Cijena: 1 KM/6 KN

OSLOBO\ENJE
BH NEZAVISNI DNEVNIK • Sarajevo • www.oslobodjenje.ba

SRIJEDA, 16. 1. 2013.

Godina LXIX • Broj 23.742

^ekaju}i Deltagrip

Cilj je deblokada ra~una NTF-a
2. strana

Interesi RS-a su prioritet

NEK’ SE DODIK VE] JEDNOM IZJASNI
4. strana

Banja Luka: Propali pregovori sindikata i Vlade

Spomeni~ka kriza u Mostaru

EKSPLOZIJA ODGODILA PREGOVORE
Spomenik i o{te}en ukazuje da su za Mostar pripadnici Armije RBiH davali `ivote 2. strana

MANJE PLATE, MANJE I RADA

3. strana

Sabahudin Bla`evi}, brodograditelj iz Biha}a i suvlasnik GP Put

Istraga pro{irena van granica Hrvatske

KONTAKTI ZAGREBA^KOG BOMBA[A U REPUBLICI SRPSKOJ
14. strana

DVOJICA KUPACA @ELE OSTATI ANONIMNI
20. strana

DANAS PRILOG

U @I@I
^ekaju}i Deltagrip

2

srijeda, 16. januar/sije~anj 2013.

OSLOBO\ENJE

Cilj je deblokada ra~una NTF-a
Do ju~er poslijepodne, iako su bili ranije najavili, iz Deltagripa nisu odgovorili na predlo`eni sporazum iz NTF-a, a odgovor se ~eka i danas
Iako je bilo najavljeno, Deltagrip Trading LLP do ju~er poslijepodne nije odgovorio na sporazum koji je predlo`en iz Naftnih terminala Federacije Plo~e (NTF). Cilj postizanja sporazuma izme|u Deltagripa i NTF-a je deblokada ra~una NTFa, firme k}erke Terminala Federacije (TF), koji su blokirani sudskom ovrhom jo{ 13. novembra 2012.

Spomeni~ka kriza u Mostaru

Predste~ajni postupak
Ovrha je pokrenuta na osnovu presude Arbitra`nog suda me|unarodne trgovinske komore u Parizu (ICC), kojom je NTF du`an isplatiti sad ve} 15 miliona KM Deltagri-

gu}nosti, kazao je Kadi}. NTF je Deltagripu predlo`io vansudsku nagodbu koja je podrazumijevala odgodu pla}anja na pet mjeseci, te akontativnu obro~nu uplatu duga, dok Visoki trgova~ki sud u Zagrebu ne donese kona~nu odluku po `albi pravnog tima NTF-a na ranije rje{enje Suda o priznavanju arbitra`e iz Pariza. Radnici NTF-a, njih 80-ak, ni u kom slu~aju ne `ele odustati od svoje firme. I Ton~i Marinovi} [tuk, predstavnik SING-a (Sindikat naftne industrije) u NTF-u, ka`e da je najbitnije deblokirati ra~une. - U interesu nam je da svi radni-

Eksplozija odgodila pregovore
{to prije moraju odr`ati i grad ne mo`e biti ni~iji talac. Mostar mora {to prije po~eti funkcionirati, posebice jer vidimo da odre|eni ljudi u Mostaru poku{avaju stvoriti financijsku i svaku drugu krizu kako bi se stvorio pritisak na stranke da se {to prije dogovore, rekao je Bevanda. objavili kako je dizanje u zrak spomenika Armije RBiH imalo za cilj da se Bo{njacima po{alje poruka da za njih i njihova obilje`ja nema mjesta u Mostaru.

Moramo prona}i najbolje rje{enje za Mostar, ka`e Bevanda Spomenik i o{te}en ukazuje da su za Mostar pripadnici Armije RBiH davali `ivote
Dizanje u zrak spomenika poginulim borcima Armije RBiH pred Gradskom vije}nicom ne}e utjecati na nastavak pregovora o izmjeni izbornih pravila za Mostar, rekao je ju~er za Oslobo|enje Sla|an Bevanda, predsjednik GO HDZ-a BiH Mostar. On je izjavio kako su pregovori oko sudbine Mostara preozbiljna stvar da se ne bi nastavili.

Izazivanje op}e opasnosti
- Njihove `elje nisu realizirane jer je spomenik ostao, iako o{te}en, da ukazuje gra|anima Mostara da su za ovaj grad pripadnici Armije RBiH davali `ivote. Insistiramo da se {to prije otkriju po~inioci i naredbodavci, jer su ovim ~inom napadnute sve civilizacijske vrijednosti koje smo mukotrpno izgradili zajedno sa drugim politi~kim opcijama u Mostaru. Ne}emo dozvoliti da ovaj teroristi~ki ~in utje~e na politi~ki kurs Bo{njaka i borbu za ravnopravnost naroda i gra|ana u Mostaru, poru~eno je iz SDA. Iz Tu`iteljstva HN@-a je objavljeno kako je ~in dizanja u zrak spomenika pred Vije}nicom okarakteriziran kao izazivanje op}e opasnosti, a ne kao terorizam. U MUP-u HN@a ju~er nisu imali vi{e informacija o mogu}im po~initeljima ovog nedjela, niti o eventualnim motivima.
J. GUDELJ

Poruka Bo{njacima
- Jednako je tako preozbiljna stvar i vandalski ~in dizanja u zrak spomenika pred Vije}nicom, no pregovori o budu}nosti Mostara moraju se `urno nastaviti. Svi zainteresirani se trebaju uklju~iti u pregovore i moramo pokazati odre|enu dozu po{tovanja prema gradu. Kroz pregovore moramo prona}i najbolje rje{enje za Mostar, rekao je Bevanda, te dodao kako je u ponedjeljak trebao biti objavljen termin nastavka pregovora, odnosno nova runda se trebala odr`ati u ~etvrtak. No, nakon eksplozije pred mostarskom Vije}nicom sve je otkazano. - Nadam se da }e se razgovori {to prije nastaviti. Izbori u Mostaru se

[ta ka`u odvjetnici?
Gordana Grube{a iz odvjetni~kog dru{tva “Grube{a i par tneri”, koje je pravni zastupnik NTF-a Plo~e, kazala je za Oslobo|enje da je realno danas o~ekivati odgovor iz Deltagripa. - Oni su ju~er imali sjednicu svog upravnog odbora u Londonu, te je za o~ekivati da danas budu dostavljeni zaklju~ci po predlo`enom sporazumu, kazala je Grube{a. Ova odvjetni~ka firma godinama zastupa NTF i zaslu`na je {to je presuda ICC-a te{ka gotovo pet miliona eura bez kamata, a ne, kako se moglo desiti da je NTF Plo~e izgubio taj spor, 120 miliona dolara. Grube{a je dodala da se jo{ ~eka kona~na odluka Visokog trgovinskog suda u Zagrebu po njihovoj `albi na rje{enja Suda o priznanju presude ICC-a. To je proizvelo da priznanje presude ICC-a u Hrvatskoj jo{ nikad nije postalo pravomo}no. pu za od{tetu zbog prekida ugovora za najam skladi{ta u Plo~ama. - Odgovor na prijedlog sporazuma jo{ nismo dobili, {to ne zna~i da ga Deltagrip do kraja dana ne}e i poslati. Istovremeno jo{ nemamo najava da je neko pokrenuo bilo kakav postupak u Hrvatskoj koji bi zna~io otvaranje ste~aja u NTF-u, kazao je Rasim Kadi}, generalni direktor TF-a ju~er poslijepodne. On je dodao da, ukoliko Deltagrip i danas ne odgovori na predlo`eni tekst sporazuma, uprava i Nadzorni odbor NTF-a }e odr`ati sastanke na kojima }e odrediti daljnje poteze. Jedna od zakonskih opcija je i pokretanje predste~ajnog postupka. - Cilj je u najkra}em roku do}i do deblokade ra~una NTF-a, tako da }e, ukoliko Deltagrip ni sutra ne odgovori, uprava i NO NTF-a razmatrati koje su to druge zakonske moci imaju firmu u kojoj }e raditi, da se ona spasi i da se ra~uni odblokiraju, kazao je Marinovi}.

CIVILIZACIJSKE VRIJEDNOSTI Ovim ~inom napadnute su sve civilizacijske vrijednosti koje smo mukotrpno izgradili zajedno sa drugim politi~kim opcijama u Mostaru, smatraju u SDA
U SDA nam je re~eno kako je jedina ovla{tena osoba za davanje izjava medijima o Mostaru {ef gradske organizacije SDA Zijad Had`iomerovi}, koji nije bio dostupan. No, GO SDA Mostar i KO SDAHNKa su u zajedni~kom priop}enju

Strate{ki bitna firma
Podsjetimo da je prilikom ranijeg susreta u Zagrebu i Deltagrip imao svoj prijedlog sporazuma koji je odbijen. Po tom prijedlogu, pla}anje bi se odgodilo na tri mjeseca, a od Terminala Federacije Sarajevo je tra`eno da budu sudu`nik. Ovakav prijedlog bio je neprihvatljiv upravi NO TF-a, resornom federalnom ministarstvu, ali i Vladi FBiH, koja je nakon rasprave o situaciji u NTFu proslijedila informaciju o nezakonitim radnjama u NTF-u Tu`ila{tvu BiH i SIPA. NTF Plo~e predstavlja strate{ki bitnu firmu za FBiH, a njena vrijednost se procjenjuje na 300 miliona eura.
M. \UROVI] RUKAVINA

V I J E S T I

@IVKO BUDIMIR

I vlasti Mostara krive za ru{enje spomenika
Predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine @ivko Budimir smatra da su i gradske vlasti u Mostaru odgovorne za ru{enje spomenika ispred Gradske vije}nice jer su sve vrijeme bile nijemi promatra~ te time na odre|eni na~in sugerirale takav ra zvoj doga|aja, priop}eno je ju~er iz Ureda predsjednika Federacije BiH, javlja Fena. - Spomenici, napose `rtvama rata, trebali bi biti odraz po{tivanja `rtve onima koje podi`emo, te podsjetnik nama koji spomenike posje}ujemo ne samo na veli~inu `rtve onih kojima je spomenik podignut ve} i na apsurdnost vremena i razloga zbog kojih, posebice nevini stradaju, kazao je Budimir. Po njegovim rije~ima, pojedinci u na{oj zemlji i podizanje spomenika koriste u svrhu politi~kih ciljeva ili za provociranje drugih, a drugi, pak, ~ija razmi{ljanja su ista kao i prethodnih, ru{e, odnosno miniraju spomenike iz istih ra zloga. - Ne podr`avam podizanje spomenika poradi iritiranja, odnosno provociranja drugih, jer oni koji to

~ine ne po{tuju ni `rtve, a niti nas `ive. Zgra`am se nad onima koji spomenike ru{e, jer oni poka zuju jo{ vi{e neljudskih osobina, te svjesno vrije|aju ne one koji grade provokativne spomenike, ve} prije svega obitelji `rtava rata, a potom i sve ra zumne ljude, ka zao je Budimir. - Podizanje spomenika u Mostaru, a bez prethodnog suglasja o tome, a potom i ru{enje spomenika, smi{ljeni je ~in kojim se `eli povrijediti druge i zato molim one koji poradi toga grade spomenike da ih ne grade, a ru{itelje osu|ujem bez obzira na ra zloge, poru~io je Budimir.

OSLOBO\ENJE srijeda, 16. januar/sije~anj 2013.

U @I@I

3

Propala jo{ jedna runda pregovora sindikata i Vlade RS-a

MANJE PLATE, MANJE I RADA
U Vladi ne pristaju na pove}anje cijene rada, pa je generalni {trajk najavljen za 21. januar sve izvjesniji Bez dogovora sa predstavnicima pravosu|a, prosvjete i uprave
Pregovori predstavnika granskih sindikata bud`etskih korisnika i Vlade RS-a vo|eni ju~er u Banjoj Luci nisu doveli do pribli`avanja stavova, pa generalni {trajk zakazan za 21. januar i dalje ostaje otvorena opcija. Na sastanku predstavnika Sindikata pravosu|a i Ministarstva pravde RS-a samo je dogovoren minimum procesa rada od 20 posto za vrijeme {trajka u pravosudnim institucijama, ali Vlada je i ovog puta odbila pove}anje cijene rada sa 100 na 110 KM koje tra`i Sindikat, kako bi na taj na~in amortizovao posljedice umanjenja plata za deset posto. - Ministarstvo pravde predlo`ilo je i da Sindikat prihvati smanjenje plata u pravosu|u i kazneno-popravnim ustanovama za prvu polovinu 2013, a da se u toku tih {est mjeseci pregovara o zajedni~kom rje{enju, Jedan od ju~era{njih sastanaka predstavnika Vlade RS-a i sindikata rekla je ministrica pravde RS-a Gokovati veliku materijalnu {tetu RS-u, dnici stupiti u {trajk 21. januara ukorana Zlatkovi}. kao i da ne bude dovedena u pitanje liko ne bude postignut dogovor o poNajni`a cijena bezbjednost u kazneno-popravnim ve}anju cijene rada i povu~en Zakon Pojasnila je da je minimum pro- zavodima. Naglasila je da je pravo na o platama za zaposlene u javnim slucesa rada dogovoren tako da se rje- {trajk zakonom garantovano pravo `bama. - Sindikat ostaje pri stavu i tra`i po{avaju hitniji - pritvorski predmeti, te radnika, da resorno ministarstvo oni koji bi odgodom mogli prouzro- insistira na zakonitosti tog postupka, tpisivanje cijene rada, kao obavezu te da }e uputstvo o po{tivanju mini- Vlade i sindikata da svake godine primuma procesa rada biti poslato po- je usvajanja bud`eta donese odluku SUMRAK jedina~no institucijama. o najni`oj cijeni rada, rekao je VrhoDEMOKRATIJE Predsjednik Sindikata pravosu|a vac nakon razgovora sa ministricom Instrukcija RS-a Sini{a Petrovi} je rekao da se uprave i lokalne samouprave Lejlom mo`e pregovarati samo o tome da se Re{i}. Ministarstva u prvih {est mjeseci pove}a cijena radirektorima {kola }e Garant zara|enog biti korigovana, jer su da, te da se tokom tih mjeseci, nikaVrhovac smatra da ta zakonska ko poslije, pregovara o iznala`enju sindikalci nakon odredba postoji pet godina i nikad nedostaju}ih sredstava za plate. razgovora sa - Ovaj {trajk koji pripremamo nije dosad Vlada nije ispo{tovala ~lan o Kasipovi}em ponovili igra, nije ni~iji hir, niti kakvo dokazi- obavezi da sa sindikatima potpisuvanje. Ovaj {trajk je nu`nost i na~in ka- je najni`u cijenu rada za teku}u goda taj dokument ko administrativni radnici u pravosu- dinu. On ka`e da je u narednih petpredstavlja sumrak tu ma `ele do}i do demokratije i klasi~ni dnim instinacijasio je Petrovi}. svo- {est mjeseci potrebno sa~initi pravi~niju raspodjelu unutar organa upra jih prava, gla pritisak i zastra{ivanje Predsjednik Sindikata uprave To- ve i bud`etskih korisnika. prosvjetara Plate predvi|ene Zakonom o plamislav Vrhovac poru~io je da }e ra-

na~ina da svima garantujemo da }e dobiti zara|eno, istakla je Re{i}. Odbacila je navode sindikalaca o tome da Vlada vr{i pritisak na radnike kako ne bi {trajkovali. U organima uprave RS-a, bez zaposlenih dr`avnih slu`benika u MUP-u i namje{tenika, ima 3.800 radnika. Ni predstavnici Vlade i Sindikata obrazovanja, nauke i kulture RS-a nisu ju~er postigli dogovor o zahtjevu sindikata za pove}anje cijene rada sa 100 na 110 KM, {to je osnovni uvjet da ne do|e do {trajka prosvjetara 21. januara.

Spisak {trajka~a
Nakon zahtjeva ovog sindikata da resorni ministar Anton Kasipovi} povu~e spornu instrukciju direktorima osnovnih i srednjih {kola u vezi s minimumom procesa rada u vrijeme {trajka, na ju~era{njem sastanku je dogovoreno da se izvr{i odre|ena izmjena tog dokumenta. S obzirom na to da je stav Sindikata obrazovanja, nauke i kulture da se tekst instrukcije mo`e shvatiti kao pritisak na ~lanove Sindikata, iako to nije bila namjera Ministarstva, zaklju~eno je da se u tekstu instrukcije izvr{e odre|ene korekcije, potvr|eno je iz Ministarstva. Dogovoreno je da Ministarstvo preformuli{e dio teksta u kojem se tra`i spisak radnika koji stupaju u {trajk, na na~in da direktor organizuje sastanak sa predsjednikom sindikalne organizacije {kole, od 15. do 18. januara 2013, radi dogovora o organizaciji minimuma procesa rada. Sindikalci su, nakon razgovora sa Kasipovi}em, ponovili da taj dokument predstavlja sumrak demokratije i klasi~ni pritisak i zastra{ivanje prosvjetara te da nije utemeljen, ni na Ustavu ni zakonima RS-a.
G. KATANA

tama za zaposlene u javnim slu`bama kre}u se od 370 do 800 KM i u njih su ura~unati regres i topli obrok, podsjetio je Vrhovac, te istakao da je rije~ o veoma niskim primanjima. Sindikalci i poslodavci su, dodao je Vrhovac, u ve}ini slu~ajeva dogovorili minimum procesa rada. Na osnovu provedenih anketa, prema rije~ima Vrhovca, od 95 do 98 posto zaposlenih izjasnilo se da }e {trajkovati, ali se zbog odre|enih pritisaka na zaposlene u organima uprave situacija promijenila, te su pojedini rekli da ne}e {trajkovati, ali da podr`avaju {trajk. Ministrica Re{i} je saop{tila da su za Vladu neprihvatljivi zahtjevi sindikata o pove}anju cijene rada, isti~u}i da su ekonomska politika i bud`et RS-a za ovu godinu usvojeni i da su sredstva preraspodijeljena u druge namjene. - Mi kao Vlada nismo zadovoljni {to smo morali pristupiti smanjenju plata radnicima, ali ovo je jedan od

NOVA ISTRAGA U BIJELJINI

PATRICK MOON O UVO\ENJU HRVATSKOG KANALA

Nastavak zastra{ivanja
Okru`no tu`ila{tvo u Bijeljini pokrenulo je jo{ jednu u nizu istraga koje za cilj imaju zastra{ivanje povratnika u regiji Srebrenice i to ovaj put protiv nekoliko op{tinskih slu`benika nesrpske nacionalnosti i na~elnika Op{tine Srebrenica ]amila Durakovi}a zbog poni{tenja ilegalnih upisa u knjige dr`avljana BiH. Na~elnica Odjeljenja za op{tu upravu Azra Hasi} u izjavi za Fenu je kazala da je dva puta saslu{avana te da je oba puta tra`eno da da izjavu o poni{tenju dr`avljanstava iako se ne radi o poni{tenju dr`avljanstava i ista nisu poni{tavana jer Op{tina Srebrenica i nije nadle`na za to. - Komisija u sastavu Mirjana Petkovi}, Azemina Jugovi}, Sadmir Nuki} i Gorica Ranki} je postupala u skladu s uputama Ministarstva uprave i lokalne samouprave iz 2010. i 2012. a sve u skladu sa Zakonom o mati~nim knjigama iz 2000. kojim je jasno propisano da se mati~ne knjige dr`avljana zaklju~uju sa 31.12.1999. godine i da se nakon toga nikako ne mogu lica u iste upisivati. Upisi koji su predmet poni{tenja nastali su nakon tog datuma. Dakle, Komisija, a ne pojedinac, izvr{ila je poni{tenje

RTV kanal po etni~kom principu neprihvatljiv
Gost sino}nje emisije Recite Al Jazeeri Patrick Moon, ambasador Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava u BiH je izjavio da nije prihvatljivo formiranje RTV kanala po etni~kom principu. - Televizija treba da se bazira na regionima, a ne na etni~kim grupama. To treba ovoj zemlji i to je njena budu}nost. Jo{ jednom }u pozvati na me|usobnu saradnju i rad na zajedni~kim ciljevima i propisima. To je budu}nost i na to treba da se fokusiraju bh. lideri, ka zao je ambasador Moon. A za{to BiH ne napreduje ka ~lanstvu u NATO savez ambasador Moon je istakao da je krivac za zastoj predsjednik RS-a Milorad Dodik. Na pitanje koliko je ova zemlja daleko od ~lanstva u NATO-u, ambasador je izjavio: “Veoma je blizu. Veoma je blizu Akcionom planu za ~lanstvo. To je prvi korak. Postigli su dogovor o rje{enju za popis vojne imovine pro{le godine u mar tu. Svi politi~ki lideri. U maju pro{le godine zajedno su odlu~ili, na zahtjev Dodika da se uklju~i rezolucija o popisu dr`avne imovine. Ali od tada nisu ni{ta uradili!”

upisa u knjige dr`avljana. Rje{enje Odjeljenja za op{tu upravu ~ije je dono{enje nalo`eno od spomenute komisije poni{teno je od Ministarstva uprave i lokalne samouprave tako da je sve okon~ano u upravnom postupku, izjavila je Hasi}. Na~elnik Op{tine Srebrenica ]amil Durakovi} izjavio je da se radi o skretanju pa`nje sa ~injenice da su upisi nezakoniti te da se ne vr{i istraga radi otkrivanja ko, za{to i zbog ~ega je radio te nezakonite radnje, ve} da sistem radi na legalizaciji nelegalnih prava. - Nedvosmisleno, radi se o nastavku zastra{ivanja povratnika i onemogu}avanju potpune realizacije aneksa 7. Dejtonskog mirovnog sporazuma, naglasio je Durakovi}.

- Kako sam shvatio, Dodik se uzdr`ao od u~e{}a u bilo kojem koraku ka provo|enju pro{logodi{njih odluka. A oni mu idu u korist. Svima su od koristi. Popi{ite imovinu, onu koju vlada `eli - zadr`at }e, onu koju vlada ne `eli - i}i }e op{tinama. Osim toga, {to je va`no, popis dr`avne i vojne imovine je preduslov za zatvaranje OHR-a. Za{to on ne podr`ava ova dva koraka - ne znam, rekao je Moon. Na pitanje da li je Dodik jedini krivac, ambasador Moon je rekao: - Kada razgovaram sa politi~kim liderima, oni ka`u da su spremni i}i naprijed. Ali, Dodik je taj koji pronalazi nove izgovore da ovo ne mogu provesti. I iskreno, ne razumijem te izgovore, istakao je Moon.

4

DOGA\AJI

srijeda, 16. januar/sije~anj 2013.

OSLOBO\ENJE

IZJAVA DANA
Nisam Supermen da pobijedim svih osam partija u Prnjavoru

Interesi RS-a su prioritet za SDS

Nek’ se Dodik ve} jednom izjasni
SDS je imao ponudu SDP-a da ide samostalno u vlast, ali smo se opredijelili za koncept zajedni~kog djelovanja. Da li }e SNSD sada, kada vjerovatno ima ponudu od SDP-a, i}i bez nas, ostaje da se vidi
Odgovornost za te{ku socijalno-ekonomsku situaciju u Republici Srpskoj snosi sada{nja vlast koja nema odgovore na aktuelna pitanja, na sve ve}e siroma{tvo, kao ni odgovore niti aktivnosti kako u RS-u napraviti pravnu dr`avu, zaklju~eno je na ju~era{njoj sjednici Predsjedni{tva SDS-a.

Nema tu ljubavi
- Razmatrali smo i okolnosti u vezi sa Bosnom i Hercegovinom, prije svega u skladu sa sporazumom o zajedni~kom djelovanju stranaka iz RS-a u Sarajevu, te konstatovali da SDS ostaje dosljedan sporazumu koji je od su{tinske va`nosti za poziciju RS-a u zajedni~kim organima jer je on donio mnoge prednosti za Republiku Srpsku, odnosno oja~ao njen status, kazao je lider SDS-a Mladen Bosi}, te dodao kako u ovoj stranci o~ekuju da se SNSD kona~no izjasni da li napu{ta platformu ili ne. Napomenuo je da je, ukoliko su ta~ne tvrdnje iznesene posljednjih dana, o~igledno da }e platforma nastaviti da `ivi i dalje, uprkos razli~itim mi{ljenjima i nesuglasicama. - Nismo zajedno u Sarajevu zato {to se volimo i imamo iste politi~ke programe, zajedno smo jer je to u interesu Srpske. Animoziteti i uskostrana~ki interesi ne mogu biti ve}i od interesa Srpske i zato o~ekujemo da i nakon narednih izbora, stranke koje budu izabrane iz RS-a u Parlament BiH, tako|er, na osnovu platforme na|u dogovor kako zajedno raditi, istakao je Bosi}, te podsjetio SNSD da oni nisu uveli SDS u Vije}e ministara i ostale organe, nego da je to bio zajedni~ki dogovor. - SDS je imao ponudu SDP-a da ide samostalno u vlast tada, ali smo se opredijelili za koncept zajedni~kog djelovanja. Da li }e SNSD sada, kada vjerovatno ima ponudu od SDP-a, da ide bez nas, ostaje da

Drago Kalabi},
kandidat SNSD-a za na~elnika Prnjavora

MOSTAR
Jasno da je eksplozija {to je u no}i izme|u nedjelje i ponedjeljka odjeknula gradom na Neretvi, uznemirila Mostarce. Ali, nakon svega {to se tamo doga|alo sve tamo od Daytona, pa i “udaranja” spomenikom na spomenik, mo`e se, na`alost, kazati kako se ovaj vandalizam (ili terorizam?!) mogao i o~ekivati.

Bez selidbe sa Kosova
SDS daje podr{ku vlastima Srbije i Srbima na Kosovu da poku{aju da na|u rje{enje i da ono bude koliko je mogu}e kona~no. - Mi se protivimo pozivima koji dolaze iz RS-a da se Srbi s Kosova nastane u Srpsku i smatramo da je to kontraproduktivno i mije{anje u probleme ljudi koji, ionako te{kom borbom, poku{avaju ostati tamo. Pozivati ih da napuste ognji{ta da bi se naselili u RS, nije ni korektno ni ostvarivo, poru~io je lider SDS-a Mladen Bosi}. se vidi jer je Milorad Dodik prakti~no uputio prijetnje u tom smislu. Ne sumnjam da bi od ve}ine stranaka iz Federacije BiH dobio glasove za rasturanje zajedni~ke platforme, rekao je Bosi} te poru~io: “Nije ni nama drago niti lako da sara|ujemo sa pojedinim ~lanovima SNSD-a u Sarajevu. Mo`ete misliti kako je to sura|ivati sa Dragom Kalabi}em, ali radimo to na osnovu nekog zajedni~kog op{teg interesa.” Stranka je razmatrala i situaciju koja je nastala povodom prijedloga zakona o servisu na hrvatskom jeziku i zaklju~ila da SDS nikada nije imao ni{ta protiv da, ukoliko bilo ko izrazi potrebu za novim kanalom, to bude i realizovano.

JERKO LIJANOVI]
Duhovita je, nema {ta, poruka poljoprivrednikaprosvjednika na adresu ministra: “Istjerajte lisca iz koko{injca”. No, bez obzira na ovu delikatnu - kriznu - situaciju, treba kazati kako je Lijanovi} principijelan kada je rije~ o poticajima doma}im proizvo|a~ima.

Upitno finansiranje
- Nemamo problem s tim, ali imamo problem s na~inom finansiranja tog novog kanala, kao i sa sada{njim na~inom finansiranja Javnog RTV servisa. Na{e kona~no izja{njavanje o tom prijedlogu zakona }e zavisiti od toga kako }e pro}i amandmani SDS-a koji }e biti ulo`eni, prije svega upravo na na~in finansiranja javnih servisa u BiH, kazao je Bosi}.
L. RIZVANOVI]

PREDRAG KOJOVI]
Dobro je primijetio ~lan u`eg rukovodstva Na{e stranke kako SDP i HDZ primjenu presude Sejdi} - Finci koriste, na dr`avnom i entitetskom nivou, a kroz strana~ki dogovor, kao izgovor da rije{e tzv. hrvatsko pitanje. Pitanje je, me|utim, za{to je za to potreban izgovor? I je li to pitanje zbilja - tzv.?!

VIJEST U OBJEKTIVU

MILANOVI] - DA^I]
Srbijanski i hrvatski premijer }e, navodno na inicijativu visokog gosta iz Zagreba, danas u Beogradu sjesti za zajedni~ki stol. Vijest je zbilja neo~ekivana, nakon svega {to je, nakon osloba|aju}e presude hrvatskim generalima, izgovorio tandem Da~i}&Nikoli}. No, dobro je da je “hladni mir” prekinut.

Ro|endan Martina Luthera
Polaganjem cvije}a i odavanjem po~asti ju~er je u Tuzli obilje`en ameri~ki nacionalni praznik Dan ro|enja Mar tina Luthera Kinga. Cvije}e su polo`ili na~elnik Tuzle Jasmin Imamovi} i zamjenik ameri~kog ambasadora u BiH Nicholas M. Hill. Predstavnici Op}ine Tuzla i gra|ani Tuzle ve} desetu godinu obilje`avaju 15. januar, te polaganjem cvije}a odaju po~ast ovom velikanu, sje}aju}i se njegovih velikih ideja i djela. Bista Mar tina Luthera Kinga u Tuzli je postavljena 2003. godine, a radi se o poklonu Ambasade Sjedinjenih Ameri~kih D. O. Dr`ava gradu Tuzli.

VIJEST U

BROJU

miliona maraka ostala je du`na Federacija u 2012. godini samo biv{im vojnim osiguranicima.

18

Foto: S. GUBELI]

DOBAR LO[

ZAO

OSLOBO\ENJE srijeda, 16. januar/sije~anj 2013.

INTERVJU

5

Edin Karabeg, predsjednik uprave Volksbank BH

SBERBANK PODR@AVA PRIVREDU
Sberbank ima jedinstvenu mogu}nost za dalji rast na tr`i{tima zemalja centralne i isto~ne Evrope. Ovo je banka sa vi{e od 240.000 zaposlenih i historijatom poslovanja dugim 170 godina, a samo u Rusiji ostvaruje 45 posto prihoda svih banaka
Razgovarao: Jakub SALKI]

• Promjene u vlasni{tvu i upravi banke vjerovatno }e donijeti odre|ene promjene, ne samo za banku nego i za cjelokupno tr`i{te. [ta je to novo {to }e se desiti unutar banke i na bankarskom tr`i{tu BiH? - Dolazak Sberbanke u BiH ozna~ava i novi po~etak u na{em poslovanju. Nakon {to je Sberbank postao vlasnik Volksbank Internationala u februaru 2012. godine, zakora~ili smo u obiman pro ces in te gra ci je. Me|utim, niti u jednom trenutku nismo izgubili kontakt sa klijentom, koji je u centru na{e pa`nje. Sa novim, priznatim imenom nastavljamo poslovanje, sa ciljem da postanemo lideri u bankarskom sektoru BiH, koje krasi inovativnost, fokusiranost i pouzdanost. Zahvaljuju}i svom kapitalu i pristupu izvorima finansiranja, Sberbank ima jedinstvenu mogu}nost za dalji rast na tr`i{tima zemalja centralne i isto~ne Evrope. Tako|er, Sberbank ima kontakte sa mnogobrojnim svjetskim kompanijama, {to otvara vrata i
Foto: D`. KRIJE[TORAC

Tranzicija

RAST DEPOZITA U prvih pola godine poslovanja, banka bilje`i dobit od 2,7 miliona KM, dok bilansna suma iznosi 743 miliona KM. [to se ti~e depozita klijenata, oni iznose 317 miliona KM i u odnosu na isti period pro{le godine banka bilje`i rast depozita za 6 posto

potencijalnim investitorima u BiH. Dovoljno je da spomenem da je ovo banka sa vi{e od 240.000 zaposlenih i koja ima historijat poslovanja dug 170 godina, te samo u Rusiji ostvaruje 45 posto prihoda svih banaka. Gra|ani BiH mogu i trebaju o~ekivati novine od Sberbanke. • Volksbank je zadr`ao brend i vizuelni identitet, za sada, ho}e li tu do}i do promjene u Sberbank? - Svakako. Trenutno prolazimo kroz proces rebrendinga, odnosno prelaza iz Volksbank vi zu el nog iden ti te ta u Sber bank. Vrlo vrijedno radimo na svim poljima da {to uspje{nije provedemo tranziciju. S druge strane, nama uskoro predstoji slu`beno otvaranje na{e gla-

vne rebrendirane filijale u [trosma je ro voj uli ci u Sa ra je vu, pod logom Sberbanke. Pred nama je period marljivog rada, ali i uzbudljivo vrijeme dok se bude odvijala promjena Volksbank u Sberbank. To je novo i jedinstveno iskustvo za sve nas. Vjerujem i znam da }e na{ tim za rebrendiranje uspjeti implementirati uspje{nu kampanju i da }e na{i stari i potencijalni klijenti prepoznati ulo`eni trud i dodatnu vrijednost. • S obzirom na to da je Sberbank vrlo sna`an i mo`e pru`iti zna~ajnu podr{ku Volksbank BH, mo`emo li u budu}nosti o~ekivati agresivnije {irenje banke na bh. tr`i{tu kroz otvaranje novih poslovnica, preuzimanje drugih banaka...?

- Namjera Sberbank je da oja~a i razvije preuzete poslove. To uklju~uje i BiH. Razvijamo najbolje usluge prema klijentima, gradimo mostove prema drugim dr`avama, podr`avamo privredu u BiH, u smislu poja~anja spoljnotrgovinskih odnosa, privla~enja stranih investicija i poticanja postoje}ih investitora u zemlji na dalja ulaganja. Trenutno smo fokusirani na rebrending i uspje{nu integraciju u Sberbank grupaciju. • Ve}ina banaka koje posluju u BiH u vlasni{tvu su banaka iz zemalja koje su manjevi{e pogo|ene krizom u eurozoni, tako da su njihovi planovi u BiH na ne ki na ~in na stand-byu, Sberbanka je u potpuno druga~ijoj situaciji. Da li

je to prilika za Sberbanku i kako je iskoristiti? - Ve} sam ranije spomenuo da sa Sberbankom dobivamo na snazi, s obzirom na to da je to priznato ime u bankarstvu, te uz njihovo iskustvo, reputaciju, stabilne izvore finansiranje i naprednu tehnologiju mo`emo izgraditi sna`an brend. • Kakvi su poslovni rezultati banke u protekloj godini i gdje }e Volksbank BH biti u odnosu na konkurenciju na kraju ove godine? - Volksbank BH krasi dugogodi{nja tradicija i spada me|u vode}e srednje stale`ne banke na na{em tr`i{tu. Na{e osnovno strate{ko usmjerenje je stvaranje i razvijanje bliskog odnosa sa na{im klijentima. U prvih pola godine poslovanja, banka bilje`i dobit od 2,7 miliona KM, dok bilansna suma iznosi 743 miliona KM. [to se ti~e depozita klijenata, oni iznose 317 miliona KM i u odnosu na isti period pro{le godine banka bilje`i rast depozita za 6 posto. Stopa adekvatnosti kapitala iznosi 18,7 posto, {to zajedno sa visokim faktorima likvidnosti ukazuje na jak i visok potencijal trenutnog i budu}eg rasta.

Najpo`eljniji poslodavac
Kon stan tno pri la go|ava nje savremenim zahtjevima, kao i po{tovanje potreba doma}eg tr`i{ta, samo su od nekih smjernica koje }e Volksbank BH i dalje slijediti u svom poslovanju kada u februaru i slu`beno postane Sberbank BH. Na{ cilj u 2013. godini je izgraditi visoko efikasnu, inovativnu organizaciju sa sna`nom korporativnom kul tu rom. Kao po dru `nica svjetskog brenda, Sberbank BH ima za cilj da postane najpo`eljniji poslodavac i najino va ti vni ja ban ka u ze mlji i regionu.

TAKORE]I... INVESTICIJA
Ugovor o dodjeli stipendija za akademsku 2012/2013. godinu potpisan je ju~er u Mostaru sa studentima koji su ostvarili to pravo, saop}eno je iz Vlade Hercegova~ko-neretvanskog kantona. U izjavi za novinare predsjednik Vlade Denis Lasi} kazao je kako Vlada, svjesna ~injenice kako ulaganje u znanje nije tro{ak nego investicija koja se dugoro~no vi{estruko mo`e isplatiti, unato~ finansijskim pote{ko}ama niti jednog trenutka nije dvojila da zna~ajan iznos u prora~unu planira upravo za potporu studentima. Ovim se redovno nastavlja potpora studentima, tako da je ukupan broj studenata koji primaju stipendiju 810, a ukupan broj studenata kojima se subvencionira smje{taj 70.

6

DOGA\AJI
VIJESTI

srijeda, 16. januar/sije~anj 2013.

OSLOBO\ENJE

SDU podr`ao Koaliciju 1. mart
Sastanak predstavnika Gra|anske koalicije 1. mart i rukovodstva SDUBiH na kojem je razgovarano o konkretnim stvarima u vezi s radom i djelovanjem koalicije i pomo}i koju u tom pravcu mo`e da pru`i SDUBiH odr`an je u ponedjeljak u Sarajevu, saop}eno je ju~er iz SDUBiH, javlja Fena. Strane su saglasne da je povratak i ostvarivanje ustavnih prava povratnika klju~an za reintegraciju bh. dru{tva i dr`ave, ali da na tom putu postoji niz formalnopravnih prepreka koje je u narednom periodu potrebno otkloniti. Zajedni~ka je ocjena da je povratak i registracija bira~a u Srebrenici u pozitivnom smislu promijenila filozofiju promi{ljanja o samom procesu glasanja i izbora uop{te. Stoga, SDUBiH stoji na raspolaganju Gra|anskoj koaliciji 1. mart kada je u pitanju politi~ka podr{ka njihovom daljem radu, saop}eno je iz SDU.

Nastavljeno su|enje grupi osumnji~enoj za zlo~ine u Dretelju
Pripadnici Hrvatskih obrambenih snaga (HOS), u crnim uniformama, 9. jula 1992. godine do{li su po mene, moju majku, brata i oca, te na{e prijatelje, i sve nas odveli u Vojnu ambulantu u Mostaru, gdje je zapovjednik bio Ivan Zelenika. Odvojili su `ene i mu{karce u zasebne prostorije, a zatim nam oduzeli zlato i novac koji smo imali kod sebe. Nas `ene je jedan od vojnika postrojio uza zid, a potom ispalio dva metka, nakon ~ega je iza{ao iz te prostorije.

OPISANA SILOVANJA I MU^ENJA ZATO^ENIKA
Medi} je, prema rije~ima za{ti}ene svjedokinje, bio strah i trepet Edib Buljuba{i} Sofiji rekao da su joj ubili supruga i pitao da li ho}e da Bo`i odsijeku glavu, da mogu igrati fudbal
Dujmovi}, dodala je za{ti}ena svjedokinja. Ona se prisjetila i no}i kada je Bo`o Balaban ubijen, isti~u}i kako to nikada ne}e zaboraviti. - Bo`o je ubijen na svirep na~in. Mi `ene smo bile u drugoj prostoriji, ali smo ~ule udarce i zapomaganje. Ja sam mislila da tuku mog brata. Ujutro je u na{u sobu u{ao Edib Buljuba{i} i pitao za Sofiju, koja je bila Bo`ina supruga. Rekao je da su joj ubili supruga, te je pitao da li ho}e da Bo`i odsijeku glavu i donesu joj da mogu igrati fudbal, ispri~ala je za{ti}ena svjedokinja F, navode}i kao upravnike logora Dretelj Bla`a Kraljevi}a, [imu Martinovi}a, te Ediba Buljuba{i}a, kojeg je i prepoznala ju~er u sudnici.

Prisilni rad
Poslije je do{ao ~ovjek u {arenoj uniformi, pitav{i ko je najmla|i. Potom me je izveo i uveo u sobu u kojoj je bio krevet. Tu mi je naredio da se skinem, nakon ~ega me je silovao. @ivotinja to ne bi radila. Naredio mi je da se okrenem na stomak, a onda je svoj polni organ stavio u moju stra`njicu, potom u moja usta. Povra}ala sam, grcala se i bila uko~ena. Taj prizor ne}u nikada zaboraviti, ispri~ala je za{ti}ena svjedokinja F ju~er u Sudu BiH, u nastavku su|enja Ivanu Zeleniki, Sre}ku Hercegu, Edibu Buljuba{i}u, Ivanu Medi}u i Marini Grubi{i} - Fejzi}, optu`enima za zlo~in protiv ~ovje~nosti. Svjedokinja je nadalje kazala da je u sobu poslije u{ao jedan bala-

Ivan Zelenika i ostali optu`eni u sudnici

Krsti}, Garaplija i Cutileiro u Haagu
Tokom ovog i narednog mjeseca na su|enju Radovanu Karad`i}u kao svjedoci odbrane pojavit }e se Radislav Krsti}, Edin Garaplija i Jose Cutileiro, potvrdila je za Fenu Magdalena Spalinska, glasnogovornica Sekretarijata i sudskih vije}a ICTY-a. - Oni }e se na su|enju pojaviti nakon {to im je Tribunal izdao subpoene, precizirala je Spalinska i dodala da postoje jo{ ~etiri nerije{ena zahtjeva odbrane Radovana Karad`i}a za izdavanje obavezuju}eg naloga (subpoena) za svjedo~enje Slavka Budimira, Tonya Halla, Milo{a Tomovi}a i Drago{a Milankovi}a. Pretresno vije}e mo`e izdati subpoenu ukoliko utvrdi, izme|u ostalog, da su informacije koje se tra`e neophodne za vo|enje su|enja. Subpoenu svjedok ne mo`e ignorirati ili odbiti.

O OCU I BRATU Vidjela sam kako oca udaraju i kako mu krv izlazi na sve otvore. Mog brata, kojem je uho probijeno od bajoneta, tukao je izvjesni Dragan Dujmovi}
vac, obrijane glave, te da ju je i on silovao. Ona je ispri~ala i da je nakon provedene no}i u Vojnoj ambulanti, zajedno sa ostalim `enama i mu{karcima koji su bili zato~eni, odvedena u logor Dretelj. Pojasnila je da su svi smje{teni u hangare, te da su svi zarobljenici maltretirani. - Svakodnevno smo odvo|eni na prisilni rad. Gledala sam i kako mu{karce maltretiraju na razne na~ine, mu~e ih i seksualno zlostavljaju. Vidjela sam kako mog oca udaraju i kako mu krv izlazi na sve otvore. Mog brata, kojem je uho probijeno od bajoneta, tukao je izvjesni Dragan

Crna uniforma
Za{ti}ena svjedokinja je tokom svjedo~enja pomenula imena i Damira Glogovca, navode}i da je on izgledao kao vampir, zatim Ivana Medi}a, zvanog Poskok, Sre}ka Hercega, Marinu i Gordanu Grubi{i}, te Zvonimira Bjeli{a Crvenkapu. Za Medi}a je kazala kako je bio strah i trepet, te da je nosio crnu uniformu i veliki krst. Naredno su|enje je zakazano za 29. januar, kada }e biti saslu{avani Sava Bojani} i Dervi{ Kurti}.
A. BRKI] - ^ENGI]

Prva presuda u Beogradu

OHRABRENJE ZA 800 LOGORA[A SREBRENICE I @EPE
isti~e [a}ir Srebrenica, zamjenik predsjednika Saveza logora{a BiH. Mujo Vatre{ jedan je od 800 @epljaka i Srebreni~ana koji su 1995, nakon pada @epe i Srebrenice, prebjegli na teritoriju Srbije, gdje su ih uhapsili pripadnici vojnih formacija i odveli u logore. Ovaj biv{i logora{ prvi je koji je dobio presudu i priznanje od Srbije da su na ovim mjestima zaista bili logori, a dobio je i od{tetu od oko 4.500 eura. Kako saznajemo, na ovaj iznos bit }e dodana i kamata koja se zara~unava od dana presude. Pravo `albe ima i Pravobranila{tvo Republike Srbije i podnosilac tu`be Mujo Vatre{. - Mnogo mi zna~i ova presuda, tri godine je proces trajao i sad mi je lak{e. Ali, jo{ nismo zavr{ili. Jo{ stoji to da sam ja tamo le`ao, {est mjeseci sam proveo u logoru i trpio razna maltretiranja, a najte`a je bila glad. To mi niko ne mo`e nadoknaditi. Oni su ove logore nazivali prihvatnim centrima, ali kakav je to prihvatni centar kada si sa svih strana okru`en naoru`anim policajcima, glavu nismo smjeli podi}i. Zbog svega pro`ivljenog no}u ne mogu da spavam, ~im zatvorim o~i, ta slika mi se pojavi, imam bolove u nogama, le|ima, koljenima, na svim mjestima gdje su nas tukli, sje}a se Vatre{.

Historijski va`no za BiH, jer Srbija priznaje da su postojali logori [ljivovica i Mitrovo Polje
Sud u Beogradu donio je prvu prvostepenu presudu u korist jednog logora{a koji je bio u logorima u Srbiji, a rije~ je o Muji Vatre{u koji je 1995. i 1996. godine, zajedno sa jo{ oko 800 ljudi, bio zarobljen u logorima [ljivovica i Mitrovo Polje u Srbiji.

Francuska u izgradnji koridora 5c
Federalni ministar prometa i komunikacija Enver Bijedi} sastao se ju~er u sjedi{tu Vlade FBiH u Sarajevu sa ambasadorom Francuske u BiH Rolandom Gillesom. Bijedi} je zahvalio ambasadoru na diplomatskim naporima koje Francuska ve} decenijama ula`e u BiH, te upoznao ambasadora sa postignutom dinamikom izgradnje koridora 5c. Gilles je upoznao Bijedi}a o namjeri i `elji francuskih kompanija da se uklju~e u izgradnju Y kraka na koridoru 5c, odnosno dionice @ep~e Tuzla - Br~ko - Ora{je, a Bijedi} je ponudio kao najprihvatljiviji model za finansiranje koncesiju, koja }e sigurno biti interesantna velikim kompanijama, za koje se vjeruje da }e u izgradnju uklju~iti i doma}e proizvo|a~e.

Tri godine procesa
- Savez logora{a BiH je od 2009. sa Fondom za humanitarno pravo iz Beograda pokrenuo prijave protiv Srbije za logore [ljivovica i Mitrovo Polje, a putem Saveza i Fonda anga`ovani su advokati koji su podnijeli 20 tu`bi za naknadu nematerijalne {tete i bespravnog zatvaranja u logore. U ta dva logora boravilo je oko 800 logora{a iz @epe i Srebrenice, odnosno Podrinja, i tu su ostajali od osam do devet mjeseci. Do sada su rezultati na na{e tu`be uglavnom bili negativni, ali, evo, napokon je donesena jedna pozitivna presuda,

Neprimjerena od{teta
Od{tetu od 4.500 eura i Srebrenica i Vatre{ smatraju neprimjerenom i nedovoljnom za ono {to su biv{i logora{i morali trpjeti, ali najbitnije je da su dobili potvrdu iz Srbije, {to im je dalo snagu da nastave da se bore. - Smatramo da }e ovo imati historijski zna~aj za BiH, jer je ovo prvi put da Srbija priznaje da su postojali logori u toj zemlji. Dosad nisu htjeli ni da ~uju za to, ali sad je i pravosudni organ
[a}ir Srebrenica: Napokon jedna pozitivna presuda

priznao da su od jula 1995. do kraja 1996. godine postojali ovi logori. Dvadesetak ljudi je podnijelo tu`be do sada i to su bili pilot-projekti da vidimo kako }emo pro}i, ali poslije ove presude }emo podnositi prijave za sve ove ljude, njih 780, dodaje Srebrenica. M. PAMUK

OSLOBO\ENJE srijeda, 16. januar/sije~anj 2013.

DOGA\AJI
VIJESTI

7

Izmjene Zakona o finansiranju institucija na Domu naroda PSBiH

Hitnom procedurom do spornih rje{enja
Prijedlogom se Vije}u ministara BiH daju dodatna ovla{tenja da ~ak i u vrijeme privremenog finansiranja mo`e vr{iti dodatna preusmjeravanja finansijskih sredstava, bez znanja Parlamentarne skup{tine BiH
Sporne izmjene i dopune Zakona o finansiranju institucija BiH, ~ije je principe (prvo ~itanje) na sjednici 3. januara usvojio Predstavni~ki dom Parlamentarne skup{tine BiH, Dom naroda bi trebao razmatrati na sjednici u ~etvrtak i to po hitnom postupku. Iako su prvobitni razlozi izmjene ovog zakonskog rje{enja bili obrazlagani ~injenicom da se `eli osigurati efikasan sistem ser vi si ra nja vanj skog du ga, odnosno da se onemogu}i njegov privremeni zastoj i blokada, namjere su sasvim druga~ije. nog finansiranja, Vije}e ministara mo`e donijeti posebnu odluku o rashodima koji nisu bili predvi|eni bud`etom iz prethodne godine, s tim da rashodi institucija BiH koji uklju~uju i one iz stava 2. ovog ~lana (tromjese~no privremeno finansiranje obuhvata ~etvrtinu bud`eta za prethodnu fiskalnu godinu) ne mogu biti ve}i od zbira prihoda ~ak i u vrijeme privremenog finansiranja mo`e vr{iti dodatna preusmjeravanja finansijskih sredstava, bez znanja Parlamentarne skup{tine BiH. Prvi zamjenik predsjedavaju}eg Komisije za bud`et i finansije Doma naroda PSBiH i delegat u Klubu srpskog naroda Mladen Ivani} (PDP) ocijenio je za Oslobo|enje kako

Hill u posjeti TK-u
Premijer Tuzlanskog kantona Sead ^au{evi} primio je ju~er u posjetu Nicholasa M. Hilla, zamjenika ambasadora SAD-a u Bosni i Hercegovini. Tom prilikom razgovaralo se o ekonomskom, elektroenergetskom, kao i o potencijalu hemijske industrije ovog kantona. ^au{evi} je goste iz ameri~ke ambasade upoznao i sa aktuelnim projektom sanacije hidroakumulacije Modrac, koji je od strate{kog zna~aja za Tuzlanski kanton. Bilo je govora i o reformi obrazovne politike. Osim Hilla, sastanku je prisustvovao i Thomas E. Mesa, {ef ureda za odnose s javno{}u. D. O.

Kaznene odredbe
Kao dobru stranu izmjena i dopuna Zakona o finansiranju institucija BiH delegat Mehmed Bradari} navodi poo{travanje kaznene politike. - Jasno je navedeno kako }e ministar finansija i trezora biti odgovoran za neispunjavanje rokova. Zala`em se i smatram da odgovornost treba da bude utvr|ena i za sve druge direktore institucija BiH, naveo je Bradari}. da koji u toku trajanja privremenog finansiranja budu prikupljeni od indirektnih poreza, vlastitih prihoda i prenesenih sredstava. Rashodi po ovom osnovu odobravaju se u skladu sa odredbama ~lana 17. ovog zakona, kojima je propisano kori{tenje teku}e rezerve, navedeno je u prijedlogu izmjena i dopuna Zakona o finansiranju institucija BiH. Na taj na~in Vije}u ministara BiH daju se dodatna ovla{tenja su pojedina predlo`ena rje{enja, u najmanju ruku, ~udna. - Pitanje je {ta zna~i rok od dodatna tri mjeseca za usvajanje bud`eta? Jasno je propisano da se on usvaja do kraja kalendarske za narednu godinu i ako neko nema saglasnosti kako on treba da bude kreiran, kao to bi trebalo da mu pomogne za dodatna usagla{avanja ili {ta ve}. Doista ne vidim svrhu toga. Na sjednici Doma naroda tra`it }u argument za{to bi trebalo da rje{enja budu kreirana na takav na~in, naveo je Ivani}. On je istakao kako je generalno protiv bilo kojeg zakona ili njegovih izmjena ~ije se usvajanje predla`e po hitnom postupku.

Slova~ka poma`e Srebrenici
Am ba sa dor Slova ~ke u BiH Mi ro slav Moj`ita ju~er je posjetio Srebreni cu. Sa njim su u Sre bre ni ci bi li bi zni smen Mu nir Pa {a gi}, te Be la Bu gar, ko ji je pred sje dnik stran ke Most-Hid, po sla nik slova ~kog par la menta i ~lan odbora za ljudska i manjin ska prava. - Jedna od najboljih vijesti koje sam do`ivio u BiH jeste {to su sve politi~ke stranke u Srebrenici u koaliciji i da }e krenuti zajedno naprijed. Slova~ka ima projekt za pomo} u inostranstvu i izdvojit }e sredstva za Srebrenicu, rekao je Moj`ita. Biznismen Munir Pa{agi} je dobio nagradu Zlatna povelja Op{tine Srebrenica za doprinos u ra zvoju op{tine. - Ambasador Moj`ita je prvi ambasador u BiH koji je posjetio Srebrenicu u novoj godini, a ne u julu ili drugih mjeseci, prokomentirao je posjetu ]amil Durakovi}, na~elnik Op{tine Srebrenica.

Privremeno finansiranje
Novim odredbama omogu}ava se Parlamentarnoj skup{tini BiH da zakon o bud`etu institucija BiH i me|unarodnih obaveza BiH, umjesto do kraja teku}e, a za narednu godinu, kako je propisano Ustavom BiH, usvaja do 31. marta naredne godine. Osim {to se pomjera rok za usvajanje bud`eta institucija BiH za tri mjeseca i time ovaj zakon stavlja iznad Ustava BiH, krajnje spornom ocjenjuje se i odredba koja se odnosi na sistem privremenog finansiranja. - U toku trajanja privreme-

POSEBNE ODLUKE Tokom privremenog finansiranja Vije}e ministara mo`e donijeti posebnu odluku o rashodima koji nisu bili predvi|eni bud`etom iz prethodne godine

Mladen Ivani}: Pojedina rje{enja su ~udna

Izbjegavanje 2012.
Njegov kolega, ~lan Komisije za bud`et i finansije i delegat u Klubu bo{nja~kog naroda Mehmed Bradari} (SDP), smatra kako nema ni{ta sporno ni u proceduri hitnog postupka niti samog sadr`aja zakonskih izmjena. - Ovo su zakonska rje{enja koja su dogovorena sa Evropskom komisijom i nisu isklju~ivi prijedlog institucija BiH. Imao sam sa kolegom Hasanom Be}irovi}em odre|enih amandmana, ali smo od njih odustali upravo iz tog razloga. Jednostavno, `eli se osigurati

Mehmed Bradari}: Zakon je zahtjev Evropske komisije

pravovremeno servisiranje vanjskog duga. Kreditori `ele da budu sigurni da }e dobiti svoj novac. Situacija koju smo imali po~etkom 2012, kada je privremeno zaustavljeno servisiranje vanjskog duga, vi{e se ne smije i ne treba ponoviti, navodi Bradari}. On priznaje da je Ustavom i zakonima BiH definirano da se bud`et usvaja do kraja kalendarske godine za narednu, a dodatni rok od tri mjeseca poja{njava izbjegavanjem situacije iz 2012. - Tada smo imali situaciju da je u jednoj godini donesen i bud`et za 2011, 2012, ali i 2013. Ako bismo opet imali na sceni sli~nu situaciju, to nam daje mogu}nost da se dio mo`e prenijeti i u narednu godinu, naveo je Bradari}. Predstavni~ki dom PSBiH prijedlog izmjena i dopuna Zakona o finansiranju institucija BiH u prvom ~itanju usvojio je uz protivljenje zastupnika Kluba SDA A. TERZI] i Stranke za BiH.

Pudari} stipendira petero studenata
Potpredsjednik FBiH Svetozar Pudari}, u `elji da pomogne rad Udru`enja “Obrazovanje gradi BiH”, stipendirat }e petero studenata iz ra zli~itih kra je va na {e ze mlje u {kol skoj 2012/2013. godini. Visina stipendije za studente iznosi 150 KM, saop}eno je iz Udru`enja Obra zovanje gradi BiH, javlja Fena. Nakon obavljene procedure, odlu~eno je da se stipendije dodijele Ani Kljajo (Filozofski fakultet, Sarajevo), Edvinu Had`i}u (Filozofski fakultet, Sarajevo), Sr|anu Risti}u (Fakultet za saobra}aj, Sarajevo), Enisu Salihovi}u (Ekonomski fakultet, Isto~no Sarajevo) i Slobodanu Markovi}u (Medicinski fakultet, Tuzla).

8

DOGA\AJI
VIJESTI

srijeda, 16. januar/sije~anj 2013.

OSLOBO\ENJE

Govor mr`nje u bh. medijima
Regulatorna agencija za komunikacije (RAK) i Vije}e za {tampu BiH, od januara 2011. do decembra 2012. godine, razmotrili su ukupno 37 `albi za govor mr`nje u {tampanim, online i elektronskim medijima u BiH, a pora`avaju}i je podatak da do danas nije donesena nijedna pravosna`na presuda po osnovu govora mr`nje. Susjedne dr`ave Srbija i Crna Gora ve} imaju donesene pravosna`ne presude za slu~ajeve govora mr`nje u medijima, a neke su ~ak donesene i pred Sudom u Strasbourgu. - ^ak 21 `alba je prihva}ena zbog utvr|enog kr{enja Kodeksa o emitovanju RTV programa i Kodeksa za {tampu i online medija u BiH, odnosno ukazivanja gra|ana ili @albene komisije Vije}a za {tampu na komentare koji sadr`e govor mr`nje, hu{kanje, klevetu i prijetnje. Tako|er, u 11 slu~ajeva govor mr`nje nije utvr|en, tri slu~aja su

JO[ NIKO NIJE KA@NJEN
Susjedne dr`ave Srbija i Crna Gora ve} imaju donesene pravosna`ne presude za slu~ajeve govora mr`nje u medijima, a neke su ~ak donesene i u Strasbourgu
Foto: [. SULTANOVI]

Ja~anje vojne saradnje sa SAD-om
Ministar odbrane BiH Zekerijah Osmi} primio je ju~er u posjetu vojnog ata{ea SAD-a u BiH brigadira Scot ta Millera i program-menad`era MPRI-ja u BiH Davida Wilsona. Tokom susreta razgovarano je o dosada{njoj me|usobnoj saradnji, kao i mogu}nostima saradnje u oblasti odbrane u narednom periodu, odnosno pravcima unapre|enja i usmjerenja na zna~ajne aktivnosti koje se planiraju u 2013. Osmi} je, izme|u ostalog, upoznao goste i sa najzna~ajnijim aktuelnostima i aktivnostima u radu odbrambenih institucija na putu ka pridru`ivanju euroatlantskim integracijama. Gosti su zahvalili na prijemu i podr`ali aktivnosti Ministarstva odbrane i Oru`anih snaga BiH na tom putu.

Su|enje Mladi}u iza zatvorenih vrata
Su|enje Ratku Mladi}u, optu`enom za genocid i druge zlo~ine nad Bo{njacima i Hrvatima u BiH, nastavljeno je ju~er iskazom za{ti}enog svjedoka Tu`ila{tva, ali iza zatvorenih vrata. Nikakvi detalji o svjedoku i temi njegovog svjedo~enja nisu dostupni javnosti, a po ranijoj najavi Tu`ila{tva. Svjedok pod pseudonimom RM-333 je 60. svjedok optu`be od po~etka izvo|enja doka za protiv Mladi}a u julu pro{le godine. U toku je izvo|enje dokaza o navodima optu`nice da je Vojska RS-a, pod komandom generala Mladi}a, od 1992. do 1995. granatiranjem i snajperisanjem terorisala civile u Sarajevu i proganjala Bo{njake i Hrvate {irom BiH.

rije{ena samoregulacijom, odnosno uklanjanjem komentara ili objavljivanjem reagiranja, dok su dva slu~aja jo{ u proceduri, istakla je Ljiljana Zurovac, izvr{na direktorica Vije}a za {tampu. Najvi{e `albi odnosilo se na internet-portale, a upu}ene su povodom objavljivanja komentara anonimnih posjetilaca od kojih su dva slu~aja predstavljala li~ne prijetnje.

Milkica Milojevi}, predsjednica Udru`enja BH novinari, napominje da govor mr`nje nije u tolikoj mjeri prisutan kao {to se to obi~no govori, ali, to ipak ne umanjuje opasnost od te pojave. - U tradicionalnim medijima je daleko manje govora mr`nje nego u novim. Bitno je napomenuti da govor mr`nje najvi{e dolazi do izra`aja za vrijeme trajanja predizborne kampanje

kada se sredstva ne biraju, kazala je Milojevi}. [efica Ureda Vije}a Evrope u BiH Mary-Ann Hennessey smatra da je najefikasniji vid borbe protiv govora mr`nje javno odbacivanje takvih slu~ajeva, ali da su efikasne i krivi~ne sankcije protiv takvih pojava. Mi{ljenja je da sankcije za upotrebu govora mr`nje moraju biti integralni dio Izbornog E. G. zakona BiH.

Afera o bora~koj zgradi na Ozimicama se nastavlja

SAMO NAJUGRO@ENIJI BI[]ANI DO[LI NA PROTEST
^lanovi desetak porodica demobilisanih boraca, koji ve} ~etiri godine otpla}uju neuseljive bora~ke stanove na Ozimicama 1, okupili su se ju~er ispred zgrade Op}ine Biha} kako bi protestom jo{ jednom skrenuli pa`nju na egzistencijalne probleme. Prije ~etiri godine, 65 porodica poginulih boraca, {ehida i ratnih invalida po~elo je su uzimati kredite i pla}ati rate za stanove na papiru. Prije tri godine u Op}ini Biha} potpisan je ugovor o izgradnji zgrade u naselju Ozimice, a obe}ano im je da }e klju~eve u ruke dobiti jo{ do kraja 2010, pa su

taj rok prolongirali za sredinu 2011. U pro{loj godini radovi su obustavljeni, a stanovi ni izbliza nisu zavr{eni. Oni su i pro{log mjeseca odr`ali masovne proteste pred nedovr{enom zgradom, na kojima su op}inske slu`be i nadle`ni iz stanouprave obe}ali da }e formirati zajedni~ku komisiju koja }e ispitati slu~aj. - Odr`ali smo jedan sastanak, drugi je trebao biti danas, ali evo javili su nam da je prolongiran. Jo{ jednom se pokazuje na djelu da se svi bahato pona{aju prema ovim osobama, kazao nam je Almir Tuti}, predsjednik Saveza

demobilisanih boraca, koji je do{ao da podr`i drugove, a ~lan je i komisije koja }e se baviti ovim problemom. Dok se on ne rije{i, porodice }e svakog petnaestog u mjesecu organizovati okupljanje pred Op}inom, {to su u~inili i ju~er. Slab odziv i njih je same razo~arao. - Pojavili su se samo oni ljudi

kojima je stvarno potrebno rje{avanje stambenog pitanja, koji su u nevolji, a skeptici su mogli do}i i li~no se u to uvjeriti, kazali su nam okupljeni. Oni su putem interneta pozvali i one koji su pru`ali podr{ku nedavno uhap{enoj policijskoj {estorci iz Biha}a, ali ovaj put uz porodice biv{ih boraca nije stao niko. F. B.

EU posve}ena BiH kao jedinstvenoj dr`avi
U Delegaciji Evropske unije u BiH kazali su za Fenu da ne komentiraju spekulacije odgovaraju}i tako na upit o tekstu uz koji je objavljena mapa Evrope 2035. godine na kojoj nema Bosne i Hercegovine. Ruski eksper ti su, navodno na osnovu dokumenata ameri~ke Centralne obavje{tajne agencije (CIA), Ruske obavje{tajne slu`be i jo{ nekoliko izvora, na~inili kar tu Evrope 2035. godine prema kojoj }e BiH nestati i bit }e podijeljena izme|u Srbije i Hrvatske. - No, dobro je poznat stav EU koji je ponovljen i u zaklju~cima Vije}a Unije, a to je da je EU jasno posve}ena teritorijalnom integritetu BiH kao suverenoj i jedinstvenoj dr`avi, ka zao je kratko Andy McGuf fie, glasnogovornik Delegacije EU i specijalnog predstavnika EU u BiH.

Smije li dr`avni slu`benik misliti?

Disciplinski postupak protiv Avdi}a
Aziz ^a~kovi}, biv{i ministar trgovine, turizma i saobra}aja u Vladi TK-a i ~lan SDP-a, 15. novembra 2012. pokrenuo je disciplinski postupak protiv svog pomo}nika Ekrema Avdi}a, zbog pisanja kolumni na portalu Tuzlalive.ba i u Oslobo|enju. ^a~kovi} je postupak pokrenuo dok je obavljao du`nost ministra. On je 21. decembra 2012, zbog pro{irenja parlamentarne ve}ine u Skup{tini TK-a, podnio ostavku, a na njegovo mjesto je imenovan ministar iz BPS-a. U rje{enju o pokretanju disciplinskog postupka protiv Avdi}a pi{e da je on na posebno drzak na~in vrije|ao ugled i dostojanstvo najvi{ih zvani~nika BiH, te je na radnom mjestu favorizirao jednu politi~ku stranku. - A iste radnje je ponovio 2. i 14. novembra 2012, ~ime je na indirektan na~in vrije|ao saradnike koji nemaju identi~ne politi~ke stavove ili uvjerenja, ~ime je po~inio povredu slu`bene du`nosti Zakona o dr`avnoj slu`bi FBiH, napisao je ^a~kovi} u rje{enju o pokretanju disciplinskog postupka. U obrazlo`enju je napisano da je Avdi} objavljivao kolumne u kojima se “i drugi pripadnici politi~ke opcije kojoj ne pripada imenovani dr`avni slu`benik nazivaju podanicima mudrog vo|e, lezihljebovi}ima i sli~nim nazivima” {to je, , prema ^a~kovi}evom mi{ljenju, nespojivo sa ulogom rukovode}eg dr`avnog slu`benika. - Ja sam ocijenjen najve}om ocjenom i izuzetno sam uspje{an dr`avni slu`benik. U kolumnama sam kritizirao odre|ene pojave, me|utim, njima se ta kritika nije svidjela. Koristi se monopol odlu~ivanja i poluge vlasti da se ljudima zabrani misliti svojom glavom, ili se mora misliti glavom partijskog vo|e. Izra`avao sam bojazan da to vodi povratku delikta mi{ljenja, diktature..., kazao nam je Avdi}. Ina~e, Agencija za dr`avnu slu`bu FBiH je obustavila disciplinski postupak protiv Avdi}a, a nakon ~ega je ^a~kovi}, u posljednjim danima mandata, iskoristio mogu}nost `albe. Kona~nu rije~ o cijelom slu~aju }e dati Disciplinska komisija Agencije.
S. KARI]

Prijava biv{eg ministra

OSLOBO\ENJE srijeda, 16. januar/sije~anj 2013.

DOGA\AJI
VIJESTI

9

KANTON SARAJEVO Stambena problematika bora~ke populacije

NEMORALNO JE PRODAVATI DODIJELJENE STANOVE
Jo{ 422 porodice na listi ~ekanja Za gradnju je KS izdvojio vi{e od 48.500.000 KM Prodaju ne ko~i zakon
Ministarstvo za bora~ka pitanja Kantona Sarajevo je, prema Zakonu o dopunskim pravima boraca BiH, do sada dodijelilo ukupno 728 stanova ~lanovima bora~ke populacije i to za: 288 ratnih vojnih invalida I grupe i ratnih vojnih invalida radno nesposobnih po osnovu rane, povrede ili bolesti zadobivene za vrijeme slu`be u OSRBiH, 82 djece {ehida - poginulih boraca bez oba roditelja, 285 roditelja {ehida - poginulih boraca i 73 nezaposlene supruge {ehida - poginulog borca, koje ostvaruju pravo na porodi~nu invalidninu na razli~itim lokacijama Kantona Sarajevo.

Zajedni~kim snagama obnoviti spomenik
Potpredsjednik Bosanskohercegova~ke patriotske stranke general Stjepan [iber pozvao je ju~er pripadnike Armije RBiH i HVO-a da zajedni~kim snagama obnove poru{eni spomenik borcima ARBiH u Mostaru, javlja Fena. - Povodom bomba{kog napada koji je nanovo uznemirio gra|ane tog ionako napa}enog grada, `elim da kao ~ovjek koji je bio zamjenik prvog ~ovjeka ARBiH u ~ijem sastavu je bilo vi{e od 20 posto bosanskih Hrvata i Srba, uputim apel svim biv{im pripadnicima ARBiH i HVO-a u Mostaru da zajedni~kim snagama obnove poru{eni spomenik i na taj na~in poraze sve one koji bi htjeli da Mostar i dalje `ivi kao i u vrijeme naj`e{}ih napada, koji je i bo{nja~ki, i srpski, i hrvatski, navodi [iber u saop}enju.

Godina zastoja
Ajnad`i} za vrijeme svog mandata rije{io 125 stambenih jedinica

Ubrzati dodjelu
Za ovaj zna~ajan projekat do sada je izdvojeno vi{e od 48.500.000 KM, a stambene jedinice su izgra|ene na lokacijama: Stup - Ba~i}ko polje, Bu~a Potok, Dobrinja, Ilija{, Vogo{}a - Omladinska, Hrasnica, [ip, Otes, Trnovo i Vogo{}a - Rosulje. Prema rije~ima biv{eg ministra za bora~ka pitanja KS-a Ned`ada Ajnad`i}a, za vrijeme njegovog mandata do{lo je do odre|enih zakonskih izmjena: pored mogu}nosti da stan bude dodijeljen u vlasni{tvo 1/1, uvedena je i mogu}nost da se stan dodijeli i na do`ivotno kori{tenje. - Dok sam bio ministar, 125 stambenih jedinica je rije{eno, a na

tim projektima smo radili zajedno sa Fondom za izgradnju stanova KS-a na ~ijem ~elu je Fuad Damad`i} i saradnja je bila profesionalna, a porodice su bile zadovoljne. Kako sam ja upoznat, trenutno se na listi ~ekanja za stan nalaze 422 porodice te smatram da Vlada Kantona mora {to prije izna}i rje{enje da se oni u te stanove usele jer biolo{ki stare, a ukoliko se ovim tempom to bude radilo, postoji opasnost da porodice koje su dobile stan, a ~ekaju na njega, ne}e ni do`ivjeti da u njega usele, ka`e Ajnad`i}. Ina~e, cijena kupljenih stanova kre}e se od 980 do 1.630 KM po kvadratnom metru, a sve se odvija putem Fonda za izgradnju stanova za ~lanove porodica {ehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide i demobilizirane borce KS-a. Rje{avanje stambenog pita-

nja ukupno ~eka 329 lica koja ispunjavaju uslove za dodjelu stana u vlasni{tvo, od toga 81 roditelj, 52 RVI-ja, 6 djece {ehida poginulih boraca bez oba roditelja i 190 nezaposlenih supruga {ehida poginulog borca/branitelja. Aktuelni ministar za bora~ka pitanja KS-a Asim D`ambasovi} ka`e da, pored ovih lica, u postupku obrade je jo{ 55 zahtjeva za ostvarivanje prava na stan u vlasni{tvo, 38 je u upravnom sporu, {to zna~i da je potencijalnih korisnika 422.

Kako nagla{ava Ajnad`i}, bilo je slu~ajeva kada ~lanovi porodica preuzmu vlasni{tvo nad stanom, a zatim pokrenu proceduru za njegovu prodaju. On je tada koristio praksu da ne daje suglasnost za prodaju, nego je i{ao na varijantu da Ministarstvo, po osnovu pravila pre~e kupnje, kupi taj isti stan nazad i da nekoj drugoj porodici koja ~eka na listi.

Cijenu diktira Ministarstvo
- Po zakonu oni to mogu raditi, ali s moralne strane nije uredu, dodaje Ajnad`i}. Da se ne bi de{avale situacije da oni ko ji do bi ju stan, is ti odmah po`ele prodati, dok su pojedini du`i period na listi ~ekanja i u stanju su te{ke socijalne i stambene potrebe, novope~eni vlasnik ima obavezu isti ponuditi u korist i za ra~un Ministarstva, Fondu za izgradnju stanova za ~lanove porodica {ehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide i demobilizirane borce KS-a, odnosno drugom pravnom subjektu koji gradi na lokacijama za kolektivnu izgradnju za bora~ku populaciju, od kojeg je izvr{ena kupovina stana za potrebe korisnika u skladu sa zakonom. - Period za navedenu obavezu iz stava 1. ovog ~lana je deset godina od dana upisa prava vlasni{tva na dodijeljenom stanu, po cijeni koja ne mo`e biti ve}a od vrijednosti koju je Ministarstvo snosilo za kupovinu stana, ra~unaju}i i po zvani~nom kursu KM u odnosu na euro, a sve u skladu sa ~lanom 43. pomenutog zakona. Pravo pre~e kupnje registruje se prilikom upisa vlasni{tva dodijeljene jedinice, zaklju~uje D`ambasovi}.
E. GODINJAK

Ispunjavanje uslova
- Nerije{enih zahtjeva ima od 2006. godine, te se tako mo`e utvrditi du`ina ~ekanja. Dodjela stana u vlasni{tvo vr{i se po utvr|enim kriterijima propisanih odredbama ~l. 22, 23, 24. i 25. Pravilnika za dodjelu stana u vlasni{tvo ili dodjelu stana na kori{tenje, a sve u zavisnosti od hronologije podnijetih zahtjeva i strukture raspolo`ivih stanova odgovaraju}e veli~ine i spratnosti, te socijalno-stambene ugro`enosti i raspolo`ivih sredstava za ovu namjenu. Lica koja ispunjavaju uvjete iz ~lana 40. ovog zakona imaju pravo da, ukoliko tra`e da im se rije{i stambeno pitanje, odmah po podno{enju zahtjeva za dodjelu stana u vlasni{tvo, mogu svoje stambeno pitanje rije{iti dodjelom stana na kori{tenje iz stambenog fonda ~iji je vlasnik Kanton Sarajevo, isti~e D`ambasovi}. Da bi se uputio zahtjev Ministarstvu, potrebno je ispuniti niz uslova. Jedan je taj da podnosilac ne smije na sebi imati nikakvu imovinu (mora prikupiti dokumente iz svih op}ina KS-a), te da ne smije imati status raseljenog lica, izuzev interno raseljenog lica.

Zajedni~ka komisija za evropske integracije Parlamentarne skup{tine BiH na ju~era{njoj sjednici je usvojila izvje{taj o radu za 2012. te plan rada Komisije za 2013. Predsjedavaju}i Komisije Halid Genjac kazao je novinarima da ono {to su planirali za pro{lu godinu, uglavnom je provedeno. - Me|utim, nadali smo se da }e vi{e od onoga {to je planirano pro}i kroz Komisiju za evropske integracije. Na`alost, pro{la godina je bila godina zastoja u evropskim integracijama i rad ove komisije je u potpunosti odre|en radom Vije}a ministara i radom domova, kazao je Genjac i dodao da po{to nije bilo su{tinskog anga`mana ni Vije}a ministara BiH ni parlamenta na ovim pitanjima, i Komisija za evropske integracije je na taj na~in ostala u dobroj mjeri bez posla. - Nadamo se da ove godine ne}e biti tako.

Krsmanovi} bio ~lan zloglasne grupe Luki}a
Na su|enju Oliveru Krsmanovi}u za zlo~ine u Vi{egradu, svjedoci Tu`ila{tva naveli su da optu`enog poznaju kao ~lana zloglasne grupe Milana Luki}a, kao i da je dolazio u kasarnu Uzamnica i zlostavljao bo{nja~ke zato~enike, javio je BIRN - Justice Report. Tu`ilac Adnan Gulamovi} pro~itao je iskaze svjedoka Gojka Vidakovi}a i [abana Muratagi}a, koji su u me|uvremenu preminuli. “Znam da je Milanova grupa radila najve}e zlo u Vi{egradu. Niko im nije ni{ta smio”, naveo je Vidakovi} 2007. Kao ~lanove Luki}eve grupe on je nabrojao Miju Mitra{inovi}a, Niku Vuji~i}a, Bobana In|i}a, izvjesne Ron~evi}a i Vuka te optu`enog Krsmanovi}a i Milanovog brata Gojka. Luki} je u Haagu osu|en na do`ivotni zatvor.

D`ambasovi}: Pravo pre~e kupnje registruje se prilikom upisa vlasni{tva

LISTE Ajnad`i} je koristio praksu da ne daje suglasnost za prodaju, nego je Ministarstvo, po pravilu pre~e kupnje, kupilo taj isti stan nazad i davalo nekoj drugoj porodici koja ~eka na listi

10

KOMENTARI

srijeda, 16. januar/sije~anj 2013.

OSLOBO\ENJE

FOKUS

Svi smo (jo{) u Kazanu M N
Pi{e: Josip VRI^KO josip.vricko@oslobodjenje.ba

Ne mislim, kao {to to misli gostuju}i komentator Oslobo|enja D`evad Hod`i}, kako je Dodikovo komemoriranje Aleksi}a `i{ka svjetla na kraju tunela. Tunel, zapravo, kazan u kojem `ivimo svi, a ne samo oni pod kontrolom eresovskoga vo`da, toliko je mra~an da povremeni bljeskovi ni{ta ne mogu toj tmini {to nas pritiska u Bosni i Hercegovini. Ma gdje bili!

o`da je neprimjereno, samo dva-tri dana nakon {to je mos tar ski no }ni bomba{ (ili vi{e njih) dinamitom prekinuo svaki prijepor je li tamo{nji kameni ljiljan legalno postavljen u prijete}oj blizini pone{to (onako hadezeovski) stiliziranog ste}ka ispred Gradskog vije}a, najavljivati izgradnju spomen-obilje`ja Kazani. Naime, mostarska, ma gotovo o~ekivana, eksplozija samo je potvrdila ono {to smo ionako znali; Spomenicima se ovdje {alju poruke i kada se podi`u, a i kada se, evo, ru{e. No, pro{loga su tjedna sarajevski gradona~elnik Alija Behmen i potpredsjednik federalne Vlade Svetozar Pudari} potpisali ugovor o otvaranju konkursne procedure koja bi trebala rezultirati izgradnjom spomen-obilje`ja Sarajlijama, srpskim i hrvatskim civilima koje su od sredine ‘92. do listopada ‘93. na obroncima Trebevi}a smaknuli pripadnici - zbog ovoga slu~aja - zloglasne 10. brdske brigade armije BiH. Otpo~etka je inicijativa za dostojno komemoriranje Kazana, te nikada dokraja ispri~ane, pa onda i bolne, sarajevske ratne pri~e, obilje`ena kontroverzama. Ideja je, podsjetimo, Pudari}eva. I on je svih ovih mjeseci ustrajavao na njoj.

D

Nije, me|utim, ovaj istaknuti esdepeovac mogao na}i suputnika niti da ga prati do mjesta monstruoznih zlo~ina, e ne bi li tamo, za po~etak, makar cvije}em obilje`io strati{te kojega se srami (po)ratno Sarajevo. Primjerice, Behmena je ba{ u to vrijeme napala gripa, a neki iz tada SDP-u (gotovo) bratske SDA, poput, primjerice, Sulejmana Tihi}a nisu, navodno, ni znali za namjere dopredsjednika Federacije. Pa mu se onda nisu mogli ni pridru`iti na ovome satu sramne povijesti. Tako se Pudari} sam s buketom ljiljana, zaraslom {umskom stazom probio do ove zaboravljene crne ratne to~ke. a nas je, iako nam opet svima prijeti gripa, ~ak i svinjska, gradona~elnik, Bogu hvala, dobrog zdravlja; Ugovor je potpisan, ali nekako sam dojma kako je Pudari} i dalje prili~no usamljen u ovoj svojoj nakani. Ne mislim, dakako, da je u ovaj projekt krenuo kao Srbin, nego, siguran sam, kao, prije svega, ~ovjek koji je `ivio i (iz)borio se za svjetliju sliku (ratnog) Sarajeva, ali - mo`da - i kao potencijalna `rtva ratnih desperadosa, po ~ijim je kriterijima i on bio pogre{nog imena. Pudari}ev je, dakle, kredibilitet, i na ovome poslu, neupitan.

I

Za Sarajevo, za brisanje ove ratne mrlje bilo bi, me|utim, kudikamo bolje da se neki bo{nja~ki du`nosnik zagledao u pro{lost i, posuv{i se pepelom u ime onih {to u jednom razmjerno dugom ratnom periodu nisu mogli vladati odmetnutim sarajevskim gospodarom `ivota i smrti, ina~e, opjevanim komandantom Cacom, uradio ono {to vi{e od godinu i pol ~ini Pudari}. Ne, vjerujem, bez rezerve u (dana{njem) Sarajevu, te ve} uobi~ajenih poruka iz drugog entiteta, od “njegovih” za koje }e, i kada , Kazani napokon budu dostojno obilje`eni, biti Alijin, ili (makar) Lagumd`ijin Srbin. ba{ kao {to je od sarajevskih ratnih zlo~ina, za koje su Kazani sinonim, a koji su zaustavljeni kada se vojni vrh ‘93. napokon odlu~io obra~unati s mangupima u svojim redovima, pro{lo, evo, 20 godina, tako se u naredni ponedjeljak navr{avaju dva desetlje}a otkako se Sr|an Aleksi} u Trebinju suprotstavio eresovim cacama koji su maltretirali Alena Glavovi}a - Bo{njaka, jasno! I to platio glavom. Pro{loga tjedna Milorad Dodik posthumno je odlikovao heroja Trebinja, a primaju}i Orden ~asti, Sr|anov je otac samo kazao: Umro je vr{e}i svoju ljudsku du`nost. Nema se, zapravo,

pogotovo iz dana{nje perspektive, tu vi{e {to dodati. ^ak i kada bi bolno prisje}anje na ovaj doga|aj dalo Aleksi}u starijem da jo{ {to ka`e. aprosto, ljudi kakav je Aleksi} su pobije|eni, odnosno pobi je ni u go di na ma koje su nas dugoro~no stigmatizirale, pa ljudsku du`nost, a i to samo poneki, do`ivljavamo kao uspomenu na Sr|ana i sli~ne njemu. A pla{imo se - {to }ete takva su vremena?! - i sami tako `ivjeti... Ne mislim zato, kao {to to, vjeruju}i da jo{ nije sve oti{lo k vragu, misli gostuju}i komentator Oslobo|enja D`evad Hod`i}, kako je Dodikovo komemoriranje Aleksi}a `i{ka svjetla na kraju tunela. Tunel, zapravo, kazan u kojem `ivimo svi, a ne samo oni pod kontrolom eresovskoga vo`da, toliko je mra~an da povremeni bljeskovi, poput onih no}nih svitaca, ni{ta ne mogu toj tmini {to nas pritiska u Bosni i Hercegovini. Ma gdje bili! Uostalom, na{a, sarajevska `i{ka bila bi na radost i Hod`i}u i meni, a nadam se i jo{ ponekom, da je nije zapalio (samo) Svetozar Pudari}, i da, barem zasada, on, sa svojih 5 tisu}a maraka, nije jedini donator spomenika kojim Sarajevo okajava svoj golemi ratni grijeh.

Mostarci, stanimo na loptu!

S

mireno i odmjereno potrebno je odreagirati na posljednji, kako je slu`beno okarakteriziran, ~in izazivanja op}e opasnosti u Mostaru, odnosno dizanje u zrak spomenika borcima Armije RBiH koji su svoje `ivote dali za slobodu svih nas. Sada je potrebno pokazati mudrost i ljudskost te bez niskih strasti sa~ekati kraj istrage koja bi trebala rezultirati privo|enjem odgovornih za ovaj neljudski ~in. Upravo je rad policijskih i pravosudnih organa u Hercegova~ko-neretvanskoj `upaniji i Mostaru sada od presudne va`nosti za su`avanje manipulativnog prostora razli~itim interesnim grupama koji od raznesenog spomenika `ele za sebe izvu}i ovakvu ili onakvu korist. Za sada je poznato samo da je spomenik raznesen nekom vrstom eksploziva, dok istraga treba utvrditi tko su izvr{itelji, a tko nalogodavci, te koji su motivi ovog ~ina. Dok god Tu`iteljstvo HN@-a ili policija ne objave rezultate svoje istrage, javni du`nosnici, u prvom redu politi~ari, trebaju se suzdr`ati od davanja bilo kakvih kvalifikacija ovog doga|a, posebice oni koji bi htjeli da su nekakvi teroristi do{li pred mostarsku Gradsku vije}nicu kako bi raznijeli spomenik borcima Armije RBiH. Tako|er, najnovija epizoda mostarske “spomeni~ke krize” nikako ne smije biti indikator odnosa dvaju naroda u gradu na Neretvi. Gra|ani Mostara jesu uznemireni i potreseni zbog ovog doga|aja, ali ne zbog toga {to se boje pripadnika jednog ili drugog naroda, nego zbog ~injenice da u Mostaru i dalje postoje ljudi, tj. skupine ljudi, kojima obnova su`ivota nikako ne odgovara. Me|utim, unato~ svemu, su`ivot u Mostaru

se obnavlja i taj proces gotovo nitko danas ne mo`e zaustaviti. Ponajbolje to znaju stanovnici Mostara. No, spomeni~ka kriza u Mostaru nije po~ela dizanjem u zrak spomenika borcima Armije BiH. Cijela je pri~a po~ela jo{ u travnju pro{le godine kada je Udru`enje porodica {ehida i poginulih boraca Armije RBiH polutajno postavilo spomenik - stilizirani ljiljan - pred Gradsku vije}nicu Mostara i to kao odgovor na spomenik koji je ranije bio postavljen poginulim bojovnicima HVO-a, ina~e stilizirani ste}ak. Spomenik borcima Armije RBiH je, pak, bio postavljen bez odgovaraju}ih dozvola, dok je onaj postavljen u spomen bojovnicima HVO-a, potvr|eno je iz mostarske Gradske uprave, imao sve potrebne papire. Iako je javnost tjednima ~ekala obja{njenje gradskih vlasti o tome koji spomenik treba biti pred Vije}nicom a koji ne, i ho}e li spomenik borcima Armije dobiti potrebne suglasnosti, cijela je pri~a gurnuta pod tepih. Jednako je tako pod tepihom zavr{io i incident u kojem je “nepoznati netko” pucao na mostarsku Vije}nicu samo dan nakon {to je sve~ano otvorena. Uzgred, obnovljena zgrada Vije}nice, nekada{nja osnovna {kola, jo{ nije useljena upravo zbog problema sa spomenicima. No, da je policija bolje reagirala i privela “nepoznatog nekog” i da su se gradske vlasti i nadle`ne inspekcije jasno o~itovale o spomenicima te poduzele odgovaraju}e akcije (bilo izdavanje potrebnih dozvola, bilo uklanjanja spornog spomenika), vjerojatno danas ne bismo govorili i o “drugoj epizodi spomeni~ke krize u Mostaru” Guranjem proble. ma pod tepih ni{ta se ne rje{ava, nego se problemima dopu{ta da bujaju i rastu do neslu-

}enih dimenzija. Tom fenomenu u BiH smo svjedoci ve} godinama. Prva spomeni~ka kriza, ona iz travnja pro{le godine, dogodila se svega dva ili tri mjeseca nakon {to su otpo~eli razgovori o budu}nosti Mostara, odnosno izmjeni izbornih pravila za izbor 18 od ukupno 35 vije}nika za mostarsko Gradsko vije}e. Prva epizoda spomeni~ke krize je, jasno, bila iskori{tena da se dodatno zbiju redovi, izvuku nesuvisli zaklju~ci i, najva`nije, onemogu}e bilo kakvi politi~ki dogovori. Stoga ne treba ni sumnjati da }e pojedine politi~ke opcije sada poku{ati iskoristiti dizanje u zrak stiliziranoga ljiljana kako bi dokazali da je teza koju zastupaju ispravna. Kriza izbornih pravila za Mostar izravno je utjecala i na spor sa spomenicima i na pucanje u Vije}nicu. Tu krizu nisu izazvali stanovnici Mostara nego politi~ki predstavnici Bo{njaka i Hrvata. Tre}erazredni mostarski politi~ari su ti koji nisu u stanju (ili ne `ele) rije{iti gotovo banalno pitanje izbora 18 vije}nika u Gradsko vije}e, a ne stanovnici Mostara. Mostarci `ele `ivjeti u normalnome gradu, u kojem }e se izbori odr`avati svake ~etiri godine i u kojem }e biti u stanju promijeniti vlast ako njome nisu zadovoljni. No, nekima o~ito odgovara da Mostarci `ive u slu~aju, a ne u gradu. Stoga svatko razuman mora osuditi dizanje u zrak spomenika borcima Armije RBiH, ali mirno i stalo`eno odreagirati na taj doga|aj. Nikakva zapaljiva retorika u ovom trenutku nikomu ne}e koristiti, osim onima zbog kojih Mostar danas uistinu jeste slu~aj. Zbog toga svi u Mostaru trebaju stati na loptu i trezveno razmotriti kamo to ide grad na Neretvi.

OSVRT

Pi{e: Jurica GUDELJ

Guranjem problema pod tepih ni{ta se ne rje{ava, nego se problemima dopu{ta da bujaju i rastu do neslu}enih dimenzija. Tom fenomenu u BiH smo svjedoci ve} godinama

OSLOBO\ENJE srijeda, 16. januar/sije~anj 2013.

KOMENTARI
BLIC

11

REAGIRANJA

Spor je okon~an u korist @GP-a d.d. Sarajevo
@GP mora napustiti zemlji{te; Oslobo|enje, 8. januar/sije~anj 2013. godine

Ugodnu {etnju `elimo!

S

V

a{ list ve} u nekoliko navrata objavljuje neistinite informacije o sporu koji se vodi pred upravnim sudskim vlastima oko izmje{tanja Betonare i ostalih gra|evinskih sadr`aja koje su na ^engi}-Vili izgradili radnici @GP-a d.d. Sarajevo prije 60 godina. Va{ novinar M. Tatarevi}, koji se pretvorio u glasnogovornika Miprogradnje d.o.o. Ilija{, u posljednja dva teksta objavljena u va{em listu 4. 12. 2012. i 8. 1. 2013. godine iznosi grube neistine o vrsti i karakteru spora i njegovom navodnom okon~anju i time dezinformira javnost o ~injeni~nom i pravnom osnovu na kojem se spor zasniva. To se posebno odnosi na sadr`aj ~lanka od 8. 1. 2013. godine u kojem su iznesene neistinite ~injenice da je “spor dobila Miprogradnja d.o.o. Ilija{ i da @GP d.d. Sarajevo mora napustiti sporno zemlji{te”. U navedenom ~lanku ta~no je navedeno da se ve} pet godina vodi upravni postupak pred nadle`nim upravnim organom oko zemlji{ta na ^engi}-Vili. Ta~no je da je to zemlji{te na osnovu javnog konkursa od 2. 7. 2007. dodijeljeno Miprogradnji d.o.o. Ilija{ kao najpovoljnijem ponu|a~u. Me|utim, u navedenom, kao i prethodnim ~lancima se namjerno pre{u}uje bitna ~injenica da je zemlji{te dodijeljeno Miprogradnji d.o.o. Ilija{ pod uvjetom da Miprogradnja d.o.o. Ilija{ isplati @GP-u d.d. Sarajevo naknadu za izmje{tanje navedenih objekata na drugu lokaciju. Ta obaveza Miprogradnje d.o.o. Ilija{ izri~ito je navedena i u rje{enju Op}ine Novo Sarajevo od 24. 9. 2007. godine kojim je zemlji{te dodijeljeno Miprogradnji d.o.o. Ilija{. Umjesto da isplati naknadu koju su odredili sudski vje{taci gra|evinske struke po nalogu Op}ine Novo Sarajevo i u|e u posjed navedenog zemlji{ta, direktor Miprogradnje d.o.o. Ilija{ Mirsad Prohi} je na sve mogu}e na~ine poduzimao nekorektne i nezakonite radnje kako bi izbjegao navedenu obavezu i

onemogu}io @GP-u d.d. Sarajevo da gra|evinske objekte, koji su jo{ u pogonu, izmjesti na drugu lokaciju o tro{ku Miprogradnje d.o.o. Ilija{. Upravo zbog ovakvog nekorektnog i nezakonitoga postupanja Miprogradnje d.o.o. Ilija{ do{lo je do sporova koji se spominju u ~lanku, koji su nakon pet godina okon-

~ani u korist @GP-a d.d. Sarajevo, a ne Miprogradnje d.o.o. Ilija{, kako je to tendenciozno i neistinito navedeno od va{eg novinara M. Tatarevi} u predmetnom ~lanku. Napominjemo da su nadle`ni organi Op}ine Novo Sarajevo u upravnom postupku donosili nezakonita rje{enja i zaklju~ke kako bi na nezakonit na~in omo-

gu}ili Miprogradnji d.o.o. Ilija{ da stupi u posjed zemlji{ta bez pla}anja naknade. Me|utim, sva ta nezakonita akta su povodom pravnih lijekova koje je ulagao @GP d.d. Sarajevo poni{tena, iako se u navedenom ~lanku, ne znamo iz kojih razloga, tvrdi upravo suprotno. U dokaz na{e istinite tvrdnje u prilogu dostavljamo rje{enja Ministarstva prostornog ure|enja i za{tite okoli{a KS-a broj 05/II-230-55/12 od 31. 10. 2012. i broj 05/II-230-56/12 od 1. 11. 2012. godine. Koliko je izvje{tavanje va{eg novinara neobjektivno i jednostrano, najbolje se vidi iz tvrdnje iznesene u ~lanku “da je resorni ministar Zlatko Petrovi} nalo`io da se `alba @GP-a ipak odbije”. Ministar Petrovi} sigurno nije mogao dati tako neodgovornu izjavu, jer se navedena `alba, koja nema nikakvog uticaja na rje{enje nastalog spora, nalazi u fazi rje{avanja kod nadle`nih slu`bi njegovog ministarstva, pa se ne zna njen ishod. Postavlja se pitanje kako va{ novinar mo`e u ~lanku iznijeti apsurdnu tvrdnju “da je Miprogradnja d.o.o. Ilija{ dobila spor”, iako `alba koja se spominje jo{ nije rije{ena i ne odnosi se na predmetni spor i ne zna se kakav }e biti njen ishod!? Miprogradnja d.o.o. Ilija{ nije mogla u}i u posjed dodijeljenog zemlji{ta prvenstveno zbog toga {to do danas nije uplatila naknadu Op}ini Novo Sarajevo u iznosu od 3.349.763,50 KM, na koju isplatu je obavezna rje{enjem od 29. 4. 2007. godine. Od direktora Prohi}a bilo bi korektnije da izvr{i navedene uplate i dovede dodijeljeno zemlji{te odgovaraju}oj svrsi, nego da obmanjuje javnost i vr{i pritisak na odgovaraju}e institucije kako bi mu se omogu}ilo da bez ispunjenja svojih obaveza dobije u posjed dodijeljeno zemlji{te.
Asim NANI], direktor @GP-a d.d. Sarajevo

Bosnalijek, pola godine poslije
“Namjere HADEN-a jo{ su nam nepoznate”; Oslobo|enje, 11. januar/sije~anj 2013. godine

I

pola godine od one skup{tine nekoliko profesionalnih nosilaca punomo}i dioni~ara u Bosnalijeku je sve po starom. Sve je isto, samo njega nema! A zapravo ima i njega, jer na{i sudovi, ovakvi kakvi jesu, jo{ njega u svojim papirima vode kao direktora Bosnalijeka, bez obzira na to {to je ~ovjek ve} odavno u penziji. A neki mediji se s tim ba{ i ne sla`u. Oslobo|enje, recimo, objavljuje op{iran intervju sa ~ovjekom koji se la`no predstavlja kao direktor Bosnalijeka. Taj inter vju i tog ~ovjeka spominjem samo zbog tog la`nog predstavljanja. Naime, na jednom internet-forumu neko mi je ponudio finansijsku potporu za tu`bu protiv tog ~ovjeka. Dosadilo ~ovjeku {to niko ne reagira na sve te la`i. A {to se mene ti~e, osim tog la`nog predstavljanja, ovaj ~ovjek je opasniji kao veza stare uhodane plja~ka{ke garniture Bosnalijeka sa dr`avom, ma {ta to zna~ilo. Jer on je tamo odgojen, tamo, nakon Banjaluke, nastavio {kolovanje, tamo obna{ao va`ne funkcije i, kako sam ka`e, ima dobre odnose sa ministrom. A sprema se i na razgovor sa premijerom. Za nas male dioni~are ni to nije najva`nije, ni Bosnalijek sam po sebi. Mi najva`nijim i najopasnijim smatramo savr{eno organizirano ne~injenje ama ba{ ni{ta {to bi pokazalo da se sve ovo u i oko Bosnalijeka doga|a u jednoj organiziranoj dr`avi, koja eto ima ambicije da se pribli`i i Evropi. Prvo je Komisiji za vrijednosne papire FBiH, oli~enoj u liku Hasana ]elama, trebalo puna tri mjeseca da stidljivo i nakon prozivanja nekoliko dioni~ara, utvrdi ono {to se znalo ve} na po~etku one famozne skup{tine od 7. 7. i zbog ~ega je grupa dioni-

~ara, uklju~uju}i i predstavnika dr`avnog kapitala, napustila tu skup{tinu. A za to vrijeme, u atmosferi nemo}i da se za{tite prava malih dioni~ara, posrednici su im ponudili cijenu koju su sami odredili. A oni koji su se u po~etku opirali prodaji po sistemu “daj {ta da{“, predomislili su se kada su i neki investicioni fondovi prihvatili tu cijenu. Tada su po~ele i {pekulacije da su predstavnici dru{tava za upravljanje investicionim fondovima, za svaku prodanu dionicu, dobili ispod `ita svoj dio tala. A onda su i neki mali dioni~ari, bli`i nekim brokerskim ku}ama, po~eli da prodaju svoje dionice uz obra zlo`enje da su i oni dobili razliku do 15 KM po dionici. Kako ta tri mjeseca, obezbije|ena od gospodina ]elama, nisu obezbijedila kupovinu potrebnog broja dionica po tih 14 KM plus dio kroz pranje novca, dakle ispod stola, na scenu stupa ova raspolu}ena federalna Vlada. Premijer i ministar, kao reprezentativni predstavnici svojih polovina Vlade, ~ine sve da se ni{ta ne u~ini. I tako jo{ tri mjeseca. A za to vrijeme, ve} legalizirano kontrolirano preuzimanje dioni~kog dru{tva putem SASE, zavr{ava posao. Po fiksnoj cijeni od 14 KM, kroz stotine transakcija i kroz pola godine kupovine vlasnika je promijenilo oko 25 posto dionica Bosnalijeka. Tako ne{to se nije dogodilo od po~etka rada SASE. ^etvrtina dionica jednog emitenta, po fiksnoj cijeni, kroz nekoliko stotina transakcija i kroz pola godine trgovanja, bez raspisanog tendera o promjeni vlasnika. E to je ono ~ega se mi, mali dioni~ari, najvi{e bojimo. Ti novopredstavljeni posrednici, ina~e

ve} vi{e godina prisutni u trgovinama na SASE u kojima u~estvuju tzv. institucionalni investitori i firme u djelimi~nom ili ve}inskom vlasni{tvu FBiH. Do sada su najvi{e sura|ivali sa Fabrikom duhana Sarajevo. Uz svesrdnu podr{ku tamo{njeg direktora uspjeli su da u nekakve vukojebine i oplja~kane ZIF-ove “investiraju” oko stotinu miliona KM koje su ina~e trebali pripasti dioni~arima, me|u kojima je najve}i Vlada FBiH. Oni ve} kontroliraju trgovinu dionicama FDS-a. O~ito im je FDS sljede}a na popisu onih koje }e kontrolirano preuzeti za nekog stranog par tnera. I to sve uz pri~u da imaju dogovor i sa Vladom FBiH da im i ona svoj dio proda po toj cijeni. A Vlada, ne reagiraju}i i ne demantiraju}i te njihove pri~e, direktno doprinosi uspjehu njihovih pritisaka na male dioni~are. Ako ho}e da poka`e bilo kakvu namjeru da za{titi svoj i kapital malih dioni~ara, Vlada hitno mora objaviti cijene ispod kojih ne}e prodavati svoje dionice u dioni~kim dru{tvima u kojima ima zna~ajne udjele, kao recimo BSNL, FDS, SOSO. I ne smije te cijene ni na koji na~in vezati uz cijene na SASE, jer oni formiraju te cijene. Ukoliko Vlada i dalje ne bude ~inila ni{ta, nama ostaje da se obratimo me|unarodnoj zajednici. Jer ovdje je uklju~en me|unarodni faktor. Naime, novac koji se ovdje pere kroz isplate ra zlike na ruke mo`e poticati iz bilo kojih krivi~nih djela negdje u Evropi.
Halil ^ENGI], predsjednik Udru`enja dioni~ara “Dividenda”, po ovla{tenju Predsjedni{tva Udru`enja

a ra je vo je prvi grad u Evropi koji je imao tramvaj. Gras, preduze}e sa 127 godina tradicije, sada se na- Pi{e: Safet HUREMOVI] lazi na koljenima i prijeti nam da, kako smo bili prvi u uvo|enju, postanemo i me|u prvima koji vi{e ne}e imati tramvaja. Autobusa i minibusa svakim danom sve je manje, pa se s razlogom ve}ina Sarajlija i pita zbog ~ega pla}a punu cijenu nekih poluusluga. Mnogo je okolnosti koje su doprinijele da ova firma duguje vi{e od stotinu miliona maraka. Od pojedinih direktora, koji su prodefilovali kroz preduze}e pla}aju}i metle po nekoliko stotina maraka, politike vlasnika preduze}a, ali i onih koji u Grasu rade samo za li~ne interese. Nije samo Gras preduze}e u vlasni{tvu Kantona koje posluje sa gubicima. Lak{e bi se pobrojala ona koja nemaju gubitaka ili koja rade sa pozitivnom nulom. Ali, Gras je jedino preduze}e ~iji radnici od 2008. pa do danas Sarajlijama barem jedanput godi{nje po`ele ugodnu {etnju. Postavlja se pitanje za{to je to tako? Radnici Grasa, kao i ostali u komunalnoj privredi, imaju pla}e vi{e od prosje~nih u Federaciji BiH. Istina je da se u Grasu kasnilo sa pla}ama i doprinosima, ali me|u pola miliona nezaposlenih u BiH, sigurno bi se na{ao nekoliko puta dovoljan broj onih koji bi se istog trenutka zamijenili sa svakim uposlenikom Grasa, pa ~ak i po cijenu da nikada ne prime topli obrok, a pod uslovom da imaju njihovih izme|u 900 i 1.400 maraka ~istih primanja. I na kraju za{to, ako je toliko lo{e u Grasu, sada imamo 500 radnika vi{ka? Ono {to najvi{e boli Sarajlije je maltretiranje koje im barem jednom godi{nje servira Gras. Do sada su razlozi {trajkova bili ka{njenje pla}a i neupla}ivanje doprinosa, pa su gra|ani jednim dijelom to i tolerisali. Ali, posljednji {trajk priredio je ne{to nevi|eno. Iznenadno, tjeraju}i putnike iz vozila ba{ kao da oni ne pla}aju uslugu, ve} su pla}eni da je koriste, a s obzirom na to kakva je, tako bi i trebalo biti, radnici su odlu~ili bojkotovati izbor v.d. direktora. I tako su stanovnici glavnog grada BiH dva dana bili bez gradskog prevoza, sve dok iz Vlade Kantona Sarajevo nisu popustili i kazali da }e o imenu novog direktora biti razgovarano. Okupljeni radnici i ovaj {trajk pravdali su ~injenicom da je Hasan Ba{i}, koji je postavljen na mjesto v.d. direktora, imao ve} jednu priliku te da ni{ta nije uradio. Ne treba zaboraviti ni one uposlenike koji su sve vrijeme htjeli prevoziti putnike, ali to im nije dozvoljavala ve}ina okupljenih. Onima koji su htjeli raditi nije bilo dozvoljeno da pri|u vozilima, a ~ak su se pojavile i informacije da su pojedini autobusi i minibusi uni{tavani samo kako ne bi bili u stanju iza}i na ulice. Toliko o tome da su razlozi {trajka bili zabrinutost za preduze}e i egzistenciju jer oni koji zaista vole Gras zasigurno ne bi razbijali i ono malo vozila koja su im na raspolaganju.

12

CRNA HRONIKA
Pedesetpetogodi{nja Vesna T. te`e je povrije|ena u saobra}ajnoj nesre}i koja se dogodila u ponedjeljak u Ulici vojvode Radomira Putnika, u Isto~nom Novom Sarajevu. Do nesre}e je do{lo kada je Vesnin suprug Vjekoslav T, upravljaju}i renoom, zbog neprilago|ene brzine izgubio kontrolu nad vozilom i sletio sa ceste. Vesna T, koja se nalazila na suvoza~evom sjedi{tu, zadobila je frakturu klju~ne kosti, dok je na vozilu pri~injena manja {teta. D. P.

srijeda, 16. januar/sije~anj 2013.

OSLOBO\ENJE

Suvoza~ici iz renoa slomljena klju~na kost

Plja~ka{ odnio 2.000 KM

Nepoznati napada~ upao je preksino} u prodavnicu Mercator, koja se nalazi u sarajevskoj Ulici Envera [ehovi}a te, prijete}i pi{toljem, od radnica oteo oko 2.000 KM, a potom pobjegao. Sarajevska policija je izvr{ila uvi|aj i radi na rasvjetljavanju ovog krivi~nog djela, saop}eno je iz MUP-a KS-a. Ista prodavnica, podsje}amo, oplja~kana je pet dana ranije, preciznije 9. januara kada je tako|er oteto oko 2.000 KM, te 28. decembra i 16. septembra. I ta razbojni{tva izvr{io je plja~ka{ naoru`an pi{toljem.

Bijeljina: Oduzeto 105 grama kokaina
Protiv Mihaela Vasi}a (38) iz Bijeljine policija }e bijeljinskom Okru`nom tu`ila{tvu dostaviti izvje{taj zbog sumnje da je po~inio krivi~no djelo neovla{tena proizvodnja i promet opojnih droga, javila je Srna. Naime, kod njega, preciznije u citroenu koji je vozio, prilikom pretresa izvr{enog po naredbi Osnovnog suda 12. januara u naselju Dvorovi na|eno je 105,5 grama kokaina. Ista prijava bi}e podnesena i protiv suvoza~a iz citroena ~iji su inicijali L. G. Ina~e, ovo je najve}a zapljena kokaina u bijeljinskoj regiji.

Istraga monstruoznog ubistva Amine [abanagi}

Karabegovi}u produ`en
pritvor za jo{ dva mjeseca
Iako je Admir Karabegovi} povukao priznanje dato u policiji, me|u dokazima Tu`ila{tva je i podudaranje DNK uzoraka
Admiru Karabegovi}u (1982), osumnji~enom za ubistvo Amine [abanagi}, Kantonalni sud u Biha}u, po prijedlogu tu`ioca Huseina Huzeirovi}a, produ`io je pritvor za jo{ dva mjeseca. Karabegovi} je, podsje}amo, uhap{en 15. decembra, kada je na poziv svog oca i direktora FUP-a Dragana Luka~a odlu~io da se vrati iz Njema~ke, gdje je bio nastanjen. Sumnji~i se za ubistvo mlade recepcionarke hotela u Sanskom Mostu Amine [abanagi} (1983), koja je prije osam i po godina sa~ekana nakon ve~ernje smjene, silovana i zadavljena, a njeno tijelo ba~eno pored mezarja Greda u Sanskom Mostu. Osumnji~eni je u vrijeme izvr{enja bio o`enjen i imao je dvoje djece, radio je i privre|ivao za svoju obitelj, a nedugo nakon monstruoznog ubistva odselio je u Njema~ku. Produ`enjem pritvora na jo{ dva mjeseca Tu`ila{tvo je dobilo na vremenu da finalizira istragu. Operativni rad na prikupljanju dokaza pogotovo sada je va`an jer je osumnji~eni povukao svoje priznanje, koje je prvobitno dao u policiji, a {to je nedavno potvrdio i Dragan Luka~ u jednoj TV emisiji. Ipak, i pored toga protiv osumnji~enog postoji pozitivno podudaranje DNK uzorka na|enog kod `rtve, ali i drugi materijalni dokazi koje Tu`ila{tvo za sada dr`i u tajnosti. Od portparola Suda u Biha}u Harisa Hajrulahovi}a doznali smo da im optu`nica jo{ nije dostavljena na potvr|ivanje, ali i to da je o~ekuju uskoro.
F. BENDER

OBAVJE[TENJE KORISNICIMA TELEKOMUNIKACIONE MRE@E
Obavje{tavamo korisnike da }e 16. i 17.1.2012. godine, u terminu od 7 do 10 sati do}i do povremenih prekida interneta, Moja TV i telefonskog signala, na {irem podru~ju op}ina Lukavac i Tuzla, zbog radova na centrali. Izvinjavamo se zbog prouzrokovanih smetnji i zahvaljujemo na strpljenju.

Amina [abanagi}

OBAVJE[TENJE KORISNICIMA TELEKOMUNIKACIONE MRE@E
Obavje{tavamo korisnike da }e 17.1.2013. godine, u terminu od 7 do 16 sati do}i do povremenih prekida telekomunikacionog saobra}aja mre`e BH Telecoma na {irem podru~ju grada Mostara, zbog radova na zamjeni opreme. Izvinjavamo se zbog prouzrokovanih smetnji i zahvaljujemo na strpljenju.

Admir Karabegovi} prilikom privo|enja

Sarajevo

Zate~eni u ukradenom golfu
paljivom te~no{}u, a potom zapaljenjem. Istog dana, pola sata iza podneva u mjestu Barice, policija je prona{la golf A2, vlasni{tvo Adisa J. iz Sarajeva, koji je tokom prethodne no}i ukraden iz Tijesne ulice u naselju Bjelave. U ovom vozilu zate~eni su Mirsad Babi} (26) i Admir Kutlovac (27), obojica iz Sarajeva. Babi}a i Kutlovca policija je privela zbog sumnje da su ukrali vozilo, te ih predala u Odsjek za zadr`avanje osoba li{enih slobode MUP-a Kantona Sarajevo, dok je vozilo, nakon uvi|aja, vra}eno vlaD. P. sniku.

Dva golfa A2 ukradena su prekju~er u Sarajevu. Jedan od njih na|en je zapaljen, dok je sarajevska policija prona{la drugi, te u njemu zatekla i kradljivce. Pripadnici PU Ilid`a u ponedjeljak iza podneva obavije{teni su da se pored rijeke @eljeznice nalazi izgorjeli golf A2. Obavljenim provjerama utvr|eno je da je ovo vozilo vlasni{tvo Ramize H. iz Sarajeva i da je istog dana, dva sata iza pono}i, ukradeno iz Ilirske ulice u sarajevskom naselju Butmir. Uvi|aj su obavili slu`benici MUP-a Kantona Sarajevo i sudski vje{tak protupo`arne za{tite, te konstatovali da je do po`ara do{lo posipanjem za-

OSLOBO\ENJE srijeda, 16. januar/sije~anj 2013.

CRNA HRONIKA
Rezultati vje{ta~enja i istraga koju provodi CJB Banja Luka pokaza}e na koji na~in je mercedes B klase, vlasni{tvo firme Top tourist, zapaljen, odnosno da li se radi o namjernoj ili slu~ajnoj paljevini izazvanoj nekim pirotehni~kim sredstvom. Vozilo je zapaljeno u ponedjeljak, tri sata iza pono}i, u Mile{evskoj ulici u Banjoj Luci ispred ku}e u kojoj stanuje direktor firme Darko \aki}, koji je koristio mercedes. Materijalna {teta pri~injena na vozilu je oko 31.000 KM. D. P.

13

^ekaju se rezultati vje{ta~enja

Uhva}eni kradljivci slatki{a

Rade}i na rasvjetljavanju te{ke kra|e izvr{ene preksino} u Aleji Svetog Save u Banjoj Luci, gdje je kamenom razbijeno staklo na kiosku te ukradena ve}a koli~ina ~okolade i drugih slatki{a, policija je privela tri osobe. Kako je potvr|eno iz banjalu~kog CJB-a, uhap{eni su M. M. iz Banje Luke, te D. \. i A. G. iz Dervente, a kod njih je prona|en dio ukradenih slatki{a, te vra}en vlasniku. Protiv osumnji~ene trojke nadle`nom tu`ila{tvu }e biti podnesen izvje{taj zbog te{ke kra|e.

N

a podru~ju koje pokriva Cen tar ja vne bez bje dnosti Banja Luka od petka do ponedjeljka zabilje`eno je deset slu~ajeva nasilja u porodici. Preciznije, evidentirano je pet krivi~nih djela nasilja u porodici i pet prekr{aja iste vrste.

CJB BANJA LUKA U ~etiri dana 10 slu~ajeva nasilja u porodici

Sukob bra}e
Kada su u pitanju krivi~na djela, naj`e{}a bra~na sva|a, koja je kulminirala zbadanjem, dogodila se u ^elincu, gdje je suprug najprije verbalno, a potom i fizi~ki napao suprugu. Naime, vrije|aju}i je, nanio joj je ubodnu ranu no`em u predjelu podlaktice. Kako je saop}eno iz banjalu~ke policije, pobje{njeli mu` je bio u vidno alkoholisanom stanju, ali je odbio alkotestiranje. Dva slu~aja nasilja u porodici su se dogodila u Lakta{ima, a oba puta su pijani mu`evi napali supruge. Jedan mu{karac je uz uvrede suprugu udario vi{e puta zatvorenom pesnicom u glavu, te nogom u

Pijani mu{karci tukli supruge, SINOVI NAPADALI RODITELJE
Me|u evidentiranim prekr{ajima je i onaj koji se desio u [ipovu, gdje je `ena, nakon `estoke sva|e, napala mu`a i udarila ga {akom u glavu
nogu. Alkotestiranjem je utvr|eno da je imao 2,35 promila alkohola u krvi. Sli~no se dogodilo i u drugom slu~aju u Lakta{ima, kada je suprug napao svoju `enu, te je vrije|ao i udario nekoliko puta {akama po glavi. Bio je u vidno alkoholiziranom stanju, ali je, kao i nasilni suprug iz ^elinca, odbio testiranje. Jedan slu~aj nasilja u porodici je zadokumentovan i u Bosanskom Novom, gdje je do{lo do sva|e dvojice bra}e, a tokom koje je jedan od njih nasrnuo na drugog i udario ga glavom u glavu. Napada~ je, tako|er, bio pijan, ali je odbio alkotestiranje, za razliku od mu{karca koji je u Bosanskoj Gradi{ci napao majku i zadao joj vi{e udaraca po tijelu. Kod ovog nasilnog sina je utvr|eno da je imao 1,23 promila alkohola u krvi. jedan od njih se dogodio u Ribni ku, gdje je mu` vri je|ao suprugu, dok se drugi desio u [ipovu, ali je ovaj put, nakon `es to ke sva|e, `e na na pa la mu`a i udarila ga {akom u glavu. Pored toga, u Prijedoru je sa 2,2 promila alkohola u krvi sin vrije|ao roditelje, maloljetnik je u Potkozarju vrije|ao majku i brata, dok je u ^elincu sin fizi~ki napao oca i udario ga {akom.
E. F.

Udario oca
Kada su u pitanju prekr{aji,

BANJA LUKA Provaljeno u firmu BC metal

Onesposobili videonadzor i odnijeli 18.000 KM
Policija sumnja da iza kra|e stoji neko iz kruga preduze}a, jer je malo vjerovatno da je neko drugi mogao znati gdje se nalaze novac i videonadzor
Iz ba nja lu ~kog pre du ze }a BC me tal d.o.o, koje se nalazi u Ulici Veljka Mla|enovi}a, u krugu Incela, ukradeno je 18.000 KM, kada su za sada nepoznate osobe u no}i sa petka na subotu provalile u objekat ove firme. u{li u zgradu sa druge strane u odnosu na onu na kojoj boravi no}ni ~uvar. Odnijeli su 18.000 KM iz blagajne koja se nalazila u ormaru u kancelariji. Taj novac uvijek dr`imo u kasi, jer se bavimo otkupom sekundarnih sirovina i uvijek moramo imati novca za na{e klijente. Smatrali smo da je firma dovoljno osigurana, ali evo, kako se ~ini, pogrije{ili smo, kazala je Kalaba. Ona je dodala i to da su lopovi otvorili sve ladice u prostoriji. U kancelariji su se nalazila i dva laptopa, ali ih provalnici nisu ukrali, ali su za~eno ku}i{te, ali bez hard-diska, koji je i{~upan, a na njemu su se nalazili snimci, rekla je Kalaba. Prema njenim rije~ima, kra|u je prvi primijetio jedan od radnika, koji je, kada je ujutro do{ao na posao, vidio da je izbijen prozor, te je odmah obavijestio nju i policiju. Kalaba je, tako|er, ispri~ala da je ova firma i ranije bila na meti plja~ka{a.

U sarajevskom naselju Lu`ani

No` u le|a nevjen~anoj supruzi
Tridesetogodi{nji Dalibor Sulejmanovi} u ponedjeljak nave~er je uhap{en nakon {to je no`em u le|a ubo nevjen~anu suprugu Ai{u Seferovi} (33) u Ulici IV vite{ke u sarajevskom naselju Lu`ani. Povrije|enoj 33-godi{njakinji ljekarska pomo} ukazana je na Klinici za torakalnu hirurgiju bolnice Ko{evo. Seferovi}eva je potom odbila dalju hospitalizaciju i napustila je bolnicu. Tri sata kasnije policija je prona{la i uhapsila Sulejmanovi}a zbog nano{enja te{kih tjelesnih povreda i po nalogu de`urnog kantonalnog tu`ioca predala ga u Odsjek za zadr`avanje osoba li{enih slobode MUP-a Kantona Sarajevo. Policijski slu`benici nastavljaju rad na rasvjetljavanju i dokumentovanju ovog doga|aja, saop{teno je iz MUP-a KS-a.
D. P.

Nestali snimci
Naime, kako je saop}eno iz CJB-a Banja Luka, lopovi su upotrebom podesnog alata obili prozor na stra`njem dijelu zgrade te kroz njega u{li u unutra{njost preduze}a ko-

Saslu{anja
- Prije tri godine, tako|er, oplja~kane su na{e kancelarije i tada su provalnici odnijeli kasu koja je bila te{ka vi{e od 700 kilograma, ali tada je u njoj bilo manje od hiljadu maraka, ispri~ala je Kalaba. Marija Markanovi}, portparol CJB-a Banja Luka, kazala nam je da je banjalu~ka policija tokom ju~era{njeg dana saslu{ala vi{e osoba koje su bile u blizini objekta tokom kra|e, ali i one koje su imale pristup ovoj firmi. Naime, policija sumnja da je kra|u po~inio neko iz kruga preduze}a jer je malo vjerovatno da je neko drugi mogao znati gdje se nalazi koverta s novcem, kao i videonadzor, koji je onesposobljen. E. F.

DIREKTORICA BC METALA, BRANKICA KALABA Prije tri godine, tako|er, oplja~kane su na{e kancelarije i tada su provalnici odnijeli kasu koja je bila te{ka vi{e od 700 kilograma, ali tada je u njoj bilo manje od hiljadu maraka
je je u vlasni{tvu Richarda Sveikauskasa. Direktorica firme Brankica Kalaba za Oslobo|enje je kazala kako ova firma ima no}nog ~uvara, ali i videonadzor koji, u ovom slu~aju, nije bio od pomo}i. - Lopovi su onesposobili videonadzor i to odnijeli hard-disk od ra~unara, na kojem su se nalazili snimci sa sigurnosnih kamera od preduze}a. - Oni su ukrali ku}i{te ra~unara i odnijeli ga sa sobom. Tokom uvi|aja policija je u blizini kancelarije preduze}a prona{la odba-

14

REGION
VIJESTI

srijeda, 16. januar/sije~anj 2013.

OSLOBO\ENJE

Prvi susret hrvatskog i srbijanskog premijera

Da~i} i Milanovi} lome led
Proslava u UN-u uz “Mar{ na Drinu”
Predsjednik Generalne skup{tine UNa Vuk Jeremi} organizirao je u New Yorku proslavu Pravoslavne nove godine i predstavljanje Srbije, pi{e Blic. Na proslavi je pjevao beogradski hor Viva Vox. Izme|u hitova ABBA i “Imaginea” Johna Lennona, hor je otpjevao i srpske pjesme “Mar{ na Drinu” i “Tamo daleko”. Jeremi} je nastup hora posvetio “onima koji sanjaju o svjetskom miru i milijardama dobronamjernih ljudi svih boja ko`e i vjera”. Prije koncer ta beogradskog zbora na srpskom jeziku je progovorio i glavni sekretar UN-a Ban Ki-moon. - Dobra ve~er, hvala Srbijo, sretna Nova godina, kazao je glavni tajnik UN-a.

Barem da se otvoreno prizna koliki su problemi me|u nama, kazao je uo~i iznenadnog beogradskog susreta predsjednik Hrvatskog sabora Josip Leko
(Od na{e stalne dopisnice iz Zagreba)

Predsjednik hrvatske Vlade Zoran Milanovi} danas u Beogradu sastaje se sa srbijanskim premijerom Ivicom Da~i}em. Hrvatski se premijer sa svojim doma}inom sastaje kao predsjednik Vlade dr`ave koja uskoro ulazi u punopravno ~lanstvo Europske unije, dok Srbija tek o~ekuje datum po~etka pristupnih pregovora s EU, {to slikovito govori o pregovara~kim pozicijama dvojice lidera. Prema neslu`benim izvorima, Milanovi} }e u Beogradu boraviti samo nekoliko sati.

Kratko, ali konkretno?
Nakon razgovora s Da~i}em vjerojatno u zgradi Vlade Srbije u Ulici kneza Milo{a planirana je zajedni~ka presica, a nakon toga Milanovi} }e se susresti s predstavnicima hrvatske nacionalne manjine u Srbiji i to u zgradi hrvatskog Veleposlanstva u Beogradu tako|er u Ulici kneza Milo{a svega nekoliko stotina metara od sjedi{ta srbijanske Vlade. Prvi susret hrvatskog premijera sa srbijanskim kolegom, ujedno i prvi Milanovi}ev posjet Beogradu otkad je preuzeo premijersku funkciju, u Zagrebu dobro upu}eni tretiraju kao radni. Tvrdi se da }e sve biti obavljeno bez crvenog tepiha, intoniranja himni, po~asne garde i sli~nih protokolarnih sitnica. Iako zasad neslu`beno, naga|a se da s hrvatskim premijerom u posjet Beogradu ide samo pomo}nik ministra vanjskih poslova RH Jo{ko Klisovi}, ina~e premijerov bliski suradnik i prijatelj, te nekoliko slu`benika iz Milanovi}evog ureda. Otvorenih pitanja je mnogo, mnogo je i spekulacija o prioritetima. Govore}i o o~ekivanjima, predsjednik Hrvatskog sabora Josip Leko kazao je ju~er da }e veliki pomak biti ako se napravi inventura pitanja koja trebaju rje{avati Hrvatska i Srbija. “Barem da se otvoreno prizna koliki su problemi me|u nama” konstatirao je. ,

Potreban brzi kompromis oko LB-a
Slovenski ministar vanjskih poslova Karl Erjavec ocijenio je da politi~ka situacija u Sloveniji i mogu}nost sazivanja prijevremenih izbora ubrzavaju potrebu kompromisa oko Ljubljanske banke, te najavio da }e to prenijeti i hrvatskoj ministrici vanjskih i evropskih poslova Vesni Pusi} s kojom se namjerava bilateralno sastati krajem mjeseca u Bruxellesu, prilikom sastanka evropskih ministara vanjskih poslova. - Predstavit }u joj politi~ku situaciju u Sloveniji, te joj preporu~iti da na{i eksper ti za Ljubljansku banku {to prije na|u rje{enje, rekao je Erjavec kasno u ponedjeljak u emisiji “Odmevi” Slovenske televizije. U njoj su se ~elnici stranaka vladaju}e konzer vativne koalicije izja{njavali o politi~kom stanju nakon {to je ve}ina par tnerskih stranaka zatra`ila ostavku premijera Janeza Jan{e.

Da~i} - Milanovi}: Po~etak zatopljavanja

BEZ HIMNI Tvrdi se da }e sve biti obavljeno bez crvenog tepiha, intoniranja himni, po~asne garde i sli~nih protokolarnih sitnica
Josipovi}eva podr{ka
U hrvatskoj javnosti postoji svijest o va`nosti i nu`nosti komunikacije s prvim isto~nim susjedima, podr{ka ovom susretu je op}a. Dijalog sa slu`benim Beogradom javno su podr`ali predsjednik Republike Ivo Josipovi}, {ef najve}e oporbene stranke HDZ-a Tomislav Karamarko, politi~ar srpske nacionalne manjine, potpredsjednik SDSSa Milorad Pupovac. I dok jedni odbrojavaju sate do razgovora dvojice premijera, drugi naga|aju o otapanju leda. U jednoj od najava ironizira se u stilu: U srijedu nas o~ekuje lomljenje leda.
Jadranka DIZDAR

O statusu Kosova nema pregovora
Kosovski premijer Ha{im Ta~i, prije sastanka sa srbijanskim premijerom Ivicom Da~i}em u Bruxellesu 17. januara, odr`ao je ju~er vanrednu sjednicu sa predstavnicima politi~kih stranaka Kosova, nakon koje je poru~io da teritorijalna cjelovitost i status Kosova ne}e biti pitanja otvorena za pregovore. Dok sve politi~ke par tije podr`avaju Ta~ija, lider opozicione stranke Vetenvendosye Albin Kur ti, preko pisanog saop}enja, objavio je da je protiv pregovora, da Ta~i prodaje Kosovo i da EU podr`ava njegovu politiku. - EU i premijer poma`u Srbiji. Ovim pregovorima Kosovo gubi mnogo. Dok za Srbiju va`i bezvizni re`im, Kosovo nema takvo pravo. Dok Srbija napreduje na putu ka EU, mi i dalje ~ekamo. Kosovo se prodaje, a Srbija je na dobitku, navodi se u saop}enju Kur tija.

Kontakti zagreba~kog bomba{a u Republici Srpskoj
Vojislav Bla`evi}: Planirao bijeg u Austriju

Istraga pro{irena van granica Hrvatske

Iz policije RS-a potvr|eno da su dobili zahtjev hrvatskog MUP-a za izvr{enje odre|enih provjera u okviru operativne suradnje
tra`ene informacije proslijediti MUP-u Hrvatske kako bi pomogli u istrazi. Bla`evi} je prema neslu`benim izvorima, preba~en u zatvorsku bolnicu u Zagrebu, nakon {to mu je istra`ni sudac zagreba~kog @upanijskog suda u ponedjeljak popodne odredio mjesec istra`nog zatvora. Iz izvora bliskih istrazi doznaje se da je Bla`evi}, ina~e, biv{e vojno lice zaposleno u JNA, na me|unarodnu prugu Zagreb Ljubljana 9. januara postavio navodno gotovo kilogram opasnog vojnog TNT eksploziva, a dva dana kasnije podmetnuo je i dvije eksplozivne naprave uz autobusnu stanicu na zagreba~koj Aleji Bologne. Smatra se da je pogrije{io oba puta, jer prilikom postavljanja prve eksplozivne naprave iz nekog razloga nije do{lo do eksplozije koja bi lokomotivu i vlak katapultirala na obli`nju vrlo frekventnu Aleju Bologne, a na autobusnoj stanici navodno je do{lo do prerane eksplozije, pa je Bla`evi} lak{e ozlije|en po licu i rukama.

Ministarstvo unutarnjih poslova Hrvatske zatra`ilo je pomo} policije srpskog entiteta u Bosni i Hercegovini u vezi sa istragom dvije eksplozije u Zagrebu pro{log tjedna i Vojislavom Bla`evi}em, 53-godi{njakom ro|enim u Banjoj Luci, glavnim osumnji~enim za podmetanje ovih eksplozivnih naprava.

Imao pomaga~e
Vojislav i dalje {trajkuje gla|u, {to je potvrdio i njegov odvjetnik, a odbijati hranu po~eo je, tvrde neslu`beni izvori, tek nakon {to su mu predo~eni dokazi i izvjesna imena. Bla`evi} je, kako se tvrdi iz izvora bliskih istrazi, imao pomaga~e, a nakon podmetanja druge eksplozivne naprave imao je plan da pobjegne u Austriju.
J. D.

Obe}ali pomo}
Iz policije Republike Srpske, kako se doznaje, potvr|eno je da su dobili zahtjev hrvatskog MUP-a za izvr{enje odre|enih provjera u okviru operativne suradnje u vezi sa eksplozijama u Zagrebu te da }e ispo{tovati zahtjev hrvatske policije. Policija srpskog entiteta u BiH najavljuje da }e sve

OSLOBO\ENJE srijeda, 16. januar/sije~anj 2013.

OGLASI

15

16

SVIJET
VIJESTI

srijeda, 16. januar/sije~anj 2013.

OSLOBO\ENJE

Mogu}nost nacionalne debate o evropskim integracijama

[ta Pariz `eli od EU?
Iran se nada dogovoru
Iran se nada da }e posti}i okvirni dogovor s Me|unarodnom agencijom za atomsku energiju (IAEA) kako bi uklonio svaku sumnju u svoj sporni nuklearni program, reklo je iransko ministarstvo vanjskih poslova. "Nadamo se postizanju okvirnog dogovora na pregovorima koji }e se odr`ati s izaslanstvom IAEA", rekao je glasnogovornik ministarstva Ramin Mehmanparast na sedmi~noj novinskoj konferenciji. Inspektori IAEA poku{at }e uvjeriti Iran da potpi{e dokument na temelju kojega }e UN-ova agencija mo}i obavljati provjere ne bi li utvrdila stvarnu namjenu iranskog nuklearnog programa. Teheran je sve dosad odbijao stanoviti broj zahtjeva agencije, ocijeniv{i da oni prekora~uju njegove obveze iz Ugovora o ne{irenju nuklearnog oru`ja (TNP). Mehmanparast je naglasio da je Teheran voljan potpisati dokument koji }e omogu}iti IAEA da otkloni zabrinutost, ali samo ako agencija u cijelosti prizna nuklearna prava Irana. Usto je neizravno potvrdio da }e Iran danas opet zabraniti inspektorima pristup u Parchin, vojni kompleks koji, po njegovim rije~ima, nema nikakve veze s nuklearnim aktivnostima Irana. UN-ova agencija sumnja da je Teheran u Parchinu ispitivao konvencionalne eksplozive koji bi se mogli koristiti za aktiviranje nuklearne eksplozije. IAEA i me|unarodna zajednica boje se da Iran, usprkos upornom odbacivanju optu`bi, `eli proizvesti atomsko oru`je, skrivaju}i se iza civilnog nuklearnog programa.

[ezdeset posto pravila, normi i zakona u Francuskoj su derivat zakona EU. Za{to onda nikada ne razgovaramo o toj politici, a znamo da ka`emo da je za sve kriv Bruxelles, rekao je Barnier
Francuska bi trebalo da odr`i nacionalnu debatu, poput Njema~ke ili Britanije, o tome {ta `eli od EU, umjesto da ~eka da Berlin defini{e sljede}u fazu evropskih integracija, izjavio je Michel Barnier koji obavlja funkciju komesara EU za unutra{nje tr`i{te i finansijske regulative.

Debata o ja~anju Unije
Barnier je pozvao predsjednika Francoisa Hollandea da imenuje vi{estrana~ki panel od starijih politi~ara, koji }e sastaviti izvje{taj o francuskim interesima u Evropi i povesti debatu o daljim koracima ka ja~anju Unije. "Krajnje je vrijeme da se usaglasimo o ovim pitanjima. O njima se nikada ne razgovara u ovoj zemlji. [ezdeset posto pravila, normi i zakona u Francuskoj su derivat zakona EU. Za{to onda nikada ne razgovaramo o toj politici, a znamo da ka`emo da je za sve kriv Bruxelles", rekao je Bar ni er. ^lan opo zi ci one stranke desnog centra UMP-a bio je ministar spoljnih poslova 2005. godine, kada je predlo`eni ustav EU blokiran referendumom u Francuskoj.

Francuski premijer tokom govora diplomatama u Elizejskoj pala~i

Tranziciona godina
Ve}ina gra|ana tada je bila protiv {irenja Unije i zone slobodnog tr`i{ta. On je rekao da Pariz treba da iskoristi ~injenicu da je 2013. godina tranziciona i da

}e evropska diplomatija biti manje aktivna zbog izbora u Italiji i Njema~koj, prenio je Reuters. O~ekuje se da }e Berlin poslije njema~kih parlamentarnih izbora u septembru predlo`iti izmjene osnovnog sporazuma EU radi ja~anja integracije eurozone u oblasti bud`eta i ekonomske politike, dodao je Barnier. Predsjednik Hollande jedva je dobio podr{ku parlamenta za fiskalni pakt eurozone pro{le godine i za sada izbjegava inicijative o evropskim integracijama zbog straha da }e to izazvati podjele u njegovoj Socijalisti~koj partiji i u ljevi~arski orijentisanoj glasa~koj bazi vladaju}e stranke.

Podr{ka UN-a za intervenciju
Francuski ambasador pri UN-u Gérard Araud zahvalio je za razumijevanje i podr{ku ~lanicama Vije}a sigurnosti povodom francuske vojne intervencije protiv islamisti~kih pobunjenika u Maliju. "Svi na{i par tneri prepoznali su da je Francuska djelovala u skladu sa me|unarodnim pravom i Poveljom UN-a", rekao je Araud nakon konsultacija koje su ju~er odr`ane u New Yorku. Francuski ambasador ponovio je da je za Francusku prioritet brza implementacija Rezolucije 2085 UN-a, koja je usvojena 20. decembra. Ova rezolucija podrazumijeva raspore|ivanje me|unarodnih snaga, uglavnom afri~kih pod nazivom Me|unarodna misija za podr{ku Maliju (Misma) - da bi Posmrtni mar{ za francuskog ponovo bio osvojen sjeverni dio poru~nika Damien Boiteuxa, Malija, koji je u rukama islamskih mikoji je poginuo u Maliju litanata, ali se tako|er poziva na politi~ko pomirenje i pregovore sa pobunjeni~kim grupama. "Imamo povjerenje u Francusku", izjavila je Susan Rice, ameri~ki ambasador, i ocijenila da je francuska intervencija imala ~vrstu osnovu. Rice je izrazila zadovoljstvo {to se Francuzi profesionalno odnose prema prijetnjama islamista. Hiljade afri~kih trupa su u pripravnosti i ~ekaju da se priklju~e malijskim i francuskim snagama u borbi protiv pobunjenika. U Maliju se trenutno nalazi oko 750 francuskih vojnika koji su raspore|eni po gradovima Mopti i Bamako, ali je francuski predsjednik Francois Hollande danas najavio da }e se taj broj pove}ati.

Demokratija (i) u svemiru
Kanadska firma Ur thecast planira krajem 2013. godine putem aplikacije omogu}iti bilo kome u svijetu pogled u`ivo s me|unarodne svemirske stanice (ISS). Urthecast }e opremu dovr{iti do po~etka ljeta, potom je poslati u Rusiju, odakle bi ona trebala sti}i na ISS putem dvije Soyuz svemirske letjelice, prenosi Wired. Jednom kad stignu na ISS, instalaciju }e obaviti ruski kosmonauti, na na~in da }e dvije kamere spojiti s donje strane ISS-a, odakle }e podatke slati na Zemlju i svim potencijalnim korisnicima. Izvr{ni direktor kompanije Scott Larson isti~e kako su te kamere (jedna za fotografije, a druga za video) toliko mo}ne da mogu snimiti bilo {ta na povr{ini Zemlje {to je barem pet metara promjera. Postojat }e i mogu}nost pregleda videa du`ine minutu i po, koji }e biti snimani s maksimalnim uve}anjem, a mo}i }e pratiti manje objekte promjera i do najmanje jednog metra. Jednom kad ~itav sustav proradi, korisnici }e mo}i putem tra`ilice potra`iti i specifi~ne snimke te ih pohraniti na svoje ra~unare. Usluga }e biti besplatna.
Hollande izbjegava inicijative o evropskim integracijama

British Airways kriv za DISKRIMINACIJU
Evropski sud za ljudska prava utvrdio je da je stjuardesa britanske aviokompanije British Airways Nadia Eweida (60) bila izlo`ena diskriminaciji, jer joj na poslu nije bilo dozvoljeno da nosi privjesak u obliku krsta. Eweida je aviokompaniju tu`ila Sudu u Strasbourgu nakon {to su britanski sudovi podr`ali odluku kompanije da na poslu ne mo`e da nosi lan~i} sa privjeskom raspe}a. Evropski sud donio je odluku da su britanski sudovi dali preveliku te`inu `elji aviokompanije da projektuje odre|eni korporacijski imid` i da je time bilo naru{eno Eweidino pravo na njena vjerska ubje|enja. Eweida je od 1999. godine radila kao stjuardesa u aviokompaniji, u kojoj je, prema kodeksu obla~enja za `ene, neophodno nositi uniformu sa zakop~anom ko{uljom i kravatom bez vidljivog nakita. Po{to je lan~i} sa privjeskom raspe}a izazvao spor, tokom 2006. Eweidi je ponu|eno drugo radni mjesto u kompaniji, {to je ona odbila. Ona se vratila na posao u februaru 2007. godine, kada je poslovna politika kompanije promijenjena i dozvoljeno je no{enje vjerskih simbola.

Reuters

Reuters

OSLOBO\ENJE srijeda, 16. januar/sije~anj 2013.

SVIJET
VIJESTI

17

Sigurnosna situacija u Libiji

Napad na Falklande malo vjerovatan
Britanski dr`avni sekretar za oru`ane snage Andrew Robathan izjavio je da je malo vjerovatno da }e Argentina ponovo poku{ati invaziju na Falklandska ostrva. On je britanskim poslanicima rekao da argentinski ustav zabranjuje vojni napad na ta ostrva, dodaju}i da se ne treba uljuljkati - da su njihove oru`ane snage trenutno dobro opremljene. Na Falklandima je za mart raspisan referednum da li }e ta ostrva ostati britanska teritorija, a o~ekuje se da }e glasanjem biti oja~ane veze oko 2.500 hiljada stanovnika ostrva i Londona. Argentina i Velika Britanije su tokom mandata premijerke Margaret Thatcher vodile kratki rat oko Falklandskih ostrva 1982. godine u kojem je poginulo 649 Argentinaca, 255 Britanaca i tri ~ovjeka s Folklanda.
Hillary Clinton prilikom susreta sa afganistanskim predsjednikom Karzaijem u Washingtonu
Reuters

Saslu{anje Hillary Clinton bit }e fokusirano na to za{to napad nije na bolji na~in predvi|en i koji su bili propusti u State Departmentu Italijanska vlada je privremeno suspendovala aktivnosti u konzulatu u Bengaziju iz sigurnosnih razloga
Dr`avna sekretarka Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava Hillary Clinton svjedo~it }e 23. januara u spo ljno po li ti ~kom odbo ru predstavni~kog doma o napadu na ameri~ku misiju u Bengaziju. zorio je Royce, javila je agencija France Presse. Clinton je trebalo da svjedo~i 20. decembra nakon {to je u istrazi o napadu u Bengaziju zaklju~eno da su postojali veliki sigurnosni propusti u diplomatskoj misiji SAD-a u tom gradu, ali su na saslu{anje poslata dva njena zamjenika jer se ona razboljela. U napadu u Bengaziju 11. septembra pro{le godine ubijen je ambasador SAD-a i jo{ troje Amerikanaca. Ameri~ka sekretarka }e svjedo~iti samo nekoliko dana po{to napusti polo`aj u vladi. No situacija u Bengaziju daleko da je od stabilizovane, bez obzira na to o kojoj se stranoj ambasadi, odnosno njenim du`nosnicima radi. Italijanski konzul Guido de Sanctis u Bengaziju osnasilni ~in terorizma i poku{aj destabilizacije institucija nove Libije.

DIPLOMATE U BENGAZIJU UGRO@ENE
Destabilizacija nove Libije Al-Kaida uvijek spremna

Rekordan broj samoubistava
Broj ameri~kih vojnika koji su izvr{ili samoubistvo tokom 2012. godine dostigao je rekordan nivo i znatno je ve}i od broja poginulih u borbama, saop{teno je u Pentagonu. Tokom 2012. stradalo je ukupno 329 ameri~kih aktivnih vojnika, {to je 15 posto vi{e nego prethodne godine. U kopnenim snagama registrovana su 182 slu~aja samoubistva, 60 u vazduhoplovnim i 48 u mornarici. U Afganistanu je, pore|enja radi, u 2012. godini poginulo 237 ameri~kih vojnika. “To je podatak koji ne mo`e biti ignorisan”, izjavila je Patty Murray, senator iz redova demokrata, a prenosi agencija Reuters. Stru~njaci obja{njavaju pove}anje broja samoubistava sa u~estalo{}u slanja ameri~kih vojnika u zone sukoba, a uzrok su i finansijski i porodi~ni problemi.

Predsjedavaju}i tog odbora Edvard Royce naveo je u saop{tenju da }e saslu{anje biti fokusirano na to za{to napad nije na bolji na~in predvi|en, koji su bili propusti u State Departmentu i koje mjere treba preduzeti kako bi se bolje osigurale diplomatske misije u inostranstvu. “Va`no je da saznamo sve {to mo`emo o onome {to se dogodilo u Bengaziju, jer bi to, na kraju, moglo ponovo da se dogodi. Al-Kaida, ipak, uvijek planira nove napade” upo,

Giulio Terzi: Suspenzija aktivnosti u konzulatu

tao je nepovrije|en kada su nepoznate osobe u subotu pucale na oklopno vozilo u kome se nalazio. [ef italijanske diplomatije Giulio Terzi je, dan poslije napada, osudio, kako je rekao,

“Italijanska vlada je privremeno suspendovala aktivnosti u konzulatu u Bengaziju iz sigurnosnih razloga. Slu`benici }e se u narednih nekoliko sati vratiti u Italiju” saop{tilo je minis, tarstvo vanjskih poslova u Rimu, prenosi AFP. Italijansko ministarstvo je ocijenilo da poku{aji destabilizacije Libije pokazuju da me|unarodna zajednica mora da poja~a svoju podr{ku vlastima te zemlje. Sigurnost zapadnih dr`avljana u drugom po veli~ini libijskom gradu posve}uje se ve}a pa`nja otkako je ubijen ameri~ki ambasador.

Oprost za Corleone
Gradi} Corleone na Siciliji, koji je vi{egodi{nji sinonim za mafiju, zahvaljuju}i knjigama i filmovima, zatra`io je opro{taj zbog ubistava, oru`anih obra~una i zastra{ivanja koje su vr{ili bosovi. Apel je uputio gradona~elnik Leolucina Savona povodom 20 godina od hap{enja lidera mafije Salvatorea Rine, koji je dobio nadimak Zvijer zbog surovosti i brutalnosti. Savona je, u ime stanovnika grada, uputio izvinjenje `rtvama mafija{ke vendete, bomba{kih napada i ubistava. “Izvinjavam se u ime svih stanovnika Corleonea. Tra`im opro{taj za prolivenu krv. Od mafije tra`im da ode iz ove zemlje, odustane od borbe. Tra`im da priznaju poraz i da se predaju”, rekao je Savona tokom ceremonije odr`ane povodom 20 godina od hap{enja Rine, koji je ro|en u Corleoneu. Salvatore Rina, poznat i kao Toto Rina, bio je prvi ~ovjek Cosa nostre do hap{enja 1993. godine.

Nakon odluke suda u Islamabadu

Pakistanski premijer uhap{en
Odlukom vrhovnog suda kojom nare|uje uhi}enje premijera Ashrafa, otvorena je nova politi~ka kriza u Pakistanu. Pakistanski vrhovni sud naredio je ju~er uhi}enje premijera Raje Perveza Ashrafa i 15 drugih du`nosnika pod optu`bama za korupciju. Ashraf negira primanje mita prilikom odobravanja elektroenergetskih projekata dok je bio ministar vodoprivrede i energetike u 2010. godini. Analiti~ari ka`u kako je malo vjerovatno da }e taj potez dovesti do njegova trenutnog uklanjanja s du`nosti, prenosi BBC. Odluka suda o njegovu hap{enju objavljena je na dan kada je populisti~ki klerik Tahirul Qadri okupio hiljade prosvjednika u Islamabadu tra`e}i ostavku vlade. Televizijske snimke pokazale su prosvjednike kako slave i trijumfalno plje{}u na objavu vijesti o nalogu suda. Trenutak objave odluke vrhovnog suda podupire tvrdnje da klerik Qadri u`iva potporu elemenata sudstva i vojske. Posljednjih su nekoliko godina u Pakistanu vlada, pravosu|e i mo}na vojska u zavadi. Ashrafov prethodnik Yousuf Raza Gilani bio je prisiljen podnijeti ostavku u junu pro{le godine, nakon {to ga je vrhovni sud proglasio krivim za nepo{tivanje suda zbog neuspjeha u procesuiranju slu~aja korupcije predsjednika dr`ave. Premijerov savje-

Ashraf trebao voditi vladaju}u Pakistansku narodnu stranku

tnik Fawad Chaudhry osudio je odluku vrhovnog suda o hap{enju Ashrafa kao neustavnu. Ashraf je trebao voditi vladaju}u Pakistansku narodnu stranku (PPP) na op{tim izborima predvi|enim za maj.

18

OGLASI

srijeda, 16. januar/sije~anj 2013.

OSLOBO\ENJE

OSLOBO\ENJE srijeda, 16. januar/sije~anj 2013.

SVIJET FINANSIJA

19

Put u ekonomski haos
Predsjednik SAD-a Barack Obama poru~io da SAD nisu dr`ava koja ne pla}a svoje dugove
Ameri~ki predsjednik Barack Obama upozorio je Kongres da bi odbijanje podizanja granice ameri~kog zadu`ivanja u februaru moglo zemlju gurnuti u ekonomski haos. Obama je rekao kako ameri~ku ekonomiju ~eka dobra godina ne bude li se u nju mije{ala va{ingtonska politika. Pre ma nje go vim ri je ~i ma, republikansko odbijanje podi za nja gra ni ce za du `i va nja odvelo bi SAD u nemogu}nost otplate dugova, a onda ameri~ka vlada ne bi mogla osigurati prava iz sistema socijalne za{tite nekim starijim osobama, a ekonomija bi moglo oti}i u recesiju. - Sami bismo nanijeli ranu vlastitoj ekonomiji, rekao je Obama. Obama isti~e, prenosi Forbes, kako je ve} pristao na brojna ograni~enja potro{nje, a republikancima koji tra`e velik rez u potro{nji da bi pristali na podiza-

ODBIJANJE PODIZANJA GRANICE AMERI^KOG ZADU@IVANJA

BiH

EU

EU: 5,5 miliona mladih bez posla
Pitanjima napretka Evropske unije za smanjenje masovne nezaposlenosti me|u mladima, prije svega u kriznim zemljama ju`ne Evrope, bavi se nadle`ni komesar za socijalna pitanja u Bruxellesu, Ma|ar Laszlo Andor, zahvaljuju}i kojem Evropska komisija razmatra prijedlog o zapo{ljavanju mladih do 25 godina u roku od ~etiri mjeseca. Ma|arski komesar `eli posti}i garanciju obrazovanja za mlade, tj. da se mladi najkasnije ~etiri mjeseca nakon zavr{etka svog obrazovanja ili nakon gubitka radnog mjesta zaposle ili dobiju mjesto praktikanta. Za ovu inicijativu EU novac bi bio osiguran iz socijalnih fondova Unije. U Evropskoj uniji su se oglasili i kriti~ari ovog prijedloga. Pozadina toga je dramati~na situacija za nekoliko miliona nezaposlene omladine u Evropi koja prijeti da eskalira. Prema podacima Eurostata, u zemljama Evropske unije trenutno je nezaposleno 5,5 miliona mladih ispod 25 godina, {to je 20 posto ili petina ove starosne grupe. U tre}em kvartalu 2012. u EU zabilje`eno je 22,7 posto, a u Austriji samo 8,5 posto mladih bez posla. Stopa nezaposle-

Obama: Dobra godina za ekonomiju ako se politika ne umije{a

nje granice zadu`ivanja poru~uje kako “ne}e uspjeti naplatiti pristanak da ne uni{te ameri~ku ekonomiju” . - Povjerenje ameri~kog naroda

nije sredstvo za pregovaranje, rekao je na posljednjoj konferenciji za novinare u prvom mandatu. Poru~io je i da SAD nisu dr`ava koja ne pla}a svoje dugove.

Nova mogu}nost za preduze}a

Slovenci mogu sami sebe prijaviti za mito
Vlasnici slovena~kih firmi dobili su mogu}nost da prilikom prijave poreza upi{u i iznos tro{kova koje su imali zbog davanja mita i drugih oblika protivpravnih koristi. Ljubljanski Dnevnik pi{e da se u poreskim prijavama za vlasnike firme nalazi i rubrika “mito” . Iako je malo vjerovatno da }e neko sam sebe prijaviti za djelo ka`njivo do pet godina zatvora i nov~ano, u poreskoj upravi tvrde da su rubriku uveli na osnovu Zakona o porezu na dohodak preduze}a. Zakon, prema njihovim rije~ima, dozvoljava i “samoprijavljivanje” korupcije u poslovanju. U takvom se slu~aju od preduzetnika o~ekuje da na obrascu upi{u tro{kove nastale zbog davanja mita i drugih oblika protivpravne koristi, umjesto {to }e prijaviti kao opravdani tro{ak koji bi im donio smanjenje poreske osnovice.

nosti mladih u [paniji i Gr~koj iznosi vi{e od 55 posto, u Italiji je nezaposlena tre}ina mladih. 7,5 miliona ljudi ispod 25 godina nema ni radno mjesto niti bilo koji oblik radne prakse. Prema najnovijoj studiji Evropske unije, Evropska komisija zbog takvog stanja gubi 153 milijarde eura godi{nje ili 1,2 posto ukupnog privrednog u~inka zemalja ~lanica EU. I dok se druge ~lanice Evropske unije bore s ovim problemom, Austrija ofanzivno investira u zaposlenje mladih. Tu ~injenicu je potvrdio i Bruxelles navode}i za primjer i uzor Be~ koji raspola`e obimnim mjerama za osiguranje radnih mjesta za omladinu zahvaljuju}i dokumentu “Be~ka garancija obrazovanja” . Druge zemlje bi od Austrije mogle prije svega preuzeti “dualni, dru{tveno-partnerski princip” kod kojeg su poslodavci i radnici direktno umre`eni u sistem. U Austriji postoji i sistematska kultura obrazovanja za mlade. Zahvaljuju}i dobrom sistemu prakse, mladi ljudi sti~u prakti~no obrazovanje, a preduze}a kvalifikova nu ra dnu sna gu, jav lja agencija Compress.

Nesporazum Dalekovoda i ELES-a

Ugro`en ugovor vrijedan 28 miliona eura
Po slje dnjih da na u me di ji ma se mo glo ~i ta ti ka ko je Dalekovod ugrozio ugovor vrije dan 28 mi li ona eura sa slo ven skim dr`a vnim ope ra te rom elektrodistribucijske mre`e ELES-om te da bi spo me nu ti ugo vor o iz gra dnji da le ko vo da Be ri ~e vo-Kr{ko mo gao bi ti po ni {ten. Na kon ne ko li ko da na {u tnje iz Da le ko vo da sti `e rea kci ja ko jom hrvat ska kom pa ni ja upo zo ra va da je po tez ko ji je po vu kao ELES ka da je zaustavio radove na dalekovodu “po tez ko ji mo `e prou zro ko va ti mno gos tru ke {te te za sve strane u ugovoru, a najvi{e slo ven skom elek tro ener get skom sis te mu i dr`a vnom bu d`e tu iz ko jeg se pro jekt fi nan si ra” . “Ova odluka o prekidu radova za nas u Dalekovodu je poslo vno naj go re rje {e nje, jer do vo di u pi ta nje za vr{e tak u pla ni ra nim i pri hva }e nim ro ko vi ma. Vje ru jem da u izra vnom raz go vo ru s pred sta vnicima ELES-a mo`emo rije{iti sve eventualne nesporazume. I do sada smo se uspjeli o svemu dogovarati, {to dokazuje vi {e od pe de set ope ra ti vnih ra dnih sas ta na ka obi ju stra na ti je kom iz gra dnje” re , kao je Matja` Gorjup, predsjednik uprave Dalekovoda, preno si Bi znis plus.

@ivotom u Evropi najzadovoljniji su [vicarci, a najmanje zadovoljni su Ma|ari, pokazuje istra`ivanje “Oko, uprto u Evropu” . Zadovoljstvo Evropljana `ivotom krajem pro{le godine opet je manje, pokazuje istra`ivanje instituta Marketagent. Evropljani su manje sretni zbog ve}ih tro{kova `ivota, sve vi{e je nezaposlenih, a razlike izme|u bogatih i siroma{nih su sve ve}e. Oko 20 posto Slovenaca svoju ekonomsku poziciju smatra kao vrlo lo{u, tre}ina kao lo{u i tre}ina kao osrednju. Tro{kovi `ivota su porasli za 75 posto Slovenaca, a 95 posto ljudi smatra da su razlike izme|u bogatih i siroma{nih ogromne. U finansijske institucije ima

Evropljani nisu pretjerano zadovoljni `ivotom

povjerenje 6,6 posto Slovenaca, a u politiku samo 3,8 posto. Oko 70 posto Slovenaca ka`e da su reforme u dr`avi potrebne, a 10 posto Slovenaca smatra da je slovenska ekonomija u dobroj kondiciji. Skoro 90 posto Slovenaca je mi{ljenja da je danas vrlo te{ko prona}i posao, a da je euro dobra stvar misli 41,5 posto Slovenaca, prenosi Biznis plus.

20

BIZNIS I EKONOMIJA

srijeda, 16. januar/sije~anj 2013.

OSLOBO\ENJE

Sabahudin Bla`evi}, brodograditelj iz Biha}a i suvlasnik GP Put

DVOJICA KUPACA @ELE OSTATI ANONIMNI
Kupci `ele ostati anonimni, ali je rije~ o ljudima koji uop}e ne `ive u BiH, nemaju nikakve veze sa politikom i biznismeni su u inostranstvu, ka`e Bla`evi}
Sabahudin Bla`evi}, biznismen porijeklom iz Biha}a, ju~er nam je potvrdio da je zajedno sa Adnanom Terzi}em, biv{im predsjedavaju}im Vije}a ministara BiH, te jo{ dvojicom biznismena kupio preduze}e GP Put od hrvatske Nexe grupe. Rekao nam je da ne `eli govoriti o novcu i kolegama koji su uklju~eni u preuzimanje GP Puta. “Ne mogu vam poslovne tajne govoriti telefonom, ja sam kupio, ne mogu re}i ko je jo{ uklju~en, ne mogu vam re}i {ta radim i {ta planiram raditi za mjesec, dva, godinu... U nas, hvala Bogu kakva je situacija u Bosni, kad danas ne{to pri~a{, sutra ve} ima{ tu`ila{tvo na le|ima” rekao je Bla`evi}. , ~i u preuzimanje jer su dobri prijatelji i zato {to smatra da je Terzi} dobar menad`er. “Nexe grupa ima odre|ene probleme i ne mo`e ovu kompaniju da vodi dalje, a ja sam dobar s tim ljudima iz Nexe grupe, imamo konekcije na me|unarodnom tr`i{tu, tako da sam se ja prijavio da to preuzmem od njih” rekao je , Bla`evi}. U poslovnim krugovima u Biha}u o Bla`evi}u i njegovim kopanijama malo toga se zna. Ono {to je poznato je da u Biha}u ima registriranu kompaniju VS-Trend. Kako nam je sam kazao, vlasnik je tri kompanije u BiH, SAD-u i Italiji koje se bave brodogradnjom, odnosno proizvodnjom komponenti za kruzere. Bla`evi} nagla{ava da nije nau~io raditi u BiH, jer ovdje se ne mogu zaraditi pare, nego se samo mogu ostaviti one koju su ve} negdje drugo zara|ene. “Ja u Bosni ne znam fakturisati, u Bosni se ne mo`e fakturisati, samo politi~ari fakturi{u u Bosni” , kazao je Bla`evi}. Na pitanje Oslobo|enja otkud onda da kupi GP Put, Bla`evi} je odgovorio: “Pa uvijek sam bio menad`er u multinacionalnim kompanijama, u Bosni nikad ni{ta nisam napravio, sve sam napravio na Zapadu, zaradio pare na Zapadu, donio ih u ovu dr`avu, potro{io i eto tako. U Bosni mo`e{ samo zaraditi tumor ili neku drugu bolest, a paJ. Sa. re ne mo`e{“ .

FAKTURE U Bosni se ne mo`e fakturisati, samo politi~ari fakturi{u u Bosni
Na pitanje da li GP Put planira privatizovati Hidrogradnju u postupku privatizacije koji je otvoren u decembru 2012, Bla`evi} je rekao da to nije njegov plan, a ni ljudi s kojima je u{ao u posao sa GP Put. Dodao je kako prvo valja GP Put staviti na noge, jer je ova firma iz godine u godinu poslovala negativno i sad se poku-

Bla`evi} vlasnik tri firme za proizvodnju komponenti za kruzere

Pomo} prijatelja
Iako nam nije htio otkriti imena ostale dvojice s kojima preuzima GP Put, jer `ele ostati anonimni, Bla`evi} nam je kazao da je rije~ o ljudima koji uop}e ne `ive u BiH, nemaju nikakve veze sa politikom i biznismeni su, te je dodao da je Adnana Terzi}a pozvao da se uklju-

{ava dovesti do pozitivnog poslovanja u ovoj godini, a za to je potrebno mnogo samoodricanja i finansija. On je mi{ljenja da GP Put ima perspektivu jer se trenutno radi autoput kroz BiH te `eli osposobiti kompaniju da u~estvuje u izgradnji autoputa i da u budu}nosti zajedno sa multinacional-

nim kompanijama iza|e na nova tr`i{ta.

Pare ili tumor
“Ovo je rovovska borba, treba ne{to ispod nule staviti iznad nule, u ovo su, izvinite na izrazu, u{li ljudi koji su pomalo ludi i vjeruju u dr`avu i u posao, jer `ele napraviti neku pozitivnu pri~u” kazao je Bla`evi}. ,

Prezentacija turisti~ke ponude

Uprava Hidrogradnje danas o tehnolo{kom vi{ku

Sve vi{e bh. gra|ana
na Tajlandu
Prezentacija turisti~ke ponude Kraljevine Tajland odr`ana je ju~er u sarajevskom hotelu Europa. Prezentaciji turisti~ke ponude Tajlanda prisustvovala je direktorica Turisti~ke asocijacije Kraljevine Tajland za Evropu Supranee Pongpat, koja je kazala da uprkos komplikovanoj proceduri dobijanja viza za Tajland, ovu zemlju pro{le godine je posjetilo 1.000 bh. gra|ana. Istakla je da }e se
Foto: [. SULTANOVI]

Prodaja ve} poznatom kupcu?!
Uprava Hidrogradnje je ve} najavila otpu{tanje 150 radnika iz administracije, a prijedlog Vladi FBiH uputit }e 24. januara. Kako smo saznali, uprava sa direktorom D`emaludinom Peljtom na ~elu }e danas odr`ati sastanak, na kojem }e odlu~iti o kojim je ta~no radnicima rije~. Sin di kal na po dru `ni ca, pot vr|eno je, ne}e mo}i prisustvovati ovom sastanku. Peljto je ve} ranije naglasio kako su otpu{tanja radnika nu`na za opstanak ove gra|evinske firme, te da je apsurd {to vi{e od 300 ljudi radi u administraciji. Red`ep Tufek~i}, predsjednik GO Sindikata, smatra da smijenjena uprava i danas egzistira u punom kapacitetu uz kadrovske manipulacije tehnolo{kog vi{ka. Iz Sindikata napominju da doprinosi za plate i porez jo{ nisu upla}eni, a smatraju kako u firmi nema radnika koji su vi{ak

u narednom periodu raditi na tome da zainteresirani turisti iz BiH {to lak{e dobiju vize, prenosi Fena.

CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE
Kursna - te~ajna lista - broj 010 - 16. 1. 2013. godine.
Kursevi u konvertibilnim markama /BAM/
Zemlja [ifra valute Oznaka valute Jedinica valute Kupovni za devize i efek.valutu Srednji za devize Prodajni za devize

EMU 978 EUR 1 1.955830 Australija 036 AUD 1 1.541880 Kanada 124 CAD 1 1.484508 Hrvatska 191 HRK 100 25.804383 Ceska R 203 CZK 1 0.076170 Danska 208 DKK 1 0.261433 Madarska 348 HUF 100 0.661964 Japan 392 JPY 100 1.652779 Litvanija 440 LTL 1 0.565032 Norveska 578 NOK 1 0.263658 Svedska 752 SEK 1 0.225966 Svicarska 756 CHF 1 1.578686 Turska 949 TRY 1 0.825865 V.Britanija 826 GBP 1 2.349823 SAD 840 USD 1 1.463901 Rusija 643 RUB 1 0.048359 Kina 156 CNY 1 0.235516 Srbija 941 RSD 100 1.743037 SDR (Special Drawing Rights) na dan 14. 01. 2013 = SDR (Special Drawing Rights) na dan 14. 01. 2013 =

1.955830 1.545744 1.488229 25.869056 0.076361 0.262088 0.663623 1.656921 0.566448 0.264319 0.226532 1.582643 0.827935 2.355712 1.467570 0.048480 0.236106 1.747406 USD BAM

1.955830 1.549608 1.491950 25.933729 0.076552 0.262743 0.665282 1.661063 0.567864 0.264980 0.227098 1.586600 0.830005 2.361601 1.471239 0.048601 0.236696 1.751775 1.53915 2.256441

te da je sve ovo svjesno pripremanje Hidrogradnje za prodaju ve} poznatom kupcu. On navodi da sada{nja uprava ne}e koristiti kriterije za tehnolo{ki vi{ak koji su u interesu opstanka same firme, ve} }e naprotiv, koristiti one koji }e omogu}iti opstanak smijenjene uprave i njihovih korumpiranih iz-

vr{ilaca koji godinama plja~kaju Hidrogradnju. - Prikrivanje vanrednog revizorskog izvje{taja od direktora Peljte je zapravo trasiranje puta za kona~no uni{tenje Hidrogradnje, ta~nije pripremu za njenu prodaju u bescjenje za ve} poznatog kupca, smatra Tufek~i}.
E. G.

Mlin i pekara Ljuba~e

Sve~ano obilje`en Dan voza~a
Sindikalna organizacija Mlina i pekare Ljuba~e zajedno sa upravom kompanije, sa direktorom Fahrudinom Salihovi}em na ~elu, sve~ano je obilje`ila 15. januar, Dan voza~a i automehani~ara. Sindikalne organizacije kompanija Klas, MIMS i Sarajevska pivara tako|er su prigodnim sve~anostima obilje`ile Dan voza~a i automehani~ara kako bi na ovaj na~in voza~ima i automehani~arima odale priznanje za njihov predan rad.

OSLOBO\ENJE srijeda, 16. januar/sije~anj 2013.

BIZNIS/BERZE
1.583,99 787,12
BIRS BIFX

21

U Borcu proradio jo{ jedan pogon

752,14 1.932,15
FIRS

SASX-10

932,06 716,56
ERS10

SASX-30

SASE: Promet dionicama Bosnalijeka 7,3 miliona KM
Tokom ju~era{njeg trgovanja na Sarajevskoj berzi - burzi ostvaren je ukupan promet od 7.395.903,71 KM. U sklopu 30 transakcija ukupno su prometovana 533.154 vrijednosna papira. Promet na kotaciji iznosio je 7.365.991,00 KM, u sklopu 17 transakcija prometovano je 526.479 vrijednosnih papira. Na kotaciji kompanija trgovalo se dionicama Bosnalijeka d.d. Sarajevo od 7.364.266,00 KM, u sklopu 12 transakcija prometovano je 526.019 dionica. Kurs ovog emitenta je iznosio 14 KM. Na kotaciji fondova ostvaren je promet od 1.725,00 KM dioni-

cama ZIF BIG investicione grupe d.d. Sarajevo, u sklopu pet transakcija prometovano je 460 dionica. Kurs ovog fonda iznosio je 3,75 KM, saop}io je SASE.

40.000 KM za penzionisanje

Sarajevska berza/burza Kursna lista za 15. januar/sije~anj 2013.
Dioni~ko dru{tvo Zvani~ni Promj. slu`beni kursa kurs (KM) (%) Max. cijena Min. cijena Koli~ina (dionice) Vrijednost (KM) Broj transakcija

NA POSAO SE
vra}a 338 radnika
U pokretanje ovog pogona investirano je oko 150.000 KM, a investitor je Fortitudo te manjim dijelom Borac
U travni~koj konfekciji Borac ju~er je po~ela s radom Dje~ija konfekcija u kojoj }e do kraja ovog mjeseca biti zaposleno 338 radnika. Proteklih dana je instalirana nova oprema i ju~er je po~ela proizvodnja, tako da su prvi radnici ve} u pogonu, a do kraja mjeseca svake sedmice }e oko 50 novih radnika ulaziti u proizvodnju. “Ovo je projekat od op{teg interesa, rije~ je o 1.300 radnih mjesta, i dobro je {to nas je Vlada Federacije BiH podr`ala. Zaista je veliki uspjeh zaposliti skoro sve radnike Borca i pokrenuti proizvodnju sa minimalnim ulaganjima” rekao je ^uri}. ,

KOTACIJA KOMPANIJA Bosnalijek d.d. Sarajevo KOTACIJA FONDOVA ZIF BIG Investiciona grupa dd Sarajevo PRIMARNO SLOBODNO TR@I[TE BH Telecom d.d. Sarajevo Energoinvest d.d. Sarajevo JP Elektroprivreda BIH dd Sarajevo JP Elektroprivreda HZHB Mostar IK Banka dd Zenica TERCIJARNO SLOBODNO TR@I[TE Tehnogra|a d.d. Br~ko 5,00 0,00 5,00 5,00 177 885,00 1 19,04 2,60 22,23 31,10 65,00 0,05 0,00 -3,35 -2,69 0,00 19,04 2,60 22,23 31,10 65,00 19,04 2,60 22,01 31,10 63,06 80 5.532 155 35 106 1.523,20 14.383,20 3.443,45 1.088,50 6.878,36 2 3 3 1 2 3,75 0,00 3,75 3,75 460 1.725,00 5 14,00 0,00 14,00 14,00 526.019 7.364.266,00 12

77 penzionera
On je dodao kako je Vlada odobrila Borcu 40.000 KM za program penzionisanja dijela radnika ovog preduze}a. Rije~ je o 77 radnika kojima }e ve} naredne sedmice biti obezbije|en medicinski pregled i komisijski pregled za penzionisanje. Vjerovatno }e jedan dio njih u penziju, a manjem dijelu }e biti odre|en stepen invaliditeta. ^uri} dodaje da su to ljudi koji bi i ranije oti{li u penziju, ali zbog te{kog materijalnog stanja oni ne mogu izdvojiti 500 KM za komisiju, a spomenutih 40.000 KM upravo }e biti iskori{teno u te svrhe - da im se omogu}e medicinski pregledi i koJ. Sa. misije.

Banjalu~ka berza Kursna lista za 15. januar 2013.
Dioni~ko dru{tvo Srednji kurs (KM) Promj. kursa (%) Max. cijena Min. cijena Koli~ina (dionice) Vrijednost (KM)

Novi ra~un
Kako je kazao direktor Borca Ahmet ^uri}, u pokretanje ovog pogona investirano je oko 150.000 KM, a investitor je Fortitudo, ~lan AS grupacije iz Te{nja, te manjim dijelom Borac. Pro{le sedmice je Vlada Federacije BiH, s namjerom da osigura provo|enje plana spa{avanja Konfekcije Borac, dozvolila ovoj kompaniji da otvori ra~un u Raiffeisen banci u Travniku. Kao {to je od ranije poznato, Porezna uprava FBiH je Borcu blokirala ra~une jo{ u oktobru 2012. godine, ~ime je proces ponovnog pokretanja proizvodnje u travni~koj kompaniji doveden u pitanje.

BERZANSKA KOTACIJA - KOTACIJA Elektrodistribucija a.d. Pale Elektro - Bijeljina a.d. Bijeljina Hidroelektrane na Drini a.d. Vi{egrad Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonji} Grad Hidroelektrane na Trebi{njici a.d. Trebinje Rafinerija ulja a.d. Modri~a Telekom Srpske a.d. Banja Luka 0,302(A) 0,232 0,44 0,421 0,423 0,2 1,54 0 0,43 0 -0,24 -2,76 -18,37 -0,65 0,302 0,24 0,44 0,421 0,423 0,2 1,54 0,302 0,231 0,44 0,421 0,423 0,2 1,54 607 20.925 1.541 5.400 2.000 2.800 548 183,31 4.863,21 678,04 2.273,40 846,00 560,00 843,92

BERZANSKA KOTACIJA - KOTACIJA PIF-ova ZIF BLB - profit a.d. Banja Luka ZIF Euroinvestment fond a.d. Banja Luka ZIF Jahorina Koin a.d. Pale ZIF Kristal invest fond a.d. Banja Luka ZIF VB fond a.d. Banja Luka ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka 3,09 8,15 4 5,6 3,3 7,19 3 -10,24 16,62 10,45 0 2,28 3,09 8,15 4 5,6 3,3 7,2 3,09 8,15 4 5,6 3,3 7,15 682 32 495 6.329 91 2.080 2.107,38 260,80 1.980,00 35.442,40 300,30 14.961,12

Hypo Alpe Adria Bank

Presuda u korist banke
Op}inski sud u Mostaru donio je presudu u korist Hypo Al pe Adria Bank d.d. kojom se u cijelosti odbija tu`ba pravne osobe u vezi sa zaklju~enim ugovorom o kreditu sa valutnom klauzulom u {vicarskim francima. Naime, pravna osoba, korisnik kredita sa valutnom klauzulom u francima, odlu~ila se na pokretanje sudskog spora protiv Hypo Alpe Adria Bank, a Sud je 11. januara 2013. donio nepravomo}nu presudu kojom je tu`beni zahtjev klijenta banke u cijelosti odbijen, te je on obvezan banci platiti tro{kove sudskog postupka. Dakle, rije~ je o ne pra vo mo }noj sud skoj presudi na koju stran ke ima ju pravo `albe. “Ban ka, kao odgovorna pravna osoba, nije do sada komenti ra la sud ske postupke u toku, odnosno nepravomo}ne sudske odluke. Stava smo da se sudski sporovi trebaju voditi pred nadle`nim sudovima, te tako Hypo banka nije iznosila ni ve} postoje}e presude u sli~nim sporovima koje joj idu u korist. O eventualnoj `albi poduze}a koje je banku tu`ilo i izgubilo spor, banka }e se tako|er o~itovati isklju~ivo putem suda” saop}eno je iz Hypo Al, pe Adria Bank d.d.

SLOBODNO BERZANSKO TR@I[TE - TR@I[TE AKCIJA Kozaraprevoz a.d. Novi Grad Potkozarje a.d. Gradi{ka Stari grad a.d. Zvornik Travunija a.d. Trebinje Vi{egrad promet a.d. Vi{egrad Republika Srpska - stara devizna {tednja 4 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 1 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 2 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 3 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 4 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 5 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 6 0,09 0,15 0,1 0,15 0,13(A) 88,01 53,08 52,11 52,13 49,5 46,07 46,35 -10 0 0 0 0 0,01 -1,7 0,17 -0,27 -1 1,23 0,46 0,09 0,15 0,1 0,15 0,13 88,01 53,1 53 52,27 49,5 46,5 46,75 0,09 0,15 0,1 0,15 0,13 88,01 53,07 52,01 52,1 49,5 46 46 11.967 5.857 1.464 3.821 5.000 92.724 23.000 20.648 14.550 6.800 28.395 79.016 1.077,03 878,55 146,40 573,15 650,00 81.606,39 12.207,60 10.760,37 7.585,40 3.366,00 13.082,45 36.626,66

NAFTA

ZLATO

P[ENICA

111,64

$ 0,21 %

1.682,70

$ 0,83 %

771,25

$ 0,55 %

PLIN

SREBRO

KUKURUZ

3,39

$ 0,65 %

31,23 $

0,40 %

725,00

$ 0,14 %

22

SARAJEVSKA HRONIKA

srijeda, 16. januar/sije~anj 2013.

OSLOBO\ENJE

Delegacija BH Telecoma posjetila Op}inu Vogo{}a

Suad Zeljkovi}, premijer Vlade Kantona Sarajevo

Nismo popustili
radnicima Grasa

Pru`iti kvalitetniju uslugu korisnicima
Op}inu Vogo{}a ju~er su posjetili generalni direktor BH Telecoma Ned`ad Re{idbegovi} i direktor Regionalne direkcije Sarajevo BH Telecoma Kemal Avdagi} sa saradnicima. Delegaciju je primio na~elnik Edin Smaji}. Na sastanku u Op}ini se razgovaralo o novim modelima saradnje BH Telecoma i lokalne zajednice, a u fokusu su bili planovi i projekti koji }e se realizovati u 2013. godini na podru~ju op}ine Vogo{}a od BH Telecoma. Na~elnik Smaji} je zahvalio predstavnicima BH Telecoma na projektima koji su se u prethodnom periodu realizovali u Vogo{}i, kao i na donatorskim sredstvima koje dobijaju brojna sportska i kulturna udru`enja od ove kompanije svake godine. Re{idbegovi} je istakao da }e saradnja izme|u Op}ine i BH Telecoma u ovoj godini biti jo{ bolja, s ciljem kako bi ovaj najve}i telekom-operater realizirao brojne projekte vezane za izgradnju i rekonstrukciju mre`e, te pru`io kvalitetniju uslugu gra|anima.
Najva`nije je bilo obezbijediti prevoz Zeljkovi}: Pobijedili su razum i zakon

Ovdje se o~ito radi o politi~kom pritisku odre|enih struktura jer je cilj bila Vlada Kantona Sarajevo, a kao sredstvo je kori{ten Gras
Suad Zeljkovi}, premijer Vlade Kantona Sarajevo, tvrdi da ucjena ni popu{tanja, kada je u pitanju {trajk radnika Grasa, nije bilo. Vlada je, kako isti~e prvi ~ovjek Kantona, samo radila svoj posao kako bi gra|ani {to prije imali redovan prevoz. tnika, radi se o zajedni~kom interesu i funkcionisanju zakona. Tra`enje incidenta i krvi je bespotrebno jer mi }emo na}i najbolje personalno rje{enje koje }e mo}i raditi do izbora generalnog direktora u redovnoj proceduri, koja }e biti u narednih 10 do 20 dana i to je sva pri~a, isti~e Zeljkovi}. Naznake da bi radnici ponovo u ~etvrtak mogli po~eti {trajk, kako tvrdi Zeljkovi}, bespredmetne su. radimo. Postoji mogu}nost da neko drugi bude imenovan za v.d, ali ne vidim za{to se digla tolika galama oko toga jer on }e tu biti desetak dana i ne}e donositi nikakve odluke. Ovdje se o~ito radi o politi~kom pritisku odre|enih struktura jer je cilj bila Vlada Kantona Sarajevo, a kao sredstvo je kori{ten Gras. Onog momenta kada smo u funkciju stavili saobra}aj, tada je razum i zakon pobijedio. Tu ima i drugih stvari, od toga ko je dirigovao {trajkom i ko je odgovoran i na koji }e na~in odgovarati. Za to postoje institucije koje se time trebaju baviti. Moj, a i cilj Vlade Kantona Sarajevo je da u ~etvrtak ujutro i svaki naredni ~etvrtak saobra}aj funkcioni{e i to na najbolji mogu}i na~in, nagla{ava Zeljkovi}. J. Ma.

Sa nama u Narodno

Mare Nostrum

Pobjednici i gubitnici
- Radnici imaju puno pravo da ka`u svoje mi{ljenje putem Sindikata, ali isto tako moraju znati da vr{ioca du`nosti bira Nadzorni odbor i to niko drugi ne mo`e niti }e raditi. U tom smisli rekli smo da }emo do sredine sedmice dati vremena da analiziramo {ta se moglo uraditi od imenovanja vr{ioca du`nosti, da li }e dobiti zadovoljavaju}u ocjenu ili }emo ga zamijeniti. Ovdje nema pobjednika ni gubi-

Automati i ulica
- O~ito bi neki voljeli da uzmemo automate, iza|emo na ulicu i poubijamo se. Ne mo`emo ignorisati ni ~injenicu da ukoliko 1.500 ljudi ne `eli Hasana Ba{i}a ili bilo koga drugog, mi sjedimo skr{tenih ruku i ni{ta ne

- Pro{log ljeta prvi put sam do{ao u Sarajevo. Bio sam fasciniran harmonijom razli~itih zdanja, d`amijama, sinagogama, crkvama. Napunili su mi srce iskrena otvorenost i toplota ljudi, uprkos turbulentnoj i te{koj pro{losti koju su imali. Zar ne mo`emo svi jednog dana prezreti historijski razli~ite dogme i savladati bojazan i nepovjerenje od druga~ijih? Inspiracija za moj novi balet dolazi sa ovom nadom, iako sada{njost, sude}i po onome {ta se de{ava danas u svijetu, dokazuje suprotno: neiskrenost, konzervatizam i netolerancija kao da nemaju kraja. Ova muzika, po mom mi{ljenju, po svojoj atmosferi i zvuku upotpunjuje muziku “Mare Nos-

trum” i odgovara dramaturgiji baleta. Kao {to je rekao Amin Maalouf: “Ako bismo `eljeli vratiti nadu ovom dezorijentiranom ~ovje~anstvu, moramo oti}i dalje od pukog dijaloga kultura i uvjerenja, te i}i prema dijalogu du{a. Uostalom, nije li to od postanka svijeta bio glavni cilj umjetnosti. Sa ovom `eljom i ovim mislima sam stvorio balet “Mare Nostrum” koji posve}ujem, sa velikim zadovoljstvom, gradu Sarajevu, kazao je koreograf Davide Bombana. Prva dva ~itatelja Oslobo|enja koja se od 10 sati jave na na{ de`urni telefon 276 982 mo}i }e prisustvovati ovom baletu. Dobitnici karte mogu podi}i najkasnije pola sata prije po~etka baleta.

Civilna za{tita Op}ine Ilid`a

NAGLI PORAST VODOSTAJA RIJEKA
Obilna ki{a koja je padala u no}i sa ponedjeljka na utorak uzrokovala je nagli porast vodostaja rijeka na podru~ju op}ine Ilid`a. Ekipa Civilne za{tite Op}ine Ilid`a ju~er ujutro, nakon obilaska terena, konstatovala je da je zbog porasta podzemnih i oborinskih voda i usljed izlijevanja Bosne kod mosta u Bojniku do{lo do plavljenja ve}e povr{ine poljoprivrednog dobra do sto~ne pijace. Tako|er, zbog porasta podzemnih voda ugro`eni su i prvi stambeni objekti u Ulici Hendeku{a. Rijeka @eljeznica je jo{ u svom koritu, ali je nivo vode pove}an, kod mosta izme|u Sokolovi}-Kolonije i Butmira zbog ve}e koli~ine nanosa drve}a i sme}a, ~ime je usporen protok vode, {to stvara opasnost od mogu}eg izlijevanja. U MZ Osjek u Ulici bratuna~ka pove}an je vodostaj, ali jo{

Isklju~enja struje
Zbog odr`avanja postrojenja, danas }e bez struje u sljede}im terminima ostati: od 8 do 16 sati Prijepolj~eva, Vlakovo, Abdurahmanova, Centar BiH, Had`iabdinica i Mahmutovac, a od 8.30 do 15 Ko{evsko Brdo 2. Od 8.30 do 16 sati struje ne}e imati Kakrinje 3, a od 9 do 10.30 Dobrinja 6 i 7. U terminu od 9 do 15 sati bez napajanja }e ostati Faleti}i 1, Hladivode 1, Vrbovska 1 i 2, a od 9 do 16 Ljetovik, Gora, Kamenica Srednje i Kamenica 3. Od 10.30 do 12 sati struje ne}e imati Dobrinja 1 i 2, a od 12 do 13.30 Dobrinja 3 i 4. Dobrinja 5 i Dobrinja 17 }e biti bez napajanja od 13.30 do 15 sati.

nema velike opasnosti po ku}e u tom dijelu, osim gdje je na pojedinim mjestima u kanalima primjetan mali nivo vode. Nivo rijeke Miljacke je trenutno zadovoljavaju}i, jo{ nema kriti-

~nih mjesta gdje bi se voda mogla izliti, kao i oko rijeke Tilave. Ekipa CZ-a Op}ine Ilid`a je u stalnom obilasku terena i pra}enja stanja korita.

OSLOBO\ENJE srijeda, 16. januar/sije~anj 2013.

SARAJEVSKA HRONIKA
DE@URNI TELEFON

23

POGINULI U REDU ZA VODU
Neprijatelj je htio ubiti, pokoriti ovaj grad, ali mu to nije po{lo za rukom, istakao je Grabovica
Delegacija Vlade Kantona Sarajevo, Udru`enja roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva 1992-1995. godine i porodice poginulih polo`ile su ju~er cvije}e i odale po~ast na mjesto masakra u Ulici Isevi}a sokak kod broja 23. Na tom mjestu prije 20 godina, granatom ispaljenom s agresorskih polo`aja, ubijeno je osam Sarajlija koje su stajale u redu za vodu, dok ih je 19 te`e i lak{e ranjeno. Poginuli su Ahmet Ahmetspahi}, Jasmina Kajanija, Asim La~evi}, Azra La~evi}, Senad Lagumd`ija, Bajro Pinjo, Aferdita Sadikaj i Jasna [ari}. Ferida Sadikaj, majka Aferdite koja je poginula u 13. godini, sa suzama u o~ima kazala je da se tog dana sje}a kao da je bio ju~er. - Sje}am se te nesnosne boli koja me i danas, poslije dvadeset godina, proganja. Bog mi je dao unu~ad koja mi svaki dan ~ine ljep{im i na taj na~in olak{avaju ovo te{ko vrijeme, kazala je Ferida. Masakr u Isevi}a sokaku je bio jedan od mnogobrojnih koje je po~inila srpska vojska tokom opsade Sarajeva kao dio kampanje terorisanja gra|ana po nare|enju koman-

Obilje`ena 20. godi{njica masakra u Ulici Isevi}a sokak

276-982

VA@NIJI TELEFONI

Porodica Sadikaj polo`ila cvije}e

danta VRS-a Ratka Mladi}a i politi~kog inspiratora opsade Radovana Karad`i}a. Tokom opsade posebno su ciljane tr`nice, pijace, {kole, bolnice, porodili{ta, biblioteke, mjesta na kojima su se ljudi okupljali u redovima za hljeb i vodu. - Zlo~inci su ciljano i planirano ubijali nedu`ne gra|ane ovog grada tokom njegove opsade. Sarajlije nisu bile bezbjedne

ni na jednom mjestu, kako u potrazi za hranom, vodom, u svojim domovima ili pak djeca u {kolama. Ne prija telj je htio ubiti, pokoriti ovaj grad, ali mu to nije po{lo za rukom, istakao je Fikret Grabovica, predsjednik Udru`enja roditelja ubijene dje ce op ko lje nog Sa ra je va 1992-1995. go di ne.
M. T.

Ministar zdravstva Eldan Lokmi} posjetio Op}inu Novi Grad

Dogovorena obnova Kumrovca
Sastanak na~elnika Op}ine Novi Grad Semira Efendi}a i ministra zdravstva Kantona Sarajevo Eldana Lokmi}a odr`an je ju~er. Razgovarano je o budu}oj saradnji izme|u Op}ine i Ministarstva s posebnim akcentom na rekonstrukciju obnove DZ Kumrovec. Efendi} i Lokmi} su se usaglasili sa ~injenicom da se radi o kapitalnom projektu Ministarstva zdravlja KS-a i Op}ine Novi Grad, na ~ijoj teritoriji se objekt nalazi, te su dogovorili da se u ovoj godini krene s prvom fazom rekonstrukcije objekta. Efendi} je informisao LokmiOp}ina Novi Grad u nacrtu bud`eta za ovu godinu planirala dio sredstava za rekonstrukciju Doma zdravlja, Lokmi} je kazao da }e i Ministarstvo u ovoj godini planirati sredstva kako bi radovi na objektu mogli po~eti. Osim usluga porodi~ne medicine za pred{kolsku djecu, te djecu {kolskog uzrasta i omladinu, u DZ Kumrovec se nalaze centri za mentalno zdravlje i fizikalnu rehabilitaciju, stomatolo{ka slu`ba, te slu`be za radiolo{ku i ultrazvu~nu dijagnostiku, koje pru`aju zdravstvene usluge stanovnicima iz Kantona Sarajevo.
S. Hu.

MUP 122, 206-666, 207-777 Vatrogasci 123, 664-115 Hitna pomo} 124, 611-111 Pomo} ovisnicima 062/761-415 Porodi~no savjetovali{te 209-112 Nasilje u porodici 222- 000 033/ 223-366, 1209 Klini~ki centar 297-000 Op}a bolnica 285-100 Bolnica Podhrastovi 297-281 Veterinarska stanica 767-025 Prijava tel. kvarova 1272 Telefonski brojevi 1182 Elektrodistribucija 080 02 01 33 Vodovod 210-707, 220-435 Kanalizacija 203-059,668-259 Toplane 650-979, 650-956 Sarajevostan 715-680 KJKP Rad 658-038 Eko telefon 660-000 Ta~no vrijeme 125 [tab CZ KS 472-636, 443-720 Operativni centar Civilne za{tite 121 Prijava kvarova na javnoj rasvjeti 713-100 Dimnja~ar 616-105 Sarajevogas 592-095, 592-096, 592-097, 061/487-787 Gras 293-333 Velepekara 648-505 Bakije 533-763 Pokop 551-370 Pogrebne usluge Mar tinovi} 061 191 010 Pogrebno dru{tvo Jedileri 712-800 Uprava za inspekcijske poslove KS 770-156, od 8 do 14 sati, 061/252-252, od 14 do 22 sata Autobuska stanica 213-100 @eljezni~ka stanica 655-330 Aerodrom Sarajevo 289-100 Izgubljeni prtljag 289-105 Turisti~ki centar 580-999 BIHAMK, pomo} na cesti 1282 Informacije o stanju na putevima 1282 BH Telecom-podr{ka korisnicima 1444 Me|unarodni telefonski brojevi 1183 CENTROTRANS Pozivni centar 090 292 100

DE@URNE APOTEKE
BA[^AR[IJA 272-300 MARINDVOR 714-280 NOVO SARAJEVO 713-831 HITNA 716-331 ILID@A 762-180 DOBRINJA 766-380 ILIJA[ 428-810 HAD@I]I 428-220 VOGO[]A 424-250 INFORMACIJE O LIJEKOVIMA 223-399

PORODILI[TA

Obnova po~inje ove godine

}a o proceduri provedenoj u postupku izdavanja gra|evinske dozvole za rekonstrukciju objekta, koja se privodi kraju. Sva

projektna dokumentacija je zavr{ena, tako da bi vrlo brzo trebala biti gotova i gra|evinska dozvola. S obzirom na to da je
i Stut tgart svaki dan u 8 sati, Hamburg, Hanover i Kassel subotom u 17 sati, Ingolstadt i Nurnberg ~etvrtkom u 8 i subotom u 17 sati, Munchen svaki dan u 8 i subotom u 17 sati, Be~ i Graz svaki dan u 8 sati, Beograd svaki dan u 6 sati, Ljubljana utorkom, ~et vrtkom i nedjeljom u 20.40 sati, Dubrovnik svaki dan u 7.15 sati, Pula i Rijeka petak i nedjelja u 6 sati, Split svakim danom u 10 i 21 sat, Zagreb svakim danom u 6.30, 12.30 i 22 sata, Herceg-Novi petkom u 11 sati, Br~ko svakim danom u 6.30, 14 i 15.35 sati, Banja Luka svaki dan u 9.15, 14.30 i 15.30 sati, Bijeljina svaki dan u 5 i 15 sati, Bosanski Brod svaki dan u 12.15 sati, Bosanska Dubica svaki dan u 14.30 sati, Hrenovica svaki

7 6

DJEVOJ^ICA DJE^AKA

VOZOVI
Polasci iz Sarajeva:
Zagreb 11.17, Plo~e 6.51, Zenica 4.47, 7.09, 12 i 19.24, Konjic 7.17, 15.30 i 19.26, Banja Luka 15.54

Odlasci:
Beograd 6.20 i 16.35, Zagreb 6.30 i 15.30, Banja Luka/Zurich 7.35, Vienna 7.40 i 15.05, Istanbul 11.20 i 17.00, Munich 13.15, Ljubljana 13.25, Ancona 17.55

AUTOBUSI
Antwerpen, Bruxselles, Liege, Breda i Mastriht utorkom i subotom u 8 sati, Roterdam i Amsterdam utorkom i subotom u 8 i ~et vrtak u 16 sati, Den Hag utorkom u 8 sati, Utrecht subotom u 8 i ~etvrtkom u 16 sati, Pariz petkom u 9 sati, Berlin ~etvrtkom u 8 i subotom u 17 sati, Dor tmund, Essen i Dusseldorf ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~et vrtkom, subotom i nedjeljom u 8 sati, Frankfurt, Karlsruhe

Dolasci u Sarajevo iz:
Zagreb 18.12, Plo~e 21.13, Zenica 6.45, 9.26, 13.57 i 20.57, Konjic 6.40, 10.43 i 18.55, Banja Luka 9.48

AVIONI Dolasci:
Istanbul 10.25 i 23.00, Ancona 10.35, Beograd 11.25 i 21.40, Munich 12.35, Ljubljana 12.55, Zurich/Banja Luka 14.10, Vienna 14.20 i 21.40, Zagreb 15.00 i 22.00

dan u 6.30, kao i svaki dan osim nedjelje u 16.30 sati, Pale svaki dan u 6.30, 8, 10, 14 i 15 sati i svaki dan osim nedjelje u 16.30 sati, Zvornik svaki dan u 15.30 sati, Srebrenica svaki dan u 7.10 sati, Biha} svaki dan u 7.30, 13.30 i 22 sata, Bugojno svaki dan u 10, 14, 17.30 i 19 sati, Gora`de svaki dan u 8, Grada~ac svaki dan u 8.30 i 17 sati, Novi Travnik svaki dan u 13 sati, Ora{je svaki dan u 6.30 sati (preko Tuzle), Olovo svaki dan u 5, 6.30, 7.10, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14, 15, 15.30, 15.35, 16, 17, 18 i 20 sati, Sanski Most svaki dan u 15.30 sati, Te{anj svaki dan u 7 i 13.15 sati, Tuzla svaki dan u 5, 6.30, 8.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14, 15, 15.35, 16, 17 i 18 sati, Tuzla radnim danima u

9.30, Travnik svaki dan u 7.30, 9.15, 10, 13, 13.30, 14, 15.30, 17.30, 19 i 22 sata, Velika Kladu{a svaki dan, osim subotom, nedjeljom i pra znicima u 15.30 sati, Visoko svaki dan u 8.45, 10.45 i 15.15 sati, Visoko - Kakanj svaki dan u 5.30, 6, 7, 8, 8.30, 9.30, 10, 11.30, 12, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16, 16.30, 17.30, 18, 19.30 i 20 sati, Zenica svaki dan, osim subotom, nedjeljom i pra znicima u 5.30 sati via Visoko i Kakanj, Zenica svaki dan u 21 sat via Visoko i Kakanj, Zenica ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom i petkom u 7.30, 9.30, 11.30, 13.30, 15.30 i 17.30 sati autoputem, Zenica svaki dan 6.30, 8.30, 10.30, 12.30, 14.30, 16.30 i 18.30 sati autoputem.

24

SARAJEVSKA HRONIKA

srijeda, 16. januar/sije~anj 2013.

OSLOBO\ENJE

MUP dobio pisanu izjavu o povla~enju vozila iz prometa

Dok su u Grasu {trajkovali, Sarajlije pje{a~ile

Nalog da svi idu u remizu do{ao iz Sindikata komunalne privrede

Krivi~ne prijave rukovodstvu Sindikata Grasa
Do obustave prevoza do{lo na osnovu izjave centralnog dispe~era tramvajskog saobra}aja, a na poziv rukovodstva Sindikata komunalne privrede, ka`e Ba{i}
Posljednji {trajk radnika Gradskog saobra}aja Kantona Sarajevo organizovan je u saradnji sa starom upravom ovog preduze}a, koja je voza~e pustila da rade {ta oni ho}e, ka`e za Oslobo|enje v.d. direktor Grasa Hasan Ba{i}. Uposlenik KJKP Gras Salih Kurtanovi} dao je izjavu u MUP-u KS-a, po pitanju po~etka {trajka, a na osnovu koje se vidi ko je i zbog ~ega Sarajlije ponovo ostavio bez javnog prevoza. tra`io da sutra ne tra`e od mene odgovornost za nastalu situaciju, jer ja nisam sa nijednim voza~em kontaktirao, nisam isklju~ivao struju, u svemu ovom mene je samo nazvao Muminovi} [ahbaz sa Alipa{ina Mosta i pitao kud }u ja, {ta da radim. Na to sam mu odgovorio da ide na Ilid`u i u remizu, da ne bi ostao sam, radi njegove sigurnosti i sigurnosti tram-

Upozorenja iz oktobra
^lanove Skup{tine Grasa, Nadzornog odbora i uprave sa biv{im v.d. direktorom Adisom [ehi}em na ~elu, u oktobru pro{le godine Ba{i} je u pisanoj formi upozorio {ta se od Grasa radi. - Zabrinjava ~injenica da u 2011/2012. godini uprava Grasa ne prepoznaje prioritete koji su osnov za obavljanje funkcije javnog prevoza, pa je tako istekla licenca A (rje{enje isteklo 3. maja 2011), dnevni polasci na linijama gradskog prevoza ne obavljaju se u planiranom obimu, u nekim sektorima ni 50 posto, a isklju~ivo zbog nedostatka vozila u saobra}aju. Ostvareni prihodi od osnovne djelatnosti preduze}a u stalnom su padu u odnosu na 2010. i 2011. godinu. Za prvih devet mjeseci 2012. ti prihodi su, u odnosu na isti period 2010, manji za 6.971.091 KM, a u odnosu na 2011, za 5.170.000, dio je onoga {to je Ba{i} naveo u dopisu od 15. oktobra 2012. skom sudu u Sarajevu, o tome kako protiv njega nije podignuta optu`nica kako u ovom, tako i u Kantonalnom sudu.

Kako ovo da upi{em?
“Jedanaestog januara 2013. dobio sam telefonski poziv od linijskog dispe~era sa Ilid`e Klinac [emsudina, da je voza~ D`abija Fahrudin oti{ao u remizu, zvali su ga sindikalci hitno, jer je Hasan postavljen za generalnog. Ja sam mu rekao da nema problema, skrati}emo nalog za desetak minuta. Onda me je opet nazvao i rekao da svi voza~i idu za remizu, pa sam ga ja pitao ko im je to dozvolio. Isti mi je odgovorio da ne zna. Kad me je tre}i put nazvao, rekao mi je da je D`abija na trianglu i usmjerava tramvaje u remizu, da zovem nadle`ne i preuzmem ne{to. Ja sam ve} zvao {efa tramvaja i njegova zamjenika, pa onda i direktora Avdu Vatri}a i pitao ga kako }u ovo upisati. On mi je odgovorio Kako god ho}e{, ti upi{i. Nazvao sam i mog direktora Kujevi} Ifeta i objasnio mu, a on mi je rekao da upi{em sve kako je teklo od po~etka do kraja. Ja sam od svih

SKRE]I U REMIZU! Rekao mi je da je D`abija na trianglu i usmjerava tramvaje u remizu. Ja sam ve} zvao {efa tramvaja i njegova zamjenika, pa onda i direktora Avdu Vatri}a i pitao ga kako }u ovo upisati. On mi je odgovorio - Kako god ho}e{, ti upi{i
vaja koji je vozio. To je bilo u 17.10 sati, jer su svi tramvaji zavr{ili sa vo`njom u 17.40 sati, {to je njemu i bilo potrebno da obi|e pola sata oko Ilid`e” izjava je Kur, tanovi}a, predana pripadnicima kantonalnog MUP-a. Vr{i lac du `nos ti di re kto ra Gradskog saobra}aja Hasan Ba{i} isti~e kako je zbog raznih pri~a i otpora sindikalista bio primoran izvaditi i uvjerenje u Op}in-

Ba{i}: [trajk u saradnji sa starom upravom

Disciplinski postupak
Sa rezultatima poslovanja za vrijeme Ba{i}evog prethodnog mandata (juni 2009 - mart 2011. godine), te onima zaklju~no sa 31. decembrom 2012, bi}e upoznate i sudske instance. - Zbog optu`bi tokom obustave prevoza da sam u prethodnom mandatu premjestio 700 radnika, te ostvario velike gubitke, protiv rukovodstva Sindikata komunalne privrede bi}e podnesene krivi~ne prijave, a pokrenut }e se i disciplinski postupak, tvrdi Ba{i}, te dodaje kako samo zadnjih sedam mjeseci nisu uop{te upla}ivani doprinosi radnicima.
J. MILANOVI]

Uvjerenje iz Suda

REZULTATI POSLOVANJA U KM
GODINA REALIZACIJA BUD@ETA KRATKORO^NE OBAVEZE DUG DOBAVLJA^IMA OBAVEZE ZA PLA]E DOPRINOSI NA/IZ PLA]E UKUPNO 2010. 16.068.272 68.993.065 7.456.586 26.494.851 23.289.799 36.416.792 2012. 18.557.643 72.896.624 8.835.139 56.969.484 49.788.882 72.896.624

PRIHODI OD VOZARINE U KM
GODINA POJEDINA^NE KARTE MJESE^NE KARTE VI[EMJESE^NE, GODI[NJE SUBVENCIJE UKUPNO 2010. 13.011.277 21.159.073 2.493.105 14.012.778 50.676.233 2011. 12.151.064 19.304.782 2.387.836 14.190.867 48.034.549 2012. 10.002.617 18.580.498 1.409.936 11.893.482 41.886.533

OSLOBO\ENJE srijeda, 16. januar/sije~anj 2013.
Radio-televizija Federacije Bosne i Hercegovine Upravni odbor RTVFBiH Na osnovu ~lanova 29, 30. i 31. Zakona o Javnom servisu Radio-televizije Federacije Bosne i Hercegovine ("Sl. novine FBiH" br. 48/08), ~lana 31. Statuta Radio-televizije Federacije Bosne i Hercegovine i Zaklju~ka Upravnog odbora RTVFBiH sa 124. sjednice odr`ane 26.12.2012. godine, Upravni odbor Radio-televizije Federacije Bosne i Hercegovine raspisuje

OGLASI

25

J AV N I Kizbor Nnova PROR S SKOGNJE]A J E ^ A J O ~la K U GRAM / VI A T za
Radio-televizije Federacije Bosne i Hercegovine I. Pozicija Programsko vije}e ~ini 11 ~lanova, predstavnika nau~nih, obrazovnih, kulturnih umjetni~kih i sportskih institucija i udru`enja i predstavnika mladih i penzionera. ^lanove Programskog vije}a RTVFBiH imenuje Parlament Federacije BiH na prijedlog Upravnog odbora RTVFBiH, a nakon provedene konkursne procedure. U Programskom vije}u obavezno mora biti zastupljeni po jedan predstavnik iz svakog od kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine (Posavskog, Unsko-sanskog, Tuzlanskog, Zeni~ko-dobojskog, Srednjobosanskog, Sarajevskog, Hercegova~ko-neretvanskog, Bosanskopodrinjskog, Zapadnohercegova~kog, Livanjskog kantona). U Programskom vije}u RTVFBiH moraju biti zastupljeni svi konstitutivni narodi u Bosni i Hercegovini i ostali. ^lanovi Programskog vije}a RTVFBiH imenuju se na 4 /~etiri/ godine, bez mogu}nosti obnove mandata. II. Opis poslova Programsko vije}e ima savjetodavnu ulogu kod: - imenovanja rukovodnih lica RTVFBiH, - dono{enja programskih planova RTVFBiH, - predstavljanja javnosti i Parlamentu FBiH godi{njih planova rada, - primjene usvojenih programskih smjernica i principa RTVFBiH utvr|enih Zakonom. III. Uslovi Pored op}ih uslova utvr|enih Zakonom o radu FBiH, kandidati moraju ispunjavati i sljede}e posebne uslove: - Visoka stru~na sprema (VII stepen), - Dr`avljanstvo BiH, - Stalno prebivali{te na podru~ju Federacije Bosne i Hercegovine, - Radno iskustvo od najmanje 3 godine. IV. Vje{tine - Poznavanje radiodifuzne djelatnosti i uloge javnih RTV servisa. V. Potrebna dokumentacija Uz prijavu sa kra}om biografijom i Planom i programom rada i razvoja RTVFBiH za mandat na koji se bira potrebno je prilo`iti ovjerene kopije, ne starije od 6 mjeseci, sljede}ih dokumenata: - Dokaz o stru~noj spremi, - Dokaz o radnom iskustvu, - Uvjerenje o dr`avljanstvu, - Prijava prebivali{ta, - Izjava o nacionalnoj pripadnosti (obrazac izjave mo`e se preuzeti na slu`benoj web stranici RTVFBiH ili u Odjelu za ljudske resurse RTVFBiH). VI. Ogla{avanje i rok za podno{enje prijava Konkurs/natje~aj se objavljuje u Slu`benim novinama Federacije BiH, dnevnim listovima Oslobo|enje i Dnevni list, kao i na slu`benim stranicama RTVFBiH (teletekstu i web stranici). Rok za podno{enje prijava je 30 (trideset) dana od dana objavljivanja konkursa u Slu`benim novinama Federacije BiH. Sa kandidatima koji dostave blagovremene i potpune prijave na konkurs/natje~aj bit }e obavljen intervju. O terminu intervjua kandidati }e biti naknadno obavije{teni. Pristigla dokumentacija kandidata ne}e se vra}ati. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e biti razmatrane. O ishodu konkursa/natje~aja kandidati }e biti obavije{teni pisanim putem. Prijave se mogu predati neposredno ili preporu~eno putem po{te na adresu: Radio-televizija Federacije Bosne i Hercegovine Odjel za ljudske resurse Bulevar Me{e Selimovi}a broj 12 71000 Sarajevo Sa naznakom: Javni konkurs/natje~aj za imenovanje ~lanova Programskog vije}a Radio-televizije Federacije Bosne i Hercegovine - "NE OTVARATI" Za sve dodatne informacije vezane za javni konkurs/natje~aj mo`ete se obratiti na broj telefona: 033/455 - 114

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine

Bosnia and Herzegovina Federation of Bosnia and Herzegovina

KANTON SARAJEVO Ministarstvo zdravstva

CANTON SARAJEVO Ministry of Health

Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima ("Slu`bene novine FBiH", br. 12/03 i 34/03), ~lana 34. Zakona o ustanovama ("Slu`beni list RBiH" br: 6/92, 8/93 i 13/94), kao i ta~ke V Odluke o kriterijima za nominiranje/imenovanje predsjednika i ~lanova nadzornih odbora javnih zdravstvenih ustanova ~iji je osniva~ Kanton Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 19/12), te Rje{enja Agencije za za{titu li~nih/osobnih podataka u Bosni i Hercegovini broj: UP1 03-1-37-1-1/13 A.Z. od 4.1.2013. godine, ministar zdravstva Kantona Sarajevo objavljuje

ISPRAVKU JAVNOG OGLASA
za nominiranje/imenovanje predsjednika i ~lanova nadzornih odbora javnih zdravstvenih ustanova, ~iji je osniva~ Kanton Sarajevo U javnom oglasu za nominiranje/imenovanje predsjednika i ~lanova nadzornih odbora javnih zdravstvenih ustanova ~iji je osniva~ Kanton Sarajevo, objavljenom u Slu`benim novinama Federacije BiH broj 2/13 od 9.1.2013. godine, kao i u dnevnim novinama Oslobo|enje 9.1.2013. godine, u dijelu koji se odnosi na Op}e uvjete, alineja 5 koja glasi: "da nije osu|ivan za krivi~no djelo nespojivo sa du`no{}u u nadzornom odboru zdravstvene ustanove u ~iji se nadzorni odbor kandiduje (dokaz: uvjerenje od nadle`nog MUP-a - Uprava policije, ne starije od {est mjeseci)", kao i alineja 6 koja glasi: "da mu nije izre~ena za{titna mjera u prekr{ajnom postupku, nespojiva sa du`no{}u u nadzornom odboru zdravstvene ustanove u ~iji se nadzorni odbor kandiduje (dokaz: uvjerenje od nadle`nog op}inskog suda - prekr{ajno odjeljenje nadle`ne op}ine, ne starije od {est mjeseci)" se bri{u. Ostali dio teksta javnog oglasa ostaje nepromijenjen. Kandidatima koji su ve} predali svoje prijave navedena dokumenta }e biti vra}ena. MINISTAR dr. Eldan Lokmi}, s. r.
web: http://mz.ks.gov.ba e-mail: mz@mz.ks.gov.ba; Tel: + 387 (0) 33 562-104,Fax: + 387 (0) 33 562-243 Sarajevo, Reisa D`emaludina ^au{evi}a 1

26

KULTURA

srijeda, 16. januar/sije~anj 2013.

OSLOBO\ENJE

Nikad prije vi|ena kolekcija u Brusa bezistanu

ZBIRKA NESVAKIDA[NJEG UMJETNIKA
U Maloj galeriji Brusa bezistana (Gazi Husrev-begova 13) ju~er je otvorena tematska izlo`ba pod nazivom “Kara|oz i ma|ioni~ar” koja donosi arte, fakte koje u muzejskim depoima ~uva Javna ustanova Muzej Sarajeva, a ina~e nisu dio nijedne stalne postavke. Ovakvim povremenim tematskim izlo`bama Muzej Sarajeva poku{ava spasiti pomenuto blago od zaborava, ali i pru`iti priliku gra|anima da se upoznaju sa bogatim zbirkama.

Postavka “Kara|oz i ma|ioni~ar” donosi umjetni~ke artefakte Hasiba Rami}a, glumca, ma|ioni~ara i zabavlja~a, ali i likovno nadarenog umjetnika koji je sam izra|ivao svoje rekvizite
umjetnika koji je sam izra|ivao svoje rekvizite. Rami} je `ivio i radio u prvoj polovini pro{log stolje}a, a ~itava njegova kolekcija je nakon njegove smrti zavr{ila u Muzeju. - Ova kolekcija je zanimljiva iz vi{e uglova, prvo govori o jednom umjetniku, o jednom vremenu, o na~inu zabavljanja koji je davno i{~ezao, govori Amra Mad`arevi}, direktorica Javne ustanove Muzej Sarajeva. - Posebno je zanimljiva njegova kolekcija “Kara|oz” pozori{ta, kojim se Hasib bavio i koje je popularizirao i koja nije nikad izlagana javnosti. Ovom izlo`bom, osim njenog prikazivanja javnosti, `elimo pota}i interes za zaboravljenu granu teatra - “Kara|oz” teatar sjen, ki. Tikovi, odnosno lutke koje

Izlo`ba o jednom vremenu
“Kara|oz i ma|ioni~ar” je kolekcija koja se nalazi u kolekciji austrougarske zbirke, ali je ustvari i kolekcija Hasiba Rami}a, glumca, ma|ioni~ara i zabavlja~a, ali i likovno nadarenog

Izlo`ba govori o jednom umjetniku, vremenu i na~inu zabavljanja koji je davno i{~ezao

Foto: A. KAJMOVI]

Po~eli Dani Isaka Samokovlije

SJAJNI BALET DAVIDA BOMBANE VE^ERAS U NARODNOM POZORI[TU

Simfonija muzike i plesa
Nakon {to je prije ne{to vi{e od mjesec do`ivio premijeru pred sarajevskom publikom, balet poznatog italijanskog koreografa kreiran posebno za Sarajevo, ponovo se na{ao na repertoaru Narodnog pozori{ta. Podsje}amo, Bombana je u inter vjuu ko ji je dao za Oslobo|enje kazao kako je nakon prvog boravka u Sarajevu ostao fasciniran na{im gradom, te sam sebe obavezao da }e stvoriti umjetni~ko djelo koje }e biti posve}eno glavnom gradu Bosne i Hercegovine. - Fasciniran sam ovom zemljom i ovim gradom i ja vas smatram svojim kom{ijama, jer samo to more nas dijeli, kazao je Bombana. - Razmi{ljao sam o tome i stvarno mi je interesantno kako nas more i razdvaja i spaja. U jednom trenut ku sam do {ao do ko le kci je

Drina, grad i ljudi
Dio programa bi}e uprili~en u Fojnici i Sarajevu
U Gora`du je po~ela tradicionalna kulturna manifestacija “Isak Samokovlija - Sunce nad Drinom” . Sje}anje na velikog bh. pripovjeda~a po~elo je polaganjem cvije}a ispred njegove biste u krugu Doma zdravlja koji nosi njegovo ime. Brojne su delegacije polo`ile cvije}e. Izme|u ostalih, predstavnici Op}ine i Doma zdravlja Gora`de, Jevrejske zajednice u BiH, delegacija mladih. Okupili su se brojni zvani~nici i sugra|ani koji su `eljeli odati priznanje poznatom piscu koji je Gora`de tako lijepo opisao u svojim knjigama. “Niko kao Isak nije bolje opisao ovaj grad, ljude i njihove sudbine” , kazao je ovom prilikom Hamdo Sijer~i}, direktor Centra za kulturu Gora`de, ustanove koja svake godine uz podr{ku Op}ine Gora`de obilje`i godi{njicu smrti Isaka Samokovlije. “Gora`de je zaslu`ilo Isaka Samokovliju” istakao je Jakob Finci, , predsjednik Jevrejske zajednice u BiH, prisje}aju}i se jednog razgovora sa strancima koji su imali priliku posjetiti Gora`de u proteklom ratu. Bilo im je neobi~no kako ni u najte`im danima Dom zdravlja nije mijenjao naziv. “A ja im ka`em da

Podr{ka
Predsjednik Jevrejske zajednice u BiH Jakob Finci obi{ao je lokaciju u Bosanskoj ulici, mjesto gdje je nekada bila ku}a u kojoj je ro|en Isak Samokovlija. Finci isti~e da je zadovoljan {to postoji ideja da se na ovom mjestu izgradi spomen-soba Isaku Samokovliji, te je obe}ao i podr{ku lokalnoj zajednici da ostvari ovaj naum. je Gora`de takvo i da taj grad zna cijeniti svoje najbolje sinove bez obzira na to ko su i {ta su.” “Posebno smo ponosni {to u ovoj manifestaciji u~estvuju mladi ne samo sa ovih ve} i drugih prostora na{e zemlje” poru~io je , Muhamed Ramovi}, na~elnik Op}ine Gora`de. Brojnim knji`evnim susretima, izlo`bama, pozori{nim predstavama, kao i drugim sadr`ajima, manifestacija Dani Isaka Samokovlije bi}e nastavljena i u narednim danima i mjesecima. Dio sadr`aja bi}e uprili~en u Fojnici i Sarajevu, gradovima u kojima je Samokovlija radio kao ljekar. A. H.

muzike koju je odabrao Jordi Sa val la. Ona sa dr`i naj ve }e muzi~ke standarde {to se ti~e etni~ke muzike i to me je ponukalo da napravim ne{to posebno {to je savr{eno za Sarajevo. Sva ta mje{avina melanholije, ljutnje i ljubomore spaja se u je-

dno i to sam htio da prenesem kroz balet. Fascinantnu simfoniju muzike i plesa svi zainteresirani u prilici su pogledati i poslu{ati ve~eras u 19.30 sati, uz Sarajevsku filharmoniju i baletni ansambl N. S. Narodnog pozori{ta.

Premijera koprodukcijske predstave eMTeeM-a i Teatra mladih

Ro|en sam u Gora`du
U okviru Dana Isaka Samokovlije u Gora`du ju~er je u Centru za kulturu odr`ana premije ra ko pro du kcij ske pred sta ve Mos tar skog teatra mladih 1974 i novoformiranog Teatra mladih iz Gora`da, pod nazivom “Ro|en sam u Gora`du” Ova saradnja je svojevrstan vid po. dr{ke {irenju mre`e omladinskih teatara u BiH, ali i sje}anje na pisca i humanistu zaljubljenog u Drinu. U predstavi su nastupili Aldijana He}o, Amela D`afovi}, D`ejlana Fejzi}, Erna ^vorak, Indira Bav~i}, Irma Starhoni}, Lamija Ahmetspahi}, Lejla Pirija, Merima ]amo, Merima Karauzovi}, Naida Od`ak, Nejra Ba{i}, Vildana Muratspahi}, Adel Homora{, Adnan ^elik, Aldin D`ananovi}, Arman Be{lija, Damir Deljo, Faruk ]ulov i Faruk Omanovi}, pod re`ijom Seada \uli}a i uz asistenciju Amre Prutine.

OSLOBO\ENJE srijeda, 16. januar/sije~anj 2013.

KULTURA
Diplomski ispit studenata ASU Sarajevo

27

Soboslikar
Prva repriza, predstava za publiku, na programu je 19. sije~nja
Tekst “Soboslikar” engleskog dramati~ara i glumca Donalda Churchilla do sada je izvo|en na scenama teatara {irom svijeta i uvijek je nailazio na izuzetan prijem publike zbog toga {to je rije~ o sjajnoj komediji koja govori o preljubi i bra~nom `ivotu. Predstavu, koja prati Marciu koja dospijeva u veoma nezgodnu situaciju kada se Jane, `ena njezina ljubavnika, pojavljuje na njenim vratima prijete}i da }e sve ispri~ati njenom mu`u, a uspani~ena Marcia pomo} nalazi u moleru koji je do{ao obojiti radnu sobu..., sarajevska publika }e imati priliku pogledati kao diplomsku predstavu studenata Akademije scenskih umjetnosti u Sarajevu: Ene Kurtali}, Sta{e Duki} i Admira [ehovi}a pod mentorstvom Senada Ba{i}a. Diplomski ispit studenata ASU (zatvoren) bit }e 16. sije~nja s po~etkom u 20 sati, a publika }e imati priliku pogledati “Soboslikara” u subotu 19. sije~nja, s po~etkom u 20 sati, kada }e biti izvedena prva repriza. “Soboslikar” je, nakon diplomske predstave “Ludi od ljubavi” koja je do sada nekoliko puta bila i na , redovnom repertoaru Teatra, druga diplomska predstava koja }e na sceni ovog teatra biti izvedena u sklopu suradnje ANUBiH Univerziteta u SaraAn. [. jevu i Kamernog teatra 55. posjedujemo su muzejski eksponati, stari stotinjak godina, te se ne mo gu ko ris ti ti za predstave, ali svakako mogu biti urnek za izradu novih, kazala je Mad`arevi}.

Pionir teatra sjenki
S obzirom na to da je u Sarajevu pro{le godine bilo postavljeno nekoliko pozori{nih predstava koje na scenu upravo donose teatar sjenki, time ova izlo`ba jo{ vi{e dobija na zna~aju. Jedna od sli~nih predstava je i “Mali Muk” koja se na , sceni Pozori{ta mladih izvodi

ve} decenijama i jedna je od najizvo|enijih u na{oj zemlji. Popularnosti takve vrste pozori{ne umjetnosti zasigurno je doprinio i Rami}, jedan od pionira ove vrste umjetni~kog izra`aja i istinskih zaljubljenika u svoju profesiju. Kao dokaz tome dolazi i ~injenica da profesori s Akademije scenskih umjetnosti u Sarajevu dovode svoje studente u Muzej da bi vidjeli ovu kolekciju. Izlo`ba “Kara|oz i ma|ioni~ar” bi}e otvorena do 10. februara.
N. SELIMOVI]

Retrospektiva Zhang Yimoua
Pripreme za Me|unarodni filmski i muzi~ki festival Kustendorf, koji }e se odr`ati od 16. do 22. januara, privode se kraju. U sedam festivalskih dana bi}e prikazana ostvarenja kao {to su: “Cvjetovi rata” Zhang Yimoua, “Zvijeri ju`nih divljina” Benha Zeitlina (najbolji debitantski film Festivala u Cannesu i dobitnik Velike nagrade `irija na festivalu Sundance). Gosti festivala bi}e pomenuti Yimou, te italijanski reditelj Matteo Garrone, autor poznate “Gomorre” Uz njih, u Drvengradu }e se . pojaviti i Aleksei Balabanov, Elia Suleiman, Peter Gothar te turska rediteljica Yesim Ustaoglu. dnji film “Araf - negdje izme|u” . Film “7 dana u Havani” u Srbiju donosi palestinski reditelj Elia Suleiman. Program “Retrospektiva velikana” posve}en je Zhang Yimouu, koji }e odr`ati nekoliko radionica, a publika }e imati priliku vidjeti njegove filmove “Ni jedan manje” (dobitnik Zlatnog lava) i “Podigni crvenu svjetiljku”“(dobitnik Srebrenog lava i nominacija za nagradu Oscar). “Savremene tendencije” donose neke od najboljih filmova pro{logodi{nje produkcije i njihove autore, pomenute goste festivala. U takmi~arskom programu, od 400 pristiglih ostvarenja mladih stvaralaca iz cijelog svijeta, odabrano je 28 filmova iz Velike Britanije, Danske, Izraela, Koreje, Kube, Meksika, Njema~ke, Perua, Poljske, Portugala, Singapura, Srbije, SAD-a, Filipina, Francuske, Holandije, Crne Gore i [vaj-

Filmski festival Kustendorf

“Cvjetovi rata” Zhang Yimoua

Krzysztof Kieślowsky

Na festivalu }e biti prikazano nekoliko aktuelnih art-hitova, kao {to su “Zvijeri ju`nih divljina” Benha Zeitlina i “Reality” Mattea Garronea

carske. Ovi filmovi takmi~i}e se za nagrade Zlatno, Srebreno i Bronzano jaje. Selekciju odlikuje raznolikost tema i `anrova.

Nagrada “Vilko Fila~”
O nagradama }e odlu~ivati me|una ro dni `i ri: izra el ska spi sa te lji ca i glu mi ca Alo na Kim hi, ame ri ~ki fil mski producent Michael Hausman i srpski teoreti~ar medija i reditelj Oleg Jekni}.

Savremene tendencije
Svi oni predstavi}e se svojim novim filmovima, tako Garrone dolazi sa filmom “Reality” dobi, tnikom Grand Prixa u Cannesu, Balabanov sa “I ja tako|er” dok , }e Ustaoglu predstaviti svoj za-

Nagradu za najbolju kameru “Vilko Fila~” ove godine }e dodijeliti dobitnik Oscara, poljski direktor fotografije i reditelj Janusz Kaminski, ~e{ki kamerman Martin Sec i monta`er Svetolik Mi}a Zajc. U saradnji sa Filmskim muzejom iz Lodza, tokom festivala bi}e uprili~ena multimedijalna izlo`ba “Znaci i sje}anja” posve, }ena poljskom re`iseru Krzysztofu Kieślowskom (1941-1996).
N. S.

Knji`evnost i film: Edgar Allan Poe

Bijes nastranosti
Izlo`ba

Pablo Picasso u Zagrebu
Neozbiljnost jedne ozbiljne nominacije

^iji su ste}ci?

28

OGLASI
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Bosnia and Herzegovina Federation of Bosnia and Herzegovina Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine

srijeda, 16. januar/sije~anj 2013.

OSLOBO\ENJE

Bosnia and Herzegovina Federation of Bosnia and Herzegovina

KANTON SARAJEVO Ministarstvo zdravstva

CANTON SARAJEVO Ministry of Health

KANTON SARAJEVO Ministarstvo zdravstva

CANTON SARAJEVO Ministry of Health

Na osnovu ~l. 7. i 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 12/03 i 34/03), ~lana 64. stav 7. Zakona o zdravstvenoj za{titi ("Slu`bene novine Federacije BiH, broj 46/10), kao i ta~ke V Odluke o kriterijima za nominiranje/imenovanje predsjednika i ~lanova upravnih odbora javnih zdravstvenih ustanova ~iji je osniva~ Kanton Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 19/12), ministar zdravstva Kantona Sarajevo, raspisuje

Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima ("Slu`bene novine FBiH", br. 12/03 i 34/03), ~lana 34. Zakona o ustanovama ("Slu`beni list RBiH" br: 6/92, 8/93 i 13/94), ~lana 6. stav 1. Odluke o kriterijima za nominiranje/imenovanje predsjednika i ~lanova Nadzornog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 16/06), ministar zdravstva Kantona Sarajevo raspisuje

za nominiranje/imenovanje predsjednika i ~lanova Nadzornog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Objavljuje se javni oglas za nominiranje/imenovanje predsjednika i ~lanova Nadzornog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Zavod). Nadzorni odbor je organ kontrole poslovanja Zavoda, a sastoji se od tri (3) ~lana, od kojih se jedan (1) ~lan imenuje iz reda stru~nih radnika zaposlenih u Zavodu. Opis poslova Nadzornog odbora: - analizira izvje{taje o poslovanju Zavoda, - obavlja nadzor nad upotrebom sredstava za rad, pregleda godi{nji izvje{taj o poslovanju i godi{nji obra~un Zavoda, - pregleda i provjerava urednost i zakonitost vo|enja poslovnih knjiga Zavoda, - izvje{tava osniva~a, Upravni odbor i direktora o rezultatima nadzora u Zavodu. Nadzorni odbor Zavoda imenuje Vlada Kantona Sarajevo, na prijedlog ministra zdravstva Kantona Sarajevo, na mandatni period od ~etiri (4) godine, uz mogu}nost ponovnog imenovanja. Za ~lana Nadzornog odbora Zavoda mo`e biti nominiran/imenovan kandidat koji ispunjava slijede}e op}e uvjete: - da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine (dokaz: uvjerenje o dr`avljanstvu); - da je stariji od 18 godina (dokaz: rodni list); - da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou dr`ave ili entiteta) u razdoblju od tri (3) godine prije dana objave upra`njene pozicije (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od nadle`nog organa); - da se na njega ne odnosi ~lan IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine - da nije pod optu`nicom od Me|unarodnog tribunala za biv{u Jugoslaviju (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od nadle`nog organa); - da nije osu|ivan za kazneno djelo i privredni prestup nespojiv sa du`no{}u u Nadzornom odboru Zavoda (dokazi: da nije osu|ivan za kazneno djelo - uvjerenje od nadle`nog MUP-a - Uprava policije, a da nije osu|ivan za privredni prestup - uvjerenje od nadle`nog op}inskog suda - prekr{ajno odjeljenje nadle`ne op}ine); - da nije izabrani zvani~nik, nosilac izvr{nih funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 16/02, 14/03 12/04 i 63/08), (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od nadle`nog organa). Pored ispunjavanja op}ih uvjeta, kandidat koji se nominira/imenuje za ~lana Nadzornog odbora Zavoda treba da ispunjava i slijede}e posebne uvjete, i to: - da ima VII stepen stru~ne spreme ekonomskog, pravnog ili zdravstvenog usmjerenja (dokaz: diploma, odnosno uvjerenje - fotokopija ovjerena od nadle`nog organa); - da ima najmanje tri (3) godine radnog iskustva sa stru~nim i profesionalnim znanjem u oblasti zdravstva (dokaz: potvrda o radnom iskustvu); - da nema privatni - finansijski interes u Zavodu u ~iji se Nadzorni odbor kandiduje (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od nadle`nog organa); - da nije direktor zdravstvene ustanove, a koja ima status pravne osobe (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od nadle`nog organa) i - da nije ~lan vi{e od jednog upravnog ili nadzornog odbora (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od nadle`nog organa). Jedan (1) ~lan Nadzornog odbora imenuje se iz reda stru~nih radnika zaposlenih u Zavodu, uz preporuku Sindikata Zavoda. Kandidati su du`ni uz prijavu, koja sadr`i kra}u biografiju, adresu, kontakt-telefon, prilo`iti originalne dokumente ili ovjerene fotokopije dokumenata (ne starije od 6 mjeseci) kao dokaz o ispunjavanju op}ih i posebnih uvjeta tra`enih ovim oglasom. Prijave sa tra`enim dokumentima, kao dokazom se dostavljaju li~no ili po{tom preporu~eno, u zatvorenoj koverti, sa naznakom: "PRIJAVA NA JAVNI OGLAS - NADZORNI ODBOR ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO - NE OTVARAJ". Prijave koje ne sadr`e propisano iz ovog oglasa odbacit }e se kao nepotpune. Prijave se dostavljaju na slijede}u adresu: Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo, Ul. reisa D`emaludina ^au{evi}a br. 1, Sarajevo. Oglas ostaje otvoren 15 dana od posljednjeg objavljivanja ovog oglasa. Ponovni javni oglas }e biti objavljen u Slu`benim novinama Federacije BiH i dnevnim novinama Oslobo|enje. Svi kandidati koji budu stavljeni na listu sa u`im izborom bi}e pozvani na intervju pred Komisijom za izbor. Prije intervjua kandidati su du`ni dati podatke o ranijim neposrednim rukovodiocima od kojih se mogu dobiti preporuke i informacije. Bilo koji kandidat, odnosno ~lan javnosti mo`e podnijeti prigovor na kona~no imenovanje predsjednika i ~lanova Nadzornog odbora Zavoda u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine. Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e biti razmatrane. Prijave kandidata koji su na funkciji u politi~koj stranci }e se odbaciti (kandidati koji se ne kvalificiraju) u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine. Nakon zavr{ene procedure imenovanja, prijava i dokumentacija se ne}e vra}ati kandidatima koji su aplicirali na ovaj javni oglas. MINISTAR dr. Eldan Lokmi}, s. r. web: http://mz.ks.gov.ba e-mail: mz@mz.ks.gov.ba; Tel: + 387 (0) 33 562-104,Fax: + 387 (0) 33 562-243 Sarajevo, Reisa D`emaludina ^au{evi}a 1

J AV N I O G L A S

J AV N I O G L A S
za nominiranje/imenovanje predsjednika i ~lanova Upravnog odbora JU Zavod za zdravstvenu za{titu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo, ~iji je osniva~ Kanton Sarajevo Objavljuje se javni oglas za nominiranje/imenovanje predsjednika i ~lanova Upravnog odbora JU Zavod za zdravstvenu za{titu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: zdravstvena ustanova), ~iji je osniva~ Kanton Sarajevo. Upravni odbor je organ upravljanja zdravstvenom ustanovom, a sastoji se od pet (5) ~lanova i ~ine ga predstavnici: - osniva~a tri (3) ~lana, od kojih jedan mora biti ispred Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo - stru~nih radnika zdravstvene ustanove dva (2) ~lana, od kojih jedan mora biti iz reda zdravstvenih radnika. Opis pozicije: Djelokrug rada Upravnog odbora u smislu ~lana 65. Zakona o zdravstvenoj za{titi je: donosi Statut zdravstvene ustanove, imenuje i razrje{ava direktora zdravstvene ustanove uz prethodnu saglasnost ministra zdravstva Kantona Sarajevo, utvr|uje planove rada i razvoja, utvr|uje godi{nji program rada, donosi finansijski plan i usvaja godi{nji obra~un, donosi op{ti akt o unutra{njoj organizaciji i sistematizaciji poslova i druge op{te akte, u skladu sa zakonom, Statutom i osniva~kim aktom, odlu~uje o svim pitanjima obavljanja djelatnosti radi koje je zdravstvena ustanova osnovana, ako zakonom nije odre|eno da o odre|enim pitanjima odlu~uje drugi organ zdravstvene ustanove, usmjerava, kontroli{e i ocjenjuje rad direktora, rje{ava sva pitanja odnosa sa osniva~em, odlu~uje o kori{tenju sredstava preko iznosa utvr|enog Statutom zdravstvene ustanove, odgovara osniva~u za rezultate rada, odlu~uje u drugom stepenu o prigovoru radnika na rje{enje kojim je drugi organ odre|en Statutom zdravstvene ustanove odlu~io o pravu, obavezi i odgovornosti radnika iz radnog odnosa, podnosi osniva~u najmanje jednom godi{nje izvje{taj o poslovanju zdravstvene ustanove, te vr{i i druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom, odnosno osniva~kim aktom. Upravni odbor imenuje Vlada Kantona Sarajevo, na prijedlog ministra zdravstva Kantona Sarajevo, na period od ~etiri (4) godine, uz mogu}nost ponovnog imenovanja. Kandidati koji se kandiduju na navedenu poziciju du`ni su ispunjavati slijede}e uvjete: Op}i uvjeti: - da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine (dokaz: uvjerenje o dr`avljanstvu ne starije od {est mjeseci); - da je stariji od 18 godina, a da nije stariji od 65 godina (dokaz: rodni list ne stariji od {est mjeseci ili ovjerena fotokopija li~ne karte CIPS-a); - da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou dr`ave ili entiteta) u razdoblju od tri (3) godine prije dana objave upra`njene pozicije (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od nadle`nog organa); - da se na njega ne odnosi ~lan IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine - da nije pod optu`nicom od Me|unarodnog tribunala za biv{u Jugoslaviju (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od nadle`nog organa); - da nije izabrani zvani~nik, nosilac izvr{nih funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u instituciji vlasti Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 13/02, 16/02, 14/03, 12/04 i 63/08), (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od nadle`nog organa). Posebni uvjeti: - da ima zavr{en VII (sedmi) stepen stru~ne spreme i najmanje tri (3) godine radnog iskustva ili VI ({esti) stepen stru~ne spreme i najmanje pet (5) godina radnog iskustva ili IV (~etvrti) stepen stru~ne spreme zdravstvenog usmjerenja i najmanje sedam (7) godina radnog iskustva (dokaz: ovjerena fotokopija diplome ili uvjerenja o diplomiranju, te potvrda o radnom iskustvu ne starija od {est mjeseci); - da nema privatni - finansijski interes u zdravstvenoj ustanovi u ~iji se upravni odbor kandiduje (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od nadle`nog organa); - da nije direktor zdravstvene ustanove, a koja ima status pravne osobe (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od nadle`nog organa) i - da nije ~lan vi{e od jednog upravnog, odnosno nadzornog odbora (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od nadle`nog organa). Kandidati su du`ni uz prijavu, koja sadr`i kra}u biografiju, adresu i kontakt-telefon, prilo`iti originalne dokumente ili ovjerene fotokopije dokumenata, ne starije od 6 mjeseci, kao dokaz o ispunjavanju op}ih i posebnih uvjeta tra`enih ovim oglasom. Prijave sa tra`enim dokumentima, kao dokazom se dostavljaju li~no ili po{tom preporu~eno, u zatvorenoj koverti, sa naznakom: "PRIJAVA NA JAVNI OGLAS - UPRAVNI ODBOR JU ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZA{TITU ZAPOSLENIKA MUP-a KANTONA SARAJEVO - NE OTVARAJ". Prijave koje ne sadr`e propisano iz ovog oglasa, kao i prijave podnesene istekom roka utvr|enog u ovom oglasu odbacit }e se kao nepotpune, odnosno neblagovremene, te se kao takve ne}e razmatrati. Prijave se dostavljaju na slijede}u adresu: Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo, Ul. reisa D`emaludina ^au{evi}a br. 1, Sarajevo. Oglas ostaje otvoren 15 dana od posljednjeg objavljivanja ovog oglasa. Javni oglas }e biti objavljen u Slu`benim novinama Federacije BiH i dnevnim novinama Oslobo|enje. Svi kandidati koji budu stavljeni na listu sa u`im izborom bi}e pozvani na intervju pred Komisijom za izbor. Prije intervjua kandidati su du`ni dati podatke o ranijim neposrednim rukovodiocima od kojih se mogu dobiti preporuke i informacije. Bilo koji kandidat, odnosno ~lan javnosti mo`e podnijeti prigovor na kona~no imenovanje predsjednika i ~lanova upravnog odbora javne zdravstvene ustanove u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine. Nakon zavr{ene procedure imenovanja, prijava i dokumentacija se ne}e vra}ati kandidatima koji su aplicirali na ovaj javni oglas. MINISTAR dr. Eldan Lokmi}, s. r.
web: http://mz.ks.gov.ba e-mail: mz@mz.ks.gov.ba; Tel: + 387 (0) 33 562-104,Fax: + 387 (0) 33 562-243 Sarajevo, Reisa D`emaludina ^au{evi}a 1

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine

Bosnia and Herzegovina Federation of Bosnia and Herzegovina

KANTON SARAJEVO Ministarstvo zdravstva

CANTON SARAJEVO Ministry of Health

Na osnovu ~l. 7. i 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 12/03 i 34/03), ~lana 64. stav 7. Zakona o zdravstvenoj za{titi ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 46/10), kao i ta~ke V Odluke o kriterijima za nominiranje/imenovanje predsjednika i ~lanova upravnih odbora javnih zdravstvenih ustanova ~iji je osniva~ Kanton Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 19/12), te Rje{enja Agencije za za{titu li~nih/osobnih podataka u Bosni i Hercegovini broj: UP1 03-137-1-1/13 A.Z. od 4.1.2013. godine, ministar zdravstva Kantona Sarajevo objavljuje

I S P RAV KU J AV N OG OGL A S A
za nominiranje/imenovanje predsjednika i ~lanova upravnih odbora javnih zdravstvenih ustanova ~iji je osniva~ Kanton Sarajevo U javnom oglasu za nominiranje/imenovanje predsjednika i ~lanova upravnih odbora javnih zdravstvenih ustanova ~iji je osniva~ Kanton Sarajevo, objavljenom u "Slu`benim novinama Federacije BiH" broj 2/13 od 9.1.2013. godine, kao i u dnevnim novinama Oslobo|enje 9.1.2013. godine, u dijelu koji se odnosi na Op}e uvjete, alineja 5 koja glasi: "da nije osu|ivan za krivi~no djelo nespojivo sa du`no{}u u upravnom odboru zdravstvene ustanove u ~iji se upravni odbor kandiduje (dokaz: uvjerenje od nadle`nog MUP-a - Uprava policije, ne starije od {est mjeseci)", kao i alineja 6 koja glasi: "da mu nije izre~ena za{titna mjera u prekr{ajnom postupku, nespojiva sa du`no{}u u upravnom odboru zdravstvene ustanove u ~iji se upravni odbor kandiduje (dokaz: uvjerenje od nadle`nog op}inskog suda - prekr{ajno odjeljenje nadle`ne op}ine, ne starije od {est mjeseci)" se bri{u. Ostali dio teksta javnog oglasa ostaje nepromijenjen. Kandidatima koji su ve} predali svoje prijave navedena dokumenta }e biti vra}ena. MINISTAR dr. Eldan Lokmi}, s. r.
web: http://mz.ks.gov.ba e-mail: mz@mz.ks.gov.ba; Tel: + 387 (0) 33 562-104,Fax: + 387 (0) 33 562-243 Sarajevo, Reisa D`emaludina ^au{evi}a 1

BMW GROUP DRUŽENJE S NOVINARIMA OSLOBO\ENJE -srijeda, 16. januar/sije~anj 2013.

PRODAJNI REKORDI U GODINAMA RECESIJE
Dok većina automobilskih proizvođača grca u gubicima, BMW grupa se kiti lovorikama i ruši prodajne rekorde. Svoje zadovoljstvo velikim uspjehom Bavarci tradicionalno dijele sa poslovnim partnerima i predstavnicima sedme sile... Str. 30

AUTOSVIJET

Autosvijet
OSLOBO\ENJE
srijeda, 16. januar 2013. godine

PREDSTAVLJAMO

HYUNDAI MOTOR COMPANY

FIAT 500L 1.4 POP STAR LAUNCH EDITION

GIGANT U USPONU
OD OSNIVANJA 1967. GODINE DO DANAS HYUNDAIJEV RAZVOJ IDE SAMO UZLAZNOM PUTANJOM, KOJU JE ZACRTAO NJEGOV OSNIVAČ CHUNG JU-YUNG...
STR. 33

DUH PROŠLOSTI U SAVREMENOM TIJELU

TEHNIKA

VOLVO BEZBJEDNOSNI SISTEMI

SIGURNOST IZNAD SVEGA
VOLVO JE ODAVNO POZNAT PO SVOJIM BEZBJEDNOSNIM SISTEMIMA, NO U ŠVEDSKOJ KOMPANIJI SU ODLUČILI SVE TE SISTEME STAVITI NA PRAKTIČAN TEST OKUPIVŠI ISTRAŽIVAČKI TIM ČIJI JE JEDINI ZADATAK TESTIRANJE SIGURNOSNIH SISTEMA U VOLVO VOZILIMA...
STR. 35

Veliki „fićo“ u stvarnosti je puno upečatljiviji nego na slikama, ima prostran i udoban enterijer, te donosi neobičnu dozu opuštenosti i zabave u vožnji, kakva se rijetko sreće kod savremenih automobila... Str. 32

30

AUTOSVIJET

srijeda, 16. januar/sije~anj 2013.

OSLOBO\ENJE

U 2012. godini

HYUNDAI U BiH ISPORUČIO 305 VOZILA

BMW Group - Druženje s novinarima

Dah premijuma na bavarski način
Hyundai je pro{lu godinu u Bosni i Hercegovini zavr{io sa prodajom od 305 vozila. Najprodavaniji modeli su novi i30, kojeg u prva ~etiri mjeseca 2012. godine nije bilo na tr`i{tu u BiH, a prodao se u koli~ini od 72 primjerka, dok je popularni crossover SUV ix35 prodat u 75 primjeraka. Zanimljivo je da potra`nje nije manjkalo ni za starim modelom i30, koji je prodat u koli~ini od 52 jedinice, a atraktivni Veloster je u BiH na{ao ~etiri kupca. Najbolji mjesec za Hyundai u BiH u pro{loj godini bio je maj, kada je prodato 35 vozila, dok je najmanje vozila prodato u novembru, samo 18. U ovu godinu Hyundai ulazi sa velikim ambicijama, a najvi{e se o~ekuje od nedavno predstavljenog modela Santa Fe.

Početkom 10. mjeseca predstavnici BMW Grupe organizovali su druženje sa poslovnim partnerima u samom sjedištu kompanije u Minhenu. Tom prilikom smo u tri dana provedena u Njemačkoj, a malo i u Austriji, vidjeli ne samo šta je to što BMW čini izuzetno uspješnim proizvođačem vozila iz premium segmenta nego i sve ljepote i turističke atrakcije Bavarske…
Deveti mjesec 2012. godine istorijski posmatrano sa stanovi{ta ostvarenog profita najbolji je mjesec otkad ovaj proizvo|a~ postoji. Zajedno sa ostalim ~lanicama BMW grupe (BMW, Mini, Rolls-Royce, Husqvarna) vozila i motocikli ovog proizvo|a~a postali su sinonim za uspjeh i savr{enstvo, {to su tr`i{ta {irom svijeta prepoznala i nagradila. vo`nju od pokaziva~a trenutne brzine, ograni~enja na cesti (radi besprijekorno) do detaljnih informacija sa navigacije. Iako smo ve} imali priliku da se dru`imo sa novom trojkom mo`emo re}i da je ovo zaista pravi izbor, pogotovo u kombinaciji sa modernim dvolitrenim dizela{em. od modela BMW-a koji tek treba da se pojave na cesti, ali nam je, na`alost, slikanje bilo zabranjeno. BMW je kao ekolo{ki odgovorna kompanija ve} osamdesetih godina pro{log vijeka ideju o ekolo{kom zbrinjavanju autootpada preto~io u stvarnost. Kao rezultat toga nastalo je moderno postrojenje koje ima svoju ulogu, ne samo u rje{avanju i zbrinjavanju otpada nego i u procesu razvoja i testiranja novih modela, gdje se rastavljaju u dijelove te kona~no testiraju na izdr`ljivost i pouzdanost. Na taj na~in je obezbije|ena vrhunska provjera svih komponenti novih modela sa jedne strane te je pokazana izuzetna briga za o~uvanje `ivotne sredine sa druge strane. Tako|e na ovaj na~in ukazana je namjera da se materijali od kojih su napravljeni moderni automobili moraju mo}i reciklirati i na taj na~in postati va`an izvor sirovine za nova vozila. Interesantno je da je kona~na `elja i misija koju BMW grupa `eli ostvariti 95-postotna stopa recikla`e, sto bi prakti~no zna~ilo da bi u novom vozilu 95 posto dijelova bilo od reciklira-

Peugeot

[ESTA POZICIJA U EVROPI

Briga za okolinu
Drugi dan bili smo u posjeti BMW Recycling centru u blizini Minhena, koji je ujedno i jedinstven u svijetu. U ovom centru dnevno se uni{te desetine no-

Dru`enje s modelima
Prvi dan posjete bio je rezervisan za upoznavanje sa vozilima iz cijele BMW game. Naglasak je bio prije svega na zadovoljstvu u vo`nji ({to je i slogan kompanije), sagledavanju svih vrijednosti i tehnologije koja krasi nove modele. Svi modeli, sem serije 7, bili su nam na raspolaganju i to u top izvedbama sa svim gad`etima koji prate dana{nje moderne automobile. Zajedni~ka osobina svih BMW vozila sigurno je nesvakida{nje dr`anje ceste i osje}aj da vas vozilo “slu{a” te da suvereno vla, date putevima vode}i se prije svega osje}ajem zadovoljstva i uva`enosti. Od silne opreme zavrti vam se u glavi, me|utim, ono {to nam se najvi{e svidjelo i imalo najve}u dodatnu vrijednost i svrhu postojanja sigurno je head-up displej. Ovaj veoma va`an djeli} dodatne opreme imali smo u svim modelima i svaki put smo se odu{evljavali. Sama projekcija informacija ura|ena je sa velikom precizno{}u, tako da je ~itljivost perfektna i po danu i po no}i. To je ujedno i izvor svih informacija koje su nam potrebne za

Peugeot je na globalnom nivou u 2012. godini prodao 1,7 miliona automobila. Iako je automobilska industrija posebno pogo|ena ekonomskom krizom, Peugeot je na evropskom tr`i{tu zadr`ao ~etvrtu poziciju. Najve}i rast ostvaren je u Kini, gdje je Peugeot pove}ao prodaju za 24 posto. Novi model 208, koji je lansiran pro{le godine, prodat je u 221.000 primjeraka. U Francuskoj je i u decembru bio najprodavaniji model, a izuzetne rezultate u svom B segmentu tokom godine je ostvario u Holandiji, Portugalu, Belgiji i Norve{koj, te [paniji, Irskoj i Hrvatskoj, gdje je progla{en automobilom godine. U 2013. godini Peugeot planira da ostvari jo{ bolje rezultate, uzdaju}i se u novi 301, te lansiraju}i nove modele poput 2008, ~iji se dolazak o~ekuje na prolje}e.

Mala zvijer Tokom posjete austrijskom zimovalištu isprobali smo mogućnosti modela Mini John Cooper Works, koji razvija 211 KS
vih i polovnih automobila koji su ili slu`ili kao testni modeli ili zavr{ili svoj `ivotni vijek. U ovom centru vidjeli smo neke

Renault

PREDSTAVLJENA PRODUKCIJSKA VERZIJA CAPTURA

Uz novi Clio IV Captur predstavlja sljede}i korak u Renaultovoj dizajnerskoj ofanzivi koju predvodi Lauren van den Acker. “Renault Captur je kompaktan, nenametljiv crossover, koji je maksimalno jednostavan za kori{tenje i koji nosi tipi~ne Renault gene” izjavio je Benoit Bochart, direktor proizvod, nog programa A/B segmenta. Capturove pa`ljivo izbalansirane i skladne fluidne linije stvaraju izra`ajan stav, dok robusni izgled korijene vu~e od istoimenog koncepta. Uprkos kompaktnim mjerama (du`ina 4,12 metara), Captur nudi nagla{en osje}aj prostranosti. Njegova ekskluzivna kabina veselih boja nudi ugodnu atmosferu, a tu su brojne opcije pode{avanja. Captur nudi udobnost dostojnu velikih MPV vozila, te kvalitete kao {to su visoka pozicija sjedenja, veliki prtlja`njik, modularni enterijer i sli~no. Renault Captur }e se proizvoditi u tvornici u {panskom Valladolidu, a zvani~no }e predstavljanje biti uprili~eno na sajmu automobila u @enevi u martu 2013. godine.

OSLOBO\ENJE srijeda, 16. januar/sije~anj 2013.
VAG Grupacija

AUTOSVIJET

31

NOVI BREND SPREMA TRI NOVA MODELA

nih materijala. Da bi se sve to i ostvarilo, potrebna su znatna ulaganja u samom procesu dizajniranja i osmi{ljavanja novih modela, procesu rastavljanja starih, te obradi i pripremi tako dobijene sirovine za ponovnu proizvodnju. Sljede}e {to smo vidjeli bio je BMW Welt (BMW svijet), gra|evina ~udnog oblika preko puta poznate vi{espratnice “~etiri cilindra” , koja je ujedno administrativno sjedi{te BMW Grupe. BMW Welt svojevrstan je “showroom” u kojem mo`ete vidjeti, naru~iti probnu vo`nju i kupiti sveijedan model koji grupa ima u ponudi, uklju~uju}i i luksuzne primjerke Rols-Roysa.

Prvi proizvo|a~ automobila u Evropi i tre}i u svijetu, njema~ki Volkswagen ne `eli kupovati nove brendove. Umjesto toga Nijemci }e osnovati potpuno novi brend, pod ~ijom }e zna~kom prodavati jeftinije automobile, {to }e biti odgovor na uspjeh Dacie, Lade i sli~nih marki. Opravdanost postoji, jer je pro{la godina zavr{ila sa prodajom automobila jeftinijih od 10.000 eura sa osam miliona jedinica ili 13 posto ukupne svjetske prodaje. U Kini svaki tre}i prodati novi automobil dolazi iz grupe jeftinih, pa se tamo svake godine proda vi{e od 3,8 miliona jeftinih automobila, a dominiraju doma}i proizvo|a~i. Sli~na situacija je i u Indiji, gdje 48 posto tr`i{nog u~e{}a imaju jeftina vozila, u Rusiji je ovaj procenat 38 posto, a uglavnom se prodaju Lade i Suzuki-Maruti. Novi Volkswagenov brend }e poku{ati iskoristiti ovaj potencijal, a strategiju graditi na izdr`ljivosti, dugotrajnosti i popularnosti samih VW automobila. Prema nekim naga|anjima novi Volkswagenov brend }e za 7.000 eura nuditi porodi~ni ~etverovratni sedan, za 500 eura vi{e karavan, a za 8.000 eura MPV. Vjerovatno }e im se pridru`iti i jeftiniji hatcback za Indiju i crossover sa pet sjedi{ta.

Alfa Romeo

6C CUORE SPORTIVO DESIGN CONCEPT
2007. godine Alfa Romeo je javnosti predstavila sjajan sportski automobil 8C Competizione, koji je proizveden u limitiranom izdanju, zasnovan na Masseratijevom GT-u sa V8 agregatom. Za blisku budu}nost Italijani su nam obe}ali dva nova sportska automobila: 4C coupe sa sredi{nje pozicioniranim agregatom i novi Spyder. Oba ova automobila, iako jo{ nisu zvani~no predstavljena, bi}e ispod legendarnog 8C. Stoga, od Alfe Romeo se o~ekuje da ponovi ono {to je uradila prije {est godina, te da javnosti predstavi jedno istinsko supersportsko, atraktivno vozilo. O~ekuju to i fanovi ovog brenda, pa su zaljubljenici u italijanska vozila George M. i Florian J. napravili dizajnerski studiju za automobil koji su nazvali 6C Cuore Sportivo. Autori ovog projekta su naveli da je prednji dio vozila dizajniran po uzoru na automobil iz tridesetih godina 6C 2500 Sport Touring Berlinetta, te da su ostali dijelovi ura|eni po uzoru na 33 Stradale i 8C Competizione.

Upoznavanje Minija
Zadnji dan kao {lag na tortu oti{li smo ili ta~nije re~eno odvezli smo se do poznatog austrijskog zimovali{ta Kicbil. Tamo smo se dru`ili sa Mini modelima. Podsje}amo da je sa `eljom da se {iri i na druga tr`i{ta BMW 1994. godine pre-

uzeo 80 posto vlasni{tvo nad britanskom posrnulom Rover grupom (MG, Rover, Lend Rover, Mini) sto se ba{ i nije pokazalo kao najsretnije rje{enje. Nakon {est dugih godina ago-

nije i bezuspje{nih poku{aja oporavka BMW odlu~uje da }e prodati svoje udjele. Zadr`ali su udjele samo u Miniju. Danas je ovaj brend potpuno obnovljen sa novim modelima izuzetno atraktivnim i primamljivim za mla|u populaciju. Vo`nja ovih modela budi radoznalost djeteta, te nas vra}a u stare dane auto-industrije, kad su svi automobili imali du{u i osobenost. Imali smo priliku probati i Mini John Cooper Works, malu zvijer sa 211 konjskih snaga. Izgleda brzo, a tako se i vozi. Od 0 do 100 samo 6,4 sekundi. Da biste ovu zvijer i zadr`ali na cesti, zaista }ete se pomu~iti. Rekli bismo vrhunsko zadovoljstvo u vo`nji. Pun pogodak!

Audi

SQ5 SA 354 KONJSKE SNAGE
Novi Audi SQ5, kao benzinac sa 260 kW (354 KS) i 470 Nm obrtnog momenta, premijeru }e imati na autosalonu u Detroitu. Ovaj top model, specijalno koncipiran za tr`i{ta poput SAD, Kanade i Kine, pokre}e motor 3.0 TFSI V6, s kojim ovaj sportski crossover posti`e najbolji sprint u klasi za samo 5,3 sekunde i maksimalnu brzinu od 250 km/h. Njegov mehani~ki kompresor, ugra|en izme|u cilindarskih blokova, pokre}e koljenasto vratilo preko remena. U njegovoj unutra{njosti okre}u se dva rotora sa vi{e od 20.000 1/min. Mehani~ki punja~ komprimira usisni vazduh do 0,8 bari, a dva hladnjaka komprimiranog vazduha garantuju snagu koja se spontano i energi~no raspodjeljuje.

32

AUTOSVIJET

srijeda, 16. januar/sije~anj 2013.

OSLOBO\ENJE

Fiat 500L 1.4 Pop Star Launch Edition

Spreman da zadovolji sve potrebe
Fiat 500L je automobil koji će zadovoljiti sve potrebe savremenog čovjeka, nudeći prostran enterijer, provjereni pogon i privlačan dizajn, a sve to povezano je sa duhom prošlosti legendarnog „Fiće“...
Objediniti funkcionalnost i ljepotu nije nimalo lako, {tavi{e danas je jako malo proizvo|a~a automobila koji ovaj zadatak ispunjavaju tako uspje{no kao Fiat. Nakon ljepu{kastog, ali dimenzijama ograni~enog retro modela 500, koji je za samo pet godina proizveden u milion primjeraka, Italijani su nam ponudili potpuno druga~iju vrstu lifestyle automobila. Kao klasi~ni monovolumen Fiat 500L poku{ava da ugodi svim ~ulima, ali i svakodnevnim zahtjevima koje voza~i postavljaju pred punopravan porodi~ni automobil. Zahvaljuju}i preduze}u Marketauto d.o.o., ovla{tenom prodavcu i serviseru Fiata, na test smo dobili prvi registrovani 500L u BiH, sa 1.4 benzinskim agregatom i Pop Star Launch Edition paketom opreme. snagu i infrastrukturu novoosnovane kompanije Fiat automobili Srbija, u kojoj Italijani imaju 67, a Republika Srbija 33 posto ogledaju se upravo u novom 500L - prvom Fiatovom savremenom modelu, koji je nakon vreme{nog Punta Classic si{ao sa traka ove fabrike. Velika o~ekivanja koja Italijana imaju od ovog automobila uticala su i na

POP STAR LAUNCH EDITION
Veoma bogata Pop Star Launch Edition oprema, u kojoj se izme|u ostalog nalaze i detalji poput manuelne klimatizacije, tempomata, potpuno elektrifikovanih stakala i grijanih retrovizora, audio CD Mp3 sistema sa Bluetoothom, USB i AUX konektorima i 5,4-in~nim kolor displejom osjetljivim na dodir. Svi ovi detalji u kombinaciji sa vedrim koloritom enterijernih materijala visokog kvaliteta stvaraju jednu posebnu atmosferu koju uglavnom mogu pru`iti pripadnici premijum klase automobila.

Igra na emocije
Kao zemlja porijekla za 500L se navodi Srbija, jer se ovaj model proizvodi u Fiatovoj tvornici u Kragujevcu, gdje se, izme|u ostalog, od 1955. do 1985. godine proizvo-

Odlična okretnost Relativno mali krug okretanja od 11,1 metra garantuje okretnost u svakoj situaciji, što je još jedna od osobina Fiata 500L, koju će najviše cijeniti ženska populacija vozača
dio i blizanac legendarnog Fiata 600 - Zastava 750. Milionska ulaganja u proizvodne pogone, radnu nas, pa smo FiatL testirali s posebnom pa`njom. Da slike definitivno umanjuju, uvjerili smo se nakon

prvog kontakta sa testnim modelom. Mada sa popularnim “fi}om” dijeli ime 500L je osjetno gabaritniji, nekako crossoverski povi{en i nadasve italijanski vje{to skockan. Mada konkurencija sa Citroenom C3 Picasso, Fordom C-Max, Hyundaijem ix20 na ~elu nije bez {arma, Fiat 500L ipak nudi jedinstven spoj retro duha i modernih formi, na koje navedeni trojac nema odgovor. Taj momenat nikako ne treba zanemariti, jer se danas uspjeh mnogih automobila prvenstveno ve`e za emocije, pa tek onda za njihove vozne karakteristike.

[armerski {mek
Italijanski {armom odi{e i enterijer, ~iji vedar karakter, osim vese-

lih boja, nagla{avaju i velike staklene povr{ine. Kada bismo gledali na posebnosti u enterijeru Fiata 500L, njih ima cijeli niz, a svaka od njih jo{ jednom demonstrira ~injenicu da su Italijani majstori dizajna. Dovoljno je samo pogledati na oblik ko`om presvu~enog multifunkcionalnog servo upravlja~a sa City modom, lakirane povr{ine instrument table, profil sjedi{ta, te elegantne analogno-digitalne instrumente sa plavi~astom pozadinom, pa da se stekne utisak da je i 500L po uzoru na svog manjeg brata Fiata 500 pravi lifestyle automobil, ovaj put namijenjen porodi~no orijentisanim kupcima, koji dosta dr`e do stila. Prostranost na svim sjedi{tima je odli~na, pristup zadnjoj klupi predstavlja igru ~ak i

OSLOBO\ENJE srijeda, 16. januar/sije~anj 2013.
MOTOR: ZAPREMINA MOTORA: SNAGA: MAX. OBRTNI MOMENT: UBRZANJE 0-100 km/h: MAX. BRZINA: PROSJEČNA POTROŠNJA: MJENAČ: benzinski 1.368 ccm 95 KS pri 6.000 o/min 127 Nm pri 4.500 o/min 12,8 s 170 km/h 6,2 l 6-stepeni, ru~ni

AUTOSVIJET 33

RETROVIZOR
Jedan od Fiatovih modela iz pro{losti koji je poslu`io kao uzor za 500L je prva Multipla, prakti~ni mali monovolumen razvijen na osnovi legendarnog „fi}e“. Podsje}amo da Fiat 500L sa prvom Multiplom dijeli jednoprostornu koncepciju, kojoj je najja~a osobina rasko{na ponuda prostora u enterijeru. Motori im se ne nalaze na istim mjestima, pogon je druga~iji, a o atraktivnosti ne bismo da tro{imo rije~i. Novi Fiat 500L je prije svega lifestyle vozilo, za razliku od njegovog dalekog pretka, koji je imao zadatak da bude jeftino prevozno sredstvo za osobe kojima je prostor od prioritetnog zna~aja. Za 29.990 KM, koliko na cesti ko{ta Fiat 500L, kupac dobija lijepo skrojen, prostran i potpuno opremljen monovolumen, sa funkcionalnim prtlja`nikom i odmjerenim pogonom, koji zahvaljuju}i retro stilu i istorijskoj patini ima karakter koji nedostaje mnogim automobilima dana{njice. 500L nam se u~inio kao sretan automobil namijenjen sretnim ljudima, koji bez obzira na sve i u vo`nji `ele zadr`ati osmijeh na licu, {to je danas, slo`i}ete se, te`ak zadatak.

za djecu, otvorenih i zatvorenih pretinaca ima na svakom koraku, a fleksibilnost je sada na nivou ~istokrvnih monovolumena. Zahvaljuju}i rastu dimenzija, ta~nije du`ini karoserije od 4.146 mm, Fiat 500L raspola`e prtlja`nim prostorom zapremine od 400 litara, koji se preklapanjem zadnjih sjedi{ta mo`e pove}ati na maksimalnih 1.310 litara, {to je odli~an rezultat za vozilo ove klase.

Hyundai Motor Company

Rast munjevitom brzinom
Hyundaijev razvoj više nije sporan i ne začuđuje, već je čudo kako se munjevito ovaj brend razvija i kako, dok i najveći evropski proizvođači bilježe pad prodaje, potražnja za Hyundai automobilima iz godine u godinu postaje sve veća…
Jedna od najve}ih svjetskih konsultantskih kompanija Interbrand i ~lanica Omnicom Group u svom izvje{taju za 2011. godinu objavila je da je Hyundai Motor Company ve} drugu godinu zaredom „najbr`e rastu}i brend“ na globalnom tr`i{tu, sa indeksom rasta od 19 posto. Podsje}amo da je korejska automobilska kompanija 2005. godine u{la u „top 100“ najboljih svjetskih brendova i da je tada bila rangirana na 84 mjestu sa „vrijedno{}u brenda“ od 3,5 biliona ameri~kih dolara. Konstantnim razvojem do 2011. Hyundai Motor Company je stigao do 61 mjesta pove}av{i „vrijednost brenda“ na {est biliona ameri~kih dolara. U odnosu na ostale automobilske proizvo|a~e koji se tako|e nalaze na listi 100 najboljih svjetskih brendova Hyundai zauzima osmo mjesto. Na prvom mjestu prema vrijednosti brenda se nalazi japanska Toyota sa 27,8 biliona dolara, drugi je njema~ki Mercedes sa 27,4 a tre}i BMW sa 24,6. Streloviti uspon Hyundai Motor Company prati i konstantno ja~anje korejske multinacionalne kompanije Hyundai Group. Podsje}amo da se ova kompanija osim autoindustrijom bavi i brodogradnjom, proizvodnjom brodskih motora i gra|evinskih ma{ina, eksploatacijom nafte i naftnih derivata, proizvodnjom elektri~nih ure|aja i kompjuterskih sistema, civilnih i vojnih vozila, iskori{tavanjem prirodnih resursa i rudnih bogatstava, hemijskom i tekstilnom industrijom, proizvodnjom guma, sinteti~kih materijala, gra|evinarstvom i proizvodnjom ~elika, u kojoj Hyundai Group predstavlja svjetskog lidera.

OD MEHANI^ARA DO MILIJARDERA
Kompaniju Hyundai je 1967. godine osnovao Chung Ju-Yung, veliki vizionar i ekonomista, koji je zajedno sa svojim sinovima do smrti 2001. godine izgradio i podigao sna`nu multinacionalnu kompaniju Hyundai Group. Radni vijek je zapo~eo kao mehani~ar, a zavr{io kao jedan od najmo}nijih i najbogatijih ljudi na svijetu. U sje}anjima Korejaca Chung Ju-Yung }e ostati upam}en kao sposoban preduzetnik i veliki ~ovjekoljubac, koji se nije ustru~avao da zamijeni obi~nog radnika na proizvodnoj traci, ali i da se uhvati u ko{tac sa najslo`enijim investicionim projektima. U svim svojim obra}anjima javnosti isticao je zna~aj po{tovanja prava radnika, jer je u radnicima vidio osnovni preduslov razvoja njegove kompanije. “Prosperitet nacije ide ruku pod ruku s razvojem njene mobilnosti i fleksibilnosti! Istorijski razvoj ljudskog dru{tva, od konjske zaprege do prekookeanskih brodova u savremenoj Engleskoj kao i razvoj automobila u Americi, najbolji je dokaz te teze! Vjerujete mi, jednom }e i Hyundai u}i me|u vode}e svjetske proizvo|a~e automobila” izjavio Chung Ju-Yung, osniva~ kom, panije Hyundai, 1967. godine.

34

AUTOSVIJET

srijeda, 16. januar/sije~anj 2013.

OSLOBO\ENJE

OSLOBO\ENJE srijeda, 16. januar/sije~anj 2013. Tehnika - Volvo bezbjednosni sistemi

AUTOSVIJET 35

Sigurnost na velikom ispitu
Odavno poznat po svojim bezbjednosnim sistemima švedski proizvođač automobila odlučio je da sve svoje pronalaske provjeri i u praksi, da ne ostane samo sve mrtvo slovo na papiru. Iz tog razloga okupljen je veliki istraživački tim, koji je imao zadatak da praktično provjeri učinak ugrađenih bezbjednosnih sistema u Volvo automobilima...
^itava „akcija“ dobila je kodni naziv EuroFOT, koja je okupila 28 evropskih kompanija i organizacija ({vedski u~esnik, pored Volva bio je tehnolo{ki univerzitet Chalmers) i u svom zavr{nom izvje{taju je potvrdila da bezbjednosni sistemi Volva uveliko poma`u voza~ima u izbjegavanju saobra}ajnih udesa. EuroFOT je za analizu odabrao pet tehnolo{kih unapre|enja bezbjednosti vo`nje i to: ACC (Adaptive Cruise Control) - prilagodljivi tempomat za odr`avanje rastojanja od vozila ispred, CW (Collision Warning) - upozorenje voza~u za neizbje`an udar u vozilo ispred, uz pripremu za „odlu~nije ko~enje“ BLIS (Blind Spot Information System) - upozorenje za vozila u „mrtvom“ uglu sa obje strane, LDW (Lane Departure Warning) upozorenje na ne`eljeno napu{tanje trake i DAC (Driver Alert Control) - upozorenje voza~a na umor i manjak koncentracije. trajanja projekta. Ovim je postignuto da se svaki, pa i najmanji, “incident” ili kriti~na situacija snimi, detaljno analizira i kasnije ocijeni u~inak bezbjednosnih sistema. Da je podataka i potencijalnih kriti~nih situacija bilo mnogo, govori i ~injenica da su

Testni kilometri Sati i sati rada potrošeni su na analize podataka koje su kamere i senzori snimili tokom testna tri miliona kilometara
vozila pre{la oko tri miliona kilometara. Treba naglasiti da je Volvo i tokom samog EuroFOT projekta radio na unapre|enju postoje}ih i uvo|enju novih bezbjednosnih sistema, pa je tako “ro|en” i sistem za otkrivanje pje{aka koji automatski ko~i, upozorava voza~a i odmah zaustavlja vozilo u slu~aju naleta na pje{aka.

Armija voza~a na mno{tvu modela
Da bi se provelo ovako opse`no ispitivanje anga`ovana je prava mala armija, koja je uklju~ivala ~ak 100 modela Volvo V70 i XC70, koje su provozala 263 voza~a. Naravno, sva vozila bila su opremljena kamerama i nizom senzora koji su dokumentovali svaki trenutak vo`nje kroz 18 mjeseci

ACC najbolji
Najve}i doprinos bezbjednosti na putevima, po nalazima EuroFOT istra`ivanja, dao je sistem ACC (Adaptive Cruise Control), sa prilagodljivim tempomatom i upozorenjem na udarac. Zavr{ni izvje{taj nedvosmisleno dokazuje da ovaj sistem znatno doprinosi bezbjednosti vo`nje. Najve}i u~inak ovaj sistem ima na autoputevima, gdje rezultati pokazuju da je rizik od nalijetanja na vozilo ispred smanjen za 42 posto. U testnim vo`njama sistem je kori{ten u oko 51 posto vremena koje su voza~i proveli za upravlja~em, 80 posto voza~a smatra ovaj sistem izuzetno korisnim i da se osje}aju ugodnije u vo`nji, dok 94 posto voza~a tvrdi da su se osje}ali sigurnije kada je sistem bio u upotrebi. Kod upozorenja na nalet na vozilo ispred, 70 posto voza~a osjetilo je pove}anje sigurnosti (jedan voza~

je rekao da se njemu vi{e puta dogodilo da izbjegne nalet na vozilo ispred koje je naglo ko~ilo). Kod sistema koji su prou~avali umor voza~a, dr`anje pravca i mrtvi ugao, rezultati su tako|e pozitiv-

dana, kada im je i koncentracija bila na znatno ni`em nivou.

Sistemi budu}nosti
Zavr{etkom projekta EuroFOT-a, Volvo nije stao sa razvojem novih tehnologija, naprotiv. Dalji rad usmjeren je na tri nova bezbjednosna sistema: ADS (Autonomous Driving Support - sistem automatskog pra}enja vozila ispred), IS (Intersection Support-sistem upozorenja i pomo}i na raskrsnicama) i AD (Animal Detectionsistem otkrivanja i automatskog ko~enja kod naleta na `ivotinje). Unaprije|en je i City Safety sistem koji sada funkcioni{e pri brzinama do 50 km/h, a polako se uvode i sistemi za kontrolu smjera kretanja, aktivnih dugih svjetala i zadnji radar. Sve ove sisteme Volvo uvodi samo sa jednim ciljem, a to je da ostvari zadani cilj i da do 2020. godine broj te{ko povrije|enih i poginulih u saobra}ajnim nesre}ama, u Volvo vozilima, bude sveden na ~istu nulu.

Svemogući sistemi Budući vlasnici Volvo automobila neće više morati razmišljati o “sitnicama”, kao što su udaljenost vozila ispred, ograničenja brzine, da li imaju nekog u mrtvom uglu i ko zna šta još
ni, ali bez dovoljno podataka da bi se potpuno dokazala njihova upotrebna vrijednost. Naime, broj incidentnih situacija bio je veoma mali i rje{avane su na vrijeme, dok pojedini voza~i uop{te nisu reagovali na upozorenje sistema. Me|utim, svi test voza~i pohvalno su se izrazili za ove sisteme upozorenja, posebno na kraju radnog

36

AUTOSVIJET

srijeda, 16. januar/sije~anj 2013.

OSLOBO\ENJE

OSLOBO\ENJE srijeda, 16. januar/sije~anj 2013.

SCENA

37

Zavr{en drugi Sarajevo Holiday Market

Zabavni sadr`aji za sve uzraste
U Sarajevsko pivo Holiday Pubu vladala je sjajna atmosfera Na Happy Stageu promovisane su mlade zvijezde
Drugi Sarajevo Holiday Market zavr{en je ju~er uz brojne zabavne sadr`aje za sve uzraste. Djeca su se ju~er u Argeta Junior Play Houseu zabavljala uz Face Painting, crtane filmove, te najljep{e bajke bra}e Grimm u Bajkovitom }o{etu. Djed Mraz i vilenjak su se i ju~er, posljednjeg dana Sarajevo Holiday Marketa, u ku}ici dru`ili sa djecom od 16 do 20 sati. Na Happy: ))) Stageu je tako|er bilo `ivo. Za djecu je spektakularan program, u okviru zavr{nice Marketa, priredila dje~ija zvijezda Elvir Had`ijamakovi} Lilo. Na Sarajevo Holiday Marketu od 12 do 16 sati boravio je i mobilni CISO tim Slu`be za zapo{ljavanje Kantona Sarajevo, koji je informisao nezaposlene, ali i studente o uslugama koje su im na raspolaganju. Sarajevsko pivo Holiday Pub je, kao i obi~no, bilo mjesto odli~ne zabave. Sino} su posjetitelji Puba u`ivali u “Komediji s nogu - Standup.ba” u izvedbi mladog zagreba~kog komi~ara Pe|e Bajovi}a, ~iji je nastup zabavio sve prisutne. Mnogi posjetitelji su ju~er sa `aljenjem ispratili drugi Sarajevo Holiday Market, koji je trajao mjesec, i konstatovali da gradu treba jo{ ovakvih ili sli~nih de{avanja koja su sadr`ajna i imaju za svakog pone{to, a ponajvi{e za mla|u populaciju. Sarajevo Holiday Market organiziraju Grad Sarajevo, Zona unaprije|enog poslovanja Ba{~ar{ija i Sarajevo Navigator, uz podr{ku USAID - Sida Firma Projecta, u sklopu kojeg su ZUP Ba{~ar{ija i Sarajevo Navigator koordinatori lanaca vrijednosti.
D`. B.

Foto: D`. DREKOVI]

Profesionalna plesa~ica stigla je na 70. dodjelu Zlatnog globusa u bijeloj haljini prekrivenoj zlatnim detaljima koju potpisuje dizajnerica Monique Lhuillier. No, za after party nakon dodjele presvukla se u blijedo ru`i~astu haljinu s dubokim dekolteom i kra}im {lepom. Naime, ameri~ka plesa~ica, pjeva~ica i glumica Julianne Hough je toliko plesala da je uni{tila skupocjenu haljinu. Biv{a juniorska svjetska prvakinja u latinoplesovima, koja se proslavila pobjedom u prvoj sezoni showa “Ples sa zvijezdama” na Twitteru je obja, vila fotografije na kojima pokazuje svoju rasparanu skupocjenu dizajnersku haljinu. - Mislim da sam pre`estoko plesala, napisala je ispod fotografije Julianne koju haljina rasparana gotovo do bedra, nije previ{e brinula pa se

Pre`estoko plesala Glumica ozlije|ena prije nego {to se utopila
Glumica Natalie Wood imala je modrice po rukama i zglobovima te ogrebotine na vratu kada joj je 1981. godine tijelo izvu~eno iz Tihog okeana, {to pokazuje da je bila ozlije|ena prije nego {to je pala u okean i utopila se pod sumnjivim okolnostima, navodi se u izvje{taju koji je objavio zavod za patologiju u Los Angelesu. Ipak, u izvje{taju koji je napisan jo{ u junu 2012. godine, a objavljen tek sad, pi{e da nema dovoljno dokaza kako bi se definitivno moglo re}i da glumicina smrt nije bila slu~ajna. - Nije mogu}e isklju~iti nenasilni ili neplanirani ulazak u vodu... Budu}i da postoje brojna neodgovorena pitanja i ograni~eni dokazi za provo|enje istrage, patolozi smatraju kako bi se na~in smrti trebao ostaviti kao neodre|en, pi{e u izvje{taju. Policija u Los Angelesu kazala je samo da je slu~aj jo{ otvoren, ali su odbili komentarisati nove dokaze. Podsjetimo, Natalie Wood prona|ena je mrtva nakon izleta brodom uz obalu Kalifornije, a na brodu su s njom bili njen suprug, TV-zvijezda Robert Wagner i

Julianne Hough poderala skupocjenu haljinu

Novi detalji o smrti Natalie Wood

{alila na vlastiti ra~un. Nakon {to joj se haljina rasparala i na drugoj strani, Julianne je ispod fotografije napisala: - Opet, volim plesati, bez obzira na to koliko je haljina skupa. Ne mo`ete me sprije~iti, poru~ila je. Profesionalna plesa~i-

ca proslavila se ulogom u remakeu hit-filma “Footloose” a glumi i u “Rock , of Ages” s Russelom Brendom i Tomom Cruiseom. Julianne je 2008. godine objavila debitantski album s country pjesmama koji je prodan u pola miliona primjeraka.

poznati glumac Christopher Walken. Glumicina smrt okarakterisana je tada kao nesretan slu~aj, no, mnoga su pitanja ostala visiti u zraku.

38

POMO] U KU]I
NAJMLA\I U SVIJETU FINANSIJA

srijeda, 16. januar/sije~anj 2013.

OSLOBO\ENJE

NOVOSTI I PREPORUKE

Nau~ite dijete odgovornom

odnosu prema novcu
Ku}anski poslovi
umanjuju demenciju
Proteklih godina brojne studije pokazale su da umjereno vje`banje, plivanje ili tr~anje kod starijih osoba smanjuje rizik od Alzheimerove bolesti te drugih oblika demencije. No ako slu~ajno nemate snage, `elje, volje i kondicije za te fizi~ke aktivnosti nemojte o~ajavati jer su nau~nici ustanovili da obi~ni ku}anski poslovi posti`u iste rezultate. - Na{a studija pokazuje da vje`banje, ali i ostale dnevne aktivnosti poput kuhanja, pranja posu|a i ~i{}enja, imaju direktnu vezu sa manjim rizikom od Alzheimerove bolesti. Ovi rezultati neka budu poticaj starim ljudima koji ne mogu raditi formalne vje`be da budu aktivniji u svakodnevnom `ivotu, rekao je dr. Aron Buchman, voditelj studije. Prema svjetskim zdravstvenim podacima, jedna od tri osobe preko 65 godina oboljet }e od nekog oblika demencije. No, doktori tvrde da se redovnom fizi~kom aktivno{}u rizik mo`e smanjiti i do 45 posto. Od go vo ran odnos pre ma novcu prvenstveno u~imo u vlastitoj porodici. U dana{nje vrijeme jo{ je va`nije nau~iti djecu o novcu, kako bi u budu}nosti imali {to manje problema na finansijskom planu. Roditelji su uzor svom djetetu, a {to ranije djetetu usadite dobre navike, bit }e vam lak{e kada dijete u|e u pubertet i kasnije. Djeca poput spu`ve upijaju nove informacije, a ako `elite da va{e dijete ima pravilan odnos prema novcu, pripazite kakav primjer mu dajete. Djeci mo`eNagradite ih kada zaslu`e Djeca moraju imati pravilan odnos prema novcu

Ne morate kupiti sve {to tra`e

te davati sedmi~ni ili mjese~ni d`eparac, ali poku{ajte ih nau~iti da sami zarade taj novac. Nagradite ih nakon {to vam pomognu u jednostavnim ku}an-

skim poslovima. Takav stav nau~it }e ih odgovornosti i samostalnosti. Svaki roditelj zna da je te{ko objasniti djetetu da mu doista nije potrebna ba{ svaka igra~ka koju `eli. Poku{ajte mu objasniti razliku izme|u stvarnih potreba i `elja za ne~im {to mu ne}e biti potrebno za nekoliko dana. Umjesto ~estog gledanja televizijskog programa, koji je pun reklama, neka gleda emisije na DVD-ovima. Ako poku{ate dijete navesti da {tedi, ono ne}e shva}ati koliko dugo ta {tednja traje i za {to uop}e {tedi novac. Dajte mu neki cilj, neka {tedi za odre|enu stvar. Kada vodite dijete u trgovinu, poka`ite mu da su neki proizvodi skuplji od drugih. Uklju~ite ga u pla}anje ra~una. Svaki mjesec poka`ite mu ra~une i objasnite da ih morate platiti. Ne morate mu re}i koliko novaca iznosi svaki pojedini ra~un, ali nemojte skrivati nov~ano stanje od djece. Objasnite djetetu da kada posudi novac od nekoga, morat }e platiti kamate ako ka sni pri vra }a nju po su|enog. Posudite mu novac i poka`ite mu na konkretnom primjeru kako to funkcioni{e.

MODA, STIL, TRENDOVI
S ruksakom u 2013.
Jo{ su, prije dvije sezone, trendseterice nagovi jes ti le na ulicama metro po la po vratak ruksaka, a ove se godine o~eku je nji hov veliki comeback. U 2013, ka`u modni stru~njaci, na velika se vrata vra}aju ruksaci, o ~emu svjedo~i i njihovo pojavljivanje na revijama poznatih dizajnera, ali i kolekcijama popularnih high-street brandova, koji u svojim prodavnicama imaju odli~nu ponudu, za sva~iji ukus i stil. Jedan od najpopularnijih, ako ne i najpopularniji model ruksaka je onaj modne ku}e The Row koji dolazi u be` i crnoj boji, a nedavno je dobio i novo lice u suradnji s poznatim umjetnikom Damienom Hirstom. Posebno tre ba naglasiti i to kako su ruksaci mnogo zdra vi ji za kralje`nicu od torbi na jedno rame jer se te`ina ravnomjer no ra spo re di na oba ramena.

LJEPOTA, KOZMETIKA
[minkanje nabrzinu
Nemate vremena, a potrebno je da izgledate njegovano. U takvim trenucima posegnite za detaljima uz pomo} kojih }ete zablistati i poslu{ajte savjete koji }e vam osvje`iti lice u trenutku. Najprije o~istite lice, nanesite kremu i pripremite se za {minkanje. Kru`nim pokretima utrljavajte kremu i sa~ekajte da je ko`a upije. Korektorom prekrijte bubuljice, akne ili fleke. Nanesite korektor i ispod o~iju kako biste napravili kontrast na licu. Ujedno }ete prekriti podo~njake i ista}i o~i. Nanesite podlogu za {minku na ~itavo lice laganim pokretima. Br`e }ete je razmazati ako koristite poseban sun|er za nano{enje te~nog pu de ra. Na kon {to prekrijete sve ne pra vil nosti korektorom, osjen~ite obraze rumenilom kako biste osvje`ili lice. Najprije se nasmije{ite i kru`nim pokretima nanesite rumenilo na obraze, pa pre|ite ~etkom sve do sljepoo~nica. Na usne je dovoljno da stavite samo sjaj. Ako su vam pune i nema potrebe da ih uve}avate, nama`ite ih nekom mat i svijetlom roze nijansom. Ukoliko imate tanke usne, sjaj je odli~an izbor za vas. Kako biste istakli o~i, na kraju stavite maskaru. Uz pomo} ovih savjeta za~as }ete posti}i savr{en izgled.

Slasni omlet
Potrebno:
5 jaja 1 ka{i~ica vegete malo suhog per{una i bosiljka 2 ka{i~ice krem-sira 2 ka{i~ice kiselog vrhnja 2-3 listi}a sira za tost 4 polpete

Priprema:
Jaja dobro izmutiti i umije{ati vegetu, per{un, bosiljak, krem-sir i vrhnje, sve dobro izmutiti. Ispe}i omlet i na vru} po sredini poslo`iti listi}e sira i pe~ene, prerezane polpete. Preklopiti omlet, po `elji preliti omiljenim umakom. Umjesto mesa, nadjev mo`e po `elji. Polpete se mogu napraviti od pile}eg mesa u koje se doda bjelanjak, crveni i bijeli luk, crvena mljevena paprika, malo per{una, zdenke ili nekog drugog sira, soli i vegete, te kru{nih mrvica. Oblikovati polpete, staviti na nauljeni pleh i pe}i 15-20 minuta na 200 stepeni.

OSLOBO\ENJE srijeda, 16. januar/sije~anj 2013.
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 180286 10 P Sarajevo, 8. 1. 2013. godine Op}inski sud u Sarajevu, sudija Sanela Goru{anovi} - Butigan, u pravnoj stvari tu`itelja Volksbank BH d.d. Sarajevo, ul. Fra An|ela Zvizdovi}a br. 1, protiv tu`enih Gordana Erdeljac iz Bijeljine, ul. Hase bb, Kulhanek - Imamovi} Vesna iz Tuzle, ul. Bosne srebrene 107, Petrovi} Malina iz Tuzle, ul. [abana Zahirovi}a br. 6/III i Nikoli} Svjetlana iz Tuzle, ul. Bre{ke br. 92, obje zastupane po advokatima Konji} Nihadu i Zinaidi Konji} iz Tuzle, radi duga, vrijednost predmeta spora 15.889,55 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku ("Sl. novine Federacije BiH", broj 53/03, 73/05, 19/06 - u daljem tekstu ZPP-a)
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INA STARI GRAD Javna ustanova Osnovna {kola "Mula Mustafa Ba{eskija" SARAJEVO Sarajevo, 11.1.2013. godine Broj: 8/13

OGLASI

39

BO S NIA & H ERZEG O VINA FEDERATION OF BOSNIA & HERZEGOVINA CANTON SARAJEVO MUNICIPALITY OLDTOWN Publicinstitution primary school "Mula Mustafa Ba{eskija" SARAJEVO

Na osnovu ~lana 75. i 90. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanje (Sl. novine Kantona Sarajevo br.10/04, 21/06, 26/08 i 31/11) i ~lana 114. Pravila JU O[ "Mula Mustafa Ba{eskija" Sarajevo, a uz Saglasnost Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj 11-38-22632-55-1/12, [kolski odbor je donio Odluku o raspisivanju

KzaOpunu upra`njenih radnih mjesta A NKURS po
1. Nastavnik razredne nastave… 3 izvr{ioca, puna norma ~asova, na odre|eno vrijeme do 15.8.2013.godine. Uslovi konkursa Pored op}ih uslova predvi|enih Zakonom o radu kandidati trebaju ispunjavati uslove propisane Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju Kantona Sarajevo, Nastavnim planom i programom za osnovnu {kolu i Pedago{kim standardima i normativima za osnovna {kolu. Uz prijavu na konkurs kandidati su du`ni dostaviti (original ili ovjerena fotokopija): - Odgovaraju}u diplomu kao dokaz stru~ne spreme - Izvod iz mati~ne knjige ro|enih - Uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) - Uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu - Kra}u biografiju sa adresom stanovanja i brojem telefona. Sa kandidatima koji u|u u u`i izbor bit }e obavljen razgovor. Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti na adresu: JU O[ "Mula Mustafa Ba{eskija" Sarajevo, Logavina br. 52, 71000 Sarajevo ili li~no. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati niti }e se ti kandidati obavje{tavati o rezultatima konkursa. Dostavljena dokumentacija po okon~anoj konkursnoj proceduri se ne vra}a. Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja. Zamjenik predsjednika [kolskog odbora D`evad Babi}

O B J AV L J U J E O G L A S
(dostava tu`be na odgovor) Dana 30. 12. 2010. godine tu`itelj je kod ovog suda podnio tu`bu protiv tu`enih, radi duga, kojom su tu`ene Erdeljac Gordana, Kulhanek - Imamovi} Vesna, Petrovi} Malina i Nikoli} Svjetlana du`ne solidarno isplatiti tu`iocu iznos od 8.935,28 KM, sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od dana podno{enja tu`be pa do dana isplate, iznos od 907,62 KM na ime obra~unate ugovorene redovne kamate na dan 13. 12. 2010. godine, iznos od 5.831,65 KM na ime obra~unate ugovorene zatezne kamate na dan 13. 12. 2010. godine, iznos od 215,00 KM na ime naknade za opomene, uz naknadu tro{kova parni~nog postupka, i to takse na tu`bu u iznosu od 476,68 KM, takse na presudu u iznosu od 476,68 KM, kao i eventualno drugih tro{kova, a sve u roku od 30 dana od dana dono{enja presude, pod prijetnjom izvr{enja. Ovim putem tu`enoj ERDELJAC GORDANI se dostavlja tu`ba na odgovor shodno odredbi ~lana 69. ZPPa. Tu`eni su du`ni najkasnije u roku od 30 dana dostaviti sudu pisani odgovor na tu`bu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku - dva istovjetna primjerka (~lan 70. stav 1. i ~lan 334. stav 5. ZPP-a). Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~lan 334. stav 2. ZPP-a). U odgovoru na tu`bu tu`eni }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~lan 71. stav 1. ZPP-a). Ako tu`eni osporavaju tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`ati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasnivaju svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog (~lan 71. stav 2. ZPP-a). Tu`eni mogu u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protivtu`bu (~lan 74. stav 1. ZPP-a). Kad tu`eni, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja ne dostavi pisani odgovor na tu`bu u zakonskom roku, sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~lan 182. stav 1. ZPP-a). Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama Federacije BiH i na oglasnoj tabli suda, te da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi suda. Sudija Sanela Goru{anovi} - Butigan

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INA NOVO SARAJEVO Javna ustanova Osnovna {kola "^engi}-Vila I" Na osnovu ~lana 75. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (Sl. novine Kantona Sarajevo, br. 10/04 i 21/06 i 31/11) i ~lana 85. Pravila JU O[ "^engi}-Vila I" Sarajevo, na osnovu saglasnosti ministra za obrazovanje, nauku i mlade KS broj 11-38-22632-43-3/12, [kolski odbor je donio Odluku o raspisivanju

KONKURSA
za prijem uposlenika za 2012/2013. {kolsku godinu 1. Nastavnik/ca, profesor/ica informatike - 1 izvr{ilac, nepuna nastavna norma - 14 ~asova sedmi~no na odre|eno radno vrijeme do 15. 8. 2013. godine, 2. Nastavnik/ca, profesor/ica razredne nastave - 1 izvr{ilac, 40 sati sedmi~no, na odre|eno vrijeme do povratka uposlenice sa porodiljskog odsustva, a najkasnije do 15. 8. 2013. godine, 3. Higijeni~arka - 1 izvr{ilac, 40 sati sedmi~no, na odre|eno vrijeme a najkasnije do 15. 8. 2013. godine. Pored op}ih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati/kinje trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju Kantona Sarajevo, Nastavnim planom i programom i Pedago{kim standardima i normativima za osnovnu {kolu. Uz prijavu na konkurs, pored kra}e biografije, potrebno je prilo`iti slijede}u dokumentaciju: 1. Ovjerenu kopiju diplome odgovaraju}e stru~ne spreme VII stepena za radno mjesto broj 1 i 2 - uvjerenje o zavr{enoj osnovnoj {koli za radno mjesto broj 3,

2. Ovjerenu kopiju izvoda iz mati~ne knjige ro|enih, 3. Uvjerenje o dr`avljanstvu (original ili ovjerenu kopiju), 4. Uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu za radno mjesto broj 1 i 2. Kandidati/kinje koji `ele ostvariti pravo po ~lanu 11 stav (8) Pravilnika, a koji glasi: "Nakon pribavljene prethodne saglasnosti ministra, {kole mogu raspisati javni konkurs za prijem novih zaposlenika koji se istovremeno objavljuje u jednom dnevnom listu i na slu`benoj internet-stranici Ministarstva uz obaveznu naznaku datuma isteka roka za prijavu na javni konkurs, pri ~emu prednost imaju zaposlenici koji su aplicirali na javni konkurs, a koji su na dan 11. 12. 2009. godine bili u radnopravnom statusu na odre|eno vrijeme u {koli koja raspisuje konkurs za prijem novih zaposlenika (tabela/obrazac 10), odnosno u osnovnim (tabela/obrazac 10a) ili srednjim {kolama na podru~ju Kantona Sarajevo (tabela/obrazac 10b)", trebaju prilo`iti sljede}u dokumentaciju: - ovjerenu kopiju ugovora o radu iz kojeg je vidljivo da je kandidat/kinja imao/la radnopravni status na odre|eno vrijeme na dan 11. 12. 2009. godine, - ovjerenu kopiju uvjerenja o polo`enom stru~nom ispitu iz kojeg je vidljivo da je kandidat/kinja imao/la polo`en stru~ni ispit za obavljanje poslova na koje konkuri{e prije 11. 12. 2009. godine. Kandidat koji bude izabran du`an je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti uvjerenje o neka`njavanju. Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Prijave dostaviti na adresu [kole po{tom: Javna ustanova Osnovna {kola "^engi}-Vila I", Sarajevo Dr. Fetaha Be}irbegovi}a 2 Ili li~no u Sekretarijat [kole od 9 do 12 sati.

Ambasciata d’Italia Sarajevo
Si comunica che dal 6 febbraio 2013 i cittadini italiani residenti in Bosnia Erzegovina ed iscritti all’Aire in occasione del voto per le Elezioni del rinnovo del Parlamento Italiano 2013 riceveranno il plico elettorale che dovrà essere restituito per posta ordinaria all’Ambasciata entro il 21 febbraio 2013. Coloro che hanno più di 25 anni voteranno per le liste della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica mentre coloro che hanno meno di 25 anni voteranno solo per la lista della Camera dei Deputati. Saop{tava se da }e italijanski dr`avljani s mjestom boravka u Bosni i Hercegovini i upisani u A.I.R.E. primiti od 6. februara 2013. glasa~ke listi}e povodom izbora za novi Italijanski parlament koji trebaju biti vra}eni Ambasadi obi~nom po{tom do 21. februara 2013. Glasa~i stariji od 25 godina glasat }e za Zastupni~ki dom i za Senat, a do 25 godina samo za Zastupni~ki dom.

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Hercegova~ko-neretvanska `upanija SREDNJA EKONOMSKA [KOLA JOZE MARTINOVI]A MOSTAR Na temelju ~l. 36. Statuta i ~l. 10. Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjo{kolskog odgoja i obrazovanja Srednje ekonomske {kole Joze Martinovi}a, te rje{enja Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i {porta HN@-a, br: 05-02-40-2443-3/12 od 18. rujna 2012. godine [kolski odbor je na sjednici odr`anoj 14. sije~nja 2013. godine odlu~io da se raspi{e

- diplomu o ste~enoj stru~noj spremi Svi dokumenti moraju biti originalni ili ovjerene kopije. Kandidat koji bude primljen, obvezan je dostaviti potvrdnicu o neka`njavanju i potvrdnicu o radnoj sposobnosti. Sa svim kandidatima koji ispunjavaju uvjete tra`ene natje~ajem obavit }e se razgovor sukladno Pravilniku o radu i stegovnoj odgovornosti Srednje ekonomske {kole Joze Martinovi}a Mostar. O vremenu razgovora kandidati }e biti obavije{teni telefonom. Natje~aj ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana ogla{avanja. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu: SREDNJA EKONOMSKA [KOLA JOZE MARTINOVI]A MOSTAR (ZA NATJE^AJ) Kralja Tomislava 1 ili osobno predati u tajni{tvo {kole svaki radni dan od 7 do 14 sati. Predsjednik [kolskog odbora

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 202773 11 P Sarajevo, 10. 1. 2013. godine Op}inski sud u Sarajevu, i to sudija Sanja Vu~ijak, u pravnoj stvari tu`itelja VOLKSBANK BH d.d. Sarajevo, ul. Fra An|ela Zvizdovi}a br. 1, Sarajevo, protiv tu`enih ILI] ZORAN iz Rogatice, ul. Zaganovi}i bb, ILI] MIRJANA iz Rogatice, ul. Rudo 2 i BJELICA NATA[A iz Rogatice, ul. Brankovi}i bb, radi duga, vsp. 11.270,88 KM,objavljuje sljede}i OGLAS

NATJE^AJ
za popunu radnog mjesta a) odre|eno radno vrijeme: 1. sprema~ica {kole............................1 izvr{itelj (puna norma), a najdu`e do 15.7.2013. godine, tj do povratka djelatnice s bolovanja. Uz prijavu na natje~aj, koja treba sadr`avati to~nu adresu i telefonski broj, kandidati trebaju dostaviti: - `ivotopis - rodni list - uvjerenje o dr`avljanstvu

POZIV
Pozivaju se tu`eni ILI] ZORAN iz Rogatice, Zaganovi}i bb, ILI] MIRJANA iz Rogatice, Rudo 2 i BJELICA NATA[A iz Rogatice, Brankovi}i bb, kao stranke u postupku na RO^I[TE ZA GLAVNU RASPRAVU za srijedu, 17. 4. 2013. godine, u 12 sati, pred ovaj sud u sobu broj 330/III. Ukoliko tu`eni ne do|u na ro~i{te za glavnu raspravu, a budu uredno obavije{teni, te svoj izostanak ne opravdaju, isto }e se provesti u njihovoj odsutnosti. Sudija Sanja Vu~ijak Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja.

40

OGLASI

srijeda, 16. januar/sije~anj 2013.

OSLOBO\ENJE

BOSNA I HERCEGOVINA Federacija Bosne i Hercegovine Federalno ministarstvo financija - finansija Porezna uprava Federacije BiH Sarajevo Na osnovu ~lana 23. Zakona o namje{tenicima u organima dr`avne slu`be u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH, broj: 49/05), Zaklju~ka Vlade Federacije BiH V. broj: 1664/2012 od 27.12.2012. godine i Pravilnika o unutra{njoj organizaciji Porezne uprave Federacije BiH, broj: 01-02-2273/10 od 20.4.2010. godine, direktor Porezne uprave Federacije BiH objavljuje

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON / KANTON SREDI[NJA BOSNA OP]INSKI SUD U BUGOJNU Broj: 046-0-Su-l3-000 Bugojno, 10.1.2013. godine Na osnovu ~lana 31. a u svezi sa ~lanom 45. i 46. Zakona o sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine FBiH", broj: 38/05 i 22/06) i ~lan 31. i 32. Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Op}inskog suda u Bugojnu, predsjednik Suda objavljuje

JAVNI KON KURS
za prijem sudskih pripravnika i pripravnika - volontera u Op}inskom sudu u Bugojnu na odre|eno vrijeme 1. Sudski pripravnik - ................................................................................................................. 1 izvr{itelj, 2. Pripravnik - volonter- .......................................................................................................... 3 izvr{itelja. Opis poslova pripravnika i pripravnika-volontera: Shodno ~lanu 45. i 46. Zakona o sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine FBiH", broj: 38/05 i 22/06), pripavnici i pripravnici volonteri mogu pod nadzorom sudije ili stru~nog saradnika obavlja iste poslove kao i stru~ni saradnik, s tim {to ne mo`e donositi odluke u predmetu, vodi dnevnik rada u koji svakodnevno unosi podatke o poslovima na kojima radi, priprema pregled predmeta za suce, te nacrte odluka u odre|enim predmetima koje mu sudac povjeri, obavlja i druge poslove po naredbi predsjednika i sekretar Suda. Op}i uslovi: 1. da su dr`avljani BiH 2. da su stariji od 18 godina 3. da su zdravstveno sposobni za obavljanje poslova za koja se prijavljuju 4. da se protiv njih ne vodi krivi~ni postupak 5. da se na njih ne odnosi ~lan IX 1. Ustava Bosne I Hercegovine Posebni uslovi: Pozicije: 1. i 2. - VSS-VII stepen stru~ne spreme ili prvi (180-240 ECTS) drugi ili tre}i ciklus bolonjskog sistema studiranja sa zavr{enim pravnim fakultetom. Spisak potrebnih dokumenata: 1. Kandidati su du`ni uz prijavu, koja sadr`i kra}u biografiju, dostaviti adresu i kontakt-telefon 2. Diplomu o zavr{enom pravnom fakultetu (nostrificirana diploma ukoliko fakultet nije zavr{en u BiH) 3. Uvjerenje nadle`nog suda da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak 4. Izjavu ovjerenu od nadle`nog organa da se na kandidata ne odnosi ~lan IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine Dokumenti koji se prila`u uz prijavu moraju biti original ili ovjerene kopije. Napomena: Prijem sudskog pripravnika i pripravnika - volontera za obavljanje pripravni~kog sta`a vr{it }e se za period do dvije godine. Izabrani kandidati du`ni su na prijavi nazna~iti kontakt-telefon. Prijavu sa biografijom i dokazima o ispunjavanju op}ih i posebnih uslova dostaviti na adresu: Op}inski sud u Bugojnu ul. 307. motorizovane brigade br. 92 70230 Bugojno (sa naznakom: "Za javni konkurs") Nepravovremene i nepotpune prijave ne}e biti razmatrane. Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Predsjednik Suda Rand`ana Had`ibegovi}- Hara~i}

za popunu upra`njenih radnih mjesta namje{tenika u Poreznoj upravi Federacije BiH I U skladu sa Zaklju~kom Vlade Federacije BiH, V. broj: 1664/2012 od 27.12.2012. godine, kojim je Poreznoj upravi Federacije BiH data saglasnost za raspisivanje javnog oglasa za popunu upra`njenih radnih mjesta dr`avnih slu`benika i namje{tenika, Porezna uprava Federacije BiH javnim ogla{avanjem vr{i prijem sljede}ih namje{tenika: KANTONALNI POREZNI URED LIVNO I. Odsjek za zajedni~ke i op}e poslove I.1. Vi{i referent za kancelarijsko i arhivu - 1 (jedan) izvr{ilac Opis poslova: vr{i prijem po{te kantonalnog poreznog ureda i neotvorenu dostavlja na otvaranje i signiranje rukovodiocu kantonalnog poreznog ureda, kada primi signiranu po{tu vr{i sve radnje koje se odnose na kancelarijsko poslovanje sa po{tom {to obuhvata: zavo|enje akata, zdru`ivanje akata, dostavljanje akata u rad, rokovnik predmeta, primanje rije{enih predmeta, razvo|enje akata i otpremanje po{te; vodi osnovne i pomo}ne knjige predvi|ene za kancelarijsko poslovanje; vr{i arhiviranje svih rije{enih predmeta po propisima o arhiviranje; vodi Arhivsku knjigu; vr{i i druge poslove po nalogu {efa Odsjeka. II. Odsjek za prisilnu naplatu II.1. Vi{i samostalni referent za prisilnu naplatu - 1 (jedan) izvr{ilac Opis poslova: prikuplja podatke o prihodima i imovini pravnih i fizi~kih lica, kao i gra|ana radi provo|enja postupka prinudne naplate; priprema dokumentaciju potrebnu u postupku prinudne naplate; priprema zahtjeve za registrovanje zakonske hipoteke nad imovinom poreznih du`nika; predla`e najadekvatnije mjere prinudne naplate u konkretnim slu~ajevima; priprema postupak popisa i u~estvuje u postupku procjene i prodaje zaplijenjene imovine; daje prijedloge po pitanju zahtjeva za odgo|eno pla}anje i pla}anje u ratama; priprema prijedloge za progla{avanje nelikvidnosti poreznih obveznika; izra|uje informacije, analize i izvje{taje iz djelokruga svoga rada; obavlja i druge poslove po nalogu {efa Odsjeka. Uvjeti: Pored op}ih uvjeta predvi|enih u ~lanu 24. Zakona o namje{tenicima u organima dr`avne slu`be u Federaciji Bosne i Hercegovine kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete i to: Za poziciju I.1. - SSS - gimnazija, ekonomska, upravna, birotehni~ka ili druga srednja {kola, - najmanje 10 mjeseci radnog sta`a, - polo`en stru~ni ispit, - polo`en arhivisti~ki ispit Za poziciju II.1. - V[S - prvi stepen pravnog fakulteta ili ekonomskog fakulteta, vi{a upravna ili vi{a ekonomskokomercijalna {kola, - najmanje godinu radnog sta`a, - polo`en stru~ni ispit II U svrhu dokaza o ispunjavanju op}ih uvjeta utvr|enih u ~lanu 24. Zakona o namje{tenicima u organima dr`avne slu`be u Federaciji Bosne i Hercegovine uz prijavu na javni oglas, kandidat je du`an prilo`iti slijede}a dokumenta (original ili ovjerene kopije): 1. Dokaz o vrsti i stepenu {kolske spreme, 2. Uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od {est mjeseci), 3. Izvod iz mati~ne knjige ro|enih, 4. Dokaz o polo`enom stru~nom ispitu, 5. Uvjerenje o radnom sta`u, 6. Izjava da u posljednje dvije godine objavljivanja javnog oglasa nije otpu{ten iz organa dr`avne slu`be, kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti Federacije BiH, odnosno u Bosni i Hercegovini, 7. Izjava da lice nije obuhva}ena odredbom ~lana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine. III Oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnim listovima Dnevni avaz, Oslobo|enje i Dnevni list. Uz dokaze o ispunjavanju uvjeta oglasa potrebno je podnijeti prijavu sa kra}om biografijom na adresu: Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine SREDI[NJI URED SARAJEVO Sarajevo, Husrefa Red`i}a br. 4 sa naznakom: "Javni oglas za prijem namje{tenika u Poreznoj upravi Federacije BiH" Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Napomena: Kandidati koji budu izabrani du`ni su dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak izdato od nadle`nog suda, neposredno pred stupanje u radni odnos. Kandidati koji nisu polo`ili stru~ni ispit mogu se primiti u radni odnos, ali su du`ni taj ispit polo`iti najkasnije u roku od 6 mjeseci, odnosno 9 mjeseci od dana prijema u radni odnos u organ dr`avne slu`be.

J AV N I O G L A S

BOSNA I HERCEGOVINA Federacija Bosne i Hercegovine Zeni~ko-dobojski kanton OP]INSKI SUD U TE[NJU Zemlji{noknji`ni ured Broj: 039-0-DN-13-000 020 Te{anj, 10.1.2013. godine Na osnovu ~l. 63. i 67. a u vezi sa ~l. 88. st. 2. Zakona o zemlji{nim knjigama Federacije BiH ("Slu`bene novine FBiH", broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Te{nju, Zemlji{noknji`ni ured

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA U zemlji{noknji`nom predmetu broj 039-0-Dn-13-000 020, a po zahtjevu Ahmi} Muharema, sin Rame, i Ahmi} Seide, k}i Sulje, iz Miljanovaca, zastupani po punomo}niku Mularifovi} Arifu, advokatu iz Te{nja, u toku je postupak uspostavljanja zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane po novom premjeru u posjedovni list broj 2023 katastarska op}ina Jelah, ozna~ene sa: - k.~. br. 29/1 zv. "Lug", njiva 4. klase povr{ine 564 m2, {to odgovara prema podacima starog premjera k.~. br. 5369/1 zv. "Lug", njiva 4. klase povr{ine 564 m2 upisana u ZK ul. br. 8964 k.o. SP- Te{anj, - k.~. br. 31/3 zv. "Lug", {uma 5. klase povr{ine 122 m2, {to odgovara prema podacima starog premjera k.~. br. 5369/8 zv. "Lug", {uma 5. klase povr{ine 122 m2 upisana u ZK ul. br. 8964 k.o. SP- Te{anj. Prema podacima katastra Op}ine Te{anj suposjednici navedenih nekretnina su Ahmi} Rame Muharem i Ahmi} Sulje Seida ro|. Leki} iz Te{nja, Miljanovci sa dijelom po 1/2, dok su prema podacima Zemlji{noknji`nog ureda Op}inskog suda Te{anj kao suvlasnici nekretnina u ZK ul. br. 8964 k.o. SP- Te{anj upisani Kapetanovi} r. Ajanovi} Mejra, Smailbegovi} r. Ajanovi} [e}era, Ajanovi} (Beh~o) Hamdo, Ajanovi} (Beh~o) Dedo, Ibrahimkadi} (Mahmo) Hamid, Amid`i} (Zorka) Du{an, Hujdur (Husein) Smajo, ]eman (Mehmed) Hazim, Kasumagi} r. Ajanovi} [ahza, Galija{evi} (Numan) Fajko, Hrvi} r. Galija{evi} (Numan) Emina, Unki} (Ramo) Azem, Kajgani} (Aziz) Samija, Erceg (Ivan) Zoran, Agi} (Tahir) Izudin, Agi} r. Hand`i} (Smail) Ned`ada, Rami} r. Ajanovi} Fata, Kalabi} (Alija) Samil, Galija{evi} (Fajko) Nermin, Glava{ (Stipo) Ivo, Glava{ r. Ba{i} Slavica, Sopta r. Rami} Ned`ida, Sopta (Jozo) Ivan, Galija{evi} r. Karahod`i} Fatima, Rami} r. Avdi} Smaila, Ali} (Red`o) Rasim, Ali} (Red`o) Ismet, Erceg (Ivan) Ivica, Erceg (Ivan) Stipo, Mujkanovi} (Smail) Fuad, [eljmo (Ibrahim) Adem, Stevanovi} (Branko) Vojko, Stevanovi} (Branko) Dragoljub, Rami} r. Ajanovi} Fata, Ba{i} (Munib) Hajrudin, Rami} (Avdo) Ned`ad, Unki} (Sejfo) Mirvet, Zeni~anin (Mujo) Safet, Unki} r. [kapurevi} Badema, Deljki} (Hamza) Hakija, Deljki} (Hamza) Mahmo, Deljki} (Hamza) Hasan, Deljki} (Hamza) Muhamed, Bukvi} r. Deljki} Aj{a, ]eman r. Deljki} Zemka, Sadikovi} r. Deljki} Besima, Savovi} r. Deljki} Behija, [ehovi} r. Deljki} Rasema, Deljki} (Omer) D`evad, Pilav (Osman) Muhamed, Kotori} Fikreta, Plan~i} Refija, Rami} r. Vujnovi} Nade`da, Ajanovi} Ismeta, Rami} Smaila, Rami} (Bego) Haris, Rami} (Bego) D`enita, Rami} Fata, Galija{evi} (Osman) Sejo, Galija{evi} (Osman) Jasmin, Galija{evi} (Ferid) Dejan, Galija{evi} (Ferid) Emin, Kotori} (Fuad) Haris, [kiljo (Selim) D`enita, Deljki}-Lohmann (Selim) Anela, Kotori} (Mustafa) Mujo, Kotori} (Mustafa) Muhidin, Muli} r. Kotori} (Mustafa) Mersija, Kotori} (Mustafa) D`afer, Kotori} (Hajrudin) Admir, Obradovac r. Kotori} (Hjarudin) Nermina, Kotori} (Fuad) Haris, Kotori} (Mustafa) D`afer, Rami} (Bahrudin) Dino, Didi} r. Ajanovi} (Be{~o) Sabira, Lon~ari} r. Ajanovi} (Be{~o) Velida, ]ehaji} r. Ajanovi} (Be{~o) Mevlida, \onlagi} r. Ajanovi} (Be{~o) Kanita i Mujezinovi} r. Ajanovi} (Be{~o) Atifa. Pozivaju se sva lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i to doka`u, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje slijede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. Zemlji{noknji`ni referent Aldin [abanovi}

OSLOBO\ENJE srijeda, 16. januar/sije~anj 2013.

KORAK NAPRIJED
Panasonic 4 K Windows 8
Panasonic se priprema da pre|e na naredni nivo kada je rije~ o rezoluciji koja se koristi u okviru personalnih ra~unara i tableta. Kompanija jee na Consumer Electronic Show doga|aju koji se odr`ava u Las Vegasu pripremila demonstraciju 4 K tehnologije u okviru personalnog ra~unara. Kompanija je tako|er pripremila 4 K tablet prototip koji je prikazala na svom {tandu i koji karakteri{e rezolucija 3840x2560 piksela i gustina od 230 piksela po kvadratnom in~u na 20” IPS LED pozadinski osvijetljenom LCD ekranu. Tablet koristi Intel Core i5-3427U procesor, NVIDIA GeForce grafiku, 4 GB sistemske memorije i posjeduje 128 GB SSD.

41

Intel o Y ~ipovima
Intel ima viziju da premjesti svoje ~ipove sa sada{njeg mjesta ispod tastature, na novo mjesto ispod ekrana. Drugim rije~ima, Intel `eli da se oku{a na tr`i{tu tableta. Upravo su tableti ure|aji koje Intel cilja svojom Y serijom procesora. Nastupaju}i Surface Pro kompanije Microsoft bi mogao da bude dobar pokazatelj kakva vrsta ure|aja bi mogla da bude pogodna za Y seriju ~ipova bez potvr|ivanja ~injenice koji }e se procesor na}i u Surface Pro tabletu. Smje{tanje ~ipa iza staklenog ekrana je veoma izazovan zadatak za Intel, s obzirom na to da je kompanija do sada bila fokusirana isklju~ivo na ra~unare sa tastaturom, odnosno smje{tala svoje ~ipove upravo ispod tastature.

Micron predstavlja 1 TB SSD
Kompanija Micron je sredinom sedmice predstavila njihov prvi 1 TB solidstate drajv namjenjen obi~nim korisnicima koji nosi oznaku Crucial M500 i koji }e se prodavati po cijeni od 600 dolara. Novi SSD odlikuje udvostru~eni kapacitet u odnosu na prethodni drajv, 512 GB C400 i dostupan je u nekoliko verzija, uklju~uju}i i ultratanku karticu. Crucial M500 SSD koristi najnoviji SATA 6Gbps interfejs i mo`e izvr{iti do 80.000 ulazno/izlaznih operacija u sekundi. Brzina ~itanja ovog drajva ide do 500 Mbps dok se brzina pisanja kre}e oko 400 Mbps.

AMD o 2013 APU liniji
AMD je objelodanio detalje koji se odnose na 2013 APU liniju ~ipova ove kompanije na CES doga|aju. Tako }e ova kompanija predstaviti SoC familije uklju~uju}i Temash koji su namijenjeni za tablete, zatim Kabini koji su optimizovani za ultratanke tablete, zatim Richland za optimizovane performanse i trajanje baterije kao i Kaveri, najbolje procesore bazirane na Steamroler jezgrima procesora. Kada je rije~ o tabletima, kompanija poku{ava da premosti jaz izme|u ~ipova koji su u osnovi za smart telefone i ~ipseta koji su dizajnirani primarno za notebook ra~unare. Upravo ovdje do izra`aja }e do}i Temash familija kao procesori male snage.

Firefox 18 obe}ava

Br`e u~itavanje strana
Verzija 18 donosi novi, br`i JavaScript engine za pobolj{anje vremena u~itavanja stranica i do 26 posto u odnosu na prethodnu verziju
ritma HTML skaliranja. Programeri nisu naro~ito zagrijani da pru`e podr{ku ovom izdanju u odnosu na prethodne verzije, iako su dobili podr{ku za nova DOM svojstva i mogu da iskoriste pobolj{ana vremena pokretanja kroz inteligentno upravljanje potpisanim certifikatima ekstenzija. Me|u popravkama se isti~e jedna zna~ajna za onemogu}avanje nebezbjednog sadr`aja na HTTPS stranicama, plus jo{ jedna koja pobolj{ava odzivnost za korisnike koji se povezuju preko proxyja.

Mac korisnici }e biti zadovoljni, po{to verzija Firefox 18 kona~no obuhvata kompletnu podr{ku za Retina ekran, za Mac OS X 10.7 (Lion) ili noviju verziju. U isto vrijeme, Mozilla je pripremila kona~no izdavanje Thunderbird 18, manjeg updatea svog alata za email poruke. Najzna~ajnija nova funkcija kod ove verzije }e biti podr{ka za zumiranje u prozoru za kreiranje poruke. Novi JavaScript engine Firefoxa 18, kodnog naziva IonMonkey, trebalo bi da pomogne ubrzavanjem vremena u~itavanja sajtova. Prema sopstvenim Mozilla testovima, to bi moglo da dovede do pobolj{anja od 26 posto u odnosu na prethodna izdanja. Firefox 18 tako|er implementira osnovnu podr{ku za WebRTC, {to }e omogu}iti kompatibilnim pretra`iva~ima da obavljaju odre|ene vrhunske funkcije kao {to su video i glasovni pozivi, bez potrebe za plug-inovima tre}e strane.

Ostaju problemi
Neki poznati problemi ostaju, uklju~uju}i i one koji bi mogli sprije~iti budu}e updateove da rade ispravno na Windows ra~unarima ako korisnici koriste System Restore ubrzo nakon a`uriranja samog Firefoxa. Tako|er je ubrzo zakazano i izdavanje Firefox 18, Mozillinog alata za email poruke. Verzija 18 dodaje podr{ku za zumiranje kontrola u prozoru kreiranja maila, {to se kontroli{e preko [Cmd] + [Ctrl] + [+] / [-] na tastaturi. Update }e biti zaokru`en sa zna~ajnim brojem popravki gre{aka. Firefox 18.0 FINAL je sada dostupan kao open-source, za besplatno preuzimanje za Windows, Mac i Linux. Firefox 17.0 FINAL je jo{ aktuelno izdanje.

Pobolj{ana podr{ka
Podr{ka za ekrane osjetljive na dodir na mobilnim ure|ajima je tako|er pobolj{ana, pri ~emu Firefox 18 sada implementira podr{ku za W3C touch doga|aje u okviru sopstvenog MozTouch standarda. Update tako|er obe}ava pobolj{anje performansi pri prebacivanju tabova, plus bolji kvalitet slike zahvaljuju}i implementaciji novog algo-

Luminaeina nova

Staklena tastatura
Kada je Luminae staklena tastatura najavljena po~etkom pro{le godine, ovaj projekat je tada bio samo `elja, odnosno, vi{e ideja ne go proi zvod. Me|utim, ovogodi{nji CES je pokazao ne{to druga~ije. Luminae od TransluSense je realni proizvod koji odlikuju infracrveni LED i vidljivi LED signali u zaobljenom staklu. Tri kamere koje su strate{ki raspore|ene gore i dolje prate pokrete prstiju i detektu ju na ko jim mestima prekidaju snop. To je na~in na koji tastatura prepoznaje {ta korisnik radi na staklu. Poenta staklene tastature jeste ~injenice da vi{e nikada ne}ete morati da iz va{e tastature istresate razli~ite ne~isto}e i sve ono {to u nju zapadne. Kompanija Asus je predstavila dva vrhunska 24” monitora na CES-u. Asus PA249Q ProArt odlikuje odli~na reprodukcija boja za korisnike kojima je ne op ho dan pro fe si onal ni mo ni tor. Asus PA249Q Pro Art odli ku je 1920x1200 rezolucija uz 16:10 odnos strana kao i IPS tehnologija prikaza za

Vrhunski monitori

Asus A249Q ProArt i VG248QE

uglove vidljivosti od 178 stepeni. Drugi mo del, Asus VG248QE odli ku je 1920x1080 Full HD re zo lu ci ja i 80.000.000:1 Asus Smart Contrast Ratio za ~istu sliku. Asus VG248QE tako|er podr`ava i NVIDIA 3D Vision 2 tehnologiju i odlikuju ih HDMI, DisplayPort i dual-link DVI-D portovi.

42

OGLASI
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Kanton Sarajevo Grad Sarajevo Op}ina Novo Sarajevo OP]INSKI NA^ELNIK

srijeda, 16. januar/sije~anj 2013.

OSLOBO\ENJE

Bosnia and Herzegovina Federation of Bosnia and Herzegovina Sarajevo Canton City of Sarajevo Municipality of Novo Sarajevo MUNICIPALITY MAYOR

Sarajevo 16.1.2013. godine Broj: 02-23-40/13 Op}inski na~elnik na osnovu ~lana 4. Odluke o dodjeli u zakup poslovnih prostora na kojima pravo raspolaganja ima Op}ina Novo Sarajevo - pre~i{}eni tekst ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo " broj: 29/07), raspisuje

J AV N I O G L A S
za dodjelu u zakup poslovnih prostorija 1.1. Poslovni prostor u Ul. Azize [a}irbegovi} br. 92 • II poslovna zona • Povr{ina 53,72 m2 /prizemlje/ • Po~etni iznos zakupnine 8 KM m2 • Namjena: zanatsko-uslu`na Poslovni prostor u ul. Behd`eta Muteveli}a 20 • II poslovna zona • Povr{ina 52,14 m2/podrum/ • Po~etni iznos zakupnine 8 KM m2 • Namjena: zanatsko-uslu`na Poslovni prostor u Ul. Behd`eta Muteveli}a 26 • II poslovna zona • Povr{ina 22,57 m2/podrum/ • Po~etni iznos zakupnine 8 KM m2 • Namjena: zanatsko-uslu`na Poslovni prostor u Ul. Behd`eta Muteveli}a 27 • II poslovna zona • Povr{ina 37,69 m2 /podrum-prizemlje/ • Po~etni iznos zakupnine 8 KM m2 • Namjena: zanatsko-uslu`na Poslovni prostor u Ul. Behd`eta Muteveli}a 55 • II poslovna zona • Povr{ina 9,00 m2 /prizemlje/ • Po~etni iznos zakupnine 10 KM m2 • Namjena: trgovina Poslovni prostor u Ul. Biha}ka 21-23 • I poslovna zona • Povr{ina 129,47 m2 /prizemlje/ • Po~etni iznos zakupnine 12 KM m2 • Namjena: zanatsko-uslu`na Poslovni prostor u Ul. Biha}ka 21-23 • I poslovna zona • Povr{ina 89,10 m2 /prizemlje/ • Po~etni iznos zakupnine 12 KM m2 • Namjena: zanatsko-uslu`na Poslovni prostor u Ul. d`amijska 6 • II poslovna zona • Povr{ina 39,59m2 /prizemlje/ • Po~etni iznos zakupnine 12 KM • Namjena: ugostiteljstvo /slasti~arnica/ Poslovni prostor u Ul. Ferde Hauptmana 28 • II poslovna zona • Povr{ina 46,53 m2 /podrum/ • Po~etni iznos zakupnine 8 KM m2 • Namjena: zanatsko-uslu`na • Po~etni iznos zakupnine 8 KM m2 • Namjena: zanatsko-uslu`na 1.13. Poslovni prostor u Ul. Kemala Kapetanovi}a 5 • II poslovna zona • Povr{ina 19,07 m2 /podrum/ • Po~etni iznos zakupnine 8 KM m2 • Namjena: zanatsko-uslu`na 1.14. Poslovni prostor u Ul. Kemala Kapetanovi}a 13 • II poslovna zona • Povr{ina 9,00 m2 /prizemlje/ • Po~etni iznos zakupnine 8 KM m2 • Namjena: zanatsko-uslu`na 1.15. Poslovni prostor u Ul. Nedima Filipovi}a br. 7 • II poslovna zona • Povr{ina 347,76 /prizemlje+podrum/ • Po~etni iznos zakupnine 8 KM m2 • Namjena: zanatsko-uslu`na 1.16. Poslovni prostor u Ul. Paromlinska br. 24 • II poslovna zona • Povr{ina 42,30 m2 /prizemlje / • Po~etni iznos zakupnine 12,00 KM m2 • Namjena: ugostiteljstvo 1.17. Poslovni prostor u Ul. porodice Ribar br. 39 • II poslovna zona • Povr{ina 14,35 m2 /prizemlje / • Po~etni iznos zakupnine 8,00 KM m2 • Namjena: zanatsko-uslu`na 1.18. Poslovni prostor u Ul. porodice Ribar br. 47 • II poslovna zona • Povr{ina 12,60 m2 /prizemlje / • Po~etni iznos zakupnine 10 KM m2 • Namjena: trgovina 1.19. Poslovni prostor na Trgu heroja 5 • II poslovna zona • Povr{ina 56,03 m2 /prizemlje/ • Po~etni iznos zakupnine 8 KM m2 • Namjena: zanatsko-uslu`na 1.20. Poslovni prostor na Trgu heroja br. 32 • II poslovna zona • Povr{ina 45,00m2 /prizemlje/ • Po~etni iznos zakupnine 12 KM • Namjena: ugostiteljstvo /slasti~arnica/ Zaklju~no sa r. br. 20. • Ugovori za sve gore navedene prostore se zaklju~uju na period od godinu sa mogu}no{}u produ`enja u skladu sa zakonom, a zakupac se obavezuje pridr`avati utvr|ene namjene do trajanja zakupnog odnosa. 2. Pravo u~e{}a na ovom oglasu imaju sva pravna i fizi~ka lica. Navedena lica imaju pravo u~estvovanja na oglasu uz obavezu da kao osiguranje za ozbiljnost ponude uplate 200 KM na ra~un Op}ine Novo Sarajevo broj 3380002210023628 kod Unicredit bank d.d. Sarajevo, sa naznakom: "Za u~e{}e na javnom oglasu za dodjelu u zakup poslovnih prostorija " /vrsta prihoda 721122 oznaka Op}ine 079/. Dokaz o izvr{enoj uplati se dostavlja uz prijavu na oglas. Ponu|a~u ~ija ponuda nije ozna~ena kao najpovoljnija vra}a se upla}eni iznos, a ponu|a~u ~ija je ponuda ocijenjena kao najpovoljnija iznos uplate osiguranja }e se ura~unati u cijenu zakupnine. U slu~aju odustajanja od dodjele u zakup poslovnih prostorija, uplata osiguranja se ne vra}a. 3. Ponude sa tra`enim prilozima se dostavljaju u zape~a}enoj koverti sa ~itko nazna~enim imenom i prezimenom, adresom, brojem telefona ponu|a~a - Slu`bi za oblast privrede i finansija sa naznakom: "ZA JAVNI OGLAS ZA DODJELU U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORIJA" - NE OTVARATI. Obrazac prijave na kojem je navedena i potrebna dokumentacija se mo`e preuzeti na info-punktu Op}ine i sa web stranice Op}ine (obrazac NS-OB-027 za pravna lica i NS-OB028 za fizi~ka lica). Svi podaci na prijavi moraju biti ~itko popunjeni bez ispravki. Ponu|ena zakupnina ne mo`e biti ni`a od utvr|ene Odlukom o na~inu i visini pla}anja zakupnine, ne smije se ispravljati i mora biti integralni dio teksta i glasiti na cijelu ili pola nov~ane jedinice zvani~ne valute BiH. Na ponu|enu zakupninu se obra~unava PDV koji snosi izabrani ponu|a~. Pored popunjene prijave sa ponu|enom visinom zakupnine, ponu|a~i su du`ni dostaviti: Pravna lica: sudsku registraciju firme, uvjerenje nadle`ne poreske ispostave o uredno izmirenim poreskim obavezama, potvrdu banke o solventnosti firme na dan podno{enja prijave, dokaz o uplati iznosa od 200,00 KM, kao osiguranje za ozbiljnost ponude i fco. transakcijskog / `irora~una. Fizi~ka lica: rje{enje o obavljanju samostalne djelatnosti nadle`ne op}inske slu`be, fco. li~ne karte, fco. prijave prebivali{ta, uvjerenje nadle`ne poreske ispostave o uredno izmirenim poreskim obavezama, potvrdu banke o solventnosti firme na dan podno{enja prijave, dokaz o uplati iznosa od 200,00 KM, kao osiguranje za ozbiljnost ponude i fco. transakcijskog/`irora~una. Fizi~ka lica koja nemaju registrovanu djelatnost: fco. li~ne karte, fco. prijave prebivali{ta, fco. transakcijskog / `irora~una, dokaz o uplati iznosa od 200,00 KM, kao osiguranje za ozbiljnost ponude. Svi dokazi se predaju u ovjerenoj fotokopiji, izuzev dokaza o izvr{enoj uplati. Kriteriji koji }e se cijeniti prilikom dodjele poslovnih prostorija, pored visine ponu|ene zakupnine: • vrijeme stavljanja poslovnih prostora u funkciju /popunjava se na prijavi/ • program rada za ponu|enu djelatnost /dostavlja se uz prijavu/, • mogu}nost zapo{ljavanja radnika /popunjava se na prijavi/, • idejni projekt /preuzeti skicu/ i estetsko ure|enje za utvr|enu namjenu /dostavlja se uz prijavu/, • dokaz o referensama firme /dostavlja se uz prijavu/. Dodatna poja{njenja i skica poslovnog prostora /obavezno preuzeti/ mo`e se dobiti u Slu`bi za privredu finansije - soba 317 /tre}i sprat/. Poslovne prostorije dodjeljuju se onom ponu|a~u koji cijene}i sve uslove i kriterije da najpovoljniju ponudu. 4. Rok podno{enja ponuda na oglas je 8 (osam) dana od dana objavljivanja. Neblagovremene, nepotpune i ponude ~iji ponu|eni iznos zakupnine i namjena nisu u skladu sa ta~kom 1, odnosno 3. oglasa, Komisija ne}e uzeti u razmatranje. 5. 29.1.2013. godine /utorak/ sa po~etkom u 12.00 sati u zgradi Op}ine Novo Sarajevo /Zmaja od Bosne br. 55 /, Velika sala Op}ine, Komisija }e vr{iti javno otvaranje ponuda. U~esnici oglasa }e biti blagovremeno obavije{teni o rezultatima istog. OP]INSKI NA^ELNIK Ned`ad Kold`o

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10. Poslovni prostor u Ul. Ferde Hauptmana 30 • II poslovna zona • Povr{ina 13,99 m2 /podrum/ • Po~etni iznos zakupnine 8 KM m2 • Namjena: zanatsko-uslu`na 1.11. Poslovni prostor u Ul. Ferde Hauptmana 38 • II poslovna zona • Povr{ina 34,49m2 /podrum/ • Po~etni iznos zakupnine 8 KM m2 • Namjena: zanatsko-uslu`na 1.12. Poslovni prostor u Ul. grbavi~ka 21 • II poslovna zona • Povr{ina 22,78 m2 /prizemlje/

OSLOBO\ENJE srijeda, 16. januar/sije~anj 2013.

FELJTON
NA DANA[NJI DAN
U Moskvi za prvog ruskog cara krunisan Ivan IV Vasiljevi~. Poznat po zna~ajnim reformama u Rusiji, okrutnosti prema bojarima, koju je primenjivao u nastojanju da centralizuje vlast, zbog ubistva sina, dobio nadimak Grozni. 1553. osnovao prvu {tampariju u Rusiji, radi ja~anja trgovine sa zapadnom Evropom 1584. podigao grad Arhangelsk. Potukao Mongole i osvojio Kazan, 1552, i Astrahan, 1556, potom pripojio ve}i dio Sibira.

43

IVAN ORLI]: SUHA KI[A, VRU]I MRAZ (13)

Papina posjeta
Sveti Otac je istakao da je do{ao u zemlju koja ima dugu tradiciju tolerancije, u kojoj su katoli~ki vjernici, ali i oni drugi, povijesna duhovna vertikala ~e{ke zemlje
Dva velika posjeta koje `elim komentirati jesu posjeta Svetog Oca, pape Benedikta XVI Pragu i Brnu u rujnu 2009. godine i posjet Baracka Obame, predsjednika Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava {est mjeseci prije. Posjet pape bio je za ^e{ku sekularnu ateisti~ku ili, kako neki ka`u, najateisti~kiju zemlju Europe, vrlo interesantan. Predsjednik Klaus je u~inio sve da do~ek Svetoga Oca, koji je obavljen uz prisustvo najvi{ih dr`avnih du`nosnika osoba iz javnog i kulturnog `ivota ^e{ke, u [panjolskoj dvorani Pra{koga grada, doista bude dostojanstven. Bio sam jedan me|u veleposlanicima akreditiranima u Pragu koji je pratio tu sve~anost. Pored nas tristotinjak osoba u dvorani, izravan TV prijenos bio je na prvom programu ^e{ke televizije. Republike, ima oko 400.000 stanovnika i le`i u sredi{njem dijelu Europe. U krugu od 200 km od Brna, nalaze se poznate europske metropole Prag, Be~ i Bratislava. Brno je metropola Moravske i vrhunska turisti~ka destinacija za upoznavanje prirodnih i kulturnih ljepota regiona ju`ne Morave. Na sjeveru Brna se nalazi oblast moravskog kr{a, a na jugu lijepi {umski predjeli koji nude puno mogu}nosti za turizam i bido{li u Moravsku u 9. stolje}u iz Soluna. Olomouc, ~e{ka prijestolnica kr{}anstva, kraljevski je i biskupski grad, grad koji je uvijek bio jako katoli~ki, uklju~uju}i i husitske ratove i vrijeme reformacije i protureformacije. Iz Olomouca su u 10. stolje}u iz ^e{ke u dana{nju Poljsku, prije svega, nekada{nju isto~nu Prusiju, krenuli misionari, izme|u njih i sveti Vojtéch (Adalbert), veliki svetac ~e{ki, poljski, njema~ki, ma|arski, ~e{ki misionari (dominikanci i franjevci) su i{li u 13. stolje}u i dalje na misije prije svega u isto~nu Europu - Latviju i drugdje, neki ~ak i u Bosnu. Dan poslije veli~anstvene svete mise u Brnu, novine su donijele naslove poput “Papa kao pop zvijezda” ili “Sveti Otac donosi vjeru, a vjera je radost” Ako se ma. knemo od fraza, doista moram posvjedo~iti da je me|u vi{e od stotinu tisu}a ljudi na svetoj misi u Brnu bilo toliko pozitivne energije da ju je morao osjetiti i onaj koji sa vjerom nema ni{ta blisko. I poruke su bile li{ene politi~kih fraza. A uglavnom su bile vezane za po{tivanje tradicije ~e{kog naroda. Papa je pozvao ^ehe da se ugledaju na svoje pretke i da vjerski i svjetovni `ivot `ive na na~in kako su to ~inili njihovi preci. Posebno afirmiraju}i svetoga Václava, ~iji su posmrtni ostaci pokopani u Staroj Boleslavi prije 1.030 godina. ^ovjeka, sveca, koji je pomagao, nesebi~no i svojski, svim ljudima, bez obzira na njihovo nacionalno, socijalno ili politi~ko porijeklo. Neke poruke su za sva vremena. Monsignor Vojtéh Cirkle selezijanski biskup brnjanski i papin doma}in u uvodnom je govoru rekao da Sveti Otac ne dolazi da bi ukazao na sebe, nego da bi svojom slu`bom ukazao na Krista, sveca i na{ega Gospodara, na vrijednost njegovog kraljevstva. Duhovni `ivot ne ostaje jedino na liturgiji nego prije svega u komunikaciji sa Bogom. Komunikaciji ~iji plodovi ne zavise samo od duhovnih darova koje `elimo, nego i od njenog razvoja u svakodnevnom `ivotu.

1547.

Francuska priznala nezavisnost SAD-a tokom Ameri~kog rata za nezavisnost od britanske kolonijalne uprave. U februaru iste godine u Parizu potpisan sporazum o savezu u tom ratu, na hiljade dobrovoljaca krenulo da pomogne Amerikancima, me|u njima Lafajet, Sen Simon, Ko{}u{ko.

1778. 1794. 1864. 1920. 1927. 1957. 1987. 1991. 1993. 1996. 1998. 2000.

Jan Palah

1969.

^e{ki student Jan Palah izvr{io samoubistvo spaljivanjem u centru Umro engleski istori~ar Edvard Gibon, Praga u znak proautor djela “Opadanje i propast Rimskog testa zbog okupacarstva”, koje se smatra jednim od najzna~ajnijih u svjetcije ^ehoslova~ke skoj istoriografiji. koju su, po nalogu Austrija i Pruska uputile ultimatum DanSovjetskog Saveskoj, zahtijevaju}i da povu~e ustav po koza, izvr{ile ~lanice jem su pokrajine [lezvig i Hol{tajn dio Danske. U ratu koji Var{avskog ugoje uslijedio Danci pora`eni, sporna vojvodstva pala pod zavora u avgustu jedni~ku upravu Pruske i Austrije. 1968.
U SAD na snagu stupila prohibicija, zabrana proizvodnje i prodaje alkohola.

Umro srpski geograf Jovan Cviji}, osniva~ antropogeografije i geomorfologije i Geografskog dru{tva u Beogradu, 1910. Predsjednik Srpske kraljevske akademije od 1921. do smrti i po~asni doktor vi{e inostranih univerziteta i akademija, predsjednik teritorijalne komisije na mirovnim pregovorima u Versaju. Umro italijanski dirigent Arturo Toskanini, jedan od najzna~ajnijih u 20. vijeku. Dirigovao u milanskoj Skali i operi Metropoliten u Njujorku, gdje je organizovao i simfonijski orkestar. [ef Komunisti~ke partije Kine Hu Jaobang podnio ostavku, prihvativ{i krivicu za politi~ke gre{ke koje su izazvale studentske nemire. Funkciju generalnog sekretara preuzeo D`ao Cijang. SAD i zapadni saveznici u Zalivskom ratu po~eli operaciju Pustinjska oluja, masovnim vazdu{nim udarima po vojnim i industrijskim ciljevima u Iraku i Kuvajtu, 19 sati poslije isteka ultimatuma Ujedinjenih nacija Bagdadu. U opkoljenom Sarajevu, mjesecima bez struje i vode, poginulo osam, povrije|eno 19 osoba u eksploziji granate ispaljene na red za vodu. Premijer Rusije Anatolij ^ubajs, tvorac programa privatizacije, podnio ostavku. U eksploziji metana u rudniku Soko u ^itluku kod Sokobanje poginulo 29 rudara.

Pauk na odori
Klaus je pozdravljaju}i Svetog Oca zahvalio na njegovoj odluci da doputuje u ^e{ku Republiku u ovo vrijeme preispitivanja moralnih vrijednosti na globalnoj razini. Papa je istakao da je do{ao u zemlju koja ima dugu tradiciju tolerancije, u kojoj su katoli~ki vjernici, ali i oni drugi, povijesna duhovna vertikala ~e{ke zemlje. Cijelo vrijeme papinog govora u izravnom TV prijenosu vidio se mali pauk, koji je {etao po njegovoj bijeloj odori. Ne znam {to simbolizira pauk, ali sam sutra dan u Brnu saznao {to simbolizira sidro. Uz veliki kri` na molitvenom podiju, na kojem je papa dr`ao misu, bilo je i sidro, katoli~ki simbol nade; upravo i katoli~ki simbol srednje Europe. Papa je u ^e{koj Republici bio u vremenu velike doma}e politi~ke krize i u vrijeme kada jo{ nije bio potpisan Lisabonski sporazum, kojeg je parlament ^e{ke Republike usvojio. Jedna od vode}ih crkvenih osoba, glasnogovornik katoli~ke crkve je rekao da je Papin posjet velika alternativa politi~koj krizi, koju ^esi u tom vremenu svjedo~e. Sveta misa je odr`ana pokraj Brna, na uzleti{tu Tuřany (Tur`ani). Brno, drugi najve}i grad ^e{ke

Reza Pahlavi

ciklizam. Brno se di~i svojim arhitektonskim spomenicima, koji su dokaz njegove bogate historije. Perla moderne arhitekture je svjetski popularna vila Tugendhat, djelo njema~kog arhitekta Ludwiga Mies van der Rohea, koja je i zapisana na popisu svjetske ba{tine UNESCO-a. Danas je Brno sjedi{te dvanaest visokih {kola, najvi{ih sudskih organa, centrom inovacija i nau~no tehnolo{kih postignu}a. Veliki gospodarski zna~aj ima sajmi{te, koje ima 90 godina dugu tradiciju i mjesto je odr`avanja raznih me|unarodnih sajmova, izlo`bi i kongresa. Papa je u Brnu okupio preko 150.000 ljudi. Iako je bio i veliki broj slova~kih zastava, jer je Slova~ka tek 50 km daleko, ipak najve}i broj prisutnih bili su ^esi. I time jo{ jedanput pokazali da ^e{ka zapravo nije “nevjerni~ka” zemlja. Ili kako je jedan komentator rekao: “^esi vjeruju, ali ne vjeruju nijednoj crkvi posebno.” U tome je pravo obja{njenje za vjersku poziciju ^eha danas. ]iril (Konstantin) i Metod su

1979.
[ah Irana Reza Pahlavi napustio zemlju pod pritiskom sljedbenika ajatolaha Homeinija, koji su potom preuzeli vlast.

Za predsjednika ^ilea izabran Rikardo Lagos. Prvi predsjednik-socijalista poslije svrgnutog Salvadora Aljendea, kojeg su 1973. ubili pu~isti predvo|eni generalom Augustom Pino~eom. poku uda u kratskoj publici Kongo ubijen predsjednik 2001.Ubila.Re{aju dr`avnogdnikarapreDemonjegov Loran Dezire Ka Du`nost predsje uzeo sin @ozef. Kabila na vlast do{ao u maju 1997. poslije pobune koju su podr`ale Uganda i Ruanda, protiv tada{njeg diktatora Mobutua Sesea Sekoa. bljani gej slove i goslovenski politi vreme mu2001.UjuLjudni{tvaumro Ser~ar izKrajiger, na kona~ki nizma. ^lan Predsje SFRJ od 1970. predsjednik Predsjedni{tva od maja 1981. do maja 1982.

[atl Kolumbija u plamenu

Poruka nade
Tema ili naziv posjete Benedikta XVI u Brnu bila je Nada. Papa je govorio o nadi, ali ne nekoj imaginarnoj nadi na kozmopolitskom planu. Govorio je o Nadi unutar svakog ~ovjeka, unutar svake obitelji. Rije~ koju je odr`ao na misi bila je jednaka onim misama kojima sam, rijetkima istina, nazo~io u Pragu. Na dane kada bih bio osobno taknut vlastitim promi{ljanjima o `ivotu, sudbini, po~etku i kraju, poput Dana mrtvih, svake godine.
(Sutra: Cesta ka Kristu)

dnogla 2002.uSavjetjiobezbjednostiteUN-a je`e Al-Kasno i os- 2003.mirskog usvo sankcije protiv mre ida Iz sve tataka talibana Afganistanu i van zemlje. Vrhovni sud [panije podr`ao zabranu radikalne baskijske separatisti~ke partije Batasuna, za koju se dugo vjeruje da je politi~ko krilo oru`ane baskijske teroristi~ke grupe ETA. Batasuna od 1975. prva zabranjena partija u [paniji.

2004.

Dr. sci. Ivan Orli} ro|en je u Sarajevu. Zavr{io je studije ekonomije i menad`menta u Sarajevu, Tokiju i Bledu, a doktorirao u Sarajevu, socioekonomskom analizom “Mediteran i BiH”. U mladosti bio aktivista SSOBiH, zastupnik u Skup{tini SR Bosne i Hercegovine. Kasnije gospodarstvenik, poduzetnik i diplomata. Prvi je rezidentni veleposlanik BiH u ^e{koj Republici, od kraja 2005. do po~etka 2010. Veleposlanstvo BiH u Pragu u to je vrijeme progla{eno najboljim diplomatsko-konzularnim predstavni{tvom BiH. Objavio je knjigu “S ambasadorom na kavi, kahvi, kafi” (izdava~ HKD-a Napredak, 2011). Ova memoarska esejistika, ~ije dijelove feljtoniziramo, govori o odnosima ^e{ke, Slova~ke i BiH, kulturolo{ki, ekonomski, diplomatski, i ulozi aktualne bh. diplomacije u tome.

ma Hrvat Stje pan Me osvojio, drugom izbor 2005.toNa izborisi}manudat. uskoj predsjedniknom krugu, novi pe godi{nji Ame kanac koji je tirao re 2006.36nagoriditona bjekrastva.deVizertnamuizuhadova mari ca kom ta u je p{en u Teksasu nakon nuo beo vinar, pu 2009.Premiod najpogradtiski nomskih kritiblicistaBoi jedan zna jih fil ~ara gdan Tirnani}.

centra “Kenedi” na Floridi lansiran {atl Kolumbija. Neposredno pred slijetanje na Floridi, 1. februara, poslije 16 dana misije, {atl se raspao u plamenu iznad Teksasa. Poginulo svih sedam astronauta, me|u njima prvi izraelski astronaut Ilon Ramon.

44

OGLASI
Broj: 02-23-64/13 Datum, 14. 1. 2013. godine

srijeda, 16. januar/sije~anj 2013.

OSLOBO\ENJE

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Tuzlanski kanton OP]INA SAPNA Op}inski na~elnik

Broj: 09-40-2-77 /13. Konjic, 14.1.2013. godine Na osnovu ~l. 7. i ~l. 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (Slu`bene novine FBiH, br. 34/03), ~l. 104. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (Slu`bene novine HNK, br. 5/00, 4/04 i 5/04), ~l. 10. Uputstva o izboru i imenovanju {kolskih odbora osnovnih i srednjih {kola (Slu`bene novine HNK, br. 2/05) i ~l. 35. Statuta Op}ine Konjic (Slu`beni glasnik Op}ine Konjic, br. 4/11. i 6/11,) na~elnik Op}ine Konjic objavljuje

Na osnovu Odluke o izboru prioritetnih projekata iz oblasti stambenog zbrinjavanja Roma u BiH, broj 01-39-4554/12 od 6. 12. 2012. godine, Uputstva o na~inu i postupku odabira korisnika projekata pomo} i za stambeno zbrinjavanje Roma u BiH koje je donio ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, ugovora o prenosu sredstava za projekat "Sanacija porodi~nostambenih objekata Roma u op}ini Sapna u 2012. godini", broj 01-39-4728/12, od 20. 12. 2012. godine i na osnovu ~lana 41. Statuta Op}ine Sapna ("Slu`beni glasnik Op}ine Sapna, broj 6/07 i 8/09), op}inski na~elnik Op}ine Sapna raspisuje

J AV N I P O Z I V
ZA ODABIR KORISNIKA PROJEKTA POMO]I ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE ROMA Pomo} za stambeno zbrinjavanje Roma dodjeljuje se u okviru implementacije Projekta za stambeno zbrinjavanje Roma na podru~ju op}ine Sapna iz 2012. godine, a u vezi sa realizacijom Akcionog plana za rje{avanje problema Roma iz oblasti stambenog zbrinjavanja. Ukupna vrijednost Projekta za stambeno zbrinjavanje Roma iznosi 93.000,00 KM, koji se finansira sredstvima Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH u iznosu od 90.000,00 KM, i uz u~e{}e Op}ine Sapna u iznosu od 3.000,00 KM, i ista }e biti upotrijebljena za izgradnju najmanje pet stambenih jedinica za pet romskih porodica na lokalitetu naselja Biberovi}i, op}ina Sapna, a u skladu sa Programom rje{avanja stambenog problema Roma na teritoriji op}ine Sapna. KORISNICI POMO]I Pomo} se mo`e dodijeliti romskoj porodici ili zajedni~kom doma}instvu (u daljem tekstu - korisnici). Zajedni~kim doma}instvom se smatraju korisnici koji su ~lanovi porodice i osobe sa zajedni~ke ku}ne liste sa mjestom stanovanja, odnosno prebivali{tem na istoj adresi, a {to dokazuju ku}nom listom i CIPS prijavom za punoljetne osobe, odnosno rodnim listom za maloljetne osobe sa ku}ne liste. Prijavu za dodjelu pomo}i mogu podnositi nosioci romskog doma}instva (ili njen punoljetni ~lan) u potrebi za stambenim zbrinjavanjem koji nisu ranije koristili pomo} za sanaciju stambene jedinice dovoljnu za dovo|enje stambene jedinice u minimum stambenih uslova, a nemaju stambenu jedinicu na podru~ju op}ine Sapna uslovnu za stanovanje. ODABIR KORISNIKA Odabir korisnika vr{it }e se na osnovu rangiranja po: 1. Zajedni~kom osnovu 2. Posebnom osnovu 1. Zajedni~ki osnovi za utvr|ivanje rang-liste korisnika pomo}i su: a) b) c) d) Broj ~lanova i starosna dob ~lanova zajedni~kog doma}instva, Du`ina boravka u mjestu prebivali{ta, Pripadnost ranjivim grupama osoba u stanju socijalne potrebe, Pripadnost ostalim grupama osoba u nepovoljnoj socijalnoj situaciji.

za izbor i imenovanje ~lanova [kolskog odbora iz reda osniva~a u JU Osnovna {kola "Seonica" I Objavljuje se javni oglas za izbor i imenovanje dva (2) ~lana [kolskog odbora iz reda osniva~a na period od ~etiri (4) godine u JU Osnovna {kola "Seonica".

J AV N I O G L A S

II Uslovi Kandidati iz ta~ke I ovog javnog oglasa za imenovanje pozicije u [kolskom odboru du`ni su ispunjavati sljede}e uslove: 1. da su dr`avljani BiH, 2. da su stariji od 18 godina, 3. da nisu otpu{teni sa posla kao rezultat disciplinske mjere na bilo kom nivou u BiH (bilo na nivou dr`ave ili entiteta) u periodu od 3 godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije, 4. da se na njih ne odnosi ~lan IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine (da nisu pod optu`nicom Me|unarodnog suda za ratne zlo~ine u biv{oj Jugoslaviji), 5. da ispunjavaju uslove propisane Zakonom o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH (Slu`beni glasnik BiH, broj 16/02, 12/04), 6. da nemaju privatni-finansijski interes u ustanovi u kojoj se kandiduju, 7. da nisu lica kojima je pravosna`nom presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadle`nosti ustanove u kojoj se kandiduju, 8. izjava da ne obna{aju du`nost, djelatnost ili da su na polo`aju koji dovodi do sukoba interesa s njihovim slu`benim du`nostima u smislu ~l. 19. Zakona o dr`avnoj slu`bi u FBiH (Slu`bene novine FBiH, broj 29/03), 9. da nisu na funkciji u politi~koj stranci u smislu ~l. 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u FBiH (Slu`bene novine FBiH, br. 12/03 i 34/03), 10. da imaju zavr{en VII stepen stru~ne spreme uz radno iskustvo od najmanje 3 godine, 11. da nije ~lan odbora/upravnih vije}a/ u vi{e od jednog odbora/vije}a, 12. da posjeduju komunikacijske i organizacijske sposobnosti, 13. u`ivanje ugleda u lokalnoj zajednici, sposobnost za savjesno, odgovorno i odlu~no obavljanje upra`njene pozicije, sposobnost nepristrasnog dono{enja odluka. III Dokazi Kandidati su du`ni uz prijavu na oglas da dostave kra}u biografiju, adresu stanovanja, kontakttelefon, te originalne dokumente ili ovjerene kopije dokumenata kojima se dokazuje ispunjavanje uslova tra`enih oglasom: 1. izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne stariji od 6 mjeseci), 2. uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci), 3. uvjerenje od poslodavca da nije otpu{ten sa posla kao rezultat disciplinske mjere, 4. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od 3 mjeseca), 5. dokaz o zavr{enoj {kolskoj spremi, 6. uvjerenje o radnom iskustvu u struci, 7. potpisane izjave kandidata na okolnosti iz ta~ke II alineje 4, 5, 6, 8, 9, 11. IV Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove propisane javnim oglasom Komisija za izbor ~lanova {kolskih odbora iz reda osniva~a obavit }e intervju. V Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objave u "Slu`benim novinama FBiH", odnosno u dnevnom listu "Oslobo|enje". Prijavu sa tra`enom dokumentacijom dostaviti li~no ili preporu~eno po{tom sa naznakom "Prijava na javni oglas za izbor i imenovanje ~lanova [kolskog odbora u JU O[ Seonica - ne otvarati" na adresu: Op}ina Konjic, Komisija za izbor i imenovanje ~lanova [O, 88400 Konjic, Ulica m. Tita 62. NA^ELNIK Emir Bubalo, dipl. ecc.

Ukupan broj bodova koji se mo`e dodijeliti korisniku po zajedni~kim osnovama za vrednovanje korisnika je 120 bodova. Ukoliko vi{e potencijalnih korisnika ostvaruje isti ukupan broj dodijeljenih bodova, prednost imaju korisnici koji pripadaju ve}em broju skupina u okviru kategorije ranjivih lica u stanju socijalne potrebe. a) Broj ~lanova i starosna dob ~lanova zajedni~kog doma}instva - za svakog punoljetnog ~lana zajedni~kog doma}instva dodjeljuje se.......................................................5 bodova - za svakog maloljetnog ~lana zajedni~kog doma}instva dodjeljuje se.....................................................10 bodova U slu~aju da broj i starosna dob ~lanova doma}instva prelazi maksimalno utvr|eni broj bodova, dodatni bodovi se ne dodjeljuju. Broj i starosna dob ~lanova zajedni~kog doma}instva dokazuje se izvodima iz mati~ne knjige ro|enih za svakog ~lana zajedni~kog doma}instva sa ovjerene ku}ne liste sa izjavom. b) du`ina boravka u mjestu prebivali{ta - kada potencijalni korisnik boravi na adresi prebivali{ta iz 1991. godine, dodjeljuje se..............................20 bodova, - kada potencijalni korisnik ne boravi na adresi prebivali{ta iz 1991. godine, ali boravi u sada{njem mjestu prebivali{ta du`e od 10 godina, dodjeljuje se ........................................10 bodova. Prilo`iti: Uvjerenje o kretanju izdato od Policijske stanice Sapna i CIPS prijavu. c) Pripadnost ranjivim skupinama osoba u stanju socijalne potrebe Kada potencijalni korisnik ili ~lan zajedni~kog doma}instva pripadaju ranjivim kategorijama stanovni{tva, kojima je usljed posebnih okolnosti potrebna socijalna za{tita, utvr|uje se do 20 bodova i to: - osobe sa tjelesnim ili mentalnim invaliditetom......................................................................................10 bodova, - posebno ranjive kategorije ({ehidske porodice, porodice poginulog borca, porodice nestalih osoba, biv{i logora{i, civilne `rtve rata) .....................................................................................5 bodova, - ostale ranjive kategorije (hroni~ni bolesnici i sl.) ....................................................................................5 bodova. Prilo`iti: rje{enje nadle`nog organa i medicinsku dokumentaciju. d) Pripadnost ostalim skupinama u nepovoljnoj socijalnoj situaciji Kada potencijalni korisnik ili ~lan zajedni~kog doma}instva pripadaju ostalim kategorijama u stanju socijalne potrebe, utvr|uje se do 20 bodova i to: - korisnici socijalnih davanja....................................................................................................................10 bodova, - penzioneri ..............................................................................................................................................10 bodova, - nezaposlene osobe..................................................................................................................................10 bodova, - samohrani roditelji i staraoci ili hranitelji porodice ...............................................................................10 bodova. Prilo`iti: rje{enje nadle`nog organa, dokaz o primanjima, odnosno o nezaposlenosti i drugo. Ukoliko potencijalni korisnik ili ~lan zajedni~kog doma}instva pripadaju u vi{e skupina iz prethodnog stava, broj bodova se dodjeljuje samo po osnovu pripadnosti u dvije od ~etiri pobrojane skupine. 2. Poseban osnov Poseban osnov za vrednovanje korisnika za dodjelu pomo}i za izgradnju ku}a je stambeni status korisnika. Za sada{nji stambeni status potencijalnih korisnika pomo} i u izgradnji ku}a utvr|uje se do 60 bodova i to kada potencijalni korisnik boravi: - besku}nici.....................................................................................................................................................60 bodova, - u improviziranim naseljima i smje{tajima....................................................................................................40 bodova, - u kolektivnim oblicima zbrinjavanja ............................................................................................................30 bodova, - u barakama od drveta ...................................................................................................................................20 bodova, - u alternativnom smje{taju, uklju~uju}i i podstanare.....................................................................................10 bodova. Stambeni status i uslovnost stambene jedinice obavezno se provjerava uvidom u stvarnu situaciju na terenu. Prilo`iti: rje{enje o alternativnom smje{taju ili ugovor o podstanarskom odnosu PROVJERAVANJE ISPUNJAVANJA KRITERIJA Ispunjavanje kriterija provjerava se upore|ivanjem podataka u izjavi korisnika pomo} i sa informacijama dobivenim u procesu evidentiranja potreba Roma - Baza podataka o potrebama Roma. U izuzetnim slu~ajevima, evidenciju u Bazi podataka o potrebama Roma mo`e nadomjestiti izjava dva svjedoka, ovjerena od nadle`nog organa Op}ine Sapna. Pod izuzetnim slu~ajevima smatraju se okolnosti kada potencijalni korisnik nije evidentiran u Bazi podataka o potrebama Roma. PROCEDURA ODABIRA KORISNIKA Odabir korisnika, odnosno izradu preliminarne rang-liste vr{i petoro~lana Komisija imenovana od op}inskog na~elnika. Nadzor nad radom Komisije vr{i Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH. U okviru nadzora Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH vr{i verifikaciju rang-liste i odlu~uje o prigovorima na preliminarnu rang listu korisnika kao drugostepeni organ. Pravo na prigovor imaju svi u~esnici na javnom pozivu i ostala zainteresirana tre}a lica ukoliko postoje indicije da pojedini kandidati sa preliminarne rang-liste ne ispunjavaju uslove na na~in kako su vrednovani u preliminarnoj rang-listi. Prigovor se putem Prvostepene komisije podnosi Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH, u roku od 15 dana od dana javnog ogla{avanja preliminarne rang-liste korisnika. Kona~nu odluku u pogledu svakog prigovora donosi Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH. Javni poziv otvoren je 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu Oslobo|enje. Prijave, na propisanom obrascu, mogu se preuzeti na info-pultu Op}ine, JU Centar za socijalni rad Sapna i internet-stranici Op}ine Sapna. Prijave sa dokazima o ispunjavanju kriterija iz javnog poziva dostavljaju se op}inskoj Komisiji putem prijemne kancelarije Op}ine Sapna. Op}inski na~elnik Ismet Omerovi}, dipl. ing. ma{.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Odjeljenje za sporove male vrijednosti Broj: 65 0 Mal 222207 07 Mal Sarajevo, 1. 11. 2012. godine Op}inski sud u Sarajevu, stru~ni saradnik Ivana Jovanovi}, u pravnoj stvari tu`ioca Mikrokreditna fondacija MELAHA, ul. Hamdije Kre{evljakovi}a 59, koju zastupa Adina Buzurovi}, advokat iz Sarajeva, protiv tu`enih 1. Edbera Alispahi}, ul. Prvomajska 31, Sarajevo i 2. Bojan Bevanda, ul. Ive Andri}a 2, Sarajevo, radi isplate nov~anog potra`ivanja, vrijednost spora 2.107,00 KM, van ro~i{ta 1. 11. 2012. godine donio je:

P R EpropuUnja - U S {ta D - zbog
Tu`eni su du`ni tu`iocu solidarno isplatiti iznos od 2.107,00 KM sa zakonskom zateznom kamatom, po~ev od 10. 12. 2007. godine pa do isplate, kao i tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 142,80 KM, sve u roku od 15 dana. Stru~ni saradnik Ivana Jovanovi}, s. r. POUKA: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje. Obavje{tava se tu`eni da se dostava presude smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja iste na oglasnoj plo~i suda i najmanje u jednim dnevnim novinama koje se distribuiraju u Federaciji BiH.

OSLOBO\ENJE srijeda, 16. januar/sije~anj 2013.

SPORT

45

München 1860 napada Bundesligu

Ivan Sesar putuje danas na pregovore u Tursku

@ele ga i Rusi i Ukrajinci
Nije isklju~eno da {vedski stru~njak trenira na{eg napada~a

Stigao Eriksson, ~eka se Adilovi}
Pro{losezonski prvi strijelac Premijer lige BiH, prema pisanju njema~kih medija, interesantan je Bavarcima, te se sada ~eka i zvani~na ponuda za ovog napada~a
Sven-Göran Eriksson, biv{i selektor reprezentacije Engleske, uklju~en je u stru~ni {tab njema~kog drugoliga{a Münchena 1860 i zajedno sa aktuelnim trenerom Alexanderom Schmidtom poku{at }e vratiti zehcigere u Bundesligu. Upra va ba var skog klu ba odlu~ila se za kompromis i {vedskog stru~njaka pridodala je stru~nom {tabu, ali nije tajna da }e Eriksson imati glavnu rije~, s obzirom na to kakvu biografiju ima iza sebe. Svakako da je najve}i uspjeh osvajanje Kupa UEFA (1982) s Göteborgom, a, izme|u ostalog, tri puta je bio prvak Portugala s Benficom, prvak Italije i osvaja~ Kupa kupova s Lazijem. Od 2001. do 2006. vodio je Englesku, a nakon toga je promijenio puno adresa, uglavnom bez ikakvih uspjeha. Ba var skom klu bu us ko ro bi se mogao pridru`iti i Eldin Adi lo vi}, na pa da~ sa ra jev skog @e lje zni ~a ra. Na ime, pro{losezonski prvi strijelac Premijer lige BiH, prema pisanju njema~kih medija, interesantan je Münchenu 1860. Kako smo saznali, Adilovi} je dogovorio sve uslove prelaska u lavove, koji }e morati najprije prona}i sponzora za na {eg na pa da ~a, te on da i zvani~no uputiti ponudu na adresu @eljezni~ara. Zehcigeri nakon 19 kola u cvajti zauzimaju {estu poziciju i imaju pet bodova zaostatka iza tre}eplasiranog Kaiserslauterna koji trenutno dr`i poziciju koja vodi u bara` za plasman za najvi{i rang.
S. [.

Vezni igra~ Sarajeva Ivan Sesar (23) otputova}e danas u Antaliju na zavr{ne pregovore sa turskim prvoliga{ima. Osim njih, za usluge bh. reprezentativca u timu sa Ko{eva zainteresovani su jedan ruski i ukrajinski klub. Do kraja sedmice trebalo bi se znati ime novog kluba veznjaka koji je u izboru trenera BH Telecom Premijer lige progla{en najboljim fudbalerom u jesenjem dijelu prvenstva. Velike su {anse da Sesar nastavi karijeru u inostranstvu i na taj na~in ko{evski premijerliga{ bi ostao bez tre}e va`ne poluge u zimskoj pauzi po{to su ga napustili Said Husejinovi} i ZoZ. R. ran Belo{evi}.

Ivan Sesar: Pregovori sa klubovima iz tri dr`ave

Ben Arfa priznao da navija za Pari`ane

Sanja o dresu PSG-a
Iako je trenutno u potpunosti fokusiran na spa{avanje Newcastlea, kojeg samo dva boda dr`e iznad opasne zone, Hatem Ben Arfa priznao je francuskom Le Parisienu da sanja dolazak u PSG, za koji navija od dje~a~kih dana. “Imam ugovor s Newcastleom i zadovoljan sam. Prvo moram spasiti svoj klub. Razmi{ljam samo o tome kako pomo}i ekipi i treneru s kojim se odli~no sla`em. Navija~i su tako|er odli~ni. A jednom kada spasimo ekipu, nikad ne znate. Potpisati za PSG bilo bi ispunjenje dje-

~a~kog sna. Ako bude ponude, analizirat }u je sa zanimanjem” , kazao je Ben Arfa.

Spahi} i Stevanovi} dobili novog trenera

Unai Emery naslijedio Michela
^ini se da na{ dvojac u andaluzijskom klubu ne}e ispa{tati zbog promjene trenera, jer su obojica uvr{tena na spisak od 19 igra~a koji }e konkurisati za ve~era{nji me~ Kupa kralja protiv Zaragoze
[panski prvoliga{ Sevilla, za koji nastupaju na{i reprezentativci Emir Spahi} i Miroslav Stevanovi}, smijenio je trenera Michela, te na njegovo mjesto imenovao 41-godi{njeg Unaija Emerya, s kojim je potpisao ugovor do kraja naredne sezone. “Unai Emery je na{ novi trener. Dogovorili smo saradnju do kraja idu}e sezone. Na toj du`nosti naslijedi}e Michela, koji je dobio otkaz zbog lo{ih rezultata” sa, op{teno je na oficijelnoj stranici Seville. Emery je na novu du`nost stupio na ju~era{njem jutarnjem treningu, a u popodnevnim satima predstavljen je {panskoj javnosti. ^ini se da na{ dvojac u andaluzijskom klubu ne}e ispa{tati zbog promjene trenera. Naime, Emery je obojicu na{ih reprezentativaca uvrstio na spisak od 19 igra~a na koje }e ra~unati u susretu Kupa kralja protiv

Perotti pauzira do {est sedmica
[panski nogometni prvoliga{ Sevilla, ~iji dres nose dvojica na{ih reprezentativaca Emir Spahi} i Miroslav Stevanovi}, ostao je bez pomo}i Diega Perottija na ~etiri do {est sedmica zbog povrede mi{i}a zadnje lo`e. Perotti je povredu zadobio na utakmici protiv Valencije na Mestalli, koju je njegova ekipa izgubila 0:2. Prema izvje{taju lije~ni~ke slu`be andaluzijskog kluba, Perotti je zaradio puknu}e dijela mi{i}a zadnje lo`e, {to }e ga s terena udaljiti na ~etiri do {est sedmica. Ovo je samo jo{ jedan dodatan udarac na ionako lo{u situaciju u klubu. Prije svega zbog finansijske situacije, a potom i rezultatske krize. Naime, Sevilla je u posljednjih pet utakmica upisala jednu pobjedu i ~ak ~etiri poraza.

Emery je potpisao ugovor do kraja naredne sezone

Zaragoze koja je na rasporedu ve~eras od 19.30 sati. Michel je za trenera Seville bio postavljen u februaru 2012. godine. Nakon subotnjeg poraza kod Valencije (0:2), ekipa je

tek na 12. mjestu s 22 boda iz 19 nastupa, {to je bio alarm upravi Seville za hitnu reakciju. U zadnjih sedam kola Michelov tim je ostvario samo jednu pobjedu, uz pet poraza i jedan remi.

Unai Emery je ove sezone vodio moskovski Spartak, koji mu je u novembru uru~io otkaz zbog lo{ih rezultata. Prije toga je ~etiri godine bio na kormilu S. [. Valencije.

46

SPORT

srijeda, 16. januar/sije~anj 2013.

OSLOBO\ENJE

gra~ @elje sa brojem 10, po svemu sude}i, ovog prolje}a ne}e tr~karati po premijerliga{kim terenima u BiH. Naime, nakon odlaska Zajka Zebe u Split, koji je nosio desetku, nekoliko igra~a @elje po`elilo je njegov broj, ali...

I

@eljo nakon Zajka Zebe

Prevelika o~ekivanja
“Na prolje}e sam najbli`i odluci da niko ne ponese broj 10” ka`e nam mena, d`er plavih Amar Osim, koji nam je priznao da su najzainteresovaniji za desetku bili Nermin Jamak i Samir Bekri}. “Imaju brojeve 24 i 90, njih }e nositi i na prolje}e” tvrdi Osim, koji se mo`da i , predomisli, te ustupi broj 10 nekome od igra~a, ali njegovo ime siguno ne}e biti Nermin ili Samir. Za razliku od borbe za broj 10, u @elji je, nakon odlaska Edina Vi{}e, dugo bila upra`njena i sedmica, koju }e na prolje}e ponijeti Sulejman Smaji}, od kojeg mnogi o~ekuju da predvodi plave ka odbrani titule.

NIKO NE]E
nositi broj 10!?
Iako je Samir Bekri} o~ekivao da }e ponovo ponijeti desetku, isti broj `elio je i Nermin Jamak, te je menad`er Amar Osim presudio u korist - nikoga • Sulejman Smaji}, sa brojem 7 na le|ima, `eli napokon dokazati kvalitet
“Svi od mene o~ekuju mnogo, a najvi{e o~ekujem li~no ja” ka`e nam Sma, ji} i na upit da li su mu prevelika o~ekivanja zapravo teret, odgovara: “Ne, nije mi to teret. Uvijek se ne{to o~ekuje, a ja se samo nadam da }e me zdravlje poslu`iti. To je preduslov da poka`em svoje kvalitete. Do sada nisam bio u mogu}nosti da poka`em sve {to znam, jer su me pratili pehovi, ali nadam se da su sve nesre}e sada iza mene.” Smaji} dodaje kako je uvjeren da }e @eljo odbraniti titulu, jer... “Imamo, poimeni~no, najbolje igra~e, a i najbolju ekipu. Odlasci Zebe i Be{lije jesu hendikep, isto kao {to }e biti ukoliko nas napuste Adilovi} i Svraka, ali, uprkos tome smo najja~i. Njih je te{ko zamijeniti, a ne postoji ni adekvatno poja~anje iz lige za @elju, jer ve} najbolji iz dr`ave igraju na Grbavici” samouvjere, no tvrdi Smaji}, te dodaje kako je jedini konkurent, zapravo, Sarajevo.

Pove}ati prednost
“Igramo ~etiri utakmice ku}i, od narednih {est, i ve} smo odmakli [irokom i Olimpicu. O~ekujem da odmah na po~etku tu prednost i pove}amo. Naravno, sve dok nam Sarajevo prijeti, bi}e nam potrebna maksimalna ozbiljnost u svakoj utakmici, ali ne vidim kako bi nas neko mogao zaustaviti.” Ofanzivcu plavog tima na ljeto isti~e ugovor, pa ka`e da }e na prolje}e imati dvostruki motiv. “Bori}u se za titulu i za produ`etak ugovora. Svjestan sam da sve zavisi od mene. Ako budem dobro igrao, siguran sam da }e mi Osim ponuditi produ`enje” nada se Sulejman Smaji}. , Sulejman Smaji} optimista uo~i nastavka prvenstva
J. LIGATA
Foto: fkzeljeznicar.ba

IGRA ZA UGOVOR I TITULU Smaji}u na ljeto isti~e ugovor, pa ka`e da }e on na prolje}e imati dvostruki motiv: Bori}u se za titulu i za produ`etak ugovora. Svjestan sam da sve zavisi od mene. Ako budem dobro igrao, siguran sam da }e mi Osim ponuditi produ`enje, nada se ofanzivac plavih

Vele` anga`ovao ve} {est poja~anja

Ju~er se priklju~io i Sead Banda
Samir Merzi} blizu napu{tanja Vele`a

Svakog ljeta ili zime u Vrap~i}ima je izuzetno prometno, a ni danas situacija nije ni{ta druga~ija. Prvi odlasci uslijedili su odmah nakon zavr{etka jesenjeg dijela sezone. Oti{li su listom nezadovoljni igra~i, dok su od standardnih biv{i postali Riad Demi} i Anel ^uri}. Nije isklju~eno da nakon Demi}a put istoka krene i Samir Merzi}. S druge strane, od poja~anja koja su navija~i pri`eljkivali pojavili su se tek Amir Zolj i Senedin O{trakovi}. Amer Jugo, Admir Vladavi} i Elvir ^oli} ipak se ovog puta ne}e vratiti u Vele` kao {to je najavljivano.

Nova lica su i Matijas Peji}, koji je zao{trio konkurenciju na lijevom boku, potom nekada{nji vezista ^elika i Slobode Aldin [i{i}, kao i Boris Mileki}, stoper stigao iz Donjeg Srema. Posebnu pa`nju privukao je Bojan Leti}, ofanzivac stigao iz Kozare, koji bi mogao biti i najve}e otkri}e u proljetnom dijelu sezone. Od ju~er u Vrap~i}ima trenira i Sead Banda, biv{i juniorski reprezentativac Crne Gore koji je stigao iz tamo{njeg Bokelja. Prethodno je nastupao za Sutjesku iz Nik{i}a, te OFK Beograd u Srbiji, a pro{ao je omladinsku {kolu Crvene zvezde. A. DEMI]

rijeme otkriva kako je sve vi{e nezadovoljnih u madridskom Realu nakon lo{e sezone, pogotovo u Primeri. Real je trenutno tre}a ekipa na tabeli sa ~ak 18 bodova minusa u odnosu na Barcelonu. Krajem pro{le godine na status se po`alio francuski napada~ Karim Benzema, `ale}i {to ne igra vi{e, a iste brige more i argentinskog fudbalera, 24-godi{njeg Angela di Mariju. “Radim sa sto posto anga`mana na svakom treningu. Fizi~ki se osje}am odli~no i zato uvijek ostane `al kada ne igrate maksimalno ili vi{e od onoga koliko igrate” rekao je Di Maria, koji je , ove sezone upisao 18 nastupa i dao dva pogotka u Primeri, ali je ~esto na teren ulazio sa klupe. “Nisam o tome pri~ao sa trenerom Mourinhom. To su tehni~ke stvari i trener je onaj koji odlu~uje. Meni ostaje da radim i nadam se da }e se stvari

V

ANGEL DI MARIA
nezadovoljan u Realu

promijeniti. Ali, moram napomenuti kako nije uvijek lako pokazati sve najbolje od sebe u

20 ili 30 minuta. Konstantnost treba svakom nogometa{u” za, klju~io je Argentinac.

Guardiola ne ide u Bayern
Njema~ki velikan Bayern demantovao je da pregovara s Pepom Guardiolom oko dolaska na Allianz Arenu nakon {to sada{njem treneru Juppu Heynckesu na kraju sezone istekne ugovor. Sapunica oko biv{eg trofejnog trenera Barcelone se pomalo pretvara u parodiju. Svjetski mediji jedan dan tvrde da sigurno ide u Chelsea, naredni dan da nedvojbeno preuzima Manchester City, potom je na redu Bayern i tako ukrug. Iz dana u dan, iz sedmice u sedmicu. Ponovo je u prvom planu bio Bayern i to nakon {to je italijanski Sky Sport objavio kako je Guardiolin menad`er vi|en u Münchenu u razgovoru sa ~elnicima Bayerna. Iz bavarskog kluba su ekspresno opovrgnuli takve navode. “To je obi~na besmislica. Najprije }emo razgovarati s Heynckesom. On je na{ prvi i jedini partner u pregovorima” poru~io je glasnogovornik , Bayerna Markus Hörwick, dodav{i kako }e odluku o treneru za narednu sezonu donijeti vjerovatno u martu.

Loic Remy seli u Newcastle
Engleski premijerliga{ Newcastle prona{ao je zamjenu za napada~a Dembu Ba, koji je prije nekoliko dana preselio u Chelsea. Na St. James Park sti`e francuski napada~ Loic Remy. Remy je bio na meti nekoliko engleskih klubova, ali ~ini se da je dvadeset{estogodi{nji napada~ na putu za Newcastle, nakon {to je predsjednik Marseillea Vincent Labrune protekle ve~eri potvrdio kako je njegov klub prihvatio ponudu Newcastlea od oko deset miliona eura. “Postigli smo sporazum s Newcastleom o transferu Loica Remya. Loic sada mo`e pregovarati s njima o li~nim uvjetima” re, kao je Labrune.

OSLOBO\ENJE srijeda, 16. januar/sije~anj 2013. Sutra prozivka fudbalera Modri~a Maxime
Na sjednici Vlade BPK-a

SPORT

47

Oslonac isklju~ivo
na doma}i kadar
[ef stru~nog {taba FK Modri~a Maxima Nikola Niki} sutra }e izvr{iti prozivku svojih pulena i tako zvani~no otpo~eti sa pripremama za nastavak proljetnog dijela prvenstva u Prvoj ligi RS-a. Ni sam Niki} ne zna koliko }e se prvotimaca odazvati na prvi trening, jer situacija u klubu nije ba{ najpovoljnija, s obzirom na dugovanja prema igra~ima i stru~nom {tabu od po tri plate, ali se, ipak, nada da }e ih ve}ina do}i i tako dokazati odanost plavo-`utom dresu. “Na spisku imam 30-ak imena i vjerujem da }e do}i vi{e od 20 igra~a, a mo`da do|u i svi, ko zna. Sigurno je samo da }emo ostati bez dvojice stopera Vujanovi}a i Vidakovi}a, koji su promijenili sredinu, ali }e nam se pridru`iti bra}a Dudi} i Vidovi}, kao i pet kadeta koje `elimo uklju~iti u pripreme, {to zna~i da }e nas biti ukupno vi{e nego na kraju jesenje polusezone” ka`e , Niki}. Na na ma je da is ta kne mo jo{ jednu pozitivnu ~injenicu. Prvi put, u dugogodi{njoj istoriji, dres tima nosi}e isklju~ivo do ma }i igra ~i - bez ije dnog stranca. A, kada tome dodamo da su to, uglavnom, sve golobradi mladi}i od 16 do 18 godina, onda se, s pravom, mo`e konstatovati da je sada idealna prilika da se ve} od ove sezone po~ne oblikovati tim za budu}a dostignu}a. To je Niki} ve}

Na spisku imam 30-ak imena i vjerujem da }e do}i vi{e od 20 igra~a, a mo`da do|u i svi, ko zna, rekao je {ef stru~nog {taba Nikola Niki}
Popularni vukovi uskoro u Gora`du

Data podr{ka Olimpicu
Vlada Bosanskopodrinjskog kantona Gora`de na ju~era{njoj radnoj sjednici dala je podr{ku FK Olimpic, premijerliga{u iz Sarajeva koji }e nakon preregistracije i zvani~no postati ~lan Fudbalskog saveza Bosanskopodrinjskog kantona Gora`de. Kako se navodi u informaciji Slu`be za odnose s javno{}u Vlade BPK-a, radnoj sjednici Vlade u pro{irenom sastavu,

po red stru ~nih sa ra dni ka iz Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, prisustvovali su potpredsjednik FK Olimpic Faruk Had`ovi} i predsje dnik FK Go ra `de Mid hat Drljevi}. Na sastanku je razgovarano o modalitetima saradnje i podr{ke Vlade ovom klubu ~ijim }e dolaskom u Gora`de Kanton dobiti premijerliga{a.

Nikola Niki} je nepopravljivi optimista

Cristiano Ronaldo `eli ostati u Realu do 2015.
“Po{to sam ja nepopravljivi optimista, mo`da mi, ipak, i ovog prolje}a na~inimo bum i prestignemo Slobodu iz Bosanskog Novog i okitimo se titulom prvaka jer dva boda zaostatka za njom nisu nedosti`na, bez obzira na te`i raspored koji imamo u nastavku takmi~enja.” Na kraju ka`imo i to da je prozivka zakazana u 11 sati na stadionu “Dr. Milan Jeli}” pa iz , kluba pozivaju igra~e i navija~e da svojim prisustvom podr`e ove golobrade mladi}e na kojima }e se graditi budu}nost modri~kog fudbala.
^edo CVIJI]

i najavio u na{em pro{lom tekstu, rekav{i da su se iz omladinskog pogona svojom igrom ve} izdvojili Kuzmanovi}, Luki}, ^aji} i Toki} i polako postaju nosioci igre, a ima jo{ nekoliko perspektivnih mladi}a, kojima nedostaje malo ~vrstine i iskustva pa da postanu stalni prvotimci. “Zbog ovakvog naglog podmla|ivanja tima mislim da je realnost da se borimo za ostanak u sredini ili da se zadr`imo u gornjem dijelu tabele u ovoj sezoni, a onda bismo idu}e godine mogli mnogima pomrsiti ra~une” rekao je Niki} i dodao: ,

Mourinho je najbolji

trener na svijetu
On `eli samo najbolje za klub i bori}e se do smrti da ga odbrani, rekao je portugalski as
Jedan od najboljih igra~a dana{njice Cristiano Ronaldo ponovio je u razgovoru za fifa.com da `eli ostati u Realu do kraja ugovora 2015. “@elim zavr{iti svoj ugovor u Realu, to je jasno. Nakon toga ne znam {ta }e se desiti u budu}nosti” kazao je Ronaldo. , Na pitanje {ta misli o kritikama na ra~un menad`era kraljevskog kluba Josea Mourinha, Ronaldo je kazao da podr`ava Portugalca, jer on uvijek radi najbolje za klub. “Lju di se bu ne i to je normal no, ali mi slim da sa Mo urinhom moraju imati malo vi{e strpljen ja. On `e li sa mo naj bo lje za klub i bo rit }e se do smrti da ga odbrani. Svi koji ra de s njim to zna ju, ali treba po {to va ti i mi {ljen je na vi ja ~a. Mi slim da je on naj bo lji trener na svijetu” rekao je Ro, nal do. Upitan da prokomentari{e netrpeljivost pojedinih navija~a prema njemu, portugalski as je kazao da mu ni samom nije jasno zbog ~ega imaju ne{to protiv njega. “^esto se pitam za{to je to tako. Ljudi koji me poznaju i oni

IFFHS odabrao

Iniesta najbolji
playmaker svijeta
Andres Iniesta bez premca

Ronaldo podr`ava Mourinha

Ibrahimovi} provocira Messija i Ronalda

Prema izboru Instituta za nogometnu povijest i statistiku (IFFHS), Andres Iniesta najbolji je playmaker svijeta. Odabrani novinari i nogometni stru~njaci anketirani su od IFFHS-a, a njihov odabir za najboljeg playmakera, odnosno razigrava~a u 2012. godini je Iniesta. Veznjak Barcelone je po mnogima najzaslu`niji {to Lionel Messi mo`e za godinu posti}i preko 90 golova. Iniesta je progla{en i igra~em

pro{loljetnog Evropskog prvenstva, UEFA ga je izabrala za igra~a godine, a i bio je jedan od tri kandidata za osvajanje Zlatne lopte. ^etiri godine zaredom Xavi je bio progla{avan playmakerom godine, a sada je ostao na drugoj poziciji. Tre}eplasirani igra~ tako|er dolazi iz Barce, a rije~ je o Messiju, najboljem igra~u 2012. godine. Slijede Andrea Pirlo iz Juventusa, te Mesut Oezil iz madridskog Reala.

Zlatan Ibrahimovi}, napada~ PSG-a, nalazi se u odli~noj formi na terenu, ali i van njega. [ve|anin je vode}i strijelac francuske lige, a pritom ne prestaje ni da {okira izjavama koje su vezane za Lionela Messija i Cristiana Ronalda. Posljednja u nizu odnosi se na nedavni izbor za najboljeg igra~a planete, na kojem je Messi osvojio ~etvrtu Zlatnu loptu. “Messi mo`da ima ~etiri zlatne lopte, ali, za razliku od njega, ja ne moram da se popnem na kutiju kada kupujem ~okoladicu iz automata. Kada je u pitanju Cristiano Ronaldo, on je privilegovan, jer svakog puta iz prvog reda gleda kako Messi kupi nagrade. Mislim da on ne zaslu`uje da bude ni me|u prva tri igra~a svijeta, jer bar 10 ljudi bolje igra fudbal od njega” rekao je Ibrahimovi}. ,

koji igraju sa mnom znaju kakav sam. Oni koji me ne znaju, mogu misliti {ta ho}e. Ja mogu po{tovati svakoga ko me kritiku je po {to sam svjes tan da imaju krivo mi{ljenje o meni. Morate nau~iti `ivjeti sa kritikama, jer je to sastavni dio `ivota svakog igra~a” naglasio , je Portugalac. Ustvrdio je da su Manchester United i Real najbolji klubovi svijeta u kojima su fudbaleri izlo`eni ogromnom pritisku, no stres je u Madridu puno ve}i nego u Manchesteru.

Strachan skih medija, Gordon Strachan je pristao preselektor [kotske Prema pisanju britan
uzeti selektorsko mjesto {kotske fudbalske reprezentacije. Nekada{nji {kotski reprezentativac i veznjak Manchester Uniteda koji je odigrao u nacionalnom dresu 50 utakmica osamdesetih i devedesetih godina, naslijedit }e na selektorskoj klupi Craiga Leveina, koji je smijenjen krajem pro{le godine. U dosada{njoj trenerskoj karijeri Strachan je vodio Coventry, Southampton, Celtic i Middlesbrough.

48

SPORT

srijeda, 16. januar/sije~anj 2013.

OSLOBO\ENJE

AUSTRALIAN OPEN Ve}ina favorita bez problema na startu

Kraj za Errani i Petrovu
Serena Williams ponudila je jo{ jednu tenisku lekciju, a ovaj put je na izobrazbi bila Rumunka Edina Gallovits-Hall • Juan Martin del Potro u pobjedi nad Adrianom Mannarinom izgubio samo pet gemova
Glavne zvijezde donjeg dijela `rijeba u mu{koj konkurenciji Australian Opena nisu imale gotovo nikakvih problema u svojim me~evima prvog kola. Roger Federer, Andy Murray, Juan Martin del Potro i Jo-Wilfried Tsonga samo su neki od nosilaca koji su se sa lako}om probili dalje. Federer je bez problema odradio svoj prvi me~ u novoj sezoni. Uz gubitak samo sedam gemova (6:2, 6:4, 6:1) apsolvirao je Benoita Pairea. Tre}i teniser svijeta Murray tako|er je izgubio sedam gemova u dvoboju protiv Robina Haasea (6:3, 6:1, 6:3). Jo{ uvjerljiviji od Federera i Murraya bio je {esti nosilac Juan Martin del Potro. Argentinac je u pobjedi nad Francuzom Adrianom Mannarinom izgubio samo pet gemova (6:1, 6:2, 6:2). Nakon {to je u ponedjeljak Australian Open zavr{io za 11. nositelja Juana Monaca, u utorak su mu se pridru`ili Aleksandr Dolgopolov (18), Tommy Haas (19), Martin Kli`an (27) i Thomaz Bellucci (29). Australian Open, 1. kolo (M): Del Potro (6) - Mannarino 6:1, 6:2, 6:2, Granollers (30) - @emlja 7:6 (6), 7:6 (5), 1:0, predaja @emlje, Seppi (21) - Zeballos 6:2, 6:4, 6:2, Simon (14) - Volandri (Italija) 2:6, 6:3, 6:2, 6:2, Monfils - Dolgopolov (18) 6:7 (7), 7:6 (4), 6:3, 6:3, F. Mayer (25) Williams 2:6, 3:6, 6:2, 7:6 (12), 6:1, Murray (3) - Haase 6:3, 6:1, 6:3, Tsonga (7) - Llodra 6:4, 7:5, 6:2, Kav~i~ - Bellucci (29) 6:3, 6:1, 6:3, Nieminen - Haas (19) 7:6 (3), 4:6, 6:3, 4:6, 8:6, Gasquet (9) - Montanes 7:5, 6:2, 6:1, Raonic (13) Hajek 3:6, 6:1, 6:2, 7:6 (0), Kohlschreiber (17) - Darcis 6:2, 6:3, 6:4, Tomic - L. Mayer 6:3, 6:2, 6:3, Davidenko - Sela 3:6, 6:1, 7:5, 6:3, Federer (2) - Paire 6:2, 6:4, 6:1... Serena Williams ponudila je jo{ jednu tenisku lekciju, a ovaj put je na izobrazbi bila Rumunka Edina Gallovits-Hall. Samo 55 minuta trebalo je jednoj od glavnih favoritkinja za osvajanje AuAndy Murray izgubio samo sedam gemova na startu
Reuters

Victoria Azarenka bez pote{ko}a u prvom kolu

Reuters

stralian Opena da uzme pobjedu bez ijednog izgubljenog gema. Prili~no iznena|enje priredila je [panjolka Carla Suarez-Navarro koja je dva puta po 6:4 nadigrala Italijanku Saru Errani, a te`ak poraz na startu Australian Opena upisala je 12. nositeljica Nadia Petrova koju je sa lako}om savladala japanska veteranka Kimiko Date-Krumm (6:2, 6:0). Australian Open, 1. kolo (@): Kuznecova - Dominguez-Lino

6:2, 6:1, Date-Krumm - Petrova (12) 6:2, 6:0, Kirilenko (14) - King 6:4, 6:2, Suarez-Navarro - Errani (7) 6:4, 6:4, Wozniacki (10) - Lisicki 2:6, 6:3, 6:3, Kvitova (8) - Schiavone 6:4, 2:6, 6:2, Vinci (16) - Soler-Espinosa 6:3, 7:5, Azarenka (1) - Niculescu 6:1, 6:4, S. Williams (3) - Gallovits-Hall 6:0, 6:0, Hampton - Radwanska 6:2, 6:4, Tsurenko Pavlju~enkova (24) 7:5, 3:6, 7:5, Wickmayer (20) - Gajdosova 6:1, A. MEHANOVI] 7:5...

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON OP]INSKI SUD U KISELJAKU Broj: 49 0 Ip 005761 98 Ip Kiseljak, 27. 12. 2012. godine Op}inski sud u Kiseljaku, sudac Bo`ana Banduka, u pravnoj stvari tra`itelja izvr{enja 1. LJUBLJANSKA BANKA DD SARAJEVO (u ste~aju), Podgaj broj 3, koju zastupa Muhamed Mahmutovi}, ste~ajni upravnik, protiv izvr{enika SPORT FORM DD FOJNICA, ul. Mehmeda Spahe broj 11, radi izvr{enja na nekretnini, v.sp. 150.000,00 KM, 27. 12. 2012. godine donio je:

Reli DAKAR

Deveta etapa nesretna za Nassera al-Attiyaha

Peterhansel juri prema tronu

ZAKLJU^AK O PRODAJI NEKRETNINE
1. Odre|uje se tre}e ro~i{te za prodaju nekretnina izvr{enika i to: - nekretnina upisana u zemlji{noknji`ni izvadak broj 1056 i to k.~. 431 u naravi poslovne zgrade 1, 2, 3. Ukupna povr{ina predmetne nekretnine iznosi 376,24 m2 u vlasni{tvu izvr{enika. Prodaja }e se obaviti usmenim javnim nadmetanjem u PONEDJELJAK, 25. 2. 2013. GODINE, u 10 sati. Ro~i{te za prodaju ovih nekretnina }e se odr`ati u zgradi Op}inskog suda Kiseljak. 2. Na nekretninama iz ta~ke I ovog zaklju~ka postoje tereti, odnosno potra`ivanje vjerovnika 1. LJUBLJANSKA BANKA DD SARAJEVO (u ste~aju), protiv izvr{enika SPORT FORM DD FOJNICA, na osnovu sudskog rje{enja Op}inskog suda u Fojnici broj 116/97 od 15. 1. 1998. godine. 3. Vrijednost nekretnine iz ta~ke 1 utvr|ena je nalazom i mi{ljenjem stalnog sudskog vje{taka iz oblasti graditeljstva Lejla Spaho iz Visokog u iznosu od 1.089.325,00 KM od 8. 12. 2011. godine. 4. Na prvom ro~i{tu za prodaju nekretnina, nekretnine iz ta~ke 1. ovog zaklju~ka ne mogu se prodati ispod polovine utvr|ene vrijednosti, na drugom ro~i{tu ispod jedne tre}ine utvr|ene vrijednosti, dok na tre}em ro~i{tu iste se mogu prodati bez ograni~enja najni`e cijene u odnosu na utvr|enu vrijednost. 5. Poreze i takse u vezi sa prodajom snosi kupac. 6. Na javnoj prodaji mogu u~estvovati sva fizi~ka i pravna lica, osim lica navedenih u ~l. 88 ZIP-a, uz uvjet da prije ro~i{ta za prodaju na ime osiguranja polo`e iznos od 1/10 utvr|ene vrijednosti nekretnine, {to ista ne mo`e iznositi vi{e od 10.000 KM. Prije po~etka ro~i{ta, sudu treba prilo`iti uplatnicu iz koje je vidljivo da je osiguranje polo`eno. Osiguranje se pola`e na ra~un Op}inskog suda u Kiseljaku broj: 3060470000028513 kod HYPO ALPE ADRIA BANK, sa naznakom predmeta broj: 49 0 Ip 005761 98 Ip. Od polaganja osiguranja oslobo|ene su osobe utvr|ene ~l. 86. Zakona o izvr{nom postupku. 7. Kupac je du`an polo`iti cijenu u roku od 30 dana od dana objavljivanja zaklju~ka o prodaji nekretnine najpovoljnijem ponu|a~u. Ako kupac u odre|enom roku ne polo`i cijenu, sud }e rje{enjem prodaju tom ponu|a~u proglasiti neva`e}om i odrediti da je nekretnina prodata drugom po redu ponu|a~u, koji treba u roku koji mu odredi sud deponovati cijenu. Navedene odredbe primjenjivat }e se na tre}em ponu|a~u u slu~aju da drugi ne deponuje u utvr|enom roku prodajnu cijenu. U slu~aju da sva tri ponu|a~a sa najvi{im ponudama ne ispune svoje obaveze, sud mo`e oglasiti da ro~i{te nije uspjelo i zakazati novu prodaju. Iz polo`enog osiguranja namirit }e se tro{kovi nove prodaje. 8. Sud }e obustaviti izvr{enje ako se nepokretnost ne mo`e prodati ni na tre}em ro~i{tu. Obustava izvr{enje ne spre~ava pokretanje novog izvr{nog postupka radi naplate tog potra`ivanja na istoj nepokretnosti. Zaklju~ak o prodaji objavit }e se na oglasnoj tabli suda, a stranka mo`e o svom tro{ku objaviti zaklju~ak o prodaji u sredstvima javnog informisanja, odnosno da o zaklju~ku obavijesti lica koja se bave u posredovanju prodaje nekretnina. Od dana objavljivanja ovog zaklju~ka na oglasnoj tabli suda do dana prodaje mora pro}i najmanje 30 dana. Zaklju~ak se dostavlja strankama i nadle`nom organu poreske uprave. SUDAC Bo`ana Banduka PRAVNA POUKA: Protiv ovog zaklju~ka nije dozvoljen pravni lijek.

Rus Novitskij u svom Miniju izborio tre}e mjesto u ukupnom poretku

Reuters

U ponedjeljak je odr`ana deveta, ujedno i najdu`a etapa ovogodi{njeg Relija Dakar. Put od Tucumana do Cordobe dug je 852 kilometra, od ~ega je brzinski ispit za automobile i motocikle zahtijevao prelazak ~ak 593 kilometra. U konkurenciji automobila ova etapa bi mogla biti i odlu~uju}a za ukupnu pobjedu jer je Nasseru al-Attiyahu stvorila probleme zbog kojih je morao odustati (kvar Buggya), a Stephana Peterhansela gurnula naprijed uo~i posljednjih pet dana takmi~enja, pa je Francuz ostao bez glavnog konkurenta te je na najboljem putu prema svom 11. slavlju na ovosezonskom reliju. Peterhansel uo~i desete etape ima prednost od ~ak 49 minuta te ga jedino kvar ili kakva nesre}a mogu odvojiti od nove pobjede. Ina~e, etapu je osvojio Peterhanselov timski kolega u Miniju Nani Roma, kome je ovo druga etapna pobjeda ove godine. Tre}e vrijeme postavio je Argentinac Orlando Terranova u BMW-u. Odustajanjem Al-Attiyaha tre}i je u

ukupnom poretku postao Rus Leonid Novitskij, Roma je sada ~etvrti, a Terranova peti. Kod motociklista ponedjeljak je bio katastrofalan za Francuze i Yamahu, a to je sjajnom vo`njom iskoristio pro{logodi{nji pobjednik Cyril Despres, te se pribli`io vrhu poretka. Drugo vrijeme devete etape postavio je Joan Barreda Bort, a tre}i je bio Alessandro Botturi na Husqvarni, dok je ~etvrti bio Portugalac Ruben Faria, koji je tim rezultatom preuzeo vodstvo u ukupnom poretku. Ukupni poredak, automobili: 1. S. Peterhansel (FRA/Mini) 24:11:43 sati, 2. G. de Villiers (JAR/Toyota) + 49:31 min, 3. L. Novitskij (RUS/Mini) + 56:03 min, 4. N. Roma ([PA/Mini) + 1:34:16 sati, 5. O. Terranova (ARG/BMW) + 2:01:08 sati..., mo to cikl: 1. R. Fa ria (POR/KTM) 25:57:12, 2. C. Despres (FRA/KTM) + 5:23 min, 3. F. Lopez (^IL/KTM) + 9:03 min, 4. I. Jake{ (SVK/KTM) + 16:56 min, 5. A. Botturi (ITA/Husqvarna) + 22:58 min...

OSLOBO\ENJE srijeda, 16. januar/sije~anj 2013.

SPORT

49

Svjetsko prvenstvo rukometa{a 2013. u [paniji

Hrvatska ubjedljivo savladala Ma|arsku
Tunis bolji od Crne Gore, koja je tri puta pora`ena u isto toliko kola Island savladao Makedoniju, Srbija nadigrala Saudijsku Arabiju GRUPA A
1. Francuska 2. Njema~ka 3. Tunis 4. Argentina 5. Brazil 6. Crna Gora 3 3 0 3 2 0 3 2 0 3 1 0 3 1 0 3 0 0 REZULTATI 0 1 1 2 2 3 89:69 87:75 79:78 75:81 69:80 71:87 6 4 4 2 2 0 27:25 31:27 27:22 (16 sati) (18.30) (20.45)

GRUPA

C
95:70 91:73 76:61 76:78 69:91 56:90 6 6 4 2 0 0 20:26 30:20 25:24 (15.45 sati) (18) (20.15)

Tunis - Crna Gora Njema~ka - Argentina Francuska - Brazil DANAS Brazil - Tunis Njema~ka - Crna Gora Argentina - Francuska

1. Srbija 3 3 0 0 2. Slovenija 3 3 0 0 3. Poljska 3 2 0 1 4. Bjelorusija 3 1 0 2 5. Ju`na Koreja 3 0 0 3 6. Saudijska Arabija3 0 0 3 REZULTATI Ju`na Koreja - Bjelorusija Srbija - Saudijska Arabija Slovenija - Poljska ^ETVRTAK Slovenija - Bjelorusija Saudijska Arabija - Ju`na Koreja Poljska - Srbija

GRUPA
1. Danska 2. Island 3. Rusija 4. Makedonija 5. Katar 6. ^ile

B
3 3 0 3 2 0 3 2 0 3 2 0 3 0 0 3 0 0 REZULTATI 0 1 1 1 3 3 115:78 86:71 86:78 83:81 79:104 74:111 6 4 4 4 0 0 22:29 19:23 43:24 DANAS (15.45 sati) (18) (20.15)

GRUPA
1. [panija 2. Hrvatska 3. Ma|arska 4. Egipat 5. Al`ir 6. Australija

D
3 3 0 3 3 0 3 2 0 3 0 1 3 0 1 3 0 0 REZULTATI 0 0 1 2 2 3 107:49 97:54 96:66 71:85 58:82 37:130 6 6 4 1 1 0 24:24 51:11 30:21 (16.45 sati) (19) (21.15)

Hrvati o~itali lekciju Ma|arima

Rukometna reprezentacija Hrvatske deklasirala je Ma|arsku sa 30:21 u sino}njem derbiju grupe D 23. Svjetskog prvenstva u [paniji. Od po~etka do kraja duela Hrvati su dominirali. Golom ^upi}a, izabranici Slavka Golu`e poveli su sa pet golova razlike - 9:4 u 17. minuti, da bi na odmor oti{li kod vodstva 15:11. Furiozan po~etak nastavka selekcija na{ih zapadnih susjeda krunisala je predno{}u od plus osam (19:11) u 33. minuti ~ime je utakmica bila rije{ena. Tunis je savladao Crnu Goru

27:25 (11:11) u tre}em kolu grupe A i tako zabilje`io drugu pobjedu na SP-u. Nakon izjedna~ene borbe u ve}em dijelu ovog me~a, Tuni`ani su bili bolji u fini{u od Crnogoraca, koji su i dalje bez osvojenog boda na smotri najboljih selekcija svijeta. U pobjedni~kim redovima najefikasniji bio je Abdelhak Ben Salah sa {est golova, dok je kod pora`enih Fahrudin Meli} dao isti broj pogodaka. Drugi trijumf na prvenstvu svijeta ostvarila je Njema~ka, koja je bila bolja od Argentine 31:27 (17:13) u grupi A.

Rusija je opravdala ulogu favorita protiv Katara, pobijediv{i sa 29:22 u susretu grupe B. U ovoj skupini Island je osvojio va`ne bodove u duelu sa Makedonijom, poraziv{i je 23:19. Odluka o pobjedniku pala je u drugom poluvremenu po{to je prvi dio zavr{en rezultatom 10:10. Srbija je lako nadigrala Saudijsku Arabiju rezultatom 30:20 (12:10) u gupi C. Danas su na programu susreti u grupama A i B, dok }e se me~evi u grupama C i D igrati u ~etvrtak. Za rukometa{e Crne Gore u grupi A susret sa Nijemcima je biti ili ne

Katar - Rusija Makedonija - Island Danska -^ile Makedonija - Rusija ^ile - Katar Island - Danska

Al`ir - Egipat [panija - Australija Hrvatska - Ma|arska ^ETVRTAK Australija - Al`ir Ma|arska - [panija Hrvatska - Egipat

biti, nakon {to su na startu {ampionata pretrpjeli tri te{ka poraza, od kojih je svakako najbolniji onaj protiv Argentinaca na startu. No, kako su i Nijemci pora`eni neo~ekivano od Tuni`ana, ovaj duel je i za njih veoma zna~ajan. Francuzi svakako o~ekuju i ~etvrtu pobjedu u ogledu sa Argentinom, dok }e {an-

se za prolazak u drugi krug tra`iti u me|usobnom duelu Brazil i Tunis. Evropski prvaci Danci su svakako favoriti u duelu sa Islan|anima, ali se mora imati u vidu da su oni veoma neugodan protivnik sa kojim ne}e lako biti iza}i na kraj. Pravi rukometni rat o~ekuje se u duelu izme|u Makedonije i Rusije. Z. R.

NBA LeBron James pred novim rekordom

Utah nanijela novi poraz Miamiju
Chicago je u prvom poluvremenu zaustavio Atlantu na 20 poena (u prvoj ~etvrtini 15, u drugoj samo pet), a to je najmanji broj poena Atlante u historiji, u prve 24 minute
Ko{arka{i Miamija i dalje su u krizi, pa je u no}i s ponedjeljka na utorak uslijedio novi poraz za aktuelne prvake NBA lige. Utah je slavila na doma}em parketu 104:97. U ovom mjesecu Miami je u negativnom omjeru (3-4), kao {to i u zadnjih deset utakmica ima omjer 4-6. U neizvjesnom ogledu Utah je pobijedila ponajprije zahvaljuju}i odli~nom dvojcu Jefferson-Hayward. Prvi je ubacio 23 poena, te je upisao 11 skokova, dok je potonji zabio 22 poena, uz ~etiri asistencije. Na drugoj je strani LeBron James postigao 32 poena, a zanimljivo je da je kroz cijelu posljednju ~etvrtinu Dwyane Wade ostao na klupi, te nije ulazio u igru, makar nikakve povrede, niti sli~nog razloga za to nije bilo. Ina~e, LeBronu nedostaje jo{ samo 19 poena kako bi postao najmla|i ko{arka{ u historiji NBA odbranu, a upravo je to osjetila Atlanta. Chicago je kao doma}in pobijedio 97:58, a Atlanta je u prvom poluvremenu postigla 20 poena! U prvoj ~etvrtini 15, u drugoj samo pet, a ta brojka od 20 poena je najmanji broj poena Atlante u historiji, u prve 24 minute. Rajon Rondo je ostvario triple-double (17 poena, deset skokova i 12 asistencija) za laganu Bostonovu pobjedu 100:89 protiv Charlotte, dok je sve pr{talo od ko{eva u ogledu u kojem je Sacramento pobijedio Cleveland 124:118. NBA liga, ponedjeljak: Washington - Orlando 120:91, Boston - Charlotte 100:89, Chicago - Atlanta 97:58, Memphis - LA Clippers 73:99, Dallas - Minneso ta 113:98, Utah - Mi ami 104:97, Phoenix - Oklahoma City 90:102, Sacramento - Cleveland 124:118.

Trijumf futsal selekcije BiH

Chicago protiv Atlante odigrao fantasti~nu odbranu

Reuters

lige sa 20.000 poena u ligi i vi{e. Ludu su utakmicu odigrali Kevin Durant i Russell Westbrook kod Phoenixa, a Oklahoma City je slavio 102:90. Kako je druga~ije i mogla zavr{iti utakmica u kojoj je Kevin Durant postigao 41 poen. Poludio je Durant u dru-

gom dijelu ogleda u kojem je postigao 27 poena, od ~ega ~ak 19 u zadnjoj ~etvrtini. I Westbrook je bio na visini zadatka - utakmicu je zavr{io sa 36 poena, uz osam skokova i pet asista. Chicago s vremena na vrijeme odigra stra{nu utakmicu i stra{nu

Futsal reprezentacija Bosne i Hercegovine pobijedila je Hrvatsku sa 3:0 u prijateljskoj utakmici u Novigradu. Ju~era{nja provjera bila je zatvorenog tipa i trajala je tri puta po 20 minuta. Dva gola za bh. haklere postigao je Tomo Bevanda, a jednom se u strijelce upisao Milenko Devu{i}. Me~ je poslu`io selektoru BiH Bori Matanu i strategu Hrvatske Mati Stankovi}u da provjere sve pozvane igra~e u pripremama za martovske kvalifikacije za Evropsko prvenstvo koje }e se odr`ati 2014. u Belgiji. Ove dvije selekcije danas }e ponovo odmjeriti snage u 19 sati u duelu koji }e mo}i posmatrati Z. R. gledaoci u Novigradu.

50

MALI OGLASI
NEKRETNINE
POVOLJNO izdajem ku}a, prizemlje+sprat, 4 sobe, kuhinja, mokri ~vor+nus prostorije, namje{teno, strogi centar, Mejta{. Mob. 061/869-396.k IZDAJEM namje{tenu sobu studentu Merhemi}a Trg 16 Ciglane. Tel. 061/745745.k IZDAJEM vikendicu na Jahorini, ekstra lokacija. Mob. 066/136-470.k IZDAJEM stan u privatnoj ku}i, sve posebno, naselje Hrasno brdo. Mob. 061/555-900.k IZDAJEM jednokrevetnu ili dvokrevetnu sobu djevojkama za stanovanje. ul. Mula Mustafe Ba{eskije br. 3/II, Sarajevo. Mob. 061/252-663.k IZDAJEM samcima sobe blizu arhitektonskog fakulteta, centralno grijanje, internet. Mob. 061/226-493 i 033/202437.k IZDAJEM namje{ten jednosoban stan u centru grada. Tel. 070/203-479.k IZDAJEM gara`u kod Drvenije mosta. Mob. 061/157-677 i 033/218-490.k IZDAJEM garsonjeru namje{tenu, ul. Trebevi~ka br. 64. Tel. 033/443-620.k IZDAJEM namje{ten jednosoban stan, obala kod Drvenija mosta, 300KM. Mob. 061/905-212.k IZDAJEM gara`u ul. Patriotske lige, preko puta pijece Ciglane. Mob. 061/593730.k IZDAJEM namje{tenu trgovinsku radnju za granap, 250m2. Mob. 061/358772.k IZDAJEM gara`u, Grbavica I, kod {kole. Tel. 033/611-864 ili 062/623-640.k IZDAJEM trosoban namje{ten stan, kod okretaljke Jezero. Tel. 442-998, 061/525-795.k IZDAJEM jednokrevetnu namje{tenu sobu u blizini hotela Bristol, centralno grijanje, kablvska TV. Tel. 033/652-293.k IZDAJEM dvoiposoban namje{ten stan sa centralnim grijanjem, II sprat, internet, Trg Heroja. Tel. 544-863, 061/809336.k IZDAJEM stan na Ilid`i privatna ku}a pogodno za zubara ili ljekara, ugra|ene instalacije. Tel. 061/518-479.k POVOLJNO izdajem polunamje{ten dvosoban stan na ^engi} Vili. Tel. 033/204-420.k IZDAJEM dvokrevetnu komfornu sobu, Bjelave, upotreba kuhiinje i interneta. Tel. 443-938, 062/224-836.k IZDAJEM sprat ku}e u Donjm Vele{i}ima sve zasebno voda, struja, plin i ulaz tek renoviran namje{ten komplet cjena 200KM. Tel.061/305-132.k IZDAJEM gara`u u centru Sarajeva ([trosmajerova). Tel. 200-227, 061/908587.k IZDAJEM sobu blizu medicinskog i gra|evinskog fakulteta. Tel. 033/205396.k IZDAJEM jednosoban stan, privatna ku}a, na Vracama u blizini Turskog koled`a. Mob. 061/764-022.k IZDAJEM u ku}i manji jednosoban, namje{ten stan, centar. Mob. 061/903999.k IZDAJEM dom odmora i oporavka u prirodi u Ledi}ima, 8 le`aja, kamin sala, dnevni boravak, kuhinja, sanitarije. Mob. 061/131-726.k IZDAJEM namje{tenu garsonjeru za jednu osobu, Donji Vele{i}i, poseban ulaz, centralno grijanje. Mob. 061/530-045.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan na Alipa{ino B faza, 300KM. Tel. 061/842-989.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan na ^obaniji, cijena 300KM + re`ija. Mob. 061/209-334.k IZDAJEM gara`u u Papagajci. Mob. 061/140-442.k IZNAJMLJUJEM namje{ten stan u centru strancu ili zaposlenom br.paru. Tel: 062/169-663.k IZDAJEM gara`u, povoljno, Bulevar M. Selimovi}a 43. Tel. 654-204.k IZDAJEM jednosoban namje{ten stan, grijanje,. Tel. 062/692-255.k SOBA studenticama, I god. studia, kod Holiday Inna, prekoputa kampusa. Tel. 00387/62-279-428, 00387/33-214-595.k IZDAJEM trosoban luksuzan namje{ten stan u novogradnji na Marindvoru sa gara`om ili bez. Tel. 061/764-022.k GRBAVICA IZDAJEM namje{ten jednoiposoban stan 2 kat. Tel. 061/167930.k IZDAJE se soba sa upotrebom kuhinje, centralno grijanje blizu fakulteta, tramvaj. Tel: 063/454-517. k IZDAJEM jednosoban namje{ten stan, Vraca-tranzit. Tel. 214-218.k IZDAJEM 2 poslovna prostora u zgradi Papagajka povr{ine 40m2 drugi 20m2. Tel. 033/535-165 i 061/141-676.k POSLOVNI prostor zgrada Lorisa, 70m2, I sprat, 700 KM, pos. prostor u Hrasnom, D`amijska, 250m2, V sprat, sve novo luksuzno. Tel. 066/999-944.k IZDAJEM luksuzno opremljen apartman 120m2, lokacija 300 m od OHR-a, priklju~ak interneta, kablovska i mjesto za parking. Apartman se izdaje isklju~ivo strancima. Mob. 061/405-622.k IZDAJEM nenamje{ten stan 75m2, na du`e vrijeme, 2 kupatila, 2 balkona, 2 lo|e, ul. Patriotske lige 46. Mob. 061/744523.k IZDAJEM poslovni prostor 15m2 u Centru grada. Tel: 757-908.k IZDAJEM manju garsonjeru. Tel. 033/204-706.k IZDAJEM namje{ten stan, privatna ku}a, poseban ulaz. Tel:062/255-827.k IZDAJEM dva jednosobna polunamje{tena stana, na Bistriku, ul. Iza ba{}e 4. Mob. 061/103-258, 225-632.k IZDAJEM prostor za nadogradnju noktiju, kozmeti~ki salon.Tel: 061/809319.k SLATINA kod porodili{ta Jezero, pos. prostor pogodan za ssve namjene, 190m2, 2.500 KM/m2. Mob. 061/170-254.k IZDAJEM stan u privatnoj ku}i 1200 kvadrata.Tel. 033/440-747.k IZDAJEM pos. prostor 25m2, Zelenih beretki 12. Mob. 061/252-663.k JEDNOSOBAN 35m2, adaptiran, 1 kat, N. Sarajevo, ul. Igmanska, 76.000 KM, mogu} dogovor. Mob. 061/375-787.k HRASNO 53 i 65m2, Mojmilo 55m2, Dobrinja 55, 68 i 89m2, Novo Sarajevo 35m2, Isto~no Sarajevo 60 i 80m2, Vraca 73m2. Mob. 066/488-818.k PRODAJEM zemlji{te u Faleti}ima.Tel: 062/143-523.sms PRODAJEM vikendicu u Resniku,132m2,zemljiste 3 duluma pod vo}njakom sa sadrvanom.Kontakt 033/712865.sms POSTAVLJAM brusim i lakiram sve vrste parketa i{ipoda i krpim stari i postavljam laminat uz garanciju i kvalitet. Tel. 061/310-147, 033/542-009. 2406 NAJPOVOLJNIJE tr`i{ne cijene u novogradnji za useljive stanove na Stupu od 56-72 m2. Cijena 1m2 1399 sa P.D.V gratis parking, ugrun}eni. Tel: 061/548023.sms DVOSOBAN stan 55m2, Dobrinja I, 1 kat, 75.000 KM i dvoiposoban 73m2 Vraca, Tranzit, novogradnja, 128.000 KM. Mob. 065/294-840.k PRODAJEM dvosoban stan 65m2, bez ulaganja, ul. Zmaja od Bosne 36/7. Mob. 061/566-689.k PRODAJEM gara`u 12m2, vl. 1/1, centar, Kranj~evi}eva ispod Konzuma. Mob. 061/869-396.k BA[^AR[IJA, prodajem ku}u. Tel. 665-966 i 061/199-845.k KONFORAN stan 108m2, centar, ul. Titova, plinsko grijanje, lift, dvostrani pogled. Mob. 066/121-938.k PRODAJEM povoljno gara`u u centru grada - Marijin dvor, ul. Kranj~evi}eva, 12,5m2, vl. 1/1, grunt, ispod Konzuma. Mob. 061/869-396.k PRODAJEM stan 52m2 na Alipa{inom polju, mo`e i zamjena za Banja luku. Tel. 542-668.k PRODAJEM dvoiposoban stan, 74m2, II sprat, kod doma armije. Tel. 445-371 poslije 15 sati.k PRODAJEM trosoban stan, 70m2, Hrasno, Aleja Lipa, I sprat. tel. 445-371 poslije 15 sati.k PRODAJEM 700m2 gra|evinskog zemlji{ta u Ned`ari}ima, ul. Branislava Nu{i}a br. 46. Mob. 061/191-521.k IZDAJEM pos. prostor 60m2, ^ekalu{a 10. k IZDAJEM gara`u u Trnovskoj 4 Kova~i. Tel: 204-678.k IZDAJEM sprat ku}e famelijarnoj porodici ili studentima. Tel: 655-787 ili 061/778-245.k IZDAJEM komfornu sobu na Mejta{u, iznad pijace Markale, `enskoj osobi. Tel. 225-747, 063/947-075.k IZDAJEM gara`u, privatna ku}a, na Grbavici I. Mob. 063/639-213.k

srijeda, 16. januar/sije~anj 2013.
PRODAJEM dvoiposoban stan 69m2, renoviran, 5 sprat, Alipa{ino, S. Fra{te, povoljno. Tel. 442-998, 061/525-795.k PRODAJEM staru Bosansku ku}u u Starom gradu. Mob. 062/153-603.k CENTAR strogi Titova 4,5 atraktivan stan na I spratu za stanovanje i poslovne aktivnosti cijena po dogovoru. Tel. 061/893-195.k PRODAJEM ve}u ku}u na tri nivoa sa zemlji{tem od 1.117m2 Ilid`a. Tel. 440747 i 064-4484-083.k STAN u centru Vogo{}e, 113m2, cijena 1050KM/m2, petosoban, dvoeta`ni. Tel. 061/733-956.k KU]A Kova~i 150m2 gara`a ba{ta 250m2. Tel. 061/299-911.k CENTAR 75m2, 80m2, 147m2, 79m2. Tel. 061/299911.k CIGLANE 79m2, H. Kulenovi}a. Tel. 062/758-330.k PRODAJEM dva stana od po 36m2 u istoj zgradi i na istom spratu, na Trgu heroja ili oba mijenjam za odgovaraju}i ve}i. Mob. 061/337-764.k GRBAVICA, troiposoban stan 85m2, renoviran sa gara`om. Mob. 061/964-797 i 033/617-742.k [VRAKINO selo, jednosoban stan, 33m2, u blizini Merkatora. Tel. 033/618384.k KU]A Pofali}i p+1 na 350m2 placa. Tel. 061/299-911.k BREKA 105m2, dvoeta`ni 79m2 48m2. Tel. 063/157-832.k STAN ^. VILA 96m2, 60m2. Tel.063/157832.k STAN ~etverosoban (94m2+42m2), sa dva wc i terasom. Tel. 061/733-956.k EKSTRA povoljno - ku}a i 1,5 dunum zemlje u Bla`uju, papiri uredni, cijena 65.000 KM. Mob. 061/913-140.k U KONJICU 3,5 dunuma gra|evinsko struja voda put vikendica vo`njak. Tel. 062/688-971.k DALMATINSKA Centar stan 121 m2 vp. Mogu}a stambeno pos. kombinacija. Tel:033/221-533.k PRODAJEM dvoiposoban stan 74m2, II sprat, kod doma armije. tel. 445-370. poslije 15 sati.k TOPAL Osman Pa{e 66m2 1. sprat, kancelarijski prostor. 700KM. MARIJIN Dvor, K. Tvrtka, dva stana, 96m2, 1 sprat, 2.200 KM/m2 i 128m2, 1 sprat, 2.000 KM/m2. Mob. 062/383064.k DOBRINJA 5, Trg G. Prato, 7 sprat, 77m2, 105.000 KM. Mob. 062/383-064.k PRODAJEM dvosoban stan, C faza Alipa{ino polje, ul. Bosanska br. 1, 59m2 po 1.200KM/m2. Mob. 062/215-030 ili 061/235-257. ^ENGI] V. ul. F. Be~irbegovi}a, 56m2, 5 sprat, 1.800 KM/m2. Mob. 062/383064.k PRODAJEM stan na Dobrinji IV, extra sre|en, 52m2. Mob. 061/510-371.k ALIPA[INO P, S. Fra{te 67m2, 5 sprat, 1.400 KM/m2. Mob. 062/383-064.k ^ENGI] V. F. Be~irbegovi}a, 60m2, 5 sprat, potpuno adaptiran, 1.950 KM/m2. Mob. 062/383-064.k

OSLOBO\ENJE

PRODAJEM useljivu ku}u na Ba{~ar{iji 170m2, 300m od sebilja, sa ba{tom, papiri uredni. Mob. 061/713-168.k PRODAJEM se stan Ilid`a- Pejton 61m2 cijena povoljna. Tel. 061/284-875.k STAMBENO poslovni prostor dim. 12x8 parking 422m2 novogradnja Ilid`a. Mob:061/552-542.k VI[E gra|. placeva na podru~ju grada od 500m2 Tel. 061/299.-911.k CENTAR, M. Kantard`i}a, 27m2, 4 sprat, 63.000 KM. Mob. 062/383-064.k POLJINE, zemlja 8+2 duluma, pogodna za gradnju, povoljno. Mob. 066/669696.k MALE[I]I donji, dva duluma zemlje pod vo}em, mo`e i gradnja, voda, struja, put, povoljna. Mob. 061/217-897.k PRODAJEM ku}u hitno, prizemlje+sprat+potkrovlje+ba{ta 350m2, urbanisti~ka+gra|evinska dozvola, voda, struja, 29.000 eura. Abdurahmana Muharemije br. 76, naselje Bare.k PRODAJEM vikend ku}u sa oku}nicom oko 1800m2 gara`om, potokom priklju~cima. Tel. 543-043.k PRODAJEM na Breci stan, III sprat, 70m2, Ul. Ismeta Mujezinovi}a, pogled na Ko{evo stadion. Tel. 065/190-324.k PRODAJEM ku}u s oku}nicom, Hladivode, Stari Grad. Tel. 061/534-319.k PRODAJEM stan povoljno 60m2, 2 balkona. Tel. 066/843-158.k PRODAJEM stan 71m2 strogi centar. Tel. 061/398-420.k PRODAJEM stan 85m2, Kralja Tvrtka, I sprat. Tel. 063/025-896.k CIGLANE, A. Hangija 33m2, ve}i balkon, 4 kat. Mob. 061/148-810.k FERHADIJA 77m2, balkon, trosoban. Mob. 061/148-810.k BREKA, J. Najtharta 69m2, dvoiposobani H. Su{i}a 105m2, 2 eta`e, ~etverosoban, 2 balkona. Mob. 063/555-858.k ^EKALU[A 74m2, trosoban, balon, 3 sprat. Mob. 063/555-858.k ^ENGI] Vila, zgrada Tvina, 90m2, troiposoban, 150.000 KM. Mob. 063/555858.k CENTAR, Buka, 2 kat, 64m2, ju`na stana. Mob. 061/148-810.k PRODAJEM trosoban stan sa 2 balkona, ekstra lokacija, pogodan za sve namjene. Tel. 070/203-976.k STARI Grad, ^ekalu{a, 55m2, generalno renoviran+balkon, izuzetna lokacija. Mob. 061/148-810.k ASIMA Ferhatovi}a, 78m2, 2 eta`ni, kao nov. Mob. 061/484-505.k MOJMILO 74m2, trosoban, 1 kat, balkon. Mob. 061/484-505.k KRALJA T. 96m2, 110m2, 120, cijena do 2.500 KM/m2. Mob. 061/484-505.k PRODAJEM useljivu ku}u u Busova~i, 200m2 sa zemljom, ku}a od cigle, 25.000 Eura. Mob. 061/176-730. Zenica.k TITOVA 80m2, 3 kat i 120m2, 4 kat, lift, 2.200 KM/m2. Mob. 061/148-810.k PRODAJEM stan 66m2, veoma povoljno, Ul. Avde Jabu~ice, mo`e i zamjena za Trebinje, bez posrednika. Tel. 033/810572, 061/438-855.k

ZAMJENA
SARAJEVO-Zagreb, stan u centru Sarajeva, za trosoban u centru Zagreba, na potezu tramvaja. Tel. 00387/62-279-428, 00387/33-214-595.k MIJENJAM stan u Sarajevu. Otoka, 41m2, za Mostar, zapad, do 55m2, u nadoplatu. Tel: 061/719-771.sms

POTRA@NJA
TRA@IM vikendicu/ku}u u najam/na ~uvanje na du`i period. Odgovara SAMO selo ili planina na podru~ju cijele na{e biv{e. 065/449-120.sms AGENCIJI potrebno vi{e stanova u Vogo{}i, za poznate klijente. Mob. 061/579493.k AGENCIJI potrebno vi{e stanova za poznate klijente. Tel. 033/654-793.k AGENCIJA potra`uje vi{e stanova i ku}a za prodaju, kupci poznati, brza realizacija. Tel. 061/136-705.k POTREBAN dvosoban namje{ten stan, u Hrasnici, sa grijanjem, internet konekcijom i kablovskom, na period od 3-4 mjeseca. Tel. 033/225-431, 033/209-955.k AGENCIJI potrebni stanovi za izdavanje i prodaju, lijenti poznati.Tel. 061/360084.k AGENCIJI potrebno vi{e stanova u zgradi za iznajmljivanje. Tel. 061/437-732 i 061/214-306.k POTREBNO vi{e stanova za prodaju i izdavanje u kantonu Sarajevo. Tel: 062/200-777, 033/203-127.k POTREBNO vi{e praznih i namje{tenih stanova i ku}a za iznajmljivanje.Tel: 061/214-306 i 061/437-732.k

PRODAJA
PRODAJEM dvosoban stan, ^. Vila I, 67,5m2 + dva balkona, povoljno. Tel. 033/649-457. 2336

PONUDA
IZDAJEM dvosoban lijepo namje{ten stan na Mejta{u, blizu Katedrale, stambena zgrada, centralno grijanje, adsl. i telefon, mjese~na kirija 500 KM+re`ije. Kontakt: 033/211-101. 000 IZDAJEM namje{tenu garsonjeru na Mejta{u. Tel: 061/158-868.sms IZDAJEM jednokrevetnu sobu samcima na Stupu, cijena 180 KM, re`ije ura~unate. Tel: 033/452-995.k IZDAJEM namje{tenu garsonjeru, centar, Mejta{, za jednu ili dvije osobe, nov samostalan objekat, sa nus prostorijama. Mob. 061/869-396.k IZDAJEM jednosoban namje{ten 95% stan, poseban ulaz, povoljno, naselje Vrtovi sunca, H. Be{irevi}a 96. Tel. 033/203-032, 060/319-2448.k IZDAJEM gara`u, ul. P. lige 18, (naselje Park). Tel. 442-347.k NAMJE[TEN veoma udoban stan, 86m2, [oping, Grbavica, povoljno. Mob. 061/325-077.k

OSLOBO\ENJE srijeda, 16. januar/sije~anj 2013.
SJE]ANJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
POSLJEDNJI POZDRAV

51

na majku, sestru i tatu

na{em

GLIBI]

mr. sc. ZLATANU ARNAUTOVI]U
dipl. ing. ma{instva

LJUBICA
16. 1. 2008.

ANKICA
13. 11. 2006.

FRANJO
12. 3. 1995.

U dubokoj tuzi koju osje}amo nakon Tvog preseljenja ostaju nam samo lijepe uspomene. @ivio si nenametljivo, skromno i po{teno. Zauvijek }e{ ostati u na{im srcima! Tvoji: amid`a Ibrahim i amid`i}i Kenan i Samir sa porodicama

Toni Glibi} sa porodicom
AX

020

NAMJE[TAJ
PRODAJEM 2 ormara stara 6 mjeseci, novi. Tel. 033/665-091.k

ZBOG zatvaranja salona, vr{im raspodaju vjen~anica, povoljno. Mob. 061/106540.k PRODAJEM komplete po{tanskih maraka 1993 - 2001. BiH 1000KM i HB 400KM u albumima. Mob. 061/194220. PRODAJEM stajsko gnojivo. Mob: 061/515-235.k PRODAJEM sadnice lipe visine 2 do 4m i raznog drugog drve~a. Tel. 066/092978.k PRODAJEM kacu i lulu od kazana za pe~enje rakije. Tel. 061/367-103.k PRODAJEM {ubaru i okovratnik polarna lisica. Tel. 033/648-321.k PRODAJEM braon bundu br. 38. Tel. 033/648-231.k PRODAJEM nova invalidska kolica, cjena po dogovoru. Mob: 061/199-328, od 8-13 sati. k PRODAJEM sjedi{ta i druge djelove konbija I2. Tel. 061/367-103.k DJELOVI auto zastava 101 balkonska vrata. Tel. 061/530-314.k PRODAJEM djelovi konbija 12 Folcvagen. Tel. 061/367-103.k PRINT ma{ina Rodin Solvent 6184 A, {irina {tampe 180 cm. Tel. 553-865, 061/895-017.k PRODAJEM u Sarajevu, doma}u {ljivovicu i jabukova~u 45%, cijena 8KM/l. Mob. 061/893-105.k PLINSKA pe} na priklju~ak na dimnjak ispravna 50Km. Tel. 062/827-908.k PRODAJEM plinsku pe}, Holandija, 6 kw, zidna. Tel. 531-031.k PRODAJEM proto~ni plinsi bojler, za dimnjak, noviji. Tel. 531-031.k PRODAJEM plinsku pe} Emina za dinjak. Tel. 531-031.k PLINSKI kombi bojler Valiant, 24 kw, fasadni za cen. grijanje, povoljno. Mob. 061/546-018, 033/210-534.k PRODAJEM ambala`u sarajevske pivare, povoljno. Tel. 061/745-586 Ilid`a.k STIGLA zima, med je lijek. Tel. 061/713410.k PRODAJEM orginal nove mre`ice br. 260, 330, 346, 370, 383, 410, 424, i druge za Braun el. brija~e. Tel. 033/651-556.k PRODAJEM nove knjige za samostalno u~enje engleskog. Tel. 033/651-556.k PRODAJEM nova oja~ana vrata za po{tansko sandu~e. tel. 033/651-556.k PRODAJEM `enke belgijskog orija{a, veterinarski tretirane. Tel. 064 4257291.k PRODAJEM skije sa komplet opremom i snoubord. Mob. 061/809- 763.k PRODAJEM 200 kom cigle, cijena fiksno 100KM. Tel. 062/315-540.k FOTO aparat Praktika elektronik, 1981. god. jednom kori{ten, cijena 80 KM. Tel. 032/244-417.k

KOLEKCIJA 503 fotografske karte BiH, na jednom DVD-u. Tel. 032/244417.k PRODAJEM neispravan foto-aparat Samsung, ne mo`e se zatvoriti poklopac, cijena po dogovoru. Mob. 061/653-627.k PRODAJA drva i uglja. Tel: 061/247-186 i 061/785-535.k PRODAJEM uvezane revije Bosna, Globus, nacional.Tel:524-973.k PRODAJEM telefon Nokia nov sa dvije kartice 150km. Tel.033/546-766.k PRODAJEM stomatolo{ki RTG aparat Kgenus Gotzen 2007, ispravan. Tel: 061/789-290.k PRODAJEM rakiju jabukova~u 50 stepeni na veliko 12 KM ~ista. Tel. 061/249631.k PRODAJEM dva albuma zna~ki. Tel. 062/326-072.k

KUPUJEM nekretnine u Sarajevu ili posreduje uz 3% proviziju pri prodaji. Tel. 654-793.k KUPUJEM japanska i ostala rashodovana i havarisana vozila. Mob. 063/459893.k KUPUJEM mjenja~ konbija T2. Tel: 061/367-103.k KUPUJEM staru deviznu {tednju Jugo i Privrednu banku, isplata odmah. Mob. 066/723-731.k

SANITETSKI prevoz nepokretnih i te{ko pokretnih osoba, uz pratnju. Mob:061/482-882.k “DOM VITALIS” smje{taj za starije i nemo}en osobe. Mob. 061/172-948.K SERVIS ra~unara na va{oj adresi, otklanjanje kvarova vrlo povoljno, dolazak besplatan. Mob 061/524-779.sms “KIRBY” - Dubinsko usisavanje, pranje i ispiranje svih vrsta tepiha, resa, namje{taja, auta, pranje portala. Itisoni 1m/1,5 KM. Generalno ~i{}enje od 5 KM - 1 h. Firma “GLANZ”. Tel. 061/350688.k KOMBI prijevoz, selidbe, klavire, kabaste stvari radna snaga po dogovoru. Tel. 061/841-309.k KOMBI prevoz najjeftinije u gradu, vr{im sve usluge, prevoz kombijem. Mob. 062/134-827.k ZIDASKO - tesarski radovi, zidanje, maltanje, betoniranje i {alovanje. Radimo sve vrste krovova povoljno. Mob. 062/134827.k NAJPOVOLJNIJE u gradu iznajmljujem stolice za razne namjene, cijena do 20 kom - 1,5KM, a 20 stolica i vi{e - 1KM po komadu, (ku}na dostava). Mob. 061/224-704 i 061/367-097.k NUDIMO sve vrste ogreva, iscjepana bulova i grabova drva, ugalj kreka, orah kocka, bukovi briketi. Tel. 061/203-119.k TELEFONIKO servis popravlja stare nove be`i~ne obi~ne tel. Tel. 061/141-676.k ELEKTRO SERVIS vr{imo opravku elektro ure|aja, ma{ine alatljike, stomatolo{ka, frizerska, ku}anska elektro oprema. Tel 033/213-040, Mob. 066/ 889-246.k PROFESOR engleskog daje instrukcije, cijena 1 ~as/10 KM, radim prevode. Mob: 061/654-941.k BRAVARSKI radovi, dolazim na adresu, ugradnja i popravka brava, gara`nih vrata i blindiranih. Mob. 061/233-078.k ISCJELJENJE duhovnim pomo}u u~enja Brune Groninga, medicinski dokazivo. Tel. 062/256-376.k TAPETAR, dekorater, presvla~i i popravlja namje{taj u radionici ili kod vas uz garanciju. Mob. 061/156-728 i 061/926560.k INSTRUIRAM |ake i studente iz matematike i fizike na Ilid`i, ~as 9KM. Tel. 033/621-976.k KOMBI prevoz robe, stvari, selidbe, mo`e inostranstvo. Mob. 062/421-050 i 033/541-878.k RADIM zidarske, poslove malterisanje, kre~enje, keramiku, laminat, zvati na Tel: 062/693-066.k PARKETAR, postavlja, brusi, lakira parket, postavlja {ipod i laminat. Mob. 062/177-796.k MAJSTOR u ku}i popravlja brave, namje{taj, postavlja plafonjere, police, klupice i dr. Mob. 062/177-796.k VODOINSTALATER sa 30 god iskustva vr{i opravku instalacija, monta`u sanitarni ure|aja i pro~epljuje odvode. Tel. 033/535-659, 062/139-034.k

VR[IMO usluge prevoza svih vrsta roba kao i selidbe iz Europe i BiH, kombi kamion. Tel. 033/232-162 i 061/266-764 i 061/108-779.k PREKUCAVAM sve vrste materijala, brzo, kvalitetno, povoljno, kompjuterska obrada. Tel. 061/533-326.k INSTRUKCIJE iz matematike za raspuste. Dolazim na adresu. Mob. 062/916472.k NUDIMO povoljno vo|enje svih knjigovodstvenih posslova, za privredna dru{tva (proizvodnja, trgovina, usluge) i samos. poduzetnike. Mob. 061/160020.k VODOINSTALATER vr{i sve vrste opravki, monta`u sanitarije, o~epljenja kanala. Mob. 061/779-969.k ARHITEKTA, savjeti za ure|enje enterijera stana i pos. prostora. Mob. 061/566482.k UNI[TAVAMO `ohare, mrave, mi{eve, moljce, stjenice i dr. gamad 100% efikasno u va{em stambenom ili poslovnom prostoru. Mob. 061/243-891.k ^ISTIM i odr`avam urednim va{ stambeni prostor, brzo, kvalitetno, pedantno, po{teno. Mob. 062/760-012.k ^UVALA bih i opslu`ivla staro iznemoglo lice. Mob. 062/569-444.k SERVIS Zdravlja, uni{tavamo `ohare, moljce, mrave, muhe, stjenice, komarce, mi{eve. Tel. 033/219-761 i 033/216-373.k STAKLOREZA^KA radnja “ Edo “, uramljujemo slike i ogledala, vr{imo sve staklarske poslove. Tel. 033/221-902 i 061/130-034.k OBAVLJAM sve vrste poslova, kre~enje, malterisanje, zidanje itd.Tel. 061/382219.k KERAMI^ARSKE usluge postavljanje laminata. Tel. 062/466-093.k IZRADA i monta`a plo~astog namje{taja, kuhinja, plakara, stolova. Mob. 062/466-093.k INSTRUKCIJE iz matematike i fizike. Tel. 033/457-066.k ELEKTRI^ARSKE usluge TEA pe}i, el. bojleri, el. indikatori, plafonjere, lusteri i ostali el. aparati. Tel. 061/048-497.k OZBILJNA gospo|a ~isti stanove, ku}e, poslovne prostore. Tel. 440-747.k i 065/327-328.k VODOINSTALATAR opravlja i ugra|uje ~esme, vodokotli}e, ventile, sifone, penzionerima jeftinije usluge. Mob. 061/205-803 i 066/973-793.k VODOINSTALATERSKA radnja radi adaptacije kupatila kao i opravke. Tel:065/742-732.k UGRADNJA, prodaja, remont alnasera, alternatora, motora brisa~a i motora ventilatora. Mob. 061/365-193.k VR[IMO usluge prevoza svih vrsta roba, kao i selidbe iz Evrope i BiH, kombi kamion. Tel. 232-162, 061/266-764, 061/108-779.k

TEHNIKA
VE[ma{ina Beko, malo kori{tena, potpuno ispravna, garantovano, cijena 100KM. Mob. 062/967-026.k

ZAPOSLENJE
POTREBNI saradnici u [vedskoj katalo{koj prodaji (uslovi odli~ni). Mob. 062/940-550.k RESTORANU, Op{tina S. Grad potrebna kuharica. Tel. 061/173-835.k ZAPO^NITE posao proizvoda eteri~nih ulja, knjiga “Eteri~na ulja”. Tel. 032/244-417.k ZAPO^NITE biznis proizvodnjom nekih od 50-tak alkoholnih pi}a, prva doma}a bro{ura. Tel. 032/244-417.k Potrebna `ena, sa poznavanjem francuskog jezika, za ku}ne poslove u gradi}u na Azurnoj obali. Stan i hrana obezbje|eni, plata po dogovoru. Samo ozbiljne ponude. Kontakt: kevinalvin@sfr.fr POTREBNE radnice za rad za ro{tiljem u }evabd`inici u Zenici, mo`e i bez iskustva. Tel. 062/225-466, od 8-16 sati.k POTREBNO vi{e komercijalista, spoljnih saradnika u svim gradovima BiH za rad u magazinu Expert. Tel. 033/717-061.k ISKUSAN radnik tra`i zaposlenje na marketingu u administraciji trgovina sa znanjem jezika ra~unara. Tel: 066/999012.k

VOZILA
PRODAJEM Renault Megan DTI, 1900 ccm3, pre{ao 174.000 km, redovno servisiran, 4+1, 5.500. Tel. 032/244-417.k HONDA civic 1.4 benz 16ventila 88g. 2Vrata reg. 20.2.2013g. U voznom stanju 1.500KM Mob.063/282-645.sms RENAULT Rapid 1,4, benzin, put. vozilo, 97. god. registrovan do 8/2013. god. cen. brava. Mob. 061/219-909.k PRODAJEM [kodu Feliciju, 1.6 delux, 1999 godina, 75ks, 120.000KM, u izvanrednom tehni~kom stanju, 4 vrata, registrovana 6/2013. god., 3.600KM. Mob. 061/388-858.k PRODAJEM povoljno Opel Astru 1,7 dizel, 93. Mob. 061/439-637.k PRODAJEM Alfu 146, Tvin Spurk, 2000 godina, nije registrovana, cijena 5.000 KM. Mob. 061/201-200.k PRODAJEM Opel Kadet 1988 godina, nije registrovan. Tel. 214-090.k PRODAJEM [kodu Feliciju, benzinac, 1998. godina, cijena 2.500KM. Mob. 061/502-340.k POLO benzinac, 2005. godina, prvi vlasnik, pre{ao 60.000KM, registrovan do januara 2014. godine, puna oprema. Mob. 061/555-270.k ALFA romeo 145 1,6 god. 1996. benzin, plin. Tel. 062/257-789.k POLO 1.4 TDI 2003. full oprema crni metalik pre{ao 177.500. Tel. 066/376807.k

KUPOVINA
KUPUJEM 5-10 dunuma zemlje/obradive povr{ine/{ume. Voda obavezna. Po dulumu max 3000 KM. 065/449-120.sms DUKATE kupujem,zlato lomljeno, ispravno, {orvane,najbolje pla}am do 40e/gr.Isplata i dolazak odmah.Kupujem i ordenje,sablje, bode`e,vojna odlikovanja,srebro. Tel: 061/377-500.sms KUPUJEM sve vrste dionica i akcija sa Sarajev. i Banjal. berze i prodajem certifikate za otkup stana u F.BiH. Tel:061/188-488.sms AGENCIJA kupuje stanove za svoje poznate klijente. Tel. 033/654-793.k KUPUJEM stare devizne {tednje i dionice po povoljnoj cijeni. Tel.065/869-608.k KUPUJEM papire saobra}ajnu od kamp prikolice ili sli~nu rashodovanu Tel. 061/224 -104.k KUPUJEM sve vrste dionica akcija i obveznica sa Sarajevske i Banjalu~ke berze. Tel. 061/188-488.k KUPUJEM obaveznice devizne {tednje i ratne {tete iz Federacije i R. Srpske isplata odma. Tel. 065/-027-864.k KUPUJEM deviznu {tednju Jugo i Privrednu banku isplata odma. Tel. 061/271935.k KUPUJEM umjetni~ke slike, filateliju, stari nakit i ostala. Tel. 033/456-505 i Mob. 061/214-405.k KUPUJEM stare satove, zidne, |epne, ru~ne, ordenje, zna~ke i ostalo. Tel. 033/456-505 i 061/214-405.k KUPUJEM mjenja~ za konbija Folcvagena. Tel. 061/367-103.k KUPUJEM vez sa srmom, suhozlatice, ~avrme, zidne satove austrougarske, demirlije, pe{kune, }ilime pirotske i sarajevske }ilimare. Mob. 061/159-507.k AGENCIJA kupuje ili izdaje stanove, uz proviziju 3/%, isplata odmah. Mob. 061/170-254.k

USLUGE
MAXIVITA, ku}na njega i ~uvanje starih i bolesnih-lica, davanje injekcija, infuzija, inzulina, itd. Mob. 061/319-604. 2280

OSTALO
PRODAJEM bukova iscjepana drva 75KM/1m. Tel. 061/691-621.Edin.k PRODAJEM Olimpijske i druge zna~ke. Mob. 061/130-995.k PRODAJEM plinsku pe} Emina i plinski {poret i {poret na drva. Tel. 062/480365.k PRODAJEM kori{tene drvene prozore, obi~no staklo. Tel. 655-201.k PRODAJEM plinsku u odli~nom stanju pe} mo`e na zid i u dimnjak cijena 100KM. Tel:061/553-633.k

MIKADO trakaste, rimske, panele, plise zavjese i dekore, vanjske PVC i alu, roletne, gara`na rolo i harmnka vrata. Tel: 033/789-99 061/551-515. Mostar 063/592-556, 060/394-6704. 1889

NAJPOVOLJNIJE, najkvalitetnije aluminijumske `aluzine, vanjske roletne, trekaste zavjese, harmonika vrata, blindirana vrata, PVC prozori i vrata. Mob. 061/501-401. 1984 “VITALIS” ku}na njega i lije~enje starih i bolesnih osoba, kupanje, hranjenje, infuzije, injekcije, mijenjanje katetera, laboratorij, pregled ljekara (internist). Mob. 061/172-948.k

52

SJE]ANJA I SMRTOVNICE

srijeda, 16. januar/sije~anj 2013.

OSLOBO\ENJE

Banka je iznenada ostala bez uva`enog ~lana Nadzornog odbora

gospodina dipl. iur. MUHAMEDA SALKI]A

^ast nam je da smo imali velikog stru~njaka i iskrenog prijatelja Banke koji je svojim dugogodi{njim radom u Nadzornom odboru doprinio njenom razvoju. Uprava i uposlenici Vakufske banke d.d. Sarajevo
001

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI POZDRAV

generalnom sekretaru Rijaseta IZ-a u Bosni i Hercegovini i predsjedniku Nadzornog odbora Fonda “Bo{njaci” Sarajevo

na{oj dragoj i voljenoj prijateljici i kumi

MUHAMEDU ef. SALKI]U
1949 - 2013.

JASMINKI SPAHO

S po{tovanjem, porodica Jugo Molimo Uzvi{enog Allaha d`.{. da mu uka`e Svoju milost i da ga uvede u d`ennetske ba{~e, a njegovoj porodici podari sabur. FOND “BO[NJACI” SARAJEVO
001 AX

SJE]ANJE

TU@NO SJE]ANJE

na predivnu `enu, moju dragu baku

na na{u dragu prijateljicu

TU@NO SJE]ANJE

USLUGE
KVALITETNO ru~no vodeno pranje }ilima i itisona. Dolazak na adresu po }ilime i itisone je besplatan. Tel 033/221945.k ^ISTIMO stanove, ku}e i poslovne prostore. Mob. 062/304-018. BLINDIRANA vrata, kovane ograde, giteri, rosfraj, inoks, radimo kvalitetno i pouzdano. Tel. 061/221-668.k TV VIDEO servis, Porodice Ribar 65, Hrasno, popravka svih vrsta TV aparata, dolazak na ku}nu adresu, original daljinski za sve TV aparate. Tel. 650-867, 061/188-410.k RADIM sve zidarske poslove, kre~enje, malterisanje, radim kamen, zvati na. Tel: 061/549-803.k MATEMATIKA, instrukcije osnovcima, srednjo{kolcima i studentima. Mob. 062/703-740.k NJEMA^KI jezik, instrukcije osnovcima i srednjo{kolcima. Mob. 061/181542.k PREVOZ stvari namje{taja i ostalog ve}im kombijem sa radnom snagom. Tel. 061/227-189 i 070/248-381.k POVOLJNO peglam, perem ve{ po potrebi i ~i{}enje. Cijena po dogovoru. Mob. 061/510-371.k MASA@A relaks, sportska, akupresura, elektroakupuntura, aromamasa`a, refleksoterapija, dipl. maser-terapeut. Tel. 061/272-258.k KOMBI prevoz razne robe, selidbe, ispomo} radne snage po dogovoru. Tel. 061/513-948.k RADIM zidarske, molerske radove i ostalo.Tel:061/382-219.k KLIMATIZIRANIM kombijem i autom vr{im prevoz putnika, na svim destinacijama. Mob: 062/214-690.k PRU@AM ra~unovodstvene usluge po sistemu agenciskog vo|enja knjiga, kako za preduzetnike, tako i za pravna lica. Posjedujem kompletnu opremu sa kvalitetnim licenciram finansijskim programom za pru`anje navedenih usluga. Tel:061/201-685.k INSTRUKCIJE iz matematike osnovcima i srednjo{kolcima. Sarajevo. Tel. 062/672-858.k BRUSIM, lakiram, postavljam parkete, podove, bezpra{insko ma{inom uz garanciju. Tel. 033/510-228, 061/359-500.k MONTER centralnog grijanja radi instalacije za centralno grijanje. Tel: 061/552-556.k RADIM centralno-eta`no grijanje, plinske instalacije i mijenjam konvektore, veoma povoljno. Mob. 061/522-476, 600514.k

EMIR TUNOVI] TUNA ANKU KRISTI^EVI]
18. 5. 1908 - 16. 1. 2000.

TONKU MAKAROV

S tugom i po{tovanjem. Tvoji Be{i}i: Jasna, Arman i Almir sa porodicom
2416

Edib Ajanovi} sa porodicom i osobljem restorana “Pod lipom”
2427

Draga moja bako, uvijek si u mojim mislima i mom srcu. Ah, puno, puno mi nedostaje{. Tvoja unuka Andri} - Guja Gordana, praunuke Anita, Sandra i Dajana
2424

POSLJEDNJI POZDRAV

KERAMI^AR, zvati na tel: 061/460606.k PRI^AJTE engleski obuka i vje`be govornog engleskog u svim prilikama. Tel. 061/519-089.k OBAVLJAM poslove zidarske, kre~enje, malterisanje i ostalo po potrebi. Tel: 061/382-219.k POMA@EMO pri lije~enju raznih bolesti: nesanica, nervoza, glavobolja, reuma, i{ijas, struna, depresija, sterilitet, veoma uspje{no. Tel. 062/723575.k PREVOZ putnika u Neum na jednodnevni izlet, za samo 24.95KM po osobi. Putuj te sigurno i jeftino u luksuznom T5 Kombiu.Tel: +38762606611.k IZNAJMLJUJEM stolice i stolove za razne namjene, cijena do 20 kom - 1,5 KM, a 20 stolica i vi{e - 1KM po komadu, (ku}na dostava). Mob. 061/563292.k

na{oj miloj i dobroj

BRAVAR i varilac, profesionalna izrada i monta`a svih vrsta bravarskih radova. Mob. 061/141-659.k

SLAVKI BA\URA

BRA^NE PONUDE
UDOVAC iz Sarajeva, muslima, 69. god. situiran, usamljen, `eli upoznati slobodnu `enu, doma}icu do 62. god. radi braka (mo`e pokrivena), samo K Sarajevo. Mob. 061/145-504.k

Porodici, rodbini i prijateljima upu}ujemo na{e iskrene izraze sau~e{}a. Slavica i Vlatko Slokar sa djecom
2418

OSLOBO\ENJE srijeda, 16. januar/sije~anj 2013.
TU@NO SJE]ANJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
IN MEMORIAM

53

Mojoj Emini na tre}u godi{njicu preseljenja u ti{inu vje~nog mira

SELIM ^EBIRI]
1928 - 16. 1. 1993.

BEHIJA SINANOVI]
1905 - 27. 1. 1993.

ALMASA TANOVI], ro|. SADOVI]
16. I 1992 - 16. I 2013.
2417

TAHIR TANOVI]
24. IV 2001 - 16. I 2013.

EMINA DRAKULI], ro|. HRUSTANOVI]
16. 1. 2010 - 16. 1. 2013.

Porodica

Sin Mirza i k}erka Gild`ana sa porodicama
SJE]ANJE
2395

[esnaestog januara 2013. navr{ila se godina otkako je preselila na ahiret na{a draga

Povodom smrti na{e drage sestre, tetke i bake

Ne znam da li je bila java ili san kad je odnekud pahuljica do{la na moj dlan. U isto vrijeme bijela kao snijeg i lijepa ko najljep{e cvije}e. Ne znam da li je java ili san ali iz srca moga pahuljica nestati ne}e. Tvoj Mile
2423

HABIBA (HASANA) BEGLER

NADE BUN^I]

TU@NO SJE]ANJE

na na{u najdra`u

Svu tvoju ljubav, plemenitost i dobrotu koju si nam pru`ila ~uvamo zauvijek u na{im srcima i zato te volimo i voljet }emo te dok `ivimo. Tvoji najmiliji: k}erka Lejla, zet Muamer, unuke Selma, Aida, praunu~ad Landon i Liam, zetovi Edward i Christopher, Emina, Ahmed, Armin, Jasmina i Farah
2035

upu}ujemo posljednji pozdrav. Dana, @eljko i Isidora
AX

NINA KOVA^EVI], ro|. ZEKOVI]
16. 1. 2006 - 16. 1. 2013.

TU@NO SJE]ANJE

na na{eg dragog i dobrog na{oj dragoj

POSLJEDNJI POZDRAV

BORO BRKI]
16. 1. 2009 - 16. 1. 2013.

S neizmjernom ljubavlju,

SLAVKI BA\URA

suprug Goran, sin Gorjan, roditelji Selima i ]amil, svekrva Ferida, sestra Merima sa porodicom i djever Sr|an sa porodicom
2026

SJE]ANJE

S ljubavlju i po{tovanjem, porodica
2398

na{im dragim roditeljima od njenih prijatelja Boli}a
AX

POSLJEDNJI SELAM

prijatelju

Osamnaestog januara 2013. navr{ava se sedam tu`nih godina otkako nas je napustio moj dragi tata

MIRSADU RORI [KORI

PERO MALE[EVI]

ZEHRA NUMI], ro|. MEHMEDBA[I]

dr. NURUDIN NUMI]

Raja iz MZ Ciglane Gorica Tarik, Sefer, [efko, Vahida, Izet, Kasim, Sejo, Safet, Mujo i Sejo Ba{i}
2420

Ni{ta nije ostalo nere~eno osim {to bih dala sve da si jo{ uvijek sa nama. Volimo te do neba i iznad. Uvijek si u na{im srcima. Tvoja Nada, @eljka, Goran, Anderas i Matea
71120

S ljubavlju i nezaboravom, Belma i Ado sa porodicama
2384

54

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
TU@NO SJE]ANJE

srijeda, 16. januar/sije~anj 2013.

OSLOBO\ENJE

SJE]ANJE

na voljenog supruga

na na{eg dragog kuma

EMIR TUNA TUNOVI]
16. januar 2011 - 16. januar 2013.

16. 1. 2011 - 16. 1. 2013.

EMIR TUNOVI]

Dragi prijatelju, tvoja toplina i dobrota jo{ uvijek hrani na{a srca, a vedre {ale i dosko~ice odzvanjaju u na{im u{ima donose}i osmijeh i vedrinu. Suprotno tvrdnjama dobro nam je znano, vrijeme rane ne lije~i. Nenad, Spara i Mik
2354

Dani prolaze, mili moj Tuna, i koliko god da ih pro|e, osje}aj }e ostati isti... Beskrajno nedostaje{. S ljubavlju i po{tovanjem, Sutka
2404

EMIRA TUNU TUNOVI]A
S ljubavlju i po{tovanjem, Jasmin, Vesna, Bojan i Vedran Ljubun~i}
2414

IN MEMORIAM

prof. dr. EJUP HOT
Dragi Jupo, Pro{lo je ~etrdeset dana kako si nepovratno napustio svoj voljeni dom. Smrt nam je uzela tebe, ali nam nikada ne mo`e uzeti uspomene i divne trenutke koje smo zajedno proveli. Ti `ivi{ sa nama u svakoj misli, svakoj rije~i, svakom djelu. Samo lijepa sje}anja nam ostaju kao trajna veza sa tobom. Tvoji najmiliji Bojana sa sinovima, snahama i unu~adima
2030

[esnaestog januara 2013. godine navr{ava se {est mjeseci od odlaska moje drage mame

Navr{ilo se ~etrdeset dana otkako nas je napustila na{a draga tetka

DRAGICE BARBARI]

NAFIJA (MURATA) @IGA, ro|. BURAZEROVI]

Ostaje{ u mom srcu i u srcu svih koji te vole. Tvoja k}erka Nada i porodica
2380

Zahvalni za sve {to je u~inila za nas, molimo Boga da je nagradi svojom milo{}u. Ja-sin dovu }emo pokloniti na mezaru. Porodica
2381

IN MEMORIAM

[esnaestog januara 2013. navr{ava se 15 godina od kada nas je napustio na{ dragi prijatelj i drug

JURE ILI]

16. 1. 1981 - 16. 1. 2013.

NIKOLA BRACO KARA^I]
iz Mostara

S ljubavlju i po{tovanjem, obitelji Ili} i Katz
2391

S ljubavlju i po{tovanjem, prijatelji
88108

OSLOBO\ENJE srijeda, 16. januar/sije~anj 2013.
SJE]ANJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE

55

Tu`nim srcem i bolom obavje{tavamo rodbinu, kom{ije i prijatelje da je na{ dragi otac i djed

na na{eg

had`i AHMET (BEGE) FETI]
1926 - 2013. iz [evarlija - Doboj

TUNU
16. 1. 2011 - 16. 1. 2013.

iznenada preselio na ahiret 15. januara 2013. u 87. godini. D`enaza-namaz }e se obaviti u srijedu, 16. januara 2013. godine, nakon ikindija- namaza kod d`amije u [evarlijama. RAHMET ALEJHI VESELEM! O`alo{}eni: sin Ahmet, k}erke Hajrija, Fatima i D`emila, unuci Haris, Hadir, Benjamin, Azra, Merima, Amer i Emina, zetovi Hasan, Ned`ad, Nazif, Fuad i Ensar, snahe Zlata i D`enana, familije Feti}, Ahmetovi}, Deli}, \ogi}, Omerovi}, Mehinovi}, Jaband`i}, Ibri}, Durmi}, te ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji 040

Porodice: Ili}, Had`ibegovi}, Kova~evi} i Berberijan
AX

SJE]ANJE

POSLJEDNJI POZDRAV

na dragog i predobrog profesora 16. sije~nja 2003 - 16. sije~nja 2013. godine

na{oj dragoj kom{inici

akademik prof. dr. sc. KRUNOSLAV LJOLJE
(Jajce, 29. srpnja 1928 - Sarajevo, 16. sije~nja 2003)

NADI BUN^I]
Deset godina je pro{lo otkako nas je napustio na{ cijenjeni profesor Ljolje. Pokazao je svojim primjerom ljubav prema zemlji u kojoj je ro|en. Ostavio je cijelu plejadu dobrih profesora i znanstvenika fizi~ara raspr{enih po svijetu. Ne mo`emo ga zaboraviti! Njegovi vjerni studenti i suradnici
111

od stanara zgrade La Benevolencija 12
2421

[esnaestog januara 2013. navr{ava se devetnaest tu`nih godina otkako nisi sa nama, na{a voljena majko

POSLJEDNJI SELAM

ocu na{eg radnog kolege Sejada

U srijedu, 16. januara 2013, navr{ava se godina od smrti na{e drage sestre

IZET (HASANA) MALKI]
GOND@A DIZDAREVI], ro|. HAD@IBEGOVI]
Majko, uvijek si u mom srcu. Tvoja k}erka Muradija sa Farukom Vodopi}em i djecom
2407

FAHRIJE MOSTARAC

S po{tovanjem, uposlenici d.d. BH Telecom - Direkcija BH mobile
2036

Uvijek }emo se sje}ati njenog vedrog duha i optimizma. Sestra Fedrija i brat Fehvad sa porodicom
2386

POSLJEDNJI POZDRAV

Danas se navr{ava 7 dana od kada nije sa nama na{ dragi

na{oj dragoj kolegici

OSLOBO\ENJE
DOO NOVOTEKS KISELJAK
Sa ljubavlju i trajnim sje}anjem na na{e dugogodi{nje dru`enje. Fatima, Zehra, Du{anka, Suda, Emina, Dobrila, Jadranka, Keka i Zora
2419

OSMRTNICE, OGLASE, NATJE^AJE MO@ETE PREDATI U VA[EM GRADU

HALIM ([ABANA) D@AFI]

prof. JASMINKI SPAHO, ro|. [EHOVI]

S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tebe. Tvoji: supruga Ida, k}erke Sanida i D`eneta sa porodicama. Tevhid }e se prou~iti u petak, 18. januara 2013. godine, u d`amiji Mokronozi Visoko poslije d`uma-namaza.
2037

Tel: 387/30/879-438

56

SJE]ANJA I SMRTOVNICE

srijeda, 16. januar/sije~anj 2013.

OSLOBO\ENJE

Obavje{tavamo da je nakon duge i te{ke bolesti na{ dragi

Duboko o`alo{}eni javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je na{a draga

mr. sc. ZLATAN (EZHERA) ARNAUTOVI]
dipl. ing. ma{instva

LJUBICA MAD@AREVI], ro|. TOMI]
1939 - 2013.

preselio na ahiret 14. januara 2013. u 59. godini. D`enaza }e se klanjati 16. januara 2013. godine (srijeda) poslije ikindija-namaza ispred ^ar{ijske d`amije, a ukop }e se obaviti na mezarju Pra{nice. Ispratna dova i hatma-dova }e se prou~iti u ^ar{ijskoj d`amiji, prije ikindija- namaza. Prevoz obezbije|en ispred ^ar{ijske d`amije. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH O`alo{}eni: otac Ezher, supruga Fahira, k}erka Azra, sin Amir, sestra Belma, sestri} Mirza, sestri~na Lamija, zet Mirsad, punica Hajra, {ura Sead sa porodicom, porodice Arnautovi}, Mahmi}, Pojski}, Kuma{in, Idrizbegovi}, Aganovi}, Kulenovi}, Hod`i}, Had`ibegovi}, Braji}, Juki}, Korkut, [unje, Me{i}, Mehinagi}, Serdarevi}, Kored`ija, Spahi}, Radovi}, Bevanda, na{a Selma, te ostala mnogobrojna, rodbina, prijatelji i kom{ije
020

preminula u nedjelju 14. januara 2013, u 74. godini. Sahrana }e se obaviti u srijedu, 16. januara 2013. godine, u 14 sati na groblju u Grabovici. PO^IVALA U MIRU BO@IJEM! O`alo{}eni: bra}a Ferdo i Mato, sestre Kata, Mara i Vera, brati~ine Janja, Jadranka, Dijana i Silvana, brati} Ivica, sestri} Martin, zetovi, snahe, familije Tomi}, Pavi}, Karali}, Vidakovi}, Mad`arevi}, Salaj i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije.
000

SJE]ANJE

SJE]ANJE ... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

na dragog zeta

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

EMIR TUNA TUNOVI]

EMIR TUNA TUNOVI]

AJKA (DERVI[A) HOD@I], ro|. ^AVKU[I]

Dragi prijatelju, puno nam fali{... Vrijeme ne donosi zaborav, ti si bio unikatni zet. Punica Sena
2404

Tvoje sloven{~ine: Ferdo, Maru{a, Zvone, Miro, Irena i Slavka
2404

preselila na ahiret u utorak, 15. januara 2013, u 83. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 17. januara 2013. godine, u 14 sati na mezarju Lehovi}i - Srebrenica. O`alo{}eni: k}erke [ahza, [efika i [aha, zet Nazif, unuci Ibro, Azmir, Bajro, Hazim, Azem, Ned`ad i Mehmed, unuke Azra, Mevlida i Mirela, praunu~ad, te porodice Hod`i}, ^avku{i}, Ke{mer, Hasanovi}, Brdarevi}, Ali{evi}, Salihovi}, Be}arevi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u 14 sati, ul. Paljevska 87. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

TU@NO SJE]ANJE

Navr{avaju se pune tri godine otkako nas je zauvijek napustila na{a mila

TONKA CICA MAKAROV
16. 1. 2010 - 16. 1. 2013.

Sa neizmjernim bolom i tugom obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i poznanike da je na{a voljena

Uvijek u na{im mislima i srcu s ljubavi, zahvalnosti i ponosom. Suprug Mihajlo i sin Predrag
2034

SJE]ANJE

prof. \UR\ICA ORLI], ro|. \URANOVI]
1937 - 2013.

TONKA CICA MAKAROV
16. 1. 2010 - 16. 1. 2013.

preminula u ponedjeljak 14. januara 2013, u 76. godini. Sahrana }e se obaviti u petak, 18. januara 2013 godine, u 14 sati iz kapele na pravoslavnom groblju Trnovac u Tuzli. O`alo{}eni: suprug Mihajlo, k}erka Suzana, sin Sa{a, snahe Lidija i Regina, unuke Elin i Nika, djever Du{an, zaova Cica, brati~na Tanja, brati} Du{ko, stric Bo{ko, strina Mira, ujak Mirek, tetka Vera, brat Slavko, brati~na Mihaela, brati} Aleksandar, te porodice Orli}, \uranovi}, Malicha, Parhomov, Kapal, Markovi}, Kreitmayer, Kozina, Ivi~i}, Savkovi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije.
2034 000

Zauvijek u na{im srcima, njegujemo uspomenu na na{u dragu mamu, baku i punicu. S ljubavlju i po{tovanjem, Tatjana, Andrea i Bane

OSLOBO\ENJE srijeda, 16. januar/sije~anj 2013.
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

SJE]ANJA I SMRTOVNICE

57

Sa velikom i iskrenom tugom obavje{tavamo rodbinu, prijatelje, kom{ije i poznanike da je na{a draga

[EVKET ([UKRIJE) LJUCA

prof. JASEMINA (MUHAREMA) SPAHO, ro|. [EHOVI]

preselio na ahiret u ponedjeljak, 14. januara 2013, u 81. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 16. januara 2013. godine, u 14.30 sati na bakijskom mezarju Faleti}i. O`alo{}eni: sinovi Elmedin, Renad i Almir, snaha Medina, unu~ad Faruk, Lamija i Damir, sestra D`emila, sestri} Rasim sa porodicom, sestri~na Hedija sa suprugom Firuzom, svastika Dika, {ura Arslan, Lejla, Adha, Bisera, Edisa, Amila i Amina, Miralem, Sutka i Memsuda sa porodicama, Rasim i Sulejman sa porodicama, te porodice Ljuca, Mirojevi}, ^engi}, Maglajlija, Arapovi}, Ja`i}, Herenda, Obar~anin, Turkovi}, Zajko, Veli}, Kukuljac, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u ku}i `alosti u Ulici [kaljin sokak br. 31 a.
002

preselila na ahiret u ponedjeljak, 14. januara 2013. godine. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 16. januara 2013. godine, u 13.30 sati na gradskom groblju Bare. Prevoz obezbije|en ispred Careve d`amije sa polaskom u 12.45 sati, do groblja i nazad. O`alo{}eni: sin Kenan, bra}a Zulfo i Adnan, snahe Zehra i Aida, zaova Emina sa porodicom, brati~ne [eherzada, Hatid`a, Narcisa i Naida sa porodicama, brati}i Ibrahim sa porodicom i Benjamin, ro|aci Soko, Hido, Dino i Mirsad sa porodicama, te porodice Spaho, [ehovi}, Fo~o, Vele, Kadi}, [ahinagi}, Bi~ak~i}, Salihbegovi}, Merhemi}, Ri|anovi}, Rudalija, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.30 sati u ku}i `alosti u Ulici franjeva~ka br. 6 C/I.
002

Sa dubokim bolom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je na{ dragi

POSLJEDNJI SELAM

na{em dragom prijatelju

Duboko o`alo{}eni javljamo da je na{ voljeni sin, suprug, brat, zet, amid`a, daid`a i tetak

EMIR (MEHMEDA) SOFI]
EDIN D@INDO

MIRSAD RORA (SULEJMANA) [KORO

preselio na ahiret nakon kratke i te{ke bolesti u ponedjeljak, 14. januara 2013, u 58. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 16. januara 2013. godine, u 13 sati na mezarju Hambina carina - [iroka~a. O`alo{}eni: majka [erifa, supruga Mirsada, brat Ahmed Bebe, sestra Aida, snaha Nermana, zet D`enamir, brati} Almir sa porodicom, brati~na Samra, sestri}i Tarik i Mirza, tetka Hasna, amid`inica Atija, punac Fuad, {ure Mirsad i Vedad sa porodicama, svastika Suada sa Suarnom i Edinom, te porodice [koro, Ze~evi}, ]osi}, Be{lija, Skoki}, Kari}, Baralija, Sofi}, [urkovi}, Bajraktarevi}, Spr`o, Be{i}, Ahmetovi}, Dizdarevi}, Hamzi}, D`ono, Hajrulahovi}, Tiro, Mujki}, Mizdrak, Ahmethod`i}, Zeljkovi}, Pa{i}, Jahi}, Joldi}, Samija Sara~, [ehovi}, Rizvan, Ba{i}, Beganovi}, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13 sati u ku}i `alosti u Ulici Bostari}i br. 37.
002

preselio na ahiret u ponedjeljak, 14. januara 2013, u 53. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 16. januara 2013. godine, u 13 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: brat Nedim, snaha Elmedina, brati~ne Amina i Sabina, teti}i Esad, Mirza i Namik, teti~ne Meliha, Zada, Kika i D`enana, te porodice Sofi}, Krili}, Kolasovi}, Had`iavdi}, Gabela, Huji}, ^usti}, Imamovi}, Ali}, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13 sati u ku}i `alosti u Ulici Vrbanju{a br. 118.
000

Neka ti je vje~ni rahmet. Porodica Ajanovi}: Mustafa, D`emila, Amir, Amila
2405

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje, kom{ije i poznanike da je na{ dragi

Sa velikim bolom i tugom u srcu obavje{tavamo rodbinu, kom{ije i prijatelje da je na{a najdra`a

IVANKA KANTARD@I], ro|. BRU@A

MULA (MUJE) ^ELIK, ro|. [ETA

SABIT (RAME) ZORLAK

preselio na ahiret u ponedjeljak, 14. januara 2013, u 72. godini. preselila na ahiret u utorak, 15. januara 2013, u 67. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 16. januara 2013. godine, u 14 sati na mezarju Ravne Bakije. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 16. januara 2013. godine, u 13 sati na gradskom groblju Vlakovo. Prevoz obezbije|en ispred zelenog mosta u Bu~a Potoku sa polaskom u 12.15 sati, do groblja i nazad. O`alo{}eni: supruga \ulka, k}erka Fadila, sin Hajro, zet Osman, snaha Azra, unu~ad Mirza, Bakir, Esma, Amina i Haris, sestre Halima i Azema, snaha had`i Ham{a, brati} Fadil i brati~na Ferida sa porodicama, sestri} Safet i sestri~ne Azema, Jasmina, Pemba, Mevzeta, Safija, Almasa, Nura, Hajra i Zineta sa porodicama, svastika [ahza i bad`o Jusuf sa djecom, te porodice Zorlak, Maslan, Ma{ni}, Mujezinovi}, Ibri{imovi}, Halimi}, U{anovi}, Be{o, Botulja, Klovo, Paljevac, Harbinja, Kadri}, Hajri}, Ba{i}, Gabela, D`afovi}, ^eljo, Memi}, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji, kom{ije i poznanici. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13 sati u ku}i rahmetlije u Ulici Kasima Had`i}a br. 53.
000

preminula 13. januara 2013. u 70. godini. Sahrana }e se obaviti 16. januara 2013. godine u 12 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: sin Zoran, k}erke Mirela i Dijana, unu~ad Ivan, Milena, Sandra, Karla i Antonio, zet Novica, nevjesta Viktorija, bra}a Zdenko i Eugen, sestre Zdenka, Marija i Ana, obitelji Kantard`i}, Bru`a, Palangeti}, Franji}, Deli} i Filipovi}, te ostala rodbina i prijatelji
000

O`alo{}eni: k}erka Elvira, zet Zijad, unuka Lejla, brat Mehmed, sestra Senada, zetovi Ramiz i Ferid, snaha Ferida, brati} Ned`ad sa porodicom, brati~na Naida sa porodicom, sestri}i Samir i Armin sa porodicama, sestri~ne Selma i Amina sa porodicama, kom{inice Fika i Rabija, te porodice ^elik, [eta, Dedovi}, Hod`i}, [i{i}, Halilovi}, Kapid`i}, Mujovi}, Verma, Me~ki}, Muhi}, Ohranovi}, Ibi{evi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u stanu merhume u 14 sati, Bjelave 111/V. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

58

PREDAH

srijeda, 16. januar/sije~anj 2013.

OSLOBO\ENJE

HOROSKOP DANAS
OVAN
Stalo vam je da budete zapa`eni na razli~itim stranama i u tom smislu koristite najja~e adute kojima raspola`ete. Velike ambicije ponekad donose niz novih prednosti i pozitivnu dominaciju u odnosu na saradnike. Svom partneru ne ostavljate mnogo prostora za slobodan izbor, ali na sre}u djelujete vrlo ubjedljivo i zavodljivo. Prijat }e vam vedri sadr`aji, kao poticaj za dobro raspolo`enje. Obratite pa`nju na neke korisne informacije koje }e vam olak{ati put do uspjeha. Ra~unajte na ne~iju podr{ku kada se nalazite u kriti~nim situacijama. Zadovoljstvo koje osje}ate u ne~ijoj blizini mo`e da vas ispuni pozitivnom energijom i da pomjeri va{e subjektivne granice. U`ivajte u bliskom dru{tvu. Svima je potreban pozitivan poticaj i razmjena misli i osje}anja. Ponekad bez ve}eg rizika nema ni zapa`enog uspjeha ili {ireg odjeka me|u saradnicima. Pokazat }e se da imate dobru poslovnu procjenu i rje{enja. Izbjegavajte emotivne kontraste u reakcijama, zbunjujete partnera nekim idejama ili ~estim promjenama u mi{ljenju. Te{ko je slijediti va{ ritam kada se zanesete. Pozitivno okru`enje djeluje vrlo poticajno na va{e raspolo`enje. Imate dovoljno iskustva da realno sagledate sve prednosti ili nedostatke koji proizlaze iz mogu}eg poslovnog udru`ivanja. Razmislite, intelektualne sposobnosti su presudne u procjeni dobre poslovne prilike. Te{ko vas je razuvjeriti od ideja koje imate, ali ~ini vam se da neko nema dovoljno razumijevanje za va{e emotivne potrebe. Rasteretite se od suvi{nih briga. Vje{to koristite sposobnosti u razli~itim situacijama i ne odustajete od poslovnih vizija. Uspjeh je na va{oj strani dok god imate jasnu predstavu o tome {ta i koliko `elite da ostvarite. Spremni ste da u~inite skoro sve za svog partnera, ali pod uslovom da neko ne ugro`ava va{u uspostavljenu dominaciju i integritet. Nalazite se u sjajnoj psihofizi~koj formi. Va`no je da imate poslovni cilj, ali jo{ va`nije je da odredite pravi na~in ili sredstvo koje }e vam omogu}iti njegovu uspje{nu realizaciju. Djelimi~na rje{enja vas samo nepotrebno usporavaju i poti~u va{u nesigurnost. O~ekujete vi{e od onoga {to partner mo`e ili `eli da vam pru`i. Nema potrebe da se suvi{e zamarate, prijat }e vam relaksacija. U skladu sa prethodnim iskustvom sada mijenjate stil ili poslovnu strategiju u odnosu na okolinu. Imate zna~ajnu prednost u odnosu na saradnike i ni{ta ne prepu{tate slu~aju. Va`no je da ostanete dosljedni u ciljevima. Lako mijenjate emotivno interesovanje u zavisnosti od raspolo`enja ili osoba sa kojima se susre}ete. Unosite vi{e vitamina u ishranu. Jasno vam je da zavr{ni rezultati zavise od sposobnosti da se pravilno organizujete. Pa`nju prvenstveno usmjeravate na osnovne ciljeve, ali ne odustajete ni od nekih alternativnih ideja. Najbolje se osje}ate kada imate utisak da sve dr`ite pod strogom kontrolom, mada partner sve ~e{}e umije da vas iznenadi. Poti~ite kod sebe bolju koncentraciju. Uspjeh vam se nalazi nadohvat ruke, u~inite sve {to je potrebno da ostvarite profesionalni i li~ni maksimum u razli~itim pravcima. Ponekad skoro imperativno ne odustajete od emotivnih namjera, ~ak i po cijenu da svi oko vas misle druga~ije. Dobro razmislite jer sve ima svoju cijenu koju ne treba zanemariti. Va`no je da pravilno uskladite misli i osje}anja. Skloni ste pretjeranom detaljisanju, ali nije sve onako kao {to pretpostavljate u duhu svojih teorija. Neophodna su vam prakti~na rje{enja, potrudite se da ubrzate poslovni ritam i da zavr{ite sve {to ste zapo~eli. Zahtjevi koje upu}ujete partneru ne nailaze na dobar odjek, ali vi ste ~vrsto naumili da ostvarite ono {to `elite. Slobodno vrijeme posvetite psiholo{koj relaksaciji. Jasno vam je da u nekim va`nim situacijama nemate dovoljan uticaj na razvoj poslovnih doga|aja. Zatra`ite ne~iju podr{ku ili dobar savjet, postoje rje{enja koja iziskuju novi kompromis. Trudite se da ostavite utisak kao da sve funkcioni{e na dobar na~in, ali duboko u sebi potiskujete neka emotivna strahovanja i zabrinutost. Prijat }e vam vi{e sati zdravog sna. Ne `elite da neko mijenja va{u poslovnu orijentaciju ili da upravlja va{im planovima. Potrebno je da se detaljno informi{ete o svim mogu}nostima, spoj dobre intuicije i analiti~ke procjene donosi novi uspjeh. Umijete da ostvarite ono {to `elite, bez obzira na razli~ite komplikacije koje vas prate ili na ne~ije primjetno negodovanje. Va`no je da pobolj{ate psihofizi~ku kondiciju.
21. 3. - 20. 4.

BIK

21. 4. - 22. 5.

BLIZANCI

23. 5. - 22. 6.

RAK

23. 6. - 22. 7.

LAV

23. 7. - 22. 8.

DJEVICA

23. 8. - 22. 9.

VAGA

23. 9. - 22. 10.

[KORPIJA

OSLOBO\ENJE
Nezavisni BH dnevnik Web site: www.oslobodjenje.ba e-mail: redaction@oslobodjenje.ba

23. 10. - 22. 11.

STRIJELAC

23. 11. - 22. 12.

JARAC

23. 12. - 21. 1.

VODOLIJA

22. 1. - 19. 2.

RIBE

OGLASNA SLU@BA: Tel/fax: 205-938 GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA: e-mail: oglasnosg@oslobodjenje.ba Vildana SELIMBEGOVI] VAKUFSKA BANKA DD Sarajevo, transakcijski ra~un broj: DIREKTOR: 1602000000317116, Ned`ad [ADI] UNICREDIT BANK DD, UREDNI[TVO: transakcijski ra~un broj: Safet HUREMOVI], Mirza ISLAMOVI], 3383202250044019, Branko MAJSTOROVI], Jelena MILANOVI], SPARKASSE BANK DD Sarajevo, Daniel OMERAGI], Jakub SALKI], Mirela transakcijski ra~un broj: SEKULI], Lejla SOFRAD@IJA i Josip VRI^KO 1990490005630121, POSTBANK BH DD Sarajevo, transakcijski PRODAJA: ra~un broj: 1872000000045887, Fax: 465-727, KOMERCIJALNA BANKA AD Banja Luka, Tel: 276-967, 455-558 filijala Sarajevo, transakcijski ra~un broj: e-mail: prodaja@oslobodjenje.ba 5715000000017279 MARKETING: Kompjuterska obrada: RC “Oslobo|enje” Meliha Hod`i} Zorica Pand`i}, {ef DTP-a Fax: 472-901 [tampa: Unioninvestplastika dd, Tel: 472-899, 468-161, Semizovac bb 276-968, 276-988 e-mail: marketing@oslobodjenje.ba ID broj: 4200492600001 ADRESA: D`emala Bijedi}a 185, Sarajevo Po{tanski pregradak 686 TELEFONI: Centrala: 276-900, 467-723 Redakcija: Desk i no}ni urednik: 276902, fax: 468-090, modem: 468-018; Uprava 234-718, fax: 461-007; Unutra{njopoliti~ka rubrika: 276-903,

20. 2. - 20. 3.

RJE[ENJE: lovokradica, ivan rabuzin, fotostanica, tla, teli, im, pi, pi, atina, okreti, nar, nau~iti se, i, o, ~esati, vj, van, elegija, olib, amade, nir, ets, eja, ara, rad, lov, ago, ipe, div, siz, i}i, tri.

Spoljnopoliti~ka rubrika: 276 937, Sarajevska hronika: 276-901, fax: 468-054, Kultura: 276-906, Sportska rubrika 276-908, Prilozi: 468-142

nim vijencem, a 1976. godine dodijeljena mu je Nagrada ZAVNOBiH-a. Oslobo|enje je 1989. godine progla{eno za najbolji dnevni list u tada{njoj Jugoslaviji. U ratnoj 1992. godini Oslobo|enje je u Velikoj Britaniji progla{eno za list godine u svijetu. Oslobo|enje je od 1992. dobilo Nagradu slobode (u Skandinaviji), nagradu "za izuzetnu odanost istini i slobodi" Oskar Romero (Teksas), nagradu "za odr`avanje u `ivotu tradicije nezavisnosti, objektivnosti i hrabrosti u izvje{tavanju pod najte`im uslovima" agencije Inter Press i Service, nagradu "za zajedni~ki rad novinara razli~itih nacionalnosti u slu`bi slobode i mira" fondacije Alfons Komin (Barselona), nagradu "za borbu protiv ksenofobije" Kluba evropskih rektora, nagradu za ljudska prava "Saharov" Evropskog parlamenta, "Me|unarodnu nagradu za slobodu {tampe" Udru`enja turskih novinara, Medalju ~asti Fakulteta za novinarstvo Univerziteta Mizuri (SAD), Nagradu Asocijacije IPRA, "Zlatno pero slobode" Me|unarodnog udru`enja novina (FIEJ), Nagradu “Premio Giornalistico Paolo Borsellino” koju listovima koji se bore za istinu dodjeljuje Slobodno sveu~ili{te “Maria ss Assuanta” u saradnji sa Asocijacijom “Paolo Borsellino” sa sjedi{tem u Rimu i “Zlatni trofej za kvalitetu” (SAD).

Vije}e za {tampu u Bosni i Hercegovini Oslobo|enje je punopravni ~lan Vije}a za {tampu u BiH www.vzs.ba Prvi broj Oslobo|enja {tampan je 30. avgusta Za sve eventualne primjedbe na pisanje lista, obratite se VZ[ u BiH 1943. u Donjoj Trnovi, Oslobo|enje je 1963. e-mail: info@vzs.ba, godine Ukazom predsjednika Tita odlikotel: +387 33 272 270 vano Ordenom bratstva i jedinstva sa zlat- tel/fax: +387 33 272 271

Danas promjenljivo obla~no sa ki{om, na jugu sa grmljavinom, na planinama sa snijegom, u toku no}i u sjevernim i centralnim predjelima prestanak padavina. Puha}e umjeren do jak ju`ni vjetar, na sjeveru slab do umjeren isto~ni. Minimalna temperatura od -1 do 6, maksimalna dnevna od 4 do 10 °C. Sutra ujutro umjereno obla~no, prije podne sa ki{om, na planinama sa snijegom. U petak obla~no sa ki{om, u vi{im predjelima sa snijegom. U toku no}i prestanak padavina i razvedravanje. U subotu prije podne prete`no sun~ano, poslije podne novo naobla~enje, u toku no}i na jugu sa ki{om, na planinama sa snijegom. U nedjelju obla~no, na jugu sa ki{om, u ostalim predjelima sa susnje`icom i snijegom. U Sarajevu prije podne umjereno obla~no, popodne promjenljivo, povremeno sa ki{om. Puha}e umjeren, ju`ni vjetar. Minimalna temperatura 2, maksimalna dnevna 7 °C.

Iznad Evrope danas promjenljivo obla~no sa ki{om, susnje`icom i snijegom. Obilnije padavine se o~ekuju na sjeveroistoku kontinenta, Pirinejskom, Apeninskom i ju`nim dijelovima Balkanskog poluostrva. Vjetar olujne ja~ine puha}e u oblasti Atlantika i Sredozemnog mora. Najhladnije }e biti na sjeveroistoku Evrope i Skandinavskom poluostrvu sa maksimalnim temperaturama od -7 do -17, a najtoplije u ju`nim dijelovima Balkana i zapadnim dijelovima Pirinejskog poluostrva sa maksimalnom dnevnom izme|u 14 i 17 °C. Na Balkanu obla~no, sa ki{om, susnje`icom i snijegom na zapadu, jugozapadu i ponegdje na jugu poluostrva. Jak vjetar puha}e u oblasti Jonskog i Egejskog mora. Najhladnije bi}e na zapadu poluostrva sa temperaturama od -2 do 2, a najtoplije na jugu sa maksimalnom dnevnom od 12 do 17 °C.

60

KULTURNI VODI^
Raymonde, Scott Eastwood... po~etak u 21.20 sati. do petka od 10 do 18, subotom od 10 do 14 sati ili uz najavu na telefon 061/338-186.

srijeda, 16. januar/sije~anj 2013.

OSLOBO\ENJE

SARAJEVO

Richard Armitage... po~etak u 13, 16.30 i 19.30 sati.

KR[ I LOM 3D
animirana avantura, re`ija: Rich Moore, glasovi: John C. Reilly, Jack McBrayer, Jane Lynch... po~etak u 11 i 13.20 sati.

UMJETNI^KA
Samostalna izlo`ba Nele Hasanbegovi} “Govor bjeline”. Hasanbegovi} prezentira djela nastala od 2009. do 2013. godine, realizirana u razli~itim medijima: svjetlosna instalacija, video instalacija, performans, skulptura i fotografija. Umjetni~ka djela prezentirana na izlo`bi provociraju i propituju strukturu funkcioniranja dana{nje kulture, identiteta, roda, umjetnosti, ali i dru{tva u cjelini. Izlo`ba je za sve posjete otvorena do 9. februara.

KR[ I LOM 3D
animirana avantura, re`ija: Rich Moore, glasovi: John C. Reilly, Jack McBrayer, Jane Lynch... po~etak u 14 sati.

HOBIT: NEO^EKIVANO PUTOVANJE 3D
fantazijski spektakl, re`ija: Peter Jackson, uloge: Martin Freeman, Ian McKellen, Richard Armitage... po~etak 16.15, 19.30 i 22.45 sati.

KRITERION
SIN NOMBRE

PIJEV @IVOT 3D

ZAMBEZIA 3D
animirana avantura, re`ija: Wayne Thornley, glasovi: Leonard Nimoy, Abigail Breslin, Jeff Goldblum… po~etak u 12 i 13.45 sati.

KINA
CINEMA CITY
GANGSTERSKI ODRED
akcioni triler, re`ija: Ruben Fleischer, uloge: Sean Penn, Ryan Gosling, Emma Stone... po~etak u 20.15 i 22.35 sati.

drama, re`ija: Cary Joji Fukunage, uloge: Edgar Flores, Kristyan Ferrer, Paulina Gaitán... po~etak u 20.20 sati.

GABRIJEL
Stalna postavka izlo`be “Pozori{ni plakat Kamernog teatra 55”. Otvorena svakim radnim danom od 10 do 18 sati. avanturisti~ka drama, re`ija: Ang Lee, uloge: Suraj Sharma, Irrfan Khan, Adil Hussain… po~etak u 16 sati.

PIJEV @IVOT 3D
avanturisti~ka drama, re`ija: Ang Lee, uloge: Suraj Sharma, Irrfan Khan, Adil Hussain… po~etak u 16 sati.

KINOTEKA
LESI SE VRA]A KU]I
dje~iji, re`ija: Fred McLeod Wilcox, uloge: Roddy McDowall, Donald Crisp, Dame May Whitty.. po~etak u 19 sati.

MUZEJI
HISTORIJSKI
Muzej je otvoren za posjete radnim danima od 9 do 16, a vikendom od 9 do 13 sati.

PRAVE MU]KE

NEMOGU]E
drama, re`ija: Juan Antonio Bayona, uloge: Naomi Watts, Ewan McGregor, Tom Holland... po~etak u 16.40 i 19 sati.

POZORI[TA
NARODNO
MARE NOSTRUM
balet, autori: Kuhnel, Gluck, Pergolesi i Fahndrich koreografija: Davide Bombana, po~etak u 19.30 sati.

BO[NJA^KI
Otvoren za posjete od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Obilasci uklju~uju Gazi Husrev-begov hamam, postavku umjetni~kih djela U fokusu kolekcije, galerije Mersad Berber i Ismet Rizvi}, te biblioteku. Posjete u pratnji vodi~a od ponedjeljka do petka od 12.30 do 16 sati. Grupne posjete najaviti na 033/279-800 ili info@bosnjackiinstitut.ba.

MUZEJI
GRADA ZENICE
Na raspolaganju posjetiocima su stalne postavke, etnolo{ka, arheolo{ka i historijska. U tvr|avi Vranduk postavljena je stalna historijska zbirka o ranom srednjem vijeku u Bosni. Muzej je otvoren za posjetioce radnim danima od 9 do 17 sati, a subotom po dogovoru (tokom ljeta). Tvr|ava Vranduk otvorena je za posjetioce tokom cijele sedmice, od 9 do 17 sati. komedija, re`ija: Michael Hoffman, uloge: Colin Firth, Cameron Diaz, Alan Rickman... po~etak u 15 sati.

SONJA I BIK
komedija, re`ija: Vlatke Vorkapi}, uloge: Judita Frankovi}, Goran Bogdan, Dejan A}imovi}... po~etak u 15.40 i 18 sati.

KAMERNI
SOBOSLIKAR
autor: Donald Churchill, mentor: Senad Ba{i}, igraju: Ena Kurtali}, Sta{a Duki}, Admir [ehovi} po~etak u 20 sati.

HOBIT: NEO^EKIVANO PUTOVANJE 3D

ART-KU]A SEVDAHA
Otvorena je za sve posjetioce svakim danom osim ponedjeljka od 10 do 18 sati. Stalna postavka “Organizacija XIV Zimskih olimpijskih igara“. Otvorena za posjete od ponedjeljka do petka, od 9 do 15 sati.

TEKSA[KI MASAKR MOTORNOM PILOM 3D
horor, re`ija: John Luessenhop, uloge: Alexandra Daddario, Tania Raymonde, Scott Eastwood... po~etak u 20.30 i 22.15 sati.

TUZLA

KR[ I LOM 3D

MLADI
SAMO NEK' NE PUCA
fantazijski spektakl, re`ija: Peter Jackson, uloge: Martin Freeman, Ian McKellen, Richard Armitage... po~etak za 3D u 13.20 sati, a za 2D u 13, 16.30 i 19.50 sati. autor: Emir Imamovi} Pirke, re`ija: Dino Mustafi}, igraju: Alen Muratovi}, D`ana Pinjo, Elma Ahmetovi}, Ajla Cabrera, Sanin Milavi}, Mirza Dervi{i}, Adnan Goro, Edhem Husi} po~etak u 20 sati.

SARAJEVO
Brusa bezistan, Svrzina ku}a, Muzej 18781918, Muzej “Alije Izetbegovi}a“ i Despi}a ku}a otvoreni su svakim radnim danom od deset do 16 sati, subotom od deset do 15 sati, dok su nedjeljom ovi objekti zatvoreni za posjete. Muzej Jevreja otvoren je za posjete svakim radnim danom od 10 do 16 sati, subotom ne radi, dok je nedjeljom otvoren od 10 do 13 sati.

GALERIJE
ME\UNARODNA GALERIJA PORTRETA
Stalna postavka crte`a, skica, akvarela Ismeta Mujezinovi}a, stalna postavka Legata “Haim James Pinto“. Galerija je otvorena radnim danima od 8 do 15 sati.

ZAMBEZIA 3D
animirana avantura, re`ija: Wayne Thornley, glasovi: Leonard Nimoy, Abigail Breslin, Jeff Goldblum… po~etak u 15.40 sati.

SARTR
BUDU]NOST JE U JAJIMA
autor: Eugene Ionesco, re`ija: Eduard Miler, igraju: Alban Ukaj, Mirela Lambi}, Jasenko Pa{i}, Sne`ana Ali~, Sonja Goronja po~etak u 20 sati.

animirana avantura, re`ija: Rich Moore, glasovi: John C. Reilly, Jack McBrayer, Jane Lynch... po~etak za 3D u 14.15 sati, za 2D u 11.30 i 13.30 sati.

OLIMPIJSKI
Stalna postavka “Organizacija XIV Zimskih olimpijskih igara“. Otvorena za posjete od ponedjeljka do petka, od 9 do 15 sati.

JACK REACHER

CENTAR ZA KULTURU
Retrospektivna izlo`ba slika i bareljefa Kemala Kebe, umjetnika koji je u Javuz sultan Selimovom mesd`idu, kod Starog mosta, imao atelje od 1987. do 1992. godine, u kojem je bila stalna prodajna izlo`ba njegovih radova.

PIJEV @IVOT 3D

GALERIJE
ARS AEVI ART DEPO
Stalna postavka Kolekcije Ars Aevi/Muzeja savremene umjetnosti Sarajevo, najzna~ajnije kolekcije internacionalne savremene umjetnosti u regionu Jugoisto~noj Evrope, i projekata budu}eg Muzeja arhitekte Renza Piana. Galerija se nalazi u Centru Skenderija, u ul. Terezije bb. Galerija je otvorena od 10 do 22 sata.

ZENICA

BANJA LUKA

akcioni triler, re`ija: Christopher McQuarrie, uloge: Tom Cruise, Rosamund Pike, Richard Jenkins... po~etak u 15.30, 19 i 21.30 sati.

PET LEGENDI 3D
animirana avantura, re`ija: Peter Ramsey, glasovi: Hugh Jackman, Alec Baldwin, Isla Fisher... po~etak u 12.15 sati.

avanturisti~ka drama, re`ija: Ang Lee, uloge: Suraj Sharma, Irrfan Khan, Adil Hussain… po~etak u 15.30 i 18 sati.

RAIFFEISEN
Grupna izlo`ba mladih umjetnika: Alen Burazerovi}, Alma Ga~anin, Anesa Kadi}, Amila Berisali}, Adi Karailo, Iman Gavrankapetanovi} i Mustafa ^ohad`i}. Galerija se nalazi u zgradi Centrale Raiffeisen banke, u ul. Zmaja od Bosne bb, otvorena je radnim danom od 8 do 16 sati.

KINA
MULTIPLEX EKRAN
GANGSTERSKI ODRED
akcioni triler, re`ija: Ruben Fleischer, uloge: Sean Penn, Ryan Gosling, Emma Stone... po~etak u 18.30 i 20.30 sati.

JACK REACHER
akcioni triler, re`ija: Christopher McQuarrie, uloge: Tom Cruise, Rosamund Pike, Richard Jenkins... po~etak u 17.30 i 20.20 sati.

POZORI[TA KINA
MULTIPLEKS PALAS
GANGSTERSKI ODRED
akcioni triler, re`ija: Ruben Fleischer, uloge: Sean Penn, Ryan Gosling, Emma Stone... po~etak u 17.45, 20 i 22.15 sati.

NARODNO RS
GOSPODIN FOKA
komedija, autor: Gordan Mihi}, re`ija: Marko Misira~a, igraju: Bo{ko \ur|evi}, Maja Kolund`ija Zoroe, Sla|ana Zrni}, Dobrica Agatonovi} Aga po~etak u 20.30 sati.

SKYFALL
triler, re`ija: Sam Mendes, uloge: Daniel Craig, Javier Bardem, Naomie Harris... po~etak u 20.30 sati.

110795
Stalna postavka eksponata ~iji je cilj o~uvati sje}anje na tragediju u Srebrenici i 8.372 osobe koje su tragi~no stradale u genocidu. Galerija se nalazi u ul. Fra Grge Marti}a 2/III. Otvorena radnim danima od 10 do 18, a subotom od 10 do 16 sati, najave na telefon 033/953-170.

JACK REACHER
akcioni triler, re`ija: Christopher McQuarrie, uloge: Tom Cruise, Rosamund Pike, Richard Jenkins... po~etak u 15, 17.30 i 20 sati.

TEKSA[KI MASAKR MOTORNOM PILOM 3D
horor, re`ija: John Luessenhop, uloge: Alexandra Daddario, Tania

HAOS U KU]I: MATORCI DOLAZE
komedija, re`ija: Andy Fickman, uloge: Lisa Addario, Billy Crystal, Lowell Ganz... po~etak u 13, 17 i 18.30 sati.

ATELJE ZEC
Izlo`ba slika i grafika iz ciklusa “Ku}a od kamena”. Galerija je otvorena od ponedjeljka

HOBIT: NEO^EKIVANO PUTOVANJE
fantazijski spektakl, re`ija: Peter Jackson, uloge: Martin Freeman, Ian McKellen,

Repertoare i program de{avanja u va{oj kulturnoj ustanovi mo`ete slati na mail: jelena.milanovic@ oslobodjenje.ba ili na broj faxa 033/ 468-054.

OSLOBO\ENJE srijeda, 16. januar/sije~anj 2013. Obalska stra`a
10.10 BHT1

TV PROGRAM
RI JE

61

SE

Porodica Sorensen je napadnuta za vrijeme porodi~nog izleta. Napada~i su ubili sina i oteli k}erku. Ekipa Obalske stra`e ula`e sve napore da Juliku vrate `ivu. Na putu im se isprije~io lukavi i prora~unati Roger West.

Robinja Isaura
18.05 BHT1

Miguel je sa svojom k}erkom kona~no stigao u Sao Paolo. Smjestili su se na jednoj hacijendi, ali pod la`nim imenima. Isaura je o~ajna jer je, iako slobodna, sada nesretno zaljubljena. Svoje srce je poklonila mladom Alvaru, bogatom veleposjedniku, koji se zala`e za osloba|anje robova.

Misti~na rijeka
Mystic River, 2003.

22.25 NOVA

Asi
21.05 FTV

KRIMINALISTI^KI
Re`ija: Clint Eastwood Uloge: Sean Penn, Tim Robbins, Laurence Fishburne i Kevin Bacon

134. Asi ne mo`e shvatiti Demirove ~este dolaske i odlaske. Dok Asi i Demir pro`ivljavaju svoju ljubav daleko od tu|ih pogleda, Demirova tetka je odlu~na da on mora zapo~eti sa lije~enjem. Polako se po~inje {iriti vijest da Demir boluje od raka. Ihsan, Suhejla i Hajdar dobrovoljno daruju ko{tanu sr` u nadi da }e mo}i pomo}i Demiru. Tajno odlaze u Istanbul i daju krv. G|a Neriman i gospodin Namik sve to pogre{no tuma~e. Oni misle da su Ihsan i Suhejla ponovno zapo~eli ljubavnu vezu. Zafer sumnja da je Kerim zapravo Englez koji ga poku{ava uloviti i predati policiji i odlu~uje da to istra`i. U isto vrijeme, ponovo se javljaju iskre ljubavi izme|u Kerima i Defne. Kerim `eli da se oni ponovno vjen~aju.

U Bostonu prije 25 godina, 11-godi{nji dje~ak Dave je otet. Kada se vrati ~etiri dana kasnije, potpuno je druga~iji te uni{tava svoje prijateljstvo sa Seanom i Jimmyjem. Sean je sada policajac, Jimmy je vlasnik trgovine sa zatvorskim zapisom i mafija{kim vezama, a Dave ne mo`e pobje}i od svojih trauma. Ali, kad se dogodi ubojstvo Jimmyeve k}eri, sva trojica se moraju suo~iti s pro{lo{}u koju nitko ne `eli priznati. Kako istraga napreduje, odmotava se pri~a o prijateljstvu, obitelji i njihovim tajnama.

U ime kralja
22.30 OBN
Of the King, 2007.

FIL

M

Prosto neodoljiva
00.00 PINK
Simply Irresistible, 1999.

FIL

M

AKCIJA
Re`ija: Uwe Boll Uloge: Jason Statham, Leelee Sobieski, John Rhys-Davies

KOMEDIJA
Re`ija: Mark tarlov Uloge: Sarah Michelle Gellar, Saen Patrick Flanery, Patricia Clarkson

Smje{tena u kraljevstvo Ehb, radnja prati ~ovjeka Damiona, zvanog Farmer. Kad njegova `ena Solana i sin odu prodavati povr}e u grad, njegovu farmu napadnu ratnici zvani Krugsi. Uz pomo} svojeg prijatelja Norricka on odlazi u grad, no Krugsi su mu ubili sina i oteli `enu. Uz pomo} Norricka i Bastiana ina~e njegovog {urjaka on namjerava na}i i spasiti svoju `enu...

Sulejman Veli~anstveni
20.00 OBN

Grof od Montenegra
23.35 RTRS
Graf Montenegro, 2006.

FIL

M

Mlada kuharica Amanda Shelton naslije|uje od majke trendovski restoran no ona i nije ba{ vje{ta u kulinarstvu te joj stoga posao ide sve lo{ije.Jednog dana dok Amanda na tr`nici kupuje sastojke za svoj restoran igra sudbine je spoji s mladim Tomom Bartlettom koji treba otvoriti elitni restoran za svog {efa. Amanda se zaljubljuje u Toma te joj ta ljubav pomogne u kulinarskom nadahnu}u...

Sultana uzruja nastalo stanje na dvoru, najvi{e skrivanje Hureminog pisma i poku{aj zata{kavanja napada na nju. Jo{ jednom o~ita lekciju Ibrahimu i podsjeti ga da je trebao bolje ~uvati njegovu Hurem. Pritisnut sultanovim strogim nastupom i u strahu zbog mogu}eg gubitka pozicije na dvoru, Ibrahim odlazi majci sultaniji… Me|utim, majka odbija sklopiti primirje s Hurem i sve vi{e gubi povjerenje sultana.

@elja za brzinom
23.00 HAYAT
Landspeed, 2002.

FIL

M

AVANTURA/KOMEDIJA
Re`ija: Marina Migunova Uloge: Aleksandr Domogarov, Aleksej ^adov, Viktor Bi~kov, Jevgenija Hirivskaja, Valerij Marjanov

AKCIJA
Re`ija: Christian McIntire Uloge: Billy Zane, Ray Wise, Pamela Gidley

Glumici Jekaterini Tele{ovoj do ruku do|e stara mapa planina Montenegra s oznakom mjesta na kome je skriveno blago knjaza Miloradovi}a. Ipak, mapa je na nekoliko mjesta o{te}ena i nedostaju joj neki dijelovi. Poku{avaju}i da odgonetne tajnu mape, praunuk Tele{kove, Andrej, nalazi direktnog knja`evog potomka, Mihaila Miloradovi}a, ali ovaj odbija da mu pomogne...

Pod sretnom zvijezdom
17.15 TV1/MRE@A

Beti je u {oku ugledav{i Enu i Martina u strasnom zagrljaju. Suzana poku{ava nagovoriti oca da ne otpusti Tonku s posla jer joj je ona prijateljica. Ena pred Slavenom glumi kako je uvrije|ena zbog njegovog pona{anja na domjenku. Nina se iznenadi zbog Kre{inog poziva da do|e u njegovu kancelariju. Frane pita Dinu kada }e biti spremna re}i svima da su zajedno. Beti se jada Suzani na Martinov nemoralni tretman, koji joj je pripremio na domjenku kod kumova. Marina je u strahu jer joj doktor savjetuje {to hitniju operaciju kako bi bio siguran u dijagnozu. Suzana jo{ jednom moli oca da ne otpusti Tonku.

Ispunjeno obe}anje Pri~a o Oksani Bajul
13.45 HRT2
A Promise Kept: Oksana Baiul Story, 1994.

FIL

M

Michael Sanger je prvoklasni automobilski voza~ koji se upravo nalazi pred najte`im izazovom svoje profesionalne karijere. Naime, Michael bi se trebao utrkivati u jednoj od najve}ih utrka svih vremena, natjecanju u kojem }e pobjednik biti onaj koji bude vozio brzinom ve}om od tisu}u milja na sat, ~ime bi ujedno bio i prvi voza~ u povijesti kojemu je to uspjelo. Za nagradu, pobjednik }e dobiti ~ak 50 milijuna dolara!

Ona je prava
20.00 HRT2
She's The One, 1996.

FIL

M

DRAMA
Re`ija: Charles Jarrott Uloge: Monica Keena, Miguel Ferrer, Sonja Lanzene, Susanna Thompson, Oksana Baiul

KOMEDIJA
Re`ija: Edward Burns Uloge: Edward Burns, Cameron Diaz, Jennifer Aniston, Maxine Bahns, Mike McGlone, John Mahoney

Kad je Oksana imala dvije godine, nju i majku, Marinu, napustio je otac Sergej. Majka je jo{ dugo postavljala stol za ~etvero: baku, Sergeja, sebe i Oksanu. Ali otac se nije vratio. Kad je Oksana imala ~etiri godine, za ro|endan je dobila polovne klizaljke. Na klizali{te je i{la s bakom. Iako stara, baka se uspijevala odr`avati na ledu, pa ~ak i sasvim dobro klizati, a mala Oksana je padala i uporno poku{avala. Te poku{aje zapazio je kliza~ki trener Stanislav i odmah oti{ao Oksaninoj majci predlo`iti da trenira djevoj~icu...

Mickey stariji je od dvojice bra}e Fitzpatrick. Vozi taksi u New Yorku, a slobodno vrijeme provodi u pecanju s ocem i bratom Francisom, biznismenom na Wall Streetu. Jednoga dana u njegov taksi u|e lijepa Hope. Tokom kratke vo`nje do aerodroma, s kojeg ona ide na vjen~anje prijateljici, oni se tako zbli`e da Hope predlo`i da je on odveze do kraja i bude njezin pratilac na vjen~anju. Le`erni Mickey odmah pristaje, a 24 sata kasnije ku}i se vra}aju - vjen~ani...

62
BHT

TV PROGRAM
FTV
07.00 Dobro jutro 08.00 Vijesti Program za djecu 08.05 [ta ste danas uradili 08.20 Poko 08.30 Super {pijunke 08.55 Pocoyo 09.00 Grimove bajke: Snjeguljica 09.25 Mia i ja 09.50 ^arli ^aplin 10.00 Vijesti 10.05 Sve }e biti dobro, serija, 2. epizoda 10.55 Zauvijek susjedi, humoristi~ka serija 11.50 ^arli ^aplin, crtana serija 12.00 Dnevnik 1 12.15 Asi, igrana serija, 132. i 133. epizoda (r) 13.45 Sve }e biti dobro, serija

srijeda, 16. januar/sije~anj 2013.

OSLOBO\ENJE

RTRS
06.00 Info kanal 06.30 Jutarnji program 09.00 Vijesti Mala tv 09.10 Bili jednom jedni pronalaza~i, crtana serija 09.35 Viva pinjata, crtana serija 10.00 Mi{i}i iz kupinjaka, crtana serija 10.25 Enciklopedija velikih li~nosti, obrazovni program 10.35 Gradnja imperije, dokumentarni program 11.25 Ljetnje ljubavi, serija 12.00 Dnevnik 1 12.15 Li San, vjetar palate, serija (r) 13.30 Muzi~ki program

TV1
06.10 Predaj se srce, igrana serija, 10/94 (r) 07.00 Najava programa 07.05 Tek ro|eni, serija 08.05 Red magazin, showbiz magazin 08.35 Zakuhajmo zajedno, kulinarski show 09.00 Promo 09.05 Vjetar u le|a, igrana serija, 26. ep. (r) 10.00 Promo 10.05 Pod sretnom zvijezdom, igrana serija, ep. 6/75 (r) 11.00 Bliznakinje, igrana serija, 38. ep. (r) 12.00 Promo / Music box 12.15 Zakuhajmo zajedno, kulinarski show 13.00 Promo 13.05 Tek ro|eni, serija, (r)

HAYAT
06.00 06.45 07.48 08.10 09.00 09.15 09.51 10.15 10.38 10.52 11.20 11.45 11.58 11.59 12.00 13.00 14.30 Bandini, serija, 248. ep. Kad li{}e pada, serija TV-izlog Take{ijev dvorac, zabavno-sportski TV-show Moji d`epni ljubimci, crtani film, 12. ep. Bratz, crtani film Bakugan, crtani film Beyblade, crtani film Virus attack, crtani film, 48. ep. Winx, crtani film TV-izlog Vijesti Stanje na putevima Biometeorolo{ka prognoza Bandini, serija Kad li{}e pada, serija Tiha oluja, serija, 32. ep.

PINK
06.00 Nasljednici, telenovela (r) 07.00 Udri mu{ki, jutarnji program 09.45 Ljubav, navika, panika, serija 10.50 Info top, vijesti 11.05 Vremenska prognoza 11.10 Simar, indijska serija (r) 12.30 Brza pare, kviz 13.45 Preljubnici, reality emisija (r) 15.40 Info top, vijesti 16.05 Mala nevjesta, indijska serija r 16.50 Simar, indijska serija

OBN
06.00 Iron man, crtani film 06.20 Jonny Test, crtani film 06.40 Wolverine i x-man, crtani film 07.00 Matejets, crtani film 07.25 Kornja~a Hero, crtani film 07.50 Bebe dinosauri, crtani film 08.00 Casper u {koli strave, crtani film 08.15 Princ iz Bel Aira, humoristi~na serija (r) 08.45 Gorki `ivot, turska serija (r) 10.20 Stol za 4, kulinarski show (r) 10.55 Oluja u raju, meksi~ka sapunica 11.55 OBN Info 12.05 Ru`a vjetrova, hrvatska sapunica (r)

07.00 Dobro jutro 08.00 Vijesti 08.15 Gorko-slatko, igrana serija, 19/228 (r) Program za djecu i mlade (r) 08.45 Pustolovine Marka i Goge, animirana serija, 23/26 09.10 Words on the Streets, obrazovna serija, 2/10 09.35 Dje~ji festivali 10.00 Vijesti 10.10 Obalska stra`a, igrana serija, 46/61 11.00 Nova avantura, magazin 12.00 Vijesti 12.15 Dru{tvo znanja, dokumentarna serija (r) 12.45 Pod krovom, magazin (r) 13.15 Bar kod, potro{a~ki magazin (r) 13.45 Josip Pejakovi}: U ime naroda (r) 14.15 Vijesti Program za djecu i mlade 14.30 Pustolovine Marka i Goge, animirana serija, 24/26 14.55 Bje`anje, drama 15.10 Aleksandra, dok. film 15.25 Mini school 15.45 Robinja Isaura, (r) 16.30 Hronika regija: Hercegovina 16.55 Vijesti 17.00 Euroimpuls, magazin 17.30 BHT popodne, dnevni magazin 18.05 Robinja Isaura 18.50 Business News 19.00 Dnevnik Sport Vrijeme 19.35 Gorko-slatko, igrana serija, 20/228 20.00 Nerije{en slu~aj, emisija o kriminalu 21.00 Biznis magazin 21.30 Dalmo, dok. film 21.55 Business News 22.00 Dnevnik 22.30 Dimenzija vi{e specijal: Faruk [ehi}, knji`evnik 23.30 Aziza Mustafa Zadeh, klavir 00.50 Hronika regija: Hercegovina (r) 01.15 BHT popodne, dnevni magazin (r)

Paralele
14.30
14.30 Paralele, vanjskopoliti~ki magazin (r) 15.00 Vijesti 15.10 Zauvijek susjedi, humoristi~ka serija 16.10 Bumerang, igrana serija, 15. epizoda 17.00 Federacija danas 17.25 Ljubav i kazna, serija, 4. epizoda 19.00 Grimove bajke: Snjeguljica, crtana serija Moj auto Stanje na putevima Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 Odgovorite ljudima, dijalo{ka emisija 21.05 Asi, igrana serija, 134. epizoda 21.55 Lud, zbunjen, normalan, igrana serija 22.20 Dnevnik 3 Finansijske novosti Stanje na putevima 22.50 Ljubav i kazna, serija 00.20 Bumerang, serija, 01.00 Dnevnik 3 (r)

Malac znalac
19.05
14.10 15.00 15.55 16.30 17.15 17.50 19.05 19.30 20.10 21.15 22.00 22.30 22.50 23.05 23.35 01.25 02.05 02.30 03.15 03.40 04.10 Strasti, TV novela U fokusu Budimo ljudi Srpska danas Mu}ke, serija Li San, vjetar palate, serija Malac znalac, kviz za djecu Dnevnik 2 Sport Intervju Istra`itelji iz Majamija 10, serija Ra~unica, emisija za potro{a~e Dnevnik 3 Sport Poprokaut, muzi~ka emisija Ciklus ruskog filma: Grof od Montenegra Istra`itelji iz Majamija 10, serija (r) Dnevnik 2 (r) U fokusu (r) Budimo ljudi (r) Ra~unica, emisija za potro{a~e (r) Grof od Montenegra, filma (r)
DI J EM ALO IS [K IJA A

Medicinska istraga
22.40
14.00 Promo 14.05 Predaj se srce, igrana serija, 11/94 15.00 Promo 15.05 Vjetar u le|a, igrana serija, 27/65 16.00 Otok, igrana serija, 18/26 (r) 17.00 Vijesti u 17 17.15 Pod sretnom zvijezdom, serija 18.15 Red magazin, showbiz magazin 19.00 Dnevnik TV1 20.00 Bliznakinje, igrana serija, 39. ep. 21.00 Junska no}, igrana serija, 60/103 22.00 Ve~ernje vijesti 22.25 Promo / Music box 22.40 Medicinska istraga, igrana serija, 20. ep. 23.30 Otok smrti, igrana serije, 8/12 (r) 00.30 Dnevnik TV1 (r) 01.30 Red magazin, showbiz magazin (r) 02.00 Bliznakinje, igrana serija, 39. ep. (r) 02.45 No}ni program

Winx
10.52
15.35 16.10 16.25 16.30 17.00 18.05 19.00 19.55 20.55 21.00 22.00 23.00 01.25 01.30 TV-izlog Muzi~ki program Sport centar Take{ijev dvorac, zabavno-sportski TV-show Krv nije voda, serija Po spisku, talk show Vijesti u 7, informativni program Bandini, serija, 249. ep. ZMBT televoting Krv nije voda, serijski program, 78. ep. Tiha oluja, serija, 33. ep. @elja za brzinom, film Sport centar Astro Num Caffe, u`ivo Reprizni program Hayat TV-a Vijesti u 7, informativni program Po spisku, talk show Krv nije voda, serijski program, 78. ep. Muzi~ki program Pregled programa za ~etvrtak

Brza pare
12.30
17.45 Savr{eno skladan svijet, emisija 18.00 Info top, centralne vijesti 18.20 Vremenska prognoza 18.30 Preljubnici, reality emisija 19.45 Mala nevjesta, indijska serija 21.00 Bra~ni sudija, reality emisija 22.30 Zvezdara, serija, 2 ep. 00.00 Prosto neodoljiva, ameri~ki film 01.45 City Exclusive, showbiz emisija 02.00 Balkanska posla,reality emisija 02.45 Preljubnici, reality emisija (r)

Bebe dinosauri
07.50
12.55 Top shop 13.15 Nakusha, indijska serija (r) 13.45 Izgubljeni, turska serija (r) 14.45 Odba~ena, indijska serija (r) 16.00 Sulejman Veli~anstveni, turska serija (r) 17.00 OBN Info 17.10 Stol za 4, kulinarski show 17.40 Nakusha, indijska serija 18.05 Ru`a vjetrova, hrvatska sapunica 18.50 OBN Info 19.10 OBN Sport 19.15 In Magazin, show magazine (r) 20.00 Sulejman Veli~anstveni, turska serija 21.00 Odba~ena, indijska serija 22.20 Vox populi 22.30 U ime kralja, igrani film 00.10 Sulejman Veli~anstveni, turska serija (r) 01.00 Odba~ena, indijska serija (r) 02.00 OBN Info (r)

03.00 03.40 04.20 05.10

Odgovorite ljudima
20.10 FTV
Alarmantno stanje: Kakav zrak uistinu udi{u gra|ani BiH? Koje su stvarne posljedice zaga|enja po zdravlje stanovni{tva? Crna statistika. U pro{loj godini bez posla u BiH ostalo devedeset tisu}a osoba. Donosimo vam potresnu pri~u o ljudima koji umjesto na poslu, zavr{ili na ulici. Sve vi{e nezadovoljnih. Seljaci na koljenima. Umjesto na poljima, zavr{ili na ulici.

TV SA
07.00 Sarajevsko jutro, u`ivo 10.00 Pingu (r) 10.05 Graditelj Bob (r) 10.15 Barimba (r) 10.25 Jednom davno (r) 10.55 Pusti muziku (glasajte) 11.15 ^uvari tradicije, (r) 11.50 Sevdah 13.00 Vijesti TVSA 13.10 @ivot i zdravlje (r) 14.05 Godina upoznavanja, film (r) 16.00 Vijesti TVSA 16.05 Strasti, (r) 17.00 Dobre vibracije, u`ivo 18.15 Tarih 18.30 Dnevnik TVSA 19.00 Pingu 19.05 Graditelj Bob 19.15 Barimba 19.25 Jednom davno 20.00 Ulica, 21.00 Vijesti TVSA 21.05 U povjerenju: Psi 22.00 Strasti, 23.00 Voice of America 23.15 Kandahar, film 00.40 Dnevnik TVSA (r) 01.10 Odjava programa

TV TK
09.05 Vjetar u le|a, serija (r) 10.05 Pod sretnom zvijezdom, serija (r) 11.00 Bliznakinje, serija (r) 11.55 Iz dana u dan... 12.00 Vijesti 12.20 Glas Amerike 13.00 Prepreke 14.00 U no}nom vrtu 14.15 Fragolanija 14.45 Top shop 15.00 Vjetar u le|a, serija 16.00 Dnevnik 1 16.20 Za svaku bolest trava raste 16.30 Dijagnoza 17.15 Pod sretnom zvijezdom, serija 18.15 Agro kanal 18.45 Crtani film 19.00 Dnevnik 2 19.30 Za svaku bolest trava raste 20.00 Bingo show 21.10 Bliznakinje, serija 22.00 Dnevnik 3 22.15 Bojno polje, strani dok. program 22.40 Medicinska istraga, serija 23.30 Otok smrti, serija 00.30 Pod sretnom zvijezdom, serija (r)

MRE@A
09.05 Vjetar u le|a, igrana serija, 26. ep. (r) 10.05 Pod sretnom zvijezdom, igrana serija, 6/75 (r) 11.00 Bliznakinje, igrana serija, 38. ep. (r) 15.05 Vjetar u le|a, igrana serija, 27/65 17.15 Pod sretnom zvijezdom, igrana serija, 7/75 20.00 Bliznakinje, igrana serija, 39. ep. 22.40 Medicinska istraga, igrana serija, ep. 20 23.30 Otok smrti, igrana serije, 8/12 (r)

TV MOSTAR

09.05 Vjetar u le|a, igrana serija, 26. ep. (r) 10.05 Pod sretnom zvijezdom, igrana serija, 6/75 (r) 11.00 Bliznakinje, igrana serija, 38. ep. (r) 15.05 Vjetar u le|a, igrana serija, 27/65 17.15 Pod sretnom zvijezdom, igrana serija, 7/75 20.00 Bliznakinje, igrana serija, 39. ep. 22.40 Medicinska istraga, igrana serija, ep. 20 23.30 Otok smrti, igrana serije, 8/12 (r)

TV ZENICA
08.00 Jutarnji program 09.00 Jutarnje vijesti Radio Zenice 09.05 Zenica danas (r) 09.30 Glas Amerike (r) 10.00 Igrana serija 11.00 Igrana serija 12.00 Iz dana u dan 12.05 Igrana serija 13.00 Vijesti 13.05 Odlika{i (r) 13.30 Frej`er, serija 14.00 Iz dana u dan 14.05 Selu u podne (r) 14.45 Za svaku bolest trava raste (r) 15.00 Vijesti 15.05 Igrana serija 16.05 Popodne s vama 17.00 Iz dana u dan 17.15 Igrana serija (r) 18.17 Dje~iji program 19.00 Zenica danas 19.30 Muzi~ki spotovi 20.00 Igrana serija 21.02 Nije te{ko biti ja 22.40 Igrana serija 00.00 Zenica danas (r)

TV KAKANJ
08.00 Sevdah i vrijeme 08.30 Ma~ak Mika 09.00 Zorro 09.10 Vjerski program 09.30 Mala d`amija u preiji 10.00 Ludo srce, serija 11.00 Reporta`e sa Zemlje mira 12.00 Mala d`amija u preriji, serija 12.30 Do`ivotna kazna 14.00 Opro{taj sa Harijem, film 15.00 Ma~ak Mika 16.00 Ludo srce, serija 17.00 Flash vijesti 17.05 IC Sport 17.30 Putopisi 18.00 Ja sam TVoja sudbina, serija 19.00 Zorro 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti IC 20.20 Auto Shop Magazin 21.00 Vrijeme je za odmor 22.00 Ja sam TVoja sudbina, serija 23.00 Glas Amerike 23.30 Do`ivotna kazna 00.00 Vijesti IC (r)

TV VOGO[]A
07.00 Sa sevdahom u srcu 08.30 Sedam dana u Maglaju (r) 09.00 Sand`a~ki velikani (r) 10.00 I.R.I.B. (r) 10.30 Glas Amerike (r) 11.00 Info blok 13.00 Na{a realnost sa Dritom Haziraj 14.00 Sedam dana u Maglaju (r) 15.00 Tvoja sam sudbina, serija (r) 16.00 Otvoreni program, u`ivo 18.00 Vogo{}anska hronika 18.30 SMS Music 19.30 I.R.I.B. 20.00 Magazin Plus, Viso~ka hronika 21.00 Tvoja sam sudbina, serija 21.50 Dom2, magazin 22.30 Vogo{}anska hronika (r) 23.00 Glas Amerike

TV USK
08.05 100 najve}ih otkri}a, dok.program 09.05 Vjetar u le|a, serija (r) 10.00 Vijesti 10.05 Od deset do dvanaest, revijalni program, `ivo 12.00 Vijesti 12.09 TV intervju (r) 13.00 Igrani film 14.30 Vijesti 14.35 Gradovi svijeta (r) 15.05 Vjetar u le|a, serija 16.00 Tragovi sudbina, dok. program (r) 17.00 Muzi~ki tv poster 17.16 Pod sretnom zvijezdom, serija 18.15 [umska {kola 4/4 18.30 Eko kutak 18.50 Crtani film 19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzi~ki program 20.00 Bliznakinje, serija 21.00 Kultura 21.30 TV liberty 22.20 Dnevnik 2 22.40 Medicinska istraga, serija 23.40 Otok smrti, serija

TV SLON
16.02 Vijesti 16.10 Putopis, dok. program (r) 16.40 TOP 7, muzi~ki program (r) 17.17 “Mala {kola saobra}aja”, obrazovni program 17.20 Meridijanima, dok. program 18.00 Crno i bijelo 18.15 Vremenska prognoza 18.22 “Mala {kola saobra}aja”, obrazovni program 19.00 SMS Muzi~ki Salto, muzi~ki program 19.30 Sanjalica, program za djecu 19.33 “Mala {kola saobra}aja”, obrazovni program 19.52 “Mala {kola saobra}aja”, obrazovni program 20.00 Kviz Extra 20.30 Sredinom sedmice 20.55 Tri u jedan, muzi~ki program 21.10 Op~injeni, igrana serija 22.05 Folk-top 10, muzi~ka emisija 23.00 Slon extra info

TV BN
06.30 Jutarnji program 08.30 Igrana serija 10.00 Novosti 10.05 Film 12.00 Novosti u podne 12.15 Crno na bijelo (r) 14.00 Novosti 14.05 Zabranjena ljubav, serija 15.00 Serija 16.00 Dnevnik 1 16.20 Ru`a vjetrova, serija 17.10 Ru`a vjetrova, serija 18.00 Danas u Srpskoj 18.30 Serija 19.30 Dnevnik 2 20.15 Serija 21.00 Stav i kontrastav 22.30 Dnevnik 3 23.00 Zabranjena ljubav, serija 23.45 Odvuci me u pakao, igrani film 01.30 Zvjezdano nebo

TV ATV
08.30 TV izlog 08.55 Vijesti 09.00 Moji ku}ni ljubimci 09.15 Bratz 09.50 Bakugan 10.15 Beyblade 10.40 Virus Attack 10.50 Winx 11.55 Vijesti 12.00 Bandini, serija 13.00 Kad li{}e pada, serija 14.30 Tiha oluja, serija 16.00 Vijesti 16.15 Magazin 16.30 Sport centar 16.35 Take{i zamak 17.00 Krv nije voda, serija 18.00 Dolina sunca, serija 19.00 ATV vijesti 19.55 Bandini, serija 21.00 Krv nije voda, serija 22.00 Ve~ernje vijesti 22.20 Exkluziv 22.35 Tito i Dra`a, serija 23.00 @elja za brzinom, film 00.30 Sport centar 00.35 Zauvijek susjedi, serija 01.00 No}ni program

OSLOBO\ENJE srijeda, 16. januar/sije~anj 2013.
HRT1
07.00 Dobro jutro, Hrvatska 09.56 ZABA - 90 sekundi (r) 10.00 Amerika: Pogled odozgo - Connecticut, dokumentarna serija 10.47 Vijesti iz kulture (r) 10.57 Fotografija u Hrvatskoj (r) 11.12 Preurediti ili se preseliti?, dok. serija 11.35 Preurediti ili se preseliti?, dok. serija 12.00 Dnevnik 1 12.15 Sport 12.18 Vrijeme 12.20 TV Kalendar (r) 12.35 Prkosna ljubav, serija 13.19 Dr. Oz, talk-show 13.59 Jelovnici izgubljenog vremena: Ubojstvo i ro|enje gastronomije (r) 14.20 Vijesti uz hrvatski znakovni jezik 14.29 Vrijeme sutra 14.31 Rije~ i `ivot: Kako prihvatiti odgovornost za budu}nost?, religijski program 15.06 Indeks, emisija o {kolstvu 15.37 Punom parom 2, dramska serija 16.45 Hrvatska u`ivo 17.42 HAK - promet info 17.47 Na{i i Va{i 2, humoristi~na serija (r) 18.21 8. kat: Beskrajno putovanje, talk-show 19.10 Tema dana 19.30 Dnevnik 19.58 Sport 20.03 Vrijeme 20.06 ZABA - 90 sekundi 20.08 LOTO 7/39 20.15 Globalno sijelo 20.43 Susreti s autizmom: Labirint povezanosti, dokumentarna serija 21.36 Horizonti, vanjskopoliti~ki magazin 22.25 Dnevnik 3 22.45 Vijesti iz kulture 22.53 Sport 22.56 Vrijeme sutra 22.58 HAK - promet info (r) 23.03 Drugi format 23.50 Ludnica u Clevelandu 2, humoristi~na serija 00.15 Ispunjeno obe}anje Pri~a o Oksani Bajul, ameri~ki film (r) 01.43 Top Gear 14, dok. serija (r)

TV PROGRAM
NOVA
06.25 Pinky i Mozgalo, crtana serija 06.50 Speed Racer, crtana serija 07.15 TV izlog 07.30 Moja majka, serija 08.30 Kako vrijeme prolazi, serija (r) 09.35 TV izlog 09.50 Walker, teksa{ki rend`er, serija (r) 10.50 Ninja ratnici, serija (r) 11.20 TV izlog 11.35 In magazin (r) 12.25 Sila, serija (r) 14.35 Walker, teksa{ki rend`er, serija 15.30 Ninja ratnici, serija 16.00 Zauvijek susjedi, serija 2 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 In magazin 18.05 Kako vrijeme prolazi, serija 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Sila, serija 22.05 Ve~ernje Vijesti 22.25 Misti~na rijeka, film 00.55 Dobri~ina, igrani film (r)

63

HRT2
07.05 Mala TV: TV vrti}: Igra skriva~a (r) Profesor Baltazar: Baltazarova ljubav, crtani film (r) Popravili{te za roditelje, hrvatska drama za djecu (r) 07.35 Vesele trojke, crtana serija (r) 08.00 Teletubbies, animirana serija 08.24 @ivot s Derekom 3, serija za djecu 08.45 Vremeplovci, serija za mlade 09.10 [kolski sat: Svijet igra~aka CIAK junior (r) 09.58 Idemo na put s Goranom Mili}em - A sad u Europu (r) 10.47 Merkatska dinastija 2, dok. serija (r) 11.11 Tajna zaklju~ane sobe, ameri~ki film (r) 12.37 Na rubu znanosti: Istra`ivanja emocija i svijesti `ivotinja (r) 13.30 Fotografija u Hrvatskoj: Foto Tonka (r) 13.45 Ispunjeno obe}anje Pri~a o Oksani Bajul, ameri~ki film (r) 15.12 [kolski sat: Svijet igra~aka (r) CIAK junior (r) 16.00 Regionalni dnevnik 16.30 100% poduzetnik 16.35 Dolina sunca, serija 17.23 Doris Dragovi}, snimka koncerta 18.25 Tokyo Light, dokumentarni film (r) 18.58 Mala TV: (r) TV vrti}: Igra skriva~a (r) Profesor Baltazar: Baltazarova ljubav, crtani film (r) Popravili{te za roditelje, hrvatska drama za djecu (r) Navrh jezika: Maximalna nepismenost (r) 19.32 Glamurozne slastice 1, dok. serija (r) Navrh jezika: Spam (r) 20.00 Ona je prava, film (r) 21.35 Top Gear 14, dok. serija 22.28 Zlo~ina~ki umovi 6, serija 23.12 Dva i pol mu{karca 7, humoristi~na serija 23.34 Skladi{te 13, serija 00.15 Retrovizor: La`i mi 3, serija (r)

AL-JAZEERA B.
07.30 Druga strana Srbije, dok. program (r) 08.00 Umjetnost kao spas Pjevanje sa ubicama (r) 08.30 Kontekst, talk-show 09.00 Moj `ivot, dok. program 09.30 Balkan bluz, dok. program. 10.00 Evropski san, dok. program. 10.30 Kontekst, talk-show 11.00 AJE program 14.00 Pri~e sa istoka Upecani, dok. program 14.30 [irom svijeta Proroci sa avenije Pensilvanije, 2. dio, dok. program 15.30 Kontekst, talk-show 16.00 Vijesti 17.00 Moj `ivot, dok. program 17.30 Kontekst, talk-show 18.00 Vijesti, informativni program 19.05 Rijekama ka zapadu, dok. program 20.00 Vijesti 21.00 Vijesti 21.30 Kontekst, talk-show 22.00 Vijesti 23.05 Rijekama ka zapadu, dok. program

RTS
09.00 Vijesti 09.05 Dome, slatki dome, serija (r) 09.45 Gastronomad (r) 09.55 Vijesti 10.00 Trag, dok. program 10.30 Zadnja ku}a, Srbija 3, dok. program (r) 11.00 Vijesti 11.05 Slagalica, kviz (r) 11.30 Srbija na vezi (r) 12.00 Dnevnik 12.15 Sport plus 12.25 Vrijeme 12.30 Matematika u srcu, {kolski program (r) 13.00 Veliki izazov, kviz (r) 14.00 Leti, leti pjesmo moja mila 14.30 Sve boje `ivota 15.05 Ovo je Srbija 16.00 Zverinjak, film (r) 17.00 Dnevnik RT Vojvodina 17.20 [ta radite, bre, info 17.45 Beogradska hronika 18.25 Slagalica, kviz 18.45 Kako su se voljeli na{i preci, {kolski program 19.00 Srbija na vezi Vrijeme 19.30 Dnevnik 20.05 Bolji `ivot, serija (r) 21.00 Svedok 21.00 Rokumenti, muzi~ki program 22.00 Ciklus etnolo{kog filma 22.30 Muzi~ki program 22.55 Oko, info 23.25 Dnevnik 23.40 Evronet 00.00 Ad libitum

RTCG
06.30 Jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Dokumentarna emisija 10.00 Dnevnik u 10,00 10.15 Muzika 10.30 Znam da zna{, kviz 11.00 Vijesti 11.05 Obrazovna emisija 11.35 Muzika 12.00 Vijesti 12.05 Dokumentarna emisija 12.35 Muzika 13.05 Sa koncertnih podijuma 14.05 Obrazovna emisija 15.00 Lajmet, vijesti na albanskom 15.10 Muzika 15.30 Dnevnik 1 16.00 Otvoreno 17.00 Crna Gora u`ivo 18.00 Rukomet, emisija 18.30 Rukomet (m) SP: Njema~ka - Crna Gora 20.15 Dnevnik 2, 20.45 Muzika 21.00 Dokumentarna emisija 22.00 Dnevnik 3 22.30 U centar 23.00 Obrazovna emisija 23.30 Muzika

Dimenzija vi{e
22.30 BHT
U drugom ovogodi{njem izdanju gost je bosanskohercegova~ki knji`evnik srednje generacije Faruk [ehi}. Lirik, romanopisac i novinar kojeg knji`evna kritika ozna~ava jednim od najdarovitijih pisaca na podru~ju biv{e Jugoslavije, i svrstava ga me|u vode}e predstavnike takozvane “prega`ene generacije”...

Dalmo
21.30 BHT

D FIL OK. M

Vinko Juri} Dalmo, ro|eni Spli}anin, arhitekta, od 1950. godine `ivi u Sarajevu. Projektant jedinstvenog objekta starta olimpijskog smuka sa vrha Bjela{nice. Pohodio je sve planine Bosne i Hercegovine, sa sobom uvijek nosio blok za skiciranje i stvorio impresivan slikarski opus. U devedesetoj godini jo{ slika i u ovom olovnom vremenu dokazuje da ljudska kreacija ne poznaje granice. Lirska pri~a za du{u i o~i, by Dinno Kassalo.

EUROSPORT
14.30 Snuker, London, UK, u`ivo 17.00 GTA Race to Dubai 17.15 Tenis, Australian Open 18.30 Tenis, Game, Set and Mats

EUROSPORT 2
03.00 Tenis, Australian Open, u`ivo 11.30 Freestyle skijanje 12.30 Snuker, London, UK 14.00 Tenis, Australian Open

SPORT KLUB
06.15 SK Pregled 2012. godine 07.15 Na dana{nji dan 07.30 Euroleague Magazin 09.30 Pregled holandske lige 10.30 Pregled Premier League 11.30 Pregled {panske lige 12.30 Barca TV: Copa del Rey:Barcelona Cordoba 14.15 NBA Live 14.30 Red Bull Racing Story 15.00 KHL: Masters Show Super Skill 17.00 Na dana{nji dan 17.10 Sedmica pred vama 17.30 Turski kup: 1461 Trabzon - Siva, direktno 19.30 Fudbal mondijal magazin 20.00 Premier League News 20.10 SK Pregled 2012. 20.40 Na dana{nji dan 20.45 NBA Live 21.00 Coppa Italia: Fiorentina - Roma, direktno 23.00 Premier League: Chelsea Southampton 01.00 Turski kup: Fenerbahce - Sivas 02.45 Najbolja utakmica Premier League 04.30 Najbolja utakmica {panske lige

ARENASPORT 1
09.00 Ko{arka, Endesa: Estudiantes Barcelona 11.00 Fudbal, Gr~ka liga: Levadioakos Olympiacos 13.00 Fudbal {panski kup

ARENASPORT 2
07.30 Kotv Magazin 08.00 Ameri~ki fudbal Ncaa: Bcs National Championship Notre Dame Alabama 10.00 Box: Kotv Classics Ep 71 11.00 Box - Fights Of The Century: George Foreman 11.30 Box Century: Muhammad Ali - The Young Champion 12.00 Ameri~ki fudbal NFL: Wild Card Seattle - Washington 14.30 Olympic Series: Episode 55 15.00 Olympic Series: Episode 56 15.30 Ko{arka - Aba liga: Highlights 16.00 Ko{arka - Endesa liga: Highlights 16.30 Rukomet EHF Liga {ampiona: Hsv - Partizan 18.00 Ko{arka Aba liga: Crvena Zvezda Cedevita 20.00 Odbojka Cev Liga {ampiona (m) Dinamo Moskva Trentino 22.00 Box: Klitschko - Chisora 00.00 Ameri~ki fudbal NFL: Divisional Play Off

Snuker
20.00
19.00 Snuker, London, UK 20.00 Snuker, London, UK, u`ivo 23.00 Reli 23.30 Tenis, Australian Open 00.30 Tenis, Game, Set and Mats 01.00 Tenis, Australian Open, u`ivo 03.00 Tenis, Australian Open, u`ivo

Ko{arka
18.00
17.30 Ko{arka, Euroleague, pregled 18.00 Ko{arka, Eurocup, u`ivo 19.45 GTA Race to Dubai 20.00 Reli 20.30 Rvanje, PRO 21.00 Boks 22.30 Tenis, Game, Set and Mats 23.00 Tenis, Australian Open 01.00 Tenis, Australian Open, u`ivo

Fudbal
18.00
15.00 Liverpool TV 17.00 Football’s Greatest Managers: Rinus Michels 18.00 Fudbal Italija: Udinese Fiorentina 20.00 Fudbal Goalisimo 21.00 Fudbal, Francuski liga Kup: Rennais - Montpellier prenos 23.00 Ko{arka -, ABA: Highlights 00.00 Poker Big Game 6

DISCOVERY

06.00 Kako se pravi? 06.25 Trgovci automobilima 07.15 Ameri~ki ~operi 08.10 Prljavi poslovi 09.05 Opasan lov 09.55 Pre`ivljavanje 10.50 Kako to rade? 11.15 Kako se pravi? 11.40 Vrhunsko graditeljstvo 12.35 U potrazi za zabavom: Derbi uni{tenja 13.30 Trgovci automobilima 14.25 Ameri~ki ~operi 15.20 Razotkrivanje mitova 16.15 Prljavi poslovi 17.10 Opasan lov 18.05 Pre`ivljavanje 19.00 Kako se pravi? 2 epizode 20.00 Sam u divljini 21.00 Vi{e od pre`ivljavanja sa Lesom Straudom: Morski Cigani 22.00 Dajnamo, ~udesni ma|ioni~ar 2 epizode 00.00 Prevaranti na djelu

N. GEOGRAPHIC

10.10 Sekunde do katastrofe: Eksplozija na nosa~u aviona 10.40 Povjerljivo 11.35 Nisam znao, 8. ep. 12.00 Nisam znao, 3. ep. 12.30 Poznati kosmos: Gra|evinska zona 13.25 Predator CSI: Vadi~ep ubica 14.20 Gra|evinska zona: Most Golden Gejt 14.45 Sekunde do katastrofe: Let iz ^ikaga 191 15.15 Povjerljivo 16.10 Megafabrike 17.05 Avionske nesre}e 18.00 Iznutra: D`inovi prirode 19.00 Istra`ivanje planete Zemlje 20.00 Na tragu NLO 21.00 Istra`ivanje planete Zemlje 22.00 Evropski NLO, 1. ep. 23.00 Avionske nesre}e 23.55 Istra`ivanje planete Zemlje

VIASAT HISTORY

07.00 Tajm tim godina X 08.00 Napoleon 09.00 Vu~ice 10.05 Bombarderi 11.30 Ratnici 12.30 Kako je umjetnost stvorila svijet 13.30 Najgori poslovi u istoriji 14.30 Tajm tim godina X 15.30 Vu~ice 16.40 Lovci na mitove 17.45 Najgori poslovi u istoriji 18.50 @ivot i djelo Roberta Openhajmera 20.55 Rusija kroz vijekove 22.00 Napoleon 23.05 Lovci na mitove 00.00 Tajm tim godina X 01.00 Putovanje u Mra~no doba 02.00 Zvijezde srebrnog ekrana 03.00 Rusija kroz vijekove 04.00 Vu~ice 05.05 Zvijezde srebrnog ekrana 06.00 Kako je umjetnost stvorila svijet

ANIMAL PLANET

11.20 Spa{avanje divljih `ivotinja- 2 epizode 12.45 Policija za `ivotinje 13.40 Divljine Arktika 14.35 Kraljevstvo geparda 15.00 Upoznajte divljinu 15.30 Sve o psima, ma~kama, ljubimcima 16.25 ^udna stvorenja Nika Bejkera 17.20 Psi - jedna rasa, jedna pri~a- 2 epizode 18.15 @ivot majmuna 18.40 Veterinar sa pla`e Bondaj 19.10 Spasilac iz divljine 19.35 Kraljevstvo geparda 20.05 Divljine Arktika: Tajga: Ledene {ume 21.00 Velika bijela ajkula: Savr{en snimak 21.55 Migracija zebri 22.50 Policija za `ivotinje 23.45 Zastra{uju}i susreti sa `ivotinjama: Krvavi ponedeljak

UNIVERSAL

06.20 Urgentni centar 10.20 Voker, teksa{ki rend`er 12.20 Kraljevski bolesnici 13.20 Monk 14.20 Voker, teksa{ki rend`er 16.20 Ubistva u Midsameru 18.20 Kraljevski bolesnici 19.20 Monk 20.20 Havaji 5-0 21.20 Veliko stopalo, igrani film 23.20 Zakon i red: Zlo~ina~ke namjere 00.20 Havaji 5-0 01.20 Opasna tajna 02.20 Kraljevski bolesnici 03.20 Havaji 5-0 04.15 Urgentni centar

TV1000

06.00 Sokolovi, igrani film 08.00 Bat 21, igrani film 10.00 O`enio sam ubicu, igrani film 11.50 Jentl, igrani film 14.00 Volim te do smrti, igrani film 16.00 Pti~ica, igrani film 18.00 Plava laguna, igrani film 20.00 Putovanje `ivota, igrani film 22.00 @rtve rata, igrani film 00.00 Moja crna fantazija, igrani film 01.10 O~arana, igrani film 02.10 Raspu{teni feniks, igrani film

FOX LIFE

10.45 Ukrasi moj dom 11.10 Ludnica u Klivelendu 11.40 Brza italijanska kuhinja 11.50 Vojnik Pejn 13.30 Vodi~ za stil Tima Gana 14.20 Porodi~no blago D`ina Simonsa 14.45 Porodi~no blago D`ina Simonsa 15.10 Upravljanje Vajldom 15.35 Houp i Fejt 16.05 Houp i Fejt 16.30 Sre~ni zavr{eci 16.55 Kako sam upoznao va{u majku 17.20 @ivot u autu 17.45 Ukrasi moj dom 18.15 Ludnica u Klivelendu 18.45 Seks i grad 19.15 Seks i grad 19.55 D`ordan 20.55 Jednom davno 21.50 Seks i grad 22.20 Seks i grad 22.45 [tiklama do vrha 23.40 Seks i grad 00.45 @ivot u autu

FOX CRIME

06.40 Novi stari slu~ajevi 07.35 Zlo~in 08.25 Pariski forenzi~ari 09.25 Nepogrje{ivi instinkt 10.10 Frikovi 11.00 Pisac i detektiv 12 11.50 Novi stari slu~ajevi 12.50 Zlo~in 13.40 Pariski forenzi~ari 14.35 Tihi svjedok 15.35 Forenzi~ki Institut 16.30 Pisac i detektiv 12 17.25 Nepogrje{ivi instinkt 18.15 Frikovi 19.05 Red i zakon: Zlo~ina~ke namjere 19.55 Novi stari slu~ajevi 20.55 Mladi Montalbano 22.55 Zlo~in 23.50 Red i zakon: Zlo~ina~ke namjere 00.40 Brojevi 01.25 Frikovi 02.15 Nepogrje{ivi instinkt 03.00 Bjekstvo iz zatvora 03.45 Pariski forenzi~ari

HBO

06.00 Obitelj skorojevi}a, film 07.35 Prozirne la`i, film 09.05 Pri~a o dupinu, film 10.55 Bo`i}na pri~a, film 12.25 Country u srcu, film 14.20 Medvjedi} Winnie, film 15.25 Put, film 17.30 Kako je Gru ukrao mjesec, film 19.00 Svr{etak parade, ep. 2, serija 20.05 Nepoznati, film 22.10 Sveti ratnik, film 23.35 Cimerica, film 01.00 Velika pustolovina u Tokiju, film 02.30 Jedno obi~no pogubljenje, film 04.10 To je rock n roll!, film

CINESTAR

09.00 Kraljica Margot, igrani film 11.30 Nesanica, igrani film 13.29 Nemogu}e 13.32 Filmske vijesti 13.45 Nezakonit ulazak, igrani film 15.40 Jadnici 15.49 Zero Dark 30 15.50 Jack Reacher, igrani film 16.00 @ivjeti i umrijeti, igrani film 17.31 Gangsterski odred 17.34 Filmske vijesti 17.45 U`ivo!, igrani film 19.30 Metak sudbine, igrani film 21.10 Nemogu}e 21.19 Filmske vijesti 21.30 Portal smrti, igrani film 23.12 Zero Dark Thirty 23.18 Gangsterski odred 23.19 Filmske vijesti 23.30 Ubojstvo je umjetnost, igrani film 01.18 Nemogu}e 01.29 Na granici, igrani film

München 1860 napada Bundesligu

Stigao Eriksson, ~eka se Adilovi}
Snijeg zatrpao Biha}

OSLOBO\ENJE
SARAJEVSKO IZDANJE
srijeda, 16. januar/sije~anj 2013.

45. strana

Zimska slu`ba ~isti,

[tab CZ-a zasjeda
Zbog lo{e prohodnosti ulica, op}inske vlasti na udaru strana~kih saop{tenja
Dio snje`nog nevremena iz Hrvatske prenio se i u Bosnu i Hercegovinu, a prvi se na udaru na{ao Biha}. Padavine su se redale, prvo snijeg, pa ki{a, pa led, pa opet snijeg, {to je stvorilo mnogo pote{ko}a u saobra}aju. Snje`ni prekriva~ narastao je preko 30 centimetara, a na pojedinim mjestima nanosi su i duplo ve}i. Ogromna te`ina ovog snijega gotovo da je blokirala saobra}ajnice. Uprkos ~i{}enju zimskih slu`bi, ulice su skoro pa neprohodne. Uzrok je nevjerovatno te`ak i mokar snijeg, ali to nije bila olak{avaju}a okolnost nadle`nima, jer su zbog lo{e prohodnosti napadnuti sa svih strana. Najprije je a-SDA uputila javno saop}enje kritikuju}i op}inske vlasti tvrdnjama da je Bu`im prohodniji i o~i{}eniji od Biha}a. - Nadle`ni su o~ito izgubili pojam o vremenu i atlasu. Preostaje nam da o~ekujemo jugo, ovo je na sramotu op}inskim slu`bama, naveli su oni u saop}enju. Oglasio se i SDP povodom snje`nog nevremena. - Neoprostivo je da snje`ne padavine blokiraju grad i da se dozvoli da prometnice budu

Tra`e smjenu Lijanovi}a
Biha}: Mnogo pote{ko}a u saobra}aju

neo~i{}ene, pogotovo nakon du`eg stabilnog perioda, bez padavina i s dovoljno vremena da se zimska slu`ba kvalitetno pripremi za obavljanje redovnog posla, poru~ili su oni. Na veliki pritisak javnosti i politi~kih stranaka Op}ina je nalo`ila Slu`bi za inspekcijske poslove da poja~a inspekcijski nadzor ~i{}enja snijega ispred privatnih objekata, poslovnih prostora i stambenih objekata, te da sukladno zakonskim pro-

pisima sankcioni{e sva fizi~ka i pravna lica koja ne o~iste snijeg ispred svojih prostora. Na~elnik Emd`ad Galija{evi}, koji je na putu i u Biha} se vra}a tek u ponedjeljak, konstantno je u kontaktu sa slu`bama u Op}ini i naredio je da se sva raspolo`iva mehanizacija u Biha}u uklju~i u ~i{}enje snijega i odr`avanje ulica prohodnim. Tako|er, naredio je 24-satno de`urstvo i stalno zasjedanje F. B. [taba Civilne za{tite.

Koordinacija poljoprivrednih udru`enja i saveza FBiH ogra|uje se od Programa poticaja za poljoprivredu za 2013. kojega su dogovorili resorni ministar Jerko Ivankovi} Lijanovi}, predsjednik Udruge poljoprivrednika u BiH Miro Peji} i predsjednik Saveza poljoprivrednih udru`enja FBiH Avdo Muslimovi}, javlja Fena. U Koordinaciji smatraju kako je rije~ o "obi~nom igrokazu i plja~ki novca ministra i njegovih pla}enika Peji}a i Muslimovi}a, koji su ujedno i ~lanovi njegove stranke Radom za boljitak". Koordinacija tra`i da se ne prihvati Program Lijanovi}a, koji, po njihovom mi{ljenju, treba dati ostavku ili `urno biti smijenjen.

Malom Ameru treba 1.300 KM
Samohrana majka Sabina Lu`i} iz Zenice bori se za `ivot svog ~etverogodi{njeg sina Amera, oboljelog od akutne limfoblastne leukemije. Mali Amer, koji se od decembra 2009. godine lije~i na Klinici za hematologiju, trenutno se nalazi u Ljubljani gdje treba da primi jo{ nekoliko hemoterapija. Sabina Lu`i} je do sada, uz pomo} dobrih ljudi, uspijevala da sakupi novac za pojedina~ne terapije, no to nije dovoljno kako bi se hemoterapija privela kraju, a mali Amer, koji od svojih {est mjeseci boravi po bolnicama, kona~no ima djetinjstvo kao i njegovi vr{njaci. Ameru treba jo{ 1.300 KM. Ako ste u prilici, uplatu mo`ete izvr{iti na ra~un: Raiffeisen Bank br. 1610550000000032 - 0955-09619-3 na ime Sabina Lu`i}.

POSLJEDNJE VIJESTI
OTVORENA MANIFESTACIJA SELAM, YA RESULALLAH - Na platou ispred Ba{~ar{ijske d`amije sino} je otvorena manifestacija “Dani o Allahovom poslaniku - Selam, ya Resulallah” koja }e trajati do 11. februara. U sklopu manifestacije reisu-l-ulema IZ-a u BiH Husein Kavazovi} odr`ao je predavanje o temi “Muhammed a.s, `ivot koji traje”. Otvaranje manifestacije uprili~io je hor Med`lisa Islamske zajednice Sarajevo uz zvuke ilahija, a cilj manifestacije je promocija univerzalnih vrijednosti iz `ivota Muhammeda a.s. OPLJA^KAN CM MARKET - Nepoznati razbojnik ili vi{e njih oplja~kali su sino} prodavnicu CM marketa na Alipa{inom polju u Sarajevu. Plja~ka se desila u 17.35 sati. Nije bilo povrije|enih a otu|en je dnevni pazar. Policija radi istragu. PARAFIRAN PROTOKOL O SARADNJI TU@ILA[TAVA BiH I SRBIJE - Protokol o saradnji tu`ila{tava Srbije i BiH u progonu po~inilaca ratnih zlo~ina je parafiran i u toku su aktivnosti u vezi s dogovorom o datumu i mjestu za njegovo potpisivanje, saznaje Fena u Tu`ila{tvu BiH. Kako mediji prenose, su|enja za ratne zlo~ine u skladu sa spomenutim protokolom, vodit }e se u zemlji gdje osumnji~eni, odnosno optu`eni, ima prebivali{te.

Svjetski dan vjerskih sloboda

BiH u civilizacijskoj prednosti
Povodom Svjetskog dana vjerskih sloboda, koji se obilje`ava 15. ja nu ara, Bo ljit ko va zastupnica u Zastupni~kom domu Parlamenta FBiH Marija Anti} istakla je kako po{tivanje vjerske slobode u Bosni i Hercegovini nije samo tekovina Op}e deklaracije o ljudskim pravima UN-a nego i vi{estoljetna odrednica `ivota u na{oj zemlji. - Nakon razornih devedesetih, u kojima su mr`nja i ne~ovje~nost nadvladale vi{estoljetno me|usobno uva`avanje, solidarnost i dobrosusjedski `ivot `itelja BiH svih konfesija, danas je bitnije nego ikada ukazivati na potrebu po{tivanja vjerskih sloboda svakog gra|anina i gra|an ke na {e ze mlje. Na dam se da }emo svi izvu}i pouke i iz dobrih i lo{ih primjera iz pro{losti i krenuti u budu}nost, po no sni {to na na {em, malom komadu planeta ba{tinimo, jedni uz druge, velike i duge vjerske tradicije. Na {e na sli je|e nas obavezuje da i budu}im generacijama ostavimo ovaj veliki civilizacijski dar, kojim je BiH obdarena, da vi{e niko ni na jednom pedlju na{e zemlje ne bude obilje`en ili ugro`en zbog svojih vjerskih uvjerenja i `ivotnog svjetonazora, kazala je Anti}.

5. KOLO

10 12 15 17 28 34
JOKER 1 JOKER 2

2 5

5 8

0 0

8 0

7 7

4 4