PENYERAHAN DAN PENILAIAN TUGASAN ASSIGNMENT SUBMISSION AND ASSESSMENT _______________________________________________________________________ _ HBPE1203 KECERGASAN FIZIKAL JANUARI 2013

_______________________________________________________________________ _
ARAHAN KEPADA PELAJAR / INSTRUCTIONS TO STUDENTS 1. Tugasan ini mengandungi SATU (1) soalan sahaja yang disediakan dalam bahasa modul bercetak kursus ini. / This assignment contains only ONE (1) question that is set in the language of the printed module for the course. 2. 3. Jawab dalam Bahasa Melayu. / Answer in Malay. Muat turunkan templat tugasan versi bahasa yang berkenaan daripada MyVLE untuk penyediaan dan penyerahan tugasan anda. Tugasan anda hendaklah ditaip dengan menggunakan saiz fon 12 Times New Roman dan langkau baris 1.5. / Download the language version of the assignment template concerned from the MyVLE for preparation and submission of your assignment. Your assignment should be typed using 12 point Times New Roman font and 1.5 line spacing.

4. Tugasan anda hendaklah antara 2500 hingga 3000 patah perkataan tidak termasuk rujukan. Bilangan perkataan hendaklah ditunjukkan di hujung tugasan anda. Jangan menyalin soalan dan arahan tugasan dalam jawapan anda. / Your assignment should be between 2500 to 3000 words excluding references. The number of words should be shown at the end of your assignment. Do not copy the assignment question and instructions to your answer. 5. Anda dikehendaki menghantar tugasan KEPADA TUTOR BERSEMUKA. Anda dinasihatkan menyimpan senaskah tugasan yang diserahkan untuk rujukan sendiri. / You must submit your assignment TO TUTOR. You are advised to keep a copy of your submitted assignment for personal reference. Tugasan anda hendaklah diserahkan antara 1hb - 3hb Mac 2013 atau Tutorial 4. Serahan selepas 3hb Mac 2013 atau Tutorial 4 TIDAK akan diterima. / Your assignment must be submitted between 1st - 3rd March 2013 or Tutorial 4. Submission after 3rd March 2013 or Tutorial 4 will NOT be accepted. Tugasan hendaklah disiapkan secara individu. Anda dilarang meniru tugasan orang lain. Anda juga dilarang sama sekali memplagiat kerja orang lain sebagai kerja sendiri. / Your assignment should be prepared individually. You should not copy another person’s assignment. You should also not plagiarise another person’s work as your own.

6.

7.

1…

50 % overlap with others: 40% deduction from the total marks scored. Jika plagiarisme dikesan. If plagiarism is detected.  Tugasan dengan pertindihan kandungan antara 31 .  Assignments with 10 . marks would be deducted as follows:  Tugasan dengan pertindihan kandungan antara 10 .  Assignments with more than 50% overlap with others: Zero mark would be given. 2… .  Tugasan dengan pertindihan kandungan lebih daripada 50%: Markah sifar akan diberikan. Anda akan dimaklumkan tentang markah tugasan ini sebelum Peperiksaan Akhir Semester bermula / You would be informed of the assignment mark before the Final Semester Examination commences.PENILAIAN / EVALUATION Tugasan ini akan menyumbangkan 40 % markah kepada kursus tersebut dan akan dinilai berdasarkan kepada Rubrik atau Skema Jawapan. markah akan dipotong seperti berikut: / Warning : The submitted assignment will automatically undergo a similarity check.  Assignments with 31 . PLAGIARISME : POTONGAN MARKAH / PLAGIARISM : MARKS DEDUCTION Amaran : Tugasan yang diserahkan secara automatik akan disemak untuk persamaan. / This assignment accounts for 40 % of the marks for the course mentioned and shall be assessed based on the Rubrics or Answer Scheme.50 % : potongan 40% daripada jumlah markah yang diperoleh.30 % overlap with others: 20% deduction from the total marks scored.30 % : potongan 20% daripada jumlah markah yang diperoleh.

Jalankan prosedur ujian dengan betul dari awal sehingga akhir. Buat (10 markah ) 3… perbandingan percapaian bagi peserta lelaki dan perempuan. anda dikehendaki melaksanakan perkaraperkara berikut : a. . Ujian ini digunakan untuk mengukur komponen ketangkasan seseorang individu. Setiap proses dan prosedur hendaklah dijelaskan dengan terperinci berserta buktibukti secara bergambar dan rekodkan skor-skor yang diperolehi oleh semua peserta. Mentadbirkan satu prosedur ujian bagi Lompat Kuadran ke atas sepuluh orang pelajar sekolah tahun lima yang terdiri daripada 5 orang lelaki dan 5 orang perempuan. Untuk menyempurnakan tugasan ini. Terdapat beberapa bateri ujian kecergasan yang boleh dilaksanakan mengikut prosedur yang telah ditetapkan. Buat analisis berdasarkan skor yang diperolehi oleh setiap peserta dengan merujuk kepada jadual klasifikasi untuk Lompat Kuadran.SOALAN TUGASAN /ASSIGNMENT QUESTION Ujian Kecergasan dilaksanakan bertujuan untuk mengenal pasti tahap kecergasan seseorang individu berdasarkan komponen-komponen tertentu. Ujian Lompat Kuadran merupakan salah satu ujian kecergasan berlandaskan perlakuan motor yang terdapat dalam Bateri Ujian Kecergasan. Berikut adalah tugasan yang perlu anda buat bagi ujian lompat kuadran. (20 markah ) ii. i.

iii. Anda juga boleh memberi cadangan-cadangan yang sesuai agar ujian yang akan ditadbirkan pada masa akan datang dapat dijalankan dengan lancar. Kenal pasti kekuatan dan kelemahan ujian ini semasa melaksanakannya di kalangan peserta anda yang telah mengikutinya. (10 markah ) (Jumlah:40 markah) 4… .

Hujah yang diberi hendaklah dihuraikan dengan jelas. Antara rujukan yang dicadangkan ialah : i. Sains Sukan Tahap 1. d. Anda perlu menyediakan tugasan ini secara secara individu. OUM (2007). (1998). Anda boleh menyertakan gambar-gambar. b. rajah dan jadual untuk mengukuhkan dapatan anda. • Catatan 1. HBPE 1203 : Kecergasan Fizikal Fizikal. Contoh kekuatan: peserta yang anda pilih mempunyai tahap kecergasan yang tinggi dan boleh melakukan ujian ini dengan baik. Panduan Ujian kecergasan 5… . (1992). c. e. Institut Sukan Negara: Majlis Sukan Negara Malaysia.PANDUAN PELAJAR 1. Anda diingatkan agar tidak menyentuh mana-mana isu sensitif. Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum. iii. Anda dikehendaki menyenaraikan bahan rujukan yang berkaitan mengikut format APA. ii. Contoh kelemahan: Terdapat peserta yang dipilih berbadan gempal dan sukar untuk menjalani ujian ini. Anda digalakkan untuk mengemukakan cadangan-cadangan dan tindakan untuk menyokong isu-isu yang telah anda kemukakan. 2. Jawab semua soalan yang diberi di bawah: a. foto. tepat dan dapat mengutarakan idea-idea yang bernas dengan mengemukakan contoh-contoh yang boleh dijadikan sebagai bahan bukti. Anda juga hendaklah memberikan kekuatan dan kelemahan semasa mentadbirkan ujian yang telah dijalankan terhadap peserta-peserta. Perlu berbincang dengan tutor tentang cara menulis bibliografi yang betul. Kementerian Pendidikan Malaysia . Lembaga Kejurulatihan Malaysia.

3. Digalakkan melampirkan bahan keratan akhbar /majalah /laman web berkaitan/gambar-gambar sebagai bahan sokongan tugasan 4. Masukkan elemen ICT dalam menghasilkan tugasan anda. 6… .

Panduan Tugasan (Kandungan dan Skema Pemarkahan) KOD KURSUS : HBPE1203 SEMESTER : JANUARI 2013 Kriteria Pemberatan Missing Item 0 Tidak melaksanakan prosedur ujian dengan betul. Analisis dan perbandingan pencapaian peserta lelaki dan perempuan yang diperolehi tidak jelas.Analisis skor setiap peserta dengan merujuk kepada jadual klasifikasi lompat kuadran. Weak 1 Prosedur ujian tidak dihuraikan dengan jelas. Analisis dan perbandingan pencapaian peserta lelaki dan perempuan berdasarkan skor diperolehi tetapi tidak menyeluruh.5 Tiada analisis skor ujian dan perbandingan pencapaian peserta lelaki dan perempuan. Markah Maksimum i. Contohcontoh yang sangat sesuai dan bermakna. Terususun dan menarik. Analisis dan perbandingan pencapaian peserta lelaki dan perempuan berdasarkan skor yang diperolehi dibuat sangat baik dan terperinci.Prosedur ujian Lompat Kuadran yang betul dari awal sehingga akhir. Partially Meets Standards 2 Prosedur ujian dihuraikan dengan jelas tetapi tidak menyeluruh. Meets Standard 3 Prosedur ujian dihuraikan dengan baik dan jelas beserta contohcontoh yang sesuai Exceeds Standard 4 Prosedur ujian dihuraikan dengan sangat baik dan sangat jelas. 5 20 ii. Analisis dan perbandingan pencapaian peserta lelaki dan perempuan berdasarkan skor dibuat dengan baik 10 7… . Tersusun dan menarik penjelasannya. 2. Perbandingan percapaian peserta lelaki dan perempuan.

Penjelasannya tersusun dan menarik. Kekuatan dan kelemahan ujian kepada peserta serta cadangan penambah baikan untuk pentadbiran ujian yang akan datang 2. Kekuatan. Kekuatan. 10 Jumlah 40 8… . kelemahan dan cadangan yang dinyatakan dihuraikan dengan jelas beserta contohcontoh dan menyeluruh.5 Tiada menyatakan kekuatan dan kelemahan ujian yang ditadbirkan. kelemahan dan cadangan yang dinyatakan sesuai dengan contohcontohnya tetapi tidak menyeluruh. kelemahan dan cadangan yang dinyatakan telah dihuraikan dengan sangat jelas beserta contoh-contoh yang kukuh bagi menyokong hujah.iii. adangan penambah baikan Kekuatan. kelemahan dan cadangan yang dinyatakan tidak jelas dan kurang sesuai. Kekuatan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful