ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ (Π.Ε.Φ.Ν.Ι.

)

περίοδος Β’ • Τεύχος 21 • Σεπτέμβριος - Οκτώβριος - Νοέμβριος 2011

 Bαθμολόγιο-μισθολόγιο-εφεδρεία
 Διαγωνισμοί φαρμάκων
 Θεραπευτικά πρωτόκολλα

Σας ευχόμαστε

Καλές γιορτές

και

Καλή χρονιά

περιεχόμενα
5
6
8
12
12
13
15
15
16
17
18
18
18
20
22
22
23
23
24
27
28
28
29
29
32
39
42

Αντι-editorial
Νόμοι - Εγκύκλιοι
Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης ενεργειών για την εφαρμογή των Κλειστών Ενοποιημένων Νοσηλίων (ΚΕΝ-DRGs)
Κατάλογος συνταγογραφούμενων φαρμάκων
Επιτροπή τιμών φαρμάκων / «Χρέωση φαρμάκων σε εξωτερικούς ασθενείς και νοσηλευόμενους»
Εγκύκλιος για τη συνταγογράφηση στα Νοσοκομεία ΟΠΑΔ και ΟΑΕΕ
ΕΠΥ - Δελτίο τύπου για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό φαρμάκων
Επιστολή του Υφυπουργού Υ.Κ.Α. κου Τιμοσίδη προς τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης κ. Ρέππα
Εγκύκλιος εξαίρεσης από την κατάργηση οργανικών θέσεων
Θεραπευτικά Πρωτόκολλα Συνταγογράφησης
Εφαρμογή των Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων Συνταγογράφησης
Θέσεις - παρεμβάσεις
Rebate για φάρμακα του ΙΦΕΤ
Κοινή πολιτική στη Διαχείριση Φαρμάκων από τις 7 Υ.Πε.
Πρόταση λειτουργικών αναδιατάξεων μονάδων υγείας ΕΣΥ
Νοσηλευτική περίθαλψη αλλοδαπών και ανασφάλιστων
Εξαίρεση Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών από το σύστημα εφεδρείας Δημοσίων Υπαλλήλων
Λειτουργική Αναδιάταξη των Μονάδων Υγείας του ΕΣΥ
Βαθμολόγιο-μισθολόγιο και εργασιακή εφεδρεία
Συνταγογράφηση φαρμάκων με τη δραστική τους ουσία
Σχετικά με το βαθμολόγιο-μισθολόγιο / Γνωμοδοτικό σημείωμα κου Χρυσανθάκη
Νόμος Ρέππα και νοσοκομειακοί φαρμακοποιοί
Εκτέλεση συνταγών ΕΟΠΠΥ (ασφαλισμένων ΟΠΑΔ & ΟΑΕΕ)
Εφημερίες Επιστημόνων Ιατρικής Υπηρεσίας (πλην γιατρών)
Προβλήματα από την κατάταξη των Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών στο Νέο Βαθμολόγιο
Νέα λίστα βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων
Ο Τύπος έγραψε για μας
Εκδηλώσεις Π.Ε.Φ.Ν.Ι.
Ημέρα Νοσοκομειακής Φαρμακευτικής
Συνέδρια - σεμινάρια
Ευρωπαϊκό Συνέδριο του International Society for Pharmacoeconomics & Outcomes Research (ISPOR)

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ (Π.Ε.Φ.Ν.Ι.)

περίοδος Β’ • Τεύχος 21 • Σεπτέμβριος - Οκτώβριος - Νοέμβριος 2011

Ι ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Π.Ε.Φ.Ν.Ι. Ι

Πρόεδρος: Τσικαλάκη Ειρήνη / Ν. “Α. Συγγρός”
Αντιπρόεδρος: Τσιατά Αικατερίνη / Π.Γ.Ν. “Πατρών - Ρίο”
Γεν. Γραμματέας: Μακριδάκη Δέσποινα / Γ.Ν. “Σισμανόγλειο”
Ταμίας: Βαϊόπουλος Απόστολος / Γ.Ν. “Βόλου”
Μέλη: Αγγελοπούλου Βασιλική / Πολυκλινική”,
Γεννηματά Δήμητρα / Γ.Ν. “Σωτηρία”,
Περίκος Νίκος / Γ.Ν. “Χίου

Ι ΓΡΑΦΕΙΑ Π.Ε.Φ.Ν.Ι. Ι

Μιχαλακοπούλου 99,
115 27 Αθήνα
τηλ./fax: 210 7753104
e-mail: pefni@ ath.forthnet.gr
http://www.pefni.gr

Ι ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ Ι

Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών
Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων

Ι ΕΚΔΟΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ι

Τσικαλάκη Ειρήνη
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αγγελοπούλου Βασιλική, Βαϊόπουλος Απόστολος, Γεννηματά Δήμητρα,
Γούλας Βασίλης, Δέδε Ζωή, Διαμαντοπούλου Γλυκερία,
Ιωακειμίδου Άννυ, Λάκκας Νίκος, Μακριδάκη Δέσποινα, Περλαντίδης
Ευριπίδης, Τσιατά Αικατερίνη, Τσικαλάκη Ειρήνη, Τζίμης Λεωνίδας
ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Βιβλιοσυνεργατική Α.Ε.Π.Ε.Ε.

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ - ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ Ι
ακολουθήστε μας
Φαρμακευτικος Κοσμος

4

αντι-editorial

Come gather ‘round people
Wherever you roam
And admit that the waters
Around you have grown
And accept it that soon
You’ll be drenched to the bone.
If your time to you
Is worth savin’
Then you better start swimmin’
Or you’ll sink like a stone
For the times they are a-changin’.
Bob Dylan, 1964

Ìáæåõôåßôå, üðïõ êé áí åßóôå
êáé ðáñáäå÷èåßôå üôé
ôá íåñÜ óçêþèçêáí.
Êáé áðïäå÷èåßôå üôé
óýíôïìá èá âñá÷åßôå.
Áí áîßæåé íá óùèåßôå,
áñ÷ßóôå íá êïëõìðÜôå
áëëéþò èá âïõëéÜîåôå óáí ðÝôñåò
ÃÉÁÔÉ ÏÉ ÊÁÉÑÏÉ ÁËËÁÆÏÕÍ

Σας εύχομαι
Καλές Γιορτές, Ευτυχισμένος ο Καινούργιος Χρόνος
με υγεία, ελπίδα και αισιοδοξία
Η πρόεδρος
Ειρήνη Τσικαλάκη

5

εγκύκλιοι - αποφάσεις
Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης ενεργειών για την εφαρμογή
των Κλειστών Ενοποιημένων Νοσηλίων (ΚΕΝ-DRGs)
Αθήνα, 23.08.2011
Αρ. Πρωτ.: οικ. 94622
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 19 / Ταχ. Κώδικας: 10187
Τηλέφωνο: 210 5202560 / Φαξ: 210 5202319
Πληροφορίες: κ. Κ. Ζαφείρη
e-mail: secretary.gen-dir1@yyka.gov.gr
Προς:
- Διοικητές - Αν. Δ/ντες Υ.Π.Ε.
- Προέδρους ΕΠΥ και ΕΟΦ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΘΕΜΑ: Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης ενεργειών για την
εφαρμογή ΚΕΝ-DRGs το 2011
Έχοντας υπόψιν:
1. Την ΚΥΑ αρ. πρωτ.: Υ4α/οικ. 85649/27.07.2011
2. Την Εγκύκλιο του Γ.Γ. ΥΥΚΑ με υπ’ αρ. πρωτ.: οικ. 87518/
29.07.2011

Μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου θα πρέπει όλες οι νοσοκομειακές
μονάδες του ΕΣΥ να είναι λειτουργικά έτοιμες για την υποβολή τιμολογίων προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία των παρασχεθέντων νοσοκομειακών υπηρεσιών τους χρησιμοποιώντας τα
Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλια (ΚΕΝ-DRGs). Προκειμένου να
επιτευχθεί ο παραπάνω στόχος θα πρέπει να ολοκληρωθούν
όλες οι επιμέρους ενέργειες και δράσεις εντός των προκαθορισμένων χρόνων, αναλυτικότερα:
1. ΕΝΑΡΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΕΝ
Μέχρι τις 9/9/2011 όλες οι νοσοκομειακές μονάδες, με ευθύνη τους, θα πρέπει να προσαρμόσουν τα υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα τιμολόγησης υπηρεσιών σύμφωνα
με απαιτήσεις για την εφαρμογή των ΚΕΝ-DRGs (κωδικοί
νόσων και διαγνώσεων ΙCD10, κωδικοί ιατρικών πράξεων,
τιμές και κωδικοί ΚΕΝ).
Συγκεκριμένα στο εξιτήριο θα πρέπει να αναγράφονται
οπωσδήποτε οι κωδικοί διαγνώσεων εξόδου κατά ΙCD10 και
των ιατρικών πράξεων σύμφωνα με την εγκεκριμένη κωδικοποίηση του ΚΕΣΥ (ιστοσελίδα Υπουργείου ΥΚΑ). Κατά
την εκκαθάριση των νοσηλίων θα εκδίδεται ΔΠΥ (Δελτίο
Παροχής Υπηρεσιών) και συγκεντρωτική κατάσταση για
υποβολή προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία στα οποία θα συμπεριλαμβάνονται οι κωδικοί και οι περιγραφές των κωδικών
των διαγνώσεων κατά ICD10 και των ιατρικών πράξεων σύμφωνα με την εγκεκριμένη κωδικοποίηση του ΚΕΣΥ. Ο υπάλληλος του Λογιστηρίου Ασθενών μπορεί χρησιμοποιώντας
ειδική διαδικτυακή εφαρμογή (ιστοσελίδα ΥΥΚΑ, link στο
site: www.yyka.gov.gr, Υγεία/Κωδικοποιήσεις-Διαδικασίες/
Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλια/Εφαρμογή Αντιστοίχισης ΚΕΝ
- ICD10) να εισάγει του παραπάνω κωδικούς (ICD10 και ιατρικών πράξεων) και η εφαρμογή θα του δίνει τον κωδικό ΚΕΝ
που αντιστοιχεί στη νοσηλεία του ασθενή.
2. ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
2.1 Τα παρακάτω νοσοκομεία (αντίστοιχα υπεύθυνοι θα είναι οι αναφερόμενοι Δ/τές ή Αν/τές Δ/τές ή Στελέχη) θα πρέπει πιλοτικά από 09.09.2011 να εκκαθαρίζουν και να είναι σε
θέση να υποβάλουν προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία τα νοσήλια
τόσο με το σημερινό τρόπο (έως 30.09.2011) όσο και με την
εφαρμογή των ΚΕΝ-DRGs (από 01.10.2011):

6

εγκύκλιοι - αποφάσεις

1η ΥΠΕ:

Γ.Ν. Αθηνών «ΚΑΤ» (Κ. Καρράς)
Γ.Ν. «Η Αγία Σοφία» (Εμ. Παπασάββας)
 Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς (Δ. Μπαρτσώκας)
 Γ.Ν. Κων/λειο «Η Αγία Όλγα» (Ολ. Μπαλαούρα)

2η ΥΠΕ:

Γ.Ν. Πειραιά «Τζάνειο» (Χ. Παπαχρήστος)
Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο» (Αγ. Λιόσης)
 Γ.Ν. Σύρου (Δ. Τσιργής)
 Κρατικό Θεραπευτήριο - Κ.Υ. Λέρου (Εμ. Σούλος)
 Π.Γ.Ν. 

«Αττικόν» (Καθ. Γ. Πετρίκκος και Π. Λαζάρου, Τμ. Ποιότητας)
 Ωνάσειο 

Καρδιοχειρουργικό Κέντρο (Μ. Παπαδάκης, Προϊστάμενος Πληροφορικής)

Κατά τη μηνιαία σύσκεψη του τέλους Σεπτεμβρίου, στην
οποία θα συμμετέχουν το Υπουργείο, οι ΥΠΕ και οι Νοσοκομειακές Διοικήσεις, θα πρέπει να επιβεβαιωθεί ότι όλα
τα νοσοκομεία έχουν ολοκληρώσει τις αλλαγές στα πληροφοριακά συστήματα τιμολόγησης νοσηλίων και ότι είναι
σε θέση να εφαρμοστούν παραγωγικά τα ΚΕΝ (ως επόμενο
παράδειγμα εφαρμογής ροής προσδιορισμού ΚΕΝ). Σε διαφορετική περίπτωση, ο κωδικός ΚΕΝ θα ορίζεται από την
Ομάδα Διαχείρισης ΚΕΝ που έχει οριστεί από τη Διοίκηση
του κάθε Νοσοκομείου σε συνεργασία με το Γραφείο Κίνησης −Λογιστήριο Ασθενών.

Παράδειγμα Εφαρμογής Ροής Προσδιορισμού ΚΕΝ

3η ΥΠΕ:

Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου» (Γ. Χριστόπουλος, Γεν. Δ/ντής)
Γ.Ν. Νάουσας (Π. Τσακπουνίδης)
 Γ.Ν. Κατερίνης (Α. Φαρμάκης)

4η ΥΠΕ:
Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης (Ι. Ντόλας)
Γ.Ν. Καβάλας (Δ. Παπαδόπουλος)
5η ΥΠΕ:
Γ.Ν. Βόλου «Αχιλλοπούλειο» (Ι. Ντόκος)
Γ.Ν. Λαμίας (Β. Αγγουράς)
6η ΥΠΕ:
Γ.Ν. Καλαμάτας (Γ. Μπέζος)
Γ.Ν. Ιωαννίνων «Χατζηκώστα» (Φ. Βάββας)

7η ΥΠΕ:

Γ.Ν. Ρεθύμνου (Γ. Μοσχοβάκης)

2.2 Στις 15.09.2011 θα υπάρξει συνάντηση των παραπάνω
νοσοκομείων προκειμένου να αξιολογηθεί η πορεία υλοποίησης, MPC, Κηφισίας 39, 10 π.μ., με ευθύνη του Προέδρου
και Αντιπροέδρου της Ομάδας Εργασίας (κ.κ. Ι. Σαριβουγιούκα και Ν. Μανιαδάκη), καθώς και των κ.κ. Δ. Μπαρτσώκα,
Κ. Καρρά και Μ. Παπαδάκη στους οποίους μπορείτε να απευθύνεστε για τα ανωτέρω, έως τις 09.09.2011 και κατόπιν στο
help-desk του ESY.net του ΥΥΚΑ, τηλ.: 15454.
2.3 Μέχρι τις 25.09.2011, με ευθύνη κάθε αρμόδιου Δ/ντή
ή Αν. Δ/ντή και Δ/νσης Πληροφορικής κάθε Υγειονομικής
Περιφέρειας, θα πρέπει να έχει μεταφερθεί η εμπειρία από
τα νοσοκομεία που συμμετέχουν πιλοτικά στην εφαρμογή
και στα υπόλοιπα νοσοκομεία του τομέα ευθύνης τους.

3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Οι μήνες Οκτώβριος και Νοέμβριος θα είναι οι πρώτοι μήνες υποχρεωτικής πιλοτικής εφαρμογής των ΚΕΝ. Κατά τη
διάρκεια αυτών των μηνών θα γίνει παρακολούθηση της
εφαρμογής από την κάθε ΥΠΕ. Θα καταγραφούν τα αποτελέσματα της εφαρμογής και στο τέλος κάθε μήνα θα
πραγματοποιείται σύσκεψη (στις καθιερωμένες μηνιαίες
συναντήσεις) για την εφαρμογή, την ανάλυση και εξέταση των αποτελεσμάτων (διάγνωση εξόδου ΙCD10, ιατρικές
πράξεις, ΚΕΝ) στα πληροφοριακά συστήματα (ηλεκτρονικό
εξιτήριο και κατάσταση υποβολής προς τα Ασφαλιστικά
Ταμεία).
Μέχρι τις 20.12.2011 θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί όλα
τα ανωτέρω προκειμένου να εφαρμοστεί αποτελεσματικότερα από 01.01.2012 το νέο σύστημα τιμολόγησης ΚΕΝ. Η
ΕΠΥ αναλαμβάνει να ολοκληρώσει την αντιστοίχιση υλικών
κάθε ΚΕΝ και ο ΕΟΦ την αντιστοίχιση φαρμάκων κάθε ΚΕΝ
(σε συνεργασία με ΕΚΕΒΥΛ και ΙΦΕΤ) έως 30.11.2011.

7

εγκύκλιοι - αποφάσεις
Κατάλογος συνταγογραφούμενων φαρμάκων
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αθήνα, 08.09.2011
Αριθμ. Γεν. Πρωτ.: ΔΥΓ3α/Γ.Π. 95872
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17
Ταχ. Κώδικας: 101 87 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 5230703
ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΚΑΙ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
«Διαδικασία Εφαρμογής συστήματος τιμών αναφοράς
για την κατάρτιση, αναθεώρηση και συμπλήρωση του
καταλόγου συνταγογραφούμενων φαρμάκων»
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του
άρθρου 12 του ν. 3816/2010 (Α΄6) όπως αντικαταστάθηκε
με την παραγρ. 3 του αρθρ. 68 του ν. 3984/2011 (ΦΕΚ 150/
Α΄/27-6-2011.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 35, του ν. 3918/2011 (Α΄31).
3. Το Π.Δ 95/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας &
Πρόνοιας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τ ο Π.Δ 89/2010 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών & Υφυπουργών» (ΦΕΚ 154/Α΄/07.09.2010).
5. Τ ο Π.Δ 63/2011«Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών & Υφυπουργών» /ΦΕΚ 145/Α΄/17.06.2011.
6. Τ ις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά Όργανα».
7. Την ΚΥΑ αριθμ. ΔΥΓ3α/οικ. 2466/31.12.2010 (Β΄ 58) «Καθορισμός εφαρμογής αντικειμενικών κριτηρίων για την
κατάρτιση, αναθεώρηση και συμπλήρωση του Καταλόγου
συνταγογραφούμενων φαρμάκων βάσει των διατάξεων
του άρθρου 12 παρ. 1 περ. β’ του νόμου 3816/2010 (Α΄ 6)».
8. Τ ο γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και των
προϋπολογισμών των ασφαλιστικών οργανισμών.

8

Αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Διαδικασία Κατάρτισης του καταλόγου θεραπευτικές κατηγορίες
Για την κατάρτιση, αναθεώρηση και συμπλήρωση του Θετικού Καταλόγου συνταγογραφούμενων φαρμάκων που εισήγαγε η παράγραφος 1 του άρθρου 12 του ν. 3816/2010 (Α΄6),
χρησιμοποιείται σύστημα ταξινόμησης των φαρμάκων και
σύστημα υπολογισμού τιμών αναφοράς ανά θεραπευτική
κατηγορία δραστικών ουσιών.
Η ταξινόμηση των δραστικών ουσιών σε θεραπευτικές κατηγορίες γίνεται βάσει του συστήματος Ανατομικής, Θεραπευτικής, Χημικής κατηγοριοποίησης - Α.Θ.Χ. (Anatomical
Therapeutic Chemical classification - ATC) του Παγκόσμιου
Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.), στο οποίο ενσωματώνεται σύστημα τιμών αναφοράς.
Ειδικότερα, η ομαδοποίηση των φαρμάκων σε θεραπευτικές κατηγορίες γίνεται στο τέταρτο (4ο) επίπεδο του
συστήματος ATC ανά ομάδα φαρμακοτεχνικών μορφών,
λαμβάνοντας υπόψη και την ομαδοποίηση των δραστικών ουσιών όπως αυτή αναφέρεται σχετικά από την Ευρωπαϊκή Διεύθυνση για την Ποιότητα των Φαρμάκων που
λειτουργεί υπό την αιγίδα του Συμβουλίου της Ευρώπης
(standard terms of European Directorate for the Quality
of Medicines - E.D.Q.M.). Για τις περιπτώσεις που στην ίδια
φαρμακοθεραπευτική κατηγορία του 4ου επιπέδου του
ATC περιλαμβάνονται φάρμακα που έχουν πάρει άδεια
κυκλοφορίας για περισσότερες της μίας ενδείξεις, μπορεί
να λάβει χώρα υποταξινόμηση των δραστικών ουσιών
στο ίδιο επίπεδο του ATC. Για κάθε φαρμακευτικό προϊόν
περιλαμβάνονται οι εγκεκριμένες περιεκτικότητες και συσκευασίες για όλα τα κυκλοφορούντα προϊόντα (προϊόντα
αναφοράς και ουσιωδώς όμοια). Ειδικότερα, όσον αφορά
στις συσκευασίες λαμβάνεται υπόψη η περίπτωση ζ) της
παραγράφου 2 της παρούσας απόφασης.
Άρθρο 2
Εισαγωγή Συστήματος Τιμών Αναφοράς
α) Η τιμή αναφοράς για κάθε θεραπευτική κατηγορία, σύμφωνα με την ανωτέρω κατάταξη της παραγράφου 1 της απόφασης αυτής, αποτελεί την ανώτατη τιμή αποζημίωσης από
τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης των θεραπευτικών προϊόντων ολόκληρης της θεραπευτικής κατηγορίας και υπολογίζεται σύμφωνα με την ακόλουθη εξίσωση:

εγκύκλιοι - αποφάσεις

Τιμή αναφοράς =
Κ.Η.Θ.1 + Κ.Η.Θ.2 + ... Κ.Η.Θ.v
ν
Όπου:
α-1) Κ.Η.Θ.: το Κόστος Ημερήσιας Θεραπείας του κάθε
φαρμακευτικού προϊόντος κάθε διαφορετικής ομάδας
δραστικών ουσιών, το οποίο προκύπτει ως το πηλίκο της
ex factory (τιμής παραγωγού − Τ.Π.) αυτού προς τον Αριθμό Ημερησίων Δόσεων (Α.Η.Δ.) στη συσκευασία:
Κ.Η.Θ. = Τ.Π./Α.Η.Δ.
 Αριθμός Ημερησίων Δόσεων (Α.Η.Δ.): το πηλίκο της Συνολικής Περιεκτικότητας σε Δραστική ουσία στη συσκευασία (Π.Δ.Σ.) προς την Καθορισμένη Ημερήσια Δόση −
Κ.Η.Δ. (Daily Defined Dose− DDD) σύμφωνα με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας ή τη Μέση Ημερήσια Δόση
(Μ.Η.Δ.) σύμφωνα με την Περίληψη Χαρακτηριστικών του
Προϊόντος.

Α.Η.Δ. = Π.Δ.Σ. / DDD ή Μ.Η.Δ.

τάλογο συνταγογραφούμενων φαρμάκων και αποζημιώνονται από τους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, εφόσον
ισχύουν τα ακόλουθα:
ι. Οι Κάτοχοι Άδειας Κυκλοφορίας (εφεξής ΚΑΚ) επιστρέφουν στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης το ποσό που
υπολογίζεται από την αναγωγή της διαφοράς του ΚΗΘ
κάθε φαρμακευτικού προϊόντος από την τιμή αναφοράς
της θεραπευτικής κατηγορίας στην οποία ανήκει το κάθε
προϊόν και στη συσκευασία του κάθε προϊόντος επί το συντελεστή 1,5.
ιι. Οι ΚΑΚ υποβάλλουν αίτηση αποδοχής του ανωτέρω καθεστώτος αποζημίωσης.
ιιι. Ανεξάρτητα των προηγούμενων περιπτώσεων ι. και
ιι., για τα εν λόγω φαρμακευτικά προϊόντα ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του ν. 3918/2011
(Α΄31) σχετικά με το ποσό επιστροφής των ΚΑΚ προς τους
Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (4% στην τιμή παραγωγού).
δ) Τα φαρμακευτικά προϊόντα των ακόλουθων θεραπευτικών κατηγοριών:
1) Όλα τα μη θεραπευτικά προϊόντα (V07)
2) Όλα τα σκιαγραφικά (V08)

Η επιλογή της Μέσης Ημερήσιας Δόσης (Μ.Η.Δ.) ως παρονομαστή του προηγούμενου τύπου λαμβάνει χώρα
σε κάθε περίπτωση που δεν είναι δυνατό να εφαρμοστεί
η Καθορισμένη Ημερήσια Δόση − Κ.Η.Δ. (Daily Defined
Dose –DDD).

3) Τα φάρμακα γενικής αναισθησίας (M03AB, M03AC,
N01A)

α-2) ν: Όλες οι περιεκτικότητες και συσκευασίες λαμβάνοντας υπόψη την περίπτωση ζ) της ίδιας παραγράφου
της απόφασης αυτής, όλων των κυκλοφορούντων φαρμακευτικών προϊόντων, της κάθε θεραπευτικής κατηγορίας ανά ομάδα φαρμακοτεχνικής μορφής.

7) Οι παράγοντες πήξης (B02BD)

β) Τα φαρμακευτικά προϊόντα, των οποίων το Κ.Η.Θ. είναι
μικρότερο ή ίσο της τιμής αναφοράς, εντάσσονται στον
θετικό κατάλογο συνταγογραφούμενων φαρμάκων και
αποζημιώνονται από τους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.
Για τα εν λόγω φαρμακευτικά προϊόντα ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του ν. 3918/2011
(Α΄31) σχετικά με το ποσό επιστροφής των φαρμακευτικών εταιρειών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης
(4% στην τιμή παραγωγού).
γ) Τα φαρμακευτικά προϊόντα των οποίων το Κ.Η.Θ. υπερβαίνει την τιμή αναφοράς της θεραπευτικής κατηγορίας
στην οποία ανήκουν συμπεριλαμβάνονται στο θετικό κα-

4) Ενέσιμα τοπικά αναισθητικά (N01BA, N01BB)
5) Άνοσοι οροί και ανοσοσφαιρίνες (J06)
6) Υποκατάστατα αίματος και διαλύματα έγχυσης (B05)
8) Τα εμβόλια (J07)
9) Οι ινσουλίνες και τα ανάλογα αυτών (Α01Α)
για τα οποία ο υπολογισμός κόστους ημερήσιας θεραπείας (Κ.Η.Θ.) καθίσταται αντικειμενικά δυσχερής, συμπεριλαμβάνονται στο θετικό κατάλογο συνταγογραφούμενων
φαρμάκων και αποζημιώνονται από τους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, εφόσον ισχύουν τα ακόλουθα:
ι. Οι ΚΑΚ υποβάλλουν αίτηση αποδοχής του ανωτέρω καθεστώτος αποζημίωσης.
ιι. Για τα εν λόγω φαρμακευτικά προϊόντα ισχύουν
οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του
ν. 3918/2011 (Α΄31) σχετικά με το ποσό επιστροφής των
ΚΑΚ προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (4% στην
τιμή παραγωγού).
ε) Τα φαρμακευτικά προϊόντα με ΚΗΘ μικρότερο ή ίσο με



9

εγκύκλιοι - αποφάσεις
0,3 ευρώ, καθώς και τα φαρμακευτικά προϊόντα μικρής
περιεκτικότητας που αναφέρονται σε παιδιά, ακόμη και
αν έχουν υψηλότερη τιμή από την Τιμή Αναφοράς, συμπεριλαμβάνονται στον θετικό κατάλογο συνταγογραφούμενων φαρμάκων και αποζημιώνονται από τους φορείς
Κοινωνικής Ασφάλισης, μόνον εφόσον έχουν αξιολογηθεί
θετικά από την Ειδική Επιτροπή ως προς το θεραπευτικό
όφελος και εφόσον ισχύουν τα ακόλουθα:

ιι. Τα φάρμακα που περιλαμβάνονται στον κατάλογο που
χορηγούνται με ιατρική συνταγή και δεν αποζημιώνονται
από την Κοινωνική Ασφάλιση και δημοσιεύτηκαν με την
Απόφαση ΔΥΓ3α/οικ. 32294/2011 (Β΄559), όπως αυτή επικαιροποιείται κάθε φορά.

ι. Οι ΚΑΚ υποβάλλουν αίτηση αποδοχής του ανωτέρω καθεστώτος αποζημίωσης.

ιιι. Τα φάρμακα των ΚΑΚ, οι οποίοι δεν αποδέχονται τους
όρους της παρούσας ΚΥΑ.

ιι. Για τα εν λόγω φαρμακευτικά προϊόντα ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του ν. 3918/2011
(Α΄31) σχετικά με το ποσό επιστροφής των ΚΑΚ προς
τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (4% στην τιμή παραγωγού).
ζ) Για την ένταξη στον θετικό κατάλογο εξετάζονται:
ι. Φαρμακευτικά προϊόντα, η συσκευασία των οποίων
έχει αριθμό δόσεων που καλύπτει αποκλειστικά τη μηνιαία θεραπεία ή υποπολλαπλάσιο της μηνιαίας θεραπείας. Εξαιρούνται του παραπάνω κανόνα τα φαρμακευτικά
προϊόντα που η άδεια κυκλοφορίας τους είναι για «νοσοκομειακή χρήση».
ιι. Φαρμακευτικά προϊόντα για τα οποία η Ειδική Επιτροπή
μπορεί να επιλέξει από την άδεια κυκλοφορίας του προϊόντος μόνο ορισμένες από τις ενδείξεις ή συγκεκριμένες
κατηγορίες ασθενών για τους οποίους θα τα εντάξει στον
θετικό κατάλογο καθώς και τη βέλτιστη περιεκτικότητα
και συσκευασία που εξυπηρετεί τις ανάγκες της φαρμακοθεραπείας σε σχέση με το κόστος θεραπείας και τις
εναλλακτικές θεραπείες.
η) Η ένταξη των φαρμάκων σε θεραπευτικές κατηγορίες
και η διαμόρφωση των Κ.Η.Θ., αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ.
Όλα τα φάρμακα που εντάσσονται στο θετικό κατάλογο συνταγογραφούμενων φαρμάκων και αποζημιώνονται από τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, δημοσιεύονται με την ΚΥΑ του άρθρου 12 παρ.1 περιπτ. γ του
ν. 3816/2010 και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ.
Άρθρο 3
Κατηγορίες φαρμακευτικών προϊόντων που δεν
εντάσσονται στον κατάλογο
Στον κατάλογο δεν περιλαμβάνονται τα φαρμακευτικά
προϊόντα των ακόλουθων κατηγοριών:
ι. Των οποίων η άδεια κυκλοφορίας ορίζει ότι χορηγούνται

10

χωρίς ιατρική συνταγή (ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.) και δημοσιεύτηκαν με
την Απόφαση ΔΥΓ3α/Γ.Π. 52241/12.05.2011/(Β΄840) όπως
αυτή επικαιροποιείται κάθε φορά.

Άρθρο 4
Συμπλήρωση, Αναθεώρηση του Καταλόγου - Ενστάσεις
α) Συμπληρώματα του καταλόγου εκδίδονται εντός ενενήντα (90) ημερών μετά την έκδοση Δελτίου Τιμών που
περιλαμβάνει νέα φαρμακευτικά προϊόντα. Σε κάθε περίπτωση τα φάρμακα εντάσσονται στον κατάλογο μόνο κατόπιν αποδεδειγμένης κυκλοφορίας, με ευθύνη των ΚΑΚ.
β) Αναθεωρήσεις του καταλόγου λαμβάνουν χώρα μετά
την έκδοση Δελτίου Τιμών που περιλαμβάνει γενική ανακοστολόγηση των φαρμακευτικών προϊόντων. Ως αναθεώρηση νοείται η τροποποίηση των τιμών αναφοράς
εξαιτίας αλλαγής στην ταξινόμηση των θεραπευτικών κατηγοριών λόγω προσθαφαιρέσεων φαρμακευτικών προϊόντων σε αυτές ή αλλαγής των τιμών της κάθε θεραπευτικής κατηγορίας. Στην πρώτη εφαρμογή της απόφασης
αυτής , αναθεώρηση μπορεί να γίνει μια φορά ανεξάρτητα από τη γενική ανακοστολόγηση.
γ) Ενστάσεις είναι δυνατόν να υποβληθούν από τους ΚΑΚ
προς την Ειδική Επιτροπή εντός 15 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης του καταλόγου των φαρμάκων του
εδαφίου η) της παρ. 2 της απόφασης αυτής. Οι ενστάσεις
εξετάζονται εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή τους. Ενδεχόμενη αποδοχή των ενστάσεων και ως εκ
τούτου ενδεχόμενες τροποποιήσεις που προκύπτουν
από την ανωτέρω διαδικασία, δημοσιεύονται σε αμέσως
επόμενα συμπληρώματα ή αναθεωρήσεις του καταλόγου
σύμφωνα με τις προηγούμενες περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου. Ενστάσεις που απορρίπτονται πρέπει
να δικαιολογούνται πλήρως.
Άρθρο 5
Τιμές Αναφοράς – Επιστροφές
α) Οι τιμές αναφοράς ανά θεραπευτική κατηγορία γνωστοποιούνται από την Ειδική Επιτροπή αποκλειστικά και
μόνο στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, στους ΚΑΚ,

εγκύκλιοι - αποφάσεις
στο Τμήμα Τιμών Φαρμάκων του Υπουργείου Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και στη Διεύθυνση Ασφάλισης,
Ασθένειας και Μητρότητας της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με ευθύνη του ΕΟΦ.

Η έναρξη εφαρμογής της υποχρέωσης καταβολής επιστροφών αρχίζει από τον πρώτο μήνα εκείνου της πρώτης εφαρμογής του θετικού καταλόγου συνταγογραφούμενων φαρμάκων.

β) Ο υπολογισμός του αντιτίμου επιστροφής κάθε φαρμακευτικού προϊόντος, το οποίο περιγράφεται με τη διαδικασία της περίπτωσης ι. του εδαφίου γ) της παραγράφου 2
της απόφασης αυτής και το οποίο οι ΚΑΚ υποχρεούνται να
επιστρέψουν προς την κοινωνική ασφάλιση, ανατίθεται από
τον Υπουργό Υγείας και υπολογίζεται από τον ΕΟΦ ή τις θυγατρικές του και κοινοποιείται αποκλειστικά στη Διεύθυνση
Ασφάλισης, Ασθένειας και Μητρότητας της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στους Φορείς Κοινωνικής
Ασφάλισης και στους ΚΑΚ. Η λίστα με τα ποσά επιστροφής
για κάθε φαρμακευτικό προϊόν δεν δημοσιεύεται. Η λίστα
αυτή αναθεωρείται με την ίδια διαδικασία για τις περιπτώσεις της παραγράφου 4 της απόφασης αυτής.

ε) Αφότου οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ενταχθούν
στο Σ.Η.Σ. ή διαθέτουν άλλο ηλεκτρονικό σύστημα σάρωσης των συνταγών (scanning) που επιτρέπει τον ακριβή
υπολογισμό των ποσοτήτων των φαρμάκων, τότε παύει να
ισχύει το σύστημα υπολογισμού ποσοτήτων και επιστροφών της προηγούμενης παραγράφου. Στις περιπτώσεις
αυτές, τα ποσά επιστροφών ανά προϊόν και εταιρεία υπολογίζονται από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης μέσω
του Σ.Η.Σ. ή άλλου συστήματος και αποδίδονται κατευθείαν σε λογαριασμό που θα υποδεικνύει ο κάθε Φορέας
Κοινωνικής Ασφάλισης. Η είσπραξη των ποσών γίνεται σε
διάστημα ενός μηνός από τη γνωστοποίηση των αιτούμενων ποσών προς τις εταιρείες. Αν μετά την παρέλευση
του μηνός, τα σχετικά ποσά δεν έχουν κατατεθεί στο λογαριασμό που θα υποδεικνύει για λογαριασμό του ο κάθε
Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης, τότε ο τελευταίος έχει δικαίωμα να ζητήσει διαγραφή από τον κατάλογο των φαρμακευτικών προϊόντων για τα οποία δεν καταβλήθηκαν
τα αντίστοιχα ποσά. Η επαναφορά φαρμακευτικού προϊόντος στον κατάλογο γίνεται με τη διαδικασία και τους
όρους της προηγούμενης παραγράφου.

γ) Οι ΚΑΚ καλούνται από τον ΕΟΦ να δηλώσουν εγγράφως, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από τη γνωστοποίηση των ποσών επιστροφής των προϊόντων τους, ότι
αποδέχονται τους όρους της παρούσας ΚΥΑ προκειμένου
για την ένταξή τους στον κατάλογο συνταγογραφούμενων φαρμάκων.
δ) Από την δημοσίευση της απόφασης αυτής και εφεξής στο
τέλος κάθε 2μήνου, έως την ένταξη των φορέων Κοινωνικής
Ασφάλισης στο σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης (εφεξής Σ.Η.Σ.) ή τη διάθεση άλλου ηλεκτρονικού συστήματος σάρωσης των συνταγών (scanning) που επιτρέπει
τον ακριβή υπολογισμό των ποσοτήτων των φαρμάκων,
ο ΕΟΦ υποχρεούται να υπολογίζει το ποσό επιστροφής
(rebate) που αντιστοιχεί σε κάθε φαρμακευτικό προϊόν που
συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο και για το οποίο η φαρμακευτική εταιρεία έχει υποβάλει τη σχετική δήλωση αποδοχής. Για τον υπολογισμό του ποσού λαμβάνεται υπόψιν η
σχέση δημόσιας προς ιδιωτική φαρμακευτική δαπάνη, ήτοι
65%-35%, αφού αφαιρεθούν οι απευθείας εξαγωγές, οι πωλήσεις προς νοσοκομεία και οι παράλληλες εξαγωγές. Η
κατάθεση του σχετικού ποσού γίνεται στο λογαριασμό που
υποδεικνύει η Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
μέχρι το τέλος του επόμενου από τις πωλήσεις 2μήνου. Αν
μετά την παρέλευση του ως άνω οριζόμενου χρονικού διαστήματος, τα σχετικά ποσά δεν έχουν κατατεθεί στο λογαριασμό, τότε τα φάρμακα των εν λόγω εταιρειών διαγράφονται
από τον πίνακα και επανέρχονται σε επόμενη αναθεώρηση
και εφόσον ενδιαμέσως οι φαρμακευτικές εταιρείες καταβάλουν το σύνολο των υποχρεώσεών τους.

Η ΚΥΑ υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3α/οικ. 2466/31.12.2010 (ΦΕΚ 58,
Β’, 26.01.2011), «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ80000/
οικ. 8755/892/09.04.2010 ΚΥΑ, “Καθορισμός εφαρμογής
αντικειμενικών κριτηρίων για την κατάρτιση, αναθεώρηση και συμπλήρωση του Καταλόγου συνταγογραφούμενων φαρμάκων βάσει των διατάξεων του άρθρου 12
παρ. 1 περ. β’ του νόμου 3816/2010 (Α΄6 )”» καταργείται.
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 08.09.2011
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Ανδρέας Λοβέρδος

ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Γεώργιος Κουτρουμάνης

11

εγκύκλιοι - αποφάσεις
Επιτροπή τιμών φαρμάκων
«Χρέωση φαρμάκων σε εξωτερικούς ασθενείς και νοσηλευόμενους»
Αθήνα, 27.09.2011
Αρ. Πρωτ.: οικ. 94622
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΙΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Διεύθυνση: Αριστοτέλους 17, Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 5233767 / Fax: 210 5231329
Προς: Διοικητές των ΥΠΕ

μείων απηύθυναν ερωτήματα στην Επιτροπή Τιμών σχετικά
με το σε ποια τιμή θα χρεώνουν στα ασφαλιστικά ταμεία,
διευκρινίζουμε ότι:
1. Η 
στήλη «Νοσοκομειακή τιμή» αφορά στην τιμή που αγοράζουν τα νοσοκομεία.
2. Η 
στήλη «Χονδρική τιμή» αφορά στην τιμή που χρεώνουν
τα νοσοκομεία στα ασφαλιστικά ταμεία.
3. Ο 
ι δύο άλλες στήλες «Νέα χονδρική» και «Λιανική τιμή»
αφορούν στις φαρμακαποθήκες και ιδιωτικά φαρμακεία,
δηλαδή στις συναλλαγές εκτός νοσοκομείων.

Θέμα: Χρέωση των φαρμάκων του Ν. 3816/2010 σε
εξωτερικούς ασθενείς και νοσηλευόμενους

Διευκρινίζουμε ότι τα νοσοκομεία χρεώνουν στις τιμές που
αναφέρονται στη στήλη «Χονδρική τιμή».

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του ΥΥΚΑ, στο
banner που αναφέρεται στις «Τιμές Φαρμάκων», έχει αναρτηθεί συμπληρωματικός πίνακας με τέσσερις στήλες που αφορά αποκλειστικά τις τιμές των φαρμάκων του ειδικού πίνακα
του Ν. 3816/2010, όπως αυτός έχει διευρυνθεί και ισχύει.
Επειδή το τελευταίο διάστημα πολλά φαρμακεία νοσοκο-

Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τα νοσοκομεία της περιοχής ευθύνης σας ώστε να προσαρμόσουν ανάλογα τις χρεώσεις προς τα Ταμεία.
H ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ζωή Δέδε

Εγκύκλιος για τη συνταγογράφηση στα Νοσοκομεία ΟΠΑΔ και ΟΑΕΕ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αθήνα, 14.11.2011
Αρ. πρωτ.: Υ4α/οικ. 125440
ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &
ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝ. ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΘΕΜΑ: «Συνταγογράφηση σε ασφαλισμένους ΟΠΑΔ και
ΟΑΕΕ στα Εξωτερικά Ιατρεία των Νοσοκομείων του ΕΣΥ,
του Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου, του
Γ.Ν. Παπαγεωργίου, του Αρεταίειου Νοσοκομείου και
του Π.Γ.Ν.Α. Αιγινήτειο»

12

Σχετ. 1) Η 
υπ΄ αριθ. 11801/31.10.2011 επιστολή του Γεν. Γραμματέα του ΥΥΚΑ προς τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ.
2) Η υπ΄ αριθ. Γ24/42/09.11.2011 απαντητική επιστολή
του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ.
Με στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας
στους πολίτες, καθορίζεται ο τρόπος συνταγογράφησης σε
ασφαλισμένους ΟΠΑΔ και ΟΑΕΕ στα Κρατικά Νοσοκομεία.
 Δικαίωμα συνταγογράφησης έχουν όλοι οι πιστοποιημένοι
ειδικευμένοι ιατροί των Εξωτερικών Ιατρείων των Νοσοκομείων του ΕΣΥ και των άλλων κρατικών Νοσοκομείων στο
σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης που έχει αναπτυχθεί από την ΗΔΙΚΑ.
 Από 1 Νοεμβρίου 2011 έχει καθιερωθεί κοινή συνταγή για
τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ, η οποία εκδίδεται ηλεκτρονικά.
 Εάν δεν είναι εφικτή η ηλεκτρονική συνταγογράφηση θα
γίνεται προμήθεια του Ενιαίου Εντύπου Συνταγολογίου ΙΚΑΕΤΑΜ από τις οικείες Μονάδες Υγείας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, το οποίο θα

εγκύκλιοι - αποφάσεις
χρησιμοποιείται για να εκδίδονται χειρόγραφες συνταγές
για τους ασφαλισμένους.
Ειδικότερα, για τους ειδικευμένους ιατρούς των Εξωτερικών Ιατρείων των Νοσοκομείων του ΕΣΥ και των άλλων
κρατικών νοσοκομείων, που έχουν πιστοποιηθεί ηλεκτρονικά, με ευθύνη του Δ/τή ή του Αν. Δ/τη του Νοσοκομείου
θα γίνεται προμήθεια συνταγολογίων για να συνταγογραφούν για ασφαλισμένους ΟΠΑΔ και ΟΑΕΕ, όταν δεν είναι
εφικτή η ηλεκτρονική συνταγογράφηση καθώς και όταν
οι γιατροί - ελεγκτές ΙΚΑ στα νοσοκομεία αυτά δεν επαρκούν.
Η χρέωση συνταγολογίων στους ιατρούς θα γίνεται από
την Γραμματεία των Εξωτερικών Ιατρείων των Νοσοκομείων με ευθύνη του Δ/ντή ή του Αν. Δ/ντη του Νοσοκομείου.
Σε κατάσταση υπογεγραμμένη από τον Προϊστάμενο της
Γραμματείας αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του ιατρού, ο
αριθμός ΑΜΚΑ, η ειδικότητα, το Νοσοκομείο που υπηρετεί,
το πλήθος συνταγολογίων που αιτείται, ο αριθμός συνταγολογίου, η ημερομηνία παραλαβής και η υπογραφή ιατρού.

Αντίστοιχη διαδικασία ακολουθείται για την αποχρέωση των
συνταγολογίων. Η σχετική κατάσταση αποχρέωσης μαζί με
τα στελέχη των συμπληρωθέντων συνταγολογίων επιστρέφονται στον ΕΟΠΥΥ.
Επισημαίνεται ότι όλες οι συνταγές ΕΟΠΥΥ που προέρχονται από ιατρούς Κρατικών Νοσοκομείων θα ελέγχονται
και τα αποτελέσματα του ελέγχου θα κοινοποιούνται στο
ΥΥΚΑ και στις Υ.Πε.
Συν.: Οδηγίες συμπλήρωσης του Ενιαίου Εντύπου Συνταγολογίου
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Νικόλαος Πολύζος
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:
1. Όλες τις ΥΠΕ της χώρας
2. Όλα τα Νοσοκομεία του ΕΣΥ της χώρας
3. Γ.Ν. Παπαγεωργίου
4. Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο
5. Αρεταίειο Νοσοκομείο
6. Π.Γ.Ν.Α. Αιγινήτειο

ΕΠΥ - Δελτίο τύπου για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό φαρμάκων
Αθήνα, 18.11.2011
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Ζαχάρωφ 3
Ταχ. Κώδικας: 115 21, Αθήνα
Fax: 213 2010418
Τηλέφωνο: 2132010402 & 403

βάση τις τρέχουσες τιμές του Δελτίου Τιμών Φαρμάκων
του Υ.Υ.Κ.Α.
Το ποσοστό μείωσης μεταξύ της τρέχουσας νοσοκομειακής τιμής και της χαμηλότερης τιμής που προέκυψε από
τις Ηλεκτρονικές Δημοπρασίες ανά κατηγορία έχει ως
ακολούθως:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Σήμερα 18.11.2011, στα Γραφεία της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (Ε.Π.Υ.) του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Υ.Υ.Κ.Α.), ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία ο κύκλος των Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών
e-auctions), που ξεκίνησε τη Δευτέρα 14.11.2011, για
την προμήθεια έντεκα (11) δραστικών ουσιών με προϋπολογισθείσα δαπάνη 86.634.019€, όπως υπολογίστηκε με



13

εγκύκλιοι - αποφάσεις

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ
ΤΙΜΗ
(€)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΔΑΠΑΝΗ
(€)

ΚΑΤΑΚΥΡΩΘΕΙΣΑ
ΔΑΠΑΝΗ
(€)

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΜΕΙΩΣΗΣ

CIPROFLOXACIN 400MG/200ML INJ SOL

22,14

1,35

12.530.426,00

420.000,00

-96,65%

CIPROFLOXACIN 200MG/100ML INJ SOL

14,71

1,20

1.838.958,00

170.505,60

-90,73%

MEPRAZOL CAPS 20 MG

0,70

0,03

407.054,00

26.000,00

-93,61%

MEPRAZOL 40 MG SOL INF

3,99

2,67

8.773.412,00

6.066.173,57

-30,86%

FILGRASTIM 30MU INJ SOL

51,48

35,40

2.762.940,00

1.899.918,00

-31,24%

FILGRASTIM 48MU INJ SOL

84,03

53,35

7.268.318,00

4.614.241,50

-36,52%

MEROPENEM 1000MG INJ SOL

20,69

6,57

14.999.286,00

5.387.662,80

-64,08%

MEROPENEM 500 MG INJ SOL

10,19

4,19

345.396,00

147.739,40

-57,23%

PACLITAXEL 30MG SOL INF

58,39

6,43

1.197.148,00

129.988,88

-89,14%

PACLITAXEL 100MG SOL INF

187,67

11,46

3.144.958,00

195.026,28

-93,80%

PIPERACILLIN SODIUM, TAZOBACTAM
SODIUM (2+0.25)G INJ SOL

6,73

4,22

866.646,00

570.000

-34,23%

PIPERACILLIN SODIUM, TAZOBACTAM
SODIUM (4+0.5)G INJ SOL

13,19

7,99

13.420.846,00

9.300.000

-30,70%

OXALIPLATIN 50MG SOL INF

137,61

7,11

539.584,00

30.000

-94,44%

OXALIPLATIN 100MG SOL INF

276,44

13,03

4.151.124,00

220.000

-94,70%

TEICOPLANIN PD. INJ+SOLV 200MG

17,57

15,10

596.016,00

541.576,60

-9,13%

TEICOPLANIN PD. INJ+SOLV 400MG

27,57

22,54

4.869.782,00

4.269.346,48

-12,33%

ONDANSETRON 4MG/2ML INJ SOL

4,75

0,68

459.052,00

68.886,00

-84,99%

ONDANSETRON 8MG/4ML INJ SOL

6,82

0,54

1.533.210,00

128.130,00

-91,64%

ONDANSETRON 8MG TAB

2,69

1,19

406.980,00

199.900

-50,88%

55,91

19,02

2.753.373,00

1.000.033

-63,68%

OLANZAPINE 5MG TAB

1,26

0,46

872.415,00

340.000,00

-61,03%

OLANZAPINE 10MG TAB

2,34

1,27

963.057,00

450.000,00

-53,27%

OLANZAPINE 20MG TAB

5,18

2,87

1.934.038,00

1.100.000

-43,12%

CARBOPLATIN 150MG INJ SOL

Οι επιτευχθείσες τιμές που προέκυψαν από τη σημερινή
διαδικασία Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών (e-auctions)
είχε ως αποτέλεσμα την εξοικονόμηση 49.358.890,89€
για το Ελληνικό Δημόσιο.
Με την ολοκλήρωση των Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών
των εικοσιτριών (23) κατηγοριών φαρμάκων με βάση τη
δραστική ουσία αποδεικνύεται η έμπρακτη προσήλωση
του Υ.Υ.Κ.Α. για εξοικονόμηση δημόσιων δαπανών, ενώ
παράλληλα επιβεβαιώνονται οι προσδοκίες για προμή-

14

ΤΙΜΕΣ
Ε-AUCTIONS
(€)

θεια ασφαλών και ποιοτικών φαρμάκων, εγκεκριμένων
από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων σε χαμηλές τιμές.
Παρόμοιες πρακτικές εφαρμόζονται στα κράτη-μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
H ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Αικατερίνη Καστανιώτη

εγκύκλιοι - αποφάσεις
Επιστολή του Υφυπουργού Υ.Κ.Α. κου Τιμοσίδη προς τον Υπουργό
Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Ρέππα
Στις 4 Νοεμβρίου ο Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Τιμοσίδης απέστειλε επιστολή προς τον Υπουργό
Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Ρέππα με θέμα: «Ένταξη του ειδικού Κλάδου Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών ΕΣΥ στις εξαιρέσεις εφαρμογής του
ν. 4024/2011».
Μεταξύ άλλων αναφέρει ότι πρέπει να εκδοθεί συμπληρωματική εγκύκλιος στην ήδη εκδοθείσα, σχετικά με τον νόμο
4024/2011, που να εξαιρεί τον κλάδο των νοσοκομειακών
φαρμακοποιών του ΕΣΥ.
Συγκεκριμένα:
«Εγκύκλιος 2η
Θέμα: Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημόσιου δικαίου.
Στη σελίδα 14, στους κλάδους των νοσηλευτικών ιδρυμάτων,
να προστεθεί και ο κλάδος νοσοκομειακών φαρμακοποιών
ΕΣΥ.

Εγκύκλιος 3η
Θέμα: Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 34
Στη σελίδα 19, στις εξαιρέσεις, στην παράγραφο που αναφέρεται στο προσωπικό των νοσοκομείων, να προστεθεί και το επιστημονικό προσωπικό.
Εγκύκλιος 4η
Θέμα: Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 33
Στις εξαιρέσεις εφαρμογής του άρθρου, στη σελίδα 34, στο εδάφιο β’ να προστεθεί και το επιστημονικό προσωπικό, όπως ρητά
αναφέρεται στο εδάφιο β’ της παραγράφου 7 της διάταξης του
άρθρου 33 του νόμου».
Και συνεχίζει: «Με δεδομένο ότι πρόκειται για έναν πολύ μικρό
κλάδο (αριθμεί σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας 242 φαρμακοποιούς), μεγάλης σημασίας για τον έλεγχο των φαρμακευτικών
δαπανών, επισημαίνουμε ότι, αν δεν γίνουν άμεσα οι αναφερθείσες διορθώσεις, κινδυνεύουν να μείνουν νοσοκομεία χωρίς
κανένα φαρμακοποιό και άλλα νοσοκομεία χωρίς οργανικές
θέσεις φαρμακοποιών».

Εγκύκλιος εξαίρεσης από την κατάργηση οργανικών θέσεων
Εξαιρετικά επείγον
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αθήνα, 24.11.2011
Υ4α/οικ. 129726 /2011
ΠΡΟΣ: κκ ΔΙΟΙΚΗΤΕΣ ΤΩΝ ΥΠΕ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4024/11 (226 Α’) και εν
συνεχεία των σχετικών κατευθυντηρίων εγκυκλίων/οδηγιών
που δόθηκαν από το καθ’ ύλη αρμόδιο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, παραθέτουμε τα κάτωθι:

Προκειμένου να εφαρμοστούν οι διατάξεις του άρθρου 33
του Ν. 4024/11 (226 Α’) και να επιτευχθεί η κατάργηση κενών οργανικών θέσεων στα νοσοκομεία εποπτείας σας, με
τις οριζόμενες διαδικασίες, αναφέρουμε προς διευκόλυνσή
σας αναλυτικά όλους τους κλάδους ανά κατηγορία και ειδικότητα του Νοσηλευτικού, Επιστημονικού και Παραϊατρικού
προσωπικού των Δημοσίων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, που
προσφέρουν υπηρεσίες συναφείς με το έργο της Ιατρικής
Υπηρεσίας και παρακαλούμε να μεριμνήσετε για την άμεση
ενημέρωση των Νοσοκομείων εποπτείας σας.

Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΟΥ ΣΤΕΛΕΧΩΝΟΥΝ ΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ

Κλάδος ΠΕ Νοσηλευτικής

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ

Κλάδος ΤΕ Νοσηλευτικής



15

εγκύκλιοι - αποφάσεις
Κλάδος ΤΕ Επισκεπτών-τριών Υγείας / Κλάδος ΤΕ Μαιευτικής /
Kλάδος ΤΕ Βρεφονηπιοκομίας
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ
Κλάδος ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής / Κλάδος ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων / Κλάδος ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων / Κλάδος
ΔΕ Φυλάκων Ασθενών

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ
Κλάδος ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού (Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Νοσοκόμων, Βοηθών Θαλάμου, Μεταφορέων Ασθενών, Νεκροτόμων-Σαβανωτών-Αποτεφρωτών,
Τραυματιοφορέων, Φυλάκων Ασθενών).

Κλάδος ΠΕ Λογοθεραπείας / Κλάδος ΠΕ Φυσικοθεραπείας.
 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ
Κλάδος ΤΕ Φυσικοθεραπείας / Κλάδος ΤΕ Εργοθεραπείας /
Κλάδος ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας / Κλάδος ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων (Τεχνολόγων) / Κλάδος ΤΕ Ραδιολογίας-Ακτινολογίας (Χειριστών-Εμφανιστών) / Κλάδος ΤΕ Οπτικής / Κλάδος
ΤΕ Λογοθεραπείας / Κλάδος ΤΕ Ορθοπτιστών / Κλάδος ΤΕ
Δημόσιας Υγιεινής (Επόπτες Δημόσιας Υγείας) / Κλάδος ΤΕ
Διαιτολογίας-Διατροφής / Κλάδος ΤΕ Τεχνολογίας Τροφίμων /
Κλάδος ΤΕ Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής / Κλάδος ΤΕ
Κοινωνικών Λειτουργών / Κλάδος ΤΕ Οδοντοτεχνιτών.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ
Κλάδος ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων (Παρασκευαστών) / Κλάδος ΔΕ Ιατρικών και Βιολογικών
Εργαστηρίων (Παρασκευαστών) / Κλάδος ΔΕ Βοηθών Αναισθησιολογίας / Κλάδος ΔΕ Χειριστών Ιατρικών Συσκευών
(Χειριστών - Εμφανιστών) / Κλάδος ΔΕ Βοηθών Φαρμακείου /
Κλάδος ΔΕ Βοηθών Φυσικοθεραπείας / Κλάδος ΔΕ Βοηθών
Διαιτητικής / Κλάδος ΔΕ Μαγειρικής Τέχνης (Μαγείρων) /
Κλάδος ΔΕ Ορθοπτιστών / Κλάδος ΔΕ Βοηθών Ακτινολογικών Εργαστηρίων / Κλάδος ΔΕ Χειριστών-Εμφανιστών / Κλάδος ΔΕ Διατροφής ή Διαιτολογίας.

Β. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΛΟΙΠΟΥ ΠΑΡΑΪΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΤΟΣ ΙΑΤΡΩΝ (όπως προβλέπεται
στις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 6 του Ν. 2889/01
και του άρθρου 11 του ΠΔ 87/86 «ενιαίο πλαίσιο οργάνωσης των Νοσοκομείων)

ΚΛΑΔΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ
Κλάδος ΠΕ Φαρμακοποιών / Κλάδος ΠΕ Ψυχολογίας / Κλάδος
ΠΕ Χημείας-Βιοχημείας-Βιολογίας / Κλάδος ΠΕ Βιοχημικών
(Χημικών) / Κλάδος ΠΕ Βιολόγων (Μοριακών Βιολόγων) / Κλάδος ΠΕ Φυσικών Ιατρικής-Ακτινοφυσικής (συμπεριλαμβάνονται οι κλάδοι Ακτινοφυσικής και ΠΕ Φυσικών Ιατρικής) / Κλάδος ΠΕ Κτηνιάτρων / Κλάδος ΠΕ Διαιτολογίας / Κλάδος ΠΕ
Κοινωνικών Λειτουργών / Κλάδος ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας /

Oι αναφερόμενες θέσεις εξαιρούνται από τις περί κατάργησης
των κενών οργανικών θέσεων ρυθμίσεις του ανωτέρω Νόμου.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Ανδρέας Λοβέρδος

Θεραπευτικά Πρωτόκολλα Συνταγογράφησης
Τα θεραπευτικά Πρωτόκολλα Συνταγογράφησης (ΘΠΣ)
αποτελούν ένα επιστημονικό βοήθημα προς τους γιατρούς του ΕΣΥ και των ασφαλιστικών ταμείων, καθώς και
προς τους συμβεβλημένους ιδιώτες γιατρούς. Ταυτόχρονα
αποτελούν και ένα πλαίσιο αναφοράς και ελέγχου. Οι γιατροί που συστηματικά παρεκκλίνουν από αυτά, θα πρέπει
να είναι σε θέση να τεκμηριώνουν τις επιλογές τους.
Τα πρώτα 160 ΘΠΣ συντάχθηκαν από τριμελείς ομάδες καταξιωμένων επιστημόνων σε 16 νοσολογικές
κατηγορίες που όρισε ο ΕΟΦ, και εγκρίθηκαν από το
Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕΣΥ) τον Οκτώβριο του
2011, αφού ελήφθησαν υπόψη οι παρατηρήσεις που

16

υπέβαλαν οι αρμόδιες επιστημονικές εταιρείες. Για τη
σύνταξη των ΘΠΣ χρησιμοποιήθηκαν επικαιροποιημένες
αντίστοιχες οδηγίες κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
της Αμερικής.
Σκοπός των ΘΠΣ αποτελεί η προαγωγή της ιατρικής που
βασίζεται σε τεκμηρίωση και η ασφάλεια των ασθενών από
τη λαθεμένη συνταγογράφηση. Επίσης, τα ΘΠΣ αποτελούν
εργαλείο αντιμετώπισης της υπέρμετρης συνταγογράφησης
και του υψηλού κόστους που αυτή προκαλεί, προκειμένου
να επιτευχθεί η μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης, που
αποτελεί βασικό στόχο της δημοσιονομικής εξυγίανσης της
χώρας.

εγκύκλιοι - αποφάσεις
Στην έννοια του κόστους συμπεριλαμβάνονται εκτός από
την τιμή του φαρμάκου, η μείωση του χρόνου επέλευσης
και η διάρκεια του θεραπευτικού αποτελέσματος, η μείωση των συνεπειών της πάθησης, το κόστος του τρόπου
χορήγησης κλπ.
Ο κεντρικός πυρήνας κάθε ΘΠΣ είναι ένας αλγόριθμος που
συμπεριλαμβάνει:

Αρχικό φάρμακο επιλογής

Δευτερεύοντα φάρμακα

Εναλλακτικός τρόπος θεραπείας

Σπάνιες περιπτώσεις
Οι επιλογές αναγράφονται με την κοινόχρηστη ονομασία
της (δραστική ουσία)



Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην επιλογή των
νεωτέρων εκπροσώπων μιας θεραπευτικής κατηγορίας,
η οποία θα πρέπει να γίνεται αφού προηγουμένως έχει
εξαντληθεί η χρήση των παλαιοτέρων και δοκιμασμένων
εκπροσώπων.
Η αξιοποίηση των ΘΠΣ και η αποτελεσματική εφαρμογή
τους προϋποθέτει την ουσιαστική συμμετοχή και στήριξη
των ίδιων των γιατρών. Για τη διευκόλυνση, παρότρυνση,
αφομοίωση και εφαρμογή των ΘΠΣ τόσο από τους γιατρούς που συνταγογραφούν, όσο και από τους γιατρούς
που ελέγχουν, το Υπουργείο Υγείας, σε συνεννόηση με τις

ΔΥΠΕ, τις διοικήσεις των νοσοκομείων και τα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης, έχει σχεδιάσει συγκεκριμένα μέτρα,
τα οποία και θα συζητηθούν στο 2ο μέρος της σημερινής
εκδήλωσης.
Σε ότι αφορά τα Νοσοκομεία προτείνεται:
1. Να μοιραστούν τα ΘΠΣ σε ηλεκτρονική μορφή με μηχανισμό αναζήτησης σε κάθε νοσοκομείο και Κ.Υ. του ΕΣΥ με
ευθύνη των ΔΥΠΕ.
2. Οι διοικητές των νοσοκομείων και των Κ.Υ. να αναπαραγάγουν τα ΘΠΣ και να τα διανείμουν κατά νοσολογικές
κατηγορίες σε όλους τους γιατρούς αντίστοιχων κλινικών
ειδικοτήτων.
3. Τ α ΘΠΣ που θα μοιραστούν να συνοδεύονται με τον οδηγό χρήσης τους.
4. Σ 
ε κάθε νοσοκομείο να πραγματοποιηθούν ενημερωτικές συναντήσεις των συντονιστών διευθυντών που θα
οργανώσουν οι διοικητές, με εκπροσώπους των τριμελών
επιτροπών σύνταξης των ΘΠΣ και με εκπροσώπους των
αντίστοιχων Επιστημονικών Επιτροπών, προκειμένου να
συζητηθεί ο τρόπος εφαρμογής τους.
5. Κάθε συντονιστής διευθυντής κλινικής και διευθυντής Κ.Υ,
θα έχει την ευθύνη εφαρμογής των πρωτοκόλλων, ενώ τη
συντονιστική ευθύνη εφαρμογής τους ανά νοσοκομείο θα
την έχει η ιατρική υπηρεσία.

Εφαρμογή των Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων Συνταγογράφησης
Αθήνα, 25.11.2011
Αρ. πρωτ.: 358

των επιλεγμένων δραστικών ουσιών και στις όποιες οικονομικές συνέπειες μπορεί να έχει αυτό.

Προς: Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
κ. Α. Λοβέρδο
Θέμα: «Εφαρμογή Θεραπευτικών Πρωτόκολλων»
Κύριε Υπουργέ,
Με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις της επιλογής φαρμάκων
και δραστικών ουσιών, μέσα από διαγωνιστική διαδικασία
και την παράλληλη εφαρμογή θεραπευτικών πρωτοκόλλων,
τα οποία η Π.Ε.Φ.Ν.Ι. πρότεινε και υποστηρίζει, θέλουμε να
επιστήσουμε την προσοχή στον κίνδυνο αντικατάστασης

Με τιμή
Για το Δ.Σ. Π.Ε.Φ.Ν.Ι.

Η Πρόεδρος

Ειρήνη Τσικαλάκη MSc

Η Γενική Γραμματέας
Δέσποινα Μακριδάκη MSc

Κοινοποίηση:
- Γ.Γ. ΥΥΚΑ κ. Πολύζο
- Γ.Γ. ΔΗΜ.-ΥΓ. κ. Δημόπουλο
- Διοικητές ΥΠΕ
- Δ/ντες Νοσοκομείων ΕΣΥ

17

θέσεις - παρεμβάσεις
Rebate για φάρμακα του ΙΦΕΤ
Στην επιστολή μας με αρ. πρωτ. 316/08.07.2011, που δημοσιεύσαμε στο προηγούμενο τεύχος του «Δ.Ν.Φ.», ο
Γ.Γ. Δημόσιας Υγείας κ. Δημόπουλος μας διευκρινίζει στο υπ’ αριθ.: ΔΥΓ3(α)/οικ. 81730/12.07.2011 έγγραφο, ότι
δεν συμπεριλαμβάνονται τα φάρμακα που προμηθεύονται τα νοσοκομεία από το ΙΦΕΤ.

Κοινή πολιτική στη Διαχείριση Φαρμάκων από τις 7 Υ.Πε.
Αθήνα, 29.09.2011
Αρ. πρωτ.: 331

Πιστεύουμε ότι μια κοινή γραμμή πλεύσης θα έφερνε ισοδύναμα και ασφαλή αποτελέσματα.

Θέμα: Κοινή πολιτική στη Διαχείριση Φαρμάκων
από τις 7 Υ.Πε.
Οι επτά (7) Υ.Πε. της χώρας στην προσπάθεια τους να
εφαρμόσουν φαρμακοοικονομική πολιτική σε διαφορετικούς χρόνους μεταξύ τους, διαμορφώνουν συνολικές διαδικασίες, που αφορούν τη διαχείριση φαρμάκων.

Με τιμή
Για το Δ.Σ. Π.Ε.Φ.Ν.Ι.

Η Πρόεδρος

Ειρήνη Τσικαλάκη MSc

Η Γενική Γραμματέας
Δέσποινα Μακριδάκη MSc

Πρόταση λειτουργικών αναδιατάξεων μονάδων υγείας ΕΣΥ
Προτάσεις πολλές και ενδιαφέρουσες. Αλλά η απουσία των νοσοκομειακών φαρμακοποιών είναι πλέον γεγονός.
Δεν υπάρχουν πουθενά. Σαν όντως να μην υφίστανται. Όσο και αν, κατά γενική ομολογία, το νοσοκομειακό
φαρμακείο αποτελεί τον πυρήνα των κρατικών νοσοκομείων.

ΔΙΟΙΚΗΤΕΣ Υ.Πε
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Υ.Υ.Κ.Α.
ΥΠΟΥΡΓΟΣ & ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ Υ.Κ.Α.

Αθήνα, 01.07.2011

1. Πρόταση Λειτουργικής Αναδιάταξης Νοσοκομειακών
Υπηρεσιών ΕΣΥ
1.1. Υπάρχουσα κατάσταση
Ο διάλογος για την παρούσα πρόταση ξεκίνησε με την εξαγγελία του Υπουργού Υ.Κ.Α. στις αρχές 2011, την 01.04.2011,
προχώρησε με τις προτάσεις της αρμόδιας Επιτροπής (που
συστήθηκε στις αρχές 2011), υπό το συντονισμό του Καθηγητή Λιαρόπουλου, όπως αυτές συζητήθηκαν σε όλες τις
Δ.Υ.Πε., και ολοκληρώθηκε με την κατάθεση των προτάσεων
τους, στις 03.06.2011 και 28.06.2011. Το παρόν άντλησε ιδέες και στοιχεία από όλα τα ανωτέρω, το ESY.net, τον Υγειονομικό Χάρτη, και αποτελεί την έκδοση της τελικής πρότασης
του Υ.Υ.Κ.Α. (Διοικητές Υ.Πε., Γενικός Γραμματέας Υ.Υ.Κ.Α., Υφυ-

18

πουργοί, Υπουργός) που εγκρίθηκε στο ΚΕΣΥΠΕ (29.06.2011)
και από σήμερα είναι σε διαβούλευση έως 17.07.2011.
Όπως είναι γνωστό, οι υπηρεσίες του ΕΣΥ (Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας κλπ.) εποπτεύονται (σε πρώτο επίπεδο) από τις
επτά (7) Διοικήσεις Υγειονομικών Περιφερειών (Δ.Υ.Πε.). Τα
Νοσοκομεία του ΕΣΥ είναι 131 (πλέον 2 ΝΠΙΔ, του Ωνασείου
Καρδιοχειρουργικού Κέντρου και του Γ.Ν. Θεσσαλονίκης Παπαγεωργίου, καθώς και των Νοσοκομείων του ΙΚΑ που περιήλθαν στο ΕΣΥ, δηλαδή του 1ου, 3ου και 7ου Νοσοκομείων του
ΙΚΑ Αθηνών, του 6ου Ογκολογικού Νοσοκομείου ΙΚΑ και του
2ου Νοσοκομείου ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Θεσσαλονίκης). Επίσης, συνεκτιμήθηκε η μελλοντική εξέτασης ένταξης 4 μονάδων που δεν
ανήκουν τώρα στο ΕΣΥ (Ερρίκος Ντυνάν, Αιγινήτειο, Αρεταίειο, Ευγενίδειο). Στους Πίνακες 1-2 (στο παράρτημα) παρουσιάζονται συγκεντρωτικά στοιχεία Νοσοκομείων ανά Δ.Υ.Πε.
(λειτουργικά και προσωπικού αντιστοίχως) προς αξιολόγηση.
Οι κλίνες που λειτουργούν στο ΕΣΥ είναι περίπου 35.000
(46.000 είναι οι οργανικές), το σύνολο των νοσηλευθέντων το

θέσεις - παρεμβάσεις
2010 υπερέβη τα 2 εκατομμύρια, η Μέση Διάρκεια Νοσηλείας (ΜΔΝ) προσεγγίζει τις 4 ημέρες και η κάλυψη πλησιάζει
το 70%. Οι κλινικές και λοιπές μονάδες είναι περίπου 2.000
στα 131 Νοσοκομεία (με σημαντικά όμως προβλήματα στην
ουσιαστική ύπαρξή τους), συνεπώς οι κλίνες ανά κλινική είναι
17-18, πολύ λιγότερες από τη σύσταση σχετικού νόμου για 25
κλίνες. Το πιο σημαντικό γεγονός είναι ότι παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις (1η και 4η Δ.Υ.Πε. άνω των 20 κλινών, οι υπόλοιπες κάτω των 20). Στόχος είναι οι κλινικές κατά μέσο όρο να
πλησιάζουν τις 25 κλίνες, συνεπώς να μειωθούν 10-15% (1.700
και κάτω) χωρίς να δημιουργούνται υπερμεγέθεις κλινικές.
Αποκλίσεις παρουσιάζονται και στο παραγόμενο ανά κλινική
έργο (π.χ. νοσηλευθέντες ανά κλινική) (Πίνακας 1 του Παραρτήματος). Αξιολόγηση πρέπει να γίνει από τις Δ.Υ.Πε. και στο
προσωπικό, με έμφαση στους γιατρούς και στόχο η αναλογία
έως 0,7 γιατροί/κλίνη να επιτευχθεί σε όλες τις μονάδες, όπως
αντιστοίχως το νοσηλευτικό προσωπικό (1,1/κλίνη) και το λοιπό (0,8/κλίνη) πίνακας 2 του Παραρτήματος). Τέλος είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι αντίστοιχη παρουσίαση γίνεται και στα
500 περίπου Εργαστηριακά Τμήματα, με στόχο την ύπαρξη
ακτινολογικού και βασικών βιοπαθολογικών εργαστηρίων σε
όλα τα Νοσοκομεία και αξονικού, μαγνητικού, παθολογοανατομικού, κυτταρολογικού, ανοσολογικού κλπ. στα κύρια.
Η ανωτέρω υπάρχουσα κατάσταση δείχνει γενικά τα εξής
προβλήματα:
1. Πολυδιάσπαση νοσοκομειακών υπηρεσιών με προβλήματα συσσώρευσής τους σε ορισμένα σημεία και έλλειψής
τους σε άλλα, λόγω της ανάπτυξης του ΕΣΥ χωροταξικά
(μ.ο. κάτω από 300 κλίνες ανά Νοσοκομείο, με τεράστιες
αποκλίσεις: Νοσοκομεία κάτω των 60 κλινών έως Νοσοκομεία άνω των 1.000 κλινών).
2. Διοικητές ή Διοικητικά Συμβούλια Νοσοκομείων που διοικούν Νοσοκομεία 30 κλινών, ενώ δίπλα αντίστοιχα όργανα διοικούν Νοσοκομεία εκατοντάδων κλινών.
3. Διπλασιασμός την τελευταία 15ετία των κλινικών - μονάδων του ΕΣΥ (από 950 σε άνω των 1.900), χωρίς να αυξηθούν οι κλίνες του ΕΣΥ σημαντικά (από πλέον των 30.000
σε περίπου 35.000), με αποτέλεσμα την πολυδιάσπαση
των υπηρεσιών και το παράδοξο να υπάρχουν αλλού ελλείψεις προσωπικού και αλλού υπερβάλλουσα προσφορά
και ανισοκατανομή.
4. Μικρά Νοσοκομεία - Κέντρα Υγείας ή εξειδικευμένα Νοσοκομεία, που δεν εκπληρώνουν το ρόλο τους ως νοσοκομειακές μονάδες, μιας και πολύ κοντά βρίσκονται Νοσοκομεία πολύ μεγαλύτερου βεληνεκούς.
1.2. Αρχές, κριτήρια και στόχοι παρούσας πρότασης
Οι βασικές αρχές στις οποίες κινήθηκε η παρούσα πρό-

ταση, μέσω των αντίστοιχων προτάσεων της αρμόδιας
Επιτροπής, ανάλογης της ΕΣΔΥ, των Δ.Υ.Πε. και άλλων φορέων, είναι οι εξής:
α. αποτελεσματική και ισότιμη κάλυψη της πρόσβασης σε
ολοκληρωμένες και ποιοτικές υπηρεσίες υγείας προς τον πολίτη-ασθενή,
β. νέα - λειτουργική - βιώσιμη αρχιτεκτονική των μονάδων
του ΕΣΥ για τη βέλτιστη κατανομή των εισροών του, με στόχο τη μείωση των ανισοτήτων.
γ. βελτίωση της χρησιμοποίησης των υπηρεσιών υγείας και
των πόρων του ΕΣΥ για καλύτερα αποτελέσματα.
δ. βελτίωση της αποδοτικότητας της σχέσης εισροές/εκροές
με παράλληλη ικανοποίηση στόχων νομοθετημένων (Καλλικράτης) ή άλλων παρεμβάσεων.
Για την παρούσα πρόταση λήφθηκαν υπόψη στοιχεία που
συλλέγονται στο Υ.Υ.Κ.Α. (2010) και την ΕΛΣΤΑΤ (προηγούμενων ετών), στο ESY.net (2011), στις Δ.Υ.Πε. και στις ιστοσελίδες του Πανεπιστημίου Αθηνών - Τμήματος Νοσηλευτικής,
της ΕΣΔΥ κ.ά. Έτσι τα κριτήρια στα οποία βασίστηκε η πρόταση είναι:
α. πληθυσμιακά ή/ και γεωγραφικά ανά νομό-περιφέρεια,
β. εισροές (κλίνες, προσωπικό κλπ.),
γ. εκροές (νοσηλευθέντες, εξετασθέντες, ΜΔΝ, κάλυψη
κλπ.)
δ. δυνατότητες συνεργασιών εντός Νοσοκομείων,
ε. δυνατότητες συνεργασιών εκτός Νοσοκομείων,
στ. ελαχιστοποίηση δυσκολιών βαθμού υλοποίησης.
Τελικοί στόχοι του εγχειρήματος αυτού είναι:
α. η συν-διοίκηση Νοσοκομείων (με κοινό Διοικητή ή/και Διοικητικό Συμβούλιο),
β. η συνένωση ομοειδών κλινικών μονάδων και εργαστηρίων εντός του ίδιου Νοσοκομείου ή/και Νοσοκομείων που
γειτνιάζουν,
γ. η μετατροπή μικρών μονάδων (Γ.Ν. - Κ.Υ. ή εξειδικευμένων) σε αντίστοιχες μονάδες Π.Φ.Υ. ή/και βραχείας-εξειδικευμένης νοσηλείας,
δ. η μελλοντική συγχώνευση ομοειδών δραστηριοτήτων σε
υποστηρικτικές υπηρεσίες (διοικητικές, τεχνικές ξενοδοχειακές κλπ.),
ε. η ορθολογική κατανομή προσωπικού και άλλων πόρων, με
σκοπό το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, τόσο στη νοσοκομειακή όσο και στην εξωνοσοκομειακή περίθαλψη του ΕΣΥ.
Απώτερος σκοπός του όλου εγχειρήματος είναι στο μέλλον η
διοικητική ενοποίηση των συνδιοικούμενων ή διασυνδεόμενων Νοσοκομείων, σε ένα ΝΠΔΔ με στόχο την ενοποίηση των
ξενοδοχειακών, διοικητικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών.

19

θέσεις - παρεμβάσεις
Νοσηλευτική περίθαλψη αλλοδαπών και ανασφάλιστων
Επιστολή προς την Δ/νση Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας − Τμήμα Οργάνωσης Νοσοκομείων, που αφορά εγκύκλιο
σχετικά με την πρόσβαση στο σύστημα ιατροφαρμακευτικής και νοσηλευτικής περίθαλψης της χώρας σε
αλλοδαπούς και ανασφάλιστους.
Αθήνα, 30.09.2011
Αρ. πρωτ.: 334
Προς την Δ/νση Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας
Τμήμα Οργάνωσης Νοσοκομείων
Υπ όψιν κ. Πανταζοπούλου
Θέμα: Εγκύκλιος σχετικά με την πρόσβαση στο σύστημα
ιατροφαρμακευτικής και νοσηλευτικής περίθαλψης της
χώρας σε αλλοδαπούς και ανασφάλιστους
Κυρία Πανταζοπούλου,
Με δεδομένο ότι:
α) Οι προϋπολογισμοί των νοσοκομείων για το 2011 έχουν
μειωθεί δραματικά αλλά οι προβλέψεις των προϋπολογισμών για το 2012 έχουν επιπλέον μείωση σε σχέση με το
2011, με αποτέλεσμα η παροχή υπηρεσιών και αγαθών,
τόσο προς του Έλληνες πολίτες όσο και προς τους αλλοδαπούς να συμπιέζεται ανάλογα.
β) Οι περιπτώσεις των αλλοδαπών που προσέρχονται στα
νοσοκομεία εμφανίζουν σπάνιες και δαπανηρές, σε σχέση
με τη θεραπευτική αντιμετώπιση, ασθένειες όπως ηπατίτιδες, HIV λοιμώξεις κλπ. οι οποίες έχουν χρονιότητα, άρα
και συνεχή επιβάρυνση.
γ) Υπάρχουν νοσοκομεία, όπως το νοσοκομείο «Ανδρέας
Συγγρός», που λόγω εξειδίκευσης, η δαπάνη για τα φάρμα-

κα αυτά καλύπτει το 80% του συνολικού προϋπολογισμού
του νοσοκομείου με συνεχή τάση αύξησης του ποσοστού
αυτού, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα ανταπόκρισης στην τήρηση των υποχρεώσεών
τους.
δ) επιπροσθέτως, το τελευταίο διάστημα, παρατηρείται μια
τάση αύξησης των απόρων-ανασφαλίστων από Έλληνες
πολίτες που έμειναν άνεργοι ή έκλεισαν την επιχείρησή
τους, άρα είναι ανασφάλιστοι, και οι οποίοι ζητούν την προστασία του κοινωνικού κράτους στα δημόσια νοσοκομεία.
Όλο αυτό το μέγεθος της πρόσθετης ζήτησης υπηρεσιών
και αγαθών, καλύπτεται από πλευράς ιατρικής (αφού η ιατρική πράξη προς το παρόν είναι δωρεάν), όταν όμως έρχεται η ώρα της παροχής φαρμάκων, εκεί το πρόβλημα είναι
αξεπέραστο.
Οι φαρμακοποιοί των νοσοκομείων δεν μπορούν να αναλάβουν μονομερώς το βάρος της απόφασης, ούτε της χορήγησης φαρμάκων (γιατί θα ρίξουν έξω τον προϋπολογισμό
του νοσοκομείου) ούτε της άρνησης χορήγησης (γιατί δεν
θα ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις της εγκυκλίου σας).
Πόσο μάλλον όταν έχουν αντιφατικές οδηγίες από την μια
πλευρά από τους Διοικητές των Νοσοκομείων που ενδιαφέρονται για περιστολή δαπανών, και από την άλλη από το
Υπουργείο, όταν δίνει εντολές τήρησης διεθνών και ανθρωπιστικών υποχρεώσεων.
Παρακαλούμε να μας δώσετε συγκεκριμένες οδηγίες σε σχέση με το σύνθετο αυτό πρόβλημα, αφού συνεργαστείτε με
κάθε άλλη αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου για το θέμα.
Μέχρι τότε είμαστε υποχρεωμένοι να τηρούμε τις εντολές
της διοίκησης του νοσοκομείου που υπηρετούμε.
Με τιμή
Για το Δ.Σ. Π.Ε.Φ.Ν.Ι.

Η Πρόεδρος

Ειρήνη Τσικαλάκη MSc
Κοινοποίηση:
Γενικό Γραμματέα κ. Ν. Πολύζο
Γενικό Γραμματέα κ. Α. Δημόπουλο

20

Η Γενική Γραμματέας
Δέσποινα Μακριδάκη MSc

θέσεις - παρεμβάσεις
Εξαίρεση Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών από το σύστημα εφεδρείας
Δημοσίων Υπαλλήλων
Η Π.Ε.Φ.Ν.Ι. ανταποκρινόμενη άμεσα στις τελευταίες εξελίξεις του νέου νομοσχεδίου περί «Συνταξιοδοτικών
ρυθμίσεων, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία κλπ.», όχι μόνο έστειλε τις παρακάτω επιστολές,
αλλά με την παρουσία της πιέζει προς κάθε κατεύθυνση.
Αθήνα, 07.10.2011
Αρ. πρωτ.: 336
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ
Προς: Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
κ. Α. Λοβέρδο
Θέμα: «Εξαίρεση νοσοκομειακών φαρμακοποιών από το
σύστημα εφεδρείας Δημοσίων Υπαλλήλων»
Κύριε Υπουργέ,
Με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις, σχετικά με τη μείωση
του αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων και την εφαρμογή
του συστήματος εργασιακής εφεδρείας, θέλουμε να σας
υπενθυμίσουμε τα εξής:
1. Ο 
ι οργανικές θέσεις των νοσοκομειακών φαρμακοποιών
στα νοσοκομεία του ΕΣΥ είναι 480.
2. Α 
υτή τη στιγμή ο αριθμός των υπηρετούντων νοσοκομειακών φαρμακοποιών ανέρχεται σε 250, με τάσεις συνεχούς μείωσης, λόγω συνταξιοδοτήσεων.

3. Ως γνωστόν, προσλήψεις δεν γίνονται.
4. Η θητεία των περισσοτέρων επικουρικών φαρμακοποιών
βρίσκεται κοντά στη λήξη της.
Αν οι νοσοκομειακοί φαρμακοποιοί δεν εξαιρεθούν από
την εργασιακή εφεδρεία, κινδυνεύουν να κλείσουν τα νοσοκομειακά φαρμακεία.
Κύριε Υπουργέ,
Γνωρίζουμε ότι αντιλαμβάνεστε απόλυτα την μέγιστη συμβολή των νοσοκομειακών φαρμακοποιών, τόσο στην ασφαλή αντιμετώπιση των ασθενών, όσο και στον έλεγχο και τη
μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης.
Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειες, όσον αφορά την
εξαίρεσή τους από το σύστημα εργασιακής εφεδρείας, ώστε
να αποφευχθούν οποιεσδήποτε δυσάρεστες εξελίξεις.
Με τιμή
Για το Δ.Σ. Π.Ε.Φ.Ν.Ι.
Η Πρόεδρος
Ειρήνη Τσικαλάκη MSc

Η Γενική Γραμματέας
Δέσποινα Μακριδάκη MSc

Λειτουργική Αναδιάταξη των Μονάδων Υγείας του Ε.Σ.Υ.
Αθήνα, 07.10.2011
Αρ. πρωτ.: 341
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ
Προς: Γ. Γραμματέα ΥΥΚΑ, κ. Ν. Πολύζο
Θέμα: Λειτουργική Αναδιάταξη των Μονάδων Υγείας του
Ε.Σ.Υ.
Κύριε Γενικέ Γραμματέα,
Με αφορμή το έγγραφό σας προς τους Διοικητές των Νοσοκομείων, με το οποίο ζητάτε να υλοποιηθεί η Λειτουργική Αναδιάταξη των Μονάδων Υγείας του Ε.Σ.Υ., παρατηρούμε ότι:
Η αξιολόγηση που «πρέπει να γίνει» από τις Υ.Πε. στο προσωπικό αναφέρεται στους ιατρούς, το νοσηλευτικό και λοι-

22

πό προσωπικό, καθώς και τα κύρια εργαστηριακά τμήματα.
Ουδεμία αναφορά γίνεται στα φαρμακευτικά τμήματα και
στους νοσοκομειακούς φαρμακοποιούς ΕΣΥ.
Η Π.Ε.Φ.Ν.Ι. έχει καταγράψει τις οργανικές θέσεις των νοσοκομειακών φαρμακοποιών (υπηρετούντες-κενές), καθώς
επίσης και τις αντίστοιχες θέσεις των βοηθών φαρμακείου.
Στα πλαίσια μιας επιθυμητής συνεργασίας μας, είμαστε στη
διάθεσή σας για να τις διαμορφώσουμε από κοινού.
Με τιμή
Για το Δ.Σ. Π.Ε.Φ.Ν.Ι.
Η Πρόεδρος
Ειρήνη Τσικαλάκη MSc

Η Γενική Γραμματέας
Δέσποινα Μακριδάκη MSc

θέσεις - παρεμβάσεις
Βαθμολόγιο-μισθολόγιο και εργασιακή εφεδρεία
Αθήνα, 11.10.2011
Αρ. πρωτ.: 342
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ
Ορθή Επανακοινοποίηση
Προς: Υπουργό Υγείας κ. Α. Λοβέρδο
Θέμα: Βαθμολόγιο-μισθολόγιο και εργασιακή εφεδρεία
Κύριε Υπουργέ,
Εμείς οι 250 φαρμακοποιοί των δημόσιων νοσηλευτικών
ιδρυμάτων της χώρας μας διαμαρτυρόμαστε γιατί:
1. Α 
ν και είμαστε οι μοναδικοί επιστήμονες, συμπεριλαμβανομένων των ιατρών, που με τον Ν. 2519/97 κατέχουμε μόνιμες οργανικές διαβαθμισμένες θέσεις με βαθμό Δ/ντή,
Επιμελητή Α΄, Β΄ και Γ΄ Ε.Σ.Υ. και ανήκουμε στην Ιατρική
Υπηρεσία, δεν έχουμε εξαιρεθεί ρητά από την εφαρμογή
του νόμου για «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, Ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο...» όπως και οι γιατροί του ΕΣΥ κινδυνεύουμε είτε να μην καταταγούμε πουθενά είτε να καταταγούμε βαθμολογικά όπως οι διοικητικοί υπάλληλοι των
νοσοκομείων.
− Δεν επιτρέπεται να ξαναγυρίσουμε 14 χρόνια πίσω.

− Δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι μετά από μακροχρόνιους αγώνες για την αναβάθμιση του επαγγέλματος,
αλλά και τις προσπάθειες όλων μας για να υποστηρίξουμε το ΕΣΥ, διαγραφόμαστε από παντού.
2. Από την εργασιακή εφεδρεία εξαιρούνται ιατροί, νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό. Οι 250 νοσοκομειακοί
φαρμακοποιοί, αν και ανήκουμε στην Ιατρική Υπηρεσία,
δεν υπαγόμαστε σε καμιά από τις παραπάνω κατηγορίες
και υπάρχει κίνδυνος να υποπέσουν σε εργασιακή εφεδρεία τουλάχιστον 30 νοσοκομειακοί φαρμακοποιοί με
άμεση επίπτωση να κλείσουν φαρμακεία νοσοκομείων.
Απαιτούμε:
1. Να ξεκαθαρίσετε την κατάσταση σχετικά με τον κλάδο
μας.
2. Να διατηρήσουμε το βαθμολόγιό μας.
3. Να εξαιρεθούμε από την εργασιακή εφεδρεία.
Με τιμή
Για το Δ.Σ. Π.Ε.Φ.Ν.Ι.

Η Πρόεδρος

Η Γενική Γραμματέας

Ειρήνη Τσικαλάκη MSc

Δέσποινα Μακριδάκη MSc

Συνταγογράφηση φαρμάκων με τη δραστική τους ουσία
Αθήνα, 06.10.2011
Αρ. πρωτ.: 335
Προς: Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
κ. Α. Λοβέρδο
Θέμα: Συνταγογράφηση με δραστική ουσία
Κύριε Υπουργέ,
Η θεσμοθέτηση της συνταγογράφησης των φαρμάκων με
τη δραστική ουσία έχει αναδειχθεί σε μείζον θέμα μεταξύ
φορέων, συλλόγων, υπουργείων, και η πρόσφατη απόσυρση
σχετικής τροπολογίας δυστυχώς το επιβεβαιώνει.
Μέχρι σήμερα η συνταγογράφηση και στο νοσοκομειακό
περιβάλλον γίνεται με την εμπορική ονομασία (brand name).
Απόρροια αυτής της «συνήθειας» ήταν αφενός η διόγκωση
των φαρμακευτικών δαπανών, αφετέρου πολλά εσωτερικά
λειτουργικά προβλήματα.
Δεδομένης της αλλαγής στον τρόπο προμηθειών (διαπραγματεύσεις τιμών, μειοδοτικοί διαγωνισμοί) πιστεύουμε ότι

είναι πλέον επιβεβλημένη και η αλλαγή του τρόπου συνταγογράφησης.
Τόσο από την επιστημονική θεώρηση του θέματος όσο και
από την οικονομική εκτίμηση για τον εξορθολογισμό των
δαπανών, η χρήση της δραστικής ουσίας σε συνδυασμό με
την εφαρμογή θεραπευτικών πρωτοκόλλων −τουλάχιστον
στα νοσοκομεία− θα έπρεπε να είναι το αυτονόητο.
Ο ρόλος των νοσοκομειακών φαρμακοποιών μπορεί να είναι
καταλυτικός και προς αυτή την κατεύθυνση. Εξάλλου, υπάρχουν παραδείγματα νοσοκομείων όπου ανάλογες παρεμβάσεις φαρμακοποιών οδήγησαν σε μείωση του φαρμακευτικού κόστους για το νοσοκομείο μέχρι και 40% για ένα έτος.
Παρακαλούμε για τις σχετικές πρωτοβουλίες σας.
Με τιμή

Για το Δ.Σ. Π.Ε.Φ.Ν.Ι.
Η Πρόεδρος
Η Γενική Γραμματέας

Ειρήνη Τσικαλάκη MSc

Δέσποινα Μακριδάκη MSc

23

θέσεις - παρεμβάσεις
Σχετικά με το βαθμολόγιο-μισθολόγιο
Αθήνα, 10.10.2011
Αρ. πρωτ.: 340
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Εμείς οι 250 φαρμακοποιοί του ΕΣΥ, που διαχειριζόμαστε
πάνω από 1,2 δις ευρώ ετησίως, διαμαρτυρόμαστε γιατί:
1. Α 
ν και είμαστε οι μοναδικοί επιστήμονες, μετά τους γιατρούς, που με τον Ν.2519/97 κατέχουμε μόνιμες οργανικές διαβαθμισμένες θέσεις με βαθμό Δ/ντή, Επιμελητή Α΄,
Β΄ και Γ΄ ΕΣΥ και ανήκουμε στην Ιατρική Υπηρεσία, κινδυνεύουμε να καταταγούμε σε διαφορετικούς κλάδους με
άλλο βαθμολόγιο.
−Δ 
εν επιτρέπεται να ξαναγυρίσουμε 14 χρόνια πίσω.
−Δ 
εν μπορούμε να πιστέψουμε ότι, μετά από μακροχρόνιους αγώνες για την αναβάθμιση του επαγγέλματος
αλλά και τις προσπάθειες όλων μας για να υποστηρίξουμε το ΕΣΥ, διαγραφόμαστε από παντού.

Αθήνα, 07.09.2011
Αρ. πρωτ.: 337
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ
Προς: κ. Χρυσανθάκη
Κύριε Χρυσανθάκη,
Οι νοσοκομειακοί φαρμακοποιοί του ΕΣΥ, βάσει της κείμενης νομοθεσίας (ενδεικτικά σας αναφέρουμε παρακάτω),
έχουν ενταχθεί σε μόνιμες οργανικές διαβαθμισμένες θέσεις
του ΕΣΥ με βαθμό Δ/ντή, Επιμελητή Α’, Β’ & Γ’. Στο υπό κατάθεση νέο μισθολόγιο, πλην των ιατρών, δεν υπάρχει σχετική
αναφορά για τους νοσοκομειακούς φαρμακοποιούς. Οι υπόλοιποι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν διαφορετικό βαθμολόγιο
από τους νοσοκομειακούς φαρμακοποιούς.
Παρακαλούμε όπως έχουμε την άμεση νομική συμβουλή
σας, ώστε να μπορέσουμε εγκαίρως να αντιμετωπίσουμε το
σοβαρό αυτό θέμα, που αφορά τον κλάδο μας, προ της επικείμενης ψηφοφορίας.
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την ανταπόκριση
και την συνεργασία σας και αναμένουμε νέα σας.
Με τιμή
Για το Δ.Σ. Π.Ε.Φ.Ν.Ι.
Η Πρόεδρος
Η Γενική Γραμματέας
Ειρήνη Τσικαλάκη MSc
Δέσποινα Μακριδάκη MSc

24

2. Από την εργασιακή εφεδρεία εξαιρούνται ιατροί, νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό.
Οι 250 νοσοκομειακοί φαρμακοποιοί, αν και ανήκουμε
στην Ιατρική Υπηρεσία, δεν υπαγόμαστε σε καμιά από τις
παραπάνω κατηγορίες, με κίνδυνο να κλείσουν φαρμακευτικά τμήματα νοσοκομείων σε όλη τη χώρα.
3. Ουδεμία αναφορά γίνεται στα Φαρμακευτικά Τμήματα και
στους Νοσοκομειακούς Φαρμακοποιούς ΕΣΥ, στα πλαίσια
της Λειτουργικής Αναδιάταξης των Μονάδων Υγείας του
ΕΣΥ.
Απαιτούμε:
1. Να ξεκαθαρίσει η κατάσταση σχετικά με τον κλάδο μας.
2. Να μην καταργηθεί το βαθμολόγιό μας.
3. Να εξαιρεθεί ο κλάδος από την εργασιακή εφεδρεία.
4. Να ληφθούν υπόψη οι προτάσεις μας για τα οργανογράμματα των νοσοκομείων.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ κου ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΗ
Ι. ΕΡΩΤΗΜΑ
Τέθηκε υπόψη μας από την Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων το ακόλουθο ερώτημα:
«Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο κατατεθέν προς ψήφιση νομοσχέδιο περί ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου
στο Δημόσιο, οι σχετικές ρυθμίσεις φαίνεται να περιλαμβάνουν και τους φαρμακοποιούς των νοσοκομείων, παρόλο που εξαιρεί τους ιατρούς του Εθνικού Συστήματος
Υγείας. Ερωτάται εάν η διάκριση αυτή είναι θεμιτή, λαμβάνοντας υπόψη την ένταξη των νοσοκομειακών φαρμακοποιών σε κλάδο του Εθνικού Συστήματος Υγείας και
τις επιμέρους ρυθμίσεις σχετικά με τη βαθμολογική τους
κατάταξη και εξέλιξη».
ΙΙ. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
Η ιδιότητα των νοσοκομειακών φαρμακοποιών ως μόνιμων
δημόσιων λειτουργών αναγνωρίστηκε με το άρθρο 89 παρ.
9 του ν. 2071/1992, στο οποίο ορίζεται ότι:

«9. Οι νοσοκομειακοί φαρμακοποιοί που υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του
παρόντος και καταλαμβάνουν οργανικές ή προσωρινές θέσεις κατά την πρώτη
ένταξη στον κλάδο είναι μόνιμοι δημόσιοι λειτουργοί».
Με το άρθρο 40 του ν. 2519/1997 συστάθηκε ειδικός κλάδος
νοσοκομειακών φαρμακοποιών, στον οποίο εντάσσονται

θέσεις - παρεμβάσεις
όλοι οι φαρμακοποιοί που υπηρετούν σε νοσηλευτικά ιδρύματα του Εθνικού Συστήματος Υγείας.
Συγκεκριμένα, στη διάταξη αυτή προβλέπονται τα ακόλουθα:

«Άρθρο 40. Κλάδος νοσοκομειακών φαρμακοποιών
1. Συνιστάται στο Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας κλάδος νοσοκομειακών
φαρμακοποιών του ΕΣΥ.
2. Οι θέσεις του κλάδου νοσοκομειακών φαρμακοποιών διαβαθμίζονται
σε θέσεις:
(α) Επιμελητών φαρμακοποιών Γ’,
(β) Επιμελητών φαρμακοποιών Β’,
(γ) Επιμελητών φαρμακοποιών Α΄και
(δ) Διευθυντών φαρμακοποιών.
3. Οι υπηρετούντες με κάθε σχέση εργασίας φαρμακοποιοί στα νοσοκομεία
του ΕΣΥ κατατάσσονται σε συνιστώμενες προσωρινές θέσεις κλάδων νοσοκομειακών φαρμακοποιών ΕΣΥ ως εξής:
(α) σε βάθμο Διευθυντή με άσκηση επαγγέλματος επί δώδεκα (12) χρόνια,
από τα οποία τουλάχιστον οκτώ (8) σε νοσοκομείο ή συνολική άσκηση του
επαγγέλματος επί δέκα (10) χρόνια σε νοσοκομείο,
(β) σε βαθμό Φαρμακοποιού ΕΣΥ Α’ με άσκηση επαγγέλματος επί δέκα (10)
χρόνια, από τα οποία τουλάχιστον οκτώ (8) σε νοσοκομείο,
(γ) σε βαθμό Φαρμακοποιού ΕΣΥ Β’ με άσκηση επαγγέλματος επί οκτώ (8)
χρόνια, από τα οποία τουλάχιστον πέντε (5) σε νοσοκομείο,
(δ) σε βαθμό Φαρμακοποιού ΕΣΥ Γ’ με άδεια άσκησης επαγγέλματος».
Σύμφωνα δε με την αιτιολογική έκθεση του ν. 2519/1997, οι
θέσεις του συνιστώμενου κλάδου «εντάσσονται στην ιατρική υπηρεσία των νοσοκομείων» και «διαβαθμίζονται κατ’
αντιστοιχία με τις θέσεις των γιατρών-οδοντιάτρων του
ΕΣΥ».
Η ένταξη των φαρμακοποιών στην ιατρική υπηρεσία των
νοσοκομείων επιβεβαιώνεται και με τη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 6 του ν. 2889/2001, σύμφωνα με την οποία:

«6. Κάθε νοσοκομείο απαρτίζεται από τις υπηρεσίες: α) Ιατρική, β) Νοσηλευτική, γ) Διοικητική-Οικονομική και δ) Τεχνική-Ξενοδοχειακή, εφόσον το
επιτρέπει η οργανική του δυναμική. Στην Ιατρική Υπηρεσία του νοσοκομείου
υπάγονται οι ιατροί, οδοντίατροι, φαρμακοποιοί (...)».
Στο άρθρο 13 παρ. 3 του ν. 2889/2001 ορίστηκε ότι:

«Οι προσωρινές διαβαθμισμένες θέσεις φαρμακοποιών ΕΣΥ, που κατέχουν οι
ήδη υπηρετούντες φαρμακοποιοί, μετατρέπονται σε οργανικές διαβαθμισμένες θέσεις κλάδου νοσοκομειακών φαρμακοποιών ΕΣΥ και εντάσσονται στον
οργανισμό του νοσοκομείου που υπηρετούν».
Επίσης, στο άρθρο 7 παρ. 8 του ν. 2889/2001 ορίζεται ότι:

«Σε κάθε τμήμα προΐσταται ιατρός αντίστοιχης ειδικότητας, που κατέχει
θέση Συντονιστή Διευθυντή ή ο μοναδικός Διευθυντής ή άλλος επιστήμονας της Ιατρικής Υπηρεσίας με βαθμό Διευθυντή. Προκειμένου δε
για το Φαρμακευτικό Τμήμα, φαρμακοποιός που υπηρετεί στο τμήμα

με βαθμό Διευθυντή. Σε περίπτωση που υπηρετούν δύο ή περισσότεροι
ιατροί ή φαρμακοποιοί Διευθυντές σε οργανική θέση, ο προϊστάμενος
ορίζεται με απόφαση του διοικητή μετά από πρόταση του Διευθυντή
της Ιατρικής Υπηρεσίας. Για την επιλογή και αναπλήρωση των προϊσταμένων, εκτός ιατρών και φαρμακοποιών, ισχύουν οι διατάξεις του Ν.
2683/1999, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά, σε συνδυασμό με τις οικείες
οργανικές διατάξεις».
Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 88 του ν. 2071/1992:

«Εφημερίες προσωπικού ιατρικής υπηρεσίας. 1. Οι ιατροί του ΕΣΥ όλων των
βαθμών, οι οδοντίατροι καθώς και οι φαρμακοποιοί, χημικοί, βιοχημικοί,
κλινικοί χημικοί, βιολόγοι, φυσικοί νοσοκομείων, ακτινοφυσικοί, ψυχολόγοι
και κτηνίατροι που υπηρετούν στα νοσοκομεία και στα κέντρα υγείας, υποχρεούνται σε εφημερία στο νοσοκομείο ή στο κέντρο υγείας, σύμφωνα με τις
ανάγκες των τμημάτων, εργαστηρίων και ειδικών μονάδων και εν γένει σύμφωνα με τις ανάγκες για την απρόσκοπτη λειτουργία του νοσοκομείου ή του
κέντρου υγείας».
ΙΙΙ. ΑΠΑΝΤΗΣΗ
1. Από τις ανωτέρω διατάξεις προκύπτει ότι ο κλάδος των
νοσοκομειακών φαρμακοποιών συστήθηκε και οργανώθηκε κατά τρόπο σαφώς διακριτό από το λοιπό (διοικητικό)
προσωπικό του νοσοκομείου και ταυτόχρονα απολύτως
αντίστοιχο προς τους ιατρούς του ΕΣΥ. Παρατηρείται ειδικότερα ότι ο νομοθέτης ενέταξε τους νοσοκομειακούς φαρμακοποιούς στην ιατρική υπηρεσία του νοσοκομείου και διάρθρωσε τον κλάδο τους σε βαθμούς όμοιους προς αυτούς
του κλάδου των ιατρών, δηλαδή Επιμελητών Γ’, Επιμελητών
Β’, Επιμελητών Α’ και Διευθυντών. Επισημαίνεται ότι η βαθμολογική αυτή διάρθρωση δεν έχει ακολουθηθεί για κανέναν
άλλο κλάδο πλην των ιατρών και των φαρμακοποιών του
ΕΣΥ, ούτε και για άλλους κλάδους που εντάσσονται στην ιατρική υπηρεσία του νοσοκομείου. Επίσης, οι νοσοκομειακοί
φαρμακοποιοί είναι πλήρως ενταγμένοι στο σύστημα των
εφημεριών, όπως ακριβώς και οι ιατροί. Τέλος, μόνον οι ιατροί και οι φαρμακοποιοί τελούν υπό διαφορετικό καθεστώς
προκειμένου για την επιλογή των προϊσταμένων τμημάτων
της ιατρικής υπηρεσίας των νοσοκομείων.
Οι ανωτέρω ιδιαιτερότητες ως προς το υπηρεσιακό καθεστώς των νοσοκομειακών φαρμακοποιών και η προσέγγιση
προς το υπηρεσιακό καθεστώς των ιατρών δικαιολογούνται
απολύτως, ενόψει της ιδιαίτερης σημασίας των καθηκόντων που ασκούν οι νοσοκομειακοί φαρμακοποιοί για την
εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου. Πράγματι, χωρίς τις
υπηρεσίες των φαρμακοποιών θα ήταν αδύνατη, κατά το μεγαλύτερο μέρος της, η νοσηλεία των ασθενών, καθώς και η
διενέργεια των περισσότερων ιατρικών πράξεων, με αποτέλεσμα να ματαιώνεται κατ’ ουσίαν το σύνολο του θεραπευ-



25

θέσεις - παρεμβάσεις
τικού έργου του νοσοκομείου. Επίσης, η ορθή εκτέλεση των
καθηκόντων του νοσοκομειακού φαρμακοποιού αποτελεί
βασική προϋπόθεση για την εκπλήρωση της αποστολής
των νοσοκομείων, με άμεσες και σοβαρές συνέπειες για την
υγεία και τη ζωή των ασθενών. Τούτο εντέλει σημαίνει ότι η
περίθαλψη των ασθενών που νοσηλεύονται στα νοσοκομεία
του Εθνικού Συστήματος Υγείας, συνιστά προϊόν της κοινής,
συνδυασμένης προσπάθειας των ιατρών και των φαρμακοποιών που υπηρετούν στα νοσοκομεία αυτά.
2. Είναι επομένως προφανές ότι ο κλάδος των νοσοκομειακών φαρμακοποιών προσομοιάζει ουσιωδώς, ως προς το
επιτελούμενο έργο και συνακόλουθα, ως προς την υπηρεσιακή κατάσταση, προς τον κλάδο των ιατρών του ΕΣΥ και όχι
μόνον δικαιολογεί αλλά επιβάλλει τη διακριτή μεταχείρισή
τους από το λοιπό προσωπικό των νοσοκομείων, αλλά και
από τους λοιπούς δημοσίους υπαλλήλους. Δεδομένου μάλιστα ότι πρόκειται για κλάδο εντασσόμενο (μαζί με τους ιατρούς) στην ιατρική υπηρεσία του νοσοκομείου, η διαφορετική βαθμολογική και μισθολογική μεταχείρισή τους έναντι
των ιατρών θα προκαλέσει δυσλειτουργίες και προβλήματα
στην υπηρεσία.
Άλλωστε, η διακριτή μεταχείριση των νοσοκομειακών φαρμακοποιών οφείλεται και στην ιδιότητά τους ως μόνιμων
δημόσιων λειτουργών, η οποία τους διαφοροποιεί από τους
λοιπούς δημοσίους υπαλλήλους, καθιστώντας θεμιτή (αλλά
και επιβεβλημένη) τη διαφορετική μεταχείρισή τους, όπως
έχει κριθεί και από το Συμβούλιο της Επικρατείας με την
απόφαση υπ’ αριθμόν 585/2008 (σκέψη 9η).
3. Συμπερασματικά, ο κλάδος των νοσοκομειακών φαρμακοποιών αντιμετωπίζεται έως σήμερα από το νομοθέτη διακριτά από το λοιπό προσωπικό των νοσοκομείων και κατά
τρόπο ουσιωδώς όμοιο προς τον κλάδο των ιατρών του ΕΣΥ.
Η διάκριση αυτή δικαιολογείται απολύτως από το αντικείμενο και τη φύση των ασκούμενων από τους νοσοκομειακούς
φαρμακοποιούς καθηκόντων, τα οποία προσομοιάζουν με
αυτά των ιατρών. Περαιτέρω, η διάκριση αυτή όχι μόνον δικαιολογεί, αλλά και επιβάλλει τη διαφορετική τους μεταχείριση σε σχέση με τους δημοσίους υπαλλήλους και την όμοια
μεταχείρισή τους με τους ιατρούς του ΕΣΥ. Τούτο προκύπτει
ευθέως από τη διάταξη του άρθρου 4 παρ. 1 του Συντάγματος, κατά το μέτρο που η αρχή της ισότητας διασφαλίζει
και την αναλογική ισότητα, η οποία απογορεύει την όμοια
αντιμετώπιση ουσιωδώς ανόμοιων περιπτώσεων.
4. Σύμφωνα με το κείμενο του σχεδίου νόμου που έχει κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή με τίτλο «Συνταξιοδοτικές
ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου

26

Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015», οι νοσοκομειακοί φαρμακοποιοί φαίνεται να εντάσσονται στο
ενιαίο βαθμολόγιο και μισθολόγιο, ενώ εξαιρούνται ρητώς
οι ιατροί του ΕΣΥ. Αναφέρεται μάλιστα σχετικώς στην αιτιολογική έκθεση του σχεδίου νόμου, σχετικά με τις εξαιρούμενες κατηγορίες «λόγω των ειδικών καθηκόντων ή της λειτουργίας που ασκούν είναι ανορθολογικό και θα επηρεάσει
αρνητικά τη λειτουργία του τομέα στον οποίο υπηρετούν ή
ασκούν το λειτούργημά τους, να ακολουθηθεί το σύστημα
βαθμολογικών προαγωγών και μισθολογικής εξέλιξης που
προβλέπεται για το υπόλοιπο προσωπικό του δημοσίου και
των φορέων του».
Όπως όμως καταδείχθηκε ανωτέρω, οι νοσοκομειακοί φαρμακοποιοί τελούν υπό ιδιαίτερο καθεστώς υπηρεσιακής
κατάστασης, ουσιωδώς όμοιο με αυτό των ιατρών του ΕΣΥ
και εντελώς διαφορετικό από αυτό των δημοσίων υπαλλήλων. Τούτο σημαίνει ότι όχι μόνον δικαιολογείται αλλά επιβάλλεται η διαφορετική τους μεταχείριση και η εξαίρεσή
της από το ενιαίο βαθμολόγιο-μισθολόγιο, όπως ακριβώς
συμβαίνει με τους ιατρούς του ΕΣΥ. Πληρούνται δηλαδή εν
προκειμένω για τους νοσοκομειακούς φαρμακοποιούς όλες
οι προϋποθέσεις που επικαλείται η αιτιολογική έκθεση του
υπό ψήφιση νόμου, σχετικά με την ανάγκη εξαίρεσης ορισμένων κατηγοριών υπαλλήλων από το ενιαίο βαθμολόγιο
και μισθολόγιο, όπως ιδίως τα ειδικά καθήκοντα, η ανορθολογικότητα της διαφορετικής βαθμολογικής μεταχείρισης
έναντι των ιατρών, παρόλο που έως τώρα η βαθμολογική διάρθρωση των δύο κλάδων ήταν όμοια, κάθως και η ιδιότητά
τους ως δημόσιων λειτουργών.
5. Με τα δεδομένα αυτά, η εξαίρεση των νοσοκομειακών
φαρμακοποιών από τις διατάξεις του υπό ψήφιση ενιαίου
βαθμολογίου-μισθολογίου παρίσταται όχι μόνο δικαιολογημένη αλλά και επιβεβλημένη, κατ’ εφαρμογήν της αρχής
της αναλογικής ισότητας (άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγματος),
ενόψει των ιδιαίτερων συνθηκών άσκησης του λειτουργήματός τους και της μέχρι σήμερα διακριτής μεταχείρισής
τους από το νομοθέτη, καθώς και της ουσιώδους (ουσιωδέστατης) ομοιότητας της διάρθρωσης και εν γένει της οργάνωσης του κλάδου τους προς τον κλάδο των ιατρών του
ΕΣΥ, ο οποίος ρητώς εξαιρείται από τις διατάξεις τους υπό
ψήφιση νομοσχεδίου.
Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2011
Ο ΓΝΩΜΟΔΟΤΩΝ
Χαράλαμπος Χρυσανθάκης

θέσεις - παρεμβάσεις
Νόμος Ρέππα και νοσοκομειακοί φαρμακοποιοί
Αθήνα, 02.11.2011
Αρ. πρωτ.: 353
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ
Προς: Υπουργό Υγείας κ. Α. Λοβέρδο
Θέμα: Νόμος «Ρέππα» και νοσοκομειακοί φαρμακοποιοί
Κύριε Υπουργέ,
Απευθυνόμαστε σε σας που έχετε την καθημερινή ευθύνη
της λειτουργίας του ΕΣΥ, προκειμένου να ενημερωθείτε
από τους άμεσα ενδιαφερόμενους για τις επιπτώσεις από
τις ατελείς διατάξεις περί βαθμολογίου, εργασιακής εφεδρείας και εν γένει υπηρεσιακής κατάστασης των φαρμακοποιών των νοσοκομείων. Ως επιστέγασμα των ατελειών
και παραλήψεων του νόμου ήρθε και η ερμηνευτική εγκύκλιος εφαρμογής του, η οποία συνεχίζει τις αυθαιρεσίες.

Κύριε Υπουργέ,
Αν πραγματικά θέλετε να λειτουργήσουν τα νοσοκομεία με
υπαρκτά φαρμακευτικά τμήματα και όχι φαντάσματα-διεκπεραιωτές παραγγελιών, αν θέλετε να κάνετε πραγματικό έλεγχο
δαπανών, αν θέλετε να εξασφαλίσετε την ασφάλεια των αρρώστων, θα πρέπει να υποστηρίξετε με σθένος την ύπαρξη (γιατί
περί αυτού καταντήσαμε να διαπραγματευόμαστε και όχι πλέον για κλαδικά αιτήματα) των φαρμακείων των νοσοκομείων.
Η μόνη λύση είναι η ρητή ένταξη στις εξαιρέσεις του νόμου
των νοσοκομειακών φαρμακοποιών όπως και των γιατρών
του ΕΣΥ, τουλάχιστον στις ερμηνευτικές εγκυκλίους, μέχρι
να διορθωθούν οι ασάφειες του νόμου. Πιστεύουμε ότι δεν
θα σωθεί η χώρα από τις περικοπές προς τους 200 νοσοκομειακούς φαρμακοποιούς, αντίθετα, και με όρους πραγματικής οικονομίας, είναι ο μόνος κλάδος του νοσοκομείου που
ανταποδίδει στο πολλαπλάσιο.
Με τιμή

Συγκεκριμένα:
1. Καταργεί (από τα συμφραζόμενα, χωρίς αναφορά σε
ευθεία διάταξη) ειδικό Κλάδο όπως είναι αυτός των Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών του ΕΣΥ που έχει νομοθετηθεί και εφαρμόζεται, με βαθμολόγιο όμοιο με των
Γιατρών του ΕΣΥ, δηλαδή Δ/ντές, Επιμελητές Α΄, Επιμελητές Β΄ και Επιμελητές Γ΄.

Για το Δ.Σ. Π.Ε.Φ.Ν.Ι.
Η Πρόεδρος
Η Γενική Γραμματέας

Ειρήνη Τσικαλάκη MSc

Δέσποινα Μακριδάκη MSc

2. Καταργεί τις κενές οργανικές θέσεις, όταν είναι γνωστό
σε όλη τη Διοίκηση και ιεραρχία του Υπουργείου Υγείας,
ότι θα μείνουν 20 νοσοκομεία χωρίς καμία οργανική
θέση φαρμακοποιού (δηλαδή θα κλείσουν τα φαρμακεία), νοσοκομεία που σήμερα δουλεύουν με επικουρικούς φαρμακοποιούς λόγω ολιγωρίας και αδυναμίας
του Υπουργείου να ολοκληρώσει επί πέντε χρόνια την
εκκρεμότητα της διαδικασίας των προκηρύξεων. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα νοσοκομεία Δράμας, Βέροιας,
Σπάρτης, Τρίπολης, Άρτας, Τρικάλων, Καρπενησίου, Ρόδου, Σάμου, Ικαρίας, Νάουσας, Λευκάδας, Αμαλιάδας
κλπ. Μεγάλα νοσοκομεία της Αθήνας θα μείνουν με
έναν μόνο φαρμακοποιό. Πανεπιστημιακά νοσοκομεία
θα μείνουν με 1-2 φαρμακοποιούς.
3. Αλλά και ακόμη στα σημεία του νόμου που γίνεται αναφορά στις εξαιρέσεις (άρθρο 33 παρ. 7β) έρχεται η ερμηνευτική εγκύκλιος και τα αναιρεί.

27

θέσεις - παρεμβάσεις
Εκτέλεση συνταγών ΕΟΠΠΥ (ασφαλισμένων ΟΠΑΔ & ΟΑΕΕ)
του ΕΟΠΠΥ καθοδηγούνται να εκτελούν τις συνταγές των
φαρμάκων του Ν. 3816/2010, είτε στα φαρμακεία του
ΕΟΠΠΥ-ΙΚΑ ή στα ιδιωτικά φαρμακεία. Η δυνατότητα
εκτέλεσης των συνταγών αυτών από τα φαρμακευτικά
τμήματα των νοσοκομείων δεν αναφέρεται πουθενά.

Αθήνα, 29.11.2011
Αρ. πρωτ.: 361
Ορθή επανακοινοποίηση
Προς: ΥΥΚΑ Δ/νση Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας Τμήμα Οργάνωσης Νοσοκομείων

Παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε άμεσα το σχετικό
θέμα, γιατί ταλαιπωρούνται άσκοπα οι ασθενείς και οι συνάδελφοι φαρμακοποιοί των νοσοκομείων.

Θέμα: «Εκτέλεση συνταγών ΕΟΠΠΥ (ασφαλισμένων
ΟΠΑΔ & ΟΑΕΕ)»
Στα εγγράφα του ΥΥΚΑ με αρ. πρωτ. Υ3α/ΓΠ124465/
11.11.2011 και Υ4α/οικ. 125440/14-11-2011, τα οποία ισχύουν από 01.11.2011, δίδονται οδηγίες σχετικά με την συνταγογράφηση σε ασφαλισμένους ΟΠΑΔ και ΟΑΕΕ στα εξωτερικά ιατρεία του ΕΣΥ.

Σύμφωνα με τις παραπάνω εγκυκλίους οι ασφαλισμένοι

Ειρήνη Τσικαλάκη MSc

Με τιμή
Για το Δ.Σ. Π.Ε.Φ.Ν.Ι.
Η Πρόεδρος

Η Γενική Γραμματέας
Δέσποινα Μακριδάκη MSc

Εφημερίες Επιστημόνων Ιατρικής Υπηρεσίας (πλην γιατρών)
Αθήνα, 29.11.2011
Αρ. πρωτ.: 362
Προς: - Διοικητές ΥΠΕ
- Διοικητές Νοσοκομείων
Θέμα: «Εφημερίες Επιστημόνων Ιατρικής Υπηρεσίας –
πλην ιατρών»
ε την αριθ. πρωτ. Υ10β/Γ.Π.155687/10/24.01.2011
Μ
Απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ενεργείς εφημερίες Χημικών, Βιοχημικών, Κλινικών
Χημικών, Βιολόγων, Φαρμακοποιών, Νοσοκ/κών Φαρμακοποιών, Ψυχολόγων, Φυσικών Νοσοκομείων-Ακτινοφυσικών και Κτηνιάτρων» και την αριθ. πρωτ. Υ10β/Γ.Π.14913/
28.02.2011 Απόφαση του Υπουργού Υγείας & Κοινωνικής
Αλληλεγγύης «Κατανομή ποσού για αποζημίωση ενεργών
εφημεριών Χημικών, Βιοχημικών, Κλινικών Χημικών, Βιολόγων, Φαρμακοποιών, Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών, Ψυχολόγων, Φυσικών Νοσοκομείων, Ακτινοφυσικών και Κτηνιάτρων» που εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2011 εγκρίθηκε
το ποσό των 15.000.000€ για τις εφημερίες του επιστημονικού προσωπικού –πλην ιατρών– της Ιατρικής Υπηρεσίας.

28

έχρι σήμερα έχουν δοθεί συμπληρωματικά περίπου
Μ
300.000€ για την κάλυψη των αναγκών του έτους 2011.
Τα ανωτέρω ποσά έχουν εγκριθεί από το ΥΥΚΑ και έχουν
αποσταλεί στα νοσοκομεία προς εξόφληση των πραγματοποιημένων εφημεριών χωρίς καμία περικοπή.
Ω ς εκ τούτου, διαφοροποίηση του τρόπου εφημέρευσης
του αναφερόμενου προσωπικού δεν προκύπτει και παρακαλούμε όπως επιστήσετε την προσοχή στους αρμόδιους
υπαλλήλους για τήρηση της σχετικής νομοθεσίας.
Συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά τους νοσοκομειακούς φαρμακοποιούς, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, ο αριθμός των
υπηρετούντων είναι τόσο πολύ μικρός που σε όλα τα νοσοκομεία καλύπτουν οριακά τις υποχρεωτικές εφημερίες.
Τόσο περαιτέρω περικοπή του προγράμματος εφημεριών
είναι επικίνδυνη, όσο και μείωση των αμοιβών είναι απαράδεκτη.
Με τιμή
Για το Δ.Σ. Π.Ε.Φ.Ν.Ι.
Η Πρόεδρος
Ειρήνη Τσικαλάκη MSc

Η Γενική Γραμματέας
Δέσποινα Μακριδάκη MSc

θέσεις - παρεμβάσεις
Προβλήματα από την κατάταξη των Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών
στο Νέο Βαθμολόγιο
Αθήνα, 29.11.2011
Αρ. πρωτ.: 363
Προς: Διοικητές Υ.Πε. / Διοικητές Νοσοκομείων
Θέμα: « Βαθμολόγιο-Μισθολόγιο Νοσοκομειακών
Φαρμακοποιών ΕΣΥ»
Με αφορμή την πρόσφατη εφαρμογή του ν. 4024/2011 παρατηρούνται πολλά προβλήματα με την κατάταξη των Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών στο Νέο Βαθμολόγιο.
Οι υπηρετούντες φαρμακοποιοί βάσει του 2519/1997 (άρθρο
40) έχουν βαθμολόγιο ανάλογο των Ιατρών ΕΣΥ (Διευθυντή,
Επιμελητή Α’, Β΄, Γ΄).

Τα γραφεία προσωπικού υποχρεούνται σε κατάταξή τους με
βάση το ανωτέρω βαθμολόγιο και όχι αυτό των Διοικητικών
Υπαλλήλων (βαθμοί Α’, Β’, Γ’).
Η Π.Ε.Φ.Ν.Ι. περιμένει άμεσες διευκρινιστικές ενέργειες ώστε
να αποφευχθούν λάθη για την υπηρεσιακή κατάταξη και μισθοδοσία των υπηρετούντων φαρμακοποιών.
Με τιμή
Για το Δ.Σ. Π.Ε.Φ.Ν.Ι.

Η Πρόεδρος

Η Γενική Γραμματέας

Ειρήνη Τσικαλάκη MSc

Δέσποινα Μακριδάκη MSc

Νέα λίστα βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων
Αθήνα, 25.11.2011
Αρ. πρωτ.: 364
Προς: Υπουργό Εργασίας κ. Γ. Κουτρουμάνη
Θέμα: «Νέα Λίστα Βαρέων & Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων»
Κύριε Υπουργέ,
Όπως γνωρίζετε, οι Νοσοκομειακοί Φαρμακοποιοί ΕΣΥ (σήμερα υπηρετούν μόλις 240 άτομα) ανήκουν στην Ιατρική
Υπηρεσία και δη στον Εργαστηριακό Τομέα.
Σύμφωνα με το Π.Δ. 108/93 (άρθρα 4 & 5) στις αρμοδιότητες
του Φαρμακευτικού Τμήματος συμπεριλαμβάνονται:
1. Η λειτουργία Εργαστηρίου Φαρμακοτεχνικών Σκευασμάτων. 2. Η λειτουργία Εργαστηρίου Φαρμακοκινητικής για μέΟxynium | Piracetam
2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Κάθε φύσιγγα των 15ml περιέχει 3g Piracetam. 3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: Ενέσιμο διάλυμα για ενδοφλέβια χορήγηση. 4.1. Θεραπευτικές ενδείξεις:
Πιθανόν να βοηθά στην αντιμετώπιση των συμπτωμάτων των ακολούθων καταστάσεων:  Άνοια αγγειακής αιτιολογίας.  Μυοκλονίες φλοιϊκής προέλευσης ως συμπλήρωμα της ήδη χορηγούμενης
αντιμυοκλονικής αγωγής, εφόσον αυτή δεν επαρκεί. 4.2. Δοσολογία και τρόπος χορήγησης: Τρόπος χορήγησης: Ανάλογα με τη μορφή, από του στόματος ή παρεντερική. Δοσολογία: Ενήλικες:  Επί
Αγγειακής άνοιας: 2,4g ημερησίως, σε 2-4 διηρημένες δόσεις.  Επί Μυοκλονιών: Μόνο σε άτομα μεγαλύτερα των 16 ετών. Συνήθης δόση 7,2g ημερησίως με προοδευτική προσθήκη 4,8g ημερησίως
κάθε 3-4 ημέρες μέχρι την μέγιστη δόση των 24g ημερησίως, σε 2-3 ημερήσιες λήψεις. Η θεραπεία με άλλα αντι-μυοκλονικά φαρμακευτικά προϊόντα πρέπει να διατηρείται στην ίδια δοσολογία. Ανάλογα
με το κλινικό όφελος που επιτυγχάνεται, η δοσολογία άλλων παρόμοιων φαρμακευτικών προϊόντων πρέπει να μειωθεί, αν είναι δυνατόν. Αφού ξεκινήσει, η θεραπεία με την πιρακετάμη πρέπει να
συνεχισθεί για όλο το διάστημα κατά το οποίο επιμένει η αρχική εγκεφαλική νόσος. Σε ασθενείς με οξύ επεισόδιο, είναι δυνατόν να παρατηρηθεί αυτόματη ύφεση με την πάροδο του χρόνου και κάθε 6
μήνες πρέπει να γίνεται προσπάθεια να μειωθεί ή να διακοπεί η φαρμακευτική θεραπεία. Αυτό πρέπει να γίνεται με μείωση της δόσης της πιρακετάμης ανά 1,2g κάθε δύο ημέρες (κάθε τρεις ή τέσσερεις
ημέρες στην περίπτωση συνδρόμου Lance Adams, προκειμένου να προσλαμβάνεται η πιθανότητα αιφνίδιας υποτροπής ή σπασμών απόσυρσης). Προσαρμογή της δοσολογίας σε ηλικιωμένους: Σε
ηλικιωμένους ασθενείς με ελαττωμένη νεφρική λειτουργία συνιστάται η προσαρμογή της δόσης (βλέπε «Προσαρμογή της δοσολογίας σε ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια» παρακάτω). Για μακροχρόνια
θεραπεία σε ηλικιωμένους ασθενείς, απαιτείται η τακτική αξιολόγηση της κάθαρσης της κρεατινίνης προκειμένου να είναι δυνατή η προσαρμογή της δόσης, αν απαιτείται. Προσαρμογή της δοσολογίας
σε ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια: Η ημερήσια δόση πρέπει να εξατομικεύεται ανάλογα με τη νεφρική λειτουργία. Ανατρέξτε στον ακόλουθο πίνακα και προσαρμόστε τη δόση, όπως ενδείκνυται.
Προκειμένου να χρησιμοποιήσετε τον πίνακα δοσολογίας, πρέπει να γίνει εκτίμηση της κάθαρσης κρεατινίνης του ασθενούς (CLcr) σε ml/min. Η τιμή της CLcr σε ml/min είναι δυνατόν να εκτιμηθεί με
βάση τον προσδιορισμό της τιμής κρεατινίνης ορού (mg/dl) με χρήση του ακόλουθου τύπου: CLcr = [140 – ηλικία (έτη)] Χ βάρος (kg) (Χ 0,85 για γυναίκες) 72 Χ κρεατινίνη ορού (mg/dl).
Ομάδα
Φυσιολογική
Ήπια
Μέτρια
Σοβαρή
Νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου

Κάθαρση Κρεατινίνης (ml/min)
> 80
50-79
30-49
<30
---

Δοσολογία και συχνότητα
Συνήθης ημερήσια δόση, 2 έως 4 διηρημένες δόσεις
2/3 από τη συνήθη ημερήσια δόση, 2 ή 3 διηρημένες δόσεις
1/3 από τη συνήθη ημερήσια δόση, 2 διηρημένες δόσεις
1/6 από τη συνήθη ημερήσια δόση, 1 εφάπαξ λήψη
αντενδείκνυται

Προσαρμογή της δοσολογίας σε ασθενείς με ηπατική ανεπάρκεια: Σε ασθενείς με ηπατική ανεπάρκεια μόνο, δεν απαιτείται προσαρμογή της δόσης. Σε ασθενείς με ηπατική και νεφρική ανεπάρκεια,
συνιστάται η προσαρμογή της δόσης (βλέπε «Προσαρμογή της δόσης σε ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια» παραπάνω). Παιδιά: Επειδή οι συγκεκριμένες ενδείξεις του φαρμάκου αναφέρονται σε
ενήλικες, η εμπειρία από την αναγραφή της πιρακετάμης σε παιδιά είναι περιορισμένη. Ωστόσο, η παιδική ηλικία δεν αποτελεί αντένδειξη για την πιρακετάμη. 4.3. Αντενδείξεις:  Υπερευαισθησία στην
πιρακετάμη και γενικά στα παράγωγα της πυρρολιδόνης ή σε κάποιο από τα έκδοχα του προϊόντος.  Ασθενείς με σοβαρή νεφρική ανεπάρκεια.  Ασθενείς με εγκεφαλική αιμορραγία.  Ασθενείς με
Χορεία του Huntington.  Κύηση και γαλουχία. 4.4. Ιδιαίτερες προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση:  Επειδή η πιρακετάμη επιδρά στο μηχανισμό συσσωμάτωσης των αιμοπεταλίων (βλ.
Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες) συνιστάται προσοχή σε άτομα με υποκείμενες διαταραχές αιμόστασης, σε ασθενείς που έχουν υποστεί μεγάλες χειρουργικές επεμβάσεις ή εμφανίζουν αιμορραγία.  Η
απότομη διακοπή της θεραπείας πρέπει να αποφεύγεται σε μυοκλονικούς ασθενείς, επειδή αυτό μπορεί να προκαλέσει αιφνίδια υποτροπή ή σπασμούς απόσυρσης.  Επειδή η πιρακετάμη αποβάλλεται
σχεδόν αποκλειστικά από τους νεφρούς, επιβάλλεται να χορηγείται με προσοχή σε άτομα με γνωστή νεφρική ανεπάρκεια (βλ. παρ. 4.2.).  Για τη μακροχρόνια θεραπεία σε ηλικιωμένους και σε ασθενείς

τρηση επιπέδων φαρμάκων σε βιολογικά υγρά. 3. Η λειτουργία Εργαστηρίου Παρασκευής Παρεντερικών Διαλυμάτων. 4.
Η λειτουργία Εργαστηρίου Στείρων Διαλυμάτων (Μονάδες Διάλυσης Κυτταροστατικών Φαρμάκων για χημειοθεραπείες).
Βάσει των ανωτέρω, θεωρούμε αυτονόητη την ένταξη του
κλάδου μας στη νέα λίστα βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων που αφορά τους εργαζόμενους στα νοσηλευτικά ιδρύματα και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες σχετικά.
Με τιμή
Για το Δ.Σ. Π.Ε.Φ.Ν.Ι.

Η Πρόεδρος

Η Γενική Γραμματέας

Ειρήνη Τσικαλάκη MSc

Δέσποινα Μακριδάκη MSc

με νεφρική ανεπάρκεια απαιτείται τακτική αξιολόγηση της κάθαρσης της κρεατινίνης προκειμένου να επιτρέπεται η προσαρμογή της δόσης, αν απαιτείται. Προειδοποιήσεις που σχετίζονται με τα έκδοχα:
 Νάτριο: Το προϊόν περιέχει περίπου 1,40mg νατρίου ανά 1g πιρακετάμης. Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη από ασθενείς που ακολουθούν δίαιτα άλατος. 4.5. Αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα και άλλες
μορφές αλληλεπιδράσεων:  Έχουν αναφερθεί ευερεθιστότητα, σύγχυση και διαταραχές ύπνου σε ταυτόχρονη χορήγηση πιρακετάμης και σκευασμάτων θυρεοειδικών ορμονών (Τ3 και Τ4). Σε δημοσιευμένη απλή τυφλή μελέτη επί ασθενών με σοβαρή υποτροπιάζουσα φλεβική θρόμβωση, η πιρακετάμη σε δόση 9,6g ημερησίως δεν επέβαλε τροποποίηση της δόσης του από στόματος αντιπηκτικού
acenocoumarol που απαιτείτο για να επιτευχθεί INR 2,5 μέχρι 3,5. Αλλά σε σύγκριση με τη δράση μόνου του acenocoumarol η προσθήκη της πιρακετάμης σε δόση 9,6g/ημέρα μείωσε σε στατιστικώς
σημαντικό βαθμό τη συσσωμάτωση των αιμοπεταλίων, την απελευθέρωση της β-θρομβοσφαιρίνης, τα επίπεδα ινωδογόνου και παραγόντων von Willebrand (VIII : C, VIII : vW : Ag, VIII : vW : RCo) καθώς
και τη γλοιότητα του αίματος και του πλάσματος.  Η δυνατότητα να επηρεαστεί η φαρμακοκινητική της πιρακετάμης από τη χορήγηση άλλων φαρμάκων αναμένεται να είναι περιορισμένη, εφόσον
περίπου 90% της δόσης της πιρακετάμης αποβάλλεται στα ούρα αμετάβλητη.  Η πιρακετάμη in vitro δεν αναστέλλει τις κυριότερες ισομορφές του ηπατικού κυτοχρώματος Ρ450 στον άνθρωπο (CYP
1A2, 2B6, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 και 4Α9/11), σε συγκεντρώσεις 142, 426 και 1422μg/ml. Σε συγκέντρωση 1422μg/ml, παρατηρήθηκαν ήσσονες ενέργειες αναστολής στο CYP 2A6 (21%) και στο 3A4/5
(11%). Ωστόσο, οι τιμές Ki για την αναστολή αυτών των δύο ισομορφών του CYP είναι πιθανόν να υπερβαίνουν τα 1422μg/ml. Επομένως η αλληλεπίδραση της πιρακετάμης με άλλα φάρμακα είναι
απίθανη.  Ημερήσια δόση πιρακετάμης 20g επί 4 εβδομάδες δε μετέβαλε τις ανώτατες και τις κατώτατες συγκεντρώσεις στον ορό του αίματος αντιεπιληπτικών φαρμάκων (καρβαμαζεπίνη, φαινυτοίνη,
φαινοβαρβιτάλη, βαλπροϊκό), όταν χορηγήθηκε σε επιληπτικούς ασθενείς, οι οποίοι ελάμβαναν σταθερές δόσεις αυτών των αντιεπιληπτικών σκευασμάτων.  Ταυτόχρονη χορήγηση οινοπνεύματος δεν
επηρέασε τα επίπεδα της πιρακετάμης στον ορό του αίματος, ενώ από του στόματος δόση πιρακετάμης 1,6g δε μετέβαλε τις συγκεντρώσεις οινοπνεύματος. 4.8. Ανεπιθύμητες ενέργειες: Διπλά τυφλές
ελεγχόμενες με placebo κλινικές μελέτες ή μελέτες κλινικής φαρμακολογίας, των οποίων διατίθενται ποσοτικά δεδομένα ασφάλειας, περιέλαβαν περισσότερα από 3000 άτομα, στα οποία χορηγήθηκε
πιρακετάμη ασχέτως ενδείξεων, φαρμακοτεχνικής μορφής, ημερήσιας δόσης ή χαρακτηριστικών του πληθυσμού κάθε μελέτης. Όταν ομαδοποιηθούν σε ομάδες οι ανεπιθύμητες ενέργειες σύμφωνα
με τις Κατηγορίες Οργανικού Συστήματος του ΠΟΥ, οι ακόλουθες κατηγορίες βρέθηκε να συνδέονται με στατιστικά σημαντικά υψηλότερη συχνότητα εμφάνισης κατά τη διάρκεια της θεραπείας με
πιρακετάμη:  Ψυχιατρικές διαταραχές,  διαταραχές κεντρικού και περιφερικού νευρικού συστήματος,  διαταραχές του μεταβολισμού και της θρέψης,  οργανισμός ως σύνολο - γενικές διαταραχές.
Οι παρακάτω ανεπιθύμητες ενέργειες αναφέρθηκαν για την πιρακετάμη με στατιστικώς σημαντικά μεγαλύτερη συχνότητα σε σύγκριση με εικονικό φάρμακο:
Κατηγορία Οργανικού Συστήματος του ΠΟΥ

Συνήθεις (>1%, ≤10%)

Διαταραχές κεντρικού και περιφερικού νευρικού συστήματος

Υπερκινησία (1,72 έναντι 0,42%)

Όχι συνήθεις (>0,1%, ≤1%)

Διαταραχές μεταβολισμού και θρέψης

Αυξήσεις του βάρους (1,29 έναντι 0,39%)

Ψυχιατρικές διαταραχές

Νευρικότητα (1,13 έναντι 0,25%)

Υπνηλία (0,96 έναντι 0,25%) / Κατάθλιψη (0,83 έναντι 0,21%)

Οργανισμός ως σύνολο –γενικές διαταραχές–

Αδυναμία (0,23 έναντι 0,00%)

Εμπειρικά δεδομένα μετά την κυκλοφορία του φαρμάκου. Από την εμπειρία μετά την κυκλοφορία του φαρμάκου στην αγορά, έχουν αναφερθεί οι ακόλουθες ανεπιθύμητες ενέργειες
(καταταγμένες σύμφωνα με τις Κατηγορίες Οργανικού Συστήματος του MedDRA). Τα δεδομένα είναι ανεπαρκή για να υποστηριχθεί μια εκτίμηση της επίπτωσής τους στον πληθυσμό
που πρόκειται να υποβληθεί σε θεραπεία.  Διαταραχές ώτων και λαβυρίνθου: Ίλιγγος.  Γαστρεντερικές διαταραχές: Κοιλιακά άλγη, επιγαστραλγία, διάρροια, ναυτία, έμετος.  Διαταραχές του ανοσοποιητικού: Αναφυλακτοειδείς αντιδράσεις, αντιδράσεις υπερευαισθησίας.  Διαταραχές νευρικού συστήματος: Αταξία, διαταραχές της ισορροπίας, επιδείνωση της
επιληψίας, κεφαλαλγία, αϋπνία, υπνηλία.  Ψυχιατρικές διαταραχές: Διέγερση, άγχος, σύγχυση, παραισθησίες.  Διαταραχές δέρματος και υποδόριου ιστού: Αγγειοίδημα, δερματίτις,
κνησμός, κνίδωση. Σπάνιες περιπτώσεις πόνου στο σημείο της ένεσης, θρομβοφλεβίτιδος, πυρεξίας ή υποτάσεως έχουν αναφερθεί έπειτα από ενδοφλέβια χορήγηση. 6.7. Ονομασία και διεύθυνση του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας: UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Α.Β.Ε.Ε. 14º Χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών - Λαμίας 1,145 64 Κηφισιά
7. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: 23193/03.04.2009. ( Ν.Τ.:4,57 - Λ.Τ.:7,55) 8. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: 3-4-2009.

29

ο Τύπος έγραψε για μας
| Από την εφημερίδα «ΗΜΕΡΗΣΙΑ» |

Kερδίζουν τα φαρμακεία, «φαρμακώνονται»
τα ταμεία
Δημοσιεύτηκε: 17.09.2011

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, η δαπάνη για τα ακριβά φάρμακα όταν δίνονταν στους ασθενείς από τα δημόσια νοσοκομεία ήταν 1,1 δισ. ευρώ. H αντίστοιχη δαπάνη για φέτος
−που χορηγούνται μέσω των φαρμακείων− εκτιμάται ότι θα
αγγίξει τα 1,6 δισ. ευρώ.
«Mαύρη τρύπα» ύψους μισού δισ. ευρώ έχουν προκαλέσει
στα ασφαλιστικά ταμεία τα λεγόμενα ακριβά φάρμακα που
χορηγούνται από τα ιδιωτικά φαρμακεία. Πρόκειται για 228
πανάκριβα φάρμακα (κυρίως νοσοκομειακά, που αφορούν
σε σοβαρές παθήσεις, όπως καρκίνους, ρευματοειδή αρθρίτιδα, σκλήρυνση κατά πλάκας κ.ά.) που έχουν «περάσει» στα
χέρια των φαρμακοποιών και αφορούν ακόμη και ασθενείς
των νοσοκομείων, καθώς η χορήγησή τους σε ορισμένες περιπτώσεις απαιτεί νοσηλεία.
Aν και το κέρδος των φαρμακοποιών είναι μικρότερο γι’
αυτή την κατηγορία φαρμάκων σε σχέση με τα υπόλοιπα
φάρμακα (στο 18% από το 35%), μόνο σε ένα έτος εκτιμάται ότι κέρδισαν περίπου 90 εκατ. ευρώ! Tην ίδια στιγμή ο
υπουργός Eργασίας Γιώργος Kουτρουμάνης παραδέχεται
ότι η φαρμακευτική δαπάνη για το 2011 έχει υπερβεί το στόχο που συμφωνήθηκε στο Mνημόνιο. Xαρακτηριστική είναι
η δήλωση του υπουργού, ο οποίος μιλώντας στην ολομέλεια
της Bουλής είπε: «Έχουμε απόκλιση 250 εκατ. ευρώ».
H φαρμακευτική δαπάνη, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Kουτρουμάνης στη Bουλή, πρέπει να κλείσει στο τέλος του έτους στα 3,4 δισ. ευρώ. Όπως τόνισε ο
υπουργός «με βάση τον προγραμματισμό που κάναμε μέχρι το
τέλος του χρόνου τα ταμεία θα δαπανήσουν 3 δισ. 443 εκατ. για
φαρμακευτική δαπάνη, αντί για 5,2 δισ. το 2009».
Aν δεν είχαμε μειώσει τη φαρμακευτική δαπάνη 1,5 δισ.
−πρόσθεσε− θα είχαμε μείωση σε συντάξεις κατά 8%. Kαι
ενώ το υπουργείο Eργασίας αναζητά αγωνιωδώς 250 εκατ.
ευρώ για να κλείσει την ταμειακή «τρύπα», μόνο από τη χορήγηση των ακριβών φαρμάκων από τα ιδιωτικά φαρμακεία, επιβαρύνεται με 500 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με επίσημα
στοιχεία, η δαπάνη για τα σκευάσματα αυτά όταν δίνονταν
στα δημόσια νοσοκομεία ήταν 1,1 δισ. ευρώ. H αντίστοιχη
δαπάνη για φέτος −μέσω των φαρμακείων− εκτιμάται ότι θα
αγγίξει τα 1,6 δισ. ευρώ και υπό την προϋπόθεση ότι η κατανάλωση θα παραμείνει ίδια!
H λίστα μάλιστα με τα ακριβά φάρμακα διευρύνθηκε πριν

32

από ένα μήνα και από 89 φάρμακα (με 333 μορφές σκευασμάτων), σήμερα ο σχετικός κατάλογος περιλαμβάνει 228
(με 687 μορφές σκευασμάτων). Aυτό σημαίνει ότι τα υψηλού κόστους αυτά φάρμακα χορηγούνται πλέον από τα ιδιωτικά φαρμακεία με κέρδος για τους φαρμακοποιούς 18%.
Ωστόσο, τα νέα φάρμακα που προστέθηκαν στη λίστα αυτή
«κυκλοφορούσαν» εδώ και δύο χρόνια ελεύθερα και δίνονταν από τα φαρμακεία με κέρδος 35%!
Kαι αυτό διότι ο σχετικός νόμος 3816 του 2010 δεν επέτρεπε
τη διεύρυνση της 89 φαρμάκων (όπως αυτή είχε εκδοθεί το
2008 με την υπουργική απόφαση Πετραλιά) μέχρι την έκδοση της θετικής λίστας συνταγογραφούμενων φαρμάκων.
Παρά τις σχετικές επισημάνσεις των αρμόδιων φορέων για
κίνδυνο εκτίναξης της σχετικής δαπάνης, η λίστα συνταγογραφούμενων φαρμάκων μόλις τώρα προωθείται από το
υπουργείο Yγείας και μόλις τον Aύγουστο αυξήθηκε ο αριθμός των ακριβών φαρμάκων που πωλούνται με μειωμένο
κέρδος από τα φαρμακεία, με τη διόρθωση της στρέβλωσης
του νόμου 3816. Έτσι, τα ασφαλιστικά ταμεία πλήρωναν για
τη θεραπεία των ασθενών τους εκατομμύρια ευρώ, που κατέληγαν στα φαρμακεία...
Aπό την πλευρά τους πάντως οι φαρμακοποιοί δεν εμφανίζονται ικανοποιημένοι, υποστηρίζοντας ότι τα ασφαλιστικά
ταμεία αποζημιώνουν τις συνταγές με μεγάλες καθυστερήσεις, ενώ οι προμηθεύτριες φαρμακευτικές εταιρείες ζητούν
άμεση πληρωμή.

Στα χαρτιά η μείωση δαπανών
Mε... αλχημείες κατάφεραν οι διοικήσεις των νοσοκομείων να
μειώσουν τις δαπάνες τους και να μετακυλίσουν το κόστος
στα ασφαλιστικά ταμεία, που πλέον πληρώνουν ακριβότερα
τα λεγόμενα υψηλού κόστους φάρμακα. H περίπτωση των
ακριβών φαρμάκων είναι χαρακτηριστική του «μαγειρέματος» που τελικά ευνοεί μόνον τους φαρμακοποιούς.
Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις διοικητών δημόσιων νοσοκομείων, οι οποίοι προκειμένου να παρουσιάσουν... βελτιωμένα οικονομικά αποτελέσματα αναγκάζουν ακόμη και τους
εσωτερικούς ασθενείς να λάβουν τα φάρμακά τους από τα
ιδιωτικά φαρμακεία.
Διοικητικός υπάλληλος σε μεγάλο δημόσιο νοσοκομείο ανέφερε στην «HτΣ» ότι προκειμένου να εμφανισθούν μειωμένες οι δαπάνες, στέλνουν τους ασθενείς με τα βιβλιάριά τους
στα ιδιωτικά φαρμακεία για να πάρουν τα πανάκριβα σκευάσματα που απαιτούνται για τη θεραπεία τους. Έτσι, και το
νοσοκομείο παρουσιάζει μειωμένη δαπάνη και ο ασθενής
εξυπηρετείται και τα φαρμακεία δουλεύουν, ενώ τα ασφαλιστικά ταμεία «βουλιάζουν».

ο Τύπος έγραψε για μας
Στις περιπτώσεις δε ασθενών με βιβλιάρια απορίας, η διαδικασία προβλέπει... παραπομπή του ασθενούς σε άλλο νοσοκομείο! Yπάρχουν νοσοκομεία που το υπουργείο Yγείας, τα
χαρακτηρίζει «πρότυπα» −εξηγεί ο διοικητικός υπάλληλος−
και τα οποία δεν πρέπει να παρουσιάσουν αποκλίσεις. Όταν
λοιπόν υπάρχει ασθενής με βιβλιάριο απορίας και το κόστος
φαρμακευτικής θεραπείας του είναι πολύ υψηλό, τότε το νοσοκομείο-πρότυπο, στέλνει τον ασθενή με την συνταγή του
σε άλλο νοσοκομείο που... αντέχει το κόστος.
228 είναι τα ακριβά φάρμακα που αφορούν σε παθήσεις
όπως καρκίνοι, ρευματοειδής αρθρίτιδα, σκλήρυνση κατά
πλάκας κ.ά.
90 εκατ. ευρώ εκτιμάται ότι κέρδισαν σε ένα μόνο έτος οι
φαρμακοποιοί από την κατηγορία των ακριβών φαρμάκων.
250 εκατ. ευρώ είναι η απόκλιση της φαρμακευτικής δαπάνης το 2011 από το στόχο του Μνημονίου, σύμφωνα με τον
Γ. Κουτρουμάνη.
3,4 δισ. ευρώ πρέπει να είναι στο τέλος του έτους η φαρμακευτική δαπάνη.
Της Eλένης Πετροπούλου

| Από την εφημερίδα «ΤΟ ΕΘΝΟΣ» |

Τελειώνει το «πάρτι» με τις συνταγές
Δημοσιεύτηκε: 20.09.2011

Εντυπωσιακά στοιχεία περιορισμού του αριθμού και του
κόστους των συνταγογραφήσεων προκύπτουν από την εισαγωγή του νέου ηλεκτρονικού συστήματος στη Θεσσαλονίκη. Πριν από αυτό οι συνταγές ανέρχονταν σε 300.000 τον
μήνα με μέσο κόστος τα 80 ευρώ, ενώ μετά την υλοποίησή
του οι συνταγές μειώθηκαν σε 200.000 και το μέσο κόστος
έφτασε τα 48 ευρώ.
Αποκαλυπτικά για το «πάρτι» που γινόταν με τα φάρμακα στα
Ταμεία −σε κάποια συνεχίζεται ακόμη σε σημαντικό βαθμό−
είναι και τα στοιχεία που προκύπτουν μετά την εφαρμογή
της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης σε νοσοκομεία της
Θεσσαλονίκης.
Από τα στοιχεία που παρουσίασε σε εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη, που οργανώθηκε από το ΤΕΕ - Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας, ο διοικητής του ΑΧΕΠΑ Γεώργιος Βέργουλας, για
την πιλοτική περίοδο 18.10.2010 - 31.12.2010 και τις συνταγές ασφαλισμένων του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων
Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) προκύπτουν εντυπωσιακά στοιχεία.
Πριν από την εφαρμογή της Η.Σ., ο αριθμός συνταγών ανά

μήνα ήταν 300.000, ενώ στις 31/12 είχε μειωθεί στις 200.000!
Επίσης, το μέσο κόστος συνταγής ανά μήνα ήταν στα 80
ευρώ και συρρικνώθηκε στα 48 ευρώ! Παράλληλα, τα σφάλματα στη συνταγογράφηση μειώθηκαν κατά 20%-30%.
Σύμφωνα με τον κ. Βέργουλα, η άμεση υλοποίηση της Η.Σ.
αποτελεί εθνική επιταγή, ενώ το σύστημα που λειτουργεί
ήδη στην ΗΔΙΚΑ είναι το μόνο που μπορεί να καλύψει ικανοποιητικά τις άμεσες εθνικές ανάγκες μέχρι να λειτουργήσει
το νέο, υπό προκήρυξη σύστημα, κάτι που μπορεί να γίνει σε
ένα έως δύο χρόνια από σήμερα.
Ουσιαστική μείωση των δαπανών, όμως, υπήρξε και στα
στρατιωτικά νοσοκομεία που έχουν ενταχθεί στο σύστημα
«Φίλιππος» και στο δίκτυο υγείας των ελληνικών στρατιωτικών νοσοκομείων.
Σύμφωνα με τον αντιπλοίαρχο Υγειονομικού, Μ. Μάρακα,
σε μόνο ένα από τα επτά διασυνδεδεμένα νοσοκομεία −το
ΝΙΜΤΣ− κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του συστήματος
υπήρξε όφελος 4 εκατ. ευρώ στο κόστος των φαρμάκων.
Τα επτά νοσοκομεία, που είναι διασυνδεδεμένα στο δίκτυο
είναι: 401 και Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, 251 Γενικό
Νοσοκομείο Αεροπορίας, 417 ΝΙΜΤΣ, 414 ΣΝΕΝ Πεντέλης,
Ναυτικό Νοσοκομείο Κρήτης και 216 ΚΙΧΝΕ Αλεξανδρούπολης.
Μάλιστα, είναι δυνατή η τηλεδιάσκεψη μεταξύ τους, ενώ το
έργο περιλαμβάνει την εγκατάσταση 30 σταθερών και φορητών σταθμών τηλεϊατρικής σε διάφορες μονάδες, ιδίως
των ελληνικών νησιών και σε πολεμικά πλοία.

Βελτίωση
Η λειτουργία του «Φιλίππου» έχει ήδη βελτιώσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας από πλευράς των νοσοκομείων,
αν και υπάρχουν και κάποια προβλήματα, όπως: έλλειψη
απαραίτητων εθνικών υποδομών (π.χ. κωδικοποιήσεις, θεραπευτικά και νοσηλευτικά πρωτόκολλα), κατακερματισμός
του έργου σε υποσυστήματα, ανάγκη ψυχολογικής προετοι-



33

ο Τύπος έγραψε για μας
μασίας των χρηστών και το γεγονός ότι το σύστημα δεν είναι
ελκυστικό σε πρώτη επαφή, όπως είπε ο κ. Μάρακας.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ
Φραγμός στην αλόγιστη σπατάλη
Το ποσό του 1,2 δισεκατομμυρίου ευρώ θα εξοικονομήσουν
τα ασφαλιστικά ταμεία από τη μείωση της δαπάνης στους
κλάδους υγείας και ειδικότερα στο φάρμακο. Στο πλαίσιο
αυτό εντάσσεται η καθιέρωση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης στα ταμεία αλλά και η δημιουργία ενιαίου κέντρου
για τις συντάξεις. Ενδεικτικό των διαστάσεων που είχε πάρει
τα προηγούμενα χρόνια το πρόβλημα είναι πως το 2004 η
δαπάνη για φάρμακα ήταν 3,4 δισεκατομμύρια ευρώ, αλλά
το 2009 άγγιξε τα 8 δισεκατομμύρια ευρώ.
Αρκεί να αναφερθεί πως η φαρμακευτική δαπάνη των ταμείων πέρσι έφτανε το 40% της ετήσιας κρατικής επιχορήγησης προς αυτά. Είναι χαρακτηριστικό πως τα προηγούμενα
χρόνια στην Ελλάδα εκτελούνταν περίπου 100 εκατομμύρια
συνταγές το χρόνο, ενώ αντίστοιχα στη Δανία −που έχει τον
μισό περίπου πληθυσμό− 15 εκατομμύρια. Μάλιστα η αξία
της φαρμακευτικής δαπάνης της χώρας μας ήταν περίπου
ίδια με αυτή της Ισπανίας που έχει πενταπλάσιο αριθμό κατοίκων.
Βασίλης Ιγνατιάδης

ΜΕ ΝΕΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ
Στο τραπέζι η νέα «λίστα» φαρμάκων
Δρομολογείται η εφαρμογή της λίστας συνταγογραφούμενων φαρμάκων. Ο αρμόδιος γενικός γραμματέας του
υπουργείου Υγείας, κ. Αντώνης Δημόπουλος, έχει παραδώσει αντίγραφά της στους εκπροσώπους των φαρμακευτικών
επιχειρήσεων, οι οποίοι θα υποβάλουν τις ενστάσεις τους
έως το τέλος της εβδομάδας.
Η νέα «λίστα» διαφέρει από την προηγούμενη, που ίσχυε έως
το 2005, στον τρόπο υπολογισμού του κόστους των φαρμάκων. Με την παλαιά, το κριτήριο ένταξης ενός σκευάσματος

ήταν η τιμή του, ενώ με τη νέα, κριτήριο είναι το κόστος ημερήσιας θεραπείας (ΚΗΘ), όπως προβλέπει σχετική απόφαση
των υπουργών Υγείας και Εργασίας, κ. Ανδρέα Λοβέρδου και
Γιώργου Κουτρουμάνη.
Για την κατάρτιση και συμπλήρωσή της χρησιμοποιείται
σύστημα ταξινόμησης των φαρμάκων και σύστημα υπολογισμού τιμών αναφοράς ανά θεραπευτική κατηγορία
δραστικών ουσιών. Οι θεραπευτικές κατηγορίες διαμορφώνονται με βάση σύστημα κατηγοριοποίησης που έχει
εκπονήσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ).
Τα ασφαλιστικά ταμεία θα πληρώνουν με βάση μία συγκεκριμένη τιμή ανά θεραπευτική κατηγορία (τιμή αναφοράς). Τα φάρμακα των οποίων το κόστος ημερήσιας
θεραπείας είναι μικρότερο ή ίσο της τιμής αναφοράς
εντάσσονται στη «λίστα» και αποζημιώνονται από τα Ταμεία. Στον κατάλογο συμπεριλαμβάνονται και συνταγογραφούνται και όσα έχουν υψηλότερη τιμή αναφοράς.
Για να συμβεί αυτό, οι εταιρείες πρέπει να επιστρέφουν
στα Ταμεία τη διαφορά επί το συντελεστή 1,5. Τα φαρμακευτικά προϊόντα με κόστος ημερήσιας θεραπείας μικρότερο ή ίσο με 0,3 ευρώ και τα φαρμακευτικά προϊόντα μικρής περιεκτικότητας (παιδιατρικά) περιλαμβάνονται στη
«λίστα» μόνον εφόσον έχουν αξιολογηθεί θετικά από την
Ειδική Επιτροπή ως προς το θεραπευτικό όφελος και με
μία σειρά άλλες παραμέτρους.
Η «λίστα» θα συμπληρώνεται κάθε φορά που θα εκδίδεται
δελτίο τιμών, το οποίο θα περιλαμβάνει νέα φάρμακα. Θα
αναθεωρείται, δε, έπειτα από κάθε γενική ανακοστολόγηση φαρμάκων. Στην αναθεώρηση θα αλλάζουν οι τιμές
αναφοράς.
Δημήτρης Καραγιώργος

| Από την εφημερίδα «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» |

Μητρώο με «Φάρμακα Υψηλού Κόστους»
Δημιουργείται λίστα σε 81 μεγάλες μονάδες του ΕΣΥ
για ασθενείς με σοβαρές παθήσεις
Δημοσιεύτηκε: 18.09.2011

Στη δημιουργία μητρώου ασθενών στους οποίους θα χορηγούνται «Φάρμακα Υψηλού Κόστους» στα νοσοκομεία προσανατολίζεται το υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Στόχος είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών,
αλλά και η συγκράτηση της διάθεσης των ακριβών φαρμάκων στο πλαίσιο των δημοσίων νοσοκομείων, που σημαίνει
και «οικονομία» για τα ασφαλιστικά ταμεία.

34

ο Τύπος έγραψε για μας
Η πρόταση του υπουργείου Υγείας, που θα συζητηθεί στο
Κεντρικό Συμβούλιο Υγειονομικών Περιφερειών την ερχόμενη εβδομάδα για να ξεκινήσει άμεσα η υλοποίησή
της, είναι να δημιουργηθούν σε 81 μεγάλες μονάδες του
ΕΣΥ μητρώα ασθενών με σοβαρές παθήσεις, π.χ. καρκίνο,
σκλήρυνση κατά πλάκας κ.ά., που λαμβάνουν κάποιο από
τα σκευάσματα που περιέχονται στη λίστα με τα «φάρμακα υψηλού κόστους». Η λίστα περιείχε 89 φάρμακα έως
τον περασμένο Αύγουστο, οπόταν διευρύνθηκε σε 228
φάρμακα. Οι ασθενείς θα λαμβάνουν συγκεκριμένες ημέρες του μήνα τα φάρμακα από το νοσοκομείο προκειμένου να υποβληθούν στη θεραπεία τους εντός ή εκτός ΕΣΥ.
Το φαρμακείο του νοσοκομείου υποχρεούται να διαθέτει
επάρκεια των φαρμάκων με βάση το μητρώο.
Αυτή τη στιγμή, ασθενείς που δυσκολεύονται να βρουν
τα φάρμακα στα νοσοκομεία απευθύνονται στα ιδιωτικά
φαρμακεία επιβαρύνοντας τα Ταμεία τους, λόγω της διαφορετικής τιμολόγησης των φαρμάκων. Σύμφωνα με τις
εκτιμήσεις, σχεδόν τα δύο τρίτα των ασθενών με τις σοβαρές χρόνιες παθήσεις λαμβάνουν τα φάρμακα από τα ιδιωτικά φαρμακεία. Και παρά τις διορθωτικές κινήσεις που
έχουν γίνει τα τελευταία δύο χρόνια σχετικά με τις χρεώσεις των «ακριβών» φαρμάκων προς τα Ταμεία από τα ιδιωτικά φαρμακεία (μείωση των χρεώσεων κατά 19,8% τον
Αύγουστο 2010), η επιλογή αυτή παραμένει πιο ακριβή
για τα Ταμεία. Αξίζει μόνο να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με
τις εκτιμήσεις του υπουργείου, εάν το 2011 όλα τα ακριβά
φάρμακα δίνονταν από τα φαρμακεία των νοσοκομείων
έναντι των ιδιωτικών φαρμακείων, τα ασφαλιστικά φαρμακεία θα «γλίτωναν» 300-400 εκατομμύρια ευρώ (περίπου 1,1 δισ. ευρώ εάν δίνονταν μόνο από τα νοσοκομεία,
έναντι 1,5 εάν δίνονται από τα φαρμακεία).
Πέννυ Mπουλουτζά

| Από την εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» |

Τα πάνω-κάτω στα φαρμακεία
Ο Λοβέρδος ανατρέπει τον εαυτό του
Δημοσιεύτηκε: 21.09.2011

Ανοιχτά θα μπορούν να μένουν το απόγευμα όποια φαρμακεία το επιθυμούν, αφού νέα υπουργική απόφαση απελευθερώνει πλήρως το επάγγελμα του φαρμακοποιού.
Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Λοβέρδος προχωρά σε μια αιφνιδιαστική απόσυρση
της προηγούμενης υπουργικής απόφασης, που ανέφερε ότι

το 30% των φαρμακείων θα πρέπει να μένουν υποχρεωτικά
ανοιχτά τα απογεύματα της Δευτέρας, της Τετάρτης αλλά και
το Σάββατο.
Οπως αναφέρουν πηγές, σήμερα στην κυβερνητική επιτροπή θα παρουσιάσει τη νέα υπουργική απόφαση, η οποία θα
προβλέπει την εφημέρευση και διημέρευση των φαρμακείων με βάση το υπάρχον καθεστώς, αλλά θα δίνει το δικαίωμα σε όποιον φαρμακοποιό το επιθυμεί να λειτουργεί και
το απόγευμα, ανεξάρτητα του εάν είναι ή όχι στη λίστα των
εφημερευόντων.
Η απόφαση αυτή αναμένεται να προκαλέσει εκ νέου τις
αντιδράσεις των φαρμακοποιών, καθώς στον κλάδο υπήρχε πάντα η ανησυχία μπροστά σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο.
Οι φόβοι των φαρμακοποιών εστιάζονται κυρίως στο γεγονός ότι τη δυνατότητα να ανοίγουν τα απογεύματα θα
έχουν κυρίως τα μεγάλα φαρμακεία, που διαθέτουν και τον ανάλογο αριθμό υπαλλήλων, σε αντίθεση με τα μικρότερα που συνήθως λειτουργούν
μόνο με έναν εργαζόμενο.
Οπως χαρακτηριστικά δηλώνει ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεόδωρος Αμπατζόγλου:
«Αν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες αυτές, πρόκειται για μια
απαράδεκτη και αλλοπρόσαλλη
απόφαση που «ξεχαρβαλώνει» το
σύστημα των εφημεριών που ισχύει
μέχρι σήμερα και προφανώς στοχεύει μέσω
της ψευτοαπελευθέρωσης, στην εξυπηρέτηση επιχειρηματικών συμφερόντων. Η λογική «το μεγάλο ψάρι τρώει
το μικρό» δεν μπορεί να ισχύσει στο χώρο της Υγείας.
Και ρωτάμε το υπουργείο: παρόμοιο καθεστώς υπάρχει
σε οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ευρώπης; Προτείναμε
να είναι ανοιχτά 1.000 φαρμακεία το Σάββατο και επίσης
να διευρυνθεί το ωράριο τη Δευτέρα και την Τετάρτη.
Είναι αστείος ο ισχυρισμός ότι δεν θα εξυπηρετείται ο
κόσμος».
Οι εκπρόσωποι του κλάδου θεωρούν ότι αν αρχίσουν να
ανοίγουν όλα τα απογεύματα τα φαρμακεία, θα προκύπτουν
80 και πλέον ώρες εργασίας, τη στιγμή που ο μέσος ευρωπαϊκός όρος είναι οι 48 ώρες την εβδομάδα.
Να σημειωθεί ότι σήμερα σε ολόκληρη τη χώρα λειτουργούν κοντά στα 12.500 φαρμακεία, ενώ στο λεκανοπέδιο της
Αττικής βρίσκονται τα 4.000 από αυτά.
Δήμητρα Ευθυμιάδου



35

ο Τύπος έγραψε για μας
| Από την εφημερίδα «ΗΜΕΡΗΣΙΑ» |

Απόδειξη της λεηλασίας. Αγόρασαν τα ίδια
φάρμακα με έκπτωση τιμής 93,8%
Η ηλεκτρονική δημοπρασία έφερε μείωση
των τιμών κατά 92%!
Δημοσιεύτηκε: 15.11.2011

Μίζες και υπερτιμολογήσεις εκατομμυρίων ευρώ στο χώρο των φαρμάκων αποκάλυψε η χθεσινή ηλεκτρονική
δημοπρασία για την προμήθεια 2
δραστικών ουσιών, που «έκλεισε»,
με μείωση της σχετικής δαπάνης
κατά 93,8%! Ειδικότερα, από
9.937.480,79 ευρώ που ήταν
η προϋπολογισθείσα δαπάνη
−με βάση τις υφιστάμενες τιμές του Δελτίου Τιμών Φαρμάκων− η τελική δαπάνη κατέληξε σε
616.505,00 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι
τα νοσοκομεία του ΕΣΥ, αγόρασαν
την ίδια ποσότητα φαρμάκων, της
ίδιας δραστικής ουσίας, με έκπτωση
9.320.097,79 ευρώ, καταδεικνύοντας έτσι
τις... υπόγειες διαδρομές που ακολουθούσαν μέχρι πρόσφατα οι προμήθειες.
Για εκκωφαντικό αποτέλεσμα έκανε λόγο χθες το πρωί ο
υπουργός Υγείας Ανδρέας Λοβέρδος και ενώ ήταν σε εξέλιξη
η διαδικασία. Όπως δήλωσε, «μόλις ολοκληρώθηκε η πρώτη
δημοπρασία του Νοεμβρίου για τα φάρμακα των νοσοκομείων,
που επαναλαμβάνω είναι δραστική ουσία, δεν είναι συσκευασμένα φάρμακα, είναι δραστική ουσία χωρίς εμπορική ονομασία». Σύμφωνα με τον υπουργό, «η πρώτη ηλεκτρονική
δημοπρασία του Νοεμβρίου για το αντιβιοτικό σιπροφλοξασίνη, για τις ανάγκες όλων των νοσοκομείων της χώρας
με προϋπολογισθείσα δαπάνη 5.200.000 ευρώ, κατέληξε σε
420.000 ευρώ. Δηλαδή υπήρξε μέσα από την ηλεκτρονική
δημοπρασία μείωση της τάξης του 92%».

Αποτέλεσμα
Ο κ. Λοβέρδος εξέφρασε την υπερηφάνειά του λέγοντας ότι
«ο αγώνας μας έχει αποτέλεσμα, που αφορά τον Έλληνα φορολογούμενο, τον Έλληνα πολίτη». Σύμφωνα με τον υπουργό,
στην προκείμενη περίπτωση η δραστική ουσία είναι γενόσημο για να προσθέσει ότι έτσι «επιτυγχάνεται και ο άλλος
μας στόχος, που είναι στόχος πανευρωπαϊκός −δεν είναι μόνο
ελληνικός− της προώθησης των γενοσήμων». Παράλληλα,

36

ανέφερε πως πρόκειται για ελληνική εταιρεία, απαντώντας
σε σχετικές αιτιάσεις που υποστήριζαν ότι από τη διαδικασία θα επωφεληθούν ξένες εταιρείες. «Ήρθε η σημερινή μέρα
να αποδείξει ότι δεν είχαν δίκιο», σημείωσε χαρακτηριστικά.
Πιο συγκεκριμένα, χθες διενεργήθηκε από την Επιτροπή
Προμηθειών Υγείας, η δεύτερη Ηλεκτρονική Δημοπρασία
(e-auction), η οποία αφορούσε την προμήθεια 2 δραστικών
ουσιών με 3 κατηγορίες. Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός διενεργήθηκε στις 19 Οκτωβρίου του 2011, με τη συμμετοχή 26
ελληνικών και πολυεθνικών εταιρειών.
Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, το ποσοστό μείωσης μεταξύ της νοσοκομειακής τιμής του τελευταίου δελτίου τιμών
και της τιμής του αποτελέσματος του διαγωνισμού ανά κατηγορία είναι:

 

IPROFLOXACIN 400MG/200ML INJ SOL από 24,60 ευρώ
C
σε 1,35 ευρώ, δηλαδή μείωση 94.50%. 
IPROFLOXACIN 200MG/100ML INJ SOL από 12,94 ευρώ
C
σε 1,20 ευρώ, δηλαδή μείωση 90,72%. 
MEPRAZOL CAPS 20MG από 0,48 ευρώ σε 0,029 ευρώ,
O
δηλαδή μείωση 93,88%.

Και ενώ οι διαγωνισμοί για την προμήθεια φαρμάκων στο
ΕΣΥ ολοκληρώνονται, άγνωστο παραμένει ποιοι... φαρμακοποιοί θα διαχειρίζονται τα φάρμακα στα νοσοκομεία. Από τις
480 οργανικές θέσεις, υπηρετούν μόλις 240 φαρμακοποιοί
ενώ ορατός είναι πλέον ο κίνδυνος να κλείσουν στην κυριολεξία πολλά φαρμακεία δημόσιων νοσοκομείων.

Επιστολή
Σύμφωνα με επιστολή της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοποιών Δημόσιων Νοσοκομείων (Π.Ε.Φ.Ν.Ι.) προς τον υπουργό Υγείας Ανδρέα Λοβέρδο, ο νόμος Ρέππα, «καταργεί ειδικό
κλάδο όπως είναι αυτός των Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών
του ΕΣΥ που έχει νομοθετηθεί και εφαρμόζεται, με βαθμολόγιο όμοιο με των Γιατρών του ΕΣΥ, δηλαδή δ/ντές, επιμελητές
Α’, Επιμελητές Β’ και Επιμελητές Γ’». Επιπρόσθετα, αναφέρει η
Π.Ε.Φ.Ν.Ι., ο νόμος «καταργεί τις κενές οργανικές θέσεις, όταν
είναι γνωστό σε όλη τη διοίκηση και ιεραρχία του υπουργείου Υγείας ότι θα μείνουν 20 νοσοκομεία χωρίς καμία οργανική θέση φαρμακοποιού (δηλαδή θα κλείσουν τα φαρμακεία)». Ενδεικτικά η Ένωση αναφέρει τα νοσοκομεία Δράμας,
Βέροιας, Σπάρτης, Τρίπολης, Άρτας, Τρικάλων, Καρπενησίου,
Ρόδου, Σάμου, Ικαρίας, Νάουσας, Λευκάδας, Αμαλιάδας κλπ.
Σύμφωνα με την Π.Ε.Φ.Ν.Ι., μεγάλα νοσοκομεία της Αθήνας
θα μείνουν με έναν μόνο φαρμακοποιό. Πανεπιστημιακά νοσοκομεία θα μείνουν με 1-2 φαρμακοποιούς.
Της Ελένης Πετροπούλου

ο Τύπος έγραψε για μας
| Από την εφημερίδα «ΤΟ ΚΕΡΔΟΣ» |

Πέτυχαν έκπτωση 92% στην αγορά φαρμάκων
Δημοσιεύτηκε: 15.11.2011

Εκπτωση 92% (!) στην προμήθεια αντιβιοτικού φαρμάκου
για τα νοσοκομεία προέκυψε χθες από την πρώτη ηλεκτρονική δημοπρασία του Νοεμβρίου. Πρόκειται για το αντιβιοτικό σιπροφλοξαξίνη (δραστική ουσία και όχι συσκευασμένο
φάρμακο), με προϋπολογισθείσα δαπάνη 5.200.000 ευρώ,
που κατέληξε στην τιμή των 420.000 ευρώ.
Ο υπουργός Υγείας κ. Ανδρέας Λοβέρδος δήλωσε περήφανος,
χαρακτηρίζοντας το αποτέλεσμα της ηλεκτρονικής δημοπρασίας «εκκωφαντικό, με τον αγώνα μας να έχει αποτέλεσμα, που
αφορά τον Ελληνα φορολογούμενο, τον Ελληνα πολίτη».
Να σημειωθεί ότι η δραστική ουσία αφορά σε γενόσημο
σκεύασμα και, όπως τόνισε ο κ. Λοβέρδος, επιτυγχάνεται ένας
στόχος ακόμη, αυτός της προώθησης των γενοσήμων, στόχος
πανευρωπαϊκός και όχι μόνο ελληνικός. Επιπλέον, η εταιρεία
στην οποία κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός είναι ελληνική.
Η χθεσινή δεύτερη ηλεκτρονική δημοπρασία (e-auction) –η
πρώτη έγινε τον περασμένο Ιούλιο– αφορούσε στην προμήθεια δύο δραστικών ουσιών με τρεις κατηγορίες και με προϋπολογισθείσα δαπάνη 9.937.480,79 ευρώ, όπως υπολογίστηκε
με βάση τις υφιστάμενες τιμές του δελτίου τιμών φαρμάκων.
Ο ανωτέρω ηλεκτρονικός διαγωνισμός διενεργήθηκε στις
19 Οκτωβρίου 2011, με τη συμμετοχή ελληνικών και πολυεθνικών εταιρειών. Συνολικά, συμμετείχαν 26 εταιρείες.
Το ποσοστό μείωσης μεταξύ της νοσοκομειακής τιμής του τελευταίου δελτίου τιμών του υπουργείου Υγείας και της τιμής
του αποτελέσματος του διαγωνισμού ανά κατηγορία είναι:

 

iprofloxacin 400MG/200ML INJ SOL από 24,60 ευρώ σε
C
1,35 ευρώ, δηλαδή μείωση 94,50%. 
iprofloxacin 200MG/100ML INJ SOL από 12,94 ευρώ σε
C
1,20 ευρώ, δηλαδή μείωση 90,72%. 
meprazol CAPS 20MG από 0,48 ευρώ σε 0,029 ευρώ, δηO
λαδή μείωση 93,88%.

Οι επιτευχθείσες τιμές που προέκυψαν από την ηλεκτρονική δημοπρασία (e-auction) κατέληξαν τελικώς σε δαπάνη
616.505,00 ευρώ, ήτοι μείωση της τάξης 93,8% του αρχικού
προϋπολογισμού, εξοικονομώντας για το ελληνικό Δημόσιο
συνολικό όφελος 9.320.097,79 ευρώ.
Η ολοκλήρωση των πρώτων τριών κατηγοριών ουσιών
(εκ των 23) της δεύτερης ηλεκτρονικής δημοπρασίας (eauction), τονίζεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας,
δημιουργεί βάσιμες προσδοκίες για σημαντική μείωση του

κόστους των προμηθειών του ΕΣΥ με τη γενικευμένη αξιοποίηση της μεθόδου αυτής στο σύστημα προμηθειών.
Σχολιάζοντας τις δηλώσεις του υπουργού Υγείας, ο πρόεδρος
της Ομοσπονδίας Νοσοκομειακών Γιατρών κ. Δημήτρης Βαρνάβας, σημείωσε ότι: «Ασφαλώς νιώθουμε ικανοποίηση όταν
μειώνονται οι τιμές φαρμάκων. Ομως, είμαστε επιφυλακτικοί και
δεν συμμεριζόμαστε καθόλου τους έξαλλους πανηγυρισμούς
του κ. Λοβέρδου, διότι εκτός από την τιμή είναι και η ποιότητα
των φαρμάκων και επ’ αυτού δεν ακούσαμε να λέγεται τίποτα.
Εμάς πρωτίστως μας ενδιαφέρει η ασφάλεια των ασθενών μας.
Το κόστος έρχεται δεύτερο όταν μιλάμε για ανθρώπινη υγεία».
Εντωμεταξύ, η Πανελλήνια Ενωση Φαρμακοποιών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων (Π.Ε.Φ.Ν.Ι.) σε επιστολή της προς τον
υπουργό Υγείας, ζητεί την εξαίρεση των νοσοκομειακών
φαρμακοποιών από την εργασιακή εφεδρεία, προκειμένου
τα νοσοκομεία να λειτουργήσουν με υπαρκτά φαρμακευτικά τμήματα και όχι με φαντάσματα.
Ο νόμος Ρέππα, όπως τονίζεται στην επιστολή, καταργεί τις
οργανικές θέσεις, όταν είναι γνωστό σε όλη τη διοίκηση και
την ιεραρχία του υπουργείου Υγείας ότι θα μείνουν 20 νοσοκομεία χωρίς καμία οργανική θέση φαρμακοποιού (δηλαδή
θα κλείσουν τα φαρμακεία), νοσοκομεία που σήμερα δουλεύουν με επικουρικούς φαρμακοποιούς λόγω ολιγωρίας και
αδυναμίας του υπουργείου να ολοκληρώσει επί πέντε χρόνια
την εκκρεμότητα της διαδικασίας των προκηρύξεων.
Η μόνη λύση, σημειώνει η Π.Ε.Φ.Ν.Ι., είναι η ρητή ένταξη στις
εξαιρέσεις του νόμου των νοσοκομειακών φαρμακοποιών,
όπως και των γιατρών του ΕΣΥ. Τα φαρμακεία των νοσοκομείων
σήμερα ανέρχονται σε 240, ενώ οι οργανικές θέσεις είναι 480.
Νατάσσα Ν. Σπαγαδώρου

| Από την εφημερίδα «ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ» |

Λουκέτο σε 20 φαρμακεία νοσοκομείων
Δημοσιεύτηκε: 15.11.2011

Στις κενές κατά 50% οργανικές θέσεις, έρχεται να
προστεθεί και η εργασιακή εφεδρεία



37

ο Τύπος έγραψε για μας
Δεν έφτανε που είναι κενές οι μισές οργανικές θέσεις των
φαρμακοποιών στα δημόσια νοσοκομεία, έρχεται και η εργασιακή εφεδρεία για να βάλει λουκέτο σε είκοσι τουλάχιστον φαρμακεία από ήδη λειτουργούντα με επικουρικό κυρίως προσωπικό.
Την προειδοποίηση αυτή κάνει η Πανελλήνια Ενωση Φαρμακοποιών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων (Π.Ε.Φ.Ν.Ι.), με υπόμνημά
της προς τον υπουργό Υγείας Ανδρέα Λοβέρδο, ο οποίος
υποστήριξε ότι εξαιρούνται από την εργασιακή εφεδρεία τα
δημόσια νοσοκομεία. Ομως, με βάση τις ερμηνευτικές εγκυκλίους, η Π.Ε.Φ.Ν.Ι. υποστηρίζει ότι οι νοσοκομειακοί φαρμακοποιοί δεν εξαιρούνται από την εργασιακή εφεδρεία.
Σύμφωνα με στοιχεία της Π.Ε.Φ.Ν.Ι., σήμερα υπηρετούν στα
δημόσια νοσοκομεία 240 φαρμακοποιοί, ενώ οι οργανικές
θέσεις είναι 480. Υπηρετούν κυρίως επικουρικοί φαρμακοποιοί, οι οποίοι θα φύγουν το αργότερο σε 12 μήνες. Ετσι, αν
καταργηθούν οι οργανικές τους θέσεις, θα κλείσουν άμεσα
τα φαρμακεία σε 20 νοσοκομεία (Δράμας, Αρτας, Τρίπολης,
Σπάρτης, Καρπενησίου, Σάμου, Ικαρίας, Λευκάδας, Αμαλιάδας κλπ). Επίσης, μεγάλα νοσοκομεία της Αθήνας θα μείνουν
με έναν ή δύο φαρμακοποιούς.

Αποκαλυπτικοί διαγωνισμοί
Εκτός από τις ελλείψεις προσωπικού στα φαρμακεία των δημόσιων νοσοκομείων, καθημερινά βλέπουν το φως της δημοσιότητας καταγγελίες για ελλείψεις φαρμάκων και υλικών
ή για υποδείξεις σε χρόνιους ασθενείς που προσέρχονται
στα δημόσια νοσοκομεία να φέρνουν μαζί τους τα φάρμακα
που παίρνουν.
Αυτή την κατάσταση προσπάθησε να προσπεράσει ο Ανδρέας Λοβέρδος με χτεσινές ανακοινώσεις του για την ηλεκτρονική δημοπρασία προμήθειας φαρμάκων στα δημόσια
νοσοκομεία. Η ηλεκτρονική δημοπρασία αφορούσε την
προμήθεια δύο δραστικών ουσιών με προϋπολογισθείσα
δαπάνη 9,93 εκατ. ευρώ, η οποία κατέληξε σε 0,616 εκατ.
ευρώ (δηλαδή μείωση 93,8%).

| Από την εφημερίδα «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» |

Φάρμακα 93,8% φθηνότερα
Δημοσιεύτηκε: 15.11.2011

Εξοικονόμηση «ρεκόρ», ύψους 9,3 εκατ. ευρώ, επέφερε στο
ελληνικό Δημόσιο η δεύτερη ηλεκτρονική δημοπρασία για
την προμήθεια τριών φαρμάκων για τις ανάγκες των δημόσιων νοσοκομείων.

38

Χθες, διενεργήθηκε στα γραφεία της Επιτροπής Προμηθειών
Υγείας του υπουργείου Υγείας η ηλεκτρονική δημοπρασία
για την προμήθεια του αντιβιοτικού σιπροφλοξασίνη (σε δύο
κατηγορίες) και του αντιελκωτικού ομεπραζόλη. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την αγορά τους, όπως υπολογίσθηκε με
βάση το Δελτίο Τιμών Φαρμάκων, ήταν 9.937.480,79 ευρώ. Η
τελική δαπάνη «κατέβηκε» σε 616.505 ευρώ, που σε ποσοστό
αποτελεί μείωση της τάξης του 93,8% του αρχικού προϋπολογισμού, και η οποία καταδεικνύει τα τεράστια περιθώρια μείωσης των δημοσίων δαπανών από τις προμήθειες στην Υγεία.
Για «εκκωφαντικό αποτέλεσμα» έκανε λόγο ο υπουργός Υγείας κ. Ανδρέας Λοβέρδος σε δηλώσεις του αμέσως μετά την
ολοκλήρωση της δημοπρασίας για το πρώτο φάρμακο, όπου
είχε διαφανεί το μεγάλο ύψος των εξοικονομηθέντων πόρων, αφού μόνο για την πρώτη κατηγορία σιπροφλοξασίνης
η τελική δαπάνη κατέληξε στις 420.000 ευρώ, από 5.200.000
ευρώ της προϋπολογισθείσας. Ο κ. Λοβέρδος σημείωσε ότι ο
αγώνας που γίνεται στο υπουργείο έχει αποτέλεσμα για τον
Ελληνα φορολογούμενο, υπενθυμίζοντας παράλληλα και την
πρώτη στο ελληνικό Δημόσιο ηλεκτρονική δημοπρασία τον
περασμένο Ιούλιο –πάλι για αγορά φαρμάκων– όπου επετεύχθη μείωση δαπανών της τάξης του 80%. Ο υπουργός σημείωσε ότι εκτός από τη μείωση των δαπανών, επιτυγχάνεται και
ο στόχος της προώθησης των γενόσημων φαρμάκων, ενώ
απαντώντας στις αντιδράσεις του φαρμακευτικού κλάδου,
που ανέφερε ότι με την πρακτική αυτή θα «κλείσουν» οι ελληνικές εταιρείες, τόνισε ότι η προμηθεύτρια εταιρεία που προέκυψε από τη χθεσινή δημοπρασία είναι ελληνική. Τις αμέσως
επόμενες ημέρες, θα ολοκληρωθούν οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες και για άλλες 20 κατηγορίες ουσιών.
Την ίδια στιγμή, ωστόσο, νοσοκομεία του ΕΣΥ κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς... φαρμακοποιούς, λόγω της εργασιακής εφεδρείας. Οπως αναφέρουν οι φαρμακοποιοί του
ΕΣΥ σε επιστολή τους προς τον υπουργό Υγείας, το σχετικό θεσμικό πλαίσιο καταργεί τις κενές οργανικές θέσεις,
με αποτέλεσμα 20 νοσοκομεία να μείνουν χωρίς καμία
οργανική θέση φαρμακοποιού. Τα νοσοκομεία αυτά –ενδεικτικά αναφέρονται στην επιστολή τα νοσοκομεία Δράμας, Βέροιας, Σπάρτης, Τρίπολης, Αρτας, Τρικάλων, Καρπενησίου, Ρόδου, Σάμου, Ικαρίας, Νάουσας, Λευκάδας,
Αμαλιάδας– δουλεύουν με επικουρικούς φαρμακοποιούς,
καθώς επί πέντε χρόνια δεν έχουν γίνει προκηρύξεις των
θέσεων. Επιπλέον, μεγάλα νοσοκομεία της Αθήνας θα μείνουν με ένα μόνο φαρμακοποιό. Σημειώνεται ότι σήμερα
οι οργανικές θέσεις των νοσοκομειακών φαρμακοποιών
είναι 480 και υπηρετούν 240.
Της Πέννυς Mπουλουτζά

εκδηλώσεις Π.Ε.Φ.Ν.Ι.
Ημέρα Νοσοκομειακής Φαρμακευτικής
Η σύλληψη της ιδέας και η υλοποίηση της «Ημέρας Νοσοκομειακής Φαρμακευτικής» στις 15 Νοεμβρίου
ανήκει στο Δ.Σ. της Π.Ε.Φ.Ν.Ι., που οργάνωσε ένα διήμερο εκδηλώσεων.
Μια διαφορετική προσέγγιση της Νοσοκομειακής Φαρμακευτικής μέσα από την γλυκόπικρη γεύση του φαρμάκου και όχι μόνο, ακούσαμε είδαμε και γευτήκαμε στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα
«Κωστής Παλαμάς» του Ε.Κ.Π.Α., στις 14 Νοεμβρίου. Συνάδελφοι φαρμακοποιοί, που όμως έχουν και το τάλαντο της συγγραφής, παρουσίασαν το έργο τους. Καταλυτική δε, ήταν η παρουσία του γνωστού ζαχαροπλάστη Στέλιου Παρλιάρου, που έκλεισε τη βραδιά με τα θεσπέσια γλυκίσματά του.
Στις 15 Νοεμβρίου έγινε μια συντονισμένη παρουσίαση από μέλη της Π.Ε.Φ.Ν.Ι. στα πανεπιστήμια Αθήνας,
Θεσσαλονίκης και Πάτρας. Μια παρουσίαση που περιελάμβανε μια ιστορική αναδρομή στα γενόμενα της
Νοσοκομειακής Φαρμακευτικής, η οποία φτάνει μέχρι το σήμερα, παραθέτοντας τις τρέχουσες εξελίξεις,
αλλά και τις προσδοκίες για το μέλλον.



39

εκδηλώσεις Π.Ε.Φ.Ν.Ι.
Ομιλία της Π.Ε.Φ.Ν.Ι. στη Φαρμακευτική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών

Ομιλία της Π.Ε.Φ.Ν.Ι. στη Φαρμακευτική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

«Ημέρα Νοσοκομειακού Φαρμακοποιού»: ενημερωτική εκδήλωση
Μανόλης Μαυρολέων
και Χριστίνα Φλόκα

Νίκος Κόλμαν

40

Μανώλης Μιτάκης

Βάνα Παπαθανασίου

Στέλιος Παρλιάρος

συνέδρια - σεμινάρια
International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research
ISPOR GREECE Regional Chapter
Ευρωπαϊκό Συνέδριο του International Society for Pharmacoeconomics & Outcomes Research (ISPOR)
Μαδρίτη 5-8 Νοεμβρίου 2011
Το ISPOR Greece Regional Chapter
κάθε χρόνο διοργανώνει με επιτυχία
εκδηλώσεις στις οποίες συμμετέχουν,
εκτός από τα μέλη της, επαγγελματίες υγείας όλων των ειδικοτήτων και
στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης, δίνοντάς τους την ευκαιρία συνεχούς
επιμόρφωσης και κοινωνικής-επαγγελματικής δικτύωσής τους. Αναφέρουμε
ενδεικτικά κάποιες εκδηλώσεις: επίσκεψη στο National Institute for Health
& Clinical Excellence του Λονδίνου,
πρόσκληση και ομιλία της προέδρου
του ISPOR International Diana Brixner
στην Αθήνα, συμμετοχή στο 1ο Βαλκανικό Συνέδριο Οικονομικών Υγείας,
που πραγματοποιήθηκε από το ISPOR
Serbia Chapter.
Εφέτος, η ΕΕΕΦ προσκάλεσε στελέχη
της Δημόσιας Διοίκησης προερχόμενα
από τα Υπουργεία Ανάπτυξης, Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας,
καθώς και άλλους ακαδημαϊκούς φορείς, οι οποίοι συμμετείχαν στο ευρωπαϊκό συνέδριο International Society
for Pharmacoeconomics & Outcomes
Research (ISPOR), που έγινε στη Μαδρίτη στις 5-8 Νοεμβρίου 2011. Σκοπός
του ταξιδιού ήταν οι συμμετέχοντες να
έρθουν σε επαφή με το πεδίο της οικονομικής αξιολόγησης της τεχνολογίας
υγείας. Τους προσκεκλημένους συνόδευσαν μέλη του Δ.Σ. του επιστημονικού φορέα μας, τα οποία συμμετείχαν
με ερευνητικές εργασίες. Περισσότερες πληροφορίες για το συγκεκριμένο
συνέδριο μπορείτε να αντλήσετε και
από την ιστοσελίδα www.ispor.org.

42

συνέδρια - σεμινάρια

43