Clauzele abuzive cuprinse în contractele încheiate între profesioniști și consumatori

Noţiune: Sunt acele clauze cuprinse în contractele încheiate între profesionişti şi consumatori, care au ca obiect sau ca efect crearea unui dezechilibru semnificativ, contrar buneicredinţe între drepturile şi obligaţiile părţilor. În sinteză, sunt considerate abuzive acele clauze care determină un avantaj excesiv pentru profesionist (în raport cu partea mai slabă a contractului – consumatorul).

Sediul materiei: Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianţi şi consumatori, republicată, cu modificările ulterioare. Caracteristicile generale ale reglementării: Sancțiunea de drept privat aplicabilă clauzelor abuzive (respectiv acestea nu vor produce efecte – vezi art. 6 din Legea 193/2000) reprezintă o excepție de la principiul forței obligatorii a contractului, care se fundamentează pe negocierea acestuia între părți aflate pe poziții de egalitate. Ori, în cazul contractelor standard preformulate, consumatorul nu are posibilitatea de a negocia clauzele contractuale. Aprecierea caracterului abuziv al unei clauze contractuale (pornindu-se de la criteriul dezechilibrului semnificativ, contrar bunei-credințe între drepturile și obligațiile părților) se realizează întotdeuna în concret, raportat la momentul încheierii contractului. Lista clauzelor abuzive cuprinse în anexa nr. 1 a Legii 193/2000 are caracter exemplificativ, nu limitativ. Rezultă că, în afara acestor clauze, considerate abuzive în orice situație, judecătorul poate declara abuzive și alte clauze, pornindu-se de la criteriul general prevăzut de art. 4 alin. (1).

1

acestea vor fi interpretate în favoarea consumatorului. Fundament: Fenomenele care au determinat adoptarea de reglementări în acest domeniu: . 2 . Orice contract încheiat între comercianţi şi consumatori pentru vânzarea de bunuri sau prestarea de servicii va cuprinde clauze contractuale clare. și în situația când acestea sunt reglementate de acte normative speciale. insuficient cunoscute sau sunt contracte nenumite. la cerere. respectiv: 1. pentru înţelegerea cărora nu sunt necesare cunoştinţe de specialitate. 3. în primul rând.s-au diversificat foarte mult tipurile de contracte. cele mai multe fiind reglementate prin legi speciale. 2. oricărei persoane interesate un exemplar din contractul pe care îl propune.Legea nr. Se interzice comercianţilor stipularea de clauze abuzive în contractele încheiate cu consumatorii. deci. În caz de dubiu asupra interpretării unor clauze contractuale. În cazul contractelor standard comerciantul are obligaţia să remită. b) Rolul preventiv al acțiunilor Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor. dispoziţii de principiu în această - - materie. Transpune în dreptul naţional Directiva 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive din contractele încheiate cu consumatorii. 193/2000 cuprinde. putând aplica sancțiunile prevăzute în capitolele III și IV din Legea 193/2000 . Legea 193/2000 consacră un sistem de protecție a consumatorilor împotriva clauzelor abuzive compus din două categorii de măsuri: a) Sancțiunea de drept privat aplicabilă clauzelor abuzive (acestea nu vor produce efecte). care are obligația de a controla inclusiv proiectele de contracte standard propuse de profesioniști. 4. fără echivoc.- Sancțiunea de drept privat aplicabilă clauzelor abuzive în contractele cu consumatorii are aplicabilitate generală în materia contractelor de consumație.

- contractele au devenit din ce in ce mai complexe si mai intinse. a scăzut rolul negocierii la incheierea contractului. timp. incertitudine. Deci continua sa-si producă efectele alte zeci sau sute de contracte identice care pănă sa fie desfiinţate produc disfunctionalităti. ceea ce presupune bani . cea ce face să devină din ce in ce mai greu de detectat elementele esentiale ale contractului si ridică dificultăţi in interpretare. una dintre parti este superioră dpdv al puterii financiare si al accesului la inf - - remediile clasice ale dr. ceea ce impune crearea unui sistem de control preventiv al contractelor standard propuse consumatorilor. iar. 3 . nulitatea clauzelor care urmăresc suprimarea sau reducerea garantiei la care este obligat vănzătorul profesionist in ceea ce priveste vicii ascunse ale lucrului. contractele preredactate de profesioniști devenind regula în materie. Aceste fenomene au determinat in materia dreptului consumatorilor adoptarea de reglementări care au ca scop înlăturarea clauzelor abuzive. La sfârsit se pronuntă o hotărâre judecătorească prin care se constată nulitatea unei clauze sau a intregului contract. Regulile generale ale dreptului civil permit sancţionarea unor clauze abuzive: nulitatea conditiei pur potestative. Aceasta oferă putine satisfactii partii vatămate al carui principal interes este derularea in condiţii bune a contractului. civ nu mai sunt adecvate. se poate considera că este abuzivă o clauză care fiind preredactată de partea mai puternică a contractului îi conferă acesteia un avantaj excesiv. Acestea presupun introducerea unei acţiuni in justiţie. Clauzele abuzive sunt clauzele care creează in detrimentul consumatorului si contrar cerinţelor bunei-credinţe un dezechilibru semnificativ intre drepturile si oblig părţilor. Ca o definitie genearală. Hotărârea judecătorească produce efecte numai intre parti.

cu titlu exemplificativ. De aceea a fost creată o nouă notiune:clauzele abuzive. problematica este mult mai vastă decât cea avută in vedere la redactarea Codului civil. - interpreatrea dispozitiilor contractlui in favoarea debitorului. Dar aceste mijloace nu mai sunt in prezent suficiente: nulitatea clauzelor abuzive nu este o sanctiune eficientă in această materie. Directiva interzice comerciantilor de a insera in contractele incheiate clauze ce pot fi apreciate drept abuzive. Regatul Unit 1973. clauză care nu a fost negociată direct între profesionist și consumator. el consideră că odată semnat contractul. În 1993 a fost adoptată Directiva Directiva 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive din contractele încheiate cu consumatorii. Franta 1978 si apoi. In dreptul european apare după 1970: Suedia 1971. directiva cuprinde in anexă. Pentru a simplifica aprecierea unei clauze ca fiind abuzivă. consumator. Danemarca 1974. ele este deja obligat. clauză abuzivă. Notiunea s-a dezvoltat mai întâi in SUA.1995. deoarece consumatorul nu are cunostinte de specialitate. Ca urmare. Directiva obligă statele membre la gasirea unor mijloace adecvate si eficiente pentru stoparea si prevenirea utilizării de clauze abuzive. In ceea ce priveste modalitatea efectivă de protectie a consumatorilor. Mijloacele avute in vedere in legislatiile nationale trebuie să dea posibiliatea unei persoane sau unei organizatii să apeleze la 4 . Germania 1976.- nulitatea clauzelor prin care transportatorul se exonerează de răspundere in cazul in care obiectele transportate sunt pierdute sau avariate. Directiva defineste notiunile de comerciant. Încă din 1962 Uniform Comercial Code consacră si clarifică jurisprudenta de common law care permite judecătorului să anuleze clauzele pe care le consideră abuzive. cel mai adesea in această materie clauzele abuzive isi produc efectele. clauzele considerate a fi abuzive. Motivul adoptătii: restrăngerea posibilitătii negocierii contractelor intre părti aduce atingere ptincipiului libertătii contractuale.

Dacă un comerciant pretinde că o clauză standard a fost negociată direct cu consumatorul. O clauză contractuală va fi considerată ca nefiind negociată direct cu consumatorul dacă aceasta a fost stabilită fără a da posibilitate consumatorului să influenţeze natura ei. 193/2000. profesionale sau comerciale.orice persoană fizică sau juridică ce încheie un contract în cadrul unei activităţi autorizate. care încheie un contract în afara activităţii lor autorizate. în cazul în care o evaluare globală a contractului evidenţiază că acesta a fost prestabilit unilateral de comerciant. 5 . este de datoria lui să prezinte probe în acest sens. cum ar fi contractele standard sau condiţiile generale de vânzare practicate de comercianţi pe piaţa produsului sau serviciului respectiv. . Domeniul de aplicare al Legii nr. Contractele intre încheiate între profesionisti (comercianţi) si consumatori: . cu titlu de exemplu. clauzele considerate ca fiind abuzive. 193/2000 pentru restul contractului. un dezechilibru semnificativ între drepturile şi obligaţiile părţilor. comerciale sau profesionale O clauză contractuală care nu a fost negociată direct cu consumatorul va fi considerată abuzivă dacă.instanta de judecată sau la autoriatea administrativă competentă ori de câte ori constată inserarea de către comercianti în contracte a unor clauze abuzive.orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociaţii.consumator . 193/2000 redă. prin ea însăşi sau împreună cu alte prevederi din contract.comerciant . în detrimentul consumatorului şi contrar cerinţelor bunei-credinţe. creează. Faptul că anumite aspecte ale clauzelor contractuale sau numai una dintre clauze a fost negociată direct cu consumatorul nu exclude aplicarea prevederilor Legii nr. Lista cuprinsă în anexa Legii nr.

prin acordul tacit al consumatorului. 6 . e) dau dreptul comerciantului să modifice unilateral. h) restrâng sau anulează dreptul consumatorului să pretindă despăgubiri în cazurile în care comerciantul nu îşi îndeplineşte obligaţiile contractuale. fără a avea un motiv întemeiat care să fie precizat în contract. printr-o notificare prealabilă transmisă în termen rezonabil. în condiţiile în care comerciantul are obligaţia de a-l informa pe consumator. în condiţiile în care comerciantul este obligat să informeze cât mai curând posibil despre aceasta celelalte părţi contractante şi acestea din urmă au libertatea de a rezilia imediat contractul. Prevederile acestei litere nu se opun clauzelor în temeiul cărora un furnizor de servicii financiare îşi rezervă dreptul de a modifica rata dobânzii plătibile de către consumator ori datorată acestuia din urmă sau valoarea altor taxe pentru servicii financiare. fără acordul consumatorului. c) obligă consumatorul să îşi îndeplinească obligaţiile contractuale. b) obligă consumatorul să se supună unor condiţii contractuale despre care nu a avut posibilitatea reală să ia cunoştinţă la data semnării contractului. f) dau dreptul comerciantului să constate unilateral conformitatea produselor şi serviciilor furnizate cu prevederile contractuale. fără o notificare prealabilă. dacă există o motivaţie întemeiată. de asemenea. d) dau dreptul comerciantului să prelungească automat un contract încheiat pentru o perioadă determinată. clauzele privind caracteristicile produselor şi serviciilor care urmează să fie furnizate sau termenul de livrare a unui produs ori termenul de executare a unui serviciu.Astfel: Sunt considerate clauze abuzive acele prevederi contractuale care: a) dau dreptul comerciantului de a modifica unilateral clauzele contractului. chiar şi în situaţiile în care comerciantul nu şi le-a îndeplinit pe ale sale. Prevederile acestei litere nu se opun. g) dau dreptul exclusiv comerciantului să interpreteze clauzele contractuale. pentru ca acesta din urmă să aibă libertatea de a rezilia contractul. dacă perioada limită la care acesta putea să îşi exprime opţiunea a fost insuficientă. clauzelor prin care comerciantul îşi rezervă dreptul de a modifica unilateral clauzele unui contract cu durată nedeterminată.

comparativ cu pagubele suferite de comerciant. atât timp cât sunt legale. j) restrâng sau anulează dreptul consumatorului de a denunţa sau de a rezilia unilateral contractul.comerciantul a impus consumatorului. Prevederile acestei litere nu se opun clauzelor de indexare a preţurilor. -. l) exclud dreptul consumatorului de a întreprinde o acţiune legală sau de a exercita un alt remediu legal. o) interzic consumatorului să compenseze o datorie către comerciant cu o creanţă pe care el ar avea-o asupra comerciantului. prin contract. . ca rezultat al unei acţiuni sau omisiuni a comerciantului privind utilizarea produselor şi serviciilor. în cazurile în care: . r) permit comerciantului obţinerea unor sume de bani de la consumator. p) prevăd că preţul produselor este determinat la momentul livrării sau permit vânzătorilor de produse ori furnizorilor de servicii dreptul de a creşte preţurile. m) permit în mod nejustificat impunerea unor restricţii în administrarea probelor evidente de care dispune consumatorul sau solicitarea unor probe care. în cazul neexecutării sau finalizării contractului de către acesta din urmă. k) exclud sau limitează răspunderea legală a comerciantului în cazul vătămării sau decesului consumatorului. mandatar etc. fără ca. potrivit legii. dacă acest transfer serveşte la reducerea garanţiilor sau a altor răspunderi faţă de consumator. clauze referitoare la plata unei sume fixe în cazul denunţării unilaterale. cu condiţia ca metoda prin care preţurile variază să fie descrisă în mod explicit. fără acordul consumatorului. fără a prevedea existenţa 7 . în ambele cazuri. să acorde consumatorului dreptul de a anula contractul în cazul în care preţul final este prea mare în raport cu preţul convenit la momentul încheierii contractului. solicitându-i în acelaşi timp rezolvarea disputelor în special prin arbitraj. n) dau dreptul comerciantului să transfere obligaţiile contractuale unei terţe persoane agent. . fac obiectul unei alte părţi din contract.i) obligă consumatorul la plata unor sume disproporţionat de mari în cazul neîndeplinirii obligaţiilor contractuale de către acesta.comerciantul nu şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale.comerciantul a modificat unilateral clauzele prevăzute la lit. e).

biletelor. cecuri de călătorie. clauzele considerate ca fiind abuzive. 193/2000. (2) Dispoziţiile alin. t) dau dreptul comerciantului să înceteze contractul încheiat pentru o durată nedeterminată fără o notificare prealabilă rezonabilă. 2). care constituie un factor subiectiv. Clauzele contractuale prevăzute în temeiul altor acte normative în vigoare nu sunt supuse dispoziţiilor Legii nr. Si legea romana foloseşte acest sistem. De aceea a fost adoptat in dreptul comparat sistemul listelor. 193/2000 (art. b) contractelor pentru cumpărarea sau vânzarea de devize. s) dau dreptul comerciantului să anuleze contractul în mod unilateral. 8 . arătând în anexa Legii nr. Prevederile acestei litere nu se opun clauzelor prin care furnizorul de servicii financiare îşi rezervă dreptul de a dispune în mod unilateral încetarea unui contract încheiat pe o perioadă nedeterminată şi fără o notificare prealabilă în cazul unui motiv întemeiat. (1) lit. instrumentelor financiare şi altor produse sau servicii. ci in aprecierea acesteia. Prevederile Legii nr. tichetelor şi altora asemenea care conţin stipulări sau referiri la condiţii generale prestabilite. 3 alin. cu excepţia unor motive întemeiate. ordine de plată internaţionale emise în devize sau alte instrumente de plată internaţionale. pe care vânzătorul sau furnizorul nu le poate controla. Dar problema nu consta in definirea clauzei abuzive.compensaţiilor în sumă echivalentă şi pentru consumator. cu condiţia ca furnizorul să fie obligat să informeze imediat celelalte părţi contractante. p) şi t) nu sunt aplicabile în cazul: a) tranzacţiilor cu valori mobiliare. dar dispoziții trebuie interpretate în sensul că sunt aplicabile numai clauzelor prevăzute în acte normative cu caracter imperativ. în cazul în care preţul este legat de fluctuaţiile cotaţiei bursiere sau ale indicelui bursier ori ale unei rate de schimb pe piaţa financiară. a). în cazul neexecutării contractului de către comerciant. cu titlu de exemplu. fără să prevadă acelaşi drept şi pentru consumator. 193/2000 se aplică şi bonurilor de comandă sau bonurilor de livrare.

consumatorul este îndreptăţit să ceară rezilierea contractului. 15 din Legea nr. modificarea clauzelor contractuale. şi daune interese (art. 193/2000). 193/2000). precum şi articolele din lege încălcate de comerciant. Instanţa. Procesul-verbal se transmite. aplică sancţiunea contravenţională conform art. 7 din Legea nr. după caz. În măsura în care contractul nu îşi mai poate produce efectele după înlăturarea clauzelor considerate abuzive. 193/2000 se face de reprezentanţii împuterniciţi ai Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor. iar contractul se va derula în continuare. la judecătoria în a cărei rază teritorială s-a săvârşit fapta sau în a cărei rază teritorială contravenientul îşi are domiciliul sau. după caz. potrivit competenţelor. Măsuri preventive: Organele de control efectuează verificări la sesizarea consumatorilor sau din oficiu. sau desfiinţarea acelui contract. fie prin intermediul organelor abilitate prin lege nu vor produce efecte asupra consumatorului. sediul. numai dacă după eliminarea acestora mai poate continua (art. Organele de control abilitate încheie procese-verbale prin care se consemnează faptele constatate cu ocazia verificărilor făcute. în cazul în care constată existenţa clauzelor abuzive în contract. precum şi de specialişti autorizaţi ai altor organe ale administraţiei publice. sub sancţiunea daunelor. 9 . putând solicita. Doctrină și jurisprudența au interpreatat sintagma nu produc efecte asupra consumatorului în sensul că acestea sunt sancționate cu numitatea absolută. după caz.Sancţiunea clauzelor abuzive: Clauzele abuzive cuprinse în contract şi constatate fie personal. Controlul respectării dispoziţiilor Legii nr. 193/2000 şi dispune. În caz contrar instanţa va anula procesul-verbal întocmit. în măsura în care contractul rămâne în fiinţă. cu acordul consumatorului. 6 din Legea nr. după caz. nulitatea relativă sau inexistența. cu daune interese.

5 alin. 65/2002 a abrogat art. 15 din Legea nr. în măsura în care fapta nu este săvârşită în astfel de condiţii încât. înregistrate între comercianţii furnizori de servicii care sunt monopol natural sau legal şi consumator. 193/2000. 2 din forma iniţială a legii care prevedea: contractele standard. să fie considerată infracţiune. constituie contravenţie. pentru a produce efecte juridice vor fi avizate în prealabil de Oficiul pentru Protecţia Consumatorilor şi de Oficiul Concurenţei Eficientizarea aplicării reglementării în materia clauzelor abuzive presupune: Informarea şi educarea consumatorilor Controlul prealabil Implicarea asociaţiilor profesionale Eficientizarea rolului Comisiei pentru Clauze Abuzive 10 . potrivit legii penale. Legea nr. stipularea de clauze abuzive în contractele încheiate cu consumatorii şi se sancţionează cu amendă de la 200 lei la 1000 lei.Potrivit art.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful