You are on page 1of 88

©mrT

BSB Actualiteiten Habeas Corpus
18 januari 2012 | 14:00 – 17:15 uur
Rechtspraak Habeas Corpus Brainstormen over

Belangenafweging na AWU VAAP achter tralies R&VT achter tralies Grensdetentie ogv Model M18A Tullen onder de TRI Unieburger met onrechtmatig verblijf vs illegale 3eL met verblijfsrecht in andere LS Strafbaarstelling illegaal verblijf

PRE BEWARING

Pre bewaring | Voortraject
Geen Voortraject

Luidruchtige hangmannen bij winkel. Onduidelijk proces verbaal. [ABRS 15feb12 201111231/V3] Wet Personenvervoer. Chinees in wc in stilstaande trein.
[ABRS 8mei12 201202959/1/V3]

Wel voortraject

Politiewet. Man gooit nieuwe speeltjes in een afvalcontainer
[ABRS 23mei12 201202996/1/V3]

Pre bewaring | Redelijk vermoeden van illegaal verblijf
Geen redelijk vermoeden van illegaal verblijf

Ontruiming kraakpand Schijnheilig. NN arrestanten. Geen vermoeden van aanwezigheid vreemdelingen. VD niet betrokken bij ontruiming | ABRS 1 feb12 201108656/1/V3; ABRS 15
feb 12 201108609/1/V4; ABRS 16 feb 12 201108655/1/V3 & 201108624/1/V3 & 201108620/1/V3 & 201108615/1/V3 & 201108600/1/V3 & 201108598/1/V3 & 201108594/1/V3 & 201108421/1/V3 & 201108351/1/V3 & 201108347/1/V3; ABRS 28 mrt 12 201108288/1/V3

Punt van discussie: 50 Vw 2000 of 59 Vw 2000 ['vreemdeling']

ABRS 15 feb 12 201111231/V3 Luidruchtige hangmannen bij winkel. Geen redelijk vermoeden van illegaal verblijf. Belangenafweging ten voordele van vreemdeling

Pre bewaring | Redelijk vermoeden van illegaal verblijf
Wel redelijk vermoeden van illegaal verblijf

Illegale winkelier. Aanwezig in winkel. Vluchtgedrag aanwezigen. [ABRS 5 jan 12, 201111097/1/V3]

Pre bewaring | Grensverkeer
Artikel 4.17a Vb 2000

Punt van discussie: zie noot mr FF bij ABRS 19sep12 JV 2013/11

PV controle is voldoende inzichtelijk | ABRS 31 jan 12
201107658/1/V4 & 201107679/1/V4 & 201107669/1/V4 & 201107654/1/V4 & 201107655/1/V4 & 201107536/1/V4; ABRS 21 mrt 2012 201107660/1/V4 & 201107601/1/V4 & 201107656/1/V4 & 201108410/1/V4 & 201107653/1/V4 & 201107920/1/V4; 23 mrt 12 201111108/1/V4; ABRS 30 mrt 12 201108395/1/V4

Verwijzing naar 201103739/1/V4. Staandehouding onrechtmatig. Belangenafweging ten nadele vreemdeling |
ABRS 2 feb 12 201105125/1/V4 & 20110517/1/V4 & 201105914/1/V4 & 201105122/1/V? & 201105132/1/V?

Art 4.17a Vb 2000 niet ism art 20 SGC | ABRS 5 mrt 12
201112830/1/V4 & 201111442/1/V4 & 201110741/1/V4

Pre bewaring | Grensverkeer
Artikel 4.17a Vb 2000

Niet inzichtelijk hoeft te worden gemaakt dat is voldaan aan alle bij artikel 21 SGC gestelde eisen | ABRS 25apr12
201111521/1/V4 & 201201218/1/V4

Verwijzing naar 201108181/1/V4 | ABRS 20jan12 201107529/1/V4 &
201107542/1/V4; ABRS 16mrt12 201112418/1/V4

Verwijzing naar 201110741/1/V4 | ABRS 16mrt12 201113368/1/V4 &
201113375/1/V4 & 201111180/1/V4

Verwijzing naar 201111442/1/V4 | ABRS 16mrt12 201111988/1/V4 &
201112418/1/V4; ABRS 16apr12 201113429/1/V4

Pre bewaring | Grensverkeer

Staandehouding in België. Geen illegaal verblijf na staandehouding. [ABRS 2apr2012 201113416/1/V4] Prejudiciële vragen over 4.17a Vb [ABRS 4jun12 201204130/1/V4]

Pre bewaring | Binnentreden

Tegenstrijdige PV's mbt feitelijke situatie. Onvoldoende is vast komen te staan dat aan voorwaarden voor binnentreden is voldaan. Belangenafweging tnv 3eL [ABRS 25mei12
201109646/1/V3]

Pre bewaring | Doorzoeken

Geen rechtspraak

Pre bewaring | Overbrengen/ophouden

Artikel 22 Ambtsinstructie 1.De ambtenaar kan een persoon die rechtens van zijn vrijheid is beroofd, ten behoeve van het vervoer handboeien aanleggen. 2.De maatregel, bedoeld in het eerste lid, kan slechts worden getroffen, indien de feiten of omstandigheden dit redelijkerwijs vereisen met het oog op gevaar voor ontvluchting, dan wel met het oog op gevaar voor de veiligheid of het leven van de persoon die rechtens van zijn vrijheid is beroofd, van de ambtenaar of van derden. 3.De in het tweede lid bedoelde feiten of omstandigheden kunnen slechts gelegen zijn in: a. de persoon die rechtens van zijn vrijheid is beroofd, of b. de aard van het strafbare feit op grond waarvan de vrijheidsbeneming heeft plaatsgevonden, één en ander in samenhang met de wijze waarop en de situatie waarin het vervoer plaatsvindt.

Artikel 23 Ambtsinstructie De ambtenaar die gebruik heeft gemaakt van handboeien als bedoeld in artikel 22, eerste lid, meldt dit onverwijld schriftelijk aan de meerdere, onder vermelding van de redenen die tot het gebruik van handboeien hebben geleid.

Pre bewaring | Overbrengen/ophouden
Handboeiengebruik niet ism Ambtsinstructie

Volgens PV ongeboeid overgebracht van politie naar vreemdelingendienst. Enkele ontkenning vreemdeling onvoldoende. [ABRS 27feb12 201111780/1/V3] Geboeid overgebracht van politiebureau naar transportbus. Motivering handboeiengebruik summier maar voldoende. Handboeiengebruik gelet op beperkte omvang qua tijd en afstand toelaatbaar. [ABRS 20mrt12 201102621/1/V3]

Pre bewaring | Overbrengen/ophouden
Handboeiengebruik niet ism Ambtsinstructie

Geboeid overgebracht naar politiebureau. Heeft zich zelf tijdens vertrekgesprek in de buik gestoken [ABRS 25mei12
201109646/1/V3]

Geboeid overgebracht naar politiebureau. Politieauto niet voorzien van afgescheiden compartiment voor vervoer. Verwijzing naar 201010863/1/V3 [ ABRS 25jun12
201204393/1/V3]

Pre bewaring | Overbrengen/ophouden
Handboeiengebruik wel ism Ambtsinstructie

Handboeiengebruik ism Ambtsinstructie. Belangenafweging ten nadele van vreemdeling (bewaringsgronden onbetwist)
[ABRS 2apr12, 201201906/1/V3]

Na inbewaringstelling is Ambtsinstructie niet van toepassing

BEWARING

Bewaring | Vormvoorschriften
Tolkenbijstand

Artikel 28 WBTV 1. De volgende diensten en instanties maken in het kader van het strafrecht en het vreemdelingenrecht uitsluitend gebruik van beëdigde tolken of vertalers: a. de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State; b. de tot de rechterlijke macht behorende gerechten; c. het Openbaar Ministerie; d. de Immigratie- en Naturalisatiedienst; e. de politie; f. de Koninklijke Marechaussee. (...)

Bewaring | Vormvoorschriften
Tolkenbijstand

Artikel 28 WBTV 3. In afwijking van het eerste en tweede lid kan gebruik worden gemaakt van een tolk die geen beëdigde tolk is of van een vertaler die geen beëdigde vertaler is indien wegens de vereiste spoed een ingeschrevene in het register niet tijdig beschikbaar is of indien het register voor de desbetreffende bron- of doeltaal dan wel bron- of doeltalen geen ingeschrevene bevat. 4 .Indien van het eerste of tweede lid wordt afgeweken wordt dit met redenen omkleed schriftelijk vastgelegd. Ingeval geen sprake is van spoedeisende inzet van een tolk of vertaler, dient deze voorafgaand aan zijn inzet een recente verklaring omtrent het gedrag dan wel een integriteitsverklaring over te leggen. Indien het vanwege de spoedeisendheid niet mogelijk is voorafgaand aan de inzet een verklaring omtrent het gedrag over te leggen geschiedt dit na de inzet. De artikelen 29 en 32 zijn van overeenkomstige toepassing op een tolk of vertaler als bedoeld in het derde lid.

Bewaring | Vormvoorschriften
Tolkenbijstand

Belangenafweging ten nadele van vreemdeling [ABRS 9jan12
201111225/1/V3 (Niet geklaagd, niet gebleken van oinbegrip, verklaringen niet betwist); ABRS 3jul12 201204997/1/V3 (gronden, benadeling niet onderbouwd)]

Motivering achteraf kan [ABRS 25jul12 201202934/1/V3] Door schending art 104 Vw in het belang geschaad. Belangenafweging tnv vreemdeling (gronden, benadeling niet onderbouwd) [ABRS 9jan12 201111225/1/V3]

Rechtsbijstand

Maatregel van bewaring

Bewaring | Grondslag | Unierecht

Terugkeerrichtlijn is van toepassing

Na afwijzing asielaanvraag [ABRS 29dec11 201108418/1/V4] Na intrekking asielaanvraag [ABRS 10sep12 201108537/1/V4] Dublin-in/terugname [ABRS 13feb12 201113075/1/V4; ABRS 26jul12 201206272/1/V3] (tenzij asielwensuiting na overdracht)

Bewaring | Grondslag | Unierecht

Terugkeerrichtlijn is niet van toepassing

Na een asielwensuiting [ABRS 4okt11 201102753/1/V3] ook in het geval van HASA & OVR [ABRS 25jun12 201103520/1/V3] Dublinclaimanten-uit
– –

AWU > ORI vtp [EU HvJ, Cimade ea t FR] Concreet aanknopingspunt voor claim AWU? ● Neen [ABRS 13jul11 201103206/1/V3; ABRS 24jan12
201106444/1/V3 (verwijzing naar 13jul11)

Ja [ABRS 25jan12 201103609/1/V3 & 201103612/1/V3 &
201103613/1/V3 (verwijzing naar 13jul11, eigen verklaring); ABRS 20feb12 201101752/1/V3 (verwijzing naar 13jul11)]

[Familieleden van] Unieburgers

Bewaring | Grondslag | Wettelijke grondslag

59 lid 1 Vw 2000 = Toverbalbepaling

7(3) PR | 18 PRI 15 TRI 'Nationale' bewaringsgrondslag voor bewaring van

illegale 3eL die voor bilaterale overdracht vatbaar is
[ABRS 24apr12 201107709/1/V3]

Anders [ABRS 28mrt12 201101520/1/V3]
Dat de zinsnede "met het oog op uitzetting" voor vreemdelingen zonder rechtmatig verblijf een iets andere betekenis heeft dan voor vreemdelingen met rechtmatig verblijf (…) biedt geen grond voor het oordeel dat artikel 59, eerste lid, van de Vw 2000 onduidelijk, niet transparant en in strijd met het rechtszekerheidsbeginsel is.

Bewaring | Grondslag | Wettelijke grondslag

Geen [tijdige] categoriewijziging | 59 lid 1 Vw 2000

Oplegging maatregel op a-grond slechts onrechtmatig indien maatregel niet op b-grond kon worden opgelegd [ABRS
31jan12 201107669/1/V4; ABRS 9mrt12 201102601/1/V3; ABRS 20mrt12 201102747/1/V3]

Bewaring | Grondslag | Wettelijke grondslag

Geen rechtmatig verblijf idzv art 8 Vw 2000 | 59 lid 1a Vw 2000

3eL met verblijfsrecht in Frankrijk. Niet voldaan aan SUOmeldplicht. Onrechtmatig [ABRS, 18 jan 2012, 201113490/1/V3] 3eL met Franse vriendin. Duurzaamheid relatie niet aangetoond. Verklaring buren onvoldoende objectief. Verklaring belastingadviseur onvoldoende concreet. [Rtb DH
15aug12 12/4972 BX6831]

Niet aannemelijk gemaakt Unieburgerschap [ABRS 8mei12
201201611/1/V3] Denk aan EG HvJ Oulane t Nederland 17feb5 C215/03

Bilaterale overname ogv 6(3) TRI. Geen TKB. Nationale grondslag bewaring [ABRS 24apr12 201107709/1/V3]]

Bewaring | Grondslag | Geen wettelijke grondslag

Rechtmatig verblijf anders dan ogv art 8 onder f, g of h Vw 2000

[Familieleden van] Unieburgers 3eL met paspoort. Poolse echtgenote komt na inbewaringstelling van de 3eL naar Nederland. Verblijf vanaf komst Poolse echtgenote gebaseerd op grond van artikel 6 van de Unieburgerrichtlijn. Bewaring vanaf dat moment onrechtmatig. [Rtb DH 11sep12 12/26428 BX8705] Vrije termijn | art 8 onder i Vw 2000
– –

3eL met verblijfsrecht in Polen. Twee dagen na aankomst strafrechtelijk aangehouden. Niet voldoen aan op SUO gebaseerde meldplicht van drie dagen kan niet worden tegengeworpen [ABRS, 3 dec 2012, 201209452/1/V3] Verval vrije
termijn?

Bewaring | Grondslag | Geen wettelijke grondslag

Rechtmatig verblijf anders dan ogv art 8 onder f, g of h Vw 2000

Artikel 64 Vw 2000 B9 Associatie Turken Rust en voorbereidingstermijn

3eL op AC Schiphol na AWU in bewaring? Maarrrrrr
[ABRS 5mrt12 201112639/1/V4]

Bewaring | Grondslag | Geen wettelijke grondslag

Geen rechtmatig verblijf idzv art 8 Vw 2000 maar ook geen illegaal verblijf idz van de TRI

Dublinclaimanten-uit [EU HvJ Cimade GISTI t Frankrijk 27sep12
C‑179/1; ORI vtp]

3eL in strafrechtelijke detentie ivm een niet aan illegaal verblijf gerelateerd strafbaar feit

Geen rechtmatig verblijf idzv art 8 Vw 2000 maar wel illegaal verblijf idz van de TRI

Vertrektermijn [ABRS 27jul12 201200546/1/V4]

Bewaring | Grondslag | Geen wettelijke grondslag

Vertrekwens & -gelegenheid

Roemeense unieburger heeft geldig Roemeens identiteitsbewijs, een op naam gesteld vliegticket voor een vlucht naar Roemenië en een terugkeerwens. Beroep gegrond. [ABRS14dec12 201210202/1/V3]

4/6 Weken

Bewaring | Grondslag | Geen wettelijke grondslag

Illegale 3eL met onbetwist verblijfsrecht in andere LS

Verblijfsrecht stellen is onvoldoende [ABRS 24apr12
201107709/1/V3]

Eerdere aanzegging om NL te verlaten is geen bevel idzv art 6(2) TRI want geen inhoudelijke overeenkomst [ABRS 25jul12
201205206/1/V3]

Ten onrechte geen bevel onmiddellijk zelfstandig vertrek.
[ABRS 24apr12 201103734/1/V3; ABRS 6aug12 201205869/1/V3 (tevens ex-asielzoeker > geDublinclaimd]

Bij samenloop gaat art 6(2) TRI voor
– –

Dublinoverdracht [ ABRS 6aug12 201205869/1/V3] Bilaterale overdracht [= ism 6(2) TRI; ABRS 24feb12
201103734/1/V3]

Bewaring | TRI | Terugkeerbesluit

Wat is een terugkeerbesluit? Artikel 3(4) TRI de administratieve of rechterlijke beslissing of handeling waarbij wordt vastgesteld dat het verblijf van een onderdaan van een derde land illegaal is of dit illegaal wordt verklaard en een terugkeerverplichting wordt opgelegd of vastgesteld

Bewaring | Terugkeerbesluit

Neen, het is geen terugkeerbesluit

Mondelinge aanzegging is geen terugkeerbesluit [Rtb DH zp
AMS 30mei12 Awb 12/7522 LJN BX3779]

Visum [ABRS 29aug12 201207627/1/V3] Beschikking op bezwaar [ABRS 3sep12 201202382/1/V3 (hangt
van formulering af)]

Dublin beschikking [ABRS 12dec12 201209613/1/V3] Toegangsweigering [ABRS 8mei12 201106624/1/V3; ABRS 31mei12
201110995/1/V4]

Bewaring | Terugkeerbesluit

Ja, het is een terugkeerbesluit

Meeromvattende beschikking (tenzij, zie artikel 27 lid 1 Vw 2000 &
art 45 lid 1 Vw 2000)

Ongewenstverklaring [ABRS 8mrt12 201112073/1/V3 (1998); ABRS
4okt12 201204418/1/V3]

HV28 [ABRS 1aug12 201102400/1/V3]

Bewaring | Terugkeerbesluit

Uitzonderingen op verplichting om TKB uit te vaardigen

Illegale 3eL met verblijfsrecht in andere LS Terugname ogv bilaterale overname-overeenkomst

Overname-overeenkomsten

Bewaring | Terugkeerbesluit

Er moet een nieuw TKB worden uitgevaardigd

Na terugkeer [ABRS 6sep12 201206802/1/V3] Na intrekking [ABRS 5okt12 201208918/1/V3] Na afwijzing asielaanvraag [ABRS 10sep12 201108537/1/V4] Na beëindiging rechtmatig verblijf ogv art 64 Vw 2000 [ABRS
5sep12 201206551/1/V3]

Er hoeft niet een nieuw TKB worden uitgevaardigd

Na rechtmatig verblijf buiten Nederland [ABRS 18jul12
201205209/1/V3 (Duitsland); ABRS 26jul12 201206272/1/V3 (België)]

Bewaring | Terugkeerbesluit

Vertrektermijn

Gelijktijdig uitvaardigen TKB en opleggen maatregel bewaring is niet in strijd met TRI [ABRS 19mrt12 201103323/1/V3] Per abuis een vertrektermijn van 28 dagen [ABRS 28feb12
201101508/1/V3]

Kaal TKB zonder vertrektermijn. Beroep op het gelijkheidsbeginsel [ABRS 3aug12 201203438/1/V3 &
201203403/1/V3]

Vormvoorschriften TKB

Horen [Salduz?] Uitreiking in Nederland

Bewaring | Onderduikrisico/Ontwijken of belemmeren

Toetsingskader

De bewindspersoon moet toelichten waarom uit de bewaringsgronden kan worden afgeleid dat er een risico bestaat dat de vreemdeling zich aan toezicht zal onttrekken. Een toelichting kan slechts achterwege blijven voor zover uit de aard van de bewaringsgrond blijkt dat van zodanig risico sprake is. [ABRS 12apr12
201200612/1/V3; ABRS 25jun12 201205456/1/V3; ABRS 27aug12 201202671/1/V3]

Bewaring | Onderduikrisico/Ontwijken of belemmeren

Art 5.1a lid 1 & Art 5.1b Vb 2000

Niet van toepassing igv rechtmatig verblijf. Na AWU > A/6/5.3.3.1 jo A6/5.3.3.5 Vc 2000 [ABRS 12dec12
201209613/1/V3].

Wordt toegepast op unieburgers [ABRS 12apr12
201200612/1/V3] 'doorgeharmoniseerd'.

Niet van toepassing igv grensdetentie want geen bewaring. Wel ontwijken of belemmeren (…) [ABRS 15jun12
201201202/1/V4]

Art 5.1b Vb 2000

Bestaansmiddelen partner geen zelfstandige bestaansmiddelen [ABRS 28aug12 201207685/1/V3

Bewaring | Onderduikrisico/Ontwijken of belemmeren

Bewaringsgronden kunnen worden 'ingelezen'

Ongewenstverklaring = A5.1b lid 1c Vb [ABRS 12 apr 12
201200612/1/V3 (vertrekplicht)]

Ontbreken document idzv A4.21 Vb = A5.1b lid 1a Vb, A5.1b lid 1g Vb, A5.1b lid 1b Vb [ABRS 19 okt 2012 201206073/1/V3
(binnenkomst & toezicht)]

Bewaringsgronden sluiten elkaar niet wederzijds uit. Een bepaalde omstandigheid kan onder meerdere bewaringsgronden vallen [ABRS, 19 okt 2012, 201206073/1/V3] Toelichting mag niet een nieuwe bewaringsgrond omvatten
[ABRS 12jun12 201204991/1/V3; ABRS 20sep12 201204927/1/V3]

Bewaring | Onderduikrisico/Ontwijken of belemmeren

Te relateren aan terugkeer of verwijdering of aan bewaringsgrond?

Ook toelichting moet te relateren zijn aan een bewaringsgrond [ABRS 12jun12 201204991/1/V3] Niet te relateren aan terugkeer of verwijdering

Verdenking/veroordeling strafbaar feit [ABRS 12dec12
201201704/1/V3; ABRS 3dec12 201209452/1/V3 (Opiumwet);ABRS 12jun12 201204991/1/V3 (winkeldiefstal); ABRS 12apr12 201200612/1/V3]

Ongewenstverklaring [conclusies ag] Wel te relateren aan terugkeer of verwijdering
– –

Verdenking/veroordeling strafbaar feit [ABRS 27aug12 201202671/1/V3 (art 197 Sr)]

Bewaring | Onderduikrisico/Ontwijken of belemmeren

'Uit de aard van'

Niet voldaan aan vertrekplicht? [ABRS 4 apr 12 201200011/1/V3] Onregelmatige binnenkomst [ABRS 26jul12 201204815/1/V3] Ontbreken identiteitsbewijs [ABRS 4 apr 12 201200011/1/V3]

Moet worden toegelicht

Bewaring | Onderduikrisico/Ontwijken of belemmeren

Tezamen voldoende grond

Niet voldaan aan vertrekplicht, onvoldoende middelen van bestaan, niet voldaan aan verplichtingen H4 (soort van toegelicht?) [ABRS 28aug12 201207685/1/V3] Onregelmatige binnenkomst & overige onbestreden gronden [ABRS 26jul12 201204815/1/V3] Onregelmatige binnenkomst, niet voldaan aan verplichtingen H4, onvoldoende bestaansmiddelen, geen VWOVP. [ABRS 25jun12 201205456/1/V3] Kansloze aanvragen (toegelicht), niet voldaan aan verplichtingen H4, onvoldoende bestaansmiddelen [ABRS 18jun12 201204347/1/V3] OVR (=Niet voldaan aan vertrekplicht), onvoldoende bestaansmiddelen, geen VWOVP [ABRS 12apr12 201200612/1/V3]

Bewaring | Onderduikrisico/Ontwijken of belemmeren

Onvoldoende grond Toeriste. Bewaringsgronden: (1) niet voldaan aan vertrekplicht, (2) contra-indicatie, (3) geen vaste woon- of verblijfplaats, (4) onvoldoende bestaansmiddelen. Eerste bewaringsgrond komt te vervallen. Tweede bewaringsgrond niet te relateren aan terugkeer of uitzetting. Derde en vierde bewaringsgrond onvoldoende toegelicht. [Hoger] beroep gegrond. [ABRS 12dec12
201201704/1/V3]

Bewaring | Onderduikrisico/Ontwijken of belemmeren

Onvoldoende grond Dronken studente op door moeder betaalde vakantie. Bewaringsgronden: (1) Onregelmatige binnenkomst, (2) niet voldaan aan verplichtingen hoofdstuk 4 Vb 2000, (3) geen vaste woon of verblijfplaats, onvoldoende bestaansmiddelen, (4) Contra-indicatie (openbare dronkenschap). Eerste bewaringsgrond komt te vervallen V(geen visumplicht) Vierde bewaringsgrond niet te relateren aan terugkeer of verwijdering. Overige bewaringsgronden onvoldoende grond. [Hoger] beroep gegrond [ABRS 8okt12, 201207828/1/V3].

Bewaring | Onderduikrisico/Ontwijken of belemmeren

Onvoldoende grond Oekraïner met geldig paspoort, geldig Pools visum en Poolse identiteitskaart. Twee dagen na aankomst strafrechtelijk aangehouden. SUO. Bewaringsgronden: (1) niet voldaan aan verplichtingen van hoofdstuk 4 Vb 2000, (2) geen vaste woonof verblijfplaats, (3) onvoldoende bestaansmiddelen, (4) contraindicatie. Eerste bewaringsgrond kan niet worden tegen geworpen, Vierde bewaringsgrond (Opiumwet) niet te relateren aan terugkeer. Derde en vierde bewaringsgrond onvoldoende toegelicht. [Hoger] beroep gegrond. [ABRS, 3 dec 2012,
201209452/1/V3]

Bewaring | Onderduikrisico/Ontwijken of belemmeren

Onvoldoende grond Onvervalst identiteitsdocument. Aantoonbare vertrekactiviteiten voorafgaande aan inbewaringstelling [IOM]. Vaste woon- of verblijfplaats. In primaire levensbehoeften wordt voorzien. Bewaringsgronden: (1) niet voldaan aan verplichtingen hoofdstuk 4 Vb 2000, (2) niet voldaan aan vertrekplicht, (3) zich zonder noodzaak ontdaan van reis- of identiteitsdocumenten, (4) geen vaste woon- of verblijfplaats, (5) onvoldoende bestaansmiddelen. Beoordeling bewaringsgronden ten tijde van opleggen maatregel. Gelet op inspanningen vreemdeling geen grond om risico aan te nemen. [Hoger] beroep gegrond. [ABRS,
26 nov 2012, 201209885/1/V3]

Bewaring | Onderduikrisico/Ontwijken of belemmeren

Onvoldoende grond

Ingetrokken verblijfsvergunning asiel. Huisvesting, uitkering, voldoet aan meldplicht, ID bij vreemdelingendienst. Bewaringsgronden: (1) niet voldaan aan vertrekplicht, (2) niet voldaan aan verplichtingen hoofdstuk 4 Vb 2000. Onvoldoende grond [ABRS 6sep12 201207532/1/V3] Bewaringsronden: (1) Geen vaste woon of verblijfplaats, (2) Onvoldoende middelen van bestaan. Geen toelichting. Onvoldoende grond [ABRS 20sep12 201204927/1/V3]

Bewarings | Redelijk vooruitzicht op verwijdering

Moet ook worden beoordeeld igv grensdetentie [ABRS 27jul12
201200546/1/V4]

Somalië

Niet [ABRS 6aug12 201206625/1/V3; ABRS 25jul12 201203021/1/V3;
ABRS 1jun12 201206625/1/V3; ]

Wel, twijfel aan Somalische herkomst [ABRS 6aug12
201202875/1/V3; ABRS 2apr12 201200632/1/V3]

Somaliland

Niet [ABRS 1aug12 201204093/1/V3; ABRS 17jul12 201202473/1/V3] Wel [ABRS 25jul12 201202977/1/V3 (tot 17apr12)]

Bewarings | Redelijk vooruitzicht op verwijdering

China

Niet

Rtb DH zp HAA 4okt12 12/28729 BY4963; Rtb DH 29aug12 12/24777 BX7490; Rtb DH 29aug12 12/25049 BX7509; Rtb DH zp ZUT 23aug12 12/25305 BX6671] Nwe gedragslijn sinds 5okt12. Tav Chinees niet in het bezit van geldige reisdocument & waarvan ook niet verwacht wordt dat hij dat document nog in het bezit zal krijgen: geen sprake meer van zicht op verwijdering binnen een redelijke termijn [Rtb DH zp Roermond, 12 okt 2012, Awb 12/30820, LJN BY0053]

Wel, met verwijzing naar medewerkingsverplichting [Rtb DH
zp UTR 8okt12 12/29067 BX9926; Rtb DH zp DOR 6sep12 12/27096 BX6697Rtb DH 30aug12 12/24790 BX6883]

Bewarings | Redelijk vooruitzicht op verwijdering

Centraal Irak

Niet [ABRS 29nov12 201210211/1/V3; ABRS 3mei12 201203480/1/V3] Wel [ABRS 13apr12 201201305/1/V3 (Overhaalpogingperiode na
uitdrukkelijke weigering mee te werken aan LP-verstrekking)]

KRG Regio Irak

Rare voorwaarden voor LP verstrekking [Bevestiging nationaliteit
& afkomst uit KRG | Strafrechtelijke veroordeling | Informatieverstrekking mbt strafrechtelijke veroordeling | Geen verwijdering zonder akkoord KRG (ABRS 8okt2 201208135/1/V3 ro 2.2)]

Niet [ABRS 29dec12 201210211/1/V3 (geen reisdocument)] Wel [ABRS 8okt12 201208135/1/V3 (identiteit staat vast, strafrechtelijk
veroordeeld]

Bewarings | Redelijk vooruitzicht op verwijdering

Geen redelijk vooruitzicht op verwijdering

Azerbeidjan, aldaar geboren etnisch Armenieërs [ABRS
10dec12, 201209266/1/V3 & 201208934/1/V3]

Ethiopië. Geen inhoudelijke reactie op LP-aanvraag oktober 2010. Resultaten WOB-verzoek. Verweerder zonder bericht niet ter zitting verschenen. Bij Afdeling gerezen twijfel niet weggenomen [ABRS 13nov12 201209075/1/V3] Guinee. Verwijderingen opgeschort. [ABRS 8okt12
201208982/1/V3]

Cuba. 'Emigrant Status' [ABRS 22feb12 201112883/1/V3]
Cubaanse regelgeving blijkt te zijn gewijzigd

Bewaring | Redelijk vooruitzicht op verwijdering

Geen redelijk vooruitzicht op verwijdering

Derdelander met verlopen Italiaanse verblijfsvergunning. Onwillige Italiaanse autoriteiten [ABRS 6feb12 201104726/1/V3] Inzage medisch dossier als voorwaarde voor verstrekking LP door Nigeriaanse vertegenwoordiging [ABRS 19jun12
201204055/1/V3]

Overdracht aan Griekenland [ABRS 19jun12 201101416/1/V3]

Bewaring | Redelijk vooruitzicht op verwijdering

Dublin-uit. Terugname. Overdrachtsgesteggel. [Rtb DH zp HAA
9okt12 12/29193 BY4970]

Afghanistan. Met presentatie op langere termijn komt zich op uitzetting niet te ontbreken [ABRS 20feb12 201102568/1/V3] Algerije [ABRS 1 jun12 201202545/1/V3] Ivoorkust [Rtb DH zp HAA 8mei12 Awb 12/13527 BX3774] Libanon, staatloze Palestijnen [ABRS 19okt12 201206073/1/V3] Mongolië. Overzicht. Geen actieve en volledige medewerking
[ABRS 7mei12 201203154/1/V3]

Oekraïne. Verwijdering louter door toedoen vreemdelingen niet gerealiseerd [ABRS 4apr12 201200011/1/V3]

Bewaring | Belangenafweging

Onjuiste uitleg Jusic [ABRS 25mei12 201109646/1/V3] Asielzoekers | A6/5.3.3.5 [AWU = vrij van vorm, verblijf voorafgaande
aan asielwensuiting is niet relevant [ABRS 8okt12 201206888/1/V3, ro 2.1]]

Verwijzing naar bewaringsgronden = onvoldoende [ABRS
8okt12 201206888/1/V3; ABRS 25apr12 201202949/1/V3]

Dossier dient stukken te bevatten die blijk geven van belangenafweging [ABRS 22aug12, 201203503/1/V3] Toelichting op de bewaringsgronden kan niet worden aangemerkt als belangenafweging [Rtb DH zp Haarlem, 25okt12,
Awb 2012/31916, LJN BY2940]

Belangenafweging ttv IBS [ABRS 12jan12; 201104296/1/V3; ABRS 9mrt12 201102601/1/V3] dan wel ttv AWU [ABRS 12jan12,
201104296/1/V3]

Bewaring | Belangenafweging

Asielzoekers aan de grens

Grenstoezicht. Art 6 Vw jo beleid jo van beleid jo praktijk. Bijzondere individuele omstandigheden [ABRS 2qmei12 ] Geen bijzondere individuele omstandigheden

Gezin met kleine kinderen [ABRS 12apr12 201110351/1/V4 &
201110352/1/V4; ABRS 16jul12 201106676/1/V4 (verwijzing naar 201110351]

– –

(Psych,Familie,Paspoort,Visum,Geld [ABRS 14mei12
201110945/1/V3]

Asielprocedure (verdisconteerd in beleid) [ABRS 22jun12
201113069/1/V4 & 201113117/1/V4]

Bewaring | Belangenafweging

Asielzoekers aan de grens

Geen bijzondere individuele omstandigheden
– –

Asielverzoek & volledig gedocumenteerd (verdisconteerd in beleid) [ABRS 9jul12 201108271/1/V3 ] Van bijzondere individuele omstandigheden is niet gebleken. Niet aangevoerd? [ABRS 9jul12 201109482/1/V3 &
201109488/1/V3 & 201109511/1/V3; ABRS 10jul12 201106243/1/V3]

Asielaanvraag en/of niet met bewijsstukken gestaafde medische problematiek [ABRS 16jul12 201106673/1 A/4]

Bewaring | Belangenafweging

Asielzoekers aan de grens

Geen bijzondere individuele omstandigheden

Volledig gedocumenteerd, asielaanvraag, lichamelijke beperking en poging tot automutilatie [ABRS 19 jul 2012
201108837/1/V3]


Asielaanvraag en eerdere vrijwillige terugkeer [ABRS 19 jul
2012 201201017/1/V4]

Bewaring | Belangenafweging

Dublinclaimanten | A6/5.3.3.6 Vc 2000

Dublin-in,terugname. Opvolgende asielaanvraag. 5336 ziet op pre-overdracht niet op post-overdracht [ABRS 26jul12
201204815/1/V3]

Minderjarig

27062 nr 86, Alleenstaande minderjarige asielzoekers, Brief regering over bewaring AMV's, 20 december 2012 Terug na Dublinoverdracht.Brief bewindspersoon 10 mrt 2011. Onttrekken aan toezicht Italiaanse autoriteiten staat niet vast.

ZZ&M

Bewaring | Belangenafweging
Bewaring > TUL > Bewaring

12 maanden+, geen presentaties. Belangenafweging. Tijdsverloop. Vervolgberoep gegrond. [Rtb DH zp Haarlem,
10nov11, Awb 12/30394, LJN BY4944]

Ongewenst verklaard. 16 maanden+. Belangenafweging. Tijdsverloop. Vervolgberoep gegrond. [Rtb DH zp Den Bosch,
10dec12, Awb 12/36567 (ongepubliceerd)]

Bewaring | Belangenafweging

Lichter middel

Neen
– –

VwoVp & garantverklaring maar niet voldaan aan vertrekplicht & onwillig [ABRS 20mrt12 201102621/1/V3] Weliswaar ingeschreven in GBA maar niet vertrokken & onwillig [ABRS 19jul12 201204807/1 A/3] Igv aanhouding HB ivm prejudiciele vragen [ABRS 19jul12
201204807/1/V3]

Ja

POST BEWARING

Post bewaring | Voortvarendheid

Voldoende voortvarend

D2 asielaanvraag, D3 Dublinclaimonderzoek, D8 Dublinclaim, D9 overplaatsing, D11 eerste gehoor [ABRS
31jan12 201107658/1/V4]

D1 dossieroverdracht, D5 vertrekgesprek en invullen LPaanvraag, D11 LP-aanvraag [ABRS 8mrt12 201112073/1/V3] D3 overplaatsing, D4 dossieroverdracht, D8 vertrekgesprek (= uitvoeringsvoorbereidingshandeling) [ABRS 1aug12
201102400/1/V3]

D1 identiteitsgehoor, D2 identiteitsgehoor, D7 vertrekgesprek, D10 vertrekgesprek, Dag 22 vertrekgesprek & LP naar LP-kamer [ABRS 1okt12201208881/1/V33]

Post bewaring | Voortvarendheid

Niet voldoende voortvarend

D2 intrekking asielaanvraag, D10 vetrekgesprek (= uitvoeringsvoorbereidingshandeling) [ABRS 14nov12
201205303/1/V3]

Post bewaring | Redelijk vooruitzicht op verwijdering

Zie hiervoor

Post bewaring | 6 Maanden
Belangenafweging

Zie hiervoor

Post bewaring | 6 Maanden
Verlengingsbesluit

Niet eerder dan 2 weken voor het verstrijken van de 6maanden termijn [ABRS 26mrt12 201200367/1/V3] Maand = 30 dagen, dag inbewaringstelling = 1e dag [ABRS
22aug2012 201205674/1/V3 & 201204695/1/V3 (autonome uitleg 'maand')ABRS 28aug12 201207408/1/V3; ABRS 5sep12 201205698/1/V3 & 201207159/1/V3 & 201205682/1/V3] [Zie ook

Termijnenverordening 1182/71]

Datum ingang verlenging is relevant, niet datum uitreiking verlengingsbesluit [ABRS 22aug12 201207327/1/V3 &
201206228/1/V3 & 201206525/1/V3 & 201205674/1/V3; ABRS 5sep12 201205698/1/V3 & 201205682/1/V3]

Post bewaring | 6 Maanden
Verlengingsbesluit

Moet vóór verstrijken 6-maandentermijn worden uitgereikt [ABRS
31 okt 2012, 201207671/1/V3].

AWU schort 6-maandentermijn niet op [ABRS 26mrt12
201200367/1/V3] [Kadzoev?]

Post bewaring | 6 Maanden

Verlengingsbesluit

Ten tijde van Vb hoeft niet vast te staan dat en wanneer aangevraagde lp zal worden verleend [ABRS 26mrt12
201200259/1/V3]

ABRS 28aug12 201207408/1/V3

Voor beoordeling gedragingen 3elander zijn gedragingen gedurende de gehele 6 maandentermijn van belang 'In beperkte mate'. Taalversies. A en/of b.


Werkt niet mee. Onvoldoende informatie verstrekt, geen beshceiden overgelegd. Máár. Nationaliteitsverklaring & LP aanvraag ingevuld. Diverse brieven aan Chinese autoritieten verstuurd. Onbetwiste verrichte inspanningen, uitzetting niet gefrustreerd. [ABRS 19jul12 201205992/1/V3]

Post bewaring | 6 Maanden

Verlengingsbesluit

Ten onrechte niet gehoord voorafgaande aan Vb. Advocaat ten onrechte niet geïnformeerd. Dooie mus . EU Hof van Justitie, Sopropé t , 18 dec 2008, C-349/07. 3eL wordt geacht bekend te zijn geworden met redenen voor verblijf in bewaring tijdens vertrekgesprekken. [ABRS 14dec2012
201208906/1/V3]

& VERDER ...

Grensdetentie

In het belang van het grenstoezicht | art 7(3) ORI geïmplementeerd in art 6 Vw 2000 > beleid [ABRS 22mei12
201106665/1/V3]

Maatregel hoeft niet opnieuw te worden opgelegd na afwijzing asielaanvraag [ABRS 24jul12 201203406/1/V4]

Tenuitvoerlegging

Artikel 16 TR

Punt van discussie: wat is bepalend: regime of contact met strafrechtelijk veroordeelden TUL-straf in DC Zaandam. Contact met strafrechtelijk gedetineerden. TUL in DC doet geen afbreuk aan karakter DC. Geen strijd met artikel 16 TRI [ABRS 1mrt12
201110969/1/V3]

Bewaring inPI is in strijd met artikel 16 TRI Terugkeerrichtlijn
[ABRS 12okt12 201201589/1/V3]

Detentie[on]geschiktheid Met stukken onderbouwde medische problematiek. Ten onrechte geen onderzoek naar detentieongeschiktheid [ABRS 12apr12 201201650/1/V3]

Tenuitvoerlegging

Gezin met kinderen op ACS. Maximaal 14 dagen [ABRS 16jul12 201106676/1/V4 (verwijzing naar 201104214/1/V3); ABRS 9aug12
20110398/1/V3]

Minderjarigen op ACS. Maximaal 4 dagen [ABRS ABRS 5dec12
201105511/1/V3]

De bewaringsrechter

Toegang tot de rechter

Onbevoegd NN [ABRS 23mei12 201204449/1/V3] – Strafhof detentie [ABRS 22mrt12 201111623/1/V3] Ontvankelijkheid
– –

Niet ontvankelijk ● Shame on us (in hoger beroep) Ontvankelijk ● Beroep tegen Vb & beroep tegen voortduring. Beroep tegen Vb ten onrechte niet ontvankelijk [ABRS 3aug12

201204957/1/V3] Schending hoor & wederhoor [ABRS 18jul12 201205370/1/V3; ABRS 20apr12 201202291/1/V3]

De bewaringsrechter

Toegang tot de rechter

Beroep/kennisgeving
– –

Na intrekking beroep geen verplichting tot kennisgeving. OM [ABRS 7aug12 201203805/1/V3] Kennisgevingstermijn gaat lopen op dag bekendmaking maatregel niet op dag ingang maatregel [ABRS 23jul12
201206751/1/V3]

De bewaringsrechter

De bewaringsrechter mag geen oordeel geven over

de aanwending van een niet bij of krachtens de Vreemdelingenwet toegekende bevoegdheid [ABRS 26jul01
200102650/1]

een beslissing op grond van de Vreemdelingenwet waartegen een ander rechtsmiddel dan beroep openstaat
[ABRS 5sep01 200103358/1; ABRS, 10jul12, 201106243/1/V3; (toegangsweigering)]

een beslissing op grond van de Vreemdelingenwet met een eigen rechtsingang [ABRS, 21 mrt 2011, 201100307/1/V3; ABRS
4okt12, 201107358/1/V3 & 201204418/1/V3 (terugkeerbesluit); ABRS 25jul12 201203021/1/V3 (wijze van verwijdering > 2005508444/1 JV 2006/9]

Tenzij in het geval van …

De bewaringsrechter

staandehouding waarop zonder feitelijke onderbreking ophouding en/of bewaring volgt en de staandehouding het begin vormt van een reeks beslissingen erop gericht de vreemdeling onder de macht van de tot uitzetting bevoegde autoriteiten te brengen en te houden [ABRS, 29jun01,
200102145/1, MigratieWeb ve05000899]

een OVR van vóór het verstrijken van de implementatietermijn van de TRI omdat in bezwaar daartegen nog niet een beroep kon worden gedaan op artikel 6(2) TRI [ABRS, 4okt12, 201204418/1/V3] op voorhand vaststaan dat Dublin-overdracht niet plaats kan vinden (Griekenland) [ABRS 8okt9 200905814/1/V3; ABRS 19jun12
201101416/1/V3]

titelloze vrijheidsontneming [ABRS 12dec12 201202734/1/V4]

De bewaringsrechter

Procesorde > Medisch dossier tijdig overgelegd. Niet ism goede procesorde [ABRS 30mei12 201204313/1/V3] Dag sluiting onderzoek na schorsing = dag laatste informatieverstrekking [ABRS 11mei12 201203471/1/V3] [Geen] ambtshalve beoordeling verlengingsbesluit [ABRS 19jul12
201203026/1/V3]

De bewaringsrechter

Wikken & wegen

Beroep gegrond indien bewaring

In strijd met deze wet ● OO&NV – Bewaringsgronden – Belang OO&NV ● Met het oog op uitzetting, voortvarendheid ● [On]rechtmatigheid verblijf ● 'Kan' [Belangenafweging] Bij afweging belangen in redelijkheid niet gerechtvaardigd

De bewaringsrechter

Wikken & wegen

Intensiteit toetsing 'in strijd met deze wet'
– – – –

Vol OO&NV, bewaringsgronden Met het oog op uitzetting, voortvarendheid [BvD, noot 405] [O]nrechtmatigheid verblijf

De bewaringsrechter

Wikken & wegen

Intensiteit toetsing 'in strijd met deze wet'

Marginaal ● OO&NV, belang OO&NV ● 'Kan' (belangenafweging) Enigszins terughoudend ● Lichter middel [ABRS 23mei12 201108479/1/V3; ABRS
19jun12 201108827/1/V3; ABRS 27aug12 201202671/1/V3]

Volle toetsing 'bij afweging belangen in redelijkheid niet gerechtvaardigd'

De bewaringsrechter

Uitspraak

Beroepsgrond ten onrechte gepasseerd [ABRS 9mei12
201202237/1/V3; ABRS 25jun12 201203182/1/V3; ABRS 19jul12 201206615/1/V3]

Hoor & wederhoor. Uitspraak gebaseerd op in andere zaak door bewindspersoon verstrekte informatie. Geen reactiemogelijkheid [ABRS 1aug12 201204093/1/V3] Bewindspersoon dient bewaringsgronden te stellen en toe te lichten niet de rechtbank [ABRS 25jun12 201205456/1/V3; ABRS
20sep12 201204927/1/V3]

De bewaringsrechter

Uitspraak

[On]tijdig

41 dagen na indiening beroepschrift, geen omstandigheden gesteld, geen schending art 5(4) EVRM
[Sanchez-Reisse t ZWI; ABRS 22feb12 201113321/1/V3]

14 dagen na sluiting onderzoek na heropening, Geen F&O die overschrijding rechtvaardigen. Geen bijzondere zwaarwegende omstandigheden die nopen tot voortduren bewaring. Schending art 94 lid 3 Vw 2000. Opheffing. [ABRS 11mei12 201203471/1/V3]

Schadevergoeding

TKB achteraf onrechtmatig? Geen herziening. TKB veroorzaakt schade [ABRS 14mei12 201200935/1/V3] Terugkeerbesluit onrechtmatig. Schadevergoeding op grond van artikel 8:73 lid 1 Awb. Artikel 5 lid 5 van het EVRM biedt slechts ruimte voor matiging van de schadevergoeding indien het ontstaan of voortduren van de onrechtmatige bewaring (mede) aan de vreemdeling kan worden toegerekend. Geen matiging schadevergoeding [ABRS, 3 mei 2012, 201203480/1/V3] Geen kennisgeving verlengingsbesluit in zaak van vreemdeling die niet voldoet aan zijn verplichting tot medewerking en die niet zelf beroep heeft ingesteld van het verlengingsbesluit. EHRM, Emin t Nederland, 29 mei 2012, 28260/07. Geen matiging schadevergoeding. [Rtb DH 12okt12 12/29435 & 12/30379, LJN
BY1549]

's-Gravenhage

27062 nr 86, Alleenstaande minderjarige asielzoekers, Brief regering over bewaring AMV's, 20 december 2012 19637 nr 1588, Vreemdelingenbeleid, Brief regering, Gezag bij uitzetting van vreemdelingen, 29 oktober 201219 29344 nr 90, Terugkeerbeleid, Terugkeer van vreemdelingen naar Ghana 19637 nr 1553, Vreemdelingenbeleid, Brief regering, Uitkomst van besprekingen op 19, 20 en 21 juni gevoerd met de Irakese minister voor Migratie Shafiq Duski 24587 nr 455, Justitiele Inrichtingen, Brief regering, Situatie in Detentiecentrum Zeist 19673 nr 1483, Vreemdelingenbeleid, Alternatieven voor bewaring

's-Gravenhage

WOB-verzoek over terugkeercijfers vreemdelingen, 3 oktober 2012 [via www.rijksoverheid.nl] 33512 Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met de strafbaarstelling van illegaal verblijf van vreemdelingen in Nederland https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/33512

ACVZ, Aanvullend advies over voorstel tot wijziging Vreemdelingenwet (VW)2000 in verband met de strafbaarstelling van illegaal verblijf van vreemdelingen in Nederland, 13 januari 2013 Redelijk vermoeden schuld <> Redelijk vermoeden van illegaal verblijf?

Europees Hof voor de Rechten van de Mens

Emin t Nederland 29mei12 28260/07 (Nihilstelling schadevergoeding wegens schending artikel 5(1) t/m 5(4) EVRM op gronden niet gerelateerd aan de eigenlijke detentie is in strijd met artikel 5(5) EVRM) Djokaba Lambi Longa t Nederland 9 okt12 33917/12 [Overwegingen ten overvloede DRC Strafhof] Uit 2003

Vikulov t Letland 25sep12 16870/03 [Onwillige Overstayer] Dmitriyev t Rusland 24jan12 13418/03 [Bewaringsgrondslag]

Europees Hof voor de Rechten van de Mens

Toetsing elke periode van detentie ['a>b>a>b>a']

Molotschko t Oekraïne 24apr12 12275/10 Longa Yonkeu t Letland 15nov11 57229/09
Strasbourg Observers, Laurens Lavrysen, Less stringent measures and migration detention: overruling Saadi v. UK?, 25 januari 2012

Lichter middel

Popov t Frankrijk 19jan12 39472/07 Yoh-Ekale Mwanje t België 20dec11 10486/10 EHRM AK ea t Nederland 4dec12 50925/10

[Geen] redelijk vooruitzicht op verwijdering [naar centraal Irak]

Europees Hof voor de Rechten van de Mens

'Gross and obvious irregularity'

Niazov t Rusland 16okt12 27843/11 Alim t Rusland 27sept11 39417/07 Hadi t Kroatië 1jul10 42998/08 Kolevi t Bulgarije 5nov9 1108/02 Mooren t Duitsland 27jul9 11364/03 Liu t Rusland 6dec7 42086/05 Auad t Bulgarije 11okt11 46390/10 M ea t Bulgarije 26okt11 41416/08

Geen land van verwijdering genoemd in maatregel

EU Hof van Justitie

Achughbabian t Frankrijk 6dec11 C-329/11 Anafé t Ftankrijk 14jun12 C-606/10 Adil t Nederland 19jul12 C-278/12 PPU [Grensverkeer] Cimade ea t Frankrijk 27sep12 C-179/11 [ORI vtp Dublin-uit] Otis ea t België 6 nov12 C-199/11 [Toegang tot de rechter] MM t Ierland 22nov12 C-277/11 [Hoorplicht] Sagor t Italië 6dec12 C-430/11