You are on page 1of 5

FACILITARE PROFESIONALĂ PENTRU CALITATEA INSTRUIRII EFICIENTE D.P.P.D .

din cadrul UNIVERSITĂŢII DE VEST TIMIŞOARA DECEMBRIE 2011 - MAI 2012

PROF. SIMONA-LILIANA POPOVICI SCOALA CU CLS. I-VIII SÎNANDREI

participare la formare continuă al 5 ani. Contacte în cadrul factorilor de decizie din cadrul administraţiei publice locale. Găndire divergentă. When you want me but no longer need me. Cunoaşterea limbii engleze îmi permite accesul la informaţii din surse externe. Capacitate empatică. Capacitate de asimilare a informaţiilor din domenii diferite. PRINCIPII CĂLĂUZITOARE Motto: „Viaţa ta va arde oricum. but there it is.” (replică din filmul „Nany McPhee”) II.I. răbdare şi tenacitate în urmărirea scopurilor propuse. Capacitate de adaptare şi flexibilitate în gândire. Cunoştinţe IT (hardware şi software) şi de tehnoredactare computerizată.a. really. Formare continuă a profesorilor din mediul rural. Achiziţii dobândite prin păstrarea contactului cu mediul academic în ultimii 5 ani: . then I must stay. ş.Postuniversitare Management strategic al resurselor umane şi Management şcolar şi educaţional. Capacitate de comunicare şi relaţionare. lăsând cenuşă în urmă. Dublă specializare: chimie şi fizică. de descompunere a problemelor complexe în probleme simple în vederea rezolvării şi reasamblare într-o viziune integratoare. ANALIZA SWOT PERSONALĂ 1.” (Nicolae Iorga) „Nu pot să învăţ pe nimeni nimic. Pot doar să fac oamenii să gândească” (Socrate) „There is something you should understand about the way I work. PUNCTE TARI Dorinţă de autoperfecţionare şi de învăţare continuă dublată de curiozitate. When you need me but do not want me. . Cată măcar de încălzeşte cât mai mulţi pe lângă tine. Dorinţă de autodepăşire. Membru în echipa de proiect „Comenius” al şcolii noastre. Dispoziţie de lucru în program prelungit. then I have to go. Responsabilitate asumată. Experienţă la catedră de peste 20 de ani. It's rather sad. Management prin calitate totală. Atitudine pro-activă. Capacitate de analiză a situaţiilor problematice.

Predictibilitate scăzută datorită schimbărilor legislative. Resurse de timp limitate comparativ cu volumul de achiziţii de informaţii necesar. OPORTUNITĂŢI Cursuri de formare prin programe POSDRU. Resurse financiare limitate la salariul bugetar.D. Diplomă de absolvire (SSD) in curs de echivalare. complementare. Valorificarea cunostinţelor/ achiziţiilor dobândite şi comunicarea prin intermediul internetului. .. Roluri asumate multiple. Diminuarea acuităţii vizuale. Locul de muncă în două localităţi. Valorificarea experienţei prin implicarea activă în proiecte şcoală-comunitate. Predarea unor discipline opţionale în cadrul C.2. Participarea la proiecte „Comenius” cu mobilităţi internaţionale. Grad didactic definitiv. Acces la informaţii din domenii diverse. AMENINŢĂRI Expunere la radiaţia electromagnetică (lucrul la calculator peste 8 ore/zi). Miopie.Ş. 4. PUNCTE SLABE Implicarea simultană în activităţi din domenii diferite. 3. Riscul pierderii locului de muncă ca urmare a diminuării numărului de clase din unităţile şcolare. Nu am carnet de şofer. Reducerea numărului de ore în specialitate.

formarea capacităţii de adaptare continuă la o dinamic a pieţei muncii în care omul să îşi poată îmbunătăţi calitatea vieţii în armonie cu mediul natural care îl susţine. la Şcoala cu clasele I-VIII Sînandrei şi la Şcoala cu clasele I-VIII Carani. Roluri asumate în cadrul familiei: soţie. Educatorului. Responsabil program „Lapte şi corn” Cursant „Facilitare profesională pentru calitatea instruirii eficiente” Facilitator în relatiile cu autorităţile locale. nu să simplificăm natura la nivelul minţii şi cunoştinţelor avute la un moment dat. editare a materialelor. IV. mamă. MISIUNEA PERSONALĂ Între fenomenele descrise de diferite ştiinte există o strânsă interdependenţă. ROLURI PERSONALE Profesor învăţământ gimnazial. Este de dorit să înţelegem cât mai repede că: trebuie să dezvoltăm mintea la nivelul complexităţii naturii. Membru al echipei de proiect multilateral „Comenius”cu implicare efectivă în traducere şi tehnoredactare. i se cere să fie capabil să restructureze şi să adapteze cunoştinţe din domenii/aspectele diverse ale realităţii astfel încât să ofere o viziune de ansamblu asupra vieţii precum şi persepective care să permită integrarea şi valorizarea individului în cadrul societăţii dar şi ca cetăţean al Terrei. specialitatea chimie. Urmăresc în întrega activitate pe care o desfăşor pregătirea omului pentru viaţă. în condiţiile în care se dovedeşte că nu mai este suficient să fii bun într-un anumit domeniu. căruia îi revine misiunea de a conduce destine. Responsabil Comisie metodică Matematică şi ştiinţe. .III. Înţelegerea lumii trebuie abordată din perspectiva unităţii cunoaşterii în dinamica ei stidiată la nivel multidisciplinar şi transdisciplinar. Membru în echipa de redacţie a publicaţiei locale. Pregătirea postuniversitară a specialistului în educaţie trebuie să fie mai mult decât o simplă extensie cantitativă a cunoştinţelor existente.

Participarea la viaţa comunităţii Obiective Valorificarea oportunităţilor de dezvoltare a carierei Strategii şi mijloace de realizare Formare continuă prin intermediul DPPD: „Facilitare profesională pentru calitatea instruirii eficiente” Cursuri prin intermediul furnizorilor de servicii în domeniu Propuneri în cadrul C. opţionale la nivelul mai multor arii curriculare Participarea ca membru în colectivul de redacţie a publicaţiei locale Participarea la proiecte pe teme de mediu Actualizarea blogurilor http://ganduripentruromanialiliana.Ş.blogspot.com/ Lecturi.com/ http://liliana-traistacupovesti.D.Nevoi profesionale identificate 1. abordarea problemelor actuale din perspective multiple 6.Ş.blogspot.D. 2012 Conform calendarului de acţiuni 5. Abordări multi şi transdisciplinare în cadrul C.) Îmbunătăţirea imaginii şcolii prin implicarea în proiecte şcoalăcomunitate Mai-iunie 2012 Obţinerea atestatelor în domeniiile vizate Aprobarea opţionalelor propuse de către conducerea şcolii Realizarea proiectului cu finanţare de la bugetul local Participarea la activităţile de ecologizare şi la concursuri pe teme de mediu Postări pe blog Februarie2012 Lunar. urmărirea programelor în domeniu Structurarea unor informaţii la nivelul de înţelegere al partenerilor de discuţii Timp alocat Modalităţi de evaluare a nivelului de realizare a obiectivelor Decembrie Obţinerea certificatului de 2011-mai 2012 absolvire Recunoaşterea unor competenţe în domeniul IT Valorificarea competenţelor prin propuneri de opţionale în cadrul unităţilor de invăţământ (C. Obţinerea ECDL şi reactualizarea în domeniul administrare reţea calculatoare 3. Comunicare în mediul virtual Menţinerea unui rol activ în societatea civilă Extinderea comunicării în afara instituţiei Lărgirea universului cunoaşterii în domeniul ştiintei complexităţii. Perfecţionarea cunoştinţelor în domeniul resurselor umane 2.Ş. Informarea permanentă şi formarea viziunii de ansamblu asupra evenimentelor globale Permanent . istoriei civilizaţiilor. metafizică periodic Răspund la comentarii Documentarea permanentă.D. participări mla seminarii. religii. 4.