You are on page 1of 41

1Ŧ SLablllrea zonel ln care acLloneaza flrma sl care poaLe lnfluenLa acLlvlLaLea flrmel

llrma Cedeon 8lchLer 8omanla acLloneaza pe plaLa naLlonala dln 1983ţ cand a fosL lnfllnLaLa fabrlca
de medlcamenLe de la 1g Mures sub denumlrea de ArcmedlcaŦ ln 1998 Arcmedlca a fosL preluaLa de
8lchLer Cedeon ÞlcŦ uln ungarlaŦ Cedeon 8lchLer esLe un producaLor lnLernaLlonal care are sl
capaclLaLe de producLle ln 8omanlaţ lmpllclL Lrebule sa se conformeze normelor dln aceasLa LaraŦ
lncepand cu anul 2002ţ odaLa cu obLlnerea cerLlflcaLulul CMÞţ flrma lncepe saŴsl exporLeze produsele
slp e pleLele cenLralŴesL europeneţ a Larllor dln ComunlLaLea SLaLelor lndependenLe sl lncluslve pe
pleLele vesL europeneŦ
2Ŧ SLablllrea nlvelurllor de anallza plecand de la cel local pana la cel lnLernaLlonal
nlvelurlle de anallza LraLaLe sunL doar cel local sl cel conLlnenLalţ lnLrucaL nu sunL oferlLe lnformaLll
referlLoare la nlvelul local sl reglonalţ lar pe plan lnLerconLlnenLal flrma nu acLloneazaŦ
3Ŧ ldenLlflcarea facLorllor chele
lacLorll pollLlcoŴlegallť
a) la nlvel naLlonalť
Ŵ exlsLenLa unor reglemenLarl legale care afecLeaza dlrecL sau lndlrecL condlLllle concurenLlaleť
reglemenLarea dula a preLurllor ţ modlflcarea normelor prlvlnd prescrlpLla produselor ln reglm
compensaLţ lnreglsLrarea prln slsLemele mal raplde a dosarelor penLru flrmele exLerne lj LoaLe
acesLe fapLe afecLeaza lnLrŴo oarecare masura flrmele lnLerne sl lncura[eaza dezvolLarea celor sLralneŤ
Ŵ prln legeţ sunL reglemenLaLe drepL canale de dlsLrlbuLle doar dlsLrlbulLorll sl splLaleleţ fllnd lnLerzlsa
vanzarea dlrecLa caLre farmacll de clrculL deschls sl caLre populaLle lj acesL lucru llmlLeaza lnLrucaLva
vanzarlle flrmelŤ
Ŵ dlmlnuarea conLlnua a preLurllor medlcamenLelor eLlce de caLre MlnlsLerul SanaLaLll sl lmpunerea
unel mar[e de dlsLrlbuLle de 7ţ3Ʒ ln preLul de producaLor lj fapL ce llmlLeaza ma[orarea clfrel de
afacerl a flrmel sl lmpllclL a proflLululŤ
Ŵ refuzul sysLemaLlc al MlnlsLerulul SanaLaLll de a[usLare a preLurllor medlcamenLelor la cursul valuLar
ln cazul devalorlzarll leulul conform leglslaLlel ln vlgoareţ dar apllcarea legll ln cazul lnLarlrll monedel
naLlonale lj condlLle defavorlzanLa ce afecLeaza volumul lncasarllor sl proflLulŤ
Ŵ pollLlca de prôL apllcaLa ln sLaL ln acesL domenlu resLrlcLloneaza pollLlca de prôL a companlelŤ
b) la nlvel conLlnenLalť
Ŵ nlvelul mare al lmpozlLelor pracLlcaLe ln Luropa de vesL lmpulsloneaza flrma sa se orlenLeze mal
mulL lnspre Larlle esLlceŦ
lacLorll economlclť
a) la nlvel naLlonalť
Ŵ capaclLaLlle de slnLeza dln Lara nu fac faLa normelor lnLernaLlonale sl cosLurllor [oase ale produselor
dln lmporL lj flrmele de acesL profll dln Laraţ lncluslv cea anallzaLaţ lnreglsLreaza cu greu cosLurl mlcl
ln condlLllle ln care LoaLe subsLanLele acLlve sl ma[orlLaLea ad[uvanLllor necesarl se lmporLaŤ

CaplLolul 2Ŧ ÞlaLa farmaceuLlca dln 8omanla

LvoluLla pleLel farmaceuLlce dln 8omanla

Cele mal aLracLlve pleLe farmaceuLlce dln europa CenLrala sl de LsL sunL cele dln 8omanlaţ 8usla sl
ucralnaŦ ln ulLlmll anl acesLea au lnreglsLraL cresLerl de pesLe 20 la suLaŦ Mal mulL decaL aLaLţ alcl sunL
oferlLe sl nol oporLunlLaLl de preluare a unor companll localeŦ LxperLll ln domenlu spun ca rlLmul
rapld de dezvolLare a facuL ca acesLe Lrel sLaLe sa fle mal lnLeresanLe penLru lnvesLlLorl decaL pleLele
mal maLure dln Luropa CenLrala sl de LsLţ precum Þolonlaţ Cehla sl ungarlaţ unde ln ulLlmll anl a avuL
loc o lnceLlnlre a cresLerllŦ ÞoLenLlalul de dezvolLare esLe rldlcaL ln 8omanlaţ 8usla sl ucralna ca
urmare a numarulul de loculLorl sl a cresLerll puLerll de cumparareŦ

lndusLrla de medlcamenLe dln 8omânla a aparuL dupa naLlonallzarea dln 1948 odaLa cu crearea de
fabrlcl mlcl de slnLeze organlce sl fabrlcl separaLe de condlLlonare medlcamenLeŦ

ncepând dln anul 1969ţ lndusLrla de medlcamenLe a fosL condusa de caLre CenLrala lndusLrlala de
MedlcamenLe sl ColoranLl dln cadrul MlnlsLerulul lndusLrlel ChlmlceŦ AceasLa forma organlzaLorlca sŴa
menLlnuL pâna in luna mal 1990ţ când CenLrala lndusLrlala sŴa desfllnLaL Ŷ urmând ca flecare
inLreprlndere de medlcamenLe sa se organlzeze lndependenL ca unlLaLe auLonomaŦ

8omanla a avuL de parcurs ln rlLm rapld un drum lung sl dlflcll de la momenLul ƍ¯89 la blnemerlLaLa
sa lnLegrare europeanaŦ lanuarle 2007 nu a lnsemnaL decaL recunoasLerea acesLul eforL sl a
progresulul facuLŦ AceasLa evoluLle dlnamlca sŴa manlfesLaL sl ln domenlul pleLel farmaceuLlceŦ

n ulLlmll 10 anlţ o perloada de LranzlLle caLre o sLrucLura democraLlcaţ producaLorll lnLernl de
medlcamenLe au fosL nevolLl sa faca faLa cerlnLelor dln ce in ce mal marlţ incercând sa gaseasca
soluLll penLru aŴsl menLlne pozlLla sl chlar mal mulLţ penLru aŴsl imbunaLaLl sLandardeleŦ

lnLraLe in 8omânla in perloada 1991 Ŵ 1994ţ marlle grupurl farmaceuLlce au proflLaL de llpsa de
reacLle a producaLorllor auLohLonlţ de leglslaLla favorablla lmporLurllor sl de medlcamenLele
puLernlce dln porLofollu penLru a cucerlţ LrepLaLţ plaLaŦ

ulnLre cazurlle de lmpllcare a lnvesLlLorllor sLraLeglcl in lndusLrla localaţ cel mal celebru esLeţ de
deparLe preluarea pacheLulul ma[orlLar de acLlunl al producaLorulul brasovean Lu8CÞPA8M de caLre
SMl1PkLlnL 8LLCPAMţ penLru 29 mllloane de dolarlŦ

nca de aLuncl Luropharm era unul dlnLre cel mal modernl producaLorlţ care inLelegea neceslLaLlle
acLlvlLaLllor de markeLlngţ sl care isl crease sl un dlsLrlbulLor de Lalle naLlonalaŦ n prezenLţ grupul de
afacerl CLAxCSMl1PkLlnL Lu8CÞPA8M (care reunesLe acLlvlLaLlle companlllor Claxo Wellcomeţ
SmlLhkllne 8eecham sl Luropharm) esLe prlmul [ucaLor de pe plaLaţ având anul LrecuL o clfra de
afacerl consolldaLa de 33ţ87 mllloane de dolarlŦ

Au mal exlsLaL sl alLe cazurl de fuzlunl sl achlzlLllţ precum preluarea ÞPA8MA1LCP 1ârguŴMures de
caLre grupul sloven LLkţ dupa care a fuzlonaL cu nCvA81lSţ preluarea socleLaLll ÞPA8MAClA de caLre
grupul ÞllZL8ţ sau cumpararea pacheLulul ma[orlLar al A8MLulCA de caLre CLuLCn 8lCP1L8
(ungarla)Ŧ LsLe clar insa ca nu a venlL inca Llmpul marllor fuzlunl dlnLre glganLlŦ

ln 2000ţ alaLurl de producaLorll de[a exlsLenLl au aparuL producaLorl prlvaLl precum Luropharmţ
Slndan sau LaborMedŦ uln pacaLeţ o pollLlca greslLa a facuL ca producaLorll de sLaL sa nu se poaLa
dezvolLa pe conL proprluŦ Þrln urmareţ slngura soluLle renLablla a fosL prlvaLlzareaŦ uupa 2000ţ plaLa a
daL semne de maLurlzareŦ Cauzať acumulare de experlenLaţ de caplLalŦ Au fosL lnsa sl dlflculLaLl legaLe
de cosLurlle rldlcaLeţ renLablllLaLeţ coLe de plaLa eLcŦ

n momenLul de faLaţ cea mal lmporLanLa companle de anLlbloLlce dln 8omânla care se mal afla in
proprleLaLea sLaLulul esLe An1l8lC1lCLŦ La sfârslLul anulul 2001 sl incepuLul lul 2002ţ sLaLul român a
incercaL sa prlvaLlzeze pacheLul de 34Ʒ pe care il mal deLlne in porLofollul sauŦ 1enLaLlva de
prlvaLlzare a esuaL sl sLaLul român a LransferaL An1l8lC1lCL dln porLofollul AuLorlLaLll penLru
ÞrlvaLlzare (AÞAÞS) in porLofollul MlnlsLerulul SanaLaLll pâna in momenLul in care se va consldera
oporLuna o noua incercare de a prlvaLlza socleLaLeaŦ

uln moLlve de eflclenLlzare a acLlvlLaLllţ la nlvelul anulul 2002 companllle auLohLone au recurs la
resLrucLurarl de personalţ asLfel incâL 1L8AÞlA renunLa la 40Ʒ dln forLa de lucruţ lar An1l8lC1lCL sl
SlCCMLu la 30Ʒ dln LoLalul personalululŦ

ln anul 2003ţ plaLa farmaceuLlca dln 8omanla lnreglsLreaza o usoara scadere valorlca faLa de anul
anLerlor (399ţ7 mllŦ Luroţ adlca Ŵ1ţ9Ʒ)ţ daLoraLa problemelor marl ale segmenLulul de splLal (Ŵ12ţ3Ʒ)ţ
care nŴau puLuL fl compensaLe de cresLerea segmenLulul de reLall (+3ţ3Ʒ)Ŧ

uln sLaLlsLlclle CLCLulM 8omanlaţ se observa ca ln Lopul producaLorllor de medlcamenLeţ dln puncL
de vedere valorlcţ companla ClaxoSmlLhkllne ocupa prlma pozlLle ca sl ln anul 2002ţ lar AnLlbloLlce
SŦAŦ lasl se afla pe locul al vllŴlea ln Lopul prlmelor 10 corporaLllŦ

CoLele de plaLa deLlnuLe de prlnclpalll producaLorl sl lmporLaLorl de medlcamenLe ln 8omanla sunL
prezenLaLe ln graflcul de mal [osť


Ca producaLor auLohLonţ AnLlbloLlce laslţ ln sLrucLura pleLelţ ocupa locul al lllŴleaţ dupa Slcomed
8ucuresLl sl 1erapla Clu[Ŧ
ln 2003ţ AnLlbloLlce SŦAŦ lasl a lnreglsLraL o clfra de afacerl de 1213 mlllarde lelţ ln cresLere cu doar
12ţ23Ʒ (41ţ6 mlllarde lel) faLa de anul anLerlorţ ceea ceţ la o raLa a lnflaLlel de 14ţ1Ʒ anul LrecuLţ
releva o scadereţ ln Lermenl reallţ de 1ţ6ƷŦ Clfra de afacerl prevazuLa ln 8vC pe 2003ţ de 1230
mlllarde lelţ a fosL reallzaLa ln proporLle de 97ţ2ƷŦ AdmlnlsLraLorll companlel moLlveaza evoluLla
modesLa a clfrel de afacerl prln lnfluenLa nefasLa a concurenLel manlfesLaLa la llclLaLllle elecLronlce
organlzaLe de caLre unlLaLlle splLallcesLlţ ceea ce a lmpus reducerea preLurllor penLru o parLe dln
produsele llclLaLeţ ln vederea ad[udecarll unul volum sporlL de conLracLeŦ

ÞlaLa farmaceuLlca a lnreglsLraL un avans de 28Ʒ ln 2004 faLa de anul precedenLţ cumuland 960
mllloane de euroŦ MoLorul cresLerll pleLel a fosL reLallulţ adlca vanzarlle prln farmacllţ penLru ca pe
segmenLul vanzarllor dln splLaleţ avansul sa fle nesemnlflcaLlvŦ SLudlul Cegedlm pozlLloneaza pe
prlmul loc glganLul brlLanlc ClaxoSmlLhkleln (pe plan mondlalţ CSk ocupa locul al dollea)ţ care la
flnele lul 2004 deLlnea 10ţ2Ʒ dln plaLaţ valoarea vanzarllor rldlcanduŴse la 104 mllloane de euroŦ


llgŦ Þrlnclpalll [ucaLorl al pleLel farmaceuLlce dln 8omanla ln 2004


SŴ a lnreglsLraL o evoluLle ascendenLa anuala de aproxlmaLlv 34Ʒ ln 2003ţ comparaLlv cu 2002ţ
faLa de cresLerea de 24Ʒ dln aceasLa reglune a LuropelŦ LvoluLla se daLoreaza fapLulul ca 8omånla
esLe pe locul dol ca numar de loculLorl ln zona Luropel CenLrale sl de LsLŦ ue asemeneaţ esLe plaLa
farmaceuLlca cu cele mal marl chelLulell pe cap de loculLorŦ ueschlderea caLre nol oporLunlLaLl esLe
daLa sl de preconlzaLa aderare a 8omånlel la unlunea Luropeanaţ la 1 lanuarle 2007Ŧ

ln 2003ţ llderul pleLel romånesLl de profll a fosL companla brlLanlca ClaxoSmlLhkllneţ cu o coLa de
plaLa de 9ţ1Ʒţ urmaLa de companllle elveLlene Poffmann La 8ocheţ cu 6ţ7Ʒ dln plaLaţ sl novarLls cu
6ţ4ƷŦ Cel mal lmporLanLl producaLorl romånl de medlcamenLe au fosL ZenLlva (fosLa Slcomed) cu o
coLa de 4ţ7Ʒţ 1erapla Clu[Ŵ napoca Ŷ 3ţ4 Ʒ sl AnLlbloLlce lasl Ŷ cu 3ţ2Ʒ dln plaLa farmaceuLlca
auLohLonaŦ

ln 2006ţ penLru al dollea an consecuLlvţ plaLa produselor farmaceuLlce dln 8omanla sŴa dezvolLaL
pesLe asLepLarlle [ucaLorllorţ aLlngand o raLa de cresLere de aproxlmaLlv 20ƷŦ A aLlns o valoare de
1ţ43 mlllarde de euro la preLurl engros sl va conLlnua sa creasca cu o medle de 13 Ʒ pana ln 2010Ŧ
CresLerea va fl deLermlnaLa ln prlnclpal de segmenLul prescrlerllor de medlcamenLe (8x)ţ care se va
Lrlpla faLa de segmenLul C1Cţ al medlcamenLelor care nu au nevole de prescrlpLle medlcalaŦ Marlrea
se daLoreaza mal ales supllmenLarll chelLulelllor guvernamenLale penLru servlcllle de sanaLaLe sl
scaderll preLurllorŦ
8aLa de cresLere a pleLel farmaceuLlce dln 8omanla esLe una dlnLre cele mal marl ln comparaLle cu
sLaLele dln cenLrul sl esLul Luropelţ ocupand locul dol dupa 8uslaŦ ÞlaLa farmaceuLlca a celor 12 sLaLe
dln cenLrul sl esLul Luropel a a[uns la o valoare de 11ţ8 mlllarde de euro sl reprezlnLa mal puLln de 10
Ʒ dln LoLalul plaLel farmaceuLlce a uL 13 care a aLlns 162ţ2 mlllarde de euroŦ
Ca o parLlcularlLeLe a pleLel localeţ nlvelul chelLulelllor penLru produse farmaceuLlce sl sanaLaLe
esLe scazuL ln 8omanla ln comparaLle cu Larlle dln resLul LuropelŦ Avand o medle a chelLulelllor de 38
de euro pe cap de loculLor penLru produse farmaceuLlceţ 8omanla esLe mulL sub nlvelul Larllor dln
esLul LuropelŦ 1ara noasLra aLlnge mal puLln de o Lrelme dln consumul pe cap de loculLor al Cehlelţ
unde chelLulellle penLru produse farmaceuLlce pe cap de loculLor sunL de 186 de euro sl aproape o
zeclme dln cel al lranLelţ care aloca 367 de euro pe cap de loculLor ln acesL domenluŦ
ÞuLerea de cumparare ln cresLere a consumaLorllor sl alocarlle guvernamenLale de la bugeLţ o
uLlllzare mal larga a LraLamenLelor moderne sl paLrunderea sl uLlllzarea ln cresLere a produselor cu
vanzare llbera vor conLrlbul la allnlerea pe Lermen medlu la Larlle europeneŦ

lncepand cu 2007ţ plaLa farmo dln 8omanla lnreglsLreaza o dlnamlca subsLanLlalaţ esLlmaLa la 1ţ7
mlllarde de euroţ cu o cresLere de 23 la suLa pe ulLlmele paLru LrlmesLreţ dar aproape 60 la suLa dln
valoare esLe acoperlLa dln buzunarul paclenLulul sl nu prln pollLlca de sanaLaLeŦ

ChelLulellle cu medlcamenLele ln 8omanla sunL prlnLre cele mal mlcl dln Luropaţ adlca puLln pesLe 60
de euro pe cap de loculLorţ comparaLlv cu ungarlaţ Cermanlaţ lranLa sau alLe Larl membre unlunll
Luropeneţ dar mal mare decaL ln 8ulgarlaŦ ln medlul ruralţ chelLulellle cu medlcamenLele pe cap de
loculLor sunL sl mal scazuLeţ respecLlv lnLre 10Ŵ12 euroŦ
ln general ln 8omanlaţ ca volumţ cele mal mulLe produse vanduLeţ aproxlmaLlv 70 la suLaţ sunL
generlcele Ŵadlca medlcamenLe care au leslL de sub paLenLŦ lnLre 20 sl 23 la suLa dln plaLa
farmaceuLlca esLe reprezenLaLa de C1Cţ respecLlv de medlcamenLe care poL fl vanduLe fara reLeLaŦ

ÞlA1A 1C1ALA
Canal/SegmenL
1rlmŦ 3 2007
MA1 3 2007
ÞreL Medlu MA1 3 2007
MA1- 3 2007 vsŦ MA1- 3 2006


(mll 8on)
(mllŦ 8on)
(Ʒ)
(8on)
(Â/- Ʒ)

1oLal plaLa
1434ţ3
6023ţ8
100ţ0
11ţ3
14ţ8

8eLall
1261ţ2
3Ŧ44ţ2
83ţ7
10ţ3
22ţ7

° cu prescrlpLle (8x)
1017ţ2
4003ţ1
79ţ4
13ţ3
23ţ2

° fara prescrlpLle (C1C)
244ţ0
1041ţ1
20ţ6
3ţ3
21ţ1

SplLal
193ţ1
981ţ6
16ţ3
27ţ9
Ŵ13ţ9Al Lrellea LrlmesLru dln 2007 a conflrmaL lnceLlnlrea raLel de cresLere a pleLel LoLale (+ 14ţ8Ʒ faLa de
20ţ1Ʒ la sfarslLul lunll lunleţ respecLlv faLa de + 23ţ4Ʒ la sfarslLul lunll marLle)Ŧ

ln llnll marlţ plaLa farmaceuLlca a conflrmaL evoluLllle precedenLeţ asLfelť
pe canaleţ plaLa de reLall a crescuL puLernlc (+ 22ţ7Ʒ) faLa de cea de splLalţ care a lnreglsLraL o
scadere (Ŵ 13ţ9Ʒ)Ť parLe dln aceasLa varlaLle se daLoreaza lnsa Lrecerll unor programe naLlonale de
sanaLaLe (anLlŴdlabeLlce orale sl lnsullneţ medlcamenLe oncologlce sl posLŴLransplanL) dln splLal ln
reLallŦ
pe segmenLeţ produsele cu prescrlpLle medlcala au crescuL ceva mal rapld decaL cele fara prescrlpLle
medlcala (+ 23ţ2Ʒţ respecLlv + 21ţ1Ʒ)Ŧ
2Ŧ C8uÞL 1L8AÞLu1lCL MA8l (1CÞ 10)
Crupa 1erapeuLlca A1C1
1rlmŦ 3 2007
MA1 3 2007
ÞreL Medlu MA1 3 2007
MA1- 3 2007 vsŦ MA1- 3 2006


(mll 8on)
(mllŦ 8on)
(Ʒ)
(8on)
(Â/- Ʒ)

1oLal plaLa
1434ţ3
6023ţ8
100ţ0
11ţ3
14ţ8

C slsLeme cardlovasculare
309ţ4
1196ţ8
19ţ9
12ţ8
16ţ6

A 1ub dlgesLlv sl meLabollsm
213ţ9
899ţ0
14ţ9
9ţ3
18ţ3

! AnLlŴlnfecLloase slsLemlce
186ţ8
874ţ6
14ţ3
14ţ9
4ţ0

n slsLem nervos cenLral
207ţ3
834ţ6
13ţ9
7ţ3
13ţ9

L AnLlneoplazlce sl lmunomodulare
127ţ8
492ţ9
8ţ2
193ţ3
10ţ0

8 SlsLem resplraLor
73ţ4
393ţ9
6ţ6
7ţ3
23ţ6

M SlsLem musculoŴscheleLlc
96ţ3
374ţ0
6ţ2
9ţ6
23ţ4

8 Sange sl organe hemaLoformaLoare
79ţ3
329ţ1
3ţ3
31ţ7
18ţ0

C SlsLem ZgenlLoŴurlnar
33ţ3
213ţ4
3ţ6
14ţ3
13ţ1

u uermaLologlce
33ţ3
121ţ2
2ţ0
7ţ3
21ţ4Cele mal lmporLanLe cresLerl au lnreglsLraL grupeleť
(SlsLem resplraLor) ŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦ+ 23ţ6Ʒ
M (SlsLem musculoŴscheleLlc) ŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦ+ 23ţ4Ʒ
u (uermaLologlce) ŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦ+ 21ţ4ƷŦŦŦln Llmp ce urmaLoarele grupe LerapeuLlce au
lnreglsLraL evoluLllle cele mal modesLeť
! (AnLlŴlnfecLloase slsLemlce) ŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦ+ 4ţ0Ʒ
L (AnLlneoplazlce sl lmunomodulaLoare) ŦŦŦ+ 10ţ0Ʒ
C (SlsLem genlLoŴurlnar) ŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦ+ 13ţ1Ʒ

AceasLa evoluLle poaLe fl caracLerlzaLa asLfelť oscllanLa Ŵ cu varlaLll ln conLlnuare marl sl nu foarLe
omogeneţ ln cresLere Ŵ dln puncL de vedere ln speclal valorlc sl de normallzareţ penLru caţ aLaL ln ceea
ce prlvesLe ponderea segmenLelor marl (80Ʒ reLallţ 20Ʒ splLal)ţ caL sl ponderea prlnclpalelor grupe
farmaceuLlce (cardlovascular sl slsLem nervos)ţ ne lndrepLam caLre profllul unel pleLe normaleŦ
ÞrlnLre cele mal lmporLanLe cauze care au deLermlnaL cresLerea pleLelţ se numarať nevolle rldlcaLe de
LraLamenLţ dar sl cresLerea nlvelulul de senslblllLaLe a populaLlel la sLarea de sanaLaLe sl la
neceslLaLea proLe[arll acesLelaŦ Þe alLe planurl exlsLa sl alLe cauzeţ prlnLre careť
Ŵ aLlLudlnea facLorulul pollLlcţ care a devenlL ceva mal puLln reLlcenL faLa de sanaLaLe sl cosLurlle
acesLela (exemplul cel mal edlflcaLor esLe anul 2004ţ candţ desl dln moLlve evldenL elecLoraleţ sŴa
reuslL LoLusl un lucru lmporLanLţ care merlLa menLlonaLţ sl anume cresLerea accesulul populaLlelţ mal
ales a celel cu puLere mlca de cumparareţ la medlcamenLe pe baza de prescrlpLle medlcalaŤ ln acel
anţ cresLerea acesLul segmenL a fosL de 30Ʒ ln lel)Ť
Ŵ apreclerea monedel naLlonaleţ ln speclal ln ulLlmll dol anlţ care a avuL ca efecL cresLerea mal
lnsemnaLa a valorll pleLel LoLale ln monedele puLernlce (euro/dolar)ţ ceea ce a conLrlbulL supllmenLar
la cresLerea lnLeresulul lnLernaLlonal penLru plaLa romaneascaŤ
Ŵ acLlvlLaLea companlllor farmaceuLlceţ careţ pe langa acLlunlle claslce de promovareţ [oaca un rol
lmporLanL ln ldenLlflcarea sl consLlenLlzarea rolulul anumlLor afecLlunl sau LraLamenLeţ aLaL penLru
publlcul largţ caL sl penLru profeslonlsLll dln domenlul sanaLaLllţ medlcl sl farmaclsLlŦ

Þrlnclpalll parLlclpanLl al pleLel farmaceuLlce dln 8omanla


ÞoLrlvlL raporLulul companlel de cerceLare Cegedlmţ cresLerea pleLel LoLale ln [urul valorll de 20Ʒţ
cumulaLa cu apreclerea leululţ fac ln conLlnuare dln plaLa romaneasca o plaLa de lnLeres reglonalŦ
ƍ1oLuslţ lnLenslflcarea concurenLelţ cresLerea rlsculul derapa[elor flscaleţ ca sl masurlle preconlzaLe
de reducere a preLurllor sau a adaosurllorţ ne lndeamna sa ne Lemperam opLlmlsmul pe Lermen
medluƍţ se araLa ln raporLŦ ue aceea anallsLll esLlmeaza ca ln anul 2008 performanLele nu le vor egala
pe cele dln anul 2007Ŧ

Þonderea prlmllor zece [ucaLorl dln plaLa romaneasca de medlcamenLe a crescuL la sfarslLul prlmulul
semesLru la 34Ʒ al anulul 2007ţ dupa ce la flnele anulul LrecuL acesLla deLlneau mal puLln de 33Ʒ dln
plaLa de profllţ conform daLelor furnlzaLe de companla de cerceLare a pleLel CegedlmŦ Companla
brlLanlca ClaxoSmlLhkllne slŴa pasLraL ln prlma [umaLaLe a anulul prlma pozlLle ln Lopul celor mal marl
[ucaLorl de pe plaLa farmaceuLlca localaţ fllnd urmaLaţ la fel ca sl anul LrecuLţ de elveLlenll de la
Poffmann La 8oche sl de SanoflŴAvenLlsŦ

ue alLfelţ Lopul prlmllor zece [ucaLorl locall nu a suferlL nlclo modlflcareţ schlmbarl noLablle
producanduŴse ln parLea a doua a clasamenLululŦ
1abel 2Ŧ1 Companll farmaceuLlceţ 1CÞ 20
nrŦ CrLŦ
CorporaLle
1rlmŦ 2 2007
lulle 2006 Ŷ

lunle 2007(mllŦ 8on)
(mllŦ 8on)
(Ʒ)


1oLal
1434ţ3
6023ţ8
100ţ0

1
ClaxoSmlLhkllne1
99ţ2
469ţ6
7ţ8

2
Poffmann La 8oche2
99ţ4
409ţ4
6ţ8

3
SanoflŴAvensls3
90ţ0
393ţ8
6ţ6

4
novarLls4
96ţ3
386ţ0
6ţ4

3
Servler3
91ţ3
332ţ7
3ţ9

6
Þflzer3
77ţ8
332ţ6
3ţ3

7
8ambaxy6
73ţ8
303ţ1
3ţ0

8
ZenLlva
73ţ6
297ţ3
4ţ9

9
AnLlboLlce
44ţ9
184ţ9
3ţ1

10
k8kA uŦuŦ
39ţ0
163ţ6
2ţ7


1CÞ 10
10783ţ3
3297ţ0
34ţ7

11
8ayer PealLhcare AC8
33ţ0
132ţ7
2ţ2

12
Lll Lllly3
28ţ3
126ţ3
2ţ1

13
Menarlnl
30ţ0
123ţ7
2ţ1

14
AcLavlc7
27ţ3
121ţ6
2ţ0

13
Cedeon 8lchLer9
26ţ3
104ţ1
1ţ7

16
AsLraZeneca
26ţ8
100ţ7
1ţ7

17
Marck Ǝ Co
24ţ6
96ţ8
1ţ6

18
novo nordlsk
21ţ4
93ţ3
1ţ6

19
Scherlng ÞloughL
24ţ6
93ţ4
1ţ6

20
Labormed
20ţ4
94ţ8
1ţ6


1CÞ 20
1048ţ8
4390ţ8
72ţ9


lncluslv Luropharm
fara cooperarea cu 1erapla
fara cooperarea cu Slndan Þharma
lncluslv Sandoz
lncluslv Lgls
lncluslv 1erapla
lncluslv Slndan Þharma
lncluslv 8ayer Scherlng Þharma
lncluslv Cedeon 8lchLer 8omanla

ln prlvlnLa celor mal lmporLanLe companll care acLlveaza pe plaLa farmaceuLlcaţ ClaxoSmlLhkllne
ocupa ln conLlnuare prlmul loc ln Lopul celor zece cele mal blne coLaLe companll
farmaceuLlceŦvanzarlle CSkţ lncluslv rezulLaLele Luropharmţ au aLlns 469ţ6 mllloane de lelţ
corespunzaLoare unel coLe de plaLa de 7Ŧ8ƷŦ ln LrlmesLrul dolţ CSk a raporLaL vanzarl de 99Ŧ2
mllloane de lelŦ
A doua companle se menLlne ln Lop Poffman La 8oche care a consemnaL vanzarl de 99Ŧ4 mllloane de
lel ln LrlmesLrul dol sl o coLa de plaLa de 6ţ9ƷŦ ÞenLru lnLervalul lulle 2006 Ŵ lunle 2007ţ vanzarlle
Poffmann La 8oche sŴau clfraL la 409ţ4 mllloane lelŦ
8eprezenLanLa dln 8omanla a SanoflŴAvenLlsţ fara cooperarea cu SlndanŴÞharma ocupa pozlLla a
Lrelaţ penLru al dollea LrlmesLru raporLand vanzarl de 90 mllloane lel sl o coLa de plaLa de 6ţ6Ʒţ lar pe
lnLervalul lulle 2006 Ŵ lunle 2007 de 393ţ8 mllloane lelŦ
novarLlsţ pe locul paLru al Lopulul Cegedlmţ a lnreglsLraL ln al dollea LrlmesLru al 2007ţ vanzarl de 96ţ3
mllloane lel sl a aLlns o coLa de plaLa de 6ţ4Ʒţ lncluzand rezulLaLele Sandozţ lar pe lnLervalul lulle
2006 Ŵ lunle 2007ţ vanzarl de 386 mllloane lelŦ
Þe locul clncl ln Lop a LrecuL companla Servlerţ devansand Þflzerţ cu vanzarl ln al dollea LrlmesLru de
91Ŧ3 mllloane de lelţ o coLa de plaLa de 3ţ9Ʒţ lar pe lnLervalul lulle 2006 Ŵ lunle 2007 a consemnaL
vanzarl de 332Ŧ7 mllloane de lelŦ
Þflzer a LrecuL pe locul sase ln Lopul Cegedlmţ cu vanzarl de 77Ŧ8 mllloane lel ln LrlmesLrul dolţ sl
332Ŧ6 mllloane lel pe lnLervalul lulle 2006 Ŵ lunle 2007 sl o coLa de plaLa de 3ţ3ƷŦ
ln conLlnuare 8ambaxy se menLlne pe locul 7ţ lncluslv 1eraplaţ care a avuL vanzarl de 73Ŧ8 mllloane
lel ln al dollea LrlmesLru sl de 303Ŧ1 mllloane lel pe lnLervalul lulle 2006 Ŵ lunle 2007ţ cu o coLa de
3ţ0ƷŦ ZenLlva ocupa locul opL cu vanzarl de 73Ŧ6 mllloane lel pe LrlmesLrul dol sl 297Ŧ3 mllloane lel pe
lnLervalul lulle 2006 Ŵ lunle 2007ţ cu o coLa de 4Ŧ9ƷŦ

AnLlbloLlce lasl se menLlne pe pozlLla a nouaţ cu 44Ŧ9 mllloane lel ln LrlmesLrul dolţ 184ţ9 mllloane lel
pe lnLervalul lulle 2006 Ŵ lunle 2007 sl o coLa de plaLa de 3ţ1Ʒţ lar pe zece se afla companla slovena
k8kA uŦuŦţ care a lnreglsLraL vanzarl de 39Ŧ0 mllloane lel ln al dollea LrlmesLruţ 163Ŧ6 mllloane lel ln
lnLervalul lulle 2006 Ŵ lunle 2007 sl o coLa de 2ţ7ƷŦ
ÞoLrlvlL raporLulul lnLocmlL de Cegedlmţ prlmele zece companll dln plaLa acumuleaza o coLa de
34Ŧ7Ʒţ lar lmpreuna cu urmaLoarele zece companll dln Lop 20 se acopera aproape Lrel sferLurl dln
plaLaţ respecLlv 72Ŧ9ƷŦ

Þe locurlle 11Ŵ20 se plaseazaţ ln ordlneţ companllle 8ayer PealLhcare ACţ Lll Llllyţ Menarlnlţ AcLavlsţ
Cedeon 8lchLerţ Labormedţ Czone LaboraLorlesţ novo nordlskţ Scherlng Þlough sl AsLra Zenecaţ cu
coLe de plaLa slLuaLe lnLre 1ţ6Ʒ sl 2ţ2ƷŦ

3Ŧ ÞL8SÞLC1lvL

ln ulLlmll anl pozlLla 8omanlel sŴa lmbunaLaLlL semnlflcaLlvţ la fel sl percepLlaŦ lnalnLeţ 8omanla era
sub nlvelul Larllor Luropel CenLrale sl de LsLţ ca maLurlLaLe sl ca valoareŦ Cauzele acesLel evoluLll sunL
de doua Llpurlť un lnLeres de dezvolLare pe Lermen lung (un numar mare de persoane cu neceslLaLl de
sanaLaLe lnsuflclenL acoperlLe) sl un lnLeres comerclal (penLru o plaLa care a aLlns o anumlLa valoare
sl lnca mal cresLe)ŦCaslrea unor nol pleLe de desfacere sl lansarea de nol produse sunL alLe oblecLlve
ale companlllor farmaceuLlce de pe plaLa româneascaŦ 1oLuslţ dln cauza cosLurllor foarLe marlţ
oblecLlvul de lansare de nol produse se regasesLe ceva mal rar la companllle auLohLoneŦ ÞrlnLre
masurlle de eflclenLlzare mal poL fl amlnLlLe inchlderea secLlel de fabrlcare a Luropharm dln ÞlolesLlţ
renunLarea la fabrlcarea de ln[ecLablle de caLre Slcomedţ dln cauza plerderllor aduse de aceasLa
caLegorle de produseŦÞenLru urmaLorll anl se esLlmeaza cresLere mal puLln specLaculoasa a pleLel
farmaceuLlceţ vor urma 3Ŵ3 anl de cresLere moderaLa de 10Ŵ13Ʒ pe anţ apol o perloadaţ probabll de
sLagnareŦŤ valorl lnferloare se poL lnreglsLra daca vom aslsLa la o reducere comblnaLa de preLurl sl
LurbulenLe posLelecLoraleţ lnsa esLe poslbll sl sa menLlnem raLa de cresLere curenLaţ ln condlLllle ln
care unele declzll ma[ore vor fl amanaLe penLru 2009Ŧ(raporLul Cegedlm)Ŧ 1eoreLlcţ va Lrebul sa
aslsLam la o cresLere sl o maLurlzare semnlflcaLlveŦ

CaplLolul 3Ŧ


ScurL lsLorlc


An1l8lC1lCL laslţ a ramas slngura companle farmaceuLlca de pe plaLa al carel caplLal esLe inca
deLlnuL in ma[orlLaLe de sLaLŦ AÞAÞS deLlne in conLlnuare 33Ʒ dln caplLalul An1l8lC1lCLţ la care mal
parLlclpa sl câLeva fondurl de lnvesLlLll (8roadhursL lnvesLmenL Ŵ 7ţ2Ʒţ 8omanlan lnvesLmenL
Company Ŵ 6ţ2Ʒţ ÞlcLeL Ǝ ClL London Ŵ 3ţ3Ʒ sl Sll ClLenla Ŵ 3ţ1Ʒ)Ŧ

un scurL lsLorlc al companlel ne inLoarce in 1993ţ când la fllnLa labrlca Chlmlca nrŦ 2 laslţ prlma
companle farmaceuLlca dln sudŴesLul Luropel care a produs penlclllna prln bloslnLeza la mal puLln de
30 de anl de la descoperlrea el de caLre llemlngŦ

n 1968ţ An1l8lC1lCL devlne slngurul producaLor de produse sLerlle penLru uz parenLeral dln
8omânlaţ inLre anll 1972Ŵ1990 Colaborare cu flrma Scherlng penLru fabrlcarea unguenLelor ulLralan sl
cu flrma 8ayer penLru producLla de LasonllŦ

nLre anll1993Ŵ1996 se dezvolLa segmenLe nol prln lnvesLlLll ma[ore in cadrul programulul de
resLrucLurare sl reLehnologlzareť pesLe 38 mllloane uSu in achlzlLlonarea de llnll auLomaLe penLru
dlferlLe procese LehnologlceŦ

Þerloada 1997Ŵ2000 aduce schlmbarl ma[ore penLru companleţ asLfelť se reallzeaza coLarea socleLaLll
la 8ursa de valorl 8ucuresLlţ la caLegorla lŦ Se pun bazele reLelel de dlsLrlbuLle proprllţ prln
deschlderea agenLlel Clu[Ŵnapocaţ exLlnzânduŴse mal apol prln deschlderea a inca paLru agenLll la
Cralovaţ ConsLanLaţ 8ucuresLlţ 1lmlsoara sl a unel reprezenLanLe la SaLuŴMareŦ

Se obLln CerLlflcaLe de 8una ÞracLlca de labrlcaLle (CMÞ) penLru fluxurlle de fabrlcaLle a produselor
parenLeraleŦ Ca urmare a lnspecLlel loodƎurug AdmlnlsLraLlon (luA Ŵ organlsmul amerlcan regulaLor
in domenlul medlcamenLulul) efecLuaLe in luna lulle 2002ţ An1l8lC1lCL esLe accepLaLa in mod oflclal
ca exporLaLor de subsLanLe acLlve (nlsLaLlna sl vlLamlna 812) pe pleLele dln SuA sl CanadaŦ n luna
aprllle flrmaţ dupa o lnspecLle a loculul de fabrlcaLleţ esLe aprobaLa de caLre unlCLlţ ca furnlzor de
flacoane cu pulberl penLru uz parenLeralŦ

Mar[a proflLulul dln exploaLare a An1l8lC1lCL lasl a crescuL la 20Ʒţ de la 13Ʒţ poLrlvlL raporLulul
CaplLal SecurlLlesŦ

ÞrezenLa acLlva a socleLaLll pe plan exLern sŴa concreLlzaL in ldenLlflcarea sl dezvolLarea de
parLenerlaLe sLraLeglceţ pe Lermen lungţ cu flrme reprezenLaLlve de pe LoaLe conLlnenLele lumllť
Luropaţ Amerlca de nord sl Sudţ Aslaţ Afrlcaţ AusLrallaţ in pesLe 30 Larlť Cermanlaţ Clandaţ Angllaţ
8elglaţ LlveLlaţ AusLrlaţ 8uslaţ AusLrallaţ SuAţ Canadaţ 1alwanţ vleLnamţ lndlaţ eLcŦ

Þrodusele prlnclpale pe plaLa exLerna sunL nlsLanlna (o coLa de plaLa de 23Ʒ) dln plaLa mondlala fllnd
al dollea mare producaLor mondlalţ cu o prezenLa acLlva ln pesLe 43 de Larl sl vlLamlna 812 (10Ʒ dln
plaLa mondlala)Ŧ Anul LrecuL a crescuL numarul de parLenerl care au LesLaL sl achlzlLlonaL produseleţ
un avanLa[ conslderabll fllnd obLlnerea CerLlflcaLulul de ConformlLaLe de la larmacopeea Luropeanaţ
ce a permls demararea procedurll de auLorlzare a nlsLanlnel la parLenerl dln Angllaţ lranLaţ lLallaŦ

Þrlnclpalll cllenLlť

LnLlLaLlle slsLemulul sanlLar romanescŤ SanavlLa CermanlaŤ 1ocelo Chemlcals 8v ClandaŤ Lohmann
L1P CermanlaŤ lmpexLraco nv 8elglaŤ larmalena 8uslaŤ Pubel kangle ChlnaŤ SelecLchemle LlveLlaŤ
AClC llnL Chemlcals CanadaŤ Agro Larmachem MalaezlaŦ

Þrlnclpalul domenlu ln care AnLlbloLlce esLe llder de plaLa esLe clasa anLllnfecLloaselor de uz slsLemlcţ
segmenL care reprezlnLa 36Ʒ dln vanzarlle companlel pe plaLa lnLernaŦ ln cadrul acesLel grupe
farmaceuLlceţ ln anul 2003 socleLaLea a ramas ln conLlnuare parLener al MlnlsLerulul SanaLaLll penLru
programul naLlonal de conLrol sl LraLamenL al Luberculozelţ ca unlc furnlzor al lnLregll game de
produse anLlLuberculoase de prlma lnLenLle


Þrlnclpalll concurenLlŤ plaLa ln care acLlveaza socleLaLea

Conform Cegedlm 8omanlaţ ln LrlmesLrul l 2006 prlmele 10 companll farmaceuLlceţ ca procenL ln
LoLal leslrl de produse dln farmacll sunLť
1

CLAxCSMl1PkLlnL

8ţ7Ʒ

2

PCllMAnn LA 8CCPL

6ţ8Ʒ

3

SAnCllŴAvLn1lS

6ţ4Ʒ

4

nCvA81lS

6ţ2Ʒ

3

ÞllZL8

6ţ1Ʒ

6

ZLn1lvA

3ţ4Ʒ

7

SL8vlL8

4ţ7Ʒ

8

1L8AÞlA

4ţ1Ʒ

9

An1l8lC1lCL

3ţ1Ʒ

10

k8kA uŦuŦ

2ţ3ƷSursať CLCLulM 8CMAnlAţ Þharma Ǝ PosplLal 8eporL

Anallza acLlvlLaLll socleLaLll


8ezulLaLele pozlLlve inreglsLraLe de companla AnLlbloLlce la flnele prlmulul semesLru al anulul 2007
consolldeaza pozlLla deLlnuLa de producaLorul lesean in 1op 10 producaLorl farmaceuLlcl prezenLl in
8omânlaŦ Conform daLelor CLCLulMţ AnLlbloLlce Ŷ slngurul producaLor farmaceuLlc cu caplLal
ma[orlLar românesc dln 1op 10 Ŵ se menLlne pe locul 9 sl la flnele prlmulul semesLru dln 2007Ŧ ÞoLrlvlL
rezulLaLelor flnanclare audlLaLeţ vânzarlle neLe ale companlel AnLlbloLlce au aLlns dupa prlmele sase
lunl valoarea de 102 mllloane lelţ mal mare cu 17Ʒ faLa de semesLrul l al anulul precedenLŦ La daLa de
30 lunle 2007 companla AnLlbloLlce deLlnea un porLofollu de 142 medlcamenLe de uz uman ce
acopera 83 uŦCŦlŦŴurl dln 11 clase LerapeuLlce sl 20 de medlcamenLe de uz veLerlnarţ 90Ʒ dln afacerea
flrmel fllnd dezvolLaLa pe plaLa lnLernaţ lar dlferenLa de 10Ʒ reprezenLlnd vanzarlle pe pleLele
exLerneŦ

ue asemeneaţ proflLul bruL inreglsLraL in prlma [umaLaLe a anulul 2007 esLe mal mare cu 23Ʒ faLa de
perloada slmllara a anulul 2006ţ a[ungând la nlvelul de 24 mllloane lelŦ Ma[orarea volumulul de
vânzarl pe plaLa lnLerna a fosL susLlnuLaţ in lnLervalul 1 lanuarle Ŵ 30 lunle 2007ţ aLâL de cresLerea pe
segmenLul 8eLallţ câL sl de consolldarea pe canalul PosplLalţ in condlLllle in care vânzarllor caLre
splLale le revlne in conLlnuare o pondere lmporLanLa in slsLemul de dlsLrlbuLleŦ uesl plaLa
farmaceuLlca a inreglsLraL un regres in prlmele sase lunl pe acesL segmenL (ponderea vânzarllor pe
segmenLul PosplLal a scazuL de la 21ţ7Ʒ la 17Ʒ in prlmul semesLru al anulul 2007)ţ companla
AnLlbloLlce a obLlnuL o cresLere de 12 procenLe penLru vânzarlle produselor parenLerale dlsLrlbulLe pe
acesL canalŦ1rendul pleLel farmaceuLlce vsŦ evoluLla vanzarllor AnLlbloLlce (pe canale de consum sl promovareţ ln
mllloane lel)2004 mll lel
2003 mll lel
2006 mll lel
CresLere procenLuala 2006 faLa de 2003

Canal de consum
ÞlaLa
AnLlbloLlce
ÞlaLa
AnLlbloLlce
ÞlaLa
AnLlbloLlce
ÞlaLa
AnLlbloLlce

PosplLal
1103
39Ŧ3
1107
48Ŧ1
1112
37Ŧ8

20Ʒ

8eLall
2161
33Ŧ8
2739
73Ŧ6
3444
88Ŧ8
26Ʒ
21Ʒ

C1C
624
13Ŧ8
748
23Ŧ8
910
29Ŧ4
22Ʒ
24Ʒ

1C1AL
3890
110Ŧ9
4394
143Ŧ3
3466
176
19Ʒ
21Ʒ
Acelasl Lrendţ de cresLereţ au lnreglsLraL sl vanzarlle de capsule (4Ʒ) sl comprlmaLe (28Ʒ) daLorlLa
valorlflcarll superloare a produselor sLraLeglceŦ valoarea vanzarllor de unguenLe sl

supozlLoare a lnreglsLraL o dlmlnuare cu 22Ʒ faLa de aceeasl perloada a anulul 2006 daLorlLa
reducerll consumulul acesLor forme farmaceuLlce pe plaLa 8omaneasca de medlcamenLeŦ1rendul pleLel farmaceuLlce vsŦ evoluLla vanzarllor AnLlbloLlce (pe forme farmaceuLlceţ ln unlLaLl
flzlce)
asd
CanLlLaLea (ul)
valoarea (Mllloane lel)

lorma farmaceuLlca ul
2004
2003
2006
2004
2003
2006

ComprlmaLe
mllŦcrpŦ
ÞlaLa
7107
7271
7803
1802
2278
2844

AnLlbloLlce
197
149
166
29
23
31

Þulberl ln[ecLablle
mllŦflŦ
ÞlaLa
43
47
44
301
323
323

AnLlbloLlce
31
33
32
38
36
67

Capsule
mllŦcpsŦ
ÞlaLa
1063
1060
1163
493
367
662

AnLlbloLlce
83
89
103
18
22
28

unguenLe
mllŦLubŦ
ÞlaLa
23
23
23
100
113
139

AnLlbloLlce
10
10
11
14
23
37

SupozlLoare
mllŦsupozŦ
ÞlaLa
103
103
107
34
44
30

AnLlbloLlce
64
68
63
12
20
22
AcLlvlLaLea de producLle sŴa desfasuraL ln aceasLa prlma parLe a anulul pe LoaLe cele noua fluxurl de
fabrlcaLle auLorlzaLeŦ

ln perloada 21Ŵ23 mal 2007 secLllle nlsLaLlna sl Þroduse ÞarenLerale au fosL audlLaLe de caLre
lnspecLorll dln cadrul AgenLlel naLlonale a MedlcamenLelor obLlnand recerLlflcarea Cood
ManufacLorlng ÞracLlceŦ La flnalul audlLulul echlpa de lnspecLle a apreclaL conformlLaLea slsLemulul
de managemenL a callLaLll sl nlvelul de pregaLlre a personalululţ aprecllnd salLul callLaLlv reallzaL de
companla noasLra ln comparaLle cu nlvelul evaluaL la lnspecLla precedenLaţ dln anul 2003
ln anul 2003ţ la o cresLere de 20Ʒ a clfrel de afacerlţ AnLlbloLlce lnreglsLra un proflL neL cu 38Ʒ mal
mare decaL ln 2004Ŧ AsLa a lnsemnaL o cresLere a mar[el neLe dln vanzarl la 12Ʒţ un nlvel bun avand
ln vedere lndusLrla ln care acLlveaza socleLaLeaŦ 1rlmesLrul l al acesLul an a adus o lmbunaLaLlre
semnlflcaLlva sub acesL aspecLţ mar[a neLa a urcaL la 27Ʒţ sLluL fllnd fapLul ca perloada de larna esLe
mal prollflca penLru companllle producaLoare de medlcamenLeţ mal ales penLru cele speclallzaLe ln
anLllnfecLloase sl vlLamlneŦ 1ocmal dln cauza acesLel clcllclLaLl esLe mal relevanLaţ penLru comparaLleţ
anuallzarea rezulLaLelor ln ulLlmele 12 lunlŦ Se observa o cresLere a proflLulul neL de 13Ʒ ln perloada
marLle 2003 Ŵ marLle 2006 faLa de lnLreg anul 2003ţ la 22ţ7 mllloane 8Cnţ de unde o cresLerea a
mar[el neLe dln vanzarl la 14ƷŦ
CresLerea proflLulul ln prlmul LrlmesLru lsl are una dln expllcaLll sl ln cresLerea sLocurllorţ reflecLaLa
conLabll ln caplLolul venlLurl dln producLla sLocaLaŦ un alL moLlv esLe lnreglsLrarea unul proflL dln
acLlvlLaLea flnanclaraţ de aproape 900 mll 8Cnţ faLa de plerderea dln 2003Ŧ
8ezulLaLele flnanclare ln perloada marLle 2003 Ŵ marLle 2006 penLru prlnclpalele companll
farmaceuLlce dln Luropa CenLrala sl de LsL sunL urmaLoareleť


SocleLaLe

Clfra de afacerl (Lu8)

ÞroflL neL (Lu8)

Mar[a neLa (Ʒ)

8CL (Ʒ)

AnLlbloLlce lasl

43Ŧ392Ŧ079

6Ŧ303Ŧ611

13ţ8

14ţ6

ZenLlva 8ucuresLl

30Ŧ613Ŧ213

2Ŧ466Ŧ167

4ţ9

3ţ9

8lofarm 8ucuresLl

14Ŧ713Ŧ080

3Ŧ043Ŧ849

20ţ7

17ţ9

LClS ungarla

326Ŧ716Ŧ331

30Ŧ803Ŧ149

13ţ6

14ţ8

8lchLer Cedeon ungarla

349Ŧ989Ŧ239

176Ŧ394Ŧ338

32ţ1

19ţ8

ZenLlva Cehla

430Ŧ693Ŧ318

64Ŧ982Ŧ809

13ţ1

19ţ1

k8kA Slovenla

321Ŧ733Ŧ864

99Ŧ189Ŧ836

19ţ0

19ţ3

Þllva CroaLla

884Ŧ337Ŧ010

Ŵ69Ŧ207Ŧ964

Ŵ7ţ8

Ŵ8ţ1
ln 2007ţ clfra de afacerl AnLlbloLlce lasl a fosL de 230 de mllloane de lelţ in cresLere cu 22ţ6 la suLaţ
adlca 44 de mllloane de lel faLa de 2006Ŧ ÞroflLul companlel farmaceuLlce penLru anul LreucL esLe
36ţ3 mllloae de lel ţ cu pesLe 14 mlllaone de lel mal mare decâL in 2006Ŧ AnLlbloLlce are un caplLal
soclal de 43ţ49 mllloane lelţ dlvlzaL in 434ţ9 mllloane de acLlunl cu o valoare nomlnala de 0ţ10 lelŦ
AvAS deLlne pesLe 33 la suLa dln caplLalul soclal ţ lar prlnLre acLlonarll mlnorlLarl se numara Sll
ClLenla cu 10 la suLa sl ClLlbank cu puLln pesLe 3 la suLaŦ
Anallza SWC1
ÞuncLe Larl
Ŵ socleLaLea lnreglsLreaza proflL de la an la anţ cu un rlLm de cresLere accenLuaL ln ulLlmul anŤ
Ŵ pozlLla buna pe care o deLlne socleLaLea aLaL ln plaLa lnLerna caL sl pe cele exLerneţ la prlnclpalele
produseŤ
Ŵ lnLrarea cu succes pe nol pleLe de desfacereŤ
Ŵ secLorul ln care acLlveaza esLe unul cu proflLablllLaLe mareŤ
Ŵ rezulLaLe ln cresLere lmporLanLa ln prlmul LrlmesLru dln 2008ţ ce a dus la apreclerea semnlflcaLlva a
lndlcaLorllor de renLablllLaLeŤ
Ŵ exLlnderea cerLlflcarllor CMÞŦ

ÞuncLe slabe
Ŵ accenLuarea dezechlllbrulul flnanclarţ desl acesLa esLe o LrasaLura a LuLuror producaLorllor de
medlcamenLe lnLernlŤ
Ŵ grad redus de llchldlLaLeŤ
Ŵ socleLaLea se afla lnca ln propleLaLea sLaLululŦ

CporLunlLaLl
Ŵ poslblla valorlflcare lnLegrala sau parLlala a creanLelorŤ
Ŵ exLlnderea pe nol pleLe de desfacereŤ
Ŵ prlvaLlzarea socleLaLllŦ

AmenlnLarl
Ŵ concurenLa sLralna sl auLohLonaŤ
Ŵ accenLuarea bloca[ulul flnanclar al slsLemulul sanlLar romanescŦlacLorl pollLlclť au ln vedere pollLlca guvernululţ leglslaLla cenLralaţ localaţ sLablllLaLea pollLlcaţ
modlflcarl la nlvel admlnlsLraLlc
lacLorl economlclť au ln vedere varlabllele economlce chele (Laxeţ Larlfeţ curs valuLar)Ŧ
lacLorl soclallť anallzeaza aLlLudlnlle sl caracLerlsLlclle cllenLllor lnsLlLuLlelŦ
lacLorl Lehnologlcl ťapllcarea slsLemaLlca a cunosLllnLelor sLllnLlflce la scopurlle pracLlce ale lnsLlLuLlelŦ
Cel paLru sLlmulaLorl al schlmbarll nu acLloneaza lndependenL sau paralel cl el se afla ln lnLeracLlune
so poL genera schlmbarl lmprevlzlblleŦ
lacLorll soclall
Lvolu(la modesLá a acesLul segmenL are cel pu(ln douá expllca(ll loglceţ sl anumeť
Ŵ popula(la dln 8omânla nu are o puLere de cumpárare prea mare sáŴsl permlLá un consum rldlcaL dln
acesLe produseŤ
Ŵ in general in culLura noasLrá medlcalá nu sunLem oblsnul(l cu prevenleraŤ
imbolnávlrllorţ lar o mare caLegorle de produse ce ar avea un asLfel de efecL se regásesc Locmal in
clasa C1C sl a supllmenLelor nuLrlLlveŦ
lacLorll pollLlcl
Cauzele care au dus la scaderea la scaderea proflLulul neLţ chlar sa lnreglsLreze plerderl ln anul 2007
sunLť
Ŵ dlmlnuarea conLlnuá a pre(ulul medlcamenLelor eLlce de cáLre MlnlsLerul SánáLá(llţ prln
recalcularea mar[elor de dlsLrlbu(le sl obllgarea producáLorllor sá lncludá noua mar[á de dlsLrlbu(le
de 7ţ3Ʒ in pre(ul de producáLorŤ
Ŵ refuzul slsLemaLlc al MlnlsLerulul SánáLá(ll de a[usLare a pre(urllor medlcamenLelor la cursul valuLar
in cazul devalorlzárll leulul conform leglsla(lel in vlgoareţ dar apllcarea legll in cazul inLárlrll monedel
na(lonaleŤ
Ŵ exlsLen(a unor reglemenLárl legale care dln pácaLe au lnLervenlL dlrecL sau lndlrecL in condl(llle
concuren(laleť reglemenLarea dualá a pre(urllorţ modlflcarea normelor prlvlnd prescrlp(la produselor
in reglm compensaL (uCl sau brand)ţ inreglsLrarea prln slsLemele mal raplde a dosarelor penLru
flrmele exLerneŦ
lacLorl Lehnologlcl
Þrlmele lnvesLl(ll se fac in domenlul aslgurárll callLá(llţ prln inflln(area unul deparLamenL speclallzaL sl
lmplemenLarea concepLelor aferenLeŦ lnvesLl(llle vlzeazá aLâL modernlzarea llnlllor de produc(leţ a
conLrolulul produselorţ a zonelor de depozlLare a maLerlllor prlmeţ ambala[elor sl a produsulul flnlLţ
respecLlv a uLlllLá(lllor de sus(lnere a func(lonallLá(ll flrmelť slsLemul de purlflcare sl allmenaLrea cu
apáţ slsLemul de ob(lnere sl LransporL al agenLulul Lermlc sl al aburulul Lehnlcţ aer fllLraL sl aer
comprlmaLţ suporLul de l1Ŧ
n cursul anulul 2003 sŴa flnallzaL incá o eLapá desLlnaLá reallzárll unul suporL Lehnlc de cea mal inalLá
clasáţ menlL sá deserveascá procesele de dezvolLare a produselorŦ AsLfel in cursul acesLul anţ a fosL
daL in folosln(á un laboraLor de dezvolLare a produselor la scalá de laboraLorţ careţ aláLurl de sLa(laŴ
plloL de[a func(lonalá dln 2000 sl aláLurl de LaboraLorul de 8loechlvalen(áţ inflln(aL in colaborare cu
unlverslLaLea de Medlclná sl larmacle dln 1ârguŴ Muresţ inLregesLe un slsLem ce garanLeazá callLaLea
dezvolLárll produselorŦ n cursul acesLor anlţ produsele dezvolLaLe de Cedeon 8lchLer 8omânla SŦA au
lnLraL in porLofollul flrmelor dln cadrul grupululŦ
Þla(a farmaceuLlcá dln 8omânla esLe o pla(á foarLe dlnamlcáţ moLorul de cresLere fllnd in prlmul rând
accesul crescuL al popula(lel la medlcamenLe sl in al dollea rând daLorlLá modernlzárll porLofollulul
na(lonal de medlcamenLeţ prln lnLroducerea pe pla(á de medlcamenLe nolţ dar cu pre(url mal marlŦ
AsLfelţ in ulLlmll 3 anl pla(a farmaceuLlcá a crescuL valorlc in medle cu pesLe 23Ʒ anualţ insá rlLmul de
cresLere sŴa dlmlnuaL in ulLlmll anlŦ
^m|``u ·:t· u·o·¦o·utm u u··u:tm :t·ut·_`· d· !u |uu u··¦ut,
`u· °`·m·!· u:¦`·m !u ···u··u uuu` ¦·o··: uou, totu! d`°··`t Â`
u··ouv·u`ouu!, u uu·` uo`
`udu:t·`` :uu u uu·` uo` ¦`··` d`u u··:t mot`v, d· mu!t· o·`, u··:t :u···:
··v`u· ,`ut·uÂ`!o·`
Â` uu ·x¦··`!o· u dom·u`u, ·u·· Ât`u ·· ,uu :· ¦out· °u··`. ^:t°·!,
|o°°muuu İ ¦u Ro·l·
Â` duto··u:m :u···:u! uuu` mu:`·`uu, ·m:mto·`t ·u u·¦outu °ouduto·u!u`, u
°o:t u¦o`
·oudu:m d· ··ouom`Ât` ·u ·x¦··`·um |uu·u·m Â` uu d· ·l`m`Ât`. l·ut·u
··uÂ`tu uu·`
u:·m·u·u :t·ut·_``, ,`d··u _·u··u!m` ·:t· `u:u°`·`·utm` `uovu`u t··|u`·
:m :· |u:·:· ¦· o
uuu!`:m ut·utm Â` o u····u·· d·!`|··utm d· u ·x¦!outu o o·u:`· mu¸o·m. D`u
:tu·t, ·u t··|u`·
··_!utm ¦·ut·u u !ov` ·xu·t `utu` o·`·· d·v`··· ·:t· ¦··`·u!ou:m, d·ou····
u··u:tm :t·ut·_`·
·:t· °ou·t· _··u d· ·o···tut du¦m !uu:u··. Tm·d`ut ·· u¸uu_· o `uovu`· d·
:u···:,
:t·ut·_`u u···:`tm ·°o·tu·` :u|:tuu`u!· Â` ·out`uu· ¦·ut·u ¦m:t·u··u
:u¦··mu`·`` u ·u:
·out·u·, uut··¦··uo·u! ····u:m o ¦`um ¦·ut·u ·ou·u··um. bu_·tu! d·
·····tu·· İ
d·:vo!tu·· t··|u`· mm·`t ¦·ut·u u d·¦`:tu ut··|u`um·` uo` Â` u` ·ouv`u_·
¦· ·ou:umuto·` :m
·um¦··· uo`!· mut··`u!·,. l`·mu Du lout u d·:·l`: o ¦`um u|:o!ut uoum
¦·ut·u °`|··!·
:`ut·t`·· Â` u ···ut o ······ u u··:t :·u:` uu`ut· ·u ¦`uu :m ·m:¦uudm,
·om¦uu`u u
u··¦ut :m ·ou:t·u`u:·m °u|·`·` mu·` Â` :m u:u!t·:· ¦u|!`·u! Â` ¦·odu·mto·``
d· t·xt`!· ·u
···!um·, ¦··:·utm·` Â` mo:t··. u ·u:u! o¦tm·`` ¦·ut·u °o!o:`··u tutu·o·
··:u·:·!o·, `m·d`ut ··
Proiect cofinan[at din Fondul Social European prin Programul Opera[ional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Ìnvesteçte în oameni!
33
u¦u· ¦·`m·!· `ud`·`` ·m `utu u °o:t ut`u:m, `uovuto·u! t··|u`· :m °`·
¦··_mt`t :m mo|`!`:·:·
mu:`v ··:u·:·!· Â` :mÂ` ·ou··ut··:· ·°o·tu·`!· ¦·ut·u m·u`u···u ¦o:``·`
dom`uuut· ¦·
¦`um. u u·mu··, u··u:tm :t·ut·_`· ·:t· ¦··u ·`:·uutm Â` ¦··u ·o:t`:`tou··
¦·ut·u u °`
°o!o:`tm u u°u·u `uovu``!o· mu¸o··.