MENINGKATKAN KEMAHIRAN MENULIS MURID SINDROM DOWN MENGGUNAKAN KAEDAH TERAPI MOTOR HALUS oleh: Mohamad Hasbi Bin

Berhannordin & Tuan Haji Abdullah Kamal Bin A.Bakar Institut Pendidikan Guru Malaysia Kampus Dato’ Razali Ismail

ABSTRAK Kajian ini bertujuan meningkatkan kemahiran menulis seorang murid masalah pembelajaran (Sindrom Down). Beliau merupakan seorang murid kelas Program Pendidikan Khas Integrasi Bermasalah Pembelajaran di Sekolah Kebangsaan Banggol Peradong. Kajian ini dijalankan berdasarkan kajian terdahulu yang dilaksanakan oleh Levine (1987) serta Pressey (1926). Hasil tinjauan awal yang dijalankan, pengkaji mendapati bahawa murid Sindrom Down ini mempunyai masalah dalam kemahiran motor halus iaitu menulis. Faktor utama yang mengawal kemahiran motor iaitu sikap atau persikataran dan fakto genetik, termasuk perkembangan sistem saraf pusat dan fungsi neurologikal (Arasoo, 1989). Oleh itu, Pengkaji telah melaksanakan beberapa tindakan iaitu menjalankan beberapa latihan motor halus bagi meningkatkan penguasaan kefungsian jari beliau dalam menulis, serta menyediakan latihan menulis. Instrumen yang digunakan oleh pengkaji ialah senarai semak, pemerhatian dan temu bual. Setelah menjalankan bimbingan selama sebelas minggu, pengkaji mendapati responden menunjukkan peningkatan dalam kemahiran menulis beliau. Kesimpulannya, kaedah Terapi Motor Halus dapat meningkatkan kemahiran menulis murid Sindrom Down.

PENGENALAN Kajian ini bertujuan meningkatkan kemahiran menulis murid masalah pembelajaran (Sindrom Down) menggunkan terapi motor halus. Pemerhatian yang dijalankan mendapati ada segelintir murid-murid menulis dengan tidak kemas, tidak betul dan sukar dibaca. Hal ini menyebabkan pengkaji tidak dapat membaca jawapan yang ditulis. Pengkaji juga melihat kebanyakan murid-murid Sindrom Down cuba mengelak apabila diarahkan menulis di papan putih. Selain itu, pengakaji juga mendapati kebanyakan murid Sindrom Down di kelas tersebut memegang alat tulis dengan cara yang salah, menulis huruf mengikut pergerakan yang tidak betul dan sukar menentukan huruf dan menentukan ruang antara huruf dan perkataan. Muridmurid ini juga mengambil masa yang agak lama untuk menyiapkan kerja penulisan yang diberi meskipun dengan menggunakan kaedah menyalin semula perkataan. Mereka juga sering berhenti menulis dan bercerita dengan rakan sekelas yang lain sebelum meneruskan semula kerja penulisan yang diberi. Kesimpulan yang dapat dibuat sepanjang pemerhatian, pengkaji mendapati kebanyakan murid-murid Sindrom Down di Kelas Cendekiawan mempunyai masalah menulis kerana pergerakan motor halus yang lemah dan terhad. Murid-murid Sindrom Down sering dikaitkan dengan kesukaran dalam mengeja, tulisan tangan yang tidak kemas, tidak betul dan sukar

pelan tindakan akan dirancangkan untuk menyelesaikan masalah berkenaan. refleksi dibuat untuk menentukan sama ada tindakan yang dilaksanakan menunjukkan hasil yang baik. DAPATAN KAJIAN Terdapat beberapa fasa yang perlu dilakukan semasa berlakunya proses ini. Hal ini bagi memastikan murid dapat meningkatkan penguasaan mereka dalam kemahiran menulis. pengkaji akan memberikan latihan menulis sebagai aktiviti pengukuhan. Apabila masalah atau isu dapat dikenalpasti. Fasa-fasa tersebut hendaklah dilakukan mengikut urutan agar setiap perancangan yang dilakukan berjalan dengan lancar dan licin. pengkaji berpendapat satu langkah penyelesaian perlu dijalankan untuk menangani masalah ini. METODOLOGI Pengkaji telah melaksanakan kajian tindakan berdasarkan Model Model Kurt Lewin (1948). responden berjaya menunjukkan peningkatan dalam setiap aktiviti yang dijalankan. Model ini menerangkan bahawa dalam 1 lingkaran terdiri daripada 4 peringkat iaitu merancang. Perancangan berkenaan dilaksanakan dan menentukan hasil yang diperoleh selepas memberikan tindakan atau intervensi. Selepas mengambil tindakan dan mengenal pasti hasil dapatan. Setiap fasa terdiri daripada empat kali latihan menulis dan satu kali rawatan terapi motor halus. bertindak. Selepas menjalankan rawatan kepada responden. dan refleksi. Daripada temubual yang dijalankan ke atas responden. Hal ini kerana menulis memerlukan satu set kemahiran motor halus dan kemahiran memperoses maklumat. Dalam kajian tindakan ini. pengkaji akan memberi penekanan kepada pengajaran menulis di kelas khususnya serta meningkatkan tahap kemahiran motor halus murid. Fasa 1 ( menulis huruf ‘a’ dengan bantuan guru )  Topik : Kemahiran Manipulatif  Sub topik : Manipulasi . terdapat enam fasa yang dilaksanakan.dibaca serta bermasalah dalam memindahkan maklumat pada kertas. memerhati. membentuk dan memotong doh Rajah 1 : Hasil kerja murid selepas rawatan Hasil daripada empat (4) kali sesi aktiviti pengukuhan dijalankan. Melihat kepada situasi ini.Kefungsian jari / motor halus  Kemahiran : Meramas. Ain menyatakan dia dapat menulis huruf ‘a’ dengan bantuan . Jesteru itu.

Kefungsian jari / motor halus : Melekat dan menabur serbuk warna menggunakan jari Rajah 2 : Hasil kerja murid selepas sesi rawatan Berlaku peningkatan semasa aktiviti kedua selepas aktiviti pertama. terdapat penurunan dalam graf di atas di mana responden hanya berjaya mendapat skor 1 sahaja. pengkaji mendapati pergerakan tangan Ain lebih lembut untuk menulis berbanding sebelumnya. Fasa 2 (menyambung titik huruf ‘C l’ )    Topik Sub topik Kemahiran : Kemahiran Manipulatif : Manipulasi . Daripada pemerhatian yang dilakukan. berlaku ansur maju dalam pergerakan tangan responden semasa aktiviti yang seterusnya sepanjang sesi intervensi ini. pengkaji mendapati responden ini mengalami gangguan emosi berikutan masalah ‘syndrome down’ yang dialaminya. Responden juga menunjukkan sikap kurang berminat terhadap aktiviti ini. Fasa 3 (Menyambung titik huruf ‘a’ yang bersaiz besar)    Topik Sub topik Kemahiran : Kemahiran Manipulatif : Manipulasi – koordinasi mata dan tangan : Memasukkan tali ke dalam lubang manik . Hasil penulisannya juga lebih kemas berbanding sesi pertama. Daripada pemerhatian yang dilaksanakan. Pengkaji mendapati. Walaubagaimanapun. Dia juga menyatakan pengkaji dapat membetulkan cara untuk memegang pensil dengan betul. Responden juga mengekalkan pencapaiannya semasa aktiviti ketiga.pengkaji.

responden menunjukkan peningkatan yang lebih baik di mana skor bagi sesi ini adalah 4 daripada 5. responden menyatakan dia dapat menulis dengan lebih baik berdasarkan garisan putus-putus yang diberi. Daripada pemerhatian yang dilaksanakan. pengkaji dapat melihat pergerakan jari responden semasa menulis huruf ‘a’ lebih baik dan lembut. pengkaji dapat membuktikan berlaku peningkatan dalam intervensi ini. responden menyatakan dia dapat menulis dengan lebih baik berdasarkan garisan putus-putus yang diberi. . Dia juga menyatakan kaedah ini dapat membantunya dalam menulis huruf ‘a’ dengan lebih baik. Cara memegang pensil semakin baik dan hasil tulisan yang lebih kemas. Fasa 4 (Menyambung titik huruf ‘a’ yang bersaiz kecil)  Topik : Kemahiran Manipulatif  Sub topik : Manipulasi . pengkaji dapat melihat pergerakan jari responden semasa menulis huruf ‘a’ lebih baik dan lembut. Daripada pemerhatian yang dilaksanakan. Di akhir aktiviti ini. Berdasarkan graf di atas. Dia juga menyatakan kaedah ini dapat membantunya dalam menulis huruf ‘a’ dengan lebih baik.Rajah 3 : Hasil kerja murid selepas sesi rawatan Pengkaji dapat membuktikan berlaku peningkatan dalam intervensi ini. Peningkatan yang berlaku menunjukkan satu elemen yang positif dalam membina minat responden untuk menulis. Cara memegang pensil semakin baik dan hasil tulisan yang lebih kemas.Koordinasi mata dan tangan  Kemahiran : Menyepit objek pelbagai saiz Rajah 4 : hasil kerja murid selepas sesi intervensi Responden menunjukkan peningkatan dalam latihan intervensi keempat iaitu fungsi jari untuk menyambung titik huruf ‘a’ yang bersaiz besar. Dalam temubual yang dijalankan. Dalam temubual yang dijalankan.

responden menunjukkan peningkatan yang lebih baik di mana skor bagi sesi ini adalah 1 daripada 4. Daripada pemerhatian yang dilaksanakan. Dia juga menyatakan kaedah ini dapat membantunya dalam menulis huruf ‘a’ dengan lebih baik. .Melakar  Kemahiran : Melakar di atas permukaan tepung Rajah 5 : Hasil kerja murid selepas sesi rawatan Pengkaji dapat membuktikan berlaku peningkatan dalam intervensi ini. responden menyatakan dia dapat menulis dengan lebih baik berpandukan buku garis tiga yang diberi. Fasa 6 ( Menulis huruf ‘a’)  Topik : Kemahiran Manipulatif  Sub topik : Manipulasi . Di akhir aktiviti ini. pengkaji dapat melihat pergerakan jari responden semasa menulis huruf ‘a’ lebih baik dan lembut. Cara memegang pensil semakin baik dan hasil tulisan yang lebih kemas. Peningkatan yang berlaku menunjukkan satu elemen yang positif dalam membina minat responden untuk menulis. Dalam temubual yang dijalankan.Fasa 5 ( Menulis huruf ‘a’ menggunakan buku garis tiga )  Topik : Kemahiran Manipulatif  Sub topik : Multisensori . responden menyatakan dia dapat menulis dengan lebih baik berdasarkan garisan putus-putus yang diberi. Dia juga menyatakan kaedah ini dapat membantunya dalam menulis huruf ‘a’ dengan lebih baik. Dalam temubual yang dijalankan. pengkaji dapat melihat pergerakan jari responden semasa menulis huruf ‘a’ lebih baik dan lembut. Cara memegang pensil semakin baik dan hasil tulisan yang lebih kemas.Koordinasi mata dan tangan  Kemahiran : Menjahit dan mengait Rajah 4 : hasil kerja murid selepas sesi intervensi Daripada pemerhatian yang dilaksanakan.

mereka lebih berminat untuk menulis berbanding dengan sikap mereka dahulu. hiperaktif. Dari segi pelajar-pelajar itu pula. ada yang dipuji kerana berjaya menulis dengan baik. mereka melahirkan perasaan cukup gembira kerana berjaya menulis dengan kemas. Kemahiran tulisan mekanis tidak diberi penekanan secara formal di sekolah sehingga tulisan yang dihasilkan oleh kanak-kanak semakin tidak cantik dan sukar dibaca. mereka berasa gembira. Hasil dari analisis dapatan yang dilakukan menunjukkan bahawa kesan positif ditunjukkan oleh responden berbanding dengan prestasi mereka sebelum kaedah ini diperkenalkan. dan kemas. CADANGAN KAJIAN Kajian ini telah dijalankan kerana kemahiran menulis didapati kurang dititikberatkan dalam kalangan murid bermasalah pembelajaran. Walaupun banyak kajian telah dijalankan tentang murid-murid sekolah. maka pengkaji berupaya melihat senario sebenar dalam masalah tulisan mekanis yang pelbagai dan cuba mencari satu kaedah yang sesuai untuk digunakan oleh murid pendidikan khas agar mereka mendapat satu hasil yang sempurna dalam kemahiran tulisan mekanis. Ini kerana mereka agak lemah dalam akademik sejak sekolah rendah. mengira. Tindakan pada peringkat awal dapat membantu murid terutamanya dalam teknik latihan menulis. Kesimpulan dari kajian tindakan ini menunjukkan bahawa melalui kaedah yang diajarkan dapat membantu murid di sekolah mengatasi masalah tulisan cakar ayam atau tidak kemas.PERBINCANGAN Selepas menjalani kajian tindakan ini. teratur dan mudah dibaca berbanding dengan tulisan mereka dahulu. Responden juga dapat mengikut setiap langkah dan teknik yang diperlukan dalam kaedah ini. pencapaian akademik mereka masih belum ada menunjukkan kemajuan yang ketara. Saya berjaya membimbing pelajar saya menguasai kemahiran menulis dengan betul. Penekanan terhadap kaedah pemulihan dan pengawasan adalah elemen yang penting dalam memulihkan murid daripada masalah disgrafia ini. Dengan adanya kajian ini. teratur. Dari segi. koordinasi tangan dan mata yang sesuai serta ingatan jangka pendek murid boleh membantu murid secara tidak langsung. Menulis juga merupakan medium utama kepada murid pendidikan khas terutamanya kepada murid yang menghadapi masalah komunikasi lisan. namun kajian yang lebih meluas perlu dilakukan tentang murid berkeperluan khas seperti kanak-kanak autistik. responden dapat menjalankan aktiviti menulis tanpa sebarang masalah yang kritikal. Malah. saya telah dapat membaiki mutu pengajaran dan pembelajaran saya. mereka lebih berminat untuk belajar berbanding dengan dahulu. mereka melahirkan perasaan cukup gembira kerana mereka tidak lagi dimarahi oleh guru-guru lain kerana tulisan mereka cakar ayam. Melalui penggunaan kaedah ini.sindrom down. Kajian ini juga dapat membantu dalam memahami masalah menulis dengan lebih baik seterusnya dapat membantu dalam merangka kaedah-kaedah tindakan yang praktikal dan boleh diaplikasi dalam menangani masalah kemahiran tulisan mekanis ini.Dari segi minat terhadap pengajaran dan pembelajaran . . dan sebagainya. Semasa saya berbual-bual dengan mereka. lembam dan sebagainya. Saya sarankan kajian tindakan ini perlu lagi didedahkan kepada mereka untuk membantu mereka menguasai kemahiran membaca. Namun. Pengajaran dan pembelajaran akan lebih mudah dengan keupayaan murid menulis dengan baik bagi menyampaikan mesej dan pemahaman mereka terhadap pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan oleh guru. Dari segi pelajar pula. minat terhadap pengajaran dan pembelajaran. Teknik penulisan yang betul terhadap huruf-huruf.

Morrocco.B. New Hampshire: Heinemann. S.. 23. V. L. Auclair.C. & Shalev.. 10. (1995).R. M.E. ADHD and dysgraphia: Underlying mechanisms.RUJUKAN Abdullah bin Yusof. E. S. L.. Journal of Learning Disabilities.1. 248-253. Cortex. Supp. C. Sieroff. Developmental dysgraphia and motor skills disorders. E. & Kocer. 700-709... (2008). (2006). Ruthmary K. R. & Newman. Teicher. 19. A case of spatial neglect dysgraphia in Wilson’s disease. Pengenalan kepada Pendidikan Khas. Frenkle. Archive of Clinical Neuropsychology. Journal of Child Neurology. 47-62.. S. Deuel. (l989). Writing: Teachers and children at work. S6-S8. & Harris. .S. Learning disabled students’ difficulties in learning to use work processor: Implication for instruction and software evaluation. Graves. K. Y. D. 201-214. Graham. (l986). Adi-Japha. Landau. 56. Exceptional Children. 43.Gross-Tsur.. Improving learning disabled students’ skills at composing essays: Self instructional strategy training. Open University Malaysia: Unitem. (1983). (2007)..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful