You are on page 1of 54

Kontruksione Betoni te Armuar

Punoi: XXXXXXX Page 1
- Fazat e llogaritjes
1. Zgjedhja e sistemit konstruktiv
2. Permasimi paraprak i elementeve strukturore
3. Llogaritja e ngarkesave
4. Llogaritja e soletave
5. Llogaritja e shkalleve
6. Ndertimi i spektrit te projektimit te shpejtimeve
7. Percaktimi i zhvendosjeve maksimale te objektit sipas drejtimit x dhe y.
8. Percaktimi i zhvendosjeve maksimale ndermjet kateve (drift-eve).
9. Percaktimi i periodave te lekundjeve te godines
10. Llogaritja e armatures gjatesore ne rigela per efekt te momentit perkules
11. Llogaritja e armatures terthore ne rigela per efekt te forces prerese.
12. Llogaritja e armatures gjatesore ne kollona nepermjet kurbave te interaksionit.
13. Llogaritja e armatures terthore ne kollona per efekt te forces prerese.
14. Llogaritja e pllakes.

1.Zgjedhja e sistemit konstruktiv

Sistemi i zgjedhur eshte nje sistem konstruktiv me mure b/a dhe kollona.Ne kete rast
rezistenca e struktures ndaj forcave anesore sigurohet nga kontributi I kombinuar I rames
me muret strutural.Vendosja e mureve ben te mundur qe te kemi zhvendosje shume te
vogla ne katet e poshtme,ndersa rama e kryen kete funksion ne katet e siperme.Kjo
zgjedhje vjen edhe si shkak I mosperputhjes se qendres se shtangesise me qendren e
rendeses se konfiguracionit.Nqs qendra e shtangesise nuk perputhet me qendren e
rendeses,per shkak te forces sizmike e cila vepron ne qender te rendeses do te kemi nje
moment perdredhes.Nga planimetria shohim se kafazi i shkalleve eshte i spostuar ne
pjesen anesore te planimetrise,kjo ben qe qendra e shtangesise te zhvendoset drejt
kafazit.

Kontruksione Betoni te Armuar

Punoi: XXXXXXX Page 2

1.Permasimi paraprak i elementeve strukturor

a)Permasimi i kollonave

Permasimi paraprak i kollonave behet nga kushti i kufizimit te sforcimeve.Keto sforcime
nuk duhet te kalojne nje vlere te lejuar.

-Kolonat e brendeshme K
1

koll
2 3 4 1 2
koll
koll ck
2
nev cd
cd
2 koll
nev
cd
N p n s P 1.5 2Ton
l l l l 5.8 5.5 6.3 6
S 34.75m
2 2 2 2
n 10 1 11kate
N p n s 1.7 11 34.75 650Ton
N f 30000
KN
F ku : f 20000
m
0.65 f 1.5 1.5
N 650 10
F 0.5m
0.65 f 0.65 20000

Zgjedh seksionin (70x70)cm

-Kollonat anesore K
2
koll
2 1 2
koll
koll ck
2
nev cd
cd
2 koll
nev
cd
N p n s P 1.5 2Ton
l l 6.3 6
S 18.9m
2 2
n 10 1 11kate
N p n s 1.7 11 18.9 353.43Ton
N f 30000
KN
F ku : f 20000
m
0.65 f 1.5 1.5
N 353.43 10
F 0.27m
0.65 f 0.65 20000


Zgjedh seksionin (50x50)cm
Kontruksione Betoni te Armuar

Punoi: XXXXXXX Page 3


b)Permasimi i trareve

-Permasimi i trareve behet nga kushti:
| | | |
= = ~
| |
\ . \ .
| | | |
= = ~
| |
\ . \ .
=
tr tr
tr tr
min
1 1 1 1
h l 580 45cm
12 15 12 15
1 1 1 1
b h 45 25cm
2 3 2 3
b 20cm

Pranojme perfundimisht trau T(bxh)=(30x45)cm

c)Permasimi i soletave

-Soletat do jene per katin tregetar monolite,dhe per katet e banimit do te jete me
traveta.Dimensionimi do te behet nga kushti ne shtangesi dmth qe te mos kemi ulje te
medha te soletes.

-Soletat monolite
s s
1 1
h l 610 20cm
30 30

-Soleta me traveta
s s
1 1
h l 610 30cm
20 30


3.Llogaritja e ngarkesave

a-Llogaritja e ngarkesave per katin tip
Kontruksione Betoni te Armuar

Punoi: XXXXXXX Page 4
- Ngarkesat e perhershme
1. Pllaka
2
0.02 1 1 2300 46daN / m
2. Lla imentoje
2
0.02 1 1 1800 36daN / m
3. Rere
2
0.04 1 1 1600 64daN / m
4. Soleta
2
0.05 1 1 0.25 0.2 1 2500 250daN / m
5. Polisterol
2
0.25 0.8 1 35 7daN / m
6. Suva
2
0.02 1 1 1800 36daN / m

2
g 439daN / m
2
g 439daN / m
- Ngarkesat e perkohshme

2
p 200daN / m per katin e banimit

- Ngarkesat totale
2
1.35 1.5 1.35 439 1.5 200 1193 / q g P daN m = + = + =


b-Llogaritja e ngarkesave per katin e pare

f=

f
=
Kontruksione Betoni te Armuar

Punoi: XXXXXXX Page 5

- Ngarkesat e perhershme
1. Pllaka
2
0.02 1 1 2300 46daN / m
2. Lla imentoje
2
0.02 1 1 1800 36daN / m
3. Rere
2
0.04 1 1 1600 64daN / m
4. Soleta
2
0.2 1 1 2500 500daN / m
5. Suva
2
0.02 1 1 1800 36daN / m

2
g 682daN / m
2
g 682daN / m
- Ngarkesat e perkohshme

2
p 500daN / m per katin tregetar

- Ngarkesat totale
2
1.35 1.5 1.35 682 1.5 500 1671.7 / q g P daN m = + = + =


d-Llogaritja e ngarkesave te shkalleve

-Ngarkesa e sheshpushimit

- Ngarkesa e perkohshme
p=400daN / m

- Ngarkesa e perhershme
21
Pllaka mermeri 2cm
Llac cimentoje 2cm
Soleta 20 cm
Suva 2 cm
Kontruksione Betoni te Armuar

Punoi: XXXXXXX Page 6

1. Pllaka Mermeri (2cm) 0.02 1 2800 1.2 67.2 / daN m =
2. Lla imento (2cm) 0.02 1 2200 1.2 52.8 / daN m =
3. Soleta (12cm) 0.12 1 2500 1.1 330 / daN m =
4. Suva (1.5cm) 0.015 1 1800 1.2 32.4 / daN m =

482.4 / g daN m =


- Ngarkesa e plote
1.35 1.5 1.35 482.4 1.5 400 1401.24 / q g q daN m = + = + =

-Ngarkesa ne rampen e shkalles :

tg=

=arctg


cos=0.865Llogaritjen e ngarkesave ne rampe e bejme per 1ml te pjerret:
- Ngarkesa e perhershme
1. Prej pllakave
1
(0.33 0.15) 0.02 1 1800 1.2 96 /
0.336
daN m + =
2. Nga lla
1
(0.31 0.17) 0.02 1 2200 1.2 75.42 /
0.336
daN m + =
3. Nga Bazamaku
0.17 0.29 1
1 2500 1.1 201.75 /
2 0.336
daN m

=
4. Soleta (0.12 1 2500) 1.1 330 / daN m =
5. Suva (0.015 1 1800) 1.2 32.4 / daN m =
g
n
=553.25 daN/ m g
n
=735.6 daN/ m

- Ngarkesa e perkohshme
p=400daN/m

- Ngarkesa e plote:
1.35 1.5 1.35 735.6 1.5 400 1593.06 / q g p daN m = + = + =
1
1593.06
1544 /
cos 0.862
q
q daN m
o
= = =
Kontruksione Betoni te Armuar

Punoi: XXXXXXX Page 7


Llogaritja e shkalleve
q=1.35g+1.5p=1.35*310+1.5*800=1618.5daN/m per bazamak

os2 2
1544 4.54
3978.183
8 8
ql
M daNm
-
= = =
4.Llogaritja e soletave monolite.
Soletat do ti llogarisim sipas metodes elastike Ngarkesen uniformisht te shperndare q qe
vepron mbi mbulese ne forme shahu e ndajme ne dy pjese q

dhe q ku:
q

=1.35g+0.75p
q=0.5*1.5p
Ne rastin tone g=1000daN/m
P=500daN/m
q=1.35*1000+0.75*500=1350+375=1725daN/m
q=0.5*1.5*500=375daN/m
Kontruksione Betoni te Armuar

Punoi: XXXXXXX Page 8

SOLETA S1
y/lx=6.1/4.7=1.297


Zgjedhim armature konstruktive 5


Kontruksione Betoni te Armuar

Punoi: XXXXXXX Page 9

Zgjedhim armature konstruktive 5


Zgjedhim armature konstruktive 5


Zgjedhim armature konstruktive 5

SOLETA S2

aNm
Kontruksione Betoni te Armuar

Punoi: XXXXXXX Page 10


Zgjedhim armature konstruktive 5


Zgjedhim armature konstruktive 5

SOLETA S3
Kontruksione Betoni te Armuar

Punoi: XXXXXXX Page 11

aNm


Zgjedhim armature konstruktive 5Zgjedhim armature konstruktive 5
Kontruksione Betoni te Armuar

Punoi: XXXXXXX Page 12


SOLETA S4
y/lx=5.15/4.7=1.09


Zgjedhim armature konstruktive 5Kontruksione Betoni te Armuar

Punoi: XXXXXXX Page 13


Zgjedhim armature konstruktive 5


Zgjedhim armature konstruktive 5


Zgjedhim armature konstruktive 5

SOLETA S5
y/lx=5.15/3.75=1.373
Kontruksione Betoni te Armuar

Punoi: XXXXXXX Page 14


Zgjedhim armature konstruktive 5


Zgjedhim armature konstruktive 5
Kontruksione Betoni te Armuar

Punoi: XXXXXXX Page 15


Zgjedhim armature konstruktive 5


Zgjedhim armature konstruktive 5


SOLETA S6
y/lx=3.1/3=1.03
Kontruksione Betoni te Armuar

Punoi: XXXXXXX Page 16


Zgjedhim armature konstruktive 5


Zgjedhim armature konstruktive 5
Kontruksione Betoni te Armuar

Punoi: XXXXXXX Page 17SOLETA S7
y/lx=4.7/4.1=1.14


Kontruksione Betoni te Armuar

Punoi: XXXXXXX Page 18


Zgjedhim armature konstruktive 5


Zgjedhim armature konstruktive 5
Kontruksione Betoni te Armuar

Punoi: XXXXXXX Page 19


Zgjedhim armature konstruktive 5


Zgjedhim armature konstruktive 5

aNmKontruksione Betoni te Armuar

Punoi: XXXXXXX Page 20Mqs momentet e dala nga llogaritjet jane te vogla,armatura per te gjitha
soletat monolide del konstruktive,pranojme armaturen konstruktive 5

5.SOLETAT ME TRAVETA
g=294.5+155.75=450daN/m
2
p=200daN/m
2

q=1.35g+1.5p=1.35*450+1.5*200=908daN/m
2

SOLETA S1
Kontruksione Betoni te Armuar

Punoi: XXXXXXX Page 21

1
1
1
17.02
610
1.297 48.6
470
0.7407
x
y
y
x
x
l
l
k
|
|
=

= = = =


M
j
<M
pll
prandaj seksioni llogarites do jete b
f
xh
fSOLETA S4
Kontruksione Betoni te Armuar

Punoi: XXXXXXX Page 22

1
1
1
22.79
515
1.1 33.37
470
0.5942
x
y
y
x
x
l
l
k
|
|
=

= = = =


M
j
<M
pll
prandaj seksioni llogarites do jete b
f
xh
f


SOLETA S5
1
1
1
15.22
515
1.37 58.45
375
0.7935
x
y
y
x
x
l
l
k
|
|
=

= = = =


Kontruksione Betoni te Armuar

Punoi: XXXXXXX Page 23


M
j
<M
pll
prandaj seksioni llogarites do jete b
f
xh
f


SOLETA S6
1
1
1
34.26
280
0.9 22.36
310
0.3962
x
y
y
x
x
l
l
k
|
|
=

= = = =


Kontruksione Betoni te Armuar

Punoi: XXXXXXX Page 24


M
j
<M
pll
prandaj seksioni llogarites do jete b
f
xh
f
SOLETA S7
1
1
1
12.88
470
1.37 84.43
410
0.7935
x
y
y
x
x
l
l
k
|
|
=

= = = =


Kontruksione Betoni te Armuar

Punoi: XXXXXXX Page 25

M
j
<M
pll
prandaj seksioni llogarites do jete b
f
xh
fSOLETA S8
1
1
1
22.79
410
1.085 33.37
375
0.7935
x
y
y
x
x
l
l
k
|
|
=

= = = =


M
j
<M
pll
prandaj seksioni llogarites do jete b
f
xh
fKontruksione Betoni te Armuar

Punoi: XXXXXXX Page 26SOLETA S9
1
1
1
19.45
470
1.175 40.34
400
0.7935
x
y
y
x
x
l
l
k
|
|
=

= = = =


M
j
<M
pll
prandaj seksioni llogarites do jete b
f
xh
fKontruksione Betoni te Armuar

Punoi: XXXXXXX Page 27SOLETA S10
1
1
1
22.79
400
1.06 33.37
375
0.5942
x
y
y
x
x
l
l
k
|
|
=

= = = =


M
j
<M
pll
prandaj seksioni llogarites do jete b
f
xh
f


Kontruksione Betoni te Armuar

Punoi: XXXXXXX Page 28SOLETA S12(konsoli)SOLETA S13(konsoli)


Kontruksione Betoni te Armuar

Punoi: XXXXXXX Page 29


3.NDERTIMI I SPEKTRIT TE PROJEKTIMIT TE SHPEJTIMEVE

Ne rastin e veprimeve sizmike horizontale, vlerat llogaritese te spektrit te reagimit te
shpejtimeve S(T) per sistemet me shume shkalle lirie jepen nga shprehja:


( )
( )
( )
( )
( )

>
(

=
> s
(

=
> s =
> s
(

|
|
.
|

\
|
+ =
= = =
3
3 2 0
3 2
2 0
2 1
0
1
0
1
2 1
1
0 1 1
3 . 0
T T
T
T
T
T
q
S PGA T S
T T T
T
T
q
S PGA T S
T T T
q
S PGA T S
T T
q T
T
S PGA T S
g a PGA T S
d d
d
k k
k
g
|
|
|
|


Vlerat e parametrave S,T1, T2, T3 merren ne tabele ne varesi te kategorise se truallit ,qe ne
rastin tone eshte C.
Do te kemi keto vlera:

Kategoria e
truallit
S TB TC TD
C 1.15 0.20 0.60 2.00

ku:
Faktori i sjelljes q llogaritet:
5 . 1
0
> =
W R D
k k k q q
5
0
= q per sistem konstruktiv mix (mure + kolona)
1 =
D
k per duktilitet te larte (DC H)
Kontruksione Betoni te Armuar

Punoi: XXXXXXX Page 30

1 =
R
k per objekt te rregullt
0
| = 2.5

1 =
W
k per sistemet konstruktiv vertikal mbajtes ku dominues jane kolonat
3 / 2
1
=
d
k

3 / 5
2
=
d
k
5 . 1 5 1 1 1 5 > = = q
( )
2
/ 943 . 2 81 . 9 3 . 0 3 . 0 s m g a
g
= = =Kontruksione Betoni te Armuar

Punoi: XXXXXXX Page 31SPEKTRI I PROJEKTIMIT TE SHPEJTIMEVE
0.0000000
0.5000000
1.0000000
1.5000000
2.0000000
2.5000000
3.0000000
3.5000000
4.0000000
0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00
T
S
d
(
T
)
SPEKTRI I PROJEKTIMIT TESHPEJTIMEVE
Kontruksione Betoni te Armuar

Punoi: XXXXXXX Page 32

T Sd(T) T Sd(T)
0,00 3.38445 2,00 0.840434
0,10 2.538337 2,10 0.750001
0,20 1.692225 2,20 0.672854
0,30 1.692225 2,30 0.606562
0,40 1.692225 2,40 0.549221
0,50 1.692225 2,50 0.499321
0,60 1.692225 2,60 0.455654
0,70 1.692225 2,70 0.417245
0,80 1.548092 2,80 0.383299
0,90 1.431183 2,90 0.353165
1,00 1.334105 3,00 0.326305
1,10 1.251973 3,10 0.302271
1,20 1.181415 3,20 0.280688
1,30 1.120025 3,30 0.261241
1,40 1.066035 3,40 0.243663
1,50 1.018113 3,50 0.227727
1,60 0.975237 3,60 0.213239
Kontruksione Betoni te Armuar

Punoi: XXXXXXX Page 33


Struktures sone i aplikojme 3 kombinimet kryesore:

+ + +
+ + +
+
y x
y x
E E p g comb
E E p g comb
p g comb
3 . 0 45 . 0 1 : 3
3 . 0 45 . 0 1 : 2
5 . 1 35 . 1 : 1


Nga analiza sizmike do shohim perioden. Sipas eurokodit, modi i pare i lekundjes nuk
duhet te jete nga perdredhja dhe perioda totale e godines ne modin e pare te lekundjes
T1 duhet te plotesoje keto kushte:
( )
( )
( )

= =
= = =
s T
s
T
s H c T T
c
t
2 . 3 8 . 0 4 4
2
5617 . 0 16 . 25 05 . 0
1
4
3
4
3
1


Ku T eshte perioda vetjake e truallit.
Lartesia totale e godines nga niveli i inkastrimit:

( ) m H 16 . 25 4 8 . 2 06 . 3 6 = + + =


Nga analiza qe i bejme struktures ne ETABS del: T1=0.71241
1,70 0.936607 3,70 0.200034
1,80 0.901589 3,80 0.187966
1,90 0.86967 3,90 0.176911
2,00 0.840434 4,00 0.166763
Kontruksione Betoni te Armuar

Punoi: XXXXXXX Page 34

KONTROLLI I DRIFTEVE
Llogarisim driftet e kateve si me poshte:
= q d d
e s

Ku: -koef i rendesise se objektit
q-faktori i sjelljes se struktures
5
1
=
=
q
Story Drift x Drift y (d
e
) ds
1 0.000013 0.000048 0.00024
2 0.000207 0.000145 0.000725
3 0.000234 0.000186 0.00093
4 0.000259 0.000211 0.001055
5 0.000274 0.000218 0.00109
6 0.000028 0.000212 0.00106
7 0.000278 0.000199 0.000995
8 0.000266 0.000187 0.000935
9 0.00023 0.000155 0.000775
Kontruksione Betoni te Armuar

Punoi: XXXXXXX Page 35
Kontrollojme driftet sipas kushtit:

0.005
0.005 0.005
0.01
0.5
2.81 0.0281
4 0.04
3.06 0.0306
r
r
r
r
r
d h
h h
d h
h d
h d
h d
v
v
s

s = =
= =
= =
= =


Shohim qe driftet tona e plotesojne kushtin:
s r
d d


Mode 1 2 3 4 5 6 7 8
Period 0,71241 0,685872 0,57776 0,190459 0,185619 0,162422 0,09176 0,089919

Shohim qe perioda kryesore e lekundjeve eshte perafersisht e barabarte me
perioden qe percakton EC-8.
0 0.0005 0.001 0.0015
1
2
3
4
5
6
7
8
9
driftet
Kontruksione Betoni te Armuar

Punoi: XXXXXXX Page 36

10.Llogaritja e armatures ne rigela per efekt te momentit perkules

Per llogaritjen e armatures gjatesore ndiqen hapat e meposhtem:
1.Llogarisim parametrin K
2
w ck
M
K
b d f
=


Ku:
M-momenti perkules qe vepron ne seksionin llogarites
bw-gjeresia e traut
d-lartesia e dobishme e traut (d=h-d',ku d'-shtresa mbrojtese)
fck-rezistenca 28 ditore e betonit
Nqs K<Kmaxperdorim armature nje-fishe
Nqs K>Kmax perdorim armature dy-fishe
Ku:Kmax per fkC

1. Llogarisim z-in (krahu I armatures se terhequr kundrejt qendres se
gravitetit te zones se shtypur)
Kontruksione Betoni te Armuar

Punoi: XXXXXXX Page 37

0.5 0.25
1.134
K
z d
(
= +
(


2. Llogarisim siperfaqen e armatures se terhequr (As)
0.87
s
yk
M
A
f z
=


Ku:
fyk-kufiri I rrjedhshmerise se celikut

3. Percaktojme numrin dhe diametrat e shufrave duke patur parasysh qe te
jemi brenda kufijve te armimit qe percakton EC-2. Per shufrat e zgjedhura
gjejme % e armimit qe te jete brenda vlerave max dhe min:
Perqindja min e armimit:
100 0.15
S
w
A
b d
>


Perqindja max e armimit:
100 4
S
w
A
b d
s
Armimi i Rigelit ne Aksin 3-3, ne nivelin I, kuota +4.08
SEKSI
ONI M b d fck K z fyk As(mm) As(cm) Armatura
1-1 215.3 0.3 0.41 30000 0.142309472 0.349671 500 1415.454 14.15454 422
2-2 205.2 0.3 0.41 30000 0.135633551 0.353051 500 1336.135 13.36135 422
3-3 252.35 0.3 0.41 30000 0.166798863 0.336527 500 1723.829 17.23829 622
4-4 298.56 0.3 0.41 30000 0.197342851 0.318012 500 2158.238 21.58238 622
5-5 208.23 0.3 0.41 30000 0.137636328 0.352045 500 1359.739 13.59739 422
Kontruksione Betoni te Armuar

Punoi: XXXXXXX Page 38

6-6 275.25 0.3 0.41 30000 0.181935356 0.327701 500 1930.901 19.30901 522
7-7 245.6 0.3 0.41 30000 0.162337233 0.339018 500 1665.393 16.65393 522
8-8 198.5 0.3 0.41 30000 0.131204971 0.355252 500 1284.502 12.84502 422
9-9 255.6 0.3 0.41 30000 0.168947055 0.335311 500 1752.363 17.52363 422

Armimi i Rigelit ne Aksin F-F, ne nivelin I, kuota +4.08
SEKSIONI M b d fck K z fyk As(mm) As(cm) Armatura
1-1 306.58 0.3 0.41 30000 0.202643929 0.31448 500 2241.104 22.41104 622
2-2 206.71 0.3 0.41 30000 0.136631635 0.352551 500 1347.878 13.47878 422
3-3 318.21 0.3 0.41 30000 0.210331152 0.309145 500 2366.256 23.66256
322,
324
4-4 317.21 0.3 0.41 30000 0.20967017 0.309615 500 2355.244 23.55244
322,
324
5-5 215.22 0.3 0.41 30000 0.142256593 0.349698 500 1414.818 14.14818 422
6-6 305.23 0.3 0.41 30000 0.201751603 0.315082 500 2226.969 22.26969 622
7-7 304.22 0.3 0.41 30000 0.201084011 0.315531 500 2216.444 22.16444 622
8-8 208.22 0.3 0.41 30000 0.137629718 0.352049 500 1359.661 13.59661 422
9-9 312.78 0.3 0.41 30000 0.206742019 0.311669 500 2307.044 23.07044 322
Armimi i Rigelit ne Aksin 3-3, niveli IV, kuota +10.2
SEKSIO
NI
M b d fck K
z fyk As(mm) As(cm)
Armatur
a
1-1 225.30 0.3
0.4
1
30000 0.14892
0.34624
4 500
1495.85
7
14.9585
7 422
2-2 215.2 0.3
0.4
1
30000 0.14224
0.34970
4 500
1414.65
9
14.1465
9 422
3-3 275.2 0.3
0.4
1
30000 0.18190
0.32772
1 500
1930.43
3
19.3043
3 622
Kontruksione Betoni te Armuar

Punoi: XXXXXXX Page 39

4-4 302.5 0.3
0.4
1
30000 0.19995
0.31629 500
2198.61
9
21.9861
9 622
5-5 217.2 0.3
0.4
1
30000 0.14357
0.34902
6 500
1430.58
3
14.3058
3 422
6-6 300.59 0.3
0.4
1
30000 0.19868
0.31712
8 500
2178.96
6
21.7896
6 622
7-7 302.5 0.3
0.4
1
30000 0.19995
0.31629 500
2198.61
9
21.9861
9 622
8-8 255.3 0.3
0.4
1
30000 0.16875
0.33542
4 500
1749.71
8
17.4971
8 522
9-9 245.2 0.3
0.4
1
30000 0.16207
0.33916
4 500
1661.96
5
16.6196
5 522

Armimi i Rigelit ne Aksin F-Fne nivelin 4, kuota +10.2
SEKSION
I
M b d fck K
z fyk As(mm) As(cm)
Armatur
a
1-1 312 0.3
0.4
1
30000 0.20623
0.31202
7 500
2298.65
3
22.9865
3 622
2-2
218.2
3
0.3
0.4
1
30000 0.14425
0.34867
5 500
1438.81
3
14.3881
3 422
3-3 322.2 0.3
0.4
1
30000 0.21297
0.30725
1 500
2410.69
6
24.1069
6
322,
324
4-4 315.3 0.3
0.4
1
30000 0.20841
0.31050
5 500
2334.34
7
23.3434
7
322,
324
5-5 223.2 0.3
0.4
1
30000 0.14753
0.34697 500
1478.81
2
14.7881
2 422
6-6 318.5 0.3
0.4
1
30000 0.21052
0.30900
9 500
2369.45
8
23.6945
8
322,
324
7-7 315.8 0.3
0.4
1
30000 0.20874
0.31027
3 500 2339.8 23.398
322,
324
8-8 202.2 0.3
0.4
1
30000 0.13365
0.35404
1 500
1312.92
1
13.1292
1 422
9-9 314.2 0.3
0.4
1
30000 0.20768
0.31101
5 500
2322.39
2
23.2239
2 322


11.Llogaritja e armatures terthore ne rigela per efekt te forces prerese
Qe te jemi te siguruar nga forca prerese duhet te plotesohet kushti:

VmaxVRd3=VRd1+Vwd
Kontruksione Betoni te Armuar

Punoi: XXXXXXX Page 40

Ku:
Vmax forca prerese max qe vepron ne element
VRd3 aftrsia mbajtese ne prerje e elementit
VRd1 aftesia mbajtese ne prerje e betonit
Vwd aftesia mbajtese ne prerje e stafave
Per llogaritjen e armatures terthore ndiqen hapat e meposhtem:

1. Llogarisim aftesine mbajtese ne prerje te betonit:
1 1
(1.2 40 )
Rd Rd w
V T k b d = +

Ku:
TRd rezistenca ne prerje e betonit
2/3
1
0.035
(1.6 ) 1
koeficenti i armimit te prerjes
Rd ck
T f
k d

=
= >


1
0.02
sl
w
A
b d
= s


Asl-siperfaqja e armatures se terhequr gjatesore
2. Llogarisim aftesine mbajtese ne prerje qe duhet te kene stafat
Aftesia mbajtese ne prerje e stafave jepet nga formula:
1
1.28
sw
Wd yk
A
V d f
s
=
Stafave u takon te mbajne nje force prerese te barabarte me Vmax-VRd1, nga ku
nxjerrim:
max 1
1.28
sw Rd
yk
A V V
s d f


Ku:
Kontruksione Betoni te Armuar

Punoi: XXXXXXX Page 41

Asw-siperfaqja totale e nje stafe
Asw=n*asw
Ku:
n-numri i degeve punuese te stafes
asw-siperfaqja e nje dege punuese te stafes

Konstruimi i trareve:

Perqindja minimale e armimit=0.15%
Perqindja maksimale e armimit=4%
1
3
4
2 1
1
4
1
2
S
S
S
S S
A
A
A
A A

>
`
)
>

Gjatesia e zones kritike llogaritet:
lcr=2htr=2*45=90cm
Hapi i stafave ne zonene kritike percaktohet:
Kontruksione Betoni te Armuar

Punoi: XXXXXXX Page 42

45
12.5
4 4
19.2
24 24 0.8
min
22.5
22.5 22.5
12.8
8 1.6 8
w
dw
bl
h
d
s
cm
d= = =
` ` `


)


) )

Pranojme hapin e stafave ne zonen kritike s=10cm
Per zonat jokritike te traut pranojme s=20cm
Stafat montohen ne nje distance jo me te madhe se 5cm nga faqja e traut.
Llogaritjen e armatures terthore po e japim ne forme tabelare:
Trau ne Aksin 3-3 ne nivelin I
Seksioni Vmax bw d fck fyk
rd
k Asl 1 VRd1 Asw/s
A 8250 30 41 250 3200 3 1.115 6.142
0.00499
3
986.159
5
0.07086
7
B 8522 30 41 250 3200 3 1.115 6.142
0.00499
3
986.159
5 0.07352
B' 8652 30 41 250 3200 3 1.115 6.142
0.00499
3
986.159
5
0.07478
9
C 8532 30 41 250 3200 3 1.115 6.142
0.00499
3
986.159
5
0.07361
8
C' 8440 30 41 250 3200 3 1.115 6.142
0.00499
3
986.159
5 0.07272
D 8250 30 41 250 3200 3 1.115 6.142
0.00499
3
986.159
5
0.07086
7

Trau ne Aksin F-F ne nivelin I
Seksioni Vmax
b
w d fck fyk
rd
k Asl 1 VRd1 Asw/s
Kontruksione Betoni te Armuar

Punoi: XXXXXXX Page 43

1
1252
0 30 41 250 3200 3 1.115 6.142
0.00499
3
986.159
5
0.11252
5
2
1263
5 30 41 250 3200 3 1.115 6.142
0.00499
3
986.159
5
0.11364
7
2'
1320
0 30 41 250 3200 3 1.115 6.142
0.00499
3
986.159
5
0.11915
9
3
1285
0 30 41 250 3200 3 1.115 6.142
0.00499
3
986.159
5
0.11574
5
3'
1253
5 30 41 250 3200 3 1.115 6.142
0.00499
3
986.159
5
0.11267
2
4
1226
3 30 41 250 3200 3 1.115 6.142
0.00499
3
986.159
5
0.11001
8

Trau ne Aksin 3-3 ne nivelin IV
Seksioni Vmax
b
w d fck fyk
rd
k Asl 1 VRd1 Asw/s
A 9253 30 41 250 3200 3 1.115 6.142
0.00499
3
986.159
5
0.08065
2
B 9536 30 41 250 3200 3 1.115 6.142
0.00499
3
986.159
5
0.08341
3
B'
1025
3 30 41 250 3200 3 1.115 6.142
0.00499
3
986.159
5
0.09040
8
C 9865 30 41 250 3200 3 1.115 6.142
0.00499
3
986.159
5
0.08662
3
C' 9658 30 41 250 3200 3 1.115 6.142
0.00499
3
986.159
5
0.08460
3
D 9205 30 41 250 3200 3 1.115 6.142
0.00499
3
986.159
5
0.08018
4Trau ne Aksin F-F ne nivelin IV
Seksioni Vmax b d fck fyk
rd
k Asl 1 VRd1 Asw/s
Kontruksione Betoni te Armuar

Punoi: XXXXXXX Page 44

w
A
1625
3 30 41 250 3200 3 1.115 6.142
0.00499
3
986.159
5
0.14894
5
B
1635
3 30 41 250 3200 3 1.115 6.142
0.00499
3
986.159
5 0.14992
B'
1685
6 30 41 250 3200 3 1.115 6.142
0.00499
3
986.159
5
0.15482
8
C
1625
2 30 41 250 3200 3 1.115 6.142
0.00499
3
986.159
5
0.14893
5
C'
1595
8 30 41 250 3200 3 1.115 6.142
0.00499
3
986.159
5
0.14606
7
D
1956
3 30 41 250 3200 3 1.115 6.142
0.00499
3
986.159
5
0.18123
7

12. Llogaritja e armatures se kollonave nepermjet kurbave te bashkeveprimit
Per te llogaritur kollonat duhet te ndertojme diagramat e bashkeveprimit M-N
(moment perkules-force normale)per secilin nga seksionet qe do llogarisim.
Duhet te kemi parasysh qe kollonat do armohen ne menyre simetrike per efekt
te forcave sizmike,dmth
S S
A A
'
= .
Per te ndertuar kurbat e bashkeveprimit ndiqet rradha e meposhtme:
1. Percaktojme kompatibilitetin e deformimeve:

0.0035
0.0035
sc
s
x d
x
d x
x
c
c
'
| |
=
|
\ .

| |
=
|
\ .

Ku:sc deformimi relativ i armatures se shtypur
s deformimi relativ i armatures se terhequr
dhe nqs x>h do te kemi formulat e meposhtme:

7
0.002
7 3
7
0.002
7 3
sc
s
x d
x h
x d
x h
c
c
'
| |
=
|

\ .

| |
=
|

\ .

Kontruksione Betoni te Armuar

Punoi: XXXXXXX Page 45

2. Percaktojme maredhenien sforcim-deformim per celikun

Nqs y=0.002
f=0.87*fyk
Nqs < y=0.002
fE*
3. Shkruajme ekuacionet e ekuilibrit per seksionin
-Forca normale
0.8 x kemi N=0.567 0.8
0.8 x kemi N=0.567
CC SC S
ck sc S s s
ck sc S s s
N F F F
nqs h f b x f A f A
nqs h f b h f A f A
'
'
= + +
< + +
> + +

-Momenti perkules
0.8
0.8 x kemi M=F
2 2 2 2
0.8
0.567 0.8
2 2 2 2
0.8 x h kemi
M=F
2 2 2
CC SC S
ck sc S s S
SC S sc S
h x h h
nqs h F d F d
h x h h
M f b x f A d f A d
nqs
h h h
d F d f A d
'
'
| | | | | |
< + '
| | |
\ . \ . \ .
| | | | | |
= + '
| | |
\ . \ . \ .
>
| | | | | |
' = '
| |
\ . \ . \
2
s S
h
f A d
| |

| |
. \ .

Me poshte jepet ndertimi i kurbave te bashkeveprimit:

Pikat X xp sc s fsc fs N (ton) M (ton*m)

1 4 35.000 0 >0.002 0 -4350 13 20
2 10.52 0.002 >0.002 4350 -4350 100 46
Kontruksione Betoni te Armuar

Punoi: XXXXXXX Page 46

3 40.722 >0.002 0.002 4350 -4350 388 88
4 66 >0.002 0 4350 0 654 62
5 70 >0.002 0.0002 4350 420 694 54
6 0.002 0.002 4350 4350 884 0


Pikat X xp sc s fsc fs N (ton) M (ton*m)

1 4 36.016 0 >0.002 0 -4350 -22 31
2 10.52 0.002 >0.002 4350 -4350 70 60
3 40.722 >0.002 0.002 4350 -4350 358 104
4 66 >0.002 0 4350 0 659 70
5 70 >0.002 0.0002 4350 420 703 61
6 0.002 0.002 4350 4350 924 0


Pikat X xp sc s fsc fs N (ton) M (ton*m)

1 4 36.312 0 >0.002 0 -4350 -42 37
2 10.52 0.002 >0.002 4350 -4350 60 69
3 40.722 >0.002 0.002 4350 -4350 348 114
4 66 >0.002 0 4350 0 669 75
5 70 >0.002 0.0002 4350 420 715 66
6 0.002 0.002 4350 4350 954 0Pikat X xp sc s fsc fs N (ton) M (ton*m)

1 4 36.590 0 >0.002 0 -4350 -62 43
Kontruksione Betoni te Armuar

Punoi: XXXXXXX Page 47

2 10.52 0.002 >0.002 4350 -4350 50 78
3 40.722 >0.002 0.002 4350 -4350 337 125
4 66 >0.002 0 4350 0 679 80
5 70 >0.002 0.0002 4350 420 727 71
6 0.002 0.002 4350 4350 984 0


Pikat X xp sc s fsc fs N (ton) M (ton*m)

1 4 36.851 0 >0.002 0 -4350 -82 49
2 10.52 0.002 >0.002 4350 -4350 40 88
3 40.722 >0.002 0.002 4350 -4350 327 135
4 66 >0.002 0 4350 0 689 85
5 70 >0.002 0.0002 4350 420 738 75
6 0.002 0.002 4350 4350 1014 0


Pikat X xp sc s fsc fs N (ton) M (ton*m)

1 4 37.097 0 >0.002 0 -4350 -103 54
2 10.52 0.002 >0.002 4350 -4350 30 97
3 40.722 >0.002 0.002 4350 -4350 317 145
4 66 >0.002 0 4350 0 699 90
5 70 >0.002 0.0002 4350 420 750 80
6 0.002 0.002 4350 4350 1044 0Pikat X xp sc s fsc fs N (ton) M (ton*m)

Kontruksione Betoni te Armuar

Punoi: XXXXXXX Page 48

1 4 37.330 0 >0.002 0 -4350 -123 60
2 10.52 0.002 >0.002 4350 -4350 19 106
3 40.722 >0.002 0.002 4350 -4350 307 154
4 66 >0.002 0 4350 0 709 95
5 70 >0.002 0.0002 4350 420 762 84
6 0.002 0.002 4350 4350 1074 0


Pikat X xp sc s fsc fs N (ton) M (ton*m)

1 4 37.549 0 >0.002 0 -4350 -143 65
2 10.52 0.002 >0.002 4350 -4350 9 115
3 40.722 >0.002 0.002 4350 -4350 297 164
4 66 >0.002 0 4350 0 719 100
5 70 >0.002 0.0002 4350 420 774 89
6 0.002 0.002 4350 4350 1104 0


Pikat X xp sc s fsc fs N (ton) M (ton*m)

1 4 37.655 0 >0.002 0 -4350 -153 68
2 10.52 0.002 >0.002 4350 -4350 4 120
3 40.722 >0.002 0.002 4350 -4350 292 169
4 66 >0.002 0 4350 0 724 103
5 70 >0.002 0.0002 4350 420 780 91
6 0.002 0.002 4350 4350 1119 0Pikat X xp sc s fsc fs N (ton) M (ton*m)
Kontruksione Betoni te Armuar

Punoi: XXXXXXX Page 49


1 4 37.758 0 >0.002 0 -4350 -163 71
2 10.52 0.002 >0.002 4350 -4350 -1 124
3 40.722 >0.002 0.002 4350 -4350 287 174
4 66 >0.002 0 4350 0 729 105
5 70 >0.002 0.0002 4350 420 789 93
6 0.002 0.002 4350 4350 1135 0


Ndertimi i kurbave te interaksionit per kolonen


Pikat ne kurben e interaksionit perfaqsojne kolonat tona ne nivelet 1 e
4 perkatesisht me force normale N=848kN dhe M=37kNm dhe
N=421kN dhe M=83kNm
13. Llogaritja e armatures terthore ne kollona per efekt te forces prerese
Kjo llogaritje behet ne te njejten menyre si tek rigelat,vetem se duhet te kihen
parasysh vecorite e konstruimit te armatures
Konstruimi i kollones
Perqindja minimale e armimit =1%
Perqindja maksimale e armimit=4%
83, 421
37, 848
-400
-200
0
200
400
600
800
1000
1200
0 50 100 150 200
Series1
0.003
0.004
0.005
0.005
0.006
0.008
0.007
0.009
0.0095
0.01
Kontruksione Betoni te Armuar

Punoi: XXXXXXX Page 50

Gjatesia e zones kritike sipas EC-8 llogaritet:
0
60
max 46.6
6
45
45
c
cr
h
cm
l
l cm
cm
cm
= =
` `

)

)

0
KTP-89
60
l max 56
5
60
60
pranojme l 60
c
cr
cr
Sipas
h
cm
l
cm
cm
cm
Do cm
= =
` `

)

)
=

Hapi i stafave ne zonen kritike sipas EC-8 percaktohet:
0
45
22.5
2 2
min 17.5 17.5 17.5
8 8 1.6 12.8
bl
b
s cm cm
d

= = =
` ` `


)

) )

Sipas KTP-89
50
25
2 2
min 10 10 10
8 8 1.6 12.8
c
bl
h
s cm cm
d

= = =
` ` `


)

) )

Pranojme hapin e stafave ne zonen kritike s=10cm
Per zonat jokritike te traut pranojme s=20cm
Gjatesia e xhuntimit te shufrave gjatesore te kollones duhet
Kontruksione Betoni te Armuar

Punoi: XXXXXXX Page 51

Xhuntimin e shufrave do e bejme jashte zones kritike.Hapin e stafave ne zonen e
xhuntimit do e pranojme m,do e pranojme s=10cm sa zona kritike.

14.LLOGARITJA E MURIT BETON ARME

14.1 TE PERGJITHSHME
Mur B/A konsiderohet elementi vertikal me raport 4
h
b
>
Kushtet konstruktive te mureve B/A jane
0.5
0.8
sd
cd sd
w w
V
f V forca prerese qe mban muri
b l
t t = s


Qoshet e murit do te konsiderohen si kolona dhe per armimin e tyre do te
zbatohen te njejtat rregulla q e i zbatojme per kolonat e thjeshta
Rritja e sasis se armatures se hekurit mbi ate te nevojshme ul plasticitetin e
murit
Diametri minimal i shufrave vertikale ne zonen e brendshme te murit eshte
shufra 10 u = dhe diametric minimal i shufrave horizontale do te jete 8 u =
Shufrat vertikale lidhen njera me tjetren me anen e stafave ne forme `S` ku
sasia minimale e tyre do te jete 4 8/ ml u
Diametri maximal i shufrave vertikale do te jete
max
1
10
w
b u s
Gjeresia
min
b e murit do te jete :
per muret e thjeshte
min
250
20
katit
mm
b
H

>

per keto tipe muresh os kombinimesh


te tyre

Kontruksione Betoni te Armuar

Punoi: XXXXXXX Page 52

per
min
150 b mm > per rastin e mureve ku zonat e perforcara jane ne kete
forme


14.2 Armimi Konstruktiv i mureve


1.5
` 0.01 0.04 0.0025
0.15 ` ( 2 `)
w
s s
V
w w w w
V
s
b
A A
a
l a b b l a
perqindjaearmimit por elidhur me zonat e perforcuarateqoshes
A shumaete gjitheshufravetekolonestenjeqosheje
perqindjaearmimit te zones midis dy

E E
> s = > = >

E
zonavete perforcuara

Shufrat vertikale
10/ 20 MINIMUMI u
Zonat kritike te mureve


Kontruksione Betoni te Armuar

Punoi: XXXXXXX Page 53


6
w
crc
l
H
H

>
14.3 LLOGARITJA
14.3.1 Armatura gjatesore

( ) ( )

o
o

o

(
| |
= + +
( |

\ .

= =

=
| |

= + +
|

\ .
2
R 0
`
0
0
1
1 1
2 2
S
w yd v yd w w
w
sd
S S
w w
w
yd
S d
V
w w cd cd cd
A
M f f b l
b l
N
A A Siperfaqiaearmimit tezonesse perforcuar
b l
x
pozicioni i aksit neutral te preriesterthoretemurit
l
f
A f
b l f f f
+
1
1
yd
V
cd
f
f


14.3.2 Armatura terthore
Kontruksione Betoni te Armuar

Punoi: XXXXXXX Page 54

<

| |
= +
|
\ .

0.3
2
3 2
sd
c cd
sd
eff
sd sd
eff
N
Formaemurit eshtezgjedhur nerregull nqs plotesohet kushti
A f
N Forcaqembanmuri
Percaktimi i forces N
N M
N Perfaqesonforcenqeeshtenegjendietembajekolonaose
z
zonae perforcuar emurit
z Distancamidisqendravetegravitetit tezonavete perforcuara
Per te percaktuar armaturenterthorene percaktojmeateqequhet perqindjevolumetrike
earmaturesterthore

( ) ( )
( )
e
e
o
=
| |
= + > = =
|

\ .
=
0
0
1 2
0.35 0.15 0.1 2 ` ` `
3
`
yd
dw
cd
c eff
dw d d w
c cd
c w
f
Volumi i stafave
Volumi i berthamessebetonit f
A N
V V A b d a d
A A f
A b a