Cuprins Responsabilitatea Socială Corporatistă-concepte ..................................................... 1 Factorii care influenţează responsabilitatea socială a companiilor ...........................

5 Exemple de responsabilitate socială corporatistă (CSR) .......................................... 7 Responsabilitatea corporativă în cadrul ORANGE ROMÂNIA ............................ 7 Umbrela Verde 2010 - Capitala Verde a Romaniei ................................................. 13 Campania V-Days 2010 - Violenta in familie deformeaza realitatea ..................... 17 Dreptul de a citi, 2010 (OTPBank Romania) .......................................................... 21

Responsabilitatea Socială Corporatistă-concepte
În contextul extinderii companiilor multinaţionale pe pieţele mai multor ţări are loc şi o trecere a centrului de greutate din plan economic în plan social. În aceste condiţii paleta responsabilităţilor pe care o companie multinaţională o are în societate s-a diversificat şi s-a extins şi astfel, tot mai multe companii iniţiază proiecte de caritate pentru a împlini aşteptările comunităţii şi „ a da ceva înapoi”. Conceptul de responsabilitate socială corporatistă se referă la modul în care companiile îşi pun de acord valorile, misiunea şi comportamentul cu aşteptările şi nevoile celor interesaţi clienţi, acţionari, angajaţi, furnizori, comunităţi locale, autorităţi şi ale societăţii în ansamblu ei. Echilibrarea intereselor tuturor acestor categorii de public, depinde de abilitatea companiei de a răspunde tuturor aşteptărilor şi de a aduce soluţii la problemele identificate. Acest proces este complex şi trebuie să se facă în mod organizat prin integrarea totală a conceptului de responsabilitate socială în sistemele de management ale companiei şi toate activităţile acesteia, în cultura organizaţională, în esenţa afacerii. Întreg procesul de integrare se realizează în timp şi conform unor modele, principii şi acorduri cu părţile interesate implicate. Deşi este vehiculat relativ recent în literatura românească, conceptul de responsabilitate socială corporatistă a înregistrat primele dezbateri la nivel academic la începutul anilor 1950. Promovat iniţial sub denumirea de “Responsabilitate socială”, a vizat în special aşteptările societăţii de la mediul de afaceri şi obligaţiile etice ale companiilor faţă de aceasta. La fel cum bunăstarea unei ţari nu se mai măsoară doar prin PIB ci şi sub aspect educaţional, sanitar, al libertaţii de exprimare, repartizarii veniturilor etc., în acelaşi mod starea unei companii nu se mai evaluează doar prin rezultatul financiar. O mare parte a capitalului companiilor este astăzi se bazează mai mult pe inteligenţa oamenilor şi mai puţin pe infrastructură. Este vorba despre imagine, marcă şi despre trecerea de la cantitativ la calitativ. A propune doar produse şi servicii ieftine nu mai este suficient. Companiile trebuie să ofere mai ales garanţii privind originea materillor prime, condiţiile de fabricare sau cumpărare, respectarea mediului şi a drepturilor omului. Clienţii se ataşează mai uşor de produsele etice, chiar dacă uneori sunt mai scumpe. La începutul perioadei de tranziţie nu era uzual la nivelul firmelor româneşti asumarea responsabilităţii pentru diverse probleme sociale precum şi complementarea într-o anumită
1

dacă în general există. Astfel. După cum şi era de aşteptat. Vodafone. CSR nu este percepută în comunitatea de afaceri locală drept o valoare de bază care să fie parte a strategiilor de dezvoltare corporativă. O mare parte a managerilor români sunt preocupaţi în primul rând de supravieţuirea companiei sau de propriile interese iar aspectele legate de responsabilitatea socială sunt printre ultimele lor preocupări. respectiv: creşterea eficienţei şi sporirea profitului 2 . Orange. Astfel. multe elemente de CSR sunt recunoscute şi practicate. Încorporarea principiilor de CSR la fiecare nivel operaţional al organizaţiei şi respectarea lor cotidiană devine o tendinţă globală. majoritatea dintre ele înţeleg responsabilitatea socială ca donare a banilor în scopuri de caritate şi ca sponsorizare a unor evenimente publice. în paralel cu 2) reducerea impactului negativ asupra mediului ambiant şi 3) investirea în comunitatea locală. Henkel prin proiecte ample de ajutorare a victimelor calamităţilor naturale. aceste organizaţii definesc şi integrează responsabilitatea socială în strategiile corporative şi acţionarii aproba cheltuieli pentru acţiuni de responsabilitate socială în bugetul anual al acestor companii. companiile multinaţionale au fost cele care au iniţiat acţiuni de responsabilitate socială. Cu toate acestea. mediul de afaceri românesc încă se familiarizează cu această cultură de afaceri. În acest context. Cu toate acestea. deseori cu un „specific naţional”. odată cu trecerea timpului a devenit clar ca organizaţiile atât cele mari cât şi cele mici pot aveaun rol important în găsirea soluţiilor pentru problemele sociale cu care se confruntă în prezent societatea. însă preponderent prin natura incertă a mediului extern în care activează companiile. s-au remarcat incă din anii 90 marile companii Coca-Cola. protecţia mediului cât şi cu susţinerea unor programe de instruire pentru studenţi şi alte proiecte educaţionale. Această atitudine se explică printr-un număr de factori de nivel micro şi macro. În activitatea lor aceste companii urmăresc trei obiective complementare: 1) mărirea profiturilor. Cu toate acestea. Motivele în virtutea cărora îşi asumă responsabilitatea socială sunt:  interese economice. trecând treptat de la filantropie corporativă la proiecte de dezvoltare comunitară şi activităţi educaţionale sau de instruire. Referitor la organizaţiile autohtone cărora le pasă de societate.măsură a resurselor şi activităţilor instituţiilor locale şi centrale.

din aceasta cauza aceasta trebuie să contribuie activ la dezvoltarea societăţii. fără a transforma CSR în PR sau instrument de marketing generează mai multă credibilitate tuturor iniţiativelor indiferent de amploarea acestora. liderilor de opinie. Fidelizarea consumatorilor faţă de companie şi produsele sale. Contribuţie semnificativă la construirea excelenţei în afaceri. reputaţia şi tradiţiile companiei cultura de afaceri şi scopurile morale O analiza a principalelor aspecte legate de responsabilitatea socială corporatistă în contextului actual releva faptul ca acesta tinde să devină cheia dezvoltarii unei ţări din punct de vedere economic. Astfel. În seria oportunităţilor legate de extinderea programelor de CSR la nivelul firmelor româmeşti putem menţiona: 3 . Sintetizând. ecologic şi politic. pentru România s-au identificat următoarele aspecte: programele de responsabilitate socială nu-şi regăsesc ecoul în presa de specialitate. în primul rând. Dincolo însă de acest scop înalţător. aderarea la standarde şi ghiduri locale şi internaţionale de raportare oferă posibilitatea de a asigura un cadru comun care să permită ulterior stabilirea unor indicatori de performanţă în CSR. furnizori. Beneficiile realizate sunt reprezentate. social. reputaţie. putem spune că efectele implicarii companiei în comunitate sunt:        Îmbunătăţirea relaţiilor cu comunitatea (clienţi. Poziţionarea companiei pe o treaptă superioară în societate. autorităţi). de cei trei “R”: recunoaştere. Creşterea nivelului de transparenţă. lipsa publicării unor rapoarte de responsabilitate sociala şi tendinţa de a deveni obligatorii în următorii ani Încrederea şi respectul membrilor comunităţii afectează întreaga activitate a unei companii. recunoştinţă. Influenţarea publicului ţintă. popularizarea lor în rândul opiniei publice nu este foarte mare. Motivarea angajaţilor. Putem identifica o serie de oportunităţi care oferă şansa mediului de afaceri de a susţine prin politici reale domeniul responsabilităţii sociale. presei etc. Imagine mai bună /mai multă vizibilitate pentru companie.   păstrarea şi atragerea forţei de muncă calificate.

 implementarea unui sistem eficient de management al mediului în organizaţiile cu risc sporit de poluare. companiile trebuie să înţeleagă că CSR se poate transforma chiar într-un avantaj strategic care la rândul său va consolida şi mai mult reputaţia companiei. raportarea performanţelor sociale şi publicarea rapoartelor. resurse. implicarea în programe sociale şi de mediu în acord cu interesele companiei. un management al riscului şi al situaţiilor de criză mai eficient. din păcate. definirea de către companii a unei strategii coerente de responsabilitate socială adecvată specificului activităţilor.)  publicarea de rapoarte de sustenabilitate care abordeaza toate problemele relevante din zona CSR în vederea îmbunătăţirii transparenţei organizaţiilor. consultarea grupurilor cointeresate. etc. În acelaşi context. educaţie. adoptarea standardelor G3 – tripla raportare pentru măsurarea performanţelor companiilor atât în termeni financiar-economici. 4 . condiţiile de munca.   dezvoltarea de către organizaţii a unui sistem propriu de audit intern şi/sau extern. elaborarea unor criterii şi repere în raport cu care să poata fi apreciate practicile de CSR. varietate mare.          transmiterea de către liderii companiilor a angajamentelor sociale asumate de organizaţie. corupţia. a problematicilor care necesită implicare din partea organizaţiilor (mediu. cât şi în funcţie de politicile de mediu şi sociale ale acestora – în acord cu principiile sustenabilităţii. grija pentru mediul ambiant şi promovarea responsabilităţii de-a lungul reţelelor sale în aval şi în amonte. implicarea grupurilor cointeresate în procesul de raportare. integritatea morală. Fiecare companie ar trebui să înţeleagă că responsabilitatea socială include de asemenea drepturile umane esenţiale. deoarece aceasta consolidează imaginea companiei în societate şi îi oferă oportunităţi de creştere pe termen lung. Investirea în dezvoltarea durabilă a comunităţii se poate dovedi şi economic profitabilă. atragerea şi motivarea unor angajaţi valoroşi.

costurile umane şi sociale ale tranziţiei în ansamblu sunt enorme. iar multe dintre fostele întreprinderi de stat sau restructurat sau au fost privatizate. Realizările în plan economic trebuie să fie susţinute pentru a asigura convergenţa cu ţările dezvoltate ale UE. Cadrul general s-a schimbat iar noile repere. pentru cea mai mare parte din companii responsabilitatea socială este ceva ocazional. din cauza că cel mai des înseamnă filantropie corporativă. Deşi s-a ajuns la o anumită stabilitate macroeconomică. scăderea exporturilor. mai ales a celei calificate spre occident este cel mai sugestiv indicator al deteriorării bunăstării sociale şi individuale. Într-un astfel de mediu. Fostele companii de stat s-au restructurat sau au fost privatizate şi noii proprietari erau dornici să scape de orice infrastructură socială. înrăutăţirea raportului de schimb comercial şi lipsa unor politici coerente pentru redresarea acestor au generat consecinţe economice şi sociale negative. precum pierderea pieţelor de desfacere. Statul însuşi era considerat de mulţi ca unul în proces de eşuare dacă nu chiar unul eşuat. De cele mai multe ori organizaţiile nu relatează despre responsabilitatea lor socială din simplul motiv că ele ignoră publicul larg. Sectorul informal înflorea. Reformele erau implementate într-un mediu caracterizat de o cultură de afaceri „sălbatică”.Factorii care influenţează responsabilitatea socială a companiilor Potrivit specialiştilor prezintă importanţă pentru stadiul actual şi perspectivele domeniului responsabilităţii sociale crearea unor zone de excelenţă în CSR. Ele sunt reprezentate mai ales de companiile care percep CSR ca fiind ceva fundamental şi integrat în afacere la fiecare nivel operaţional. puţine companii au reuşit să rămână social responsabile. trebuie de spus că pentru moment tendinţele economice pozitive 5 . Cetăţenii nu mai credeau în viitor şi erau deziluzionaţi de organele publice. În categoria factorilor care influenţează responsabilitatea socială a companiilor putem menţiona: Factorul economic – Pentru mulţi cetăţeni români perioada de tranziţie spre economia de piaţă a fost atât un şoc economic. A nu plăti impozitele era o normă pentru multe companii la începutul anilor 1990. Emigraţia forţei de muncă. de conflictele interne şi corupţia rampantă. Totuşi. cât şi unul moral. Reformele au fost complexe şi deseori au generat rezultate contradictorii. iar criminalitatea exercita un control masiv asupra economiei. distrugerea structurilor de producţie şi extinderea celor de comerţ. Acest sentiment de insecuritate era amplificat de instabilitatea politică continuă din anii 1990. Totuşi. distanţat de afacerea lor principală şi aceasta.

majoritatea reprezentanţilor mediului de afaceri consideră că sistemul legal nu stimulează agenţii economici privaţi să se implice în activităţi sociale iar cadrul legal existent este dificil de aplicat. Mai mult. în general. din contra. În contextul actual. Astfel. probabilitatea mică de pedepsire a persoanelor vinovate de corupţie. În astfel de condiţii. Potrivit Indicelui de Percepţie a Corupţiei elaborat de Transparency International. Aceste neajunsuri sunt explicate şi de lipsa unui dialog între guvernare. agenţi economici şi organizaţiile societăţii civile apare un cerc vicios al încrederii reciproce. Printre principalele cauze ale corupţiei se numără salariile mici din sectorul public. Societatea românească este ierarhică şi guvernată de multe tradiţii birocratice. se face simţită lipsa unei reglementării adecvate. agenţii economici şi societatea civilă. asociaţiile oamenilor de afaceri indică asupra lipsei unor instituţii de bază ale economiei. De asemenea. în timp ce în altele. incapacitatea sistemului de justiţie de a impune respectarea universală a legislaţiei. afacerile private formal sunt independente de stat. între guvern. şi a profiturilor. Factorul politic – CSR poate prospera numai atunci când sunt create condiţii legale adecvate şi sunt implementate politici ce consolidează încrederea publicului. În acest context putem aminti şi aspecte legate de corupţie. Chiar şi în companiile private procesul decizional este centralizat şi conducerea de vârf este cea care ia 6 . În prezent acest aspect este critic pentru România. majoritatea companiilor confruntându-se cu dilemă foarte simplă: sau oferă mită pentru a rămâne „competitive” în raport cu concurenţii lipsiţi de scrupule sau existenţa lor este incertă. Corupţia este probabil cel mai îngrijorător aspect al iresponsabilităţii sociale a multor companii ale mediul de afaceri actual. societatea este prinsă într-un „echilibru rău” al corupţiei. în particular. România este cu mult în urma ţărilor din Uniunea Europeană.contribuie la o responsabilitate socială mai mare din partea companiilor româneşti care devin financiar mai puternice odată cu creşterea economiei. Oamenii de afaceri consideră că interesele majore care influenţează climatul de afaceri rezidă mai degrabă în politica definită ca luptă între entităţi rivale. decât în politica definită ca artă de guvernare şi de armonizare a intereselor divergente. dar în realitate multe sectoare sunt supra-reglementate. Potrivit statisticilor. Incertitudinea politicii rezultă şi din aplicarea selectivă a reglementărilor în scopuri politice şi economice. Elemente tipic româneşti ale culturii de afaceri interferează cu cele occidentale şi orientale. dar şi o barieră în calea eradicării sărăciei. corupţia este identificată de mulţi analişti drept cauză majoră a sărăciei. Factorul cultural – putem vorbi în prezent de o diversitate culturală şi în domeniul afacerilor. cultura şi tradiţia.

angajații. Comunitatea de afaceri este influenţată şi de cultura de afaceri occidentală adoptată de companiile europene şi americane care investesc în România. 2. sã promoveze dinamismul și inovația. În multe organizaţii relaţiile de rudenie au o mare densitate şi reprezintă o sursă permanentă de corupţie şi nu de multe ori contează mai mult decât partea formală a afacerii. majoritatea dintre ele arătând rezultate bune la capitolul CSR. în conservarea mediului în susținerea persoanelor cu deficiențe în comunicare în educație 7 . Programul Orange de Responsabilitate Corporativã a fost lansat în Romãnia în anul 2003. dar şi între entităţile private. Orange în comunitate Orange România susține initiative și proiecte care se bazeazã pe comunicare. Prin proiectele de responsabilitate corporativã compania dorește sã aiba un rol activ în viața comunitãtii. Grupul Orange are o strategie globalã în ceea ce privește responsabilitatea corporativã prin care dorește sã asigure un management responsabil al activității în toate piețele unde este prezentă. Cu toate acestea. Orange Romania se implică: 1. O explicaţie ar fi poate faptul că guvernul şi societatea civilă nu prea manifestă o cerere pentru CSR. nu toate companiile străine implementează cu acelaşi succes standarde de CSR după cum ar face în ţara lor de origine. sã provoace o schimbare de atitudine. partenerii și acționarii noștri. manieră bazatã pe o strategie pentru o dezvoltare durabilã. 3. respectând mediul înconjurãtor. comunitatea în care se desfãsoara activitatea. acest aspect împiedică dezvoltarea responsabilităţii sociale deoarece e greu de imaginat ca cineva să construiască un parteneriat ce ar avea scopuri sociale cu entităţi în care nu are încredere. aducând astfel valoare comunitãtilor în care își desfãsoară activitatea. Întrucât încrederea societăţii în mediul de afaceri este scăzută. Legaturile personale sunt importante nu doar pentru omul de afaceri care intră în relaţii cu instituţiile publice.decizia finală chiar şi în probleme minore. Exemple de responsabilitate socială corporatistă (CSR) RESPONSABILITATE CORPORATIVĂ IN CADRUL ORANGE ROMÂNIA La Orange dezvoltarea companiei se realizează într-o manierã responsabilã.

Agricultura și meșteșugăritul sunt printre puținele ocupații care le pot aduce venituri.4. Cu toate că zona are un potențial agroturistic mare. In ciuda potențialului cultural și ecologic al zonei. 6. Proiectul are ca obiectiv conservarea biodiversitãtii zonei și promovarea unei dezvoltãri durabile. managementul irational al pãdurilor. există o serie de factori care influențează negativ biodiversitatea: abandonul pajiștilor. Acestea distrug ușor și definitiv flora și fauna bogată și poluează apele curgătoare. lipsa informațiilor.000 hectare din zona satelor sãsesti. Cu toate acestea. utilizarea intensivã de pesticide și îngrășãminte artificiale care distrug ușor și definitiv flora și fauna bogatã și polueazã apele curgãtoare. existã o serie de factori care influențează negativ biodiversitatea acestei zone abandonul pajiștilor. 7. sud-estul Transilvaniei. 8 . cu multe specii amenintațe de dispariție la nivel internațional. comunitățile locale (peste 5000 de gospodării) intâmpină dificulăți și la nivel economic. utilizarea intensivă a pesticidelor și a îngrășămintelor artificiale. o arie importantã din punct de vedere ecologic și cultural. caracterizatã printr-o mare diversitate a florei și faunei. Proiectul se adreseazã unei suprafețe de 100. Cauza socială: Satele din Sud-Estul Transilvaniei reprezintă un spațiu natural caracterizat printr-o diversitate unică a florei și a faunei. acesta nu poate fi valorificat din cauza lipsei informațiilor de specialitate și a surselor de finanțare. prin tehnologie în domeniul social prin voluntariat în limitarea efectelor calamitãților Conservarea mediului (detaliere program) Orange a încheiat un parteneriat cu fundația ADEPT Transilvania pentru sprijinirea unui proiect inovativ dedicat conservãrii biodiversitãtii peisajului și dezvoltãrii comunitãților rurale. 5. managementul irațional al pădurilor. oferind în acelasi timp beneficii directe comunitãții locale. Pe langă problemele de mediu.

Localnicii au beneficiat astfel de cursuri și de consultanță de specialitate pentru: obținerea de surse de finanțare. localnicii își pot comercializa mai ușor produsele tradiționale. cu un proiect pilot. Rezultatele proiectului: La cursurile și la sesiunile de consultanță de specialitate a participat un număr mare de membri ai celor peste 5000 de gospodării din zonă.) a fost înființat un centru de informare și educare. Pentru fermierii din zona de Sud-Est a Trasilvaniei (localitatile Saschiz. înființarea de întreprinderi mici. Organizația are peste 80. meștesugărit – în vederea obținerii de venituri suplimentare. prin evenimente și târguri de specialitate". Orange România s-a implicat în program. In plus. un procent din 9 . Orange România a investit peste 170. iar misiunea ei este să "apere biodiversitatea produselor alimentare și să stabilească legături între producători. Cu această ocazie au fost organizate cursuri pentru comunitatea locală.Desfasurarea proiectului: Programul a început în satul Saschiz. Prin deschiderea unui centru de informare pentru turiști în Saschiz. Din 2005. Printre temele abordate s-au regăsit:     continuarea practicării agriculturii tradiționale în spiritul conservării biodiversității. încurajându-și angajații să participe la "Orange-ADEPT work camp" – tabăra de voluntariat în care aceștia au putut să afle mai multe despre comunitățile locale din zonă si să ajute la rezolvarea problemelor de mediu. identificarea oportunităților de vânzare a produselor lor. Viscri etc. dezvoltarea meșteșugăritului. de la începutul programului. dezvoltarea agroturismului.000 de Euro în program. diversificarea activităților economice – agroturism. O parte din cursurile organizate au fost susținute de reprezentanți ai ONG-ului internațional Slow Food.000 de membri în toată lumea.

School of Customer Experience. programe de stagii de practicã în Orange precum și seminarii pe diverse teme de orientare în carierã. Prin iniţiativă Orange Education Program se continuă parteneriatul de tradiţie cu Universitatea Politehnică Bucureşti. ADEPT a primit premiul Bucharest Business Week pentru cel mai bun proiect din România. 30 de studenţi de la Facultatea de Electronică. Proiectul urmãrește sã reducã riscul de izolare socialã a acestor tineri. Școala de Comunicare. întrucât în viziunea companiei doar aceastã abordare poate asigura o dezvoltare pe termen lung. iar pãrinții copiilor cu deficiente de vedere au la dispoziție prima revistã dedicatã lor.profitul centrului este donat pentru fondul comunitar. amenajare a zonei. În susținerea persoanelor cu deficienț e în comunicare Începând cu anul 2004 compania s-a implicat alãturi de asociația Light into Europe într-un proiect dedicat copiilor cu deficiențe de vedere și auz. În anul universitar 2007/2008. Prin acest proiect școlile au beneficiat pânã în prezent de diverse materiale educaționale și echipamente pentru copii. Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei au beneficiat de burse din partea Orange. sã încurajeze deciziile responsabile și sã ofere șanse mai mari de integrare în societate a acestora. marcare a traseelor turistice. Aceste resurse sunt folosite în continuare pentru organizarea de cursuri și pentru promovarea turismului în zonă. în cadrul programului de Responsabilitate Socială Corporativă. Școala de Marketing. In martie 2006. în perioada iunie-septembrie. grupe de câte 20 de angajați Orange petrec câte un week-end pe lună în satele săsești din Transilvania. Aici au ocazia să se implice în activități de:    curățenie. au fost înființate cluburi de activitãți extrascolare dedicate îmbunãtãțirii diverselor abilitãți ale copiilor. 10 . Un rezultat important este și faptul că "Orange-ADEPT work camp" continuă. Operatorul de telefonie mobile crede cã deține un rol important în îndrumarea și formarea profesionalã a tinerilor și de aceea a dezvoltat de-a lungul timpului o serie de programe pentru studenți:Școala de Vânzãri. În educație Pentru Orange investiția cea mai importantă este în oameni. Este un proiect pe termen lung care își propune sã sprijine aceste comunitãti sã comunice mai bine și sã se integreze armonios în societate. In 2007.

care conecteazã principalele instituții: primãria. În acest spirit. Cei mai merituoşi au fost selectaţi în urma CV-ului şi a unui interviu cu profesorii din cadrul facultăţilor şi specialiştii din echipa Orange. Proiectul are ca obiectiv asigurarea serviciilor de urgențã pentru aceste persoane. școala. Orange a oferit suport pentru echipele mobile de ajutor și funcționarea unui cabinet medico-psiho-social. 6300 de persoane fãrã adăpost au beneficiat de consultații medicale. au fost implementate Rețele Electronice ale Comunitãților Locale în 6 localitãți rurale. Obiectivul este de a oferi acces la servicii de comunicații oamenilor din zonele rurale izolate. Orange România a deschis 5 telecentre în 2005. De asemenea. Studenţii care au obţinut rezultate școlare foarte bune şi minimum media 8 pe parcursul primilor ani de studiu s-au putut înscrie pentru a obţine o bursă de 200 de euro/lună pentru întregul an universitar. destinat persoanelor fãrã locuințã din București.în valoare totală de 60. În cadrul proiectului Serviciul Universal. Astfel în cursul anului 2004. biblioteca și Punctul de Acces Public la internet.000 de euro. În domeniul social Orange s-a implicat în proiectul Samusocial. Prin voluntariat În toate proiectele în care s-au implicat au urmărit sã ofere angajaților cât mai multe oportunitãți de voluntariat. psihic. social. Astfel s-a dezvoltat programul de voluntariat tu pentru comunitate. care se aflã într-o situație de crizã la nivel personal. prin care oamenii au acces la rețeaua publicã de telefonie. 192 de persoane au obținut carte de identitate iar 8 persoane au obținut locuințã. 11 . Orange România este primul operator de telefonie mobilã care s-a implicat în proiectele Serviciul Universal și Economia Bazatã pe Cunoaștere inițiate de Autoritatea Nationalã de Reglementare în Comunicații și Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației. Grupul tintã al acestui proiect îl reprezintã comunitățile dezavantajate din punct de vedere al accesului la informație. la fax și internet. întrucât brandul ORANGE consideră că este important sã contribuie nu doar cu resurse financiare ci și cu timpul și experiența lor. 47 de persoane au obținut un loc de muncã. Prin tehnologie Compania Orange considerã cã este foarte important ca orice cetãtean al României sã aibã acces la servicii de comunicații și cã are o responsabilitate în atingerea acestui obiectiv.

În fiecare an în luna decembrie se oraganizează în fiecare sediu din București un Bazar de Crãciun unde copiii cu deficiențe de vedere sau auz expun lucrãri fãcute de ei cu multã dãruire și pasiune: felicitãri de sãrbãtori. Orange România s-a alãturat initiațivei Grupului France Telecom de ajutorare a persoanelor afectate de aceastã tragedie. In acest sens. ornamente de brad. Realitatea și de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare prin deschiderea de numere scurte unde clienții noștri au putut face donații prin efectuarea de apeluri sau trimiterea de mesaje scrise. 12 . Toti clientii Orange aflați în zona calamitatã au beneficiat de acoperirea costurilor de comunicare în roaming pentru o perioadã de 10 zile.o campanie de strângere de fonduri și a pus la dispoziție clienților sãi un număr prin care sã poatã face donații printr-un simplu apel sau prin trimiterea unui mesaj scris. Am dat ajutor și prin tehnologia de care dispunem și serviciile noastre. respectiv 26 decembrie 2004 .000 euro reconstrucția a 20 de case în judetul Galați pentru persoane în vârstã. Orange si mediul inconjurator Compania Orange consideră cã este important sã cunoască și sã controleze impactul activitãților ei asupra mediului înconjurãtor. icoane pictate pe sticlã. asupra sãnãtãții angajaților și a oamenilor în general.000 RON. Orange România s-a alãturat inițiativei Televiziunii Române si UNICEF "Zâmbet pentru Asia" . oferind 30 de telefoane în localitãți izolate pentru a se realiza comunicarea și intervenind prompt pentru restabilirea comunicãrii în zonele afectate. desene. De asemenea. Orange a dublat suma donatã de cãtre angajați prin intermediul Crucii Rosii oferind persoanelor afectate de inundații un ajutor de peste 80. În reducerea efectelor calamitãtilor Sfârsitul anului 2004 a fost marcat de dezastrul natural din Asia de Sud și Sud-Est. National TV. covorașe împletite și multe alte obiecte. Orange se asigurã cã toate telefoanele comercializate sunt în concordanțã cu limitele impuse de organismele naționale și internaționale în ceea ce privește expunerea la câmpurile electromagnetice. cu venituri mici și fãrã posibilitãți de a-și reconstrui casele.4 ianuarie 2005. Orange a fost alãturi și de cei care au fost afectați de inundațiile din România în 2005 și a sprijinit cu 200. Ne-am alãturat și diverselor campanii inițiate de canale media "Televiziunea Română. Cu ajutorul donațiilor angajaților Orange se umple sacul lui Mos Crãciun cu daruri pentru acești copii.

care sunt emisiile de CO2 generate de un anumit model. clienții pot afla. Cei 5 indicatori ("limitarea emisiilor de dioxid de carbon". totodată.În derularea activitãtilor sunt generate diverse categorii de deșeuri pe care compania le gestionează cu responsabilitate și în conformitate cu reglementările în vigoare. o companie cu experienta in masurarea performantei de mediu. 13 . luându-se. la secțiunea terminale. "conservarea resurselor naturale". dezvoltarea infrastructurii de colectare selectivă și reciclare. Ele sunt responsabile pe plan local pentru implementarea legislației europene. de exemplu. la care au participat 100. extinderea spațiilor verzi. "productie eco-responsabila") sunt centralizati intr-unul singur. denumit "performanta de mediu". ce eficiență energetică are acesta. funcționare. Sistemul de etichetare este similar celor folosite pentru automobile sau pentru alte aparate electrocasnice. preț sau design. a lansat competiția Capitala Verde a României. In atingerea acestor standarde. în ce măsură poate fi reciclat sau care sunt eforturile făcute de producători pentru a limita folosirea substanțelor periculoase care pot prezenta un risc pentru oameni și mediu.Capitala Verde a Romaniei In cadrul platformei sale de CSR. Cauza socială: România este membră a Uniunii Europene. cu atat telefonul are un impact mai redus asupra mediului. adresată municipiilor reședinta de județ. "eficienta energetica". "reciclare". a organizat o caravana "eco" pentru susținerea orașelor înscrise. în considerare principalele etape din ciclul de viață al produsului: fabricare. Sistemul de evaluare ia in calcul informatiile oferite de producatorii de terminale si este realizat de BIO Inteligence Service. cei care doresc să își achiziționeze un nou model de telefon pot să facă selecția și în funcție de impactul aparatului asupra mediului. Cu cat acest parametru are o valoare mai mare.000 de locuitori. Totodată. Orange și WWF (World Wide Fund for Nature) au lansat în premieră națională un sistem de etichetare ecologică care evaluează performanța de mediu a telefoanelor. Umbrela Verde 2010 . Tuborg. dar este o noutate pe piața de telecomunicații din România. pentru realizarea unei strategii de mediu. Pe lângă caracteristicile tehnice. în general. iar calitatea mediului și. Evaluarea telefoanelor are la bază 5 indicatori. în parteneriat cu Ministerul Mediului și Pădurilor. transport. a vieții din marile orașe trebuie să se încadreze în standardele europene. un rol esențial îl au administrațiile locale. In magazinul online Orange.

în fiecare an. Astfel. 2 documente: 14 . Tuborg a încheiat un parteneriat cu Ministerul Mediului și Pădurilor pentru a organiza o competiție națională între municipiile reședință de județ. a cărui finalitate să fie un ”oraș mai verde” pentru toți. cu tema ecologică. Desfășurarea proiectului: La fel ca în ultimii ani. Conceptul campaniei din 2010 : Anul 2010 a adus o premieră în seria de campanii Umbrela Verde. Tuborg a organizat. In cadrul ei. Orașele urmau să fie analizate atât din perspectiva acțiunilor inițiate de autorități. In acest context. cât și a gradului de implicare și de susținere din partea locuitorilor. Odată înscrise. totodată. Platforma Umbrela Verde a fost lansată în 2007 cu scopul de a-i responsabiliza pe români în privința protecției mediului. Cel mai ”eco” oraș urma să câștige titlul de ”Capitala Verde a României”. în cadrul platformei sale de CSR.reducerea poluării etc. în perioada 1 iulie 20 decembrie 2010. ele trebuia să completeze și să trimită. până la data limita. în diverse orașe ale României. în luna iunie. să implice comunitatea locală într-un efort comun. și in 2010 Tuborg România a derulat o amplă campanie națională. primăriile trebuie încurajate să inițieze cât mai multe programe în domeniul protecției mediului și. pe tema protecției mediului. Formatul competitiei Primariile au fost invitate să-și exprime intenția de a participa în competiție. evenimente de amploare. Umbrela Verde. dar și dreptul de a se promova cu acest titlu pe tot parcursul anului următor.

Ministerul Mediului și Pădurilor și agentia Prospero. De obicei exista si un al doilea punct de colectare. Pentru a atrage interesul mass-media locale. amplasat intr-un cartier important al orasului. Nu in ultimul rand. Acestea comunicau inscrierea orasului in competitia Capitala Verde a Romaniei si programul actiunilor din orasul lor. precum si importanta sustinerii de catre locuitorii orasului a acestei inscrieri. Evenimentele erau anuntate prin afise si pliante personalizate pentru fiecare oras. Informarea locuitorilor In comunicarea cu locuitorii. evenimentele incepeau cu o conferinta de presa la care participa primarul sau o alta autoritate locala importanta. echipe de voluntari ii vizitau pe locuitori. Un formular de participare Acesta le cerea primăriilor să-și descrie strategia de mediu. dar și proiectele derulate în 2010. 15 .  O "poveste" a orasului . realizările referitoare la infrastructura de colectare selectivă și reciclare. Acestia din urma puteau afla aici informatii despre program si sfaturi utile despre protectia mediului. organizatorii montau in centrul orasului un Cort Verde. dezvoltarea turismului ecologic etc. în care erau descrise motivele pentru care merită titlul de "Capitala Verde a României".respectiv un document realizat de primarie. Pe parcursul evenimentelor. care reprezenta atat ”cartierul general” al actiunilor. cu invitatia de a se implica si ei direct in acestea. cat si principalul punct de interactiune cu locuitorii. autoritatile erau invitate sa ia parte si la alte actiuni din program. inclusiv deseuri electrice si electronice (DEEE). si ii ajutau sa scape de deseurile electrice sau electronice. De asemenea. în domenii precum: reducerea poluării (de orice tip). educarea și implicarea cetățenilor în proiecte de mediu. Actiunile organizate au promovat pastrarea curateniei orasului si avantajele colectarii selective a deseurilor. Juriul care urma să analizeze aplicațiile era format din reprezentanți ai organizatorilor. ei puteau preda deseuri pentru a fi trimise spre reciclare. precum și planurile viitoare în domeniul protecției mediului inconjurător. chiar la ei acasa. respectiv URBB Tuborg.. Tot la cort. organizatorii au urmarit in primul rand anuntarea inscrierii orasului lor in competitia pentru Capitala Verde a Romaniei. dezvoltarea spațiilor verzi.

16 . Directia 5. vedete si formatii precum Iris. colectate in actiunile de ecologizare). Smiley. care a fost generata intre primariile participante.  Au fost impartite 11. Publika sau Tibi Scobiola Band au sustinut mesajul ”eco” al Umbrela Verde. Rezultatele proiectului: Impactul in comunitate:  Cel mai important rezultat al acestei editii este emulatia referitoare la performanta de mediu. ii fac pe organizatori sa creada ca urmatoarea editie va aduce un numar mult mai mare al oraselor inscrise. dar si a respectului pentru mediu. cat si alte tipuri de deseuri. In plus. notorietatea competitiei si mediatizarea de care s-a bucurat. intr-una din zile. de obicei ultima. avea loc o actiune de ecologizare a unei zone verzi. Spre exemplu. Totodata. cu mesajul ”Eu nu arunc gunoi pe strada”.000 de stickere pentru masina cu mesajul “Eu nu arunc gunoi pe strada”. pentru a-i incuraja si pe ceilalti locuitori sa-si sustina orasul in competitia pentru ”Capitala Verde a Romaniei”.Actiuni de voluntariat si concerte cu mesaj eco Locuitorii din orasele vizitate erau invitati sa participe ca voluntari in actiunile organizate pe parcursul celor 3 zile.  In cadrul evenimentelor din cele 6 orase s-au colectat peste 20 tone de deseuri (atat DEEE. In cadrul acestora. Soferii care si-au lipit pe masina aceste stickere le transmit si celor care le vad un mesaj despre importanta civilizatiei. In mai multe dintre orasele vizitate s-au organizat concerte speciale. In alta zi. atunci cand esti in trafic. Vita de Vie. voluntarii mergeau in principalele interesectii ale orasului si le imparteau soferilor stickere pentru masina.

ca urmare a numeroaselor mentionari.Violenta in familie deformeaza realitatea Fundația Sensiblu a derulat în 2010 cea de-a șaptea ediție a campaniei "V-Days". brandul si site-ul Umbrela Verde si-au consolidat semnificativ notorietatea: campania este sustinuta de peste 800 de bloggeri parteneri (care afiseaza bannerul campaniei). cauza Umbrela Verde de pe Facebook este sustinuta de peste 13. de pe aceeasi platforma de socializare.  Competitia si implicarea partenerilor au fost mentionate intr-un numar impresionant de aparitii in mass-media: 49 de articole in presa scrisa. prin intermediul evenimentelor. participand la votul pentru ”premiul special al blogosferei”. peste 100. Impactul pentru companie:  Brandul Umbrela Verde si implicarea Tuborg Romania au fost asociate cu toate activitatile de comunicare si interactiunile cu locuitorii oraselor vizitate. 203 stiri on-line. si-a consolidat reputatia de membru activ al comunitatii si de actor responsabil in societate. are peste 2. blogul a ajuns in lunile februariemartie 2011 pe prima pozitie in clasamentul blogurilor din Romania Zelist.abuzul emoțional 17 .  La actiunile Umbrela Verde au participat peste 400 de voluntari.000 de locuitori au intrat in contact in mod direct cu mesajul ”eco” al campaniei (voluntari. Campania a abordat o dimensiune mai puțin cunoscută a violenței domestice . 131 stiri/spoturi radio si peste 200 de mentionari pe bloguri. iar contul Umbrela Verde. beneficiari ai actiunilor de colectare sau impartire de stickere. din orasele vizitate. In total. participanti la concertele Umbrela Verde etc.  URBB-Tuborg. Organizatorii estimeaza amploarea acestei mediatizari la peste 16 milioane de impresii. 19 stiri TV.  In mediul online.)  153 de bloggeri au fost implicati in dialogul despre performanta de mediu a primariilor si a comunitatilor unde locuiesc.000 de membri.000 de ”prieteni” Campania V-Days 2010 . interactiuni mentionate mai sus. ca initiator si organizator principal.

O statistică mai gravă este că. în cadrul mișcării ”16 Zile de Activism Împotriva Violenței asupra Femeii”. 4 cazuri pe zi. Spre exemplu. În 2008. violența domestică este în continuare o problemă gravă. s-a adresat femeilor care acceptă violența. tot în primele 10 luni din 2010. se desfășoară evenimente pe aceeași temă. în fiecare an. Acestea au loc intre 25 noiembrie și 10 decembrie. În 2009. În 2007. perioadă în care. avertizandu-i că prin indiferență încurajăm violența domestică”. la 400 în anul următor. Fundația Sensiblu (fundația corporativă a A&D Pharma) desfășoară anual campanii de conștientizare a consecințelor violenței domestice.și modul în care acesta îi poate deforma unei femei imaginea despre sine și percepția asupra realității înconjurătoare. numărul unor astfel de cazuri a crescut de la 44 în 2009. s-a adresat martorilor violenței domestice. cea din 2006 s-a adresat bărbaților. În România. Statisticile Poliției arată că în primele 10 luni din 2010 au fost semnalate. În Capitală. peste 100 de persoane au fost ucise de un membru al familiei. campaniile abordează o altă dimensiune a acesteia. cu mesajul "când tu îți pierzi controlul. celălalt își poate pierde viața". la nivel internațional. în medie. spunându-le că asta le poate duce la gesturi extreme. cum ar fi uciderea partenerului. Pentru că violența domestică este o problemă complexă. campania s-a concentrat pe traumele psihologice suferite de copiii care cresc într-un mediu violent. Specificul campaniei din 2010 Această ediție a abordat o dimensiune a violenței domestice mai puțin cunoscută și mai 18 . Desfășurarea proiectului: Începând din 2004. la nivel național.

ea tinde să se izoleze social. dar și detalii despre ce înseamnă abuzul emoțional. Startul campaniei a fost dat printr-o conferință de presă. de prieteni și de familie. adică să le arate site-ul și filmul campaniei. De aceea. La eveniment au participat câteva zeci de persoane.prima clădire care a purtat panglică albă Campania a inclus și acțiuni de activism “offline”. Totodată. organizatorii și-au propus să-i convingă pe cât mai mulți vizitatori să ”le spună tuturor că nu e poveste”. o seară de veghe. Ziua Internațională Împotriva Violenței asupra Femeilor. 19 . În cadrul conferinței. Organizatorii au plecat de la studii care arată că o femeie căreia i se spune în mod repetat că este urâtă. îi pot reduce încrederea în sine și o pot face să se simtă vinovată de situația în care se află. creată în 2009. jurnaliștilor li s-au prezentat statistici actuale referitoare la violența domestică din România. proastă sau inutilă. pe o clădire de birouri din București (City Business Center) a fost expus simbolul luptei împotriva violenței domestice . conceptul campaniei V Days din 2010. printre care voluntari și foste beneficiare ale serviciilor Fundației. Fundația Sensiblu a organizat.” Campania s-a desfășurat în principal pe platforma online www. campania s-a intitulat “Violența în familie deformează realitatea”.greu de identificat : abuzul emotional și efectele sale asupra psihicului unei femei.nuepoveste. în memoria femeilor care și-au pierdut viața în urma unor incidente de violență domestică. Campania în offline . mesajul campaniei s-a adresat celor din preajma unei astfel de femei. în principal prin intermediul rețelelor sociale. Tot pe 25 noiembrie.un eveniment de comemorare a femeilor care și-au pierdut viața în urma violenței în familie. respectiv : “Nu o judeca. care a avut loc pe 25 noiembrie. Mai întâi înțelege-o și după aceea învață să o ajuți. A existat însă și o componentă offline .ro. ajunge să creadă ea însăși într-o astfel de realitate. De aceea.“ o panglica alba” de 16 m înălțime. în fața City Business Center. cu candele aprinse. Tactici de promovare Pe internet. Anii de zile de abuz emoțional îi pot crea unei femei o percepție negativă despre ea însăși. și evită să vorbească despre problema pe care o are. Astfel.

O astfel de realitate poate fi întâlnită frecvent în jurul nostru. El a fost declinat în primul rând pe stickere. Bannere pentru bloggeri. “Spune tuturor că violența domestică nu e poveste!”. au fost realizate postere. în sediile Direcțiilor Județene de Asistență Socială și Protecția Copilului. fiind totuși dificil de separat de alte probleme care apar într-un cuplu și. dar și pe cele personale. deoarece a abordat o temă delicată și o realitate complexă. personalizat cu logo-ul lor. adresată bloggerilor sau unor personalități publice prezente în rețelele sociale. A existat și o campanie de "pitching". Rezultatele proiectului: Conform organizatorilor.Site-ul conținea o secțiune “Dă mai departe”. care au fost lipite pe oglinzile din mai multe clădiri de birouri. aceea a abuzului emoțional. cu scopul de a-i convinge să popularizeze campania. poate din acest motiv. Tot pentru a-i mobiliza pe ultizatorii rețelelor sociale. Pentru outdoor. printre altele. care au fost afișate. campania din 2010 a fost una mai dificilă decât celelalte. Printre cifrele care arată impactul campaniei. se numără : 20 . au reactivat cauza de Facebook creată cu ocazia campaniei din 2009. Un poster în format electronic. vizualul folosea textele în așa fel încât să sugereze o deformare a imaginii. este mai greu de acceptat. De asemenea. De asemenea. pe care companiile îl puteau descărca și îl puteau afișa. în diverse forme. unde erau disponibile mai multe instrumente de implicare:    Un avatar pentru utilizatorii de Messenger. Facebook sau Twitter. organizatorii au folosit intens conturile de Facebook și Twitter ale Fundației Sensiblu.

Spre exemplu. Pe de altă parte.  Numărul membrilor de pe forum a crescut cu peste 120% față de 2009. Desfășurarea proiectului: La începutul anului 2010. OTP Bank România a inițiat un amplu proiect de implicare în comunitate. Spre exemplu. Cauza socială: Studiile arată că elevii din mediul rural au un acces îngrijorător de scăzut la lectură. 2010 (OTPBank Romania) Proiectul este cea mai importantă inițiativă de CSR a OTP Bank România. De asemenea. un studiu din 2005 al Facultății de Litere din Universitatea București arată că ”există o diferență șocantă între ceea ce ar citi copiii și ceea ce li se ofera”.175 de pagini.  Cauza de pe Facebook a adunat 3. până la ora actuală.ro și au vizualizat. 21 . un studiu derulat de sociologi americani. sunt foarte mici. în 27 de țări. pe parcursul a 20 de ani. articole legate de campanie etc. Banca derulează o amplă campanie de comunicare integrată. au fost donate peste 30. 7. au solicitat ajutor și au propus măsuri de intervenție.nuepoveste. chiar și școlară. Această situație se datorează și faptului că.  Campania a fost mediatizată pe 27 de site-uri.  Pe durata campaniei au existat peste 100 de “tweet”-uri legate de site.000 de cărți și au fost amenajate 35 de biblioteci în școli din mediul rural. De asemenea.500 de susținători până la sfârșitul campaniei (în prezent. șansele de a exista o bibliotecă.300). în total. simplul acces la lectură ar avea un efect major asupra dezvoltării intelectuale a elevilor. numărul a crescut la 6.343 de vizitatori unici au accesat site-ul www. în urma căreia. la sate. în 2008 doar un sfert din unitățile școlare din România erau dotate cu o bibliotecă. conform datelor Ministerului Educației. de până acum. a fost promovată de 13 bloggeri și 6 persoane publice (prezente în rețelele sociale). 45. al cărui scop era să îmbunătățească accesul la lectură al copiilor din mediul rural. Dreptul de a citi. Aceștia și-au împărtășit problemele. arată că ”un copil care a crescut într-o casă cu o bibliotecă de 500 de cărți ajunge să aibă un nivel de educație similar cu acela pe care l-ar fi dobândit dacă ar fi avut părinți cu educație universitara”.

22 . printre alții cu :  Ministerul Educatiei . împreună cu un număr de 10. Campania îi invită pe oameni să se alăture cauzei și să doneze la rândul lor cărți pentru bibliotecile școlare. au recomandat școlile beneficiare și o bibliografie potrivită pentru cărțile achiziționate direct de OTP. timp de o lună. un mediu mai intim și în același timp foarte important pentru o astfel de campanie.mai 2010.  Europa FM . cu publicul pe care urma să-l convingă să se implice. în perioada de început a anului școlar.a oferit un plus de autoritate proiectului. 1) Comunicarea pe canale ATL Campania a rulat în perioada martie . în lunile ianuarie-februarie 2010. dar și în librăriile Humanitas (16). La rândul lor. Pentru a atinge obiectivele ambițioase ale proiectului. OTP a înțeles că această campanie îi oferea oportunitatea de a avea un dialog continuu și o interacțiune relevantă pentru brand.Proiectul se numește “Dreptul de a citi” și are două componente principale:  Banca donează mobilierul pentru amenajarea a 20 de biblioteci în școli din mediul rural. departamentul de marketing al băncii a stabilit mai multe parteneriate. librăriile ofereau puncte de colectare a cărților. amplasate în primul rând în agențiile OTP (106).000 de cărți achiziționate în mod direct.a asigurat promovarea pe radio. ca alternativă la cele din agențiile OTP.  Librăriile Humanitas .a mediatizat campania atât pe canalele sale TV cât și pe cele de print sau online. Ulterior.au asigurat o promovare directă în rândurile publicului cel mai sensibil la mesajul campaniei. adresată publicului larg. a fost reluată pe 16 septembrie.  În paralel.  Trustul Intact . Donarea se face in puncte speciale de colectare. respectiv cumpărătorii și iubitorii de carte. Campania de comunicare integrată “Dreptul de a citi” a devenit în scurt timp cel mai important vector de comunicare al băncii în domeniul CSR. desfășoară o campanie integrată de comunicare.

În acest fel. Felicia. care i-a permis publicului să-și manifeste susținerea. personalitățile implicate în campania Jurnalul. Acesta conține elemente specifice pentru o campanie : un blog unde sunt anunțate noutățile. au susținut și “Dreptul de a Citi”. să interacționeze și să fie la curent cu noutățile.ro. Săptămâna Financiară și Confidențial) 2) Comunicarea pe canale BTL OTP a creat o semnalistică specială pentru punctele de colectare a cărților.estedreptulmeu. Lansarea site-ului s-a făcut printr-o acțiune de direct mailing către 200 de jurnaliști și lideri de opinie din mass media. Financiarul.Strategia folosită a fost de a se asocia cu o serie "brand-uri" puternice și cu valori apropiate de cauza promovată. respectiv accesul la lectură al copiilor: Promovarea în Print și pe TVA s-a bazat pe un parteneriat strategic cu Jurnalul Național. prin care OTP s-a asociat cu o campanie de notorietate a ziarului. prin mesaje care îndemnau atât la lectură. respectiv ”Biblioteca pentru Toti”. În primul rând a fost creat siteul special www. Top Gear. 3) Crearea unei comunități online Campania a avut și o importantă componentă online și social media. și mai ales Marius Tucă. Good Homes. site-ul pune în valoare și brandul OTP. Antena 2 și Antena 3. Jurnalul Național. în martie 2010. Good Food. cât și la donarea de cărți. vizitatorilor li s-a atras atenția asupra acestora prin postere ( în agenții) și prin pliante ( în librarii). Mesajele au fost difuzate pe posturile TV și în publicațiile Trustului Intact (Antena 1. prezentand implicarea sa în alte proiecte comunitare sau rapoartele de CSR. Totodată. galerii foto de la acțiuni etc. De asemenea. amplasate în agențiile sale și în librariile Humanitas. 23 . filme cu personalitățile implicate. bannere de susținere.

000 de “fani”. De acestea beneficiază peste 2. Profesorii din școlile beneficiare au fost la rândul lor încurajați de sprijinul primit.5 milioane de telespectatori. Ea s-a adresat iubitorilor de carte. Deși OTP Bank și-a stabilit inițial anumite ținte. publicul a donat peste 30.Campania a mai avut și o Pagină pe Faceboook.9 milioane de ascultători) 24 . implicarea OTP Bank a beneficiat de o notorietate semnificativă în rândurile publicului urban (spoturile TV și cele radio au atins o audiență de aproximativ 9. în funcție de reacțiile publicului și ale partenerilor. Ele s-au adăugat celor 10.000 Euro. pe care i-a implicat in diverse inițiative. Impact media/interacțiunea cu brandul Campania a generat peste 190 de menționări în presa centrală și locală (atingând o audiență de aproximativ 4. Rezultatele de mai jos sunt valabile pentru luna octombrie 2010.000 de cărți achiziționate inițial de OTP Bank (e vorba de cărți noi și adaptate unei bibliografii școlare moderne). În octombrie 2010. proiectul căpătând diverse dezvoltări.5 milioane de persoane) Prin colaborarile cu Trustul Intact și EuropaFM. Conținutul produs pe parcursul proiectului (filme și fotografii) a fost diseminat și prin intermediul platformelor de “sharing”. Bancă a amenajat biblioteci în 35 de școli din mediul rural.500 de copii.000 de cărți. acestea au fost depășite pe parcurs. Impact social În primele 6 luni de campanie. Rezultatele proiectului: “Dreptul de a citi” a beneficiat în 2010 de o investiție de aproximativ 100. pagina avea peste 7. iar unii dintre ei au inițiat programe speciale de lectură pentru elevii. respectiv 3. respectiv prin conturile speciale de Youtube și de Flickr. cum ar fi să recomande noi școli pentru a fi incluse in proiect. din 137 de clase.

La nivelul percepției de brand. până la nume cunoscute din bloggosfera sau din societatea civilă. 25 . Banca a reușit să inițieze un dialog viu cu stakeholderii săi. La ora actuală Pagina de Facebook a campaniei are peste 7. OTP a beneficiat și de faptul că "Dreptul de a citi" a fost susținută în mod public de o serie de parteneri importanți și de personalități din diverse domenii.000 de fani și. în medie. 100 de interacțiuni pe săptămână. pe marginea unei teme sensibile pentru aceștia. de la scriitori sau actori de marcă.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful