I BAZE DE DATE

I.1 INTRODUCERE Baza de date reprezinta o colectie de date integrata, bine structurata, avand o descrierecat mai exacta a structurii si a relatiilor dintre date.Microsoft Access este o puternica aplicatie de date relationale, care permit creareaunor baze de date simple sau complexe.Spre deosebire de Excel, Access va permite sa stocam si sa administram volume maride date, organizate în unitati numite inregistrari. In sens exact o baza de date reprezinta ocolectie de informatii stocate , date corelate intre ele si memorate pe suport extern (dispozitivde stocare). Cel mai simplu si uzual exemplu de baza de date este cartea de telefon. I.2. ISTORIC Termenul de bază de date apare în 1967 şi reprezintă o colecţie de informaţii corelatedespre subiectul studiat, relaţiile logice dintre aceste informaţii şi tehnicile de prelucrarecorespunzătoare (sortare, regăsire, apreciere, ştergere, adăugare, inserare, modificare).L a i n c e p u t u l a n i l o r 9 0 , f i r m a M i c r o s o f t C o r p o r a t i o n a l a n s a t a p l i c a t i a A c c e s s , aplicatie care se bazeaza in mare parte pe logica de stocare a sistemului FoxPro. Versiuni: • 1993: Access 2.0, Windows (Office 4.3) • 1995: Access 7, Windows 95 (Office '95 Pro) • 1997:Access 97 (Office '97 Pro) • 1999:Access 2000 (Office 2000 Pro & Premium) • 2001:Access 2002 (Office XP Pro) • 2003:Access 2003 (Office 2003) • 2007:Microsoft Office Access 2007(Microsoft Office 2007)Ultima versiune, Microsoft Office Access 2007, furnizeaza un set puternic de instrumente c a r e a j u t a s a porneasca rapid urmarirea, raportarea i partajarea i nformatiilor. Ofera posibilitatea de a crea rapid aplicatii de urmarire atractive i functionale prin particularizarea unuia dintre cele cateva sabloane predefinite, prin conversia unei baze de date existente sau prin crearea unei baze de date noi, toate acestea fara o cunoastere profunda a bazelor de date.

II SISTEME DE GESTIONARE A BAZELOR DE DATE(SGBD). II.1 GENERALITATI; EXEMPLE reprezinta un sistem de programe care faciliteaza si supervizeaza introducereade informatii in baze de date, actualizarea si extragerea din baza, controlul si autorizareaaccesului la date.El reprezinta o interfata intre utilizator si sistemul de operare.Orice SGBD contine:-limbajul de descriere a datelor (LDD)= permite descrierea st5ucturii BD ,a componentei, arelatiilor dintre componente, a drepturilor de acces a utilizatorilor la BD;-limbajul de cereri (LC)=limbajul in care se scriu programele pentru realizarea prelucrariidatelor;-limbajul de prelucrare a datelor (LPD)=permite operatii aasupra BD , cum ar fi inc arcareaBD, inserarea ,stergerea, cautarea sau modificarea unui element, realizarea de statistici.Administrarea BD presupune coordonarea lucrarilor de proiectare aBD, securitatea ( p r o t e c t i a ) informatiei, dezvoltarea BD. Aceste functii sunt i n d e p l i n i t e d e c a t r e Administratorul BD (ABD). El defineste obiectele sistemului , elaboreaza principiile de p r o t e c t i e a d a t e l o , r a s p u n d e d e a l e g e r e a s i i m p l e m e n t a r e a S G B D , a s i g u r a f u n c t i o n a r e a normala a sistemului . De proiectarea unei BD se ocupa :analisti, programatori, administratoride retele. EXEMPLE DE SGBD. Cele mai raspandite sunt :-Oracle-Informix-Sybase-MySQL-Interbase Access. O baza de date Access p e r m i t e s t o c a r e a s i a d m i n i s t r a r e a v o l u m e l o r m a r i d e date,organizate in unitati numite inregistrari.O baza de date Access consta in urmatoarele obiecte: • Tabele – contin toate inregistrarile ; • Interogari – localizeaza inregistrari specifice ;Suport Curs TIC Autor: Ing.Daniel Ionita 3 Scoala Sanitara Postliceala FUNDENI • Formulare – afiseaza inregistrarile din tabele , una cate una ; • Rapoarte – tiparesc loturi de inregistrari ; • Pagini de acces la date – pun la dispozitie date prin intermediul paginilor Web ; • Macrocomenzi – actiuni automate uzuale ; • Module – stocheaza declaratii si proceduri Visual Basic, care ne permit sa scriem programe pentru bazele de date, astfel incat acestea sa poata interactiona cu altsoftware.

II.2 FUNCTIILE SGBD. Un SGBD trebuie sa indeplineasca urmatoarele functii:de descriere , c a r e r e z i d a î n d e f i n i r e a s t r u c t u r i i d a t e l o r , a r e l a t i i l o r d i n t r e a c e s t e a s i a conditilor de acces la informatile continute in baza de date;de actualizare , care presupune inserarea, redactarea şi suprimarea datelor;de interogare a BD , care permite obtinerea diferitor informatii din BD conform unor criterii de cautare; de obtinere de date noi, care consta in prelucrarea informatiei initiale in scopul obtineriiunor totaluri, medii etc. de intretinere, care consta in crearea copiilor de rezerva, compactarea BD si repararea ei încazul deteriorarii; de securitate a datelor,care rezida in protejarea BD impotriva accesului neautorizat si in atribuirea drepturilor de acces. III PROIECTAREA BAZELOR DE DATE Proiectarea unei BD se face prin alegerea unui model de BD. III.1 MODELE DE BAZE DE DATE. Exista trei categorii de modele de baze de date: 1. modelul relational; 2. modelul retea; 3. modelul arborescent (ierarhic). 1.Modelul relational Un model relational de baze de date cuprinde trei componente principale: a.structura datelor prin definirea unor domenii ( v a l o r i a t o m i c e ) ş i a relatiilor “n”(atribute, tupluri, chei primare); b.integrarea datelor prin impunerea unor restrictii; c.prelucrarea datelor p r i n o p e r a t i i d i n a l g e b r a r e l a t i o n a l a s a u c a l c u l relational.M o d e l u l r e l a t i o n a l s e b a z e a z a p e n o t i u n e a m a t e m a t i c a d e relatie ( d i n t e o r i a multimilor) definita ca o submultime a produsului cartezian a unei liste finite de multimi numite domenii. Elementele unei relatii se numesc tupluri (sau n-cupluri) , i a r n u m a r u l d e domenii din produsul cartezian se numeste arietatea relatiei De obicei relatiile sunt reprezentate sub forma unor tabele in care f i e c a r e r a n d reprezinta un tuplu si fiecare coloana reprezinta valorile tuplurilor dintr-un domeniu dat al produsului cartezian.I n r e p r e z e n t a r e a s u b forma de tabel a unei relatii, coloanelor si domeniilor corespunzatoare lor, li se asociaza nume intitulate atribute. Multimea numelor atributelor unei relatii se numeste schema relationala.Deci prin relatie se intelege o multime de functii definite pe o multime de atribute cu valori in reuniunea unor domenii, cu restrictia ca valoarea corespunzatoare fiecarui atribut sa se afle in domeniul asociat acelui atribut.Se numeste cheie candidat al unei relatii R coloana sau multimea de coloane din R pentru care valorile corespunzatoare din oricare doua tupluri nu coincid, deci

identificat u p l u r i l e p r i n r e l a t i a r e s p e c t i v a s i n u c o n t i n s t r i c t o s u b m u l t i m e d e c o l o a n e c u a c e a s t a proprietate. Pentru fiecare relatie se alege un candidat de cheie care se numeste cheie primara a relatiei. Tuplurile unei relatii nu pot să contina valoarea nula in coloane ce apartin cheii primare. Eventualii candidati de chei diferiti de cheia primara se numesc chei alternante. Se numeste cheie strainao coloana sau o multime de coloane a unei relatii R 1 ale carei valori, d a c a n u s u n t n u l e , c o i n c i d c u v a l o r i a l e u n e i c h e i p r i m a r e d i n t r - o r e l a t i e R , n u n e a p a r a t distincta de R 1 Multimea tuturor schemelor relationale corespunzatoare unei aplicatii se numeste schema bazei de date relationale, iar continutul curent al relatiilor, la un moment dat, se numeste baza de date relationala.In modelul relational,entitatile sunt reprezentate sub forma de relatii in care schema relationala contine toate atributele entitatii si fiecare tuplu al relatiei corespunde unui elemental entitatii.C e l e m a i m u l t e cereri ale unui utilizator privesc determinarea unor informatii c u anumite proprietati, iar raspunsul posibil este o relatie care descrie toate elementele cu aceste proprietati. Modul de prezentare al raspunsului depinde de interfata dintre DBMS si utilizator. 2. Modelul retea Modelul retea este cel mai apropiat de forma de reprezentare a bazelor de date subforma diagramelor entitate-relatie. Deosebirea consta in faptul ca toate relatiile ce apar pot finumai binare si de tipul 1:1 sau 1:N. Aceasta restrictie permite reprezentarea grafica a unei baze de date de tip retea sub forma unui graf directionat numit retea. Intr-o retea, nodurile corespund entitatilor si relatiile sunt reprezentate prin sageti intrenoduri (de la tata la fiu) si anume sageti simple daca relatia este de tipul 1:1 si sageti dubledaca relatia este de tipul 1:N.In modelul retea, entitatilor le corespund fisiere logice care au drept campuri atributele e n t i t a t i i s i e v e n t u a l e c a m p u r i d e l e g a t u r a p e n t r u r e l a t i i . F i e c a r u i e l e m e n t a l e n t i t a t i i i i corespune o inregistrare logica. Daca inregistrarile sunt identificate numai prin relatia cu alteentitati, atunci se mai adauga la inregistrarea logica inca un camp ce cuprinde un numar deordine care permite identificarea acestor inregistrari.Operatiile cele mai frecvente pentru modelul retea se impart in doua categorii: a.cautarea unor elemente ale unor entitati cu anumite proprietati sau cautarea unor informatii prin utilizarea legaturilor intre entitati; b.navigarea in reteaua de date. 3. Modelul ierarhic Modelul ierarhic (arborescent) este considerat un caz particular al modelului retea, incare diagrama asociata este o padure (multime de arbori) si in care toate legaturile sunt pedirectia drumului, de la radacina la nodul fiu din relatie, toate relatiile fiind de tipul 1:N.La fel ca in cazul celorlalte doua modele, exista posibilitatea interpretarii diagramelor e n t i t a t e - r e l a t i e s u b f o r m a m o d e l u l u i i e r a r h i c . P e n t r u e v i t a r e a r e d u n d a n t e l o r i n m o d e l u l ierarhic, se foloseste notiunea de element virtual, care inlocuieste dublura unui element prinadresa elementului respectiv, fiecare

element aparand in baza de date reala o singura data.O p e r a t i i l e d i n b a z e l e d e d a t e d e t i p i e r a r h i c s e t r a d u c i n p r o c e s e d e p a r c u r g e r e a arborilor. Elementele virtuale permit legarea informatiilor din aceeasi entitate sau din entitati diferite. Implementarea la nivel logic pentru modelul ierarhic poate fi cea utilizata pentrumodelul retea sau prin inregistrari de lungime variabila.Datele sunt stocate pe mediul extern in ordinea data de parcurgerea in preordine a a r b o r i l o r , c e e a ce usureaza determinarea informatiilor pentru cererile care se refera l a descendentii unor noduri printr-un numar mic de accese la mediul extern. III.2 PRINCIPII DE PROIECTARE A BAZEI DE DATE Structura bazei de date poate fi considerata ca modul in care va arata tabelul fara nicioinformatie in el (aspectul tabelului). Pentru a descrie structura tabelului trebuie sa stim:-numarul de campuri (coloane ) din tabel;-numele campurilor (titlurile coloanelor);tipul de date al fiecarui camp.Inainte de a crea o baza de date, este foarte importanta planificarea ei.Cand planifici o baza de date trebuie sa tii cont de urmatoarele aspecte: aceasta nu esteconceputa numai pentru a introduce date, ci si pentru vizualizarea si raportarea datelor incluse in diferite tabele care alcatuiesc baza de date. Determinarea tabelelor. Tehnic vorbind ,avem nevoie de un singur tabel pentru a alcatui o B D . D e o a r e c e Access este un program de baze de date relationale, este conceput pentru manipularea unuinumar mare de tabele si pentru crearea de relatii intre acestea. De exemplu intr-o BD care tine evidenta pacientilor pot fi incluse urmatoarele tabele: -pacienti-zile de spitalizare-analize efectuate-costuri totale,etc Determinarea formularelor: Formularele sunt utilizate pentru introducerea datelor inregistrare dupa inregistrare. Determinarea interogarilor: Interogarile sunt folosite pentru a obtine informatii utile de care av em nevoie dupainformatiile stocate in baza noastra de date, ex: daca pacientul este sau nu asigurat, analize efectuate, costuri etc. Determinarea rapoartelor: Un raport este utilizat pentru publicarea datelor din BD. Acesta insereaza datele intr-una sau mai multe pagini, intr-un format usor de citit.. Rapoartele sunt menite a fi tiparite,spre deosebire de tabele si formulare, care sunt de obicei pe ecran. De exemplu, dorim unraport despre pacientii sub 18 ani sau unul despre pacientii care sufera de boli cronice.Un raport poate extrage date din diferite tabel simultan, poate efectua calcule cu acestedate si poate prezenta rezultate frumos formatate, foarte utile pentru cei care nu stau alaturi denoi in fata calculatorului.Lansarea in executie a programului Access se face in functie de modul in care l-am instalat: *clic pe Start, apoi optiunea All Programs, a p o i c l i c p e Microsoft Office Access2003. * prin crearea unei pictograme de acces rapid (Create Shortcut); efectuam dublu clic pe pictograma respectiva . Crearea / accesarea unei baze de date Crearea unei baze de date Microsoft Access 2003 se realizeaza fie pornind de la o bazade date blank, fie de la un sablon de baza de date pus la dispozitie de aplicatia MicrosoftAccess 2003.

Crearea unei baze de date blank Access 2003 consta in:-in caseta de dialog File New Database, la optiunea Save in: se selecteaza locatiaunde va fi salvat fisierul bazei de date; denumirea fisierului bazei de date este introdusa la optiunea File name, iar salvarea pe disc are loc la apasarea butonului Create Pentru a crea o baza de date noua, în zona Open a ferestrei (figura 1) alegem optiunea Create a new file, iar in caseta urmatoare – optiunea Blank Database Putem, deasemenea, utiliza comenzile de creare/accesare a bazelor de date din meniul File. Pentru a deschide o baza de date existenta în zona Open sau selectam optiunea More pentru a accesa o baza de date amplasata pe un dispozitiv de m e m o r i e auxiliara. In caseta de dialog care apare indicam numele bazei de date.Figura 3 (de ex., BIBL) si localizarea ei (discul, dosarul).Obtinem o fereastra în care sunt disponibile cele 7 clase de obiecte Access. COMPONENTELE FERESTREI ACCESS. Fereastra Database furnizeaza o lista cu pictograme, situate in partea stanga, pentru obiectele Access: tabele( Tables) -obiect definit de utilizator in care sunt stocate datele primare;interogari (Queries) -o b i e c t c a r e n e p e r m i t e v i z u a l i z a r e a i n f o r m a t i i l o r o b t i n u t e p r i n prelucrarea datelor din unul sau mai multe tabele si /sau interogari(ne permite sa punemintrebari bazei de date; raspunsul se poate folosi la manipualrea datelor din tabel, precumstergerea inregistrarilor sau vizualizarea acelor date din tabel care satisf ac numai anumitecriterii);ifd modul de definire si rezultatul actiunii interogarile pot fi: interogari de selectie, desortare, de excludere a unor inregistrari din BD,de obtinere a unor informatii rezultante inc a m p u r i n o i ( e x . a f l a r e a c o s t u l u i s p i t a l i z a r i i d u p a n u m a r u l d e z i l e d e i n t e r n a r e s i p l a t a asigurarilor de sanatate), de obtinere a unor totaluri sau medii si interogari incrucisate. formulare (Forms) -u t i l i z a t l a i n t r o d u c e r e a , e d i t a r e a s i v i z u a l i z a r e a d a t e l o r d i n t a b e l , inregistrare dupa inregistrare ; rapoarte (Reports) -p e r m i t e r e z u m a r e a i n f o r m a t i i l o r d i n b a z a d e d a t e i n t r u n f o r m a t corespunzator pentru tiparire ; pagini de acces la date ( Pages) -obiect care include un fisier HTMLsi alte fisiere suport invederea furnizarii accesului la date prin intermediul browser-ului Internet; -macrocomenzi (Macros) -obiect care contine o definitie structurata a uneia sau mai multor actiuni pe care Access le realizeaza ca raspuns la un eveniment; module (modules) -obiect care contine proceduri definite de utilizator si scrise in limbajul de programare Visual Basic.Aceste obiecte distincte sunt cele care vor compune baza de date.Fiecare obiecttrebuie avut in vedere la planificarea unei noi baze de

date.Butoanele din bara cu instrumente sunt utilizabile numai daca am creat sau deschis o baza de date.Access este diferit de celelalte aplicatii Office prin faptul ca dispune de o bara cuinstrumente pentru fiecare obiect din baza de date.. in unele cazuri, pentru fiecare obiecte x i s t a m a i m u l t e b a r e c u i n s t r u m e n t e , d e e x e m p l u , t a b e l e A c c e s s a u d o u a b a r e d e instrumente : Table Datasheet (foaia de date a tabelului )= pune la dispozitie instrumente care faciliteazaintroducerea si manipularea datelor din tabel ;Table Design (proiectarea tabelului)= permite manipularea p arametrilor de proiectare atabelului.Un tabel este alcatuit din randuri si coloane. Access stocheaza fiecare consemnare in baza de date in propriul sau rand;aceasta se numeste inregistrare. Fiecare inregistrare contineinformatii precise referitoare la datele inregistrate in baza de date.Fiecare inregistrare este impartita in componente diferite de informatii, denumitecampuri. Fiecare camp este reprezentat intr-o coloana separata din tabel.Fiecare camp contineo informatie distincta, iar toate campurile dintr-un rand alcatuiesc o anumita inregistrare. Crearea unei baze de date Access 2003 pe baza unui sablon se realizeaza printr-o aplicatiewizard inclusa in Microsoft Access 2003. Operatia consta in deschiderea panoului de sarcini New File prin selectia comenzii New… din meniul File shortcut-ul pentru aceasta operatie este CTRL+N- d i n p a n o u l d e s a r c i n i N e w F i l e , g r u p u l d e o p t i u n i Templates, s e s e l e c t e a z a r e f e r i n t a hyperlink On my computer…; -in caseta de dialog Templates, se selecteaza eticheta Databases care permite accesul la sabloanele de baze de date incluse in aplicatia Microsoft Access 2003; butonul Templates onOffice Online permite verificarea existentei altor sabloane pe site-ul web Microsoft; Caseta de dialog Templates.-selectarea tipului de sablon dorit si salvarea fisierului bazei de date in caseta de dialog FileNew Database prin apasarea butonului OK ; sunt introduse locatia fisierului in optiunea Save in: si denumirea sa la optiunea File name;-se lanseaza aplicatia wizard Database Wizard care permite setarea caracteristicilor bazei dedate prin parcurgerea pasilor predefiniti.

aplicatia Database Wizard-modificarea obiectelor din baza de date ( Tables,Queries,Forms,Reports,Pages,Macros,Modules,Favorites) din Database Window.A c c e s u l l a d a t e l e s t o c a t e i n t a b e l e s i u t i l i z a r e a l o r s e r e a l i z e a z a p r i n o p t i u n i l e predefinite in fereastra Main Switchboard .Dupa ce am deschis o baza de date , putem crea diferite obiecte in oricare din claselenominalizate. Dar deoarece fiecare din clasele Queries, Forms, Reports, Pages, Macros şiModules se definesc in baza tabelelor, acestea trebuie create in primul rind. Cu alte cuvinte,daca o BD nu contine cel putin un tabel, crearea altor clase de obiecte devine lipsita de sens. Pentru a crea un tabel nou selectam clasa de obiecte Tables, apoi actionam butonul. Caseta de dialogNew Table care apare ne ofera 5 moduri de definire a structuriitabelului. Moduri de definire a structurii unui tabelDaca selectam optiunea Design View si actionam butonul OK, obtinem o fereastrain care definim campurile tabelului si caracteristicile lor.Definirea campurilor tabelului. Caracteristicile campurilor Pentru fiecare camp al tabelului se specifica 3 caracteristici, şi anume: • Field Name (denumirea campului, obligatoriu); • Data Type (tipul campului, obligatoriu);• Description (descrierea campului, optional). Stabilirea cheilor primare Daca valorile unui camp sunt unice (nu se repeta), putem semnala acest lucru, pentrua evita introducerea accidentalăaa două valori identice. Aceasta procedura poartă denumirea de stabilire a cheii primare. Cheia primara poate fi stabilita si pe cateva campuri. Pentru a stabili cheia primara,selectam campul respectiv, apoi executam un clic pe butonul din bara cu instrumente.Ca rezultat, in partea din stanga a campului respectiv apare semnul cheii. Dupa incheierea procedurii de descriere a campurilor si de stabilire a c h e i i p r i m a r e , s a l v a m t a b e l u l (descrierea lui), selectand comanda Save din meniul File si indicand numele tabelului.D a c a n u a m s t a b i l i t o c h e i e primara (acest lucru nu este obligatoriu), sistemul ne vaavertiza, sugerandu -ne stabilirea cheii pe un camp de tip AutoNumber P e n t r u a confirma, actionam butonul Yes.

In acest caz sistemul stabileste automat cheia primara pe u n c a m p AutoNumber (dacă el exista) sau creeaza suplimentar un asemenea camp (dacă el nu exista), stabilind pe el cheia primara. Pentru a r e n u n t a l a s t a b i l i r e a c h e i i p r i m a r e , actionam butonul No. Solutions and tutorials for IT&C development Inchiderea / redeschiderea bazei de date Inchiderea unei baze de date poate fi facuta prin executarea comenzii Close din meniul File sau prin actionarea butonului din bara de titlu a bazei de date. De regula, la inchidere,s i s t e m u l s a l v e a z a a u t o m a t b a z a d e d a t e i m p r e u n a c u t o a t e o b i e c t e l e p e c a r e l e c o n t i n e . Inchiderea unei baze de date nu înseamna si inchiderea aplicatiei MS Access, astfel incat putem deschide o alta baza de date sau crea o baza de date noua, in modul descris mai sus.O baza de date este memorata in unul sau mai multe fisiere.Fisierul care contine bazade date va avea extensia .mdb .Iesirea din Access Iesirea din MS Access poate fi facuta in unul din urmatoarele moduri:-se apasa combinatia de taste Alt+F4; -se executa comanda Exit din meniul File; -se actioneaza butonul din bara de titlu a aplicatiei. III.3 TIPURI DE DATE UTILIZATE IN BD. Tipurile de date utilizate la definirea campurilor intr-o tabela Access 2003 sunt: -Text : este tipul de date implicit; este stocat orice tip de caracter, inclusiv cifre; proprietatea Field Size stabileste numarul maxim de caractere care se stocheaza si are valori cuprinse intre 0 si 255 de pozitii(numere care nu urmeaza a fi utilizate in calcule); -Memo : este un tip similar cu tipul Text ,dar stocheaza pana la 64.000 de caractere; -Number : este utilizat pentru stocarea valorilor numerice; proprietatea Field Size precizeazadimensiunea si tipul valorii numerice; -Date/Time : este tipul de date utilizat pentru stocarea unei date calendaristice valide si atimpului orar; formatul de reprezentare a datei calendaristice si a timpului orar este precizat in proprietatea Format; -Currency : este utilizat pentru stocarea valorilor monetare in vederea efectuarii de calcule sicomparatii monetare(diferite valute); -Autonumber : este tipul de date utilizat pent ru stocarea unei valori unice asociata pentrufiecare inregistrare adaugata in tabel; numeroteaza in mod secvential fiecare inregistrare; -Yes/No : este utilizat pentru stocarea unei valori din maxim doua posibile: True sau false, yes sau no, On sau off conform setarii din proprietatea Format;

-OLE (Object Linking and Embledding= legarea si inglobarea obiectelor) : este tipul de date utilizat pentru stocarea unui obiect OLE : foaie de calcul Excel ,document Word, imagine, sunet, animatie inserat prin comanda Object…din meniul Insert;Hyperlink(hiperlegatura) : e s t e t i p u l d e d a t e u t i l i z a t p e n t r u s t o c a r e a u n e i hiperlegaturi catre o locatie a unui alt obiect din baza de date, d o c u m e n t Office sau pagina Web; hiperlegatura se insereaza prin comanda Hyperlink…din meniul Insert; permite trecerea de la campul curent la informatii situate intr-un alt fisier; -Lookup Wizard : acest tip de camp isi allege valorile dintr -un alt table;permite executia aplicatiei wizard Lookup Wizard care asista utilizatorul in operatia de conversie a campuluiintr-unul de tip lookup; initial, campul trebuie sa aiba asociat tipul de date Text, Number sau Yes/No. Aplicatia Lookup Wizard.

III.4 PASII URMATI IN PROIECTAREA UNEI BAZE DE DATE 1.Crearea tabelelor. stabilirea numarului de coloane, dimensiunea(numarul de caractere) si tipul datelor(text,number,date/time, currency etc) 2.Definirea cheilor primare pentru a evita introducerea accidentala a doua sau mai multe valori identice alegem ocheie primara. Ex: intr-un tabel cu pacienti putem alege codul numeric personal(CNP)drept cheie primara, CNP-ul fiind unic. 3.Specificarea valorilor implicite.Ex: valoarea TVA -ului de 9% pentru m a j o r i t a t e a medicamentelor poate fi valoare implicita .

4.Stabilirea unor conditii de validare pentru valoarea fiecarui camp. 5.Editarea formularului pentru achizitia de date(incarcarea bazei de date). 6. Editarea rapoartelor utilizate pentru consultarea bazei de date(ex:sortam din BD numai pacientii cu varsta pana in 18 ani, sau pe cei care nu sunt asigurati, lista medicamentelor compensate etc). 7.Interogarea BD-extragerea anumitor informatii din BD , astfel incat sa obtinem un gruprestrans pe care il scoatem cu un titlu(o lista restransa). Etape: a)selectam o parte din BD pe baza unei conditii logice, obtinand o BD mai redusa; b)sortarea= indicam campul dupa care se face sortarea si ordinea ( a l f a b e t i c a , d u p a varsta,etc); c)filtrarea- se aplica diferite filtre care au ca rol eliminarea unor inregistrari (a unor liniidin tabel), obtinand o reducere a BD pe verticala. d) Aplicarea de masti(mascarea) anumitor coloane =se obtine scurtarea BD pe orizontala. e)Alte operatii:subtotaluri, medii aritmetice, medii geometrice, functii f i n a n c i a r e , interogari incrucisate,etc 8.Mecanisme de intretinere a SGBD( back-up=salvarea periodica a datelor in functie deimportanta lor, repararea BD=cu chei de control, reindexarea=schimbarea continutului prin eliminarea unei pagini -se executa periodic) si de securitate a SGBD(protejarea BDimpotriva unui operator neautorizat sau impotriva pierderii accidentale de date).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful