ПИСАНА ПРИПРЕМА ЗА ЧАС

Општи подаци:
Школа:
Датум одржавања часа:
Час по реду:
Разред и одељење:
Предавач:

ОШ „Јован Поповић“ Сусек издвојено одељење у Баноштору
14. новембар 2012.
Пети
I5
Ђурђица Стојковић

Општи методички подаци:
Наставни предмет:

Српски језик

Наставна јединица:
Тип часа:

Штампана слова Х и Ж
Обрада

Оперативни задаци:
- Образовни:

Стицање знања о изгледу, саставу, начину писања, као и читању великих
и малих штампаних ћириличних слова Х и Ж. Овладавање техником
писања штампаних слова ћирилице.

- Функционални:

Оспособљавање ученика за писање и читање штампаних ћириличних
слова Х и Ж. Развијање способности ученика за уочавање облика слова Х
и Ж, за њихово препознавање у тексту, као и уочавање њихове сличности
и разликовање од других штампаних слова.
Подстицање жеље, воље и упорности у правилном писању штампаних
слова. Развијање склоности и жеље за повезано, уредно и читко писање
штампаних слова Х и Ж.

- Васпитни:

Облици рада:

Фронтални, индивидуални

Наставне методе:

Дијалошка метода, монолошка метода, демонстративна метода, метода
писаних радова

Наставна средства:
Наставни објекат:
Литература:

ППТ презентација, апликација слова,
учионица
-„Методика наставе почетног читања и писања“, Вук Милатовић,
Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1986 година.
-„Буквар за први разред основне школе“, Завод за уџбенике и наставна
средства, Београд, 2009.
Слике за презентацију: http://chmag.ru/education-preschoolchildren/alphabet-in-different-languages/291-rus-yaz

Образовни стандарди:
1СЈ.0.1.1. познаје основна начела вођења разговора: уме да започне разговор,учествује у њему и
оконча га; пажљиво слуша своје саговорнике
1СЈ.0.1.7. уме у кратким цртама да образложи неку своју идеју
1СЈ.1.3.3. почиње реченицу великим словом, завршава је одговарајућим интерпункцијским знаком

1

Док прваци пишу прелазим на рад са ученицима трећег разреда (који завршавају преглед домаћих задатака помоћу припремљеног кључа). Ученицима записујем велико и мало слово на табли уз објашњење и покрет руке. Ова апликацје се после бојања одлажу у посебне коверте које користимо приликом часова увежбавања. Пошто су ученици савладали облик слова. За слово Х речи су ХЛЕБ. Затим решавамо ребусе 2 . На слајду је приказан редослед потеза.апликација је жаба. Након читања песме.Структура и ток часа: Емоционална и мотивацина припрема ученика ПРИСТУП ГЛАСОВИМА Х ИЖ Обрада слова Х иЖ Час за почињемо народном загонетком које је исписана на слајду. А затим у ваздуху објашњавам поступак писања слова (слободним покретима руке у ваздуху ученици исписују слова). читамо речи са различитим позицијама нових слова на почетку. Када ученици заврше са писањем слова. РУЖА. ученицима пројектујем штампано слово Х (велико и мало). а за Ж су речи ЖИР. (Храст и жир) Затим прочитамо песму Храст и жир Храст је жиру певао О шуми је сневао. УХО И ОСМЕХ. издвајамо гласове Х и Ж. прелази се на његово писање. Једна глава а стотину капа. ЈЕЖ. На исти начин ученицима покажемо слово Ж . Након емоционално мотивационе припреме. Уз слово Х је апликација на којој је приказан хлеб. Желео да сви жирови. Затим неколико ученика исписује слова на табли и пишу по један ред у свескама. Буду моћни храстови. средини и на крају. Ученици који брзо заврше писање сами одлазе по апликације.

Реши ребус: Реши ребус: Реши ребус: Решење: Решење: Решење: Читање реченица и преписивање: Пројектојем слајд уз објашњење Хана се враћа из продавнице где је дочекује млађи брат и они разговарају о куповини (обавештавају нас шта је Хана купила). Хана је купила хлеб. 3 . Ради увежбавања обрађених слова за домаћи задатак урадити у Радном листу уз Буквар научена слова. У облачићима су разбацане речи које они треба да сложе куп је ила хлеб а Хан у Брат жваку јед ну Живку Реченице ће ученици записивати у својим свескама. Реченице ће бити записане на листичима како бисмо путем пројектора погледали решења Наставног листића који је урадио трећи разред. Брату Живку једну жваку.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful