You are on page 1of 14

Το φαρμακείο

του Θεού

Λέλε όηη ν Θεόο πξώηα ρώξηζε ην αιαηηζκέλν
λεξό από ην πόζηκν, έθηηαμε ηε ζηεξηά,
θύηεςε έλα θήπν, έθηηαμε ηα δώα θαη ηα ςάξηα...
‘Όια απηά πξηλ θηηάμεη ηνλ άλζξσπν.
΄Εθηηαμε θαη καο παξείρε όια απηά
πνπ ζα ρξεηαδόκαζηαλ, πξίλ θαλ γελλεζνύκε.
Τελ επόκελε θνξά πνπ ζα θάηζεηο λα θαο,
κπνξεί λα εθπιαγείο από ην γεγνλόο όηη πνιιά
από ηα ηξόθηκα πνπ ηξώκε είλαη παξόκνηα κε
δσηηθά όξγαλα ηνπ ζώκαηόο καο, θαη ζηελ
πξαγκαηηθόηεηα καο παξέρνπλ ζξεπηηθά
ζπζηαηηθά πνπ βνεζνύλ ζηελ θαιή
ιεηηνπξγία ησλ ελ ιόγσ νξγάλσλ!
Απηά ηα ηξόθηκα είλαη θαιύηεξα θαη πην
δπλακσηηθά όηαλ ηξώγνληαη σκά.
Ο Θεόο καο άθεζε ζηνηρεία γηα ην πνηεο ηξνθέο
βνεζνύλ θάζε κέξνο ηνπ ζσκαηόο καο!
Τν θαξκαθείν ηνπ Θενύ!

Μία θέηα θαξόην κνηάδεη κε κάηη αλζξώπνπ.
Η θόξε, ε ίξηδα θαη νη αθηηλσηέο γξακκέο
ζπκίδνπλ αθξηβώο ην αλζξώπηλν κάηη...
Καη ΝΑΙ, ε επηζηήκε ηώξα δείρλεη όηη
ηα θαξόηα βνεζνύλ πνιύ ζηελ αηκάησζε θαζώο
θαη ζηελ θαιή ιεηηνπξγία ησλ καηηώλ!

Η ηνκάηα έρεη 4 θνηιόηεηεο θαη είλαη θόθθηλε.
Η θαξδηά έρεη 4 θνηιόηεηεο θαη είλαη θόθθηλε.
Όιεο νη έξεπλεο έρνπλ δείμεη όηη
νη ηνκάηεο είλαη γεκάηεο κε
ιπθνπέλην, άξα είλαη πξαγκαηηθά
πνιύ σθέιηκε ηξνθή γηα ηελ θαξδηά
θαη γηα ην θπθινθνξηθό!

Τα ζηαθύιηα θξέκνληαη ζε έλα ηζακπί
πνπ έρεη
ην ζρήκα ηεο θαξδηάο.
Κάζε ζηαθύιη κνηάδεη κε εξπζξνθύηηαξν
θαη
όιε ε ζύγρξνλε έξεπλα δεηρλεη όηη
θαη ηα ζηαθύιηα επίζεο είλαη κηα ηξνθή
πνπ ηνλώλεη ηελ θαξδηά
θαη ηελ θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο!

Τν θαξύδη κνηάδεη κε έλα κηθξό
εγθέθαιν κε ην αξηζηεξό θαη ην δεμί εκηζθαίξην,
αιιά θαη ηελ παξεγθεθαιίδα.
Αθόκα θαη νη πηπρέο ή νη
αλαδηπιώζεηο
πάλσ ζην θαξύδη είλαη
αθξηβώο όπσο ν θινηόο ηνπ εγθεθάινπ.

Τώξα μέξνπκε όηη ηα θαξύδηα βνεζνύλ λα
αλαπηπρζνύλ
πάλσ από 30 λεπξνδηαβηβαζηέο ηεο εγθεθαιηθήο

Τα θαζόιηα κπνξνύλ λα ζεξαπεύζνπλ θαη λα
βνεζήζνπλ
λα δηαηεξεζεί ε ιεηηνπξγία ησλ λεθξώλ θαη όλησο,
ην ζρήκα ηνπο κνηάδεη πάξα πνιύ κε ην αλζξώπηλν
λεθξό!

Τν ζέιηλν, ην ιεπθό ιάραλν "bok choy", ην ξαβέληη θ.ά.
ζπκίδνπλ νζηά. Απηά ηα ιαραληθά ζηνρεύνπλ εηδηθά
ζηα θόθθαια. Τα θόθθαια πεξηέρνπλ 23% λάηξην
θαη απηά ηα ιαραληθά πεξηέρνπλ 23% λάηξην.

Εάλ δελ παίξλεηο αξθεηό λάηξην από ηε δηαηξνθή ζνπ, ην
ζώκα ζνπ αληιεί ην λάηξην από ηα νζηά θη έηζη ηα θάλεη
αδύλακα. Απηέο νη ηξνθέο αλαπιεξώλνπλ ηηο αλάγθεο ηνπ
ζθειεηνύ ζνπ!

Τν αβνθάλην, νη κειηηδάλα θαη ην αριάδη
ζηνρεύνπλ ζηελ θαιή ιεηηνπξγία ηεο κήηξαο
θαη ηνπ ηξαρήινπ ηεο γπλαίθαο
θαη κνηάδνπλ πνιύ κε απηά ηα όξγαλα.
Οη έξεπλεο έρνπλ δείμεη όηη όηαλ κηα γπλαίθα
ηξώεη 1 αβνθάλην ηε βδνκάδα, απηό εμηζνξξνπεί
ηηο νξκόλεο, κεηώλεη ην αλεπηζύκεην βάξνο
ηεο γέλλαο θαη πξνιακβάλεη ηνλ θαξθίλν
ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο. Τν αβνθάλην
ρξεηάδεηαη αθξηβώο 9 κήλεο γηα λα αλαπηπρζεί
από άλζνο ζε ώξηκν θξνύην!

Τα ζύθα είλαη γεκάηα από ζπόξνπο θαη κεγαιώλνπλ ζε δεύγε.
Τα ζύθα απμάλνπλ ηελ θηλεηηθόηεηα ηνπ ζπέξκαηνο ησλ αληξώλ
απμάλνπλ ηνλ αξηζκό ησλ ζπεξκαηνδσαξίσλ, θαη ζπκβάιινπλ ζ
αληηκεηώπηζε ηεο ζηεηξόηεηαο!

Οη γιπθνπαηάηεο κνηάδνπλ κε ην πάγθξεαο
θαη πξάγκαηη εμηζνξξνπνύλ
ην γιπθαηκηθό δείθηε ησλ δηαβεηηθώλ!

Οη ειηέο εληζρύνπλ ηελ πγεία θαη ηελ θαιή ιεηηνπξγία
ησλ σνζεθώλ ηεο γπλαίθαο. Τη ζαο ζπκίδεη ην ζρήκα ηνπο;

Τν πνξηνθάιη, ην γθξέηπθξνπη, θαη άιια εζπεξηδνεηδή
ζπκίδνπλ
ηνπο αδέλεο ηνπ καζηνύ ηεο γπλαίθαο, θαη πξάγκαηη βνεζνύλ
ηελ πγεία ησλ καζηώλ θαη ηελ θπθινθνξία ηεο ιέκθνπ

Τα θξεκκύδηα κνηάδνπλ κε ηα θύηηαξα ηνπ ζώκαηόο
καο.
Η έξεπλα έρεη δείμεη όηη ηα θξεκκύδηα βνεζνύλ ζην λα
απνβάιινληαη ηα άρξεζηα ππνιείκκαηα από όια ηα
θύηηαξά καο θη έηζη θάλνπλ απνηνμίλσζε. Επίζεο ηα
θξεκκύδηα παξάγνπλ θαη ηα δάθξπα πνπ δηαηεξνύλ
πγξή θαη θαζαξή ηελ επηθάλεηα ησλ καηηώλ καο. Έλαο
άιινο ζύκκαρνο, ην ζθόξδν, βνεζά ζηελ απνβνιή ησλ
απνβιήησλ θαη ησλ επηθίλδπλσλ ειεπζέξσλ ξηδώλ από
ην ζώκα καο!