You are on page 1of 2

ΕΛΠ 10 Ζννοιεσ κλειδιά του πρϊτου κεφαλαίου

Πολιτιςμόσ
· Το ςφνολο τθσ ανκρϊπινθσ δθμιουργίασ μιασ κοινωνίασ
· Συνεχισ διαδικαςία διαμόρφωςθσ και τελειοποίθςθσ των κοινωνικϊν κεςμϊν και θκϊν
· Βακμίδα πνευματικισ προόδου. Επίτευγμα και εξζλιξθ επιςτθμονικοτεχνολογικι.
· Ενιαίο πρότυπο ςυμπεριφοράσ
Κουλτοφρα
· Υψθλι πνευματικι παιδεία
· Η νοοτροπία, τα ικθ και οι τζχνεσ μιασ κοινότθτασ, μιασ φυλισ ι ενόσ ζκνουσ ολόκλθρου.
· Το ςφνολο τθσ ανκρϊπινθσ δθμιουργίασ μιασ κοινωνίασ
Εκνοκεντριςμόσ
· Η τάςθ να αξιολογοφνται άλλα ζκνθ με γνϊμονα τουσ κανόνεσ και τισ αξίεσ του ζκνουσ ςτο
οποίο ανικουμε.
Η προβολι τθσ ανωτερότθτασ ενόσ ζκνουσ και θ τάςθ ανάδειξθσ των ιδιαίτερων
χαρακτθριςτικϊν του.
΢χετικιςμόσ πολιτιςμικόσ
· Θεωρία ςφμφωνα με τθν οποία θ ανκρϊπινθ γνϊςθ είναι ςχετικι (όπωσ ςχετικζσ και
μεταβαλλόμενεσ είναι και οι θκικζσ, κοινωνικζσ κτλ. αξίεσ)
Πολιτιςμικόσ ςχετικιςμόσ
· Δεν μποροφν να τεκοφν ςτακερά κριτιρια εξζταςθσ των πολιτιςμϊν.
· Κάκε πολιτιςμόσ ζχει τθν αξία του και τα ιδιαίτερα πολιτιςμικά του χαρακτθριςτικά.
Εκνικιςμόσ
· Η αποκλειςτικι προςιλωςθ ςτα εκνικά ιδεϊδθ με ταυτόχρονθ περιφρόνθςθ των άλλων
εκνϊν Η πίςτθ ςτθ φυλετικι ανωτερότθτα και ςτθν ξεχωριςτι κζςθ ενόσ ζκνουσ. Η
πεποίκθςθ αυτι δθμιοφργθςε τθν τάςθ τθσ αποβολισ των κεωροφμενων ξενόφερτων
ςτοιχείων και τθν ανάδειξθ τθσ ιδιαίτερθσ πολιτιςμικισ ταυτότθτασ ενόσ λαοφ.
Εξελικτιςμόσ
· Η κεωρία πωσ θ ανκρωπότθτα ακολουκεί μια μονόδρομθ πορεία από τθν αγριότθτα ςτον
πολιτιςμό
Ρατςιςμόσ
· Η διάκριςθ των ανκρϊπων ςε ανϊτερουσ και κατϊτερουσ ανάλογα με τθ φυλετικι τουσ
καταγωγι. Η κεωρία αυτι πρεςβεφει τθν κατωτερότθτα οριςμζνων φυλϊν και υποςτθρίηει
τθ μερολθπτικι ςυμπεριφορά απζναντί τουσ. Η κεωρία ακολουκικθκε από ςχετικζσ
κατατάξεισ, όπου ςτθν κορυφι τθσ ιεραρχικισ κλίμακασ τοποκετείται ο λευκόσ Ευρωπαίοσ.
Πολιτιςτικι ταυτότθτα
· Το ςφνολο των πολιτιςτικϊν χαρακτθριςτικϊν (ικθ, ζκιμα, γλϊςςα, τζχνεσ, ιδζεσ) που
υπογραμμίηουν τθ μοναδικότθτα και το χαρακτιρα ενόσ ςυνόλου, μιασ τάξθσ, ενόσ ζκνουσ.
Κατά τον Levi – Strauss, όμωσ, θ πολιτιςμικι ταυτότθτα είναι δυναμικι ζννοια που
ενςωματϊνει μια διαρκϊσ μεταβαλλόμενθ ποικιλία ετερόκλθτων ςτοιχείων.

Πολυπολιτιςμικότθτα
· Η ζννοια τθσ πολυπολιτιςμικότθτασ προβάλλει τθν αξία κάκε ομάδασ και κάκε

Υψθλι τζχνθ · Η λεγόμενθ υψθλι τζχνθ κεωρικθκε πωσ περιλαμβάνει όλα εκείνα τα ζργα και είδθ τζχνθσ που περιλαμβάνουν μία διαχρονικι καλλιτεχνικι αξία. Ο νζοσ όροσ εξυπθρετεί τθν αντικατάςταςθ του υποτιμθτικοφ όρου μαηικι κουλτοφρα και υπογραμμίηει το κετικό ρόλο τθσ κουλτοφρασ ςτθν ανάπτυξθ τθσ προςωπικότθτασ των καταναλωτϊν τθσ και ςτθν προαγωγι τθσ δθμιουργικότθτασ και τθσ αυτοζκφραςισ τουσ. ιςότιμθσ. Οι υποςτθρικτζσ τθσ υψθλισ τζχνθσ τθν αντιπαρζβαλαν με τθ μαηικι κουλτοφρα για να αποδείξουν τθν ανωτερότθτά τθσ και να υπογραμμίςουν τα διακριτικά τθσ ςτοιχεία. Πολιτιςμικόσ ιμπεριαλιςμόσ · Η εξάπλωςθ του πολιτιςμοφ και των πολιτιςτικϊν προϊόντων τθσ χϊρασ που κυριαρχεί πολιτικά και οικονομικά. ενϊ θ αριςτερι διανόθςθ τθν επζκρινε. τθλεοπτικζσ ςειρζσ. Η ςυμβολι όλων των πολιτιςμϊν προςφζρει μια ποικιλία και ςυνειςφζρει ςτθ διαμόρφωςθ μιασ παγκόςμιασ πολιτιςμικισ κλθρονομιάσ που πλουτίηει τον ανκρϊπινο πολιτιςμό. διαφορετικοφ ποιοτικοφ επιπζδου. Η ςυντθρθτικι παράταξθ πρεςβεφει πωσ θ μαηικι κουλτοφρα υπονομεφει τισ κοινωνικζσ και πολιτιςμικζσ ιεραρχίεσ. Μαηικι κουλτοφρα · Η ζννοια προςδιορίηει το ςφνολο των πολιτιςτικϊν προϊόντων που προςφζρονται ςτθν ολότθτα των ανκρϊπων. και τισ εκδοτικζσ. Διαφορετικζσ ομάδεσ κοινοφ επιλζγουν διαφορετικζσ μορφζσ κουλτοφρασ. διςκογραφικζσ. Πολιτιςμικι βιομθχανία · Η μαηικι παραγωγι πολιτιςμικϊν προϊόντων που ζχει ωσ φορείσ τθσ τα Μ. κινθματογραφικζσ και διαφθμιςτικζσ εταιρείεσ. Η ποικιλία των πολιτιςτικϊν προϊόντων που απευκφνονται ςτο κοινό είναι μεγάλθ και καλφπτει διαφορετικά γοφςτα και επιλογζσ.Μ.πολιτιςμικισ παράδοςθσ. Πολιτιςμικόσ πλουραλιςμόσ · Η ςφγχρονθ κοινωνία είναι κοινωνία πλουραλιςτικι πολιτικά και πολιτιςμικά (προοδευτικόσ εξελικτιςμόσ). αξίασ αφοφ ικανοποιοφν τισ ανάγκεσ των ομάδων που τισ καταναλϊνουν. Στθν πραγματικότθτα προκφπτει πωσ θ υψθλι τζχνθ δεν είναι παρά θ τζχνθ μίασ κοινωνικισ ελίτ και ο ςκοπόσ τθσ κακιζρωςισ τθσ είναι θ νομιμοποίθςθ αυτισ τθσ τάξθσ ζναντι των κατϊτερων κοινωνικϊν ςτρωμάτων. Τόςο από ςυντθρθτικοφσ όςο και από αριςτεροφσ διανοθτζσ καλλιεργικθκε θ ιδζα τθσ κρίςθσ του πολιτιςμοφ. όμωσ. .Ε. Δθμοφιλισ κουλτοφρα · Η κουλτοφρα που ζχει απιχθςθ ςτο ευρφ κοινό. γιατί κεωροφςε πωσ αποπροςανατολίηει ιδεολογικά το κοινωνικό ςφνολο προβάλλοντασ αντιλιψεισ και αξίεσ που νομιμοποιοφν τισ κοινωνικζσ ανιςότθτεσ του καπιταλιςμοφ. Η πλθκωρικι παραγωγι τθσ αμερικανικισ μαηικισ κουλτοφρασ – κινθματογραφικζσ ταινίεσ. Μαηικι κοινωνία · Τα εξαςτιςμζνα λαϊκά ςτρϊματα και το εξιςωτικό –δθμοκρατικό πνεφμα των διεκδικιςεϊν τουσ. μουςικι – ςυντελεί ςτθν ομογενοποίθςθ του πολιτιςμοφ και απειλεί τθν πολιτιςτικι ταυτότθτα λαϊν αςκενζςτερων οικονομικά. Χρθςιμοποιείται ςυνικωσ για να προςδιορίςει αρνθτικά το επίπεδο και τθν ουςία τθσ παρεχόμενθσ κουλτοφρασ ςτισ λαϊκζσ μάηεσ.