i

SOROTAN TERHADAP FREEMASONRY (ORGANISASI RAHASIA YAHUDI)
Oleh
L.P.P.A - MUHAMMADIYAH
Diterbitkan oleh : Yayasan Nurul Islam
βρ‰ƒ¸`ƒ #θ↔¸Ü`‹¸9 ´‘θΡ ¸!# ¯Ν¸γ¸δ≡´θù'¸/ ´!#´ρ –Λ¸⎢`Β ⎯¸ν¸‘θΡ ¯θ9´ρ ν¸Ÿ2 βρ`¸≈39# ∩∇∪
Mereka berusaha hendak memadamkan nur Allah (agama Islam), dan Allah terus
menyempurnakan nur-hidayah Nya “agama Islam”, sekali pun orang-orang kafir tidak
bersenang hati karenanya. (Qur'an Surat Shaf 8)
i
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI........................................................................................................... i
PENGANTAR ........................................................................................................ i
I. PENDAHULUAN........................................................................................ 1
1.1. Freemasonry (Masoniyah) atau (Freemasons).............................................................1
1.2. Ular yang sudah menjelma menjadi Naga ...................................................................2
1.3. Cita-Cita Freemasonry Yang Sudah Menjadi Kenyataan ............................................2
II. PERKEMBANGAN FREEMASONRY DI DUNIA................................. 4
2.1. Masonry (Freemasonry)...............................................................................................4
2.2. Haikal Raja Sulaiman ..................................................................................................4
III. BEBERAPA HAL YANG PERLU MENJADI PERHATIAN............... 7
3.1. Freemasonry (Masoniyah) ...........................................................................................7
3.2. Luar Biasa Dalam Membuat Kebinasaan.....................................................................7
IV. Ta'rif: MASONIYAH / FREEMASONRY............................................... ix
4.1. Masoniyah (Freemasonry) nama baru ........................................................................ix
4.2. Apa Itu Freemasonry ..................................................................................................ix
4.3. Cara Menanamkan Pengaruh......................................................................................xi
V. PENENTUAN TINGKAT (SHINING CEREMONY /
CEREMONY DEGREES) ......................................................................... 14
5.1. Pembukaan Ceremony...............................................................................................14
5.2. Penutupan Upacara ....................................................................................................17
5.3. Seruan Kepada Hadirin Untuk Istirahat Sebentar ......................................................19
5.4. Kenaikan Tingkat.......................................................................................................19
5.5. Upacara Pengambilan Sumpah Setia .........................................................................20
5.6. Pindah Dari Degree (Rangking) Ke Degree Lain ......................................................28
VI. HULU (SUMBER) PENIPUAN............................................................... 29
6.1. Proses Naik Tingkat...................................................................................................30
6.2. Catatan Sekitar Pelantikan.........................................................................................30
6.3. Turunan Campuran Dan Turunan Merdeka...............................................................31
6.4. Rahasia Tingkatan-Tingkatan Pelantikan 1, 2, 3, 18, 30, 31, 32 dan 33....................32
Tingkat pertama.........................................................................................................32
Tingkat kedua ............................................................................................................32
Tingkat ketiga............................................................................................................33
Tingkat kedelapanbelas..............................................................................................33
Tingkat ketigapuluh...................................................................................................33
Tingkat ketigapuluhsatu.............................................................................................34
Tingkat ketigapuluhdua .............................................................................................34
Tingkat ketigapuluhtiga.............................................................................................34
Konsentrasi sesudah pelantikan ketigapuluhtiga .......................................................35
Pojok Musa dan Harun ..............................................................................................35
6.5. Sesudah Ini Tidak Ada Rahasia Dan Tipuan Lagi .....................................................36
6.6. Crave Royal Degree...................................................................................................36
6.7. Memperdalam Sistem Penyesatan .............................................................................37
6.8. Shining Ceremony dan “Forum-Forum” ...................................................................40
VII. FREEMASONRY PELOPOR UNTUK MEMBENTUK
NEGARA YAHUDI .................................................................................. 42
7.1. Di Negara Inggris ......................................................................................................42
7.2. Di Negara Perancis ....................................................................................................43
7.3. Di Negara Amerika....................................................................................................44
7.4. Di Negara Rusia.........................................................................................................44
7.5. Di Negara Turki.........................................................................................................44
ii
VIII. ZIONISME DAN FREEMASONRY........................................................ 47
8.1. Contoh-contoh kutipan dari buku “ZIONISME dan TALMUD” ..............................47
8.2. Kitab Talmud.............................................................................................................48
8.3. Cabang-Cabang Freemasonry....................................................................................49
8.4. Freemasonry Dengan Unsur-Unsur ...........................................................................50
8.5. Orientalis dan Upacara Freemasonry.........................................................................50
IX. PANDANGAN ISLAM............................................................................. 52
9.1. Perintah Allah Kepada Orang Beriman Untuk Menghadapi Semua Sifat
Dan Cara Musuh-Musuh Tersebut.............................................................................56
X. PENUTUP (SIKAP KAUM MUSLIMIN) .............................................. 60
XI. LAMPIRAN............................................................................................... 64

iii

lambang Freemasonry

Gambar Kulit: Sebuah Lukisan Dari Seniman Pelukis Irak
i
PENGANTAR
Alhamdulillah rabbil'alamin, washshalaatu wassalaamu 'ala Rasulullah,
Muhammadin wa ala aalihi washahbihi ajma'iin amma ba'du.
Sesungguhnya orang-orang mu'min terutama Ulama dan para pemuka masyarakat
yang di dalam memimpin ummat, menegakkan aqidah, menuju kebahagiaan yang
diridhai oleh Allah s.w.t. sesuai dengan tujuan Agama Islam yang digariskan
Allah dan dipimpinkan oleh Rasul sebagai Mubassyir, naziir, da'in ilallah buznini,
was Sirajan muniira - yang harus diwarisi oleh Ulama-Ulama dan Zu'ama Islam.
Perlu mengenal, posisinya sendiri, juga strategi dan taktik orang-orang di luar
Islam.
Ummat Islam melakukan da'wah, lebih dahulu ia juga harus tahu tentang “apa dan
siapa yang ingin menghambat kemajuan Islam; karena yang menghambat itu
berarti memusuhi Allah.
Allah subhanahu wata'ala berfirman dalam surat al Baqarah ayat 257:
´!# ¯’¸<´ρ š⎥⎪¸%!# #θ`ΖΒ#´™ Ογ`_¸‚`ƒ ´⎯¸Β ¸M≈ϑ=—à9# ’<¸) ¸‘θ–Ψ9# š⎥⎪¸%!#´ρ #ρ`.
`Νδτ$´Š¸9ρ& Nθó≈Ü9# ΝγΡθ`_¸‚`ƒ š∅¸Β ¸‘θ–Ψ9# ’<¸) ¸M≈ϑ=—à9# š¸×≈9`ρ& ´=≈s¹ &
¸‘$Ψ9# ¯Νδ $κ¸ù šχρ$¸#≈ z ∩⊄∈∠∪
“Allah adalah Pelindung (Pemimpin) bagi orang-orang beriman; Dialah yang
melepaskan mereka dari “ZHULUMAA'F” (gelap gulita dalam segala hal) ke
dalam “an Nuur”. Adapun orang-orang kafir, pemimpin-pemimpin mereka adalah
Thaghut (Syaithan) Syaithan itulah yang menggiring mereka dari “annur ke dalam
“zhulumaat”; mereka itu adalah penghuni Neraka, mereka kekal di dalamnya” (al
Baqarah ayat 257).
Orang-orang beriman dalam menegakkan aqidah dan ajaran Ilah. menuju
keridhoan Allah; selalu mendapat rintangan, halangan dan kesulitan; baik yang
nyata maupun tersembunyi yang halus maupun yang kasar; menghadapi rayuan
atau tekanan/paksaan yang datang dari orang-orang yang pandai membohong
menipu dan membingungkan; dengan, menggunakan bermacam kekuatan, fasilitas
dan mass media, yang berakibat langsung ataupun tidak langsung terhadap ummat
Islam; sehingga banyak di antara ummat Islam yang terlalai, terlupa dan
terpengaruh. Akibatnya Kaum Muslimin tidak menyadari bahaya yang
dilancarkan oleh orang-orang yang tidak menyukai Islam; bahkan sebagian kita
merasakan seolah-olah faham dan sikap yang demikian sebagai ajaran Islam yang
murni.
Kalau dibiarkan begitu saja, akhirnya ummat Islam yang sudah terbius seperti ini
akan jatuh ke tangan orang lain tanpa disadarinya; dan sebagian mereka sudah
ii
diperalat oleh orang luar Islam untuk mensirnakan Islam itu sendiri.
(Na'uzubillahi min zalik).
Untuk menghindarkan bahaya inilah kita ingin mengemukakan beberapa masalah
yang ada hubungannya dengan persoalan tersebut di atas; yaitu “bagaimana cara
orang lain menghadapi Islam, melenyapkan Aqidah dan sekaligus menggerogoti
ummatnya”
Bersama ini kami sajikan sebagian dari pendapat-pendapat dan fakta sejarah yang
telah diteliti dari sumber-sumber:
1. HAQIQAH AL MASONIYAH
2. ALMASONIYAH FIL'ARA'
Oleh:
Doktor Muhammad Ali al Za'by
.... seperti yang dijelaskan dalam Bab 11, IV s/d VI11.
ENCYCLOPEDIA INTERNATIONAL, Jilid 11, penerbitan Grolier incorporated
New York, tahun 1976 halaman 409 - 410.
Oleh: Charles Francis Cornell,
Semoga ummat Islam umumnya: Ulama, Zu'ama, Zu'ama, dari cendekiawan serta
sarjana Islam khususnya; akan dapat mengetahui, menyadari dan berhati-hati,
supaya kita semua selamat dari cengkeraman orang-orang yang tidak menyukai
Islam dan memusuhinya.
Wabillahit taufiq wal hidayah.
Jakarta, 2 Jumadilakhir 1398
10 Mei 1978
Lembaga Penelitian dan
Perkembangan Agama (LP.P.A.)
− Muhammadiyyah −
Ketua Sekretaris

(H. Abdul Malik Ahmad) (Anhar Burhanuddin)
1
I. PENDAHULUAN
1.1. Freemasonry (Masoniyah) atau (Freemasons)
Freemasonry adalah Organisasi Rahasia yang sangat benci terhadap Islam,
Kristen dan pengikutnya. Organisasi ini sudah mulai sejak 1940 tahun yang
lalu, walaupun dengan nama yang lain dari yang sekarang, semulanya
didirikan tahun 37 Masehi, diberi nama “Kekuatan Tersembunyi; kemudian
pada tahun 1717 dinamakan FREEMASONRY oleh Forum London,
Organisasi ini tetap berpegang pada semboyan (slogan),
“KEMERDEKAAN, KEADILAN dan PERSAUDARAAN, di samping itu
ada SUMPAH dan ANCAMAN bagi yang melanggar rahasia. Pada bentuk
lahirnya, organisasi ini bergerak sebagai Organisasi Sosial, untuk
kesejahteraan anggota dengan propaganda-propaganda yang meyakinkan.
Berikut ini dikemukakan beberapa tulisan tentang maksud yang sebenarnya
dari Freemasonry. Sebenarnya tulisan-tulisan mengenai Freemasonry ini
sudah banyak ditulis oleh penulisnya, baik yang mengkritik atau yang
memuji, maka dalam tulisan ini penulis sengaja mengemukakannya demi
kemaslahatan ummat manusia sekalian, bukan ditulis menurut selera dan
kesukaan atau sekedar apa yang didengar saja, “Tidak”, akan tetapi adalah
untuk menegaskan dan membeberkan apa bahaya organisasi ini terhadap
agama dan terhadap bangsa di dunia, khususnya yang sudah bergelimang
dengan uang Freemasonry, dan mereka tidak tahu jalan ke luar dan tak
mampu membebaskan dirinya dari pengaruh dan pemerasan Freemasonry.
Penulis sebagai seorang pemimpin tak mungkin akan membohongi ummat
banyak, dan ini adalah didorong oleh rasa tanggungjawab terhadap Allah
untuk menjaga keselamatan masyarakat; dan dengan keyakinan penulis
bahwa penulis selalu di bawah pengawasan Allah SWT;
Penulis menyajikan masalah Freemasonry ini berdasarkan pengalaman dan
pengamatan langsung dengan mengikuti upacara-upacara Freemasonry,
maka dalam buku ini saya membeberkan rahasia Freemasonry,
sebagaimana yang telah disampaikan dalam perkuliahan diberbagai
Universitas atau tulisan-tulisan di surat-surat kabar dan majalah dan bahkan
sudah disiarkan langsung melalui Radio dan Televisi Libya. Kadang-
kadang pembaca merasa heran dan enggan mempelajari buku ini, tapi kalau
dia tahu bahwa anaknya, keluarganya sudah masuk ke dalam perangkap
ULAR Freemasonry ini, baru mereka sadar dan buru-buru mencari
pertolongan. Termasuk ke dalam Organisasi Freemasonry ini anak
organisasinya yaitu Bnay B'rth, Rotary Club, Saksi Yahova dan Freedom
Association dan lain sebagainya. Gerakan-gerakan ini sengaja berselubung
di balik taktik dan kebijaksanaan/siasat Freemasonry.
Kalau seseorang sudah sungguh-sungguh mengetahui gerakan rahasia ini,
tentu dia akan meninjam kembali segala yang didengarnya tentang slogan-
slogan Kemanusiaan Freemasonry, kemerdekaan, keadilan. Tak ragu lagi,
dia akan ketawa sendiri mengenang nasibnya yang sejak lama sudah dibina
oleh Freemasonry dalam keadaan terperas, baik dirinya, keluarganya;
rakyatnya (bangsanya), maupun dunia semua, yang telah berlaku sejak
berabad-abad.
2
1.2. Ular yang sudah menjelma menjadi Naga
Freemasonry adalah suatu dengan sistem Perencanaan yang teratur rapi,
yang menjadikan Pemimpin-Pemimpin di setiap Negara sebagai onta
pendukung tujuan Yahudi atau sebagai kuda tunggang yang memancarkan
api yang memusnahkan masyarakat, memusnahkan kesuburan dan
menimbulkan serta mengobarkan debu-debu yang menutupi jalan
kemaslahatan bangsa.
Freemasonry mulanya berkembang sebagai “Kekuatan Tersembunyi” dan
hanya sebagai penghubung, tapi lama-kelamaan menjelma menjadi ULAR,
yang mampu melaksanakan programnya ke seluruh dunia. Tapi anehnya,
manusia-manusia yang sudah dibutakan mata hatinya di dalam Forum
Freemasonry sangat bersenang hati mengulang kata-kata “Ular” itu dengan
tidak mengerti alasan-alasannya. Ular Freemasonry itu sekalipun ketika
dalam pergaulan Forum Internasional, ekornya memperlihatkan bahwa dia
hidup sebagai orang-orang berani, sopan, lurus, menepati janji, punya
wibawa dan lain-lain tapi kepalanya selalu bergerak ke sana kemari sebagai
mata-mata, melakukan kekejaman, berniat jahat, melakukan monopoli dan
menumpuk kekayaan, menipu dan berbuat kebinasaan di muka bumi.
Apalagi setelah mereka memakai tiga semboyan “Kemerdekaan, Keadilan
dan Persaudaraan” sebagai cara dan taktik untuk meyahudikan, hal ini tetap
mereka jalankan semenjak berdirinya organisasi yang bernama kekuatan
rahasia abad yang lalu, kemudian muncul sebagai organisasi ZIONISME
MODERN yang bertujuan untuk melaksanakan Perjanjian Lama dan Buku
TALMUD.
Selama seperempat abad lamanya Penulis menghabiskan umur dalam
Forum-Forum dan Pertemuan Freemasonry (Masoniyah), baik sebagai
pembicara; atau pemrasaran dalam seminar-seminar dan lain sebagainya,
hanyalah semata-mata ingin MENGETAHUI APA RAHASIA
FREEMASONRY ini sampai kepada masalah kecil dalam TATA CARA
Pertemuan Majlis; kenaikan rangking mereka dan lain-lain. Sehingga
dengan begitu Penulis dapat memperbandingkan antara apa yang didengar
dan apa yang dilihat dengan kenyataan di luar.
Sebenarnya apa yang ditemui oleh Penulis sudah pula diketahui oleh Rasyid
Ridha, Papa Louis Syaikhu, Ustaz Tisoof, Dr. Saifuddin al Bustany,
kemudian diiringi oleh sarjana-sarjana zaman sekarang seperti Dr. Mustafa
Sa'dany dan Dr. Muhammad Husain. Maka tulisan, ini adalah sebagai
urutan mata rantai dalam membeberkan rahasia Freemasonry ini demi
untuk kemaslahatan kemanusiaan.
1.3. Cita-Cita Freemasonry Yang Sudah Menjadi Kenyataan
Pembaca-pembaca yang menyadari bahwa “Kekuatan Tersembunyi” yang
didirikan oleh 9 orang pendeta Yahudi pada tahun 37 Masehi didasarkan
pada tujuan hendak menghancurkan agama Masehi sebagai pembalasan
dendam atas pekabaran al-Masih tentang kehancuran “Haikal” tentu akan
mengerti bahwa dasar Freemasonry sejak permulaan didirikan ialah
bertujuan untuk melangsungkan kehidupan Yahudi dan memperbaharui
bentuk bangunan Haikalnya yang sudah roboh.
Harus diketahui bahwa tahap pembaharuan Yahudi sudah mulai
mengembang dan pada tahun 1967 sudah menjadi kenyataan; yakni mereka
3
berangan-angan mendapat kekuatan untuk mendirikan kejayaan Yahudisme
di atas reruntuhan Masjid al Aqsha, shakhrah (batu Sulaiman) dan Kiamat;
sehingga sirna awan yang menutupi Perjanjian Lama yang sudah dikenal
oleh orang-orang besar yang sudah dituntun matanya (hanya menuruti yang
didiktekan oleh Pemimpin-Pemimpin tersembunyi) dan tidak mempunyai
fikiran lain.
Ketika itu selesailah tugas gerakan Freemasonry, dan seterusnya Forum
Yahudi Internasional lah yang mengendalikan organisasi-organisasi Satelit
yang sangat besar.
Mereka yang sudah dibutakan matanya −karena sudah jauh terperangkap ke
dalam tipu daya Freemasonry yang licik− tidak akan bisa melihat tujuan
dasar yang menjadi penggerak Freemasons. Mereka sudah menuruti jalan
yang sangat menguntungkan Yahudi; yaitu membina penjaga-penjaga
(Singa-Singa) yang disebut “Singa penjaga Singa” −Lion Serves Lions−
yang mengawal Yahudi, yang sebenarnya sudah berdiri teguh sekalipun
belum menjadi kenyataan.
Sebenarnya apa yang dicita-citakan oleh Yahudi dengan Freemasonry
sudah berhasil; sekalipun kita melihat mereka masih menahan diri, tidak
segera membunyikan terompet kemenangan, dan diperlihatkan kepada kita
orang-orang besar yang sudah dibutakan fikiran dan hatinya, mereka tidak
henti-hentinya menari dan bermencak: kita dapat juga mengetahui
golongan-golongan yang sudah menjadi pengikut Freemasonry, onta-onta
pengangkut beban buat keuntungan mereka bersama dan menjadi agen-agen
yang mereka jadikan burung pemikat buat keuntungan mereka bersama.
Tujuan jarak jauh ini tidak diketahui sama sekali oleh manusia buta yang
kecil
1
dan hanya dirasakan oleh manusia buta yang besar; tetapi orang-
orang ini tidak memperdulikannya, bahkan telah terpukau oleh kesenangan
yang hanya sebentar, yang karenanya mereka sudah terjerembab dan
menjerembabkan bangsanya ke kancah kebinasaan.
Tujuan gerak Freemasonry ini sudah kami ungkapkan semenjak tahun 1959
di dalam buku yang di dalamnya sudah diperingatkan apa yang benar-benar
kemudian terjadi pada tahun 1967 penyerbuan Israel (Yahudi) ke negara
Islam.
Maka dalam buku ini Penulis mengungkapkan RAHASIA (HAKEKAT)
FREEMASONRY yang belum dan tidak terungkapkan dalam buku-buku
yang lama dan isinya saling mengisi.
Beirut 1394/1974
Dr. Muhammad al Za'by

1
Pengikut Freemasonry yang masih pada degree permulaan dan anggota-anggota anak organisasi-
organisasi mereka beri julukan: "batu buta kecil" dan yang sudah melampaui degree atasan mereka
namai "batu buta besar", sebab mereka ini mesti mengikut saja dan mesti menyimpan kerahasiaan
tanpa mengetahui tujuan yang sebenarnya.
4
II. PERKEMBANGAN FREEMASONRY DI DUNIA
Terbitan: Grolier Incorporated
ENCYCLOPEDIA INTERNATIONAL, Jilid 11, Cetakan ... di New York tahun
1976, pada halaman 409 ada menerangkan (menguraikan) tentang
FREEMASONRY (MASONIYAH). Pada permulaannya uraian itu menerangkan
bahwa “Persaudaraan Freemasonry dan Organisasi-Organisasi Satelitnya
bertujuan Sosial dan pembinaan moral, yakni bentuk lahir dari organisasi itu.
Di bagian lain sesudah uraian diakui bahwa Freemasonry mempunyai tujuan yang
berlatar belakang “HAIKAL, SULAIMAN”, dan Balai Pertemuan (forum) dan
siapa yang menyalahi atau merubah haluan ini (Haikal Sulaiman) tidak diakui
sebagai anggota Masonry; seperti yang terjadi di Perancis pada tahun 1870. Untuk
selengkapnya Encyclopedia tersebut menerangkan sebagai berikut :
2.1. Masonry (Freemasonry)
Persaudaraan Mason pada mulanya dikenal pada abad keempat belas
dikalangan pemahat-pemahat batu Inggris. Kemudian pada abad kedelapan
belas persaudaraan ini telah mulai mengembangkan Balai pertemuannya
(forum/mahfal) baik yang khusus (Characteristic) maupun yang utama
(Grand), ke Eropa Barat dan Koloni Inggris di Amerika. Dia merupakan
prototype dari “persaudaraan-persaudaraan” dan organisasi sosial yang
termodern. Keistimewaannya terletak dalam tujuan untuk pembinaan moral
(karakter) dan usaha-usaha kebaikan (good-works) tanpa dipengaruhi oleh
tujuan dan aturan politik rasial, agama atau aliran ekonomi.
Diperkirakan pada tahun 1960an, ikatan ini beranggota antara 5.000.000
sampai 6.000.000 orang, dengan jumlah Balai Pertemuan (mahfal) lebih
kurang 32.000 buah di segenap penjuru “Dunia Baru” yang sebagian besar
berlokasi di Amerika Serikat dan Commonwealth Inggris. Setiap tempat
pertemuan utama sepenuhnya berdiri sendiri-sendiri, tidak terikat dengan
yang lain - dan tidak ada pimpinan pusat atau yang lebih tinggi. Hubungan
persaudaraan dan kontinyuitas sejarahnya dibina melalui pengakuan resmi
dan saling surat menyurat dikalangan pusat pertemuan utama secara
tradisionil.
Bermacam-macam definisi yang dikemukakan Freemasonry; tetapi yang
terbanyak adalah; suatu sistem moral yang dirumuskan (dibungkus) dengan
simbol yang berlukis alegoris.
2.2. Haikal Raja Sulaiman
Lambang-lambang atau simbol-simbol itu pada prinsipnya didasarkan
kepada “Haikal Raja Sulaiman”, simbol-simbol utama adalah alat pemahat
batu seperti siku-siku dan kompas.
Dokumen Masonry yang tertua dan masih ada ialah Manuskrip Holliwell.
Dokumen itu menjadikan Masonry sinonim dengan ilmu ukur. St. Alban
membawanya ke Inggris sebagai ilmu-pengetahuan rahasia. Raja Atheistan
memperkuatnya menjadi “milik persaudaraan” di YORK tahun 926.
5
Dokumen itu menyimpulkan tuntutan-tuntutan atau peringatan-peringatan
tentang prinsip-prinsip moral Masonry.
Tuntutan-tuntutan dan upacara suci dan rahasia ini masih berlangsung
sampai Masonry modern dewasa ini, sekalipun peninggalan dongeng
tersebut tidak membantu kelangsungan hidup perkembangan ilmiah yang
kritis di abad ke 19. Pertemuan-pertemuan itu secara teratur berubah dari
organisasi perburuhan dengan semboyan-semboyannya yang filosofis dan
spekulatif ke kelompok-kelompok sosial filosofis dengan latar belakang
kelompok sekerja yang berjiwa zaman pertengahan.
Pada permulaan abad ke delapan belas “pembinaan dasar” disistimatiskan
dalam tiga tingkat (rangking) yang kemudian dikenal dengan “Craft
degrees” (tingkatan-tingkatan keahlian) atau “blue lodge” yang dinamakan
tingkatan-tingkatan (rangking/degree) yang lebih tinggi yang diperkenalkan
ke berbagai tempat dan masa pada abad ke 18 dan abad 19. Yang termasuk
ke dalam rangking (degree) tertinggi ini ialah rangkaian 33 degree yang
dinamakan “Scottish Rite” atau “Ancient Accepted Rite” dan tiga grup lagi
yang dinamakan “Royal Arch, “Royal and Select Masters dan Knight
Templar” dikenal sebagai York Rite atau American Rite. Mengikuti
(menyusul) tiga degree pertama di atas dan acara-acara di Balai Pertemuan
(mahfal) di mana mereka mengadakan rapat tetap diharuskan kepada setiap
anggota Freemasonry.
Empat Balai pertemuan (Mahfal) di London pada tahun 1717 membentuk
“Grand Lodge” pertama. Lalu organisasi yang sama ikut pula dibentuk di
Irlandia dan Skotlandia di Eropa, dengan beberapa perubahan. Maka
terbentuklah Grand lodges-lodges di setiap tingkat Propinsi dan Distrik di
segenap penjuru Dunia. Banyak dari lodge-lodge (mahfal/mahafil) itu
“Grand lodges” independen; yang tertua terdapat di Virginia tahun 1777
dan yang terbaru terdapat di India-tahun 1961.
Buku Konstitusi Freemasonry yang dikeluarkan untuk pertama-kalinya
ialah buku yang dikeluarkan oleh “Grand lodge” pertama tahun 1723 dan
telah diterbitkan lagi tahun 1734 oleh Benyamin Franklin di Philadelphia.
Lodge (Mahfal) Masonry secara kebetulan hanya diizinkan dalam negara-
negara Aristokrasi modern, seperti Nazy Jerman Fasis Itali, Spanyol dan
Negara-Negara Tirai Besi.
Politik anti Masonry tidak bisa pernah berkembang di Britannia, dan hanya
pernah sekali di Amerika, ketika partai Anti-Masonry tampil dengan
kekuatan yang cukup untuk menguasai sebuah konvensi nasional tahun
1831.
Pengumuman Paus pada tahun 1738 yang dikenal (In eminenti) telah
menentukan politik Gereja Roma Katolik sebagai yang anti “persaudaraan
Freemasonry tersebut,” demikian juga beberapa pendiri Protestan.
Balai pertemuan (lodge/mahfal) Perancis dan Belgia merubah pernyataan-
pernyataan anti gereja, dengan demikian kebanyakannya ke luar dari
Freemasonry tersebut secara menyeluruh, sehingga orientasi-orientasi
utama mereka tidak lagi diakui sebagai bagian dari Freemasonry semenjak
tahun 1870an.
Di samping organisasi “reguler lodge”, “grand lodge” gabungan York dan
Scottish Rites banyak lagi group-group yang mendasarkan keanggotaannya,
6
baik secara langsung atau tidak kepada Freemasonry ini, terutama di
Amerika Serikat, yang dikenal secara luas diantaranya “the Shrines”
(Ancient Arabic order, Nobles of the Mystic Shrine), the order of the
Eastern Star, dan “the Order of De Malay for Boys”.
Charles Francis Cornell
Asisten Komisaris Pendidikan Negara
Bagian New York dan Perpustakaan Negara.
Diterjemahkan dari “Encyclopedia International” jilid 11, penerbitan
Grolier in Corporate New York tahun 1976, ha1. 409-430
Oleh
Lembaga Penelitian dan Perkembangan Agama
− Muhammadiyyah −
***
7
III. BEBERAPA HAL YANG PERLU MENJADI PERHATIAN
3.1. Freemasonry (Masoniyah)
Freemasonry (Masoniyah atau Freemasons) adalah satu jalinan rajut
(jaringan) perangkap yang dibuat oleh 9 orang Yahudi pada 20 abad yang
lalu (tahun 37 Masehi), yang dihiasi dengan semboyan (slogan)
“Kemerdekaan, Keadilan dan Persamaan”.
2
Pengikut-pengikut
Freemasonry terjebak ke dalam jaring perangkap itu, lantas memukul
genderang semboyan-semboyan tersebut. Mereka lupa bahwa perkataan-
perkataan itu hanya semata-mata cat dari luar dan tidak ada isinya selain
dari usaha dan daya penghancur dan perampasan yang telah disediakan
buku-buku tentang cara pelaksanaannya.
Penganut-penganut Masoniyah (Freemasonry), tingkat permulaannya dan
pertengahan bekerja untuk tujuan yang tidak mereka ketahui, Ibarat orang
yang ditutup matanya mencari benda hitam di malam yang gelap dan
dipermainkan oleh pendirinya. Yang mendapat daging buruan, jatah singa,
adalah orang Yahudi sedangkan sisanya untuk anjing buruan yang saling
bercakaran.
3.2. Luar Biasa Dalam Membuat Kebinasaan
Jikalau manusia buta (pembesar-pembesar yang sudah dikendalikan oleh
Freemasonry) menyangka bahwa instruksi Yahudi sebagai pendapat baru
yang menakjubkan, maka orang-orang yang berpengertian (mengerti) dan
mendalami hakekat Freemasonry ini akan memandang persangkaan-
persangkaan semacam itu adalah suatu bukti tentang kejatuhan bangsa yang
menyerahkan pemimpin-pemimpinnya kepada manusia-manusia yang
dinamakan oleh Yahudi di dalam PROTOKOL YAHUDI sebagai: orang
buta atau agen, atau si bodoh, atau kuda beban…… satu petunjuk bahwa
bangsa-bangsa itu sudah jauh dari Allah, maka Allah pun menjauhinya pula
dan diserahkan-Nya kepada “Pembina kebinasaan”.
Sebagian pembaca ada yang merasa aneh apabila penyakit-penyakit aqidah
dan politik dihubungkan dengan Freemasonry dan anak organisasinya”.

2
Semboyan-semboyan ini hanya sebagai gerak tipu muslihat, yang sebenarnya yang mereka tuju
ialah "kemerdekaan dengan berdirinya kekuasaan Haikal Sulaiman sesudah seluruh agama dan
bangsa selain Yahudi dimusnahkan; dan pembelaan untuk golongan mereka, sebab mereka
menganggap orang-orang selain mereka itu seperti binatang dan halal memeras darah, harta
kekayaannya, dan persamaan yang dimaksud hanya ada sesama mereka Yahudi.
8
Tetapi apabila mereka melihat bahwa sekurang-kurangnya semenjak 24
abad yang lalu, Yahudi sudah mengorganisir “Syarikat pengekspolitir
tenaga dan kekayaan, monopoli dan penimbunan barang-barang”, dan
mereka telah menciptakan akal-akalan yang sudah menyebabkan penduduk
dunia mati tercekik secara perlahan-lahan... sudah tentu rasa heran pembaca
itu akan hilang.
Kalau pembaca, bertemu dengan tepukan tangan, bunyi rentakan tongkat
atau martel (martel artinya "Palu") dan perbuatan kekanak-kanakan yang
terjadi di dalam upacara Freemasons (Masoniyah) ... saya harapkan supaya
pembaca melihat dan merasakan bahwa dicelah yang dia lihat itu ada
pengarahan-pengarahan tertentu, sehingga di akhir upacara pihak-pihak
yang dilantik, dibuat seperti mayat yang terbujur dihadapan orang yang
memandikannya, kemudian menurut tanpa membantah, mendengar tanpa
menyalahi; dan mencium telapak kaki patung Musa dan Harun tanpa ragu-
ragu; dan juga mengeluarkan kata-kata keji terhadap Musa dan Isa tanpa
ada yang menegurnya.
33
Dalam Encyclopedia International jilid 11 hal. 409-410 diterangkan: bahwa pada tahun 1960.
anggota Freemasonry diperkirakan antara 5 dan 6 juta orang, yang tersebar di 32.000 cabang-
cabangnya di seluruh dunia, yang terbanyak dari padanya tersebar di Amerika dan Inggris.
ix
IV. Ta'rif: MASONIYAH / FREEMASONRY
Kita melihat dicelah-celah perkembangan Injil dan Risalah, bangunlah gerakan
rahasia Yahudi yang bekerja menentang Al-Masih, lantaran Al-Masih
memberikan pekabaran bahwa Haikal dan Tanah akan kering selama-lamanya.
Pada tahun 37 sesudah Masehi 9 orang Yahudi membentuk suatu Organisasi
dengan nama “KEKUATAN TERSEMBUNYI” yang dipersiapkan untuk
menghancurkan agama Masehi, walaupun dengan menciduk mereka satu demi
satu. Ketika Islam datang, mereka menantang pula dengan cara-cara dan
organisasi yang mereka hadapkan kepada agama Masehi. Inilah yang menjadi
dasar pokok dari pembinaan-organisasi gerakan Zionisme dan organisasi-
organisasi satelitnya.
Tujuan pokok ini tetap dirahasiakan, oleh Pemimpin-Pemimpin organisasi yang
tersembunyi tanpa disadari oleh “Pembesar-Pembesar buta” yang sudah dikebiri
kekuatan fikirannya, melalui beberapa forum, pembinaan dan penobatan;
sekalipun di dalam isyarat-isyarat perkenalan, perjanjian, ucapan dan
persempuhan, berulang kali disebut kalimat-kalimat dan tanda-tanda yang tersebut
dalam buku Talmud (buku Yahudi kedua dibalik Taurat).
4.1. Masoniyah (Freemasonry) nama baru
“Kekuatan tersembunyi” mulai dari zaman permulaan berdirinya sampai
dewasa ini tidak berhenti-hentinya menggerogoti Masehiyah dan Islam
yang mereka anggap sebagai musuh bebuyutan, sekalipun kedua agama itu
dapat menyelamatkan diri. Pada tahun 1717 “Kekuatan tersembunyi” ini
dirubah namanya pada Muktamar London, di bawah pimpinan Anderson,
seorang keturunan Yahudi yang hidup sebagai Kepala Gereja Protestan
Scotland dan diberi nama baru yaitu: Masonry (Freemasons - Masoniyah).
Sesudah itu, timbul lagi Scotland Club (tahun 1723), Ecostic Club Tahun
1740) dengan jiwa dan tujuan yang sama.
4.2. Apa Itu Freemasonry
1) Dalam kamus “AL MUNJID” halaman 388 diterangkan: Freemasons
atau Freemasonry atau Masons atau Faran Mason berarti: “Pembina
Merdeka”, Dia adalah suatu organisasi rahasia, yang anggota-
anggotanya disumpah menyembunyikan rahasia-rahasia, tidak
membantah instruksi dan saling membantu satu sama lain (walaupun
dalam kesalahan). Mereka memakai lambang alat-alat pertukangan batu
seperti palu (penokok), segi-tiga - siku-siku, kompas, jangkar dan lain
sebagainya.
Mereka menganut ajaran Ulmaniyah (Laicisme), ialah suatu aliran hidup
(mazhab) yang berpendirian: Manusia di dalam kehidupan bernegara,
politik sosial dan ekonomi tidak memerlukan nilai keagamaan (lihat Al-
Munjid hal. 355).
2) Prof. Dozy seorang ahli Ketimuran (ORIENTALIST), berkebangsaan
Belanda memberi ta'rif Freemasons: “Freemasonry” sejumlah besar dari
berbagai aliran atau mazhab yang bergerak di atas satu tujuan, yaitu:
x
MENGEMBALIKAN:HEIKAL SULAIMAN, KARENA DIA ITU
ADALAH SIMBUL KEDAULATAN YAHUDI
3) Dalam Freemasonry terhimpun Raja-Raja, orang-orang berjabatan
tinggi, kepala-kepala Mahkamah dan Hartawan serta Pemimpin-
Pemimpin, orang-orang Intelek, golongan-golongan yang memakai
pakaian Pendeta Suci Pertrus tapi memegang tongkat Nero, atau
golongan-golongan yang naik mimbar seperti Ali Bin Abi Thalib tetapi
ikut memerangi kota Madinah seperti Yazid.
4) Yang Perlu Diperhatikan:
a) Mereka yang dikelabui dengan cat lahiriah, maka apabila cat sudah
hilang akan kentaralah bahwa orang ini sudah tertipu, sekalipun
bangsanya masih menjaga nama baiknya seperti Anwar Basya,
Kamal Attaturk dan lain-lain.
b) Mereka yang ingin harta nomplok untuk kepentingan dirinya atau
menginginkan kursi, gelar atau bintang untuk memenuhi ambisi;
atau menginginkan jabatan-jabatan tinggi, kemasyhuran yang belum
tentu akan terdapat.
c) Mereka yang mempunyai tujuan kepentingan pribadi yang merasa
senang memakai umpan, sekalipun mereka akan masuk perangkap
pemburu. Dan yang mengharapkan keuntungan tertentu, walau
Bangsanya akan terjual. Sebenarnya mereka ini berjiwa pedagang,
yang mengharapkan fu rum-forum International yang jauh di
seberang laut atau ingin memindahkan kesulitannya kepada kawan-
kawannya, terutama yang sudah mendapat kedudukan dan
kehormatan.
d) Wartawan-wartawan yang mengharapkan kemajuan Surat Kabar
atau majalah-majalahnya dikalangan forum-forum International,
lantas mereka menjadi terompet dari aliran Freemasonry.
e) Pejabat-pejabat yang sudah habis masa jabatannya terus berikhtiar
dalam forum International untuk mendapatkan gelar yang
memuaskan.
f) Kepala organisasi Satelit yang mempergunakan organisasi Masonry
sebagai, toko untuk mencari keuntungan lantas diberinya dirinya
gelar-gelar tinggi yang tak pernah diberikan oleh Ratu Inggris
sekalipun.
g) Seseorang yang telah mencapai rangking tertinggi dalam
Freemasonry, lantas timbul keraguannya, tapi dia takut kepada janji
yang diucapkan ketika berjanji yang disebutkan (diterimanya) ketika
pelantikan.
h) Mereka-mereka yang terpengaruh oleh sumpah-sumpah yang
mengguncangkan persendiannya (ditawan) dan menghilangkan
kemauannya, setiap dia mengingat kejadian yang dilaluinya di
waktu pelantikan degree berupa “darah yang ditumpahkan
kepadanya, tetesan darah yang ke luar dari tempat upacara
peribadahan dari tiang suci, yang berarti darah akan ke luar (mati)
kalau melanggar janji; ketika melihat tali yang diikatkan ke lehernya
dari ruang Haikal, dengan arti leher akan dicekik kalau
xi
membukakan rahasia. Dari itu dia terus berpendirian akan terus
menjalankan, sumpah yang dilakukannya dihadapan dua tiang
keramat Masoniyah (Freemasonry) itu. Padahal dalam keyakinan
Islam setiap sumpah yang bersifat Maksiat tidak berlaku, dan wajib
dilanggar.
i) Golongan tentara yang ingin kemasyhuran, lantas dipergunakan oleh
Freemasonry menjadi alatnya.
j) Apa lagi golongan yang menganggap Freemasonry itu sebagai suatu
kepercayaan, sehingga dia mewasiatkan kepada keluarganya supaya
kuburannya diukir dengan lambang dan semboyan Freemasonry.
Tidak diragukan lagi bahwa disamping golongan-golongan tersebut
ada lagi kawan-kawan yang dengan sendirinya mengikuti warisan
dari kesepuluh macam golongan itu. Mereka ini merasa tidak
berdosa memanfaatkan keramat pelantikan degree (pemberian nur
Masoniyah) dan pengaruhnya. Mereka tidak merasa berdosa
menghadiri sandiwara meruntuhkan Masjid Aqsha dan upacara
mendirikan Gereja Kiamat yang dilakukan dalam upacara
pelantikan. Padahal walaupun semata berdirinya pihak yang dilantik
di antara dua tiang keramat
4
sudah berarti ikut menghidupkan adat
pusaka Yahudi.
Saya yakin bahwa orang yang menerima Freemasonry ini terbawa
oleh vested interest dan tidak menyatakan ke luar dari Freemasonry
ketika melalui degree ke delapan belas tetap masuk golongan yang
telah ikut benci dan membencanai ummat Islam dewasa ini.
4.3. Cara Menanamkan Pengaruh
5) Pada permulaannya orang-orang ini diundang kepada Forum
Freemasonry International, di situ mereka dilayani sebagai orang besar
dan dihormati sebagai orang ahli dan berpengaruh. Pada permulaannya
hanya sekedar dialog persaudaraan yang diselang-selingi dengan pidato-
pidato yang mengarah kepada mengabdi kepada daya pemikiran, bebas
dari perasaan dan jiwa tradisi Bangsa dan Keagamaan. Begitu sempurna
pelayanan dan pidato-pidato itu sehingga para hadirin sesampai di
negeri mereka masing-masing merasa dirinya sebagai orang besar
International, mempunyai ratio, berpandangan luas, tidak pantas kalau
dipengaruhi oleh tradisi bangsa dan agama apa juga. Semenjak itu
mereka menjadi orang 'Ulmaniyah, yakni golongan manusia yang tidak
mau takluk pada ajaran agama dan tradisi Bangsa, dalam urusan, politik,
sosial dan ekonomi. Pada Forum selanjutnya mulailah diadakan
pelantikan derajat (degree) pertama, kedua ... kedelapan belas dan
sampai derajat ke tiga puluh tiga. Pada derajat pertama, mereka
disumpah dengan meletakkan Qur'an dan Injil. Pada derajat kedelapan
belas, Qur'an dan Injil tidak dipakai lagi, perjanjian dibuat dihadapan
dua tiang keramat yang dipuja dalam kitab Talmud, dengan menjunjung
Kitab Perjanjian Lama. Pelantikan-pelantikan selanjutnya sudah bersifat
mengutuk Al-Masih dan Muhammad dan segala Agama kecuali Haikal
Sulaiman.

4
Tiang keramat ialah dua buah tiang yang terletak di tengah Balai Pelantikan yang dianggap
sebagai tiang Haikal Sulaiman - menurut ajaran Talmud.
xii
Upacara Pelantikan :
6) Di dalam segala tingkatan atau degree, kepada para anggota yang baru
dilantik diberikan
™ Code Pertama,
™ kata perkenalan,
™ kata izin lalu,
™ kata suci,
™ kode bertemu di luar,
™ cara bertepuk tangan,
™ umur (tanda lamanya dalam satu ranking).
Dalam Encyclopedia International jilid 11, halaman 409-410
diterangkan tentang Freemasonry ini, bahwa pada tahun 1960 anggota-
anggotanya diperkirakan antara 5.000.000 sampai dengan 6.000.000
jiwa, dalam 32.000 Cabang yang tersebar di seluruh dunia; yang paling
banyak ialah di Amerika dan Inggris.
7) Di samping organisasi satelit, mereka mengadakan lagi organisasi-
organisasi anak yang bergerak dengan berbagai bidang dengan cara
yang kekanak-kanakan dan memakai berbagai semboyan, tetapi pada
akhirnya mengarah pada satu tujuan, yaitu mengembalikan Haikal
Sulaiman, karena itu adalah Daulah Israel.
8) Pada pokoknya menurut pemikiran Pemimpin “Freemasonry” yang
tersembunyi”:
Manusia selain dari pada Yahudi diibaratkan sebagai HEWAN atau batu
kasar. Batu-batu kasar itu hanya baik untuk diasah, sebab itu mereka
berusaha mengasah batu-batu itu menurut kehendak mereka dan
dipergunakan menurut kesukaan mereka. Orang-orang yang sudah
mereka asah dinamai “batu buta besar” batu buta menengah” dan “batu
buta kecil”. Memang orang itu sudah dibutakan kesadarannya dengan
upacara, sumpah, pemberian tanda, penguluran bantuan, dan pemberian
jasa. Sehingga segala yang dinamakan batu-batu itu tetap patuh pada
instruksi dan pesan-pesan, dan tidak mau membongkar rahasia serta
tidak menyadari bahwa mereka sudah dibawa kepada menjalankan
“Protokolat Yahudi'“.
Banyaklah Pembesar-Pembesar yang telah berkhidmat kepada
Freemasonry dan bekerja menghancurkan bangsa-bangsa dan agama,
demi untuk mendirikan New World Orde, terkenal di antaranya: Karl
Marx, Martin Luther, Anderson Hetches. Attaturk, Fruid, Neitcer,
Sartre, Margalfaed, Napoleon 1, Lord Kromer, Dis Israeli, Wilson,
Rossevelt, Churchil, Truman, Johnson, Nixon, Georgi Zaidan,
5
dan lain-
lain.
Dan banyak pula organisasi-organisasi satelit Freemasonry yang terdiri
dari golongan/aliran agama yang sengaja dibantunya untuk
menghancurkan agama itu seperti:
™ Albahaiy
™ Qaramitha
™ Qadyan

5
Penulis sejarah Tamadunil Islamy dan Pemimpin salah satu surat kabar di Mesir.
xiii
Aliran Tasawuf Fanatik yang sudah kemasukan faham lain, berbagai
kepercayaan, dan lain-lain. Selanjutnya perhatikanlah Tatacara
pelantikan anggota pada degree Freemasonry ini. Dari celah-celah
pelantikan itu akan tertampaklah tujuan yang sebenarnya dari pada
Freemasonry.

14
V. PENENTUAN TINGKAT
(SHINING CEREMONY / CEREMONY DEGREES)
Menurut pendapat Pimpinan Freemasonry tertinggi yang nama mereka tetap
ter-rahasia: “Manusia-manusia semuanya seperti batu, kecuali orang-orang
Yahudi.” Maka manusia lain tidak dapat dipergunakan dan tidak mempunyaimu.
Kalau batu-batu akan dipergunakan mesti diasah, dikilatkan dan diberi nur lebih
dahulu. Untuk mengadakan kilat dan nur itu Persaudaraan Freemasonry
mengadakan:
1) Mengundang orang-orang berpengaruh, Wartawan kenamaan, officer-officer
yang berambisi, orang-orang berada, atau hakim, pejabat-pejabat yang
kepepet, pemuda-pemuda yang ingin berpengaruh, sarjana-sarjana yang ingin
jadi orang International dan insan-insan yang ingin berpengaruh di Dewan
Perwakilan atau kementerian-kementerian. Sebab organisasi mereka hanya
boleh dimasuki oleh orang yang berada dan berkemampuan yang akan dipakai
untuk mencapai tujuan (jadi kuda tunggangan).
2) Sampai tahun 1703 yang boleh diterima hanya Pembina-Pembina (mereka
yang mengurus pembinaan-pembinaan), atau dengan kata lair. Yahudi militan.
3) Semenjak tahun 1703 sampai tahun 1717 mulai diadakan, diambil batu
dasarnya dari insan yang bukan Yahudi yang lebih dahulu harus dikilatkan dan
diberi cahaya melalui testing dan “Ceremony pemberian nur” (syarq), yang
sekaligus mendapat derajat (degree). Pemberian nur dan degree itu dilakukan
melalui masa percobaan dan latihan serta up grading.
4) Organisasi “kekuatan tersembunyi” sebelum munculnya nama Masoniyah
(Freemasonry) hanya terdiri dari 4 degree, kemudian bertambah jadi 7,
akhirnya jadi 10. Dalam pemberian tingkat rangking itu selalu diperhatikan
tujuan lahir dan tujuan tersembunyi , perjanjian menjaga kerahasiaan, dan
pemberian huruf, tanda, angka dan azimat kepada yang diangkat sebagai kode
dan tanda tingkatannya.
5) Sesudah bernama Masoniyah jumlah Degree itu bertambah-tambah sampai 33
tingkat buat yang bukan berdarah Yahudi.
Mana yang sudah memperoleh degree 33 diperbolehkan masuk Ceremony
perjanjian raja-raja, atau pelantikan raja Masters, bersama mereka yang
berdarah Yahudi.
5.1. Pembukaan Ceremony
Kepala pelantikan selamanya disebut “Ketua Yang Mulia”.
Ketua Yang Mulia : Semua pengawal dalam! Harap periksa. Apakah forum
ini benar-benar tertutup dan kawan-kawan yang hadir
ada terjaga baik?
15
Pengawal sidang : Mengetuk pintu 3 kali, lalu berkata: “Saudara Ketua
Yang Mulia, kita semua terjaga rapi.”
6

Ketua Yang Mulia : Mengetukkan martel satu kali, lantas berdiri dan
berkata: Saudara-saudara pembimbing! Periksalah
kedua-dua pilar keramat saudara-saudara, apakah
pembina-pembina mereka yang hadir ini ada memakai
pakaian resmi dan teratur baik! Semua hadirin berdiri
dengan teratur ke dekat kedua pilar dan menghadap ke
arah Timur. Lalu kedua pengawal mengadakan
pemeriksaan menurut pilar masing-masing, dan
mengambil tanda pembuktian, lantas kembali ke
tempatnya.
Pengawal II : Mengetuk satu kali, lantas berkata: Saudara pengawal
satu!”, “Saudara yang di pilar Selatan semuanya
pembina-pembina merdeka”.
Pengawal I : Mengetuk satu kali, dan berkata: “Saudara-saudara
yang di kedua-dua pilar semuanya pembina-pembina
merdeka, berpakaian pantas dan dalam keadaan
teratur serta siap bekerja, saudara ketua”.
Ketua Yang Mulia : Begitulah adanya kawan-kawan yang hadir di dalam
syarq ini (Tempat penobatan). Dengan nama Allah yang
menjadikan alam semesta, dan di bawah perlindungan
forum alam terbesar, saya buka upacara forum yang ke
... ini untuk degree pertama secara resmi, menurut
Scottish Rite, Ekosi yang lama dengan ketukan 3 (tiga)
kali martel yang seperti ini. (lalu dia mengetuk 3 kali).
Lalu dengan persetujuan pengawal satu dan pengawal
dua tampillah “pembimbing” ke depan? lantas
membuka kitab suci ....
7

Ketua Yang Mulia : Saudara-saudara diperbolehkan memberikan tanda
kode.
Ketua Yang Mulia : Semuanya dipersilahkan duduk di tempat masing-
masing
Ketua Yang Mulia : Saudara-saudara sekretaris! Bacakanlah berita sidang
yang lampau.
Sekretaris : Membacakan berita sidang yang lampau.
Ketua Yang Mulia : Saudara-saudara Pengawas! Permaklumkanlah dari
pilar saudara, bahwa berita sidang yang lampau telah
dibacakan di hadapan saudara-saudara. Maka siapa
yang merasa keberatan silahkan mengemukakannya
dengan terlebih dahulu meminta izin kepada
“Pemimpin Ceremony”.

6
Pilar-pilar tiang keramat di balai penobatan Freemasonry pada lahirnya diartikan tempat
pemberian sinar datang dari Petrus. Tetapi maksud yang sebenarnya adalah julukan dari bintang
yang menerangi orang Majusi yang mencari tempat lahir Isa.
7
Untuk degree-degree permulaan digunakan Kitab Injil dan Taurat, tetapi sampai ke degree 18 ke
atas digunakan kitab "Perjanjian Lama", sedang Isa dan Muhammad dijelek-jelekkan
16
Pengawas I : Saudara-saudara! Selesai tuan-tuan “mendengarkan
bunyi berita sidang lampau, siapa yang merasa
keberatan boleh mengemukakannya setelah diizinkan
pemimpin Ceremony (syarq).
Pengawal I : …. Mengulangi ucapan pengurus satu.
Ketua Yang Mulia : Persetujuan atas sidang yang lampau dinyatakan dengan
mengangkatkan tangan ketika pimpinan mengetuk
meja.... Persetujuan terjadi ….
Ketua Yang Mulia : Benar! Silahkan saudara pembimbing datang ke tempat
pimpinan untuk membubuhkan tanda tangannya. ….
apabila ada bantahan tentang catatan pemberitaan/
keputusan diadakan pembetulan ….
Ketua Yang Mulia : Saudara pembimbing! Silahkan edarkan karung-karung
surat-surat rahasia dan simbol-simbol alat-alat ukur.
Pembimbing : Mengambil karung-karung itu dengan tangan kiri dan
kanannya yang selamanya dengan sikap teratur, lalu dia
berdiri di antara kedua pilar.
Pengawas satu : Karung surat-surat rahasia dan simbol sudah ada di
antara dua pilar, saudara ketua yang Mulia!
Ketua Yang Mulia : Silahkan dia tampil ke syarq (tempat pemberian nur).
Pembimbing : Menghitung surat-surat dan berkata:
Ketua Yang Mulia : Saudara-saudara pengawas! Terangkan kepada kedua
pilar saudara-saudara bahwa karung surat-surat rahasia
dan simbol sesudah cukup pengedarannya menurut
peraturan sudah berada lagi di syarq (tempat pemberian
nur), bersama sekian potong simbol ukuran saudara-
saudara.
Pengawas I : Sudah tuan-tuan dengar! Bahwa seruan surat rahasia
bersama dengan sekian potong simbol sudah berada
kembali di syarq.
Pengawas II : Mengulangi perkataan pengurus satu.
Ketua Yang Mulia : Saudara-saudara Pengawas! Beritahukan kepada pilar
saudara-saudara, bahwa sudah boleh bercakap-cakap di
syarq ini.
Pengawas I : Saudara-saudara! Berbicara sudah dibolehkan di syarq
ini.
Pengawas II : Mengulangi perkataan pengawas satu.
Ketua Yang Mulia : Saudara-saudara pengawal! Beritahukan kepada pilar
saudara-saudara, bahwa bercakap-cakap sudah
dibolehkan dalam barisan.
Pengawas I/II : Saudara-saudara! Berbicara sudah dibolehkan dalam
barisan.
Ketua Yang Mulia : Saudara-saudara pengawas! Beritahukan pada pilar
saudara-saudara bahwa semua sudah boleh bercakap-
cakap.
17
Pengawas I/II : Saudara-saudara! Semuanya sudah boleh berbicara
seizin ketua yang terhormat.
Ketua Yth. : Berbicara sudah boleh buat semua.
Pengawas I/II : Berbicara sudah boleh buat semua.
Ketua Yth. : Saudara pembimbing! Silahkan mengedarkan pura
kebaktian.
Pembimbing I : Berdiri di antara dua pilar memegang pura kebaktian.
Pengawas : Pura kebaktian berada di antara dua pilar, saudara ketua
Yth.
Ketua Yth. : Silahkan dia tampil ke syarq.
Pembimbing : Mengedarkan pura kebaktian mulai dari Ketua Yth.,
terus kepada para hadirin, pengawas satu, pengawas dua
dan kawan-kawan lain, berjalan mulai dari sudut Timur
Selatan Terakhir di sudut Timur Utara −kemudian
berdiri di antara dua pilar−
Pengawas I : Pura kebaktian sesudah diedarkan menurut peraturan
dan sudah berada lagi di antara dua pilar, Saudara Ketua
Yth.
Ketua Yang Mulia : Silahkan dia tampil ke depan dan menyerahkannya
kepada saudara sekretaris, untuk didaftarkan jumlah isi
pura kebaktian.
Sekretaris : Mulai menghitung isi pura kebaktian, dan sesudah
selesai menerangkan hasilnya kepada saudara Ketua
Yang Mulia, katanya : “Pura kebaktian berisikan sekian
Lira Libanon, saudara Ketua Yang Mulia.
Ketua Yang Mulia : Saudara pengawas! Umumkan di pilar-pilarmu, adakah
orang yang mengetahui seseorang yang di sana itu sakit
atau teraniaya atau membutuhkan pertolongan, maka
beritahukan saja pada ketua atau sekretaris, kalau ada
kesulitan moril bila diumumkan:
Pengawas I : Saudara-Saudaraku! lantas mengulangi kata Ketua
Yang Mulia.
Pengawas II : Mengulangi semua pembicaraan Pengawas I.
Pengawas I : Hadirin diam, Alhamdulillah Ketua Yang Mulia.
Pengawas II : Mengulangi pembicaraan pengawas satu.
Ketua Yang Mulia : Pengawas I dan II! Umumkan di pilar-pilarmu masing-
masing bahwa kantong derma sesudah diedarkan sesuai
dengan peraturan telah kembali ke syarq, berjumlah
sekian Lira Libanon, dan telah diserahkan kepada
pengurus keuangan untuk dicatat di dalam buku derma.
5.2. Penutupan Upacara
Ketua Yang Mulia : Sekarang sudah selesai tugas, saudara-saudara! bantulah
saya untuk menutup upacara ini (dia mengetukkan
martel 1 kali dan kemudian berdiri).
18
Ketua Yang Mulia : Dengan nama Allah Pencipta Alam Raya dan di bawah
lindungan Upacara Agung, saya tutup tugas-tugas
upacara nomor ... pada degree, secara resmi (Memberi
isyaratlah kepadaku wahai saudara-saudara). Lalu
hadirin memberikan isyarat masing-masing.
8

Ketua Yang Mulia : Saudara pengawas II! Jam berapa berakhirnya
pekerjaan orang-orang permulaan?
Pengawas II : Di tengah malam ketua Yang Mulia.
Ketua Yang Mulia : Saudara pengawas I! Sekarang kita berada pada pukul
berapa?
Pengawas I : Tengah malam tepat, ketua Yang Mulia!.
Ketua Yang Mulia : Tugas-tugas sidang ini sudah sempurna, tetapi
dihadapan kita selalu ada tugas-tugas berat yang wajib
kita atasi, dan kita wajib bekerja keras supaya kita
sampai pada derajat yang lebih tinggi dan tujuan
sempurna. Sesungguhnya batu kasar
9
belum lagi licin,
dan belum lagi beradab. Karena itu maka waktu
istirahat belum lagi dekat sampai saat ini.
Pengawas I : Ketua Yang Mulia! Para hadirin belum meminta
istirahat, mereka akan bekerja keras terus menerus
untuk mencapai kebebasan dengan pengorbanan yang
besar.
Ketua Yang Mulia : Sesungguhnya sinar yang menerangi kita haruslah
menyinari alam. bersama isinya. Maka kita harus
meletakkannya dihadapan mata kita, hal ini adalah
kewajiban kita yang sangat besar yang harus kita pikul
di pundak kita. Kita harus siap menyempurnakannya,
walaupun tugas pekerjaan kita malam ini telah berakhir,
maka kepada saudara pengawas I saya tugaskan untuk
menutup upacara. (ketuk 3 kali)
Pengawas I : Saudara-saudara! Dengan nama Allah Yang Maha
Kuasa Pencipta Alam Raya, dan atas perintah Ketua
Yang Mulia, saya tutup upacara sesuai dengan
peraturan (undang-undang). (ketuk 3 kali)
Pengawas II : Mengulang apa yang dibacakan pengawas I.
Ketua Yang Mulia : O’ Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala sesuatu lagi
Maha Perkasa terhadap hamba-hambanya, berikanlah
pertolonganmu kepada kami, dan beri taufiqlah
hambamu yang telah membuka sidang ini dengan aman
dan semoga penutupannya selamat, sesungguhnya
Engkau Maha Kuasa dan Maha terpercaya terhadap
segala sesuatu.

8
Isyarat: ada bermacam-macam. Di antaranya, mengangkat tangan kanan, ke luar dari kanan ke
kiri seperti mau menyembelih diri sendiri, ini berarti "mati kalau membuka rahasia".
9
Yang dinamakan dengan batu kasar ialah kandidat yang minta dilantik sebab mereka
berpendirian, manusia yang bukan Yahudi hanya batu-batu kasar yang tidak mengkilat. Dari itu
orang-orang yang bukan Yahudi wajib diasah melalui ujian dan pelantikan agar berkilatan.
19
Ketua Yang Mulia : Keikhlasan adalah pimpinan kami (diulang oleh
hadirin).
Ketua Yang Mulia : Allah menghimpun kita (diulang oleh hadirin).
Ketua Yang Mulia : Semoga kita berpisah dengan aman dan menyimpan
segala rahasia dan menjauhi khianat dan berpegang
teguh dengan Allah. Hadirin: Amanah-amanah.
5.3. Seruan Kepada Hadirin Untuk Istirahat Sebentar
Ketua Yang Mulia : Saudara pengawas II, apa tugasmu sekarang?
Pengawas II : Memperhatikan matahari pada waktu zawal, dan
memanggil hadirin istirahat dari pekerjaan.
Ketua Yang Mulia : Saudara pengawas I, pukul berapa sekarang?
Pengawas I : Sekarang waktu zawal Ketua Yang Mulia!
Ketua Yang Mulia : Karena waktu zawal sudah datang; wahai pengawas-
pengawas, umumkan di kedua pilarmu, bahwa kita
memanggil kawan-kawan agar istirahat dari pekerjaan
(ketuk satu kali)
Pengawas I : Saudara-saudara! Atas perintah Ketua Yang Mulia, saya
panggil tuan-tuan untuk menghentikan pekerjaan dan
siap-siap untuk kembali lagi dengan kekuatan dan
kegembiraan (ketuk satu kali).
Pengawas II : (Mengulang apa yang dikatakan pengawas I) Ketika itu
pengawas II mengangkat pilarnya dan pengawas I
menurunkan pilarnya.
Kembali bekerja.
Ketua Yang Mulia : Saudara pengawas II! Pukul berapa sekarang?
Pengawas II : Bahwa matahari sudah melampaui puncak kepala,
Ketua Yang Mulia!
Ketua Yang Mulia : Saudara-saudara pengawas! Umumkan di pilarmu
bahwa kita memanggil kawan-kawan untuk kembali
bekerja. (ketuk satu kali)
Pengawas II : Saudara-saudara! Atas perintah Ketua Yang Mulia, saya
mengajak tuan-tuan untuk kembali bekerja.
Pengawas II : Mengulang apa yang dikatakan pengawas I, dan ketika
itu pengawas II menurunkan pilarnya dan pengawas
satu mengangkat pilarnya.
5.4. Kenaikan Tingkat
Ketua Yang Mulia : “Saudara Pengawas I Apakah tujuan Persaudaraan
Merdeka?”
Pengawas I : “Memerangi kecongkakan dan keakuan (egois) untuk
diganti dengan kebenaran dan keikhlasan”
Ketua Yang Mulia : “Saudara Pengawas II Bagaimana waktu sekarang?”
20
Pengawas II : “Sekarang waktu zawal” (mulai lewat tengah hari).
Ketua Yang Mulia : “Saudara Pengawas 'Karena waktu zawal ada,
beritahukanlah kepada pilar tuan-tuan' “Kita akan
memulai kerja, pemberian degree ... untuk praktek dan
pengajaran - sesudah - kita menelitinya dalam degree
yang sekarang”.
Pengawas I : “Saudara-saudara. Dengan perintah Ketua Yang Mulia;
kita tutup kerja di degree yang sekarang untuk mulai
membuka praktek dan pengajaran degree.
Dipersilahkan agar saudara-saudara melihat ke Timur.
Pengawas II : (mengulangi ucapan Pengawas I)
Ketua Yang Mulia : (mengetuk satu kali) lalu kedua orang pengawas berdiri
begitu juga semua hadirin, dan ketua berkata: “Dengan
nama Allah yang menjadikan alam terbesar dan di
bawah perlindungan Forum Alam Terbesar dan menurut
kadar kekuasaan yang diserahkan kepadaku ... dengan
ini saya nyatakan upacara ... angka ... ditutup”, dengan
ketukan ... kali dan dengan isyarat....
Sesudah itu upacara penaikan tingkat ke degree ...
dibuka dengan satu ketukan dan isyarat ....
Ketua Yang Mulia : “Saudara Pembimbing Silahkan mengatur nur-nur
menurut dasar ajaran!”
5.5. Upacara Pengambilan Sumpah Setia
Catatan-catatan : Hadirin harus diperingatkan untuk menerima pedang-pedang,
menjaga peraturan, apa-apa kewajiban di setiap tahap (tahap denting gemerincing
senjata keras, gemerincingan senjata perlahan, tahap sunyi senyap, cara
memadamkan nur dan menyalakannya). Mesti ada gelas berisi yang manis dan
yang pahit yang akan dihidangkan sesudah diisi dengan wasiat-wasiat kandidat
dan setelah dia melunasi kewajiban-kewajibannya yang resmi; maka kandidat
muncul dalam keadaan kedua mata tertutup, bebas dari perhiasan dan barang
tambang, lengan kanan, dada dan betis terbuka, lantas dia masuk pelataran dengan
dituntun oleh Pembimbing, dan selanjutnya sebagai berikut:
Pembimbing I : Mengetuk pintu secara tidak teratur,
Ketua Yang Mulia : Lihatlah hai Pengawal dalam! Siapa yang mengetuk
pintu, yang tak sesuai dengan aturan itu?
Pembimbing I : Penuntut miskin yang masih “dalam kegelapan” dia
sudah diterima oleh forum. Sekarang dia datang sesuai
dengan undang-undang, ingin menerima cahaya dan
rahasia-rahasia dari “Persaudaraan Pembina-Pembina
Merdeka” (Freemasonry).
Ketua Yang Mulia : Apa sebabnya dia bisa diharapkan untuk itu?
Pembimbing I : Karena ia berketurunan yang bebas, dan berkelakuan
baik Ketua Yang Mulia!
Ketua Yang Mulia : Apakah saudara sudah dapat kepastian, Saudara
Pembimbing?
21
Pembimbing I : Betul, dengan pertolongan Allah, Yang Mulia.
Ketua Yang Mulia : Kalau begitu masukkanlah dia sesuai dengan pokok
peraturan.
Pembimbing : Masuklah sampai ke pedang yang akan memutuskan
lehermu apabila kamu membeberkan rahasia-rahasia
Freemasonry.
Ketua Yang Mulia : Hai penuntut! Kalau engkau dapat cobaan atau musibah
kepada siapa engkau berlindung?
Penuntut : Kepala Allah.
Ketua Yang Mulia : Saya sangat gembira karenanya, dan siapa yang
bertawakal kepada Allah, dia tidak akan takut pada
kebinasaan. Karena itu berlututlah engkau supaya dapat
mengharapkan berkah dan Allah, dan berdo'a.
(Dia mengetuk satu kali dan hadirin berdiri)
Ketua Yang Mulia : O' Tuhan menguasai segala sesuatu, yang perkasa
terhadap hamba-Nya, berikanlah pertolongan, dan
berkah-Mu kepada kami, beri taufiqlah hamba-Mu ini,
seorang Penuntut yang sudah masuk ke dalam
“Kekeluargaan Pembina-Pembina Merdeka” supaya ia
mampu mentaati-Mu selama hidupnya.
(Hadirin mengatakan: Amin!)
Ketua Yang Mulia : Saudara Pembimbing I! bawalah penuntut itu
menghadap Khatib, supaya Khatib itu memberikan
gelas janji. (Khatib memberikan air tawar).
Ketua Yang Mulia : Saudara Penuntut! rasa air itu enak, karena itu seluruh,
masa kehidupanmu akan tenteram, jika engkau
mengikuti jalan keutamaan dan beristiqomah.
Ketua Yang Mulia : Saudara Khatib! berikan kepada penuntut ini gelas
kedua, Khatib memberikan gelas yang berisi air pahit.
Ketua Yang Mulia : Hai Penuntut! Apakah rasa air itu berbeda? Penuntut
menjawab “Betul”
Ketua Yang Mulia : Kalau begitu, kalau engkau tidak menempuh jalan
keutamaan dan istiqamah, maka minuman untuk kamu
seperti ini, pahit dan getir rasanya.
Ketua Yang Mulia : Saudara Pembimbing! bawa dia mengerjakan tawaf
pertama, melalui gemerincingan pedang, bayonet,
keributan dan potongan-potongan perintang - kemudian
diserahkan kepada pengawas II sebagai berikut:
Pembimbing I : Mengambil tangan kanan penuntut dan memukulkannya
ke pundak pengawas II, sebanyak 3 kali. (sesudah
selesai tawaf pertama)
Pembimbing II : Siapa yang mau lewat?
22
(dia meletakkan martil ke dada penuntut)
Pembimbing I : Penuntut miskin, yang dalam keadaan gelap sudah
masuk dan diterima oleh upacara (forum) sekarang ia
datang menghadap sesuai dengan peraturan, untuk
menerima cahaya dan rahasia-rahasia keluarga
“Pembina-Pembina Merdeka” (Freemasonry).
Pembimbing II : Karena apa dia mengharapkannya? Saudara
pembimbing?
Pembimbing I : Karena dia dari turunan merdeka, dan baik perjalanan
hidupnya, Pengawas II?
Pengawas II : Berjalanlah kamu hai kawan yang berasal dari turunan
merdeka dan baik riwayat hidupnya, (sesudah dia
disucikan dengan tanah)
Pembimbing I : Membawa penuntut ke muka mihrab.
Pengawas I : Sudah selesai tahap pertama, Ketua Yang Mulia!.
Ketua Yang Mulia : Ketahuilah hai Penuntut! Karena tak dibolehkan bagi
seseorang menjadi Freemasonry, kecuali kalau ia
berketurunan merdeka dan berkelakuan baik, berumur
dewasa dan cerdas. Maka apakah anda sudah berumur
21 tahun?
Penuntut : Benar! − sudah −
Ketua Yang Mulia : Saudaraku Pembimbing, bawalah dia tawaf ke II (di
bawah gemerincingan pedang yang enteng).
Pembimbing I : Tawaf dengan Penuntut ke Utara, Timur, Barat,
kemudian berhenti dekat pengawas I, lantas ia ambil
tangan kanan Penuntut, dan memukulkan ke pundak
Pengawas I.
Pengawas I : Siapa yang mau lewat? Dia meletakkan martel kepada
penuntut.
Pembimbing I : Menuntut miskin, dalam keadaan gelap, sudah datang
dan sudah diputuskan oleh forum menerimanya,
sekarang dia datang sesuai dengan dasar-dasar
Peraturan untuk menerima cahaya dan rahasia-rahasia
dari keluarga Freemasonry (Pembina-Pembina
Merdeka).
Pengawas I : Sebab apa dia diharapkan, hai Pembimbing I?
Pembimbing I : Karena keadaan keturunan merdeka, dan berkelakuan
baik pengawas satu!
Pengawas I : Pergilah (berjalanlah) hai yang bebas keturunan, hai
yang baik riwayat hidup, (sesudah ia mensucikan
penuntut itu dengan air).
Pembimbing I : (Membawa Penuntut ke muka Mihrab)
Pengawas I : Tahap kedua telah selesai, Ketua Yang Mulia!
23
Ketua Yang Mulia : Ketahuilah wahai Penuntut, bahwa Freemasonry adalah
Ketakwaan dan Keutamaan Yang Agung; seseorang tak
bisa jadi Freemasonry, kecuali apabila ia dari keturunan
merdeka, baik sejarah hidupnya, siap sedia berkorban
dalam mencapai amal kebaikan, memerangi kebathilan,
membela kebenaran, mencintai kemerdekaan,
persaudaraan, dan Persamaan, memilih untuk
bergabung ke dalamnya dengan sepenuh hati, tanpa
dirayu/dibujuk oleh siapapun.
Ketua Yang Mulia : Apakah Saudara demikian? Apakah saudara mau
menerima mission ini dengan keinginan sendiri? tanpa
dipaksa oleh siapapun.
Ketua Yang Mulia : Saudara Pembimbing! Bawalah dia menjalankan tawaf
ketiga (tenang, hening ketika tawaf)
Pembimbing I : Membawa si penuntut tawaf ke arah utara, timur,
selatan dan barat kemudian menghadap ke arah Syarq di
depan Ketua Yang Mulia. Dan mengambil tangan kanan
penuntut, kemudian memukulkannya ke pundak Ketua
Yang Mulia sebanyak tiga kali.
Ketua Yang Mulia : Siapa yang datang? siapa yang datang?
Pembimbing I : Penuntut miskin yang dalam keadaan gelap, sudah
datang dan diterima pada forum (mahfal), sekarang ia
datang menghadap sesuai dengan pokok peraturan guna
menerima Nur dan rahasia-rahasia dari keluarga
Freemasonry.
Ketua Yang Mulia : Sebab apa ia bisa diharapkan untuk itu?
Pembimbing I : Dengan pertolongan Allah, dan karena ia keturunan
merdeka, berkelakuan baik; Ketua Yang Mulia!
Ketua Yang Mulia : Apakah engkau sudah yakin betul, saudara pembimbing
Pembimbing I : Betul Ketua Yang Mulia.
Ketua Yang Mulia : Lewatlah di depan nyala api, hai turunan merdeka, dan
berkelakuan baik! dan dengan begitu telah sempurna
pensucian engkau!
Pembimbing I : Membawa Penuntut ke depan Mihrab
Pengawas I : Tahap ke III sudah selesai, Ketua Yang Mulia!
Ketua Yang Mulia : Ketahuilah, hai Penuntut! Bahwa di depan Freemasonry
tidak terdapat apa-apa yang bertentangan dengan
Hukum suatu Negara dan ajaran-ajaran Agama. Tidak
diterima pada, Freemasonry, selain dari orang-orang
yang cinta dan setia pada Tanah-Airnya, dan orang-
orang mazhab yang mengakui adanya Allah serta
mengamalkan wasiat-wasiatnya. Berdasarkan ini,
apakah kamu bersumpah kepada kami, dengan sumpah
yang Agung di hadapan Allah, bahwa engkau akan
24
menjaga rahasia Freemasonry dan tidak akan
membeberkannya kepada siapapun?
10

Penuntut : Betul!
Ketua Yang Mulia : Kalau begitu, jongkokkan lutut kirimu, dan jadikan
kakimu yang kanan berbentuk sudut, letakkan
tanganmu yang kanan di atas Kitab Yang Mulia, dan
ikuti kata-kataku! (Pembimbing membantu Penuntut,
agar ia dapat mengambil tempat yang betul).
Pembimbing I & II : Kedua berdiri di sebelah kanan dan kiri Penuntut
dengan pedang-pedang yang dibikin seperti qubah di
puncak (di atas) kepala Penuntut.
Ketua Yang Mulia : Memberi isyarat kepada hadirin, agar menuju
(menghadap) ke Mihrab, dan membentuk lingkaran.
Apabila jumlah hadirin itu sedikit maka dibentuk
setengah lingkaran saja di sebelah muka, dengan
mengarahkan pedang ke arah dada dan muka Penuntut
dari segala penjuru.
Ketua Yang Mulia : Mengajarkan sumpah kepada penuntut:
Saya …. bersumpah di hadapan Allah Yang Maha
Kuasa, Pencipta Alam Raya, dan aku berjanji dengan
kemauanku sendiri, dan atas pilihanku, bahwa saya
akan menjaga dan menyembunyikan rahasia-rahasia dan
rumus-rumus (lambang-lambang) Freemasonry yang
diberikan kepada saya sekarang ini atau sesudah ini, dan
saya tidak akan membeberkannya kepada siapapun,
kecuali kepada saudara yang benar dan forum yang adil,
sempurna dan teratur sesudah diteliti, diuji, ditest,
bahwa orang itu warga yang benar-benar menjaga
rahasia.
Saya bersumpah, bahwa saya tidak akan menulis
rahasia ini, tidak akan mencetak, tidak akan menggali,
mendiskusikan atau menunjukkan dengan cara apa
juapun.
Sesuai dengan kesanggupan saya, saya akan mencegah
siapa-siapa yang akan membuat keterangan demikian,
baik dengan huruf (tulisan), gambar secara terang-
terangan atau sembunyi, bagi diriku, atau bagi orang-
orang lain; sehingga rahasia-rahasia Freemasonry tidak
terbongkar
Saya berjanji (bersumpah), bahwa saya akan terikat
oleh syari'at-syari'at forum Alam Raya, dan keadilan-
keadilan-Nya, saya berjanji akan ta'at pada peraturan
mahfalku ini -- Forum (mahfal) nomor ... yang
melanjutkan Peraturan Upacara Alam Raya yang selalu
saya anggap sebagai mahfal saya, dan Ibu-Bapak saya,

10
Begitu hebat penyelubungan Freemasonry, di tingkat-tingkat bawah bersumpah setia dengan
agama dan bangsa, tetapi di tingkat selanjutnya kedua-duanya dikutuki
25
Saya bersumpah sumpah dengan semuanya itu dengan
sumpah yang tegas, tanpa membuat dalih sedikitpun
dan tidak mengambil muka dan tidak sengaja menipu.
Apabila saya melanggar sumpah ini, boleh dan halal
dipenggal leher saya dan digunting lidah saya. Maka
tolonglah aku ya Tuhanku, berikanlah kepadaku
ketetapan hati selama hidupku, guna menjaga sumpah
ini yang timbul dariku sebagai degree.
11

Ketua Yang Mulia : Bahwa sumpah yang anda lakukan baru-baru ini, sangat
menakutkan di hadapan Allah, maka engkau wajib
menutupnya dengan mencium Al-Kitab Al-Karim 3
kali, dengan mengumumkan kesungguh-sungguhan,
keikhlasan dan kemanahan engkau, serta menambah
kecintaan engkau meleburkan diri kepada kesatuan
kami (Ketua Yang Mulia menekankan benar masalah
ini).
Ketua Yang Mulia : Saudara Pembimbing! Bawa Penuntut ini ke depan
Mihrab.
12

Ketua Yang Mulia : Anda sudah lama benar dalam kegelapan, dan apa yang
inginkan dari kami sekarang ini?
Penuntut : Nur (cahaya). .
Ketua Yang Mulia : Agar diberikan kepadanya cahaya, ketika
mendengarkan kelokan ketiga dari Syarq. (Ketua
memberi isyarat untuk menyalakan cahaya dan
mengetukkan martel 3 kali).
Ketua Yang Mulia : Ketahuilah, saudara …. bahwa pedang-pedang ini
dihadapkan kepada anda untuk mempertahankan anda
ketika diperlukan, yang juga untuk mengancam anda
apabila membongkar rahasia-rahasia Freemasonry.
Saudara-saudara hadirin! Tarik pedangmu dan letakkan
menurut biasa!
Ketua Yang Mulia : Saya menyeru anda hai Penuntut! Sekarang anda saya
seru dengan segala kebesaran dan kebanggaan ketika
kami sudah merasakan betapa baiknya bathin anda, dan
kami sudah yakin bahwa anda benar-benar sudah
saudara kami “Pembina Merdeka”
Ketua Yang Mulia : Jika ada di antara kami yang hadir dan yang tidak hadir
musuh anda, apakah anda bersedia memaafkan dan
berjabatan tangan dengannya?
Penuntut : Sedia!

11
Begitu licik caranya! Penuntut disuruh bersumpah pada permulaan ini menurut agamanya untuk
menyimpan rahasia dan instruksi Freemasonry yang semuanya dirahasiakan dan isinya sudah pasti
mengesampingkan agama dan budaya Bangsa.
12
Mihrab ialah tempat di pelataran yang terletak di antara dua pilar keramat, pilar pertama
bernama Bawa'az dan pilar kedua bernama Qekin.
26
Ketua Yang Mulia : Perhatikan baik-baik! terutama sekali ke arah belakang!
sebab musuh sering-kali datang dari belakang.
Penuntut : Tak ada seseorang pun di antara yang hadir ini musuh
saya, (atau dia langsung bersalaman dengan orang yang
dia dapati selama ini sebagai musuh).
Ketua Yang Mulia : Saudara Pembimbing! Saya berjanji padamu untuk
memberikan. rahasia-rahasia degree pertama; dan
mengajarkan cara-cara masuk.
Ketua Yang Mulia : Bawa dia kepada Pengawas I untuk diuji.
Pengawas I : Ketua Yang Mulia! Sesudah dilakukan ujian, ternyata
bahwa saudara ... boleh diberikan rahasia-rahasia dan
mempelajari cara-cara masuk.
Ketua Yang Mulia : Saudara Pembimbing! Temani saudara …. kepada
saudara Pengawas I untuk memakai pakaian khusus
yang dianggap sebagai “bintang kehormatan” oleh
Freemasonry. Ketahuilah, bahwa ini adalah bintang-
bintang yang tertua di dunia, dan lebih mulia dari
bintang-bintang yang dipakai oleh Raja-Raja, Sultan
dan Penguasa-Penguasa, karena ini adalah bintang suci-
suci dan tali kasih sayang dan persaudaraan. Dan
engkau harus tahu, bahwa pakaian ini terbikin dari kulit
babi, yang selalu melambangkan kesucian dan
kejujuran. Saya peringatkan agar anda jangan mencoba-
coba mengotorkannya dengan perbuatan dina!!!
Ketua Yang Mulia : Saudara Pembimbing! Bawa saudara ... ke Syarq, untuk
dilantik di bawah pedang (Dia dibawa ke Syarq atau
Shining Ceremony)
Ketua Yang Mulia : Bismillah, Pencipta Alam Raya, saya lantik saudara ....
menjadi saudara sekerja di dalam forum .... nomor ....
Dia sudah berhak dan berkewajiban sebagai anggota-
anggota forum (mahfal) ini (tepuk tangan hangat
bergempita dan diterimalah dia sebagai saudara baru,
dan dia diajak menemui semua hadirin).
Ketua Yang Mulia : Saudara-saudara Pengawas! Umumkanlah di Pilar-
pilarmu, bahwa saudara .... sudah menjadi kawan
sekerja dalam forum nomor .... dia sudah berhak dan
berkewajiban sebagaimana anggota-anggota forum
yang lainnya.
Ketua Yang Mulia : Silahkan duduk saudara! ... di sebelah Timur Laut!
Ketua Yang Mulia : Saudara! Di dalam Freemasonry ada 3 macam cahaya
besar, yaitu:
™ Kitab Karim untuk membetulkan Iman.
™ Siku-siku untuk meluruskan atau memantapkan
urusan.
27
™ Kompas, agar semua tetap dalam lingkaran kasih-
sayang.
13

Dan ada lagi tiga cahaya kecil, yaitu:
™ Matahari, perlambang siang.
™ Bulan, perlambang malam.
™ Ketua Yang Mulia., untuk memimpin tugas-tugas
sidang.
Di samping itu ada simbol-simbol, seperti:
™ Timbangan (neraca), perlambang keadilan dan
kebenaran.
™ Mata, perlambang Mata Allah yang selalu melihat
yang ghaib, seperti melihat yang nyata, dari jauh,
dan dari dekat, di waktu malam atau siang.
Ketua Yang Mulia : Tak ada Ketua, tak ada yang diketuai; Ketua hanya
laksana kepala, saudara-saudara laksanakan . anggota
badan yang memakai kepala. Kekuatan kepala diambil
dari mengenali ikhwan. Kebijaksanaan adalah kurnia
dari Allah, dia menerangkan kenapa bersuci harus
dengan tanah, air dan api, dan apa tujuan dari masing-
masing tahap.
Ketua Yang Mulia : Saudara tercinta! Sesudah kami berikan kepadamu
rahasia-rahasia, anda sudah menjadi salah seorang
anggota . keluarga dan anda sudah berkewajiban
mengerjakan semua syari'at kita, berupa sedekah dan
ihsan. Keduanya ialah perbuatan yang mulia yang di
lakukan oleh orang-orang Freemasonry. Kita bersama
wajib membantu orang-orang yang sedang dalam
kesulitan (hidup sengsara) dan mendapat musibah,
membantu orang-orang miskin dan yang membutuhkan,
orang-orang janda, anak-anak yatim dari saudara-
saudara kita, “Pembina-Pembina Merdeka.”
(Freemasonry).
Saya utus “Bendahara kebajikan” datang kepada anda
supaya anda memberikan apa-apa yang anda sanggupi
berupa bantuan dan derma untuk mereka itu!
Bendahara : Memberikan kantong derma kepada saudara-saudara
yang baru
Anggota baru : “Semua yang ada padaku sudah habis, ketika saya
masuk ke Forum ini. Seandainya masih ada padaku,
sekarang pasti aku berikan”.
Ketua Yang Mulia : Terima kasih atas rasa kasih dan santun anda!
Anda harus tahu, bahwa alasan dari permintaan kami ini
ada tiga, yaitu:
1) Menguji sifat-sifat terpuji yang ada dalam bathin
anda.

13
Dalam Freemasonry, ada lambang-lambang, alat pertukangan, mengisyaratkan tindak
pendahuluan dari pembinaan Haikal.
28
2) Pembuktian, bahwa anda benar-benar sudah bersih
dan terlepas dari pengaruh barang-barang dan logam
(kecintaan harta), seandainya tadi itu masih ada
pada anda sesuatu, pasti pelantikan anda akan
diulang.
3) Memanggil hati anda mendengarkan keluhan
meminta bantuan yang sampai kepada anda
5.6. Pindah Dari Degree (Rangking) Ke Degree Lain
Ketua Yang Mulia : Saudara Pengawas I! Apa tujuan saudara yang bebas?
Pengawas I : Memerangi pemaksaan dan Egoisme, supaya ia dapat
menggantikan keduanya itu dengan Benar dan Ikhlas.
Ketua Yang Mulia : Saudara Pengawas II! Pukul berapa sekarang ini?
Pengawas II : Sekarang waktu zawal, Ketua Yang Mulia!
Ketua Yang Mulia : Karena waktu zawal sudah datang, Saudara-Saudara
Pengawas! Umumkan di pilar-pilarmu, bahwa kita akan
membuka pekerjaan kita pada degree (rangking) .., buat
bekerja dan belajar sesudah kita naik ke rangking yang
sekarang.
Pengawas I : Saudara-Saudaraku! Atas perintah Ketua Yang Mulia,
kita tutup tugas-tugas kita dalam suatu rangking untuk
dapat membukanya pada rangking .... maka
hadapkanlah perhatianmu ke Timur (Syarq).
Pengawas II : Mengulangi apa yang dikatakan oleh Pengawas I.
Ketua Yang Mulia : Mengetuk satu kali, dan kedua Pengawas berdiri, maka
berdirilah semua hadirin: Dengan nama Allah Pencipta
Alam Raya, dan di bawah Pengawasan Upacara Alam
Raya, sesuai dengan kekuasaan yang dibolehkan pada
saya, saya umumkan penutupan amal-amal forum
(mahfal) .... (nama forum, nomor .... (rangking) dengan
ketukan .... dan isyarat .... Kemudian dia membuka
tugas-tugasnya, berpindah ke rangking (degree) ....
dengan ketukan dan isyarat itu.
Ketua Yang Mulia : Saudara Pembimbing, aturlah cahaya sesuai dengan
dasar-dasarnya!
29
VI. HULU (SUMBER) PENIPUAN
Freemasonry menganggap seluruh manusia - selain Bani Israil, hanyalah batu-
batu gelap belaka, dengan arti tidak baik kecuali kalau-sudah diasah mengkilat.
Kalau dia menerima batu itu di dalam forum, maka itu diterima hanya untuk
dikilatkan. Pengkilatan (pengasahan) itu mempunyai dua arti:
Pertama : Dalam bentuk lahir (luar), menutupi rahasia dan
menertawakan orang lain, dengan mengemukakan apa yang
mereka namakan pembinaan masyarakat, dan dari situ mereka
menamakan persaudaraannya dengan “PEMBINA-
PEMBINA”.
Kedua : Untuk tujuan yang sebenarnya dan kenyataan. Yaitu
mengilatkan batu-batu itu dan mempersiapkannya untuk
membuat “HAIKAL”.
14

Pengilatan (shining) ini adalah penggelapan yang sudah
bermula dari upacara tingkat pertama ini, sebab menurut teori
mereka : “Batu yang ada di forum itu adalah “Haikal
Sulaiman”. Pemimpin-Pemimpin, Pengawas, Pembimbing
dan lain-lain adalah “Pekerja-pekerja Haikal”.
Penjaga-penjaga dirasakan sebagai “Barisan Pengawal Haikal” Bahkan
keseluruhannya dianggap “alam raya” tempat sekalian orang-orang buta
(dibutakan hatinya) bersumpah dengan nama “architek Hiram” dengan tidak
mereka sadari sama sekali. Bahkan menurut mereka bahwa yang dikilatkan ini
sebelum dilantik bukan pula batu-batu gelap saja akan tetapi hanya hewan orang
luar dan turunan campur aduk (anak zina'), sebab seluruh manusia dalam istilah
Yahudi adalah: berketurunan campuran.
Apabila seseorang sudah duduk dalam forum dan sudah lepas dari tali yang
diikatkan di lehernya, dan dari selubung hitam yang menutup matanya, serta
setelah melalui pengarahan yang berbelit-belit yang mengaburkan pandangan
fikirannya …. maka dia berubah menjadi batu yang mengkilat (bercahaya) dan
sudah menjadi saudara FREEMASONRY, berketurunan baik, naik ke tingkat satu
(degree) pertama, seterusnya sampai ke tingkat tiga belas. Kalau sudah sampai ke
tingkat tiga belas ini, dia sudah dianggap “Yahudi”, tapi bukan dari keturunan
cucu Israil. Mulai dari pertama batu-batu itu sudah dikilatkan menurut ukuran
yang ditentukan: apabila dia sudah melampaui degree ke dua dan sudah
merasakan pada degree ketiga, dia merasakan kepahitan ujian, seperti dikuburkan,
dia sudah menempuh jalan kelayakan (yang layak; artinya sudah menjadi batu
keras di dinding Haikal. Apabila dia sudah melampaui degree kedelapan belas, dia
sudah memperoleh “degree pahlawan yang bijaksana”, atau apabila sudah lurus
degree ke 30 dan di atas itu lantas sudah memperoleh “Pahlawan suci. Kalau
sudah memperoleh degree ke 33, waktu itu dia sudah bukan batu keras saja, akan
tetapi sudah menjadi batu siku.

14
Haikal adalah "Kejayaan Haikal Sulaiman, menguasai New World (dunia baru) dan hancurnya
segala bangsa dan agama selain dari bangsa dan agama Yahudi.
30
Sampai di sini berhentilah kenaikan “batu kecil” dan berubah menjadi batu-batu
besar. Tingkat “Alam raya atau” sekolah tinggi adalah sudah merupakan bagian
orang-orang pilihan, yang terampil dari kaum pilihan saja (Yahudi) dan hanya
sangat sedikit dari kaum (bangsa-bangsa) lain.
6.1. Proses Naik Tingkat
Kenaikan tingkat ini erat hubungannya dengan Organisasi, hanya dapat
dicapai dengan cepat oleh orang-orang yang baik hati, yang dimaksud
dengan berhati baik di sini ialah tidak berpandangan jauh, tidak memahami
dengan baik, dan pandai menutup rahasia, mau menekurkan kepala untuk
dikendalikan .dan tidak mengerti maksud peradaban Yahudi yang terjadi
pada Forum, serta isinya yang hendak memperlihatkan taring giginya yang
hendak menerkam orang-orang yang di dalamnya tetapi dilaksanakan
menurut pepatah “Kata-kata yang manis bagaikan madu dan perbuatan yang
membunuh bagaikan panah”, seperti yang dapat kita saksikan pada caracara
pelaksanaan pelantikan anggota-anggota baru serta embel-embelannya.
6.2. Catatan Sekitar Pelantikan
Pelantikan anggota-anggota yang enak, tetapi berbisa ini, sangat
menakjubkan sekali. Karena dia menampakkan gambaran lengkap tentang
kepintaran Masonry ini mempergunakan kata-kata yang muluk-muluk
untuk mencapai tujuan jahat, ibarat kepintaran seorang Pencuri
memanfaatkan kilatan cahaya di tengah kegelapan, atau ibarat kepintaran
seorang Pembunuh mempergunakan senjata tajam.
Inilah dia tali yang menjerat leher batu kasar (manusia yang belum
dinobatkan), inilah lubang yang terjerumus ke dalamnya “GUIM” (orang-
orang yang bukan Yahudi). Kami merasa perlu mengemukakan teks aslinya
di sini, supaya pembaca dapat meraba alat “pemikat empuk” yang akan
menjerat orang-orang yang masuk ke pertemuan-pertemuan Organisasi ini,
karena terpukau oleh keuntungan-keuntungan tertentu, padahal sebenarnya
mereka sendirilah yang menjadi mangsa.
Inilah malam pertama dari rentetan malam hitam yang menarik kerah baju
batu-batu kasar (orang-orang yang belum dilantik) dan yang menambah
perlunya untuk dibina; sebab semakin bertambah kilatnya semakin banyak
bisa dipergunakan (diexploitir). Sekarang saya kemukakan kepada pembaca
rahasia-rahasia yang disiapkan oleh “penulis acara pelantikan”, sebagai-
berikut:
Sesudah selesai upacara penobatan, pimpinan pertemuan mengajarkan
kepada “batu kasar itu” (anggota baru), rahasia tingkat pertama ini, atau
disuruhnya orang lain mengajarkan, yaitu:
1) Sentuhan, yaitu dengan menekankan empu jari ke buku jari orang
bersalaman dengan dia 3 kali.
2) Isyarat, yaitu menggeserkan tangan kanan “penuntut” di batang
lehernya, dari kanan ke kiri, seolah-olah dia menyembelih diri sendiri.
3) Kata-kata “Bu'az” yang harus disahuti oleh teman-temannya dengan
mengeja.. . . b ... u . . . 'a ... z ...
4) Usia simbolik tingkatan ini: 3 tahun.
15


15
Arti "isyarat" ini ialah: "Apabila aku membukakan rahasia ini, aku memotong leherku sendiri".
31
5) Langkah tingkat ini: 3 kali.
16

6) Ketukan: 3
Seorang Masonry mengira, bahwa “sentuhan” yang diharuskan ketika
bersalaman hanya kebetulan saja, tanpa sesuatu maksud. Karena itu dia
membalas perbuatan “si penyentuh”, supaya kedua-dua terbukti
“kemasonryannya.
Kata “Bu'az” tidak boleh disebut sekaligus, tetapi harus dengan mengeja,
yang pertama menyebut “B”, yang kedua “u”, yang pertama '“a”, yang
kedua “z”, lalu keduanya i«enyebut dengan serentak. “Bu'az”. “Isyarat”
boleh diberikan oleh seseorang dalam forum, atau lainnya.
“Langkah” dilaksanakan oleh yang masuk ke forum dengan mendahulukan
kaki kiri, lantas kaki yang kanan dipindahkan ke sebelah yang kiri, dengan
membuat sudut tegak kemudian langkah yang ketiga dilakukan dengan cara
yang seperti ini, sehingga sampai berdiri di antara dua pilar, “dinding batas”
di depan dan teman-teman di sebelah kanan dan kirinya.
Mula-mula dia harus memberikan penghormatan pada “dinding batas” lebih
dahulu, dengan mengacungkan tangan kanan ke muka, seolah-olah sedang
menunjuk “dinding batas” tersebut. Kemudian tangan diturunkan Kemudian
diacungkan pula ke kanan dan ke kiri, lantas diturunkan sesudah memberi
isyarat sebagai penghormatan kepada barisan.
Tidak lupa pula kami ingatkan di sini, bahwa “isyarat” dibeberapa
pertemuan Amerika ialah dengan mengangkat kedua tangan, sambil
membuat bentuk Qubah, yang berarti: “Aku pelihara rahasia ini di tempat
yang aman”.
6.3. Turunan Campuran Dan Turunan Merdeka
Pembina-Pembina : menurut istilah forum yang tinggi adalah: orang-orang
yang bertekad akan membangun Haikal Sulaiman. Singa-Singa : berarti
penjaganya. Tingkatan-tingkatan : berarti proses peningkatan pengetahuan
yang mengarah kepada kesempurnaan buatan, bangunan.
Dan penjagaan yang ketat, sebagai mana yang dimaksudkan oleh kata
“Singa-Singa” juga menunjukkan, bahwa bangunan yang dijaga oleh
“Singa-Singa” tidak akan dapat dirusak dimakan masa.
Orang-orang Yahudi menganggap, bahwa merekalah bangsa yang terpilih
dan bersih, yang dijadikan oleh Tuhan Israel dari unsurnya sendiri
Merekalah yang diperserahi Tuhan untuk menguasai kekayaan bumi dari
kemuliaan alam. Manusia lain dijadikan Tuhan dari kandang hewan untuk
mengabdi kepada Yahudi, bangsa pilihan. Sebab manusia-manusia itu tidak
'sama dengan manusia sebenarnya kecuali bentuk susunan tubuhnya saja,
akan tetapi sebenarnya mereka hanyalah hewan belaka.
Lebih jauh lagi; Talmud tidak hanya mengatakan sekedar manusia banyak
ini hewan, sebab hewan juga berperasaan, merasa sakit, lapar dan haus,
malah dikatakannya bahwa manusia banyak ini hanyalah kayu atau batu
belaka. Talmud mengkategorikan manusia kepada dua macam saja, yaitu

16
Adapun "usia simbolis", berarti apabila seseorang Masonry ditanya tingkatnya, kalau kebetulan
dia masih tingkat pertama maka dia harus menjawab "tiga tahun".
32
orang yahudi dan keledai. Semua orang yang bukan yahudi disebutnya
“Keledai”. '
Berdasarkan istilah dan pembagian tersebutlah dijalankan forum-forum
Freemasonry. Dia menilai manusia yang bukan anggota Freemasonry
sebagai “Bangsa campuran”, yakni bukan Yahudi. Tetapi apabila orang-
orang turunan campuran telah menjadi anggota Masonry, mereka menjadi
turunan “merdeka”, yakni telah menjadi Yahudi. Juga dia memandang
Orang Freemasonry sebagai orang luar dan batu kasar.
Jadi orang-orang turunan campuran, atau orang luar, atau batu kasar datang
untuk memohonkan diri masuk (sebagai anggota) forum Freemasonry dan
sesudah melalui acara yang berpura-pura dan berbelit-belit, &a diterima
sebagai anggota, lalu ditentukan malam pelantikannya seperti yang sudah
kita terangkan sebelum ini.
6.4. Rahasia Tingkatan-Tingkatan Pelantikan 1, 2, 3, 18, 30, 31,
32 dan 33
Tingkat pertama
Apa yang dilakukan pada acara pelantikan tingkat ini, telah kita ketahui.
Tingkat kedua
Kenaikan dari suatu tingkat ke tingkat yang lebih tinggi berbeda-beda menurut
posisi orangnya, dan kemungkinan-kemungkinan yang dapat dimanfaatkan
sesudah kenaikan tingkatnya. Kenaikan seseorang anggota berada sepenuhnya di
tangan Ketua, karena ketidakmenentuan peraturan-peraturan Organisasi mengenai
ini. Mungkin saja seseorang anggota dapat naik tingkat dalam tempo yang pendek
dan dengan izin khusus. Seseorang mungkin saja akan naik tingkat sesudah
beberapa minggu, atau beberapa bulan atau setengah abad. Dan ada pula yang
seumur hidupnya tidak naik-naik tingkat (selalu pada tingkat permulaan semenjak
dia masuk).
Calon yang ayan dinaikkan tingkatnya, harus datang waktu yang telah ditentukan.
Dia disambut oleh “Pembimbing” di luar Haikal, lalu diajarkan kepadanya ucapan
untuk minta lalu (lewat). dan kode bersentuhan tangan bila bermusafahah
(bersalaman) yang terpakai pada tingkat kedua. Si Calon tersebut dimasukkan ke
dalam Haikal dengan cara seperti tingkat pertama yang telah diketahuinya dulu.
Ketua langsung menyurah murid-murid tingkat pertama meninggalkan tempat.
Setelah diketahui dengan pasti, bahwa para hadirin telah siap, sesuai dengan tata-
cara, dia bicara dengan “Pengawas” tentang situasi pojok (Balai Upacara).
Pengawas meminta para hadirin membuktikan, bahwa mereka semua siap untuk
melakukan tugas sebab dikhawatirkan akan masuknya orang tingkat pertama di
antara hadirin.
Kode-kode tingkat ke dua:
Sentuhan : Dengan menekankan ibu jari-ketika bersalaman, antara ruas
jari telunjuk dan jari tengah kawan tiga kali.
Kata kata : Yaitu “Gekyn” diucapkan dengan mengeja seperti kata
“Bu'az”. (pada tingkat Pertama)
Aturan : Meletakkan tangan kanan setentang jantung dengan jari
terbuka, miring seperti bentuk qubah, sambil mengangkat
33
tangan kiri dengan telapak tangan terbuka. Gerakan-gerakan
ini berarti: “Saya tidak akan membukakan rahasia, walaupun
orang merenggut jantungku”.
Kata-kata lalu : “Tangkai padi” atau “syebolet” ( )
Langkah : Lima (5) kali.
Usia : Lima (5) tahun.
Tingkat ketiga
Sang murid (penuntut) berdiri di antara dua tiang dengan keadaan terkulai ke kiri
sambil berusaha menahan tubuhnya dengan yang kanan. Dia dikelilingi oleh
Ketua dan dua orang “Pengawas” yang membawa martil seolah-olah sedang
memainkan peranan pembunuhan “Hairam”. Sesudah gerakan-gerakan kekanak-
kanakan tersebut, sang Penuntut merasakan pahit-getirnya dikuburkan. Dia
bangkit dari kubur, dan rahasia-rahasianya terbuka.
Mereka mendakwakan telah menemukan tubuh “hairam” yang telah sobek-sobek.
Merekapun menutup muka dengan kedua tangan mereka (ini menunjukkan
ketakutan).
Mereka mendakwakan telah mendapati tengkorak dalam keadaan hancur.
Merekapun menampar-nampar kening (ini menunjukkan kemarahan). Mereka
mendakwakan telah berusaha memegang tengkorak itu dengan pegangan yang
kuat seperti singa. Lantas mereka menyerukan kata-kata “Mak Benak” (ini adalah
rahasia tingkat ini). “Kata-kata Lalu” adalah “Tubalkian” Perlu pula ada hamparan
antik dihamparkan di lantai dan berlukiskan Haikal yang sedang rusak untuk
mengingatkan dan membangkitkan himmah hadirin untuk menyelamatkan Haikal
dengan meruntuhkan “Al-Aqsha”, batu dan Kiamat, lantas Haikal bangun
kembali.
Tingkat kedelapanbelas
Sentuhan : adalah dengan mengulurkan tangan dengan tangan, seperti pegangan
singa, sambil digerak-gerakkan.
Kata-kata Rahasia : adalah An-Ri.
Pada tingkat ini Injil dan Qur'an dilenyapkan. Kata-kata “NAQAM-NAQAM”
dibaca berulangkali, (artinya balaskan dendam! balaskan dendam! Pusat perhatian
ditumpahkan pada kalimat “seorang Masonry tidak boleh membunuh anggota
Masonry yang lain “.
Tingkat ketigapuluh
1) Kata-kata lalu : “Firasy kul” dan jawabnya “Kul Firasy”
2) Kata-kata rahasia : “Adoney”.
3) Kata-kata perkenalan : “Saya menyembunyikan yang pertama”.
Jawabnya “Saya memelihara yang kedua”.
4) Perkenalan di luar : Salah seorang memajukan kaki kanannya dan,
tangan kanannya dengan telapak tangan
dikepalkan, dan dijawab oleh temannya
dengan gerakan yang sama. Kemudian
keduanya mundur selangkah. Kadang-kadang
34
ikut pula diucapkan kata-kata perkenalan
“Fikoret” dan jawabnya “Bafsyaba”.
5) Kata-kata suci : “Nokha Belem Adoney”.
6) Tepuk tangan di Heikal : empat kali. Yang pertama, berarti damai
terus-menerus, yaitu sesudah Yahudi dapat
menguasai dunia.
7) Tepuk tangan penghormatan : lima kali.
8) Kata-kata minta tolong : “Adoney Naqam Naqam”.
9) Isyarat : meletakkan tangan kanan setentang jantung
dengan jari dijarangkan.
10) Usia simbolik : seratus tahun ke atas.
Tingkat ketigapuluhsatu
1) Kata suci : “Jos kiyal”, dan jawabnya “Kidal”.
2) Perkenalan : Seseorang meletakkan tangannya di atas perutnya, lalu
diangkat ke kepala, di atas dahi dan dua telapak tangan
terbuka. 3.
Perkenalan di luar : Dua saudara berpelukan, masing-masing merapatkan
lututnya kepada lutut yang lain, sambil mengacungkan
tangan yang kiri, sambil menepuk pundak yang lain.
4) Isyarat : Kedua-duanya sama-sama mengucapkan “Sayya”.
5) Kata-kata rahasia : “Fredrik”.
Tingkat ketigapuluhdua
1) Isyarat : Dengan meletakkan tangan kanan setentang jantung
dalam keadaan terbuka, kemudian diangkat ke pundak
kiri, lantas dipindahkan ke pundak kanan, dan
kemudian diturunkan ke lutut, sambil mengepalkan
tangan.
2) Kata perkenalan : “N i q o h a m”, jawabnya : “N i q o h a” Sesudah itu
sama-sama mengucapkan “Syaday”.
3) Kata-kata suci : “Salekus”, jawabnya “Tony”.
4) Jalan : (langkah): Lima belas.
Tingkat ketigapuluhtiga
l) Isyarat : “Helasi”.
2) Kata rahasia : “Ebif '.
3) Kata perkenalan : “Demoi” (“Damawi”).
4) Kata lalu : “Adonai Nikam”.
5) Kata suci : “Bika Bika Belem Adonai”.
6) Perkenalan di luar forum : “Ezroes”, jawabnya “solo” (Sulu).
7) Ketukan : Sebelas kali.
35
Konsentrasi sesudah pelantikan ketigapuluhtiga
Tanya : Dengan apa saudara bersumpah?
Jawab : Dengan Taurat!
Tanya : Apakah saudara masih mengamalkan Kitab Suci yang lain?
Jawab : Ya. Di sana ada lagi Injil dan Qur’an. Tetapi keduanya ini bagi
segelintir manusia yang ke luar dari iman dan kemanusiaan. Yang
beriman kepada Muhammad dan Almasih sebagai - musuh utama
aqidah kita.
Tanya : Apakah saudara mempercayai keduanya?
Jawab : Tidak! Saya percaya kepada Taurat saja, Kitab yang sah, yang
diturunkan kepada Musa.
Tanya : Bagaimana pendapat saudara tentang Agama Kristen dan Islam?
Jawab : Agama Kristen mengutip ajaran dari Taurat, sedangkan Agama
Islam mengutip ajarannya dari Taurat dan Injil.
Tanya : Apakah yang asli lebih utama atau yang kutipan?
Jawab : Tentu saja yang asli yang lebih utama.
Pojok Musa dan Harun
Dalam Haikal ada patung untuk degree ketigapuluhtiga ini, ada dua Patung yang
ditanyakan kepada Penuntut:
Tanya : Siapa ini?
Jawab : Ini Musa.
Tanya : Siapa ini?
Jawab : Ini Harun.
Tanya : Apakah saudara mempercayai juga yang lain?
Jawab : Tidak.
Tanya : Jadi saudara harus melaknati yang lain - yaitu dua orang yang
datang sesudah Musa (maksudnya Muhammad dan Isa).
Jawab : Memang! Saya telah melaknati/memakinya. Saya mengulang-ulang
pengutukan itu dan saya mencium kedua telapak kaki Musa dan
Harun.
Tanya : Siapa Tuhan saudara?
Jawab : Tuhan Israel dan para penyokong Israel.
Komentar penting :
Apabila seseorang anggota Masonry telah melewati degree-degree di atas, tidak
guna lagi kita mengulang-ulang apa yang telah diketahuinya di depannya sendiri.
Apabila dia bukan anggota Masonry - Kalau hendak menyalinkan segala-galanya
itu secara leterlyk tidaklah bisa meniru atau menyalinnya, karena hal ini
memerlukan latihan praktek.
36
6.5. Sesudah Ini Tidak Ada Rahasia Dan Tipuan Lagi
Kami maksud dengan mengemukakan ringkasan di atas, supaya orang-
orang yang masih menyembunyikan rahasia itu dapat mengetahui bahwa
sesudah hari ini tidak ada apa yang dinamakan rahasia dan tipuan.
Apabila semua yang terjadi di dalam forum akan dapat dilihat oleh pembaca
sebagai yang terdapat dalam berbagai uraian fasal demi fasa', maka mereka
(Pembaca) akan merasa syahdu dan merasa aneh.
Saya merasa puas, kalau para pembaca − terutama yang bersih dari
Freemasonry ini − akan mengetahui bahwa MASONRY ITU HANYALAH
MEDIA EXPLOITASI YAHUDI YANG DAPAT MELANGGAR
SEGALA AGAMA-AGAMA BANGSA, KEKAYAAN DAN
AKHLAKNYA SELAMA 20 ABAD.
Demikianlah, saya telah mengetahui apa-apa yang diketahui oleh orang
lain. Sehingga cendekiawan sebelumku, seperti Rasyid Ridha, Pendeta
Louis Sheikhu, Yusuf al Haj dan Jenderal Muhammad Jawad Athalkhan,
yang telah meretas jalan untuk ini.
Sebagaimana halnya Sarjana-Sarjana zaman kini seperti Doktor
Muhammad Husein dan Doktor Syaifuddin al Bustany yang sudah berhasil
memperdekat masa tuanya FREEMASONRY.
Sekarang datanglah untaian karangan ini yang menyempurnakan
penguburan Freemasonry itu demi untuk menyantuni kemanusiaan.
6.6. Crave Royal Degree
− (Perjanjian Tingkat Yang Mulia Agung dan Ahli) −
Crave Royal Degree (Perjanjian Tingkat yang Mulia Agung dan Ahli),
dinamakan juga “Upacara Ibadah Agung”, tingkatan ini satu tingkat di atas
degree 33, diberikan oleh 3 orang kepada yang diberi tanda (z, y, h) = (Zara
Babil, Yasyu, dan Hajjiyun). Kepala yang pertama digelari “Alim Besar”.
Cara Upacara:
1) Susunan kalimat pembukaan sidang, jalan upacara dan pembukaan
sidang upacara ini, hampir sama dengan yang terjadi pada upacara
permulaan. Mula-mula masuk ke dalam Haikal 12 orang Pemuka
turunan. (Kepala-Kepala suku Bani Israil).
2) Sesudah itu masuk Thalib (kandidat yang dinobatkan), dengan mata
tertutup, kaki telanjang, lengan dan lutut terbuka, dan diikat dengan tali.
Lalu dia disuruh berjalan keliling di tempat yang tertentu, menyapu
kepala dengan minyak, duduk berlutut (seperti yang dilakukan pada
tingkat permulaan), di hadapan dua tiang Keramat, mengucapkan
sumpah, mengulangi kalimat-kalimat tertentu (yang membenarkan
persaudaraan Masonry merdeka), mendengarkan wasiat yang disertai
dengan ancaman, dan ditekankan pada hukuman mati kalau melanggar
sumpah atau melengahkan instruksi-instruksi Pimpinan yang
tersembunyi, dan mencium Kitab Perjanjian Lama 4 kali.
3) Kemudian tutup matanya dibuka, sambil membacakan permulaan “kitab
ulangan” (sebahagian dari Kitab Perjanjian Lama). Lantas sebuah qubah
gelap, diturunkan ke hadapan dua lutut si Thalib (Kandidat), sampai
bisa dia ke luar dari situ sambil membaca Kitab Perjanjian Lama, lalu
37
membaca rangkuman-rangkuman kalimat tertentu dari fasal-fasal
Percontohan, bilangan, Zakaria. (Perjanjian Lama).
4) Lalu kepala yang bertanda “Z” (Zara Babil), memberkati Haikal dengan
gandum, minyak, khamar dan garam. Dan ketiga orang Kepala-Kepala,
bersama Pembantu-Pembantu yang sudah mempunyai Nur (dikilatkan)
melalui penobatan “Z”, sama berdiri mengelilingi (mengepung) si
Thalib (Kandidat).
5) Selanjutnya si Thalib (Kandidat) dapat melepaskan dirinya dengan
menggunakan kode: (isyarat).
a) Meletakkan tangan kanan dan tangan kiri di atas dahi melalui dada,
sambil mengucapkan kalimat izin la1u, yaitu: “Nale Syakiya
Arrahmah” (Sebahagian dari kata-kata yang termaktub dalam Kitab
Perjanjian Lama. fasal Yasyu').
b) Lima isyarat, yaitu: QISHASH, SALAM, ANCAMAN, IMAN dan
HARAPAN.
Golongan yang sudah mencapai Crave Royal Degree ini tidak menerima
selain dari 'kebangkitan Haikal ke dalam kenyataan': Mereka memupuk
cita-cita itu tempoh-tempoh dengan membaca sajak-sajak atau puisi-puisi
yang menggambarkan kejayaan Haikal itu, kadang-kadang dengan
mengadakan tanya-jawab berhadiah. Bagi siapa yang terbaik jawabannya
atau karangannya, diberi bintang jasa yang berlambangkan cincin Sulaiman.
Yang paling terpuji dari karangan-karangan itu ialah karangan yang
mengartikan ayat-ayat Al-Qur'an: “AFAIN KA NA MAYYITAN FA
AHYAYNAHU (Adakah orang yang sudah mati, lantas kami hidupkan).
Dengan penafsiran “Mengeluarkan Haikal itu dari tidak kepada ada!!”
Kepala-kepala upacara, seringkali mengakhiri pembicaraannya di sekitar
Haikal dengan kalimat: “Ya Tuhan kami, dan Tuhan Bani Israil!
Perhatikanlah dengan inayahMu akan bait ini untuk orang yang
dikhususkan menyembahMu!” Dia menganggap, ibadah semacam ini
adalah keberkatan, dan hidup selama-lamanya.
6.7. Memperdalam Sistem Penyesatan
Crave Royal Degree adalah tingkatan kesayangan jantung hati dan puncak
dari Freemasonry. Tetapi pemimpin-pemimpinnya tidak segan-segan
menamakan tingkatan ini dengan “tangga untuk rahasia-rahasia
tersembunyi”, demi untuk memperdalam sistem penyesatan dan
meneruskan sistem memperalat - anggota-anggotanya. Di antara
penyesatannya itu:
1) Mereka mengatakan, bahwa rahasia-rahasia tingkatan ini datang dari
Tuhan Israil melalui Wahyu.
2) Menggunakan isyarat (tanda) yang diambilkan dari fasal “Hazqial”
dalam Kitab Perjanjian Lama, sekitar huruf T, tetapi dikemukakan
dengan berselubungkan nama T ilmu perbintangan, yang diajarkan di
duapuluh topik, dengan berbagai susunan.
3) Pada permulaan Pembinaan dikemukakan semboyan seperti
“Tembilang” dan “Sodok” sebagai permulaan dari pembinaan Haikal;
tetapi mereka bersembunyi dalam perkataan, ini mengingatkan kita
kepada maut dan hari pembalasan (kiamat). H' Dalam hal ini harus
38
disadari, bahwa hari pembalasan menurut Yahudi tidak lain dari Haikal,
dan itulah symbol dari berdirinya Kerajaan mereka, dan dengan itu pula
akan mengadakan perhitungan (perhisaban) kejam terhadap manusia-
manusia yang tidak sepaham dengan Yahudi.
4) Degree pertama sesudah degree ke-33 ini adalah yang mula-mula
memakai istilah “alam semesta”, padahal organisator-organisator degree
ini orang Yahudi, yaitu yang mereka jelas berpendirian, bahwa “seluruh
penduduk alam, selain dari Yahudi adalah Hewan atau kanak-kanak
yang berjanggut belaka”.
Inilah sebabnya pelantikan Crave Royal Degree (Maha Agung dan Ahli),
tetap bersifat lelucon yang mengetawakan, yang juga dilakukan oleh
kandidat (Thalib) pada tingkatan resmi permulaan, seperti dongeng;
Phitogorees, kepalsuan-kepalsuan tentang empat unsur, lima macam
isyarat: Iman, harapan, qisash, salam, ancaman. Isyarat-isyarat ini dengan
dung tujuan-tujuan tersembunyi yaitu:
™ Iman berarti: berhubungan percaya kepada Pimpinan.
™ Harapan berarti: Meyakini akan datang kekuasaan Haikal Sulaiman
(New World).
™ Qishash: Bertujuan membalas dendam kepada Isa dan yang meramalkan
Haikal Sulaiman bakal rubuh.
™ Salam: Bertujuan perdamaian sesama kawan persaudaraan ini.
™ Ancaman: Bertujuan: Bahaya maut bagi yang membuka rahasia atau
yang mengabaikan instruksi. Sedikit catatan, sekitar kontradiksi
(pertentangan) yang terdapat dalam buku “Tingkatan pelantikan yang
Maha Agung dan Ahli” (al aqdul muluky). Dikaca 203 termaktub seruan
untuk saling membantu (cooperation) dan ketaatan yang diiringi dengan
kalimat: “Itu adalah amaran-amaran yang menyebabkan kekal dan
kuatnya organisasi “Pembina-Pembina Merdeka” dan yang
menjadikannya bisa menjatuhkan kerajaan-kerajaan kuat.
Dikaca 203 termaktub: “Kita menghormati segala pemerintahan yang
berdasarkan Qanun (perundang-undangan), dan mematuhinya dengan
segala senang hati, tidak perduli apakah ia Masonry atau kerajaan
materialis.
Kedua-dua teks dari buku tersebut mengantarkan kepada nizam-nizam
Freemasonry, yang bertujuan untuk membangun, bukan untuk
menghancurkan. Dan kedua-duanya menyebabkan Pemimpin besar
pelantikan bisa berada dan berkumpul di sekeliling kandidat yang bukan
Yahudi yang sudah sampai ke tingkatan ini, bahkan juga di hadapan batu-
batu buta yang besar.
Pemutarbalikan fakta ini, sedikit sekali ditemui di dalam buku Crave Royal
Degree, tetapi banyak sekali ditemukan pada buku-buku Masonry yang
tidak sama nilainya dengan buku ini.
Sebab, mustahil akan kita dapatkan nizam Masonry yang tercetak, yang
tidak mewajibkan menghormati Pemerintah setempat, di tempat-tem pat
Forum Masonry itu didirikan, bahkan ditambah dengan kalimat berterima
kasih kepada Kepala-Kepala Pemerintahan yang sudah memberikan
kesempatan atas berdirinya Masonry di bawah naungannya.
39
Forum Nasional Syria yang terbesar
Forum Libanon menerangkan tujuan yang sebenarnya tanpa disadari.
Semenjak aku mengumpulkan butiran-butiran kalimat yang terlontar dari
mulut para Masonry (anggota-anggotanya), aku mendengarkan kalimat:
“Masonry tidak ikut campur tangan di dalam urusan Keagamaan dan
Politik”. Tetapi di tangan saya ada buku “Forum Nasional Syria - Libanon
yang terbesar”, yang dihimpun dan dikarang oleh dua orang Guru Besar
Husein Al-Laz dan Ahmad Mukhtar Naja dalam cetakan tahun 1947.
Freemasonry mempengaruhi orang pilihan dan berpengaruh di Dunia,
lantas diangkuhkan, disokong dengan instruksi wajib patuh. Selanjutnya
orang-orang itu melalui percobaan-percobaan, latihan yang diberi degree.
Sesudah pemberian degree itu, mereka yang menerimanya dijadikan “batu
buta yang terhormat” artinya: Mereka yang diasah dan dikilatkan, sehingga
hanya mengikuti instruksi saja.
Dikaca 27 dari buku itu diterangkan: Masonry (Masoniyah). tidak campur-
campur di dalam soal keagamaan dan politik, tetapi dialah yang
membalikkan dunia dalam revolusi Perancis, Revolusi Amerika dan
Revolusi Rusia.
Begitulah Masonry dalam bidang politik. Adapun dalam bidang keagamaan,
baru saja saya mendapatkan sebuah 'dari antara Anggaran Dasar Masonry,
bersama berbagai macam cara pelantikan Syarq (pemberian Nur) dan
Forum-Forum pertemuan, tempat dan bahasanya maka kedua mataku
terpaku melihat kepada teks kalimat: “Ikutilah kaidah-kaidah agamamu
dan hormati agama orang lain!” (hal. 16).
Teks kalimat ini diketemukan berulang ka1i, tetapi tujuannya berubah-
rubah dan samar-samar. Bahkan sebahagian dari materi konstitusinya diatur
dengan lebih berhati-hati. Sebab kita melihat dalam Anggaran Dasar
Masonry dan Anggaran Rumah Tangganya yang dicetak di Damaskus tahun
1957, halaman 69, sebagai kalimat berikut: “Aku wasiatkan kepadamu,
supaya menghormati syari'atmu, mensucikan Kitabmu, dan menganggapnya
sebagai Anggaran Dasarmu.”
Itulah yang kita ketemukan di dalam Anggaran Dasarnya. Tetapi baru saja
si Thalib (Kandidat) melampaui tingkatan ke tiga, mau naik ke tingkatan
yang lebih tinggi …. tahu-tahu dia melihat serangan terhadap Paus, dan
memahami, bahwa salah satu tengkorak yang ditegakkan di atas meja Ketua
yang dinamai Dinding Sulaiman (tiada lain dari pendahuluan melihat
tengkorak, yang ditancapkan di atas meja Ketua di waktu pelantikan degree
30). Sebagai tanda (lambang) pembalasan dendam terhadap agama dan
pengetahuan.
Tengkorak itu merupakan bentuk 3 orang penting di dalam sejarah, yaitu
dari kiri ke kanan: Raja Philip dari Perancis, Paus Alimenuse ke lima dan
Wilheim Van Noughary Penasehat Agung Kerajaan Perancis, yang terkenal.
Ketiga orang inilah yang bertanggung jawab terhadap serangan agama
Haikal, menghancurkannya pada tahun 1703, dan membunuh Guru-Guru
besarnya.
Dalam upacara pelantikan dan kenaikan tingkat 30 Masonry, layar. yang
menutupi ke-3 tengkorak itu dibukakan, semua hadirin berada di balai
Ceremony, semuanya kaum Masonry degree 30, dan seorang diantaranya
40
saudara baru yang sedang dilantik. Masing-masing membawa pedang yang
diberi cat merah terikat di pinggang. Ketika menampak ketiga tengkorak
itu, semuanya mencabut pedang, lantas mengangkatnya tinggi-sambil
menyebut suara “Naqam! naqam!, artinya balaskan dendam! balaskan
dendam!
Sandiwara yang dilakukan, ketika menutup Ceremony pelantikan ini,
bertujuan “menentang 3 kekuasaan” (kerajaan, gereja dan Ahli
pengetahuan). Nah, siapa yang membaca dengan teliti dan tekun pepatah
yang berbunyi: “Kalau seorang Yahudi terbakar oleh api, maka ketahuilah,
bahwa dia sendiri yang menyalakan”, akan mengerti, bahwa para Paus, dan
Ahli Pengetahuan yang mereka buatkan gambar tengkoraknya itu tadinya,
sangat marah, lantaran serangan Talmud terhadap Al-Masih dan ibunya,
sehingga ajaran Talmud itu mereka bantras, dan mereka juga marah melihat
Yahudi yang hidup dari darah dan harta manusia.
.... dan akan mengerti apa penyesatan yang tersembunyi di balik Masonry
ketika mengemukakan dirinya sebagai pendukung ilmu pengetahuan tetapi
juga memandang dirinya pengetahuan taakulan (memper-tuhan-kan akal
dan perkembangannya dan tidak lagi menghormati perintah dan norma
larangan).
Inilah bentuknya kontradiksi yang sudah terbuka rahasianya, sehingga kita
ketawa melihat batu-batu buta (orang-orang yang sudah dikuasai jalan
otaknya oleh Freemasonry), yang mengira bahwa Masonry itu melarang
dari mencampuri politik dan agama.
6.8. Shining Ceremony dan “Forum-Forum”
− (Upacara Pelantikan Pemberian Nur dan Sekolah tanpa belajar) −
Tokoh-tokoh politik yang sudah ke luar dari Shining Ceremony (tempat
pemberian Nur di dalam Haikal Freemasonry) sekalipun berbeda-beda
pandangannya namun mereka sama-sama bertitik tolak dari titik
pengkhidmatan kepada Freemasonry. Dari sinilah Freemasonry menggiring
kandidat-kandidat dan calon-calon tokohnya tunduk dan setia berada di
bawah pengaruhnya untuk dijuruskan pada titik sasaran yang sama itu.
Kandidat-kandidat itu mereka namai “Orang Luar Biasa dan penuntut:
sekolah Ta'akkulan (yang menuhankan akal).
Mereka menamatkan sekolahnya dalam Forum-Forum (Tempat pertemuan)
Freemasonry, dan kemudian turun ke lapangan kehidupan (ke dalam
masyarakat) menjadi calon Pemimpin bangsanya tetapi sudah kehilangan
kepercayaan terhadap tata budaya bangsanya, aqidahnya dan akhlak
bangsanya sendiri. Di dada orang-orang seperti ini dipasangkan bintang-
bintang luar biasa, bintang ahli, bintang ilmuwan dan lain-lain.
Sebab itu daya kemauan mereka ini untuk meneliti dan mencari ajaran dan
petunjuk lain dari Freemasonry jadi lemah, bahkan, mereka sudah mengikut
saja dan hanyut dilanda oleh tujuan tersembunyi, sampah kemajuan Barat,
lebur dalam pengaruh kekuasaan pahlawan Freemasonry ini sudah menjadi
kebanggaannya, menundukkan kepala dihadapan Tokoh
Freemasonry dianggap hal yang wajar, dan dapat berteman dengan tokoh-
tokoh itu, walaupun hanya di atas jembatan Freemasonry yang didirikan di
41
atas puing-puing dan perpecahan bangsanya sendiri masih dianggap sebagai
suatu “kebijaksanaan”.
Mereka ini ibarat orang-orang yang sudah naik takhta kebesaran di hadapan
anak-anak, lantas berlakon sebagai juru perubahan di abad modern ini,
sedangkan anak-anak yang banyak itu terus memuja dan menyanjungnya.
Orang-orang ini menghafal pelajaran-pelajaran yang didapat di Forum
Freemasonry antara lain'. Seorang anggota Freemasonry tidak boleh
melawan kawan Masonry.
Dalam hal ini mereka sudah melupakan ajaran al-Qur'an, yang berbunyi
“Mani'tada alaikum fa'taduu 'alaihi”, (Siapa yang menyerang kamu
hendaklah kamu perangi!!). Mereka juga melupakan Injil “Perkataan al
Masih ketika berjalan menuju Palestina: “Katakan kepada serigala itu! Saya
berada di sini”.
Manusia-manusia luar biasa dan keluaran Sekolah Ta'akkul (bertuhan
kepada akal) ini menjadi barisan yang berada di sekeliling kita, bukan untuk
menangkis serangan musuh kita, akan tetapi mematahkan daya juang dan
semangat pertahanan dan bela diri k.
Di antara orang-orang tersebut, adalah Pengarang-pengarang (Penulis-
penulis) yang tersembunyi di balik tirai Agama, Nasional, Seni-Budaya,
Sastra dan Pembelaan Palestina. Lantas melontarkan kepada kita apa yang
bisa menghancurkan jiwa perjuangan yang nyata (menghalangi kita hidup
sebagai bangsa terhormat dan kuat).
Di antara orang-orang itu ada yang menjadi terompet, juru bicara dan pena
yang menghilangkan nilai-nilai utama yang ada pada kita, dan menarik
leher kita ke tiang gantungan tuduhan-tuduhan dan celaan. Sesudah itu
mereka gunakan kata-kata dari tokoh Freemasonry seperti GEORGE
ZAIDAN, NEITCHER, FRUID, SARTRE, MARJAYUS menjadi alasan
penguat dan pegangan.
Murid (keluaran) Sekolah Ta'akkulan ialah mereka yang menerima wahyu
dari Forum International melalui Syarq (tempat penobatan/pelantikan dan
upacara di Forum-Forum Freemasonry). Mereka itulah yang membawa
Opsir (Komandan-Komandan), Politisi, Diplomat dan pemimpin-pemimpin
kita ke lembah kehancuran.
Benar! Kolonialisme sudah angkat kaki dan meninggalkan kita pergi
membawa pasukan-pasukannya, akan tetapi murid-murid dan kader-
kadernya yang sudah mereka bina tetap tinggal bersama kita untuk
menjalankan usaha-usaha guna mencapai tujuan Freemasonry.
42
VII. FREEMASONRY PELOPOR UNTUK MEMBENTUK
NEGARA YAHUDI
Menggunakan segala pemerintahan yang saling membantu satu sama lain. Forum-
forum dan Shining Ceremony sekalipun tempatnya berjauhan dan berbeda bahasa
yang dipakainya namun sifatnya tetap menjadi Sekolah-Sekolah (tempat pembina)
yang mempunyai perencanaan yang matang dan diatur oleh Forum Aung
Internasional.
Forum Shining Ceremony ini diberi tugas untuk mengasah (menggodok) batu-
batu dasar (calon-calon pemimpin) yang dipersiapkan untuk mengadakan revolusi
dan mendirikan Pemerintahan dan untuk membina oknum-oknum yang akan
menjalankan Program yang sudah diatur dan disiapkan oleh Freemasonry
(kekuatan yang tersembunyi).
Sebenarnya tempat-tempat pembinaan (Shining Ceremony) ini sudah berdiri
sebelum muncul nama Freemasonry.
Baru saja tugas-tugas Freemasonry di negeri Islam Timur berakhir dengan
kehancuran negeri-negeri Islam, kekacauan-kekacauan dalam negeri, dan
berkembangnya gerakan-gerakan rahasia, serta pergolakan-pergolakan yang
melumpuhkan, dengan menggunakan keserakahan Penjajah-Penjajah Barat dan
Timur ... maka Freemasonry mulai masuk ke berbagai negara, dan yang mula
sekali mereka masuki ialah negeri Inggris.
7.1. Di Negara Inggris
Freemasonry yang sejak tahun 1717 mulai digerakkan oleh para pendirinya
akhirnya terwujud menjadi kenyataan dengan berdirinya Freemasonry di
Inggris. Penggarisan usahanya tidak keluar dari program berikut:
1) Melindungi Yahudi.
2) Memerangi Agama-Agama.
3) Menebarkan faham Atheis.
Ketika itu Freemasonry bekerja melindungi Raja Inggris s.3rang Yahudi
Jerman yang bernaung di balik Protestan, dialah yang mati-matian
melaksanakan rencana Freemasonry tersebut.
Lebih kurang selama 44 tahun lamanya Yahudi Disisraily menguasai
Kongres Britannia, berusaha menanamkan bibit (kader) Yahudi yang akan
dikirim ke Palestina, yang membeli saham-saham Terusan Suez sebagai
langkah untuk menduduki Mesir, dan sebagai pelopor pengyahudian
Palestina.
Tidaklah aneh apabila kita menyaksikan hasil didikan Freemasonry pada
Syarq (Shining Ceremony) di Inggris, seperti tampilnya Churchill, Eden,
Bolvourse, Elizabeth, dan lain-lain anggotanya yang setia.
43
INGGERIS SEBAGAI PEMBAWA BENDERA FREEMASONRY
PERTAMA
Baru saja Tentara-tentara Inggris sampai di Kairo pada tahun 1882, mereka
langsung mendirikan “Forum suci Yohana”. Lord Kromer - Wakil golongan
Samiyah-Israil - adalah orang yang pertama mentanfizkan program
Freemasonry dengan merampas Gurun Sinai untuk diserahkan kepada
Yahudi dengan imbalan setumpukan emas.
7.2. Di Negara Perancis
Shining Ceremony Freemasonry di Inggris menjalar ke Perancis dan masuk
di sana tahun 1773, dengan berdirinya “Grand Lodge Perancis” (Syarq
Perancis Raya), dan akhirnya “Grand Lodge” ini berhasil mengeluarkan
tokoh-tokoh dan politikus Perancis, seperti Napoleon I dan kawan-
kawannya, yang telah berhasil menghancurkan Raja-Raja Perancis dan
agamanya dan menggiring Perancis ke tempat pengorbanan Freemasonry,
dengan memakai semboyan “Kemerdekaan, Keadilan dan Persamaan”.
Dari Perancis Freemasonry menjalar menuju Mesir, dan bekerjasama
dengan Yahudi yang menyokong dengan uang dan tenaga mata-mata. Di
Mesir Freemasonry ini mendirikan Forum EIZES. Kejadian bergerak
melampaui Sinai dalam rangka usaha mendirikan Negara Palestina, sebagai
realisasi dari tuntutan Forum Freemasonry Perancis.
17

Waktu merebut Palestina, mereka menggunakan “semboyan” - Ely! - Ely!,
wahai Yahudi Internasional! Bergeraklah agar kamu masuk ke Yerusalem.
-- Ely! --- Ely Wahai pewaris Palestina yang syah.
Dalam pelaksanaan tugasnya Napoleon didukung oleh keluarga Rothschild
yang mati-matian membantu Napoleon III menguasai Perancis, dengan
bantuan pasukan beruniform yang berasal dari didikan Forum dan Shining
Ceremony, di antaranya Dalatire dan Schuman yang menyerukan supaya
ummat Islam dan bangsa Arab dibikin selalu dalam keadaan melarat,
bodoh, pecah belah, serta bersikap masa bodoh. Semua ini adalah langkah
permulaan dari berdirinya Negara Yahudi.
Yang faham terhadap hakekat janji-janji dan rencana serta tujuan jauh dari
semua kegiatan Napoleon dan lain-lain itu hanyalah Ketua (pimpinan)
Forum Syarq Damaskus, yang di antara tokoh-tokohnya orang Perancis
Grand Lodge, Perancislah yang mengutus Napoleon untuk memerangi
Mesir, diiringi dengan amanat mengendalikan orang-orang Islam dengan
memasukkan ajaran perjanjian lama.
Inggris tidak mampu merubah kedengkian dan kebencian Napoleon ini,
sebab Napoleon tahu benar hakekat rencana yang tersembunyi dalam kata-
kata “Dunia harus tunduk di bawah tangan organisasi-organisasi rahasia,
tidak boleh mendiamkan rahasia tersebut, sebab itu berarti menipu diri
sendiri” (harus dilaksanakan).

17
"al 'aaru al shuhuyuniyah (Belang Zionisme), hal. 50. menerangkan, "Napoleon ber'azam
menyerbu Mesir karena alasan yang selalu dirahasiakan oleh Freemasonry".
44
7.3. Di Negara Amerika
Freemasonry dapat melakukan peranan mata-matanya dan menyelusup di
tengah-tengah rakyat Amerika dengan perlindungan dan kesayangan
penguasa Amerika, bahkan organisasi ini mendapat sokongan aktif dan
bekerjasama dengan orang-orang Amerika.
Seorang Calon Presiden Amerika Serikat tidak akan sukses dalam
pemilihannya apabila belum lulus pada degree tertinggi dalam
Freemasonry.
Apakah anda akan tercengang seandainya anda melihat orang seperti
WILSON yang telah menjerumuskan Amerika Serikat ke dalam kancah
Perang Dunia I, hanya karena memperkuat kedudukan Inggris Pembangun
Yahudi?”
Wilson mengeluarkan instruksi-instruksi untuk mewujudkan cita-citanya,
yang dikenal dengan “Tractaat 14”, yang sudah memenuhi halaman-
halaman buku dan sejarah. Dalam menjalankan missinya seterusnya Wilson
dibantu oleh Tokoh keluaran Forum Freemasonry yang lain seperti
Roosevelt, Johnson, Nixon, dan lain-lain, semuanya adalah pelanjut dan
pembawa “bendera pesan” yang diucapkan oleh TRUMAN dalam Forum
Freemasonry, yang bunyinya sebagai berikut:
“Kita harus melaksanakan tugas membantu Negara Israil yang besar,
berdaulat, kuat dan merdeka dengan segala kemampuan yang ada, guna
menjamin keamanan dan kekekalannya”
18

Begitulah bantuan demi bantuan terus menerus diberikan untuk kepentingan
Yahudi, bahkan sampai-sampai Huruf pertama dari Shionist (Zionisme)
ditulis dan dijadikan hiasan dalam mata uang Dollar ($) yang di tengah S itu
dicantumkan dua pilar keramat “Bu'az dan Gekyn”
19

7.4. Di Negara Rusia
Pada masa dinasti Kaisar-Kaisar di Rusia, kegiatan Freemasonry sangat
terbatas. Akhirnya dia bisa juga meningkat dan berkembang luas dan
sampai pada puncaknya pada bulan Maret 1917, dengan didirikannya
Negara USSR sesuai dengan tujuan Yahudi yang isinya secara umum
sejalan dengan ajaran Freemasonry yang memang diambilnya dari
Perjanjian Lama.
Andaikata Pembaca meneliti dengan sungguh-sungguh tentang perjanjian
lama, tentu akan menyadari bahwa ilmu dan Konstitusi resmi dari Negara
Soviet pasti bersumber dari “Perjanjian Lama”.
7.5. Di Negara Turki
Freemasonry mulai dibawa ke Turki sejak masa Pemerintahan Sulaiman al
Qanuny (1520-1564). Setelah ditinjau lebih mendalam ternyata bahwa di
dalam Istana Sultan ada seorang Yahudi yang bernama MUSA HAMOUN
dan seorang wanita Yahudi bernama GRASIA Kedua orang ini

18
Dikutip dari buku al 'arus shuhuyuniyah (Belang Zionisme), hal. 50.
19
Dalam hal ini kita tidak lupa ucapan pemimpin besar Freemasonry: “Kita tidak campur-campur
dalam politik, tetapi kita sudah berhasil mencetuskan revolusi Perancis, revolusi Rusia dan
revolusi Amerika.”
45
memerankan siasatnya ibarat MURDKHAI dan ASTIER pada Istana
AHSYUWERUS. Mereka ini merencanakan penyebaran fitnah, yang
menjadi korban pertamanya ialah Putra-putra dan putri-putri Sultan sendiri.
Sesudah itu, kedua anggota Freemasonry tersembunyi ini, merencanakan
pembunuhan atas diri Sultan Muhammad Fatih dengan memperalat seorang
Dokter Yahudi bernama YA'CUB PASYA; Setelah Muhammad Fatih
terbunuh, terbukalah kesempatan yang sangat besar bagi Freemasonry
untuk meluaskan sayapnya dan meningkatkan jumlah orang-orang Yahudi
tersembunyi dikalangan Istana, apalagi setelah Kisah Syabtai Leivi.
20

Kelompok Yahudi tersembunyi yang berada di lingkungan Istana ini lantas
mendirikan “FORUM SALAMK”, dan melahirkan “SYARQ” (tempat
penobatan) dan PEMBERIAN NUR USMANY). Kemudian gerakan ini
bekerjasama dengan Kedutaan Besar Barat yang ada di Turki. Sesudah itu
didirikan 30 koloni di Palestina, tidak berapa lama sebelum terjadi kudeta
terhadap Sultan Abdul Hamid.
Freemasonry belum puas dengan pengacauan yang sudah dilakukannya
terhadap Turki, dengan semboyan “Keadilan, kemerdekaan dan Persamaan”
yang dipakai oleh “Gerakan persatuan dan kemajuan Turki Muda, sebagai
pinjaman dari induk Organisasi (Freemasonry) meningkatkannya lagi
dengan menggunakan semboyan NASIONALISME. Untuk maksud ini
mereka mengelabui orang-orang Turki dan orang-orang Arab yang baik hati
tampil bergerak atas nama “Nasionalisme Arab”; dan mengajar orang Turki
untuk mendirikan “Nasionalisme Thuraniyah”. Gerakan-gerakan ini mereka
jadikan sebagai jembatan untuk mencapai cita-cita dan program
Freemasonry . . .
Sebagaimana siasat penebaran fitnah yang dipakai oleh “Gerakan Persatuan
dan Kemajuan Turki Muda” sebagai pinjaman dari induk Organisasi
(Freemasonry) yang dipersiapkan oleh seorang Yahudi bernama
NAATSAN (seorang Kepala Distrik di kota Roma), sudah berhasil
menjatuhkan Sultan Abdul Hamid . . . maka siasat menimbulkan fitnah
melalui dua Nasionalisme yang saling bersengketa dipersiapkan oleh “Gang
Shining Ceremony Ottoman” di bawah pimpinan Ketuanya “Nachum
Na'wn”. Kemudian gerakan ini dilanjutkan dalam Kongres Stokholm pada
tahun 1923, yang memutuskan untuk meningkatkan usaha memecah-belah
Bangsa. Maka (didirikanlah) persiapan-persiapannya di Istambul, di bawah
pimpinan seorang Yahudi berselubung di balik nama “Ahmad Amin”
21

salah seorang dari pemimpin utama “DUNMA” (Freemasonry Turki).
Propagandis-propagandis Freemasonry Mengagung-agungkan nama
“Madhet Basya” (pemimpin cleaning Ceremony Ottoman cabang Salarinki)
sebagai “Bapak Kemerdekaan”. Dan bersamaan dengan itu para petugas
dan pelaksana Freemasonry ini mencap Sulthan Abdul Hamid sebagai
Orang “pemabuk, zhalim, fasik, gila perempuan, dan lain-lain.”

20
Muhammad Jamil Bayhem -”Al Arab Wat Turk”. Bairut 195, halaman 197.
21
- Dajubert von Malkoes “Mustafa Kamal”, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh Kamil
Masihah, Bairut 1933.
- George Anthonius “Kebangunan Arab” - Darul ilmi lil malayiin” tahun 1962, halaman 149.
- Salamah Musa “Kitab as Tsauraat”, Darulilmi lil malayiin tahun 1955 halaman 72-79.
46
SESUDAH SHULTHAN ABDUL HAMID.
Setelah Sultan Abdul Hamid terguling, maka Turki Usmany dikuasai oleh
“DUNMA”, suatu gerakan kemerdekaan di Turki yang tergabung dalam
gerakan Freemasonry. Mereka inilah yang menyebabkan Balkan dan Libya
terlepas dari Turki, dan yang memasukkan Turki ke dalam kancah Perang
Dunia untuk menjadi korban.
Mereka (Freemasonry) inilah yang menggorok leher Armenia tahun 1915-
1918 supaya negeri ini dapat dikuasai oleh orang-orang Yahudi Rusia. Hal
tersebut disaksikan langsung oleh Ben Ghariyoun dengan penuh
kegembiraan, seperti gembiranya Tuhan Israel menikmati daging bakar.
Sesudah terbuka kesempatan bagi Freemasonry untuk memainkan
peranannya yang berlindung di balik semboyan “Persatuan dan
Pembangunan”, sehingga orang-orang mereka diangkat menjadi Duta Besar
Turki di Negara-negara Barat dan diterima menjadi Duta-Besar-Duta-Besar
di Negara-negara Barat untuk Turki. Maka bertemulah sesama anggota
Masonry untuk melaksanakan rencana yang disenangi oleh induk
Organisasi.
Sudah dapat dipastikan, bahwa masuknya Amerika Serikat ke dalam perang
dunia adalah sebagai pelaksanaan dari gagasan Freemasonry untuk
memenangkan “pihak Sekutu”, karena dalam gagasan itu tercantum
pencabutan “Palestina” dari tangan Turki. Ini adalah salah satu dari
program Freemasonry jangka panjang menurut pernyataan Hayeen
Weizman dalam bukunya “Tajribah dan kesalahan”.
Freemasonry Turki mengatur siasat barunya dengan bersembunyi di balik
SEKULARISME ATTATURK dan disokong oleh dua Negara Besar di
Barat dan di Timur (Amerika dan Rusia), karena kedua Negara Super
Power ini laksanakan dua sisters yang berkhidmat kepada YAHUDI;
bapaknya kitab “TALMUD” dan ibunya “PROTOKOLAT”.
“Freemasonry Dounmah” di Turki berdiri di belakang “Ghoursal” yang di
tangannya tercapai tujuan rencana penghancuran, dan di tangannya pula
kepada “Adnan Manderes” dijatuhkan hukuman mati - padahal tidak ada
kesalahannya selain dari perkataan: “Turki negara Islam dan akan tetap
Islam”
2222
Ghoursal: “Nama seorang pemimpin Turki yang beraliran “Ulmaniyah” sebagai lanjutan dari
faham Kemal Attaturk.
Adnan Manderes: Perdana Menteri Turki yang digulingkan setelah dia berusaha mengembalikan
penghayatan Islam di Turki.
47
VIII. ZIONISME DAN FREEMASONRY
─ (keduanya bersumber pada TALMUD) ─
Di dalam buku “TALMUD dan ZIONISME” karangan Doktor As'ad Razuq. yang
diterbitkan oleh Pusat Penelitian PLO (Palestinian Liberation Organization) tahun
1970, yang tebalnya 320 halaman ukuran folio, Dalam Muqaddimahnya yang
ditulis oleh Doktor Anis Shaigh yang isinya merestui kebenaran buku ini.
Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa Pemimpin-Pemimpin Zionisme dan
Freemasonry bertitik tolak dari ajaran TALMUD.
Di dalamnya juga dikutip tulisan Weizman, yang berbunyi sebagai berikut:
“Sesungguhnya Manifesto Yahudi adalah Janji Tuhan terhadap bumi Palestina”.
Tetapi semua ini tidak menghalangi Zionisme terlepasnya dari pengaruh agama
dan tidak menghalangi mereka dari menuduh kita sebagai orang fanatik, dengki,
sukuisme, dan tidak membedakan antara Zionisme dengan Yahudi (Maqaddimah
buku Dr. Razuk).
Kalaulah pembaca, membaca buku Dr. kasuk ini dan menempatkan dirinya
sebagai hakim, sudah tentu dia akan mengerti bahwa, dakwaan yang menyatakan
Zionisme tidak sama dengan Yahudi; dan Zionisme tidak bersumber pada Taurat,
Injil maupun Talmud ─ tidak benar. Sebaliknya dia akan mengerti betul bahwa
Zionisme pasti bersumber pada Talmud dan Perjanjian Lama, dan Zionisme
adalah Yahudi. Walaupun pihak Zionist menuduh bahwa pembaca yang
berpendapat seperti itu “fanatik, orthodoks atau tak mengerti sejarah dan lain
sebagainya.
8.1. Contoh-contoh kutipan dari buku “ZIONISME dan
TALMUD”
Buku ini menghimpun antara NAFI dan ISBAT dalam berbagai judul.
Berikut ini kita tuliskan ringkasannya sekedar menjawab beberapa
pertanyaan: “Apakah pendiri-pendiri dari Zionisme Modern ─ Penganut
“TALMUD THEOKRATIE” atau NASIONALIS-SEKULARIS dan
DEMOKRATIS”???? ─
Teks buku yang meng-isbat-kan (yang membenarkan)
1) Kebanyakan pendapat tentang kembali dari seluruh penjuru dunia ke
tanah Palestina, berakar dari Talmud (hal. 213).
2) Ajaran Talmud adalah biji asal dari Zionisme, dan gerakan yang
menggalakkan penjajahan Yahudi atas Palestina (hal. 220)
3) Di sekeliling HERZL - pemimpin besar Zionisme, ada sejumlah besar
ahli penganut faham TALMUD (hal. 222).
4) BYALEK - penyair Zionist berbicara tentang peranan Talmud dalam
Pembudayaan Zionisme (hal. 228).
5) Sebagian orang Yahudi berpendapat bahwa HERZL adalah AL
MASIIH yang dijanjikan kembali ke bumi (hal. 225 dan 296).
6) Untuk mempelajari Talmud, ada sekolah yang pelajar-pelajarnya
mendapat fasilitas istimewa dari Pemerintah dan didudukkan dalam
jabatan-jabatan pemerintahan dan dibebaskan dari wajib militer. Dan
48
ada juga sebuah Encyclopedia khusus untuk Talmud, yang diterbitkan
tahun 1947.
Teks yang me-nafi-kan (meniadakan ):
1) HERZL tidak terpengaruh oleh ajaran Talmud (hal. 19).
2) Zionisme bukanlah berasal dari ajaran Talmud dan tidak menerima ajaran
biadabnya (hal. 111).
3) Hanya Fikiran Nasionalisme yang dikenal di Eropa pada abad 19 dan 20
lah yang menjadi penggerak pokok dari Zionisme. Maksudnya pada
kebenaran dari pendapat yang menghubung-hubungkan Zionisme dengan
ajaran Talmud (hal. 232).
Begitulah buku tersebut berbicara tentang pendiri Zionisme dan Lionisme
zaman kini. Kadang-kadang memastikan bahwa mereka berpegang pada
TALMUD dan menegakkan negaranya berdasarkan ajaran Talmud. Dan
tempo-tempo mereka dianggap menyeleweng dari Talmud dan bahkan juga
dari perjanjian lama; mereka memerangi Palestina di bawah bendara
NASIONALISME dan SEKULARISME.
Tidak disangsikan lagi bahwa pembaca akan melihat dalam teks ISBAT (yang
membenarkan), adanya pola perencanaan berdasarkan Talmud yang ada
faktanya. Sebaliknya di dalam teks yang menafikan (meniadakan), pembaca
akan dapat melihat adanya alasan yang dibesar-besarkan dan keinginan untuk
menghilangkan jejaknya.
Tetapi pembaca akan melihat betapa besarnya pengaruh Talmud ke dalam
jiwa orang-orang Zionist dan dia akan melihat faktanya di dalam
FREEMASONRY dan PROTOKOLAT ZIONISME, merupakan gagasan
konkrit untuk melakukan perampasan kekuasaan pemerintahan, yang lebih
dahulu dengan menghancurkan negeri Arab.
8.2. Kitab Talmud
− Nenek moyang Freemasonry dan Zionisme −
Freemasonry benar-benar melaksanakan Gagasan-gagasan Talmud itu
sendiri, Freemasonry dan Zionisme kedua-duanya bersumber dari Talmud.
Sekarang kita akan membuktikan bahwa Talmudlah yang menjadi tujuan
Singa-singa dan Kuda-kuda cerdik Freemasonry: seperti yang tersebut
dalam Talmud.
™ Menganggap: Kelihatannya Allah menyesal atas keruntuhan Haikal
dengan penyesalan yang disertai oleh tangisan dan raungan, bahkan juga
melihat: Dia merintih di dalam reruntuhan Haikal seperti rintihan
merpati.
™ Allah enggan menerima ibadat kecuali di Haikal.
Ummat banyak (manusia lain yahudi) adalah hewan-hewan, bahkan
benda-benda yang tidak merasa, tidak mengingat dan tidak berhak
menerima rahmat. Tidak ada yang patut untuk mereka selain makian.
™ Allah mengulurkan lidah yang tajam terhadap agama A1 Masih dan
Ibunya, dan Dia pandang keduanya serta pengikutnya sebagai orang
murtad.
™ Sekalian manusia “duri”, adapun “anggur” hanyalah bangsa pilihan saja.
49
™ Dia menyuruh menghapuskan bangsa Kan'an sebagai balasan terhadap
nenek moyang orang-orang Kan'an.
Begitulah bunyi TALMUD, dan itulah sebenarnya tujuan Freemasonry.
Bahwa para pemuka Shining Ceremony (Syarq) dan Forum adalah pasukan-
pasukan tentara yang dipekerjakan di lapangan Balai Forum.
Jangan tercengang saudara-saudara Masonist!
Tidakkah anda ingat akan hamparan antik yang berlukiskan Haikal yang
dibentangkan di lantai ketika pelantikan (penobatan) degree ketiga??
Tidakkah anda melihat pilar yang seperti tidur dan bercita-cita
membangkitkan keinginan anda, dengan perkataannya yang disampaikan
dengan lisanul hal (sindiran) “SAYA TAK AKAN BANGKIT SEBELUM
HAIKAL BERDIRI”
Tidakkah Saudara-saudara ingat bahwa seluruh manusia hanya batu kasar,
bahkan sebahagian forum menganggap manusia-manusia lain “Khawarij”
binatang atau turunan Kucan (anak zina).
Tidakkah saudara sadari Khanjar (pisau bermata dua) merah yang dihunus
oleh pemimpin upacara pelantikan (Shining ceremony) derajat 30 ketika
melihat patung Paus dan orang-orang berpengetahuan??
Tidakkah saudara ingat akan lidah-lidah yang diulurkan sebagai manifestasi
dari kebencian kepada 2 M (al Masih dan Muhammad)?
Marilah kita berterus-terang dan bertindak ksatria, tidakkah Saudara-
Saudara memastikan bahwa TALMUD yang menjadi tempat kembali dan
sumber dari pada apa yang Saudara-saudara lakukan dan Saudara-Saudara
ulangi berkali-kali? Tidakkah Saudara-Saudara melihat diri anda melihat
diri Saudara-Saudara menjadi orang suruhan untuk menjalankan amaran-
amaran dari penguasa zhalim - TALAMUD ??
Saudara-Saudara tak usah tercengang! sebab TALMUD kitab politik rahasia
yang menakutkan dan pembimbing organisasi rahasia. TALMUD sudah
melipat-gandakan kecepatan Yahudi dan menjamin untuk mereka
kehidupan di atas darah manusia, dan menghantarkan mereka yang
terpengaruh olehnya menjadi makhluk yang paling memusuhi ummat-umat
di dunia. Raja-raja dan Paus sudah merasa betapa besarnya bahayanya
TALMUD sebab itulah mereka memburu-buru dan mengenyahkannya
semenjak dari masa Imperium Konstantin di abad ke IV (a.m.) sampai ke
zaman PAUS YOHANA tahun 1923 M.
Terusir terus menerus ini, menjadi bukti bahwa TALMUD tidak membawa
alam manusia kepada keselamatan dan keamanan, sebab mustahil para
Petrus dan para Paus akan memburu-buru dan mengusir-usir siapa yang
menyeru kepada kebaikan atau sekurang-kurangnya yang bungkem
terhadap kejahilan/kejahatan Taurat.
8.3. Cabang-Cabang Freemasonry
− Yang bekerjasama dalam memerangi agama-agama −
Kristen adalah musuh bagi Yahudi sejak semula, karena Ajaran Kristen ini
terambil (berasal) dari Ajaran agama Yahudi (Taurat)/Perjanjian Lama,
karena itu wajib memperlakukan orang-orang Kristen sesuka mereka,
50
ditawan, atau dianiaya. Ini dicantumkan dalam Taktik dan program
Kekuatan Tersembunyi (Freemasons).
Terhadap Islam pun Yahudi memandang lebih berbahaya, karena menurut
ajaran Talmud, mustahil adanya agama baru yang berasal dari keturunan
Ismail, karena itu mereka melakukan tekanan dan serangan yang lebih jahat
dari serangan mereka kepada Kristen.
Jadi permusuhan Yahudi terhadap Kristen dan Islam bukan saja strategi
Freemasonry, bahkan bersumber dari ketuhanan Yahudi, ini terbukti dari
kesiap-siagaan Yahudi untuk menghancurkan lawan-lawannya.
Taktik dan strategi ini, digariskan dalam:
1) Zionisme, yaitu kembali kepada agama (Yahudi).
2) Tak ada perbuatan selain kepentingan Yahudi.
3) Menjaga dan memelihara keimanan nenek moyang semata-mata:
Taktik dan sasaran Freemasonry, ialah: Hanya menghormati logika (akal)
semata. Di dalam Buku “Rahasia Freemasonry, karangan Jawad at lakhan,
hal 6, ditulis: “Wajib mengusir semua musuh utama dan musuh asli yaitu
Agama, dengan menyingkirkan Pemimpin (tokoh/Ulama-Ulamanya) dan
tujuan kita (Yahudi) ialah menghapuskan agama “.
8.4. Freemasonry Dengan Unsur-Unsur
Filsafat Yunani mempunyai cara yang banyak sekali, di antaranya
pandangannya terhadap Keesaan Tuhan, kesempurnaan Tuhan, juga ada
yang mengingkari Tuhan, dan mengembalikan kelahiran (timbul)nya alam
ini kepada unsur: AIR, UDARA, TANAH, API .
Freemasonry sejak timbulnya selalu mengingkari Ketuhanan yang betul,
dan membahas unsur alam menurut keinginan nafsunya, ini diajarkan dalam
aliran-aliran Tasawuf (Ikwanus Shafa: Yaitu bersatunya alam dengan alam,
dan bercampurnya dua kekuatan, maka jadilah gas yang kering sebagai laki-
laki (jantan) dan yang dingin/basah sebagai wanita (betina), dan pertemuan
kedua unsur ini seperti ...(at tukah) dan dari kedua unsur kering dan basah
itulah lahirnya hewan (binatang).
Freemasonry selalu menghembus-hembuskan falsafah perjalan air, udara,
tanah dan api, walaupun orang yang meneliti falsafah ini sangat sedikit
sekali.
Bergabung ke dalam aliran Freemasonry ini bermacam nama organisasi dan
aliran, yang semuanya membahas dan menganggap bahwa keempat unsur
(Air. udara, tanah dan api, adalah unsur-unsur pokok dari alam.).
8.5. Orientalis dan Upacara Freemasonry
Titik kutub Politik yang timbul dari Orientalis dan Haikal (tempat-tempat
upacara) Freemasonry, dengan segala bentuk dan caranya, bertemu pada
titik pengkhidmatan kepada Freemasonry, mereka mengarahkan semua
pelajar/mahasiswa di seluruh dunia yang belajar dengan mereka di arahkan
pada tujuan mereka, ke titik pertemuan Orientalisme dengan Freemasonry
dan didakwakan bahwa penuntut itu ilmuwan, dan Modern. Kalau murid-
murid (mahasiswa) itu sudah tamat, mereka ditampilkan dalam masyarakat
(negara) dan dicalonkan untuk menjadi pemimpin (Presiden, Menteri atau
pejabat penting), tapi orang-orang ini sudah luntur keyakinan dan
51
kebangsaan dan nilai-nilai moral bangsa, aqidah dan akhlaknya. Orang-
orang ini lebih mengutamakan ketentuan-ketentuan Sekolah (tempat-tempat
latihan) yang dikendalikan oleh Freemasonry yaitu dilarang bagi anggota
Freemasonry menjatuhkan kawan sesama Freemasonry. Dengan sendirinya
dia sudah membantah (meninggalkan) ayat Qur'an: “Siapa yang memusuhi
kamu harus kamu musuhi”, juga dilupakan ayat Injil “Katakanlah kepada
Serigala itu bahwa saya di sini”.
52
IX. PANDANGAN ISLAM
Lembaga Penelitian dan Pengembangan Agama (LPPA) “Muhammadiyyah”
merasa perlu untuk menyampaikan Garis-garis Perjuangan Islam dalam
menghadapi tipu daya dan sifat-sifat orang Yahudi dan orang-orang yang
memusuhi Islam, yang tersebut di dalam Al-Qur'anul Karim, sebagai berikut:
1) Sifat Yahudi yang cenderung pada kebathilan, peperangan dan keseriusannya
menebarkan kebinasaan:
¸M9$%´ρ Šθ·κ´9# ‰ƒ ¸!# '!θ=ó Β M=î ¯Ν¸κ‰¸‰ƒ& #θ`Ψ¸è9´ρ $ÿ¸3 #θ9$% ¯≅/ ν#‰ƒ
¸β$ GÛθ´¡¯6Β ,¸Ψ`ƒ #‹. '™$±„ ´χ ‰ƒ¸”´9´ρ #¸V. Ν·κ]¸Β $Β Α¸“Ρ& 7‹9¸) ⎯¸Β 7¸/¯‘
$´Ζ≈´‹óÛ #.´ρ $´ΖŠ)9&´ρ `Ν'η´Ζ/ ο´ρ≡‰è9# ´™$ŸÒó79#´ρ ’<¸) ¸Θ¯θƒ ¸πϑ≈´Š¸)9# $ ϑ=.
#ρ‰%ρ& #´‘$Ρ ¸>¯ s=¸9 $δ' Û& ´!# β¯θ è`¡ƒ´ ρ ’¸û ¸Ú¯‘{# #´Š$¡ ù ´!#´ρ Ÿω ´=¸t†
⎦⎪¸‰¸¡ϑ9# ∩∉⊆∪
Artinya: “Orang-orang Yahudi berkata: Tangan Allah terbelenggu (A1lah itu
kikir), sebenarnya merekalah yang kikir (bakhil); dan merekalah yang
dilaknat disebabkan apa yang mereka lakukan (katakan). Allah memberikan
reaksi kepada siapa yang DIA kehendaki. Al-Qur’an yang diturunkan kepada
engkau (Muhammad), Qur’an yang diturunkan dari Tuhanmu, sungguh-
sungguh akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan di
antara mereka. Kami telah menimbulkan permusuhan dan kebencian di
antara mereka sampai hari kiamat. Setiap mereka menyalakan api
peperangan, Allah memadamkannya, dan mereka berbuat kebinasaan di muka
bumi. Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan.”
(al-Maidah ayat 64).
2) Niat dan tujuan Yahudi/musuh Islam untuk merusakkan masyarakat :
´χ¸) ⎦⎪¸%!# βθ™7¸t† β& 싸±@ π±¸s≈9# ’¸û š⎥⎪¸%!# #θ`ΖΒ#´™ ¯Νλ; ´>#‹ã Λ⎧¸9&
’¸û $´‹Ρ‘‰9# ¸ο¸zψ#´ρ ´!#´ρ `Ο=èƒ `ΟFΡ&´ρ Ÿω βθϑ=è? ∩⊇®∪
Artinya : “Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar berita perbuatan yang
amat keji itu tersebar di kalangan masyarakat beriman; orang-orang itu
disediakan azab dari Allah, azab yang pedih, baik di dunia maupun di akhirat.
Dan Allah mengetahui; sedangkan kamu tidak mengetahui” (An Nur 19)

53

3) Politik RIBA di kalangan Yahudi :
¸Ο=´à¸6ù ´⎯¸Β š⎥⎪¸%!# #ρŠ$δ $ΨΒ¯m ¯Ν¸κ¯=ã ¸M≈7¸¯ŠÛ M=¸m& ¯Νλ; ¯Ν¸δ¸´‰Á¸/´ρ ⎯ã
¸≅‹¸6™ ¸!# #¸W. ∩⊇∉⊃∪ `Ν¸δ¸‹{&´ ρ #θ/¸¯9# ‰%´ρ #θ·κΞ µΖã ¯Ν¸γ¸=.&´ρ Α≡´θΒ& ¸¨$Ζ9#
¸≅¸Ü≈79$¸/ $Ρ‰Gã&´ρ ⎦⎪¸¸≈3=¸9 ¯Ν·κ]¸Β $/#‹ã $ϑŠ¸9& ∩⊇∉⊇∪ ¸⎯¸3≈9 βθ`‚¸™≡¯9# ’¸û
¸Ο=¸è9# ¯Ν·κ]¸Β βθ`Ψ¸ΒσRQ#´ ρ βθ`Ζ¸Βσ`ƒ $ÿ¸3 Α¸“Ρ& 7‹9¸) $Β´ ρ Α¸“Ρ& ⎯¸Β 7¸=¯6% ⎦⎫¸ϑŠ¸)RQ#´ρ
οθ=¯Á9# šχθ?σϑ9#´ ρ οθŸ2“9# βθ`Ζ¸ΒσRQ#´ρ ¸!$¸/ ¸Θ¯θ´‹9#´ρ ¸¸zψ# 7¸×≈9`ρ&
¯Ν¸κ¸?σ`Ψ™ #´_& $´Κ‹¸àã ∩⊇∉⊄∪
Artinya : “Maka disebabkan oleh kezaliman orang-orang Yahudi, Kami
haramkan atas mereka memakan makanan yang baik-baik, yang dahulunya
dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalang-halangi
!manusia dari jalan Allah, dan karena mereka memakan RIBA padahal
mereka sudah dilarang memakan riba itu, dan karena mereka memakan harta
orang lain dengan cara bathil. Kami (ALLAH) telah menyediakan siksa yang
pedih untuk mereka-mereka yang kafir.” (an Nisa 160-162)
4) Kesukaan Yahudi orang-orang yang memusuhi Islam dalam berbuat dosa.
permusuhan dan pembangkangan, dan memakan yang haram.
“ ?´ρ #¸W. ¯Ν·κ]¸Β βθ`ã¸≈¡„ ’¸û ¸ΟO¸}# ¸β≡´ρ‰`è9#´ρ `Ο¸γ¸=2&´ ρ M`s´¡9#
š[⁄¸69 $Β #θΡ%. βθ=ϑè ƒ ∩∉⊄∪
Artinya : “Dan kamu akan melihat kebanyakan dari mereka (orang-orang
Yahudi) senantiasa membuat dosa, permusuhan dan memakan yang haram
(seperti : risywah, kartipsi). Sesungguhnya amat buruk sekali apa yang
mereka lakukan itu.” (al Maidah ayat 62).
5) Kedurhakaan orang-orang Yahudi, penyebab turunnya kutukan Allah.
š∅¸è9 ⎦⎪¸%!# #ρ`Ÿ2 ⎯¸Β _¸_/ Ÿ≅ƒ¸™ℜ´`¸) ’? ã ¸β$¡¸9 Š…`ρ#Š ©¤Š¸ã´ρ ¸⎯¯/#
´Οƒ¯Β 7¸9≡Œ $ϑ¸/ #θÁã #θΡ%Ÿ2ρ šχρ‰Fèƒ ∩∠∇∪ #θΡ$Ÿ2 Ÿω šχ¯θδ$´ΖKƒ
⎯ã ¸6Ψ•Β νθ=èù š[⁄¸69 $Β #θΡ$Ÿ2 šχθ=èƒ ∩∠®∪
Artinya : “Telah dilaknat (dikutuk oleh Allah) - orang-orang yang kafir dari
Bani Israil melalui Lisan Daud dan Isa putera Maryam. Yang demikian itu
disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas (agama ). Mereka
satu sama lain tidak mau melarang tindakan munkar yang mereka perbuat.
54
Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu.“
(Al-Maidah ayat 78 dan 79).
6) Tindakan Yahudi dan orang-orang Musyrikin berbahaya terhadap orang-orang
Islam.
¤ β‰¸fG9 ´‰©& ¸¨$Ψ9# ο´ρ≡‰ã ⎦⎪¸%#¸9 #θ`ΨΒ#´™ Šθγ´‹9# š⎥⎪¸%!#´ρ #θ.´°&
´χ ‰¸f G9´ρ Ογ/%& οŠ´θΒ ´⎯ƒ¸%#¸9 #θ`ΨΒ#´™ š⎥⎪¸%!# #θ9$% $Ρ¸) “≈ÁΡ š¸9≡Œ
β'¸/ `ΟγΨ¸Β š⎥⎫¸¡‹¸¡¸% $Ρ$7δ'‘´ρ `ΟγΡ&´ρ Ÿω βρ¸96G`¡ƒ ∩∇⊄∪

Artinya : “Sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras
permusuhannya terhadap orang-orang beriman ialah orang-orang Yahudi
dan orang-orang Musyrik.“ (A1 Maidah ayat 82).
7) Perasaan orang-orang Yahudi dan musuh Islam lainnya melihat apa yang
terjadi pada ummat Islam.
β¸)´ρ #ρ¸9`Á ? #θ)−G?´ρ Ÿω ¯Ν2•؃ ¯Ν䉋. $↔‹© β¸) ´!# $ ϑ¸/ šχθ=ϑèƒ
ÝŠ¸tΧ ∩⊇⊄⊃∪
Artinya : “(ingatlah) Ketika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka
bersedih hati, tetapi jika kamu mendapat bencana, mereka bergembira
karenanya. jika kamu bersabar dan bertakwa, niscaya tipu daya mereka
sedikitpun tidak mendatangkan kemudharatan kepadamu. Sesungguhnya
Allah mengetahui segala apa yang mereka kerjakan.” (Ali Imran ayat 120).
8) Tipu daya Yahudi dan musuh i-slam.
‰%´ρ #ρ`3Β ¯Νδ6 Β ‰Ζ¸ã´ρ ¸!# ¯Νδ`6Β β¸)´ρ šχ%. ¯Νδ`6 Β Αρ`”I¸9
µΨ¸Β `Α$6¸g:# ∩⊆∉∪
Artinya : “Dan sesungguhnya mereka telah membuat makar yang besar
(membuat rencana jahat untuk mematahkan kebenaran Islam dan berusaha
menegakkan kebathilan), tetapi di sisi Allah-lah pembalasan makar mereka.
Sesungguhnya makar mereka itu (amat besar) sehingga gunung-gunung dapat
dilenyapkannya (lenyap karenanya). Tetapi mereka itu pasti digagalkan oleh
Allah, dan mereka tidak menyadari hal itu.“ (Ibrahim ayat 46)
9) Allah memperingatkan ummat Islam, dari bahaya fitnah yang ditebarkan 'oleh
Yahudi dan musuh Islam.
55
β¸) ¯Ν3`¡ ¡ÿ C π´Ζ¡m ¯Νδσ´¡? β¸)´ρ ¯Ν3¯7¸Á? π⁄¸¯Š™ #θ`mƒ $γ¸/ β¸)´ρ #ρ¸9`Á?
#θ)−G?´ρ Ÿω ¯Ν2•؃ ¯Ν䉋. $↔‹© β¸) ´!# $ϑ¸/ šχθ=ϑèƒ ÝŠ¸tΧ ∩⊇⊄⊃∪
Artinya: “(ingatlah). Ketika kamu memperoleh kebaikan niscaya mereka
bersedih hati, tetapi jika kamu mendapat bencana, mereka bergembira. Jika
kamu bersabar dan bertakwa, niscaya tipu daya, mereka tidak akan
mendatangkan kemudaratan kepadamu sedikit pun. Sesungguhnya Allah
mengetahui segala apa yang mereka kerjakan.” (Ali Imran ayat 120).
#‹Ÿ2 β¸)´ ρ #ρ`γàƒ ¯Ν6‹=æ Ÿω #θ7%¯ƒ ¯Ν3‹¸ù ω¸) Ÿω´ρ πΒ¸Œ Ν3Ρθʯ`ƒ
¯Ν¸γ¸δ≡´θù '¸/ ’1'?´ρ `Ογ/θ=% ¯ΝδY2&´ ρ šχθ)¸¡≈ù ∩∇∪ #ρ´I©# ¸M≈ƒ$↔¸/ ¸!#
$´ΨϑO ξŠ¸=% #ρ‘‰Áù ⎯ã ⎯¸&¸#‹¸6™ ¯Ν·κΞ¸) ´™$™ $Β #θΡ$Ÿ2 βθ=ϑèƒ ∩®∪
Artinya: “Bagaimana bisa (ada perjanjian dari sisi Allah dan Rasul-Nya
dengan orang-orang musyrikin), padahal jika mereka memperoleh
kemenangan terhadap kami, mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan
terhadap kamu, dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Mereka
menyenangkan hatimu dengan mulutnya, sedang hatinya menolak. Dan
kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik (tidak menepati perjanjian
dan melanggar hukum Allah). Mereka menukarkan ayat-ayat Allah dengan
harga yang sedikit, lalu mereka menghalangi manusia dari jalan Allah,.
Sesungguhnya amat buruklah apa yang mereka kerjakan.” (At Taubah 8-9).
10) Politik Ekonomi Yahudi dan musuh Islam.
¤ $κš‰'≈ƒ ⎦⎪¸%!# #θ`ΖΒ#´™ β¸) #¸WŸ2 š∅¸Β ¸‘$6m{# ¸β$7δ”9#´ ρ βθ=.'´‹9 Α≡´θΒ&
¸¨$Ψ9# ¸≅¸Ü≈69$¸/ šχρ‘‰´Áƒ´ρ ⎯ã ¸≅‹¸6™ ¸!# š⎥⎪¸%!#´ρ šχρ`”¸∴3ƒ =δ%!#
πÒ¸9#´ρ Ÿω´ρ $κΞθ)¸Ζ`ƒ ’¸û ¸≅‹¸6™ ¸!# Νδ¸³7 ù ¸>#‹ è¸/ ¸ΟŠ¸9& ∩⊂⊆∪
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya sebagian besar dari
pemuka agama Yahudi dan Rahib-rahib Nasrani memakan harta orang lain
dengan cara bathil, mereka menghalang-halangi jalan (agama) Allah. Dan
orang-orang yang menyimpan emas dan perak, dan tidak mau
menafkahkannya, di jalan (Agama) Allah, maka beritahukanlah kepada
mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.” (At Taubah ayat
34).
11) Yahudi dan musuh Islam suka melanggar dan merobek perjanjian.
56
β¸) ¯Ÿ° ¸>#´ ρ´‰9# ‰Ψ¸ã ¸!# ⎦⎪¸%!# #ρ`. Μγù Ÿω βθ`Ζ¸Βσ`ƒ ∩∈∈∪ š⎥⎪¸%!#
´N‰γ≈ã ¯Ν·κ]¸Β ¯ΝO šχθÒ)Ζƒ ¯Νδ ‰γã ’¸û ¸≅2 ¸ο¯∆ ¯Νδ´ρ Ÿω šχθ)−Fƒ
∩∈∉∪
Artinya: “Sesungguhnya binatang (makhluk) yang paling buruk di sisi Allah
ialah orang-orang kafir, karena mereka tidak. beriman: Yaitu orang-orang
yang telah kamu ambil (berbuat) perjanjian dengan mereka, kemudian mereka
mengkhianati setiap janjinya. dan mere' ka tidak takut akan akibat-akibatnya.”
(Al Anfal 55-56)
9.1. Perintah Allah Kepada Orang Beriman Untuk Menghadapi
Semua Sifat Dan Cara Musuh-Musuh Tersebut
#ρ‘‰¸ã&´ρ Νγ9 $Β ΟFèÜG`™# ⎯¸Β ¸ο¯θ% ∅¸Β´ρ ¸Þ$/¸¯‘ ¸≅‹⇐9# šχθ7¸δ¯? ⎯¸µ¸/
ρ‰ã ¸!# ¯Ν2ρ‰ã´ ρ ⎦⎪¸z#´ ™´ρ ⎯¸Β `Ο¸γ¸ΡρŠ Ÿω `ΝγΡθϑ=è ? ´!# ¯Νγϑ=èƒ $ Β´ρ
#θ)¸Ζ? ⎯¸Β ¸™`©« †¸û ¸≅‹¸6™ ¸!# ∃´θ`ƒ ¯Ν3¯‹9¸) `ΟFΡ&´ρ Ÿω šχθϑ=à? ∩∉⊃∪
Artinya: “Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu
sanggupi, dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (segala perlengkapan
seperti itu), kamu akan dapat menggentarkan musuh Allah, musuhmu, dan
sekalian orang-orang yang tidak kamu ketahui, sedang Allah mengetahuinya. Apa
saja yang kamu infakkan pada jalan Allah niscaya akan dibalas dengan cukup
kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya “. (A1 Anfal ayat 60).
Sekretaris
57
Lampiran.
(Terjemahan)
RABITHAH AL ALAMIL ISLAMY Nomor: 3850,8 (17/3)
M e k k a h Tanggal: 2/5/1398
Kepada
Yang berbahagia Ketua PP Muhammadiyyah
di
Jakarta.
Assalaamu'alaikum w.w.
Bersama ini kami lampirkan teks/kutipan ini, sebagai Laporan tentang Gerakan
Freemasonry yang memusuhi Islam, yang disampaikan kepada kami; dengan ini
kami kirimkan ke hadapan yang bahagia untuk dapat mengadakan penelitian, dan
menjadi perhatian atas bahaya organisasi dan pengikut pengikutnya; kemudian
kami mengharapkan kiranya kepada kami dapat disampaikan pula penelitian,
pembahasan dan pendapat-pendapat saudara, yang akan bermanfaat sekali untuk
menghadapi Freemasonry dan anggota-anggotanya.
Semoga Allah melindungi anda sekalian.

Sekretaris Jenderal Rabithah al Alamil Islamy
ttd
(Muhammad Ali al Harakaan)

58
Rabithah Al Alamil Islamy
Makkah
Bahaya Freemasonry dan sebagian pribadi-pribadi orang Islam yang
berpartisipasi kepada orang-orang Freemasonry dan antek-anteknya.
1) “Strategi Freemasonry dan cabang-cabangnya yang menggerakan gerakan
rahasia dan penipuan serta menebarkan faham-faham yang menimbulkan
keraguan dan bertujuan untuk memecah belah dan menghancurkan; yang sejak
tahun 1965 memusatkan kegiatannya di Eropa sebagai Keputusan rahasia dari
tujuannya: antara lain untuk melindungi Ketua-ketua gerakan yang beroperasi
di negeri-negeri Arab dan negeri Islam dan anggota-anggota ini bertugas
memberikan pengertian kepada masyarakat setempat bahwa orang-orang
Freemasonry Arab atau Muslim berbeda dengan Freemasonry yang lain, baik
tujuan maupun kegiatan, khususnya Freemasonry Israil; pendapat seperti ini
berhasil meyakinkan orang Arab/Islam sehingga mereka terpengaruh oleh
keraguan untuk bertindak dan menganggap saja gerakan Freemasonry di Arab
dan negeri Islam sebagai organisasi biasa dan tidak membahayakan mereka;
gerakan tersebut dibiarkan berkembang tanpa ada kecurigaan dan larangan,
seperti terjadi di Mesir pada waktu yang lalu.
“Keputusan-keputusan penting yang dicetuskan dalam sidang-sidang gerakan
Freemasonry tersebut ialah “Agar setiap gerakan Freemasonry Arab supaya
mempergunakan segala jalan dan cara untuk menjelaskan dan membeberkan
bahwa gerakannya, kegiatannya TIDAK ada hubungan dengan kegiatan dan
gerakan-gerakan Freemasonry yang lain (luar Arab), karena itu haruslah hal
seperti ini disiarkan melalui Mass Media, surat-surat kabar, radio, TV dan
pertemuan-pertemuan umum”
Oleh karena taktik seperti itulah Freemasonry berhasil melaksanakan politik
dan programnya dan berhasil menipu serta mengelabui rakyat (muslim dan
Arab), dan menutup-nutupi tujuan hakiki dari mereka, yang mereka peroleh
melalui jalan rahasia ini dengan semboyan dan kerahasiaan, menyembunyikan
hakikat. Membeberkan atau membuat hal-hal yang kenyataannya seolah-olah
niat dan tujuannya adalah baik dan tidak diragukan.
2) Meskipun demikian, namun penelitian yang dilakukan dapat membuktikan
dengan jelas dan tidak diragukan bahwa GERAKAN FREEMASONRY selalu
aktif di Negeri-Negeri Arab (sebagian), yang bergerak dengan secara rahasia,
walaupun sudah dilarang tempat-tempat pertemuan resminya, namun tokoh-
tokohnya tetap saja berkeliaran dan berperan sebagai aktor yang bermain di
belakang layar dalam menggerakan kegiatan Organisasi-Organisasi rahasia
dari Club-Club dan Freemasonry; ha1 ini disebabkan karena sebagian tokoh-
tokoh Freemasonry ini juga adalah Tokoh-Tokoh Resmi dan Tokoh-Tokoh
Politik yang mempunyai peranan penting di negara masing-masing, punya
hubungan erat dan kontak pribadi dengan Penguasa/pejabat-pejabat Eksekutif.
3) Bukti-bukti yang pasti, menunjukkan bahwa gerakan-gerakan Freemasonry di
Arab dan negeri Islam selalu mempunyai hubungan yang sangat erat dengan
Freemasonry di Israil. Hal ini lebih mantap sejak sesudah tahun 1967, yaitu
setelah Israil menduduki sebagian negeri-negeri Arab,. Sejak itulah
Freemasonry Arab mendapat angin dan mendapat kesempatan yang sangat
luas di pihak Penguasa Israil. Pemerintah Israil mengangkat sebagian tokoh-
tokoh Freemasonry Arab untuk duduk dalam jabatan penting pada ketentaraan
59
Israil, di antaranya Hakim-Hakim Militer. Tokoh militer ini menyambut dan
menerima hangat para tokoh-tokoh Freemasonry Arab, memberikan fasilitas-
fasilitas istimewa dan mengabulkan permohonan-permohonan yang
ditunjukannya kepada Pemerintah Israil, karena itu tokoh-.tokoh Freemasonry
Arab mendapat angin dan mempunyai pengaruh yang luar biasa. Para pejuang
ummat Islam sudah mengetahui betul gerakan Freemasonry ini, bahwa para
tokoh-tokoh Freemasonry selalu bermain di balik penahanan dan
penangkapan tokoh-tokoh Islam yang ditahan oleh Penguasa Israil, atau
tokoh-tokoh Islam yang diusir dari negaranya karena dia menentang gerakan
Freemasonry ini.
4) Segala rencana, taktik dan Strategi Israil untuk menghadapi ummat Islam Arab
sudah diatur sedemikian rupa dalam sidang Freemasonry di Markas besarnya;
seperti yang terjadi bagi penunjukan seorang Arab Islam untuk menjadi Ketua
Gerakan Freemasonry di Amerika Serikat; karena itu Freemasonry dapat
mengatur program dan taktiknya, mengadakan kontak serta mengirimkan
orang-orang Freemasonry ke Dunia Arab dan negeri Islam untuk
menggerakan Freemasonry di sana.
5) Maka dalam kesempatan ini kami usulkan supaya Ulama-Ulama Islam aktif
untuk mengadakan muktamar atau konferensi yang khusus meneliti dan
membahas masalah Organisasi rahasia (Freemasonry dan cabang-cabangnya)
yang sangat jelas bahaya dan kegiatannya oleh para peneliti dan pengamat,
dan organisasi rahasia Freemasonry inilah organisasi yang sangat berbahaya
yang akan merusakkan dan menghancurkan Islam dan mengganti dengan
Haikal Sulaiman dan keinginan-keinginannya.
Diharapkan supaya Ulama-Ulama Islam mengambil Keputusan Konkrit dalam
menghadapi orang-orang Islam yang sudah terlanjur menjadi tokoh dan
anggota Gerakan Rahasia ini, bahwa hakekatnya orang itu sudah murtad dari
agamanya dan ke luar dari Islam; supaya Ulama Islam dapat memberikan
kesempatan kepada ummat Islam untuk menyatakan dirinya bebas dari
Freemasonry, dan kalau tidak, mereka akan dianggap murtad dari Islam;
sesuai dengan Firman Allah:
“Apabila kamu katakan kepada mereka” Jangan kamu berbuat 'binasa!,
mereka menjawab, kami hanya berbuat kemaslahatan; ingat!, mereka itulah
yang berbuat kebinasaan, tapi mereka tak menyadari” (al Baqarah 11 dan 12).
Semoga Allah membalas kebaikan saudara untuk kepentingan Islam dan kaum
muslimin, semoga Allah menurunkan Hidayah-Nya kepada kita sekalian guna
mencapai tujuan dan kemajuan agama kita dan ummat kita, dan Allah Maha
Pemberi Petunjuk kepada jalan yang betul.
RABITHAH AL ALAMIL ISLAMY
MAKKAH
Sekretaris Jenderal

ttd.
(Muhammad Ali al Harakaan)
60
X. PENUTUP (SIKAP KAUM MUSLIMIN)
Setelah memperhatikan semua organisasi, kegiatan dan tujuannya yang sengaja
atau bermaksud untuk menguasai Islam dan menghancurkan dengan berbagai cara
seperti dikemukakan di atas, maka sebagai kaum muslimin harus kembali
mengoreksi diri, membina ummat dan. selalu aktif membela Agama Allah dengan
segala kemampuan yang ada, dengan diri; ilmu, fikiran, kedudukan dan harta
benda; maka untuk ini marilah kita merenungkan maksud dari surat as Shaf, yang
maksudnya terutama mengajarkan dan mendorong orang-orang beriman; untuk
menegakkan agama Allah yang dimulai dari ayat pertama sampai terakhir, tegas
menyatakan:
1) Bahwa semua yang ada di langit dan di bumi mengakui dan menyaksikan
Ketuhanan dan Keesaan Allah s.w.t. serta Kemaha-Kuasaan, mempunyai
segala sifat kesempurnaan-Nya, karena itu Dia selalu Mampu dan Menang
dalam segala urusan, Maha Kuasa terhadap semua makhluk-Nya, Maha
Penyayang dan Pemberi Hidayah.
2) Karena itu tidak pantas bagi orang-orang beriman hanya pandai bicara,
merumus atau membuat keputusan-keputusan yang muluk-muluk, tapi tidak
bisa mengamalkan dan melaksanakan ...
´`9Ÿ2 $F)Β ‰Ψ¸ã ¸!# β& #θ9θ)? $Β Ÿω šχθ=è? ∩⊂∪
Artinya: “Dosa besar bagi kamu di sisi Allah: bahwa kamu pandai bicara, apa
yang tak bisa kamu kerjakan.” (Shaf 3)
3) β¸) ´!# ´=¸t† š⎥⎪¸%!# šχθ=¸G≈)`ƒ ’¸û ⎯¸&¸#‹¸6™ $¹ ΟγΡ(. "⎯≈´ŠΨ/ 'Éθ¹¯Β ∩⊆∪
Artinya: “Sesungguhnya Allah Subhanahu wata'ala sangat mencintai,
menyayangi, melindungi hamba-hamba-Nya yang berjuang pada Jalan-Nya,
untuk agama-Nya dengan teratur seperti Shaf-barisan, terorganisir.” (shaf 4)
Programming dengan menghimpun semua kekuatan, kekuatan moril dan
materil, kekuatan dana dan komunikasi, kekuatan mental dan physik dan
mengikutsertakan semua unsur tanpa meninggalkan dan tanpa meremehkan
lainnya). Sehingga dicontohkan oleh Allah ibarat suatu bangunan yang amat
kokoh. Dan juga seperti shaf dalam shalat, imam, makmum, dan lain-lain.
4) Allah memberikan peringatan, pelajaran sejaran, tazkir, kepada ummat Islam,
bahwa setiap perjuangan selalu menghadapi resiko, halangan dan rintangan,
antara lain seperti yang pernah dialami oleh Musa dan Isa.
Œ¸)´ρ Α$% †›θ`Β ⎯¸µ¸Β¯θ)¸9 ¸Θ¯θ)≈ƒ ´Ν¸9 ©¸_ΡρŒσ? ‰%´ ρ šχθϑ=è? ’¸Τ& `Αθ™´‘
¸!# ¯Ν6¯‹9¸) $´ϑ= ù #θî#— ø#—& ´!# ¯Νγ/θ=% ´!#´ρ Ÿω “¸‰¯κ´‰ Π¯θ )9# ⎦⎫¸)¸¡≈9#
∩∈∪
61
(Ingatlah ketika Musa berkata, kepada kaumnya, kenapa kamu menyakiti dan
menganiayaku? Kenapa kamu melanggar perintah dan ketentuanku dan tidak
mau berjuang? Dan ketika mereka kaum Musa menyeleweng dari kebenaran
itulah, Allah mendatangkan pukulan-Nya dan menjadikan hati orang-orang
yang ingkar itu tidak bisa lagi menerima kebenaran. Merekalah orang-orang
fasiq, sedang Allah tidak menyukai orang-orang fasiq ini). Begitu pula halnya
Nabi Isa.
Œ¸)´ρ Α$% ©¤Š¸ã ⎦⌠# ´Νƒ`Β ©¸_6≈ƒ Ÿ≅ƒ¸™ℜ´`¸) ’¸Τ¸) `Αθ™´ ‘ ¸!# /3‹9¸) $%¸´‰ Á•Β $ϑ¸9
⎦⎫/ ´“‰ƒ ´⎯¸Β ¸π1´‘¯θ−G9# #´¸³6`Β´ρ ¸Αθ™¸/ ’¸A'ƒ ⎯¸Β “¸‰è/ …µÿœ# ‰´Ηq&
(Ingatlah ketika Isa berkata kepada Bani Israil: Bahwa aku adalah Rasul-Allah
kepada kamu, dan membenarkan taurat yang turun kepada Musa serta
memberitahukan serta dan menggembirakan kamu dengan seorang Rasul yang
akan datang sesudah saya, namanya Ahmad (Muhammad).
$´Η> ù Νδ´™%` ¸M≈Ψ¸69$¸/ #θ9$% #‹≈δ "`s¸™ ⎦⎫¸7•Β ∩∉∪
Tatkala Nabi Muhammad sudah diutus kepada Bani Israil dengan membawa
keterangan/al-Qur'an, mereka orang-orang fasiq serta musyrik itu hanya
menjawab Qur'an ini hanya sihir yang nyata).
5) Allah menegaskan dengan Istifhaam inkary (tantangan),
⎯Β´ρ `Ο=ß& ¸⎯´ϑ¸Β “´Iù# ’?ã ¸!# ´>¸‹39# ´θδ´ρ ´© ç‰`ƒ ’<¸) ¸Ο≈=`™¸}# ´!#´ρ Ÿω
“¸‰¯κ´‰ Π¯θ)9# ⎦⎫¸Η¸>≈à9# ∩∠∪
Artinya: “Maka siapa lagi yang paling zalim dari orang-orang membuat
kebohongan dan mendustakan Allah? Padahal dia itu diajak dan diseru ke
dalam Islam?”
Jadi orang-orang seperti itulah yang paling zalim dan paling berbahaya di
dunia ini lebih jahat dari iblis dan pembunuh; sebab mereka itu dengan
sengaja melawan Islam dan Syari'ah Allah.
6) Mereka seperti di atas (orang-orang yang paling zalim) itu, selalu mengingini,
bermaksud memadamkan Nur Allah, melumpuhkan dan menghancurkan
melalui mulut (lisan), tulisan, perbuatan dan segala taktik serta programnya
seperti yang kita kemukakan di atas; (Freemasonry, Protokolat, Orientalisme,
sekulerisme). Inilah tantangan sepanjang zaman, orang-orang beriman harus
yakin akan hal ini.
βρ‰ƒ¸`ƒ #θ↔¸Ü`‹¸9 ´‘θΡ ¸!# ¯Ν¸γ¸δ≡´θù'¸/ ´!#´ρ –Λ¸⎢`Β ⎯¸ν¸‘θΡ ¯θ9´ρ ν¸Ÿ2 βρ`¸≈39# ∩∇∪
Artinya: “Mereka menghendaki untuk memadamkan Nur Allah, dengan lisan
Mereka, ALLAH PASTI MELINDUNGI, MENYEMPURNAKAN
AGAMANYA, betapapun benci dan antinya Orang-orang kafir.”
62

7) ALLAH-lah yang MENGUTUS RASULNYA, MEMBAWA HIDAYAH
(Islam Qur'an) agama yang benar, agar Nabi Muhammad menyiarkan dan
merealisirnya melebihi agama-agama yang lain, walaupun orang-orang
musyrik tidak menyukai, menolak dan menentang.”
8) Allah memanggil orang beriman:
$κš‰'≈ƒ ⎦⎪¸%!# #θ`ΖΒ#´™ ¯≅δ ¯/3—9Š& ’? ã ¸ο≈g¸B /3Š¸fΖ? ⎯¸Β ¸>#‹ã ¸Λ⎧¸9& ∩⊇⊃∪
βθ`Ζ¸Βσ? ¸!$¸/ ⎯¸&¸!θ™´‘´ρ βρ‰¸γ≈gB´ρ ’¸û ¸≅‹¸6™ ¸!# `Ο3¸9≡´θΒ'¸/ ¯Ν3¸¡Ρ&´ ρ ¯/3¸9≡Œ
¯z ¯/39 β¸) Λ⎢Ζ. βθΗ >è ? ∩⊇⊇∪
Artinya: “Wahai orang beriman! Maukah kamu AKU tunjukkan suatu
perdagangan yang melepaskan kamu dari azab neraka, - beriman kepada Allah
dan Rasulnya, berjuang/berjihad pada jalan (agama) Allah dengan
memberikan jiwa kamu (diri, tenaga, ilmu, kedudukan, fasilitas) dan harta
benda, benda (uang, mas, makanan, ternak dan lain-lain), itulah yang paling
baik untuk kamu jika kamu mengetahuinya”.
9) Kalau orang beriman sudah berjuang pada jalan Allah itu, maka di samping
terlepasnya dari azab dan kesengsaraan, kekalahan dan kehinaan baik cu dunia
dan di akhirat maka masih ada untuknya keuntungan yang lain.
¯¸óƒ ¯/39 ¯/3/θΡŒ `Ο3=¸z‰`ƒ´ρ ¸M≈Ζ_ “¸gB ⎯¸Β $κ¸JtB `≈κΞ{# ´⎯¸3≈¡Β´ ρ π6¸¯ŠÛ
’¸û ¸M≈Ζ_ ¸β‰ã 7¸9≡Œ `—¯θ9# `Λ⎧¸àè9# ∩⊇⊄∪ “ z&´ρ $´η Ρθ™7¸tB `ÇΡ ´⎯¸Β ¸!#
xG ù´ρ '=ƒ¸% ¸¸³0´ρ ⎦⎫¸Ζ¸Βσϑ9# ∩⊇⊂∪
Artinya: “Dia mengampuni dosa-dosa mereka dan memasukannya ke dalam
syurga Jannatun Na'im yang dibawahnya mengalir sungai-sungai, tempat-
tempat tinggal yang sangat baik dan senang di dalam syurga dan demikianlah
kemenangan yang sangat besar, sedangkan yang lain dari itu masih ada lagi
yang kamu ingini yaitu pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat,
karena itu gembirakanlah orang-orang beriman.”
10) $κš‰'≈ƒ ⎦⎪¸%!# #θ`ΖΒ#´ ™ #θΡθ. ´‘$ÁΡ& ¸!# $ϑ. Α$% ©¤Š¸ã ⎦⌠# ´Νƒ`Β ´⎯↵¸ƒ¸‘#´θ s=¸9
⎯Β “¸‘$ ÁΡ & ’<¸) ¸!# Α$% β蕃¸‘#´θt:# ⎯tΥ '‘$ÁΡ & ¸!# M´ΖΒ$ ↔ù π¸←$Û ⎯¸Β
_¸_/ Ÿ≅ƒ¸™ℜ´`¸) N.´ ρ π¸←$Û $Ρ‰−ƒ 'ù ⎦⎪¸%!# #θ`Ζ Β#´™ ’?ã ¯Ν¸δ¸ρ‰ã #θs7¹' ù
⎦⎪¸¸γ≈ß ∩⊇⊆∪
63
Artinya: “Wahai Orang-orang beriman, hendaklah kamu menjadi penolong
(pembela) agama Allah seperti yang pernah dikatakan oleh Isa bin Maryam
kepada pengikutnya: “Siapa yang bersedia menolongku menegakkan agama
Allah? dengan spontan dan tegas di jawab oleh pengikut, Isa; Kami pembela
Agama Allah.” Sebagian golongan Bani Israil ada yang beriman dan sebagian
kafir, maka kami (Allah) selalu membela dan menyokong 9rang-orang
beriman dalam menghadapi musuh-musuhnya, sehingga mereka mencapai
kemenangan dan berkuasa di bumi ini.”
Wabillahit taufiq wal hidayah.

64
XI. LAMPIRAN

65

66

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful