අශී 3

රළත්රිදය උදළ වී ඇත. කළටත් හශොහරන් තම කළමරහේ හදොරත් ලවළ හෙන වජී අඬමින් සිටින්නීය. නමුත්
ඇයහේ ශෆඩීම ලචන ල඼ට මුසු ව෕හේ නෆත. නමුත් වජීහේ හදහනත් ලලින් නික්මුණු කඳුළු ලලින් ඇයහේ
හකොට්ටය හතත් වී ඇත. ඇය ශෆඩුහේ ඉතළ ඉක්මනින්ම නෆලත තමන් සිටි රටට යන ධනුක හලනුහලන්ද?
නෆත. ඇය ශෆඩුහේ තමළට කුළුඳුල් ආදරය පුද ක඼ මළ හලනුහලනි. වජී ඇත්තටම මළ වමෙ වම්බන්ධය
අරඹන විට උත්වළශ කහල් මළ වමෙ අලුත් ජීවිතයක් ඳටන් ෙන්නටය. තම අතීතය අමතක හකොට සුන්දර
අනළෙතයක් තනළ ෙෆනීමටය. අනළෙතහේදී තම වහලළමියළ හලනුහලන්ම කෆඳව෕, වහලළමියළ රැකියළලට හෙොවහ
හෙදර එනහතක් හදොර ඳඩිය අව඼ ලළඩි වී මෙ බ඼ළහෙන සිටින වළම්ප්ර්දළයික බිරි඲ක් ලන්නටය. නමුදු එක්
හමොහශොතක ඳෆමිණි ක්඿ණික උද්දීඳනයක් හශේතුහලන් ඇයට සියල්඼ අහිමි විය. මහේ වි඾හලළවය බින්දළ
යන ශෆගීම ඇයහේ සිතට නිරන්තරහයන්ම ලද දුන්හන්ය. නමුදු ඇයට තම සිත ඳළ඼නය කරෙත
හනොශෆක. එය ක්඿ණිකල හමොහශොතින් හමොහශොත හලනවහ හේ. අලවළනහේ ඇය තීරණයක් ෙත්තළය.
ඇයට තලදුරටත් මළල රැලටිය හනොශෆක. එනම් ඇය මහෙන් වමුෙත්තළය. හම් හකොටව හම් හ඼වටම මහේ
දිනහඳොහත් ලියවී ඇත. කතළල හශොදින් කියනු ලවහ මළ යලි කිසිඳු දිනක හනොබ඼න්හන්ය යයි කියු
දිනහඳොත නෆලත හඳරලීමට සිදු විය. දිනහඳොහත් ඊ඼ෙට ඇත්හත් වජී මට දුරකථන ඇමතුමක් දුන්
බලය.ඇය සිදු ව෕ සියල්඼ මළ වමෙ ඳෆලසුලළය. හමය අවළ සිටි මහේ ඇවහ ද හතත් වී ඇත. නමුත් වජී ඇය
අතින් සිදු ව෕ ලරදට තලමත් මහෙන වමළල හනොෙත්තළය. ඇයට ලඩළ හශො඲ හකල්හ඼කු මට කලදළ හශෝ
඼ෆහබන බල වජී මට කිසි දිනකලත් කියළ නෆත.
“ඒ කිේහේ ඔයළහේ virginity එකත් නෆති උනළද?” එම දුරකථන වන්ලළදයදී මළ ඇස෕ ඳෆනයකි.
“න෇. ඒක ඇහරන්න අනික් ඔක්හකොම උනළ.”ඇයහේ පිළිතුර විය.දුරකථන වංලළදය දිෙටම ලියළ ඔබල
හලහශවට ඳත් කරන්න මම බ඼ළහඳොහරොත්තු හනොහලමි. ඇත්හතන්ම වජී ල මසිහතන් මකළ දමළ ඇත. එය
යලි ආලර්ජනය මසිතට දෆඩි හේදනළ හෙන හදයි. ඇය හම් කතළහලන් ඉක්මනින්ම ඉලත් ක඼ යුතුය.
හමහ඼ව ටික දිනක් ෙත විය. ඒත් මට මහේ හිත ශදළ ෙෆනීමට තලම හනොශෆකි විය. ඕනළ හදයක් හලත්
හදන් කියළ සියල්඼ම මහේ හඳර ඳළවල් අලදිහේ සිට හශො඲ම මිතුරළ ව෕ චතුරට ඳෆලසුහලමි. චතුර , අඳ
හදහදනළ ඉහෙන ෙත්හත් ඳළවල් හදකකය. නමුතු ඒක කුව උඳන් වහශෝදරයන් හදහදහනකු ලෆනි ආත්මීය
බෆඳීමකින් අඳ හදහදනළ බෆඳී ඇත.
“උඹ නම් මශ බූරුහලක් බන්. ඇයි යහකෝ හතෝ මට කිේහේ නෆත්හත් හතෝ වජී එක්ක හවට් හල඼ළ හිටිය
කිය඼. උඹ ඕක ඳටන් ෙන්න කලින් මට කිේලළ නම් මම කීයටලත් ඕකිත් එක්ක උඹට හවට් හලන්න
හදන්හන් න෇” චතුර මට බෆනහෙන බෆනහෙන යන්නට විය. මළ නිශඬලම ඒ සියල්඼ අවළ සිටිහේය.
“ඇයි බන් එහශම කියන්හන් ? උඹ කලින් ඉ඲඼ම වජී ෙෆන දෆනහෙන හිටියද ?”
“හමොහකෝ බන් මන් හනොදෆන හිටිහේ. මන් ඒකි ෙෆන හශොදට දන්නලළ. ඕකි එලියට හඳන්නන් ඉන්හන්
හබොරු ම෕ණක්. උඹ ඒකිහේ සවහට් ඼ේ එක කිය඼ කිේලට ඕකි කලින් අහප් ඳන්තිහේ එහකක්ල දළහෙන
හිටියළ. ඌත් එක්ක ඉන්න කළහල් තමළ ඕකි මුලින්ම අර ඔසී ඉද඼ ආපු බුලළ එක්ක හවට් හල඼ළ කහල්.
ශෆම දළම ඌ ආලම හඳට්ටිය කඩන එක ඇරුනම අනික් ශෆම හද්ම කර඼ළ යන්හන්. ඕකි ඔය ශෆම හද්ම

මුලින්ම දළහෙන හිටපු අහප් ඳන්තිහේ එකළට කිය඼ තිහයනලළ. ඌ තමළ මටත් කිේහේ. අනික තිලන්කහයෝ
හතෝ වතුටු හලයන් ඔය ලහේ හකල්හ඼ක්හෙන් උඹ හේරුන ඒක ෙෆන.”
“අහන් මන්ද බන්. මට හම් කිසිහදයක් තළම ශරියට හත්රුම් ෙන්න බ෇. අනික උඹ දන්නලහන් මම
ජීවිහත්ටලත් හකල්හ඼ක්ට කලින් ඼ේ කර඼ළ න෇හන්. සවහට් ඼ේ එකම හමහශම හක඼ උනළම....හක඼
උනළ විතරක් හනහම් බන් මම මුලින්ම ආදහර් කරපු හකල්඼ හම් ලහේ කිය඼ දෆනෙත්තම..... හඳොඩ්ඩක්
හිතඳන්හකෝ.”
“පුහතෝ උඹ හිතළහෙන ඉන්හන් හතෝ ශෆම හද්ම දන්නලළ කිය඼ද? වජී ෙෆන උඹ දන්හන් නෆති හද්ලල්
හෙොඩක් තිහයනලළ බන්. ඕකි හබොන්න ගිශළම කට් හලන්නම ෙශනලළ. ඊට ඳවහහවේ සිහි නෆති හල඼ළ ඔහශේ
ලෆටි඼ළ ඉන්නලළ.ඒකිහේ හෙදරින් දන්හන් න෇ හම් කිසි හදයක්. හමොකද ඒකි යන ඳළටි ල඼ට ඒකිහේ
අම්මයි තළත්තයි යන්හන් න෇හන්. තල එකක් තිහයනලළ බන් උඹ දන්නලහන් වජී හේ තළත්තළ කළරය
හඩොහකක් කිය඼.”
“ඔේ ඔේ ඉතින්”
“ඉතින් බන් උන්ට ****** ශන්දිහේ සළමසි එකක් තිහයනලළ. මන් හබහශතක් ෙන්න ඕනි උනළම ඉවහවර
ඉදන් යන්හන් ඕකට.ඒක නිවළ එහක් අක්ක මළත් එක්ක ෆිට්.”
“ශරි ශරි බන් ඉතින් ලෆල් ලටළරම් නෆතිල කියශන්හකෝ”
“ඉ඲ශන්හකෝ මෆදින් ඳනින්හන් නෆතිල. ඉතින් මන් දලවක් අහප් අක්කට උණශෆදුන හල඼ළලක හබහශත්
ෙන්න ඔය සළමසි එකට ගියළ. ඒ කිේහේ දෆන් වතියකට විතර කලින්.මන් එකට යනහකොට වජී ඒක
ඇතුහල් ඉදන් එලියට යනලළ. ඊට ඳවහහවේ සළමසි එහක් අක්ක මට කියනලළ බ඼න්න මල්ලි අඳරළහද් හම්
හකල්඼ විහින් විනළව හලනලලු. මන් ඇහුල ඇයි කිය඼ළ. එතහකොට කිේලළ එකී අර Cough Syrup එකක්
තිහයන්හන් ***** කිය඼. සළමසි එහක් අක්කට ඒක දුන්හන් නෆත්තම් හජොේ එහකන් අයින් කරනලළ
කිය඼වද්හද් දළ඼ ශෆමදළමඒහකන් හබෝතහල් ෙළහන් හෙනියනලලු. ඒක එක දලවක් ශරි ලෆරදුහනොත්
ඒකිහේ ඇඟ හලේ඼න්න ෙන්නලලු. වජී දෆනටමත් addict හල඼ළ බන් තිහයන්හන්.”
මට චතුර කියන හද් හල඼ළලකට ඇහවේ. හල඼ළලකට හනොඇහවේ. ඒ තරමටම මහේ සිත එය වි඾හලළව
කරන්නට මෆලි හලයි. නමුත් චතුර මහේ හශො඲ම මිතුරළය. කිසි දිනක මට හබොරුලක් කියළ නෆත. වෆමවිටම
මහේ යශඳත තකළ කෆඳවී කටයුතු කරන්හනකි.
“හම් තල හදයක් තිහයනලළ බන්. ඒක උඹට ටිකක් දරළ ෙන්න අමළරු හලයි. ඒත් උඹට හමච්චර හදයක්
එකී කරපු එහක් එකත් මන් උඹට කියන්න ඕහන්.” චතුර තම කලිවහම් වළක්කුලට අත දමළ ඔහුහේ ජංෙම
දුරකථනය ෙත්හත්ය. එහි තිබූ චළයළ ර෕ඳයක් මට හඳන්වීය.
හදයියහන්!!! ඒ වජී හේ චළයළ ර෕ඳයකි. හකටි කලිවමකින් ඳමණක් ශෆඩවුණු ඇයහේ උඩු කය
වම්ප෕ර්ණහයන්ම නිරුලත්ය. ඇ඲ක් උඩ කකු඼ක් පිට කකු඼ක් දමළ හකවහ ලෆටිය මුදළ ශෆර ඇය ලෆතිරී
සිටියි. ලම් පියයුර මදක් එල්ලී ඇත. නමුත් පියයුරු හදහක්ම තන පුඩු ඉශ඼ට හයොමු වී ඇත.
මට එක් ලරම එය දෆක ඉකි ෙෆසිනි.
“දෆන් අඬ඼ ලෆඩක් න෇ යහකෝ. මන් කිේලළ ලහේ වතුටු හලයන් ඔකිහෙන් ෙෆ඼හලච්ච එක ෙෆන. ඕක අරන්
තිහයන්හන් ඕකිට ටියු඿න් හදන්න ආපු එකළ. වජී ඌත් එක්කත් හශො඲ හශො඲ නෆටුම් නට඼ළ තිහයනලළ.

මිනිශළ ඕක අරන් sex site එකකට upload කර඼ළ.මන් දලවක් අහත් ඳළරක් ෙශන්න හශො඲ හසොහටෝවහ
ටිකක් වර්ච් කරන හකොට අශම්හබන් ලහේ තමළ ඔය හසොහටෝ එක හනට් එහකන් ශම්බු උහන්.”
වජී හේ අ඼ගිය මු඼ගිය තෆන් සියල්඼ චතුර මළ ශමුහේ තබළ ඇත. විභළෙයට ඇත්හත් ද තල වති කීඳයකි.
හම් මළනසික තත්ලය යටහත් මට හකහවේලත් විභළෙය වළර්ථකල සිදු ක඼ හනොශෆක. Bio ඇහරන්නට
අනික් වි඿යන් හදකම මළ හශොදටම පිරිහී ඇත. Bio ඳමණක් හශෝ හශොදින් ලියන බල මම තරහේ අදි඿හඨළන
කර ෙත්හතමි. අහනක් වි඿යන් හදකට හලහශව වීමට දෆන් කළ඼යක් හනොමෆත. වජී ල අමතක කරනු ලවහ
මට ශෆකි ව෇ම හදයම සිදු ක඼ද දිහනන් දින ඇයහේ මතකය අලුත් හේ. හම් අතර මම වජී යන physics
ඳන්තියටද යළම නතර කහ඼මි. නමුත් යළලුලන්හෙන් මට දෆනෙන්නට ඼ෆබුන කරුණ ලන්හන් වජී හේ
ර෕ඳ වම්ඳත්තිය දිහනන් දින ඳරිශළනියට ඳත්ල ඇය ලෆශෆරී ඇති බලය. ඒ මත් ද්රhේයඳ ල඼ට ඇේබෆහි වීහම්
විඳළක බල නිවෆකය. ඇයහේ මල ගුරුලරියක් වුලත්, ඇය සිසුන් සිසුවියන් වි඾ළ඼ ප්රcමළණයක් යශ මෙට
ෙත්තත් තම එකම දියණිය යශ මෙට ෙෆනීමට ඇයට හනොශෆකි විය. පියළ වලද්යලලරහයකු වුලත් ,
හනොහයකුත් අවළධ්යි හරෝගීන් ජීලත් කරවුලත් ඔහුටද තම දියණියහේ ජීවිතය හෙොඩ ෙෆනීමට හනොශෆකි
විය.
කතළහේ වජී හේ ඳරිච්හච්දය නිමළ කිරීමට මට අලෆසිය. ඒ වජී හමහශ ප්රෙධළන චරිතය හනොලන බෆවිනි.
වමශර විට කතළල නම් ක඼ අශිද හමහි ප්‍රධළන චරිතය හනොලනු ඇති බල මට සිහත්. විහටක ශංසි හමහි
ප්රරධළන චරිතය බල මට සිහත්. ඇය මළ හලනුහලන් ඉතළ වි඾ළ඼ කෆඳ කිරීමක් සිදු කර ඇත. මළ ඇයට සිදු
ක඼ අඳරළධය, ඇයහේ සිත ත඼ළ හඳ඼ළ දෆම෕ අයුරු, හම් කිසිදු හද්කින්ලත් ශංසි මළ වමෙ උරණ
හනොවුලළය. මළ හකහරහි ඇති හවහනශව මළ කුමක් කරත් ශංසි දිහනන් දිනම ලෆඩි කර ෙත්තළය. නමුදු
ශංසි ඉදිරිහේ මළ ශෆසිරුහන් තිරිවහනකු හමනි. එහශත් ශංසිහේ ඳෆමිණීමට හමය කළ඼ය හනොහේ. එය
ක්රිමලත්ල පිළිහල඼කට ලිවිය යුතුය. දෆන් මම ඉක්මනින් වජී හේ ඳරිච්හච්දය අලවන් කරන්හනමි.
වජී ඳෂමු ලර විභළෙයට මුහුණ දී වි඿යන් තුනම අවමත් ව෕ලළය. එදින ඇය සියලුම හද්ලල් තම හදමේපියන්
ශට ඳෆලසුලළය. හදමේපියන් අයල පුනුරුත්තළඳනය ව඲ශළ හයොමු කහ඼ෝය. වජී ලචනහේ ඳරිවමළප්ත
අර්ථහයන්ම පුනුරුත්තළඳනය ව෕ලළය. ඇය ඉතළ දෆඩි අදි඿හඨළනයකින් යුතුල හදලෆනි ලර විභළෙයට ඉතළ
මශන්සි වී ලෆඩ කර ABB හ඼ව උවවහ ප්රඇතිඳ඼යක් ඼බළ ෙත්තළය. ඇය දෆන් වි඾හල විද්යළි෈඼ සිසුවියකි. නමුත්
ඇය අධ්යළි෉ඳනය ඼බන වි඾හල විද්යළ඼ය හශෝ පීඨය මම ඔබට හනොකියන්හනමි. “ඉක්මනින් හශෝ ඳමළ වී
හශෝ දිනන මිනිවළ ලන්හන් තමළට ශෆකි යයි සිතන මිනිවළය”. වජී හමම කියමන තම ක්රිකයළහලන් ඔප්පු
කෂළය. ඇය තම ජීවිතය මුල් කළ඼හේ ප්රිමළදල කටයුත් ක඼ත් ඳසුල තම සියලු ලෆරදි ශදළ ෙත්තළය. ඇයට
දෆන් හඳම්ලහතකුද සිටී. *** වි඾හල විද්යළ඼හේ ***** පීඨහේ සිසුන් හදතුන් හදහනකු ඳමණ හමම කතළල
දනී. ඒ ඔවුන් එදළ සිට මහේ මිතුරන් නිවළය.
හමහවේ වජී හේ ඳරිච්හච්දය නිමළහේ. දෆන් නෆලතත් මහේ කතළල හදවට යමු.

*

*

*

*

*

2009 අහෙෝවහතු මව ක්ර මහයන් නිමළ විය.
Bio ප්ර ඾හන ඳත්ර ය මම ඉතළ හශොදින් කහ඼මි. නමුත් අහනක්
වි඿යන් හදක ෙෆන මම ව෇හීමකට ඳත් හනොහලමි. උවවහ හඳලින් වතියකට ඳමණ ඳසු bio class එහක්
class party එකට ශෆහමෝම ස෕දළනම් හලයි. මමද එහි ප්ර ධළන වන්විදළයකහයකු හ඼ය කටයුතු කහ඼මි.ඳළටි
එකට ඇඳිය යුතු dress code එකද සියලුම අයට ඼බළ දුනිමි. ඳළටි එකට හඳර මළ ඇතුළු තලත් සිසුන් කීඳ

හදහනකුද සිසුවියන් කීඳ හදහනකුද උහද් සිටම ඳන්තියට ඳෆමිණිහේ එහි වංවිදළන කටයුතු කිරීමටය. එම
සිසුවියන් එදින ඳෆමිණිහේ ඉතළ අ඼ංකළර ඇඳුමිනි. ඒ අතර නිතු වශ ඉන්දි මහේ හනත් ඳෆශර ෙත්හතෝය.
ඔවුන් සිහින් ඳටි වහිත ෙවුම් ලලින් වෆරසී ඳෆමිණ සිටිහයෝය. හදහදනළහේම පියයුරු ලලින් භළෙයක් ඔවුන්
ඇඳි ෙවුම් උඩින් මතු වී හඳහන්. නිතු වශ ඉන්දි මදක් කළු ඳෆශෆති යුලතියන්ය. ඔවුන් හදහදනළම night
club යන posh යයි වම්මත වමළජයක වළමළජිකළලන් හදහදහනකි. ඔවුන් අද මට හඳනුහන් sexy black
American යුලතියන් හදහදහනකු හ඼වය. ඉන් නිතු ලඩළත් කළමුකය.
නිතු මහේ ඼ඟට ඳෆමිණ
“ආ හදොවහතර මශත්ලරු හමොහකෝ හම් මුල්඼ක ඉදන්. ඔන්න අද ඳළටි එහක් නම් මමdance කරන්හන්
ඔයත් එක්ක ශරිද?”
ඇය කියලන්නට ඳටන් ෙත්තළය. මම පිළිතුරක් දීමට හඳර ඉන්දි ද එතනට ඳෆමිණියළය.
“හම් තිලංක හම් හඳට්ටි ටික උවහවන් යන්න ඕහන් එනලද?”
ඈ මට අව඼ හෙොඩ ෙවළ තිබූ හඳට්ටි ලෙයක් හඳන්වීය.
“හම් ඔක්හකොම තනිහයම හකොහශොමද මම උවහවන්හන්?”
“න෇ න෇ ශහ඼ෝ අපිත් එනලළ”
අඳ තුන්හදනළම ඒලළ ඔවලළහෙන හෙොඩනෆගිල්හල් ඉශ඼ මශ඼ හලත පිය නෆගුහලෝය.අඳ තිහදනළ ඉශ඼
මශහල් තිබූ ඳළලු ඳන්ති කළමරයක එම හඳට්ටි ටික දමළ නෆලත යළමට වෆරහවද්දී ඉන්දි හදොර අගුලු
දෆම්මළය.
“හමොහකෝ හම්?” මම මදක් බයට ඳත් වුහනමි.
“හමොහකෝ කියන්හන්! දෆන් විභළහෙත් ඉලරයි හන්. ඉතින් හම් හදොවහතර මශත්තයට අපිල අමතක හලන්න
කලින් අපි පුංචි ත෇ේෙක් හදන්න හිතුල.” නිතු කළමුක හ඼ව ඳෆලසුලළය. එහවේ ඳලවළ ඇය තම පියයුරු
ෙවුමට උඩින් තම ද෇තින්ම මට හඳහනන හවේ මිරිකුලළය.
එදින හමම ඳළටි එකට ඳෆමිහණන විට මහේ ප්රරථම ලිංගික අත්දෆකීම ඼ෆහබන බලත් එය
threesome
එකක් ලන බලත් මම සිහිනයකින් හශෝ හනොසිතුහලමි.
මතු වම්බන්දයි.
-

හයොශළන්.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful