You are on page 1of 26

Đại Học Sư Phạm Tp.

Hồ Chí Minh Khoa Toán – Tin Học

LẬP TRÌNH WINDOWS

Tạo báo biểu với ể Crystal Report C t lR t

• Giới thiệu các công cụ tạo report • Thiết kế Report với Crystal Report • Liên kết Report với ứng dụng
Trần Ngọc Bảo - Email: tnbao.dhsp@gmail.com

Đại Học Sư Phạm Tp. Hồ Chí Minh Khoa Toán – Tin Học

LẬP TRÌNH WINDOWS

Tạo báo biểu với ể Crystal Report C t lR t

• Giới thiệu các công cụ tạo report • Thiết kế Report với Crystal Report • Liên kết Report với ứng dụng
Trần Ngọc Bảo - Email: tnbao.dhsp@gmail.com

Giới thiệu mẫu báo biểu trong ứng dụng
BÀI GI IẢNG HỌ PHẦN LẬP TR ỌC N RÌNH WINDOWS S

LẬ TRÌNH VỚI CRYSTA REPO ẬP C AL ORT
TRẦN NGỌC BẢO

KHOA TOÁN -TIN HỌC

ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM

(3)

Giới thiệu mẫu báo biểu trong ứng dụng
BÀI GI IẢNG HỌ PHẦN LẬP TR ỌC N RÌNH WINDOWS S

LẬ TRÌNH VỚI CRYSTA REPO ẬP C AL ORT
TRẦN NGỌC BẢO

KHOA TOÁN -TIN HỌC

ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM

(4)

Giới thiệu mẫu báo biểu trong ứng dụng
BÀI GI IẢNG HỌ PHẦN LẬP TR ỌC N RÌNH WINDOWS S

LẬ TRÌNH VỚI CRYSTA REPO ẬP C AL ORT
TRẦN NGỌC BẢO

KHOA TOÁN -TIN HỌC

ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM

(5)

Một số công cụ tạo Report
BÀI GI IẢNG HỌ PHẦN LẬP TR ỌC N RÌNH WINDOWS S

LẬ TRÌNH VỚI CRYSTA REPO ẬP C AL ORT

MS Access 2000/XP/2003

Crystal Report 8 5/9/10/11 8.5/9/10/11 ActiveReport - DataDynamics

C1Report - ComponentOne

TRẦN NGỌC BẢO

KHOA TOÁN -TIN HỌC

ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM

(6)

Một số công cụ tạo Report
BÀI GI IẢNG HỌ PHẦN LẬP TR ỌC N RÌNH WINDOWS S

MS A Access 2000/XP/2003
LẬ TRÌNH VỚI CRYSTA REPO ẬP C AL ORT
TRẦN NGỌC BẢO

KHOA TOÁN -TIN HỌC

ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM

(7)

Một số công cụ tạo Report
BÀI GI IẢNG HỌ PHẦN LẬP TR ỌC N RÌNH WINDOWS S

LẬ TRÌNH VỚI CRYSTA REPO ẬP C AL ORT

Crystal Report 8.5/9/10/11

TRẦN NGỌC BẢO

KHOA TOÁN -TIN HỌC

ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM

(8)

Một số công cụ tạo Report
BÀI GI IẢNG HỌ PHẦN LẬP TR ỌC N RÌNH WINDOWS S

LẬ TRÌNH VỚI CRYSTA REPO ẬP C AL ORT

ActiveReport - DataDynamics

TRẦN NGỌC BẢO

KHOA TOÁN -TIN HỌC

ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM

(9)

Một số công cụ tạo Report
BÀI GI IẢNG HỌ PHẦN LẬP TR ỌC N RÌNH WINDOWS S

LẬ TRÌNH VỚI CRYSTA REPO ẬP C AL ORT

C1Report - ComponentOne

TRẦN NGỌC BẢO

KHOA TOÁN -TIN HỌC

ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM

(10) 10)

Crystal Report và ứng dụng
BÀI GI IẢNG HỌ PHẦN LẬP TR ỌC N RÌNH WINDOWS S

LẬ TRÌNH VỚI CRYSTA REPO ẬP C AL ORT

• Bước 1: Thiết kế report
Sử

dụng công cụ Crystal Report tạo và các ô à á report thành các tập tin *.rpt

• Bước 2: Liên kết report với ứng dụng
Sử

dụng Crystal Report Control để liên kết các tập tin report *.rpt vào ứng dụng

TRẦN NGỌC BẢO

KHOA TOÁN -TIN HỌC

ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM

(11) 11)

Đại Học Sư Phạm Tp. Hồ Chí Minh Khoa Toán – Tin Học

LẬP TRÌNH WINDOWS

Tạo báo biểu với ể Crystal Report C t lR t

• Giới thiệu các công cụ tạo report • Thiết kế Report với Crystal Report • Liên kết Report với ứng dụng
Trần Ngọc Bảo - Email: tnbao.dhsp@gmail.com

Thiết kế Report với Crystal Report
BÀI GI IẢNG HỌ PHẦN LẬP TR ỌC N RÌNH WINDOWS S

LẬ TRÌNH VỚI CRYSTA REPO ẬP C AL ORT

Run công cụ Crystal Report để tạo các tập tin report p Liên kết với Data Source (MS Access/SQL Server,…) Sử dụng Formula Lọc L dữ liệ liệu Sắp xếp/gom nhóm dữ liệu

TRẦN NGỌC BẢO

KHOA TOÁN -TIN HỌC

ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM

(13) 13)

Thiết kế Report với Crystal Report
BÀI GI IẢNG HỌ PHẦN LẬP TR ỌC N RÌNH WINDOWS S

LẬ TRÌNH VỚI CRYSTA REPO ẬP C AL ORT

Run công cụ Crystal Report để tạo các tập tin report (*.rpt) ập p ( p ) Khởi động chương trình Crystal Report bằng cách chọn lần lượt Start/Programs/Seagate Crystal Report Tools/Crystal Reports

TRẦN NGỌC BẢO

KHOA TOÁN -TIN HỌC

ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM

(14) 14)

Thiết kế Report với Crystal Report
BÀI GI IẢNG HỌ PHẦN LẬP TR ỌC N RÌNH WINDOWS S

LẬ TRÌNH VỚI CRYSTA REPO ẬP C AL ORT

Liên kết với Data Source (MS Access/SQL Server,…) , )
Chọn menu File Chọn Standard Ch St d d Click button “Database” New

report t

để chọn Data source cho

TRẦN NGỌC BẢO

KHOA TOÁN -TIN HỌC

ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM

(15) 15)

Đại Học Sư Phạm Tp. Hồ Chí Minh Khoa Toán – Tin Học

LẬP TRÌNH WINDOWS

Tạo báo biểu với ể Crystal Report C t lR t

• Giới thiệu các công cụ tạo report • Thiết kế Report với Crystal Report • Liên kết Report với ứng dụng
Trần Ngọc Bảo - Email: tnbao.dhsp@gmail.com

Liên kết report vào ứng dụng
BÀI GI IẢNG HỌ PHẦN LẬP TR ỌC N RÌNH WINDOWS S

LẬ TRÌNH VỚI CRYSTA REPO ẬP C AL ORT

• Sử dụng Crystal Report Control trong danh sách ActiveX controls để liên kết các tập tin report (*.rpt) (* rpt) được thiết kế bằng công cụ Crystal Report

Crystal Report Control

TRẦN NGỌC BẢO

KHOA TOÁN -TIN HỌC

ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM

(17) 17)

Liên kết report vào ứng dụng
BÀI GI IẢNG HỌ PHẦN LẬP TR ỌC N RÌNH WINDOWS S

LẬ TRÌNH VỚI CRYSTA REPO ẬP C AL ORT

• Sử dụng Crystal Report Control trong danh sách ActiveX controls để liên kết các tập tin report (*.rpt) (* rpt) được thiết kế bằng công cụ Crystal Report
Click hải h ột lên Dialog Cli k phải chuột lê Di l Chọn mục “Insert ActiveX Control” trong popup menu g Chọn mục “Crystal Report Control” trong dialog Insert ActiveX Control

Crystal R C t l Report C t l t Control

TRẦN NGỌC BẢO

KHOA TOÁN -TIN HỌC

ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM

(18) 18)

Liên kết report vào ứng dụng
BÀI GI IẢNG HỌ PHẦN LẬP TR ỌC N RÌNH WINDOWS S

LẬ TRÌNH VỚI CRYSTA REPO ẬP C AL ORT

• Sử dụng Crystal Report Control trong danh sách ActiveX controls để liên kết các tập tin report (*.rpt) (* rpt) được thiết kế bằng công cụ Crystal Report

Crystal Report Control

TRẦN NGỌC BẢO

KHOA TOÁN -TIN HỌC

ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM

(19) 19)

Sử dụng Crystal Report Control
BÀI GI IẢNG HỌ PHẦN LẬP TR ỌC N RÌNH WINDOWS S

LẬ TRÌNH VỚI CRYSTA REPO ẬP C AL ORT

Khai báo biến xử lý Report

TRẦN NGỌC BẢO

KHOA TOÁN -TIN HỌC

ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM

(20) 20)

Sử dụng Crystal Report Control
BÀI GI IẢNG HỌ PHẦN LẬP TR ỌC N RÌNH WINDOWS S

LẬ TRÌNH VỚI CRYSTA REPO ẬP C AL ORT

Xác định tập tin *.Rpt
Cú pháp
CString sTenFileReport; m_cr.SetReportFileName(sTenFileReport); S tR tFil N ( T Fil R t)

Ví dụ
void CReportDemoDlg::OnPrintPreview() { CString sTenFileReport = “..\Reportsv.rpt”; m_cr.SetReportFileName(sTenFileReport); ……………. }

TRẦN NGỌC BẢO

KHOA TOÁN -TIN HỌC

ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM

(21) 21)

Sử dụng Crystal Report Control
BÀI GI IẢNG HỌ PHẦN LẬP TR ỌC N RÌNH WINDOWS S

LẬ TRÌNH VỚI CRYSTA REPO ẬP C AL ORT

Hiển thị report (Preview)
Cú pháp
m_cr.SetAction (1); m_cr

Ví dụ
void CReportDemoDlg::OnPrintPreview() { CString sTenFileReport = “..\Reportsv.rpt”; m_cr.SetReportFileName(sTenFileReport); m_cr.SetAction(1) ; }

TRẦN NGỌC BẢO

KHOA TOÁN -TIN HỌC

ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM

(22) 22)

Sử dụng Crystal Report Control
BÀI GI IẢNG HỌ PHẦN LẬP TR ỌC N RÌNH WINDOWS S

LẬ TRÌNH VỚI CRYSTA REPO ẬP C AL ORT

Report có tham số
Cú pháp
m_cr.SetFormulas(Index,"TenFormula = GiaTri“)

Ví dụ
void CReportDemoDlg::OnPrintPreview() { CString sTenFileReport = “..\Reportsv.rpt”; m_cr.SetReportFileName(sTenFileReport); ( ) CString s = "Khoa= "; UpdateData(); s = s + "\'"+ m_Khoa + "\'"; ; m_cr.SetFormulas(0,s); m_cr.SetAction(1); }

TRẦN NGỌC BẢO

KHOA TOÁN -TIN HỌC

ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM

(23) 23)

Sử dụng Crystal Report Control
BÀI GI IẢNG HỌ PHẦN LẬP TR ỌC N RÌNH WINDOWS S

LẬ TRÌNH VỚI CRYSTA REPO ẬP C AL ORT

Thay đổi connectionstring
Cú pháp
CString sConnect = "DSN=" + sServer +";UID=" + sUser & ";PWD=" + sPass + ";DSQ=" + sDBName; m_cr.SetConnect(sConnect); m cr SetConnect(sConnect);

Ví dụ
void CReportDemoDlg::OnPrintPreview() { CString sTenFileReport = “..\Reportsv.rpt”; m_cr.SetReportFileName(sTenFileReport); ( ) ////////////////////////////// CString sConnect = "DSN=" + “tnb-laptop” +";UID=" + “dhsp” + ";PWD=" + “dhsp” + ";DSQ=" + “ADO”; m_cr.SetConnect(sConnect); ///////////////////////////// m_cr.SetAction(1); } TRẦN NGỌC BẢO KHOA TOÁN -TIN HỌC ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM (24) 24)

Thiết kế Report với Crystal Report
BÀI GI IẢNG HỌ PHẦN LẬP TR ỌC N RÌNH WINDOWS S

LẬ TRÌNH VỚI CRYSTA REPO ẬP C AL ORT

Sử dụng Formula Lọc dữ liệu Sắp xếp/gom nhóm dữ liệu

TRẦN NGỌC BẢO

KHOA TOÁN -TIN HỌC

ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM

(25) 25)

BÀI GI IẢNG HỌ PHẦN LẬP TR ỌC N RÌNH WINDOWS S

LẬ TRÌNH VỚI CRYSTA REPO ẬP C AL ORT
TRẦN NGỌC BẢO KHOA TOÁN -TIN HỌC ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM (26) 26)