1. Oksidacija je uklanjanje elektrona s nekog atoma (ili molekule ili jona). 2.

Redukcija je dodavanje elektrona nekom atomu (ili molekuli ili jonu). 3. Oksidacijsko sredstvo je tvar koja prima elektrone i time se reducira. 4. Redukcijsko sredstvo je tvar koja daje elektrone i time se oksidira. 5. Hidroliza je reakcija izmedju soli slabih baza, odnosno soli slabih kiselina i vode, pri cemu djelimicno nastaju kiselina i baz. 6. Neutralizacija je hemijska reakcija u kojoj kiselina i baza reaguju i daju so i vodu. 7. Redoks reakcije su reakcije koje se sastoje iz reakcije oksidacije i redukcije tj. iz 2 redoks sistema. Protoliticke reakcije su reakcije otcjepljivanja I vezanja protona s kiseline na bazu. 8. Brzina hemijske reakcije predstavlja promjenu koncentracije u promjeni vremena. Brzina preko promjene koncentracije nekod od reaktanata se izrazava kao V= -dc/dt, a produkata V=+dc/dt. Glavni faktori koji uticu na brzinu hemijske reakcije su: priroda reaktanata, koncentracija reaktanata, uticaj temperature, uticaj povrsine reaktanata, uticaj katalizatora i uticaj zracenja. 9. Energija aktivacije je minimalna energija potrebna za pocetak hemijske reakcije I nastanak prelaznog stanja. 10. 11. Zakon o djelovanju masa glasi: “Brzina hemijske reakcije proporcionalna je aktivnim masama reagirajucih tvari A+B ↔ C+D 12. Le Chatelierov princip glasi: “Promijene li se vanjski uslovi sistema koji se nalaze u ravnotezi, tada se ravnoteza pomice u smijeru ponovnog uspostavljanja prvobitnih uslova” 13. Produkt koncentracije katjona i anjona neke soli u njenom zasicenom rastvoru je konstantna vrijednost. Konstanta ravnoteze se u ovom slucaju naziva product topljivosti. Lp=[A+]*[B-] 14. Koncentracija vodikovih I hidroksilnih jona u vodenom rastvoru elektrolita koristi se kao kriterij za odredjivanje kiselosti odnosno bazicnosti elektrolita. Ako je pH=7 i pOH=7 onda je rastvor neutralan Ako je pH˂7 a pOH˂7 onda je kiseli rastvor Ako je pH˂7 a pOH˂7 onda je rastvor bazan pH= -log c(H+) pOH= - log c(OH)

Toplota je energija koja je presla sa toplijeg na hladnije tijelo. Treci zakon termodinamike glasi: „Entropija svakog sistema opada snizavanjem temperature i u granici apsolutne nule ima minimalnu (i konacnu) vrijednost. 17. Energija je konzervirana. Q=I*t i Q=n*Z*F → I*t =n*F*Z (Q. q-toplota. 18. 16. Prvi Faradejev zakon elektrolize glasi: “Masa izlucene tvari na elektrodi pri procesu elektrolize proporcionalana je kolicini naboja (elektriciteta) koji je prosao kroz elektroliticku celiju. 19. Drugi zakon termodinamike glasi: „Da bi neki irverzibilni proces bio spontan entropija univerzuma mora rasti“. ∆t=q+w. F-Faradejeva konstanta) Drugi Faradejev zakon elektrolize glasi: “Jednaka kolicina elektriciteta izluci mase razlicitih tvari u omjeru molarnih masa njihovih ekvivalentnih jedinki”.kolicina elektriciteta. a hemijske reakcije su spontane. w-rad Otvoreni sistem je onaj koji izmjenjuje I materiju I energiju sa okolinom. W=F*d Entalpija je mjera toplote koja se izmjeri izmedju sistema okoline kada se hemijska reakcija odvija pri konstantnom pritisku ikada se ne vrsi nikakav drugi rad osim P-V rada. Unutrasnja energija sistema je zbir svih potencijalnih i kinetickih energija svih komponenata sistema. Iizolovan sistem je onaj koji ne izmjenjuje nista sa okolinom. E=E0-RT/nF*lnQ E-elektromotorna sila. Rad je proizvod sile protiv koje se krece objekat i duzine puta kojim se objekat krece. . Entropja je mjera neuredjenosti sistema. n_br. Sto je sistem neuredjeni entropija ce mu biti veca. t-vrijeme. Elektrona primljen ili otpusten tokom redoks reakcije. Q-reakcijski koeficijent. F-Faradejeva konstanta. Z-br. Elektroliticki clanak je uredjaj koji se sastoji od 2 elektrode uronjene u elektrolit. a na elektrolitima koje su prikljucene na izvor istosmijerne struje dolazi do reakcije oksidacije I redukcije. Zatvoreni sistem je onaj koji izmjenjuje samo energiju sa okolinom.struje kroz rastvore I rastope tvar hemijski raspada. Galvanski clanak je uredjaj u kojem se energija hemijske reakcije pretvara u el.elektrona u reakciji i Eo-standardni redukcijski potencijal clanka. Prvi zakon termodinamike glasi: „Energija se ne moze unistiti niti stvoriti vec samo moze da mijenja svoj oblik.energiju (clanak koji sluzi kao izvor napona). I-jacina struje. Sistem izmjenjuje energiju sa okolinom na 2 nacina: kao toplota i kao rad.15. Elektoliza je pojava kada se provodjenjem el.

s kojima se svakodnevno susrećemo predstavljaju pretvaranje velikog broja korisnih metala u nekorisne spojeve i štetne korozijske produkte. Podjela koloida prema interakciji: liofilni (hidrofilni) koloidi i liofolni (hidrofobni) koloidi. . 25. Rastvori gasova u tecnosti: Kolicina gasova koja se otapa u odredjenoj kolicini tekucine ovisi o: prirodi gasa. S-entropija i Ttermodinamicka temperatura. Koloidi je stupstanca koju sacinjavaju komponente koje mogu biti u jednom. Interni gasovi ne reaguju s drugim gasovima. ∆H reakcije ce biti jednaka zbiru promjena entalpija svih koraka. H2CO3. cvrsto i gasovito. gdje je H-entalpija. Najbolji je rastvarac i javlja se u 3 agregatna stanja: tecno. One su nukleofilne cestice (vezu proton) i one su protonakceptor. Hesov zakon glasi: „Ako se reakcija odigrava u nizu koraka. 23. 2 ili vise faznih stanja. Soli su hemijski spojevi koji rastvaranjem u void daju pozitivne jone metala I negativne jone kiselinskog ostatka. Voda je spoj 2 atoma vodika (H) I jednog atoma kisika (O). Korozijski procesi. Gibsova slobodna energija (G) je energija oslobadjanja ili apsorbiranja u reverzibilnom procesu pri konstantnoj temperaturi i pritisku. 24. Toplotni kapacitet nekog objekta je kolicina toplote koju treba dodati tom objektu da bi se njegova temperatura podigla za 1 stepen K. 22. 28. Metal se može zaštititi od procesa korozije različitim metodama.20. NH3-amonijak. Definirana je jednacinom: G=H-TS. 21. temperature I pritiska. 26. Kiseline su spojevi koji kod disocijacije u vodenim rastvorima daju hidronijum jon H3O+ One su protondonori (daju proton) i elektrofilne cestice (vezu slobodan elektronsk par) Baze su spojevi koje disocijacijom u vodenim rastvorima daju hidroksid (OH) jone. Njena molarna masa iznos 18 grama po molu. Najčešći načini zaštite materijala od korozije su: • elektrokemijska zaštita • zaštita obradom korozijske sredine • zaštitnim prevlakama • zaštita konstrukcijskim metodama • odabirom konstrukcijskih materijala otpornih na koroziju.ugljicna kiselina. 27. Podjela koloida prema strukturi: nekoherentni sistemi (sol) i koherentni (gel) koloidi.

Difuzija: dva rastvora razlicitih koncentracija u neposrednom dodiru nastoje izjednaciti koncentracije tako da rastvarac difundira iz razrijedjene otopine u koncentriranju. 35. Rastvori tecnosti u tecnostima: a) tekucina se potpuno mijesa sa drugom tekucinom (alkohol I voda). Koligativne osobine rastvora su: snizenje pritiska pare rastvora. Osmotski pritisak je pritisak koji treba dati rastvoru da bi se prekinula osmoza. ∏V=nRT 34. .29. Slabi elektroliti su oni koji samo djelimicno disociraju na jone koji su u ravnotezi sa molekulama tj. b) tekucina se djelimicno mijesa sa drugim tecnostima (eter I voda) c) tekucina se ne mijesa s drugom tekucinom (nitrobenzin I voda) 30. Osmoza je process difuzije rastvaraca kroz polupropusnu opnu iz rastvora nize koncentracije u rastvor vise koncentracije. a otopljena tvar u suprotnom pravcu. 32. Jaki elektroliti su elektroliti koji u vodenim rastvorima potpuno disociraju na svoje jone tj. 31. povecanje tacke kljucanja rastvora i osmotski pritisak.kod vodenog rastvorakod iste koncentracije slabo provode el.kod kojih vodene otopine dobro provode struju. snizenje tacke mrznjenja rastvora. 33.struju.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful