KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PANDUAN PENGAJARAN & PEMBELAJARAN PENDIDIKAN MORAL
TAHUN 3 BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM 2012

CETAKAN 2012 @Kementerian Pelajaran Malaysia Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya

KANDUNGAN Bil 1. 2. 3. 4. Pendahuluan Buku Panduan pengajaran dan pembelajaran Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Perkara Muka Surat v v vi

Pendidikan Moral
Baik hati Keberanian Kejujuran Kerajinan Kerjasama 1 9 13 19 28

iii

.

seimbang dan bersepadu serta bersesuaian dengan tahap kefungsian murid. Buku ini disediakan dengan menggunakan pendekatan belajar melalui bermain dan simulasi disamping menggabungjalinkan pendekatan-pendekatan pedagogi lain yang sesuai. Cadangan masa ini bukanlah sesuatu yang wajib dipatuhi kerana guru boleh mengadaptasikan cadangan aktiviti yang disediakan dengan mengambil kira kebolehan dan unit yang disediakan dengan mengambil kira kebolehan dan persekitaran murid. Penerapan elemen TMK. emosi. Pendahuluan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Pendidikan Khas (Masalah Pembelajaran) digubal dengan matlamat untuk mengembangkan potensi murid secara menyeluruh. v .1. Buku ini mengandungi beberapa contoh nilai murni. Perkembangan ini juga meliputi aspek jasmani. Penilaian yang disediakan bagi sesuatu pengajaran adalah bersifat dianostik bagi membolehkan guru mengesan kefahaman murid. rohani dan intelek bagi melahirkan insan yang seimbang. Aktiviti dan lembaran kerja yang disediakan untuk pengayaan dan pemulihan disediakan mengikut tahap kebolehan murid bagi mencapai standard pembelajaran. harmonis dan berakhlak mulia. 2. keusahawanan serta kreativiti dan inovasi disisipkan bagi membimbing guru dalam melaksanakannya. Buku Panduan Pengajaran & Pembelajaran Buku ini disediakan untuk membantu guru dalam pengajaran dan pembelajaran bagi mata pelajaran Seni Kreatif. Setiap contoh mempunyai masa yang dicadangkan.

3. guru boleh mempelbagaikan pendekatan bagi mencapai kehendak Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran : Inkuiri Analisis Tugasan Belajar Melalui Bermain Pengajaran Bertema Pendekatan Kolaborasi (kumpulan pelbagai disiplin) Konstruktivisme Multi Sensori Pembelajaran Kontekstual Pembelajaran Interaktif Pembelajaran Koperatif Simulasi Pembelajaran Masteri Pembelajaran Pengalamian (experiential learning) vi . Guru juga digalakkan untuk membina modul p&p yang bersesuian dan secara tidak langsung berpeluang mengembangkan kreativiti. Pendekatan Pengajaran dan pembelajaran Dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Moral.Cadangan aktiviti yang terdapat di dalam buku ini tidak mukatamad dan guru digalakkan mengubahsuai aktiviti bersesuaian dengan keupayaaan murid dan persekitaran.

1. Video “Membantu Keluarga” EMK: Teknologi Maklumat & Komunikasi 2.1. Kekeluargaan : 2. Baik hati : 60 minit : Kemanusiaan : 2.DRAF Tajuk Masa Tunjang Utama Standard Kandungan Standard Pembelajaran Tunjang lain yang disepadukan : 2. Menyebut aktiviti yang dijalankan untuk membantu keluarga : Komunikasi Keterampilan Diri Fizikal dan Estetika Kerohanian Sikap dan Nilai Objektif Nilai LANGKAH Set Induksi : Pada akhir pembelajaran dan pengajaran. Apakah yang dilakukan oleh orang yang terdapat di dalam tayangan video? b. murid dapat menyebut 3 daripada 5 aktiviti yang dijalankan untuk membantu keluarga di rumah : Bertanggungjawab. Siapakah yang membantu keluarga di rumah? 1 .1. hormat dan kasih sayang AKTIVITI BBB CATATAN 1. Murid menonton video mengenai aktiviti membantu keluarga. Cadangan soalan: a. Murid membuat pemerhatian dan bersoal jawab dengan guru. kerjasama. hemah tinggi.

Murid dipakaikan topeng watak berdasarkan undian yang diperolehi. Cadangan soalan: a. Apakah yang dilakukan oleh ibu? c. kakak dan abang. Siapakah yang suka membantu bapa? d. Cadangan soalan: a. Sebagai anak. ibu. Murid membuat cabutan undian untuk memegang watak bapa. Berdasarkan watak tersebut. murid membuat aktiviti simulasi membantu keluarga di rumah dengan bimbingan guru. Apakah aktiviti yang dilakukan oleh bapa? b. (Guru memberikan contoh aktiviti serta peralatan) Cabutan undian Peralatan simulasi EMK: Kreativiti & Inovatif Langkah 3 Murid bersoal jawab dengan guru tentang aktiviti simulasi yang telah dijalankan. apakah yang telah dilakonkan untuk EMK: Kreativiti & Inovatif 2 . Siapakah yang suka membantu ibu? Gambar (Lampiran I dan II) Langkah 2 1. 3. Apakah yang dilakukan oleh bapa? b.DRAF LANGKAH AKTIVITI BBB CATATAN Langkah 1 Murid melihat gambar aktiviti membantu keluarga yang ditunjukkan. 2.

: Menyebut dan memadankan gambar berkaitan situasi. Apakah aktiviti yang dilakukan oleh anak untuk membantu ibu? Langkah 4 Murid membuat aktiviti dalam lembaran kerja. EMK: Kreativiti & Inovatif 3 .DRAF LANGKAH membantu bapa? AKTIVITI BBB CATATAN c. Lembaran kerja Penutup 1. 2. Seorang murid membuat aksi tanpa suara yang menunjukkan aksi membantu keluarga. Guru merumuskan isi pelajaran hari ini. Apakah aktiviti yang dilakukan oleh ibu? d. 3. Murid lain meneka aksi yang dilakukan. : Menyebut dan menyesuaikan perkataan yang berkaitan dengan aktiviti membantu keluarga. Aras rendah Aras sederhana Aras tinggi : Menyebut tiga aktiviti membantu keluarga berpandukan gambar.

DRAF LAMPIRAN I Gambar gotong royong membantu ibu bapa 4 .

DRAF LAMPIRAN II Gambar : Ali membantu ibunya menyapu sampah. 5 .

Baik hati Standard Kandungan : 2.1.DRAF Tajuk : 2.1. Kelas :______________ Tarikh :________________ 6 .1. Menyebut aktiviti yang dijalankan untuk membantu keluarga Nama :_____________________________________________ Sebutkan aktiviti yang terdapat di dalam gambar dan warnakannya. Kekeluargaan Standard Pembelajaran : 2.

1. Baik hati Standard Kandungan : 2. Kelas :______________ Tarikh :________________ 7 .1. Menyebut aktiviti yang dijalankan untuk membantu keluarga Nama :_____________________________________________ Menyebut dan memadankan gambar. Membantu keluarga Standard Pembelajaran : 2.DRAF Tajuk : 2.1.

suai perkataan dan warnakan aktiviti membantu keluarga.1.1. Menyebut aktiviti yang dijalankan untuk membantu keluarga Nama :_____________________________________________ Sebut. Baik hati Standard Kandungan : 2. Membantu keluarga Standard Pembelajaran : 2. Kelas :______________ Tarikh :________________ Menjaga adik Membantu ayah Membasuh pinggan 8 .1.DRAF Tajuk : 2.

toleransi.1. Murid menonton video Idola Kecil yang ditunjukkan oleh guru. Apakah yang dilakukan oleh kanak-kanak didalam video tersebut? 3.DRAF Tajuk Masa Tunjang Utama Standard Kandungan Standard Pembelajaran Tunjang lain yang disepadukan : 9. Apakah yang kamu dapat lihat di dalam video? b.1. murid dapat menunjukkan sikap berani semasa menyertai aktiviti persembahan nyanyian : Kerjasama. hemah tinggi. Cadangan soalan: a. Murid melakukan pemerhatian dan bersoal jawab dengan guru berdasarkan video.1. Guru menerangkan tentang sikap berani yang ditunjukkan oleh 9 .Keberanian : 30 minit : Kemanusiaan : 9. hormat dan bertanggungjawab AKTIVITI BBB Video Idola Kecil atau Video Tom-tom Bak CATATAN EMK: Teknologi Maklumat dan Komunikasi 1. Berkomunikasi : 9. Menunjukkan sikap berani mengambil bahagian dalam aktiviti sekolah : Literasi Sains dan Teknologi Komunikasi Fizikal dan Estetika Kerohanian Sikap dan Nilai Objektif Nilai LANGKAH Set Induksi : Pada akhir pembelajaran dan pengajaran. 2.

Murid menyanyi secara beramai-ramai mengikut rentak lagu. 2. 2. Murid dibahagikan kepada dua kumpulan dan setiap kumpulan membentuk bulatan. Semua murid mengambil bahagian secara bergilir-gilir. Video lagu “BurungKakakTua” EMK: Teknologi Maklumat dan Komunikasi EMK: Teknologi Maklumat dan Komunikasi Langkah 2 1. Murid menerima ganjaran kerana sikap berani yang ditunjukkan. 2.DRAF LANGKAH AKTIVITI kanak-kanak didalam video. BBB CATATAN Langkah 1 1. Token 10 . Setiap kumpulan dikehendaki menghantar seorang wakil untuk menyanyi lagu ” Burung Kakak Tua” secara individu. 4. 3. Video lagu “BurungKakakTua” Langkah 3 1. Murid menyanyi lagu “Burung Kakak Tua” secara bergilir-gilir mengikut kumpulan dengan iringan muzik. Murid menonton video lagu ”Burung Kakak Tua” yang ditunjukkan oleh guru. Murid yang tiada keyakinan diri akan dibantu oleh guru.

BBB CATATAN EMK: Teknologi maklumat dan komunikasi Video lagu ‘“Burung Kakak Tua’’ 11 . Murid menyanyikan semula lagu “ Burung Kakak Tua” secara beramai-ramai.DRAF LANGKAH Penutup AKTIVITI 1. Guru merumuskan pelajaran hari ini dan mencadangkan murid supaya berani menyertai sebarang aktiviti di sekolah. 2.

1.1. NAMA MURID BERSIKAP BERANI BERSIKAP BERANI DENGAN BANTUAN TIDAK BERANI CATATAN 12 . 8. 3. 2. Keberanian Standard Kandungan : 9. Berkomunikasi Standard Pembelajaran : 9.1. Menunjukkan sikap berani mengambil bahagian dalam aktiviti sekolah SENARAI SEMAK Kelas : _____________________________ Tarikh : _____________________________ Arahan : Tandakan ( / ) pada ruangan “ Bersikap berani ” atau “ Bersikap berani dengan bantuan ” atau “ Tidak berani ” BIL 1. 6. 7.DRAF Tajuk : 9. 4. 5.

2. Sebutkan perlakuan yang baik dalam gambar video? Tayangan Video “Upin & Ipin” EMK: Teknologi Maklumat & Komunikasi 13 . Murid menonton tayangan video ”Upin dan Ipin” yang menunjukkan perlakuan jujur. murid boleh menyebutkan 3 daripada 5 perlakuan jujur : Kerjasama.1. Kejujuran : 60 minit : Kemanusiaan : 10.DRAF Tajuk Masa Tunjang Utama Standard Kandungan Standard Pembelajaran Tunjang lain yang disepadukan : 10.1. Menceritakan perlakuan jujur secara berpandu : Komunikasi Keterampilan Diri Fizikal dan Estetika Kerohanian Sikap dan Nilai Objektif Nilai LANGKAH : Pada akhir pembelajaran dan pengajaran. hemah tinggi dan keberanian AKTIVITI BBB CATATAN Set Induksi 1. Bersikap jujur dengan rakan : 10. Murid membuat pemerhatian sikap jujur yang terdapat dalam video tersebut.1. Cadangan soalan: a. bertanggungjawab.

Murid menyebut sikap jujur yang ada pada kad situasi yang dipancing dengan bimbingan guru. 2. Apa yang perlu kamu lakukan sekiranya kejadian itu berlaku? Joran permainan Kad gambar Besen plastik EMK: Kreativiti & Inovatif Langkah 3 1. Murid melihat kad gambar situasi yang berkaitan sikap jujur. Cadangan soalan : a. Setiap kumpulan diberikan satu sampul berisi kad gambar Lembaran kerja Kad gambar EMK: Kreativiti & Inovatif 14 . Murid dikehendaki memancing kad yang berkaitan situasi sikap jujur yang terdapat di dalam bekas. 2. 2. Murid berada dalam kumpulan berpasangan. 3. 1.DRAF LANGKAH AKTIVITI BBB CATATAN Langkah 1 1. Setiap murid diberi joran permainan. Murid menyebut satu persatu sikap jujur yang terdapat pada gambar dengan bimbingan. Kad gambar (Lampiran I) Langkah 2 Permainan pancing kad gambar situasi. 4. Gambar apa yang dapat kamu pancing? b.

4. Aras sederhana: Mengumpul dan menampal 5 keping gambar yang berkaitan dengan sikap jujur ke dalam buku skrap dengan bimbingan guru. Aras rendah: Murid mengumpul dan menampal 3 keping gambar yang berkaitan dengan sikap jujur ke dalam buku skrap dengan bimbingan guru. AKTIVITI BBB CATATAN 3. Murid menonton tayangan video. Guru merumuskan pembelajaran dan pengajaran hari ini. Aras tinggi: Mengumpul dan menampal lebih daripada 5 keping gambar yang berkaitan dengan sikap jujur ke dalam buku skrap.DRAF LANGKAH situasi. Murid menerangkan tentang nilai kejujuran berdasarkan video yang ditonton. Tayangan video ” Upin & Ipin” Buku skrap Gambar . Aktiviti ini dilakukan secara bergilir-gilir. Langkah 4 Murid melakukan aktiviti secara berkumpulan. 2.gambar yang berkaitan dengan sikap jujur 15 . Penutup 1. 3. Seorang murid menyebut kad gambar situasi yang ditunjukkan oleh pasangannya.

. 16 Memohon maaf apabila melakukan kesalahan.DRAF LAMPIRAN I Kelakuan tidak sengaja memecah cermin.

1. : 10.1.DRAF Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran : 10. 1 2 3 4 5 17 6 .1. Kejujuran Bersikap jujur dengan rakan Menceritakan perlakuan jujur secara berpandu Kelas :______________ Tarikh :________________ Nama :_____________________________________________ Murid menyebut sikap jujur yang terdapat pada gambar bersiri. : 10.

4 5 6 Serigala datang memakan kambing Ahmad. : 10.DRAF Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran : 10. : 10. Tiada orang menolong dan kambing Ahmad di makan serigala. Ahmad mengadu kepada orang kampung.1 Kejujuran Bersikap jujur dengan rakan Menceritakan perlakuan jujur secara berpandu Kelas :______________ Tarikh :________________ Nama :_____________________________________________ Murid menyusun cerita yang berkaitan dengan sikap kejujuran berpandukan gambar bersiri.1. Ahmad mengadu serigala memakan kambingnya.1. Ahmad menipu orang kampung. 1 2 3 Ahmad seorang pengembala kambing. 18 .

hemah tinggi. Murid mendengar dan menyanyikan lagu ”Pak Mamat Ada Kebun” dengan iringan muzik. Mengamalkan sikap rajin dalam aktiviti seharian : Komunikasi Keterampilan Diri Fizikal dan Estetika Kerohanian Sikap dan Nilai Objektif Nilai : Pada akhir pembelajaran dan pengajaran.2. Murid bersama guru ke tapak perkebunan sekolah. baik hati.1. Sesi soal jawab tentang aktiviti yang biasanya dijalankan di kebun. Peralatan berkebun EMK: Keusahawanan 19 . Langkah 1 1.1. Kerajinan : 60 minit : Kemanusiaan : 11. Bersikap rajin : 11. dan toleransi LANGKAH AKTIVITI BBB CD Lagu ”Pak Mamat Ada Kebun” CATATAN EMK: Teknologi Maklumat dan Komunikasi Set Induksi 1.DRAF Tajuk Masa Tunjang Utama Standard Kandungan Standard Pembelajaran Tunjang lain yang disepadukan : 11. 2. kejujuran. kerjasama. murid boleh menunjukkan sikap rajin dalam aktiviti berkebun : Bertanggungjawab. hormat.

Kad gambar (Lampiran I) EMK: Kreativiti & Inovatif 20 . Murid bersoal jawab dengan guru mengenai aktiviti yang telah dijalankan di kebun tadi. Murid menyimpan peralatan yang digunakan dan membersihkan diri setelah selesai menjalani aktiviti berkebun. Murid dibahagikan kepada 3 kumpulan dan mereka diminta melakukan cabutan undian untuk menentukan tugas mereka. Namakan alatan yang digunakan untuk berkebun? 2. 2. Apakah aktiviti yang biasa kita lakukan di kebun? b. Murid diminta mengambil peralatan berkebun yang bersesuaian dan menjalankan aktiviti mereka dengan bimbingan guru .aktiviti menanam dan membaja 3. 3. Guru menunjukkan gambar tunggal aktiviti berkebun. b. Murid melakukan pemerhatian dan mengaitkannya dengan aktiviti yang telah murid lakukan tadi. Kumpulan C . Kumpulan B . Langkah 2 1. 4.aktiviti membersih dan merumput.DRAF LANGKAH AKTIVITI BBB CATATAN Cadangan soalan : a. a. Kumpulan A .aktiviti menggembur dan menyiram pokok c.

3. 3. Apakah yang dilakukan oleh murid yang terdapat di dalam gambar? b.DRAF LANGKAH AKTIVITI 4. Guru memberikan pujian kepada murid yang menunjukkan sikap rajin. Murid diminta menyatakan sikap rajin yang ada pada gambar puzzle yang telah dicantum. Murid diberikan gambar puzzle situasi. CD Lagu ”Pak Mamat Ada Kebun” EMK: Teknologi Maklumat dan Komunikasi 21 . Apakah yang dilakukan oleh murid lelaki di dalam gambar tersebut? c. Kad puzzle EMK: Kreativiti & Inovatif Penutup 1. Cadangan soalan: a. Murid mencantum potongan gambar puzzle. Murid bersoal jawab tentang gambar tersebut. 2. Berapa orang murid yang rajin membuat kerja? d. Berapa orang murid yang malas membuat kerja? BBB CATATAN Langkah 3 1. 2. Guru merumuskan pelajaran hari ini. Murid menyanyikan semula lagu “Pak Mamat Ada Kebun”.

22 . Arahan:Nyatakan aktiviti gambar di bawah dan warnakannya.DRAF Lampiran I Mengamalkan sikap rajin dalam aktiviti berkebun. Arahan: Cantumkan gambar di bawah.

DRAF 23 .

2. Mengamalkan sikap rajin dalam aktiviti seharian Nama :_____________________________________________ Gunting dan susun gambar yang diberikan. Bersikap rajin terhadap diri sendiri Standard Pembelajaran : 11. Kelas :______________ Tarikh :________________ 24 .1. Kerajinan Standard Kandungan : 11.DRAF Tajuk : 11.1.

DRAF Gunting dan susun gambar yang diberikan. 25 .

DRAF Gunting dan susun gambar yang diberikan. 26 .

DRAF Gunting dan susun gambar yang diberikan. Tajuk Masa : 12. Kerjasama : 60 minit 27 .

2. murid dapat menyatakan 3 daripada 4 aktiviti yang boleh dilakukan bersama rakan semasa di dalam bilik darjah : Kerjasama.1. Murid membuat pemerhatian daripada tayangan slaid dan bersoal jawab dengan guru. Apakah yang dilakukan oleh semut terhadap sekeping biskut itu? c.1. toleransi dan kerajinan AKTIVITI 1. Cadangan soalan: a. Kerjasama : 12. bertanggungjawab. Apakah yang kamu dapat lihat dalam tayangan slaid? b.DRAF Tunjang Utama Standard Kandungan Standard Pembelajaran Tunjang lain yang disepadukan : Kemanusiaan : 12. Apakah nilai yang ditunjukkan oleh semut semasa mengangkat biskut itu? 3. Menyatakan aktiviti yang boleh dilakukan bersama rakan : Literasi Sains dan Teknologi Komunikasi Fizikal dan Estetika Kerohanian Sikap dan Nilai Objektif Nilai LANGKAH Set Induksi : Pada akhir pembelajaran dan pengajaran.2. Murid menonton tayangan slaid yang ditunjukkan oleh guru. Murid diberi penerangan tentang sikap kerjasama yang BBB Tayangan LCD ”Cerita Sang Semut” CATATAN EMK: Teknologi Maklumat & Komunikasi 28 .

DRAF LANGKAH dilakukan oleh semut. Murid bersoal jawab dengan guru berkaitan dengan jadual tugas harian tersebut. Cadangan soalan: a. Apakah yang kamu perlu lakukan dalam kelas? b. Cadangan soalan: a. AKTIVITI BBB CATATAN Langkah 1 1. Murid membuat pemerhatian pada jadual tugas harian yang ditunjukkan oleh guru. Apakah aktiviti yang terdapat di dalam jadual tugas? b. Adakah aktiviti yang kamu sebutkan untuk menceriakan kelas tadi terdapat dalam jadual bertugas ini? 29 . Apakah aktiviti yang kamu lakukan untuk menceriakan kelas? Jadual tugas murid EMK: Kreativiti dan Inovatif 2. 3. Murid bersoal jawab dengan guru berkaitan keceriaan kelas.

Aras sederhana: Murid membuat satu model gambar peralatan kebersihan dengan menggunakan plastisin. BBB Kad gambar aktiviti CATATAN EMK: Kreativiti dan inovatif Langkah 3 1.. 5.DRAF LANGKAH Langkah 2 AKTIVITI 3. Puzzle Bahan terbuang Gam Gunting Tali Kertas warna EMK: Kreativiti dan inovatif 30 . 3. 2.kerjasama! Simulasi Langkah 4 Guru memberikan lembaran kerja: Aras rendah :Murid mencantumkan puzzle gambar peralatan kebersihan secara berkumpulan. Murid mengikut guru menyebut perkataan “ Apa yang penting. 4. Murid menyatakan perasaan yang mereka rasai semasa menjalankan aktiviti secara bekerjasama. Setiap murid mengambil kad gambar yang terdapat di dalam kotak. Murid membuat aktiviti simulasi secara berkumpulan berpandukan kad gambar yang diperolehi. Murid berkumpul dalam kumpulan mengikut kad gambar yang diperolehi... Murid menyatakan semula aktiviti yang dilakukan berdasarkan simulasi..

2. Murid mendengar dan menyanyikan lagu “ Wonderpet ” berjudul “Kerjasama” dari CD lagu sebagai pengukuhan. Guru merumuskan isi pelajaran hari ini.DRAF LANGKAH AKTIVITI BBB CATATAN Aras tinggi: Murid membuat satu model gambar peralatan kebersihan dengan menggunakan bahan terbuang. Penutup 1. CD lagu 31 .

DRAF Kad gambar Lampiran I 32 .

DRAF Jadual tugas murid Lampiran II Hari Tugas ISNIN ALI CHONG TAN KASIM AHMAD SHILA MASTURA RANI KUMAR ANI RANI MASTURA CHONG AHMAD KUMAR ALI TAN SHILA ANI KASIM KASIM ANI SHILA MASTURA CHONG TAN KARIM ALI RANI AHMAD SHILA KUMAR ALI RANI MASTURA KARIM CHONG KASIM SHILA TAN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT 33 .

DRAF Lampiran II Kad aktiviti Arahan : Gunting gambar bagi membentuk kad aktiviti 34 .

DRAF Puzzle 35 .

DRAF Tajuk : 12.1.2. Sikap kerjasama Standard Pembelajaran : 12. Menyatakan aktiviti yang boleh dilakukan bersama rakan Nama :_____________________________________________ Kelas :______________ Tarikh :________________ Arahan guru : Guru meminta murid menyesuaikan alatan membersihkan kelas pada gambar.1. 36 . Arahan murid : Murid menyesuaikan alatan membersihkan kelas pada gambar. Kerjasama Standard Kandungan : 12.

Kerjasama Standard Kandungan : 12. Aisyah dan Nani bersama-sama menyapu sampah di bilik darjah 37 . 4. 3.DRAF Tajuk : 12. Ani dan Karim membersihkan meja guru. Rakan-rakan Kumar bersama-sama menyusun kerusi dan meja murid. 5.1.2. 1.1. Siti. Arahan murid : Murid menampalkan pelekat gambar mimik muka pada ruang yang ditetapkan. Bersedia memberi kerjasama kepada rakan Standard Pembelajaran : 12. John hanya melihat Rosli menyusun buku di perpustakaan. 2. Mala dan Tan menconteng papan tulis. Menyatakan aktiviti yang boleh dilakukan bersama rakan Nama :_____________________________________________ Kelas :______________ Tarikh :________________ Arahan guru : Guru meminta murid menampalkan pelekat gambar mimik muka senyum pada pernyataan yang menunjukkan nilai kerjasama dan pelekat gambar mimik muka sedih untuk pernyataan yang tidak menunjukkan nilai kerjasama pada ruang yang ditetapkan.

DRAF Gunting dan tampal mimik muka di bawah mengikut pernyataan yang diberi. 38 .

2.DRAF Tajuk : 12. menyapu sampah menyusun perabot memadam papan tulis 39 . Arahan murid : Murid melebelkan perlakuan bekerjasama. Menyatakan aktiviti yang boleh dilakukan bersama rakan Nama :_____________________________________________ Kelas :______________ Tarikh :________________ Arahan guru : Guru meminta murid melebelkan perlakuan bekerjasama.1. Kerjasama Standard Kandungan : 12.1. Bersedia memberi kerjasama kepada rakan Standard Pembelajaran : 12.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful