DINAMIKA: Dinamika sistema materijalnih tačaka

10.1. Teg mase M se kreće po glatkoj strmoj ravni nagibnog ugla α. Na tačku dejstvuje sila F paralelno sa pravcem strme ravni. Intenzitet sile F se menja po zakonu F=kx, gde je k pozitivna realna konstanta. Teg je vezan užetom, prebačenim preko idealnog kotura O. Na drugom kraju užeta vezan je teg mase m. Ovaj teg se kreće po horizontalnoj hrapavoj ravni, koeficijenta trenja µ. Odrediti kako se menjaju brzine tegova i sila u užetu u zavisnosti od koordinate x. Sistem je započeo kretanje iz stanja mirovanja. 10.2. Preko koturova A i B sa nepokretnim osama prebačeno je uže koje nosi pokretni kotur C. Za krajeve užeta vezani su tereti težina G=2 kg i Q=3 kg, a za kotur C teret težine P=4 kg. Odrediti ubrzanja svih tereta. Masu koturova, užeta i trenje u ležištima zanemariti.

10.3. Dve kuglice masa m su kruto spojene lakim štapom i puštene iz stanja mirovanja da klize po glatkoj površi prikazanoj na slici. Odrediti njihovu brzinu u položaju neposredno pre nego desna kuglica dospe na horizontalni deo površine. Takođe odrediti reakciju između kuglice 1 i površine u tom položaju. 10.4. Sistem se sastoji od dve materijalne tačke masa m, spojene oprugom krutosti c i pomoću dva laka štapa dužina L, kako to pokazuje slika. Materijalne tačke mogu da se kreću po glatkoj horizontalnoj podlozi. a) Ako na jedan od lakih štapova dejstvuje horizontalna sila konstantnog intenziteta F, smera udesno, odrediti ubrzanje centra mase sistema. Da li ovo ubrzanje zavisi od napadne tačke sile i zašto? b) Ako u tački A dejstvuje vertikalna sila konstantnog intenziteta F= 3 cL, smera naviše, odrediti brzine materijalnih tačaka kada su one najudaljenije. U početnom trenutku sistem miruje, ugao između lakih štapova je ϕ=60o, a opruga je nenapregnuta.

Otpor kretanju kuglica kroz tečnost je proporcionalan brzini. respektivno. a kotur B je poluprečnika r.6. 10. pri čemu se na njihovim krajevima nalaze kuglice masa m. odrediti ubrzanje tačke C. 10. Kuglice masa m 1 i m 2 su kruto vezane za štapove dužina a 1 i a 2 . Uže na čijem kraju visi teret mase M je prebačeno preko kotura A i namotava se na kotur B. Prizma mase M prikazana na slici postavljena je na glatku horizontalnu ravan. a koeficijent proporcionalnosti odgovara proizvodu konstante α i mase. na čijim krajevima su kuglice masa m. Odrediti pomeranje platforme s u funkciji rastojanja x 1 kada se njih dvoje sretnu. Mladić mase m 1 i devojka mase m 2 stoje na krajevima platforme mase m 0 . Odrediti nakon koliko vremena će ugaona brzina obrtanja biti dvostruko manja od početne.9. Takođe. Sistem miruje na glatkoj horizontalnoj podlozi. Odrediti brzinu tereta mase M kada je ϕ=30o. međusobno kruto spojena. Ceo sistem se nalazi u sudu ispunjenom tečnošću. Za ovaj kotur su kruto i međusobno pod pravim uglom vezana dva laka štapa dužina prikazanih na slici. Sa visine h sa prizme se pusti tačka mase m bez početne brzine. Početna ugaona brzina vratila je ω0 . Usvojiti da je OC = c . koja u početnom trenutku miruje u položaju s=0.10. Sistem započinje kretanje iz stanja mirovanja kada je ϕ=0o.8. odrediti ugaono ubrzanje konstrukcije. Oba kotura su sa nepokretim osama. Konstrukciju prikazanu na slici čine tri laka štapa dužina b. Odrediti brzinu tačke u trenutku napuštanja prizme.5.7. Ako sila intenziteta F počne da dejstvuje u tački A. 10. . 10. a oni za vratilo. Kotur A je zanemarljivih dimenzija.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful