Hol volt hol nem volt, élt egyszer egy jómódú paraszt ember, annak volt egy felesége

meg egy szép leánya. A leány már eladó sorban járt, jöttek is hozzá a kérők szép számmal. Egyszer egy szép fiatal legény érkezett háztűznézőbe. Legény: -Adjon Isten jó gazduram! Apa: - Isten hozta édes fiam, foglaljon helyet minálunk! Anyjuk hozz valami harapnivalót a kedves vendégnek. Anya: - Jaj drága lelkem, jöjjön csak jöjjön! Itt van egy kis kalács, fogyassza egészséggel! Apa: -Iluska menj le a pincébe, hozz egy kancsó bort a legnagyobb hordóból! A leány le is ment a pincébe, ahogy ott vizsgálódik, keresi a legnagyobb hordót szemébe ötlik egy nagy káposztáskő, a pince egyik oldalának támasztva. Amint megpillantotta nyomban elkeseredett: Leány: - Jujj be nagy kő! Jajj szegény fejemnek, itt vannak értem háztűznézőben, hamarosan férjhez megyek, lesz egy kisfiam, elviszem a vásárba, veszek neki egy ködmönkét, de egy nap le talál szökni a pincébe játszani. − És jajj mi lesz akkor ha a káposztáskő eldől?! Bizonyosan agyon fogja ütni az én kisfiamat! − Gyerekek kire marad akkor a ködmönke?! Ezen a leány úgy elszomorodott, hogy leült a sarokba és ott sírdogált magában. Apa: - Hol lehet ez a leány ennyi ideig?! − Anyjuk eredj le nézd meg mi tart ilyen soká? Tán a bort folyatta el azért nem mer feljönni! Anya: - Remélem nem a bort folyatta el ez a leány! Nagyon mérges lest akkor az uram! − Hát téged mi lelt édes leányom?! Miért sírdogálsz te ilyen keservesen. Leány: - Hogy ne sírnék édesanyám, amikor itt van ez a nagy kő! − Jajj én szegény fejemnek, itt vannak értem háztűznézőben, hamarosan férjhez megyek, lesz egy kisfiam, elviszem a vásárba, veszek neki egy ködmönkét, de egy nap le talál szökni a pincébe játszani. És ha ez a kő eldől?! − Bizonyosan agyon fogja ütni, kire marad akkor a ködmön?! Anya: - Jaj Istenem, szegény unokám! Mi lesz velünk?! Erre ő is úgy elszomorodott, hogy leült a leány mellé a sarokba és most már együtt sírtak Apa: - Ejnye szedtevette, hol lehetnek ennyi ideig? Bizonyosan a bort folyatták el. Lemegyek megnézem hova vesztek. Lemenet az ember is. Hát amint leért látja, hogy ott zokognak mind a ketten egymás nyakába borulva. Apa: - Hát ti mit sírtok-rítok? Mi bajotok esett ilyen hirtelen? Anya: - Jaj hogyne sírnánk apjuk, mikor milyen szomorú dolog jutott az eszünkbe.

Segítsetek hol keressem őket? ) (le mentek a pincébe! Akkor én is utánuk megyek!) Azzal a legény kapta magát és utánuk ment a pincébe...Itt vannak értem háztűznézőben. lesz egy kisfiam. hogy sírjanak ameddig nekik tetszik. Legény: . de 100 adnék annak az embernek aki valamilyen módon felszállítaná. mi lesz mi velünk.. Megszólítja: Legény: Hát kenduram mit csinál maga azzal a nagy rakás dióval? 1 Bolond: .Jaj drága leányom. A legény már-már kezdte elveszíteni a türelmét. elvisszük a vásárba. már fél esztendeje hányom ezt a diót. hát látja amint egy ember egy nagy rakás diót vasvillával akar a padlásra felhányni.Majd én elmondom édesapám! . kire marad akkor a ködmönke?! Apa: . kire marad akkor a ködmönke?! Legény: .ez.Hamarosan férjhez megyek . elviszem a vásárba.RÖHÖG! − No még ilyen bolond embereket nem láttam! Hanem most elindulok míg három ilyen bolondra nem akadok. jaj drága feleségem. de egy nap le talál szökni a pincébe játszani. Ha az Isten is úgy akarja! A legény nyakába kapta a nagy világot.Hogy ne sírnánk! Mikor itt ez a nagy kő! (Legény: . Ment mendegélt hetedhét ország ellen. .Hát magukat meg mi lelte? Miért sirnak ilyen keservesen? Leány: .? ez itt?? e miatt sírnak?. de egy nap le talál szökni ide a pincébe játszani.Milyen dolog. hogy ő is leült melléjük és segített nekik a sírásban.) Leány: .. milyen dolog? Hát az a nagy káposztás kő! Apa: Gyerekek ti ezt értitek? Leány: . akkor majd vissza jövök és elveszem a kentek leányát. veszek neki egy kis ködmönt.Ugyan milyen szomorú dolog jutott az eszetekbe? Anya: . Ezen annyira elkeseredett az ember is... És ha ez a kő eldől?! Bizonyosan agyon fogja ütni. lesz egy kisfiunk.Én bizony nagy munkában vagyok.Apa: . hamarosan férjhez megyek. − dal! Ahogy így ment-mendegélt egy faluba ért. Amint leért. és ott hagyta őket a pincében. Legény: .. És ha ez a kő eldől?! Bizonyosan agyon fogja ütni.Azta mindenit! Hát hova lettek mind? − Gyerekek nem láttátok őket? ( de! . veszünk neki egy ködmönkét. de sehogy sem tudom fölhányni a padlásra! Szegény ember vagyok. látta hogy ott ülnek mind a hárman és itatják az egereket.

Én megmondom nénémasszony! Sose dugdossa kend azokat a csirkéket a kotló alá. De sehogy sem tudom alá dugni mert ha egyik felől aládugom a másik felől kibúvik. de nem tudom miféle istencsudája. Legény: . Hát egyszer csak azt látja. Legény: No meg van a második bolond is. Mondta a kérő és azzal elővett egy zsákot és fél óra alatt mind felhordta a diót. noha semmit nem csinál neki.Fogadj Isten atyafi. Odament hozzá és megszólította: Legény: . amint egy ember teknővel a kezében hol ki szaladt. hála Istennek.Jó napot adjon Isten jó uram! Hát miben fáradozik kend? 2 Bolond: . Ének Asszony: Pipipipipipipiiii! (tereli a csirkéket! Karton csibék és kotló! ) Legény: . hogy ezt a házat csináltattam. de adnék is 100 Ft-ot annak az embernek aki világossá tudná tenni. Azzal ment-mendegélt tovább. majd ha a kotló héját lát maga alá veszi őket. Adnék is 100 Ft-ot annak az embernek aki jó tanácsot tudna adni. Legény: -No. hogy mitévő legyek velük.No majd világossá teszem én. Meg is kapta a fizetséget és azzal ment tovább. mert attól félek hogy ha szerte széjjel szaladgálnak elkapja valamelyiket a héja. Én. Indulhatok hazafele! Ének! . az ajtót is nagyobbra vette és mindjárt világos lett a ház. -A másé pedig milyen világos.No bízza csak rám. Legény: . vágott a házon 2 ablakot. megtaláltam mind a 3 bolondot. csak egy kis lyukforma ajtaja. Legény: No akadtam már egy bolondra! Ének! Ahogy így ment-mendegélt egy újabb faluba ért. hogy olyan sötét. Azzal elővett egy fejszét.Legény: .Hát kend néném asszony mit csinál?! Asszony: Bíz én öcsém ezeket a csirkéket dugdosnám a kotló alá. − Látja kend most is ebben munkálkodom. Hát bíz' én tavasszal lesz egy éve. meg mióta késze van folyton hordom bele a napfényt teknővel. A legény megkapta itt is a 100 Ft-ot és azzal ezt is otthagyta. Az asszony nagyon megörült a jó tanácsnak mindjárt oda adta a legénynek a 100 ft-ot. hol meg be egy olyan házba amelyiknek nem volt ablaka.

Még most is élnek ha meg nem haltak. hanem azért a káposztáskő nem ütötte agyon. aki nem hiszi járjon utána!. vettek is neki ködmönkét. . két hét múlva a lakodalmat is megtartották.Mihelyt hazaért eljegyezte a leányt. Többet aztán nem is hallottam felőlük. csak annyit h lett nekik egy kisfiuk. Itt a vége fuss el véle.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful