JABATAN PERPADUAN NEGARA KEMENTERIAN PELAJARAN DAN INTEGRASI NASIONAL MALAYSIA JABATAN PERDANA MENTERI

BUKU PANDUAN KELAB RUKUN NEGARA

KANDUNGAN

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Prinsip‐Prinsip Rukun Negara Lirik Lagi Lima Prinsip Rukun Negara Pendahuluan Latar Belakang Penubuhan Kelab Rukun Negara Objektif Penubuhan Kelab Rukun Negara Modus Operandi Kelab Rukun Negara Pengisian Aktiviti Kelab Rukun Negara Sumber Kewangan Kesimpulan Peraturan Kelab Rukun Negara 10. 1 Pendahulu an

10.2 Prosedur Penubuhan Kelab Rukun Negara 10. 3 Peraturan

11.

Lampiran B ‐

Aktiviti Kelab Rukun Negara Cadangan Perancangan Tahunan Aktiviti Kelab Rukun Negara

12.

Lampiran C ‐

2

Rukun Negara
Pengisytiharan
BAHAWASANYA NEGARA KITA MALAYSIA mendukung cita‐cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik;
mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran Negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi‐ tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai corak;

membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden; MAKA KAMI, Rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita‐cita tersebut berdasarkan atas prinsip‐prinsip yang berikut: 0•KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN 0•KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA 0•KELUHURAN PERLEMBAGAAN 0•KEDAULATAN UNDANG‐ UNDANG 0•KESOPANAN DAN KESUSILAAN
3

Lima Prinsip Rukun Negara Lima Prinsip Rukun Negara Harus Menjadi Cara Hidup Kita Bukan Sekadar Ikrar Sahaja Sekali Sekala Dibaca Semata Lima Prinsip Rukun Negara Telah Menjadi Teras Perpaduan Membentuk Satu Negara Tanpa Mengira Agama Dan Bangsa Chorus: Amalkanlah Rukun Negara Dalam Hidup Harian Kita Tanpa Mengira Tua Muda Mengekalkan Warisan Kita Lima Prinsip Rukun Negara Telah Menjadi Teras Perpaduan Membentuk Satu Negara Tanpa Mengira Agama Dan Bangsa Lima Prinsip Rukun Negara Ikrar: Kepercayaan Kepada Tuhan Kesetiaan Kepada Raja Dan Negara Keluhuran Perlembagaan Kedaulatan Undang‐Undang Kesopanan Dan Kesusilaan Itulah Lima Prinsip Rukun Negara 4 .

Abah Dato’ Azman Amin Hassan 5 .Lagu Ciptaan Lirik Oleh : Dato’ Wah Idris : Dato’ Cosmas J.

1. panduan dan amalan oleh seluruh rakyat Malaysia ke arah pemupukan ketaatan dan kecintaan kepada bangsa dan negara. 6 dan pengukuhan semangat perpaduan. maka terbentuklah Rukun Negara yang telah diisytiharkan oleh DYMM Seri Paduka Baginda Yang di‐ Pertuan Agong pada 31 Ogos 1970 menjadi pegangan. Melalui beberapa perbincangan dan mesyuarat.2Berikutan dengan peristiwa itu juga. PENDAHULUAN 1. Majlis Perundingan Negara telah memutuskan bahawa Malaysia yang terdiri daripada rakyat berbilang kaum memerlukan satu ideologi negara yang boleh diamalkan oleh seluruh rakyat ke arah membentuk sebuah negara yang bersatu padu. menegakkan semula undang‐undang negara memupuk mempercayai di kalangan rakyat. Berdasarkan kepada keputusan tersebut.1Peristiwa rusuhan kaum/etnik pada 13 Mei 1969 telah mengganggugugat keamanan dan kestabilan negara pada ketika itu dan tindakan serta merta telah diambil untuk mengisytiharkan darurat di seluruh negara. sistem kerajaan berparlimen telah digantung (MAGERAN) serta dan telah seterusnya ditubuhkan suasana Majlis untuk harmoni Gerakan Negara mengembalikan dan percaya keamanan. MAGERAN telah menubuhkan Majlis Perundingan Negara di bawah Peraturan‐ Peraturan Perlu Majlis Perundingan 1970 yang berfungsi untuk membincangkan serta meneliti isu‐isu perpaduan nasional dan mencari jalan bagi menyelesaikan masalah‐masalah berkaitan dengan hubungan antara kaum. Dengan pengisytiharan tersebut. . 1.

beliau telah menyeru agar seluruh rakyat sentiasa prinsip‐prinsip Rukun Negara untuk menjamin perpaduan dan kemakmuran negara terus berkekalan. Malah sebelum itu. Menerusi Kelab Rukun Negara ini.1. Inisiatif ini dilaksanakan melalui Surat Pekeliling .1Penubuhan Kelab Rukun Negara (KRN) ini telah diilham dan disarankan oleh Y.B Dato’ Seri Abdullah Bin Haji Ahmad Badawi (ketika itu selaku Timbalan Perdana Menteri) semasa merasmikan sambutan Hari Perpaduan Peringkat Kebangsaan 2000 di Melaka. 2.A. pihak Kementerian Pendidikan pada masa itu telah mengambil inisiatif untuk menubuhkan Kelab Rukun Negara di sekolah‐sekolah menengah seluruh negara. para pelajar akan didedahkan mengenai prinsip‐prinsip tersebut supaya mereka benar‐benar dapat memahami serta menghayatinya agar dapat diamal dan dijadikan budaya hidup seharian. LATAR BELAKANG PENUBUHAN KELAB RUKUN NEGARA 2.3Dalam usaha menyuntik kesedaran dan penghayatan prinsip‐prinsip yang telah murid‐murid yang mengenai dalam terkandung di Rukun Negara. ketika merasmikan Malaysia Hari Perpaduan berpegang Peringkat kepada Kebangsaan 1999 di Pahang.2Selaras dengan saranan tersebut. maka Kelab Rukun Negara diperkenalkan sekolah‐ sekolah dan di Institusi Pengajian Tingggi (IPT) dimantapkan dan diperkukuhkan lagi selaras dengan keputusan Mesyuarat Jemaah Menteri pada 11 Ogos 2004. 2.

Ikhtisas Bil. 7 .

3. dan 3.1Memperkenalkan prinsip‐prinsip Rukun Negara.17/2000: Penubuhan Kelab Rukun Negara Di Sekolah‐ sekolah bertarikh 16 November 2000 kepada semua Pengarah Pendidikan Negeri.3Atas kesedaran untuk mengukuhkan perhubungan kaum dan meningkatkan penghayatan masyarakat terhadap prinsip‐prinsip Rukun Negara. OBJEKTIF PENUBUHAN KELAB RUKUN NEGARA 3. setia. Walau bagaimanapun. sejak Kelab Rukun Negara ditubuhkan. 3. bermaruah. 3. bersikap terbuka dan beretika sejajar dengan wawasan .2Memberi pengertian dan kefahaman tentang lima prinsip Rukun Negara. bersatu padu. maka Jabatan Perpaduan Negara Dan Integrasi Nasional. 2. tiada sebarang garis panduan yang terperinci dikeluarkan untuk dijadikan sebagai panduan pengurusan dan pengisian program serta aktiviti yang dilaksanakan oleh kelab ini.4Menjadikan prinsip‐prinsip Rukun Negara sebagai satu amalan cara hidup yang berterusan bagi melahirkan masyarakat yang mempunyai jati diri. Jabatan Perdana Menteri (JPNIN. JPM) telah dipertanggungjawabkan untuk mewujudkan kerjasama erat dengan pihak Kementerian Pelajaran Malaysia dan Kementerian Pengajian Tinggi bagi tujuan tersebut (Keputusan Mesyuarat Jemaah Menteri bertarikh 11 Ogos 2004). berwawasan.3Menyubur dan mempertingkatkan kesedaran kerohanian akan kepentingan Rukun Negara sebagai asas norma kehidupan.

negara. 8 .

Perpaduan Masyarakat Dan Integrasi Negara - Garis Panduan Cadangan aktiviti Kepegawaian / Fasilitator Bahan cetak Promosi Kewangan Pemantauan Pelaporan . MODUS OPERANDI KELAB RUKUN NEGARA Peranan yang perlu dimainkan bagi mewujud dan memperkukuhkan Kelab Rukun Negara di sekolah‐sekolah adalah seperti berikut:‐ JABATAN TANGGUNGJAWAB TINDAKAN / PELAKSANAAN 1.Ketua Pengarah Bahagian . Jabatan Perpaduan Negara Dan Integrasi Nasional .4.

9 .

Jabatan Perpaduan Negara Dan Integrasi Nasional Negeri /Jabatan Pelajaran Negeri .Pengarah Bahagian Sekolah .Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia . Pejabat Perpaduan Daerah /Bahagian/ Pejabat Pelajaran Daerah/ Bahagian Pegawai .Perpaduan Daerah/Bahagian .Pengarah Bahagian Pendidikan Guru - Garis Panduan Cadangan aktiviti Kepegawaian / Fasilitator Bahan cetak Promosi Kewangan Pemantauan Pelaporan 3.Pengarah Pelajaran Negeri - - Arahan Kewangan Cadangan dan pelaksanaan aktiviti Pemantauan Pelaporan 4.JABATAN TANGGUNGJAWAB TINDAKAN / PELAKSANAAN 2. Kementerian Pelajaran Malaysia .Pengarah Jabatan Perpaduan Negara Dan Integrasi Nasional Negeri .Pegawai Pelajaran Daerah/Bahagian - Pelaporan Penyelarasan .

10 .

JABATAN TANGGUNGJAWAB TINDAKAN / PELAKSANAAN 5. Sekolah - Pengetua/Guru Besar Guru Penasihat - Penubuhan kelab Pelaksanaan aktiviti Pemantauan Pelaporan Sumber Kewangan .

11 .

nasional di pelbagai Bagi mencapai matlamat ini. manakala Cadangan Perancangan Tahunan Aktiviti Kelab Rukun Negara adalah seperti di Lampiran B. untuk tentang penghayatan dan pengamalan (4P) Rukun Negara di Selain matlamat murid memperkenal dan menyedarkan kepentingan Rukun Negara. pengetahuan. dari semasa ke semasa Jabatan ini juga akan terus merancang dan merangka pelbagai aktiviti lain yang difikirkan lebih berkesan. 53 Selain daripada aktiviti‐aktiviti yang dinyatakan di atas. daripada pemahaman. PENGISIAN NEGARA PROGRAM DAN AKTIVITI KELAB RUKUN 5.2Antara aktiviti‐aktiviti yang boleh dilaksanakan melalui Kelab Rukun Negara ialah seperti di Lampiran A.1Kelab Rukun Negara yang diwujudkan di sekolah‐sekolah akan melaksanakan pelbagai aktiviti yang berteraskan kepada kalangan pengukuhan murid. aktiviti Kelab Rukun Negara akan dirangka dan dilaksanakan berlandaskan kepada lima prinsip Rukun Negara iaitu: 0* Kepercayaan Kepada Tuhan 0* Kesetiaan Kepada Raja dan Negara 0* Keluhuran Perlembagaan 0* Kedaulatan Undang‐ Undang 0* Kesopanan dan Kesusilaan 5.5. 1 . kelab ini juga akan dijadikan sebagai salah satu strategi utama ke arah pengukuhan semangat kalangan perpaduan murid dan integrasi kaum.

2 .

perpaduan dan integrasi nasional di kalangan murid. dan 6. 6.1Peruntukan 6. 7. Pejabat Negara Dan Integrasi Nasional. Justeru. penubuhan Kelab Rukun Negara akan menjadi pemangkin kepada proses untuk mencapai perpaduan yang unggul di negara ini.mantap dan relevan dengan situasi semasa. peranan Kelab Rukun Negara dari semasa 1 3 . SUMBER KEWANGAN 6. Jawatankuasa Kelab Rukun Negara yang akan ditubuhkan di sekolah juga digalakkan untuk melaksanakan aktiviti yang menjurus kepada peningkatan penghayatan dan pengamalan nilai‐ nilai yang terkandung dalam Rukun Negara serta pengukuhan semangat patriotisme. 6. pertubuhan‐ pertubuhan bukan kerajaan dan swasta. Jabatan Perdana Menteri.5Perkongsian daripada bijak dengan agensi‐agensi agensi‐agensi kerajaan. pertubuhan‐ pertubuhan bukan kerajaan dan swasta.4Sumbangan 6. kerajaan. KESIMPULAN Bagi mencapai matlamat untuk membina bangsa Malaysia yang bersatu padu selaras dengan wawasan negara. Selain itu.2Peruntukan daripada daripada pihak Ibu pentadbiran Jabatan sekolah Perpaduan (menggunakan peruntukan kokurikulum sedia ada).6Sumbangan individu dan lain‐lain yang difikirkan sesuai. 6.3Sumbangan daripada pihak PIBG Sekolah.

1 4 . pemahaman. penghayatan dan pengamalan (4P) terutamanya di kalangan murid untuk menjadikan mereka sebagai rakyat yang lebih bertanggungjawab dan prihatin dalam sebuah negara majmuk.ke semasa akan diperkemas dan diperkukuhkan lagi supaya pencapaian terhadap matlamat falsafah Rukun tersebut Negara dapat perlu direalisasikan. dipertingkatkan Pengetahuan. Jabatan Perpaduan Negara akan mewujudkan kerjasama erat dan berterusan dengan Kementerian Pelajaran Malaysia. Bagi mencapai matlamat ini.

2.PERATURAN‐ PERATURAN KELAB RUKUN NEGARA 1.1Pengetua/Guru Besar hendaklah melantik Jawatankuasa Penaja di peringkat sekolah masing‐masing. PROSEDUR PENUBUHAN KELAB RUKUN NEGARA 2.3Kelab yang ditubuhkan di sekolah akan dipantau oleh satu jawatankuasa yang dibentuk di peringkat kebangsaan dan negeri.2Pelaksanaan kelab ini di sekolah rendah dan menengah akan dikendalikan oleh murid dengan bimbingan guru kelab/pihak sekolah.2Jawatankuasa Penaja tersebut hendaklah mengemukakan satu permohonan penubuhan Kelab Rukun Negara di sekolah masing‐ masing. 2.1Penubuhan Kelab Rukun Negara adalah diwajibkan kepada semua sekolah rendah dan menengah. 1 5 . kepada jawatankuasa ini juga garis bertanggungjawab perancangan aktiviti. PENDAHULUAN 1. peraturan dan segala perkara yang berkaitan dengan Kelab Rukun Negara. panduan. 1. 1. Selain memantau.

dan 4) Laporan Kewangan.2. 3) Senarai aktiviti utama kelab.4Jawatankuasa Penaja hendaklah dibubarkan setelah terbentuknya Jawatankuasa Kelab Rukun Negara sekolah melalui mesyuarat agung. 1 6 terkandung dalam Peraturan Penubuhan Kelab/Persatuan Sekolah . Jawatankuasa ini perlu memanggil satu mesyuarat agung untuk menubuhkan Kelab Rukun Negara dan memilih ahli‐ahli jawatankuasa. 2. 2. PERATURAN Peraturan 1: Nama Pertubuhan 1. 2) Senarai Ahli Jawatankuasa dan minit mesyuarat agung.1Kelab Rukun Negara ini boleh ditubuhkan sebagaimana yang 1997. Pengetua/Guru Besar. 2.6Jawatankuasa Kelab Rukun Negara perlu mengadakan mesyuarat sekurang‐kurangnya 3 kali setahun.5Jawatankuasa hendaklah mengemukakan secara bertulis kepada Pengetua/Guru Besar dalam tempoh 14 hari laporan‐laporan seperti berikut:‐ 1) Perlembagaan kelab.3Setelah menerima kelulusan daripada pendaftar. 3.

menghayati dan mengamalkan Rukun Negara.2Menyemai prinsip‐prinsip yang terkandung dalam Rukun Negara di kalangan murid. 13 Alamat pertubuhan adalah alamat sekolah di mana kelab tersebut ditubuhkan. 2. 2.1.12 Nama pertubuhan ini ialah ‘Kelab Rukun Negara’ dan diikuti dengan nama sekolah masing‐masing.1.1. 2. kesedaran dan pemahaman murid tentang kepentingan Rukun Negara kepada 2.3Mempertingkatkan negara. toleransi dan kerjasama antara kaum.5Menyemai dan mempertingkatkan lagi semangat perpaduan di kalangan murid berasaskan sikap saling percaya‐ mempercayai.1Memperkenalkan Rukun Negara kepada murid supaya mereka dapat mengetahui dan memahami falsafah serta prinsip‐prinsip Rukun Negara. Peraturan 2 : Objebtif 21 Objektif Kelab Rukun Negara ditubuhkan untuk: 2. hormat‐ menghormati.4Mendidik murid supaya memahami. 1 7 .1.1.

Justeru. Peraturan 3 : Keahlian 31 Semua murid sekolah rendah dan menengah adalah digalakkan menjadi ahli Kelab Rukun Negara. adat resam dan pantang larang kaum‐ kaum di Malaysia.16Mempertingkatkan dianuti.2. 32 Keahlian Kelab Rukun Negara mestilah terdiri daripada pelbagai kaum dan tidak boleh dipelopori oleh satu kaum sahaja kecuali bagi sekolah‐sekolah yang muridnya terdiri daripada satu kaum sahaja. 1 . mereka hendaklah terlibat secara aktif dengan aktiviti‐ aktiviti yang dilaksanakan oleh kelab ini.1Saling hormat‐menghormati di antara satu kaum dengan kaum yang lain sama ada dalam kelab mahupun di mana‐ mana sahaja dan dalam apa jua keadaan.17Mempertingkatkan kefahaman dan menghormati budaya. 33 Ahli kelab adalah tertakluk kepada peraturan kelab dan berjanji mentaati perkara‐perkara berikut:‐ 3.3. penghayatan agama yang 2.

8 .

36Berusaha ke arah memelihara semangat perpaduan sehingga menjadi satu budaya di kalangan rakyat Malaysia. 3.11Kepercayaan Kepada Tuhan ‐ Program/aktiviti yang berbentuk keagamaan.34Setiap ahli dilarang mengamalkan diskriminasi antara kaum dan seterusnya memantau agar amalan tersebut tidak diamalkan. 3.35Setiap ahli dilarang menyentuh atau membicarakan secara terbuka perkara yang sensitif bagi sesuatu kaum. 3. 1 . 3. Peraturan 4 : Aktiviti 4.32Setiap ahli dikehendaki melibatkan diri dalam setiap aktiviti yang dilaksanakan oleh kelab.3.1 Kelab Rukun Negara yang ditubuhkan harus melaksanakan aktiviti‐aktiviti berdasarkan kepada lima prinsip Rukun Negara seperti berikut:‐ 4.33Setiap ahli dilarang mempengaruhi ahli atau orang lain membuat propaganda yang boleh memecah‐ belahkan masyarakat yang terdiri daripada pelbagai kaum.

9 .

Program/aktiviti yang berdasarkan perlembagaan.Program/aktiviti yang berbentuk patriotisme. yang dengan 4.13Keluhuran Perlembagaan 0.1. Peraturan 5 : Pentadbiran 5.12Kesetiaan Kepada Raja Dan Negara 0. 4.21Program/aktiviti lain yang difikirkan sesuai seperti dalam Buku Panduan Kelab Rukun Negara. 4.4Kedaulatan Undang‐ Undang 0‐Program/aktiviti berkaitan undang‐ undang.5Kesopanan Dan Kesusilaan 0‐Program /aktiviti yang berbentuk pemahaman tatasusila dan sesuatu kaum.1. Jawatankuasa Induk Kelab Rukun Negara – Peringkat Kebangsaan Jawatankuasa ini adalah bertanggungjawab dalam menggubal dasar serta menentukan hala tuju Kelab Rukun Negara. .1. mengenai kebudayaan 4.4.

2 0 .

Pengerusi ‐ Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia ‐ Ketua Pengarah Jabatan Perpaduan Negara Dan Integrasi Nasional 3. Setiausah a ‐ Pengarah Bahagian Sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia Pengarah Bahagian Perpaduan Masyarakat dan Integrasi Negara a) Bahagian Perpaduan Masyarakat dan Integrasi Negara Bahagian Sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia Jabatan Penerangan Malaysia Bahagian Teknik dan Vokasional 21 ‐ 5. Penaung Bersama ‐ ‐ Menteri di Jabatan Perdana Menteri Menteri Pelajaran Malaysia 2. Timbalan Pengerusi ‐ Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia Jabatan Sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia Timbalan Ketua Pengarah (Operasi) Jabatan Perpaduan Negara Dan Integrasi Nasional 4.Jawatankuasa ini adalah seperti berikut : 1. Ahli ‐ b) c) d) e) .

Jawatankuasa ini adalah seperti berikut: i. ii. Penaung Pengerusi bersama ‐ ‐ Exco Perpaduan Pengarah Pelajaran Jabatan Pelajaran Negeri/ Pengarah Jabatan Perpaduan Negara Dan Integrasi Nasional (JPNIN) Negeri Penolong Pengarah JPNIN Negeri Ketua Unit Kokurikulum Jabatan Pelajaran Negeri Ketua Sektor Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan Jabatan Pelajaran Negeri Pegawai Pelajaran Daerah/Bahagian iii.Jawatankuasa Pelaksana Kelab Rukun Negara – Peringkat Negeri Jawatankuasa ini adalah bertanggungjawab dalam pelaksanaan aktiviti Kelab Rukun Negara di peringkat Negeri. peranannya juga adalah dalam melaksanakan dan memantau pengendalian Kelab Rukun Negara di peringkat daerah dan sekolah‐sekolah.Kementerian Pelajaran Malaysia 6) Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional Negeri 52. Ahli ‐ ‐ . Setiausaha ‐ iv. Di samping itu.

22 .

‐ 5. Ahli ‐ Pengetua/Guru Besar (yang dilantik) 54 Jawatankuasa Peringkat Sekolah Keanggotaan Jawatankuasa Kelab Rukun Negara di peringkat sekolah adalah seperti berikut: i) ii) iii) iv) v) vi) Penaung Penasihat Penyelaras Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha ‐ Pengetua/Guru Besar Penolong Kanan ‐ Kokurikulum ‐ Guru Penasihat ‐ Seorang murid ‐ Seorang murid ‐ Seorang murid 2 .0‐Pegawai Daerah/Bahagian 52 Jawatankuasa Peringkat Daerah/Bahagian Perpaduan 1. Penasihat ‐ Pengarah Jabatan Pelajaran Negeri/ Pengarah JPNIN Negeri ‐ Pegawai Pelajaran Daerah/ Pegawai Perpaduan Daerah Penyelia Kokurikulum Pejabat Pelajaran Daerah Pembantu Pembangunan Masyarakat JPNIN 2. Pengerusi Bersama Setiausaha 3.

3 .

Timbalan Pengerusi. Setiausaha. Pengerusi ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ . Berhubung dengan Pejabat Perpaduan Negeri / Daerah / Bahagian untuk mendapatkan bahan penerbitan dan sebagainya. Lain‐lain tugas pentadbiran kelab.vii) viii) ix) x) Penolong Setiausaha Bendahari Ahli Jawatankuasa Juru Audit Dalam ‐ Seorang murid ‐ Seorang murid ‐ 10 orang murid ‐ 2 orang (seorang guru dan seorang murid) Jawatan Pengerusi. Mempengerusikan mesyuarat kelab. Merapatkan hubungan dengan Kelab‐ kelab Rukun Negara yang lain. Penolong Setiausaha dan Bendahari adalah Jawatankuasa Eksekutif yang dilantik melalui Mesyuarat Agung Tahunan yang perlu diadakan sebelum 31 Mac setiap tahun. Peraturan 6 : Tugas Jawata tankuasa Bertanggungjawab atas ke keseluruhan perjalanan kelab. Jawatan Juru Audit Dalam dilantik oleh Pengetua atau Guru Besar. Menyusun dan merangka aktiviti kelab.

semasa 24 .Timbalan Pengerusi ‐ Bertanggungjawab kepada Pengerusi. 0‐Membantu Pengerusi mentadbir kelab. 0‐Mempengerusikan kelab ketiadaan Pengerusi.

Menyimpan dan merekodkan segala fail‐ fail kelab. sega ‐ Menyimpan dan merekodkan la urusan kewangan kelab. Menguruskan urusan surat‐ menyurat. kepad a Eksekutif . Setiausaha ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Penolong Setiausaha ‐ ‐ Bendahari Bertanggungjawab menguruskan urusan kewangan kelab.‐ ‐ Membantu Pengerusi merancang aktiviti kelab. AJK ‐ ‐ Bertanggungjawab sepenuhnya Pengerusi/Timbalan Pengerusi. 0‐Mengusahakan sumber kewangan kelab. Jawatankua Membantu sa menjalankan urusan kelab. Menjalanka tuga Setiausaha n s semasa ketiadaan Setiausaha. ‐ 0‐Tugas‐tugas lain yang diarahkan oleh Pengerusi dan Timbalan Pengerusi. Menyediaka kegiat n laporan an dan aktiviti. Tugas‐tugas lain yang diarahkan oleh Pengerusi. Setiausah Membantu a menjalankan tugas‐tugas kesetiausahaan. Mencatat minit mesyuarat. Tugas‐tugas lain yang diarahkan oleh Pengerusi dan Timbalan Pengerusi.

Tugas‐tugas lain yang diarahkan oleh Pengerusi. Membantu Pengerusi keahlian kelab. 25 .‐ mesyuarat Menghadiri kelab dipanggil. apabil a menamba h menjalank an ‐ ‐ ‐ Membantu pengerusi aktiviti kelab.

73 Apa‐apa derma sekolah tajaan atau kutipan di bagi setiap kelab hendaklah mendapat kelulusan Pengetua/Guru Besar . 72 Pengetua/Guru Besar hendaklah menyimpan supaya atau menyebabkan suatu di tempoh akaun bawah tidak tahun disimpan yang sewajarnya dan hendaklah menyimpannya jagaannya berakhir bagi kurang dari enam bulan setelah tiap‐tiap kewangan dan hendaklah sedia ada bagi pemeriksaan oleh pihak pendaftar. Peraturan 7 : Peraturan Pengurusan Kewangan Kelab Rukun Negara 71 Akaun bagi tiap‐tiap kelab di sekolah dan hendaklah di bawah kawalan Pengetua /Guru Besar.‐ Memeriksa dan mengesahkan penyata Juru Audit Dalam perbelanjaan Kelab Rukun Negara sekurang‐ kurangnya dua kali setahun.

26 . 82 Peranan Mesyuarat Agung a) Memilih Jawatankuasa Kelab.Peraturan 8 : Mesyuarat Agung 81 Setiap Kelab Rukun Negara hendaklah mengadakan mesyuarat agung pada setiap tahun.

meminda dan menambah mana‐mana peraturan yang terkandung di dalam buku ini pada bila‐ bila masa dan tanpa terikat kepada mana‐ mana pihak. 27 . 4) Menerima dan meluluskan usul dan resolusi.2) Membentangkan Laporan Tahunan Kelab. 5) Hal‐hal lain. Peraturan 9: 91 Jawatankuasa Induk Kelab Rukun Negara berhak untuk membatal. 3) Membentangkan Penyata Kewangan Kelab.

2 8 .

Sudut khas dalam kelas dan pejabat. • • • • Pengetua/ Guru Besar Semua murid AJK Kelab Rukun Negara Pegawai Perpaduan Daerah (Pemantauan) • • • • Hari Korikulum Majlis rasmi. Setiap perjumpaan kelab. • • • • Di pintu masuk hadapan sekolah. NYANYIAN Menyemai rasa cinta dan LAGU bangga terhadap raja KEBANGSAAN dan negara ’NEGARAKU’ DAN NEGERI • • • • Pengetua/Guru Besar AJK KRN . LAFAZ IKRAR RUKUN NEGARA Supaya murid sentiasa menghayati falsafah serta prinsip‐prinsip Rukun Negara • Arahan daripada Kementerian Pelajaran Malaysia. Mural di dinding Papan kenyataan Semasa majlis sekolah. Sambutan Bulan Kemerdekaan Sambutan Bulan Perpaduan.PRINSIP 1: KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN BIL AKTIVITI OBJEKTIF STRATEGI PELAKSANAAN TINDAKAN 1. MEMPAMERK AN PRINSIP‐ PRINSIP RUKUN NEGARA Supaya murid sentiasa mengingati prinsip‐prinsip Rukun Negara. Kumpulan pembaca ikrar terdiri daripada pelbagai kaum. (KPM) Setiap perhimpunan sekolah. • • 2. • • Pengetua/Guru Besar AJK KRN 3.

29 .

1 PERTANDINGAN . • • • Pengetua/Gur u Besar PIBG JPNIN 6. Menggalakkan NASIONAL penggunaan ICT untuk mencari bahan. nilai Penerapan nilai sejagat dalam agama. 3 Menghormati . • • • • KPM JPNIN Sekolah AJK KRN • • . 2 . KPM dan Jabatan Penerangan Malaysia. unsur positif dalam kehidupan. Memupuk minat PERPADUAN DAN INTEGRASI membaca. Mengasah minda dan PIDATO/DEBAT mencungkil bakat murid 2 . • Pertandingan terbuka kepada setiap murid. FORUM‐ MEMAHAMI KEPELBAGAIAN AGAMA 1 Memperkenalkan . nilai‐ nilai sejagat dalam agama. • • Semua murid AJK KRN 5. penganut‐ penganut agama lain. Negeri dan Kebangsaan.BIL AKTIVITI OBJEKTIF STRATEGI PELAKSANAAN TINDAKAN 4. 1 Mendedahkan nilai‐ CERAMAH‐ . • Menjemput ahli panel yang mewakili agama masing‐masing. sejagat dalam 2 Menerapkan unsur‐ agama . • Menjemput panel penceramah bertauliah daripada JPNIN. Sempena Bulan Kemerdekaan / Bulan Perpaduan Peringkat Daerah. Menghormati kepercayaan agama lain. 3.

30 .

Mengenali secara lebih dekat rumah‐ rumah ibadat penganut agama lain. • Mengadakan majlis sambutan di sekolah. Murid digalakkan melibatkan diri di dalam aktiviti‐ aktiviti yang dianjurkan. Menyemai perasaan/sikap menghormati prinsip kebebasan beragama di kalangan setiap warganegara.BIL AKTIVITI OBJEKTIF STRATEGI PELAKSANAAN TINDAKAN 7. Deepavali. Krismas. Pengetua/Gur u Besar • AJK KRN • 8. • Menganjurkan lawatan ke rumah‐ rumah ibadat yang dibuka untuk lawatan/seperti di Masjid Negara/Putrajay a. Perak. LAWATAN KE RUMAH‐ RUMAH IBADAT 1 . Mendapat kebenaran daripada rumah‐ rumah ibadat. • • Sekolah AJK KRN 2 . • . • Mendapatkan kebenaran bertuulis daripada ibu bapa. Sam Poh Tong di Ipoh. MERAIKAN HARI Mendedahkan murid PERAYAAN PELBAGAI KAUM kepada pelbagai hari perayaan seperti Hari Raya Aidilfitri. Batu Caves Selangor. Hari Gawai dan Pesta Kaamatan. Tahun Baru Cina.

• Program dianjurkan dalam bulan‐bulan berkaitan. 31 .

Mengadakan ceramah. • Mengumpul bahan‐bahan berkaitan dengan 3 . bengkel dan sebagain ya.BIL AKTIVITI OBJEKTIF STRATE GI PELAKSANAAN TINDAKAN 9. Memberi kesedaran dan keinsafan • AJK KRN • Sebelum dan selepas Hari Perayaan Agama. 10. Menggalakkan penggunaan ICT keindahan dan kemusnahan alam ciptaan Tuhan. • Guru Agama/Guru Pendidikan Moral 2 . forum. • Pengetua/Gur u Besar AJK KRN JPNIN • • . kepada murid contoh: pada hari tentang kesan Maulidur Rasul. untuk mencari bahan. KEM BINA INSAN Mempertingkatkan kerohanian dan nilai‐ nilai murni di kalangan murid. terhadap alam sekitar akibat daripada perbuatan manusia. kalangan murid. PERTANDINGAN PENYEDIAAN FOLIO/BUKU SKRAP 1 . Memupuk sikap mencintai dan menghargai anugerah Tuhan di • Pertandingan Buku Skrap tentang kepercayaan kepada Tuhan.

BAHAN PENERBITAN Mempertingkatkan kerohanian dan nilai‐ nilai murni di kalangan murid. bengkel dan sebagain ya. ceramah.Mengadakan 11. forum. • Pengetua/Gur u Besar • • AJK KRN JPNIN 32 .

• Pengetua/Guru Besar • AJK KRN . • • Hari Kokurikulum. NYANYIAN LAGU KEBANGSAAN ’NEGARAKU’ DAN NEGERI Menyemai rasa cinta dan bangga terhadap raja dan negar a. Sambutan Bulan Perpaduan. • Pengetua/Gur u Besar • Setiap perhimpunan • • Semua murid AJK Kelab Rukun Negara sekolah. (Pemantauan) • (KRN) Pegawai Perpaduan • 2. • Semasa majlis sekolah. Daerah • • Majlis rasmi. Setiap • perjumpaan kelab. Kumpulan pembaca ikrar terdiri daripada murid pelbagai kaum.PRINSIP 2: KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA BIL AKTIVITI OBJEKTIF STRATEGI PELAKSANAAN TINDAKAN 1. Supay sentias a murid a menghay RUKUN NEGARA ati falsafah serta prinsi p – prinsip Rukun Negar a LAFAZ IKRAR • Arahan daripada KPM.

33 .

• • • Semua murid AJK KRN • • 4. Dijalankan di peringkat sekolah. SALASILAH KESULTANAN NEGERI 2. Muzium DiRaja dan Muzium Negeri Lawatan Integrasi semasa Hari Keputeraan Agong.BIL AKTIVITI OBJEKTIF STRATEGI PELAKSANAAN Lawatan ke Istana. Lawatan semasa Persidangan Parlimen dan Dewan Undangan Negeri. LAWATAN Memberi pendedahan mengenai Sistem Pemerintaha n Raja Berperlembagaan. 1. . Menyemai rasa cinta PERTANDINGAN dan bangga kepada Raja BUKU dan SKRAP/FOLIO Negara. TINDAKAN 3. Memberi pendedahan mengena i sistem • Bersifat pertandingan Kerja kumpulan. 3. • Pengetua/Guru Besar • AJK KRN • • pemerintahannegeri‐ negeri di Malaysia.

34 .

Majlis rasmi yang lain. ai jasa‐ jasa • Bersifat pertandingan • Pengetua/Guru Besar • • Kerja kumpulan. • Pengetua/Gur u Besar • AJK KRN • • JPNIN • • • • 6. KEMPEN KIBAR JALUR GEMILANG DAN BENDERA NEGERI Menyemai dan memupuk semangat patriotisme di kalangan murid. PENGKISAHAN SEJARAH NEGARA OLEH TOKOH‐ TOKOH NEGARA DAN TEMPATAN Mengingat 1. Sempena Sambutan Bulan Kemerdekaan. Nyanyian lagu Jalur Gemilang dan patriotik Tayangan gambar berunsurkan patriotik untuk semua kaum. Ahli KRN menyertai Perbarisan sempena ulang tahun Hari Kemerdekaan. i dan menghaya ti sejarah dan pembangunan negara.BIL AKTIVITI OBJEKTI F STRATEGI PELAKSANAAN TINDAKAN 5. • Mengadakan majlis pelancaran Kempen Kibar Jalur Gemilang dan Bendera Negeri. Mengharg 2. • Dijalankan di AJK KRN peringkat .

pemimpin negara.sekolah. 35 .

keyakinan diri. Memupuk Mengharg ai perasaa n • Mengadakan lawatan ke pameran yang jasa‐ jasa AJK KRN cintakan negara. 3 . Mencungkil bakat. Mengenali menghay ati negara. dan sejarah • Mengadakan pameran. tempata pemimpin n dianjurkan oleh dan pejuang negara. 8. Menyediakan • Pengetua/Gur u Besar • • baha n. 2 . agensi‐agensi lain.BIL AKTIVITI OBJEKTIF STRATEGI PELAKSANAAN TINDAKAN 7. PERTANDINGAN 1. PAMERAN (Sejarah Negara) 1 . KEBUDAYAAN/ KESENIAN DAN WARISAN Membentuk 2. • Menguruskan pertandingan: ‐ a) puisi • Pengetua/Guru Besar • AJK KRN b) drama .

36 .

KARNIVAL PATRIOTIK 1 . c) mencipta lagu patriotik • Pengetua/Gur u Besar d) menyanyi • AJK KRN e) f) g) h) tarian buku skrap cerpen kata bestari kenegaraan pertandingan pertandingan lain yang difikirkan sesuai dan selaras dengan prinsip‐ prinsip Rukun Negara. Koir. sajak. Memupuk semangat patriotik dan menyuburkan semangat perpaduan di kalangan murid. • Pengetua/Guru Besar • AJK KRN 2 . Menyemarakkan jati diri murid. Memberi n kepada murid tentang kebudaya an dan kaum‐ kesenian kaum lain. i) 9. pentomen dan sebagainya. .BIL AKTIVITI OBJEKTIF STRATEGI PELAKSANAAN TINDAKAN pendedaha 3.

37 .

Sambutan Bulan Kemerdekaan Sambutan Bulan Perpaduan. • • AJK Kelab Rukun Negara (KRN) Semua murid • Hari Kokurikulum. Supay sentias a murid a menghay RUKUN NEGARA ati falsafah serta prinsi p – prinsip Rukun Negar a LAFAZ IKRAR • Arahan daripada KPM. Setiap • perjumpaan kelab.PRINSIP 3: KELUHURAN PERLEMBAGAAN BIL AKTIVITI OBJEKTIF STRATEGI PELAKSANAAN TINDAKAN 1. • • • Majlis rasmi. 2. • Pegawai Perpaduan Daerah (Pemantauan) • Kumpulan pembaca ikrar terdiri daripada murid pelbagai kaum. NYANYIAN LAGU KEBANGSAAN ’NEGARAKU’ DAN NEGERI Menyemai rasa cinta dan bangga terhadap raja dan negar a. • Semasa majlis sekolah. • Pengetua/Gur u Besar • Setiap • perhimpunan sekolah. • Pengetua/Guru Besar • AJK KRN .

38 .

Menilai/menguji • Menganjurkan lawatan pertandingan peringkat sekolah/daerah • Pengetua/Guru Besar • AJK KRN . Memberi peluang kepada murid menyaksikan proses sistem perundangan Negara dijalankan. n kefahama n murid mengenai sistem perundangan negara. • 4. • Menganjurkan lawatan ke Sidang Dewan Undangan Negeri/Parlimen • Pengetua/Guru Besar • AJK KRN 5. KUIZ / PERBAHASAN (PERLEMBAGAAN ) 1. • Salah satu aktiviti TINDAKAN 3. CERAMAH Memberi kesedaran dan kefahaman tentan g • • Semua murid keluhuran perlembagaan/pembent uk an perlembagaan/kontrak sosia l. LAWATAN KENEGARAAN 1. Salah satu aktiviti Bulan Patriotisme. 2.BIL AKTIVITI OBJEKTI F STRATEGI PELAKSANAAN Semasa kempen/ minggu kesedaran sivik. Memupuk kemahira n pengucapan awam. • AJK KRN • Kursus JPNIN Kepimpinan/ Perkhemahan. Mempertingkatka 2.

tahap pengetahuan murid tentang perlembagaan. 39 .

• Pelaksanaan agensi‐agensi perlembagaan negara. Menambah pengetahuan dan pengalaman tentang sistem perlembagaa n kerajaan/swasta. Kerjasama dengan • Pengetua/Gur u Besar • • AJK KRN agensi kerajaan / swasta. PERMAINAN BERASASKAN PRINSIP KETIGA RUKUN NEGARA • Permainan Mencari Harta Karun • Pengetua/Guru Besar • AJK KRN • (Treasure Hunt) ’Clue’ yang digunakan berdasarkan sistem 3. 7. n integrasi kaum. Memupuk perpaduan dan nilai kerjasama. 2. n pengetahuan murid tentang sistem perlembagaa n negara.BIL AKTIVITI OBJEKTIF STRATEGI PELAKSANAAN TINDAKAN 6. sifat‐ sifat kepimpinan berlandaskan prinsip‐ prinsip Rukun negara. . Menggalakka 1. PERKHEMAHAN (MOTIVASI) Memupuk 1. • Aktiviti luar sekolah/ceramah motivasi. Meningkatka 2.

40 .negara.

• Pengetua/Guru Besar • AJK KRN kreativiti. Menggalakkan integrasi kaum. Menghaya 2. • Berkala .BIL AKTIVITI OBJEKTI F STRATEGI PELAKSANAAN TINDAKAN 8. Memupuk kemahiran kreatif menulis tentang isu‐isu perlembagaan negara. Sebagai 3. daerah. Memupuk daya • Dalam bentuk pertandingan. DRAMA / SKETSA 1. bakat‐ bakat dalam bidang berkaitan. pemangkin percambahan fikiran. PERTANDINGAN MENULIS 1. ti sistem perlembagaan negara. Kesedaran 3. 4. Mencungkil 2. tentang isu‐isu semasa perlembagaan negara. negeri dan kebangsaan • Pengetua/Gur u Besar • AJK KRN • Berkala 9. • Pertandingan Menulis Esei Cerpen / Puisi peringkat sekolah.

41 .

perlembagaan. PERTANDINGAN BUKU SKRAP 1. • Pengetua/Gur u Besar AJK KRN • 2. Kerjasama dengan agensi luar. FORUM PERLEMBAGAAN Meningka 1. • • Dianjurkan di peringkat sekolah. t pengetahuan tentang perlembagaan. . Memperjelaskan semas isu‐isu a yang timbul (kurang difahami/keliru) • JPNIN 11. n g isu‐isu dalam semas a sistem • • Kerja kumpulan Peringkat sekolah. Kesedara tentan 2. 3.BIL AKTIVITI OBJEKTI F STRATEGI PELAKSANAAN TINDAKAN 10. Memupu k daya • Bersifat pertandingan. Perkongsian pengetahuan dan pengalaman. • Pengetua/Guru Besar • AJK KRN kreativiti murid.

42 .

13. isu‐ 2. PAMERAN KENEGARAAN 1. Kerja keumpulan untuk mengendalikan pameran. Memupuk semangat setia dan • Melibatkan PIBG. BULAN KEMERDEKAAN 1. Menghaya 2. Menganjurkan aktiviti‐aktiviti yang boleh menyemarakkan semangat patriotisme. • Pengetua/Guru Besar • AJK KRN • • . 4. Memupuk daya kreativiti murid. Menonjolkan pencapaian • Pengetua/Guru Besar • AJK KRN • idea dan • • individu/syarikat yan berjaya. Contoh: Pertandingan mencipta lagu . ti kebebasan demokrasi. Memupuk kesedaran kebangsaa n yang merangku mi Prinsip Rukun Negara. Kesedaran isu semasa dalam sistem perlembagaan. • Kerja keumpulan untuk mengendalikan pameran. ui tentang latar belakang kronologi penggubal an perlembagaan Malaysia.BIL AKTIVITI OBJEKTIF STRATEGI PELAKSANAAN TINDAKAN 12. Mengetah 3. Melibatkan PIBG. Menonjolkan pencapaian individu/syarikat yan berjaya.

cintakan negara patriotik. 43 . melukis poster dan lain‐ lain. .

agensi yang . BULAN KESEDARAN PERLEMBAGAAN Memberi 1. 15. kesedaran dan kefahaman tentang pembentukan perlembagaan/kel u huran perlembagaan/ko nt rak sosial 2. • Pengetua/Guru Besar • • AJK KRN JPNIN • Menganjurkan ceramah mengenai perlembagaan yang kurang daripada agensi‐ difahami/keliru. isu AJK KRN penting untuk pembangunan negara. MENGADAKAN AKTIVITI ALA MINI PARLIMEN DI SEKOLAH Mencungk 1. bakat sebaga i • • Pengetua/Guru Besar • sekolah. 2. il murid pemimpin negara.BIL AKTIVITI OBJEKTI F STRATEGI PELAKSANAAN Melibatkan semua murid • Peringkat antara TINDAKAN 14. Memperjelaskan isu‐isu yang timbul • Mempamerkan naskhah Perlembagaan Negeri/Persekutu a n dalam Pusat Sumber Sekolah dan di papan kenyataan. Memberi kebebasa n membaha s .

an pengetahuan dan pengalaman. terlibat. . 44 .Perkongsi 3.

Meningkatkan pengetahuan dan kefahaman murid tentang perlembagaan negara. • Pengetua/Guru Besar • • AJK KRN . . Hadiah disediakan oleh JPN KPM/JPNIN.BIL AKTIVITI OBJEKTIF STRATEGI PELAKSANAAN TINDAKAN 16. KUIZ KELUHURAN PERLEMBAGAAN 1. • Penyeragaman dalam penyediaan soalan kuiz.

45 .

• Pengetua/Gur u Besar • Setiap • perhimpunan sekolah. • Pegawai Perpaduan Daerah (Pemantauan) • Kumpulan pembaca ikrar terdiri daripada murid pelbagai kaum.PRINSIP 4: KEDAULATAN UNDANG‐ UNDANG BIL AKTIVITI OBJEKTIF STRATEGI PELAKSANAAN TINDAKAN 1. Supay sentias a murid a menghay RUKUN NEGARA ati falsafah serta prinsi p – prinsip Rukun Negar a LAFAZ IKRAR • Arahan daripada KPM. • Semasa majlis sekolah. 2. • Pengetua/Guru Besar • AJK KRN . Setiap • perjumpaan kelab. NYANYIAN LAGU KEBANGSAAN ’NEGARAKU’ DAN NEGERI Menyemai rasa cinta dan bangga terhadap raja dan negar a. • • AJK Kelab Rukun Negara (KRN) Semua murid • Hari Kokurikulum. • • • Majlis rasmi. Sambutan Bulan Kemerdekaan Sambutan Bulan Perpaduan.

46 .

pertandingan Menghayati 2. cara‐ cara penggubalan dasar‐dasar dan peraturan tertentu. Pemahaman terhadap tugas‐ Menganjurkan pameran dengan kerjasama agensi‐ agensi yang berkaitan seperti • Pengetua/Gur u Besar • AJK KRN . Mengetahui 3. Mempamerkan keratan akhbar di TINDAKAN 3. penghayatan terhadap tugas‐ tugas penguatkuasa. nilai‐ nilai murni.BIL AKTIVITI OBJEKTIF STRATEGI PELAKSANAAN Syarahan semasa perhimpunan sekolah. KEMPEN MENDAULATKAN UNDANG‐ UNDANG NEGARA DAN PERATURAN 1. Memberi kesedaran tentang kepentingan undang‐ undang • • Semua murid • AJK KRN • SEKOLAH serta papan kenyataan. melukis/fotografi . • Pertandingan buku skrap 4. MINGGU KESEDARAN SIVIK Menghayati 1. cara undang‐ undang dipraktikan. • 2.

tugas penguatkuasa undang‐ undang. Majlis Perbandaran. Pihak Berkuasa Tempatan dan AADK. • Agensi Berkaitan 47 . PDRM.

. Melihat sendiri cara‐cara pentadbiran Menganjurkan lawatan ke Mahkamah Penguasa Tempatan. Serenti/sekolah pemulihan akhlak dan sebagainya. Kesedaran • tentang implikasi melanggar undang‐undang.BIL AKTIVITI OBJEKTIF STRATEGI PELAKSANAAN • Tayangan Multimedia/slai d berkenaan tugas‐ tugas unit penguatkuasa undang‐ undang. 2. • Lawatan ke institusi‐institusi pemulihan seperti • Pengetua/Gu ru Besar • AJK KRN tempat Pusat berkenaan. Bahan dibekalkan oleh Unit‐unit Majlis Perbandaran/Pih a k Berkuasa Tempatan/PDRM / JPJ/Jabatan Penerangan Malaysia. LAWATAN 1. TINDAKAN • 5.

48 .

Menggalakkan interaksi murid pelbagai kaum. • Permainan mengenali peraturan sekolah/undang ‐ undang negara. PERMAINAN (EXPLOLAW) 1. Memberi pengalaman tentang pelaksanaan • swasta. undang‐ undang. Kerjasama dengan agensi kerajaan / • Pengetua/Gur u Besar • AJK KRN 2. .BIL AKTIVITI OBJEKTIF STRATEGI PELAKSANAAN TINDAKAN 6.

49 .

• • AJK Kelab Rukun Negara (KRN) Semua murid • Hari Kokurikulum. • Semasa majlis sekolah. Supay sentias a murid a menghay RUKUN NEGARA ati falsafah serta prinsi p – prinsip Rukun Negar a LAFAZ IKRAR • Arahan daripada KPM. • Pengetua/Gur u Besar • Setiap • perhimpunan sekolah. 2. • Pengetua/Guru Besar • AJK KRN . Setiap • perjumpaan kelab. • Pegawai Perpaduan Daerah (Pemantauan) • Kumpulan pembaca ikrar terdiri daripada murid pelbagai kaum. Sambutan Bulan Kemerdekaan Sambutan Bulan Perpaduan. NYANYIAN LAGU KEBANGSAAN ’NEGARAKU’ DAN NEGERI Menyemai rasa cinta dan bangga terhadap raja dan negar a.PRINSIP 5: KESOPANAN DAN KESUSILAAN BIL AKTIVITI OBJEKTIF STRATEGI PELAKSANAAN TINDAKAN 1. • • • Majlis rasmi.

50 .

SEMINAR / FORUM/ CERAMAH 1. masyarakat. Memperkenalkan dan memupuk prinsip‐prinsip Rukun Negara di kalangan murid. • Menjemput penceramah dari agensi kerajaan/ swasta dan lain‐ lain. Mempertingkatkan kesedaran murid • JPN • (wujudkan piala) Biro Tata Negara tentang nilai‐nilai di peringkat murni dalam sekolah/daerah. Pertandingan Syarahan • • KPM JPNIN • 2. . • Ceramah mengenai kesopanan dan kesusilaan untuk pemimpin‐ pemimpin murid:‐ Pengawas Ketua Kelas Pengerusi/AJK Kelab/ Persatuan • Forum mengenai adat resam pelbagai kaum/budaya/ agama.BIL AKTIVITI OBJEKTIF STRATEGI PELAKSANAAN TINDAKAN 3.

51

BIL

AKTIVITI

OBJEKTIF

STRATEGI PELAKSANAAN

TINDAKAN

4.

LAWATAN

1. Memberi keinsafan dan kesedaran

Menganjurkan lawatan ke Rumah Orang Tua, Yati m dan semasa melakukan Anak lawatan ke sebagainya. institusi‐ institusi yang berkenaan.

Pengetua/Gur u Besar AJK KRN

2. Menyemai dan memupuk nilai‐ nilai murni seperti kasih sayang, simpati dan hormat‐ menghormati di kalangan murid.

5.

PERKHEMAHAN (MOTIVASI)

Memberi 3. pengertian dan menerapkan nilai‐nilai murni bagi mengukuhkan semangat perpaduan kaum.

Penerangan budaya antara kaum. Contoh: ‐

Pengetua/Gur u Besar

AJK KRN

a) Adat

Resam/

Pantang Larang b ) Permainan Tradisional/ Sukaneka

c) Kebudayaan

52

Memupuk sikap beradab sopan dikalangan murid. • AJK KRN 2 . Menggunakan laras bahasa yang sesuai dengan semua peringkat umur. HARI KELUARGA/ HARI IBU BAPA Memupuk dan mengeratkan kasih sayang yang mendalam antara ahli keluarga.BIL AKTIVITI OBJEKTIF STRATEGI PELAKSANAAN TINDAKAN 6. Memilih terbaik murid bertutu r yang dan • Pengetua/Gur u Besar berbudi bahasa. Menentukan pertuturan yang baik di kalangan murid. KEMPEN BERBUDI BAHASA 1 . 7. Ib bap u a dan murid akan melaksanakannya di rumah untuk seluruh keluarga. 3 . • Pendedah an • dan kepad panduan a ibu bapa dan murid di peringkat sekolah. • Pengetua/Gur u Besar • AJK KRN • • Ibu Bapa Murid .

53 .

• Pengetua/Gur u Besar • AJK KRN 3. Pelbagai aktiviti ke arah meningkatkan penghayatan Rukun Negara di kalangan murid dilaksanakan. • • KPM JPNIN • Peringkat kebangsaan . BULAN Mengingatkan murid tentang kepentingan PENGHAYATAN Rukun Negara dalam RUKUN NEGARA mengekalkan keharmonian kaum di negara ini. Meningkatkan minat murid untuk menjadi ahli Kelab Rukun • • • Pengetua/Gur u Besar AJK KRN 2. PROGRAM PERTUKARAN MURID KE SABAH/SARAW A K/LABUAN/ SEMENANJUNG. Mempromosikan Kelab Rukun Negara di kalangan murid pelbagai kaum. TINDAKAN 1. 2. Contoh: gerai jualan dan Negara. HARI TERBUKA KELAB RUKUN NEGARA 1. • Sekurang‐ kurangnya satu bulan. pameran. Mengeratkan hubungan antara murid berbilang kaum. • Pameran Kelab Rukun Negara.AKTIVITI‐ AKTIVITI LAIN BIL AKTIVITI OBJEKTIF STRATEGI PELAKSANAAN Peringkat sekolah.

54 .

Berkonsepkan Homestay (Program Anak • Pengetua/Gur u Besar AJK KRN • • • JPNIN resam sesuatu Angkat). 2. Rumah Panjang Baba dan Nyonya. 5. Memahami dan menghayati adat • Lawatan antara sekolah/daerah/ negeri/wilayah.BIL AKTIVITI OBJEKTIF STRATEGI PELAKSANAAN TINDAKAN 4. Memupuk semangat setiakawan dan perpaduan di antara murid. • Pengetua/Gur u Besar menyatupadukan pelbagai kaum. • AJK KRN 6. Memahami dan • Menganjurkan:‐ i) Larian • Pengetua/Gur u Besar Perpaduan • ii) Permainan AJK KRN . Pameran budaya adat resam pelbagai kaum. Menggalak dan memupuk semangat kesukanan di kalangan murid. LAWATAN INTEGRASI 1. KARNIVAL KESENIAN DAN KEBUDAYAAN PERPADUAN Memupuk cintakan kebudaya an semangat • kesenia n dan ke arah rakya t • Persembahan / pertunjukkan tarian/ nyanyian tradisional. Contoh: kaum. SUKAN 1. 2. Perkampungan Melayu dan sebagainya.

55 .Tradisional/Suka n menghayati adat eka resam sesuatu kaum.

• JLKN .BIL AKTIVITI OBJEKTIF STRATEGI PELAKSANAAN TINDAKAN 7. • Pengetua/Gur u Besar • • • • AJK KRN NGO KPM JPNIN • Memberi sumbangan dalam kerja‐kerja kebajikan anjuran agensi kerajaan/swasta. PROGRAM PRA LATIHAN KHIDMAT NEGARA semang Memupuk at perpaduan dan sahsiah yang tinggi di kalangan murid. • Gotong royong di Rumah Orang Tua/Anak Yatim/Kawasan Rekreasi/Rumah Ibadat dan sebagainya.

56 .

LAMPIRAN C CADANGAN PERANCANGAN TAHUNAN AKTIVITI KELAB RUKUN NEGARA 57 .

Mesyuarat 3. Mengemukaka 3. ● Membuat hebahan ● Poster ● Promosi ● Kain rentang ● Borang keahlian ● Pengumuman dalam perhimpuna n sekolah ● Kempen Guru Penasihat Kelab . k Jawatankuasa Kelab Rukun Negara . Lafaz ikrar Rukun Januari Negara 2. penaja/ Agung KRN Sila rujuk Lampiran B Melanti 1. n aktiviti tahunan/kewa n kepad gan a Pengetua/ Guru Besar. 2. Nyanyian lagu kebangsaan ’Negaraku’ dan lagu negeri.CADANGAN PERANCANGAN TAHUNAN AKTIVITI KELAB RUKUN NEGARA (ARAHAN: Semua aktiviti yang dilaksanakan MESTILAH berdasarkan kepada lima prinsip Rukun Negara) Bulan Aktiviti Objektif Strategi Pelaksanaa n Sila rujuk Lampiran B Tindakan 1. Merangka aktiviti tahunan.

58 .

Memaklumkan ● Guru kepada JPNIN Penasihat Daerah/Negeri Kelab untuk ● AJK KRN menetapkan ● JPNIN tarikh dan masa yang sesuai untuk mengadakan cerama h.Bulan Aktiviti Objektif Strategi Pelaksanaa n Sila rujuk Lampiran B Tindakan 1 . ● Guru Penasihat Kelab ● AJK Kelab 4. Membincang dan mengelolakan aktiviti sekolah/negeri. Mesyuarat Jawatankuasa Kelab Rukun Negara. (rujuk Lampiran B) ● Kertas kerja ceramah Rukun Negara. Ceramah Rukun Negara (Latar belakang) 1. . Merangka aktiviti tahunan. Sila rujuk Lampiran B 3. 2. Nyanyian lagu kebangsaan ’Negaraku’ dan lagu negeri. ● Pertandingan buku skrap. Lafaz ikrar Rukun Februari Negara 2 . Melantik Jawatankuasa Kelab Rukun Negara.

59 .

Buku Skrap Memupuk kreativiti murid. Perayaan Tahun Baru Cina (tarikh sambutan mengikut kesesuaian) Sila rujuk Lampiran B . Pertandingan. Pertandingan menulis rencana mengenai perpaduan nasional (Peringkat kebangsaan. ● Guru Penasihat Kelab 6. kerja berkumpulan.Pertandingan 5. Hari Thaipusam Sila rujuk Lampiran B Sambutan 8. melalui pihak Ibu KPM Pejabat 7.) Mencungkil bakat ● Anjuran JPNIN ● Guru di kalangan murid Ibu Pejabat Penasihat dalam bidang Kelab penulisan rencana ● Syarat‐syarat ● AJK KRN mengenai pertandingan ● JPNIN akan perpaduan dan diedarkan Negeri/ integrasi nasional.

60 .

pertandingan debat perpaduan dan integrasi nasional peringkat sekolah.) Sila rujuk Lampiran B Sila rujuk Lampiran B . (tarikh pertandingan mengikut kesesuaian. Lafaz ikrar Rukun Objektif Strategi Pelaksanaan Sila rujuk Lampiran B Tindakan Mac Negara 2. Nyanyian lagu kebangsaan ’Negaraku’ dan lagu negeri Sila rujuk Lampiran B 3. Pertandingan debat perpaduan dan integrasi nasional peringkat sekolah. 4. Mesyuarat .Bulan Aktiviti 1.

61 .

Peristiwa Israk dan Mikraj ● Guru Penasihat Kelab ● AJK Kelab Ogos ● Guru Penasihat Kelab ● AJK Kelab . Ulang tahun kemerdekaan negara 3. P. Kempen Kibar Jalur Gemilang 4. Perayaan Hari Dayak (Gawai) 2. Sambutan Bulan Perpaduan peringkat ● Guru kebangsaan dan Negeri (boleh dibincang Penasihat bersama dengan JPNIN/Daerah/Bahagian) Kelab 2 . Hari Keputeraan Sultan Perak 3.W (Maulidur Rasul) 2. Hari Wesak ● AJK Kelab 3. Yang di‐Pertua Negeri Pulau Pinang 2. Pelancaran Perayaan Bulan Kemerdekaan 2.BULAN April AKTIVITI / PERAYAAN 1. Pesta Kaamatan (Pesta Menuai) 5. B. Hari Keputeraan Nabi Muhammad S. Yang di‐ Pertuan Agong ● Guru Penasihat Kelab ● AJK Kelab Jun Julai 1. Hari Keputeraan Tuanku Yang di‐ Pertuan Besar Negeri Sembilan 3. Hari Ulang Tahun Keputeraan Tuanku Raja Perlis 4 . Hari Keputeraan Sultan Johor TINDAKAN ● Guru Penasihat Kelab ● AJK Kelab Mei 1. Harijadi T. Bengkel Kelab Rukun Negara Peringkat Kebangsaan 1. Y. Hari Keputeraan S. Hari Keputeraan Sultan Johor 1. T.A.

62 .

Yang di‐Pertua NegeriSarawak 2. T. T. Y. Hari Pembentukan Malaysia (16 September 1963) 3. Y. T. Harijadi T. Yang di‐Pertua Negeri Sabah 4.BULAN September AKTIVITI / PERAYAAN 1. T. Y. Harijadi T. Umat Islam menjalani ibadah puasa TINDAKAN ● Guru Penasihat Kelab ● AJK Kelab Oktober ● Guru Penasihat Kelab ● AJK Kelab . Umat Islam menjalani ibadah puasa 1. Yang di‐Pertua Negeri Sabah 4. Harijadi T. Yang di‐Pertua Negeri Sarawak 2. Y. Hari Pembentukan Malaysia (16 September 1963) 3. Harijadi T.

63 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful