You are on page 1of 84

Γθr0Ι.

ιT0ξ Ι14ΙGΙ0y
EποretTοy

a/1

aE0rθΙT.ΙΙ fiaTθrθq
7U

Κ{Ι ilfioΓ€ΙTΙΚt

.ΙΙL

ι<iN τic" TΓoxonaα

1η θκδooη Σεπτdμβριoq 1993
4η iκδooη Σεπτ6μβριo6 1995

.Ιερ6ν .FΙου1αoτηριoν Moναζoυoδν
<Eδαγγελιoτηq'Ιω6ννηq δ Θεoλ6γoq>

@

57006

BAΣΙΛΙΚA ΘEΣΣAΛONΙΚHΣ

Tηλ. 0396141-320

,οκnο

Aπαγoρε6εται η &ναδημooiευoη μ6ρoυq ti δλoυ τoδ κειμ6νoυ

oτ6 πρωτ6τυπo
δ6τoυ.

'i

o6 μετd.φραoη χωρtζ την γραπτη &δεια τoδ θκ-

{

!

cιt iοr.8. iicγxααriυ
\JfLT
θΥ4ΓrGiΙGIq ΙΦ{}ΙΙ.{}ιq 0 Θθ0fl0r0q
1'

GoΙrΦΤιt θGcc4noΙ.{tΚΗq

Eiq τ6 δvoμα τoδ Πατρ6q καi τoδ Yiοδ
καi τoδ .Aγioυ Πvε6ματoq
oλ6 μ6 πειριiζει f1 oυνεiδηo{ μoυ, πo6 δ€,ν κριiτη.
σα σημειιΙlοειq, μ6 λεπτoμ6ρειεq, γιιi τo6q, θνιiρετoυζ Πατ6ρεq,, πo6 θζηοαν τιbρα τα τελευταTα
1ρ6νια, γιιi τoιiq, δπoioυq μoδ διηγoδνταν oi εδλαβεTq Γερoντιiδεq, δταν fiμoυv dρ2gιiριoq, Moνα1,6g. δπωq, θπioηq καi oτην oυν61,εια, γιιi την μεγιiλη μoυ dμθλεια,
πoιi δ6ν κρι1τηoα, θοτω oττiν μντiμη βoU, δλα τιi ΘεΤα γε.
γov6τα, τιi δπoTα θζηoαν θκεTνα τιi frγια Γερoντιiκια καi
μoδ τιi διηγoδνταν μ6 πoλλτi &πλ6τητα, γιιi νιi μ6 βoηΘη.
σoυv πvευματικιi.
oi Πατ6,ρεζ θκεivηζ τηζ θπo1flq εi1,αν πoλλτ! πioτη
καi &πλ6τητα καi oi περιoo6τερoι fiταν μ6 λiγα μθν γριiμ}ι(Ιτα' &λλd, θπειδτi εi21,αν ταπεtνωoη καi &γωvιοτικ6 πνεδ1ιιι, δ61oνταν ουν61εια τ6ν θεio φωτιoμ6. θνδ oττiν θπo1τi
lι(ιζ' πoι5 E,21,oυν αδξηΘfr oi γνcirοειq,, δυoτυ1iq fι λoγικτ!
κλιivιoε την πioτη τdrν dνΘρcilπων dπ6 τιi Θεμ6λια καi γ6.
}ιισt; τiq, ψυ266,q, &π6 θρωτηματικιi καi &μφιβoλiεg,. "Eτσι,
f,πι,tμεvo εiναι vιi oτερoιiμεΘα τιi Θα6ματα, γιατt τ6 θαδμα
ξιlτrιι καt δ6v θξηγεTται μ6 ττiν λoγικη.

8

T6 πoλιi αδτ6 κooμικ6 πνεDμα πoιi θπικρατεΤ oτ6ν
oημεριv6 d,νθρωπo, δ δπoTog θ1ει οτρθψει δλη την πρooπdθεια oτ6 πδg νd ζηoη καλ6τερα, μ6 μεγαλι5τερη &,vεoη καt μ6, λιγ6τερo κ6πo, δυοτυ1δg ixει θπιδρdoει καi

οτo69 περιoο6τερoυζ πvευματικoι1g &vθριilπουg, oi δπoioι
πρooπαθoδν καi αδτot πδq vd &γιdοoυv μ6 λιγ6τερo κ6πo
.,Aγιoι θ,διναv
πρdγμα πo0 δ6ν γiνεται πoτ6, γιατi <oi
αiμα καi θλαμβαναv πνεDμα>>. Καf θvCυ 1αtρεται κανεig
.Aγioυg Πατιbρα για τηv μεγdλη αδτη oτροιρη πρoζ τor1g
τθρεg καi τον Movαxιομ6 καi θαυμdξει τοδg &ξι6λoγoυζ
ν6,oυ9 πo0 dφιεριilνovται μθ iδανικd, ουγxρ6vωg δμωg
καi πovd,ει, γιατt βλ€πει δλo αδτo τ6 καλ6 δλικ6 vιi μη
βρtoκη τ6 &vdλoγo πνευματικ6 πρoζυμι, καt ilτοι δ6,ν &vεβαtvει f1 πvευματικη αιiτη ζ6μη καi καταληγει vd γivη odν
τ6 λειψ6 ψωμi.
Παλαι6τtβ0, πρtν καi &π6 εiκιlοι xρ6vια, εδριοκε
κανεtg &κ6μη την d,πλ6τητα &πλωμ6vη οτ6 Περιβ6λι τηζ
Παναγiαq, καt θκεTνo τ6 ιiρωμα τηζ &πλ6τητo9 τδv Πα.
τ6ρων μdζευε τoδq εδλαβεTg &vθριilπουg, πot5 μιμoδvταv
τig μθλισσεζ, καi τoι5q θτρεφε, καi αιiτot μετ6φεραν καi
oτoι5g frλλoυg &π6 τηv πvευματικη αδτη εδλογiα, γιd vd
,Aπ6 δπoυ δηλαδη κι &v περνoδοεg, Θd frκoυδφεληθoδν.
γεq νd διηγoδνται θαι1ματα καt oδρdνια γεγoν6τα, πολιi
&πλd,, γιατi τd Θεωρoδοαν πoλιj φυoιoλoγικd, oi Πατ6,ρε9.
Ζωνταg λoιπ6v o' αδτη τηv πvευματικη &τμ6οφαιρα
τflg Xιiριτoζ, πoτt, δ6ν περvoδoε λoγιoμ69 dμφιβολiαg γιιi
δοα &κoυΥΕζ, γιατt καi δ 1διog κd,τι θd iβλεπεg &π6 αδτd,.
,Aλλd oδτε καt περνoδoε λoγιoμ6q, yLσ" vιi oημειιilοηg fi
vd, κρατηoηg oτην μVημη ooυ τd θεTα θκεTνα γεγov6τα γιd
τoιig μεταγενεοτ6ρoυ9, γιατi v6μιζεq δτι θιi oυvε1ιoΘfr θκεtvη f1 Πατερικη κατdσταση. ΠoD vd iiξερεg δτι μετd, &π6 λiγα xρ6vια δ περιoo6τερog κ6oμοg θd, παραμoρφωθfl
0'πo τηv πoλλη μ6ρφωοη θπειδη διδd,oκεται μ6 τ6
πνεδμα τflg &θεiαg καi δ1ι μ6 τ6 πvεDμα τoD Θεoδ, γιιi vd

9

&γιdοη καi τηv θξωτερικη μ6ρφωoη καi i &πιoτiα θd
φΘιioη od τ6τοιo oημεio, πo6 νd, θεωρoδνται τιi θαι5ματα
γιd, παραμ0θια τfrg παλισ,g, θπo1frg,; Φυoικd, δταv εivαι δ
.,Aγιατρ6q &,θεoq, δoεg θξετdoειq καt θιiv κιiνη σθ θvαv
γιo μ6 τα θπιoτημovικd μ6oα (dκτtνεg κ.λ.π.), δ6ν Θιi
,Eveιr,
θιiv θ1η
μπoρ6oη νd διακρivη τηv Xιiρη τoδ Θεoδ.
δγι6τητα καi δ iδιoq,, θd ιδη τηv Θεiα Xιiρη vιl dκτιvoβoλη.

Γιιi vιi

δ<iloω μιιi ζωvταvδτερη εiκ6να τfrq Xιiριτoζ,
καi γιιi vd καταλιiβoυv καλιiτερα oi &vαγνδοτεq, τ6 πνεδμα τ6 Πατερικ6 πorj θπικρατoDoε πρiν &π6 λiγα 1ρ6νια,
θειbρηoα καλ6 vιi d,ναφdρω, od,v παραδεiγματα, μερικιi
περιστατικα dπ6 &πλd Γερovτdκια τfrq, θπo2gflq, θκεivηq,.

.,Oταv

,Eοφιγμ6voυ,
flμoυv dρ26dριog oτηv Movη
μoD
εi26ε διηγηθη δ εδλαβηq Γερo-Δωρ6Θεoq δτι οτ6 ΓηρoκoμεTo θρ16ταv καi βoηΘoδoε θνα Γεροvτd,κι μ6 τ6τoια με,Aνι1ληψη,
γd,λη dπλ6τητα, dφoδ ν6μιζε δτι τi
πo0 θoρτιi.Aγiα
ζει η Movη, ηταv μiα μεγι1λη
δπωq f1 .Aγiα Bαρβιi,
ρα καt, δταv θκαvε κoμπoσχoivι, iλεγε: <<.Aγiα τoδ Θεoδ,
πρ6oβευε δπ6ρ fιμδν,! Mιιi μdρα εΙ1ε 6ρθει oτ6 ΓηρoκoμεTo θvαg, φιλιioθεvoq dδελφ6ζ, καt, θπειδη δdv δπflρ1ε
καvdvα δυvαμωτικ6 φαγη τ6 , τo Γερovτιiκι κατ6βη κε γρηγoρα - γρηγoρα τιi oκαλιd, πfrγε oτ6 δπ6γειo καi (ιπ6 τo
παραθυριiκι πo0 θβλεπε πρ6ζ την θιiλασσα, frπλωoε τιi
γtpια τoυ καi εiπε: <Aγiα μoυ AνdληΨη, δδo, μoυ iνα
ψαρdκι γιd, τ6v dδελφ6>>. Kαi δ τoδ θα6ματo g! πεταγτηκε
ivα μεγιiλo ψιiρι oτιi 16ρια τoυ, τ6 πiρε πoλιi φυoιoλoγικα, odv vιi μη oυv6βη τiπoτε, καi 1αρoιiμεvoq τ6 θτoiμαοε, γιιi vd τovιiloη τ6v dδελφ6.

.O 1διog Γi,ρoνταζ
μoi εi1ε διηγηΘfl καi γιd, &,λλov
ΙΙατ6ρα (voμiζω Πα1ιilμιo), δ δπoTog εi1ε πdει oτην Kαι1lαλα γιιi dνιΙlτερη ioκηoη καi εi1ε φθιiοει o6 μ6τρα πνευ-

10

ματικd,. Mιd μθρα θvαg Πατ6ρα9 τfrg Moνflq oiκov6μηoε
διjo ψιiρια καi τd καθdριζε, γιd vd πdη νd τ6ν iδfl καi vιi
τoδ τd διiloη εδλoγiα. Tην ωρα δμωq πoιi τd θτotμαζε, θvαg κ6ρακαζ ξαφvικd τoδ πflρε τ6 θνα ψd,ρι καt τ6 πflγε
oτ6ν π. Πα1ιbμιo oτην Kαψ&λα (dπ6oταση πεντ6μιoι δ.
.o π. Παxιbμιog εi1ε λdβει πληρoφoρiα dπ6 τ6ν Θε6
ρεζ).
γιd την θπtοκεψη τol &δελφoδ καt την oτιγμη πoιi οκεφτ6ταv τi νd τ6ν φιλ6,ψη, δ κ6ρακα9 τoi &φηoε τ6 ψdρι.
.,Oταv
frλΘε μετd, δ &δελφ69 καi τ6 iμαθε αδτ6, δ6ξαoε
καi αδτ6q τ6v Θε6, πori τρ6φει καi oτηv θπoxη μαq, τo6q,
&vΘρcilπoυg Toυ μθ τ6ν κ6ρακα, δπωg καi τ6ν Πρoφητη

,Hλiα.

'Eπioηg oτην Moνη Koυτλουμoυoioυ, πρiν &π6 λiγα
1ρ6vια, ζoDοε iναq Γθρoνταζ, δ π. Xαρdλαμπoζ' πoλιi &πλ69 dλλd καi πoλιi <βιαοτηζ> δχι μ6νο οτd, πνευματικd
&λλd καt οτd διακoνηματα' o6 δλα flταv προθυμ6τατoq.
.O Πατηρ Xαρdλαμπoζ θιi θβγαζε τtg περιοo6τερεζ δoυλει6ζ, γιατi οτd τελευταΤα 1ρ6vια εi1αv μεfνει λiγoι Πατ6ρεg oτην Moνη καt αδτoi γθροι. Ei1ε δ6 καi τηv Bιβλιoθηκη, &,λλd τ6v 6βγαλαν, θπειδη δθν iκλεινε πoτ6, τηv π6ρτα. Συνηθιζε vd λ6η: <'Aφfloτε τor3g &vΘριilπoυq νd διαβιiζoυν τd βιβλiα>. Δθv τoδ περνoδoε λoγιoμ6q δτι δπdρκλθβoυv βιβλiα. Eixε πoλλη &γν6χoυv καi &vθρωπoι πo0
,Eκτ6q &π6 τd πoλλd διακovηματα
τητα καt &πλ6τητα.
πoδ εixε, φ0τευε dκ6μη καt δ6νδρα γιd τofg μεταγενεoτ6,Poυζ, γιατt πtοτευε δτι τi Moνη Koυτλoυμoυoioυ π&λι θd
θπαvδρωθη. Tα μθν 16ρια τoυ ουνθ1εια θργιiζovταv γιd,
τorig i,λλoυg, δ δd νoδg τoυ καi τ\ καρδιd τoυ θργdξoνταν
oτd, πvευματικd διιi τflg &διαλεiπτoυ πρoσευχflq Κι5ριε'Ιηooδ Χριoτ6,, ΥΙ6, τoσ Θεoσ, iλ6,ηo6ν με. Στην'AκoλoυΘtα
πdvτα πρδτoq. Kρατoδoε μdλιoτα τ6v E,vα 1oρ6 δq ψdλτηq. Tηv δρα δ6 πo0 δ Καvovdρxηg πηγαιvε oτ6ν &λλο
χoρ6 vd, κανovαρxηοη, δ Πατηρ Xαρdλαμπoζ E,λεγε γρη-

11

γoρα - γρηγoρα τηv εδxη, γιd νd μη διακ6πτη τηv &διd,λειπτη πρooευ1η τoυ.
,.Eτσι θργατικ6τατoζ καi πνευματικ6τατoq Eζηoε,
χωρtζ vd, τ6 ρiξη κιiτω. 'Aλλd, δυoτυ1δq, μιd βαριιi γρiπη μ6vo τ6v θριξε οτ6 κρεβιiτι, καi δ γιατρ6q, εiπε oτoιiq,
Πατθρεq vd μηv &πoμακpυνθoδv &π6 κoντd, τoυ, γιατi o6,
λiγη δρα Θιi τελεκbση fl ζωη τoυ. .o Πατηρ τ6 d,κoυoε κdτω dπ6 τiq, κoυβ6ρτε9 καt &πηντησε:
_ Τi λ6q; 'Eγcδ δdv πεθαiνω, θι1ν δ6v θρθη τ6 Πιio26α
vd, πeο τo Xριoτ6g 'Αν6,oτη.
Πριiγματι π6ραoαv δδo μηvεq o1εδ6v, ηρθε τ6 Πιiσχσ, εiπε τ6 Xριoτ6g 'Αν6,oτη, κoινιbvηoε καi μετd dvαπαι3Θηκε. T6 φιλ6τιμo &πλ6 Γερovτdκι εΙ1ε γtvει πραγματικ6 παιδi τoδ Θεoi καi μαζi μ6 τ6ν Θε6 καθ6ριoε τηv i.
μθρα τoδ Θαvdτoυ τoυ.

Στηv Σκητη τeον 'ΙβηPΦV, δ Γερo - Nικ6λαoq dπ6 την
Συvoδiα τδv Mαρκιαvδv μοi διηγηθηκε γιι1 iναv Πατdρα, πoιi εi1ε καi αδτ6q, παιδικη &πλ6τητα, δτι κd,πoτε, δταv εΙ1ε oτερ6ψει τ6 πηγιiδι τoυq, εt1ε κατεβιioει την εiκovα τoδ .Aγioυ Nικoλdoυ oτ6 ξηρoπηγαδo, μ6 τ6 o1oιvi
δεμ6νη dπ6 τ6v 1αλκd, καi εiπε:
_.,Aγιε Nικ6λαε, vιi dv6βηζ μαζ( μd τ6 vερ6, θιiν θ6ληg vιi ooδ dνdβω τ6 καvδηλι, dφoδ μπoρεig vιi τ6 κdvηg
αδτ6. Bλθπειq, θρxovται τ6ooι ivΘρωπoι, καi δ6v θ1oυμε
λiγo κρι1o νερ6 vd τo69 δcilooυμε.
,Ω τoδ θαιiματoq! τ6 vερ6
d,v6βαινε oιγα - oιγd,, καi ft
εiκovα τoD .Aγioυ θπλεε θπdvω, μf'xρι πo6 τηv θπιαoε μd
τα x6ρια τoυ' την doπιioθηκε μd εδλιiβεια καi τηv πfrγε
oτιi Nα6. (Aδτ6 θγιvε πρiν dπ6 πεvηvτα xρ6vια περiπoυ).
Στην 1δια Σκητη, λiγo πι6 πιivω dπ6 αδτη την Kαλ0εivαι
oi <.,Aγιoι ,Aπ6οτoλoι>, δπoυ μ6νoυv τcbρα διio
l}η,
IΙατθρεg, πo$ εiναι καi κατιi οdρκα &δ6λφια. Στηv Συvoδiιι ιrδτη ηταν καi δ Γερo - Παxιbμιoq, oτ6v δπoTο θβλεπε

t2

καvεiζ δλoφdvερα την d,γι6τητα ζωγραφιoμ€,vη oτ6 πρ6οωπ6 τoυ. T6 Γερoντdκι αδτ6 ηταv πoλιj &πλ6 καi τελεiωq dγριiμματo &λλd πoλιj χαριτωμ6vo. Στ6 Kυριακ6
τflg Σκηττ1ζ, δταν θρ16ταv γιd vd θκκληοιαoθfl τtg δoρτi:g, πoτ6 δi,ν καΘ6ταv oτ6 oταotδι, &λλd πdντα δρθιog
oτεκ6ταv, &κ6μη καi oτtg δλovυκτiεq, καi θ,λεγε την εδ.,oταv τι51αιvε νd τ6ν
ρωτηoη κανεig <πoδ βρioκεται
xη.

f1'Aκoλoυθtα>, dπαvτoδοε:
- Ψαλτηρια - ψαλτηρια λθvε ol Πατ6ρε9.
.,Oλα
ψαλτηρι α τa 6λεγε. oδτε καi dπ6 ψαλτικιi ηξεθκτ69 &π6 τ6 Xριoτ6g 'Aνioτη, ποf θψαλλε
καθ6λoυ,
ρε
τ6 Πdo1α. Πdντα πρ6θυμoq να καvη τα θεληματα τδv
i,λλων, χωρiζ vd ixη καθ6λoυ θ6λημα δικ6 τoυ.
.,oση οτεvo1ιilρια καi θdv εixε κανεig, &μα θβλεπε
.,oλoι τov dγαπoDoαv,
τ6v Πατ6,ρα Πα1cirμιo, τoD δφευγε.
&κ6μη καt τd φiδια, πoι5 τoδ εixαv θμπιoτoofvη καi δ6,ν iφευγαν' δταv τ6v θ,βλεπαν. Στην περιοxη τηg Kαλl5βηq ηταν πoλλιi φiδια, γιατi δπfrρ1αv νερd. oi &λλοι διio Πατθρεq πoλδ φoβoδvταν τd φiδια, θveυ δ Γερο - Παxιbμιog τd
πληoiαζε χαμoγελαoτ6q, τd i,πιανε καi τd iβγαζε θ,ξω &π6 τ6ν φρdχτη τoυζ.
Mιd μθρα, θνδ πηγαιvε βιαoτικ69 οτην Kαλι5βη τδv
MαρκιαvΦv, oτ6 δρ6μo βρfrκε δνα μεγdλo φiδι, τ6 δπoIo
τιiλιξε oτη μ6,oη τoυ odv ζιilvη, γιd νd τελειωoη πρδτα
τηv δoυλειd, τoυ καt μετd, vd τ6 βγιiλη iξω dπ6 τηv περιo.o Πατηρ ,Ιdκωβoq, μ6λιq τ6ν εiδε, τρ6μαξε,
xη τoυg.
καt δ Πατηρ Πα1ιilμιoζ παραξενειiτηκε γι' αδτ6.
Mετd, μoδ θ,λεγε:
,Eκεiνog δ
φoβdνται dπ6 τd φtδια.
- Δ6v ξ6ρω γιατi
,Avδρ6αζ
δικ69 μαq Πατηρ
φoβi,ται dκ6μη καi &π6 τorig
,Eγιil
τoιig μαζει5ω στη 1oιiφτα μoυ τo69
οκoρπιoιig!
καi τor5g πετdω E,ξω dπ6 τηv
τd
ντoυβdρια
σκoρπιo69 dπ6
Kαλι5βα. Tιbρα πor5 τρ6μoυν τd, 16ρια μoυ &π6 τ6 πdρκιvσov' τιi μεγdλα φiδια oβαρνtξovταζ τd βγtiζω 6ξω.

13

Pιilτηοα τ6v Γ6ρovτα:
_ Γιατi δ6v od δαγκιilνoυν θo6να τd
φiδια, Πdτερ ΠαxιΙlμιε;

MoD &πηvτηοε:
,Ιηooδg
Xριoτ6g o6 θvα 1αρτi <θιiν
- Kd,πoυ γρdφει δ
ixηq πioτη, πιd,vειg καi τd φiδια καt τo6q σκoρπιo69, καi
δ6ν od πειρd,ζoυv>.
T6 i,γιo αδτ6 Γερoντd,κι, δ Πατηρ Πα1ιilμιog,, εi1ε &ναπαυθfr οτig 22-|0-|967, θvα 1ρ6νo πρiν dπ6 τ6v Γ6ροvτα Παπα - Tιixωvα, ^{ι& τ6ν δπoio Θd d,vαφ6ρω oτηv oυv6.ooioυq
Πατ6ρεq, πoι5 &γωviχεια, καθιilq καi γιd, &λλoυq
oθηκαv φιλ6τιμα oτ6 Περιβ6λι τflq Παναγiαq καi θξαγνi
oθηκαv μ6 τηv βoηΘεια τflq Kαλfrq Mητ6ραζ, τfrg .Aγvfrg
Παρθ6νoυ. '.Eγιvαv Στρατιδτεq τoδ Xριoτoδ, vtκηoαv τιi
πιiθη τoυζ, θξ6ντωοαv τ6v θxθρ6 διdβoλo, αδτoi oi <Λoκατζflδεζ τηζ 'Eκκληoiαg μαg>, καi oτεφανιirθηκαv &π6
τ6v Xριοτ6 μ6 &φθαρτo oτεφd,νι.
Πoλλoι1g &π6 αδτoιiq εi1α γvωρtoει καi dπ6 κoντd,,
&λλd, δυoτυ1δg, δ6v τoιiq μιμηθηκα καi θτoι βρiοκoμαι
πoλιi μακριd τoυq,. Eδ1oμαι δμωq μ6 δλη τηv καρδιd, μoυ
νd, τoιig μιμηθoδv δooι θιi διαβιiσoυv τd θεTα κατoρΘcilματd τoυg καi παρακαλδ vιi εδ1ωνται καi θκεTvoι γιιi μ6vα
τ6v ταλαiπωρo Παioιo. ,Aμηv.

.o

Πατ:'α - Ti21ωv

Λ Παπα - T6xωv γεvνηθηκε oτη Pωoiα, oτη N6βια
.v Mιxαλ6oκα τ6 1884. oi γoνεTζ τoυ, δ Παiλog καt

.Eλ6vη,

f1

flταv εδλαβεTg &vΘρωπoι, καi θπ6μενo flταv καi δ
rταρπog τoυζ' δ Tιμ6θεo9 κατd κ6oμoν, vd ixη κληρovo1ιικη τηv εδλιiβεια καi τηv dγιlπη πρ6ζ τ6v Θε6 καi νιi θ6-

λl1 να dφιερωθfl oτ6ν Θε6 &π6

μικρ6 παιδt.
',Eβλεπαv oi γovεTq τ6v μεγdλo θεio ζfrλo τoi παιδιoδ
r()ι)ζ, &λλd δiοταζαv νd τoδ δcilooυν την εδxη τoυq νd πιiη
οι; Movαoτηρι, θπειδη τ6 θβλεπαv εδoωμo καi μ6 ζωηρη
ι1lιioη. ,,FΙθελαv vd δριμdoη καi oτην οκ6ψη καi μετd, νd,
ιlπιlιραotοη μ6νoζ τoυ δ Tιμ6θεoq. Toi iδωoαv δμωg εδλιlγiα vd θπιoκ€πτεται τig Moν6g τ6 διdoτημα τδv τριδν
i.τιilv, dπ6 δ6κα δπτd, μ6χρι ε1κooι 1ρoνδν. T6τε iκαvε τd,
1ιι;γαλα καi d,τ6λειωτα πρoσκυvηματα oτd Movαoτηρια
τηg Ρωοiαg καi πθραoε περiπoυ &π6 διακ6oιε9 Mov6g.
).τιi Movαoτηρια πo6 πηγαιvε, παρ6λo πo6 flταν κατd,κolιιlg καi θξαντλημ6voq d,π6 την δδoιπoρiα τoυ, dπ6φευγε
1ιι, τρ6πo την φιλoξεviα, γιd vιi d,oκflται δ 1διog καi vd, μηv

r'πι[}αρι1νη τoι5q &λλoυq.

Σθ μιd θπαρ1iα δμωζ εi1ε ταλαιπωρηΘfl πoλιi, γιατt oi
l\(iτ()ικoι θκεi θτρωγαv ψωμi dπ6 βρiζα (otκαλη). 'Eπειδη
..,ι, il Tιμ6θεoq δθv θτρωγε τiπoτε &λλo θκτ6q d,π6 ψωμi,
ιtιri τιi ψωμt τflg οiκαληq θ1ει ουνηθωg μιd &οxημη μυρωilιιi καi εiναι odv λd,oπη, δ6,ν μπoρoδοε νd τ6 φdη. Γι,αδιιi ι.ixε θξαvτληΘη δ νθog. Πηγαivει λοιπ6ν oτ6v φoιiρvα1,11' απo τ6ν δπoTo εixε ζητηoει καi &λλη φoρd,, vd, τ6ν ξα-

Γ
16

Vαπαραl(αλ6οη γιιi λiγo &,oπρo ψωμi, θπειδη v6μιζε δτι Θd
,EκεTvoq
θ,xη γιd τ6ν θαυτ6 τoυ καλ6 ψωμi.
δμωq, μ6λι9
εiδε τ6v Tιμ6Θεo dπ6 μακριιi dκ6μη, τoδ εiπε vιi φι5γη.
Λυπημ6vog καt θξαντλημ6νo9, δπωg flταν δ νθoq, θπιασε μιd iκρη καi μ6 δλη τηv παιδικη τoυ &,πλ6τητα θKαvε πρoσευχη oτηv Παvαγiα: <Παvαγiα μoυ, θ6λω vιi μ6
βοηθηoηg, γιατi θd πεθιivω οτ6 δρ6μo, πρiν vd γivω Kαλ6γηρo9.δ6ν μπoρGl vd τ6 φdω αδτ6 τ6 ψωμt>. Δ6ν πpoλαβε vιi τελειιiloη τηv πρooευχη τoυ, καi ξαφνικιi τoδ παρoυoιιiζεται μιd K6ρη μ6, λαμπερ6 πρ6οωπo' τoi δtvει μιd,
,Eκεiφραvτζ6λα &oπρo ψωμi καt dμ6οωq θξαφαviζεται!
vη την oτιγμη τ&,xαοε δ Tιμ6θεoq. Δ6v μπoρoδoε νιi τ6 θξηγηoη αδτ6 τ6 γεγov6g! Toδ περνoδoαν διdφoρoι λoγι.,Evαg
λογιoμ69 ηταv μηπωg τ6ν d,κoυοε f1 κ6ρη τoδ
oμoi.
φoriρvαρη καi τ6v λυπηθηκε καi εiπε οτ6v πατ6ρα τηg vιi
τoδ δrbοη λiγo καλ6 ψωμi. Σηκιilvεται πd,λι δ ν6oq καi πηγαiνει vd, τ6v εδxαριοτηοη. 'Aλλd δ φoιiρvαρηζ ν6μιξε
πιilg τ6ν κoρ6Τδευε δ Tιμ6Θεoq, καi τ6v δβριoε θυμωμθvoζ.
_ ,,Avτε, φιiγε &π6 θδδ! oδτε γυvαiκα δ1ω oδτε κ6ρη.
'AφοD θφαγε μετd &πo τ6 εδλoγημ6,νo θκεTνo ψωμi δ
Tιμ6θεoq καi δυναμωoε καt πvευματικd,, ουν61ιοε τo
πρooκιiνημd τoυ καi oτd θπiλoιπα Mοναoτηρια. aλλ, δμωg τ6 dνεξηγητo θκεTνo γεγov6g ουν61εια τριγ6ριζε οτ6
voδ τoυ. Π6,ραoε &ρκετ6 διdoτημα με την d,πoρiα αl)τη,
&λλd &ργ6τερα, δταν τoD θδωoε θvαq Moνα16q θνα βιβλiο μ6 τig θαυματoυργικ6q εiκ6νεg τflg Παvαγiαq τfrg
Pωotαq, καt εiδε τηv Παναγiα τoδ Kρεμλivoυ, oκiρτηoε f1
καρδιd τoυ d,π6 εδλιiβεια, τd, ματια τoυ πλημμιiριoαv &π6
διiκρυα εδγvωμoo0vηq, καi εiπε: <Aδτη fl Παναγiα μoδ θ,Aπ6 τ6τε πιd τηv Παναγtα την 6δωοε τ6 &oπρo ψωμi!>
νιωθε πι6 κoντd, δπωq τ6 παιδi την μdνα τoυ.
Mετd, λοιπ6ν, &πo τd Movαoτηρια τflq Πατρtδog
τoυ' ilκανε πρooκιiνημα oτ6 Θεoβιiδιστov',oρoζ τoδ Σι-

t7

νδ, δπoυ παρ6μεινε δrjo μηvεζ, καi dπ6 θκεi oτo69 .Aγioυg T6πoυq,, δπoυ καi doκητεψε θvα 1ρovικ6 διdoΤηβ0,
,Ιoρδdvη
π€pα dπ6 τ6v
πoταμ6. ,Evδ τ6v βoηθoDοε δ -Aγιoζ T6πo9, f1ου21iα δμωζ δ6v θβριoκε d,π6 τ6 &vηoυ16o
κooμικ6 πνεδμα τflq, θπoxfrg μαq, πoι5 κατdοτρεψε, δυoτυ16q, μd τ6ν δflθεν πoλιτιo.μ6 .ηζ, καi τd &για &κ6μη θρημικd, μ6ρη, πo6 γαληvειioυv καi &γιdζoυν τig ψυ16q. Γι'
αδτ6 dvαγκdoτηκε vιi φδγη για τ6 .,Aγιον ',oρoζ.
.o πειρασμ6ζ δμωζ,
βλ6πovταζ μ6 την πoλυ1ρ6vιo
πεtρα τoυ δτι δ εδλαβηq αδτ6q ν6o9 πoλ0 θd πρo1ωρηση
oτην πvευματικη ζωη καi πoλλ6q, ψυ1x6q Θd βoηΘηoη γιιi
νd οωΘoDν, βιiλΘηκε νιi τ6ν d,1ρηoτ6ψη. ,Evdl εi1ε θπι.
oτρ6ψει dπ6 τηv θρημo τoδ ,Ιoρδιivoυ oτηv .Ιερoυoαλημ,
γιd νd δτoιμαoθfr καi vιi πρooκυνηoη γιd τελευταtα φoρd
τ6v Παvdγιo Tιiφo καi vιi d,πo1αιρετηoη καi τo69 γvωoτo69 τoυ, χρησιμoπoiηoε δ πoνηρ6q, γιιi δργανd, τoυ δι5o
&θε6φoβε9 γυvαiKtζ, πατριιirτιoodq, τoυ, oi δπoTεg, τ6ν κιiλεοαv oτ6 oπiτι, δπoυ θμειvαv, γιιi νιi τoδ διilooυv δflθεν
δv6ματα νιi μvημoνε6oη oτ6 ..Aγιov'.oρoq,. .o dπoνηρευτoq Τιμ6Θεoq,, πoιi εi16ε δλo καλor5q λoγιoμo0q,, τ6 πiaτε. ηlε καi πiγε. 'Aλλd,, δταv τ6v θκλεισαv μ6oα oτ6 oπiτι
καi δρμηoαv θπd,vω τoυ μ6 dvηθικεq, διαθ6oειq,, τδ1αoε!
Κoκκiνιoε καi δiνει μιd, oπρωξιιi o, αδτ69 καi iλλη μιd
οτηv π6ρτα καt ξ6φυγε dπ6 τd ν61ια τeυν γερακιδν, odν
,Ιωoηφ, καi
v6,og
φυλdχτηκε &γν6q,.
'HρΘε μετd, δπωg flταv &γv6 λoυλoιiδι, καi φυτε0τη.
κε οτ6 Περιβ6λι τηζ Παναγiαg, καi πρ6κoψε καi εδωδtα.
οε μd τiq &ρετ69 τoυ, δπωg Θιi iδoδμε πι6 κd,τω.
.FΙ
πριbτη τoυ μετd,νoια flταν τ6 Kελλi τoδ Mπoυραδπoυ
καi παρθμεινε π6vτε 1ρ6νια. ,Eπειδη o, αδτ6
ζι:ρι,
δι.,v εδριoκε f1ου1iα d,π6 τo69, πoλλoιiq πρoσκυνητιiq,, Pιbσ()υζ, πiρε εδλoγiα καi πflγε oτιi Kαρor5λια καi θκεT &οκητεψε δεκαπ6vτε 1ρ6vια. .,oλo τ6 διd,oτημα oτιi Kα1lιlυλια περνoδoε μ6 oκληρo0ζ &γδvεg. T6 θργ61ειρ6 τoυ

lιζ

llταν oi μεγd,λεg καi oi μικρ6q μετdνoιεζ μαζt μ6 τηv εδxη
ι<αt την μελ6τη. Δανειζ6ταv βιβλiα &π6 τtζ Moν6,g, &π, δπιlυ ξπαιρνε καt εδλoγiα, παξιμd,δι, d,π6 τd, περιοoεt5ματα
τδv κλαομιiτων, γιd τηv δπoiα θκαvε κoμπoσχoiνι. ',Eτσι
,,Aγγειριλοτιμα dγωνιζ6ταν, γιd vιi γiνη καi θοωτερικd
λοg καi 61ι μ6vo θξωτερικα ψt τo 'Aγγελικ6 Σxflμα.
Mετα O'πo τα Kαρoιiλια ηρθε oτηv &κρη τfrq Kαψdλαg (πd,vω dπ6 την Kαλιιiγρα), σ, lvα Κελλi Σταυρoνικητιαv6, καi γηρoκ6μηoε lναν Γ6,ρovτα. ,Aφoδ πθθανε τ6
Ι.ερovτιiκι, καi πiρε την εδ1η τoυ' θμεινε μ6νoq, τoυ oτην
Kαλιlβη. 'Aπ6 τ6τε δ1ι μ6νo δ6v dμ6ληoε τoιiq πvευματικιlυg τoυ &γδvεg, &λλιi τoδq αδξηoε, καi θπ6μενo ηταv vd,
δι:xθfl πλoιjoια την Xιiρη τol ΘεoD, dφoδ &γωνιζ6ταv φιλιiτιμα καi μ6, πoλλη ταπεiνωoη.
.H Θεiα Xdριq πιd τ6ν
φαν6ρωvε oτoιig &,νθριilπoυq,
κι iiτρεxαν πoλλoi πoνεμ6νoι &,νθρωπoι, γιd, νd τ6ν συμ|}ουλευθoδν καi νd, παρηγoρηθoδν &π6 τηv πoλλη του d,,Aλλoι τ6v παρακαλoδοαν νd, iερωθfl,
γιd νd βoηγαπη.
()ιiη πι6 θετικd μ6 τ6 Mυoτηριο τfrg θεiαq ,Eξoμoλoγηοε(l)ζ, d,φoδ θd θδινε καi τηv &φεoη τeυv &μαρτιδv. AΟτη την
ιiνιiγκη, νd βoηθηθoδν oi iλλoι, τ1.lν διεπtoτωoε καi δ iδιιlg καi δθxτηκε vd χειρoτovηθη.
Στo Kελλi τoυ δμωζ Nα6q δ6v δπflρxε, θνdl frταv πιd
ιiπιι1.lαiτΙτoζ, oδτε καi xρηματα εixε, &λλd εi1ε μεγι1λη
πiοτη οτoν Θε6. ',Eκαvε λoιπ6ν πρoσευχη καi ξεκiνηoε
γιιi τig Kαρυθg μ6 την θμπιoτooι5vη oτ6ν Θε6 δτι θd, τol
ιliκιlvομoδοε τα 1ρηματα, πoι1 θd xρειαζ6ταν γιd τ6ν
IrJιιιi. t1ρiν φθιioη dκ6μη oτiq Καρυdg, τ6v εiδε dπ6 μα,Hλiα
ιιJ)ιd τov Παπα - Τιixωvα δ ΔικαToq τoδ Πρoφητη
.,oταv
(I)ιιlοικοδ) καi τ6v φιilvαξε.
πληoiαοε κovτd, τoδ
t,iπι.:

Καπoιog καλ69 Xριoτιαv6g dπ6 τηv ,Aμερικη μoδ
i,οτι:ιλι, μιερικd δoλdρια, vd, τd, δcilοω o, θκεTvov πoιj δθv θ,-

19

,Eoδ
δ6v 6xειg Nα6. πaρ' τα καi
xι,ι Nα6, y|'a vιi κτioη.

ιρτιαξε.

Δdκρυoε δ Γ6ρoVταζ d,π6 ουγκiνηoη καi εδγvωμooι5Vη oτ6v Θε6, εδ1αρioτησε καi τ6ν ΔικαTo καi εiπε τ6
<<Θεoq ουγxωρ6,σoι)) γιd τ6v d,vΘρωπo τoD Θεoδ πo6 τoδ iοτι,ιλε την εiλoγiα. .O Καλ6q Θε6q, oιiv καρδιογνιiloττlζ,
ι,ixε φρoντiοει γιιi τ6v Nα6 τoυ, πρtν dκ6μη T6v παρακαλι:οη δ Γdρovταg, γιd νd, τoδ θ1η θτoιμα τα χρηματα, τηv
ιil1.lα πoιj θd Toil τιi ζητoDοε. .Eπ6μεvo frταν vd, τ6ν d,κo6οl1 δ Θε69, dφoδ δ Γ6ρovταg d,π6 μικρ6 παιδi iκoυγε καt
ι11ρoδοε τig θεiεq θvτoλ6q τoδ Θεoδ καi δε16ταv oδριlvιεg

ι:ilλιlγiεg.

Στηv oυν61εια βρiοκει διio Movαxoδq, τε1viτεg, Υι&
ι,ιi λθνε καi τηv εδxη, τηv δρα πoιi Θα θργιiζωνται. .,Oταv,
λιlιπov, τελεiωoε δ Nα6g, τ6v d,φιθρωσε oτ6v Tiμιo Σταυ1lιi, γιατi τov εi1ε ο6 εδλdβεια, d,λλd, καi γιιi vd, d,πoφει)γη
ιιi t1αvηγ6ρια μ6 τ6v φυoιoλoγικ6 αδτ6v τρ6πo, θπειδη
.Yψιiloεωg
ι ηζ
τoi Tιμioυ Σταυρoδ vηoτειioυv, καi fr frμ6.O Γ6ρovταζ
ι;iναι
πθvθιμη.
δ6v d,ναπαυ6ταv oτd. Πα1lιι
ι,l1γilρια, γιατi δημιoυργoDν d,vηου1xiα καi περισπαoμ6, θι,ιil αiτoζ παvηγιiριζε κιiθε μ6ρα πvευματικιi μθ τ6 fioυxo
) τιrυρoαvαoτιioιμo τυπικ6 τoυ, μ6 την πoλλη τoυ d,oκη.l11 καi μ6 τηv καΘ6λoυ o1εδ6v &,vθρcbπιvη παρηγoριιi μ6.lιl οτ6 λdκκo τflg Καλιdγραq,, δπoυ θβλεπε oδραv6 καi
.'-,ιlilσε παραδειodvιεg xαρ6ζ μαζi μ6 τoιiζ ,Aγγθλoυq καt
.Aγioυq. .,Oταν
ι ιlιig
τ6v ρωτoδoε κανεiq, <μ6vog ooυ μ6ι,ι,ιq θδCυ οτην θρημιd>, d,παvτo[loε δ Γ6ρovταg:
,Aγγ6λoυ9 καi ,Aρμαζi μ6 τoιiq
-',oχι, θγιΙl μ6vω
.Aγioυg,
Πιiντεg, μθ τηv Παvαγiα καi
xιlγγdλoυζ, μ6 τo69
1ιι,: τιiν Xριoτ6.
ΙΙραγματι την E,vιωΘε τηv παρoυoiα τdrv .Aγiωv καi
rl1ι,J}ιlηθεια τoD φιiλακα'Aγγ6λoυ τoυ. Mιιi μ6ρα πoιj τ6v
l iγιl ι':πιoκεφθfr, θvδ &v6βαιvε τd oκαλιiκια, iπεοε dvdlιιlδιl καi οφηvιilΘηκε οτηv π6ρτα, γιατi φoρoδoε πoλλd

20

.,Oταv τ6v
καπιd,, καi δυoκoλειiτηκα νd, τ6v oηκιboω.
ριilτηoα μετd <τi θd E,κανεg, Γ6ρoντα, μ6voq σoυ, θιiν δ6ν
fiμoυν θδδ), μd κoiταξε παρaξεvα καi μoδ &πηντηoε μ6
βεβαι6τητα:
_ .O φι3λακιiq μoυ ',Aγγελoq θd μ6 oηκωvε.
'Evδ βριοκ6ταν oθ Eρημo τ6πo, μoνoq τoυ, καi τ6
Kελλt τoυ δ6ν εi1ε o1εδ6ν τtπoτα, γιd vti E,xη δμωg τ6ν
Χριοτ6 μθoα τoυ' δ6v τoD 1ρειαζ6ταv τiπoτα, γιατi δπoυ
Xριoτ6q θκεT Παρdδεισoζ' καt γιd τ6v Παπα - Tδ1ωνα τ6
Περιβ6λι τηq Παναγiαg ηταv θπiγειoq Παρdδεισoζ.
Ei1ε 1ρ6vια d,ρκετιi vd βγfr oτ6v κ6oμo, &λλd χωρiζ
νd τ6 θ6λη, τ6v &νdγκαoαv κdπoτε, πoι5 εi1ε γiνει πυρκαTd oτην Kαψιiλα, μαζi μ6 &λλoυg Πατ6,ρε9 νιi παη κι
.,oταν θπ6oτρεαδτ69 δq μdρτυραζ oτηv Θεooαλoνtκη.
.,Aγιoν ',Oρoζ δ Γ6ρovταq, τ6ν
ρωτoδοαν oi Πατ6ψε oτ6
ρεζ:
_ Πδq εiδεg την π6λη καi τ6ν κ6oμo μετd, &π6 τ6oα
1,ρ6vια πoδ εi1εζ νd iδηq τ6v κ6oμo;
.o Γdρovταq &πηvτηoε:
_'Eγril δ6,ν εiδα πoλιτεtα μ6 dνθρcbπoυq, &λλd δdoog
μ6 καοταvι6g.
',Eφθαoε o, αδτη τηv πνευματικη &γiα κατd,oταση δ
Γθρoνταq, γιατi dγdπηοε πoλιi τ6ν Xριoτ6, την ταπεiνωoη καf τηv φτιilχεια. M6,oα oτ6 κελλi τoδ Γ6ρoντα δ6v θβλεπεζ oδτε θνα πρdγμα τηq πρoκoπflg, πo6 vιi θξυπηρετfl &vΘρωπo. 'Aπ6 αδτd ποιi εi1ε μθoα oτ6 κελλi τoυ 6βρισκε κανεiq δoα iiΘελε πεταγμ6να &π' ξξω, οτ6 λdκκo.
,Aλλd
γιd τo69 πvευματικo0g &vθριilπoυq, δ,τι παλι6 καi
θdv εi1ε δ Παπα - T61ων, εi1ε μεγιiλη &ξtα, γιατi ηταν &,Aκ6μη καi τd, κoυρθλια τoυ τd, θβλεπαν
μ6 εδγιαoμθvo.
.,o,τι θπioηg παλι6
λdβεια καi τd Eπαιρναv γιd εδλoγiα.
φoρoioε ti &ooυλoδπωτo, δ6ν φαιν6ταν ioχημo, γιατt δμ6ρφαιvε καi αδτ6 &π6 την θoωτερικη δμoρφιd τflg ψυxfrg τoυ. Γιd οκoυφιd iραβε μ6νo9 τoυ μ6 την oακoρdφα

2l

κoμμιiτια ρd,ooυ, oιiv οακoδλεq, καt τd φoρoδοε, d,λλd
οκoρπoδσαv περιoo6τερη xdρη 0'πo τig πoλ0τιμεg μiτρεg
τ[g δεoπoτικ6,q (δταv, φυoικιi, δ6v δπdρχη στηv καρδιd,

τoδ Mητρoπoλtτoυ <<δ Πoλδτιμog Mαργαρiτηq,>).
Kd,πoτε τ6ν φωτoγρd.φιoε ivαq θπιoκ6πτ1ζ, δπωg ηταv μ6 τηv οακoι1λα γιd, οκoυφi καt μ6 μιιi πιτζιiμα πoιi
τιlδ εi1ε ρiξει oτiq π}'"ατεg τoυ, γιατt εiδε τ6ν Γ6ρovτα vd,
rcρυιilvη. Kαi τιirρα, δooι βλ6πoυv oτηv φωτoγραφiα τ6v
ΙΙαπα - T'jxωνα, voμiζoυν δτι φoρoδoε δεοπoτικ6 μαvδιiα, θvδ ηταv μιd παλιd, παρδαλη πιτζd,μα.
Πoλιi dναπαυ6ταv oτd, φτω1d καi ταπειvιi πρdγματα
κιri πoλιi &γαπoδoε την d,κτημooιjvη, f1 δπoiα καi τ6v θλι:υθ€ρωοε καt τoD iδωoε τιi πνευματικd, φτερd, καi 6τoι
1ιι: ιρτερουγιομ6vη Ψυχη &γωνιζ6ταv πoλδ, 1ωρiq vd αirτ()rivεται τ6v σωματικ6 κ6πo, δπωg τ6 παιδd,κι δ6v νιrbθει
K()tραση, δταν κd,νη τd θεληματα τoδ πατ6ρα τoυ, &λλd
ι,ιιilθει τηv dγdπη καi τηv oτoργη μθ τd 1dδια. Φυoικd,,
ιl[lτα δ6v ουγκρiνovται μt' τα θεTκd, 1dδια τflq Xdριτog oδιl, κατd, διd,voια.
.,Oπωg
d,v6φερα , τo bpyo1ειρ6 τoυ flταν oi πνευματιι.'ιlf ιiγδvεζ: vηστεiα, dγρυπνiα, εδxη, μετd,voιεζ κ.&. δxι
1ιιiνι.l γιd, τ6ν θαυτ6 τoυ, dλλd καi γιd, δλεq, τiq ψυxθq τoδ
|\()σl-ιoυ (ζωvταvor5g καi πεθαμdνoυζ). .,oταv πιd εixε γε|)(iσ{;ι καi δ6v μπoρoδοε vd oηκωΘη, δταv θπεφτε κd,τω μ6
11.. σΤρωτ69 μετdvoιεg, θδεoε θνα 1oνδρ6 o1oιvt
ψηλιi καi
ι1lιl]}ιοταν γιd vd, oηκωθfl. ',Eτoι, πd,λι E,καvε μετιivoιεg
lιι,( ΠρoσKυvoioε τ6v Θε6 μ6 εδλdβεια. Aδτ6 τ6 τυπικ6
ιι11lιlΓlοε μ6χρι πoιi θπεoε πιd oτ6 κρεβd,τι, δπoυ ξεκoυριiιl Ιl||(t) γιd, εiκooι μ6ρε9, καi μετιi θφυγε γιd την dληθιvη
ιlιι')\,ι(ι ζωη, δπoυ καi ξεκoυρdζεται πια αiιilvια κoντd,
ιiι()\,,Χριoτ6.
l'ιi 1διo θπioηζ τυπικ6 τig ξηρoφαγiαg, πoιi εi1ε d,π6
\'Ι {'ι., τl1ρoδoε καi oτην oυv6xεια μdχρι τd, γεριiματti τoυ.
l l1ι, μιιιγειρικη τηv θεωρoδoε καi γιd oπατιiλη 1ρ6voυ, θ-

22

κτ6ζ πorj δ6v ταιριdζoυν οτην Καλoγερικη τιi καλoμαγειρευμfvα φαγητd. Φυοικd, μετd &π6 τ6oη ioκηoη καi τ6τoια πνευματικη κατd,σταση δθv τoδ 6καvε καμιd, αioθηση fl καλη τρoφη, &φoδ κατoικoδoε μ6oα τoυ δ Xριoτ6g,
πo0 τ6v γλι1καινε καi τ6v θτρεφε παραδειoθvια.
Στtq oυζητηοειζ τoυ πdvτα dvd,φερε γιd τ6v γλυκ6
Παριiδειoo, καi &'πo τα μιiτια τoυ κυλoδoαv τd γλυκd δdκρυα, καi δθv τoδ ilκαvε καρδιd vd dο1oλfrται μd μιiταια
πρayψατα, δταv τ6v ρωτoδoαν κoσμικoi ivθρωπoι.
Td θλιixιστα πρdγματα ποιj τoδ xρειdζovταν, γιd vd
συvτηρηθfl, τιi oiκoνoμoδοε dπ6 τ6 λtγo iργ6χειρo πo6
,Επιτι1φιo κιiθε
iiκαvε. &γιoγραφoδoε Eναν
1ρ6vo καi τ6v
6δινε πεvτακ6σιεζ fi θξακ6σιεq δραxμ6q καi μ, αδτd τd
1ρηματα περvoδoε δλ6κληρη τηv 1ρovιιi τoυ.
.,Oπωg &v6φερα,
flταν πoλιj λιτoδiαιτoq καi δλιγαρκηζ, &φoδ θνα 'Aποoτoλιdτικo oι]κο τ6 θκoβε οτιi διio
καi τ6 iτρωγε δ6o φoρ6q. Moδ Eλεγε: (Π&, πα' πα, παιδi
βoU, αδτ6 εiναι πoλf μεγdλo!> - θν6 θγω, γιd νd γoρτα.
oω, iπρεπε να φ&ω ijνα κιλ6.
Κdθε Xριoτo6γεννα δ Γ6ρoνταq θ& oiκoνoμoδoε μιd
ρi:yγα, για να περdoη δλεq τig γαpμ6oυνεq ημ6ρεq τoδ
Δωδεκαημ6ρoυ ψΕ καταλυ<rη ixθ6oq. Tην δ6 ραχoκoκαλιd τfrq pξγyαζ δ6ν την πετoδoε, &λλ& την κρεμοδoε μ6
μιd κλωoτη καi, δπoτε ηταv καμιιi Δεoπoτικη η Θεoμητoρικη θoρτη καt εi1ε κατdλυoη ixθ6oq, δβραζε λiγo vερ6
ο' θνα κovoερβoκoιiτι, βoυτoδoε τηv ραχoκoκαλιd δυ6 τρετq φoρ6q οτ6 vερ6 , γιa vd πιiρη λiγη μυρωδιιi, καt μετιi
θρι1vε λiγo ριiζι. ',Eτoι iκαvε κατdλυoη καi κατηγoρoδoε
καt τ6v θαυτ6 τoυ δτι τριilει καi ψαρ6ooυπε9, οτην δρημo!
Tην ραxoκoκαλιιi αδτη τηv κρεμoδoε πιiλι oτ6 καρφi καi
γιιi &,λλη κατdλυοη, μ6χρι πoιi &oπριζε πιd καi τ6τε την
πετoδοε.
.,Oταv
6βλεπε τoιig dvθριilπoυq νd τoδ oυμπεριφ6ρωνται μ6 εδλdβεια, αιiτ6 τ6v oτενo1ωρoδοε καi τoιiq Eλεγε:

23

doκητηζ, &λλιi ψεδτηq doκητηg.
M6vo oτd τελευταiα τoυ πιd δ6xθηκε λiγη περιπotηοη &π6 τoιig, dvθρcilπoυg πori τ6ν dγαπoδοαν iδιαtτερα,
γιd, vd μη τoιjg λυπηοη.
.,Oταv
τoδ θδιvε κανεtg εδλoγiα &π6 τρ6φιμα, την
κρατoδοε καi μετd τηv θoτελvε o6 Γερovτdκια oτηv Kα-

-'Eγιil

δ6v εiμαι

ψαλα. 'Ed,v τoδ θoτελναv 1ρηματα, τd 6διvε o' θναv εδλα[}η μπακdλη, γιd vιl &γoριiζη ψωμιιi καt vιi τd μoιριiζη
οτο6q φτωxoι5q.
Kιiπoτε τoδ εixε οτεtλει κιiπoιoq dπ6 τηv 'Aμερικη
1ιια θπιταγη. Την δρα δμωq πoιi την θπαιρvε δ Γ6ρovταg
ιιπ6 τ6 Tα1υδρoμεTo, τ6v εiδε θvαg κooμικ6q καi vικηθηι.'ε d,π6 τ6v πειραομ6 τfrq φιλαργυρtαq,. Πflγε λoιπ6v την
ι,ιi1τα oτ6 Kελλi τoδ Γ6ρovτα , ΥL& vιi τ6ν ληoτ6ψη, μ6 τ6v
λιlγιoμ6 δτι θd εδριoκε καi &,λλα χρηματα, χωρiξ vιi ξdρη
iiτι καi θκεTvα πor5 εixε πιiρει δ Γ6ρovταq τd εixε διiloει
ι ιlv iδια δρα oτ6v κυρ - Θ6δωρo, γLα vιi πdρη ψωμιιi γιιi
ι ιlιig φτωxo6g. 'Αφoδ τ6v βαodvιoε &ρκετd τ6v Γ6ρovτα
τov θοφιyyε ψε θνα ο1oιvi oτ6v λαιμ6 τoυ - διεπioτω.
.lι. (iτι πραγψατι δ6v εixε γp,i1ματα καi ξεκivησε vd φιiγη.
( ) ΙΙαπα - Τ61ωv τoδ εiπε:
- Θε6q ουγ1ωρ6σoι, παιδt μου.
.o
κακoπoι6q αδτ69 &vθρωπoq πηγε καi od frλλoν
l l,.1lιlvτα μ6 τ6ν 1διo oκoπo, &χχιi θκεi τ6v θπιαoε f1 'A()ιι)Voμ,iα, καi δμoλ6γηoε μ6νoq τoυ δτι εi1ε παει καi
.O ,Aoτυν6μo9 6oτειλε
i} ι(iV Παπα - Tιi1ωvα.
1ωρoφι5λα,' ιl tιαi ξητηοε τ6ν Γθρoντα γιd, dvdκριοη, θπειδη θd γιv6ιιlv t1 δiκη τoδ κλ6φτη. .O Γ6ρovταq στεvoχωρ6θηκε γι'
ι t ι Γ(i καi θλεγε oτ6v
χωρoφιjλακα:
Παιδt βoU, θγιil τ6v oυγ26ιbρεoα μθ δλη τηv καρδιd
ll )t ) τ6V κλ6φτη.
.ΙlκεΤνoq
δμωζ δ6v 6διvε καθ6λoυ oημαοiα oτd λ6για
rιlll !'ι:1lovτα, γιατi θκτελoδοε dvcilτερη διαταyη, καt τ6v
r 1tιl[}ιlttlσε καi τoδ 6λεγε:
r

(

24

25

_,,Aντε, γρηγoρα, Γ6ρovτα! θδδ δ6v

62gει

oυγ1,ιilρεoη

καt <εδλ6γηoov>.
Tελικιi τ6ν λυπηΘηκε δ Διoικητηq, καi τ6v &φηoε 0"πo
.Ιεριoo6 νd
την
γυρioη oτ6 Kελλi τoυ, θπειδη iκλαιγε οιiv
παιδi,
γιατt v6μιζε δτι θιi γtvη καi αδτ69 αiτiα vd, τιμωρ6
μωρηΘi δ κλ6,φτηq,.
.,oταν
τ6 Θυμ6ταv αδτ6 τ6 περιoτατικ6 δ6v μπoρoδ.
oε vd τo 1ωρ6,oη oτ6 μυαλ6 τoυ καi μoδ θλεγε:
- Πd, πα, πα, παιδi βoD, αδτoi oi κooμικot &λλo τυπικ6 ii1oυν! δ6ν ii1oυν τ6 <εδλ6γησoν), <Θε69 oυγ1ωριiσoι))
ooι>

!

,Evδ δ Γ6,ρoνταq την λdξη <εδλ6γησoν)) τηv
1gρηoιμo.
πoιoδoε πιiντα καt μ6 τiζ πoλλdq καλoγερικθg, θvvoιεq,, δπωζ τ6 <εδλoγεTτε>> ii <εδλ6γησoν)' δταv ζητoδoε ταπειvd, την εδλoγtα τoδ iλλoυ, καi μετιi Θd θδιvε καt αδτ6q
τηv εδλoγiα τoυ μ6 την εδxη <.o Κr5ριoq, νd o6, εδλoγηoη>.
Mετd dπ6 τ6ν ουvηΘιoμ6vo 1αιρετιομ6 δδηγoioε
τo0g θ,πιοκdπτεq, οτ6 Nα6 καi θψαλλαv μαζi τ6 Σζυooν,
Κιiριε, τ6ν λα6ν ooυ καiτ6 ',Aξι6ν t,oτιν καi, θdν fiταv καλ6q, καιρ6ζ, θβγαιναν θξω, κd,τω dπ6 τηv θλιd, καi καΘ6ταv μαζt τουg π€ντε λεπτd,. μετd oηκωv6ταv μ6 1αρd καi
θλεγε:
_ ,Eγιb τιilρα κερdoματα.

"Eβγαζε νερ6 dπ6 τηv oτθρνα καi γθμιζε ivα κ0πελλo
γιd, τ6ν θπιoκ6πτη, Eβαξε καi οτ6 δικ6 τoυ τενεκιiκι (κoνoερβoκo0τι, πoι5 16 xρηοιμoπoιoδoε καi γιd μπρiκι) καi i.
ψαχvε μετd, vιi βρi καv6να λoυκo6μι, frλλoτε κατdξηρo
καi &λλoτε μυρμηγκoφαγωμ6vo, τ6 δπoTo, θπειδη fiταν
,Aεδλoγtα τoδ Παπα - T01ωνα, δθν πρoξενoδoε &ηδiα.
φoδ τι1 θτotμαζε, iκανε τ6ν Σταυρ6 τoυ δ Γ6ρoνταq, E,παιρνε τ6 vερ6 καi iλεγε: <Πρδτα θγιil. εδλoγεTτε!> καi
περiμεvε vιi τoδ πη δ θπιoκ6πτηq την εδxη <.o Kιiριoq νd
ο6, εδλoγηοη,, &λλιδq δdv δπιvε vερ6. Mετιi θd θδιvε καi
αδτog τηv εδxη τoυ. Tην ει)xη &π6 τo0ζ d,λλoυg την αiοθα-

v6ταv δq dvιiγκη, δ1ι μ6vo d,π6 τoιig .Ιερωμ6νoυq η Movα1o0g αλλd dκ6μη καi &,π6 τo0g λαΙκo6q, μικρoιiq καi
μεγιiλoυq oτηv f1λικiα.
Mετιi &π6 τ6 κ6ραoμα περiμενε vιi iδfr θιiν θ1oυν κα.,oταv
vθvα θ6μα.
iβλεπε δτι εiναι &ργ6o26oλoq ivθρωπoζ
καt frρΘε μ6vo γιd, vd, περd,oη την δρα τoυ, τ6τε τoD θλεγε:
_ Παιδi βoU, oτηv κ6λαoη θd πδvε καt oi τεμπ6,ληδεq, δ1ι μ6vo oi dμαρτωλoi.
,Eιiν παρdμεvε
καi δθν θφευγε, τ6v &φηvε δ Γdρovταq
καt iμπαιvε oτ6 Nα6 καi πρooευ16ταν, καi θτoι δ θπιoκ6πτηζ &,vαγκαζ6ταv vιi φιiγη. .,oταv πα}"ι flθελε vd, θκμεταλλευθfr καvεiq, την &,πλ6τητα τoδ Γdρovτα, γιd vd θξυπηρετηoη τ6v iλφα fl βiτα oκoπ6 τoυ, τ6 καταλdβαιvε
μ6 την θεiα τoυ φιilτιoη καt τoδ δλεγε:
.Eλληνικd δ6ν
βoU, θγcil
- Παιδi
ξ6ρω. πηγαιvε o6
.,Ελληvα,
καvθvαv
vd,
oυνεvvoηθflq,
καλιi.
γιd
Φυoικd, δdν λυπ6ταv πoτ6 τ6v κ6πo oδτε τ6ν 1ρ6vo,
δταν Eβλεπε πvευματικd θvδιαφ6ρovτα oτo0q dvΘριilπoυq.
,Evδ
μθ τ6 oτ6μα oυμβo6λευε, μ6 την καρδιd, καi τ6v voδ
πρoσευχ6ταv. .Ι{ πρooευxη τoυ ηταv πια αδτεv6ργητη,
καρδιακη. oi &vΘρωπoι, πo0 τ6v πληoiαζαν, τ6 αioθιi.
νovταv αδτ6, γιατ( θφευγαv πoλιj δυvαμωμ6νoι. Καt δ Γ€ρoνταζ τo69 εr)λoγoDoε με11ρι νd κριlφτoiv πιd.
Kdπoτε τ6v εΙxε θπιoκεφθη δ Πατηρ 'Aγαθαγγελog δ
'Ιβηρiτηq, δζ Διιiκoq. .,Oταν iφευγε,
fiταv oκoτιiδι, δ6,ν
ι,ixε φωτioει dκ6μη. .o Παπα - Tιi1ωv πρoεiδε τ6v κtvδυ\,() πoιj θd δι6τρε1ε δ Διd,κoq, καi d,vεβηκε αδτη την φoρd
οτο τoι1ιiκι τflg μdvδραg καi ε0λoγoδoε oυν6xεια. .,oταν
i.ιρθαοε δ Διακoζ στη ριixη καi εiδε τoν Γdρovτα vd εr)λoyη irκ6μη, τ6v λυπηθηκε καi τoD φιbvαξε vιi μη κoυραζειιlι, να μπfr oτ6 κελλi τoυ. Aδτ6q δμωg dτd,ραxoζ μ6 διl,(l)ιιevα τα x6,ρια, οd,ν τoν Mωυofl, πρooευx6ταν καi εδ,iιlyιlυoε. 'Eνδ λoιπoν βιiδιζε ξ6voιαoτoζ δ Διdκog, ξα.l,ι,ικιi, π6φτει πdvω o6 καρτθρι κυνηγδv, πoιi περiμεvαν

26

.,Eναq,
κυvηγ6ζ τριiβηξε vιi ρtξη, &λλιi oi
&γρι6χoιρoυq,.
εδ16,9 τoδ Γ6ρoντα E,oωοαν τ6ν Διdκo dπ6 τ6v Θdνατo καi
τ6ν κυvηγ6 &π6 την φυλακη. Γι, αδτ6 μoi 6λεγε πdvτα δ
Γdρovταq,:
_ Παιδt βoU, vιi μην i,ρ1εoαι πoτ€ τηv vιi16τα, γιατi
την v61τα τd Θηρiα περπατoδv, καi oi κυνηγot τιi περιμ6voυv κρυμμθνoι...
'Aκ6μη καi γιd την Θεiα Λειτoυργiα θλεγε oτ6v Moνα16 πo6 θd τ6ν βoηΘoδoε καi Θιi E,κανε τ6ν ψdλτη, vd
δρ1εται τ6 πρωT μ€, τ6 φcilτιoμα.Tηv δρα δ6 τiq Θεiαζ
Λειτoυργiαζ τoδ θλεγε vιi μ6νη oτ6v μικρ6 διdδρoμo, θξω
dπ6 τ6ν Nα6, καt dπ6 θκεi νιi λ6η τ6 Κι1ριε Ε,λ6,ηooν, ^{ιa
vd νιιilΘη τελεtωq μ6νoq, τoυ καi νd κιvflται &νετα oτηv
.,Oταν θφθανε οτ6 Xερoυβικ6, δ Παπα πρoσευχη τoυ.
Tδ1ωv iρπιiζετo εiκooι θωq, τριdvτα λεπτd, κα( δ ψιiλτηq,
Θιi E,πρεπε vd θπαvαλιiβη πoλλθg φoρ6ζ τ6 Xερoυβικ6, μ61,ρι vd &κo0oη τtg πεpπατηoι6q τoυ oτηv Mεγιiλη E1οoδo.
.,Oταν τ6ν
ρωτo0οα μετd oτ6 τ6λoζ (τi βλ6πειq,, Γθρoντα))' θκεTvoq, μoδ &παντoδοε:
- T& Xερoυβεiμ καi Σεραφεtμ δoξoλoγoδν τ6v Θε6!
"Eλεγε θπiοηζ oτην oυν61εια;
_'Eμdvα μετιi &π6 μιoη δρα μθ κατεβ6ζει δ φ6λακdq μoυ ',Aγγελoq, καi τ6τε oυvε1,iζω την Θεiα Λειτoυργtα.
Kdπoτε τ6ν εi1ε θπιoκεφΘη δ π. Θε6κλητoq δ Διoνυ,Eπειδη fι π6ρτα τoδ Παπα - T61ωνα
oιdτηg"
flταv κλειστη, καi &π6 τ6ν Nα6 dκoιiγoνταν γλυκι6,q ψαλμωδiεg,
δθv Θ6ληoε vd θνoxληoη μ6 τ6 1τδπημα τηζ π6ρταq,, &λλd
περtμενε vιi τελειιbooυv, γιατi ν6μιζε δτι βρtoκονται oτ6
<Koιvωνικ6>. Σ6 λiγo βγαiνει δ Παπα - Tιi1ωv καi &νotγει
.,oταν
την π6ρτα.
μπflκε δ π. Θε6κλητoq, δ6v βρfrκε καv6ναν iλλoν θκτ69 &π6 τ6ν Παπα - Tιi26ωvα. T6τε κατd,Aγγελικ69.
λαβε δτι oi Ψαλμωδiεζ θκεiνεg frταv
Στd γερdματd, τoυ πιd, θπειδη E,τρεμαν τd π6δια τoυ,

27

θρxoνταv oυvηΘωq, καi λειτoυργoδoαv δ Παπα - Mιiξιμog
καi δ Παπα - ,AγαΘdγγελoq, oi 'Ιβηρiτεq,, πoιi flταν πι6
.,Aγιoν ,,Aρτo,
κovτd,, καi τoδ &,φηvαν καi
γιατi κoινωvoδoε κdΘε μ6ρα. Φυοικd, ηταv πρoετoιμαoμθvog κd,Θε
μ6ρα μ6 τηv &γtα τoυ ζωη.
Γιd τ6ν Παπα - T61ωvα δλεq o1εδ6ν oi f1μ6ρεq τoδ

χρ6voυ ηταv Διακαιvηoιμεg, καi ζoδοε πιiντα τηv Παοxαλινη χαρd. Συν61εια d,κoυγε κανεiq dπ6 τ6 oτ6μα τoυ
τo Δ6ξα ooι δ Θε6q, Δ6ξα ooι δ Θε6g. Aδτ6 oυvιoτoδoε
καi o6, δλoυg: νιi λ6με τo Δ6ξα ooι δ Θε69, δ1ι μ6νo δταν
περνiμε καλd, &λλd καi δταv περviμε δoκιμαotεq, γιατi
καi τig δoκιμαoiεq τiq, Lπιτρ€πει δ Θε6q γιd φdρμακα τfrc
\μυχηζ.

Πoλιi πoνoδoε

γιd, τiq ψυχ6ζ πoι5 δπθφεραv oτ6 &Θεo
Pωoiαq,. Moδ E,λεγε μ€, δακρυομθνα μdτια:

r<αθεoτιilζ τiζ
_ Παιδt βoU, τ\

(Φε6.

Pωoiα θ1ει &κ6μη καν6vα &π6 τ6ν

θd περdoη δμωq.
Γιd τ6v θαυτ6 τoυ δ Γ6ρoντα9 δ6ν νoιαζ6ταν καθ6λoυ
ιltiτε καi φoβ6ταν, γιατi εΙ1ε πoλ6 φ6βo Θεoδ (θεfα συστo,Eπειδη dγωνιζ6ταν καi
λι1) καi εδλdβεια.
μ6 πoλλη τα.
πι:fνωoη, δ6ν δι6τρε16ε oδτε τ6ν πvευματικ6 κivδυvo τfrq
lιτιilοεωg. .Eπoμ6,VΦζ, πδζ νιi φoβηΘfl καi τi νιi φoβηθfl;
l'ι169 δαtμovεq, πo6 τρ6μoυv dπ6 τ6ν ταπειv6 &νΘρωπo, fl
ιιiv θιivατo, πoι5 oυv61εια τ6ν μελετoδoε καt θτoιμαζ6ταv
γιι1lιlι5μεVoζ γι' αδτ6ν; Mdλιoτα, εi16ε &νoiξει καi τ6v τdι1lιl ΤoU μ6νo9 τoυ, γιιi vd εiναι E,τoιμog, καi θμπηξε καi
ι ιjν Σταυρ6, πoδ καi αδτ6v τ6ν εi1,ε κιiνει δ 1διog, καi θi ι)(lιι,ε τd θξflg, dφoδ εi1ε πρoαιoθανΘfl τ6ν Θιivατ6 τoυ:
.. Λμιι.ρτωλ69 T01ων, .Ιερoμ6vσχoζ, 60 1ρ6vια στ6 .,A.
',oρoζ. Δ6ξα ooι δ Θε6q>.
/ι()V
ΙΙαvτα μ6 τ6 Δ6ξα ooι δ Θε6q θιi iρxιζε καi ψf'τ6 Δ6'' ιι ι'()ι δ Θε6q Θd τελεtωνε δ Γ6,ρoνταq. Ei1ε oυμφιλιωΘfr
lιtιl 1ιι; τoν Θε6, γι, αδτ6 χρησιμoπoιoδoε περιoo6τερo τ6
|ιι'''11 oοι δ Θε69 παρd τ6 Κιiριε 'Ιηooi Χριoτ6,, Ελ6ηo6ν

29

28

ρε. KινεTτo, δπωq, ε1δαμε, oτ6ν ΘεΤo 1dlρo, &φoδ λιiμβαvε
.Aγioυq, 'Aγ.
μ6ρoζ καi οτην oδρd,νια δoξoλoγiα μ6, τo6q,
γ6,λoυq τηv ωρα τflq Θεiαg, Λειτoυργiαζ.
,Eπειδη εi26ε dνιiψει πιιi f1
φλ6γα τoδ θεioυ θρωτoq μ6oα oτηv καρδιιi τoυ, γι, αδτ6 καi δ6,ν τ6ν oυγκινoDοαν τd,
μιiταια πριiγματα, δπωg &νcφερα. T6 κελλi τoυ frταv καt
αδτ6 μικρ6. Ei1ε θνα τραπεζιiκι πoιj d,κoυμπoδoε εiκ6.
vεq,, καΘιbg, καi τ6 dκoiμητo καvδηλι καi τ6 Θυμιατηρι.
Δiπλα εi1ε τ6 'Aγγελικ6 τoυ Σxiμα καt τ6 τριμμ6νo τoυ
,Aπ6 την &λλη πλευρι1 τoi τoi76oυ εi1ε τ6v ,Eoταυρtioo.
ρωμ6νo καt o6, μιιi &κρη εi1ε τρεTq, oανiδεζ γιd κρεβιiτι μ6
μιιi κoυρελιαoμ6νη κoυβ6,ρτα dπλωμ6vη γιd oτρδμα. Γιιi
οκ6παομα εΙ26ε θνα παλι6 παπ}uωμα μ6 τιi βαμβιiκια d,π,
iξω, &π6 τ6 δπoTo θπαιρναv καi τιi πoντiκια βαμβιiκι, γιιi
vιi κιivoυν τiq, φωλι6,ζ τoυq,. 'Eπdνω oτ6 δflθεν μαξιλιiρι
.Aγioυ
τoυ εi1ε τ6 Eδαγγ6λιo καi θνα βιβλio μ6 δμιλiεq, τoδ
Xρυoooτ6μoυ. T6 δθ πdτωμα τoδ κελλιoδ τoυ flταν μ6ν
&π6 oανiδεq,, &λλd φαιν6ταν οdν ooυβαντιoμ6νo, θπειδη
δ€,ν oκoιiπιζε πoτ6, καi oi λιioπεq,, πo6 θμπαιναν &π6 iξω,
μd τti γ6vια καi τιi μαλλιιi, πoδ θπεφταν κιiτω 26ρ6νια δλ6κληρα, εi1αv o21,ηματiσει κανoνικ6 ooυβιi.
.o Παπα - Tδ26ων διξν θδινε καμιιi oημαοiα oτ6 καΘιi.
ρισμα τoδ κελλιoD τoυ &λλιi oτ6 καΘιiριoμα τflζ ψυχfrζ
τoυ, γι' αδτ6 καi κατ6ρΘωoε νιi γiνη δoχεΤo τiq Xdριτoζ
τoδ Θεoδ. Συν61εια 6πλενε την ψυχη τoυ μ6 τ6' πo}u}uιi τoυ
δd,κρυα καi 26ρηοιμoπoιoδoε 26oνδριi πρoo6Ψtσ, θπειδη τιi
oυvηΘιoμ6,να μαvδηλια δ6ν τ6ν θξυπηρετoδoαν.
EΙxε φθιiοει o6 μεγιiλη κατdoταση πνευματικη δ Γ6.FΙ
ψυχη τoυ εi1,ε γiνει πoλδ εδαioΘητη, &λλd,
ρoνταq!
νιi
γιd
βρioκεται δ νoδg τoυ oυν6χεια oτ6ν Θε6, εi21,ε φΘιioει καi ο6 &ναιοθηoiα σωματικη, dφoδ δ6ν αioθαν6ταν
πιιi καμιιi θν6xληοη dπ6 τiq, μδγεζ, τα κoυνo6πια καi
τo6q ψ0λλoυq,, πo6 εΙ1,ε 1ιλιιiδεq,. T6 κoρμi τoυ flταv κατατρυπημ6νo καi τd, ρoδ76α τoυ γεμιiτα &π6 κ6κκινα oτiγ-

ματα. Moδ λdει δ λoγιομ6ζ μoυ δτι καi μ6, τtg, o0ριγγεg vti
τoδ τραβoδoαv τ6 αiμα τoυ τιi ζoυζo6vια, πιiλι δ6ν Θιi τ6
αioθαv6ταν. M6oα oτ6 κελλi τoυ κυκλoφoρoδoαν δλα θλειiΘερα , &'π6 ζoυζo0νια μ626ρι πovτiκια.
Kιiπoτε τoi εiπε θvαq Movα16g, θπειδη Eβλεπε τα
ποvτ(κια νιi 26oρoπηδoδν:
_ Γ6ρoντα, Θ6λειq, νιi ooδ φ6ρω
μιιi γιiτα;
'EκiTvoq, d,πηντηoε:
_ "Oχι, παιδi μoυ. ,Eγcil E,1ω μιιi γατα,
μιιiμιοη φoρd
μεγαλ6τερη dπ6 την γιiτα . ',E'p1εται θδδ, την ταTζω, την
1αtδειiω, καi μετd πηγαiνει oτην καλιiβα τηq κιiτω oτ6

λdκκo καi

f1oυ1gιiζει.

"FΙταν μιιi dλεπo6, fl δπoiα θπιoκεπτ6ταν τ6v Γθρoν.
τα τακτικd,, odν καλ6q, γε(τovαζ.
Ei21ε θπioηq καt μiα dγρι61oιρo, πoιi γεννoδoε κd,Θε
xρ6νo κovτιi oτ6 φριi16τη τoδ κηπoυ τoυ, γιιi vιi την πρoοτατειiη δ Γ6ρoνταζ. ..Oταν E,βλεπε κυνηγoιiζ νd περvoδν
drπ6 τηv περιo76η τoυ, τoι5g θλεγε δ Παπα - Tδ26ων:
_ Παιδιιi βoU, θδdl δ€ν δπdρ26oυν
μεγdλα γoυρoιiνια.
Φιiγετε.
oι κυvηγoi ν6μιζαv δτι δ6ν δπιiρχoυν &,γρι61oιρoι
οτηv περιo26η τoυ καi 6φευγαν.
.o frγιoq, Γ6ρoνταq, oιiν καλ6q πατ6ραq, τo6q
μ6ν dν()ριilπoυq E,τρεφε πvευματικιi, τιi δ6 μεγιiλα &γρια ζdlα τιi
τιiTζε dπ6 την λiγη τρoφη πo6 εi21,ε καi τιi 266ρταιvε περισ.
οιiτερo &π6 την πoλλη τoυ &γιiπη, καi τιi μικρι1 ζoυζo6.
vια τ, φηvε vιi θηλιiζoυv 0"π6 τ6 λiγo τoυ αiμα.
Ei1ε γερη κριioη δ Γ6ρoνταq,, dλλιi dπ6 τηv πoλλη i.
σκηση εi1ε θξαvτληΘfr. .,Oταv τ6v ρωτoδoε κανεtq, <τi κιi.
vι;ιζ' Γdρovτα, εioαι καλιi>>, dπαντoδoε:
_ Δ6ξα ooι δ Θε69, καλιi εiμαι, παιδi μoυ. 'Eγril δι1ν
l,i1ιιrι &ρρωoτoq,, &λλιi dδυναμtα E1ω.
Πoλ0 στενoχωρι6ταν, δταν θβλεπε καλoθρεμμ6vo
ι,ι,:ιt, κCιi περιοo6τερo, δταν θβλεπε καλoθρεμμdvo Kαλ6.

31

30

γηρo, θπειδη δ6v ταιριdζoυν τα παγι'α
Σxfrμα.

μ6,

τ6 'Aγγελικ6

Mιd μ6,ρα τ6ν θπιoκ6φτηκε θναq λαiκ6g πoλι5 χovδρ6q καi τoδ λ6ει:
_ Γ6ρovτα, i1ω π6λεμo oαρκικ6 μd βριilμικoυζ λoγιoμoιiq, πor5 δ6,ν μ, dφηνoυv καθ6λoυ νd f1oυ1doω.
.O Παπα - Tιi1ων τoδ εiπε:
_,Ed,ν, παιδt βoU, θoιi θd κdvηg δπακoη, μθ την Xd',Aγγελo. Nd λ6q, παιδt
ρη τoδ XριoτoD θγιil θd o6 κdvω
'Ιηooσ Xριoτ6,, iλ6ηo6ν
βoU, oυvθ1εια τηv εδxη, τo Κιjριε
με, καi vd περvig δλεq τiq flμ6ρεζ μd ψωμt καi vερ6, καi
τ6 Σdββατo καi τηv Κυριακη vd τρδq φαγητ6 μ6 λiγo λdδι. Nιi κd,vηζ καi &π6 θκατ6ν πεvηντα μετdνoιεq την vιiκτα καt vd διαβι1ζηg μετd την Παρd,κληoη τflg Παναγiαq
καi θvα κεφdλαιo &π6 τ6 Eδαγγθλιo καi τ6 Συναξιiρι τoδ
.Aγioυ τηq flμ6ραq.
Mετd dπ6 θξι μiνεq, πoιj τ6ν ξαvαεπιoκ6φτηκε, δ Γ6,ρovταζ δ6ν μπ6ρεσε vd, τ6v γvωρioη, γιατt εi1αν φr5γει δ.
λα τd περtοoια πaγια, καi μ6 εδκoλiα πιd 1ωρoδoε &π6
.O Γ6ρovταg τ6ν
τηv oτεvη π6ρτα τoδ Nαoδ τoυ.
ριΙlτηoε:
_ Πδq περνi,q τιbρα, παιδt μoυ;
Kαt θκεTvoζ dπηντησε:
_ Tcilρα vιιbΘω πραγματικd odν ,,Aγγελoq, γιατi δ6ν
61ω oδτε oαρκικ6,9 θνo1λησειζ oδτε καi βριilμικoυζ λoγιομoιiq καi αioθdvoμαι πoλιi θλαφρ6g, πo6 θφυγαv τα πaχια.
Md τ6τoιεζ πρακτικ6,q oυμβoυλ6,9 νoυθετoδoε τor5g
&νΘριbπoυg πor5 τoD ζητoδoαν βοηθεια. 'Eκτ6q, φυoικd,
dπ6 τηv μεγdλη πεiρα πo0 εi1ε &πoκτηoει, εi1,ε λιiβει καt
θεTo φωτιoμ6 &π6 τoιig μεγιiλoυg &oκητικo69 τoυ dγδvεq.
Mετd dπ6 τiq voυθεoiεq τoυ θπακoλoυΘoioαv oi πρooευ169 τoυ, πoιi τiq αioθtiνovταν oi θπιoκ€πτεg θvτoνα, δταν
θφευγαν.
T6 πετραxηλι o1εδ6ν πoτt, δ6ν τ6 θβγαζε, γιατt πoλ-

iναv frνθρωπo καt τ6 iπλωvε οτ6ν d,λλoν καt θπαιρνε τig i,μαρτiεq &π6 τo69 συvαvθριilπoυg τoυ καi τoιiq, ξαλιiφρωvε μ6 τ6 Mυoτηριo τflq
,Eξομoλoγηoεωq. Ttq θξoμoλoγηοειq,, πo6 τoi iκαOεiαq,
λ69 φoρ69 τ6 oηκωνε dπ6 τ6ν

vαv oi frvΘρωπoι, τiq, ξε1voδoε &μ6οωq καi θτoι iβλεπε δλουg τoιiq &vθριbπoυq, πdντoτε καλoιiq καi δλo καλoδq
λογιoμoιiζ εiχε γιιi δλoυg,, γιατt εi1ε θξαγνιoθfl πιιi fl καρδια τoυ καi δ νoδg τoυ.,
.FΙγo0μενoζ:
Κdπoτε τ6v εi21ε ρωτηoει ivαg,
_ Γ6ρoντα, πoι69, dδελφ6q εΙvαι πι6 καΘαρ6ζ μ6οα
οτ6 Koιv6βιo;
.O Παπα - Tr51ωv &πηντηoε:
_ .,Aγιε KαΘηγoιiμενε, δλοι oi &δελφoi εΙναι καθαρot.
Πoτ6 δ6ν πληγωνε δνθρωπo, αλλd τoδ θερdπευε τd,
,,Eλει 1lα0ματα μθ τ6 βιiλoαμo τflq dγιiπηg τoδ Xριοτoδ.
yι. oτηv ποvεμ6νη ψυχη:
_ Παιδi βoU, θo6να δ Xριοτ6g ο6 dγαπd,ει, o6 ουγ1ιil.O
Xριoτ6q, &γαπdει περιoo6τερo τo69 &μαρτωλoυg,
1u.σt.
lιιtιi μεταvooδv καi ζoδv ψ6 ταπεiνωση.
Πιivτα τ6vιζε τηv ταπεiνωοη καi iλεγε χαρακτηρι.r ι ι κιi:
.,Eναq,
ταπειv6q &νθρωπoq, θ1ει περιoo6τερη Xιiρη
ιilιιi πολλoιiq, &vΘριilπoυq. Κd,Θε πρωt δ Θε6q εδλoγεT τ6v
ιι{)σ[to μ6 τ6 Eνα 16ρι, d,λλ' δταv iδfr καvdvαv ταπειν6 iv(}llιιlπ(), τ6ν εδλoγεT
μ6 τ& δυ6 Toυ 16ρια. Πd,, πα, πα' παιιli ll()ι,)' θκεTνoq πo6 i1ει μεγαλ6τερη ταπεiνωoη, εivαι δ
1r,' yιιλιiτερoq dπ6 δλουq!
'llπioηg, θλεγε γι, αδτoιig πoι5 παρΘεvε6oυν πωq πρf.lιlι \,(i 6xoυν καi ταπεiνωoη, γιατi &λλιG>q δ6ν oιilζoνται
|ι ( )\,() 1ιε την παρΘενiα, δι6τι f1 κ6λαοη εiναι γεμtiτη καi &lι ι l flπι,p!φανουq παρθ6'voυg.
.,oταv
καυ1dται καvεiq δτι εΤναι παρΘ6voζ - iλεγε .
{|rl ιιlit πfl δ Xριoτ6q,: <<,Eπειδη δ6ν θ1ειq καi ταπεtvωοη,
I|ι/(Iιvι. οτηv κ6λαoη>>. 'Evδ o, θκεTvoν πoιi flταν &μαρ.

32

τωλ6ζ καi μεταν6ηoε καi ζi ταπεινd μ6 oυντριβη καρ.
δiαq καi δμoλoγεΤ δτι εivαι &μαρτωλ6ζ, Θιi τoD πi δ Xριoτ6q: <<',Eλα, παιδt βoU, θδΦ oτ6ν γλυκ6 Παρdδεισo).
,Eκτ6q dπ6 την ταπεtνωoη καt την
μετdνoια τ6νιζε
πoλιi τηv μελ6,τη τoδ Θεoi, δηλαδη δ νoδq, τoδ &νΘριirπoυ

vιi γυρiζη oυv6,1εια γιiρω dπ6 τ6ν Θε6. 'Eπtοηq,, τ6νιζε την
.Aγiαq Γραφflg, καi τδν .Aγtων Πατ6ρων: Eδ.
μελ6τη τflq,
.,Aγιo Xρυo6oτoμo, M6γα Bαot.
εργετιv6, Φιλoκαλiα,
.,Aγιo
Mιiξιμo, Συμειbν Ndo Θε.
λειo, Γρηγ6ριo Θεoλ6γo,
,Aββα Mακιiριo καt 'Aββα ,Ιoαι1κ. (.ι{
oλ6γo,
μελdτη, θκαt
καθαρiζει
καi
την
λεγε δ ΓθροvTαζ, Θερμαiνει
ψυ1η,
τ6v νoδ καt θτoι &oκεTται μ6 πρoθυμiα δ &vθρωπoq καi dπoκτdει dρετ6q, θνδ, δταv δ6ν doκflται, dπoκτιiει πdθη>.
Mιιi μdρα με ριbτηoε:
_ ,Eσιi, παιδf βoU, τt βιβλtα διαβdζειg;
Toδ &πηντησα:
_'Aββα 'Ιοαdκ.
.Aγιo6
μεγd.
- Πd, πα, πα, παιδt βoD, αδτδg δ ,Aββαq εiναι
,Ιoαdκ.
λoq! oδτε θ,vαν ψιjλλo δ6ν oκ6τωνε δ
,,FΙθελε
μθ αδτ6 πo0 εΙπε νd τoνioη την μεγιiλη πνευ.
.Aγioυ.
ματικη ε,δαιοΘηoiα τoδ
.o Πdπα . Tι51ων πρoοπαΘoδoε νιi μιμηΘfl τ6v .,Aγιo
,Ιoαd,κ, δ1ι
μ6νo oτ6 flου1,αοτικ6 τoυ πνεδμα dλλιi καi
τflq πνευματικηζ τoυ &ρ1oντιd,q,, καt δθv
εδαιοΘηoiα
οτην
-Eλεγε oτoδq, Moνα16o0q δτι
θπιβdρυνε καv6,vαν &νΘρωπo.
πρt,πει vd ζoδv &oκητικd, γιd νd θλευΘερωΘoδν &π6 τig
μθριμvεq,, καi δ1ι νd δoυλε6oυν od,v θργdτεg καt νd τρGlνε
oιiv κooμικo(. Γιατt τ6 Eργo τoδ Movα1oδ εiναι oi μετιivoιεζ' oi vηoτεTεq,, oi πρoσευχ6,9, δ1ι μ6vo γιd τ6v θαυτ6
τoυ dλλti καi γιd δλo τ6ν κ6ομo, ζωνταvoδq, καi πεΘαμιiνoυζ, καi λiγη δoυλειd γιd τd dπαραiτΙTo, γιιi νd μην θπι.
βαριiνη τoι3q frλλoυq, δι6τι μ6 τηv πoλλη δoυλειd καt μθριμvα ξε1ναει καvεiζ τ6v Θε6. "Eλεγε χαρακτηριoτικd:

33

.O Φαραcb θδιvε
πoλλη δoυλειd καi πoλ6 φαγητ6
οτov λα6 τoδ ,Ιoραηλ, Υια νιi ξε1ιiooδν τ6ν Θε6.
Πρiv &ρxioη τiq, oυμβoυλ€q τoυ δ Γdρovταg, εi1ε τυπικ6 vιi κd,vη πρδτα πρoσευχη, νιi θπικαλεoθfl τ6 .,Aγιo
ΙIvεδμα, γιd vιi τ6ν φωτioη, καi αδτ6 oυvιoτoδoε καi

ιlτιlιig &λλoυq,. ,,Eλεγε: <<.o Θε6q, δφηoε τ6 .,Aγιo Πνεδμα,
yιιi vd μσ,q φωτiζη. Aδτ6 εivαι voικoκ6ρηζ. Γι' αδτ6 καt ft
.llκκληoiα
μαq &ρ26iζει μt' τ6 Bαoιλεi Oι3ρdνιε, Παρdκλητι:, τ6 Πνεδμα τfig d,ληθεiαζ>>.,Εvδ θλεγε αδτιi γιιi τ6 .,Ayιιl Πνεδμα, dλλoιωv6ταv τ6 πρ6oωπ6 τoυ, καi πoλλoi
l.tlλαβεTq d,νΘρωπoι την 6βλεπαv αδτη την &λλoiωoη.
Mερικoi τ6v τραβoδοαν καt καμιd φωτoγραφiα κρυι1lιi. ',Aλλoι τoδ ζητoδοαν εδλoγiα γιιi vd τ6ν φωτoγραφi(Ι()ι)v' καi αδτ6q τ6 δε16ταv dπλιi. Σηκωv6ταv d,μ6σΦζ,
lιιlγαιvε oτ6 Nα6 καt φoρoδοε τ6 'Aγγελικ6 τoυ Σ1frμα.
.,llπαιρνε
καi τ6v Σταυρ6 οτ6 θvα 16ρι καi μ6 τ6 iλλo ξ6lιλι:κε την μεγιiλη τoυ γεvειιiδα, τTlν δπoiα iδενε κ6τoo,
ι\(rf (ραιv6ταν πpαγψατι od,ν τ6ν Πατριdρχη 'Aβραιiμ, ii.liι'lg oτd δoτερvd τoυ' πor5 εi1ε γiνει δλ6λευκo9, πιd, θoωιl,1lικιi καi θξωτερικι1. 'Aφoδ λoιπ6v θτoιμαζ6ταν, oτεκ6ιιlv κιiτω dπ6 τηv θλιι1, γιιi vιi τ6ν φωτoγραφiooυν, καi 6,ι r ι |)vε μιd oτιioη μικρoδ παιδιoD. Ei1ε δριμιioει πιιi
,(VΙ:ι)ματικd, καi εi1ε γiνει oιiv μικρ6 παιδi, δπωg μ&g ουι,ιιlr(i δ Xριoτ6q, νιi γiνoυμε oιiv τιi &κακα παιδιd,.
Oi Πατ6ρεq πo6 τ6ν oυμβoυλε6oνταν, aτα γεpαματd
ι(}ι) τ6v θπιοκ6πτoνταν πι6 τακτικd,, γτα νd, τoδ πρooφ6l)()ι)V καμιd βoηθεια, καi τ6ν ρωτoDoαν:
- Γ6ρoντα, μηπωg, θdλειq, νιi ooδ κ6ψoυμε ξιiλα;
.tlκεTvoq
(

d,παντoδoε:

Κdvετε δπoμoνη, θιiv δ6ν πεΘιiνω τ6 καλoκαiρι, νd,
γιιi τ6ν 1ειμcbvα.
1968 εi1ε πρoαιoΘανΘfr πιd, τ6v θιiνατ6 τoυ, γιατi
l lll\,ι,χι:ια dν6,φερε
γιιi τ6ν θι1νατo. T6v εi2gαν θγκαταλεiψει
r' ιli ιti λiγεq σωματικ6q τoυ δυvιiμειq. Mετιi τfrg Παναγiαq,
lι()l) |((iψετε ξ6λα
.l.(l

34

(τ6ν Δεκαπεντα0γoυoτo) εiχε π6οει οτ6 κρεβιiτι καi iπινε
μ6νo νερ6, γιατi καιγ6ταν θoωτερικιi. Παρ6λo πo6 βριoκ6ταv ο. αδτη την κατdoταoη, πdλι δ6ν flθελε νd μ6vη
&νθρωπoq κoντd τoυ' γιιi νιi μτi τ6ν περιοπi oτην dδιιi.
λειπτη πρoσευχη τoυ.
.,oταv εi16ε πληoιdοει f1 τελευταiα θβδoμιiδα τflq ζωfr6 τoυ θπi τfrq γfrζ, τ6τε μoδ εiπε ν& καθioω κoντ&, τoυ,
γιατi Θιi &πo1ωριζ6μασταν πιd, &φoδ θιi θφευγε θκεTνoq
γιιi τηv &ληθινη ζωη. 'Aκ6μη καi αδτ6ζ τiq διξκα iμ6ρεq
δ6v μ6 iφηνε νιi μ6νω oυν621εια κovτιi τoυ, &λλd μoi θλεγε να πηγαtνω οτ6 διπλαν6 κελλ&κι, γιιi νd πρooειi21ωμαι
κι θγιΙl, μετι1 &π6 ττ\ν μικρη βoηΘεια πo6 τoδ πρ6oφερα.
Φυoικd, δ6v εi1,α τα |'παtτoιiμενα γι6 νιi τ6v &νακoυφiοω
δoo iπρεπε, dλλιi, θπειδη δ6ν εi1ε &,vακoυφιοθfl πoτθ τ6
ταλαιπωρημθvo τoυ odrμα, καt i θλιixιοτη βoηθεια τoδ

φαιν6ταν πoλf μεγιiλη.
Mιιi μ6ρα, εi21α oiκovoμηοει δ6o λεμ6νια καi τo[t i.
καvα μιd λεμoνdδα. M6λιq ftπιε λtγo, δρoοiοτηκε καi μθ
κoιτoδoε παρdξενα.
βoU, αδτ6 τ6 νερ6 εiναι πoλf κα.
- Πd, πα, πα' παιδt
.o
Xριoτ6q ν& ooδ διiloη oαρ&ντα
λ6! Πoδ τ6 βρfrκεq;
1ρυod oτεφdνια.
Φαiνεται δ6ν εi1ε πιεT πoτξ λεμoνdδα τi εi1ε πιεT, δταν
flταv πoλιi μικρ6q,, καi εi7gε ξεχιioει τfv γειioη τηζ.
,Eπειδη
frταν &κivητoq πιd, oτ6 κρεβιiτι, γιατi εi21,ε
σ,
αδτ6 τiq λiγεq τoυ σωματικ6q δυvιiμειq καi
παραδιilσει
δ6,ν μπoρoδoε νι1 oηκωΘi νd πιiη oτ6 Nα6 τo0 Tιμtoυ
ΣταυρoD, δπoυ λειτoυργoδοε μ6 εδλιiβεια 1,ρ6νια δλ6κλη.Aγiα
τ6v Σταυρ6 dπ6 την
ρα, μoδ ζητηoε vd, τoδ φ6ρω
.,oταν εiδε τ6v Σταυρ6,
γυιiλιTριiπεζα γιd παρηγoριd.
εδλdβεια,
&oπdoθηκε
μ6,
oαν τd, μd,τια τoυ καi, &φoδ τ6ν
τ6v κρατoδoε οφι16τιi οτ6 16,ρι τoυ μ6, δλη την δ6vαμη πo0
τoδ εi1ε &πoμεivει. EΙ1α δ6,oει καi Eνα κλωνιiρι βαοιλικ6
οτ6v Σταυρ6 καi τoδ E,λεγα:

35

_ Mυρiζει

καλιi, Γ6ρovτα;
'EκεTνog μoδ dπαντoδoε:
_ .o Παριiδεισoζ, παιδt
βoU, μυρiζει πoλδ καλιiτερα.
Mιιi μ6ρα &π6 θκεΤvεq, τiq τελευταTεζ τoυ, εi16α βγετ iξω, γιd vd τoδ φ6ρω λfγo vερ6. .,Oταν iνoιξα μετιi καt
μιπfrκα oτ6 κελλi τoυ, μ6 κoιτoδoε παριiξενα καi μoD λ6.
γει:
_,Eo6, δ .,Aγιoq Σ6ργιoq εioαι;
-''oγuι, Γ6ρovτα, εiμαι δ Παioιoq,.
.,Aγιoq,
_ Tιilρα, παιδi
βoU, ηταν θδδ fl Παναγiα, δ
.,Aγιoq,
Σfργιog καi δ
Σεραφεfμ. Πoδ πfrγαν;
Kατιiλαβα δτι κιiτι γivεται καi τ6ν ρcilτηoα:
- Ti ooδ εiπε fl Παναγtα;
*Θd περιioη fι Παvηγυρη καi μετιi Θιi πιiρη.
μ6
'FΙταv dπ6γευμα, παραμoνη τoD Γεvεθλioυ τfrq Θεoιιiκoυ, 7 Σεπτεμβρioυ τoδ 1968 καt μετιi &π6 τρεTq flμ61,r:g, οτig 10 Σεπτεμβρioυ, dvαπα6θηκε θv Kυρiφ.
Tηv πρoτελευταiα f1μ6ρα μoδ εi1ε πεT δ Γ6ρovταq,:
- Aδριo θιi πεΘdνω καi θ6λω vιi μη κoιμηθfrq, γιιi νιi
.ll,, ι;riλoγηoω.
'Εγιil τ6v λυπ6μoυvα θκεTvo τ6
βριiδυ, πoιi κoυραζ6ι(lV' γιατi oυν61εια τρεTq δρεq εi1ε τιi 16,ρια του θπdvω
l1ι(i Kεφd,λι μoυ, μ6 εδλoγoδoε καi μ6 doπαζ6ταv
γιιi τε/ ι.ιlτιιiσ φoρd. Γιιi νd, θκφριioη καi την εδγνωμoo6vη
τoυ
{|1t ιιi λiγo vερ6 πoιi τoδ εi1α διiloει oτιi τελευταTα τoυ.
1ι. lι

l i;χgγg;

Γλυκ6 μoυ ΠαToιo, θμεTq,, παιδi βoU, θιi θ1oυμε &ι;ig
αiCοvαg, αirbνων.i d,γιiπη εivαι dκριβη i δικη
|,l,,ιιl
.tlοf
θιi κd,νηq εδxη dπ6 θδδ, καi θγιil θιi κιivω d,π6
lι(,.,.
.l\, ( )ilραν6. Πιoτε0ω δτι θιi μ6 θλεηoη δ Θε69,
γιατi θ|ι\, ι (Ι 11lovια, παιδi βoU, Kαλ6γηρoq, oυν6χεια Ε}νεyα Κι5/'ιι 'Ιι1oιlδ Xριoτi,, Ελ6'ηo6ν με,
,,l.,λι;γε

.llγιil

θπioηq,:

θd, λειτoυργα)

πιd οτ6ν Παριiδειoo. 'Eo6 vιi

36

κdvηg εδxη &π6 θδi, καi θγιil Θιi E,ρ1ωμαι κdΘε 1ρ6νo vd
o6 βλ6πω. 'Edιν θo.6 θ& καΘioηq oτ6 Kελλi αδτ6, θγω θd θχω χαριi, &λλd δπωg δ Θε6q Θ6λει, παιδi μoυ. Σoδ θ21ω
καt κoυμπd,vια, γιd τρiα 1ρ6νια κoνo6,ρβεq, καi μoδ E,δει.
τθooερα
1νε, δtπλα, θξι μικρd κoυτιd oαρδ6λεq, καt &λλα
καιρ6,
dπ6
κdπoιoq,
κoυτιι1 καλαμdρια, πoιi τα εi1gε φ6ρει
καi θμειvαv oτην iδια Θ6,oη, δπoυ τd εi1ε &φηoει δ θπιoκ6,.
πτηq τ6τε. (Γιιi μθνα αδτ69 oi κoνo6ρβεq δ6,ν E,φΘαναv oδτε γιd μιιi θβδoμdδα).
Ξανd θπαvελd,μβαvε δ Γdρoνταq,:
_,EμεTg, παιδi βoU, Θιi θχoυμε dκριβη dγιiπη εiq αiGlναg αiιΙlνων, καi Θd iρxωμαι κdΘε 1ρ6νo vd o6, βλ6,πω, καt
τd μdτια τoυ Eτρε1αv δdκρυα συv61εια.
Eiναι &ληΘεια δτι θκεTvεq oi δ6κα τελευταTεq fιμ6ρεζ,
πoιi παρθμεινα κoντd τoυ, flταν f1 μεγαλιiτερη εδλoγiα τoD
Θεoδ γιd μ6vα, γιατi βoηΘηθηκα περισo6τερo dπ6 κdθε
&λλη φoρd, &φoδ μoδ δ6θηκε fl εδκαιρiα νd τ6ν ζηoω λiγo
&π6 κoντα καi vd τ6ν γνωρiοω καλι3τερα. Aδτ6 πo6 μoδ
E,κανε μεγαλιiτερη θντ0πωση flταv τ6 π6oo oτd ζεoτd εiχε
πd,ρει τ6 Θθμα τflq, oωτηρiαζ τiq ψυxiq! Δiπλα &π6 τ6
κρεβdτι τoυ εi1,ε E,τoιμεg θπιoτoλtg, για νιi τiq τα1υδρo.
,Eπιοκ6πoυq,
γιd
o6 γνωοτoιiq τoυ
μηoω, μ6λιζ πεΘιiιη, ,Eπioηg
νιi
φ6ρω
μoδ Eδωoε θντoλη
vιi τ6v μvημoνειioυv.
,Eπioκoπo vd τ6ν διαβdoη oτ6ν τdφo καi νd τ6v &φηoω
θκεi _ vd μη τoδ κdνω τηv θκταφη _ μ6xρι την Δευτ6ρα
Παρoυoiα τoδ Xριoτoδ.
EΙ1α εiδoπoιηοει θν τζl μεταξιi oτ6 Moναoτηρι δτι εi.
ναι πιd oτd τελευταTα τoυ δ Παπα - Tι51ων, καi flρθε δ
Πατηρ Bαoiλειoζ, γιd vd τ6ν θτoιμdοoυμε. ',Eβλεπεg πιιi
oιγd . oιγιi νd oβηvη δ Γ6ρoνταq, odν τ6 καvδηλι, πoι5 τελειcδνει τ6 λ&δι dπ6 την κofπα καi μιiνει λiγo oτ6 φιτiλι,
κα( κdνει τig τελευταiεζ τoυ &vαλαμπ€,g.
',Eτσι μig 6φυγε f1 &γιασμ6vη τoυ ψυχη καt μiq &φη.
oε τ6 odlμα τoυ καi Eνα μεγdλo κεv6. T6v θτoιμd,oαμε oi

37

δυ6 μαg καi εiδoπoιηoαμε τ6 πρωT καi τoδg &λλoυq, Πατd-

ρεg, καt τoδ διιiβασαν την vεκριiloιμη d,κoλoυθiα oi γvωοτoi τoυ .ΙερεTq, μ6 εδλιiβεια. Miq &φηoε π6vo, φυoικιi,
oτig ψυχ6ζ μαq μ6 τ6v dπo1ωριoμ6 τoυ, γιατi f1 παρoυoiα
τoυ θπαιρvε π6vo καi oκoρπoδoε παρηγoριιi. TcΙlρα πιιi δ
li:ρovταq θd μi,q θπιoκ6πτεται θκεTvoq, &π6 τ6v oδραv6
ι<αi θιi μrg βoηθd,η περιoo6τερo. ',Aλλωστε, τ6 εi1ε δπo.
οxεθfl δ 1διoq: <.'Eγιb θιi θρ1ωμαι κιiΘε 1ρ6νo vd o6,
βλ6,τ(t))).

Π6ραοαv τρiα 1ρ6vια δλ6κληρα, 1ωρiq, vιi μoD πα|)()ι)σιασθfl, καi αδτ6 μ6 θβαλε o6 λoγιoμoιiq,: <μηπωζ i.lι1lιrλα o6 κdτι;> Mετd, 0'π6 τptα 1ρ6vια
μoδ θκανε τηv
lι1lιilτη τoυ θπioκεψη. ,Eιiν θvvooδoε δ Γ6ρoνταζ δτι τ6
.. ... κιiθε
1ρ6vo> Θιi iρ1ιζε μετιi dπ6 τd τρiα 1ρ6νια, αδτ6
πσpξγoρετ,
1ιl,
γιατi θτoι δ6v fiμoυv θγιb αiτiα o, αδτ6 τ6

()ι-lιιl.

.FΙ

πριilτη λoιπ6ν φoρd frταν oτiq 1Ο Σεπτεμβρioυ
|()7l, βριiδυ, μετd, τ6 μεoovιjκτιo. 'Evδ θλεγα τηv εδ1η,
|},λι,πιrl ξαφvικιi τ6ν Γθρovτα νιi μπαiνη oτ6 κελλi! Πετιi1ι||lι(Ι καi τoδ θπιαoα τιi π6δια καi τd φιλoδoα μd εδλιi.
Iir ιιl. Δdv κατιiλαβα δμωζ πδq ξεγαντζωΘηκε &π6 τα
γεl}l(l ιι()υ καi, καθcbζ θφευγε, τ6v εiδα vιi μπαtνη oτ6 Nα6,
r' ιli l,ξαιραvioτηκε. Φυοικα, τ6"
1ιivει κανεiq θκεivη την δ1,ιl, iiταv oυμβαiνoυν τ6τoια γεγoν6τα. oδτε καi μπoρεT
\.ι, ιιi ι.;ξηγηoη αδτιi μd τηv λoγικη,
γι, αδτ6 καi λ6γovται
{)ιlιl|l(Ιτα. ,,Aναψα dμ6oωq, τ6 κερi,
γιατi μ6νo τ6 κανδηλι
' ι / ιl iιvαμμ6vo, δταv ουνdβη αδτ6, γιd vιi oημειcΙloω oτ6
lll|, |)(tλιiγιo τηv iμ6ρα αδτη πo6
μoδ εiγε παρoυoιαoθfr δ
! l 1,111, ιιιg, γιd, νιi τ6 θυμiμαι. .,Oταv εiδα δτι
flταv fr frμ6l'ι, ,ιιlι,l ι)iχt κoιμηΘfr δ Γ6ρoνταζ (1η Σεπτεμβρioυ), πoλ6
. l,lι |l()l1ιιιt
καi θλ6γ1Θηκα, πoιi μoδ π6ραoε τελεiωq, &,πα|,ι.lll1l||ιll θκεiνη fι iμ6ρα. Πιoτει5ω vd, μ€ oυγ1cilρηoε δ
t ι l / 1, l lιrτεραq, γιατi θκεtvη τηv
iμ6ρα, &π6 τ6 φcilτιoμα
iι! ι,|}1 ιι\ f1λιοβαοiλεμα, εi1α θπιοκ6πτεq, οτ6 Kαλιiβι καi

39

38

εi1,α κoυραστfl καi ζαλιoτfl καi ξε1ιiστηκα τελεiωg. 'Aλλιδq, κd,τι Θd E,κανα γιd νd βoηΘηΘδ δ iδιoζ καi νd διiloω

λiγη χαρd oτ6ν Γθρoντα μd δλoνι5κτια πρooευ1η.
Δ6ν ξ6ρω θ&ν εixε παρoυσιαoθfl o6 &λλoν, πρiν &π6
τηv πριilτη αδτη θπiοκεψη πo6 μoδ E,κανε. Στ6 Kελλi μoυ
πdντωq εi1ε παρoυoιαoθfr καi o' iναν iγνωoτo Moνα16
,Aνδρ6α, δζ θξiq:
(πρrbηv Kαρακαλλην6), oτ6ν Πατ6ρα
Ei1ε E,ρΘει oτ6 Kελλi μoυ, γιd νd τ6ν θξυπηρετηoω o6
κdτι πoι5 i!Θελε. Φυoικ&, oδτε μ6, γνιilριζε oδτε καi θγιb τ6ν
γvcbριζα. Περtμενε λoιπ6v θ,ξω &π6 τ6 Kελλi βoU, κ&τω &.
π6 τηv θλιd, γιατt ν6μιζε δτι &πoυoιιiζω. 'Eγιb flμoυν μ6,oα
οτ6 θργαoτηρι καi δ6,ν d,κoυγ6μoυνα, γιατi βερνiκωνα εi,'Ayιos Θε6E καi
δ
κoνdκια. .,oταv τελεiωoα, E,ψαλα τ6
,Avδρ6αq,
Πατηρ
δ
εiδε
ξαφνιdoτη.
βγflκα ξξω. M6λιg μ6
κε καi μoδ διηγηθηκε μ6 θαυμαoμ6 τ6 θξηq γεγoν6q:
<<'Eνδ περtμενα κιiτω &π6 την θλιd., εi1αν κλεioει τd
μdτια βoU, &λλd τiq αiοθηoειq μoυ τig εi1,α. Bλ6,πω, λoιπ6ν, θναν Γ6ρoντα νιi βγαiνη &π6 θκεTνα τd δενδρoλiβαvα
καi νd μoδ λθη:
Πoι6ν περιμ6νειq,;
Καi θγιil τoδ dπηντησα:
_ T6ν Πατ6ρα ΠαTοιo.

.o Γ6,ρoνταζ
μoδ εiπε:

_ ,Eδδ εiναι, καi θδει1,vε μ6 τ6 διiκτυλo πρ69 τ6 κελ-

λi.

>>'Eκεiνη την oτιγμη πo6 θδει1νε, i,κoυoα νιi ψ6λvηq
τ6 ,Ayιoq δ Θε6q καi βγfrκεg iξω. Aδτ6q, Πd,τερ ΠαToιε,
.,Aγιog,,
,,Eχω
θιi εiναι καν6vαq
γιατi τoιig καταλαβαivω.
iδεT καi &λλεq φoρ6ζ τ6,τoια!>
T6τε τoδ διηγηΘηκα μερικd, γιιi τ6ν Γ6ρovτα καi τoδ
εΤπα δτι θκεT oτιi δενδρoλiβανα εiναι δ τιiφoq τoυ. Eixα

φυτ6ψει γιiρω - γιiρω δεvδρoλiβανα, τd δπoTα εi1αν μεγαλιbοει, καi δ6ν διακριν6ταν δ τιiφoq,, γιιi vιi μη πατι6ται
τ6 Λεiψαν6 τoυ, μιι1 πoδ μoδ θδωoε θvτoλτi νιi μη τoδ κιi-

νω θκταφη.

Noμiζω δτι &π6 τ6'}'"iγα αδτι1 πoιi dν6φερα καi &π6 τα
λiγα πo0 θγραψα γ6ρω dπ6 την ζωη τo0 oεβαoτoδ Γ6ρoνΤoζ, πoλλιi θd καταλιiβoυv δooι θ1,oυν θoωτερικιi βιιbματα. Φυoικιi, δooι ζoδνε ταπεινιi καi oτην &,φιiνεια μπo.,Aγιoι,
ρoδv νιi καταλιiβoυν π6οo d,δικoδνται oi
μ6 τ6 vιi
.Aγiων
_ δοεq,
τiq,
θξωτερικιiq
&ρετ6ζ
τδν
βλθπουμε μ6νo
δ6v κρι5βovται καi αδτ6q μ6νo νι1 γριiφoυμε, θνδ δ
πνευματικ6q, πλoδτoq, τδν .Aγiων μig, εΙναι o1εδ6ν &,γνωστoζ. Aδτιi τα }'"iγα, oυvηθωq, πoδ θ1oυμε dπ6 τo69 .Aγioυq, fl τoιiq, ξ6φυγαν, δι6τι δθν μπ6ρεσαν νιi τιi κρδψoυν,
ti τo6q, dνιiγκαζε f1 μεγιiλη τoυq &γι1πη νιi κιiνoυv αδτη
την πvευματικη θλεημoo6vη.
Φυoικd,, μ6vo δ Θε6q γνωρiζει τιi πνευματικιi μ6τρα
.Aγiων.
τδv
Oδτε καt oi 1διoι oi .,Aγιoι τι1 γvcilριζαν, δι6τι
.,Aγιoι
ιli
μ6νo τiq, &μαρτiεq τoυq μετρoδoαν καi δ1ι τd
πνευματικιi τoυq, μ6τρα. ,E1ovταg λoιπ6v δπ' δψιv μoυ τ6
iiγιo αδτ6 τυπικ6 τδν .Aγiων, πo0 δ6ν dναπαtjovται oτol5q
ιivθρcilπινoυζ θπαiνoυq, πpoσπιiΘηοα vιi περιoριoτGl oτd
'
ιiπαραiτητα γεγov6τα.
Πιoτειiω δτι εΙvαι εδ1αριoτημ6νoq καi δ Παπα . Tιiχ(t)v καi δ6v Θιi παραπoνεΘfr, δπωc' παpατt,ov6θηκε ο, αδrιlν δ φiλoq τoυ Γερo - Σιλoυαν6q, δταv εi1ε γρdψει γιd,
lι1lιilτη φoρd τ6v Bio τoυ δ Πατηρ Σωφρ6vιog. Ei26ε πα1)()υσιασθfr τ6τε δ Γερo - Σιλoυαν69 oτ6ν Παπα . T61ωvα
l.. ιιi τoδ εiπε:
- Aδτ6q, δ εδλoγημ6voq, Πατηρ Σωφρ6νιo9, πoλλιi θγh(;)μια μoδ iγραψε. διξν τ6 flθελα.
Γι, αδτ6 φυoικιi εivαι καi .,Aγιoι. ,Επειδη &π6φευγαν
ιrlv d,vθριilπιvη δ6ξα, τoι5g δ6ξαoε δ Θε6q.
oi εδ169 τoδ Παπα - Tιi1ωvα καi δλων τδν γνωoτδv
κιli d,γvιilστωv .Aγiων νιi μiq βoηΘiνε oτιi διioκoλα xρ6ι,ιιt πoυ περνδμε. ,Aμην.
('AκoλoυΘεT f1 πρoσευχη τoδ Γθρoντα, πo6 εi1ε
γριi.
.1,ι.ι 1ι6 πoλιi π6νo καi πoλλιi δι1κρυα καi τηv ioτελvε oτiq,

4l

40

.o Γερo - Eδλ6γιoq

πoνεμ6vεq ψυχ6,ζ τflq Pωoiαg οdν βιiλoαμo &π6 τ6 Περιβ6λι τflg Παvαγiαζ).

<Δ6ξα εig τ6v Γoλγoθi τoδ Xριoτoδ>>.
"Ω ΘεTε Γoλγoθd, &γιαoμ6νε μ6, τ6 αiμα τoδ Xριoτoδ!
Σ6 παρακαλoDμε, πεq μαg π6oεζ χιλιιiδεζ dμαρτωλδv μ6
την Xdρη τoδ XριoτoD, τηV μετd,νoια καt τd διiκρυα καθιiριοεq καi γ6μιοεq τ6ν νυμφιilvα τoδ Παραδεiooυ; ',Ω!
μ€, τηv &γιiπη ooυ τηv d,ρρητη, Xριoτθ Bαoιλιιi, μθ την
Xdρη Σoυ δλα τιi oδριiνια παλdτια γ6μιoεq dπo μεταvoooνταq &μαρτωλo0q. Σιi καi θδGl κιiτω δλoυg θλεεTq καi
ocilζειq. Καi πoι6q μπoρεΤ dντdξια vd Σθ εδ1αριοτηoη, 6,Aγγελικ6 voδv; .Aμαρτωλot, θλσ,τε
γρηγo.
στω κι d,v εixε
.,Aγιog
.O
εδ.
Xριoτ6ζ
Γoλγoθig εiναι &νoικτ6q καi δ
ρα.
οπλαγ1νog. Πρoοπ6,oετε πρ6ζ Aδτ6ν καt φιλησετε τα &γιd Toυ π6δια.
M6voν Aδτ6g oιiν εδoπλαγ1νog μπoρεi vd γιατρ6,ψη
τtζ πληγ69 oαg! "Ω, θd ε1μαoτε εδτυ1εΙq, δταν δ πoλυεrioπλαγ1νog Xριoτ6g μ&g &ξιιiloη μ6, μεγdλη ταπεtvωoη
καi φ6βo ΘεoD καi καυτd διiκρυα vd πλι5νωμε τd παvd1ραντd Toυ π6δια καi μ6 &γαπη νd,τα φιληοoυμε! T6τε δ
Xριoτ6g εδoπλαγχvoζ θd εδδoκηoη νti πλιivη τiq &μαρτtεg μαg καi θd μ&g &votξη τiq π6ρτε9 τoδ Παραδεtooυ, δ,Aγπoυ μθ μεγdλη χαρd, μαζi μ6 τoιiq 'Aρχαγγ6λoυ9 καi
γθλoυq, τd Xερoυβεiμ καi τd Σεραφεtμ καi μ6 δλoυg τoιig
.Aγtoυq, αiιilvια θιi δoξιiζωμεν τ6ν Σωτηρα τoδ κ6oμoυ,
,Ιηooδ Xριoτ6, τ6ν ,Aμν6 τoδ Θεoδ
μαζi
τ6v γλυκι)τατo
.,Aγιο Πνεδμα, την .0μoo6oιo καt
καi
τ6
Πατθρα
τ6v
μ6
&διαtρετo Τριdδα.
.Ιερoμ6ναχoζ Tιi1ωv - .,Aγιoν ,,Oρoq
Γρd,φτηκε δ Biog τoδ Γ6,ρoντα οτiq 26 Mαtoυ, μνημη
.Aγioυ
'Aπooτ6λoυ Κdρπoυ, τo |971, oτ6 Σταυρovιτoδ
κητιαv6 Kελλi <Tiμιoq Σταυρ6q>. Δ6ξα ooι δ Θε6q!
Movα16g Παioιog

(δ δπoτακτιι(6q τoδ Χατζη . ΓειΙlργη)
dvω d,π6 τig Kαρυ6q, πρ6 q τ6 Bατoπ6δι, εivαι τ6
Κελλi τoδ .Aγioυ Γεωργioυ <<Φανερωμ6voυ>>. ,EκεT

..,οκητευαν θξι <Xατζη . Γεωργιdτεg>> μ6 Γ6ρovτα τ6ν με,Aργ6τερα
,ιιλιiτεPo παραδελφ6 τoυg, Γερo - Eδλ6γιo.
δl,i, εixαν πρooτεθfr d,λλoι δ6o d,δελφoi oτηv Συvoδiα
..llJζ, δ Πατηρ Πα1rilμιoq καi δ Πατηρ Γειilργιoq,, καi θγιθΥΥ6vια τoδ Xατζη - Γειilργη.
',.tν Xαiρεται
καvεig, δταv βλ6πη αι)τη την &γiα Πατεριουv6xεια
καi
θεtα μετdδooη τηζ Kαλoγερικfrζ, dπ6
,',i .ooioυq
Παππoδδεg oτ6v .,oσιo Πατ6ρα Xατζη - Γε..lιig
ι,,l)ΥΙ, καi d,π6 τ6ν Πατ6ρα οτd, παιδιd, καi οτd, θγγ6vια!
ιξiζει, φυoικd,, vd γρdψη πoλλd γι, αδτoιiq, δπωg καi γιιi
,Eπειδη
δμωq δγραψε καi ivαq Πατ6..,v Γερo - Eδλ6γιo.
ιiπ6
τηv
Σιμωv6μετρα,
πατριιirτηq τoυ' γι, αδτ6 θγιil
,,./G
11./ Πtploριoτδ μ6vo o, ivα περιστατικ6 &'πo τ6 τ6λo9 τfrq
. lllg του, πδζ πdλευε μd τoιig δαiμovεg μdxρι τιi βαθιd
δ &θλητηg τoδ Xριοτoδ Γερo - Eδλ6γιog!
,.,ιl γερdματα
..Oταv
εi1ε γεριioει πιd δ Γdρovταg, dφoδ εiγε πεpα. , l τ{i θκατ6 τoυ 1ρ6vια, καθ6ταv σ' θvαν καvαπθ καi i,, yΙ: συv6xεια τηv εδ1η. Mιιi μ€ρα λoιπ6v oi δι5o δπoτα, ι lι()i τoυ, δ Πατηρ Παxιilμιog καi δ Πατηρ ΓειΙlργιoζ, ετ/ \, παει νd
μιiooυν θλιθq, καi δ Γ6ρoνταq θκλειοε την
,
καi
d,κoυμπιoμ6,voq
oτ6ν KαvαπΕ Ε}"εyε την ει)1η.
, ,l1)t(Ι
1.l/ [lιιi oτιγμη i,κoυoε πoλιj θ6ρυβo μ6,oα οτ6 κελλi τoυ
.,oρμηoαν
τ6τε θπd,vω τoυ τριd,vτα
. l i διι;κoψε τηv εδxη.
ι|lt)Vtiζ,
l
τ6v π6ταξαν κd,τω oτ6 πdτωμα καi τ6ν iδειραv
.
1lιi. {Dυοικιi, δ6,v μπoρoδoε vd oηκωθfl πια τo Γερovτdllι,ιιi drπ6 τ6oo πoλιi ξι1λo! .,Oταv θγινε μεoημ6ρι, γι)ρι. l \, (li lΙατ6,ρε9 d,π6 τηv δoυλειd, καi φιΙlvαζαν τ6ν Γ6ρov, ι,ιΙ τιlυg dνoiξη τηv π6ρτα. ,Aλλd πoδ νιi &κoιioη τ6
,

43

42

καημfνo Γερoντd,κι καi πδq ν& oηκωθfl ατην κατdoταoη
.o Πατηρ Γεcilργιoζ, &vησυχoζ, π6ραoε
πo6 βριοκ6ταν;
dπ6 θνα παραθυρακι, &νoιξε την π6ρτα, καi πρo21,ιbρηoαν
καt oi δ6o Πατθρεq μ6 &γωνtα oτ6 κελλt τoδ Γ6,ρoντα.
,Aλλd τi νιi iδoδν; T6ν Γερo - Eδλ6γιo πεσμ6νo oτ6 πdτω.
μα, χτυπημ6,νo καi νd τo6q λ6η ψδxραιμα:
_,Aκoδq,! τριι1ντα δαiμoνεq, μαζεδτηκαν, γιιi νιi μ6
δεiρoυν! δ6,ν flταν θναq, καi δ6o!
Στ6 κελλi τoυ εi1ε θναν ξ6λινo Σταυρ6 κρεμαoμ6νo
καt μπρooτd τoυ oυνηθωq πρoσευχ6ταν. Kdπoτε, την δ.
παρdΘυ.
ρα πo6 πρoσευχ6ταν, flρΘε θναq, διdβoλoq &π6 τ6
ρo, γιιi νd πειριiξη τ6v Γθρoντα.
Bλ6πει ξαφνικd δ Γερo - Eδλ6γιoq τ6ν Σταυρ6 νd ξεκρεμι6,ται μ6νoq τoυ, vιi πληoιιiζη τ6ν διιiβoλo, καi νιi θ.
ξαφανiζεται &μ6οωq, δ Eξω &π6 θδδ. Mετd εiδε πιiλι τ6ν
Σταυρ6 μ6νo τoυ νd ξανακρεμι6ται oτην θ€,oη τoυ.
',Eτσι &γωνιζ6ταν δ Γερo - Eδλ6γιoq, μ6,1ρι τd θκατ6ν
δκτιb τoυ 1ρ6νια. Kαi &φoδ δρiμαoε πιd πνευματικd καi
t'πpεπεvd dνα26ωρηση &π' αδτη την ζωη γιd την αicilνια μθ
τ6ν πνευματικ6 τoυ πλoδτo, θλαβε πληρoφoρiα &π6 τ6ν
Θε6 νιi θτoιμαoΘfl καi vd θτoιμdoη καt τιi Καλoγθρια τoυ,
δiνoνταq τig τελευταTεq, τoυ συμβoυλ6q μαζi μ6 την εδxη
τoυ:

,Eγω, Καλoγ6ρια
μoυ, φε6γω πιιi, πηγαiνω κoντd
-.,Aγιo ,AντιΙrνιo.
,Aργ6τερα Θιi Eρθετε κι θoεTg θκεi
oτ6ν

,Eor5, Πdτερ Γειilργιε, Θd
ζηoηq
κovτd,, oτ6v Παριiδειοo.
δγδ6ντα 1ρ6νια.
Ζ'i|τ\aε μετd καt κoινcbvηoε καt &νεπαι)Θη θν Kυρiφ δ
εδλoγημθνoq τoδ ΘεoD Eδλ6γιoq, oτig 11-4-1948.

.O Πατηρ Γεcilργιoq λoιπ6ν, δταν 6κλειoε τd δγδ6ντα, θλεγε:

_,Eφ6τoζ θd πεΘιivω. θ,τoι μoδ εiπε δ Γ6ρovταq.
.O
γιατρ69 βλiπovταζ τηv δυvατη κρdoη τoυ, τoδ

θ-

λεγε:

_'Eoι5 θιi ζηοηq &λλα τριdντα 1ρ6vια.
M6λιg θκλειoε τιi δγδ6ντα δ Πατηρ Γειilργιoq,, iκλειoε καi τd, μd,τια τoυ' καi δλoι θαιjμαοαν!

.O Γερο - Πα1ιbμιοq
(δ δπoτακτικ6q τoδ Γερο - Eiλ6γιoυ ι(αi
θγγov6ζ τoδ Xατζη - Γεcbργη)


λ,

πωq καi γιιi τ6v Γερo - Eδλ6γιo, δτοι καi γιd τ6ν εδλoγημ6vo δπoτακτικ6 τoυ, τ6v Πατ6ρα Πα1ιirμιo,
θιi dvαφ6,ρω καi γι' αδτ6v κd,τι d,π6 τ6 τ6,λoq τflq ζωflq
τoυ, καi oi εδλαβεTq dγωvιoτ6q, πoιi θ1oυν &γvoιiq λoγιoμoιig, θd καταλιiβoυv τηv θξαγvιoμθνη ψυχη τoδ Γερo Πα1ιΙrμιoυ!
TρεTq μ6ρεζ λoιπ6v πρiν &π6 τ6ν θιivατ6 τoυ, fιμ6ρα
Π6μπτη, δ Γερo - Πα1ιilμιog κdλεoε τ6v Πατ6ρα Γειilργιo
καi τoδ λ6ει:
_ Kd,vε dγιiπη, Πdτερ Γειilργιε, καt πηγαιvε oτηv KoλετooD νιi dγoρdoηζ ψιiρια γιd τηv Παvηγυρη τoδ .Aγioυ
Γεωργtoυ, πo6 61oυμε τηv Δευτ6ρα. Νd dγoρtioηζ δμωζ
αδτη την φoριi πoλλι1 ψdρια, γιατi θιi θxετε δυ6 Πανηγιi.
,Eγcil
θd γιoρτdoω oτ6v oδραv6 μ€, τ6v .,Aγιo
ρια θoεiζ.
Ι-ειilργιo. δ6,v θd, εΤμαι μαζi σαζ.
Πηγαivει dμθoωg oτην Koλετοoδ δ Πατηρ Γεcbργιoq,
ιρθρvει τιi ψιiρια καi τd θτoιμιiζει, γιd vιi μη xαλιiσoυv.
Tηv Παραoκευη δ Γερo - Παxιilμιoq oτ6λνει πιiλι τ6ν
|Ιατ6ρα Γειilργιo vιi καλ6oη τo6q Πατ6ρεq γιιi τηv Παvηyι)ρη

καi τoD λdει:
- Nd πflq, oτoιig Πατ6ρεq vιi καvoviooυν καt τig δoυ-

I
I

I

I

M

45

λειdg τoυq,, γιατi θd i,1oυν δυ6 Παvηγ0ρια: την κηδεiα μoυ

πορικ6 κατd,oτημα oτo0g δπαλληλoυq τoυ καi θρ1εται

Γεωργioυ.
.O Πατηρ Γειilργιoq, τ6 dvηγγειλε oτο0g Πατ6ρεq,, δ.
πωq τoδ εiπε δ Γερo - Πα1rbμιoq. T6 Σιiββατo τ6 πρωt τ6ν
E,oτειλε νιi εiδoπoιηοη τ6v Παπα . Δημητρη νd θλΘη vιi
.Ιερι1α,
rρ1ιoε νd ψ6λvη
τ6v κoινωνηoη. M6λιg εiδε τ6ν
τoσ
ooυ
μυστιKoσκαt, μ6λι9 κoι.
1αρoιiμενog Toσ Δεiπνoυ
νωνηoε, εiπε αΔ6ξα τΦ Θεζl!> Aoπ&oθηκε μετd τoιlq Πα.
τ€,ρεζ πo0 βρioκoνταν κovτd τoυ, καt δφυγε γιd, τoιiq oδρανoιig fl &γιαομ6νη τoυ ψυχη τ6 θτoq, |974, oτiq 22' λπpι.
λioυ.
Tηv Kυριακη lγιvε f1 κηδεiα καi τ6 μνημ6ουνo μθ την
τpαπεζα τflg μιig, Παvηγυρηq,, καi τηv Δευτ6ρα γι6ρτα.,Aγιo Γειilργιo, κι δγινε τ6 δε6τερo Πανηγ0ρι. .O
oαν τ6v
.,Aγιo Γειilργιo
Πατηρ Παχcilμιoq, δμωg γι6ρταoε μf τ6ν
oτ6ν oδραv6, δπωq.εiπε, καi χ6ρταoε &π6 τιi κιiλλη τoδ
Παραδεtooυ καt μ6Θυοε &π6 τ6 πνευματικ6 κραοi τflq &.
.,Aγιo Γεcbργιo.
γιiπηζ τo0 ΘεoD μαζt μ6, τ6ν
.o Kαλ6q, Θε6q, νιi &ξιιboη καi θμiq νd γευθoδμε λtγo
,Aμηv.
&π' αδτ6.

Περνιilvταq d,π6 τηv N6,α Σκητη, γνιbριoε τ6v Παπα Nε6φυτo πoι5 θμεvε oτηv Kαλιiβη τoδ .Aγioυ Δημητρioυ,
δπoυ φιλoξεvηθηκε καi θξoμoλoγηθηκε. .o Παπα - Nε6,Aoκητd,q,
φυτoζ τoδ διηγηΘηκε πoλλd γιd τoιiq
καi frvα,Avα1ωψε πολδ δ θεTog τoυ π6θoq, δταv d,κoυoε γιιi τoι5q
ρητdζ οτην κoρυφη τoδ ',Aθωvα. Ζ,fiτηoε μετd, εδλoγiα d,π6 τ6v Παπα - Nε6φυτo νd τ6v δε1Θi oτηv Συvoδiα τoυ,
νd καρfl Moνα16g, καt μετd vd, τoδ διΙtoη εδλoγiα vιi doκητ6ψη ψηλd oτ6ν ',Aθωvα. .o Παπα - Nε6φυτog, θπειδη τ6v εiδε πoλf ταπειv6 καi εδλαβη, τ6v δd1θηκε, &λλd
τ6ν κρd,τησε μθ τd λαTκιi καi τ6v πρoετoiμαζε πνευματικιi, &θ6ρυβα, π6vτε 1ρ6vια, χωρiζ vιi γvωρiζoυν oi iλλoι
τ6ν iερ6 οκoπ6 τoδ ν6oυ, δ δπoiog d,πdφευγε &,κ6μη καi
τig oυvαvτηοειq μd τo6q Πατ6ρε9 τfrq Σκητηq. ,Aφoδ λoιπ6v θκπαιδε0τηκε πvευματικιi πθντε 1ρ6νια, τ6v θκαvε
Moνα16 δ Γ6ρovταq, τ6v δv6μαoε Σεραφεiμ καi τoδ θδωoε τηv εδxη τoυ νd d,oκητ6ψη ψηλd oτ6v ',Aθωvα, χωρiζ
vιi βλdπη ivθρωπo.
Mετd d,π6 τρiα 1ρ6vια ηρθε μιιi φoριi, δπωq μoδ διηγηΘηκε δ Παπα - Διovιioιoq,, δ παραδελφ6q τoυ, καi τoι5q
διηγ6ταν τoιig πειραoμoιiq πoιi oυvηντηoε oτiq 0"ρx€q,
πδq τ6v &πειλoDoαv oi δαiμoνεq oυνd1εια. Mιιi vιi1τα μdλιοτα τoδ π6ταξαv μιd παλιd, λαμαρivα, πoιi εi1ε μπρo.
οτd d,π6 τηv oπηλιd, τoυ, γιd vd θμπoδiζη λiγo τ6v πoλιi dι,ρα καi την βρo1η. .o Πατηρ Σεραφεiμ δxι μ6vo δθv τα1lιi,xτηκε, &λλd 1αμoγελιbνταq εiπε oτoιig δαiμovεq:
_ Θε69 oυγ1ωρ6ooι! καλd κdvατε,
γιατi θγιil εi1α dοxημ0vει τηv oπηλιιi μ6 τηv λαμαρivα πo6 θβαλα.
E,ixε θμφαvιοθη frλλη μιd φoρd, μετd dπ6 π6ντε 1ρoι,ιrl δ Πατηρ Σεραφεiμ, καi δ Παπα - Nε6φυτog τoδ εixε
διiloει ivα ,Aρτoφ6ριo μι1 .,Aγιov ',Aρτo, καi iφυγε πιiλι
1ιιi την κoρυφη τoδ ',Aθωνα καt δ6,ν ξαναφιiνηκε πιd.

μ6 τ6 μνημ6oυνo,

καi τηv

θπoμ6,νη τηv μνημη

τoi

.Aγtoυ

.o 'Aναχωρητηq

,,AΘωvα,
τoδ
Πατηρ Σεραφεiμ

vαq εδλαβηq νθoq &π6 τηv 'AΘηvα, dπ6 πλo0oια oiκoγθνεια, εΙ1ε 1ιioει τηv μητ6,ρα τoυ &π6 βαριιi &ρριiloτια καt δλωg ξαφvικd πθθαvε καi δ πατθραg τoυ μετd
.O θd,νατoq τGlν
&π6 λiγo διdoτημα.
γoνθων τoυ τ6v oυγ-

κλ6vιοε πoλιi, καt αδτ6 Eγινε αiτtα vd φιλoooφηοη τηv
μαται6τητα τoδ κ6oμoυ τo0τoυ. Moιριiζει λoιπ6ν δλη τoυ
την περιουοtα oτoιig φτω1o69, dφηνει τ6 μεγιiλo τoυ θμ-

οτ6

.,Aγιoν ,,oρoq.

46

.o

47

,,Aγγελog <Σεραφεiμ>
Πατηρ Σεραφεtμ iγινε
Πδq vd μη πετdξη, &φoδ δλα τd π€ταξε γιd τ6v Xριoτ6!
,Aμην.
Tηv εδ1η τoυ vd, E,1oυμε.

Pιbτηoα μετιi τ6ν'Eρημiτη:
_ Πoδ μ6vειq, Γ6ρoντα;

!

.o tiγνωστoq'Aνα1ωρητηq
(μfrλλoν θvαq iιπ6 τo6q &φαvεiq
'Avα1ωρητdιq τoδ',Aθωvα)
.,Aγιoν ',Oρoq
γιd πριbτη φoρα,
ταν εi1α i,ρΘει oτ6
τ6 1950, dνεβαtνovταζ &πo τα Καυooκαλιiβια γιd
,,Avνα, εi1α
την.Aγtα
1doει τ6ν δρ6μo. &vτi νd πιiρω τ6ν
.Aγiαq ,,Aνν1ζ, πβoχcilρηoα γιd
δρ6μo γιd την Σκητη τfrg
,,Aθωνα. 'Aφoδ
την κoρυφη τoδ
βd,διoα &ρκετd, κατdλανd
βα δτι πdω ψηλd καt θψα1vα vd βρdl καv6vα μoνoπd,τι
,Eπdνω λoιπ6v o' αδτη την &γωvtα μoυ, θβγCυ oιjvτoμα.
νδ παρακαλoδoα την Παναγtα νd μθ βoηθηoη, ξαφνικd
μoδ παρoυoιd,ζεται E,vαq 'Aνα1ωρητηq μθ φωτειν6 πρ6_
σωπo _ θd ηταν γιjρω oτd θβδoμηντα 1ρ6vια πoι5 iδει1νε &π6 τηv θvδυμαoiα τoυ νd μην εi1ε θπαφη μθ dνθριΙlπoυζ. Φoρoioε E,vα ζωoτικ6 oιiν &π6 καραβoπd,νι, dλλd
πoλrj ξεθωριαoμ6,vo καi κατατρυπημθνo. Ttg δ6 τρ6πεq
τig εixε πιαομ6,νεζ μ6 ξιiλιvα ooυβλιd, δπωq πιdvoυν oi γεωργoi τιi τρι5πια oακιd, δταν δ6v i1oυν σακoρdφα καt
oπaγγo. Ei1ε θπioηζ θ,vαν τoυρβιi δερμdτιvo, ξεθωριαομ6vo καi τiq τρr5πεg πιαομι1vεq, πdλι μ6 τ6ν 1διo τρ6πo.
Στ6v δθ λαιμ6 τoυ εi1,ε μιd 1ovδρη &λυoiδα, πoι1 κρατoδoε θvα κoυτi μπρooτd oτ6 oτflΘoζ τoυ. Φαivεται εi1ε κdτι

τ6 iερ6!
Πρiν λoιπ6v τ6ν ρωτηoω θγιb, μoδ εiπε θκεivog:
_ Παιδi βoU, δ6v πι1ει γιιi την .Aγtα '.Aνvα αδτ6ζ δ
δρ6μoq, καi μoD iδειξε τ6 μoνoπατι.
,Aπ' δλo τ6 παρoυσιαoτικ6 τoυ φαιv6ταν .,Aγιog!


vα.

θκεTvoq μotl d,πηντηoε:
,,Aθω_ Kιiπoυ θδδ, καi
μoδ θδει1vε τηv κoρυφη τοD

'Επειδη εi1α περιπλαvηθη δεξιd καi dριoτεριi,
ψιiχvovταζ νιi βρδ Γ6ρoντα vιi μ6 πληρoφoρfl θoωτερικd,, εiγα ξεγαoει καi τt f1μ6ρα εiναι καi π6oo δ1ει δ μηvαq,. Pιilτησα λoιπ6v τ6v ,Eρημiτη καi μoD εiπε δτι ηταv Παρα.
oκευη. Mετd θβγαλε θνα μικρ6 oακoυλd,κι δερμιlτιvo, τ6
δπoΤo εi1ε μdoα κιiτι ξυλιiκια μ6 1αρακι69, καi d,π6 τig
xαρακι6g πoδ εiδε, μoδ ε1πε π6oo εi1ε δ μηvαq. Πflρα με-

τd τηv εδxη τoυ, πρo1ιδρηoα dπ6 τ6 μovoπdτι πo6 μoδ iδειξε καi βγfrκα oτηv Σκητη τflq .Aγiαq, ,,Avvηζ. .O voδg,
μoυ δμωq ουv61εια γιiριζε oτ6 φωτειν6 πρ6oωπo τoδ 'Avαχωρητoδ, πoι5 d,κτιvoβoλoδοε.
'Aργ6τερα, δταv εi1α d,κoιjoει δτι δπdρχoυv oτηv κo,Aνα1ωρηταi
ρυφη τoδ ',Aθωvα διilδεκα
- &,λλoι θλεγαv
F'πτα _ εi1α μπfl o6 λoγιoμoι5g καi τ6 εi1α διηγηΘfl ο6 6μπειρoυζ Γερovτιlδεg, αδτ6 πoιi εiδα, oi δπoToι μoδ εΙπαv:
_ Θd ηταν καi αδτ69, Evαq, dπ6 τoιiq, .ooioυg ,Aνα1ωρητdζ πoιi ζoδν oτηv &φdvεια oτηv κoρυφη τoδ ,,Aθωνα!

.O .Ιερoμ6vα1og,,AvΘιμoq,
δ διιi Xριoτ6v oαλ6q
Πατηρ ,,Aνθιμoq πατρtδα εi16ε τηv Σ6φια τfrq, Boυλ.Ιερει5q
γαρiαq,, δπoυ καi θφημfρευε od,ν θγγαμoq
οε θνoρiα. Mετd, τ6v θd,vατo τflq, πρεoβυτ6ραζ τoυ, γrjρω
οτιi 1841, ηρθε oτ6 Περιβ6λι τfrζ Παναγiαg καi φυτει)τηι<ε od,v καλ69 βoλβ6q, δπωq θιi iδoδμε πι6 κιiτω, καi &,v()ιοε καi εδωδtαοε.

49

48

.Ι. Moνη τflq Σiμωνog
Π6τρα9, δπoυ θκdρη Moνα16ζ. Mετd δμωq πo6 &ρ1ιoε
vd κdνη τ6ν διιi Xριοτ6ν οαλ6, νd κριiβη τ6ν θoωτερικ6
,,Aθωνα'
τoυ πλoδτo, ε11ε κd,νει μετdνoια καi δλoν τ6ν
E,μενε i,λλoτε o6
γιατi ουν61εια γ6ριζε οτην iρημo καi
Kατd καιρo6ζ
oπηλιf,g καi &λλoτε o6 κoυφdλεg δ6,νδρων.
.Ι. Movη τoδ .Aγioυ Παντελεημoδf,, θμφανιξ6ταv oτην
νog (τ6 Pωοικ6), γιατi θκεi καταλdβαινε τig &κoλoυΘiεq,
οτ6 Neg.
πo6 γiνoνταν οτd Pωoικd. Συνηθωq κρυβ6ταν .,Oταν
ξ.
θηκα τoδ Nαoδ καi dπ6 θκεT παρακoλoυθoδoε.
.FΙ

πρcilτη τoυ μετd,νoια ηταν fl

βλεπεδμωqκαν6ναvΠατf,ρανdτ6νπαρακoλoυθflκαtνα

fi να
τ6ν προο6xη μ6 εδλιiβεια, &ρ1ιζε νd κdνη &voηotεq
&καi
κdνη
νιi
παραμιλαη μ6νoζ τoυ καi πoλλ6q φoρ6q

oτεTακαiE,τοιτοr5g1αλoδοετ6νλoγισμ6.Παρ6μενεδ6
πε.
oτην Moνη d,νdλoγα, &λλoτε λtγεg fιμ6ρεg καi &λλoτε
,,AΘωνα,
πdλι οτ6ν
ριoo6τερεq, καt μετd θξαφανιζ6ταν
τελεiωq μ6νo9 τoυ, δ6o fi τρετζ μflνεq, καi ξανd θμφανιζ6.
.,Aγιο Παντελεημoνα, τ6 Pωoικ6.
ταν oτ6ν
Στηv &ρxη τflg Θεiαq τρ6,λα g, bπi π6ντε 1ρ6νια, φo.
'Aργ6τερα
ρoδoε θνα πλ6 ριioo καt μετd μπαλωμ6να.
δπoTo iνoιγε
κατ6,ληξε νd φoρdη E,να παλι6 τοoυβdιλι, oτ6
τoυ, καi
κεφιiλι
τ6
oτην'κoρυφη, για νd βγdζη
μιd τρι5πα

δυ6γιιiτd,16,ριατoυκαiθ,τοιπιdθμφανιξ6τανπαντoδ.Γι'
αδτ6ντ6νλ6γoκαiτ6νδν6μαoαν<<Tooυβdλντη>.,Aλλd
καt αδτ6 &,κ6μη τ6 τooυβdλι τ6 πρoφ6λαγε, δταν γι5ριξε
κoρμi
γιd νd μη ο1ιoτfl, καi i,o1ιζε τ6
μθoα oτ6 δdoog, .,oσoι
θoωτεριφυοικd δ6,ν εi1αν βdθoq
τoυ οτd κλαριd.
κ6,&λλdE,κρινανθξωτερικd,τ6νθλεγανπαλαβ6.,Aλλα
,,Aνθιμoq τoδq πρoβλημd,τιζε, δταν τoιiζ δλεγε
δ Πατηρ
,,Eτσι

oiκoδoμoδοε πνευματι.
τo6q λoγιoμo6g πo0 εi1αν.
κd αδτoιiq πor5 ε11αν καλη διdΘεoη, d.πoκαλ6πτoνταg
τo69 λoγιομo69 τoυg.

BλθπεικανεigτoιigδιdXριοτ6νoαλo6ζ,θπειδηξ-

καi πoλλη καθαρ6τητα,
χoυv πoλλη ταπεiνωoη, νd θ1oυν

δηλαδη πνευματικη διαιiγεια, καi θτoι γνωρiζoυν καi τiq,
καρδι69 τδv &vθριΙlπων &λλd dκ6μη καi τti Mυoτηρια τoδ
,,Eτσι
Θεoδ.
καi δ Πατηρ ,,Aνθιμoq, δ δπoToq την δικη τoυ
καθαρη καρδιd τηv εi1ε σκεπασμdvη μ6 δ,vα παλι6 τooυβιiλι!
Στ6 Moναoτηρι τoδ .Aγioυ Παvτελεημovog, δταv πηγαιvε' δ6ν iμπαιvε μdoα, &,λλd iμενε καi αδτ6q, θκεT πo6 θ.
μεναv oi θργιiτεζ τηq Movfrg καi oτην iδια τριiπεζα τδv
.O .FΙγo6μεvog
θργατGlv καθ6ταv vd φιiη.
τflq Moνflq φαivεται κd,τι πληρoφoρηΘηκε καi εiπε oτ6ν διακoνητη Movαx6 vιi φρovτiζη τ6v Γ6ρoντα ,Aoκητη, Πατ6ρα ',Aνθι.
,,Eκτoτε
δ Διακovητηζ, δ τραπεζιiρηq τδν θργατδν,
μo.
τ6v εi1ε o6 εδλιiβεια καf τ6v βoηΘoδoε καi τ6ν παρακo,,Eτσι
λoυθoδoε.
&πθκτηoε καi iδιαiτερη θμπιoτoο6νη καi
vιi
καταλdβη
καt δριoμ6νεq d,π' τiq κρυφ6q &,μπoρoδoε
ρετΕg τoυ.

Mιd &πo τig μεγdλεζ τoυ d,ρετ6q, flταν καi τ6 1ιiριομα
πo0 εixε οτ6 θ6μα τηq νηoτεiαq,. μπoρoδoε νιi νηοτειiη
πoλλ69 μ6ρεq! Kd,πoτε εiγε παει oτ6 Pωoικ6 Movαoτηρι,
πρiv τηv vηoτεiα τδν .Aγiων ,Aπooτ6λων, πoλ6 θξαντλη.
μιεvog, καi δ Διακoνητηq τ6v δ61Θηκε μ6, πoλλη 1αριi καi
τoδ θτoiμαoε vd φιiη. .o Γ6ρoνταq, &,ρ1ιoε νd, τρ6η, θνδ δ
Λιακoνητηζ, πoι5 δπηρετoioε, μπαινo6,βγαινε καi κoiταζε
τ6v Γ6,ρovτα, πoιi Eτρωγε συv6γει'α, καi τ6ν κατθκρινε:
<<,Γ6τoιoq, ξηραμ6νo9 καi d,δ0νατoq Moνα16g μπoρoδoε

ι,ιi ιρdη τ6oo πoλ6!)> ,,Eτσι συγχυσμ€,voq dπ6 αδτo69 τoιig
λιlγιομoιiq τflq κατακρiσεωζ δ Tραπεζιiρηq iφυγε γ'ι"α τ6
ι..ι,λλi τoυ. .o Πατηρ ,,AvΘιμoq, dφoδ τελεiωoε τ6 φαγητ6
ιιlιl, πfrγε καi κιiθιoε οτην π6ρτα τoδ κελλιoδ τoδ &δελ(l)()ι*). Bλ6πovταq τ6v
φiλo τoυ πcilg ηταν συγχυσμdvoq &,π6
(lι)τ()ι1ζ τoιig λoγιoμoιiq, τ6ν λυπηθηκε καi, γιιi vιi τ6ν
|}ιll1θηοη, dvαγκd,στηκε vd τoδ dπoκαλδψη την αiτiα, διlιt, V(i εivαι πρoσεκτικ6q, γιd τo69 d,λλoυq, νιi μη καται' 1livι1, &,λλd καi θμεTq oi iλλoι vd δφεληθoδμε &π6 αδτ6

50

51

καt vd πρoo61oυμε τηv κατdκριοη. Παtρνoντdq τoν λoιπ6v &π6 τo γt'pι, τ6v ρrΙlτησε:
_ Mηπωg ξ6ρειq, &δελφθ βoU, τt θd πfl ταπεινoφρo-

Kρυα πoλλιi θρρεαν oυv6,1εια iιπ6 τα
μιiτια τoυ. .O Tραπεζιlρηq τα Εγαoε καi θνιωoε μεγtiλη oυvτριβη. ,.Eπειτα
εiπε δ Γ6ρovταq, οτ6ν Movα16:
- Bλ6πειq, dδελφ6 βoU, μην κατακρiνηg καv6ναν,
δι6τι δdv ξ6ρει9 θoιi, ο6 πoι6ν δiνεται κιiπoιo
1ιiριομα,
d,λλd πρ6oεξε περιoο6τερo τ6v θαυτ6 ooυ.
.O
dδελφ6q θβαλε μετιivoια oτ6ν Γ6ρovτα καi
ζητηoε
oυγ1rilρεoη Θαυμιiζoνταq την πρo6ραση τoδ Γ6ρoντα. ,Aπ6 τ6τε καi μετιi δ Γερo - ,,Avθιμoq, frρ1ιoε vιi θμπιoτε6εται δλo καi περιoo6τερα οτ6ν Tραπεζιiρη.

o6νη;

.o dδελφ6q &π6 oυoτoλη τoδ dπηvτησε:

_ ,,oχι, δ6ν ξ6ρω.
T6τε δ Γιlρoνταq, τoδ εiπε:
_.f{ ταπεινoφρooιiνη oυνioταται o6 τoδτo: oτ6 νd
μηv κατακρivηq καv6ναv, &λλd νd λoγιtiζηq τ6ν θαυτ6
σoυ χειρ6τερo dπ6 δλoυq. Nd, μ6λιq, τιilρα πλανdθηκεq,
καt μ6 κατ6κρινεq, θπειδη 6φαγα πoλιi. 'Aλλd δ6ν fiξερεq
π6oεq μ6ρεq δθν δ1ω φιiει καθ6λoυ. Θυμioαι, δταν fiμoυν
θδδ τελευταTα καi θφαγα;
.o dδελφ6q &πηντησε:
_ Θυμiμαι, Πατερ. ,Eδδ μαξi μαζ flooυv την Kυριακη τoδ Θωμd καi θφαγεq, dλλιi &π6 τ6τε δ6ν od, εiδα.
.o Γ6ρoνταζ τoδ εiπε:
_',Ε, βλ6,πειq π6oεq μ6ρεζ δ6v θ,xω φdει;* ,Eoιi δμωζ
'Aδελφd βoU, τιi ΘεTα
μ6 κατ6κριvεζ, θπειδη θφαγα πoλιi.
1αρioματα εivαι διdφoρα. Στ6v καΘ6vα μαq κdτι δivεται
&π6 τ6v Θε6. Nιi, ο'θμ6vα δ Θε6g θδωoε την δ6ναμη νd
δπoφθρω τ6 κρ6o καi την πεfνα. Mηπωg Θιi μπoρoδoεg, νd
βαoτdq κι θo6 τ6oo; MπoρεΤq vd ταπεινωΘflζ, vd βγdληq
τ6 ζωoτικ6, καi νd πiμε δq τ6 γειτoνικ6 Movαoτηρι, καt
μ, αδτd τd ρoδ1α νd περdoηq τ6ν 1ειμcilvα οτην κoρυφη
τoδ ,,AΘωνα; 'Aλλιi κι θo6 oιiν ψdλTQζ, πα)ζ ψdλλειg
oτ6ν Θε6; oi oκθψειq σoυ βρioκovται περιoo6τερo d,λ,,Aκoυσε κι θμ6λoδ, oτ6v περισπασβ6, παρd oτ6v Θε6.
vα πδq Θd ψιiλω.
.o Πατηρ ,,AvΘιμoq oηκωoε τιi 1,θρια τoυ oτ6ν oδρα.
v6 καi μ6, δυvατoι5q, λυγμor5q θψαλε 'Aλληλoιji.α, καi δd.

t Δηλαδη

εt1ε νd φdη dπ6 την Kυριακη τoδ

οτεiα τ6lν .Aγiων 'Aπoοτ6λων!

Θωμi μ6xρι την

vη-

Kιiπoιoq, d,λλoq dδελφ6q, μιd &,λλη φoρd,
γελtioτηκε
τa πpooγηματα τoδ Πατρ6q, ,Ανθtμoυ καi θλεγε
μ6.
σα τoυ: <Ti πρooρατικ6q, εiναι αδτ6q,; Mηπωq, δλoι oi
πρooρατικoi τ6oo πoλ6 τρδvε;> .O Γ6ρovταq διακρivoνταg τoιiq λoγιoμoιig, του τ6v κιiλεσε κoντιi τoυ καi
τoδ εid'π6

πε:

_ Σιj, dδελφ6, Θ6λειq
μdν νιi γivηq Moνα266q, oι λoγι.
ομοi ooυ δμωq, τρd1oυv πιiντα oτη Ρωoiα. Λoιπ6ν,
vιi
παq θκεT, vd θκπληρcboηq τηv θπιΘυμiα σoυ, &λλd
θιi θπα.
ι,ι:λθηζ πioω παχι" καi τ6τε θιi dξιωΘfrq vd
γivηq Movα2g6q.
Tιi λ6για τoδ Γ6ρoντα θκπληριbθηκαν μ6 κι1Θε &κρi.
Ilι;ια. Πριiγματι, δ &δελφ69 αδτ6q πλαv6Θηκε d,π6 τor5q
λιlγιoμo69, καi θφυγε &'π6 τ6 Moναoτηρι καi θπ6oτρεψε
.tτη Ρωoiα. ,Aλλιi μετιi dπ6 θvα
1ρ6vo γr5ριoε πaχιπioω
ιlτ(l .,Aγιov ,,oρoq καi θκιiρη Moνα266q, oτ6 iδιo
Movα(t tIiρι.

.O

Tραπεζιiρηq εi1ε o6 μεγιiλη εδλιiβεια τ6ν Πατ6ρα
Λvθιμo - τ6ν εΙ2gε γιιi .,Aγιo _ &λλd
φoβ6ταν vιl τoδ θκr1l1lιiσξ τ6ν Θαυμαομ6 τoυ,
δτι
δ6ν τoδ &ρεζαν oi
ξ6ρovταq
l /ι(lιVoι. Mιd μ6ρα πo6
frλΘε παχι δ Γ6ρovταζ, δ Tραπεζι1Il||.. χdρηκε καi τoδ θτoiμασε vιi φι1η, &λλd δ Tδιoq,, dπ6
lrlλιi|}εια πρ6ζ αδτ6v, δ6ν fiΘελε vιi καθiοη
μαζi τoυ. Γιιi
.

s2

νιi μη δωοη δμωζ &φoρμη, καi τ6 πρoo€,ξη αiτ6 δ Γ6,ρoνTσζ, &,ρ1ιoε νd πηγαivη θδδ καi θκεT οτην τpαπεζα. Σιiv
,,AνΘιμog, oηκιbΘηκε &π6
τ6λειωoε τ6 φαγητ6 δ Πατηρ
τ'fiν τpαπεξα καi εiπε:
_'Evτdξει, θντdξει! Στdoου! .o Θε6q νd o6, θλεηoη
καt νd o6 oτερειiloη.
.,Eναq dπ6 τo69 Pιbooυq .Ιερoμoνd1oυg διηγηθηκε
oτ6ν &δελφ6 π6ζ κυριευμ6νoq &π6 νoοταλγiα γιιi την πατρiδα τoυ, μιd μ6,ρα, θβαλε τ6ν λoγιoμ6 νιi φ0γη dπ6 τ6
.,Aγιov ',Oρoq καt νd θπιoτρ6,ψη στη Pωotα. Καi θνδ σκεΠαφτ6ταν αδτ6, ξαφνικιi μπflκε μθoα oτ6 κελλi τoυ δ _
,,AνΘιμoq _ δ δπoToζ πρoηγoυμ6νωq δdν ηταν θκεT
τηρ
καi τoδ εiπε:
_.Ι{ Mητ6,ρα τoδ Θεoδ μ6 E,oτειλε νd ooδ πeυ, παπα,
vιi μην πiq oτη Pωotα, γιατi frμα βγflq &π6 την θρημo
oτ6ν κ6oμo, τ6τε Θd π6,oη9 oτηv &μαρτtα.

..Eναν καιρ6 δ Πατηρ ,,Aνθιμoq iο6xαoε oτd δψη
.o &δελφ6q, δ
,,Aθωvα
τoδ
γιd dρκετ6 1ρoνικ6 διdoτημα.
Tραπεζdρηζ, πoλι5 &νηo61ηoε καi πρooευ1ηΘηκε oτ6ν
Θε6 vιi πληρoφoρηoη τ6ν Γ6ρovτα νd θλθη oτην Movη,
δθ δ λoγιoμ69
γιd, vd τ6ν δφεληoη πνευματικd. Toi i,λεγε
τoυ: <<,,Ισωq τcilρα δ Γ6ρoνταq οτην iρημo νd θ1η &πoκd.
μη dπ6 τoδg, κ6πoυζ τoυ, κι θγιir, &ν ηταν θδα), Θd τ6ν oiκoνoμoδoα μ6 λiγη τρoφη, Θιi τoδ ξκανα ivα τodΙ>.
Tηv &λλη μ6ρα, τ6 πρωT, δ Γ6ρoνταq ηλΘε oτ6 Movαoτηρι καi εiπε oτ6v φiλo τoυ χαριτoλoγιbνταζ:
,,A_ .Oρioτε, κατd, την θπιθυμiα ooυ flλΘα &π6 τ6ν
θωvα, κατdκoπoq καt μ6 π6δια κoμμ6να dπ6 τiq π6,τρεq.
T6 τodt οου &ξiζει τ6τoιov κ6πo!
.O dδελφ6q εiδε την πρo6ραoη τoυ καt τoδ ζητηoε
oυγ1,ιilρεoη γιιi τ6ν κ6πo πoι5 τoδ πρoξ6vηoε.

53

Kd,πoτε δ 1διoq dδελφ6q εi1ε μιιi βαριιi λ0πη καi &,.
κηδiα καi πρooευ1ηθηκε oτ6ν Θε6 vιi oτεiλη τ6ν φiλo τoυ
Πατθρα ',AνΘιμo νιi τ6ν παρηγoρηoη. Δ6ν π6ρασαv λiγεq
δρεζ, καi φιiνηκε μπρooτιi τoυ δ Πατηρ ,,Aνθιμoq. .O
θλιβ6μενo9 &δελφ6q βλ6πovτιiq, τov, πoλ6 1ιiρηκε καi
ριilτηoε:
_ Πδq θγινε, Πιiτερ, καi ηρθεg, &κριβδq oτην δρα
τfrq &νιiγκηq μoυ;
.O Γ6,ρoνταζ
1,αμoγελrbνταg τoδ dπηντησε:
-'Eoι5 fiθελεq vd μ6 δflq καi παρακιiλεoεg τ6ν Θε6
καi ηρΘα.
αδτ6,
γι'

Mιιi frλλη φoρd oτ6ν .,Aγιo Παvτελεημovα, τ6 Pωoι-

κο, τηv παραμoνη τflg πριΙlτηg ,oκτωβρtoυ, πo6 τελεTται
ι.lλoνι5κτια d,γρυπνiα εig τιμην τflg, .Aγiαq Σκ6πηζ τflζ .Yπεραγiαg Θεoτ6κoυ, δ Πατηρ ,.Aνθιμog, μ6λι9 E,φθαoε
οτ6 Movαoτηρι, παριi λiγo νιi ξεψυ1ηoη. .,oταν oυνηντηοε τ6ν γvωoτ6 τoυ d,δελφ6, τoδ εiπε:
_ Aδτη την ν61τα βριoκ6μoυν κoντd, oτ6 Moναoτηρι
τιιb Zωγρdφoυ, oτην θρημo, καi πρooευ16μoυν δρΘιoq,
πανω o6 μιιi π6τρα. Tην δρα τflq πρooευχηζ εiδα την Mηιι;ρα τoδ Θεoδ vd κατεβαiνη d,π6 τ6ν 0δραν6 oτ6 Moναοτηρι σαq. Kαθrbq fiμoυv γεμιiτog χαρd o' αδτη τηv δπταrltα, βιι1oτηκα vd, 'ρθdr, γιιi νι1 Tην βρδ θδα), δoτε νιi oκε.
πιioη μ6 τ6 μαφ6ρι6 Tηg, καi θμ6να τ6ν &μαρτωλ6 μαζi μ6
ιιlι)g τιμδνταg Aδτηv δo6λoυq. 'Aλλd, μ6λι9 ξεκiνηoα d,πιi τ6v τoπo θκεTvo γιιi vιi τρ6,ξω θδα), ξαφνικιi, φιiνηκε i,ι,ιι ιρiδι, πεταγτηκε μ6 δργη θπdνω μoυ καi μ6 διiγκωoε
iiιlvατd oτ6 π6δι. 'Evν6ηoα δμωq, δτι αδτ6 τo bψπ6διo ηι ιιv d,π6 φθ6vo τoδ μιο6καλoυ καi δ6,ν 6δωoα oημαotα
.l ιιi δdγκωμα, &,λλd βιαζ6μoυν νd. φΘιioω oτ6 Moναoτηρι
ιτ (Ι ζ.
.o dδελφ6q, κoiταξε τ6 π6δι τoυ, καi πριiγματι τ6
.FΙ
ι 1lιιδμα &π6 τ6 δdγκωμα flταν οoβαρ6.
μεγtlλη &γιiπη

55

54

τoδ Γθρovτα γιd τ6v Θε6 τ6ν εi1,ε κdνει πιd &ναioΘητo
oτd oωματικd παΘηματα.
T6 θτoq, |862, οτ6v ',Aθωvα, δ 26ειμιilvαq,flταν ψυχρ6ζ
καi 16ιovιilδηq. 'EκεTvoν τ6ν καιρ6 δ Πατηρ "AvΘιμoq iταv oτd δψη τoδ ',AΘωvα, oτην βαθιιi θρημo, καi ξoioε
oτην κoυφdλα i,ν6q, δθvδρoυ. Πoλδ 1ι6νι θπεoε καi τ6ν &π6κλειoε θvτελδq,, τ6oo δoτε frταv &δr5νατo νιi βγi &π, θκεT. Σαρdvτα ξξι μ6ρε9 π€,ραoε θκεT χωρiζ ψωμi. Σ1εδ6ν
πd,vτoτε, πρiv τηv 1ειμωvιdτικη θπo1η, βριoκ6ταv πι6
κovτd oτ6 Movαoτηρι. oi Γ6ρoντε9 oτ6 Pωοικ6 δμαΘαν
δτι oθ τ6,τoιov ψυχρ6 καi 1ιovιilδη 1ειμιilvα δ Πατηρ "Aν.
Θιμoq δ6ν flταν κovτd, τoυζ καi iρ1ιoαν vd, dνηoυ21oδν γι,
αδτ6v. Στ6 τdλoq, τδν oαρdντα θξι ftμερδν δ Γιlρovταg θ.
φθαoε oτ6 Moναoτηρι τελεiωq, θξηvτλημ6νoq, καi ξυλια.O dδελφ6ζ, δταv τ6ν εiδε
oμ6vog.
ξαφνικιi, φιilναξε &π6
τηv 1αρd τoυ:
_',Aχ, Πιiτερ, θoιi εioαι; κι θμεTq &πελπιoΘηκαμε
,Aλλd πoi
πιilζ δ6v θιi o6 ξαναδoδμε.
flooυν δλov αδτ6ν
τ6v καιρ6;
_''Ε, μ6oα οθ μιd κoυφdλα καΘ6μoυν, &πηντηoε δ
Γ6,ρovταζ μ€ 1αμ6γελo.
_ Kαi τi εi16εg, θκεΤ νd φlq,, Πdτερ; ριilτηοε δ &δελφ6q.

_ ,Aδελφd μoυ, Biκτωρ, π6οα ξπαΘα dπ6 τoιiζ δαiμoναq καi dπ6 τ6 ψ61oq, γιd δλα αriτιi μ6νo δ Θε69 ξ6ρει.
'Aλλd .,Aγιog ,Ιωdνvηg δ Bαπτιστηζ θμφανtoθηκε καi

δ
μ6 ioωοε &π6 τ6v θdνατo.

.,Eναν καιρ6 δ Γ6ρovταq '.AvΘιμoq yι6' π€ντε
μflνεq
δ6ν εi1ε θλθει oτ6 Pωoικ6. oi Moνα1oi τflq Movflζ δ6ν
,Aιηoυ1oδoαν καi εi1,αv πoλλo0g λoγvιbριζαv τηv αiτtα.
γιoμoι5q:.o<Mηπωg κd,πoιoq τ6ν ε1γε στενoχωρηoει
.FΙoυ1αΠvευματικ6q τfrq Movflq iξερε Eναv
κ.λ.π.)).

,,Avθιμoq

εiχε θμπιoτooιiνη, καi
.O .Hσυ26αoτηg
τ6ν παρεκd,λεoε vd μιiθη την αiτiα.
ριbτη,.AvΘιμo,
κι θκεΤνoq &πηντησε:
oε τ6ν Πατ6ρα
_.,Oσo θιi μ6 θπαινoδv θκεT καi Θd μθ τιμoδν od,v .,Aγιo, δ6v θιi πηγαivω... Tηv τελευταiα φoρι1, δταv fiμoυν θ.
.Ιερoμoνιi16oυg
κεT, Eναq, &π6 τοι5q
θπεoε oτd π6δια μoυ
.,Aγιε
καt εiπε: <Πρooειi1εoθε,
Πd,τερ, γιd μ6vα τ6v &.
Bλ6,πειq; Πδq, μπoρδ
vd,
oωθδ
δι,
εδ1Φν
σαζ.,..>
μαρτωλ6
.,Aγιo;
τιilρα vd πιiω θκεT, dφoδ μ6 τιμoDν oιiν
Mετd dπ6 αδ.'6 δ Πατηρ "AvΘιμoζ πηγαιvε κιiπωq
κρυφd oτ6 Moναoτηρι καt θμπιoτευ6ταν oτ6v Πατ6ρα
Biκτωρα μερικd μυoτικd, γι5ρω &π6 τηv ζωη τoυ, θπdvω
oτig oυζητηoειζ τoυζ.
στt], oτ6ν δπoTo δ Πατηρ

Mιd φoρα

παχι, πo6 τ6ν εΙ1ε θπιoκεφθfl,

καi δ Πατηρ

Btκτωρ τoδ θτoiμασε τηv τρd,πεζα, τoδ εiπε δ Γdρoνταg:
_.o .,Aγιoq ,Ιωαννηg δ ,Eλεημων θπιoκ6φΘηκε τ6
Movαoτηρι oαq θxθ6q.
'Eκεivη τηv iμ6ρα frταν Κυριακη, καi κατd την oυvηθεια ηρΘαv ,Eρημiτεq, Σκητιδτεg καi dρκετoi λαTκoi, oi
δπoToι E,φαγαν οτηv τpαπεζα, καi μετd τo69 θ,δωoαv καi
εδλoγiα.

.O Πατηρ ,,AνΘιμoq πoυθεvιi δdν
εi1,ε μ6νιμη κατoικiα, &,λλιi δλ6κληρo τ6 ..Aγιov ',Oρoζ ηταν κατoικiα τoυ.
Στd, τελευταΤα 1ρ6vια τflq ζωflq τoυ θμενε κoντd oτ6 Movαoτηρι τotl Ζωγριiφoυ, τ6 Boυλγαρικ6, καi πoλλ6q, φo1lι;g βoηΘoδoε οτ6 κτioιμo, oι1 θπιδιoρΘιboειq τflq Movfrq
κoυβαλoδoε π6τρεq, καi νερ6.
T6v Aδγoυστo τoδ 1867, δ μεγdλoq ,Aoκητηq γιd τελι:ιlταiα φoρd θπιοκ6φΘηκε τ6 d,γαπητ6 τoυ Movαoτηρι
.Aγioυ Παvτελεημoνog, τ6 Pωoικ6. Mπflκε
ι ιlΓl
μ6oα
rl τllV Movη καi πfrγε &μ6oωq, oτ6v ξεvιilvα. 'EκεT oυvηvτηιlι. τoV φiλo τoυ Πατ6ρα Biκτωρα καi τoδ μιλoDοε πoλλη

56

57

δρα, voυθετcilνταζ τoν πdlq, νιi vικτjoη τoιiζ πoνηρoιiζ λoμομoιiq, καi τιi πιiΘη. Στ6 τιξλoζ τoD εiπε κατ, εδθεTαν:
_ Tcbρα δ6ν Θιi iλθω πιιi θδδ, θπειδη ο6vτoμα Θιi πε.
Θdνω.

Πριiγματι, θτοι θγιvε. Στ6 τιlλoq, τoδ Noεμβρioυ τoδ i.
δioυ 1ρ6νoυ f,λΘε oτην Moνη τoil Ζωγριiφoυ καi θκεT t,πε.
oε δρρωστoζ. T6ν 6βαλαν oτ6 Noooκoμετo τflq, Moνfrq,,
oτ6 δπoio θμεινε γιιi δcbδεκα μ6,ρεq,.
-AνΘιμoq iφη.
Tην 9η Δεκεμβρioυ τoδ 1867. δ Πατηρ
oε τ6 Περιβ6λι τηζ Παναγiαq, δπoυ &γωνioτηκε φιλ6τιμα, καi &νεπα6Θη πιιi θν Kυρiφ. Tτiν εδxη τoυ νιi i2goυμε.
'Aμτiv.
.Ooioυ Πατρ6q, 'AνΘiμoυ εi1,ε
(Σημ.
βιoγραφiα τoδ
δημooιευθfr oτ6 βιβλio <Σ6γ26ρoνoι'AΘωviτεq,'Aoκητ6q>
θκδoοη \, M6o1α 19Φ, oελ. 31-4ο. Tτiν ουντ6μευοα κιi.
.Ιερoμoνιi11,oυ
ΠΦζ, χωρiζ vιi &λλoιciroω τd γραφτd τoi
'Aρoενioυ. T6 θκανα μθ καλη διι1Θεoη, γιιi νιi μτ! παρερ.
.ooioυ Πατ6ρα).
μηνειiooυν δριoμ6,να τoD
.FΙ

.O Πατηρ Δαvιηλ, δ Θαυμαστ6q
την θπoχη τoδ Xατζη . Γεcbργη περiπoυ ζoδοε καi
δ Θαυμαοτ6q, Πατηρ Δανιηλ, δ δπoToζ i,κανε καi
αδτ6q, θα0ματα dπ6 &ρxdριoq, &κ6μη oτην Kαλoγερικτi.
'Eκεiνη την θπo1,η εΤxε θντυπωοιdοει πoλιi τo6q, εδλαβεTq,
πρoσκυντlτdζ, καi εi1αν δημooιε6oει μιiλιoτα δριομ6να
Θα6ματιi τoυ o6, Θρηοκευτικιi περιoδικιi εδλαβεTq, Pδooι.
.,Aγιo Πατ6,Aδτιi τιi λiγα λoιπ6ν πo6 Eμαθα γιιi τ6ν
ρα καi δφεληΘηκα πoλ6, θ6,λω νd τd γρdψω γιιi νιi δφε.
ληΘoδν καi &λλεζ ψυχ6,ξ,.
.,oπωq,

πληρoφoρηΘηκα, f1 καταγωγη τoυ flταv &π6
.Eλ.
.Eλλιiδα,
καi fiρθε oτ6 "Aγιoν -oρoζ γιiρω oτην
την

ληνικη ,Eπανιioταση, κατιi τ6 |82|. .O εδλαβηq νdoq μετα &π6 τ6 πρooκ6νημιi τoυ oτηv Παvαγiα τηv <ΠoρταTτισσα) τiζ .Ι. Moνfrζ 'Ιβτiρωv, π6ραoε καi dπ6 ττ]ν Mεγioτη Λαιiρα, πρoσκ6vηoε καi τ6ν .,Aγιo ,Aθαvιioιo καi θ.
καvε Θερμη πρoσευχη vιi τ6ν δδηγηοη i Παναγiα νιi βρi
θvιiρετo Γ6ρoντα, Υ|& νιi δπoταχΘη, νιi γtνη Movα266q,.
Πiρε λoιπ6ν τ6v δρ6μo μετιi ξ6νoιαoτoq καi πρo1ωρoδoε
.,oταν
μd θμπιοτoο6νη oτ6ν Θε6.
π6,ραoε καi την Kερα.
oιιi καi πρoχωρoioε γιιi την .Aγiα -Aννα, πηρε ftλλo μovoπιiτι καi βγflκε oτ6 Kελλi τoδ .Aγioυ ,Aρτεμioυ. .o Γ6.
ρoνταζ θκεT frταν πoλδ εδλαβτ]q καi μεγιiλoq, dγωvιoτηq,,
πρoικισμιiνoq μ6 πoλλ6q dρετ6ζ, Υ1' αδτ6 καi τ6v &ν6παυ-

σε.

oi iλλoι Πατ6ρεq, &π6 τιi γ6ρω Κελλιιi, πo6 θβλεπαν
τ6v νεαρ6 δ6κιμo νιi &γωνiζεται 1οια μ6 τ6ν Γ6ρoντιi τoυ,
&vηoυ2goδoαν κιiπωg, καi E,λεγαv oτ6ν Γ6ρovτα νιi τ6ν

πρoo626η λiγo καi νιi τ6ν oiκoνoμιiη, γιατi εiναι ν6oq, καi
iiπεoε d,π6τoμα oττlv &oκηoη. 'Aλλd δ Γ6ρoνταq θλεγε:
_ Mτiv dνηoυ2gflτε,
γιατi ξ6ρω τi iνΘρωπo E2gω.
M6οα o6 λiγo διιioτημα δ ν6o9, 6γινε Movα16q, καi δvoμιiοΘηκε Δαvιηλ. -Eφθαoε δ6 o6 πνευματικιi μ6τρα,
γιατt frταν dγν6q δ2g,ι μ6νo oτ6 oGlμα καi oττiv Ψυχτi &λλd
καf oτ6 νoD, δι6τι πιiντα εΙ26ε καλo6q λoγιομo69,, καi οτηv
κιrρδιιi τoυ την καΘαρη κατoικoδoε δ Xριoτ6q,.
Kιiπoτε, λoιπ6ν, εi1gαν &vιiψει τ6v φoilρνo, γιιi νιi ψη.
σ()υv ψωμi καi νιi κιiνoυv παξιμιiδι. 'EκεT πoιi oκ6ρπιζε
rιi dvαμμ6να κιiρβoυvα μ6 τ6 oεντριiκι (μακρ6 ξιiλo, πoδ
li1ι:ι oτην ff,κρη θvα γυριoτ6 οiδερo), γιιi νιi πυρωΘfr δλoq
ι.l ιρoδρvoq θξ iooυ, dπ6 την πoλλη
φωτιιi κιiηκε τ6 ξ6λo,
ι\(Ιi θμεινε τ6 oiδερo μ6oα oτ6ν &,ναμμ6vo φoδρνo. .o Πα.
ι l11l τ6 εiπε dμ6σωζ oτ6ν Γ6ρoντιi τoυ,
γιιi νιi μη καθυστε.
1lliοη δ φoDρνoq,, καi δ Γ6ρoνταq, τoδ dπαντιiει:
- Ti μd κoιτOq,; Kιiνε τ6ν Σταυρ6 οoυ καi δμπα μθoα
(l τ(iv
φo[lρvo νιi τ6 βγιiληq, vιi μην καθυoτερoDμε.

58

.o Πατηρ Δαvιηλ

E,κανε τ6ν Σταυρ6 τoυ καi μπflκε
μdοα oτ6v &,vαμμ6vo φoδρνo. ',Eπιαoε τ6 κoκκιvισμ6νo
otδερo μ6, τd 1,6ρια τoυ, χωρtζ vd, κd,νη oδτε τ6 παραμικρ6
θγκαυμα καi 1,ωρig vιi καfl μιιi τpiaα 0"π6 τα γ6vια τoυ! T6
oπoυδαι6τερo δ6 dπ, δλα frταv, πof oδτε κ&ν τoδ π6ραoε
λoγιoμ6q δτι κιiτι θκανε!

',Aλλη φoρd πdλι, θναq Γ6ρovταq &π6 τd, γειτovικd
Kελλιd, <τιi Bλιiχικα))' εixε dρρωoτηοει καi oτηv πιiθηoη

τoυ εδριοκε λtγη dνακoι5φιoη &π6 τd, &γγoυρdκια τ& λiγo

πικρd. .,oταν εi1ε

θ,ρΘει δ 1ειμιirναg, τoδ ξαναπαρoυoιd,&π6 τηv 1δια &ρριboτια, καt κατ6βηoi
π6νoι
πdλι
oθηκαv
.,Aγιo Παδλo,
κε οτ6v
μηπωζ βρfl oτ6 Moναoτηρι θoτω
τoυρoi dπ6 dγγoυριiκια νd δoκιμdoη γιd τoι5g π6voυq
τoυ, d,λλd δυoτυ1δq δ6,ν βρflκε. ',Eτσι, στεvoχωρημ6νoq
.Aγtα ',Avκαi πoνεμθvoq, dνdβαιvε τ6v &vηφoρo dπ6 την
,Evδ
να γιd τ6v Σταυρ6.
flταν 1,ειμιilναg, καi δθν δπflρxε
oδτε τoυρot &π6 &γγoυρdκια, τoδ παρoυσιdζεται δ Πατηρ
Δαvιηλ ξαφvικιi, τoδ dφηvει μπρoοτd, τoυ E,ξι - Επτα &γ.O doθεvηq Γ6ρovγoυρdκια φρ6oκα καt φε6γει &μ6oωq!
ταq, θαr5μαoε καi δ6ξαoε τ6v Θε6 καi, μ6λιq E,φαγε, θεραπει5τηκε μιd γιti πd,vτα. Aδτη την φoριi δ Πατηρ Δαvιηλ 6(,Eφερε &γdπη, εδλoγiα, &π6 θερμη xιbρα πoλιi μακριvη!
.Eλλdδα).
oτην
κεiνη τηv θπo1η δ6v δπflρxαν θερμoκηπια

.,Evαq

&λλoq πdλι Γ6ρoντα g 0'πo τd <Bλdχικα) Kελ.Aγiα ',Avvα
γιd τ6
λιd θρx6ταv μ6 βαρυχειμωνιd dπ6 τηv
τ6ν
τfλιξε
κι:ρυφη,
οτηv
M6λιg
τoυ.
η xιoKελλi
ξεμιiτιoε
voθr5ελλα, καi dναγκιioτηκε νd γυρiοη λiγo πioω, γιιi νιi
καi
πιιioη μιιi &κρη σ, ivαν βρdχo, γιατi εi1ε νυκτciloει
.Αγiα ,,Avvα.
oτηv
δ6v τ6ν θπαιρvε i ωρα vd θπιoτρ6ψη
,Eκτ6q τoδτoυ
1ι6vιζε oυνι11εια καi φυooδoε d6ραg δυνα,Eκεi
λoιπ6ν πo6 εi1ε &κoυμπηoει oτ6ν βριixo καt
τ6q,.
τoυρτoιiPιζε, γιd μιd oτιγμη, την νti1τα, ilvιωoε κdπoιov

59

νd τ6v i1η &γκαλιαoμθνo καi αiοθιiνθηκε πoλιi
ζεoτd,, d.
φoδ τ6v πηρε καi γλυκ6q δπνoq,. T6τε βλ6πει τ6v Πατ6ρα

Δαvιηλ vd τ6v i1η dγκαλιαoμ6vo μθ πoλλη &yαπη. T6
πρωi πor5 φιilτιoε, ξιiπvησε d,π6 τ6ν γλυκ6 τoυ δπvo καi

οηκrilθηκε vd φ6γη, y.ι"ατi εi1ε oταματηoει f1 1ιovoθιiελλα.
Ti vιi iδi δμωq! Παvτoδ frταv 1ι6vια, θνdl θκεT oτ6v
βριixo
εi1αv λιcboει dπ6 την θεΙκη θκεivη ζεοταoιιi πoιi oκ6ρπιoε δ Πατηρ Δανιηλ! T6 Γερoντd,κι ΘερμιivΘηκε καi πνευματικιi καi 16αρoιiμενo πiyε oτ6 Kελλi τoυ δoξιiζovταq
τ6v Θε6. .O δ6 Πατηρ Δαvιηλ θερμαιν6ταν oυν61εια dπ6
τηv &γd,πη τoδ XριoτoD. Tηv εδxη τoυ vd, i1oυμε. 'Aμηv.

.o Γερo . Kooβfrζ,
δ Παvτoκρατoριv6ξ
(δ ,Aμπελικ6q)

Γερo - Koομσ,q, γεvvηθηκε oτ6 ,Aγγελo1ιilρι τfrg
Θριiκηq τ6 |897 . T6 κooμικ6 τoυ δvoμα ηταv Kλειivθηg, καi f1 ζωη τoυ ηταv καλoγερικη καi dπ6 τ6v κ6σμo. ,Aoκητευε oτ6 κτfrμα τoυ κιiνovταζ παρ6μoια θργαοiα (ηταv κηπoυρ6q). 'Eργαζ6ταν καi θκεT τηv &γdπ παη
λι γιd τoιig &λλoυq καi μιiζευε oυvθχεια &γιiπη dπ6 τ6ν
Xριoτ6. ',Eκαvε δηλαδη πoλλ€g θλεημoo6νε9 καi
βoηΘoδοι; oυvηθωq θκεivoυg πoι5 εi1αv τdoη νιi κλ6βoυv,
δταv εixιrv d,vdγκη, γιti νιi τoιig πρoφυλιiξη dπ6 τ6 θαvιioιμo &1ιιiρτημα τηq κλoπfrq καi &π6 iλλα 1ειρ6τερα...
Mιd φoριi, ivαq μικρ6q, δ δπoToq, μoδ τ6 διηγηθηκε
1ιι:γιiλog πι"α, πfiγε oτ6ν κfrπo τoυ, γιd vιi dγoρdoη κηπoυ1lιrια καi μετd vιi dγoριioη καi &λλα πραyματα dπ6 τιi
r.'ιlταοτηματα. M6λιq θφθαοε οτ6v κfrπo, τi νd iδη!
Td
y1lιlμιατα τιi εixε 1doει. ',Aρ1ιoε vιi κλαiη δ
μικρ6q καi νd
1|)1.l)Vη κακ69 oκ6ψειq καi λδoειg,
γιατi φoβ6ταv τ6 γερ6
ι,λιl πof τ6ν περiμενε dπ6 τηv μdvα τoυ.

61

60

'Aφoδ τ6ν καθηor51αoε τ6ν μικρ6 δ τ6τε Κλεdνθηq,
τoδ λ6,ει:
_ Θυμδοαι, παιδi μoυ, π6oα 1ρηματα ooδ δδωσε fι
μιiνα ooυ καi τi ooδ εiπε νd &γoρdoηζ;
_ Nαi, dπηvτηoε δ μικρ6q.
Toδ θδωoε λoιπ6v τd κηπoυρικd,, τoδ i,δωoε καi τd
ρ6oτα καf τoδ λθει:
_ Mη στεvoχωρfloαι καθ6λoυ, &λλd vd πρoo6,1ηq

iλλη φoρd.

T6,τoια καi &λλα δκαvε οτ6ν κ6oμo, δταν ζoδοε oτην
πατρiδα τoυ.
Γ6ρω oτ6 1914 θφυγε dπ6 τ6ν κ6oμo καi &φηoε τ6ν

&δελφ6 τoυ καi τ6ν κfrπo τoυ καi ηλθε oτ6 Περιβ6λι τfrg
Παναγtαζ vd &γωvιoτfl μαξi μ6 πvευματικoιig &δελφoιiq.
,Eκd,ρη Moνα16ζ τ6 1915. Παρ6μειvε δ6, oτηv .Ι. Moνη
.FΙΣταυρoνικητα μ6xρι τo |924 καi, μ6 τηv &λλαγη τoδ
μερoλoγtoυ, θφυγε τ6v θπ6μενo χρ6vo καi κoιvoβiαoε
.Ι. Moνη τoδ Παντoκρdτoρoζ. 'EκεT παρακd,λεoε
oτηv
τor5q Πατ6ρεq vιi μ6,vη 6ξω τfrq Moνfrq, oτην 'Aμπελικιd
πor5 flταv κovτd oτηv μετdνoιd τoυ. Ei1ε &oκητ6ψει καi
,Aλλd &oθ &λλα μ6ρη τoδ.Aγioυ,,oρoυg μ61ρι τ6 1939.
π6 τo L939 καi oτηv oυν61εια dγωvιζ6ταv πιd oτηv 'Aμπε.,Oλη
λικιd,.
μ6ρα δoυλειd καi εδxη &διdλειπτη. T6 oCoμα
τoυ τ6 εi1ε τελεiωq παραμελημ6νo, δι6τι δλη τηv πρooπdθειd τoυ τηv εi1ε oτρ6ψει oτην θπιμ6,λεια τηζ ψυχηζ τoυ.
Td ρoi1α τoυ ηταν λαoπωμ6,να dπ6 τ6ν iδριilτα καi τ6
χδμα. Σ6 μiα &κρη aτo πατωμα εi1ε κdτι παλι6q κoυβ6ρΤtζ, δπoυ π}ναγι"αζε, oi δπoTεg εi1αv τ6oo πoλδ χδμα,
πoι5, θιiv ξριxvεζ σπoρtδια, Θιi φι5τρωναv.
,Eνδ θργαζ6ταv πoλ6 οκληρd καt &γωνιζ6ταν καi
oτd πνευματικd φιλ6τιμα, περνoDοε μ6 λiγη λιτη τρoφη,
γopτα, καvθvα ξηρ6 καρπ6 καt παξιμdδι. Td xρηματα
,Ιδι6ρρυθμα
πoιi δtvoυν oτd
γιd τιi διακoνηματα, 0'π6 τα

δπoTα συvτηρoδvται oi Πατ6ρεζ, δ Γερo - Kooμlq, δ6v τd,
i1παιρvε καi τo69 θλεγε:
_ Nd τd, κρατfloτε, Γερovτdδεq,, θιi τα παpω &ργ6τε-

ρα δλα μαζεμ6να.
,EκεTvoι

ν6μιζαv δτι Θιi τd, θπαιρνε οτd, γερdματd,
τoυ, &λλd δ Γερo - Koομig θνvooδoε oτην &λλη ζωη. ,Eπioηq, τig <κoυμπdvιεq,>>, δηλαδη τιi τρ6φιμα κ.λ.π., πo6
τoδ 6δινε f1 Movη, τd, μoiραζε εδλoγtα oτd Γερovτdκια τfrq,
Καψdλαg. ,Ed,ν καν6vα Γερoντιiκι δ6v τιi δε16ταv, την
frλλη φoρd πoδ θιi πηγαινε δ Γερo - Kooμσ,q, τoδ δλεγε:
- Γ6ρoντα, oοδ iφερα μερικ& πραγματα για πoι5λη.
καi
τoδ τ& Eδινε oxεδ6ν δωρεdν.
μα.
',Eτσι, τoδ dν6,παυε τ6v λoγιομ6, καi τα b}"αγιoτα θκεivα χρηματα τd θδινε o6, iλλoν εδλoγiα. M€ αδτθq, τiq, θπαφdg μ6 τoιig Πατ6ρεq, βoηθι6ταv καi δ iδιoq, πνευματικιi
irπ6 τig oυμβoυλθq τoυq. ,,Aλλεq, θπαφ6q δ6ν εi16ε, θκτ6q,
δταv θκκληoιαζ6ταv καt κoινωνoioε. T6ν Eβλεπε καvεig
πιivτoτε κιiτω d,π6 τιi κληματα vιi καΘαρiζη τig dγριιiδεq,
καi μθ τηv dδιdλειπτη εδxη vιi καθαρiζη μ6 διiκρυα την
\μυχη τoυ. "FΙταν κoντoιiληg καt f1λιoκαμ6voq,, &,λλd ε.
λαμπε φoρ6ζ - φoρ6ζ τ6 πρ6οωπ6 τoυ. Aδτ6 τ6 εiδα μt,τd'
1ιd,τια βoU, &λλd καi &λλoι Πατ6ρεζ μoδ τ6 εTπαν. Tην τελευταiα φoρd πori τ6v εiδα, μoδ θκανε iδιαiτερη θvτ6πωση, γιατi, την rbρα πoι5 τ6v ρωτoδoα γιd κdτι, ioτραψε παλι τ6 πρ6oωπ6 τoυ πι6 πoλιi, καi μθ θιiμπωσε δ Γερo - Koομig!
Aδτη flταν καi f1 τελευταiα oυvdντηση.
T6 1970, aτiq 13 'Aπριλ(oυ, π€ταξε &π6 τ6 Περιβ6λι
ιηg Παvαγiαg oιlv -Aγγελoq, oτoιig, oδραvoιiq, δ Γερo .
Κιloμig &π6 τ6 'Aγγελoχcbρι τflq Θρdκηζ. Tηv εδ1η τoυ
ι,ιi δxoυμε. 'Aμην.

62

63

.o Παπα . ΦιλιiρεToξ,

δ .fΙγoιiμεvοq τflq .Ι.M. Kωvσταμoviτoυ
i Πατθρεζ τηζ .Ι. Moνflq Kωνoταμoνtτoυ πoλλd 6.,Aγιo
Γ6ρovτd
χoυv' φυoικd, vd γρdψoυν γιd τ6v
κoντd
πoλλιi 1ρ6νια. ,Aπ6
τoυζ, δι6τι τ6ν θζηοαv d,π6
μακρια θγιil λiγα γvιilριζα, &λλd θd ηταν &δικiα, θιiν δ6v
.,Aγιo
Γ6,ρovτα, δι6τι διακριν6ταν
d,ν6φερα καθ6λoυ τ6ν
τig dρετ6,g τoυ &vdμεσα oτolig &λλoυq Πατ6ρε9 καt
γιιi
.FΙγoυμ6Voυζ τflq θπo1flg τoυ καi
ηταν ξακoυoτ6q.
Kιiπoτε, λoιπ6v, εixε θπιoκεφθfl την .Ι. Movη Kωνoταμoviτoυ ivαg E,φεδρog 'Aξιωματικ69, κατd τ6 195Ο.
.O Παπα - Φιλdρετog τ6ν
φιilναξε dπ6 μακριd μθ τ6 δvoμιi τoυ καt τoδ εiπε καi μιd περιπ6τεια πo0 εi1ε. τ6v συμ.O ,Aξιωματικ69 τ&1αoε!
βo6λευoε καt τ6v παρηγ6ρηoε.
Ei1ε oυγκλovιoθfr dπ6 τ6 διoρατικ6 xdριoμα τoδ Γ6ρovτα
καi τoD εiπε μ6, εδλd,βεια:
- Γ6,ρovτα, θd, γiνω Mοvαx6g, μ6λιq d,πoλυθδ.
.o
Πατηρ dπηvτησε:
- Nd γtvηζ, παιδi βoU, &λλd δ1ι ο, αδτ6 τ6 Movαoτηρι, γιατi θιi ooδ συμβη πειρασμ6ζ μετd &πo τρiα xρ6νια μ6 τ6v Γραμματ6α.
.o Γθρoνταζ πρo6βλεπε καt
μετd &π6 τρiα xρovια E,συvαvτoδoε!
πor5
θιi
vαv πειραoμ6
.,oταν λoιπ6v δ ,Aξιωματικ69 dπoλιiΘηκε &π6 τ6v
Στρατ6, δ Παπα - Φιλdρετoq τ6v oυμβoιiλευσε καi τ6ν iοτειλε o6 frλλη Moνη, δπoυ καi θγινε Movα16q. 'Aλλd
κιiθε μηνα πηγαιvε καi ουμβoυλευ6ταν τ6v &,γιo Γ6,ρovτα.
Mιιi μ6ρα πor5 τ6v εi1ε θπιoκεφθfl, τ6v βρflκε καθιoμ6vo
ο6 μιd iκρη τoD κελλιoδ τoυ τ6ν Παπα - Φιλdρετo νιi πιd.O Πατηρ ,Avανiαζ (δ πρcilην ,Aξιωμαvη τ6 κεφd,λι τoυ.
τικ6q) μ6 π6νo τ6ν d,γκιiλιαoε καi τ6v ρ<ilτηoε:
- Tt θ,xειq, Γ6ρovτα; Tt θπαθεζ;

Kαi δ Γ6ρoνταq dπηvτησε στενo21ωρημ6voζ:
,Aναviα,
_ T6κνov
oδδ6να πειρασμ6

εi1α οημεμoυ,
ρα, θγκατdλειψιq Θεoδ!
.O 'Aθλητηq τoδ Xριoτoδ Παπα Φιλιiρετoq, flθελε
vιi παλε6η κdΘε μ6ρα μ6 τoιiq, πειρασμoδζ, γιd vιi στεφα.
vcbvεται dπ6 τ6ν Xριoτ6!

"Aλλη φoρd πα}uι, εi1ε iδεi θvαv λαiκ6 καi τoδ λdει:
_ ,,E, κακoμoiΡΙ βoυ, θo0 δ6v πιio16ειg dπ6 oωματι-

κη dρρcilστια. -Aδικα καταξoδε0τηκεq, oτoιig γιατρoιig,.
'Eodνα δ oερo6,μηq* o6 βαoαviζει.
,EκεTvoq

τoδ εiπε:
Κι1νε
πρoσευχη,
Γ6ρovτα, vd, d,παλλα1τδ.
.
Kαi δ Παπα Φιλιlρετoq, τoδ dπηvτηoε:
_ Θd κιiνω θγcb πρooευ16η, παιδi
βoD, &λλd καi θοι)
νd, vηoτdψηζ, γιατi θτoι μ6vo φε6γει τ6 δαιμ6vιo, μ6 νη.
oτεiα καi πρoοευχη. τ6 εΙπε δ Xριoτ6q μαq.
.o
βαοανιoμ6vog δνθρωπoq l,κανε δπακoη καi lγινε
καλd μ6 ττ]v vηoτεiα πoι5 θκαvε δ iδιoq, καi τηv νηοτεtα
καi πρooευχη τoδ .Aγfoυ Γ6ρoντα.

Στιi τελευταTα τoυ πιd, δ Παπα - Φιλιiρετoq, εi1ε δριμdοει πνευματικιi καi γνιbριζε δ1ι μ6νo τiq καρδι6,9 καi
τor5g λoγιoμoιiq, τδv dνθριbπων, d,λλιl dκ6μη καi oτig τoθ-

εi1αv!
Mιιi μ6ρα εi16ε περd,oει dπ6 τηv Moνη Kωvoταμoviιου θναq Κληρικ6ζ, νd πdρη τηv εδ1η τoδ Γ6ρovτα καi νd,
rιiv oυμβoυλευτfl. ,,FΙΘελε vιi μεivη oτ6 ..Aγιov ,.Oρog. .o
lΙαπα - ΦιλιiρεΤoζ, &φoδ τoδ &πηvτησε oτιi Θ6ματα πo6
ιιlδ d,vdφερε, καi o6, ilχχα', πpiν vd, τoδ τα πfi δ Κληρικ69,
ι ιlil εiπε καi τi vιi κιivη τιi xρηματα πo0 εi1ε oτtq τot,πεg
ι()ι), καi τ6 πoo6 dκριβδq τδv 1ρημdτων πo0 εΙ1ε! .O

πεq, τf

* .C)

δαiμoναq.

64

Kληρικ6g τ&1αoε καt δ6ξαoε τ6v Θε6, πoι5 γνιΙlριoε Γ6ρoντα καi oτην θπoxη μαg odv τoιiq Γερoντd,δεq τflq παλαισg θπoxflg!
.,oταv πιd
γθραoε δ Παπα - Φιλd,ρεΤoζ, &ρριiloτηοε
τoυ δυνdμειq τ6ν εi1αν θγκαταοωματικ69
λiγo, γιατi oi
λεtψει. oi Πατ6,ρεζ τηζ Movflζ &π6 &γdπη τ6ν &νd,γκαoαv
νd πdη o6 NoοoκoμεTo oτην Θεοoαλoνiκη, γιd νd θξετα.
.o Γθρoνταζ δ6ν κατdλαβε πeυq βρθθηκε oτ6 Noooσθt.
κoμεTo, γιατt flταv ζαλιoμ6νoq καt &π6 τ6 ταξiδι, θκτ6q d.,oταV oυνflλθε,
βλ6πει γιd
π6 την θξιiντληoη πoιi εixε.
τ6ν
πληoιdvd
καt
Noooκ6μεq
oi
θρ1ωνται
νι1
oτιγμη
μιd
.o Παπα - ΦιλιiρεToζ,
vτυ&aπρα
aτα
τtg
εiδε
μ6λι9
ξoυv.
μdνεq καt μθ θκεTνα τd, καπελdκια, v6μιξε δτι εivαι,,Aγγελoι μ6 φωτooτι1φανα καt &π6 εδλdβεια θ,κρυβε τ6 πρ6οω.,Oλoι
πo τoυ μ6, τ6 oεvτ6vι.
γιiρω τoυ τfr1αoαν καi θαιi.O Πρoηγoιiμεμασαν γιd την καΘαρ6τητα τoδ Γ6,ρoντα!
νog Συμειilν δ Φιλoθεiτηg flταv καt αδτ6ζ δiπλα τoυ τ6τε,
δ δπoioq καt μoδ τ6 διηγηθηκε.
T6ν μετ6φεραv μετd, oτηv Mετdvoιd, τoυ, καt &νεπαrj,Aμηv.
θη θv Κυρiφ. Tηv ε0xη τoυ νιi E,1oυμε.

.o Γερo - Πθτρoq

(δ Πετριiκηq)

Γερo - Πθτρoq γεvvηθηκε oτην Λflμvo τ6 1891 . Φαιv6ταv &π6 φτω1ιd μ6ν oiκoγ6vεια &λλd dπ6 o6i
&ρ1ovτικ6. Γριiμματα δ6v fiξερε ο1εδ6ν καΘoλoυ, &λλd
&πθκτηoε θεio φωτιομ6 &π6 τo0g φιλ6τιμoυ9 oκληρoδq &γδνεg τoυ. 'Aπ6 vεαρη f1λικiα ζoδoε καλoγερικd δ κατd
κ6oμoν Γειbργιoζ, dλλιi τ6 Mεγdλo Σ1flμα τ6 θλαβε μετd
τ6 τριακoστ6 E,τog τiq iλικtαg τoυ dπ6 Eναν εδλαβη Γ6.,oοιo Nεiλo καt πiρε τ6 δνoμα τoδ .ooioυ
ρovτα οτ6ν
,Aθωviτoυ.
Π€,τρoυ τoD

L

.o Πατηρ

65

Π6τρoq, εi16ε φυoικη &πλ6τητα καi πtoτη
μεγιiλη, τd δπoTα βλ6πει καvεig iιπ6 τα πρGlτα 1ρ6νια τfrg

πνευματικηζ τoυ πoρεiαq. Moδ εi1ε διηγηΘfl κιiπoτε δτι,
μ6λιq εΙ26ε γiνει Moνα166q,, dρριilστησε δ Γ6ρoντdg τoυ βαριιi. Στεvo26ωρdθηκε φυσικd, πoλιj, γιατt θνιωθε od,v τ6 μι.
κρ6 παιδi πo6 κιvδυνειiει vιi χιioη τηv μιivα τoυ, θνδ &κ6μη θηλιiζει. Δ6v χασoμερd,ει δμωg. πηγαivει οτ6 Nα6 καi
μ6 δλη τηv παιδικη τoυ &,πλ6τητα καi εδλιiβεια λ6ει oτ6v
.,ooιo
NεTλo:
_Nd τ6 ξ6ρηq, .,oσιε Nεiλε, θιiv δdv κd,vηg &μ6oωq
καλd τ6v Γ6ρoντd, μoυ, τ6 κανδηλι ooυ θιi τ6 dφηοω oβη.
oτ6.

τoδ θαιiματoζ! .o Γ6ρovταg θγιvε d,μ6οω9 καλd,,
oηκιilΘηκε καi πfrγε καt αδτ69 οτ6 Nα6 νd, εδ1αριoτηoη
τ6v .,Aγιo καi iναψε θκεTvoq, τd κανδηλια. ,,Eζηοε dρκετd 26ρ6vια δ Γ6,ρoντιig τoυ καt τ6v βoηθησε πvευματικd.
'Aργ6τερα πoιi fuεινε μ6voq τoυ, εi1ε ταλαιπωρηθfl
λiγo oτiq, dρχθζ, γιατi εΙ1ε θπηρεαoΘfr dπ6 μερικoι5q, Mονα1o6q,, πoδ εΙ1αv λiγo dδιdκριτo ζflλo, καi iριξε τd, κoν.
τιiρια &'πo τig oημαTεq oτηv Mεγioτη Λα6ρα εiq, δvδειξιv
διαμαρτυρiαq, γιd τ6v Bαoιλ6,α ΓειΙlργιo B, _ γιατt θλεγαv
δτι δfrΘεν εivαι μαoδνog _ καi δικιiστηκε γιd τηv συκoιραντiα &π6 τig ,Aρχθζ τoδ κριiτoυζ μ6 τρiα 1ρ6νια θξoρiα
oτ6 νηoi Σπιvαλ6γκα, γτα να δπηρετfr τoιiq λεπρofq . Ε'iγε
1ιεταvιωoει δμωq γι, αδτη τηv θν6ργει"α τoυ, δπωg μoδ i,,Ω

λεγε:

-,Evηργησα oιiv κooμικ6q, Πd,τερ ΠαToιε, καi δxι
οαν Movαχ6q. Πoλι5 βλdφτηκα πvευματικd τ6 διd,oτημα
ιηq θξoρiαq, γιατf δ6v μπoρoδoα vd κιiνω τιi καλoγερικιi
1ιι.lυ καΘηκovτα.
Στηv θπιoτρoφη τoυ &π6 τηv θξoρtα oυvταξiδευε μ6
i:vιrv Moνα16, δ δπoTog μoD iλεγε δτι δ Πατηρ Π6τρoq
ι.. rjρυττε
μετdvoια oτ6v κ6oμo καi 6λεγε:
Πρθπει
vd μεταvoηooυμε, γιατi δ Θε69 θd μdg τι-

66

μωρηση. Θd dφηοη τoιiq iΘεoυg κoμμoυνιοτd,g, νιi μiq

oφdξoυν.

Ei1ε πληρoφoρηθη &π6 τ6ν Θε6 τ6 μεγdλo κακ6 πo6
μdq περiμενε θξ &μαρτιδν β0ζ, τ6ν θμφδλιo oπαραγμ6,
μπρoοτd &π6 1ρ6νια.
.,oταv θπ6oτρεψε oτ6 .,Aγιoν ,,oρoζ &π6 τηv θξoρiα,
.,Oσιo Nεiλo,
δ6v κιiθιοε οτ6v
γιατi εiδε μεγdλη κiνηoη.
Περνoδoαv πoλλoi &νθρωπoι καi δ6,v εδριoκε floυxiα.
"FΙρθε oτd Κατoυvιiκια καi iμεινε σ, θvα Kαλιiβι oτην &.Aγiαq ,Aνναq. T6 Kαλυβιiκι τoυ δ6ν
κρη τηζ Mικρfrq
φαιν6ταv καθ6λoυ &π6 τ6ν δρ6μo oδτε π6ρτα εi1,ε, παρd
ivα μακριi ξι5λο πoι5 τ6 v6μιζαν γιιi φριixτη. oi Πατ6ρεq
γ6ρω τoυ τ6ν εi1,αν od εδλιiβεια, γιατi fiταν δλoq εδλιiβεια, καi, θπειδη flταν κoντ6q, καi d,διiνατoq, καi μ6, παιδι.
κη &πλ6τητα καi εδαιοθηotα, δλoι τ6ν φιilναζαν <Πετρd.
κη). .,oταν τ6ν iβλεπε κανεiq μ6 τ6 λεπτ6 καi φωτειν6
τoυ πρ6οωπo νd oκ6βη κd,τω, δταν μιλoδοε, πριiγματι ηταν odν 6vα μικρ6 παιδi.
T6ν παιδικ6 τoυ αδτ6ν 1αρακτηρα τ6ν διετηρηoε μ61ρι τιi θξηντα bπτα τoυ 1ρ6vια, πo6 dνεπα6Θη.
'Evδ oi Πατ6,ρεq τ6ν πληoiαζαν γιd νιi rbφεληΘoδν, θ.
.,oκεTνoq, τo69 &π6φευγε, γιατi ντρεπ6ταv καi κoκκivιζε.
ταν δ6,ν μπoρoioε νd, ξεφ6γη, &παντoδoε μ6 λiγα λ6για
&λλd πoλ6 φωτιομdνα. Δυοκoλευ6ταν ν& E,1η θπαφ6q μ6
τo$q dνΘριΙlπoUζ, Υ1, αl)τ6 κλειν6ταν οτ6 κελλi τoυ καi μιλoδoε ουv61,εια μι1 τ6ν Θε6, μ6 την &διdλειπτη πρoσευχη.
.,Oταν π(γαιναν oi Πατθρεg καi
1,τυπoδoαν, δ6,v &.
τiζ ff.φηvε κι αδτ6q
εδλoγtεg,
τoδ
&φηvαν
Kαt
δταv
νoιγε.
θκεT iξω, τig δπoTεq i,βλεπαν σαπισμ6νεq oi iλλoι, καi &λ.
λη φoριi δdν τoδ πηγαιναv τiπoτα, &λλd τiζ πηγαιναv od
ιiλλουq Πατ6,ρεq. oi &δελφot γ6ρω τoυ i,λεγαν oτ6v Γερo Π6τρo:
_ Δ6ν κιivειq καλd πo0 δθν δ61,εoαι τtq εδλoγtεζ.
Kαi θκεTνoc &παvτoδoε:

67

- Eδλoγημ6vε βoU, δ6ξα τQ Θε@, θγω θ26ω τ6 d,ρκετ6
μoυ. Γιατi vιi τιi οτερηοω &π6 frχχα Γερovτιiκια πo6 6-

χoυv dvdγκη;

Md τηv πoλλη τoυ &,oκηση δ Γ6ρoντα9 εi26ε κ6ψει
o76εδ6v δλεζ τiq dvθριilπιvεg, &,νιiγκεq καi ζoδoε πιιi oιiv
',Aγγελog θvoαρκog καi δ26ι τυπικιi
μ6vo ψ6 τ6 Σ1flμα τ6
'Aγγελικ6. ,,Εκαvε oυv61εια θvιiτεg. ,,Eτρωγε δηλαδη
με.Eoπεριν6
τd, τ6ν
θvα παξιμιiδι καi d,o1oλεTτo μ6 τηv εδ1η
καi τig μετιivoιεζ μ6ρα - vιi1τα. ,Aκ6μη καi οτ6ν δπνo τoυ
i1λεγε την εδ1η, καi, δταν ξυπνoδoε' συvεχιζ6ταν θπiλoι.
fl
πη εδ1η. T6 μdν oδμα τoυ' δταv πλιiγιαζε }"iγo, κoιμ6ταv,
d,λλd i ψυxη τoυ γρηγoρoδoε καt πρooευ266ταν. .FΙ εδ1η
ι;i1ε γiνει πια αδτενdργτlτtl, καi πoλλdq φoριi6 μoδ iλεγε:
_'Aκoιiω καi ,Aγγελικ69, ψαλμωδiεg, τ6oo πoλιi
γλυκι6ζ, πorj δ6v μπoρδ νιi oταθ6l oτιi π6δια μoυ dπ6 θκεivη
τηv oδρdvια γλυκιιi μελωδiα.
.,Oλη
αδτη f1 γλυκιιi κατιiοταoη τ6v iτρεφε ψυ16ικd,
καi οωματικd,, γι, αδτ6 καi δdv τoδ 26ρειιiζoνταv πoλλιi
πρaγpατα, γιd, vιi oυντηρηΘη. Td θλιi1ιoτα πoιi flΘελε τ6.
ι,ξoικovoμoδoε μ6 τ6 θργ626ειρ6 τoυ, δι6τι iπλεκε κoμπo.
οxoivια fl μι1ζευε τoιiΙ d,π6 τ6v ',Aθωvα, πo6 τ6 θδιvε καi
[παιρvε παξιμι1δι.
'Edv θπ6μεvε καvεiq vιi τoδ διiloη καμιιi εδλoγiα, Θιi
ιliv &,vταπ6διδε διπλη μ6 εδγεvικ6 τρ6πo. μ6 τodΙ τoδ
βoυvιlδ fl κoμπoσχoivια.
Παρ6λo πo6 διiν oiκoνoμoδoε τ6v θαυτ6 τoυ, καi τ6
δι:ρμα τoυ εi)xε κoλληoει πια oτd κ6καλιi τoυ, θv τot5τoιg,
ii1ιωg θκαvε μεγd,λoυq, &γδvεg πvευματικoδg καi oτηv oυι,i:xεια, καi θβλεπε καvεiq δλoφιiνερα τηv Xιiρη τoδ ΘεoD,
lιιlυ τ6v δυvd,μωvε. Koιλια πια δdν θβλεπεq oτ6ν Γερo I lι:τρo &λλd λακκoιiβα. .,Oταν τli26αιvε
vd ξεκoυμπωΘfr
λ iγιl τ6 oτfrΘoq τoυ,
μπoρoδoεg, vιi μετρηoη ζ τα πλευριi
ιιlιl, ngf φαtνovταv od,ν β6ργεq dπ6 ζoυλιγμdvo καλιiΘι.
Πoλλo6q ,Aoκητd,g γvιbριοα, dλλιi oτ6ν Γερo - Π6-

68

τρo i,βλεπε κανεiq κdτι τ6 διαφoρετικ6! Φαιν6ταν μιd θεiκη γλυκιiτητα ζωγραφιoμ6νη oτ6 πρ6οωπ6 τoυ. Eixε γεμtoει πιιi f1 κυψi,λη τoυ f1 πνευματικη, καi ξε1εiλιζε τ6
πvευματικ6 τoυ μ6λι.
.,oταν τ6v
ρωτoδoαν (πCυζ περv&g, Γθρoντα, oτ6
Kελλi σoυ>). d,παντoδoε:
_ Δ6ξα τδ Θεδ, τ6 Kελλi μoυ δ6,ν τ6 &λλι1ζω μ6 δλα
τd παλdτια τoδ κ6ομoυ, τ6 γλυκ6 Kατofνι μoυ!
',Eβγαινε ουvηθωg κdΘε δξι μflνεq &π6 τ6 <γλυκ6 Kατoιivι τoυ)) (τd Kατoυvd,κια) καi πηγαινε oτd, Moναοτηρια
.Aγioυ ',Oρoυq,
τoδ
γιd, vd διboη τιi θργ6xειρd τoυ καt νd
oiκovoμηoη τ6 παξιμιiδι γιd τηv μιoη 1ρovιd τoυ. Kαταλαβαtvετε, φυσικd,, π6oo μεγιiλo τoυρβd θιi εi1ε δ Γ6ρo Π6τρo9 καi π6οo παξιμdδι 6τρωγε o6 iξι μfrvεζ, πoιi ηταv
καt i ουvηθιoμ6vη τoυ μ6vη τρoφτj!
Kdθε E,ξι μflνεg λoιπ6v θd περνoδoε καi &π6 τ6 Moναoτηρι, δπου 6μενα, νd μθ iδi. Tην τελευταiα φoρα πo6
ηρθε, θ,λειπα δυoτυ1eυg, καi αδτ69 περiμενε E,ξω &π6 τ6
Movαoτηρι o6 μιd ff,κρη, γιατi ντρεπ6ταv vd μπfl μ6oα.
T6 dπ6γευμα τ6v βρfrκα νd μ6 περιμ6νη τ6ooερι9 δρεg
καi, μ6λιζ μ6 εiδε, iτρεξε θπdvω μoυ odν μικρ6 1αρo6μενo παιδdκι, παρ6λo πor5 εi1ε τd διπλd μoυ xρ6vια.
Πηγαμε μετd οτ6 κελλi μoυ καi, θνeo iiθελα vd τ6ν
περιπoιηθCυ λiγo γιd νd τ6ν ξεκoυρdοω, δ6,ν δ6,1τηκε καi
τ6 dπ6φυγε μ6 γλυκ6 τρ6πo, γιd, vd μη μ6 πληγιboη. Moi
καt θ,βαλε δυ6 κλωvιd τoαt πo0 εiζητηoε λiγο ζεoτ6 νερ6
.,Oταν θπ6μεινα vιi
fiπιε.
καt
τoυ
φιiη καi κdτι &λxε μαζt
λo, μoi εiπε:
_ Πd,τερ Παioιε, oυγxιi:ρεo6 με, θθλω νd θτoιμαoθCo
.Ooioυ Π6τρoυ τoδ 'Aθωνtτoυ οτig
γιd vd κoινωνηοω τoD
12 'Ιoυνtου. 'Eγιil iρθα, γιd νd o6, 1αιρετηoω καi νd, συγ1ωρεθoδμε, γιατt θιi πεθd,νω, γι, αliτ6 δ6v μπoρδ νd ο6
πdρcυ δπoτακτικ6. Συγxιilρεοθ με, &φoδ θd πεθdνω.
,Eμ6vα
μoδ φd,νηκαν παρdξενα αδτd. Στd καλd κα-

69

θoιiμεvα, θνδ εiναι καλιi, vιl λ6η δτι θιi πεθdνη! Mετd δμωq dπ6 δλη την oυζητηoη καi τig, νoυΘεοiεq, τoυ θπt δυ6μισι δρ'ζ, 6"ργτoα να τ6 πιoτε6ω αδτ6.
,Eπειδη τ6ν
θβλεπα δρθιo oυv61εια vd μθ voυθετfl,
τ6ν παρακιiλεoα νιi καθioη. ,Eκεivog δμωζ δ6v δ626Θηκε
καi μoδ εiπε: <Δ6v πpt,πεl" τ6v λ6γo τoδ Θεoδ vιi τ6v λ6με
καθημεvoι>>, θvdl flταv κατι1κoπog, δι6τι εi1ε βαδtoει θν-

καi μιiλιoτα φoρτωμθνoq.
Aδτη τηv φoρ α τα θργ61ειριi τoυ θιi τιi Eδινε, γιιi νd,
οiκoνoμηoη τιi d,παιτoδμεvα γιd, τ6ν θvταφιαoμ6 τoυ καt
vd, κdvη τηv τελευταiα Θεiα Λειτoυργiα oτην Mετιiνoιιi
τoυ, τ6ν .,Oσιo NεTλo, vd oυγ1ωρεθfl καt νιi &πo1αιρετηoη γιιi τελευταiα φoριi τo6q, φiλoυq, τoυ, τoιiq, λiγoυq, φυοικd,, πo6 εi1ε καi frταν σκoρπισμ6voι oτ6 .,Aγιov ',oρoq.
'Eπειδη frταv f1 τελευταtα τoυ θπioκεψη,
μoδ εΙπε καt πεπριiγματα
&π6
κιiΘε
iλλη φoρd. ioωg καi γιιi
ριoo6τερα
vd, μoδ διiloη περιoo6τερη xα'ρα καi vd, μετριιioη κdπωq,
την μεγdλη μoυ λ6πη, πo0 θι1 τ6v δ1αvα πιιi. Πρiv dρ1ioη
νd, μ6 νoυθετfr, τ6v εi1α ρωτηoει γιd τtg δυoκoλiεq, τoδ
διακoνηματoq,, πoιi δλη την flμ6ρα o21εδ6ν βριoκ6μoυν μ€
Koσμικoιiq καi &κoυγα, χωρiζ vιi τ6 θ6λω, τoδ κ6oμoυ τiq,
.O Γερo - Π6τρoq,
l}ριilμικεq ioτoρtεζ.
μoδ dπηvτησε:
_ Πιiτερ Παtoιε, θμεTq νιi τιi
βλ6πoυμε μ6 καλ6 λoγιv6α δρεq,

σ

μ6.

Ei1ε θξαγνιoθfr δ Γ6ρoνταq, καi δλα τιi θβλεπε καθαδι6τι
δ6ν δπfrρ1ε πιιi &,μαρτiα μ€oα τoυ' &λλd κατoι1lιi,,
rιοδοε δ Xριoτ6q,.
T6v εi1α ρωτηoει καi γιd θνα γεγoν6q, θdν ηταv dπ6
ιιlv Θε6 fl τoδ ποvηρoδ,γLα vιi μ6 πλαv6,oη, καi μoδ &πηv( llσε δτι
flταν &π6 τ6v Θε6 καi oτηv oυv626εια μoδ εiπε τd,

i:ξflq:

_ Πdτερ ΠαToιε, θγcil oυν61εια
ζδ τ6,τoιεq, κατα aτα.lι.ιg θεTεg. 'Eκεivη την δρα πoι5 μ6 θπιoκ6πτεται f1 θεiα

\ιiριg,

f1

καρδιι1 μoυ Θερμαiνεται γλυκι1 dπ6 τηv dγιiπη

70

τoδ ΘεoD, καt θνα φδq παρdξενo μ6 φωτiζει θoωτερικd
καi θξωτερικd, &φoδ φωτiζεται καi τ6 κελλt μoυ. Bγιiζω
τ6τε τ6 oκoυφi μoυ καi oκr5βω ταπεινd τ6 κεφdλι μoυ καi
λdγω oτ6v Xριoτ6: <Xριοτ6 βoU, 1τ15πηo6, με μ6 τ6 κoντdTd μd,τια μoυ
ρι τηζ εδoπλαγ1νiαg ooυ οτην καρδια μoυ)).
εδγνωμoοιiνη
&π6
τ6τε τρd,1oυν γλυκd δdκρυα oυν61εια
καi δoξoλoγδ τ6ν Θε6. T6 δ6 πρ6oωπ6 μoυ τ6 νιcΙlΘω νd
oταματdφωτtζη. 'EκεTνε q τiq δρεζ, Πdτερ Παtoιε, δλα
νε, γιατt vιιbθω πoλ6 κoντd μoυ τ6ν Xριοτ6 καt δ6,ν μπo.
καi f1 πρoοευρeυ πιd νd ζητηoω τtπoτα, γιατt oταματιiει
xη. τ6 κoμπoσχoiνι δ6,ν μπoρεT ν& γυρioη.
Γιιi vd μη τ6ν παρεξηγηoω καi &φηoω τ6 κoμπoo1otνι, θνδ δ6,v εi1α φΘdoει o' αδτη την oδρdνια κατdσταση'
μoδ εiπε iνα περιοτατικ6:
T6 κoμπoo1otνι, Πd,τερ Παtoιε, πoτξ, δ6ν πρι1πει
vd τ6 dφηνoυμε &π6 τd 266,ρια βoζ, γιατi εiναι τ6 δπλo τoδ
Moνα11oi καt θ1ει μεγdλη δ0ναμη. Kdπoτε εi26α oταυριir.
oει μθ τ6 κoμπoo1otνι θναν δαιμoνιομ6,νο οτiq Kαρυ6ζ
καt &μ6,oωq θλευΘεριbΘηκε δ &νθρωπoq.
τ6v παπα - EδT6 γεγοv6q αδτ6 τ6 &κoυoα καi &π6
,Eνδ δ Γερo - Π6.
μι1νιo, δ δπoToq fiταν παριilν καt τ6 εiδε.
τρoζ εi1ε &πλωμ6,vα τd, κoμπoo1,oiνια καi τ6 τοdi τoδ
τ6ν &νΘρω.
βoυνoδ oτig Καρυθq, γι& νd τd πoυλioη, εiδε
πo πor5 βαoανιζ6ταv &π6 τ6 &κdΘαρτo πνεδμα, 16ωρiq νd
μπoρoδν νd τ6ν βoηΘηooυν oi δvθρωπoι πo6 flταν γ6ρω
τoυ. Σηκιbνεται oιγd - οιγd δ Γερo - Πθτρog καi oυμματ6ν σταυ.
ξε6ει τιi θργ6xειριi τoυ' τ6ν πληoιιiζει &θ6ρυβα,
νd,
ριbvει μ6, τ6 κoμπoσχoivι τoυ καi φε6γει γρηγoρα, γιd
τ6v
εΙδαν
δλoι,
σχεδ6ν
μ6νo
μη τ6v iδoδν. oi iνθρωπoι,
δ6ξασαv
καi
μετd
Θεραπευμ6,νoν
δαιμoνιoμ6νo ξαφνικd
.,Aγιoι καt oτην
δπdρ1oυν
πωζ
τ6ν Θε6, δταν κατdλαβαν
.,Oσιo Π6τρo δ€,ν πρ6λαβαv
θπoxη μαζ! T6ν μικρ6 δμωg
νd τ6ν iδoδν δλoι θκτ69 &π6 διio - τρετζ.
.O Γ6ρoνταζ' φυoικd, frταν &γvωοτoζ σ6 πoλλo6q,

71

γιατi δ6ν εi1ε θπαφ6q, καi πρooπαθoδoε vιi μ6νη d,γvωστoζ, &λλd δλoι &κoυγαν γτα τ6ν Πετρdκη! 'Ed,ν τt51αινε
vιi τ6v oυvαvτηση καvεig πo6 τ6ν γvcilριζε καi τ6v ρωτoδoε γιd, κd,τι, τοδ d,παντoδoε oτιi θ6ματιi τoυ μ6 φωτιoμ6vα
παραδεiγματα, λdq, καi εi1ε μεταφρdoει τ6 Γερovτικ6!

(Διαφoρετικd, μ6v παραδεiγματα, &λλd μ6 τ6 iδιo ν6ημα).
Eδκoλα, φυoικd,, μπoρoδoε vιi τ6ν παρεξηγηoη καvεiq, θιiν δ6v εixε βιiθog, Πατερικ6. ',Eλεγε bπi παραδεiγματι:
<<.F{ προoευxη τoδ ταπειvoδ τoυμπιiρει τ6v Θε6>! καi θνvooδoε: <<.FΙ προoευ1η τoδ ταπειvoδ κd,μπτει τ6ν Θε6>.
.,Oπωg
θπiοηq γιιi την νηoτεiα ΕΧεγε: <<.,Oταν δ6ν πθφτη
νερ6 oτη oτερvoιiλα, ξηραivεται, καi ψoφσ,vε τι1 βατριiχια). Δηλαδη ξηραivεται τ6 oτoμti1ι, καi πεΘαiνoυν τι1
πdθη. .,oπωg dvθφερα, εi1ε δικ6 τoυ Γερovτικ6.
Mεταξιi τdlv d,λλωv &ρετδν, διακριν6ταν yια τηv
πoλλη τoυ διd,κριση. ,Eπειδη εi1αν κd,πωq δξυνθi τιi ,Eκκληoιαoτικιi θ6ματα _ βαoικd τoD .Eoρτoλoγioυ _ εi1ε
&πooυρθfr &π6 μiα φανατικη παριiταξη καi θκτoτε θρx6ταv καi οτig Mov6g. .,Oταν θρ16ταν, Υια νιi μ6 iδfr, παρακoλoυΘoδoε τig 'Aκoλoυθiεq dπ6 τ6v Nd,ρθηκα. .,Oταv
τ6ν ριilτησα ((γιατi δ6ν μπαivειg μ6oα oτ6 Nα6>, &πηντησε:

Γιιi νιi μη oκαvδαλioω καv6ναv, εδλoγημ6vε μoυ.
.Ed.v μ6 iδoiv oi Zη}"ωτ6q oτ6 NιiρΘηκα, θd ποδv: (Kdπoιov περιμ6νει δ Γερo - Π6τρoq> καi δ6ν θι1 oκαvδαλιοτoδv. ,Edv μ6 iδoδν oi Πατ6ρε9 τoδ Moναoτηριoδ oτ6
Ναρθηκα, καi αδτot δ6v θd, oκαvδαλιoτoδv, γιατi θd iδιlδv πoιi θ26ω καi τ6v τoυρβd, μoυ oτηv &κρη.
Ei1ε ξεπεριioει τiq &,vΘρcilπιvεζ μικρ6τητεq, φαvατι.iμιoι1g κ.d.., γιατi εi1ε φιilτιoη Θεoδ. "FΙταν
ξηλωτηq μ6
ι11v καλη θvνoια. Κoιvωvoδοε oυvηθωg μiα φoριi την θItδoμd,δα, θκτ6q θιiν τr51αιvε καi θoρτη οτιi θvδιιiμεoα τflg
i.[}δομdδοg. ΠαρακoλoυθoDoε δ6 καi ΘεTεq Λειτoυργiεζ
lιιlιi γivovταν oτιi γειτovικd Kαλ6βια καi iπαιρvε μ6vo τ6

72

73

'Avτiδωρo, γιd vd παρακoλoυΘηoη καi &λλη, καi τ6τε
.Aγιαομ6, δταν
παιρvε καi
φυoικιi δ6ν κoινωvoδoε, &ν
καi βριoκ6ταν o6, &,γiα πνευματικη κατdσταση καi μπoρoδοε νd, κoιvωνιiη πι6 oυ21νιi.
.,Oπωg
dv6,φερα, πd,vτα vηoτευε, θκαvε θvd,τη κιiΘε
μdρα, καi τiq Σαρακoοτdg τiq περνoδoε δλo μd τριημερα.
M6νo Σαββατoκιiριακo θτρωγε δι1o φoρ6q, καi E,κανε κατι1λυoη θλαioυ. Tiq δ6 &κoλoυθiεq, τoυ τiq 6κανε μ6 κoμπoo1,oivι, μ6 εδxη, καi oυμπληρωνε θπτd δρεζ, θκτ6q, &π6
τ6ν καv6να τoυ, πoδ flταν θπτακ6oιε9 μεγιiλεq μετd,νoιεg
καi τριdvτα τρiα θκατooτιiρια μ6, μικρ6,q μετανoιεg καi
Σταυρ6. ,Aπ'δλα αδτd τ6 iνα τρiτo fiταν γιd τ6ν θαυτ6
τoυ' γιατt τ' &λλα δι5o τρtτα flταv μιοιi γιd τoδg ζδνταq
,Edv θd
καi μιod γιιi δλoυg τoιig κεκoιμημ6,voυg.
μdΘαινε
Θd
θ,κανε
δoκιμαofα,
καμιd
περνdει
πo6
ξεκdπoιov
γιd
'Eπioηζ
'Ωρεq,
τ6ν
τiζ
πρoσευχη
μ6 μετιivoιεq.
1,ωριοτη
.Eοπεριv6 καi τ6 'Aπ6δειπνo τd, θκανε καt αδτd μθ τ6
κoμπoσχotνι. Mε &λλα λ6για τ6 θργ61ειρ6 τoυ ηταν f1
θ-

πρooευ16η.

,Eνδ

βριοκ6ταν σ' αδτη τηv &γiα κατιioταση δ Γερo Π6τρoq, εi1ε δμωq τ6oo πoλλη ταπεiνωoη, πoι5 Θεωρoδoε
τ6ν θαυτ6 τoυ iμαρτωλ6, μι1 πoλλιi πιiθη. Tην ωρα πoι5
διιiβαζε τ6 Eδαγγ6,λιo δ Παπιiq, E,βγαζε τ6 oκoυφdκι τoυ
.Ωραiα Πιiλη καi θοκυβε τ6 κεφιiλι τoυ
καi πληοiαζε oτην
κd,τω &π6 τ6 Eδαγγ6λιo, γιd vd, τoδ φι5γoυν, δπωζ θλεγε,
τιi κακd, πνειiματα.
'Eπειδη Θεωρoδοε πoλ6 τιπoτ6νιo τ6ν δαυτ6 τoυ, γι,
αδτ6 καi δ6ν iπαιρνε δπoτακτικ6. Kdπoτε πoι5 τ6ν εi1α
παρακαλdoει πoλδ, τ6 δ6xθηκε νιi μθ κρατηoη δπoτακτικ6 τoυ, &λλd τ6τε δ6,ν μoδ εi1ε διboει εδλoγiα i Movη.
.,Oταν εi1ε 6ρθει δ Γερo - Π6,τρoq την τελευταtα
φoριi καi
καi
&λλη
την
δτι
θτoιμιiξεται
μoδ ζητηoε
ζωη
γιd
μoδ εiπε
oυγ1ιbρεoη, πo6 δ6ν θιi μπoρ6oη vιi μ€, πdρη δπoτακτικ6,
γιατt θd πεΘιiνη, τ6τε κατdλαβα τ6 θ6λημα τoδ Θεoδ, πoιi

κρυβ6ταv μi,oα oτ6 θμπ6διo &π6 τoιiq, Γερovτιiδεq,, dφoδ
τ6v Γερo - Π6τρo Θι1 τ6v θπαιρνε δ Θε6q. Φαivεται δτι δ6ν
fiμoυv iξιoq, vιl μ6vω μθ fi,γιo. καi τ6 δτι μ6 dξiωοε δ Θε6q
vd, τ6v γvωρioω, Υιd νιi δφεληΘδ, καi αδτ6 πoλιi
frταv γιιi
τηv d,μαρτωλ6τητιi μoυ. 'Ειiν μ6 &ξiωvε δ Θε6q, vιi τ6v i,βλεπα, θoτω &π6 μακριιi, oτην d,λλη ζωτi, αδτ6 Θιi fiταν
μiα dπ6 τiq μεγαλδτερεg oiκoνoμiεq τoδ Θεoδ.
'Aξ626αoτεq, Θιi μoi μεivoυν ot τελευταTεζ τoυ oυμβoυλ6q μd τ6v τελευταTo dπo26αιρετιoμ6. 'Eδα) βλ6πει κανεig
τ6 μεγαλεTo τoδ Θεoδ oτo0q, .Aγioυq, Τoυ, δπωq, καi οτ6ν
.,Oσιo
Π6τρo, τ6v δπoio δ6v τ6v d,oπιioΘηκαv vεμικρ6
κρ6 oi φiλoι τoυ, &λλd π6,ραοε μ6voq τoυ d,π6 τoιiq, φiλoυq,
τoυ, γιι1 νιi τ6v &oπαοΘoδν ζωνταv6 τ6v <<τελευταToν d,οπαoμ6v>>.

Στηv oυv61εια, π€ραoε &π6 τiq, Kαρυ6q, πηρε τιi d,παιτoι5μεvα γιιi τ6v θvταφιαoμ6 τoυ καi &π6 θκεT πiγε
oτηv Mετd,voιd, τoυ, oτ6v .,oσιo NεTλo. Την θπoμdνη iκα.
,Ιoυvioυ,
vε, Θεiα Λειτoυργiα, oτiq, 12
πo6 γι6ρταζε καi δ i.
.oοioυ
διog, (μνημη τoδ
Π6τρoυ τoδ ,AΘωνiτoυ). Ei2gαv
μαζευτfr καi oi Πατ6ρεq, dπ6 γδρω (oi 'Aοκητi,q,). .,oταν
τελεiωoε f1 Θεiα Λειτoυργiα, καi κoινcbvηoε δ Γερo - Π6τβoζ, βγiκε Eξω, θτoiμαοε γιιi τo6q, Πατ6ρεq, νερ6 καi
λoυκoι1μι καi αδτoq, μ6λι9 κd,θιoε κoντd τoυζ, iκλειoε
τιi μιiτια τoυ καi παρ6δωoε τηv &γιαoμdνη τoυ ψυχη oτ6v
Χριoτ6. oi Πατdρεq, v6μιζαν δτι vιioταξε καi περiμεναν
vιi &voiξη τd μιiτια τoυ, γιιi vιi τ6ν εδ1ηΘoδv. .,Oταν τ6ν
ιτκoι5vτηξαv, κατdλαβαv πcilg, E,φυγε γιd τ6ν Oδραv6 καi
ιιlδ εδ1ηΘηκαν <καλη dvdπαυοη>.
'Avεπαδθη oτiq, 12 'Ιoυvioυ, τoδ .Ooioυ Πdτρoυ τoi
.Λθωviτoυ,
τ6 1958. Tην εδ1η τoυ vιi θ26oυμε. 'Aμην.

74

75

.O Γερo - Aδγoυατiv.oq
Πατηρ Aδγoυoτivoq γενvηΘηκε oτη Pωoiα, oτ6 'Aλioκoγε Πoλτ6βα9, τ6 1882. T6 κατ& κ6oμoν δ,Avτcirνιoζ Koρρd. T6ν πατθρα τoυ τ6ν θ,voμd τoυ ηταv
λεγαv Nικ6λαo καi την μητ€ρα τoυ Aiκατερtνη, oi δπoΤoι
'Aνfiταv εδλαβεTg καt &v6Θρεψαν καi τ6 παιδi τoυζ, τ6ν
τcbvιo, μ6 εδλιiβεια καi φ6βo Θεoi.
'Aπ6 μικρ6q, d,κ6μη δ 'Aντιilνιoq, εi1ε πιiει o, θνα Movαoτηρι τfrq Πατρtδoq, τoυ, δπoυ καi παρ6μειvε δq δ6κι.
.,Evαg
πειρασμ6q δμωq πoδ τoD εi21,ε ουμβfl, τ6ν &μoζ.
vdγκαoε vd θγκαταλεiψη την Movη καt την πατρiδα τoυ
καi νd θλΘη οτ6 Περιβ6λι τflq, Παναγiαq,, γι& vd νιcilθη &.
oφαλιoμ€,νη την ψυχη τoυ dπ6 τ6,τoιoυ εiδoυq πειραομoι5g.

.,oπωq

μoδ εΙ1ε διηγηΘi, oτ6 Movαoτηρι θκεTνo flταν

δλoι Γερoντdκια ο1εδ6v καt αδτ6v θoτειλαν δq, διακo\ητη, γιd vιi βoηΘιiη θvαν δπιiλληλo τηζ Moviq oτ6 ψιiρε.
μα, γιατt fr Movη oυντηρεiτo dπ6 τηv &λιεiα. Mιιi μ6Pα,
λoιπ6v, εixε θρθει τ\ κ6ρη τοδ δπαλληλoυ καt εiπε oτ6ν
πατdρα τηq, vιi πdη γρηγoρα aτ6 oπiτι γιι1 μιιi θπεiγoυσα
.O πειραoμ6q, δ.
δoυλειιi καi κιiΘιoε θκεiνη νd βoηΘηoη.
μωζ τηv εi1ε κυριει5oει τηv ταλαtπωρη καi, 21,ωρiq, vιi σκεμ6 &μαρτωλ6q, διαθ6.
φΘi, δρμηoε θπdνω oτ6v Δ6κιμo ,Aντcilνιoζ,
γιατi fiταν
σειζ. 'Eκεtvη την oτιγμη τ&xαοε δ
-Eκαvε τ6v Σταυρ6 τoυ καi εiπε: <<Xριoτ6 μoυ,
ξαφvικ6.
καλ6τερα vd πvιγGr, παρd νιi &μαρτηoω>>, καi πετdχτηκε
,Aλλ' δ Kαλ6q, Θε6q,
&π6 την δxθη μ6οα oτ6 βαθδ πoτιiμι!
fιρωioμ6 τoD &γνoδ vθoυ, πoδ θ.
βλθπovταq τ6v μεγdλo
.,Aγιoq Mαρτινιαv6g,,
γιιi vιi διατηρηθi
vηργηοε odv v6oq,
νερ6,
oτ6
χωρtζ vιi βραxfr!
&γν6q,, τ6v κρdτησε θπιiνω
Moδ E,λεγε: <<'Eνδ πετα1τηκα μ6 τ6 κεφdλι κdτω, δθν κα-

τιiλαβα πδζ βρ6Θηκα

δρΘιoq, θπιivω oτ6 νερ6, 21,ωρiq, vιi
βρα1oδν oδτε τd ρoδ1α μου!>>
'Eκεivη τηv oτιγμη εΙxε νιciroει καi,μιιi θoωτερικη
γαλτivη μd μιιi dν6κφραοτη γλυκδτητα, πoδ εi21ε θξαφανfoει
τελεiωq, κιiθε λoγιoμ6 &μαρτωλ6 καi κιiΘε θρεΘιoμ6 σαρκικ6, πoιi τoδ εi26ε δημιoυργηoει πρoηγoυμ€νωq μ6 τiq, i.
σεμνεζ χειρovoμfεq, τηq, fl κoπdλα. .,oταv εiδε
μετιi fι κoπdλα θπι1νω oτ6 νερ6 δρΘιo τ6ν ,Aντ{i)νιo, &ρ26ιoε vιi
κλαiη μετανlωμdνη για τ6 oφιiλμα τηg καi dπ6 oυγκiνη.
oη γιιi τ6 μεγιiλo αδτ6 Θαδμα.
.o Δ6κιμoζ
μετ 6" iιπ6 αδτιi Eφυγε dμ6oωq, γιιi ττ]ν
Movη καi παρακιiλεoε μ6 διiκρυα τ6ν .FΙγo6μενo vιi τoδ
δcboη εδλoγiα, γιιi vιl πιiη oτ6 .,Aγιov -Oρoζ,
γιατf flταν
&δ0νατoζ πνευματικιi καi φoβ6ταν νιi μεiνη oτ6ν κ6oμo.
Δ6ν dv6φερε δd τiπoτε dπoλ6τωq oτ6ν .Hγo6μενo
γιιi την
dταξiα τflq κoπ6λαq,, γιιi νιi μη μαΘευτfr κιiτι εiq
βιiρoq
τηq, oδτε καi γιιi τ6 θαδμα πo6 oυν6βη o' αδτ6ν, dλλιi
μ6vo τ6v θαυτ6 τoυ θλεεινoλoγoδοε.
Aδτ6 φυoικιi fiταν καi τ6 μεγαλr5τερo θαδμα, κατιi
τ6v λoγιoμ6 μoυ, πoδ πηρε δηλαδη τ6 oφιiλμα δ Tδιoq καi
κd,λυψε τηv φταiχTPσ, καθιΙlq, καi f fιρωtκη d,vτιμετcbπιση
τoδ μεγιiλoυ πειραoμoδ o' αδτη την f1λικiα. Δι6τι
γιιi τ6ν
Θε6 πoδ κρατι1ει δλ6κληρo oιiμπαν μt, τ6 δακτυλιiκι
.Γoυ,
δ6ν εiναι δ0oκoλo vιi κρατηoη θvαν δ6κιμo θπιiνω

οτιi vεριi τoi πoταμoi.
τOυ

.o .FΙγoδμενoq,
λoιπ6ν κιiμφΘηκε &π6 τα παpακιiλια
_ φυoικι1 δ6ν μπoρoδoε καi vιi τ6v θμπoδioη _

&λλd
στεvoχωρdΘηκε, πo6 θιi 621ανε dπ6 την ,Aδελφ6τητα Eναv
r:κλεκτ6 δ6κιμo.
.o 'Aντιirνιoζ iρ26εται
dμ6oωq, oτ6 .,Aγιov -oρo q τ6
,Aφoi
l9Ο8.
θπιoκdφΘηκε Moν6g καi Kελλιιl oτ6 Περιβ6λι
ι llg Παναγiαq,, dναπα6θηκε oτ6 Kελλi
τoδ Tιμioυ Σταυ.
1lιlδ τfrq Moviq Kαρακιlλλoυ, δπoυ καi iγιvε Movα16q, τ6
lι)lΟ καi πiρε τ6 δvoμα Aδγoυoτivoq,. T6 |g43 θφυγε
γιιi

76

77

μεγαλ6τερη floυ1iα o, Eνα Κελλi ΦιλoθεTτικo, <τιi Eio6δια τflζ Θεoτ6κoυ>>, δπoυ καi dγωνιζ6ταν φιλ6τiμα μ6xρι
τα γεpαματιi τoυ, χωρiζ νιi βγfl πιd oτ6v κ6oμo.
T6 1950 εi1α μιiΘει για πpcbτη φoριi γιιi τ6ν Γ6ρoντα
Aδγoυoτivo, &,λλιi δ6ν μoδ δ6θηκε fl εδκαιρiα νιi τ6v γνω.,oλoι
δμωζ μιλoδοαν γιd την &,γι6.
ρioω καi &π6 κovτd,.
τητιi τoυ.
T6 1955 πoιi ξαvαπflγα oτην Moνη ΦιλoΘ6,oυ, τ6v θπιoκ6φθηκα την δε6τερη iμ6ρα oτ6 Kελλi τoυ, &λλιi δυ.
,,Aφηoα
λiγα πριiγματα 6ξω &,π6 τηv πopoτυ1δg θλειπε.
τα τoυ καi θπ6oτρεΨα oτηv Movη πρoo61ovταq, νιi μη μθ
&vτιληφΘfl καvεiζ, Υιd νιi μη βιiλω ο6 λoγιoμoδζ τoι5g Πατ€ρεg, δτι γυρiζω oτd Kελλιιi μ6 πρdγματα κ .χ.π. Tην &λλη μ6ρα τo &'π6γευμα, θρ1εται oτ6 Movαοτηρι δ Γερo .
'
Aδγoυoτiνoq καi μ6 ζητιiει.
_ Πoδ εΙναι θ,να καλoγ6ρι ΠαToιoq;
oi Πατ6ρεζ παραξενειiτηκαν καi τoδ εΙπαv:
_'EμεTq &κ6μη δ6v τ6v γνωρtoαμε καλd, - καλιi! θ.
o6, πoD τ6v ξ6,ρει9; καi τoδ 6δειξαν τ6 κελλi μoυ.
M6λιq, &,voιξα τηv π6ρτα, 6βαλε θδαφιαiα μετdvoια
καt εiπε:
_ EδλoγεTτε!
Mετd μoδ λdει:
_ Θε6q oυγ1ωρ6ooι γιιi τig εδλoγiεq πo0 μoδ &φησεζ.

Moδ βγιiζει τ6τε dπ6 τ6v τoυρβιi τoυ σ, lvα μαvδηλι
tπτα μικριi ρoδιlκιvα, πo6 δ6,v δι6φεραv dπ6 κoρ6μηλα
oτ6 μΕyεΘoq,, dπ6 μιιi μιo6ξηρη ρoδακινιι1 πo6 εi26ε oτ6
Kελλi τoυ. Θ6ληoα νιi τoδ κρυφτα) τoδ Γ6ρovτα γιιi τηv
ε0λoγiα πo6 τoi εi1α παε'ι", &λλd θκεTvoq, μoδ εiπε:
_ ,Eγιil o6 εΙδα dπ6 τ6ν Πρoφητη ,FΙλtα (τ6 Pωoικ6).
.o Πρoφητηq ,Hλfαg εiναι περiπoυ τdooεριq, δρεq &.
.O
Γ6ρoν.
π6oταoη d,π6 τ6 Kελλt τoδ Γερo - Aδγoυoτivoυ.
ταq εΙ1ε καi τ6 διoρατικ6 1ιiριομα. Γιd, τ6v Θε6, φυοικd,,
δ6,ν δπιiρχoυν κoντιν69 ii μακριv6q &,πoοτdoειq.

M6 τηv εδκαιρiα αδτη πoιi μoδ δiνεται, καλ6 εiναι νιi
&vαφ6ρω μιιi παρ6μoια πεpiπτωoη τoδ iδioυ 1αρioματoζ:
.o
γεiτovιig του Διακo - Bενιαμiv εi1ε iδεT τηv oφαγη τflq

oiκoγεvεiαg τoδ Todρoυ μ6οα oτ6 Kελλi τoυ, oιiv vd, την
Εβ}νεπε o6 τηλε6ραση. Mετd, d,π6 καιρ6 εi1αν μdθει δτι θκεivη την iμ6ρα εi1ε γivει fι οφαγη τflg, Toαρικiζ oiκoγεvεiαq dπ6 τoιiζ κoμμoυvιοτιiq,.
Θιi θβλεπε d,oφαλδq καi δ Γερo - Aδγoυoτiνog καi
πι6 μακριd,, μιιi πo6 εixε πνευματικη τηλε6ραoη (διoρατικ6 1dριoμα), τηv δπoiα &π6κτηoε μ6 την καθαρ6τητα τfrg
ψυχηζ τoυ, τdν ταπεivωoη καi τηv dγιiπη.
'Eπειδη δ Γ6ρovταq πoνoδoε πoλιi τd ταλαιπωρημ6vα ζGlα, δooι εixαv γ6ρικα fi οακdτικα ζδα, τιi δβαζαν μ€οα oτηv περιo1η τoυ, χωρiζ νd, τ6v ρωτηooυv, καi δφευγαv. T6 Κελλi τoδ Γερo - Aδγoυoτiνoυ εi1ε γiνει γηρoκoμεTo τδv ζιilων δληq τfrq περιoχηζ, dπ6 Kαρακιiλλoυ καi
ΦιλoΘθoυ μ61ρι ,Ιβηρων. .O καημdvog δ Γ6ρovταq θπαιρvε τηv κood, καi μdζευε 16ρτo δλo τ6 καλoκαiρι, γιd vιi
ξε1ειμωνιdoη τιi oακdτικα καi γ6ρικα ζδα τδv κoομικδv. ,Ed,v εδριoκε καi καν6να &λλo θγκαταλελειμμ6νo
γ6ρικo ζδo, τ6 ουμμιiζευε καi αδτ6 oτ6 &,ουλ6 τoυ.
.,Oταν
συVαντoδoε καvθναv i,vΘρωπo oτ6 δρ6μo, τoδ
θβαζε θδαφιαiα μετιivoια καi τoδ lλεγε: <EδλoγεTτε!>>
Λ6v θξ6ταζε θιiν ηταv Παπdζ fi Movα16ζ, ii θιiv frταν μεγιiλoζ fi μικρ6q oτην f1λικiα δ λαtκ6g, γιατi δ iδιog, εi1ε
πoλλη ταπεivωoη καi δλoυq, τoιig, Θεωρoδoε μεγd,λoυq,
ιcαi τ6ν δαυτ6 τoυ πι6 μικρ6 dπ, δλoυq. Mιιi μ6ρα πoιi θ|}ιιζε μετd,voια ο, iναν λαΙκ6, τ6v εiδε θvαg Θεoλ6γo9 καi
πιrραξεvειiτηκε καi τoδ εiπε:
- Στo0q λαΙκo6q βιiζειq μετd,voια;
.O
Γερo - Aδγoυoτivoq, τoδ d,πηντησε:
.Aγioυ Bαπτioμα- Nαi, γι,ατi θ1oυv τηv Xιiρη τoδ
ι

()ζ.

.FΙ

πoλλη dγιiπη καi ταπεivωoη τoδ Γ6ρoντα δ6v εi1ε

79

78

δρια. Κdπoτε, μoi θλεγε, τoδ εi1ε παρoυοιαoθfl δ διιiβoλoζ μ6oα oτ6 κελλi τoυ oιiν οκ6λoq, φoβερ6q, δ δπoioζ,
πετoioε φωτι6q, &π6 τ6 οτ6μα τoυ' καi δρμηοε θπιivω τoυ
νιi τ6ν πviξη, γιατi καιγ6ταν, δπωq τoδ εiπε, &π6 τtq πρo.o Γερo . Aδγoυοτiνoq τ6ν δρπαξε καi τ6ν
oευ1,6q, τoυ.
π€ταξε oτ6ν τoi16o καi τoi εiπε:
_ Kακιl διιiβoλε, γιατt πoλεμiq τιi πλιioματα τoδ
Θεoδ;

Moi θλεγε oτηv oυv61εια δ Γ6ρoνταζ,:
_ Kαi δ διιiβoλoq δυνα τ6ζ, &λλd καi

θγcb ψπαψπα.

Mετιi δμωζ πoλ6 μ6 6τoικoq,*, τ6ν κ6λληoα οτ6ν
τυπτε f1 ουνεiδηoη μoυ, πoι5 1,τ6πηoα τ6ν διιiβoλo. Περiμεvα μ6 &γωνtα π6τε vιi φωτioη, γιιi νιi πιiω οτ6ν Πνευματικ6 μoυ νιi θξoμoλoγηΘα), γιατi 21,τ6πηoα τ6ν διιiβoλo.
M6λιq, φcδτιoε, πflγα oτην Πρoβιiτα**, οτ6ν Πνευματικ6
.o Πνευματικ6q, μoυ δμωq, flβoU, καi θξoμoλoγηθηκα.
ταν πoλ6 oυγκαταβατικ6q, καt δθν μoδ lβαλε καθ6λoυ
,Eγcb
dπ6 ττ!ν 1α.
καν6να, &λλd μoδ εiπε νιi κoινωvηoω.
καi
κoμπoσχoiνι
θκανα
νιi21τα
την
μετιi πfrγα
δλη
ριi μoυ
.,oταν δ Παπιiq, 6.
oτηv Θεtα Λειτoυργiα καi κoινrbvησα.
.Aγiα Λαβiδα oτ6 oτ6μα βoU, εiδα την .Aγiα
βαζε ττiν
Koινωνtα κoμμιiτι Κρ6αq, καi Aiμα καi την μαooδοα , ΥLσ"
μεγιiλη &.
νιi την καταπιδ. Παριiλληλα Eνιωθα καi μιd,Aπ6
τιi μιi.
γαλλiαoη, πo6 δ6ν μπoρoδoα νιi ττjν dντ6ξω.
κεφιiλι
τ6
καi
διiκρυα,
μoυ φcilτιζε
τια μoυ 6τρε1,αν γλυκιi
oιiv λιiμπα. -Eφυγα δ6 γρτiγoρα, Υιd νιi μη μθ iδoδν oi Πα.
τθ,ρεζ, καi ττ!ν Θεiα Eδ1αριoτiα την διιiβαοα μ6νoq, μoυ
oτ6 κελλi μoυ.
τoi21,o.

.FΙ

μoρφη τoδ Γ6ρoντα fiταv φωτεινη, γιατi τ6ν εi1ε θ.
πιoκιdoει f1 Xιiριq, τoO Θεoi. Kαi μ6νo νd τ6ν i,βλεπεq,, ξε.
1νoδoεq, κιiΘε οτενo1,cΙlρια, γιατi οκoρπoδoε 1αριi μ6 την

ι

Γερ6q,.

**

Απ6oταoη μιdμιoηg δραq.

θoωτερικη τoυ καλoοιiνη. .FΙ θξωτερικη τoυ φoρεoιι1, τ6

ζωoτικ6 τoυ τ6 καταμπαλωμ6νo, frταν 26ειρ6τερo dπ6 τ6
ρoi1o πo6 κρεμιiει δ κηπoυρ6q δq oκιιi16τρo γιιi τiq, κoυρoδνεq,. 'Eιiv τδ26αινε νιi τoδ δωoη καvεiq, καν6να καλ6
πpαyψα, τ6 θδιvε καi αδτ6ζ σ6 &λλov.
T6 Kελλi τoυ flταν κ6vτρo τδν θργατdlν, πo6 φ6ρτωvαν την ξυλεiα τdrv Movδv oτo6q d,ρoαvιiδεq. .,o,τι κι &v
1ρειιiζovταv oi θργιiτεq,, Θιi πτiγαιναv oτ6 Kελλi τoi Γερo Aδγoυoτiνoυ καi θιi τ6 Ε,παιρvαv' xωρiζ κ&v νι1 τ6ν
ρωτησoυν. Πoλλdq φoρ6ζ τoi δπαιρvαv δ,τι εi2gε, καi τ6ν εδρισκεζ πεoμ6vo κιiτω dπ6 θξιivτληoη. .H μ6νη λ6oη flταv
vιi τ6v θφoδιιiζη f Movη μd λiγo d,λε6ρι, γιιi vιi κιivη καvιlvα 1υλ6. Ei26ε oiκovoμηoει καi ivα παλι6 τηγιivι δ Γερo - Aδγoυoτivoq καi ζιiμωνε λiγo dλειiρι μ6 vερ6 καi &λιiτι μ6vo, πoιj τ6 θψηvε oιiv πiτα, καt αδτ6 frταv καi τ6
ψω.,oταv
μιf καi τ6 φαγητ6 τoυ.
παχι εΙ76ε κατιiλυoη θλαioυ,
|}oυτoδoε θvα φτερ6 μ6oα oτ6 λιiδι καi 6καvε θvαv Σταυllιi θπιlvω oτηv πtτα, καi μ' αδτ6ν τoν τρ6πo iκαvε κατdλυοη oτiq, 2gαρμ6oυvεq f1μ6ρεq. Mερικoi Πατdρεζ τoν πεt1lαζαv }"tyo τ6v Γ6ρovτα καi τoi θλεγαv:
_ Ti τρδq,, Γερo . Aδγoυoτivε;
'EκεΤvog, dπαντoδοε:

δλo τεγκανiτεg, τρcbγω.
τoδ θδιναv oi Πατ6ρε9 καμιιi παοτη oαρδ6λα,
.O
ι ι1v κρατoioε γιιi vti
Γ€ρoνταζ
φιλ6ψη καv6ναv ξ6νo.
i,πιrιρvε τ6 κεφιiλι τfrq παoτfrq oαρδ6λα9 καt oτ6v
φιλoξει,ιlιiμεvo iβαζε την oαρδ6λα καi flταν δλo 26αριi, πoιi τ6ν

-'Eγcil
.,oταv

.|,iλε:ψε μ6,

.,oλo ψιiρια.
τ6τoια θκαvε καi oτερoδoε τ6ν θαυτ6 τoυ, &λλd
.., Χριoτ6q, oυvd1εια τ6v
16ρταινε μ6 τηv Θεiα Xιiρη Toυ.
ι li Πατ6ρεq, δληq, τfrq, περιoχηq καt oi κoσμικoi τ6ν dγα,Ι()l)σαv. ,Ιδιαiτερα δ6 oi Πατdρεζ τηζ Movfrq Φιλoθ6oυ, oi
ι.),ι()ιoι τ6ν παρακαλoδoαv vti τ6ν πιiρoυν oτ6 Moναoτη1,ι' }td vd τ6ν γηρoκoμηooυv, γιατt εi1ε dρ1ioει νιi μη

80

.o Γ6ρoνταζ δμωq oκεφτ6ταν τi θιi γiνoνταν τd
βλ6πη.

ζGlα, τιi γ6ρικα καi τd, oακιiτικα πo6 γηρoκoμoδοε, &μα
θφευγε, γι' αδτ6 δ€ν δε16ταν. Tελικd, &q εiναι καλd, oi Γερoντιiδεq,, τ6ν πflραν καi αδτ6v καi δλα τd γ6ρικα ζdlα
τoυ' καi E,τoι πιd dναπαιiτηκε δ λoγιoμ6q τoυ.
Στ6 Moναoτηρι, φυoικd, τ6ν περιπoιηθηκαv καλιi oi
Πατ6,ρεq, καi αδτ6 τ6 Θεωρoδoε μιιi μεγιiλη εδλoγiα τflg
Παναγiαq καi &π6 εδγνωμooιiνη oυν61εια iψαλλε τ6 ''A.

ξι6ν Ε,oτιν, καi τιi μdτια τoυ πλημμ6ριζαν &π6 διiκρυα χα.H παρoυotα τoδ Γερo - Aδγoυοτiνoυ
ηταν μιd εδλo.
ρiq.
Πατ6ρε9
Γ6ρoυq
τo6q
καi
πoλδ
την
Movη
βoηΘηoε
γiα γιιi
.
oτ6 ΓηρoκoμεTo, δι6τι τ6ν Γερo Aδγoυoτfνo δθν τ6ν θπι.
.,Aγιoι καi "Aγγεoκ€,πτoνταν μ6νo iνΘρωπoι &λλd καi
.,oταν
iβλεπε δ Γθρovταq τηv
λoι, &κ6μη καi f1 Παναγiα.
.Aγioυq καi θβλεπε τoι5q Γ6Παναγiα oτ6 Γηρoκoμεio fl
ρoυq ξαπλωμ6νoυq ii &κoυμπιομ6νoυq, dναπαυτικd,, πoλt5
στεvoχωρι6ταν. Πηγαινε λoιπ6ν καi τo6q, σκoυντoδoε νιi
oηκωΘoδv καi τo6q, iλεγε: <<.FΙ Παναγiα!> fi δταν θ,βλεπε
',Aγγελo: <<.O',Aγγελoq!
,EκεTvoι
φυoικιi δ6ν θβλεπαν τiπoτε, &λλιi καταλι1κιiτι
oυμβαiνει καi οηκιbνoνταν &μ6,οωζ καi
δτι
βαιναν
.o Γηρoκ6μoq δμωq τd Θεωρoδοτ6κoνταv μ6 εδλιiβεια.
οε πλιiνεq καi τ6ν μιiλωνε λ6γoνταq,:
_',Aσε τoιiq, Γ6ρoυq, fioυ21,oυq,. ,Eo6vα θ, &κoδμε μ6
τig π}uανεζ σoυ;
,Aλλd δ Γ6ρoνταζ oυν621ιζε νιi τoδg, oκoυντdη, δι6τι
δ6ν μπoρoδoε dπ6 εδλdβεια νιi oυγκρατηΘfl.
.,oταν
πηγαιναν vιi τ6ν iδoδν oi Πατ6ρεζ, πρfν ρωτησoυν θκεΤνoι τ6ν Γερo - Aδγoυoτiνo πδg περνιiει, ρωτoδ.
oε αδτ6q,:
_ Ti κd,voυv τd μoυλαριiκια μoυ καi τd γoυμαριiκια
>>

μoυ;

'EκεTνoι τoi dπαvτoδοαν:
- Πoλι5 καλιi εiναι. καi δ Γdρovταζ χαιρ6ταν.

81

_ ,Eoι5, πδζ περνσ,q, Γερo - Aδγoυoτivε;
_ Δ6ξα τζl ΘεQ, πoλιi καλιi.
,,Eτσι
)xαρoδμενoq, μ6 την πoλλη καλooι5vη τoυ, δoξoλoγιilνταq, τ6v Θε6 καi πρooευ16μενoq &διαλεiπτωq,
π6ραoε η μdλλov θζηoε παραδειo6νια ζωη oτ6 Περιβ6λι
τfrq, Παναγiαq,. M6oα τoυ εi1gε τ6v Xριoτ6. .FΙ καρδιd τoυ
ηταv Παριiδεισoq,, καi dξιcbθηκε vιi iδfr καi dπ6 θδδ ,Aγ.AγioUζ,
dκ6μη καi την Παναγiα, καi oτην oυγ6λoυq, καi
v61εια vιi dγιiλλεται αicbνια!
Tην δρα πo6 θιi iφευγε i ψυxη τoδ Γερo - Aδγoυoτivoυ, τ6 πρ6oωπ6 τoυ &oτραψε τρεTq φoρ69! oiκov6μηoε
δε δ Θε6q, vd βρiοκεται θκεT καi δ Γηρoκ6μoζ, δ δπoToq
θαιiμαoε καi βεβαιrbθηκε γι6" τtgθεTεq θπιoκ6ψειq, πo6 εi1i
δ Γ6ρovταq,.
'Aνεπαι5θη θν Κυρiφ δ Γερo - Aδγoυoτiνoq, oτig 27
Mαρτioυ τoδ 1965 o6 f1λικiα 83 26ρ6vωv. Tην εδ1η τoυ vιi
Ιxoυμε. ,Aμην.

.O Πατηρ
ΓεcΙlργroξ, δ 'Avαχωρητηq
Πατηρ Γειbργιoq, γεvvηΘηκε oτηv Συκιti τfrg Σιθωviαq γδρω οτ6 |922. T6 δνoμιi τoυ τ6 κooμικ6 flταν
.
Ιιοιiνvηq. Γειilργιoq μετoνoμιioθηκε διιi τoδ,Aγγελικoδ
)]xηματog,, δταv &.vαγενvηθηκε πvευματικιi oτην
γειτoνιlιτ1 xερo6νηoo τoD ,,Aθωνα, οτ6 Περιβ6λι τfrq Παναγiαq,.
.O Πατηρ
ζoδoε oιiν πραγματικ6 πετειv6 τoδ oδραι,ιlδ μdoα oτ6 .,Aγιoν ,,oρog,, κd,τω &π6 τ6ν oδριiνιo τρoδλιl τoδ Θεoδ, γιατi δdv εi1ε Καλ6βι, δπωg oi iλλoι Πατ6,Eλευθερωμ6νog
1,ι,g.
λoιπ6v dπ6 την μαται6τητα μ€ την
ιi1lι;τη τflq d,κτημooιiνηq, καi oκλαβωμ6,voq dπ6 τηv &γιilι11 τoD Θεoδ, γιiριζε oτ6ν ,,Αθωvα οιiv <<καλ6 &λητι1κι>>
tιlil Xριoτoδ. .,oλη τoυ f1 περιoυoiα flταv τιi τριμμdνα
l)()ι)χα πo6 φoρoδoε, τιi iδια 26ειμcilνα - καλoκαiρι. Στιi δ6

82

π6δια τoυ εi1,ε τυλιγμ6,να φαρδιd κoυρθ,λια γιd κdλτoεq,
την δρθoγιd νd μη κατεβαiνη κdτω τ6 λiγo αiμα τoυ &π6
oταοiα οτην πρoσευχη καi dπ6 τiq πoρεTεg τoυ oτtg κoρυνd μ6νη frγνωοτoq
φ€,q καt λαγκαδι6,q, δπoυ πηγαινε, γιd
.FΙ
μ6ν ψυχη τoυ δλo θνων6ταν μ6
&π6 τoιiq &νθριbπoυζ.
δλo καi κoυρελιιiζoνταν, dλλd
τoυ
τ6v Θε6, τd, δ6, ρoδ1,α
Xιiρη Θεoδ.
φαiνoνταν odν φτερd, γιατi δ Γ6,ρoνταg εi1,ε
..oταν κανεtq τ6ν E,βλεπε &π6 μακριd τ6ν Πατ6,ρα Γε.
ωργιo μ6,oα οτd βιiτα νd τριΙlη βατ6μoυρα, τ6ν v6μιξε γιd
καν6,ναv μεγdλo &ετ6. T6 μ6ν καλoκαiρι περνoδoε κdπωq μ6, καν6να βατ6μoυρo ii oυκoοτdφυλo, &λλd τ6v 1ειδ6οκoλα, δι6.
μcbνα, πoδ δ6ν δπfrρ1ε τiπoτα o1εδ6ν, ηταv
τι τd κoδμαρα καi τd dγριoκdστανα τελειιbνoυν κατd, τ6ν
No6μβριo, καi oτηv oυν61εια μ6νoυν τι1 βελιiνια καi καν6τδν Movα 16ρτo. Φαγητ6 θτρωγε μ6νo oτd Πανηγ6ρια
.Aγioυ ,,Oρoυq,
νGlν τflζ Boρειoανατoλικiζ πλευρδq τoδ
δπoυ θμφανιζ6ταν κατ6 καιρo6q. Συνηθωq πηγαινε &π6

Mαγειτηv πρoπαραμoνη τflq θoρτfrq καt βoηθoδοε οτ6
.,oλoι,
τηζ Moνflg.
φυρεΤo καt γεvικd οτd καθαρioματα
θεωρoι)τ6v
oικd,, τ6ν δι6ταζαν μd πoλλη εδκoλiα, γιατi
oαν γιd καΘυοτερημ6νo oτd μυαλd, &λλd, δταv τ6ν γvιilριζε καv εig tιπo κovτιi, 6βλεπε τ6v θαυτ6 τoυ καθυοτερημ6vo καi τ6v Πατθρα Γεcilργιo θεoφcilτιστo.
Πρoθυμ6τατoζ πdντα νιi κιivη τd Θεληματα δλων.
Π6τε τ6ν φιilναζε δ Evαq: <Γιcbργη, θ,λα θδeυ) καi π6τε δ
,EκεΤνoq θλεγε: <N&ναι εδλo.
iλλog: <Γιcilργη, δλα θδδ).
τ6 πρωT μ6,1ρι τ6
γημ6vo!>> καi θτρε1ε. Aδτ6 γιν6ταν &π6
βριiδυ. Kανεfq δ6ν τ6ν θλεγε <Πdτερ Γειbργιε>, &λλd
<Γιιilργη>. Παρ6λo πoιi flταν κατd,κoπoζ &π6 την δoυλειd, δ6,ν πηγαινε oτ6 'Aρ1ovταρtκι (Ξενιilνα), γιd νιi ξεκoυραoΘfl τ6 βριiδυ, &λλd πλι1γιαζε λiγo iξω οτ6 NιiρΘη.
KG, τεντωμ6νoq odv νεκρ69 θπ&νω oτιi μdρμαρα μ6
σταυρωμ6vα τd χ6ρια. Aδτ6 ηταν τ6 τυπικ6 τoυ 1,ειμcilνα καλoκαiρι καi μd, τιi 1δια ρoδ1α πdντα.

83

.,Oλεq

oi θπo26dζ γιd τ6v Πατdρα Γειilργιo flταv Tδιεq,
γιατi ζoδoε πιti oτig, παραδειo6νιεq oυvΘfrκεq,, καi fι dγιlπη τoi ΘεoD iλλoτε τ6v Θdρμαιvε καi iλλoτε τ6v
δρ6oιζε.
'EκεT πoιi τ6v θβλεπε κανεiq,
ξαπλωμ6νo, dπ6τoμα oαv vα
γιv6ταv συvαγερμ6ζ, πετι6ταv καi πρooευ2g6ταv δρΘιoq,,
dκiνητoζ, δρεζ, λ6q, καf fiταν &γαλμα.
.,oταv
τ6v πρωτoγvcΙlριoα oτ6 Koιv6βιo, δq &ρxαPιoζ, θπειδη εi1gα κριτηρια κooμικd, τ6ν ν6μιoα γιιi τρελ6, δπωq, καi δλoι oi κooμικoi καi δριoμ6voι Πατdρεq,.
Κιiπoτε, μιiλιoτα, εtπα κι θγιb δτι εΙναι τρελ6g,, &λλd
δταv
μιi &κoυoε δ Πατηρ Γερμαν69, δ γερoντ6τερoζ καi θvαρε.
τoτερoq τfl6 Moνfrζ, μoδ iκανε αδoτηρη παpατ,i1ρηoη
καi
μιoδ εiπε:

_ Αδτ6q εΙναι .,Aγιoq,,

οαλ6.

dλλd κιivει τ6v διιi Xριoτ6v

'Απ6 θκεivη τηv oτιγμη καi
μετιi τ6ν εi26α od πoλλη
ι:δλιiβεια. T6v παρακoλoυθoδoα καi τ6 διεπioτωoα
καi
1ι6vog μoυ δτι εiγε πpaγματι dγι6τητα.
Στd Movαoτηρια πoδ πηγαινε, &φoil κoιvωVoioε, πα1lι:μεvε μdχρι τ6 0'π6γευμα τfrq θoρτiζ, γιι1 vιi
βoηθηoη,
lcαi μετι1 Eφευγε χωρiζ νιi πιiρη καμιιi εδλoγiα.
Γι, αδτ6
δ/;v κρατoδoε oδτε τoυρβιi oδτε καi τodπεq,
εΙ26ε, &λλd
i,ιlΓloε οιiv πoυλi
μ6oα oτ6 Περιβ6λι τfrq Παvαγiαq. T6.
ι()ια μεγιiλη αδταπι1ρηoη δ6v εi16α iδεT πoτd od
dλλov
!|ιιτ6ρα!
.O Πατηρ
Γεωργιoq, εi1ε θγκαταλειφΘfr τελεiωq oτιi
χΙ.1)ια τoδ Θεoδ, Υt, αδτ6 ivιωΘε τηv
μεγιiλη oιγoυριιi πoι3
. .,ιl iδινε δ Xριoτ6q
καi xα'ρα&φΘovη, τηv δπoiα δ6ν μπo.
ι}()ι)σε vιi )gωρdση. .H φτερoυγιoμ6vη τoυ καρδιιi dπ6 τ6v
ι)r ιιl ipOJτα τ6v θκαvε vιi
γυρiζη oτιi βoυvιi. δηλαδη <<εi26ε
l|(,1)ι;ι τti βoυvιi> &λλd
μ6 την καλη δννoια. Πιiντoτε iταv
ι ιl

1l11i,1μ6voζ.

l }l t(

|Ιολλdq φoρdζ Ε}"εγε καi μερικα πραγματα, τd, δπoTα,
καταλιiβαιναν' τιi Θεωρoδoαv γιιi dουναρτη-

)ι δ6v τιi

85

84

.,oταv καμιιi
φoρd θβλε.
πε &νΘρci:πoυg πoδ μπoρoδoαν νd, δπoψιαοΘo0ν ττiν &.
oκητικ6τητιi τoυ, θλεγε:
_ Φαt - ζωη, vηοτεiα - Θdvατoq. φαt. ζωη, νηoτεiα oiεg,, &λλd εi21,αν τ6 ν6ημιi τoυq,.

Θιiνατoq,...

Φυοικιi δπoιoq, τ6 iκoυγε αδτ6, o1ημιiτιζε την γνd)μη δτι εΙναι γαoτρiμαργoq. Tην iδια θvτ6πωoη 6δινε καt
oτo6q &νθρcbπoυq,, δταν τδ1,αινε καi θτρωγε οττ]ν τριiπεζα, γιατt E,τρωγε θπiτηδεq, μ6 λαiμαργo τρ6πo. 'Eιiν μιiλι.
oτα εi1αν αδγ6 oτην τραπεζα, παoαλειβ6ταν καi, δπωq
δ6ν πλυν6ταν πoτ6,l,δινε ττiν θντ6πωση δτι τρcbει δλo αδ-

γα.

'Eιiν τ6ν ρωτoδοε

γιιi πνευματικιi Θ6ματα, d,.
παvτoδoε πoλ6 φωτιoμ6να καi, δταν θβλεπε δτι τ6ν θαυ.
μdζoυν, τ6τε iρ1ιζε μερικd μπερδεμ6,να καi Θ6λωνε τιi
vερd. Πoλ6 τ6νιζε ττiν ταπεiνωoη καi ττjν δπακoη. Γι, αi-

τ6, φυoικd,, δφΘανε γιd vιi o26ηματiooυv τηv θvτ6πωoη δτι
εivαι τρελ6q, καi τ6v πfrγαv oτ6 Tρελοκoμεio. T6v θξ6ταoαv καλd oi γιατρoi, &,λλιi δ6,ν τoδ βρflκαν τiπoτα καi τ6ν
θ,διωξαν &μ6,oωq. Aδτ6 δμωζ frταν dρκετ6 γιd νιi πιiρη τδ
<δiπλωμα>> τoδ τρελoδ δ Πατηρ Γειbργιog, καi iτoι oτηv
oυνι11εια κινεΤτo μ6, μεγαλδτερη d,νεοη.
M6 αδτ6ν τ6v &γιo τρ6πo δ &νΘρωπog τoδ Θεoδ κoρ6iδεψε την μαται6τητα τoδ κ6oμoυ. Tcbρα δ6ν ξdρoυμε
πoδ βρioκεται! ΠρooπιiΘηoα νιi μιiθω, d,λλd εiναι &γvωoτo! ',Eφυγε oτ6ν oδραν6; Ζfi &κ6ψη; Πιiντωq 1dθηκαν
τιi 11vη τoυ! Tην εδ1η τoυ νιi θ,1oυμε. 'Aμηv.

.o Γερo . Φιλιiρετοq

κανεtq,

τ6, παρ6λo πo6 fiταν δπoταγμ6νo τ6 φρ6νημιi τoυ οτ6 Θ6.
λημα τo[l Θεoδ καi οτιi Θελτiματα τdlν fi,λλων, αioΘdι,Θηκε
καi πιiλι ττjν &νιiγκη τfrζ &γtαq, δπoταγflq, καi ξαναδπoτιi.
χθηκε o6 θναν Γdρoντα, δ δπoToq, εi11,ε πιiΘει οτιi μυαλd &π6 μηνιγγiτιδα, μ6 oκoπ6 νιi τ6ν δπηρεττioη καt vd κ6ψη
τ6 θ6λημd τoυ πι6 καλιi μ6 τiζ &διακριoiεq, τoδ Γ6,ρoντιi
τoυ.
Γιιi πρcbτη φoριi εΙ1α iδεT τ6ν Πατ6ρα Γεcbργιo μ6
τoυρβιi, τ6 διdoτημα θκεTνo πo6 θμενε μαζi μ6, τ6 &ρρω.
οτo Γερoντdκι δq δπoτακτικ69,. Tελικιi τ6ν Eδιωξε δ Γ6ρoνταq. Πfrρε πιiλι λiγo μιοΘ6 δπoταγflq, καi ξαναπflρε τd
βoυνd.
..oσo περvoiοαν τd
1ρ6νια, δλo καt περιoo6τερo δ.
ρtμαζε δ Πατηρ Γεcbργιoq,, καt δριoμθνoι &ρ1ιoαν νd τ6ν
παiρνoυv μυρωδιd, γι, αδτ6 καi θκεTνoq, lκανε &ταξiεζ καt
μdλιοτα θπioημεg,.
Kdπoτε, εi16ε iδεT i,ναv χωρoφιiλακα νιi παραφ6ρεται
καi τoδ iδωoε δυ6 - τρετζ ξυλι6q δ Πατηρ Γειilργιoq. Aδ-

dπ6 τo69 &φανεTq, Πατ6ρε9, πo6 &γωνioτηκε
φιλ6τιμα oτ6 Περιβ6λι τflg Παναγiαq,, γιιi vd πετιi<πoθo6μενo),
τ6
την oωτηρiα τflq ψυxflq, flταν καi δ
χη
Γερo - ΦιλdρεToζ, δ φiλoq τflg dρετiq. .FΙ θπiγεια πατρiδα
τoυ flταv f1 Tραvoυλβανiα τfrq, Poυμανiαg. Ei1ε γεννηΘfl
τ6 oωτηριo iτoq |892, καi τoδ εi1αν διboει oτην θεiα Bιi(ρτιση τ6 δvoμα Nικ6λαoζ. T6ν μ6v πατ€pα τoυ τ6ν iλε.
,ΙωιiVVΙ, την
δd μητ6ρα τoυ Mαρiα, καi τ6 θπiθετ6
γαv
τoυ flταν Nτo6oαq,.
.O κατd,
κ6oμoν λoιπ6ν Nικ6λαoq Nτo6oαg τ6 |9|2,
..Aγιov ',oρoq
ο6 f1λικiα εiκooι 1ρ6νων, ηρΘε oτ6
καi θκιi.Aγioυ
.Yπατioυ
Movαγ6g
oτ6
Bατoπεδιν6
Kελλi τoδ
1lη
καi μετovoμdoΘηκε Φιλd,ρετoζ. Παρdμεινε δ6 θκεT δκτril
καi τ6 |920 ηρΘε οτ6 Σταυρoνικητιαv6 Κελλi τoδ
xρ6vια
.Aγioυ 'Avδρ6α
oτην Kαψιiλα, oτ6v Γερo - M6δεoτo, τ6ν
ιtπoio γηρoκ6μηoε καi πiρε τηv ειi16η τoυ. Στ6 Kελλt αδτ6
ιrυv61ιoε καi τελεtωoε τ6ν καλ6ν d'ycilνα.
,,Aκoυγα,
φυoικd, &'πo τ6 1956 για τηv πvευματικη
ιιιrτιioταoη τoδ oεβαοτoδ Γ6ροvτα &π6 πoλλo6q Πατ6,ρεq
vαq,

86

καi κυρiωq dπ6 τ6ν δπoτακτικ6 τoυ Πατ6,ρα Bαρθoλo-

.Ι. Moνη ΦιλoΘ6,oυ,
&λλιi d.
π6 κovτιl d,ξιιilΘηκα νιi γνωρioω τ6 εδλαβdoτατo αδτ6 Γερovτιiκι τ6 1968, πo6 θμενα θκεT κoντιi, oτ6 Σταυρoνικητιαv6 Κελλi τoδ Tιμioυ Σταυρoi. ..oπoτε λoιπ6ν Θιi πη.
γαινα' θιi τ6ν θβλεπα τ6v Γ6,ρoντα δξ<υ δρΘιo, d,κoυμπιομθνo μ6 τ6 iνα 16ρι.τoυ oτην κoυπαoτη καi μ6 τ6 iλλo
.Yπ6φερε
vd, κρατi τ6 κoμπoσχoiνι.
πoλ0 &π6 δ6oπνoια,
αδτ6
θβγαινε
ουνηθωq
θξω.
γι,
.,Oταν
τ6v ρωτoioα <τi κdνειq,, Γ6ρovτα)), <δ6ξα τΦ
ΘεΦ,, &,παvτoδoε.
_ Ti θ6λειq vd ooδ φ6ρω;
-.H Παναγiα μoδ oiκoνoμdει αδτ6 πoδ μoδ 1ρειιiζεται.
Δ6v δε16ταν τiπoτε.'Aλλd καi &ν τoδ i,φηνε κανεiq
κιiτι κρυφιi, αδτ6 flταν ταλαιπωρiα γιιi τ6 φιλ6τιμo Γε,,EπρεμαΤo, δ δπoΤoq θρ16ταv oτην

ρovτιiκι, γιατi εi1,ε μεγιiλη dκρiβεια πνευματικη!
πε δηλαδη νιi κdνη πoλλη πρoσευχη, δι6τι δπερεκτιμoδοε τd πpαγψατα πo0 τoδ &φηvε καvεig,. ,Ed,ν iξιζε κdτι
π6ντε δρα1μ6,q, αδτ6q τ6 δπoλ6γιξε ε1κoοι δρα26μ69 καi θ.
πρεπε νd κdvη εiκoοι κoμπoσχoiνια θκατooτdρια μ6 μικρdζ μετdvoιεζ (!) γι" αδτ6ν πo6 τoδ iφηoε την εδλoγiα.
Kdπoτε εi16α παρακαλ6,oει τ6ν Γ6ρoντα νd, δε21Θfl μιιi
μικρη εδλoγiα, &λλ, θκεΤvoq &ρνηΘηκε:
_ Δ6,ν μπoρδ, δ6,v μπoρδ, δθv πρoλαβαiνω νd κd,νω
κoμπoσχoivια καi μετdνoιεq. ,,Eχω καt τιi δικd μoυ πvευματικιi καθηκoντα, E,1ω καi τoδ πατρ6q BαρΘoλoμαtoυ,
γιατi εiναι iρρωoτog, καi δ Xριoτ6ζ &π' αδτ6v θιi ζητηoη
μ6νo δπoμoνη.
.o Πατηρ BαρΘoλoμαToq, δ δπoτακτικ6q τoυ, δπ6φερε 1ρ6νια &π6 πdρκινoov βαριiζ μoρφfrg καi 6τρεμε δλ6κληρog. .o δ6 Γερo - ΦιλιiρεΤoζ, θκτ6q πo0 τoD θκανε τιi
πvευματικd τoυ καθηκoντα' παρι1λληλα καi τ6ν δπηρε.
τoioε, παρ6λo πo6 flταν θβδoμηvτα δκτιil 1ρovδv γ6ρog.

87

T6v διακoνoDoε θπi δ6κα π6ντε δλ6κληρα 26ρ6νια, Ιι€xρι
πoιj θπεoε καi δ Tδιoq oτ6 κρεβdτι.
Ei1αv oπdoει πιιi oi φλdβεq τδν πoδιdrv τoυ &π6 την
δρΘooταoiα oτην πρoσευχη, καi θτρε16αν τιi δγριi &π6 τiq,
κdλτoεq oτα παπo0τοια καi dπ6 τα παπoιiτoια aτ6 πατωμα. ,Eπειδη δ6 εi1ε καi την διioπvoια, καΘ6ταν od μiα
γωνiα, γιd vιi μη π6,φτη, τυλιγμ6νoq, μ6 παλιθq, κoυβ6ρτεq,.
Φυoικd,, τ6ν θπιoκθπτoνταν oi Πατ€ρεq,, &λλd π6τε δλoι
μαζi καi π6τε καν6vαq,, δι6τι δ καΘ6,ναq, δλεγε μι1τ6ν λoγι.
ομ6 τoυ δτι κιiπoιog θd πηγε καi δ lλλoq τ61διo, καi τελι.
κd θμεναν μ6voι τoυζ καi oi διio &βoηΘητoι. ,EκεTνεq, τiq,
μ6ρεζ &oφαλδζ θd E,vιωθαν καi o6 μεγαλδτερo βαΘμ6 την
θεtκη παρηγoριιi, θπειδη τo6q, Eλειπε f1 dνΘριilπιvη. 'Aλλd
καi γιιi ivα λ6γo παραπd,νω, θπειδη εi1gαν κα( oi δυ6 την
&ρ1ovτικη dγιiπη, dφoδ δ 6ναq, oκεφτ6ταν τ6ν &λλo, καi
E,τoι καi τoιiq, διio τoιig, οκ6φτoνταν δ Xριoτ6g, καi f1 Πα.
vαγiα καi τoδq, παρηγoρoδoαν ΘεΙκd.
T6v Γερo - Φιλιiρετo μαζi μ6 τ6ν δπoτακτικ6 τoυ Πα.
τ6ρα BαρθoλoμαTo, πoιi fiταν ο21εδ6ν παριiλυτog,, τo6q, εΙxαv ζητηoει, δ1ι μ6vo o6, Moναoτηρια &,λλd καi ο6 Kελλιιi, γιιi vιi τoιiq, γηρoκoμηooυν. αδτoi δμωζ δ6ν εΙ26αν δεχθη. Moδ λ6ει δ λoγιoμ6q, δτι εi16αν ζηοει πoλλdq, ΘεTεq, καταoτdoειζ σ' αδτ6 τ6 Κελλi τoυq,, καt δ6,v τoδq, δ,κανε καρδιιi νιi &πo1ωριoτoδv dπ6 iνα θεTo 26δρo, d,λλιi καi δτι
δ6v flΘελαv νd γivoυv βιiρoq ο6 &λλoυζ, γιατi εi16αv καi
drρ1oντικ6q ψυ16q,.

Mιιi

μθρα, λoιπ6ν, πoιi τoιiq, εi1gα ξαvαεπιoκεφθfr,
πρo16ωριilvταζ γιιi τ6 Kελλi τoδ Γερo - Φιλιiρετoυ αioθιiν()ηκα μιιi &ρρητη εδωδiα! M6λιq, frνoιξα τηv π6ρτα τoδ
Κελλιoδ τoυ, θvιωoα πι6 δυvατη τηv εδωδiα. Ti νιi ιδδ διι(υζ; T6 καημ6νo τ6 Γερovτdκι πεoμ€vo κιiτω καi oφηvιυμ6vo θτοι πoιi δθv μπoρoδoε oδτε νd oηκωθfr, &λλd
ιliiτε καt νd, dvαπνε6οη. T6 oηκωοα. &,ρ21ιoε οιγιi - oιγιi
ι,ιi d,vαπν6η καt μd voηματα μoδ Eδει26νε νd τ6 oκεπdoω.

88

Δ6v τοδ εi1ε μεivει πιd, αiμα, καi κρι)ωvε πoλιi. Κι θvδ &vθρωπiνωζ θd t,πpεπε vd βρωμdη τ6 πιiτωμα καi δλ6κληρoζ δ Γ6ρovτα q &πo τιi δγριi πoι5 θτρε1αv oυv6χεια 0"πo τα
π6δια τoυ' θπειδη δμωζ εi1ε εδωδιαoμ6vη ψυχη, δλα εδωδiαζαν.
.,Oταν
λoιπ6ν τ6v εiδα o, αδτη την κατd,oταοη, Tσρακιiλεoα τ6v Πατ6ρα BαρθoλoμαTo νd μεivω oτ6 Κελλi
τoυζ, γιιi vd τo0q, βoηΘηοω, &λλd θκεTνog δ6ν δ61Θηκε.
Moδ εiπε vd παω την &λλη μ6ρα, καi 6,τοι d,ναγκd,oτηκα
vd θπιoτρ6ψω oτ6 Kελλi μoυ.
,Eκεiνη δμωq την νι51τα τi
μoδ oυν6βη! Tην δρα πoιi
E,καvα κoμπoσχoiνι γιd τ6 Mεoovυκτικ6, τi νd, δα)!... Bλ6.
πω τ6v Γερo - Φιλd,ρετo μ6 6vα φωτειν6 πρ6oωπo, f1λι.
κiαg περtπoυ διbδεκα 1ρ6νων, vd φειiγη oτ6ν 0δραν6 μ6.
οα o6 oδρdνιo φδq. Kατd,λαβα d,π' αδτ6 δτι &vεπαriθη θν
Κυρiφ t θξαγνιoμ6νη τoυ ψυχη. 'FΙταν |-6-1975. 'EκoιμηΘη o6 flλικtα δγδ6vτα τριδν 1ρ6vωv. Tην εδ1η τoυ νd θ,,Aμηv.
χoυμε.

T6ν Πατdρα BαρθoλoμαTo μετd τ6ν γηρoκ6μηoε f1
Movη Σταυρoνικητα. ',Aξιoq δ μιoθ69 τoυζ, δι6τι καi τoδ
tiξιζε τi καλη περιπoiηoη καi γιd θνα λ6γo παpαπαvω, δι6τι ηρθε δ6κα π6vτε 1ρoνδv, μικρ6 παιδi, dπ6 την Poυμα.
νiα oτ6 Περιβ6λι τηζ Παvαγiαζ, γιd νιi d,oκηθfl πνευματι.
κιi, θνδ τ' &λλα παιδιιi τig iλικiαg τoυ i,παιζαν κooμικd,
oτην πατρiδα τoυζ.
.o Πατηρ BαρθoλoμαToq εΙ1ε δπηρετηoει καi
γιd, &,ρ.
κετd, 1ρ6vια δg Moνα16g oτ6 ΛεπρoκoμεTo πoιi εi1ε fl .Ι.
Moνη ,Ιβηρωv oτην περιo1η τηζ.
.FΙ Παναγiα ΠoρταTτισσα,
πoι5 εi1ε την φρoντiδα
i
καi τeυν λεπρδν, fi,q φρoντiοη καi γιd την oωτηρiα τflq λεπρηq μoυ ψυχflζ. 'Aμην.

.o Γερo - 'EφPαiβ,

89

τιiλαg)

π6ναντι &π6 τ6 Kελλi τoδ Γερo - .Yπατtoυ (τιi Bλdχικα Kελλι6), πd,vω dπo τα Κατoυvdκια, φαtvεται
μιti οπηλιd, i δπotα, δπωg διηγoδvται oi Γερovτιiδεg, θπi
Toυρκoκρατiαq, flταν oπηλιιi ληοτdlν. Aδτη λoιπ6ν τηv
oπηλιιi δ Γερo . 'Eφραiμ την μετθτρεψε od ΘεTo Σπηλαιo
τflq BηΘλε6μ, δι6τι τηv &γiαoε μ6 την &γiα τoυ ζωη.
.O
Γερo - ,Eφραiμ καταγ6ταν d,π6 τηv Θεοoαλiα. Ei.
χε Ψυχη εδαioθητη καt ταπεινη καi πvεδμα dvδρεTo καi d.

γωνιoτικ6.

,,Eλεγε

δ Παπα . .Ιερ6θεo9 καi δ Παπα . Mακιiριoζ
&,π6 τηv Kεραoιιi δτι δ Γερo - 'Eφραfμ flταν oιiν τoιig 'Aβ.
βιiδεq τflg παλαιiq θπo76flq, τflq, Nιτρiαq καi ΘηβαΤδoζ. Td
iδια θλεγαv καi oi εδλαβεTg, Γερovτιiδεg, dπ6 τ6v .,Aγιo Bαοiλειo, δπωq, θπtoηq, κα( oi γεiτov6,q, τoυ Συναoκητθq,. ..oλoι τ6ν παραδ6,26oνταv γιιi τiq, dρετ6q, τoυ κα( κυρiωq, γιιi
τηv μεγι1λη τoυ ταπεivωoη καi d,φιiνεια, θνδ αδτ69 d,πoκαλoδoε τ6v θαυτ6 τoυ ταλαiπωρo. ,Aπ6 Evα - διio περιoτατικι1, πoδ Θιi dvαφ6ρω, πoλλιi Θιi καταλιiβoυv oi καλoπρoαtρετoι, πoδ &γωνiζoνται oτηv dφιivεια.
,Eπειδη
oi Πατ6ρεq, κατ6βαιναv καt &γ6ραζαv κιiτι
(τρ6φιμα κ.λ.π.) fl θπαιρvαν εδλoγiα &π6 Movαoτηρια
(παξιμιiδι fl κηπoυρικd), κατ6βαινε καi δ Γερo - ,Eφραiμ
τηv vt51τα κρυφιi καi γdμιζε τ6ν τoυρβιi τoυ μ€ δδεια κoνoερβoκoιiτια d,π6 τo0g λιiκκουg καi τηv ftμ6ρα &vdβαιvε
καi αδτ6ζ φoρτωμd,νoζ γιιi τ6 'Aoκηταρι6 τoυ, καi 6τοι δ.
διvε τηv θvτι5πωoη oτo0g, iλλoυq, δτι κoυβαλι1ει τρ6φιμα.
.,oταv
δφΘανε oτην οπηλιd τoυ, iδειαζε τιi &,δειανti κoνοερβoκoι1τια, πoιi εi16ε oτ6v τoυρβιi τoυ, μπρoοτι1 oτηv
π6ρτα τfrg, oπηλιiζ, γιιi vd τιi βλ6πoυv οi θπιoκdπτεq, καi
vα oχηματiζoυν τηv θvτιiπωση δτι εΙναι γαοτρfμαργoq, θvΦ αδτ6q, Eκανε μεγιiλεq, vηoτεΤεq. Mιiλιoτα, &π6 τηv

9ο

πoλλη &oκηοη καi την πoλλη δγραoiα πo6 εi1ε i oπη.
λιιi, εi2gε πρooβληΘfr dργ6τερα dπ6 φυματiωoη. Γι, αδτ6
καi dvαγκd,oτηκε νd κτtoη μ6voq τoυ, λiγo πι6 π6,pα 0'π6
την oπηλιιi o6 πρooηλιo τ6πo, θνα μικρ6 καλυβιiκι μd ξε.
ρoλιθιd,, πo0 μ6λιq, τ6ν 1,ωρoδoε.
T6 1διo δ6 τυπικ6 oυν621ιoε καi θκεT: νd κoυβαλιiη
κρυφιi dδειανιi κoνo.ερβoκo6τια dπ6 τo6q λιiκκoυq, καi
νιi τ6 &φηνη θξω dπ6 τηv π6ρτα τoυ. .,oσoι τd iβλεπαν,
θπειδη δ6ν γνcΙlριζαν την πραγματικ6τητα, Eλεγαν:
_ Ti κd,vει αδτ6q, θδδ; Δ6ν iφησε κoνσ6ρβα γιιi κoν-

o6ρβα!
.,oσεq

εδλoγiεg, τoδ θδιναν

καμιιi φρριi oi

Πατ6ρεq,,

δε16ταν μ6 xαpα', &λλd πηγαινε την νri26τα καi τig, iφηνε Eξω dπ6 τιi Καλ6βια τdlv Πατdρων πo6 εi21,αν dvιiγκη fl oθ &ρριΙlστoυζ' τoιiq, δπotoυq, καi δπηρετoδoε.
.O
iδιoq, εi16ε πoλλη αδταπιiρvηoη καi fiταν dφημ6νoq,
oτηv Πρ6νoια τoδ Θεoδ. Kdπoτε πo0 εi2gε d,πoκλειοτfl dπo τα πoλλιi 1ι6νια οτην oπηλιιi, δ Καλ6q Θε6q, θoτειλε
τρ6φιμα oτ6v Γερo - ,Eφραiμ μ6 θναv δνΘρωπo, δ δπoTog,,
&φoδ τoδ &φηoε θνα τoυρβιi μ6 εδλoγtεq,, θξαφαvioτηκε
.o Γιi,ρoνταq,
μπρooτd, 0'π6 τα μιiτια τoδ Γερo - 'Eφραiμ!
δ6ξαoε τ6v Θε6 καi π6,ραoε δλo τ6ν 76ειμcilvα μ6 θκεiνη
την εδλoγiα τoδ Θεoi.
Παρ, δλα αδτd πoιi dv6φερα, δ Γερo - 'Eφραiμ εiχε
πoλλη αδτoμεμΨiα, καi δριoμ6νoι πtoτευαν, δυoτυ1iq,,
δοα iλεγε κατηγoρrirvταq τ6v θαυτ6 τoυ.
,,Eτσι
ταπειvιi καi οτην &φdνεια τελεiωoε τ6v oκληdγcilνα
τoυ
ρ6
γιιi την dγιiπη τoδ Xριοτoδ καi dvεπαι5θη θv
Kυρiφ τ6 |962. Tην εδ1η τoυ νd E21oυμε. ,Aμηv.
τiq,

.o Γερo . Κωvσταvτivoq,

91

δ διιi Xριoτ6ν oαλ69

&κακoq καi oιωπηλ6q διιi Xριoτ6ν oαλ6q, Γερo .
Κωvοταvτiνoq, ('Aγγελfl q) γεννηΘηκε οτ6 Kαλ6ντoι
,,FΙπειρo,
τflg, Δωδιbνηζ, oτην
oτiq, |0.2-|898. T6ν πατ€ρα
τoυ τ6ν θλεγαν Σταδρo καi τηv μητ6ρα τoυ ,AνΘoδλα. Λε.
πτoμ6ρειε9, dπ6 τα πpCιτα 26ρ6νια τflq, μoναχικflζ ζωflq τou
διiν γνωρiζoυμε, &λλd αδτ6 πo6 ξ6ρoυμε εiναι δτι εi21,ε κιi.
νει παλιιi oτην .Ι. Moνη Διoνυoioυ δζ &ρ26ιiριoq,. Xρ6νια
δμωζ, ουνd1,εια, τ6v θβλεπε κανεig, νιi θμφανiζεται γ6ρω
oτiq Kαρυ6q, καi vιi μ6νη o' θνα γκρεμισμ6νo Κελλi τflg
Movflq, Koυτλoυμoυoioυ. (Παλιιi flταν τ6 <Moν6δριo τδν
Φιλαδ6λφωv)) τoδ .Aγioυ Γεωργioυ).
,EκεT
λoιπ6ν o6, μiα γωνiα τoδ γκρεμιoμ6,νoυ κτιρioυ,
πoδ θπεφταν λιγ6τερα νεριi d,π6 την oτ6γη καi θ,μπαινε λι.
γ6τερo κρ6o &π6 τα oπαoμθνα παριiΘυρα καi τigπ6pτεg,
εi26ε κιiτι κoυρελιαομ6,νεq, κoυβ6ρτεq καi θμoιαζε oιiν &ετ6q, oτηv φωλιιi τoυ.
,Eξωτερικιi δ Γερo - Κωνοταντivoq, δ6ν
φαιν6ταν τi
εΙναι, δι6τι μ6vo oκoυφf καi γ6νια εΙχε, πo6 τ6ν θδει26ναv
γιιi Kαλ6γηρo. Πιiντα τ6ν oκ6παζε μιd παλιιi 1λαivη, μ6
θvα o21,oινi oφι1τιi δεμ6νo oττiν μ6oη, καf E,δει1νε γιιi κooμικ6q,. 'Eoωτερικιi δμωq, flταν ντυμdνoζ μ6 ττiν Xιiρη
τoδ 'Aγγελικoδ Σ26ηματoq,, f1 δπoiα fiταν ζωγραφιoμ6νη
oτ6 πρ6oωπ6 τoυ. .,oπoιoq, τ6ν iβλεπε 0"π6 μακριιi τ6v
Γ6ρoντα, τ6v περνoδοε γιιi δυοτυ16ιoμ6νo φτω16 frνθρωπo
fi τρελ6, d,λλd dπ6 κoντd,, δταν θβλεπε κανεiq, τ6 λαμπερ6 τoυ πρ6oωπo, καταλd,βαινε δτι κιiπoιo μυoττ]ριo κριi.
βεται o' αδτ6ν τ6ν εδλoγημ6νo iνΘρωπo καi δ6ν τ6ν θεωρoδoε γιd τρελ6, &λλd τρελoιiq Θεωρoδoε θκεtνoυq, πo6 E.
λεγαν τρελ6 τ6v Γερo . Κωνoταντiνo.
.o Γερo . ΚcΙloταq, (θτoι τ6ν θ,λεγαv), θνdl
ζoδoε oτiq,
ουνθflκεg, πoδ &ν6φερα, μ6 τελεiα θγκατιiλειΨη τoδ θαυ.

92

93

τoi τoυ, καi θvδ oδτε πλεv6ταν,

θν τo0τoιq fiταv καΘα.
oιiv
πετειν6
τoδ
oδρανoδ.
ρ6ζ, γιατi ζoδoε
M6 dνΘρcΙlπoυq, oπιiνια μιλoδoε, θvδ μ6 τ6ν Θε6 πdν.
τoτε διιi τflq &διαλεiπτoυ πρooευ21,flq,. Πoλλθq φoρ6ζ fιρ.
πdζετo δ νoδq, τoυ' καi, δταν συνερχ6ταν, δκαvε κdτι κιvτ!oειq, ψt, τ6 x€pι τoυ, (γιd νιi θoλcboη τι1 νεριi>>, xωρiζ νιi
πfr τiπoτα καi i,φευγε. Φυoικd,, γιιi τoιiq κoσμικo6q, &v.
θριbπoυg, αδτη f1 συμπεριφoρd τoυ frταν παρεξηγησιμη.

'Aκ6μη καi δταν

τo6q, θλεγε καvθνα

τo6q, φαιv6ταν γιι1 d,νoηoiα.

πρoφητικ6, καi αδτ6

.,oταν καμιιi
φoρd μιλoδοαv oi γδρω τoυ, καi δ Γε.
ρo . Κωvοταντiνoq, δ6ν τoιiq, παρακoλoυΘoδoε, γιατt αδτ6q, πρooευ16ταν, καi δ voδq, τoυ flταv oτ6v Θε6, πιiλι γιιi
&φηρημdνo τ6v v6μιζαν. "Επpεπε vιi τ6ν ρωτιiη καvεiq,
πoλλ6q, φoρ6ζ τ6v Γερo - Kωvoταvτiνo καi vιi θπιμ6νη γιιi
νιi dπανττioη, καt παχι" θ, lκoυγε δυ6 - τρiα λ6για μoυρμoυριοτd, &λλd πρoφητικd,.
Kιiπoτε τ6v θπιoκdφτηκε θvαg, v6og πo0 flΘελε νιi γiνη
Movα16q,, &λλι1 εδριoκε &ναπoδι6g dπ6 παντoδ, γιατi τ6v
φθovoδoε δ πoνηρ6q. M6λιg εiδε δ Γερo - Kωνoταvτivoq,
τ6v v6o dπ6 μακριd, τoδ λθει:
_,Ιωιiννη, τ6v .,Aγιo ,Ιωdvιη τ6v Δαμαoκηv6 vιi
διαβdoηζ, νd iδflq τi δπ6φερε!
.,oταv
τ6 iκoυoε αδτ6 δ ,Ιωιivrηg &π6ρηoε! 'Aλλd,,
.,Aγιo 'Ιωιivνη τ6v Δαμαoκηv6
δταν διd,βαoε μετd τ6v
καi εΙδε τi τριiβηξε &π6 τ6ν dδιιiκριτo' oκληρ6 Γ6ρovτα,
&λλd καi τηv μεγιiλη δπoμovη τoi .Aγioυ, μθ2gρι πof μtληoε δ Θε69, θκαvε καi αδτ69 δπoμovη καi oτ6,ριωοε καi
πρ6κoψε oτηv Kαλoγερικη.
Mιιi φoρd ουvdvτησαv δλωq τυ1αiωq, τ6v Γερo - Κων.
oταντivo τρεTq Πατ6ρε9 καi τ6ν ρωτηoαν Εaν πptπη vd
,Eκεivoq δ6v &παvτoδoε. .o θναg bπt'πd,vε oi μtα Moνη.
μεvε vιl τ6ν ρωτιiη, καi τ6τε δ Γερo . Kωvoταvτiνog εiπε
μoυρμoυριoτd μερικd πριiγματα. Td λ6για θκεΤνα τoδ Γε-

ρo - Κωνoταvτiνoυ τ6τε, φυοικd,, φdνηκαν d,oυνιlρτΙTσ,
&λλd μετd 0'π6 Χiγα 1ρ6νια πραγματoπoιηθηκε i πρoφητεiα τoυ...
.o Γερo - Kωνoταντiνog,
εΙ1ε θoωτερικη καθαρ6τητα, γι, αδτ6 iβλεπε καΘαριi πoλιi μακριιi! Δυoτυxδq δβOζ, μερικoi dπ6 θμiq τoιig ταλαiπωρoυζ <<τ6ν ivΘρωπo
τoδ Θεoδ> τ6ν Θεωρoιioαμε γιιi ταλαiπωρo &vΘρωπo, θπειδη θμενε μdoα oτα γα}"ιioματα, θνδ θκεTνog θκεT oτιi
1αλιiοματα iκτιζε oυν61ειb την ψυχη τoυ, f1 δπoiα ψυχη
&ξiζει περιoo6τερo d,π, δλo τ6ν κ6oμo, καθcbζ μα,ζ εiπε δ
Xριoτ6g.
.,oπωq,
d,ν6φερα, o6 μιιi γωνιd oτιi 1αλdoματα εi1ε
την φωλιιi τoυ μ6 τig κoυρελιαoμ6νεq κoυβ6ρτεq καi δiπλα τoυ θvα Ψαλτηρι καi iνα .Ωρoλ6γιo τflg, ,Eκκληoiαq,.
T6 δ6 νoικoκυρι6 τoυ frταν θνα τενεκιiκι &π6 κoυτi κoνo6ρβαq, μ6 iνα or5ρμα γιιi 16ερo6λι! Aδτη frταν δλη f1 περιoυoiα τoυ!
Kιiθε Σιiββατo περvoδoε oυνηθω g &"π6 δυ6 Koνd,κια
oτiq, Kαρυ6q, καi oi Πατ6ρεq, τoδ δβαζαv κd,τι &"π6 τα περιooε6ματα oτ6 τενεκdκι τoυ. Περvoδoε πdντα oιωπηλιi,
χωρiζ νιi ζητιiη. εi1ε &ρ26oντιιi. ,Eιiν oi &λλoι frταν &πα
o1oλημ6νoι, θφευγε χωρiq, vιi παpη τiπoτα. Kdπoυ . κιiπoυ περνoδoε καi dπ6 τd μπακιiλικα καi iπαιρνε μ6voq
τoυ, od,ν oπoυργiττlζ, π6ντε. θξι θλι6q oτ6 16ρι τoυ καi θ(ρευγε. oi μπακιiληδεq τ6 Θεωρoδoαν αδτ6 εδλoγiα,
γιατi
τ6v &γαπoδoαν τ6ν Γερo - Kιboτα. 'Eιiν καvεiq, τoδ 6βαζε
xρηματα oτην τo6πη τoυ κρυφα, τα &,φηνε καi αδτ6ζ κρυ-

ιρd,

oτιi μπακιiλικα καi
,,Eτσι

θφευγε.

φρ6vιμα ζoδoε δ Γερo . Kciloταq oτ6 Περιβ6λι
τflg Παναγiαq,, οιiν d,κακo d,ρνdκι.
Δυoτυ1δζ δμωq, πρiν dπ6 lvδεκα 1ρ6vια, τ6 |969,
θπειδη lρ26ovταν πoλλoi κooμικoi, EδρωπαToι, καi τ6ν
v6μιζαν γιιi τρελ6, θτoι δπωq, θμφανιζ6ταv oτfq, Καρυ6q,
ιli 'Aρ1θq, lοτειλαv oτ6 TρελoκoμεTo τ6ν ivΘρωπo τoδ

94

95

,EκεT

Θεoδ!
oτην κλινικ{, dφoi τ6ν θξ6τασαν oi γιατρot,
διiv τoδ βρflκαν τiπoτε. Tιi μυαλιi τoυ ζιiγιζαν τετρακ6oια
δριiμια (μιιi δκιi), &λλd θμεiq oi oημερινoi fiνΘρωπoι' oi θ.
ξωτερικoi, μ6 ττ!ν κατ' δψιν κρioη βαζ, τ6ν &δικτioαμε
καi oτην oυνιi1εια. 'Eν6 τ6ν βρfrκαν δγιioτατo, τ6ν i.
oτειλαν dπ6 τ6 Tρελoκoμετo oτ6 ΓηρoκoμεTo. 'EκεT, θ.
πειδη εixε βρεθfl τελεiωζ ξαφνικιi o6, κoομικ6 περιβιiλλoν
oτην Θεoοαλoviκη lπιανε μiα γωνiα καi E,λεγε την
εδχη, καi d,π6 τιi μιiτια τoυ κυλoδοαν oυν61εια τιi διiκρυα oιiν 21t1νδρεζ.
"oταν EμαΘα δτι δ Γερo . Kcilοταq, π6ραoε αδττ! ττiν
ταλαιπωρiα καi βρioκεται πιιi oτ6 ΓηρoκoμεTo, εΙπα οτην
&δελφτi πo6 flταv oττjv Γραμματεiα vιl τ6ν φρoντtζη. Φυoικιi, fiταν καλ6τερα &π6 τ6 TρελoκoμεTo oτ6 Γηρoκo.
μεTo, &λλd δοo καi καλιi νιi fiταν, Υιd τ6ν φιλησυχo Mo.
να16 Γερo - Kωνoταντivo τ6 Περιβ6λι τfrq Παναγiαq fiταν
καλι)τερo καi d,π' δλα τιi παλιiτια τoδ κ6oμoυ.
'Aπoρoδoε τ6 καημ6νo Γερoντιiκι καi Eλεγε οττiν &,δελφτ]:

_

Γιατi μ' lφεραν θδδ;
'EκεT λoιπ6v π6ραοε την θπiλoιπη ζωτi τoυ δ <διιi
Xριoτ6ν oαλ6q,>>, δ δπoTog, ταλαιπωρτiΘηκε &π6 θμdq τoιiq,
κooμικιi E,ξυπνoυq,.
Δ6ν E26ει σημασiα πoδ κoιμηΘηκε κι &ν κoιμτ!Θηκε
oτ6 ΓηρoκoμεΤo... καt δ1,ι oτ6 "Aγιoν -oρoζ δ Γερo . Κd).
σταζ. Aδτ6 πo0 i,2gει oημαoiα εΤναι δτι θtl ξιiπνηoε oτ6ν
Παριiδειoo, δ πoλδ θξυπνog,, δ <διιi Xριoτ6ν oαλ6q,> Γε,Aμηv.
ρo - Kωvoταντiνoq. Tην εδxη τoυ νd, E26oυμε.

.o

Πατcα . Σιfrββα6, δ ,Eoφιγμενiτηq

πι6 &γαπημdνoυq φiλoυq τoδ Παπα .
T01ωνα fiταν καi δ εδλαβ6οτατoζ Παπα . Σιiββαq,,
δ δπoToq, εi1gε την dδιιiλειπτη πρoσευχτi καi εΙ1ε φΘιioει
ναq, &π6 τoιiq,

μι1λιoτα o6 μεγιiλη πvευματικη κατιioταση. .o Παπα Σιiββαq εi1ε θρθει &,π6 δ€κα τεooιiρων 1gρoνδv, μικρ6
παιδi, d,φηνovταq, τoιiq, γovεΤg, τoυ καi τηv πατρiδα τoυ,
τηv Φιλιππιιiδα, καi κλεiστηκε oτ6 Περιβ6λι τflq, Παναγiαq, δ26ι γιιi vιi παiξη, &λλd γιι1 νd παλ6ψη. Καi πpαγ1ιατι, dγωvioθηκε παλικαρioια, Eγινε &θλητηq τoδ Xριoτoδ
καi oτεφανcilθηκε.
Aiτiα τig φυγfrζ τoυ &π6 τ6ν κ6oμo, δπωq, μoδ iλεγε,
.Aγioυ 'Ιωd,ννoυ
ηταν δ βioq τoδ
τoδ Καλυβiτoυ, δ δπoToq,
τoδ &,ναψε oτην καρδιιi τoυ την γλυκιιi φλ6γα τflq dγιiπηq
τoδ Xριoτoδ, καi θτoι iρΘε oτ6 .,Aγιoν ,,oρoq,, oτην .Ι.
Movη 'Eoφιγμ6νoυ.
'Aγωvioτηκε πoλδ φιλ6τιμα &π6 μικρ6q μ61ρι τα
γεριiματιl τoυ δ Παπα . Σι1ββαζ, χωρiζ vιi δπoλoγiζη τ6ν θαυτ6 τoυ, γι, αδτ6 καi οκεφτ6ταv πιivτα τoιiq, &λλoυq, καi
πρooπαΘoδoε πδζ vιi d,ναπα6oη τ6v καΘ6vαν.
Mετιi dπ6 μιιi πoλυ26ρ6vια oκληρη froκηoη θπ6μενo
ηταν vιi δπooτfl καi δριoμ6νεζ σωματικ6q, βλιiβεq, νι1 θ1η
πρoβληματα μ6 τηv δγεiα τoυ. .o 'AΘλητηζ τoD Xριοτοδ
δμωζ τo6q, π6voυq τoιiq, παvηγ6ριζε μd την δπoμovη, θνΘυ.Aγioυq,
Mιiρτυρεq, καi δoξoλoγoδοε τ6v
μoιiμενoq τoιig,
Θε6.
.,Oταv
τ6ν ρωτoδoα <π6lζ πaειf1 δγεfα σαζ), θκεTνoq,
μoδ θλεγε:
<Δ6ξα τQ Θεζl, πoλιi καλιi. ,Eγιil τtπoτα δ6ν δπoφ6.Aγioυg,
ρω θv oυγκρioει μ6 τoδg
Mιiρτυρεq, δπωg, καi δ6ν
ii1ω κιivει τiπoτα θv oυγκρioει μθ τoιiq .Ooioυq, Πατ6ρεq,>
- θvδ πoτt, τoυ δ6ν παρ6λειψε τα πνευματικι1 τoυ καΘηκovτα μdxρι τιi γεριiματd, τoυ, δταv τ6ν εi16αv θγκαταλεiηlει πιιi oi οωματικ6q, τoυ δυνιiβsιζ, καi oi π6voι εi2gαν δυvαμciloει. δ Παπα - Σιiββαq ηταv πιivτα 16αρoυμενoq
οτo6q π6voυq καi oυv6χε1α iλεγε Δ6ξα ooι δ Θε69.
oi Πατ6ρεζ τηζ Moνfrq, &π6 &γαπη τ6v πfrγαν oτην
Λθηvα γιιi θξετιioειq, o6 κλινικη, κι θκεTvoq, θκαvε δπα-

96

.o
κoη οdν καλ6q Κoιvoβιd,τηζ.

φιληoυ16o9 δμωg, Παπα Σιiββαq δυoκoλε6τηκε περιoο6τερo &π6 τ6v κooμικ6 θ6ρυβo παpα dπ6 τoιiq π6voυq τiq &ρρriloτιαq καi παρακιiλεoε τoιiq, Πατ6,ρε9 νd τ6ν φ6ρoυv πdλι oτηv Mετιiνoιd
τoυ, oτ6 Περιβ6λι τflg Παvαγiαq.
oi Πατ6ρεq τ6 δ€χθηκαv καi τ6v πflγαν πρoσωριvd
oτηv .Ι. Movη Xρυooβαλιivτoυ, Υιd vd oυv6λθη λiγo, καi
.,Aγιoν ,,oρog. .,Eνα
βρdδυ δμωζ
μετd vd φr5γoυν γιd τ6
καi f1
Movη,
δλη
εδωδiα
dπ6
frρρητη
πλημμυρioει
εi1,ε
i
Γερ6vτιooα δ6ν μπoρoδoε vd, τ6 iξηγηoη! Σ6 λiγo διεπiστωσαV δτι i εδωδiα θβγαινε &π6 τ6 κελλi, δπoυ 6μενε δ
Παπα - Σιiββαq. .,oταν &voιξαν τηv π6ρτα, γ6ψιoε δ τ6πog &,π6 iρωμα, καi βρflκαv τ6ν Παπα.Σιiββα νιi θ1η παραδιiloει τ6 πvεδμα τoυ. T6τε κατd,λαβαv δτι τ6 &ρωμα
αδτ6 iβγαιvε dπ6 τηv dρωματιoμd,vη ψυχη τoδ Παπα Σιiββα. 'Hρθαν μετd, καi oi Πατ6,ρεq καi τ6v μετ6φεραν
,Aμηv.
oτηv Mετdνoιd, τoυ. Tηv εδ26η τoυ vιi θ1oυμε.

.o

.Ιερoμ6vα1oq...

πo6 ταλαιπωρηΘηκε &π6 τ6ν πειρασμ6
γι0 θναν δπερηφανo λoγιoμ6
.Ιερoμ6να1oq πoι5
απoτε, o6 μιιi Moνη flταν Eναq
φαιν6ταν εδλαβηq μ6ν θξωτερικd, d,λλd θoωτερικd
εi1ε κρυφη δπερηφdvεια. Σ6 δλα τoυ flταv τυπικ6q, εδγεvικ6g καi &γωνιoτηg καi νoυΘετoDoε πνευματικd τoιiq &,λ.o iδιoq, δμωq δ6ν
λoυq, γιατi ηταν καi λ6γιoζ.
βoηθι6ταν
&,π6 καν6,vαν, γιατi δioταζαν oi &λλoι, dπ6 οεβαoμ6, νd
τoD πoδν κdτι πoιi θβλεπαv o, αδτ6v. Ei1ε δd δημιoυργηoει ψευδαιoΘηoειq, δ1,ι μ6νo oτo0g &λλoυq &λλd καi oτ6ν
iδιo τ6v θαυτ6 τoυ, δτι εivαι δ πι6 θνdρετoζ τηζ Moνfrq
κ.λ.π.

97

Mιιi μ6ρα, λoιπ6ν, εΙ1αν

φ6ρει oτηv Moνη θvαν δαι.
.Hγo6μενoξ,
εi1ε dvαΘ6,οει o' αδτ6ν τ6v
μoνιoμθvo, καi δ
.Ιερoμ6να26o
vd τoδ διαβιioη θξoρκιομo6q,. Παριiλληλα
δd, εi16ε πεT νιi κιivoυv καi oi Πατ6ρεq, κoμπoσχoivι, γιιi
vιi θλευΘερωΘfr τ6 πλιioμα τoi Θεoδ. .Eπ6μεvo φυoικιi frταν vd στριμωχΘfl πoλιi τ6 δαιμ6νιo καi vιi φωνdζη:
_ Πoδ μθ διcb21νειq,, fi,oπλαγ21vε;
.o πoνηρ6q
θβαλε καi τηv πovηριιi τoυ, γιιi νιi δcboη
τηv θντιiπωση oτ6v Παπι1 δτι αδτ6q, τ6ν διrb26νει! Kαi θκεTνoq, dπαvτi oτ6ν δαiμovα:

_ Nd θρΘηq o' θμ6να.
,Aπ6
θκεtvη την oτιγμη τ6ν θξoυoiαζε πιd τ6ν .Ιερo.
μ6να26o δ δαiμovαq,.
Τ6 εi1ε πεT μ6ν αδτ6 δ .,Aγιoq, ΠαρΘdνιog o6 θναν δαt.,Aγιoq,,
μovα' δταv τ6v iδιω21vε, d,λλ' θκεTvog flταν
γι' αδ.
τ6 καi τ6 δαιμ6vιo τoδ εΙ76ε dπαvτηoει: <Kαi μ6vo τ6 δvoμd οoυ μ6 καiει, Παρθ6νιε!>>
,Aφoi λoιπ6v εi1ε δε1θi τηv
δαιμovικη θπiδραση δ
.Ιερειiq,,
ταλαιπωρεTτo 1ρ6vια δλ6κληρα καt δ6v μπoρoδοε vd dvαπαυΘfl πoυθεvιi. Συv61εια γ0ριζε, π6τε δ,ξω oτ6ν
κoομo καi π6τε μθoα oτ6.,Aγιoν,,Oρoq,. Toδ εΙ1ε δ6 δη.
μιoυργηoει αδτη fl κατd,oταση καi ψυ1ικη κo0ραoη &λλd
καi oωματικη κ6πωoη μ6, τρεμoιiλα.
Στd τελευταTα πι'α 1ρ6νια τfrg ζωfrq τoυ εi1ε dπαλλα.
1θfr dπ6 τ6 δαιμ6νιo, γιατt εΙ1ε ταπειvωθfl πoλ0 dπ6 αδ.
τιiv τ6v πειρασμ6, δ δπoToq, τoδ i,φηoε πoλλη δφθλεια, i()ι:λα τoυ φυσικιi. Στ6 θξηq πd,vτα
μιλotloε ταπειvd καt ζηrιlΓloε ουμβoυλdg, γιd τ6v θαυτ6 τoυ.

98

oi

&,πρoετoiμαστoι κληρικoi,
πo6 θμπoδioθηκαv d,π6 τ6v Θε6
καi δθv λειτo6ργησαv
.Aγtoυ 'Aθαvαοtoυ
flταν θ.
απoτε, oτηv Σπηλιιi τoδ
.o θ,vαq
ηταν
ναζ Γ6ρoνταq, μ6 δ6o δπoτακτικo69.
.Ιερoμ6vαχoζ καi δ δλλoq .Ιερoδιιlκovoq,. Mιιi μ6,ρα, λoι.
π6v, πfrγαv oi δπoτακτικoi τoυ σ, θνα θξωκκληoι, γιd vιi
.O .Ιερει)ζ δμωq
φθovoδοε πoλιi τ6ν Διι1λειτoυργηooυν.

κo, γιατt τ6ν ξηλευε, θπειδη δ Διιiκoq fiταν πι6 θ,ξυπνoq
καi θπιτηδειoζ φυoικd o6 δλα. &λλd καi δ Δι6κoq δι1ν

βoηθoδoε μ6.τ6v θγωToτικ6 τoυ τρ6πo.
.O .Ιερεr5ζ εiχε πρoετoιμαoθi μ€,ν θξωτερικιi, διαβιiξoνταq την Θεtα Mετdληψη καt κd,νoνταq δλα τd o1ετικd
τυπικd,, δυoτυ1δq δμωζ, τo κυρι6τερo, την θoωτερικη
πρoετoιμαoiα, δ6,ν τ6 θκανε: τ6 vιi θξoμoλoγηθη ταπεινd,,
γιd vd διιbξη τ6ν φΘ6νo καi τηv Q1λεια d,π' τηv καρδιd
τoυ, τd, δπoiα δθν φε6γoυν μ6, τ6 νd &λλdξoυμε τd ρoδ1α
μαg, καi νd λoιiooυμε τ6 κεφιiλι.
,,Eτσι, λoιπ6ν,
μ6 τηv θξωτερικη αδτη πρoετoιμαotα
πρoχcbρηoε oτ6 φoβερ6 Θυoιαoτηριo, γιιi νd λειτoυργη.
oη. M6λιq iρ76ιoε vd, πρooκoμiζη, τi ουν6βη δμωq; 'Aκo0.
στηκε ξαφνικιi E,ναq μεγdλog κρ6τoq, καi εiδε v& φειiγη
.,Aγιo Διοκdριo dπ6 την Πρoοκoμιδτ] καi νd θξαφαvtτ6
ζεται!
.Eπ6μεvo
fiταν vιi μη μπoρ6οoυν πιd vd λειτoυργη'Ed,ν
δ6ν τo0q θμπ6διζε δ Kαλ6g Θε6q, μ6, αr)τ6ν τ6ν
σoυν.
.Ιερε6g
μ6 την ψυχικη κατdτρ6πo, καt λειτoυργoδoε δ
σταση oτην δπotα βριoκ6ταv, μoi λθει δ λoγιoμ6q δτι θd

παθαινε μεγdλo κακ6.
Aδτη τηv γνιbμη εi1ε καi δ Παπα . Bαρλαι1μ τiq Biγλαζ, δ δπoToq καi μoδ διηγηθηκε τ6 περιστατικ6 αδτ6.

.o Γερο . ,Aββακoδμ

99

,Aββακoδβ,
ρ6oφατα, τ6 1979, &νεπα6Θη δ Γερo δ δπoToq, E,μενε oτηv .Ι. Movη τfrq, Λα6ραq, καi εi1gε
τ6 1ιiριoμα νιi &πooτηΘiζη δλ6κληρα κεφιiλαια &π6 τηv
.Aγiα Γραφη. Παλιιi &oκτ!τευε oτην 6ρημo τflq Biγλαg,,
&λλ' lvα περιoτατικ6 τ6ν θκανε vιi φ0γη κατατρoμαγμθ.
νοq, γιιi την Λαt5ρα, δπoυ θμειvε μεχρι τtq τελευταTεq, μ6.
ρεq, πo0 πληoiαζε πιιi νι1 φιiγη γιιi την d,ληΘιvη ζωη.
Mιιi μ€ρα, λoιπ6ν, τ6τε πoιi βριoκ6ταv oτην Biγλα δ
Γερo - 'Aββακo6β, θνδ 6κανε κoμπoo16oivι θπιivω o' iναv
βριiχo, τoi παρoυoιιioτηκε ξαφvικιi δ διιiβoλoζ δq <."Aγ.
γελoζ φωτ6q,> καi τoδ λθει:
_'Aββακoιiμ, ,Aββακo6μ, δ Θε6q, μ6 θoτειλε νιi o6
πdρω oτ6v Παριiδεισo, γιατi 6γιvεq, πιd .Aγγελog,. δvτε
νιi πετιiξoυμε.
.o Γερo - Aββακoδμ τ&1αoε καi
φoβιoμ6νog τoδ d,.
πηντηοε:
_ Πδq να πεταξω; ,Eoδ E1ειq
φτερd καi πετig.
Kαi δ δiΘεv ,,Aγγελoq, τoδ λ6ει:
_ Kαi θoιi, 'Aββακoδμ, θ26ειq,
φτεριi, 6γιvεq " AτΥε.
λoζ, &λλd δ6,v τιi βλ6πειq,.
T6τε δ Γερo . ,Aββακo0μ Eκαvε ταπειvd τ6ν Σταυρ6
τoυ καi εiπε:
- Παναγiα μoυ, τi εiμαι Εγιιb, για να πεταξω;
Δ6v πρ6λαβε vιi τελειcboη τιi ταπειvιi λ6για τoυ καt
,,Aγγελo
vd μεταβdλλεται dπ6βλdπει θκεTvoν τ6ν δfrθεv
τoμα od μαDρo &λλ6κoτo κατoiκι μd φτεριi otiv τflq, vυ1τερiδαg, vιi πετd,γεται κdτω oτ6ν γκρεμ6 πρ6ζ τηv Θιiλαooα καi νιi θξαφαviζεται.
Κατατρoμαγμd,vog, τ6τε δ Γερo . 'Aββακo6μ καi εδxαριoτιilvταζ τηv Παvαγtα, πoιi τ6v πρooτdτtΨt, γιατi θd
τ6v γκρθμιζε οτ6 χdoζ δ πovηρ6g, πηγαivει oτηv Καλ0βη
τoυ, παiρvει τ6ν τoυρβιi τoυ καi φε6γει γιιi τηv Movd τflq

Ι0Ι

100

κλειoτoυq, .FΙoυ1αοτιig, μ6 παιδικ6 θγωioμ6, καi μετιi iτρεχαv νιi βρoδv &vθρωπoυζ, γιιi νιi μιλoδν oυv61εια καi
vιi dργoλoγoδv. M6 iλλα λ6για, δ πovηρ6q, τoιiq, πετoδoε
&πo τα δεξιιi oτιi d,ριoτεριi καi πιiλι &π6 τιi dριoτεριi oτd
δεξιιi, δπωg, θπαιζαν καi αδτoi μ6 τ6 δικ6 τoυζ παιδικ6
μυαλ6 μ6 την Καλoγερικη.
Mεταξιi τoυζ δμωζ εi26αν iιγ6'πη &δελφικη. 'Aλλιi τi
τ6 Θ6λει9,; ,,Eβλαψαν τιi μυαλιi τoυq μ6 τ6ν θγωtoμ6 τoυζ,
&φoδ δ6v &κoυγαν καν6vαv μεγαλ6τΕPo, καi δ E,vαg dνdπαυε τ6ν iλλo οτ6 θθλημιi τoυ. Ei26αv δd δπoo1gεθi vιi μη
1ωριοθoiv πoτ6 oδτε o'αδτη τηv ζωη oδτε καi oτην iλλη.
.O
πoνηρ6q, δμωq, τ6 θκμεταλλειiτηκε αδτ6 καi τoδq, i,voιξε, δυοτυχGlζ, δoυλειιi!
Mιιi μ6ρα λoιπ6v λ6ει δ iναq, oτ6v iλλo:
_ Moδ πdραoε iναq, λoγιoμ6q,, &,δελφ6
μoυ, δτι αδτ6
πoιi δπoο2gεθηκαμε, νιi πεΘdνoυμε καi oi δυ6 μιd μ6ρα,
δdν εΤναι οiγoυρo δτι θιi γivη. T6 πι6 oiγoυρo
γιι1 τηv δπ6o21εoη μαq, εΙvαι νιi ραφτoδμε καi oi δυ6 μαζi, δπωq,
ριi.
βoυv τo6q, vεκρoδg,, καi νιi π6ooυμε oτην Θιiλαooα.
Δυοτυ76δq, τ6 δ626θηκε καi δ &λλog p€, γαpα. Παiρvoυν λoιπ6ν μιιi κoυβ6,pτα, oπιiγκo καt oακoρdφα καi πηγαivoυv γιιi τηv θι1λαooα 26αρo6μενoι. ,Aφοi ριiφτηκαv
καλd,, θπιivω o' θvαν βριiχo, iπεoαν κιiτω oτην θιiλαooα. .Eπ6μενo fiταν, δπωg flταν τυλιγμi,νoι καi ραμμ6voι,
vιi πνιγoδv μιιi μ6ρα καi oi διio.
Π6ραoε dρκετ6 διιioτημα, καi τα πτcbψατιi τoυq, βρ6.
θηκαν oτηv d,κρoΘαλαooιιi τoD B6λoυ. (Aδτ6 θγινε γ0ρω
oτ6 |9|2).
T6 Θλιβερ6 αδτ6 γεγov6g πoιi μ&q oυγκλοviζει, μiq
φρενι1ρει κι6λαq, , ΥLα νd, εTμεΘα πρoσεκτικoi. Παριiλληλα
δμωζ καi μσ,q, δπo26ρειilvει νιi παρακαλdοoυμε τ6v Θε6 vιi
μη θεωρηoη γιιi αδτoκτoνiα αι)τη την αδτoκτoviα τδv &.
δελφδv βoζ, &λλd vιi την παραβλ6ψη oιiν παιδικη μεγdλη &ταξiα. ,Aμην.

Λαr5ραq καi κoινoβιdζει πλ6oν θκεT γιd μεγαλιiτερη σιγoυριd. Στ6 'Aoκητηρι6 τoυ μετd πηγαινε τρετq - τ6ooεριq
φoρθζ τ6v 1ρ6vo καi iκανε Λειτoυργiεq
φε oτηv Movη τfrg Λαιiραζ.

καi

πa}"ι"b,πf'oτρε-

.,oταv

πληoiαζε πια vd κoιμηθfr, εi1ε λιiβει πληρoφoκαi
πfrγε
οτ6,Aoκητηρι6 τoυ, γιιi νd &φηoη τd, δoτi,
ρiα
τoυ θκεT oτην Mετdνoιd, τoυ, δπoυ εixε &φηoει καi τig
oιiρκεq τoυ, δταν flταν vεcilτερo q, pε τoδq δπερφυoικoιiq
d,oκητικoιiq d,γδνεq πo6 E,κανε, γιd νd θξαδλωθfl κιiπωg,
δπωq τ6 d,παιτεT τ6 ,Aγγελικ6 Σ1flμα. ,EκεT oτην Biγλα
τ6v θπιοκ6πτovταv oi Πατ€ρεq, καi τ6ν θβλεπαν πoλ6 1α.,Eναq
Πατ6ραq μd,λιoτα dπoρoδοε γι' αδτ6 καi
ρorjμεvo.

τoD εiπε:
_ Πoλ'5 1αρoιiμενo ο6 βλ6πω, Γερo
νGr κovτεriειg πιd νd πεΘdνηg!

. ,Aββακoιiμ,

θ-

.O Γερo - ,Aββακoιiμ
dπηvτησε:
- Kαi γιατi vd μηv εiμαι 1αρo6μεVoζ, dδελφd μoυ;
'Aφoδ &γωνioτηKσ, δoo μπoρoδoα, &π6 ν6oq μθ τηv Xdρη τoδ Θεoδ, τιilρα 1αiρoμαι πoδ θιi πιiω κovτd οτ6v Xριοτ6.
,,Eτσι
1αρo0μεvoι φειiγoυν oi καλoi dγωvιoταi τoδ
Xριoτoδ !

oi

δ6o φαvτασμ6νoι Movαxoi
πoιi πλανθΘηκαv

dπoτε δr5o v6oι, πoι5 flταν πoλιi dγαπημ6νoι dπ6 τ6v
κ6oμo, εi1αν 6ρθει oτ6 .,Aγιov ',oρog καi 6γιναν
Mονα1oi. Δυoτυ1δq δμωq δ6v oυμβoυλειiovταv μεγαλυτ6ρoυq oδτε καi iκoυγαv ουμβoυλη μεγαλυτ6ρoυ, &λλd
&,κoυγαv τ6 παιδικ6 τoυg μυαλ6, πoιj ουμφωvoδoε πdvτα
τoδ θν6q μ6 τoδ &,λλoυ γιιi θθματα πvευματικd. ,,Aλλoτε
θ,καναν μεγιiλεq vηoτεTεq , ψ€xpι πoιj d,π6καμαv καi μετd,
τ6 θριxvαv oτ6 πoλrj φαγητ6, καi &λλoτε 6καvαv τorjq 6γi

&

{

ι02

.o

1ο3

θεληματιlρηq δπoτακτικ6q

ναq δπoτακτικ6q, oτιi Καυooκαλ0βια εi21,ε πoλ6 θ6λημα, καi γιιi δ,τι τoδ Eλεγε δ λoγιομ6q, τoυ θπdμε.
vε oτ6ν Γ6ρovτιi τoυ, γι6 νd πιiρη εδλoγtα. (Δηλαδη r.
παιρvε εδλoγiα μθ θκβιασβ6, γιιi νιi κdνη τ6 Θ6λημιi τoυ).
Mιιi μ6ρα, λoιπ6ν, θνdl θργαζ6ταν μαζi μf τ6v Γι1ρoν.
τd τoυ καi iταν d,παραiτηToζ, γιατi τ6ν βoηθoδoε o6 κιiτι, λ6ει oτ6v Γθρovτα:
- Δδo, μoυ εδλoγiα νd, παω νd, κoιμηΘ6 δ6κα χεπτα.
.o
Γιiρoνταζ τoδ dπηντησε:
_ Kιivε λiγo δπoμoνη, παιδi βoU, γιατi τιbρα πρ6πει
νd κρατiq, λiγo θδδ αδτ6 πoιi φτιd,1νω. ο6 μιοη δρα τελειιilνoυμε καi κoιμi,oαι.
.o δπoτακτικ6q, θπ6μενε oυv61εια,
ΥL& vιi πιiρη εδλo.o Γdρoνταq,
τoδ
λ6,ει:
γiα.
ξανιi
- Eδλoγημ6,νε, γιι1 δ6κα }uεπτα πo0 θ6λειq νd κoιμηθiζ, τi iiπvo θιi κιiνηq;
Kι θκεΤvoq, dπηντησε:
- Δδo, μoυ εδλoyiα, καi θγω Θ& κoιμηθδ.
Tελικιi δ Γ6,ρoνταq, &vαγκιioθηκε vιi τoδ δciloη εδλoγiα, &φoδ θπθμενε ουv61εια, καi θκεTνog πiγε νιi κoιμηΘfr.
M6λιq δμωζ 6πεoε οτ6 κρεβιiτι, βλ6πει ξαφνικd, τ6ν
oατανιi νιi δρμιiη θπιivω τoυ μ6 λ6oοα, νιi τ6ν iιpπαΛ ψt,
θυμ6 καi νd τ6v οτδβη oιiν λεμoν6κoυπα. T6 Θεληματιiρι.
κo Kαλoγ6ρι πρoσπαθoδoε νιi τoδ ξεφ6γη, &λλd δυοτυ,Eπdvω δ6 oτην
μεγιiλη τoυ &γωνiα,
xGlq, δ6,ν μπoρoδοε.
&ναγκdoτηκε νιi πfl τηv εδ1η <Κ6ριε ,Ιηooδ Xριoτ6, θλ6η.
o6v με, yια τ6 γατipι τoδ Γ6ρoντd μoυ>>.
T6τε δ οατανdq, κdηκε &π6 την εδ1η, f1 δπotα εi1,ε
καi oυντριβη, δι6τι δ δπoτακτικ6q oυvαιoθιiνΘηκε την
παρακoη τoυ καi την &vαξι6τητιi τoυ καi κατdλαβε δτι
δ6ν εi26ε μoδτρα νιi ζητηoη βoηΘεια δ iδιoq, &λλd παρακdλεoε νd τ6ν θλεηoη δ Xριoτ69 για τ6 γατiρι τoδ Γiρoντd

τoυ. Aδτ6 φυoικι1 iταv πo6 6καψε τ6v διdβoλo, καi θυμωμ6'voq, τ6v π6ταξε &π6 τιi 216,ρια τoυ δξω &π6 τ6 παριiΘυρo, μακριιi περiπoυ πενηντα μ6τρα, χωρtζ vιi πιiθη κακ6. τ6v φ0λαξε δ Θε6q!
"Eτρεξε μετιi κατατρoμαγμ6νoq, οτ6ν Γ€,ρoντιi τoυ
καi τoδ διηγηΘηκε τ6 φoβερ6 δραμα. .o Γiρoνταq &π6ρηοε! M6oα od, δ6,κα χεπτα νιi oυμβoδv δλα αδτιi τιi γεγoν6τα!
Mετιi dπ6 τ6 μιiΘημα πo6 πfrρε &π6 τ6ν πειραoμ6,
κατιi παρα1ιΙlρηση Θεoδ, τ6 Καλoγ6ρι αδτ6 θγιvε δ πι6 δ.
πd,κoυoq, δπoτακτικ69, τflq Σκητηg καi πρ6κoψε πνευματικd,.

.o

εδλαβηg καi δπfrκoυoq δπoτακτικ6q

vαζ νεαρ6q, Moναx6q τflg .Ιερσ,q, Moviq ,Eoφιγμ6.
voυ' θπειδη εΤ1ε πoλλη κατιiνυξη την δρα τfrq, πρo.
oευ1flq, καi πρoδιδ6ταν οτην 'AκoλoυΘiα dπ6 τo6q, λυγ.
μoδq καi τιi κλι1ματα, δ6ν κατ6βαιvε γι' αδτ6ν τ6ν λ6γo
oτην 'Eκκληοiα, dλλιi πρoσευχ6ταν μ6νoq, τoυ oτ6 κελλi
.,Oταν
.FΙγo6μενoζ
τoυ.
εiδε δ
νιi dπoυoιιiζη μιd - δυ6 &π6
την ,AκoλoυΘiα, μπflκε ο6, λoγιoμoιiζ καi κιiλεoε τ6ν Mo.
να16 oτ6 .FΙγoυμενεTo καi τ6v ρcbτηοε:
_ Γιατi, παιδt βoD, δ6v iρ26εοαι oτην 'AκoλoυΘiα, δπωζ δλoι oi Πατιiρεg;
.O dδελφ6q dπηντησε:

ιi
\y

_ Γdρoντα, δυoκoλειioμαι οτ6

Nα6, θνGl oτ6 κελλi
μoυ μπoρδ νιi πρooε61ωμαι μ6 πoλλη κατιiνυξη καi περιoo6τερεq, δρεq,, χωρiζ νd μθ βλ6πη κανεiq.
T6τε δ διακριτικ6τατog .Hγoδμενoq, Παπα - Σω.

φρ6vιog, τoi εiπε:
_ -E1ειq, δiκαιo, παιδi βoU, &,λλd, γιι1 νιi μη γiνη
oκιlvδαλo, vιi κατεβαivηq, οτην ,AκoλoυΘiα, oτ6 Nα6.

t04

.o

1αριi καi κατ6βαινε πρG)τog oτ6 Nα6 γιιi τηv ,Aκoλoυθiα.
Mετιi δμωζ dπ6 λiγo διdoτημα oiκoν6μησε τ6ν d,δελ.FΙγo6μεvog
o6 διακ6vημα f1oυ1αoτικ6, θξω τfrq Moφ6 δ
vflg, καi dν6,παυoε τ6ν dδελφ6, δ δπoToq βoηθηθηκε παριiλληλα πνευματικιi καi d,π6,κτησε περιoo6τερη εδλιiβεια καi καρδιακη πρooευ1η.
dδελφ6g, τ6 δθ1θηκε μ6

.o

Θεληματιiρηq καi &μεληq
&ρ21ιiριoq Movαχ6q

τηv Σκητη τδν Kαυοoκαλυβiωv ηταv θ,ναg vεαρ6g
Moνα16q, πoδ ζoδoε oτ6 θ6λημd τoυ, δi1ωq Γ6ρoντα. .Eπ6μεvo frταv, φυοικd,, vd τ6ν πετdη δ πovηρ6g dπ6
τιi δεξιιi oτd, &ριoτερd καi vd, τ6v ρiξη oτηv d,μ6λεια. Στiq
iιpx6q μ6ν νηoτευε πoλ6, d,λλd μετd, τ6 δριξε θξω. ,,Eτρωγε πoλιi, θπινε καi κραoi καt, θπειδη ηταν ν6,o9, φλoγιζ6ταv fl odρκα τoυ καi, δταν πΧaγιαζε, d,ναγκαζ6ταv νd
βγιiζη τ6 ζωοτικ6 τoυ καi νd κoιμi,ται μ6 τd θoιilρoυ16α.
Bλ6πoνταq αδτη τηv &ταξiα τoδ παιδιoδ f1 Παvαγiα,
od,v καλη Mητ6ρα, τ6v ξιiπνηοε oκoυvτcilνταζ τoν καi τoδ
θκαvε παρατηρηση μ6 τιi θξfrq λ6για:
_',Aλλη φoρd νιi θγκρατειjεoαι oτ6 φαγητ6 καi vd
κoιμσ,οαι oεμvιi, μd τ6 ζωoτικ6 σoυ.
.o Moναxoq,
μετd &π6 αδτ6, θπ6μενo frταv vd dλλoιωθfr πVευματικιi καi νd, dγωviζεται μθ εδλdβεια.

.o

&μεληq vεαρ6q Movα16q

την .Ιεριi Moνη Kωνoταμoviτoυ, θπi Φιλαρ6τoυ, flταν δναq νεαρ69, Moνα16g, πoι5 δ6v κατ6,βαινε oτην
,Aκoλoυθiα
dπ6 dμ6λεια καi παρ6,λειπε καi δλα τd, πνευματικιi τoυ καθηκoντα.

105

.o

εδλαβd,oτατoζ .FΙγoιiμεVoζ, Παπα - Φιλιiρετoζ,
τoδ θκανε κατ' θπανdληψιv παρατηρηoειq καi τ6v νoυθετoδoε, &λλ' θκεTvoq καi πd,λι d,διαφoρoδoε γιιi δλα. ,Avαγκdoτηκε πιιi δ Γ6ρoντα9 vιi τ6ν dφηoη oτηv Παvαγiα,
καi την παρακαλoδoε μ6ρα - νι51τα vti βoηθηoη πιd, ,Eκεivη τ6v dδελφ6.
Mιd μ6ρα, λoιπ6v, εiδε τηv Παvαγiα δ dδελφ6g νιi
τoδ λ6,η θλιμμ6vη:
_ Λυπσ,μαι γιd, τα γα}"ια σoυ. ,Aφoδ τrbρα πoι5 εioαι
v6oq καi δγιηq δ6ν κατεβαtvειg oτ6 Nα6, γιd νd, πρoσευxηΘfrq, &λλd κιiθεoαι oτ6 κελλi ooυ, καi o6 πviγoυv oi &σχημoι λoγιoμoi, πoτε Θιi πd,q; odv γηρd,οηζ fi δταν &ρρωoτη oη g;

Mετd, &π6 αδτ6 τ6 γεγoν69 δ Moναx6q &,λλαξε τελεiωq καi κατ6,βαιvε πρδτoq oτηv ,Aκoλoυθiα καi d,γωνιζ6ταv μ6 πρoθυμiα μεγιiλη.

.o
θ

ηλικιωμ6voq &μεληq Movα16q

ivα Κελλi,

κovτd, oτiq Καρυ6q, εi1ε iρΘει κdπoτε

θvαg f1λικιωμ6vog καt θγινε Movαx6q,. ,,Ελαβε δμωq μ6vo τηv ρασoευχη μ6 oκoπ6 vd,ζη 1αλαρd. Δ6ν θκαvε πoτ€ τ6ν καv6vα τoυ, αδτ6ν τ6v θλιixιστo πoιi εixε,
oδτε καi &,λλα πvευματικd,, καi θλεγε: <(..oταV θιi γivω
Mεγαλ6σχημoζ, τ6τε Θιi τ6ν κd,vω>.
M6, αδτov τ6ν τρ6πo λoιπ6ν dvθπαυε ψει5τικα τ6v λoγιoμ6 τoυ καi, χωρiζ vιi τ6 καταλdβη, θφθαοε oτιi τελευταTα τoυ. E,ixε π6oει πιd oτ6 κρεβd,τι καi ψυ1oρραγoδoε.
T6τε εi1ε θvα φoβερ6 διd,λoγo μ6 τoιig δαiμovεζ, oι δπoToι
τ6ν βαod,νιζαv, καt δ Movαx6g d,vαγκαζ6ταν νιi φωvdζη
καt vιi ζητr βoηθεια.
Tρ6xει δ Γ6ρovταg καi τ6v ρωτd,ει:
- Τi 6χειζ;

t07

106

'EκεTνog dπηvτηoε:
_ Nd, oi δαiμoνεg μ6 βαοαviξoυv γιd τ6v καν6vα μoυ
πoι5 &φηoα.
_ Θd τ6v κd,vω θγιil, πθq τoυg, εiπε δ Γ6ρovταg καi iφυγε.

λtγo πιiλι &ρ1ιoε νd φωvdζη. ',Eτρεξε πdλι δ Γ6ρovταζ καt τoδ λθει:
_ Τt θxειg; Σιγd., Θd ξυπvηoηq τo69 Πατ6ρε9.
'EκεΙνog dπηντηoε:
_ Δ6v μπoρδ v, dvτθξω, Γdρovτd μoυ, γιατt oi δαtμovεq μ6, πνiγoυv γιd τtζ 'AκoλoυΘiεg πoι5 παρθλειψα.
_ Π6q τoυζ, θιi τtg κdvη καt αδτθq δ Γθρoντdq μoυ.
',Eτσι μ6νo βρiκε &νdπαυοη ψυxη τoδ &μελoδq dδελφoδ καi παρ6δωoε την ψυχη τoυ.
Σ6,

i

',Aγγελoξ θλfγχει την
'Ιδι6ρρυΘμη Movη Ξηρoπoτ&μoυ
.Ιερig Moνflq ΞηρoπoταEναν πρoΤoτιiμενo τηζ
βoU, δταν frταν iδι6ρρυθμη η Moνη, εi1ε θμφανι.Aγγελog
Kυρioυ καt τoδ εiπε:
σΘη
_ Tt κdνετε θοεTg θδδ; "Eχω τριdντα δλ6κληρα χρ6νια vd πdρω Ψυχη μ6 πνευματικη κατdoταοη καλη, δπωq
την Θι1λει δ Θε69. oi Πατ6ρεg παραμθλησαν τofq πvευμα.
τικo69 dγδναq καi iρ16ισαν vd ζoδv o1εδ6v δπωg oi κoομικot.

.o

&δελφ6q πoιi oιbΘηκε χωρiq κ6πo,
θπειδη δθv κατ6κριvε

dπoτε εi1ε πιiει E,vαg κooμικ6q οτηv Σκητη τdlv
Kαυooκαλυβiων, γιd νd γivη Movα16ζ. oι Πατθρεq

δμωq τfrg Σκητηq δ6,v τ6v δ61ovταv, γιατi, θκτ6q πo6 frταv ρdθυμoζ καi d,μεληq, fiταv καt πoλ6 oκαvδαλoπoι6q
καi δημιoυργoδoε oυv61εια Θ6ματα. ,Eπειδη θκεTvoq dvαπαυ6ταv oτηv Σκητη' παρακιiλεoε τoιiq, Πατ6ρε9, νιi τ6v
dφηooυv vιi μ6vη δg λα1κ6q, καi vιi θργιiζεται καμιιi φoρα.
',Eτσι λoιπ6ν π6ραoε τηv ζωη τoυ μ6 ραθυμiα καi d,.
μ6λεια μθxρι τηv δρα τoi θανd,τoυ τoυ, πo0 θπεoε πιd oτ6
κρεβdτι καt ψυ1oρραγoδoε. oi Πατ6ρε9 δμωg τoδ oυμπαραοτ6κoνταv καi βρioκovταv oυν61εια κovτd, τoυ.
Mιιi μd,ρα δ θτoιμoθdvατoζ εΙχε δ,ρθει o6, iκoταoη καi
iκαvε voηματα. oi Πατdρεζ dπoρoδoαv τi νιi oυμβαivη!
.,Oταν
oυvfrλΘε, τoιiq, διηγηθηκε τ6 θξηq φoβερ6:
_ Eiδα τ6v ,Aρ26dγγελo Mι1αηλ
μ, Evα 1αpτt oτα 1t,τoυ'
πoιi
εi1ε
δλεq
τiq
&μαρτiεq,
ρια
μoυ, καi μoδ εiπε:
<Bλ6,πειζ; αδτd θδdl τd iκανεq δλα, γι, αδτ6 δτoιμdooυ vιi πiq, oτην κ6λαoη>.
T6τε θγιil τoδ λ6ω:
<Γιιi κoiταξε, &,νdμεoα o, αδτd τιi &μαρτηματα, δ.
παpγει τ6 d,μdρτημα τfrg κατακρioεωq,;>
Ψd1vει δ ,Aρ1dγγελoζ καi μo0 λ6ει:
..,,Oχι, δ6v δπιiρχει).
<<.0π6τε, τoD λ6ω, δ6,v πρ6πει νιi παω oτηv κ6λαoη,
o6μφωvα μf αδτ6 πoδ εiπε δ Κιiριoq: Mi κρivετε, καi oδ μη
κριθfiτε>>*.

T6τε δ ,Aρ1d,γγελoζ Mι1αηλ io26ιοε τ6 26αρτi μ6 τιi &μαρτηματd μoυ. -Eτσι, Πατdρεq, βoU, Θd πιiω oτ6v Παριiδειοo. .,Oταv μoD εT2gατε πεT δτι δ6v κιivω για Moναχ6ζ
oτην Σκητη καi θργαζ6μoυν δq, λαTκ6q, καi θκκληοιαζ6μoυv oτ6 Kυριακ6 τig θoρτ6q, εΙ1α d,κoιioει τd λ6για τoδ
E,δαγγελioν Mη κρiνετε, tνα μi κριθfiτε** καt εiπα: <Tα.
* Λoυκ. aτ'
** MατΘ.

'

ζ,,

37.
1.

l ()ιζ

109

λαtπωρε, τoδλα1ιστoν αδτ6 vd θφαρμ6οηζ>, καt αδτ6 μ6
iiοωoε δtxωq &λλoν κ6πo.
M6λιg τελεiωoε αδτιi τd λ6για, παρ6δωoε την Ψυχη
,Aρχιiγγελo Mι1αηλ.
τoυ οτ6v

Πληρoφoρια τoδ Θαv6τoυ
τoδ Παπα - MεΘoδioυ καi Παπα - 'Ιωακεiμ

T

frg Σταυρoπρoσκυνηoεωq

.L

,

τ6 1978, δ

.Ιερoμ6να1oq

Παπα - Mεθ6διoq, dπ6 τ6 Kελλi τδν Καρυdlν ((.,A.Ιερoμ6να1,o Παπα - Xριoτoγιοι Θε6δωρoι> κdλεoε τ6ν
ιρ6ρo, πo6 6μενε πι6 κιiτω 0,π6 τig Kαρυθq, καi τ6ν θoτειλε οτηv .Ιερti Moνη Κoυτλoυμoυoioυ, δπoυ γηρoκoμεΤτo
,Ιωακεiμ (Ρoυμd,voι καt oi τρετζ
δ πατριιbτηζ τoυζ Παπα καi παραδελφoi) vd τoδ πfl νd θτoιμαoΘfl, δι6τι αt1ριo θd
πεθανoυv καt oi δυ6 μαζt (δηλαδη δ Παπα - Mεθ6διog καt
δ Παπα -'Ιωακεiμ).
Πηγαiνει λoιπ6ν δ Παπα - Xριoτoφ6ροζ oτηv Moνη
Κoυτλoυμoυotoυ καi τoi λ6,ει:
.o Παπα - Mεθ6διoq
- Παπα - 'Ιωακεiμ, εδλoγεTτε!
μοδ εiπε νιi θτoιμαoθflg, γιατi αδριo Θd πεθdvετε μαζi, την
iδια δρα. Σoδ ζητdει καi oυγ1ιilρεoη o6 δ,τι ooD θoφαλε.
.O Παπα - 'Ιωακεiμ, δταv τ6 &κoυoε, τoδ εiπε
1αρo6uενα:

- Nαvαι εδλoγημθvo! γιd vd τ6 λ6η δ Παπα - Mεθ6-

διog, κd,τι ξ6,ρει.
'Εκεtvη μdλιoτα την ημ6ρα εi1ε κoιvωνηoει δ Παπα .Ιιrlακεtμ
καi θλεγε oτ6ν Διακo - ,Avαoτdoιo:
- T6,τoια χαρd πριilτη φoρd E,νιωoα οτη ζωη μoυ!
Πiγε μετd oτ6 κελλi τoυ καi περiμεvε μθ xαριi την δt)α τoδ θαvdτoυ καi iλεγε oυv6xεια οτην Poυμανικη
γλcbοoα: <Mαvoι5λα μoυ Παvαγiα, Mαvo6λα μoυ Παναγiα...>

Πδq νd μην εiναι Mαvoδλα τoυ f1 Παvαγiα, dφoδ &π6
μικρ6 παιδd,κι, δ6,κα E,ξι 1ρoνδν, iφηoε την κατd, od,ρκα
μdvα τoυ καi τ6ν πατθρα τoυ καi ηρθε oτ6 Περιβ6λι τflq
Παναγiαζ, νd γiνη Moνα16g; 'Aπ6 μικρ6 παιδdκι θμειvε
oτηv πνευματικτl ξενιτιd, oτ6..Aγιov,,oρoq, ιιεxρι τd θ.
vενηντα τoυ 1ρ6vια, γιd, την dγιiπη τοδ Xριoτoδ, γιd vd
πλoυτioη μ6, αiιbνια πpαγματα! Ei1ε διαγραφfl dπ6 τ6v
κ6oμo 0"π6 τα δ6κα θξι τoυ 1ρ6νια καi γριiφτηκε oτ6 <Bιβλio τflq Zωfrq>.
'EκεΤ λoιπ6ν πo6 iλεγε <<Mανoιiλα μoυ Παναγiα, Mανoιiλα μoυ Παvαγiα...)), fl δρα 5 Bυζαντινη, θκλειoε τd,
μdτια τoυ, οdν μικρ6 παιδdκι, fiρεμα καi &πoκoιμηΘηκε
οτηv &γκαλιιi τflq, Mανo6λαg τoυ.
Tην iδια δρα dκριβδg d,ναπαιiθηκε καi δ Παπα - Mεθ6διo9 μd δοιακ6 θd,νατo, o6, f1λικiα γδρω oτιi θβδoμηντα
,,Εφυγαv
καi oi δ0o &γιαoμ6νεq, ψυχθζ μαζi, γιατi
1ρ6νια.
εi1αv πoλλη &γιiπη μεταξδ τoυq. T6 ζητηοαν αiyτo iιπo
τ6v Θε6, vιi μην &πo1ωριoΘoδν oδτε o, αδτη τηv ζωη dλλιi oδτε καi oτηv &λλη. .o Kαλ6q Θε6q τo6q oiκov6μηoε
καi αδτoιiq dλλd καi θμig , για νιi δφεληΘoδμε. 'Aμην.

.o δπoτα|(τικ6q πoιi

δ6ν iκανε δπακoη
oτ6v Γ6ρovτα τoυ καi oιΙlθηκε,
θπειδη iiλπιζε oτ6v Θε6

λεγε δ Παπα . MεΘ6διog dπ6 τ6 Kελλi τδν .Aγiων
Θεoδιilρων, oτig, Kαρυθq, δτι δ Γ6ρovτιiζ τoυ πoλ6
ιivηoυ1oδoε γιιi τηv πνευματικη πρ6oδo τδν δπoτακτικδv τoυ, θπειδη θλεγ16ταv γιd τηv δπακoη πoιi εi1ε κdνει
δ iδιoq, κα{ i,τoι π6θαvε μ' αδτ6v τ6v καημ6.
Mετd, &πo )''iγα 1ρ6νια δ Παπα . Mεθ6διoq εΙδε o6 δραμα τ6ν Γ6,ρovτd, τoυ καi τ6ν ριbτηoε:

t11

110

_

Ti

κd,vειg,, Γ6,ρoντα;

Πoδ βρioκεoαι;

'EκεTνog τoδ &πrivτησε:
_ Kαλιi εiμαι, oιbθηκα μ6ν, dλλιi πδg ocilθηκα! M6
πoλr5 κ6πo, γιατi δ6ν δ,κανα δπακoη οτ6ν Γ6ρoντιi μoυ.
,,Aγγελoζ
..oταv
εi2gα πεΘιiνει, μ6 ρcbτηοε δ
μ6 αδοτηρ6 δφoζ:
<<,,E1ειq καν€,να καλ6 θργo; Tt E,κανεq;>
Kαi θγcb dπτiντηοα:
<<Καν6να καλ6 θργo δ6ν θ1ω, θκτ69 &π6 &μαρτωλ6,q,
πριiξειq,, τiq, παρακo6q οτ6ν Γιlρoντιi μoυ. T6 μ6νo 1τρσ"γμα πoιi θχω, εiναι i θλπiδα μoυ οτ6ν Θε6, καi δ,τι κd,vει
Θεoδ>.
γιd μ6να τ6 E,λεoq τoi,,Aγγελoζ,
Πηγαiνει τ6τε δ
γιιi vd ρωτηοη, καi o6, λi.
καi
λ6ει:
Ε,pγεται
γo
<<,Aφoδ dναγνιbριζεq, ταπεινd τd 1,ιiλια οoυ καi iiλπιζεζ μ6νo οτ6ν Θε6, μoδ εiπε δ Xριoτ6ζ νd o6, περιioω μαζi
μ6 τo6ζ oωζoμ6νoυζ).
Pωτιiει μετιi πdλι δ Παπα . MεΘ6διoq τ6ν Γι1ρoντ&
τoυ γιιi κιiπoιoν πριoνιi γνωoτ6 τoυζ, πof εi1,ε πεΘιiνει:
_ Γ6ρoντα, πoδ βρioκεται δ πριoνιiζ;
Καi θκεiνog, τoδ &πηντηοε:
_ .o πριoνιig, βρiοκεται o6 καλ6τερη θ6,oη d,π6 μ6να,
γιατi καt πoλ6 ταλαιπωρηθηκε oτη ζωη τoυ, &λλd καi iκανε ταπεινd δπακoη o' δλα τιi &φεντικd, τoυ, οτιi δπoΤα
θργαζ6ταν 1gωρtq, γoγγυoμ6.
'Eπioηg τ6ν ρrbτηoε καi γιd θναv δαιμoνιoμ6νo, πoιi
βαoανιζ6ταν &π6 τ6 δαιμ6νιo, <<πoδ βρioκεται>>, καi δ Γ€ρoνταζ &πηντηoε:
_Aδτ69 βρfοκεται o6 καλ6τερη &κ6μη Θ6οη, γιατi
πoλι) ταλαιπωρηΘηκε καi πoλ6 τ6ν ταπεiνωoε τ6 δαιμ6.
,Aλλd καi δ 1διoζ εi1ε τα.
vιo μπρooτd oτoιiq dνθρ6πoυζ.
πεινωθfl, δι6τι θλεγε: <oi εδ2669, τδν Πατ6ρωv θιi μ6 ocbσoυν κι θμdvα τ6ν ταλαiπωρo>>.

Tην rilρα τoδ Θανιiτoυ τoδ Γ6ρoντα τoδ Παπα. Mεθoδioυ εi1ε oυμβi θνα oυγκλovιoτικ6 γεγoν6q,. 'Eνδ ξεψr5χtlσs, θπανfrλΘε γιιi λiγo oττi ζωτi. T6ν ρcbτηοαν τ6τε oi
Πατιlρεq, πoδ βρiοκoνταν κoντιi τoυ:
_ Περiεργo! πGlg,
ξεψ62gηoεq,;

Kαi δ Γ6,ρoντα9 dπτiντηoε τ6τε:
_ Mετιi &π6 λtγη δρα, πo6 εi26ε
βγη fι ψυχη μoυ, εiπε

θναq, ',Aγγελoq,:

(Nd θπιoτριiψηζ, γιd νιi dπo26αιρετ{oηq πρδτα τ6ν

&δελφ6 σoυ)).
'Eγcil τoδ εiπα:
<Δ6ν δ26ω dδελφ6 oδτε oτ6ν κ6ομo oiτε καi oτην Kα.
λoγερικη >.
.O "Aγγελoq,
d,πτ!ντηoε:
<,Eννodl τ6 odlμα σoυ' dδελφ6 τfrζ ψυxflζ οoυ>.
Kαi δταν θπ6oτρεψα oτ6 odlμα μoυ, τ6τε γνιbριoα
τ6ν θαυτ6 μoυ. Moδ λdει ξανd δ ,,Aγγελoq,:
(Nd &πo1αιρετηoηq, τ6 oδμα σoυ, γιατi μ' αδτ6 θκα.

κoπιiθηoεζ).
Καi μετιi iφυγε fι ψυxη τoυ oτ6ν 0δραν6.

Ψ6λτηq συμπανηγυρiζει μ6 ιilδελφ6
πo6 dxε πεθιivει πρiv dιπ6 θξι μfrvεq
απoτε δ περiφημoq ψιiλτηq, Διακo - Γιιiνvηζ &π6 τ6

κελλi τoδ <Pαβδoιiχoυ)' δ

δπoToq, πρ6oφατα &vαπα6θηκε, εi2gε π6'ετ oτηv Παvτiγυρη τηζ .Ι. Movfrq Γρη.
.Eoπερι.
γoρioυ, γιιi νιi ψιiλη. 'Aφoi θΨαλε oτ6v Mεγιiλo
v6, δταν τελεiωoε, καi Θιi fi,ρxιζε f.1 Λιτη, αiοΘιiνθηκε την
ιivd,γκη νιi πιiη oτ6 'Aρ1oνταρiκι, νι1 πιfl Eναν καφ6, γιιi
vιi τoνωθfl λiγo τ6 Γερoντιiκι καi πιiλι vιi ουνε1ioη τιi
ηlαλτικιi τoυ.
Στ6 'Aρ1oνταρfκι λoιπ6ν o6 γεvoμ6vη oυζητηση γιi-

112

Ι13

ρω dπ6 τti ψαλτικιi καi τoιiq, Πατdρεq, τfrq Moνflq, πoιi θψαλλαν, εiπε δ Διακo - Γιιiνvηg,:
_ Eiδα τ6ν Πατ6ρα Δαβiδ νιi κρατι6ται &κ6μη καλιi.
.o Πατηρ Mακιiριoζ (θvαq dπ6 τoδg, παλαιo6q, Πατ6.
ρεq,) παραξεvε6τηκε γι' αδτιi πoι5 iκoυοε καi λ6ει oτ6ν
Γ6ρoντα Διακo . Γιιiννη:

_.O Πατηρ Δαβiδ

λιiθoq E,κανεq,.

θ21ει

πεθιiνει θδδ καi θξι μfrνεq.

.o Διακo - Γιιivνηζ τiχαoε καi

παντιiει:

Κιiπoτε,

μ6,

πεπoiΘηoη τoδ &.

_'Eγιir, Πιiτερ βoU, δ6ν ξ6ρω π6τε π6,Θανε καi τi μoδ
.,Eνα
λ6q,.
πριiγμα ξ6ρω, δτι τ6ν εiδα iξω oτην Λιτη τ6ν
Πατι1ρα Δαβiδ πρiν &π6 λiγα }uεπτ6', 26αιρετηΘηκαμε καi
κoυβεντιιioαμε μιiλιoτα λiγo γ6ρω 0"π6 τα ψαλτικιi!

.o Γερo - Tρδφωv
ρiν &π6 δ6o 26ρ6vια, τ6 |978, τελεiωoε τηv πνευμα.

τικη τoυ πιiλη oτ6ν ,,AΘωνα δ 'AΘλητηq, τoδ Xρμ
oτoi Γερo-Tριiφων, δ δπoTog, νiκηοε την μαται6τητα, καi
θφυγε f1 &γιαoμθνη τoυ ψυχη γιιi την αiωνι6τητα, οτ6ν oδ.
ραν6!

.o Γερo . Tρ6φωv λoιπ6ν εi21,ε θρθει &π6 την πατρiδα
τoυ Poυμαviα τ6 1910, o6 f1λικiα εiκooι π6ντε 26ρ6νων,
καi φυτε0τηκε oτ6 Περιβ6λι τfrq, Παναγiαq,, Ψηλd oτην
κoρυφη τfrq, Kαψιiλαg,, κoντιi oτ6ν Γερo - Mι76αηλ. .o Γ6.
ρoντιiq, τoυ, Γερo - Mι2gαηλ, flταν πoλι5 εδλαβηq

,,Eμoιαζε,

καi παρα-

δooιακ69.
μπoρoδμε νιi πoδμε, τo69 παλαιo6q,
'Aββιiδε g. Ζotoε πoλ6 &οκητικιi καi τιi θλιi1ιστα τ.ραΥματα γιιi την oυντηρηof τoυ τιi oiκoνoμoδoε 0'π6 τ6 dπλ6
.,Oταν
θργ61ειρ6 τoυ. i,κανε κoυτιiλεq,.
κανεiq τoD δδινε
εδλoγiα
την
δε1,6ταν
καi αδτ6q μιιi d&λλd
iδινε
μιιi
β6ν,
νιiλoγη εδλoγiα, θκτ69, &π6 τηv πρoσευχη πoδ θιi i,κανε
oυν61εια γιιi τ6ν &,λλo.

*
1

*
9

3

t,

*

*

oτεiλει τ6v dρ26ιiριo τ6τε δπoτακτικ6
τoυ Πατ6ρα Tρ6φωνα od μιιi Movη, γιι1 vιi δcΙloη τ6 θργ6.
χειρ6 τoυζ καi νιi περιiοη καt &π6 τ6ν κηπoυρ6 τflq Movflq vιi τoδ διboη μιd κoυτιiλα καi νιi τoδ ζητηoη lvα λιi.
.o κηπoυρ6ζ δμωζ, θπειδη
χανo.
fiταν πoλ6 θυμωμ6νoq,
κιiτι εΙ1ε τoi π6ταξε θνα κoτoιiνι 0"π6 7'αγανo μ6
δ0o φδλλα ixρηoτα καi oυν67gιοε την δoυλειιi τoυ.
.o Πατηρ Tρ6φων τ6 πiρε,
χωρtζ νιi πi τiπoτε, καi
ττiν
Kαψιiλα,
&λλd o6 δλη την διαδρoμη
ξεκivηoε γιιi
oκεφτ6ταv τ6v Γ€,ρovτιi τoυ, πo6 fiταν γερoντιiκι, καi τt
λιi26αvo θιi Eτρωγε! .o Γ6ρoντιiζ τoυ πα}uι, δταν εΤδε τ6
κoτoιivι μ6 τι1 δ6o φ6λλα, oκ6φτηκε τ6ν δπoτακτικ6 τoυ
τi θti φιiη. Toδ λ6ει λoιπ6ν νιi dνιiψη φωτιιi καi νιi βιiλη
vερ6 οτ6 μπακiρι (οτην κατσαρ6λα). Παiρνει μετιi δ Γ6ρovταζ τ6 κoτodνι, τ6 βιiζει μ6oα καi τ6 οταυρ<bνει. Mετα 0"π6 λiγη dlρα oτ6λνει τ6ν Πατ6ρα Tριiφωvα νιi oηκciloη την κατοαρ6λα &π6 ττ!ν φωτιιi.
_ Mπρ6, τi νιi δδ!
μoδ Eλεγε, Eνα &,οπρo κεφιiλι λdoτ6
χαvo μ6οα
μπακiρι!
.oπωg,
φαiνεται, καi δ Γ6ρovτιig τoυ εΙ1,ε &,γι6τητα'
ματt dλλιdlg δ6v θξηγεTται!
T6 1917,6ταν ε11ε γiνει τj μεγ6λη πεfνα, δ Πατηρ Tρ6φωv εt2gε βγεi oτην Xαλκιδικη μ6 την εδλoγiα τoδ Γ6ρoντιi
τoυ καi Θ6ριζε o6 .Aγιoρεiτικα Mετ62gια καi Eτoι oiκoν6μιησε λiγo oιτιiρι γιιi τ6ν θαυτ6 τoυζ καi γιιi τoι5q, γ0ρω
,Aοκητιiq. 'Aπ6 τ6 |9|7
τoυq,
δ6,ν ξαναβγiκε oτ6ν κ6oμo
καi τ6 |978 Eφυγε &π6 τ6.,Aγιov -Oρoζ γιιi τ6v oδριiνιo d.
ληΘιv6 κ6ομo.
.,oλα τoυ τιi
26ρ6νια τιi δζηoε ψηλιi oτηv Kαψιlλα
οαv πετειν6 τoδ oδρανo0. T6 πρ6οωπ6 τoυ flταv κατd
καπoιo τρ6πo θξαδλωμ6νo καi φωτειν6, καi μ6vo πorj τ6ν
i:J}λεπεg, Eπαιρνεζ πνευματικη δι)ναμη. Δ0oκoλα, φυoι.
κα, τ6v θβριoκε κανεiq, θκεT oτηv θρημιιi πoι5 Eμεvε, γι'
ιlilτ6 καi δ6ν εi16ε καθ6λoυ dvΘρcbπιvη παρηγoριιi. 'Aλλd
εi2gε

tt4

r15

θκεT πo0 διlv δπιiρ21,ει &νΘριbπιvη παρηγoριd, πληoιιiζει fl
θεiα! .o Θε6q, oτ6,λνει την oδριivια 1,αριi μ6 τo0g 'Aγγ6.
.Aγioυq. oi παραδειo6,νιoι αδτoi frνθρωπoι,
λoυq καi τo6q,
.Aγioυq,, i1oυν
φιλiα
πoιi θ1oυν θπαφη μ6 'Aγγ6,λoυq, καi
δπωq
τoδ
oδρανoδ,
τιi
πoυλιd
καi
καi μ6, τιi &γρια ζdlα
μθ
καiδΓερo-Tρδφων.

Κdπoτε, λoιπ6ν, δ εδλαβ6στατoζ Γερo - 'Ιωιiοαφ &π6
.Aγιoγραφικ6
oiκo τΦν ,Ιωαoαφαiων, δ Παππoδq, εi.
τ6ν
χε φιλoξενηoει μερικo6q, λαtκoδζ μ6, την 'Aβραμιαiα τoυ
φιλoξενiα, dλλιi θκεTνoι, δυοτυ2gGrq,, θνδ καλoπ6,ρασαν,
oκανδαλioτηκαν μετιi, γιατt ν6μιζαν δτι καλoπερνoiν oi
Καλ6γερoι _ θνdl θκεΤνoq ζoδoε καλoγερικιi. 'Eπειδτ] δμωζ flταν δ6οκoλo νti τ6 καταλιiβoυν αδτ6 oi κooμικot,
,Ιωιiοαφ νd τoι5q
θειbρηoε καλ6 δ Γερo .
γυρiοη oτd Kαλδβια τflq, Καψιiλαq, γιιi νιi δφεληΘoiν μ6 iλλoν τρ6πo,
μιιi πoδ δ6,ν εi16αν καλo6q, λoγιομoδζ.
'Aφoδ θπιoκ6φθηκαν μερικoιig ,Aoκητιiq καt 6μειναν
,Aοκητηριo
iκπληκτoι oi λαTκoi, τo69 π6,ραοε καi &π6 τ6
.,oταν εiδαν τ6 Γερovτιiκι
τoδ Γερo - Tρι)φωνα.
μ6oα o, θκεtνη ττiν θγκατιiλειψη, τ&21,αoαν! Λ6,ει δ ταπεrv6φρων
Γερo - 'Ιωdοαφ oτo6q θπιοκ6πτεq,:
_'Eγcil πoιi 61ω γνωριμtεζ μ6 dνΘρcbπoυq,, δ6,ν 61ω
oδτε αδτη την 1,αριi πo6 62gει δ Γερo . Tρδφων, dλλιi oδτε
καi ττi γνωριμiα πo6 E1,ει δ Γ6ρoνταζ μ6 τιi tiγρια ζdlα καi
τd πoυλιιi τoδ oδρανoδ, πo6 τoδ κdνoυν συντρoφιd. Γιιi
νιi βεβαιωθfrτε γι, αδτ6, Θιi φωνιiξω πρδτα θγcil.
Kαi φωνιiζει γιιi νιi μαζευτoδν τι1 πoυλιιi, &λλιi τiπoτα. Mετιi dπ6 λiγo ν&τoq, καi δ Γερo - Tρ0φωv μ6 τ6 οτα.
μνi, γιιi vd τo69, πρooφθρη λiγo νερ6. Toδ λ6ει δ Γερo ,Ιωdoαφ:
_ Ti τ6πo9 εiναι αδτ6q, Γερo . Tρ6φωνα; Δ6,ν

τε E,να πoυλi!

i1g,ει

,Aπαντιiει δ Γ6ρoνταζ
μ6 δλη την &πλ6τητιi τoυ:
_ Mπρ6, πα)ζ δ6ν θ1ει πoυλιd;

oi-

Φωvιiζει λoιπ6ν καi γ6μιοε δ τ6πo9 dπ6 διι1φoρα
πoυλιd, πoιi τ6ν τριγιiριζαν. "Aλλα κιiΘoνταν oτoιiq, δ.
μoυq τoυ καi iλλα θπιivω οτη oκoιiφια τoυ! Θαιiμαoαv oi
θπιoκ6πτεq, καi. θφυγαv δφελημ6νoι πνευματικιi, δoξιi.
ζovταg τ6ν Θε6.
Κιiπoτε, εi1α 1ιioει τ6v δρ6μo oτηv Kαψιiλα καi &π6
ivα κλειoτ6 μoνoπι1τι βγflκα μπρooτιi oττjν Kαλ6βα τoδ
Γερo . Tρδφωvα, fι δπoiα frταv μιι1 παριiγκα μd παλιoδq
τεvεκ6δεq δλ6γυρα καρφωμ6νoυq,, καi θπιivω oτη oτ6γη
πιiλι τ61διo παλιoλαμαρivεg, καi τεvεκθδεq, μ6 καvιi - δυ6
π}"6'κε9, γιιi vιi μην τo6q oηκriloη δ d6ραq.
Bλθπω λoιπ6v ξαφνικιi τ6v Γ6ρoντα ο6 μιd iκρη νd
κd,θεται o, θνα κoδτooυρo καt vιi λ6η τηv εδ26η. T6 πρ6oωπ6 τoυ frταv φωτειv6 καi 26αρoιiμεvo. Ei26ε τιi μιiτια τoυ
κλειοτιi καi &κiνητoq πρoσευχ6ταν. ,Aφoδ πληoiαoα
κoντιi τoδ μiληoα:
_ EδλoγεTτε, Γ6ρoντα, τi κιiνειg, θδGl;
Πδq ζηq; Ti

τρα)ζ;

Kι θκεTνoζ χαμoγελαoτ6ζ μ6 26αιρdτηοε καi μoδ εiπε:
_ Mπρ6, θγcb iγινα πρ6βατo καi τρcilγω
16oρτιiρι.
_ Π6oo 2gρovδv εΤοαι, Γ6ρovτα;
_'Evενηvτα τρiα, μoδ εiπε.
T&1αoα! 'Ev τζl μεταξδ oηκωΘηκε, γιιi νιi μoδ φ6ρη
λiγo vερ6, καi εΙδα νιi oβαρνiζη τ6 dριοτερ6 τoυ π6δι, τ6
δπoΤo εi1gε τυλιγμθνo μθ κιiτι κoυρdλια.
_ Τi θ26ει τ6 π6δι σoυ, Γ6ρoντα; τ6ν
ρcδτηoα.
_',Eπεσε μιιi π€τpα dπ6 τη οκεπη καi
μ6 26τ6πηoε,

ιιoδ εiπε.

Eiπα μd τ6v λoγιoμ6 μoυ: <,,Aq, τ6ν ρωτηoω, θιiv E1η
καv6vα δωμι1τιo, μηπωζ παρoυσιαoΘfr dνιiγκη vιi τoδ
σι)μπαραοταθδ>.
_ Γ6ρoντα, θ1ειq καv6vα iλλo δωμιiτιo;
,EκεTνog,
γι1λαoε καi εiπε:
Mπρ6,
δωμιiτιo; .,Oλo oαβoιiρα i26ει τ6 Kαλιiβι.
-

ι16

117

.,oταν

μπflκα μετιi μ6oα, τi νιi iδα)! Γκρεμιoμ6νo &π'
δλεq, τiζ μεριθq,, καi 6μπαιναν νεριi &π, δλεg, τiq, μερι6,q, καi
&π6 ττjv oτ6γη. M6νo μιd &κρη flταv λiγo oτεγνη. 'EκεT εi.
κι δμoια.
21ε κιiτι κoυρελιαoμθνεq, κoυβι5,ρτεq,, δπoυ θμενε,
'Aoκητoδ.
κελλi
ζε περιoo6τερo μ6 φωλιιi dετoδ παριi μ6
Pωτιiω τ6v Γ6ρoντα:
_ Πδq μ6νειq θδdl; .,Oλo τ6 Kαλιiβι εiναι &νoικτ6,
καi δλεq, oi βρo26θq, καi oi &νεμoι μπαiνoυν μ6oα.
,EκεTνoq

μoδ &πτiντησε:
_ Mπρ6,, θγιb μθνω oτ6 &λλo γωνiα, θκεT! καi μoδ 6.
δειξε την φωλιιi τoυ.
,Eπειδη δμωζ δτρωγε δ,τι
16ρτα θβριοκε γ6ρω τoυ τ6
καημ6νo Γερoντιiκι, καi dπ6 την πoλλη δγραoiα τo[l κελ.
λιoδ καi &π6 ττiν περασμ6νη τoυ f1λικiα, θπ6μενo flταν νιi

.o ,AΘλητηq δμωq τoδ Xρι.
καi πρoβληματα δγεtαζ.
oτoδ, Tρ6φων, δλα τd παιηγ6ριζε καi E,τοι θνιωθε την 1,α.
.,Aγιoι Mdρτυρεq. .FΙ κoιλιιi τoυ, τd θν.
ριi πo6 θ,νιωθαν oi

E,1η

τερd τoυ, δλα flταν κατεστραμμ6να, θκτ6q, &π6 την ψυχη
τoυ την δγι6oτατη, τΤiv λαμπικαριoμ6νη.
Ei1ε δ6 καi κιiτι κoυρ6,λια dπλωμ6να, τιil, δπoTα aτ€γvωναν καi πιiλι τιi φoρoδοε, γιατi ουν61εια θβγαξε dφρo6q &π6 τd θντεριi τoυ. Φυoικd, δ6ν μπoρoδοε νd τιi
πλθvη, γιατt καi τd 21εριiκια τoυ EτρεβoV, &λλd καi τ6 νερ6 iταν μακριιi, περiπoυ τριακ6oια μ6τρα, i<αt θκεT 6οτα.
.
ζε λiγo . λiγo o' θνα παλι6 βαρελdκι, πoδ fiταν 1oα 1oα
γιιi νιi πiνη αδτ6q, καi τιi iγρια ζδα, τd φρ6νιμα γειτov6.
πoυλd τoυ.
Παρ6λo πoιi ζoδoε Eνα oυνε16q Mαρτ6ριο μ6 αδτoδ
τoδ ε1δoυq την φιλ6τιμη &οκητικη ζωη τoυ, θν τo6τoιζ δ.
μωζ δ6,ν εi16ε καΘ6λoυ iδ6α γιιi τ6ν θαυτ6 τoυ. Συv61εια
δτι δ6ν κιiνει τtπoτε θν ουγκρioει
μεμφ6ταν τ6ν θαυτ6 τoυ .,Aγιoι
Πατ€,ρεq,, καt 6τρε16αν τα.
oi
θκαναν
πoιi
αδτιi
μ6,
πεινd διiκρυα &"πo τα μιiτια τoυ, δταν τd, θλεγε.

ET1ε περιioει πoλ6 fι δρα καi θπρεπε να φ6γω. Pcbτη.
oα τ6v Γ6ρoντα:
_ Mηπωq Θ6ληq vιi
φρoντioω vιi o6 πιiρoυν ο6 καv6.
vα Moναoττ]ρι, γιιi vιi o6 oiκoνoμηooυv τcbρα oτιi γεριi.

ματιi σoυ;

'EκεTνoq, 26αμoγ6λασε, δταν fi,κoυoε τη λ6ξη <<oiκoνo.

μηooυν>, καi μoδ εiπε:
_Mπρ6, <<oiκoνoμηοoυν>! .o Θε6q, oiκovoμιiει καi
τιi oκoυληκια μ6oα oτ6 1δμα καi τιi ταΤζει καi ταζεoταi.
vει καi θμ6να τ6 μεγιiλo oκoυληκι δ6ν μπoρεT νιi oiκoνoμηoη; 'Eμ6vα εiπε καi Παπα. Ξεvoφdlν: <<-Eλα νιi o6 oi.
κoνoμτioω>> καi θγcil τoδ εiπα: <<Mπρ6, τoδβλo εiμαι vιl
μ6
πιiρηζ dπ6 θδδ καi νιi μ6 βιiληq, oτ6 δικ6 ooυ Kαλ6βι;*
,Eδα)
εiναι δ Γ6ρoντιiq μoυ Mι1αηλ, πoιi 6κανε μ€ την εδ1η τoυ τ6 κoτoιiνι δλ6κληρo κεφι1λι λιi26ανo! καi δ Παπα - Ξενoφδv Θ6λει νιi μ6 oiκoνoμηoη!>
Eiναι &ληΘεια δτι δ6,ν ixω iδεT &λλoν 'Aoκητη a6, τ6,.
τoια f1λικiα, θvεvηντα τριδv 1ρ6νων, νιi θ26η τ6,τoια μεγd.

λη αδταπιiρνηση καi νιi ζi oθ τ6τoια θγκατιiλειψη μ6
πvευματικη λεβεντιιi.
Ξαφνικιi δμωζ θμαθα δτι dναπαδΘηκε δ Γερo - Tρ6φων. Πflγα &μ6oωq oτ6 Kαλ6βι τoυ καi τ6ν βρflκα σκεπαομ6νo πιd θκεΤ oτη γωviα, ττjν φωλιιi τoυ, δ26ι μ6 τiq, κoυ.
ρελιαoμ6vεg, τoυ κoυβ6ρτεq &λλd μ6 δυ6 - τρiα δo26εTα 21,dl.
βσ, μ6 τ6 δπoTo oκεπι1ζoνται καi oi iρ2goντεq, τoδ κ6.
σμoυ, πoιi oκεπιiζoνταv μ6 μεταξωτ69, καi βελoυδ6νιεq,
κoυβ6ρτεq,.

',Eφυγε

γιιi την iλλη ζωη δ Γερo - Tριiφων, τηζ Mετα.
μιoρφcbοεωq τoi Σωτfrρog,, τ6 t978, θτδν θνενηντα τεοoιiρωV. 'Aγωvioτηκε λiγα 1g,ρ6νια πoλ6 φιλ6τιμα καi τrbρα
()ιi &ναπα6εται αiιbνια. Την εδ26η τoυ νιi θ2goυμε. 'Aμην.
* 'Eννooδοε δτι δ6ν εtναι d,vαioΘητoq,.

ιl8

.O Παπα - Kδριλλoq, δ 'Aοκητηq τηq Σκητηq
τiq .Ιερiq Movflq Κoυτλoυμoυσioυ καi
.Hγο6μεvoq τηq αδτflg Moνflq
&ργ6τερα

Παπα - Κι)ριλλoq, πατρtδα εi1ε τ6 'Aγρiνιo. Mικρ6q
ξενιτεδθηκε οτην Aiγυπτo καi dπ6 θκεT πflγε oτ6v
.,Aγιo Σιiββα, &φoδ πρooκιiνηoε τoιiq, .Aγioυq T6πoυ9. Σ6,
f1λικiα δθκα θξι 1ρ6νων εi21,ε ρασoφoρεθfr, &λλιi δ6ν &να.
παυ6ταv θκεT λ6γφ τδν πoλλdlν πρooκυνητdrν καi flρθε
oτ6 Περιβ6λι τflq, Παναγiαq,. Παρ6λo πoιi f1 fιλικtα τoυ fl.
ταν μικρη, καi oτ6ν κ6oμo τd παιδιιi τflq f1λικiαq τoυ 6παιζαv, αδτ69 δμωζ dγωνιζ6ταν odν μεγιiλoq, 'AΘλητηq,

τoi Xριoτoi.

.Aγioυ ΠαντελεηΣτηv Σκητη Koυτλoυμoυoioυ τoδ
μovoζ πoλδ dvαπαιiθηκε κovτιi oτ6v Πvευματικ6 Παπα .
Παvτελεημovα, πoιi θμεvε oτηv Kαλδβη <Eio6δια τfrq, Θε.o Γ6ρovτdζ τoυ θκτ6q, &πo τα &λλα
oτ6κoυ>).
21,αρioματα
πo0 θλαβε dπ6 τ6v Θε6 , εi1ε καi τ6 διoρατικ6 2gdριoμα,
γιατi εi21ε γiνει &vΘρωπoq, τoδ Θεoδ μ6 τoδq, δπερφυoικoδq,
φιλ6τιμoυq, &γδνεζ τoυ. Πρo6βλεπε καi αδτo69 πoιi θιi γi.
voυv Movα2goi, dκ6μη καi τ6 καλoγερικ6 δvoμα πoιi Θι1
,Eoφιγμ6νoυ θυμiμαι δυ6
τoδq, θδιvαν. M6νo oτην Movη
τdτoιεq, περιπτcboειq, Movα1dlv. θvαν &π6 λαiκ6 τ6ν φιilvαξε &π6 μακριιi, πρiν τ6ν iδi, θvδ 26τυπoδoε την π6pτα
τoυ:

Καλδq τ6ν Πατ6ρα . Nικηφ6ρo!
Kαi E,vαv iλλo θπioηq,:
_

_ Kαλδq, τ6v Πατ6ρα Φiλιππo!

'Aπ6 θvαv, λoιπ6ν, .,Aγιo Γ6ρoντα, Παπα - Παvτελεημoνα, θπ6μενo flταν νιi δεxΘi πλor5oια την Xιiρη δ εδλαβ6<rτατoq νεαρ6q Πατηρ Kιiριλλog, δπωg δ'EλιααTo6 dπ6
τ6ν Πρoφητη 'FΙλiα, καi vιi μεtνη διιiδo16ζ τoυ.
Mετd τ6v Θdvατo toδ Γ6ρoντd τoυ δ Πατηρ K6ριλλog

119

δ1ι μ6νo δ6ν dμ6ληoε τιi πvευματικιi, &λλd dντιΘ6τωq, dγωvιζ6ταv περισσ6τερo καi θτoι θδιvε μεγαλ6τερη 1αριi
oτην ψυχη τoδ Γ6ρoντι1 τoυ. 'Eκτ6q, δd dπ6 τiq, τρoμερ6ζ
u1oτεTεg,, θκαμε καi πoλλ69, dγρυπνiεq, d,π6 πoλδ παιδικ6
ζfrλo, καi iπαΘε φυματiωoη.
Moδ iλεγε:

_',Eβγαζα κιiτι αiματεριi oιlv κ6μπoυq,
, Ψ6 πoλλη
δυoκoλiα, d,λλιi παρακιiλεoα τ6ν .,Aγιo Παvτελεημovα,
καi μ6 θκανε καλιi δi1ωq φιiρμακα.
Πδg flταν δυνατ6 vιi τ6ν iφηνε δ .,Aγιoq Παντελεημων νιi δπoφ6ρη, θνδ εTναι δ Πρooτιiτηq τflg Σκητηζ;
M6λιq, θγιvε καλιi δ Πατηρ K6ριλλoζ μ6 την Xιlρη
τoδ .Aγioυ, iρ2gιoε πιiλι τ6ν φιλ6τιμo dγrilνα τoυ.
Ei1α τηv εδλoγiα αδτη νιi παραμεiνω λiγo διιioτημα
κovτιi τoυ καi νιi δφεληΘδ πoλ0. Θιi 6μενα, φυσικ α, για

πd,vτα μαζi τoυ, &λλd δυoτυ1δq δ6ν μ, &φηοαν. T6τε θ.
κεTvoq, μoδ εiπε πoδ νιi πιiω καi μ6 oυμβoιiλευε oτην oυν6.
χεια, τ6 διιiοτημα πoιi iμενα oτηv Movη Φιλoθdoυ.
..Oταν
πηγαιvα οτηv Σκητη , Υιa νιi τ6v oυμβoυλευ.
τδ, πρiν τoδ &vαφdρω τ6 θ6μα πoιi μ6 dπαo16oλoioε, μoδ
&παντoδoε θκεTνoq, oτ6 Θ6μα μoυ. Λιiμβανε δ6 πληρoφopiα 0'π6 τ6v Θε6 δτι Θιi πηγαινα, καt τt Θ6μα μ6 &παo26oλoδoε, καi μ6 περiμενε. Πoλλ6q φoρ6ζ δ6v μιλoδoε καθ6λoυ, &λλd εi1,ε θνα oημιiδι oτ6 βιβλio καi μoδ Eδινε την &.
πιivτηoη 0"π6 τ6 βιβλio, καi θγcil τoδ θβαζα μετι1νoια καi
i;ιρευγα δφελημ6voζ.
,Ε,κτ6q,
dπ6 τ6 διoρατικ6 26ιiριoμα, πoti εixε λιiβει d,π6 τ6ν Θε6, εi2gε καi τ6 26ιiριoμα νιi βγιiζη τι1 δαιμ6νια d,πo τa πλιioματα τoD Θεoδ. Δ€v μπορδ νιi ξε1ιiοω
μιd πεllfπτωoη, πo6 εiδα μt, τα μd,τια βoU, μ€ θναν ivθρωπo πo6
ι:ixε φoβερ6 δαιμ6νιo. T6ν εi)gαν φdρει oτ6ν Γ6ρoντα δε1ιι;vo μθ &λυoiδεg καi τ6ν &φηoαν oτ6 Nα6 τflq Kαλ6βηq
ι ιlυ, γιd, vιi τ6v κιiνη καλιi. Tην v61τα
πo6 oηκcilΘηκε δ
| ι:ρovτα q, γτα. v, dvιiψη τd καvτηλια καi νι1
dρ1ioη τηv

t2l

t20

πρoσευχη, τ6 δαιμ6νιo λδooαξε, γιατi στριμωχν6ταν dπ6
την παρoυotα τoδ Παπα . Κυρiλλoυ, καi θκoψε τtg &λυoi.
δεq, καi oηκωοε τd 1θρια τoδ δαιμovιoμ6νoυ &νΘρcΙlπoυ
Ψηλd, γιιi νιi 2gτυπηoη τ6ν &γιo Γ6ρoντα οτ6 κεφιiλι μ6 τiq,
.O Πατηρ
κoμματιαoμdνεq &λυoiδεq,.
γoνιiτιοε dμιloωq,
καi δψωoε καi αδτ6q, τιi 16,ρια τoυ oτ6v Θε6 καi φcbναξε:
_ Xριoτ6, βoU, Παναγiα βoU, διGlξε τ6ν δαiμoνα &π6
τ6 π}uαaμα ooυ!
M6 την φωvη, E,τρεξα &μ6,oωζ oτ6 Nα6 καi εiδα τ6ν
μ6ν Γ6,ρoντα γoνατιoτ6, τ6ν διi βαoανιoμιiνo &νΘρωπo 21,αρoι5μενo νιi κιiΘεται μ6, εδλιiβεια oκυφτ6q, oτιi π6δια τoδ
Παπα - Κυρiλλoυ, θλευΘερωμ6,voq, πιιi &π6 τ6 δαιμ6vιo.
EΙ76ε παρρηοiα δ Γ6,ρoνταζ, γιατi f,ταν ταπειν6q, καi
.πoλιi εδλαβηζ, μ6 dγιiπη. -oταν διι1βαζε τ6 Eδαγγ6,λιo,
δ6ν μπoρoδoε νιi oυγκρατηη &π6 τo6q, λυγμo69, καi τιi
διiκρυα, γι' αδτ6 κιiλυπτε τ6 πρ6oωπ6 τoυ μ6 τ6 Eδαγγθ.Ιερ6
οκoδπιζε μθ, τρ6πo τ6 πρ6λιo καi μπαiνoνταq, oτ6
oωπ6 τoυ. T6 iδιo πdΘαινε καi δταν διι1βαζε τ6 Θεoτoκιiρι.

Tiq ,Aκoλoυθiεq τiq Eκανε μ6 τ6 κoμπoσχoivι καi

καλλιεργoδoε την dδιιiλειπτη καρδιακη πρooευχη.
Δυοτυ1δq δμωζ τελευταiα, παpα την Θ6ληoη τoυ,
.Ιερiq Moviq
τ6v dvιlγκασαν νιi γivη .Hγoιiμενoζ τηζ
Κoυτλoυμoυoioυ, oτην δπoiα δπαγ6ταv, γιατi fiταν μεγd.
.H &ν&μειξη τoυ δμφ6 oτ& διoικητικd καi τ6ν
λη dν&γκη.
ταλαιπcirρησε καt τ6ν Eκανε νιi χιiοη δλη θκεivη ττiv πνευ.
ματικη κατιioταoη πo0 εΤ1ε.
'Eπειδη εi21,ε γiνει .Hγoι5μενoζ παρα την Θ6ληοfl τoυ,
δπωq, &ν6,φερα, κα( ταλαιπωρτiΘηκε oτην ουν6,26εια πoλι5,
πιoτει5ω πιilζ δ Θε6q Θιi τoδ διΙlοη διπλ6 οτεφιiνι, θκτ6q, d,π6 τ6 .0oιακ6 καi τoδ Mιiρτυρoζ, γιατi oτιi τελευταTα
.O
τoυ δπ6μεινε καi μαρτυρικo6q, π6voυq,.
μιo6καλoq, τ6ν
εi1ε φΘovηoει καi Eβαλε iνα &γριo ζδo νιi τ6v κλωτoτ!οη
πoλ0 &o1ημα, τ6oo πo6 τ6ν oακιiτεψε καi E,μενε πιιi oτ6

κρεβιiτι, δπoμ6νoνταζ τoδg, π6νoυ9 μ6 21αριi καi δoξoλoγiα. T6 ζGlo μετιi &'π6 τ6 1,τιiπημα, πoιi τoi iκανε, δπεoε
oτη γi καi τεvτιbΘηκε νεκρ6. Θα6μαoαν oi Πατ6,ρεq, καi
κατιiλαβαν dπ6 αδτ6 τ6 γεγov6q, την &,γι6τητα τoδ Γ6ρoντα.

,.Eτoι.μ6

καi

μ6 δπoμoνη, δoξoλoγιbνταq, τ6ν
Θε6, τελεiωοε τ6ν καλ6ν d"ydlνα δ Παπα . Κ0ριλλoq καi &,A.
νεπαιiΘη θν Kυρiφ τ6 1968. Tην εδ1η τoυ νι1 i1oυμε.
π6νoυq,

μην.

.fΙ Παvαγiα
xpitι τ6ν εδλαβη
δδ καi μερικιi

&ρ2gιiριο

21,ρ6νια, iναq, φιλoμ6ναχoζ ν6o9 εi1ε
παρακoλoυΘηoει μιιi δλoνυκτiα ο6 μιιi Moνη τoδ
.Aγioυ ,,Oρoυq,
μ6 πoλλη εδλιiβεια. "FΙταν f1 θoρτη τδv Eiooδiων τflq, Θεoτ6κoυ καt, θπειδη flθελε καi αδτ6q vιi d.
φιερωθfr oτ6ν Θε6, o6 δλη την &γρυπνiα oτεκ6ταν δρΘιog
καi πρooευ1,6ταv μθ κατιiνυξη.
.,oταv
.Ιερειiq θ1ριε τor5q,
6φθαoαν oτoι5q A1νoυq,, δ
Πατ6ρε9, καi τoδq, πρoσκυ\ηταg 0'π6 τ6 λαδιiκι τflg, καvδηλαq τflq Παναγiαq. .o ν6oq, δμωq d,π6 πoλλη εδλιiβεια
καi δπερευαιoθηoiα δ€ν πληoiαοε γιιi vιi 1,ριoθfl, δι6τι Θε..oταv
ωρoδoε &νιiξιo τ6ν θαυτ6 τoυ.
πιιi τελεiωoαν δλoι,
καi θφυγε δ .Ιερεδg,, αioΘdvΘηκε τηv dνιiγκη μ6oα &π6
την καρδιιi τoυ νd πdη νιi πρooκυvηoη τoδλιi1ιoτoν την
Eiκ6να τflq, Παναγiαg, γιιi νιi πιiρη κι αδτ6q λiγη Xιiρη.
,Eνδ λoιπ6ν πρoσκυνoδoε
μθ εδλιiβεια την εiκ6vα τfrq,
Παvαγiαζ, θγειρε δμoρφα fl καvδηλα τηq, καi θ1υoε λιiδι
oτ6 κεφdλι τoδ vεαρoδ, χωρiq νιi oτιiξη oδτε κdτω &λλ,
oδτε καi οτι1 ρoδ1α τoυ, παpα μ6νo oτην κoρυφη τflq κε.
,,Eνιωσε δ6
παριiλληλα καi μιd &ν6κφραoτη
φαλiq τoυ.
πvευματικη &γαλλiαoη, τ6τoια πo0 δdν εi1,ε νιcboει πoτ6,
οτηv ζωη τoυ.

r23

122

.,oταv

εiδα &π6 μακριιi τ6ν ν6o, πρiv μoδ διηγηθfr δ i.
περιοτατικ6, θπειδη φαιν6ταν dπ6 τ6 &λλoιωμ6νo
τoυ πρ6oωπo τ6 θεTo γεγoν69,, τ6v ρcΙlτηοα τi τoδ ουν6βη,
καi θκεTνog μoi τ6 διηγηΘηκε μ6, πoλλη &πλ6τητα.
Bλ6πει λoιπ6ν κανεiq, δτι τo6q, πoλ6 ει)λαβεTq καi ταπειvoιiq τo0q, χρiει μ6νη τηζ fl Παναγiα καt τo6q, &λλoιιil.
vει πνευματικιi.
διoq, τ6

.o πoλ6 πιoτ6q καi

φιλ6τιμ09 νεαρ6q
Mοvα16q θεραπεδεται &π6 τ6v Xριoτ6
πi Σωφρoνioυ KαΘηγoυμ6voυ τflg, Moνfrζ ,Eoφιγμενoυ fiταν Evαq Moνα16q,, νεαρ6ζ, dλλιi πρoχωρη.
,Eκτ6g,
dπ6 την πoλλη τoυ εδλd,βεια
μ6νoq, oτtq &ρετ6q.
διακριν6ταv καi οτηv ταπεiνωoη καi oττjv πoλλη ioκηoη. ,Eπειδη δμωq t φιioη τoυ frταv doΘενικτ], καi flταν κα.
λoμαθημ6νoq, γιατi πρoερ16ταν d,π6 &ρ1,ovτικη oiκoγ6,vεια, μd την &π6τoμη ioκηoη εi1gε πρooβληΘfl dπ6 φυματiωoη. .o διακριτικ69, .Hγoιiμενoq τoδ iδωοε εδλoγiα νιi
πivη γιiλα τoD κoυτιoδ, &κ6μη καi την Mεγιiλη Σαρακo.
.o &δελφ6q τ6 δθ1,θηκε καi
στη.
εiπε τ6 <ν&ναι εδλoγημ6νo)). 'Eπειδη δμωq εi2gε πoλλη πioτη oτ6v Θε6, εΙπε τ6ν
λoγιoμ6 τoυ oτ6ν Γ6ρovτα:
_ ,Eιiv θ1η εδλoγiα, vιi πiνω τoιit, καi δ Xριoτ6q,
μπoρεi vιi τ6 κιiνη γα}"α, dκ6μη καi vιi μ6 θεραπει5oη μ6
τ6 τoιiΙ.
.o Γ6ρoνταζ πoλιi oυγκινηΘηκε d,π6 τ6
φιλ6τιμo Kαλoγ6ρι καi τoδ θδωoε εδλoγiα vιi'πiνη τodt dvτi γιiλα.
'Aλλd, θιiv τιi ταπειvιi λ6για τoδ εδλαβoδq Movα16oδ oυγ.
κivηoαv τ6v .FΙγoδμεvo, π6oo μiλλov τ6v Xριοτ6!
Moδ θλεγε δ Γερo . Δωρ6θεoq, δ Νoooκ6βoζ, δτι θ.
κεTvo τ6 τoιit τ6 εi1ε κιivει δ Xριoτ6ζ δxι μ6vo γ&}να &λλd
καi iαματικ6 φdρμακo, καi θεραπε6θηκε δ Moνα16q &π6

k
v

την φυματiωoη. Σταμιiτησαv oi αiμoπτιioειq,, δ πυρετ6q,,
,,Eκανε
θ,φυγαν oi κoμμιiρεg,, καi iγινε τελεiωg καλιi.
με.
τa τα πνευματικd, τoυ καΘηκoντα καi τ6 διακ6vημd τoυ
ξεκo6ραoτα καi νηoτευε δπωg δλoι oi Πατ6,ρεq.

oi

dρρΦoτιεq θ1oυv ιbφfλεια καi
oδριivιo μισΘ6, δταv τi€ δπoμ6voυμε
ιiπoιoq, Γ6ρoνταq, πρiν dπ6 λiγα 1,ρ6νια εi1,ε ταλαιπωρηθfl πoλδ &π6 &ρριboτιεq καi τελικιi π6Θανε,
χωρiζ νιi γoγγ6oη καθ6λoυ.
Mετd dπ6 λiγo διιioτημα &ρριboτησε καi δ δπoτακτικ6q τoυ καi, θπειδη δ6ν εi1ε ξαναρρωoτηoει, εi1ε παvικoβληΘη καi δτoιμιioθηκε νιi πιiη oτ6v κ6oμo o6, γιατρofζ,
γιι1 vd Θεραπευθη. T6 βριiδυ δμωζ βλθπει oτ6ν δπνo τoυ
τ6v Γ6ρoντιi τoυ, καf τoδ λdει:
- T6κνoν μoυ' θιiν Θ6ληq,, i,κoυo6 με καi μην πfrq
πoυθενιi. κιivε δπoμoιlη. 'Eγιil θδδ δdv βρiκα καμιιi δφ6λεια &π6 τα iργα βoD, μ6vo i &ρριboτια μ6 δφ6ληoε. MεT.
vε λoιπ6v oτ6 Περιβ6λι τηζ Παναγiαq καi κιiνε λiγo δπoμoνη oτo6q π6voυg, καi πoλλη δφ6λεια Θιi βρη fι ψυχη
σoυ.

Χιiρηκε δ δπoτακτικ69, τoτε, θλαβε θιiρρoq καi iκαvε δπoμονη. Στηv ουν61,εια, αioθαv6ταν πoλλη 1αριi μ6oα dπ6 τoι5q π6νoυ9, γιατi δ νoδq τoυ βριoκ6ταν κoντd,
oτoιiq .Aγtoυq, Mιiρτυραg,, καi dγαλλ6ταv.

.o Διακovητηq πoιi

γ6γγυζε

ivα
Κελλi. .o iναq, εi1ε dρρωoτηoει κd,πoτε πoλιi βαριιi καi δ frλλoq, δυoτυ1δζ, βαρι6ταν vd, τ6ν διακovfl. Γι'
ovτd, oτig Kαρυ6g d,oκητευαν δ6o Poυμd,voι ο6

124

r25

.,Aγιo

Παντελεημoνα fl
αδτ6 παρακαλoiοε oυν626εια τ6ν
νιi γιατρθψη γρηγoρα τ6ν ftρρωoτo fl νιi τ6ν πιiρη dπ' αδτη τηv ζωη, γιιi vιi dπαλλαγi dπ6 τ6ν λiγo κ6πo πoδ iκα.
νε διακovcilνταq, τ6ν iρρωστo.
Mιιi μdρα λoιπ6ν, θνGl παρακαλoioε πιiλι τ6ν "Aγιo
Παvτελεημoνα, τoi παρoυσιιioτηκε δ .,Aγιoq, καi τoδ
λ6,ει:

_ Φι1ε, εδλoγημ6νε μoυ, oταφιiλι. 'Eδα) εiναι δ
δειooq, καi f1 κ6λαoη.

'Aπ6 &ρετ6ζ εioαι γυμν69,. &π6 την
περιπoiηοη τoδ &δελφoδ ooυ Θιi πιiρηq λiγo μιoΘ6 &π6

τ6v Θε6.
Tιi λ6για αδτιi τoδ .Aγioυ Παvτελετiμoνoζ συγκλ6νι,,Eκτoτε
oαν τ6v διακoνητη &δελφ6.
διακoνoδoε μ€, πoλλη πρoΘυμiα τ6ν &ρρωστo καi παρακαλoδoε τ6ν Θε6 νιi
ξioη πoλλιi 1ρ6νια, γιιi νιi τ6ν γηρoκoμτioη οττiν oυν6.
χεια.

&φελoδq Movα1oδ

πo6 δ62gΘηκε παιδαγωγικη τιμωρiα
dιπ6 τ6v Θε6
τ6 ΓηρoκoμεTo τoδ .Aγioυ Πα6λoυ fiταν Eναq, Παρανoσoκ6μoζ λiγo dφελτiq μθν, dλλιl πoλ6 καλo.

κιiγαΘoq,.

Moi εi1,ε διηγηΘη δ iδιoq, πρiν dπ6 oαριiντα 26ρ6vια
περiπoυ, δτι δταν δπηρετoδοε oτ6 ΓηρoκoμεTo τfrq, Mo.
vflq, τoδ εΙ1ε δrboει θναq, &δελφ6q θvα oταφδλι εδλoγiα.
'EκεΤνoq, &π6 ττjν καλoοιiνη τoυ δ6ν τδ θφαγε, &,λλd τ6 E.
κoψε μικριi τoαμπιiκια καi τ6 μoiραοε oτιi Γερoντιiκια.
.,Evα
δ6, φιλ6τιμo Γερoντdκι τoδ lδινε ουν61εια εδ216q,:
<Kαλ6 Παρd,δειoo! καλ6 Παρdδειoo!>>, γιατi frταν καi τ6
πρδτo αταφι5λι πor5 εi1ε γευθfr, &φoδ τd oταφ6λια δ6ν εi.
.o Παρανoοoκ6μoq, λoιπ6ν τηv
1αv δριμd,oει dκ6μη.
μd
&φ6λειιi τoυ τo[l &πτ!ντηοε doτειευ6μενoq,:

αδτ6 τ6 εiπε dοτεTα
καt εi21ε θλαφρυντικd λ6γφ τflq &φελεtαq, τoυ _ τi θπαθε
δμωζ;
Bλ6πει την ν61τα E,να φoβερ6 δνειρo, &λλd 6νιωθε
oιiν νιi fiταν ξυπνητ6q! 'Aντiκρισε λoιπ6ν μιιi π0ρινη Θdλαοoα καt &π6ναντι θναν δραTo κ6λπo μ6 κρυoτιiλλιvα
παλιiτια κqi θvαν οεβdoμιo Γ6ρoντα, πo0 θμενε θκεT oτ6ν
πoλιi δμoρφo κ6λπo, πoιi d,κτινoβoλoδoε, &φoi καi τιi γ6vια τoυ dκ6μη φαiνoνταν οdν μεταξωτι1. 'EκεT γνrilριoε
καi lναν &δελφ6 τiq Moviζ, πoδ εΙ2gε κoιμηΘfl πρiν &π6
τρiα 21ρ6νια, καi τ6ν ρcilτηoε τi εiναι αδτιi τιi παλι1τια,
γιατi τoi Eκαvαν μεγιiλη θντιiπωoη, καi πoι69 δ oεβιi.
σμιoζ Γ6ρoνταq,.
.O d,δελφ6q, τoδ εiπε:
- Aδτ66 εiναι δ Γερo . Αβρα&μ, καi αδτ69 δ δμoρφog
κ6λπoq, μθ τι1 κρυoτιiλλινα παλιiτια εΤvαι <<δ κ6λπoq, τoδ
,Aβραιiμ>>,
δπoυ &ναπαιiovται oi ψυx6q, τδν Δικαtων.
'Eνdr δ dδελφ6q, Eλεγε αδτιi, τιi dκo6ει δ Δtκαιoq 'Aβραιiμ καi λ6ει μ6 αδoτηρ6 δφoq, oτ6ν Παρανoοoκ6μo
Πατιiρα Γρηγ6ριo:
_ ,Eο0 νιi φδγηζ γρτiγoρα dπ6 θδδ, διiν θ1ειq καμιι1
Παρ6λo πo6 δ6ν τ6 πiaτευε

_ Ti παρακαλεiq,;

.o &πρ6oεκτoq λ6γoq

Παριi.

{

!,

s

θ6oη!

M6 τ6 μιiλωμα δμωζ πo6 τoδ Eκανε δ Πατριιiρxηq
,Aβραιiμ, κι δπωq, Παραvoooκ6μoq,
δ
γδριοε νιi φr5γη βιαoτικιi, ivιωοε δτι τ6ν iρπαξε i φλ6γα &π6 την π6ριvη θ.
κεivη Θdλαοoα καi dπ6 τ6ν π6vo ξ6πνηoε. Ti vιi iδfr δ.
μωζ! T6 π6δι τoυ θκiTνo, oτ6 δπoTo E,νιωoε τ6 κιiψιμo, i.
ταν γεμιiτo &π6 φoυοκιiλεq, καt θγκαι5ματα καi πoνoδοε
oυν626εια εiκooι fιμ6ρεq, μ6χρι vιi θεραπευτoδν oi πληγθg
μ6 &λoιφ69, καt διdφoρα iλλα πρακτικιi β6τανα.
Mεταν6ηoε πoλιi γι' αδτ6 πoιi εi2gε πεT καi fiταν πoλ6
πρoσεκτικ69, oτιi λ6για τoυ oτ6 θξfrq.

Ι26

.H Παvαγiα πρooτατεδει κα[ παραι(ολoυΘε[
τoδg Movα1οδg aτ6 Περιβ6λι τηq
odv καλη Mιivα

απoτε' δ Γερo - Θεoφιiλακτoζ τflg, Νdαg, Σκητηζ, δταν flταv dρ2gιlριoq, πovoδoε πoλδ καi iκλαιγε &π6
τoιiq, φρικτoιig π6νoυ9, &παρηγ6ρητα. T6τε, d,κo6ει ξαφνικιi φωνη &π6 την Eiκ6να τfrq, Παναγiαg νιi τoδ λ6η:
_ Ti κλαTζ; Ti φoβ&oαι; Σ' &φηνω θγω;
Πριiγματι, δ6v τ6ν fi,φησε fl Παναγfα πoτ6, dλλιi oιiν
καλη Mητ6,ρα τ6ν πρooτd,τευε oυν61εια, δπωq, πρoστατειiει καi δλoυq το69 Moνα1o6q, πo6 μ6voυv οτ6 Περιβ6λι
ττ(q.(.H Eiκ6να αδτη τflq Παναγiαg, τιilρα εΙναι οτ6 .Ιερ6
τoδ Kυριακoi τfrq N6αq Σκητηq).

.o .ooιoμdρτυq Δαμιαv6q
θεραπειiει vεαρ6 Moναχ6
πi Σωφρoνioυ ΚαΘηγoυμ6νoυ τfrg, Moνflζ 'Eoφιγμ6voυ εi1,ε &ρρωoτηoει iναq νεαρ69, Moνα1,6ζ, δ δπoΤoq, i1αoε την δπoμoνη τoυ καi oυν6χεια ζητoδoε εδλo.
.Hγor5μενo
νιi πdη oτ6ν κ6oμo, γιιi νιi θερα.
γiα &π6 τ6ν
.o Γ6ρoνταζ τoδ Eδωoε εδλoγtα,
πευθfl.
γιιi νιi τ6ν &,να.
πα6oη, d,λλd, θπειδη flταν v6og, 6κανε πoλλη πρooευ1ti,
γιιi νι1 μη βλαφτfl ψυ1,ικιi οτ6ν κ6ομo.
Ξεκiιηoε λoιπ6ν δ Moνα266q μ6 iνα φρ6vιμo ζδo γιιi
τig, Kαρυ6g, γι"α νιi oφραγioη την frδειd, τoυ καi νιi φ6γη &.
π6 την Δι1φνη. M6λιq πρo1cbρηoε τριιiντα λεπτd, θξω &π6
την Movη, τoδ παρoυσιιiζεται ξαφνικd θναg, 'Aoκητηg μ6
φωτειv6 πρ6oωπo καi τοδ λ6ει:
_ Πoδ πηγαtνειζ, &δελφθ μoυ;
.o d,ρρωστoζ Moνα16q &πηντηοε:

127

_ Πηγαivω oτ6ν κ6ομo
γιιi θεραπεiα.
T6τε τoD λ6,ει ξανιi δ 'Aοκηττiq θκεTvoq,:
- Θdλειξ ν6 γiνηq καλd, dδελφd; καi oταιiρωoε τ6ν

&δελφ6 λ6γoνταq,:
_'Aπ6 αδτη ττiν oτιγμη Θd Exηq μ6ν τηv oωματικτ!
ooυ δγεiα, &λλιi μιoΘ6 &π6 τ6ν Θε6 δ6ν θιi Exηq.
Mετιi &π6 αδτ 0' τα λ6για θξαφανiστηκε θκεTνoq, δ 'A.
oκηττ]q,, δ δπoTog, flταν "Aγιog,, καi πfrρε μαζi τoυ ττ!v &ρ.
ρcboτια καi τ6ν π6νo τoδ dδελQo0, πo0 Eκτoτε E,γινε κα.
λ'α.
'Επt'aτpεψε oττiν Moνη δ dδελφ6q, καi διηγηΘηκε τ6
θαiμα μ6 τ6ν .,Aγιo. oi Πατ€ρεq, εiπαν δτι fiταν δ .oοιo.
μιiρτυg, Δαμιαv6ζ, πot5 &oκητεψε oτη Σκητη τfrq Σαμιiρειαζ, oτ6 βoυvαλιiκι πιivω &π6 ττ!ν Movη.

.rΙ &ξια τoδ Mοvα26oδ
0"πoτε, δvαq Movα266q dπ6 τηv Σκητη

τδν Kαυoo.
καλυβtωv εΙ1ε πoλεμηΘi dπ6 τ6v πovηρ6, &π6 τα
δεξιι1, μ6, τ6ν λoγιομ6 δτι δ6ν κιiνει τtπoτε, θνδ oτ6ν κ6'
oμo θι1 Eκανε καλoο6νεq, οτo69, oυνανθρcbπoυq, τoυ κ.λ.π.
ToD Eφερνε δ6 καf λoγιομoιiq, δτι f Movα76ικτ! πoλιτεiα εiναι κιiτι τ6 δευτερεδov κ.l.
Bλ6πoνταq τηv πovηρiα τoδ μιo6καλoυ δ Kαλ6q Θε.
6q καi τ6v μεγιiλo κiνδυνo πo6 δι6τρε1ε δ &δελφ6q,, oiκov6μηοε vιi iδfr μιι1 θαυμαoτη δπταoiα θv θγρηγ6ρoει.
Eiδε λoιπ6v τ6v θαυτ6 τoυ πεΘαμ6νo καi τo6q, δαiμovαg, vιi τ6v πληoιdζoυv καi νιi τ6ν δνειδtζoυν καi πι6 π('pα
μιιi πoλιτεiα υf πλflΘoq, dvθρcbπωv. Ξαφνικιi, κατ6φΘαoε
ivαq, ',Aγγελoq, καi τoi λ6ει:
_ .,Evαg, τθλειog, Movα16q &ξiζει περιoο6τερo dπ6 δ.
λη αι)τη την πολιτεiα.

r28

t29

..Oταν oυνiλΘε δ Moναγ6g &π6 την δπταoiα, εiπε
oτ6ν θαυτ6 τoυ:
_ Γιd δ6q τi &ξιcbνεται &π6 τ6ν Θε6 δ &νΘρωπoq, δταν γiνεται Moνα21,6q!
',Eκτoτε εi26ε θπιδoΘfr o6 μεγαλ6τερη ioκηση πvευματικη. Ei26ε γριiψει δθ καi τd, λ6για τoδ 'Aγγ6λoυ οτ6
κελλ( τoυ, γιd νιi τα βχ€πη καt νd &γωνtζεται περιoo6τερo καi

.H διivαμη τoδ κoμπoσχoιvιoδ,

απoτε, θvαq .Aγιoπαυλiτηg, Movα16g, εi16ε πdει
oτ6ν .,Aγιo Γεριioιμo oτηv Kεφαλληνiα. Tηv ωρα
.Ιερ6 καi
τfrq, Θεtαg Λειτoυργtαζ 6μεινε μ6oα oτ6
iκαvε
κoμπoσχoiνι _ θλεγε voερδq, τηv εδ1η Κδριε 'Ιηooσ Χρμ
oτ6,, Yi6 τoδ Θεoi, Ελ6,ηooν iμds _ θvdl θξω iψαλλαv. Ei1αv φ6ρε,ι δ6 oτηv 'Eκκληoiα καi 6ναν δαιμovιoμ6νo, γιιi
vιi θεραπευΘfl &π6 τ6v .,Aγιo Γεριioιμo.
'Evδ λoιπ6v Ε}νεγε τηv εδ1η δ Movα266q μ6oα &.π6 τ6
.Ιερ6,
τ6 δαιμ6vιo θξω καιγ6ταv καi φιilναζε:
_ Mη τραβσ.g, αδτ6 τ6 ο1oιvi, p6 καλ6γηρε,
γιατi μ6
καiει.
T6 &κoυoε αδτ6 καi δ .Ιερε0q καi λ6ει oτ6v Movα16:
_ Kdvε, dδελφ6 βoU, κoμπoσχoivι, δoo
μπoρεTq,, γιιi
vd θλευθερωθfr τ6 πχαoμα τoδ Θεoδ &π6 τ6ν δαiμoνα.

μ€, πρoΘυμtα.

.H δ6ναμη τflg πρoσευxηq τoδ Movα1oδ
.,Aγιo Bαoiλειo, θκεT πo6 oτρiβει δ Zυιiτω &π6 τ6ν
,,Avνα, παλαι6τερα i,μενε δ Δια.Aγiα
γ6q γιd την
κoνητηq τflg Mεγtoτηq Λαι5ραq,, δ δπoToq θπθβλεπε τoι5q
τρdγoυg πo6 εi1αν γιιi πd1υνoη.
,Aπoκρι6q τflζ Mεγιiληq Tεooαρακo.
Kdπoτε, τiζ
στflζ, θvdl fiταν πανο6ληνoq, καt δ Διακoνητηζ Πατηρ 'E.
φραiμ, dδελφ6q τflq, Moνfrq,, iκανε κoμπoο21,oiνι, iκoυοε
δ1λαγωγiα μεγιiλη χωρiq φαoαρiεg, μ6νo φων6q,: ..,.Ωχ!
,,Ωχ!...,,

(Θd εiναι ξ6νoι αδτoi oi iνΘρωπoι καi
,Eφραiμ.

I

εδΘυμoδν>>,

oκ6φΘηκε δ Πατηρ
Bγαiνει λoιπ6v δ,ξω oτ6 φεγγιiρι, &λλd τi vd iδfl! Περiπoυ τριακ6οιoυζ δαiμoνεζ ν6 dδημovoδν, καi δ dρxηγ6q τoυq νd λθη:
_ Γιd δθq! E,vαq, oκελετωμ6νoq καλ6γηρoq νd μαζ
καΘυoτερfl μ6ρεζ την φιiλαγγα, καi νιi μη μπoρoδμε νd
πiμε oτ6ν κ6oμo τιbρα γιd τd &πoκριdτικα γλ6ντια καf
ξεφαντιΙlματα

!

τfrg εδxfrq

t

E
3

ι

T6τε δ δαiμovαq, δργιoμ6vog, φιilvαξε:
_ Pε παχι6παπα, τi τoδ λ6q νιi τραβιiη τ6 o1oινi; M6
καiει!
T6τε δ Moνα166s |L€ περιoo6τερo π6vo θκανε κoμβoo1oivι, καi δ βαoανιoμdvoq &,vΘρωπoζ dπαλλι126θηκε dπ6
τ6 δαιμ6vιo.

.fΙ δilvαμη τflg εδxtq
λεγε δ Γερo - Ζαγαpiαg, δτι oτηv <Mεταμ6ρφωoη>
N6αg Σκητηg, θλεγαv oi Πατ6ρε9 την εδ1η θκ-

τfrq,

(l)ωVωζ.

Kd,πoτε, εi1αv μαζευτfr oi δαiμoνεq, δργιoμ6voι, καi ivαq, d,π6 τor5q θξω dπ' θδδ φrilναξε:
- Λfvε θκφιilvωζ την εδxη. δ6ν δ1ει διivαμη f1 πρooευχ'i

!

130

131

T6τε δναq, dπ6 τoδg, μεγαλ6τερoυζ δαtμovεq, εiπε:
_ Eiτε θκφcilνωq, ε1τε νoερδg την λdνε τηv εδ1η, δ1ει

διiναμη, βιd πo6 δθν μπoρoδμε vιi κιivoυμε τiπoτα.

ρεTτεg,!

.H εδ1η
μθ κ6πo
λεγε δ Γερo -'Aρo6νιoq,, δ Σπηλαιιilτηq.
_ .,Oταν κιiνω κoμπoσχoivι δρθιoq,, αioΘιiνoμαι θvτovη εδωδtα Θεtκη. 'Evδ, δταv λ6ω τηv εδxη καθιoτ6ζ, θλιi1ιoτη εδωδiα αioΘdνoμαι.
Παρ6λo πo6 ηταv τ6τε θνεvηντα π6vτε 1gρovdlν δ Γ6ρoνταζ, dγωνιζ6ταν oυvd1,εια φιλ6τιμα καi ουvθ1εια
πλoυτιζ6ταν πνευματικιi, καt &g, εi26ε πoλλιi dπoταμιευ.
μdνα πνευματικιi κεφιiλαια!

f

'Aπ6 τηv κoσμικη εδκo\1α t'pxεται
πvευματικη δυoτυ2giα τoδ Movα1oδ
ιd μdρα, δ Γερo . Θεoφιiλακτoq,

τflq, N6αq, Σκητηg,

εiδε τ6ν oαταvιi μ6 την γλιboοα θξω vιi περvιiη dπ6
τιi Kαλ0βια τiq, Σκητηq, καi νιi κoρoiδει5η τoιiq, Movα1oδq,
λ6γoνταq,:

γα, γα!,Aφηoαν οi καλ6γηρoι την εδ1η καi
,Ao1oλoδvται
μ6 πoλλ6q
61,oυv κooμικ6 περισπασμ6.

-.xd,

δoυλει6q,...

.,Oταv

γιd τ6v Xριoτ6 καi &γtαoαv δ1ι μ6vov αδτoi, &λλd &,γiαoαv καi τ6 i,γριo βoυv6, τ6v ',Aθωvα, καi δvoμd,oΘηκε
.,Aγιoν ,,Oρoζ,
καi oημερα θμεΤq, καμαρωvoυμε δq, .Αγιo-

δθ μερικoi Moνα76oi εi16αv κdvει τηv τηλεφωvι-

κη θγκατιioταoη oτηv Σκητη, εi1ε iδεΤ δ Γερo - Θεoφ0λακτoζ τ6v Ttμιo Πρ6δρoμo πoλιi λυπημ6νo.
Eivαι vιi μη λυπηθfl δ Τiμιoq Πρ6δρoμoq καt δλoι oi
,AΘωviτεq, .,Aγιoι Πατ6ρεq, &φoδ
μερικoi Moνα16oi μιμoδvται τoιiq κoσμικoδq oτηv εδκoλη ζωη καi δ76ι τo69
.Aγtoυq, Πατ6ρεq,
β0ζ, oi δπoToι dγωvioτηκαν φιλ6τιμα

.fΙ κoσμικη λογικη
φfρvει

τηv πvευματικη |(αταστρoφη
ταv oτiq, 0"ρx6q εi1ε φθρει κ6τεq, θvαq Movα2g6g oτ6
.,Aγιov ',oρoζ,
τoδ εi26ε παρoυσιαoΘfr η Παvακαi
τ6v
γiα
μιiλωοε μd τιi θξflq λ6για:
_'FΙρθεq, θδδ, vιi
μoδ χαλιioηζ τ6 Περιβ6λι μoυ;
,Eπioηq,,
ivαg iλλog Γ6ρovταg, oτηv .Aγiα ,,Avvα, εi1ε φ6,ρει μιd, κατoiκα, γιιi vιi πivη γα}"α τ6 φιλιloθεvo Kαλoγ6ρι τoυ, &λλd dvτi γα}"α θβγαζε αiμα f1 κατoiκα. Kατd.λαβε δ Γ6ρovταq, τ6 οφdλμα τoυ' δτι δηλαδη η Παvαγiα δ6v θ6λει κατoiκεg, oτ6 Περιβ6λι ττlζ, καi φρ6ντιoε vιi
παρη yα}"α τoδ κoυτιoδ γιιi τ6v δπoτακτικ6 τoυ.
.,Oπωq,
βλ6πoυμε, παλαιd i Παvαγtα Ε}uεγγε τoιiq,
πρωταiτιoυζ τoδ κακoδ. Tcilρα τi vιi πρωτoελ6γξη, d,φoδ
τ6 κooμικ6 πvεδμα πληθυvε oτ6 Περιβ6λι Tηq,! M&q &v6.
χεται πιιi oιiv καλη Mητ6ρα.

"H ηoυ1tα καi η &μεριμvησ[α
εivαι η μεγαλιiτερη πρoδπ6θεαη
γιι1 τηv πvευματικη ζωη,
τηv δπo[α xα1pεται η Παvαγια
.Aγiα ,,Avvα, oτηv
Kαλιiβη
ηλιi oτηv

τoδ

.Aγioυ

Παντελεημoνog, θκεT dακητευε δ .,ooιoq Γερ6ν.Ιδρυτηq
Γιoζ, δ
τfrg Σκητηg τfrg Aγiαg ,Aννηg, δ δπoTog

133

132

εiχε χρηματioει .FΙγo0μενoq τfrg Movfrg, τδv Boυλευτη,Aoκητηριo, καi δ δρtων. 'Eπειδη δ6v δπflρ1ε vερ6 oτ6

.,Ooιog
Γερ6vτιoq, 6κανε πρoπoτακτικ6q, τoυ γ6γγυζε, δ
oευ1η καt παρακιiλεoε τηv Παναγiα vιi βγιiλη λiγo vερdκι &π6 τ6v βριi1o, γιd vd πivoυv. .FΙ Παναγiα, φυoικd,,
odv φιλ6στoργη Mdνα, τ6ν iκoυoε καi θβγαλε vερ6 &π6
μιd ρωγμη τoδ βριi16oυ, θκεT κovτd,, γιιi νιi πivoυν. T6 vε.Aγtασμα.
ρ6 αδτ6 ηταv καi
,Aργ6τερα δμωq δ δπoτακτικ69 τoδ .ooioυ θ6ληoε
,,Eκτιζε πεζo6λια, κoυβαλoδoε
νd κdνη κflπo.
χdlμα καi
δρ1ιοε vd ξεφεδγη dπ6 τηv &oκητικη ζωη, παραμελιilνταq τιi πνευματικd τoυ καθηκoντα καi την πρooευ16η του
γιd τ6ν κ6ομo. Σκ6,φθηκε δ6 vιi &votξη μ6, μιιi oμiλα καi
τfv ρωγμη τoδ βρd1oυ, dπ' δπoυ 6βγαινε τ6 νερ6, γιd νιi
βγιiλη περιoo6τερo νερ6, vd πoτiζη τ6ν κfrπo τoυ.
T6τε τoδ παρoυoιdoτηκε fl Παναγiα καi τoδ λ6ει:
_ ,Aφoδ Θθλειg κηπoυg, νd κoυβαλig vερ6 oτ6v δμo
ooυ &,π6 κdτω.
'Aπ6 τ6τε τ6 νερ6 βγαiνει πι6 κdτω , |ιtχ"ρι oημερα d.Aγiασμα.
κ6μη, τ6 δπoTo εiναι καi

oi Movαχoi

πptιπει vα εivαι
τ6 καλ6 παp6"δειγμα τdrv λαiκδv
d,πoτε, εi1ε πι1ει Evαq ψαρdζ oτ6v εδλαβ6oτατo
Παπα - Mηνi τflq Σκητηq τηq .Aγtαq ,,Aννηq φρ6oκα ψdρια γιιi την Πανηγυρη τoυ. .O Γ6ρoνταq παραξενε6τηκε π6τε τd θπιαoε, γιατi flταν Kυριακη. Pωτιiει λoι-

π6ν τ6ν ψαρd:
_ Π6τε τd iπιαoεq;
,EκεΤνoq
&πηντηoε:
- Σημερα τ6 πρωT. Eiναι φρ6oκα . φρ6oκα!
T6τε δ Παπα - Mηνiq τoδ λ€,ει:

_ Παιδt
βoU, δ6ν μπoρδ νιi τιi dγoριioω, εiναι d,φoρι.

oμ6vα, γιατi τιi θπιαοεg τηv Κυριακη.
.o
ψαρdg, δ6v μπoρoδoε vιi τ6 καταλιiβη αδτ6. T6τε
τoD λ6ει δ Γ6ρovταζ:
_ Θ6λειq νιi
βεβαιωθfrq, γι, αδτ6; Δδοε ivα ψιiρι oτ6
καi
Θd
δflg
δτι
δ6v θιi τ6 φιiη.
γιiτo
Πρdγματι δ6v τ6 iφαγε τ6 ψιiρι δ γι1τog. 6δειξε d,πooτρoφη. Aδτ6, φυoικιi, oυγκλ6νιoε τ6v Ψαρd, καi oτ6 θξfrq oεβ6ταν τig, Kυριακ6g καi τiq.μεγιiλεq θoρτ69.
.O Παπα - Mηviq,
frταν πoλ6 καλoγερικ6q καi διακριv6ταv oτηv εδλιiβεια καi oτην &oκηoη. '.Eτρωγε μiα
φoρd τηv iμ6ρα, μετιi τηv θνιiτη, καt θκεTνo frλαδo. .Eπ6μεvo fiταv vd κατoικfl μ6oα τoυ f1 θεiα Xιiριq, dφoδ frταν
καi πoλ0 ταπειv6c.

.O .,Aγιog

Γειbργιog φρovτiζει
γιιi τηv Παvηγυρη

τ6 Kελλi τoδ .Aγioυ Γεωργioυ <<Φαvερωμ6voυ), δ δ-

πoτακτικ69 τoδ Xατζη - Γεωργη, δ Γερo - Eδλ6κιiπoτε oτηv Πανηγυρη τoD .Aγioυ δ6ν μπ6ρεoε νιi
βρη ψιiρια καi &,φηoε τ6 θdμα αδτ6 οτ6v .,Aγιo Γειilργιo
vιi τ6 φρovτioη.
Tην παραμovη λoιπ6v dκo0ει, ξαφνικιi, 1τυπηματα
οτηv π6ρτα dπ6 ζδo. Bγαivει δξω καi τi vιl iδfl! .,Eνα
ζδo
φoρτωμ6vo μ6 ψd,ρια καλd, θβδoμηντα δκιiδεq,! Δ6ξαoε
τ6v Θε6 καi εδ1αρioτηoε τ6v .,Aγιo. Tα1τoπoiηoε
μετα
τ6 ζδo, τ6 δπoTo iρΘε d,π6 μακριιi μ6νo τoυ _ τ6 εi1ε δ.
.,Aγιog,
Υ1oζ,

δηγηoει δ
Γειilργιoq,.
Ti εi1ε συμβη; .,Eναq, .Ιεριooιιirτηq, εi16ε δδo ζδα φoρτωμ6vα
καt τιi πηγαινε γιιi την Moνη Ζωyραφoυ.
.o .,Aγιoqψιiρια
παiρνει τ6 ivα ζδo καi τ6 δδηγεT oτ6 Κελλi τoδ
.Aγioυ
Γεωργioυ <<Φανερωμ6voυ>>, δπoυ τ6v παρακαλoδ.

t34

.o .Ιεριoοιιilτηg, δψα2gvε καi ρωτoδoε δεξιιi - dριoτεριi καi μετd 6μαθε δτι τ6
.Aγioυ Γεωργioυ.
ζδo τoυ πiyε τιi ψdρια oτ6 Kελλf τoδ
Kατd,λαβε καi αδτ69 τ6 θαδμα, τηv πρ6voια τoδ .Aγioυ
γιd τηv Παvηγυρη, καi δ6ξαoαv δλoι τ6v Θε6.
σε δ εδλαβ6oτατoζ, Γερo - Eδλ6γιoζ.

.o

.,Aγιoq

Σπυρiδωv φρovτfζει

γιιi τηv Πανηγυρη

ιiπoτε, oτ6 Koυτλoυμoυoιαv6 Κελλi τoδ .Aγioυ

ΣπυρiδωVoζ, τ6 Kερκυραtικo, θνδ εi1ε πληoιtioει f1
.Aγioυ,
θoρτη τoδ
δ6ν εi1αv βρi d,κ6μη ψdρια, καi oi Πατ6,ρεq d,vηoυ1oδoαν. Td Kαλoγ6ρια θλεγαν oτ6ν Γ6,ρoντα
vιl dγoρdooυv βακαλιio, μιd πo6 δ6ν βρflκαv ψdρια. .O
Γ6ρoντα9 τoδq θλεγε:
_ Kd,vτε δπoμoνη, δ .,Aγιoq Σπυρiδωv θιi
μiq φθρη
ψdρια. Kαi oυν6χεια θκανε κoμπoσχoivι.
,Evδ εixαv
76ιioει πιιi τηv δπoμovη τoυζ τd Καλoγ6ρια
καi frταν καταστεvoχωρεμ€vα, γιατi δρα εi1ε πληοιιi.
οει καi Επρεπε vd, μαγειρdψoυv, &κoDvε ξαφνικα νd 1τυπiv τηv π6ρτα. 'Aνoiγoυv καi τi vιi iδoδv! Δι5o ψαριlδεq
μ6 δυ6 παν€,ρια γεμιiτα ψdρια vd ζητ&vε τ6v Γ6ρovτα.
Φιilvαξαν oi δπoτακτικoi τ6v Γ6ρovτα, &λλ' oi ψαριiδεg
εiπαν:
_ Δ6v εivαι αδτ6ζ δ Γdρovταζ. Σ' θμiq iρθε θvαq &,λλog Γθρovταζ καi μig, εiπε: (Nd πdτε τd ψιiρια oτ6 Kελλi
.Aγioυ Σπυρtδωvoq,
τoδ
πor5 παιηγυρiζει, καt Θιi πληρωθfrτε μ6 καλη τιμη.',Av Θ6λετε, νd oiq διiloω καi καπd-

i

ρo)).

.O Γ6ρoνταζ κατιiλαβε τ6 θαδμα καi τoι5q π6ραoε
oτ6 Nα6 vιi πρooκυvηooυν. M6λιq dvτtκριoαv την Eiκ6-

να τoδ .Aγioυ ΣπυρiδωVoζ, εiπαv:

135

_ Nd, αδτ69 flταv δ Γ6ρoντα9 πoιi

μiq εiπε νιi φ6ρoυτιi
θδδ
με
ψιiρια!
Τoιig λd,ει τ6τε δ Γdρovταζ:
-'. Ax, βρ6 παιδιιi, δ6v παiρvατε τ6 καπdρo dπ6 τ6v
.,Aγιo,
γιd vιi τ6 δ1oυμε εδλoγiα!

Toδ Θεoδ η εδλoγiα Epxεται,
δταv δfvoυμε εδλoγiα
oδ ε[1ε διηγηΘfr δ Γερo - Σιiββαq, δ Φιλoθεtτηq, δτι

μ6 τηv μεγιiλη πεivα τoδ 1917 oi'Ιβηρiτεq,, βλ6πoν.
ταg τig, &πoθfrκεq, τfrq, Movfrq, vιi &δειιiζoυv, εi26αv θλαττciloει την φιλoξενiα. Md.λιστα, ivαg ΠρoToτdμενoζ τoιγκor5vηq θπ6μεvε, καi τηv θκoψαv τελεiωq. .Eπ6μεvo frταv καi
δ Xριoτ6q vd οταματηοη κιiΘε εδλoγiα Toυ. T6τε &ρχιοαv νd, πειvivε oi Πατθρεg καi νd παραπονιoDvται oτ6ν
Xριoτ6 καi οτην Παναγiα, πoιi δ6ν φρ6ντιζαν την Moνη
τoυq,. Δυοτυ1δq,, δ6,v εi26αv καταλdβει τ6 oφιiλμα τoυζ.
Mιιi μdρα, λoιπ6ν' παρoυoιdοΘηκε δ Xριoτ6q, οτ6v
Πoρτιiρη τηζ Movfrq, od,v φτωx6ζ, καi τoδ ζητηoε λiγo
.o Πoρτdρηq λυπημ6,νoq, τo0 λ6ει:
ψωμt.
_ Δ6v i1oυμε, &,δελφ6 βoU, γι' αδτ6 καi κ6ψαμε την
φιλoξεviα. Περiμενε δμωg, λiγo vιi oo0 φdρω αδτ6 τ6 κoμματdκι πoιi θ1ω oτ6 κελλt μoυ γιd τ6ν θαυτ6 μoυ.
',Ετρεξε, πηγε οτ6 κελλi τoυ καi τoδ δφερε τ6 ψωμi
ποδ εi1ε γιιi τ6v θαυτ6 τoυ καi τoδ τ6 θδωoε. -Eβλεπε δ.
μωq τδ πρ6oωπo τoδ Φτω1oδ vιi λιiμπη.
'Aφoδ λoιπ6ν πηρε δ Φτω16q, θκεTvoζ τ6 ψωμi, λ6ει
oτ6v Πoρτιiρη:
- Ξ6ρετε γιατi ηρθε qδτη f1 δυoτυ16iα oτην Movη; 'Eπειδη διιilξατε 6,πo τo Movαoτηρι δι5o: τ6ν <δ6τε> καi τ6v
<<δoθηoεται)).

137

136

Mετd &π6 αiτα τα λ6για θγιvε iφαντog,, oκoρπiζov.
ταg μιι1 λι1μψη πoιi Θιiμπωσε τ6ν Πoρτιiρη. Td,1αoε τ6τε
δ Πoρτιiρηg καi φoβιoμθvog iτρεξε oτoιiq, Πρotoταμθ.
voυζ τfrq, Movfrq, καi διηγηΘηκε τ6 γεγov6g,. oi Πατ6ρε9
oτηv dρxη βαoιivιζαν τ6 μυαλ6 τoυζ vιi ΘυμηΘoδν πoιo0q,
&vΘριilπoυq, iδιωξαv. Mετιi δμωq, κατιiλαβαv δτι θκεTνoq,
δ φτω16q, flταv δ Χριoτ6q καi θνν6ηoαν καi τd Eδαγγελικιi Τoυ λ6για: δ6τε καi δoθησεται δμiν.
Mεταν6ηoαν dμ6oωq γιd τ6 oφdλμα τoυζ, καi, μ6λι9
&ρ1ιoαν vιi δivoυv d,π6 τ6 δoτ6,ρημd τoυζ oτo6q, φτω26oιiq,,
κατdφθαoαv καi oi πλoι5oιεq, εδλoγiεg τoδ Θεoδ.

.fΙ πρ6voια τηq Γλυκoφιλoδoηq
oτηv .Ιεριiι Movη ΦιλoΘθoυ
τη Γερμαvικη κατo1η εi1,ε τελειcboει ο21εδ6ν i πρo.Ι. Movflζ ΦιλoΘ6oυ, καi
μηΘεια τoδ οιταριoδ τiζ
oi Πατ6ρεq, &,πoφιlοιoαv vd κ6ψoυν την φιλoξενiα. .,Evαq,
εδλαβηq Γθρovταg, δ Γερo - Σιiββαq,, δταν τδμαθε, πoλιi
λυπηθηκε καi παρακαλoδoε την Γερoντiα vιi μην τ6 κιivoυν αδτ6, γιατ( θιi λυπησoυv τ6v Xριοτ6, καi Θιi φιiγη i
εδλoγiα &π6 τηv Movη. To0q, δλεγε δθ καi πoλλιi παρα.
δεiγματα &π6 τηv .Aγiα Γραφη, δπωq, τiq, Σωμανiτιδoq,
,FΙλiα K.i., καi
τελικιi τ6v i,κoυxηραq μ6 τ6v Πρoφητη
σαv. KιiΘε λiγo καt λιγιiκι δμωq, θvo1λoioαν τ6ν Γ6ρo Σιiββα καi τoδ 6λεγαv:
_T6 &λειiρι τελεtωoε. Ti θd
.o Γ6,ρovταζ τo6q dπαντoioε:γivη;
_ Πατθρεζ μου, αδτ6 τ6 λtγo πo6 δπιiρχει &κ6μη, fi,q,
τ6 φ&με μαζi μd τ6ν κ6oμo, καi fι Παναγiα δ6ν Θιi μiq &φηoη.
Ei1αν &πoμεiν ει πτα μ6νo εiκooι πξντε dκdδε6 oιτdρι
oτηv dπoθηκη τflq Moviq καi τiπoτε d,λλο, καi &ρ1ιoαν

oi Πατ6ρε9 νιi διαμαρτι5ρωνται οτ6 Γερo . Σιiββα κd,πωg
πειρα1τικd:
_',E, Γερo - Σιiββα, τελεiωoε τ6 oιτιiρι. Ti γivεται
τcilρα;

T6 εδλαβ6oτατo καi πιoτ6 Γερoντd,κι &πηντηoε:
_ Mη 1,dνετε, εδλoγημθνοι, την θλπiδα oαg οτη Γλυ.
κoφιλoδσα μαζ. ,Aλ6oτε καi αδτ6q τiq ε1κooι πf'ντε δκιiδεg oιτdρι, κdvτε τo ψωμi καi μoιρioτε τo oτo69 Πατ6ρεq καi oτo0g λαiκo6q,, καi δ Θε6q θιi φρoντioη γιd δλoυg
βσζ, od,ν καλ69 Πατ6,ραq.
M6λιq λoιπ6ν τελεiωoε τ6 ψωμi τoυq, πρiν dκ6μη
πεινιiooυν, θφθαoε iναq Kαπετd.νιog dπ6 την Καβιiλα oτη
Moνη Φιλoθθoυ καi ζητηoε ξυλεiα ν6 dvταλλιiξη μ6, οιτd,.
ρι. Bλθπoνταζ oi Πατ6ρε9 τ6oo δλoζrilντανη την πρ6voια
τflg Παναγiαq, πo6 φρ6ντισε oιiν καλη Mιiνα τιi παιδιd
τξζ, δ6ξαoαν δλoι τ6v Θε6. Περιoo6τερo φυoικd dπ, δλoυq δ6ξαoε τ6ν Θε6 καi εδ1αρioτηοε την Παναγiα δ Γερo - Σιiββαζ, δ δπoToq καi τηv εδ1αριoτoδoε oυν61,εια μ6
την &γiα τoυ ζωη.
,.Eλεγε
μετd. oτo69, Πατ6ρε9 δ Γdρovταζ:
_ Δ6v odζ θλεγα, εδλoγημ6νoι, δτι η Παvαγiα δ6v θd

μiq dφηοη;

.o tioπλαγ1voq

Mov υ'x6q πoi) πλαv6θ1κt,
γιατi θκανε ξερη iioκηoη
χωρiq &γιiπη καi διιiκριοη

Πατηρ... εΙ1ε iρΘει oτ6 .,Aγιoν ,,oρoζ μαζi μd δνα
φiλo τoυ' γιιi νιi γiνoυν Moνα1oi, μετd, &π6 iνα
θαδμα πoιi εiδαv oτηv Mεγαλ6χαρη τflq Tηνoυ, δταv θγιvε
καλd iναg παριiλυτoq, θκ γενετflq. .o μθv φiλoq τoυ θμεινε
oτην Nθα Σκητη, δ δε Πατηρ...ηρθε dπ6 την Boρειo -

138

139

,Ιδι6ρρυΘμo

ανατoλικη πλευριi καi E,γιvε Movα16q o, ivα
Moναoτηρι.
,Eπειδη
oτιi ,Ιδι6ρρυθμα δπιiρ1ει θλευθερiα, 1ρειιiζεται φυσικιi καt πoλλη πρooo16η, δι6τι, θdv δ6v την dξιoπoιηoη oωoτd καvεiq,, μπoρεT νιi γiνη 1ειρ6τερo9 καi &π6
κooμικ6q,, μπoρεi καi vιi πλανεθfr.
.O
Πατηρ... λoιπ6v εi16ε d,γωνιoτικ6 πνεδμα, &λλιi τ6
,Ιδι6ρρυΘμoυ
τ6ν iριξε κατ, dρxιlq
χαλαρ6 πνεiμα τoδ
οτην δπερηφdvεια καi μετd oτην θπαροη. .,Oσo θκανε
οκληρoιiq, &γδvεq μ6 δπερηφιiνεια, d,λλo τ6οo oκληραιvε
καi f1 καρδιd, τoυ. Δdν τ6ν θvδιdφερε θιiν δ διπλαν69 τoυ
κινδt5νευε ii oπαρταρoδoε, d,ρκεT νd oυμπληρωνε τιi κoμπoo1oiνια τoυ τα πoχχιi καi τig πoλλdg μετιivoιεζ. Ei1ε
γεμiοει δλεg τiq δρεq, d,κ6μη καi τιi }"επτα, μ6 &γδνεq,,
Παρακληoειq κ.λ.π. καi πiεζε τ6ν θαυτ6 τoυ θγωΙoτικd,,
γιιi vd dγιιioη, μ6χρι πo6 δημιoιiργηoε d,γχoζ oτ6ν θαυτ6
τoυ. Nηoτευε δd τρoμερd,, δκαvε oυv61εια θνdτεq καi τρι.
.,oπoιog
τ6ν θβλεπε θξωτερικιi, oκυφτ6, οκελετωημερα.
μdvo, μ6 ooβαρ6 δφoq κ.τ.λ., o1ημd,τιζε την γν6μη δτι εi.
vαι μεγιiλoq 'Aoκητηq. ,Eπειδη καi τ6 διακ6vημιi τoυ frταν Δαooν6μo9, καi τ6ν περιoo6τερo 1ρ6vo τ6v περvoδοε oτ6 διiooq, καi αδτ6 τ6v θβλαψε. .,Oταν θπθoτρεφε
οτη Moνη, λθg καi κατ6βαιvε δ M6γαg ,Avτcilvιoq, &π6 τ6
,,Oρoq!
Δi,ν μιλoδoε μ6, καν6ναν &δελφ6, κλειν6ταν οτ6
κελλi τoυ, δπωq &v6φερα, καi πtεζε τ6ν θαυτ6 τoυ oτoιig
dγδvεq, θγωιoτικ α γtα vιi &γιιioη.
Mιd μθρα, λoιπ6ν, εΙ1ε π6οει Eναq θργιiτηq dπ6 Eνα
δθνδρo oτ6 διiooq καi oακατε6τηκε δ καημ6voζ. ,Aμιξoωq δ γι6q τoυ τ6ν φoρτιilΘηκε καi τ6ν κατ6βαoε κoντd
oτην Movη , "{Lα νd εiδοπoιηoη τ6v Διακoνητη τoδ διiσoυζ, Πατ6ρα..., yια τ6 oυμβd,ν καi νd τoδ ζητηoη μιιi
κoυβ6ρτα, γιι1 νιi μεταφ6,ρη oτ6 Moυριiγιo τ6ν oακατεμθvo πατ6ρα τoυ, γιd νιi τ6v πιiη oτην Θεooαλoviκη. .o Πατηρ, δυoτυ1δq, δχι μ6vo δ6ν τoδ iδωoε κoυβdρτα, &λλιi

οκεφτ6ταv τ6ν 1ρ6vo πoιi τoδ θτρωγε δ v6og μd τηv δπ6θεoη τoδ πατ€ρα τoυ. Φυoικd, flταν δπo21ρεωμ6νo9 δ1ι
μ6νo vιi τ6v &κoιiοη, &λλd καt νd τ6ν βoηθηoη, θπειδη iταν δ Διακoνητηq τoδ δdoουq,, &λλd καi Πρotοτdμεvoq,.
Δυoτυ1Glζ δμωζ, θκλειοε τηv π6ρτα τoδ κελλιoδ τoυ, γιd
vιi μηv καΘυoτερηoη καi vd oυμπληριiloη τιi πνευματικd
του.

oi Πατθρεζ τηζ Moviζ, δταν εiδαν τ6ν ν6,o νιi κλαiη,
τ6v πληοiαoαv καi τoD συμπαραoτιiΘηκαv. Παρηγ6ρηoαv τ6 παιδi, βoηΘηοαν γιd την μεταφoρd τoδ πληγωμdνoυ πατ6,ρα τoυ καi φρ6ντισαv νιi τακτoπoιηθfl oθ NooοκoμεTo.

Mετd d,π6 τ6τoια dοπλαγ1,νiα(!) θπ6μεvo flταν νιi &πoμακρυνΘfl τελεiωq i Xιiρη τoδ Θεoδ καi vιi oκoτιoΘfl
oιγd . oιγιi δ ταλαiπωρoζ. -Aρ1ιoε δ6 νιi καυ1σ,ται δτι θ.A.Aγiωv Πατ6ρων καf
βλdπει
φΘαοε oτd μdτρα τδν
γtoυζ, 'Aγγ6λoυq,, φdlτα κ.τ.λ.
Mιιi μ6ρα, λoιπ6ν, τoδ εi1ε παρoυσιαoΘi πα}uι θναq
,,Aγγελoq,

καi τoi λ6ει:
_.Eτoιμιiooυ γρηγoρα, Πd,τερ..., γιατi o6 λiγo Θd περιioω vd o6 πιiρω.
'EκεTνog dπηντηoε:
_N&ναι εδλoγημ6,νo! καi βιαoτικιi - βιαoτικιi φ6ρεoε τd καινo0ρια τoυ ριioα καi τ6 Σxflμα.
'Ev τQ μεταξ6 τoδ ξαvαφωvιiζει:
- 'Aντε, γρηγoρα, dν6βα oτ6 παρ&Θυρo νd o6 παpω.
Kαi δ Πατηρ dπηντηoε:
_ Κdvε δπoμovη vιi βρδ θνα oκαμνi, γιd νιi &ν6βω.
Mετd &π6 αδτ6ν τ6ν διdλoγo, μoδ θλεγε δ Πρoηγoιi.,Ωoπoυ
μενoζ..., d.κoιioτηκε θνα π€,oιμo καi ξvα <<',Ω1!>>.
vιi τρθξoυv oi Πατ6ρεq,, εi1,ε τελειιilοει. Ei1ε γiνει oδντριμ.
μα, γιατi ηταν oωματιirδηq, καi τ6 δΨoζ flταν πoλ6, δι6τι
iπεoε &π6 τ6ν τρiτo δρoφo κd,τω oτηv πλακooτρωμ6vη
αιiλη. oi Πατ6ρεζ τ6v oυμμιiζεψαν oτηv κoυβdρτα μ6 δι.
δflΘεv

r40

πλ6 π6νo, γιατi περιoo6τερo oκ6φτoνταν ττjν &πrbλεια
τηζ Ψυχfrq, τoυ. 'Avdβηκαν μετιi oτ6 κελλi τoυ, γιιi νιi τ6
τακτoποιηooυν, καt βρflκαv μιιi κ6λλα μ6 μεγιiλα γρdμ.
ματα vιi λ6η τιi θξfrq: <Kιiτω dπ, αδτη την κ6λλα i1ω
τρετζ 26ιλιιiδεq δρα76μ6q γιιi Evα Σαρανταλεiτoυργo. 'Ed,v
δdν μoδ τ6 κιiνετε, νιi Εγετε την λ6,πρα τo[l Γιεζfr, ττ!v dγ,Ιo6δα
καi την &ριi τΦν 318 Θεoφ6ρων Πατ6ρων
χ6νη τoδ
τfrg Πρωτηg oiκoυμενικflq Συν6δoυ>>, καt oτ6 τdλoq ε1γε
τηv δπoγραφη τoυ.
.o Καλ6q, Θε6q,, πo0 εΙναι δλo oπλdγ1να, d,ζ λυπηΘfl
τ6 ταλαiπωρo πλιioμα τoυ, καi fl διπλη αδττi πτcboη τoδ
πλαvεμdvoυ dδελφoi δq γiνη διπλ6 φρ6νo γιιi μσ,g, γιιi νιi
dγωνιζιbμαστε μ6, πoλλη ταπεtνωση καi dγιiπη, νι1 πλη.
οιι1ooυμε οτ6v Θε6. 'Aμην.

.o Movαχ6g πo6 οιbΘηκε
iιπ6 τηv φoβερη πλιivη
vαg dδελφ6q &π6 μιd Movη &γωνιζ6ταν πoλ6, d,λλιi μd φανταoiα καi iδfα μεγιiλη γιιi τ6ν θαυτ6 τoυ.
Σιγιi . oιγιi Eπαψε καi νιi κoινωνι1η, γιατi πioτευε oτ6ν
λoγιoμ6 τoυ πo6 τoi E,λεγε δτι δ6,ν i,1ει πιd dνιiγκη τflq
'
Θεiαg, Koιvωνiαg, καt δτι κατoικoδοε μ6oα τoυ δ Xριoτ6g.
-Eπαιρνε
μ6vo 'Aντiδωρo καi περνoδoε πoλλ6q, φoρ6q δλη τ{v iμ6ρα μ6 τ6 'Avτtδωρo. lκαvε τρoμερ6q, vηoτεTεq,.
.Aγιαoμ6 πoτ6 δθv
E,πινε. -Eλεγε δ ταλαtπωρoq,:
- 'Eγril &,γiαοα πιιi, καi τιi oδρα μoυ εiναι &γιαoμιlvα,
καi πivω δπoτε θ6λω.
',Eπιvε δ δυοτυ76ηq τd oδρα τoυ! ΣκεφΘflτε o6 τi σιχα.
μερη πλdvη θπεoε!
,.Aρ1ιoε
νι1 &γριειiη, vd κdvη dταξiεq, οτην Moνη καi
vιi λdη πoλλ6,q, d,νoηοiεζ. oi Πατ6ρε9, d,ναγκdoτηκαv vd,
τ6v κλεiσoυν οτ6v Πδργo τfrg Movflζ γιd &oφι1λεια καi E-

t4l
καvαν πρoσευχη νιi oυν6λθη. EΙ1αν δ6 &ναΘ6oει καi σ' iναv Πατ6ρα vιi τ6ν διακovfl καi νd τ6ν πρoο61η μην κιiνη
.,oπoτε
δμωζ θd τoδ πηγαιvε τ6 φακακ6 oτ6ν θαυτ6 τoυ.
καi
κdτι
θd
τoδ θ,λεγε 0'π6 τig ουνηθικ.τ.λ.,
δλo
τoυ
γητ6
.,Aγιo>>
ii
oμ6νεq, τoυ πλιiνεq: <Eiδα, dδελφd βoU, iναν
.,Aγιoq
,,Aγγελo>>
Mιiρτυραg>
<εiδα Eναv
η (Θd γiνω
,,Exoνταq λoιπ6ν δλα αδτd δπ' δψιν τoυ δ Διακoκ.τ.λ.
vητηζ τoυ, πaτf, δ6,ν τoδ &φηνε κoφτερ6 πριiγμα καi δλα
τoδ τd πηγαινε καθαριομ6να καi iτoιμα κoμμ6να.
Mιd μ6ρα δμωζ πor5 τoδ εiγε παει καi θνα κoυτi oαρδ6λεq dνoιγμ6,νo, γιατi ηταν θoρτη, δ πoνηρ6q τoδ &νoιξε
,Aφoδ
iφαγε τ6 φαγητ6 τoυ, τoδ παρoυoιιioτηκε
δoυλειιi.
,,Aγγελog καi τοδ λdει:
πdλι δ διdβoλog oιiν
.O
_
Xριoτ6g ooδ θ1ει iτoιμo τ6 δοιακ6 oτεφdvι.
Τcilρα ooD θτoιμdζει καi τoδ Mdρτυρog καi περιμ6,vει νιi
μαρτυρηoηq, oτη φυλακη τoδ Π6ρΥoU, δπoυ δπoμ6νει9 γιd
τηv &γιiπη Toυ.
Στηv ουν626εια τoδ θφερνε λoγιoμoιiq vιi μαρτυρηση,
,,Eτσι
τ6ν δκαi θψα1vε vd βρfl καν6να κoφτερ6 πρdγμα.
δηγηoε oτ6 καπιiκι τflq κoνo6ρβαq. Παiρνει λoιπ6ν τ6
,,Eκoβε
τ6ν
καπdκι καf dρ1iζει μ6νoζ τoυ τ6 μαρτ0ριo.
λαιμ6 τoυ oιγιi . oιγι1, γιατi πovoδoε. θκoβε καi φιΙlναζε.
',Eτ ρεξαv &μ6oωζ oi Πατ6ρε9,, δταν ιiκoυoαν τtg
σπαρακτικ6,q θκεTνεq φων6q, καi πρiτoq, δ Διακoνητηq
τoυ' &λλd τi vd iδoδν! T6,τoια oκηνη πor5 ηταv vd, κλαiη
,Aπ6 τ6 E,vα
καvεig καi νι1 γελιiη !
μ6ρoζ φcbναζε, dπ6 τ6
&λλo E,κoβε τ6v λαιμ6 τoυ. Kαi δταν oi Πατ6ρεq τoD &ρ.
παξαν τ6 καπιiκι d,π6 τd 16ρια τoυ, φιilναζε:

_'Aφfloτε με νd μαρτυρηoω!
Τ6ν περiλαβε μετd, δ ΔιακoVητηζ τoυ καi τoδ λ6ει:
_ Kdvε τcbρα δπoμovη νd ooD δd,οω πρδτα την πληγη
καi μετd θd at, κd,νω θγιb μdρτυρα, γιd νd θxηq καi
μιoθ6.

.o

..

d,δελφ6q,

πoιi τ6v δπηρετoδoε εi1ε πoλλη dγιiπη

143

142

καi Θυοιαζ6ταν γιιi τor5g, δλλoυq,, &λλd frταv καi λiγo ζωηρ6q. 'Aφoδ τoδ τα1τoπoiηoε τiq, πληγθq,, θβγαλε ττ!ν ζcilνη
τoυ καi τ6v iρ1ιoε oτiq, π}uατεg. Toδ E,δωσε μερικ69,, dλλιi
δ πλαvεμ6voq, δdν &ντε:y.:ε τtg ξυλι6ζ, πoδ τoδ iδιvε δ αλ.
λoζ, καi φιbvαζε:
_ ,,Aφηo6 με, δ6ν d,ντ6χω μαρτδριo!
,,Eτσι
γελoιoπoιηθηκε καi ταπειvcirΘηκε μπρooτιi
,Eνδ
oτoι5g iλλoυq,.
μ6voq, τoυ, μ6 τ6 Θdλημιi τoυ, θπειδη
τ6ν βoηθoδoε τ6 ταγκαλιiκι* , eixε διιiΘεoη νιi κ6ψη τ6
κεφdλι τoυ, dπ6 τ6v dδελφ6 δμωζ, πo6 τ6ν d'γαπoδoε,
καi τoδ i,δωoε δυ6 . τρεTq ξυλι6q,, γιιi νιi ουv6λΘη, &ρvηΘηκε τ6 μαρτιiριo!
oi καημ6νoι Πατ6,pεg τflq Moviq, oυv€1εια θκαναv
πρoσευχη, νιi βρη δ Θε6q, θvαv τρ6πo νιi oιilοη dπ6 την
φoβερη πλιivη τ6ν d,δελφ6, καt δ Kαλ6q, Θε6q, βoηθηoε.
TαπειvιilΘη κε δ dδελφ6q, μεταv6ηoε, θξoμoλoγηΘηκε,
κoιvιirvηoε καi oυνflλΘε μ6 τηv Xιlρη τoδ Xριoτoδ. ΣωΘηκε δηλαδη dπ6 τιi v01ια τoδ &,vΘρωπoκτ6voυ. "Eζηoε dρκετιi 1ρ6vια μετι1 μ6 oυvτριβη καi ταπεivωoη καi dvεπα0θη θν Κυρiφ. Δ6ξα τQ ΘεQ!

Eδ216ριστα γεγov6τα
ΠOζ, δταv τρ6γη καvεiq, oυν621εια δλo γλυκo69,
καρπoδg, καi τυ1αiνη oτ6 τ6λoq καv6ναg πικρ69 τi
ξιν6q,, dναγκιiζεται πoχι νιi φιiη θνα . δυ6 γλυκo0q, καρ.
πoιiq,, γιιi νιi φ6γη f1 πικρiλα, τ6 iδιο θιi πp€πη vιi γivη καi
oτην πνευματικη αι)τη πεpiπτωoη. 'Eπειδη odq, πiκραvα
μ6 αδτιi τι1 δι5o τελευταTα γεγoν6τα, θειirρησα καλ6 νιi
o&q πρooφθρω πιiλι διio μικρd, &λλd πoλιi γλυκd ΘεTα γε.
*

δ δξω d.π' θδδ.

γov6τα, γιιi vιi oiq, γλυκιivω καi πα}'"τ τηv ψυ16η oαζ πνευ.
ματικd.
Aδτd, φυoικd, θγcil δdν τd εiδα, &λλd τιi ftκoυoα &π6
Γερoντιiδεg, εδλαβεTζ, καΘιbg, καi d,π6 τ6v Γ6,ρoντιi μoυ, oi
δπoToι τιi θζηoαν dπ6 κoντιi.
,Aoκητηρια λoιπ6v τδν Kατoυνακιδv, oτην ΚαΣτd,
λδβη <',Aξι6ν θοτιv>>, μπρooτιi d,π6 πενηντα 1ρ6νια περiπoυ' ζoioε i,vαq, Γθρoνταζ μ6 τρετζ δπoτακτικoιiq: τ6ν π.
Γειilργιo, τ6v π. Πα1cbμιo καi τ6ν π. Xρυo6οτoμo. Mετd
τ6v Θιiνατo τoδ Γθρoντα, &ν6λαβε δ διιiδoχoζ, δ &ρ1αι6,E.
τερoζ κατιi τηv καλoγερικη κoυρd,, Πατηρ Γεcilργιοg,.
πειδη δμωζ ηταν πoλι5 &πλ6q καi τελεiωq dγριiμματoq δ
ν6o9, Γ6ρoνταζ, oi &λλoι δδo δ6ν θ6ληoαν vιi δπoτα1θoδν,
γιατi εi1,αv λiγo περιoo6τερη μ6ρφωoη dπ6 τ6ν Πατ6ρα
Γειilργιo, d,λλd καi λiγη δπερηφdvεια. Γι, αδτ6 iφυγαν καt
τ6v θγκατ6λειψαv. Xιbριoαv καi dvαμεταξιi τoυq, γιατi
πιiλι δ6ν μπoρoδoε δ ivαg νd δπoταχθη oτ6v &λλo. "Aλ.
λαξαν δ6 πoλλ69 κατoικiεq,, &π6 Moναoτηρι o6 Moναoτηρι καi &π6 Kελλi o6 Kελλi.
Mιd μdρα, δ iναq, &δελφ6q θυμηθηκε τ6v Γ6ρoντα,
πo6 τ6ν &φηoαν μ6vo τoυ, θγκαταλελειμμιlvo καi af' περαoμ6,vη flλικiα, καi dπoφdoιoε νιi πιiη νd τ6ν θπιoκεφθη. Πiρε καi εδλoγiεq, oτ6v τoυρβιi τoυ καi ξεκiνηoε.
.,oταv
πληοiαoε oτην γειτoνικη Kαλιiβη, ριbτηoε γιιi
.,Eναg
&λλog Πατ6.
τ6ν Γ6ρovτα, &λλd δ6ν τ6ν εi1αν iδετ.
εiπε:
ραq
_ Πρiv dπ6 μιιi θβδoμιiδα κ6πνιζε τ6 τζιiκι τoυ. μαλλoν καλd θd εiναι.
',EφΘαoε λoιπ6ν oτηv Kαλι5βη μ6, dγωνiα καi, δταv εiδε fιουxiα μεγιiλη 6ξω καi μ€,oα, &νηo61ησε περιoo6τερo.
',Aρ1ιοε vιi φωνιiζη δυνατιi καi νd 1,τυπιiη την π6ρτα, dλχα τiπoτε. Tελικd πiεoε τηv π6ρτα καi την &νoιξε καi
μπflκε μdoα. Bλ6πει τ6v Γ6ρoντα ξαπλωμdvo oτ6 κρεβdτι

καi τoi

λ6,ει:

144

_EδλoγεΤτε, Γ6ρovτα, τi κd,vειq,; "HρΘα νιi o6 iδδ.
'EκεTνog &πηντηoε πoλιi στενoχωρημdvoq,:
_ Eδλoγημ6vε
βoU, καλιiτερα vιi μην θρ766ooυνα,
.,Aγιo "Aγγελo
πoιi
γιατi μ6λι9, μπfrκεq,, μoi θδιωξεg, τ6v
μ6 δπηρετoDoε. Γι' αδτ6 δ6v ooδ iνoιγα. -Aλλη φoριi vιi
.,Aγιo
μην EρΘηq,, εδλoγημ€,vε βoU, γιατi μoδ διcb26νειq, τ6v
"Aγγελo.
,,Eφυγε
δ &δελφ6q, γιιi τ6 Kελλi τoυ, καi 6μειvε δ Γ6ρoνταζ ξαπλωμ6νo9, oτι1 oαviδια τoδ κρεβατιoδ, τελεiωq
μ6v θγκαταλελειμμιlνoq, d,π6 τo6q, &νθρcilπoυq,, d,λλιi γιιi
vιi i26η θγκαταλεiψει τ6ν θαυτ6 τoυ oτα γt,pια τoδ Θεoδ, δ
Θε6q τ6v dξiωoε νιi δπηρετflται dπ6 'Aγγ6λoυq,.
Tην Tδια θπo1η περiπoυ καi οτηv Tδια περιoχQ, λiγo
πι6 πιivω, οτην Σκητη τoδ .Aγioυ Bαoιλεioυ, ζoδoε καi δ
Γερo - Θεoφ6λακτoζ, δ δπoToq,flταν πoλδ εδλαβηq καi με.
.,oλoι παραδ626,oνταν
την dγι6τητιi
γιiλoq &γωνιoτηg.
τoυ, δι6τι, δoo καi ν& πρooπαθoδoε νιi κρυφτfr, dδ6vατo
fiταν νιi μη γiνoυν γνωoτιi τιi βιcΙlματιi τoυ. Πoλλ6q φoρ6ζ
τ6ν εΤδαν oi Πατ6ρεζ vιi βρioκεται od θεωρtα πνευματικη.
Ei1ε δ6 καi δι5o δπoτακτικoιig,, τ6v π. ,Aρo6vιo καi τ6ν π.
Πι1μφιλo. .,Oπωq, &νι1φερα, δ Γερo - Θεoφ6λακτoq fiταν
μ6ν πoλδ d,γωνιoττiζ, &λλd εi21,ε καi πoλλη εδλιiβεια καi
κατdνυξη καi δυoκoλευ6ταν νι1 πρooειi76εται μαζi μ6 δλλoυq,. Γιιi νιi μην &κoδvε oi d,λλoι τoδq, λυγμoιiq, καi νd, μη
βλ6πoυv τιi διiκρυιl τoυ, πoιi δ6ν μπoρoioε vιi τιi συγκρατηoη, iφευγε oυνηθωq την δρα τflq, 'AκoλoυΘiαq, δξω oτιi
βριi26ια, oτiq, oπηλι6q,, καt θπ6oτρεφε τ6 πρωi. Ζoiloε πoλ6
πνευματικd,, &λλd δλo oτην dφιiνεια θργαζ6ταv τtq, dρετ6q, τoυ, γιατi εi21ε πoλλη ταπεivωση.
Kdπoτε, μιd 26ειμωνιι1τικη vδ1τα, βγiκε πιiλι 6ξω
oτιi βριi1ια, γιιi νιi κιlvτ1 την 'AκoλoυΘiα τoυ, d,λλd &π6τoμα Eριξε 1ι6νι. oi Πατ6ρεq, &vηο61ηοαv, δταv δ6ν εΤδαv
τ6v Γθρoντα τ6 πρωi, καi βγflκαν oτ6 βoυν6, γιιi νιi iδoδν

145

,EκεT
πo6 θψαχvαv, εiδαν θμηπωζ τ6v oκ6παoε τ6 1ι6vι.
,Aλπd,νω o' θναν βριixo κdτι νιi μαυρiζη καi πληoiαoαv.
λιi oτενo1ωρ6θηκαν πoλι5, δταν εΙδαv τ6v Γ6ρovτd, τoυg
.,Oταν
δμωq,
τελεiωq d,κivητo, γιατi ν6μιζαν δτι πιiγωσε.
τ6ν iπιασαν, γιd vιi τ6ν κoυνηooυν, εiδαν νd καiη τ6 oδμα τoυ, καi τd 1ι6νια νd εivαι λυωμ6να γ6ρω τoυ dπ6 την
Θερμη τoυ πρooευ1,η. Mε τ6 κoδνημα δ6, πo6 τoδ 6καναν,
τ6τε μ6λι9 oυvflλΘε dπ6 τηv πνευματικη θεωρiα, ατην δπoiα βριοκ6ταν δ &γιog Γ6ρoνταq, ii μd,λλov τ6τε bπ€στρεψε δ νoδg, τoυ πdλι oτ6 Περιβ6λι τηζ Παvαγiαg dπ6
τ6ν Παριiδειoo.
oi Πατ6,ρεq τηζ ,Eρημoυ τ6ν παραδιl1oνταν γιιi Nηπτικ6 τ6v Γερo - Θεoφ6λακτo καi τ6v εi1,αν od εδλdβεια.
oi πoλθμιoι δμωg δαiμoνεq τ6ν φθoνoδoαν. ,Eπειδη εixε
,Aγγθλoυq καi
flρπιiζετo oτ6ν 0δραν6,
γiνει φiλog μ6, τοιiq,
πρooπαΘoδoαν μ6 κιiθε τρ6πo νd τ6ν &,πooπιiσoυv τηv δρα τflq πρoσευχflq,, δταν βριoκ6ταν o6 θεωρiα, dλλιi δdν
τ6 κατ6ρΘωναν.
Kιiπoτε δ6, θνδ βριoκ6ταν o6 θεωρiα, οτ6ν <<.,Aγιo
Bαoiλειo>>, τ6ν μετ6φεραν oi δαiμovεζ οτην Σκητη τδv
Καυooκαλυβiων, Υια νιi τ6v 0"πoaπασoυv, &λλd καi πιiλι
δ6ν μπ6ρεσαν.
,,Eλεγαν
θπioηq, oi Γερoντιiδεq τflg περιoχηζ θκεiνηq
δτι δ Γερo - Θεoφι5λακτoζ εiχε μεγιiλη φιλiα &κ6μη καi μ6
τιi &γρια ζδα, τd δπoTα διαιoΘdνoνταv τηv &γι1πη τoυ καi
6ρ1oνταν oτην Kαλιiβη τoυ, δταν εi21,αν καμιd &,νιiγκη.
.,Evα
ζαρκιiδι μιiλιoτα, πo6 εi1ε oπdoει τ6 π6δι ΤoD, πfrγε
θξω &π6 τ6 Κελλi τoυ καi βθλαζε θλιμμ6να, τεvτcirνovταq
,EκεΤνoq,
τoδ θτ6 oπαoμdνo τoυ πoδαριiκι oτ6v Γ6,ρovτα.
νιi
θτoιμιioη
διio
λiγo
παξιμιiδι
νιi
ξυλιiφερε
φιiη, μ6χρι
κια, μ6, τd, δπoTα θδεoε oταΘερd τ6 π6δι oτη θ6oη τoυ, καi
μετd εiπε oτ6 ζαρκαδιiκι:
_ Πηγαιvε τιbρα μ6 τ6 καλ6 καi μετι1 dπ6 μιιi θβδoμιiδα νd ξαναπεριioηq, νd τ6 iδα).

146

.O καλ69,
Γ6ρoνταζ συvεννoεTτo μ6 τ6 ζδo, oιiv γιατρ6q μ6, πoνεμ6νo iνΘρωπo, θπειδη εi26ε γiνει &νΘρωπoq,
τoδ Θεoδ! Tην εδxη τoυ νιi θ1oυμε καi δλων τδν .Ooitοv
Πατ6ρωv μαζ.

Δι'

εδ74cbν τcbν

,Ooiαlν ,AyιoρειτCον

Πατ6ραlν iμcbν,
'Ιηooδ
Κδριε
Xριoτ6, δ Θε69, διιi τfig Θεoτ6κoυ, iλ6ηooν

fιμαq.'Aμiν,

',Aγγελog τoδ δγδ6oυ αiδνoq
πατηρ Bεvιαμiv, δ Kατoυνακιcilτηg, καi (ιπo
λαiκ6q, &κ6μη ηταv πoλ6 εδλαβηq, γιατi καt fι
oiκoγ6νειιi τoυ εi1ε Xριoτιανικ6q &ρx6q. .H δπερβoλικη λoιπ6ν &γιiπη τoδ v6oυ γιd τ6v Xριoτ6 τ6ν iκανε vιi θγκαταλεiψη γovεΤq,, πατρiδα καt τ6 θ.
,Aoτυνoμικ6q, _ καt τiq, κooμικ6q
παyγεΧμd τoυ _ ηταv
.,Axαρεq καi vd, iλθη oτ6 Περιβ6λι τfrg, Παvαγiαg, στ6
,,Oρoζ,
,Aγγελικ6 Tιiγvd κατατα1θfr θθελovτηq oτ6
γιoν
μα τδν Moνα1δv.
Kατ, &pxαc πflγε oτ6ν Γερo - Kαλλtνικo, τ6ν .FΙoυ.O διακριτικ6q, Γερo - Kαλλiνικoζ,
1αoτη, Υι& νd μεivη.
μ6λι9 τ6ν εiδε, κατd,λαβε τ6ν μεγdλo ζiλo τoδ ν6oυ, &λλd
δι6,κρινε καi τ6 φιλιioθενo oδμα τoυ. Γι' αδτ6 τoδ εiπε τ6v
τρ6πo τflq ζωfrζ τoυ, γιιi vd πdη &λλoδ νιi oiκoνoμηθη.
_,Eγω, παιδi βoU, τoδ εΙπε, τρcΙlγω πενηντα δρdμια
παξιμdδι μ6 vερ6 μιιi φoρd τηv iμ6ρα, μετιi την θνιiτη.
,Edν
μπoρηζ vιi dvτ6ξηq, μεTνε. διαφoρετικd,, πηγαιvε κdπoυ dλλoδ.

,Eπειδη δ vdoq,
flταv πρoφυματικ6q,, καi i δγεiα τoυ
δdν τoδ bπ€τpεπε τ6τoια αδοτηρη δoκηoη, πηγε oτ6ν Γε.
,EκεT λoιπ6ν
ρo - Πα1cbμιo, oτηv Kαλιiβη <,,Aξι6v θoτιv>>.
θγιvε Movα16g, δvoμιiστηκε Bενιαμiv καi &γωνioτηκε φι.
λ6τιμα πoλλιi 1ρ6νια. 'FΙταν μεγdλoq &γωνιοτηg, παρ' δ.
λη την κλoνιoμ€vη τoυ δγεiα! KιiΘε νιi1τα d,γρυπviα, καi
την iμ6ρα τd 16,ρια τoυ πd,vτα θιi κρατoδoαv η θργ61ειρo
fi Πατερικ6 βιβλio, καi i εδxη δ6,ν θλειπε 0'πo τ6 oτ6μα
τoυ, μ6χρι τ6 τ6,λoq τflq ζωfrq τoυ, πo6 π6ταξε oτ6ν oδρα.
,Aγγελικη
ν6 fl
ψυxη τoυ.
Tην δρα δ6 πor5 θφευγε i ψυxη τoυ oτ6ν oδραv6, μιd,

148

διι1 Xριoτ6ν oαλη, πoιi βριoκ6ταv θξω dπ6 τηv .Ι. Moνη

γιιi vιi πρooθ1η τιi μαvδριd, φιilναζε δυvατti καi θλεγε:
,,Eφυγε,
θφυγε! Aδτη τηv oτιγμη
- "Ω! δ! τi 26ιioαμε!
πdΘαvε δ Bεvιαμiv dπ6 τd Kατoυvd,κια, καi f1 ψυ1η τoυ
πiyε κovτιi oτ6ν Xριoτ6, καt διdταξε τoιig ,Aγγ6λoυζ δ
Xριoτ6g νιi βιiλoυv oτ6 μ6,τωπo τoδ Bενιαμiv μιd, κ6κκινη
ταινiα πoιi vd, γρdφη: <<',AγΥελoq, τoδ '0γδ6oυ Aiδvοq,>!
τfrq Kερατθαq,

.H θπιστρoφη oτ6v Θε6
dιπ6 τηv γfl oτ6v oδραv6
Kαλ6g Θε69, ,Aγγ6λoυq, θκανε &χχ6" μερικoi ', Aγ'
γελoι dπ6 τηv δπερηφdvειιi τoυζ θγιναν δαiμoνεg,.
,,Eπλασε
μετιi τ6v &vθρωπo δ Θε6q,, γιd νιi συμπληριiloη τ6 ξεπεομ6,vo 'Aγγελικ6 τaγμα, καi d,φησε καi τoιig, δαiμoνεq, θλεδθερoυq μθ1ριq δv6g oημεioυ
καi iωq, καιρoδ, γιιi νιi μδq βoηΘi,νε μ6, τηv κακtα τoυζ,
vd δivoυμε δηλαδη θξετιioειq, oτη γfr καi vιi περνdμε oτην
oδριivια ζωη, τηv αirbvια. .,Oσo ζη δ &,νθρωπoq δ1ει δικαiωμα vd δivη πvευματικdq θξετιioειg,. Mεταξεταoτθog
δdv δπdρ1ει.
,,Aq,
&γωνιoτoδμε, λoιπ6ν, vιi πιιiooυμε ioτω τηv
,Aμην.
πvευματικη βιioη, vιi περιiσoυμε oτ6v Παριiδειoo.

πoιoζ &γωνiζεται πνευματικd,, πoλεμd.ει τ6ν θxΘρ6
διιiβoλo, καi θπ6μενo εiναι vd πoλεμηθη καi d,π'
.O
αδτ6v.
&,νθρωloζ, πoιj θd vικηoη τ6ν νoητ6 θ1Θρ6, θd
στεφαvωθi dπ6 τ6ν Xριoτ6.
i
++ πεiρα &πoκτι6ται απo τd, πυρd, τδν δαιμ6vων, πoιi
Ι ι δ61εται δ oτρατιιbτηg, τoδ Xριoτoδ oτηv πvευματικη μιixη. Πρiv dρ1ioη τηv μιi1η δ θ1θρ6q, dρχiζει τ6ν

Λ
Ι,,

τr ' '

, '

151

150

.FΙ
εδxη τoδ 'Ιηooδ εivαι
βoμβαρδιoμ6 μ6 τoι5q λoγιoμoi,ζ.
τ6 βαριiτερo δπλo κατιi τδν λoγιoμδν τoδ θ1Θρoδ.

il

πvευματικη πρo*o,,i ioυ αγ,νιζoμ6νoυ δdv θd θξαρτηθfl d,π6 τ6ν καλ6 Πνευματικ6 Πατ('pα, d,λλd d,π6 τoι5g καλoιiq λoγιoμoιig τoδ δπoτακτικoδ.
**
,\ δπoτακτικ69
.
πoιi
δ6,1εται
πoνηρ6 λoγιoμ6 γιιi τ6v
(}
Γ6ρoντd,
λ,
τoυ, καi dφαιρεTται f1 θμπιoτooι5νη τoυ,
oωριιiζεται πιιi μ6νoq τoυ, δπωq γκρεμiζεται καi δ τρoδλoζ, δταv &φαιρεΘfr τ6 κεντρικ6 τoδβλo, τ6 κλειδi.
.?tt

Γ

* *

,p
ιιi. νd, θξαγνιoΘfr
δ νoDq καi f1 καρδιd, πp€πει δ frνθρωπoq, vιi μη δ61εται πovηρo6q λoγιoμo6ζ, d,λλ'

οδτε καi δ 1διoq vιi οκ6,φτεται πoνηριi. Nd, θνεργη δ6 d,πλιi
καi ταπεινd, καi v, d,γωνiζεται φιλ6τιμα.

Iril

εγαλriτερη πνευμo,.--u,ναμη θ1oυν oi &γvoi λoγιJ I L oμoi dπ6 κιiθε &λλη δoκηoη, νηoτεiα, d,γρυπviα
κ.λ.π. γι, αδτoιiq, πoιi dγωviζovται vιl φυλιiξoυν τηv ψυ26ικη καi σωματικη τoυq &γv6τητα.

,\
l
.\,,

φυoικoq, oαρκικ6q π6λεμo9 δπo1,ωρετ μ6 την νηοτεiα, dγρυπνiα, πρoσευχη, δταv δ6ν δπιiρχη δπερηφανεια.

(

πovηρ6g λoγιoμ6,, δ;; συνεργαoθfl μ6 τ6ν οαρκικ6 παλαι6 &vθρωπo, κd,vει διπλ6 κακ6 oτηv ψυχη.
δπωg καi δ διιiβoλog, δταν συνεργαoθfl μ6 i,vΘρωπo, Kdvει διπλ6 κακ6 οτ6ν κ6ouo.

Λ
λ,/

i βλιiοφημoι δμωg λoγιoμot εivαι δλoι τoδ διαβ6λoυ
καt δ26ι τoδ &νΘριirπoυ.

**

ffi

βλιioφημoυζ λoγιoμo0q, βαoανiζει δ διιiβoλoζ συ.
νηθωq τo69 εδαiοΘητoυq dvθρcbπoυq,, γιιi νd τo6q
θλiβη καt vιi τoιiq φ6ρνη of, 0'π6γνωση.
d

Λ i βλιiοφημoι λoγιoμoi εΤναι δπωg τιi dερoπλdνα
λ/ πoιi μ&q, θvo1λoDν μ6 τ6 θ6ρυβ6 τoυq,, χωρiζ νιi τ6

&λλ, oδτε καi μπoρoδμε νιi τιi θμπoδiooυμε. T6
βαρ6 &vτιαερoπoρικ6 εiναι i ψαλμωδtα, γιατi εiναι καi
πρoσευχη oτ6ν Xριoτ6, &λλd καi περιφρ6νηoη oτ6ν διd.

θ€,λoυμε,

βoλo.

P

την dρ1,η τηq ,,,,uuli'κflq ζωiq δ dγωνιζ6μενoq,
διcil1νει τoι5q κακoιiq λoγιoμo6q μ6 την μελdτη τηv
πνευματικη, τηv dδιdλειπτη πρoσευχη καi την φιλ6τιμη
,Aργ6&oκηoη. Mετd iρ1oνται πιd δλo καλoi λoγιoμot.
τερα oταματδvε καi oi καλoi λoγιoμoi καi νιcbθει i,να &δειαoμα, καt μετd θρ1εται δ ΘεToq φωτιομ6ζ oτ6ν &νθρω-

\r

πo.

FFι

Τ

6v πoνηρ6 τ6ν γνωρiζει δ &vθρωπoq, τoδ Θεoδ, θvδ
τoriq καλoδq λoγιoμoιiq τδv d,vΘριilπωv δ πoνηρ6q
δ6,ν τoι5g γνωρiζει.

ΙΙ

μεγαλ6τερη d,ρρωo,.l l.η, θπoxη μαq εiναι oi μιiταιoι λoγιoμoi τδv κoομικδv &νθριbπων, πor5 φ6ρvoυν τ6 &γ1oq. Tην θεραπεiα την δiνει μ6vo δ Xριoτ6q μ6
την ψυ1ικη γαληνη, μαζi καi την αiωνι6τητα, &ρκεT vd
μεταvoηση δ ivθρωπoq καi νd oτραφfl oτ6v Χριoτ6.

Ιι

πoλιi &μαρτωλ69 θ1ει καi πoλ6 δλικ6 γιd ταπεtνωοη. καi i πoλλη ταπεiνωoη δ€,1εται τηv θεiα Xdρη,
&ρκεΤ δ &νθρωπoq νd &πoφεr5γη oτην oυvd1,εια τiζ &φoρ.
ψt'g, τa αiτια, γιιi νd την διατηρηση.
**

153

152

θρημoζ πoλιi βoηΘιiει γιιi την θξιiλειψη τdlν Ψυχικδν παΘδν, δι6τι καi i &γριdδα θξαφαviζεται oτην
iγovη θρημo, θνδ oτ6ν βoδρκo γiνεται οιiv καλιiμι.

}t

**

η Θαυμιiζετε αδτo6q, πoι5 πληoιdζoυν oτ6 φεγγιiρι,
Ι[ &λλ' αδτoδg πo6 dπoφε6γoυν τ6 κooμικ6 φρ6νημα
καi πληoιιiζoυν oτ6v Θε6 καi &γιiλλoνται.
Σ}*

dvθρωπog, πoιi &πoμακρ6νεται &π6 τ6ν Θε6, &νιiπαυση ψυ1ικη δ6ν βρiοκει oδτε oτηv πρ6oκαιρη
αδτη ζωη dλλ' oδτε καi οτην αiιbvια. Δι6τι, δπoιoq, δ6v πι.
oτειiει oτ6ν Θε6 καi οτην μ6λλoυoα αiιilνια ζωη, μ6νει &,παρηγ6ρητoζ καi o' αδτη την ζωη, καταδικιiζει καi τηv
ψυχτi τoυ αicirνια.

(ι,\
λ/

,

**

oo d,πoκρ6νoνται oi &νΘρωπoι &π6 την φυoικη ζωη,
τηv &πλη, καt πρoχωρoδv oτην πoλυτ6λεια, αδξιi.
νoυv καt τ6 &νθριbπινo i,γ2goq,. Καi δοo πρoχωρετ f1 κooμικη εδγ6νεια, τ6oo 1ιivεται καt ft &πλ6τ1Τo, i xαριi καi τ6
φυοικ6 dνΘριilπινo 21,αμ6γελo.

καi δ δνθρωπoq, μ6 τ6v
voδ oυγγενειiει μd τ6ν Θε6 καi μθ τ6ν νoδ T6ν πλη.
οιιiζει. .o Θε6q εivαι l,πειρη dγιiπη, καi μθ καΘαρη καρδιιi δ iνΘρωπoq, ζfl τ6ν Θε6. .o Θε6q, εiναι &,πλ69,, καi μ6
&πλ6τητα πιoτεδει δ iνΘρωπoζ καt &γωviζεται ταπεινd
καi φιλ6τιμα καi ζfr τιi μυoτηρια τoδ ΘεoD.
,\^'atl*

d/t
(

Θε6q, ε1ναι δπειρog νoδq,,

**

, περνiνε, oi δνΘρωπoι γερνiνε. Mη κιiθε.
π{ ιi' 26ρ6vια
+
"L oτε λoιπ6ν oτ6 oταυρoδρ6μι. Διαλ6ξτε lνα Σταυρ6

d,νιiλoγα μ6 τ6 φιλ6τιμ6 oαq, καi πρo1ωρεΤτε σ' Eνα δρ6.
,Eκκληoiα6
μo, dπ6 τofq δι5o τfrq
μαg, καi dκoλoυΘfroτε
τ6v Xριoτ6 oτην Στα6ρΦσ1, θdν Θ6λετε νd χαρflτε &ναoτd,oιμα.

i &νθριilπιvoι oταυρot εivαι &πλδq σταυρoυδdκια,

βoηθiνε γιd, την οωτηρiα τiζ ψυχiζ μαζ,
θvδ τoδ XριoτoD ηταν πoλ0 βαριiζ, δι6τι δ6ν 1ρηoιμoπotηoε τηv θεiκη Toυ δ6ναμη γιd τ6v δαυτ6 Toυ.
πoι5 μ&ζ

**

FFι

^
φdρμακo γιd, την κdθε δoκιμαoiα μαq
T 6' καλ6τερo
εivαι i μεγαλ6τερη δoκιμαoiα τδv ουvανΘρcΙrπων
"ι &ρκεT
νd την φ6,ρoυμε oτ6ν λoγιομ6 μαζ.
βσζ,

(ι,\
.v

'Ιηooδq εiναι γλυκ69, καi δπoιog &κoυμπηoει την
πiκρα τoδ π6νoυ τoυ oτ6v Xριoτ6, τ6 πικρ6 μεταβιiλλεται o6 γλυκ6 oιρ6πι.
*

A
λ/
,\

*

6λει9 f1 πρooευ1,η ooυ νd γiνη καρδιακη, γιd νd εivαι εδπρ6oδεκτη oτ6v Θε6; Kdνε τ6v π6νo τoδ
,^

e

.

oυvανθρcbπoυooυδικ6ooυπovo.Kαiμ6voεu".*oρε.o-Φ
κ69 &vαστεναγμ6q, γιd τ6v πληoioν οoυ φ6ρει θετικιi &πo.FΙ
θεtκη πληρoφoρiα τfrg εδπρ6oδεκτηζ πρoτελ6oματα.
oευ1frg εiναι i θεiα παρηγoριd πo6 νιιbθει μετd, τηv πρooευ1,η δ ivθρωπoζ.

**

vυκτεριvη ηoυxη πρoσευχη πoλιj βoηθdει μ6 τηv iρεμiα τηq καi εivαι πι6 &πoτελεoματικη καt γιd τηv
δικη μαq πvευματικη &νdπτυξη, δπωg καi i vυκτεριvη
oιωπηλη βρoxη πoλιi δφελεT oτηv &νdπτυξη τδν φυτδν.

ΙΙ

:l.

:ι.

δπνog μετd την δ6oη τoδ iλioυ πoλ6 δφελεi oτ6
oδμα. ,Aλλd, καt i &γρυπνiα μετd, την δ6oη τoδ f1λtoυ πoλ0 βoηθιiει τηv ψυ1,η μ6 τηv καταvυκτικη πρoσευxη.

Λ
λ/

*{ζ

ραβiτε oυv61εια κoμπoσχoivι, μ6χρι vd, ξεπαγcbσoυν τd πνευματικd λdδια, γιd νd πdρη θμπρ6q fι

15Ι

154

πνευματικη μηχαvη, νιi δoυλε6η μ6νη τηζ

f1

καρδιιi την

εδxη.

**
νdλoγα μ6, την θυoiα καi τηv πρoσευχη πo0 κιiνει δ
i,νΘρωπoζ γιd τ6ν θαυτ6 τoυ fl γιιi τ6ν oυνdvΘρωπ6
τoυ, Θιi δεxθi καt την Θεfα βoηθεια.
θμπιοτoo6vη oτ6ν Θε6 γιιi δ,τι δθν γiνεται &νθρω.
πiνωq,, εΙvαι μιd μυoτικη oυνεxηq πρoοευ1η μ6 Θε.
τικd &πoτελ6σματα.
,
'
θμπιοτει5εται

,\

:l'*

oτ6v Θε6, oπ6ρνει δoξoλoγiα
πoιoζ
καi δ61εται την ΘεΤκη xαρσ" καi την αirirνια εδλoγiα.
.,oπoιoq,
oπ6ρνει κακoμoιριιi, Θερtζει κακoμoιριd καi &.

ι
.\,/
(

πoθηκειiει
FΞι

T

.

&γ26oq.
**

ηv γλυκιιi ζωη δ6ν την αiοΘιiνoνται αδτoi πoι5 την
1αiρoνται κoσμικd, &λλ, αδτoi πoιi ζoδν πνευματικιi καi δ61oνται καi τiq πiκρεq μ6 χαριi, oιiν iαματικd β6ταvα γιd την δγεiα τflq ψυxflq,, καi τρ6φovται μ6vo γιd την
oυντη ρηoη τoδ ocilματog,.
**
lr

πειvdη
δ
πληoioν
ooυ, δdloε την τρoφη ooυ. 'E.
R
\, ιiv δ6ν δπιiρxη πεινασμθνoq, iνΘρωπoq,, δδoε τηv
τρoφη οoυ οτd πεινασμ6να ζδα, γιατi θo6 Θιi δφεληΘflq
ψυ1ικιi &π6 την νηοτεiα γιιi τ6ν Παριiδειoo, θνδ τιi καη.
μ6vα ζδα δ6v i1oυν Παρdδειοo. θ1oυν δμωq, καi τ6 καλ6,
πo6 δθν θ1oυν oδτε κ6λαoη.
err

^

.1+ xσ"pα πo6 vιιbθει δ &,νΘρωπoζ, δταv δ61εται δλικη
Jι εδλoγiα, εiναι χαρd &νΘριilπιvη. 'Eνδ.Hfl xαριi πoιi
vιrilθει, δταν δivη δ i,νΘρωfroζ, εΙναι θεΙκη.
ΘεΙκηΕρxε.
ται μ6 τ6 δ6oιμo!
**

ην πvευματικη dλλoiωoη πoι5 δd1εται i ψυxη μαζi
μ6 την καρδιακη &γαλλiαoη κι dπ6 μιd μικρη θλεημoo0vη fi καλooιiνη πρ6q, τ6ν oυvdvθρωπo, δ6v μπoρεT νιi
τη διiloη oδτε δ μεγαλιiτερoq, καρδιoλ6γoζ, dκ6μη καi θιiv τoδ διiloηq 6να οακt δoλιiρια.

πoιoζ κoυριiζεται γιιi τ6v πληoioν τoυ, dπ6 καΘαp't'ι &γαπη, ξεκoυριiζεται μ6 τηv κo0ραoη. 'Eνδ θκεTνog πo6 dγαπαει τ6ν δαυτ6 τoυ καi τεμπελιιiζει, κoυριiζεται καt μ6 τ6 νd κιiθεται.

Λ
w

πρoκoμμ6,νoq, α,ορ,noζ, σ6 δπoια ζωη κι &ν βρεθfr, εiτε Movα2g6g ε1τε λαiκ6q,, θιi κιiνη πρoκoπη

,Evδ δ ivθρωπog,
πvευματικη, γιατi Θιi θργαoθfl φιλ6τιμα.
πoιi δ6v καλλιεργεi τ6 φιλ6τιμo, πoδ τoδ χι1ριoε δ Θε69,
&νεπρ6κoπoq, θd εiναι καi oτην μιιi ζωη καi oτην &λλη.

ιi καημ6να

τd, ζδα εiναι καλιiτερα oτoιiq, τρ6πoυ9
dπ6 τo6q, dvαtoΘητoυζ dνΘρcilπoυq,, δι6τι dγoριiζovται καi dπ6 πov6ψυ1oυg, καt dπ6 6'oπ}uαγγvoυζ καi δπoτιioooνται dδιιiκριτα καi θργιiζoνται οκληριi καi δπoμ6,.Eπoμ6vωg,
voυv &γ6γγυοτα 16ωρiq, κανθvα μιοθ6.
μ&g, π6ρασαv καi oτην d,κτημooιivη καt oτην δπoμoνη καt oτην
δπακoη.

**

vιδτερη (ιyαπη 6χει δ &vΘρωπog πo0 oηκΦνει ταπειvιi τ6 oφιiλμα τoD oυvανθριilπoυ τoυ, παρα θκεTνog,
πoιi oηκιirνει τ6ν βαριi τoυρβιi τoδ oυνoδoιπ6ρoυ τoυ.
:k

:1.

r
.6L

θξoυ την dδικtα odv μεγιiλη εδλoγiα, γιατi &πoταμιεδειζ dπ, αδτηv oδριivια εδλoγiα. Mηv θπιδιcilκηg
δμωζ vιi o6 dδικoδν, γιατi αδτ6 κρ0βει κακ6τητα εδγενικη.

**

156

0
0

t57

ταv &δικfrοαι vti μη λ6q,: <Nιi τ6 βρfr dπ6 τ6v
γιατi τ6τε καταρι6oαι μ6 εδγ6vεια.

Θε6>>,

**
frvθρωπoq, πoιi οoδ ζητιiει εiλικριvη oυγ26ιilρεoη,
δταν oφdλλη, νd, τ6v oυγxωρig, κdθε φοριi πoιi
oφιiλλει, μi καλoοιivη καi vιi τ6ν &γαπiq καi d,π6 κoντιi.
T6v δd πoνηρ6 πo0 ooδ ζητι1ει δfrθεv oυγ26cδρεoη, γιιi vd,
κιlvη τηv δoυλειιi τoυ καi oυvdχεια νιi οi μπλdκη oτiq, δπoθ6oειq τoυ, πoιi βλιiπτoυv ψυ26ικιi καt iλλoυq &vΘρcbπoυζ, oυγ1cbρεoιl τov θβδoμηντα θπτιi φoρdζ μαζεμ6vεq,
καi oτ6 θξηq vιi τ6ν dγαπiq &π6 μακριd, καf νιi εδ21εoαι
γι' αδτ6v.
θξoυ τηv dδικiα μd xαρα, δταv δ6v o6 βλι1πτη Ψυχι.,Ooo
κd,.
περισσ6τερo πνευματικ69, εΙvαι δ iνΘρωΠoζ, τ6oo λιγ6τερα δικαιcilματα E1ει o, α0τη τηv ζωη, δι6-

τι τd δικαιcilματα τoδ δικαioυ τιi φυλιiει δ Xριoτ6q οτηv

oδρd,vια ζωη.


A,/

σo περισo6τερo *onλl,. τ6 odlμα γιιi τ6v Xριoτ6,
τ6oo περιoo6τερo dγιiλλεται καi f1 ψυχη κovτιi
oτ6v Xριoτ6, καi t πρoσφoρι1 τoδ dvθρcbπoυ πρ6q τoιiq
oυναvθριilπoυg τoυ εiναι πι6 dπoτελεoματικη, δι6τι τ6τε
εivαι πvευματικη.

ivθρωπogΕpγεται oτηv θdoη τoδ πovεμ6νoυ, εδ1εται, παρηγoρετ, &λλd dνταμεiβεται καi
δ 1διog, &π6 τ6v Xριoτ6 μ6 θεiα παρηγoριιi dvιiλoγα μd τ6v
π6vo τoυ. 'Eνδ δ &oπλαγ1νog, πoιj θπιδιcilκει τηv θdoη τoδ

€oα oτην dγιiπη πρoq τ6v πληotov μαq κρ0βεται f1
πoλλη &γιiπη μαg γιιi τ6v Xριοτ6. M6oα oτην εδ.Aγioυq,
κριiβεται
λιiβειιi μαq, πρ6q τηv Παναγiα καi τoιig
_
i πoλλη εδλιiβειιi μαq πιiλι γιιi τ6ν Xριoτ6 oτ6v Τριαδικ6 Θε6.
**
i iγιoι ',Aγγελoι δoξoλoγoδν dκατιiπαυστα τ6v Θε6
μd φτερoυγιoμ6νη εδλιiβεια:,,Ayιoq,,'Ayιog...

**

dγγελικα, πρ€πει vd πεταξη. δηλαδη δλα τ<i ψυ1ικd τoυ πιiθη καi τd δλικιi
τoυ πρdγματα oτoιiq φτω1,oιjq,, δι6τι δπoυ δλικ6q πλoδτoq
θκεT πvευματικη φτcilχεια.
**
6ν φτω16 i,vθρωπo καi δ ληoτηg dκ6μη τ6ν εδaπ}"αγγνiζεται καi τ6v θλεεT, θνδ τ6ν πλo0oιo δ ληστηζ τ6ν κdvει d,κτημovα μ6 &o1,ημo τρ6πo. Kαλ6 εiναι δ
&νθρωπoq, νιi γivη dκτημωv μ6νo9 τoυ, 0'π6 τ6.Ιερ6
Eδαγγ6λιo τoδ Xριoτoδ , ^{Lσ' vιi κληρovoμηoη την oδριivια
Bαoιλεiα Τoυ.
**
πειδη i oδριivια ζωη τδv &νΘρrbπωv Θιi εivαι πιd
dγγελικη, γι' αδτ6 δριoμ6voι φιλ6τιμoι νθoι τηv dρ-,
&vΘρωπoq γιd να πεταξη

πov6ψυ21og,

&λλoυ, δταv τηv καταλαμβιivη, καταλαμβιivεται καi δ iδιoζ dπo τ6 frγxoζ καi ζfl μ6ρoq τflq κoλιioεωg, d,π6 τoιiτη
τηv ζωη.
,f ,i

θ

**
να εivαι τ6 ,Aγγελικ6 Σxiμα τδv Movα1δν καi
τGlν Moναζoυoδν. o0κ t,νι dρoεν κα[ θfiλυ*.

Γ

ιιi vd &ναπτυ1Θi τ6 μoναχικ6 φρ6νημα oτην καρ.
διd μαζ , πρΕπει vd πεθdνη προηγoυμ6,νωq τ6 κo.

,1.

*

oμικ6 μαq φρ6νημα καi vd γtνη φυτ61ωμα. Kαt γιd νιi πε*

Γαλ. Υ',28.

158

159

θιivoυv τιi πιiθη, πρf'πει" νιi oκ6φτεται καvεiq,.τ6v θd,vατo,
την κρtoη καi vd πdΘη dπ6 φιλ6τιμo κι αδτ6q γιιi τ6ν Xρι.
oτ6, πorj πoλλιi θπαθε μ61ρι θανd,τoυ, Υι& vιi μiq λυτριilση!

vd πεΘιiνη oτην Mετιivoιd, τoυ δ Movα.
d,λλd
θv μετανoiψ.
x6q,

αλd, εivαι

rt*

πoιoζ γνωρiζει την μεγιiλη &ξiα τoD 'Aγγελικoδ

Σ1ηματoq, δ6v θπιδιιbκει &,λλα &ξιcΙlματα. ,Ed,v γivηζ σωστ69 Movαxoζ, Θιi 1αiρεοαι d,γγελικιi καi oτην γfl
καi oτ6ν oδραv6. 'Aλλιδg, θιi o6 1λευιiζoυv oi d,vθρωπoι
οi κooμικoi, καi θιi λυπoδvται oi ',Aγγελoι.
*

,
ι,
Movα16g πoιi ζfl κooμικd,, εivαι βαoανιoμ6νoq καi
(^,\
t
.\,/ &πoτυ1ημ6νoq, oτην ζωη τoυ. Θd εiναι πρ6βλημα
*

καi γιd τ6ν Xριοτ6 μ6 πoιoιiq vιi τ6v κατατιiξη oτην frλλη
ζωη, μ6 τoιig Movα1oδq η μ6 τoιig, κooμικoιig;
Movα16g εivαι φδζ, φdρoζ oτιi βριi1ια καi δ1ι φαv6g γιd τ6v κ6oμo.
ταν δ Movα16g δ6v ;;,. &vθρcbπoυq, γιιi τ6v Xρι.
oτ6, τ6τε βλ6πει πoλλο69 d,νθριilπoυq καi βoηΘιiει
θεικιi μ6 την πρoσευχη od πραγψατα πo6 δ6v γivovται dv-

θρωπiνωq,.

**

&ουρματιoτ€,q τflq ,Eκκληoiαq
μαg καi γι, αδτ6ν τ6ν λ6γo d,πoμακριivovται &,π6
τoιiq, κoσμικoιiq ΘoριiβoUζ, γιιi vιi θ1oυv καλη θπαφη μ6
τ6v Xριoτ6, oτηv πρoσευχη, γιd vιi βoηΘivε.

i Movα1oi εivαι oi

dν δ Moνα16q oυγκρivη τ6ν θαυτ6 τoυ μ6 τoιiq κo.
oμικofq δπερηφανα, Θιi πt,oη, Θιi γiνη κooμικ6q.
,Edν ταπεινιi
ζητιiη τ6 θλεoq, τoδ Θεoδ καi &γωviζεται καi
βλ6πη δλoυq τo6q dνθρcΙlπoυq καλoι5q, καi &γioυq, τ6τε μι.Aγiουg.
μεTται τo69

ιιi νιi

&ναoτηΘfl n ψυχη πνευματικd,, πρ6πει να
oταυρωθfr δ &νθρωπoq,, vd πεθιivoυν τιi πdΘη τιi
ψυ1ικιi, κυρiωq, δ θγωiομ6q, τ6 dvαρ1ικ6 παιδi τfrq δπερηφανεtαg, πor5 θμπoδiζει την θεiα Xιiρη καi oπdει τd
μoδτρα τoδ &νθρcbπoυ.
**
,*, ιι1, vd' πρoκ6ψη
, πνευματικd δ Moνα16g, πpt'πει νd,
Γ
.ι &φηoη ττjν λoγικη, νd, ταπεινωθfl καi νd δoυλ6ψη
μ6 την καρδιd. Kαi γιιi νd, πρoκ6ψη fι Kαλoγρια, πpt'πει
νιi dφηoη τiζ ζηλειεq κ.λ.π., Vd &νδρωΘfl πνευματικd., καi
vd πρoπoρειiεται f1 λoγικη, γιd vd φρενιiρη την καρδιd.

Trf

J|ι

,ι.

η

θεωρfl

τε

,ι.

σTcατιiλη xρ6νoυ την πvευματικη θργα-

oiα οτ6ν θαυτ6 σσζ, γιατi αδτ6 εiναι πνευματικη
πρoDπ6Θεoη γιι1 τ6ν θαυτ6 oαq, καi γιιi τo6q, oυvαvΘριilπoυζ oαq, θετικη βoτiθεια.

IT

*

,1.

καλ6, γιατi τ6 δvoμιl
oαq μετd θιi γiνη δ μεγαλ0τερoq θxθρ6q τflg f1oυ1iαζ σαζ. Mεγαλ0τερη πρooo16η χρειdζεται, γιd, νι1 μη βγtiλη δ Moνα16q, δνoμα καλ6 &π6 την πρoσεγμ6,νη πvευματικη τoυ ξωη, δι6τι 1ιiνει τo69 κ6πoυq, τoυ d,π6 τo69 κοoμικoδq θπαtνoυq,. 'EνGl &π6 την &πρ6οεκτη ζωη κανεig,
δταv μετανoηoη, θπειδη θ,1ει ξεπ6οει oτd μdτια τdlν dνΘρcilπων, θξoφλi καi καμιd &μαρτiα.

Jt

ρoοo26η, μη βγιiλετε δνoμα

,f*

160

'+.

7ff

161

,

^' πo6 κdvει δ iνΘρωπoζ, δταν τ6 κdνη γνω6 καλ6
oτ6 καi δπερηφαvειiεται, τ6 θξoφλιiει, κoυρdζεται
d,oκoπα καi κoλdξεται.

"L

*!f

Moνα16q, πoδ oκ6φτεται κooμικd, φαfνεται δτι λιiΘεψε τ6v δρ6μo τoυ. θvδ ξεκivτ1οε γιd τ6ν Xριοτ6,
η ψυχη τoυ παει στoν κoσμo.

**

Λ i Mονα21oi πo6 &o1oλoδνται oυvθ1,εια μθ περιττd
.\, κτιoiματα καi κooμικιi φτιαξiματα, φαvεριirvoυν

δτι εiναι γηινoι, τoδβλα . πηλ6q, καi καΘ6λoυ voδq,
κ6ζ.

Θεi-

*r|.

ιi &πλιi κτiρια καi τd ταπειvd d,vτικεiμενα μεταφ6.
ρoυν τoδq, Movα11oδq, νoερδζ oτiζ oπηλι6,q, καi oτιi
.Aγiων Πατ6ρωV
&,π6,ριττα 'Aoκητηρια τδν
βoζ, καi Eτoι
,Eνδ
τιi κooμικιi Θυμiζoυν κ6.
δφελoδνται πνευματικd,.
ομo καi κd,νoυν τoι5q, Moνα1o6q, κooμικoιig, οτηv ψυχη.
**
,Aθωνiτεq, .,Aγιoι.
νθρωπoι od,ν κι θμ&g flταν oi
Boυν6 lγριo flταv καi δ -AΘωναq,, δπωg καi τ' iλ.
λα τd βoυνιi. ,Aλλd γιιi vd &γωvιoτoδν φιλ6τιμα oi ΠατdPεζ βαζ, &γiαoαν καi αδτoi, &γiαoαν καi τ6 δρog καt δνo.Aγιov ,,oρoζ, καi θμεT6 τιδρα καμαρrilνoυμε δq
μdoΘηκε
.AγιoρεTτεq,!

*,ι
i .,Aγιoι Πατ6,ρεq μαg, τηv θρημo την εi21αν &γιdoει,
τηv εΙ1αv μεταβιiλει o6 πvευματικη πoλιτεtα, θνδ
θμεTζ, δυoτυ1δζ, την μεταβιiλαμε ο6 κooμικη πoλιτεiα.
**
κdθε κooμικη τιiξιq oτ6v Movα1ιoμ6 εivαι καi μιd
μεγdλη &ταξiα πνευματικη.

0

}t

**

η θεληoηζ vd πρoσαρμ6oηζ, dδελφ6, τηv iiρεμη θρημο μ6 τ6v dvηoυ1o κooμικ6 δαυτ6 σoυ, dλλd oεβιiooυ τηv θρημo, γιιi vιi o6 βoηθηoη μ6 την flρεμiα τ1,lζ,
vιi θρημωθfrq &πo τα πιiθη ooυ καi vd 1αριτωθflq &π6 τ6ν
Xριoτ6.
,|ζ

,k

ιiv θ6ληq νd γivηζ .Hoυ1αoτηζ, γιιi vd παραμεivηq
oτην f1oυ1tα, d,π6κτηoε πρdlτα τηv θoωτερικη ooυ
ηoυ2giα μ6οα oτηv θξωτερικη &νηoυγtα, μ6, καλo6q λoγιoμoι5g.

**
dρxιlριoζ πoιi ξεκ6βεται &,π6 την ,Aδελφ6τητα , yLα
vd γivη .Hoυ26αoτηζ, μoιιiζει μ6 τ6 &γoυρo oιiκo
πoιi κ6βεται dπ6 την oυκιιi, d,λλd oτιiζει yαχα dκ6μη.
φαivεται πcbq 62gει dvιiγκη dκ6μη dπ6 γιiλα.
**
αλαιd πoι5 ηταv περισσ6τερoι oi Γερovτdδεq, θκαΙT, vαv καi oi vειilτερoι πvευματικη πρoκoπη. Στηv θπoxη μαq, πoιi ε1μαoτε oi περιoo6τερoι γι1ρoι, τi νιi κdvoυv καi oi vθoι;
**
αλαιd, oi Πατ6ρεζ μαq εi1αv dγωvιoτικ6 πvεδμα.
ΙT, Nηoτευαv πoλ0 καi πρoτιμoδoαv τιi vερ6βραστα,
γι, αδτ6 εi1αv καi &,γι6τητα καi oωματικη δγεiα. Στην θτcoxη μαg, πoιi dπoφειiγoυμε την d,oκηoη καt τd vερ6βραστα, γivαμε θμεTg vερ6βραστoι. Kαi fl κ6τα dκ6μη, θιiv
δθv ξεoκι1λιζε καi πετoδoε τιi παγια τηq, θιi πετoδoε, καi
δ6ν θιi τηv θπιαvε τ6 γερdκι.
*

,ιζ

vα τoυρβιi μεταφθρει καvεiq καi λ6ει π6τε vd τ6ν
ξεφoρτωθfl. Π6οo μiλλov vιi κoυβαλι1η oυv6xεια
περiοoιo βιiρoζ, τ6 δπoTo πρooΘ6τει μθ την πoλυφαγiα,
καi βλιiπτει καi oτηv δγεiα!
**

r62

163

Λ
λ/

&oκητικ69 ivΘρω πoc, βχt,πει την οκελετωμθνη τoυ
odρκα oιiv φiλo τηζ ψυχiζ τoυ, πorj τ6v βoηθιiει
γιd τ6v &.γιαoμ6 τηq,. θνδ δ καλoθρεμμ6voq τηv odρκα
την κdνει θ1θρ6 τηq ψυχflq τoυ, καi τ6ν πoλεμdει. Eδκαιρtα ζητιiει τ6τε δ πoνηρ6q,, Vd τ6ν βoμβαρδiζη μ6 αiο1,ρofg, λoγιoμoιiq.

ετιi τηv νηoτεiα τ6 ιμωμi εiναι γλυκ6. Mετd την αγρυπviα δ δπνog, εiναι γλυκ69. Kαi μετd τηv κoι5ραση καt i oκληρη π€τpα μiq, ξεκoυριiζει καλιiτερα και απo την πoλυθρ6vα.
**
τηv &vΘριilπινη παρηγoριιi,
κανεig,
dπoφειiγει
σo
τ6oo τ6ν πληoιdζει καi fι θεiα.
**

ιiν oi &νΘρωπoι ζoδoαv &'π}''α, Eδαγγελικιi, κovτd
oτ6ν Xριoτ6, Θd γλυκαtvoνταv πνευματικd &πo
τ6ν Xριoτ6 καi δ6v θιi τoιiq θπνιγε τ6 κooμικ6 &γ1oζ, δoτε vιi πικραivωvται μ6 τιi ψυ1goφιiρμακα καi vd γiνωvται
φυτd.

**

k
\,

πειδη oi dνθριΙlπινεq εδκoλiεq ξεπ6ραoαν τd δρια,
δγιναv δυoκoλiεq. Πληθυναν oi μη2gαν6q,, πληΘυvε δ
περισπασμ6ζ, θ,καvαv καt τ6v &vθρωπo μηχανη, καi τcΙlρα oi μηχαv6q καi τd oiδερα κd,voυv κoυμd,ντo καi τ6ν
&νΘρωπo, γι, αδτ6 i,γιναν καi oi καρδι6,9 τδv &νΘριirπωv
oιδερ6vιεq,.

**
κooμικη θξ6λιξη, μ6 την &μαρτωλη αδτη θλευθε.F{
πvευρiα, 6φερε αδτη την πvευματικη oκλαβιιi.

ματικη δπoταγη oτ6 Θ6λημα τoδ Θεoδ εiναι θλευθερiα ψυχικη, καi i παρακoλoιiΘηοη f1 πvευματικη θ1ει oιγoυριιi

θεiκη.

:r

T
arL
Λ
λ,

vιiλoγα μ6, τηv δπoταγη τoδ δπoτακτικoδ φ6ρει εδθιivη καi δ Πνευματικ69 Πατ6ραq.
&ρ1dριoq,
εδθι5νη

εivαι

.d, ;;ια

καo6τα μαγνητoφritvoυ.

θιi ζητηθfl dπ6 τ6v Γ6ρovτα.

πoταγη δθv εivα. ,6 ,; κιiνη θξωτερικιi δπακoη δ
δπoτακτικ69,, &λλd μ6 1αρd vιi εiναι δπoταγμ6vο
τ6 φρ6vημd τoυ oτ6 πνεδμα τoδ Γ6,ρovτd τoυ.

Υ.
Ι

Λ
λ/

κρατιiει ,6

θ6i;ιi

τoυ, διιil26vει τ6 Θ6λημα
τoδ Θεoδ καt θμπoδiζει την θεiα Xdρη.
πoιoq,

Λ

ταπειν6q, iνθρωπoq,li,.εη δ6v θ1ει θdλημα καt θγωioμ6, δ621,εται τ6v Θεio φωτιoμ6. 'Eπειδη δ61,εται
ταπεινd καt oυμβoυλ6,9, γtνεται καi φιλ6σoφoζ.

w

**
καvεiq, fi θd πρ6πη vιi τ6v εδλαβfr.FΙ
ται τ6v &λλov η vιi τ6v φoβσ,ται.
μθv δπoταγη
dπ6
δ6
&π6 εδλdβεια εiναι πvευματικη, i
φ6βo εivαι πειθαρ1tα στρατιωτικη.

Φ
Γ
Ι

.
ιd vd δπoτα1θfr

k
\,

ιiv δ6v διoρθωθη ο -,eεναζ μαq,, Υιd vιi πληθι5νη τ6
καλ6, πδq μπoρiT vιi θπικρατηoη τ6 καλ6 μ6 καλ6

τρoπo;

καταπι6ζετε θγωToτικιi τ6v θαυτ6 σcιζ, πdvω ατtq, δυνιiμειζ σαζ,, καi δημιoυργεTτε &γ1oq..o
Xριoτ6q εivαι στoργικ6q, Πατ6,ραq, καi δ1ι τιiραvvog. T6v
φιλ6τιμo dγιilvα μαζ χαtρεται δ Xριoτ6q,.

ΙtΙ,

l:

**

dv δ6v μπoρoδμε vd dγωνιoθoδμε πoλιi fl καθ6λoυ,
τoδλιi1ιστoν νιi τ6 dvαγνωρiζoυμε ταπειvd. καi νti
,Eιiv θq
μfrq βoηθoδoε καt i μη
ζητσ,με τ6 θλεoq, τoδ Θεoδ.

165

164

&ναγνcilριοη, oδτε
oτ6q.

καi αδτη θιi μiq τηv ζητoδoε δ Xρι**

ιιi νd d,κo6oη κανεiq τ6 θεTo μηvυμα τoδ Λ6γoυ τoδ
Θεoδ, γιd νιi &λλoιωθfi, πp6πει καi δ iδιog νιi γυρi
oη τ6 κoυμπi τoυ oτην iδια oυ1ν6τητα, πo6 θκπ6μπει δ
Xριoτ6q δι6 τoδ .Ιερoδ Eδαγγελioυ, καi νιi θφαρμ6ξη τtq
ΘεΤεζ

Toυ θvτoλ6q μ6 εδλιiβεια.

λλo εδλιiβεια καi d,λλo εδo6βεια _ δπωq f1 '0ρθ6δoξη ,Aνατoλικη εδλιiβεια διαφ6ρει &π6 την Δυτι.
.FΙ
κη εδρωπαΙκη εδο6βεια.
μ6ν εδλdβεια θ1,ει Θεiα Xιiρη,
fι δ6 εδο6,βεια θ,1ει dνθριbπινo μυαλ6.
την θπoχη μαζ, πoιi δπdρ1ει αδτη fι o6γ26υoη τoδ
μυαλoδ, &φηoαμε τd, Πατερικιi βιβλiα καi πιιioαμε
τd, περιoδικd,, πoιi oυγ16ζoυν περιoo6τερo. 'Aφηoαμε καi
τ6 .Ιερ6 Eδαγγθλιo, oi περιοo6τερoι, καi δρμiμε νd πι6.σoυμε τ6 Πηδιiλιo, θμπειρoι καi iπειρoι, γι, αδτ6 καi Θα,Eκκληoiα
λαοooδ6,ρνεται τ6 iερ6 Σκιiφoq, fl
μαζ.
αλ6 εivαι τ6 νιi διαβιiζη κανεig βιβλiα πνευματικιi,
d,λλd καλιiτερα εiναι τ6 νd τιi θφαρμ6ζη, νd, ζη
πνευματικα.

G

ωoτ6q, &νθρωπoq δ6ν εiναι αδτ6q, πo6 λθει oωoτ6q,
κoυβdντεq, &λλ' θκεTνog πo6 ξfl καi oωoτd,, Eδαγ-

τ}f

αλαιd oi ivθρωπoι εi1,αν &κρiβεια oτην ζωη τoυg,
εiλικρivεια, τιμι6τητα κ.τ.λ. Td δ6 δλικιi πριiγμα-

γελικ d.

f,ι
JL

^

,

.

**

τα τ6τε flταv φΘηνιi. Tιbρα, δυοτυ1,Glg' aτα 1ρ6νια μαζ θ.
φυγε dπ6 θμig τoιig, dvθρcilπoυζ i dκρiβεια, καi dκρiβυvαv τd δλικd πρdγματα.
tt

:1.

αλαι6τερα oi Χριoτιανoi o6 κιiΘε θv6ργειd, τoυq E,καvαv πρδτα τ6v Σταυρ6 τoυq , oτα δ6 οoβαριi θθματα θκαναν πoλλη πρoσευχη. Στηv θπo1η μαg δμωζ, δυoτυ1δq, oi περιoo6τερoι dπ6 θμ&ζ, δχι μ6νo δ6,ν πρooευ16μαoτε καi oτd οoβαριi θ6ματα, &λλd oδτε καi oκεφτ6μαστε' καi E,τoι πληρcbvoυv καi oi &,λλoι τig d,περιoκεψiεq
μαq.

* )k
κdθε
καλη
iδ6α
πoι5
δρ1εται
oτ6ν dνθρrbπινo νoδ εiΙtΠ
Ιι ναι dπ6 &,νω, &π6 τ6ν Θε6. M6νo δ,τι κατεβιiζει fι
μιiτη μαζ μ6 τ6 oυvd,1ι εivαι δικ6 μαq.
*
'e\ r'
^
καθρ6φτηζ
iτε
εiναι
κανεiq εiτε καπd,κι απo κovι:
Ξa
\r oερβoκoι5τι, θdv δ6v π6ooυv oi f1λιακ6q ακτινεζ,
δ6,ν λαμπoκoπd,ει.

crr

:ιζ

*

,1.

η οτενo1ωρι6oτε, θdν t.γετε θλαττιΙlματα κληρoνoμικd, &,λλ' οδτε καi vd καμαριilvετε yι"α τig κληρovoμικ6q oαg, &ρετ6q, δι6τι δ Θε6q θιi θξετιiοη την θργαoiα
πo6 θκαvε δ d,vθρωπog oτ6ν παλαι6 τoυ d,νθρωπo.

ιiν δ fiπιoq 1αρακτηραζ βoηθιiει μiα φoριi γιιi την
πVευματικη πρ6oδo, δ θυμιilδηq βoηθdει πι6 πoλι3,
&ρκεΤ τηv δι5vαμη αδτη τoδ θυμoδ vd την oτρ6ψη θvαvτiov
τoδ κακoδ, τδv ψυ1ικδν τoυ παθdlν.
*,ιζ

πωζ fl ξυλ6γλυπτη εiκ6να i1ει &τ6λειωτη δoυλειd,
δταν δoυλευτη μ6 φακ6, θτoι καi i ψυχη τoδ d,vθρcilπoυ Εγει 0"τ€}"ειωτη δoυλειd, δoo καθαρiζoυν τιi μdτια
τηζ Ψυχflq τoδ d,vθρcbπoυ καi γtvoνται τηλεoκ6πια.
:r*
, καμιιi t
,?r d,ν
φoριi δ6v βρflq fi,νθρωπo, ΥL& νd, καθρειΙ
\y φτioηg τ6v θαυτ6 ooυ πνευματικd, d,πoμακριivooυ

(
.v}
,\

e

?

166

167

λiγo 6"π6 τ6 κελλi ooυ καi δ6,q, τ6ν θαυτ6 ooυ &π6 κεT, oιiν
δε6τερo πρ6oωπo, καt Θιi βρηq πoλλιi θλαττιi>ματα.
dv δ6ν γvωρioη δ α,;;πoq, τ6ν παλαι6 τoυ tiνΘρωπo, γιd νιi ταπεινωΘfl φυoιoλoγικd, f1 ταπεiνωση
δ6v μπoρεT νd τoi γiνη κατdoταoη, γιd νιi παραμ6νη ft
Θεiα Xιiριζ.

k
v

ην θπιδιcbκηζ νιi γiνηq, Γ6ρoνταq, γιατi καi δq oκ6ψη εiναι &πoτυ1iα. Oδτε vιi Θ6λη9 νιi κιiνηq τ6v Γ6ρoντα, θιiν δ6ν θκαvεq δπoτακτικ6q.
:1.

,1.

dν iγιvεζ μ6νoζ σoυ καπετdνιoq, χωρiζ νιi κd,νηq
πρoηγoυμdνωζ μoδτoog, oυμβoυλ6ψoυ τoδλdχιστoν τoιig θαλαoooπ6ρoυq,, γιιi νd μη βoυλιιiξηq μαζi μ6
τ6 πληρωμd οoυ (τιi Θαλαοocilσηζ).

πoιoζ θπιδιιΙlκε. αE..iλτα μ6voζ τoυ' θ6 παλε0η
.,oπoιog πρoω.
καt μ6voξ τoυ oθ δλη τoυ τηv ζωη.
ΘεTται &π6 &νθριirπoυq, θιi θxη dvθριbπoυζ συμπαραoτιi.
τεq τoυ. Kαi δπoιoq πληρoφoρεTται &π6 τ6ν Θε6, δ Θε6q
Θιi εiναι συμπαραoτdτηq τoυ.

Λ
λ/

k\r

ιiv τυ16ν καvεiq α,J Jμαq τo6q Γερoντιiδεq, εiναι
λiγo &λληθωρoζ πνευματικd,, νιi μη ζητiμε τυφλη
δπακoη &π6 τα Καλoγθρια, γιti νιi μην π6ooυμε δλoι oτ6ν
γκρεμ6, κατd τ6 γραφικ6z Tυφλ69 τυφλ6ν Eιiν δδηyfi' dμ.
φ6τερoι εis β6θυν0ν πεσoσνται*.
,1. *

Ι[

ηv θρxεoΘε βιαoτικιi oτ6 Movαοτηρι, πρiν ξεψπ}'f'ξετε τd, κoομικd oαq κoυβdρια, θdν Θ6λετε νd πλε.

γτflτε δμαλιi oτην'Aδελφ6τητα.
+

MατΘ.

|ε',

'

|4.

ρiν d,vα1ωρτiσηζ dπ6 τ6ν κ6oμo, κιiνε μιιi καρδια.
κη πρooευχη oτ6v Xριoτ6 καi θμπιoτ6,ψoυ τoιig, γoνεTq καi τ, d,δ6ρφια σoυ oτ6v Θε6, καi εig τ6 θξηq μηv τo6q
Θυμσ,οαι, γιατi τ6τε εivαι δπo1ρεωμ6voq, δ Χριοτ6g νιi
τoδq βoηθηoη.

.\.'

**


λ,

καi τ, dδ6ρφια
τoυ, θμπoδiζει τηv θεiα βoηΘεια. 'Ed,v θυμi,ται καi
τ6v κ6ομo, πoλ6 γρηγoρα ξ61αοε τi τριiβηξε, γιιi vιi ξεγαvτζωθfr &π6 τ6v κ6oμo.
,\

&ρ76ιiριoq, πoιi θυμd,ται τo6q γoνεTq
)

t

\\'/

,

*,ι.

'aι' , Θ,
k ιiv δ6ν μπoρηζ vιi ξεγαντζωθfrg d,π6 τ6v κ6oμo, d,\r γωνiooυ τoδλιl1,ιστov νιi ξεριζιiloηq τo κooμικ6
φρ6νημα dπ6 μ6oα σoυ.
**
tτ ,
^ ξεριζιbνεται &,π6 μ6οα μαζ δ κ6ομoq, θιiν
ιjoκoλα
λ
lA. δ6ν ξεριζωθoδμε θμεTq πρdrτα &,π6 τ6v κ6oμo, τiq,
&φoρμ6q.

**
. ^ εivαι
τ νd,,d,πoκτηoη
π υοκoλo
Λ

καvεiq, θεTκη d,γιiπη, θ.
dv δ6v βγιiλη την &γιiπη τoυ dπ6 τηv μικρη τoυ oi.
"lΔL
κoγ6νεια, yια νι1 μπfl oτηv μεγιiλη μαg, oiκoγ€νεια, τoδ
,Aδιiμ _ τoδ Θεoδ.

**
,\
)
,
d,ρ1ιiριog, δ6,ν πρ6,πε'ι" vιi ρoυφηξη κooμικ6 φρ6νημα
(
.\,} οτηv dρxη τflg Kαλoγερικfrq, γιατt Θιi τοιτoιρtζη

oυν61εια, odv τ6 κερi πof παiρvει νερ6 oτ6 φιτiλι oτ6
πρδτo βoιiτηγμα.

(}
d,,
,\

tl'

'l'

i1ει ζωηριiδα καi θγωiσβ6, δ6ν πρ6πει vιi
ταπεινcΙrνεται dπ6τoμα &π6 τ6ν Γ€ρovτα, γιατi Θιi
ν6oq, πoδ

πετdη παραφυιiδεq,, δπωq τ6 δ6,νδρo τ6 ν6o, πoιi 61ει πoλ.
λoιiq 1,υμoιig, δταν κλαδεr5εται πoλ6.

\

./
,.J

t69

168
-7
vdl τ6 πνευματικ6 σoυ δ€νδρo- - εiναι
μικρ6 καi τd
κλωνd,ρια τoυ χαμηλd, δ6ξoυ τ6 πνευματικ6 φρd.
ξιμo καi τ6 δ6,oιμo τoδ περιoριομoδ μd 1αριi, γιd νιi μην
κoυτσoυρευτflq, καi dχρηoτευΘflq, 0'π6 τα κατoiκια. Kd,νε
δπoμoνη, Vd μεγαλιiloηζ πνευματικιi, γιιi νιi τρ6φηq μ6
τo6q καρπoιiq, ooυ καi νιi δρooiζηq μ6 την oκιd σoυ.

R
\,

a

,

,

οΖ

c

.- ''

.

,

!

'|

T

δενδριiκι δ6νετα' α},Jια μ6 χ6ρτo καi δ21ι μ6 oιiρ.λ μα, γιατi πληγιbνεται δ φλoι6ζ καi κατoιιiζει. Καi
δ περιoριoμ69 τoδ dρ1αρioυ νd εiναι &παλ6q, μ6, καλoo0νη, γιd νιi μην κατoιdoη πνευματικd.

T

6

6 πνευματικ6 παιδi

ε,, nρεnει νti δiνη δικαιcilματα

frλλoν θκτ6q, &π6 τ6v Γ6.
τoυ o6 κoομικoι5q, καi
λ6η
λoγιoμo6q
ρoντιi τoυ, oδτε νιi
νιi ταπεινιΙrνεται, δι6τι θιi βλαφτfl ψυ1,ικ α &π6 &νθριΙlπoυζ
πo6 δ6,v γνωρiζoυν την μεγιiλη &ρεττ] τflg ταπεινoφρooιi.
νηζ.

πνευματικd

o6, καν6,ναν

oαρκικ6q, π6λεμ", ;J εiναι θμπ6διo oτ6 ν6o πo6
θ6λει vd γiνη Moνα266q,, &ρκεT νιi μη oκ6φτεται τ6ν
M6
λiγη ioκηoη, νηoτεiα, d,γρυπviα καi πρooευ1η
γιiμo.
δπoτfooεται i oιiρκα οτ6 πνεδμα, δταν φυoικιi δπιiρxη
,Aποταμιε6ει δ6 παριiλληλα δ ν6oq καi
ταπειν6 φρ6νημα.
oδρdνιo μιoθ6 &π6 τ6ν dγιilνα τoυ.

Λ
λ/

ηv ξεκιviτε γιd τ6ν Moνα1ιομ6, θιiv δ6ν Εγετε δλ6.
κληρη την καρδιιi oαg θoεΤq,, γιατi Θd &πoτ61,ετε.

δiνε' διο*ιlλ .o, καρδιιi τoυ oτ6ν Xρι.
oτ6 καi &φηνεται μ6 θμπιοτooι5νη o6 θμπειρo Πνευματικ6 Γ6ρoντα εδκoλα &πεκδ6εται τ6v παλαι6 τoυ lνθρωπo, δπωq, f1 ν6α πατιiτα πoιi ξεφλoυδiζεται μ6 μεγιiλη
εδκoλiα. 'Eνδ δ f1λικιωμ6νog, θιiν δ6ν εivαι πoλδ &πλ6q
v6oq, πo6

καi ταπειv6g,, μoιιiζει μ6 την παλιd πατd,τα πo6 διioκoλα
ξεφλoυδiζεται. Kαi βραoτη νιi εiναι d,κ6μη , πρ€πει vιi ξεφλoυδιoτfr ζεoτη.

IT

ι6 καΘαρ6 εivαι ,o ε,ηuα πo6 θλαβε καvεiq dπ6 μικP6ζ, καid,e oκoνioτηκε καi λiγo μθ τηv πoλυκαιπαριi
τoδ flλικιωμ6νoυ, πori τ6 θλαβε οτd, τελευταTα
ρiα,
τoυ καi τ6 πfrρε καθαρ6 καi oιδερωμ6νo d,π6 τ6ν Pιiφτη
oτ6v τd,φo.

Jt

:1.

,1.

6 μεγαλιiτερo μνημ6oυνo γιd, τ6v κ6oμo καi γιιi

τoιiq πρoγ6νoυζ μαζ εiναι f1 πνευματικη μαq, πρ6oδoζ, δι6τι δικαιoδνται τ6τε τη Θεικη βoηθεια ._ θκτ6q, dπ6
τηv πρooευχη βoζ, πo6 θ1ει παρρηotα, καi τηv 1αριi πoιi
vι<bΘoυν oi παππoδδεq yια τα καμd,ρια τoυζ θνδ &π6
την &o1ημη ξωη μαζ τριπλd δπoφ6ρoυν.

^,
καi
(^r\
ι μεγαλι5τερoq

λ,

**

καλι5τερoζ πoλδτεκvoq εiναι θκεT-

νoq δ &vΘρωπoq πor5 d,ναγεvvηθηκε πvευματικιi καi
βoηθιiει γιιi τηv πvευματικη dναγ6,ννηoη τδv παιδιdlv, γιd

vιl θξαοφαλiooυν τig ψυχθζ των oτ6v Παρdδεισo.
*:t

σoι γεvvηθηκαv &νdπηρoι ii iγιναν &vιiπηρoι dπ6
.\,} &,λλoυg fi &π6 δικη τoυζ &πρoοεξiα, θιiν δ6ν γoγγιiζoυv, &λλd δoξιiζoυv ταπειvιi τ6ν Θε6 καi ζoδv κovτd
oτ6v Xριοτ6, μ6 τoδq .oμoλoγητdζ θιi τor5q κατατιiξη δ

(

Θε6g.

,\τ,^,.Σk*

.v}

Kαλ6g Θε69 εivαι δλo φιλ6τιμo καi oυγκιvεTται καi
&π6 τηv τιπoτθvια μαζ πρoσφoρd,! ,Eνδ θμεTq oi &,vθρωπoι τρδμε τ6 γλυκ6 μ6λι, οτ6ν Θε6 πρooφ6ρoυμε τ6
κερi, καi δ Θε6q 1αtρεται την πρooφoρd μαζ!

(

**

170

vδ δ Θε6q μ6 τιi oκoυπiδια καi την κoπριιi τρdφει
τιi δ6vδρα, καi μ&g, κιiνoυν τo6q, δραioυζ d,ρωματιoμ6,νoυq, καρπo69, καt μiq πρooφ6ρει πλo0oια την εδλo.
γiα Toυ, θμεTq oi ταλαiπωρoι d,νΘρωπoι μ6 τηv d21,αριoτiα
β0ζ, θνδ τρεφ6μαoτε iιπo τo69, δραioυζ καρπo69, καi
τoιiq, κιivoυμε κoπριιi, δ2goυμε δυoτυ1δq, καi την δπερη-

R
\,

-

'|

c

^

,

'

,

'ο

,

.

'

φdνειd μαq!
**

λoι oi &,vθρωπoι δ61,ovται τig, πλoι5oιεq, εδλoγfεg τoδ
Θεoδ, d,λλd λiγoι εδ1αριoτoδν τ6v Θε6 καi εiναι εδ.
χαριστημ6,voι καi 1αρo6μενoι κoντd oτ6ν Xριοτ6.
,\


.v

^

c.

:1. ,I

oλλoi &,νθρωπoι τιi i16oυν δλα, dλλd i1oυν καi λ6πη, γιατi τoιiq, λεiπει δ X ρ ι o τ 6 g.
Γεv6Θλιov τηq Θεoτ6κoυ τfl 8η-9.1980
Κoυτλoυμoυσιαν6 Kελλi <<Παναγo6δα>
.,Aγιoν ,.oρoζ
Movα16q, ΠαTοιoq,

T6λoq καi τζl ΘεΦ δ6ξα