Rancangan Pengajaran Tahunan P.Islam Ting.

1

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013 PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN SATU
MINGGU BIDANG/TAJUK PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&P KONSEP / ISTILAH ALAT BANTU MENGAJ AR PENERAP AN NILAI

1/1 02/1/1304/1/13 2/1 7/1/1311/1/13 TILAWAH ALQURAN: AYAT BACAAN; SURAH ALBAQARAH AYAT 1 286

ORIENTASI TINGKATAN 1 Aras 1 • Membaca kalimah dan potongan ayat dengan betul. • Membaca ayat yang ditentukan dengan betul. Aras 2 • Membaca ayat yang ditentukan dengan fasih, lancar dan bertajwid. • Membaca ayat dengan pemerhatian yang khusus kepada hukum nun sakinah dan tanwin. Aras 3 • Membaca ayat yang ditentukan dengan bacaan tartil dan tadwir.

Perbincangan: Adab memegang, membawa, meletak, membaca, mendengar dan menyimpan Al-Quran. Bacaan Contoh: Bacaan guru, alat rakaman atau CD. Berkumpulan: Semak sebutan kalimah, latihan membaca kalimah secara talaqqi dan mushafahah, bacaan bergilir dengan disemak oleh naqib atau guru
B1D1E1/B2D1E1/B3D1E1/B4D1E1 B5D1E1/B6D1E1

Pita rakaman atau CD.

Berusaha memperti ng katkan pembacaa n AlQuran. Membaca ayat AlQuran dengan betul dan bertajwid. Berada dalam keadaan berwudhu setiap waktu.

3/1 14/1/1318/1/13

KEFAHAMAN ALQURAN: AL-QURAN MENJANA KECEMERLANGAN HIDUP ; SURAH ALBAQARAH AYAT 1 -

Aras 1 • Menyatakan maksud ayat secara menyeluruh. • Menyatakan Al-Quran menjadi hidayah kepada orang yang bertaqwa. Aras 2 • Menyatakan huraian lanjut

Perbincangan: Konsep taqwa, ciri mukmin bertaqwa berdasarkan ayat, perkara ghaib, kriteria pelajar mukmin cemerlang, pengajaran ayat.

Taqwa Perkara ghaib Hari akhirat

Senarai semak amal ibadat harian. Pita rakaman

Menunaik an solat pada waktunya. Redha dan bersyukur

Page 1

Rancangan Pengajaran Tahunan P.Islam Ting.1

5

ayat 1 hingga 5 berkaitan: - konsep taqwa kepada Allah S.W.T. - ciri mukmin yang bertaqwa. - ganjaran bagi orang bertaqwa. - ikhlas dalam melakukan ibadat dan amal kebajikan D3E1 Aras 3 • Menjelaskan pengajaran yang difahami daripada ayat. • Menghuraikan kelebihan orang yang bersifat taqwa.

Senarai semak: Senarai semak amal ibadat harian. Bacaan Ayat: Bacaan ayat dengan fasih dan betul. B1D3E1/ B2D3E1/ B3D3E1/ B4D3E1/ B5D3E1/ B6D3E1/

atau CD.

di atas nikmat Allah S.W.T. Berusaha mengama lkan suruhan Allah S.W.T. dan meningga lkan laranganN ya.

ADAB DAN AKHLAK ISLAMIAH : ADAB MENJAGA FITRAH LELAKI DAN PEREMPUAN

Aras 1 • Menjelaskan konsep adab menjaga fitrah kelelakian dan keperempuanan. • Menyenaraikan perbuatan yang menyalahi fitrah kejantinaan. • Mengetahui larangan dan balasan menyalahi fitrah. • Memahami adab bergaul sesama lelaki, sesama perempuan dan lelaki perempuan. Aras 2 • Menghuraikan hikmah mematuhi fitrah kejadian lelaki dan perempuan. • Menerangkan sebab berlakunya perbuatan menyalahi fitrah.

Sumbang saran: Isu lelaki menyerupai perempuan dan sebaliknya. Perbincangan: Hikmah mematuhi fitrah kejadian manusia. Kajian Perpustakaan: Laknat Allah S.W.T. kepada kaum yang menyalahi fitrah contohnya kaum Nabi Lut. Kajian Kes: Lelaki menyerupai perempuan dan sebaliknya daripada akhbar dan majalah. Penulisan:

Fitrah Kejantina an Laknat Zina Liwat Musahaq ah Homosek s

Gambar menunjuk kan adab menjaga fitrah lelaki dan perempua n Hadis Rasulullah s.a.w..

Menjalani kehidupan seharian mengikut fitrah dan menjauhi zina, liwat dan musahaqa h. Bersyukur dan redha dengan ketentuan Allah S.W.T.

Page 2

Rancangan Pengajaran Tahunan P.Islam Ting.1

Aras 3 • Menerangkan akibat menyalahi fitrah kelelakian dan keperempuanan berdasarkan hadis Rasulullah s.a.w.. • Menceritakan tentang laknat Allah S.W.T. ke atas kaum yang menyalahi fitrah contohnya kaum Nabi Lut. • Mencadangkan langkahlangkah untuk mengelakkan diri daripada melanggar fitrah kelelakian dan keperempuanan.
D21E1

Menulis sepucuk surat kepada seorang kawan menasihatinya supaya menjaga fitrah lelaki atau perempuan. B1D21E1/ B2D21E1/ B3D21E1/ B4D20E1/ B5D20E1/ B6D20E1/

4/1 21/1/1316/1/13

AKIDAH : KONSEP AKIDAH

Aras 1 • Menyatakan pengertian akidah. • Memahami ciri-ciri akidah yang betul dan akidah yang salah. Aras 2 • Menghuraikan mengapa kita perlu akidah yang betul. • Mempertahankan akidah dengan hujah berdasarkan alam syahadah secara ringkas. Aras 3 • Memahami perkaitan antara akidah dan syariat. • Menjelaskan bagaimana cara membetulkan akidah Aras 1 • Menyatakan maksud fardhu ain dan fardhu kifayah. • Memberi contoh fardhu ain dan fardhu kifayah. Aras 2

Nasyid: Mendengar nasyid dan bernasyid lagu kumpulan Raihan. Sumbang Saran: Pengertian akidah dan perkaitan dengan syahadah. Perbincangan: Perkara yang membina akidah, amalan yang merosakkan akidah. Membina Carta: Nama-nama lain bagi akidah.
B1D6E1/ B2D6E1/ B2D6E2

Akidah Ilmu Kalam Ilmu Makrifat Ilmu Tauhid Ilmu Usuluddi n Alam syahada h Syariat

CD Nasyid kumpulan Raihan Carta namanama lain bagi akidah.

Mengamal kan akidah yang benar.

IBADAT : FARDHU AIN DAN FARDHU KIFAYAH ; KONSEP FARDHU AIN DAN

Perbincangan: Maksud fardhu ain dan fardhu kifayah. Membina Carta: Menyenaraikan perkara

Fardhu ain Fardhu kifayah

Carta fardhu ain dan fardhu kifayah

Memperti ng katkan diri dengan amalan

Page 3

Rancangan Pengajaran Tahunan P.Islam Ting.1

FARDHU KIFAYAH

• •

Menjelaskan perbezaan di antara fardhu ain dan fardhu kifayah. Menerangkan faedah fardhu ain dan fardhu kifayah kepada diri sendiri.

fardhu ain dan fardhu kifayah. Mengumpul Keratan Akhbar dan Majalah: Berkaitan dengan fardhu ain dan fardhu kifayah dan menampalnya di papan kenyataan. Syarahan: ‘Kepentingan Fardhu Kifayah Untuk Memajukan Umat Islam’ Senarai Semak: Perkara fardhu ain dan fardhu kifayah yang dilakukan setiap hari. B1D10E1/ B2D10E1/ B3D10E1/

Keratan akhbar dan majalah Senarai semak

perkaraperkara fardhu ain. Memaha mi keutamaa n dalam perkara fardhu kifayah dan mengama lkannya.

Aras 3 • Memberi cadangan caracara mempertingkatkan amalan fardhu ain dan fardhu kifayah. • Memahami akibat mengabaikan fardhu kifayah. • Menyatakan dalil mengenai fardhu ain dan fardhu kifayah.

5/1 28/1/131/2/13

HADIS : PENGENALAN ASAS TENTANG KONSEP HADIS.

Aras 1 • Menyatakan pengertian hadis. • Mengetahui hadis sebagai sumber hukum. • Memberi perbezaan antara hadis dan Al-Quran. Aras 2 • Memberi contoh hadis dari segi Aqwal dan Af’al. • Membezakan antara hadis nabawi, hadis qudsi dan AlQuran. Aras 3 • Menerangkan syarat-syarat perawi hadis •

Perbincangan Dalam Kumpulan: Hadis sebagai sumber hukum selepas Al-Quran, maksud Aqwal dan Af’al dan cara mempertahankan hadis dari sebarang penyelewengan. Mengumpul Doa: Mengumpul doa ringkas dari hadis. Pertandingan Menghafaz Doa: Pertandingan menghafaz doa dari hadis. Membuat Nota Dari Pembacaan Di Perpustakaan: Membuat nota dari pembacaan di perpustakaan tentang Al-

Hadis Al-Aqwal Al-Af’al Hadis Nabawi Hadis Qudsi Perawi

Nota edaran HadisHadis Nabi

Memperta hankan hadis dari sebarang penyelew engan

Page 4

Rancangan Pengajaran Tahunan P.Islam Ting.1

Quran, hadis qudsi, hadis nabawi B1D4E1/ B2D4E1/ B3D4E1/ Nasyid: Bernasyid dan berselawat kepada Rasulullah s.a.w.. Pertandingan Bercerita: Kisah Rasulullah s.a.w. semasa remaja dan selepas menjadi rasul. Membina Carta: Membina carta salasilah keturunan Rasulullah s.a.w.. Pertandingan Syarahan Pendek: ‘ Pendekatan Dakwah Rasulullah s.a.w. s.a.w’ Menonton Video: Menonton video perjuangan umat Islam seperti Jejak Rasul Kajian Perpustakaan: Peristiwa perlantikan Rasulullah s.a.w.. Lawatan Sambil Belajar: Lawatan ke pusat-pusat dakwah. B1D17E1/B2D17E1/B3D 17E1 B4D16E1,B4D16E2/ B5D16E1/B6D16E1 Aras 1 Sumbang saran: Jadual

SIRAH : RIWAYAT HIDUP RASULULLAH S.A.W. S.A.W

Aras 1 • Menyebut nasab keturunan Rasulullah s.a.w. daripada sebelah bapa dan ibunya secara ringkas. • Menceritakan kisah Rasulullah s.a.w. semasa kelahiran, semasa bersama ibunya, semasa bersama datuknya, semasa bersama bapa saudaranya dan sewaktu remaja. Aras 2 • Membandingkan kehidupan baginda sebelum dan selepas menjadi rasul. Aras 3 • Mengenalpasti keturunan Rasulullah s.a.w. sebelah bapa dan ibunya. • Menyenaraikan perbezaan sifat Rasulullah s.a.w. dengan manusia biasa.

Salasilah Quraisy Wafat Al-Amin

CD Nasyid Carta Salasilah Rasulullah s.a.w. VCD Jejak Rasul

Mencintai Rasulullah s.a.w. dan berselawa t ke atasnya. Sabar dan tabah menghad api dugaan dan kesusaha n hidup. Prihatin dan simpati terhadap anak-anak yatim Menelada ni sifatsifat Rasulullah s.a.w.. Bertanggu ngjawab kepada diri, keluarga dan masyarak at. Berusaha

Page 5

Rancangan Pengajaran Tahunan P.Islam Ting.1

6/1 4/2/138/2/13

IBADAT : KEPENTINGAN FARDHU AIN DAN FARDHU KIFAYAH

Menyenaraikan perkara fardhu ain dan fardhu kifayah yang berkaitan dengan individu, masyarakat dan negara. Menyatakan faedah amalan fardhu ain dan fardhu kifayah kepada keluarga dan masyarakat setempat.

Sumbang saran mengenai fardhu ain dan fardhu kifayah yang berkaitan dengan individu. Perbincangan Dalam Kumpulan: Kepentingan fardhu kifayah dalam membangun umat Islam. Membina Jadual Perancangan Masa Hadapan: Membina jadual perancangan masa hadapan mengikut peringkat umur. B4D9E1/ B4D9E1/ B4D9E1/

Perancan gan Masa Hadapan Carta fardhu ain dan fardhu kifayah

memperti ng katkan amalan fardhu kifayah.

Aras 2 • Menyatakan faedah amalan fardhu kifayah kepada masyarakat dan negara. • Memberi beberapa cadangan bagaimana memupuk amalan fardhu kifayah di kalangan warga sekolah. Aras 3 • Menjelaskan akibat mengabaikan kewajipan fardhu kifayah kepada masyarakat dan negara. • Memberi beberapa cadangan bagaimana amalan fardhu kifayah boleh mengangkat martabat Malaysia di peringkat antarabangsa. TILAWAH AL-QURAN: AYAT HAFAZAN; SURAH AL-BAQARAH AYAT 1 - 5 Aras 1 • Menghafaz kalimah serta potongan ayat yang ditentukan dengan betul. • Menghafaz ayat 1 hingga 5 daripada surah Al-Baqarah.

Bacaan Contoh: Bacaan guru, bacaan pelajar, pita rakaman atau CD B1D2E1/ B2D2E1/ B3D2E1/ B4D2E1/ B5D2E1/ B6D2E1/

Pita rakaman atau CD

Rajin menghafa z AlQuran. Membaca ayat yg dihafaz dalam

Page 6

Rancangan Pengajaran Tahunan P.Islam Ting.1

solat, doa, zikir dan wirid.

ADAB DAN AKHLAK ISLAMIAH : ADAB BERKAWAN

Aras 1 • Memahami garis panduan berkawan menurut Islam. • Menerangkan cara-cara beradab dengan rakan. • Mengenalpasti ciri-ciri kawan yang baik. Aras 2 • Menerangkan sebab perlu berhati-hati memilih kawan. • Menghuraikan kepentingan mematuhi adab-adab dalam berkawan. • Menerangkan kebaikan berlaku jujur dan ikhlas dalam persahabatan. Aras 3 • Merumuskan ciri-ciri sahabat yang boleh membawa ke syurga atau ke neraka. • Memberi ulasan akibat buruk salah memilih kawan dan kelebihan bersahabat dengan orang yang baik.

Simulasi: Simulasi bertaaruf dengan rakan serta menjaga adab. Bercerita: Kisah-kisah Sahabat seperti kisah Abu Bakar bersama Rasulullah s.a.w. di Gua Tsur. Sumbang Saran: Cara untuk merapatkan hubungan sesama kawan. Kajian Perpustakaan: Ciri sahabat yang baik menurut Imam Ghazali Tunjuk Cara: Adab berkawan B1D21E1/ B2D21E1/ B3D21E1/ B4D20E1/ B5D20E1/ B6D20E1/

Akhlak mahmu dah Maksiat Mungka r

Mengamal kan adabadab berkawan.

7/1 11/2/1315/2/13 Aras 1

CUTI SEKOLAH/BERGANTI SEMPENA TAHUN BAHARU CINA Perbincangan: Malaikat Nota Beristighf

Page 7

Rancangan Pengajaran Tahunan P.Islam Ting.1

8/1 18/2/1322/2/13

KEFAHAMAN ALQURAN: MENCONTOHI KEPATUHAN MALAIKAT ; SURAH AL-BAQARAH AYAT 34 - 37

Menyatakan huraian lanjut berkaitan dengan: - ketaatan malaikat kepada Allah S.W.T. - kederhakaan iblis. - ciri-ciri makhluk yang taat dan derhaka kepada Allah S.W.T. - kepentingan taubat

Ketaatan malaikat, kederhakaan iblis. Sumbang saran: Keperluan taubat, pembahagian taubat, caracara bertaubat. Muhasabah Diri: Kesalahan yang telah dilakukan dan menghuraikan cara-cara penyelesaiannya. B1D3E1/ B2D3E1/ B3D3E1/ B4D3E1/ B5D3E1/ B6D3E1/

edaran Iblis Ketaata n Kederha kaan Khuldi Taubat Nasuha Istighfar Carta taubat

ar kepada Allah S.W.T. setiap hari.

Aras 2 • Menjelaskan kesalahan yang mendapat keampunan Allah S.W.T. dan sebaliknya. • Menjelaskan cara-cara bertaubat. Aras 3 • Menjelaskan sebab dan akibat kederhakaan iblis. • Menghuraikan ganjaran Allah S.W.T. kepada malaikat dengan sebab ketaatannya. Aras 1 • Memahami konsep bersuci dan pengertian bersuci. • Mengetahui faedah bersuci. • Memahami benda-benda yang kotor. Aras 2 • Menjelaskan kaitan bersuci dengan ibadat. • Menunjukkan cara-cara menyucikan diri, pakaian dan tempat. Aras 3 • Membandingkan amalan orang yang bersih dengan orang yang pengotor.

IBADAT : BERSUCI ; KONSEP BERSUCI

Perbincangan Tentang Isu-isu Semasa: Kebersihan tandas awam, kebersihan jasmani, kebersihan rohani, kebersihan pakaian. Gotong-Royong: Membersihkan kawasan sekolah, tandas sekolah, surau sekolah, masjid berhampiran B1D11E1/ B2D11E1/ B3D11E1/ B4D10E1/ B5D10E1/ B6D10E1/

Bersuci Najis Benda kotor Air mutlak Benda kesat Tawas

Gambar bendabenda kotor dan najis. Tanah Debu tanah Benda kesat Tawas

Sentiasa menyucik an diri, pakaian dan tempat berada dalam keadaan bersih dan suci. Sentiasa memakai pakaian yang bersih dan halal.

Page 8

Rancangan Pengajaran Tahunan P.Islam Ting.1

Menghuraikan akibat buruk mengabaikan kebersihan.

9/1 25/2/131/3/13

AKIDAH : ASAS AKIDAH ISLAM

Aras 1 • Mengetahui akidah Islamiah berasaskan sumber yang betul dan tepat. • Memahami akidah Islam mempunyai bukti yang benar dan jelas. • Mengetahui tujuan mempelajari ilmu akidah. • Memahami segala percakapan, perbuatan dan gerak hati seseorang berkaitan dengan akidah boleh memantap atau menjejaskan akidah. Aras 2 • Memahami akidah Islamiah mempunyai tujuan-tujuan yang mulia dan berguna untuk manusia. Aras 3 • Mengetahui akidah Islamiah merangkumi perkaraperkara berikut: - Uluhiyyah - Rububiyyah - Nubuwwah - Sam’iyyat • Memahami faktor pendorong seseorang melakukan salah laku akidah. Aras 1 • Menyatakan pengertian

Membina Carta: Sifat-sifat Allah S.W.T. Nasyid: Bernasyid dan mendengar nasyid tentang sifat-sifat Allah S.W.T. Membina Peta Minda: Aspek-aspek akidah Senarai Semak: Perkara-perkara yang menjejaskan akidah. B1D6E2/ B2D6E3 / B3D6E1,B3D6E2/ B4D5E1 ,B4D5E2/ B5D5E1/ B5D5E2/ B5D5E3 B6D5E1/ B6D5E2/ B6D5E3/

Uluhiyy ah
Rububiyy ah

Carta sifat-sifat Allah S.W.T. CD Nasyid Peta minda aspek akidah Senarai semak Nota edaran

Berdikari mengurus kan diri, pakaian dan tempat. Sentiasa menjaga akidah

Nubuww ah Sam’iyy at

Bercerita: Kehidupan masyarakat

Jahiliah

Nota edaran

Menghind ar diri dari

Page 9

Rancangan Pengajaran Tahunan P.Islam Ting.1

SIRAH : MASYARAKAT ARAB SEBELUM DAN SELEPAS KELAHIRAN RASULULLAH S.A.W. S.A.W.

jahiliah. • Menyatakan keadaan masyarakat jahiliah dari segi kepercayaan, sosial, politik dan ekonomi. • Menerangkan keadaan masyarakat Arab selepas kerasulan Nabi Muhammad s.a.w. Aras 2 • Membanding antara masyarakat Arab sebelum dan selepas kerasulan seperti keamanan, keadilan dan pembelaan golongan yang lemah dan kaum wanita. Aras 3 • Menyenaraikan akibat keengganan sebahagian masyarakat Arab menerima ajaran Rasulullah s.a.w.. • Menyenaraikan kelebihan masyarakat yang menerima ajaran Rasulullah s.a.w.

Arab Jahiliah. Soal Jawab: Ciri Jahiliah dan kesan kepada masyarakat. Kuiz: Masyarakat sebelum dan selepas kedatangan Rasulullah s.a.w.. Sumbang Saran: Amalan masyarakat Arab Jahiliah yang menyamai amalan masa kini. B1D16E1/ B2D16E1/ B3D16E1/ B4D15E1/ B5D15E1/ B6D15E1/

Badwi Hadhari Yahudi Majusi Agama Hanif Berhala Riba Qabilah Gambar orang Arab menjalank an perniagaa n

pergaulan bebas. Sentiasa membant u kawan dan orang yang memerluk an pertolong an.

Page 10

Rancangan Pengajaran Tahunan P.Islam Ting.1

10/1 4/3/138/3/13

IBADAT: BERSUCI ; BERSUCI DARIPADA NAJIS, CARA DAN HIKMAHNYA.

Aras 1 • Menyatakan pengertian najis dan bahagianbahagiannya iaitu mukhaffafah, mutawassitah dan mughallazah. • Menjelaskan hikmah bersuci. • Menunjuk cara menyuci najis. Aras 2 • Membezakan jenis-jenis najis dan cara menyucikannya. Aras 3 • Menunjuk cara menyuci najis.

Sumbang Saran: Pengalaman pelajar berkaitan dengan najis dan mengkategorikan jenisjenisnya. Tunjuk Cara: Cara menyuci najis. Penyelesaian Masalah: Hukum najis dan cara menyucikannya. Perbincangan Kumpulan: Hikmah bersuci dari segi rohani dan jasmani. B1D11E1/ B2D11E1/ B3D11E1/ B4D10E1/ B5D10E1/ B6D10E1/ Bacaan Hadis: Secara berkumpulan. Penerangan Guru: Maksud hadis, kelebihan menghafaz ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah s.a.w.. Forum: ‘Al-Quran Sebagai Panduan Hidup’ Perbincangan: Hadis Sebagai Sumber Hukum Selepas Al-Quran. B1D5E1/ B2D5E1/ B3D5E1/ B4D4E1/ B5D4E1/ B6D4E1/

Najis Mukhaff afah Mutawa ssitah Mughall azah

Air mutlak

Memastik an makanan dan minuman yang diambil halal dan bersih. Menjaga kebersiha n diri, pakaian dan persekitar an.

HADIS : AL-QURAN DAN HADIS PANDUAN HIDUP MUKMIN

Aras 1 • Membaca hadis dengan betul. • Menyatakan maksud hadis secara keseluruhan. • Menyatakan hukum mempercayai dan berpegang kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Aras 2 • Menjelaskan pengajaran hadis. • Menyatakan akibat hidup mempersenda dan menolak ajaran Al-Quran dan AlHadis. Aras 3 • Menyatakan rasional orang yang berpegang kepada Al-

Hadis AlQuran

Hadis Nota edaran

Berusaha mempelaj ari AlQuran dan Hadis.

Page 11

Rancangan Pengajaran Tahunan P.Islam Ting.1

Quran dan Sunnah tidak sesat selama-lamanya. 11/1 11/3/1315/3/13 12/1 18/3/1322/3/13 23/3/1331/3/13 13/1 1/4/135/4/13 KEFAHAMAN ALQURAN: BERBUDI DAN BERBAKTI CARA HIDUP MUKMIN ; SURAH AL-BAQARAH AYAT 83 UJIAN BERKALA 1

UJIAN BERKALA 1

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 Aras 1 • Menyatakan maksud ayat secara menyeluruh. • Menyatakan perintah Allah S.W.T. berkaitan: - hubungan ibu bapa. - kaum keluarga - jiran tetangga - anak yatim - menunaikan solat - mengeluarkan zakat • Mengetahui tanggungjawab semua pihak menjaga hubungan baik sesama mereka. Aras 2 • Menyenaraikan cara berbakti kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak yatim dan orang miskin. Aras 3 • Menjelaskan rasional hubungan dengan orangorang tersebut mesti dijaga. • Menjelaskan kenapa kefardhuan zakat mengiringi kefardhuan solat. Bacaan Ayat Bacaan ayat berdasarkan CD dan diikuti dengan pengertian ayat. Perbincangan: Cara memelihara iman, cara berbakti kepada ibu bapa, cara berkomunikasi dengan orang lain, cara berbakti kepada masyarakat. Penyediaan Buku Skrap: Kasih sayang anak terhadap ibu bapa, program kemasyarakatan, penampilan diri remaja Islam. Tunjuk Cara: Berbakti kepada ibu bapa, berkomunikasi dengan guru dan rakan, melayani anak yatim B1D3E1/ B2D3E1/ B3D3E1/ B4D3E1/ B5D3E1/ B6D3E1/ Komuni kasi Zakat CD Ayat Al-Quran Contoh Buku Skrap Sentiasa ikhlas semasa menderm a dan memberi sesuatu kepada kawan. Menjaga hubungan baik dengan ibu bapa, kaum keluarga, jiran, anak yatim.

Page 12

Rancangan Pengajaran Tahunan P.Islam Ting.1

IBADAT: BERSUCI; ISTINJAK DAN HIKMAHNYA.

Aras 1 • Memahami pengertian istinjak. • Menyebut alat-alat beristinjak. • Menunjuk cara beristinjak dengan betul dengan menggunakan anak patung iaitu beristinjak dengan air dan beristinjak dengan batu. Aras 2 • Menjelaskan tatacara beristinjak dengan menggunakan alat-alat istinjak secara khusus. • Menjelaskan implikasi orang yang tidak beristinjak dengan betul. Aras 3 • Menjelaskan hukum beristinjak berdasarkan dalil nakli. • Menerangkan kesan dan hikmah beristinjak. Aras 1 • Menyebut rukun iman. • Menjelaskan maksud setiap rukun iman. • Menyenaraikan akibat tidak percaya rukun iman. Aras 2 • Menerangkan konsep rukun iman. • Menerangkan hikmah percaya rukun iman terhadap diri, keluarga dan masyarakat.

Sumbang saran: Konsep bersuci. Kuiz: Mengkategorikan alat-alat yang boleh dan tidak boleh digunakan untuk beristinjak Tunjuk Cara: Tunjuk cara istinjak secara khusus menggunakan anak patung. Perbincangan: Kepentingan menjaga kebersihan dan kesihatan diri, isu-isu berkaitan istinjak. B1D11E3/ B2D11E1/ B3D11E1/ B4D10E1/ B5D10E1/ B6D10E1/

Istinjak

Anak patung Batu Air

Beristinja k dengan bahan kesat Meyakini terhadap kebersiha n diri setelah beristinjak Sentiasa memeliha ra kebersiha n zahir dan batin.

14/1 8/4/1312/4/13

AKIDAH: AKIDAH BERTERASKAN RUKUN IMAN

Kerja Berkumpulan: Menyenaraikan rukun iman, menjelaskan maksud rukunrukun iman. Mengumpul Keratan Akhbar: Mengumpul keratan akhbar mengenai gejala sosial. Perbincangan: Cara mengatasi masalah sosial.

Rukun Iman

Keratan akhbar Poster Rukun Iman Poster kelebihan amalan sunat

Yakin atas nikmat iman yang diberi. Bersyukur atas nikmat iman yang diberi. Mengawal perlakuan

Page 13

Rancangan Pengajaran Tahunan P.Islam Ting.1

Aras 3 • Menjelaskan hubungan antara rukun iman.

Menampal Poster: Kelebihan amalan sunat. B1D7E1/ B3D7E1 /B4D6E1/,B5D6E1/ B6D6E1/ Penyediaan Buku Skrap: Keturunan Rasulullah s.a.w., Kehidupan Rasulullah s.a.w.. Pertandingan Mengarang Kisah Rasulullah s.a.w.: Rasulullah s.a.w. Pemimpin Umat Islam Yang Unggul. B1D17E1/ B2D17E1/ B3D17E1/ B4D16E1/ B5D16E1/ B6D16E1/ Dakwah Istiqam ah Buku Skrap Nota edaran

SIRAH: PERJUANGAN RASULULLAH S.A.W. DI MEKAH DALAM MENGUKUHKAN AKIDAH ISLAM.

Aras 1 • Memahami bahawa perjuangan Rasulullah s.a.w. di Mekah ialah untuk menyampaikan akidah yang betul. • Menjelaskan bentuk ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah s.a.w. kepada umat Islam. • Memahami perihal Rasulullah s.a.w. menghadapi ancaman dan cabaran. • Memahami Rasulullah s.a.w. tetap dalam perjuangan walaupun ditawarkan dengan ganjaran harta benda dan wang ringgit. Aras 2 • Memahami bentuk-bentuk usaha dan tindakan Rasulullah s.a.w. semasa di Mekah. • Memahami faktor-faktor yang mendorong kecekalan Rasulullah s.a.w.. • Mengenalpasti ciri-ciri masyarakat Jahiliah yang wujud pada zaman sekarang dalam pergaulan harian.

dan pertutura n daripada perkara yang merosakk an iman. Menconto hi sifat Rasulullah s.a.w. yang cekal dan tabah menegak kebenara n.

Page 14

Rancangan Pengajaran Tahunan P.Islam Ting.1

Aras 3 • Menjelaskan kecekalan Rasulullah s.a.w. dalam perjuangan mengembangkan Islam. Aras 1 • Membaca hadis. • Menyatakan maksud hadis secara menyeluruh. Aras 2 • Menyatakan cara untuk mengamalkan saranan hadis. • Menyatakan ciri-ciri ilmu yang benar dan digalakkan oleh Islam. Aras 3 • Menjelaskan faedah-faedah yang diperolehi oleh keempat-empat golongan yang tersebut dalam hadis. • Menjelaskan akibat orang yang termasuk dalam kumpulan kelima. Bacaan Hadis: Bacaan secara berkumpulan atau individu Menulis Semula Pengertian Hadis Perbincangan: Galakan menuntut ilmu, ketinggian martabat orang yang berilmu, akibat mengabaikan ilmu. Sumbang Saran: Kelebihan orang yang menuntut ilmu, kelebihan mendampingi dan kasih kepada ulama, akibat orang yang termasuk dalam golongan kelima. Membuat Kajian: Keperluan ilmu untuk membangun diri dan umat Islam. B1D5E1/ B2D5E1/ B3D5E1/ B4D4E1/ B5D4E1/ B6D4E1/ Tayangan Video: Bencana alam atau gambar-gambar yang berkaitan. Kemudian buat ulasan dan kaitkan bencana alam dengan kandungan ayat. Ilmu Hadis Nota edaran Berusaha menjadi orang yang berilmu, menuntut ilmu dan orang yang cintakan ilmu. Berusaha mengelak daripada menjadi orang yang termasuk golongan kelima.

15/1 15/4/1319/4/13

HADIS: GALAKAN MENUNTUT ILMU

KEFAHAMAN ALQURAN: SABAR MENGHADAPI UJIAN ALLAH S.W.T. ; SURAH AL-BAQARAH AYAT 155 DAN 156.

Aras 1 • Menyatakan maksud ayat secara menyeluruh. • Menyatakan bentuk-bentuk ujian Allah S.W.T. seperti perasaan takut, kelaparan, kekurangan harta benda,

Ujian Allah S.W.T. Musibah Bencan a alam

VCD Bencana Alam CD Bacaan Ayat 155 dan 156

Sentiasa tabah menghad api ujian. Sentiasa mengakui kelemaha

Page 15

Rancangan Pengajaran Tahunan P.Islam Ting.1

kematian dan kekurangan pendapatan. Aras 2 • Menjelaskan hikmah ujian Allah S.W.T. terhadap manusia. • Menjelaskan golongan yang mampu menerima ujian Allah S.W.T. Aras 3 • Menghuraikan konsep penggunaan Innalillahi Wa Inna Ilaihi Roji’un.

Bacaan Ayat: Bacaan ayat dan menjelaskan isi kandungan ayat. Aktiviti Berkumpulan: Menyediakan folio tentang bencana alam, menganalisis ujian Allah S.W.T. dan hikmahnya. Menulis Rencana: Cara mengelakkan kemalangan di rumah atau di sekolah. B1D3E1/ B2D3E1/ B3D3E1/ B4D3E1/ B5D3E1/ B6D3E1/

Surah AlBaqarah Folio Bencana Alam Rencana

n diri. Sentiasa bertawak al kepada Allah S.W.T.

16/1 22/4/1316/4/13

AKIDAH: KONSEP MUKMIN DAN MUSLIM

Aras 1 • Memahami pengertian Islam, iman dan ihsan. • Membezakan antara mukmin dan muslim. • Memahami maksud mukmin dan muslim dari segi syarak dan dari segi penggunaan biasa. Aras 2 • Menjelaskan sifat-sifat seorang muslim dan mukmin. Aras 3 • Memahami ciri-ciri ihsan dalam kehidupan. • Memahami implikasi ihsan dalam kehidupan pelajar.

Nasyid: Memperdengarkan nasyid tentang Islam, iman dan ihsan. Sumbang Saran: Rukun Islam, rukun iman dan ihsan. Tayangan Video & Mengumpul Keratan Akhbar; Berkaitan dengan gejala sosial. Membuat Peta Minda: Rukun Iman dan Rukun Islam. B1D8E1/ B2D8E1/ B3D8E1/ B4D7E1/ B5D7E1/ B6D7E1/

Islam Iman Ihsan Mukmin Muslim

CD Nasyid VCD tentang gejala sosial Keratan Akhbar Peta Minda Rukun Islam dan Rukun Iman.

Memperti ng katkan diri menjadi muslim yang mukmin. Meyakini dan menyedar i bahawa Allah S.W.T. melihat perbuatan kita. Sentiasa berlumbalumba membuat kebaikan.

Page 16

Rancangan Pengajaran Tahunan P.Islam Ting.1

IBADAT: WUDUK DAN HIKMAHNYA

Aras 1 • Menjelaskan erti wuduk. • Mengenal anggota wuduk • Menyatakan perkara sunat wuduk • Melukis gambar anggota wajib berwuduk. • Menerangkan perkara yang membatalkan wuduk. Aras 2 • Menyatakan had-had anggota wuduk. • Menyatakan rukun wuduk. Aras 3 • Menghuraikan perkara sunat dan makruh ketika berwuduk. • Menjelaskan adab-adab ketika berwuduk. • Menjelaskan hikmah wuduk. Aras 1 • Menyatakan maksud adab kepada ibu bapa. • Memahami cara-cara beradab kepada ibu bapa. • Menyatakan martabat ibu bapa. • Menyatakan hukum menghormati ibu bapa. Aras 2 • Menerangkan sebab-sebab wajib menghormati ibubapa. Aras 3 • Menghuraikan hikmah menghormati ibubapa. • Menjelaskan dalil wajib menghormati ibubapa.

Tunjuk Cara: Tunjuk cara berwudhu dengan menggunakan air dalam botol, air dalam baldi, air paip dan air sungai. Perbincangan: Hikmah berwuduk dan perkara yang membatalkan wuduk. Latih Tubi: Menyebut lafaz niat wuduk. B1D11E4/ B2D11E2/ B3D11E1/ B4D10E1/ B5D10E1/ B6D10E1/

Wuduk Niat Tawaf Sujud Tilawah Sujud Syukur Rukun Makruh Sunat

Air dalam botol. Air dalam baldi. Air paip.

Berjimat cermat ketika menggun akan air. Menjaga kebersiha n anggota wuduk. Mampu melakuka n wuduk dengan sempurna .

17/1 29/4/133/5/13

ADAB DAN AKHLAK ISLAMIAH: ADAB DENGAN IBU BAPA

Perbincangan: Cara menggembirakan hati ibu bapa. Menonton Tayangan Video: Jasa ibubapa. Muhasabah Diri: Kebaikan dan kesalahan terhadap ibubapa. Hafazan Doa: Doa untuk kesejahteraan ibubapa. Tunjuk Cara:

Martaba t

VCD Jasa ibubapa Keratan Doa

Taat semua perintah ibubapa yang tidak bertentan gan dengan perintah Allah S.W.T. Mengamal kan adab terhadap kesejahte raan ibubapa. Berbakti

Page 17

Rancangan Pengajaran Tahunan P.Islam Ting.1

Menerangkan implikasi menderhakai ibubapa.

Menyayangi ibubapa, menolong ibubapa. B1D21E1/ B2D21E1/ B3D21E1/ B4D20E1/ B5D20E1/ B6D20E1/

kepada ibubapa dan orang yang lebih tua. Sentiasa mengena ng jasa kedua ibubapa yang telah berkorban membesa rkan kita. Sentiasa menjaga makan, minum dan mengama lkan amalan kesihatan yang baik.

KEFAHAMAN ALQURAN: MAKANAN YANG HALAL DAN YANG HARAM MENURUT ISLAM ; SURAH ALBAQARAH AYAT 168

Aras 1 • Menyatakan maksud ayat secara menyeluruh. • Menyatakan pengertian makanan halal dan haram menurut Islam. • Menyatakan ciri-ciri makanan yang halal dan yang haram menurut Islam. • Menyatakan maksud tipu daya syaitan terhadap manusia. • Menerangkan ciri-ciri tipu daya syaitan terhadap manusia. Aras 2 • Menjelaskan perbezaan antara makanan halal dan haram. • Menghuraikan makanan yang boleh membina kekuatan jasmani dan mental. • Menjelaskan keburukan orang yang makan berlebihan.

Sumbang Saran: Sumbang saran mengenai jenis makanan yang digemari kemudian dikaitkan dengan tajuk. Bacaan Ayat: Berkumpulan atau individu atau melalui CD. Forum: ‘Amalan Pemakanan Yang Seimbang’ Tugasan Lanjutan: Pelajar mencatat jenis-jenis makanan dan minuman yang diambil setiap hari serta menyatakan kesan terhadap diri. B1D3E1/ B2D3E1/ B3D3E1/ B4D3E1/ B5D3E1/ B6D3E1/

Halal Haram Tipu daya Syaitan

CD Ayat Al-Quran

Page 18

Rancangan Pengajaran Tahunan P.Islam Ting.1

Aras 3 • Menjelaskan hikmah makanan halal dan makanan haram di sisi Allah S.W.T. Aras 1 • Memahami konsep mandi. • Menyatakan pengertian mandi dan bahagiannya. • Melaksanakan mandi dengan sempurna. • Menerangkan sebab mandi wajib. • Menyatakan rukun mandi wajib. Aras 2 • Menyatakan sunat-sunat mandi. • Menyenaraikan jenis-jenis mandi sunat. Aras 3 • Menerangkan perkara sunat ketika mandi. • Menjelaskan hikmah mandi. • Menyenaraikan perkara yang dilarang semasa berhadas besar. Sumbang Saran: Pengalaman pelajar berkaitan dengan amalan mandi wajib dan sunat. Bercerita: Tentang perlakuan mandi wajib dengan sempurna. Tunjuk Cara: Tunjuk cara mandi wajib yang sempurna menggunakan anak patung. Membuat Carta/Peta Minda: Perkara yang dilarang semasa berhadas besar. Latih Tubi: Menyebut lafaz niat mandi wajib. B1D11E5/ B2D11E3/ B3D11E1/ B4D10E1/ B5D10E1/ B6D10E1/ Sumbang Saran: Definisi keluarga, adab bergaul dengan keluarga, perbuatan yang menyalahi adab bergaul dengan keluarga. Tunjuk Cara: Bergaul dengan keluarga. Keluarg a Silaturra him Keratan Akhbar Gambar berkaitan. Melakuka n adab bergaul dengan keluarga. Mandi wajib Mandi sunat Mandi harus Haid Nifas Wiladah Istihadh ah Anak Patung Carta/Pet a Minda Nota edaran. Menjaga kebersiha n diri. Melakuka n mandi dengan sempurna . Sentiasa bersegera menjaga kesucian diri.

18/1 6/5/1310/5/13

IBADAT: MANDI DAN HIKMATNYA.

ADAB DAN AKHLAK ISLAMIAH: ADAB BERGAUL DENGAN KELUARGA

Aras 1 • Menjelaskan adab bergaul dengan keluarga. • Menyenaraikan perbezaan yang menyalahi adab bergaul dengan keluarga. Aras 2 • Menyenaraikan kebaikan menjaga adab bergaul

Page 19

Rancangan Pengajaran Tahunan P.Islam Ting.1

dengan keluarga. Aras 3 • Menerangkan akibat terhadap diri dan keluarga sekiranya tidak menjaga adab tersebut.

Mengumpul Keratan Akhbar: Berkaitan dengan beradab dan tidak beradab dengan keluarga. B1D21E1/ B2D21E1/ B3D21E1/ B4D20E1/ B5D20E1/ B6D20E1/ Bacaan Contoh: Bacaan guru, bacaan pelajar, pita rakaman atau CD B1D2E1/ B2D2E1/ B3D2E1/ B4D2E1/ B5D2E1/ B6D2E1/

TILAWAH AL-QURAN: AYAT HAFAZAN; SURAH AL-BAQARAH AYAT 201

Aras 1 • Menghafaz kalimah serta potongan ayat yang ditentukan dengan betul. • Menghafaz ayat 201 daripada surah Al-Baqarah.

Pita rakaman atau CD

Rajin menghafa z AlQuran. Membaca ayat yg dihafaz dalam solat, doa, zikir dan wirid.

19/1 13/5/1317/5/13 20/1 20/5/1324/5/13 2531/5/131-9/6/13

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

CUTI PERTENGAHAN TAHUN

21/2 10/6/1314/6/13

KEFAHAMAN ALQURAN: KEPENTINGAN DOA DALAM HIDUP MUKMIN ; SURAH ALBAQARAH AYAT 201

Aras 1 • Menyatakan maksud ayat secara menyeluruh. • Menyatakan tujuan manusia disuruh berdoa. • Menyatakan adab-adab ketika berdoa. • Menjelaskan tuntutan

Bacaan Ayat: Bacaan guru, bacaan pelajar, pita rakaman atau CD Latih Tubi: Berdoa secara beramairamai.

Doa

CD Ayat Al-Quran Edaran doa. Koleksi teks doa

Membiasa kan diri berdoa kepada Allah S.W.T. Menjauhk

Page 20

Rancangan Pengajaran Tahunan P.Islam Ting.1

memperolehi kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Aras 2 • Menjelaskan perbezaan antara kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. • Menghuraikan cara-cara untuk mendapat perlindungan dari api neraka. Aras 3 • Menjelaskan hikmah berdoa kepada Allah S.W.T. SIRAH: KEUNGGULAN PERJUANGAN TOKOH-TOKOH ISLAM; ABU BAKAR AS-SIDDIQ Aras 1 • Menyatakan riwayat hidup dan peribadi Abu Bakar AsSiddiq. • Menyatakan peranan Abu Bakar sebagai sahabat karib Rasulullah s.a.w. bergelar As-Siddiq • Menerangkan sumbangan Abu Bakar As-Siddiq dan pengorbanan di dalam menegakkan dakwah Islamiah bersama Rasulullah s.a.w. s.a.w.; harta, tenaga dan jiwa raga. Aras 2 • Menceritakan perlantikan Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah • Menjelaskan jasa-jasa Abu Bakar As-Siddiq Aras 3 • Menghuraikan kesan kepimpinan Abu Bakar AsSiddiq kepada

ma’thurat Perbincangan: Maksud kebaikan di dunia dan kesejahteraan di akhirat, fungsi doa, adabadab berdoa, hikmah berdoa, doa yang diterima dan doa yang ditolak. Tugasan Lanjutan: Membuat koleksi teks doa ma’thurat untuk amalan harian. B1D3E1/ B2D3E1/ B3D3E1/ B4D3E1/ B5D3E1/ B6D3E1/ Kajian Perpustakaan: Mengenai Abu Bakar AsSiddiq Membuat Buku Skrap: Mengenai Abu Bakar AsSiddiq

an diri daripada perasaan jemu berdoa kepada Allah S.W.T.

AsSiddiq

Buku Skrap

Menelada ni sifat, amalan, pemikiran Abu Bakar As-Siddiq.

Syarahan; Sumbangan dan pengorbanan Abu Bakar AsSiddiq B1D20E1/ B1D20E1/ B1D20E1/ B4D19E1/ B5D19E1/ B6D19E1/

Page 21

Rancangan Pengajaran Tahunan P.Islam Ting.1

22/2 17/6/1321/6/13

IBADAT: TAYAMMUM

perkembangan Islam dari segi politik dan agama. Aras 1 • Memahami pengertian tayammum. • Mengenal anggota tayammum dan alat tayammum. • Mengenalpasti debu tanah yang boleh digunakan untuk tayammum. • Tunjuk cara melakukan tayammum. • Menerangkan syarat-syarat rukun tayammum. • Melakukan tayammum dengan betul. Aras 2 • Menyatakan cara-cara bertayammum. • Menyatakan sebab-sebab diharuskan bertayammum. Aras 3 • Menerangkan perkaraperkara yang sunat dan makruh dalam bertayammum. • Menghuraikan cara-cara memproses debu atau bahan-bahan tayammum secara komersial. • Mengemukakan hikmah bertayammum. Aras 1 • Menyatakan maksud ayat secara keseluruhan. • Menyatakan pengertian arak dan judi.

Perbincangan: Tayammum, dalil dan hikmahnya.

Tayam mum

Debu tanah

Nota Penyediaan Alat-Alat Bertayammum.edaran Tunjuk Cara Tayammum. Membuat Nota Ringkas: Berkaitan dengan tajuk perbincangan. Latih Tubi: Menyebut lafaz niat tayammum. Mencari dan menyimpan debu untuk bertayammum. B1D11E6/ B2D11E4/ B3D11E1/ B4D10E1/ B5D10E1/ B6D10E1/ Edaran lafaz niat tayammu m

Membant u orang yang uzur untuk bertayammu m

KEFAHAMAN ALQURAN: ARAK DAN JUDI MEMUSNAHKAN KEHIDUPAN ; SURAH

Bacaan Ayat: Pelajar diperdengarkan ayat bacaan melalui guru, pelajar atau CD. Penerangan:

Arak Judi 40 sebata

CD Bacaan Al-Quran Nota edaran

Berusaha menghind ari larangan Allah S.W.T.

Page 22

Rancangan Pengajaran Tahunan P.Islam Ting.1

AL-BAQARAH AYAT 219

• •

Menjelaskan keburukan meminum arak dan berjudi. Menjelaskan hukuman kesalahan minum arak dan berjudi.

Guru menerangkan pengertian ayat 219. Perbincangan Kumpulan: Keburukan arak, keburukan judi, penyalahgunaan dadah, keburukan merokok, hukuman terhadap kesalahan minum arak, berjudi dan penyalahgunaan dadah serta cara menghindarkan diri daripada melakukan amalan buruk. B1D3E1/ B2D3E1/ B3D3E1/ B4D3E1/ B5D3E1/ B6D3E1/

n Sentiasa menjaga kesihatan fizikal dan mental.

Aras 2 • Menerangkan cara membelanjakan harta ke jalan yang diredhai Allah S.W.T. • Menjelaskan cara menjauhi amalan meminum arak dan berjudi. Aras 3 • Menyatakan hikmah Allah S.W.T. mengharamkan arak dan judi kepada diri, keluarga, masyarakat dan negara. 23/2 24/6/1328/6/13 Aras 1 • Memahami riwayat hidup dan peribadi Saidatina Khadijah. • Menerangkan sumbangan beliau terhadap perkembangan Islam dan sebagai isteri yang solehah dan dermawan. Aras 2 • Menceritakan peranan Saidatina Khadijah dalam menegakkan Islam bersama-sama Rasulullah s.a.w.. • Menjelaskan keistimewaan Khadijah dalam menegakkan Islam.

SIRAH: KEUNGGULAN PERJUANGAN TOKOH-TOKOH ISLAM; SAIDATINA KHADIJAH BT KHUWAILID

Bercerita: Sumbangan Saidatina Khadijah terhadap Islam. Kuiz: Mengenai Saidatina Khadijah. B1D20E1/ B1D20E1/ B1D20E1/ B4D19E1/ B5D19E1/ B6D19E1/

Soleha h

Nota edaran CD Nasyid Lagu Siti Khadijah

Menelada ni sifat dermawa n Saidatina Khadijah. Memperti ngkatkan kegigihan belajar dan berusaha menjadi pelajar yang cemerlan g.

Page 23

Rancangan Pengajaran Tahunan P.Islam Ting.1

24/2 1/7/135/7/13 ADAB DAN AKHLAK ISLAMIAH: ADAB BERGURU

Aras 3 • Menghuraikan ciri-ciri keistimewaan Saidatina Khadijah. • Aras 1 • Memahami garis panduan adab berguru. • Memahami cara beradab dengan guru. • Memahami tingkah laku pelajar yang tidak beradab terhadap guru. Aras 2 • Menerangkan jasa-jasa guru. • Menerangkan sebab-sebab wajib menghormati guru. Aras 3 • Menghuraikan hikmah menghormati guru. • Menjelaskan akibat menderhakai guru Bercerita: Pelajar bercerita tentang guru yang mereka sayangi. Sumbang Saran: Jasa dan pengorbanan guru, kepentingan guru. Perbincangan: Adab dan cara menghormati guru. Menulis Sajak: Bertemakan guru. Tunjuk Cara: Beradab dan menghormati guru. B1D21E1/ B2D21E1/ B3D21E1/ B4D20E1/ B5D20E1/ B6D20E1/ Penerangan: Konsep sertu dan samak Penyediaan alat-alat sertu dan samak. Tunjuk Cara sertu dan samak. Perbincangan: Hikmah sertu dan samak. Membuat Carta Perbandingan: Samak Sertu Alat-alat sertu dan samak seperti tanah dan air. Carta Perbandin gan Sertu dan Samak. Guru Sajak Guru Oh Guru karya Usman Awang Mematuhi arahan guru, membant u dan menghor matinya. Meminta nasihat guru. Mendoaka n kesejahte raan guru.

25/2 8/7/1312/7/13

IBADAT: SERTU DAN SAMAK

Aras 1 • Memahami pengertian sertu dan samak. • Mengenal alat-alat untuk sertu dan samak. • Menunjuk cara-cara sertu. Aras 2 • Menyatakan perbezaan antara sertu dan samak. • Menjelaskan implikasi najis mughallazah kepada kehidupan umat Islam.

Menentuk an diri, alat dan pakaian dalam keadaan bersih.

Page 24

Rancangan Pengajaran Tahunan P.Islam Ting.1

Aras 3 • Menerangkan hikmah sertu dan samak serta dalil. • Menjelaskan rasional kepentingan sertu dan samak.

Perbandingan antara sertu dan samak. B1D11E7/ B2D11E5/ B3D11E1/ B4D10E1/ B5D10E1/ B6D10E1/

KEFAHAMAN ALQURAN: KEAGUNGAN DAN KEKUASAAN ALLAH S.W.T. S.W.T. ; SURAH AL-BAQARAH AYAT 255

Aras 1 • Menyatakan maksud ayat secara keseluruhan. • Menerangkan tanda-tanda keagungan dan kekuasaan Allah S.W.T. • Menyatakan kelebihan mengamalkan ayat Kursi dalam zikir harian. Aras 2 • Menyatakan kelemahan manusia dan kekuasaan Allah S.W.T. • Menjelaskan bahawa isi kandungan langit dan bumi untuk kepentingan manusia. Aras 3 • Menerangkan hikmah kejadian langit dan bumi, siang dan malam, hidup dan mati

Bacaan Contoh: Individu atau kumpulan Menjelaskan pengertian ayat. Membentangkan rumusan. Menyenaraikan tandatanda kekuasaan Allah S.W.T. Tugasan Lanjutanan: Pelajar menyediakan folio mengenai tanda-tanda kekuasaan Allah S.W.T. B1D3E1/ B2D3E1/ B3D3E1/ B4D3E1/ B5D3E1/ B6D3E1/

Ayat Kursi

CD Bacaan ayat AlQuran Folio

Membaca ayat Kursi selepas solat dan sebelum tidur. Membaca dan mengama lkan ayat Kursi dalam kehidupan seharian.

26/2 15/7/1319/7/13

TILAWAH AL-QURAN: AYAT HAFAZAN; SURAH AL-BAQARAH AYAT 255

Aras 1 • Menghafaz kalimah serta potongan ayat yang ditentukan dengan betul. • Menghafaz ayat 255 daripada surah Al-Baqarah.

Bacaan Contoh: Bacaan guru, bacaan pelajar, pita rakaman atau CD B1D2E1/ B2D2E1/ B3D2E1/ B4D2E1/ B5D2E1/ B6D2E1/

Pita rakaman atau CD

Rajin menghafa z AlQuran. Membaca ayat yg

Page 25

Rancangan Pengajaran Tahunan P.Islam Ting.1

dihafaz dalam solat, doa, zikir dan wirid. AKIDAH: DALIL KEWUJUDAN ALLAH S.W.T. Aras 1 • Membaca dalil nakli tentang kewujudan Allah S.W.T.; Surah Az-Zumar Ayat 62. • Menjelaskan makna keseluruhan ayat 62, surah Az-Zumar. • Mengemukakan bukti kewujudan Allah S.W.T. dan kekuasaan Allah S.W.T. melalui alam syahadah. Aras 2 • Mengemukakan bukti kewujudan Allah S.W.T. secara logik (mantik) dan kejadian alam. • Memahami bahawa Allah S.W.T. yang menjadikan alam dan menentukan peraturan atau syariat. Aras 3 • Menghafaz dalil kewujudan Allah S.W.T. dari Surah AzZumar Ayat 62. • Menyenarai dan menghuraikan kejadiankejadian di alam ini yang di luar kemampuan manusia. Aras 1 • Mengetahui amalan menjaga kebersihan adalah wajib dalam Islam. • Menjelaskan cara-cara Sumbang Saran: Pengetahuan pelajar tentang asal usul kejadian manusia. Membuat Kesimpulan: Membuat kesimpulan daripada perbincangan dengan menumpukan kepada ayat Al-Quran dan hadis. Kerja Berkumpulan: Menjalankan kaji selidik tentang proses kejadian manusia dan makhluk lain, sumbang saran tentang hikmah Allah S.W.T. menjadikan anggota manusia. Pemerhatian: Tumbuh-tumbuhan, haiwan, sumber alam dan mengaitkannya dengan kekuasaan Allah S.W.T. Tayangan VCD: Proses kejadian manusia B1D9E1/ B2D9E1/ B3D9E1/ B4D8E1/ B5D8E1/ B6D8E1 Perbincangan: Menjaga kebersihan diri, jiwa, alam sekitar dan masyarakat, gejala sosial di kalangan remaja hari ini berpunca daripada pergaulan. Jasma ni Rohan i Carta Nota edaran Menjaga kebersiha n kelas dan sekolah. Alam syaha dah Dalil Nakli Akli Tumbuhtumbuhan Carta kejadian siang dan malam VCD Proses Kejadian Manusia. Bersyukur atas nikmat Allah S.W.T. terutama nya tentang kejadian diri.

IBADAT: HIKMAH BERSUCI DALAM KEHIDUPAN INDIVIDU DAN MASYARAKAT

Page 26

Rancangan Pengajaran Tahunan P.Islam Ting.1

kebersihan diri seperti mandi, istinjak dan wuduk. Menyenaraikan penyakitpenyakit yang berpunca daripada amalan mengabaikan kebersihan diri dan alam sekitar.

Minda Sumbang Saran: Jenis-jenis penyakit yang berjangkit dan cara-cara mengelakkannya. Lawatan: Lawatan ke Jabatan Alam Sekitar. Pertandingan Menulis Khat: Bertemakan Kebersihan. Membuat Nota Ringkas Tentang Kebersihan. B2D11E6 Alam Sekita r

Bekerjasa ma menjaga kebersiha n alam sekitar.

Aras 2 • Menyenaraikan cara-cara memelihara alam sekitar. • Menerangkan kaitan antara kebersihan dengan penyakit yang berjangkit. Aras 3 • Menerangkan kepentingan menjaga jiwa daripada penyakit-penyakit rohani. • Menyenaraikan amalanamalan yang boleh membina kekuatan rohani dan jasmani. • Membandingkan antara penyakit rohani dan jasmani. Aras 1 • Menyatakan maksud ayat secara menyeluruh. • Menyatakan bahawa Islam bukan agama paksaan. • Menyatakan konsep taghut. • Menyatakan konsep iman. Aras 2 • Menjelaskan kebenaran Islam dan keburukan apabila tidak mengikut ajaran Islam yang sebenar. • Menerangkan sifat-sifat Allah yang terkandung di dalam ayat tersebut.

27/2 22/7/1326/7/13

KEFAHAMAN ALQURAN: BERPEGANG TEGUH DENGAN AGAMA ALLAH S.W.T. ; SURAH AL-BAQARAH AYAT 256

Bacaan Contoh: Mendengar bacaan Surah AlBaqarah Ayat 256 melalui CD Penerangan: Pengertian ayat dan taghut. Perbincangan: Cara berdakwah kepada orang Islam dan orang bukan Islam, ciri-ciri orang beriman dan ciri-ciri orang kafir, peranan institusi dakwah Islamiah di Malaysia. Tugasan Lanjutan: Pelajar diminta membuat

Taghu t Berhal a

CD Bacaan ayat AlQuran Nota edaran

Menamba hkan amalan kebajikan

Page 27

Rancangan Pengajaran Tahunan P.Islam Ting.1

Aras 3 • Menerangkan tanggungjawab berdakwah. • Menganalisis amalanamalan yang menyamai sifat-sifat taghut yang bertentangan dengan Islam. • Mengenalpasti amalan orang beriman dengan orang yang tidak beriman. • Menghuraikan hikmah berpegang teguh dengan agama Allah dan padah tidak berpegang kepada ajaran Allah.

kajian mengenai kedatangan Islam ke Tanah Melayu B1D3E1/ B2D3E1/ B3D3E1/ B4D3E1/ B5D3E1/ B6D3E1/

TILAWAH AL-QURAN: AYAT HAFAZAN; SURAH AL-BAQARAH AYAT 256

Aras 1 • Menghafaz kalimah serta potongan ayat yang ditentukan dengan betul. • Menghafaz ayat 256 daripada surah Al-Baqarah.

Bacaan Contoh: Bacaan guru, bacaan pelajar, pita rakaman atau CD B1D2E1/ B2D2E1/ B3D2E1/ B4D2E1/ B5D2E1/ B6D2E1/

Pita rakaman atau CD

Rajin menghafa z AlQuran. Membaca ayat yg dihafaz dalam solat, doa, zikir dan wirid. Bijaksana dalam menyamp ai kan dakwah. Tekun, tabah dan dedikasi dalam dakwah.

SIRAH: STRATEGI PERJUANGAN RASULULLAH DI MEKAH

Aras 1 • Menyatakan peristiwa perlantikan baginda sebagai Rasul. • Menyebut strategi dakwah Rasulullah iaitu secara rahsia dan secara terang. Aras 2 • Menceritakan peristiwa perlantikan baginda sebagai Rasul. • Menjelaskan strategi

Pertandingan Syarahan: ‘Pendekatan Dakwah Rasulullah s.a.w.’ Tayangan VCD: ‘Jejak Rasul’ Kajian Perpustakaan: Peristiwa perlantikan Rasulullah s.a.w. sebagai Rasul.

VCD Jejak Rasul Nota edaran

Page 28

Rancangan Pengajaran Tahunan P.Islam Ting.1

dakwah Rasulullah dan cara baginda berdakwah. Aras 3 • Menerangkan masalah yang dihadapi oleh Rasulullah semasa berdakwah secara rahsia dan terang. • Merumuskan strategi dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah. • Merumuskan hikmah pendekatan dakwah secara rahsia dan terang. Aras 1 • Menyatakan erti solat dan hukum solat fardhu. • Menyatakan waktu-waktu solat fardhu. • Menjelaskan syarat-syarat wajib dan syarat-syarat sah solat. • Menjelaskan rukun-rukun solat. • Menerangkan perkaraperkara yang membatalkan solat. • Menghafaz bacaan dalam solat. Aras 2 • Menjelaskan perkaraperkara sunat dalam solat. • Menghuraikan hikmah solat. Aras 3 • Menerangkan dalil wajib solat iaitu Surah An-Nisa’ Ayat 103 dan hadis.

Lawatan Sambil Belajar; Ke pusat-pusat dakwah B1D18E1/ B2D18E1/ B3D18E1/ B4D17E1/ B5D17E1/ B6D17E1/

Beristiqa mah dalam dakwah.

28//2 29/7/132/8/13

IBADAT: SOLAT FARDHU; SOLAT FARDHU, DALIL WAJIB DAN HIKMAHNYA.

Sumbang Saran: Maksud solat, syarat wajib dan syarat sah serta dalil. Tayangan VCD: Cara solat dengan sempurna. Menguji Hafazan Bacaan dalam Solat Antara: Guru dengan pelajar, pelajar dengan pelajar. Demonstrasi: Pelajar menunjuk cara solat fardhu dalam kumpulan dan individu. Perbincangan: Hikmah solat. Membuat Nota Berkaitan Solat Dalam Bentuk Peta Minda dan Carta Latih Tubi Menyebut Niat Solat Fardhu B1D12E1,B1D12E2/ B2D12E1/B3D12E1/

Solat

VCD Solat Fardhu Buku PAFA Nota edaran

Sentiasa melakuka n solat fardhu dalam waktunya dengan sempurna . Menjadika n solat sebagai keperluan hidup.

Page 29

Rancangan Pengajaran Tahunan P.Islam Ting.1

B4D11E1,B4D11E2/ B5D11E1/ B6D11E1 Aras 1 • Mengetahui konsep menuntut ilmu. • Menyatakan ilmu yang merupakan fardhu ain dan fardhu kifayah. • Memahami tingkah laku pelajar yang tidak memenuhi adab dalam menuntut ilmu. Aras 2 • Menyenaraikan adab-adab menuntut ilmu. • Menjelaskan kepentingan adab dalam menuntut ilmu. Aras 3 • Membezakan ilmu-ilmu yang berfaedah dan tidak berfaedah. • Merumuskan kesan daripada tidak beradab dalam menuntut ilmu. Membandingbeza: Pelajar yang beradab dan sebaliknya. Tunjuk Cara: Adab menuntut ilmu B1D21E1/ B2D21E1/ B3D21E1/ B4D20E1/ B5D20E1/ B6D20E1/ Menun tut ilmu Carta Perbandin gan Nota edaran Berusaha menamba h ilmu Mempelaj ari pelbagai bidang ilmu

ADAB DAN AKHLAK ISLAMIAH: ADAB MENUNTUT ILMU

29/2 5/8/136/8/13

SIRAH: SUMAIYYAH R.A.

Aras 1 • Menyatakan riwayat hidup dan peribadi Sumaiyyah. • Menyebut sumbangan dan pengorbanannya. • Menyatakan bentuk kesabaran keluarga Yasir dan sebab Sumaiyyah dijamin syurga oleh Rasulullah berdasarkan hadis. Aras 2

Membuat Peta Minda Riwayat hidup dan sumbangan Sumaiyyah. Sumbang Saran: Cabaran-cabaran yang dihadapi oleh Sumaiyyah B1D20E1/ B1D20E1/ B1D20E1/ B4D19E1/ B5D19E1/ B6D19E1/

CD Lagu Sumaiyya h oleh Kumpulan Hijjaz Peta Minda Riwayat Hidup Sumaiyya h dan Sumbang

Berani memperta hankan akidah. Tabah menghad api cabaran hidup dan ujian Allah.

Page 30

Rancangan Pengajaran Tahunan P.Islam Ting.1

Menyenaraikan pengorbanan Sumaiyyah sehingga dijamin masuk syurga oleh Rasulullah.

annya

Aras 3 • Merumuskan pengajaran yang boleh dikaitkan daripada peristiwa Sumaiyyah. IBADAT: SOLAT FARDHU; SOLAT JEMAAH DAN KEPENTINGANNYA Aras 1 • Memahami pengertian solat jemaah. • Menyatakan pengertian masbuk dan muafik. • Menyenaraikan syaratsyarat menjadi imam dan makmum. • Menyatakan kedudukan imam dan makmum. Aras 2 • Menerangkan kepentingan dan fadilat solat jemaah. Aras 3 • Mengenalpasti seorang yang layak menjadi imam. • Menerangkan akibat mengabaikan solat jemaah. Penerangan: Tentang solat jemaah. Tunjuk Cara: Solat jemaah makmum masbuk dan muafik. Tayangan VCD: Solat Jemaah Melukis Gambar: Kedudukan imam dan makmum: Lelaki Dewasa, Makmum Kanak-kanak Lelaki, Perempuan Dewasa, Makmum Kanak-kanak Perempuan. Syarahan: ‘Solat Berjemaah Teras Pembinaan Umat Cemerlang’ B1D13E1, B2D13E1,B2D13E2 B3D13E1/ B4D12E1/B5D12E1/ B6D12E1 Solat Jemaa h Masbu k Muafik Imam Makm um VCD Solat Berjemaa h Gambar Keduduka n imam dan makmum. Nota edaran Mengamal kan solat berjemaa h bersama rakan di sekolah. Mewujudk an silaturrahi m di kalangan pelajar Sentiasa patuh kepada ketua kecuali dalam perkara yang dilarang oleh syarak.

7/8/1318/8/13

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

Page 31

Rancangan Pengajaran Tahunan P.Islam Ting.1

30/2 19/8/1323/8/13

KEFAHAMAN ALQURAN: SIFAT-SIFAT ALLAH S.W.T. ; SURAH ALBAQARAH AYAT 284

Aras 1 • Menyatakan maksud ayat secara menyeluruh. • Menyatakan konsep hisab, maghfirah dan azab yang terdapat dalam ayat. • Menyatakan perbezaan di antara amalan zahir dan amalan batin. Aras 2 • Menerangkan maksud ayat berasaskan ciri-ciri di atas. • Membandingkan di antara kekuasaan Allah dan kekuasaan yang dimiliki oleh makhluk-makhluk lain seperti manusia. Aras 3 • Menghuraikan hikmah diadakan hisab terhadap segala tindak-tanduk manusia zahir dan batin. • Menghuraikan pengajaran daripada ayat.

Bacaan Ayat: Secara beramai-ramai. Penerangan; Pengertian dan maksud ayat. Sumbang saran: Sifat-sifat Allah dalam ayat 284 hingga 286, menghuraikan bukti setiap sifat Allah yang tersebut dalam ayat iaitu Maha Kaya, Maha Pengampun, Maha Berkuasa dan Maha Mengetahui.

Zahir Batin Pancai ndera

CD Bacaan ayat AlQuran Nota edaran

Sentiasa menginga ti Allah dengan bersifat jujur dan amanah. Sentiasa patuh kepada perintah Allah dengan mengama lkan ucapan Astaghfiru llah

Tugasan Lanjutan: Mencatat pengajaran ayat. B1D3E1/ B2D3E1/ B3D3E1/ B4D3E1/ B5D3E1/ B6D3E1/

IBADAT: SOLAT FARDHU; CARACARA KHUSYUK DALAM SOLAT

Aras 1 • Menyatakan pengertian khusyuk dalam solat. • Menyatakan bahawa khusyuk dalam solat adalah perintah Allah. • Menyatakan perkaraperkara yang membawa kepada khusyuk dalam solat iaitu pengucapan, penglibatan anggota dan penglibatan hati. • Menerangkan perkaraperkara yang boleh menghalangkan khusyuk dalam solat.

Perbincangan: Cara-cara khusyuk dalam solat. Bercerita: Kisah sahabat yang khusyuk ketika solat seperti Saidina Ali dan Saidina Umar. Membuat Nota Ringkas: Kesan kepada orang yang khusyuk ketika solat.. B1D12E3 / B2D12E2 / B3D12E2

Khusy uk

Nota Ringkas Nota edaran

Melatih diri untuk khusyuk dalam solat. Mendisipli n kan diri semasa berada di tempat solat

Page 32

Rancangan Pengajaran Tahunan P.Islam Ting.1

Aras 2 • Menerangkan kepentingan khusyuk dalam solat. • Menjelaskan ciri-ciri khusyuk dalam solat. • Menjelaskan hikmah khusyuk dalam solat. Aras 3 • Menghuraikan dalil wajib khusyuk dalam solat. Iaitu Surah Al-Mukminun ayat 1 dan 2. Aras 1 • Menyatakan maksud ayat secara menyeluruh. • Menyatakan makna rasul dan tanggungjawabnya. • Menyenaraikan rukun-rukun iman yang terdapat dalam ayat. • Menyatakan kesinambungan rasul-rasul di antara satu sama lain. • Menyebut tugas-tugas rasul. Aras 2 • Menjelaskan perbezaan di antara tugas para rasul dan manusia. • Menghuraikan tuntutan rukun iman. • Menjelaskan kepentingan berdoa. Aras 3 • Menjelaskan hikmah para rasul diutuskan. • Menghuraikan tanggungjawab para rasul adalah sama. • Membincangkan bagaimana keadaan manusia sekiranya Bacaan Ayat: Secara beramai-ramai. Penerangan; Pengertian dan maksud ayat. Perbincangan: Asas akidah seseorang mukmin, persamaan dan perbezaan tugas para rasul. Tugasan Lanjutan: Mencatat pengajaran ayat dalam tulisan jawi. B1D3E1/ B2D3E1/ B3D3E1/ B4D3E1/ B5D3E1/ B6D3E1/ Rasul CD Bacaan ayat AlQuran Nota edaran Sentiasa beramal dengan tuntutan rukun iman. Sentiasa mematuhi suruhan Alah dan rasul.

31/2 26/8/1330/8/13

KEFAHAMAN ALQURAN: SIFAT-SIFAT ALLAH S.W.T. ; SURAH ALBAQARAH AYAT 285.

Page 33

Rancangan Pengajaran Tahunan P.Islam Ting.1

tidak mempunyai rasul. Aras 1 • Menyatakan pengertian hijrah. • Menceritakan sebab berlakunya hijrah. • Menyatakan peristiwa semasa dan selepas hijrah. • Menyenaraikan pengajaranpengajaran yang diperolehi daripada peristiwa hijrah. Aras 2 • Menghuraikan pengertian hijrah yang tersurat dan tersirat. Aras 3 • Menjelaskan kelebihan hijrah dalam membina tamadun diri dan bangsa. Aras 1 • Memahami adab terhadap harta sekolah. • Mengetahui akibat tidak menjaga harta sekolah. • Melaksanakan adab menjaga harta sekolah. Aras 2 • Menyenaraikan sebabsebab berlakunya kemusnahan harta sekolah. Aras 3 • Mencadangkan cara menjaga harta sekolah. • Menerangkan cara menjaga harta sekolah. Sumbang Saran: Pengertian hijrah. Pertandingan Bercerita: Peristiwa berkaitan hijrah. Muhasabah Diri: Muhasabah diri dan membuat perjanjian bertulis pada diri sendiri untuk berhijrah daripada perangai dan tingkah laku negatif yang sedia ada supaya menjadi manusia hebat. B1D19E1/ B2D19E1/ B3D19E1/ B4D18E1/ B5D18E1/ B6D18E1/ Gotong-Royong; Membersihkan dan mencantikkan kawasan sekolah. Sumbang Saran: Cara untuk menghargai harta sekolah, cara mewujudkan Sekolahku Syurgaku. Lawatan: Ke sekolah-sekolah terpilih dari segi kebersihan dan disiplin. Pertandingan Melukis Poster: Berkaitan keceriaan sekolah. B1D21E1/ B2D21E1/ Harta sekola h Poster Bertemak an keceriaan sekolah. Sentiasa mengawal harta sekolah daripada dirosakka n. Hijrah CD Nasyid ‘Hijrah’ Nota edaran Menelada ni pengorba nan dan semangat jihad kerana Allah yang ditunjukka n oleh golongan Muhajirin dan Ansar.

SIRAH: HIJRAH RASULULLAH KE MADINAH

32/2 2/9/136/9/13

ADAB DAN AKHLAK ISLAMIAH: ADAB MENJAGA HARTA SEKOLAH

Page 34

Rancangan Pengajaran Tahunan P.Islam Ting.1

SIRAH: KEUNGGULAN PERJUANGAN TOKOH-TOKOH; BILAL BIN RABAH R.A.

Aras 1 • Memahami riwayat hidup dan peribadi Bilal bin Rabah. • Menerangkan sumbangan dan pengorbanan Bilal bin Rabah dalam mempertahankan iman dan kebenaran. Aras 2 • Menceritakan kisah keteguhan iman Bilal bin Rabah. Aras 3 • Menyatakan pengajaran yang boleh dicontohi daripada kisah Bilal. • Merumuskan sumbangan Bilal dalam perkembangan Islam. Aras 1 • Menyatakan maksud ayat secara menyeluruh. • Menyatakan manusia tidak sunyi daripada salah dan silap. • Menerangkan makna mukallaf. • Menjelaskan setiap usaha baik atau jahat kembali kepada diri sendiri. • Menerangkan peranan doa dalam kehidupan manusia. Aras 2 • Menerangkan perbezaan usaha-usaha yang

B3D21E1/ B4D20E1/ B5D20E1/ B6D20E1/ Sumbang saran; Penderitaan Bilal bin Rabah. Bercerita; Kisah Bilal bin Rabah.

Hamb a Bilal Muazz in

Nota edaran

Menghor mati sesama insan tanpa memanda ng darjat Menelada ni kekentala n iman Bilal bin Rabah.

Membuat Nota: Pengorbanan Bilal yang harus dicontohi. B1D20E1/ B1D20E1/ B1D20E1/ B4D19E1/ B5D19E1/ B6D19E1/

33/2 9/9/1313/9/13

KEFAHAMAN ALQURAN: SIFAT-SIFAT ALLAH S.W.T. ; SURAH ALBAQARAH AYAT 286.

Bacaan Ayat: Secara beramai-ramai. Penerangan; Pengertian dan maksud ayat. Sumbang saran: Sifat-sifat Allah yang terdapat dalam ayat 286, menghuraikan bukti setiap sifat Allah yang terkandung dalam ayat tersebut iaitu Maha Kaya, Maha Pengampun, Maha Berkuasa dan Maha Mengetahui. Tugasan Lanjutan:

Mukall af

CD Bacaan ayat AlQuran Nota edaran

Sentiasa bersifat memaafk an orang lain. Sentiasa meminta rahmat daripada Allah. Sentiasa mengama lkan sifat bertanggu ngjawab

Page 35

Rancangan Pengajaran Tahunan P.Islam Ting.1

dilakukan dengan sengaja dan tidak sengaja. Menerangkan cara mendapat keampunan dosa yang sengaja dan tidak sengaja.

Mencatat pengajaran ayat dalam tulisan jawi. B1D3E1/ B2D3E1/ B3D3E1/ B4D3E1/ B5D3E1/ B6D3E1/

dan berbuat baik sesama manusia.

Aras 3 • Menghuraikan hikmah di sebalik sifat Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Aras 1 • Menghafaz kalimah serta potongan ayat yang ditentukan dengan betul. • Menghafaz ayat 284 daripada surah Al-Baqarah. Bacaan Contoh: Bacaan guru, bacaan pelajar, pita rakaman atau CD B1D2E1/ B2D2E1/ B3D2E1/ B4D2E1/ B5D2E1/ B6D2E1/ Pita rakaman atau CD Rajin menghafa z AlQuran. Membaca ayat yg dihafaz dalam solat, doa, zikir dan wirid. Saling memperin gati tentang kewajipan solat Jumaat. Mengerjak an solat Jumaat pada setiap hari Jumaat bagi pelajar

TILAWAH AL-QURAN: AYAT HAFAZAN; SURAH AL-BAQARAH AYAT 284

34/2 16/9/1320/9/13

IBADAT: SOLAT JUMAAT; KONSEP SOLAT JUMAAT

Aras 1 • Memahami konsep solat fardhu Jumaat. • Menyenaraikan kelebihankelebihan hari Jumaat. • Menyatakan hukum solat Jumaat dan hukum orang yang meninggalkan solat. • Menjelaskan syarat wajib dan syarat sah solat Jumaat. Aras 2 • Menerangkan dalil wajib solat Jumaat iaitu ayat 9 Surah Al-Jumu’ah. • Membezakan antara solat

Perbincangan: Konsep dan pengertian solat Jumaat, dalil wajib solat Jumaat, syarat wajib, syarat sah dan cara-cara mengerjakan solat Jumaat. Sumbang Saran: Perbezaan antara solat Jumaat dan solat fardhu Zuhur. Latih Tubi: Menyebut lafaz niat solat Jumaat. B1D14E1/

Solat Jumaa t
Mastau tin Bermu kim

Nota edaran Carta Perbandin gan

Musafi r

Page 36

Rancangan Pengajaran Tahunan P.Islam Ting.1

fardhu Jumaat dengan solat fardhu Zuhur. Aras 3 • Menjelaskan perkaraperkara yang sunat dilakukan pada hari Jumaat. • Membezakan antara golongan mastautin, bermukim dan musafir dalam solat Jumaat. • Menjelaskan hikmah solat Jumaat.

B2D14E1/B2D14E2 B3D14E1/B4D13E1/B5D13 E1/B6D13E1

lelaki.

ADAB DAN AKHLAK ISLAMIAH: ADAB MEMBACA ALQURAN

Aras 1 • Memahami adab-adab terhadap Al-Quran iaitu sebelum membaca AlQuran, semasa membaca Al-Quran dan selepas membaca Al-Quran. Aras 2 • Menjelaskan hikmah membaca Al-Quran dengan beradab. • Menjelaskan implikasi mengabaikan adab membaca Al-Quran. Aras 3 • Membezakan adab membaca Al-Quran dengan membaca buku-buku yang lain. • Menjelaskan hikmah beradab ketika membaca Al-Quran.

Sumbang Saran: Adab membaca Al-Quran Membuat Senarai Semak: Masa dan jumlah ayat yang dibaca dalam seminggu.

Nota edaran Senarai semak

Perbincangan: Kelebihan membaca Al-Quran secara beradab, salahlaku masyarakat terhadap AlQuran dan cara mengatasinya. Tunjuk Cara: Beradab dengan Al-Quran. B1D21E1/ B2D21E1/ B3D21E1/ B4D20E1/ B5D20E1/ B6D20E1/

Membaca Al-Quran sekurangkurangny a sehari satu ayat selain bacaan di dalam sembahya ng. Menjaga adab semasa membaca Al-Quran.

Page 37

Rancangan Pengajaran Tahunan P.Islam Ting.1

35/2 23/9/1327/9/13

TILAWAH AL-QURAN: AYAT HAFAZAN; SURAH AL-BAQARAH AYAT 285

Aras 1 • Menghafaz kalimah serta potongan ayat yang ditentukan dengan betul. • Menghafaz ayat 285 daripada surah Al-Baqarah.

Bacaan Contoh: Bacaan guru, bacaan pelajar, pita rakaman atau CD B1D2E1/ B2D2E1/ B3D2E1/ B4D2E1/ B5D2E1/ B6D2E1/

Pita rakaman atau CD

Rajin menghafa z AlQuran. Membaca ayat yg dihafaz dalam solat, doa, zikir dan wirid.

IBADAT: SOLAT JUMAAT; KHUTBAH JUMAAT

Aras 1 • Memahami pengertian khutbah Jumaat. • Menyatakan khutbah itu adalah syarat sah solat Jumaat. • Memahami syarat sah khutbah Jumaat. Aras 2 • Menyenaraikan rukun, syarat dan sunat kedua-dua khutbah. Aras 3 • Menghuraikan rukun, syarat dan sunat kedua-dua khutbah. Aras 1 • Menghafaz kalimah serta potongan ayat yang ditentukan dengan betul. • Menghafaz ayat 286 daripada surah Al-Baqarah.

Perbincangan: Rukun dan syarat sah khutbah. Tunjuk Cara: Cara membaca khutbah dengan sempurna. Tayangan Video: VCD berkaitan khutbah Jumaat. B1D14E2/B2D14E3/B3D14 E3/

Khutb ah

VCD berkaitan Khutbah Jumaat. Nota edaran

Mengambi l pengajara n dari khutbah yang didengar. Beradab sopan ketika khatib membaca khutbah Jumaat.

36/2 30/9/134/10/13

TILAWAH AL-QURAN: AYAT HAFAZAN; SURAH AL-BAQARAH AYAT 286

Bacaan Contoh: Bacaan guru, bacaan pelajar, pita rakaman atau CD B1D2E1/ B2D2E1/ B3D2E1/ B4D2E1/ B5D2E1/ B6D2E1/

Pita rakaman atau CD

Rajin menghafa z AlQuran. Membaca ayat yg dihafaz dalam solat, doa, zikir dan wirid. Menjaga

Aras 1

Sumbang Saran:

Pengh

Carta

Page 38

Rancangan Pengajaran Tahunan P.Islam Ting.1

IBADAT: SOLAT JUMAAT; ADAB MAKMUM SOLAT JUMAAT

• •

Menyatakan hari Jumaat adalah penghulu segala hari. Memahami adab-adab semasa berada di masjid.

Adab makmum sebelum solat Jumaat, adab semasa solat Jumaat, adab selepas solat Jumaat. Membuat Carta: Adab sebelum solat Jumaat, Adab semasa solat Jumaat dan Adab selepas solat Jumaat. Hafazan Zikir: Zikir semasa iktikaf dalam masjid. B2D14E4/B3D14E2/B4D13 E2/ B5D13E2/ Sumbang Saran: Pengalaman pelajar dalam mengerjakan solat sunat. Penerangan: Solat sunat rawatib qabliah dan ba’diah, solat sunat tahyatul masjid. Perbincangan: Hikmah solat sunat rawatib dan solat sunat tahyatul masjid. Hafazan Lafaz Niat: Niat solat sunat rawatib dan solat sunat tahyatul masjid. B1D15E1/ B2D15E1/ B3D15E1/ B4D14E1/ B5D14E1/ B6D14E1/

ulu segala hari Iktikaf

Aras 2 • Menjelaskan adab-adab makmum sebelum, semasa dan selepas solat Jumaat. Aras 3 • Menghuraikan kelebihan adab makmum sebelum, semasa dan selepas solat Jumaat.

Adab sebelum solat Jumaat, Adab semasa solat Jumaat dan Adab selepas solat Jumaat. Edaran zikir semasa iktikaf dalam masjid. Nota edaran

adabadab semasa memasuki dan berada dalam masjid. Mendisipli nkan diri semasa berada di masjid. Memperti ngkatkan ibadat sunat. Melakuka n solat sunat rawatib dan solat sunat tahyatul masjid. Rajin dan ikhlas melakuka n ibadat sunat secara beristiqa mah Suka melakuka n kerjakerja kebajikan.

37/2 7/10/1311/10/13

IBADAT: SOLAT SUNAT RAWATIB DAN TAHYATUL MASJID

Aras 1 • Memahami pengertian solat sunat rawatib dan solat sunat tahyatul masjid. • Menyatakan bahagian solat sunat rawatib qabliah dan ba’diah. Aras 2 • Menyenaraikan solat sunat rawatib qabliah dan ba’diah. • Menyatakan lafaz niat solat sunat rawatib dan solat sunat tahyatul masjid. Aras 3 • Menerangkan hikmah solat sunat

Solat sunat rawati b Solat sunat tahyat ul masjid . Solat sunat rawati b qablia h dan ba’dia h.

Page 39

Rancangan Pengajaran Tahunan P.Islam Ting.1

38/2 14/10/1318/10/13 39/2 21/10/1325/10/13 40/2 28/10/1301/11/13 41/2 04/11/1308/11/13 42/2 11/11/1315/11/13

PENTAKSIRAN PBS

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

PENTAKSIRAN PBS

PENDEDAHAN SUKATAN DAN TAJUK TINGKATAN DUA

Page 40

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful