KOZERIJE KAD IM VRIJEME NIJE

Ne damo Hanku, nismo ni prije!
Azra Hajdarevi}, svjetski poznata make-up umjetnica

Cijena: 1 KM/6 KN

OSLOBO\ENJE
BH NEZAVISNI DNEVNIK • Sarajevo • www.oslobodjenje.ba

Svijet mode je haoti~an i u njemu uspijevaju samo najhrabriji

NEDJELJA, 27. 1. 2013.

Godina LXIX • Broj 23.753

Obilje`ena 71. godi{njica Igmanskog mar{a

PRODAJA KAO ZATA[KAVANJE KRIMINALA? OKRIVLJENI PRIJE OPTU@NICE
Foto: D`enan KRIJE[TORAC

HIDROGRADNJA

14. strana

ISTRAGA O UBISTVU RADI]A

2. strana

Poslije graha, kozara~ko kolo
3. strana

Akcija FUP-a u Zenici

UHAP[EN SADAM STUPAR

DANAS PRILOG

9. strana

Foto: 24sata.hr

U @I@I
ISTRAGA O UBISTVU CVIJANA RADI]A

2

nedjelja, 27. januar/sije~anj 2013.

OSLOBO\ENJE

Otkrivena spomen-plo~a na Mostu Alije Izetbegovi}a u Gora`du

Okrivljeni prije optu`nice
Na{e branjenike ni nas ne zanima za{ti}eni svjedok, tvrde advokati SBiH ulazi u vlast i dobija mjesto ministra policije?
Niko nije kriv dok mu se to ne doka`e, jo{ jednom su ju~er ponovili advokat Ilijas Mid`i}, koji brani Asmira Bakra~a, Huseina Kuni}a i Fuada Popr`enovi}a, advokat Mirsad Seferagi}, koji po slu`benoj du`nosti brani Halida Velagi}a, te advokat Omer Abdagi}, koji brani Asmira Bakra~a. Na zahtjev branjenika oni su organizirali pres-konferenciju u hotelu Opal, u Biha}u. Povod su bili dva izvje{taja, Federalne televizije i Avaza, za koja advokati smatraju da cure iz istrage, od policije ili Tu`ila{tva, i to prije podizanja optu`nice, {to je - Na{e branjenike ni nas ne zanima za{ti}eni svjedok vi{e nego i ostale stotine navedenih svjedoka, mada, sudsko vije}e je to koje, na osnovu predo~enih elemenata, odlu~uje da li }e neki svjedok biti za{ti}en, i to je samo jo{ jedna od stvari koje se ovdje prejudiciraju, kazao je advokat Avdagi}. Osim presumpcije nevinosti, teret javne osude je i na le|ima policije, ali i Tu`ila{tva. FTV navodi da su “u pripremu ubistva uklju~eni i pojedini zaposlenici Kantonalnog tu`ila{tva iz Biha}a, a ubistvo svjedoka je trebao izvr{iti pripadnik srbijanskog

U Drinu ba~ena 71 ru`a
Gotovo 1.500 civila ubijeno je na gradskom mostu Kasarna koja se vidi sa mosta, bila je klaonica
U Gora`du su ju~er obilje`eni Dan sje}anja, godi{njica prvog oslobo|enja grada u Drugom svjetskom ratu, ali i godi{njica masovnog pokolja stanovni{tva. Gotovo 1.500 civila, uglavnom Muslimana, ali i Srba koji su stali u za{titu svojih kom{ija, ubijeno je na gradskom mostu na kojem je ju~er postavljena spomen-plo~a koja }e svjedo~iti generacijama o zlo~inu koji se desio. Svjedok ovog zlo~ina je i Jakub Popovi}, koji je imao svega 13 godina kad su se zlo~ini dogodili. - Prelazio sam preko mosta u to vrijeme posmatraju}i krvave tragove pokolja koji su napravili ~etnici Dra`e Mihailovi}a. Kad su partizani do{li, u januaru 1942. godine, formirali su omladinsku brigadu u kojoj sam i ja bio, da o~istimo taj smrad koji se osje}ao po gradu. Ova kasarna, koja se vidi sa mosta, bila je klaonica, a na onom zidu je bilo klanje. Na svakom koraku bili su vidljivi tragovi zlo~ina, ispri~ao je Popovi}. Op}ina Gora`de finansirala je izgradnju spomen-obilje`ja koje se nalazi na mostu i koje }e trajno podsje}ati na nevino stradale civile. Na~elnik Op}ine Gora`de Muhamed Ramovi} kazao ~etnici bili protiv svih ljudskih i Bo`ijih zakona i ubijali ljude samo zato {to su bili druga~iji. Sa gradskog mosta u rijeku Drinu ba~ena je 71 ru`a za isto toliko godina koliko je pro{lo od osloba|anja Gora`da od fa{ista. U sklopu programa, uprili~eni su i polaganje cvije}a na Mostu Alije Izetbegovi}a, na spo-

Advokati optu`enih odr`ali konferenciju za medije

ka`njivo zakonom, a predvi|ena kazna je i do tri godine zatvora.

Navodno zastra{ivanje
Radi se o istrazi ubistva Cvijana Radi}a iz 1997, za {ta se sumnji~e aktivni pripadnici MUPa USK-a Husein Kuni}, {ef Odjela krim-policije Druge PU, te Fuad Popr`enovi}, {ef kabineta v.d. komesara MUP-a USK-a, te nekada{nji policajci Asmir Bakra~, Halid Velagi}, Ejub Iki} i Izet [ahinagi}, koji su trenutno u pritvoru KPZ-a Biha}. Za{ti}ene podatke iz istrage i detalje o samom izvr{enju djela, izme|u ostalih, iznio je i Avaz, imenuju}i trojicu osumnji~enih bukvalno za povla~enje okida~a. - Mi smo reagovali, ali je Avaz odbio objaviti na{e reagovanje, kazao je advokat Mid`i}. Kako je objavila FTV, najmanje {est policijskih slu`benika iz MUP-a USK-a je pod istragom, jer su posljednjih dana poku{ali identificirati i locirati za{ti}enog svjedoka. Advokati tvrde da se ovakvim izvje{tavanjem i oni sami sumnji~e ~ak i za to da u~estvuju u navodnom zastra{ivanju ili likvidaciji za{ti}enog svjedoka, a da se iza toga ve} poku{ava izvr{iti pritisak kako bi se oduzela nadle`nost sudu u Biha}u. Navode da su branjenici u uslovima ograni~enih sloboda, kontakte s porodicama snimaju kamere, a o slu~aju mogu razgovarati samo sa advokatima.

podzemlja” Advokati ovo nisu . htjeli ni komentarisati, jer to smatraju obi~nom medijskom hajkom. A kada je Tu`ila{tvo USK-a u pitanju, nedavno je glavni tu`ilac Asim D`afi} podnio ostavku. - Istina je da sam podnio ostavku na mjesto glavnog kantonalnog tu`ioca, ali to je jedino iz razloga {to sam stekao uslove za penzionisanje. Trenutno sam na bolovanju i{~ekuju}i rje{enje, kazao nam je D`afi}.

OMLADINSKA BRIGADA Kad su partizani do{li, u januaru 1942. godine, formirali su omladinsku brigadu u kojoj sam i ja bio, da o~istimo taj smrad koji se osje}ao po gradu
je kako se to spomen-obilje`je odnosi na sve one koji su svojom pravednom borbom zaustavili zlo~ine. Ideologija fa{izma izrodila je posebnu vrstu zlo~inaca, kazao je Josip Baoti}, predsjednik GO SABNOR-a BiH, i dodao kako su men-obilje`jima u Vi{egradskoj ulici i Kolijevkama, potom sve~ana akademija, performans mladih na Mostu Alije Izetbegovi}a, izlo`ba Mali format u Gradskoj art-galeriji, te prijem povodom Dana MZ Gora`de I.
A. H.

Nelogi~nosti
U Biha}u se {pekuli{e o mogu}oj smjeni ministra MUP-a USKa [efika Smlati}a, {to je po~elo sa protestima ~lanova porodica uhap{enih policajaca. Nezvani~no saznajemo da SBiH ulazi u vladaju}u koaliciju u USK-u i da joj je obe}ano mjesto ministra policije. - Smatram da je to nelogi~no. Kako bi to sada izgledalo da se tra`i moja smjena i kako bi se to opravdalo? Izgledalo bi kao pritisak na ovu instituciju jer se ovdje kona~no pomi~u stvari naprijed, rje{avaju se te{ki zlo~ini koji su se trebali rje{avati jo{ prije 16 godina, kazao nam je Smlati} te dodao da razumije porodice uhap{enih, ali da je tu akciju provodio FUP, te da kao ministar nije bio u nju uklju~en. Rasplet ovih doga|aja mogu} je jedino na sudu, a jo{ ni optu`nica nije podignuta. Advokati smatraju da sva ova pri~a ima za cilj novo produ`enje pritvora branjenicima, te najavljuju pravnu bitku koja }e trajati godinama. F. BENDER

V I J E S T I

NEFORMALNI SASTANAK

Potvr|eno jedinstvo SNSD-a
U Savezu nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) je potpuno jedinstvo o politikama koje su poznate javnosti, poruka je ju~era{njeg neformalnog sastanka najvi{eg rukovodstva stranke. - SNSD se ne odri~e svoje vode}e rukovode}e uloge. Ima potpunu snagu i sna`no se priprema da da odgovore na iza zove u RS-u i na ekonomskom planu te otvorena pitanja u vezi sa BiH, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik nakon sastanka kojem su prisustvovali i predsjednik Izvr{nog odbora SNSD-a Neboj{a Radmanovi} te potpredsjednici stranke Igor Radoji~i} i Nikola [piri}. Bilo je rije~i o stanju u par tiji, a Dodik je negirao, kako je naveo, neke spekulacije da ima raskola u SNSDu, isti~u}i da je u stranci potpuno jedinstvo. - SNSD kao politi~ka par tija sna`no upravlja procesima svoje konsolidacije i mi smo poduzeli neke fa ze koje sad pratimo. I to je bio predmet razgovora. @elimo da ubrzamo neke procesne stvari i povjerenici na terenu }e imati upute {ta }e raditi u nekim odborima ve} po~etkom naredne sedmice, kazao je predsjednik SNSD-a u izjavi novinarima.

Radmanovi} je podsjetio na upozorenja iz Bruxellesa da se put ka EU treba ubrzati kazav{i: “Postoji skepsa kod nas u SNSD-u da li tako razmi{ljaju i u drugom dijelu BiH jer jedan broj politi~kih stranka u FBiH ne misli da taj put ka Evropi treba ubrzati. SNSD }e se truditi da iskristali{e odnose prema EU u ~itavoj BiH”. Radoji~i} je rekao da je stranka u{la u proces unutra{nje rekonstrukcije, te da su u 10 op}inskih odbora u toku unutarstrana~ki izbori i trajat }e jo{ neko vrijeme, zbog ~ega je, ka`e, veoma va`no da se prati {ta se de{ava. Va`no je, ka`e, razgovarati i o odnosima unutar stranke, u koalicijama te odnosima na nivou RS-a i BiH.

OSLOBO\ENJE nedjelja, 27. januar/sije~anj 2013.

U @I@I

3

Obilje`ena 71. godi{njica Igmanskog mar{a

Poslije graha, kozara~ko kolo
Antifa{isti~ka svijetla borba Narodnooslobodila~ke vojske Jugoslavije nije zaboravljena i pamtit }e se jo{ dugo, ka`e ^omi} Iz po{tovanja prema u~esnicima NOR-a, na Igman do{lo vi{e od 50 ~lanova viso~kog Udru`enja “Josip Broz Tito”
Na igmanskom Velikom polju ju~er je tradicionalno obilje`ena 71. godi{njica Igmanskog mar{a u pri sus tvu ne ko li ko sto ti na gra|ana, u~esnika i po{tovalaca NOR-a, brojnih udru`enja i delegacija iz na{e zemlje, ali i gostiju iz Makarske, Beograda, Kragujevca i mnogih drugih gradova iz okru`enja. Organizator - Savez antifa{ista i boraca Narodnooslobodila~kog rata BiH ovu tradicionalnu manifestaciju po~eo je jutarnjim okupljanjem u Had`i}ima i mar{om prema Velikom polju na Igmanu, gdje je uprili~en prigodan program i ru~ak sa vojni~kim grahom. Zaigralo se i kozara~ko kolo, pa je to bilo pravo narodno veselje. ru~io je ministar D`ambasovi}. General Jovan Divjak je posjetio da fa{izam jo{ nije iskorijenjen i da su njegove ideje ponovo uznapredovale.

Vizija dr`ave
- Ove manifestacije podsje}aju da je fa{izam slomljen ne samo 1945. ve} i 1995. godine, ali nije potpuno pora`en. Ipak, veliku nadu daju mladi koji svojim prisustvom iskazuju po{tovanje svim palim `rtvama, iako kroz sada{nje obrazovanje ne mogu mnogo saznati o NOR-u. Zadovoljstvo je {to su ovdje stigli i na{i prijatelji iz cijele biv{e Jugoslavije, da sa nama podijele sje}anja na herojske dane na{e historije, ka`e Divjak. Na Igmanu je bilo i mnogo pripadnika bora~kih udru`enja, koje ni lo{e vrijeme nije sprije~ilo da do|u na ovo obilje`avanje. Iz Visokog je do{lo vi{e od 50 ~lanova Udru`enja “Josip Broz Tito” . - Ovdje smo iz po{tovanja prema u~esnicima NOR-a, koji su ~asnom i herojskom borbom ostvarili viziju jugoslovenske dr`ave. Cijenimo njihove zasluge, jer ih nisu mogle zaustaviti ni velika hladno}a ni ogromne `rtve da ostvare svoj cilj. Zato zaslu`uju po{tovanje i vje~no sje}anje, pogotovo mladih, kazao je Sabrija Spahi}, predsjednik ovog viso~kog udru`enja.
Z. TURKOVI]

Smrt fa{izmu!
Polaganjem cvije}a na spomen-obilje`je u~esnicima Igmanskog mar{a i borcima NORa na Velikom polju, minutom {utnje i u~enjem Fatihe, ali i pozdravom Smrt fa{izmu - sloboda narodu, prisutni su odali du`no po{tovanje svim palim braniteljima oba protekla rata. - Manifestacija Igmanski mar{ je prisje}anje na ovaj zna~ajan podvig herojskih partizana Titove armije. Samo prisustvo velikog broja gra|ana i mladih ljudi najbolje govori da antifa{izam i svijetla borba Narodnooslobodila~ke vojske Jugoslavije nisu zaboravljeni i da se pamte. Ovi hero-

NADA U MLADIMA Veliku nadu daju mladi koji svojim prisustvom iskazuju po{tovanje svim palim `rtvama, iako kroz sada{nje obrazovanje ne mogu mnogo saznati o NOR-u, ka`e Jovo Divjak
ji su oslobodili na{u zemlju i stvorili osnovu i temelje dr`avnosti BiH, zato zaslu`uju da ih se s po{tovanjem sje}amo, naglasio je Ibrahim ^omi}, predsjednik Odbora SABNOR-a Kantona Sarajevo. Ministar za bora~ka pitanja KS-a Asim D`ambasovi} obilje`avanje Igmanskog mar{a smatra simboli~nom tradicijom, koja povezuje de{avanja dva oslobodila~ka rata.

- Su{tina svega je da zna~ajne datume i godi{njice iz oba rata treba njegovati i prisje}ati ih se, radi mladih nara{taja, jer je antifa{izam karakteristika savremene Evrope i mora ostati i karakteristika savremene BiH. To je opredjeljenje svih zdravih snaga u na{oj dr`avi koje }e nam donijeti svjetliju i bolju budu}nost. Ovdje na Igmanu u~i se da nema nasavladivih prepreka i da se mogu polo`iti i najte`i ispiti, po-

JEDAN OD USLOVA ZA EU

SMIJE[NE TVRDNJE

Usvojiti rezoluciju o 11. julu
Povodom obilje`avanja 27. januara - Dana sje}anja na `rtve holokausta, Dru{tvo za ugro`ene narode za BiH odaje po~ast vi{e od {est miliona ubijenih Jevreja koji su zbog nacisti~ke mr`nje deportovani, mu~eni i ubijani u koncentracionim logorima Njema~ke, Austrije, Poljske, Hrvatske i drugih evropskih zemalja. - Ko je mogao i pomisliti da }e se pedeset godina poslije Auschwitza, Mathausena, Treblinke, Dachaua, Oranienburga ponovo otvarati koncentracioni logori i to u srcu Evrope - u Bosni i Hercegovini. Opet se dogodilo masovno protjerivanje, deportacije, masovna ubijanja, masovna silovanja i genocid. UN ne samo da nije primijenio Konvenciju o spre~avanju i ka`njavanju genocida ve} je dozvolio da se pod njihovom zastavom i njihovom “za{titom” u enklavi Srebrenica dogodi genocid, istakla je Fadila Memi{evi}, predsjednica Dru{tva za ugro`ene narode za BiH, napominju}i da je u krvi vi{e od 8.000 ubijenih Srebreni~ana ugu{ena od Mladi}evih trupa “za{ti}ena” enklava Srebrenica. - Iako je presudom Me|unarodnog suda pravde u Den

Njema~ka ne ru{i RS
[pekulacije vjerovatno plasirane iz krugova bliskih predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku, kako je potpuno slamanje tog bh. entiteta i neutraliziranje njenog prvog ~ovjeka dogovoreno u Münchenu, u Njema~koj smatraju smije{nim, prenosi Anadolija. Dodik je i sam u posljednje vrijeme u vi{e navrata iznio tvrdnje kako ga Zapad `eli sru{iti, te da za tu svrhu u BiH iz inostranstva sti`u milionska sredstva. [pekuliralo se i o najmanje 10 miliona ameri~kih dolara za te svrhe. Me|utim, ugledni njema~ki politi~ki analiti~ar i ekspert za njema~ku politiku na Balkanu Bodo Weber ka`e kako ove vijesti o~igledno dolaze iz miljea koji predstavlja ostav{tinu bezbjednosno-propagandnih struktura iz 90-tih godina pro{log stolje}a, koje se i dalje koriste za propagandne svrhe. - Zato su i tvrdnje koje se redom iznose smije{ne i ne vrijedi ih demantirati, kazao je Weber, koji smatra da je Dodikova vladavina, zapravo, proizvod nedjelovanja Evrope i SAD-a, a ne izraz nekakve autohtone politi~ke volje Srba u RS-u.

Haagu 2007. potvr|eno da se u Srebrenici dogodio genocid, on se u RS-u permanentno pori~e, minimizira i tabuizira, {to vrije|a `rtve i spre~ava proces vra}anja povjerenja. U ime `rtava od EU tra`imo da jedan od uslova prijema BiH u EU bude usvajanje zakona o ka`njavanju poricanja, negiranja, minimiziranja i tabuiziranja holokausta i genocida, kazala je Memi{evi}. Dru{tvo za ugro`ene narode za BiH tra`i od Generalne skup{tine UN-a da usvoji rezoluciju o 11. julu, Danu sje}anja na `rtve genocida u Srebrenici, kako bi se odavanjem po~asti ubijenim Srebreni~anima UN uvijek podsje}ao da je mogao, ali da nije htio spasiti ove ljude, navodi se u saop}enju.

“Njegov autoritet isklju~ivo po~iva na tome da je u{ao u sukob sa Zapadom, koji zbog odsustva politi~ke volje i dalje odbija ulogu stranke u sukobu. Istovremeno, ni na unutra{njem bosanskohercegova~kom planu do sada se nije pojavio ravan suparnik - branilac dr`ave i demokratije. Ono {to me zabrinjava jeste pitanje koje se meni u tom kontekstu name}e. Naime, {ta se sve mo`e desiti ako se trend propadanja tog autoriteta, koji je po~eo na lanjskim lokalnim izborima, nastavi do op}ih izbora 2014. godine, a da me|unarodna zajednica i dalje istrajava u svojoj trenuta~noj poziciji i s pristupom za koji je potpuno svjesna da ne funkcionira bez politi~ke snage za preokret, ocijenio je Weber.

Foto: D`. KRIJE[TORAC

4

DOGA\AJI

nedjelja, 27. januar/sije~anj 2013.

OSLOBO\ENJE

IZJAVA DANA
Lokalni funkcioneri SDS-a u Vi{egradu od mene tra`e nekakvo poravnanje ra~una. Vreme je da shvate da je Andri}grad va`niji i ve}i od mene, od Dodika i od njihovih sujeta

Na transplantaciju
Na{a dijalizna populacija stalno raste za razliku od regiona, gdje broj oboljelih pada zbog transplantacija U Sarajevu je to starija populacija, oko 30 posto oboljelih ima 70 godina Lista ~ekanja se stalno uve}ava Od 2.900 pacijenata, koliko ih ukupno ima u BiH na dijalizi, sigurno polovina bi trebala na transplantaciju
Razgovarala: Jasmina MALI[EVI]

Prof. dr. Halima Resi}, {efica Klin

Emir Kusturica,
re`iser

DOBAR LO[
^ETVORKA

ZAO

Edukacija i pomo} pacijentima oboljelim od bubre`nih bolesti prioritet je kojem prof. dr. Halima Resi}, {efica Klinike za hemodijalizu Klini~kog centra Univerziteta u Sarajevu, svakodnevno daje maksimum. Pacijenti, kako isti~e prof. dr. Resi}, dobijaju svaku mogu}u pomo} koja im je potrebna, kako bi se njihovo zdravstveno stanje pobolj{alo, a doktori i medicinske sestre su im na raspolaganju 24 sa ta. U raz go vo ru za Oslo bo|enje prof. dr. Resi} govori o novom Centru za hemodijalizu, problemima sa kojima se pacijenti suo~avaju, ali i o stvarima koje je opu{taju.

program hroni~ne dijalize, gdje pacijenti dolaze u prosjeku tri puta sedmi~no po ~etiri sata, a na{a klinika radi i sve ostale kontinuirane metode kod pacijenata kod kojih se razvija takozvano akutno popu{tanje bubrega, tako da su na{i doktori educirani i pacijenti na dijalizi imaju potpunu skrb. Mi smo jedini u BiH i u regiji koji imamo klini~kog psihologa, koji nam izuzetno mnogo poma`e u pripremi pacijenata za dijalizu jer je poznato da je njima jako bitna psiholo{ka priprema, pogotovo

je, a te bolesti dovode do kolapsa bubrega. Imamo oko 17,5 posto dijabeti~ara, oko 400 na programu hemodijalize i zbog toga sami pacijenti koji imaju ove bolesti moraju voditi ra~una, redovno se kontrolisati i stalno se educirati. Pacijenti koji imaju hipertenziju smatraju da ako uzimaju lijekove i jedu slanu hranu, to je uredu i da nikada ne}e imati problema sa bubrezima, {to je varka. Pacijent se stalno mora informisati jer su bubre`ne bolesti jako podmukle, vrlo rijetko daju simptome, osim

Prva hemodijaliza u BiH
Prva hemodijaliza u Bosni i Hercegovini je bila u Klini~kom centru Univerziteta u Sarajevu 1970. godine i u kontinuitetu se radi 42 godine. Tokom ratnog perioda, od 1992. do 1995. godine, izuzetnim anga`manom i rukovo|enjem dr. med. sc. Nikole Rukavine hemodijalizni tretman je obavljan bez obzira na nestanak struje, vode i potro{nog materijala za dijalizu. Od 1996. do 2001. godine hemodijaliza je bila u okviru Instituta za nefrologiju, a od 2001. funkcioni{e kao posebna organizaciona jedinica Klinika za hemodijalizu. {est mjeseci prije po~etka dijalize, tako da sam presretna zbog pacijenata {to smo dobili adekvatne uslove. • ^injenica je da je iz godine u godinu sve vi{e bubre`nih bolesnika. Koliko gra|ani rade na prevenciji ovih oboljenja? - Prema na{em registru, dijalizna populacija je pove}ana, a po{to sam ja i predsjednik Udru`enja nefrologa BiH, imamo podatke koje skupljamo iz svih 27 dijaliznih centara i ti podaci nisu nimalo optimisti~ni. Mi smo 2002. godine imali 1.350 pacijenata na dijalizi, a krajem 2012. 2.900 pacijenata, {to dovoljno govori o tome koliko gra|ani rade na prevenciji. Problem je u tome {to se pove}ava broj oboljelih od dijabetesa i hipertenzikada se radi o kamenu u bubregu, tako da pacijenti vrlo ~esto do|u a da nikakvih simptoma i tegoba nisu imali i onda se iznenade kada saznaju da moraju na dijalizu. Na{a dijalizna populacija stalno raste za razliku od regiona, gdje broj oboljelih pada zbog transplantacija. U Kantonu Sarajevo to je starija populacija, u prosjeku oko 30 posto oboljelih ima 70 godina. [to se ti~e na{ih podataka, imamo 160 pacijenata u BiH koji imaju transplantirani bubreg i koji se prate. [to se ti~e liste ~ekanja, ona se stalno uve}ava. Mi na Klini~kom centru imamo oko 260 pacijenata koji ~ekaju na transplantaciju. Me|utim, od 2.900 pacijenata, koliko ih ukupno ima u BiH na dijalizi, sigurno po-

Kako riba u Sarajevu nije pomogla, trebalo je vino u Mostaru. No, lideri ~etiri partije u FBiH tek su se dogovorili da se okupe u ne{to ve}em broju sredinom februara. Dotad se nadaju kako }e i Vlada Federacije biti rekonstruisana, a kako je “sve pitanje datuma”, ~ekamo novi rok. Budemo li poslije ovog, ~ekali jo{ neki datum, kriva }e biti, naravno, opozicija.

Novih 16 aparata
• Sa otvorenjem novog Centra za hemodijalizu, da li ste ukinuli ~etvrtu smjenu za pacijente i kakva je sada situacija na Klinici? - Klinika za hemodijalizu unazad dva mjeseca, kada su otvoreni pro{ireni kapaciteti, radila je godinama u ~etiri smjene zato {to je priliv tih pacijenata kojima je neophodna dijaliza najve}i u Kantonu Sarajevo i u Bijeljini, koja ima sli~an broj pacijenata kao i mi, oko 300. Zahvaljuju}i dugogodi{njim naporima, uspjeli smo otvoriti novi Centar i sa ponosom mogu re}i da po metodama i na~inu rada ne zaostajemo ni za jednim evropskim dijaliznim centrom. Imamo lokalitet Ko{evo, gdje se dijalizira 230 pacijenata i gdje se radi u tri smjene. Dobili smo 16 novih aparata koji nam itekako olak{avaju rad, ali i lokalitet na Ilid`i, pri Domu zdravlja, gdje se radi u dvije smjene. To je standardni

KLUB BO[NJAKA
[ef Kluba Bo{njaka u Domu naroda federalnog Parlamenta Amir Zuki} ukazao je na ~injenicu kako }e januar pro}i bez ijednog zasjedanja ovog tijela. Razlog je (ne)o~ekivana odluka Vlade FBiH, koja je sa dnevnog reda skinula ta~ku o izglasavanju nepovjerenja upravo izvr{noj vlasti, a {to je pomelo planove i onih koji su zakazali sjednicu Kolegija Doma naroda Parlamenta FBiH.

MISIJA BiH PRI EU
Odluka o tome da otkupi 65 kalendara u humanitarne svrhe, potez je za koji predstavnici Misije na{e zemlje pri EU zaslu`uju svaku pohvalu. Oni }e sti}i u ruke ljudi iz Evropske komisije, predstavnicima delegacije Evropskog parlamenta i drugima, a sve to }e pomo}i autorici kalendara Miji Jeli~i} u skupljanju sredstava koja su joj potrebna za transplantaciju pankreasa.

SAFET SU[I]
Spu{tanje lopte, makar i pred prijateljsku utakmicu, posao je trenera, a upravo je to uradio selektor na{e fudbalske reprezentacije Safet Su{i}. Na komplimente Kataneca o tome kako smo me|u deset najboljih u svijetu, u vrijeme kada svako igra nogomet, Papetov odgovor da znamo gdje nam je mjesto, upravo je ono {to treba na{im igra~ima.

Priznanja biciklistima

VIJEST U OBJEKTIVU

VIJEST U

BROJU

turista posjetila su BiH od januara do novembra pro{le godine, {to je za 9,5 posto vi{e u odnosu na isti period 2011.

700.402

Biciklisti~ki savez Bosne i Hercegovine ju~er je uprili~io konferenciju za medije u Sarajevu, kojoj je prisustvovao i ambasador Francuske u na{oj zemlji Roland Gilles. Gilles je uru~io priznanja najboljima u cestovnom biciklizmu za 2012. godinu. Odmah poslije dodjele priznanja, odr`ana je i redovna Skup{tina Biciklisti~kog saveza. Tokom konferencije, prisutnima su prezentovani i rezultati iz prethodne godine, programske aktivnosti Biciklisti~kog saveza BiH za teku}u godinu, a najavljena je i velika me|unarodna biciklisti~ka trku koja }e se organizirati 2014. godine u glavnog gradu na{e zemlje.

OSLOBO\ENJE nedjelja, 27. januar/sije~anj 2013.

INTERVJU

5

u bubrega ~eka 260 pacijenata
NIMALO OPTIMISTI^NO Kao predsjednik Udru`enja nefrologa BiH imam podatke koje skupljamo iz svih 27 dijaliznih centara i oni nisu nimalo optimisti~ni. Mi smo 2002. godine imali 1.350 pacijenata na dijalizi, a sada ih imamo 2.900
lovina bi trebala na transplantaciju bubrega.

nike za hemodijalizu Klini~kog centra Univerziteta u Sarajevu

Podr{ka medija
• Koliko se do danas pro{irila donorska mre`a i je li svijest ljudi o doniranju organa u porastu? - [to se ti~e donorske mre`e, svijest ljudi se pove}ala barem kada je Kanton Sarajevo u pitanju. Mediji su nam dali veliku podr{ku i uvijek kada se odr`avaju promocije, ljudi nam se svakodnevno obra}aju i tra`e informaciju vi{e. Do sada je potpisano gotovo 9.000 donorskih kartica. Idemo mjese~no u srednje {kole u Kantonu Sarajevo, dr`imo predavanja i vidimo da je kod djece to jo{ nepoznanica i treba nam jedna kontinuirana edukacija kao {to se radi u drugim evropskim zemljama. Mislim da je svijest gra|ana bolja nego {to je to bilo prije nekoliko godina. Uvijek kada imamo javne promocije, interes gra|ana poraste, jer `ivotna pri~a jednog pacijenta koji je na dijalizi i koji se transplantira najvi{e mo`e da dojmi i da uti~e na svijest na{ih gra|ana o potrebi doniranja organa. • Kakva je saradnja sa Udru`enjem bubre`nih bolesnika i na koji na~in im poma`ete? - Udru`enje hroni~nih bubre`nih bolesnika sa nama sara|uje i predsjednik Udru`enja Miralem Bibi} je vrlo aktivan i kada je u pitanju donorska mre`a i op}eni-

to briga o pacijentima. Zahvaljuju}i njemu, op}ine Centar i Novo Sarajevo su nam donirale aparat za dijalizu. Obra}alo nam se Udru`enje bubre`nih bolesnika iz Srednjobosanskog kantona, koje je, tako|er, spremno za saradnju i pomo} oboljelim jer, na`alost, sve je vi{e bolesnika koji su na dijalizi i kojima je transplantacija neophodna. Imamo dobar kadar, a ono {to je u FBiH problem je prostor, tako da i ostali centri i dalje rade u ~etiri smjene. • Koliko mladi doktori imaju priliku usavr{avati znanje i kakvi su planovi kada je naredna godina u pitanju? - Ponosna sam na cjelokupan tim ljekara i sestara na Klinici za hemodijalizu, jer su kod nas do-

PODMUKLE BOLESTI Bubre`ne bolesti su jako podmukle, vrlo rijetko daju simptome, osim kada se radi o kamenu u bubregu, tako da pacijenti vrlo ~esto do|u a da nikakvih simptoma i tegoba nisu imali i onda se iznenade kada saznaju da moraju na dijalizu
lazili najpoznatiji profesori i nefrolozi iz ~itavog svijeta i educirali mlade ljekare da u svojoj struci budu najbolji. Kao {ef insistirala sam da idu na edukacije, simpozije i da stalno u~e. Mi u apri lu or ga ni zu je mo prvi evropski kurs iz epidemiologije. Koliko je to zna~ajan kurs, govori podatak da je broj u~esnika ograni~en i do}i }e ih oko 40. @elim da se na{i mladi nefrolozi educiraju i da budemo poznati i van granica BiH. Svjetski dan bubrega obilje`it }emo u martu.

Druga ku}a
• S obzirom na to da Va{ radni dan traje 15 i vi{e sati, gdje punite baterije i {ta je to {to Vas opu{ta i daje snagu da idete dalje? - Na{i pacijenti su specifi~ni, Klinika im je druga ku}a, tu provode puno vremena i onda ~ovjek uvijek mora nalaziti opu{ta-

nje u drugim stvarima. Najbolje se osje }am u kru gu fa mi li je. Imam divnog supruga i dvije zlatne k}erke Aminu i Edinu, jedna je student farmacije, a druga je magistar ekonomije i najljep{e mi je kada sam sa njima. Tu zapravo punim baterije, to su trenuci opu{tanja. Sretna sam kao supruga i majka kada slobodno vrijeme dijelim sa njima. Volim planinu i volim ljeto. Kada je zima, volim da idem na planinu, nekada sam skijala, ali vi{e ne. Sada moje k}erke skijaju. Volim {etati, volim zrak i prirodu, a i more mi je posebno drago. Kafe sa prijateljima su, tako|er, jo{ ne{to u ~emu u`ivam i mislim da su porodica i prijatelji najva`niji svakom ~ovjeku bez obzira na to kojim poslom se bavi.

TAKORE]I... STIMULACIJA
Za razvoj povrtlarstva na Ozrenu postoje zna~ajni potencijali koji nisu iskori{teni, uglavnom, zbog toga {to ovaj kraj nije tradicionalno povrtlarski, ali i zbog nedostatka sredstava za podsticanje ovog oblika poljoprivredne proizvodnje, kazala je za Srnu poljoprivredni proizvo|a~ Jelena Radi} iz Karanovca kod Petrova. Radi}eva je na predavanju o uzgoju i za{titi povr}a u zatvorenom prostoru istakla da ovaj oblik proizvodnje mo`e predstavljati dobru osnovu za razvoj ozrenske poljoprivrede, te se nada da }e biti stimulisan od lokalne zajednice. Ona je objasnila da je rije~ o stimulisanju podizanja plastenika, kojih je nedovoljno u op{tini Petrovo, a koji su se kod nekih doma}ina pokazali kao odli~an izvor zarade i mjesto proizvodnje zna~ajnih tr`i{nih vi{kova povr}a.

Foto: D. TORCHE

6

DOGA\AJI
VIJESTI
Udru`enje gra|ana Tender upozorava

nedjelja, 27. januar/sije~anj 2013.

OSLOBO\ENJE

Naziv javnih nabavki DOVEDEN U PITANJE

“Ustav i demokratija” u martu
U okviru realizacije projekta Upoznaj ustav i ono {to ti pru`a, Nansen dijalog centra Sarajevo u par tnerstvu sa CIVITAS-om, ju~er je odr`an tre}i sastanak Radne grupe za izradu priru~nika “Ustav i demokratija”. Op}i cilj projekta je da doprinese ve}oj informiranosti nastavnog osoblja u srednjim {kolama u BiH o ustavu i ustavnim procesima u demokratskim dru{tvima. - Radi se o prvoj fazi implementacije projekta Upoznaj ustav i trenutno smo u fazi zavr{avanja priru~nika za profesore srednjih {kola koji }e raditi s ciljnom grupom, a to }e biti u~enici srednjih {kola, kazala je za Fenu generalna menad`erica ND centra Sarajevo Ljuljjeta Goranci - Brki}, dodav{i da }e projekt biti realiziran u 32 srednje {kole na podru~ju cijele BiH, u oba entiteta po 16 {kola i distriktu Br~ko ~etiri {kole. “Rad s u~enicima podrazumijeva drugu fazu projekta, a mi smo trenutno jo{ u prvoj, dakle, izra|ujemo priru~nik koji bi trebao biti gotov u mar tu”, naglasila je Goranci - Brki}.

Za sve organizovaniju plja~ku poreskih obveznika kriva je Agencija za javne nabavke, a potom Ured za razmatranje `albi i Sud BiH
Istra`ivanje koje je proveo UG Tender u protekloj 2012. godini jasno pokazuje da se kontinuitet rasta korupcije nastavlja i da je u~e{}e netransparentnih postupaka nabavki, provedenih putem direktnih sporazuma, konkurentskih zahtjeva i pregovara~kih postupaka bez objave, u ukupnoj vrijednosti potpisanih ugovora, dostiglo rekordan procent i u svjetskim razmjerama od 70 posto, saop{tili su predstavnici ove NVO. Od oko ~etiri milijarde KM, koliko se procjenjuje godi{nje tro{enje u ukupnim nabavkama roba, usluga i radova od ugovornih organa, u 2012. putem jedino transparentnih otvorenih postupaka ogla{eno je 30 posto utro{enih sredstava u javnim nabavkama, ~ime je doveden u pitanje i sam njihov naziv. - Ako se ima u vidu da se cijene u potpisanim ugovorima, po provedenim netransparentnim, u odnosu na po{tene otvorene postupke, dodatno uve}avaju od 20 do 60 posto, onda se sa pravom mo`e konstatovati enormno godi{nje u~e{}e korupcije i do 800 miliona KM, istakao je direktor UG Tender @eljko Gruji}. Prema njegovim rije~ima, u kojoj mjeri korupcija u BiH iz godine u godinu bilje`i rast, najbolje potvr|uje podatak iz izvje{taja Agencije za javne nabavke za 2008, u kojem je u~e{}e otvorenih postupaka u vrijednosti ukupnih ugovora bilo 91 posto. - Klju~ne razloge za sve organizovaniju plja~ku sredstava poreskih obveznika i gra|ana UG Tender i druge ozbiljne institu-

Komemoracija za `rtve fa{izma
Na ju~era{nji dan, 26. januara 1943. godine, njema~ki okupatori strijeljali su u krugu tada{nje zeni~ke kaznione 12 pripadnika Narodno-oslobodila~kog pokreta iz naselja Tetovo, Gradi{}e i Banlozi. Ju~er su se ispred spomen-obilje`ja u krugu Kazneno-popravnog zavoda Zenica, okupili ~lanovi porodica `rtava te predstavnici Udru`enja boraca Narodno-oslobodila~kog antifa{isti~kog rata Zenica i Udru`enja “Josip Broz Tito” iz Zenice. Oni su odali po~ast patriotama koje su u okrutnim vremenima fa{isti~ke okupacije Zenice ostale vjerne svojim idealima antifa{izma.

cije, prije svega slu`be revizije javnog sektora, vide u izvjesnim normativnim manjkavostima i nejasno}ama, ali prije svega u neprimjerenom i nezakonitom postupanju klju~nih institucija, naro~ito Agencije za javne nabavke, a potom Ureda za razmatranje `albi i Suda BiH, {to je presudno uticalo na ohrabrivanje i podsticanje neodgovornih pojedinaca u ugovornim organima i ponu|a~ima sklonih korupciji, da se mahinacijama i zloupotrebama pri provo|enju konkretnih nabavki bave i koruptivnim radnjama, podvukao je Gruji}, te dodao da u

prilog njegovim rije~ima ide i ~injenica da se nalazimo u 2013, a da Vije}e ministara nije na{lo za shodno da razmotri i usvoji izvje{taj Agencije za 2011. godinu, vjerovatno zbog negativnih parametara koji bi mogli iritirati javnost i tako ote`avati dono{enje novog zakona sa~injenog u Agenciji. Iz UG Tender podsje}aju da je u posljednjih pet godina u parlamentarnoj proceduri poku{avano zna~ajnije usvajanje izmjena i dopuna aktuelnog, kao i dono{enje novog zakona o javnim nabavkama, ali G. K. bez uspjeha.

EKO-FORUM ZENICA
Jedina institucija koja ima pravo da ne{to u~ini na disciplinovanju velikih zaga|iva~a je federalna Uprava za inspekcijske poslove. Od Nove godine u Zenici radi federalni inspektor za okoli{, ali se inspekcijski nadzor vr{i samo prema godi{njem planu inspekcijskih nadzora, i to samo u radnom vremenu od osam do 16.30 sati, upozoravaju iz Eko-foruma Zenica. Svrha monitoringa kvaliteta zraka jeste poduzimanje odre|enih koraka kako bi se uzroci prekomjernog zaga|enja otklonili. Federalna Uprava za inspekcijske poslove objavila je na svojoj web stranici dokument pod

Simboli~ne kazne ArcelorMittalu

U BiH oko 4.000 djece bez roditelja
Koliko trenutno ima djece koja ~ekaju da budu zbrinuta u neku od SOS dje~ijih porodica u BiH, jo{ se ne zna jer su procjene veoma grube, a po njima, u na{oj zemlji ima od 2.500 do 4.000 djece bez roditeljskog staranja, rekao je za Fenu direktor SOS Dje~ijeg sela Sarajevo Damir Mahmi}. - Sama ta ~injenica da dr`ava raspola`e informacijom od 2.500 do 4.000 govori da je apsolutna nepoznanica koliko ima djece kojoj je potrebna pomo}. Tako|er, ne zna se da li su ta djeca kod srodnika, prijatelja ili negdje drugo, kazao je Mahmi} te dodao da u SOS Dje~ijem selu u Sarajevu ima jo{ kapaciteta koji se mogu popuniti, a naredni korak je deinstitucionalizacija, tako da djeca mogu biti u drugim oblicima smje{taja, pedago{kim zajednicama i sli~no.

nazivom “Presjek aktivnosti u inspekcijskom nadzoru privrednog subjekta ArcelorMittal u 2011. godini” iz kojeg se vidi da su do,

sad izre~ene kazne simboli~ne i da ne daju o~ekivane rezultate. “Kad se analizira kvalitet zraka u Zenici iz protekle sedmice, jasno

je za{to bi inspektor morao vr{iti inspekcijski nadzor i izvan radnog vremena, a posebno vikendom” ka`u u ovom zeni~kom , udru`enju. Ukoliko direktor federalne Uprave za inspekcijske poslove i nakon ovih argumenata ne uva`i zahtjeve Eko-foruma Zenica, od Vlade Federacije BiH oni }e, kako najavljuju, zahtijevati njegovu smjenu, ali i pokretanje disciplinske odgovornosti prema odredbama Zakona o dr`avnoj slu`bi. U Forumu su isticali i to da je inspektor po struci gra|evinski in`enjer, a problemi koji se ti~u ArcelorMittala su metalur{ke Mi. D. prirode.

UKC Tuzla

Edukacija radiologa
Na Klinici za radiologiju i nuklearnu medicinu UKC-a Tuzla odr`an je trening za osoblje koje radi sa magnetnom rezonancom. Ova stru~na obuka odr`ana je pod vodstvom njema~kog edukatora Martina Plattnera. Tokom treninga, Plattner je doma}em osoblju pokazao fino pode{avanje dijagnosti~kih protokola i sekvenci, efikasnije i racionalnije kori{tenje kontrastnih medija, optimizaciju postprocessinga, kao i u{tedu vremena, ali i pove}anje protoka pacijenata. Tako|er, Plattner je prenio i svoja iskustva u radu sa MRI ma{inama, ~ime je dao doprinos pobolj{anju sistema u svrhu u{tede vremena u procesu rada. Ovo je drugi put da se ovakav trening odr`ava u UKC-u Tuzla, jer se u svakodnevnom radu uposlenih sa pacijentima uo~ila potreba za dodatnom optimizacijom nekih dijagnosti~kih protokola, prvenstveno MRI angiografija, te prikaza centralnog nervnog sistema i jetre.
D. O.

Plattner: Prenio svoja dragocjena iskustva

OSLOBO\ENJE nedjelja, 27. januar/sije~anj 2013.

DOGA\AJI
VIJESTI

7

Nakon pe~a}enja jednog kioska u Zenici

Inspektor te tu`i, inspektor ti sudi?
Tri porodice ostale bez egzistencije jer su od biv{e firme dobile kiosk na atraktivnoj lokaciji Kantonalni sud u Zenici predmet vratio prvostepenom organu
Kada dr`ava uzme stvari u svoje ruke, ili bar pojedinci u ime dr`ave, onda vam je bolje da im niste na putu. To su na svojoj ko`i osjetili ljudi koji su godinama radili u kiosku preko puta Union banke u strogom centru Zenice. Njima je tr`i{ni inspektor u Zenici pokazao i dokazao da mo`e biti ja~i i od suda ako je potrebno. Najve}i grijeh Mirsade Uzunovi} i Mersije Islambegovi}, vlasnica kioska, a nekada{njih radnica zeni~kog Duhana kojima je ova firma, da bi namirila dugovanja, dala ovu trafiku, jeste {to lokaciju ne}e da prepuste u ruke Tobaco pressa, koji je prije dvije godine kupio sve lokacije nekada{njih Duhanovih kioska. Tr`i{ni inspektor Haris Pinji} je predvodio hitru i prije svega efektnu akciju u kojoj je uz asistenciju desetak policajaca prvo zape~a}ena trgova~ka radnja MM, a potom su ekspresno zaposlenici zeni~ke Elektrodistribucije isklju~ili struju. Na ovaj na~in kiosk je spremljen za uklanjanje.

20 godina od ubistva Sr|ana Aleksi}a
Danas se navr{ava 20 godina od ubistva Trebinjca Sr|ana Aleksi}a, kojeg su pretukli pripadnici Vojske Republike Srpske dok je od batinjanja branio svog sugra|anina Bo{njaka Alena Glavovi}a. U posljednjim godinama ovo herojsko djelo dobilo je priznanja i obilje`ja u nekim gradovima BiH i regije, ali BiH kao dr`ava nije prepoznala ljudski ~in ovog mladi}a. Aleksi} je u januaru 1993. uspio da odbrani Alena Glavovi}a, kojeg su ~etvorica naoru`anih uniformisanih pripadnika VRS-a na silu izvela iz kafi}a i po~ela da ga tuku kundacima. Alen svake godine posjeti grob svog spasitelja: “On le`i, a ja hodam. Le`ao bih ja, a on bi hodao - tako je trebalo da bude”. Pro{le godine je tada{nji predsjednik Srbije Boris Tadi} odlikovao posthumno Sr|ana, a ove godine je to u~inio predsjednik RS-a Milorad Dodik.

Slu~aj iz Crkvica
Saznali smo i da je 10. novembra pro{le godine bez prisustva policije (iako to nije po propisima) odnesen Duhanov kiosk u naselju Crkvice u kojem je radila Hana ]ati}. Jedina razlika je {to ona nema presudu Kantonalnog suda, a njen predmet se nalazi na rje{avanju na Vrhovnom sudu Federacije BiH.
Uzunovi} i Islambegovi} pred pe~a}enje kioska
Foto: M. TUNOVI]

Povrat imovine
Predsjednik Regionalnog odbora za pomo} izbjeglicama u Vojvodini Radenko Popi} pozvao je sva izbjegla lica iz BiH koja `ive u ovoj pokrajini da se u najkra}em roku prijave za obnovu ku}a i stanova u mjestima nekada{njeg `ivljenja. Popi} obja{njava da je u pitanju me|unarodni projekat finansijske pomo}i izbjeglicama da obnove poru{ene ku}e i stanove u oba entiteta BiH i time obezbijede vra}anje u posjed prijeratne imovine. - Regionalni odbor upozorava izbjeglice iz BiH da im je ovo posljednja {ansa da uz finansijsku podr{ku me|unarodne zajednice obnove i vrate u posjed, odnosno potpuno slobodno raspola`u svojom predratnom imovinom u BiH, rekao je Popi} za Srnu te dodao da sve formulare i obja{njenja izbjeglice mogu dobiti u op{tinskim povjereni{tvima, ~iji rad koordini{e Komesarijat za izbjeglice Srbije.

Dioni~ari Duhana
Inspekcija k’o inspekcija, lak{e se valjda obra~unati sa `enama negoli sa nekim mo}nicima od kojih su znali biti i izbacivani fizi ~ki iz obje ka ta ka da bi se drznuli da do|u u inspekcijski pregled. Uz to, kako tvrde `ene koje su istjerane na ulicu, i Pinji}eva k}erka je zaposlena u Tobaco pressu, a od tog momenta je poja~an interes za rje{enje ovog problema. Emira D`erahovi}, sudija Kantonalnog suda u Zenici, presudom od 21. novembra 2012, uva`ila je tu`bu TR MM i poni{tila rje{enja federalnog Ministarstva trgovine Mostar i Slu`be za ekonomske odnose i poduzetni{tvo op}ine Zenica, a predmet je vra}en prvostepe-

Pinji}: Samo radim svoj posao

nom organu na ponovno rje{avanje. Iz op}inske inspekcije, kojoj smo poslali sijaset pitanja, stigao je tek {turi odgovor da je ta~no da su poni{tena ova rje{enja, ali da Sud nije poni{tio upravni akt - rje{enje nadle`nog op}inskog tr`i{nog inspektora koje je postalo i izvr{no, te da je tr`i{ni inspektor u potpunosti ispo{tovao sve odredbe materijalnih propisa i utvr|enih procedura. Po{teno rade}i i bore}i se za golu egzistenciju, mo`ete samo zavr{iti na ulici, to se name}e kao osnovni zaklju~ak nakon pe~a}enja kioska. Ne `ele}i ispuniti volju pojedinaca i prepustiti kiosk, tri porodice koje su ovdje radile sada su na ulici. Mersija Islambegovi} ka`e da im u `ivotu ne zna~i ni{ta {to su radnici Duhana. - Mi smo dioni~ari Duhana, ali, evo, nema nikakve veze {to smo mi dioni~ari i {to smo radnici Duhana i {to smo dobili ovaj kiosk od firme. Tjeraju nas na ulicu. Inspektor Pinji} nam je prije tri godine rekao da ne}emo vi{e raditi. Da li on to radi na svoju ruku ili po ne~ijoj direktivi, to se jo{ ne zna, ali zna se da smo ostali bez ikakvih primanja. Vidite da ih ne interesuje ni presuda Kantonalnog suda ni mi kao ljudi. On je nas terorisao, a mi nismo imali nikakvu za{titu. @alili smo se na njega, ali uzalud.

Na{e se ne pika. Mi smo obi~ni ljudi. On je svoju k}erku zaposlio u Tobaco pressu. Upoznali smo s ovim problemom i ljude u Op}ini i na~elnika. Niko ne reaguje, ispri~ala nam je Mersija Islambegovi}. Na pitanje inspektoru Pinji}u da li je istina da mu k}erka radi za Tobaco, odgovorio je: “Ja samo radim svoj posao. Vi imate pravo da idete gdje ho}ete. Pitajte inspekciju, tra`ite glavnog inspektora Ivicu Dujmovi}a. Mi nemamo {ta razgovarati o ovome” .

Bez odgovora
Poslu{ali smo ga i uputili pitanja putem Pres-slu`be Op}ine Zenica. Odgovor je bio zaista nesvakida{nji. Na pitanje da li }e na ovo mjesto do}i firma Tobaco press sa svojim kioskom i da li je ovaj posjed, kao i mjesta gdje su instalirani ostali kiosci dobila firma na tenderu ili na neki drugi na~in, obja{njeno je da nisu u mogu}nosti dati odgovor, jer “pitanje nije u nadle`nosti ove slu`be” a na pitanje da li je u , kompaniji Tobaco press zaposlena k}erka inspektora Harisa Pinji}a, kako tvrde radnice nekoliko kioska koji su maknuti po rje{enjima Op}inske slu`be za inspekcije, da nisu u mogu}nosti dati odgovor.
M. DAJI]

^etiri zemljotresa kod Gacka
Kod Gacka su preksino} registrirana ~etiri zemljotresa, jedan ja~i, od 4,2 stepena Merkalijeve skale, jedan umjeren i dva slabijeg intenziteta. Ja~i zemljotres ja~ine 4,2 stepena po Richteru i s procijenjenim intenzitetom u samoj epicentralnoj zoni od {est stepeni Merkalijeve skale, evidentiran je u 19.52 sati, sa epicentrom na podru~je planine Volujak, 15 kilometara sjeveroisto~no od Gacka. Zemljotres ovog intenziteta mo`e izazvati o{te}enja na starim i slabije gra|enim objektima i ve}ina stanovni{tva ga osje}a, potvr|eno je iz Hidrometeorolo{kog zavoda Republike Srpske. Iz evidencije Hidrometeorolo{kog zavoda RS-a vidljivo je da su u Gacku locirani slabiji zemljotresi i 22. i 23. januara.

8

CRNA HRONIKA
Tri pje{akinje povrije|ene su preksino} u Aleji {ehida u Zenici kada je na njih na trotoaru naletio nisan kojim je upravljao Z. F, prenijele su agencije. Voza~ terenca je u jednom trenutku izgubio kontrolu nad upravlja~em te udario u trotoar, a nakon {to mu je, navodno, pukla prednja guma, zabio se u za{titnu ogradu i udario pje{akinje. P. S. i A. N. zadobile su te`e povrede, dok je H. M. lak{e povrije|ena. Pomo} im je ukazana u zeni~koj bolnici.

nedjelja, 27. januar/sije~anj 2013.

OSLOBO\ENJE

Nisanom udario tri pje{akinje

Privedeno pet provalnika

Sarajevska policija u petak je privela pet osoba koje se sumnji~e za te{ke kra|e, te jednu zbog prikrivanja. Slu`benici IV PU uhapsili su R. D. (1984), R. LJ. (1982) i R. C. (1994) iz Had`i}a te S. A. (1993) iz Vogo{}e, zbog te{ke kra|u. Oni su nakon krimobrade, pu{teni, dok su S. A. (1989) iz Sarajeva, te I. S. (1963) iz Vogo{}e, koje su zbog te{ke kra|e, odnosno prikrivanja priveli slu`benici I PU, zadr`ani u policijskim prostorijama.

CJB DOBOJ 123 osobe prijavljene zbog privrednog kriminala

"Prolje}e" op{tinskog na~elnika, policajca i sanitarne inspektorice
bog privrednog kriminala na podru~ju koje pokriva CJB Doboj tokom pro{le godine podneseno je 78 izvje{taja protiv 123 osobe, koje se terete za ukupno 85 krivi~nih djela, a me|u njima su najbrojnije obmane pri dobijanju kredita ili drugih pogodnosti - 44. Slijede pronevjere, kojih je evidentirano devet, te zloupotrebe slu`benog polo`aja ili ovla{}enja - {est, po tri slu~aja zloupotrebe polo`aja u privredi, falsifikovanja ili uni{tenja slu`bene isprave i nedozvoljene trgovine, te dva slu~aja davanja i jedan primanja mita... Krivi~nim djelima iz oblasti privrednog kriminala, kako je potvrdio Mili} Lazarevi}, zamjenik na~elnika CJB-a Doboj, pri~injena je materijalna {teta od 1.330.000 KM, te ste~ena protivpravna imovinska korist u iznosu od 1.273.000 KM.

Me|u 85 rasvijetljenih krivi~nih djela najbrojnije su obmane pri dobijanju kredita ili drugih pogodnosti - 44, nakon kojih slijede pronevjere, te zloupotrebe slu`benog polo`aja ili ovla{tenja... 18 slu~ajeva koruptivnog karaktera

Z

"Pokrivanje" carinika
Lazarevi} je, na nedavno odr`anoj konferenciji za novinare, istakao da je tokom pro{le godine otkriven zna~ajan broj krivi~nih djela koruptivnog karaktera, ukupno njih 18. Potom je posebno izdvojio izvje{taje protiv policijskog slu`benika PS Bosanski Brod, tada{njeg na~elnika Op{tine Bosanski Brod i direktora Direkcije za razvoj grada, sanitarnog inspektora Republi~ke uprave za inspekcijske poslove Banja Luka, Odjeljenje Doboj, te odgovorne osobe JZU Zavod za lije~enje, rehabilitaciju i socijalnu za{titu Jake{ u Garevcu kod Modri~e. \or|o Lu~anovi} (40), inspektor u PS Bosanski Brod, podsjetimo, suspendovan je u maju, nakon prijave da je iskoristio polo`aj te ~inio usluge za koje je dobijao nagrade. Otkriven je u sklopu akcije Pro-

lje}e, usmjerene na spre~avanje korupcije, kada su slu`benici CJB-a Doboj u saradnji sa Upravom krimpolicije izvr{ili pretrese objekata na tri lokacije koji su Lu~anovi}evo vlasni{tvo ili ih on koristi, te prona{li predmete koji mogu poslu`iti kao materijalni dokazi. Lu~anovi} je osumnji~en da je u istrazi uzroka saobra}ajne nesre}e, u kojoj je u~estvovao carinik voze}i neocarinjeno i neregistrovano vozilo, sa~inio la`an slu`beni akt, ~ime je poku{ao da "pokrije" carinika. Na teret mu je stavljeno i da je prilikom pretresa tokom kojih je tra`ena akcizna roba, u dva navrata obavijestio osumnji~ene o planiranim istra`nim radnjama, te u jednom slu~aju izuzeo samo dio cigareta, dok je ostatak ostavio toj osobi - {verceru. Ubrzo se otkrilo i to da je Lu~anovi} presudom Osnovnog suda Derventa ranije osu|en na kaznu od 1.000 KM jer je u martu 2010. pretukao Miroslava Nikoli}a, te tako po~inio krivi~no djelo povreda ljudskog dostojanstva zloupotrebom slu`benog polo`aja ili ovla{tenja. Sva|a izme|u njih dvojice je izbila kada je Lu~anovi}
Milovanu ^ereku se sudi zbog primanja mita

pri{ao zaustavljenom vozilu, u kojem je sjedio Nikoli}, kako bi ga legitimisao. Nikoli} je potom oti{ao u PS s namjerom da ga prijavi zbog neprofesionalnog pona{anja, ali je tamo sreo inspektora (Lu~anovi}a), koji ga je vi{e puta udario po licu. Kako mu je izre~ena nov~ana kazna, a postupak po `albi nije bio okon~an, Lu~anovi} je tada ostao na poslu. U saradnji sa Upravom krimpolicije MUP-a RS-a u septembru su, zbog primanja mita, tako|er u okviru akcije Prolje}e, uhap{eni funkcioneri Socijalisti~ke partije Milovan ^erek, na~elnik Op{tine Bosanski Brod, i Boro Milo{evi}, direktor Direkcije za izgradnju i razvoj te lokalne zajednice. Ve} krajem narednog mjeseca banjalu~ki Okru`ni sud potvrdio je optu`nicu protiv ^ereka zbog uzimanja mita i protivzakonitog posredovanja. Na teret mu je stavljeno da je uzeo vi{e od 126.000 KM mita od preduze}a "2D @ivkovi}" iz Dervente, kako bi ta firma dobila posao na tenderu za izgradnju akvaparka u Bosanskom Brodu, te uticao na direktora JP Gradska toplana da odobri isplatu dijela dospje-

Vojka Zec: Razrije{ena du`nosti

lih dugovanja preduze}u Limikom Banja Luka na osnovu ugovora o isporuci lo`-ulja. Za to "posredovanje" ^erek je, prema optu`nici, primio mito od 10.000 KM od direktora i vlasnika Limikoma na dan hap{enja. Ovaj sudski proces se vodi u Okru`nom sudu Banja Luka, a na ro~i{tu odr`anom kra-

sredovanje prilikom naplate duga od Gradske toplane. Prijavu dobojske policije pro{le godine "zaradila" je, kao {to je poznato, i Ljubinka Kolund`ija (46), zdravstveno-sanitarna inspektorica Republi~ke uprave za inspekcijske poslove Banja Luka, Odjeljenje Doboj, zbog sumnje da je po~inila krivi~na djela zloupotreba slu`benog polo`aja ili ovla{tenja i primanje mita. I ona je uhap{ena u akciji Prolje}e, a izvje{taj, podnesen dobojskom Okru`nom tu`ila{tvu, tereti je da je krajem oktobra od vlasnice kozmeti~kog salona u Doboju uzela mito od 200 KM kako bi joj oprostila kaznu od 2.000 KM. Nakon {to je otkriven taj slu~aj, policija je nastavila istragu te je na vidjelo iza{lo i to da je Kolund`ija ne{to ranije od vlasnika jedne pekoteke u Tesli}u tra`ila 1.000 KM,

NAGRADA ZA POSREDOVANJE ^erek se tereti i da je uticao na direktora JP Gradska toplana da odobri isplatu dospjelih dugovanja preduze}u Limikom, protiv ~ijeg je direktora pro{le sedmice podignuta optu`nica zbog sumnje da je za to nagradio ^ereka
jem decembra, podsje}amo, svjedo~io je upravo vlasnik Limikoma Milivoje [ormaz, koji je ispri~ao da mu je ^erek u septembru predlo`io da uplati 10.000 KM kao donaciju Op{tinskom odboru Socijalisti~ke partije, te mu rekao da }e se zauzvrat zauzeti da njegovoj firmi bude ispla}eno 250.000 KM sa ra~una brodske Toplane. Pro{le sedmice Specijalno tu`ila{tvo RS-a podiglo je optu`nicu protiv vlasnika Limikoma upravo zbog sumnje da je protivzakonito nov~ano nagradio ^ereka za pokako mu ne bi napisala kaznu od 3.000 maraka. Vlasniku pekoteke navodno je rekla da izabere da li }e njoj dati tra`enu sumu ili da mu pi{e kaznu. On joj je, prema dosada{njim rezultatima istrage, tog dana dao 250 eura i ona je oti{la. U istu radnju je do{la i u oktobru i tra`ila jo{ novca, te su joj dali 150 eura, a ona je poru~ila da joj jo{ "duguju". Vlasnik bi joj vjerovatno dao i taj novac da u me|uvremenu nije otkrivena i uhap{ena krajem oktobra, kada su kod nje na|ene ozna~ene nov~anice,

OSLOBO\ENJE nedjelja, 27. januar/sije~anj 2013.

CRNA HRONIKA
Mostarac Damir Leto pukom sre}om ostao je `iv nakon {to je preksino} mercedesom sletio u 50-ak metara duboku provaliju kod naselja Orlac kod Mostara. Auto se zaustavio nekoliko metara od rijeke Neretve, a voza~ se nepovrije|en izvukao iz razbijenog auta i popeo na cestu. Mje{tani Orlaca su nam potvrdili da su ~uli sirene Hitne pomo}i, ~ija je ekipa Letu sa~ekala na cesti i odvezla u bolnicu na pregled, nakon kojeg je pu{ten ku}i. L. S.

9

Sletio u provaliju i ostao nepovrije|en

Oplja~kane trgovine Ra{mer i DP Mercator

Dvije prodavnice u Sarajevu u petak su se na{le na meti razbojnika, potvr|eno je iz policije. Dvije nepoznate osobe, naoru`ane no`em i pi{toljem, upale su u prodavnicu Ra{mer u Humskoj, te od uposlenice H. M. otele novac. Iste ve~eri dvojica plja~ka{a, od kojih je jedan imao pi{tolj, upala su u trgovinu DP Mercator u Ulici bra}e Begi}, te prinudila radnicu O. A. da im preda novac iz kase. Policija radi na rasvjetljavanju obje plja~ke.

Akcija FUP-a u Zenici

UHAP[EN SADAM STUPAR
Nekada{nji juniorski viceprvak u kikboksu osumnji~en za u~e{}e u razbojni{tvu iz 2011, kada je na putu Bugojno - Kupres te{ko ranjen Slavko Ba{i}, a oplja~kano izme|u 60 i 70 hiljada KM
Sadam Stupar, 22-godi{nji Zeni~anin, nekada{nji juniorski evropski viceprvak u kikboksu, uhap{en je ju~er u akciji pripadnika FUP-a u Zenici zbog sumnje da je umije{an u razbojni{tvo po~injeno u maju 2011. na putu Bugojno - Kupres, kada je te{ko ranjen Slavko Ba{i} iz Posu{ja, a oplja~kano izme|u 60 i 70 hiljada maraka. Iz FUP-a nam je potvr|eno da su pretresi izvr{eni na dvije lokacije u Zenici, a jedna od njih je ku}a koju koristi Stupar. Pretres je izvr{en po nalogu Kantonalnog suda Novi Travnik, a Stupar }e, nakon saslu{anja, biti predat Tu`ila{tvu SBK-a.
Mili} Lazarevi}

koje su podmetnute kako bi bila uhva}ena na djelu. Naime, vlasnica kozmeti~kog salona je prijavila inspektoricu, a policija joj je dala ozna~ene nov~anice, koje je ona predala Kolund`iji. Policajci su Kolund`iju sa~ekali ispred salona i priveli. Saslu{ana je i pu{tena da se brani sa slobode, ali i suspendovana sa posla.

Obra~un ispred Tena
Sadam Stupar, nekada{nji evropski prvak u kikboksu, D`emal Mahmi} (27) i viceprvak svijeta Bahrudin Mahmi} (25) te{ko su ranjeni 11. novembra 2011. u obra~unu ispred kluba Ten u Zenici. D`emal Mahmi} je zadobio te{ke povrede glave i prostrelnu ranu lijeve natkoljenice, Stupar prelome kostiju glave i lica, te prostrelne rane obje potkoljenice, a Bahrudin Mahmi} povrede glave. Oni su bili na jednoj strani, dok su na drugoj bili Emir Ba{li}, Amar i Sulejman Tabakovi}, koji su se nedugo poslije obra~una predali policiji.
Te{ko ranjeni Ba{i} helikopterom transportovan u Zagreb
Foto: 24sata.hr

Deset posto
Optu`nicom podignutom 27. decembra, okon~ana je istraga protiv Vojke Zec, direktorice Zavoda za lije~enje, rehabilitaciju i socijalnu za{titu du{evnih bolesnika Jake{ u Garevcu kod Modri~e (sada JZU Bolnica za hroni~nu psihijatriju Modri~a). Ona je uhap{ena u martu, malo potom razrije{ena du`nosti, te nakon istrage optu`ena za zloupotrebu slu`benog polo`aja ili ovla{}enja, te nesavjesan rad u slu`bi kojim je Zavod o{tetila za oko 53.000 KM. Na teret joj se stavlja da je suprotno Zakonu o javnim nabavkama, 2010. usmeno dogovorila izvo|enje gra|evinskih, molersko-farbarskih i drugih radova u Zavodu sa direktorom preduze}a iz Modri~e Z. S, bez sklapanja pisanog ugovora. Prema medijskim napisima, istovremeno je dogovorila i to da }e ona zauzvrat dobiti deset posto od ugovorene sume. Sav novac ispla}en je iz kase Jake{a, nakon ~ega je Zec uzela oko 35.400 maraka, a ostatak isplatila na ra~un tog preduze}a. Navodno je preko istog preduze}a prisvojila i dodatnih 17.900 KM na osnovu fiktivnih faktura o izvr{enim radovima. L. S.

Podsjetimo, na putu Bugojno - Kupres u mjestu Markova krivina 10. maja 2011. u ve~ernjim satima nepoznate osobe otele su fiat kedi (266-M-731), vlasni{tvo VB Trejd, odnosno Veljka Ba{i}a iz Posu{ja, u kojem se nalazio novac iz jedne kladionice u Bugojnu, koji je trebao biti preba~en u Posu{je. Napada~i su iz automatske pu{ke pucali u tada 46-godi{njeg voza~a Slavka Ba{i}a, (ro|aka vlasnika) te mu nanijeli te{ke povrede opasne po `ivot. On je bio sam u vozilu, a

zadobio je ~etiri prostrelne rane stomaka, grudi i ruku. Plja~ka{i su ga ranjenog ostavili na lokalitetu Hrastove stijene. Slu~aj je policiji telefonom prijavila nepoznata osoba, a mladi}i koji su slu~ajno nai{li te{ko povrije|enog Ba{i}a su odvezli do Hitne pomo}i u Bugojnu, odakle je preba~en na Kliniku za hirurgiju u Travniku. Zbog izuzetno te{kog stanja, Ba{i} je helikopterom dan kasnije preba~en u Klini~ki centar Zagreb.
Mi. D.

Nakon pronalaska arsenala oru`ja i eksploziva

Zatra`en pritvor za Hajriza Dogloda
Ermin Imamovi}, tu`ilac Tu`ila{tva ZDK-a, zatra`io je od Op}inskog suda u Zenici da odredi pritvor Hajrizu Doglodu, 45-godi{njem Zeni~aninu, zbog nedozvoljenog dr`anja oru`ja i eksplozivnih materija. Podsjetimo, u podrumu ku}e Dogloda, ina~e biv{eg oficira Vojske FBiH, prekju~er je u akciji FUP-a, u stambenom objektu i pomo}nim prostorijama u mjestu Gradi{te, op}ina Zenica, prona|ena velika koli~ina oru`ja, municije i eksploziva. Oduzeti su, podsje}amo, 31 kg raznih vrsta eksploziva, tri pu{komitraljeza, pu{ka M-48, automatska i pu{ka argentinka, 30 ru~nih bombi, 3.578 metaka, kolut sporogore}eg {tapina, dvije UKT stanice, osam MRUD mina, {est CS bombi, inicijalne kapisle, 20 okvira za municiju, te drugi predmeti i vojna oprema.
Foto: M. TUNOVI]

Sa sprovo|enja Hajriza Dogloda iz Tu`ila{tva u Op}inski sud Zenica

Mi. D.

10

OGLASI

nedjelja, 27. januar/sije~anj 2013.

OSLOBO\ENJE

OSLOBO\ENJE nedjelja, 27. januar/sije~anj 2013.

REGION
VIJESTI

11

PITANJE LJUBLJANSKE BANKE

Presuda je autogol Hrvatske
Nepravomo}na presuda Op}inskog suda u Zagrebu prema kojoj stara i nova Ljubljanska banka Hrvatskoj moraju vratiti glavnicu od 254,76 eura, plus zatezne kamate, te sudske tro{kove, po ocjeni slovenskog eurozastupnika Jelka Kacina u petak, predstavlja autogol zbog kojeg Hrvatska ne}e 1. jula ove godine, kako je predvi|eno, postati ~lanicom EU.

Hrvatska Vlada je presudom protiv Ljubljanske banke odstupila od zaklju~aka Evropskog vije}a, pa je sada na pravom putu da sprije~i ulazak Hrvatske u EU 1. jula, tvrdi Jelko Kacin Lanac Valtera
U centru glavnog grada Slovenije, uz okupljali{te mladih Metelkova, nalazi se popularni restoran Das ist Valter koji vodi Bosanac Milomir Miki} iz okolice Banje Luke. Das ist Valter postoji dvije godine, a dio je lanca restorana istoimenog naziva. Prvi “Valter” otvoren je prije tri godine u Kranju, a istovjetni restorani postoje u [kofjoj Loki i Jesenicama, pi{e Fena. Na jelovniku su bosanska jela poput raznih vrsta pita, tarhane, ~orbe, }evapi, sud`ukice, sarme, baklave, tufahije, tulumbe... Kad mladi Slovenci u restoranu Das ist Valter pojedu neki bosanski specijalitet, onda zaslade baklavom ili tufahijom, nakon ~ega uz kafu iz fild`ana i rahatlokum, ako `ele, zapale sarajevsku drinu. Sve to vrijeme prate ih zvuci poznatih melodija iz biv{e Jugoslavije, a na TV ekranima beskrajno se vrti kultni film “Valter brani Sarajevo”.

Upitna ratifikacija
Takva je stajali{ta Jelko Kacin, ina~e izvjestitelj Evropskog parlamenta za Srbiju, iznio u priop}enju za javnost, prenosi Fena. Presuda op}inskog suda u predmetu Privredna banka Zagreb protiv stare i nove Ljubljanske banke predstavlja autogol hrvatske Vlade, naveo je u priop}enju Kacin, te iznosi poznato sta ja li {te Lju blja ne ka ko se Hrvatska obavezala Sloveniji i Evropskoj uniji da prihva}a kako je pitanje stare devizne {tednje sukcesijske naravi, a ne obaveza Slovenije. - Hrvatska Vlada je presudom protiv Ljubljanske banke odstupila od zaklju~aka Evropskog vije}a, pa je sada na pravom putu da sprije~i ulazak Hrvatske u EU 1. jula, a slovenski parlament }e sada te{ko mo}i ratificirati hrvatski pristupni ugovor, {to bi hrvatsko ~lanstvo moglo odgoditi za godinu, tvrdi Kacin.

Jelko Kacin

Stara i nova Ljubljanska banka Hrvatskoj moraju vratiti glavnicu od 254,76 eura

Pusi}: Blizu smo rje{enja
- Iznijeli smo cijeli niz prijedloga i mislim da smo sada vrlo blizu rje{enja. Da potvrdim jo{ jednom, jasno i nedvosmisleno, Hrvatska je spremna povu}i autorizaciju bankama, odnosno punomo}i pred sudom ako uspijemo dogovoriti sa slovenskom stranom alternativno rje{enje. U ovom ~asu, po mom mi{ljenju, mi smo vrlo blizu pronala`enja alternativnog rje{enja, rekla je Vesna Pusi}, {efica hrvatske diplomatije, najavljuju}i susret sa slovenskim kolegom Karlom Erjavcem idu}e sedmice u Bruxellesu, prenosi Anadolija. Sud je odlu~ivao o predmetu koji je u nadle`nosti sporazuma o sukcesiji sljednica biv{e SFRJ, a Hrvatska tako pokazuje da ne po{tuje obaveze koje je prihvatila u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Hrvatska Vlada je svjesna tih obaveza, ali ih svjesno kr{i, isti~e Kacin, te dodaje da je sada upitno o ~emu bi Slovenija i Hrvatska o temi stare {tednje uop}e mogle pregovarati nakon {to je presuda donesena, a Slovenija ratifikaciju pristupnog ugovora uvjetuje upravo povla~enjem tu`bi protiv slo-

venskih banaka pred hrvatskim sudovima.

Klju~na presuda
Vijest o presudi koja je nepravomo}na, a donesena je jo{ u julu, medijski je odjeknula jer bi mogla biti presedan za druge tu `be u pi ta nju Lju bljan ske banke. No, hrvatska ministrica vanjskih poslova i evropskih integracija Vesna Pusi} u petak je opetovano rekla da je hrvatska strana spremna povu}i slu~ajeve koji se vode pred hrvatskim sudovima, dakle punomo}i bankama za te sudske postupke, ukoliko se uspije sa slovenskom stranom dogovoriti alternativan na~in rje{avanja problema.

Mevlud u Dubrovniku
U okviru obilje`avanja ro|enja poslanika Muhameda a. s. u Med`lisu Islamske zajednice (MIZ) Dubrovnik u petak je poslije jacija-namaza odr`ana mevludska sve~anost, javlja Anadolija. Ovaj dan muslimani tradicionalno obilje`avaju u~enjem mevluda i drugim prigodnim sadr`ajima kojim se podsje}aju na Poslanikovo ro|enje, `ivot i njegovu poslani~ku misiju. Tako je bilo i u Dubrovniku, gdje su glavni imam Med`lisa Islamske zajednice Dubrovnik Salkan ef. Heri} i mualima D`emila Heri}, zajedno s mektepskim horom i polaznicima {kolskog vjeronauka, izveli prigodan mevludski program. Uz ovaj dan tradicionalno se odr`ava i takozvano kolektivno okuisanje, {to je islamski na~in nadijevanja imena djeci. Tako je ove godine efendija Heri} okuisao imena za 11 najmla|ih muslimana, uglavnom Bo{njaka, u Dubrovniku.

SRBIJA

Ju`nom gu ovog za do kraja mjeseca Zakon okon stupanja na snatoku kona, obrazovati privremeno radno tijelo Vlada Srbije }e, na
od predstavnika ministarstava nadle`nih za poslove energetike, finansija, gra|evinarstva i prostornog planiranja, radi pra}enja izgradnje Ju`nog toka
Prijedlog zakona o gasovodu Ju`ni tok, koji }e ubrzati eksproprijaciju zemlji{ta i pripremu terena za njegovu izgradnju kroz Srbiju, stigao je u skup{tinsku proceduru, a njegovo usvajanje se o~ekuje do kraja januara. Ovaj prijedlog zakona, prema najavama iz resornih ministarstava, trebalo bi da bude usvojen po hitnom postupku zbog ubrzanja poslova na izgradnji dionice Ju`nog toka kroz Srbiju, prenosi Al-Jazeera. Posebnim zakonom za Ju`ni tok stvori}e se uslovi za pribavljanje potrebnih dozvola i izgradnju dionice tog magistralnog gasovoda kroz Srbiju, u koju }e biti ulo`eno oko 1,7 milijardi eura. Prijedlogom tog zakona utvr|uju se posebna pravila za potpunu eksproprijaciju zemlji{ta na trasi gasovoda, koja obuhvata oko 10.000 parcela. Korisnik eksproprijacije je zovati privremeno radno tijelo od predstavnika ministarstava nadle`nih za poslove energetike, finansija, gra|evinarstva i prostornog planiranja, radi pra}enja izgradnje Ju`nog toka. Pomo}nica ministra gra|evine Srbije Aleksandra Damnjanovi} - Petrovi} izjavila je da }e eksproprijaciju zemlji{ta na trasi gasovoda kroz Srbiju provoditi gradovi i op{tine kroz ~ije }e teritorije on prolaziti. Ona je navela da }e se Ministarstvo gra|evine i urbanizma Srbije baviti izdavanjem lokacijskih, gra|evinskih i upotrebnih dozvola za taj projekat, a da }e o eventualnim `albama odlu~ivati Ministarstvo finansija. Izgradnja Ju`nog toka kroz Srbiju, sa dva kraka prema bh. entitetu Republika Srpska i Hrvatskoj, treba da po~ne u prvom kvartalu ove godine, a za izgradnju gasovoda u ovoj godini je obezbije|eno 105 miliona eura.

Uhap{ena {estorka zbog eksplozije
Policija je na zagreba~kom i {ibenskokninskom podru~ju uhapsila {estero~lanu grupu koju povezuje sa eksplozijom na Trgu bana Jela~i}a u centru Zagreba. Nad uhap{enim mu{karcima ju~er se provodila kriminalisti~ka istraga i doka zne radnje, saop{teno je iz zagreba~ke policije, a prenosi Srna. O~ekuje se da policija nakon istrage odlu~i ho}e li privedeni mu{karci biti upu}eni pred tu`ila{tvo, koje bi potom moglo tra`iti odre|ivanje istra`nog zatvora. Zasad nije poznato koji su motivi podmetanja eksplozivne naprave. U srijedu, 23. januara, u 2.30 sati, na Trgu bana Jela~i}a odjeknula je eksplozija u kojoj niko nije povrije|en, a pri~injena je minimalna materijalna {teta. Ovo je tre}a eksplozija u Zagrebu u posljednje dvije sedmice.

Privredno dru{tvo Ju`ni tok Novi Sad, koje sti~e pravo na to eksproprisano zemlji{te sedam dana od dono{enja rje{enja o eksproprijaciji. Ju`ni tok Novi Sad je zajedni~ko preduze}e

Srbijagasa, koji u toj firmi posjeduje 49 posto vlasni{tva, i ruskog Gasproma, koji ima 51 posto akcija. Vlada Srbije }e, nakon stupanja na snagu ovog zakona, obra-

12

SVIJET
VIJESTI
EGIPATl POTRESAJUl NEMIRIl

nedjelja, 27. januar/sije~anj 2013.

OSLOBO\ENJE

VI[E OD DVADESET

Sirija: Zauzeta va`na vojna baza
Nakon gotovo jednomjese~nih borbi Slobodna vojska Sirije (FSA) zauzela je va`nu vojnu bazu vojske odane re`imu predsjednika Ba{ara al-Asada koja se nalazi u sjevernom sirijskom gradu Alepu, javlja Anadolija. Baza je zauzeta u zajedni~koj akciji brigada Tevhid, Anadan i Gurba Es-Sam. U operaciji koja je trajala ta~no 28 dana smrtno je stradalo 140 vojnika opozicije, kao i 200 Asadovih vojnika, dok je zarobljeno 60 pristalica re`ima. Repor teri agencije Anadolija bili su na licu mjesta, gdje su vidjeli uni{tene tenkove i druga vojna vozila. Tako|er, na mjestu doga|aja mogu se vidjeti gomile zarobljenog naoru`anja koje }e vojnici odani sirijskoj FSA mo}i iskoristiti za nastavak osloba|anja zemlje. Osvajanje ove baze je veoma va`no zbog njenog strate{kog zna~aja za cijelo podru~je.

U sukobu u Port-Saidu, nakon izre~ene presude kojom je na smrt osu|en 21 nasilnik, na ulicama ubijeno 16, a ranjeno 170 osoba • U Suezu poginulo sedam osoba
Mrtvih i povrije|enih ju~er je bilo u nekoliko gradova u Egiptu. Nemire je s jedne strane izazvala sudska presuda za nasilje nakon lanjske fudbalske utakmice, a bilo ih je i na demonstracijama povodom obilje`avanja dvije godine egipatske revolucije.

21 smrtna kazna
[esnaest osoba je ubijeno, a 170 povrije|eno u Port-Saidu nakon {to je egipatsko pravosu|e osudilo na smrt 21 osobu optu`enu za u~estvovanje u nasilju poslije nogometne utakmice odr`ane u ovom gradu pro{le godine, kada su `ivot izgubile 74 osobe. U Port-Saidu je ju~er do{lo do sukoba izme|u snaga sigurnosti i ro|aka osu|enika koji su poku{ali da zauzmu zatvor poslije izricanja presude. Nepoznati napada~i otvorili su vatru u pravcu policije koja je odgovorila suzavcem, izjavili su o~evici. Raspore|ena su oklopna vozila kako bi rastjerala demonstrante nakon {to je do{lo do nasilja na ulicama u blizini zatvora. U sudnici u Kairu, ~lanovi porodica `rtava do~ekali su presudu radosnim povicima. Sudsko vije}e je saop}ilo da je presuda upu}ena egipatskom muftiji kako bi je on, kao vrhovna muslimanska vlast, potvrdio. Predsjednik suda je za 9. mart odredio dono{enje presude za jo{ 52 osobe, me|u kojim je devet policajaca optu`enih za odgovornost za nasilje u februaru 2012. godine na stadionu u Port-Saidu.

Priznali gre{ku u Al`iru
Al`irski ministar inostranih poslova Murad Medel~i priznao je da su bezbjednosne snage te zemlje pravile gre{ke tokom tala~ke krize u gasnom postrojenju u Sahari kada je od vojnih udara poginuo ve}i broj stranih radnika, prenosi Srna. Medel~i je rekao da }e Al`iru biti potrebna me|unarodna pomo} za bolju borbu protiv terorizma. - U procesu smo procjene sopstvenih gre{aka. Tom procjenom vi{e smo za ustanovljavanje mi{ljenja da je operacija bila uspje{na, rekao je Medel~i na marginama Svjetskog ekonomskog foruma u Davosu. Prema njegovim rije~ima, Al`ir }e najvjerovatnije da poja~a bezbjednosne mjere na lokacijama gdje rade strani dr`avljani. Me|utim, on je insistirao na tome da }e strani radnici i dalje nastaviti da rade u Al`iru i da je to najbolji na~in za odgovor teroristima.

Nemarnost policije
U februaru 2012. godine 74 osobe su izgubile `ivot u Port-Saidu poslije utakmice izme|u kairskog Al-Ahlija i lokalne ekipe Al-Masri. Drama se odvijala na stadionu u Port-Saidu nakon {to je Al-Ahli do`ivio prvi poraz u sezoni. Stotine navija~a Al-Masrija zauzele su teren i bacale kamenje i boce u pravcu navija~a Al-Ahlija. Sljede}ih dana, hiljade ljudi su se sukobile na ulicama sa snagama reda u Kairu i Suezu, {to se zavr{ilo sa 16 mrtvih. Parlamentarna istraga je utvrdila nemarnost policije koja je potcijenila mogu}nost izbijanja sukoba na stadionu. Vi{e od 70 osoba je optu`eno za nasilje.

policija sukobila sa demonstrantima u nekoliko mjesta i gradova. Protivnici optu`uju Mursija da je izdao revoluciju u kojoj je s vlasti zba~en biv{i predsjednik Hosni Mubarak. Predsjednik je odbacio tvrdnje opozicije i rekao da su nefer. On je pozvao na nacionalni dijalog i apelovao na protivnike da se uzdr`e od nasilja.

Sjede}i protesti
Vojska je ju~er poslana i u Suez, a predsjednik Egipta Muhamed Mursi apelovao je na mir po{to je najmanje sedam osoba poginulo u protestima povodom obilje`avanja druge godi{njice egipatske revolucije, prenosi Al-Jazeera. U centru Kaira ju ~er uju tro je bi lo su ko ba

Optu`be Mursija i vlade
Liberalna opozicija optu`uje Mursija da je autokrata i da poku{ava da progura novi zakon kojim se ne {titi na adekvatan na~in sloboda ispovijedanja religije. Vladu optu`uju i za produbljivanje ekonomske krize. izme|u demonstranata i policije. Neki demonstranti odr`avaju tzv. sjede}e proteste u prijestolnici i poru~uju da ne}e oti}i ku}i sve dok Mursi ne podnese ostavku. [est osoba poginulo je u Suezu, a jedna u Ismailiji, dok se

Apel na Twitteru
Mursi je u poruci na Twitteru pozvao Egip}ane da po{tuju vrijednosti revolucije i izraze mi{ljenja slobodno i mirno. Vojnici u oklopnim vozilima nalaze se ispred zgrada u Suezu u kojima su dr`avne institucije. - Tra `i li smo od oru `a nih snaga da po{alju poja~anje dok

Na{li olupinu na Antarktiku
Spasila~ke ekipe prona{le su olupinu manjeg aviona koji se prije tri dana sru{io na Antarktiku sa tri kanadska dr`avljanina. Saop{teno je da spasioci nisu uspjeli da slete na mjesto nesre}e, ali i potvr|eno da niko nije mogao da pre`ivi, prenosi Srna. Dva helikoptera prona{la su olupinu nakon {to su lo{i vremenski uslovi u protekla tri dana ote`avali potragu. Olupina se nalazi na veoma strmoj padini, nedaleko od vrha planine u oblasti Kraljica Aleksandra, gdje je nemogu}e sletjeti. Avion je nestao sa radarskog ekrana dok je letio iz ameri~ke stanice, nedaleko od Ju`nog pola, ka italijanskoj istra`iva~koj bazi u zalivu Tera Nova.

KIRGIZIJA

O{trije kazn
Zvani~nici ve} du`e vrijeme apeluju na uvo|enje o{trijih kazni za one koji otimaju `ene radi braka. Prema pretpostavkama biv{e predsjednice Kirgizije Roze Otumbajeve, tokom 2011. godine 15.000 `ena je prisiljeno na brak. Otmicama `ena pribjegava se radi izbjegavanja pla}anja miraza ili odobrenja roditelja mlade, {to su ranije ~inili uglavnom nomadi u Kirgiziji. Me|utim, sada su otmice `ena postale veoma ~este i to ~ine mu{karci koji nisu bili u prethodnoj vezi sa otetom. Ovi “brakovi” ~esto zavr{avaju razvodom ili ~ak samoubistvom.

Kirgizija je od ju~er uvela zakon koji predvi|a o{trije mjere protiv mu{karaca koji otimaju `ene radi prisilnog braka. Predsjednik Kirgizije Almazbek Atambajev potpisao je novi zakon koji predvi|a zatvorsku kaznu u trajanju do sedam godina za mu{karce. Prema prethodnom zakonu, bila je predvi|ena zatvorska kazna od samo tri godine i otmice nisu smatrane ote`avaju}im okolnostima. Kirgizija je podigla maksimalnu kaznu za mu{karce koji otimaju djevoj~ice mla|e od 17 godina radi prisilnog braka. Prethodno je za ovaj prekr{aj predvi|ena kazna od sedam godina.

OSLOBO\ENJE nedjelja, 27. januar/sije~anj 2013.

MRTVIH NA PROTESTIMA

SVIJET
VIJESTI

13

Francuzi osvajaju u Maliju
Francuski ministar odbrane JeanYves le Drian potvrdio je ju~er da su francuske snage zauzele aerodromsku zonu i most u Gaou, na sjeveroistoku Malija, prenosi Fena. Le Drian je naveo u saop}enju da je 3.700 francuskih vojnika anga`irano u operaciji Ser val, od kojih 2.500 na malijskom teritoriju. On je ~estitao francuskim vojnicima na uspje{no zavr{enoj misiji koja im je povjerena da uni{te logisti~ke polo`aje i oru`je d`ihadisti~kih terorista. Aerodrom se nalazi {est kilometara isto~no od Gaoa. Most je na ju`nom ulazu u grad. Gao, jedan od glavnih gradova na sjeveru Malija, upori{te je islamista iz Pokreta za jedinstvo i d`ihad u zapadnoj Africi (Mujao).

Moskva: Izgorjelo devet radnika
Devet radnika je izgubilo `ivot u po`aru koji je izbio ju~er za vrijeme radova u jednoj zgradi u jugozapadnom dijelu Moskve, prenosi Fena. - Devet osoba je izgubilo `ivot, a 13 je povrije|eno, od kojih dvije te{ko, saop}ila je policija. Prema jednom izvoru iz ministarstva za hitne situacije na koji se pozvala agencija Ria Novosti, skladi{te otpadnog gra|evinskog materijala se zapalilo na podzemnom parkingu, a po`ar se pro{irio na povr{ini oko 200 kvadratnih metara. @rtve su radnici koji su bili na poslu u to vrijeme.

JO[ 52 OPTU@ENA Predsjednik suda je za 9. mart odredio dono{enje presude za jo{ 52 osobe, me|u kojim je devet policajaca optu`enih za odgovornost za nasilje u februaru 2012. godine na stadionu u Port-Saidu
ne pro|e ovaj te`ak period, izjavio je {ef dr`avne sigurnosti u Suezu Adel Refaat na dr`avnoj televiziji. Vi{e desetina hiljada ljudi okupilo se u petak, kada su navr{ene ta~no dvije godine od po~etka pobune protiv Mubarakove vlasti, da izraze protivljenje Mursijevoj vlasti i njegovim pristalicama iz Muslimanske bra}e. Vi{e od 450 ljudi je povrije|eno u neredima u 12 od ukupno 27 egipatskih provincija, saop{tilo je ministarstvo zdravlja. Za sada nije poznato kako su stradale osobe u Suezu. Sukoba je bilo i u Aleksandriji i Port-Saidu. Demonstranti su u Ismailiji zapalili sjedi{te stranke Sloboda i pravda, koja je politi~ka ruka Muslimanske bra}e. Demonstranti protiv Mursija koriste iste slogane koje su koristili prije dvije godine u protestima protiv Mubaraka.

MURSI IZDAO REVOLUCIJU Protivnici optu`uju Mursija da je izdao revoluciju u kojoj je s vlasti zba~en biv{i predsjednik Hosni Mubarak

Za gej-propagandu kazne 12.000 eura

ne za prisilni brak

Milo{ Zeman novi predsjednik ^e{ke
Milo{ Zeman, 68-godi{nji biv{i premijer, pobijedio je u subotu na predsjedni~kim izborima osvojiv{i 55,16 posto glasova nakon prebrojanih 98 posto listi}a. Njegov rival i {ef diplomatije 75-godi{nji Karel Schwarzenberg osvojio je 44,84 posto glasova, prema skoro kona~nim rezultatima koje je objavio statisti~ki ured. Novi predsjednik, izabran prvi put direktnim glasanjem, polo`it }e zakletvu 8. marta. Zeman }e biti tre}i predsjednik od sticanja nezavisnosti Republike ^e{ke 1993. godine, poslije Vaclava Havela i Vaclava Klausa koje je izabrao parlament.

Donji dom ruskog parlamenta usvojio je u prvom ~itanju zakon protiv {irenja homoseksualne propagande me|u djecom. Prema novom zakonu, za promociju homoseksualnog pona{anja me|u maloljetnicima predvi|ene su nov~ane kazne do 124 eura, dok zvani~nici rizikuju da budu ka`njeni deseterostruko ve}im iznosom, prenosi Srna. Firme i {kole mogle bi se suo~iti sa nov~anim kaznama do 12.000 eura. Policija je izvr{ila nekoliko hap{enja ispred zgrade Dume u Moskvi nakon {to su ~lanove gej-zajednice, koji su planirali proteste poljupcima, napali neistomi{ljenici. Sli~an zakon usvojen je u ruskim gradovima poput Sankt Peterburga. Prije stupanja na snagu, nacrt zakona bi}e iznijet na jo{ dva ~itanja u Dumi, nakon ~ega mora biti odobren u Savjetu Federacije, pa potom ide na potpis predsjedniku Vladimiru Putinu.

14

BIZNIS I EKONOMIJA

nedjelja, 27. januar/sije~anj 2013.

OSLOBO\ENJE

Prodaja kao zata{kavanje kriminala?
Cijela afera oko naplate ira~kog duga od Jumbes banke u Beogradu je sumnjiva i mutna, smatraju ul Sindikatu te napominju da je to samo jedan od razloga zbog kojeg se Vlada FBiH mora uklju~itil
Generalni sekretarijat Vlade FBiH morao bi prikupiti svu relevantnu dokumentaciju o ira~kom dugu, a kod nadle`nih organa pokrenuti pitanje o odgovornosti osoba koje su potpisale izjave u ime Hidrogradnje d.d. Sarajevo vezane za naplatu potra`ivanja od Jumbes Banke a.d. Beograd, a koje su onemogu}ile potra`ivanje u proteklim godinama te tako prouzro~ile veliku finansijsku {tetu ovoj nekada gigantskoj kompaniji. oktobra 2010. godine ili, preciznije, nekoliko dana prije Ma{i}eve smjene. Cijela afera oko naplate ira~kog duga od Jumbes banke u Beogradu je sumnjiva i mutna, smatraju u Sindikatu te napominju da je to samo jedan od razloga zbog kojeg se Vlada FBiH mora uklju~iti te nalo`iti nadle`nim organima provo|enje istrage jer se o~igledno radi o kriminalnim manipulacijama i velikoj korupciji u koju su vjerovatno uklju~ene brojne li~nosti i iz Federacije, RS-a, Srbije i Hrvatske.

Sindikat Hidrogradnje tra`i od Vlade FBiH pokretanje istrage

Nepoznati Milojevi}
Sindikat Hidrogradnje, kako poja{njava njegov predsjednik Red`ep Tufek~i}, zahtijeva da se zaklju~ci Vlade FBiH sa 64. sjednice, odr`ane 17. oktobra 2012. godine u Mostaru, koji se odnose na probleme u Hidrogradnji, {to prije ispitaju, a kao primjer navodi nepoznatog dipl. ecc. Milutina Milojevi}a iz Beograda, koji je tada dobio punomo} od biv{eg direktora Semina Ma{i}a da mo`e zastupati ovu firmu u postupku naplate ira~kog duga od Jumbes banke od 26.703.276 USD pred Privrednim sudom u Beogradu. To zna~i da je izvjesni Milojevi} dobio ovla{tenje da po svojoj volji izabere advokate koji }e zastupati ovu kompaniju pred sudom u Beogradu. Ina~e, ovo ovla{tenje je potpisano 3.

Dugovanje i kupac
- Prodaja Hidrogradnje je uposlenike i sam Sindikat zabrinula, jer je uvjetovana otpu{tanjem radnika. To i jeste cilj Nadzornog odbora i uprave - da se firma {to prije proda kako bi se zata{kao sav nagomilani kriminal u njoj, a time i izbjeglo izvr{avanje zadu`enja Vlade prema rukovode}oj strukturi kompanije, smatra Tufek~i}. Uprava i Nadzorni odbor Hidrogradnje, navodno, od 2004. do 2012. godine nisu federalnim fondovima uplatili obaveze od 22.000.000 KM. Sindikat smatra da je ideja da se upravo ovo dugovanje pridoda kupcu, a novac koji je upla}en od Jumbes banke potro{en je nenamjenski i protivno nalogu Vlade i resornog ministarstva. E. G.

PUNOMO] Milutin Milojevi} dobio je punomo} od biv{eg direktora Semina Ma{i}a da mo`e zastupati Hidrogradnju u postupku naplate ira~kog duga od Jumbes banke od 26.703.276 USD

Za zbrinjavanje 911 radnika 3,3 miliona KM
Vlada Republike Srpske odobrila je 3,374 miliona KM za zbrinjavanje 911 radnika iz 53 preduze}a koji su u postupku ste~aja ostali bez posla ili su ispunili uslov za starosnu penziju iz Programa socijalnog zbrinjavanja radnika. Ministar rada i bora~ko-invalidske za{tite Petar \oki} rekao je da je ovo nastavak aktivnosti od 2004, za {ta je do sada obezbije|eno 164.212 KM, ~ime su zbrinuta 57.493 radnika iz 343 preduze}a. On je dodao da Vlada ima preostali dio sredstava za ovu namjenu iz 2012. bud`etske godine i da se program nastavlja i u ovoj godini.

Naftna industrija Srbije

Petar \oki}

CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE
Kursna - te~ajna lista - broj 018 - 26. 1. 2013. godine.
Kursevi u konvertibilnim markama /BAM/
Zemlja [ifra valute Oznaka valute Jedinica valute Kupovni za devize i efek.valutu Srednji za devize Prodajni za devize

EMU 978 EUR 1 Australija 036 AUD 1 Kanada 124 CAD 1 Hrvatska 191 HRK 100 ^e{ka R 203 CZK 1 Danska 208 DKK 1 Ma}arska 348 HUF 100 Japan 392 JPY 100 Litvanija 440 LTL 1 Norve{ka 578 NOK 1 [vedska 752 SEK 1 [vicarska 756 CHF 1 Turska 949 TRY 1 V.Britanija 826 GBP 1 SAD 840 USD 1 Rusija 643 RUB 1 156 CNY 1 Kina 941 RSD 100 Srbija SDR (Special Drawing Rights) na dan 24. 01. 2013 = SDR (Special Drawing Rights) na dan 24. 01. 2013 =

1.955830 1.510367 1.439489 25.733587 0.076194 0.261429 0.654920 1.589879 0.565032 0.262788 0.224532 1.567776 0.820170 2.291450 1.448467 0.048239 0.232836 1.753549

1.955830 1.514152 1.443097 25.798082 0.076385 0.262084 0.656561 1.593864 0.566448 0.263447 0.225095 1.571705 0.822226 2.297193 1.452097 0.048360 0.233420 1.757944 USD BAM

1.955830 1.517937 1.446705 25.862577 0.076576 0.262739 0.658202 1.597849 0.567864 0.264106 0.225658 1.575634 0.824282 2.302936 1.455727 0.048481 0.234004 1.762339 1.53432 2.248011

NIS otvorio prvu benzinsku pumpu u BiH
Predstavnici Naftne industrije Srbije (NIS) otvorili su u Lakta{ima prvu benzinsku pumpu u RSu, a generalni direktor ove kompanije Kiril Krav~enko je istakao da izlazak NIS-a na tr`i{te BiH predstavlja strate{ki korak za ovu kompaniju. Krav~enko je rekao da NIS u okviru programa razvoja maloprodajne mre`e u balkanskom regionu planira da u 2013. godini u BiH pusti u rad 36 benzinskih pumpi, dok }e u razvoj mre`e do kraja godine ukupno biti investirano oko 90 miliona eura. “Nastavi}emo na{u djelatnost na istra`ivanju nafte i gasa u Republici Srpskoj” istakao je Krav, ~enko, podsjetiv{i da je u proteklom periodu za ove namjene ulo`eno 10 miliona eura, dok je u

Foto: Srna

ovoj godini planirano vi{e sredstava. Krav~enko je zaklju~io da se ova kompanija {iri i postaje jedan od najve}ih investitora na Balkanu, kako bi doprinijela napretku zemalja na ovom prostoru. NIS je ve} kupio u BiH mre`u od 28 benzinskih pumpi od austrijske kompanije OMV, a posjeduje i benzinske stanice u Rumuniji i Bugarskoj. Plan NIS-a je da do kraja ove godine ima najmanje 100 benzinskih pumpi u Bugarskoj, Rumuniji i BiH. Najve}u mre`u od 332 benzinske pumpe NIS ima u Srbiji, gdje je otvorio i prvu benzinsku pumpu pod premijum brendom Gasprom, prenosi Srna.

OSLOBO\ENJE nedjelja, 27. januar/sije~anj 2013.

SARAJEVSKA HRONIKA
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO Kantonalni zavod za pru`anje besplatne pravne pomo}i Obala Kulina bana broj 4 Broj: 28-01-05-2/13 Sarajevo, 23.1.2013. godine

15

Voza~i skupocjenih vozila ne koriste sigurnosne sisteme za djecu

Na osnovu ~l. 20. i 23. Zakona o namje{tenicima u organima dr`avne slu`be u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 49/05) i ~l. 13, 14. i 15. Pravilnika o unutra{njoj organizaciji Kantonalnog zavoda za pru`anje besplatne pravne pomo}i, broj 28-01-02-2/12 od 5.12.2012. godine, direktor Zavoda o b j a v lj u j e

za popunu radnih mjesta namje{tenika na neodre|eno vrijeme u Kantonalnom zavodu za pru`anje besplatne pravne pomo}i 1. Vi{i referent - Tehni~ki sekretar - 1 (jedan) izvr{ilac; 2. Vi{i referent za administrativno-pravne poslove - 1 (jedan) izvr{ilac; 3. Vi{i referent za finansijsko-ra~unovodstvene poslove i poslove voza~a-dostavlja~a - 1 (jedan) izvr{ilac. Opis poslova za radno mjesto pod ta~kom 1. Vi{i referent - Tehni~ki sekretar - 1 (jedan) izvr{ilac: - obavlja poslove tehni~kog sekretara direktora; - uspostavlja eksternu i internu komunikaciju direktora, pomo}nika direktora i stru~nih savjetnika-pravnih zastupnika; - vr{i interno dostavljanje predmeta u rad; - obavlja sve administrativno-tehni~ke poslove za Zavod, prijem i otpremu po{te, sre|ivanje, ~uvanje i arhiviranje slu`bene po{te nakon obrade; - vodi evidenciju o prisustvu na poslu, vodi personalne evidencije zaposlenih u Zavodu, izdaje uvjerenja o podacima iz te evidencije i a`uriranje podataka te evidencije, prijavljuje i odjavljuje zaposlene za zdravstveno, penziono i invalidsko osiguranje; - obavlja poslove uno{enja i obrade podataka u ra~unar i umno`avanje materijala; - usmjerava telefonske pozive i opslu`uje telefaks; - vodi evidenciju i podsjetnik o slu`benim pozivima i sastancima i obavje{tava direktora o sastancima; - vodi evidenciju svih ugovora; - vodi evidenciju o stru~noj literaturi koja je nabavljena za potrebe Zavoda; - obavlja i druge poslove iz nadle`nosti Zavoda, po nalogu direktora, odnosno pomo}nika direktora kojeg ovlasti direktor Zavoda. Opis poslova za radno mjesto pod ta~kom 2. Vi{i referent za administrativno-pravne poslove - 1 (jedan) izvr{ilac: - vodi sve upisnike, imenike i centralni ro~i{nik, shodno Pravilniku o obrascima, na~inu vo|enja i sadr`aju evidencija o pru`enoj pravnoj pomo}i koji je donijet u skladu sa odredbom ~lana 48. Zakona o pru`anju besplatne pravne pomo}i; - vodi evidenciju i kretanje tih predmeta u elektronskoj formi; - vodi evidencije statistike i analitike za izvje{taje Zavoda i za razli~ite analize i s tim u vezi informacije; - vr{i evidentiranje kretanja svih predmeta u Zavodu i njihovu blagovremenu obradu; - predmete koji su evidentirani u upisnicima o pru`anju besplatne pravne pomo}i zavodi u dostavne knjige i dostavlja ih direktoru, pomo}nicima direktora i stru~nim savjetnicima-pravnim zastupnicima i prima iste od njih na postupanje u skladu sa datom naredbom u spisu predmeta; - razvodi predmete kroz upisnik i priprema spise za sve faze postupka, a po okon~anju postupka pravosna`no rje{ene predmete na osnovu pisane naredbe direktora, pomo}nika direktora ili stru~nog savjetnika-pravnog zastupnika odla`e predmete u arhivu; - obavlja poslove uno{enja i obrade podataka u ra~unar i umno`ava materijale; - zaprima podneske stranaka za predmete koji su evidentirani u upisnicima i potvr|uje prijem podneska; - daje informacije strankama o potrebnoj dokumentaciji uz zahtjev za ostvarivanje prava na besplatnu pravnu pomo} u skladu sa zakonom; - obavlja i druge poslove iz nadle`nosti Zavoda, po nalogu direktora, odnosno pomo}nika direktora kojeg ovlasti direktor Zavoda. Opis poslova za radno mjesto pod ta~kom 3. Vi{i referent za finansijsko-ra~unovodstvene poslove i poslove voza~adostavlja~a - 1 (jedan) izvr{ilac: - prati realizaciju bud`eta i o tome vodi evidenciju; - vr{i prijem i obradu dokumentacije o nabavci robe i vr{enju usluga, te vr{i prijem i kontrolu ulaznih faktura i iste zavodi u knjigu ulaznih faktura; - obavlja finansijske poslove za potrebe trezorskog poslovanja iz nadle`nosti Zavoda; - vr{i blagajni~ko poslovanje i o tome vodi propisanu evidenciju; - obavlja poslove prikupljanja i sre|ivanja podataka o potrebi nabavke kancelarijskog i drugog potro{nog materijala i opreme, skladi{tenje i vo|enje evidencije o utro{ku tog materijala; - preuzima i vodi evidenciju rje{enja i druge finansijske dokumentacije o naknadama i nagradama za sudske vje{take i sudske tuma~e, po kojima se vr{e pla}anja u vezi sa obavljanjem poslova iz nadle`nosti Zavoda; - vodi evidenciju stalnih sredstava i sitnog inventara i druge potrebne evidencije i vr{i njihovo uskla|ivanje sa stvarnim stanjem; - obavlja poslove voza~a motornog vozila za potrebe direktora Zavoda i drugih dr`avnih slu`benika i namje{tenika u izvr{avanju poslova iz nadle`nosti Zavoda; - vodi brigu o ispravnosti i ~isto}i motornog vozila, blagovremeno prijavljuje nastale kvarove i nedostatke; - vodi naloge i propisanu evidenciju o pre|enoj kilometra`i, utro{ku goriva i maziva, obavje{tava nadle`nu slu`bu o potrebi registracije vozila; - nakon obavljenog slu`benog puta obavezan je odmah opravdati putni nalog i nakon zavr{ene vo`nje obavezan je parkirati vozilo na predvi|eno mjesto; - preuzima i dostavlja po{tu za sud, organe uprave i druge institucije i ustanove; - obavlja i druge poslove iz nadle`nosti Zavoda, po nalogu direktora, odnosno pomo}nika direktora kojeg ovlasti direktor Zavoda. Uslovi za prijem u radni odnos: Pored op}ih uslova predvi|enih ~lanom 24. Zakona o namje{tenicima u organima dr`avne slu`be u Federaciji BiH (dr`avljanstvo BiH, punoljetstvo, op}a zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta, vrsta i stepen {kolske spreme potrebne za obavljanje poslova radnog mjesta prema pravilniku o unutra{njoj organizaciji, da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpu{ten iz organa dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji BiH, odnosno u BiH i da nije obuhva}en ~lanom IX 1. Ustava BiH), kandidat treba ispunjavati i sljede}e posebne uslove i to: - za radno mjesto pod ta~kom 1: SSS - gimnazija, upravna ili ekonomska {kola, 10 mjeseci radnog sta`a, polo`en stru~ni ispit i poznavanje rada na ra~unaru; - za radno mjesto pod ta~kom 2: SSS - gimnazija, upravna ili birotehni~ka {kola, 10 mjeseci radnog sta`a, polo`en stru~ni ispit i poznavanje rada na ra~unaru; - za radno mjesto pod ta~kom 3: SSS - ekonomska {kola, 10 mjeseci radnog sta`a, polo`en stru~ni ispit, polo`en ispit za voza~a B kategorije i poznavanje rada na ra~unaru. Uz prijavu na javni oglas koja sadr`i kra}u biografiju, adresu stanovanja i kontakt-telefon, kandidat je obavezan prilo`iti originalne ili ovjerene kopije sljede}ih dokumenata: 1. rodni list, ne stariji od {est mjeseci, 2. uvjerenje o dr`avljanstvu Bosne i Hercegovine, ne starije od {est mjeseci, 3. svjedo~anstvo o tra`enoj stru~noj spremi, 4. uvjerenje ili potvrda o radnom sta`u u struci koja se tra`i za to radno mjesto, 5. uvjerenje o polo`enom stru~nom upravnom ispitu, 6. certifikat, uvjerenje ili potvrda o poznavanju rada na ra~unaru, 7. ovjerena izjava kandidata da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja oglasa nije otpu{ten iz organa dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno u Bosni i Hercegovini (za kandidate koji su radili ili rade u organu dr`avne slu`be), 8. izjava kandidata potpisana i ovjerena od nadle`nog organa da nije obuhva}en odredbom ~lana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine, a za radno mjesto pod ta~kom 3. pored nabrojanih dokumenata kandidati su obavezni dostaviti i ovjerenu fotokopiju va`e}e voza~ke dozvole B kategorije ili serijski broj voza~ke dozvole i naziv organa koji je izdao voza~ku dozvolu uz potpisanu i ovjerenu saglasnost da Komisija za provo|enje javnog oglasa mo`e izvr{iti provjeru vjerodostojnosti izdate voza~ke dozvole. Sa prijavljenim kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog oglasa Komisija za provo|enje javnog oglasa obavit }e testiranje i intervju. Izabrani kandidati }e biti du`ni dostaviti ljekarsko uvjerenje o op}oj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta (ne starije od tri mjeseca) i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od tri mjeseca), a prije stupanja u radni odnos. Izabrani kandidat, u skladu sa ~lanom 28. Zakona o namje{tenicima, podlije`e obavezi probnog rada koji traje tri mjeseca. Prijave na oglas slati putem po{te, preporu~eno, na adresu: Kanton Sarajevo - Ministarstvo pravde i uprave, Ulica reisa D`emaludina ^au{evi}a 1, 71 000 Sarajevo, sa naznakom "PRIJAVA NA JAVNI OGLAS za popunu upra`njenih radnih mjesta namje{tenika u Kantonalnom zavodu za pru`anje besplatne pravne pomo}i - NE OTVARATI". Javni oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja oglasa. Prijave koje ne sadr`e propisano iz oglasa odbacit }e se kao nepotpune, a neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. DIREKTOR Velija Nuhanovi}, dipl. pravnik

J AV N I O G L A S

Autosjedalice rijetke u automobilima
Nekori{tenost sigurnosnih sistema za djecu nije povezana sa materijalnim stanjem voza~a, nego sa nedovoljno razvijenom svijesti
Svijest roditelja o kori{tenju autosjedalica u automobilima je na veoma niskom nivou. Jo{ su veoma ~este saobra}ajne nesre}e u kojima su `rtve djeca. To je bio razlog zbog kojega je nevladina organizacija DjeCa-Dje~ije carstvo inicirala da se doradi Zakon o osnovama bezbjednosti saobra}aja na cestama BiH u segmentu za{tite djece u automobilu. riste sigurnosne sisteme za djecu, te one koji su koristili uslugu besplatnih pregleda autosjedalica koje organizuje Udru`enje DjeCa u pet najve}ih gradova u BiH, Sarajevu, Banjoj Luci, Mostaru, Zenici i Tuzli. Istra`ivanje je obuhvatilo 218 vozila, na 16 pregleda u periodu od 2009. do kraja 2010. godine. Opservacija voza~a na tri frekventne raskrsnice u Sarajevu, na uzorku od 400 vozila u junu 2012. godine rezultirala je zaklju~kom da 46 posto ispitanika ne koristi sigurnosne sisteme za djecu od prvog dana ro|enja, unato~ zakonskoj obavezi.

Zeherovi}: Po{tivanje zakona svedeno na pasivnu upotrebu sjedalica

Zakonska obaveza

- Na`alost, do tada Zakon uop}e nije tretirao ovaj problem. Zahvaljuju}i na{im aktivnostima u BiH je od novembra 2009. modifikovan Zakon, ali uprkos postojanju Pregled sistema zakonske regulative i obimnoj informativnoj Procent kori{tenja sigurnosnih sistema se kampanji koja je prethodila zakonskim iz- pove}ava sa navr{enim mjesecima `ivota djeteta, te je najve}a mjenama, primjefrekvencija upotrebe na dje~ijih sigursigurnosnih sistema nosnih sistema u za djecu od jedne BiH jo{ je na nisdo aproksimativno kom nivou. Po{tivanje zakona o tri godine, koja ~ini 44,5 posto od ukuobaveznoj upotrepnog broja preglebi sigurnosnih sisdanih sigurnosnih tema je svedeno sistema, dok je upona pasivnu upotreba sigurnosnih trebu sigurnosnog sistema kod novosistema u vozilu, ro|en~adi ne{to nisa ciljem djelimi`a i ~ini 42 posto od ~ne ili potpune Sigurnosni sistemi za djecu veoma efikasni u ukupnog broja. ispunjenosti za- spre~avanju povreda Bitno je napomenuti da 54,9 posto ispikonske obaveze, ali bez pravilne upotrebe, kazala je Lana Zeherovi} iz NVO DjeCa- tanika koristi autosjedalicu od prvog dana ro|enja. Najni`i procent upotrebe imaju sisDje~ije carstvo. Sigurnosni sistemi za djecu veoma su efi- temi za ve}u djecu, svega 13,4 posto. S drukasni u spre~avanju povreda i smrtnog ge strane, od 400 posmatranih automobistradanja djece, pod uslovom da se koris- la, 61 posto sigurnosnih sistema pripada te na pravilan na~in. Prema podacima uzrastu djece od jedne do aproksimativno Svjetske zdravstvene organizacija (WHO), tri godine. - Voza~i skupocjenih vozila spadaju u grusigurnosni sistemi za bebe reduciraju smrtnost za 70 posto, 54 posto za malu dje- pu onih koji naj~e{}e ne koriste sigurnosne cu uzrasta od jedne do ~etiri godine, te za sisteme za djecu, {to dovodi do zaklju~ka djecu uzrasta od ~etiri do sedam godina za da nekori{tenost sigurnosnih sistema za dje59 posto, u odnosu na djecu koja su veza- cu nije povezana sa materijalnim stanjem voza~a, nego sa nedovoljno razvijenom svina samo automobilskim pojasom. Udru`enje je anketiralo roditelje koji ko- jesti, zaklju~ila je Zeherovi}. E. Z. B.

16

SARAJEVSKA HRONIKA

nedjelja, 27. januar/sije~anj 2013.

OSLOBO\ENJE

Odobren kredit od 7,45 miliona eura

VIKENDOM SE TRA@I MJESTO VI[E

sve popularniji
Op}a bolnica dobija novu opremu
Ministar Lokmi}: Povoljna kreditna sredstva

Planinarski domovi
Pje{a~enja su neizbje`na, ~esto su vremenski uslovi nepredvidivi, tereni nepristupa~ni • ^esti gosti su planinari, ali i Sarajlije `eljne ~istog vazduha, prelijepih {etnica i prirode
Planinarski domovi omiljena su destinacija Sarajlija, ali i turista koji `ele da se odmore i u`ivaju u prirodi. Iz udru`enja koja upravljaju planinarskim domovima saznali smo da je vikendom interesovanje najve}e, te da se tada tra`i mjesto vi{e. Planinarsko dru{tvo Bjela{nica raspola`e sa velikim brojem objekata na planinama. Mogu se pohvaliti i velikim brojem ~lanova, jer su u posljednje vrijeme veoma aktivni u {kolama i nevladinim udru`enjima. S obzirom na to da svoje objekte imaju na Bjela{nici i Igmanu, Sarajlije koje `ele provesti ugodan dan, vikend ili odmor u prirodnom ambijentu, naj~e{}e pozivaju upravo ovo dru{tvo. skog dru{tva Bjela{nica, dodaju}i kako su ponosni na ~injenicu da su skoro svi planinarski domovi kojima raspola`u puni, a u naj v e }em bro ju do l a zi omladina. PD Bjela{nica gazduje planinarskim domovima [avnici, Podgradina, Stanari i Sitnik na Bjela{nici, te Hrasni~ki stan i Javornik na Igmanu. Za ~lanove bilo kojeg planinarskog dru{tva no}enje ko{ta 10 KM, a za ostale 20 KM. - Najava eventualnih posjeta je itekako potrebna. Do nas je nemogu}e do}i automobilom, otvoriti gepek i izvaditi sve {to vam mo`e biti potrebno. Pje{a~enja su neizbje`na, ~esto su vremenski uslovi nepredvidivi, tereni nepristupa~ni. Zato, apelujemo na sve budu}e goste da se prije polaska jave kako bi im dali osnovne informacije oko potrebne opreme i vremenskih

Op}oj bolnici “Prim. dr. Abdulah Naka{“ bit }e odobren robni kredit Vlade Republike Austrije za nabavku medicinske opreme. Kako nam je kazao Eldan Lokmi}, ministar zdravstva Kantona Sarajevo, radi se o kreditnim sredstvima koja su morala dobiti odobrenje Vije}a ministara BiH, Vlade Federacije i na kraju Kantona Sarajevo. - Dobijene su sve te saglasnosti, a Op}a bolnica je provela sve tenderske procedure tako da }emo na narednoj sjednici Vlade Kantona Sarajevo zaokru`iti ovu proceduru kako bi se {to prije krenulo u nabavku opreme. Radi se o 7,45 miliona eura koje daje Vlada Republike Austrije, bez kamata i sa rokom otplate od 15 godina, tako da je kredit vrlo povoljan, kazao je ministar Lokmi}.
J. Ma.

Bosanski zambak
Planinarski dom Bosanski zambak pripada nevladinoj organizaciji Bosanski zambak i nalazi se na Igmanu, udaljen 30-ak kilometara od Sarajeva. Gosti se moraju najaviti prije dolaska, jer je ovaj objekt postao omiljena destinacija za odmor Sarajlija svih uzrasta. - Redovno nam dolaze studenti, udru`enja koja okupljaju djecu, ali i radnici i penzioneri. [to se ti~e hrane nudimo sve aran`mane prema dogovoru sa gostima, istakla je Suada Pa{i}, predsjednica Upravnog odbora Udru`enja. No}enje u Bosanskom zambaku ko{ta 15 KM za goste koji nisu ~lanovi Udru`enja Bosanski zambak, a za ~lanove je 10 KM. Popuste ostvaruju i RVI i penzioneri koji ovdje mogu no}iti za sedam maraka.

Kolektivna ~lanstva
- Ne mo`emo ta~no re}i koliko imamo ~lanova, ali sasvim sigurno je rije~ o nekoliko hiljada osoba, kazao je Ferid Vare{anovi}, predsjednik Planinar-

Op}ina Centar

Sanacija javnih skloni{ta

Slu`ba civilne za{tite op}ine Centar planira u ovoj godini zavr{iti sanaciju javnih skloni{ta na podru~ju ove op}ine. Proteklih godina izvr{en je uvid u stanje ovih objekata i sa~injeni projekti na osnovu kojih je izvr{ena sanacija 37 devastiranih i zapu{tenih skloni{ta u stambenim zgradama. Za tu namjenu Op}ina Centar je iz bud`etskih sredstava civilne za{tite izdvojila ukupno 350.000 KM. Preostali su jo{ sanacioni radovi u skloni{tu na adresi Te{anjska A4-A5 u MZ Marindvor - Crni vrh, ~iji zavr{etak je prolongiran zbog dopune projekta koja se odnosi na sanaciju ulaza. Za skloni{te u Te{anjskoj ulici planirano je u op}inskom bud`etu 50.000 KM. Nakon zavr{etka tog projekta svih 48 javnih skloni{ta na podru~ju op}ine Centar bit }e u funkciji za za{titu i spa{avanje ljudi u slu~aju elementarnih i drugih nepogoda.
Do ulaznica za filmske projekcije uz Cinema City i Oslobo|enje Ime i prezime: Adresa: Telefon: Popunjeni kupon predati u oglasne slu`be Oslobo|enja na adresama Zelenih beretki 14 i Grbavi~ka do 14c (STR Axel) ili na recepciju na{eg lista u Ulici D`emala Bijedi}a 185.

Dobar provod zagarantovan

Odr`ana javna rasprava o bud`etu Centra u MZ Betanija-[ip
U okviru javne rasprave o nacrtu bud`eta Op}ine Centar i programu rada Op}inskog vije}a Centar za 2013. godinu, odr`an je zbor gra|ana u Mjesnoj zajednici Betanija-[ip kojeg su vodili predsjednica Savjeta MZ Betanija-[ip Fatima Grabovica i potpredsjednik Savjeta Suad Ali}. Na ovom skupu gra|ani su kao prioritetan zahtjev istakli neophodnost izgradnje nove vodovodne mre`e za naselja Nahorevo, Poljine i Kromolj. Tako|er su tra`ili sanaciju dijela kanalizacione mre`e od Ulice Zije Dizdarevi}a 11 pa do Alipa{ine 124. Osim navedenog, stanovnici MZ Betanija-[ip su uputili i prijedlog za bud`et Op}ine Centar za 2013. godinu u kojem zahtijevaju sanaciju ulica, postavljanje rukohvatnih ograda, izgradnju objekta osnovne {kole na [ipu, organizovanje prijevoza za

Mje{tani [ipa `ele {kolu

djecu koja poha|aju nastavu u O[ “Mehmed-beg Kapetanovi} Ljubu{ak” kao i legalizaciju objeka, ta na podru~ju MZ Betanija-[ip.

OSLOBO\ENJE nedjelja, 27. januar/sije~anj 2013.

SARAJEVSKA HRONIKA
DE@URNI TELEFON

17

276-982

Do pojedinih domova se ne mo`e do}i autom

Sve vi{e mladih posje}uje planinarske domove

uslova, kazao je Vare{anovi}. Planinarski dom Hrvatskog kulturnog dru{tva Napredak je na Trebevi}u i samo je devet kilometara udaljen od centra Sa r a je va. Do obje kta vo di asfaltirana staza, tako da je mogu} dolazak automobilom i autobusom. - Nalazimo se vrlo blizu grada na nadmorskoj visini od 1.160 metara okru`eni {umskom ve g e ta ci jom ~e t i na ra. ^esti gosti su planinari, ali i Sarajlije koje su `eljne ~istog vazduha, prelijepih {etnica i prirode, pojasnila je Dubravka Vaskovi} iz prodaje i marketinga Planinarskog doma. Napretkov objekat raspola`e sa 15 soba od kojih je {est dvokrevetnih, {est trokrevetnih i tri apartmana. Gostima je na raspolaganju restoran sa 50 mjesta, multimedijalna sala i fitnescentar.

Posjetiocima se nude u{tipci sa kajmakom, pura...

Novi dom
I Planinarsko dru{tvo Planinar iz Vogo{}e bi uskoro trebalo zavr{iti svoj dom. Umjesto starog koji je bio smje{ten u nukleusu Skakavca grade novi objekat na lokalitetu Motka, na nadmorskoj visini 1.150 metara. Dom }e biti povr{ine 220. metara kvadratnih i raspolagat }e s 35 le`aja. - Zavr{ena je prva faza izgradnje, a za nastavak radova potrebna su nam dodatna finansijska sredstva, tako da se ne mo`e sada govoriti o rokovima zavr{etka izgradnje objekta, ka zao je Uzeir Merd`anovi}, predsjednik UO PD Planinar. mal Bijedi}” gazduje objektom na ^avljaku koji je udaljen devet kilometara od grada. Do doma, tako|er, vodi asfaltirani put, a od Doma prema Crepoljskom, Bukoviku i Skakavcu vode uhodane {etnice. - Zadovoljni smo posjetom, ali i smjenom generacija koja se desila. Dolazi nam sve vi{e mladih ljudi koji su se aktivirali u posljednjih nekoliko godina. Radimo tokom cijele godine, ali je najbolja posje}enost vikendom. S obzirom na vremenske uslove preporu~ljivo je da nam se gosti, koji planiraju no}iti kod nas, najave, naglasio je doma}in Ned`ad Fetahovi}. Cijene na ^avljaku su veoma

povoljne, pa je tako za goste, ~lanove bilo kojeg planinarskog dru{tva no}enje 8 i 10 KM, a za druge posjetioce u grupama po 10 KM i individualno 15 KM. I Planinarski dom Husremovac je veoma popularno odredi{te Sarajlija. Dom raspola`e sa 20 le`ajeva i dva kupatila. Nalazi se na nadmorskoj visini od 975 metara u podno`ju planina Treskavice i Bjela{nice. Od Sarajeva je udaljen 30 kilometara i nalazi se na podru~ju op}ine Trnovo, selo Dej~i}i i do njega vodi asfaltni put. Oko samog doma ima bezbroj mjesta za odmor sa manjim rijekama, potocima, izvorima i vodopadima koji su poznati po ~istoj, pitkoj i ljekovitoj vodi.

Doma}a hrana
- Izuzetno smo zadovoljni posjetom i trudimo se da ugodimo svim gostima. Poznati smo po doma}oj, izuzetno kvalitetnoj hrani i veoma povoljnim cijenama. Spavanje za sve goste ko{ta 12 KM, jedino popust imaju djeca do 10 godina koja pla}aju 10 KM, saznali smo od Salke Plo~e, doma}ina. Obje ktom u Hu sre mov cu gazduje Planinarsko dru{tvo Planinski biser. U svim domovima je mogu} dogovor i oko hrane, a naj~e{}e su na meniju u{tipci sa doma}im kajmakom, pura, pite i ostali bosanski specijaliteti.
E. Z. B.

MUP 122, 206-666, 207-777 Vatrogasci 123, 664-115 Hitna pomo} 124, 611-111 Pomo} ovisnicima 062/761-415 Porodi~no savjetovali{te 209-112 Nasilje u porodici 222- 000 033/ 223-366, 1209 Klini~ki centar 297-000 Op}a bolnica 285-100 Bolnica Podhrastovi 297-281 Veterinarska stanica 767-025 Prijava tel. kvarova 1272 Telefonski brojevi 1182 Elektrodistribucija 080 02 01 33 Vodovod 210-707, 220-435 Kanalizacija 203-059,668-259 Toplane 650-979, 650-956 Sarajevostan 715-680 KJKP Rad 658-038 Eko telefon 660-000 Ta~no vrijeme 125 [tab CZ KS 472-636, 443-720 Operativni centar Civilne za{tite 121 Prijava kvarova na javnoj rasvjeti 713-100 Dimnja~ar 616-105 Sarajevogas 592-095, 592-096, 592-097, 061/487-787 Gras 293-333 Velepekara 648-505 Bakije 533-763 Pokop 551-370 Pogrebne usluge Mar tinovi} 061 191 010 Pogrebno dru{tvo Jedileri 712-800 Uprava za inspekcijske poslove KS 770-156, od 8 do 14 sati, 061/252-252, od 14 do 22 sata Autobuska stanica 213-100 @eljezni~ka stanica 655-330 Aerodrom Sarajevo 289-100 Izgubljeni prtljag 289-105 Turisti~ki centar 580-999 BIHAMK, pomo} na cesti 1282 Informacije o stanju na putevima 1282 BH Telecom-podr{ka korisnicima 1444 Me|unarodni telefonski brojevi 1183 CENTROTRANS Pozivni centar 090 292 100

VA@NIJI TELEFONI

DE@URNE APOTEKE
272-300 BA[^AR[IJA MARINDVOR 714-280 NOVO SARAJEVO 713-831 HITNA 716-331 ILID@A 762-180 DOBRINJA 766-380 ILIJA[ 428-810 HAD@I]I 428-220 VOGO[]A 424-250 INFORMACIJE O LIJEKOVIMA 223-399

Uhodane {etnice
- Zbog {iroke ponude i brojnih sadr`aja vrlo ~esta smo destinacija brojnim organizacijama i klubovima iz BiH i inostranstva, koji ovdje odr`avaju kongrese, seminare, pripreme, odmore, naglasila je Vaskovi}, i dodala da cijene variraju ovisno o godi{njem dobu, ali da su veoma povoljne. Za no}enje sa doru~kom u trokrevetnoj sobi potrebno je izdvojiti 25 KM, dok puni pansion u apartmanu ko{ta 70 KM. Planinarsko dru{tvo “D`e-

PORODILI[TA

8 9

DJEVOJ^ICA DJE^AKA

VOZOVI
Polasci iz Sarajeva:
Zagreb 11.17, Plo~e 6.51, Zenica 4.47, 7.09, 12 i 19.24, Konjic 7.17, 15.30 i 19.26, Banja Luka 15.54

Odlasci:
Beograd 6.20, Zagreb 6.30 i 16.00, Istanbul 11.20 i 18.55, Munich 13.15, Ljubljana 13.25, Banja Luka/Zurich 14.15, Vienna 15.05

Dolasci u Sarajevo iz:
Zagreb 18.12, Plo~e 21.13, Zenica 6.45, 9.26, 13.57 i 20.57, Konjic 6.40, 10.43 i 18.55, Banja Luka 9.48

AUTOBUSI
Antwerpen, Bruxselles, Liege, Breda i Mastriht utorkom i subotom u 8 sati, Roterdam i Amsterdam utorkom i subotom u 8 i ~et vrtak u 16 sati, Den Hag utorkom u 8 sati, Utrecht subotom u 8 i ~etvrtkom u 16 sati, Pariz petkom u 9 sati, Berlin ~etvrtkom u 8 i subotom u 17 sati, Dor tmund, Essen i Dusseldorf ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~et vrtkom, subotom i nedjeljom u 8 sati, Frankfurt, Karlsruhe

AVIONI Dolasci:
Istanbul 10.25 i 18.00, Munich 12.35, Ljubljana 12.55, Vienna 14.20 i 21.40, Zagreb 15.30 i 22.00, Zurich/Banja Luka 20.45, Beograd 21.40

i Stut tgart svaki dan u 8 sati, Hamburg, Hanover i Kassel subotom u 17 sati, Ingolstadt i Nurnberg ~etvrtkom u 8 i subotom u 17 sati, Munchen svaki dan u 8 i subotom u 17 sati, Be~ i Graz svaki dan u 8 sati, Beograd svaki dan u 6 sati, Ljubljana utorkom, ~et vrtkom i nedjeljom u 20.40 sati, Dubrovnik svaki dan u 7.15 sati, Pula i Rijeka petak i nedjelja u 6 sati, Split svakim danom u 10 i 21 sat, Zagreb svakim danom u 6.30, 12.30 i 22 sata, Herceg-Novi petkom u 11 sati, Br~ko svakim danom u 6.30, 14 i 15.35 sati, Banja Luka svaki dan u 9.15, 14.30 i 15.30 sati, Bijeljina svaki dan u 5 i 15 sati, Bosanski Brod svaki dan u 12.15 sati, Bosanska Dubica svaki dan u 14.30 sati, Hrenovica svaki

dan u 6.30, kao i svaki dan osim nedjelje u 16.30 sati, Pale svaki dan u 6.30, 8, 10, 14 i 15 sati i svaki dan osim nedjelje u 16.30 sati, Zvornik svaki dan u 15.30 sati, Srebrenica svaki dan u 7.10 sati, Biha} svaki dan u 7.30, 13.30 i 22 sata, Bugojno svaki dan u 10, 14, 17.30 i 19 sati, Gora`de svaki dan u 8, Grada~ac svaki dan u 8.30 i 17 sati, Novi Travnik svaki dan u 13 sati, Ora{je svaki dan u 6.30 sati (preko Tuzle), Olovo svaki dan u 5, 6.30, 7.10, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14, 15, 15.30, 15.35, 16, 17, 18 i 20 sati, Sanski Most svaki dan u 15.30 sati, Te{anj svaki dan u 7 i 13.15 sati, Tuzla svaki dan u 5, 6.30, 8.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14, 15, 15.35, 16, 17 i 18 sati, Tuzla radnim danima u

9.30, Travnik svaki dan u 7.30, 9.15, 10, 13, 13.30, 14, 15.30, 17.30, 19 i 22 sata, Velika Kladu{a svaki dan, osim subotom, nedjeljom i pra znicima u 15.30 sati, Visoko svaki dan u 8.45, 10.45 i 15.15 sati, Visoko - Kakanj svaki dan u 5.30, 6, 7, 8, 8.30, 9.30, 10, 11.30, 12, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16, 16.30, 17.30, 18, 19.30 i 20 sati, Zenica svaki dan, osim subotom, nedjeljom i pra znicima u 5.30 sati via Visoko i Kakanj, Zenica svaki dan u 21 sat via Visoko i Kakanj, Zenica ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom i petkom u 7.30, 9.30, 11.30, 13.30, 15.30 i 17.30 sati autoputem, Zenica svaki dan 6.30, 8.30, 10.30, 12.30, 14.30, 16.30 i 18.30 sati autoputem.

18

KULTURA

nedjelja, 27. januar/sije~anj 2013.

OSLOBO\ENJE

Za~udni hercegova~ki pejza` Merime Ivekovi}
Za~udni hercegova~ki pejza` naziv je izlo`be mostarske diplomirane slikarice Merime Ivekovi} koja je otvorena u Galeriji Kulturno-sportskog centra u Bugojnu. Izlo`ba je otvorena u organizaciji Udru`enja li ko vnih umjetnika Skopaljske doline i time ovo udru`enje nastavlja s pro mo vi ra njem djela bh. umjetnika. Me ri ma Ivekovi} ro|ena je 1983. godine u Mostaru, gdje je na Univerzitetu “D`emal Bijedi}” zavr{ila Nastavni~ki fakultet i stekla zvanje

U Galeriji KSC-a Bugojno

KUPUSOVI] RE@IRA NOVU PRED

profesora likovne kulture - diplomirani slikar. U klasi prof. Seada Musi}a na Odsjeku za slikarstvo Akademije li ko vnih umjetnosti Univerziteta u Sa ra je vu za vr{ila je postdiplomski studij. ^lanica je ULUBiH i izlagala je na brojnim skupnim i sa mos tal nim izlo `ba ma u ze mlji i inozemstvu. Izlo`bu Merime Ivekovi} “Za~udni hercegova~ki pejza`” ljubitelji liko vne umje tnosti u Bugojnu mogu pogledati do 30. sije~nja.

Show mu
san prije 15 godina i danas je aktuelan u na{oj zemlji, kada je postoje}a vlast izgubila svaki osje}aj za kulturu i finansiranje kulture, i kada se zatvaraju pozori{ta, domovi kulture, galerije... Ina~e, objekt Narodnog pozori{ta u Tuzli trenutno se nalazi u lo{em stanju, a rukovodstvo Pozori{ta ima probleme oko finansiranja predstava.

Tekst Du{ana Kova~evi}a, prema rije~ima redatelja, iako je napisan prije 15 godina i danas je aktuelan u na{oj zemlji, kada je postoje}a vlast izgubila svaki osje}aj za kulturu i kada se zatvaraju pozori{ta, domovi kulture, galerije
U Narodnom pozori{tu Tuzla 14. februara ove godine bit }e premijerno izvedena predstava “Lari Tompson” autora Du, {ana Kova~evi}a, koju re`ira Sulejman Kupusovi}, a u kojoj }e igrati kompletan ansambl tuzlanskog pozori{ta. Predstava govori o borbi glumaca i direktorice jednog pozori{ta da odr`e rad te kulturne ustanove, ali i da, uprkos brojnim i nagomilanim problemima, ne odus ta nu od izvo|enja predstave. Kova~evi}ev tekst, prema rije~ima Kupusovi}a, iako napiji BiH odigrana je ovdje u Tuzli. Narodno pozori{te Sarajevo, kao najstarije, prvi mjesec je igralo u Tuzli svoje predstave, dok je ~ekalo da se njihova zgrada pripremi u Sarajevu. Pozori{te koje je imalo sjajne i upravnike i glumce, svoje pisce kao {to su Dervi{ Su{i}, Nijaz Alispahi}... govori nam Kupusovi}, podsje}aju}i da 19. put re`ira predstavu u Tuzli. On navodi da je predstava “Lari Tompson” prije svega jedna “luckasta i otka~ena komedija” koja govori i o glumci, ma, o zakulisnim pozori{nim

Luckasta i otka~ena
- Pogotovo mi je to krivo za Tuzlu, koja ima nekoliko sjajnih datuma u svojoj historiji. Prva pozori{na predstava u histori-

Izlo`ba fitokola`a

U novootvorenoj galeriji Narodnog univerziteta u Konjicu, Centar za kulturu organizovao je izlo`bu fitokola`a mlade umjetnice iz Jablanice Naile Habibije. - Do sada sam u~estvovala na pet kolektivnih izlo`bi, a na ovoj prvoj samostalnoj izlo`bi postavila sam trideset radova, presovano suho cvije}e, tj. fitokola` kombinovala sam s temperom, izjavila je za Fenu autorica izlo`be, koja je ~lanica Asocijacije kreativaca Bosne i Hercegovine. Na otvaranju izlo`be govorio je akademski grafi~ar Dino D`umhur, u umjetni~kom dijelu u~estvovali su ~lanovi hora “Sejfulah” Be, njamin Mu{inovi} i Anida [olji}. Izlo`ba je za posjetioce otvorena radnim danima do prvog februara.

Trideset radova Naile Habibije

Preuzimanje redateljske palice

Govori o glumcima, o zakulisnim pozori{nim stvarima, ali i o gra|anima koji su u o~aju

George Lucas: Idealan izbor

Povjereno J. J. Abramsu

Kako su proteklih dana ameri~ke medije preplavila {u{kanja o novom redatelju jedne od najpopularnijih filmskih fran{iza u historiji, Disney i Lucasfilm su otkrili ko }e preuzeti redateljsku palicu prilikom snimanja sedme epizode “Ratova zvijezda” Radi se o J.J. . Abramsu, redatelju koji iza sebe ima ponovno pokretanje jo{ jednog velikog filmskog serijala. Rije~ je o “Zvjezdanim stazama” a ova odlu, ka }e predstavljati i veliki izazov za suprotstavljene ljubitelje dviju znanstvenofantasti~nih fran{iza. - Konstantno sam impresioniran Abramsom kao filma{em i pripovjeda~em. On je idealan izbor za redatelja “Ratova zvijezda” i moja ostav{tina nije mogla zavr{iti u boljim rukama, kazao je George Lucas. ^elnici Lucasfilma, da bi primirili strasti, najavili su da }e kod pisanja novih nastavaka konzultirati Lawrencea Kasdana, scenarista zaslu`nog za najbolji nastavak u serijalu, “Imperija uzvra}a udarac” .

OSLOBO\ENJE nedjelja, 27. januar/sije~anj 2013.

KULTURA
No} muzeja

19

ust go on

STAVU U TUZLI

no pro{le godine
Iz godine u godinu manifestacija postaje sve popularnija i programe koji se de{avaju posjeti na desetke i desetke hiljada ljudi
U gotovo 180 muzeja, galerija i ustanova kulture u 100 gradova i mjesta Republike Hrvatske odr`ana je manifestacija No} muzeja, ~iji je sredi{nji ovogodi{nji doga|aj i simboli~ki po~etak ozna~en otvorenjem prve faze stalne postavke Gradskog muzeja Vukovar. Umjetni~ki paviljon. Ina~e, zagreba~ka No} muzeja po~ela je navedenom izlo`bom u Umjetni~kom paviljonu. No} mu ze ja u Za gre bu je odr`ana u 42 prostora, me|u kojima su i knji`nice i antikvarijati. Ina~e, ova manifestacija traje od 2005. godine i osmi{ljena je kao projekt {est zagreba~kih muzeja, a ve} idu}e godine se pro{irio na cijelu Hrvatsku postaju-

Vi{e poklonika

Raznovrsnost programa
Izlo`ba kazali{nih lutaka i kostima u zagreba~kom muzeju Mimara, kako navode hrvatski mediji, za tim izlo`ba “Soci ja li zam i modernost” u Mu ze ju su vre me ne umje tnos ti, izlo`ba fotografija povijesnoga donjeg ru blja autorice Mare Milin u Muzeju grada Zagreba, izlo`ba “Pra{ka ~etvorica” u Umjetni~kom paviljonu i brojna druga de{avanja u zagreba~kim muzejima, galerijama i ustanovama kulture privukla su na desetke i desetke hiljada ljudi. U hrvatskim se medijima navodi da je kvaliteta i raznovrsnost programa ove godine u Muzej za umjetnost i obrt privukla vi{e poklonika No}i muzeja no pro{le i prema prvim podacima Muzej je da, efekta nije bilo. - Svaka predstava ima neku poruku. Recimo, “Sumnjivo lice” pa “Gospo|a ministarka” , , kada smo skretali pa`nju na vlast, {ta se to de{ava sa ljudima koji dobiju vlast, za{to se tako pona{aju, za{to se tako odnose... Ali, u ovom te{kom vremenu, kada se zatvaraju fabrike, zatvaraju muzeji i pozori{ta, kada je velika nezaposlenost, mo`emo mi glumci da arlau~emo sa scene koliko god ho}emo i da poru~ujemo. Publika }e, nadam se kao i mi u`ivati u ovom projektu, ali, na`alost, vlast ne}e do}i da vidi probleme, te }e i dalje ostati veliki znak pitanja da li }e se ne{to promijeniti nabolje, rekla je Meliha Faki}. Pored nje, u predstavi igraju Nermin Omi}, Elvira Aljuki}, Adnan Omerovi}, Nenad Tomi}, Remira Osmanovi}, Milenko Iliktarevi}, Milica Kero{evi}, Ademir Hogi}, Nikolina Ba{ka rad, En ver Ha si}, Si ni {a Udovi~i}, Dalibor Brki}, Edis @ili}, Boris Balta, Emir Zec i Adnan Mujki}.
Samir KARI]

Predstava “Lari Tompson” luckasta je i otka~ena komedija

}i nacionalnim kulturnim doga|ajem koji je iz godine u godinu sve popularniji.

I u drugim gradovima
Ilustracije radi, pro{le je godine programe koji se odr`avaju za No} muzeja vidjelo preko 325.000 po sje ti te lja, {to ovu manifestaciju, ako se broj~ano gleda, svrstava me|u najposje}enije kulturne doga|aje u Hrvatskoj. Tako|er, o njenoj popular-

stvarima, ali i o gra|anima koji su u o~aju. - Ne ma ju }i {ta dru go, gra|ani `ive `ivote Lare, Sulejmana Veli~anstvenog. Dakle, umjesto da `ive svoje `ivote, `ive `ivote likova sa televizije, non-stop gledaju samo televiziju, bez ikakve nade {ta }e biti sutra. U ovoj predstavi pozori{te po svaku cijenu `eli da igra predstavu i predstava se u podnaslovu zove “Show must go on” (pred sta va mo ra da ide). Jer, ne `elimo da publika ode iz pozori{ta u gorem raspolo`enju nego {to je do{la, kazao nam je Kupusovi}. Upitali smo redatelja da nam pojasni koliko je glumcima te{ko igrati situaciju u kojoj se oni, ali i pozori{te, ustvari, danas i nalaze. - Sve te situacije mi manjevi{e prepoznajemo u `ivotu, u pozori{tu i oko sebe. Tako da je ova predstava i slika pozori{ta iznutra, ali i `ivota samog oko nas. Predstava }e biti na neki na~in i mjuzikl, jer imamo ~etiri-pet muzi~kih numera, koje radi sjajno moja saradnica mlada Jasmina Dedi} iz Tuzle. U

predstavi }e biti dovoljno toga i za srce i za du{u, i da se nasmije, i da se malo zamislimo, kazao je Kupusovi}, navode}i da, s obzirom na to da `ivimo u groznom vremenu, odlu~io je da premijera predstave bude na Dan zaljubljenih. Glumica Meliha Faki} igra lik Katarine, direktorice pozori{ta, koja se silno bori da odr`i pozori{te, i da se odigra predstava. Na kraju, uprkos svemu, predstava }e se odr`ati. - Ovo je tekst koji se bavi nama samima, u ovom, na`alost, te{kom vremenu, u kojem nikom nije stalo do umjetnosti, pozori{ta, op}enito do kulture. Ovo je komedija, ustvari, tragikomedija, koja govori o nama samima, govori nam Meliha Faki}.

Zagreba~ka No} muzeja po~ela je otvorenjem izlo`be u Umjetni~kom paviljonu

Poruka politi~arima
Ona navodi da je kao gra|anka Bosne i Hercegovine nezadovoljna svime {to se de{ava u dr`avi, a posebno u kulturi. Glumice i glumci tuzlanskog pozori{ta su, govori nam Faki}eva, i ranije kroz predstave slali poruke sa scene, ali, izgle-

zabilje`io vi{e od osam hiljada posjetitelja, dok ih je pro{le godine bilo preko sedam i pol hiljada. Posjetitelji su u Muzej po~eli dolaziti i prije predvi|enog po~etka (u No}i muzeja, muzeji su u RH bili za posjetitelje otvoreni od 18 do jedan sat iza pono}i), tako da se besplatno po~elo ulaziti i ranije. Muzej za omjetnost i obrt posjetio je i predsjednik RH Ivo Josipovi}, a prvi muzej koji je obi{ao bio je

nosti govore i podaci da je pro{le godine bilo 180.000 posjetitelja programa koji su prire|eni u glavnom gradu Hrvatske. I ove su godine, 25. sije~nja kada je odr`ana osma No} muzeja, brojne zanimljive izlo`be, performansi, radionice, koncerti... bili izuzetno posje}eni ne samo u Zagrebu, nego i u drugim gradovima Republike Hrvatske.
(Priredila: An. [.)

20

SCENA

nedjelja, 27. januar/sije~anj 2013.

OSLOBO\ENJE

Grefran snima novi album

Sud donosi publika
^lanovi biha}kog benda Grefran u zadnje vrijeme imaju jako puno posla. Osim {to nastupaju van granica BiH, ~lanovi grupe puno vremena provode i u studiju, gdje snimaju novi album. O novom albumu i novim pjesmama jo{ ni{ta ne govore. Ka`u da je jo{ rano bilo {ta govoriti, ali }e pjesme biti snimljene u njihovom fazonu, grungeu, a krajnji sud }e prepustiti publici. Ina~e ovi momci su od osnivanja benda 1993. radili samo autorske pjesme. Nisu kao ostali bendovi prepjevavali tu|e. Bend je u~estvovao na raznim festivalima i koncertima najvi{e na podru~ju USK-a, a imali su i mno{tvo solo ga`a po mnogim biha}kim klubovima. Prvi snimljeni materijal benda su gara`ni demosnimci, a ne{to kasnije bend je snimio i nekoliko demosnimaka u tada{njem Plavom radiju, Radiju Biha} i Televiziji USK-a. Nakon desetak godina aktivnog sviranja ~lanovi benda odlu~ili su napraviti pauzu kako bi se posvetili nekim drugim, privatnim obavezama. Iako se Grefran nije pojavljivao na muzi~koj sceni tokom tih godina, stvaranje novih pjesama, kao i njihovo dru`enje se ni{ta nije umanjilo. To ih je na kraju navelo na ponovno okupljanje i aktivan rad. Prije ~etiri godine bend zapo~inje sa radom u malo druga~ijem sastavu, te 2010. snimaju prvi album na engleskom jeziku pod nazivom "Cold Comfort". Izme|u ostalog, bend snima i videouratke za pjesme sa spomenutog albuma, od kojih su najupe~atljiviji "Regret" i "Another Me". Posljednjih godina ~esto nastupaju. U~estvovali su na festivalu u organizaciji MTVBIHA] kao predgrupa benda Let 3. Ove godine bili su predgrupa kultne grupe Majke. D`. B.

Da li Naomi Campbell }elavi?

Po~ela prodaja ulaznica za Seasplash festival

Najdugovje~niji hrvatski festival
U BiH, ali i ostalim zemljama regije ovih dana po~ela je prodaja "Early Bird" ulaznica za Seasplash festival 2013. koji }e se od 18. do 22. jula odr`ati na {tinjanskoj tvr|avi Punta Christo. Za podru~je Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Crne Gore ulaznice za 11. Seasplash festival po cijeni od 220 kuna mogu se kupiti putem sastava Entrio i bit }e u prodaji do 1. marta, kada }e se cijena istih povisiti na 250 kuna. Nezavisni Seasplash festival jedan je od najdugovje~nijih hrvatskih festivala i, zasigurno, jedan od najopu{tenijih muzi~kih i lifestyle doga|aja u regiji. Odr`ava se na jedinstvenoj lokaciji tvr|ave Punta Christo u [tinjanu kraj Pule okru`enoj prekrasnim pla`ama i s pogledom na pulski zaljev i Nacionalni park Brijuni. Ova lokacija je postala dom Seasplash Summer Cluba otvorenog od maja do oktobra.

Manekenka
demantovala tra~eve
Britanska manekenka Naomi Campbell ka`e da nijedan proizvod ni je do vo ljno do bar za njezinu kosu. Naomi Campbell (42) zato sama spravlja {ampon od jaja, irskog crnog piva i blagog deterd`enta za posu|e. Od toga joj je kosa glatka i sjajna. Ve} se godinama {u{ka da manekenka pati od alopecije uzrokovane dugogodi{njim ugra|ivanjem ekstenzija. Na fotografijama snimljenim u augustu pro{le godine na odmoru na Ibizi, Naomi je pozirala s potpuno }elavim prednjim dijelom glave. - S obzirom na vrijeme koje je pro te klo ot ka ko je prvi put uo~eno da boluje od alopecije, vrlo je vjerojatno da su o{te}enja trajna, otkrila je tada stru~njakinja za ugradnju ekstenzija Tatiana Karelina. De `ur ni du {e bri `ni ci ta da su zaklju~ili kako Naomi pla}a da nak vi {e go di {njem "mu ~e nju" kose ekstenzijama i ~estim mijenjanjem frizura na revijama. Me|utim, ovaj supermodel je ku lo ar ske pri~e de man tovao.

Za sve koji vole ritmove reggae, dub, ska, rocksteady, dancehall, dubstep, jungle, drum’n’bass, hip-hop, elektronske i plesne muzike, pozitivnu i veselu atmosferu, ples do ranih jutarnjih sati, sunce i more, Seasplash }e pripremiti uslove za idealno festivalsko ljetovanje. Organizovat }e ~etiri dana cjelodnevnog muzi~kog programa na {est pozornica, dnevne programe na pla`i, popratni kulturni program, rasta cups, radionice, bazar, chill

out zonu, kamping, osiguran prijevoz posjetitelja do Pule i natrag autobusom i brodom te, kao i uvijek, brojna iznena|enja za posjetitelje. Imena prvih izvo|a~a koji }e nastupiti na 11. Seasplash festivalu objavit }e se neposredno nakon zagreba~kog Wintersplasha, ta~nije u utorak, 26. februara. Po~etkom sljede}e sedmice u prodaju }e biti pu{tene i "Early Bird" ulaznice za posjetitelje iz EU i ostatka svijeta. D`. B.

22

Nedjelja
SVIJET MODE

27. januar/sije~anj 2013.

Prvi bh. humanitarni kon

Azra Hajdarevi}, svjetski poznata make-up umjetnica

SVOJU SOL
Na{e je da kao nekada{nje `rtve budemo uz `rtve • Svi prilozi proslje|uju se u turski IHH, kao krajnjem izvr{iocu akcije
koje iziskuje ovakav tip akcije. U ovom periodu uspjeli smo na}i po jedan kamion i kombi i prikupiti oko 25.000 KM. Po{to nismo uspjeli prona}i i drugi kamion, odlu~ili smo se pre}i i drugu fazu, ali da prevoz humanitarne pomo}i ostvarimo sa povratni~kim turskim {pediterskim ku}ama. To je najekonomi~niji na~in po{to je ve}ina dokumentacije obezbije|ena u startu, voza~i, kao i gorivo koje se pla}a samo u jednom pravcu, napominje Gorinjac. Od 10. januara, kako ka`e

Vrijeme je da
predsjednica Solidarnosti, pre{lo se u drugu fazu, prikupljanje prehrambenih artikala i svega drugog potrebnog sirijskom narodu, kao i nov~anih sredstava. - Dosad je prikupljeno vi{e od 33.000 KM. Ve}ina sredstava bit }e proslije|ena na ra~un na{e partnerske organizacije IHH-a, koja }e to prikupljati do Hataja, kao na{eg odredi{ta. Do 22. januara prikupljamo humanitarnu pomo}, a nakon toga do po~etka februara vr{imo pripreme administrativne prirode i druge akti-

Nisam nikada razmi{ljala o odustajanju • Fashion Week u New Yorku je najinteresantnija sedmica, puna inspiracije
Azra Hajdarevi}, mlada Bosanka, dokaz je da sre}a prati hrabre. Nakon zavr{ene sarajevske Pete gimnazije oti{la je u Ameriku u potragu za sre}om i 12 godina nakon odlaska priznaje da je prona{la. - Ro|ena sam u Fo~i, ali sam silom prilika osnovnu i srednju {kolu zavr{ila u Sarajevu. U SAD sam do{la 2001. godine sa roditeljima i sestrom kako bih se posvetila modi, makeupu, umjetnosti, po~inje pri~u Azra koja je za vr{i la Fas hi on De sign i his to ri ju umjetnosti na Wayne State Universityju u Michiganu. U svijetu make-upa, kojemu se posvetila, poznata je pod imenom Azra Red. Kao freelance make-up artist radi {minku za filmove, magazine, modne revije. - Ve} u De tro itu sam se po~ela baviti svojom profesijom u magazinu Clear, gdje sam u toku studiranja povremeno radila na kosi i make-upu. Nakon {to sam diplomirala, preselila sam u New York City, svjetski centar mode. Kao i svaki po~etak, i ovaj je bio te`ak. U NYC dolaze milioni ljudi koji po ku {a va ju us pje ti i os tva ri ti svo je snove. I ja sam dobivala i radila poslove koji nisu uvijek bili ono {to sam zami{ljala, ali trudila sam se, edukovala, {kolovala i nisam nikada razmi{ljala o odustajanju. Na svu sre}u, danas mogu re}i da sam uspjela, jer imam dovoljan broj klijenata i utabala sam stazu na veoma nestabilnom terenu, pri~a nam Bosanka koja sara|uje sa najpoznatijim licima. - Imala sam priliku upoznati dosta poznatih li~nosti i raditi sa njima. Te{ko je izdvojiti neko ime posebno, ali za mene puno zna~i saradnja sa Zacom Posenom, jednim od najve}ih dizajnera dana{njice i, recimo, Johnom Legendom, s kojim je istinsko zadovoljstvo raditi. Kim Catrell me je posebno dojmila, ona je tako prizemljena i talentovana glumica i prijateljica. Isto tako zanimljivi su mi i bliski i David Schwimmer i njegova supruga. Radila sam za vi{e brendova, ali izdvajam: Dior, Chanel, Sheisedo, Stila, nagla{ava Azra Red koja u Sarajevo i ne dolazi ~esto. - Svijet mode u kojem se nalazim je haoti~an, pogotovo dva puta godi{nje kada se odr`avaju Fashion Weekovi. Fashion Week u New Yorku je za mene najinteresantnija sedmica, puna inspiracije i konekcija sa jako talentovanim ljudima iz modne industrije. Te{ko mi je izdvojiti vrijeme za odmor, rije~i su Azre koja je ogor~ena stanjem u BiH. Tu`na je {to se muzeji zatvaraju, a u kina i pozori{ta dolazi sve manje mladih ljudi, a tr`ni centri i vjerski objekti ni~u na sve strane. - Ne pratim ba{ bh. modnu scenu, ali s vremena na vrijeme ~ujem za neko ime. ^injenica je kako mi imamo talenat, ali zbog op}eg stanja u dru{tvu, to ostane neprimije}eno na me|unarodnoj sceni. Mislim da mladim ljudima nedostaje hrabrosti, zaklju~ila je Azra Hajdarevi}. E. Z. B.

uspijevaju samo najhrabriji

Svijet mode je haoti~an i u njemu

U Bosni i Hercegovini trenutno traje akcija “Do{la je zima... Jedan hljeb i pokriva~ za Siriju” koju su zapo~ele , turske organizacije, a kojoj su se pridru`ila i udru`enja iz BiH. Razgovarali smo sa Zemirom Gorinjac, predsjednicom Udru`enja Solidarnost, koje je pokreta~ akcije u BiH. - Nosilac akcije i njen pokreta~ je Udru`enje Solidarnost iz Biha}a. Saznav{i da se iz Turske sa preko 100 organizacija ujedinjenih u jedan projekat planira pripremiti 1.000 kamiona humanitarne pomo}i namijenjenih sirijskom narodu, smatrali smo da Bosna i Hercegovina mo`e donirati bar dva kamiona pomo}i za narod koji je BiH pomagao kad je bilo najte`e, ka`e za na{ list Gorinjac.

DVIJE FAZE

Prema rije~ima predsjednice Udru`enja Solidarnost, akcija je pokrenuta 7. decembra i odvija se u dvije faze. - Prva faza trajala je do 10. januara i imala je za cilj prona}i donatore za dva kamiona kojima bi se prevozila humanitarna pomo}. Pored toga, potrebno je na}i donatore za gorivo, kombi za logistiku, kao i prikupljanje nov~anih sredstava potrebnih za tro{kove puta

KR[ENJE PRAVA Mi smo udru`enje koje djeluje na globalnom nivou i poku{avamo na{u javnost upoznati sa problemima i te{kim `ivotom, kr{enjem osnovnih ljudskih prava u Palestini, Africi, Mijanmaru - Burmi, Iraku, Afganistanu i sad Siriji

27. januar/sije~anj 2013.

Nedjelja

23

nvoj za sirijske izbjeglice

SAVJETI KOZMETICARA

LIDARNOST

a poka`emo

Zimska za{tita ruku i noktiju
Prikupljanje pomo}i

vnosti za kretanje konvoja. Prva sedmica februara je orijentacioni termin kretanja konvoja od dva {lepera, kombija i logistike, napominje Gorinjac. Uz Udru`enje na ~ijem je ~elu, Gorinjac napominje kako u akciji u~estvuju i Udru`enje gra|ana Tesnim - Sarajevo, Pomozi ba Sarajevo, Knjiga Izvor - Zenica, Dirhem - Sanski Most i AHI Travnik, DAR - Kakanj, a da pored njih Udru`enje Solidarnost ima vrijedne aktiviste u Tuzli, Zenici, Travniku, Turbetu, Donjem Vakufu, Cazinu, Bosanskoj Krupi. - Ve} {est godina sura|ujemo sa IHH-a, od samog po~etka na{eg rada kao grupe gra|ana. Ve} dvije godine smo registrovani kao udru`enje i na{a suradnja je potvr|ena i potpisivanjem ugovora o partnerstvu. Ve}ina na{ih projekata je, ustvari, promoviranje projekata IHH-a u Bosni i Hercegovini. Tako da sve nov~ane priloge pristigle po raznim projektima poslje|ujemo u IHH-a kao krajnjem izvr{iocu akcije. Ono {to je zanimljivo da je akcija “Konvoj za Siriju” pobudila velik interes i postala prava bosanska, kao i ve}ina na{ih akcija, za razliku od akcije prikupljanja nov~anih sredstava za sirijski narod koja kod nas traje od marta, isti~e Gorinjac. Na pitanje {ta misli o kriti~arima akcije, kojima je glavni argument ~injenica

Nakon lica, ko`a ruku i nokti najvi{e pate zbog zime, a poma`u joj kupke i mazanje prije tu{iranja dok ko`u njeguje samostalno pripremljen piling od zobenih pahuljica

da postoji dosta onih kojima je potrebna pomo} i u na{oj dr`avi, Gorinjac ka`e: - Da, ima i takvih slu~ajeva, ali je to slu~aj za svaku akciju, pa i ovu. Mi smo udru`enje koje djeluje, uglavnom, na globalnom nivou i poku{avamo na{u javnost upoznati sa problemima i te{kim `ivotom, kr{enjem osnovnih ljudskih prava kod mnogih naroda u svijetu, kao {to su Palestina, podru~je Afrike, Mijanmar - Burma, Irak, Afganistan i sad Sirija. Stanje rata i stanje mira nikad se ne smije dovoditi u istu ravan, ma koliko nam izgledao `ivot u Bosni te`ak. S druge strane, strahote rata pro`ivio je bosanski narod. Cijeli svijet se digao i pru`io nam podr{ku. Isti ovi narodi, koji sad pate, trpe zulum, nepravdu, agresiju i suo~avaju se sa najgorim {to rat sa sobom nosi. Sad je vrijeme da mi poka`emo svoju solidarnost koliko mo`emo, da ne zaboravimo ono {to se nama de-

silo, da se borimo da se takve stvari nigdje ne de{avaju. Na{e je da kao nekada{nje `rtve budemo uz `rtve. Predsjednica Udru`enja Solidarnost ka`e kako je uspjeh ve} ostvaren, s obzirom na koli~inu novca koji je prikupljen, javne tribine koje je tim volontera sa dr. Muhemedom Kata’a odr`ao u {est gradova BiH. - Mi u februaru sti`emo u Hataj, gdje }e nas do~ekati tim IHH-a organizacije kao primalac pomo}i. Molim sve gra|ane, dobre ljude, institucije, poduze}a, sve one koji su u prilici pomo}i, da svojim prilozima ili donacijama budu dio prvog bosanskog konvoja za Siriju. Vi{e informacija na na{oj web stranici www.solidarnost-bosnia.com ili na tel: 061 604 092 - Zemira Gorinjac ili 062 525 150 Karali} Elvir - Pomozi ba Sarajevo, dodaje Gorinjac.
Amina [E]EROVI]

JAVNE TRIBINE

Zagrijte {olju zobenih pahuljica u pola {olje mlijeka. Nakon {to su kuhane, dodajte {e}er pa ostavite da se mje{avina zgusne i ohladi. Zatim je nanesite na nadlanice i ostavite da odstoji desetak minuta. Zob }e umiriti nadra`enu ko`u, u~initi je mek{om i otpornijom na hladno}u, a mlijeko }e, poti~u}i uklanjanje mrtvih stanica ko`e, djelovati poput prirodnog pilinga. Nakon {to dobro isperete ruke, ko`u nahranite, primjerice, kakaovim ili shea maslacem. Hladni zimski zrak, osim ko`e lica, ponajvi{e isu{uje osjetljivu ko`u ruku. Kako biste ih za{titili, ruke zimi njegujte kremom ujutro i prije odlaska na spavanje, savjetuju dermatolozi. Vrlo osjetljivoj ko`i pomo}i }e no}ni tretman maslinovim uljem. Na ruke prije spavanja nanesite nekoliko kapi maslinova ulja, koje ste (da ubla`ite miris) prethodno pomije{ali s malo limunova soka. Kako hladno}a isu{uje i nokte te poti~e njihovo pucanje, ulje dobro utrljajte i na vrhove prstiju. Navucite pamu~ne rukavice te ostavite da ulje djeluje tijekom no}i. Za meku ko`u i ~vrste nokte tako|er je vrlo va`na i prehrana bogata bjelan~evinama te vo}em i po vr}em (vi ta mi ni ma i mi ne ra li ma).

SIR I RIBA

Osim laka zimi je preporu~ljivo upotrebljavati i u~vr{}iva~ za nokte. On }e dodatno za{tititi nokte od pucanja i listanja. Kako biste i nelakiranim noktima osigurali zdrav izgled, hranite ih iznutra - jedite hranu bogatu kalcijem i vitaminom A. Ru`ina vodica va`an je dodatak zimske njege ruku. Da biste na~inili losion, potrebno vam je 2/3 {olje ru`ine vodice, 1/3 {olje glicerina i ka{ika limu-

nova soka. Izmije{ajte sastojke, ulijte u tamnu bo~icu i ~uvajte na hladnome mjestu. Koristite prema potrebi. Ruke mo`ete njegovati i kombinacijom maslinova ulja i meda, a smjesi maslinova ulja i limuna mo`e se dodati i nekoliko kapi ricinusova ulja. Omek{avanju ko`e ruku pomo}i }e i doma}i losion od mlijeka. Zagrijte dvije {olje mlijeka kojima ste prethodno dodali ka{ikicu soli. Nakon {to se malo ohladi, ruke nama~ite i nje`no masirajte u mlijeku. Ko`a se dvostruko {titi tijekom tu{iranja. Prije odlaska pod tu{ u podru~je oko noktiju utrljajte manju koli~inu hranjivog ulja ili vazelina. Ako i tokom tu{iranja utrljavate ulje oko noktiju, njegovu }e prodiranju u nokte i ko`u pomo}i i vru}a para.

24

Nedjelja
Kostas TAKIS

27. januar/sije~anj 2013.

PRIČA NEDJELJE

“Evo sam pljunula! Te{ko tebi ako opet zablene{ putem!” Nikad nije stvarno pljuvala, samo je tako govorila, ali zna~enje prijetnje bilo je jasno: morao si da se vrati{ prije nego se pljuva~ka osu{i. Kako se brzo su{i pljuva~ka odlu~ivala je ona ve} prema prilikama ili prema svom raspolo`enju. Nekad bi se osu{ila dok ka`e{ britva, kao ptica bi odletio i kao ptica se vratio, ali pljuva~ka se ve} osu{ila, a ona te ~ekala na vratima s kai{em u ruci. Drugi put vra}ao bi se otud gdje te poslala i kad bi ugledao ku}u sa ugla ulice, hvatala te drhtavica, ne{to se lomilo u tebi, koljena su ti se ko~ila, umjesto da idu naprijed, noge su ti i{le koso, nazad, naprijed, koso, nazad... Pitao si se ljut na samog sebe {ta ti bi da se toliko zaboravi{, koji li je vrag u{ao u tebe da stoji{ i blene{ u djecu {to su vukla svraku za nogu, zar vrijedi pojesti tolike batine zbog neke zabave na koju si slu~ajno naletio, u kojoj nisi ~ak ni u~estvovao, i koja, {to je najgore, ve} pripada pro{losti, dok se Sudnji ~as, trenutak pla}anja ra~una, bli`i neumoljivo sa svakim korakom prema vratima. Me|utim, tvoje bojazni ~esto su bile neopravdane. Ulazio si u ku}u kao osu|enik koji ide na pogubljenje, a iznenada, po izrazu njenog lica shvatao si da se pljuva~ka jo{ nije osu{ila i grudi bi ti ispunilo olak{anje i, pun ljubavi i zahvalnosti, pun odu{evljenja pred tim ~udom, gledao si je, po`elio bi da pritr~i{ i poljubi{ je, tvoja gri`a savjesti zbog toga {to si blenuo pretvorila bi se u dim i iznenada bi za`alio {to nisi blenuo malo du`e, ~ak bi se usudio da joj ka`e{ kako su djeca u gornjoj ulici uhvatila neku svraku i vukla je kanapom za nogu i {utala je kao loptu, bilo je kao da otvoreno priznaje{ da si blenuo, kao da je izaziva{ da ti poka`e svoje karte - ako joj je namjera da te istu~e, nek te istu~e ve} jednom, pa da i s tim zavr{imo. Ali ona ili uop{te nije obra}ala pa`nju na tebe ili bi ti rekla ne{to sasvim bez veze s tim {to si blenuo, rekla bi ti: “Ostavi bocu u kuhinju i odleti preko puta do gospa-Hrisi i reci joj da do|e na minut-dva, ho}u da popri~am s njom.” Ponekad, {tavi{e - ali rijetko - kad je bila dobro raspolo`ena, kad bi uve~e do{ao gospodin koji joj je kupio si}u{ni gramofon na Sajmu ili gospodin koji je uvijek donosio mu{ule i crveni kavijar, onda je ~ak zaboravljala i da pljune, a kad bi se vratio iz pekare zasopljen od te`ine hljeba koji ti je na ulici tri puta ispadao - ne samo da te nije grdila, nego bi te uzimala u naru~je i govorila: “Ah, da se poveselim djetetu koje mi je poraslo i slu{a me, dje~a~i}u mom dobrom, koji }e me, kad ostarim, voditi iz hlada na sunce” i smijala se od srca. , Kako je divan bio `ivot u takve

Kusur
dane! Gramofon je svirao neprekidno, a ona je pjevala uz njega: Uz tango se priljubi{e, strasno zagrli{e, al ona u svakom krugu oko sebe gleda... Izjutra je dolazila gospa-Roksana iz Tumbe i prala rublje, jer se njoj pranje gadilo, ili bi ribala pod; u~inila bi da se ku}a sija tako da ti bude milo kad je vidi{, ili je dolazila samo, ali samo da ti pravi dru{tvo, da ti pri~a bajke, jer je ona morala da iza|e, da ide prvo advokatu zbog razvoda, zatim zubaru, a odatle na pijacu Modijani u kupovinu. Ali ako bi ostala kod ku}e, popodne je izlazila na prozor i zvala sladoled`iju: “Gosin-Prodrome, daj mi dva sladoleda s kremom, ali nemoj da kornet bude prazan; {ta, more, ima novo, brate ro|eni, tako te dugo nismo vidjeli.” Uzimala je dva sladoleda, jedan za gospa-Roksanu, a jedan za tebe - ona nije jela sladoled jer je i{la zubaru, a ako koji put ne bi odoljela da gleda kako ga li`e{, a ona da ne jede, rekla bi ti: “Ne}e{ dat mal~ice mamici koja ti ga je kupila?” i stavljala je dlanove na lice i plakala, “a, a, a!” I odmah bi potr~ao prema njoj i podigao visoko ruku sa kornetom, pa sve i da si znao da pla~e kobajagi, ponosan {to mo`e{ i ti da uradi{ ne{to za nju, ali, hajde, priznaj, paze}i suzdr`anog daha koliko }e da zagrize, jer, na kraju krajeva, sladoled je tvoj, nek jede i ona, ali da ne pojede sve. Ve~eri su bile jo{ ljep{e kad je bila dobrog raspolo`enja. Sve je slatko odisalo mirisima koji su stizali iz dvori{ta susjedne ku}e, mirisima jasmina i orlovih noktiju, a atmosfera je imala ne~eg prazni~nog, bio je Prvi maj, obla~ila te u kecelju s cvjeti}ima, s lastikom u nogavicama, i slala te na ulicu da se igra{ koliko te volja, ali da se ne vrati{ zamazan. Zatim je iznosila velike saksije pred kapiju, begoniju, hortenziju i dva fikusa, zalila bi ih i izlila kofu-dvije na plo~nik da bude svje`ije, a zatim je i ona sjedala na stepenice pored saksija i pri~ala sa gospa-Hrisi, ili je okupljala velike djevoj~ice i velike dje~ake koji su i{li u tre}i gimnazije i u~ila ih ide-maca-oko-tebe i care-caregovedare... Jednom se ~ak digla i po~ela da preska~e konopac, da poka`e djevoj~icama kako se preska~e, i nije iza{la iz igre onda kad je izgubila, nego tek kad se zadihala i uhvatio je smijeh, pa re~e: “Ostavite me na miru, |avoli jedni, nisam ja vi{e za takve stvari, vidite kolikog sina imam!” Ali bilo je i drugih dana, zimskih,

Ilustrovao: Vlatko ROZMAN

obla~nih, kad je imala napade zlovolje, kad je neprekidno pu{ila kao dimnjak i grizla nokte, i tih dana ne samo da nisi smio da blene{ putem, nego ~ak ni u ku}i da se igra{ sa zlatom od cigareta, niti da zucne{. Jer bi ti rekla: “Pazi dobro, ni dah iz usta danas da ne pusti{, jer }u te sasje} ko sardinu!” Tih dana najbolje je bilo da te nigdje ne {alje, jer si znao: koliko god brzo da se vrati{, pljuva~ka se ve} osu{ila, a ako se pljuva~ka ne bi osu{ila, onda bi zaboravio da uzme{ so, “[ta ti je jo{ rekla mama da uzme{?” pitao te bakalin, ali koliko god se mu~io, nisi se mogao sjetiti; ili bi blenuo putem, potpuno bi zaboravio da je danas zlovoljna, stajao si i blenuo u djecu {to su davala deseticu i gledala Panoramu, ili bi oni vidjeli kako ~vrsto dr`i{ ne{to u ruci, pa bi ti rekli: “Odi da se porvemo, a pusti}u te da me pobijedi{“ i uzimali su kusur, a ti ne bi ni primijetio, a ona, umjesto da iza|e i istu~e djecu, tukla je tebe.

Kostas Takis (1927), savremeni gr~ki knji`evnik. Objavio zbirke pjesama Simfonija Brazilijana i Kalana “Vizantion” zbirku pripo, vjedaka “Kusur” roman “Tre}i vijenac” (preveden na sve evropske , jezike), te zbirku eseja “Moja baka Atina” .

Bilje{ka o piscu

“Zgrije{io sam, maj~ice moja” de, rao si se kroz jecaje, “zgrije{io sam, ne}u nikad vi{e” i poku{avao si da , se sakrije{ iza njene suknje, ali {to si vi{e bje`ao i {to si vi{e plakao, ona je sve vi{e divljala, mrzila je kad pla~e{ ili moli{, smatrala je da kaznu treba da primi{ kao mu{karac. “Il }e{ postati mu{ko i nau~it da ne cmizdri{“ govorila ti je pjene}i od , bijesa i udaraju}i gdje stigne, “il }u te ubit ovog ~asa, jednom zauvijek, da te opla~em pa da te zaboravim, mlakonje ko {to je tvoj bijedni otac nisu potrebne ovom dru{tvu - reci mi, o}e{ li postati mu{ko? Reci: ‘Posta}u mu{ko!’ Govori, jer mi `iv iz ruku ne}e{ iza}, danas }e ti do} kraj!” I rekao bi: “Da, maj~ice moja, posta}u.” “I ne}u vi{e blenuti putem.” “I ne}u vi{e blenuti!” “Nit }e mi se rugat skitnice i krast mi kusur!” “Ne}e, maj~ice moja, ne}e.” “Ajde sad, gubi mi se s o~iju dok se nisam predomislila, vuci se da opere{ nju{ku i da ni glasa nisam ~ula! - proklet da je sat kad sam te rodila...” Tih dana gramofon ili uop{te nije svirao ili je svirao stalno istu plo~u... Sirotinjo, na ovom svijetu najvi{e djece ima{ ti... A ona je nave~e izlazila ne javiv-

{i gospa-Roksani da do|e i pravi ti dru{tvo, stavljala bi te u krevet i izlazila, i vra}ala se kasno, koliko kasno - nisi znao, mnogo puta nisi znao ~ak ni da je bila odsutna: bio si u tre}em ili ~etvrtom snu kad bi za~uo razgovor izdaleka, i otvorio bi o~i samo za tren i vidio svog an|ela potpuno golog, bez krila, pred njenim krevetom, a zatim se gasila petrolejka, gasio se i razgovor, i bio je mrak poput te{kog }ebeta na tvojim o~ima, i padao si kao olovo u peti san... Ah, more, majko! Pro{lo je - koliko? Trideset godina od tada, a jo{ nisam nau~io svoju lekciju. Jo{ nisam postao mu{ko, i dalje blenem putem posmatraju}i djecu, i dalje mi skitnice kradu kusur. A to je tvoja najve}a kazna. A moja kazna - {to nisam shvatio, dok je jo{ bilo vrijeme, koliko si patila tada i `elio sam da ti se osvetim. Ali neka sve |avo nosi, zar si morala da se istresa{ na meni? Ama, zar nisi mogla da mi progleda{ kroz prste kad sam kasnio deset minuta ili kad sam zaboravljao da kupim so? A ako se dobro sje}am, kusur koji su mi ukrala djeca iz gornje ulice bio je, boga ti tvoga, majko, samo {est-sedam desetica!
Prevod: Zoran MUTI]

27. januar/sije~anj 2013.

Nedjelja
NASIZBOR

25

KOZERIJE KAD IM VRIJEME NIJE
Piše: Josip VRIČKO josip.vricko@oslobodjenje.ba

KNJIGA

Sada, tvrdi Du{ko, ~im Golub pi{ki, sjeti se Hanke. A tu treba Tomi}u vjerovati, on je bio dje~iji ambasador i zna {to sve djeci pada na pamet kad pi{ke. Dodu{e, Goran je ve} veliki, ali zbog ove traume nije se ni o`enio. Nema ni djece, jer se on, tvrdi mu advokat, sjeti Hanke uvijek kad mu do|e da pravi djecu. I onda mu pokisnu krila! Jasno je onda da njegov advokat tra`i da na{a kraljica sevdaha odgovara. Da odle`i makar 10 godina

Ne damo Hanku, nismo ni prije!
Bosna je jedna stvarno nesretna zemlja. ^im nekom svane, nama smrkne. Eno, u povremeno prijateljsku Srbiju vratio se kralj. Nije, dodu{e, u ba{ najboljem stanju, ali, ~injenica je koju vi{e nitko ne mo`e osporiti, kralj Petar II. Kara|or|evi} je opet kod ku}e, kao {to je to, ~im mu se otac vratio, odmah i primijetio sin mu Aleksandar, te mu poru~io na, ma gotovo te~nom srpskom: “Dobro do{ao ku}i, o~e”! Bio je tu i premijer Ivica Da~i}, jer on se na Dedinju otprije, jo{ dok je vo`d po zemlji hodao, dobro snalazi. Nije, me|utim, ni{ta govorio. Samo je dr`ao upaljenu svije}u. Eh, sada za pokojnoga kralja ili pokojnoga Slobu, vrag }e ga znati! Ali, bra}a Srbi, sad kad ih je krenulo s ovim povratcima, tu ne}e stati; uskoro }e se vratiti i Aleksandrova majka istoimena Aleksandra iz Atene i baka Marija iz Londona. Sve u svemu, ne}e se vi{e patrijarh Irinej mo}i `aliti kako Srbiji fali car, ili makar kralj. Sad im, treba po{teno priznat, ni{ta ne fali!

SUN^ANA STRANA IGMANA

No, Srbi, usprkos tomu {to su gotovo kompletirali Dvor, i dalje vole da kom{iji crkne krava. To jest kraljica! Na{a, naime, kraljica, ali ne Katarina, nju ovdje malotko vi{e i spominje, nego na{a, brate mili, kraljica sevdaha Hanka I. Paldum. I, zamislite, {to se desilo - o glavi joj radi Du{ko Tomi}. Prije rata Tomi} je vodio Dje~iju ambasadu, a sada kad je ve} veliki Du{ko, otvorio je odvjetni~ki ured. Tako je jednog lijepog dana Tomi}u doletio Golub, ali ne pismono{a, nego Goran. I ispri~ao kako su tamo negdje ‘93., u okviru kulturno-zabavnog programa rekreacioni kamp Silos na obroncima (nekad) partizanskog, ali i olimpijskog Igmana, pohodili umjetnici iz obli`njeg Sarajeva. A gdje su umjetnici, tu je i njihova a i na{a - kraljica. Du{kov Goran tvrdi kako Hanka I. Paldum, ~im ga je ugledala onako nao~itog i preplanulog, jer Silos je, kao {to su i ina~e rekreacioni kampovi otvarani diljem BiH od ‘92. do

‘96., na sun~anoj strani, nije mogla odoljeti: “Ho}e{ li me, da izvine{, je..ti” , pitala ga je visoka go{}a. Golub je shvatio kako je to, u biti, retori~ko pitanje, pa je, kao {to mu i samo prezime ka`e, odmah ra{irio krila. To jest, noge. [to je, ta, naime, njegova spremnost, toliko ponijela Hanku, da ga je onako u zanosu strast je, ako me razumijete, ~udo - malo {tiklom po{kakiljala po mjestu koje se ukazalo ~im je Golub ra{irio krila. Sve je upu}ivalo na jo{ jedan dan pun strasti u Silosu, kadli se pojavio Dino Merlin i po~eo dijeliti cigarete. I tu je Golub popu{io! Izme|u Hanke i cigara, izabrao je cigare, te se s Dinom zadr`ao u kratkom i srda~nom razgovoru, izme|u dva dima. Ganulo je to kraljicu sevdaha, slijedom ~ega }e kasnije nastati njezina tu`na pjesma. Evo, pretu`na je pa zato ne}u vi{e, jedne kitice: “Gazi, gazi, pa me mazi/nek’ me boli/sre}e meni s tobom nema/ al’ srce te voli! Trebali su to, da nije Golub popu{io, otpjevati u duetu Hanka i on. Ovako je propjevao Tomi}, ka`e kako je kraljica sevdaha seksualno zlostavljala. Sada, tvrdi Du{ko, ~im Golub pi{ki, sjeti se Hanke. A tu treba Tomi}u vjerovati, on je bio dje~iji ambasador i zna {to sve djeci pada na pamet kad pi{ke. Dodu{e, Goran je ve} veliki, ali zbog ove traume nije se ni o`enio. Nema ni djece, jer se on, tvrdi mu advokat, sjeti Hanke uvijek kad mu do|e da pravi djecu. I onda mu pokisnu krila! Jasno je onda da njegov advokat tra`i da na{a kraljica sevdaha odgovara. I da odle`i makar 10 godina. No, proces }e biti vrlo zanimljiv. [tovi{e, neizvjestan; Treba, kao prvo, utvrditi tko je prvi po~eo. Ako je stvarno Hanka I. Paldum postavila ono (kobno) retori~ko pitanje, za{to je, ako mu nije bilo do toga, Golub spremno ra{irio krila... ili {to ve}?! Usto, navodno o{te}ena strana tvrdi kako je Hankina pomalo nekontrolirana strastvenost negativno utjecala na srpski natalitet. A to {to bi oni sada na{u kraljicu zatvorili u neki njihov Silos... Hanka I. Paldum, tvrde mi izvori bliski na{oj kraljici sevdaha, jo{ nije izabrala odvjetnika. Zasad se brani sama. Skromna je, me|utim, Hanka. ^ujete, ustalom {to ka`e ta skromna `ena: “Mene kao simbol Bosne oni napadaju. To nije samo atak na mene, ve} i atak na Bosnu” kazala je i svjesna opasno, sti dodala: ^uvajte mi Bosnu! A budu}i je ne samo simbol Bosne nego i kraljica, Hanka I. Paldum je, usprkos svemu, oprostila svome Golubu, te mu poru~uje, ekskluzivno preko Oslobo|enja: “Ostavi me s’ mojim bolom/i ne diraj vi{e/ zaboravi {ta je bilo/neka vrijeme izbri{e” .

Jedna svadba, jedno ubistvo, odnosi triju sestara, brakovi, policijski inspektori koji imaju savjest, sve su to etape kompleksnog romana "Voda, pau~ina" koji se na neki na~in bazira na patologiji dru{tva svedenoj na mikronivo jednoga kvarta i jedne porodice. Epiteti poput "najzagreba~kija knji`evnica" ili "hrvatska Agatha Christie", dobro zvu~e u medijiskom smislu, ali se svakako mogu primjenjivati na ovu autoricu. Poput pedantne britanske autorice krimi}a i ovdje je rije~ je o spisateljici koja voli imati stvari pod kontrolom, ne samo u smislu pa`ljivog konstruisanja svakog pojedina~nog romana, sastavljenog od razli~itih `anrovskih, pripovjednih, ~ak i grafi~kih registara, nego i {ire. Naime, nakon njenog drugog romana uslijedile su naznake kako su to dijelovi budu}eg ciklusa, svojevrsnog krimi-bedekera Zagreba koji }e ~initi ~etiri romana, smje{tena u ~etiri godi{nja doba, a {to je ~injenica kojom ova izuzetna autorica mo`e samo da obraduje svoje ~itaoce.

NADA GA[I]: "VODA, PAU^INA"

FILM

FILMSKA ANA KARENJINA

Redatelj Joe Wright se svojim filmovima "Hanna i Ponos i predrasude" ve} pokazao kao relevantno ime za najnoviju ekranizaciju romana Lava Nikolajevi~a Tolstoja "Ana Karenjina". Na ovaj je na~in izbjegnuto da najnovija filmska verzija ne bude tek jo{ jedna kostimirana romanti~na drama, ve} vrlo zanimljiv videomaterijal iz perspektive ovog umjetnika. Dio filmske postave ~ini krema britanskog gluma~kog svijeta: Jude Law, Aaron Johnson, Matthew MacFadyen, Kelly Macdonald, Michelle Dockery te Keira Knightley kao Ana. U ovom modernom vi|enju Tolstojevog remek-djela, Keira Knightley je sjajno utjelovila aristokratkinju Anu u visokom ruskom dru{tvu 19. stolje}a, ~iji se `ivot mijenja nakon {to zapo~ne aferu s nao~itim grofom Vronskim, a {to je zaplet koji prepoznaju ~itave generacije.

TEATAR

OSTAVI ME S MOJIM BOLOM!

Po vo dom Me|una ro dnog dana sje}anja na `rtve holokausta 27. januara u Galeriji Novi hram u Sarajevu otvorena je izlo`ba "Novi svjedoci holokausta" Muzeja holokausta iz Skoplja. Odlukom Generalne skup{tine Ujedinjenih nacija, 27. januar, dan kada je 1945. godine oslobo|en zloglasni koncentracioni logor Auschwitz, progla{en je Danom sje}anja na `rtve holokausta. Isti datum je prihva}en i u Bosni i Hercegovini i ve} sedmu godinu se obilje`ava u organizaciji Vije}a ministara i Jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini. Ove godine navr{ava se 70. godi{njica od stradanja makedonskih Jevreja, jer su 10. marta 1943. bugarske okupacione trupe odvele kompletnu jevrejsku populaciju Makedonije u logor i tamo ih likvidirali, te je obilje`avanje godi{njice u znaku Makedonije.

"NOVI SVJEDOCI HOLOKAUSTA"

MUZIKA

^UVAJE MI BOSNU Hanka I. Paldum, tvrde mi izvori bliski na{oj kraljici sevdaha, jo{ nije izabrala odvjetnika. Zasad se brani sama. Skromna je, me|utim, Hanka. ^ujete, ustalom {to ka`e ta skromna `ena: “Mene kao simbol Bosne oni napadaju. To nije samo atak na mene, ve} i atak na Bosnu”, kazala je i svjesna opasnosti dodala: ^uvajte mi Bosnu!

Na YouTubeu se ovih dana pojavila nova pjesma tragi~no preminulog makedonskog pjeva~a To{eta Proeskog pod nazivom "Sve je ovo premalo za kraj". Radi se o numeri koju je To{e napisao jo{ 2006. godine, a koja ina~e predstavlja najavu za album sa To{etovim najve}im hitovima koji }e biti objavljen 25. januara 2013. godine, na njegov 32. ro|endan. Muziku i tekst za ovu pjesmu napisala je Jelena Trifunovi}, a aran`man Nik{a Brato{, dok je demoverzija ove pjesme prona|ena na To{etovom ra~unaru nakon njegove smrti. Tako|er, ove godine se o~ekuje i izlazak knjige o njegovom `ivotu "Ovo nije kraj", na kojoj radi Sonja Aleksovska - Nedelkovska.

TO[E PROESKI PREMALO ZA KRAJ

26 Nedjelja

27. januar/sije~anj 2013.

MOJ

DOM

Prostor za opu{tanje
Dom bi trebao biti mirno uto~i{te, koje vam pru`a odmor i relaksaciju kada na kon stre snog da na do|ete napokon ku}i. No, jeste li znali da pametnim de ko ri ra njem svoj dom mo`ete u~initi jo{ ugodnijim i ljep{im za `ivot? Mogu}e je vrlo brzo i jeftino pretvoriti ku}u u raj za opu{tanje i relaksaciju.

Nervoza i uznemirenost rastu u malim prostorima • [tedne sijalice daju prirodniju svjetlost • Uklonite televizore i ra~unare iz spava}e sobe

ULAZ

Kako biste odmah, ~im kro~ite u stan, osjetili sre}u i olak{anje, na ulaz, u hodnik, stavite neki omiljeni predmet, poput vaze, umjetnine, ne~eg {to volite i {to }e vam odmah popraviti raspolo`enje. Organizirajte ulaz i maknite suvi{ne stvari. Ukoliko vas odmah na ulazu na policama hodnika do~eka hrpa novina, dobivate poruku da u va{em domu vladaju haos i obaveze, a ne relaksacija. Napravite police ili zanimljive stalke za sve {to imate u ku}i, pa tako iza novine, koje mo`ete organizirati, recimo, u pretince na zidu. U dnevnoj sobi napravite prostora. Nervoza i uznemirenost rastu u malim prostorima gdje imate osje}aj da vas stvari gu{e. Kako biste napravili reda, zapi-

tajte se trebate li stvarno sve stoli}e, naslonja~e, jastuke, uokvirene slike i jesu li vam stvarno neophodni. Razmislite da stoli} obojite u istu boju kao i zid, pa }e se na taj na~in vizuelno stopiti i u~initi prostor ve}im. Tako|er bi bilo po`eljno da zidove obojite u svijetle boje koje }e prostor u~initi malo ve}im. Previ{e i prejakog svjetla mo`e vam pokvariti smiruju}u atmosferu. Koristite snopove svjetla u vidu svjetiljaka samo na onim mjestima gdje je nu`no, recimo kod kau~a na kojem ~itate ili u kutu sobe, te na taj na~in napravite opu{taju}u atmosferu. Koristite {tedne sijalice, iako su malo skuplje, one daju prirodniju svjetlost. Ukoliko imate previ{e namje{taja, ne samo da se mo`ete ozlijediti manevriraju}i izme|u stolaca i stoli}a za kafu ve} mo`ete osje}ati nervozu zbog toliko sitnica i detalja. Ra{~istite bar prolaz od kau~a do kuhinje i do stola.

Ne moj te ra di ti ve li ke kontraste s bojama. Naime, nesvjesno }e jaki kontrasti privla~iti va{ pogled

PAMETNO S BOJAMA

MOJ VRT

Prava parcela pru`a mogu}nost bogatog sadr`aja unutra, a i bo`anstven pogled na {iroki pejza`. Nije ~udo da su se dvorci gradili na uzvisinama, da se obogati pogled
Tekst i fotografije: Ana MRDOVI], dipl. ing. hort.

Vrt i ku}a - su`ivot
Ovih dana sam sa velikim zadovoljstvom pro~itala knjigu "Salon medvje|ih {apa" autora Gilles Clémenta poznatog francuskog pejza`iste, in`enjera agronomije, vrtlara, profesora na Visokoj dr`avnoj {koli pejza`a u Versaillesu i pisca. Njegova djela su poznata ne samo u Francuskoj ve} i {ire. Za{to? Zato {to je on jedan od prete~a novog pogleda na `ivot i prirodu {to je na veoma interesantan, ilustrativan, pou~an i nadahnut na~in opisao u gore navedenoj knjizi. Knjiga je ustvari njegova vrlo zanimljiva profesionalna autobiografija u kojoj opisuje stvaranje svoga bivali{ta - ku}e i vrta po svojoj mjeri i intuiciji opisuju}i mjesto i vrijeme (Francuska od 1977. god.) otkrivaju}i svoje namjere i do`ivljaje na vrlo duhovit, zanimljiv i iskren na~in. Po~inje sa traganjem za par~etom zemlje na kojem bi `ivio u skladu sa prirodom, u ku}i koju }e sam sagraditi po svojoj mjeri i posebno o vrtu kojega smatra jednako va`nim prostorom za bivanje kao i ku}u. Prona{ao je posjed - {ikaru koja ne zanima nikog. Njemu odgovara jer je u jednom malom selu, iz kojega kao i iz ostalih (uostalom kao i kod nas) ljudi bje`e u grad. To, naravno, izaziva ~u|enje u selu preostalog stanovni{tva i vlasti. Postupak kupovine zemlje, dobivanje gra|evinske dozvole i priklju~aka za vodu i struju je sli~no posvuda, a njegovi su komentari vrijedni ~itanja. Ku}u gradi sam, postepeno. Gradi je od lokalnog materijala, na koji su mnogi ve} zaboravili. Kamen i drvo. Ona nije strogo pravih linija, a tome je prilago|eno i unutra{nje ure|enje. Nema struje ni nepotrebnih ma{ina. Struju }e dati sun~ana energija, jer je priklju~enje na javnu mre`u preskupo. Za gradnju i unutra{nje ure|enje koristi mnogo odba~enog materijala (recikla`a) i sve to skupa uklapa u skladno i funkcionalno bivali{te. Kako to posvuda biva, susjedstvo se sve vi{e i{}u|ava, pribli`ava njemu i posmatra. Vrt je posebna pri~a. Ve} izbor mjesta i parcele je za njega veoma va`an. To je najbolja osnova za budu}i vrt. Prava parcela pru`a mogu}nost bogatog sadr`aja unutra, a i bo`anstven pogled na {iroki pejza`. Nije ~udo da su se dvorci gradili na uzvisinama, da se obogati pogled.

Vrt po njegovom vi|enju nisu samo biljke ve} i sav ostali `ivi svijet protiv kojega se ne bori ve} mu pru`a sve uslove za `ivot i opstanak. Ku}a je dom ne samo za ljude ve} i za paukove, gu{tere, vjeverice, je`eve, ptice. Tu se podr`ava prirodni lanac `ivota i ishrane. To je samoodr`iva zajednica. Ne manjka ni povrtnjak.

SUSRET SA AUTOROM

27. januar/sije~anj 2013.

Nedjelja ZIVOT PLUS

27

i relaksaciju

Premje{taj du{evno oboljelih zatvorenika u Zavod

i ne}ete se mo}i opustiti. Svakako imajte na umu da je vi{e manje, te koristite samo, recimo, dvije boje, a pri dekoraciji polica ili stoli}a izbjegavajte pretrpavanje raznim sitnicama. Unesite da{ak prirode i vanjskog svjetla. Kako biste bili opu{teniji i smireniji, lijepo je u dnevnom boravku imati biljku, a efekt vanjskog ugo|aja posti}i }ete ukoliko nasuprot najve}eg izvora svjetlosti, npr. balkonskih vrata, stavite

ogledalo koje }e prostor jo{ vi{e pro{iriti i dati mu novu svje`inu izvana. Ako su va{a oku}nica druge stambene zgrade, objesite slike prirode na zid. Iako plava i zelena nisu ba{ idealne boje za dnevni boravak jer spadaju u hladne, one su boje koje smiruju, pa ih mo`ete u dnevni boravak unijeti u detaljima poput jastuka ili svjetiljaka. Kako biste se lak{e i bolje odmorili, uklonite televizore i ra~unare iz spava}e

so be. Svje tlost ko ju oni emitiraju {alje signale mozgu da bude budan. Kako zami{ljate raj? Kao pje{~anu pla`u s palmama, sun~ani tropski otok ili kao nepreglednu cvjetnu livadu. Ka ko bis te do ~a ra li malo raja, odabirom materijala poput trstike, pletiva, suncobrana na balkonu mo `e te bar dje li} svo je ma {te uda hnu ti u svoj dom.

FANTAZIJA U DOMU

Zavod na Sokocu po~inje sa radom ove godine?
Predvi|eni broj kreveta dovoljan za potrebe BiH •Za sanaciju i rekonstrukciju objekta obezbije|ena su jo{ ranije donatorska sredstva od strane [vicarske Konfederacije u iznosu od 2,8 miliona CHF
Amra BRKI] - ^ENGI]

`ivih bi}a
Njegov je i projekat "Vrt u pokretu", jer vrt je zaista u stalnom pokretu, zar ne? Imala sam sre}u da se sa autorom sretnem dva puta zahvaljuju}i saradnji sa Francuskim kulturnim centrom Andre Malraux u Sarajevu i Fondekom Sarajevo. Jednom na Vrelu Bosne i u mome vrtu, a drugi puta na promociji njegove knjige u Akademiji nauka BiH koju je on sam predstavio. (Knjigu je veoma uspje{no prevela Almira Drino, izdava~ TKD [ahinpa{i} - cijena 8KM - i da napomenem "medvje|a {apa" je vrtna biljka.) Moja profesionalna radoznalost mi nije dozvolila a da ga na promociji knjige ne upitam: "Koliko ste na opisani na~in uredili vrtova svojim klijentima?" Odgovor je bio: "Vrlo malo privatnih, jer ljudi ni kod nas to jo{ ne prihva}aju, a ne{to vi{e slobode imam na javnim povr{inama." Drago mi je bilo ~uti iskustvo svjetski poznatog stru~njaka. Time je potvrdio i moje iskustvo da se te{ko prihva}a jednostavno, sa prirodom uskla|eno ure|enje vrtova bez pretjeranog i naj~e{}e skupog uljep{avanja. Trebat }e jo{ dosta vremena da se to promijeni i prihvati. Nisu ljudi jo{ dovoljno svjesni univerzalnog zna~aja, vrednote i ljepote prirode. Zato mislim da je za pozdraviti pionire u ovoj oblasti kako u svijetu tako i kod nas. [togod prije bude uvedena ekologija u obrazovanje i to u svim {kolskim predmetima to prije }emo do}i do cilja.

MOJE ISKUSTVO

Ne mogu a da ovdje ne spomenem i moj vlastiti primjer. Kada sam po zavr{etku fakulteta u Ljubljani i dolasku u Sarajevo zamolila mog supruga da kupimo par~e zemlje, jer nisam mogla da zamislim da kao agronom `ivot provedem na as-

faltu bez kontakta sa zemljom, njegov komentar je bio: "Ankice, (tako je on mene zvao) pa ja sam pobjegao sa sela a ti me na selo vra}a{!" Po{to je bio osoba od dogovora ja sam "pobijedila" pa smo davne 1973. godine kupili 2 dunuma zemlje, koji su danas moj dragi dio prirode po mojoj mjeri, moj vrt u kojem radim i u`ivam punim srcem i du{om i u koji su svi koji vole prirodu i biljke dobrodo{li. Na izgradnju ku}e nisam htjela imati puno utjecaja, ali sam u formiranju vrta imala punu slobodu. Rad u mome vrtu obogatio je i oplemenio moj profesionalni `ivot. Hvala mome suprugu, koji je prihvatio moj prijedlog i razumio moju potrebu. On je kasnije kao i ja u`ivao u vrtu iako je po profesiji bio ma{inac. @ao mi je {to je prerano umro, tako da nismo u`ivali u na{em vrtu onoliko koliko smo `eljeli, ali to je ve} sudbina.

Zavod za forenzi~ku psihijatriju Sokolac, koji je po Sporazumu iz 2009. godine zajedni~ki projekat Vlade RS-a, Vlade Federacije BiH, Vije}a ministara BiH i Distrikta Br~ko, mogao bi, kako Oslobo|enje saznaje, po~eti sa radom u julu ove godine. Dodatna sredstva koja su trebala za opremu zavoda je, kako saznajemo u Ministarstvu pravde BiH, osigurala [vicarska Konfederacija i to u iznosu od 2.150.000 CHF. - Taj je ugovor sklopljen u decembru 2012. godine, a sada se o~ekuje raspisivanje tendera pomo}u kojih bi se nabavila cjelokupna medicinska oprema i inventar. U Ministarstvu zdravlja i socijalne za{tite Republike Srpske se nadaju da se okon~anje radova ali i upo{ljavanje radnika mo`e o~ekivati u julu ove godine - isti~u u Ministarstvu pravde BiH, gdje dodaju da je 220 mjesta, koliko je predvi|eno u sporazumu, dovoljan za potrebe dr`ave. Da li }e u zavodu biti komercijalnih pregleda, te da li }e se baviti dodatnim uslugama, u Ministarstvu pravde BiH, za sada ne znaju, isti~u}i da }e to budu}nost pokazati. Naime, za sanaciju i rekonstrukciju objekta obezbije|ena su donatorska sredstva od strane [vicarske Konfederacije u iznosu od 2,8 miliona CHF. To, me|utim, nije bilo dovoljno za opremanje zavoda, pa je osniva~ projekta Vla-

RASPISIVANJE TENDERA

da RS kao osniva~, prona{la dodatna sredstva. Ina~e, Specijalna bolnica za forenzi ~ku psi hi ja tri ju So ko lac bi pre ma potpisanom memorandumu trebala funkcionisati za potrebe dr`ave, a procjena je da projektovani smje{taj bude sa 200 kreveta. Tako|er je predvi|eno da Zavod bude 70 posto zdravstvena, a 30 posto zatvorska ustanova, a korisnici }e imati i svakodnevni ljekarski tretman. Pretpostavlja se da u zatvorima u BiH ve} bo ra vi naj ma nje 50 osu|enika koje }e smjestiti u ovu ustanovu. Samo u zeni~kom zatvoru borave 23 du{evna bolesnika, koji su u stanju neura~unljivosti po~inili krivi~no djelo. Me|u njima su Tomislav Petrovi}, koji je u lipni~kom zaseoku Trstje ubio {est osoba, dok je jednu poku{ao ubiti, te Nedim Fejzi}, koji je u Hlap~evi}ima kod Visokog no`em izmasakrirao tri osobe, a nekoliko njih ranio. Za njih je utvr|eno da boluju od paranoidne {izofrenije zbog ~ega su progla{eni neura~unljivim.

PROFIT ZA SVE

- Zavod za forenzi~ku psihijatriju Sokolac je jedina ustanova ovog tipa u BiH. Zvani~nim otvaranjem Zavoda }e i zdravstveni i pravosudni sistemi u oba entiteta i Distriktu Br~ko profitirati, jer }e biti osiguran adekvatan psihijatrijski tretman za osobe kojima su u krivi~nom postupku izre~ene mjere bezbjednosti, u skladu sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima.

28

Nedjelja

27. januar/sije~anj 2013.

Pocetak rezidbe vino

Voda i vino rajske
Dragan MARIJANOVI]

Zaravan Petak ponad Bune oduvijek je bilo kraljevstvo vinograda; blagost i podatnost te crvenopr`inaste zemlje ve} su Rimljani utvrdili, pa su tu trsovi vazda davali dobar urod i u podrumske se ba~ve uvijek salijevalo dobro vino. U vrijeme procvata vinogradarstva u Hercegovini, na prijelazu izme|u 19. i 20. stolje}a, bunski i blagajski kraj bio je pokriven vinogradima, premda je najve}e zasade trsova u ovom kraju njegovao i Ali-pa{a Rizvanbegovi}, koji je, premda sa boravi{tem u Stocu, Hercegovinu nastojao pokriti svim {to u njoj najbolje ra|a. I dobar dio ovda{njih dana{njih vinograda pripada ljudima ~iji su pradjedovi kupovali parcele od glasovitoga pa{e, koji se bio na{ao pred propa{}u. Duga je, dakle, povijest vinogradarstva ovdje, a novi zalet u njegovom razvoju mo`emo pripisati procvatu HEPOK-a sedamdesetih i osamdesetih godina pro{loga stolje}a na ovom platou koji se uzdi`e nad rijekom Bunom i Bunicom s jedne, a sa aerodromskom pistom s druge strane. Ljudi ovdje nikada nisu proizvodili vina za tr`i{te, jer nitko nikada ni nije imao tolike posjede da bi to mogao, tako da se vinogradarstvo i podrumarstvo zadr`alo na doma}inskoj razini, dok su zapadni i jugoisto~ni dijelovi Hercegovine danas podru~jem koje ima goleme vinograde i proizvodi iznimno velike koli~ine ovog, ljudskoj vrsti najstarijega i najpo`eljnijega pi}a, kojemu se ni najstarije vjerske knjige nisu libile upisati pokoju preporuku ili ga pak uvrstiti u molitvene rituale, te je tako vino jedini napitak u povijesti ~ovje~anstva za kojega konzumiranje ~ovjek uvijek ima pokri}e. A kad ga se ve} ima...

Damir Lovri} dr`i mandat ”fra biskupa”

VELIKI DOGA\AJ

Stari obi~aj nad`ivio je vrijeme zaborava i komercijalizacije svega

Vino nije tek ba~va iz koje curi, valja se do vina dobro namu~iti. Rezidba trsa prvi je postupak u njegovom stalnom njegovanju. Obavlja se koncem sije~nja, kada se po~inju naslu}ivati prve mladice

No, vino nije tek ba~va iz koje curi, valja se do vina dobro namu~iti. Rezidba trsa prvi je postupak u njegovom stalnom njegovanju. Obavlja se koncem sije~nja, kada se po~inju naslu}ivati prve mladice. U svim vinskim zemljama kakve su Francuska, Italija ili susjedna Hrvatska, dan po~etka rezidbe veliki je doga|aj. Tada se ljudi mole nebu, da sa trsom sve bude kako treba. U zemljama u kojima se njeguju katoli~ki blagdani, to se uvijek obavlja na dan sveca Vinka, za{titnika vinskoga bratstva, u Hrvatskoj to bude velika fe{ta, a ovdje, na maloj Buni, me|u malim vinogradima taj se stari obi~aj tako|er {tuje, s tim da je zadnjih godina utemeljena i udruga nazvana po tom svecu, ali kako su Bunjani skloni humoru svake vrste, i posebni su u

svemu, pa su udruzi dodali i pridjev - be}arska. Provesti prvi dan rezidbe s njima tako|er je be}arski. Obi~aj ovdje ima kratki i simpati~ni protokol: svake godine ritual se obavlja u drugom vinogradu, pa }e, kroz naredne godine svih dvadesetak tisu}a raspolo`ivih trsova na Petku, eto do}i na red za blagoslov. U vinograd aktualnog doma}ina okupe se ljudi iz mjesta, obavezno su vinogradari, te se uz njih pozovu i prijatelji; zapravo, bude ih taman za jednu dobru svadbu, ako se mo`e zamisliti svadba sa svim pripadaju}im sudionicima, osim mladenaca i `ena uop}e. Red nala`e da se tu ima pojaviti i sve}enik, a posao mu je molitva, ali ova dru`ina i na tom je planu originalna, jer je odlu~ila imenovati vlastitoga “priru~noga” sve}enika iz svojih redova, a kojemu mandat traje sve dok, kako mi ovdje reko{e, “ne zajebe stvar” i godina bude lo{a. Za sada mandat ~vrsto dr`i mje{tanin Damir Lovri},

HEPOK Duga je povijest vinogradarstva ovdje, a novi zalet u njegovom razvoju mo`emo pripisati procvatu HEPOK-a sedamdesetih i osamdesetih godina pro{loga stolje}a

OSLOBO\ENJE

NEOBI^NA NAUKA Nakon Angeline Jolie

I Bono Vox dobio

SVOGA PAUKA!

Nedjelja, 27. januar/sije~anj 2013. godine

Nakon "otkri}a" beogradskog Kurira o navodnom zlo~inu u Silosu

AFERE

Du{ko Tomi}

navodni autor objeda protiv

HANKE
PALDUM?!
Seka Aleksi} frizerka, [erif konobar, ^ola ekonomista,
a Neda Ukraden s dva fakulteta!
NOVA TV SAPUNICA Su|enje biv{em uredniku Sini{i Svilanu za uzimanje mita

ESTRADNJACI [ta }e njima pjeva~ima {kola...(4)

HLOVERKA:
NOVCE, POGOTOVU NE TAKO MALE

NISAM UZIMALA

30

nedjelja, 27. januar/sije~anj 2013.

AFERE

Nakon "otkri}a" beogradskog Kurira o navodnom

Du{ko Tomi} nav

objeda protiv Han

Davorin Popovi}: Monstruozne optu`be od strane agresora

"Ukoliko se doka`e da je Hanka Paldum mu~ila logora{a Gorana Goluba iz logora Silos kod Konjica (Tar~in-op.p.) i da mu je 1993. godine, dok je kopao rovove na Igmanu, zgnje~ila polni organ, mogla bi da bude osu|ena na do 10 godina zatvora!" Ovu "senzacionalnu" vijest, eto, dvadeset godina poslije, "otkrio" je beogradski `uti} Kurir?!

Tomi} tra`i novce
Hanka Paldum: Ne}u otpjeti la`i

Hanka Paldum za na{ list: Tu`it }u one {to su smislili ovu la`
Na sve objede iznesene u beogradskoj, banjalu~koj i i drugoj {tampi, Hanka Paldum je kazala kako ne zna ko je naru~io ove la`i protiv nje, a da svi znaju ko je i kakva je ona, te {ta je radila za vrijeme agresije na Sarajevo i BiH. Dodala je kako ne poznaje nikakvog Goluba, niti je ikad bila u zatvoru Silos u Tar~inu. -Onoga u ~ijoj su re`iji ove gnusne la`i plasirane, tu`it }u, kazala je Hanka za Oslobo|enje. Na`alost, oni koji znaju sve ~injenice ne ogla{avaju se u Sarajevu ovim povodom, a javno nisu istupili ni Hankine kolege i kolegice s estrade i muzi~kih voda?!

Nakon ove nebulozne "istine" grudva se zakotrljala ({to je i bio cilj naru~itelja ovoga pamfleta), pa su se javili mnogi sa svojim istinama ("istinama") i reakcijama. Ovo nije prvi put, jer srbijanski izvori, mediji i pojedinci, ranije su optu`ivali i druge estradne i javne li~nbosti za navodne zlo~ine ~injene u Sarajevu. Tako su svojedobno lansirali monstruoznu la` kako su Davorin Popovi} i Mirza Deliba{i} bacali "srpsku decu lavovima u Pinonirskoj dolini" u vrijeme kad su lavove pobili srpski agresori na glavni grad BiH. Optu`be su slali i na ra~un glumca Josipa Pejakovi}a, ali su, nakon {to su ipak shvatili da tim la`ima ne mogu opravdati genocid i zlo~ine ~injene po BiH, odustali od "razvla~enja pameti". Sude}i po "liku i djelu", ovaj najnoviji "slu~aj" Hanke Paldum je mogao zakuhati Golubov advokat Du{ko Tomi} (sam ili u suradnji sa srpskim policijskim organima), koji je najavio kako }e protiv pjeva~ice uskoro podnijeti krivi~nu prijavu Op}inskom sudu u Sarajevu. Gdje je bio proteklih 20 godina, Tomi} nije objasnio.

Ivana Banfi}: Pokajala sam se {to sam stavila silikone
"...S lije~nikom sam se slo`ila kako moram izvaditi umetke, ali kako sam navikla na oblik i veli~inu grudi, ~emu se prilagodila i ko`a, to sam stavila najmodernije, silikonske... Sada, u ovim godinama, mislim da bi bilo bolje da ih nisam nikad stavljala..."

an o Hit Rom
Osamdeset godina od dolaska Adolfa Hitlera na vlast, roman u kojem se opisuje njegov povratak u moderni Berlin je postao veliki hit u Njema~koj. Me|utim, svima se ba{ i ne svi|a komi~ni prikaz Hitlera. Umjesto da izvr{i samoubojstvo u svom bunkeru 30. aprila 1945. godine, u knjizi "Er Ist Wieder Da" (On se vratio), autora Timura Vermesa, novinara, Hitler se budi u 2011. godini bez ikakve ideje o tome {ta se desilo u posljednjih 66 godina. On hoda Berlinom, zbunjen ~injenicom da Njema~kom sada vlada `ena i da je "njegova zemlja" postala dom milionima Turaka... Knjiga je ve} prodana u 360.000 primjeraka, a prevodi se u nekoliko drugih zemalja... Mnogi su kritizirali ovo djelo, a posebno poznati njema~ki listovi Bild i Stern.

nedjelja, 27. januar/sije~anj 2013.

31

zlo~inu u Silosu

vodni autor
Ko je beogradskom `uti}u otkrio tajnu staru 20 godina? Je li Goran Golub nagovorio advokata Tomi}a da prozove Hanku ili je bilo Du{ko Tomi}: obratno, za sada ostaje nepoznanica [ta ka`u "Otkrio" aferu? beogradski muzi~ari Dodikova mantra: Vi|eniji Srbi zakopavani su ispod asfalta?!
Toma Fila: Dodijelio 10 godina zatvora

nke Paldum?!
"Slu~aj logora{a Gorana Goluba iz logora Silos kod Konjica... mora da se procesuira, izjavio je ekspresno, naravno Kuriru, a ko drugi do Milorad Dodik. On je u izjavi ponovio svoju staru mantru o zlo~inima nad Srbima u Sarajevu: "To treba da se procesuira i da se demistifikuje uloga svih koji su u Sarajevu ~inili zlo~ine te da se na sudu izreknu sankcije. Sarajevo je godinama glumilo nevina{ce, ali kako prolazi vrijeme, otkriva se njegovo pravo lice. U Sarajevu je bilo mnogo logora u kojima su mu~eni Srbi. De{avale su se masovne likvidacije, a vi|eniji Srbi su zakopavani ispod asfalta. I ovaj slu~aj govori u prilog tome da taj stereotip, da su samo Srbi ~inili zlo~ine, mora da se promijeni, nare|uje Dodik u svom stilu.

"Tra`i}emo nadoknadu {tete za du{evnu i fizi~ku bol, za seksualno zlostavljanje. Ona je bila u uniformi i vojni~kom ~izmom je Golubu stala na testise, tvrdi Tomi}, poznat ina~e kao ~vojek iz nekada{nje Dje~ije ambasade koji je "dobrovoljno" izvodio djecu (ali i druge) iz Sarajeva 92. godine, kojega su srpski agresori dr`ali u okru`enju i u njemu ~inili zlo~ine {to je ve} dokazao Ha{ki sud.

I Toma Fila sudi
Oglasio se i stari i nekada ~uveni beogradski odvjetnik Toma Fila koji je ve} siguran kako "to djelo spada u te{ku tjelesnu povredu s trajnim posljedicama, za {ta je zaprije}ena kazna do 10 godina zatvora. Pitanje je i da li to mo`e da se povede i pod djelo zlo~in protiv ~ove~nosti, ali ni u tom slu~aju kazna ne bi mogla biti ve}a od 10 godina, "objasnio" je advokat Toma Fila i dodao da je potrebno povesti sudski postupak u RS-u (sic!) ili Srbiji pa proslijediti Federaciji BiH, ali, "je pitanje {ta bi oni u~inili" umuje Fila. Ina~e u Tu`ila{tvu za ratne zlo~ine BiH nisu mogli govoriti da li su upoznati sa ovim slu~ajem. (S. I.)

ru - hit! tle

Novakovi}: Zlatan kao Tito
(Foto: AFP)

"...Messi je za mene najbolji. Na drugom mjestu je Ibrahimovi}, a ne Ronaldo. Zlatan je fantasti~an, on je majstor. [vedska je presretna {to ima takvog igra~a. Drugim rije~ima - {to je nekada bio Tito u Jugoslaviji, to je Zlatan (Ibrahimovi}) u [vedskoj..."(Neboj{a Novakovi}, nogometni trener).

Timur Vermes

32

nedjelja, 27. januar/sije~anj 2013.

33

NOVA TV SAPUNICA Su|enje biv{em uredniku Sini{i Svilanu za uzimanje mita

HLOVERKA: Nisam uzimala
novce, pogotovu ne tako male
Nastavilo se su|enje Sini{i Svilanu s Nove TV, u kojemu se pojavljuju svjedoci - tv-zvijezde iz Hrvatske, me|u kojima se isti~u Hloverka Srzi} i Dijana ^uljak, biv{a [elebaj, kazuju}i i o tome kako iza scene nije ni slu~ajno sve sjajno kao na malom ekranu...
Na zagreba~kom @upanijskom sudu nastavljeno je su|enje Sini{i Svilanu, biv{em uredniku programa Nove TV, kojeg se tereti da je od biv{eg supruga Dijane ^uljak, Vladimira [elebaja, vlasnika producentske ku}e Core Media, uzeo mito (oko 262.000 eura) kako bi na program te privatne televizije uvrstio nekoliko emisija vanjske produkcije. radila sam od jutra do pono}i. Osim toga, predstavlja me se kao da sam jako va`na u ovom slu~aju pa bih bila retardirana da sam uzimala tako mali novac kao {to govore. Smatram to uvredljivim, rekla je Hloverka Novak-Srzi}, koja tvrdi da [elebaj i Edvin Softi} la`u, da se oni me|usobno varaju, podme}u, varaju i dr`avu i zara|uju, kazala je Sudu, izme|u ostalog, Hloverka. Me|u mnogim svjedocima koji su ne{to ranije defilirali sudskom salom, bio je i biv{i predsjednik uprave Nove TV, Slovenac Marijan Jurenec. Ne samo da je Jurenec izjavio kako nikad nije ~uo da Svilan uzima mito, nego je kazao da je on odlu~ivao o tome s kojim }e producentskim ku}ama Nova TV sklopiti ugovore za emisije, a ne optu`eni, ju hrvatski zakoni" i dodao: - Ja }u oti}i pa }ete me tra`iti preko me|unarodnog suda!

Dijana ^uljak: Potpisivala sam za [elebaja...
U cijelom slu~aju "gostovala" je i Dijana ^uljak, "~uvena" ratna reporterka, dopisnica HTV-a iz Mostara: - Nisam imala nikakve veze s poslovanjem Core Medije, posebno ne {to se ti~e financija. Nikakav ugovor o tajnom partnerstvu u Core Mediji nisam vidjela niti sam ga svjesno potpisala. Neke sam stvari za [elebaja potpisivala, ali nesvjesno jer sam u njega do prije godinu i pol imala bezgrani~no povjerenje... Osim {to je opovrgnula da je bila tajna partnerica u tvrtki

Haznadar i ke{ovina
Novinarke Nada Mirkovi} i Tatjana Kraja~ tako|er su svjedo~ile. Obje su sura|ivale sa Svilanom u vrijeme inkriminirano optu`nicom rade}i na emisijama koje su se emitirale na Novoj TV, a koje je toj televizijskoj ku}i prodavala Core Media, producentska ku}a u vlasni{tvu Vladimira [elebaja. Mirkovi} je kazala kako je krajem 2006. i po~etkom 2007. sudjelovala u produkciji emisija "Istinite pri~e". Bila je rije~ o emisiji koja je imala 12 epizoda, a kako je rekla svjedokinja, o financijskom dijelu te pri~e ra~una je voFoto: Damjan Tadi}/Cropix Foto: Bruno Konjevi}/Cropix

Varaju i podme}u
Ovih dana je kona~no vjedo~ila i poznata novinarka i urednica, veteranka hrvatskog TV novinarstva Hloverka Novak-Srzi}: - Nikada nisam dobila nikakav novac od ikoga. ^ak i da sam htjela raditi na emisiji "U sridu", to fizi~ki ne bih stigla jer sam tada na HTV-u imala emisiju "Otvoreno" i

Hloverka Novak-Srzi} izjavila da nije primala nikakav novac

Dijana ^uljak na zagreba~kom sudu

prenose hrvatski mediji. On je na po~etku svjedo~enja do{ao u sukob sa sutkinjom. Izjavio da je na sud do{ao iznijeti svoje mi{ljenje, nakon ~ega ga je sutkinja ispravila i rekla da nije

ovdje da iznosi svoja razmi{ljanja nego da odgovara na postavljena pitanja kao {to nala`e hrvatski zakon. Slovenskog menad`era to je i`ivciralo pa je povi{enim tonom ispalio da "njega ne tangira-

dio Ned`ad Haznadar, s kojim je na tom projektu radila, dok je Kraja~ govorila i ovo: - Ne znam tko je bio zadu`en za sadr`aj emisije "U sridu", a ne znam ni{ta ni o pregovorima o toj

emisiji. Za svoj sam rad dobivala honorar od 1.000 kuna po emisiji, a taj mi je honorar ispla}ivan na ruke u Gunduli}evoj ulici gdje je i ra|ena emisija "U sridu". Ispla}ivao mi ga je Vladimir [elebaj..."

Dijana ^uljak na "ratnom" zadatku

biv{eg supruga, rekla je da nikada nije prisustvovala poslo-

vnim sastancima sa suradnicima Core Medije.

ESTRADNJACI [ta }e njima pjeva~ima {kola... (4)

Seka Aleksi} frizerka, [erif konobar, ^ola
ekonomista, a Neda Ukraden s dva fakulteta!
I iz ovoga nastavka }e se pokazati kako {kola mnogim poznatim i afrmiranim pjeva~ima i estradnjacima nimalo nije pomogla u stvaranju estradne ili muzi~ke karijere. [to }e re}i kako malo dara (glasa, prirodnog talenta) uz dobrog menad`era, ne{to novaca i malo mutljage s televizijom dovodi do golemih zarada i afirmacije na tzv. estradnom svijetu ili nebu. No, ima i suprotnih primjera, gdje su veliki pjeva~i bez problema zavr{ili i fakultete, neki i po dva. Pa, da vidimo... Severina Vu~kovi}, ka`e da je svojevremeno upisala i srednju muzi~ku {kolu u Splitu, ali je ubrzo napustila "zbog poslovnih obaveza".

Ceca bez motike
Svetlana Ceca Ra`natovi} je po zanimanju poljoprivredni tehni~ar, ali nikad nije uzela motiku u ruke. [erifa Konjevi}a godinama zafrkavaju da na pitanje koliko ima od {kole, odgovara: "Dvanaest kilometara", ali on tvrdi da je kasnije vanredno zavr{io srednju ugostiteljsku u

Prijedoru. Halid Muslimovi}, Prijedor~anin po ro|enju i stanovanju je metalostrugar. Vera Matovi} zavr{ila je u~iteljsku, a srednju trgova~ku Jelena Karleu{a, Dragana Mirkovi} i Mira [kori}, dok je Seka Aleksi} frizerka po zanimanju. Za ugostitelja se {kolovala i Merima Njegomir. Nada Top~agi} zavr{ila je srednju ko`arsku, a Jelena Rozga srednju baletsku i gimnaziju u Zagrebu. Lista vje~itih sudenata i jo{ starijih apsolvenata je podu`a: Mile Kiti} dao je ~ak dva ispita na DIF-u, Goran Bregovi} je nesu|eni diplomirani filolog, Bajaga

je upisao studije jugoslovenske knji`evnosti, Haris D`inovi} je studirao pravo, Biljana Jefti} je zapela na ma{instvu, a njen suprug Aleksandar Ili} stigao je do tre}e godine pravnog fakulteta i tu stao.

Rifat Tepi} rudar
Naravno, ima i fakultetski obrazovanih. Neda Ukraden ima dvije diplome, zavr{ila je pravni i filolo{ki fakultet, Zdravko ^oli} je diplomirani ekonomista, Dragoljub \uri~i} i @ika Milenkovi} zavr{ili su akademiju likovnih umjetnosti, Suzana Man~i} ima diplomu pravnog fakulteta, kao i Nada Obri}…

Na najte`i na~in hljeb je zara|ivao Rifat Tepi}. Bolje upu}eni tvrde da je bio jedan od najvrednijih rudara u Njema~koj, i da su ga zvali nasljednikom Alije Sirotanovi}a. Amela Zukovi} nije se oprobala u struci, a zavr{ila je saobra}ajnu tehni~ku {kolu. Visoko obrazovanje imaju Haris D`inovi}, Elvis J. Kurtovi}, Amila Glamo~ak, Lejla Trto, Zijad Sipovi}, Selma Muhedinovi}, kao i Omar Mehmedba{i} - Omar Mjese~ar... (S. I.)

Neda Ukraden

Seka Aleksi}

[erif Konjevi}

Amela Zukovi}

Severina

Zdravko ^oli}

34

nedjelja, 27. januar/sije~anj 2013.

@ELJKO BEBEK Poljubac pomije{ao s vinom

NOVI ALBUM
nakon 12 godina!
Zvani~na promocija albuma 29. februara u Coloseum Clubu u Sarajevu
Nakon 12 godina "{utnje" pjeva~ @eljko Bebek kona~no se oglasio novim albumom. Ime mu je"Kad poljubac pomije{a{ s vinom" a izdala ga Hayat Production. Na albumu se nalazi 11 pjesama. @eljko Bebek do prije nekoliko godina vjerovao je da vi{e nikad ne}e snimati nove pjesme. Jednostavno, smatrao je da za tim nema potrebe nakon karijere pjeva~a u najve}em rock bendu svih vremena ovih prostora i nakon solisti~ke karijere u kojoj su mu ne-

[ta pjeva Bebek
1. Kaldrma 2. Tango (duet sa Severinom) 3. Najve}a budala ovog grada 4. Gdje sam bio 5. Da se mrak u svjetlo pretvori 6. Dernek 7. Sve }u dane s tobom zaboravit' 8. O`iljak 9. Ni{ta mi nije 10. Volim kako volim 11. Za~arani krug

ki od najve}ih autora regije napisali neke od svojih najboljih pjesama. Uslijed, kako sam ka`e, krize autora na ovim prostorima bez ikakvih problema dozvolio je sebi diskografsku pauzu od punih dvanaest godina. No, prevarili biste se kad biste pomislili da je @eljko samo sjedio kod ku}e sa svojom porodicom, jer nakon stadionske turneje Bijelog dugmeta 2005. godine zaredali su se rasprodani koncerti koje je odr`avao u kombinaciji s Alenom i Tifom. U me|uvremenu se ~esto i rado odazivao na pozive prijatelja da pjeva duete i tako je prilikom gostovanja na albumu Crvene jabuke upoznao njihovog producenta Branimira Mihaljevi}a. Album je sniman i miksan u zagreba~kim studijima Karpo Media i Morris studiju, masterirao ga je Misjah van den Heiden u nizozemskom "24Mastering", a od muzi~ara koji su u~estvovali svakako bi trebalo izdvojiti Antu Gelu koji je svojom gitarom dao svakoj pjesmi specifi~an zvuk, zatim Kre{imira Ka{telana iz Crvene jabuke koji je odsvirao bas-gitare, te pojavljivanje Nede Parma} u prate}im vokalima uz "standardne" Dragana Brnasa i Dariju Hodnik. Osim ve} spomenutih tu su i Goran Dela~ (akusti~ni bas), Marko Vickovi} (tambure) i Darko Sedak-Ben~i} (trube). Album koji je iza{ao pod markicom Hayat Production ve} se nalazi u prodaji i mo`e se prona}i u svim CD shopovima.

IVAN HERCEG, glumac (Jakov Zlatar iz "Larinog izbora"), najglamuroznija osoba

Nagradu mu uru~io prethodni pobjednik Enis Be{lagi}
Dalmacija u Americi

Hrvatska, za razliku od BiH, ima i izbor najglamuroznije osobe u godini. Tako je nedavno u Matis Absolute Lounge baru odr`an izbor za najglamuroznije osobe u 2012. godini u ovoj nam susjednoj zemlji. Laskavom titulom okitio se glumac Ivan Herceg kojega gledamo kao Jakova Zlatara u seriji "Larin izbor", prenosi 24.sata.hr. Nagradu Hercegu uru~io je popularni bh. glumac Enis Be{lagi}, pro{logodi{nji pobjednik na ovom izboru. Najglam osobe progla{ene su drugu godinu zaredom u organizaciji portala glamour.hr. Sve~anost je imala i humanitarni karakter...

Klapa Cambi odu{evila New York
oj turneji. Prvi talnoj ameri~k bi je na samos danoj dvorani Kaufmann Cam Hrvatska klapa ew Yorku, u raspro imala je u N nastup u publikom publiku. Me| ne Concert Hal. ce razgalio je mburi svijeta koji su Spoj klape i ta ni uva`eni gosti iz cijelog .hr. broj . sata bili su i mnogo vo pratili nastup, prenosi 24 atska glazba ovada je hrv zadovoljst znao nkriju}i nstveno, nisam macija UN-a i posjetitelji ko "Bilo je veli~a o su diplo je jasno za nas mi di me {t ko lijepa. Ne ~u astupom klape Cambi, ali da svoju svjetsku bao kao vljeni n certa zadi Yorku vanje za{titi O klapsko pje UNESCO-ova ureda u New {to je UNESC ktor tirao je dire {tinu", komen . lka Phillipe Kride

nedjelja, 27. januar/sije~anj 2013.

35

Marko Perkovi} Thompson
du`an dr`avi 1,1 milion kuna poreza

Ne mora platiti

- ako tu`i Hrvatsku!
Hrvatske
Drugostupanjska komisija Porezne uprave Hrvatske potvrdila je da pjeva~ Marko Perkovi} Thompson (46) dr`avi mora platiti 1,164 miliona kuna poreznog duga. Do pozama{ne cifre porezna uprava do{la je nakon razmatranja imovine Thompsona koja je puno vrednija od prihoda koje je prijavio i na koje je platio porez, pi{e Novi list. Skoro godinu Thompson se nate`e s dr`avom jer porez ne `eli platiti. Sada dug mora podmiriti u roku 15 dana ili mu slijedi oduzimanje imovine. No Zakon mu omogu}ava tu`iti dr`avu, {to su njegovi advokati i najavili, te tako (ne)pla}anje poreza poretvoriti u sapunicu koja se mo`e otezati godinama! Kako prenose hrvatski mediji, na spisku poreskih du`nika je jo{ estradnjaka u ovoj zemlji, koje slijedi ista procedura. Kako god, Hrvatska ipak inzistira na pla}anju poreza, dok su bh. estradnjaci, muzi~ari i pjeva~i, manje-vi{e sve sami socijalni slu~ajevi, pa rijetko koji od njih pla}a porez na goleme prihode!

36

nedjelja, 27. januar/sije~anj 2013.

[areni SVIJET slavnih

NEOBI^NA NAUKA Nakon Angeline Jolie

I Bono Vox dobio

SVOGA PAUKA!
Biolog Jason Bond novu vrstu pauka otkrio je u Nacionalnom parku Joshua. Sjetio se albuma "The Joshua Tree" grupe "U2" iz 1987. godine pa mu je dao latinsko ime Aptostichus Bonoi po Bonu Voxu (52), prenosi 24.sata.hr. Izjavio je da ga je inspiriralo mjesto na kojem je pauk prona|en. Frontmen grupe "U2' ipak nije jedini po kome je jedna vrsta pauka dobila ime. Biolog sa Sveu~ili{ta u Alabami odlu~io je jednu od 33 nove vrste paukova nazvati i po Angelini Jolie, jo{ jednoj prijateljici Sarajeva i BiH. Nosi latinski naziv Aptostichus AngeAngelina Aptostichus Bonoi linajolieae. Joli

Bono Vox s bh. paso{em

Aptostichus Angelinajolieae

SHOWBIZ Tajne aktivnosti na Bahamima

Beyonce pozirala ili nije?
Kimberly Gipson

Proteklih dana pojavile su se glasine kako je Beyonce nedavno bila na Bahamima, gdje je sudjelovala u editorijalu u kojem su predstavljeni kupa}i kostimi H&M. Sve je za~inila plesa~ica Kimberly Gipson, koja je na svome Twitteru objavila kako je sa Beyonce putovala na Bahame, spomenuvi{i pritom i snimanje za H&M. Iako je ubrzo shvatila da je pogrije{ila i izbrisala poruku na Twitteru, {teta je ve} bila na~injena, te je tajna saradnja iza{la na vidjelo, prenosi klix.ba. Glasnogovornik modne ku}e H&M odbio je dati komentar ovim povodom.

Beyonce na Bahamima

Ostavila bak{i{ od 200 dolara?!
Razmetljiva Rihanna

Gwyneth Paltrow "savjetuje" Cameron Diaz

LOS ANGELES

BAREM GODINU
budi bez sexa!
Nevjerojatna holivudska vijest kazuje kako planetarna zvijezda Kameron Diaz - nema de~ka! I dok ne na|e novoga momka, pod svoje ju je uzela glumica Gwyneth Paltrow i lijepo joj "objasnila" kako barem godinu mora biti bez sexa! One su, ina~e, dugo dobre prijateljice pa je Gwyneth osjetila kako joj mora biti neka vrsta skrbnika, ne samo u privatnim nego i stvarima vezanim za financije, ali i odabiru osobnog trenera. Pri tome je Paltrow kazala kako Dijazovoj mu{karci samo smetaju!

Za svoga nedavnoga boravka u Laugh Factry Comedy klubu u Los Angelesu popularna pjeva~ica Rihanna je izvazvala pravu pomutnju. No, ne zbog svoje odje}e ili raskala{enog pona{anja nego zbog svoje dare`ljivoti, prenosi zagreba~ki Ve~ernji list. Nakon {to je odgledala nastup komi~ara Danea Cooka zatra`ila je ra~un za svoje dru{tvo u kojem je bilo {estero ljudi. Ra~un je iznosio 80 dolara, a kada je konobar stigao Rihanna ga je pitala koja je najve}a napojnica koju je ikad dobio. Izvor ka`e da je konobar kazao: 100 dolara, a nakon toga je pjeva~ica izvadila 200 dolara i rekla mu: "Evo, sad je ovo tvoja najve}a napojnica".

27. januar/sije~anj 2013.

Nedjelja

37

ograda u Hercegovini

e Bune

FRA BISKUP Napijmo se vina mi, da veseli budemo svi, ko nam prigovori nek mu vino ne rodi, nek pije vodu sam i neka ga uz nju bude sram, dobro vino srcu godi, da nam gro`|e bolje rodi - amen, poziva “fra biskup”
, sa lokalnom titulom “fra biskupa” koja usput ne postoji u katoli~kom svijetu, ali Damirov “~in” o~ito je rezultat komentara ovih Bunjana prema unutarcrkvenim i me|uredovni~kim odnosima u Hercegovini, sa ~ime oni ne `ele imati nikakve veze. Uza to, Damir je rje~it, zna izmoliti sve {to treba, “ma moli on ko sto |avli” re, ~e jedan dok ga je slu{ao, a stasit je pa i samim tim izaziva po{tovanje, no ne treba zanemariti ni ~injenicu da je on odli~an harmonika{ i pjeva~, a kako je golemi {ator pokraj vinograda, a no} duga, nije lo{e imati vi{e upotrebljivih osobina u istom ~ovjeku.

Sredi{te rituala

RAJ NA ZEMLJI

Ove godine doma}ini su bili suvlasnici vinograda sa oko dvije tisu}e trsova. Obi~aj je da im lozov {tap, specijalno prona|en za ova

Kome on da je voda!

vinska svetkovanja, a ima ga tri metra, s uvijenim granama pri vrhu, izgledaju kao kozji rogovi te se onaj Mojsijev spram njega doima kao biljarski!, predaju pro{logodi{nji doma}ini, te su Jozo Pinjuh i Danamir Kordu{i} to i u~inili, zahvaljuju}i se na pro{logodi{njim molitvama i darovima pospremljenim u ba~ve, to je vrlo ozbiljan dio cijele ove seanse. [tap su, uz najprigodnije bogobojazne rije~i, primili Marinko Pulji} Mega i Mirko Brki}, onda su “fra biskupu” poljubili ruku u koju je primio {tap i mogla je po~eti “propovijed”: “Dragi skupe, na{a je zada}a i to da danas i no}as pomognemo Megi popiti onu vodu {to je on naziva vinom. ( Tu upada Mega i ka`e: kako se pro{le godine molio, dobro da i{ta ima! A drugi dodaje, zajeb’o si, fra biskupe, obje godine, pro{le godine snig i su{a, a ove ki{a ne pristaje!), ali u tome nema ni{ta ~udno ako se zna da mu je glavni vinolog Jozo [kutor, a analizu vina vr{i Zijo. (Tu Zijo samo podrigne, a [kutor {uti, jer zna da }e “fra biskup” tek sada “udariti” po njima.) Na{ plemeniti doma}in se dugo i mukotrpno spremao za dana{nji dan. Tu na scenu stupa na{ uzoriti savjetodavac Mirko Brki} koji mu je dao nekoliko savjeta, a Mega ih prihvatio. Jedan

od savjeta je bio da Mega kupi laptop, da bi se bolje informirao o obi~ajima Vincekova, pa je Mega oti{ao do trgovine lova~kom opremom, misle}i da je laptop neko novo lova~ko oru`je. Desna mu je ruka glede dana{nje organizacije. Bio mu je bata, iako je stalno bio bole`ljiv, {to nije ni ~udo kad se zna da umjesto jetre ima minibar. Na{ dobri Mega, kao i svaki dobri Pulji}, poznaje samo jednu valutu: sto KM. Nikada pred prijateljima ne}e re}i moja `ena, nego ona moja. Svoje vino hvali najvi{e na svijetu, a pije samo Markino vino. Kad se Mega napije, onda ga ona njegova stavi na popis nepokretne imovine. “Dragi prijatelji, ako je voda simbol `ivota, a vino radosti, onda je Buna raj na zemlji. Dragi Bo`e, ~uvaj trsa moga, oblake razmakni, sunce primakni, mraza goni, a na grad zvoni, trs na{ zdrav nam budi, nek te na{a pjesma budi...” Potom slijedi zajedni~ka molitva, sa spominjanjem nevolja koje Bunjani vinogradari nikako ne bi htjeli da ih zadese: zime preduge, mraza studenoga, vru}ine paklenske, su{e pogubne, tu~e ledene, plamena perenospore i filoksere, mala uroda, pirike i dra~e, svi zborno dodaju “Oslobodi nas, Gospodine” Doma}in prilazi sa .

{karama i re`e prvu gran~icu, a njegov prijatelj iz bukare vinom posipa o trs obje{ene blagodati iz pu{nice. Slu`beni dio slavljenja Vinka i vinograda “fra biskup” dotuca zazivanjem svetoga Vinka da posebno ~uva vinograde i da svoj blagoslov na njih, a okupljene poziva: “Napijmo se vina mi, da veseli budemo svi, ko nam prigovori nek mu vino ne rodi, nek pije vodu sam i neka ga uz nju bude sram, dobro vino srcu godi, da nam gro`|e bolje rodi - amen.”

Kako su svi ovdje samofinancijeri i volonteri, do {atora se dovukao pokretni kontejner, a po zaravni je zvrndao generator. Ki{a i magla nisu napu{tale Bunu cijeli dan, zapravo cijele dane. Nikom nije smetalo. Ponajmanje Marku Brljevi}u, kuharu; skuhao je golemi kazan lova~kog ~obanca, drugi pure, po stolovima su ljudi rasporedili od svega {to u pu{nicama imaju, a ako u ponedjeljak ujutro i bude mamurluka, svejedno }e se rezati trsove, jer se ljudi boje pro{logodi{njega snijega. A snijeg obrezanoj lozi ne}e na{koditi. A ni vino slavljenicima. Eto, jedan stari obi~aj nad`ivio je vrijeme zaborava i komercijalizacije svega. Pa i svetaca.

KOMERCIJALIZACIJA SVETACA

38 Nedjelja
OKOEKOLOGIJE

27. januar/sije~anj 2013.

Jela sa

Sulejman veliki
Iznenadni nestanak i smrt akademika Sulejmana Red`i}a dio javnosti okarakterisao je kao misteriju, no priroda je ispravila tu gre{ku
Hajdar ARIFAGI] harifagic@hotmail.com

@ivimo u vremenu u kojem ljudi pogrdno govore o drugima, nekada dobri dugogodi{nji prijatelji vi{e ne komuniciraju, okre}u glave jedan od drugog kao da se ni ne poznaju. Sinovi ubijaju roditelje, o~evi djecu i supruge, a oru`ani sukobi {irom planete odnose stotine `ivota dnevno. ^ovjekoljublje je u ozbiljnoj opasnosti unato~ svakodnevnim vijestima o tome kako ljudi skupljaju novac za nepoznate i bolesne poma`u}i im da ozdrave, pre`ive neima{tinu. Pritom je sve te`e uo~iti one {to svojom ljubavlju i brigom obasipaju ne samo bli`nje oko sebe ve} i prirodu koja ih okru`uje. A takav je bio i takav }e ostati u sje}anju iznenada preminuli bosanskohercegova~ki akademik Sulejman Red`i}. Na zajedni~kom putu u Hercegovinu bili smo ljeta pro{le godine. U dru{tvu sa akademikom Ljubomirom Berberovi}em obi{li smo {pilju Vjetrenicu kako bi se uvjerili da li je i do kakvih promjena u njoj do{lo nakon {to je upravljanje tim jedinstvenim spomenikom prirode preuzela lokalna zajednica. Tokom obilaska ~esto je zastajkivao, fotografisao, za neke pojedinosti raspitivao se kod vodi~a. Nije mu promakao niti jedan detalj. U povratku putuju}i voza~u je iznenada rekao da zaustavi automobil. Istr~ao je iz njega i u pet {est skokova preko kamenjara oti{ao da fotografi{e cvijet {to ga je tokom vo`nje primijetio u hercegova~kom kr{u. Vrativ{i se potom u vozilo ozaren, ba{ kao da se susreo sa dobrim starim prijateljem re~e nam da oprostimo na zaustavljanju. “Morao sam ovo uraditi. Nisam ga vidio ve} nekoliko godina!” Njegovu posljednju {etnju okolicom Sarajeva 7. januara ove godine, iznenadni nestanak i samu smrt dio javnosti okarakterisao je kao misteriju. Priroda kojoj je bio posve}en svim svojim bi}em bila je pravednija prema njemu. Na dan ispra}aja njegovih posmrtnih ostataka na sarajevskom groblju Bare usred zime nagradila ga je vedrim nebom i sun~evim zracima. [ta }e ljudi u~initi da ostane nezaboravan vidje}emo. Siguran sam u jedno. U vremenu koje je pred nama vi{e }e se pri~ati o tome {ta je akademik Sulejman Red`i} plemenito uradio za svoju porodicu, saradnike, prijatelje, BiH (kojoj je bio bezgrani~no posve}en), nauku i majku Zemlju. Time kako je oti{ao iz ku}e i umro dokoli~ari }e se baviti jo{ samo koji dan.

Izvjesno je da }e se djela ovog velikog bh. nau~nika u Akademiji nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine sa pijetetom ~uvati a ime spominjati ve} na otvaranju me|unarodnog nau~nog skupa “Uloga javnosti u za{titi `ivotne sredine” ~ije je odr`avanje skoro do kraja pripremio. Ideju za njegovo odr`avanje dao je upravo tokom spomenute posjete Vjetrenici i op}ini Ravno. Vjerujem u to da }e mu se na dostojan na~in odu`iti njegovo rodno Jajce. U njemu je, kako mi je nedavno pri~ao namjeravao organizovati stru~ni skup o `ivotu i djelu humaniste i velikog borca za zdravu `ivotnu sredinu (lani preminulog) ljekara mr. Enesa Ribi}a. I taj detalj govori o dobrim vrlinama rahmetli Sulejmana Red`i}a.

^orba od bundeve
Sastojci: 500 g bundeve, 1,5 l mlijeka, pola limuna, kora pomorand`e, pola ka{i~ice cimeta, 4 kri{ke bijelog hljeba, jaje, maslac, so.

Priprema: Kuhajte komadi}e bundeve u pola koli~ine mlijeka dok potpuno ne omek{aju, propasirajte, dodajte komad maslaca i so i kuhajte dalje. Nalijte ostatak mlijeka, limunov sok, narendanu koru pomorand`e i cimet. Kri{ke bijelog hljeba prepecite s obje strane, nasjecite na kockice i njima pokrijte dno posude u kojoj }ete servirati ~orbu. Jaje umutite pjenasto, umje{ajte u vrelu ~orbu i sipajte preko kockica hljeba. Servirajte s mije{anom salatom od povr}a i mesa.

ALEX OSTAJE U BiH

SUN^ANI ZIMSKI DAN

Kada izgube prijatelja, dragog sabesjednika ljudi se osje}aju tu`nim i du{evno siroma{nijim. Ali kad pobijedi neko koga su podr`avali da ostvari svoje prava to ih ~ini zadovoljnim. U minuloj sedmici meni se dogodilo i jedno i drugo. Sud Bosne i Hercegovine netom je presudio u korist italijanske dr`avljanke Paole Lucchesi, profesionalne aktivistice Centra za odr`ivi razvoj Una iz Martin Broda kojoj je nadle`na Slu`ba za poslove sa strancima, odnosno Ministarstvo sigurnosti BiH odbilo nastavak privremenog boravka u BiH i nalo`ilo joj da za 15 dana napusti na{u zemlju. O tome kao i o neugodnostima {to su joj ih pravili tamo{nji mo}nici jer je ukazivala na njihove financijske i druge mahinacije, pisao sam u ovoj rubrici kao i u tabloidu SAN. Bio je to dodatni motiv Ministarstvu spoljnih poslova Italije da svom diplomatskom predstavniku nalo`i da se uklju~i u ovaj spor. Sud BiH poni{tio je prvostepeno i drugostepeno rje{enje i nalo`io ponovni postupak. Jedan detalj iz njegove presude posebno je upe~atljiv. Sud smatra da spomenuta italijanska dr`avljanka u potpunosti ispunjava uslove za dobivanje privremenog boravka u BiH. Pritom se poziva i na praksu Ustavnog suda BiH te 8. evropsku konvenciju. Naime, tokom dosada{njeg boravka u BiH Paola Lucchesi je stekla malodobnog sina Alexa sa kojim `ivi u zajedni~kom porodi~nom doma}instvu i koji je u potpunosti integrisan u bh. dru{tvo gdje poha|a i {kolu. Kad i drugi ~ija je to obaveza po~nu vi{e brinuti o djeci, njihovoj sre}i i budu}nosti mo}i }emo re}i da smo na dobrom putu izgradnje prosperitetne dr`ave.

Mafini s bundevom i ~okoladom
Sastojci: 250 g bundeve, 150 g margarina, 150 g (6 ka{ika) `utog {e}era, 100 g (3 ka{ike) meda, 100 g crne ~okolade za kuhanje, jaje, 200 g bijelog p{eni~nog bra{na, ka{i~ica sode bikarbone,

2 ka{i~ice cimeta, ka{i~ica izrendanog mu{katnog ora{~i}a, ka{ika {e}era u prahu. Priprema: Bundevu obariti i isje}i na kocke. Umutiti margarin, {e}er, med i otopljenu ~okoladu. Dodati jaje i sve izmije{ati. U dobijenu smjesu umije{ati bra{no, sodu bikarbonu, cimet i mu{katni ora{~i}. Otvore kalupa za mafine oblo`iti papirnim korpicama, pa u njih rasporediti smjesu. Na sredinu svakog mafina staviti po kocku bundeve. Mafine pe}i 20 minuta u rerni prethodno zagrijanoj na 200 stepeni. Ispe~ene mafine sa bundevom prije slu`enja posuti {e}erom u prahu.

27. januar/sije~anj 2013.

Nedjelja KUTAK ZA KUCNE LJUBIMCE

39

bundevom
Lazanje sa bundevom
Sastojci: pakovanje gotovih lazanja, manja bundeva, paradajz, glavica crnog luka, 200 g ka~kavalja, 2-3 ~ena bijelog luka, 2 dl mleka, 2 ka{ike ulja, ka{ika putera, ka{ika bra{na, pola kocke za supu, malo mu{katnog oraha, so, biber.

Priprema: Crni i bijeli luk, paradajz i bundevu isjecite na {to sitnije kocke. Na zagrijanom ulju propr`ite usitnjene sastojke, pa nalijte polovinom bujona od kocke za supu i dinstajte na tihoj vatri. Pred kraj dinstanja masu posolite i pobiberite. Za be{amel sos zagrijte puter, umije{ajte bra{no, malo ga propr`ite, pa nalijte mlijekom neprestano mije{a-

ju}i da se ne bi stvorile grudvice. Kuhajte 10 minuta, pa posolite i pobiberite po ukusu. Podma`ite pleh uljem i naizmjeni~no redajte lazanje, be{amel sos i pripremljeno povr}e. Zavr{ite lazanjama, prelijte ostatkom supe i be{amel sosa, te obilno pospite narendanim ka~kavaljem. Pecite oko 15 minuta na 200 stepeni.

U salonu ljepote
Profesionalci za uljep{avanje psu ili maci }e omogu}iti usluge {i{anja, skra}ivanja noktiju, pranja zuba, ~i{}enja u{iju i druge tretmane
PROFESIONALNA KOZMETIKA
Da su i u BiH stigli trend popularizacije ku}nih ljubimaca i briga o njihovom izgledu, ukazuje otvaranje salona za pse i mace i u na{em glavnom gradu. Ako niste znali, va{e ku}ne ljubimce mo`ete uljep{ati u tri ovakva specijalizovana salona. Jedan od njih je salon “Ivana” koji se nalazi na Ciglanama, u Ulici, Husrefa Red`i}a 9, a vlasni{tvo je Ivane Paunovi}, profesionalne frizerke za pse i mace. U njenom salonu je svakodnevno mnogo klijenata koji ovdje dovode svoje miljenike na ku pa nje, {i {a nje, skra}ivanje noktiju, pranje zu ba, ~i {}e nje u{i ju i dru ge tre tma ne ulje p{a van ja. Va {i lju bim ci }e iz salona iza}i lije pi i mi ri {lja vi, a na poklon }e do bi ti ~ak parfem i ukrasne ma{nice. Ure|enje ku }nih lju bi ma ca ni je sa mo stvar ljepote ve}, prije svega, higijene, koja je neophodna, jer sa vlasnicima dijele `ivotni prostor i moraju biti ~is ti, zdra vi, ali i li je pi. Mla di psi se mo ra ju ku pa ti sva kog mje se ca, a stari ji bar je dnom u tri mje se ca, uz treti ra nje sred stvi ma pro tiv bu ha. Ta ko|er im se mo ra ju skra }i va ti no kti, ~istiti u{i, redovno ~etkati dlaka na kojoj se sku plja ju ne ~is to }a i ba kte ri je, kako ljubimac ne bi bio prenosilac neke za ra ze. - Uspje{no radimo ve} tre}u godinu i ne samo da uljep{avamo pse za svaki dan ve} to ~inimo i za posebne prilike, kao {to su izlo`be ili takmi~enja. Mnogi smatraju da njihove ku}ne ljubimce ne treba samo nahraniti i izvesti u {etnju, ve} i brinuti o njihovoj ljepoti i higijeni. To je zadatak na{eg salona. Ovdje nudimo kompletnu uslugu profesionalnog ure|ivanja ku}nih ljubimaca i kompletan tretman njihove njege, ka`e Paunovi}. U salonu za uljep{avanje pasa i maca koriste se profesionalna oprema i kozmetika, koji su namijenjeni isklju~ivo ovim `ivotinjama. [amponi za njihovo kupanje ne smiju biti oni namijenjeni ljudima, jer je ko`a `ivotinja druga~ijeg PH faktora i lako se mo`e o{tetiti. Zato u salonu imaju ~ak {ampone za odre|enu boju dlake i balzame koji se stavljaju nakon pranja da bi dali sjaj i {titili dlaku. Za sve termine moraju se obaviti narud`be nekoliko dana ranije. Cijene nisu visoke i kre}u od 25 do 80 KM, pa je mnogo onih koji tra`e njihove usluge ne samo iz na{e zemlje ve}i iz regiona. Istina, ipak su to oni boljestoje }i, es tra dne zvijezde i poznate javne li~nosti, jer danas imati ku}nog ljubimca je luksuz koji ve}ina bh. gra|ane ne mo`e sebi priu{titi. - Nije jednostavno {i{ati i ure|ivati pse i mace, jer su nemirni i morate voditi ra~una da ih ne povrijedite, ali i da vas oni ne ugrizu. Jedini smo u gradu koji ure|uju mace u budnom stanju i ne koristimo nikakve sedative. Ovaj posao se mo`e raditi samo uz veliku ljubavi i strpljenja, jer `ivotinje najbolje mogu osjetiti da ih volite i ne `elite povrijediti, isti~e Paunovi}. U salonu “Ivana” }e vam ponuditi i veliki izbor odje}e za pse i mace, dati savjete kako da odaberete pravog ljubimca, odr`avate njegovu higijenu, hranite ga, ali i informaciju kako jednostavno i bez ulaganja da do|ete do rasnog psa, jer ima vlasnika koji ne mogu vi{e da se o njima brinu pa ih poklanjaju. Ovaj salon poma`e i rad udru`enja za za{titu `ivotinja, pa ~esto besplatno ureduju pse lutalice koje ho}e neko da udomi. Zato su u salonu “Ivana” svi rado vi|eni gosti, bez obzira na to da li dolaze sa svojim ljubimcima ili tra`e savjet. Z. TURKOVI]

Sastojci: 800 g bundeve, 2 glavice crnog luka, ~en bijelog luka, svje`a crvena paprika, ka{ika pirea od paradajza

Gula{ od bundeve

2 ka{ike mljevene paprike, 2 lista lorbera, 2 ka{ike ulja, ka{ika maj~ine du{ice, 5 dl crnog vina, na vrh no`a mljevenog kima, so, biber. Priprema: Meso bundeve isijecite na kockice. Sitno isjeckajte crni luk, a bijeli izgnje~ite. Papriku, tako|er, sitno isjeckajte. Na zagrijanom ulju propr`ite crni luk, umije{ajte pire od paradajza, zatim mljevenu crvenu papriku, so i biber, pa zalijte vinom. Dodajte i sve preostale sastojke, osim kockica bundeve. Supu kuhajte dok ne dostigne gustinu gula{a, a potom umije{ajte i kockice bundeve. Kuhajte dok bundeva ne omek{a i gula{ servirajte uz prepe~en crni hljeb.

Slana pita od bundeve
Sastojci: pakovanje tanjih kora, 1/2 srednje veli~ine bundeve, 2 jaja, 200 g sira, so, ulje, 3 ka{ike pavlake.

Priprema: Bundevu oguliti izrezati na kri{ke i izrendati. Izrendanu bundevu posoliti. Kada malo odstoji iscijediti, pa dodati sir i jaja. Sve lagano sjediniti pa filovati kore. Tepsiju podmazati sa uljem pa staviti dvije kore, poprskati ih sa uljem pa dodati fil sastavljen od bundeve, sira i jaja, pa na fil poredati dvije kore, tako|er, poprskati sa uljem pa staviti fil. Postupak ponavljati dok se ne utro{e sve kore i fil. Posljednju koru premazati sa uljem i pitu isje}i na trouglove. Staviti u zagrijanu rernu i pe}i na 200 stepeni. Pe~enu pitu izvaditi iz rerne i premazati sa pavlakom.

LJEPOTA I HIGIJENA

40 Nedjelja
ORDINACIJA

27. januar/sije~anj 2013.

Bolest genitalnih organa

Spolne bradavice Kondilomi predstavljaju seksualno prenosivu dobro}udnu bolest koja mo`e zahvatiti ~itav donji dio genitalnog trakta `ene. Kao spolno prenosiva bolest, kondilomi nastaju u fertilnoj dobi `ene, veoma rijetko prije puberteta ili u kasnoj postmenopauzi. Ukoliko se jave kod djece, po pravilu su znak spolnog kontakta ili seksualnog zlostavljanja. Uz kondilome se ~esto otkriju i druge spolno prenosive bolesti, npr. gonoreja, Gardnerela vaginalis vaginitis, trihomonijaza i herpes genitalis, pa su pomije{ani i simptomi tih infekcija, posebno obilan patolo{ki vaginalni iscjedak. Izolovana pojava kondiloma na sluznici vagine je rijetka pojava, gdje mogu izazvati kondilomatozni vaginitis. Naj~e{}e su udru`eni sa kondilomima lokaliziranim na stidnici (vulvi), me|ici (perineumu), ~maru ili cerviksu. U vagini su raspore|eni na samom ulazu (introitusu) ili na vaginalnim svodovima (forniksima). Klini~ki se manifestuju u vidu bradavi~astih tvorbi koje mogu biti pojedina~ne ili zdru`ene (konfluirane) u ve}e grozdaste nakupine. Daljnjim rastom, od bradavica mogu nastati velike otekline koje ulceriraju i sekundarno se inficiraju. Zbog toga imaju veoma neugodan zadah. Dijagnoza se postavlja inspekcijom i pregledom vagine pod spekulima, pri ~emu se uo~avaju tipi~ne promjene. Kako smo jo{ zemlja sa niskim stepenom zdravstvene kulture u kojoj se zbog tradicionalnog odgoja stvaraju tabui o seksualnom zdravlju, djevojke se u odre|enim sredinama te{ko odlu~uju za stru~nu pomo} zbog ove bolesti. Tako dolazi no neprestanog bujanja bradavica koje se {ire po osjetljivoj sluznici vagine, klitorisa, malih usana i ~mara. Zapu{teni kondilomi koji traju du`e i koji se stalno umno`avaju mogu i maligno alterirati. Kako je njihova podloga donji genitalni trakt koji je veoma dobro prokrvljen i ima razgranate limfne sudove, u onkolo{kom smislu maligna alteracija kondiloma se tretira kao karcinom stidnice ili rodnice. Zbog toga se svaki odstranjeni kondilom mora poslati na mikroskopsku (histolo{ku) analizu.

Doc. dr. Kenan DRLJEVI]

Rano stupanje u seksualne odnose, neza{ti}eni seksualni odnosi, promiskuitet i neodgovorno seksualno pona{anje doveli su do statisti~ki zna~ajnog porasta spolno prenosivih bolesti. Ovakav trend doveo je do epidemiolo{kih pomjeranja obolijevanja od malignih bolesti, prije svega raka grli}a materice, prema mla|im populacijama

Mu{karci otporniji
Rezervoar HPV infekcije kod mu{karca je sluznica izvodnog mokra}nog kanala - mokra}ovod (uretra), glans i ko`a penisa, skrotuma i ko`a koja prekriva stidnu kost. Mu{ke genitalije su ne{to otpornije na HPV infekciju koja se kod njih rje|e klini~ki manifestira ali mogu biti stalan prenosnik zaraze na spolnog partnera. Kondilomi se kod mu{karca naj~e{}e javljaju na ko`i penisa i stidne kosti. Ne postoji razlika u lije~enju kondiloma kod `ene i mu{karca. Hirur{ko otklanjanje je sigurnije, sa manjim postotkom recidiva bolesti. Humani papiloma virusi (HPV) na ko`i i sluznici stidnice i vagine uzrokuju razli~ita o{te}enja i proliferacije sluznice koja se klasifikuju u tri grupe: kondilomi (condylomata acuminata), intraepitelne neoplazije (VIN) i maligne lezije (bazaloidni, kondilomatozni i verukozni tip planocelularnog karcinoma). Vi{e od jednog vijeka je postojala sumnja da agensi spolno prenosivih bolesti mogu u~estvovati u nastanku premalignih i malignih lezija donjeg genitalnog trakta `ene. Hipoteza Zur Hausena o kancerogenoj ulozi humanih papiloma virusa od prije 30-ak godina je ustanovila nedvojben onkogeni potencijal HPV promjena stidnice, vagine i cerviksa. U procesu maligne alteracije razli~itih HPV promje-

ULOGA HPV INFEKCIJE

NOVOSTI IZ MEDICINE
Ples donosi brojne zdravstvene prednosti, odli~an je za sve, nebitno u kojoj ste dobi. Osim {to predstavlja poseban oblik aerobne tjelovje`be, zabavan je. Mo`e pove}ati nivo energije, pobolj{ati dr`anje, koordinaciju, smanjiti nivo krvnog pritiska i holesterola, smanjiti rizik od nastanka sr~anih bolesti i oja~ati va{e kosti. Plesanjem }ete pobolj{ati fizi~ko i psihi~ko zdravlje. Nau~nici su dokazali da ples smanjuje nivo stresa i oja~ava imunitet. Jedna od njegovih najboljih strana je ta {to je pristupa~an i jednostavan. Za ples vam treba motiviraju}a muzika i malo prostora, a sve to mo`ete imati u udobnosti vlastitog doma. Plesanje je potpuno prirodan i intuitivan na~in za dovo|enje tijela u formu, pove}anje nivoa energije i izdr`ljivosti. Plesanjem }ete pove}ati kondiciju, {to }e vam olak{ati svakodnevne obveze.

Plesanjem do zdravlja

Ono je i savr{en na~in za pove}anje mi{i}ne mase, ali i za oblikovanje tijela. Za plesanje je potrebno izmjenjivanje pokreta i odr`avanje ravnote`e, zbog ~ega }e va{a koordinacija biti znatno bolja. Plesanje pripada skupini aerobnih vje`bi, kao {to su tr~anje, rolanje, vo`nja bicikla i hodanje. Aerobne vje`be }e oja~ati srce i cjelokupni kardiovaskularni sistem, a neka istra`ivanja su pokazala da je ples znatno u~inkovitiji od hodanja ili vo`nje bicikla. U samo 30 minuta intenzivnog plesa mo`ete sagorjeti 200 do 400 kalorija. To je jednako potro{nji kalorija s plivanjem, hodanjem ili vo`njom bicikla. Osteoporoza je naj~e{}a kod `ena, naro~ito nakon menopauze. Ples je odli~an na~in da oja~ate svoje kosti i smanjite rizik od nastanka osteoporoze. Svladavanje novih koraka zadovoljit }e va{u potrebu za postignu}ima i oja~ati samopouzdanje.

27. januar/sije~anj 2013.

Nedjelja
Pri~e o zdravlju i bolesti, povratku prirodi i ljudskim sudbinama

41

kondilomi
Relativno ~esta pojava kod trudnica
Fetus za trudnicu predstavlja alotransplantat jer plod nije iste genske strukture, nego genska kombinacija majke i oca. Iako je za njen imuni sistem “strano tijelo” majka ne odbaci plod koji se u materici razvija i raste do zrelosti za van, materi~ni `ivot. Kod trudnica se javljaju promjene u imunom sistemu koji se sastoji od promjenjenog imunog odgovora prema stranom tijelu (imunotolerancija). Ovaj fenomen se javlja isklju~ivo u trudno}i. Iz tog razloga kod trudnica je oslabljena otpornost na infekcije pa je pojava kondiloma relativno ~esta pojava. Kondilome kod trudnica treba lije~iti jer se ubrzano {ire. Iz razloga imunotolerancije, trudnice su prijem~ivije infekcijama herpes simplex i zoster virusa, virusa prehlade, gripe te ostalim bakterijskim infekcijama.

ALTERNATIVNAMEDICINA

Samo jomu`a je pravo mlijeko
Sirovo (nekuhano) mlijeko, zvano u nas i jomu`a, izvanredna je ljudska hrana i lijek, dok industrijski obra|eno mlijeko donosi samo tegobe, a gotovo nikakve koristi
Ramo KOLAR

ne stidnice, zna~ajno je sadejstvo ko kar ci no ge na, me|u kojima se isti~e infekcija drugim virusima, lokalna trauma, pad imuniteta, genetski faktor i pu{enje. Rano stupanje u seksualne odnose, neza{ti}eni seksualni odnosi, promiskuitet i neodgovorno seksualno pona{anje doveli su do satisti~ki zna~ajnog porasta spolno prenosivih bolesti. Trend ranog stupanja u intimne odnose doveo je do epidemiolo{kih pomjeranja obolijevanja od malignih bolesti, prije svega raka grli}a materice, prema mla|im populacijama. Danas je poznato preko 100 HPV tipova, dok se na na mu{kim i `enskim genitalijama mo`e detektovati oko 30 HPV tipa razli~itog onkolo{kog potencijala. Dijele se u tri grupe: I tipovi niskog onkogenog potencijala: 6 i 11, zatim 30, 34, 41, 42, 43, 44. Prisutni su u condyloma acuminatum, rje|e u neoplazijama niskog malignog potencijala II tipovi umjerenog onkogenog potencijala: 31, 33, 35, 39, 51, 52, 58, 61. Prisutni su u intraepitelnim neoplazijama cerviksa, rje|e u invazivnom karcinomu. III tipovi visokog onkogenog potencijala: 16 i 18, zatim 45 i 56. Prisutni su u premalignim promjenama

visokog potencijala, invazivnom karcinomu i metastazama limfnih ~vorova u zdjelici.

LIJE^ENJE

Prvi korak na po~etku lije~enja kondiloma je suzbijanje bilo kakve udru`ene infekcije. Neophodno je prvo izlije~iti poja~an vaginalni sekret kako bi izostala iritacija tkiva u podru~ju odstranjenih kondiloma. Prilikom planiranja lije~enja treba imati u vidu da je latentna infekcija prisutna i u okolnom tkivu koje je normalnog izgleda. U nejasnim slu~ajevima, kao i pri sumnji na postojanje subklini~kih promjena, od pomo}i je kolposkopski pregled i uzimanje tkivnog uzorka na HPV identifikaciju. Lije~enje kondiloma mo`e biti konzervativno i hirur{ko. Lokalna konzervativna terapija sastoji se od ordiniranja interferona, podofilina, trihlorsir}etne kiseline, te imunosupresivne (Aldara) ili citostatske (Efudix) terapije. Konzervativni pristup terapiji kondiloma ima lo{e strane jer mo`e do}i do o{te}enja (ulceracije) okolnog tkiva, a uzorak se ne mo`e poslati na histolo{ku verfikaciju. Hirur{ko lije~enje ima prednost jer se nakon intervencije svi vidljivi odstranjeni kondilomi {alju na mikroskpsku obradu kada se isklju~uje njihova eventualna maligna alteracija. Ova metoda uklju~uje odstranjivanje kondiloma kohleom, laserom, elektrokauterom, krioterapijom ili radiohirur{kim no`em.

MLIJEKO nije samo hrana nego i lijek. E, sad, koje, kako i koliko, vidjet }emo iz narednih redaka, gdje se u kratkim crtama govori o tome {ta ka`e stara narodna medicina o toj temi... Mlijeko je prva ljudska hrana i ima sve hranljive materije, pogotovu svje`e mlijeko (jomu`a). Ono je prirodna i zdrava hrana, kao i svi mlije~ni proizvodi od njega. Sirovo mlijeko je izvanredan izvor nutrijenata, ali i vrlo va`nih korisnih bakterija kao {to su laktobakterije, za koje danas znamo da igraju presudnu ulogu u ja~anju imuniteta. Izvrstan je izvor vitamina, minerala i enzima, te sadr`i punovrijedne proteine i masno}e, koji su gra|evni materijal za na{e tijelo. Uz sve, nekuhano mlijeko lak{e je probavljivo od kuhanog. Stoga ga je bolje prijesnog (malo ugrijanog) uzimati i to u manjim koli~inama da se `eludac odjednom odvi{e ne optereti, pogotovo kod ljudi koji ga dobro ne podnose. U takvim slu~ajevima nije lo{e mlijeko mije{ati s ~ajem od samljevenog komora~a (1 veliku ka{iku na 1/4 litre vode) ili s odvarom osu{ene korice od limuna i komadom cimeta.

u nekim slu~ajevima i rak. Ima i mi{ljenja koja ka`u da se sirovo mlijeko i ono industrijski obra|eno ne mogu zvati istim imenom! KISELO MLIJEKO (kisjelina, jogurt) ima veoma mnogo korisnih i zdravih osobina. Tako npr. navodi i stara medicina, spre~ava gru{anje krvi, stoga se osobito preporu~uje kod bolesti s visokom temperaturom, gripe, difterije, tifusa, groznice i {e}erne bolesti. Mladi sir, upotrijebljen kao oblog, izvla~i temperaturu i dobro ~ini kod upale plu}a, porebrice, crve-

A TEK SURUTKA

GRADI IMUNITET

Jomu`a je odli~na hrana za slabokrvne, blijedobolne, tuberkulozne osobe, kao i za slabe bubrege, probleme sa {arlahom, vratnim bolestima i rastrojenim `ivcima. Pospje{uje i lagano rastvaranje i izlu~ivanje lo{ih sokova iz tijela. Sve ovo u slu~aju kad je mlijeko prirodno i nekuhano. Sve dobre osobine mlijeka nestaju industrijskom obradom! Pasterizirano i homogenizirano mlijeko koje pije nas ogromna ve}ina, vi{e je problem za na{ organizam nego {to je blizu nabrojanih koristi. Obra|eno mlijeko jedan je od naj~e{}ih alergena te se povezuje uz cijeli niz simptoma i bolesnih stanja kao {to su probavne smetnje, alergije, kolike kod dojen~adi, karijes, osteoporoza, artritis, problemi sa rastom kod djece, u~estale infekcije u{iju kod djece, bolesti srca pa ~ak

nog vjetra (vrbanca), vru}ih oteklina i ~ireva, upaljenih o~iju i svih ostalih upala. Kod ujeda p~ela i drugih kukaca dobro je takvo mjesto namazati kajmakom. Izvrsna hrana protiv `elu~anih bolesti je mladi sir, pomije{an s 1-2 ka{ike samljevenog komora~a, kima, malo li{}a od rute, crvenog luka, vlakanaca i malo soli, s ra`enim ili kruhom od prekrupe. Kao lijek uzima se svakog sata po 1 ka{ika ovako pripravljenog sira sa zalogajom kruha i kod raka i ~ireva u `elucu i svih drugih `elu~anih bolesti. Pijenje sirutke, 2-3 ~a{e dnevno, ~isti krv i izvrsno djeluje protiv ~ireva u `elucu. Posebna je pri~a kozije mlijeko koje ima svoje dobre osobine, me|u kojima se isti~u: lije~enje te{kog ka{lja (pomije{ano s medom, uzimati svakih pola sata po ka{iku)... Ima jo{ puno pri~e o dobroti mlijeka, pa }emo uskoro vi{e govoriti o koristima od jogurta, kozijeg mlijeka, sireva...

42

Nedjelja

27. januar/sije~anj 2013.

27. januar/sije~anj 2013.

Nedjelja

43

44

OGLASI

nedjelja, 27. januar/sije~anj 2013.

OSLOBO\ENJE

Bosna i Hercegovina Federacija BiH Hercegova~ko-neretvanski kanton Grad Mostar JU Osnovna {kola "Blagaj" Mostar Na osnovu ~lana 85. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju ("Slu`bene novine HN kantona", broj 5/00, 4/04 i 5/04), ~lana 111. Pravila JU Osnovna {kola "Blagaj", ~lana 10. Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja HNK-a (Sl. novine HNK-a, br. 3/2009), Saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK-a br. 05-02-40-3445/12 od 3.1.2013. godine i Odluke [kolskog odbora JU Osnovna {kola "Blagaj" broj: 01- 21 /13 od 23.1.2013. god, raspisuje

Dobro jutro uz

u Va{em domu!

KzaOpunu radnog mjestaS NKUR po
A) na neodre|eno vrijeme 1. Radnik na odr`avanju ~isto}e ..........................................................1 izvr{ilac (puno radno vrijeme) Radnik na odr`avanju ~isto}e - puno radno vrijeme Op}i uslovi: Shodno odredbama Zakona o radu Posebni uslovi: Zavr{ena osnovna {kola. [est (6) mjeseci radnog iskustva na istim ili sli~nim poslovima. Uz prijavu za konkurs sa kra}om biografijom i kontakt-telefonom, kandidati su obavezni prilo`iti sljede}u dokumentaciju: • Svjedo~anstvo ili ovjerenu kopiju o zavr{enoj osnovnoj {koli • Izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne stariji od 6 mjeseci) • Uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) • Potvrda o radnom iskustvu na istim ili sli~nim poslovima Sa kandidatima koji ispunjavaju konkursom tra`ene uslove obavit }e se razgovor. Primljeni kandidat po konkursu, nakon potpisivanja ugovora o radu, treba dostaviti uvjerenje o neka`njavanju (ne starije od 3 mjeseca) i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti. Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u sredstvima dnevnog javnog informisanja. Prijave na konkurs dostaviti isklju~ivo po{tom na adresu: JU Osnovna {kola "Blagaj", Branilaca Bosne bb, 88201 Blagaj; [kolski odbor (prijava na konkurs). Nepotpune i neblagovremeno prispjele prijave ne}e se razmatrati. Predsjednik [kolskog odbora JU Osnovna {kola "Blagaj" Blagaj

POSEBAN POPUST

TUZLA

10 20%
%
ZENICA

za pla}anje unaprijed

pretplata do 6 mjeseci pretplata do 12 mjeseci

Dopisni{tvo Oslobo|enja, Slatina 8, 75 000 Tuzla, Tel/Fax 035/210 426 Dopisni{tvo Oslobo|enja, Doboj-Jug-Matuzi}i, 74 000 Doboj, Tel. 032/691 794, Fax 032/692 572 Dopisni{tvo Oslobo|enja, Alekse [anti}a 4, 88 104 Mostar Tel/Fax 036/581 139

DOBOJ

Oslobo|enje, D`emala Bijedi}a 185, 71 000 Sarajevo, Tel/Fax 033/465 727 Dopisni{tvo Oslobo|enja, Bulevar Kulina bana 30-b, 72 000 Zenica, Tel. 032/ 242 342, Fax 032/243 612

SARAJEVO

MOSTAR

NARUD@BENICA
Ime i prezime Ulica i broj Po{tanski broj Grad (op}ina)

20

%

POSEBAN POPUST ZA PENZIONERE I RVI
OSLOBO\ENJE

Da, ovim se pretpla}ujem na Oslobo|enje od sljede}eg mogu}eg broja
Broj telefona/mobitela Broj li~ne karte Potpis
1 mjesec 3 mjeseca 9 mjeseci

6 mjeseci 12 mjeseci

TRANSAKCIJSKI RA^UNI: UniCredit bank d.d.: 3383202250044019, SPARKASSE bank DD Sarajevo: 1990490005630121, KOMERCIJALNA BANKA AD Banja Luka: 5715000000017279, POSTBANK BH DD Sarajevo: 1872000000045887 Narud`be mo`ete izvr{iti i putem na{e web stranice www.oslobodjenje.ba

OSLOBO\ENJE nedjelja, 27. januar/sije~anj 2013.

KORAK NAPRIJED
Swann Bolt kamera
Swann je kompanija koja je specijalizovana za sigurnosna rje{enja, a njihov najnoviji proizvod nosi oznaku Bolt HD. U pitanju je mini HD kamera koja se kre}e. Ovu mini HD kameru i DVR combo odlikuje oja~ano ku}i{te i veliki broj opcija za postavljanje na otvorenom, ali i 1920x1080 rezolucija pri 30fps ili 12MP ka da go vo ri mo o fo to gra fi ja ma. Sa ugra|enim laserskim poenterom, Bolt HD omogu}ava korisniku da potvrdi da je kamera pravilno usmjerena i da se mo`e po~eti sa procesom snimanja, a za{ti}ena so~iva omogu}avaju korisniku da snima pod uglom od 135 stepeni. Baterija pru`a mogu}nost snimanja do 10 sati videa jednim punjenjem.

45

Intel bud`et procesori
Nedavno je Intel dodao sedam CPU svojoj liniji niskobud`etnih Ivy Bridge baziranih procesora. Sedam novih modela dodato je u okviru Pentium i Celeron linija. Celeron linijiu nadopunili su modeli G1610, G1610T i G1620, dok je Pentium linija oboga}ena modelima G2010, G2020 i G2020T. Pored ovih, niskobud`etnom opsegu kompanije Intel dodat je i novi Core i33210, a svi procesori rade sa postoje}im socket 1155 mati~nim plo~ama. Objavljena su i ~etiri nova Pentium procesora, svi su dvojezgarni, imaju 3MB L3 cache i odlikuje ih integrisana Intel HD grafika.

Nintendo Wii U
Predsjednik kompanije Nintendo Satoru Iwata najavio je budu}e planove za ovu igra~ku konzolu. Iwata je otkrio i da }e Wii U linija biti oja~ana duga~kom listom najpopularnijih igra~kih naslova koji }e biti prilago|eni za novu konzolu. Rije~ je o igrama koje }e se dopasti svima, kako onima koji ve} dugo u`ivaju u ra~unarskim igricama, tako i onima koji }e tek po~eti da ih igraju, ali }e ih svi do`ivljavati na nove na~ine, zahvaljuju}i novim mogu}nostima koje }e donijeti Wii U GamePad kontroler. Najavljena su i dva sistemska unapre|enja koja se mogu o~ekivati u toku prolje}a i ljeta i donijet }e unapre|enje brzine rada korisni~kog interfejsa.

Azure Media Service
Poku{aji kompanije Microsoft da unaprijedi njihovu cloud platformu, Windows Azure, nikako ne prolaze neprimjetno. U proteklih nekoliko mjeseci ova kompanija predstavila je Windows Azure servise za Windows Server 2012, veliki broj novih karakteristika za njihovu cloud platformu, unaprije|eni Windows Azure SDK for NET i najavila op{tu dostupnost Windows Azure Media Services. U su{tini, rije~ je o Media Platform as a Service ili PaaS, koji korisnicima pru`a mogu}nost da implementiraju videostreaming, da koriste razli~ite formate i jo{ mnogo toga.

Stigli jeftini Android tableti

Solidni Blueberry

Surface Pro tablet

NetCat M-07
Za sve oni koji su smatrali da ograni~eni Surface RT tablet kompanije Microsoft nije dovoljno dobro rje{enje, sti`e informacija da }e ova kompanija 9. februara na~initi dostupnom Surface Pro verziju koja }e koristiti Windows 8 operativni sistem. Glasine koje su se pojavljivale vezano za cijenu ovog tableta, ispostavile su se ta~nim. Tako je Microsoft potvrdio da }e ovaj tablet biti dostupan po cijeni od 899 dolara za verziju sa 64 GB skladi{tenog prostora, dok }e verzija sa duplo vi{e skladi{tenog prostora, odnosno128 GB ko{tati 999 dolara. Windows Surface Pro }e biti dostupan sa Core i5 procesorom.

Odli~ne performanse i solidna konfiguracija }e zadovoljiti najve}i broj korisnika, dok je cijena veoma povoljna
Novi model Blueberry tableta je sa ekranom od 7" i JB verzijom Android operativnog sistema. Odli~ne su mu performanse i sasvim solidna konfiguracija, pa }e zadovoljiti najve}i broj korisnika, dok je cijena veoma povoljna. Do{lo je vrijeme jeftinih Android tableta i ve} na tr`i{tu postoji solidan broj modela raznih proizvo|a~a i uglavnom nema puno razlika {to se ti~e konfiguracija. Blueberry je marka poznata doma}em tr`i{tu odranije, odnedavno se u ponudi mogu prona}i i tableti, a kako ovaj model dijagonale ekrana 7" spada u jeftinije, sigurno da }e biti zanimljiv i najve}em broju korisnika. Jasno je da ovaj model ne pretenduje da, recimo, nadma{i Nexus 7 i neke poznatije, ali }e biti sjajna polazna ta~ka za nove Android korisnike koji tra`e {to jeftinije rje{enje koje podr`ava najve}i broj dostupnih funkcija.

Potvr|ena cijena od 899 dolara

Dobre karakteristike
Ako ni{ta drugo, NetCat M-07 }e se po izgledu dosta razlikovati od drugih modela koji su se mogli vidjeti, sa ne{to {irim okvirom (zbog posebnih soft tastera koji nisu na

ekranu), ali i zbog metaliziranog okvira koji je malo zakrivljen nagore sa bo~nih strana, samim tim i dosta udobniji za dr`anje. Generalno, tablet djeluje dosta kvalitetno i ~vrsto. Ekran je dijagonale 7" i o~ekivane rezolucije od 800x480 piksela, sa multitouch podr{kom. Od ovog modela mogao se o~ekivati malo kvalitetniji prikaz mada nema konkretnih ve}ih primjedbi, samo bi bolje bilo da je slika malo svjetlija i o{trija. Ipak, u ovom cjenovnom razredu stvarno te{ko se mo`e zamjeriti bilo {ta.

[to se hardvera ti~e, koristi se dobro poznata Allwinner A10 varijanta sa single-core procesorom koji radi na 1,2 GHz i ima integrisan Mali 400GPU. Ovo u su{tini zna~i da }e sve raditi sasvim korektno, uklju~uju}i i igre (naravno ne one zahtjevne pravljene za, recimo, Tegra platformu).

4 GB memorije
Imamo 4 GB memorije i slot za SD memorijske kartice, {to bi trebalo da bude sasvim dovoljno za sve potrebe prosje~nih ko ri sni ka. Iako, na ra vno, ne ma ugra|en GPS, imamo standardne G i kompas senzore, ali i senzor ambijentalnog osvjetljenja koji omogu}ava automatsku regulaciju pozadinskog osvjetljenja, {to sasvim lijepo {tedi bateriju. Ono {to je malo iznena|enje je da ure|aj dolazi sa Jelly Bean verzijom Androida (za slu~aj da nai|ete na neki primjerak koji je jo{ na ICS-u, JB ROM se mo`e preuzeti direktno sa sajta proizvo|a~a), a ~ime se ni mnogi skuplji modeli ne mogu pohvaliti. Generalno, tablet radi sasvim korektno mada, naravno, ne mo`e da se poredi sa skupljim modelima sa br`im procesorima. Za surfanje i ~itanje vijesti, kao i igranje, ali i gledanje filmova, ne}e biti mnogo primjedbi i to je ono najbitnije. Cijena je vi{e nego pristojna i to je ono {to }e sigurno privu}i vi{e pa`nje od svega ostalog.

Cox napu{ta svijet Linuxa i Intela
Alan Cox, ~ovjek koji ve} 21 godinu uz Linusa Torvaldsa radi na kodiranju i razvoju Linuxa i kojeg se ~esto do`ivljava kao desnu ruku Torvaldsa, najavio je odlazak iz svijeta Linuxa i Intela (u kojem je slu`beno zaposlen) na neko vrijeme dok ne sredi nedefinirane porodi~ne razloge koji su ga naveli na ovu odluku. Zanimljivo je sro~eno obja{njenje na Google Plusu za{to to radi: "Napu{tam svijet Linuxa i Intela zbog porodi~nih razloga. Svjestan sam da porodi~ni razlozi ~esto zapravo zna~e mislim da mi je {ef lo{, ali `elio bih vas sve uvjeriti da iako ~esto mislim da je Linus lo{, stvarno odlazim iz porodi~nih razloga, a ne zato jer su mi dosadili Linux i Intel."

46

FELJTON

nedjelja, 27. januar/sije~anj 2013.

OSLOBO\ENJE

IVAN ORLI]: SUHA KI[A, VRU]I MRAZ (24)

NA DANA[NJI DAN
vao je autokefalnost SPC, a njegova djela “Nomokanon” (1220) i “Sinodik pravoslavlja” (1221) postala su pravni i duhovni stubovi srpske dr`avnosti. Njegovom zaslugom osnovani su knji`evni i {kolski centri u manastirima. Au{vic Na skup{tini u Epidauru gr~ki ustanici proglasili nezavisnost Gr~ke, koju je Turska priznala 1829. Sovjetske jediRo|en njema~ki car i pruski kralj Fridrih nice oslobodile Vilhelm II Viktor Albert. Na prijesto je stupio 1888, a 1918. je, poslije poraza Njema~ke u Prvom sv- Au{vic, nacisti~ki koncentracioni jetskom ratu, primoran da abdicira. Pobjegao je u Holanlogor u Drugom diju, koja je odbila da ga izru~i saveznicima radi su|enja svjetskom ratu u za ratne zlo~ine. Umro 1941. u Holandiji. kojem je ubijeno [panija priznala nezavisnost Perua. skoj, umro Nema Trnovu, u 1235.Udr`a(Svei ti{kolBugarutemeneljiva~ Savadejstpra--nji} Sava), Srpske voslavne crkve, ve stva. Godi 1219. iz vo

Slova~ka, prijatelj iz altruizma
Reforme poreza, sustava zdravstvenog osiguranja, mirovina i socijalnog sustava pomogle su da Slova~ka konsolidira svoj prora~un i bude primljena u EU 2004.
Slova~ku Republiku Sarajevo "pokriva" iz Praga. Prije je to ~injeno iz Be~a, a od 2006. g. novootvoreno veleposlanstvo BiH u Pragu zadu`eno je i za Slova~ku. Osobno dr`im da je to dobra odluka. Desetak zemalja svijeta na jednak na~in je diplomatski prisutno u Slova~koj. Najbolje bi bilo otvoriti veleposlanstvo BiH u ovoj lijepoj i prijateljskoj zemlji, no kako to nije mogu}e zbog financijske krize, postoje}i na~in je najmanje slabo rje{enje. ^eha. Slovaka u ^e{koj je puno vi{e, no oni nisu smatrani strancima. Izuzev nekoliko sela na sjeveru koja su mje{ovita sa obje strane granice, za sve ostalo je povijesno jasno gdje je kraj jedne dr`ave, a gdje zapo~inje druga. Granice ~e{kih zemalja su jako stare i de facto se nisu mijenjale od 12. stolje}a. Isti~em navedeno u kontekstu na{eg povijesnog iskustva. Slova~ka ima veliku nacionalnu manjinu Ma|ara, oko 700.000 stanovnika ili oko 8% ukupne populacije. To je, zasigurno, bogatstvo, ali stvarni `ivot nije bez tenzija, ~ak i u uvjetima `ivota u EU. Prije pola godine uvo|enje Zakona o uporabi i kori{tenju slova~kog jezika izazvalo je ozbiljne prosvjede ma|arske manjine koja je to osjetila kao ugro`avanje njenih ljudskih prava. Predsjednik dr`ave Ivan Ga{parovi~, po drugi put izabran pro{le godine u utakmici sa kandidatom desnice Ivetom Radi~ovom, veliki je i iskreni prijatelj BiH, ali i svih zemalja biv{e Jugoslavije. Djed mu je porijeklom iz Hrvatske, razumije vrlo dobro na{ jezik. Tijekom svog boravka u Sarajevu stalno je isticao da trebamo u~iti na njihovim gre{kama u procesu tranzicije, ali i uklju~enju zemlje u euroatlantske integracije. Diplomatski odnosi su i vi{e nego dobri, stabilni i prijateljski. Biv{i visoki predstavnik u BiH Miroslav Laj~ák, sada{nji ministar vanjskih poslova Slova~ke, nesumnjivi je znalac Balkana, njegove politi~ke povijesti i aktualnog trenutka. Na{e bh. jezike govori bez akcenta, kao i jo{ ~etiri strana jezika. Lijeva koalicija SMER na vlasti privodi svoj prvi mandat kraju, uspje{no. Rezultati ispitivanja javnog mi{ljenja pokazuju da }e premijer Robert Fico, poslije izbora, u prolje}e 2010. godine, dobiti jo{ sna`niju potporu da vodi zemlju. Slova~ka je ju`na zemlja, narod je temperamentom jako sli~an nama. Glavni grad Bratislava sli~i veli~inom Sarajevu. Kad mu se pribli`avate, prvo primje}ujete urbane dijelove koji neodoljivo podsje}aju na na{e Alipa{ino Polje. Sredi{te grada je iznimno kreativno obnovljeno. Imate dojam mediteranskog {arma, ulice su prepune kafi}a i restorana, otvorenih ljetnih vrtova, mno{tvo je stranih turista. Slova~ka je u~inila vrlo uspje{ne ekonomske reforme od svog odvajanja od ^e{ke Republike u 1993. Reforme poreza, sustava zdravstvenog osiguranja, mirovina i socijalnog sustava pomogle su da dr`ava konsolidira svoj prora~un i bude primljena u EU 2004. Najve}i dio privatizacije je okon~an, bankarski sektor je gotovo potpuno u stranim rukama, a vlada sna`no podupire strana ulaganja liberalizacijom poreske politike, porez je "ravan" 19%, tr`i{te rada je dinami~no i konkurentno, pa strane investicije rastu nevjerojatno brzo. Ulaganja su posebno velika u elektroni~ku industriju i autoindustriju. Slova~ki gospodarski rast prevazilazi o~ekivanja analiti~ara. To je jedno od najbr`e rastu}ih gospodarstava u Europi, 2007. ~ak 9,3%. I sada u doba ekonomske i financijske krize gospodarstvo pokazuje visoku sposobnost prilagodbe.

1822. 1859.

1945.

1865. ame kom tor D`erom otac modernog kla. Njegova opereta 1885.riRo|ensmatrari~ki mjuzipoziod najboljihKern, “Plove}e pozo {te” se jednom u is1901. sku slavu stekao je operama “Aida”, “Ote19. vijeka. Svjet 1924. 1926. 1943. 1964. 1967. 1967. 1973. 1981. 1991. 1991. 1993. 1996. 1999. 2002. 2004. 2005. 2007. 2009.

milion i po ljudi, me|u kojima vi{e od milion Jevreja. Taj datum obilje`ava se u toriji pozori{ta SAD-a. Komponovao je i filmsku muziku. Evropi kao Dan Umro italijanski kompozitor \uzepe Verholokausta. di, jedan od najve}ih muzi~kih stvaralaca

Mirni razlaz
Disolucija Austro-Ugarske monarhije na kraju Prvog svjetskog rata omogu}ila je Slova~koj i ^e{koj formiranje zajedni~ke dr`ave. Poslije Drugog svjetskog rata, 1948, uspje{na ^ehoslova~ka postaje dijelom komunisti~kih zemalja sa sovjetskom dominacijom u Isto~noj Europi. Kolapsom Sovjetskog saveza 1989. ^ehoslova~ka ponovno postaje slobodna. Slova~ka i ^e{ka se mirno razdvajaju i od 1. sije~nja 1993. godine nastavljaju `ivot kao samostalne dr`ave. Slova~ka se uklju~uje u NATO i Europsku uniju u prolje}e 2004, a u europrostoru je od po~etka 2009. Kako su oni mogli mirno da se rastanu, a mi smo u krvavom ratu platili ogromnu cijenu disolucije biv{e Jugoslavije, ~esto je pitanje koje su mi novinari iz na{e zemlje postavljali. Odgovor je dakako kompleksan, ali bez nepotrebnog pojednostavljivanja dva argumenta su klju~na. Prvi je strpljivost i zrelost politi~ara koji su na valu op}eg, pa i na ci onal nog oslo bo|enja i osvje{tenja o tome razgovarali. Pregovori su i{li od reformiranja tada{nje Federacije, preko konfederalnog dr`avnog ure|enja do kona~ne odluke da je najbolje da svatko nastavi sam za sebe. Drugi, jednako va`an razlog je gotovo potpuna nacionalna zaokru`enost teritorija obje zemlje. U Slova~koj `ivi manje od 0,4%

Obe}avaju}i trend
Stopa nezaposlenosti sa neprihvatljivih 18,3% u 2003. spala je na 8,4% u 2008. Sada je oko 11%. Ficov kabinet i dalje, pa`ljivo i bez velikih socijalnih nezadovoljstava prilago|ava tr`i{te zahtjevima modernog vremena fokusiraju}i se na pitanja energije i poljoprivredne proizvodnje. Vlada se na preporuku EBRD-a i drugih financijskih ~imbenika uzdr`ava od krupnih reformi u vitalnim sektorima proizvodnje. Velika nacionalna poduze}a privatiziraju se sporo, oprezno i promi{ljeno. Bruto dru{tveni proizvod u pro{loj godini rastao je 5%, a nezaposlenost i dalje pada. Ekonomska suradnja BiH i Slova~ke brzo raste, vi{e od 40% godi{nje, ali je osnovica jo{ izrazito malena, svega oko 40 milijuna eura. Nekolicina je slova~kih investicija u BiH, tvornica papirne ambala`e u Banjoj Luci i metalna proizvodnja u Konjicu, no trend je obe}avaju}i.
(Kraj)

Dr. sci. Ivan Orli} ro|en je u Sarajevu. Zavr{io je studije ekonomije i menad`menta u Sarajevu, Tokiju i Bledu, a doktorirao u Sarajevu, socioekonomskom analizom “Mediteran i BiH”. U mladosti bio aktivista SSOBiH, zastupnik u Skup{tini SR Bosne i Hercegovine. Kasnije gospodarstvenik, poduzetnik i diplomata. Prvi je rezidentni veleposlanik BiH u ^e{koj Republici, od kraja 2005. do po~etka 2010. Veleposlanstvo BiH u Pragu u to je vrijeme progla{eno najboljim diplomatsko-konzularnim predstavni{tvom BiH. Objavio je knjigu “S ambasadorom na kavi, kahvi, kafi” (izdava~ HKD Napredak, 2011). Ova memoarska esejistika, ~ije dijelove feljtoniziramo, govori o odnosima ^e{ke, Slova~ke i BiH, kulturolo{ki, ekonomski, diplomatski i ulozi aktualne bh. diplomacije u tome.

lo”, “Travijata”, “Rigoleto”, “Nabuko”, koje su i danas klju~na djela repertoara operskih ku}a {irom svijeta. Njegovoj sahrani u Milanu prisustvovalo je 200.000 ljudi. Vlada Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca potpisala je u Rimu pakt o prijateljstvu i saradnji s Italijom i sporazum kojim je Rijeka predata Italiji. Engleski pronalaza~ D`on Logi Berd u Londonu prvi put javno demonstrirao televiziju. Avijacija SAD-a izvr{ila u Drugom svjetskom ratu prvi napad na Njema~ku cjelodnevnim bombardovanjem ratne luke Vilhelm{afen. Francuska uspostavila diplomatske odnose s Narodnom Republikom Kinom. Tokom proba za let na Mjesec u bazi Kejp Keneveral, trojica ameri~kih astronauta poginula u kapsuli svemirskog broda Apolo 1 u kojem je izbio po`ar. Predstavnici 60 zemalja potpisali sporazum o zabrani upotrebe oru`ja za masovno uni{tavanje u svemiru. Potpisivanjem mirovnog ugovora u Parizu zavr{en Vijetnamski rat i okon~ano vojno anga`ovanje SAD-a u toj zemlji. Glavni pregovara~i ameri~ki dr`avni sekretar Henri Kisind`er i sjevernovijetnamski ministar Le Duk To dobili su iste godine Nobelovu nagradu za mir. Najmanje 500 ljudi je poginulo na indone`anskom feribotu Tampomas II koji je poslije po`ara potonuo u Javanskom moru. Ameri~ka avijacija u Zalivskom ratu otpo~ela masovno bombardovanje drugog po veli~ini ira~kog grada Basre. Poslanici Sobranja izabrali Kiru Gligorova za predsjednika SR Makedonije. U Nju Delhiju policija upotrijebila suzavac da rastjera pobunjene Hinduse koji su napali d`amiju i muslimane koji su napali hinduski hram i tom prilikom spalili desetine radnji. U Nigeru vojnim udarom oboren prvi demokratski izabran predsjednik, Mahamane Osman. Beogradska kancelarija Visokog komesarijata UN-a za izbjeglice saop{tila je da u 98 sela u centralnom i zapadnom Kosovu vi{e nema srpskog stanovni{tva. U seriji eksplozija u vojnom skladi{tu u Lagosu i po`aru izazvanom eksplozijama poginulo je vi{e od 1.000 ljudi. U Var{avi umro doajen poljskog parlamentarizma i demokratije, pisac i politi~ar Aleksander Malahovski. Svjetski lideri i pre`ivjelli zatvorenici okupili su se u Poljskoj na ceremoniji obilje`avanja 60-godi{njice oslobo|enja koncentracionog logora Au{vic. Umro biv{i predsjednik Indonezije general Suharto, ~ija je autoritarna vladavina trajala 32 godine i bila obilje`ena korupcijom, nepotizom i kr{enjem ljudskih prava. Umro ameri~ki knji`evnik D`on Apdajk, dobitnik dvije Pulicerove nagrade za romane “Zeka je bogat” i “Zeka je umro”. Me|u njegovim najpoznatijim djelima su “Kentaur” i “Parovi”.

Johanes Rau

2006.

Umro biv{i njema~ki predsjednik Johanes Rau, istaknuta politi~ka li~nost u poslijeratnoj Njema~koj.

D`erom Dejvid Selind`er

2010.

Umro ameri~ki romanopisac i pripovjeda~ D`erom Dejvid Selind`er, autor kultnog romana “Lovac u ra`i” . Osim ovog, najpoznatija njegova djela su “Freni i Zui” “Za , Esme” “Visoko , podignite krovnu gredu, tesari” .

OSLOBO\ENJE nedjelja, 27. januar/sije~anj 2013.

SPORT

47

Evropski prvaci `ele i svjetsku titulu
Danska je u polufinalu protiv Hrvatske pokazala ~vrstinu odbrane i brzinu napada, {to }e im biti glavna snaga u duelu sa doma}inima [pancima Susret po~inje u 17.15 sati
Rukometne reprezentacije [panije i Danske sasta}e se danas u finalu Svjetskog {ampionata, koje se igra u [paniji. Bi}e to po svemu do sada vi|enom neizvjestan okr{aj u kome blagu prednost imaju zvani~ni evropski prvaci Danci, iako }e doma}ini [panci imati veliku podr{ku sa tribina. Da podsjetimo, furija je pred svojim navija~ima u Barceloni savladala Sloveniju 26:22 (13:12), a Danci su pobijedili Hrvate 30:24 (14:11). Sigurno je da je ovaj drugi rezultat pomalo iznena|uju}i, jer su na putu do polufinala hrvatski rukometa{i prikazali zaista izvanredne igre, a vrhunac je bio eliminacija svjetskih prvaka Francuza u ~etvrtfinalu. No, uo~i ovog susreta kao da se sve urotilo protiv izabranika Slavka Golu`e. Domagoj Duvnjak igrao je pod temperaturom, prije utakmice dobio je i infuziju, {to se odrazilo na njegovu igru. Iako je postigao pet pogodaka, nije do kraja mogao da preuzme ulogu lidera na terenu. Kada su se tokom utakmice povrijedili Vori i Vukovi}, brzim Dancima posao je bio olak{an.

Danas se igra finale SP-a rukometa{a

Mikel Hansen predstavlja}e najve}u opasnost za gol [panaca

Najve}e iznena|enje prvenstva, Slovenija, u prvom polufinalnom me~u, pora`ena je od doma}ina {ampionata, [panije. Mada se Slovenija tokom prvog dijela me~a dr`ala veoma dobro

i na odmor se oti{lo samo sa golom prednosti za [paniju, u nastavku je o~ekivano doma}a reprezentacija stigla do pobjede. Dana{nje finale, koje je na programu u 17.15 sati, sigurno }e

donijeti puno neizvjesnosti. Selektor Danaca Ulrik Wilbek sa ovom reprezentacijom u posljednje vrijeme posti`e sjajne rezultate. Na pro{lom Svjetskom {ampionatu u [vedskoj do{li su do finala, pro{le

godine su u Srbiji postali evropski prvaci. Da li je sada red da se popnu i na svjetski tron? Hansen Eggert i ostali sigurno imaju kvaliteta za taj uspjeh. Na drugoj strani doma}ini [panci }e u~initi sve da ponove uspjeh iz Tunisa 2005. kada su se popeli na najvi{e mjesto na postolju. Sigurno je da izabranicima Velere Rivere ne}e nedostajati gromoglanse podr{ke fanati~nih navija~a, imaju i kvalitetnu ekipu koja je u stanju da pobijedi svakoga, ali je pitanje kako }e se nositi sa izuzetno ~vrstom danskom odbranom i kako }e sprije~iti brze G. V. protivni~ke napade.

Skija{i u Kitzbuhelu vozili spust

Dominik Paris pokorio Streif

SVJETSKI KUP Veleslalom skija{ica u Mariboru

Utrku je obilje`io i pad Petera Filla. Italijan se okrenuo u zraku, napravio salto, ali je na sre}u pro{ao bez povreda
Italijan Dominik Paris pobjednik je ju~era{njeg spusta koji su skija{i vozili na legendardnoj stazi Streif u Kitzbuhel. Do svoje druge pobjede u karijeri do{ao je u vremenu od 1:57.56, {to je 13 stotinki br`e vrijeme od drugoplasiranog Kana|anina Erika Guaya. Hannes Reichelt iz Austrije zauzeo je tre}u poziciju. Favoriti ju~er nisu bili na nivou, {to je iskoristio Italijan osigurav{i jednu od najve}ih pobjeda u karijeri. Ranu fazu trke obilje`io je Max Franz, koji je sa startnim brojem ~etiri uspio da zadr`i vodstvo sve dok na stazu nije iza{ao Paris. Aksel Lund Svindal, do ju~er vode}i u poretku spusta, zavr{io je deseti, a Christof Innerhofer na 20. mjestu. Utrku je obilje`io i pad Petera Filla. Italijan se okrenuo u zraku, napravio salto, ali je na sre}u pro{ao bez povreda. Subotnjem spustu, koji se zajedno sa dana{njim slalomom

Vonn iznenadila Maze
Italijan je slavio ispred Guaya i Reichelta
Reuters

Tina Maze zaostala je samo osam stotinki

Reuters

Poredak u Kitzbuhelu
1. Dominik Paris (Ita) 2. Erik Guay (Can) 3. Hannes Reichelt (Aut) 4. David Poisson (Fra) 5. Max Franz (Aut) 1:57.56 1:57.69 1:57.92 1:58.16 1:58.17

Ukupni poredak
1. Marcel Hirscher (Aut) 2. Aksel Lund Svindal (Nor) 3. Ted Ligety (SAD) 4. Felix Neureuther (Njem) 5. Ivica Kosteli} (Hrv) 935 876 736 646 485

boduje za jedinu preostalu kombinaciju u Svjetskom kupu, prisustvovale su brojne svjetske zvijezde. Me|u njima su bili i Fe-

lix Baumgartner, Arnold Schwarzenegger sa sinom Patrickom, George Clooney, Niki Lauda, David Coulthard.

Ameri~ka skija{ica Lindsey Vonn pobjednica je veleslaloma u Mariboru na stazi na Pohorju. Slovenska skija{ica Tina Maze bila je nakon prve vo`nje veleslalomske Zlatne lisice nadomak novog slavlja u Svjetskom kupu, pred svojim navija~ima, ali Lindsey Vonn imala je druga~ije planove. Vrlo dobrom drugom vo`njom Amerikanka je izbila na vrh te pobijedila s osam stotinki prednosti ispred drugoplasirane Maze. Tre}e je mjesto osvojila Austrijanka Fenninger. Slovenka Maze za drugo je mjesto okrivila pogre{ku u gornjem dijelu staze u drugoj

vo`nji: "Borila sam se, ali napravila sam tu pogre{ku. Drugo mjesto je ipak odli~no, drago mi je da sam u ovakvoj atmosferi u{la u cilj, to je poseban osje}aj". Razlog za slavlje itekako ima - osvojila je mali kristalni globus u veleslalomu i zadr`ala ubjedljivo prvo mjesto u ukupnom poretku Svjetskog kupa. Maribor, veleslalom, `ene: 1. L. Vonn (SAD) 2:22.20; 2. T. Maze (Slovenija) +0.08; 3. A. Fenninger (Austrija) +0.57; 4. M. Höfl-Riesch (Njema~ka) +0.74; 5. J. Lindell-Vikarby ([vedska) +1.15...

SPORT ABA [iroki i Cibona u derbiju za~elja
48

nedjelja, 27. januar/sije~anj 2013.

OSLOBO\ENJE

Najte`a utakmica i poklon za navija~e
Ako savladamo Cibonu, gotovo sigurno bismo se udaljili od posljednjeg mjesta i straha od ispadanja. Polo`aj na tabeli ne govori o stvarnoj vrijednosti Cibone, rekao je trener bh. prvaka Damir Vujanovi}
Pred [irokim je jo{ jedan derbi, jo{ jedna utakmica u kojoj }e se tra`iti karta vi{e. Ve~eras na Pecaru sti`e zagreba~ka Cibona, a za obje ekipe ovo je jako bitna utakmica te }e sigurno svi oni koji do|u mo}i u`ivati. Ove sezone ni Cibona ni [iroki nemaju o~ekivane rezultate, pa je njihov nedjeljni dvoboj derbi za~elja, utakmica koja }e mo`da i u kona~nici presuditi ko }e biti bolje plasiran. “^eka nas mo`da dosad najte`a utakmica. Pred nama je imperativ pobjede. Ako savladamo Cibonu, gotovo sigurno bismo se udaljili od posljednjeg mjesta i straha od ispadanja. Polo`aj na tabeli ne govori o stvarnoj vrijednosti Cibone. Poznato je da su kod njih ~etvorica biv{ih i dvojica sada{njih hrvatskih reprezentativaca, dvojica Amerikanaca. I oni }e biti motivisani. Ne}e nas zavarati njihovi problemi. Ako odigramo barem pribli`no kao protiv Partizana, vjerujem da uz pomo} na{ih navija~a mo`emo do pobjede” kazao je , trener [irokog Damir Vujanovi}. I za navija~e se priprema spektakl. Po ugledu na najve}e evropske klubove [iroki }e organizovati snimanje velike fotografije navija~a na kojoj }e se mo}i prona}i svaki navija~ i ostaviti uspomenu na dru{tvenim mre`ama. Igra~i su veliki optimisti, jedva ~ekaju susret s Cibonom. “Cibona ima individualnu kvalitetu. No, dobro smo ih skautirali, znamo njihove slabosti i poku{a}emo ih iskoristiti. O~ekujem dobru utakmicu, pravi spektakl i na{u novu pobjedu” rekao je Boris Bara}, , a njegov saigra~ i nekada{nji ~lan Cibone Karlo Vragovi} dodao: “Dobro treniramo, spremni smo za uta-

Derbi na Pecari veoma bitan za obje ekipe

kmicu. Mi smo mlada ekipa i ako nametnemo svoj ritam, mo`emo onda ra~unati na pobjedu. Pokazali smo protiv Szolnokija i Partizana da mo`emo” . Trener Cibone Danijel Lutz svjestan je opasnosti gostovanja u Hercegovini. “[iroki je u gostima puno diskretnija ekipa, dok su doma puno, puno druga~iji. Igraju na svom parketu s velikim fanati-

zmom, za {to svakako imaju argumente u svojoj mladosti. Imaju i dva ameri~ka poja~anja koja su ih osna`ila u kvalitetnom smislu. Bili su ~ak u prilici napraviti hat-trick, na njihovu `alost nesretno su izgubili u Novom Mestu. U svakom slu~aju, igramo protiv jako motivisanog protivnika” .
A. M.

NBA Pobjede Oklahome, Lakersa i Miamija

Celticsi pali {esti put zaredom
Atlanta je nadoknadila ~ak 27 ko{eva minusa iz prvog poluvremena i nakon dva produ`etka pobijedila Boston • Pomalo neobi~no, Kobe Bryant je bio tek peti strijelac Lakersa • Teletovi} bez u~inka
Pobjede aktuelnog prvaka Miamija, vode}e ekipe lige Oklahoma Citya, ali i posrnulih LA Lakersa obilje`ile su petak u najja~oj svjetskoj ko{arka{koj ligi. Turneju po Kaliforniji Oklahoma City je nastavio u Sacramentu, gdje je u posljednjoj ~etvrtini slomio otpor doma}ih Kingsa za pobjedu 105:95. Kevin Durant je s 24 ko{a i 11 skokova jo{ jednom bio prvo ime Thundera, Kevin Martin je s klupe tako|er dodao 24 poena, a Russell Westbrook je upisao 18 ko{eva i ove sezone rekordnih 14 asistencija. Oklahoma je s 34 pobjede i deset poraza na vrhu NBA lige. U stopu je prati San Antonio, koji je u petak u teksa{kom okr{aju bio bolji od Dallasa sa 113:107. Iako je u sudaru s Eltonom Brandom zaradio posjekotinu iznad oka zbog koje je jednu ~etvrti nu pro veo na {i va nju, Tony Parker je bio prvo ime Spursa s 23 ko{a i deset asistencija. Tim Duncan je ostao kod ku}e zbog problema s koljenom, {to je iskoristio ~ovjek s klupe DeJuan Blair za 22 poena. Kod doma}ih je Rodrigue Beaubois ubacio 19, a Dirk Nowitzki 15 ko{eva. Miami je u svojoj American Airlines Areni bez pote{ko}a savladao Detroit sa 110:88 i do{ao do ~etvrte uzastopne pobjede. Dwyane Wade je s 29 ko{eva i sedam asistencija bio vode}a figura Heata, a nije daleko bio ni LeBron James s 23 poena, te po sedam skokova i asistencija. Pistonsima nije pomogao ni sjajni Greg Monroe, koji je zaklju~io dvoboj s 31 ko{em i 12 uhva}enih lopti. Los Angeles Lakersi prekinuli su niz od ~etiri poraza i pred svojim navija~ima savladali Utah Jazz sa 102:84. Po ma lo ne obi ~no, Ko be Bryant je bio tek peti strijelac Lakersa, ali je svejedno odigrao odli~nu utakmicu s 14 ko{eva, isto toliko asistencija (rekord sezone) i devet skokova. Dwight Howard se istaknuo sa 17 poena i 13 skokova, Metta World Peace je pogodio pet trica i skupio 17 ko{eva, a po 15 su dodali Steve Nash i Pau Gasol. Brooklyn Netsi na{eg Mirze Teletovi}a pora`eni su na gostovanju u Memphisu sa 101:77. Na{ reprezentativac je u igri proveo {est minuta, ali bez ikakvog u~inka. Atlanta je nadoknadila ~ak 27 ko{eva minusa iz prvog poluvremena i nakon dva produ`etka pobijedila Boston sa 123:111. Celticsima je to {esti uzastopni poraz, {to im je najdu`i negativni niz u posljednjih {est godina. NBA liga, petak: Washington - Minnesota 114:101, Miami - Detroit 110:88, Cleveland - Milwaukee 113:108, Atlanta - Boston 123:111, produ`eci, New Orleans - Houston 82:100, Memphis - Brooklyn 101:77, Chicago - Golden State 103:87, Dallas - San Antonio 107:113, Sacramento Oklahoma City 95:105, LA Lakers - Utah 102:84.

Chicago je nadigrao Golden State

Reuters

Mjesec prije po~etka Premijer lige BiH

Fudbaleri krenuli sa prvim provjerama
SPORTSKI VREMEPLOV: Prim. dr. Zlatan Hrelja, nekada{nji atleti~ar

Doktor atletike

OSLOBO\ENJE nedjelja, 27. januar/sije~anj 2013.

SPORT

49

BUNDESLIGA Hoffenheim tone ka Cvajti

Moenchengladbach juri{a ka vrhu
Schalke je ponovo razo~arao svoje navija~e odigrav{i samo 0:0 protiv Augsburga, a Sead Kola{inac, igra~ koji je potvrdio da }e igrati za na{u reprezentaciju, u igru je u{ao u 67. minuti
Borussia iz Moenchengladbacha nastavila je niz nepobjedivosti i na svom terenu savladala Fortunu iz Duseldorfa sa 2:1. Juanan je autogolom u {estoj minuti itekako pomogao koltovima da do|u do zna~ajnog trijumfa, pa je sada i slavni trofejni klub u prilici da se bori za visok plasman na tabeli nakon lo{eg starta sezone. Na 2:0 povisio je Hermann, da bi kona~an rezultat postavio Schanin iz penala. Hoffenheim je bez povrije|enog Sejada Salihovi}a gostovao kod Eintrachta u Frankfurtu, gdje je pora`en sa 2:1. Doma}i su poveli u 35. minuti golom Laniga, a na 1:1 u 65. minuti izjedna~io je Beck. Ipak, samo tri minute kasnije Aigner je donio pobjedu doma}ima. Hannover je i pored igra~kog deficita uspio da izdr`i i ostvari pobjedu protiv preporo|enog Wolfsburga (2:1). Naime, doma}a ekipa igrala je sa igra~em manje od 34. minute, kada je Pocognoli zaradio direktno isklju~enje. Prethodno su doma}i do{li do vodstva preko Abdellaoueja, a uspjeli su gol posti}i i sa igra~em manje. U strijelce se u NJEMA^KA
Bundesliga 19. kolo
BOD UTA POB NER POR D:P-G

1. Bayern 2. Bayer 3. Borussia D. 4. Frankfurt 5. Mainz 6. Schalke 7. Borussia M. 8. Freiburg 9. Hannover 10. Hamburg 11. Stuttgart 12. Werder 13. Wolfsburg 14. Dusseldorf 15. Nurnberg 16. Augsburg 17. Hof fenheim 18. Fur th

Eintracht ne posustaje, pao je i Hoffenheim

Reuters

38. minuti upisao sjajni Mame Biram Diouf. Sve {to su gosti uspjeli u~initi do kraja jeste pogodak Madlunga iz 46. minute. Schalke je ponovo razo~arao svoje navija~e odigrav{i samo 0:0 protiv Augsburga na gostuju}em terenu u Bavarskoj. Sead Kola{inac, igra~ koji je potvrdio da }e igrati za

na{u reprezentaciju, u igru je u{ao u 67. minuti umjesto Christiana Fuchsa u gostuju}im redovima. Gostuju}u pobjedu ostvarili su fudbaleri Mainza, koji su slavili kod Greuther Furtha. Sjajni Ma|ar Szalai doveo je goste u prednost u 54. minuti, koju je udvostru~io Malli u 66. minuti. Pet minuta pri-

je kraja Szalai je postigao svoj drugi gol za kona~nih 3:0. U posljednjem susretu subotnjeg programa Bayer Leverkusen je protiv doma}ina u Freiburgu odigrao bez golova. Ipak, i ovaj bod bio je dovoljan apotekarima da se vrate na drugo mjesto na taA. MEHANOVI] beli.

18 14 3 1 46:7 45 19 11 4 4 36:23 37 19 10 6 3 43:20 36 19 10 3 6 36:31 33 19 9 3 7 27:21 30 19 8 5 6 32:29 29 19 7 8 4 27:27 29 19 7 7 5 24:18 28 19 8 2 9 38:37 26 18 7 4 7 19:22 25 18 7 4 7 21:30 25 18 6 4 8 28:34 22 19 6 4 9 20:29 22 19 5 6 8 23:27 21 19 5 6 8 18:26 21 19 2 7 10 15:31 13 19 3 4 12 24:43 13 19 1 6 12 11:33 9 Rezultati Augsburg - Schalke 0:0 2:1 M'Gladbach - For tuna Dusseldorf (Juanan 6ag, Herrmann 14 - Schahin 50pen) Eintracht Frankfurt - Hof fenheim 2:1 (Lanig 35, Aigner 67 - Volland 65) 0:3 Fur th - Mainz (Szalai 53, 84, Malli 65) Hannover - Wolfsburg 2:1 (Abdellaoue 3, Diouf 38 - Madlung 46) 3:0 Borussia D. - Nurnberg (Blaszczykowski 18pen, 21, Lewandowski 88) Freiburg - Bayer 0:0 Nedjelja Hamburg - Werder Stuttgart - Bayern

FA Cup Asmir Begovi} nije branio

D`eko asistirao za osminu finala
Arsenal se mu~io protiv prvoliga{a Brightona, a topnici su prolaz u osminu finala osigurali pet minuta prije kraja kada je Theo Walcott pogodio za 3:2
Manchester City je izborio plasman u osminu finala FA Cupa, a zasluge za pobjedu protiv Stokea idu i na{em reprezentativcu Edinu D`eki. Gra|ani su na Britannia stadionu trijumfovali rezultatom 1:0, a strijelac je bio Zabaleta. Ono {to je za nas mnogo bitnije, jeste da je Argentinca uposlio na{ napada~ koji je na ubacivanje Aguera, loptu proslijedio do strijelca Zabalete. D`eko je igrao svih 90 minuta, dok kod doma}eg tima u sastavu nije bilo Asmira Begovi}a, kojeg je trener Tony Pulis ovaj put odmarao. Arsenal se mu~io protiv prvoliga{a Brightona, a topnici su prolaz u osminu finala osigurali pet minuta prije kraja utakmice kada je Theo Walcott matirao doma}eg golmana za 3:2. Prije toga dva gola za velikana iz Londona postigao je Olivier Giroud, dok su za BrighNa{ napada~ sa Zabaletom I Aguerom proslavlja pobjedonosni pogodak

ton strijelci bili Barnes i Ulloa. Iznena|enje su priredili igra~i Milton Keynesa. Ekipa koja igra u tre}em stepenu takmi~enja eliminisala je premierliga{a QPR. Gosti su do 55. minuta imali ~etiri gola prednosti, ali su doma}i u fini{u uspjeli ubla`iti poraz, no to im i nije prevelika utjeha jer su se oprostili od najstarijeg takmi~enja. Iznena|enje nisu dozvolili igra~i Evertona koji su gostovali kod Boltona. Kada je Pienaar u 17. minuti pogodio za 0:1, ~inilo se da }e imati lagan zadatak. Me|utim, Bolton se vratio u igru samo devet minuta kasnije kada je izjedna~io Sordell. Semafor je 1:1 pokazivao sve do sudijske nadoknade, a onda je Heitinga pogodio za goste postaviv{i kona~nih 1:2. Rezultati: Stoke - Manchester

City 0:1 (Zabaleta 85), Bolton Everton 1:2 (Sordell 26 - Pienaar 17, Heitinga 90), Brighton - Arsenal 2:3 (Barnes 33, Ulloa 62 - Giroud 16, 56, Walcott 85), Derby Blackburn 0:3 (Kazim 43, Dann 65, Rhodes 70), Huddersfield Leicester 1:1 (Novak 73 - Wood 81), Hull - Barnsley 0:1 (Dagnall 69), Macclesfield - Wigan 0:1 (Gomez 7), Middlesbrough - Aldershot 2:1 (Jutkiewicz 82, 90 Hylton 88), Norwich - Luton 0:1 (Rendell 80), QPR - Milton Keynes 2:4 (Bothroyd 83, Da Silva 90 - Traore 3ag, Lowe 39, Harley 49, Potter 55), Reading - Sheffield Utd 4:0 (Hunt 5, 49, Leigertwood 39, Leigertwood 53). Manchester United - Fulham 4:1 (Giggs 2pen, Rooney 50, Hernandez 52, 66 Hughes 77). S. [.

Zeba strijelac za Split
Zaj ko Ze ba, dos ko ra {nji igra~ sarajevskog @eljezni~ara koji je u zimskom prelaznom roku napustio Grbavicu, postigao je prvijenac u dresu novog kluba, Splita. Na pripremama u turskoj Antaliji hrvatski prvoliga{ remizirao je sa moskovskim Torpedom (2:2), a strijelac jednog gola bio je i na{ internacionalac. Rusi su poveli u 22. minuti preko Labikasa, a pet minuta kasnije izjedna~io je Zeba pogotkom s bijele ta~ke. Do kraja susreta oba tima postigla su jo{ po jedan pogodak. U 64. minuti crveni su poveli preko Bagari}a, da bi pet minuta kasnije Torpedo poravnao iz penala, a strijelac je Balj{akov. Zeba }e sa Splitom narednu utakmicu igrati 27. januara protiv Volge, ali ipak mnogo zanimljivije }e biti 9. februara, kada }e odmjeriti snage protiv svog biv{eg kluba, @eljezni~ara, {to }e Splitu biti generalna proba pred nastavak HNL-a i utakmicu protiv Zagreba kojeg s klupe vodi nekada{nji selektor BiH Miroslav ]iro Bla`evi}.
S. [.

Reuters

50

SPORT

nedjelja, 27. januar/sije~anj 2013.

OSLOBO\ENJE

Prijateljska utakmica

U pobjedi Istanbula protiv Burse (4:1)

Velemajstorski gol Edina Vi{}e
Bekri} je bio strijelac jednog od dva gola plavih

GO[K bolji od @elje
Fudbaleri @eljezni~ara pora`eni su u drugoj prijateljskoj utakmici u sklopu priprema za proljetni dio BH Telecom Premijer lige BiH. Nakon {to su u ~etvrtak sa 2:1 savladali Vele`, ju~er su izgubili od GO[K-a rezultatom 2:4. Igrala su se dva poluvremena po 60 minuta, a Gabeljani su u oba navrata slavili pobjede. U prvom poluvremenu, kada su na terenu bile prve ekipe golove za GO[K postigli su Ramovi} i Jordan, dok je za @eljezni~ar strijelac bio Bekri}. U nastavku susreta treneri su poslali druge timove, a i ovaj period igre pripao je Hercegovcima. Ve} na otvaranju drugog poluvremena Dominikovi} je povisio na 3:1, da bi nekoliko minuta kasnije Hod`i} efektnim pogotkom smanjio na 3:2. Kona~an rezultat u fini{u je postavio Omerki}. Za @eljezni~ar su u prvom poluvremenu nastupili: Antolovi}, Bogi~evi}, Kerla, Stani}, Smaji}, Kvesi}, Jamak, Tomi}, Bekri}, Selimovi} i Brkovi}, dok su u nastavku priliku dobili: Bukvi}, E. ^oli}, Yoshida, Hasanovi}, ]utuk, Hota, Sadikovi}, Baji}, Obu}ina, Rami} i Hod`i}. S. [.

Uzeo je loptu na sredini terena, protutnjao izme|u odbrambenih igra~a gostuju}eg tima i manirom rasnog strijelca poslao je u mre`u iza le|a nemo}nog golmana Tekina
Edin Vi{}a je jo{ jednom potvrdio odli~nu formu. Nekada{nji fudbaler sarajevskog @eljezni~ara koji nosi dres turskog superliga{a Istanbul BB briljirao je u utakmici 19. kola protiv Bursaspora. Istanbul BB je slavio pobjedu rezultatom 4:1, a na{ internacionalac postigao je ~etvrti pogodak u 75. minuti i to na kakav na~in. Uzeo je loptu na sredini terena, protutnjao izme|u odbrambenih igra~a gostuju}eg tima i manirom rasnog strijelca poslao je u mre`u iza le|a nemo}nog golmana Tekina. Nakon {to je pro{le sedmice ponio epitet igra~a utakmice protiv Be{ikta{a (2:2), doskora{nji mladi reprezentativac na{e zemlje jo{ jednom je ponovio dobru igru. O~ito da je svjestan da njegove nastupe prati i selektor Safet Su{i}, a nastavi li u ovom rit-

Vi{}a je ponovo bio jedan od najboljih igra~a na terenu

AKN: Burkina Faso preuzela vrh
Fudbaleri Burkine Faso preuzeli su prvo mjesto u Grupi C nakon {to su u 2. kolu Afri~kog kupa nacija savladali Etiopiju rezultatom 4:0, iako su posljednjih pola sata imali igra~a manje na terenu. Burkina Faso je u Nelspruitu povela u 34. mi nu ti go lom napada~a Lorienta Alaina Traorea. Me|utim, u 60. minuti golman Abdoulaye Soulama igrao je rukom izvan kaznenog prostora i dobio crveni karton. Etiopija to nije znala iskoristiti. Da stvar bude gora do kraja su primili jo{ tri gola. U drugom me~u Zambija i Nigerija su podijelile bodove. Nigerija je bila bolja tokom cijelog susreta, a u 25. minuti su mogli povesti, ali je veznjak Chelsea John Obi Mikel propustio iskoristiti jedanaesterac. Iskupio se u 57. minuti kada je oduzeo loptu zambijskoj od-

mu, nema sumnje da }e zaslu`iti Su{i}ev poziv ve} za martovski duel kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2013. protiv Gr~ke. Istanbul BB je ovom pobjedom nastavio niz bez poraza. Vi{}i i saigra~ima ovo je bila ~etvrta utakmi-

ca u kojoj nisu osjetili gor~inu poraza, a nanizali su tri pobjede (Trabzonspor 2:1, Kasimpa{a 2:0, Bursaspor 4:1) i jedan remi (Be{ikta{ 2:2). To im je donijelo proboj na devetu poziciju sa 25 osvojenih bodova. S. [.

Test u Kompleksu Musa - Kara~i}

[iroki Brijeg - Vele` 3:1
brani i proigrao napada~a moskovskog Spartaka Emmanuela Emenikea za vodstvo 1:0. Ipak, do nije bilo dovoljno, jer je Zambija u 85. minuti iz spornog jedanaesterca izjedna~ila rezultat. Strijelac je bio golman Kennedy Mweene. Afri~ki kup nacija, 2. kolo, grupa C: Zambija - Nigerija 1:1 (Mweene 85pen - Emenike 57), Burkina Faso - Etiopija 4:0 (A. Traore 34, 74, D. Kone 79, Pitroipa 90). Poredak: 1. Burkina Faso 4 boda, 2. Nigerija 2, 3. Zambija 2, 4. Etiopija 1.

Vrijedi spomenuti da je prve minute nakon povrede koljena ju~er ubilje`io najbolji Vele`ov strijelac Mirza ]emalovi}
Kompleks Musa - Kara~i} ponovo je ugostio Vele`, ovog puta protivnik je bio doma}i [iroki Brijeg nakon {to su nedavno ro|eni na istom terenu pora`eni od prvoliga{a Branitelja. Mostarci ni ju~er nisu imali vi{e sre}e, s obzirom na to da je [iroki Brijeg na kraju do{ao do zaslu`enih 3:1. Ipak, na pauzu se nakon duela najboljih jedanaestorka oti{lo sa 1:1, a poga|ali su za 1:0 Ljubi} nakon [ili}evog kornera, te za 1:1 [i{i} na asistenciju Vladavi}a. U nastavku nakon {to su se ekipe na terenu gotovo pa promijenile vi|ena su jo{ dva pogotka, oba u mre`i Vele`a, a strije-

Ro|eni su do`ivjeli i tre}i poraz na pripremama

lac je u dva navrata bio Kre{imir Kordi}. Prvo je pogodio nakon gu`ve u petercu ro|enih, da bi u samom fini{u ta~ku na i stavio nakon uba~aja mladog Kara~i}a. Vrijedi spomenuti da je prve minute nakon povrede koljena ju~er ubilje`io najbolji Vele`ov strijelac Mirza ]emalovi}. Za [iroki Brijeg su nastupili: Bilobrk, Serdaru{i}, Berto{a, Je{e, Brekalo, Zlomisli}, Landeka, Wagner, [ili}, Ljubi}, Bari{i}, a jo{ su igrali: Mari}, I. D`idi},

Markovi}, Jur~evi}, Z. Ko`ulj, D. Ko`ulj, Kara~i}, Roskam, M. Mari}, Kordi}. Trener Vele`a od prve minute na teren je poslao sljede}i sastav: Bobi}, Hebibovi}, Kazazi}, Nuhi}, Peji}, Kodro, Zvoni}, Vladavi}, [i{i}, Oki}, Pliska, dok su u nastavku priliku dobili: O{trakovi}, Mehremi}, [kalji}, Merzi}, Mahini}, Zolj, Leti}, Hajdarovi}, Serdarevi} i ]emalovi}.
A. DEMI]

Oti{ao Nikoli}, stigli Peji} i Blagojevi}

Aleksandar Nikoli}, doskora{nji golman prijedorskog Rudara, koji jesenas nije dobijao priliku u me~evima BH Telecom Premijer lige BiH, karijeru }e nastaviti u Leotaru iz Trebinja. Nikoli} je imao ugovor sa Prijedor~anima, ali se nije pojavljivao od po~etka priprema, s obzirom na to da mu je struka dala odrije{ene ruke da mo`e potra`iti novi klub. Osim za Rudar, za koji je pro-

ljetos upisao 13 nastupa, Nikoli} je nastupao i za crnogorske klubove Iskra, Jezero, Zabjel i Otrant i bio mladi reprezentativac te zemlje. Istovremeno sa odlascima, u prijedorskom Rudaru rade i na dovo|enju novih igra~a. Tako su uz imena Ognjena Radulovi}a (stigao iz Borca), Mate Ivanovi}a (Slavija, Prag) i Bojana Burazora (Borac, Kozarska Dubica) priklju~ena jo{ dvojica igra~a. Rije~ je o veznjaku Neboj{i Peji}u, koji je karijeru po~eo u Srbiji, u mla|im kategorijama OFK Beograd, a koji je do{ao iz grada~a~ke Zvijezde, te stoperu Sa{i Blagojevi}u, koji je stigao iz srbijanskog S. [. prvoliga{a zemunskog Teleoptika.

OSLOBO\ENJE nedjelja, 27. januar/sije~anj 2013.

OGLASI

51

52

OGLASI

nedjelja, 27. januar/sije~anj 2013.

OSLOBO\ENJE

POSLJEDNJI POZDRAVI, SJE]ANJA I SMRTOVNICE
za objavljivanje u dnevnim novinama Oslobo|enje mogu se predati u poslovnicama BH Po{ta {irom Bosne i Hercegovine

I U NAJTE@IM TRENUCIMA S VAMA - VA[E OSLOBO\ENJE
Naziv po{te Biha} Biha} Cazin Velika Kladu{a Adresa Radno vrijeme pon-pet. subota nedjelja 07-19 07,30-15,30 09-19 08-16,30 07-19 07,30-15,30 07-19 07,30-15,30 07-19 07,30-15,30 07-16 07-14 07-19 07,30-15,30 07-16 07-14 07-20 07-20 08-15 08-15 08-15 08-15 08-18 08-18 08-20 08-18 08-18 08-18 08-18 08-18 07-20 08-16 07-20 08-16 08-16 08-15 07-20 08-15 08-15 07-20 07-20 08-15 07-20 09-20 Naziv po{te Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Ilid`a Had`i}i Vogo{}a Ilija{ Travnik Novi Travnik Bugojno Gornji Vakuf Fojnica Donji Vakuf Tuzla Tuzla Adresa Put `ivota bb Grbavi~ka 1 Behd`eta Muteveli}a bb D`emala Bijedi}a 37 Safet bega Ba{agi}a bb Zelene beretke 15 Trg solidarnosti 37 Safeta Had`i}a 107 Trg ZAVNOBIH-a 17 Bul. branilaca Dobrinje bb Rustempa{ina 13 Had`eli 116 Jo{ani~ka 32 29. februara 4 Prnjavor 11 Trg Zlatnih ljiljana bb Nugle II Javi} bb Doktora Raljevi}a bb Ul. 14. Septembra Aleja bosanskih vladara 29 Musala 2 Radno vrijeme pon-pet. subota nedjelja 07-20 07-20 09-16 09-16 08-16 08-16 08-16 09-16 08-15 08-16 07-20 07-20 07-20 08-15 08-18 08-15 08-19 08-15 08-19 08-15 08-16 08-18 07-20 08-15 09-16 08-15 07-20 07-20 07-20 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 07-15 08-15 Naziv po{te Tuzla Tuzla Tuzla Kalesija @ivinice Kladanj Banovi}i Lukavac Gra~anica Srebrenik Grada~ac Zenica Zenica Zenica Zavidovi}i Kakanj Maglaj Te{anj Visoko Vare{ Olovo Breza Br~ko Adresa A. Herljevi}a 10 Rudarska 37 Bosne Srebrne bb Oslobodilaca bb Mar{ala Tita bb Patriotske lige 1 Banovi}i Borisa Kidri}a bb M. Vehbi ef. [emsekadi}a Kulina bana bb H. kapetana Grada{~evi}a 23 Masarikova 46 Kralja Tvrtka I br. 2 Lond`a 83 Patriotske lige bb Zgo{}anska 44 S. Omerovi}a 8 Trg Alije Izetbegovi}a ^ar{ijska 75 Put mira 15 H. kapetana Grada{~evi}a bb Hasana Kjafije 6 Bulevar mira bb Radno vrijeme pon-pet. subota nedjelja 08-16 08-15 08-15 08-15 08-16 08-15 08-16 08-15 07-17 08-15 08-16 08-15 08-16 08-15 07-17 08-15 07-17 08-15 07-17 07-17 07-20 07-20 08-20 07:30-19 07:30-19 07:30-19 07:30-19 07:30-19 08-16 08-16 07:30-16 08-17 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 -

Bosanska 3 Bosanskih Kraljeva Trg zlatnih ljiljana Ibrahima Mr`ljaka bb Bosanska Krupa Trg oslobo|enja 1 Bosanski Bosanska 115 Petrovac Banjalu~ka 2 Sanski Most Kulina bana 11 Klju~ Ferida Dizdarevi}a 3 Gora`de Ustikolina Ustikolina Trg Kemala Hrve bb Pra~a Tekija bb Mostar Bra}e Feji}a bb Mostar Mar{ala Tita 51a Mostar (Sj. logor) Mar{ala Tita bb Konjic Pere Bili}a 24 Jablanica Obala Kulina bana 8 Sarajevo Mar{ala Tita 12 Sarajevo ^emalu{a bb Sarajevo Patriotske lige 40 Sarajevo Livanjska 1 Sarajevo Vi{njik 40 Sarajevo Zmaja od Bosne 88 Sarajevo

OSLOBO\ENJE nedjelja, 27. januar/sije~anj 2013.
NEKRETNINE ZAMJENA
SARAJEVO-Zagreb, stan u centru Sarajeva, za trosoban u centru Zagreba, na potezu tramvaja. Tel. 00387/62-279428, 00387/33-214-595.k PRODAJEM mijenjam stan 81m2 dva balkona, eta`no grijanje plin, struja Marijin Dvro Kralja Tvrtka. Tel. 033/668-460.k MIJENJAM useljivu dvojnu ku}u, vl. 1/1, Mostar - Vrap~i}i kod pijace, sa ba{tom za sli~nu u Trebinju ili manju. Ku}a ima 2 poslovna prostora u 2 ulaza. Mob. 061/301-772.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan Ilid`a-Lu`ani samcu/ici 400KM+re`ije. Tel. 061/177-610.k MARIJIN dvor, kancelarije 100m2, renovirano, eta`no, II kat, povljno. Mob. 061/350-448.k IZDAJEM komfornu sobu studenticama ili zaposlenoj `eni strogi Centar. Tel. 063/931-407.k IZDAJEM jednokrevetnu sobu samcima na Stupu, cijena 180 KM, re`ije ura~unate. Tel: 033/452-995.k IZDAJEM nov poslovni prostor 40m2 do po{te na Ba{~ar{iji cijena 450KM. Tel. 061/925-106.k IZDAJEM namje{tenu garsonjeru, centar, Mejta{, za jednu ili dvije osobe, nov samostalan objekat, sa nus prostorijama. Mob. 061/869-396.k 2448.k POVOLJNO izdajem ku}a, prizemlje+sprat, 4 sobe, kuhinja, mokri ~vor+nus prostorije, namje{teno, strogi centar, Mejta{. Mob. 061/869-396.k IZDAJEM jednokrevetnu ili dvokrevetnu sobu djevojkama za stanovanje. ul. Mula Mustafe Ba{eskije br. 3/II, Sarajevo. Mob. 061/252-663.k IZDAJEM dvokrevetnu komfornu sobu, Bjelave, upotreba kuhiinje i interneta. Tel. 443-938, 062/224-836.k IZDAJEM sprat ku}e u Donjm Vele{i}ima sve zasebno voda, struja, plin i ulaz tek renoviran namje{ten komplet cjena 200KM. Tel.061/305-132.k IZDAJEM gara`u kod Drvenije mosta. Mob. 061/157-677 i 033/218-490.k IZDAJEM dvoiposoban namje{ten stan sa centralnim grijanjem, II sprat, internet, Trg Heroja. Tel. 544-863, 061/809336.k IZDAJEM jednosoban namje{ten stan, Marin dvor. Mob. 066/775-459.k IZDAJEM trosoban namje{ten stan, kod okretaljke Jezero. Tel. 442-998, 061/525795.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan, centar. Mob. 061/654-738, 0627562244.k IZDAJEM manju ku}u, praznu, bez grijanja, B. potok, Sisovi}a 39. Tel. 618384.k IZDAJEM namje{tenu garsonjeru, Trebevi~ka 64, N. Sarajevo. Mob. 062/203680.k IZDAJEM gara`u na Grbavici I, kod {kole, Grbavi~ka. Mob. 062/623-640.k IZDAJEM jednoiposoban stan Ko{evsko brdo. Tel. 066/310-159.sms IZDAJEM dvosoban namje{ten stan, Grbavica, 450KM. Mob. 061/171613.sms IZDAJEM dvosoban namje{ten stan, privatna ku}a, poseban ulaz, Vraca. Tel. 033/972-299.k IZDAJEM namje{teno garsonjeru 30m2 i stan 60m2 ul. Bjelave. Tel. 061/356535.k IZDAJEM sobu sa grijanjem kablovska tv kod Hitne pomo}i mu{karcu zaposlenom. Tel. 033/659-895 i 062/619-677.k BA[^AR[IJA, trosoban 75m2, renoviran, namje{ten, eta`no, zaposlenim. Mob. 061/350-448.k IZDAJEM dvoiposoban namje{ten stan, 69m2, parno grijanje, 300 KM, Saraj polje. Tel. 212-022, 061/502-773.k IZDAJEM gara`u, centar grada, [trosmajerova. Tel. 200-227, 061/908-587.k IZDAJEM gara`u u Vogo{}i Ul. Partizanskog odreda Zvijezda 32 povoljno. Tel. 061/625-309.k IZDAJEM gara`u Dalmatinska 11, naselje sunca. Tel. 061/311-258.k IZDAJEM manji jednosoban stan namje{ten u privatnoj ku}i strogi centar. Tel. 061/904-465.k IZDAJEM jednokrevetnu namje{tenu sobu u blizini hotela Bristol centralno grijanje, kablovska TV. Tel. 033/652-293.k IZDAJEM stan privatna ku}a poseban ulaz, Hrasno. Tel. 061/555-900.k IZDAJEM garsonjeru, sve po dogovoru, poseban ulaz, osebno struja, I. Samakovlije 155. Tel. 242-378, 060/319-13610.k LJEKARIMA na specijalizaciji ili bra~nom paru, izdajem dvosoban namje{ten stan. Mob. 061/871-218.k IZDAJEM gara`u na du`i period, Radi}eva, kod BBI. Mob. 061/388-858.k IZDAJEM namje{ten stan na Vrbanju{i (Ba{~ar{ija). Tel. 061/191-781.k IZDAJEM dom odmora i oporavka u prirodi u Ledi}ima, 8 le`aja, kamin sala, dnevni boravak, kuhinja, sanitarije. Mob. 061/131-726.k IZDAJEM namje{tenu garsonjeru za jednu osobu, Donji Vele{i}i, poseban ulaz, centralno grijanje. Mob. 061/530-045.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan na Alipa{ino B faza, 300KM. Tel. 061/842989.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan na ^obaniji, cijena 300KM + re`ija. Mob. 061/209-334.k IZDAJEM gara`u u Papagajci. Mob. 061/140-442.k IZNAJMLJUJEM namje{ten stan u centru strancu ili zaposlenom br.paru. Tel: 062/169-663.k IZDAJEM gara`u, povoljno, Bulevar M. Selimovi}a 43. Tel. 654-204.k IZDAJEM jednosoban namje{ten stan, grijanje,. Tel. 062/692-255.k SOBA studenticama, I god. studia, kod Holiday Inna, prekoputa kampusa. Tel. 00387/62-279-428, 00387/33-214-595.k IZDAJE se soba sa upotrebom kuhinje, centralno grijanje blizu fakulteta, tramvaj. Tel: 063/454-517. k IZDAJEM 2 poslovna prostora u zgradi Papagajka povr{ine 40m2 drugi 20m2. Tel. 033/535-165 i 061/141-676.k POSLOVNI prostor zgrada Lorisa, 70m2, I sprat, 700 KM, pos. prostor u Hrasnom, D`amijska, 250m2, V sprat, sve novo luksuzno. Tel. 066/999-944.k IZDAJEM luksuzno opremljen apartman 120m2, lokacija 300 m od OHR-a, priklju~ak interneta, kablovska i mjesto za parking. Apartman se izdaje isklju~ivo strancima. Mob. 061/405-622.k IZDAJEM nenamje{ten stan 75m2, na du`e vrijeme, 2 kupatila, 2 balkona, 2 lo|e, ul. Patriotske lige 46. Mob. 061/744523.k IZDAJEM poslovni prostor 15m2 u Centru grada. Tel: 757-908.k IZDAJEM manju garsonjeru. Tel. 033/204-706.k IZDAJEM namje{ten stan, privatna ku}a, poseban ulaz. Tel:062/255-827.k IZDAJEM dva jednosobna polunamje{tena stana, na Bistriku, ul. Iza ba{}e 4. Mob. 061/103-258, 225-632.k IZDAJEM prostor za nadogradnju noktiju, kozmeti~ki salon.Tel: 061/809319.k SLATINA kod porodili{ta Jezero, pos. prostor pogodan za ssve namjene, 190m2, 2.500 KM/m2. Mob. 061/170254.k IZDAJEM stan u privatnoj ku}i 1200 kvadrata.Tel. 033/440-747.k IZDAJEM pos. prostor 25m2, Zelenih beretki 12. Mob. 061/252-663.k IZDAJEM pos. prostor 60m2, ^ekalu{a 10. k IZDAJEM gara`u u Trnovskoj 4 Kova~i. Tel: 204-678.k IZDAJEM sprat ku}e famelijarnoj porodici ili studentima. Tel: 655-787 ili 061/778-245.k IZDAJEM komfornu sobu na Mejta{u, iznad pijace Markale, `enskoj osobi. Tel. 225-747, 063/947-075.k IZDAJEM gara`u, privatna ku}a, na Grbavici I. Mob. 063/639-213.k

MALI OGLASI
MARIN Dvor, K. Tvrtka, 1 sprat, 128m2, uknji`en, (140m2 fizi~ki), 2.000 KM/m2. Mob. 062/383-064.k PRODAJEM dvosoban stan 65m2, bez ulaganja, ul. Zmaja od Bosne 36/7. Mob. 061/566-689.k PRODAJEM dva jednosobna stana po 36m2 u istoj zgradi i na istom spratu na trgu heroja ili mijenjam za odgovaraju}i ve}i. Mob. 061/337-764.k DVOSOBAN konforan stan, 59m2, 2 balkona + podrum, I sprat, ul. Adema Bu}e. Mob. 061/552-163.k PRODAJEM gara`u 12m2, vl. 1/1, centar, Kranj~evi}eva ispod Konzuma. Mob. 061/869-396.k PRODAJEM 700m2 gra|evinskog zemlji{ta u Ned`ari}ima, ul. Branislava Nu{i}a br. 46. Mob. 061/191-521.k PRODAJEM jednosoban stan, 40m2 na Grbavici I. Mob. 061/098-582.k PRODAJEM staru Bosansku ku}u u Starom gradu. Mob. 062/153-603.k KU]A u Blagovcu 2 na placu 541m2 i plac do nje 431m2, svi papiri uredni zbirna cijena 120.000KM. Tel. 061/320439.k STARI GRAD ul. ^adord`ina, I sprat, 57m2 + ba{ta, 85.000KM. Tel. 065/819136.k ^. VILA, F. Be}irbegovi}a 60m2, II sprat, potrebna adaptacija 98.000KM. Tel. 066/801-711.k STAN Telali 89m2, II sprat, parking mjesto, potrebno renoviranje, 200.000KM, stan Lozni~ka 105m2, I sprat, renoviran bez ulaganja 2000KM/m2. Tel. 062/959-129.k NOVA Breka 50m2 + 70m2 dvori{ta, 135.000KM. Tel. 062/619-361.k STAN u Isto}nom Sarajevu novogradnja, IV sprat, 50m2, 70.000KM. Tel. 063/034-355.k DVOSOBAN stan na Malti, Envera [ehovi}a 4 kat, 62m2, dvostrano orjentisan, cijena 120.000KM. Tel. 066/801737.k PRODAJEM stan na Alipa{inom polju A faza 39m2. Tel. 061/203-900.k PRODAJEM ve}u ku}u na tri nivoa sa zemlji{tem od 1.117m2 Ilid`a. Tel. 440747 i 064-4484-083.k STAN u centru Vogo{}e, 113m2, cijena 1050KM/m2, petosoban, dvoeta`ni. Tel. 061/733-956.k KU]A Kova~i 150m2 gara`a ba{ta 250m2. Tel. 061/299-911.k CENTAR 75m2, 80m2, 147m2, 79m2. Tel. 061/299911.k CIGLANE 79m2, H. Kulenovi}a. Tel. 062/758-330.k KU]A Pofali}i p+1 na 350m2 placa. Tel. 061/299-911.k BREKA 105m2, dvoeta`ni 79m2 48m2. Tel. 063/157-832.k STAN ^. Vila 96m2, 60m2. Tel.063/157832.k STAN ~etverosoban (94m2+42m2), sa dva wc i terasom. Tel. 061/733-956.k EKSTRA povoljno - ku}a i 1,5 dunum zemlje u Bla`uju, papiri uredni, cijena 65.000 KM. Mob. 061/913-140.k

53

DALMATINSKA Centar stan 121 m2 vp. Mogu}a stambeno pos. kombinacija. Tel:033/221-533.k PRODAJEM dvoiposoban stan 74m2, II sprat, kod doma armije. Tel. 445-370. poslije 15 sati.k PRODAJEM stan 72m2, Ul. Muse ]azima ]ati~a 18/III. Tel. 033/458-700, 061/906-641.k PRODAJEM useljivu ku}u u Busova}i 200m2, 25.000 eura. Tel. 061/176-730.k PRODAJEM jednosoban stan 40m2, Grbavica I. Tel. 061/098-582.k PRODAJEM stan na Vojni~kom polju 48m2, II sprat. Tel. 061/170-218.k DALMATINSKA Centar, stan 121m2, visoko prizemlje, mogu}a stambeno poslovna kombinacija. Tel. 033/221533.k PRODAJEM ku~u i dulum zemlje, cijena po dogovoru, Ul. Remze ahmetovi}a 250. Tel. 062/295-492.k TOPAL Osman Pa{e 66m2 1. sprat, kancelarijski prostor. 700KM. MARIJIN Dvor, K. Tvrtka, dva stana, 96m2, 1 sprat, 2.200 KM/m2 i 128m2, 1 sprat, 2.000 KM/m2. Mob. 062/383064.k DOBRINJA 5, Trg G. Prato, 7 sprat, 77m2, 105.000 KM. Mob. 062/383-064.k PRODAJEM dvosoban stan, C faza Alipa{ino polje, ul. Bosanska br. 1, 59m2 po 1.200KM/m2. Mob. 062/215-030 ili 061/235-257. ^ENGI] V. ul. F. Be~irbegovi}a, 56m2, 5 sprat, 1.800 KM/m2. Mob. 062/383064.k VIKENDICA sa placem za ku}u na dobrom mjestu, svi priklju~ci do placa, fiksno 20.000KM, Mi{evi}i. Mob. 061/268442.k PRODAJEM stan 72m2, ul. Muse ]azima ]ati}a br. 18/III. Tel. 033/458-700 i Mob. 061/906-641.k PRODAJEM stan, atraktivan, povoljno, 2 balkona. Tel. 066/843-158.k BREKA, prodajem stan, 3 sprat, 70m2, I. Mujezinovi}a, 180.000 KM. Mob. 062/316-379.k DVOSOBAN stan 60m2, dva balkona po 40m2+WC+odvojeno kupatilo, kod stanice Pofali}i, 128.000 KM. Mob. 061/205-000.k CENTAR, Skenderija, 75m2, cen. grij. lift, balkon, 82.000 eura. Mob. 061/205235.k STAN 160m2, potpuno renoviran, strogi centar. Mob. 062/766-946, iza 16 sati.k KU]A, ul. Sarajevskih gazija 7, Stari Grad. Tel. 240-895.k PRODAJEM stan na Ko{evskom brdu, 42m2, 82.400KM, II sprat, extra stanje. Mob. 061/136-705.k PRODAJEM stan na Dobrinji IV, extra sre|en, 52m2. Mob. 061/510-371.k ALIPA[INO P, S. Fra{te 67m2, 5 sprat, 1.400 KM/m2. Mob. 062/383-064.k ^ENGI] V. F. Be~irbegovi}a, 60m2, 5 sprat, potpuno adaptiran, 1.950 KM/m2. Mob. 062/383-064.k

POTRA@NJA
TRA@IM za iznajmiti namje{tenu garsonjeru, na potezu Pofali}i-^engi} Vila. Mob: 063/789-212.k AGENCIJI potrebno vi{e stanova u Vogo{}i, za poznate klijente. Mob. 061/579-493.k AGENCIJI potrebno vi{e stanova za poznate klijente. Tel. 033/654-793.k POTREBAN dvosoban namje{ten stan, u Hrasnici, sa grijanjem, internet konekcijom i kablovskom, na period od 3-4 mjeseca. Tel. 033/225-431, 033/209-955.k AGENCIJI potrebni stanovi za izdavanje i prodaju, lijenti poznati.Tel. 061/360-084.k TRA@IM ZA iznajmiti namje{tenu garsonjeru, na potezu Pofali}i-^engi} Vila. Mob: 063/789-212.k AGENCIJI potrebno vi{e stanova u zgradi za iznajmljivanje. Tel. 061/437-732 i 061/214-306.k POTREBNO vi{e stanova za prodaju i izdavanje u kantonu Sarajevo. Tel: 062/200-777, 033/203-127.k POTREBNO vi{e praznih i namje{tenih stanova i ku}a za iznajmljivanje.Tel: 061/214-306 i 061/437-732.k

PRODAJA
PRODAJEM stan 100m2, kod op}ine Stari grad, idealan za poslovni prostor. Mob. 061/215-033.sms PRODAJEM garsonjere na Stupu, novogradnja - Tibra Pacific, cijena povoljna. Mob.061/245-976 i 061/375-640.sms PRODAJEM dvosobne stanove u Ned`aricima - Tibra Pacific, 67m2, cijena povoljna. Mob. 061/245-976 i 061/375640.sms IZUZETNO povoljno prodajem gra|evinsko zemlji{te u Rajlovcu, kod Robota, za izgradnju poslovnog, proizvodnog ili skladi{nog objekta. Mob. 065/865-555.sms HRASNO, A.B. Simi}a, trosoban stan 71 m2, 11.sprat. Mob. 065/865-555.sms HRASNO, A. lipa, 12 sprat (zadnji), 53m2, renoviran, 115.000 KM, Marin dvor, K. Tvrtka, 96m2, 1 sprat, 2.200 KM/m2. Mob. 062/383-064.k IMANJE Grdonj: parcela 31.000m2 sa 3 ku}e i parcela 800m2 Brusulje, Vikden ku}a Pale Potoci Kriva~e Brezik. parcela 4.000m2 Kasindo -Lukavica parcela 30.000m2 Tilava Lukavica www.neras?teol.net. Tel. 066/488-818.k NOVO Sarajevo 55,44 i 35m2 Hrasno 53 i 65m2 Vele{i}i 35m2 Dobrinja 55,68 i 89 m2 Ilid`a 55m Mojmilo 55m2. www.neras?teol.net. Tel. 061/375-787.k PRODAJEM stanove Dobrinja I 55m2 74.000 KM, Vraca- Tranzit - 73m2 115.000KM, Ko{ev. Brdo 31m2 43.000 KM, Isto~no Sarajevo 60m2 80.000KM, www.neras?teol.net. Tel. 065/294-840.k DOBRINJA V, S. Filipovi}a, potkrovlje, 77m2, 1.500 KM/m2, Dobrinja III, Trg Sar. olimpijade, 30m2, 2 sprat, 1.800 KM/m2. Mob. 062/383-064.k HRASNO, 38m2, suteren, dobro stanje, 65.000 KM, Centar, E. Mulabdi}a, 93m2, potpuno i luksuzno adaptiran, 2 sprat, 3.000 KM. Mob. 062/383-064.k DOBRINJA C-5, E. Cocali}a, 56m2, 2 sprat, 1.400 KM/m2, Dobrinja I, Trg sabora bosanskog, 2 sprat, 76m2, odli~no stanje, 1.250 KM/m2. Mob. 062/383064.k

PONUDA
IZDAJEM dvosoban lijepo namje{ten stan na Mejta{u, blizu Katedrale, stambena zgrada, centralno grijanje, adsl. i telefon, mjese~na kirija 500 KM+re`ije. Kontakt: 033/211-101. 000

54

MALI OGLASI
NEKRETNINE
PRODAJEM garsonjeru u [vrakinom, 29m2, cijena 60.000 KM. Mob. 062/870389.k PRODAJEM vikendicu u Vlakovu, novogradnja, 130m2, oku}nice 1.000m2, 70.000 KM. Mob. 061/170-254.k VRATNIK, ispod kasarne Jajce, ku}a 70m2, dvije eta`e sa 345m2 placa, povoljno, hitno. Mob. 065/061-966.k PRODAJEM stan 60,80 kvadrata u Mostaru, naselje Zalik, useljen 2006 g. papiri 1/1, cijena 95.000 KM. Telefon 061/780-567, fele ef¡yahoo.com STAN, centar, 40m2 i 47m2, Grbavica, 52m2, 1.800KM/m2. Mob. 061/865011.k DOBRINJA III, S. Neze~i}a, 1 sprat, 68m2, 1.600 KM/m2, Dobrinja III, Trg Sarajev. olimp. 33m2, 1.800 KM/m2. Mob. 062/383-064.k STANOVI prodaja: Marijin Dvor u Kralja Tvrtka, 96m2, I sprat, eta`no grijanje struja/plin, pogodan i za poslovni prostor. 061/183-211.k PRODAJEM vikendicu 70m2 u Glavati~evu-centar, prizemlje, dvije gara`e, terasa, oku}nica. Mob. 061/146-147.k STARI Grad, Dugi Sokak, trosoban stan 81m2, 200.000 KM. Tel. 066/024-042.k POVOLJNO prodajem stan 54m2, Hrasnica. Mob. 062/229-677.k PRODAJEM ku}u na Jablani~kom jezeru. Tel:061/875-291.k PRODAJEM gra|. zemlji{te kod d`amije, na Plandi{tu-Ilid`a, 1.260m2, 59.000 KM. Mob. 061/170-254.k PRODAJEM vi{e ku}a u Kantonu u Sarajevu razli~itih lokacija i kvadratura.Tel: 061/415-786.k PRODAJEM trosoban stan 86m2, M. Tita 60/I. Mob. 061/255-885.k PRODAJEM dvoiposoban stan, 69m2, renoviran, 5 sprat, Alipa{ino, S. Fra{te, povoljno. Tel. 442-998, 061/525-795.k CENTAR strogi, Titova, 4,5 stan, atraktivan, 146m2, za stanovanje i pos. aktivnosti, cijena po dovogoru. Mob. 061/893-105.k PRODAJEM stan-ku}u 212m2, dvoeta`no sa parkirali{tem, A. Hangija 82, K. Brdo. Mob. 061/255-885.k PRODAJEM ku}u u @ivogo{}u, Makarska rivijera, prvi red od mora 5m, 185m2, 2 eta`e, 4 sobe sa terasama i kupatilima. Tel. 033/445-612.k PRODAJEM adaptiran dvosoban stan, 56m2, Dobrinja III. Mob. 061/132-488.k PRODAJEM stan u velikoj aleji, 75m2, 105.000 KM, 60m2 podrum (vila), vl. 1/1. Mob. 061/170-254.k PRODAJEM stan, Breka, H. Su{i}a, prizemlje, 48m2+80m2 ba{ta, 137.000 KM. Mob. 061/143-076.k PRODAJEM povoljno dvosoban konforan stan 59m2 Geteova. Tel: 066/864478.k NOVOGRADNJA ul. Parolinska ^engi} Vila stanovi. Tel. 062/264-379.k NOVI Grad, A. Polje, dvosoban 58m2, 5 kat, i dvoiposoban 64m2, 9 kat. Mob. 061/317-731.k PRODAJEM ku}u u g. Hotonju 85m2, prizemlje+potkrovlje, 750m2 oku}nice, struja, plin, tel. voda, cen. grij. Mob. 062/105-901.k KU]A sa placem, ul. Bulbulina, ku}a J. Avde, ku}a Alfakovac. Mob: 061/311478.k PRODAJEM ku}u s oku}nicom, Hladivode, Stari Grad. Tel. 061/534-319.k LIJEPA ku}a na Mihrivodama 130m2, gara`a 25m2, ba{ta 400m2, 180.000 KM. Mob. 061/262-336.k PRODAJEM imanje, Pazari}-Resnik, povoljno. Mob. 060/3192255.k PRODAJEM vikendicu u Vlakovu, novogradnja, 130m2, oku}nice 1.000m2, 70.000 KM. Mob. 061/170-254.k NEUM, dvosoban stan sa opogledom na more, 55m2 i ku}a u Orebi}u sa 500m2 placa. Mob. 061/317-731.k PRODAJEM gara`u, Dobrinja, povoljno, N. Petrovi}a 10. Mob. 061/847-959.k MARIJIN Dvor, V. Peri}a 2/3, 106m2, trosoban stan, dva mokra ~vora, dvostrano orjentisan, povoljno. Mob. 062/254-859.k PRODAJEM stan 69m2, X sprat, A. polje, C faza. Mob. 061/537-152.k SOKOLOVI] Kolonija, stan na 3 eta`e+ba{ta, djelimi~no adaptiran, 115.000 KM. Mob. 061/170-254.k POVOLJNO prodajem stan 54m2, u Hrasnici. Mob. 062/229-677.k PRODAJEM staru bosansku ku}u sa oku}nicom, 175m2, Mihrivode 45. Mob. 061/299-653.k DJELOVI auto zastava 101 balkonska vrata. Tel. 061/530-314.k PRODAJEM djelovi konbija 12 Folcvagen. Tel. 061/367-103.k PRINT ma{ina Rodin Solvent 6184 A, {irina {tampe 180 cm. Tel. 553-865, 061/895-017.k PRODAJEM povoljno pelene za odrasle br. 3. Tel. 612-776.k PRODAJEM bundu `ensku, krzno lisice, uvoz iz Austrije, kratka nova, cijena 600KM, za 180KM, dovozim li~no. Mob. 061/145-504.k PLINSKA pe} na priklju~ak na dimnjak ispravna 50Km. Tel. 062/827-908.k PRODAJEM plinsku pe}, Holandija, 6 kw, zidna. Tel. 531-031.k PRODAJEM proto~ni plinsi bojler, za dimnjak, noviji. Tel. 531-031.k STIGLA zima, med je lijek. Mob. 061/713-410.k PRODAJEM plinsku pe} Emina za dinjak. Tel. 531-031.k PLINSKI kombi bojler Valiant, 24 kw, fasadni za cen. grijanje, povoljno. Mob. 061/546-018, 033/210-534.k PRODAJEM ambala`u sarajevske pivare, povoljno. Tel. 061/745-586 Ilid`a.k PRODAJEM `enke belgijskog orija{a, veterinarski tretirane. Tel. 064 4257291.k PRODAJEM skije sa komplet opremom i snoubord. Mob. 061/809- 763.k PRODAJEM 200 kom cigle, cijena fiksno 100KM. Tel. 062/315-540.k PRODAJEM 100% efikasno sredstvo za trajno uni{tenje `ohara i `utih mrava u va{em stambenom ili poslovnom prostoru. Mob. 061/243-891.k PRODAJEM neispravan foto-aparat Samsung, ne mo`e se zatvoriti poklopac, cijena po dogovoru. Mob. 061/653627.k PRODAJA drva i uglja. Tel: 061/247-186 i 061/785-535.k PRODAJEM uvezane revije Bosna, Globus, nacional.Tel:524-973.k PRODAJEM stomatolo{ki RTG aparat Kgenus Gotzen 2007, ispravan. Tel: 061/789-290.k PRODAJEM rakiju jabukova~u 50 stepeni na veliko 12 KM ~ista. Tel. 061/249-631.k PRODAJEM dva albuma zna~ki. Tel. 062/326-072.k

nedjelja, 27. januar/sije~anj 2013.
KUPUJEM mjenja~ za konbija Folcvagena. Tel. 061/367-103.k KUPUJEM vez sa srmom, suhozlatice, ~avrme, zidne satove austrougarske, demirlije, pe{kune, }ilime pirotske i sarajevske }ilimare. Mob. 061/159-507.k AGENCIJA kupuje ili izdaje stanove, uz proviziju 3/%, isplata odmah. Mob. 061/170-254.k KUPUJEM obveznice devizne {tednje i ratne {tete, isplata odmah. Mob. 061/526918.k KUPUJEM nekretnine u Sarajevu ili posreduje uz 3% proviziju pri prodaji. Tel. 654-793.k KUPUJEM umjetni~ke slike, starinski namje{taj, sablje, ordenje ZOIl 84 i ostalo. Mob. 061/065-126.K KUPUJEM sablje, ordenje, pe{kune, slike, bakarno su|e, }ilime i ostalo. Mob: 061/553-640.k KUPUJEM mjenja~ konbija T2. Tel: 061/367-103.k KUPUJEM staru deviznu {tednju Jugo i Privrednu banku, isplata odmah. Mob. 066/723-731.k

OSLOBO\ENJE

KOMBI prijevoz, selidbe, klavire, kabaste stvari radna snaga po dogovoru. Tel. 061/841-309.k VO\ENJE poslovnih knjiga za d.o.o, obra~un plata, zavr{ni ra~un. Mob. 061/188-011, agencija.k TEPSER S.O.D. profesionalnim ma{inama ~istimo: namje{taj, unutra{njost, auta, tepihe (rese), itisone i kamene podove (za{tita). Tel. 061/524-461 i 033/200-003.k KOMBI prevoz najjeftinije u gradu, vr{im sve usluge, prevoz kombijem. Mob. 062/134-827.k ZIDASKO - tesarski radovi, zidanje, maltanje, betoniranje i {alovanje. Radimo sve vrste krovova povoljno. Mob. 062/134-827.k NAJPOVOLJNIJE u gradu iznajmljujem stolice za razne namjene, cijena do 20 kom - 1,5KM, a 20 stolica i vi{e - 1KM po komadu, (ku}na dostava). Mob. 061/224-704 i 061/367-097.k TAPETAR dekorater presvla~i i popravlja namje{taj u radionici ili kod vas uz garanciju. Mob. 061/156-728 i 061/926560.k PREVOZ stvari, namje{taja i ostalog, ve}im kombijem sa radnom snagom. Mob. 061/227-189 i 070/248-381.k BRAVARSKI radovi, dolazim na adresu, ugradnja i popravka brava, gara`nih vrata i blindiranih. Mob. 061/233-078.k NUDIMO sve vrste ogreva, iscjepana bulova i grabova drva, ugalj kreka, orah kocka, bukovi briketi. Tel. 061/203119.k TELEFONIKO servis popravlja stare nove be`i~ne obi~ne tel. Tel. 061/141676.k ELEKTRO SERVIS vr{imo opravku elektro ure|aja, ma{ine alatljike, stomatolo{ka, frizerska, ku}anska elektro oprema. Tel 033/213-040, Mob. 066/ 889-246.k PROFESOR engleskog daje instrukcije, cijena 1 ~as/10 KM, radim prevode. Mob: 061/654-941.k ISCJELJENJE duhovnim pomo}u u~enja Brune Groninga, medicinski dokazivo. Tel. 062/256-376.k RADIM zidarske, poslove malterisanje, kre~enje, keramiku, laminat, zvati na Tel: 062/693-066.k ELEKTRI^AR - vodoinstalater, radi nove i popravlja stare instalacije, bojlere, el. pe}i, indikatori, interfoni, ot~epljenja kanalizacije i sav sanitar u kupatilu. Mob. 061/132-149.k VODOINSTALATER sa 30 god iskustva vr{i opravku instalacija, monta`u sanitarni ure|aja i pro~epljuje odvode. Tel. 033/535-659, 062/139-034.k VR[IMO usluge prevoza svih vrsta roba kao i selidbe iz Europe i BiH, kombi kamion. Tel. 033/232-162 i 061/266-764 i 061/108-779.k PREKUCAVAM sve vrste materijala, brzo, kvalitetno, povoljno, kompjuterska obrada. Tel. 061/533-326.k VODOINSTALATER vr{i sve vrste opravki, monta`u sanitarije, o~epljenja kanala. Mob. 061/779-969.k UNI[TAVAMO `ohare, mrave, mi{eve, moljce, stjenice i dr. gamad 100% efikasno u va{em stambenom ili poslovnom prostoru. Mob. 061/243-891.k ^ISTIM i odr`avam urednim va{ stambeni prostor, brzo, kvalitetno, pedantno, po{teno. Mob. 062/760-012.k SERVIS Zdravlja, uni{tavamo `ohare, moljce, mrave, muhe, stjenice, komarce, mi{eve. Tel. 033/219-761 i 033/216373.k OBAVLJAM sve vrste poslova, kre~enje, malterisanje, zidanje itd.Tel. 061/382219.k KOMBI prevoz razne robe, selidbe, ispomo} radne snage po dogovoru. Tel. 061/513-948.k INSTRUKCIJE iz matematike. Dolazak na adrese. Mob. 062/916-472.k INSTRUKCIJE iz matematike. Dolazak na adrese. Mob. 061/536-973.k INSTRUIRAM |ake i studente iz matematike i fizike na Ilid`i, ~as 9KM. Tel. 033/621-976.k

PRODAJA
PRODAJEM se stan Ilid`a- Pejton 61m2 cijena povoljna. Tel. 061/284-875.k STAMBENO poslovni prostor dim. 12x8 parking 422m2 novogradnja Ilid`a. Mob:061/552-542.k VI[E gra|. placeva na podru~ju grada od 500m2 Tel. 061/299.-911.k CENTAR, M. Kantard`i}a, 27m2, 4 sprat, 63.000 KM. Mob. 062/383-064.k POLJINE, zemlja 8+2 duluma, pogodna za gradnju, povoljno. Mob. 066/669696.k MALE[I]I donji, dva duluma zemlje pod vo}em, mo`e i gradnja, voda, struja, put, povoljna. Mob. 061/217-897.k PRODAJEM ku}u hitno, prizemlje+sprat+potkrovlje+ba{ta 350m2, urbanisti~ka+gra|evinska dozvola, voda, struja, 29.000 eura. Abdurahmana Muharemije br. 76, naselje Bare.k PRODAJEM vikend ku}u sa oku}nicom oko 1800m2 gara`om, potokom priklju~cima. Tel. 543-043.k GRBAVICA, troiposoban stan 85m2, renoviran, sa gara`om. Mob. 061/964-797, 033/617-742.k PRODAJEM trosoban stan 70m2, 1 sprat, Hrasno, Aleja Lipa. Tel. 445371, iza 15 sati.k PRODAJEM dvoiposoban stan 74m2, 2 sprat, kod Doma armije. Tel. 445-371, iza 15 sati.k PRODAJEM stan 52m2, na Alipa{inom polju, mo`e i zamjena za Banja Luku. Tel. 542-668.k POVOLJNO prodajem dvije ku}e kod OHR-a i stan na Ko{evskom brdu, 42m2. Mob. 061/136-705.k PRODAJEM stan na Ko{evskom brdu 42m2, 82.400 KM, drugi sprat, ekstra stanje. Mob. 061/136-705.k PRODAJEM dvosoban stan 57m2, Kolodvorska, neboder kod Socijalnog. Mob. 061/905-212.k BA[^AR[IJA, rpodajem ku}u. Tel. 665-966, 061/199-845.k [VRAKINO selo, jednosoban stan 33m2, u blizini Merkatora. Tel. 618-384.k PRODAJEM dvosoban stan na Dobrinji 3, cijena 75.000KM. Tel. 061/146298.k PRODAJEM stan 85m2, Kralja Tvrtka, I sprat. Tel. 063/025-896.k PRODAJEM trosoban stan sa 2 balkona, ekstra lokacija, pogodan za sve namjene. Tel. 070/203-976.k PRODAJEM stan 66m2, veoma povoljno, Ul. Avde Jabu~ice, mo`e i zamjena za Trebinje, bez posrednika. Tel. 033/810-572, 061/438-855.k PRODAJEM dvosoban stan 53m2 sa centralnm grijanjem, Otoka, Grada~a~ka. Tel. 061/319-540.k PIONIRSKA dolina, novogradnja, 69m2+parking, trosoban. Tel. 033/222508.k TRI dunuma zemlji{ta na Poljinama za ku}u na najatraktivnoj lokaciji. Tel: 061/141-548.k BJELAVE, kod bolnice Ko{evo, prodajem jednosoban stan 33m2, 2.200KM/m2. Tel. 060/312-1318.k PRODAJEM zemlji{te u ^elebi}ima kod Konjica. Tel. 036/730-105.k VRLO povoljno prodajem zemlje 960m2 na Palama 800 m iznad Simpa. Mob: 061/571-129.k PRODAJEM ~etverosoban stan, Kvadrant, ^. Vila i troiposoban stan kod Merkatora, ul. Lo`ioni~ka, N. Sarajevo. Tel. 033/677-582, 064/4345-441.k PRODAJEM ili mijenjam ~etverosoban stan u centru, ul. M.M. Ba{eskije br. 3, kod Vje~ne vatre, za jednosoban uz doplatu, centar. Mob. 061/252-663.k PRODAJEM stan 52m2, Alip.polje, namje{en, 5 sprat, u odli~nom stanju, Trg nezavisnosti broj 6, cjena prihvatljiva po dogovoru. Mob. 063/322-310 Me|ugorje.k

NAMJE[TAJ
STAKLENI sto 100x100 cm, sa metalnim postoljem. Mob. 062/858-258.k PRODAJEM nov kau~ crvene boje. Tel. 061/211-508.k PRODAJEM 2 ormara stara 6 mjeseci, novi. Tel. 033/665-091.k

VOZILA
MERCEDES 2001. automatik, 270 CDI, 8.000 eura. Mob. 061/795-472.sms PRODAJEM Zastavu 128 u veoma dobrom stanju povoljno. Tel. 033/668460.k RENAULT Rapid 1,4, benzin, put. vozilo, 97. god. registrovan do 8/2013. god. cen. brava. Mob. 061/219-909.k PRODAJEM Alfu 146, Tvin Spurk, 2000 godina, nije registrovana, cijena 5.000 KM. Mob. 061/201-200.k PRODAJEM [kodu felicija, 99. god. 75 km, 4 vrata, 120.000 km, odli~no tehni~ko stanje, dosta novih dijelova. Mob. 061/388-858.k OPEL Corsa 1,2 benzin, 98. god. Mob. 061/375-168.k KOMBI Citroen, povi{eni, putni~ki, registrovan, u dobrom stanju, mo`e zamjena za manji auto. Mob. 061/268442.k ALFA romeo 145 1,6 god. 1996. benzin, plin. Tel. 062/257-789.k POLO 1.4 TDI 2003. full oprema crni metalik pre{ao 177.500. Tel. 066/376807.k

ZAPOSLENJE
POTREBNI saradnici u [vedskoj katalo{koj prodaji (uslovi odli~ni). Mob. 062/940-550.k RESTORANU, Op{tina S. Grad potrebna kuharica. Tel. 061/173-835.k Potrebna `ena, sa poznavanjem francuskog jezika, za ku}ne poslove u gradi}u na Azurnoj obali. Stan i hrana obezbje|eni, plata po dogovoru. Samo ozbiljne ponude. Kontakt: kevinalvin@sfr.fr POTREBNE radnice za rad za ro{tiljem u }evabd`inici u Zenici, mo`e i bez iskustva. Tel. 062/225-466, od 8-16 sati.k ISKUSAN radnik tra`i zaposlenje na marketingu u administraciji trgovina sa znanjem jezika ra~unara. Tel: 066/999012.k

USLUGE
AUTOPREVOZNIK-kombi prevoz: robe, stvari, selidbe, {uta, mo`e inostranstvo. Mob. 062/421-050, 033/541-878.
2077

PROFESOR daje sate gitare. Mob. 063/930-078.sms KOMBI prevoz stvari, namje{taja, kabastog odpada i sl...Radna snaga obezbedjena! Popust za penzionere 20%! Mob. 061/935-697.sms ENGLESKI jezik. Instrukcije i prevod. Kvalitetno i povoljno. Mob. 065/789682.sms TV VIDEO servis, Porodice Ribar 65, Hrasno, popravka svih vrsta TV aparata, dolazak na ku}nu adresu, original daljinski za sve TV aparate. Tel. 650-867, 061/188-410.k UGRADNJA, prodaja, remont alnasera, alternatora, motora brisa~a i motora ventilatora. Mob. 061/365-193.k MIKADO Al. `aluzine, trakaste, rimske, panele zavjese i Dekori, vanjsek PVC i al.roletne. gara`na rolo i harmonika vrata. Tel. 033/789-999 i 061/551-515.k “VITALIS” ku}na njega i lije~enje starih i bolesnih osoba, kupanje, hranjenje, infuzije, injekcije, mijenjanje katetera, laboratorij, pregled ljekara (internist). Mob. 061/172-948.k SANITETSKI prevoz nepokretnih i te{ko pokretnih osoba, uz pratnju. Mob: 061/482-882.k “DOM VITALIS” smje{taj za starije i nemo}en osobe. Mob. 061/172-948.k MAXIVITA, ku}na njega i ~uvanje starih i bolesnih-lica, davanje injekcija, infuzija, inzulina, itd. Mob. 061/319604.K “KIRBY” - Dubinsko usisavanje, pranje i ispiranje svih vrsta tepiha, resa, namje{taja, auta, pranje portala. Itisoni 1m/1,5 KM. Generalno ~i{}enje od 5 KM - 1 h. Firma “GLANZ”. Tel. 061/350688.k

OSTALO
PRODAJEM bukova iscjepana drva 75KM/1m. Tel. 061/691-621.Edin.k PRODAJEM plinsku pe} Emina i plinski {poret i {poret na drva. Tel. 062/480365.k PRODAJEM plinsku u odli~nom stanju pe} mo`e na zid i u dimnjak cijena 100KM. Tel:061/553-633.k ZBOG zatvaranja salona, vr{im raspodaju vjen~anica, povoljno. Mob. 061/106-540.k PRODAJEM stajsko gnojivo. Mob: 061/515-235.k PRODAJEM sadnice lipe visine 2 do 4m i raznog drugog drve~a. Tel. 066/092-978.k PRODAJEM kacu i lulu od kazana za pe~enje rakije. Tel. 061/367-103.k PRODAJEM skoro novu bundu od nerca br. 40. Tel:033/203-594.k PRODAJEM {ubaru i okovratnik polarna lisica. Tel. 033/648-321.k PRODAJEM braon bundu br. 38. Tel. 033/648-231.k PRODAJEM nova invalidska kolica, cjena po dogovoru. Mob: 061/199-328, od 8-13 sati. k PRODAJEM komplet po{tanskih maraka BiH i HB 1992 -2012. god u albumima. Tel. 061/194-220.k PRODAJEM sjedi{ta i druge djelove konbija I2. Tel. 061/367-103.k

KUPOVINA
KUPUJEM stare ve{ ma{ine, el. pe}i, fri`idere, sve vrste `eljeznog otpada, te posebno potro{ene akumulatore. Dolazim na adresu. Isplata odmah, Sarajevo. Mob. 061/540-533.sms DUKATE kupujem, zlato lomljeno, ispravno, {orvane, najbolje pla~am do 40e/gr. Isplata i dolazak odmah. Kupujem i ordenje, sablje, bode`e, vojna odlikovanja, srebro. Mob. 061/377-500.sms KUPUJEM japanska i ostala rashodovana i havarisana vozila. Mob. 063/459893.k STARU deviznu {tednju ratnu od{tetu obveznice, isplata odmah cijela BiH. Tel.061/517-897.k AGENCIJA kupuje stanove za svoje poznate klijente. Tel. 033/654-793.k KUPUJEM stare devizne {tednje i dionice po povoljnoj cijeni. Tel.065/869608.k KUPUJEM umjetni~ke slike, filateliju, stari nakit i ostala. Tel. 033/456-505 i Mob. 061/214-405.k KUPUJEM stare satove, zidne, |epne, ru~ne, ordenje, zna~ke i ostalo. Tel. 033/456-505 i 061/214-405.k KUPUJEM papire saobra}ajnu od kamp prikolice ili sli~nu rashodovanu Tel. 061/224 -104.k KUPUJEM sve vrste dionica akcija i obveznica sa Sarajevske i Banjalu~ke berze. Tel. 061/188-488.k

OSLOBO\ENJE nedjelja, 27. januar/sije~anj 2013.
Danas se navr{ava 8 godina otkako smo izgubili na{u dragu koleginicu
Dvadeset osmog januara navr{avaju se dvije tu`ne godine otkako je prestalo da kuca veliko srce na{e bake, majke i supruge

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
TU@NO SJE]ANJE na mog dragog i jedinog brata

55

MOJCU LEBAN

NADE MELEZ, ro|. ^ANAK
Tuga vremenom ne prolazi, ona mijenja svoj oblik, prelazi sa lica u du{u.

NIHAD ([A]IRA) BA^VI]
iz Fo~e 27. 1. 1978 - 27. 1. 2013.

Sje}amo je se sa tugom i po{tovanjem. Razvojni program Ujedinjenih nacija BiH
001

Vrijeme koje je pro{lo nije donijelo utjehu, ostala su samo lijepa sje}anja. Nedostaje{ nam beskrajno... Tvoji: Amila, Adna, Adisa, Adi i Aljo
2627

Zauvijek s ljubavlju i tugom u srcu. Tvoja sestra Na|a [o{evi} sa porodicom
1286

TU@NO SJE]ANJE Dvadeset sedmog januara navr{ava se 5 godina od kada vi{e nije sa nama na{ voljeni

SJE]ANJE Dvadeset sedmog januara 2013. navr{ila se jedna godina dana od kada nas je zauvijek napustila na{a draga supruga, majka, baka i nana

IN MEMORIAM

SMAIL KULENOVI]
profesor III gimnazije

AMIRA VRLJI^AK - CICA, ro|. TI^I]
Ne}emo Te nikada zaboraviti. Zauvijek si u na{im srcima. Suprug Josip, k}er Neda i sin Damir sa obiteljima.
111 111

JAKUB KR[LAK
27. 1. 1978 - 27. 1. 2013.

S ljubavlju i po{tovanjem ostaje u na{em trajnom sje}anju. Njegovi: Mira, Goran i Ogi

Nuno, Sanda i Sara
2587

SJE]ANJE

SJE]ANJE na dragog oca i dragu seku

Dvadeset sedmog januara navr{avaju se 4 godine otkako sa nama nije na{a draga mama i nana

DANKO IBRAHIMPA[I]
27. 1. 1993 - 27. 1. 2013.

Porodice
2612

MLADEN PJACA
22. 1. 1923 - 7. 1. 1989.

MARINA PJACA - HRENEK
15. 1. 1962 - 27. 1. 2005.

MELIHA [AHINPA[I], ro|. KA[MO
Vje~no si u na{im srcima.

USLUGE
DAJEM instrukcije iz matematike, za sve {kole i fakultete. Mob. 061/534231.k INSTRUKCIJE iz engleskog i bosanskog, za sve uzraste, prevodi. Mob. 065/572-966.k INSTRUKCIJE iz matematike i fizike. Tel. 033/457-066.k ELEKTRI^ARSKE usluge TEA pe}i, el. bojleri, el. indikatori, plafonjere, lusteri i ostali el. aparati. Tel. 061/048-497.k OZBILJNA gospo|a ~isti stanove, ku}e, poslovne prostore. Tel. 440-747.k i 065/327-328.k KOMBIJEM ve}im povoljno vr{im prevoz: selidbe, kabasti otpad, {ure. Mob. 062/423-123.k U^ENICIMA, srednjo{kolcima, instrukcije iz matematike, fizike, mehanike, ma{inskih elemenata. Tel. 625-196, Ilid`a.k SERVIS svih tipova ve{ ma{ina i drugih ku}anskih aparata, dolazak besplatan. Mob. 061/551-035.k

KOMBIJEM ve}im povoljno vr{im prevoz: selidbe, kabasti otpad, {ute. Mob. 061/268-847.k MOLERI profesionalno nude usluge: gletovanje, moleraj, stolarija, tapete, elder puc, radijatore. Tel. 061/219-768, 456-979.k OZBILJAN, odgovoran mu{karac, pazio bi bolesne i nemo}ne osobe i pomagao u ku}nim poslovima. Tel. 208-175.k VR[IMO usluge prevoza svih vrsta roba, kao i selidbe iz Evrope i BiH, kombi kamion. Tel. 232-162, 061/266-764, 061/108-779.k KVALITETNO ru~no vodeno pranje }ilima i itisona. Dolazak na adresu po }ilime i itisone je besplatan. Tel 033/221945.k ^ISTIMO stanove, ku}e i poslovne prostore. Mob. 062/304-018. BLINDIRANA vrata, kovane ograde, giteri, rosfraj, inoks, radimo kvalitetno i pouzdano. Tel. 061/221-668.k RADIM sve zidarske poslove, kre~enje, malterisanje, radim kamen, zvati na. Tel: 061/549-803.k VODOINSTALATAR opravlja i ugra|uje ~esme, vodokotli}e, ventile, sifone, penzionerima jeftinije usluge. Mob. 061/205-803 i 066/973-793.k

Sa ljubavlju i po{tovanjem, Dragan sa porodicom
2635

Vole Te Tvoji: Nina, Zina i Tajib
2646

POVOLJNO peglam, perem ve{ po potrebi i ~i{}enje. Cijena po dogovoru. Mob. 061/510-371.k MOLER moluje stanove jednosoban oko 100KM, dvosoban oko 150KM, trosoban oko 200KM. Tel. 062/073-760, 033/630-332.k RADIM zidarske, molerske radove i ostalo.Tel:061/382-219.k KLIMATIZIRANIM kombijem i autom vr{im prevoz putnika, na svim destinacijama. Mob: 062/214-690.k PARKETAR, postavlja, brusi, lakira parket, postavlja {ipod i laminat. Mob. 062/177-796.k PRU@AM ra~unovodstvene usluge po sistemu agenciskog vo|enja knjiga, kako za preduzetnike, tako i za pravna lica. Posjedujem kompletnu opremu sa kvalitetnim licenciram finansijskim programom za pru`anje navedenih usluga. Tel:061/201-685.k KERAMI^AR, zvati na tel: 061/460606.k

INSTRUKCIJE iz matematike osnovcima i srednjo{kolcima. Sarajevo. Tel. 062/672-858.k TAPETAR, dekorater, presvla~i i popravlja namje{taj u radionici ili kod vas uz garanciju. Mob. 061/156-728 i 061/926-560.k PREVOZ stvari namje{taja i ostalog ve}im kombijem sa radnom snagom. Tel. 061/227-189 i 070/248-381.k BRUSIM, lakiram, postavljam parkete, podove, bezpra{insko ma{inom uz garanciju. Tel. 033/510-228, 061/359-500.k MONTER centralnog grijanja radi instalacije za centralno grijanje. Tel: 061/552-556.k RADIM centralno-eta`no grijanje, plinske instalacije i mijenjam konvektore, veoma povoljno. Mob. 061/522-476, 600514.k PRI^AJTE engleski obuka i vje`be govornog engleskog u svim prilikama. Tel. 061/519-089.k

OZDRAVITE pomo}u bioterapije Zdenka Doman~i}a, www.biosabioterapija.com, Tel. 062/522-683.k PROFESORICA njema~kog jezika daje instrukcije osnovcima i srednjo{kolcima stru~no i povoljno, prevodi i muzi~ku literaturu s njema~kog i obratno. Tel. 061/914-380k ISCJELJENJE duhovnim putem pomo}u u~enja brune Groninga, medicinski dokazano. Tel. 062/256-376.k OBAVLJAM poslove zidarske, kre~enje, malterisanje i ostalo po potrebi. Tel: 061/382-219.k POMA@EMO pri lije~enju raznih bolesti: nesanica, nervoza, glavobolja, reuma, i{ijas, struna, depresija, sterilitet, veoma uspje{no. Tel. 062/723575.k PREVOZ putnika u Neum na jednodnevni izlet, za samo 24.95KM po osobi. Putuj te sigurno i jeftino u luksuznom T5 Kom biu. Tel: +387 62606611.k

GRAFI^KI i web dizajn radimo kvalitetno, profi. Tel. 061/363-163.k IZNAJMLJUJEM stolice i stolove za razne namjene, cijena do 20 kom - 1,5 KM, a 20 stolica i vi{e - 1KM po ko ma du, (ku }na dos ta va). Mob. 061/563-292.k BRAVAR i varilac, profesionalna izrada i monta`a svih vrsta bravarskih radova. Mob. 061/141-659.k DAJEM instrukcije iz hemije studentima i u~enicima. Tel. 062/331-174.k

BRA^NE PONUDE
MUSLIMAN iz Sarajeva, udovac, dobrosituiran ali usamljen, nepu{a}, `eli upoznati slobodnu `enu do 60 godina radi braka i ljep{eg `ivota udvoje. Mob. 060/320-1803.k

56

SJE]ANJA I SMRTOVNICE

nedjelja, 27. januar/sije~anj 2013.

OSLOBO\ENJE

Dvadeset sedmog januara 2013. godine navr{ava se ~etrdeset tu`nih dana od smrti na{eg milog

prof. dr. sc. dr. ANTUNA LOVRIN^EVI]A
^uvamo te trajno u na{im mislima i uspomenama. Ovom prilikom zahvaljujemo svima koji su nam bilo kojim putem iskazali sau~e{}e i bili uz nas u tim te{kim trenucima, kao i tokom posljednjeg ispra}aja. Posebno zahvaljujemo prof. dr. Damiru Aganovi}u, generalnom direktoru KCUS, prof. dr. Bakiru Mehi}u, dekanu Medicinskog fakulteta, prof. dr. Dijani Avdi}, dekanu Fakulteta zdravstvenih studija, prim. dr. sc. dr. Zulejhi Merhemi}, predsjedniku Udru`enja radiologa, na lijepim rije~ima prilikom komemoracije. Posebno hvala akad. prof. dr. sc. dr. Lidiji Lincender na njenom opro{tajnom govoru na sahrani. Zahvaljujemo Klini~kom centru, Klinici za radiologiju, Udru`enju radiologa, Medicinskom fakultetu, Op{toj bolnici, a posebno direktoru dr. Bakiru Naka{u, Ljekarskoj komori i in`enjerima medicinske radiologije. Posebnu zahvalnost dr. Aliji Agin~i}u na njegovoj dugogodi{njoj pa`nji, tako|e g|i [ejli i gosp. Elviru Muminovi}u, na brizi tokom povremenih boravaka pokojnika, kao i osoblju ambulante Ciglane, posebno dr. Kahriman. Porodica
2533

ANTE SU^I]
27. 1. 1986 - 27. 1. 2013.

Pro{lo je dvadeset i sedam godina od smrti dragog prijatelja i velikog ~ovjeka. Tog dana (27. januara) u 12 sati okupi}emo se na groblju Bare. Njegovi: Ahmed, Marko, Aziz, Sabo, Zeko, Bo`o, Rudi, Cicko, Enes, Drago, Mijat, Tomo, Hakija, D`emo, Ivica, Hajro, Mirko, Munir, Moldovan
2603

OGNJEN KNE@EVI] ROKI
12. 11. 1945 - 27. 1. 1986.

dr. MUHAMED DUSINOVI]
19. 3. 1914 - 15. 2. 2011.

ZLATAN KNE@EVI] DEBA
10. 2. 1983 - 5. 1. 2013.

Emira Dusinovi} Nina
2620

POSLJEDNJI POZDRAV

Akademik

prof. dr. SULEJMAN RED@I]
Te{ko je prihvatiti ~injenicu da smo iznenada izgubili dragog kolegu, u~itelja, nau~nika i prijatelja, a bio je u punoj `ivotnoj i stvarala~koj snazi. Dao je ogroman doprinos u otkrivanju tajni bogatog biljnog svijeta svoje Bosne i Hercegovine. Njegova djela }e trajno osvjetljavati put i sigurno voditi budu}e generacije botani~ara u prou~avanju flore i vegetacije. Botani~ari Odsjeka za biologiju Prirodno-matemati~kog fakulteta u Sarajevu: Adisa, Dubravka, Edina, Ermin, Erna, Irma, Sabina D., Sabina T., Samir, Sedik, Senka, Slobodan, Velida
2640

TU@NO SJE]ANJE na drage prijatelje

IN MEMORIAM Povodom godi{njice smrti na{e voljene bra}e

SJE]ANJE na na{u jedinu

ALEKSANDAR MRNJAVICA i DALIBOR KU[ANIN
Sa ljubavlju i po{tovanje, Vaska Sotirov - \uki}
AX

MOJCU LEBAN
27. 1. 2005 - 27. 1. 2013.

ANTE SU^I]A
27. 1. 1986 - 27. 1. 2013.

i

IVICE SU^I]A
15. 2. 1994 - 15. 2. 2013.

Vrijeme prolazi, tuga i bol ostaju.
Puno hvala prijateljima koji ih nisu zaboravili. Sestre sa porodicama
2297

Mama i tata
88108

OSLOBO\ENJE nedjelja, 27. januar/sije~anj 2013.
Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{ dragi Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

SJE]ANJA I SMRTOVNICE

57

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

SALIH (MAHMUTA) BALI]

MUNIBA MEHANOVI], ro|. SARA^
preselila na ahiret u petak, 25. januara 2013, u 63. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 28. januara 2013. godine, u 13 sati na gradskom groblju Vlakovo. Prevoz obezbije|en ispred Plavog granapa u Pofali}ima sa polaskom u 12.20 sati, do groblja i nazad. O`alo{}eni: suprug Kasim, sin Edin, k}erka Sabira, snaha Fatima Al Zahra, zet Sead, unu~ad Zahid, Ali, Muhamed, Ai{a i Abdurahman, bra}a [efik, Zijad i Nijaz, sestra Vezira, zet Sulejman, snahe Fahra, Suada i Merka, brati}i i brati~ne, sestri} i sestri~na, djeverovi Himzo, Mehmed, Alija i [abam sa porodicama, zaove Mu{a i Nura sa porodicama, te porodice Mehanovi}, Sara~, Lagumd`i}, Sultan, ]osovi}, Kapid`ija, Su}eska, Be}irevi}, Hajdarevi}, Ademovi}, Mujezinovi}, Hela}, Peljto, Selimovi}, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13 sati u Centralnoj d`amiji u Pofali}ima.

REUF (MEHMEDA) JUSI]
preselio na ahiret u petak, 25. januara 2013, u 85. godini. D`enaza }e se obaviti u nedjelju, 27. januara 2013. godine, u 14.30 sati na mezarju Hrenovica - Turkovi}i. O`alo{}eni: sinovi Muaz i Semir, k}erka Azra, brat Jusuf, sestra Behka, snahe ]amka, Sejda, Fata, Senada i Besima, zet Mirhat, unu~ad D`enita, Mahira, Mirzet, Nermina, Saudin, Merima i Almedina, praunu~ad, brati}i i brati~ne, sestri}, te porodice Jusi}, Suljovi}, Rajki}, Kadri}, Omerbegovi}, [u{a, Omeragi}, Karovi}, ]utuk, Hurko, D`anko, Solak, Omerovi}, Ja`i}, Hrusti}, Sipovi}, D`indo, Pa{i} i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u d`amiji Hrenovica.
000

preselio na ahiret u petak, 25. januara 2013, u 71. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 28. januara 2013. godine, u 13 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: supruga Bedija, sin Vedad, k}erke Aldina i Hajrija, brat Sabit, sestre Zumra i Hatid`a, brati}i i sestri}i, {ura Irfan sa porodicom, svastika Maksuma sa porodicom, te porodice Bali}, Tuzlak, Rabi}, Mufti}, Had`i} i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13 sati u Carevoj d`amiji.
000

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

000

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{a draga

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

NED@IBA (RA[IDA) GLASI], ro|. MUHAREMOVI]
preselila na ahiret u subotu, 26. januara 2013, u 80. godini. D`enaza }e se obaviti u nedjelju, 27. januara 2013. godine, u 13 sati na mezarju Rubini}i - Han-Pijesak. O`alo{}eni: sinovi Ibrahim, Zaim, Nail i Rifet, k}erke [aha i Ifeta, snahe Jasmina, D`emila i Tima, unu~ad i praunu~ad, te porodice: Glasi}, Muharemovi}, Ferhatovi}, Karaj~i}, Burzi}, \uli}, Piski}, Vrani{i}, Durgut, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u 13 sati, Panjina Kula do br. 125.

MARA KR[O, ro|. [ILJAK
preminula 26. januara 2013. u 75. godini. Sahrana }e se obaviti 28. januara 2013. godine u 13.45 sati na gradskom groblju Bare. O`alo{}eni: sestre Vinka, Milka, Vi{nja, Danka i Danica, njena Brankica, brati}i i sestri}i, djeveri Ramo i Hajro, zaova Hana, porodice Kr{o, [iljak, Dujakovi}, Mauzer, Kocev, Bjegojevi}, Prodi}, Savkovi}, Latinovi}, Korda, Jovanovi} te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije.
000

MURTIJA (UZEIRA) NUKI], ro|. ALI]
preselila na ahiret u petak, 25. januara 2013, u 75. godini. D`enaza }e se obaviti u nedjelju, 27. januara 2013. godine, u 14 sati na mezarju Skugri}i - Mili}i. O`alo{}eni: k}erke Alija i Hajrija, zetovi Ned`ad i Mirsad, unu~ad Esmerlda i Be}ir, prije Mu{ka, Sevda i Hatid`a, djeveri Ibro i Osman sa porodicama, te porodice Nuki}, Ali}, Be}irovi}, Mehi}, Mehmedovi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana poslije ikindija-namaza u d`amiji Skugri}i. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

Sa tugom u srcu, javljamo da je na{ suprug i otac, veliki borac

MEVZUNA (BAJRE) [LJIVO, ro|. MUJANOVI]
preselila na ahiret u subotu, 26. januara 2013, u 64. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 28. januara 2013. godine, u 15 sati na mezarju Hambina carina. O`alo{}eni: suprug Azem, k}erke Mubera, Vezira i Rabija, zetovi Mehmed, Kemo i ]azim, unu~ad Edin, Medina i Amina, sestre Naza, Duda i Latifa sa porodicama, sestri~na [emsa, brati~ne Mima, Remza, Hedija i Asima sa porodicama, snaha Murata, jetrve Tija i Sadika sa porodicama, djever Ferid i zaova Munevera sa porodicama, svekrva Esma, prijatelji Nezir i Ramiz, prija D`emila, ro|aci Zijo, Alija i Aziz, te porodice [ljivo, Mujanovi}, [ahbazovi}, Velikonja, Veli}, Smaji}, Pintol, ^au{evi}, Nurak, Murtovi}, [ahovi}, \uderija, Bojad`ija, D`ananovi}, Rahmanovi}, [alja, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana poslije ikindija-namaza (15 sati) u mesd`idu Cicin Han. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

REUF (MUHAMADA) SOKOLOVI]

MIRSADA (AHMEDA) OMEROVI]
preselila na ahiret u subotu, 26. januara 2013, u 68. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 28. januara 2013. godine, u 13 sati na mezarju Grli~i}a brdo. O`alo{}eni: sin Haris, bra}a Abdulah, Faruk i Senad, snahe Almasa, ]amka i Nermana, brati}i Adnan, Mahir, Muris i brati~ne Amila, Dina i Merima, sestri} [erif, te porodice Omerovi}, Kapetanovi}, Omanovi}, Izmirlija, Be~ir~i}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Ku}a `alosti: ul. Olimpijska 38/VII. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

preselio na ahiret u petak, 25. januara 2013, u 70. godini. D`enaza }e se obaviti 28. januara 2013. godine (ponedjeljak) u 14.45 sati sa polaskom ispred [arene d`amije u Gra~anici O`alo{}eni: supruge Fatima i Sadija, sin Damir, k}erke Zenaida i D`ana, brat Irfan, sestra Lejla, snaha Amela, zet Sini{a, unuke Irena i Lidie, brati}i, sestri~ne, snaha Hazba, porodice Sokolovi}, Alibegovi}, Leti}, Osmanbegovi}, Kova~evi}, Stankovi}, te ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji.
75320

58

PREDAH

nedjelja, 27. januar/sije~anj 2013.

OSLOBO\ENJE

HOROSKOP DANAS
OVAN
21. 3. - 20. 4.

Snala`ljivost i komunikativnost olak{at }e vam sklapanje novih suradnji. Potpora ljudi na polo`aju ubrzat }e realizaciju va{ih poslovnih planova. U slobodno vrijeme najradije }ete se zabavljati s prijateljima, zbog ~ega }e se voljena osoba osjetiti zapostavljenom. Poku{ajte je vi{e uklju~iti u svoj dru{tveni `ivot. Mogu}e su probavne smetnje. Smije{i vam se nova poslovna prilika koju ne smijete propustiti. Pravi je trenutak da uhodate novi posao ili prihvatite ponu|eno radno mjesto. Ulagat }ete mnogo truda u ure|enje doma. Mnogi }e se odlu~iti na preure|enje, no pripazite da se ne istro{ite iznad svojih mogu}nosti. Ako ste nezadovoljni izgledom, poduzmite konkretne akcije. Prionite na planiranje novih projekata. Porast samopouzdanja omogu}it }e vam da sigurnije odr`avate prezentacije i sastanke. Ne}ete dobro procjenjivati ljude. Savjetuje vam se da ne vjerujete svemu {to ~ujete, a obratite pa`nju i da li je osoba koja vam se udvara mo`da ve} u vezi. Promjena imid`a popravit }e vam raspolo`enje.

BIK

21. 4. - 22. 5.

BLIZANCI

23. 5. - 22. 6.

RAK
Nadre|eni }e od vas mnogo o~ekivati, no ne}e sve i}i po planu. Raspolagat }ete polovi~nim informacijama i nejasnim uputama, pa }ete ~e{}e morati tra`iti pomo}. Bje`at }ete u osamu. Ako ste u vezi, s partnerom }ete se sva|ati zbog sitnica, a u afektu biste mogli izre}i stvari koje ne}e biti mogu}e povu}i. Izbjegavajte konflikte.
23. 6. - 22. 7.

LAV

23. 7. - 22. 8.

S vama }e biti te{ko sura|ivati. Ne}ete imati strpljenja za manje snala`ljive kolege, stoga se posvetite zadacima koje mo`ete obaviti bez komuniciranja s drugima. Jedan susret }e usmjeriti va{ `ivot u novom pravcu. Nemojte se bojati siline emocija koje su vas preplavile, ve} se jednostavno prepustite i u`ivajte u trenutku. Opustite se laganom {etnjom.

DJEVICA
Po~et }ete ulagati vi{e truda u ostvarenje poslovnih ciljeva. Mnogi }e ozbiljnije razmi{ljati o napredovanju ili osamostaljenju. Pred vama je naporan dan ispunjen brojnim obavezama. Napravite listu prioriteta kako biste izbjegli neugodnosti. Osjetite li se usamljenima, nazovite dragog prijatelja.
23. 8. - 22. 9.

VAGA

23. 9. - 22. 10.

[KORPIJA
Posvetite se rutinskim zadacima koje mo`ete obaviti bez previ{e razmi{ljanja. Morat }ete donijeti odluku koja }e imati veliki utjecaj na va{u budu}nost. Dobra intuicija pomo}i }e vam da ispravno postupite. Uzrujavat }ete se oko sitnica, {to }e kod mnogih rezultirati probavnim smetnjama.
23. 10. - 22. 11.

OSLOBO\ENJE
Nezavisni BH dnevnik Web site: www.oslobodjenje.ba e-mail: redaction@oslobodjenje.ba

STRIJELAC

23. 11. - 22. 12.

Ne}ete se uspjeti prilagoditi novonastalim okolnostima. Nemojte drugima posu|ivati novac ako niste sigurni da }e vam ga mo}i na vrijeme vratiti. Svidjet }e vam se vedra i zabavna osoba koja vas dosad nije privla~ila. Pozovite je na pi}e i pustite da se stvari odvijaju svojim tokom. Nemojte se nervirati oko stvari na koje nemate uticaj.

JARAC
Sve se odvija prema planu. Povoljan je trenutak da po~istite radni sto i pobacate sve papire i dokumente koji vam bespotrebno zauzimaju radni prostor. Partner ne}e imati razumijevanja za va{u prezaposlenost pa }e vas optu`ivati da ga zanemarujete. Dugom {etnjom oslobodit }ete se stresa i napetosti.
23. 12. - 21. 1.

VODOLIJA

22. 1. - 19. 2.

Do izra`aja }e do}i va{a kreativnost i sposobnost improvizacije. Najbolje }ete se snalaziti u obavljanju intelektualnih poslova, kao i u osmi{ljavanju novih projekata. Zra~it }ete iznimnom privla~no{}u, {to }e biti razlog novog poznanstva sa vrlo zanimljivom osobom. Osje}at }ete se dobro i uspje{no se odupirati virozama i prehladama.

RIBE
Pa`ljivo provjerite svaku informaciju koju danas doznate. Povr{an pristup poslu mogao bi vam ugroziti pomno gra|enu reputaciju. Osjetit }ete potrebu za samo}om. Partnera }e va{e osamljivanje zbuniti, stoga mu na vrijeme objasnite da vam samo treba malo mira i samo}e. Oja~ajte imunitet biranjem zdravijih namirnica.
20. 2. - 20. 3.

OGLASNA SLU@BA: Tel/fax: 205-938 GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA: e-mail: oglasnosg@oslobodjenje.ba Vildana SELIMBEGOVI] VAKUFSKA BANKA DD Sarajevo, transakcijski ra~un broj: DIREKTOR: 1602000000317116, Ned`ad [ADI] UNICREDIT BANK DD, UREDNI[TVO: transakcijski ra~un broj: Safet HUREMOVI], Mirza ISLAMOVI], 3383202250044019, Branko MAJSTOROVI], Jelena MILANOVI], SPARKASSE BANK DD Sarajevo, Daniel OMERAGI], Jakub SALKI], Mirela transakcijski ra~un broj: SEKULI], Lejla SOFRAD@IJA i Josip VRI^KO 1990490005630121, POSTBANK BH DD Sarajevo, transakcijski PRODAJA: ra~un broj: 1872000000045887, Fax: 465-727, KOMERCIJALNA BANKA AD Banja Luka, Tel: 276-967, 455-558 filijala Sarajevo, transakcijski ra~un broj: e-mail: prodaja@oslobodjenje.ba 5715000000017279 MARKETING: Kompjuterska obrada: RC “Oslobo|enje” Meliha Hod`i} Zorica Pand`i}, {ef DTP-a Fax: 472-901 [tampa: Unioninvestplastika dd, Tel: 472-899, 468-161, Semizovac bb 276-968, 276-988 e-mail: marketing@oslobodjenje.ba ID broj: 4200492600001 ADRESA: D`emala Bijedi}a 185, Sarajevo Po{tanski pregradak 686 TELEFONI: Centrala: 276-900, 467-723 Redakcija: Desk i no}ni urednik: 276902, fax: 468-090, modem: 468-018; Uprava 234-718, fax: 461-007; Unutra{njopoliti~ka rubrika: 276-903,

RJE[ENJE: korak, adana, nadan, o, ola, nevil, arazi, danas ne radi, ano, ankaran, ovet, rmani, asirija, pic, l, }o, antili, ak, titel, oj, barij, sat, a, ataker, krit, minaret, alo, ala, oktobar.

Poslovi }e se odvijati uhodanim tempom, a dobri odnosi s kolegama olak{at }e vam no{enje s obavezama. Mogu}e su povoljne vijesti vezane uz suradnju s inozemstvom. Odnos s voljenom osobom ispunjavat }e vas zadovoljstvom. S partnerom }ete o svemu razgovarati, {to }e u~vrstiti va{u vezu. Nemate razloga za brigu, sve je u najboljem redu.

Spoljnopoliti~ka rubrika: 276 937, Sarajevska hronika: 276-901, fax: 468-054, Kultura: 276-906, Sportska rubrika 276-908, Prilozi: 468-142

nim vijencem, a 1976. godine dodijeljena mu je Nagrada ZAVNOBiH-a. Oslobo|enje je 1989. godine progla{eno za najbolji dnevni list u tada{njoj Jugoslaviji. U ratnoj 1992. godini Oslobo|enje je u Velikoj Britaniji progla{eno za list godine u svijetu. Oslobo|enje je od 1992. dobilo Nagradu slobode (u Skandinaviji), nagradu "za izuzetnu odanost istini i slobodi" Oskar Romero (Teksas), nagradu "za odr`avanje u `ivotu tradicije nezavisnosti, objektivnosti i hrabrosti u izvje{tavanju pod najte`im uslovima" agencije Inter Press i Service, nagradu "za zajedni~ki rad novinara razli~itih nacionalnosti u slu`bi slobode i mira" fondacije Alfons Komin (Barselona), nagradu "za borbu protiv ksenofobije" Kluba evropskih rektora, nagradu za ljudska prava "Saharov" Evropskog parlamenta, "Me|unarodnu nagradu za slobodu {tampe" Udru`enja turskih novinara, Medalju ~asti Fakulteta za novinarstvo Univerziteta Mizuri (SAD), Nagradu Asocijacije IPRA, "Zlatno pero slobode" Me|unarodnog udru`enja novina (FIEJ), Nagradu “Premio Giornalistico Paolo Borsellino” koju listovima koji se bore za istinu dodjeljuje Slobodno sveu~ili{te “Maria ss Assuanta” u saradnji sa Asocijacijom “Paolo Borsellino” sa sjedi{tem u Rimu i “Zlatni trofej za kvalitetu” (SAD).

Vije}e za {tampu u Bosni i Hercegovini Oslobo|enje je punopravni ~lan Vije}a za {tampu u BiH www.vzs.ba Prvi broj Oslobo|enja {tampan je 30. avgusta Za sve eventualne primjedbe na pisanje lista, obratite se VZ[ u BiH 1943. u Donjoj Trnovi, Oslobo|enje je 1963. e-mail: info@vzs.ba, godine Ukazom predsjednika Tita odlikotel: +387 33 272 270 vano Ordenom bratstva i jedinstva sa zlat- tel/fax: +387 33 272 271

U Bosni i Hercegovini danas umjereno obla~no, u Hercegovini prete`no sun~ano. Vjetar slab, promjenljivog pravca, u Hercegovini umjeren sjeveroisto~ni, tokom dana u slabljenju. Minimalna temperatura od -8 do -2, u Hercegovini do 1, maksimalna dnevna od -2 do 3, u Hercegovini do 7° C. Sutra u Bosni i Hercegovini ja~e naobla~enje, na krajnjem sjeverozapadu sa susnje`icom. U utorak ujutro razvedravanje, tokom dana prete`no sun~ano, krajem dana na sjeveru zemlje prolazno naobla~enje. U srijedu prete`no sun~ano. U ~etvrtak prije podne promjenljivo obla~no, na sjeveroistoku i istoku sa ki{om, poslije podne prestanak padavina i razvedravanje. U Sarajevu prije podne magla, popodne umjereno obla~no. Puha}e slab, isto~ni vjetar. Minimalna temperatura -5, maksimalna dnevna 1° C.

Danas iznad ve}eg dijela Evrope obla~no, na zapadu i jugozapadu kontinenta i na jugu Balkana sa ki{om, u sjevernim, isto~nim i ponegdje u centralnim dijelovima, kao i u pojedinim dijelovima sa susnje`icom i snijegom. Jak vjetar se o~ekuje u oblasti Atlantskog okeana i Balti~kog mora. Najhladniji glavni grad }e biti Moskva sa maksimalnom temperaturom do -10, a najtopliji Lisabon sa maksimalnom dnevnom do 15° C. Na Balkanu obla~no sa susnje`icom i snijegom, poslije podne prestanak padavina i smanjenje obla~nosti, na jugu tokom cijelog dana sa ki{om. Vjetar slab, promjenljivog pravca, u oblasti Crnog mora jak sa olujnim udarima, poslije podne u slabljenju. Maksimalna temperatura od -4 do 7, na jugu do 13° C.

60

KULTURNI VODI^
U DOBRU I ZLU
romanti~na komedija, re`ija: David O. Russell, uloge: Bradley Cooper, Jennifer Lawrence, Robert De Niro... po~etak u 17.35 i 19.55 sati. Kamernog teatra 55”. Otvorena svakim radnim danom od 10 do 18 sati.

nedjelja, 27. januar/sije~anj 2013.

OSLOBO\ENJE

SARAJEVO

po~etak u 16, 18.30, 20 i 21 sat.

NOVI HRAM
Izlo`ba “Novi svjedoci Holokausta” Muzeja Holokausta iz Skoplja. Izlo`ba je za sve posjete otvorena do 5. februara.

PET LEGENDI
animirana avantura, re`ija: Peter Ramsey, glasovi: Hugh Jackman, Alec Baldwin, Isla Fisher... po~etak u 12 i 14 sati.

Taylor-Johnson... po~etak u 13, 17.30, 20 i 22.30 sati.

ZERO DARK THITRY
drama, re`ija: Kathryn Bigelow uloge: Jessica Chastain, Joel Edgerton, Chris Pratt... po~etak u 21.15 sati.

KRITERION
BITI FLYNN
drama, re`ija: Paul Weitz, uloge: Robert De Niro, Paul Dano, Olivia Thirlby... po~etak u 18 sati.

BLACKBOX
Izlo`ba “Muha u crnoj kutiji” promovi{e ovaj vid saradnje izme|u umjetnika i {tamparije, te ponovo popularizuje Ukiyo-e kao vid umjetnosti multioriginala.

KR[ I LOM 3D
animirana avantura, re`ija: Rich Moore, glasovi: John C. Reilly, Jack McBrayer, Jane Lynch... po~etak u 11 sati.

U DOBRU I ZLU
romanti~na komedija, re`ija: David O. Russell, uloge: Bradley Cooper, Jennifer Lawrence, Robert De Niro... po~etak u 15.45, 18, 20.15 i 22.30 sati.

360

MUZEJI
HISTORIJSKI
Muzej je otvoren za posjete radnim danima od 9 do 16, a vikendom od 9 do 13 sati.

KINA
CINEMA CITY
GANGSTERSKI ODRED
akcioni triler, re`ija: Ruben Fleischer, uloge: Sean Penn, Ryan Gosling, Emma Stone... po~etak u 22.15 sati.

drama, re`ija: Fernando Meirelles, uloge: Anthony Hopkins, Jude Law, Rachel Weisz... po~etak u 20.20 sati.

ASTERIX I OBELIX U BRITANIJI
komedija, avantura re`ija: Laurent Tirard, uloge: Gérard Depardieu, Edouard Baer, Guillaume Gallienne... po~etak u 11.30 i 13.30 sati.

KR[ I LOM 3D

BO[NJA^KI
Otvoren za posjete od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Obilasci uklju~uju Gazi Husrev-begov hamam, postavku umjetni~kih djela U fokusu kolekcije, galerije Mersad Berber i Ismet Rizvi}, te biblioteku. Posjete u pratnji vodi~a od ponedjeljka do petka od 12.30 do 16 sati. Grupne posjete najaviti na 033/279-800 ili info@bosnjackiinstitut.ba.

POZORI[TA
MLADI
KAPETAN D@ON PIPLFOKS
autor: Nenad Veli~kovi}, re`ija: Ka}a Dori}, igraju: Admir Glamo~ak, Drago Buka, Mario Drma}, Damir Kustura, Mirza Dervi{i}, Adnan Goro, Nermin Tuli}, Mirza Tanovi}, Ismir Fazli}, Suada Ahmeta{evi}, Narda Nik{i}, Alma Merunka po~etak u 11 sati.

BOSANSKO NARODNO
MALI PRINC
autor: Antoine de Saint-Exupéry, re`ija: Miroljub Mijatovi}, igraju: Haris Had`isejdi}, Kenan Kasum, Tahir Kavaz, Ishak Jalimam, Ena Be~irovi}, Ena Pa{ali}, Kerim Demiri, Amina ]uri}, Ajla Valjevac, Dino Brljevac, Adna Hasani}, Igda Jari}, Tanja Muratovi}, Sven Zrni}, Ajna Kadri}, An|ela Ili} po~etak u 11 sati.

NEMOGU]E
drama, re`ija: Juan Antonio Bayona, uloge: Naomi Watts, Ewan McGregor, Tom Holland... po~etak u 15.15 sati.

ART-KU]A SEVDAHA
Otvorena je za sve posjetioce svakim danom osim ponedjeljka od 10 do 18 sati. Stalna postavka “Organizacija XIV Zimskih olimpijskih igara“. Otvorena za posjete od ponedjeljka do petka, od 9 do 15 sati.

TEKSA[KI MASAKR MOTORNOM PILOM 3D
horor, re`ija: John Luessenhop, uloge: Alexandra Daddario, Tania Raymonde, Scott Eastwood... po~etak u 22.40 sati.

animirana avantura, re`ija: Rich Moore, glasovi: John C. Reilly, Jack McBrayer, Jane Lynch... po~etak za 3D 13.30 sati, a za 2D u 11.45 sati.

GALERIJE
COLLEGIUM ARTISTICUM
Izlo`ba “Inicijacija u salonu za proslave” u kojoj su svoje umjetni~ke sposobnosti pokazali: Jusuf Had`ifejzovi}, Edo Vejselovi}, Emir Kapetanovi}, Emir Muteveli}, Emina Huski}, Iva Sim~i}, Jasmina Gavrankapetanovi}-Red`i}, Vladimir Stani{evi}, Nikola Jezdovi}D`onka, Samir Sadikovi}-Babo D`on, Kenan Ha{inbegovi}, Demis Sinan~evi}, Sa{a [kori}, Slavica Marin, Nardina Zubanovi}, Rikardo Dru{ki}, grupa YAGE. Izlo`ba je za sve posjete otvorena da 13. februara.

SARAJEVO
Brusa bezistan, Svrzina ku}a, Muzej 18781918, Muzej “Alije Izetbegovi}a“ i Despi}a ku}a otvoreni su svakim radnim danom od deset do 16 sati, subotom od deset do 15 sati, dok su nedjeljom ovi objekti zatvoreni za posjete. Muzej Jevreja otvoren je za posjete svakim radnim danom od 10 do 16 sati, subotom ne radi, dok je nedjeljom otvoren od 10 do 13 sati.

MUZEJI
GRADA ZENICE
Na raspolaganju posjetiocima su stalne postavke, etnolo{ka, arheolo{ka i historijska. U tvr|avi Vranduk postavljena je stalna historijska zbirka o ranom srednjem vijeku u Bosni. Muzej je otvoren za posjetioce radnim danima od 9 do 17 sati, a subotom po dogovoru (tokom ljeta). Tvr|ava Vranduk otvorena je za posjetioce tokom cijele sedmice, od 9 do 17 sati.

ZAMBEZIA 3D

HOBIT: NEO^EKIVANO PUTOVANJE 3D
fantazijski spektakl, re`ija: Peter Jackson, uloge: Martin Freeman, Ian McKellen, Richard Armitage... po~etak u 13, 16.30 i 19.50 sati.

OLIMPIJSKI
Stalna postavka “Organizacija XIV Zimskih olimpijskih igara“. Otvorena za posjete od ponedjeljka do petka, od 9 do 15 sati.

ZAMBEZIA 3D
animirana avantura, re`ija: Wayne Thornley, glasovi: Leonard Nimoy, Abigail Breslin, Jeff Goldblum… po~etak u 11 sati.

ARS AEVI ART DEPO
Stalna postavka Kolekcije Ars Aevi/Muzeja savremene umjetnosti Sarajevo, najzna~ajnije kolekcije internacionalne savremene umjetnosti u regionu Jugoisto~noj Evrope, i projekata budu}eg Muzeja arhitekte Renza Piana. Galerija se nalazi u Centru Skenderija, u ul. Terezije bb. Galerija je otvorena od 10 do 22 sata.

ZENICA

BANJA LUKA

animirana avantura, re`ija: Wayne Thornley, glasovi: Leonard Nimoy, Abigail Breslin, Jeff Goldblum... po~etak u 12 sati.

PET LEGENDI 3D
animirana avantura, re`ija: Peter Ramsey, glasovi: Hugh Jackman, Alec Baldwin, Isla Fisher... po~etak u 13.45 sati.

PIJEV @IVOT 3D
avanturisti~ka drama, re`ija: Ang Lee, uloge: Suraj Sharma, Irrfan Khan, Adil Hussain… po~etak u 15 sati.

RAIFFEISEN
Grupna izlo`ba mladih umjetnika: Alen Burazerovi}, Alma Ga~anin, Anesa Kadi}, Amila Berisali}, Adi Karailo, Iman Gavrankapetanovi} i Mustafa ^ohad`i}. Galerija se nalazi u zgradi Centrale Raiffeisen banke, u ul. Zmaja od Bosne bb, otvorena je radnim danom od 8 do 16 sati.

TUZLA KINA
MULTIPLEKS PALAS

JACK REACHER
akcioni triler, re`ija: Christopher McQuarrie, uloge: Tom Cruise, Rosamund Pike, Richard Jenkins... po~etak u 17.30, 20 i 22.30 sati..

KR[ I LOM 3D
animirana avantura, re`ija: Rich Moore, glasovi: John C. Reilly, Jack McBrayer, Jane Lynch... po~etak u 12.40 i 14.55 sati.

110795
Stalna postavka eksponata ~iji je cilj o~uvati sje}anje na tragediju u Srebrenici i 8.372 osobe koje su tragi~no stradale u genocidu. Galerija se nalazi u ul. Fra Grge Marti}a 2/III. Otvorena radnim danima od 10 do 18, a subotom od 10 do 16 sati, najave na telefon 033/953-170.

KINA
MULTIPLEX EKRAN
JACK REACHER
akcioni triler, re`ija: Christopher McQuarrie, uloge: Tom Cruise, Rosamund Pike, Richard Jenkins... po~etak u 15.30, 18 i 20.30 sati.

GANGSTERSKI ODRED
akcioni triler, re`ija: Ruben Fleischer, uloge: Sean Penn, Ryan Gosling, Emma Stone... po~etak u 19 sati.

HAOS U KU]I: MATORCI DOLAZE
komedija, re`ija: Andy Fickman, uloge: Lisa Addario, Billy Crystal, Lowell Ganz... po~etak u 13.45, 18 i 19.30 sati.

GALERIJE
ME\UNARODNA GALERIJA PORTRETA
Stalna postavka crte`a, skica, akvarela Ismeta Mujezinovi}a, stalna postavka Legata “Haim James Pinto“. Galerija je otvorena radnim danima od 8 do 15 sati.

U POTRAZI ZA NEMOM 3D
animirana avantura, re`ija: Andrew Stanton i Lee Unkrich, glasovi: Vi{nja [iki}, Suzana Nikoli}, Tarik Filipovi}... po~etak u 13 i 15.10 sati.

ATELJE ZEC
Izlo`ba slika i grafika iz ciklusa “Ku}a od kamena”. Galerija je otvorena od ponedjeljka do petka od 10 do 18, subotom od 10 do 14 sati ili uz najavu na telefon 061/338-186.

U POTRAZI ZA NEMOM 3D
animirana avantura, re`ija: Andrew Stanton i Lee Unkrich, glasovi: Vi{nja [iki}, Suzana Nikoli}, Tarik Filipovi}... po~etak u 13 i 15 sati.

\ANGOVA OSVETA
akcioni triler, re`ija: Quentin Tarantino, uloge: Jamie Foxx, Christoph Waltz, Leonardo DiCaprio... po~etak u 15.45, 19 i 22.15 sati.

UMJETNI^KA
Samostalna izlo`ba Nele Hasanbegovi} “Govor bjeline”. Hasanbegovi} prezentira djela nastala od 2009. do 2013. godine, realizirana u razli~itim medijima: svjetlosna instalacija, video instalacija, performans, skulptura i fotografija. Umjetni~ka djela prezentirana na izlo`bi provociraju i propituju strukturu funkcioniranja dana{nje kulture, identiteta, roda, umjetnosti, ali i dru{tva u cjelini. Izlo`ba je za sve posjete otvorena do 9. februara.

\ANGOVA OSVETA
akcioni triler, re`ija: Quentin Tarantino, uloge: Jamie Foxx, Christoph Waltz, Leonardo DiCaprio... po~etak u 17.05, 20.20 i 23.30 sati.

CENTAR ZA KULTURU
Retrospektivna izlo`ba slika i bareljefa Kemala Kebe, umjetnika koji je u Javuz sultan Selimovom mesd`idu, kod Starog mosta, imao atelje od 1987. do 1992. godine, u kojem je bila stalna prodajna izlo`ba njegovih radova.

\ANGOVA OSVETA
akcioni triler, re`ija: Quentin Tarantino, uloge: Jamie Foxx, Christoph Waltz, Leonardo DiCaprio... po~etak u 17 sati.

U POTRAZI ZA NEMOM 3D
animirana avantura, re`ija: Andrew Stanton i Lee Unkrich, glasovi: Vi{nja [iki}, Suzana Nikoli}, Tarik Filipovi}... po~etak u 11.30 i 15.30 sati.

ANA KARENJINA
drama, re`ija: Joe Wright, uloge: Keira Knightley, Jude Law, Aaron Taylor-Johnson... po~etak u 17.20, 20 sati.

ANA KARENJINA
drama, re`ija: Joe Wright, uloge: Keira Knightley, Jude Law, Aaron Taylor-Johnson...

ANA KARENJINA
drama, re`ija: Joe Wright, uloge: Keira Knightley, Jude Law, Aaron

GABRIJEL
Stalna postavka izlo`be “Pozori{ni plakat

Repertoare i program de{avanja u va{oj kulturnoj ustanovi mo`ete slati na mail: jelena.milanovic@ oslobodjenje.ba ili na broj faxa 033/ 468-054.

OSLOBO\ENJE nedjelja, 27. januar/sije~anj 2013.
SP OR T

TV PROGRAM

61

1. utrka 2. utrka

Maribor: Slalom (`)
09.10 BHT1 12.10 BHT1

SVJETSKI KUP U ALPSKOM SKIJANJU

SP

OR T

Kad jaganjci utihnu
The Silence Of The Lambs, 1991.

22.30 HRT2

TRILER

17.10 FTV

Finale Svijet bez kraja
SE RI JE

Re`ija: Jonathan Demme Uloge: Jodie Foster, Anthony Hopkins, Scott Glenn, Ted Levine

Clarice Starling mlada je agentica FBI-ja. Jednog je dana pozove pretpostavljeni Jack Crawford i povjeri joj zadatak. Kako je Clarice diplomirala psihijatriju, on `eli da mu pomogne u rje{avanju slu~aja masovnog ubojice koji `enske `rtve masakrira i onda im skida dio ko`e. Taj je zlo~inac u medijima prozvan Buffalo Bill. U specijalnoj zatvorskoj }eliji, ogra|enoj neprobojnim staklom, ve} nekoliko godina nalazi se glasoviti psihopat, Hannibal Lecter, koji je svoje `rtve jeo. Crawford dr`i da bi razgovorom s Hannibalom Clarice mogla "u}i" u mozak zlo~inca.

SVJETSKO PRVENSTVO U RUKOMETU

Sivi kamion crvene boje FILM
20.45 FTV KOMEDIJA
Re`ija: Sr|an Koljevi} Uloge: Sr|an Todorovi}, Dragan Bjelogrli}, Aleksandra Balmazovi}, Bogdan Dikli}, Milutin Karad`i} Sivi kamion crvene boje, 2004.

Voda
Water, 2005.

22.40 MRE@A DRAMA
Re`ija: Deepa Mehta Uloge: Lisa Ray, Seema Biswas, Kulbhushan Kharbanda

FIL

M

12.40 FTV

Elfric i Caris stupaju u brak, ali ne ba{ sretan. Iako poku{ava biti bri`na supruga, Caris ne voli Elfrica. Nakon {to poku{a prona}i posao Merithu, koji je pripravnik kod njenog mu`a, Elfric ju pretu~e i oboje ih izbacuje na ulicu. Vrijeme je proljetnog festivala u selu. Gwenda od Saxona biva prodana lokalnom farmeru u zamjenu za jednu kravu. Sir Roland se `eni, a Ralph shvata da je privla~an nekolicini `ena. Carisina dobra prijateljica Mattie Wise biva pogubljena pod optu`bom da je vje{tica. Pri pogubljenju, most na kojem se nalazio dio ljudi koji je pratio pogubljenje se obru{ava. U Londonu kralj Edward III preuzima kontrolu nad dr`avom od svoje majke Isabelle.
15.35 FTV

Nakon {to slu~ajno zatrudni i razo~ara se u svojoj beogradskoj okolini, mlada rokerica Suzana odlu~i otputovati u Dubrovnik, ne bi li tamo mo`da prona{la sre}u. Na autocesti, stopiraju}i, naleti na Ratka, nekvalificiranog voza~a kamiona, daltonistu, koji prevozi teret iz Srbije u Bosnu. Uprkos po~etnoj odbojnosti i ga|enju, Suzana i Ratko polako se po~nu zbli`avati. Njihov put bit }e sve neobi~niji i neugodniji; oni }e svako malo nailaziti na ne ba{ prijateljski nastrojene ljude, a polako }e postajati svjesni da se sprema rat.

Smje{tena u 1930-te, vrijeme gr~evite indijske borbe za neovisnost protiv britanske kolonijalne vlasti, ova pri~a govori o grupi udovica koje svoj preostali `ivot provode u hramu svetog grada Varanasija. Jedna mlada udovica `eli pobje}i takvom restriktivnom `ivotu, pa kad se zaljubi u siroma{nog zagovornika Mahatme Gandhija, u~init }e sve ne bi li ta ljubav usprkos preprekama uspjela.

Jesse Stone: No}ni prijelaz M
00.15 NOVA
Jesse Stone: Night Passage, 2006.

FIL

Ljubav nema pravila
22.00 NOVA
Something's Gotta Give, 2003.

FIL

M

ROM. KOMEDIJA
Re`ija: Nancy Meyers Uloge: Jack Nicholson, Diane Keaton, Keanu Reeves

KRIMINALISTI^KI FILM
Re`ija: Robert Harmon Uloge: Tom Selleck, Saul Rubinek, Stephanie March, Stephen Baldwin, Mike Starr

Ljubav i kazna

Vlasnik agencije Bora pro go ni Sa va {e vu sestru Nazan. Ho}e li Sava{ saznati da je Omer njegov sin? Kakav }e savjet svekrva [ahnur dati snahi ^i~ek koja pati zbog ljubavi? [to Bora o~ekuje od Nazan?
20.00 BHT1

Jesse Stone nedavno je preselio u gradi} u Massachusettsu koji skriva svoje tajne. Kada postane kandidat za nasljednika policijskog upravitelja, Stone se bori s alkoholizmom i rastavom te privu~e pozornost gradskog vije}nika Hastya Hathawaya. Gradski vje}nik Hasty nada se kako Jesse Stone ne}e primijetiti njegove ne~asne namjere.

Iako ve} u {estom desetlje}u `ivota, njujor{ki glazbeni mogul Harry Langer ima libido mladi}a stoga je neprestano u dru{tvu lijepih mladih djevojaka. Ali na jednom od svojih spojeva Harry do`ivi sr~ani udar, i to ba{ u ku}i djevoj~ine majke. Dok ga njeguju djevojka Marin, njena majka Erica i zgodni mladi doktor Julian, Langer }e do`ivjeti neo~ekivan i dotad nevjerojatan preokret - shvatit }e kako ga privla~e i `ene njegovih godina!

Petar Veliki
Bolest sve vi{e savladava cara, ali ga mori i ~injenica da nakon smrti nema kome povjeriti Rusiju. Ho}e li Katerina postati carica i nakon {to je mu` zatekne u krevetu sa ljubavnikom? Strah je jo{ vi{e obuzme kada car na dvor pozove Mariju Cantemir i njenog brata...

Batman zauvijek
01.55 NOVA AKCIJA
Re`ija: Joel Schumacher Uloge: Val Kilmer, Tommy Lee Jones, Jim Carrey, Nicole Kidman, Chris O'Donnell Batman Forever, 1995.

FIL

M

Princ nafte
17.16 HRT1 DRAMA
Re`ija: Harald Philipp Uloge: Stewart Granger, Pierre Brice, Harald Leipnitz, Walter Barnes, Terence Hill, Macha Méril, Heinz Erhardt Der Oelprinz, 1965.

FIL

M

Batman zaustavlja tala~ku krizu koju je prouzro~io Two-Face, alter ego fizi~ki i emocionalno unaka`enog tu`itelja Harveya Denta. Edward Nygma, istra`iva~ u Wayne Enterprises, razvija ure|aj koji spaja televiziju izravno u ljudski mozak. Bruce Wayne odbije napravu, a Nygma daje otkaz. Nakon {to je upoznao psihijatricu dr. Chase Meridian, Wayne je poziva na dobrotvornu priredbu. Two-Face i pomo}nici upadaju unutra i ubijaju akrobatsku obitelj...

Njegovo ime nitko ne zna, poznat je pod nadimkom Princ nafte. On je lukavi prevarant koji prodaje nepostoje}a naftna polja da bi s tim sredstvima kupovao stvarna nalazi{ta nafte ili gdje je vrlo vjerojatno mogu}e da je ima. Ne odgovara mu da bijelci prolaze njegovom zemljom. Old Surehand osigura karavani vodi~a kako bi ih sigurno odveo do njihovog cilja, ali naftni Princ se pobrine da se karavani podmetne la`ni vodi~. Rje{avanje problema preuzimaju Old Surehand i njegov veliki prijatelj Winnetou...

62
BHT

TV PROGRAM
07.00 Obale pri~aju rijeka slu{a: Rijeka Dre`anka, dokumentarni program, 2. dio 07.30 Zvijezda planina, dok. program 08.00 Vijesti Program za djecu 08.05 Mali {lager 08.25 Poko 08.40 Kako to 08.50 Lutkokaz 09.20 Pocoyo 09.25 Ben i Holi 09.35 Barbie: Princeza i skitnica 11.05 Mali princ, 2. dio 11.25 Sedmica, magazin 12.00 Dnevnik 1 12.15 Ekovizija, dok. program

nedjelja, 27. januar/sije~anj 2013.

OSLOBO\ENJE

06.40 Tajne biljaka, dok. serija, 3/4 (r) 07.35 Gorko-slatko, serija, 30/228 (r) 08.00 Vijesti 08.15 EURO panorama (r) 08.45 Veliki ekran, filmski magazin (r) 09.10 Maribor: Svjetski kup u alpskom skijanju: Slalom (`), 1. utrka, prijenos 10.10 Thinking Box, magazin za mlade 11.10 Duhovni mostovi, emisija o religiji 12.00 Vijesti 12.10 Maribor: Svjetski kup u alpskom skijanju: Slalom (`), 2. utrka, prijenos

FTV

06.00 Strasti, (r) 08.00 Vijesti 08.10 Pregled nedjelje za osobe sa o{te}enim sluhom 08.30 Kako to oni rade?, dok. program 09.00 S Jahorine s ljubavlju, otvoreni program 11.00 Kvizolog, kviz 12.00 Dnevnik 1 12.15 Snop, emisija za poljoprivrednike 13.00 Zapis o selu 13.30 Pri~aj ne{to narodno, Olivera Katarina 14.00 Rije~ vjere 14.30 Stupovi duhovnosti 15.00 Gastronomad, peking{ko pile Muzi~ki program

RTRS

06.10 Tek ro|eni, serija, 8/26 07.00 Promo 07.05 Tek ro|eni, serija, 9/26 08.00 Promo 08.05 Vjetar u le|a, serija, 30. ep. (r) 09.00 Promo 09.05 Vjetar u le|a, serija, 31. ep. (r) 10.00 Promo 10.05 Vjetar u le|a, serija, 32. ep. (r) 11.00 Okusi kultura, serijal o hrani, 7. ep. 11.30 Zakuhajmo zajedno, kulinarski show 12.00 Kapital, biznis magazin

TV1

06.00 06.45 07.29 07.56 08.22 09.00 09.12 10.00 10.29 10.53 13.00

HAYAT

13.57 13.58 14.00 14.45 15.30

Bandini, 259. ep., (r) Tiha oluja, 37. ep., (r) Moj dom Svi na selo, (r) Moji d`epni ljubimci, crtani film Virus attack, crtani film Bratz, crtani film Pokemoni, crtani film Gormiti, crtani film ZMBT 5, nominacije Strongman Champions League, sportski program, 10. ep. Biometeorolo{ka prognoza Stanje na putevima Bandini, 255. ep., (r) Bandini, 256. ep., (r) Bandini, 257. ep., (r)

07.00 Zvezde Granda, muzi~ko takmi~arski show 10.00 Gold Express, muzi~ka emisija 12.00 Dr`anje za vazduh, film iz regiona
DRAMA Re`ija: Zdravko [otra

PINK

Topla lirska pri~a o ljubavi i nespo ra zu mi ma, sje }a nji ma i dje~a~kim snovima. Kroz pri~u se sagledava sva ljepota i ~isto}a nje`nih du{a, prvi posli je ra tni da ni, da ni po le ta, entuzijazma i nevinosti.

13.40 AmiG show, talk show (r)

06.40 Iron man, crtani film 07.00 Chaotic, crtani film 07.25 Wolverine i x-man, crtani film 07.45 Ma|ioni~ar, crtani film 08.10 Kornja~a Hero, crtani film 08.35 Bebe dinosauri, crtani film 08.50 Casper u {koli strave, crtani film 09.00 Princ iz Bel Aira, humoristi~na serija (r) 09.30 In Magazin, show magazine 10.15 Odba~ena, indijska serija (r) 12.00 Lonci i poklopci, kulinarski show 13.00 Telering, talk show

OBN

Crta

Mali princ
21.00

S Jahorine s ljubavlju
19.00

09.00

Vjetar u le|a

Bandini
10.05
16.10 17.00 17.58 18.00 19.00 19.28 19.29 19.30 19.49 19.55 20.50 20.55 21.47 23.24 23.26 23.31 00.16 01.13 03.00 03.40 04.25 05.15

19.55

Sa Tanjom na ti

22.30

Lonci i poklopci

12.00

13.15 TV Liberty 13.45 Izazovi poljoprivrede 14.15 Putevi zdravlja, magazin 14.45 Smanji gas!, emisija o saobra}aju 15.15 Vijesti 15.30 Atlantis, strani dokumentarni program 16.45 Majstori kuhinje, 3/5 17.20 Veterinar, italijanska mini serija, 1/2 19.00 Dnevnik 19.35 Gorko-slatko, igrana serija, 31/228 20.00 Petar Veliki, igrana serija, 4/4 21.00 Crta, politi~ki magazin 22.00 Vijesti 22.15 BHT sport 22.30 Veterinar, italijanska mini serija, 1/2 (r) 00.05 Atlantis, strani dokumentarni program (r)

12.40 Svijet bez kraja, igrana serija, 2. epizoda 13.30 Poko, crtana serija 13.45 Pla}enici, ameri~ki igrani film 15.35 Ljubav i kazna, igrana serija, 13. epizoda 17.10 Svjetsko prvenstvo u rukometu: finale, prijenos 19.00 Mali princ, crtana serija 19.30 Dnevnik 2 20.10 Lud, zbunjen, normalan, serija 20.45 Sivi kamion crvene boje, srbijanski film 22.35 Po~ivali u miru, serija, 4. epizoda 23.15 Dnevnik 3 23.30 Svjetsko prvenstvo u rukometu: finale, snimak 01.20 Svijet bez kraja, serija, 2.epizoda (r) 02.10 Ljubav i kazna, serija, 13. epizoda (r) 03.40 Dnevnik 2 (r)

15.30 Od zlata jabuka, putopis 16.00 Igraju}i, pjevaju}i, emisija narodnog stvarala{tva 17.00 Vijesti 17.10 7 u 1, kola`ni program 18.30 Lisice, serija 19.30 Dnevnik 2 Sport 20.10 Svetosavska akademija, prenos 21.30 Odgovor. No1 22.10 Dok. program 22.40 Dnevnik 3 22.55 Vremenska prognoza 23.00 Sport 23.10 Po~etnici, serija 00.00 Kako to oni rade?, dok. program 00.25 Stupovi duhovnosti 00.50 Pri~aj ne{to narodno, Olivera Katarina (r) 01.20 Zapis o selu (r) 01.45 Rije~ vjere (r) 02.10 Dnevnik 2 (r) 02.35 S Jahorine s ljubavlju (r) 04.35 Muzi~ki spotovi
TA L K SH

12.30 Euroleague magazin 13.00 Promo 13.05 Kako vrijeme prolazi, igrana serija, 69. ep. (r) 15.00 Promo 15.05 Bliznakinje, serija, 49. ep. (r) 16.00 Red Weekly, showbiz magazin 17.00 Vijesti u 17 17.15 Obo`avatelji, igrani film 19.00 Dnevnik TV1 20.00 Bliznakinje, serija, 50. ep. 21.00 Kako vrijeme prolazi, igrana serija, 70. ep. 22.40 Voda, igrani film 00.20 Otok smrti, igrana serija, 10/13 01.00 Nomad, igrani film 02.30 Dnevnik TV1 (r) 03.30 Kapital, biznis magazin (r) 04.00 No}ni program

Bandini, 258. ep., (r) Bandini, 259. ep., (r) Vremenska prognoza Glam Blam, zabavni program Vijesti u 7 Vremenska prognoza Biometeorolo{ka prognoza Sport Jingl ZMBT Bandini, serija, 260. ep. Jingl ZMBT Krv nije voda, serijski program, 83. ep. Most zmajeva, film Sport centar ZMBT televoting Glam Blam, zabavni program Muzi~ki program Astro Num Caffe Reprizni program Vijesti u 7 Krv nije voda, serijski program, 83. ep., (r) Glam Blam, zabavni program Muzi~ki program

15.00 Nedeljno popodne kod Lee Ki{, zabavna emisija 17.00 Dobar kom{ija, zabavna emisija 18.30 Info top, centralne vijesti 18.50 Vremenska prognoza 18.51 Preljubnici, reality emisija 20.10 Kursad`ije, humoristi~ni, serijal 21.00 Trenutak istine, kviz 22.30 Sa Tanjom na ti, talk show 23.30 Grandovo narodno veselje, muzi~ko zabavni show (r) 01.00 VIP ROOM, muzi~ko zabavni show

14.00 Reflex, talk show (r) 15.00 Sulejman Veli~anstveni, turska serija (r) 16.00 Red Carpet, zabavna emisija (r) 17.25 Dejana, talk show 18.50 OBN Info 19.10 OBN Sport 19.50 In Magazin, show magazine 20.00 Odba~ena, indijska serija 21.30 TBA 22.20 Da, to sam ja, zabavni program 23.20 Odba~ena, indijska serija (r) 01.00 TBA 02.00 OBN Info (r) 02.20 OBN Sport (r) 02.25 In Magazin, show magazine (r) 03.00 Play off Liga prvaka: Dinamo-Maribor, snimka utakmice 04.50 ^uvari planete, dokumentarni program

17.25 OBN

Dejana

OW

TV SA

Roditeljstvo nas sve manje-vi{e mijenja iz temelja. Prioriteti se mijenjaju, stvari koje su vam izgledale iznimno bitne postaju gotovo neva`ne, a ba{ poput mama i tate, dolaskom bebe, do`ivljavaju potpunu metamorfozu i usvajaju nove, a odbacuju stare navike. Kako su se na ocinstvo privikli nasi gosti,mlade tate i je li ih rodjenje djeteta promijenilo saznacete u nedjelju.

07.00 Strasti, serija (r2) 09.00 Jednom davno 09.30 Sirene 10.00 Ime moje {kole, obrazovni program (r) 11.00 Kike tike ta~ke, u`ivo 12.00 Legenda o Bruce Lee ju (r) 13.00 Vijesti TVSA 13.05 Darovi prirode 13.35 TVSA ribolov 14.05 Lovac na potezu, film (r) 16.00 Vijesti TVSA 16.05 Ljetne ljubavi 16.30 Ljetne ljubavi 16.55 Jednom davno (r) 17.25 Sirene (r) 18.30 Dnevnik TVSA 19.00 Kike tike ta~ke (r) 20.00 Bosna u sevdahu 21.05 Sarajevo art 21.35 Tiho vjen~anje, film 23.35 Autoshop magazin

TV TK

07.05 Budilica probudilica 07.10 Program za djecu 09.35 Djeca nas u~e, dje~iji program 09.45 Top shop 10.00 Na selu na sijelu 10.45 Vrata tajni, serija 11.30 Moj dom 12.00 Vijesti 12.05 Top shop 12.20 Udarni talas, dok. program 13.05 Kako vrijeme prolazi, serija 15.00 Portreti nacija 15.25 Auto Show magazin 15.40 Top shop 16.00 Dnevnik 1 16.20 Nedjeljni kola` 17.45 Auto Show 18.00 Svjetla pozornice 18.45 Crtani film 19.00 Dnevnik 2 19.30 Za svaku bolest trava raste 20.00 Bliznakinje, serija 21.00 Kako vrijeme prolazi, serija 22.40 Voda, film

MRE@A

13.05 Kako vrijeme prolazi, igrana serija, 69. ep. (r) 15.05 Bliznakinje, igrana serija, ep. 49 (r) 20.00 Bliznakinje, igrana serija, 50. ep. 21.00 Kako vrijeme prolazi, igrana serija, 70. ep. 22.40 Voda/Water, igrani film 00.20 Otok smrti, igrana serije, 10/13

TV MOSTAR

13.05 Kako vrijeme prolazi, igrana serija, 69. ep. (r) 15.05 Bliznakinje, igrana serija, ep. 49 (r) 20.00 Bliznakinje, igrana serija, 50. ep. 21.00 Kako vrijeme prolazi, igrana serija, 70. ep. 22.40 Voda/Water, igrani film 00.20 Otok smrti, igrana serije, 10/13

TV ZENICA

08.05 Dokumentarni program 09.00 Animirani film 10.30 Odlika{i (r) 11.00 Bonaventura, 12.00 Drezdenovi dosijei, igrana serija 13.05 Kako vrijeme prolazi, serija 15.00 Bliznakinje, serija 16.00 Selu u pohode (r) 17.00 O tome se govori, repriza 18.00 Autoshop 19.00 Istina, humanitarne akcije 20.00 Bliznakinje, serija 21.00 Kako vrijeme prolazi, serija 22.40 Voda, igrani film 00.20 Autoshop 00.50 Ljudi i vrijeme 01.20 Razglednica (r) 02.00 Obavj{etenje 02.15 Sredinom

TV KAKANJ

08.00 Sevdah i vrijeme 08.30 Te{anjska hronika 09.00 Denis napast 09.10 Vjerski program 09.30 Okeanske dubine 10.00 Sveznadar 10.30 BH RITAM 12.00 Svjedok prirode 12.30 Ja sam tvoja sudbina, serija 14.30 Princeza [eherzada 15.00 Pad leta 29, serija 15.30 Sportski program 17.00 Sveznadar 18.00 Majstori kuhinje 18.30 Pad leta 29, serija 19.00 Denis napast 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Info IC 21.00 Italijanski posao, Pineto filmsko ve~e 23.00 Vijesti TV Sahar 23.30 Sportski program

TV VOGO[]A

08.30 Ritam regije Srebrenica (r) 09.00 I.R.I.B. (r) 09.30 Svjetlo istine 10.15 Religija 11.00 Indonezija 12.00 Poljoprivreda 13.00 Sportski program: KK Vogo{}a - KK Mladost, snimak utakmice 15.00 Dok. program 16.00 TV Zehra 17.00 Ritam regije Srebrenica (r) 17.15 Na{a snaga 17.40 Sa sevdahom u srcu 18.00 Sedam dana u Vogo{}i 18.30 SMS Music 19.30 I.R.I.B. 20.00 So{ka fronta 21.00 Te{anjska hronika 21.30 Hronika USK 22.00 Sport: KK Vogo{}a - KK Mladost, snimak utakmice 23.30 Na{a snaga, magazin o Oru`anim snagama BiH 00.00 \avolji ko{mar, igrani film (r)

TV USK

08.00 Divlja planeta, dok. program 08.30 Najd`el, Marvin, 4/7 09.25 Na{a snaga, emisija o OS BiH 10.00 Vijesti 10.05 Hronika kraji{kih gradova (r) 10.40 Autoshop magazin (r) 11.15 Eko kviz (r) 12.00 Vijesti 12.10 Moje dijete 13.05 Kako vrijeme prolazi, serija (r) 15.00 Vijesti 15.05 Bliznakinje, serija (r) 16.00 Za svaku bolest trava raste 16.30 Nedjeljom zajedno 18.15 @ivjeti zdravo 18.40 Bajke iz cijelog svijeta 19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzi~ki program 20.00 Bliznakinje, serija 21.00 Kako vrijeme prolazi, serija 22.35 Vijesti 22.40 Igrani film 00.20 Otok smrti, serija

TV SLON

13.02 Op~injeni, igrana serija (r) 372, 373 14.45 “Pitajte, tra`imo odgovore”informativni program 15.20 PuTopisi, dokumentarni program (r) 16.00 [e}ernica, revijalni program (r) 18.03 Vremenska prognoza 18.10 Kviz znanja, obrazovni program 19.10 Ko zna, zna, zabavno obrazovni program 19.40 Teletrgovina... 20.00 Kviz Extra 20.30 Heroji ulice, dokumentarni program 21.00 Teletrgovina... 21.25 Planet Croatia, dokumentarni program 22.05 Top 7, muzi~ki program 23.00 Slon extra Info 23.29 Pregled programa za sutra

TV BN

08.00 Zvuci zavi~aja 09.00 Price zavi~ajne 09.30 Ni{ta li~no (r) 10.30 Selo 11.00 JV komerc: Cvr~ak na sat 12.00 Zvuci zavi~aja 13.00 BN music 14.00 Bez maske 14.30 Balkanske prevare (r) 15.00 Ni{ta li~no 16.00 Dnevnik 1 16.20 Nedeljno popodne 19.30 Dnevnik 2 20.05 Balkanske prevare 20.45 Boomerang, film 22.45 Let u budu}nost, film 00.30 Satelitski program

TV ATV

07.00 Svijet poljoprivrede 08.00 Jutarnji program 09.55 Vijesti 10.00 Pokemoni 10.30 Gormiti 11.00 Ben Ten, Ultimate Alien 11.20 Ben Ten, Ultimate Alien 12.00 Sukob generacija, film 14.00 Bandini, serija 15.00 Bandini, serija 16.00 Bandini, serija 17.00 Bandini, serija 18.00 Dolina sunca, serija 19.00 ATV vijesti 19.55 Bandini, serija 21.00 Krv nije voda, serija 22.00 Most zmajeva 16+, film 00.00 Super '70, muzi~ki program

OSLOBO\ENJE nedjelja, 27. januar/sije~anj 2013.
07.42 07.45 07.57 08.29 09.55 10.45 10.56 11.42 12.00 12.15 12.18 12.25 13.24 14.00 15.05 15.38 16.29 17.00 17.12 17.16

TV PROGRAM
06.10 Zauvijek susjedi, serija (r) 07.05 TV izlog 07.20 Angie, serija 07.50 Gormiti, crtana serija 08.15 Pokemoni, crtana serija (r) 08.40 Pokemoni, crtana serija 09.05 Winx Club, crtana serija 09.30 Bratz, crtana serija 09.55 Power Rangers Samurai, serija 10.20 Larin izbor, serija (r) 12.20 Pustolovine Plutona Nasha, igrani film 14.10 Batman zauvijek, igrani film 16.30 Zauvijek susjedi, serija 17.00 Vijesti Nove TV 17.10 In magazin vikend 17.55 Nad lipom 35, humoristi~noglazbeni show 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Sila, serija 22.00 Ljubav nema pravila, igrani film 00.15 Jesse Stone: No}ni prijelaz, igrani film 01.55 Batman zauvijek, igrani film (r) 03.55 Savr{ena nevjesta, serija

63
SE RI JA

HRT1

18.44 19.10 19.30 19.57 20.03 20.06 20.07 20.15 21.08 21.45 22.30 22.50 22.58 23.01 23.03 23.05 23.48 01.17 02.42 03.27 03.44

04.04

Generalna {pica TV Kalendar Duhovni izazovi (r) Zlatna kinoteka: Stvar iz drugoga svijeta, film (r) Ni DA ni NE: No}ni izlasci Vijesti iz kulture (r) Ubojstvo, napisala je - serija TV Kalendar (r) Dnevnik 1 Sport Vrijeme Plodovi zemlje Split: More Nedjeljom u dva Mir i dobro Divlji u srcu 4, serija Vrtlarica TV Kalendar (r) HAK - promet info Ciklus filmova prema Karlu Mayu Winnetou: Princ nafte, njema~kohrvatski film Izborna nastava, dokumentarni film (r) Tema dana Dnevnik Sport Vrijeme Ve~eras + najava LOTO 6/45 Sve u 7!, kviz Stipe u gostima 5, humoristi~na serija Damin gambit: Mirjana Galo, talk show Dnevnik 3 Vijesti iz kulture Sport Vrijeme sutra HAK - promet info Po~ivali u miru, serija (r) Princ nafte, njema~ko-hrvatski film (r) Stvar iz drugoga svijeta, ameri~ki film (r) Ubojstvo, napisala je - serija (r) Skica za portret (r) Jelovnici izgubljenog vremena: Krapanj sredozemna minijatura (r) Znanstvena petica (r)

05.47 Veterani mira, (r) 06.33 Normalan `ivot, (r) 07.27 Moomini, crtana serija 07.50 Gradi} Wakkaville, crtana serija (r) 08.16 Nikolaj Demidenko i Var{avska filharmonija pod ravnanjem Antonija Wita 09.10 Maribor: Svjetski skija{ki kup - slalom, prijenos 1. vo`nje 09.50 Ru`ica [areni}, crtani film 10.10 Kitzbühel: Svjetski skija{ki kup - slalom, prijenos 1. vo`nje 10.57 Zagreb: Misa, prijenos 12.00 Biblija 12.13 Maribor: Svjetski skija{ki kup - slalom, prijenos 2. vo`nje 12.57 Merkatska dinastija 2: Polja smrti, dok. serija (r) 13.25 Kitzbühel: Svjetski skija{ki kup - slalom, prijenos 2. vo`nje 14.20 Zagreb: EP u umjetni~kom klizanju 2013, snimka (r) 15.00 Olimp - emisija o sportu 16.00 Zagreb: EP u umjetni~kom klizanju 2013. - revija pobjednika, prijenos 16.55 SP u rukometu emisija 17.05 SP u rukometu finale 1.poluvrijeme 17.58 SP u rukometu finale 2.poluvrijeme 18.50 SP u rukometu emisija 19.33 Glamurozne slastice 1, dok. serija (r) 19.55 Ve~eras + najava 20.00 Ponos Hrvatske 2012., prijenos 21.41 Susret za oprost, dokumentarni film (r) 22.30 Ciklus kultnih filmova: Kad jaganjci utihnu, ameri~ki film 00.25 In Music Festival Jarun: Retro Stefson 01.34 Retrovizor: Po{teno i prema zakonu 1, serija (r)

HRT2

NOVA

08.00 AlJazeera Business 08.30 Kontekst, talk-show 09.00 Rijekama ka zapadu, dok. program 10.00 Kontekst, talk-show 10.30 AlJazeera Business 11.00 Kontekst, talk-show 11.30 AlJazeera Business 12.00 AJE program 14.00 Arapi kri{}ani, dok.program 15.00 Kontekst, talk-show 15.30 Pri~e sa istoka Tajland: Cijena zdravlja 16.00 Vijesti 17.00 AlJazeera Business 17.30 Kontekst, talk-show 18.00 Vijesti 19.05 Balkan bluz, II dio, dok.program 19.30 Umjetnost kao spas Knji`are Kalkute, dokumentarni program 20.00 Vijesti 21.00 Vijesti 21.30 AlJazeera Svijet - 41 22.00 Vijesti 23.05 AlJazeera Svijet 23.30 Afrika pod istragom, dok. program

AL-JAZEERA B.

10.00 Vijesti 10.05 @ikina {arenica 11.00 Vijesti 11.05 Muzi~ki program 12.00 Srpske sportske legende, sportski program 12.25 Moj ljubimac, zabavni program 13.00 Dnevnik 13.30 Balkanskom ulicom 14.10 Vrijeme je za bebe 14.50 Gastronomad 15.15 Sat 16.03 Na putu za montevideo, serija (r) 17.00 Vijesti 17.05 Zadnja ku}a, Srbija 3, dok. program 17.30 Muzi~ki program 18.27 Sasvim prirodno, reporta`a 19.00 Slagalica, kviz 19.17 Vrijemetanje na putevima 19.30 Dnevnik 20.05 Na putu za montevideo 21.00 Igrani program (r) 22.00 Novi tabloid, zabavni program 23.00 D`ez face 23.30 Trag u prostoru, dok. program

RTS

08.00 Vijesti 08.05 Kad pro{etam Crnom Gorom 10.00 Vijesti 10.05 Agrosaznanje 11.00 Vi{e od igre (r) 12.00 Vijesti 12.05 Mostovi 13.00 Putevi `ivota 13.30 Abs, automobilizam, bezbjednost, saobra}aj 14.00 Vijesti 14.05 Pazarni dan 15.05 Sat tv blic biznis i dijaspora 15.30 Dnevnik 1 15.45 Muzika 16.00 Svoja i {ik, magazin za `ene (r) 16.45 Emisija 17.05 Rukomet, finale 19.30 Dnevnik 3 20.00 Okvir 21.00 Profil 21.30 Sat tv blicbiznis 22.00 Dnevnik 3 22.30 Art magazin 23.00 Rukomet, finale, snimak 00.30 Sti`u bebe

RTCG

Petar Veliki
20.00 BHT

Bolest sve vi{e savladava cara, ali ga mori i ~injenica da nakon smrti nema kome povjeriti Rusiju. Ho}e li Katerina postati carica i nakon {to je mu` zatekne u krevetu sa ljubavnikom? Strah je jo{ vi{e obuzme kada car na dvor pozove Mariu Cantemir i njenog brata...

Veterinar
17.20 BHT1

SE

RI

JA

Gigi Garulli, iskusni veterinar, `ivi u prekrasnoj vili sa suprugom i dvoje djece. Radi kao kontrolor kvaliteta sto~ne hrane u tvornici, ~iji je vlasnik njegov punac, koji ga ba{ i ne voli. U tvornicu sti`e meso sumnjivog kvaliteta, ali Gigi izdaje nalog za njegovu distribuciju. Ovaj propust dovest }e do smrti mnogih `ivotinja, a potro{a~i hrane }e organizovati proteste protiv fabrike. Kako se ovom po{tenom i dobrom veterinaru potkrala gre{ka?...

DISCOVERY

07.15 Dodaj gas 08.10 Razotkrivanje mitova 09.05 U djeli}u sekunde- 2 epizode 09.55 Vrhunsko graditeljstvo 10.50 Ameri~ke drvosje~e 11.40 Prljavi poslovi 12.35 Kraljevi aukcija- 2 epizode 13.30 Tragom aukcija- 2 epizode 14.25 Let iznad Aljaske 15.20 Zlato Beringovog mora 16.15 Ameri~ki ~operi 17.10 Pre`ivljavanje 18.05 Pre`ivljavanje udvoje 19.00 Kako se pravi? - 2 epizode 20.00 Ber Grils: Misija na Everest 21.00 @eljeli ste da znate 23.00 Pozadina avionskih nesre}a: Terorizam 00.00 ^udo da sam `iv

N. GEOGRAPHIC

09.45 Gra|evinska zona 10.10 Sekunde do katastrofe 10.40 Povjerljivo 11.35 Nisam znao, 3. ep. 12.30 Poznati kosmos 13.25 Superautomobili 14.20 Auto-otpad 15.15 Drugi svjetski rat 17.05 Iznutra: Drugi svjetski rat 18.00 Ro|enje Britanije 19.00 Aba`ur za lampu od ljudske ko`e 20.00 Hitlerov G.I. logor smrti 21.00 Nacisti~ki hram Sudnjeg dana 22.00 Istorijske zavjere: Potraga za Hitlerom 23.00 Avionske nesre}e: Misterija u Majamiju 23.55 Nacisti~ki hram Sudnjeg dana

08.30 Tenis, Australian Open, polufinale mu{karci 09.15 Tenis, Game, Set and Mats 09.30 Tenis, Australian Open, u`ivo, finale mu{karci 12.30 Alpsko skijanje, SK Maribor, Slovenija, u`ivo 13.15 Alpsko skijanje, SK Kitzbühel, Austrija, u`ivo 14.15 Ski skokovi, SK Vikersund, Norve{ka, u`ivo 16.15 Nordijsko kombinovano skijanje, SK Klingenthal, Njema~ka 17.30 Tenis, Game, Set and Mats 17.45 Fudbal, KAN Ju`na Afrika, u`ivo, Maroko Ju`na Afrika 20.00 Tenis, Australian Open, finale mu{karci 21.30 Tenis, Game, Set and Mats 21.45 Brzo klizanje, S[ Salt Lake City, USA, u`ivo 00.15 Ski skokovi, SK Vikersund, Norve{ka

EUROSPORT

06.00 Tenis, Australian Open, finale `ene 08.00 Ski skokovi, SK Vikersund, Norve{ka 09.15 Alpsko skijanje, SK Maribor, Slovenija 10.15 Alpsko skijanje, SK Kitzbühel, Austrija 11.00 Ski skokovi, SK Vikersund, Norve{ka 11.30 Nordijsko kombinovano skijanje, SK Klingenthal, Njema~ka, u`ivo 12.15 Alpsko skijanje, SK Kitzbühel, Austrija 13.00 Ski skokovi, SK Vikersund, Norve{ka 14.00 Tenis, Australian Open, finale mu{karci 15.30 Fudbal, Bundesliga, u`ivo 19.30 Nordijsko kombinovano skijanje, SK Klingenthal, Njema~ka 20.00 Snowboard 21.00 Snowboard 21.30 Freestyle skijanje 22.30 Tenis, Game, Set and Mats 22.45 Fudbal, KAN Ju`na Afrika, Maroko Ju`na Afrika 00.00 Bowls 01.00 Tenis, Australian Open, finale mu{karci

EUROSPORT 2

06.00 [panska liga: Celta Sosiedad 09.30 Fudbal Mondijal Magazin 10.00 Pregled Euroleague 10.30 Portugalska liga: Braga - Benfica 12.15 SK Studio, direktno 13.00 FA Cup: Brentford Chelsea, direktno

SPORT KLUB

Boston - Miami

19.00

15.00 FA Cup: Leeds Tottenham, direktno 17.00 FA Cup: Oldam Liverpool, direktno 19.00 NBA: Boston Miami, direktno 21.15 Portugalska liga: Estoril - Olhanense, direktno 23.30 [panska liga: Barcelona - Osasuna 01.15 NBA Classic Game: LA Lakers Sacramento 03.15 [panska liga: Athletic Bilbao - Atletico Madrid 05.15 European RallyCross Germany

09.00 Fudbal Aba: Zadar - Cedevita 11.00 Ameri~ki Fudbal - NFL: Game Day 12.00 Ko{arka Endesa: Barcelona - Bilbao prenos 15.00 Fudbal Italija: Catania - Fiorentina prenos 17.00 Ko{arka Aba: [iroki - Cibona 19.00 Ko{arka Aba: Crvena Zvezda - Mzt Skopje prenos 21.00 Ko{arka Ncaa: Louisville Georgetown 23.00 Fudbal Italija: Bologna - Roma 01.00 NFL: Probowl prenos

ARENASPORT 1

Louisville Georgetown

21.00

06.00 Ko{arka ABA liga: Budu}nost - Krka 08.00 Odbojka Cev Liga {ampiona `ene: Baku - Cannes 10.00 Box: Salido - Garcia 12.00 Ameri~ki fudbal, NFL: Polufinale 2 New England Baltimore 14.30 Motosport Mundial: Magazin 15.00 Ko{arka ABA liga: Olimpija - Igokea 17.00 Hokej NHL: Colorado San Jose 19.00 Ko{arka Endesa Liga: Joventut - Unicaja 21.00 Box - Fights Of The Century: Muhammad Ali Vs. Joe Frazier 21.30 Box - Fights Of The Century: Legendary Champions Pt. 22.00 Kotv Magazin 22.30 Fudbal Brazislka Paulista: Winter X Games 2012 Europe: Ep05

ARENASPORT 2

VIASAT HISTORY

07.00 Tajm tim godina XI 08.00 Impresionisti 10.20 Umjetni~ki `ivot: futuristi~ka revolucija 11.25 Impresionisti 13.45 Saga o vikinzima 14.55 Farma iz rata 16.00 Tajm tim godina XII 18.00 Dan poslije duge no}i 19.00 Rutka - Dnevnik Holokausta 20.00 Dnevnik Ane Frank 21.50 Su|enje nacistima u Nirnbergu 01.20 Dnevnik Ane Frank 03.05 Prohorovka: Kro}enje tigra 03.35 Su|enje nacistima u Nirnbergu

ANIMAL PLANET

08.10 ^udna stvorenja Nika Bejkera 09.05 @ivot majmuna 09.30 Dik i Dom u svijetu `ivotinja 10.00 Ro|eni lovci: Zasjeda 10.25 Upoznajte divljinu 10.55 Divljine Latinske Amerike 11.50 Planeta mutanata 13.40 [amvari 14.35 Spa{avanje divljih `ivotinja 15.30 Naslije|e ameri~ki ljubimci 16.25 Trofejne ma~ke 17.20 Spasilac iz divljine 18.15 Slu`ba za spa{avanje aligatora 19.10 Tigrov napad 20.05 Divljine Latinske Amerike 21.00 Najd`el Marven 21.55 Ljubitelj ajkula 22.50 Divlje i bez cenzure 23.45 Tigrov napad

UNIVERSAL

06.00 Ubistva u Midsameru 10.00 Voker, teksa{ki rend`er 14.00 Monk 19.00 Titanik 2, igrani film 21.00 Bra}a i sestre 23.00 Igre irvasa, igrani film 01.00 Uhvati Kartera, igrani film 03.00 Ubistva u Midsameru 05.00 Erika

TV1000

06.20 Plavi slon, igrani film 08.00 D`et leg, igrani film 10.00 Stela, igrani film 12.00 Pan Tadeu{, igrani film 14.00 Napu{taju}i Las Vegas, igrani film 16.00 Din Spenli, igrani film 17.40 Nema me, igrani film 20.00 Razotkriveno, igrani film 22.00 Mjehur od sapunice, igrani film 00.00 Napaljene doma}ice, igrani film 01.15 Savr{en odmor, igrani film 02.20 Seksi slatkice, igrani film

FOX LIFE

07.00 Najgora nedjelja mog `ivota 07.30 Najgora nedjelja mog `ivota 08.00 Gimnazijske traume 09.40 [tiklama do vrha 11.20 Seks i grad 11.55 Seks i grad 14.35 Sara Rasel 16.15 D`ordan 17.05 Projekat modna pista, Reality,2006 17.55 Houp i Fejt 18.25 D`ordan 19.20 D`ordan 20.15 Tijelo je dokaz 21.10 Seks i grad 21.40 Seks i grad 22.10 Seksualno vaspitanje 23.05 Majke plesa~a 00.00 Kako je biti Erika 00.55 Houp i Fejt 01.25 Gimnazijske traume 02.20 Gimnazijske traume 03.05 Ru`na Beti 03.55 Ru`na Beti

FOX CRIME

09.00 Red i zakon: Zlo~ina~ke namjere 09.50 Red i zakon: Zlo~ina~ke namjere 10.40 Put osvete 11.30 Put osvete 12.20 Put osvete 13.15 Novi stari slu~ajevi 15.05 Ubrzana istraga 16.00 Ubrzana istraga 17.00 Transporter 17.55 Trinaesti apostol 19.00 Mladi Montalbano 20.55 Pariski forenzi~ari 21.55 Bostonski advokati 22.50 Dekster 23.55 Rimski forenzi~ari 00.55 Ubrzana istraga 01.50 Ubrzana istraga 02.40 Brojevi 03.25 Brojevi 04.15 Brojevi 05.00 Pariski forenzi~ari 05.50 Opasni cimeri

HBO

06.00 Robin Hood, film 08.35 Charlie St. Cloud, film 10.15 Filmovi i zvijezde V, ep. 4, serija 10.45 Scooby Doo: Legenda o fantosauru, film 12.00 Nedjelje kod Tiffanyja, film 13.25 Country u srcu, film 15.20 Preveliki da propadnu, film 17.00 Hollywood: Na snimanju X, ep. 4, serija 17.30 Robin Hood, film 20.05 Crni sati, film 21.35 Protuudar II, ep. 6, serija 22.20 Put bez povratka 5, film 23.50 Lov na vje{tice, film 01.25 To je rock n roll!, film 03.15 Crni sati, film 04.45 Te`ina naroda, ep. 2, serija

CINESTAR

11.00 Raspad, igrani film 12.56 Lincoln 13.01 Filmske vijesti 13.15 Parfem-povijest jednog ubojice, igrani film 15.47 Filmske vijesti 16.01 Crkni, igrani film 17.40 Prelomilo se u ~etrdesetima, igrani film 17.48 Filmske vijesti 18.00 Zemlja obe}anja, igrani film 19.37 Filmske vijesti 19.45 Kronike mutanata, igrani film 21.37 Filmske vijesti 21.46 Oko, igrani film 23.30 Filmske vijesti 23.45 Sjene, igrani film 01.55 Jadnici 02.03 Filmske vijesti 02.15 @ena po narud`bi, igrani film

Danas se igra finale SP-a rukometa{a

Evropski prvaci `ele i svjetsku titulu
47. strana

OSLOBO\ENJE
SARAJEVSKO IZDANJE
nedjelja, 27. januar/sije~anj 2013.

Azarenka preokrenula protiv povrije|ene Li
Viktoria Azarenka, prva teniserka svijeta, odbranila je naslov najbolje na Australian Openu, ali ovogodi{nje finale bilo je najbolji primjer kada mo`emo re}i da je moralna pobjednica bila pora`ena, Kineskinja Na Li. Azarenka je pobijedila 4:6, 6:4, 6:3 u nevjerojatnom finalu i do{la do drugog naslova na Grand Slam turnirima u karijeri. Na Li je opet propustila biti najbolja u Melbourneu, jer je ovdje igrala finale i prije dvije godine. Ipak, bila je Kineskinja milimetrima blizu i mo`da su je od slavlja odvojile neke druge stvari, a ne protivnica ili vlastita igra. Naime, kod 3:1 u drugom setu, pri 30:30, Na Li je izvrnula lijevi ~lanak. Ipak, povreda nije bila toliko te{ka jer se {esta nositeljica u Melbourneu relativno brzo vratila na teren i igrom pokazala da joj ~lanak ne pri~injava velike probleme. Ipak, izgubila je Li taj set, kao i prvi gem tre}eg seta (break Azarenke). No, vratila se Kineskinja, dobila idu}a dva gema i povela 2:1 u tre}em setu. U tom je trenutku krenuo tradicionalni vatromet u Melbourneu. Obje su se teniserke ohladile, ali je to pogotovo lo{e dje-

AUSTRALIAN OPEN Nevjerojatno finale prvog Grand Slama

Pora`ena Kineskinja zaslu`ila je ovacije, ve}e nego pobjednica, {to su pokazali i sami gledatelji tokom tre}eg seta

Dupla kruna Ane Konjuh
Dvije titule u Melbourneu osvojila je hrvatska juniorka Ana Konjuh. Nakon titule u parovima, 15-godi{njakinja je slavila i u pojedina~noj konkurenciji na prvom Grand Slamu sezone. U finalu je savladala drugu nositeljicu ^ehinju Katerinu Siniakovu sa 6:3, 6:4. Bra}a Bob i Mike Bryan osvojili su po {esti put titulu na Australian Open u igri dublova. Ameri~ki blizanci, koji su bili prvi nosioci, u finalu su, za manje od sat igre (54 minute), savladali holandski par Robin Haase i Igor Sijsling.

Viktoria Azarenka odbranila naslov u Australiji

Reuters

Na Li imala dosta problema sa povredama

Reuters

lovalo na Li. U prvom poenu nastavka opet je izvrnula ~lanak, ali je tada nastradala - glava. Njom je `estoko udarila o pod. Uslijedio je novi medicinski time-out, izgledalo je da Kineskinja nije svjesna gdje se nalazi, {to }e re}i kako je ipak pre`ivjela lagani potres mozga. Nakon nekog vremena Li je do{la sebi, a pokazala je to i osmijesima uz koje se vra}ala na teren. Ipak, Azarenka je igrala najbolje u tre}em setu. Do{la je do breaka prednosti i pribli`avala se pobjedi. Na Li je imala kod zaostatka 4:3 u tre}em setu po-

sljednju priliku za pravi rezultatski kontakt. No, propustila je break-loptu i jo{ je jedno finale zavr{ila u Melbourneu kao pora`ena. No, zaslu`ila je ovacije, ve}e nego pobjednica, {to su pokazali i sami gledatelji tokom tre}eg seta. U me~u je Na Li imala vi{e break-prilika (18-12), ali slabiju realizaciju od Azarenke (79). Zbog svoje napada~ke igre skupila je Kineskinja daleko vi{e neforsiranih pogre{aka (5728), ali i vi{e direktnih poena (36-18).
A. M.

Platini protiv zimskog roka
Predsjednika UEFA Michela Platinija ne odu{evljava zimski prijelazni rok, koji je trenutno na snazi. Francuz bi ga najradije ukinuo ili ograni~io. "Vjerujem da su mnogi treneri nesretni sa ovakvim zimskim prijelaznim rokom, jer ne znaju ho}e li zavr{iti sezonu s istom ekipom s kojom su po~eli. Neprihvatljivo mi je da u prvom dijelu takmi~enja jedan igra~ igra za tim A protiv tima B, a onda u drugom dijelu igra za tim B protiv tima A", rekao je Platini.

POSLJEDNJE VIJESTI
VENECUELA: U POBUNI U ZATVORU 55 MRTVIH - U pobuni koja je izbila u zatvoru u Uribani, na sjeverozapadu Venecuele, poginulo je 55 osoba, izjavio je ju~er Ruy Medina, direktor lokalne bolnice u ~iju su mrtva~nicu preba~eni mrtvi. U pobuni je ranjeno 90 zatvorenika, od kojih je tridesetak zadr`ano u bolnici, dodao je Medina. Vlada je u petak nave~er naredila provo|enje istrage o pobuni, jednoj od najkrvavijih u posljednjih nekoliko decenija u zatvorima u zemlji. RAKETE PATRIOT NA TURSKO-SIRIJSKOJ GRANICI POSTALE OPERATIVNE - Prva od {est raketnih baterija Patriot koje je NATO rasporedio u Turskoj da za{titi njenu granicu sa Sirijom od eventualnih napada progla{ena je ju~er operativnom, navodi se u saop}enju Atlantskog saveza. Ova baterija, koju je Holandija dala NATO-u na raspolaganje, pomo}i }e da se grad Adana i njegovo stanovni{tvo za{tite od raketnih prijetnji. Jo{ pet baterija Patriot trebalo bi da bude postavljeno i progla{eno operativnim narednih dana. VOZ UDARIO U AUTOMOBIL, TROJE POGINULIH - Tri osobe su poginule kod Vara`dina kada je na njihov automobil naletio putni~ki voz, saop{tila je vara`dinska policija. Nesre}a se dogodila ju~e u poslijepodnevnim satima na pru`nom prelazu u prigradskom naselju Ku~an Marof. Uzroci nesre}e se istra`uju.

SP u rukometu: Hrvatska - Slovenija 31:26

Hrvati opet bronzani
Postalo je pravilo od kako Slavko Golu`a vodi hrvanstku rukometnu selekciju da do polufinala igraju sjajno, a zatim izgube i bore se za bronzu. Tako je bilo i nja Svjetskom prvenstvu u [paniji. Tre}i put su zaredom Hrvati na jednom velikom takmi~enju izgubili polufinale, ali su i tre}i put uspjeli smo}i snage, povratiti raspolo`enje i odigrati kako valja. Osvojili su bronzanu medalju nakon {to su bili bolji od Slovenaca 31:26 (14:13). Iako na kraju rezultatski tako ne izgleda, utakmica izme|u Hrvatske i Slovenije bila je daleko neizvjesnija. U prvom su poluvremenu Slovenci imali dva vodstva, vratar Primo` Pro{t zadavao je hrvatskim strijelcima muke, a igra na gol razlike bila je fizi~ki iscrpljuju}a. Na odmor se ipak oti{lo s 14:13 za Hrvatsku. Ve} na startu drugog poluvremena Hrvati su pokazali sasvim drugo lice i serijom od sedam golova prakti~ki rije{ili susret, iako su Slovenci na samom startu izjedna~ili. Nakon 21:14 po~eli su i Slovenci da igraju, ali je razlika ostala uvjerljiva i ba{ nikakve neizvjesnosti oko rezultata nije bilo. Tako su Hrvati, bez mnogih povrije|enih prvotimaca, osvo- Slavlje hrvatskih reprezentativaca nakon jili bronzu. Na kraju rezultatom je bio 31:26. duela sa Slovencima Reuters

Poraz Igokee u Ljubljani
Ko{arka{i Union Olimpije savladali su ve~eras u Sto`icama ekipu Igokee sa 69:63 u susretu 19. kola regionalne ko{arka{ke ABA lige, ali je bh. predstavnik i dalje zadr`ao ubjedljivo prvo mjesto na tabeli. U preostala dva sino} odigrana susreta Cedevita je slavila u Zadru sa 74:73, dok je posljednjeplasirani Szolniki Olaj iznenadio Split i pobijedio u gostima sa 70:62. 8. KOLO

2

17 22 23 33 45
3 4 5 4 2 2 7 7 2 3 3 9

JOKER 1 JOKER 2