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 20.4 de mai sus, ambele P r i vor încerca s solu ioneze disputa pe cale amiabil înainte de începerea arbitrajului. Cu excep ia cazurilor în care P r ile stabilesc altfel, arbitrajul poate începe la sau dup 56 de zile de la data la care a fost trimis în tiin area de nemul umire, chiar dac nu s-a f cut nici un efort de solu ionare a disputelor pe cale amiabil . 20.6. Arbitrajul Exceptând cazurile în care disputele se solu ioneaz pe cale amiabil , orice disput pentru care decizia CAD (dac exist ) nu a devenit final i obligatorie va fi solu ionat prin arbitraj interna ional. Dac nu se stabile te altfel de c tre ambele P r i: (a) disputa va fi solu ionat potrivit Regulamentului de Arbitrare al Camerei Interna ionale de Comer , (b) disputa va fi solu ionat de c tre trei arbitri numi i în conformitate cu prevederile acestui Regulament, i (c) arbitrajul va fi condus în limba de comunicare definit în Sub-Clauza 1.4 [Legea i Limba]. Arbitrul (arbitrii) vor avea autoritate deplin de a accesa, analiza i revizui orice certificat, stabilire a modului de solu ionare, instruc iune, opinie sau evaluare f cut de Inginer, i orice decizie a CAD, relevant pentru solu ionarea disputei. Inginerul nu va putea fi împiedicat de a fi convocat drept martor i a oferi dovezi în fa a arbitrului (arbitrilor) referitoare la orice problem care s aib relevan în disput . Nici una dintre P r i nu va fi limitat în ac iunile sale legale în fa a arbitrului (arbitrilor) la dovezile sau argumentele prezentate anterior CAD în vederea ob inerii unei decizii, sau la motivele prezentate în nota de nemul umire. Orice decizie luat de CAD se va accepta ca prob în procesul de arbitraj. Arbitrajul poate începe înainte sau dup terminarea Lucr rilor. Obliga iile P r ilor, ale Inginerului i ale CAD nu vor putea fi modificate datorit derul rii unui proces de arbitraj în timpul execu iei Lucr rilor. 20.7. Nerespectarea Deciziei Comisiei de Adjudecare a Disputelor În cazul în care: (a) nici una dintre P r i nu a transmis o în tiin are de nemul umire în intervalul specificat în Sub-Clauza 20.4 [Ob inerea Deciziei Comisiei de Adjudecare a Disputelor], (b) o decizie a CAD (dac exist ) a devenit definitiv i obligatorie, i (c) o Parte refuz s respecte aceast decizie, atunci cealalt Parte, f r a fi prejudiciat de orice alt drept pe care-l poate avea, poate ac iona refuzul la arbitraj potrivit prevederilor Sub-Clauzei 20.6 [Arbitrajul]. Acestei situa ii nu i se vor aplica prevederile Sub-Clauzei 20.4 [Ob inerea Deciziei Comisiei de Adjudecare a Disputelor] i Sub-Clauzei 20.5 [Solu ionarea pe Cale Amiabil ]. 20.8. Expirarea Perioadei de Func ionare a Comisiei de Adjudecare a Disputelor Dac între P r i apare o disput referitoare la sau în leg tur cu Contractul sau cu execu ia Lucr rilor i nu exist o CAD, din cauz c perioada de func ionare a CAD a expirat, sau din alte cauze: (a) prevederile Sub-Clauzei 20.4 [Ob inerea Deciziei Comisiei de Adjudecare a Disputelor] i Sub-Clauzei 20.5 [Solu ionarea pe Cale Amiabil ] nu se vor aplica, i (b) disputa poate fi prezentat direct la arbitraj potrivit prevederilor SubClauzei 20.6 [Arbitrajul].

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR „Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282, IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București (alocat numai persoanelor juridice bugetare) Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.401.00.70, fax 021.401.00.71 și 021.401.00.72 Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A. Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 51 bis/20.I.2011 conține 114 pagini. Prețul: 45,60 lei

&JUYDGY|518827]
ISSN 1453—4495

Acest număr al Monitorului Oficial al României a fost tipărit în afara abonamentului.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.