You are on page 1of 2

ARALIN 8: Pananampalataya: Susi sa Pag-unawa ng Tao sa Tunay na kahulugan ng Buhay.

Naranasan mo naba ang halos hindi makakilos dahil pinanghihinaan ka ng loob sa bigat ng problemang dinadala mo? Ano ang ginagawa mo kapag nangyayari ito? Ano sa palagay mo ang dahilan kung bakit tayo nanghihina at nawawalan ng pag-asa sa gitna ng mga pagsubok na dumarating sa ating buhay? Ano ang pananampalataya? Bakit mahalaga ang pananampalataya sa buhay ng tao? Sino ba ang dapat nating lapitan sa panahon ng pagsubok? Bakit Siya?


• •

Ang salitang “pananampalataya” ay mula sa Latin na fidere na ang ibig sabihin ay “magtiwala.” Ang pananampalataya ay ang pagkakaroon ng taimtim na pananalig, pagtitiwala at pag-asa. Ang pananampalataya ay isang kabutihan na gabay ng tao upang hindi siya panghinaan ng loob kahit na maraming pagsubok sa buhay dahil alam niyang mayroong tutulong at gagabay sa kanya.

Iba’t ibang kahulugan ng pananampalataya ng mga relihiyon: • Kristiyano - ang pananampalataya ay katumbas ng pagkilala, pagtitiwala, pagsunod, pagmamahal at paniniwala sa Diyos na gagabay at magbibigay direksyon sa buhay ng tao. • Islam - Ang pananampalatay at pananalig sa Islam ay tinatawag na Iman, ito ay lubos na pagtitiwala at paniniwala kay Allah. - 2 Aspeto/mukha ng Iman: 1.) Ang pagtanggap na may iisang lumikha ng mundo kaya dapat siyang sambahin. 2.) Ang pagtanggap na si Allah ay umiiral kaya dapat mamuhay ayon sa nasusulat sa Koran na pinangaral ni Muhammad. • Hinduismo - Ang salitang katumbas ng pananampalatay ay Sraddha, ito ay ang hindi mababagong paniniwala at kalinisan ng iniisip. • Budismo - Ang kanilang pananampalataya ay may kinalaman sa determinasyong magampanan ang isang bagay o marating ang anumang layunin. Bigyang reaksyon ang mga pahayag na naaangkop at totoo sa iyo:  Sumisimba ako tuwing Linggo o araw ng pangolin.  Minamahal ko ang aking kaaway dahil alam ko na siya ay nilikha ring kawangis ng Diyos.  Nagdarasal ako bago at pagkatapos kong kumain.  Palagi kong pinasasalamatan ang Diyos sa mga biyayang ipinagkakaloob niya sa akin.  Hindi ko sinisisi ang Diyos sa kabila ng mga pagsubok at suliraning dumarating sa akin.  Palagi akong dumadalaw sa simbahan o kapilya bago at pagkatapos ng maghapong klase.  Nagdarasal ako bago matulog.  Palagi kong pinupuri at pinasasalamatan ang Diyos pagkagising sa umaga.  Ang Diyos ang palaging laman ng aking isipan.  Kasama ko ang Diyos sa lahat ng aking mga Gawain.  Umiiwas ako sa mga gawaing lumalabag sa kautusan ng Diyos.  Hindi ako nagpapadala sa tukso ng salapi.  Naniniwala ako na mas mahalaga ang humanap ng makahulugang buhay kaysa pangalan at kapangyarihan.  Masaya ako kapag Diyos ang aking kasama, kahit wala akong pera.  Minamahal ko at inaalagaan ang lahat ng nilikha ng Diyos.  Sumasali ako sa mga organisasyon at gawaing pansimbahan.  Palagi kong sinusunod ang 10 utos ng diyos.  Ang diyos ang sentro ng aking buhay.

Ang Mag-amang si mayamang Simeon at Ginoong Jack ay nagkita at nagkilala na rin sa wakas. (50 words) . bakit hinayaan ng diyos na maging maikli lamang ang panahon na ibinigay ng diyos sa kanilang mag-ama upang mas lubos pa nilang makilala at makapalagayang loob ang isa’t-isa?  Masasabi mo bang mataas ang pananampalataya ni Jack? Patunayan. dahil bago mag 3 taon ay binawian ng buhay si mayamang simeon dahil sa sakit sa puso. Basahin ang kuwento at sagutin pagkatapos ng mga tanong: Ang paghahanap ni Ginoong Jack sa kanyang ama na si mayamang si simeon. pagtitiwala at pag-asa. Matapos na mailibing ang kanyang ama ay mabilis na nag-“Move-on” si Jack at ipinagpatuloy ang takbo ng kanyang buhay hanggang sa makatapos siya ng kolehiyo at hindi naglaon ay naging isang ganap na guro sa pampublikong paaralan. subalit alam niyang ang lahat ng mga pangyayari at pagsubok na dumarating sa kanyang buhay ay kaloob ng diyos upang subukin ang tibay ng kanyang pananampalataya. Simula pagkabata ni Ginoong Jack ay parati nitong tinatanong at hinahanap sa kanyang inang si Inday kung nasaan na ang ama nito. Alam niyang may kulang sa kanyang pagkatao kahit andyan pa ang kanyang inang si Inday. Lumipas ang maraming taon at lumaki na si Ginoong Jack at naging isang ganap na binata.  Ang diyos ang nangunguna sa mga bagay na aking pinahahalagahan.  Bakit mahalaga sa buhay ng tao na makapag-“move-on” agad matapos ang isang mabigat na trahedya. hindi naglaon ay natunton din nito ang kinaroroonan ng ama. Subalit naging maikli lamang ang taon na ibinigay ng diyos sa kanilang dalawa upang mas lubos pa nilang makilala at makapalagayang loob ang isa’t-isa. ang mayaman nitong ama na si Simeon. Parati siyang nagdarasal at nanampalataya sa diyos na gabayan siya nito upang hindi siya panghinaan ng loob na mahanap ang ama. Sa tulong ng kanyang matinding pananampalataya sa diyos kasama ng pagkilos at pagtatanongtanong sa inpormasyon ukol dito na ibinigay ng kanyang ina. problema / stress? Gawain: Alalahanin at isulat sa ½ cross-wise ang mga karanasan o pangyayari sa buhay mo na ginamitan mo ng matinding pananampalataya sa diyos. Kaya naman tinapatan niya ang lahat ng mga suliranin na dumarating sa kanyang buhay ng taimtim na pananampalataya. Mga katanungan:  Bakit hindi buo noong mga panahong iyon ang pagkatao ni Jack?  Ano ang naging lakas ni Jack upang hindi panghinaan ng loob upang mahanap ang ama?  Bakit naging maikli lamang ang taon na ibinigay ng diyos sa kanilang dalawa upang mas lubos pa nilang makilala at makapalagayang loob ang isa’t-isa?  Sa iyong palagay. Nalungkot ng husto si Ginoong Jack sa pangyayaring ito. iyon ay ang makilala ang matagal nang may utang sa kanya. Tinutulungan ko ang kapuwa kong naghihirap sa buhay. maraming namang inpormasyon na ibinibigay si Inday tungkol kay simeon subalit wala itong lakas ng loob na hanapin ito para sa anak.