PODSJETNIK USPJEŠNOG RODITELJSTVA/ STARATELJSTVA

STVARANJE DJELOTVORNIH OBITELJSKIH PRAVILA: 1. Pravila drţe porodicu na okupu. Ona stvaraju osnovu za učenje odgovornosti, razvoj uzajamnog uvaţavanja i jačanje dobnoodgovarajuće neovisnosti. 2. Stvorite pozitivno izrečena pravila. Izreći ono što se ne smije, ne podrazumijeva da se zna ono što se smije i što je poţeljno. 3. Imajte što manje pravila-budite jasni i odreĎeni. 4. Izaberite posljedice koje su logične i koje ţelite ojačati. 5. Uzmite vremena da uputite dijete u svako pravilo i uz njega vezane posljedice. U ţivotu se izabire, a za to je vaţno da se dijete nauči odgovornosti. 6. Traţite da djeca iskaţu svojim rječima da razumiju pravila i posljedice. 7. Kad god je moguće uključite djecu u stvaranje pravila kao i u druge situacije donošenja odluka. 8. Budite dosljedni u pridrţavanju pravila. 9. Budite svjesni kada je prikladno promijeniti pravilo zbog razvojnih promjena i veće zrelosti, da biste podrţali odgovorno ponašanje. USPJEŠNO SURODITELJSTVO: 1. Zajedno stvarajte pravila. Vaţno je da se slaţete oko pravila kako bi djeca dobila istu informaciju od oba roditelja. 2. Ukoliko se ne slaţete oko odreĎenih pravila-pregovarajte dok se ne sloţite. 3. Podrţavajte jedno drugo, iako se ne slaţete; kasnije to raspravite i riješite. ODRŢITE RODITELJSKU ULOGU: 1. Budite odreĎeni u kazivanju djetetu koja točna ponašanja očekujete. 2. Budite fleksibilni u tome kako dijete izvrši zadatak. Ukoliko ţelite da se to drugačije učini, pokaţite to djetetu. Djetetu je vaţno da radi uspješno i da mu se to prizna. 3. Ne drţite predavanja. Manje pričajte, više radite. 4. Dajte pozitivnu povratnu informaciju, nagrade za zalaganje i traţeno ponašanje. 5. Budite postojani i ne svaĎajte se.

Najbolji način poučavanja je da se različiti poslovi rade zajedno sa djetetom. Pričajući o svom ţivotu dijete i samo bolje razumije stvari koje mu se dogaĎaju. Pokaţite svoju ljubav riječima i kroz akcije. Smijte se i zabavljajte s djetetom. 4. 4. Kao dio porodične rutine imajte redovite susrete nasamo s djetetom-dio vašeg vremena koje je posvećeno samo djetetu i druţenju bez obaveza. Vaţno je pri tome da dijete ima dovoljno vremena i pravo na pogrešku. Uvaţavajte dijete. Ohrabrite dijete da priča o stvarima koje su mu vaţne. OHRABRUJTE KOMUNIKACIJU: 1. Djeca su osobe. Razvijajte rutine. Pomozite djetetu poučavanjem da nauči raditi stvari na svoj način. 2. uzora vašem djetetu. Koristite aktivno slušanje (kontakt očima. Dajte djetetu dovoljno vremena i paţnje potrebnih da razumije svoje stajalište. ZDRAVA PORODICA ZNAČI DA SU SVI ČLANOVI UKLJUČENI: 1. i samog sebe. slušanje bez prekidanja). Ne očekujte istu razinu savršenstva kao od odraslih. Dijete tada osjeća vašu paţnju i osjeća se vaţnim. Izbjegavajte davanje uputa i kritiziranje. 3. Budite zainteresirani za djetetov ţivot i njegova iskustva. Razvoj samopoštovanja je aktivni proces. Slušajte dijete aktivno i ohrabrujte njegovo samostalno riješavanje problema. Uključite dijete u odgovarajuća porodična donošenja odluka. ponavljanje onoga što ste čuli. pitajte ga što misli. 5. briţno ponašanje i paţnju.BUDITE AKTIVNI RODITELJI: 1. Budite svjesni da vi uvijek imate ulogu modela. 5. 6. 3. 2. 2. 4. 3. Za dijete je vaţno da zna svoju vaţnost u funkcionisanju porodice. Očekujte od njih njihove vlastite ideje. . Djeca uče gledanjem i oponašanjem onoga što vide. One stvaraju okolinu koju dijete doţivljava sigurnom i postojanom.kroz toplo.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful