You are on page 1of 11

GESTIONAREA DEŞEURILOR MENAJERE Legislaţie europeană • • • Directiva Consiliului 1999/31/CEE din 26 aprilie 1999 privind rampele de gunoi

. Decizia Consiliului 2003/33/CE privind stabilirea criteriilor şi procedurilor pentru acceptarea deşeurilor la depozite ca urmare a art. 16 şi anexei II la Directiva 1999/31/CE. Decizia Consiliului din 19 decembrie 2002 de stabilire a unor criterii şi proceduri de admitere a deşeurilor în depozitele de deşeuri, în conformitate cu articolul 16 şi cu anexa II la Directiva 1999/31/CE Transpunerea legislaţiei UE privind deşeurile in legislaţia din România

Transpunerea legislaţiei Uniunii Europene privind deşeurile în legislaţia din România • • • • Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 ( publicată în Monitorul Oficial nr. 394/10.05.2005 ) privind depozitarea deşeurilor Anexa la Ordinul ministrului mediului si gospodăririi apelor nr. 757/2004 (publicat în Monitorul Oficial nr. 86bis/26.01.2005) pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deseurilor. Ordinul ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 95/2005 ( publicat in Monitorul Oficial nr. 194 bis/08.03.2005 ) privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor în fiecare clasă de depozit Criteriu din 12/2005 – Anexa la Ordinul nr. 95/2005 ( publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 194 bis din 08/03/2005 ) de acceptare si procedurile preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista natională de deşeuri acceptate în fiecare clasa de depozit de deşeuri. Ordin nr. 1230 din 30 noiembrie 2005 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor.

Depozitarea deşeurilor de tip municipal şi asimilabile, constituie în continuare o problema care trebuie abordată cu maximă responsabilitate, vând în vedere impactul semnificativ asupra factorilor de mediu. Depozitarea deşeurilor la nivelul localităţilor se face în mod necorespunzător, în locuri neamenajate şi neautorizate din punct de vedere al protecţiei mediului. O dată cu dobândirea de către România a calităţii de Stat Membru al Uniunii Europene, Comisia Europeană va verifica modul în care România se conformează legislaţiei Uniunii Europene şi angajamentelor asumate prin Tratatul de aderare. În cazul depistării unor neconformităţi, Comisia Europeană derulează o procedură specifică, pentru a determina statul respectiv să respecte normele încălcate, iar atunci când consideră necesar se poate adresa chiar Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene, declanşând ‘’ procedura de infrigement ‘’ – procedură privind constatarea încălcării de către un stat membru, a unei obligaţii ce îi revine. De subliniat faptul ca obligaţia de plată revine statului român.

1

Conform CAPITOLULUI I, Art. 3 alin (7) din H.G. nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, spaţiile de depozitare din zona rurală se reabilitează până la data de 16 iulie 2009 prin salubrizarea zonei şi reintroducerea acesteia în circuitul natural. Spaţiile de depozitare a deseurilor menajere din zona rurală se reabilitează conform punctului 1 al Anexei nr. 2 din Ordinul nr. 1274 din 14 decembrie 2005 privind emiterea avizului de mediu la încetarea activităţilor de eliminare a deşeurilor, respectiv depozitare şi incinerare. Urmare a solicitării Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, referitoare la Procedura de control privind depozitele de deşeuri cu termen de sistare/închidere 16 iulie 2009, în perioada august -septembrie 2009, datorită controalelor efectuate, s-au inventariat 146 spaţii de depozitare a deşeurilor menajere din zona rurală. Controlul a fost efectuat de comisii mixte, formate din : un reprezentant din partea Agenţiei pentru Protecţia Mediului Mehedinţi şi doi comisari de la Garda Naţională de Mediu - Comisariatul Judeţean Mehedinţi. Urmare a adresei primite de la Agenţia Natională pentru Protecţia Mediului - Direcţia Generală Implementare Politici de Mediu nr. 1280/DDSCP/04.11.2009, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Mehedinţi cu nr. 9258/04.11.2009, referitoare la spaţiile de depozitare a deşeurilor menajere, din zona rurală şi modul de gestionare al deşeurilor menajere după reabilitarea, salubrizarea şi reintroducerea în circuitul natural al spaţiilor respective, Compartimentul Gestiune Deşeuri Chimicale a trimis adresa nr. 9480/10.11.2009, la toate comunele din judeţ ( adresa respectivă a fost înregistrată şi la Garda Naţională de Mediu - Comisariatul Judeţean Mehedinţi. După data de 16 iulie 2009, primăriile comunelor din judeţ, trebuia să realizeze şi să respecte următoarele : - pre-selectare la sursă: deşeurile menajere se vor depozita de către populaţie în containere amplasate în puncte de colectare special amenajate, în fiecare locaţie fiind dispuse câte 5 containere ( unul pentru deşeuri menajere; unul pentru deşeuri de hârtie- carton; unul pentru deşeuri de plastic; unul pentru sticlă şi resturi de sticlă; unul pentru metale ). - colectare şi transport deşeuri preselectate : conţinutul containerelor se va goli, frecvenţa considerată fiind odată pe săptamână sau de câte ori este nevoie, în functie de frecvenţa de colectare a deşeurilor menajere. Deseurile menajere vor fi transportate la depozitul ecologic – depozit administrat de S.C. BRANTNER SERVICII ECOLOGICE S.A. sau la alt depozit ecologic, pe baza contractului, care se va încheia. Deseurile menajere colectate de la nivelul localităţilor respective ( comunele din Judeţul Mehedinţi şi satele ce aparţin de acestea ), se vor transporta la staţiile de transfer/staţiile de pretransfer ( menţionate anterior şi care sunt preconizate a fi construite ) sau la un depozit ecologic autorizat – în functie de măsurile întreprinse de fiecare primărie de comuna din judeţ. Deşeurile colectate selectiv ( hârtia – carton, plasticul, sticla, metale feroase şi neferoase) se vor preda agenţilor economici autorizaţi pentru colectare/valorificare/reciclare, pe baza unor contracte sau comenzi ferme. Pentru realizarea colectării, se vor achiziţiona maşini de încarcare şi transport. În cazul în care primăria nu dispune de suma de bani necesară achiziţionării mijloacelor de transport deşeuri menajere şi deseuri reciclabile, va avea obligaţia de a încheia contract cu un agent de salubritate, care a obţinut autorizaţie de mediu.

2

În vederea urmăririi angajamentelor asumate prin Tratatul de aderare, pentru implementarea Directivei 1999/31/CE privind depozitarea deşeurilor, precum şi în conformitate cu H.G. nr. 349/2005, depozitele de deşeuri menajere neconforme clasa „ b ”, din zona urbană, trebuie să sisteze activitatea cel târziu până la data de 16 iulie 2009. Deşeurile menajere colectate de pe raza teritorial -administrativă a oraşului Baia de Aramă, se predau la S.C. FLAPS S.A. Strehaia. S-a încheiat contractul cu nr. 637/23.07.2009 între S.C. FLAPS S.A. Strehaia şi Primăria oraşului Baia de Aramă - pentru preluarea deşeurilor menajere, după închiderea depozitului neconform. Prin H.C.L. nr. 28/27.07.2009 - s-a aprobat închiderea gropii de gunoi în locul numit '' Lunca Băii '' şi reintroducerea terenului în circuitul natural. Agenţia pentru Protecţia Mediului Mehedinţi stabileşte obligaţiile de mediu ce revin Primăriei Oraşului Baia de Aramă, la încetarea activităţii de depozitare a deşeurilor în punctul numit ’’ Lunca Băii ’’, prin adresa nr. 6886/19.08.2009. Măsurile impuse prin obligaţiile de mediu, sunt : o Toate depozitele de deşeuri existente în România [.......], trebuie să sisteze activitatea de depozitare până la data de 16.07.2010. o Preluarea cantităţilor de deşeuri menajere din depoyitul de deşeuri menajere al localităţii Baia de Aramă şi transferarea către S.C. FLAPS S.A. Strehaia, în baza contractului nr. 637/23.07.2009. - termen : trimestrul IV 2009. o După ecologizarea zonei, terenul va fi introdus în circuitul natural. o Se va ţine evidenţa cantităţilor de deşeuri preluate şi transferate, către S.C. FLAPS S.A. Strehaia, prin cântărire sau estimare volumetrică : - termen : trimestrul IV 2009. o Preluarea săptămânală a deşeurilor menajerede către S.C. FLAPS S.A. Strehaia, până la punerea în funcţiune a punctelor de transfer – contract nr. 637/23.07.2009. o Transportul deşeurilor menajere , se va face de către firmă specializată dotată cu autovehicule speciale care nu permit împrăştirea deşeurilor şi emanarea de noxe în timpul transportului. - termen : trimestrul IV 2009 Titularul va notifica în scris Agenţia pentru Protecţia Mediului Mehedinţi, în termenul de 60 de zile, finalizarea procedurii care face obiectul solicitării, cu prezentarea datelor de identificare a persoanei juridice/fizice care a preluat obligaţiile de mediu în scopul realizării măsurilor prevăzute în programul pentru conformare, inclusiv pentru repararea prejudiciului cauzat mediului. Titularul are obligaţia să raporteze modul de îndeplinire a obligaţiilor de mediu.

3

S.C. FLORICOLA S.A. Orşova, a înştiinţat despre faptul, că din data de 15.09.2009 s-a sistat activitatea de depozitare a deşeurilor menajere la depozitul municipal neconform clasa '' b '' al municipiului Orşova, situat în punctul numit '' Poiana Stelei ''. S-a incheiat contractul de închiriere nr. 562- 4338/16.09.2009 cu S.C. ŞANTIERUL NAVAL ORŞOVA S.A. - pentru spaţiul de stocare temporară a deşeurilor menajere. Deşeurile menajere colectate de pe raza teritorial - administrativă a municipiului Orşova, se transportă la spaţiul pentru stocarea temporară a deşeurilor menajere. Pentru închiderea depozitului neconform, s-au luat următoarele măsuri : s-a făcut nivelarea şi uniformizarea platformei de depozitare; s-a acoperit platforma de depozitare deşeuri, cu un strat de pământ; s-au lat măsuri de conştientizare a populaţiei din municipiul Orşova cu privire la sistarea activităţii de depozitare; s-a închis intrarea în depozit cu o barieră metalică, pe care este afişat vizibil că depozitul este închis şi intrarea este interzisă. S.C. FLORICOLA S.A. Orsova va încheia contract pentru preluarea deşeurilor menajere, cu un agent economic autorizat să desfăşoare activitatea de salubrizare. Agenţia pentru Protecţia Mediului Mehedinţi a emis Avizul de Mediu nr. 26/11.12.2008. pentru S.C. FLORICOLA S.A. Orşova ( pentru încetarea activităţii de depozitare a deşeurilor municipale ). Avizul de Mediu este prevăzut cu anexa ( unde sunt trecute măsurile pe care trebuie să le respecte operatorul de salubritate S.C. FLORICOLA S.A. ) şi anume : - Întocmirea Proiectului Tehnic pentru închiderea depozitului neconform şi reconstrucţia ecologică a zonei aferente, avănd destinaţia ulterioară de ‘’ pajişte ‘’, conform adresei Primăriei Municipiului Orşova nr. 10853/02.09.2008. Termen realizare Proiect Tehnic – trimestrul II 2009. Avizare Proiect Tehnic – Consiliul Local Orşova – trimestrul III 2009. - Solicitarea acordului de mediu, conform legislaţiei în vigoare privind evaluarea impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice şi private, pentru lucrările de investiţii necesare închiderii depozitului şi refacerii amplasamentului, prevăzute în Proiectul Tehnic. Termenul de depunere a documentaţiei respective – trimestrul III 2009.

S.C. BRANTNER SERVICII ECOLOGICE S.A. a înştiinţat despre faptul, că din data de 15.09.2009 s-a sistat activitatea de depozitare a deşeurilor menajere la depozitul municipal neconform clasa '' b '' al municipiului Drobeta Turnu Severin. Deseurile menajere colectate de pe raza teritorial - administrativă a municipiului Drobeta Turnu Severin, se predau la S.C. FLAPS S.A. Strehaia - pe baza contractului de prestare a serviciului de depozitare a deşeurilor menajere, nr. 770/16.09.2009. Întretinerea, închiderea şi ecologizarea depozitului neconform, se vor realiza din surse proprii ale S.C. BRANTNER SERVICII ECOLOGICE S.A. şi se vor demara odată cu lucrările pentru construirea primului modul din depozitul ecologic. Pentru închiderea depozitului neconform, se propune efectuarea acestei proceduri în două faze. • În prima fază, terenul ( umplutura de deşeuri ) este profilat şi este prevăzut cu un strat de egalizare. • În a doua fază, se efectuează etanşarea definitivă şi recultivarea, după tasarea depunerilor.

4

Deşeurile menajere colectate de pe raza teritorial -administrativă a oraşului Vânju Mare, sunt preluate de operatorul de salubritate – S.C. FLORA SERCOM S.A. S-a încheiat contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare nr. 3266/19.05.2009, între Consiliul Local al oraşului Vînju Mare şi S.C. FLORA SERCOM S.A. S-a încheiat contractul nr. 772/17.09.2009, între S.C. FLORA SERCOM S.A.şi S.C. FLAPS S.A. Strehaia, pentru predarea deşeurilor menajere, colectate din oraşul Vînju Mare. Agenţia pentru Protecţia Mediului Mehedinţi stabileşte obligaţiile de mediu ce revin Primăriei Oraşului Vînju Mare, la încetarea activităţii de depozitare a deşeurilor municipale pe amplasamentul Depozitului neconform clasa „ b ”, de deşeuri nepericuloase în punctul numit ’’ Groapa Ţiganilor ’’, prin adresa nr. 7016/ACC/25.08.2009. Măsurile impuse prin obligaţiile de mediu, sunt : o Sistarea activităţii de depozitare a deşeurilor menajere, pe amplasamentul depozitului neconform clasa „ b ”, din zona urbană în punctul numit ’’ Groapa Ţiganilor ’’. o Întocmirea Proiectului tehnic pentru închiderea depozitului neconform şi pentru reconstrucţia ecologică a zonei eferente, conform destinţiei ulterioare a acesteia : - termen realizare P.T. – trimestrul IV 2009. - termen avizare P.T. – trimestrul I 2010. o Solicitarea acordului de mediu pentru lucrările de investiţii necesare închiderii depozitului şi refacerii amplasamentului, prevăzute în Proiectul tehnic- termen : trimestrul II 2010. o Colectarea şi transportul periodic al deşeurilor generate de populaţie şi agenţii economici, realizate de către o societate de salubrizare autorizată, la un depozit ecologic conform autorizat de deşeuri menajere. - termen - până la realizarea şi punerea în funcţiune a staţiile de transfer, conform Planului Judeţean de Gestiune a Deşeurilor. o Se va ţine evidenţa cantităţilor de deşeuri colectate şi transportate, prin cântărire sau estimare volumetrică : - termen : permanent. o Colectarea şi transportul periodic al deşeurilor generate de populaţie şi agenţi economici, de către o societate autorizată pentru salubrizare: - termen : permanent. Titularul va notifica în scris Agenţia pentru Protecţia Mediului Mehedinţi, în termenul de 60 de zile, finalizarea procedurii care face obiectul solicitării, cu prezentarea datelor de identificare a persoanei juridice/fizice care a preluat obligaţiile de mediu în scopul realizării măsurilor prevăzute în programul pentru conformare, inclusiv pentru repararea prejudiciului cauzat mediului. Titularul are obligaţia să raporteze modul de îndeplinire a obligaţiilor de mediu.

5

Precizări privind legislaţia în vigoare, cu referire la noul depozit de deşeuri menajere : În Judeţul Mehedinţi se va construi un depozit ecologic de deşeuri menajere al Municipiului Drobeta Turnu Severin ; depozit ce va fi situat pe teritoriul administrativ al Comunei Izvorul Bârzii. S.C. BRANTNER SERVICII ECOLOGICE S.A este câştigatorul licitaţiei privind asigurarea serviciului public de salubrizare în Municipiul Drobeta Turnu Severin. Conform contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare nr. 12734/02.08.2006 ( contract încheiat intre Consiliul Local al Municipiului Drobeta Turnu Severin şi S.C. BRANTNER SERVICII ECOLOGICE S.A.), S.C. BRANTNER SERVICII ECOLOGICE S.A. este operatorul care desfăşoară serviciul public de salubrizare în Municipiul Drobeta Turnu Severin. În contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare nr. 12734/02.08.2006, este prevăzută şi activitatea : Înfiinţare şi administrare depozit nou de reziduuri menajere şi industriale ( depozit ecologic de deşeuri menajere al Municipiului Drobeta Turnu Severin, Judetul Mehedinţi, situat pe teritoriul administrativ al Comunei Izvorul Bârzii). • mod de reglementare : Acord de mediu nr. 82/04.09.2001, emis de Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului, valabilitate 5 ani. • amplasament : teritoriul administrativ al Comunei Izvorul Bârzii, Sat Halânga, zona Topolniţa-Dudaşul Cerneţiului. • beneficiar : Primăria Drobeta Turnu Severin. • administrator: S.C. Brantner Servicii Ecologice S.A., contract de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare nr. 12734/02.08.2006. • sursa de finanţare : fonduri proprii S.C. Brantner Servicii Ecologice S.A. • capacităţi : 2 parcele cu 3 module fiecare; 1 milion mc deşeuri • facilităţi : cântar ; instalaţie de sortare ; instalaţie de compostare ; tratare levigat ; colectare gaz de depozit ; alimentare cu apă, canalizare ; atelier; garaj; clădire administrativă. • constructor: S.C. GRANIT INTERNAŢIONAL S.R.L. – datorită notificării de atribuire a contractul din 02.12.2008., încheiat între S.C. BRANTNER SERVICII ECOLOGICE S.A. şi S.C. GRANIT INTERNAŢIONAL S.R.L. • stadiul de realizare : În baza autorizaţiei de construire nr. 66/18.08.2006, S.C Brantner Servicii Ecologice S.A. a început lucrările în luna februarie 2009, pentru realizarea Modulului 1 şi 2 din parcela a-II–a la depozitul ecologic de deşeuri menajere al Municipiului Drobeta Turnu Severin. S-au realizat următoarele lucrări: - aducerea la cota a terenului, pentru construcţia depozitului ecologic; - construirea drumului de acces în incinta depozitului; - realizarea digurilor pentru delimitarea modulelor; - realizarea etanşeităţii bazei depozitului; - protecţia geotextilului şi a geomembranei; - sistem de drenare şi epurare a apelor meteorice şi a levigatului; - începerea construcţiei staţiei de captare; - taluzarea digurilor de protecţie; - realizarea canalului betonat, pentru captarea surplusului de apă; Termenul de finalizare a Modului 1 şi 2 ( conform graficului de lucrări ) este la data de 18.08.2009.

6

S.C. BRANTNER SERVICII ECOLOGICE S.A. a depus la Serviciul Autorizări şi Controlul Conformării - din cadrul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Mehedinţi, documentaţia tehnică înregistrată cu nr. 6891/16.11.2009, pentru emiterea Autorizaţiei Integrate de Mediu pentru funcţionarea noului depozit ecologic de deşeuri menajere, situat pe teritoriul administrativ al Comunei Izvorul Bârzii. Documentaţia tehnică depusă va fi supusă etapelor procedurale, conform legislaţiei în vigoare. Suprafaţa totală executată în prima fază de construcţie însumează cca. 70700 mp din care cca. 32800 mp. reprezintă lucrări de infrastructură, după cum urmează : - zona de acces, zona de staţionare şi gard de împrejmuire - cântar pentru înregistrarea cantităţilor de deşeuri - staţie de alimentare cu combustibili - birouri administrative - alimentarea cu apă - alimentarea cu energie electrică - drumuri în incinta depozitului - spaţii de parcare a utilajelor - platformă pentru spălarea roţilor utilajelor - staţie de epurare a levigatului - bazine pentru colectarea levigatului - separator pentru uleiurile minerale - monobazin cu receptor de nămol - conducte de beton izolator, îmbunătăţite cu capace şi fundaţie pentru apa de ploaie şi canalizare - puţuri pentru ape de infiltraţie - cămin de pompe - dig pentru protecţia împotriva inundaţiilor La data de 17.11.2009. a fost dat în folosinţă depozitul ecologic al Municipiului Drobeta Turnu Severin şi de la data respectivă, se depozitează deşeurile menajere colectate de pe raza teritorial - administrativă a municipiului.

7

S.C. FLAPS S.A. Strehaia administrează depozitul de deşeuri menajere neconforme clasa „ b ”, din zona urbană al oraşului Strehaia. Ca urmare a angajamentelor asumate prin Tratatul de aderare, pentru implementarea Directivei 1999/31/CE privind depozitarea deşeurilor, depozitul de deşeuri menajere neconform clasa „ b ” al oraşului Strehaia, trebuie să sisteze activitatea cel târziu până la data de16 iulie 2010. Pentru depozitul neconform de la Strehaia, s-a obţinut o perioadă de tranziţie de un an, astfel încât termenul de conformare de un an începe la 17.07.2009 şi se finalizează la 16.07.2010. Agenţia pentru Protecţia Mediului Mehedinţi stabileşte obligaţiile de mediu ce revin S.C. FLAPS S.A. Strehaia, la încetarea activităţii de depozitare a deşeurilor municipale pe amplasamentul Depozitului neconform clasa „ b ”, de deşeuri nepericuloase din str. Câmpului, localitatea Strehaia, prin adresa nr. 2415/19.03.2010. Măsurile impuse prin obligaţiile de mediu sunt : o Sistarea activităţii de depozitare a deşeurilor menajere, pe amplasamentul depozitului neconform clasa „ b ”, din zona urbană - termen 16.07.2010. o Întocmirea Proiectului tehnic pentru închiderea depozitului neconform şi pentru reconstrucţia ecologică a zonei eferente, conform destinţiei ulterioare a acesteia : - termen realizare P.T. – trimestrul IV 2010. - termen avizare P.T. – trimestrul I 2011. o Solicitarea acordului de mediu pentru lucrările de investiţii necesare închiderii depozitului şi refacerii amplasamentului, prevăzute în Proiectul tehnic. - termen : trimestrul I 2011. o Colectarea şi transportul periodic al deşeurilor generate de populaţie şi agenţii economici, realizate de către o societate de salubrizare autorizată, la un depozit ecologic conform autorizat de deşeuri menajere. - termen - până la realizarea şi punerea în funcţiune a staţiile de transfer, conform Planului Judeţean de Gestiune a Deşeurilor. o Se va ţine evidenţa cantităţilor de deşeuri colectate şi transportate, prin cântărire sau estimare volumetrică : - termen : permanent. o Colectarea şi transportul periodic al deşeurilor generate de populaţie şi agenţi economici, de către o societate autorizată pentru salubrizare: - termen : permanent. Titularul va notifica în scris Agenţia pentru Protecţia Mediului Mehedinţi, în termenul de 60 de zile, finalizarea procedurii care face obiectul solicitării, cu prezentarea datelor de identificare a persoanei juridice/fizice care a preluat obligaţiile de mediu în scopul realizării măsurilor prevăzute în programul pentru conformare, inclusiv pentru repararea prejudiciului cauzat mediului. Titularul are obligaţia să raporteze modul de îndeplinire a obligaţiilor de mediu.

8

Depozite de deşeuri industriale În conformitate cu Anexa nr. 5, tabelul nr. 5.8 din H.G. nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, în Judeţul Mehedinţi există un singur depozit de deşeuri industriale nepericuloase, care sistează depozitarea deşeurilor lichide în 31.12.2008, astfel : Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare – Sucursala ROMAG – TERMO are Autorizaţie Integrată de Mediu nr. 8 din 19.06.2006, emisă de Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Craiova. În Autorizaţia Integrată de Mediu nr. 8 din 19.06.2006, s-a prins şi depozitul de zgură şi cenuşă – de la Valea Trestelnic. În vederea reducerii cantităţii de cenuşă eliminată în aer, prin spulberare, s-a prevăzut evacuarea în şlam dens a zgurii şi cenuşii, pe care agentul economic este obligat să o aplice după 31.12.2008. Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare – Sucursala ROMAG – TERMO va trebui să sisteze depozitarea clasică a zgurii şi cenusii în hidroamestec şi să implementeze tehnologia de evacuare în şlam dens ( măsură care a fost cuprinsă în Planul de actiuni – anexă la Autorizaţia Integrată de Mediu nr. 8/2006 şi în autorizaţia de gospodărire a apelor nr. 144/2007 ). Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare – Sucursala ROMAG – TERMO, a transmis la Agenţia pentru Protecţia Mediului Mehedinţi, următoarele date privind depozitul de deşeuri industriale nepericuloase : - Denumire operator : R.A.A.N. – Sucursala ROMAG – TERMO Drobeta Turnu Severin - Localizare : Halda de zgură şi cenuşă a R.A.A.N. - SUCURSALA ROMAG - TERMO, se află situată la o distanţă de aproximativ 3 km faţă de Satul Halânga. - Act de reglementare : Autorizaţie Integrată de Mediu nr. 8 din 19.06.2006, autorizaţie valabilă până in 2011 ; - Situaţia actuală a depozitului : în functiune ; - Măsuri întreprinse pentru schimbarea tehnologiei : 1. Studiu de fezabilitate cf C4546/2004, reactualizat la nivelul anului 2008 2. S-a avizat necesitatea şi oportunitatea obiectivului de investiţii cu HCA nr.2/28.02.2007; 3. S-a depus documentaţia la MEF – Direcţia Generală de Politică Energetică, cu adresa RAAN nr. 296/20.03.2007, pentru promovarea indicatorilor tehnico –economici ai investiţiei ; 4. S-a obţinut avizul nr.1/05.05.2007 al Comisiei Tehnico-Economică a MEF iar pe data de 29.10.2007 documentaţia a fost avizată de Consiliul Interministerial; 5. S-a emis Hotărâre de Guvern nr. 846/20.08.2008 de aprobare a indicatorilor tehnicoeconomici ai investiţiei ( publicată in M.Of. Nr. nr.613/2008) 6. A fost întocmită şi depusă la Administraţia Fondului pentru Mediu, solicitarea de finanţare nerambursabilă 20139/15.02.2007. 7. S-a primit scrisoarea de aprobare a proiectului nr. 20139/19.11.2007 8. A fost elaborată documentaţia PT+CS+DE+PAC+PAD conf. C351/ 2008 ; 9. S-a emis acord de mediu nr. 5/22.05.2008; aviz de gospodărire a apelor nr.99/03.2008 şi aviz/acord CONSIB nr. 25/30.11.2007de funcţionare a depozitului în condiţii de siguranţă în varianta şlam dens; 10. Pentru anul 2008 este prevazută finanţarea proiectului în valoare de

9

6 285 500 RON astfel : 4 468 000 din alocaţii bugetare şi 1 817 500 RON din surse proprii, iar pentru anul 2009 vor fi utilizate fondurile obţinute de la A-19 240 000 lei; 11. A fost semnat contractul nr. 316/23.12.2008 cu Administraţia Fondului pentru Mediu, pentru finanţare nerambursabilă în valoare de 19 200 000 lei 12. A fost elaborat Memoriu tehnic privind funcţionarea CET Drobeta pe perioada de tranziţie, de la depozitarea în sistem clasic la depozitarea în şlam dens nr.11261/14.11.2008, care permite funcţionarea CET în paralel cu demararea lucrărilor la investiţia de evacuare în şlam dens. Acest memoriu a fost depus la Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Craiova şi la Agenţia Natională pentru Protecţia Mediului. 13. Începând cu 01.01.2009 depozitarea zgurii şi cenuşii la Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare – Sucursala ROMAG – TERMO, se va face prin asimilare cu depozitarea nămolului de la epurarea apelor uzate ( umiditate 65% ) cf.art.4.2.1.5 din OMMGA nr. 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor. Această soluţie se va utiliza în paralel cu realizarea investiţiei şlam dens. A fost obţinut avizul de gospodărire a apelor nr. 69/22.05.2009 pentru lucrări necesare închiderii depozitului de zgură şi cenuşă cu consolidare, în scopul refacerii calitatii mediului în zona de impact a activităţii Sucursalei ROMAG – TERMO din cadrul R.A.A.N. - Cantitatea de deşeuri depozitată, în perioada ianuarie – noiembrie 2008 : 1412072 tone substanta uscată ; A fost semnat contractul de atribuire şi achiziţie echipamente necesare lucrărilor tehnologiei în şlam dens. Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare – Sucursala ROMAG – TERMO a depus la Agenţia pentru Protecţia Mediului Mehedinţi, ducumentaţia tehnică necesară revizuirii Autorizaţiei Integrate de Mediu nr. 8/2006. Alternative de gestionare a deşeurilor : Începând cu 01.01.2009 depozitarea zgurii şi cenuşii la Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare – Sucursala ROMAG – TERMO, se va face prin asimilare cu depozitarea nămolului de la epurarea apelor uzate (umiditate 65%) conform art. 4.2.1.5 din OMMGA nr. 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor. Aceasta soluţie se va utiliza în paralel cu realizarea investiţiei şlam dens. Aceasta soluţie se va utiliza în paralel cu realizarea investiţiei şlam dens şi au fost realizate următoarele etape : - au fost achiziţionate echipamente pentru instalaţia electrică, staţia de compresoare, staţia de evacuare şlam, instalaţii de automatizare ( DCS ); - pe parte de construcţii s-a eliberat amplasamentul, s-au făcut lucrările de infrastructură la staţia de pompe şi staţia de şlam dens şi lucrări de infra- şi suprastructură la concentratoarele de şlam dens; - au fost executate confecţii metalice : suprastructură stâlpi, la staţia de şlam, concentratoare şi estacada incintă; - la staţia de pompe, au fost executate fundaţiile la utilaje; - s-au realizat lucrările de montare a conductei Dn 400 spre depozit pe firul nr. 1 şi în curs de execuţie firul nr. 5. - se preconizează finalizarea lucrărilor de investiţie, în trimestrul II 2011.

10

Depozite de deşeuri periculoase În Judeţul Mehedinţi nu există depozite de deşeuri periculoase.

11