Visoka ICT škola u Beogradu

Seminarski rad iz predmeta: Web Programiranje PHP

Semantički web

Student : Tamara Đorđević 1/10

Profesor: Nenad Kojić

Beograd, decembar 2012. godine

.................................................................................................................................................. 5 RDF (Resource Description Framework).......................... 6 SEMANTIČKA PRETRAGA PODATAKA ................................................................................................................................................................................................................................ 8 ZAKLJUČAK ...................... 4 SEMANTIČKI WEB ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 3 WEB 3......................................................... 10 LITERATURA. 4 ARHITEKTURA .................................Sadržaj UVOD ...................................................... 5 XML(eXtensible Markup Language) .................................................. 6 Ontologija ......................................................................... 11 2 .........................................0 .............................. 7 PRIMENA SEMANTIČKE TEHNOLOGIJE ...............

3 . Međutim. a ne sintaksičkim metodama. fraza. zatim obrađuje informacije i razmenjuje informacije sa drugim programima. Semantički web omogućava da web-u dostupni izvori informacija mogu biti organizovani semantičkim.Uvod Semantika je nauka koja izučava značenje reči. dok semantika izučava šta konkretno neka reč ili fraza znači. On sakuplja sadržaj sa web-a iz različitih izvora. Semantika se često poredi sa sintaksom. na globalnom nivou. sintaksa izučava oblike izražavanja. rečenica i tekstova.

a nalazi se na adresi: http://player. naravno. Ideja je da korisnik može da pristupi što većem broju podataka sa bilo koje lokacije. pokretač svega ovoga je ogromna popularnost u korišćenju pametnih telefona i cloud aplikacija. a ne kako izgleda sa izuzetkom za mobilne uređaje i slično. dobijaćete više reklama vezanih za dizajn. Zapravo. Semantički web Kod semantičkog web-a ideja je da se sve informacije koje se pojavljuju na web-u označe posebnim tagovima tako da uređaj može automatski povezivati podatke iz jednog tipa informacija sa nekim drugim tipom informacija.0 će se promeniti samo u načinu dizajniranja.0 na Web 3. Tim Berners-Lee. publikacijama i alatima osmislio ideju semantičkog web-a. Promena sa Web 2. kao nova ekstenzija World Wide Web-a. 4 . koji će omogućiti da se podaci razmenjuju i koriste između aplikacija. trendovi će se sami nametati. a ne samo od kuće.0 tehnologiji će biti izgrađen na temeljima semantičke web tehnologije. Takođe. Podaci će stizati od strane korisnika i web će se zapravo prilagođavati potrebama korisnika.0 je u načinu kako se internet koristi. proširenju i standarizaciji sistema u različitim jezicima. preduzeća i zajednica.0 će. Semantički ovde znači da je baziran na informaciji (podacima). Na primer. upravo je zajedno sa ovim konzorcijumom i u saradnji sa velikim brojem istraživača koji su radili na poboljšanju. web će znati da često pretražujete design i izvući će pretragu koja objedinjuje “design” i “computers”.vimeo. Tehnologija pokušava da proširi ovu ideju na način na koji TV-u daje mogućnost da pokupi korisničke podatke. kao i omogućavanje pametnom telefonu da pristupi podacima sa vašeg računara. ako pretražujete nešto drugo. Mnogi dizajn trendovi koji su korišćeni u Web-u 2. ako često tražite ključnim rečima “design blogs”.com/video/11529540 Sledeći veliki napredak u Web 3. na primer “computers”. biti baziran na tome kako dizajneri odluče.Web 3. Dizajn u Web-u 3.0 Eksperti u ovoj oblasti Web 3.0 nazivaju i semantičkim webom. Semantički web nastao je u potrazi za efikasnijim rešenjima za pronalaženje informacija. koji je takođe izumeo i WWW i W3C konzorcijum. On omogućava bolju saradnju između korisnika i uređaja. Šta je Web 3. kako je nastao i kako će izgledati ova nova tehnologija prikazano je u dokumentarcu koji je napravio Kate Ray.0.

To je model pravljenja iskaza o objektima putem tripleta oblika subjekat-predikat-objekat. Ideja je bila da se stvori jezik koji će i ljudi i računarski programi moći jednostavno da čitaju. "pet godina" odnosi na vremenski period od pet godina. korišćenjem tehnika razvijenih za semantički Web može se označiti da se tekst: "Pera Perić" odnosi na osobu čije je ime „Pera Perić”. Skup RDF iskaza naziva se ontologija – u suštini. obećava radikalno poboljšanje mogućnosti pronalaženja. izrada novih specijalizovanih jezika za označavanje. ali ovo nije neizbežno pa postoje i implementacije koje ne koriste XML. mada još uvek u razvoju. XML definiše opštu sintaksu za označavanje podataka pomoću odgovarajućih etiketa (engl. odnosno proširivi (metajezik) za oznacavanje (engl. Same ontologije se opisuju OWL-om. ali ne uspevam jer me PeraWeb mrzi”. "Web dizajnom" odnosi na zanimanje čiji je naziv „Web dizajn”. čuvanje podataka. tags) koje imaju poznato ili lako razumljivo značenje. XML(eXtensible Markup Language) XML je skracenica za Extensible Markup Language. sistemi glasovne pošte. vektorska grafika. u rečenici „Ja sam Pera Perić i pet godina se bavim Web dizajnom u kompaniji PeraWeb”. Arhitektura Semantički web sastoji se od tri važna standarda:    XML(eXtensible Markup Language) RDF(Resource Description Framework) Ontologija Semantički Web zasnovan je na formatu RDF. "PeraWeb" odnosi na organizaciju čije je ime „PeraWeb”. rečenice „Ja sam Pera Perić i pet godina pokušavam da se bavim Web dizajnom. posebnim jezikom razvijenim za definisanje pojmova i odnosa među njima. na primer. Format koji obezbeđuje XML za računarske elemente može se prilagoditi najrazličitijim oblastima. opis mogućih subjekata i predikata. 5 . a da je pet godina period tokom kojeg Pera radi u PeraWebu. XML je standardizovan jezik za čiju se standardizaciju brine W3C. sortiranja i klasifikacije informacija. markup) tekstualnih dokumenata. Bez semantičkih oznaka u tekstu. kao što su elektronska razmena podataka. odvajanje podataka od prezentacije. Kao primer. kompjuter nikako ne bi mogao da shvati razliku između gornje rečenice i. Dodatno je moguće navesti da je Web dizajn Perino zanimanje.Semantički web. RDF se najčešće iskazuje XML-om.

RDF (Resource Description Framework) RDF je predložen od strane W3C konzorcijuma za modeliranje meta-podataka o resursima na web-u. Korišćenjem RDF shema možemo reći npr. Ona je po svojim izvornim značenjima nauka o biću. Da bi se omogućilo implementiranje ontologija na web-u. Sastoji se iz reči „Ontos“. Type iskaz (za definiranje resursa kao instance određene klase). koja znači biće. Predikat i Objekt. Kao što samo ime govori RDF nije jezik već model koji se može predstavljati na različite načine. odnosno proširenja jezika. Informacije u RDF-u su tzv. Pošto je za realizaciju semantičkog web-a potrebno omogućiti tehnike koje omogućavaju izražavanje semantike na još višem nivou. RDF zapravo opisuje semantičke veze između elektronskih izvora. Za modeliranje domena koriste se:    Class i SubClassOf iskazi (za hijerarhiju). Konstruktori na web-u služe se ontologijama za registrovanje odnosa. učenje o fundamentalnim i konstruktivnim određenjima bitka. Sistemi ontologija definišu termine. tj. Ontologija Ontologija je reč grčkog porekla. Subjekt (resurs) je povezan s drugim resursom (objektom) preko veze koja je određena trećim resursom (predikatom). potrebna je određena jezična podrška. RDF model omogućava standardni opis činjenica o web resursima. da je “Badi” tip “Pas”. Kako je XML postao standard za serijsku reprezentaciju i razmenu informacija. Sva tri sastavna dela se nazivaju Resource. RDF shema je jednostavan model koji definiše tipove podataka za RDF. koji omogućuju „kodiranje“ semantičkih informacija primenom ontologija kao što su OIL i DAML 6 . izjave u obliku tripleta. što podacima daje određenu interpretaciju. a da je “Pas” podtip životinje. neophodna su dalja proširavnja. prihvaćen je i za predstavljanje i razmenu RDF opisa. osnovni elementi u RDF modelu su: Subjekt. Domain i Range iskazi (za ograničavanje mogućih kombinacija osobina i klasa). Tako pomoću RDF shema možemo definisati domenski specifične opcije i klase resursa na koje se te osobine odnose. relacija i karakteristika objekata. stvarnost i reči „logia“ što znači nauka. U informatici ontologija znači formalno definisani sistem pojmova ili koncepta i/ili relacija između tih pojmova. pojmove i njihove međusobne veze. Upotrebom RDF shema proširuju se interpretacijske sposobnosti. Za sada postoji više jezika. a identifikuju se pomoću URI (Uniform Resource Indentifinder). Ontologija je opis koncepata i veza koje mogu postojati unutar hijerarhije u sistemu pojmova.

Po mišljenju autora OIL-a mala je verovatnoća da samo jedan jezik za ontologije može zadovoljiti sve potrebe korisnika i primene semantickog web-a. naravno. Program predlaže upite koje su na neki način slični ukucanoj pretrazi. . DAML DAML (DARPA Agent Markup Language) je jezik zasnivan na ontologijama. DAML je konceptualno vrlo sličan OIL-u i da je rijec o pravcima koji za sada neće ići u novija istraživanja dovoljno svedoči i posljednji iz grupe DAML jezika – DAML+OIL.Semantički komentarisani rezultati. Podrazumijeva se da viši sloj u potpunosti podržava funkcionalnost nižih slojeva. Kategorizacija semantičkih pretraživača po pristupu problemu pretraživanja: . dok je sa RDF-om u određenoj meri isprepleten.Pretraživač predlaže povezane upite za pretragu. Spajanjem dobijamo novu generaciju pretraživača podataka. Dobar primer semantičkog pretraživača je Bing. Na primer u takvom pretraživaču ako ukucamo "pesma Dunav". i Instance OIL i Heavy OIL. DAML uvrštava u najozbiljnijeg kandidata za buduce standarde. sa specijalno imenovanim entitetima. U velikoj mjeri OIL se zasniva na RDF shemi. Trenutna specifikacija OIL-a predvida pored Core OIL i Standard OIL slojeva. Ovde pretraživač vraća stranice ili dokumente sa označenim delovima teksta. OIL je u potpunosti zasnivan na XML sintaksi. Ovde pretraživač odgovara sa materijalom koji definiše termin za pretragu. Semantička pretraga podataka Ako spojimo semantičku tehnologiju i pretragu podataka dobijamo semantičku pretragu podataka. 7 . Ovakav pristup. na primer reči iz rečnika ili raznih enciklopedia ili nekih drugih relevantnih podataka. Zato su se autori opredelili da OIL organiziraju kao seriju slojeva koji će se stalno razvijati. koji bolje razumeju kontekst pretrage i koji daju rezultate pretrage veće relevatnosti. .Pretraživač daje preporuke i napomene za rezultate. mogući predlog bi bio "Na lepom plavom Dunavu". Ukoliko pretraživač ne može da nađe kontekst i smisao pretrage onda je najbolje da ne predloži ništa. pružajuci dodatnu dubinu kod opcija i klasa.OIL OIL (Ontology Inference Layer) predstavlja jezik za opis ontologija na web-u. Obe tehnologije su slične imaju zajednički cilj a to je rad sa struktuiranim i nestruktuiranim podacima. koji su u semantičkoj vezi sa upitom. OIL ontologije ujedno predstavljaju i validne RDF dokumente što se postiže proširivanjem definicije RDFS-a. omogućavajući time širi spektar izražavanja. koji se bolje snalaze u nestruktuiranim podacima. razvijen je kao proširenje XML-a i RDF-a. Uvođenjem semantičke tehnologije u pretraživače omogućava se korisniku postavljanje upita u svakodnevnoj jezičkoj formi čime proširuje baza korisnika i dobijaju bolji rezultati pretrage. DAML u odnosu na RDF Schema ide još jedan korak dalje.

da bi se dati dokument analizirao i kao rezultat našli entiteti u okviru datog teksta. Semantički veb je primena beleženja veza između podataka. što je jedan ciljeva primene semantičkog veba. Calais koristi metode procesiranja svakodnevnog jezika. kao u taksonomijama. Konceptualne veze su definisane taksonomijama i mogu da budu manje deterministički zaključene nego statističke metode i slične tehnike. nego i kompleksnije među entitetske veze. . glagol. 8 . Ovaj servis generiše bogatu kolekciju metapodataka (podaci koji opisuju sadržaj) nad datim tekstom. delovi rečenice (imenica.grupisanje i kategorizaciju vesti. dobićemo rezultate o Manutd. događaj). Tekstualni blok se rangira od fraze do celog dokumentam. skladištenje. Dinamička pretraga nudi mogućnost istraživanja rezultata pretrage u zavisnosti od seta predefinisanih kategorija koje zovemo aspekti.Pretraga teksta po sličnosti. kataloga i bilo kog drugog sadržaja. Ovde pretraživač ne razume samo hijerarhijske veze entiteta i koncepata. . Ligi Šampiona.. Više takvih sajtova čine mrežu podataka. Na primer ako programeri koriste UIMA CAS sistem za označavanje upit će biti u obliku XML-a. umesto sa nekoliko reči koje su u upitu. blogova.Pretraga po semantičim i sintaksnim oznakama.Ontološka pretraga. . Pored entiteta Open Calais ide i korak dalje. Korisnik će označiti termine za pretragu koji ukazuju na sintaksnu ulogu koju igraju. na primer podaci u rdf formatu koji omogućavaju upite nad samim veb sajtom. na primer. Tehnika pretrage leži u statističkom i vektorskom upoređivanju i merenju sličnosti umesto konvencionalnim razumevanjem. kontinualnog mašinskog učenja i druge metode. Za ovaj vredan cilj su potrebne još godine do praktične primene. čime se termin kupuje definiše za kompanije. . Oni se mogu koristiti u kompletiranju i sugestijama kod kreiranja upita i u istraživanju rezultata preko zaključaka i značenja. Na primer ako tražimo "koji su rezultati Manchester Uniteda".Promenljiva pretraga. koji su skriveni u značenju teksta. . Primena semantičke tehnologije Open Calais je najbolji semantički onlajn web servis za Englesko govorno područje.Konceptualna pretraga. a rezultati se uklapaju u semantičke standarde. tako što daje događaje i fakte. lokacija. Na ovaj način se izbegavaju dvosmisleni termini koji mogu dati neprecizne rezultate. Rezultati Calais web servisa se mogu koristiti za pretrage podataka. na primer <company>kupuje</company>.. Na primer ako tražimo "Manchester United".Semantička veb pretraga. Premijer Ligi itd.) ili semantičko značenje (kompanija. možemo dobiti rezultate koje sadrže naziv stadiona Old Trafford a da čak ne sadrže reč iz upita.

9 . DT Wiki je semantički orjentisana enterprajs web aplikacija za kreiranje i korišćenje baze znanja. CNET. slikama. DT CMS je editor sadržaja.Semantički web se takođe koristi za RSS. fajlovima za sajt. Nastao je i novi CMS. a koriste ga: BBC. pod nazivom DT CMS.koji nudi rad sa tekstovima. pojačan sa semantičkom tehnologijom.. Omogućava bilo koju strukturu..

dakle i XHTML-a. Frank van Harmelen Semantic Web Programming John Hebeler. pretraživači Interneta bi to mogli da uzmu u obzir. Čak i u primenama u kojima bi oni bili očito superiorno ili jedino rešenje. iako knjige nisu prevedene postoji srpski sajt na ovu temu http://www. korisnici ne prave semantičke sadržaje jer ne postoje programi koji bi ih koristili. Matthew Fisher.open.umbc. a malo kome potrebno.semanticweb. 10 . Na njemu redovno izlaze najnovije vesti vezane za Web 3. bilo jednostavno naći iskusne Web dizajnere.org) na ovaj način označava status autorskih prava dokumenata. jeste njegov deo. Pre svega.deri. napraviti spisak svih srpskih časopisa ili enciklopedija. Na nekim blogovima postoji mogućnost predstavljanja ličnih podataka u formatu FOAF (Friend Of A Friend – prijatelj prijatelja) koji bi. semantički Web se polako širi. Andrew Perez-Lopez Programming the Semantic Web Toby Segaran.edu kmi-web05.rs. koji mora biti potpuno ispravan. npr. Problem koji semantički Web ima jeste to što je sve ovo veoma komplikovano. Ryan Blace. koje još uvek nisu prevedene na naš jezik. ako postane dovoljno raširen. Tako bi. Postoji nekoliko pretraživača koja koriste semantički web: swoogle. dok se u praksi retko sreće i ispravan HTML. RSS.ac. on zahteva korišćenje XML-a. Jamie Taylor Semantic Web for the Working Ontologist: Effective Modeling in RDFS and OWL Dean Allemang. Creative Commons (http://creativecommons. Ipak. široko raširen format za pregled vesti. Colin Evans. u nekim oblastima. Tekstualnom pretragom kakva je sada zastupljena ovako nešto jednostavno nije moguće.Zaključak Ukoliko bi svi dokumenti na Internetu bili označeni na ovaj način.0 tehnologiju i njeno dalje napredovanje. Jedne od popularnijih su: A Semantic Web Primer. uz svoje proširenje DOAC omogućio bogatim poslodavcima da nađu iskusne Web dizajnere.org Napisane su i knjige. 2nd Edition (Cooperative Information Systems) Grigoris Antoniou.uk/WatsonWUI swse. James Hendler Međutim.

wikipedia.org.semanticweb.urban-design.Literatura      http://www.tutorijali.org http://www.uk 11 .rs http://www.rs http://sr.sk.org http://www.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful