KEUSAHAWANAN DALAM FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

1.

PENGENALAN
Falsafah pendidikan kebangsaan menjadi dasar dan panduan bagi semua aktiviti

pendidikan di Malaysia. Falsafah pendidikan kebangsaan menjelaskan tujuan dan matlamat pendidikan bukan sahaja untuk masyarakat dan negara malah untuk individu itu sendiri. Ini kerana individu yang baik akan menjadi warganegara yang baik. Kurikulum Asas Keusahawanan direkabentuk untuk merealisasikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Jika sebelum 1979, pendidikan hanya difokuskan kepada pendidikan akademik dan peperiksaan tetapi setelah menyedari sistem itu tidak dapat merealisasikan falsafah pendidikan kebangsaan, kurikulum Asas Keusahawanan telah direkabentuk dan dijadikan satu matapelajaran elektif di peringkat menengah. Objektif utama kurikulum Asas Keusahawanan adalah memastikan setiap pelajar memperolehi kemahiran asas pengetahuan berasaskan teknologi dan keusahawanan supaya pelajar dapat menjalankan kerja-buat-sendiri, merekacipta dan cenderung berurusniaga serta mengamalkan sikap dan budaya kerja yang baik. Ini adalah langkah pertama sebelum pelajar ini menjejakkan kaki ke dunia industri. Selain itu, kurikulum ini juga merupakan platform untuk pelajar mengembangkan bakat dan potensi diri sebagai persediaan awal menyediakan diri untuk menjalani kehidupan yang bermakna. Pembelajaran Asas Keusahawanan secara jelas melatih pelajar mempertingkatkan kemahiran kognitif, psikomotor dan efektif secara bersepadu, dan ini sangat penting demi menjayakan Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang menjurus kepada pembinaan insan yang harmoni dan dapat memberikan sumbangan kepada negara, masyarakat dan keluarga. Abdul Shukor bin Abdullah (2000), menyatakan bahawa pendidikan Asas Keusahawanan yang dijalankan di sekolah memberi penekanan kepada nilai murni dan semangat patriotik bagi menyedarkan murid akan peranan dan tanggungjawab mereka sebagai warganegara maju dan masyarakat berilmu. Tambahan lagi, murid dididik untuk berfikir, berilmu pengetahuan luas, beretika tinggi, bijaksana, serta dapat menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi secara berkesan. Ini selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan yang ingin melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani (JERI) juga bertujuan untuk menjadi satu mata pelajaran yang dapat menyeimbangkan JERI murid seterusnya menjadi pemangkin kepada peningkatan penerimaan minda terhadap mata
DISEDIAKAN OLEH: ANIQAH SHUHADAH BT. MUHAMMAD FAHIMUDDIN, NORHASLINDA BT. HUSAIN, NORHAMISAH BT. MOHD ISA, JAZILAH BT. MISKAM, MOHD HELMAN B. TALIB

1

KEUSAHAWANAN DALAM FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

pelajaran lain. Pemupukan kreativiti secara praktikal menjadi satu pemangkin kepada peningkatan penerimaan minda terhadap mata pelajaran lain sekaligus dapat mengatasi masalah sosial di kalangan pelajar. Ini kerana minat yang mendalam menjadikan pelajar menumpukan sepenuhnya terhadap projek keusahawanan dan perniagaan kecil-kecilan ini sedikit sebanyak dapat membanteras gejala lepak, penagihan dadah, vandalism dan pergaulan bebas di kalangan pelajar. Jelas di sini bagaimana kurikulum yang dibentuk dapat membentuk intelek, emosi dan sosial pelajar sebagaimana yang ditetapkan dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Seterusnya, kurikulum yang dibentuk ini juga meningkatkan kemahiran

berkomunikasi pelajar, memupuk kemahiran berfikir secara kritis dan kemahiran membuat keputusan bagi melahirkan warganegara yang cukup pakejnya iaitu berpengetahuan, melaksanakan pengetahuan dan menyampaikannya kepada orang lain untuk keberuntungan bersama. Warganegara yang berpengetahuan, bertanggungjawab dan berkebolehan ini mampu mencapai taraf hidup yang lebih baik serta memenuhi kehendak-kehendak negara, selaras dengan kehendak Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang bukan sahaja untuk pembangunan dan kesejahteraan diri individu tetapi juga untuk pembangunan dan kesejahteraan setiap lapisan hubungan individu berkenaan bermula dengan keluarga, meluas kepada masyarakat dan negara. Pendidikan Asas Keusahawanan juga dapat memupuk sikap saling bekerjasama dan dapat menjauhkan murid dari sifat sombong, riak dan bangga diri. Namun perlu kita sedari Malaysia membangun dengan begitu pantas. Justeru, keusahawanan merupakan bidang kerjaya yang sangat penting di negara ini. Kerajaan bermatlamat menjadikan bidang keusahawanan terutamanya sektor industri kecil dan sederhana sebagai penyumbang utama peluang pekerjaan baru, dan seterusnya membantu perkembangan ekonomi negara pada abad ke-2l. Pelbagai usaha dijalankan bagi mencapai matlamat tersebut. Antaranya ialah usaha-usaha khusus yang dilakukan oleh Kementerian Pembangunan Usahawan, Kementerian Pertanian, Kementerian Belia dan Sukan dan Kementerian Pendidikan. Ingin ditekankan di sini tentang usaha-usaha yang dijalankan oleh Kementerian Pendidikan dalam membudayakan keusahawanan di kalangan rakyat di negara ini di peringkat sekolah. Sehubungan dengan itu, budaya keusahawanan telah mula disemai seawal sekolah rendah dengan memperkenalkan unsur-unsur keusahawanan dalarn mata pelajaran matematik. Malah pembudayaan keusahawanan terus diterapkan di peringkat sekolah
DISEDIAKAN OLEH: ANIQAH SHUHADAH BT. MUHAMMAD FAHIMUDDIN, NORHASLINDA BT. HUSAIN, NORHAMISAH BT. MOHD ISA, JAZILAH BT. MISKAM, MOHD HELMAN B. TALIB

2

KEUSAHAWANAN DALAM FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

menengah rendah melalui mata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu yang bermula pada tahun 1991. Tambahan lagi, usaha membudayakan keusahawanan diteruskan di peringkat sekolah menengah atas apabila pe1ajar diberi peluang memilih untuk mengikuti pendidikan Perdagangan dan Keusahawanan me1alui mata pelajaran elektif vokasional dan teknologi. Lantaran telah banyak dilaporkan bahawa keputusan untuk menubuhkan sesuatu perniagaan adalah berasaskan pemahaman seseorang terhadap aktiviti keusahawanan. Lantas matapelajaran Asas Keusahawanan dibentuk bagi mencapai matlarnat pendidikan keusahawanan sekolah iaitu untuk membentuk pelajar sebagai pencipta kerja yang berpotensi dan bukan sebagai pencari kerja. Hal ini kerana bekerja sendiri dan memiliki perniagaan adalah satu opsyen yang realistik untuk pelajar yang mempunyai kemahiran vokasional dan teknikal (Kent 1990). Malangnya, kebanyakan orang tidak melihat keusahawanan sebagai satu alternatif kerjaya yang wajar diceburi. Oleh itu, adalah penting untuk membentuk sikap yang positif terhadap keusahawanan dalam kalangan pelajar sebagai menjadi pemangkin ekonomi dan pembangunan negara pada masa depan selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Seterusnya, terdapat beberapa kajian yang dibuat di negara barat telah membuktikan bahawa pendidikan keusahawanan adalah berkait dengan keputusan untuk memulakan perniagaan atau tidak. Kajian juga telah menunjukkan pengalarnan, potensi, ciri keusahawanan, sikap, hobi, persepsi keusahawanan kendiri dan idea pemiagaan adalah pengaruh yang kuat terhadap aspirasi keusahawanan. Dalam kajiannya, Scott et at. (1988) telah mengenal pasti faktor yang mempengaruhi aspirasi keusahawanan antaranya ialah minat, pengetahuan dan sikap terhadap keusahawanan dan kerjaya dalam bidang perniagaan kecil. Selain itu, penekanan kepada pendidikan keusahawanan telah bermula di sekolah menengah rendah apabila pelajar diwajibkan mengikuti mata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu (KHB) yang mempunyai komponen Perdagangan dan Keusahawanan. Komponen ini diperkenalkan kepada pelajar-pelajar Tingkatan 1 hingga Tingkatan 3 dengan matlamat untuk mendedahkan para pe1ajar dalam bidang dan maklumat perniagaan supaya pelajar dapat menyedari potensi mereka ke arah menjadi usahawan. Kemahiran Hidup Bersepadu (KHB) sebagai satu mata pelajaran dalarn Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) digubal pada tahun 1989 dengan matlarnat untuk melahirkan insan yang berdikari, kenal

DISEDIAKAN OLEH: ANIQAH SHUHADAH BT. MUHAMMAD FAHIMUDDIN, NORHASLINDA BT. HUSAIN, NORHAMISAH BT. MOHD ISA, JAZILAH BT. MISKAM, MOHD HELMAN B. TALIB

3

kejayaan dasar pendidikan keusahawanan yang diperkenalkan di sekolah menengah sangat bergantung kepada pelaksanaan sesuatu rancangan pendidikan. iaitu daripada negatif kepada positif terhadap keusahawanan. dan c. Tambahnya lagi. MISKAM. Tujuannya adalah untuk memupuk sikap berdikari. menyenggara dan membaik pulih mudah dan menyedari potensi ke arah menjadi usahawan. jujur. ingin mencuba dan tidak berputus asa. NORHAMISAH BT. banyak kajian telah dijalankan untuk meninjau ciri. HUSAIN. daya mereka cipta serta berkeupayaan mengenal pasti pe1uang pemiagaan. produktif dan boleh berinteraksi dengan baik. inovatif. me1uaskan pemahaman dan mengamalkan prinsip asas perniagaan dan keusahawanan supaya boleh bertindak sebagai seorang pengguna atau pengeluar sejajar dengan nilai dan etika pemiagaan. tumpuan pendidikan keusahawanan je1as kelihatan pada komponen teras Perdagangan dan Keusahawanan yang diperuntukkan sebanyak 25% daripada waktu pengajaran KHB. suka berusaha. Menurut kajian yang dijalankan oleh Zaidatol Akmaliah Lope Pihie. TALIB . kreatif. Umpamanya program pendidikan keusahawanan ini akan dianggap berjaya sekiranya pelajar dapat mengubah sikap. komponen perdagangan dan keusahawanan dalam mata pelajaran KHB membekalkan pelajar dengan pengetahuan dan kemahiran asas perniagaan dan keusahawanan yang menekankan amalan perniagaan termasuk aspek kewangan dan simpan kira. Pelajar juga dibekalkan dengan pengetahuan dan kemahiran tentang konsumerisme. erika dalarn perniagaan dan penge1uaran. pengurusan pemiagaan. MOHD ISA.KEUSAHAWANAN DALAM FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN faham teknologi. MUHAMMAD FAHIMUDDIN. yakin diri. NORHASLINDA BT. meningkatkan inisiatif. Komponen perdagangan dan keusahawanan ini diperkenalkan dengan objektif untuk membolehkan pelajar. menggunakan peluang pemiagaan dengan bijaksana dan bertindak sebagai pengguna dan pengeluar yang bertanggungjawab. mempunyai tahap ciri-ciri keusahawanan yang tinggi serta mempunyai aspirasi yang positif terhadap keusahawanan. b. Rahim Bakar dan Mohd Majid Konting (2002). menjalankan kerja buat-sendiri. memupuk sifat kreatif. bekerjasarna dan mengamalkan cara kerja yang bersistem. inisiatif. sihat dan bertanggungjawab. inovatif. 4 DISEDIAKAN OLEH: ANIQAH SHUHADAH BT. kenal faharn ekonomi dan mempunyai sifat serta sikap yakin diri. MOHD HELMAN B. Walaubagaimanapun. semangat ingin tahu. JAZILAH BT. Oleh itu. Abd. a. tabiat kerja yang selarnat.

Semua pelajar diberi peluang untuk mengikuti pembelajaran dalarn komponen perdagangan dan keusahawanan dalarn mata pelajaran Kemahiran Hidup sematamata untuk memberi kesedaran dan meningkatkan minat untuk memulakan perniagaan sendiri. Di Malaysia. NORHAMISAH BT. MISKAM. beberapa usaha sedang dijalankan oleh Kementerian Pembangunan Usahawan dan Kementerian Pendidikan untuk mendedahkan pelajar ke dunia perniagaan dan keusahawanan. cara terbaik untuk mengajar ilmu keusahawanan kepada pelajar-pelajar ialah melalui penerapannya dalarn bidang pendidikan vokasional (Drucker 1991). Salleh (1992) melaporkan kesan potensi keusahawanan semasa dalam proses pembelajaran akan mempengaruhi aspirasi keusahawanan dan pemilihan untuk bekerja sendiri. sikap dan aspirasi pelajar sekolah menengah yang telah mengikuti pendidikan keusahawanan dalam sistem pendidikan di Malaysia.KEUSAHAWANAN DALAM FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN potensi. MOHD ISA. Justeru. Mohd. NORHASLINDA BT. MOHD HELMAN B. didapati pelajar memang mempunyai minat dalam keusahawanan tetapi masih rendah ilmu pengetahuan tentang cara perniagaan beroperasi. dengan itu agak sukar untuk para pendidik di Malaysia untuk menentukan bidang manakah yang perlu diberi perhatian dalarn melatih usahawan sarna ada dari segi personaliti atau ilmu pengetahuan. (1995) juga mendapati ciri-ciri dan sikap pelajar berubah setelah terlibat dengan Program Perniagaan Kecil. Sexton dan Kasarda (1992) berpendapat para pelajar memerlukan kefahaman konsep yang berkaitan dengan keusahawanan serta penerapan ilmu pengetahuan perniagaan merentasi bidang lain agar dapat mengenal pasti bakat yang ada serta merangsang kemahiran dan perubahan sikap. JAZILAH BT. terdapat pandangan yang berbeza-beza tentang faktor dan perkara yang perlu dititikberatkan dalarn mendefinsikan usahawan (Kuratko and Hodgets 1992). Mereka yang memilih untuk bekerja sendiri memilih untuk mendapatkan lebih latihan dalam keusahawanan. Oleh sebab itu. Berdasarkan beberapa kajian. Tambahan lagi. TALIB 5 . Humam (1988) umpamanya menyarankan bahawa latihan keusahawanan perlu untuk memberi pendedahan kepada para pelajar semasa usia masih muda. Di samping itu. MUHAMMAD FAHIMUDDIN. negara kita Malaysia amat mengharapkan pelajar masa kini DISEDIAKAN OLEH: ANIQAH SHUHADAH BT. HUSAIN. pelajar sekolah menengah yang mempunyai potensi dan ciriciri serta sikap keusahawanan yang tinggi perlu dipupuk untuk mewujudkan kesedaran dan persediaan memilih keusahawanan sebagai satu alternatif kepada kerjaya kerana Hatten et al. Pandangan daripada ramai pengkaji tentang keperluan komponen keusahawanan untuk para pelajar tidak dapat disangkal lagi.

MUHAMMAD FAHIMUDDIN. NORHAMISAH BT. Selain itu. HUSAIN. DISEDIAKAN OLEH: ANIQAH SHUHADAH BT. minat untuk memulakan perniagaan akan wujud. MISKAM. Penggubal polisi pendidikan negara perlu menggabungkan setiap elektif dalarn kumpulan vokasional dan teknologi dengan mata pelajaran keusahawanan supaya dapat menggabung jalin antara kemahiran teknikal dan kemahiran keusahawanan lantas dapat mengembangkan potensi pelajar secara seimbang. Dengan ini sistem pendidikan akan dapat berubah mengikut perubahan teknologi dan kehendak negara. pendidikan keusahawanan perlu diterapkan kepada para pelajar tidak kira seawal sekolah rendah seterusnya di peringkat menengah juga dikembangkan di peringkat universiti supaya pelajar mendapat kemahiran untuk mengkomersilkan pengetahuan mereka. JAZILAH BT. Kesimpulannya. menyeluruh dan bersepadu selaras dengan kehendak Kementerian Pendidikan untuk melahirkan insan yang berketerampilan dan harmoni dalam setiap aspek yang ditekankan dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan iaitu jasmani. emosi. Miller (1987) pula mencadangkan dalarn usaha untuk menghasilkan pelajar atau para graduan yang mempunyai ciri-ciri keusahawanan mereka hendaklah dipilih daripada golongan pelajar yang memang mempunyai ciri-ciri tersebut manakala Salleh (1992) mendapati tingkah laku untuk berniaga adalah berkaitan dengan aspirasi keusahawanan dan bekerja sendiri. NORHASLINDA BT. MOHD ISA. MOHD HELMAN B. TALIB 6 . rohani dan intelektual.KEUSAHAWANAN DALAM FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN menjadi usahawan pelapis untuk meneruskan usaha kerajaan menjadikan Malaysia sebuah Negara Industri. Meyer (1992) telah menyarankan adalah sesuatu yang bijak untuk melatih atau menyediakan pelajar sekolah untuk proses keusahawanan kerana apabila mereka tamat persekolahan nanti.

Walaubagaimanapun. perkeranian. KEUSAHAWANAN DALAM ASPEK JASMANI Berdasarkan rasional dalam sukatan pelajaran subjek Pengajian Keusahawanan. JAZILAH BT. pelajar akan memperolehi persediaan yang mencukupi untuk melanjutkan pelajaran mereka ke peringkat yang lebih tinggi ataupun menceburkan diri dalam pelbagai bidang kerjaya. NORHAMISAH BT. pelajar perlu didedahkan dengan ilmu DISEDIAKAN OLEH: ANIQAH SHUHADAH BT. TALIB 7 . sanggup berdikari dan berani menghadapi persaingan dalam apa juga usaha yang diceburi berlandaskan sifat amanah dan jujur untuk kesejahteraan diri. jumlah kandungan pendidikan keusahawanan dalam subjek Perdagangan tersebut adalah tidak mencukupi untuk meliputi aspek keusahawanan.KEUSAHAWANAN DALAM FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN 2. menjana idea perdagangan. NORHASLINDA BT. menganalisis persekitaran keusahawanan dan perniagaan dan seterusnya menyediakan rancangan perniagaan yang realistik sebagai asas dalam menceburkan diri dalam kerjaya keusahawan. yakin diri. MISKAM. rasional serta bijaksana dalam membuat sebarang keputusan. antara bidang yang menawarkan pekerjaan kepada lepasan SPM ialah jualan. kandungan pendidikan keusahawanan yang diajarkan di peringkat sekolah menengah atas adalah tidak menyeluruh dan tidak mencukupi ( Kementerian Pendidikan Malaysia. 28 Julai 2008). 1999). khasnya yang berkaitan dengan perindustrian dan perniagaan (Sukatan Pelajaran Perdagangan. hospitaliti dan perhotelan. perlu dingatkan bahawa peluang pekerjaan untuk lepasan sekolah yang tidak mempunyai sebarang kemahiran biasanya terhad kepada kerja-kerja peringkat rendah sahaja. Dengan mempelajari mata pelajaran ini. Walau bagaimanapun. MOHD ISA. Penerapan ilmu keusahawanan perlu dilakukan sejak peringkat sekolah rendah bagi mencungkil bakat dan mengasah minat mereka untuk menceburi bidang keusahawanan (Utusan Malaysia. Menurut Mohd Fuad Razali (2003 : 87). HUSAIN. MOHD HELMAN B. pembentukkan ciri-ciri keusahawanan. 1999).Oleh itu. pendidikan keusahawanan hanya akan dipelajari oleh pelajar Tingkatan Empat dan Tingkatan Lima melalui subjek Perdagangan Tingkatan 4 dan 5 yang kebetulan di sarankan dalam jurusan Perdagangan sahaja ( Jabatan Pendidikan Teknikal. pemasaran. 1990). memahami dan dapat menerapkan prinsip prinsip dan amalan-amalan positif bagi membantunya menjadi insan yang bertanggungjawab. adalah penting untuk mengikuti kursus kemahiran yang dijalankan. Pada masa ini. Pada peringkat ini. Mata pelajaran ini bertujuan untuk memberi pendidikan Perdagangan dan Keusahawanan supaya pelajar mengetahui. menggembleng sumber perniagaan. Ini bermaksud pembentukan usahawan perlu bermula sejak di bangku sekolah lagi. MUHAMMAD FAHIMUDDIN. masyarakat dan negara. berpandangan jauh.

NORHAMISAH BT. Melalui proses ini. DISEDIAKAN OLEH: ANIQAH SHUHADAH BT. Memaksimumkan potensi diri Pelajar tidak boleh berpuashati dengan apa yang dicapai setakat hari ini sahaja. etika dan akhlak agar kesan daripada aktiviti yang dilakukan akan mendatangkan kesejahteraan kepada kepada diri sendiri dan masyarakat pada masakini atau akan datang. HUSAIN.KEUSAHAWANAN DALAM FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN keusahawanan supaya timbul minat untuk menceburi bidang keusahawanan. Pembudayaan keusahawanan adalah merupakan proses pembangunan sikap dan personaliti usahawan agar cintakan kejayaan dan kecemerlangan dalam setiap usaha yang dilakukan. Mereka perlu meneruskan dan memaksimumkan usaha. Halatuju perniagaan yang jelas akan membolehkan usahawan menyusun strategi untuk terus memajukan perniagaan. MOHD HELMAN B. NORHASLINDA BT. JAZILAH BT. Pelajar telah diajar secara teori mengenai keusahawanan melalui matapelajaran KH di tingkatan satu hingga tiga manakala matapelajaran Perdagangan dan Keusahawanan di tingkatan empat dan lima. MOHD ISA. Mereka perlu sentiasa membuat analisis pemasaran produk. kemahiran dan kemampuan diri bagi menjamin kelangsungan perniagaan yang diceburi. membolehkan usahawan bertindak selaras dengan tuntutan moral. 2.1. MUHAMMAD FAHIMUDDIN. Mengawal halatuju masing-masing Setiap perniagaan yang diceburi akan sentiasa mengalami ketidakstabilan. Banyak perkara yang perlu diberi tumpuan dalam penerapan nilai ini dalam keusahawanan. 1997). 2.2. perubahan dan terdedah kepada ancaman dalaman atau luaran. kekuatan pesaing dan melihat permasalahan. Seterusnya pendidikan keusahawanan boleh diteruskan ke peringkat yang lebih tinggi iaitu di peringkat IPT dan juga IPTS khasnya. melaksana dan mengawal halatuju perniagaan yang diceburi agar terus berkembang . Keadaan ini memerlukan pelajar belajar menyelia. Usahawan perlu mempunyai pemikiran yang mampu memfokus kepada masa depan dengan merancang strategi-strategi yang paling sesuai bagi memajukan perniagaannya. Kejayaan selalunya mengiringi usahawan yang mempunyai tahap pendidikan yang tinggi melalui dapatan kajian telah membuktikan bahawa tahap pendidikan dalam bidang perniagaan mempunyai kaitan yang positif dengan tahap kejayaan seseorang usahawan ( Zaidatol Akmaliah dan Habibah Elias. TALIB 8 . MISKAM.

Langkah berhati-hati membantu usahawan merancang masa depan dan perniagaanya dengan baik dan sistematik. Usahawan mestilah sentiasa memfokuskan kepada masa hadapan dan sensitif terhadap sebarang perubahan yang berlaku.5. Menggunakan masa secara strategik Pengurusan masa adalah amat penting bagi menjamin kejayaan seseorang usahawan. 2. JAZILAH BT. Berorientasikan perancangan Perancangan merupakan satu aspek yang penting bagi seseorang usahawan dalam menyusun strategi perniagaan agar mencapai matlamat yang telah ditetapkan. 2. Usahawan bukanlah seorang yang pakar dalam semua aspek maka mereka perlu melibatkan pihak yang mempunyai kepakaran dalam membuat keputusan yang diluar kemahiran yang dimiliki. MOHD HELMAN B. Selain itu mereka mesti sentiasa bersedia untuk berhadapan dengan sebarang risiko dan juga ketidakpastian serta tahu tentang strategi dan taktik untuk menangani nya dan menjadikan sesuatu risiko dan ancaman itu sebagai satu peluang yang boleh menguntungkan. TALIB 9 . NORHASLINDA BT.KEUSAHAWANAN DALAM FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN peluang seta sebarang perubahan secara holistik. HUSAIN. 2. MOHD ISA.3. Usahawan tidak sepatutnya gelojoh atau mengambil masa yang lama untuk merebut peluang. MUHAMMAD FAHIMUDDIN. NORHAMISAH BT. Perancangan yang dibuat mestilah tidak terlalu panjang kerana ketidak pastian saiz pasaran yang mungkin berubah mengikut peredaran masa. MISKAM. Usahawan yang inovatif lagi kreatif akan memiliki kecenderungan untuk DISEDIAKAN OLEH: ANIQAH SHUHADAH BT.4. Inovatif Komitmen terhadap inovasi perlu dipupuk dan dibaja dalam diri usahawan. Pengurusan masa mestilah dilakukan secara strategik iaitu dengan memastikan setiap masa disusuli dengan aktiviti-aktiviti yang boleh meningkatkan perkembangan syarikat.

Teknologi merupakan satu mekanisma yang dapat membantu meningkatkan kualiti dankuantiti pengeluaran sesuatu produk. NORHAMISAH BT. HUSAIN. Pembudayaan inovasi juga akan membolehkan syarikat terus mengembangkan saiz pasaran.KEUSAHAWANAN DALAM FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN menggunakan imaginasi bagi mengesan serta merbut peluang. NORHASLINDA BT. Nilai kualiti yang tinggi akan memberikan pulangan yang menguntungkan melalui kesetiaan pelanggan.6. Justeru itu usahawan perlulah meningkatkan pengetahuan dengan mengambil manfaat daripada pergaulan hariannya. Meningkatkan kualiti kerja secara berterusan Penghasilan produk dan perkhidmatan yang bermutu tinggi secara berterusan akan dapat menjamin kesetiaan. Oleh itu seseorang usahawan itu perlulah memaksimumkan kekuatan daya berfikir dengan mencari jalan penyelesaian sebarang masalah yang dihadapi oleh masyarakat dan mengeksploitasikannya dengan menjadikan masalah-masalah tersebut sebagai peluang perniagaan. TALIB 10 . MISKAM. komitmen dan kepuasan pelanggan. MOHD ISA.7. MUHAMMAD FAHIMUDDIN. 2. Kesediaan untuk merebut peluang Peluang-peluang perniagaan perlu dicari. defensif dan terlalu yakin dengan kejayaan semasa. 2. mengambil faedah daripada cabaran dan permasalahan yang dihadapi untuk memastikan pencapaian matlamat yang telah ditetapkan. Oleh itu para usahawan juga perlu prihatin terhadap penggunaan teknologi kerana ia menyumbang ke arah pembuatan dan teknik reka bentuk yang lebih cekap dan tingkat daya pengeluaran yang lebih tinggi. dikenalpasti dan dieksploitasi sendiri oleh usahawan.Pembudayaan inivasi dalam penyelesaian masalah akan mengelakkan usahawan daripada bersikap pasif. memberikan DISEDIAKAN OLEH: ANIQAH SHUHADAH BT. JAZILAH BT. memodifikasikan produk dan proaktif terhadap tuntutan semasa pelanggan. MOHD HELMAN B. Oleh itu usahawan perlulah berusaha untuk menghasilkan produk atau perkhidmatan yang berkualiti tinggi. Seterusnya akan memberikan keuntungan kepada usahawan.

Kadangkala emosi juga DISEDIAKAN OLEH: ANIQAH SHUHADAH BT. kebolehan dan potensi yang ada pada diri sendiri. Perkembangan dan kecerdasan fizikal amat penting kerana ianya merupakan satu perkara yang berkait rapat. unsur jasmani ialah unsur fizikal individu berkaitan anggota tubuh badan. MOHD ISA.1992 : Morris 1989.di dalam George 2000). pengurusan kendiri. MISKAM. kesedaran sosial dan kemahiran sosial.Ini kerana dalam bidang keusahawanan memerlukan ketahanan mental dan kekuatan emosi bagi menghadapi daya saing dan persaingan. Perkembangan emosi dikaitkan dengan perasaan yang berhubungan dengan sesuatu rangsangan yang spesifik sama ada dalaman atau luaran seperti perhatian. Kecerdasan emosi merupakan faktor yang penting dalam menentukan kejayaan seseorang individu yang mana merangkumi kesedaran kendiri. Kesimpulannya. 3. berilmu pengetahuan luas. HUSAIN.emosi. JAZILAH BT. pemikiran dan tingkahlaku(Forgas. NORHASLINDA BT. MUHAMMAD FAHIMUDDIN. NORHAMISAH BT.KEUSAHAWANAN DALAM FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN perhatian terhadap pendapat-pendapat pekerja. Ini selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang ingin melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi jasmani. beretika tinggi. TALIB 11 . KEUSAHAWANAN DALAM ASPEK EMOSI Setelah elemen keusahawanan diterapkan dalam diri pelajar. bijaksana serta dapat menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi secara berkesan.rohani dan intelek. meningkatkan pembacaan dan mengenalpasti kemahiran.Pelajar dididik untuk berfikir. Memberi kelebihan kepada diri agar dapat mempersiapkan diri dari segi fizikal dan mental. mereka dapat mengetahui. MOHD HELMAN B. pelanggan atau pesaing. Menurut Abdul Shukor bin Abdullah (2000) menyatakan bahawa pendidikan keusahawanan yang dijalankan di sekolah memberikan penekanan kepada nilai murni dan semangat patriotik bagi menyedarkan pelajar akan peranan dan tanggungjawab mereka sebagai warganegara maju dan masyarakat berilmu. memahami dan dapat menggunakan prinsip-prinsip dan amalan-amalan positif yang mana boleh mengukuhkan emosi mereka.

Contohnya seorang pelajar telah diberikan tugasan berkumpulan oleh gurunya yang mana perlu disiapkan dalam tempoh seminggu. Kawalan kendiri memerlukan kita mengawal emosi-emosi dan gerakhati yang mengganggu agar sentiasa dapat diawasi atau selalu kita istilahkan “keadaan masih boleh dikawal” atau “under control”. regulasi kendiri dan motivasi dalam kehidupan seharian. komitmen dan memanipulasikan kepercayaan. TALIB 12 . Namun dengan adanya kawalan kendiri ini pelajar dapat mengawal emosi risau tersebut dan mengawal situasi dalam kumpulan sehingga mereka dapat menyelesaikan tugasan tersebut. MUHAMMAD FAHIMUDDIN. NORHASLINDA BT. NORHAMISAH BT. seseorang itu dapat menyedari kelemahan dan kekuatan diri masing – masing. HUSAIN. Melalui kompetem kendiri. JAZILAH BT. memotivasikan diri kita dan menguruskan emosi diri kita serta perhubungan dengan baik. Dalam regulasi kendiri menekankan kebolehan mengawal atau mengurus keadaan dalam hati dan gerak hati di mana kita ada kawalan kendiri. Secara tidak langsung individu dapat mengawal emosi dalam satu – satu situasi contohnya ketika berada di bawah tekanan kerja. MOHD ISA. MOHD HELMAN B. kebolehsuaian dan inovasi. amanah. ketika menghadapi halangan atau dugaan dan kecelaruan emosi melalui kemahiran motivasi. Adanya komponen kecerdasan emosi ini. Dengan menggunakan Kerangka Kompeten Emosi yang dibina oleh Daniel Goleman dalam teorinya. Kesedaran kendiri ini melihat bagaimana kita mengenali diri sendiri. Contohnya kesedaran emosi di mana kita dapat mengenali dan memahami emosi seseorang dan kesan-kesannya. DISEDIAKAN OLEH: ANIQAH SHUHADAH BT. Selain daripada itu boleh meningkatkan keyakinan diri di mana kekuatan dalaman yang dapat meningkatkan nilai atau harga diri dan kebolehan-kebolehan pada diri. keadaan dalaman diri. Selain itu kita boleh membuat penilaian kendiri yang tepat kerana kita dapat mengenali kekuatan seseorang dan had yang ada padanya. Tempoh yang diberikan itu telah menyebabkan konflik di dalam kumpulan dan mengakibatkan ahliahli di dalam kumpulan begitu risau untuk menyelesaikannya. kreativiti dan juga sikap kita. MISKAM.1998:378 menyatakan kecerdasan emosi merujuk kepada keupayaan untuk menyedari perasaan diri kita dan orang lain. kesukaan atau kegemaran diri dan intuisi. teliti. kita boleh lihat bagaimana kurikulum keusahawanan ini dapat mengukuhkan atau mengembangkan potensi emosi dalam diri individu. Kerangka ini menterjemahkan emosi kepada dua aspek utama iaitu kompetem kendiri dan kompetem sosial.KEUSAHAWANAN DALAM FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN memberi kesan kepada bagaimana ianya mempengaruhi keputusan. kita dapat mengamalkan kesedaran diri.Menurut Goleman.

NORHAMISAH BT. Adanya motivasi juga membuatkan kita lebih tekun dalam mencapai matlamat biar pun menerima banyak halangan dan cabaran. MOHD ISA. Tambahan lagi. strategi dan maklumat-maklumat yang baru dan cemerlang. Kehidupan ini jauh berbeza dengan kediaman mereka yang sebenar dan mereka terpaksa melaluinya sepanjang tempoh pengajian. Hal ini jugalah yang dihadapi oleh pelajarpelajar DPLI yang mana kebanyakan mereka telah terlalu lama menamatkan zaman belajar dan apabila kini mereka menyambung pelajaran segalanya berlangsung dengan teknologi maklumat namun mereka tetap boleh menerima keadaan baru ini. MOHD HELMAN B. Lazimnya individu yang memiliki sifat keusahawanan ini juga bersifat inovasi di mana mereka selesa dengan idea-idea . Misalnya seseorang yang telah mempelajari keusahawanan semasa di bangku sekolah dulu bercita-cita untuk menjadi seorang guru perdagangan. Seterusnya mereka boleh meneruskan kehidupan dengan ala kadar asalkan amanah mereka sebagai seorang pelajar dapat ditunaikan. Namun sehingga tahap tersebut rezeki masih tidak memihak kepadanya. elemen keusahawanan juga amat membantu dalam meningkatkan motivasi individu di mana ianya memudahkan individu dalam usaha mencapai matlamat masing-masing. MISKAM. MUHAMMAD FAHIMUDDIN. Kita juga tahu bahawa motivasi ini adalah penggerak kejayaan dan memerlukan komitmen dan inisiatif individu. TALIB 13 . Inisiatif yang dimaksudkan adalah bersedia untuk bertindak bagi setiap peluang yang wujud. JAZILAH BT. Dan akhirnya individu tersebut telah menjalankan satu perniagaan menyediakan perkhidmatan bekalan makanan masak di asrama-asrama sekolah berasrama penuh. Dengan adanya sifat amanah kita dapat mengekalkan tahap kejujuran dan integriti yang baik di samping bersifat fleksibel dalam menangani perubahan kerana adanya kendiri kebolehsuaian. Semua ini adalah contoh hasil daripada kurikulum keusahawanan yang diterapkan ketika zaman persekolahan dulu. NORHASLINDA BT. HUSAIN.KEUSAHAWANAN DALAM FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Hal ini kerana mereka tidak berputus asa dan sedar bahawa tugasan tersebut adalah amanah. Biar pun DISEDIAKAN OLEH: ANIQAH SHUHADAH BT. Contohnya pelajar-pelajar Diploma Pendidikan Lepasan Ijazah (DPLI) di Universiti Pendidikan Sultan Idris yang terpaksa tinggal menyewa yang kadang kala kediaman mereka tidak dilengkapi dengan kelengkapan yang sempurna umpamanya tiada katil dan meja tulis. Ingin ditekankan di sini usaha demi usaha telah dilakukan sehinggalah individu tersebut memiliki ijazah sarjana muda dengan harapan boleh menjadi seorang guru dengan mengikuti program Diploma Pendidikan Lepasan Ijazah (DPLI) atau Kursus Perguruan Lepasan Ijazah (KPLI). Namun mereka ada elemen kebolehsuaian atau fleksibel dalam diri masing-masing.

kepimpinan. individu yang memiliki elemen keusahawanan ini juga dapat membangunkan orang lain kerana dapat memahami tentang keperluan pembangunan dan kemahiran individu lain. Aspek empati merujuk kepada kesedaran tentang perasaan orang lain. JAZILAH BT.individu keusahawanan lazimnya berjaya atau mahir dalam pengurusan konflik iaitu kemahiran perundingan dan mampu menyelesaikan masalah. adanya unsur-unsur keusahawanan dalam diri individu juga mampu menonjolkan sifat kepimpinan yang terpendam yang mana sebenarnya individu berkenaan 14 DISEDIAKAN OLEH: ANIQAH SHUHADAH BT. dalam persaingan sosial pula. Cuba berikan ruang kepada pelajar agar rasa selesa untuk meluahkan masalahnya dan cuba sebaik-mungkin untuk memberikan pendapat yang positif.apabila berhadapan dengan pelajar yang kurang pencapaian akademiknya. elemen keusahawanan ini mampu mengenal pasti bagaimana individu menangani sesuatu perhubungan dengan baik dan rasional. komunikasi. Komponen sosial ini merangkumi aspek empati dan kemahiran sosial itu sendiri. MUHAMMAD FAHIMUDDIN. Justeru. Kemahiran sosial dalam memainkan peranan pengaruh ini mampu menguasai keadaan dan orang lain di mana individu berjaya menggunakan taktik kemahiran memujuk yang efektif. Selain itu. aspek kemahiran sosial pula merupakan kecekapan dalam merangsang tindak balas positif dari orang lain yang mana ianya melibatkan pengaruh. TALIB . Dua elemen ini pengaruh dan komunikasi perlu ada di dalam diri seorang guru terutamanya dalam berhubungan dengan pelajar mahu pun orang lain. HUSAIN. Di mana individu dapat memahami perasaan dan pandangan orang lain. Contohnya sebagai seorang guru. Tambahan lagi. komunikasi yang bebas atau terbuka juga penting dalam meluaskan pengaruh seseorang di mana seseorang itu mampu mendengar dengan terbuka dan menyampaikan maklumat-maklumat yang berpengaruh.KEUSAHAWANAN DALAM FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN tidak menjadi seorang guru namun masih lagi berkhidmat di sekolah walau dalam bidang yang berbeza.keperluan dan keprihatinan. Selain itu. Selain daripada itu. Ada masanya pelajar bermasalah ini memerlukan dorongan kerana mereka tidak tahu di manakah kelebihan dan kekurangan mereka disebabkan kebiasaannya mereka sentiasa berasa rendah diri. MISKAM. NORHAMISAH BT. Seharusnya guru menyiasat apakah masalah yang dihadapinya dan cuba memahami situasi pelajar tersebut. pengurusan konflik. membina hubungan positif dan kebolehan bekerja dalam kumpulan. MOHD ISA. guru tidak seharusnya terus-terusan mempersalahkannya atau menghukumnya. MOHD HELMAN B. NORHASLINDA BT. pemangkin perubahan. Di samping itu.

HUSAIN. dapat menghasilkan semangat kumpulan dan mencapai matlamat berkumpulan. Pastinya masyarakat ini tidak berkembang dari segi pemikirannya dengan keadaan semasa dan sukar bagi mereka untuk menerima sebarang perubahan. individu pasti mampu untuk menjadi pemimpin dan mewujudkan hubungan baik dengan masyarakat tersebut. JAZILAH BT. TALIB 15 . merancang untuk membuat perubahan dan cuba membimbing mereka ke arah perubahan positif biar pun besar kemungkinan individu ini menghadapi pelbagai cabaran dan halangan. Contohnya seseorang individu yang mempunyai elemen keusahawanan di dalam dirinya telah berada dalam satu kelompok masyarakat yang tidak berlatar belakangkan pendidikan tinggi.Francis dan Sandberg. NORHASLINDA BT. Konsep keusahawanan ini seringkali dikaji dari pelbagai perspektif dan disiplin ilmu meliputi bidang psikologi sehingga ke bidang ekonomi. 2000. Namun dengan sikap sabar dan amanah yang telah terpupuk secara tak langsung dari elemen keusahawanan itu.KEUSAHAWANAN DALAM FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN mempunyai inspirasi dan kebolehan dalam mengetuai individu-individu dalam pelbagai kumpulan sama ada formal atau tidak formal. Disebabkan individu ini mempunyai sifat kepimpinan. mendapati dan menyokong bahawa wujud kepentingan yang sangat tinggi dalam bidang keusahawanan dari aspek persahabatan.1990. MUHAMMAD FAHIMUDDIN. Kajian yang dilakukan oleh Eisenhandt dan Schoonhoven. Keusahawanan bukan sahaja meliputi aktiviti – aktiviti pencapaian yang tinggi dalam tahap motivasi tetapi juga melalui interaksi dengan faktor-faktor sosial yang mampu meningkatkan dan menyokong sesuatu organisasi. NORHAMISAH BT. Apabila wujud hubungan positif ini mudahlah bagi mereka untuk memulakan dan menghasilkan sebarang perubahan di dalam kumpulan kerana mereka merupakan pemangkin perubahan. Secara tidak langsung dapat membina hubungan positif di kalangan ahli kumpulan. MISKAM. DISEDIAKAN OLEH: ANIQAH SHUHADAH BT.afeksi dan hubungan baik. dan Lechler. Maka individu keusahawanan inilah yang memainkan peranan berkomunikasi dengan masyarakat. 2001. MOHD HELMAN B. ini bermakna mereka juga mempunyai kebolehan untuk bekerja di dalam kumpulan . MOHD ISA. Secara ringkas dapat disimpulkan di sini bahawa bidang keusahawanan bukanlah sesuatu yang baru dalam sains sosial.

TALIB 16 . MOHD HELMAN B. pengajaran nilai menjadi tumpuan utama dalam Pendidikan Islam dan Pendidikan Moral. kesederhanaan. HUSAIN. MUHAMMAD FAHIMUDDIN. Nilai-nilai tersebut ialah: Baik hati. kesyukuran. keberanian. selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara unsur-unsur nilai diterapkan dalam semua mata pelajaran sekolah. Falsafah Pendidikan Negara. berdikari. hormat menghormati.kebersihan kerjasama. KEUSAHAWANAN DALAM ASPEK ROHANI Nilai merentasi kurikulum merupakan satu prinsip yang penting dalam pengubalan Kuriulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) . norma-norma masyarakat Malaysia serta nilai-nilai sejagat yang selaras dengan prinsip-prinsip Rukunegara. rasional dan semangat bermasyarakat. kasih sayang. MOHD ISA. masyarakat. kegiatan ko-kurikulum dan budaya sekolah yang positif. fizikal dan mental. 1990 Dalam KBSM. Namun begitu. keadilan. kekebasan. Penerapan nilai di sekolah perlu dilaksanakan dengan berkesan kerana: Nilai etika yang mempengaruhi kehidupan harian. JAZILAH BT. MISKAM.KEUSAHAWANAN DALAM FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN 4. adalah unsur penting dalam kejayaan seseorang individu atau negara… DISEDIAKAN OLEH: ANIQAH SHUHADAH BT. hemah tinggi. kerajinan. terutama di tempat kerja. agama. kejujuran. NORHAMISAH BT.Nilai-nilai yang diberi tumpuan terdiri daripada 16 nilai murni masyarakat Malaysia yang berasaskan berbagai-bagai tradisi. NORHASLINDA BT.

MISKAM. HUSAIN. DISEDIAKAN OLEH: ANIQAH SHUHADAH BT. Berita Harian.sejarah adalah mengenai yang betul dan salah. NORHASLINDA BT. sekolah dan guru mempunyai tanggungjawab menerapkan nilai murni di kalangan pelajar. Ini bermakna bahawa seorang guru bukan hanya perlu mengetahui dan memahami liputan nilai dalam mata pelajaran yang diajarkan tetapi juga pendekatan yang boleh digunakan untuk mengajar dimensi nilai dalam mata pelajaran tersebut. tanah. Isu-isu moral adalah sesuatu perkara yang biasa di dalam semua bidang… Herming. menekankan kepentingan nilai untuk masyarakat Malaysia yang telah dinyatakan dengan jelas dalam Wawasan 2020 yang bertujuan untuk membina sebuah masyarakat yang bermoral dan beretika sepenuhnya. nilai murni juga patut diterap dalam semua mata pelajaran dan bukan hanya dalam mata pelajaran pendidikan moral dan pendidikan agama sahaja. 1991 dalam kajiannya. MOHD HELMAN B.. NORHAMISAH BT. 1980. Lakonan. MUHAMMAD FAHIMUDDIN.KEUSAHAWANAN DALAM FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Nilai etika adalah sebahagian daripada kebudayaan sesuatu masyarakat dan nilai perlu disemai dengan bersungguh-sungguh kepada masyarakat melalui saluran formal(seperti sekolah) dan tidak formal. TALIB 17 . JAZILAH BT. makanan dan manusia.yang bijak dan yang tidak bijak-tentang tingkahlaku manusia… geografi adalah mengenai alam..biologi pada hari ini penuh dengan isu-isu moral..matematik adalah mengenai sesuatu kebenaran. Selain penerapan nilai melalui aktiviti ko-kurikulum dan budaya sekolah yang positif. …setiap domain mata pelajaran mempunyai dimensi moral.1991 Menurut Mohamed Noordin Sopiee. menghayati dan mengamali nilai murni masyarakat Malaysia melalui mata pelajaran di sekolah. Dalam kata lain. Julai 1. Wawasan 2020 yang berhasrat menjadikan Malaysia sebuah negara yang maju tidak akan tercapai jika masyarakat Malaysia masih tidak beretika. di mana rakyat akan teguh dengan nilai agama dan rohani serta menghayati standard etika yang paling tinggi. Sehubungan dengan kepentingan nilai dalam masyarakat Malaysia dan prinsip utama dalam pengubalan KBSM. Cabaran yang dihadapi oleh seorang guru adalah bagaimana nilai boleh diterapkan sehingga pelajar dapat memahami.novel adalah mengenai ‘treaties’ dan watak serta interaksi-interaksi. . MOHD ISA.

masyarakat dan negara (dimensi nilai) Sukatan Pelajaran Perdagangan . memahami dan dapat mengaplikasi prinsipprinsip dalam bidang perniagaan dan perkhidmatan-perkhidmatan yang bersangkutan (dimensi kemahiran) bagi membantunya menjadi insan yang bertanggungjawab. perdagangan meliputi segala kerja dalam bidang perniagaan dalam negeri dan luar negeri serta segala bantuan perniagaan iaitu bank dan institusi kewangan. NORHASLINDA BT. sanggup berdikari dan berani menghadapi persaingan dalam apa jua usaha yang diceburi berlandaskan sifat amanah dan jujur untuk kesejahteraan diri. Walaubagaimanapun. komunikasi dan pergudangan. MOHD ISA. HUSAIN. TALIB 18 . seseorang yang terlibat dalam kerja-kerja perdagangan (sama ada sebagai majikan. Akan tetapi. seseorang tidak akan menafikan bahawa adalah sukar untuk mengenepikan penyerapan nilai ini dalam kehidupan. mata pelajaran perdagangan dan keusahawanan adalah satu mata pelajaran elektif di bawah kumpulan vokasional dan teknikal untuk tingkatan 4 dan 5. keputusan-keputusan yang perlu diambil oleh seseorang yang terlibat dalam bidang perdagangan dan keusahawanan akan melibatkan pertimbangan keputusan nilai seperti yang digambarkan di dalam beberapa contoh situasi yang berikut: Situasi 1 Encik A merupakan seorang peniaga di sebuah kompleks membeli-belah. pengangkutan. Sukatan pelajaran perdagangan dan keusahawanan ini berfokus kepada tiga dimensi iaitu dimensi ilmu pengetahuan. MISKAM. Lanjutan daripada ini.KEUSAHAWANAN DALAM FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Berdasarkan apa yang ditekankan dalam KBSM. 1990. rasional serta bijaksana dalam membuat sebarang keputusan. Encik A telah menjual beg-beg jenama asal untuk beberapa tahun. kemahiran dan nilai seperti dinyatakan dengan jelasnya dalam matlamat perdagangan yang bertujuan memberi pendidikan perdagangan dan keusahawanan (dimensi ilmu pengetahuan) supaya pelajar mengetahui. NORHAMISAH BT. yakin diri. MUHAMMAD FAHIMUDDIN. nilai-nilai yang disebutkan di dalam matlamat perdagangan dan keusahawanan mungkin tidak lengkap. usahawan atau pekerja) perlu menimbangkan kesan-kesan daripada tindakannya terhadap orang lain iaitu pengeluar atau pengguna lain. JAZILAH BT. Dalam kata lain. Sehubungan dengan itu. Mata pelajaran ini dianggap sebagai mata pelajaran lanjutan dalam pengajaran dan pembelajaran bidang perdagangan dan keusahawanan seperti yang dipelajari dalam mata pelajaran kemahiran hidup untuk tingkatan 1 hingga 3. Ramai pelancong serta pelanggan tempatan membeli beg daripada Encik A kerana dia dikenali sebagai DISEDIAKAN OLEH: ANIQAH SHUHADAH BT. promosi. berpandangan jauh. MOHD HELMAN B. Amnya perdagangan dan keusahawanan dirangka untuk mengagih barangan dan perkhidmatan kepada semua lapisan masyarakat supaya memenuhi kehendak dan keperluan. insurans.

MOHD ISA. short seling di pasaran saham dan penipuan kad kredit. ‘insider trading’. Patutkah Encik A berbuat sebegitu? Apakah kesan-kesan terhadap Encik A dan orang lain jika Encik A sanggup menipu pelanggan? Bolehkah tindakan mendapat untung memberi justifikasi kepada cara melakukannya? Situasi 2 Encik B bekerja di syarikat XYZ. JAZILAH BT. keputusan seseorang individu melibatkan dimensi nilai. NORHASLINDA BT. Seperti di dalam New Straits Times. Namun begitu. Haruskah dia memesan komputer bagi syarikat XYZ dimana dia akan memperolehi ‘kelebihan’ walaupun sebut harga bagi komputer yang sama jenis daripada syarikat keluarganya lebih tinggi daripada syarikat-syarikat lain? Adakah itu satu tindakan yang beretika? Situasi 3 Encik C merupakan pengarah syarikat kewangan. Dia diberikan tanggungjawab memesan beberapa buah komputer untuk penggunaan syarikat. perniagaan Encik A menghadapi kerugian dengan kemerosotan ekonomi. MOHD HELMAN B. Dia memerlukan pinjaman persendirian untuk perniagaannya sendiri.Jadi ada kemungkinan perniagaan Encik A menghadapi risiko dimana perniagaannya akan ditutup.KEUSAHAWANAN DALAM FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN seorang peniaga yang tidak pernah menjual barangan tiruan. Patutkah dia menggunakan jawatan atau kedudukan di dalam syarikat kewangan itu untuk faedah diri sendiri? Bolehkah tindakan itu dijustifiasikan? Situasi-situasi begini sukar dielakkan oleh seorang individu ataupun korporat yang ingin mencapai matlamat ‘profesional’ dan juga keuntungan ekonomi dalam dunia perdagangan dan keusahawanan. terdapat beberapa individu yang menjadi buta dengan dengan ‘ganjaran’ yang ada sehingga mereka tidak dapat membezakan di antara yang baik dan tidak baik. Jelasnya di dalam dunia perdagangan dan keusahawanan ini . Maka jenayah-jenayah perdagangan atau ‘kolar putih’ kadangkala berlaku termasuk penipuan oleh korporat. Namun begitu. Keluarganya memiliki sebuah syarikat komputer. keputusan mengenai sesuatu nilai berbeza DISEDIAKAN OLEH: ANIQAH SHUHADAH BT. MUHAMMAD FAHIMUDDIN. 28 April 1993. MISKAM. Penipuan-penipuan ini dilakukan oleh orang-orang ‘profesional’ sehingga mangsa mereka tidak menyedari bahawa mereka tertipu.Biasanya alasan dan justifikasi diberikan sehingga nilai etika diketepikan. NORHAMISAH BT. HUSAIN. Seorang peniaga mencadangkan Encik A menjual barang tiruan untuk memperolehi keuntungan bagi mengatasi permasalahannya itu. TALIB 19 .

TALIB 20 . memberi contoh yang sesuai yang berkaitan dengan nilai seperti keratan akhbar mengenai seorang peniaga yang jujur dan berdikari dan amalan perniagaan yang beretika. Dengan ini soalan yang akan timbul selanjutnya adalah apakah pendekatan yang sesuai untuk membimbing pelajar untuk membuat pertimbangan atau keputusan moral dalam sesuatu situasi perdagangan dan keusahawanan.Misalnya di dalam situasi (2) Encik B mungkin akan memesan komputer daripada syarikat milik keluarganya jika dia berpendapat bahawa adalah tidak salah dari segi moral jika dia membantu keluarganya untuk mendapatkan keuntungan dalam perniagaan. Misalnya. Secara amnya. NORHASLINDA BT. JAZILAH BT.KEUSAHAWANAN DALAM FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN daripada seseorang individu dengan individu yang lain dan ini bergantung kepada ‘keberatan’ yang diberikan kepada beberapa faktor atau sebab (Vincent. 1992). MISKAM.Dalam konteks Malaysia. Permasalahan ini memberi peluang kepada pelajar untuk berbincang secara objektif mengenai setiap pilihan serta kesan-kesannya. keputusan itu haruslah berdasarkan kepada prinsip-prinsip Rukunegara (Mukherjee dan lain-lain. NORHAMISAH BT. satu pertimbangan atau keputusan dianggap bermoral jika keputusan itu konsisten. objektif dan saksama serta boleh diaplikasikan dalam situasi yang hampir sama. Tambahan pula. 1986). Sebaliknya Encik B mngkin tidak akan memesan komputer daripada syarikat milik keluarganya jika dia berpendapat bahawa tindakannya akan menjejaskan kebaikan syarikat / majikannya. MOHD HELMAN B. mengadakan projek/kajian kes mengenai sesuatu isu/topik perdagangan yang melibatkan pengajian nilai seperti profil seorang usahawan yang berjaya dan tanggungjawab peniaga kepada pengguna dan bermain permainan simulasi situasi perdagangan yang melibatkan penyerapan nilai seperti dalam satu mesyuarat staf untuk meningkatkan produktiviti syarikat dan urusan di pasaran saham. berbincang nilai-nilai yang penting dalam perdagangan dan keusahawanan seperti sifat dan tanggungjawab seorang agen pengangkutan dan peniaga runcit kecil-kecilan. HUSAIN. pelajar akan diberi panduan dan bimbingan untuk membuat keputusan atau pertimbangan nilai. DISEDIAKAN OLEH: ANIQAH SHUHADAH BT. Hal ini perlu dipertimbangkan dengan sewajarnya supaya seorang individu dapat membuat keputusan yang dianggap bermoral. MUHAMMAD FAHIMUDDIN. Di samping itu. nilai dalam satu mata pelajaran boleh diajar melalui pendekatan lansgung dan tidak langsung. MOHD ISA. bermain peranan situasi-situasi perdagangan dimana adanya kewujudan nilai-nilai seperti situasi seorang jurujual melayan seorang pelanggan dan dimana seorang agen insurans menjual insuran nyawa kepada seorang pelanggan.

dalam dunia sebenar proses menyelesaikan nilai-nilai berkonfliks tidak begitu mudah dan jelas. d. Perubahan bahan-bahan pelajaran yang mengutamakan nilai-nilai murni diserapkan dalam semua mata pelajaran. MOHD ISA. NORHASLINDA BT. MOHD HELMAN B. b. sekolah telah memainkan peranan penting bagi bersama-sama menjayakan matlamat-matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Perubahan sistem pendidikan yang berorientasikan kearah pendidikan umum. MISKAM. Jadi pelajar perlu memilih nilai yang perlu diutamakan. DISEDIAKAN OLEH: ANIQAH SHUHADAH BT.KEUSAHAWANAN DALAM FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Namun begitu. dan pelbagai lagi telah di atur dengan begitu teliti bagi melancarkan semua urusan dan seterusnya membantu para pelajar mengembangkan potensi individu mereka. sistem pengajaran dan pembelajaran. Pelbagai aktiviti sukan. JAZILAH BT. Perubahan sukatan pelajaran yang berorientasikan kepada program bersepadu. Tujuan Falsafah Pendidikan Kebangsaan adalah untuk mencapai matlamat dan aspirasi Wawasan 2020 yang meliputi: a. TALIB 21 . c. MUHAMMAD FAHIMUDDIN. program-program kemasyarakatan. Dalam keadaan sebegini. Selaras kehendak kerajaan Malaysia dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan ini. pendekatan secara tidak langsung diutamakan (Benninga. Perubahan program pendidikan yang berorientasikan untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis. khususnya jika situasi itu melibatkan beberapa pihak yang mempunyai justifikasi yang munasabah tetapi bertentangan. NORHAMISAH BT. Selama saya menimba ilmu pengetahuan. HUSAIN. saya telah melalui dan melihat pelbagai aktiviti sekolah bagi bersama-sama memainkan peranan dalam mencapai matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan selaras dengan misi dan visi sekolah iaitu “Meningkatkan dan menambahkan bilangan pelajar yang cerdas dan cemerlang pencapaian akademik khususnya dalam bidang sains dan matematik serta bersahsiah tinggi dan cenderung ke arah keusahawanan” dan “menjadi pusat kecemerlangan bertaraf dunia dan berupaya menyediakan prasarana pendidikan yang mantap untuk melahirkan tenaga manusia yang berkualiti dan bijaksana ke arah pembentukan golongan profesional dan usahawan bumiputera pada zaman maklumat”. Ini bukan sahaja menggalakkan pelajar menghuraikan nilai diri sendiri dan orang lain tetapi juga membantu mereka mentakrif perspektif moral dan rohani mereka. 1988).

Selain itu. Modal insan dengan ciri-ciri tersebut memenuhi keperluan untuk membolehkan transformasi dan pembangunan individu. Menjaga kesejahteraan masyarakat dan persekitaran. Misi dan Visi ini jika dilihat pasti tidak lengkap tanpa objektifnya dan objektif-objektif penubuhan sekolah ialah untuk melahirkan pelajar yang cemerlang dalam akademik. e. Prinsip tanggungjawab sosial . bersifat patriotik dan tidak mementingkan diri. Prinsip hak manusia . MOHD HELMAN B. Murid seterusnya menjadi warganegara yang mempunyai integriti yang tinggi. Prinsip ketelusan – perniagaan yang tidak mengelirukan dengan menyatakan yang benar. JAZILAH BT.Mengamalkan perniagaan yang adil iaitu tidak menindas dan tidak memilih kasih. d. Prinsip Autonomi – perniagaan yang tidak boleh menafikan hak memilih individu dengan menghormati cara hidup orang lain serta menghargai kepelbagaian manusia. Antara lima prinsip nilai moral moral dan etika dalam keusahawanan : a. Amalan nilai moral dan etika yang baik dalam konteks keusahawanan di dalam mata pelajaran perdagangan mendorong murid mempunyai tingkah laku yang bertanggungjawab kepada masyarakat. berdaya saing. MUHAMMAD FAHIMUDDIN.Amalan menghormati hak manusia lain dan tidak menghalang hak orang lain. TALIB 22 . cergas fizikal. Perubahan sukatan pelajaran yang sesuai untuk membangunkan sumber manusia dengan melatih kemahiran pelajar dalam sains dan teknologi. masyarakat.serta negara secara lebih teratur. MOHD ISA. saintifik dan global. Prinsip keadilan . Murid yang sentiasa diterapkan dengan nilai moral dan etika yang baik ini akan menjadikan nilai-nilai ini sebagai panduan dalam proses pembentukannya sebagai insan. sempurna sahsiah. c.Perniagaan tidak boleh menyebabkan kemudaratan kepada manusia dan alam sekitar. NORHASLINDA BT. Aspek pembangunan modal insan turut memberi tumpuan kepada aspek “keinsanan” yang terbina menerusi falsafah hidup. HUSAIN. pegangan agama dan dokongan moral. NORHAMISAH BT. Objektif seterusnya ialah untuk mewujudkan suasana persekolahan yang kondusif dan memberangsangkan untuk pengajaran dan pembelajaran dan mewujudkan sistem pengurusan yang cekap.KEUSAHAWANAN DALAM FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN e. keluarga. melahirkan pelajar yang mempunyai pengetahuan dan kemahiran DISEDIAKAN OLEH: ANIQAH SHUHADAH BT. b. MISKAM.

MISKAM. Perbuatan salah laku seperti pengguguran haram. NORHAMISAH BT. JAZILAH BT.KEUSAHAWANAN DALAM FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN dalam teknologi maklumat serta cekap berkomunikasi dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris. 2010) menyatakan perkembangan mutakhir menyaksikan terdapatnya kebimbangan berlakunya penghakisan nilai-nilai insaniah dalam kalangan masyarakat Malaysia. kreativiti dan inovasi dalam aktiviti berkaitan perniagaan yang merangkumi kebolehan mengenalpasti peluang perniagaan. kebolehan merangka perancangan perniagaan dan kebolehan untuk bekerja sendiri. MUHAMMAD FAHIMUDDIN. Persoalannya sekarang ialah setelah FPN dihasilkan. bangsa dan negara. Kim Seng. Di samping itu. Arus pembangunan yang semakin menggila memudahkan pelajar terjebak dengan nilai negatif. keusahawanan mampu membentuk masyarakat insan yang pandai membawa hala tuju. Melahirkan pelajar yang boleh berfikir secara kritis. Wawasan 2020 digariskan dan lebih dua dekad KBSR dan KBSM dilaksanakan. 2000 (dalam Nabiroh et al. MOHD HELMAN B. kefahaman. Disinilah melalui pendidikan akhlak iaitu pendidikan dapat membina keyakinan. MOHD ISA. ponteng sekolah. bijak mengambil peluang dan membuat keputusan. Di sinilah kita perlu melihat kepada kepentingan peranan guru sebagai penerap nilai murni dan insaniah untuk merealisasikan matlamat pendidikan yang seterusnya mengatasi atau menghapuskan masalah kedaifan nilai-nilai insaniah yang berlaku dalam masyarakat masa kini. Pengajaran yang berkesan merupakan teras kepada pembentukan modal insan dan kepentingan kemahiran insaniah adalah bermatlamat untuk melahirkan pelajar yang memiliki sahsiah yang menyeluruh. Objektif pelengkap kepada semuanya ialah untuk melahirkan pelajar yang cinta akan agama. kreatif dan inovatif. Kemahiran usahawan pula melibatkan keupayaan diri pelajar untuk meneroka peluang dan membangunkan kesedaran tentang risiko. penyalahgunaan dadah. Sedangkan jika dihayati dengan teliti. HUSAIN. NORHASLINDA BT. Terlalu banyak nilai murni yang selaras dengan fitrah insan terkandung dalam ilmu wahyu. remaja lari dari rumah telah meningkat dari semasa ke semasa. penghayatan dan pengamalan nilai murni yang terkandung dalam ilmu wahyu iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. TALIB 23 . setakat manakah penerapan kemahiran insaniah menerusi kemahiran keusahawanan dilaksanakan di sekolah-sekolah. Apabila guru berjaya melaksanakan pendidikan akhlak pada peringkat awal. kemahiran insaniah merupakan suatu kemahiran yang perlu dikuasai oleh murid-murid terutamanya untuk mencapai matlamat dan objektif pendidikan. maka lahirlah pelajar yang DISEDIAKAN OLEH: ANIQAH SHUHADAH BT. Guru boleh merujuk kepada nilai berkenaan dan seharusnya membina nilai positif yang diinginkan menerusi pengajaran dan pembelajaran.

Ibu bapa dan masyarakat mengharapkan anak mereka cemerlang dalam pelajaran dan pada masa yang sama mengamalkan nilai murni. Biar apa pun nilai yang dipilih dan diamalkan pelajar.KEUSAHAWANAN DALAM FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN cemerlang dalam kedua-dua aspek iaitu akademik dan sahsiah. Selari dengan wawasan 2020. ia hendaklah tidak bertentangan dengan agama dan wahyu. Ini bermaksud memperoleh status yang tinggi. Setiap manusia inginkan hidup yang berkualiti yang biasanya dikaitkan dengan kejayaan mencapai prestasi hidup yang tinggi dan diakui oleh masyarakat. Inilah yang dinamakan kualiti hidup. maju dari segi sains dan teknologi (Zulfakar et al. Untuk menggerakkan usaha bagi mencapai wawasan negara. Tugas ini memang sukar dilakukan guru. JAZILAH BT. Apabila ciri insan terbina dalam diri pelajar. 2020).2010). NORHAMISAH BT. guru yang mengamalkan etika keguruan (tugas hakiki guru) akan dapat melahirkan pelajar dengan ciri keinsanan yang kehidupannya harmonis dengan fitrah atau tabii yang dianugerahkan Allah SWT. MOHD ISA. MISKAM. Perkara inilah yang diharapkan ibu bapa dan masyarakat untuk dilaksanakan oleh guru. maka itu akan menjadi mudah dan memberansangkan insyaallah inilah yang dimaksudkan dengan tugas hakiki guru yang sepatutnya diangkat menjadi etika keguruan. adalah menjadi hasrat kerajaan untuk mewujudkan masyarakat Malaysia yang saintifik dan progresif. MUHAMMAD FAHIMUDDIN. Maka langkah pertama yang perlu dimulakan adalah dengan membangunkan modal insan kelas dunia melalui pendidikan (Razali 2007 dalam Zulfakar et al. TALIB . modal insan yang inovatif dan kreatif serta berpengetahuan tinggi adalah asset penting yang perlu difokuskan. HUSAIN. NORHASLINDA BT. 24 DISEDIAKAN OLEH: ANIQAH SHUHADAH BT. kemewahan dan kebendaan. Namun konsep kualiti ini tidak memenuhi matlamat pendidikan sebenarnya kerana kebendaan dan kemewahan semata-mata tidak menjamin kesejahteraan hidup sesuai dengan fitrah insaniah. Bagaimanapun jika guru menjalankan tugasnya sebagai ibadah dan ingin membentuk pelajar sebagai insan. Dengan kata lain. Matlamat pendidikan negara ini antara lain termasuklah mendidik pelajar supaya mengamalkan tingkah laku yang baik. tentulah mereka dapat menjalani hidup dengan harmonis dengan fitrah atau tabii yang dianugerahkan SWT. mempunyai daya inovatif dan kreatif yang tinggi. MOHD HELMAN B. Tugas guru adalah untuk memastikan suasana pengajaran dan pembelajaran sentiasa memelihara dan menyuburkan fitrah atau tabii pelajar supaya harmoni dan sihat. Tugas ini hanya akan berjaya dilaksanakan sekiranya guru merealisasikan amanah ibadah dan pembangunan insan dalam menjalankan tugas pengajaran dan pembelajaran.

KEUSAHAWANAN DALAM FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Selain itu. Antara isu dan agenda yang diberi keutamaan dalam usaha melahirkan individu yang cemerlang ialah penerapan nilai-nilai dan budaya keusahawanan. Kemahiran insaniah berkembang melalui proses semulajadi seperti tumbesaran. kecekapan dan kejujuran baginda menguruskan DISEDIAKAN OLEH: ANIQAH SHUHADAH BT. JAZILAH BT. kemampuan berbahasa. Dalam usaha pembinaan sahsiah pelajar atau kemahiran insaniah melalui kemahiran keusahawanan. 2000). Guru sebagai penjana modal insan mempunyai tanggungjawab untuk melakukan inovasi (Subahan 1999. TALIB 25 . (Norasmah et al. normal peribadi. Kemahiran keusahawanan adalah merupakan kemahiran penting dalam kemahiran-kemahiran insaniah (soft skills) yang harus dimiliki oleh pelajar-pelajar sama ada dari peringkat pengajian rendah atau peringkat pengajian tinggi.Ia merupakan landasan kepada pembangunan insan. MOHD HELMAN B. 2007). Namun perniagaan atau keusahawanan tersebut mestilah diusahakan secara beretika dan menepati sifat-sifat islam yang tulen.w sebelum diangkat menjadi rasullulah adalah seorang usahawan yang berjaya dan berakhlak mulia. Keusahawan berkait dengan sikap. Kejayaan. Adalah menjadi matlamat untuk melahirkan usahawan yang berpekerti mulia dan cemerlang. MUHAMMAD FAHIMUDDIN. sikap kepekaan atau kepedulian serta sikap optimis seseorang (Wikipedia). 2008) . daya tarik sosial. peranan guru adalah amat penting dan mencabar.a. NORHAMISAH BT. Saipon 2002 dalam Hanum et al 2008). HUSAIN.(Norasmah et al. merebut peluang dan menterjemahkan kepada strategi – strategi dan usaha perniagaan bagi mendapatkan keuntungan (Barjoyai. bukan hanya menyampaikan ilmu dan memberi maklumat namun bertanggungjawab membimbing pelajar dapat mengaplikasikan pengetahuan yang diterima dalam realiti dunia hari ini yang sentiasa mengalami perubahan. MISKAM. bidang keusahawanan berupaya melahirkan sumber tenaga manusia yang dapat memelihara kestabilan ekonomi. malah untuk tujuan kebajikan juga. kemahiran Keusahawanan adalah sebahagian daripada Kemahiran Insaniah. Tambahan lagi. pengetahuan dan kemahiran yang membolehkan seseorang mampu dan cekap untuk mencari. sosial dan politik negara. kematangan dan penuaan (Megat Aman Zahiri. mengenal. MOHD ISA. institusi pendidikan diberi peranan sebagai tempat untuk memupuk insan yang boleh menyumbang dan mengamalkan cara hidup yang positif selain berjaya mencapai pendidikan tinggi dan menjadi insan yang cemerlang (Nosila. nilai. 2003). 2003). Kemahiran Insaniah (soft skills) adalah merujuk kepada ciri-ciri keperibadian. NORHASLINDA BT. Agama Islam sendiri mengangkat bidang perniagaan atau keusahawanan sebagai menguasai sembilan daripada sepuluh sumber memperolehi rezeki dan kesenangan. Nabi Muhammad s. Seterusnya.

JAZILAH BT. menyeluruh dan bersepadu demi melahirkan modal insan yang sempurna dalam semua aspek kehidupan. bermotivasi. Sifat dan ketokohan baginda menjadi sebutan dan ikutan sehingga ke hari ini bukan hanya di kalangan orang islam(Rosli Mahmood et al. tidak mudah putus asa. Hal ini memberi makna yang pelajar bukan hanya mengetahui kepentingan keusahawanan dan nilai-nilai murni untuk kehidupan namun dapat mengintegrasikan kepentingan ilmu tersebut dalam pembangunan ekonomi dan kualiti hidup diri. Kesimpulannya. masyarakat dan negara selaras dengan kehendak Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang ingin mengembangkan potensi individu khususnya pelajar secara seimbang. HUSAIN. 2009). NORHASLINDA BT.KEUSAHAWANAN DALAM FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN perniagaan menjadikan baginda terkenal dengan gelaran Al-Amin yang bermakna yang jujur dan beramanah. Kemahiran Keusahawanan yang ingin diperkenalkan dalam Kemahiran Insaniah (soft skills) adalah mempunyai 4 tahap yang pertamanya ialah kebolehan mengenal pasti peluang perniagaan. Oleh itu. MOHD ISA. ini kerana komponen dalam kemahiran keusahawanan itu sendiri secara semulajadi telah tersedia sifat-sifat murni yang menjadi matlamat pembangunan nilai-nilai insaniah pelajar seperti kesungguhan. DISEDIAKAN OLEH: ANIQAH SHUHADAH BT. Hal ini bersesuaian dengan pendapat Drunker (1985) usahawan boleh dibentuk. Nilai-nilai sebeginilah yang diharapkan mampu diterapkan kepada pelajar-pelajar yang bakal menjadi usahawan pada masa hadapan. kebolehan merangka perancangan perniagaan. MUHAMMAD FAHIMUDDIN. Kedua. kemahiran keusahawanan dijadikan elemen utama dalam kemahiran insaniah yang ingin diterapkan kepada semua pelajar. MISKAM. TALIB 26 . meneroka dan merebut peluang perniagaan dan pekerjaan dan yang terakhir ialah kebolehan untuk bekerja sendiri. berinovasi serta bijak membuat keputusan. Seterusnya ialah kebolehan membina. NORHAMISAH BT. MOHD HELMAN B. kebijaksanaan guru menggabungkan kemahiran insaniah dan keusahawanan akan dapat menimbulkan motivasi dan minat pelajar untuk menguasai subjek keusahawanan sama ada secara teori atau praktikal.

rohani. Tambahan lagi. Merupakan satu usaha untuk membina potensi keusahawanan individu melalui DISEDIAKAN OLEH: ANIQAH SHUHADAH BT. Secara ringkas. kreativiti dan inovasi dalam aktiviti berkaitan perniagaan dan pekerjaan yang merangkumi kebolehan mengenalpasti peluang perniagaan. MOHD ISA. HUSAIN. intelek dan emosi. NORHAMISAH BT. TALIB 27 . MOHD HELMAN B. MISKAM. adalah penting untuk meneliti semula peranan pendidikan dalam membangunkan modal insan. NORHASLINDA BT.KEUSAHAWANAN DALAM FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN 5. kebolehan merangka perancangan perniagaan dan kebolehan untuk bekerja sendiri. kemahiran keusahawanan adalah melibatkan keupayaan diri pelajar untuk meneroka peluang dan membangunkan kesedaran tentang risiko. Oleh itu. KEUSAHAWANAN DALAM ASPEK INTELEKTUAL Seterusnya. Cabaran ini menjadi semakin hebat apabila meningkatnya masalah sosial dan akhlak dalam kalangan pelajar. cabaran dunia pendidikan hari ini ialah untuk melahirkan pelajar yang menyeluruh dan seimbang daripada aspek jasmani. MUHAMMAD FAHIMUDDIN. pendidikan keusahawanan merujuk kepada satu proses mendapatkan ilmu pengetahuan dan kemahiran tentang segala kegiatan yang dilakukan oleh usahawan melalui pengajaran dan pembelajaran (Nor Aishah Buang. Kemahiran intelek merupakan suatu kemahiran yang perlu dikuasai oleh murid-murid terutamanya untuk mencapai matlamat dan objektif pendidikan. JAZILAH BT. 2006) sama ada secara formal atau tidak formal.

MOHD HELMAN B. MISKAM. Menurut Yap Poh Moi. kepimpinan. Justeru. HUSAIN. penerapan elemen keusahawanan di dalam kurikulum sekolah bertujuan membentuk murid mengamalkan elemen keusahawanan melalui aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran sehingga menjadi budaya dalam kehidupan seharian mereka dan kemuadian diaplikasikan dalam kehidupan seharian seperti apa yang telah dibincangkan tentang keusahawanan yang dilihat dlam aspek jasmani.KEUSAHAWANAN DALAM FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN pelaksanaan kurikulum keusahawanan dan aktiviti –aktiviti pengajaran dan pembelajaran. berimaginasi dan berkeupayaan menganalisa. Budaya yang terbentuk ini akan 28 DISEDIAKAN OLEH: ANIQAH SHUHADAH BT. Manakala Ashmore (1989) dan Miller (1983) sependapat bahawa pendidikan keusahawanan adalah satu proses pembelajaran seumur hidup yang bermula dari sekolah rendah hingga ke pelbagai peringkat pendidikan. tujuan pendidikan keusahawanan adalah untuk mengembangkan potensi pelajar ke arah yang lebih kreatif. berinisiatif dan bijaksana dalam membuat keputusan. kreatif. kemahiran pengurusan perniagaan dan pembentukan vokasional. berinisiatif. mempunyai hubung jalin. 5. Nor Aishah (2006) menyatakan bahawa kurikulum pendidikan keusahawanan diasaskan kepada empat tunjang iaitu pembentukan sikap atau ciri-ciri penting. MOHD ISA. Clouse et. Oleh itu. pembentukan atau orientasi.al (2003) mencadangkan kurikulum pendidikan keusahawanan perlu memberi penekanan kepada kreativiti. 2002 dalam kajiannya menyatakan bahawa pendidikan keusahawanan juga mengajar seseorang itu supaya bersedia mengenal pasti peluang dan merebut peluang yang tercetus dalam persekitarannya. TALIB . Mengamalkan Sikap Keusahawanan Murid-murid yang menerima penerapan sikap-sikap keusahawanan melalui proses pengajaran dan pembelajaran akan terdorong untuk mengamalkan sikap-sikap tersebut dalam kehidupan seharian sehingga menjadi budaya. Kepentingan pendidikan keusahawanan semakin dirasai keperluannya apabila wujudnya masalah pengangguran yang semakin meruncing dalam kalangan belia di Malaysia. rohani dan emosi sebelum ini. pembelajaran berasaskan masalah dan kemahiran menyelesaikan masalah serta memfokuskan kepada kesedaran peluang-peluang. NORHAMISAH BT. Antara ciri-ciri keusahawanan yang perlu dibentuk melalui pendidikan keusahawanan adalah keperluan untuk pencapaian. di samping bertahan dan peka dengan perubahan dan ketidakpastian. Ingin diberi penekanan di sini ialah fokus penerapan aspek intelek dalam elemen keusahawanan. JAZILAH BT.1. menterjemahkan idea ke dalam bentuk realiti atau satu kegiatan ekonomi. NORHASLINDA BT. MUHAMMAD FAHIMUDDIN. mengambil risiko. berkeyakinan.

perubahan cara hidup. Melalui penerapan sikap ini juga. MOHD ISA. murid-murid akan menjadi lebih peka dengan keupayaan sendiri dan boleh melihat serta mengambil peluang yang terdapat di persekitaran. dan f. perubahan sikap. MOHD HELMAN B. Cara berfikir kearah keusahawanan melibatkan beberapa langkah iaitu: a. MUHAMMAD FAHIMUDDIN. kritis dan inovatif. NORHASLINDA BT. d. Kreativiti dijelaskan sebagai kebolehan mengadakan idea alternatif. menambahbaik idea yang dipilih (inovasi).KEUSAHAWANAN DALAM FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN dapat menentukan kejayaan dalam sebarang usaha melalui bidang keusahawanan di masa akan datang. DISEDIAKAN OLEH: ANIQAH SHUHADAH BT. perubahan teknologi.2. Peluang perniagaan boleh wujud akibat masalah yang ditimbulkan oleh orang lain. sumber-sumber alam yang masih belum diterokai dan sebagainya. meneruskan peningkatan kualiti idea. b. menganalisis pemerhatian secara kritis dan kreatif. menghasilkan idea yang boleh 5. manakala inovatif pula adalah kebolehan memperbaiki dan mengaplikasikan idea kreatif tersebut terhadap sebarang masalah yang akan timbul. Murid yang dibekalkan dengan minda yang kreatif akan dapat menyelesaikan masalah logikal di samping boleh dilaksanakan dalam bentuk suatu inovasi. Ini akan membantu mereka mengenal pasti peluang-peluang dalam persekitaran. NORHAMISAH BT. menyesuaikan idea baru dengan keperluan masyarakat dan persekitaran. melaksanakan idea dalam bentuk produk konkrit. Mengamalkan Cara Berfikir ke Arah Keusahawanan dalam Situasi yang Diperlukan Seseorang murid perlu sentiasa berfikiran kreatif. MISKAM. c. JAZILAH BT. muridmurid akan diajar untuk bersikap daya kreativiti dan inovasi. melalui konsep keusahawanan dalam aspek intelek. Disamping itu juga. TALIB 29 . HUSAIN. memilih idea terbaik daripada banyak idea. e. agar mereka boleh terus berjaya atau sekurang-kurangnya bertahan dalam usaha mereka. perubahan citarasa pengguna.

c. Asas pengetahuan dan kemahiran teknologi dan vokasional boleh diguanakan dalam: a. mengurus transaksi jual beli mudah harian dan amalan kepenggunaan yang baik. b. b. Tambahan lagi. Pengetahuan dan kemahiran pengurusan asas perniagaan yang mudah melibatkan proses-proses. menilai perlaksanaan projek. MOHD HELMAN B.4. merancang sesuatu projek dengan teliti. murid boleh mengamalkan pengetahuan dan kemahiran tersebut dalam situasi kehidupan harian yang relevan. Selain daripada mempunyai sikap dan cara berfikir ke arah keusahawanan. MISKAM. MUHAMMAD FAHIMUDDIN. JAZILAH BT. menghasilkan produk yang sama dengan menggunakan teknologi yang berlainan. 5. a. melaksanakan projek mengikut langkah-langkah yang telah disediakan. Seseorang murid boleh menguasai pengetahuan dan kemahiran pengurusan asas perniagaan yang mudah sekiranya mereka sentiasa didedahkan perkara tersebut di dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. memantau projek. Mengamalkan Pengetahuan dan Kemahiran Pengurusan Asas Perniagaan yang Mudah dalam Aktiviti Kehidupan Seharian yang Relevan. Seseorang murid yang telah mempelajari sesuatu teknik dalam pembelajarannya boleh mereka cipta dan menghasilkan produk yang berdaya saing berasaskan pengetahuan teknologi dan vokasional mengikut kreativitinya.3. membuat analisa keberkesanan projek yang telah di jalankan. dan e. menghasilkan produk berasaskan pengetahuan serta teknologi dan vokasional. MOHD ISA. Menghasilkan Produk Berasaskan Pengetahuan dan Kemahiran Teknologi dan Vokasional. d. NORHASLINDA BT. dan DISEDIAKAN OLEH: ANIQAH SHUHADAH BT. HUSAIN. TALIB 30 .KEUSAHAWANAN DALAM FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN 5. NORHAMISAH BT. terdapat pedagogi penerapan elemen pengetahuan dan kemahiran pengurusan asas perniagaan yang mudah melibatkan praktis amalanamalan seperti menguruskan wang sama ada dalam perbelanjaaan harian atau penabungan.

warganegara yang berpengetahuan. MOHD ISA. NORHASLINDA BT. TALIB 31 . JAZILAH BT. NORHAMISAH BT. meluas kepada masyarakat dan negara. Juga mampu mengawal emosi agar sentiasa tenang dalam membuat sesuatu keputusan serta menjadi contoh kepada orang lain. DISEDIAKAN OLEH: ANIQAH SHUHADAH BT. MISKAM. ilmu keusahawanan ini perlu diterapkan dalam diri setiap pelajar dalam usaha mengembangkan potensi mereka secara menyeluruh dalam aspek intelektual agar mereka dapat menjadi individu yang mempunyai imu pengetahuan dalam bidang keusahawanan.KEUSAHAWANAN DALAM FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN c. Selain itu. melaksanakan pengetahuan dan menyampaikannya kepada orang lain untuk keberuntungan bersama. KESIMPULAN Kesimpulanya. menghasilkan produk menggunakan sumber yang pelbagai/ sumber alternatif/ sumber kitar semula Pedagogi penerapan elemen ini melibatkan murid mempraktikkan langkahlangkah dalam reka bentuk (design) yang menggabungkan pengetahuan teknologi dan kemahiran vokasional yang di ajar oleh guru untuk menghasilkan produk yang boleh dikomersialkan. setiap aspek yang ditekankan dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan sangat memainkan penting dalam melahirkan warganegara yang cukup pakejnya iaitu berpengetahuan. MOHD HELMAN B. individu juga haruslah memiliki nilai kerohanian yang tinggi dalam melaksanakan tanggungjawab tersebut. MUHAMMAD FAHIMUDDIN. 6. Kesimpulannya di sini. Seterusnya. HUSAIN. bertanggungjawab dan berkebolehan ini mampu mencapai taraf hidup yang lebih baik serta memenuhi kehendak-kehendak negara. selaras dengan kehendak Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang bukan sahaja untuk pembangunan dan kesejahteraan diri individu tetapi juga untuk pembangunan dan kesejahteraan setiap lapisan hubungan individu berkenaan bermula dengan keluarga.

HUSAIN. NORHAMISAH BT. MOHD ISA. MISKAM. MOHD HELMAN B. JAZILAH BT.KEUSAHAWANAN DALAM FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN DISEDIAKAN OLEH: ANIQAH SHUHADAH BT. MUHAMMAD FAHIMUDDIN. NORHASLINDA BT. TALIB 32 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful