You are on page 1of 16

SADRŽAJ

SADRŽAJ........................................................................................................................................1 UVOD .............................................................................................................................................1 1. Medicinska oprema......................................................................................................................2 1.1. Klasifikacija medicinske opreme..........................................................................................4 1.2. Osnovni zahtjevi za medicinsku opremu..............................................................................7 2. POJAM, MJESTO I ULOGA PROMETA .................................................................................8 3. PRAVO OBAVLJANJA MEĐUNARODNOG CESTOVNOG PRIJEVOZA .........................8 4. UVJETI ZA IZDAVANJE LICENCE PRIJEVOZNIKA I LICENCE ZA VOZILO .............9 4.1. Licenca prijevoznika ............................................................................................................9 4.2. Tehnička opremljenost.........................................................................................................9 4.3. Dobra reputacija.................................................................................................................10 5. CESTOVNI TRANSPORT MEDICINSKE OPREME ...........................................................11 5.1. Karnet TIR .........................................................................................................................12 5.2. Carinski postupak ..............................................................................................................13 6. TRANSPORTNA DOKUMENTACIJA ..................................................................................14 6. 1. Certifikat za vozača...........................................................................................................14 6.2. Certifikat za vozilo ............................................................................................................14 ZAKLJUČAK................................................................................................................................15 LITERATURA..............................................................................................................................16

UVOD

Medicinska oprema su instrumenti. aparati. Medicinska oprema 2 . sigurnost i zdravlje korisnika ili drugih lica. te da je kompatibilna sa visokim stupnjem zaštite zdravlja i sigurnosti. pod uvjetom da je svaki rizik koji se povezuje sa njenom upotrebom prihvatljiv u odnosu na korist za pacijenta. On je i gospodarstva koji obuhvaća prijevoz osoba. uzimajući u obzir namjenu opreme: da je dizajnirana. Promet je svekolika raznolikost komuniciranja među ljudima s ciljem razmjene dobara i vijesti. 1. potrebno je da medicinska oprema ispuni osnovne za to utvrđene uvjete. izrađena. Prije nego se stavi na tržište ili stavi na uslugu korisnicima. uključujući i softver potreban za pravilnu upotrebu uspostavljanja dijagnoze. može da predstavlja medicinski proizvod i djeluje u i na tijelo istim učinkom kao i oprema. ugrađena. pribor ili drugi proizvodi koji se koriste pojedinačno ili u kombinaciji. ako se upotrebljava odvojeno. održavana i upotrijebljena tako da prilikom upotrebe pod utvrđenim uvjetima djeluje u skladu sa namjenom za koju je proizvedena i pri tome ne ugrožava kliničke uvjete ili sigurnost pacijenta. dobara i prijenos vijesti. koja kao sastavni dio uključuje supstancu koja. Samostalna gospodarska djelatnost koja predstavlja produžetak procesa proizvodnje.

iako u svojoj funkciji može biti potpomognuta proizvodima koji djeluju na takav način. ako se upotrebljava odvojeno. postavljanja dijagnoze. 2. sprječavanja. koja obuhvaća opremu namijenjenu za davanje medicinskog proizvoda ili opremu koja kao sastavni dio uključuje supstancu koja. praćenja.Medicinska oprema su instrumenti. te nadomještanja tjelesnog oštećenja ili nedostatka. ili kontrole začeća. može da predstavlja medicinski proizvod i djeluje u i na tijelo istim učinkom kao i oprema. liječenja ili ublažavanja bolesti. uključujući i softver potreban za pravilnu upotrebu: 1. koju je proizvođač namijenio za upotrebu na ljudima radi: postavljanja dijagnoze. liječenja. praćenja. ublažavanja bolesti. metaboličkim i imunološkim djelovanjem. i 3. pribor ili drugi proizvodi koji se koriste pojedinačno ili u kombinaciji. aparati. nadomještanja ili modificiranja anatomskih i fiziološkihfunkcija. Kreveti za jedinicu intezivnog liječenja 3 . koja svoju osnovnu namjenu u ili na ljudskom tijelu ne postiže farmakološkim. ispitivanja.

in vitro dijagnostičku medicinsku opremu. i iako je namijenjena za davanje medicinskog proizvoda ili unošenje kao sastavni dio supstance.Liječničke torbe 1. pribor ili sistem koji se koristi samostalno ili u kombinaciji. ako se upotrebi odvojeno. Aktivna medicinska oprema za implantaciju je medicinska oprema koja: 4 . aparat. je namijenjena da se potpuno ili djelimično unese u ljudsko tijelo (hirurškim putem ili primjenom konzervativne medicine. aktivnu medicinsku opremu za transplantaciju. uključujući i upotrebu prirodnih otvora).1. i koja je namijenjena da ostane u ljudskom tijelu nakon završetka hirurškog postupka ili postupka konzervativne medicine kojim je unijeta. In vitro dijagnostička medicinska oprema je oprema koja: 1. materijale za kontrolu i kalibraciju. svoje funkcioniranje zasniva na izvoru električne energije ili snage koji nije direktno proizveden od strane ljudskog tijela ili gravitacijom. instrument. predstavlja medicinski proizvod. proizvode reagensa. Klasifikacija medicinske opreme Medicinska oprema se klasificira na: opću medicinsku opremu. obuhvaća reagense. opremu za testiranje.

pribor. ili ekvivalentna međunarodno priznata specifikacija. Usklađen standard za sistem i proceduru pakiranja je: detaljna tehnička specifikacija usvojena od strane Evropske komisije za standardizaciju ili Evropske komisije za elektrotehničku standardizaciju ili oba ova organa. uključujući uzorke krvi i tkiva dobivene iz ljudskog tijela. za praćenje terapijskih postupaka. za ispitivanje uzoraka. osim ako taj proizvod prema njegovim karakteristikama proizvođačnije posebno namijenio za in vitro dijagnostičko ispitivanje.2. Recept treba da navede specifične karakteristike dizajna u skladu sa budućom upotrebom od strane dotičnog pacijenta. neće se smatrati opremom po narudžbi. a označava proizvod koji je proizvođač namijenio korištenju u kombinaciji sa određenom medicinskim opremom koja omogućava njegovu upotrebu u skladu sa predviđenom namjenom. je od strane proizvođača namijenjena za upotrebu u in vitro uvjetima. aparat. isključivo ili uglavnom za pribavljanje informacija: urođenim anomalijama. Pomoćna oprema je svaki instrument. formirajući jedan integralni proizvod koji je isključivo namijenjen za upotrebu u danoj kombinaciji i koji se ne može ponovo upotrijebiti. donacije krvi i tkiva. i uključivanju posuda za uzorke. ali ne i proizvoda za opću laboratorijsku upotrebu. ili monografija Evropske farmakopeje (osobito svaka monografija o hirurškim šavovima i interakciji medicinskih proizvoda i materijala upotrijebljenih u medicinskoj opremi koja sadrži medicinske proizvode) ili monografija druge priznate farmakopeje. koji je ili nije medicinska oprema. za utvrđivanje sigurnosti i kompatibilnosti davaoca. a koja treba da bude prilagođena specifičnim zahtjevima kvalificiranog medicinskog stručnjaka ili profesionalnog korisnika. Kombiniran proizvod za jednokratnu upotrebu je proizvod koji se sastoji od medicinske opreme i medicinskog proizvoda. materijal ili drugi proizvod. uključujući 5 . Oprema po narudžbi je svaka medicinska oprema izrađena za određenog pacijenta u skladu sa medicinskim receptom odgovarajućeg liječnika specijaliste i/ili profesionalnog korisnika. Oprema koja se masovno proizvodi.

deklariranje i označavanje. Profesionalni korisnik je: zdravstvena institucija ili institucija za socijalno staranje licencirana od strane Ministarstva zdravlja ili Ministarstva za rad i socijalno staranje. bez obzira na to da li je medicinsku opremu samo proizvelo ili je istu u njegovo ime proizvelo treće lice. oprema mora dobiti Certifikat o analizi serije. Tehnička specifikacija označava pravilo kojim se utvrđuju karakteristike medicinske opreme. koja uključuje i uređuje samo tehničke izraze. pravno ili fizičko lice koji snabdijeva i/ili osigurava upotrebu medicinske opreme. postupci i metodi njene proizvodnje. 6 . certifikacijsko tijelo. zdravstveni stručnjak ovlašten za upotrebu medicinske opreme tokom obavljanja svojih dužnosti. koga je nadležno tijelo (laboratorij neovisan od dobavljača. u cilju njene distribucije i upotrebe. proizvodnju. pakiranje i označavanje medicinske opreme prije njenog stavljanja na tržište pod njegovim imenom. a koji poštuje obaveze proizvođača prema ovom Zakonu i njegovim dopunskim normativnim aktima. a nije trgovac na malo ili veliko. besplatno ili uz novčanu naknadu. pakiranje. Upotreba medicinske opreme za klinička ispitivanje ili vršenje procijene ne smatra se stavljanjem u promet. i koji može izdati samo određeno kvalificirano lice koga odredi nosilac ovlaštenja za stavljanje u promet u mjestu porijekla proizvođača. koja se stara o stanju i pravima pacijenata.Tijelo za utvrđivanje usklađenosti podrazumijeva pravno lice neovisno od dobavljača. simbole. Ovlašten dobavljač medicinske opreme je pravno ili fizičko lice koga proizvođač imenuje da djeluje umjesto njega i kome se umjesto proizvođaču obraćaju organi i tijela. Prije stavljanja u promet. Proizvođač medicinske opreme je pravno ili fizičko lice odgovorno za dizajniranje. uključujući zahtjev za osiguranje sistema kvaliteta medicinske opreme. uključujući i retardirane pacijente. bez obzira da li je oprema nova ili polovna. kojim se potvrđuje kvalitativna i kvantitativna usklađenost svih sastojaka medicinskog proizvoda pojedinačne serije sa odredbama ovlaštenja za stavljanje u promet i proizvodnju medicinskih proizvoda. kontrolno tijelo) ovlastilo da utvrdi usklađenost medicinske opreme. Stavljanje u promet je prvo stavljanje medicinske opreme na tržište. Ministarstvo zdravlja izdaje za potrebe izdavanje i/ili maloprodaje medicinskih proizvoda i/ili medicinske opreme Profesionalnu farmaceutsku dozvolu.

pri demonstraciji usklađenosti medicinske opreme sa relevantnim osnovnim zahtjevima i odgovarajućim odobrenjima. medicinska sredstva sa većim stupnjem rizika za korisnike. Osnovni zahtjevi za medicinsku opremu Prije nego se stavi na tržište ili stavi na uslugu. opća medicinska oprema se klasificira shodno kriterijima klasifikacije propisanih dodatkom IX direktive EU 93/42 u: medicinska sredstva sa niskim stupnjem rizika za korisnike. 3. njenu klasifikaciju određuje nadležno organ 4. ugrađena. propisani zahtjevi koji se odnose na namjenu medicinske opreme su ispunjeni prema vrsti opreme. uzimajući u obzir namjenu opreme: 1. 6. te da je kompatibilna sa visokim stupnjem zaštite zdravlja i sigurnosti. Korisnici treba da se obavijeste o svakom riziku koji se ne može eliminirati. medicinska oprema se : 1. izdaje na recept ili bez recepta u apoteci. 5. i medicinska sredstva sa najvišim stupnjem rizika za korisnike.Prema stupnju rizika za korisnika. sigurnost i zdravlje korisnika ili drugih lica. potrebno je da medicinska oprema ispuni osnovne za to utvrđene uvjete. proizvođač primjenjuje sistem kvaliteta odobren za dizajniranje i izradu medicinske opreme prema usklađenim standardima. proizvođač se mora podvrgnuti 7 . izdaje na recept ili bez recepta u specijaliziranim trgovinama. svaki zdravstveni rizik koji se povezuje sa upotrebom medicinske opreme treba da se ispita tokom dizajniranja i proizvodnje. Prema svojoj namjeni i stupnju rizika za korisnike. upotrebljava isključivo za zdravstvenu njegu ljudi i životinja. pod uvjetom da je svaki rizik koji se povezuje sa njenom upotrebom prihvatljiv u odnosu na korist za pacijenta. održavana i upotrijebljena tako da prilikom upotrebe pod utvrđenim uvjetima djeluje u skladu sa namjenom za koju je proizvedena i pri tome ne ugrožava kliničke uvjete ili sigurnost pacijenta. ili u slobodnoj prodaji. 2.2. da je dizajnirana. medicinska sredstva sa visokim stupnjem rizika za korisnike. izrađena.

POJAM. devizni. tereta ili opasnih materija. Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine izdaje licence prijevoznika i licence za vozila za obavljanje slijedećih vrsta prijevoza: a) b) c) d) međunarodni linijski i vanlinijski cestovni prijevoz putnika. dobara i prijenos vijesti. 8 . međunarodni vanlinijski cestovni prijevoz putnika. ukoliko posjeduje licencu prijevoznika i licencu za vozilo. MJESTO I ULOGA PROMETA Promet je svekolika raznolikost komuniciranja među ljudima s ciljem razmjene dobara i vijesti. Promet znači i ekonomsku odnosno ekonomsko financijsku kategoriju (robni. On je i gospodarstva koji obuhvaća prijevoz osoba.testovima i inspekciji koju provodi tijelo za utvrđivanje usklađenosti odobreno od strane KAMP-a. PRAVO OBAVLJANJA MEĐUNARODNOG CESTOVNOG PRIJEVOZA Prijevoznik ima pravo obavljati međunarodni cestovni prijevoz putnika. Prijevoz roba i ljudi ogleda se u promjeni mjesta njihova nalaženja (dvojako ekonomsko shvaćanje prometa) ako se odvija u okviru tehničke podjele rada unutar poslovnog sustava radi se o unutarnjem prometu ako pak se radi o prijevozu između poslovnih sustava radi se o vanjskom prometu. turistički. ali i operacije u vezi s prijevozom robe i putnika te komunikacije. Samostalna gospodarska djelatnost koja predstavlja produžetak procesa proizvodnje. 3. a u užem smislu obuhvaća prijevoz ili transport. Na zahtjev prijevoznika. međunarodni cestovni prijevoz tereta međunarodni drumski prijevoz tereta i opasnih materija. Promet je kao dio gospodarstva i jedno od važnih područja materijalne proizvodnje. nerobni. novčani. trgovinski promet). 2.

4. Vozač prijevoznika. tijekom vožnje u vozilu mora imati: a) b) c) ovjerenu kopiju licence prijevoznika licencu za vozilo iskaznicu vozača. profesionalne osposobljenosti. UVJETI ZA IZDAVANJE LICENCE PRIJEVOZNIKA I LICENCE ZA VOZILO Uvjeti za izdavanje licence prijevoznika i licence za vozilo su: licenca prijevoznika tehnička opremljenost i dobra reputacija. dobre reputacije (nepostojanja pravomoćno izrečene zabrane obavljanja djelatnosti). 4. Licenca za vozilo se izdaje ovisno od starosti vozila.1. Zahtijevani uvjeti moraju biti ispunjeni za cijelo vrijeme važenja licence.Licence nisu prenosive. Licenca prijevoznika se izdaje na period od 5 godina. koju ne ulaze vrijednosti pokretne imovine .vozila. 4. Tehnička opremljenost 9 . odnosno isteka utvrđene starosne granice za vozila kojima se obavlja međunarodni prijevoz. Licenca prijevoznika Licencu prijevoznika može dobiti fizička ili pravna osoba registrirana za obavljanje djelatnosti prijevoza ako ispunjava uvjete u pogledu: a) b) c) d) tehničke opremljenosti. financijske sposobnosti. pored dokumentacije propisane drugim propisima.2.

000 za prvo vozilo i EUR 5. odnosno u suprotnosti sa odredbama međunarodnih ugovora.000 za svako slijedeće vozilo. ili najmanje jedno odgovarajuće i registrirano motorno vozilo za obavljanje međunarodnog cestovnog prijevoza tereta i opasnih materija. Prijevoznik za ispunjavanje uvjeta o financijskoj sposobnosti. mora imati na raspolaganju imovinu u visini od najmanje EUR 9. javnih putova. najmanje u skladu sa 10 . bila kažnjena za prekršaj povezan s obavljanjem djelatnosti cestovnog prijevoza putnika ili tereta u skladu sa Zakonom o međunarodnom i međuentitetskom cestovnom prijevozu. pravosnažnom odlukom suda za prekršaje. prijevoza opasnih materija. nelojalne konkurencije ili je obavljalo prijevoz bez odgovarajuće licence. Dobra reputacija Dobru reputaciju moraju ispunjavati pravna i odgovorna osoba u pravnoj osobi kao i fizička osoba koja obavlja cestovni prijevoz. tereta ili opasnih materija i ukoliko ima stalno zaposlene vozače.3. 4. propisima iz područja sigurnosti cestovnog prometa. odnosno Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine. Dobru reputaciju nema osoba koja je u tekućoj godini više od dva puta.Prijevoznik za ispunjavanje uvjeta o tehničkoj opremljenosti mora posjedovati u vlasništvu ili lizingu: najmanje dva odgovarajuća i registrirana motorna vozila za obavljanje međunarodnog linijskog prijevoza putnika. Ispunjavanje uvjeta o tehničkoj opremljenosti utvrđuje Ministarstvo na osnovu ovjerene kopije prometne-prometne dozvole i potvrde o tehničkoj opremljenosti koju izdaje ministarstvo entiteta. rada i zapošljavanja. ili najmanje jedno odgovarajuće i registrirano motorno vozilo za obavljanje međunarodnog vanlinijskog cestovnog prijevoza putnika. Financijska sposobnost nije ispunjena ukoliko prijevoznik u posljednja dva mjeseca nije izmirio obaveze poreza ili doprinosa za zdravstveno ili mirovinsko invalidno osiguranje što se dokazuje potvrdom ne starijom od mjesec dana. Prijevoznik ispunjava uvjet o profesionalnoj osposobljenosti ukoliko odgovorna osoba ili osoba odgovorna za prijevoz u pravnoj osobi kao i fizička osoba koja obavlja cestovni prijevoz posjeduje Certifikat o profesionalnoj osposobljenosti za obavljanje cestovnog prijevoza putnika.

dvije fotografije veličine 2 x 3 cm. a koji posjeduju Certifikat o osposobljenosti za obavljanje poslova vozača u međunarodnom cestovnom prijevozu putnika. koje su složene na palete. koji su propisani Zakonom. tereta ili opasnih materija. prijavu penziono-invalidnog i zdravstvenog osiguranja. vozilo mora posjedovati posebnu oznaku (ploču) TIR i ispravu (karnet). Međunarodni linijski prijevoz roba na teritoriji Bosne i Hercegovine obavlja se na osnovu dozvola za međunarodni linijski prijevoz roba koju 11 . Uz zahtjev za izdavanje iskaznice za vozača nužno je priložiti slijedeće dokumente: a) b) c) d) e) certifikat vozača. Međunarodni linijski prijevoz roba obavlja se u skladu sa zakonom i međunarodnim ugovorima.broju licenciranih vozila. Na svakoj kartonskoj kutiji se nalazi propisana oznaka materijala (robe) koji se u njoj nalazi. propisno učvršćene. CESTOVNI TRANSPORT MEDICINSKE OPREME Prijevoz medicinske opreme se obavlja na liniji Prozor-Zagreb u vozilu za prijevoz suhih tereta. Roba je spakirana u kartonske kutije. 5. i da vozilo ispunjava uvjete u pogledu tehničke opremljenosti. dokaz o najmanje KV stručnoj spremi vozača. ugovor o radu. kao bilateralni i tranzitni prijevoz. Iskaznica vozača vrijedi isključivo za obavljanje prijevoza kod prijevoznika s kojim vozač ima zaključen ugovor o radu. Ispunjavanje uvjeta o profesionalnoj osposobljenosti utvrđuje Ministarstvo na osnovu certifikata i certifikata vozača. Zahtjev za izdavanje licence za vozilo podnosi se Ministarstvu prometa i veza. te vozač ostalu potrebnu dokumentaciju. na jednom od jezika u službenoj upotrebi u BiH i engleskom jeziku sa sadržajem i obrascima koji su određeni Zakonom. tereta ili opasnih materija Bosne i Hercegovine. Pošto se radi o međunarodnom prijevozu robe. Licencu za vozilo može dobiti prijevoznik ukoliko ispunjava slijedeće uvjete: a) b) da posjeduje u vlasništvu ili lizingu vozilo za koje se traži licenca. Certifikat i certifikat vozača se izdaju na period od pet godina. Certifikat i certifikat vozača izdaje Nacionalni komitet za profesionalno osposobljavanje u cestovnom prijevozu putnika. Iskaznica vozača se izdaje na obrascu i sa sadržajem.

Roba se carini u otpremnim i uputnim carinarnicama.ima najmanje dvije osovine poluprikolica. Carinske uprave osiguravaju se za eventualno kršenje carinskih propisa 12 . regionalne i lokalne nerazvrstane ceste . Karnet TIR Karnet tip je carinski dokument koji predstavlja određenu carinsku garanciju (izdaje ga međunarodna udruga cestovnih prijevoznika IRU).5m visina: 4m.vozilo bez prednje osovine. Prijevoznik kome je izdata dozvola za međunarodni linijski prijevoz roba obavezan je taj prijevoz obavljati u skladu sa uvjetima iz dozvole. redom vožnje i uvjetima utvrđenim međunarodnim ugovorom. Za obavljanje međunarodnog vanlinijskog prijevoza roba domaći prijevoznik je dužan pribaviti dozvolu za obavljanje međunarodnog prijevoza roba. te potrebna dokumentacija. sve vrijeme obavljanja prijevoza nalaziti u teretnom vozilu domaćeg ili stranog prijevoznika.1.5m Vučnog vozila s jednim ili dva priključna vozila: 18m širina: 2. 5. najveća dopuštena masa: 40t. Vozilo mora imati posebnu oznaku (ploču) TIR i ispravu (karnet).izdaje nadležno ministarstvo i mora se. Prednosti TIR karneta je pojednostavljenje carinske procedure. koju izdaje nadležno ministarstvo.svaka površina korištena za promet po bilo kojoj osnovi motorna i priključna vozila(nemaju vlastiti motorni pogon a služe pretežno smještaju tereta): prikolica. Prijevozni put su različite vrste cesta: javne ceste . Prijevozna sredstva se mogu razvrstati na: Dopuštene dimenzije (gabariti) vozila: Dopuštena dužina teretnog motornog vozila: 12m Tegljača s poluprikolicom: 16. dok se kod prelaska granice kontrolira samo plomba. ukoliko međunarodnim ugovorom nije drukčije uređeno. tiskanu na jeziku zemlje koja ga izdaje te na francuskom jeziku .ovisno o društveno gospodarskom značenju razvrstavaju se na magistralne.

međunarodnu prometnu knižicu i vozačku dozvolu Izdavatelj karneta vodi registar karneta i svaki nosi svoj registarski broj Prilog br.prijevoz preko dvije zemlje 14 listića i talona.2. te prijelaznim carinarnicama i carinarnici zemlje odredišta.jamstvom ovlaštene organizacije zemlje koja je izdala karnet i osiguravajućeg društva koje preuzima jamstvo. 6 konvencije TIR propisuje uvjete za cestovno vozilo: Popunjeni karneti podnose se carinarnici zajedno s teretom prilikom otpreme. na vozila se stavljaju carinska obilježja te se roba upućuje prijamnoj carinarnici 13 . Ako se roba ne graniči u pograničnoj carinarnici vozar mora platiti svotu u visini proračunate carine ili položiti bankovno jamstvo.prijevoz se odvija kroz više zemalja Mora biti konstruirano da carinarnica stavljanjem plombe (pečata) može imati kontrolu nad robom koja se prevozi Vozilo podliježe pregledu o tehničkoj sposobnosti vozila od koje dobiva potvrdu o odobrenju te plavu ploču (TIR) dimenzija 250×400mm Prilikom prijevoza prijevoznik mora nositi: Karnet TIR za robu koju prevozi Tablicu za raspoznavanje Međunarodni tovarni list. Vrste karneta: 6 listića i talona . 5. Carinski postupak Sva cestovna vozila s robom ili bez moraju se zaustaviti prilikom prijelaza granice radi obavljanja graničnog pregleda. Cestovno vozilo i roba prijavljuju se pograničnoj carinarnici prijavom o uvozu i provozu robe. Ako se roba ne može vaditi iz vozila bez oštećenja carinskih obilježja. Karnet sadrži manifest koji predstavlja popis robe koja se prevozi. Iskorištene karnete prijevoznik je dužan vratiti odmah a neiskorištene po isteku valjanosti. a carinarnica kontrolira stvarno stanje s onim navedenim u ispravama.

2. Certifikat za vozilo 3. 1. Potvrda o osiguranju robe 6. Sama obuka vozača se izvodi kroz osnovni tečaj koji moraju da prođu svi vozači i koji se odnosi na transport svih roba. radioaktivnih materija i vozače cisterna. 6. Pored osnovnog postoje i tri dodatna specijalistička tečaja za vozače eksplozivnih materija. Izdavanje certifikata vrši ovlaštena ustanova. Certifikat za vozilo Pregled vozila i izdavanje odgovarajućeg certifikata vrše ovlaštene ustanove prema zahtjevima i kriterijima koji su dati u ADR-u. Neophodno je znati da za određene opasne materije konstrukcijsko izvođenje vozila mora biti usklađeno sa zahtjevima Dodatka B. Ispisuje se na engleskom ili francuskom ili njemačkom i jeziku zemlje koja ga je izdala.2. 14 . Prihvata se bez prevođenja u svim državama potpisnicama ovog sporazuma do isteka njegove važnosti (jedna godina). Odobrenje za prijevoz 5. Ispisuje se na engleskom ili francuskom ili njemačkom i jeziku zemlje koja ga je izdala. Certifikat za vozača Certifikat koji dobivaju vozači je utvrđenog sadržaja i oblika. ADR-a. TRANSPORTNA DOKUMENTACIJA Prilikom transporta robe u vozilu se moraju nalaziti sljedeći dokumenti: 1. Certifikat za vozača 2. Prihvata se bez prevođenja u svim državama potpisnicama ovog sporazuma do isteka njegove važnosti (pet godina).6. Isprava o prijevozu 4. Ovakvim certifikatom je precizno definirana namjena vozila. odnosno točno se zna kakvim materijama se smije tovariti ovakvo vozilo.

aktivnu medicinsku opremu za transplantaciju i in vitro dijagnostičku medicinsku opremu. Prijevoznik kome je izdata dozvola za međunarodni linijski prijevoz roba obavezan je taj prijevoz obavljati u skladu sa uvjetima iz dozvole. kao bilateralni i tranzitni prijevoz. koju izdaje nadležno ministarstvo. redom vožnje i uvjetima utvrđenim međunarodnim ugovorom. koji je ili nije medicinska oprema. Međunarodni linijski prijevoz roba na teritoriji Bosne i Hercegovine obavlja se na osnovu dozvola za međunarodni linijski prijevoz roba koju izdaje nadležno ministarstvo i mora se. Pomoćna oprema je svaki instrument. Oprema po narudžbi je svaka medicinska oprema izrađena za određenog pacijenta u skladu sa medicinskim receptom odgovarajućeg liječnika specijaliste i/ili profesionalnog korisnika. sve vrijeme obavljanja prijevoza nalaziti u teretnom vozilu domaćeg ili stranog prijevoznika. Međunarodni linijski prijevoz roba obavlja se u skladu sa zakonom i međunarodnim ugovorima. pribor. Za obavljanje međunarodnog vanlinijskog prijevoza roba domaći prijevoznik je dužan pribaviti dozvolu za obavljanje međunarodnog prijevoza roba. uključujući i softver potreban za pravilnu upotrebu: Medicinska oprema se klasificira na: opću medicinsku opremu. Recept treba da navede specifične karakteristike dizajna u skladu sa budućom upotrebom od strane dotičnog pacijenta. materijal ili drugi proizvod. a koja treba da bude prilagođena specifičnim zahtjevima kvalificiranog medicinskog stručnjaka ili profesionalnog korisnika. aparat. a označava proizvod koji je proizvođač namijenio korištenju u kombinaciji sa određenom medicinskim opremom koja omogućava njegovu upotrebu u skladu sa predviđenom namjenom. Kombiniran proizvod za jednokratnu upotrebu je proizvod koji se sastoji od medicinske opreme i medicinskog proizvoda. pribor ili drugi proizvodi koji se koriste pojedinačno ili u kombinaciji. formirajući jedan integralni proizvod koji je isključivo namijenjen za upotrebu u danoj kombinaciji i koji se ne može ponovo upotrijebiti. neće se smatrati opremom po narudžbi. ukoliko međunarodnim ugovorom nije drukčije uređeno. aparati.ZAKLJUČAK Medicinska oprema su instrumenti. Oprema koja se masovno proizvodi. 15 .

broj: 41/08) 16 . 2. PRAVILNIK O CERTIFICIRANJU VOZILA I UVJETIMA KOJE ORGANIZACIJE ZA CERTIFICIRANJE VOZILA MORAJU ISPUNITI („Službeni glasnik BiH“. br.1/02 i 14/03). ZAKON O MEĐUNARODNOM I MEĐUENTITETSKOM CESTOVNOM PRIJEVOZU ("Službeni glasnik BiH".LITERATURA 1.