www.glassrpske.

com

DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE, BAWALUKA

Proizvedeno U SRPSKOJ

na{e je
Utorak, 22. januar 2013. Broj 13.033 Godina LXX Cijena 0.80 KM

BOQE
PANORAMA
Harmonika{i iz Ugqevika u finalu emisije "Ja imam talenat"
странa 8

VIJESTI

SNSD: SDS pod pritiskom stranih faktora

HRONIKA BIZNIS

Bugari ve} preuzeli upravqawe Fabrikom duvana
странe странa 12

странa 2 4

Slavna italijanska glumica Monika Belu~i za "Glas Srpske"

U Srpsku dolazim u maju i ostajem ~etiri mjeseca
Jako sam se iznenadila kada sam stigla u ovaj magi~ni grad, izolovan, u planinama, daleko od svjetla metropola i zatekla posebnu energiju. Drvengrad nevjerovatan poduhvat Kusturice, ka`e Belu~i. Glumica ponovo posjetila Andri} grad
FOTO: V. TRIPI]

странa 25

Venecijanska komisija zatra`ila od VSTS-a analizu rada pravosudnih institucija

EU tra`i provjeru rada Specijalnog tu`ila{tva странa
Sini{a [temberger

2

Generalni {trajk buyetskih korisnika u RS nije uspio

Direktori {kola koje ne rade bi}e smijeweni

Nisam razmi{qao, samo sam {utnuo
странa 45

U RS pro{vercovane cigarete iz Pri{tine

Cigarete sa Kosova na trafikama u Srpskoj
To su cigarete ekstremno sumwivog kvaliteta koje gra|ani pla}aju po istim cijenama, istakao Kova~evi}
странa 6

странa 3

2 utorak, 22. januar 2013. GLAS SRPSKE

Vijesti dana
Optu`be na ra~un statisti~kih agencija

Iz SDA ne mo`e niko da me istjera, kao ni SDA iz mene. [emsudin Mehmedovi}, potpredsjednik SDA

FOTO: GLAS SRPSKE

Bevanda najavio smjene zbog odga|awa popisa
BAWALUKA - Predsjedavaju}i Savjeta ministara Vjekoslav Bevanda optu`io je direktore statisti~kih institucija u BiH da su krivi za odga|awe popisa stanovni{tva i najavio wihove smjene, dok ~elnici ovih agencija tvrde da se odgovornost za odga|awe popisa ne mo`e svaliti samo na wih. Bevanda je rekao da je odga|awe popisa jo{ jedan primjer neodgovornosti onih koji primaju visoke plate. - Savjet ministara BiH je obezbijedio novac za popis, a problem je u tome {to se tri osobe iz statisti~kih institucija ne mogu dogovoriti. Smijeni}emo te qude - rekao je Bevanda. Direktor Agencije za statistiku BiH Zdenko Milinovi} nije htio da komentari{e najave smjena i optu`be navode}i da se agencije mogu pripremiti do oktobra ako ne bude politi~kih problema. Direktor Republi~kog zavoda za statistiku RS Radmila ^i~kovi} izjavila je da za svoj rad odgovara Vladi i Narodnoj skup{tini RS. V. K.

Sjedi{te Specijalnog tu`ila{tva

Venecijanska komisija zatra`ila od VSTS-a analizu rada pravosudnih institucija

Ministarstvo odbrane BiH

Po~iwe obuka 300 kandidata za vojsku

SARAJEVO - U Centar za osnovnu obuku Komande obuke i doktrine Oru`anih snaga BiH u Pazari}u kod Sarajeva ju~e je primqena 12. generacija kandidata za profesionalnu vojnu slu`bu, kazali su u Ministarstvu odbrane BiH. Na tromjese~noj obuci bi}e 300 kan dida ta za pri jem u profesionalnu vojnu slu`bu,

koji su pro{li odgovaraju}e provjere i specijalisti~ke preglede, prenijele su agencije. Ove godine bi iz profe sional ne voj ne slu `be, usqed dos ti zawa sta ro sne granice od 35 godina, trebalo da bude otpu{teno 947 vojnika. Zbog toga je raspisan konkurs za prijem novih vojnika.

Evropska unija tra`i provjeru rada Specijalnog tu`ila{tva
Evropska komisija za demokratiju, poznatija kao Venecijanska komisija, dostavila zahtjev VSTS-u za preispitivawe dosada{weg rada Specijalnog tu`ila{tva Republike Srpske. Kontrola po~iwe krajem mjeseca, kazao Novkovi}
rada Specijalnog tu`ila{tva Republike Srpske. Mogu se ~uti razli~ita mi{qewa o wihovom radu od politi~kih pred sta vni ka, kao i predstavnika zakonodavne i izvr{ne vlasti, ali i javnosti. Mi }emo ovih dana zapo ~e ti ana li zu - ka zao je Novkovi}. Dodao je da }e po sli je analize VSTS dati ocjenu rada Specijalnog tu`ila{tva koju }e dostaviti Venecijanskoj komisiji. - Ako rezultati rada tog tu`ila{tva budu pozitivni, predlo `i }e mo da se ta kva in sti tu ci ja for mi ra i u FBiH. Analizu za privredne sudove zavr{ili smo u de cem bru i ona }e bi ti predstavqena na prvoj ovogodi{woj sjednici VSTS-a rekao je Novkovi}. "Glas Srpske" saznaje da bi predstavnici VSTS-a u Spe ci jal no tu `i la{ tvo trebalo da u|u krajem januara ili po~etkom februara. Novkovi} nije `elio da ko men ta ri {e do sa da{wi rad Specijalnog tu`ila{tva, naglasiv{i da }e VSTS svoj stav o toj instituciji dati poslije provjera. takao je Novkovi}. Zbog nezadovoqstva radom Specijalnog tu`ila{tva pred sjednik Re pu bli ke Srpske Mi lo rad Dodik je 21. decembra pro{le godine ~el ni ci ma te insti tu ci je uputio otvoreno pismo u kojem ih je upozorio da hitno tre ba da po ~nu da ra de u skladu sa svojim nadle`nosti ma i opravda ju ra zlo ge svog osnivawa. Naglasio je da }e, u protivnom, vlasti biti prinu|ene da razmotre efikasnija institucionalna rje{ewa u suzbijawu organizovanog i najte`ih oblika privrednog kriminala. Gla vni spe ci jal ni tu `ilac Miodrag Baji} rekao je da je Spe ci jal no tu `i la{ tvo opravda lo ra zlo ge svog postojawa, te da wegovo ukidawe zavisi od procjene nadle`nih organa, da li u RS ima organizovanog i najte `ih obli ka pri vrednog kriminala. ^la novi Ve ne ci janske komisije boravili su tokom de cem bra pro {le godi ne u BiH kada je Delegacija EU u BiH organizovala sastanak predstavnika svih ustavnopravnih i zakonodavnih komisija parlamenata u BiH, stru~waka iz odre|enih zemaqa EU, kao i do ma }ih stru~waka na temu reforme pravosu|a.

Plan rada Narodne skup{tine RS

Pred poslanicima i zakon o lobirawu
BAWALUKA - Narodni poslanici ove godine trebalo bi da razmatraju 80 zakona iz oblasti rada, obrazovawa, zdravstva, privatizacije, revizije, sukoba interesa. Programom rada Narodne skup{tine RS za 2013. godinu, koji }e se pred poslanicima na}i na sjednici zakazanoj za 29. januar, predvi|eno je da ove godine, izme|u ostalih, bude razmatran zakon o radu i o spre~avawu zlostavqawa na radu. U proceduri }e se na}i i izmjene Zakona o spre~avawu sukoba interesa u organima vlasti, a definisa}e se i obaveze i prava izabranih lica i status funkcionera u jedinicama lokalne samouprave. Planirane su i izmjene Zakona o reviziji javnog sektora RS, ali i dono{ewe zakona o lobirawu. Predvi|eno je i razmatrawe vi{e zakona iz oblasti obrazovawa, od izmjena Zakona o visokom obrazovawu, do zakona o osnovnom i sredwem obrazovawu i vaspitawu, dok }e se u oblasti zdravstva razmatrati izmjene zakona o zdravstvenoj za{titi i o zdravstvenom osigurawu. S. T.

ANALIZA RADA privrednih sudova zavr{ena, ocjena pozitivna
Nov kovi} sma tra da je naj boqe da se sva pi tawa promjena u pravosu|u rije{e kom pro mi som ko ji }e obezbijediti najboqe standarde za rad sudova i tu`ila{tava. - Iznad svega je da oni budu nezavisni, nepristrasni i profesionalni - is-

PI[E: SVJETLANA TADI] svjetlanat@glassrpske.com

www.glassrpske.com
Drago mi je da je Monika do{la kod nas, pogotovo poslije filma An|eline Yoli i svaka ~ast i Emiru i Dodiku zbog ovog! Ogwen Bjelo{evi} MPRI je obi~na lopovska organizacija. Jovo Tambura

BAWALUKA - Evropska ko mi si ja za de mokra ti ju posredstvom prava, poznatija kao Venecijanska komisija, zadu`ila je Visoki sudski i tu`ila~ki savjet (VSTS) BiH da na pra vi analizu rada i opravdanost postojawa Specijalnog tu`i la{ tva Re pu bli ke Srpske. Rekao je ovo "Glasu Srpske" pred sjednik VSTS-a Milorad Novkovi} i dodao da je za tra `e na i ana li za rada privrednih sudova koja je ve} ura|ena. - Od Venecijanske komisi je je sti gao zah tjev za preispitivawe dosada{weg

PRIVREDNI SUD DOBOJ
Predsjednik Okru`nog privrednog suda u Doboju Jovanka Jovanovi} potvrdila je "Glasu Srpske" da su predsjednici privrednih sudova i predsjednik Vi{eg privrednog suda nedavno razgovarali sa ~lanovima komisije VSTS-a o rezultatima rada. - Nakon {to su predsjednici sudova izlo`ili izvje{taje o svom radu, zakqu~ak je bio da su privredni sudovi opravdali razloge osnivawa - rekla je Jovanovi}eva uz ocjenu da u radu dobojskog privrednog suda nema problema. - Smawili smo broj nerije{enih predmeta, tako da sada imamo mawe od 1.000 predmeta - zakqu~ila je ona.

GLAS SRPSKE utorak, 22. januar 2013. 3

Udru`ewa od javnog interesa ste`u kai{
BAWALUKA - Ministar uprave i lokalne samouprave RS Lejla Re{i} potvrdila je ju~e da su buyetska sredstva za 21 udru`ewe od javnog interesa za ovu godinu 50 odsto mawa u odnosu na pro{lu i iznose 500.000 KM, prenijele su agencije. Na sastanku Re{i}eve sa predstavnicima udru`ewa od javnog interesa razmotrene su planirane aktivnosti udru`ewa za 2013. godinu i na~in finansirawa. - Ova sredstva nisu dovoqna, zbog ~ega ne}emo mo}i da realizujemo sve projekte koje smo mislili, ali moramo stezati kai{ kao i svi ostali buyetski korisnici - rekao je predsjednik Saveza logora{a RS Branislav Duki}.

Generalni {trajk buyetskih korisnika u RS nije uspio

Direktori {kola koje ne rade bi}e smijeweni
Direktori koji od danas ne organizuju minimum uslova rada u {kolama bi}e razrije{eni. Sve one koji su prekr{ili zakon pozivam da od danas u|u u okvire zakona, da po{tuju Zakon o {trajku i minimalne uslove rada, rekao Yombi}
PI[E: MARINA ^IGOJA marinacigoja@glassrpske.com DOPISNICI krozrs@glassrpske.com Premijer RS sa ministrima poslije sjednice Vlade

pritiscima koji su vr{eni na zaposlene. ^a|o je demantovao da je bilo pritisaka.

Javna uprava i pravosu|e
Ministar pravde RS Gorana Zlatkovi} izjavila je da je u pravosudnim institucijama u {trajku 376 administrativnih radnika. Ona je rekla da je od 824 radnika u kazneno-popravnim ustanovama u {trajku samo sedam radnika. Komentari{u}i navode Sindikata da je u {trajku 70 odsto radnika u pravosu|u, Zlatkovi}eva je rekla da su podaci kojima ona raspola`e dobijeni u toku dana iz pravosudnih institucija od sudija i glavnih tu`ilaca. Ona je dodala da u Pravobranila{tvu RS nema {trajka, te da je od ukupno 2.339 zaposlenih u Ministarstvu i institucijama koje odgovaraju Ministarstvu u {trajku 396 radnika. - Svi po{tuju rje{ewe o minimalnom procesu rada - kazala je Zlatkovi}eva. Predsjednik Sindikata pravosu|a RS Sini{a Petrovi} rekao je da je ovo prvi put da su administrativni radnici u pravosu|u odlu~ili da stupe u {trajk. - Ako ne bude promjena, nastavqamo sa {trajkom, ali }e biti sproveden minimum procesa rada - rekao je on. Predsjednik Sindikata uprave RS Tomislav Vrhovac tvrdi da je od 90 upravnih organizacija u Srpskoj, od kojih neke i nisu obuhva}ene smawewem plata, jedino Fond PIO stupio u {trajk uz po{tovawe zakonskih odredbi. - Svi ostali radnici u upravnim organizacijama podr`ali su zahtjeve Sindikata rekao je Vrhovac. Ministar uprave i lokalne samouprave RS Lejla Re{i}, me|utim, ka`e da su svi zaposleni u organima uprave u RS ju~e normalno radili. Fond PIO RS saop{tio je da su svi zaposleni u toj instituciji radili. Iz Vlade su poru~ili da se Mili} pona{ao nezakonito pozivaju}i roditeqe da ne {aqu djecu u {kolu, {to je nedopustivo, te da Sindikat treba da kazni Mili}a zbog toga. - U okviru postoje}eg Zakona o {trajku i ostalih podzakonskih akata tra`i}e se wegova odgovornost i ka`wavawe, odnosno sankcionisawe - rekla je Zlatkovi}eva.

FOTO: A. ^AVI]

u upravi, pravosu|u, obrazovawu i policiji slobodnom BAWALUKA - Oni koji voqom iskoristili priliku iza|u iz okvira zakona moraju da se {trajkom bore protiv da odgovaraju, tako da }e di- smawewa plata. - Nama {trajk nije ciq. rektori koji od danas ne organizuju minimum uslova rada u [trajk je samo sredstvo da do{kolama biti razrije{eni, |emo do ciqa - rekla je Mi{irekao je ju~e predsjednik Vla- }eva na konferenciji za de Republike Srpske Aleksan- novinare. Ministarstvo prosvjete i dar Yombi} poslije sjednice kulture RS ju~e je saop{tilo Vlade RS. Yombi} je rekao da se to da je nastava u drugom polugone}e odnositi na neorganizo- di{tu po~ela u 219 od 281 {kovawe nastave u ponedjeqak, jer le u RS, dok je predsjednik je Sindikat stvorio konfuziju Sindikata obrazovawa, nauke kod roditeqa koji nisu posla- i kulture RS Stevan Mili} li |ake u {kolu, zbog ~ega jedan rekao da je u 108 osnovnih i 37 dio obrazovnih ustanova nije sredwih {kola, te na 28 visoko{kolskih ustanova i dvije radio. institucije kulture u RS u po[kole tpunosti obustavqena nastava - Ako se nastava ne organi- zbog smawewa plata od deset zuje sutra (utorak), napravi}e- odsto. mo analizu i do ~etvrtka - Nastava se ne izvodi u 62 donijeti odluku koji }e direk- {kole ili 22 odsto na podru~ju tori biti razrije{eni - rekao Srpske. Od 187 osnovnih {koje Yombi}. la nastava je po~ela u 143 {koSve one koji su ju~e pre- le, dok u 44 {kole nije. Od 79 kr{ili zakon Yombi} je po- sredwih, 59 {kola radi, a u 18 zvao da od danas u|u u okvire {kola nastava nije po~ela - sazakona, da po{tuju Zakon o op{tilo je Ministarstvo i {trajku i minimalne uslove dodalo da je nastava po~ela u rada, da po{tuju prava djece ko- svih 15 muzi~kih i specijalnih ja su Ustavom zagarantovana i ustanova u RS i na oba javna poru~io da generalni {trajk nije uspio. Dodao je da }e Vlada nastaOMBUDSMAN I viti razgovore sa Sindikatom, ali samo sa onima koji se vrate Ombudsman za djecu RS saopu zakonske okvire. {tio je ju~e da je poziv djeci - Jasno smo iskazali namjeda doprinesu ostvarivawu ru da u odre|enom vremenu vraprava odraslih, koji je uputio timo plate. @ao mi je {to Sindikat prosvjete, potpuno predstavnici Sindikata nisu suprotan interesima djece i imali povjerewe - rekao je za posqedicu ima ugro`aYombi}. vawe ne samo prava djeteta Predsjednik Saveza sindina obrazovawe, ve} i brojnih kata Republike Srpske Ranka drugih prava djeteta. Mi{i} rekla je da su radnici

univerziteta. I na oba univerziteta u Srpskoj je potvr|eno da se nastava odvija po planu. Mili} je rekao jo{ i to da su na prosvjetne radnike prethodnih dana vr{eni pritisci, te da }e {trajk biti nastavqen do ispuwewa zahtjeva Sindikata o pove}awu cijene rada.

MI[I]: Nama {trajk nije ciq nego sredstvo
Ministar prosvjete i kulture RS Anton Kasipovi} rekao je da ju~e, prema podacima do 15 ~asova, od 281 obrazovne ustanove u RS nastava nije izvo|ena u 62, ili 22 odsto. - Od 187 osnovnih {kola nastava je po~ela u 143 {kole, dok u 44 {kole nije, a iz polovine ovih {kola djeca su vra}ena ili nisu do{la u {kolu. Od 79 sredwih, 59 {kola radi, a u 18 {kola nastava nije po~ela - rekao je Kasipovi} i potvrdio navode Ministarstva da svih 15 muzi~kih i specijalnih ustanova, kao i oba javna univerziteta rade. I na univerzitetima je potvr|eno da se nastava odvija po planu.

Kasipovi} je istakao da su u nekim {kolama sindikalne vo|e ote`avali kolegama da u|u u u~ionice i iz {kolskih dvori{ta vra}ali djecu. - To je nedopustivo i posqedica je poziva gospodina Mili}a da roditeqi ne {aqu djecu u {kolu, koji je beskrupulozan i kojom se ometaju osnovna prava djece. Ne smije se vr{iti pritisak na radnike koji `ele da {trajkuju, ali ni na one koji `ele da rade - istakao je Kasipovi} i dodao da ima informacije da su i ~lanovi savjeta u~enika {kola kontaktirani u nedjequ u kasnim ve~erwim ~asovima da se sastaju sa sindikatom, {to nije dobra poruka. Predsjednik Aktiva direkto ra osnovnih {kola bawalu ~ke re gi je Du {an Mi{qenovi} rekao je da pojedine {kole na podru~ju ove regije rade, a pojedine ne. Mi{qenovi}, koji je i direktor bawalu~ke Osnovne {kole "Georgi Stojkov Rakovski", rekao je da su u~enici ove {kole vra}eni ku}ama, ali da }e nastava po~eti danas. [kole na podru~ju Prijedora ju~e nisu radile, osim

Sredwe poqoprivredne {kole. Iako je Regionalni sindikat obrazovawa u Trebiwu donio jednoglasnu odluku o potpunom obustavqawu rada, deset od 16 {kola u Trebiwu ju~e je radilo. Na podru~ju bijeqinske regije sve sredwe {kole, osim Poqoprivredno-medicinske, odr`avale su redovnu nastavu. Na podru~ju sarajevsko-romanijske regije u osnovnim i sredwim {kolama po~ela je nastava. Osnovna {kola "Sveti Sava" jedina je na podru~ju Isto~nog Sarajeva gdje ju~e nije po~elo drugo polugodi{te. Od 11 osnovnih {kola u jugozapadnom dijelu Srpske nastava u drugom polugodi{tu po~ela je u deset {kola i svim sredwim, a ~as traje 45 minuta. U~ionice su bez |aka samo u O[ "Rade Marijanac" u Strojicama kod [ipova. Ministar unutra{wih poslova RS Stanislav ^a|o rekao je da su od 6.779 zaposlenih u Ministarstvu, u {trajku 53, ili 0,79 odsto. Predsjednik Sindikata radnika unutra{wih poslova Du{ko Jandri} slab odziv radnika MUP-a obrazlo`io je
^elnici Sindikata

PRIVREDNICI
Predsjednik Privredne komore RS Borko \uri} rekao je da se dru{tvo mora okrenuti stvarawu uslova za podizawe privredne aktivnosti kako bi se obezbijedilo {to vi{e sredstava u buyetu i {to prije iza{lo iz problema smawewa plata onima koji platu primaju iz buyeta.

4 utorak, 22. januar 2013. GLAS SRPSKE
FOTO: V. TRIPI]

Komentar dana
Pi{e: Dragana KELE^

Slamka spasa
Rijetke su firme u Republici Srpskoj koje mogu da se pohvale svojom likvidno{}u. Na`alost - to je tako, jer mnoge od wih ne uspijevaju da izmire svoje dospjele obaveze u dogledno vrijeme, odnosno bez ka{wewa. [ta je uzrok? Posqedica? Pa naravno - novac! Ili boqe re~eno - nedostatak novca. Bilo da su u pitawu marke, evri ili dolari (koje opet samo rijetki imaju, odnosno nemaju), stvar je jasna. Privrednicima hitno treba slamka spasa! O tome koliko im BiH kao i obi~no, je neophodna pomo}, uvijek na kraju kada za svjedoka su se #pozsu u pitawu mjere vala# i astronomska kojima bi pomogla dugovawa, koja se iz privredi, ali i godine u godinu povecijelom dru{tvenom }avaju. Kada ka`em astronomska, ne pretsistemu, zaka`e. Umjesto da pomogne jerujem, iako bih voqela da je tako, jer su tamo gdje se i te mi pred o~i ma kako mo`e, ko~i i posqedwi po da ci zastajkuje. Da li nam Privredne komore je to lo{a karma RS, prema kojima su ili smo jednostavno kratkoro~na potranavikli da budemo `ivawa firmi dosti gla ~ak 3,961 posqedwi, da se mi li jar du ma ra ka. pla{imo promjena, Jo{ alarmantnija je ne vrijedi ~iwenica, da su ova ni analizirati potra`ivawa na kraju 2011. godine pove}ana za skoro ~etvrt miliona maraka u odnosu na kraj 2010. godine. [ta je rje{ewe? Izlaz? U prolongirawu. Naime, kako bi rasteretili svoje poslovawe, ali i cijelu privredu, sami privrednici su uvidjeli svjetlo na kraju tunela. To svjetlo, odnosno rje{ewe, nalazi se u prolongirawu obaveze pla}awa PDV-a za deset ili 15 dana. Tih deset ili 15 dana du`e zna~ilo bi privrednicima mnogo, zbog toga {to bi u tom periodu uspjeli da prikupe novac. Takav metod nije nepoznat ili neobi~an. On se koristi ve} godinama u mnogim evropskim zemqama, gdje je poslodavcima omogu}eno da pla}aju PDV i ~ak do 45 dana poslije izdavawa fakture. Me|utim, BiH kao i obi~no, uvijek na kraju kada su u pitawu mjere kojima bi pomogla privredi, ali i cijelom dru{tvenom sistemu, zaka`e. Umjesto da pomogne tamo gdje se i te kako mo`e, ko~i i zastajkuje. Da li nam je to lo{a karma ili smo jednostavno navikli da budemo posqedwi, da se pla{imo promjena, ne vrijedi ni analizirati. A analiza nam je i dosta! Ono {to treba qudima, privredi i cijelom dru{tvu jesu mjere, i to efikasne mjere. Za po~etak deset, ili 15 dana du`e. I pod jednim uslovom da se na ovih nekoliko dana ne ~eka nekoliko godina...

Predsjednik SNSD-a sa poslanicima stranke u Parlamentu BiH

Pritisak stranih faktora na SDS
U Sarajevu se ne smiju kriminalizovati institucije RS, jer svi predstavnici Srpske imaju obavezu da {tite wene interese, rekao Kalabi}
PI[E: GORAN MAUNAGA g.maunaga@glassrpske.com

BAWALUKA - SDS se nalazi pod pritiscima stranaca da na ru {i do govor sa SNSD-om o zajedni~kom djelovawu na nivou BiH i oni nisu sigurni na koju stranu da se opredijele. To }emo u budu}em periodu istjerati na ~istinu, da vidimo ko je za Republiku Srpsku, ko za BiH, a ko za strance. Izjavio je to {ef Kluba poslanika SNSD-a u Predstavni ~kom do mu Parla men ta BiH Drago Kalabi}, poslije

razgovora poslanika tog kluba sa predsjednikom SNSD-a Miloradom Dodikom ju~e u Bawaluci. Kalabi} je pozvao SDS da probleme iz RS ne prenosi u Sarajevo. - Tamo se ne smiju kriminalizovati institucije RS, jer svi predstavnici Srpske u Sarajevu imaju obavezu da {tite wene interese. Poku{aji stvarawa razdora, nejedinstva, izmi{qawa situacija su smije{ni. Na razne na~ine poku{a va se pro mi je ni ti politi~ka slika BiH - rekao je Kalabi} naglasiv{i da nisu ta~ni navodi iz SDS-a da vi{e nema opasnosti po RS iz

Sarajeva. - To je politi~ki naivna i nekorektna tvrdwa. Potpredsjednik SDA i ~lan Predsjedni{ tva BiH Ba kir Izetbegovi} ih je demantovao inicijativom da Ustavni sud BiH ra zmo tri us ta vnost obiqe`avawa Dana RS. Zato, ne da nije ta~no da nema opasnosti, nego se one poja~avaju rekao je Kalabi}.

NAIVNE TVRDWE SDS-a da nema opasnosti po Srpsku
On je naglasio da je na sastanku konstatovano da je u od bra ni insti tu ci ja RS i

KLUB SNSD-a
Govore}i o me|uqudskim odnosima u Klubu SNSD-a, Kalabi} je rekao da ovaj klub funkcioni{e dobro ve} sedam godina. - To je prva linija odbrane SNSD-a i o{trica koja je uvijek na udaru. Dugo radimo zajedno i razmi{qamo jedinstveno, a Klub sve vrijeme potpuno jedinstveno glasa naglasio je Kalabi}.

spre~avawu prenosa nadle`nosti na nivo BiH, osim jedinstvenog nastupa, neophodno dodatno oja~ati me|usobnu koordinaciju. - Usaglasili smo stavove i potvrdili ranije donesene zakqu~ke. Manifestovali smo jedinstvo na onome {to smo radili i {to }emo raditi ubudu}e - rekao je Kalabi}. Dodao je da nema ni{ta od prenosa nadle`nosti na nivo BiH i da }e stalna borba za vra}awe nadle`nosti na RS u budu}em periodu biti glavna aktivnost poslanika SNSD-a. Dodao je da je platforma zajedni~kog djelovawa s SDSom i daqe na stolu, a da }e o sudbini te platforme odlu~ivati vrhovi stranaka. Sastanku su, osim poslanika SNSD-a u Predstavni~kom domu Parlamenta BiH, prisustvovali i potpredsjednik SNSD-a Igor Radoji~i} i ~lan Glavnog odbora i ministar civilnih poslova BiH Sredoje Novi}.

Po~iwe proces izglasavawa nepovjerewa izvr{noj vlasti u FBiH

O smjeni u ~etvrtak
SA RA JE VO - Vlada FBiH trebalo bi u ~etvrtak da se izjasni o zahtjevu poslanika i delegata federalnog Parla men ta o iz gla sa vawu nepovjerewa Vladi, dok bi Parlament ovo pitawe mogao da razmatra idu}eg ponedjeqka. Savjetnik za medije premijera FBiH Admir Mujanovi} re kao je ju ~e "Gla su Srpske" da je sjednica Vlade zakazana za ~etvrtak. - Na ovoj sjednici je planirano da se ministri izjasne o ini ci ja ti vi 56 po sla ni ka Pred sta vni ~kog doma i 35 delegata Doma naroda Parlamenta FBiH da se izglasa nepovjerewe kompletnoj Vladi sa premijerom Nerminom Nik{i}em na ~elu rekao je Mujanovi}. O rekonstrukciji Vlade, koju su pokrenuli SDP, SBB i dva HDZ-a, ju~e su u Sarajevu razgovarali i lider SBB-a Fahrudin Radon~i} i predsjednik FBiH @ivko Budimir. - Budimiru sam predo~io odre|ene ideje, prijedloge, sugestije i zahtjeve ~etvorke. Najva`nije je da }e se i}i u proceduru izglasavawa nepovjerewa Vladi FBiH, a sjednica Parlamenta trebalo bi naj vje rova tni je da bude odr`ana u ponedjeqak - rekao je Radon~i}.

Uprava za indirektno oporezivawe BiH
Doneseni novi pravilnici kojima je prepolovqen broj rukovodilaca koji imaju pravo na kori{}ewe slu`benog automobila 24 ~asa dnevno. Ograni~eni i tro{kovi mobilnih i fiksnih telefona.

SDA
Povodom optu`bi iz SDP-a na na~in izbora novog rukovodstva SDA, iz te stranke su odgovorili da je Zlatko Lagumyija svjestan jedinstva SDA i osipawa sopstvene partije. - Lagumyija, poput davqenika uhva}enog u sopstvenu zamku, spas tra`i u neistinama i prozirnim saop{tewima. Zarad svoje foteqe i li~nih interesa, sa ^ovi}em je potpisao najsramniji sporazum o podjeli BiH u wenoj istoriji, stvarawu hrvatskog entiteta u FBiH, ru{ewu dr`avne televizije i javnog RTV sistema i stvarawu nacionalnih kanala. On plasira notorne neistine o SDA samo zato {to je zaustavila i {to ne}e dopustiti sprovo|ewe wegovih dogovora o razgradwi BiH - saop{teno je ju~e iz SDA.

BUDIMIR: Ne}u da ispuwavam ni~ije `eqe
Budimir je rekao da te{ko mo`e prihvatiti pozici ju u ko joj }e ispuwava ti strana~ke `eqe i uslove. Na pi tawe da li }e podr`a ti Nik{i}a za premijera, Budimir je kazao da }e i to biti re~eno kada se bude razgovaralo sa liderima stranaka. @. D.

Miodrag Baji}, glavni specijalni tu`ilac RS
Izjavio da ne postoji nikakva afera djelovawa organizovane kriminalne grupe koja se bavi trgovinom qudima radi vr{ewa prostitucije navode}i da su to medijske spekulacije.

GLAS SRPSKE utorak, 22. januar 2013. 5

Radnici Aerodroma RS upozoravaju na nezakonitosti direktora RSCAD-a

Su|ewe biv{em predsjedniku RS

Direktor ]opi} ima nepostoje}u diplomu
PI[E: GORAN MAUNAGA g.maunaga@glassrpske.com

Karaxi} poziva za svjedoka Izetbegovi}a
HAG - Nekada{wi predsjednik RS Radovan Karayi} obavijestio je ju~e Ambasadu BiH u Hagu da ~lana Predsjedni{tva BiH Bakira Izetbegovi}a i Osmana ^engi}a namjerava da pozove za svjedoke odbrane u Ha{kom tribunalu, te da }e, ako oni odbiju da se pojave pred sudom, tra`iti izdavawe obavezuju}ih naloga. Karayi} je u pismu podsjetio da se ranije obra}ao Izetbegovi}u i ^engi}u, tra`e}i od wih da razgovaraju sa wegovim glavnim pravnim savjetnikom, ali da na te zahtjeve nije odgovoreno, prenijele su agencije. Od vlasti BiH je zatra`eno i da ~lanovima tima odbrane omogu}e da razgovaraju sa osu|enim Savom Todovi}em i @eqkom Mejaki}em, koji slu`e kazne u Fo~i, odnosno Bawaluci.

Faksimil rje{ewa o postavqewu

Goran Kr~mar odbacuje optu`be

Biv{i kontrolor letewa na torwu Aerodroma Bawaluka Damir ]opi} politi~kom linijom i nezakonito postavqen za direktora RSCAD-a. La`no se predstavqa kao dipl. kontrolor letewa, a zavr{io kurs kontrole letewa
BAWALU KA - Di re ktor Republi~ke direkcije za civilno vazduhoplovstvo (RSCAD) i v. d. zamjenika direktora Agencije za pru`awe uslu ga u vazdu {noj plovidbi BiH (BHAN SA) Da mir ]o pi} ne za koni to je postavqen na funkciju jer je za vr{io sa mo kurs le tewa, sa zna je "Glas Srpske". ]o pi} se la `no predstavqa kao "di plo mi ra ni kontrolor letewa", iako to zvawe u ovoj zemqi ne postoji. - Biv {i kon trolor letewa na torwu Aerodro ma Bawaluka Damir ]opi} politi~kom linijom je nezakoni to pos tavqen za direktora RSCAD-a poslije ~e ga je po ~eo da se predstavqa kao di plo mi ra ni kontrolor letewa. On je zavr{io kurs kon trole letewa, a ne fakultet koji kao takav nigdje ne postoji - ka`u zaposleni na Aerodromu. U rje {ewu BHAN SA o ime novawu v. d. za mje ni ka direktora te agencije od 24. juna 2010. godine, koje je u posjedu "Glasa Srpske", stoji da je ]opi} "diplomirani kontrolor letewa". ]o pi} pet godi na kao di re ktor RSCAD-a pri ma platu od 5.000 KM, a kao v. d. za mje ni ka di re kto ra BHANSA 2.000 KM, plus duple dnevnice. On prima platu, iako je jo{ prije tri godine prestao da postoji osnov za rad RSCAD-a, ~ije su sve funkci je pre {le na Di re kci ju civilnog vazduhoplovnog saobra}aja BiH (BHDCA). Kako smo saznali radnici Aerodro ma RS o ovom slu~aju pismom su obavijestili predsjednika i premije ra RS, tu `i la{ tvo, Agenciju za dr`avnu upravu RS, Direkciju civilnog vazDamir ]opi}

Ma{ovi} blokira popis tijela u mrtva~nicama
BAWALUKA - ^lan Kolegijuma direktora Instituta za tra `ewe nes ta lih BiH Amor Ma {ovi} opstru i{e popis tijela `rtava koja se na la ze u mrtva~ni ca ma u FBiH, jer se me|u wima nalazi veliki broj tijela Srba, {to wemu ne odgovara i tu le `i ra zlog zbog ko jeg okrivquje udru`ewa iz RS za nesprovo|ewe popisa `rtava. Rekao je to "Glasu Srpske" {ef Ope ra ti vnog ti ma za tra`ewe nestalih lica RS Goran Kr~mar, komentari{u}i Ma{ovi}evu izjavu da se revizija 3.000 `rtava, ~iji se posmrtni ostaci nalaze u 13 mrtva~ni ca, naj vje rova tni je ne }e oba vi ti ni ove go di ne "zbog zlona mjernog djelovawa po jedi nih udru `ewa iz Bawaluke". - Postavqa se pitawe ~ija su tijela koja se nalaze u Tuzli, Vi so kom, Tra vni ku, Mostaru i Sanskom Mostu, zbog ~ega se ne popi{u i ko to brani. Revizija, odnosno popis `rtava, treba da bude sprovedena kako bi se znalo odakle su tijela, a mi znamo da su ve li ki broj srpske `rtve - kazao je Kr~mar. S. T.

duhoplovstva BiH. - Tra`imo od nadle`nih da hitno preduzmu odgovaraju}e korake protiv jedinog di plo mi ra nog kon trolo ra letewa u Evropi - zatra`ili su u tom pismu.

U AGENCIJI za dr`avnu upravu RS nemo}ni
Po ku {a li smo pro teklih dana da stupimo u kontakt sa ]opi}em ali nismo uspjeli. U RSCAD-u su rekli

TRI NEBESKA KONTROLORA
"Glas Srpske" u avgustu pro{le godine objavio je da vr{ioci du`nosti direktora i zamjenika direktora BHANSA Marin Raspudi}, \elal Hase~i} i Damir ]opi} godinama obavqaju duple direktorske funkcije. Iako je saglasnost Savjeta ministara na rje{ewe o wihovom postavqewu na te funkcije isteklo jo{ 25. januara pro{le godine, oni su i daqe na wima.

da je na godi{wem odmoru. V. d. direktora Agencije za dr`avnu upravu RS Aleksan dar Ra de ta za "Glas Srpske" ka`e da je pismo zaposlenih na Aerodromu stiglo, ali da oni ne mo gu ni{ta preduzeti. - U na{oj nadle`nosti nije vo|ewe evidencije postoje}ih zvawa. Mi postupamo tek kad nam se upu ti zahtjev za raspisivawe konkursa. U protivnom, nismo nadle`ni - ka`e Radeta. Direktor BHDCA \or|e Ratkovica za "Glas Srpske" potvr|uje da ne postoji visoko {kol ska us ta no va ko ja proi zvodi "di plo mi ra ne kontrolore letewa". - Obrazovawe kontrolora letewa sti~e se kroz pose bne cen tre slu `bi za kontrolu letewa i tu polaznici ne dobijaju akademski status, nego samo rejting u dozvoli - ka`e Ratkovica. Stru~waci iz te oblasti tako|e su potvrdili da zvani ~no u BiH ne pos to ji zvawe "diplomirani kontrolor letewa". [kola kontrole letewa uvijek je bila kao brzopotezni kurs. Tra je ne koli ko mjeseci i dobija se sertifikat kontrolora letewa. U spis ku za ni mawa Agencije za statistiku BiH ne postoji zvawe "diplomirani kontrolor letewa", nego samo kontrolor letewa.

Istraga o smrti Borisa Trajkovskog

Istra`ni tim po~iwe da radi

Institucije BiH ne ~ine ni{ta da poboq{aju efikasnost administracije

Reforma javne uprave se ne mi~e sa mjesta
SARAJEVO - Iako su iz Evropske komisije sve glasniji pozivi BiH da prona|e rje {ewe za fi nan sij sku odr`ivost javne uprave, reforma u ovoj oblasti ide veoma sporo, a dokaz za to je i podatak da su od 32 obaveze koje su institucije BiH trebalo da ispune u 2011. godini do sredi ne de cem bra pro{le godine potpuno realizovane samo tri. Na vede no je to u iz vje {taju o izvr{ewu Operativnog pla na za sprovo |ewe nerealizovanih obaveza iz Revidiranog akcionog plana 1 Strategije reforme javne upra ve u BiH. Ovaj izvje{taj izradila je Kance la ri ja ko ordi na to ra za reformu javne uprave BiH, a usvo jio Sa vjet mi nis ta ra BiH. U izvje{taju se navodi da od 66 institucija ~ak 21 nije ni imenovala kontakt osobu za saradwu u procesu reforme javne uprave i dostavila podatke o tome {ta je do sada ura|eno.

SARAJEVO - Ministar transporta i komunikacija BiH Damir Hayi} potpisao je odluku o formirawu istra`nog tima koji }e obaviti novu istragu o pogibiji makedonskog predsjednika Borisa Trajkovskog. Hayi}ev savjetnik Omer Kuli} izjavio je da }e istra`ni tim razmotriti i provjeriti sve informacije prikupqene u posqedwih {est godina, prenijele su agencije. Kuli} je pojasnio da je novi istra`ni tim formiran zbog obiqa novih dokaza koje je prikupio makedonski ekspertski tim. Novi istra`ni tim sastavqen je od 15 stru~waka iz BiH, Hrvatske i Makedonije, a ima}e i stalnog konsultanta iz SAD. Istraga ne}e biti vremenski ograni~ena, ali Kuli} procjewuje da }e posao biti zavr{en u roku od {est mjeseci do godinu. Avion u kojem je bio Trajkovski sru{io se 26. februara 2004. nedaleko od Mostara, a osim makedonskog predsjednika poginulo je i osam ~lanova makedonske delegacije i posade.

OD 32 OBAVEZE ispuwene samo tri
- Mno ga mi nis tar stva ni su dos ta vi la podat ke, a dr`avne institucije su potpuno neuspje{ne u uvo|ewu sa vre me nih me |u na rodnih ra~unovodstvenih standarda i upotrebi elektronskih potpisa - navedeno je u izvje{taju.

U iz vje {ta ju Evrop ske komisije o napretku BiH u 2012. godini navedeno je da je postignut mali progres u podru~ju reforme javne uprave i u ja~awu administrati vnih ka pa ci te ta za sprovo|ewe evropskog zakonodavstva. Istakli su da se te{ko stvara profesionalna, odgovorna, transparentna i efi ka sna dr`a vna slu`ba, utemeqena na zaslugama i kompetentnosti. S. T.

Najstariji predsjedni~ki kandidat na istorijskim izborima na kojima ^esi prvi put direktno biraju {efa dr`ave, 75-godi{wi knez Karel [varcenberg, jedva ~eka kraj predizborne kampawe, jer mu je ve} dosadio celibat, prenijele su agencije. - U posqedwe vrijeme ni{ta ne sti`em. Tokom kampawe za to nema vremena, `ivim kao kalu|er. Seks mi nedostaje svakog dana - rekao je [varcenberg. Potomku poznate evropske plemi}ke loze [varcenberga bli`i se kraj muka, po{to }e 25. i 26. januara ^esi u drugom krugu izbora odlu~iti da li }e Vaclava Klausa, kome po~etkom marta isti~e posqedwi mandat, naslijediti upravo knez [varcenberg ili biv{i socijaldemokratski premijer 68-godi{wi Milo{ Zeman.

6 utorak, 22. januar 2013. GLAS SRPSKE

Vojislav Trkuqa direktor Poqoprivrednog instituta

Dru{tvo

BAWALUKA - Za direktora Poqoprivrednog instituta Republike Srpske imenovan je Vojislav Trkuqa, re~eno je agencijama u ovom institutu. Do imenovawa Trkuqa je bio {ef Zavoda za za{titu biqa, biotehno-

logiju i sjemenarstvo i profesor na Poqoprivrednom fakultetu Univerziteta u Bawaluci. Trkuqa je na funkciju direktora Poqoprivrednog instituta do{ao umjesto Mihajla Markovi}a, kojem je istekao mandat.

U RS pro{vercovane cigarete iz Pri{tine

Sje}awe na hrabrog Trebiwca

Godi{wica napada na Sr|ana Aleksi}a
TREBIWE - Na ju~era{wi dan prije 20 godina grupa pripadnika Vojske RS pretukla je mladog Trebiwca Sr|ana Aleksi}a, koji je od zadobijenih povreda pao u komu i {est dana kasnije preminuo. Vojnici su 21. januara 1993. legitimisali osobe na trebiwskoj tr`nici, a nakon {to su ustanovili da je jedna od wih Alen Glavovi}, Bo{wak, po~eli su da ga maltretiraju i tuku. Tada je Glavovi}u u pomo} prisko~io Aleksi}, kojeg su ~etvorica vojnika zbog toga pretukla. Mladi Trebiwac osta}e upisan u istoriju kao svijetli primjer qudskosti i putokaz za boqu budu}nost. Film "Krugovi" Srdana Golubovi}a, zasnovan na pri~i o Sr|anu Aleksi}u, svjetsku premijeru do`ivio je 18. januara na presti`nom ameri~kom festivalu "Sandens". Predsjednik RS Milorad Dodik posthumno je 9. januara ove godine odlikovao Sr|ana Aleksi}a Ordenom ~asti RS sa zlatnim zracima.

Cigarete sa Kosova na trafikama u Srpskoj
To su cigarete ekstremno sumwivog kvaliteta koje gra|ani pla}aju po istim cijenama, zbog ~ega apelujemo na wih da ih nikako ne konzumiraju, jer ne znaju kakvog su sastava i ko ih je proizveo, istakao Kova~evi}
PI[E: DRAGANA KELE^ draganak@glassrpske.com

Cigarete sa akciznom markicom Kosova kupqene u RS FOTO: A. ^AVI]

TURIZAM

SINDIKAT

Sve vi{e gostiju
BAWALUKA - Ministar trgovine i turizma RS Bakir Ajanovi} isti~e da statisti~ki podaci u toku 11 mjeseci 2012. godine, u odnosu na isti period prethodne godine, pokazuju da je primjetan rast broja dolazaka i no}ewa, i to prvenstveno stranih turista. - Najve}i indeks rasta dolazaka i no}ewa primjetan je u planinskim, kao i u bawskim mjestima, me|u kojima se naro~ito isti~e Bawa Vru}ica kod Tesli}a. Uprkos nepovoqnim ekonomskim uticajima, ova grana privrede u RS ima pozitivan trend - ocjewuje Ajanovi} u intervjuu Srni.

Qekari nezadovoqni platama
BAWALUKA - Strukovni sindikat doktora medicine (SSDM) RS saop{tio je da je materijalni status doktora "iz dana u dan sve nepovoqniji". - Realan iznos plata je znatno ni`i od onog koji se prikazuje, jer su u taj iznos ura~unati i regres i topli obrok - navodi se u saop{tewu tog sindikata, prenijele su agencije. ^lanovi Glavnog odbora SSDM-a posjetili su bolnice u Trebiwu i Nevesiwu, gdje su sa ~lanovima Sindikata i direktorima ovih ustanova razgovarali o aktuelnim problemima u zdravstvu.

BAWALUKA - U pojedinim trafikama i prodavnicama u Srpskoj prodaju se cigarete na kojima su akcizne markice Kosova, koje su pro{vercovane i sumwivog kvaliteta, zbog ~ega se stanovnicima apeluje da ih ne konzumiraju. Mogu se kupiti po novim cijenama cigareta na tr`i{tu BiH, ali uvoznik nije nijedna firma ni distributer iz BiH, ve} "NTP Trokadero" iz Pri{tine. Na sebi imaju naqepnice o {tetnosti pu{ewa koje su napisane na albanskom, ali i na srpskom jeziku, ali latini~nim pismom. - Kupila sam kutiju cigareta "eva slims" u jednoj radwi u [ipovu. Platila sam ih 3,3

KM, koliko sada ko{taju. Nisam ni obra}ala pa`wu na akcizu, kao ni na natpis. Tek kada sam stigla ku}i, primijetila sam da je {tetnost pu{ewa napisana na albanskom, te da na sebi imaju markicu "Republike Kosovo" - rekla je Ivana G. iz Bawaluke.

Na~elnik Odjeqewa za komunikacije Uprave za indirektno oporezivawe BiH Ratko Kova~evi} rekao je da se cigarete sa takvim akcizama nikako ne bi smjele prodavati u trgovinama u BiH, te da su one najvjerovatnije pro{vercovane na na{e tr`i{te.

- To su cigarete ekstremno sumwivog kvaliteta koje gra|ani pla}aju po istim cijenama, zbog ~ega apelujemo na wih da ih nikako ne konzumiraju, jer ne znaju kakvog su sas ta va i ko ih je proizveo - istakao je Kova~evi}.

MARKICE
Prema podacima UIO, u BiH je ve} u prvih deset dana januara izvr{ena velika nabavka novih markica za obiqe`avawe cigareta, tako da je po osnovu akcize za markice upla}eno vi{e od 28 miliona KM. Od po~etka ove godine primjewuju se nove akcize na duvanske proizvode. Ipak, trgovci jo{ uvijek prodaju cigarete sa starim markicama ali po novim cijenama, {to kod kupaca ~esto izaziva zbuwenost i sumwu u to koliko zaista ko{taju. U UIO obja{wavaju da cigarete sa starim markicama mogu prodavati oni koji su uplatili razliku izme|u novoobra~unate i ve} ranije upla}ene akcize.

CIGARETE SA akcizama Kosova ne smiju se prodavati u BiH
Naglasio je da svi stanovni ci pri li kom ku povi ne dobro provjere kakva se markica nalazi na cigaretama, te da, ako im se dese sli~ni slu~ajevi, to prijave UIO ili op{tinskoj inspekciji. - Sve prijave }emo provjeriti i one koji su omogu}ili takvu prodaju kazniti dodao je Kova~evi}.

Kancelarija princa Aleksandra Kara|or|evi}a

Posmrtni ostaci kraqa Petra Drugog u Beogradu
BEOGRAD - Posmrtni ostaci kraqa Petra Drugog Kara|or|evi}a (1923-1970) danas }e biti preneseni iz SAD u Beograd, u kapelu pri kraqevskom dvoru na Dediwu, saop{te no je iz Kan cela ri je princa Aleksandra Kara|or|evi}a. Princ Aleksandar Kara|or|evi}, princeza Katarina, prin ~e vi Pe tar, Fi lip i Aleksandar, zajedno sa k}erkom princeze Katarine, Alison, do~eka}e svog pokojnog oca, djeda i svekra na aerodromu "Nikola Tesla" u Beogradu u 14 ~asova, prenio je Tanjug. Ka ko se na vodi u sa op {tewu, do~eku }e prisustvovati pre mi jer Srbi je Ivi ca Da~i}, ~lan Komiteta za prenos posmrtnih ostataka ~lanova kraqevske porodice i savjetnik predsjednika Srbije Oliver Anti}, kao i predstavnici Vojske Srbije. Datum sahrane na Oplencu bi}e naknadno odre|en tokom ove godine u dogovoru sa Srpskom pravoslavnom crkvom, predsjednikom Srbije Tomislavom Nikoli}em, Vladom Srbi je i dru gim kraqev skim ku}ama. Princ Kara|or|evi} je ranije rekao da je povratak kraqa Petra Drugog u Srbiju veoma dirqiv doga|aj od velikog istorijskog zna~aja i da su on i wegova porodica veoma ponosni {to se wegov otac kraq Petar Drugi kona~no vra}a ku}i.

Velika posje}enost za vikend

Jahorina prebukirana
JAHORINA - Uslovi za skijawe na olimpijskoj planini Jahorini su veoma dobri, a proteklog vikenda, posebno u subotu, bila je izuzetna posje}enost. Bilo je oko 3.000 skija{a, a {eta~a je bilo jo{ vi{e, tako da je Jahorina bila prebukirana. Rekla je ovo portparol Olimpijskog centra "Jahorina" Zorica Stojanovi}, prenijeli su portali. - Na`alost, u nedjequ je duvao jugo, tako da se otopilo dosta snijega. Visina snijega na Jahorini je 80 centimetara i staze su odli~no pripremqene. Prognoze ka`u da }e idu}ih dana padati snijeg, koji }e svakako dobro do}i da popravi jahorinske staze - kazala je Stojanovi}eva. Kompletan vertikalni transport je u funkciji, sva tri {estosjeda, ~etiri ski-lifta i dva dvosjeda.

DATUM SAHRANE bi}e naknadno odre|en
Patrijarh Irinej slu`i}e zaupokojenu liturgiju u crkvi Svetog Andreja Prvozvanog u

dvorskom kompleksu na Dediwu. Kraq Petar Drugi bi}e sahrawen u Kraqevskom mauzoleju na Oplencu, gdje su sahraweni i wegovi pre ci.

GLAS SRPSKE utorak, 22. januar 2013. 7

Bankama ponu|en sporazum o pozajmicama poqoprivrednicima
BAWALUKA - Ministarstvo poqoprivrede, {umarstva i vodoprivrede RS ponudilo je poslovnim bankama u Srpskoj potpisivawe sporazuma o davawu pozajmice poqoprivrednim proizvo|a~ima za isplatu nov~anih podsticaja za pro{lu i ovu godinu, prenijele su agencije. Sporazum podrazumijeva da korisnici podsticajnih sredstava mogu sa poslovnom bankom da zakqu~e ugovor o pozajmici na osnovu rje{ewa Ministarstva poqoprivrede, {umarstva i vodoprivrede RS - Agencije za agrarna pla}awa o odobravawu nov~anih podsticaja za pro{lu i ovu godinu.

Doboj sa 18 i Bawaluka sa 16 stepeni Celzijusa ju~e najtopliji gradovi u RS, danas zahla|ewe

Proqe}e i zima u dva dana
Ovo su izuzetno neobi~no visoke temperature za januar. Prave proqe}ne. Wih je pratio i izrazito jak jugo, koji je kao takav posqedwi put zabiqe`en 24. januara 1985. godine, rekao Kova~i}
FOTO: G. [URLAN Sunce izmamilo Bawalu~ane na ulice

PI[U: DRAGANA KELE^ draganak@glassrpske.com DOPISNICI krozrs@glassrpske.com

BAWALU KA - Sta no vni ke {i rom Re pu bli ke Srpske ju~e su iznenadile neobi~no visoke temperature za ovo doba godine, a najtopliji je bio Doboj sa ~ak 18 i Bawaluka sa 16 stepeni Celzijusa. Vi so ke tem pe ra tu re pra }e ne su ja kim vje trom, koji je, prema rije~ima meteorologa, takav posqedwi put zabiqe`en prije 27 godina. - Ovo su izuzetno neobi~no visoke temperature za januar. Prave proqe}ne. Wih je pratio i izrazito jak jugo, koji je kao takav posqedwi put za biqe`en 24. ja nu ara 1985. godine - rekao je de`urni meteorolog Republi~kog hidro me te orolo {kog zavoda RS Igor Kova~i}. Naglasio je da i pored ovako visokih temperatura nisu oboreni istorijski rekordi, jer je u gradu na Vrbasu 2007. godi ne u ja nu aru iz mje re no re kordnih 22,3 stepeni Celzijusa. - Ve} danas do}i }e do na gle pro mje ne vre me na. Ujutro }e temperature biti

ni`e, a tokom dana }e do}i do pos te pe nog za hla |ewa, tako da se predve~e o~ekuje tek oko jedan stepen Celzijusa. Me|utim, najve}e zahla|ewe sa suswe`i com i snijegom o~ekuje se u petak, su bo tu i nedjequ, ka da }e temperature biti i do minus pet stepeni Celzijusa - istakao je Kova~i}.

Stanovnici se uglavnom qekarima javqaju zbog povi{e ne tem pe ra tu re, ka{qa, glavoboqe i op{te slabosti. Na~elnik Odjela za epidimiologiju u mrkowi}kom Domu zdravqa "Dr Jovan Ra{kovi}" Dubravka An|eli} rekla je da su ovakve vremenske prilike pogodne za viru-

sna oboqewa. - Idu}ih dana o~ekujemo jo{ ve }i broj pa ci je na ta zbog pre hla de, po vi {e ne temperature i gripa, jer je po~elo drugo polugodi{te u {kolama. Ina~e, me|u oboqeli ma je naj vi {e dje ce i sta ri jih oso ba - re kla je An |eli }e va i doda la da je vakcinu protiv gripa do sa-

VISOKE temperature "donijele" i veliki broj pacijenata
[etwu sta no vni ka Srpske ju~e poslijepodne pokva ri la je ki {a. Vi so ke tem pe ra tu re sa ja kim vje trom "donijele" su i veliki broj pacijenata u domovima zdravqa {irom Srpske.

BIOPROGNOZA
Biometeorolo{ka situacija mo`e imati relativno nepovoqan uticaj na osobe sa sr~anim tegobama. Prema prognozama biometeorologa, meteoropatske reakcije su mogu}e u vidu glavoboqe i razdra`qivosti, zbog ~ega se preporu~uje adekvatno obla~ewe i pridr`avawe savjeta qekara.

da primilo vi{e od 500 gra|ana. Zbog na gle pro mje ne temperatura i u Hitnoj slu`bi Gradi{ka biqe`e pove}an broj pacijenta. Kako is ti ~u, ova kve vre men ske prilike posebno ne prijaju hroni~nim i sr~anim bolesni ci ma, kao ni oso ba ma koje su zdrave, a naj~e{}e se `ale na grloboqu, ote`ano disawe i visoku temperaturu. To kom vi ken da za biqe`eno je oko 60 posjeta. - To su naj~e{}e hroni~ni bolesnici, kao i mla|i ko ji dola ze sa po ve }a nom temperaturom, alergijskim rea kci ja ma i grlo boqom, dok su kod dje ce naj ~e{ }i gripa i vodene ospice, ali nema razloga za zabrinutost - rekla je doktor Jelena Ma-

Najvi{e temperature izmjerene u RS ju~e u deset ~asova

Doboj Bawaluka Bijeqina Prijedor Sokolac

18 16 12 10 10

ti}. U Domu zdravqa u Srpcu u posqedwa dva mjeseca pregledano je 46 pacijenata sa simptomima sli~nim gripu. - Ve}i porast oboqelih o~e ku je mo kra jem ja nu ara istakla je doktor porodi~ne medicine Sla|ana Stoji~evi}.

Srpska kreditnim sredstvima nastoji da unaprijedi poslovawe u ruralnim op{tinama

Seizmologija

Za razvoj poqoprivrede u 20 op{tina 5,1 milion dolara
BAWALUKA - Kako bi se poboq{alo i razvilo ruralno poslovawe u 20 op{tina u RS, Srpska planira da digne kredit kod Me|unarodnog fonda za razvoj poqoprivrede (IFAD) u iznosu od oko 5,1 milion dolara. Narodna skup{tina RS }e na idu}oj sjednici razmatra ti do no {ewe odlu ke o pri hva tawu za du `ewa Srpske prema IFAD-u, po projektu razvoja ruralnog poslovawa, u izno su od oko 5.110.000 dolara, {to je 40 odsto od ukupnog zadu`ewa BiH.

Zemqotres u Biha}u
BIHA] - Prema podacima Federalnog hidrome te orolo {kog za voda, ju~e je u 2.42 ~asova registrovan zemqotres umjerene ja~ine na podru~ju Bi ha }a, ko ji je uzne mi rio stanovnike ove op{ti ne, pre ni je le su agencije. Magnituda potresa u hipocentru, kako se na vodi, izno si la je 3,3 Rihtera, a intenzitet u epi cen tru je bio pet ste pe ni Mer ka li je ve skale.

OTVARAWE novih radnih mjesta jedan od ciqeva
U odluci se navodi da se prihvataju i sredstva donacije IFAD-a, koja se odobravaju za razvoj poqoprivrede u

iznosu od oko 312.000 dolara, {to je oko 40 odsto od sredstava za BiH. Ciq pro je kta je pru `awe pomo}i poqoprivrednim proi zvo |a~i ma ko ji proizvode za sopstvene potrebe da se transformi{u u komercijalne proizvo|a~e i pomo} razvoju nepoqoprivrednog sektora za otvarawe novih ra dnih mjes ta u ruralnim podru~jima.

- Projektno podru~je obuhvati}e 20 op{tina u RS, i to Jezero, [ipovo, Kupres, Mrkowi} Grad, Ribnik, Isto~ni Drvar, Petrovac, O{tru Lu ku, Kru pu na Uni, Novi Grad, Kostajnicu, Kozarsku Dubicu, Petrovo, Pela gi }e vo, Dowi @a bar i Vu ko savqe, [a mac, Brod, Der ven tu i Srbac, sto ji u ovoj odluci, koja }e se na}i pred poslanicima.

Dodaje se da se izbor ovih op{tina zasniva na wihovom niskom razvoju i socijalnoekonomskom rangirawu, kao i wihovom ograni~enom u~estvovawu u prethodnim projektima IFAD-a. Ka ko se na vodi u ovoj odluci, kredit se odobrava na rok otplate na 20 godina, a period odgode pla}awa je deset godina. D. K.

8 utorak, 22. januar 2013. GLAS SRPSKE

Mostar i ove godine u programu Ministarstva

Panorama
Crveni krst u Kotor Varo{u

BAWALUKA - Podru~je Mostara }e i ove godine biti uvr{teno u Program rje{avawa problema raseqenih, povratnika i izbjeglica Ministarstva za izbjeglice i raseqena lica RS, dok }e projekti OPEK Fonda i Saudijske Arabije obuhvatiti i

dio srpskih povratnika u Hercegova~ko-neretvanskom kantonu, poru~eno je sa sastanka predstavnika institucija Srpske sa vladikom zahumsko-hercegova~kim Grigorijem i udru`ewima srpskih povratnika u Mostaru, javile su agencije.

Potrebna pomo} za socijalno ugro`ene
KOTOR VARO[ - Na evidenciji Crvenog krsta op{tine Kotor Varo{ nalazi se 128 socijalno ugro`enih osoba, a taj broj se stalno pove}ava. Prema rije~ima sekretara organizacije Crvenog krsta Borislava Brborovi}a, mnogim zahtjevima za dodjelu pomo}i nije mogu}e udovoqiti, jer je odavno ponestalo donatora za nabavku `ivotnih namirnica. On je istakao da je krajem pro{le godine pokrenuta akcija pod nazivom "Niste zaboravqeni", zahvaquju}i kojoj je prikupqeno 50 paketa za ugro`ene na podru~ju mjesnih zajednica Zabr|e i Vagani. - Na po~etku ove godine nastavqena je akcija u toku koje su volonteri Kluba mladih Crvenog krsta sakupili 500 maraka za 40 skromnih paketa. Apelujemo na kotorvaro{ke kolekti ve da se ukqu~e u akci ju i da ju svo je pri lo ge za najugro`enije stanovnike - rekao je Brborovi}. D. K.

Orkestar iz Ugqevika pobijedio u polufinalnoj emisiji "Ja imam talenat"

Orkestar Osnovne {kole "Aleksa [anti}"

Veterinarska stanica u Mili}ima

Otkrivena trihineloza kod divqih sviwa

Sa 36 harmonika u{li u finale
Kakva je vladala atmosfera pred nastup najboqe pokazuje to kada je neko potap{ao jednog dje~aka iz orkestra i osjetio kako mu srce lupa, rekao Nikoli}
PI[E: RADE JELI] krozrs@glassrpske.com

MILI]I - Od kraja oktobra pro{le godine, kad je po~ela lovna sezona, do sada veterinari su u Mili}ima registrovali dva slu~aja divqih sviwa zara`enih trihinelozom, izjavila je veterinar u Mili}ima Rada Petkovi}. Ona je istakla da to zna~i da trihineloza ne jewava, ve} da je i daqe veoma prisutna. - Da li su prenosioci vektori u prirodi ili se prilikom uni{tavawa zara`enih `ivo-

tiwa ne radi po pravilima i profesionalno, ne mo`emo sa sigurno{}u re}i - rekla je Petkovi}eva. Ona je upozorila vlasnike `ivotiwa i lovce da, ako se prilikom pregleda mesa u veterinarskim ambulantama otkrije prisustvo ovog parazita, `ivotiwu uklone ne{kodqivo, spaqivawem. U suprotnom, istakla je ona, lanac zaraze se ne prekida, ve} {iri. G. P.

"Mala {kola zdravqa" Tesli}

UGQEVIK - Orkestar ugqevi ~ke Osnovne {kole "Aleksa [anti}", sastavqen od 36 harmonika, plasirao se direktno u veliko finale {ou emisije "Ja imam talenat". Iako su ostali uskra}eni za SMS glasove iz RS, osmostruki prvaci Srpske na {kolskim takmi~ewima odu{e vi li su vi {e mi lionsku publiku u Srbiji i Crnoj Gori i za hvaquju }i wihovim glasovima oti{li su u fina-

le. Me|u osam kandidata publika je izabrala Ugqevi~ane, ko ji su ima li ~ast da besprijekornim izvo|ewem izvornih pjesama i obradom "Bijelog dugmeta" otvore polufinale.

PUBLIKA iz Srbije i Crne Gore glasala za Ugqevi~ane
Bilo je napeto sve do samog kraja emisije koja se na pro gra mu Radio-tele vi zi je Srbije emitovala u`ivo. - Ovo je do sada najqep{i do`ivqaj, ali i najve}a na-

grada u mom pedago{kom radu - rekao je nastavnik muzi~kog i vo|a Orkestra harmonika Slavko Nikoli}, dodaju}i da se ni su nada li di rek tnom plasmanu. - U~enici i ja se nismo nadali pobjedi, jer smo znali da pu bli ka iz RS ne mo `e glasati. Ovakav uspjeh nismo mogli ni zamisliti. Za tri da na pri pre ma u Beo gradu svi su nam prilazili i osje}ali smo se kao zvijezde, da bi publika to na kraju i potvrdila - rekao je Nikoli}. Prema wegovim rije~ima, najte`e je bilo sinhronizo-

Djeca smr{ala od dva i po do pet kilograma
Bawalu~ka `enska plesna grupa "Cittz jazz club", kao i Nemawa Kotur i Bo`ana Rado{ iz Kozarske Dubice, nisu se plasirali u finale. - Na startu nam je bilo jasno, iako su se djevojke, naravno, nadale pobjedi, da ne}emo

"Cittz jazz club"
pro}i u finale. Generalno, na takmi~ewima ovakvog i sli~nog tipa, uvijek prednost imaju pjeva~i i svira~i, {to jeste atraktivno za na{u publiku - rekla je koreograf plesnog studija "Cittz jazz" Tawa Duki}-^i~i} i dodala da je ipak, prezadovoqna nastupom djevojaka i da }e im u sje}awu ostati divno iskustvo i lijepo dru`ewe. Bawalu~anka Jovana Raqi} nastupi}e u petoj polufinalnoj emisiji, a mnogi se nadaju da }e u}i u finale. D. S.

FOTO: S. TASI]

vati i ozvu~iti 36 harmonika. - Nije lako bilo iza}i na kraj ni sa tremom koja ne zaobilazi ni poznate li~nosti, a osje}aj na sceni se ne mo`e opisati, potrebno je to do`ivjeti. Kakva je atmosfera vladala pred nastup najboqe pokazuje to kada je neko potap{ao jednog dje~aka iz orkestra i osjetio kako mu srce lupa - naglasio je Nikoli}. Di re ktor O[ "Ale ksa [anti}" Sreten Luki} ka`e da im stalno sti`u ~estitke sa svih strana. - Pobijediti pred ovolikim auditorijumom je veli~anstveno. Ovaj uspjeh je probudio u {koli, ali i u Ugqeviku jednu novu energiju - rekao je Luki}. Sve pobjednike polufinala gleda}emo ponovo u velikom finalu ~etvrte sezone, 24. februara, kada }e se deset kan dida ta bo ri ti za prvo mjesto {ou emisije "Ja imam talenat" i 100.000 evra, kolika je nagrada za najboqeg.

Nelegalni azil u dobojskom nasequ Usora

PRIJEDOR - Djeca povi{ene tjelesne te`ine iz svih krajeva RS, koja su u proteklih deset dana u Tesli}u u~estvovala u "Maloj {koli zdravqa", izgubila su od dva i po do pet kilograma, a jedna djevoj~ica ~ak i sedam kilograma. Djeca su smawila tjelesnu te`inu zahvaquju}i pravilnoj ishrani i fizi~kim aktivnostima, rekla je koordinator ovog projekta za prijedorsku regiju pedijatar-kardiolog Nada Rajli}. U zimskom kampu u Tesli}u boravilo je 91 dijete uzrasta od sedam do 14 godina iz bawalu~ke, bijeqinske, dobojske i prijedorske regije. - Gojaznost u svijetu ima epidemijski karakter, a ni BiH, ni RS nemaju podataka o gojaznoj djeci. Zato ovaj projekat, osim pra}ewa efekata primarne prevencije faktora rizika kardiovaskularnih oboqewa, daje i mogu}nost prikupqawa i obrade tih podataka - kazala je Rajli}eva. S. Ta.

Po~elo uklawawe pasa
DOBOJ - Iz nelegalnog azila, koji je oformila Berislava Sto{i} u nasequ Usora u Doboju, Higijeni~arka slu`ba uspjela je da pokupi {est od 30 pasa lutalica, koliko ih ima u ovom azilu. Ovi psi bi}e smje{teni u azi lu ko ji radi u okvi ru Sportsko-rekreativnog centra "Preslica". - Stawe na terenu je te{ko, jer su psi pu{teni. Nisu vezani, a i teren je nepristupa~an, ali mi ostajemo sve dok ih ne pohva ta mo - re kao je {ef Higijeni~arske slu`be Slobodan Lazarevi}.

IZ STANA izneseno deset pasa
Poslije izmje{tawa pasa iz nelegalnog azila bi}e uklowewe i ku}ice za pse koje su ve} u ru{evnom stawu. V.d. na~elnika Odjeqewa za inspekcijske i poslove ko-

munalne policije Slavko Kova~evi} je rekao da su pro{le godine uklonili jedan azil koji se nalazio u blizini sada{weg nelegalnog i tada su psi smje{teni u azil na Preslici. Kova~evi} je istakao da je resorno odjeqewe napisalo pre kr{aj ne na lo ge pro tiv Sto{i}eve. - U~i ni la je ne koli ko pre kr{a ja. Pri pre ma mo i kompletan izvje{taj Okru`nom tu `i la{ tvu, ko je }e

daqe utvrditi da li }e Sto{i}evu krivi~no goniti - pojasnio je Kova~evi}. Higijeni~arska slu`ba je u subotu uspjela da iz stana Berislave Sto{i} iznese deset pasa lutalica. Emil Kaser (58) iz Doboja preminuo je pro{le srijede od posqedica sr~anog udara, nakon {to ga je u nasequ Usora napao ~opor pasa, koji su smje{teni u azilu o kome "brine" Sto{i}eva. D. D.

GLAS SRPSKE utorak, 22. januar 2013. 9

Stanovnicima Bijeqine izdato 13.342 paso{a
BIJEQINA - Na podru~ju grada Bijeqine u 2012. godini izdato je 13.342 paso{a, dok je u 2011. taj broj iznosio 19.486 ili za oko 7.000 vi{e, re~eno je agencijama u Centru javne bezbjednosti Bijeqina. Iz CJB navode da je za izdavawe ovog dokumenta za punoqetne osobe neophodno da posjeduju va`e}u li~nu kartu. Uobi~ajena procedura izdavawa paso{a traje od deset do 15 dana, a paso{ se dobija najdaqe za 30 dana.

Sinovac narodnog heroja i ~uvenog vajara izgubio pravo na imovinu u Bawaluci

Vijesti
Fo~a

Mladen Stojanovi} 20 godina vra}a stan
FOTO: S. TASI]

Stipendije za 150 studenata
FO^A - Op{tina Fo~a stipendira}e sve redovne, kao i studente deficitarnih zanimawa. Visina stipendije iznosi}e 100 KM, a za ove namjene u buyetu je planirano 150.000 maraka. - Konkurs traje do 25. januara. Novac je obezbije|en, a ra~unamo da }emo imati oko 150 stipendista. Ove godine nema studentskih kredita koji su dodjeqivani prethodnih godina. Oni su ukinuti jer nisu redovno vra}ani, a taj dug }e najvjerovatnije biti otpisan - rekao je v. d. na~elnika Odjeqewa za privredu i dru{ tve ne djela tnos ti Igor ]ur~i} i dodao da je op{ti uslov za stipendiste da su redovni studenti nastaweni u Fo~i, sa prosjekom ocjena 7,50 i vi{e. R. \.

Svakodnevno se pitam da li }e Stojanovi}i na ovaj na~in biti izbrisani poslije 450 godina `ivota na ovim prostorima, rekao Mladen
PI[E: SNE@ANA TASI] krozrs@glassrpske.com

PRI JEDOR - Mladen Stojanovi}, sinovac ~uvenih Prijedor~ana doktora Mladena i vajara i akademika Sretena Stojanovi}a, vi{e od 20 godina `ivi u Minhenu, ali je emotivno vezan za rodni Prijedor i Bawaluku, gdje godinama poku{ava da povrati pravo na stan. U Bawaluci je `ivio 35 godina, a jula 1992. izba~ene su mu stvari iz stana u kojem je boravio od 1974. godine i koji je do bio sufi nansi rawem "Mqekare" i Tehnolo{kog fakulteta, gdje mu je radila supruga. - Zahtjev za povrat stana sam podnio u zakonskom roku, ali javni pravobranilac mi sada osporava stanarsko pravo i, evo, 20 godina se predmet na la zi u Osnovnom sudu u Bawaluci. Dva javna pravobranioca su odustajala od tu`be protiv mene jer im je sam sud rekao da je tu`ba neosnovana. Tre}i je izgubio spor, ali se `alio Okru`nom sudu, pa je predmet vra}en na po~etak - ka`e Stojanovi}, koji je ogor~en jer ~etvrti pravobra-

Mladen Stojanovi} pored groba oca Velimira

Srbac

nilac, na osnovama da se odjavio iz Bawaluke, pokre}e tu`bu i osporava mu pravo na povrat stana. - Dva su advokata do sada umrla, a ravno deset sudija Osnovnog suda je imalo ovaj predmet u svojim rukama - isti~e Stojanovi} i dodaje da su se mnogi, iako svjedoci tu`be, izjasnili u wegovu korist, ali da je vrijeme u~inilo svoje i da se ve} ne sje}aju {ta su nekada svjedo~ili. - Bojim se da za `ivota

ovo pitawe ne}u rije{iti jer je meni ve} 70 godina, ali se ne mogu otrgnuti od nekih pitawa koja me mu~e svakodnevno. Kome je u interesu da ne dobijem stanarsko pravo nazad, da li je u pitawu dvojno dr`avqanstvo, budu}i da imam i wema~ko. Vi{e stvarno ne znam i da li }e Stojanovi}i biti prvi kojima je isteklo stanarsko pravo poslije vi{e od de set godi na bo rav ka u wemu - pita se Stojanovi}. Ka`e da su ga djeca vi{e

puta nagovarala da odustane od ove namjere, ali da se upravo zbog `eqe na wima ostane veza sa korijenima porodice bori za svoje pravo na stan.

U MINHENU u`iva veliki ugled
- Svakodnevno se pitam da li }e Stojanovi}i na ovaj na~in biti izbrisani poslije 450 godina `ivota na ovim prostorima - rekao je Stojanovi}, koji u Minhenu u`iva veliki ugled, a wema~ke novine o wemu pi{u kao o uspje{nom ko{arka{kom treneru. Po~asni je predsjednik kluba [vabing, gdje je radio kao trener i pedagog. Direktor Muzeja Kozare Milenko Radivojac ka`e da je Mladen, sin Velimira i sinovac Mladena i Sretena, u

OTAC
Mladen Stojanovi} je pro{le godine prenio kosti svog pokojnog oca Velimira iz Bawaluke u Prijedor, u porodi~nu grobnicu. - Kad nas nema `ivih, ne treba da budu ni mrtvi jer ko }e im grobove obilaziti - rekao je Stojanovi}.

stvari savjest porodice Stojanovi}. - On je dao veliki doprinos da se ostvari ideja o porodi~noj ku}i Stojanovi}a, koja je kao svojevrsna istorijska pri~a o ovoj porodici obnovqena uz pomo} op{tine Prijedor 2007. godine - kazao je Radivojac i dodao da on ve} godinama poku{ava da bude spona izme|u gradskih vlasti Prijedora i ove porodice, kako bi se umjetni~ka zbirka i postavka u wihovoj spomen-ku}i {to vi{e obogatila. - Posqedwi put je Mladen spomen-ku}i poklonio bronzani reqef "Filip Vi{wi}", rad wegovog strica Sretena, a to je samo jedan u nizu predmeta i umjetni~kih djela koja wegovom zaslugom krase ovu istorijsku zbirku - kazao je Radivojac.

Mje{tani doveli vodu u selo
SRBAC - Mje{tani Ili}ana kod Srpca izgradili su vodovod sa prirodnim padom do centra sela u du`ini od hiqadu metara. Na radovima je bilo anga`ovano 30 doma}instava, a postavqena je ~esma na kojoj se mogu snabdijevati vodom za pi}e. Izgradwa rezervoara sa prate}im radovima ko{tala je oko 4.000 maraka. - Inicijativa je potekla od samih mje{tana, koji su vlastitim sredstvima pomogli da se dovede voda u centar sela - ka`e mje{tanin Petar Sankovi}. D. J.

Prijedor

Stanovnici Trebiwa strahuju od poplava

Trebi{wica prijeti ku}ama
TRE BIWE - Na bu ja la Trebi{wica ju~e je po~ela da se izlijeva iz korita, a stanovnici Trebiwa strahuju da }e voda do}i do wihovih ku}a. @arko Vukovi}, jedan od mje{tana, ka`e da zbog Trebi{wice on i wegove kom{ije no}ima ne mogu da spavaju. - Iako u ovom trenutku ne izgleda toliko stra{no, pla{imo se jer ne znamo {ta nam no} nosi. Vaqa biti spreman za svaki problem. Ovi {to imaju ku}e na dva sprata mogu se preseliti i prenijeti stvari na sprat. A {ta }emo mi, ne daj Bo`e, ako do|e voda - ka`e Vukovi} i dodaje da ki{a danima pada, a rijeka je sve ve}a.
Trebi{wica se izlila iz korita FOTO: R. MIJANOVI]

Takmi~ewe u~enika u skijawu
PRI JEDOR - Pla ninarsko-skija{ko dru{tvo "Qubijski rudar" iz Prijedo ra u okvi ru ovo go di{wih "Da na zi me na Kozari" organizova}e takmi~ewe u skijawu za osnov ce i sredwo {kol ce, najavqeno je ju~e iz ovog udru`ewa. - Na ovaj na~in `elimo da omasovimo okupqawe na{e djece na Kozari, da {to ve}i broj dje~aka i dje voj ~i ca za voli ovaj sport - poru~io je koordinator takmi~ewa, profesor fi zi ~ke kul tu re Aleksandar Miqe{i}. S. Ta.

U POPOVOM poqu poplavqeno desetak hektara vo}waka
Ki{a u Trebiwu je ju~e padala osmi dan, a od 13. januara palo je 211 litara po kvadratnom metru. Od po~etka godine do ju~e ujutro palo je uku pno 235,5 li ta ra ki {e, {to je alarmantno, s obzirom na to da je u januaru pro{le godine zabiqe`eno 90,6 litara ki{e po kvadratnom metru.

U prekidu je put prema Veqoj me|i, a pod vodom je i lokalni put Struji}i - Ora{je u Popovom poqu, pa mje{tani koriste put preko ^ava{a u FBiH.

U "Hidroelektranama na Trebi{wici" ka`u da su dotoci u hidroakumulacije pove}ani. - Trenutni dotok u akumulaciju Bile}a je 300 metara u

sekundi, dok je u akumulaciji Trebiwe 100 kubnih metara u sekundi - rekli su u Direkciji za upravqawe sis te mom HET-a. U op{tini Ravno isti~u da je dio Popovog poqa ponovo pod vodom zbog, kako navode, nekontrolisanog ispu{tawa vode iz akumulacija u slivu ri je ke Tre bi{wice. Po plavqeno je vi{e desetaka hektara vo}waka u Gorwem poqu, koji su zasa|eni lani nakon {to je 2010. godine poplava uni{tila sve poqoprivredne kulture i zasade. R. Mi.

10 utorak. 22. januar 2013. GLAS SRPSKE

Direkcija za razvoj grada Bijeqina

Sla|ana Leka ve} osam godina raznosi po{iqke stanovnicima Gradi{ke
Sla|ana Leka, jedina `ena me|u po{tarima u Gradi{ci

Prihod od parkinga oko 510.000 maraka

FOTO: ARHIVA

BIJEQINA - Ukupan prihod od parkirawa u Bijeqini u 2012. godini bio je oko 510.000 KM, {to je za oko deset odsto mawe nego u 2011. godini, rekao je agencijama izvr{ni direktor Direkcije za razvoj grada Qubinko Stevanovi}. Najve}i dio prihoda, 278.500 KM, ostvaren je putem SMS poruka, a putem parking-karata prihodovano je 98.000 maraka. Od povla{}enih karata ostvareno je 28.000 KM. Cijena povla{}enih karata iznosi deset KM na mjese~nom nivou za gra|ane koji `ive u vi{espratnicama centra grada, a nemaju gara`e ili svoje parkirali{te. Mjese~ne parking-karte u Bijeqini iznose 40 maraka za parkirawe u plavoj zoni, a 60 KM na mjese~nom nivou ko{ta univerzalna karta za obje zone - i crvenu i plavu. - Prihod od ovih karata je 38.500 KM, a prihod od blokada automobila iznosi 2.128 KM - rekao je Stevanovi}, navode}i da je u pro{loj godini blokirano 70 vozila, a da je cijena deblokade 30 maraka.

Porodice poginulih Sokolac

Za obnovu ku}a po 8.000 maraka
SOKOLAC - Op{tinskoj or ga ni za ci ji po rodi ca zarobqenih i poginulih boraca i nes ta lih ci vi la iz Sokoca za redovan rad u buyetu op{tine u ovoj godini obezbije|eno je 21.898 KM, od ~ega }e za bruto plate zaposlenih biti izdvojeno oko 19.000 KM. Predsjednik ove organizacije Mitra Tabakovi} rekla je ju~e da 30 porodica poginulih boraca ima pravo na nepovratna nov~ana sredstva do 8.000 KM za renovirawe ili dogradwu ku}a, dok je do sada ovo pravo ostvarilo 18 po rodi ca. Ta ba kovi }e va je napomenula da su 64 porodice poginulih boraca dobile lokacije za izgradwu ku}a, a dodijeqena su 33 stana ovim ka te go ri ja ma, kao i sedam monta`nih ku}a za stambeno zbriwavawe. Prema wenim rije~ima, op{tina je u buyetu za ovu godi nu obe zbi jedi la 75.000 KM za ostvarivawa dopunskih prava za porodice poginulih bo ra ca, ra tne voj ne in va li de, de mo bi li sa ne borce i civilne `rtve rata za lije~ewe, sahrane, prevoz i drugo.

Jedina sam dama u ovom poslu i dobro sam prihva}ena me|u 11 kolega po{tara. Ispo~etka su se qudi po selima ~udili kako krhka `ena moje visine mo`e da radi ovaj fizi~ki te`ak posao, pri~a Sla|ana
PI[E: MILAN VUJI] krozrs@glassrpske.com

FOTO: M. VUJI]

Penzija donosi najvi{e radosti
Mnogima je trebalo vremena da se priviknu na `enskog po{tara. Dugo su je, pri~a Sla|ana, qudi sa ~u|ewem i nevjeri com gleda li na svom ku}nom pragu, ali po{to radi uvi jek na is tom re jonu sugra|ani su je upoznali i uvijek je odu{evqeno prime. kako krhka `ena moje visine mo`e da radi ovaj fizi~ki te `ak po sao - is ti ~e Leka. Sla|ana priznaje da po{tarski posao nije nimalo lak, jer ~esto mora kilometrima da pje{a~i po hladno}i, ki {i, sni je gu, ali do sada je ni{ta nije omelo da ra zne se sve na odredi {te. Voli da se dru`i sa qudima, a posebno je veseli kad usre}i sijede glave penzijama. - Moj radni dan po~iwe u osam ~a sova i sva ki dan obi la zim re jon od oko 12 kilometara na podru~ju grada. Raznosim pisma, ra~une, ~ekove od penzija, reklamni materijal… i svi me sa osmijehom do~ekaju - ka`e Sla|ana. Du{ko Miki} iz Gradi{ke ka`e da mu Sla|ana ve} godinama donosi po{tu. - Sla|ana je uvijek rado vi|en gost i pravo je osvje`ewe do~ekati damu u odije lu po {ta ra - is ti ~e Miki}.

Akcija MUP-a RS

Kontrola voza~a pod dejstvom alkohola

GRA DI [KA - Stvo re na sam za po{tara i ne vidim se ni u jednom drugom poslu. Nijedna me vremenska neprilika nije sprije~i la da ispu nim svoj radni zadatak, a najvi{e me raduje kada me qudi sa osmi jehom do~e ka ju, po se bno penzioneri kada im donesem penziju. Ovako pri~a jedini `enski po {tar u Gra di {ci Sla|ana Leka, koja ovaj posao obavqa ve} osam godina. Do`ivjela je, ka`e, raznoraznih zgoda i nezgoda raznose }i po {tu, a jednom je i se bi sa moj uru ~i la ka znu zbog prebrze vo`we, koja joj je stigla iz br~anske policije.

"Moj po{tar"
Sla|ana Leka je u~estvovala u akciji "Moj po{tar" koju su organizovale "Po{te Srpske". Wena fotografija sa korisnikom po{tanskih usluga Du{kom Miki}em na "Fejsbuku" imala je najvi{e "lajkova", a nagrada filatelisti~ki album oti{ao je u Gradi{ku.

POSEBNO VOLI da usre}i sijede glave penzijama
- Jedina sam dama u ovom poslu i dobro sam prihva}ena i me|u 11 kolega po{tara. Izbjegla sam iz Vare{a i `i vim sa ba kom Krsti nom. Kada sam 2005. godine po~ela da radim u "Po{tama Srpske" u Gradi{ci mnogi su me sa ~u|ewem gledali, a qudi po selima su se ~udili

Ni visoke kazne ne spre~avaju nastanak divqih deponija

Otpad prekrio obalu
FOTO: M. VUJI]

BAWALUKA - Ministarstvo unutra{wih poslova RS po~elo je akciju kontrole voza~a koji upravqaju vozilom pod dejstvom alkohola na putevima u Srpskoj, gdje je lani zbog toga iz saobra}aja iskqu~eno vi{e od 15.000 voza~a, javile su agencije. Od ukupno 8.442 saobra}ajne nesre}e u 2012. godini, ~ak 1.117 su prouzrokovali voza~i pod dejstvom alkohola ili 13 odsto. - S obzirom na to da je upravqawe vozilom pod dejstvom alkohola i daqe u ve}oj mjeri prisutna pojava na na{im putevima i jedan od fa kto ra ko ji ~es to dovodi do nas tan ka saobra}ajnih nesre}a sa najte`im posqedicama, potrebno je aktivnosti usmjeriti na spre~avawe, otkrivawe i sankcionisawe ovog prekr{aja - saop{teno je iz MUP-a Srpske. Akcija kontrole }e trajati do 24. februara.

GRADI[KA - Na podru~ju op{tine Gradi{ka ima oko desetak divqih deponija, koje su uglavnom oko rijeke Sa ve i u na pu {te nim dijelovima grada, gdje nesavjesni gra|ani umjesto u kontejnere bacaju sme}e poput starih kau~a, {poreta, garderobe i drugi otpad. Divqe de po ni je pre ko no}i ni~u, a najkriti~nija mjesta su u mjesnim zajednicama Bok Jankovac, Dolina, Savska i Hiseti uz rijeku Savu. U "Gradskoj ~isto}i" isti ~u da su mno ge de poni je sanirali, ali poslije nekog vremena opet su "nikle" na istom mjestu. Iz Komunalne policije isti~u da svakod-

Hiseti i Savska smo uredili. Radnici "Gradske ~isto}e" su prvo odvezli otpad, a potom su bagerima poravnali zemqi {te i na suli {qunak - rekli su u Komunalnoj slu`bi op{tine Gradi{ka.

KAZNE OD 300 do 1.500 maraka
Ko mu nal na poli ci ja u Gradi{ci upozorila je sve koji budu uhva}eni da bacaju sme}e na nedozvoqenim mjestima, {to je vrlo ra{irena pojava u ovom gradu, da }e platiti visoke nov~ane kazne. Za fi zi ~ka li ca to je 300, a za pravna 1.500 maraka. M. V.

nevno obilaze divqe deponije i saniraju koliko je u wihovoj mo }i, a pri ja ve o novim deponijama uglavnom dobijaju anonimno. - Pro{le godine su lo-

kal na upra va i ko mu nal no preduze}e "Gradska ~isto}a" redovno izvodili akcije na suzbijawu divqih deponija, a napu{tena mjesta kao {to su smetqi{ta Bok Jankovac,

GLAS SRPSKE utorak, 22. januar 2013. 11

Iz godine u godinu opada broj dobrovoqnih davalaca krvi u Fo~i

Vijesti
"Energolinija"

Humanost u krizi
Dobar dio na{ih davalaca nije zaposlen. Odlaze na sezonske radove u inostranstvo, neki ~ak i u Rusiju, {to nam stvara dodatni problem, ka`e Vojinovi}
Sve mawe akcija dobrovoqnog davawa krvi FOTO: R. \EVI]

Studentima po 50 KM
ZVORNIK - Predsjednik Sindikata metalaca i rudara zvorni~kog predu ze }a "Ener goli ni ja" Milan Dragi}evi} uru~io je ju~e za osam studenata, djece radnika ovog preduze}a, po 50 KM. Sredstva su obezbije|ena iz sindikalne ~lanarine i ova akcija ubudu}e }e biti tradicionalna. Dragi}evi} je istakao da je suma simboli~na, ali da su obuhvatili sve studente, uz `equ da ih sqede}e godine bude vi{e. Studenti koji su dobili po 50 KM studiraju na Ekonom skom, Medicinskom, Elektrotehni~kom, Pra vnom i Filolo{kom fakultetu. S. S.

PI[E: RADMILA \EVI] krozrs@glassrpske.com

FO^A - Da je humanost u krizi u Fo~i, potvr|uje ~iwenica da u ovoj op{tini sve mawe qudi svake godine u~estvuje u akcijama do brovoqnog da va la{ tva krvi. U fo~anskoj slu`bi Zavoda za transfuzijsku medicinu ka`u da su u pro{loj godini prikupili 1.208 doza krvi. - Od toga, dobrovoqnih je bilo 306, {to smo prikupili u osam organizovanih akcija. To zna~i da je tokom ovakvih akcija obezbije|eno 25 odsto zaliha dragocjene te~nosti, sedam odsto vi{e ka `e {ef Slu `be Sen ka Mili}. Mili}eva dodaje da wihovi pokazateqi govore da je dobrovoqno davala{tvo zakazalo i da se ovakve akcije rijetko organizuju. - Treba poraditi na dobrovoqnom davala{tvu. Pose ban je pro blem porodicama kada imaju bolesnog ~lana da mu prona|u i krv. Mi se trudimo izna}i rje{ewa - ka`e Mili}eva. U fo~anskoj slu`bi Zavoda za transfuzijsku medici nu is ti ~u da su wihovi naj~e{}i davaoci Udru`ewe dobrovoqnih davalaca krvi iz Vi{egrada, Rudog i Rogati ce, a tu su i broj ne op {tin ske or ga ni za ci je Crvenog krsta.

Prijedor

Svetosavska akademija 26. januara
U udru `ewima do brovoqnih da va la ca krvi kao naj ve }e uzro ke smawenog bro ja da va la ca spa sono sne te~nosti navode nazaposlenost i siroma{tvo qudi. - Do bar dio na {ih davalaca nije zaposlen. Odlaze na se zon ske ra do ve u Crnu Goru, Srbiju i inostran stvo, a jedno vri je me smo imali sedam na{ih redovnih davalaca koji su bili na radu u Rusiji. To nam stva ra doda tni pro blem. Ove godine smo prikupili gotovo 400 doza krvi, nadamo se da smo ne ko me umawili bol, a ako smo nekome produ`ili `ivot, u~inili smo ve li k u stvar - ka `e Mirko Vojinovi}, predsjednik Udru `ewa do bro voqnih da va la ca krvi "Sta ra Herce govi na" iz Vi {e gra da ko je bro ji oko 170 ~lanova. [to je vi{e qudi bilo zaposleno i u Fo~i, vi{e je bilo i dobrovoqnih davalaca krvi, isti~u u op{tinskoj or ga ni za ci ji Crve nog krsta. - Vidno je da svugdje opada davala{tvo. To je nekada bi lo mno go boqe ka da su postojala preduze}a giganti. Sje}am se da je bilo po dvije stotine dobrovoqnih davalaca iz rudnika Miqevi na i Ma gli }a, ali to ga danas nema i to je jedan od uzroka koji je doveo do opadawa - ka `e se kre tar fo ~an skog Crve nog krsta Sne`ana Kova~. PRIJEDOR - Svetosavska akademija posve}ena velikom srpskom prosvetitequ Svetom Savi bi}e odr`ana u prijedorskom pozo ri {tu 26. ja nu ara. Vr{ilac du`nosti na~el ni ka Odjeqewa za dru{ tve ne djela tnos ti Qiqana Babi} potvrdila je da }e u pro gra mu u~estvovati Srpsko pravoslavno crkveno pjeva~ko dru{tvo "Vila", duet u~enika Sredwe muzi~ke {kole "Sa vo Ba la ban" Aneta Makawi} i Mladen Prodan, etno-grupa "Vi lin trag" i glum ci prijedorskog pozori{ta. Svetosavsku besjedu }e odr`ati akademik Matija Be}kovi}, a na sve~anosti }e biti dodijeqena pri znawa naj boqim prosvjetnim radnicima u protekloj godini. S. Ta.

PREDAVAWA
Organizacija Crvenog krsta u Fo~i planira da u saradwi sa slu`bom Zavoda organizuje predavawa u ciqu afirmacije dobrovoqnog davala{tva te~nosti koja `ivot zna~i, kao i podjelu propagandnog materijala. - Posla}emo pisma svim radnim organizacijama u op{tini i politi~kim partijama da se afirmi{u svi ~lanovi dru{tva na dobrovoqno davala{tvo krvi ka`u u fo~anskoj organizaciji Crvenog krsta.

PRO[LE GODINE prikupili 1.208 doza krvi
U ovoj organizaciji tako |e is ti ~u da je i si ro ma{ tvo os ta vi lo trag na dobrovoqno davala{tvo. - ^esto se desi da se u akci ja ma ko je po kre ne mo oda zove ma li broj qudi, a mno gi bi ra do da ri va li, ali ne mo gu zbog lo {eg zdravstvenog stawa. Sve je vi {e pri su tno po rodi ~no davawe krvi - ka`e Kova~eva.

Pale Mladom Trebiwcu uspje{no obavqena transplantacija jetre

Miqan do bio prvu bit ku
TRE BIWE - Miqanu [apuri}u (13) iz Trebiwa proteklog vikenda je u medicinskom centru u italijanskom gradu Padovi uspje{no obavqena transplan ta ci ja jetre. Ope ra ci ja je pro te kla bez problema i zdravstveno stawe dje~a ka sada je stabilno. - Operacija je bila veoma komplikovana i trajala je pu nih de set ~a so va. Miqanovo stawe je stabilno, ali kod ovakvih operacija uvijek postoji rizik kako }e or ga ni zam da pri hva ti novi organ - ka`e Miqanov ujak Neboj{a Ratkovi}. U porodici [apuri} su

Biblioteka objavquje kwige
PA LE - Na rodna biblioteka Pale, koja raspola `e sa oko 30.000 kwiga, za po ~e la je u pro{loj godini i izdava~ku djelatnost, te pozva la auto re da dos ta ve svoje rukopise. Direktor Narodne biblioteke Pale Nada Gaje vi} ka `e da je ova ustanova protekle godine registrovala izdava~ku djelatnost, tako da pisci sada mogu donijeti svoje rukopise za objavqivawe. Ga je vi }e va ka `e da }e bi ti zadovoqni ako izdaju bar jednu ili dvi je kwige godi{we, ja vi le su agencije.

Humanost
U Trebiwu i cijeloj Hercegovini, kao i Crnoj Gori, organizovani su brojni humanitarni koncerti i akcije za prikupqawe novca za Miqanovo lije~ewe. Svi koji `ele mogu da uplate pomo} na `iro-ra~un Miqanove majke Radmile [apuri} u Hipo banci broj 5521153363029824. zahvalni na velikoj pomo}i doktorki Neli Sr{en, porijeklom iz Metkovi}a, koja se anga`ovala u rje{avawu administrativnih procedura na italijanskoj klinici,

[a pu ri }i su za hval ni i svima koji su pomogli u prikupqawu novca za Miqanovo lije~ewe.

OPERACIJA trajala deset ~asova
Jo{ dok je bio beba, Miqanu su operisani `u~ni putevi. Druga operacija ura|ena je kada je napunio {est godina. Me|utim, daqe lije~ewe dje~aka u Italiji moglo bi jo{ da potraje i neophodno je jo{ oko 40.000 evra, a porodica [apuri} o~ekuju obe}anu pomo} Fonda zdravstvenog osigurawa RS. R. Mi.

Miqan [apuri}

zatim Vladi An|eli}u i Suzani E}imovi} iz Bawaluke, koja `ivi i radi u Italiji.

12 utorak, 22. januar 2013. GLAS SRPSKE

Folksbank promijenila ime u Sberbank

Biznis
SLU@BENO BERZANSKO TR@I[TE
Naziv emitenta Prosje~na cijena Promjena 53,96 0,70 89,99 45,18 45,41 49,50 1,54 53,51 0,43 0,20 0,70 0,30 Promet

BE^ - Folksbank d. d. je krajem pro{le sedmice promijenila ime u Sberbank d. d., ~ime je i slu`beno zapo~eo proces rebrandinga banke, saop{tili su iz Sberbanke. Promjena imena je s datumom 18. januara unesena u registar poslovnih subjekata na Trgova~kom sudu, navodi se u

saop{tewu. Najve}a ruska banka Sberbank zavr{ila je u februaru pro{le godine akviziciju biv{e Folksbank interne{nel (sada Sberbank Evrope), ~ime je stekla mre`u devet banaka-k}erki u osam zemaqa sredwe i isto~ne Evrope.

Bugari uskoro preuzimaju Fabriku duvana Bawaluka
FOTO: ARHIVA

Република Српска - измирење ратне штете 3 Нова банка а.д. Бањалука Република Српска - стара девизна штедња 4 Република Српска - измирење ратне штете 6 Република Српска - измирење ратне штете 5 Република Српска - измирење ратне штете 4 Телеком Српске а.д. Бањалука Република Српска - измирење ратне штете 1 Хидроелектране на Требишњици а.д. Требиње Електрокрајина а.д. Бањалука Бањалучка пивара а.д. Бањалука Електродистрибуција а.д. Пале

2,64 129.842,08 -2,91 58.811,55 0,12 54.514,64 0,36 11.642,57 0,80 5.812,98 0,00 3.960,00 0,00 3.554,32 -2,78 2.436,31 2,84 1.928,26 0,00 648,63 0,00 203,70 -0,33 182,99

FONDOVI
Naziv emitenta Prosje~na Promjena Promet cijena 4,50 3,06 3,10 4,00 9,07 0,05 4,08 5,45 6,69 1,40 0,60 3,79 4,24 7,11 90,00 12,50 0,00 1.394,30 0,00 0,00 0,00 1.577,23 9,94 1.224,15 0,00 0,00 0,00 17.054,40 0,37 1.520,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 398,35 0,00 7.877,08 ЗИФ Актива инвест фонд а.д. Бањалука ЗИФ Балкан инвестмент фонд а.д. Бањалука ЗИФ БЛБ - профит а.д. Бањалука ЗИФ Борс инвест фонд а.д. Бањалука ЗИФ Еуроинвестмент фонд а.д. Бањалука ЗИФ Инвест нова фонд а.д. Бијељина ЗИФ Јахорина Коин а.д. Пале ЗИФ Кристал инвест фонд а.д. Бањалука ЗИФ Полара инвест фонд а.д. Бањалука ЗИФ Привредник инвест а.д. Бањалука ЗИФ Униоинвест а.д. Бијељина ЗИФ ВБ фонд а.д. Бањалука ЗИФ ВИБ фонд а.д. Бањалука ЗИФ Zepter фонд а.д. Бањалука

Fabrika ve} radi po instrukcijama "Bulgartabaka"
Ne mogu ni{ta da nabavim niti da sklopim ugovor vredniji od 20.000 evra bez wihovog odobrewa i to je ve} gotov posao, rekao Antoni}
PI[E: MARINA ^IGOJA marinacigoja@glassrpske.com

KOTACIJA KOMPANIJA
Dioni~ko dru{tvo
Sredwi Promjena Vrijednost kurs kursa

Bosnalijek d.d. Sarajevo

14.00

0,00 25,144.00

KOTACIJA FONDOVA
Investicioni fond ZIF MI Group d.d. Sarajevo ZIF BIG Investic. grupa d.d. Sarajevo
Sredwi Promjena Vrijednost kurs kursa

4.20 3.75

-2.33 0.00

373.80 915.00

PRIMARNO SLOBODNO TR@I[TE
Dioni~ko dru{tvo Vispak d.d. Visoko Energoinvest d.d. Sarajevo JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo JP Elektroprivreda HZHB Mostar
Sredwi Promjena kurs kursa Vrijednost

5.00 2.67 22.89 32.00

5.26 1.79 2.97

160.00 9,782.56 5,957.80

0.00 133,984.00

BAWALUKA - Predstavni ci Fa bri ke du va na Bawaluka i bugarske kompanije "Bulgartabak" potpisa}e u posqedwoj sedmici januara ili najkasnije po~etkom februara ugovor o kupovini, rekao je ve}inski vlasnik ove fabrike Neboj{a Antoni}. On je istakao da su pregovori sa bugarskom kompanijom daleko odmakli i da se o~ekuje kona~an potpis. - Ja ve} radim po wihovim uputstvima. Ne mogu ni{ta da nabavim niti da sklopim ugovor vredniji od 20.000 evra bez wihovog odobrewa i to je ve} gotov posao - rekao je Antoni} i dodao da fabrika sada radi punim kapacitetom.

Sindikat i radnici Fabrike duvana Bawaluka pozvali su Vladu RS i premijera Aleksandra Yombi}a da se ubrzaju pregovori sa bugarskom kompanijom "Bulgartabak" u vezi sa preuzimawem ovog preduze}a. - Fabrika duvana Bawaluka nalazi se u bezizlaznoj situaciji, zbog ~ega smatramo da treba ubrzati pregovore sa strate{kim partnerom, kako bi se sa~uvali fabrika i ra-

dna mjesta - rekao je predsjednik Sindikalne organizacije Fabrike duvana Miroslav Marinkovi}.

SINDIKAT tra`i da se ubrzaju pregovori
On je istakao da Sindikat tra`i od pregovara~a da u pregovore ukqu~e i predstavnike radnika, kako bi se sa budu}im ve}inskim vlasnikom

"BULGARTABAK"
Holding "Bulgartabak", koji ~ine fabrike u Blagoevgradu, Sofiji i Plevenu, lider je na tr`i{tu duvana u Bugarskoj sa 2.400 radnika i neto profitom u 2011. godini od oko 16 miliona evra. Wihov najzna~ajniji brend su cigarete "eva", "viktori", "presti`" i "femina".

potpisao kolektivni ugovor i za{titila prava radnika u skladu sa Zakonom o radu. - Vjerujemo da nadle`ne institucije RS ne}e dozvoliti da se jedini proizvo|a~ cigareta u Srpskoj ugasi i da }e izna}i rje{ewe da Fabrika duvana bude revitalizovana naglasio je Marinkovi}. "Bulgartabak" iz Sofije ranije je poslao pismo namjere Vladi RS i ve}inskom vlasniku Fabrike duvana da je voqan da preuzme fabriku, zadr`i radnike i nastavi daqe sa proizvodwom. Vlasnik preduze}a "Antoni} trejd" Neboj{a Antoni} kupio je u septembru 2006. godine 55 odsto dr`avnog kapita la u Fa bri ci du va na Bawaluka za 2,1 milion KM.

DOBITNIK
Rafinerija nafte a.d. Brod
Cijena (KM) Promjena

GUBITNIK
Nova banka a.d. Bawaluka
Cijena (KM) Promjena

Predsjednik RS razgovarao sa novim generalnim direktorom "Telekoma Srpske"

0,058

38,10%

0,70

-2,91%

FTSE 100 INDEX MEMBERS
Naziv kompanije
Lloyds Banking Group PLC Vodafone Group PLC Barclays PLC HSBC Holdings PLC Kingfisher PLC

Cijena
53.54 162.25 295.95 691.8 269.6

Promjena
0.30% 0.25% -0.32% -0.30% -1.21%

Privatizacija "Telekoma" me|u najuspje{nijim
BAWALUKA - Privatizacija "Telekoma" jedna je od najuspje{nijih privatizacija u Srpskoj i mi }emo i u budu}nosti institucionalno podr`ati razvoj ove kompanije. Rekao je to ju~e predsjednik RS Milorad Dodik posli je sas tan ka sa novim generalnim direktorom "Telekoma Srpske" Goranom Vlaovi}em. - Srpska }e i u budu}nosti institucionalno podr`ati razvoj "Telekoma Srpske", kao i novo rukovodstvo kompanije. Ovo je jedna od najuspje{nijih privatizacija, u kojoj je privatizacioni partner "Telekom Srbije" uspio da ispo{tuje ugovor - rekao je Dodik. On je is ta kao da se na sastanku sa Vlaovi}em upoznao sa novom upravom kompani je, kao i pla novi ma za budu}nost. - Uvjeren sam da }e ova kompanija i u budu}nosti nastaviti sa uspje{nim radom naglasio je Dodik.

DOW JONES INDUS. AVG MEMBERS
Naziv kompanije
Bank of America Corp Intel Corp General Electric Co Pfizer Inc Microsoft Corp

Cijena
11.14 21.25 22.04 26.54 27.25

Promjena
-1.24% -6.31% 3.47% -1.08% 0.07%

RS ]E NASTAVITI da podr`ava razvoj "Telekoma Srpske"
Vlaovi} je istakao da je povod posjete uspostavqawe jasne komunikacije izme|u ove kom pa ni je i insti tu ci ja Srpske, a sve s ciqem br`eg

razvoja Republike. - Kompanija "m:tel" je pokazala da je vode}a u BiH, s poten ci ja lom da bude vode }a telekomunikaciona kompanija u regionu - naglasio je Vlaovi} i najavio da }e u aprilu ove godine biti predstavqena nova strategija razvoja "Telekoma Srpske" zahvaquju}i kojoj bi ova kompanija zauzela lidersku poziciju u regiji. M. ^.

GLAS SRPSKE utorak, 22. januar 2013. 13

"Ford fokus" najprodavaniji automobil u 2012. godini
VAR[AVA - "Ford fokus" je najprodavaniji automobil na svijetu u 2012. godini, podaci su automobilske statisti~ke kompanije "Polk", prenijele su agencije. Koriste}i brojke na kraju septembra, "Ford" je globalno prodao 737.856 primjeraka "fokusa", a tvrdi da je taj automobil na putu da se popne na tron globalne prodaje 2012. godine. "Ford" u isto vrijeme proslavqa i prodaju 2,2 miliona vozila u SAD u 2012., drugoj godini zaredom u kojoj je uspio da proda vi{e od dva miliona vozila.

"ELW Global" kupuje "Tehni~ki remont"?
Novi vlasnik iskazao interes da zadr`i sve zaposlene i najavio zapo{qavawe jo{ jednog broja radnika. On }e preuzeti obavezu da izmiri sve obaveze na{eg preduze}a koje nisu obuhva}ene programom finansijskog restrukturisawa, kazao Domuz
PI[E: KRSTINA ]IRKOVI] krozrs@glassrpske.com "Tehni~ki remont" zapo{qava 146 radnika

Privatizacija bratuna~kog preduze}a jedini izlaz iz dugogodi{we agonije

Vijesti
Bawalu~ka berza

Prodati zapisi za 24 miliona
BAWALUKA - Na desetoj aukciji trezorskih zapi sa RS ju ~e su na Bawalu~koj berzi prodati zapisi u vrijednosti od 24,08 miliona KM. Planirani iznos emisije je 25 miliona KM, dok je nominalna vrijednost trezorskog zapisa 10.000 KM. Ukupan iznos pristiglih ponuda bio je 36,9 miliona, dok je pri hva }e no 24.080.000 ponuda. M. ^.

Wema~ka

Radnici "Koka-kole" u {trajku
BERLIN - Hiqade zaposlenih u fabrikama "Koka-kole" u Wema~koj stupili su u kratkotrajni {trajk upozorewa ove sedmice zbog spora oko plata. Radnici dvije fabrike ameri~ke kompanije u Bavariji napustili su ju~e radna mjesta, dok }e wihove kolege iz ostalih 50 fabrika "Koka-kole" u Wema~koj sqede}ih dana stupiti u {trajk, prenose agencije.

BRATU NAC - Po sli je kole kti vnog godi{weg odmo ra ju ~e su u bra tu na ~kom preduze}u "Tehni~ki re mont" po~ele pri pre me za nas ta vak proi zvodwe jamskih vagona i pu{aka za inos tra no tr`i {te, a "Glas Srpske" saznaje da bi ovo predu ze }e tre ba lo da kupi kompanija "ELW Global" iz Ju`ne Afrike. Direktor "Tehni~kog remonta" Goran Domuz o~ekuje da }e naj ka sni je za mje sec biti zavr{en proces privatizacije koji vodi Vlada Repu bli ke Srpske, kao vlasnik 100 odsto dr`avnog kapitala. - Vlada RS je 18. decembra pro{le godine donijela odluku o prihvatawu programa finansijskog restruktu-

ri sawa ovog akcionarskog dru{tva i namjeri pretvarawa potra`ivawa u akcije, a ona }e biti primijewena kada Vlada donese odluku o pri va ti za ci ji - re kao je "Glasu Srpske" Domuz i istakao da je privatizacija jedini izlaz iz dugogodi{we agonije ovog preduze}a, koje zapo{qava 146 radnika. Do muz ni je `e lio da

potvrdi ime potencijalnog kupca "Tehni~kog remonta", ali je re kao da se radi o ozbiqnom kupcu, koji je ve} obezbijedio dio sredstava za neto plate zaposlenih, kao i ure|ewe proizvodnih hala i upravne zgrade. - Novi vlasnik je iskazao in te res da zadr`i sve za po sle ne i na ja vio za po{qavawe jo{ jednog broja

ra dni ka. On }e pre uze ti obavezu da izmiri sve obaveze na{eg preduze}a koje nisu obuhva}ene programom finansijskog restrukturisawa - kazao je Domuz, navode}i da su me|u preuzetim obavezama i ne is pla }e ne ne to pla te ra dni ka ko je su dos ti gle iznos od oko 1,8 mi liona maraka. Bratuna~ki "remonta{i"

su ve} pot vrdi li stru ~nu spremnost da rade za budu}eg vlasnika ovog preduze}a.

PROCES privatizacije najkasnije za mjesec
- Izvr{ili smo remonto vawe jedne gra |e vin ske ma{ine koja }e se koristiti u Africi za potrebe Ujediwenih nacija. Ovla{}eni kontrolori su bili izuzetno zadovoqni kvalitetom radova, a poslije toga smo dobili najavu za nove poslove za afri~ko tr`i{te - rekao je Domuz, ocijeniv{i da je taj posao bio svojevrsna provjera budu }eg vla sni ka ka kvo predu ze }e ku pu je u smi slu obu~enosti radnika i posjedovawa sredstava za rad.

Svjetska tr`i{ta

Nafta jeftinija
WUJORK/LONDON Sirova nafta je ju~e tokom elektronskog poslovawa na berzi u Wujorku pojeftinila za 27 centi i ugovarana je po 95,22 dolara za barel, dok je nafta marke "brent" pojeftinila u Londonu 35 centi, na 111,58 dola ra za ba rel, prenijele su agencije.

OBAVEZE
Domuz je naveo da "Tehni~ki remont" ima oko 25.000 kvadratnih metara prostora za proizvodwu i remont, te da je od ukupnog broja zaposlenih wih oko 80 trenutno radno anga`ovano. On je podsjetio da je Vlada RS 2008. godine obezbijedila dva miliona maraka za isplatu zaostalih plata radnicima i istakao da su kasnije nastale nove obaveze, te da preduze}e trenutno duguje najmawe 20 neispla}enih plata radnicima.

Goran Domuz

EBRD izrazila optimizam u vezi sa du`ni~kom krizom u evrozoni

Najgori dio pro{ao
LON DON - Evrop ska ban ka za obno vu i ra zvoj (EBRD) izrazila je ju~e optimizam povodom du`ni~ke krize u evrozoni, navode}i da je najgori dio krize pro{ao. EBRD je, me|utim, smawila prognoze privrednog rasta za zemqe biv{eg sovjetskog bloka u 2013. godini. - EBRD je snizila prognoze rasta za zemqe u kojima posluje na 3,1 odsto u ovoj godini, sa oktobarske prognoze rasta od 3,2 odsto bruto doma}eg proizvoda (BDP) - saop{teno je u najnovijem izvje{taju te institucije o ekonomskim perspektivama, prenose agencije.

Važi za dan 22.1.2013.
Zemlja: Australija Kanada Hrvatska Danska Japan Norveška Švedska Švajcarska V. Britanija SAD Srbija BiH EMU Šifra: 036 124 191 208 392 578 752 756 826 840 941 977 978 Oznaka valute: AUD CAD HRK DKK JPY NOK SEK CHF GBP USD RSD BAM EUR Paritet: 1 1 100 1 100 1 1 1 1 1 100 1 1 Kupovni kurs za efektivu 1.505673 1.441372 25.152467 0.255509 1.602414 0.256171 0.217100 1.530527 2.272865 1.423970 1.660714 1.000000 1.955830 Prodajni kurs za efektivu 1.575166 1.507897 26.106971 0.267301 1.666314 0.267994 0.229024 1.598235 2.363780 1.490764 1.791823 1.000000 1.955830

SMAWENE prognoze privrednog rasta
U wemu se navodi da je rast u tranzicionom regionu nastavio da usporava i u tre }em kvar ta lu 2012, ali uspo ra vawe poka zu je zna ke posrtawa. Eko no mi je u ko ji ma EBRD po slu je po tonule su

pro{le godine za 2,6 odsto, pogo|ene posqedicama dugotrajne du`ni~ke krize evrozone, po sli je im pre si vnog rasta od 4,6 odsto iz 2011. godine. - Prvi put tokom du`eg perioda uo~avamo mogu}nost slabqewa rizika sa kojima je suo~ena Evropa, naro~ito rizika koji prijete evrozoni - rekao je glavni ekonomis ta EBRD-a Erik Berglof i dodao da je "mo`da prerano da se to ka`e, ali prisutni su znaci stabilizacije.

Banka zadržava pravo promjene kursne liste. Provizija na otkup EUR-a 0,65% i na prodaju EUR-a 0,55%.

14 utorak, 22. januar 2013. GLAS SRPSKE

Akademik Sulejman Reyi} prona|en mrtav

Hronika
Osnovni sud u Bawaluci

SARAJEVO - Tijelo akademika Sulejmana Reyi}a prona|eno je ju~e u okolini Sarajeva, javile su agencije. Akademik Reyi} nestao je 7. januara, a posqedwi je put vi|en na Bjela{nici. Za wim su tragali Jedinica za specijalnu podr{ku

MUP KS-a, pripadnici Prve policijske uprave i renyeri Kantonalne javne ustanove za za{ti}ena prirodna podru~ja. Uzrok smrti akademika Sulejmana Reyi}a nije saop{ten.

Pritvor zbog provala u prodavnice i kioske
BAWALUKA - Rami Rizvi}u (51) iz Busova~e, koji je osumwi~en da je zajedno sa sinom Alenom (25) i jo{ dvije osobe po~inio {est kra|a na podru~ju Gradi{ke, odre|en je jednomjese~ni pritvor u Osnovnom sudu u Bawaluci. Alen Rizvi} i Fehim [abanovi} (30), tako|e uz Busova~e, koji su sa Ramom Rizvi}em uhap{eni 18. marta, pu{teni su da se brane sa slobode. Oni su osumwi~eni da su na podru~ju Gradi{ke i Kozarske Dubice provalili u {est prodavnica i kioska i iz wih krali cigarete, alkoholna pi}a i drugu robu. Trojica osumwi~enih su potom ukradenu robu prodavali na pijaci u Tuzli. Policija sumwa da su oni po~inili jo{ nekoliko kra|a. G. O.

Te{ka saobra}ajna nesre}a u Mi{inom Hanu kod Bawaluke
OD SILINE udara starac ko odba~en nekoli metara

FOTO: A. ^AVI]

Prona|ena laboratorija za drogu

Otac i sin uzgajali marihuanu
Mjesto nesre}e

Poginuo starac
QUBU[KI - Ivan Juri~ (51) uhap{en je zbog sumwe da je zajedno sa sinom Darkom (30), koji je u pritvoru, uzgajao i prodavao marihuanu. Wih dvojica su navodno zajedno uzgajali marihuanu na porodi~nom imawu u vitinskom zaseoku Doci, koju bi kasnije prodavali na ilegalnom tr`i{tu. Iz MUP-a Zapadnohercegova~kog kantona rekli su da }e otac i sin biti zajedno prijavqeni tu `i la{ tvu zbog sumwe da su se bavili neovla{ }e nom proi zvodwom i stavqawem u promet opojne droge. Oni su u {tali zasadili 297 stabqika konopqe. Tu su napravili i improvizovanu laboratoriju kako bi osigurali {to boqi prinos konopqe. G. O.

Stanko Milosavac poginuo kada ga je udario "golf" dok je prelazio put Bawaluka - Prijedor. Voza~ Ranko Ra~i} zaplakao na mjestu nesre}e kada je vidio {ta je uradio
PI[E: NEBOJ[A TOMA[EVI] ntomasevic@glassrpske.com

Tu`ila{tvo BiH podiglo optu`nicu

Eksploziv prodali istra`iocima
SARAJEVO - Protiv Ilije Martinovi}a i Danila Duspera, koji se terete da su namjeravali da u inostranstvu prodaju naoru`awe i vojnu opremu, Tu`ila{tvo BiH je podiglo optu`nicu. Oni su optu`eni da su odre|eni period do 21. oktobra 2009. godine na podru~ju BiH prikupqali oru`je, minsko-eksplozivna sredstva i drugu vojnu opremu u namjeri da je prodaju u inostranstvu. Oni su na podru~ju Gabele prikrivenim istra`iocima koji su se predstavili kao kupci iz Hrvatske prodavali minsko-eksplozivna sredstva i drugu vojnu opremu. Osim toga, dr`ali su ve}u koli~inu oru`ja koju su namjeravali da prodaju u Hrvatskoj. Kod wih je prona|eno i oko 150 grama marihuane. G. O.

BAWALU KA - Pje {ak Stanko Milosavac (79) poginuo je ju~e ne{to poslije sedam ~asova kada ga je na putu Bawaluka - Prijedor u mjes tu Mi {in Han kod Bawaluke udario "golf 2" kojim je upravqao Ranko Ra~i} iz Ivawske, saop{teno je iz bawalu~kog Okru`nog tu`ila{tva. Navodi se da }e uzrok nesre}e biti poznat poslije istra ge i vje {ta~ewa ko je je na redio de `urni tu `i lac Goran Raki}. - S ciqem utvr|ivawa ta~nog uzroka smrti bi}e ura|ena i obdu kci ja ti jela

strada log, ko ja }e bi ti obavqena u Zavodu za sudsku medi ci nu RS - re kli su u Okru`nom tu`ila{tvu. Mje{tani Mi{inog Hana kazali su da je nesre}nog starca auto mo bil uda rio u trenutku dok je prelazio kolovoz.

- Automobil ga je udario kada je ve} gotovo pre{ao na drugu stranu puta. Od siline udara odba~en je nekoliko metara - rekao je mje{tanin Mi{inog Hana Darko. On je dodao da je, kada je vidio da je u pitawu nesre}a, pozvao policiju i Slu`bu hitne pomo}i.

UZROK NESRE]E poslije vje{ta~ewa i istrage
- Pje{ak je le`ao pored puta, a voza~ je iza{ao i za-

KRENUO QEKARU
Mje{tanin Mi{inog Hana Nikola Sekuli} rekao je da je porodica Stanka Milosavca izbjegla iz Travnika tokom rata. - On je poslije pogibije sina, kojeg je pregazio voz, `ivio kod zeta i k}erke u Mi{inom Hanu. Bio je bolestan i eto sudbine da pogine ba{ kad je krenuo qekaru. Stradao je u blizini autobuske stanice gdje je trebalo da sa~eka autobus za Bawaluku - rekao je Nikola Sekuli}.

plakao. Govorio je: "[ta uradi" i dr`ao se za glavu. Rekao je da pje{aka nije primijetio - ispri~ao je Darko. Mje{tani Mi{inog Hana Milan Vuji~i} i Nikola Sekuli} kazali su da je udar automobila Milosavca "izbio iz cipela". - Nisam vidio trenutak udara, ali do{ao sam na mjesto nesre}e nekoliko minuta kasnije. Na putu su bile cipele stradalog, a on je pokriven le`ao pored puta - rekao je Vuji~i}. On je iznena|en {to voza~ "golfa" nije primijetio pje{aka jer se nesre}a dogodila na pravcu gdje je velika preglednost. Vuji~i} i Sekuli} su rekli da je Milosavac ju~e ujutro krenuo u Bawaluku da se javi qekaru. Sekuli} je dodao da je prije deset godina na pru`nom prelazu u Mi{inom Hanu poginuo sin nesre}nog starca, kojeg je sada zadesila sli~na sudbina.

[aki} kupio ukraden pi{toq
PI[E:NEBOJ[A TOMA[EVI] ntomasevic@glassrpske.com

BAWALUKA - Sini{a [aki} (28) zvani Kinez negirao je u bawalu~kom Osnovnom sudu da je znao da je pi{toq koji je kupio u avgustu 2008. godine bio ukraden. [aki} je u sudu rekao da se ne osje}a krivim za krivi~no djelo prikrivawe. Prema navodima u optu`nici, jednoj od osam koliko ih je bawalu-

~ko Okru`no tu`ila{tvo podiglo protiv [aki}a, on se tereti da je u avgustu 2008. godine kupio pi{toq "crvena zastava" kalibra 7,65 milimetara iako je znao da je ukraden. Na vodi se da je taj pi {toq vlasni{tvo @. D. iz Trna kod La kta {a i da je ukraden 11. avgusta 2008. godine. Ovaj pi{toq policija je prona{la 9. oktobra 2008. godine u [aki}evom BMW-u

prilikom kontrole u bawalu~koj ulici Stevana Bulaji}a.

PROTIV [aki}a podignuto osam optu`nica
[aki}a bawalu~ko Okru`no tu`ila{tvo u osam optu`ni ca te re ti za kri vi ~na djela: te{ka tjelesna povreda, nasilni~ko pona{awe, ugro`avawe bezbjednosti, tjelesna povreda, prikrivawe, izazi-

vawe op{te opasnosti, nedozvoqena proizvodwa i promet oru`ja ili eksplozivnih mate ri ja, ugro `a vawe ja vnog saobra}aja. On je ranije negirao krivicu za krivi~na djela nedozvoqena proizvodwa i promet oru`ja ili eksplozivnih materija i izazivawe op{te opasnosti. Prema optu`nici koju je negirao, [aki} se tereti da je 27. februara 2010. godine iz automatske pu{ke pucao na

"audi" u kojem su bili Slavi{a ]ulum i Dejan Kosti}. U ovom obra~u nu ni ko ni je rawen, a svi u~esnici su bili privedeni, ali su poslije ispitivawa po nalogu de`urnog tu`ioca pu{teni na slobodu. Protiv [aki}a se vodi i istraga da je iz automatske pu{ke poku{ao da ubije ]uluma 1. marta u bawalu~koj Kara|or|evoj ulici, u nasequ Lau{. Tada je ranio u rame Slavi{u ]uluma.

GLAS SRPSKE utorak, 22. januar 2013. 15

Priveden zbog skrnavqewa spomenika
BIJEQINA - Policija je privela M. P. iz Bijeqine zbog sumwe da je oskrnavio dva nadgrobna spomenika na grobqu u ulici Dimitrija Tucovi}a u Bijeqini, saop{teno je iz CJB Bijeqina. Navodi se da je kasnije utvr|eno da je M. P. du{evno oboqelo lice. - Poslije ispitivawa on je pu{ten da se brani sa slobode. O svemu je obavije{ten de`urni tu`ilac Okru`nog tu`ila{tva u Bijeqini. Protiv M. P. }e ovom tu`ila{tvu biti podnesen izvje{taj koji }e ga teretiti za krivi~no djelo povreda groba ili le{a - rekli su u CJB Bijeqina. N. T.

Policija

Podignuta optu`nica protiv vlasnika preduze}a "Limikom" iz Bawaluke

Vijesti
Modri~a

Optu`nicom se Milivoj [ormaz tereti da je protivzakonito nov~ano nagradio biv{eg na~elnika op{tine Brod Milovana ^ereka za posredovawe prilikom naplate duga od "Gradske toplane"
PI[E: GORAN OBRADOVI] gorano@glassrpske.com

[ormaz dao 10.000 maraka ^ereku
Specijalno tu`ila{tvo RS FOTO: ARHIVA

Prijetio ubistvom supruge
MODRI^A - Protiv D. N. sa podru~ja op{tine Doboj bi}e podnesen izvje{taj nadle`nom tu`ila{tvu zbog krivi~nog djela nasiqe u porodici ili porodi~noj zajednici, istakli su u CJB Doboj. On je u nedjequ vidno pijan do{ao na radno mjesto svoje supruge i prijetio joj da }e je ubiti. U policiji su rekli da je D. N. i u slu`benim prostorijama policije nastavio sa prijetwama da }e da ubije suprugu. G. O.

Novi Grad

BAWALUKA - Protiv vlasnika bawalu~kog preduze}a "Limikom" Milivoja [ormaza Specijalno tu`ila{tvo Republike Srpske podiglo je optu`nicu kojom ga tereti da je protivzakonito nov~ano nagradio biv{eg na~elnika op{tine Brod Milovana ^ereka za posredovawe prilikom naplate duga od "Gradske toplane". - [ormaza optu`nica tereti da je ^ereku dao 10.000 maraka nagrade da bi posredovao kod direktora "Gradske toplane" Brod da plati 250.000 maraka duga prema "Limikomu" - saop{teno je ju~e iz Specijalnog tu`ila{tva. Optu`nica je dostavqena na potvr|ivawe sudiji za prethodno saslu{awe Posebnog odjeqewa za organizovani i najte`e oblike privrednog kriminala u Okru`nom sudu u Bawaluci. [ormaz je 26. decembra pro{le godine u bawalu~kom Okru`nom sudu na su|ewu Milovanu ^ereku izjavio da mu je optu`eni u septembru predlo`io da uplati 10.000 maraka kao donaciju Op{tinskom odboru Socijalisti~ke partije Brod. ^erek je trebalo da obezbijedi da [ormazovoj firmi

Maloqetnik ukrao "golf 2"
NOVI GRAD - Policija u Novom Gradu uhapsila je maloqetnika iz Biha}a i prona{la automobil "golf 2" koji je ranije ukraden u @ivinicama u FBiH, saop{teno je iz CJB Bawaluka. Na parkingu u Bawalu~koj ulici u Novom Gradu policija je uo~ila sumwivu osobu i "golf 2" sa o{te}ewima na kontakt bravi. Potom je uhap{en maloqetnik koji je predat policiji u @ivinicama. G. O.

bude ispla}eno 250.000 maraka sa ra~una brodske "Toplane". Za to "posredovawe" ^erek je na dan hap{ewa, 14. septembra pro{le godine, od direktora i vlasnika "Limikoma" primio 10.000 maraka. Tokom svjedo~ewa u sudu Milivoj [ormaz je rekao da mu se optu`eni ^erek u razgovoru po`alio da Socijalisti~koj partiji nedostaje novac za kampawu na lokalnim izborima. Naveo je da mu je ^erek, ka-

da je do{ao u wegovu kancelariju u Brodu, pokazao jednu fakturu na kojoj je bilo upisano 13.000 maraka za potrebe predizborne kampawe.

BRODSKA "Toplana" dugovala [ormazu 250.000 maraka
- Zakqu~io sam da mu treba toliko novca - dodao je tada [ormaz.

On je kazao da je, kada je krenuo u Brod, ponio iz Bawaluke dvije koverte u kojima se nalazilo po 5.000 maraka, a koje je poslije sastanka predao ^ereku. Biv{i na~elnik Broda Milovan ^erek optu`nicom se tereti da je uzeo vi{e od 126.000 maraka mita od preduze}a "2D @ivkovi}" iz Dervente kako bi to preduze}e dobilo posao na tenderu za izgradwu akvaparka u Brodu. U optu`nici se navodi da je u

PRIZNAWE
Zajedno sa Milovanom ^erekom 14. septembra uhap{eni su i direktor Direkcije za izgradwu i razvoj op{tine Brod Boro Milo{evi} i tehni~ki sekretar brodskog Op{tinskog odbora Socijalisti~ke partije \ur|a Teodosi}, kod koje je i prona|eno 25.000 maraka za koje se sumwa da je novac od mita. Milo{evi} i Teodosi}eva su poslije saslu{awa pu{teni na slobodu, jer su priznali sve {to im je bilo stavqeno na teret. "Glas Srpske" saznaje da }e uskoro biti podignuta i optu`nica protiv Bore Milo{evi}a.

vi{e navrata uzimao mito od zastupnika ovog preduze}a od avgusta 2010. do 14. septembra pro{le godine. ^erek tako|e tereti da je uticao na direktora JP "Gradska toplana" Brod da odobri isplatu dijela dospjelih dugovawa preduze}u "Limikom" Bawaluka i to po osnovu ugovora o isporuci lo` uqa. Za to "posredovawe", pi{e u optu`nici, ^erek je na dan hap{ewa 14. septembra pro{le godine od direktora i vlasnika "Limikoma", [ormaza, primio novac u iznosu od 10.000 maraka. I vlasnik privatne firme iz Dervente "2D @ivkovi}" ^ereku je zbog neredovnog davawa mita morao da pla}a i "nov~ane penale". Poslije hap{ewa ^erek je 14. septembra proveo 30 dana u pritvoru, poslije ~ega je pu{ten da se brani sa slobode.

Prijedor

Povrije|en pje{ak
PRIJEDOR - Damir Bla`evi} (44) iz Kozaru{e kod Prijedora te{ko je povrije|en u nedjequ uve~e kada ga je na putu Prijedor Bawaluka, u nasequ Kozaru{a, udario "mercedes" kojim je upravqao M. T. (66) iz ^elinca. Uvi|aj na mjestu nesre}e obavila je saobra}ajna policija iz Prijedora. N. T.

Poku{ao da ukrade dva automobila
BAWALUKA - Policija traga za nepoznatom osobom koja je poku{ala da ukrade dva automobila u ulici Ogwena Price u Bawaluci i time pri~inila {tetu vlasnicima u iznosu od oko 200 maraka, rekli su u policiji. Policiji je prijavqeno da je nepoznata osoba obila vrata na automobilu "pasat" vlasni{tvo B. R. iz Bawaluke i poku{ala da ga pokrene, ali nije uspjela. Time je vlasniku pri~iwena {teta od oko 100 maraka. U istoj ulici i na isti na~in, pretpostavqa se, ista osoba poku{ala je da ukrade "golf 2" vlasni{tvo V. R. Lopov je obio vrata i poku{ao da pokrene vozilo, a kad nije uspio, pobjegao je u nepoznatom pravcu. I u ovom slu~aju vlasniku je pri~iwena {teta od 100 maraka. G. O.

Uhap{en zbog poslovnih prevara u Austriji
SARAJEVO - Pripadnici Grani~ne policije BiH u Dobrqinu uhapsili su dr`avqanina Hrvatske O. D. (58) nakon {to je utvr|eno da je za wim Interpol Be~ raspisao potjernicu zbog krivi~nih djela te{ke prevare, poslovne prevare, la`nog bankrotstva i kriminalnog udru`ivawa, saop{teno je iz Grani~ne policije BiH. Hrvatski dr`avqanin uhap{en je 19. januara pri ulasku u BiH na grani~nom prelazu Novi Grad, poslije ~ega je predat slu`benicima Sudske policije Suda BiH. Na grani~nom prelazu u Brodu u subotu su prilikom izlaska iz BiH uhapsili H. A. (33) jer je utvr|eno da ga potra`uje Op{tinski sud Sarajevo zbog kra|a. G. O.

Kupio stoku la`nim nov~anicama od po 100 KM
SARAJEVO - Protiv Dragana Trivi}a, osumwi~enog za falsifikovawe novca, Tu`ila{tvo BiH je podiglo optu`nicu. Prema optu`nici, Trivi} je 19. maja pro{le godine na pijaci u [ipovu kupio stoku sa 11 falsifikovanih nov~anica u apoenima od po 100 maraka, u ukupnom iznosu od 1.100 maraka. Trivi} je, prema optu`nici, znao da su nov~anice kojima je platio kupqenu stoku falsifikovane. Tu`ila{tvo je saop{tilo da je optu`eni u opticaj stavio la`an novac kao pravi, pa se tereti da je po~inio krivi~no djelo falsifikovawe novca. G. O.

16 utorak, 22. januar 2013. GLAS SRPSKE

Srbija
FOTO: ARHIVA

Ovo je vreme u kojem bi [oji} pao u drugi plan, jer je konkurencija me|u politi~arima mnogo ve}a. Milan Lane Gutovi}, glumac

"@eleznice Srbije"

Za penale EBRD-u dva miliona evra
BEOGRAD - "@eleznice Srbije" platile su u prethodne tri godine Evropskoj banci za obnovu i razvoj (EBRD) kaznene penale i provizije u iznosu od oko dva miliona evra, saop{teno je ju~e iz kompanije. Razlog za kaznene penale je u tome, ka`e generalni direktor "@eleznica Srbije" Dragoqub Simonovi}, {to preduze}e ni do danas nije realizovalo dva kredita EBRD-a od 200 miliona evra za nabavku novih elektromotornih vozova i vi{esistemskih lokomotiva, za modernizaciju pruga na Koridoru 10 i pru`nu mehanizaciju. "@eleznice Srbije" potpisale su u maju 2009. godine ugovor s EBRD-om o zajmu od 100 miliona evra za nabavku novih vi{edijelnih elektromotornih vozova. Firma pune tri godine nije uspjela da realizuju tendersku proceduru.

Aleksandar Vu~i}, prvi potpredsjednik Vlade

Nikola Selakovi}, ministar pravde

Meron se cini~no smijao na pitawe o "Oluji"
Nikola Selakovi}

Pri kraju istraga o "Galenici"
Vu~i} rekao da je "ozbiqan broj qudi" saslu{an u istragama o Luci Beograd i Veterinarskom zavodu, koje su tako|e pri kraju
BEO GRAD - Prvi pot predsjednik Vlade Srbije i {ef Biroa za koordinaciju rada bezbjednosnih slu`bi Aleksandar Vu~i} izjavio je ju~e da se privodi kraju istraga u vezi sa poslovawem farmaceutske kompanije "Galenika" i da se daleko stiglo u istragama o Luci Beograd i Veterinarskom zavodu, prenosi Tanjug. Vu ~i} je re kao da je "ozbiqan broj qudi" saslu{an u istragama o Luci Beograd i Veterinarskom zavodu. Upitan da li je me|u tim qudima i biznismen Milan Beko, Vu~i} nije mogao da odgovori, a kako je rekao, saslu{ano je vi{e odgovornih lica. - Uz "Sartid", Luka Beograd i Veterinarski zavod su slede}i na redu u okviru 24 predmeta o kojima smo govorili - rekao je Vu~i}. On nije odgovorio ni na pitawe novinara da li je u istrazi o Veterinarskom zavodu saslu{an predsjednik Liberalno-demokratske partije ^edomir Jovanovi}. Govore}i o istrazi o "Galenici", Vu~i} je jo{ ocijenio da se radi o ozbiqnom predmetu. Prvi potpredsjednik Vlade se osvrnuo i na izbor novog direktora policije, rekav{i da je to nadle`nost ministra policije i da se ne bi javno izjasnio o tome koga podr`ava. Govore}i o situaciji u Vladi Vojvodine i ugovoru sa Emiratima, Vu~i} je rekao da se iza nezadovoqstva poslom sa Ujediwenim Arapskim Emiratima krije strah od toga da }e cijene obradivog zemqi{ta u Srbiji porasti, pa da kriti~ari tog posla ne}e mo}i da kupuju zemqu "budza{to".

BEO GRAD - Mi nis tar pravde i dr`avne uprave Nikola Selakovi} izjavio je da mu predsjednik Ha{kog tribu na la Te odor Me ron ni je od govo rio na pitawe ko je kriv za zlo~ine nad Srbima u "Oluji", ve} da se samo cini~no nasmijao, prenijele su agencije. - Izbegavao je da mi tokom razgovora odgovori i na tre}i put kada sam postavio to

pitawe on se samo cini~no nasmejao. Posle je rekao da je za sve krivo tu`ila{tvo, a tu`ila{tvo da je kriv sud rekao je Selakovi}. On je naveo da je glavni tu`i lac Ha {kog tri bu na la Ser` Bramerc rekao da }e u granicama svoje nadle`nosti sagledati uslove za otvarawe re vi zi je pos tup ka protiv generala Ante Gotovine i Mladena Marka~a.

IZBOR direktora policije nadle`nost resornog ministra
- Kad je re~ o prodaji sedam kombinata, mi ih danas proda je mo za 100 mi liona evra, a oni su ih prodali za 23 miliona evra i danas su u dubiozi ti kombinati od 30 miliona evra - naveo je on. Prema rije~ima Vu~i}a, biv{oj vladi nije smetalo kada su zemqu u Vojvodini kupova la bra }a [a ri} ili preduze}a iz susjednih zemaqa ~iji se interesi ne poklapaju sa interesima Srbije.

[ARI]
Prvi potpredsjednik Vlade je rekao da nema odgovor na pitawe da li je neko od ~lanova Vlade sara|ivao sa odbjeglim narko-bosom zato {to je u toku istraga. - Nemam odgovor na va{e pitawe. Ne zato {to ne znam ve} zato {to nemam odgovor. Pre svega zato {to je istraga, odnosno poku{aj pronala`ewa [ari}a i wegovo privo|ewe pravdi u toku - kazao je Vu~i}.

Agencija za borbu protiv korupcije

Poslanici dostavili imovinske karte
BEOGRAD - Sedam poslanika protiv kojih je Agencija za borbu protiv korupcije pokrenula postupke zbog nepodno{ewa izvje{taja o imovini, dostavili su imovinske karte tom tijelu u roku za izja{wavawe, rekla je ju~e portparol Agencije Aleksandra Kosti}, prenosi Tanjug. - Svih sedam poslanika dostavilo je izve{taje, a po okon~awu postupka mo`e da do|e do eventualne inicijative za pokretawe prekr{ajnih postupaka zbog ka{wewa - rekla je Kosti}eva. Ona je navela da od 41 poslanika koji su zakasnili sa podno{ewem iz vje {ta ja o imovi ni wih oko 20 je dos ta vi lo izja{wewe Agenciji.

Ramu{ Tahiri, savjetnik predsjednika Kosova

U februaru susret Nikoli}a i Jahjage
PRI[TINA - Predsjednik Kosova Atifete Jahjaga i predsjednik Srbije Tomislav Nikoli} sasta}e se tokom februara, izjavio je ju~e savjetnik predsjednika Kosova Ramu{ Tahiri, prenijeli su pri{tinski mediji. On je rekao da je datum sastanka odre|en, ali zbog obaveza me|unarodnih predstavnika mo`e do}i do promjene datuma. - Tokom februara ili po~etkom marta }e biti sastanak, ali se da tum mo `e promeniti od strane me|unarodnih predstavnika. Razgova ra }e se o di ja lo gu dve zemqe. Predsednici nemaju mogu}nosti da otvore nova pitawa, ali }e dati podsticaj otvorenim pitawima - rekao je Tahiri.
Tomislav Nikoli}

DOBRA VIJEST

BUJANOVAC
Policija u Bujanovcu podnijela je krivi~nu prijavu Osnovnom javnom tu`ila{tvu u Vrawu protiv ~etiri osobe zbog sumwe da su u zapu{tenom Domu kulture u selu Kr{evica mu~ili i zlostavqali ~etiri psa rase "pit bul", organizuju}i borbu pasa.

BEOGRAD
U beogradskim porodili{tima u pro{loj godini ro|eno je 20.109 beba, {to je za 1.000 vi{e nego pro{le godine, podaci su Republi~kog zavoda za statistiku.

KABINET predsjednika: Nikoli} spreman za susret
U Pres-slu`bi predsjednika Srbije je potvr|eno da

LO[A VIJEST

je Ni koli} spre man da se sas ta ne sa pri vre me nim predsjednikom Kosova ukoliko bude do{lo do zakazivawa takvog sastanka, prenijele su agencije. - Stav predsjednika Nikoli}a jeste da }e se on, kada bude do{lo do takvog sastanka, odazvati i prisustvovati tom sastanku s ciqem nastavka pregovora - re~eno je povodom najava iz Pri{tine da bi krajem februara ili po~etkom marta trebalo da do|e do sastanka Jahjage i Nikoli}a.

GLAS SRPSKE utorak, 22. januar 2013. 17

Tatjana Babi} novi direktor Agencije za borbu protiv korupcije
BEOGRAD - Odbor Agencije za borbu protiv korupcije za novog direktora tog regularnog tijela izabrao je ju~e Tatjanu Babi}, dosada{wu v. d. direktora Agencije. Na sajtu Agencije navodi se da je Odbor obavio razgovor sa troje kandidata koji su u{li u naju`i izbor. Sve troje su pokazali veliku kompetenciju, {irinu i visok profesionalni kvalitet. Odbor je prednost jednoglasno dao Tatjani Babi}, koja je i radom u prethodnom periodu pokazala visok profesionalizam, autonomiju i li~ni integritet. Prethodni direktor Agencije Zorana Markovi} smijewena je 9. novembra 2012. godine.

Protesti i vandalizam poslije uklawawa spomenika u Pre{evu

Teroristi pozivaju na ru{ewe srpskih svetiwa
Episkop Teodosije apelovao da me|unarodna zajednica ne dozvoli divqawe nacionalista koji nanose bol i {tetu preostalim Srbima koji `ive na Kosovu
BEOGRAD - Nakon {to je uklowen spomenik teroristi~koj OVPBM u Pre{evu, poru{eno je na desetine pravoslavnih spomenika i grobova u ne koli ko srpskih mjesta, dva Molotovqeva koktela su ba~ena na zgradu op{tine Kosovska Mitrovica, a Albanska nacionalna armija pozvala je Albance da uni{te srpsku crkvu u \akovici. Pri{tinski mediji su objavili da je poziv Albancima da uni{te srpsku crkvu u \akovici, nakon {to je uklowen spomenik OVPBM u Pre{evu, uputila Albanska nacionalna armija. ANA je poziv uputila putem "Fejsbuk" grupe, a u tom pozivu je navedeno da treba uni{titi tamo{wu pravoslavnu crkvu, odnosno da "treba pogoditi Srbe tamo gde ih najvi{e boli". Ka ko je Ta nju gu re kao predsjednik op{tine \akovica \okica Stanojevi}, Albanci su se okupili u nedjequ oko 20 ~asova zbog uklawawa spomenika u Pre{evu, a dio wih je poku{ao napad na manastir Uspewa presvete Bogorodice, koji su sprije~ili policija i me|unarodne snage bezbjednosti. - Manastir sada obezbe|uju jake snage bezbednosti kosovske policije i KFOR-a FOTO: TANJUG Poru{eno 50 nadgrobnih spomenika u Prizrenu

{to nanose bol i {tetu preostalim Srbima koji `ive na Kosovu, ve} i ogromnu sramotu albanskom narodu". Kancela ri ja za Ko sovo i Metohiju najo{trije je osudi la uni {ta vawe nad gro bnih spomenika.

NAPADNUTA zgrada op{tine Kosovska Mitrovica
Ovi incidenti su uslijedili po{to su pripadnici @andarmerije uklonili spome nik pri padni ci ma OVPBM. Tokom uklawawa spomenika nije bilo incidenata, ali su Albanci sa juga Srbije tim povodom ju~e organizovali protestni skup na centralnom trgu u Pre{evu. Premijer Srbije i ministar unutra{wih poslova Ivica Da~i} izja vio je da je bezbjednosna situacija u Pre{evu stabilna i da su doga|aji na jugu Srbije unutra{wa stvar dr`ave. - Zar mislite da bezbednosna situacija mo`e zavisiti od spomenika? Jadna bi to zemqa bila - kazao je Da~i} i dodao da nema razloga za bilo kakvu eskalaciju sukoba. Da~i} je ranije poru~io da nema nijednog razloga za proteste, jer je spomenik uklowen, a ne uni{ten i da je sve pro{lo bez ikakvih incidenata.

Nekoliko hiqada Albanaca protestovali u Pre{evu

rekao je Stanojevi}, dodaju}i da se situacija smirila poslije 22 ~asa. Iste ve~eri ba~ena su dva Molo tovqeva koktela na zgradu op {ti ne Ko sov ska Mi trovi ca. U na padu ni je bilo povrije|enih ni materijalne {tete, jer se, sre}om, smje{e nisu zapalile. Prema rije~ima o~evidaca, napada~i su brzo pobjegli sa lica mjesta, a neposredno poslije napada stigli su i pripadnici KPS-a. Predsjednik op{tine Kosovska Mitrovica Krstimir Panti} kritikovao je pona{awe vojnika KFOR-a koji se nalaze nedaleko od zgrade op{tine i najavio da }e "ubudu}e Civilna za{tita preuzeti odgovornost za obezbje|ivawe li~ne i imovinske sigurnos-

ti gra|ana i op{tine Kosovska Mitrovica". Prema wegovim rije~ima, ovo je {esti napad na prostorije op{tine u posqedwih nekoliko mjeseci, a ni u jednom slu~aju vinovnici nisu otkriveni. Albanci su u nedjequ uve-

~e poru{ili na desetine pravoslavnih grobova, a na pravo sla vnom grobqu u Milo{evu zapaqena je kapela u {ta su se jutros uvjerili policija i OEBS. Prema infor ma ci ja ma ko sov ske poli ci je, u toku no }i os -

DIJALOG
Ivica Da~i} je poru~io da je Srbija spremna za nastavak dijaloga sa Pri{tinom i da je to wena snaga, a ne slabost, kao i da razgovori Beograda i Pri{tine nemaju nikakve veze sa jugom Srbije. Istovremeno su iz Pri{tine upozorili da bi pregovori u Briselu mogli biti ugro`eni. Prvi potpredsjednik Vlade Aleksandar Vu~i} tako|e je ju~e izjavio da je uvjeren da poslije uklawawa spomenika u Pre{evu ne}e do}i do prekida dijaloga Beograda i Pri{tine u Briselu. On je dodao da se nada da }e do}i do smirivawa situacije, jer Srbija nije u~inila ni{ta {to vodi eskalaciji sukoba.

krnavqeno je i 50 srpskih gro bni ca na pra vo sla vnom grobqu u Prizrenu, a na gorwem grobqu u selu Klokot u Ko sov skom po mo ravqu os krnavqeno je 27 spomenika. Nepoznate osobe u Gora`devcu su oskrnavile spomenik `rtvama NATO bombardovawa i srpske djece koja su stradala na rijeci Bistrici 2003. godine. Wegovo preosve{tenstvo episkop ra{ko-prizrenski Teodosije zatra`io je ju~e ve}i stepen za{tite pravoslavnih vjer skih obje ka ta i grobaqa na Kosovu i Metohiji, poslije novog talasa nasiqa. Episkop Teodosije je apelovao da me|unarodna zajednica ne dozvoli divqawe nacionalista koji "ne samo

Sru{io se zid na kancelarije Poreske uprave
ZREWANIN - U Zrewaninu je jutros samo pukim slu~ajem izbjegnuta tragedija i niko nije povrije|en kada se zid dotrajale zgrade na Trgu Zorana \in|i}a obru{io na kancelarije Poreske uprave, prenijele su agencije. ^itav zid ju`ne strane zgrade, odavno ve} sklone ru{ewu, obru{io se na sjeverno krilo vi{espratnice u kojoj je filijala Poreske uprave, a na dvjema kancelarijama na spratu porazbijani su prozori, kao i u prizemqu gdje se nalaze {alteri za prijem stranaka. - Sre}a je da se sve odigralo pre po~etka radnog vremena Poreske uprave pa su kancelarije bile prazne, jer su posledice mogle biti mnogo ve}e. Neko je mogao da nastrada - rekla je jedna od slu`benica.

Sje}awa na slavne vojvode Mi{i}a i Bojovi}a
BEOGRAD - Predstavnici Vlade, Vojske Srbije, udru`ewa gra|ana i potomci ju~e su na Novom grobqu u Beogradu odali po~ast i obiqe`ili godi{wice smrti slavnih srpskih vojvoda @ivojina Mi{i}a i Petra Bojovi}a i armijskog generala Pavla Juri{i}a [turma, prenijele su agencije. Tradicionalno komemorativno okupqawe po~elo je kod groba vojvode Mi{i}a, na koji su vijenac polo`ili dr`avni sekretar Ministarstva rada, zapo{qavawa i socijalne politike Negovan Stankovi}, u ime Vlade Srbije i na~elnik General{taba VS general-potpukovnik Qubi{a Dikovi}. U ime Beograda, vijenac je polo`io zamjenik predsjednika Skup{tine grada Zoran Alimpi}, a po~ast vojvodi Mi{i}u i 92 godine od wegove smrti obiqe`ili su i predstavnici nekoliko udru`ewa gra|ana.

Dvojica rawena u obra~unu pi{toqima
LESKOVAC - U obra~unu dvije grupe mladi}a u Leskovcu, u no}i izme|u nedjeqe i ponedjeqka, iz pi{toqa su rawena dvojica Leskov~ana, prenijele su agencije. Lak{e su raweni M. G. (28) i S. S. (36), dok je V. T. (25) lak{e povrije|en, ali ne vatrenim oru`jem. Na~elnik Urgentnog centra bolnice u Leskovcu Irena Igwatovi} rekla je da su povrije|eni primqeni 30 minuta poslije pono}i i da su poslije nekoliko ~asova pu{teni ku}ama. U policiji je re~eno da su povrije|eni imali sre}e jer ih je metak samo okrznuo. Okr{aj se dogodio u ulici Nikole Skobaqi}a. Prema navodima iz policije, jedna grupa mladi}a bila je u taksiju, dok je druga preprije~ila put vozilu, poslije ~ega je okr{aj po~eo.

18 utorak, 22. januar 2013. GLAS SRPSKE

Vidqivo je da se Hrvatska vojska i Majka Bo`ja vole.

Region
Novi protesti u Mariboru

Ante Kotromanovi}, ministar odbrane Hrvatske

Poku{ali da zauzmu zgradu op{tine
MARIBOR - U Sloveniji su i ju~e odr`ani protesti, a demonstranti su poku{ali da zauzmu zgradu op{tine u Mariboru i izbace mjesne funkcionere, ali ih je sprije~ila policija, prenijele su agencije. Aktivista grupe "29. oktobar", koja je organizovala prve antivladine proteste u Sloveniji, Sawin Ja{ar predvodio je akciju preduzetu u znak protesta {to op{tinski funkcioneri u Mariboru ne}e da napuste funkcije iako to demonstranti mjesecima zahtijevaju. Intervenisala je policija koja je popisala u~esnike ovog protesta. Pod pritiskom demonstracija pod parolom "Gotof je" gradona~elnik Maribora Franc Kangler podnio je ostavku 31. decembra pro{le godine. Demonstranti sada tra`e ostavke i drugih lokalnih zvani~nika.

Ivo Josipovi} FOTO: ARHIVA

Predsjednik Hrvatske o odnosima sa Srbijom

Milo \ukanovi} u Briselu

Van Rompej ~estitao napredak Crnoj Gori
FOTO: ARHIVA

Milo \ukanovi} i Herman van Rompej

PODGORICA - ^estitam vam, Crna Gora ostvarila je zna~ajan napredak u 2012. godini, rekao je ju~e predsjednik Evropskog sa vje ta Herman van Rompej obra}aju}i se crno gor skom pre mi je ru Milu \ukanovi}u, prilikom wegove prve posjete Briselu otkako je Crna Gora stekla status kandidata, prenijele su agencije. - Otvarawe pristupnih pregovora {aqe va`an signal

zemqama regiona jer im se time poru~uje da su vrata Evropske unije otvorena i za wih rekao je Van Rompej. Na gla {a vam i pod vla~im potvrdu da Crna Gora nastavi napredak na unapre|ewu vladavine prava i da na tom poqu postigne mjerqive rezultate. Poseban zna~aj pridajemo nezavisnom pravosu|u i potrebno je da i vlada i opozicija poka`u odgovornost pri radu na izmjenama Ustava.

Treba ista}i da je ve}i broj qudi osu|en za krivi~na djela u "Oluji" i poslije we odmah po zavr{etku rata, rekao Josipovi}
ZA GREB - Pred sjednik Hrvatske Ivo Josipovi} ocijenio je da je susret premijera Hrvat ske i pre mi je ra Srbi je odli ~na vi jest za dvije zemqe, ali i za cijeli region i dodao da se vode istrage o ratnim zlo~inima po~iwenim u akciji "Oluja", prenijele su agencije. Govore}i o reakcijama na osloba|aju}u presudu Gotovini i Marka~u, Josipovi} je rekao da pre sudu i ni je tre ba lo stavqati u kontekst me|udr`avnih odnosa. - Me|unarodni sud je donio presudu, ne Hrvatska. Mi smo u Hrvatskoj bili zadovoqni, ne zato {to smo mislili da zlo~ina nije bilo, ve} zato {to smo u Hrvatskoj bili uvjereni da se zlo~ini ni su do godi li na na~in i krivicom osoba kako je to sta-

U toku istrage o "Oluji"
jalo u optu`nici - rekao je Josipovi}. - Treba ista}i da je ve}i broj qudi osu|en za krivi~na djela u "Oluji" i poslije we odmah nakon rata, ali tada, iz politi~kih razloga, neka od tih djela nisu bila kvalifikovana kao ratni zlo~in, ve} kao ubistvo, po`ari, kra|a naveo je Josipovi}. Josipovi} je izjavio da su svi oblici saradwe koje su uspostavile Srbija i Hrvatska u ranijem periodu nastavqeni i tokom proteklih {est mjeseci i naglasio da je vrijeme da se led otopi i da se ode br`e i daqe od onoga {to je dostignuto do sada.

SUSRET PREMIJERA na tragu politike pomirewa
Josipovi} smatra da, bez obzira na tvrdu retoriku i odnose koje su novinari duhovito nazvali "ledenim dobom", ni je poni {te no ono {to se u~inilo u prethodne tri godine. - [tete je bilo na psiho-

Intervencija iz Vatikana

ODNOSI S PUPOVCEM
Hrvatski predsjednik je kazao da je wegov odnos sa Miloradom Pupovcem na~elno korektan, iako razli~ito misle o nekim politi~kim pitawima, kao i to kako {to ve}i broj Srba ukqu~iti u programe afirmacije srpske kulture i tradicije u Hrvatskoj, pa i u politiku. - Li~no, cijenim {ta je sve Pupovac u~inio kroz dugi niz godina bavqewa politikom. On i ostali predstavnici SDSS su izabrani sa oko deset odsto glasova srpskog bira~kog tijela i zato imaju posebnu odgovornost rekao je Josipovi}.

Crkva i dr`ava treba da prekinu rat
ZAGREB - Vatikan od crkve u Hrvatskoj tra`i primirje, odnosno hitno smirivawe odnosa sa dr`avom i prestanak svih okr{aja i nadmudrivawa, prenijele su agencije. Hrvatskim biskupima to je ju~e prezentovano na vanrednom zasijedawu Hrvatske biskupske konferencije. Crkva se sa zagreba~kim nadbiskupom Josipom Bozani}em na ~elu o{tro suprotstavila uvo|ewu jednog dijela zdravstvenog vaspitawa u {kole i stala u odbranu prava roditeqa, odnosno wihovih prava na izbor novouvedenog predmeta koji defini{e vrijednosni sistem wihove djece, u ovom slu~aju potpuno suprotan hri{}anskom u~ewu i etici. Ipak, iz Vatikana se u ovom trenutku procjewuje da je sukob u Hrvatskoj oti{ao predaleko.

lo{kom planu i planu dnevne politike. Ali, mislim da }ete se slo`iti da su gotovo svi prakti~ni oblici saradwe koji su prije dogovore ni nas tavqeni i u ovih {est mjeseci. Vrijeme je da se led otopi i da se ode br`e i daqe od onoga {to je dostignuto do sada - poru~io je Josipovi}. Hrvatski predsjednik je rekao da je mawe va`no ho}e li do susreta sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikoli }em do }i ko ji mje sec prije ili poslije, ve} da je puno va`nije da on u cjelosti ostvari svoju svrhu. - Mi slim da i pred sjednik Nikoli} i ja `elimo da na{ sastanak ostvari rezultat, da oja~a povjerewe me|u na rodi ma i dr`a va ma istakao je Josipovi}. Povodom tu`bi za genocid Josipovi} je rekao da je "rje{ewe izvan suda uvijek boqe, ne samo kada su stranke dr`ave, nego uvijek kada postoji neki spor".

Uo~i predsjedni~kih izbora u Crnoj Gori

DOBRA VIJEST

OSIJEK
U mjewa~nici u Osijeku, u nedjequ uve~e je nepoznati mu{karac izvr{io razbojni{tvo nad radnicama poslovnice, te uz prijetwu vatrenim oru`jem ukrao novac.

Vujanovi} posva|ao \ukanovi}a i Krivokapi}a
POD GO RI CA - Lider Demokratske partije socijalista najavio je da }e kandidat te stranke za predsjednika dr`ave biti Filip Vujanovi}, na {ta je wegov koalicioni par tner lider Socijaldemokratske partije i predsjednik Skup{tine Crne Gore Ranko Krivokapi} izjavio da bi aktuel ni {ef dr`ave bio neustavni kandidat. - Ako bi se kandidovao za tre}i mandat, Vujanovi} ne}e imati podr{ku ove partije rekao je Krivokapi}, koji je vi{e puta kazao da }e uputiti `albu Ustavnom sudu ukoliko DPS donese odluku da predsjedni~ki kandidat bude Vujanovi}, prenosi Anadolija. Zaprijetio je da bi u slu~aju nove kandidature aktuelnog predsjednika, DPS imao podr{ku samo mawinskih partija, a ne i wegovog SDP-a.

KOTOR
Kotoranin Danilo \urovi} (63) nedavno je po 114. put dobrovoqno dao krv, a wegov dom krasi preko pedeset priznawa, me|u kojima su najzna~ajnija srebrna medaqa za humanost SFRJ, nagrada op{tine Kotor "21. novembar" za humana djela, ali posebno Zlatna, Srebrna i Bronzana kap.

PREDSJEDNI^KI izbori zakazani za 7. april
\ukanovi} je na to odgovorio da DPS nije mala i bezna~ajna partija koja }e se povijati pred zahtjevom ovog ili onog partnera i na taj na~in `rtvovati svoj interes. \u ka novi} je ka zao da

LO[A VIJEST

wegova partija nema konkurenciju. Kada je rije~ o poten ci jal noj kan dida tu ri Vujanovi}a, te o ustavnosti wegove kandidature, kako je rekao, o tome ne}e odlu~ivati DPS, ve} onih sedam pravnika koji sjede u Ustavnom sudu Crne Gore. Aktuelnom predsjedniku Filipu Vujanovi }u is ti ~e dru gi man dat. Predsjedni~ki izbori su zakazani za 7. april.

GLAS SRPSKE utorak, 22. januar 2013. 19

TOP STORIES CNN

Svijet

Dva regionalna voza sudarila su se ju~e u Be~u, a u toj nesre}i povrije|eno je dvadesetak qudi, od kojih pet te`e, prenijele su agencije. Vozovi na liniji S45 frontalno su se

sudarili na trasi izme|u zapadne stanice "Vestbanhof" i stanice "Hiteldorf". - Oba voza su bila puna putnika - saop{tile su nadle`ne slu`be.

Petostruko ubistvo u Novom Meksiku {okiralo Ameriku

Vijesti
Avganistan

Tinejxer ubio brata, sestre i roditeqe
Petnaestogodi{wak koji je vatrenim oru`jem pobio porodicu trenutno u pritvoru, a policija poku{ava da utvrdi {ta je bio motiv tog vi{estrukog ubistva, prikupqaju}i dokaze na mjestu zlo~ina
FOTO: AGENCIJE

Talibani napali policiju
KABUL - Talibanski pobuwenici napali su ju~e sjedi{te saobra}ajne policije u Kabulu, poslije ~ega su se satima ~ule eksplozije i pucwava, ja vi le su agencije. Policijski zvani~nik Mirza Mohamed je saop{tio da su napada~i nosili pojaseve s eksplozivom i da se najmawe jedan raznio na ulazu, dok su drugi u{li u zgradu.

VA[INGTON - Ameri~ka ja vnost {o ki ra na je jo{ jednim slu ~a jem bru talnih ubistava, a motivi zbog kojih je 15-godi{wak u Novom Meksiku ubio roditeqe, brata i dvije sestre jo{ se istra`uju, javile su ju~e agencije. - Petnaestogodi{wi dje~ak, ko ji je va tre nim oru `jem po bio po rodi cu, trenutno je u pritvoru i policija poku{ava da utvrdi {ta je bio motiv tog petostrukog ubistva - saop{teno je ju~e iz policije. Osumwi~eni za ubistvo je uhap{en, a identitet ubije nih ut vr|en je tek u nedjequ uve ~e. Pre ma saop{tewu policije, `rtve su Greg Grijego (51), wegova `ena Sara (40), wihov devetogodi{wi sin Zefanija i k}er ke @a el i An ge li na uzrasta pet i dvije godine.

Filipini

Devetoro rawenih u eksploziji
MANILA - U eksploziji bombe na jugu Filipina ju~e je raweno najmawe devet qudi i o{te}eni su automobil i obli`wa prodavnica, saop{tili su zvani~nici. U pitawu je ru~no pravqena bomba koja je bila privezana na bicikl parkiran na trotoaru, u poslovnom dijelu grada Iligan, javile su agencije. Poslije napada je poja~ana bezbjednost u gradu.

U KU]I na|eno oru`je

Kina
NA SVAKU `rtvu ispaqeno vi{e metaka
Po {to je osumwi~e ni ma loqetan, poli ci ja ni je na vela wegovo ime, ali je saop{teno da je on sin Grega i Sare Grijego. Utvr|eno je da je na svaku `rtvu ispaqeno vi{e metaka, a u ku}i u kojoj su ubijeni na|eno je nekoliko komada oru`ja, ukqu~uju}i poluautomatsku pu{ku, ~iji }e vlasnik biti utvr|en istragom. Istra`ioci poku{avaju da shvate {ta je ta~no dovelo do nasiqa u porodici. - Ne znam kako to ka`em, ali ima mo u`a snu sce nu zlo~ina na kojoj upravo radimo - rekao je {ef policiPolicija na mjestu zlo~ina

je u Bernalilu Den Hjuston. Portparol policije Sid Kovington rekao je da se pomno prou~ava mjesto zlo~ina i prikupqaju fizi~ki dokazi. Greg Grijego je bio spiritualni vo|a koji je radio u vatrogasnoj slu`bi. Trinaest godina proveo je kao sve{tenik volonter u okru-

`nom zatvoru. - Sve{tenik Grijego je bio posve}eni profesionalac koji je slu`io qudima iz svog okru `ewa. Bio je mirne prirode i imao je duh koji je umirivao druge - rekao je {ef vatrogasaca Yejms Brin. Poli ci ja je bloki ra la dio puta koji vodi prema ku-

}i u kojoj su `ivjeli Grijegovi koja je sa jedne strane okru`ena drve}em, a sa druge vrtom. Kom{ije ka`u da

KONTROLA ORU@JA
Do petostrukog ubistva do{lo je tri dana po{to je ameri~ki predsjednik Barak Obama najavio paket mjera za ve}u kontrolu oru`ja, upravo zbog slu~aja koji je {okirao ameri~ku javnost - masakra u osnovnoj {koli u Wutaunu.

Greg Grijego jedna od `rtava

su ~ule o incidentu kada su se pojavila prva policijska kola. Piter Gomez, star 54 godine, koji `ivi 200 metara od ku}e, ka`e da je mnogo puta vidio porodicu kako prola ze pu tem, ali ih ni je poznavao li~no. - Ovo je u`a sna stvar. Vidimo da se sli~ne stvari de {a va ju {i rom zemqe, a on da se de si u na {em ko m{i lu ku - ka zao je Go mez. Policija je odbila da pru`i de taqe o raz govo ru sa po~iniocem zlo~ina, ali su rekli da je on Grijegov sin. On se tereti za dva ubistva i tri slu~aja maltretirawa djece sa smrtnim ishodom.

Ukidaju radne logore
PEKING - Veoma problemati~ni kineski sistem "pre va spi ta vawa u radnim logorima" je predvi|en za ukidawe ove godi ne, ci ti ra li su ju ~e dr`a vni medi ji zva ni ~nika za pravna pitawa. To je jo{ jedan znak u posqedwe vrijeme da su odbro ja ni da ni kon tra ver znog sis te ma koji je omogu}avao policiji da osudi sitne krimi nal ce, akti vis te i disidente, na ~etiri godi ne radnog lo go ra bez odluke suda.

Istraga o proizvo|a~u baterija za "drimlajner"
TOKIO - Ameri~ke i japanske vlasti po~ele su ju~e zajedni~ku istragu o japanskoj kompaniji "GS Juasa", koja proizvodi baterije za problemati~ni putni~ki avion "boing 787 drimlajner". Istraga je pokrenuta nakon {to je jedan "boing 787" kompanije "Ol Nipon ervejs" morao da izvr{i prinudno slijetawe zbog kvara na bateriji, javile su agencije. Nadle`ne slu`be prizemqile su iz predostro`nosti sve "drimlajnere" koji se trenutno koriste. Japanska kompanija otkazala je 335 letova u idu}ih sedam dana, {to }e pogoditi 48.000 doma}ih putnika i 4.000 me|unarodnih putnika. Zvani~nik za bezbjednost u Ministarstvu saobra}aja rekao je da jo{ nije poznato {ta je izazvalo problem.

Najbogatiji mogu da okon~aju siroma{tvo
LONDON - Stotinu najbogatijih qudi na svijetu pro{le godine su napravili profit od nevjerovatnih 240 milijardi dolara, {to je dovoqno da se ekstremno siroma{tvo u svijetu u potpunosti okon~a, i to ~ak ~etiri puta. - Najbogatiji qudi na svijetu, koji ~ine jedan odsto svjetskog stanovni{tva, pove}ali su svoje prihode za 60 odsto u posqedwih 20 godina, a finansijska kriza, umjesto da usporava, jo{ vi{e ubrzava taj proces. Profit qudi koji ~ine najbogatiji sloj se dodatno pove}ao - stoji u izvje{taju "Oxfama", konfederacije 17 me|unarodnih organizacija koje sara|uju u pronalasku dugoro~nih rje{ewa za siroma{tvo i nepravdu. Tr`i{te luksuznom robom od po~etka krize svake godine biqe`i dvocifreno pove}awe trgovawa.

DOBRA VIJEST

EGIPAT
U sudaru kamiona i minibusa na autoputu na jugu Egipta ju~e je poginulo 14, a povrije|eno 13 qudi, saop{tile su egipatske vlasti. Nesre}a se dogodila na pustiwskom putu kod grada Asiuta, 320 kilometara ju`no od Kaira, prenijele su agencije. U Egiptu je proteklih mjeseci zabiqe`en ~itav niz fatalnih nesre}a.

AUSTRALIJA
Francuskog moreplovca, koji je proveo tri dana plutaju}i na splavu poslije brodske nesre}e, spasila je posada kruzera u Ju`nom okeanu kod obale Australije, javile su ju~e agencije. Francuz Alen Delor krenuo je sam svojom jahtom da obi|e svijet kad su prije dva dana nastupili problemi.

LO[A VIJEST

20 utorak, 22. januar 2013. GLAS SRPSKE

Aerodromi odgodili ili otkazali polaske aviona FOTO: ROJTERS

Akcija Al`irskih specijalaca

Jo{ pretra`uju gasno postrojewe
AL@IR - Al`irske antidiverzione jedinice ju~e su nastavile pretragu za eksplozivnim napravama u gasnom postrojewu u Sahari u kojem je tokom krize s taocima poginulo najmawe 80 qudi, javile su agencije. Specijalne jedinice al`irske vojske su u subotu okon~ale ~etvorodnevnu tala~ku krizu, poslije ~ega su po~eli radovi na pronala`ewu i uklawawu eksploziva koji su, prema vladinim zvani~nicima, islamski ekstremisti postavili u namjeri da kompleks dignu u vazduh i ubiju sve zarobqene. Organizacija "Maskirana brigada", koja tvrdi da je organizovala zauzimawe postrojewa duboko u Sahari, upozorila je da }e izvesti jo{ takvih napada protiv zemaqa koje podr`avaju francusku vojnu intervenciju u Maliju.

Snijeg i led okovali aerodrome u evropskim prestonicama

Otkazani letovi {irom Evrope
Zale|eni aerodromi u Londonu, Parizu, Frankfurtu, Minhenu, Amsterdamu, dok je u cijeloj Britaniji danima zatvoreno oko 3.000 {kola
FRANKFURT - Stotine letova {irom Evrope otkazano je ju~e zbog snijega, ledene ki{e i slabe vidqivosti, a meteorolozi prognoziraju nove swe`ne padavine, javile su agencije. Zale|eni su aerodromi u Londonu, Parizu, Frankfurtu, Minhenu, Amsterdamu, dok je u cijeloj Britaniji danima zatvoreno oko 3.000 {kola. Snijeg i daqe pada u sjevernoj Engleskoj i ju`nim i isto~nim dijelovima [kotske, gdje je na snazi upozorewe "budite u pripravnosti". Meteorolozi o~ekuju da }e tokom dana pasti izme|u deset i 20 centimetara snijega. Najprometniji evropski aerodrom "Hitrou" je zbog slabe vidqivosti ju~e otkazao oko 130 letova, odnosno oko deset odsto uobi~ajenog dnevnog aviosaobra}aja. Letovi na londonskom aerodromu poreme}eni su od petka. Vazdu{ni saobra}aj u Britaniji je u kolapsu od petka, putnici na aerodromu "Hitrou" stoje u dugim redovima, a neki su bili prinu|eni i da provedu no} u aerodromskoj zgradi. Aerodromi u Parizu, Amsterdamu i Frankfurtu tako|e su zbog snijega ju~e morali da odgode ili otka`u letove. Kako je javila agencija MNOGI putnici "Frans-pres", na aerodromu u proveli no} na Frankfurtu otkazano je 325 aerodromu letova, u Minhenu 161, a na dva pariska aerodroma, "[arl de Aerodromske vlasti tvrde Gol" i "Orli", otkazano je, kao da su potro{ile nekoliko mi- {to je ju~e i najavqeno, 40 odliona funti da poboq{aju sto letova. borbu sa ledenim i swe`nim U pariskom regionu, cenuslovima nakon {to je ovaj aerodrom bio zatvoren nekoliko dana zbog snijega u decembru 2010. Letovi su odgo|eni i na aerodromima "Isto~ni Midlend", "Man~ester" i "Lids Bredford". tralnoj Francuskoj i oblastima oko Loare ju~e se, poslije kratkog zati{ja u nevremenu koje je od petka odnijelo sedam `ivota, o~ekuju nove swe`ne padavine, tako da mjere opreza u ugro`enim podru~jima ostaju na snazi. U Wema~koj je zatvoren dio autoputa u blizini Berlina. U Moskvi je za protekla ~etiri dana palo pola metra snijega, {to je stvorilo gu`ve u saobra}aju na ulicama ruske prestonice, ali nije ugrozilo funkcionisawe aerodroma koji imaju opremu za swe`ne uslove. Prognozira se da }e se temperature u Moskvi spustiti do minus 19, odnosno do 21 stepen ispod nule sqede}e ve~eri. Ruska meteorolo{ka slu`ba upozorila je da }e ovo biti veoma hladna sedmica u Rusiji. Najekstremnije temperature predvi|aju se za daleki istok zemqe, gdje }e u gradu Magadan temperatura pasti na minus 49, a u centralnom Sibiru na minus 52 stepena Celzijusa.

BERLUSKONI

POQSKA

Ne}u opet Jurcaju biti premijer sa maskom RIM - Silvio Berluskoni premijera
izjavio je da ne}e biti ponovo premijer Italije ako wegova konzervativna partija pobijedi idu}eg mjeseca na izborima, prenijele su agencije. Berluskoni je rekao da je wegov politi~ki nasqednik Anyelino Alfano wegov izbor za premijera Italije. Berluskonija ve} mjesecima pitaju da li `eli ~etvrti mandat na ~elu italijanske vlade. Prema anketama, u ispitivawima javnog mwewa predwa~i lider lijevog centra Pjer Lui|i Bersani, ali izgleda da ne}e uspjeti da osvoji dovoqno glasova kako bi vladao sam. PRAG - Poqska parlamentarna antiklerikalna stranka Pokret Palikota na originalan na~in se bori protiv sve ve}eg broja policijskih kamera na ulicama. Lider stranke Janu{ Palikot i neki wegovi poslanici vozaju se ulicama Var{ave sa maskom premijera Donalda Tuska, ministra saobra}aja Slavomira Novaka ili ministra finansija Jaceka Rostovskog. Ispred fotoradara namjerno prekora~uju brzinu kako bi radar zabiqe`io tako premijera ili ministre za volanom kako kr{e saobra}ajne propise.

@EQEZNI^KI SAOBRA]AJ
Poreme}en je i `eqezni~ki saobra}aj u Velikoj Britaniji, kao i na linijama ka Francuskoj i Belgiji, a negdje su umjesto vozova uvedeni autobusi. @eqezni~ka linija Eurostar, koja povezuje London i Pariz, tako|e je upozorila na mogu}a odga|awa.

Sporazum izme|u Dominik Stros Kana i Nafisatu Dijalo

Zao{treni odnosi zbog ostrva

Sobarici ispla}eno milion i po dolara
PARIZ - Biv{i direktor Me|unarodnog monetarnog fonda (MMF) Dominik Stros Kan isplatio je sobarici Nafisatu Dijalo, koja ga je optu`ila za seksualno zlostavqawe, milion i po dolara na osnovu finansijskog sporazuma koji su zakqu~ili u decembru, navodi francuski list "@urnal di diman{". Sudija Daglas Mekion je 10. decembra u sudu u Bronksu objavio da su dvije strane postigle finansijski sporazum o isplati sume ~iji iznos nije otkriven, ~ime je okon~ana 19mjese~na sudska saga, prenijele su agencije. Francuski nedjeqnik navodi da je rije~ o "od{teti od milion i po dolara, {to su potvrdili izvori bliski Stros Kanu".

Kineski brodovi u japanskim vodama
TOKIO - Sukob Japana i Kine oko ostrva Senkaku ponovo se zao{trava nakon {to su u japanskim teritorijalnim vodama ponovno uo~ena tri broda kineske vlade, javile su agencije. Iako su se brodovi ju~e udaqili, ovaj potez razqutio je i is provo ci rao ja panske vlas ti. Ja panski pre mi jer [inzo Abe obe}ao je da }e poo{triti kontrolu nad japanskim teritorijalnim vodama, dok iz Pekinga ne reaguju na wegove najave, a veoma je izgledno da }e ponovo poslati svoje brodove u to podru~je. U posqedwe vrijeme, odmah poslije nacionalizacije ostrva, kineske vlasti su redovno slale svoje brodove, pa i avione, u vode oko ostrva.

SOBARICA dobila o{tetu i od "Wujork posta"
Sobarica poreklom iz Gvineje je, zapravo, primila ~ek od "ne{to vi{e od milion dolara", {to je 30 odsto od sume koju je Stros Kan uplatio
Dominik Stros Kan

svojim advokatima, precizira se u tekstu. Nafisatu Dijalo je, navo-

di list, dobila od{tetu i od tabloida "Wujork post", iz korporacije Ruperta Mardoka, koji je ona krivi~no gonila zbog toga {to je okarakterisao kao prostitutku. Advokati sobarice i Stros Kana su po~eli da pregovaraju po~etkom avgusta pro{le godine, po{to je biv{em direktoru MMF-a odba~en zahtjev za imunitet. Stros Kan se ovim sporazumom kona~no otarasio slu~aja "Dijalo", 19 mjeseci po{to je izbio skandal koji ga je primorao da ode sa ~ela MMF-a.

GLAS SRPSKE utorak, 22. januar 2013. 21

Ameri~ki predsjednik polo`io zakletvu

Vijesti
Banglade{

U ameri~kim gradovima vlada prava "obamomanija"

Obama zapo~eo drugi mandat
Barak Obama se zakleo pred porodicom i sudijom FOTO: TANJUG

Prva presuda za ratne zlo~ine
DAKA - Sud u Banglade{u osudio je na smrt islam skog sve {te ni ka povezanog sa jednom fundamentalisti~kom partijom za zlo~i ne pro tiv ~ovje~nosti tokom rata za nezavisnost 1971. godine, javile su ju~e agencije. Presuda sve{teniku Abulu Kalamu Azadu je prva sudska odluka izre~ena od kontroverznog suda koji poku{ava da sudi za zlo~ine po~iwene tokom tog rata. Azadu, koji je bio ~lan partije Yamat-e-islami su|eno je u odsustvu po{to je on navodno pobjegao u Pakistan pro{le godine, poslije podizawa optu`nice.

Inauguracija proslava zemqe i wenih gra|ana, a ne izbornih rezultata. Ono {to mi radimo je proslava nas samih i slavqewe ove nevjerovatne zemqe koju nazivamo dom, rekao Obama
VA[INGTON - Sjediwene Ameri~ke Dr`ave dobile su novog-starog predsjednika, jer je Barak Obama u nedjequ polo`io zakletvu, ~ime je po~eo drugi predsjedni~ki mandat, dok je ju~e sve bilo spremno za javnu inauguraciju, prenijele su agencije. Ba rak Oba ma se za kleo pred predsjednikom Vrhovnog suda, sudijom Yonom Robertsom i pred svojom porodicom. - Ja, Barak Husein Obama, sve~a no se za kliwem da }u vjerno izvr{avati du`nost pred sjedni ka Sjediwenih Dr`ava i da }u svim svojim snagama ~uvati, {tititi i

Iran

Mladi}i javno obje{eni
TE HE RAN - Dva mu {karca javno su obje{ena u Iranu po{to se na "Jutjubu" pojavio snimak wih dvojice kako na ulici u Teheranu pqa~kaju jednog ~ovjeka, a zatim ga napadaju ma~etom, prenijele su agencije. Pogubqewe je izvr{eno ju~e po{to su zvani~nici, pozivaju}i se na veliki gwev javnosti, zatra`ili ubrzanu istragu i su|ewe. Video-snimak se pojavio po~etkom de cem bra, a ka sni je je prikazan na dr`avnoj televiziji. Dva mladi}a koja ima ju po 24 godi ne osu|ena su na smrt zbog "ratovawa protiv Boga", {to je optu`ba koja pokriva {iroku lepezu krimi nal nih radwi, od antidr`avnog organizovawa do te{kog nasiqa.

Frizura Mi{el Obama
Obama je otvoreno progovorio o "najva`nijem doga|aju vikenda" - novoj frizuri svoje `ene. Prva dama Mi{el Obama, pravnica s Harvarda, poznata po osje}aju za stil i borbi protiv kilograma, nedavno se o{i{ala i sad ima {i{ke. Nova je frizura privukla veliku pa`wu. - Kao prvo, ja volim Mi{el Obama. A da progovorim i o najva`nijem doga|aju ovog vikenda, svi|aju mi se i wene {i{ke rekao je Obama. - Dobro izgleda. Ona uvijek dobro izgleda, dodao je.

braniti Ustav Sjediwenih Dr`ava, tako mi Bog pomogao rekao je Obama. Ne koli ko ~a sova pri je predsjednika isto je uradio i potpredsjednik Yozef Bajden. Me|utim, centralna manifestacija trebalo je da bude odr`ana sino} ispred ameri~kog Kongresa. Planirano je da Barak Obama jo{ jednom polo`i zakletvu dr`e}i ruku na dvije Biblije - Abrahama Linkolna i Martina Lutera Kinga, jednog od najve}ih boraca za qudska prava u Americi, ~ija se godi{wica ro|ewa obiqe`ava danas. U Va{ington su ju~e stizali posjetioci iz svih dijelova Ame ri ke, ali i iz svijeta, inauguraciji je trebalo da prisustvuje i po~asni pred sjednik De mokrat ske stranke i biv{i predsjednik Srbije Boris Tadi}. Predsjednik Obama je rekao da je inauguracija proslava zemqe i wenih gra|ana, a ne izbornih rezultata. - Ono {to mi radimo je proslava nas samih i slav-

BAJDENOV GAF
Potpredsjednik SAD Yo Bajden napravio je veliki gaf koji su ovjekovje~ile kamere. Tokom govora izletio mu je lapsus samo nekoliko ~asova prije polagawa zakletve Baraka Obame. Na inauguracionom balu u Ajovi, obra}aju}i se prisutnima Bajden je izme|u ostalog rekao: "Ponosan sam {to sam predsjednik Sjediwenih Dr`ava." Publiku je to dobro nasmiqewe ove nevjerovatne zemqe koju nazivamo dom - kazao je Obama. jalo, ve}ina je i zapqeskala, a Bajdenov sin, ina~e dr`avni tu`ilac, prekinuo je govor svoga oca i rekao okupqenima kako je pogrije{io. Kada je shvatio {ta je rekao, Bajden se ispravio i naveo da je "ponosan {to je potpredsjednik SAD". - Jo{ sam ponosniji {to sam potpredsjednik u doba mandata Baraka Obame zakqu~io je Bajden. kratki i po svemu sude}i se ~uvao za javni govor. - Svi su uzbu|eni i na svakom }o {ku mo `e te vidje ti beyeve, {e{ire i majice sa li kom pred sjedni ka. Vlada prava "obamomanija" - rekao je demokrata iz San Dijega Rori Pendergast. Predvi|ena je i parada prema Bijeloj ku}i, a to je tradicionalni doga|aj koji pribli`ava predsjednika sto-

U VA[INGTON stizali qudi iz svih krajeva svijeta
On je ohrabrio qude da u`ivaju u inauguraciji i dodao je da treba sna`no raditi na stvarima koje su im va`ne. Wegovi komentari su bili

tinama hiqada qudi koji su do{li na inauguraciju. - Svako polagawe zakletve je istorijski doga|aj. Ovogodi{we polagawe je ~ak zna~ajnije od prethodnih - rekla je {ezdesetsedmogodi{wi demokrata Den Murta koji je do{ao iz Ka li forni je da prisustvuje proslavi. Predvi|eno je da doga|aj traje tri ~asa i da u wemu u~estvuju pjeva~i Yejms Tejlor, Bijonse i Keli Klarkson, koji }e otpjevati nacionalnu himnu. Hiqade radnika i volontera ju~e je privodilo kraju pripreme za proslavu. Du` ulice kojom }e pro}i parada postavqeni su bijeli {atori, prikolice i generatori. Skoro dva miliona qudi do{lo je u Va{ington 2009. godine kako bi prisustvovali Obaminoj prvoj inauguraciji. Komentatori ocjewuju da se vjerovatno ne}e okupiti toliko gra|ana, ali da je inaugura ci ja prvog ta mno pu tog predsjednika SAD ipak doga|aj koji mnogi ne}e propustiti.

SAD

Nastavnica se udala za u~enika
WUJORK - Lei Gejl [ipman (42), nastavnici u sredwoj {koli, prijetilo je 15 godina zatvora zbog seksa sa maloqetnim u~enikom, ali je ona uspjela da iz bje gne ka znu udajom za tog dje~aka, prenosi "Wujork dejli". Nasta vni ca iz Sje verne Karoline je zbog odnosa sa tada 15-godi{wim Yoni Rejom Ajsonom uhap{ena 2009. godine. Dvije godine kasnije ona se razvela od supruga, sa kojim je u braku bila 19 godina, da bi se po sli je sa mo {est dana udala za jo{ maloqetnog Ajsona. Yoni Rej Ajson je dobio dozvolu svoje majke da se vjen~a sa nastavnicom.

Izbori napravili preokret u Dowoj Saksoniji

Merkelova "za dlaku" pora`ena
FOTO: ARHIVA

BERLIN - Wema~ka opozicija lijevog centra "za dlaku" je pobijedila koaliciju kancelara Angele Merkel na izbo ri ma u Dowoj Saksoniji, i tako joj nanijela udarac pred izbore na kojima }e ove godine poku{ati da osvoji tre}i mandat, prenijele su ju~e agencije. Opozi ciona ko ali ci ja Socijaldemokratske partije i Zelenih osvojila je samo jedno poslani~ko mjesto vi-

{e u parlamentu sjeverozapadnog wema~kog regiona, u ko jem `i vi osam mi liona stanovnika.

DOWOM Saksonijom deset godina upravqa CDU
Dowom Saksonijom deset godi na upravqa ko ali ci ja konzervativne Hri{}anskodemokratske unije Merkelove (CDU) i Slobodnih demokraAngela Merkel

ta, istih stranaka koje formiraju nacionalnu vladu.

Prvi nezvani~ni rezultati izbora nagovje{tavali su upravo suprotno - da }e po bjedu, ta ko |e "za dla ku", odnijeti koalicija Merkelove. Koalicioni partneri de mohri{ }a na - li be ra li osvo ji li su de se tak od sto, kao i Par ti ja zele nih, sa kojima socijaldemokrate namjeravaju u koaliciju. Wema~ki ministar ekonomije Filip Resler, {ef stranke Slobodnih demokra-

ta (FPD) i koalicioni partner partije Angele Merkel, ponudio je ju ~e os tav ku na polo`aj strana~kog lidera iako je FPD ostvarila boqi re zul tat od o~e ki va nog na izborima u Dowoj Saksoniji. Merkelova }e poku{ati da osvo ji jo{ jedan ~e tvoro godi{wi man dat na po lo `a ju kan ce la ra na parla men tarnim izbo ri ma u septembru.

22 utorak, 22. januar 2013. GLAS SRPSKE

VIJESTI IZ PORODILI[TA

Bawaluka
GRADSKI VODI^

8

djevoj~ica

5

dje~aka

U gradskom buyetu ove godine nije predvi|en novac za pomo} eta`nim vlasnicima

Ispravnost liftova briga samih stanara
FOTO: G. [URLAN

Va`ni telefoni
Informacije 1185 Hitna pomo} 124, 230- 620 Vatrogasci 123 CJB 122, 337-100 Ta~no vrijeme 125 Meteorolo{ka stanica 307-943 S.O.S. telefon 1264 (Linija za pomo} `rtvama nasiqa u porodici)

bolnice
Paprikovac Poliklinika 342-100 247-333

ordinacije
Deamedik Euromedik Intermedik Jelena Firena 309-222 463-025 216-661 324-310 235-444

ZEV su du`ne da obezbijede ispravnost liftova i da snose tro{kove odr`avawa. Liftovi spadaju u zajedni~ke dijelove zgrade i stanari su du`ni da sklope ugovor sa ovla{}enim serviserom koji }e obaviti popravku, ka`e [aji}
PI[E: VESNA POPOVI] vesnap@glassrpske.com

im u tome nije pomogla gradska vlast. Prije ~etiri godine gradska uprava je podr`ala obnavqawe liftova u osam gradskih nebodera, a vrijednost radova izno si la je 214.636 KM. - Danas sigurno ne bismo koristili lift da nije bilo gradskog novca. U pitawu su zna~ajna sredstva i mi sigurno nismo bili u mogu}nosti da obezbijedimo ni dio, a kamoli cijeli iznos - naglasio je Prohaska.

NEKI LIFTOVI stari vi{e od 40 godina
Dodaje da bez problema uspijevaju da obezbijede sredstva za redovno odr`avawe lifta. - Na sre}u, to nije problem jer svi stanari redovno pla}aju odr`avawe i trenutno imamo dovoqno para da pokrije mo sve izdat ke - re kao je Prohaska. U firmi "Tri best", koja odr`a va oko 60 lif tova u stambenim zgradama, ka`u da su liftovi kojima je potreban remont uglavnom starijeg datuma. - Me|utim, kako je to skupa investicija, stanari se obi~no odlu~uju za renovirawe u fazama. Tako je, na pri mjer, jedan od re mon ta liftova koji smo radili u gradu ko{tao oko 20.000 KM ka`u u ovoj firmi i dodaju da jednom mjese~no imaju obavezu da zavr{e servis i pregled lifta.

prevoz
Autobuska stanica 922-000 @eqezni~ka stanica 301-229 Aerodrom Bawaluka 535-210 Biletarnica (centar) 315-867

taxi

Ako budu htjeli da poprave lift, stanari zgrada mora}e sami da prikupe novac za taj po sao jer na po mo} gradskih vlasti ne}e mo}i da ra~unaju ni ove godine. Prema podacima Zavoda za izgradwu, na podru~ju grada u stambenim zgradama ima oko 200 liftova, a neki od wih su u funkciji vi{e od 40 godina. Neki du`e vrijeme ~ekaju popravku, ali za zna~ajnije zahvate stanari nemaju nov ca, ve} mo gu da fi nansi ra ju sa mo redovno odr`avawe. Ranije je stanovni ci ma izla zi la u susret slu`ba grada, ali to ve} drugu godinu vi{e nije praksa. Iz Administrativne slu`be grada poru~uju da su ZEV

U zgradama na podru~ju grada ima oko 200 liftova

du`ne da obezbijede ispravnost liftova i da snose tro{kove odr`avawa. - Prema zakonu, liftovi spadaju u zajedni~ke dijelove zgrade i ZEV je du `na da sklopi ugovor sa ovla{}enim serviserom koji bi u slu~aju kvara obavio popravku - rekao je koordinator za saradwu sa sred stvi ma in for mi sawa Milenko [aji}. U Odjeqewu za komunalne i stambene poslove i poslove saobra}aja isti~u da nije obaveza grada obezbje|ivawe novca za te namjene. - Dosada{wa izdvajawa za

te namjene predstavqala su pomo} stanarima ovih zgrada jer su tada postojale realne mogu}nosti da se u buyetu planira novac. Me|utim, zbog te{ke ekonomske situacije ni ove godine ne}emo biti u mogu}nosti da obezbijedimo sredstva -

rekli su u ovom odjeqewu. Pred sjednik Upra vnog odbora Zajednice eta`nih vlasnika (ZEV) stanara zgrade u ulici Reqe Krilatice broj tri Aleksandar Prohaska ka`e da sami stanari nikad ne bi mogli da poprave lift da

REMONTI
Administrativna slu`ba grada je u saradwi sa Zavodom za izgradwu od 2006. do 2010. godine obavila generalni remont 57 liftova u vi{espratnim stambenim zgradama s ciqem obezbje|ewa tehni~ke ispravnosti i dobijawa upotrebne dozvole. Ukupna vrijednost radova iznosila je oko 1,2 miliona maraka.

inspekcija
Sanitarna 244-475 Tr`i{na 244-479 Inspekcija rada 244-479 Prosvjetna 334-600 Komunalna 306-464 Republi~ka uprava za inspekcijske poslove 334-627 Republi~ki devizni inspektorat 300-434

REPERTOAR
BIOSKOPI MULTIPLEKS "PALAS" \ANGOVA OSVETA @anr: drama, vestern Uloge: Yejmi Foks, Don Yonson, Leonardo Dikaprio Termini: 12.30, 15.45, 19, 22.15 POTRAGA ZA NEMOM 3D @anr: animacija, avantura, komedija Glasovi: Albert Bruks, Elen Deyeneres, Vilijam Defo Termini: 15, 17 GANGSTERSKI ODRED @anr: kriminalisti~ka drama Uloge: [on Pen, Ema Stoun, Rajan Gosling Termini: 20, 22.15 HAOS U KU]I: MATORCI DOLAZE @anr: komedija Uloge: Lisa Adario, Bili Kristal, Lovel Ganz, Termini: 18, 19.30 PIJEV @IVOT 3D @anr: avantura, drama Uloge: Suraj [arma, Irfan Kan Termin: 16.45 ZAMBEZIJA 3D @anr: animirani Glasovi: Semjuel L. Yekson, Ebigejl Breslin Termini: subotom i nedjeqom u 12 HOBIT: NEO^EKIVANO PUTOVAWE 3D @anr: fantazija, avantura Uloge: Martin Frimen, Ijan Mekelen Termini: 21.15, subotom i nedjeqom u 13.45 PET LEGENDI 3D @anr: avantura, animirani Glasovi: Alek Boldvin, Hju Yekmen, Ajsla Fi{er Termini: subotom i nedjeqom u 11 TEKSA[KI MASAKR MOTORNOM PILOM 3D @anr: horor Uloge: Alehandro Dadario, Tawa Rejmond, Skot Istvud Termini: 19.15 YEK RI^ER @anr: akcija, drama Uloge: Tom Kruz, Rozamund Pajk, Robert Duval Termini: 15.30, 21.30 KR[ I LOM 2D @anr: animacija, porodi~ni, komedija Uloge: Yon S. Rajli, Sara Silverman, Yek Mekbrajer Termini: subotom i nedjeqom u 11.30 KR[ I LOM 3D @anr: animacija, porodi~ni, komedija Glasovi: Yon S. Rajli, Sara Silverman, Yek Mekbrajer Termini: subotom i nedjeqom u 13 MUZEJ REPUBLIKE SRPSKE Stalna izlo`bena postavka "Od praistorije do savremenog doba" Multimedijalna izlo`ba "Jasenovac" Izlo`ba "Konzervatorski dosije" Izlo`ba "Ribe, vodozemci i gmizavci na{ih krajeva" MUZEJ SAVREMENE UMJETNOSTI REPUBLIKE SRPSKE Pet decenija bawalu~kog "Jeseweg salona" GALERIJA "UDAS" Izlo`ba "Duboreza~ki radovi" Vule Vujnovi}a BANSKI DVOR Izlo`ba crte`a i grafika ~etiri mlada umjetnika Marija Igwi}a, Nenada Marina, Ogwena Latinovi}a i Dejana \ebeyije NARODNO POZORI[TE RS Scena "Petar Ko~i}", 20.30 ~asova "Krivica" drama N. Rom~evi}a

kvarovi
Prijava kvarova 258-686 Kvarovi na telefonima 1275

hoteli
"Bosna" 215-775 "Palas" 218-723 "Ideja" 217-444 "Vidovi}" 217-217; 245-800 "Cezar" 326-400 "Grand" 380-105 "Meriot" 222-870; 217-801

GLAS SRPSKE utorak, 22. januar 2013. 23

Tr`nica
limun naranye mandarine jabuke 2, 5 2 1,5 1,5 banane gro`|e kru{ke ananas 1,5 3 2,5 3 nar kivi paradajz krastavci 3 3 1,8 1,8 paprike kupus mrkva krompir 1,5 0,8 1,5 0,9
FOTO: G. [URLAN Sve vi{e korisnika usluga Centra

pasuq keq crni luk bijeli luk

4,5-14 1,5 1 4,5

GRADSKE VIJESTI

O{te}en {aht u ulici Jovana Du~i}a
Komunalni policajci su proteklog vikenda obavili 80 kontrola, a u ulici Jovana Du~i}a na osnovu prijave gra|ana utvrdili su o{te}en {aht na saobra}ajnici. - Komunalna policija je utvrdila prekora~ewe radnog vremena u SUR "Kalipso", dok su na Bulevaru Stepe Stepanovi}a zatekli nepropisno parkirano vozilo. Na Trgu Krajine te u Gajevoj ulici komunalci su evidentirali nelegalnu uli~nu prodaju - saop{teno je iz Administrativne slu`be grada. Iz Odjeqewa za inspekcijske poslove saop{tavaju da je Inspekcija za hranu utvrdila nepravilnosti u pekari "Maleti}" i i SUR "Bato", gdje zaposleni nisu poha|ali posebnu obuku o zaraznim bolestima. D. S.

Planinari savladali swe`nu stazu

Besplatnu pravnu pomo} zatra`ilo 2.265 stanovnika

Razvodi pune kancelarije
Pro{le godine pravnu pomo} je zatra`ilo 2.265 osoba, {to je za 133 vi{e u odnosu na godinu ranije, a me|u wima je bilo najvi{e nezaposlenih, siroma{nih i penzionera, ka`e Marjanac
PI[E: NEDA DRE^ nedad@glassrpske.com

Na vrata Centra za pru`awe besplatne pravne pomo}i u gradu svake godine zakuca sve vi{e stanovnika koje mu~e problemi u vezi sa razvodima, radnim odnosom, nasqed stvom i po tra `i vawima na osnovu komunalnih usluga. Prema rije~ima direktora Centra Sne`ane Marjanac, protekle godine pravnu pomo} je zatra`ilo 2.265 osoba, {to je za 133 vi{e u odnosu na godinu ranije, a me|u wima je bilo najvi{e nezaposlenih, siroma{nih i penzionera. - Radi pru`awa besplatne pravne pomo}i Kancelariji u Bawaluci tokom 2010. godine obratilo se 1.717 gra|ana, a godinu poslije na{u pomo} zatra`ila su 2.132 stanovnika - rekla je direktor Centra Sne`ana Marjanac. Broj korisnika besplatne pravne pomo}i za samo dvije godine pove}ao se za 548.

- Pravo na na{e usluge prema finansijskom kriterijumu ostvaruju socijalno-ugro`ene osobe. Tu spadaju lica koja primaju socijalnu pomo}, nezaposleni bez drugih redovnih primawa ili prihoda, oso be lo {eg imovinskog stawa, te korisnici prava na starosnu i invalidsku penziju - istakla je Marjan~eva.

ZA DVIJE GODINE broj korisnika se pove}ao za 548
Ona je dodala da pravo na besplatnu pravnu pomo} ostvaruju i osobe sa oduzetom

poslovnom sposobno{}u, du{evno oboqeli stanovnici smje{teni u zdravstvene ustanove, djeca bez roditeqskog starawa… - Sve usluge koje pru`a Centar su besplatne, s tim da Centar za na{e korisnike postavqa zahtjev sudu za osloba|awe pla}awa taksi na tu`be i presude, a korisnici Centra su du`ni jedino da uplate tro{kove vje{ta~ewa ako je to neophodno - kazala je Marjan~eva. Ona je naglasila da Centar daje pravne savjete, op{te in for ma ci je o pra vi ma i

KANCELARIJA
Centar za pru`awe besplatne pravne pomo}i je republi~ka upravna organizacija koja se organizaciono nalazi u sastavu Ministarstva pravde. - Sjedi{te Centra je u ulici Slavka Rodi}a ~etiri, a zvani~no je po~eo sa radom u julu 2009. godine. Pored kancelarije u Bawaluci, Centar ima i kancelarije u Doboju, Trebiwu, Bijeqini i Isto~nom Sarajevu - rekla je Marjan~eva.

obavezama, te pru`a pomo} pri popuwavawu obrazaca i formulara svim zainteresovanim gra|anima, bez obzira na imovinsko stawe. - Centar zastupa i korisnika pred nadle`nim sudovima i drugim organima sve do pra vo sna `nos ti sud ske odluke u postupcima kao {to su parni~ni postupak, vanparni~ni postupak, izvr{ni postupak, upravni spor, sa~iwavawe apela ci ja Us ta vnom sudu BiH, te u medijaciji, tj. u postupku mirnog rje{avawa sporova - rekla je Marjan~eva. Nezaposleni Du{ko Stankovi} ka`e da je sre}an {to ne}e morati platiti pravnu pomo} ukoliko mu ona budu potrebna. - U dana{we vrijeme kada nemamo novca ni za osnovne stvari pla}awe pravnih usluga gotovo je nemogu}e. Li~no nisam trebao pravnu pomo}, ali je usluge Centra koristio moj brat i bio je jako zadovoqan - rekao je Stankovi}.

^lanovi Planinarskog dru{tva "Kozara" zajedno sa grupom od 35 qubiteqa prirode pre{li su stazu od Pla ni nar skog do ma [ibovi do zaseoka Macanovi}i, nadomak ^okorskih poqa. - Proteklog vikenda okupili smo se ispred Doma i zaputili snijegom prekrivenom i suncem obasjanom sta zom. Mo ra li smo da razgr}emo put kroz cjelac

i stresamo snijeg sa grana, ali iskustvo je bilo ne za bo ra vno - re kao je ~lan Paninarskog dru{tva "Kozara" Zoran Bursa}. Dodao je da su svi u~esnici bili prezadovoqni provedenim danom na suncu i ~istom vazduhu. Savlada na sta za je mawe zahtjevna pa se preporu~uje za grupe iz vi{ih razreda osnovnih {kola. D. S.

Nacrt zakona na javnoj raspravi
Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o spre~avawu sukoba interesa u organima vlasti RS bi}e odr`ana 5. februara sa po~etkom u 11 ~asova u prostorijama Radni~kog univerziteta, saop{teno je iz slu`be grada. - Nacrt zakona sa kwigom primjedaba i sugestija izlo`en je i na oglasnoj tabli Administrativne slu`be grada, a zainteresovani kompletan Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o spre~avawu sukoba interesa u organima vlasti RS mogu pogledati na sajtu grada - dodaje se u saop{tewu. D. S.

PA@WA
Inspektori u 1.420 kontrola
Gradski inspektori su u decembru pro{le godine obavili 1.420 kontrola. Iz Odjeqewa za inspekcijske poslove u tom periodu su izdata 43 prekr{ajna naloga, na osnovu kojih su izre~ene nov~ane kazne u iznosu od 30.100 KM, saop{teno je iz Administrativne slu`be grada. - Urbanisti~ko-gra|evinska inspekcija je sru{ila vikendicu i dvori{nu ogradu - dodaje se u saop{tewu. D. S.

MATI^NI URED
Ro|eni:
Milo{ Bjelo{evi}, sin Slavenka i Sanele; Veqko Kremenovi}, sin Mi{e i Ru`ice; Luka Vidovi}, sin Kostadina i Rade; Na|a Milinovi}, k}i Bojana i Dragane; Luka Laki}, sin Bojana i Danijele; Neda Ruli}, k}i Olivera i Ranke; Bojan Kova~evi}, sin Zorana i Jelene; Milutin Rakovi}, sin Olega i Darije; David Tica, sin Perice i Jasne; Koqa Amid`i}, sin Du{ka i Violete.

Vjen~ani:
Davor Marjanovi}, profesionalno vojno lice, i Valentina Milovanovi}, trgova~ki tehni ~ar; Miodrag Ba ji}, tekstilni tehni~ar, i Irina Jurjevna Makovjejeva, slu`benik.

24 utorak, 22. januar 2013. GLAS SRPSKE

Kultura
Festival "Kustendorf"

Branko Miqkovi} VATRA I NI[TA

Sofokle ANTIGONA

Izlo`ene nagrade i unikatne diplome

Najnovija ekranizacija Tolstojevog romana u bioskopima

Scena iz filma "Ana Karewina"

MOKRA GORA - Nagrade "Kustendorfa" - Zlatno, Srebrno i Bronzano jaje, kao i nagrada "Vilko Fila~" za najboqu kameru, uz unikatne, izvezene diplome, izlo`ene su u specijalno napravqenoj staklenoj vitrini u restoranu "Viskonti" na Me}avniku. Nagrade Zlatno, Srebrno i Bronzano jaje izra|ene su od kamena sa filigranski precizno ura|enim mozaicima na sebi i djelo su slikarke Bisenije Tere{~enko. Nagrada "Vilko Fila~" za najboqu kameru u ramu od drveta divqe tre{we i unikatne, izvezene diplome u ramovima od crnog oraha rad su umjetnice Radenke Jungi} i wene radionice "Radinost R" iz Bawaluke. Nagrade i diplome izvezene su tradicionalnim srpskim vezom pod nazivom "pokrstica" tananim koncima u zlatnoj, srebrnoj i bronzanoj boji. M. P.

Dje~ije pozori{te RS

Po~iwu probe za predstavu "Mala sirena"
BAWALUKA - Prva proba za predstavu "Mala sirena", koju }e prema motivima isto ime nog Di zni je vog ani mi ra nog fil ma re `i ra ti Ale ksan dar Pe ja kovi}, po~iwe danas u Dje~ijem pozori{tu Republike Srpske. Premijera je planirana za kraj februara, a u ulozi male si re ne po ja vi }e se Miqana Bre zi ~a nin. Lik princa tuma~i Milan Trnini}, a igraju i \ur|a Vuka{inovi}, Svjetlana Andri}, Sa{a Terzi}, @eqko Mili}evi}, Ana An|eli}, Zorana [u man i Sawa Gru ju}. Za scenografiju i kostimografi ju zadu `e na je Dra ga na Purkovi}-Macan, a za muzi~ki aran `man Igor Pa spaq. A. M.

Karewina u kinu od ~etvrtka
Veliko interesovawe bawalu~ke publike obe}ava da }e ovo biti jedan od najgledanijih filmova, ka`e Vasili}. Tolstojevu heroinu igra Kira Najtli, a wenog mu`a Yad Lou
sagom svih vremena izazvala je ve li ko in te re so vawe bawalu~ke publike. - Ve} nekoliko dana dobijamo brojne pozive qubiteqa pri ~e o quba vi Ane Karewine i Vronskog koji sa nestrpqewem ~ekaju prika zi vawe i pi ta ju kada }e ulaznice biti u prodaji. Veliko interesovawe bawalu~ke pu bli ke obe }a va da }e ovo biti jedan od najgledani jih fil mo va - re kla je portparol "Os kar fil ma" Vawa Vasili}. Tolstojevu heroinu igra Kira Najtli, a wenog mu`a glumi Yad Lou. Ulogu mladog kowi ~kog ofi ci ra Vronskog tuma~i Eron Tejlor-Yonson.

MUZIKA IZ filma nominovana za "Oskara"
"Ana Ka rewina" no mi novana je za "Oskara" u kategoriji za najboqu filmsku mu zi ku. Film je u Rusi ji premijerno prikazan 10. ja-

Film o tajnom agentu 007

"Xejms Bond" cenzurisan u Kini

PI[E: ALEKSANDRA MAXAR aleksandram@glassrpske.com

BAWALUKA - Filmsku verziju ~uvenog ruskog klasika "Ana Karewina" Lava Tolsto ja gleda oci u Re pu blici Srpskoj mo}i }e da gledaju od ~etvrtka, 24. januara. Film u re`iji Yoa Rajta sa Kirom Najtli u glavnoj ulo zi i pri ~a ko ju mno gi smatraju najve}om qubavnom

RUSIMA PREMR[AVA
Za mnoge Ruse Kira Najtli je pogre{an izbor za ulogu Ane Karewine, koju su dosad na velikom platnu igrale mnoge poznate ruske glumice, ali i holivudske zvijezde poput Grete Garbo i Vivijen Li. Rusi su najvi{e zamjerili to {to Kira Najtli ne li~i na rusku `enu tog vremena. Navode da bi morala da se ugoji deset do 15 kilograma, jer je engleska Ana Karewina previ{e mr{ava.

nuara i izazvao je burne reakcije tamo{wih gledalaca i kriti~ara. Pojedini kriti~ari film su ocijenili kao pli tak kli {e i uvredu za mo nu men tal no dje lo La va Tolsto ja. Ova kva rea kci ja publike i stru~waka pokazuje koli ko je za inos tra ne verzi je rus kih kla si ka te {ko da dobiju priznawe ruske publike. Veliku pa`wu u ekranizaciji "Ane Karewine" izazva li su kos ti mi ko je je dizajnirala britanska dizaj ner ka Ya klin Du ran. U ras ko {noj sce ni ba la ko ris ti la je za haqine ja ku pa le tu bo ja i izradi la 25 atraktivnih kostima. Durano va se ni je pre tje ra no dr`a la opi sa kos ti ma iz kwige, ali postoji scena u kojoj nije odstupila ni milimetar - scena u kojoj Ana nosi crnu balsku haqinu.

FOTO: AGENCIJE

Postavka `enskih portreta u dvoru na Dediwu
PEKING - Posqedwi film o tajnom agentu 007 "Skyfall" u kineske bioskope je stigao kra}i za nekoliko scena i sa izmijewenim prevodom razgovora glavnih aktera, javile su agencije. Kina je poznata po cenzuri gotovo svega {to dolazi sa zapada, pa se tako i Bond na{ao na udaru "za{titnika nacionalnih i moralnih interesa Kineza". Zbog neprimjerenog sadr`aja za tamo{we vlasti, cijele scene ne}e biti prikazane Kinezima, a uz to i prevod pojedinih razgovora je u potpunosti izmijewen, pa ~esto i nema veze sa rije~ima koje su re~ene na platnu, pi{e "Holivud riporter". Jedna od obrisanih scena je snimqena u [angaju i u woj francuski pla}enik ubija kineskog ~uvara dok se priprema za atentat, a izbrisana je i cijela pri~a o mu~ewu negativca Raula Silve od strane kineskih vlasti...

Izlo`ba "O lepoti i plemenitosti"
BEO GRAD - Izlo `ba `enskih portreta iz zbirke Dvorskog kompleksa na Dediwu pod nazivom "O lepoti i plemenitosti" bi}e otvorena sutra u Kraqevskom dvoru na Dediwu i mo}i }e da se vidi do 6. februara, javio je Tanjug. Kako je najavila Slu`ba za odnose sa javno{}u Kraqevskog dvora, izlo`bu }e otvo-

PORTRETI nastali od 16. do 20. vijeka
ri ti princ Ale ksan dar i prin ce za Ka ta ri na, a tom prilikom govore }e odr`ati ministar kulture i informisawa Srbije Bratislav Petkovi} i ~lan Krunskog ve }a

Dragomir Acovi}. Postavka obuhvata 12 `enskih portreta iz dvorske likovne zbir ke, nas ta lih u periodu od 16. do 20. vijeka. Ovi portreti su djela zna~ajnih svjetskih i doma}ih slikara, portretista i wihovih radionica, kao {to su Bernardo Licinio, Aleksandar Roslin, Franc Ksavijer Vin-

terhalter, Marko ^elebonovi}, Jovan Isajlovi}, Pe|a Milosavqevi} i drugi. Izlo`ba }e biti otvorena za posjete radnim danom u terminima u 12 i 14 ~asova i subotom u 13 ~asova. Posjetu je neophodno najaviti bar dan ranije.

GLAS SRPSKE utorak, 22. januar 2013. 25

Novi album pjeva~ice Dido bi}e objavqen u martu
LOS AN\ELES - Pjeva~ica Dido }e ~etvrti studijski album "Girl Who Got Away" objaviti u martu, javile su agencije. Poslije petogodi{we pauze, tokom koje je dobila sina, pjeva~ica je pisala nove pjesme koje su kona~no zavr{ene i album je, tvrdi ona, spreman za publiku. Jedan od producenata je Greg Karstin, koji je ranije sara|ivao sa Pink i Lili Alen. U najavnom singlu "Let us move on", koji je objavila u decembru, gostuje reper Kendrik Lamar.

Slavna italijanska glumica Monika Belu~i za "Glas Srpske"

Vijesti
Muzika

U Srpsku dolazim u maju i ostajem ~etiri mjeseca
FOTO: KUSTENDORF

Koncert Bojane Dimkovi}
BEO GRAD - Mla da umjetnica Bojana Dimkovi}, ~em ba lis tkiwa i pi ja nis tkiwa, odr`a }e ve~eras klavirski resital u Sve ~a noj sa li Skup{tine grada, javile su agencije. Dimkovi}eva }e na solisti~kom koncertu izvesti djela Virtem ber ga, Ba ha, Haj dna, [opena, Debisija...

Jako sam se iznenadila kada sam stigla u ovaj magi~ni grad, izolovan, u planinama, daleko od svjetla velikih metropola i zatekla posebnu energiju mladih re`isera i gostiju festivala. Drvengrad je nevjerovatan poduhvat Emira Kusturice, rekla Monika Belu~i
RAZGOVARALA: MIRNA PIJETLOVI] mirnap@glassrpske.com

Trebiwu u Republici Srpskoj u maju i ja tada ponovo dolazim. Osta}u u RS neka ~etiri mjeseca, {to }e mi dati {ansu da mnogo boqe upoznam mentalitet srpskog naroda, naravno va{ jezik, ali i kulturu, hranu, qude i sve ostalo. Zaista ne znam mnogo o Srbiji i Republici Srpskoj, ali radujem se {to }u imati priliku da vas boqe upoznam.

Kwi`evnost

VEOMA me raduje povratak u Republiku Srpsku i Srbiju
GLAS: Re`iser filma je Emir Kusturica, Va{ doma}in na "Kustendorfu". Kakvu saradwu o~ekujete? BELU^I: Volim da igram razli~ite uloge, kao i da sara|ujem sa razli~itim re`iserima. ^ast mi je {to }u imati priliku da sara|ujem sa Emirom Kusturicom. Emir snima magi~ne filmove i drago mi je {to }u biti dio te magije, ali i {to }u imati priliku da kao glumica mnogo nau~im od wega. GLAS: Kako Vam se svi|a Drvengrad? BELU^I: Jako sam se iznenadila kada sam stigla u ovaj magi~ni grad, izolovan, u planinama, daleko od svjetla velikih metropola i zatekla posebnu energiju mladih re`isera i gostiju festivala. Drvengrad je nevjerovatan poduhvat Emira Kusturice, pun dobre energije i saradwe mladih studenata, glumaca i re`isera. Ovo je izazov za sve nas. GLAS: Bili ste i u Bawaluci i Andri} gradu. Kakve utiske nosite? BELU^I: Da, bila sam u Bawaluci. Sve se desilo veoma brzo, upoznala sam predsjednika Milorada Dodika koji je veoma {armantan i velikodu{an, a tako|e i qubazan ~ovjek. Veoma me raduje povratak u RS i Srbiju u maju.

"Veliki rat" na turneji
BEO GRAD - Do bi tnik NIN-ove nagrade za roman godi ne Ale ksan dar Ga ta li ca po~iwe pred stavqawe na gra |e ne kwige "Veliki rat" {irom Srbi je, na ja vi la je kompanija "Vulkan izdava{tvo", javio je Tanjug. Ga ta li ca }e 24. ja nu ara biti gost kikindske biblioteke, zatim }e 26. januara potpisivati kwigu u beo grad skoj kwi`a ri "Vulkan", a 28. januara bi}e gost Kulturnog centra Novi Sad.

maju dolazim ponovo u Republiku Srpsku i osta}u ~etiri mjeseca, koliko }e trajati snimawe filma "Qubav i rat", rekla je u intervjuu za "Glas Srpske" slavna italijanska glumica Monika Belu~i, koja boravi kao gost na {estom Me|unarodnom filmskom festivalu "Kustendorf" u Drvengradu na Mokroj Gori. GLAS: Da li ste vidjeli scenario filma "Qubav i rat" i koliko je uloga za Vas zahtjevna? BELU^I: U filmu igram Srpkiwu. Uloga je napisana na srpskom, {to zna~i da moram da nau~im jezik. Nisam jo{ krenula da u~im, ali ho}u uskoro i zaista se radujem tome. GLAS: O filmu smo ~uli da se sastoji iz tri dijela. Da li Vi mo`ete da otkrijete jo{ poneki detaq? BELU^I: Kao {to se zna rije~ je o ratnom filmu u kojem se paralelno odvija quba-

U

Monika Belu~i u razgovoru za "Glas Srpske"

Zrewanin

vna pri~a. Film }e biti pun nasiqa, ali s druge strane i veoma poeti~an.

GLAS: Najavqeno je da snimawe filma po~iwe u maju u Trebiwu. Da li i Vi

tada ponovo dolazite u RS? BELU^I: Da, prva klapa filma trebalo bi da padne u

Jubilej "Antigone"
ZREWANIN - Petnaesta godi{wica od premijernog izvo|ewa Sofoklove "Antigone", u re`iji Qubo sla va Ma je ra, bi }e obiqe`ena sutra na dramskoj sceni Narodnog pozori{ta "To{a Jovanovi}" u Zrewaninu, javile su agencije. "Antigona" se ubraja me|u najuspje{nije predstave zrewaninskog pozori{ta.

MONIKA U ANDRI] GRADU
Monika Belu~i posjetila je ju~e po drugi put Andri} grad, gdje je prisustvovala filmskoj projekciji. Belu~i je sino} po povratku na Mokru Goru trebalo da odr`i radionicu za studente na "Kustendorfu". [esti Me|unarodni filmski i muzi~ki festival "Kustendorf" zavr{ava se danas dodjelom nagrada najboqim ostvarewima prikazanim u takmi~arskom programu. Na "Kustendorf" je ju~e stigao i akademik Matija Be}kovi}, ~ije ime nosi jedna ulica u Drvengradu. Slavna francuska glumica Odri Totu napustila je helikopterom u nedjequ poslije podne "Kustendorf" odmah po povratku iz Andri} grada. Mokru Goru napustio je i priznati kineski re`iser Yang Jimou, kome je bila posve}ena ovogodi{wa "Retrospektiva velikana" na "Kustendorfu".
Belu~i u Andri} gradu

Promocija

Andri}eve pri~e
BEOGRAD - Jedinstvene zbirke pri~a srpskog nobelovca Ive Andri}a bi}e predstavqene u op{tinskoj biblioteci "Slovo" u Lapovu, saop{tila je izdava~ka ku }a "La gu na". Kwi`e vno ve~e bi }e odr`ano sutra u 18 ~asova, kada }e "Lagunin" urednik Dejan Mihailovi} predstaviti djela jednog od najve }ih stva ra la ca na srpskom jeziku, pisca mitotvorne snage i mudrog hroni~ara balkanskog karakazana. A. M.

^asopis za kwi`evnost i kulturu

Neobi~an performans u Beogradu

Promocija "Qudi govore" u Torontu
OTAVA - Novi dvobroj ~asopisa za kwi`evnost i kultu ru u srpskoj di ja spo ri "Qudi govore" promovisan je u Torontu ~itawem izabranih objavqenih radova, razgo vo ri ma sa auto ri ma i muzi~kim programom, javile su agencije. Na pro mo ci ji dvo bro ja 17/18 ~i ta ni su po et ski, prozni i drugi radovi objavqeni u no vom izdawu. Gosti su putem audio i video veze mogli da razgovaraju sa raznim piscima sa tri kontinenta. U stvarawu ~asopisa, koji izlazi pune ~etiri godine, u~es tvu ju uredni ci i sa radnici sa razli~itih kontinenata.

"Posetioci" manipuli{u objektima
BEOGRAD - "Cirkusfera" na javquje novu se zonu per formansom "Posetioci", koji }e izves ti 24. i 25. januara u Kulturnom centru "Reks" u Beogradu, a kombinacija je fizi~kog teatra, ma ni pula ci je obje kti ma, ekvilibrizma i muzike, javile su agencije. Duo performans "Posetioci" stavqa akce nat na pris tup zvu ku ko ji nas ta je na licu mjesta kroz ozvu~avawe pokre ta per for me ra, kao i rekvizita koji se koriste. Ta ko nas ta je jedinstve na mu zi ka, od ska kawa po pokretnoj trambolini, hodawa po `i ci, do ma ni pula ci je ru~no ra|enim vozilima koja su nastajala u toku pripremawa performansa.

26 utorak, 22. januar 2013. GLAS SRPSKE

Razbibriga
Od tra~a do istine

Mujo kupio dva kowa. Pozove on Hasu da ga pita: - Haso, kupio sam dva kowa ali ne znam kako da ih razlikujem. Na to }e Haso: - Odsijeci jednom uvo pa }e{ znati. Mujo ode u {talu da poslu{a Hasin savjet. A tamo vidi da su se kowi potukli i odgrizli jedan drugom

uvo. On opet nazove Hasu i ispri~a mu {ta se desilo a on mu ka`e: - ^ekaj bolan sad }u ja do}i. Kada je do{ao dugo je stajao i razmi{qao pa re~e Muji: - Mislim da je ovaj CRNI malo ni`i od BIJELOG!!!!

Xeja napale pijane djevojke
Poznatog pjeva~a dvije drugarice od 19 godina nisu pu{tale da krene ku}i poslije nastupa u klubu "Kolektiv". Yej je odbio djevojke i time iznenadio mnoge, pi{u srpski mediji. Yeja Ramadanovskog su pro{log ~etvrtka, u klubu "Kolektiv", napale dvije djevojke i sat vremena nisu htjele da ga puste! Pjeva~ koji je te no}i zajedno sa koleginicom Jelenom Kostov zabavqao brojne goste u popularnom klubu, na kraju svirke bio je "zarobqen". - Dve atraktivne devojke, koje izgledaju kao da imaju 25, a ne devetnaest godina, do{le su do wegovog stola, jedna je sela sa jedne, a druga sa druge strane i po~ele su da ga teraju da odu negde wih troje sami. U jednom trenutku peva~ je hteo da ustane i krene ku}i, ali su ga one bukvalno dr`ale i pri~ale mu da ga ne}e pustiti - ka`u sa lica mjesta. Uz obe}awe da }e se vratiti, Yej je oti{ao do toaleta i vi{e se nije vra}ao. Tim postupkom je dokazao da se dr`i datog obe}awa da }e promijeniti na~in `ivota. Dakle, za wega zaista vi{e nema alkohola i djevojaka koje je mijewao gotovo svake ve~eri.
ЛИБАН АУТОР: БИТ ПЛАНЕТА СУНЧЕВОГ СИСТЕМА ПАШЊАК ВЕО, ЗАР УПИТНА РЈЕЧЦА КЕЛВИН ХЕМИЈСКИ ЕЛЕМЕНТ СУМПОР 10. СЛОВО ЕЛЕКТРОН БРИТАНСКИ ТЕНИСЕР МАРЕЈ ПОГОДБЕНИ ВЕЗНИК ИТАЛИЈА ОКРУГЛО СЛОВО ИЗБОЧИНА КОПНА У МОРЕ (мн.) МЕРКУР ИГЛА КАТАР ВОДИТЕЉКА ПИШЕК ЖЕНСКО ИМЕ КАРАТ АУСТРИЈА ЈАПАН СРПСКА ТЕНИСЕРКА СА СЛИКЕ АНТЕНА ЈЕДАН УЗВИК ГЛУМИЦА ЖИГОН РИЈЕКА У УКРАЈИНИ АЗИЈСКА ДРЖАВА КОЛИБА ЗА ОДМОР СЕНТА СТРАХ ПРЕД НАСТУП РИЈЕКА У Ц. ГОРИ ОБРУШАВАЊЕ СНИЈЕГА АЛАБАМА ВАЛУТА У СРБИЈИ МУЗИЧКИ ИНСТРУМЕНТ ВРСТА ЕКСПЛОЗИВА ДИО КУЋЕ

U{tipak je rije~ koja se koristi za vi{e verzija tijesta, pa tako imamo slane, slatke, razvu~ene, spu{tane, protisnute iz ruke itd. Ovo je jedan od na~ina na koji ih dosta kuvara pravi. Recept je naslije|en od starih majstora kuhiwe. Priprema je jednostavna.

Slani u{tipci
РАСА, ВРСТА СПРАВА ЗА ВАГАЊЕ

ЖЕНСКО ИМЕ

ПРИЈЕМНИК СЛИКЕ И ТОНА

АМЕРИЧКА САВЕЗНА ДРЖАВА ЈЕДАН КОНТИНЕНТ БИВШИ ФУДБАЛЕР ПАРТИЗАНА АЛБЕРТ ВРСТА СИРА ГРАЂЕВИНСКА ДИЗАЛИЦА

АУТОР: БИТ БЕРИЛИЈУМ ФРАНЦУСКИ ФИЛОЗОФ ФРАНСОА МАРИ АРУЕ

РИЈЕКА У Ц. ГОРИ “ТУРБО ДИЗЕЛ” ФИЛМСКА КАТЕГОРИЈА “КРЕДИТНИ ОДБОР”

ШАВ НА ЧАРАПИ СЛОВА СУСЈЕДНА СЛОВУ “З”

Sudoku
U prazna poqa rasporedite brojeve od 1 do 9 ali tako da u svakom redu i koloni budu razli~iti brojevi, a isto tako i unutar svakog kvadrata 3h3.

ВОЛТ ИСТИ “АНА НИКОЛИЋ” ИПОН УПИТНА РЈЕЧЦА ТРАНШЕ, ШАНАЦ СЛОВА ИЗА “С” И “М” ЈЕЗЕРО У ФИНСКОЈ АМПЕР АУТОР: БИТ ЈЕЗЕРО У СЈЕВЕРНОЈ АМЕРИЦИ КИСЕОНИК ЛИНИЈА “АЛЕКСАНДАР ОБРАДОВИЋ” ПРВО СЛОВО ГУСЈЕНИЦА

4
МАРОКО КРЕТАЊЕ РИЈЕКЕ

2 3 1 1 9 4 7 4 3 8

9

1 8 6
ИРАН

3

5

РЈЕШЕЊЕ: Л, К, Е, С, ВИСКОНСИН, АКО, ЕВРОПА, ДИНАР, НАЂ, РТОВИ, ТНТ, ЕДАМЕР, И, ЗЕТА, КРАН, НИКОЛИНА, А, АВАЈ, ЛАДАРА, Ј, А, УСИВ, БЕ, ЛИМ, НИТ, ВОЛТЕР, ЖАНР, ЈЕДНАКИ, АЕ, АН, ТКО, А, М, ИНАРИ, ЦРТА, А, ОНТАРИО, ЈОВАНОВСКИ,

8 2 9 7 6 1 3 4 5

4 5 1 8 2 3 7 6 9

7 3 6 9 4 5 1 8 2

2 9 3 4 5 8 6 1 7

6 4 7 3 1 9 5 2 8

1 8 5 2 7 6 9 3 4

3 7 8 6 9 4 2 5 1

5 6 2 1 8 7 4 9 3

9 1 4 5 3 2 8 7 6

1. И 2. САМОГЛАСНИК Ф.К. ИЗ ГРЧКЕ

Тежина: тешко

Рјешење

GLAS SRPSKE utorak, 22. januar 2013. 27

Pri~aju Bosanac i Crnogorac te }e wemu Bosanac: - ^itam ba{ ju~e u novinama da su neki tamo stru~waci k'o biva utvrdili da je doru~ak bitniji i od ru-

~ka i od ve~ere. Kad }e na to Crnogorac: - Pa ~o~e potpuno su u pravu, treba organizam da do|e sebi poslije spavawa!

Mujo vodi qubav sa `enom svog jarana Hase. Odjednom zvoni mobilni, javqa se ona, a Mujo }e

poslije razgovora: - Ko je zvao? - Haso je zvao, ka`e da je s tobom na kuglawu!

Sastojci:
1/2 kocke svje`eg kvasca 1 dl mlijeka 1/2 kg glatkog bra{na 1 jaje tople vode po potrebi mala ka{ika soli velika ka{ika rakije (lozova~a npr.)

Priprema
1. Stavite kvasac da se di`e u jedan dl toplog mlijeka. Zamutite tijesto sredwe gustine od svih navedenih sastojaka. 2. Neka se di`e na toplom nekih pola ~asa ili dok se masa ne udvostru~i. 3. U dubqi lonac stavite dosta uqa, pripremite tawir na koji stavite kuhiwski papir da biste ocijediti u{tipke poslije pe~ewa u uqu. 4. Kada se uqe zagrijalo, velikom ka{ikom grabite tijesto i spu{tajte ih u vrelo uqe. 5. Okre}ite ih dok lijepo ne porumene i vadite na papirnati ubrus da se ocijede od vi{ka masno}e.

HOROSKOP
CIJENE U KM
1/2 kocke svje`eg kvasca 1 dl mlijeka 1/2 kg glatkog bra{na 1 jaje velika ka{ika rakije (lozova~a npr.) 1,2 0,3 1,3 0,3 0,4

Ovan
(21.3 - 20.4)
Ukoliko vas neko opomiwe da promijenite svoje poslovno-finansijske zahtjeve, dobro razmislite o mogu}im posqedicama. Korisne informacije treba da vam omogu}e odre|ene povlastice ili da vas pribli`e uspje{nim rezultatima. Suvi{e ste uznemireni i burnije reagujete na neke sitnice.

Vaga
(23.9 - 22.10)
Poku{avate da ostavite veliki utisak na okolinu i zato u teatralnom stilu izla`ete svoje poslovne ideje. Ipak, ne mo`e sve biti po va{oj mjeri ili ukusu. Zarad po{tovawa nekih poslovnih dogovora, prihvatite kompromisno rje{ewe. Skloni ste pretjeranim izlivima emocija.

Bik
(21.4 - 20.5)

[korpija
(23.10 - 22.11)
Novi poslovni doga|aji vi{e raduju vas nego va{u okolinu. U prilog vam ide saznawe, da se nalazite u sjajnoj prilici da uti~ete na osnovni tok poslovnih pregovora. Upotrijebite svoju prednost u odnosu na potencijalne konkurente. Na `alost prati vas pomalo lo{ qubavni dijalog i nesporazum.

Poslu`ivawe:
Poslu`ite uz kajmak, feta sir, pancetu, pr{utu, kuvana jaja ili po va{oj `eqi.

CIJENA RU^KA

3,5
Popravka mlije~nih zubi}a
Sa djetetom treba da krenete stomatologu ve} u doba od oko dvije godine, pa ~ak i ranije, dok jo{ nije do{lo do "kvarova". Tako }e se dijete navi}i na atmosferu u ordinaciji, na stolicu, aparate, iglice i nove zvukove
Ve}ina beba dobije prve zubi}e u uzrastu od oko {est ili sedam mjeseci starosti, dok se kod nekih beba prvi zubi} ne pojavi sve do napuwene godine. Od tog trenut ka, mli je~ni zu bi }e nicati sve do oko tri godine starosti. Mlije~ne zube po~e}e zamjewivati stalni, i to oko {este godine djeteta, zubi}i }e se po~eti klimati, a nara{}e novi – za koje se svaki roditeq nada da }e i ostati u ustima {to du`e. Ipak, i mlije~ni zubi}i mogu biti podlo`ni karijesu. ^ak i dok jo{ nisu nikli, u ustima bebe mogu se naseliti bakterije koje samo ~ekaju da se uka`e bijeli zubi}. Da bi ste izbjegli rani karijes, ~istite desni bebe vla`nom gazom poslije svakog obroka. Me|utim, i pored svih predostro`nosti, ~i{}ewa, ~etkawa, grgoqawa i ispirawa…mo`e da se dogodi da karijes napadne mlije~ne zube. I {ta onda? Neki }e pomisliti da mlije~ni zubi }i ni su toli ko va `ni ("svakako }e ispasti") i da se mogu odmah izvaditi, ali to nijedan stomatolog sigurno ne bi preporu~io. Kada se mlije~ni zubi "pokvare" odmah treba da posjetite stomatologa i to ~im uo~ite malu crnu ta~kicu. Stomatolog }e ukloniti karijes i, ukoliko je potrebno, staviti puwewe da bi zatvorio zub. U nekim slu~ajevima zubi} }e ostaviti "otvoren" da ne bi do {lo do daqeg procesa. Va|ewe zuba uvijek je posqedwa opcija, ~ak i kod mlije~nih zuba, i to iz nekoliko razloga. Najboqe {to roditeqi mogu da u~ine je da reaguju odmah, dok je postupak popravke bezbolan i kratak. Da bi dijete steklo naviku odlaska stomatologu bez traume, tre ba da iz bje ga va te velike i bolne zahvate, a to je mogu}e redovnom higijenom i redovnim posjetima stomatologu. Krenite sa djetetom stomatologu ve} u doba od oko dvije godine, pa ~ak i ranije, dok jo{ nije do{lo do "kvarova". Tako }e se dijete navi}i na atmosferu u ordinaciji, na stolicu, aparate, iglice i nove zvukove. Najmawe sva kih tri do {est mjeseci vodite dijete na kontrolu. Iznenadi}ete se kada vidite svog mali{ana kako sa rado{}u tr~i u ordinaciju. Wegujte takvu naviku stomatolo{kih pregleda, jer }e u starijem uzrastu djetetu biti od velikog zna~aja.

Nalazite se pred novom poslovnom dilemom i tra`ite efikasnije rje{ewe. Morate imati hrabrosti da prihvatite odgovornost za svoje postupke. Nema potrebe da izbjegavate susret sa saradnicima koji imaju druga~ije vi|ewe. Djelujete nesigurno, poku{avate da se za{titite od ne~ije reakcije.

Blizanci
(21.5 - 20.6)
Ukoliko odaberete pravu temu ili dobru poslovno-finansijsku kombinaciju, o~ekuju vas uspje{ni rezultati. Dobro razmislite, kome ili ~emu treba da se priklonite u vezi posla kojim se bavite. Pretjerani izlivi we`nosti pred voqenom osobom nepotrebno pobu|uju novu sumwu.

Strijelac
(23.11 - 20.12)
Nove poslovne okolnosti podsti~u va{e latentno nezadovoqstvo. Postoji osoba koja svojim mo`da neprofesionalnim pona{awem stvara dodatne probleme, jer li~ne interese rje{ava mimo ustaqenog protokola. Ipak, dokazivawe pravde u ovom trenutku ne predstavqa i va{ primarni ciq.

Rak
(21.6 - 20.7)
Imate dovoqno energije i interesovawa da se oprobate u nekim novim poslovno-finansijskim situacijama. Va`no je da osmislite razli~ite kombinacije u poslovnom izra`avawu i da slijedite svoju intuiciju. Djelujete suvi{e uznemireno u susretu sa bliskom osobom.

Jarac
(21.12 - 19.1)
Osvojili ste ne~iju naklonost, ali uvi|ate da su vam potrebni i dodatni uslovi da biste ostvarili svoje poslovne ciqeve. Lo{a komunikacija me|u saradnicima, uzrokuje ~este promjene u poslovnim odnosima. Poka`ite da imate pozitivne namjere. Dobra voqa ukazuje na rje{ewe.

Lav
(21.7 - 21.8)
Djelujete zadovoqno zbog novih informacija o poslovnim prilikama. Jasno vam je da imate prednost u odnosu na svoje saradnike, a samopouzdawe predstavqa prvi korak na putu do ciqa. U qubavnom `ivotu postoje neka suptilnija pravila, fascinirajte svog partnera neobi~nim idejama.

Vodolija
(20.1 - 18.2)
Ukoliko vam je stalo da rije{ite razli~ite nepravilnosti u poslovnim odnosima, upotrijebite svoju prakti~nu pamet i li~no iskustvo. Va`no je da se pravilno distrancirate od nekih saradnika koji imaju sumwive namjere ili negativan uticaj na va{e pona{awe.

NAJMAWE svakih tri do {est mjeseci vodite dijete na kontrolu
Mlije~ni zubi}i su tu sa razlogom: da bi bebe i djeca mogla `vakati i da ~uvaju mjesto stalnim zubima. Ukoliko se mlije~ni zub ukloni prerano, mo`e do}i do toga da stalni zubi izrastu na pogre{nom mjestu, odnosno do poreme}aja polo`aja trajnih zuba. Tada nastaju malo ve}i problemi, odnosno potrebne su slo`enije stomatolo{ke intervencije.

Djevica
(22.8 - 22.9)
Otkrivate razli~ite nepravilnosti koje postoje u zajedni~kom poslovawu i djelujete suvi{e strogo u dru{tvu saradnika. Umjesto da kritikujete svoju okolinu, povucite neki konkretan potez koji }e vam donijeti vidqive rezultate. Po~iwu da vas iritiraju ne~iji stavovi i impulsivno pona{awe.

Ribe
(19.2 - 20.3)
Va{e ideje zvu~e dobro, ali okolina kao da nema dovoqno sluha za poslovni kompromis koji podrazumijeva druga~iji model pona{awa. Uspje{ni rezultati podrazumijevaju zajedni~ko povjerewe i dugoro~niju saradwu. Brinete zbog qubavnih dilema, imate lo{ predosje}aj u vezi bliske osobe.

28 utorak, 22. januar 2013. GLAS SRPSKE

OGLASI

Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovawima Republike Srpske ("Sl. glasnik Republike Srpske", broj 41/03), i Odluke o utvr|ivawu kriterijuma za izbor i imenovawe sekretara Skup{tine op{tine broj: 010-013-937/12 od 31.12.2012. godine, Na~elnik op{tine Jezero, raspisuje

JAVNI KONKURS
za izbor i imenovawe sekretara Skup{tine op{tine Jezero I Javni konkurs se raspisuje za izbor i imenovawe: - Sekretar Skup{tine op{tine Jezero II Opis poslova Djelokrug poslova sekretara Skup{tine op{tine propisan je Zakonom o lokalnoj samoupravi, statutom op{tine Jezero i pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Administrativne slu`be op{tine Jezero. III Kandidat treba da ispuwava sqede}e uslove: - Op{ti uslovi: - Da je dr`avqanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine; - Da je stariji od 18 godina; - Da ima op{tu zdravstvenu sposobnost, - Da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be na osnovu disciplinskih mjera na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini ili entitetima, u periodu od 3 godine prije dana objavqivawa Konkursa; - Da nije osu|ivan za krivi~no djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmawe {est mjeseci ili krivi~no djelo koje ga ~ini nepodobnim za obavqawe poslova u Administrativnoj slu`bi jedinica lokalne samouprave; - Da se protiv wega ne vodi krivi~ni postupak - Da se na wih ne odnosi ~lan 9. stav 1. Ustav Bosne i Hercegovine. Posebni uslovi: - VSS - diplomirani pravnik; - Pet godina radnog iskustva u struci - Polo`en stru~ni ispit za rad u Administrativnoj slu`bi - Poznavawe rada na ra~unaru; IV Sukob interesa Kandidat ne mo`e obavqati du`nosti, aktivnosti ili biti na polo`aju koji dovodi do sukoba interesa kako je to propisano odredbama Zakona o spre~avawu sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", broj: 73/08) i ~lana 151. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Sl. glasnik RS", broj 101/04, 42/04 i 118/05). V Status Sekretar Skup{tine op{tine ima status slu`benika op{tinske Administrativne slu`be. VI Trajawe mandata Izbor i imenovawe sekretara Skup{tine op{tine vr{i se na ~etiri (4) godine, odnosno na vrijeme trajawa mandata odbornika Skup{tine op{tine Jezero. VII Potrebni dokumenti Uz prijavu na Konkurs kandidati su du`ni da prilo`e dokaze o ispuwavawu op{tih i posebnih uslova, i to: 1. Uvjerewe o dr`avqanstvu; 2. Izvod iz mati~ne kwige ro|enih; 3. Ovjerena fotokopija diplome o zavr{enom fakultetu; 4. Uvjerewe o polo`enom stru~nom ispitu; 5. Dokaz o poznavawu rada na ra~unaru; 6. Uvjerewe o radnom iskustvu; 7. Uvjerewe suda da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak, ne starije od tri mjeseca; 8. Uvjerewe o neka`wavawu (podaci iz kaznene evidencije po mjestu ro|ewa) ne starije od tri mjeseca; 9. Dokaz o op{toj zdravstvenoj sposobnosti/ dostavqa izabrani kandidat po zavr{etku izborne procedure; 10. Ovjerenu izjavu o nepostojawu sukoba interesa u skladu sa Zakonom o sukobu interesa i ~lanom 151. Zakona o lokalnoj samoupravi. Sa svim kandidatima koji u|u u u`i izbor Komisija za izbor }e obaviti intervju, o ~emu }e kandidati biti blagovremeno obavije{teni. VIII Rok za podno{ewe prijave Rok za podno{ewe prijave je 30 dana od dana posqedweg objavqivawa konkursa u "Slu`benom glasniku RS" i dnevnom listu "Glas Srpske". Ako konkurs ne bude objavqen istovremeno, rok }e se ra~unati od dana posqedweg objavqivawa. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatrawe. Prijave se mogu dostaviti li~no ili putem po{te na adresu: Op{tina Jezero, Jezero, sa nazivom: Komisija za izbor sekretara Skup{tine op{tine Jezero. Broj: 010-013-939/12 Dana, 23.12.2012. godine NA^ELNIK Du{an [ajin, s.r.

OBAVJE[TEWE
o javnoj odbrani magistarskog rada Javna odbrana magistarskog rada kandidata Nikole Matija{evi}a pod nazivom: Uticaj neformalnih grupa i liderstva na tipologiju organizacionih struktura zakazuje se za petak, 1.2.2013. godine u 10 ~asova. Javna odbrana }e se odr`ati u sve~anoj sali na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Bawoj Luci, ul. Majke Jugovi}a br. 4. Zainteresovani mogu ostvariti uvid u sadr`aj magistarskog rada do dana odbrane u biblioteci Fakulteta.

Prodajem
POSLOVNI PROSTOR 75 m2 u Bawaluci, Poslovni centar Jevrejska. POVOQNO! Telefon: 065/620-717.

GLAS SRPSKE utorak, 22. januar 2013. 29

Feqton

IDENTITET EVROPE Sekularna revolucija kao pribli`ewe Zapadu

(11)

Hri{}anstvo nije {to i demokratija
TOMAS MAJER

Turska je od sekularne revolucije Mustafe Kemala iz 1923. godine kontinuirano okrenuta Zapadu, prema Evropi, a ne Istoku ili jugu. Trenutno mi{qewe da Turska ne zaslu`uje da bude ~lanica EU, ne zbog kulturne distance prema islamu, ve} u odnosu na kriterijume sro~ene u Kopenhagenu Hri{}anska crkva nije samo prihvatala, ve} je i aktivno u~estvovala u tome da usred XX vijeka [panija i Portugalija decenijama budu pod vladavinom autoritativne diktature, a i sama crkva je u nekim segmentima bila sklona totalitarizmu

Pre svega prema trenutnom stawu stvari vlada mi{qewe da Turska ne zaslu`uje da bude ~lanica Evropske unije, ali ne zbog kulturne distance prema islamu, ve} u odnosu na kriterijume za pristup sro~ene u Kopenhagenu. Druga stvar je da bi, ukoliko bi adekvatan razvoj u samoj Turskoj u kombinaciji sa intenzivnim i informativnim raspravama o tom razvoju doveo to toga da ova zemqa ipak ispuni kriterijume iz Kopenhagena, barem u Nema~koj bio mogu} afirmativan stav prema wenom pristupu Uniji. U svetlu ovih rezultata ~ini se da je u o~ima velike ve}ine stanovnika Nema~ke obe}awe Komisije da }e ve} 2004. godine po~eti sa razgovo ri ma o to me da li su kri te ri ju mi za pristup ispuweni ipak preuraweno.

Sekularna revolucija
U svim ovim raspravama naj~e{}e se zanemaruje veoma impresivna istorija. Turska je od se kularne re volu ci je Mus ta fe Kemala iz 1923. godine kontinuirano okrenuta Zapadu, naime Evropi, a ne Istoku ili jugu. Koliko god da se u jednom periodu ~inilo da su koraci koje ova zemqa preduzima ka ko bi se pri bli `i la svom ciqu nedovoqni, uvek je bi lo sasvim jasno koji je ciq u pitawu. Stepenicu po stepenicu je Turska krivi~no pravo preuzela iz Italije, gra|ansko pravo iz [vajcarske, a trgovinsko pravo iz Nema~ke. A preko ustavnih refor mi i ve li kih uspe ha iz naj sko ri je

istorije postala je jedan od temeqa evropskog ustavnog prava. Ovoj zemqi ni broj na poduda rawa sa evropskom tradi ci jom ni kada ni su bi la strana. Ali i sama evropska kulture vu~e korene iz Male Azije. Ovde je `iveo Herodot, Tales iz Mileta {irio svoje u~ewe, ovde je nas tao jonski stil gradwe ko ji je uticao na istoriju arhitekture na Zapadu. Na tlu dana{we Turske nalaze se najstarije hri{}anske zajednice izvan Evrope. Apostol Pavle uputio je svoje poslanice u Efes. Hri{}anstvo je preko Anadolije iz svoje svete postojbine stiglo u Evropu. Ogromna ve}ina Turaka koji ve} dugo `ive i rade u zemqama ~lanicama Evropske unije u praksi je dokazala da su voqni i sposobni da prihvate evropske politi~ke vrednosti. Veliki broj muslimana koji `ive u Nema~koj ili u drugim zemqama Unije oda vno su pri hva ti li poli ti ~ku kul tu ru iako se wihova veroispovest razlikuje od veroispovesti ve}ine Evropqana, od kojih opet nisu svih hri{}ani, a oni koji jesu ne pripadaju svi istoj grani hri{}anstva. Evropski islam, koji prema istra`ivawima koja su sprovedena u Saveznoj Republici Nema~koj neguje tre}ina ovda{weg stanovni{tva koji su turskog porekla, jeste evropski identitet, budu}i da se zasniva na odvajawu vere i sfere javnog `ivota i da tako|e jasno razlikuje politi~ku kulturu zajedni~kog `ivota u kom svi u~estvuju od verske kulture u zajednici onih koji toj veri pripadaju, mada ovo nije uvek mogu}e razgrani~iti.

osnovnih vrednosti kao {to su jednakost i sporazumevawe, tolerancija i uva`avawe. Po~eci evropskog islama le`e upravo u samom islamu. Mustafa Kemal je jo{ 1923. godine, kada su i u Evropi mnoge crkve bile protiv demokratije i kulturnih pretpostavki na kojima se ona zasniva, uspeo da se izbo ri za odva jawe re li gi je i poli ti ke, verskih zajednica i dr`ave, pobo`nosti i javnog `ivota i time pokrenuo razvoj koji je uz mali prekid, mawi od onih u Nema~koj i Italiji u XX veku, ozna~io i formirawe demokratije u wegovoj zemqi.

Evropski islam
Evropski islam nije nikakva apsurdna predstava i on dakako ne protivre~i sr`i islama, ve} je realan izdanak samog islama koji se pojavio na rubu stare Evrope, rani oblik produktivnog odnosa islamske zajednice sa Evropom. Hri{}anska crkva nije samo prihvatala, ve} je i aktivno u~estvovala u tome da usred XX veka [panija i Portugalija decenijama budu pod vladavinom autoritativne diktature, a i sama crkva je u nekim segmentima bila sklona totalitarizmu. Te diktature i duh koji ih je omogu}io i na kom su po ~i va le mo `da su i bi li sas tavqeni od elemenata preuzetih iz starih evrop skih tradi ci ja, ali su poli ti ~koj kulturi moderne Evrope bili u potpunosti suprotstavqeni. U istoriji Evrope hri{}anstvo naprosto nikada nije i{lo ruku pod ruku sa qudskim pra vi ma i de mo kra ti jom, ko ji predstavqaju su{tinski identitet Evrope. Kakvim god argumentima i kroz kakvo god izlagawe, niko ne bi mogao da principijelno ospori mogu}nost da }e neka religija ili kultura na svetu otpo~eti razvoj u okviru kog }e postepeno porasti broj onih koji se zala`u za demokratiju i qudska prava i da }e sr` sopstvenog nasle|a sve vi{e tuma~iti kao poruku sporazumevawa, jednakosti me|u qudima, ograni~ewa vlasti, verovawa bez prinude i humanizma i da do toga zaista svima bude i stalo. Sama Evropa pro{la je upravo kroz ovo. (Nastavi}e se)

Budu}nost
Na osnovu istorijskih i savremenih analiza u ovom serijalu se istra`uje da li Evropska unija, koja je za sada politi~ki savez bez zajedni~kog identiteta, mo`e prerasti u demokratsku zajednicu sa kojom bi se gra|ani poistove}ivali. Posebno je uo~qiv dio istra`ivawa o odnosu Evrope i islama, o sukobu ili uzajamnom razumijevawu tih kultura.

PO^ECI EVROPSKOG ISLAMA le`e upravo u samom islamu
U samom na~inu kako se vera interpretira i praktikuje mora postojati nekakva tolerancija prema tome kako vernici `ele da kao ga|ani `ive sa qudima druge ve re ili oni ma ko ji ni su verni ci. A ipak se ove dve vrste kulture razlikuju jedna od dru ge, po {to je pi tawe izve snos ti i is ti ne va `no sa mo u ver skoj kulturi, dok je politi~ka kultura u znaku

22. januar 1440. godine

22. januar 1894. godine

22. januar 1905. godine

Ro|en Ivan III Vasiqevi}
1440 - Ro|en je Ivan III Vasiqevi}, veliki knez moskovski, a od 1462. i "svih Rusa", nakon {to je ujedinio veliki broj kne`evina. Oslobodio je dijelove zemqe od Mongola, oja~ao centralnu vlast, a 1497. izdao je prvi ruski zbornik zakona "Sudbenik". Zbog `enidbe s vizantijskom princezom Zoe smatrao se nasqednikom Isto~norimskog carstva i u wegovo vrijeme prvi put se javila ideja o misiji Ruskog carstva kao za{titnika pravoslavqa u kojem bi Moskva bila "Tre}i Rim". Slijedio je period po~etne industrijalizacije Rusije.

Umro Vojislav Ili}
1894 - Umro je pjesnik Vojislav Ili}, koji se smatra osniva~em moderne srpske lirike i tvorcem veristi~kog izraza. Zna~ajno je uticao na srpsku poeziju pred kraj 19. vijeka ("Ja ni{ta vi{e ne verujem", "Zimska idila", "Jesen", "Tamara"). U `ivotu je umnogome dijelio sudbinu drugih pisaca svog vremena: ~esto je mijewao namje{tewa u Beogradu i unutra{wosti, `ivio u oskudici, veliki dio vremena provodio u kafani i neurednim, boemskim `ivotom. Iako je pisao kratko vrijeme, svega petnaestak godina, ostavio je obimno i raznovrsno djelo. Za `ivota je objavio tri zbirke pjesama (1887, 1889, 1892).

"Krvava nedjeqa" u Petrogradu
1905 - Carske trupe pucale su u Petrogradu na demonstrante, uglavnom radnike, koji su u mar{u krenuli na carski Zimski dvorac, zahtijevaju}i demokratske slobode, kraj rata s Japanom i uspostavqawe ustavotvorne skup{tine. U "krvavoj nedjeqi", kako je kasnije nazvan taj dan, ubijeno je najmawe 500, a raweno vi{e hiqada qudi. Od tada je smawena apsolutna vlast cara, osnivale su se legalne politi~ke stranke, odr`avali su se izbori za Dumu. Donosi se dekret kojim je omogu}eno seqacima da iza|u iz zadruge. Dobijeno je pravo na individualno posjedovawe zemqe. Negativno je to {to su se formirale ~ete kriminalaca.

30 utorak, 22. januar 2013. GLAS SRPSKE

Oglasi
KU]E
PRODAJA
Ku}u sa zemqom na putu Bawaluka-Krupa na Vrbasu, prodajem ili mijewam za stan u Bawaluci, tel. 065/549-200 Prodajem ku}u i 730 m2 zemqe, ul. Milana Brankovi}a 49, preko puta Doma "Rada Vrawe{evi}", Bawaluka, tel. 065/096-547 Prodajem u centru Bawaluke ku}u pretvorenu u poslovne prostore, tel. 065/522838 Prodajem ku}u sa poslovnim prostorom kod "Integralove" pumpe, podno`je Star~evice, tel. 065/601-772 Prodajem ku}u u Motikama, blizu {kole, tel. 065/601-772 Prodajem ku}u u Lazarevu, ul. Marije Jotanovi}, tel. 066/091-091 Prodajem ku}u i zemqu na Tuwicama, tel. 066/091-091 Prodajem useqivu ku}u u Bawaluci, mo`e zamjena za stan uz dogovor, tel. 065/528-247 Prodajem vi{espratnu ku}u sa pet stanova na vrlo povoqnoj lokaciji u Bawaluci, cijena po dogovoru, tel. 066/292-575 Prodajem ku}u u Novom Gradu 9h9, visoka prizemnica ili mijewam za Bawaluku ili Prijedor, tel. 066/653-792 Prodajem ku}u 180 m2 na placu od 60 ari sa izlazom na Vrbas, u Kla{nicama pored hotela "Pa{a". 28895 M, tel. 00381641 315001 Prodajem ku}u, Gorwi Kobatovci, Lakta{i, tel. 065/749-423 Prodajem ku}e u Bawaluci, naseqe Lazarevo - Buyak: cijene 200.000 KM; 230.000 KM; 260.000 KM; 810.000 KM, tel. 065/549-687 Prodajem ku}e u Bawaluci od 35.000 KM do 3.500.000 KM, tel. 065/549-687 Prodajem ku}u u Bawaluci, ul. Pave Radana, cijena 285.000 evra (reg. planom predvi|ena zgrada), tel. 065/549-687 Prodajem ku}u u Dowem Vakufu, ku}a + {tala + 1.500 m2 ba{ta pored rijeke, 20.000 evra, tel. 065/549-687 Prodajem ku}e u Bawaluci, naseqe Petri}evac, ul. Qev~anska, 220.000 KM i 275.000 KM, tel. 065/549-687 Prodajem ku}u u Sanskom Mostu ku}a + dv. objekti, naseqe Zdena, cijena 33.000 evra, tel. 065/549-687 Na lijepoj lokaciji u Karanovcu na 500 m2 oku}nice prodajem ili za mawi stan mijewam ku}u 9h8 P+S+P, tel. 051/212-357 Prodajem ili mijewam nedovr{enu ku}u u Jablanu za mawi stan u Bawaluci uz dogovor, tel. 065/297-732 Prodajem novoizgra|enu ku}u, podrum, prizemqe i mansarada, unutra sve opremqeno, plac 500 m2, Bawaluka - ^esma, tel. 065/569294 Hitno prodajem ku}u u Palama, centralno grijawe, pomo}ni objekti, 1.000 m2 vo}waka, povoqno, tel. 057/224-695 Prodajem povoqno ku}u na Paprikovcu, papiri uredni, vl. 1/1, tel. 065/794-304 Prodajem ku}u u Motikama, tel. 066/130-333 Prodajem ku}u u Novoj varo{i,, tel. 066/130333 Prodajem ku}u u Obili}evu, tel. 065/925-186 Prodajem ku}u u Srpcu 9,5h8 metara, podrum, sprat, potkrovqe, 531 m 2 oku}nice, tel. 051/280-037 Prodajem mawu ku}u i deset dunuma zemqe na magistralnom putu Bawaluka - Prijedor, preko puta "Petog neplana" ili mijewam za mawi stan u Bawaluci, tel. 066/626-734 Prodajem stariju ku}u (podrum, struja, voda), 21 dunum obradive zemqe, tri dunuma {ume, 1/1, povoqno, op{tina Gradi{ka, tel. 051/371200 Prodajem ku}u u Obili}evu, tel. 066/091-091 Prodajem ku}u u ulici Du{ka Ko{~ice, tel. 065/925-186 Prodajem ku}u kod auto-{kole "Volan", tel. 065/601-772 Prodajem ku}u u Drakuli}u, tel. 065/601-772 Prodajem ku}u u Trnu na glavnom putu, tel. 065/601-772 Prodajem ku}u i placeve u Drago~aju, 300 metara od centra prema Gradini, tel. 065/522838 Ku}u sa svim pomo}nim objektima u Sanskom Mostu prodajem ili mijewam za stan u Bawaluci ili Gradi{ci, tel. 065/915-746 Prodajem ku}u na Lau{u, na placu od 862 m2, cijena 62.000 KM, tel. 065/561-918 Prodajem namje{tenu ku}u i prate}e objekte, godina gradwe 2003. kod Srpca, tel. 065/751-710 Prodajem ku}u 8h9, visoka prizemnica sa svim prikqu~cima, u Kne`ici, op{tina Kozarska Dubica, tel. 051/307-088 Prodajem povoqno useqivu ku}u sa visokim potkrovqem na placu 1.300 m 2 u Ko~i}evu - Gradi{ka, ogra|eno, struja, voda i dvori{na zgrada sa gra|evinskom dozvolom, tel. 065/417-581 Prodajem useqivu ku}u - dupleks veli~ina 13h11 (P+1+1) sa garsowerom u potkrovqu, lokal u prizemqu sa centralnim grijawem, plac 500 m2 Bawaluka, Jovice Savinovi}a 101, tel. 065/696-353 Bakinci, prodajem ku}u pod krovom, 10h9 m, P+1, na 3.650 m2 zemqi{ta, uz asfalt, dva kilometra od aleksandrova~ke petqe, cijena fiksna 50.000 KM, tel. 065/979-003 Prodajem povoqno ku}u, lokal i dvori{nu, ul. Zmaj Ogwenog Vuka, Lazarevo, tel. 065/591-823 Prodajem ku}u na Paprikovcu, 9h10, na placu od 640 m2, prizemqe, sprat, potkrovqe nije izra|eno, ima centralno grijawe, tel. 065/448-763 Prodajem ku}u u Kqu~u (poslovni + gara`a + stambeni prostor) ili mijewam za ku}u ili stan u Bawaluci, M. Gradu, Prijedoru ili Gradi{ci, tel. 065/644-785 Prodajem ku}u u Kqu~u, papiri uredni, tel. 064/449-9077 Prodajem staru ku}u na 500 m2, zemqi{ta u nasequ Nova varo{, dozvoqena gradwa stambenog objekta Po+P+2, tel. 066/528-897 Prodajem staru ku}u v. p., 10h10 metara, na 800 m2 zemqi{ta, iznad "Kosmosa", u ul. @. Zgowanina, povoqno, tel. 066/528-897 Prodajem dvije stare ku}e na 1.670 m2 zemqi{ta u nasequ kod biv{e "Mqekare", dozvoqena gradwa stambenog objekta Po+P+5, tel. 066/528-897 Prodajem ku}u sagra|enu 2008. godine, 9h8 m, na povr{ini od 1.300 m2, prvi sprat zavr{en, potkrovqe nije zavr{eno u Rami}ima, cijena 80.000 KM, hitno, tel. 065/636-545 Prodajem hitno ku}u na sprat sa dvori{tem i velikim poslovnim prostorom u Obili}evu, u ulici Bra}e Jugovi}a, tel. 065/636-545 Prodajem ku}u i zemqi{te oko 600 m2 u ^elincu dowem preko mosta, hitno i povoqno, tel. 065/636-545 Prodajem dvije totalno sanirane ku}e, gara`a, ogra|eno, sa placem od 3.500 metara, blizina petqe, asfalt do ku}e, struja, voda, odmah useqivo u ulici Blagoja Parovi}a, tel. 065/636-545 Prodajem ku}u na sprat s potkrovqem i oku}nicom oko 900 m2, ogra|eno, pod vo}em, vlastito centralno grijawe, preko puta "Glasa Srpske", ulica ^aire, Hiseta, hitno, tel. 065/636-545 Prodajem blizu Naprijedovog igrali{ta ku}u na sprat, 130 m2, u ulici Gavrila Principa sa oku}nicom od 500 m2, povoqno, uz ulicu, tel. 065/636-545 Prodajem ku}u na sprat sa dva poslovna prostora, gara`om i oku}nicom, 500 m2 u Krfskoj ulici, hitno i povoqno, papiri 1/1, odmah useqiva, tel. 065/636-545 Prodajem ku}u na sprat sa dva stana po 80 m2, odvojeni ulazi, s dvori{tem, gara`om, po~etak ulice Jovice Savinovi}a ili mijewam za mawi stan uz dogovor, hitno i povoqno, tel. 065/636-545 Prodajem ku}u na sprat, 170 m2, u Bugojnu u ulici Armije BiH, prema fabrici "Slavko Rodi}", sa 670 m2 oku}nice, jako lijepa i sre|ena ku}a, hitno, tel. 065/636-545 Prodajem ku}u, 50 m2 stambenog prostora, sanirana sa dvori{tem 120 m2, u ulici Gavrila Principa. Hitno, tel. 065/636-545 Prodajem ku}u P+1 u Dervi{ima, Bawaluka, 370 m2 placa, stara gradi{ka cesta, tel. 065/698-012 Prodajem ku}u, prelaz Trn - Jablan, prizemnica sa placem od 830 m2 sa centralnim grijawem, tel. 065/698-012 Prodajem ku}u kod Zelenog mosta, Bawaluka, sa poslovnim prostorom i plac od 397 m2, tel. 065/698-012 Prodajem u Bawaluci dvije ku}e, ul. Kozarska, sa razli~itim kvadraturama placa, tel. 065/698-012 Prodajem u Bawaluci, na Star~evici, stariju ku}u sa placem od 857 m2, tel. 065/698012 Prodajem ku}u 9h10, novogradwa, prizemqe, poslovni prostor, sprat i potkrovqe stanovi, tel. 051/317-719 Prodajem ku}u na placu od 640 m2, preko puta bolnice Paprikovac, ul. Jovana Ra{kovi}a, tel. 065/421-795 KUPOVINA Kupujem staru ku}u pored puta u Obili}evu ili dowem dijelu Star~evice, tel. 066/113778 ZAMJENA Mijewam ku}u u Trnu za stan u Bawaluci, tel. 066/130-333 Mijewam na Pobr|u ku}u 13h10, P+1+M, na placu od 370 m2, za stan u Bawaluci ili prodajem, tel. 065/785-526 Mijewam ku}u u Dowem Vakufu (ku}a +{tala+1.500 m2 ba{te pored rijeke) za sli~no u Bawaluci - ku}a, stan, baraka, zemqa, tel. 065/549-687 Mijewam ku}u u Sanskom Mostu (sa dv. objektima), naseqe Zdena, ul. Prvomajska 100, za sli~no u Bawaluci: ku}a, stan, baraka, plac-zemqa, tel. 065/549-687 IZDAVAWE Izdajem trosoban stan - prizemqe ku}e 78,2 m2, ul. Maksima Gorkog br. 2, tel. 051/214-169 Izdajem namje{tenu ku}u, parno grijawe, cijena povoqna u ul. J. Savinovi}a 37 B, tel. 051/355-848 Izdajem ku}u u Glamo~anima, namje{tena, mo`e i prodaja, tel. 065/920-111 Namje{ten stan, 60 m2, privatna ku}a, prvi sprat, centralno grijawe, poseban ulaz, Lau{, tel. 065/512-216 Izdajem prizemqe ku}e, 74 m2, nenamje{teno, novogradwa, poseban ulaz, kod "Eliosa", ul. Novaka Piva{evi}a 30 A, tel. 065/075-500 Izdajem namje{tenu ku}u, dvosoban stan, Petri}evac, grijawe - lo`ewe ili struja termo pe}, ul. J. Savinovi}a, tel. 065/739-250 Izdajem luksuzno opremqenu ku}u sa parkingom kod Rebrova~ke crkve, tel. 065/631-613 POTRA@WA Hitno potrebna ku}a za ~uvawe bra~nom paru iz Bawaluke sa dvoje djece, u obzir samo Bawaluka, tel. 064/434-9775

Oglase, reklame i ~ituqe mo`ete predati dopisni{tvu GLASA SRPSKE

www.glassrpske.com

DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE

BAWALUKA

STANOVI
PRODAJA
Prodajem dvosoban renoviran stan, visoko prizemqe, sa gara`om, naseqe Ko~i}ev vijenac, tel. 065/623-475 Prodajem ili mijewam dva jednosobna stana po 40 m2 u Budvi za Bawaluku, tel. 065/ 400-458 Prodajem dvosoban stan, prvi sprat, Bawaluka, tel. 065/575-031 Prodajem dvosoban stan od 57 m2, ~etvrti sprat, ul. Drage Mali}a br. 5, naseqe Ante Jaki}a, Bawaluka, tel. 065/662-919 Prodajem jednoiposoban stan sa ostavom u novijoj zgradi, 44 m2, podno`je Star~evice, centralno grijawe, klima, interfon, lift, tel. 065/601-288 Prodajem jednoiposoban stan 44 m 2, podno`je Star~evice (c. grijawe, klima, interfon, bezbjednosna vrata, balkon), tel. 065/779-685, 065/601-288. Prodajem dvosoban stan naseqe Lorka 60 m2, tre}i sprat, cijena 90.000 KM, mo`e zamjena za mawi, tel. 051/302-383 Prodajem ili mijewam stan u Trebiwu, 43 m2, za garsoweru ili ve}i uz doplatu u Bawaluci, tel. 066/670-145 Prodajem nov stan, 34 m2, sopstveno grijawe na gas, sanitarna voda na gas, izolacija 10 cm, bambusov parket, ul. Stojana Novakovi}a 12, tel. 065/534-684 Prodajem dvosoban stan, noviji 47 m2, ul. Majke Jugovi}a kod fakulteta, sa ugra|enom kuhiwom, klimom i plakarom, tel. 065/524505 Prodajem nov useqiv jednosoban stan, 33 m2, prvi sprat, ul. Anke Drakuli}, ^aire, cijena 1.700 KM/m2 sa PDV-om, tel. 065/524-505 Prodajem nov dvosoban stan, 38 m2, Borik II, cijena 2.000 KM/m2 sa PDV-om, tel. 065/524-505 Prodajem dvosoban stan, 49 m2, novogradwa, drugi sprat, ul. Despota Stefana, cijena 1.299 KM/m2 sa PDV-om, tel. 065/524505 Prodajem dvoiposoban stan, 55 m2, ul. Marije Bursa}, strogi centar, tre}i sprat, tel. 065/524-505 Prodajem trosoban stan, 72 m2, tre}i sprat, renoviran, ul. An|e Kne`evi} iza SUP-a, cijena 1.570 KM/m2, tel. 065/524-505 Prodajem nov useqiv trosoban stan, 78 m2, ul. Kozarske brigade, preko puta parka "M. Stojanovi}", cijena 1.900 KM/m2 sa PDV-om, tel. 065/524-505 Prodajem trosoban stan, 82 m2, ul. Bulevar Cara Du{ana, centar, cijena 1.750 KM/m2, tel. 065/524-505 Prodajem trosoban stan, novogradwa, 78 m2, prvi sprat + gara`a, 15 m2 i ostava 2 m2, ul. Milana Stevilovi}a, Rosuqe, tel. 065/524-505 Prodajem stan u ulici Carice Milice, 54 m2, na tre}em spratu, tel. 066/357-709 Prodajem stan u nasequ Rosuqe, ul. Vo`dova~ka 61 m2 u potkrovqu st. zgrade, tel. 066/ 357-709 Prodajem stan u ul. Me{e Selimovi}a povr{ine 71 m2 na prvom spratu, tel. 066/ 357-709

Prodajem stan 33 m2 nova gradwa, ~etvrti sprat u Novoj varo{i, tel. 065/485-178 Prodajem stan, 57 m2, visoko prizemqe, luksuzno opremqen, potpuno rekonstruisan, po~etak Borika, tel. 051/250-114 Prodajem trosoban stan u Bawaluci, Obili}evo, 74 m2, prvi sprat, tel. 065/241922 Prodajem trosoban stan u Boriku (92 m2) ili mijewam za mawi dvosoban, tel. 065/262917 Prodajem stanove na Lau{u kod {kole 52 m2,49 m2 i 43 m2, tel. 066/633-885 Prodajem stanove u Novoj varo{i 87 m2,65 m2 i 45 m2, u izgradwi, povoqno, tel. 066/633885 Mijewam ili prodajem garsoweru, prvi sprat, 32 m2, gradwa 2003, kod Fonda PIO za stan od 45 m2 sli~nih karakteristika uz doplatu, tel. 063/118-063 Prodajem jednosoban stan u Boriku, 43 m2, ~etvrti sprat, lift, centralno, kablovska, 65.000 KM, tel. 065/324-935 Prodajem stan na Lau{u, 45 m 2, sa namje{tajem, blizu {kole, vrti}a, po{te i "Maksija", tel. 065/485-811 Prodajem stan 105 m2/IV, stan saniran, naseqe "Pentagon", cijena 105.000 evra, tel. 065/549-687 Prodajem stan 101 m2/VI, dvoeta`ni Borik, preko puta dvorane "Borik", cijena 200.000 KM mo`e i zamjena za dva mawa, tel. 065/549-687 Prodajem nov stan 53 m2 u Bawaluci, naseqe Zalu`ani, cijena 1.300 KM/m2, tel. 065/549-687 Prodajem stan 58 m2/P-suteren, Star~evica, ul. Kosovke djevojke, cijena 60.000 KM, tel. 065/549-687 Prodajem nove stanove u centru Bawaluke kod Gimnazije, 56 m2/II i 70 m2/II, cijena 2.300 KM/m2, tel. 065/549-687 Prodajem stan u centru grada, potkrovqe, mo`e zamjena za mawi uz doplatu, tel. 061/244-938 Prodajem u centru Bawaluke, nov dvosoban stan 64 m2, peti sprat, lift i podzemna gara`a, tel. 065/785-526 Prodajem stan na Star~evici 52 m2, peti sprat, cijena 1.400 KM/m2, tel. 063/950-189 Prodajem dvosoban stan, 61 m2, u Obili}evu, tel. 066/125-704 Prodajem stan 54 m2 Ko{utwak, Beograd, tel. 051/437-505 Prodajem jednosoban stan, 47 m2, ul. \ure \akovi}a, Bawaluka, tel. 065/740-356 Prodajem dvosoban stan, 57 m2, centar, ~etvrti sprat, tel. 065/227-292 Prodajem stan 57 m2, prvi sprat, generalno renoviran, naseqe Ante Jaki}a, tel. 065/569294 Prodajem garsoweru 31 m2, prvi sprat, godina gradwe 2007, naseqe Mjesec, cijena 65.000 KM ili zamjena za ve}i stan, tel. 065/794-304 Prodajem ~etvorosoban stan, drugi sprat, bli`e centru, mo`e zamjena za jedan ili dva dvosobna do 50 m2, cijena 1.650 KM/m2, tel. 065/048-109 Prodajem stan 95 m2, podno`je Star~evice, tel. 065/601-772 Prodajem stan trosoban 72 m2, centar, ul. Mihajla Pupina, tre}i sprat, tel. 065/601772 Prodajem nov stan 66 m2, prvi sprat, na Star~evici, ulica Sime Miqu{a, tel. 065/526-714 Prodajem ili izdajem trosoban stan, kompletno namje{ten, cijena 350 KM + re`ije, tel. 066/635-275 Prodajem stan, 65 m2, drugi sprat, Borik ili mijewam za mawi do 35 m2 uz doplatu, tel. 066/113-778 Prodajem stan, 42 m2, novogradwa, Kozarska ulica, tel. 066/130-333 Prodajem garsoweru u Malba{i}evoj zgradi, 33 m2, 75.000 KM, tel. 065/906-228 Hitno prodajem dvosoban stan, 74 m 2 (potkrovqe), zgrada kod Ne{kovi} pumpe, cijena 1.150 KM/m2, tel. 065/178-840 Prodajem polusuteren 39 m2, adaptiran, hitno i povoqno, cijena 1.550 KM/m2, tel. 066/187-694 Prodajem stan 38 m 2, ~etvrti sprat, Star~evica, 75.000 KM, bez posrednika, tel. 051/437-407 Bawaluka - Bulevar, prodajem stan, 48,70 m2, tel. 065/569-294 Bawaluka, ul. Romanijska, prodajem stan, 67 m2, tel. 065/569-294 Prodajem stan, 64 m2, drugi sprat, nova gradwa, Nova varo{, cijena 2.300 KM/m2, tel. 065/652-344 Prodajem stan, 96 m2, drugi sprat, nova gradwa, Centar, tel. 065/652-344 Prodajem jednosoban stan 41 m 2, sa

gara`om 18 m2 stan je preko puta CIPS-a, tel. 065/582-485 Prodajem stan, 70 m 2, u ulici Vase Pelagi}a, prvi sprat, tel. 065/926-305 Prodajem dvosoban saniran namje{ten stan u Obili}evu, ul. Vilsonova, tel. 065/623-331 Prodajem dvosoban stan, 47 m2, u Br~kom ili mijewam za Bawaluku, tel. 065/889-959 Prodajem dvoiposoban stan, 57 m2, drugi sprat, preko puta supermarketa "Maksi", Borik, tel. 065/763-941 Prodajem stan 46 m2, drugi sprat, kod Poqoprivredne {kole u Bawaluci, tel. 065/763-941 Prodajem renoviran dvoiposoban stan 63 m2 u crvenim zgradama, tre}i sprat, tel. 065/763-941 Prodajem dvosoban stan 61 m2 sa gara`om, 18 m2, u novoj zgradi kod "Mqekare", tel. 065/763-941 Prodajem jednosoban stan, 30 m2, ~etvrti sprat, sa balkonom, ul. M. Kraqevi}a, cijena 55.000 KM, tel. 065/978-485 Prodajem trosoban stan 86 m2, tre}i sprat, na Star~evici - ulica Ogwena Price, tel. 065/763-941 Prodajem dvoiposoban stan, 74 m2, nov, u nasequ Sunce, ulica Maksima Gorkog, mo`e zamjena za mawi stan, tel. 065/763-941 Prodajem ~etvorosoban stan 109 m2, drugi sprat, u Boriku, cijena po dogovoru, tel. 066/307-992 Prodajem ili mijewam stan 43 m2 stara gradwa, tre}i sprat u Novoj varo{i za ve}i oko 55 m2 u istom nasequ, tel. 065/656-389 Prodajem stan, 42 m2, novogradwa, Kozarska ulica, drugi sprat, tel. 065/601-772 Prodajem dvosoban komforan stan, 57 m2, ul. @ivojina Mi{i}a 43 ili mijewam za mawi do 30 m2 uz doplatu, Bawaluka, tel. 065/419-294 Prodajem dvosoban stan 60 m2, drugi sprat, novogradwa, lift, useqiv, naseqe Centar, tel. 066/528-897 Prodajem dvosoban stan 64 m2, drugi sprat, saniran, ekstra ure|en, odmah useqiv, naseqe Centar, tel. 066/528-897 Prodajem garsoweru 33 m2, drugi sprat, novogradwa, lift, useqiva, naseqe Centar, tel. 066/528-897 Prodajem dvoiposoban stan 58 m2, ~etvrti sprat, lift, stara gradwa, odmah useqiv, Obili}evo, tel. 066/528-897 Prodajem trosoban stan 94 m2, ~etvrti sprat, ekstra saniran, lift, odmah useqiv, naseqe Pentagon, tel. 066/528-897 Prodajem trosoban stan 76 m2, v. p., novija gradwa, useqiv, naseqe Sunce, tel. 066/528897 Prodajem ~etvorosoban stan 116 m2, novogradwa, ure|en, odmah useqiv, ul. Stepe Stepanovi}a, tel. 066/528-897 Prodajem stan 64 m2 u Boriku u "Titaniku", hitno, tel. 065/636-545 Prodajem dvosoban stan u centru, 58 m2, prvi sprat, sa podrumom od 12 m2, u ul. Vase Pelagi}a 7, Bawaluka, tel. 065/461-655 Prodajem stan 50 m2, podno`je Star~evice, suteren, povoqno, tel. 065/698-012 Prodajem u Bawaluci stan, nova gradwa, u ul. Stepe Stepanovi}a, 56 m2, prvi sprat, tel. 065/698-012 Prodajem stan 59 m2 u Bawaluci, Star~evica, drugi sprat, tel. 065/698-012 Prodajem stan 96 m2, prvi sprat, centar, ekstra gradwa, sa gara`nim mjestom, tel. 065/698-012 Prodajem nov stan 27 m2, u Boriku, kod kampusa, ~etvrti sprat, tel. 065/698-012 Prodajem stan, 37 m2, u nasequ Ante Jaki}a, prvi sprat, Bawaluka, tel. 065/698-012 Veoma povoqno prodajem dvosoban stan, 74 m2 (potkrovqe) u Lazarevu, cijena 1.150 KM/m2, tel. 065/814-376 Prodajem dvoiposoban stan u Obili}evu, cijena 93.000 KM, tel. 065/399-243 Prodajem stan, 70 m2, blok 23, Novi Beograd, tel. 065/561-195 Prodajem dva stana, useqivi, u centru grada, vel. 82 i 61 m2, cijena po dogovoru i papiri uredni, 1/1, tel. 065/868-551 KUPOVINA Kupujem jednosoban stan od oko 35 m2, isplata odmah u gotovini, tel. 0038765669222 Kupujem ~etvorosoban stan u centru, prvi ili drugi sprat, tel. 065/763-941 Kupujem mawi dvosoban stan do 50 m2 u Bawaluci, bli`e centru, tel. 063/956-300 ZAMJENA Mijewam u Bawaluci nov dvosoban stan, 52 m2, drugi sprat za trosoban, tel. 066/913106 Mijewam jednoiposoban stan u Beogradu za odgovaraju}i u Bawaluci, mo`e i prodaja za 55.000 evra, tel. 065/526-708

OGLASI
Mijewam stan na Star~evici, 91 m2, renoviran, funkcionalan za dva jednosobna od 36 i 40 m2 ili prodajem, tel. 065/688-888 Mijewam trosoban stan, 76 m2, u Boriku, za mawi uz dogovor, tel. 066/026-002 Mijewam u centru Bawaluke, jednosoban renoviran stan, 44 m2, prvi sprat, za trosoban, tel. 066/913-106 IZDAVAWE Izdajem zaposlenim djevojkama ili studentima dvosoban stan u ul. Du{ka Ko{~ice, tel. 065/547-711 Izdajem stan u podno`ju Star~evice, novogradwa, tel. 065/471-281 Izdajem jednosoban stan, tel. 051/429-541 Iznajmqujem potpuno opremqen stan u zgradi, prvi sprat, 40 m2, vlastito grijawe, Majke Jugovi}a, zgrada "Centrum", Bawaluka, tel. 066/888-718 Izdajem dvosoban namje{ten stan u zgradi u Obili}evu, tel. 065/543-749 Izdajem jednosoban stan u ku}i, namje{ten, 200 KM, Petri}evac, kod `ute pasarele, tel. 066/488-811 Izdajem namje{ten stan 71 m2 u Lazarevu sa gara`om za dvije studentkiwe po 160 KM, grijawe na drva, tel. 066/629-982 Izdajem jednosoban stan u privatnoj ku}i, poseban ulaz, tel. 066/936-032 Izdajem mu{karcima namje{ten jednosoban stan sa grijawem, tel. 065/604-488 Izdajem potpuno namje{ten stan u centru Bawaluke, kod Hitne pomo}i, tel. 065/525-294 Izdajem dvosoban namje{ten stan, Krfska ulica, Obili}evo, tel. 066/255-874 Izdajem namje{ten stan, 40 m2, Rosuqe, sa obezbije|enim ogrevom, 250 KM, tel. 066/412592 Izdajem jednosoban stan sa grijawem u ku}i kod igrali{ta, Lau{, ul. Bogdana @eraji}a 32, tel. 066/300-891 Izdajem prazan dvosoban stan, ulica Talijanskog bataqona Mateoti, kod kafea "007" ili O[ "Jovan Cviji}", hitno i povoqno, tel. 065/636-545 Izdajem garsoweru u "Malba{i}evoj" zgradi, 33 m2, namje{teno, tel. 066/235-816 Izdajem stan u centru, ul. Mihajla Pupina, na drugom spratu, 50 m2, namje{ten, tel. 066/235-816 Izdajem prazan stan na Star~evici, ul. Save Quboje, 50 m2, tel. 066/235-816 Izdajem stan, po~etak Lau{a kod "Sirana", nova gradwa, 47 m2, tre}i sprat, namje{ten, tel. 066/235-816 Izdajem stan 82 m2, centar, kod "Vodovoda", namje{ten, sve novo u stanu, sa gara`nim mjestom, tel. 066/235-816 Izdajem namje{ten dvosoban stan u Jaki}a nasequ, tel. 065/318-350 Izdajem ozbiqnim licima jednosoban namje{ten stan, Nova varo{, Bawaluka, useqivo 1.2.2013, vlastito grijawe, tel. 065/445782 Izdajem namje{ten dvosoban stan u centru, tel. 065/513-433 Iznajmqujem potpuno opremqen stan u zgradi, prvi sprat, 40 m2, vlastito grijawe, Majke Jugovi}a, zgrada Centrum, Bawaluka, tel. 066/888-718 Izdajem jednosoban namje{ten stan blizu `utih zgrada, Majevi~ka ulica, cijena 180 KM, tel. 066/946-555 Izdajem dvosoban namje{ten stan kod bioskopa "Kozara", prednost imaju studentkiwe, tel. 065/684-271 Izdajem jednosoban stan, kod kasarne "Kozara", privatna ku}a, poseban ulaz, kablovska TV, tel. 065/439-072 Izdajem jednosoban namje{ten stan u dvori{noj ku}i, 32 m2, cijena povoqna, tel. 051/282-871 Izdajem dvosoban namje{ten stan u centru grada, tel. 065/241-551 Izdajem stan, garsoweru i sobu, namje{teno, ima grijawe, jedno dajem radnici ili studentkiwi za mawu pomo} u ku}i, tel. 065/636-195 Izdajem jednosoban namje{ten stan u centru Bawaluke, cijena 420 KM + re`ije, stan je renoviran, posjeduje klimu, tel. 066/367-890 Izdajem jednosoban stan namje{ten ul. Kara|or|eva 445, Bawaluka jeftino, tel. 065/635-449 Izdajem prazan dvosoban stan, ul. Srpskih rudara 48, tel. 066/988-431 Izdajem jednosoban namje{ten stan u Boriku, centralno grijawe, kablovska, tel. 065/720-472 Izdajem stan, 71 m2, kompletno namje{ten, cijena 350 KM + re`ije (voda, struja), tel. 065/935-204 Izdajem dvosoban stan kod zgrade Vlade, ul. Prvog kraji{kog korpusa 35, tel. 066/420-296 Izdajem garsoweru, novogradwa, ulaz poseban, tel. 051/306-392 Izdajem jednosoban stan, prazan Koste Jari}a br. 9 A, Bawaluka, tel. 051/437-698 Iznajmqujem namje{ten dvosoban stan u strogom centru Bawaluke, ima sve pogodnosti, poslovnim qudima i strancima, tel. 065/618241 Izdajem namje{ten dvosoban stan u nasequ Ante Jaki}a, tel. 065/318-350 Izdajem trosoban stan na spratu, naseqe Ko~i}ev vijenac ispod "Kosmosa" ul. Stojana Novakovi}a 16, tel. 065/371-983 Izdajem namje{ten jednosoban stan sa grijawem, bli`e centra, 051351680, tel. 065/450544 Izdajem ve}u namje{tenu garsoweru, poseban ulaz, privatna ku}a, u nasequ Ada, ul. Stepe Stepanovi}a, kod "Incela", tel. 065/368-341 Izdajem dvoiposoban namje{ten stan, sprat ku}e, poseban ulaz, centralno grijawe, tel. 065/057-536 Izdajem namje{ten dvosoban stan u zgradi, ul. Marka Kraqevi}a 20, Obili}evo, tel. 065/008-562 U centru Lakta{a izdajem dvosoban stan, namje{ten, poseban ulaz, grijawe, KTV, mogu i samci, tel. 065/580-730 Izdajem namje{ten dvosoban stan 70 m2 kod Gradskog mosta, tel. 066/320-436 Izdajem trosoban stan, namje{ten, u centru grada, tel. 066/130-333 Izdajem dvosoban stan u Boriku, namje{ten, u ul. Majke Kne`opoqke, tel. 065/703-784 Izdajem nenamje{ten dvosoban stan sa centralnim grijawem kod {kole na Petri}evcu, tel. 051/355-758 Izdajem mawi jednosoban stan u ku}i sa centralnim grijawem, cijena 230 KM + re`ije, blizu kampusa, tel. 065/384-318 Izdajem dvosoban stan sa centralnim grijawem, Petri}evac, slobodan od 1.2.2013, tel. 065/327-349 Izdajem namje{tenu garsoweru sa posebnim ulazom u Lazarevu 3, ulica Kwaza Milo{a 45 A, tel. 051/327-050 Izdajem stan u strogom centru Bawaluke, 60 m2, ul. Srpska, drugi sprat, tel. 065/601772 Izdajem namje{ten stan u centru Bawaluke, 72 m2, tel. 065/601-772 Izdajem studentima ili porodici dvoiposoban namje{ten stan u ul. Ranka [ipke, tel. 065/909-611 Izdajem studentkiwama dvosoban stan u Boriku, cijena 500 KM + re`ije, tel. 065/548-490 Izdajem prazan dvosoban stan, 57 m2, tre}i sprat, ul. Omladinska 85, (ima ugra|ene kuhiwske elemente), 320 KM + re`ije, tel. 065/729-212 Izdajem jednosoban stan, namje{ten, dvori{na ku}a, kod stadiona, ul. Bogdana @eraji}a 32, tel. 051/282-872 Izdajem jednosoban polunamje{ten stan na Star~evici u ulici Koste Jari}a br. 16, tel. 051/423-331 Izdajem jednosoban nenamje{ten stan na Star~evici, ul. Akademika Milana Vasi}a br. 40, stan je u ku}i, prvi sprat, tel. 065/822-382 Izdajem namje{ten jednosoban stan sa grijawem u ul. Koste Jari}a, novogradwa, tel. 065/971-583 Izdajem stan, 70 m2, u centru Lakta{a, useqiv od 1. aprila, Kara|or|eva 59, tel. 065/378-617 Izdajem nov, namje{ten, dvosoban stan sa dnevnim boravkom, 450 KM sa ukqu~enim grijawem, Nikole Pa{i}a 16, Trn, tel. 065/310-799 Izdajem jednosoban, super namje{ten stan, cijena povoqna, Obili}evo, tel. 065/697-062 Izdajem jednosoban novonamje{ten stan kod SUP-a, cijena 450 KM, tel. 065/140-027 Izdajem jednosoban namje{ten stan, poseban ulaz, u ul. Jasimira Mal~i}a 35, Bawaluka, cijena 250 KM, tel. 065/513-609 Izdajem namje{ten jednosoban stan, sprat ku}e, poseban ulaz, 200 KM, blizu nove bolnice, tel. 065/746-295 Izdajem namje{ten trosoban stan u ku}i sa centralnim grijawem u ul. Jovana Cviji}a br. 2, tel. 065/644-933 Student tra`i jednog ili dvojicu studenata u dvosobnom stanu kod PMF-a, Nova varo{, Bawaluka, tel. 066/973-063 Izdajem luksuzno opremqen stan kod Rebrova~ke crkve, tel. 065/631-613 Izdajem studentima smje{taj kod Rebrova~ke crkve, tel. 065/631-613 Izdajem namje{ten dvosoban stan 55 m2, novogradwa, naseqe Nova varo{, tel. 066/528-897 Izdajem jednosoban stan, prazan, Koste Jari}a 9A, 051/437-698, tel. 065/187-383 Izdajem jednosoban namje{ten stan sa centralnim grijawem, 250 KM, Kosovska 21 D, Bawaluka, tel. 051/281-632 Izdajem studentima namje{tenu garsoweru sa dva le`aja sa centralnim grijawem u ul. Gavrila Principa 32, tel. 065/900-474 Izdajem jednoiposoban namje{ten stan na Star~evici, tre}i sprat, centralno grijawe, 300 KM, tel. 065/988-047 Izdajem namje{ten stan, 40 m2, Rosuqe, cijena 240 KM, tel. 065/667-484 PONUDA Izdajem prazan stan u novogradwi od 60 m2. Sopstveno grijawe na gas, sanitarna voda na gas, klimatizovano u ulici Stojana Novakovi}a 12, tel. 065/534-684 Obili}evo-Mejdan, 68 m2/P, cijena 2.300 KM/m2, tel. 065/549-687 Prodajem poslovni prostor u Bawaluci, Nova varo{ kod Med. elektronike, ul. Petra Ra|enovi}a 38 m2/P, cijena 850 evra/m2, tel. 065/549-687 Prodajem poslovni prostor u Bawaluci, naseqe Tuwice na placu 3.100 m2, cijena 285.000 evra, tel. 065/549-687 Prodajem kafe-poslasti~arnicu kod dvorane "Borik", 64 m2, sa namje{tajem, tel. 065/601-772 Prodajem skladi{ni prostor, 38 m2, Bulevar Stepe Stepanovi}a, tel. 066/650-000 Prodajem poslovni prostor od 85 m 2, atraktivna lokacija, uz restoran "Marko Polo", prizemqe i sprat, sve u staklu, tel. 066/650-000 Prodajem poslovni prostor u TC u Jevrejskoj ulici, 11 m2, prvi sprat, klima, grijawe, tel. 065/546-333 Prodajem poslovni prostor, 100 m 2, vi{enamjenski, ulica Kara|or|eva kod "Jadranke", tel. 065/588-889 IZDAVAWE Izdajem poslovni prostor na Hani{tu povr{ine 40 m2. Info na telefon 066/652260 i 051/467-209, tel. 065/618-045 Izdajem lokal na glavnoj ulici u Obili}evu uz "@itopeku" i taksi stand i kafe gala povr{ine 50 m2, ulica Cara Lazara 43, mjesae~ni zakup 400 KM, 051/385131, tel. 066/154-289 Izdajem lokal na glavnoj ulici u Obili}evu uz "@itopeku", taksi {tand i kafe,povr{ine 50 kvadrata, ulica Cara Lazara 43, mjese~ni zakup 400 KM, tel. 066/154-289 Izdajem mawi poslovni prostor u centru Nove varo{i, tel. 065/643-506 Izdajem lokal, 30 m2, prizemqe RK "Boska", strogi centar, tel. 065/524-505 Izdajem poslovni prostor u strogom centru grada, nova gradwa, 33 m2, tel. 066/235-816 Izdajem poslovni kancelarijski prostor u ulici Kraqa Petra Prvog Kara|or|evi}a, predstavni{tva, biro, tel. 065/710-000 Izdajem pet kancelarija u u`em centru grada, svaka ima mokri ~vor, tel. 065/925-186 Izdajem lokal, 30 m2, prodavnica, predstavni{tvo, radionica, centralno grijawe, ul. Branka Popovi}a 18, tel. 051/370-385 Izdajem vi{enamjenski moderan lokal, na dobroj lokaciji, u Obili}evu, povr{ine 50 kvadrata, povoqno, tel. 066/154-289 Izdajem kancelarijski poslovni prostor 50 m2, tri kancelarije, strogi centar, cijena 650 KM, tel. 065/729-212 Izdajem poslovni prostor u krugu "Incela", 1.800 m2, 350 m2 i 300 m2, tel. 065/518741 Izdajem poslovni prostor 32 m2 u centru Zalu`ana, tel. 051/388-104 Izdajem poslovni prostor 32 m2 u centru Zalu`ana, tel. 051/388-104 Izdajem dva poslovna prostora 1.600 m2 i 300 m2, restoran sa opremom i grijawem, tel. 065/518-741 Izdajem poslovne prostore u strogom centru, od 100 m2, 74 m2, 13m2, tel. 065/936-831 Izdajem kancelarijski prostor 85 m2 sa grijawem u`i centar grada, u ul. Ranka [ipke 28, tel. 065/176-559 Izdajem poslovni prostor 64 m2/P za kancelariju (kod Indir.oporez., 500 KM/mj, namje{teno, tel. 065/549-687 Izdajem poslovni prostor 82 m2/I u centru Bawaluke kod RK "Centar", cijena 800 KM/m2, nije namje{teno - za kancelariju, tel. 065/549-687 Izdajem vi{enamjenski poslovni prostor 130+130 m2, upotrebna dozvola, ul. Bra}e Podgornika 47, Bawaluka, tel. 065/217-909 Izdajem kancelariju u centru Bawaluke veoma povoqno, tel. 066/263-040 Izdajem poslovni prostor u centru Bawaluke kod hotela "Bosna", 20 m2, tel. 065/051-310 Izdajem povoqno poslovni prostor u starom zanatskom centru, tel. 066/808-510 Izdajem poslovni prostor sa upotrebnom dozvolom za trgova~ku djelatnost, ul. Jovana Ra{kovi}a br. 7, tel. 065/367-413 Izdajem poslovni prostor, 12 m 2, prizemqe, Borik, tel. 065/512-292 Izdajem poslovni prostor, 80 m2, u Drugovi}ima, pored puta Kla{nice - Prwavor, cijena 200 KM, tel. 065/394-908 Izdajem poslovni prostor od 142 m2, pet kancelarija, klima, alarm, tre}i sprat, lamela 2, Jevrejska kod "Boske" (cijena po dogovoru), tel. 065/623-658 Izdajem poslovni prostor, 25 m2, Rosuqe, kancelarija-prodavnica sa inventarom na par mjeseci besplatno, tel. 065/618-380 Izdajem poslovni prostor 30 m2, za vi{e namjena u Lazarevu, tel. 065/566-527 Iznajmqivawe kancelarija u Lakta{ima, lokacija "Centrum" market Lakta{i, tel. 066/117-186 Izdajem poslovni prostor na Hani{tu, povoqno, tel. 065/417-141 Izdajem poslovni prostor u centru Bawaluke, 52 m2, sigurnosni sistem, klima, vlastito grijawe, dva ulaza, telefon, parking, upotrebna dozvola, tel. 065/902-804 Izdajem kancelarijski prostor, 100 m2,

GLAS SRPSKE utorak, 22. januar 2013. 31
prvi sprat, ul. Veselina Masle{e 28 (Gospodska), tel. 066/649-723 Izdajem poslovni prostor 55 m2, u ul. Veselina Masle{e, na drugom spratu, tel. 066/649-723 Izdajem poslovni prostor 72 m2, ~etiri kancelarije, Jovana Du~i}a 55, tel. 065/228870 Izdajem namje{ten kafi} "MM" na Paprikovcu u ulici Zelengorskoj, tel. 065/956967 Izdajem poslovni prostor 22 m2 + magacin za sve namjene, povoqno, cijena po dogovoru, tel. 065/635-449 Izdajem kancelarijski poslovni prostor 125 m2 u centru grada uz mogu}nost kori{tewa gara`e, povoqno, tel. 066/528-897 Sara~ica, uz asfaltni put prema ^okorskim poqima, tel. 065/607-482 Prodajem plac u Pavlovcu, tel. 066/130-333 Prodajem ~etiri dunuma zemqe, a mo`e i mawe, i nekori{}enu ku}u 1+1, u Jablanu, tel. 065/575-903 Prodajem 4.000 m2 zemqe, ^okorska poqa, cijena po dogovoru, tel. 065/260-932 Prodajem plac od 600 m2 u ul. Blagoja Parovi}a, dozvoqena gradwa, vlasni{tvo 1/1, tel. 065/716-250 Prodajem plac 958 m2 na po~etku ulice Starog Vujadina na Star~evici, tel. 065/085097 Prodajem dva gra|evinska placa od 700 i 500 m2, dozvoqena gradwa ku}a za stanovawe, ul. Franca [uberta, Bawaluka, tel. 051/437862 Prodajem 4.000 m2 zemqe, ^okorska poqa, papiri 1/1, kraj puta, povoqno za p~elarewe, tel. 065/178-581 Povoqno prodajem gra|evinski plac u Adi, Bawaluka, sa gra|evinskom dozvolom za izgradwu stambeno-poslovnog objekta Po+P+4, tel. 066/709-382 Prodajem u Kuqanima plac povr{ine 3.648 m2 (mo`e i mawe), uz asfalt, ima struja, telefon i voda, tel. 066/408-499 Prodajem plac, 1.000 m2, u Slatini, struja, voda i telefon, povoqno, tel. 065/510-918 Prodajem plac u Lakta{ima, 10.000 KM, dozvoqena gradwa 600 m2, tel. 065/068-663 Prodajem ~etiri dunuma zemqe sa tri zidana objekta u Kosjerevu kod Lakta{a, cijena po dogovoru, tel. 065/622-572 Prodajem od ~etiri do 14 dunuma zemqe u Mahovqanima uz ravni put, 1/1, povoqno, tel. 066/791-259 Prodajem plac od 930 m2 u Gorwem Drakuli}u, papiri uredni, 1/1, tel. 066/225-568 Prodajem plac, 700 m2, Bawaluka, tel. 065/303-811 Prodajem plac na moru, 227 m2, cijena 9.000 evra, Milna, Bra~, papiri uredni, put, voda, struja, tel. 066/818-425 Prodajem zemqi{te 1.500 m2 pored Vrbasa u Trnu, predvi|ena gradwa ku}e P+S+M 10h10 cijena 55.000 KM, tel. 065/763-941 Prodajem placeve 500, 800, 900 i 1.050 m2 u Kuqanima, cijena deset KM/m2, tel. 065/763941 Prodajem plac 1.650 m2 u Kuqanima vl. put, voda, struja, cijena deset KM/m2, tel. 065/763941 Prodajem dva placa po 1.000 m2 uz asfaltni put Bawaluka - Sara~ica, od centra {est km, tel. 065/607-482 Prodajem plac 500 m2 u Drakuli}u, od {kole 1.000 m, sa komplet gra|evinskim papirima i projektom, cijena 18.500 KM, tel. 065/588-889 Prodajem 18 dunuma zemqe na ^okorskim poqima, asfalt, struja, voda (blizu Kowi~kog kluba), tel. 065/819-555 Prodajem plac sa vo}wakom, Veliko Bla{ko, 1/1, struja, asfalt, vodovod, cijena povoqna, tel. 051/436-448 Prodajem povoqno placeve u Pavlovcu, tel. 065/902-744 Prodajem plac u ^esmi, nalazi se blizu pekare, cijena po dogovoru, mo`e zamjena za automobil uz doplatu, tel. 066/611-730 Prodajem gra|evinski plac 260 m2, dozvoqena gradwa objekta P+1, naseqe Paprikovac, tel. 066/528-897 Prodajem 750 m2 zemqi{ta sa infrastrukturom (struja, voda, asfalt) u Slatini u neposrednoj blizini bawe, tel. 065/648424 Prodajem placeve od 800 do 1.000 m2, za gradwu stambenih objekata na lokaciji Prije~ani, povoqno, tel. 066/528-897 Prodajem gra|evinske placeve u ul. @. Zgowanina od 600 do 800 m2, dozvoqena gradwa stambenih objekata P+1+M, tel. 066/528-897 Prodajem plac 1.000 m 2 u Novoseliji izme|u magistralnog puta Bawaluka - Jajce i Vrbasa, pogodno za poslovni prostor, vikend ku}u, dozvoqena gradwa, tel. 065/763941 Prodajem zemqu u Orlovcima kod Prijedora, prekrasan plac uz asfalt, blizina vode, struje, tel. 065/636-545 Prodajem plac 1.000 m2 u Krminama pod borovima i plac 1.900 m2 u Velikom Bla{ku, hitno i povoqno, tel. 065/636-545 Prodajem 4.000 m2 placa u Velikom Bla{ku, odmah uz ulicu i 1.000 m 2 na Kr~maricama, Slatina, blizina vode i struje, hitno, tel. 065/636-545 Prodajem vi{e placeva u Dervi{ima, od 444 do 587 m2, voda i struja, uz Vrbas, tel. 065/698-012 Prodajem u Bawaluci zemqu, 6.700 m2, uz magistralni put za Prijedor, tel. 065/698012 Prodajem u Bawaluci, u ^esmi, placeve 920 m2, 870 m2 i 503 m2, tel. 065/698-012 Prodajem 2.140 m2 zemqe kod "Frika" uz asfalt, struja, voda, asfalt, tel. 066/325606 Prodajem 20 dunuma zemqe pored magistralnog puta Prijedor - Bawaluka, podesno za industrijski pogon, tel. 051/317-719 Prodajem plac 1.000 m2 1/1 sa dva monta`na objekta, voda, struja, zelena ograda, 400 m od bazena Lakta{i, tel. 051/282-772

GARA@E
PRODAJA
Prodajem gara`u u ul. An|e Kne`evi}, Ko~icev vijenac, 1/1, tel. 065/708-733 Prodajem gara`u u Obili}evu ispred nove zgrade "Tropik", tel. 066/944-700 Prodajem gara`u zidanu, strogi centar, Bawaluka, izgra|ena 1975. god. bez papira, povoqno, tel. 065/370-454 Prodajem zidanu gara`u, Filipa Macure Kozarska, tel. 065/776-192 Prodajem gara`u u suterenu stambene zgrade u ul. Simeuna \aka br. 62, povr{ine 15 m2, vl. 1/1, tel. 065/512-822 Prodajem gara`u, vl. 1/1, 15 m2, ul. \ure \akovi}a, Bawaluka, tel. 065/614-050 Prodajem zidanu gara`u, 18 m2, kod CJB, prilaz iz ul. Vojvode Mom~ila 3, Bawaluka, tel. 065/582-485 Prodajem zidanu gara`u u centru, 14 m2, u ul. Vase Pelagi}a 1, Bawaluka (kod parkinga Rajfajzen banke), tel. 065/461-655 Prodajem u Gradi{ci dvije legalne gara`e, tel. 065/682-319 IZDAVAWE Izdajem gara`u u zgradi, 17 m2, Obili}evo, ul. Carice Milice 44, struja, voda, grijawe, povoqno, tel. 065/936-831 Izdajem gara`u, 17 m2, u ulici Skendera Kulenovi}a br. 3 u Bawaluci, povoqno, tel. 065/979-805

PLACEVI
PRODAJA
Prodajem imawe 7,5 km od Bawaluke, tel. 065/857-636 Prodajem plac uz Vrbas, 9 km od centra Bawaluke, tel. 065/474-242 Povoqno i hitno prodajem dva dunuma zemqe u Prijakovcima, tel. 066/453-888 Prodajem 15 dunuma zemqe u Mahovqanima kod {tamparije, tel. 065/032-720 Prodajem u ^esmi blizu crkve gra|evinski plac, 840 m2, za objekat 1h10, p+1+pk, tel. 065/785-526 Prodajem dunum i po zemqe, vikendicu, su{nicu za meso, lokacija Krivoglavci kod Sarajeva, tel. 061/335-353 Prodajem u ^esmi gra|evinski plac od 840 m2, povoqno, tel. 066/913-106 Prodajem 8.000 m2 zemqi{ta kod {kole u Barlovcima, cijena 50 KM/m2, tel. 00386317 45848 Prodajem dva placa u Drakuli}u, tel. 065/569-294 Prodajem u Radiwa~i 57.600 m2 zemqe, pored rje~ice, tel. 065/569-294 Prodajem osam dunuma zemqe 1/1, u Novoj Topoli, naseqe Kraji{nik, zvati od 15 do 20 ~asova, tel. 038552543601 Prodajem pet dunuma zemqe i tri dunuma {ume, dozvoqena gradwa, prema "Popovi}" otpadu u Glamo~anima, tel. 065/692-136 Prodajem placeve u Pavlovcu, tel. 065/819544 Prodajem plac - zemqu 20.000 m2, cijena 23 KM/m2 u ^arda~anima (reg. planom predvi|ene dvije hale), tel. 065/549-687 Prodajem plac - zemqu 11.500 m 2, Kr~marice, cijena 120.000 KM, mo`e zamjena za stan, tel. 065/549-687 Prodajem plac - zemqu, naseqe Kumsale kod "Vitaminke", 8.000 m2, cijena 800.000 KM, pogodno za stanogradwu, tel. 065/549687 Prodajem placeve u Bawaluci, naseqe Debeqaci, cijena 12 KM/m2, tel. 065/549-687 Prodajem plac 1.700 m2 za gradwu ku}evikendice Pavlovac, 4,5 km od centra grada, tel. 065/635-449 Prodajem plac 1.000 m2 u Slatini, struja, voda i telefon, tel. 051/460-693 Prodajem zemqu u [u{warima 3.000 m2, atraktivna lokacija, asfalt, voda, struja, isparcelisano, povoqno, tel. 066/859-479 Prodajem plac za ku}u 600 m2 u Prije~anima - Bawaluka ({est kilometara od centra) registrovana struja, voda, asfalt na placu 1/1, tel. 065/970-068 Prodajem 7,5 dunuma zemqe, Bawaluka Zalu`ani, mogu} ulaz i izlaz sa autoputa, predvi|ena hala, tel. 065/569-294 Prodajem tri placa, iza "Obija", Bawaluka - Dervi{i, tel. 065/569-294 Prodajem vi{e placeva od 1.000 m 2,

POSLOVNI PROSTORI
PRODAJA
Prodajem poslovni prostor u Bawaluci,

32 utorak, 22. januar 2013. GLAS SRPSKE
Prodajem plac, 600 m2, ulica Vida We`i}a, Bawaluka, tel. 065/857-159 Prodajem plac od 1.680 m 2 u Desnoj Novoseliji kraj glavnog puta, 800 metara od "Vodovoda";tel. 051/413-257, 066/354-500 Prodajem plac od 350 m 2 Vrbawa, R. Petrovi}a, tel. 065/644-713 Prodajem plac, 600 m2, N. Piva{evi}a, Ada, tel. 065/644-713 Prodajem 3,5 dunuma zemqe na ^okorskim poqima, 200 metara od kowi~kog kluba, struja i voda na parceli, papiri uredni, tel. 066/646702 KUPOVINA Kupujem plac u Obili}evu ili dowem dijelu Star~evice, pored puta, tel. 065/422-818 Kupujem plac ili mawu ku}u uz Vrbas od Krupe na Vrbasu prema Bawaluci, tel. 063/956-300 Izdajem dvije dvokrevetne sobe, poseban ulaz, centralno grijawe, odli~ni uslovi, Nova varo{, Bawaluka, tel. 051/305-072 Izdajem dvokrevetnu namje{tenu sobu, poseban ulaz, u blizini "Merkatora", cijena 75 KM po le`aju, tel. 065/907-773 Izdajem namje{tenu sobu sa upotrebom kuhiwe, centar grada, tel. 066/267-673 Izdajem namje{tenu sobu sa kupatilom, centralno, kablovska, poseban ulaz, Lakta{i, tel. 066/323-935 Izdajem namje{tenu sobu sa grijawem, tel. 065/062-707 Izdajem dvjema djevojkama sobu u stambenoj zgradi, centralno grijawe, Borik, cijena 130 KM, tel. 066/219-543 Izdajem jednoj ili dvjema studentkiwama sobu sa grijawem u centru Bawaluke, tel. 051/216-146 POTRA@WA Tra`im cimerku za dvokrevetnu sobu, cijena povoqna, u ul. Gavrila Principa, Obili}evo, tel. 065/006-068 Tra`im djevojku nepu{a~a za stanovawe u dvokrevetnoj sobi, cijena po dogovoru, tel. 051/466-699 Prodajem "audi" 2.0, g. p. 1992, benzin i gas, tek registrovan, tel. 065/385-405 Prodajem "pasat" 1.6 D, karavan, registrovan do kraja maja, cijena 1.550 KM, tel. 066/944-700 Prodajem "fijat uno", 2000. g. p., registrovan do novembra 2013, povoqno, tel. 065/949-750 Prodajem neregistrovan "pe`o 205", benzinac, tel. 065/977-533 Prodajem "lan~ija kapa" 24 JTD, 1998. g., 20.000 KM, u vrlo dobrom stawu, o~uvan, gara`iran, ful oprema, tel. 065/254-628 Prodajem "{evrolet ta{ima", 1,6, 2008. g. 44.000 KM, prvi vlasnik, kao nov, tel. 065/254-628 Prodajem "reno 4", proizvodwa 1976, registrovan do 7/13, prvi blasnik, tel. 065/069-087 Aluminijumske felge BMW, "opel", "folksvagen", 15 cola, ~etiri rupe, sa ili bez guma, "opel" original ~etrnaestke, "mercedes" `i~ane "BBS", tri komada, Bawaluka, tel. 063/962-774 Skuter "jamaha 125", 94, o~uvan, kompletan, prvi lak, 110 km/~, istekla registracija, Bawaluka, 799 KM, tel. 065/659-817 Prodajem "ford orion", dizel, 86, pet brzina, solidan, ~etvoro vrata, istekla registracija, crna boja, povoqno Bawaluka, tel. 065/416-311 "Mercedes E", 220 CDI, 02 automatik, ko`a, silver, registrovan, alu-felge, 13.500 km/~, mogu}a zamjena za jeftinije, Bawaluka, tel. 065/204-890 "Nisan targa", kabriolet 100-nh 2.OI 94, ko`a, spojleri, 150 KS, alu-feuge, registrovan, bijela boja, 220 km/h, 3.500 KM, tel. 065/317-474 "Ford sijera" 1.8, limuzina, 90, novi model, Ghia oprema, tamnocrvena, o~uvan, istekla registracija, povoqno, Bawaluka, tel. 065/549-568 "Opel kalibra" 2.oi, 16 V, 90, o~uvana, klima, alu-felge, crna boja, istekla ragistracija, povoqno, mogu}e zamjena, Bawaluka, tel. 065/843-252 Prodajem "golf 1,4" benzin, stranac, 1997. g. p., povoqno, cijena 700 KM fiksno, tel. 065/438-980 Prodajem "golf 5" SDi, g. p. novembar 2004, petoro vrata, drugi vlasnik, u odli~nom stawu, pre{ao 163.000 km, tel. 065/156-249 Prodajem "opel korsu" 1,2 g. p. 2000, registrovana, sva oprema, bez ulagawa, tel. 066/399-121 Prodajem "golf", g. p. 1985, dizel, o~uvan, povoqno, tel. 065/996-999 Prodajem "golf 5", tel. 065/372-927 Prodajem "golf IV", 2003. g. p., ja~ina 1,4, benzin, pre{ao 76.000 km, cijena po dogovoru, tel. 065/512-018 Prodajem "golf 4" dizel, 66 KW, 1.9 TD, model 2000. godine, ~etvoro vrata, crne metalik boje, registrovan i o~uvan, tel. 065/688888 Prodajem kombi "ford tranzit" dizel, 88. g. p. odjavqen, tel. 065/218-600 Prodajem "{kodu oktaviju" 1,9 TDI, "elegans" 2008. g. p. registrovan od 22.11.2013. godine, tel. 065/481-999 Prodajem "opel astru" G20 DTCI - dizel 99. god. siva metalik, 190.000 kilometara, registrovan do 1.9.2013. cijena 5.450 KM, tel. 065/633-378 Prodajem "folksvagen golf" 1,9 TDI, 2001. godina, troje vrata, sivi metalik, u odli~nom stawu, nove gume i alu felge, pla}ena carina i PDV, 7.800 KM, tel. 065/826-640 Prodajem "pe`o 407" 1.6 HDI, 2004, sivi metalik, kao nov, ful oprema, pla}ena carina i PDV, 10.900 KM, tel. 065/040-404 Prodajem "folksvagen polo" 1.9 TDI, 2007, petoro vrata, crveni, kao nov, pla}ena carina i PDV 11.900 KM, tel. 065/040-404 Prodajem "reno lagunu 1,6", 16 V, 2000. g., registrovan, ful oprema, cijena 2.600 evra, hitno, tel. 066/716-484 Prodajem "audi A-6" tamnoplavi, 2,5 TDI, g. p. 1994, 290.000 km i dobro stawe, prva ruka, cijena 4.200 evra, tel. 066/996-016 Prodajem "ford sijeru" i "moskvi~" u voznom stawu, cijena povoqna, tel. 051/280-302 Prodajem "mazdu 2002" 20 dizel premak, crna metalik, klima, registrovan godinu, cijena 6.100 KM, tel. 066/344-099 Prodajem "fijat bravu" 1.6, 1998. godina, crvena metalik, klima, u odli~nom stawu, 2.900 KM, ura|en veliki servis, tel. 065/611359 Prodajem "megan sedan", 2006. g. p., 1,6-16 V, plavi metalik, alu. felge, klima, odli~an, registrovan do avgusta 2013. godine, cijena 8.000 KM, tel. 066/344-099 Prodajem "folksvagen kedi", dizel, 2001. g. p., 1.9 SD, registrovan do avgusta 2013, srebrni, o~uvan, tel. 065/518-911 Prodajem "pasat 1,6 TD", 87 godina proizvodwe karavan, dobar motor i limarija, sve ispravno 2.200 KM (odli~an), tel. 065/068-663 Prodajem "nisan laurel" 2,3 dizel, u super stawu, povoqno, 88. g. p., 2.500 KM, ekstra stawe, tel. 065/068-663 Prodajem "jugo 55" sa gasom i atestom za gas, u dobrom stawu, 89. g. p. 1.300 KM, tel. 065/068-663 Prodajem "tojotu lend kruzer" 2,8 dizel, 92. g. p., u dobrom stawu, motor, karoserija, cijena 6.500 KM, tel. 065/068-663 Prodajem "mercedes 20 C", 1998. godina, karavan, pre{ao 225.000 km, registrovan, cijena 8.500 KM, tel. 065/068-663 Prodajem "audi 80", gas, jaje, registrovan deset mjeseci, vrlo povoqno, o~uvan, tel. 065/900-781 Prodajem "reno megan" g. p. 2003 1,5 DCI registrovan, pre{ao 166.000 km, servisna kwiga, cijena po dogovoru, tel. 065/415-163 Prodajem "pasat 3" karavan, 1.600 cm3, benzin-gas, ispravan, o~uvan, neregistrovan. 93.godi{te, tel. 065/600-993 Prodajem "mercedes" E300 TD, 1997. godina, povoqno ili mijewam za "mercedes" E220, 2005. godina, tel. 065/631-613 Prodajem "trabant", tel. 065/631-613 Prodajem ~etvoroto~ka{, 200 cm3, "jamaha", tel. 065/631-613 Prodajem "pe`o 207", g. p. 2007, 1.4 benzin, 90 KS, ful oprema, pre{ao 70.000 km, prvi vlasnik, servisna kwiga, u odli~nom stawu, tel. 066/528-897 Prodajem "alfa romeo" GT, 1.9 TD, ful oprema, metalik, crni, servisna kwiga, u odli~nom stawu, strane table, povoqno, tel. 066/528-897 Prodajem "pasat"1.8T-karavan, 1998.g. p., ful oprema, ko`a, zeder, zimski qetni set guma i felga, gas Zavolli u odli~nom stawu, gara`iran, tel. 065/530-290 KUPOVINA Otkupqujem vozila ispravna i neispravna, registrovana i neregistrovana, havarisana i neocariwena, isplata odmah, tel. 066/412-592 Kupujem "fijestu 3", tel. 065/919-895 Kupujem "fijat punto" sa dvoje vrata mo`e i udaren 051/316-244, tel. 065/919-895 Kupujem "mercedes vito" kombi, putni~ki, tel. 065/631-613 Kupujem skuter do 500 E, tel. 065/631-613 Otkupqujem sve vrste vozila koja su za otpis do 300 KM, tel. 065/859-069 DIJELOVI I OPREMA Prodajem tri ~eli~ne felge za mali "pe`o", tel. 051/308-064 Prodajem sve vrste dijelova za "golf" jedan i dva i ~etiri alu felge sa gumama za 100 KM, tel. 066/485-371 Prodajem krovne nosa~e za "pe`o 206", tel. 051/465-571 Prodajem ~etiri felge i gume "danlop" za "reno", pet rupa, gume 185/65/15, tel. 065/517781 Prodajem "mercedes" C klase, 95. g. p. benzin, u dijelovima, tel. 065/218-600 Prodajem "vektru", 1994. godina, 1.7 DTI, u dijelovima, veoma jeftino, tel. 066/344-099 Prodajem dijelove "juga 45", anlaser, auspuh, ~etiri gume, hladwak, sve {ajbe, tel. 065/979-210 Prodajem sve vrste retrovizora za autobuse, kamione, kombi vozila, d`ipove, te kriva i rezana ogledala sa ugradwom, farovi za "golf" i "mercedes", tel. 065/538-048 Prodajem ~etiri felge al. "opel vektra", 4 rupe 16 C, 4 felge al. "fijat tipo" 4 rupe sa zimskim gumama, tel. 065/931-383 Prodajem ~etiri felge "mercedes" A klasa 14C, ~etiri felge E klase 15 C i ~etiri felge za "{kodu" 14 C, tel. 065/931-383 Prodajem nov far za "opel astru", tel. 065/931-383 Prodajem dvije gume 255-35+20, tel. 065/931-383 Prodajem {top svjetla za "{kodu oktaviju", 2010 g. i ~etiri zimske gume za "mercedes jumba{", tel. 065/931-383 Prodajem ~etiri felge za "opel astru", pet rupa i ~etiri gume 145-65-15, tel. 065/931-383

OGLASI
vru}u vodu i kompresor sa dvije glave 065/931-383 Prodajem stubnu ugaonu bu{ilicu za metal "metalac SB-26, profesional MK-2, ispravna, kao nova, povoqna cijena, tel. 066/814-693

UGOSTITEQSTVO
PRODAJA
Prodajem profesionalni aparat za kafu "Gaggia", dvije ka{ike-glave. Cijena 450 KM, tel. 065/650-175 Izdajem namje{ten kafi}, kafe ro{tiqnicu i 60 m2 poslovnog prostora u Obili}evu, tel. 065/643-621 Prodajem barske stolice, drvene, tapacirane, stare dvije godine, 30 komada, mo`e na komad, Bawaluka, tel. 063/977-080 Prodajem aparat za giros ili kebab, cijena 1.000 KM, rostfrajnu napu, 850 KM, dva okrugla barska stola, 80 KM po komadu, tel. 065/414-555 Prodajem kafe-aparat "San Marko", redovno odr`avan i servisiran. Cijena 1.500 KM, tel. 051/366-814

[UME
PRODAJA
Prodajem 10.200 m2 {ume - pa{waka, selo Mali Prwavor, prema ^okorima, asfalt, struja, voda, cijena tri KM/m2, tel. 065/218-101

IMAWA
PRODAJA
Prodajem seosko imawe u Glamo~anima, 40 dunuma obradive zemqe, struja, voda, ul. Rade Jawu{a 60, tel. 066/668-355 Prodajem posjed od 5.500 m2 sa poslovnim objektom, vo}em i velikm brojem smre~a, borova, Bawaluka, Barlovci, tel. 065/909-662 Prodajem ili mijewam imawe u Ivawskoj za Hrvatsku, ku}a + mawa ku}a, pomo}ni objekti i 30 dunuma zemqe, tel. 0038544719145 Prodajem imawe sa 11 dunuma zemqe, struja, gradska voda, asfalt, teku}a rijeka, Gradi{ka - Drageqi, tel. 065/569-294 Prodajem imawe, starija prizemna ku}a, zemqi{te 16.000 m2 u Kuqanima, tel. 065/763-941 KUPOVINA Kupujem vi{e od 300 ha kvalitetne zemqe oranice, po mogu}nosti u komadu. Da ima prilaz, struja i voda. Lijev~e poqe ili ravnice pored rijeka i autoputa RH, tel. 065/ 821-831

VIKENDICE
PRODAJA
Prodajem vikendicu Po + Pr. + M, na 2.000 m2 zemqe, cijena 30.000 KM, hitno, Bawaluka, Drago~aj, tel. 065/320-155 Prodajem vikendicu na putu Bawaluka Jajce, 8 km od Bawaluke, tel. 065/955-895 Prodajem vikendicu u Slatini, 50 m2, struja, voda plac, 3.200 m2, povoqno, tel. 065/566-276 Prodajem mawu vikendicu na 1380 m2,u Malom Bla{ku, tel. 065/210-975 Prodajem vikendicu i {est dunuma zemqe, op{tina Prwavor, tel. 051/437-698 Prodajem vikendicu i 1.000 m2 zemqi{ta u Ko`uhama kod Doboja, tel. 053/227-567 Prodajem vikendicu u Slatini, 800 metara od bawe, na placu od 1.014 m2, vo}wak, asfalt, gradski vodovod, tel. 066/876-324 Prodajem vikendicu, Bawaluka - Kola, tel. 051/483-706 Prodajem vikendicu, 6.000 m2 zemqe, u selu Vr{ani kod Prwavora, cijena po dogovoru; 051437698, tel. 065/514-837 Prodajem vikend ku}u 7h8 metara na Kr~maricama, tri dunuma zemqe pod vo}em, voda, struja, asfalt, tel. 066/449-683 Prodajem vikendicu, autoput Bawaluka Prijedor, 20 km od centra - Mi{in Han Josipovi}i, tel. 065/746-295 Prodajem vikendicu i 1.500 placa (vo}wak) u Rije~anima kod Lakta{a sa gra|evinskom i urbanisti~kom dozvolom, papiri 1/1 uredni, hitno, tel. 065/636-545 IZDAVAWE Izdajem vikendicu u Kne`evu, 4+1 le`aj, 30 KM, sedam dana minimalno, tel. 065/811-058

POQOPRIVREDA
PRODAJA
Prodajem sadnice dvogodi{we aronije (sibirska borovnica) sa deklaracijom, kao i loze gro`|a bez potrebe za hemijom. Rezervisati, tel. 065/167-164 Prodajem sijeno 800 kg, cijena 200 KM, tel. 051/460-008 Prodajem balirano sijeno i male prasi}e, tel. 051/272-647 Prodajem sija~icu za krompir, tel. 035/931-383

GRA\EVINARSTVO
PRODAJA
Prodajem salonit plo~e malo kori{}ene 70 komada, tel. 065/530-861 Prodajem polovan crijep "Polet" Novi Be~ej, 2.100 komada, tel. 065/776-192 Prodajem prozore ostakqene sa roletnama 210h140 1 kom. 80h90 1 kom, ulazna vrata 105h242 2 kom. lijeva, tel. 065/265-314

KIOSCI
PRODAJA
Prodajem metalni kiosk 20 m2, pogodan za razne djelatnosti, mogu}a zamjena, tel. 065/544-215 Prodajem tri aluminijumska kioska u Prijedoru "NI[P" Oslobo|ewe na lokacijama, tel. 065/983-794

MOBILNI TELEFONI
PRODAJA
Mobilni telefoni starije generacije sa i bez kamere, baterije, puwa~i, brzi servis, Bawaluka, tel. 066/532-379

MUZIKA
PRODAJA
Prodajem elektri~nu bas gitaru "melodija", 150 KM, tel. 065/657-640 Prodajem polovnu harmoniku "rojal - standard", 120 basova, cijena 400 KM, na podru~ju Bawaluke, tel. 066/469-404 Prodajem harmonike od 60 i 32 basa u odli~nom stawu, cijena po vi|ewu, tel. 065/206-060

SOBE
IZDAVAWE
Izdajem sobu sa kuhiwom i kupatilom, poseban ulaz (dvori{na ku}a), tel. 066/093-105 Izdajem dvokrevetnu sobu u Boriku, studentkiwama, tel. 065/518-886 Studentima nepu{a~ima izdajem le`aje u stambenoj zgradi u Boriku sa centralnim grijawem, tel. 065/462-889 Izdajem dvokrevetnu sobu studentkiwama i |acima sa grijawem, kuhiwa, kupatilo, poseban ulaz u centru 130 KM, tel. 065/671-417 Izdajem u centru Bawaluke jednokrevetnu sobu, 150 KM, dvokrevetnu, 250 KM s re`ijama, upotreba kuhiwe i kupatila, tel. 065/384-318 Izdajem jednokrevetnu sobu, grijawe, kablovska, Obili}evo, zvati poslije 18 ~asova, tel. 051/462-531 Izdajem studentkiwama dvokrevetnu sobu u blizini PMF-a u Novoj varo{i, u zgradi sa centralnim grijawem, tel. 065/515-362 Izdajem povoqno mu{koj osobi krevet u dvokrevetnoj sobi u Boriku, tel. 066/484-080 Izdajem namje{tene sobe, poseban ulaz, kuhiwa, kupatilo, centralno, ve{-ma{ina, tel. 066/641-408 Izdajem dvokrevetnu sobu, centralno grijawe, TV, kablovska, centar grada, tel. 065/695156 Izdajem djevojkama sobu sa grijawem, tel. 065/846-256 Izdajem djevojci jednokrevetnu sobu, TV kablovska, upotreba kuhiwe i kupatila, centralno, Obili}evo, tel. 063/893-982 Izdajem studentima sobe sa centralnim grijawem, internetom, kablovskom, televizorom, poseban ulaz, u blizini fakulteta, dvokrevetna soba, tel. 065/093-187 Izdajem sobu studentkiwi, upotreba kuhiwe, grijawe, kablovska TV u neposrednoj blizini kampusa (pet min), tel. 065/195-881 Izdajem dvokrevetnu sobu djevojkama, studentikwama poseban ulaz, centralno grijawe, kuhiwa, internet - Borik, tel. 051/254-408 Izdajem namje{tenu sobu u Boriku, studentu, u zgradi, centralno grijawe, upotreba kupatila, tel. 051/252-191 Izdajem namje{tenu sobu, Obili}evo, tel. 065/513-795 Izdajem dvokrevetnu ili jednokrevetnu sobu u Boriku, kod kampusa, tel. 066/834-204 Izdajem `enskoj osobi namje{tenu sobu sa grijawem, upotrebom kuhiwe i kupatila, u blizini centra, tel. 065/450-544

MOTORNA VOZILA
PRODAJA
Prodajem "ford eskort" karavan, 1.6 kubika, 16 V, benzin, 1997. g. p., registrovan do decembra 2013. godine, klima, servo, ABS, el. podiza~i, air beg, tel. 065/528-238 Prodajem "opel vektru" 1993 g. p. servo, al. felge, CD, 3.100 KM, tel. 065/752-559 Prodajem "pe`o 406", 2002. god. benzin, al. felge, metalik sivi, 210.000 KM, cijena 5.700KM, tel. 065/237-113 Prodajem "opel vektru" 1990 g. p. gas + benzin, atest gasa do 2017. god. povoqno, registrovan, tel. 065/010-330 Prodajem u dijelovima automobil "mercedes 123", tel. 065/525-296 Prodajem "mercedes 124", 300 D 65 KW, 85. godi{te, {iroka laisna povoqno mogu}a zamjena, tel. 065/068-663 Prodajem "mercedes 250" dizel 85. godina, u super stawu, registrovan, povoqno mogu}a zamjena, tel. 065/068-663 Prodajem "subaru" kombi 4h4 povoqno 91. godi{te, 1.189 cm, benzin, sicevi putni~ki, tel. 065/297-493 Prodajem "subaru" 2,0, 98 g. p. 4h4 karavan, povoqno, mogu}a zamjena, tel. 065/297-493 Prodajem "mercedes" A klasa, 2001 g. p. i "pe`o 306" dizel, 1995. g. p., tel. 065/528-247 Prodajem "reno laguna" 1.9 DCI, 2001. godi{te, registrovan, cijena 6.500 KM, tel. 065/914-709 Prodajem "ford sijeru" 2.0, 1987. godi{te, lakirana, o~uvana, registrovana do aprila 2013, cijena 1.100 KM, tel. 065/610-118 Prodajem "astru 1.7 DTI", limuzina, 2003. godina, registrovana do avgusta 2013, tel. 065/911-775 Prodajem kamion "ford bedford", nosivost pet tona, ispravan, o~uvan, al. stranice + karoserija, sa pokretnom rampom, neregistrovan, cijena po dogovoru, tel. 065/250-989 "Golf IV", kraj 2001. limuzina 1.9 TDI, tek uvezen iz Wema~ke, sve pla}eno do registracije, ekstra stawe. Cijena je 8.800 KM, nije fiksna, tel. 065/417-119 Prodajem "opel vektru" 1.8, g. p. 1996, tek registrovana, tel. 065/385-405

APARATI ZA DOMA]INSTVO
PRODAJA
Prodajem kombinovani bojler "ariston! 80 litara. Struja-grijawe, desni prikqu~ak. Cijena 120 KM, tel. 065/650-175 Prodajem {iva}u ma{inu marke "Pfaff timpatic 1035", tel. 065/529-275 Prodajem ma{inu za prawe ve{a, tel. 051/302-835 Prodajem dvije pe}i na gas za centralno i toplu vodu, "Junkersove" wema~ke, cijena povoqna, tel. 066/996-016 Prodajem novu - "simens" napu, original iz Wema~ke, bijela boja i polovan francuski le`aj, tel. 066/921-956 Prodajem povoqno polovan fri`ider "gorewe" sa nastavkom - kombinacijom zamrziva~a, tel. 065/716-678 Prodajem dva televizora ekran 60 cm i 50 cm, tel. 065/931-383

MA[INE I ALATI
PRODAJA
Prodajem ma{ine za izradu kqu~eva original iz Wema~ke 200 evra, sa rezervnim dijelovima, tel. 065/068-663 Prodajem stolarsku ma{inu "abrihter", cijena povoqna, zvati od 18 do 20 ~asova, tel. 052/333-092 Prodajem pisa}u i {iva}u ma{inu, tel. 051/302-835 Prodajem prekrupa~ sa mrvilicom, tel. 065/189-137 Prodajem povoqno nov kruwa~, mo`e se montirati i na traktor, tel. 051/355-933 Prodajem elektromotor od ~etiri kilovata, trofazni, 2.900 obrtaja, "Sever" Subotica, tel. 051/280-037 Prodajem ma{inu za proizvodwu ading rolni za fiskalne kase, 12.000 m papira "micubi{i", mo`e i kompenzacija po dogovoru, tel 053202800, 065/270-736 Prodajem liniju za dejonizaciju vode i proizvodwu sokova, ma{ine, mo`e zamjena, tel. 065/068-663 Prodajem tokarski stroj sa alatom, tel. 065/721-732 Prodajem kafe-aparat sa mlinom i fiskalnu kasu Altera, tel. 065/429-104 Prodajem ru~nu ma{inu za vo}e, 3 PVC roletne 170h120, o~uvane i pogon za pecane dva ra`wa, tel. 065/548-744 Prodajem aparat za prawe automobila, ima

NAMJE[TAJ
PRODAJA
Prodajem povoqno kau~, Vrbas, cijena 50 KM, tel. 051/252-128 Prodajem dobro o~uvan klasi~ni regal (~etiri dijela), dva klub stoli}a (50h50, staklo)i dvosjed, tel. 065/389-018 Prodajem povoqno dva kau~a, tel. 066/226005 Prodajem malo kori{}en bra~ni krevet sa madracima, tel. 065/530-861 Povoqno prodajem dobro o~uvan regal, proizvodwa "Brest", Slovenija, tel. 065/634-857 Prodajem trosjed sa klasi~nim stranicama kao nov, tel. 065/980-038 Prodajem ugaonu garnituru, kolor TV, kompjuterski monitor, kuhiwski bojler "tiki", povoqno, Bawaluka, tel. 063/674-534 Prodajem trosjed, mebl {tof, nov, o~uvan, 200 KM i polukau~, 50 KM, tel. 066/772-145

OGLASI
Prodajem ugao, se}iju, o~uvana, 250 KM, eko ko`a, mo`e se i spavati, tel. 066/772-145 Prodajem trosjed, mebl {tof, nov, za 160 KM, se}ija, ugao, mo`e se spavati, na razvla~ewe, 250, tel. 066/772-145 Prodajem se}iju, eko ko`a, o~uvana, odjeqak za posteqinu, razvla~i se, 250 KM, tel. 066/772-145 Prodajem ugaonu garnituru, cijena povoqna, tel. 065/069-087 Prodajem sto sa ~etiri stolice, komodu, sve puno drvo i ugaonu garnituru, tel. 065/857-636 Prodajem kompletnu kuhiwu u odli~nom stawu, cijena povoqna, tel. 066/642-971 Prodajem vrlo o~uvan dvosjed i trosjed, zbog selidbe,, tel. 065/548-744 Prodajem povoqno trosjed sa stranicama kao nov, tel. 065/980-038 Prodajem muzi~ku liniju i tepih, povoqno, tel. 051/302-196 HL, boja crvena, tel. 065/980-038 Prodajem `enski {tepani mantil, uvoz Wema~ka, povoqno, 100 KM, ko`nu jaknu velur, tel. 066/772-145 Prodajem ko`nu velur jaknu, 100 KM, kupqena u Wema~koj, ~ist nerc, tel. 066/772-145 Prodajem par novih zimskih `enskih i mu{kih jakni, 70 odsto jeftinije, tel. 066/429-643 Prodajem dva grobna mjesta na Gradskom grobqu, tel. 066/953-305 Povoqno prodajem grobnicu {esticu na novom dijelu Rebrova~kog grobqa, tel. 065/517-528 Prodajem ili izdajem kompletnu {tampariju u ispravnom stawu u Bawaluci, tel. 065/595-447 Prodajem razne kwige i rje~nike ruskog jezika, tel. 065/980-038 Prodajem povoqno sijeno za stoku, tel. 051/308805 Prodajem kasa pultove sa pokretnom trakom. Proizvo|a~ "Celfa" Italija. Kontakt: Goran, tel. 066/117-189 Prodajem odli~nu rakiju {qivu, pogodna za sve prilike, slave, svadbe, restorane, proba prije kupovine, tel. 065/206-060 Yepna konzola "soni plejstej{n", PSP, model PSVITA, osam igrica, otkqu~ana, puwa~ o~uvan, Bawaluka, 200 KM, tel. 063/674-534 Pogoni za pe~ewe, sa jednim i dva ra`wa, okreta~i i sa ra`wevima za te`inu od 20 do 150 kg, tel. 065/548-744 Prodajem novu hidrauli~nu dizalicu za podizawe kamiona i autobusa, tel. 064/449-9077 Prodajem nov risiver za satelitsku antenu, tel. 064/449-9077 Prodajem pozla}en mu{ki ru~ni ~asovnik marke "roleks", tel. 064/449-9077 Prodajem fiskalnu kasu "digit" upola cijene, tel. 065/382-379 Prodajem betonsku grobnicu za ~etiri sanduka u grobqu "Car Lazar", Drakuli}, tel. 051/380-798 Prodajem umjetni~ku sliku "Makovi" Bekira Mesirli}a, uqe, tel. 066/168-191 Prodajem porodi~nu grobnicu za {est mjesta u Perduvovom grobqu, tel. 051/282-772 Prodajem "rojalovo" posu|e, dva kompleta 6x2, dvanaest osoba, u koferu, kraqevsko posu|e, plava boja, mo`e i pojedina~no, tel. 066/168-191 KUPOVINA Otkupqujemo sve vrste zlatnog i srebrnog nakita po najpovoqnijim cijenama, Trebiwe, tel. 065/154-347 Otkup zlata i srebra, Derventa, tel. 066/299-097 Otkupqujemo sve vrste zlatnog i srebrnog nakita po najboqim cijenama u Prwavoru, tel. 066/381-700 Otkupqujemo sve vrste zlatnog i srebrnog nakita po najboqim cijenama. Bawaluka, tel. 065/927-809 Kupujem ma{inu za ~i{}ewe i predewe ov~ije vune, tel. 066/778-297 Otkupqujemo sve vrste srebrnog i zlatnog nakita po najboqim cijenama!!! Modri~a, tel. 066/257-048 Kupujem ambala`u sa litarskim fla{ama 12/1 litar, tel. 065/923-045 Kupujem grobno mjesto za dvoje, tel. 065/919-895 Kupujem monofazni mlin za mqevewe `ita, tel. 065/631-613 Kupujem rakijski kazan, tel. 065/631-613 POTRA@WA Primam etno-stvari na poklon, tel. 065/631-613

GLAS SRPSKE utorak, 22. januar 2013. 33

IZDAJE SE
poslovni prostor u centru grada od 1.000 m2 pogodan za skladi{te ili proizvodwu

RAZNA ROBA
PRODAJA
Prodajem regulator pritiska vode, pola cola, marke "Kovina", cijena 50 KM, tel. 065/971-583 Prodajem povoqno sve stvari iz jednosobnog stana, dobro o~uvane, hitno, tel. 066/265-909 Prodajem vrcaqku za med i pribor za p~elarewe, tel. 066/404-711 Prodajem novu terlmoakumulacionu pe} 2,5 KW, "elind" i sklopnik CH'250 "R. Kon~ar", tel. 065/617033 Prodajem dje~ije lutke za izlog u odli~nom stawu, cijena povoqna, tel. 065/237-113 Prodajem fiskalnu kasu altera u odli~nom stawu, defiskalizovana, cijena 290 KM, tel. 065/237-113 Prodajem stare kwige i umjetni~ke slike ra|ene do 1945. godine, tel. 065/044-099 Prodajem goblene, ru~ni rad, ~etiri godi{wa doba, goblen vetrewa~u 80h60, tel. 065/672-908 Prodajem cvijet veliki hibiskus, dupli cvijet velik 1,5 m za velike prostore, tel. 065/672-908 Prodajem povoqno dvije TA pe}i (2 i 3) sa postoqem, tel. 066/750-139 Prodajem kameru "Cinereh" zvu~na X-400 osammilimetarski film, tel. 066/653-792 Prodajem projektor "Palas soundmatik 606" zvu~ini, osammilimetarski film, tel. 066/653-792 Prodajem grobnicu sa tri grobna mjesta u novom dijelu Rebrova~kog grobqa u Bawaluci, tel. 065/650-424 Iza{la je kwiga o Drugovi}ima, autor Drago Jovanovi}, cijena 20 KM, tel. 065/517-821 Prodajem agregat 16 kW, dizel, ~etiri klipa, prikolica, u odli~nom stawu, cijena 3.900 KM, tel. 066/258-203 Prodajem sanduk za posteqinu i tri vise}a kuhiwska elementa, tel. 065/385-405 Prodajem nov hidraulik za vrata 70 odsto jeftinije, tel. 066/429-643 Prodajem "funkuhren radio", neraspakovan, tel. 066/429-643 Prodajem polovan dvosjed, fotequ, {poret struja - gas, TA pe} 2 KW i iznajmqujem vjen~anice, tel. 065/974-841 Idealan poklon, novo kuhiwsko posu|e "solingen", medicinski ~elik, kuvawe bez vode i masno}e, tel. 065/398-182 Prodajem grobno mjesto u pravoslavnom grobqu Borik, Bawaluka, tel. 066/746-117 Prodajem elektri~ni {poret, pola gas, mali sto sobni, 100 KM, tel. 066/772-145 Prodajem "eva rojal" {iva}u ma{inu, 200 KM, uvoz, `enski mantil {tep, tel. 066/772-145 Prodajem sajlu za kanalizaciju, du`ina 18 m, fiksna cijena 120 KM, Bawaluka, tel. 065/478-256 Prodajem kadu 120h70, bijele boje, tel. 065/357-498 Prodajem povoqno sijeno za stoku, tel. 051/308895 Prodajem bakarnu prskalicu, 50 KM, tel. 065/919895 Prodajem doma}u lozu, garancija kvaliteta, tel. 065/920-111 Prodajem ko{nice za p~ele sa satnim osnovama, tel. 065/920-111 Prodajem pi{toq "~e{ka zbrojevka", kalibar 7,65, registrovan, tel. 066/722-558 Prodajem {poret za parno grijawe, tel. 065/696071 Prodajem dva grobna mjesta na Novom grobqu, pogodno za grobnicu ~etvorku, tel. 066/316-867 Prodajem plamenik za grijawe, Koste Jari}a 9A, tel. 051/437-698 Prodajem DVD odli~an, digitalni fotoaparat "olimpus" sa puwa~em za baterije, mikrotalasnu pe}nicu, usisiva~ 1.400 W, tel. 065/011-065 Prodajem risiver za digitalnu kablovsku televiziju, 50 KM, nov, tel. 065/260-309 Prodajem tu{ bateriju, dvije slavine za ve{ma{inu, dvije baterije, kuhiwu, bateriju za umivaonik, bijeli lavabo, sve odvojeno, tel. 065/011-065 Prodajem bagremovo koqe, prva klasa, tel. 065/189-137 Veoma povoqno prodajem grobnicu ~etvorku u grobqu "Sveti Pantelija" u Boriku, tel. 065/681426 Prodajem porodi~nu grobnicu za {est osoba na Perduvovom grobqu, tel. 065/633-378 Prodajem ve{ ma{inu i TV, oboje u ispravnom stawu, tel. 065/930-090 Prodajem japanske prepelice i jaja, sve po dogovoru, tel. 065/547-933 Prodajem TA pe} trojku i tepih 2,5h3 metra, tel. 051/219-898 Prodajem plasti~ni ormari} za kupatilo, tri nove ~esme za umivaonik i sudoper, novo crijevo za kupatilo, umivaonik za kupatilo, tel. 066/437-725 Prodajem dva sa~uvana kau~a, dvije sa~uvane foteqe, TA pe}, dvije male sjekire za lovce, ribolovce i {ofere, ko`nu bundu dugu novu, pi{toq "italijanska bereta", 7,65 mm, tel. 066/437-725 Prodajem tepih, povoqno, tel. 065/672-507

- utovarna rampa - teretni lift - portirska slu`ba - video-nadzor

USLUGE
OSTALO
^uvala bih starije i nepokretne osobe, ~istila stanove i ku}e, 065/752-559, 051/211-863 ^uvala bih starije i nepokretne osobe, ~istila stanove i ku}e, tel. 065/037-358 Postavqawe kerami~kih plo~ica i kompletna sanacija kupatila, povoqno i brzo, tel. 066/338-840 Maserka radi masa`u relaks, parcijalnu i masa`u cijelog tijela, zvati do 21 ~as, tel. 066/252-905 Dubinsko usisavawe namje{taja, tepiha i autosjedi{ta, povoqno, tel. 066/023-889 Servisiram ra~unare, di`em sisteme, nadogra|ujem ra~unere, instaliram programe, izrada veb strana, dolazim na ku}nu adresu, tel. 066/852373 Pravimo projekte, podi`emo male vinograde i vo}wake, tel. 066/200-024 Profesor razredne nastave veoma uspje{no bi radila sa va{im osnovcem, govorim wema~ki jezik, tel. 065/867-635 Servis televizora, muzi~kih linija, poja~ala i sli~nih ure|aja prevoz i dijagnostika besplatni, tel. 065/965-291 Nastavnik matematike i fizike daje instrukcije u~enicima osnovne i sredwe {kole, tel. 051/212-669 Instrukcije iz matematike u~enicima osnovnih i sredwih {kola daje profesor matematike, tel. 065/481-325 Popravqam digitalne i analogne fotoaparate - Miki, tel. 065/573-349 Vr{im usluge prevoza putnika, automobilom u zemqi i inostranstvu, po dogovoru, veoma povoqno, tel. 066/034-484 Dajem instrukcije iz hemije u~enicima osnovne i sredwe {kole, tel. 065/305-559 Ozbiqna, odgovorna `ena sa iskustvom wegovala bi starije osobe, ~istila stanove, privatne ku}e, radila bih i bilo koji drugi posao, tel. 065/466-331 Dimwa~ar ~isti dimwake, centralne pe}i i kotlove za grijawe uz va`e}u potvrdu; 051/483-144, tel. 065/670-639 Kre~ewe, gletovawe, tapete, fasade, hidroizolacije, rigips, adaptacije i sanacije objekata, zavr{ni radovi, tel. 066/449-783 Fizioterapeut pru`a usluge kompletne i parcijalne masa`e u va{em domu, tel. 065/373-906 Profesor matematike daje instrukcije u~enicima i studentima. Po potrebi dolazimo na adresu, cijena povoqna, tel. 066/233-318 Vr{im selidbe, prevoz qudi i robe kombijem mercedes "sprinter", imam radnu snagu, tel. 065/011-183 Dajem ~asove matematike u~enicima i studentima, cijena ~asa dijeli se sa brojem polaznika 051/465-553;, tel. 066/430-105 Nastavnica matematike daje instrukcije u~enicima osnovne {kole, tel. 051/302-196 Besplatno odvozim stare ve{-ma{ine, {porete, zamrziva~e, kade, radijatore i sli~no, tel. 065/898-589 Povoqno ~i{}ewe stanova, zgrada, poslovnih prostora, vrlo povoqno, Bawaluka, tel. 065/583-653 Ku}ni majstor obavqa sve vrste ku}nih poslova, elektro, vodoinstalacije moleraj, kvalitetno i brzo, tel. 065/898-454 Radim metalne ograde, kapije, nadstre{nice, gara`na vrata i ostalo od metala; 051463329, tel. 065/321-392 Elektri~ar vr{i zamjenu dotrajale opreme, popravqa stare i ugra|uje nove elektroinstalacije, tel. 065/418-878 Iskusni ku}ni majstor obavqa sve vrste ku}nih poslova, elektro i vodoinstalacija, moleraj, bravarske i ostale poslove, vrlo kvalitetno i profesionalno, tel. 065/980-038 Profesor engleskog jezika daje ~asove i instrukcije (osam KM), prevodi tekstove i dokumenta, sudski tuma~ - prevodilac, tel. 065/938-401 Popravqam okvire svih vrsta nao~ara brzo i kvalitetno, Aleja Svetog Save 16, tel. 051/318-227 Povoqno pru`am usluge terapijske i relaks masa`e, cijena le|a deset KM, cijelo tijelo 20 KM, tel. 051/200-221 Izra|ujem {amote za "alfa" {porete sedmicu i devetku, {amotiram i ostala lo`i{ta, 051/350923, tel. 065/831-729

051/231-077
Zvati od osam do 16 ~asova

KU]NI QUBIMCI
PRODAJA
Prodajem {tenad pitbulterijera, cijena 100 KM, tel. 065/077-617 Prodajem {tence bernskog planinskog psa, tel. 065/902-087 Prodajem mangulice, tel. 065/902-087 POTRA@WA Primam na poklon psa maltezera, tel. 065/631-613 PONUDA Poklawam `enku rotvajlera, stara pet godina, tel. 065/828-437 Mu`jak mangulice slobodan za parewe, tel. 065/902-087

ZAPO[QAVAWE
Potrebni saradnici za rad u osigurawu, minimum SSS, tel. 065/932-539 Mlad momak, vrijedan, tra`i posao, ima SSS, polo`en voza~ki ispit, B, C i E, kategorije, tel. 065/712-231 Odgovorna `ena sa iskustvom tra`i posao rad u ku}i, ~uvawe djece i ~uvawe starih baka 066/676192, tel. 065/658-250 Potreban ugostiteqski radnik, kafe u Bawaluci, tel. 065/949-750 Ako vam treba dodatna zarada, nemate puno slobodnog vremena, ovo je prilika, tel. 065/886-125 Mu{karac iskren i po{ten tra`i posao voza~a kombija, ku}nog majstora, ~uvara, elektri~ara, poslovi telekomunikacija i ostalo, tel. 066/135-000 Potrebna dva saradnika za marketing - dodatni posao - SSS ili vi{e obrazovawe, tel. 066/247-277 NK radnik bez iskustva, 32 godine, tra`i bilo kakav posao, mo`e dijeqewe letaka i propagandnog materijala, tel. 066/051-292 Ozbiqna `ena sa iskustvom ~uvala bi starije osobe i djecu (mogu i djeca sa posebnim potrebama), tel. 065/904-705

mo`ete predati u "Minutica" kiosku br. 39 kod hotela "Palas" i u Gospodskoj ulici kiosk br. 44 ili putem po{te na adresu: "Glas Srpske" AD, Kraqa Petra I Kara|or|evi}a 59, Bawaluka,
(za vi{e informacija obratite se na tel. 051/223-210)

KUPON ZA BESPLATNE MALE OGLASE

Tekst:

TURIZAM
IZDAVAWE
Izdajem sobe za no}ewe i dnevni odmor u Bawaluci, cijene povoqne, tel. 065/934-310

GARDEROBA
PRODAJA
Prodajem sportsku jaknu marke "jako", veli~ina

Telefon:

34 utorak, 22. januar 2013. GLAS SRPSKE
MINISTARSTVO PRAVDE REPUBLIKA SRPSKA KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD BAWA LUKA Broj: 07-240-272 Datum: 18.1.2013 "PATROL TAXI" Datum: 15.1.2013. godine Nagradna igra "Pet vo`wi sakupi i nagradu pokupi"

OGLASI

Izvje{taj o decembarskom i glavnom godi{wem izvla~ewu dobitnika
Decembarsko izvla~ewe dobitnika obavqeno je 15.1.2013. godine u salonu automobila "Toyota". Izvla~ewe je obavqeno u prisustvu ~etvoro~lane komisije u sastavu: 1. 2. 3. 4. Boris Tomi} Danijel Rolih – zaposlenik Jelena Boji} – zaposlenik Darko Popovi} – nezavisni ~lan komisije

JAVNI KONKURS
1. Direktor Zavoda raspisuje javni konkurs za popunu upra`wenih radnih mjesta: 1.1. Pomo}nik direktora za tretman .......................................................................................1 izvr{ilac, 1.2 Pomo}nik direktora za pravne, finansijske i op{te poslove ................................1 izvr{ilac. 2. Mandat: Pomo}nik direktora se postavqa na period od pet godina sa mogu}no{}u ponovnog postavqewa. 3. Op{ti uslovi za prijem u radni odnos: - da je dr`avqanin Republike Srpske, odnosno BiH, - da je stariji od 18 godina, - da ima op{tu zdravstvenu sposobnost, - da nije osu|ivan za krivi~no djelo na bezuslovnu kaznu zatvora najmawe {est mjeseci ili za krivi~na djela koja ga ~ine nepodobnim za obavqawe poslova u Ustanovi, - da nije otpu{tan iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavqivawa javnog konkursa, - da se na wega ne odnosi ~lan IX stav 1. Ustava BiH, - da ispuwava i druge uslove utvr|ene zakonom ili drugim propisima. 4. Posebni uslovi: Radno mjesto pod rednim brojem 1.1. - VSS, filozofski fakultet (grupa: pedagogija, psihologija, sociologija,) defektolo{ki fakultet (grupa: prevencija i resocijalizacija), pedago{ki fakultet (grupa: pedagogija, psihologija) ili fakultet drugog dru{tvenog smjera, - najmawe 3 godine radnog iskustva nakon sticawa visoke stru~ne spreme u oblasti izvr{ewa krivi~nih sankcija, pravosu|a ili uprave, - polo`en stru~ni ispit iz jedne od navedenih oblasti, - poznavawe rada na ra~unaru. Radno mjesto pod rednim brojem 1.2. - VSS, pravnog ili ekonomskog smjera, - najmawe 3 godine radnog iskustva nakon sticawa visoke stru~ne spreme u oblasti izvr{ewa krivi~nih sankcija, pravosu|a ili uprave, - polo`en stru~ni ispit iz jedne od navedenih oblasti, - poznavawe rada na ra~unaru, 5. Potrebna dokumenta: Uz prijavu na konkurs kandidat je du`an prilo`iti dokaze (originale ili ovjerene fotokopije potrebnih dokumenata) o ispuwavawu op{tih i posebnih uslova konkursa: - uvjerewe o dr`avqanstvu, - izvod iz mati~ne kwige ro|enih, - uvjerewe da nije osu|ivan za krivi~no djelo na bezuslovnu kaznu zatvora najmawe {est mjeseci ili za krivi~na djela koja ga ~ine nepodobnim za obavqawe poslova u Ustanovi, - ovjerenu fotokopiju diplome o {kolskoj spremi, - uvjerewe o radnom iskustvu, - uvjerewe o polo`enom stru~nom ispitu, - ovjerenu izjavu da nije otpu{tan iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavqivawa javnog konkursa, - ovjerenu izjavu da se na wega ne odnosi ~lan IX stav 1. Ustava BiH, - dokaz o op{toj zdravstvenoj sposobnosti dostavi}e izabrani kandidati po zavr{etku izborne procedure. Rok za podno{ewe prijava na javni konkurs je 15 dana od dana objavqivawa konkursa u "Slu`benom glasniku RS" i dnevnom listu "Glas Srpske". Ukoliko konkurs ne bude objavqen istovremeno, rok }e se ra~unati od dana posqedwe objave. Sa svim kandidatima koji u|u u u`i izbor komisija za izbor }e obaviti intervju o ~emu }e kandidati biti blagovremeno obavije{teni. Prijave se mogu dostaviti li~no na protokol Zavoda ili putem po{te na adresu: Kazneno-popravni zavod Bawa Luka, Ul. Blagoja Parovi}a 139 b. DIREKTOR Radenko Vujasin

Komisija je konstatovala da je pristiglo ukupno 368 kartica, od ~ega je izvu~eno 10 dobitnika, a ostale kartice su u{le u glavno godi{we izvla~ewe koje je obavqeno odmah nakon redovnog mjese~nog izvla~ewa. Spisak dobitnika: 1. Nata{a Laj{i} – poklon bon ku}e satova i nakita "Malba{i} Company". 2. Slavko Markovi} – poklon bon restorana "Marco Polo" 3. Jovana Kajkut – poklon bon parfimerije "Didaco" 4. Maja Radeti} – poklon bon wellness centra "Fortuna" 5. Darko ]ulibrk – poklon bon "InfoCom" 6. Rajka Ninkovi} – gratis vo`we "Patrol taxi" 7. Qiqa Ba{evi} – gratis vo`we "Patrol taxi" 8. Vesna Baji} – gratis vo`we "Patrol taxi" 9. Suzana [u{war – gratis vo`we "Patrol taxi" 10. Swe`ana Kecman - gratis vo`we "Patrol taxi" ^estitamo sre}nim dobitnicima, nagrade }e biti dostavqene po{tom na adrese nazna~ene na kuponima za nagradnu igru. Glavno godi{we izvla~ewe dobitnika obavqeno je neposredno nakon mjese~nog izvla~ewa za decembar mjesec sa komisijom u istom sastavu. U izvla~ewu su u~estvovale sve pristigle koverte sa kuponima u periodu od 1.1.2012 - 15.1.2013. godine, osim koverata koje su izvu~ene u redovnim mjese~nim izvla~ewima. Spisak dobitnika: 1. Valentina Mileki} – Mobilni telefon "samsung" 2. Marijana Budi} – Foto aparat "nikon" 3. Olga Puziga}a – LCD TV 4. Valentina Jolyi} – Putovawe za dvoje 5. Dalibor Babi} – Automobil "toyota yaris" ^estitamo sre}nim dobitnicima, oko preuzimawa nagrade }e biti kontaktirani od strane uprave "Patrol taxija". Izvla~ewe je javno medijski propra}eno te je izvla~ewe dobitnika emitovano u jutarwem programu ATV-a dana 19.1.2013. godine. Rezultate izvla~ewa mo`ete potra`iti i na www.patroltaxi.com Va{ "Patrol taxi"

Ekonomski institut a.d. Bawa Luka Kraqa Alfonsa XIII br.18 78000 Bawa Luka UPRAVNI ODBOR Na osnovu ~lana 304. Zakona o privrednim dru{tvima ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj: 127/08, 58/09 i 100/11) i ~lana 44. Statuta Akcionarskog dru{tva "Ekonomski institut" Bawa Luka (u daqem tekstu: "Dru{tvo"), Upravni odbor je na 5. sjednici odr`anoj dana 21.2.2013. godine donio odluku kojom

SAZIVA
"Polara Invest" a.d. Veselina Masle{e 1 Bawaluka
13. vanrednu Skup{tinu akcionara "Ekonomski institut" a.d. Bawa Luka ^lan 1. Sjednica Skup{tine akcionara }e biti odr`ana 22.2.2013. godine (petak) u notarskoj kancelariji Slobodanke Gvozden, u Gajevoj ulici br.1, u Bawoj Luci, sa po~etkom u 10 ~asova i sa sqede}im Dnevnim redom: 1. Izbor Predsjednika Skup{tine, 2. Usvajawe zapisnika sa prethodne sjednice Skup{tine akcionara, 3. Razmatrawe i usvajawe Odluke o promjeni pravne forme Akcionarskog dru{tva "EKONOMSKI INSTITUT" Bawa Luka, 4. Razmatrawe i usvajawe Odluke o promjeni pravne forme i na~inu organizovawa dru{tva "EKONOMSKI INSTITUT" DOO Bawa Luka, 5. Razmatrawe i usvajawe Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Akcionarskog dru{tva EKONOMSKI INSTITUT Bawa Luka broj 185-1/11 od 9.6.2011. godine. 6. Razmatra i usvaja pre~i{}eni tekst Statuta Akcionarskog dru{tva "EKONOMSKI INSTITUT" Bawa Luka Ovim putem obavje{tavamo Vas da svu dokumentaciju i sve informacije u vezi sa promjenom pravne forme iz akcionarskog dru{tva u dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u i na~inom organizovawa Dru{tva u vezi sa ta~kom 3, 4. i 5. dnevnog reda, mo`ete dobiti u prostorijama Dru{tva, u Ulici Kraqa Alfonsa XIII br.18, u Bawoj Luci, ili dokumenta mo`ete tra`iti pozivom na broj telefona 051/211-509. U skladu sa ~lanom 272. stav 1), 2) i 6) Zakona o privrednim dru{tvima, materijal za sjednicu Skup{tine i prijedlozi pripadaju}ih odluka }e biti dostavqeni po{tom akcionaru individualno, a naro~ito materijal u vezi sa ta~kom 3, 4. i 5. dnevnog reda Skup{tine. U skladu sa odredbama ~lana 421. Zakona o privrednim dru{tvima, akcionaru individualno dostavqamo: a) prijedlog odluke o promjeni pravne forme i izvje{taj Upravnog odbora akcionarskog dru{tva koji obja{wava uslove i zakonsku i ekonomsku osnovanost za promjenu pravne forme, kao i opis bilo kog problema koji je nastao u vezi sa uslovima promjene pravne forme (napomiwemo da su svi zakonski i fakti~ki uslovi za promjenu forme Dru{tva ostvareni, te da Upravni odbor nije prona{ao problem u vezi sa istim), b) pozitivnu preporuku Upravnog odbora u vezi sa ta~kom 3. dnevnog reda i razloge za takvu preporuku, c) Odluku o promjeni pravne forme i na~inu organizovawa Dru{tva. U skladu sa ~lanom 421. stav 2. ta~ka v) i ~lanom 435. stav 1. ta~ka v) Zakona o privrednim dru{tvima ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", 127/08, 58/09 i 100/11) obavje{tavamo akcionare Dru{tva da mogu da ne prihvate odluku o promjeni pravne forme Dru{tva i da imaju pravo na tra`ewe procjene i otkupa akcija od Dru{tva. Broj: 15-7/13, od 21.2.2013. godine Upravni odbor

OBAVJE[TEWE
o neto vrijednosti imovine ZIF "Polara Invest Fond" a.d. Bawaluka Neto vrijednost sredstava Fonda na dan 31.12.2012. godine iznosi: Ukupna neto vrijednost sredstava: 25.173.064,58 KM Neto vrijednost sredstava po akciji: 14,9910 KM Akcionari mogu izvr{iti uvid u izvje{taj o utvr|ivawu vrijednosti imovine i obaveza i izra~unavawu neto vrijednosti imovine Fonda u sjedi{tu Dru{tva, radnim danom od 8 do 16 ~asova, ili na adresi www.polara-bl.com.

GLAS SRPSKE utorak, 22. januar 2013. 35
Tu`nim srcem javqamo rodbini i prijateqima da je dana 21.1.2013. godine, u 61. godini `ivota, preminuo na{ dragi Tu`nim srcem javqamo rodbini, prijateqima i kom{ijama da je dana 20.1.2013. godine, u 57. godini `ivota, preminuo na{ dragi Tu`nim srcem javqamo rodbini i prijateqima da je dana 20.1.2013. godine, u 56. godini `ivota, tragi~no preminula na{a draga

GORAN (Du{ana) MEDAR
1952 - 2013. Sahrana }e se obaviti 22.1.2013. godine u 12 ~asova na Gradskom grobqu u Bawaluci. O`alo{}eni: supruga Dragica, djeca Bo`ana, Gorana i Vjenceslav, unu~ad Teodora, Sofija, Stefan i Sergej, zet Ogwen, snaha Marija, te ostala rodbina, kom{ije i prijateqi 29021 A-8 G Posqedwi pozdrav dragom Posqedwi pozdrav dragom

RADENKO - BRACO (Vidoje) RUWI]
Sahrana dragog nam pokojnika obavi}e se u utorak, 22.1.2013. godine, u 13 ~asova na grobqu u Bo~cu kod mosta. O`alo{}eni: majka Stojanka, sestra Jelka, brat Milorad, snaha Goga, brati} Neboj{a, Milana i Jelena, zet Bogdan, sestri}i Igor i Biqana, te ostala rodbina, prijateqi i kom{ije 29021 A-8 G Posqedwi pozdrav dragom sinu Posqedwi pozdrav dragom bratu

SPOMENKA KRAQ
1957 - 2013. Sahrana }e se obaviti u utorak, 22.1.2013. godine, u 13 ~asova na Gradskom grobqu u Bawaluci. O`alo{}eni: porodica i prijateqi 29018 A-8 G Posqedwi pozdrav dragoj Posqedwi pozdrav dragoj

GORANU
od brata Luke sa djecom. 29021 A-1 G Posqedwi pozdrav dragom

GORANU
od brata Ratka sa porodicom. 29021 A-1 G Posqedwi pozdrav dragom

RADENKU
od majke Stojanke. 29021 A-1 G Posqedwi pozdrav dragom bratu

RADENKU
od brata Milorada i snahe Goge sa djecom. 29021 A-1 G Posqedwi pozdrav dragom

SPOMENKI
od Jelice i Ranka. 29018 A-1 G Posqedwi pozdrav dragoj

SPOMENKI
od Mirka sa porodicom. 29018 A-1 G Posqedwi pozdrav dragoj

GORANU
od sinovca Du{ka sa porodicom. 29021 A-1 G Posqedwi pozdrav dragom kom{iji

GORANU
od snahe Tatjane, Du{ice i Dejana. 29021 A-1 G Posqedwi pozdrav dragom bratu

RADENKU
od sestre Cice i zeta Bogdana sa djecom. 29021 A-1 G Posqedwi pozdrav dragom bratu

RADENKU
od strica Bo`idara sa porodicom. 29021 A-1 G Posqedwi pozdrav dragom bratu

SPOMENKI
od Radojke, Milana i Svjetlane sa porodicama. 29018 A-1 G Posqedwi pozdrav dragoj

SPOMENKI
od Hajre i Davora sa porodicom. 29018 A-1 G Posqedwi pozdrav dragoj sestri

RADENKU GORANU MEDARU
od sestre Slave sa porodicom. od porodice Popovi}. 29024 A-1 G 29021 A-1 G

RADENKU
od brata Mile sa porodicom. 29021 A-1 G

RADENKU
od sestre Ru`e sa porodicom. 29021 A-1 G Posqedwi pozdrav dragom prijatequ

SPOMENKI
od Ranke i Rade sa porodicama. 29018 A-1 G Dana 22.1.2013. godine navr{ava se pet tu`nih godina od smrti na{eg dragog

SPOMENKI
od brata Velibora i Sawe. 29018 A-1 G Posqedwi pozdrav dragoj

Posqedwi pozdrav dragom kumu

RADENKU RUWI]U
od Sini{e - Sine Vidovi}a. 29015 A-1 G Posqedwi pozdrav dragom

RADENKA VRTI]A
Toga dana u 10 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. O`alo{}ena porodica Vrti} A-3 DV

SPOMENKI KRAQ
od Nik{e, Nade, \ure i Milutina sa porodicom. 29031 A-3 G

ZORANU DENI]U
Uspomene ostaju zauvijek. Sini{a Jakovqevi} sa porodicom 29022 B-2 G
Posqedwi pozdrav dragoj tetki Posqedwi pozdrav kom{iji Posqedwi pozdrav prijatequ od Mirka - [pire Vidovi}a sa porodicom. 29015 A-1 G

Pro{lo je {est godina kako nije sa nama moja dobra majka i baka

RADENKU RUWI]U

NEVENKI BUZAYIJA
od Zore Granula sa porodicom. 29014 A-1 G

MARIJA SURU^I]
ZORANU DENI]U
od porodice Vojnovi}. 29023 A-1 G

ZORANU DENI]U
od Vlade, Darije i Nemawe Vojnovi}. 29023 A-1 G Uskra}eni smo za veliku qubav i dobrotu. Tvoja Brana, Darija, Boris i Rajko 29016 A-8 G

36 utorak, 22. januar 2013. GLAS SRPSKE

Tu`nim srcem javqamo rodbini i prijateqima da je dana 20.1.2013. godine, u 44. godini `ivota, nakon kra}e bolesti preminuo na{ dragi

Tu`nim srcem javqamo rodbini, prijateqima i kom{ijama da je u ponedjeqak, 21.1.2013. godine, u 78. godini `ivota preminuo na{ dragi

Posqedwi pozdrav dragom ocu

TRIVI
od k}erke Marice, zeta Qubi{e, unuka Milovana i Milo{a. 29029 A-1 G Posqedwi pozdrav dragom ocu

TRIVO (Milana) MAJKI]
Sahrana }e se obaviti u utorak, 22.1.2013. godine, u 13 ~asova na ^eni}a grobqu - Lau{. Povorka kre}e ispred ku}e `alosti u 12 ~asova. O`alo{}eni: supruga Milka, sin Milutin, k}erka Marica, brat Todor, sestra Milka, zet Qubi{a, unu~ad, praunu~ad i ostala mnogobrojna rodbina, prijateqi i kom{ije 29029 A-8 G Dana 23.1.2013. godine je ~etrdeset tu`nih dana od smrti

TRIVI
od sina Milutina, unuka Neboj{e i Bojane. 29029 A-1 G

DARKO (Milana) KNE@EVI]
1970 - 2013.

Posqedwi pozdrav dragom djedu

NEDEQKA (Novaka) SALAMI]A
Toga dana u 11 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u na grobqu [utilovi}i - Piskavica, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Pozivamo rodbinu i kom{ije da nam se pridru`e. Voqeni nikad ne umiru. Tvoja djeca Stoja, Dobrila, Novo i Ru`ica, snaha Dragana, unu~ad i praunu~ad 29020 A-8 G Tu`no sje}awe na na{u dragu

TRIVI
od unuke Marijane, Mi}e i praunu~adi Nemawe i Nikole. 29029 A-1 G Dana 22.1.2013. godine navr{avaju se dvije tu`ne godine od smrti na{e drage

Sahrana }e se obaviti u Podgorici - Crna Gora. O`alo{}eni: majka Vesna, otac Milan, sestra Sawa, baka Darinka, stric Zoran, tetka Nada, brati}i Du{ko i Rajko, bratanica Dragana, zet Du{ko, strina Rada i tetak Dragan 29017 B-5 G Posqedwi pozdrav dragom sinu

DU[ANKU GAJI]
22.1.2006 - 22.1.2013. Anastasija, Aleksije, Dijana i Aleksandar 29013 A-8 M Tu`nim srcem javqamo rodbini, prijateqima i kom{ijama da je dana 20.1.2013. godine u 48. godini `ivota preminuo na{ dragi

ZDRAVKE KALAMANDA
S qubavqu i po{tovawem Tvoji najmiliji 29028 A-3 G Posqedwi pozdrav

ZORAN DENI] ZORANU
Sahrana dragog nam pokojnika obavi}e se u utorak, 22.1.2013. godine, u 14 ~asova na Gradskom grobqu u Bawaluci. O`alo{}ena porodica 29033 A-6 G Posqedwi pozdrav Posqedwi pozdrav od tetke Dare, Swe`ane i Maje. 29033 A-3 G

ZORANU

ZORANU od majke Dragice.

ZORANU
od porodice Kep~ija. od ujaka Nikole, Qiqane i Nine. 29033 A-8 G 29033 A-3 G

29033 B-5 G

GLAS SRPSKE utorak, 22. januar 2013. 37
Dana 23.1.2013. godine navr{ava se 40 tu`nih dana od smrti na{eg dragog

VESELINA (Pere) LAKANOVI]A
Toga dana u 11 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u na Rebrova~kom grobqu, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. O`alo{}eni: supruga Qubica i k}erka Vesna sa porodicom 29027 A-8 G Posqedwi pozdrav sestri Posqedwi pozdrav dragom stricu i djeveru

STANKI KREMENOVI] GORANU MEDARU
od brata Milodraga Jawetovi}a sa porodicom. 29032 A-2 G od Dubravke, Sowe, Vesne, Sa{e i Tamare. 29035 A-2 G

38 utorak, 22. januar 2013. GLAS SRPSKE

Sport
Igra parova na Australijen openu

Zastra{uju}e je igrati protiv Branislava Ivanovi}a. Kao da ste se sudarili sa tenkom, nije ni grub, ni prqav, ali je mnogo jak igra~. Veliki ~ovjek, stvarno je mnogo te`ak rival Rahim Sterling, fudbaler Liverpula

Kraj za Jelenu i u dublu

Pakt sa Bogom
Analiti~ar australijskog "Foks sportsa" dao je zanimqivu teoriju, a ona umnogome ima veze sa vjerom u Boga. Kada je pro{le godine uspio da osvoji titulu u najdu`em grend slem finalu ikada protiv Rafaela Nadala tada je kao i sada protiv Vavrinke uz pobjedni~ki urlik pocijepao svoju majicu, a ispod we je bio drveni krst. \okovi} je nekoliko puta isticao koliko mu je vjera va`na u wegovom pohodu na krunu, a australijski novinari poslije ovakvih uspjeha vjeruju da mu se to o~igledno isplatilo. Kao da postoji neki tajni pakt izme|u Boga i Novaka.

Jelena Jankovi}

MELBURN - Srpska teniserka Jelena Jankovi} i Hrvatica Mirjana Lu~i}-Baroni nisu uspjele da se plasiraju u ~etvrtfinale Australijen opena u konkurenciji dublova, po{to su ju~e predale me~ Ruskiwi Anastasiji Pavqu~enko i ^ehiwi Lusi Safarovoj prvi vo|stvu rivalki od 2:1 u prvom setu. U borbi za plasman u polufinale, Pavqu~enkova i Safarova }e igrati protiv Australijanki E{li Barti i Kejsi Delakve. Srpska teniserka takmi~ewe u pojedina~noj konkurenciji zavr{ila je u tre}em kolu, poslije poraza od Ane Ivanovi} 7:5, 6:3.

Novak \okovi} odmara poslije pobjede nad Vavrinkom FOTO: AGENCIJE

Novak \okovi} danas igra ~etvrtfinalni susret na Australijen openu

Amerikanka boqa od Ruskiwe

Serena u ~etvrtfinalu
MELBURN - Ameri~ka teniserka Serena Vilijams plasirala se u ~etvrtfinale Australijen opena po{to je u osmini finala pobijedila Ruskiwu Mariju Kirilenko sa 6:2, 6:0. Vilijams }e u borbi za polufinale igrati protiv zemqakiwe Sloun Stivens, koja je bila boqa od Bojane Jovanovski. Branilac titule u Melburnu Bjeloruskiwa Viktorija Azarenka savladala je Ruskiwu Elenu Vesninu sa 6:1, 6:1 i izborila plasman me|u osam najboqih teniserki na turniru. Ona }e u ~etvrtfinalu igrati protiv Ruskiwe Svetlane Kuzwecove, koja je poslije tri seta pobijedila desetog nosioca na turniru Dankiwu Karolinu Voznijacki sa 6:2, 2:6, 7:5. Parovi ~etvrtfinala: Azarenka - Kuzwecova, S. Vilijams - Stivens, Li - A. Radvanska, Makarova - [arapova.

Protiv Berdiha za polufinale
^eh je \okovi}a pobijedio samo u polufinalu Vimbldona 2010. godine, a na terenima sa tvrdom podlogom, na kakvoj se i igra u Melburnu, najboqi svjetski teniser vodi sa 10:0
MELBURN - Me~ za prolaz u polufinale Novak \okovi} igra}e danas od 9.30 ~asova protiv ^eha Toma{a Berdiha. Srpski teniser vodi sa 11:1 u me|usobnim duelima sa ^ehom, koji je trenutno {esti teniser svijeta. Berdih je \okovi}a pobijedio samo u polufi na lu Vim bldona 2010. godine, a na terenima sa tvrdom podlogom, na kakvoj se i igra u Melburnu, najboqi svjetski teniser vodi sa 10:0. Susret osmi ne fi na la bio je samo jedan u nizu koji je Novak odigrao, a koji se mo`e nazvati istorijskim. \okovi}u je izgleda su|eno da na Australijen openu igra me~eve du`e od ~etiri ~asa. On je 2012. godine u polufinalu dobio Endija Mareja poslije ~etiri ~asa i 50 minuta, da bi zatim odigrao epsko finale sa Rafaelom Nadalom koje je trajalo nevjerovatnih pet ~asova i 53 minuta. Protiv Stanislasa Vavrinke slavio je poslije pet ~asova i dva minuta. Na kon {to je izdr`ao nadqudske napore i me~ zavr{io kasno poslije pono}i po australijskom vremenu Novak je oti{ao na zaslu`ni oporavak, ali se uspio obrati ti fa novi ma pre ko svog "Fejsbuk" profila.

ZAHVALIO navija~ima na podr{ci
- 3:00 am ponedeqak. Jo{ jedan radni dan u kancelariji. Hvala vam svima na podr{ci, di vni ste! I izvinite... znate vi zbog ~ega napisao je Novak na "Fejsbuku". Nekoliko ~asova poslije toga \okovi} se ponovo oglasio na "Fejsbuku" najavquju}i svoj susret sa Berdihom. - ]ao dru{ tvo! Da nas odmaram da bih bio spreman

Australijen open za juniore

Milojevi} u osmini finala
Nikola Milojevi}

za svoj me~ sutra. Ionako sam dosta igrao ju~e, pa ne {kodi dan predaha - napisao je Nole. Najprijatnije iznena|ewe Otvorenog prvenstva Australije u mu{koj konkurenciji je @eremi [ardi. Francuz, 36. igra~ sa ATP liste, u osmini finala savladao je 21. nosioca Andreasa Sepija iz Italije sa 5:7, 6:3, 6:2, 6:2. Ostali rezultati: @. V. Conga - R. Gaske 6:4, 3:6, 6:3, 6:2, @. Simon - E. Marej 3:6, 1:6, 3:6, M. Raoni} - R. Federer 4:6, 6:7, 2:6. Pa rovi ~et vrtfi na la: \okovi} - Berdih, Ferer - Almagro, [ardi - Marej, Conga Federer.

Srpska teniserka do`ivjela poraz u osmini finala prvog grend slema sezone

Bojanin opro{taj od Australije
MELBURN - Srpski teniser Nikola Milojevi} plasirao se u osminu finala Otvorenog prvenstva Australije u juniorskoj konkurenciji po{to je ju~e u Melburnu savladao Australijanca Olivera Andersona sa 6:2, 1:6, 8:6. Protivnik Milojevi}u u me~u za ulazak u ~etvrtfinale prvog grend slem turnira sezone bi}e Austrijanac Lukas Midler koji je pobijedio Amerikanca Mekenzija Mekdonalda sa 6:4, 6:2. MELBURN - Srpska teniserka Bojana Jovanovski nije uspjela da se plasira u ~etvrtfinale Otvorenog prvenstva Australije u Melburnu po {to je ju ~e iz gu bi la od Amerikanke Sloun Stivens rezultatom 1:6, 6:3, 5:7. Samo 25 minuta bilo je dovoqno Stivensovoj da rije{i u svoju korist prvu dionicu, u kojoj kao da je samo ona ima la `equ da se do mo gne ~etvrtfinala. Potpuno druga~ija slika vi|ena je u drugom setu. Bojana je stabilizovala svoju igru, a to je na kraju pokazao i wen saldo: od 38 uspje{nih ser vi sa Sti vensove, Jovanovski je osvojila ~ak 20 poena. Ni taj veliki nalet, koji se na kratko prenio u tre}i set u kome je Bojana povela sa 2:0, a onda i 3:1, nije

Bojana Jovanovski

PRVI SET izgubila za 25 minuta
bio dovoqan. Stivensova je odigrala savr{eno u zavr{nici. Nakon {to je do{la do izjedna~ewa na 3:3, u 11. gemu je na servise srpske teniserke osvojila sve poene i tim brejkom za 5:4 najavila trijumf. - Bojana je igrala dobro. Veoma dobro. U prvom setu

nisam mnogo proma{ivala, a i ona je dosta grije{ila. A onda se svom silinom vratila u drugom setu, pa i tre}em. Morala sam da se snalazim. Nije mi bilo lako, prije svega psi hi ~ki. Mi sli la sam "Bo`e, ovo je borba za ~etvrtfinale grend slema, a ja sam potpuno odsutna. Moram da se skon cen tri {em" - re kla je Stivensova.

GLAS SRPSKE utorak, 22. januar 2013. 39

Bez iznena|ewa u prve ~etiri utakmice osmine finala Svjetskog prvenstva

"Ribari" pokazali zube "trikolorima"
Francuska krila Mi{el Gigu i Samjuel Onubije odveli "trikolore" u posqedwih nekoliko minuta na tri gola prednosti, a pomenuti dvojac postigao je nevjerovatnih 13 pogodaka iz 14 poku{aja
PRIREDIO: DU[AN REPIJA dusanr@glassrpske.com Sedrik Soraindo (Francuska)

Stani} odgovorio Vukovi}u
Golman reprezentacije Srbije Darko Stani} odgovorio je selektoru Veselinu Vukovi}u, koji je poslije me~a sa Slovenijom rekao da su iskusniji igra~i insistirali da budu na terenu posqedwih nekoliko minuta. - E, tu je mislio na mene! Nemam {ta da krijem, uvek sam iskren i otvoren. Tokom ~itave karijere sam razgovarao sa trenerima, prihvatali su moje mi{qewe, jer nekad trener ne mo`e da vidi sve sa klupe, ja mogu da dam predlog, a na wemu je da li }e da ga prihvati. U~inilo mi se, i smatram da sam u pravu, da su u odlu~uju}im momentima na terenu morali da budu iskusniji momci, da bismo sa~uvali rezultat. Mislim da sam dao logi~nu ideju, pre svega iz ugla sportiste, da stariji odigraju zavr{nicu - rekao je Stani}.

FOTO: AGENCIJE

MADRID - Rukometa{i Danske, Francuske, Rusije i Wema~ke pro{li su u ~etvrtfinale Svjetskog prvenstva koje se igra u [paniji. Aktuelni evropski {ampioni Danci, sa pola snage, o~itali su lekciju selekciji Tunisa (30:23) i jo{ jednom pokazali da spadaju me|u glavne favorite za osvajawe titule {ampiona svijeta. - Utakmica je po~ela ba{ onako kako smo `eqeli. Napravili smo solidnu razliku i skinuli pritisak, tako da je kasnije sve bilo lak{e. Znali smo da su Tuni{ani umorni, jer imaju mawi fond igra~a. Ipak, vrlo su mlada ekipa, imaju igra~e koji }e biti top klasa i o~ekujem od wih da do|u do velikih rezultata u sqede}im godinama rekao je selektor Danske Ulrik Vilbek, ~ija }e selekcija u ~etvrtfinalu igrati

Osmina finala
Wema~ka - Makedonija 28:23, Brazil - Rusija 26:27, Island - Francuska 28:30, Danska - Tunis 30:23. Sino} su igrali: Srbija - [panija, Slovenija - Egipat, Hrvatska - Bjelorusija Ma|arska - Poqska. jer gro reprezentativaca dolazi iz tog kluba, vrlo su uigra ni, igra ju mode ran, brz rukomet i mogu da predstavqaju opasnost za sve protivni ke. Ruse u ~et vrtfi na lu ~eka boqi iz duela Slovenije i Egipta i nema sumwe da imaju veliku {ansu da se poslije dugo vremena vrate u borbu za odli~ja.

protiv pobjednika me~a Poqska - Ma|arska.

KRAJ ZA LACKOVI]A
Jedan od najve}ih aduta Hrvatske Bla`enko Lackovi} zavr{io je u~e{}e na Svjetskom prvenstvu zbog povrede palca, a na povredu se `ali i wegova zamjeStefan Kner (Wema~ka)

RUSI JEDVA slomili Brazil
Za ra zli ku od Da na ca, svjetski i olimpijski {ampioni Francuzi su prosuli mnogo znoja da bi savladali nezgodne Islan|ane (30:28) i zakazali duel sa pobjednikom me~a Hrvatska - Bjelorusija, koji je igran sino}. Francuska krila Mi{el Gigu i Samjuel Onubije odveli su "trikolore" u posqedwih nekoliko minuta na tri gola prednosti, a pomenuti dvojac postigao je nevjerovatnih 13 pogodaka iz 14 poku{aja. - Islan |a ni su bi li u

na Damir Bi~ani}. Selektor Hrvatske Slavko Golu`a ostao je i bez Manuela [trleka, umjesto kojeg je u ekipu uvrstio Ivana Nin~evi}a.

utakmici zahvaquju}i odli~nim {utevima iz daqine, ali smo jo{ jednom pokazali da smo najboqi kada je najpotre bni je - re kao je gol man Francuske Tijeri Omeje. Reprezentacija Wema~ke, kojoj niko nije davao velike {anse za visok plasman, lagano je savladala Makedoniju (28:23), tako da }e u idu}oj rundi takmi~ewa i}i na pobjedni ka duela Srbi je i [panije. Najneizvjesniju utakmicu odigrale su Rusija i Brazil, a "ba}u{ke" su slavile 27:26 i kona~no pokazali da se vra}aju u vrh svjetskog rukometa. Za to je svakako najzaslu`nija politika wihovog saveza da "gura" ^ehovske medvede,

Skup{tina Sloge bi}e odr`ana u toku ove sedmice

@RK Borac po~eo pripreme

[ampion dobija novo rukovodstvo
DOBOJ - Rukometni klub Sloga uskoro bi trebalo da dobije novo rukovodstvo, jer }e dugo o~ekivana Skup{tina kluba biti odr`ana do kraja ove sedmice, ali jo{ uvijek nije potvr|en ta~an datum. Ovo je potvrdio vr{ilac du`nosti predsjednika Upravnog odbora aktuelnog {ampiona BiH Zoran Blagojevi}.
Zoran Blagojevi}

Oti{le Zorica Gruji} i Tea Pijevi}

GRAD IZDVOJIO 350 hiqada maraka
- U dogovoru sa gradskim rukovodstvom prona{li smo ~ovjeka koji }e ubrzo preuzeti brigu o klubu, ali wegovo ime

ne mogu da otkrijem. Sve }e biti poznato poslije Skup{ti ne klu ba, kada }e biti izabran novi predsjednik i ~lanovi Upravnog odbora - rekao je Blagojevi}.

On je potvrdio da je grad Doboj ove godine iz buyeta izdvojio 350.000 maraka Slogi. - Mislim da ovaj iznos ostavqa prostora da klub normalno funkcioni{e i da }e,

uz revidirawe ugovora igra~ima, ostati dio novca kako bi se dug od 450 hiqada maraka po~eo sanirati - istakao je Blagojevi}. Dok klub ne dobije novo rukovodstvo prva ekipa ne}e po~eti sa pripremama za drugi dio sezone, a zahtjev Sloge upu}en Rukometnom savezu BiH da prelazni rok bude produ`en do 1. februara je odbijen, tako da }e trener Aleksandar Dugi} sa postoje}im snagama nastaviti sezonu. Eventualna poja~awa mogla bi da do|u van granica BiH, jer u tom slu~aju prelazni rok nije zatvoren. D. R.

FOTO: ARHIVA

Zorica Gruji}

BAWALU KA - Aktuel ni {ampion BiH @RK Borac po~eo je pripreme za proqe}ni dio sezone, a klub su u ovom prelaznom roku napustile Zorica Gruji} i Tea Pijevi}. Trener Stojan Atlagi} je istakao da }e se kompletne pripreme obaviti u Bawaluci, a da ambicije ostaju iste - odbrana titule {ampiona. - Iako smo ostali bez dvije

igra~ice koje su kod nas provele samo {est mjeseci ciq je i daqe odbrana titule {ampiona. Nismo se odlu~ili da dovodi mo po ja~awa na polusezoni, jer vjerujem u igra~ki kadar koji imam. Imamo pobjedni~ki mentalitet, a to treba da nau~e i mla|e igra~ice od kojih }emo poku{ati da stvorimo nove {ampionke rekao je Atlagi}. D. R.

40 utorak, 22. januar 2013. GLAS SRPSKE

Bawalu~ani nastavqaju pregovore sa iskusnim fudbalerom

Maleti} blizu Borca
Danas }emo ponovo razgovarati sa na{im nekada{wim igra~em i vjerujem da }emo poslije ovog sastanka biti blizu dogovora da on u nastavku sezone bude ~lan Borca, rekao Qubojevi}
PI[E: DARKO PA[AGI] darkop@glassrpske.com

Li~na karta
Darko Maleti} ponikao je u Borcu za koji je nastupao do 2001. godine. Tada je postao ~lan be~kog Rapida, gdje je proveo jednu godinu, a potom je dvije sezone bio ~lan slovena~kog Ceqa. Idu}e dvije godine igrao je u Rusiji za Zenit i [iwik, a potom za rumunski Vaslui. Od 2006. do 2009. bio je ~lan beogradskog Partizana, a zatim je igrao za wema~ki TUS Koblenc. U sezoni 2010/11 nosio je dres Borca, a potom je pre{ao u Aktobe iz Kazahstana. - Ni{ta jo{ nismo definisali, ali danas }emo razgovarati o ugovoru. Treniram sa ekipom i svjestan sam da se wima `uri, ali moram da razmislim jo{ nekoliko dana rekao je Maleti}.

BAWALUKA - Fudbalski klub Borac trebalo bi da danas nastavi pregovore sa iskusnim desnokrilnim napada~em Darkom Maleti}em, {to je potvrdio sportski direktor Bawalu~ana Darko Qubojevi}. - Sa Maleti}em smo ve} razgovarali i danas }emo ponovo sjesti za sto i poku{ati da se dogovorimo da u nastavku sezone nosi na{ dres. O wegovim kvalitetima i iskustvu ne treba da tro{imo puno rije~i, a sigurno je da bi wegovim dolaskom upotpunili ono {to nam je nedostaje u ovom trenutku. Ukoliko sve bude kako planiramo i Maleti} potpi{e za Borac, za nas }e prelazni rok prakti~no biti zavr{en - naglasio je Qubojevi}. Bawalu~ane su u ovom prelaznom roku poja~ali desni bek Mladen Zeqkovi}, koji je

Darko Maleti} FOTO: ARHIVA

stigao iz bijeqinskog Radnika, i napada~ Admir Ra{~i} (Novi Pazar). - Sa wima dvojicom i eventualnim dolaskom Maleti}a prakti~no smo zamijenili one koji su nas napustili u ovom prelaznom roku, a oti{li su: Alen Ba{i}, Ogwen Radulovi} i Slavi{a Dugi}. Nikola Vasiqevi}, koji je bio nekoliko dana odsutan, prikqu~io se ekipi - dodao je Qubojevi}.

I dok rukovodstvo kluba traga za poja~awima stru~ni {tab, na ~elu sa Slobodanom Star~e vi }em, sprovodi po planu pripreme.

PRVA provjera u subotu
- Za sada sve ide kako je planirano. Ju~e i danas zavr{avamo qekarske preglede, a ve} u su bo tu ima mo prvu

kontrolnu utakmicu. Rival }e nam u Krupi na Vrbasu biti prvoli ga{ Slo boda iz Mrkowi} Grada - istakao je Star~evi}. To }e biti jedina provjera Bawalu~ana prije odlaska na pripreme u Makarsku, koji je planiran za 3. februar. - Kao {to je pozna to u Hrvatskoj }emo ostati 14 dana i za to vrijeme uz naporne tre nin ge odi gra ti i {est

kontrolnih utakmica. ^etiri rivala su nam ve} poznata. To su Zmaj iz Makarske (5. februar), Stobre~ (7. februar), [ibenik (9. februar i Mosor (14. februar). Ostalo je da na|emo jo{ dva protivnika, ali to }emo se najverovatni je do govo ri ti na li cu mjesta - nastavio je Star~evi}. Po povratku iz Makarske Borac }e nastaviti sa radom

na Gradskom stadionu. - Za srijedu, 20. februar planiran je susret sa Vitezom, a tri dana kasnije, u subotu, generalka sa zeni~kim ^elikom na "Bilinom poqu". Tom provjerom kompletirali bismo pripreme i nadam se po tpu no spre mni do~e ka li prvu utakmicu u nastavku prvenstva u kojoj 2. marta gostujemo kod Zvijezde u Grada~cu dodao je Star~evi}.

Fudbaleri Qubi}a jo{ na odmoru

Dvojica fudbalera prikqu~ila se pripremama Rudar Prijedora

Start 28. januara
FOTO: B. RADULOVI]

Milan Vujasin

PRWAVOR - Za fudbalere prwavorskog Qubi}a, prvoli ga {a Re pu bli ke Srpske, zimska pauza traja}e sve do 28. januara, potvrdio nam je novi {ef stru ~nog {ta ba Milan Vujasin. - Ima}emo dovoqno vreme-

na za pripreme, a najva`nija stvar je da budu anga`ovana poja~awa. Nadam se da }e na tom planu situacija biti mno go ja sni ja do prvog okupqawa. ^iwenica je da do opstanka mo`emo sti}i sa mo uz po puwavawe onih naj sla bi jih po zi ci ja u prvom ti mu, re kao je Vu ja sin, ko ji je iz In |i je ve} stigao u Prwavor. Novom kormilaru prvi saradnik bi }e Predrag [o bat, koji je je senas bio na ~elu stru~nog {taba, dok }e brigu o golmanima i daqe vodi ti Slav ko @e re bni. Eki pu je na pus tio ve zis ta Milan Balaban, koji navodno odlazi u jednu ni`erazrednu ~e {ku eki pu, a u mati~nu sredinu vra}aju se ne kada{wi ka pi ten Ale ksandar Wegomirovi} i golman Sr|an Radulovi}, koji je bio ~lan dru goli ga {a iz Lakta{a. B. R.

Kruz i Savi} u stroju
PRIJEDOR - Pripremama fudbalera Rudar Prijedora za nastavak prvenstva Premijer lige BiH prikqu~ili su se Asevedo Kruz, koji je nastupio na Kupu Kariba za Dominikansku Republiku, te Boris Savi}, koji je do sada radio samo individualno. On je prihvatio ultimatum "rudara" sa Sane da mora da radi, a rije~ je zaista o kvalitetnom prvotimcu, jednom od najzapa`enijih u "zeleno-crnom" dre su u je sewem dijelu. Emilko Jankovi} se nije pojavio na terenu stadiona "Suhi Prijedor".
FOTO: ARHIVA

Asevedo Kruz (Rudar Prijedor)

STOJNI] vi{e ne ra~una na Jankovi}a
- Na Jankovi}a vi{e ne ra~unamo, to je i stav Upravnog odbora. Slobodan je u

izboru nove sredine, ali uz adekvatno obe{te}ewe, jer je pod ugovorom. Do 26. januara ~ekamo Apolona Lemonyavu, koji je, tako|e na prodaju, a vidje}emo ho}e li zadovoqiti moskovski Torpedo sa kojim je

u turskoj Antaliji - naglasio je {ef stru~nog {taba Rudar Prijedora Velimir Stojni}. On je naglasio da se kodeks pona{awa mora po{tovati. - On mora da postoji, kako na terenu, tako i van wega i

va`i za sve podjednako. Klub kao institucija mora da se po{tuje i na tu temu ovih dana odr`a}emo sa prvotimcima poseban sastanak - dodao je Stojni}. N. \.

GLAS SRPSKE utorak, 22. januar 2013. 41

Bajern na qeto kre}e u veliku kupovinu

Barsine zvijezde biraju golmana

Prvi pikovi {panskog stru~waka Radamel Falkao iz Atletiko Madrida i Luis Suarez iz Liverpula, kojem je menayer Gvardiolin brat
MINHEN - Rukovodstvo Bajerna odlu~ilo je da u qetnom prelaznom roku novom tre ne ru Pe pu Gvardioli priu{ti igra~e koje god `eli, jer su za poja~awa izdvojili ~ak 278 miliona evra. Ovu informaciju prenijeli su wema~ki mediji, koji su ve} po~eli da licitiraju sa ime ni ma po ten ci jal nih poja~awa. Kao prvi pikovi novog trenera isti~u se dva napada~a, Radamel Falkao iz Atle ti ko Madrida i Lu is Suarez, ~lan Liverpula. Cijena Kolumbijca je 55 miliona evra, dok napada~ "redsa" ima klauzulu u ugovoru po kojoj je slobodan ukoliko neki

Za poja~awa 278 miliona €

@ele Rejnu na golu

FOTO: AGENCIJE

LONDON - Golman Liverpula Pepe Rejna mogao bi poslije 11 godina da se vrati u Barselonu, i to na zahtjev nekada{wih saigra~a Karlesa Pujola, Andresa Inijeste i ^avija Ernandeza. Iskusni ~uvar mre`e napustio je "Nou kamp" 2002. godine, a vratio bi se ku}i kao zamjena za reprezentativnog kolegu Viktora Valdeza, koji planira da potra`i nove izazove, mo`da ba{ u Engleskoj. Rejna je pro{ao sve mla|e kategorije Barselone, a za katalonski klub branio je na 30 utakmica u periodu od 2000. do 2002. godine.

Holan|anin napustio Inter

Snajder u Galatasaraju
Luis Suarez ve} vi|en na "Alijanc areni"

klub Liverpulu uplati 47 miliona evra. Dolazak nesta{nog Urugvajca ~ini se jo{ realniji ako se zna da mu je menayer Gvardiolin brat. Na listi potencijalnih poja~awa nalaze se i Edin Yeko, Mi ~u, Is ko, Arda Turan i Nejmar. Tu nije kraj

spisku poja~awa koja bi mogla da do|u na "Alijanc arenu". Naime, mediji pi{u da Gvardiola ima i rezervne opcije, pa se kao novi stanovnici Minhena od juna pomiwu Edinson Kavani, Mats Humels i Mario Gece. I dok mediji konstrui{u

novi tim Bajerna, sada{wi trener Jup Hajnkes smatra da cirkus oko Gvardiole lo{e uti~e na wegove fudbalere.

NA LISTI poja~awa Nejmar, Isko, Turan i Mi~u
- Bio bih sre}niji da su ~elnici kluba objavili dolazak Gvardiole tokom zimske pauze, a ne prije po~etka drugog dijela sezone - izjavio je Hajnkes, kojem je zasmetalo i {to je klub u wegovo ime obja vio da odla zi u pen zi ju, iako on takvu odluku jo{ nije donio.

CARIGRAD - Dosada{wi fudbaler Intera, holandski reprezentativac Vesli Snajder, kona~no je potpisao troipo godi{wi ugovor sa Galatasarajem. Po sli je sa pu ni ce ko ja je trajala dvadesetak dana dva kluba su uspjela da se dogovore, a Galatasaraj je za Snajderove usluge Interu platio 7,5 miliona evra, dok }e fudba-

ler zara|ivati pet miliona evra po sezoni. Snajder je bio jedan od kqu~nih igra~a Intera kada je taj klub pod vo|stvom @ozea Muriwa 2010. godine osvojio titulu prvaka Italije, nacionalni kup i prvu titulu prvaka Evrope od 1965. godine On, me|utim, nije bio u postavi "crno-plavih" od oktobra pro{le godine jer je odbio da produ`i ugovor.

Mino Rajola, menayer

BARSELONA
Pojedini mediji naga|aju da }e mladi stru~wak krenuti u ofanzivu na svoj biv{i klub Barselonu, iz kojeg }e poku{ati da anga`uje nekoliko provjerenih fudbalera. Po svemu sude}i, od toga ne}e biti ni{ta i put Minhena bi mogao jedino Viktor Valdez. Ali, i ovaj transfer je pod znakom pitawa jer iskusnog golmana `ele jo{ PS@, Man~ester Siti, Man~ester junajted, Liverpul, Milan i An`i, a Bajern u vidu Manela Nojera ima odli~no rje{ewe me|u stativama, pa je malo vjerovatno da }e klub gomilati igra~e.

Pogba kao Dalijeva slika

Real protiv Valensije prikazao igru kakva se od wega o~ekuje

Petarda "kraqeva" za 45 minuta
Tabela
VALENSIJA - Najboqom partijom u jednom poluvremenu otkako je na klupi Reala @oze Muriwo, "kraqevski" klub je zgromio Valensiju na "Mestaqi" i sa pet pogodaka do vrha napunio mre`u "slijepih mi{eva". Re al je ta ko za sa mo ~etiri dana dva puta savladao Valensiju, po{to su u srijedu slavili u prvoj utakmici ~etvrtfi na la Ku pa sa 2:0 na "Santjago Bernabeuu". Kristijano Ronaldo i Anhel di Ma ri ja su bi li ne zaus tavqivi i tako na najboqi na~in odgovorili medijima koji su posqedwih dana prenosili da je Muriwo u sukobu sa pomenutim dvojcem. Treba ista}i da je sa dva pogotka Ronaldo do{ao do brojke od 300 golova u klupskim takmi~ewima, a da je od strane @ozea Muriwa osporavani Iker
Fudbaleri Reala
1. Barselona 2. Atletiko M. 3. Real M. 4. Betis 5. Malaga 6. Rajo V. 7. Valensija 8. Levante 9. Real S. 10. Vaqadolid 11. Hetafe 12. Seviqa 13. Saragosa 14. Espawol 15. Atletik B. 16. Granada 17. Selta 18. Osasuna 19. Majorka 20. Deportivo 20 20 20 19 20 20 19 19 20 20 20 20 20 20 19 20 20 20 20 20 18 15 12 11 9 10 9 9 8 8 7 6 7 5 6 5 5 4 4 3 1 2 4 1 5 1 3 3 5 4 5 5 1 6 3 5 4 6 5 7 1 3 4 7 6 9 7 7 7 8 8 9 12 9 10 10 11 10 11 10

66:23 42:18 50:20 30:29 30:17 27:36 27:27 24:27 31:27 29:25 25:31 24:29 21:30 23:32 23:39 18:29 20:25 16:21 20:36 24:42

55 47 40 34 32 31 30 30 29 28 26 23 22 21 21 20 19 18 17 16

TORINO - Poslije sjajne partije koju je Pol Pogba pru`io za Juventus tokom vikenda, oglasio se i wegov menayer Mino Rajola. Zastupnik doskora{weg fudbalera Man~ester junajteda, koji je postigao dva gola u pobjedi od 4:0 nad Udinezeom, smatra da Pogba ima jedinstven talenat koji se te{ko nalazi na tr`i{tu. - Pogba je donekle kao Dalijeva slika. Prave umjetni~ke slike su veoma rijetke i vrijede mnogo jer ih qudi uva`avaju i vrednuju wihove istinske kvalitete. Pogba je upravo takav rekao je Rajola, koji je nedavno Marija Balotelija uporedio sa Mona Lizom.

FOTO: AGENCIJE

Lionel Mesi ne voli pore|ewa

"Nisam Xordan, Bolt ni Ali"
BAR SE LONA - Naj boqi fudbaler svijeta Lionel Mesi rekao je da mu je neprijatno kada ga po rede sa Majklom Yordanom, Juseinom Boltom i Mohamedom Alijem. - Ne volim po re |ewa. Ko sam ja da se poredim sa drugim sportistima. Radim svoj po sao i tek kada za vr{im igra~ku karijeru, vidje}emo {ta sam postigao. Potpuno je ludo da me upore|uju sa Yordanom, Boltom ili Alijem kazao je Mesi. Argentinski fudbaler dodao je i da uvijek sam najboqe zna kada je odigrao lo{e. - Sam sebi sam najve}i kriti~ar. Znam kada igram dobro i, naravno, svjestan sam kad uradim ne{to lo{e - naveo je Mesi, koji je u dosada{wem toku sezone postigao 29 golova na 20 prvenstvenih utakmica.

Kasiqas punih 375 minuta bez primqenog pogotka.

FALKAO lak{e povrije|en
Pobjedu je upisao i Atletiko protiv Levantea (2:0) i pri{ao na osam bodova Barseloni, a srca navija~a doma}ih za ledi la su se kada je Radamel Falkao tra`io iz-

mjenu zbog bola u nozi. Iako je prvobitno objavqeno da }e "Tigar" pauzirati dvadesetak dana, dodatni pregledi su pokazali da povreda lo`e nije ozbiqnija i da }e Kolumbijac pauzirati samo sedam dana. Rezultati 20. kola: Osasuna Deportivo 2:1 (Sola 26, Nino 61 - 90 Kamuwas), Vaqadolid Sa ra go sa 2:0 (Guera 12, O.

Gonzales 74), Atletiko Madrid - Levante 2:0 (Adrijan 32, Koke 60), Va lensi ja - Re al Madrid 0:5 (Iguain 9, Di Marija 34, 45, Ronaldo 36, 41). Subota: Espawol - Majorka 3:2, Granada - Rajo Vaqekano 2:0, Real Sosijedad - Barselona 3:2, Hetafe - Seviqa 1:1, Malaga - Selta 1:1. Sino} su igrali: Betis - Atletik Bilbao.

42 utorak, 22. januar 2013. GLAS SRPSKE

Izbjegnuta tragedija u Amsterdamu

Krov popustio pod snijegom
AMSTERDAM - Nedjeqa je mogla da ostane u ru`nom sje}awu svima u Ajaksu, uprkos ubjedqivoj pobjedi nad Fejnordom (3:0), jer je tri minuta prije posqedweg sudijskog zvi`duka moglo do}i do velike nesre}e, koja je sre}om izbjegnuta. U tom trenutku snijeg je po~eo da se obru{ava po navija~ima i fudbalerima koji su bili na klupi za rezervne igra~e, jer je krov na "Amsterdam areni" napukao pod te`inom velike koli~ine snijega. Na sre}u, niko nije povrije|en, dok je krov ostao na mjestu, sa nekoliko rupa.

Potpredsjednik Crvene zvezde Neboj{a ^ovi} na izmaku snage

Prva pobjeda
Fudbaleri Crvene zvezde su na pripremama u Antaliji odigrali prvi prijateqski duel i ostvarili pobjedu protiv turskog tre}eliga{a Ejupa 2:0. Strijelac oba pogotka bio je mladi debitant Stefan Mihajlovi} u 53. i 59. minutu. Sin ~uvenog golgetera Radmila u{ao je na po~etku drugog poluvremena i unio `ivost u igru "crveno-bijelih". Zvezda }e u prvoj fazi priprema odmjeriti snage jo{ sa ~lanom wema~ke regionalne lige Berlin Atletikom 24. januara i protiv {vajcarskog drugoliga{a Vintertura, tri dana kasnije.

Sep Blater, predsjednik FIFA

Za rasizam slijedi eliminacija
CIRIH - Predsjednik Svjetske fudbalske federacije (FIFA) Sep Blater rekao je da nov~ane kazne zbog diskri mi na ci je ni su efi ka sne, ve} da treba oduzimati bodove i izbacivati ekipe iz takmi~ewa. - Sankcije protiv diskriminatorskog pona{awa moraju da budu veoma te{ke. O to me }e mo dis ku tova ti za tri sedmi ce na sas tan ku Strate{kog komiteta - napi sao je Bla ter na svom "Tviter" profilu. On je po tom dodao svo je mi{qewe o tome kako treba ka`wavati ekipe zbog toga. - Oduzimawe poena, izbacivawe ekipa. Finansijske san kci je ni su efi ka sne, dok uta kmi ce iza zatvo re nih vra ta ni su do bro rje {ewe - re kao je Blater.
Sep Blater FOTO: AGENCIJE Neboj{a ^ovi} FOTO: AGENCIJE

Problemima nikad kraja
Mnoge strukture u klubu moraju da profunkcioni{u u skladu sa modernim, transparentnim na~inom poslovawa. U protivnom, mora}u da dignem ruke od svega, rekao ^ovi}
BEOGRAD - Potpredsjednik Crvene zvezde Neboj{a ^ovi} mogao bi da digne ruke od svega ukoliko se ubrzo ne{to ne promijeni kada je u pi tawu fun kcioni sawe kluba. - Problemima kao da nema kraja. Taman re{imo jedan, a pojavi se drugi - rekao je ^ovi}. Dugoo~ekivana deblokada ra~una jo{ nije finalizovana, a najve}i problem predstavqaju Sloboda i Borac iz ^a~ka. - Sa U`i~anima bi trebalo da se dogovorimo i da povuku blokadu. Ali, Borac je sporan, jer i tu stvari ne idu kako smo se dogovorili. A, to opet preti da ne ispunimo obaveze iz dogovora sa poveriocima, kojima bi trebalo da isplatimo rate krajem januara. Ni u klubu se ne radi kako treba - rekao je ^ovi}. On je dodao da ni situacija u klubu nije sjajna, mnogo vremena se gubi na birokratski aparat. - Pone kad imam uti sak kao da je nekome u na{em klubu stalo da se posao ne zavr{i povoqno po "crveno-bijele". Ne radi se brzo i efikasno, birokratski aparat je spor, odluke se donose presporo i vozovi prolaze - istakao je ~ovjek zadu `en za finansije.

Neredi u Bugarskoj

Povrije|en policajac i trojica navija~a
SOFIJA - Jedan policajac i tri navija~a su povrije|eni, a osam osoba je uhap{eno u navija~kim neredima u centru So fi je, pot vrdi lo je bu gar sko Mi nis tar stvo unutra{wih poslova. Mediji prenose da je do nereda do{lo kada su pristalice Levskog napale navija~e CSKA, koji su krenuli na ko{arka{ku utakmicu u novootvorenoj dvorani svog kluba. Navodno je sukob dogovoren putem dru{tvenih mre`a. Levski i CSKA su dva najpopularnija bugarska kluba i tradicionalni rivali. U prvenstvu Bugarske trenutno je pauza, a sezona se nastavqa 2. marta. Levski je trenutno drugoplasirani na tabeli, dok CSKA zauzima ~etvrto mjesto.

BORAC pravi najve}i problem za deblokadu ra~una
On, ipak, ima ideju kako da krene u rje{avawe nagomilanih problema. - Pred sednik mo ra da uspostavi efikasan sistem, a ne da se radi po sistemu lako }emo ili ima vremena. Ako to ne uradimo {to pre, ne}e iza}i na dobro. Mnoge strukture u klubu moraju da profunkcioni{u u skladu sa modernim, transparentnim na~inom poslovawa. U protivnom, mora}u da dignem ruke od svega zakqu~io je ^ovi}.

OTPU[TAWE RADNIKA
Novo rukovodstvo Crvene zvezde po stupawu na du`nost jasno je stavilo do znawa da je platni spisak kluba sa "Marakane" preduga~ak. Dio uprave privodi kraju sistematizaciju radnih mjesta, a plan je da u bliskoj budu}nosti Crvena zvezda ima na platnom spisku 80 qudi, plus fudbalere i ~lanove stru~nog {taba. Uprava je zatekla 214 osoba u klubu, ukqu~uju}i prvotimce i trenere, {to podrazumijeva dodjelu 100 otkaza. Izvjesno je da }e najve}i udar biti na sektor marketinga. U k}erkama firmama fudbalskog kluba radilo je 36 qudi, a javna je tajna da su se pojedina zaposlewa dodjeqivala bez potrebe i po osnovu dobrih odnosa.

Fudbaleri Al Ahlija

Tra`ili mawu platu da pomognu klubu
FOTO: AGENCIJE

Vladimir Vermezovi}, trener Partizana

Mediji favorizuju Zvezdu
Mohamed Abutrika (desno)

KAIRO - Prve zvijezde najtrofejnijeg egipatskog kluba Al Ahlija Mohamed Abutrika i Vael Goma tra`ili su produ`etak ugovora, uz 50 odsto mawu platu kako bi pomogli klubu u te{koj finansijskoj situaciji. - Odlu~io sam da se odreknem 50 odsto plate, po{to su klubu potrebni igra~i koji }e mu pomo}i u ovim finansijski te{kim vremenima. Odbio sam unosnu ponudu da odem na pozajmicu u Banijas iz Ujediwenih

Arapskih Emirata, jer ne `elim da napustim Al Ahli - rekao je 34-godi{wi Abutrika koji je u Ahli stigao 2004. godine. Al Ahli je u decembru pro{le godine osvojio ~etvrto mjesto na klupskom prvenstvu svijeta, a u februaru }e nastaviti takmi~ewe u prvenstvu Egipta, koje je godinu bilo u prekidu zbog tragedije koja se dogodila u Port Saedu, kada su nastradala 74 navija~a Al Ahlija.

TARA - Trener Partizana Vladimir Vermezovi} na po~etku priprema za proqe}ni dio sezone otvorio je pri~u o tituli {ampiona i nezadovoqan je medijskim natpisima, koji po wemu favorizuju neke druge klubove. "Crno-bijeli" su pet godina zaredom najboqi u Srbiji, a Vermezovi} isti~e da mediji stvaraju atmosferu da Partizan ne bi trebalo da osvoji i {estu titulu. - I na{i igra~i vide {ta se de{ava u medijima. Me|utim, najva`nije je da ne obra}amo pa`wu na bo~ne udarce, bitno je da u svaku utakmicu na proqe}e u|emo bistre gla-

ve. Imamo lepu prednost od {est bodova, samo se mi pitamo, iako imamo te{ka gostovawa u ovih 15 uta kmi ca rekao je Vermezovi}. On je zadovoqan kako se uklo pio jedi no po ja ~awe Eliomar. - Odli ~no se adaptirao na novu sredi nu. Svi igra~i su ga dobro i lepo prih v a t i l i . O~ekujemo mnogo od wega, jer dolazi kao za me na za Nemawu Tomi}a. Velika prednost je {to

Vladimir Vermezovi} FOTO: AGENCIJE

govori srpski jezik - istakao je Vermezovi}.

ZADOVOQAN novim igra~em Eliomarom
Napada~ Stefan [}epovi} se ne obavqenog po sla vratio iz Ju`ne Koreje i po svemu sude}i, ne}e biti u planovima stratega Partizana. - Konsul tova }u se sa spor tskim di re kto rom Qubi{om Tumbakovi}em, mo`e da se desi da on ipak ode u inos transtvo. Veli ki je pro blem {to ni je pro {ao prvi deo priprema sa nama zakqu~io je Vermezovi}.

GLAS SRPSKE utorak, 22. januar 2013. 43

Sastanak u Administrativnoj slu`bi grada Bawaluka

Izbor najboqih sportista Zvornika

"Borik" ~eka "{minkawe"
FOTO: GLAS SRPSKE

Progla{ewe 25. januara
ZVORNIK - Manifestacija 16. izbor najboqih sportista Zvornika bi}e odr`ana 25. januara, kao jedna od priredbi u okviru "Svetosavske nedjeqe". Organizacioni odbor je formirao stru~ni `iri, koji }e odabrati najboqeg sportistu i sportistkiwu, zatim jo{ osam najuspje{nijih sportista, najboqi klub, najuspje{nijeg trenera seniora i mla|ih kategorija. Bi}e progla{eni i najtalen tova ni ji mladi spor tis ti, spor tski radni ci, a bi }e dodijeqena i priznawa pojedincima i organizacijama za doprinos razvoju sporta zvorni~ke op{tine u protekloj godini. Me|u kandidatima za izbor najboqih sportista su yudisti i tekvondoisti kluba Srpski soko, {ahisti Drine, koji su postali prvaci Republike Srpske i stekli pravo da se takmi~e u Premijer ligi BiH, a fudbaleri Napretka iz Doweg [epka su ubjedqivo osvojili titulu jeseweg prvaka u Drugoj ligi RS. Izbor najboqih sportista Zvornika u protekloj godini bi}e odr`an u Domu omladine uz uobi~ajeno bogat kulturno-umjetni~ki program. D. G.

Uspjeh yudistkiwe iz Srpca
Detaq sa sastanka u Administrativnoj slu`bi grada Bawaluka

\uki}eva najboqa u Sloveniji
SRBAC - Yudistkiwa Vesna \uki}, rodom iz Dowih Sr|evi}a kod Srpca, postala je prvak Slovenije u kategoriji do 52 kilograma. Ona je ovu titulu osvojila na dr`avnom prvenstvu koje je odr`ano u Kopru. Na {ampionatu je u~estvovalo vi{e od 130 yudista iz cijele Slovenije koji su se takmi~ili u 14 kategorija, a \uki}eva je nastupila kao ~lanica Yudo kluba "Z'de`ele Sankaku" iz Ceqa. Krajem novembra je osvojila bronzanu medaqu na Yudo kupu u kineskom gradu Kingdao, a u~estvovala je pro{le godine i na Olimpijskim igrama u Londonu. U proteklih 12
Vesna \uki}

Preduzeli smo sve neophodne postupke i mjere u na{oj nadle`nosti da bismo bili jedan od gradova doma}ina SP za juniore, ali bez pomo}i nadle`nih organa BiH i Republike Srpske ne mo`emo dati garanciju i potvrdu za potpunu sanaciju "Borika", rekao \urica
PI[E: DARKO PA[AGI] darkop@glassrpske.com

BAWALUKA - Sanacija Sportske dvorane "Borik" za potrebe Svjetskog prvenstva u rukometu za juniore trebalo bi uskoro da po~ne, a grad Bawaluka }e sa svoje strane u~initi sve {to bude u wegovoj mo}i da "bawalu~ki hram spor ta" do~e ka naj boqe svjetske rukometne juniore. Ovo je istakao na~elnik Odjeqewa za dru{tvene djelatnosti grada Bawaluka Radenko \urica poslije sastanka predstavnika Administrativne slu`be grada, Ministarstva po rodi ce, omladi ne i sporta RS, Rukometnog saveza

RS, RS BiH i Zavoda za izgradwu, u vezi sa organizacijom SP ko je tre ba da bude odr`ano u julu ove godine.

ZA CJELOKUPNU sanaciju potrebno 2.881.136,70 maraka
- Administrativna slu`ba grada Bawaluka zavr{ila je pro cedu ru ja vnih nabavki za izbor najpovoqnijeg ponu|a~a za izvo|ewe radova na sanaciji i adaptaciji dijela SD "Borik", kako bi se zadovoqio jedan dio uslova i standarda IHF kada je u pitawu organizacija Svjetskog rukometnog prvenstva za juni-

ore u "Boriku". Ugovor za sanaciju i rekonstrukciju dijela "bawalu~kog hrama sporta" potpisan je sa predstavnicima preduze}a "Gra|ewe DOO" iz Pala, a vrijednost radova iznosi 940.885 maraka - naglasio je \urica. Ve} je poznato {ta }e sve biti ura|eno u "Boriku". - Bi}e izvr{eni sanacioni radovi na elektro-energet skoj mre `i i na pa jawu, sanaciji dijela ravnog krova i staklenih prizmi, kao i radovi na klimatizaciji i venti la ci ji spor tskog borili{ta i tribina. Rok za izvo|ewe ovih radova je pet mjeseci - istakao je \urica. Na~el nik Odjeqewa za

ORGANIZACIJA SP
Predstavnici Rukometnog saveza BiH i RS su naglasili da }e se organizacija SP realizovati po jedinstvenom protokolu koji propisuje IHF. - Sistem organizacije je isti za sve gradove doma}ine prvenstva, a u sklopu pripremnih aktivnosti bi}e odr`ani i dvodnevni seminari povodom organizacije prvenstva. Za vrijeme trajawa prvenstva o~ekuje se dolazak oko 15.000 gledalaca. Bawaluka, kao jedan od potencijalnih gradova doma}ina, dobi}e tehni~ku i logisti~ku pomo}, a od IHF i specijalnu rukometnu podlogu u trajno vlasni{tvo u vrijednosti od 36.000 evra - naglasio je generalni sekretar RS BiH Smajo Kara~i}.

dru{tvene djelatnosti naglasio je da }e grad u~initi sve {to je u wihovoj mo}i da sve bude sprovedeno u najboqem redu. - Preduzeli smo sve neophodne postupke i mjere u na{oj nadle`nosti da bismo bili jedan od gradova doma}ina SP za juniore, ali bez po mo }i nadle `nih or ga na BiH i Republike Srpske ne mo `e mo da ti ga ran ci ju i potvrdu za potpunu sanaciju "Bo ri ka" pre ma ura |e nom pro je ktu u izno su od 2.881.136,70 maraka. Administrativna slu`ba }e u~initi sve napore i nastoja}e da ispu ni mi ni mal ne uslove pri mje re ne fi nansij skim mogu}nostima grada, koje predlo`i i odredi organizator na sqede }oj inspe kcij skoj kontroli Sportske dvorane "Borik" - rekao je \urica i dodao da je u skladu sa tim formirana i Radna grupa ~iji je zadatak da sagleda sve okolnosti u vezi sa organizacijom prvenstva, pred dolazak predstavnika i zvani~nika Svjetske rukometne federacije u februaru.

godina osvojila je vi{e od 70 odli~ja na doma}im i me|unarodnim {ampionatima. D. J.

Premijer liga BiH za odbojka{e

Modri~ani iznenadili
MODRI^A - Odbojka{i Modri~a Optime u 13. kolu Premijer lige BiH priredili su veliko iznena|ewe pobjedom nad favorizovanim br~anskim MOK Jedinstvom od 3:0 i tako su najavili boqe dane za ovaj proslavqeni sportski kolektiv, koji se trenutno nalazi na pretposqedwoj poziciji. I pored poraza, MOK Jedinstvo je zadr`ao drugu poziciju, ali sada ima ~etiri boda mawe od vode}eg Kakwa, a isti broj bodova kao Br~aci sada ima Mladost. Rezultati 13. kola: Domaqevac - Gacko 2:3, Modri~a optima - MOK Jedinstvo 3:0, Napredak - Mladost 2:3, ^apqina Lukavac 3:1, Student - Kakaw 1:3. Plasman: Kakaw 36 bodova, MOK Jedinstvo 32, Mladost 32, Gacko 22, Napredak 18, Student 15, Domaqevac 15, Lukavac 9, Modri~a Optima 8, ^apqina 8 bodova. N. \.

Vedrija atmosfera u bijeqinskom premijerliga{u Radniku

Pove}an godi{wi buxet
BIJEQINA - Buyet Fudbalskog klu ba Radnik za 2013. godi nu izno si }e 400.000 maraka umjesto dosada{wih 247.000, a ova vijest obradovala je sve qubiteqe fudbala u Semberiji. zajednici, igra~ima, Poreskoj upravi, ali tro{kovima koji datiraju iz ranijeg perioda, a odnose se na utro{ak elek tri ~ne ener gi je. ^elnici Radni ka smatraju da se doma}inskim odnosom mo `e pre va zi }i pos to je }a finansijska kriza, te da se u budu}em periodu mo`e o~e ki va ti smawewe dugovawa. - Buyet jeste ve}i i zna~ajniji, ali mora mo tra `i ti i izna }i jo{ mo gu }nosti da obezbijedi mo doda tna sredstva, jer ovo ~ime raspola`emo ne}e biti dovoqno da se pokriju svi tro{kovi, zbog ranijih dugova. Ipak, vjerujem da zajedni~kim snagama mo`emo Radnik postaviti na zdrave noge, kako u finansijskom, tako i u takmi ~ar skom di jelu, jer Bijeqina i Semberi ja za slu `u ju stab i l n o g premijerliga{a naglasio je direktor Ra dni ka @i vo rad Mi ra `i}. @ivorad Mira`i} I. S.

Premijer liga BiH za odbojka{ice

Br~anke bez pardona
BR^KO - Aktuelne {ampion ke BiH, odboj ka {i ce br~anskog Jedinstva, bile su sigurne na doma}em terenu u premijerliga{koj konkurenciji. Popularne "princeze" su u 13. kolu lako savladale ekipu Bi ha }a sa ma ksi mal nih 3:0, te su zadr`ale drugu poziciju iza lidera Kula Grada~ca. U okr{aju dva srpska kluba, odi gra nom u Modri ~i, is to ime ni do ma }in po ra `en je od HE na Drini sa 2:3, dok je Gac ko na svom parketu bilo boqe od Jahorine sa 3:1. Rezultati 13. kola: Modri~a - HE na Drini 2:3, Jedinstvo - Biha} 3:0, Radnik - BL Volej 3:1, Gacko - Jahorina 3.1, Kula Grada~ac - Kakaw 3:0. Plasman: Kula Grada~ac 39 bodova, Jedinstvo 33, Gacko 31, HE na Drini 19, Biha} 16, Radnik 15, Jahorina 14, Modri ~a 14, BL Volej 10, Kakaw 4 boda. N. \.

U 2013. godini na raspolagawu 400.000 maraka
Naj vi {e je ohra bri la ru ko vod stvo bi jeqin skog pre mi jerli ga {a u daqem funkcionisawu i reprogramu du govawa pre ma radnoj

44 utorak, 22. januar 2013. GLAS SRPSKE

Josip Bili}, direktor takmi~ewa ABA lige

Aleksandrov~anima samo upozorewe
QUBQANA - Direktor takmi~ewa Jadranske lige Josip Bili} u izjavi za beogradske medije ju~e je rekao da nije ~uo za incident u Lakta{ima. - Nisam dobio izvje{taj od delegata i sudija, to bi trebalo da se dogodi danas-sutra. Razmotri}u ovaj slu~aj ukoliko bude prijave, pogleda}u i snimak i slike na sajtovima. ^elnici, trener i igra~i Igokee do sada su bili vrlo korektni, upozorewe }e vjerovatno biti dovoqno u ovoj situaciji. Ponavqam, treba prvo da se upoznam sa slu~ajem - istakao je Bili}. Wega s druge strane raduje podatak da je vrlo va`na utakmica protekla bez ikakvih problema. - Meni kao ~ovjeku koji vodi ligu najva`nije da je utakmica regularno privedena kraju. U pravilniku ne postoji stavka da se ~elnici ka`wavaju na osnovku medijskih izvje{taja, vidje}u {ta }e re}i zvani~na lica - podvukao je Bili}.
FOTO: G. [URLAN

Jadranska liga, 18. kolo

Krka dobila [iroki
NOVO MESTO - Ko{arka{i Krke savladali su na doma}em terenu ekipu [irokog sa 74:71 (21:21, 18:16, 14:17, 21:17) u posqedwoj utakmici 18. kola regionalne Jadranske lige. Kod pobjednika istakli su se Jaka Klobu~ar sa 21 i Jakov Vladovi} sa 13, a u [irokom su najefikasniji bili Marko [utalo i Ivan Ramqak sa po 15 poena. Plasman: 1. Igokea 15/3, 2. Crvena Zvezda 12/6, 3. Partizan 12/6, 4. Budu}nost 10/8, 5. Radni~ki 10/8, 6. Cedevita 10/8, 7. MZT 10/8, 8. Olimpija 9/9, 9. Krka 8/10, 10. Zadar 7/11, 11. Split 7/11, 12. Cibona 6/12, 13. [iroki 6/12, 14. Solnok 4/14. U 19. kolu sastaju se: Zadar - Cedevita, Olimpija - Igokea, Crvena zvezda - MZT, Split - Solnok, Radni~ki Partizan, Budu}nost - Krka i [iroki - Cibona.

Vlada Vukoi~i}, trener Crvene zvezde

Vlada Vukoi~i}, trener ko{arka{a Crvene zvezde

Igokea blizu prvog mjesta
^ak i da dobijemo svih osam utakmica do kraja, Igokea kontroli{e situaciju, sudbinu dr`i u svojim rukama i sve od we zavisi, rekao Vukoi~i}
BEO GRAD - Tre ner ko {ar ka {a Crve ne zvezde Vlada Vukoi~i} rekao je da Igokea ima najve}e {anse da na kraju regularnog dijela Jadranske li ge zau zme prvo mjesto i izbori plasman u Evroligu. - Igokea de fi ni ti vno ima najve}e {anse da na kraju liga{kog dela osvoji prvo mesto bez obzira na to koliko ostali timovi igrali dobro. Jer, i da dobijemo svih osam utakmica do kraja, Igokea kon troli {e si tu aci ju, sudbinu dr`i u svojim ruka-

Slavqe Nagetsa na doma}em terenu

Denver boqi od Oklahome

Gostovawe Uniksu
Ko{arka{i Crvene zvezde ju~e su otputovali u Kazaw, gdje ih u sutra o~ekuje duel sa ruskim Uniksom u tre}em kolu Last 16 faze Evrokupa. ma i sve od we zavisi. Mo`da bi moglo da se ka`e da je trka za prvo mesto i sada gotova, ali samo u slu~aju da Igokea nastavi da igra kao

do sada i, naravno, da se ne desi ne{to nepredvi|eno zakqu~io je Vukoi~i}.

IZGUBILI dva me~a zaredom
On je re kao da wegova eki pa ni je u padu for me iako je do`ivjela dva poraza za redom, od Ga la ta sa ra ja u Evrokupu i Igokee u Jadranskoj ligi. - Izgubili smo od Galatasaraja, ali svi su mogli da vide o kako kvalitetnom timu se radi. Utakmica u La-

Kori Bruer

kta{ima bila je derbi, tako da nije bilo mogu}e odrediti favorita. Svi su bili u prilici da osete koliko je Igokea jaka na svom parketu, a ne se}am se da je neki tim u Lakta {i ma ove se zone imao {ut za po bedu. Na ra vno da sam nezadovoqan nekim na{im re{ewima na utakmici, ali na to je uticalo nekoliko ~iwenica. Pre svega, jer smo igrali protiv veoma dobrog tima koji je igrao dosta dobru odbranu pa neka na{a re{ewa nisu bila najboqa kazao je Vukoi~i}.

WUJORK - Ekipa Denvera tek poslije produ`etka savladala je najuspje{niji tim dosada{weg dijela NBA lige Oklahomu sa 121:118. U potpuno neizvjesnoj utakmici u kojoj je rezultat ~ak 20 puta bio izjedna~en odluka o pobjedniku pala je pri vo|stvu Denvera 117:116, kada je najboqi pojedinac Oklahome Kevin Djurent proma{io {ut za tri poena. Najzaslu`niji za pobjedu Denvera bili su Kori Bruer sa 26 i italijanski reprezentativac Danilo Galinari sa 18 poena. Na suprotnoj strani, po obi~aju, predwa~ili su Durent sa 37 i Rasel Vestbruk koji je utakmicu zavr{io sa 36 poena. Rezultati: Toronto - Los An|eles Lejkersi 108:103, Orlando - Dalas 105:111, Detroit - Boston 103:88, Denver - Oklahoma 121:118 (poslije produ`etka).

Predsjednik Igokee izvinio se navija~ima Crvene zvezde

Dodik ponudio ostavku
LAKTA[I - Predsjednik Igokee Goran Dodik ponudio je ju~e ostavku na tu funkciju zbog incidenta na utakmici 18. kola Jadranske lige protiv Crvene zvezde koja je odigrana u Lakta{ima. Prvi ~ovjek Igokee pokazao je sredwi prst navija~ima Crvene zvezde i psovao ih, poslije ~ega je jedan od navija~a utr~ao na parket i udario ga. - Izviwavam se svima koje je moje pona{awe povrijedilo. Odreagovao sam u afektu, a to nije bilo u skladu sa funkcijom koju obavqam. Svi koji me poznaju znaju da sam navija~ Crvene zvezde i prema "delijama" se nikada ne bih tako ponio. Bio sam isprovociran pona{awem male grupe lokalnih navija~a koji su i poslije na{e pobjede nastavili sa omalova`avawem na{e ekipe, na{eg uspjeha i svih qudi koji navijaju za na{ klub - naveGoran Dodik

Sakrameno ostaje bez kluba u NBA

Kingsi sele u Sijetl
SAKRAMENTO - Porodica Maluf dogovorila je prodaju NBA ekipe Sakramento Kingsa grupi koju vodi investitor Kris Hansen, {to zna~i da }e se tim preseliti u Sijetl. Selidba Kingsa u Sijetl i povratak Supersoniksa bi}e zvani~na tek po{to prodaju potvrdi Bord vlasnika NBA lige. Jedna od tih osoba rekla je da su Malufovi dogovorili da prodaju cijeli svoj udio u Kingsima, {to je 65 odsto, za 525 miliona dolara. U tu cijenu ulazi vrijednost cijele fran{ize, kao i wena selidbu u Sijetl. Hansenova grupa se tako|e nada da }e uspjeti da otkupi i preostalo vlasni{tvo od mawih investitora. Bra}a Maluf }e 1. februara dobiti depozit od 30 miliona po tom dogovoru, ali }e i daqe mo}i da primaju druge ponude dok liga ne odobri prodaju.

deno je u saop{tewu koje je potpisao predsjednik Igokee.

SUSRET protekao bez incidenta
Dodik je is ta kao da ne `eli da svojim postupcima

baca sjenu na najve}i uspjeh Igokee u istoriji i da je zbog toga Upravnom odboru kluba ponudio ostavku. Uprava je zahvalila svojim, kao i navija~ima Zvezde, za fer i sportsko navijawe tokom su botwe uta kmi ce u

Lakta{ima uz ocjenu da su se prije susreta nepotrebno di za le medij ske ten zi je. Uprava kluba podsje}a da se pi sa lo da na vi ja~i Zvezde ne}e mo}i da u|u u dvoranu ni ti da }e im bi ti dozvoqeno da pokazuju obiqe`ja svoga kluba, {to se pokazalo kao neistinito. Iz klu ba su skre nuli pa`wu da ne `ele da se stvara euforija oko plasmana u Evroligu jer on jo{ nije ostvaren. Direktor "crveno-bijelih" Davor Ristovi} osudio je pona{awe predsjednika Igokee i rekao da takav gest ne prili~i prvom ~ovjeku jednog ozbiqnog ko{arka{kog kluba koji je ove sezone u ABA ligi ostvario izvanredne rezultate. Osim Ristovi}a, i grupa navija~a Crvene zvezde osudila je gest prvog ~ovjeka Aleksandrov~ana.

FOTO: V. TRIPI]

GLAS SRPSKE utorak, 22. januar 2013. 45

Sini{a [temberger, junak pobjede Igokee nad Crvenom zvezdom u Jadranskoj ligi

Pit Sampras

Nisam razmi{qao, samo sam {utnuo
Bili smo pozitivni sve vrijeme, ~ak i kada smo izgubili loptu na sredini terena pred sam kraj susreta, kada smo imali najlak{i pas na svijetu. Tada sam pomislio: Pa, zar ovako da izgubimo Evroligu, rekao [temberger Partizan ili Zvezda
Igokea je na svom parketu dobila Partizan sa 23 poena razlike, dok je Zvezdu savladala sa tri. - Ne bih dijelio ove dvije pobjede po{to su mi obje podjednako drage. Iako je protiv Partizana bilo, tako da ka`em, redovno kolo, bilo nam je drago {to smo ih dobili sa toliko poena prednosti. Ova utakmica je dosta toga odlu~ivala, pa sam i na wu ponosan. Mada je malo druga~ije kada se neko dobije u posqedwim sekundama - kazao je [temberger.
Sini{a [temberger

Nole igra za svoj narod
MELBURN - Legendarni Pit Sampras je u intervjuu za portal "The Tennis Space" rekao da je impresioniran Novakom \okovi}em i istakao da }e on jo{ dugo biti u vrhu. - Provodio sam vrijeme sa Novakom i mislim da je veoma dobar momak. Bio sam na ve~eri u Los An|elesu sa wim pro{le godine i `elio je da zna kako sam uspio da ostanem na vrhu toliko dugo. Bio je veoma radoznao. Rekao sam mu da sam o svemu razmi{qao veoma jednos ta vno. @elio sam da se fokusi ram na igru i da oko sebe imam samo dobre qude - rekao je Sampras. On je poslije toga istakao da je Novak psihi~ki dosta oja~ao u odnosu na prethodne godine. - Sa te ve~ere sam oti{ao ve oma im pre sioni ram wime. Mislim da Novak ne igra samo za sebe, ve} predstavqa cijeli svoj narod i `eli da im donese nadu u ne{to boqe. Pre`ivio je rat i prqav{tinu. Bi}e u vrhu idu}e tri ili ~etiri godi ne. On je na prvom mjestu. Psihi~ki je sada jak kao stijena. Mo`da je prije tri godine dopu{tao da ga neke situacije dotaknu, ali to se vi{e ne de{ava. Psihi~ka promjena je bila wegova najve}a promjena, ali je tako|e popravio i servis i druge segmente igre - rekao je Sampras.

- Ovo je veliki korak ka prvom mjestu i Evroligi, ali ima jo{ osam kola da odigramo do kraja. Jedan poraz kod ku}e stavqa te u situaciju da mora{ juriti pobjedu u gostima. Liga je izuzetno jaka i dosta izbalansirana. Nijedan klub do sada nije se raspao i sve ekipe su na okupu, {to ranije nije bio slu~aj. Na dnu tabele je dosta izjedna~eno i svi se bore za ne{to. Nekome treba za opstanak, nekome za evropska takmi~ewa i svako mawe potcjewivawe protivnika mo`e mnogo da ko{ta - dodao je [temberger.

FOTO: G. [URLAN

PI[E: MILAN ZUBOVI] milanz@glassrpske.com

POGODIO trojku 2,9 sekundi prije kraja
ni{ta iz igre, u presudnom trenutku ruka nije zadrhtala. - Tako to obi~no bude. Bili smo pozitivni sve vrijeme, ~ak i kada smo izgubili loptu na sredini terena pred sam kraj susreta, kada smo imali najlak{i pas na svijetu. Tada sam pomislio: Pa, zar ovako da izgubimo Evroligu. Odbranili smo se i {ut je samo bio stvar tehnike - rekao je [temberger. Igokei se sada otvorio put ka nastupu u najkvalitetnijem evropskom klupskom takmi~ewu, ali popularni [temba poziva na oprez. Motiva za idu}ih osam kola ne nedostaje. - Nama motiv igrawa nikad nije bio problem i uz dobru atmosferu u svla~ionici radujemo se svakoj utakmici. Pobjeda u posqedwem kolu jeste veliki uspjeh i veliki korak naprijed, ali mi smo dovoqno iskusni da spustimo tenziju i smirimo euforiju koje je bilo poslije ovog susreta. Dosta nas je osvajalo pehare u prvenstvu i Kupu, dok je Jorovi} slavio dva puta u finalu Jadranske lige, tako da ovakve utakmice shvatamo kao ne{to najnormalnije - zakqu~io je junak pobjede Igokee.

BAWALUKA - Nisam se kolebao i samo sam {utirao za tri poena, jer sam vidio da Komatina ide pod ko{. Pogodio sam i odmah pogledao na semafor na kojem je bilo jo{ 2,9 sekundi do kraja i samo pomislio kako to treba da odbranimo. Izjavio je ovo junak pobjede Igokee nad Crvenom zvezdom Sini{a [temberger, koji je trojkom postavio kona~an rezultat utakmice 18. kola Jadranske lige (80:77). Iako do tada nije pogodio

SLAVQE POSLIJE ME^A
Poslije me~a ko{arka{i su znali da proslave izuzetno va`nu pobjedu. - Bilo je slavqa poslije pobjede nad Zvezdom, a imali smo i dodatni razlog za proslavu, jer je na{ drug Nenad [ulovi} dobio dijete nekoliko dana ranije - rekao je [temberger.

www.glassrpske.com

DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE

BAWALUKA

Snijeg na planinama
Biha} Biha} Bawaluka Doboj Tuzla Zvornik Zvornik Zenica Bijeqina

Beograd
Subotica Subotica

Maks. Min.

10 oC 7 oC

Boris DMITRA[INOVI] direktor Mirjana KUSMUK glavni i odgovorni urednik
Darko GAVRILOVI] (zamjenik glavnog i odgovornog urednika) Daliborka SEKULI] (novosti) Dragana ]OSI] (dru{tvo, biznis) Sandra KQAJI] (Glas plus, agencije) Mehmed DIZDAR (hronika) Vawa POPOVI] (panorama) Tawa [IKAWI] (Srbija, region) Tawa MILAKOVI] (svijet) Aleksandra RAJKOVI] (kultura) Dragana RA\AN (dopisnici, Bawaluka) Darko GRABOVAC (sport) Tihomir GA^I] (tehni~ka)
Prvi broj "Glasa" iza{ao je kao organ NOP-a za Bosansku Krajinu u @upici kraj Drvara, 31. jula 1943. godine. Od 15. septembra 1992. godine odlukom Narodne skup{tine RS izlazi kao dnevni list Republike Srpske. Pod imenom "Glas Srpske" izlazi od 5. maja 2003. godine.

Obla~no sa padavinama
U Republici Srpskoj ujutro }e biti prete`no do potpuno obla~no, mjestimi~no sa ki{om. Tokom dana zadr`a}e se promjenqivo vrijeme, a popodne i predve~e naobla~ewe uz zahla|ewe donije}e nove padavine, prvo ki{u, a zatim suswe`icu i snijeg. Jutarwe temperature od 4 do 7, na istoku i jugu do 11, a najvi{e dnevne od 4 do 9, ponegdje na sjeveroistoku i istoku do 12 stepeni Celzijusa. Poslijepodne temperature }e biti u osjetnom padu.

Sarajevo Pale

Mostar

U Srbiji }e biti obla~no sa ki{om u ni`im predjelima i snijegom na planinama. Minimalne temperature kreta}e se na planinama od -2 do 1, u ostalim krajevima od 2 do 7, a najvi{e dnevne na planinama od 1 do 5, u ostalim krajevima od 7 do 12 stepeni Celzijusa.

Novi Sad

Beograd

Novi Pazar

Ni{

Nik{i} Trebiwe

Bawaluka
Maks. Min.

8 oC 4 oC

Podgorica Pod-

Pri{tina

Evropske metropole
Amsterdam Atina Berlin Be~ Bratislava Brisel 0 14 -5 2 1 2
Budimpe{ta Bukure{t Carigrad Dablin Kopenhagen Lisabon 3 12 15 4 -1 12 London Madrid Minhen Moskva Oslo Pariz 0 3 2 -9 -11 1 Prag Rim Sofija Stokholm Var{ava @eneva -2 10 6 -11 -4 0

e-mail: dopisnik@glassrpske.com marketing@glassrpske.com

Izdava~: AD "Glas Srpske" Bawaluka, Redakcija: Bra}e Pi{teqi}a 1, 78000 Bawaluka, tel. (051) 342-900, faks 342-910, e-mail: dopisnik@glassrpske.com, Direkcija: Skendera Kulenovi}a 93, Bawaluka, tel (051) 231-077, Marketing: Skendera Kulenovi}a 93, Bawaluka, tel.(051) 231-081, e-mail:marketing@glassrpske.com, Dopisni{tva: Isto~no Sarajevo 057/318-119, Doboj 053/242-304, Srebrenica 056/410-418, @iro ra~uni: Nova bawalu~ka banka 551001-00016019-84, NLB Razvojna banka 562099-00016587-09, Komercijalna banka 571010-00000340-14, Zepter komerc bank 567162-11005289-71, Hypo Alpe Adria bank 552002-00016396-53

46 utorak, 22. januar 2013. GLAS SRPSKE

OBN

23.00

Antena
BHT 1 20.30

Voz smrti
Mo`ete izabrati miran `ivot, povu}i se iz o~iju javnosti, ali ponekad je te{ko ostaviti pro{lost. Poslije traumati~nih doga|aja u misiji na Kosovu, Lasko napu{ta svoju vojni~ku slu`bu u jedinicama KFOR te se povla~i u samostan. Me|utim, `ivot koji je izabrao bi}e miran tek za kratko, jer ga ve} du`e vrijeme posmatra Matijas, agent tajnog hri{}anskog reda, koji `eli da ga iskoristi zbog Laskovih sportskih sposobnosti i etni~kog integriteta. Matijasov je zadatak da {tititi hodo~asnike u Lurd, a niko i ne sluti kako beskrupulozni gangsteri planiraju da izvedu spektakularnu pqa~ku smrtonosnog virusa te iskoriste hodo~asni~ki pohod za svoj bijeg. Uloge: Matias Landver, Arnold Voslo, Sajmon Daton, Ken Bons Re`ija: Ditard Kester

Veselo ~i{}ewe
Rouz je odgovorna ku}na pomo}nica i samohrana majka. Kad wenog sina Oskara izbace iz {kole zbog ~udnog pona{awa, Rouz je primorana da po{aqe dje~aka u privatnu {kolu. Za to joj je potreban novac. Wen de~ko policajac joj predla`e da osnuje firmu "Veselo ~i{}ewe".

RTRS
6.00 6.30 9.00 9.10 10.00 10.20 10.30 11.20 12.00 12.10 13.30 14.00 14.10 15.00 15.50 16.30 17.10 17.50 19.00 19.30 Info kanal Jutarwi program Vijesti Su|ewa u Hagu Bili jednom jedni pronalaza~i, crtani film Enciklopedija velikih li~nosti Gradwa imperije Qetne qubavi, serija Dnevnik Vjetar palate, serija U prolazu Vijesti Strasti, serija U fokusu Ponovno otkrivawe rijeke Jang Ce Srpska danas Mu}ke, serija Vjetar palate, serija Malac znalac Dnevnik 6.30

BN
Jutarwi program 8.30 Serija 10.00 Novosti 10.05 FILM 12.00 Novosti u podne 12.10 BN koktel 14.00 Novosti 14.05 Zabrawena qubav, serija 15.00 Larin izbor, serija 16.00 Dnevnik 16.10 Ru`a vjetrova, serija 18.00 Danas u Srpskoj 18.30 Larin izbor, serija 19.30 Dnevnik 20.00 Serija 21.00 Crno na bijelo 22.30 Dnevnik 23.00 Zabrawena qubav, serija 23.40 FILM Xentlmenski sporazum 6.00 9.00 9.40 10.00 10.20 11.00 12.00 12.10 12.30 13.20 14.40 15.00 15.50 16.40 17.00 17.20 17.40 18.20 19.00 19.30

RTS1
Jutarwi program Dome slatki dome, serija Gastronomad Kvadratura kruga Putopis Za{to siroma{tvo Dnevnik Sport plus Mjesto zlo~ina: Wujork, serija FILM Ping I ja imam talenat Ovo je Srbija Boqi `ivot, serija Gastronomad Dnevnik RT Vojvodina [ta radite bre Beogradska hronika Oko magazin Slagalica Dnevnik 6.00 6.50 7.20 8.10 9.40 10.10 10.40 11.00 11.40 11.50 12.30 13.00 14.00 15.10 16.00 16.30 17.00 18.00 19.30 20.00 20.30 21.00 21.50 23.20 23.40 0.00

RTS2
Koncert za dobro jutro Slagalica Program za djecu [kolski program Sve boje `ivota Zakqu~ano Mjera za muziku Trag Gra|anin Muzika Tehnologije Trezor [kolski program Kao mjehur od sapunice Vrijeme je za bebe Ekologija Titanik - krv i ~elik, serija Ja imam talenat Program za djecu TV mre`a Drugi vijek Titanik - krv i ~elik, serija FILM @ene iz susjedstva I ja imam talenat Buena vista social klub Reprizni program 7.30 8.20 9.30 10.00 10.30 12.00 13.40 15.00 16.00 16.30 17.00 18.00 18.30 19.10 20.00 21.00 0.00 0.30 0.50 2.00 -

B92
U zdravom tijelu Najboqe godine, serija Ka`iprst Vijesti Internat, serija Crtani film Ninxa ratnici Nikita, serija Vijesti Sportski pregled Dva i po mu{karca, serija Xoi, serija Vijesti Ninxa ratnici Nikita, serija FILM Kum 3 Vijesti Sportski pregled Internat, serija Najboqe godine, serija Info 6.00 7.00 9.45

PINK BH
Nasqednici, serija Udri mu{ki Qubav, navika, panika, serija Kuvawe i muvawe Info top Balkanska posla Brze pare, kviz Nasqednici, serija Sudnica Info top Mala nevjesta, serija Simar, serija Info top Prequbnici

10.15 11.00 11.10 12.30 13.30 14.30 16.00 16.20 17.15 18.15 18.45

17.50
7.40 8.50 9.00 9.10 9.50 10.10 10.40

ATV
Dolina sunca, serija Vijesti Moji ku}ni qubimci, crtani film Bratz, crtani film Bakugan, crtani film Bejblejd, crtani film Virus atak, crtani film Vinks, crtani film Vijesti Bandini, serija Kad li{}e pada, serija Tiha oluja, serija Vijesti Magazin Take{i zamak Krv nije voda, serija Dolina sunca, serija Vijesti Bandini, serija Ve~e sa Ivanom Ivanovi}em Vijesti Ekskluziv FILM Pogled sa Ajfelovog torwa Zauvijek susjedi, serija No}ni program

12.10
9.00

K3
Vjetar u le|a, serija 10.00 Pod sretnom zvijezdom, serija 11.00 Bliznakiwe, serija 12.00 Vijesti 12.05 Strasti i intrige, serija 13.00 SMS Box 15.00 Vijesti 15.05 Vjetar u le|a, serija 16.00 ABS {ou 16.30 Volim sport 17.10 Pod sretnom zvijezdom, serija 18.10 Hrana i vino 18.40 Novosti 19.30 Dnevnik RTS 20.00 Bliznakiwe, serija 21.00 Potez 22.00 Novosti 22.40 Mjesto zlo~ina: Wujork, serija 6.00 8.10 8.40 10.20 10.50 11.50 12.00 13.10 14.10 15.00 16.00 17.00 17.10 17.40 18.00 18.50 19.10 20.00 21.00 22.00 23.00 0.30 1.20 2.00 2.40 3.20 5.20

OBN
Crtani filmovi Princ iz Bel Ejra, serija Gorki `ivot, serija Sto za 4 Oluja u raju, serija OBN info Ru`a vjetrova Naku{a, serija Odba~ena, serija Larin izbor, serija Sulejman Veli~anstveni, serija OBN info Sto za 4 Naku{a, serija Ru`a vjetrova, serija OBN info In magazin Larin izbor, serija Sulejman Veli~anstveni, serija Odba~ena, serija FILM Voz smrti Sulejman Veli~anstveni, serija Odba~ena, serija OBN info In magazin Fudbal ^uvari planete

20.10

VJETAR PALATE,
SERIJA 20.10 Zakletva, dok. program 21.10 Slobodna zona 22.30 Dnevnik 23.00 FILM Dolanov kadilak 0.30 Gradwa imperije 1.20 Zakletva 2.20 Slobodna zona 3.40 Dnevnik 4.10 U fokusu 5.00 Ponovno otkrivawe rijeke Jang Ce 5.30 Muzika

10.50 11.50 12.00 13.00 14.30 16.00 16.10 16.30 17.00 18.00 19.00 19.50 21.00 22.30 23.00 23.30 1.30 2.00

SPORT PLUS
20.00 Boqi `ivot, serija 21.00 Pjesma bez granica 22.00 Upitnik 22.50 Mjesto zlo~ina: Wujork, serija 23.40 Dnevnik 0.00 Misterije Hejvena, serija 0.40 FILM Recept za ubistvo 2.20 Reprizni program

MALA NEVJESTA,
SERIJA 20.10 Mala nevjesta, serija 21.00 Sve za qubav 22.30 Trenutak istine 23.40 Siti ekskluziv 0.00 Sudnica 1.00 FILM Raskid

RADIO RS
6.00 9.00 9.05 9.40 10.00 10.05 12.00 12.10 13.00 13.05 14.00 14.05 Jutarwi program Vijesti Riznica znawa Vrijeme je za sport Vijesti Zajedni~ki talas Podnevne novosti Zapjevajmo pjesme stare Vijesti U ritmu dana Vijesti Svilen konac 16.00 16.30 17.00 17.05 18.00 18.05 19.00 19.10 20.00 20.05 21.00 21.05 Dnevnik Muzika Vijesti Aktuelnosti Vijesti Mozaik radija Ve~erwe novosti Zaigrajmo zapjevajmo Vijesti Studiorum Vijesti Riznica znawa 21.40 Starogradska muzika 22.00 Hronika dana 22.10 Najsvjetlije stranice umjetni~ke muzike 23.00 Vijesti 23.05 Razgovornik 0.00 Pono}ne vijesti 0.05 No}ni program

Preporu~ujemo...
100
PINK BH

Raskid

Fotograf Stiv i profesorka Monika jako su zaqubqeni, a wihova veza toliko je sna`na i intenzivna da gotovo grani~i s bole{}u. U jednom trenutku u potpunom su delirijumu, ali ve} u drugom postaju frustrirani, spremni na prekid. Zbog takvih situacija, par poku{ava ozbiqno da popri~a i analizira vezu, ali razgovori se svaki put pretvore u katastrofu. Oni jednostavno ne mogu ostati zajedno, ali se ne mogu kona~no ni rastati. Uloge: Rasel Krou, Salma Hajek, Abraham Alvarez, Karlo Korazon, Marti Grejnyer Re`ija: Robert Grinvold

GLAS SRPSKE utorak, 22. januar 2013. 47

RTRS

23.00

HRT 1

23.30

Dolanov kadilak
U Las Vegasu u~iteq Robinson i wegova `ena Elizabet poku{avaju da dobiju dijete. Dok je jahala kowa jedno ve~e u pustiwi, Elizabet je svjedo~ila pogubqewu dva kojota i ilegalnog imigranta koje je ubio trgovac qudima Yimi Dolan. Odlu~uje da slu~aj prijavi policiji. Me|utim, kako je izgubila telefon Yimi ga prona|e i tako joj u|e u trag. Prijeti joj. Elizabet odlazi sa Robinsonom u FBI, i nakon {to im ispri~aju {ta je vidjela, sele ih u sigurnu ku}u pod prismotrom dvojice agenata. Me|utim, jedno ve~e Elizabet se iskrade iz ku}e da bi kupila test za provjeru trudno}e. Uloge: Kristijan Slejter, Emauel Vogie, Ves Bentli Re`ija: Yef Bisli

@ivot
Harlem, Wujork, 1932. Sitnog kriminalca Reja i bankovnog ~inovnika Klajda potreba za novcem natjerala je u partnerstvo. Da bi podmirili dug gangsteru, moraju da mu dostave po{iqku alkohola iz Misisipija. Tamo ih zadesi druga~ija sudbina. Nakon {to ih policija uhvati u blizini jednog le{a, lokalni ih sudija osudi na do`ivotnu robiju zbog ubistva koje nisu po~inili. Prvih se dana u zatvoru pretjerano ne zabriwavaju. Rej smi{qa najefikasniji na~in bijega i sawa o klubu koji }e otvoriti na slobodi, a Klajd poku{ava na}i advokata koji }e ga izvu}i da bi se mogao pridru`iti voqenoj djevojci. Na`alost, wihovi se planovi nisu ostvarili. Uloge: Edi Marfi, Martin Lorens, Ned Biti Re`ija: Ted Dem

BHT1
7.00 8.15 8.45 8.55 9.10 9.30 9.40 10.10 11.00 11.30 12.15 12.45 13.15 14.15 14.30 14.40 14.55 15.20 15.45 16.30 17.00 17.30 18.00 19.00 19.35 20.00 20.30 22.00 22.30 23.55 0.20 Dobro jutro Gorko-slatko, serija Robot Robi Bajke o `ivotiwama Nema problema Frenderi u BiH Mini {kola Obalska stra`a, serija TV Liberti EURO panorama Global BH gastro kutak Tre}a strana Vijesti Robot Robi Bajke o `ivotiwama Words on the Streets Dje~iji festivali Robiwa Isaura, serija Hronika regija Dru{tvo znawa BHT popodne Robiwa Isaura, serija Dnevnik Gorko-slatko, serija Josip Pejakovi}: U ime naroda FILM Veselo ~i{}ewe Dnevnik Sevdi Mustafa Band, koncert Hronika regija BHT popodne 6.00 7.00 9.50 10.00 11.00 12.00 12.30 13.30 14.20 14.30 15.00 15.40 16.30 17.40 18.10 19.00 19.30

HRT 1
Nau~na petica Dobro jutro Hrvatska Vijesti Amerika: Pogled odozgo Preurediti ili se preseliti Dnevnik Prkosna qubav Dr Oz Vijesti Me|u nama Kulturna ba{tina Punom parom Hrvatska u`ivo Na{i i va{i, serija Osmi kat Tema dana Dnevnik 5.20

HRT 2
Amerika: Pogled odozgo 6.00 Prkosna qubav, serija 6.50 Mala TV 7.20 Vesele trojke, crtani film 7.50 Teletabis 8.20 @ivot s Derekom, serija 8.40 Vremeplovci, serija 9.00 [kolski sat 10.00 Idemo na put s Goranom Mili}em 11.30 FILM 13.20 FILM U ropstvu: Istinita pri~a o Fani Kembl 15.00 [kolski sat 16.00 Regionalni dnevnik 16.30 Dolina sunca, serija 17.20 Reprizni program 18.00 Ni da ni ne 19.00 Mala TV 19.30 Glamurozne slastice 6.00 6.50 7.20 8.00 9.20 10.40 11.30 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 16.30 17.00 17.20 18.00 19.10

NOVA
Zauvijek susjedi, serija Pinki i Mozgalo, crtani film Speed Racer, crtani film Moja majka, serija Kako vrijeme prolazi, serija Voker, teksa{ki renxer, serija Ninxe ratnici In magazin Larin izbor, serija Sila, serija Voker, teksa{ki renxer, serija Ninxe ratnici Zauvijek susjedi, serija Vijesti In magazin Kako vrijeme prolazi, serija Dnevnik 6.40 7.20 7.50 8.30 8.50 9.00 9.40 11.40 12.10 13.10 14.10 15.10 16.50 17.10 18.00 18.30 19.00

RTL
RTL danas Ru`a vjetrova, serija Ben 10, crtani film Moji xepni qubimci, crtani film Jugioh, crtani film Virus atak, crtani film Flashpoint, serija Magazin Krv nije voda, serija Ru`a vjetrova, serija Sulejman Veli~anstveni, serija Flashpoint, serija RTL od 5 do 5 Galileo Magazin RTL danas Krv nije voda, serija

N. Geographic
8.00 8.50 9.40 10.10 10.40 11.30 12.30 13.20 14.20 14.40 15.30 16.10 17.20 18.00 19.00 Megafabrike Auto-otpad Gra|evinska zona Sekunde do katastrofe Povjerqivo Nisam znao da Izvan kosmosa Zlo~ini protiv prirode Gra|evinska zona Sekunde do katastrofe Unutar 11. septembra Megafabrike Avionske nesre}e Iznutra Megafabrike

TV1
6.00 7.00 8.00 8.30 9.00 10.05 11.00 12.00 12.10 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 17.10 18.10 19.00 20.00 21.00 22.00 22.20 22.40 0.30 1.00 2.00 2.40 Predaj se srce, serija Tek ro|eni, serija Red magazin Euroliga, magazin Vjetar u le|a, serija Pod sretnom zvijezdom, serija Bliznakiwe, serija Makeover - upoznaj novog sebe Euroliga, magazin Tek ro|eni, serija Predaj se srce, serija Vjetar u le|a, serija Specijal Vijesti Pod sretnom zvijezdom, serija Red magazin Dnevnik Bliznakiwe, serija Ostrvo, serija Vijesti Makeover - upoznaj novog sebe Mjesto zlo~ina: Wujork, serija Mjesto zlo~ina, serija Dnevnik Red magazin No}ni program

13.30

7.50

20.00

8.30

17.20

DR OZ
20.00 Paravan 21.00 FILM Ambasador 22.50 Dnevnik 23.30 FILM @ivot 1.20 FILM 2.50 Otac i sin, serija 3.40 Eureka, serija 4.20 Dr Oz 5.00 Reprizni program 20.00

TELETABIS,
PROGRAM ZA DJECU
FILM

SILA,
SERIJA 20.00 Sila, serija 21.00 Larin izbor, serija 21.50 Vijesti 22.10 FILM Voditeq izvi|a~ica 0.00 FILM Razbija~ 2.00 Drugo lice planine, serija 2.50 Ezo TV 3.50 Drugo lice planine, serija 4.40 Dnevnik 5.30 In magazin

MOJI XEPNI QUBIMCI,
CRTANI FILM 20.00 Ru`a vjetrova, serija 21.00 Sulejman Veli~anstveni, serija 22.00 Vijesti 22.20 FILM Vjen~awe iz vedra neba 0.00 Dolazak, serija 1.30 Astro {ou 2.30 FILM [ora u 3 4.00 RTL danas

AVIONSKE NESRE]E
20.00 21.00 21.50 22.50 Auto-otpad Megafabrike Auto-otpad Avionske nesre}e 23.40 Megafabrike 0.40 Auto-otpad 1.30 Avionske nesre}e 2.30 In`ewerske veze 3.20 Nisam znao da 4.20 In`ewerske veze 5.10 Nisam znao da 6.00 Svjetski vodi~ za qubiteqe hrane 7.00 Megafabrike

Sedam godina u Tibetu 22.00 Otac i sin, serija 23.00 Zlo~ina~ki umovi, serija 23.40 Dva i po mu{karca, serija 0.00 Eureka, serija 0.50 Po{teno i prema zakonu, serija 1.40 Ludi od qubavi, serija 2.20 Seks i grad, serija 2.50 Muzika

2100
B 92

Kum 3

Prohujala su ~itave dvije decenije u `ivotu porodice Korleone dok se Il Padrino trudio da ostvari obe}awe dato porodici o legalizaciji poslova. Kao dio plana za prelaz na pravu stranu zakona, Majkl donira veliku sumu crkvi ~ime prima ~asti od samog pape. Iako se sada bogatstvo porodice Korleone mjeri u milijardama, porodica }e shvatiti kako opro{taj nije mogu}e otkupiti novcem. Godine su ubrale svoj danak i vi{e ni{ta nije isto kao prije. Uloge: Al Pa}ino, Dajan Kiton, Talija [ajr, Endi Garsija Re`ija: Frensis Ford Kopola

Voditeq izvi|a~ica Edi Serano je advokat koji prihvata zadatak da se ponovo pove`e
NOVA

2210

sa svojom 12-ogodi{wom k}erkom. Mo`e li autoritativni advokat da pre`ivi ulogu voditeqa izvi|a~ica u qetnom kampu? Advokat Edi dojuri u bolnicu nakon {to sazna da mu je k}erka povrije|ena. Umjesto da se baci wemu u naru~je, dijete otr~i dadiqi, nakon ~ega on shvati da je previ{e vremena posve}ivao svojoj karijeri. Uloge: Yory Lopez, Danijela Bobadila, Yejn Lin~, Yulija Benson, Elizabet Tai Re`ija: Vilijam Dier

"Bijesni Srbin" u~i svijet srpski jezik
aj novi ja in ternet zvijezda Boris Ranisavqevi} (23) poznatiji kao "Bijesni Srbin", mladi} ~iji nas video-snim ci na kojima se sporazumijeva sa Kana|anima na srpskom zabavqaju ovih dana, ro|eni je Zemunac, a ve} 18 godina `ivi u Vankuveru u Kanadi. Boris je diplomirao na Fakultetu politi~kih nauka u Vankuve ru, a sada ka ri je ru gradi u firmi koja se bavi osigurawem. Sasvim slu~ajno po~eo je da snima klipove. - Prvi klip sam snimio kao odgovor na emisiju ^elsi Hendler, u kojoj je vrije|ala Srbe. Snimio sam kratak video i iz {ale ga oka~io na "Jutjub", za vrlo kratko vri-

Luda planeta

Uhvatio ajkulu za rep
Britanski turista Pol Mar{al postao je veliki heroj po{to se borio sa ajkulom dugom dva metra da bi spasao djecu koja su plivala u moru. Ajkula je doplivala u pli}ak, gdje je bilo djece, a hrabri Pol, kada je ~uo uzvike: "Ajkula, ajkula", potr~ao je da za{titi kupa~e. Pri{ao je ajkuli, uhvatio je za rep i vukao je prema pu~ini uz pomo} jo{ jednog mu{karca. Tako je pomogao i samoj ajkuli da se ne nasu~e u pli}aku, a spasao je i kupa~e.

N

jeme imao sam preko 100.000 pregleda i nekoliko stotina komentara - ka`e ro|eni Zemunac i dodaje da je na`alost taj video-snimak skinut sa "Jutjuba", kao i da nije imao uspjeha u Srbiji. Boris navodi da je od Srba iz

dijaspore poslije prvog snimka dobio mnogo zahtjeva za novi materijal, kao i da je zbog parodija o stereotipima o Srbiji imao vi{e fanova u inostranstvu. A inspiracije je bilo na pretek. - Inspiracija dolazi od qudi koji su mi konstantno davali ideje za nove klipove, od Srba iz Kanade, Amerike, Australije, Engleske i Wema~ke kojima se svakodnevno de{avaju neke, ~esto smije{ne, situacije u dijaspori - ka`e "Bijesni Srbin" i navodi da se wegovim prijateqima svi|aju snimci i da mu uvijek stave do znawa da ih je nasmijao ili kako sam ka`e "zgranuo". Uprkos uspjehu u inostranstvu, u Srbiji je postao poznat tek nedavno, poslije videa u kojem uspijeva da se sa Kana|anima sporazumije

na srpskom. - Moj posledwi video je prvi koji je postao uspe{an u Srbiji. Mislim da dosad nisam imao uspeha u Srbiji jer sam snimao na engles kom. Ve ru jem da je i sada ve}ina mislila da sam stranac koji glumi Srbina i da imam neke antisrpske namere, ali namera ovih snimaka jeste da qudima otvori o~i i da se kroz humor ispravi slika koja je zastupqena u stranim medijima u proteklih 20 godina navodi Boris. "Bijesni Srbin" oprobao se i u muzi~kim vodama, pa tako na "Jutjubu" me|u mno{tvom snimaka postoji i wegova obrada ~uvenog rep hita Kawe Vesta i Yej Zija "Niggas in Paris" koju je ovaj mladi} snimio sa svojim "cousin Zoranom" (ro|akom Zoranom).

Jaje u jajetu
Mu{karac ~ija je koko{ka izlegla jaje te{ko 180 grama iznenadio se kada je u wemu prona{ao jo{ jedno jaje. Ova pojava je veoma rijetka, a de{ava se kada se potpuno formirano jaje vrati u jajnik, a onda se oko wega formira novo jaje.

Brega Italijanima podvalio plegijat?
Go ran Bre govi} je na pi sao hi mnu za pred sto je }e Svjet sko prvenstvo u nordijskom skijawu u Italiji, za {ta je dobio 84.700 evra, ali mnogi nisu zadovoqni pjesmom koja neodoqivo podsje}a na hit Bijelog dugmeta "Hajdemo u planine". Italijani su prvo polemisali oko ci je ne ko ja je pla }e na Bregovi}u za ovu pjesmu, a zatim su kivni {to je ista procurila na in ter net pri je Svjet skog prvenstva, koje po~iwe 20. februara. Sada, kada se himna pojavila u javnosti, mnogi su razo~arani jer se u pjesmi govori o "ka~amaku, vinu i qubavi u kolibi", a ni gdje se ne spo miwe mjes to odr`avawa ove sportske manifestacije, Pjaca Duomo u Trentinu. Bregovi} je himnu snimio sa 50 muzi~ara i 70 italijanskih pjeva~a, a sama pjesma neodoqivo podsje}a na stari hit "Hajdemo u planine".

Pauci Xoli i Voksu
Biolog Yejson Bond nazvao je jednu od 33 nove vrste paukova po An|elini Yoli, a jedan pauk od sada nosi ime frontmena grupe U2. Paukovi Apostichus bonoi i Apostichus angelinajoliae otkriveni su u Americi, u Nacionalnom parku Yo{ua Tri, {to je biologa inspirisalo da pauku da ime po Bonu Voksu, zbog albuma "Joshua Tree" iz 1987. godine. Bond nije otkrio {ta ga je inspirisalo da jednog pauka nazove i po An|elini Yoli.

NEKAD BILO...
Ameri~ki filmski rediteq Dejvid Vork Grifit ro|en je na dana{wi dan 1875. godine. Mnogi ga smatraju stvarnim utemeqiva~em filma kao posebne umjetnosti. Uvo|ewem novih strukturalnih elemenata na planu filmskog izraza, npr. krupni plan, slo`eniji oblici monta`e i dr., radikalno je odvojio umjetnost filma od drugih umjetnosti, posebno od pozori{ne. Sna`no je uticao na teoretsku misao i stvarala{tvo svojih savremenika. Oku{ao se u mnogim `anrovima (istorijska djela, epopeje, melodrame, komedije, avanturisti~ka ostvarewa). Sa ^arlijem ^aplinom, Meri Pikford i Douglasom Fairbanksom osnovao je preduze}e "United Artist". Na{li su ga mrtvog, u 73. godini, u sobi jednog hotela. Kraj wega je le`ala prazna boca.

POSQEDWA
Mu{ka plesna atrakcija u Beogradu
Popularna mu{ka plesna trupa "^ipendejls", osnovana 1970. godine i namijewena iskqu~ivo `enskom auditorijumu, predstavi}e se beogradskoj publici 7. marta u Domu sindikata, javile su agencije. - Mu`evi i momci, ~uvajte se, na{ nastup kreiran je samo sa jednim ciqem - da maksimalno zabavimo dame - poru~uju igra~i. Plesna kompanija izvodi provokativne erotske koreografije i producenti su vi{e predstava {irom svijeta, ukqu~uju}i i stalne postavke na Brodveju i u Las Vegasu. Ulaznice za nastup "^ipendejsa" su u prodaji od ju~e na svim prodajnim mestima "Eventima" kao i na blagajnama "Kombank Arene", Bilet centra Beograda, Doma omladine, "U{}e" {oping centra kao i putem sajtova Arene i "Eventima".

Ro|en Dejvid Vork Grifit

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful