‫ابيات بعد دعاء اإلختتام‬

‫ح‬
ْ‫ـم‬
َ ْ ‫بحال‬
ُّ ْ‫ـخيْـ حرْلَنا‬
ْ ‫ڪ ًلْ َواَت‬
‫اكْبح حف ْردَ ْو حسْال َرغ َ حْدْ ْ ؁‬
ْ٢
َ َ ‫لـُّ ْقي‬
ْ‫ا َ ْْلَا حدىْا ْْلـ َل ْقحْْاح َلْال ُّر ُّش حْد‬
ْ‫م‬
ْ‫تَغ ْ َش ےْا ْْلَا حدىْ َخ ْيَْ ْاْلُّ َم ح‬
َ
‫اّللْعَلَيـ حهْ َوســلَمْ ْ ؁‬
ْ٢
ْ َ ْ ُّ ٰ ْ‫َصـل‬
ْ‫م‬
ْْ ‫يَاْ َر حبْ َص حلْعَلَي ْ حهْ َو َسلح‬


ْ‫اختح ْم‬
َ ‫َو حِبَ ْم حد‬
ْ ‫ك يَا قَي ُّ ْو ُّم‬
ْ‫ـمْا َ حد ْْم‬
َ ‫نَـعْ َم‬
َ ‫اكْعَـلَـيْنَاْ ُّث‬

‫َصلَوا ُّةْ ٰ ح‬
ْ‫ي‬
ْْ ‫اّللْعَلَْْا ْْلَهْ حد‬
َ
‫َصلَوا ُّةْ ٰ ح‬
ْ‫ــم‬
ْ‫ڪ حلْفَ ح‬
ُّ ‫اّللْبح‬
َ
َ ‫صـ‬
ْ‫ــم ُّْد‬
َ ‫ـح‬
َ ‫اّللْعَـل ىْ ُّم‬
ُّ ٰ ْ‫َ ل‬
َ ‫صـ‬
ْ‫ــم ُّْد‬
َ ‫ـح‬
َ ‫اّللْعَـل ىْ ُّم‬
ُّ ٰ ْ‫َ ل‬

,Wjpj; JMtpw;Fg; gpd; XJk; igj;Jfs;

னகயூமே உன் புகழ்சகாண்டு
முடித்து னவப்பாய்

நலம் அனைத்னையும் எங்களுக்கு
நினைவு செய்வாய்

நிந் நிஃேத்னை எங்களுக்கு
நினலக்கச் செய்வாய்

உன் லிகானவ சுவைத்ைில்
காணச் செய்வாய்

Recital after Closing Supplication
With Your praise do we end, O Al-Qayyûm

May all our needs be fulfilled for us

May Your blessings be for eternity

May we behold Your Liqâ in Paradise

Ṭarîqatu-l ‘Arûsiyyatu-l Qâdiriyyah Worldwide Association (Singapore)

www.taqwa.sg

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful