You are on page 1of 21

Bb Pp M m Ff Dd Tt Nn Ll Gg Kk

Hh

Jj

Qq Xx Zz Cc Ss

Rr Yy

Ww

zh ch sh

a o e i u u(u

ai ei ui ao ou iu ie ue (u ) er
an en in ang eng ing ong

zhi chi shi yi wu yu yin yun ye yue

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn
Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz

bpmf
dtnl

gkhjqx
zh ch sh r
zcs
yw

aoeiu
ai ei uiao ou iu ie e er

an en in un
ang eng ing ong

bpmf
dtnl
gkh
jqx
zh ch sh
rzcs

yw

aoeiu
ai ei ui
ao ou iu
ie e er
an en in un
ang eng ing ong

b ba bo bai bei bao ban ben bang beng bi bie biao bian bin bing

p pa po pai pao pou pan pen pang peng pi pie piao pian pin
ping

m ma mo me mai mao mou man men mang meng mi mie miao


miu mian min ming

f fa fo fei fou fan fen fang feng


d da de dai dei dao dou dan dang deng di die diao diu dian ding

t ta te tai tao tou tan tang teng ti tie tiao tian ting
n na nai nei nao no nen nang neng ni nie niao niu nian
nin niang ning

l la le lai lei lao lou lan lang leng li lia lie liao liu lian lin liang ling
QQ

g ga ge gai gei gao gou gan gen gang geng


k ka ke kai kou kan ken kang keng

h ha he hai hei hao hou hen hang heng


j ji jia jie jiao jiu jian jin jiang jing
http://www.qqywf.com

q qi qia qie qiao qiu qian qin qiang qing


x xi xia xie xiao xiu xian xin xiang xing
zh zha zhe zhi zhai zhao zhou zhan zhen zhang zheng
ch cha che chi chai chou chan chen chang cheng
sh sha she shi shai shao shou shan shen shang sheng

r re ri rao rou ran ren rang reng


z za ze zi zai zao zou zang zeng
c ca ce ci cai cao cou can cen cang ceng
s sa se si sai sao sou san sen sang seng
y ya yao you yan yang yu ye yue yuan yi yin yun ying
w wa wo wai wei wan wen wang weng wu
n en in un n

(4 )

ng eng ing ong

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo
pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz

b [] p [] m [] f [] d [] t [] n [] l [] g
[] k [] h [] j [] q [] x [] z [] c[;] s
[] r [] zh[] ch [] sh [] y [] w []

a[] o[] e[] i[] u[] []


ai[] ei[] ui[] ao[] ou[] iu[]
ie[] e[] er[]
an[] en[] in[] un[]
ang[] eng[] ing[] ong[]
zi ci si zhi chi shi ri yi wu yu
yin ying yun ye yue yuan

- /

26
V/v

V/v

en:Century Gothic
A G

a g

Umlaut u
[y]
e/z/c/s ///[]
zh/ch/sh


A a B b C c D d E e F f G g H h I i J j K k L l M m N n O o P p Q q R r
SsTtUuVvWwXxYyZz
a b c d e f g ha yi jie k l m n o p qiu ar s t wu
v wa xi ya z

21

21

an ying wenyuan

21
b p m f d t n l

g k h j q x

zh ch sh r z c s

zh/ch/sh //ng
b [p] p [p] m [m]

f [f]
d [t] t [t] z [ts] c [ts] s [s] n [n] l [l]
zh [t] ch [t] sh [] r []
j [t] q [t] x []
g [k] k [k] h [x]

37
i
u

a
ia
ua

o
uo

ie
e

er

ai
uai

ei
u(e)i

ao
iao

ou
iou

an
ian
uan
an

en
ien
u(e)n
en

ang
iang
uang

eng
ieng
ueng ong
iong
ong
iong

1. i
2.

3. er r
4.
5. i yiyaye
yaoyouyanyinyangying
yong
6. u wu wa wo
waiweiwanwenwang
weng
7. yu yue
yuanyun
8. jqx juquxu
ln ln
9. iouueiuen iuuiun niu
guilun

1 1 1
2
3 2

aoe

iu

iou
uei
uen iu
ui
un
niuguilun

*
*
*
*

1. a, a
2. a o e

3. o e iu i u
ui iu uei
iou i u

oe
' p'ox'n

1986