Η ΕΛΛΑΣ

!

ἡ νῆσος !

ἡ θάλασσα

ὁ ποταμός !

29

ὁ Αἰγεύς

!

ἡ Ἰώ

!

ΤΕΤΑΡΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ἡ Ἑλλάς : ἐν τῇ Ἑλλάδι

Α !! —Ἡ Ἑλλὰς οὐ μεγάλη, ἀλλὰ μικρά ἐστιν. Ἐν δὲ
τῇ Ἑλλάδι πολλαὶ χώραι, πόλεις καὶ νῆσοί εἰσιν. Οὐκ
ὀλίγα, ἀλλὰ πολλὰ εἰσὶν καὶ τὰ ἑλληνικὰ ὄρη. Ολίγοι
δὲ εἰσίν οἱ ποταμοί ἐν τῇ Ἑλλάδι.
! ! — Τίνες εἰσὶν αἱ ἑλληνικαὶ χώραι;
! ! — Αἱ ἑλληνικαὶ χώραι εἰσίν· ἡ Ἀττική, ἡ Θεσσαλία,
ἡ Φωκίς, ἡ Βοιωτία, ἡ Πελοπόννησος, ἡ Ἤπειρος, ἡ
Μακεδωνία, ἡ Θράκη, ἡ Ἰωνία, ἡ Αἰολίς κτλ.
! ! — Τίνες δ᾽ εἰσὶν αἱ ἑλληνικαὶ πόλεις;
! ! — Καὶ αἱ ἑλληνικαὶ πόλεις πολλαί εἰσιν· Ἀθῆναι ἐν
τῇ Ἀττικῇ, Σπάρτη, Ὀλυμπία καὶ Κόρινθος ἐν τῇ
Πελοποννήσῳ, Θῆβαι ἐν τῇ Βοιωτίᾳ, Κνωσσὸς ἐν τῇ
Κρήτῃ, Πέλλα ἐν τῇ Μακεδονίᾳ, Σμύρνη ἐν τῇ Ἰωνίᾳ,
Δελφοὶ ἐν τῇ Φωκίδι, Δωδώνη ἐν τῇ Ἠπείρῳ,
Μυτιλήνη ἐν τῇ Αἰολίδι κτλ. !
! ! — Ἆρα καὶ ἡ Μασσαλία πόλις ἐστίν;
! ! — Οὐδαμῶς.Ἡ Μασσαλία οὐ πόλις, ἀλλ᾽ ἀποικία
ἐστίν. Πολλαί δ᾽ εἰσὶν καὶ αἱ ἑλληνικαὶ ἀποικίαι,
ὥσπερ Μασσαλία ἐν τῇ Γαλατίᾳ, Ἐμπόριον ἐν τῇ
Ἰβηρίᾳ, Συράκουσαι ἐν τῇ Ἰταλίᾳ, Ἀλεξάνδρεια ἐν
τῇ Αἰγύπτω, Κυρήνη ἐν τῇ Λιβύῃ κτλ.

Ἑλλάς > ἑλληνικός
ὀλίγοι ↔ πολλοί
ὀλίγαι ↔ πολλαί
τὸ ὄρος, τὰ ὄρη
ἡ Ἀττικὴ χώρα ἐστίν

!
κ(αὶ) τ(ὰ) λ(οιπά)

αἱ Ἀθῆναι

οἰκία > ἀποικία
πόλις/μητρόπολις/ἀποικία

!
Μασσαλία

Βυζάντιον

Ἐμπόριον

Συράκουσαι
Κυρήνη

30

Ἀλεξάνδρεια

ΤΕΤΑΡΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

! — Τίνες δ᾽ εἰσὶν αἱ ἑλληνικαὶ νῆσοι;
! — Καὶ αἱ ἑλληνικαὶ νῆσοι πολλαί εἰσιν, αἱ μὲν
μικραί, αἱ δὲ μεγάλαι. Ἡ Κύπρος, ἡ Κρήτη καὶ ἡ
Εὔβοια τρεῖς μεγάλαι ἑλληνικαὶ νῆσοί εἰσιν. Ἡ δὲ
Λέσβος, ἡ Ῥόδος, ἡ Λήμνος, ἡ Θάσος, ἡ Χίος καὶ ἡ
Σάμος μικραὶ ἑλληνικαὶ νῆσοί εἰσιν. Μικραὶ νῆσοι ἐν
τῷ Αἰγαίῳ πελάγει εἰσὶν καὶ αἱ Κυκλάδες, ὥσπερ
Μύκονος, Ἄνδρος, Νάξος, Πάρος, Δῆλος, Τῆνος κτλ.
Τέλος δὲ ἐν τῷ Ἰονίῳ πελάγει εἰσὶν ἡ Ἰθάκη, ἡ
Κόρκυρα, ἡ Κεφαλληνία καὶ ἡ Ζάκυνθος.
! — Τί ἐστιν πέλαγος;
! — Πέλαγος μικρὰ θάλασσά ἐστιν. Τὸ Ἰόνιον
πέλαγος καὶ τὸ Αἰγαῖον πέλαγος μικραὶ θάλασσαι ἐν
τῇ Μεσογείῳ θαλάσσῃ εἰσίν.
! — Τί ἐστιν ἡ Μεσόγειος θάλασσα;
! — Ἐν τῇ γῇ δύο θάλασσαί εἰσιν· ὁ Ὠκεανός, ἡ ἔξω
θάλασσα, καὶ ἡ Μεσόγειος, ἡ ἔσω θάλασσα. Ὁ
Ὠκεανὸς μεγάλη θάλασσά ἐστιν. Ἡ δὲ Μεσόγειος
μικρά.
! — Ἆρα καὶ ἡ Σικελία ἐν τῇ Μεσογείῳ θαλάσσῃ
ἐστίν;
! — Ἔστι γὰρ οὖν. Ἡ Σικελία νῆσος ἐν τῇ
Μεσογείῳ θαλάσσῃ ἐστίν. Ἡ δὲ Σικελία οὐχ
ἑλληνική, ἀλλὰ ῥωμαϊκὴ νῆσός ἐστιν.
! — Τίνα δ᾽ εἰσὶν τὰ ἑλληνικὰ ὄρη;
! — Ἐν τῇ Ἑλλάδι πολλὰ ὄρη εἰσιν, ὥσπερ ὁ
Ὄλυμπος ἐν τῇ Θεσσαλίᾳ, ὁ Παρνασσός ἐν τῇ
Βοιωτίᾳ, ἡ Ἴδη ἐν τῇ Κρήτῃ καὶ ὁ ᾿Υμηττός ἐν τῇ
Ἀττικῇ.
! — Πολλοὶ δ᾽ εἰσὶν καὶ οἱ ἑλληνικοὶ ποταμοί;
! — Οὐ γὰρ οὖν. Οἱ ἑλληνικοὶ ποταμοὶ οὐ πολλοί,
ἀλλὰ ὀλίγοι εἰσιν, ὥσπερ ὁ Ἀξειὸς ἐν τῇ Μακεδονίᾳ,
ὁ Νέστος ἐν τῇ Θράκῃ καὶ ὁ Ἀλφειὸς ἐν τῇ

31

αἱ Κυκλάδες ἐν κύκλῳ εἰσίν
ὁ Αἰγεύς >
! !

τὸ Αἰγαῖον πέλαγος

ἡ Ἰώ >
! !

τὸ Ἰόνιον πέλαγος

τὸ πέλαγος: ἐν τῷ πελάγει

μέσος + γῆ > Μεσόγειος
ἡ θάλασσα : ἐν τῇ θαλάσσῃ
ἔσω

ἔξω

οὐ· οὐκ· οὐχ
Ῥώμη > ῥωμαϊκός

!

ΤΕΤΑΡΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Πελοποννήσῳ. Ὁ Ἀξειὸς ποταμὸς οὐ μέγας, ἀλλὰ
μικρός ἐστιν. Καὶ ὁ Νέστος καὶ ὁ Ἀλφειὸς ποταμοὶ
μικροί εἰσιν.
Β! ! — Τίνες δὲ οἰκοῦσιν ἐν τῇ ἑλληνικῇ γῇ;
! ! — Οἱ Ἕλληνες ἐν τῇ Ἑλλάδι οἰκοῦσιν· οἱ Βοιώτιοι
ἐν τῇ Βοιωτίᾳ, οἱ Κορίνθιοι ἐν τῇ Κορίνθῳ, οἱ
Θεσσαλοὶ ἐν τῇ Θεσσαλίᾳ, οἱ Πελοποννήσιοι ἐν τῇ
Πελοποννήσῳ, οἱ Σμυρναῖοι ἐν τῇ Σμύρνῃ, οἱ Πάριοι
ἐν τῇ Πάρῳ, οἱ Σάμιοι ἐν τῇ Σάμῳ, οἱ Μακεδόνες ἐν
τῇ Μακεδονίᾳ κτλ.
! ! — Ἆρα καὶ οἱ Μακεδόνες Ἕλληνές εἰσιν;
! ! — Ναί, οἱ Μακεδόνες Ἕλληνές εἰσιν, ὥσπερ ὁ
Ἀλέξανδρος ὁ στρατηγός. Ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος ἐν
τῇ Μακεδονίᾳ οἰκεῖ, Μακεδὼν γάρ ἐστι καὶ λαλεῖ
ἑλληνιστί.
! ! — Ἆρα καὶ ὁ Ἀριστοτέλης ὁ φιλόσοφος λαλεῖ
ἑλληνιστί;
! ! — Ναί, πᾶς Ἕλλην λαλεῖ ἑλληνιστί. Πάντες οὖν οἱ
Ἕλληνες –τοῦτ᾽ ἐστι, Μακεδόνες, Βοιώτιοι,
Κορίνθιοι, Θεσσαλοί, Πελοποννήσιοι, Σμυρναῖοι,
Πάριοι, Σάμιοι, Ἀθηναῖοι κτλ.– λαλοῦσιν ἑλληνιστί.
! ! — Πῶς λαλοῦσιν ἐν τῇ Κύπρῳ;
! ! — Καὶ οἱ Κύπριοι λαλοῦσιν ἑλληνιστί. Ἡ γὰρ
Κύπρος ἑλληνικὴ νῆσός ἐστιν.
! ! — Πῶς λαλοῦσιν ἐν τῇ Κρήτῃ;
! ! — Καὶ οἱ Κρητοὶ λαλοῦσιν ἑλληνιστί. Πᾶσαι αἱ
ἑλληνικαὶ χώραι ἑλληνίζουσιν. Πᾶσα οὖν γῆ ἐν τῇ
Ἑλλάδι ἑλληνίζει.
! ! — Ἐλληνίζουσι δὲ καὶ ἐν τῇ Ἰωνίᾳ;
! ! — Ναί, καὶ ἐν τῇ Ἰωνίᾳ ἑλληνίζουσιν. Ἡ Ἰωνία
βάρβαρος χώρα οὐκ ἐστίν, ἀλλὰ ἑλληνική. Καὶ ἡ
Αἰολὶς ἑλληνικὴ χώρα ἐστίν. Εκεῖ, ἐν τῇ Αἰολίδι, τῇ
αἰολικῇ διαλέκτῳ λαλοῦσιν, ὥσπερ ἡ Σαπφώ. Ἡ
ποιήτρια Σαπφὼ τῇ αἰολικῇ διαλέκτῳ λαλεῖ καὶ
γράφει.

32

ὁ Μακεδών, οἱ Μακεδόνες

ὁ ἄνθρωπος λαλεῖ
οἱ ἄνθρωποι λαλοῦσιν
ἑλληνιστί· Α,Β,Γ,Δ,Ω...
ὁ Ἕλλην, οἱ Ἕλληνες
πᾶς ὁ Ἕλλην
πάντες οἱ Ἕλληνες
τοῦτ᾽ ἔστι· =

ἑλληνιστὶ λαλοῦσιν·
ἑλληνίζουσιν
πᾶσα χώρα
πᾶσαι χώραι

ἡ Σαπφὼ γράφει
ἡ Αἰολίς >
ἡ αἰολικὴ διάλεκτος

ΤΕΤΑΡΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

! ! — Τί ἐστι “διάλεκτος”;
! ! — Διάλεκτος γλῶσσά ἐστιν ἐν πᾶσῃ ἑλληνικῇ
χώρα. Ἐν τῇ Ἑλλάδι οὐκ ὀλίγαι, ἀλλὰ πολλαὶ
διάλεκτοί εἰσιν, ὥσπερ ἡ ἀττικὴ διάλεκτος ἐν τῇ
Ἀττικῇ, ἡ αἰολικὴ διάλεκτος ἐν τῇ Αἰολίδι, ἡ ἰωνικὴ
διάλεκτος ἐν τῇ Ἰωνίᾳ καὶ ἡ δωρικὴ διάλεκτος ἐν τῇ
Κρήτῃ καὶ ἐν τῇ Πελοποννήσῳ. Οἱ οὖν Ἀθηναῖοι
ἀττικίζουσιν, τῇ γὰρ ἀττικῇ διαλέκτῳ λαλοῦσιν. Οἱ
οὖν Λέσβιοι αἰολίζουσιν, οἱ δὲ Σάμιοι ἰωνίζουσι καὶ
οἱ Πελοποννήσιοι δωρίζουσιν.
! ! — Πῶς δὲ λαλοῦσιν ἐν τῇ Αἰγύπτῳ;
! ! — Ἐν τῇ Αἰγύπτῳ οὐ λαλοῦσιν ἑλληνιστί. Οἱ γὰρ
Αἰγύπτιοι οὐχ Ἕλληνες, ἀλλὰ βάρβαροί εἰσιν. Οἱ
Σύριοι καὶ ἄλλοι ἄνθρωποι ἐν τῇ Ἀνατολῇ, ὥσπερ οἱ
Πέρσαι, οὐ λαλοῦσιν ἐλληνιστί, βάρβαροι γάρ εἰσιν.
Οἱ βάρβαροι ἄνθρωποι “βάρ-βάρ” λέγουσιν. Καὶ οἱ
Μῆδοι οὐχ Ἕλληνες, ἀλλὰ βάρβαροι ἐν τῇ Ἀνατολῇ
εἰσιν. Ἡ γὰρ Μηδία βάρβαρος χώρα ἐστίν. Οἱ οὖν
Αἰγύπτιοι, οἱ Σύριοι, οἱ Πέρσαι καὶ οἱ Μῆδοι
βαρβαρίζουσιν.
! ! — Ἆρα ἡ ἑλληνικὴ γλῶσσα χαλεπή ἐστιν;
! ! — Ναί, ἡ ἑλληνικὴ γλῶσσα χαλεπὴ μέν ἐστιν, καλὴ
δέ. Ἀλλὰ “χαλεπὰ τὰ καλά”, ὥσπερ λέγει ἡ ἑλληνικὴ
παροιμία. Πολλοὶ οὖν ἄνθρωποι ἐν τῇ οἰκουμένῃ
ἑλληνίζουσιν.
!
ἡ Ἑλλάς > ! ἡ Περσίς >!
Ἕλλην

!

Πέρσης

ἡ Ῥώμη > !
῾Ρωμαῖος

ἡ γλῶσσα
ἡ Ἀττική >
ἡ ἀττικὴ διάλεκτος

βάρβαρος ↔ ἑλληνικός

λέγουσιν· λαλοῦσιν

ἑλληνίζω ↔ βαρβαρίζω
ἡ οἰκουμένη (γῆ)·
ἡ Ἑλλὰς καὶ πᾶσα χώρα
ἐν τῇ γῇ

ἡ Γαλατία > ! ἡ Ἰβηρία >!
! Γαλάτης!

!

!

33

Ἴβηρ !!

ἡ Αἴγυπτος >
Αἰγύπτιος

!

!

ΤΕΤΑΡΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Γραμματική
!
"

ΔΟΤΙΚΗ
— Πῶς λαλοῦσιν οἱ Ἀθηναῖοι;
— οἱ ᾽Αθηναῖοι τῇ ἀττικῇ διαλέκτῳ λαλοῦσιν.
— Ποῦ οἰκεῖ ὁ Ποσειδών;
— Ὁ Ποσειδὼν οἰκεῖ ἐν τῷ βυθῷ.

"

Πρώτη κλίσις· !! ἡ χώρα : ἐν τῇ χώρᾳ, ἡ Ἀττική : ἐν "τῇ Ἀττικῇ,
" " " " " " " ἡ θάλασσα : ἐν τῇ θαλάσσῃ.
Δευτέρα κλίσις· ! ὁ ποταμός : ἐν τῷ ποταμῷ, ἡ νῆσος : ἐν τῇ νήσῳ,
" "
τὸ Ἰόνιον: ἐν τῷ Ἰονίῳ.
Τρίτη κλίσις· "
τὸ πέλαγος : ἐν τῷ πελάγει, ἡ Ἑλλάς : ἐν τῇ Ἑλλάδι,
" "
ἡ Φωκίς : ἐν τῇ Φωκίδι.
ΚΛΙΣΙΣ
Πρώτη κλίσις
"
! [Α] θηλυκὸν γένος
! ἑνικὸς ἀριθμός· -ᾱ, πληθυντικὸς ἀριθμός· -αι
! ἡ Βοιωτία χώρα ἐστίν. ἡ Βοιωτία καὶ ἡ Μακεδονία δύο χώραι εἰσίν.
! ἡ Ἀθηνᾶ θεά ἐστιν. ἡ Ἀθηνᾶ καὶ ἡ Ἥρα δύο θεαί εἰσιν.
! Παραδείγματα· ἡ Ἀσία, ἡ Μακεδονία, ἡ Ἰβηρία, ἡ ἀποικία, ἡ παροιμία,
μικρά, ἄγρια, κτλ.
!
! ἑνικὸς ἀριθμός· -η, πληθυντικὸς ἀριθμός· -αι
! ἡ Ἀφροδίτη θνητὴ οὐκ ἐστίν.
! ἡ Ἀφροδίτη καὶ ἡ Περσεφόνη θνηταὶ οὐκ εἰσίν.
! Παραδείγματα· ἡ Ἀττική, ἡ Κρήτη, ἡ Ἀνατολή, ἡ Εὐρώπη, ἡ γῆ, ἡ
οἰκουμένη, ἡ σελήνη, μεγάλη, ἑλληνική, χαλεπή κτλ.
!
!
!

ἑνικὸς ἀριθμός· -ᾰ, πληθυντικὸς ἀριθμός· -αι
ἡ θάλασσα ἤρεμή ἐστιν. αἰ θάλασσαι ἐν τῇ γῆ ὀλίγαι εἰσίν.!
Παραδείγματα· ἡ γλῶσσα, πᾶσα.

34

ΤΕΤΑΡΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ

"
!
!
!

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

[Β] ἀρσενικὸν γένος
ἑνικὸς ἀριθμός· -ης, -ας, πληθυντικὸς ἀριθμός· -αι
ὁ Ἑρμῆς πλανήτης ἐστίν. οἱ πλανήται πέντε εἰσίν.
Παραδείγματα· ὁ Ἅιδης, ὁ Ξέρξης, Πέρσης, Γαλάτης, καρχαρίας.

Δευτέρα κλίσις"
!
" [Α] ἀρσενικὸν γένος
! ἑνικὸς ἀριθμός· -ος, πληθυντικὸς ἀριθμός· -οι
! ὁ Ὅλυμπος ἑλληνικὸς βουνός ἐστιν. ὁ Ὅλυμπος καὶ ὁ Παρνασσὸς δύο
βουνοί εἰσιν.
! Παραδείγματα· ὁ θεός, ὁ ἄνθρωπος, ὁ κόσμος, ὁ ποταμός, ὁ ᾽Ωκεανός,
οἱ Δελφοί, μικρός, ἑλληνικός, χαλεπός, βάρβαρος, ὀλύμπιος κτλ.
!
!
!
!

[Β] οὐδέτερον γένος
ἑνικὸς ἀριθμός· -ον, πληθυντικὸς ἀριθμός· -α
ὁ Μινώταυρος θηρίον ἐστιν. Τὰ θηρία μυθολογικὰ ζῷά ἐστιν.
Παραδείγματα· τὸ ἄστρον, τὸ Ἐμπόριον, τὸ Αἰγαῖον, τὸ Ἰώνιον, μικρόν,
ἑλληνικόν, χαλεπόν, βάρβαρον, ὁλύμπιον.

!
"
!
"

[Γ] θηλυκὸν γένος
ἑνικὸς ἀριθμός· -ος, πληθυντικὸς ἀριθμός· -οι
ἡ Λέσβος νῆσός ἐστιν. ἡ Λέβος καὶ ἡ Νάξος δύο νῆσοί εἰσιν.
Παραδείγματα· ἡ διάλεκτος, ἡ Αἴγυπτος, Πελοπόννησος, ἡ Ἤπειρος,
βάρβαρος, ὁλύμπιος.
" "
Τρίτη κλίσις
"
! [Α] ἀρσενικὸν γένος
! ὁ Ἕλλην, οἱ Ἕλληνες, ὁ Μακεδών, οἱ Μακεδόνες, πᾶς, πάντες.
" [Β] θηλυκὸν γένος
! ἡ πόλις, αἱ πόλεις, ἡ Περσίς, ἡ Ἑλλάς, αἱ Κυκλάδες.
" [Γ] οὐδέτερον γένος·
! ἑνικὸς ἀριθμός -ος· τὸ πέλαγος, τὸ ὄρος
! πληθυντικὸς ἀριθμός -η· τὰ ὄρη

35

!

ΤΕΤΑΡΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΘΕΤΑ καὶ ΑΝΤΩΝΙΜΙΑΙ
ἡ Ἑλλάς > Ἕλλην (ἄνθρωπος), ἑλληνικός
ἑλληνικὸς θεός, ἑλληνικὴ θεά, ἑλληνικὸν θηρίον
ἑλληνικοὶ θεοί, ἑλληνικαὶ θεαί, ἑλληνικὰ θηρία
πολλοὶ ποταμοί, πολλαὶ χώραι, πολλὰ θηρία
πᾶς ἄνθρωπος, πᾶσα χώρα
πάντες οἱ ἄνθρωποι, πᾶσαι αἱ χώραι
βάρβαρος ἄνθρωπος, βάρβαρος γῆ
βάρβαροι ἄνθρωποι, βάρβαροι χώραι
μεσόγειος ἄνθρωπος, μεσόγειος θάλασσα
ΡΗΜΑΤΑ
Α´ Ζυζηγία (–ω )
Συνηρημένα·!
λαλεῖ (ἑνικὸς ἀριθμός)
! !
λαλοῦσιν (πληθυντικὸς ἀριθμός)
Ἀσυνήρετα· !
λέγει, ἑλληνίζει, ἀττικίζει (ἑνικὸς ἀριθμός)
! !
λέγουσιν, ἑλληνίζουσιν, ἀττικίζουσιν (πληθ. ἀριθμ.)
ΕΡΩΤHΜΑΤΙΚΑ τίνα;
- Τίνα ἐστὶν τὰ ἑλληνικὰ πελάγη;
- Τὰ ἑλληνικὰ πελάγη δύο ἐστίν· τὸ Ἰόνιον πέλαγος καὶ τὸ Αἰγαῖον
πέλαγος.
Ἄσκησις Α!
1. ἡ Ἀττικὴ μεγάλ__ χώρ__ ἐστίν.
2. ἐν τῇ Ἀττικῇ πολλαὶ πόλεις εἰ____.
3. ἡ Μεσόγειος θάλασσ__ μεγάλ__ ἐστίν.
4. ἐν τῇ Μεσογείῳ θαλάσσῃ πολλαὶ νῆσοί εἰ___.
5. ἡ διάλεκτος, αἱ διάλεκτ___ . ἡ ἀττικ___ διάλεκτος, ἡ δωρικὴ διάλεκτ____.
6. ἡ Μακεδονί__. ὁ Μακεδών, οἱ Μακεδόν___ .

36

ΤΕΤΑΡΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

7. ἡ Αἴγυπτ__ . ὁ Αἰγύπτιος, οἱ Αἰγύπτι___.
8. ἡ Κόρινθ__ . οἱ Κορίνθι__.
9. οἱ Λέσβ__ ἐν τῇ Λέσβ__ οἰκοῦσιν καὶ αἰολιστ__ λαλοῦσιν.
10. ___ Αἰγύπτιοι οὐκ ἐν τῇ Συρί__, ἀλλὰ ἐν τ__ Αἰγύπτῳ οἰκ______ .
11. ἐν τ__ ἑλληνικ__ γῇ πολλ__ πόλεις εἰσίν.
12. ἡ Λέσβ__ καὶ ἡ Νάξος μικρ__ νῆσοι ἐν τῇ Μεσογεί__ θαλάσσ__ εἰσίν.
13. καὶ ἡ Ἄνδρος ἑλληνικ__ νῆσóς ἐστιν.
14. τὸ πέλαγ___, ἐν τῷ πελάγει. τὸ ὄρος, ἐν τῷ ὄρ___.
15. τὸ πέλαγος, τὰ πελάγ___. τὸ ὄρ___, τὰ ὄρη.
16. ἡ ἑλληνικὴ γλῶσσα χαλεπ__ οὐκ ἐστίν.
17. ὁ ἄνθρωπος λαλ___.
18. οἱ Ἕλλην___ ἑλληνίζουσιν.
19. οἱ Ἀθηναῖ___ ἀττικίζουσιν, τῇ γὰρ ἀττικῇ διαλέκτ__ λαλοῦσιν.
Λέξεις

Ἄσκησις Β
1.Ἐν τῇ _____________ (γῆ) δύο θάλασσαί εἰσιν καὶ δύο
ἤπειροι.
2. Ἐν τῇ _____________ τὰ θαλάσσια ζῷα οἰκοῦσιν.
3. Ἡ Σμύρνη ἑλληνικὴ _______ ἐν τῇ Αἰολίδι ἐστίν.
4. Ἡ Μασσαλία ἑλληνικὴ ___________ ἐν τῇ Γαλατίᾳ ἐστίν.
5. Ἡ Λέσβος ἑλληνικὴ __________ ἐστιν.
6. Τὸ Ἰώνιον μικρὸν _________ ἐστιν ἐν τῇ Μεσογείῳ θαλάσσῃ.
7. Ὁ Ἀξειὸς ἑλληνικὸς ______________ ἐστιν ἐν τῇ Μακεδονίᾳ.
8. Ἡ Μακεδονία οὐ βάρβαρος, ἀλλὰ ἑλληνικὴ _________

ἡ οἰκουμένη
ἡ νῆσος
ἡ χώρα
ἡ πόλις
ἡ ἀποικία
ὁ ποταμός
τὸ πέλαγος
ἡ θάλασσα
ἡ γλῶσσα
ἡ διάλεκτος
ἡ παροιμία

ἐστίν.
9. Ἡ ἑλληνικὴ ___________ καλή ἐστιν.
10.Ἐν τῇ Ἑλλάδι πολλαὶ ___________ εἰσιν, ὥσπερ ἡ ἀττική, ἡ ἰωνικὴ καὶ ἡ
δωρική.
11.“Χαλεπὰ τὰ καλά” ἑλληνικὴ ____________ ἐστίν.

37

!

ΤΕΤΑΡΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

***
12. Ὁ __________ ἡ ἔξω θάλασσά ἐστιν.
13. Αἱ __________ νῆσοι ἐν τῷ Αἰγαίῳ πελάγει εἰσίν.
14. Ἡ Πελοπόννησος χώρα ἐν τῇ ___________ ἐστίν.
15. Ἡ Σπάρτη ἐν τῇ _______________ ἐστίν.
16. Ἡ Ἰβηρία, ἡ ___________ καὶ ἡ Ἰταλία ἐν τῇ Μεσογείῳ
θαλάσσῃ εἰσίν.
17. Τὸ Ἐμπόριον μικρὰ ἀποικία ἐν τῇ _____________ ἐστίν.
18. Ἡ Πέλλα πόλις ἐν τῇ ____________ ἐστίν.
19. Οἱ _____________, οἱ Μῆδοι, οἱ Πέρσαι καὶ οἱ Σύριοι ἐν τῇ
___________ οἰκοῦσιν.
20. Ἡ Ἰθάκη οὐκ ἐν τῷ Αἰγαίῳ, ἀλλὰ ἐν τῷ _________ πέλάγει.
21. Ἡ Εὔβοια νῆσός ἐστιν ἐν τῷ ________ πελάγει.
22. Οἱ Πέρσαι ἐν τῇ ____________ οἰκοῦσιν.
23. Ὁ Ξέρξης οὐκ Αἰγύπτιος, ἀλλὰ _________ ἐστιν.

ἡ Ἑλλάς
ὁ Ἕλλην, οἱ Ἕλληνες
ἡ Ἀττική
ἡ Μακεδoνία
ὁ Μακεδών,
οἱ Μακεδόνες
ὁ Πελοπόννησος
ἡ Αἴγυπτος
ὁ Αἰγύπτιος,
οἱ Αἰγύπτιοι
ἡ Περσίς
ὁ Πέρσης, οἱ Πέρσαι
ἡ Γαλατία
ἡ Ἰβηρία
ἡ Ἀνατολή
ὁ ᾽Ωκεανός
τὸ Αἰγαῖον
τὸ Ἰόνιον
αἱ Κυκλάδες

24. Ἡ Κλεοπάτρα ἐν τῇ ______________ οἰκεῖ.
25. Αἱ Ἀθῆναι πόλις ἐστίν ἐν τῇ ___________ .
26. Οἱ ___________ οὐ μόνον ἐν τῇ Ἑλλάδι εἰσίν, ἀλλὰ καὶ ἐν τῇ Ἀνατολῇ
οἰκοῦσιν, ὥσπερ ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος.
27. Ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος _____________ ἐστίν.
***
28. Ὁ Πλάτων οὐκ αἰολίζει, ἀλλ᾽ ___________.
29. Ἡ δὲ Σαπφὼ ____________ .
30. Ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος ἐν τῇ Μακεδονίᾳ οἰκεῖ καὶ ἑλληνιστὶ
_________.
31. Πᾶς μὲν Ἕλλην ________. Πᾶς δὲ βάρβαρος “βαρ-βαρ”
___________.

λαλεῖ, -οῦσιν
λέγει, -ουσιν
ἑλληνίζει, -ουσιν
βαρβαρίζει, -ουσιν
ἀττιζίκει
αἰολίζει
ἑλληνιστί

32. Οἱ Σύριοι καὶ οἱ Πέρσαι “βαρ-βαρ” ____________ .

38

ΤΕΤΑΡΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

33. Οἱ Πέρσαι οὐχ ______________, ἀλλὰ βαρβαρίζουσιν.
34. Οἱ Μῆδοι οὐχ ἑλληνίζουσιν, ἀλλὰ _______________.
35. Οἱ Σύριοι ______________ οὐ λαλοῦσιν.
Ἄσκησις Γ
1. Τίνες ἑλληνίζουσιν;
2. Ποῦ οἰκοῦσιν οἱ Κορίνθιοι;
3. Ἆρα καὶ οἱ Αἰγύπτιοι ἑλληνίζουσιν;
4. Τίνες οὖν βαρβαρίζουσιν;
5. Ποῦ ἐστιν ἡ Μακεδονία;
6. Ποῦ ἐστιν ἡ Σπάρτη;
7. Τίνες χώραι ἐν τῇ Ἀνατολῇ εἰσιν;
8. Ποία ἐστὶν ἡ Μεσόγειος θάλασσα;
9. Τίνα ἐστιν τὰ ἑλληνικὰ πελάγη;
10. Ποῦ ἐστιν ἡ Ἰθάκη νῆσος;
!

10. Πῶς λαλοῦσιν ἐν τῇ Ἰβηρίᾳ;

!

!

!

!

!

Texto y actividades: Santi Carbonell
Dibujos: Sito Yelás

!

!

!

!

!

39

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful