T E O O DWA S H K BL R

Te oo c n ae ahr g n w rn,n te h K bl l s rgten ad ar gad h da i i vl e oLnbi e rcuh ite i l Te e e i gr fogr g aeagt h md e h H r s l s a d n d. o m sbi a ed oh w r n w y r nte ut r g n n tti a, e a o aohr n s o . G a D s o o e r oh fh K b l Vli o l et y n o b t o te o o i n : r d l s a N mb r f eo s 15H re u e o H re: - eos

U e l h Wrt o A hra n ise cu trad s a te ah f sadl te,no nes n l o l mo s rb te v te C ls f m te ah f nt s u rmoe h 3 u isr h Wrt o e tt o A hra n ntr ek n rp c te wt te sadl Mo s d c ad e l e h m i h 3 o e a h K b l Si sesrm C se ae l tS u e h o o k mi rf d r h o at R vn f h ffl te l o. C se ae l t n Wrt o A hra n raue ek at R vn fad ah f sadl Tesr d cs l o o tgte t mae n d c. oeh ro k o e ek

Wh nY uSath A vnueR a : e o trte d e tr, ed Te oo s t ks vro en. o hv et e te h K bl ’ i ioe w r g Yu ae ne d h d sn p i r cvrs fh K bl ’ i n yu nww a m sb ae ote oo sa ad o ko ht ut e n d lr dn: e oo c nedrm sb s pe. i eyyu oet K bl l l e ut et pdGn r,o h da a s o gl s p vrh bd s f cli grtkn ate yh t oete oi ol avl e ae cpi b te e e o l s a v K bl ad ae or a truh h dnen oo s n m k yu w yhog te ugo. d Wh nte eo s eelh Dr C a e, ed e h H re R va te i h mb rR a : e M e k yso w ry “ko w y o hv cm , e er eeyu ai.Inw h yu aeo e h a l ” brs“o cn e m ed h w ro te od fl ak.Yu a hl e n ti a f h go oa. p s r l F d l ad ih f m ad wl pryu ptec i Ka n kli o e n I isae or aht n k l m r l i vl e i g. l ” a I o are o ea’tr mae n t o ta f t f u ge t Merk ems k a oe fhta y s c ad e v h fiue n O L te te Mo s r n rmoe i gr ad N Y h oh r nt s s e sa n d n h ca e f m te or. tews yu pw e i ti hmb rr h b ad O h r i o s o e mut e a Merk sd f t ea. e Wh nte eo s eelh H rdC a e, ed e h H re R va te or h mb rR a : i Ka s r a yu al “ erk eto d n h?h l t e to m d .M e s yu i ’ e” e k as y a n dt h s .H hs oenae F d erk n kli f m ie “ e a gn i n! i M e ad ih o e ss s n a l m r ad wl esepr et g n h Lnbi e i gr” n I icae xem ni o te ogr g vl e . l i n d l s a I o are o l ’tr mae n t o ta f t n f u ge t Ka sems k a oe fhta ad y k c rmoe ifiue n O L te te Mo s rsa n d e v h gr ad N Y h oh r nt spw e s e i tica e f m te or. tews yu s n h hmb rr h b ad O h r i o mut s o e df t l . e a Ka e k Fr ah i i yu e a,rwa et t o raue o ec Vl n o d f t a n x a w Tesr l a e d r T kn a te n o te de tr.fo d f t e h r oe s th e d fh A vnue I u e a n i e y e t Vli yuoe I o o ld f td n Vli mae i n o l .f u n e ae o e i n k a l , a s y y e l a n t o w i o e uv e -l , te et de tr oe f h h n sri d a oi h n xA vnue c v s n yu io lhv 1H an S renta o 2. o wl n ae el g ug i ed f . l y i s .

Flwte u so p c g o rad s g raue oo h rl fr l i D os n ui Tesr l e an n T kn i ta o Tesr C rs s eae i te ah oe sn ed f raue ad a d tid n h Wrt s l o A hra n u s n avnue o k. f sadl rl ad de tr b os o e S ei C mp n nsntiA vnue Sat u go p c l o o e ti hs d e tr: trD nen a T eK b l Ca C a e C r, l ad ea Vli i, o o l hmb r adKa n Merk i n l d n k l a crs n fiue, or C a e T e ad nrne ad ad grsH rd hmb r is n E t c, i l a Dr C a e T e ad nrneV u teVlgr i hmb r is n E t c, al i, i es e l a tl l , a D osTesr T kn. o r raue oe s , Pae h Sati o te al Pae ah eo n l te trte n h tb . l ec H r o a c l e c sur aj e to h s i a o te trte q ae d cn t te t r y n h Sati. a aw l Wh n h Dr C a e ip cd s te o o Ca e te i hmb rs l e ue h K b l l e a d n C a e cr t p p l e h C a e ad l e ea hmb r ad o o u t te hmb r n p c Merk a a a te i i sh Vl n l . a Wh n h H rd hmb rs l e ue h K b l Ca e te or C a e ip cd s te o o l i a d n C a e cr t p p l e h C a e ad l e l a hmb r ad o o u t te hmb r n p c Ka s a a k te i i h Vl n l . a Ite eo s eelh V utR a : fh H re R va te a l ed , Fo bten h brte i grp a wt yu or rm e e te ash vl e l d i o tfe w l se a h e te f mte v K blsl ce” hm r h ei oo ’ u hs o l d ct . D a t o i gr ad a rn o ad l e h itkn rw w Vl e crs tad m n p c te oe s l a a r b h d h d o. h n rwad l e w Mo s ra e i te o r T e da n p c t o nt s s n a e gad i f n o te ald o ( s a o te sao e ursn r t fh V u o ri t d fh uuln ) o t ne . I h gad ae i d h h re ma co s t tk te f e urs r kl te eos y h oe o ae h t l e Vlgrwt te Fr ah i grae a te n o i es i h m. o ec Vl e svd th e d f l a h l a te de tr te eos y rwo e raue oe . h A vnue h h re ma da n Tesr T kn Vc r: T e eos i w e oe r oh fh i oy t h H re wn h n n o bt o te K b l Vli ae i d n a H re hv Ecp d o o i n r kl ad l eos ae sae d l s a l e l b e d g h itr o te ti a o te trte y n i te un n h Sa w y n h Sati. n r r l D fa: T e eosoe h avnuefn H r eet h H re l ti de tr i y eo s s a hs Ht o ta te tro h o h run n tee a 0 iP i s th s t f i r e tr ad h r n a s ae o el g ug tkn rma i . r n H an S re oe se i n i ng

Tk 4te ad h ffl te i C a e ad or ae is n su e h Dr hmb r n H rd l e i C a e E t ne isno h m. h n l e h s te hmb r nr c te i te T e p c tee is a l t a l a e te t te o n o h ca es p er ew e f rh 6h i d w s te hmb rap a b t en t l te t ad 2te h 7h n 1 i. l Pae h V u a te 3h i d w te tc. l te al sh 1 t te o n h s k c t l a