RGGF-Odsjek :Sigurnost-Bems

Matematika II -Ispitna pitanja 1. Pojam granične vrijednost funkcije 2. Lijeva i desna granična vrijednost 3. Osnovne teoreme o graničnim vrijednostima 4. Neke važnije granične vrijednosti 5. Beskonačno male i beskonačno velike funkcije 6. Neprekidnost funkcija 7. Računanje sa neprekidnim funkcijama 8. Osobine neprekidnih funkcija 9. Izvod funkcije 10. Geometrijsko značenje izvoda 11. Osobine diferencijabilnih funkcija 12. Pravila diferenciranja 13. Izvod nekih elementarnih funkcija 14. Izvod složene funkcije 15. Izvod u parametarskom obliku 16. Logaritamski izvod 17. Izvodi višeg reda--n-ti izvod 18. Diferencijali funkcija 19. Teoreme o srednjim vrijednostimaRolova teorema 20. Teoreme o srednjim vrijednostimaLagrangeova teorema 21. Teoreme o srednjim vrijednostimaKošijeva teorema 22. Lopitalove toreme 23. Monotone funkcije -izvodi 24. Lokalni ekstremi 25. Konkavnost- konveksnost 26. Asimptote funkcija 27. Pojam neodređenog integrala 28. Integracija metodom smjene 29. Parcijalna integracija 30. Integracija racionalnih funkcija 31. Integracija iracionalnih funkcija 32. Integracija nekih trigonometrijskih funkcija 33. Određeni –Rimanov integral 34. Uslovi postojanja R-integrala 35. Osobine R-integrala 36. Osnovna formula integralnog računa 37. Metoda smjene kod određenog integrala

38. Parcijalna integracija kod određenog integral 39. Nepravi integral 40. Primjena R-integrala 41. Numerička integracija 42. Diferencijalne jednačine -formiranje 43. Jednačine sa razdvojenim promjenljivim 44. Jednačine sa razdvojivim promjenljivim 45. Homogena jednačina 46. Linearna jednačina 47. Bernulijeva jednačina 48. Linearne diferencijalne jednačine sa konstantnim koeficijentima 49. Funkcije dvije i više promjenljivih pojam i definicija 50. Parcijalni izvodi funkcija više promjenljivih 51. Ekstremi funkcija više promjenljivih 52. Uslovni ekstremi funkcija više promjenljivih 53. Numeričko rješavanje diferencijalnih jednadžbi 54. Pojam vjerovatnoće. Prostor vjerovatnoće 55. Matenatičko očekivanje 56. Funkcija raspodjele 57. Statističke karakteristike mjerenja 58. Testiranje statističkih hipoteza 59. Korelacija 60. Metoda najmanjih kvadrata

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful