Pest Megyei Kiadvány

MEGYEI TÁRLAT 2011

PEST

„(…) ha inkább vágyunk arra, hogy művészek legyünk, mint arra, hogy művészetet hozzunk létre, az alkotó folyamat öncélúvá válik, s eredménye mindennek nevezhető, de műalkotásnak aligha.” Thomas Freeman

A Pest Megyei Közművelődési Intézet a kiállítást és az azt megörökítő könyvet Bálványos Huba az amatőröket támogató mester, a feledhetetlen ember és tanár emlékének ajánlja.

KöszöneTeT mondunK a KiállíTás megrendezéséhez és a Kiadvány megjelenéséhez nyújToTT TámogaTásáérT:

Kedves olvasó! örömmel köszöntöm azokat az alkotókat, művészetbarátokat, akik immár a harmadik, Pest megyei amatőr művészeket bemutató albumunkat tartják a kezükben. ezzel a kötettel megvalósult intézményünknek a hat évvel ezelőtti terve, hogy a háromévenként megrendezésre kerülő „amator artium” művészetek szerelmese” országos Képző- és iparművészeti Tárlat Pest megyei kiállításainak anyagát egy reprezentatív album-sorozatban örökíti meg. megőriztük a kiadvány arculatát és megvalósult az a szakmai elv, hogy minden kiállításra bejutott alkotás helyet kapjon a kötetben. Takarékossági okokból azonban az alkotók rövid bemutatkozását nem itt, hanem honlapunkon (www.pmkult.hu) tettük hozzáférhetővé. a Pest megyei Tárlatra idén 187 egyéni alkotó és 7 alkotó közösség 573 pályaművet nyújtott be. ebből a hatalmas anyagból a szakmai zsűri 188 alkotást válogatott be a megyei kiállításra, melyből a 2012 tavaszán megrendezésre kerülő országos esszencia Tárlaton 18 pályamű képviselheti Pest megyét. a 2008. évi amatőr tárlat megrendezése óta tovább erősödött a megye alkotóival kialakult szakmai kapcsolatunk, megalakult a Pest megyei Képzőművészeti műhely, melynek keretében folytatódtak képzéseink, alkotótáboraink. nagy veszteség érte megyénk amatőr művészeit, 2011 augusztusában elveszítették szeretve tisztelt mesterüket Bálványos huba munkácsy-díjas grafikusművészt, akivel 2005-ben útjára indítottuk tematikus képzéssorozatainkat. a Pest megyei Tárlatnak másodízben adott otthont a váci madách imre művelődési Központ. a kiállítás és a kiadvány megjelenése a Pest megyei Közművelődési intézet munkatársainak összefogásával jött létre, gaál anna főtanácsos vezetésével. gratulálunk az alkotóknak. Budapest, 2011. november 4.

a nemzeti Kulturális alapnak

Pest megye Közgyűlésének

a madách imre művelődési Központnak

a gelbert nyomdaipari Kft.-nek (www.gelbert.hu)

a Pepitart Kft.-nek (www.gallaidesign.hu)

Makra Borbála a Pest megyei Közművelődési intézet igazgatója

7

Kedves olvasó! a Pest megyei Közművelődési intézet hosszú évek óta csatlakozik a magyar művelődési intézet és Képzőművészeti lektorátus felhívásához, így 2011-ben ismét pályázatot hirdetett a megye területén élő, vagy tanuló nem hivatásos képző- és iparművészek számára. a pályázatra benyújtott alkotások magas száma most is azt mutatta, hogy megyénk nemcsak természeti, műemléki, szellemi és kulturális kincsekben rendkívül gazdag, hanem a művészeteket kedvelő, tehetségüket bizonyítani képes alkotókban is, akiknek műveire nagyon büszkék vagyunk, hiszen gazdagítják Pest megye, és hazánk kultúráját. a Pest megyei Közművelődési intézet az elmúlt hét évben szervezett képzéseivel, az évenkénti alkotótáborok megrendezésével tovább erősítette szakmai kapcsolatát a megye amatőr képzőművészeivel. mindez bizonyára segítségére volt az alkotóknak abban, hogy ilyen sok színvonalas pályamunka született. ez a kiváló együttműködés a megyei intézmény kis létszámú csapata és az alkotók között példaértékű eredményt hozott, amit önkormányzatunk is támogatni kívánt, ezért most is feladatunknak éreztük, hogy az intézet a bemutatott műveket dokumentálja, és az újabb megyei tárlatot megörökítő albumot kiadja. e kiadvány segítségével a bemutató tovább él, és az alkotók szélesebb körben is megismerhetővé válnak az érdeklődők számára. elismerésem a XXi. országos Képző- és iparművészeti Tárlat Pest megyei pályázatán eredménnyel szereplő amatőr művészeknek, a megyei díjban részesülteknek és mindazoknak, akik alkotásaikkal meghívást kaptak az országos Tárlatra! ajánlom az intézet által megjelentetett kötetet minden érdeklődő figyelmébe. Dr. Szűcs Lajos Pest megye Közgyűlésének elnöke
8

„…az a valaki, aki nem abból él, de remek alkotásokat hoz létre, avagy az a valaki, aki abból él, és szintén remek alkotásokat hoz létre, azok ketten egyenrangúságra tarthatnak igényt. Mert jó alkotásaik művésznek minősítik őket. A művészet valahol ott kezdődik, ahol az alkotásnak van belső fedezete. Ha az alkotásnak nincs belső hitele, csak külsőségekkel van dolgunk. Jöhet elismertség ekkor is, de az csak szellő, ami jön, és megy. Ha az alkotó nem mindenáron művész voltának elfogadtatására törekszik, ha felismeri, hogy valamiféle utánzás őt saját magából forgatná ki, akkor az, amije megmarad, amit megőrizhet, az az önbecsülése lesz…” Bálványos Huba Egy amatőr, mEgyEi képzőművészEti sErEgszEmlE, amely egy, az országos kiállítás előkészületeként hiteles képet festhet a vizuális nyelv ismeretéről, eszköztárának alkalmazásáról, az alkotók/résztvevők „beszédkészségéről”, annak szabatos alkalmazásáról és ismeretéről. még talán az is belefér, hogy másoknak szánt gondolatiságot hordozzon és szolgáljon. egyre többen vannak, akik nem csak az üressé vált órák, feleslegesnek hitt éveket akarják megcáfolni, megtörni… Bizonyítani akarják, hogy van mondanivalójuk, közölnivalójuk az életről, a megélt évek tapasztalatairól, sőt, saját szerepükről a megváltozott világban, a különböző kihívásokkal szemben. s mindezt nem verbális módon! megítélése az anyagnak nem csak művészettörténeti, sőt, elsősorban nem az. az autodidakta módon vagy alkalmanként hivatásos vezető segítségével alakulóban levő egyéni állomások megerősítésének pillanata ez a kiállítás. jelzésértékű, szól az alkotótársaknak és a befogadók stimulálását is szolgálja, olykor provokálja. az alkotások értelmezése, interpretációja a befogadó fogadókészségére hagyatkozik. a közhelyes toposzok helyett próbáljunk meg szabadulni megrögzött értékítéleteinktől – igyekezzünk felfedezni az alkotói szándékot. az sem baj, ha magunkra ismerünk általuk. ez lenne a művészet vállalt szándéka és feladata! Ki beszél itt amatőrökről?! átlépték önmaguk árnyékát… Pilaszanovich Irén a zsűri elnöke
9

ALAdIcS AnTAL
Sáros duna-part
vegyes technika, 38x48 cm
10

ÁcS VALéRIA MÁRIA
Kettesben a tó partján • Abbot kancsó – Tengeri stílus a minoszi Kréta virágkorából
akril, 31x26 cm • kisplasztika, kb. 30 cm
11

B. SzABó GyulA
Tavi kép
olaj, vászon, 61x40 cm
12

BAjI KÁRoLY
Évszakok I. – Tél • Évszakok II. – Tavasz
olaj, vászon, 60x25 cm • olaj, vászon, 60x25 cm
13

BAjoR IMRE
Borsos Miklós portré
plakett, öntött bronz, d=14 cm
14

BALoGhné KEGYES LoncI
Rôzsehordó nô • Szomorúfûz
fafaragás, 20x30 cm • fa dombormû,12x45 cm
15

DR. Bán ÉvA
olvasó nô
tempera, olaj, 28x40 cm
16

BánheGyI láSzló
havas út
olaj, farost, 70x50 cm
17

BánhIDInÉ SzIláGyI PIRoSKA
Ráckevei duna-ág
grafika, 40x30 cm
18

BánKuTI emeSe
Táncmûvészet III.
akril, 80x60 cm
19

BáRány máRIuSz
cégér
kovácsoltvas, 60x100 cm
20

BeRnulA IlonA
hangtalan magány
olaj, farost, 51x41 cm
21

BERTA MÁRIA
Kidôlt fa
akvarell, 40x50 cm
22

BESE MÁRIA
Tükörkeret
kerámia, raku, 36x69 cm
23

BíRó FeRenc
virág I. • virág III.
polírozott bronzöntvény, 14x14 cm • polírozott bronzöntvény, 9x14 cm
24

BíRó JúlIA
csendélet kaspóval • hétfô reggeli fantázia
pasztell, 50x70 cm • pasztell, 70x50 cm
25

BoDzán AnTAl
herceg • hercegnô
faragott márvány, 110x15x25 cm
26

BoGÁcSné KIS KATALIn
múló idô
olaj, farost, 60x50 cm
27

BoRSoS láSzló
mártély: Tisza I.
tempera, farost, 30x40 cm
28

BRuDI RenáTA
Kék vázában
akvarell, 30x40 cm
29

cSáSzáR G. zSuzSAnnA
Belváros • Testvérek
akvarell, 16x22 cm • akvarell, 16x23 cm
30

cSáSzáR zITA
Árva vára
pasztell, 57x45 cm
31

DemJÉn GeRTRúD
Ôszi erdô
pasztell, 40x30 cm
32

DÉKánynÉ GyeneS mARGó
Anyai szeretet
tûzzománc, 7x22 cm
33

déTÁRI GABRIELLA
Gótikus ablak
akvarell, 45x60 cm
34

DoSzKocS zSuzSA
Szentendrei háztetôk
olaj, 50x40 cm
35

DuDáSnÉ BoRcSányI IRÉn
Öreg fák
akril, 25x35 cm
36

EGRI oTTILIA
Klári
porpasztell, 40x50 cm
37

ELLEnBAch MÁRTA
A barokk vác I., II., III.
tus, grafit, 12,5x18 cm
38

ERdéLYI ILonA
maszk • Ritmus
vegyes technika, 50x60 cm • vegyes technika, 50x70 cm
39

ERdÔSné MARGIT
Szerelem
tûzzománc, 15x25 cm
40

eSz AnnA
Patakpart télen • Tanya nyári napsütésben • Tulipáncsokor üvegvázában
tûzzománc 13x9 cm, 17x12 cm, 15x25 cm
41

FAJTh JózSeF
Borongós táj
olaj, farost, 60x50 cm
42

FARKAS KATI
A Fertô tónál
pasztell, 50x32 cm
43

FARKAS SzIlvIA
hangulatok
pasztell, 43x33cm
44

FARKASnÉ Koncz eRzSÉBeT
Kriszta apja
akvarell, 27x38 cm
45

FAzeKAS KláRA
Reggeli napfényben – Duna-part
akvarell, 50x40 cm
46

FáBIán JánoS
Szentendrei duna-part (hullám)
olaj, vászon, 66x47 cm
47

FehÉR KláRA
éjszakai halászat
olaj, farost, 50x60 cm
48

FeKeTe IlonA
Kis kancsó • Kis gömbváza
kerámia, raku, 15 cm • gödörégetett kerámia, 10 cm
49

FeKeTe SzIlvIA
nô sportkocsival
pasztell, 70x50 cm
50

FeyÉR máRIA
12 – szólt a vasnyelvû éjfél
olaj, farost, 50x60 cm
51

FIToS GyÖRGyI
vörös tyúk kakassal • naplemente az erdôben
akril, 22x33 cm • akril, 35x25 cm
52

FleISchmAnn PálnÉ
Vihar elôtt
pasztell, 40x30 cm
53

GAÁLné MoLnÁR éVA
Tükörkeret
tûzzománc, üvegfúzió, 50x60 cm
54

GARAI AnnA
Templomi hangulat
akvarell, 21x30 cm
55

GÁLL SÁndoR
Pincesor
szénrajz, 32x23 cm
56

GellÉR eRzSÉBeT
Templomkert Gulácsy lajos tiszteletére • Fûzfa a homokpartnál
akril, vegyes technika, 44x53 cm • akril, vegyes technika, 63x58 cm
57

GóGucz nóRA
csak fák
olaj, vászon, 30x40 cm
58

GuDmon láSzlónÉ
Édesanyám zsoltival
gobelin, 21x21 cm
59

GulyáS ARAnKA eRzSÉBeT
Kötcsei nyár
vegyes technika, 70x50 cm
60

GulyáS KInGA
nénike
akril, farost, 35x49 cm
61

GyulAI KIncSô
Váza
kerámia, raku, 9x19 cm
62

hAMVASné BohÁK MÁRIA
Bonchida
akvarell, 47x62 cm
63

hAnKó ÉvA
Kimonó részlet vIII.
gobelin, 60x76 cm
64

háRSFAlvI GABRIellA
Kisváci ház • váci kapuk I.
olaj, vászon, 70x50 cm • olaj, farost, 51x40 cm
65

hEGEdûS KATALIn
hajóroncs
kerámia, raku, 63x20 cm
66

heGyI JulIAnnA
enyém a világ – Fiatal lány portréja
olaj, 50x60 cm
67

heRnáDInÉ cSIKI JuDIT
Dédi kávésedényei • vilmoskörték
szénrajz, 48x36 cm • szénrajz, 49x37 cm
68

huBeR eRIKA
Facebook v., vI., vII.
olaj, 40x40 cm
69

hunyADInÉ l. JuDIT
zöldterítôs csendélet
olaj, farost, 40x50 cm
70

DR. IGnácz mAGDolnA
Öreg présház
olaj, farost, 50x40 cm
71

ILKA GÁBoR
Égi tánc • Idióta diador
Kisplasztika, viaszvesztéses öntés, 21x20x10 • 19x10x10
72

Incze SánDoRnÉ, PIRoSI
Visegrádi látkép
vegyes technika, 50x30 cm
73

JámBoR-mIhályI mónIKA
Önarckép
olaj, vászon, 50x40 cm
74

John JuDIT
záróra után • utcán
pasztell, 30x40 cm • grafika, 30x20 cm
75

DR. JózSeFnÉ BABó GABRIellA
Rôzsehordók
akvarell, 60x42 cm
76

KAISER ILonA
Mesevilág
akril, 50x40 cm
77

KASSAI éVA
lépcsôház I., II.
üvegfestmény, 45x45 cm
78

KASzA KRISzTInA
„hajnali részegség”
pasztell és gioconda, 50x70 cm
79

KÁRPÁTI AnETT
Ablakon – ÁT
olaj, 50x40 cm
80

KELEMEn ÁGI
Donszkaja Istenszülô • Szent György és a sárkány ikon, 26x40 cm • 25x25 cm
81

DR. KemÉny zolTán
Pomázi völgy
olaj, vászon, 70x45 cm
82

KERT noéMI
Virágok tánca
tiffany üvegtechnika, 18x27 cm
83

KISS BéLA
Szász erôdtemplom, Berethalom • Templomkapu
akril, 21x26 cm • olaj, 32x40 cm
84

KISS oRSIKA
Ketten (részlet)
kavicsgrafika
85

KohAn JózSeF
Esôs délután
pasztell, 35x50 cm
86

KoVÁcS GYÖRGYné IRén
hegytetôn
olaj, farost, 37x49 cm
87

KoVÁcS MÁRIA
Fekete madonna I., II. • csinszka portré
linómetszet, 24x32 cm, 24x32 cm • vegyes technika, 66x82 cm
88

KozSDI mónIKA máRTA
délután
olaj, farost, 41x27 cm
89

KômûveS eRzSÉBeT
Bölényfej – Férfi • Bölényfej – nô
magastüzû kerámia, raku 18x40 cm • kerámia, raku 18x41 cm
90

KRuPA máRIA
Konyhám
olaj, farost, 47x57 cm
91

KulIch SzoKol JúlIA
Isten hozott!
korongolt kerámia, 18 cm, 20 cm
92

lADányI BAnczIK áGneS
úton
pasztell, 42x59 cm
93

láSzló BÉlánÉ, DóSA
csendélet
olaj, farost, 47x37 cm
94

láSzló JánoSnÉ SzABó AnnA
Laoszi ember
grafitrajz, 30x40 cm
95

lÖvÉSz KoRnÉlIA
Skanzen részlet
olaj, 60x80 cm
96

lÖvÉSznÉ nAGy eRzSÉBeT
Gangos pince
akvarell, 30x45 cm
97

lôRIncz IRÉn
Farakás
pasztell, 76x57 cm
98

luKácS JuDIT
napfénnyel táncoló
grafika, toll, 14x21 cm
99

m. GARAmI máRIA
Kató néni • nem megyek!
pasztellkréta, 45x65 cm • pasztellkréta, 60x45 cm
100

máRKoSI eRzSÉBeT
Spanyol rendház
pasztell, 40x50 cm
101

mARoSvÖlGyInÉ BellA RózA
Andalúzia
akril, vászon, 40x30 cm
102

METS GYÖRGY
Valahol utat vesztettünk
olaj, farost, 27x39 cm
103

mIKlovIcz lADányI melInDA
A Tiszánál
akril, 50x40 cm
104

DR. molnáR KláRA
Táj narancs-türkizben
vegyes technika, 54x74 cm
105

mucSI eRIKA, meRIKA
Merengés
olaj, vászon, 50x50 cm
106

nAGY éVA
Ôszi hangulat
olaj, 50x40 cm
107

nEMESAPÁTI AnTAL TAMÁS
A csend szépsége
olaj, vászon, 45x30 cm
108

néMETh MIhÁLYné
Skandináv alkony • virágzó cseresznyefák
pasztell, 46x36 cm • pasztell, 49x37 cm
109

nÉmeThnÉ DuDáS zSuzSAnnA
Tavaszra várva
foltvarrás, 108x108 cm
110

oRcI JózSeF
család a havon
vegyes technika, 38x58 cm
111

ozSváTh GyÖRGy
Délidô • Budavári séta
akvarell, 40x30 cm
112

PAPP éVA
Szentendre
akril, 50x40cm
113

PÁLMAIné hoRVÁTh AndREA
Lila szoba
vegyes technika, 35x50 cm
114

PÁLVÖLGYI MARGIT
úton I., II.
kerámia, raku, 25x20 cm
115

PáTKAy KRISzTInA
Kaspó
kerámia, raku, 15x16 cm
116

Péch chIKÁnY BéLA
érintés
akril, 40x60 cm
117

PÉTeR SzIDónIA
Szürke nyakék
gyöngyfûzés, 42 cm
118

PISTyuR GABRIellA
Alkonyváró
selyem, akvarell, 37x43 cm
119

RéPÁS MAGdoLnA
Bika
kerámia, raku, 25x13 cm
120

RuDAS JuDIT
Mama
olaj, farost, 50x60 cm
121

SÁRÁné nAGY MÁRTA
Karosszék dísztökkel
akril, 40x57 cm
122

SchlôGl zolTán
A kiskutya
fafaragás, 40x20 cm
123

S. FeRenczI zSuzSA
virág fekete-fehérben
tempera, 37x50 cm
124

SIMonné nAGY ERIKA
Pipacsok
olaj, 48x38 cm
125

SKulTÉTI máRIA
Anya
pasztell, 25x35 cm
126

SoLYMoSI BoRBÁLA
Tôserdô
olaj, farost, 46x37 cm
127

SoóSnÉ KovácS máRIA
Pad
olaj, vászon, 30x40 cm
128

STeFánKovITS FAnnI
Annának
olaj, karton, 70x50 cm
129

SulyoK PAP zSuzSA
Kapu
gobelin, 33x39 cm
130

DR. SuRányI RozálIA
nagyanyám roskadozó házikója
akril, farost, 33x21 cm
131

SVAnTEK AndREA
Budai vigadó – beltér képzômûvészszemmel
akvarell, 51x40 cm
132

SzABó SzIKlA SzIláRD
uv villamos – nyáreste
rézkarc, 21x15 cm
133

SzánTó áGneS
lencseformájú, csigavonalú dekor tál
kerámia, raku, d=21 cm
134

SzánTó KARácSony TünDe
árpádkori templomok • vajdahunyad vára (erdély)
rekeszzománc, 15x19 cm • tûzzománc, 18x14 cm
135

SzeIDl AnDReA
csönd
akvarell, 40x30 cm
136

SzeKeReS-DezSô JulIAnnA
pasztell, 40x30 cm

ôszi hortobágy • Téli köd • akril, 30x23 cm
137

SzenTenDReI FolT-mûhely KÉzmûveS eGyeSüleT
Téli álom
foltvarrás, 145x145 cm
138

SzenTPÉTeRy mARIAnne
Régi nyár • lépcsô
akvarell, 23x33 cm • pác, tempera, 34x24 cm
139

SzIláGyI heDvIG
Sors I. – úton
akril, karton, 25x35 cm
140

SzíJJáRTó hoRváTh mARGIT
vihar készül • Tél az öbölben
tempera, 29x39 cm • tempera, 48x33 cm
141

SzmuTnI PÉTeR
Szentendrei utca
olaj, farost, 45x50 cm
142

T. vIolányI mARIAnn
csobánka ôszi színben
vegyes technika, 35x45 cm
143

TARnAvÖlGyInÉ oRczI BeRnADeTT
Rönklaki manócskák
tûnemezelt gyapjú és egyéb anyagok, 100x90x80 cm
144

TomKó emôKe lívIA
4 fa
olaj, vászon, 70x80 cm
145

ToT jÁnoS
Lándzsarózsa
pasztell, 62x50 cm
146

TÖRÖK joLI
nyugalom
akvarell, 70x50 cm
147

TulleR áGneS
Párbeszéd I. – Király és Királynô kerámia, raku, 15x20x30 cm
148

TuRI ATTIlánÉ
házi oltár a XXI. században
kollázs, 50x60 cm
149

uDvARhelyI PálFFy ÉvA
nyár • Tél
akvarell, 23x33 cm • akvarell, 23x33 cm
150

uheReczKy PálnÉ
orchideáim
rekeszzománc, 25x44 cm
151

vAlenTyIKnÉ SzAKál máRTA
(K)öltögetô Be(tû) I.
foltvarrás, 80x80 cm
152

VASS KATALIn
Begolyózva I., II.
kerámia, raku, d=30 cm
153

VASSné nYéKI ILonA
Íriszek
olaj, 40x54 cm
154

VÁRAdI BoRI
Barátság • Életfa I., II.
tûzzománc, 15x20 cm • tûzzománc, 14x22 cm, 12x22 cm
155

VÁRAdI PÁL
Egy pár kínai a Kis dunán
olaj, vászon, 40x30 cm
156

vIncze JózSeF
Kísértés
vörösréz, kô, 15 cm
157

voTIn JózSeF
efemer • ótemplom
tusrajz, 40x50 cm • pasztell, 40x50 cm
158

zeBeGÉnyI máRIA
zebegényi templom
kagylómozaik, 30x50 cm
159

az amaTor arTium azaz „mŰvészeTeK szerelmese” XXi. országos KéPzŐ- és iParmŰvészeTi TárlaT PEst mEgyEi KiállításánaK zsŰRitagJai Pilaszanovich irén – művészettörténész, a zsűri elnöke Fiók lászló – festőművész Pogány gábor – művészettörténész

az amaTor arTium azaz „mŰvészeTeK szerelmese” XXi. országos KéPzŐ- és iParmŰvészeTi TárlaT EsszEncia Kiállításán PEst mEgyét KéPvisElő alKotásoK

a PEst mEgyEi Kiállítás DíJazottJai a festészet-grafika műfajában m. garami mária (nagymaros) a Kató néni és a nem megyek! című pasztellképeiért, császár g. zsuzsanna (göd) a Testvérek és a Belváros című akvarelljeiért, Hársfalvi gabriella (vác) a váci kapuk i. és a Kis-váci ház című olajfestményeiért. a plasztika műfajában: Bodzán antal (ráckeve) a herceg és a hercegnő című szobraiért, és ilka gábor (érd) az idióta diador és az égi tánc című kisplasztikáiért. Különdíjban részesült: Hankó éva (Törökbálint) a Kimonó részlet viii. című gobelinjéért.

Bíró Júlia – Csendélet kaspóval című képe Fehér Klára – éjszakai halászat című képe Fekete szilvia – nő sportkocsival című képe Fitos györgyi – vörös tyúk kakassal című képe Hankó éva – Kimonó viii. című gobelinje Huber Erika – Facebook v., Facebook vi., Facebook vii. című képei John Judit – záróra után című képe Dr. Józsefné Babó gabriella – rőzsehordók című képe Kelemen ági – szent györgy és a sárkány című ikonja Kovács mária – Csinszka portré című képe ladányi Banczik ágnes – úton című képe m. garami mária – Kató néni című képe Dr. molnár Klára – Táj narancs-türkizben című képe Répás magdolna – Bika című kerámiája szentendrei Folt-műhely Kézműves Egyesület – Téli álom című textilképe szentpétery marianne – lépcső című képe szilágyi Hedvig – sors i. – úton című képe votin József – efemer című képe

160

161

aladics antal festészet, grafika 2021 Tahitótfalu, dózsa gy. u. 37. +36 20 516 0102 ács valéria mária kerámia, festészet 2030 érd, nyárfa u. 16. +36 23 394 918, +36 20 230 7664 B. szabó gyula festészet 2370 dabas, öregországút 12. + 36 20 941 9553 Baji Károly festészet 2251 Tápiószecső, rákóczi út 7. +36 30 241 9960, baji4@freemail.hu Bajor imre plakett, öntött bronz 2700 Cegléd, Bercsényi u. 42. +36 30 629 1052, gerjealkoto@gmail.com Baloghné Kegyes lonci művészi kézművesség, fafaragás 2116 zsámbok, arany jános u. 57. +36 28 462 885

Dr. Bán éva festészet 2360 gyál, Toldi u. 32. +36 20 966 4262, evadrban@freemail.hu Bánhegyi lászló grafika 2746 jászkarajenő, Belsőjenő u. 19. +36 70 567 3836, banhegyilaszlo@gmail.com Bánhidiné szilágyi Piroska festészet 2330 dunaharaszti, Kandó K. u. 17. +36 20 886 1093, banhidig@gmail.com Bánkuti Emese festészet 2330 dunaharaszti, Kós Károly u. 28. +36 20 565 1646, bankutiemese@freemail.hu Bárány máriusz fémplasztika, szobrászat 2373 dabas, Kossuth l. u. 78. +36 30 249 6016, bmarijo@citromail.hu Bernula ilona festészet 1171 Budapest, Bodonyi u. 25. +36 20 401 5150, flapicasso@yahoo.com

Berta mária festészet 2040 Budaörs, munkácsy u. 25. +36 20 396 9432, bertamaria01@freemail.hu Bese mária kerámia 1135 Budapest, jász u. 3. +36 20 340 9329, marcsi.bese@gmail.com Bíró Ferenc festészet, szobrászat 2133 sződliget, somogyi Bacsó Béla u. 3. +36 30 386 4912, kozakjudit@yahoo.ca, www.kezmuveskepzes.hu Bíró Júlia festészet 1035 Budapest, Berend u. 15. +36 20 663 9434, liasapiens@gmail.com Bodzán antal szobrászat 2300 ráckeve, Kossuth l. u. 99. +36 20 320 9817, bodzan@bodzankft.hu Bogácsné Kis Katalin festészet 2100 gödöllő, szabadság út 101/a +36 20 464 7190, itak17@citromail.hu

Borsos lászló festészet 2360 gyál, vak Bottyán u. 14. +36 29 345 650 Brudi Renáta festészet 2310 szigetszentmiklós, ifjúság út 4/c +36 24 443 964 császár g. zsuzsanna festészet 2131 göd, Fürdő u. 1/a +36 20 804 6869, csaszar.erno@gmail.com császár zita festészet 2347 Bugyi, Búzavirág u. 25. +36 70 772 2083 Demjén gertrúd festészet 2330 dunaharaszti, alsó-duna sor 16. +36 30 501 4167, szimba11@gmail.com Dékányné gyenes margó tűzzománc 1031 Budapest, amfiteátrum u. 21. +36 30 433 6788, dekanym@indamail.hu

162

163

Détári gabriella festészet 1115 Budapest, etele tér 3. +36 20 374 3599, gdetari@t-online.hu Doszkocs zsuzsa festészet 2000 szentendre, irányi dániel u. 5. +36 30 742 5832, zsuzsa.doszkocs@freemail.hu www.doszkocs-zsuzsa.hu Dudásné Borcsányi irén festészet 2118 dány, széchenyi u. 44. +36 20 455 4348 Egri ottilia festészet 1036 Budapest, lajos u. 93-99. +36 30 443 4987, egrio1@t-online.hu Ellenbach márta grafika, festészet 2651 rétság, hunyadi sor 11. +36 30 987 2934, ellenbachmarti@vipmail.hu Erdélyi ilona festészet, grafika 2370 dabas, Címer u. 18. +36 20 966 9570, erdelyili@gmail.com

Erdősné margit tűzzománc 2051 Biatorbágy, lomb u. 26. elaszlo@dolceveneto.hu Esz anna tűzzománc 1133 Budapest, Tutaj utca 1/b +36 70 588 9944, eszanna@gmail.com Fajth József festészet 2724 újlengyel, Temető u. 6. +36 30 839 9476, fajthjozsef@gmail.com Farkas Kati festészet 1055 Budapest, Falk miksa u. 10. +36 1 331 5839, farkaskati45@t-online.hu Farkas szilvia festészet, grafika 2117 isaszeg, alkotás u. 54. +36 30 202 9334 Farkasné Koncz Erzsébet festészet 1138 Budapest, Párkány u. 20. +36 20 372 1162, info@farkasszem.hu

Fazekas Klára festészet 2310 szigetszentmiklós, miklós út 8/g +36 20 334 3818, klara0425@freemail.hu Fábián János festészet 2022 Tahitótfalu, Pollach mihály u. 1. +36 26 385 470 Fehér Klára festészet 2600 vác, nagymező u. 48. +36 70 602 2533, nojacska@gmail.com Fekete ilona kerámia 1139 Budapest, Fiastyúk u. 13. ceramicbudai@gmail.com Fekete szilvia festészet 2220 vecsés, Petőfi s. u. 19. +36 30 203 3399, fekete_sz@freemail.hu Feyér mária festészet 1192 Budapest, hungária út 42. +36 20 572 1833, mariafeyer@gmail.com

Fitos györgyi festészet, grafika 2030 érd, vető u. 21. +36 70 394 3369, fitosgyorgyi@gmail.com Fleischmann Pálné festészet 2626 nagymaros, vasút út 125. +36 30 579 7323, matukmaris@gmail.com gaálné molnár éva tűzzománc 2045 Törökbálint, akácos u. 11. +36 70 249 8882 garai anna festészet 1223 Budapest, szent istván u. 32. +36 20 933 7760, szega1@t-online.hu gáll sándor grafika 2361 gyál, Táncsics u. 124. +36 30 976 8748, gall1203@freemail.hu gellér Erzsébet festészet 2330 dunaharaszti, duna u. 6. +36 30 581 8426, gellererzsebet@invitel.hu

164

165

gógucz nóra festészet, grafika 2112 veresegyház, hegyalja u. 2. +36 20 432 3775, noragogucz@hotmail.com gudmon lászlóné gobelin 2370 dabas, nemzetőr u. 6. +36 29 362 184, gudmon.janna@gmail.com gulyás aranka Erzsébet festészet 2120 dunakeszi, Barátság u. 11. +36 30 600 4507 gulyás Kinga festészet 1205 Budapest, mártírok útja 43. +36 30 558 1988 gyulai Kincső kerámia 1131 Budapest, Béke u. 128/a gykincs@freemail.hu Hamvasné Bohák mária festészet 2626 nagymaros, arany j. u. 1. +36 27 355 054, hamvas@dunaweb.hu www.ezustecset.hu

Hankó éva gobelin 2045 Törökbálint, ady e. u. 24. +36 30 384 1485 Hársfalvi gabriella festészet 2600 vác, Kölcsey F. u. 9. +36 70 638 3329 Hegedűs Katalin kerámia 2081 Piliscsaba, domb. u. 15. +36 30 483 2471, hegedus-katalin@freemail.hu Hegyi Julianna festészet 2081 Piliscsaba, nárcisz u. 15. +36 26 375 002 Hernádiné csiki Judit festészet, grafika 2117 isaszeg, Buda u. 5. +36 20 517 4848 Huber Erika festészet, kerámia 2347 Bugyi, rákóczi u. 72. +36 29 347 866

Hunyadiné l. Judit festészet 2347 Bugyi, Bajcsy-zs. u. 45. +36 29 347 306 Dr. ignácz magdolna festészet 1145 Budapest, szugló u. 5. +36 20 462 3867, ignacz.magdolna@gmail.com ilka gábor szobrászat 2030 érd, Barackfa u. 41. +36 20 550 6059, gabor@kicsiszobor.hu incze sándorné, Pirosi festészet 2251 Tápiószecső, szilvafás u. 9. +36 20 531 2770, incze.piroska@gmail.com Jámbor-mihályi mónika festészet 2600 vác, Földváry tér 16. +36 20 388 9752, monika.mihalyi@gmail.com John Judit grafika, festészet 2084 Pilisszentiván, Borbála u. 30. + 36 20 562 4533, johnjudit@freemail.hu

Dr. Józsefné Babó gabriella festészet, kerámia 2336 dunavarsány, halász lajosné u. 4. babogabi@gmail.com Kaiser ilona festészet 2220 vecsés, Kikindai u. 1. +36 30 483 3999, kaiserica@gmail.com Kassai éva üvegfestés 1205 Budapest, Thököly u. 14. +36 20 275 8398, kassai.b.eva@gmail.com Kasza Kriszta festészet, grafika 1102 Budapest, halom u. 16. +36 70 427 3626, kikacs80@freemail.hu Kárpáti anett festészet 2370 dabas, Bem u. 53. +36 30 348 7473, netanett@gmail.com Kelemen ági festészet, zománcozás 2051 Biatorbágy, szt. lászló u. 35. +36 30 209 3436, gkelemen@mail.bme.hu

166

167

Dr. Kemény zoltán festészet 2370 dabas, Tas vezér u. 23. +36 20 935 9923, grafilux@monornet.hu Kert noémi dísztárgykészítés 2600 vác, nagymező u. 48. +36 70 666 4646, kertnoemi@gmail.com Kiss Béla festészet, szobrászat 2000 szentendre, erdész köz 6. +36 30 859 0090, erdelyi.erzsebet@upcmail.hu Kiss orsika szobrászat, grafika 1153 Budapest, gyömrői út 131. +36 20 557 5688, akisrossik@gmail.com Kohan József festészet, szobrászat, grafika 2370 dabas, szép u. 8. +36 70 215 0843 Kovács györgyné irén festészet 2097 Pilisborosjenő, steinheim u. 17. +36 26 536 120, iriszi@freemail.hu

Kovács mária festészet, grafika 2164 váchartyán, dózsa gy. u. 18. +36 70 779 8192, okovacs.maria@freemail.hu Kozsdi mónika márta festészet, grafika 2131 göd, lánchíd u. 12. +36 20 973 3365, mkozsdi@gmail.com Kőműves Erzsébet kerámia 2000 szentendre, Templom u. 8. +36 26 301 179, zerge79@freemail.hu Krupa mária festészet 2600 vác, Tabán u. 50 +36 20 364 1884, krupa.marika@gmail.com Kulich szokol Julianna festészet, kerámia 2141 Csömör, nektár u. 84. +36 20 824 9141 ladányi Banczik ágnes festészet 1104 Budapest, Bodza utca 31/a +36 30 555 4129, banczikagi@gmail.com

lászló Béláné, Dósa festészet 2251 Tápiószecső, nefelejcs u. 35. +36 70 362 8788, lbne@freemail.hu lászló Jánosné szabó anna festészet, grafika 2251 Tápiószecső, damjanich u. 36/a +36 70 317 1654, szaboanna@dunaweb.hu lövész Kornélia festészet 2600 vác, mályva u. 10. +36 27 313 631, +36 30 513 1834 lövészné nagy Erzsébet festészet 6090 Kunszentmiklós, gárdonyi géza u. 1/b +36 30 227 9581, nerzso@gmail.com lőrincz irén festészet 2360 gyál, móricz zs. u. 12/1. +36 30 246 9577, ircsi2001@indamail.hu lukács Judit festészet, grafika 2310 szigetszentmiklós, semmelweis u. 12. +36 30 426 5119, festomuveszno@freemail.hu

m. garami mária festészet, grafika 2626 nagymaros, nap. u. 30. +36 27 355 062, +36 30 348 7479 marosvölgyiné Bella Róza festészet 2030 érd, drégely u. 13. +36 23 376 363, +36 30 949 6556 márkosi Erzsébet festészet 2310 szigetszentmiklós, Tököli u. 107. +36 30 9325 369, markosie@freemail.hu mets györgy festészet 2330 dunaharaszti, golgota u. 33. +36 24 490 728 miklovicz-ladányi melinda festészet 1048 Budapest, szabolcsi Bence tér 1. +36 30 274 9247 Dr. molnár Klára festészet 2016 leányfalu, móricz zs. út 164. +36 20 954 6141, drmolnarklara@gmail.com

168

169

mucsi Erika, merika festészet, selyemfestés, kollázs 2120 dunakeszi, hunyadi j. u. 34. +36 30 381 8237, erika51@freemail.hu nagy éva festészet 2364 ócsa, géza fejedelem u. 1. +36 70 564 1987, nagyeva.levelezes@gmail.com nemesapáti antal tamás festészet 1124 Budapest, jagelló út 9. +36 30 350 8759, antaln70@gmail.com németh mihályné festészet 2251 Tápiószecső, liget u. 13. +36 29 448 370 némethné Dudás zsuzsanna foltvarrás (patchwork) 2225 Üllő, istván u. 37. +36 70 272 2879, macskafolt@freemail.hu orci József festészet, grafika 2370 dabas-gyón, luther u. 41. +36 29 367 933, +36 70 204 1874

ozsváth györgy festészet 2252 Tóalmás, Fő u. 132/a +36 30 439 9259 Papp éva grafika, festészet 2330 dunaharaszti, Felső-duna u. 58/b +36 24 462 189 Pálmainé Horváth andrea festészet 2016 leányfalu, móricz zs. út 103/b +36 30 273 4882, antonia001@t-online.hu Pálvölgyi margit kerámia 2030 érd, emília u. 9. +36 20 395 3493, re-git@freemail.hu Pátkay Krisztina kerámia 1151 Budapest, Kossuth u. 21. patkay.krisztina@gmail.com Péch cikány Béla festészet 2330 dunaharaszti, alsó-duna sor 18. +36 70 387 5843, pech.bela@gmail.com

Péter szidónia gyöngyfűzés 2769 Tápiószőlős, zalka máté u. 41. +36 30 476 3299, gyongyfuzes@freemail.hu Pistyur gabriella festészet 2000 szentendre, egres út 87. +36 20 242 1297, pistyurgabriella@freemail.hu www.selyemfestes.fw.hu Répás magdolna kerámia 2081 Piliscsaba, domb. u. 10. +36 70 414 4577, repas.magdi@t-online.hu Rudas Judit festészet, grafika 1195 Budapest, zrínyi u. 15. +36 70 555 3502, rudas54@freemail.hu s. Ferenczi zsuzsa festészet 2373 dabas, luther u. 2. +36 29 367 869, ditke1960@freemail.hu sáráné nagy márta festészet 1123 Budapest, Kékgolyó u. 2/b +36 20 593 3937, rigyi@c2.hu, rigyi52@gmail.com

schlőgl zoltán fafaragás 2626 nagymaros, selmecbánya u. 15. +36 30 203 2272 simonné nagy Erika festészet 2251 Tápiószecső, zalka máté u. 40. +36 29 447 018, +36 70 364 0104 skultéti mária festészet 2746 jászkarajenő, ady endre u. 47. +36 70 389 5709, skulteti.maria@citromail.hu solymosi Borbála festészet, nemezszobrászat 2370 dabas, dózsa gy. u. 13. +36 20 252 6473 soósné Kovács mária festészet 1183 Budapest, Csévéző u. 37. +36 20 806 6710, soossa@t-online.hu stefánkovits Fanni festészet 2112 veresegyház, Csodaszarvas u. 34. +36 20 255 6228, s.fanny@citromail.hu

170

171

sulyok Pap zsuzsa gobelin 2000 szentendre, Tómellék u. 20. +36 20 917 4705 Dr. surányi Rozália festészet 2364 ócsa, Kossuth l. u. 10/a +36 30 241 9457 svantek andrea festészet 2600 vác, radnóti m. u. 29. +36 20 935 8682, svantek@vnet.hu szabó szikla szilárd grafika 2030 érd, Thököly u. 57. +36 20 807 1638, szaboszikla@freemail.hu szántó ágnes kerámia 1131 Budapest, Futár u. 13. +36 30 346 7079, aagiszanto@gmail.com szántó Karácsony tünde tűzzománc 2021 Tahitótfalu, nagy imre u. 8. +36 30 973 2326, tundeszanto@freemail.hu

szeidl andrea festészet 2737 Ceglédbercel, józsef a. u. 1. +36 30 972 7258, andrea.szeidl@gmail.com szekeres-Dezső Julianna festészet 2118 dány, zöld u. 1. +36 20 205 1076, szdjuli@gmail.com szentpétery marianne festészet 1142 Budapest, rákospatak u. 9. +36 20 824 6408, bmk@citromail.hu szilágyi Hedvig festészet 1133 Budapest, ronyva u. 7. +36 20 968 7770, szilagyi.hedvig@upcmail.hu szíjjártó Horváth margit festészet 2319 szigetújfalu, Fő u. 57. +36 24 456 692, +36 30 307 5513 szmutni Péter festészet 2022 Tahitótfalu, akácfa út 6. +36 30 907 3506

t. violányi mariann festészet 1119 Budapest, etele u. 17. +36 20 359 6262 tarnavölgyiné orczi Bernadett festészet, grafika 2120 dunakeszi, dugonics u. 20. +36 30 383 4636, tarnavolgyib@t-online.hu tomkó Emőke lívia festészet 2000 szentendre, deli a. u. 54/3 +36 30 992 7258, emoke@ragoncsa.hu tot János festészet 2347 Bugyi, rákóczi u. 72. +36 29 347 866 török Joli festészet 2045 Törökbálint, schmall zs. u. 7/a +36 30 907 2430, torok.joli@gmail.com tuller ágnes festészet, szobrászat 1174 Budapest, rákosmezei repülők útja 21. +36 30 992 0017, tulleragnes@gmail.com

turi attiláné foltvarrás (patchwork) 2011 Budakalász, Kilátó u. 11. +36 26 341 723, jutkic@freemail.hu Udvarhelyi Pálffy éva festészet 1033 Budapest, harrer Pál u. 20. +36 70 215 6159, sircsg@gmail.com Uhereczky Pálné tűzzománc 2251 Tápiószecső, liget u. 2. +36 29 448 258 valentyikné szakál márta foltvarrás 2370 dabas, vörösmarty u. 67. +36 30 740 8741, szakalmarta64@gmail.com vass Katalin kerámia 2000 szentendre, muskátli u. 1. +36 30 458 3809, vasska58@gmail.com vassné nyéki ilona festészet 2142 nagytarcsa, Petőfi s. u. 54. +36 28 450 659, +36 20 473 0658

172

173

váradi Bori tűzzománc 2051 Biatorbágy, akácfa u. 2. +36 23 310 362, bovar@biatv.hu váradi Pál festészet 2310 szigetszentmiklós, zivatar u. 2. +36 20 983 9194 vincze József szobrászat 2120 dunakeszi, Kazinczy F. u. 91. +36 20 594 0451, vijo@freemail.hu votin József festészet, grafika 2030 érd, Felső u. 94. +36 23 369 560, votin.j@gmail.com zebegényi mária szobrászat, festészet 2627 zebegény, dózsa gy. u. 56. +36 20 541 2742

alkotóközösségek
aba-novák alkotókör 2016 leányfalu, móricz zsigmond út 124. emoke@ragoncsa.hu vezetője: laár Balázs Kiállításon szereplő tagok: Bíró júlia, dr. molnár Klára, Pálmainé horváth andrea, Tomkó emőke lívia alkotó Kezek Baráti társaság 2251 Tápiószecső, Bajcsy-zs. u. 1. +36 29 448 114, www.damjanichmuvhaz.hu/partnerek vezetője: incze sándorné Kiállításon szereplő tagok: Baji Károly, dudásné Borcsányi irén, incze sándorné Pirosi, lászló Béláné dósa, lászló jánosné, németh mihályné, simonné nagy erika, szekeres-dezső julianna, uhereczky Pálné Biatorbágyi tűzzománc szakkör 2051 Biatorbágy, lomb u. 26. +36 23 312 541, elaszlo@dolceveneto.hu vezetője: erdősné margit Kiállításon szereplő tagok: erdősné margit, esz anna, Kelemen ági, váradi Bori Dabasi Kistérségi amatőr Képző- és iparművészeti Kör 2370 dabas, szt. istván u. 58. +36 29 360 096, +36 30 919 8950 igazgato@kmkdabas.hu

vezetőik: Kerekes lászló, Tapodi Katalin Kiállításon szereplő tagok: B. szabó gyula, Bárány máriusz, Császár zita, erdélyi ilona, Fajth józsef, gudmon lászlóné, huber erika, hunyadiné l. judit, Kárpáti anett, dr. Kemény zoltán, Kohan józsef, nagy éva, orci józsef, s. Ferenczy zsuzsa, solymosi Borbála, Tot jános, valentyikné szakál márta isaszegi Képzőművész Kör 2117 isaszeg, dózsa györgy u. 2. +36 70 428 2148, nevi.@freemail.hu vezetőik: nagy éva, szilárdi edina Kiállításon szereplő tagok: Farkas szilvia, hernádiné Csiki judit szigetszentmiklósi alkotói Kör Közhasznú Egyesület (szaKKE) 2310 szigetszentmiklós, radnóti miklós u. 4/b. ii. 4. +36 24 365 253, +36 70 266 0322 mamokazsoka@freemail.hu, edesics@gmail.com www.sites.google.com/site/szigetszentmiklosialkotok vezetője: desics erzsébet Kiállításon szereplő tagok: Bánhidiné szilágyi Piroska, Brudi renáta, demjén gertrúd, Fazekas Klára, gellér erzsébet, lukács judit, márkosi erzsébet, T. violányi mariann, váradi Pál

szentendrei Folt-műhely Kézműves Egyesület 2000 szentendre, vakbottyán u. 2. +36 26 390 040, +36 20 313 9442, arti27@t-online.hu vezetője: herr jánosné a beadott alkotást készítették: gellenné andrás Teréz, herr jánosné, jóföldiné Fejes edit, serfőzőné hurták éva, szuromi imréné, Turi attiláné, virág erzsébet terra-Kotta Egyesület 1131 Budapest, józsef atilla tér 4. (a moholynagy Kerámia stúdió műhelye) +36 30 458 3809, terrakotta.egyesulet@gmail.com www.terrakotta-egyesulet.hu vezetője: vass Katalin Kiállításon szereplő tagok: Bese mária, Fekete ilona, gyulai Kincső, Kőműves erzsébet, Pátkay Krisztina, szántó ágnes, vass Katalin

174

175

Kiadja a Pest megyei Közművelődési intézet Felelős kiadó: makra Borbála igazgató Felelős szerkesztő: gaál anna főtanácsos PmKi [www.pmkult.hu], 2011 a fotókat Kovács Tamás készítette. Címlapfotó: gallai máté nyomdai előkészítés: Pepitart Kft. Készült a gelbert nyomdában, Budapesten, a 2011. évben. issn 2063-0425

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful