Autodesk Revit 2013 – Architecture – Tay vịn cầu thang gắn vào tường

1

TẠO TAY VỊN CẦU THANG GẮN VÀO TƯỜNG
Nguyễn Văn Thiệp Trong phần này, thực hành tạo mẫu tay vịn gắn vào tường như hình dưới. Chúng ta có thể dùng công cụ tạo mẫu thư viện chấn song lan can để tạo ra các mô hình này.

1 Tạo mẫu thư viện đoạn cuối tay vịn gắn vào tường của lan can
Đoạn cuối này là một đoạn ngang móc vào tường, như có thể dùng mẫu chấn song (Balusster) để chế biến thành. 1. Ra lệnh New  Family.

2.

Hộp thoại hiện ra, nhấn chọn Metric Baluster-Post, nhấn Open.

Nguyễn Văn Thiệp http://th3d.blogspot.com

2 3.

Autodesk Revit 2013 - Architecture – Tay vịn cầu thang gắn vào tường

Môi trường làm việc hiện ra như hình dưới.

4.

Ra lệnh Save, lưu trữ mẫu thư viện với tên: Trụ cuối lan can gắn tường.

1.1.1.1 Tạo tham biến
1. Ra lệnh Create  Properties  Family Type.

2.

Hộp thoại hiện ra.

Nguyễn Văn Thiệp http://th3d.fotumotion.net

Autodesk Revit 2013 – Architecture – Tay vịn cầu thang gắn vào tường

3

3. 4.

Để nguyên các giá trị mặc định: Tạo tham biến độ dài đoạn nối thêm:        Nhấn nút Add , hộp thoại hiện ra. Nhấn chọn  Type: tham biến thuộc kiểu thư viện. Name: tên tham biến, gõ: L đoạn nối thêm. Discipline: chọn Common. Type of Parameter: kiểu tham biến, chọn Length (độ dài). Group parameters under: nhóm tham biến, chọn Other. Nhấn OK.

Trở lại hộp thoại trước, cho giá trị 300, nhấn Apply.

5.

Thực hiện tương tự như trên, tạo tham biến bán kính ống tay vịn: R tay vịn, cho giá trị 20.

Nguyễn Văn Thiệp http://th3d.blogspot.com

4

Autodesk Revit 2013 - Architecture – Tay vịn cầu thang gắn vào tường

6.

Nhấn OK.

1.2 Vẽ các mặt phẳng khống chế kích thước
1. 2. 3. Mở khung nhìn mặt đứng Left. Nhấn xóa mặt phẳng Ra lệnh Create  Datum Reference  Plane (phím tắt RP).

4.

Vẽ mặt phẳng bên phải mặt phẳng gốc, dọc xuống như hình dưới.

5. 6.

Ghi kích thước giữa mặt phẳng vừa tạo và mặt phẳng tim, nhấn vào kích thước, nhấn chọn “L đoạn nối thêm” tại thông số Label (hình dưới bên trái). Vẽ tiếp một mặt phẳng dọc xuống về bên trái mặt phẳng vừa vẽ 55mm, ghi kích thước, khóa lại (hình dưới bên phải).

Nguyễn Văn Thiệp http://th3d.fotumotion.net

Autodesk Revit 2013 – Architecture – Tay vịn cầu thang gắn vào tường

5

7.

Vẽ tiếp một mặt mặt phẳng nằm ngang bên trên mặt phẳng Top, bên dưới mặt phẳng Top of post. Nhấn vào mặt phẳng giữa, đặt tên là Biên dạng.

8.

Ghi kích thước liên tục giữa các mặt phẳng nằn ngang, nhấn vào ký hiệu EQ, cho các khoảng cách bằng nhau.

9.

Ghi kích thước khoảng cách giữa hai mặt phẳng nằm ngang trên cùng, nhấn vào kích thước vừa ghi, nhấn chọn “R tay vịn” tại thông số Label.

10. Tiếp tục vẽ mặt mặt phẳng ngang bên dưới và ghi kích thước cố định 75mm như hình dưới.

Nguyễn Văn Thiệp http://th3d.blogspot.com

6

Autodesk Revit 2013 - Architecture – Tay vịn cầu thang gắn vào tường

11. Mở khung nhìn mặt đứng Front. 12. Vẽ các mặt phẳng có kích thước như hình dưới.

1.3 Vẽ mô hình đoạn tay vịn nối thêm
1. 2. Mở khung nhìn mặt bằng Ref. Level. Ra lệnh Create  Forms  Solid Sweep.

3.

Vẽ đường dẫn:  Nhấn nút Sketch Path, vẽ đường dẫn.

Nguyễn Văn Thiệp http://th3d.fotumotion.net

Autodesk Revit 2013 – Architecture – Tay vịn cầu thang gắn vào tường

7

 

Nhấn nút Set , chọn mặt phẳng chứa đường dẫn. Hộp thoại hiện ra, nhấn chọn Biên dạng. Nhấn OK (hình dưới bên trái). Dùng công cụ Draw, vẽ đường như hình dưới bên phải. Nhấn Mode kết thúc vẽ đường dẫn. Finish Edit

4.

Vẽ biên dạng:  Nhấn nút Edit Profile, hộp thoại hiện ra, nhấn chọn khung nhìn Elevation: Front, nhấn Open View.

Vẽ vòng tròn có tâm và kích thước như hình dưới. Nhấn Modify, kết thúc vẽ. Nguyễn Văn Thiệp http://th3d.blogspot.com

8

Autodesk Revit 2013 - Architecture – Tay vịn cầu thang gắn vào tường

Ghi kích thước bán kính cho vòng tròn. Nhấn vào kích thước đã ghi, chọn tham biến R tay vịn tại Label.

 5.

Nhấn

Finish Edit Mode kết thúc vẽ biên dạng.

Nhấn Finish Edit Mode kết thúc tạo mô hình tay vịn. Kết quả nhìn từ trên xuống như hình dưới.

1.4 Vẽ vấu đỡ
1. 2. Mở khung nhìn mặt đứng Left. Ra lệnh Create  Forms  Extrusion.

3.

Hộp thoại hiện ra, nhấn chọn Reference Plane: Center (Left/Right). Nhấn OK.

Nguyễn Văn Thiệp http://th3d.fotumotion.net

Autodesk Revit 2013 – Architecture – Tay vịn cầu thang gắn vào tường

9

4. 5.

Dùng công cụ Draw, vẽ đường tròn bán kính 25mm như hình dưới bên trái. Cho các thông số tại thanh Properties:    Extrusion End: -45. Extrusion Start: -55. Các thông số khác để mặc định.

6. 7. 8.

Nhấn Finish Edit Mode kết thúc lệnh. Mở khung nhìn mặt đứng Front. Ra lệnh Modify  Align , nhấn vào mặt phẳng, nhấn vào mặt khối trụ, khóa lại. Thực hiên với cả hai mặt. Nhấn Modify, kết thức lệnh.

Nguyễn Văn Thiệp http://th3d.blogspot.com

10 6.

Autodesk Revit 2013 - Architecture – Tay vịn cầu thang gắn vào tường

Ra lệnh Create  Forms  Solid Sweep.

7.

Vẽ đường dẫn:  Nhấn nút Sketch Path, vẽ đường dẫn.

 

Nhấn nút Set , chọn mặt phẳng chứa đường dẫn. Hộp thoại hiện ra, nhấn chọn Reference Plane: Center (Front/Back). Nhấn OK (hình dưới bên trái). Dùng công cụ Draw, vẽ đường như hình dưới bên phải.

 8. 

Nhấn

Finish Edit Mode kết thúc vẽ đường dẫn.

Vẽ biên dạng: Nhấn nút Edit Profile, hộp thoại hiện ra, nhấn chọn khung nhìn Elevation: Left, nhấn Open View.

Vẽ vòng tròn có tâm và bán kính 6mm như hình dưới. Nhấn Modify, kết thúc vẽ.

Nguyễn Văn Thiệp http://th3d.fotumotion.net

Autodesk Revit 2013 – Architecture – Tay vịn cầu thang gắn vào tường

11

 9.

Nhấn

Finish Edit Mode kết thúc vẽ biên dạng. Finish Edit Mode kết thúc tạo mô hình tay vịn. Kết quả nhìn 3D như hình

Nhấn dưới.

10. Nhấn Save, kết thúc tạo mô hình này.

2 Tạo mẫu thư viện đoạn đầu tay vịn gắn vào tường của lan can
Đoạn cuối này là một đoạn ngang móc vào tường, như có thể dùng mẫu chấn song (Balusster) để chế biến thành. 1. Ra lệnh New  Family.

Nguyễn Văn Thiệp http://th3d.blogspot.com

12

Autodesk Revit 2013 - Architecture – Tay vịn cầu thang gắn vào tường

2.

Hộp thoại hiện ra, nhấn chọn Metric Baluster, nhấn Open.

3.

Môi trường làm việc hiện ra như hình dưới.

4.

Ra lệnh Save, lưu trữ mẫu thư viện với tên: Đoạn đầu lan can gắn tường.

2.1 Tạo tham biến
1. Ra lệnh Create  Properties  Family Type.

Nguyễn Văn Thiệp http://th3d.fotumotion.net

Autodesk Revit 2013 – Architecture – Tay vịn cầu thang gắn vào tường

13

2. 3. 4.

Hộp thoại hiện ra. Để nguyên các giá trị mặc định Tạo tham biến độ dài đoạn nối thêm:       Nhấn nút Add , hộp thoại hiện ra. Nhấn chọn  Type: tham biến thuộc kiểu thư viện. Name: tên tham biến, gõ: Đoạn nối thêm. Discipline: chọn Common. Type of Parameter: kiểu tham biến, chọn Length (độ dài). Group parameters under: nhóm tham biến, chọn Other.

 

Nhấn OK. Trở lại hộp thoại trước, cho giá trị 600, nhấn Apply.

Nguyễn Văn Thiệp http://th3d.blogspot.com

14

Autodesk Revit 2013 - Architecture – Tay vịn cầu thang gắn vào tường

5. 6. 7.

Thực hiện tương tự như trên, tạo thêm tham biến R tay vịn, cho giá trị 20. Thực hiện tương tự như trên, tạo thêm tham biến Hạ thấp tay vịn, cho giá trị 100. Thực hiện tương tự như trên, tạo thêm tham biến 2R, cho công thức =2*R tay vịn.

8.

Nhấn OK.

2.2 Vẽ các mặt phẳng khống chế kích thước
1. 2. Mở khung nhìn mặt đứng Left. Ra lệnh Create  Datum Reference  Plane (phím tắt RP).

3. 4.

Vẽ hai mặt phẳng thẳng đứng về bên trái mặt phẳng Center (Front/Back). Ghi kích thước cho hai mặt phẳng cách đều nhau (EQ). Nhấn vào mặt phẳng ở giữa, gõ tên “Mặt chuyển tiếp” tại ô Name trên thanh Properties.

Nguyễn Văn Thiệp http://th3d.fotumotion.net

Autodesk Revit 2013 – Architecture – Tay vịn cầu thang gắn vào tường

15

5.

Ghi kích thước giữa mặt phẳng ngoài cùng và mặt phẳng tim, nhấn vào kích thước, nhấn chọn “Đoạn nối thêm” tại thông số Label.

6.

Vẽ tiếp các mặt phẳng nằm ngang, thẳng đứng và gán các kích thước, gán tham biến như hình dưới.

7.

Một phẳng nằm ngang được đặt tên “Đường dẫn” như hình dưới.

Nguyễn Văn Thiệp http://th3d.blogspot.com

16

Autodesk Revit 2013 - Architecture – Tay vịn cầu thang gắn vào tường

8. 9.

Mở khung nhìn mặt đứng Front. Vẽ thêm 3 mặt phẳng tham chiếu (mũi tên chỉ vào) với kích thước như hình dưới.

2.3 Vẽ mô hình đoạn dốc của tay vịn nối thêm
1. 2. 3. Mở khung nhìn mặt đứng Left. Ra lệnh Create  Forms  Solid Sweep. Vẽ đường dẫn:  Nhấn nút Sketch Path, vẽ đường dẫn.

Nhấn nút Set , chọn mặt phẳng chứa đường dẫn. Hộp thoại hiện ra, nhấn chọn Reference Plane: Center (Left/Right). Nhấn OK.

Nguyễn Văn Thiệp http://th3d.fotumotion.net

Autodesk Revit 2013 – Architecture – Tay vịn cầu thang gắn vào tường

17

Dùng công cụ Draw, vẽ đường như hình dưới (chú ý: đường dẫn nằm trên mặt phẳng tạo góc nghiêng, vẽ từ điểm 1 đến điểm 2). Khóa đoạn nằm ngang với mặt phẳng và cho kích thước đoạn chéo với mặt nghiêng là R tay vịn.

 4. 

Nhấn

Finish Edit Mode kết thúc vẽ đường dẫn.

Vẽ biên dạng đoạn dốc: Nhấn nút Edit Profile, hộp thoại hiện ra, nhấn chọn khung nhìn Elevation: Front, nhấn Open View.

Nguyễn Văn Thiệp http://th3d.blogspot.com

18

Autodesk Revit 2013 - Architecture – Tay vịn cầu thang gắn vào tường

 

Vẽ vòng tròn có tâm và kích thước như hình dưới. Nhấn Modify, kết thúc vẽ. Ghi kích thước bán kính cho vòng tròn. Nhấn vào kích thước đã ghi, chọn tham biến R tay vịn tại Label.

 5.

Nhấn

Finish Edit Mode kết thúc vẽ biên dạng.

Nhấn Finish Edit Mode kết thúc tạo mô hình tay vịn. Kết quả nhìn bên trái (Left) như hình dưới.

Nguyễn Văn Thiệp http://th3d.fotumotion.net

Autodesk Revit 2013 – Architecture – Tay vịn cầu thang gắn vào tường

19

2.4 Cắt đoạn dốc tại đầu nối
1. 2. Mở khung nhìn mặt đứng Left. Ra lệnh Create  Void Form  Void Extrusion.

3.

Hộp thoại hiện ra, nhấn chọn Reference Plane: Center (Left/Right). Nhấn OK.

4. 5.

Dùng công cụ Draw, vẽ hình chữ nhật và khóa các cạnh như hình dưới bên trái. Cho các thông số tại thanh Properties:    Extrusion End: 55. Extrusion Start: -55. Các thông số khác để mặc định.

Nguyễn Văn Thiệp http://th3d.blogspot.com

20

Autodesk Revit 2013 - Architecture – Tay vịn cầu thang gắn vào tường

9.

Nhấn

Finish Edit Mode kết thúc lệnh. Kết quả như hình dưới.

2.5 Vẽ mô hình đoạn nằm ngang của tay vịn nối thêm
1. 2. 3. Mở kung nhìn mặt bằng Ref. Level. Ra lệnh Create  Forms  Solid Sweep. Vẽ đường dẫn:  Nhấn nút Sketch Path, vẽ đường dẫn.

 

Nhấn nút Set , chọn mặt phẳng chứa đường dẫn. Hộp thoại hiện ra, nhấn chọn Đường dẫn. Nhấn OK (hình dưới bên trái). Dùng công cụ Draw, vẽ đường như hình dưới bên phải. Nhấn Mode kết thúc vẽ đường dẫn. Finish Edit

Nguyễn Văn Thiệp http://th3d.fotumotion.net

Autodesk Revit 2013 – Architecture – Tay vịn cầu thang gắn vào tường

21

1.

Vẽ biên dạng:  Nhấn nút Edit Profile, hộp thoại hiện ra, nhấn chọn khung nhìn Elevation: Left, nhấn Open View.

Ra lệnh thúc vẽ.

, vẽ vòng tròn có tâm và bắt điểm như hình dưới. Nhấn Modify, kết

Ghi kích thước bán kính cho vòng tròn. Nhấn vào kích thước đã ghi, chọn tham biến R tay vịn tại Label.

Nguyễn Văn Thiệp http://th3d.blogspot.com

22

Autodesk Revit 2013 - Architecture – Tay vịn cầu thang gắn vào tường

 2.

Nhấn

Finish Edit Mode kết thúc vẽ biên dạng. Finish Edit Mode kết thúc tạo mô hình tay vịn. Kết quả như hình dưới.

Nhấn

2.6 Vẽ vấu đỡ
1. 2. Mở khung nhìn mặt đứng Left. Ra lệnh Create  Forms  Extrusion.

3.

Hộp thoại hiện ra, nhấn chọn Reference Plane: Center (Left/Right). Nhấn OK.

4. 5.

Dùng công cụ Draw, vẽ đường tròn bán kính 25mm như hình dưới. Cho các thông số tại thanh Properties:

Nguyễn Văn Thiệp http://th3d.fotumotion.net

Autodesk Revit 2013 – Architecture – Tay vịn cầu thang gắn vào tường

23

  

Extrusion End: -45. Extrusion Start: -55. Các thông số khác để mặc định.

6. 7. 8.

Nhấn Finish Edit Mode kết thúc lệnh. Mở khung nhìn mặt đứng Front. Ra lệnh Modify  Align , nhấn vào mặt phẳng, nhấn vào mặt khối trụ, khóa lại. Thực hiên với cả hai mặt. Nhấn Modify, kết thức lệnh.

3.

Ra lệnh Create  Forms  Solid Sweep.

4.

Vẽ đường dẫn:  Nhấn nút Sketch Path, vẽ đường dẫn.

Nguyễn Văn Thiệp http://th3d.blogspot.com

24

Autodesk Revit 2013 - Architecture – Tay vịn cầu thang gắn vào tường

 

Nhấn nút Set , chọn mặt phẳng chứa đường dẫn. Hộp thoại hiện ra, nhấn chọn Mặt chuyển tiếp. Nhấn OK (hình dưới bên trái). Dùng công cụ Draw, vẽ đường như hình dưới bên phải.

 5. 

Nhấn

Finish Edit Mode kết thúc vẽ đường dẫn.

Vẽ biên dạng: Nhấn nút Edit Profile, hộp thoại hiện ra, nhấn chọn khung nhìn Elevation: Left, nhấn Open View.

Nguyễn Văn Thiệp http://th3d.fotumotion.net

Autodesk Revit 2013 – Architecture – Tay vịn cầu thang gắn vào tường

25

Vẽ vòng tròn có tâm và bán kính 6mm như hình dưới. Nhấn Modify, kết thúc vẽ.

 6.

Nhấn

Finish Edit Mode kết thúc vẽ biên dạng. Finish Edit Mode kết thúc tạo mô hình tay vịn. Kết quả nhìn 3D như hình

Nhấn dưới.

7.

Nhấn Save, kết thúc tạo mô hình này.

3 Tạo mẫu thư viện vấu đỡ gắn tường của tay vịn lan can
1. Ra lệnh New  Family.

2.

Hộp thoại hiện ra, nhấn chọn Metric Baluster, nhấn Open.

Nguyễn Văn Thiệp http://th3d.blogspot.com

26

Autodesk Revit 2013 - Architecture – Tay vịn cầu thang gắn vào tường

3.

Môi trường làm việc hiện ra như hình dưới.

4.

Ra lệnh Save, lưu trữ mẫu thư viện với tên: Vấu tay vịn gắn tường.

3.1 Tạo tham biến
1. Ra lệnh Create  Properties  Family Type.

2. 3.

Hộp thoại hiện ra. Nhấn nút Add , hộp thoại hiện ra.

Nguyễn Văn Thiệp http://th3d.fotumotion.net

Autodesk Revit 2013 – Architecture – Tay vịn cầu thang gắn vào tường

27

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Nhấn chọn  Type: tham biến thuộc kiểu thư viện. Name: tên tham biến, gõ: R tay vịn. Discipline: chọn Common. Type of Parameter: kiểu tham biến, chọn Length (độ dài). Group parameters under: nhóm tham biến, chọn Other. Các tham biến khác để nguyên. Nhấn OK.

11. Trở lại hộp thoại trước, cho giá trị R tay vịn: 20, nhấn OK.

3.2 Vẽ các mặt phẳng khống chế kích thước
1. 2. Mở khung nhìn mặt đứng Left. Ra lệnh Create  Datum Reference  Plane (phím tắt RP).

3.

Vẽ mặt một phẳng nằm ngang bên trên mặt phẳng Top mặc định. Ghi kích thước chọn tham biến R tay vịn (hình dưới bên trái). Nguyễn Văn Thiệp http://th3d.blogspot.com

28 4.

Autodesk Revit 2013 - Architecture – Tay vịn cầu thang gắn vào tường

Vẽ tiếp một mặt phẳng ngang bên dưới cách mặt phẳng Top 75mm (hình dưới bên phải).

5. 6.

Mở khung nhìn mặt đứng Front. Vẽ các mặt phẳng dọc xuống hai bên mặt phẳng tim có kích thước như hình dưới.

3.3 Vẽ mô hình
1. 2. Mở khung nhìn mặt đứng Left. Ra lệnh Create  Forms  Extrusion.

3.

Hộp thoại hiện ra, nhấn chọn Reference Plane: Center (Left/Right). Nhấn OK.

Nguyễn Văn Thiệp http://th3d.fotumotion.net

Autodesk Revit 2013 – Architecture – Tay vịn cầu thang gắn vào tường

29

4. 5.

Dùng công cụ Draw, vẽ đường tròn bán kính 25mm tại vị trí như hình dưới bên trái. Cho các thông số tại thanh Properties:    Extrusion End: -45. Extrusion Start: -55. Các thông số khác để mặc định.

6. 7. 8.

Nhấn Finish Edit Mode kết thúc lệnh. Mở khung nhìn mặt đứng Front. Ra lệnh Modify  Align , nhấn vào mặt phẳng, nhấn vào mặt khối trụ, khóa lại. Thực hiên với cả hai mặt. Nhấn Modify, kết thúc lệnh.

Nguyễn Văn Thiệp http://th3d.blogspot.com

30 8.

Autodesk Revit 2013 - Architecture – Tay vịn cầu thang gắn vào tường

Ra lệnh Create  Forms  Solid Sweep.

9.

Vẽ đường dẫn:  Nhấn nút Sketch Path, vẽ đường dẫn.

 

Nhấn nút Set , chọn mặt phẳng chứa đường dẫn. Hộp thoại hiện ra, nhấn chọn Reference Plane: Center (Front/Back). Nhấn OK (hình dưới bên trái). Dùng công cụ Draw, vẽ đường như hình dưới bên phải.

 

Nhấn

Finish Edit Mode kết thúc vẽ đường dẫn.

10. Vẽ biên dạng: Nhấn nút Edit Profile, hộp thoại hiện ra, nhấn chọn khung nhìn Elevation: Left, nhấn Open View.

Nguyễn Văn Thiệp http://th3d.fotumotion.net

Autodesk Revit 2013 – Architecture – Tay vịn cầu thang gắn vào tường

31

Vẽ vòng tròn có tâm và bán kính 6mm như hình dưới. Nhấn Modify, kết thúc vẽ.

Nhấn

Finish Edit Mode kết thúc vẽ biên dạng. Finish Edit Mode kết thúc tạo mô hình tay vịn. Kết quả nhìn 3D như hình

11. Nhấn dưới.

12. Nhấn Save, kết thúc tạo mô hình này.

4 Thay đổi lan can sát tường của cầu thang góc 4.1 Đưa các mẫu thư viện vừa tạo vào bản vẽ
1. Ra lệnh Insert  Load From Library  Load Family.

2.

Tìm thư mục chứa các tệp thư viện, chọn tên các tệp đã lưu trữ, nhấn Open.

Nguyễn Văn Thiệp http://th3d.blogspot.com

32

Autodesk Revit 2013 - Architecture – Tay vịn cầu thang gắn vào tường

4.1.1.1 Đổi kiểu lan can cho lan can trong lòng cầu thang
1. 2. Nhấn vào lan can sát tường của cầu thang. Nhấn Edit Type tại thanh Properties, tạo kiểu mới.

3.

Hộp thoại hiện ra, nhấn Duplicate, gõ tên: Lan can gắn tường, nhấn OK.

4.

Tại thông số Top Rail, chọn:

Nguyễn Văn Thiệp http://th3d.fotumotion.net

Autodesk Revit 2013 – Architecture – Tay vịn cầu thang gắn vào tường

33

 

Height: gõ 900. Type: chọn Circular – 40mm (ống tròn 40mm).

5.

Nhấn Edit tại Baluster Placement.

6. 7.

Hộp thoại hiện ra. Tại nửa trên của hộp thoại chọn thông số và phương án của các chấn song:  Baluster Family: chọn Vấu tay vịn gắn tường.

   

Base: chân lan can, chọn Host. Base Offset: 0. Top: đỉnh lan can, chọn Top Rail Element. Dist. From previuos: khoảng cách 2 thanh chấn song liền kề, gõ 1000.

Xóa dấu tại  Use Baluster Per Tread On Stairs.

Nguyễn Văn Thiệp http://th3d.blogspot.com

34

Autodesk Revit 2013 - Architecture – Tay vịn cầu thang gắn vào tường

8.

Tại nửa dưới của hộp thoại nhấn chọn và cho giá trị của các trụ:    Start Post: trụ đầu lan can, nhấn chọn Đoạn đầu lan can gắn tường. Corner Post: trụ góc, chọn None. End Post: trụ cuối, chọn Trụ cuối lan can gắn tường.

   

Base: chân lan can, chọn Host. Base Offset: 0. Top: đỉnh lan can, chọn Top Rail Element. Space: khoảng cách giưa trụ và tay vịn, gõ 0.

9.

Nhấn OK.

Nguyễn Văn Thiệp http://th3d.fotumotion.net

Autodesk Revit 2013 – Architecture – Tay vịn cầu thang gắn vào tường

35

10. Trở lại hộp thoại trước, nhấn OK.

11. Kết quả như hình dưới.

Nguyễn Văn Thiệp http://th3d.blogspot.com

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful