You are on page 1of 14

Καη είπε ν Θεόο πξώηα λα ρσξηζηεί ην αικπξό λεξό από

ην γιπθό, δεκηνύξγεζε ηελ μεξά, θύηεςε έλα θήπν,
έθηηαμε δώα θαη ςάξηα ...

Όια πξηλ από ηελ δεκηνπξγία ηνπ αλζξώπνπ.
Τα έθηηαμε θαη κε ηελ πξνϋπόζεζε ό, ηη ηα έρνπκε
αλάγθε πξηλ γελλεζνύκε.
Απηά είλαη θαιύηεξα θαη πην ηζρπξά όηαλ ηξώγνληαη
σκά.
Είκαζηε όκσο αξγνί καζεηέο ...
Ο Θεόο καο άθεζε κηα κεγάιε ηδέα γηα ην πνηα ηξόθηκα
βνεζνύλ πνην κέξνο ηνπ ζώκαηόο καο!
Τν θαξκαθείν ηνπ Θενύ! Καηαπιεθηηθό!

Μία θέηα Καξόην κνηάδεη κε ην αλζξώπηλν κάηη.
Η δηαηνκή ηνπ εκθαλίδεη γξακκέο πνπ κνηάδνπλ
ζαλ ηελ ίξηδα ηνπ αλζξώπηλνπ καηηνύ ...
Καη ΝΑΙ, ε επηζηήκε απνδεηθλύεη όηη ηα θαξόηα εληζρύνπλ ζε κεγάιν
βαζκό ηε ξνή ηνπ αίκαηνο θαη ηελ ιεηηνπξγία ησλ καηηώλ.

Η Τομάτα έχει τέσσερεις χώρους και είναι
κόκκινη.
Η καρδιά έχει ηέζζεξεηο ρώξνπο και είναι
κόκκινη.
Όλες οι έρευνες δείχνουν ότι οι τομάτες είναι
φορτωμένες με αληηνμεηδσηηθό Λσκοπένιο και
πράγματι, δηαηεξνύλ καθαρή ηελ καρδιά και
είλαη τροφή γηα ην αίμα θαη πγεία γηα ηνλ
πξνζηάηε.

Ένα τσαμπί ΢ταφύλια έχει το σχήμα της καρδιάς.
Κάθε σταφύλι μοιάζει με ένα κύτταρο του αίματος και όλες οι
έρευνες δείχνουν σήμερα πως τα σταφύλια είναι επίσης δπλακηθή
ηξνθή γηα ηελ καρδιά και το αίμα.

Ένα Καρύδι μοιάζει με μικρό εγκέφαλο, κε αριστερό και δεξιό
ημισφαίριο, κε άνω και κάτω παξεγθεθαιίδα.
Ακόμα και οι ρυτίδες ή διπλώσεις του καρυδιού είναι ακριβώς
όπως ο νεο-φλοιός του εγκεφάλου. Γνωρίζουμε τώρα ότι τα
καρύδια βοηθούν να αναπτυχθούν περισσότερεο από τρεις (3)
δσδεθάδεο νευρνδηαβηβαζηέο για ηελ λειτουργία του εγκεφάλου.

Τα Υασόλια ζεξαπεύνπλ και βοηθούν στηλ διατήρηση της λειτουργίας
των νεφρών και ναι, μοιάζουν ακριβώς όπως τα ανθρώπινα νεφρά.

΢έλινο, Ραβέντι και πολλά άλλα μοιάζουν ακριβώς όπως τα οστά.
Αυτά τα τρόφιμα απευθύνονται συγκεκριμένα στην δύναμη των οστών.

Σα οστά έρνπλ 23% νάτριο και τα τρόφιμα αυτά έρνπλ 23% νάτριο.
Αν δεν έχετε αρκετό νάτριο στηλ διατροφή σας,
το σώμα τραβά από τα οστά, νπόηε γίνονται αδύναμα.
Αυτές οι τροφές τροφοδοτούν τις σκελετικές ανάγκες του σώματος.

Αβοκάντο, μελιτζάνεο και αχλάδια έχουν στόχο την υγεία και τηλ λειτουργία
ηεο κήηξαο θαη ηνπ ηξαρήινπ της γυναίκας - μοιάζουν ακριβώς ζαλ
εκείνα τα όργανα. Η σημερινή έρευνα δείχνει ότι όταν μια γυναίκα τρώει ένα
αβοκάντο την εβδομάδα, αυτό εμηζνξξνπεί ηηο ορμόνες, απνθεύγνληαο
ανεπιθύμητο βάρος κατά τηλ θύεζε, και αποτρέπει ηνλ καρκίνο του τραχήλου
της μήτρας. Και πόσο βαζπζηόραζην είναι αυτό;
Παίρνει ακριβώς εννέα (9) μήνες για να αναπτυχθεί ένα αβοκάντο
από άνθος σε ώριμο φρούτν. Τπάρχουν πάνω από 14.000 θσηνιπηηθά
χημικά συστατικά σε κάθε ένα από αυτά τα τρόφιμα
(ε σύγχρονη επιστήμη έχει μελετήσει περίπου 141 κόλν από αυτά).

Σα ΢ύκα είναι γεμάτα από σπόρους ποσ μοιάζοσν με τα σπερματοζωάρια.
Σα σύκα αυξάνουν την κινητικότητα του σπέρματος των ανδρών και αυξάνουν
τον αριθμό των σπερματοζωαρίων, θεραπεύοντας έτσι τη στειρότητα των ανδρών.

Οη γιπθνπαηάηεο κνηάδνπλ κε ην πάγθξεαο θαη πξάγκαηη
εμηζνξξνπνύλ ηνλ γιπθαηκηθό δείθηε ησλ δηαβεηηθώλ.

Οι ελιές βοηθούν την υγεία και τηλ λειτουργία των ωοθηκών.

Πορτοκάλια, Γκρέιπφρουτ, και άλλα εσπεριδοειδή φρούτα μοιάζουν ακριβώς όπως
οι μαστοί τσλ γπλαηθώλ και πραγματικά βοηθούν την υγεία του στήθους και την
κυκλοφορία της λέμφου μέσα και έξω από το στήθος.

Τέινο, ηα θξεκκύδηα κνηάδνπλ κε ηα θύηηαξα ηνπ ζώκαηνο.
Η ζεκεξηλή έξεπλα δείρλεη όηη ηα θξεκκύδηα βνεζνύλ
ζαθώο στην απομάκρυνση των ππνιεηκκάησλ πνπ
πξνέξρνληαη από ηα θύηηαξα ηνπ ζώκαηνο. Παξάγνπλ
αθόκε θαη ηα δάθξπα πνπ πιέλνπλ ηα επηζειηαθά ζηξώκαηα
ησλ καηηώλ.
Έλαο αθόκε ζύληξνθνο εξγαζίαο, ην ζθόξδν, βνεζά
επίζεο ζηελ εμάιεηςε ησλ απνβιήησλ θαη ησλ επηθίλδπλσλ
ειεύζεξσλ ξηδώλ από ην ζώκα.