Cijena: 1 KM/6 KN

OSLOBO\ENJE
BH NEZAVISNI DNEVNIK • Sarajevo • www.oslobodjenje.ba

PONEDJELJAK, 28. 1. 2013.

Godina LXIX • Broj 23.754

Dodik o zakonskom prijedlogu SDS-a

Demagogija za
dnevnu upotrebu
2. strana

AKCIJA TREBEVI]

Pretresi i hap{enja u Sarajevu, Isto~nom Ognjen Tadi} Sarajevu, Zvorniku, Mostaru i Grudama

RAZUMLJIVA JE PANIKA VLASTI RS-a

2. strana

Dopuna Zakona o Elektroprijenosu BiH

NOVE IZMJENE PO ZAHTJEVU EVROPSKE KOMISIJE

6. strana

ODUZETI UKRADENA VOZILA I KRIVOTVORENI DOKUMENTI
3. strana

Foto: D`. KRIJE[TORAC

DANAS PRILOG

63. me|unarodni filmski festival Berlinale

PRED PRAZNIK SEDME UMJETNOSTI
22-23. strana

U @I@I
Dodik o zakonskom prijedlogu SDS-a

2

ponedjeljak, 28. januar/sije~anj 2013.

OSLOBO\ENJE

Ognjen Tadi} o nacrtu zakona o porijeklu imovine

Razumljiva je
panika vlasti RS-a
Zakon je pisan ni po babi ni po stri~evima, a pravimo ga kako bismo utvrdili porijeklo imovine ste~ene u potpuno spornim okolnostima i za koje sud i tu`ila{tvo nisu mogli utvrditi postojanje krivi~nog djela
Potpredsjednik SDS-a Ognjen Tadi} ocijenio je da se na osnovu svih komentara vladaju}ih struktura u Republici Srpskoj, a koje su u vezi sa prijedlogom ove stranke za stavljanje u proceduru zakona o utvr|ivanju porijekla imovine, zaklju~uje da je inicijativa SDS-a u potpunosti uspjela. - Sve {to smo uradili djelovalo je na ovu posnu zimu kao snijeg koji je pao da poka`e trag, naveo je Tadi} u ju~era{njem obra}anju novinarima u Banjoj Luci. Istakao je da u SDS-u nisu ni o~ekivali da }e bilo koja od vladaju}ih stranaka sa zadovoljstvom prihvatiti ovaj zakon, jer to nisu ni obe}ali gra|anima RS-a 2010. godine.

Demagogija za dnevnu upotrebu
Na zakon o porijeklu imovine ne}emo ulagati amandmane jer se te gluposti ni tako ne mogu ispraviti • ^ekamo izja{njenje SDP-a
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik saop{tio je da }e poslanici njegove stranke u Narodnoj skup{tini RS-a prihvatiti da u parlamentarnu proceduru, na prijedlog SDS-a, u|e nacrt zakona o utvr|ivanju porijekla imovine. - Zakon o utvr|ivanju porijekla imovine nigdje u svijetu ne postoji, ta problematika regulisana je kroz druge zakone u pravnom sistemu RS-a, a i stru~na javnost smatra da nema osnova za njegovo dono{enje, kazao je ju~er Dodik novinarima u Banjoj Luci. Istakao je da je "zakon o porijeklu imovine, u formi u kojoj ga je predlo`io SDS, neprovodiv i nestru~an, da to mi{ljenje ima i Vlada RS-a". - Zato na njega ne}emo ulagati amandmane jer se gluposti u njemu ne mogu ispraviti amandmanskim djelovanjem, podvukao je Dodik, optu`uju}i SDS da predlo`eni zakon predstavlja "demagogiju za dnevnopoliti~ku upotrebu".

Inicijativa SDS-a u potpunosti je uspjela

a na lokalnim izborima ovaj zakon podr`ati, iskori{tena prilika da se ta tema aktuelizira, rekao je Tadi}. - Kritike na koje je ovaj zakon nai{ao ne smatramo posebno bitnim. Zato ne}emo o tome otvarati diskusiju i i}i u korist onih koji ne `ele njegovo usvajanje. Ovaj zakon je krajnje rigorozan i pisan je doslovno ni po babu ni po stri-

periodu do danas u potpuno spornim okolnostima i za koje sud i tu`ila{tvo nisu mogli utvrditi postojanje krivi~nog djela. Nama treba zakon koji }e sankcionisati ono {to se desilo u pro{losti kako bi se RS reafirmisao kao pravna dr`ava i pravedno dru{tvo, rekao je Tadi}.

Opredjeljenje gra|ana
Predstavnike vladaju}ih stranaka optu`io je da svojim komentarima poku{avaju sprije~iti primjenu ovog zakona i ostaviti prostor onima koji su stekli imovinu na nezakonit na~in da se te imovine ili rije{e ili je poku{aju legalizovati. - Mi, kao opozicija, nemamo mehanizme da to sada sprije~imo, ali smo sigurni da }e se gra|ani RS-a 2014. godine na izborima opredijeliti za one koji su za borbu protiv korupcije, naglasio je Tadi}. Tadi} je zaklju~io kako SDS `eli da ovim zakonom RS dobije sveobuhvatan pravni sistem kojim bi se rije{ilo pitanje imovine, kako one ste~ene krivi~nim djelima, tako i one koja nije ste~ena na zakonit na~in, jer nema dokaza o zaG. KATANA konitosti sticanja.

Dodik: Fuleove stavove treba ozbiljno shvatiti

Spekulativne privatizacije
- Ali, SDS nema snage i znanja da napravi konzistentan zakon, stav je lidera SNSD-a. Najavljuju}i da }e naju`e rukovodstvo SNSD-a uvesti praksu nedjeljnih obra}anja novinarima, Dodik je saop{tio i budu}e aktivnosti ove stranke. Prvi korak bi}e upu}ivanje Vladi paketa od 22 zakona koja se odnose na proces registracije firmi, kojima bi se, kako je kazao, omogu}ilo da taj posao bude okon~an za tri dana. - Predlo`it }emo i smanjenje tro{kova sa 1.500 na 400 KM, s tendencijom da se za godinu u cijelosti elimini{u tro{kovi registracije i da se ona obavi putem elektronske po{te, saop{tio je Dodik, najavljuju}i da }e SNSD, u namjeri da se pobolj{a stanje u realnom sektoru, predlo`iti mjere kojima bi se stimulisao njegov razvoj. Istakao je i da pred RS-om stoji obiman investicioni ciklus koji s realizacijom ~eka pobolj{anje vremenskih prilika. Dodik je naglasio da je SNSD spreman otvoriti razgovore sa Savezom sindikata RS-a oko procesa vra}anja dijela plata za radnike policije, prosvjete, uprave i pravosu|a polovinom ove godine, te da se razmotre mogu}nosti da se smanjenje plata od deset posto ukine po~etkom 2014. On je najavio i da }e od institucija RS-a sam tra`iti da se

ispitaju sve spekulativne privatizacije, te da se posebno preispita uloga lica, poput Petra Du{ani}a, koja su u~estvovala u vi{e takvih privatizacija. - Treba da se stane ukraj sudijsko-advokatskim lobijima koji su onemogu}avali procesuiranje ovakvih slu~ajeva, naglasio je Dodik. Saop{tio je i da SNSD smatra da treba dodatno stimulisati poljoprivrednu proizvodnju u RSu, naro~ito onu namijenjenu prera|iva~kom sektoru, te da }e predlo`iti dono{enje zakona o oporezivanju neobra|enog poljoprivrednog zemlji{ta.

DJETINJASTE REAKCIJE Reakcije tih krugova su djetinjaste, a to nam govori da se zakonu su{tinski nema {ta prigovoriti
~evima, pa nam je otuda i razumljiva panika koja se pojavila u RS-u kod jednog broja ljudi. To da su reakcije tih krugova djetinjaste, nama govori da se tom zakonu su{tinski nema {ta prigovoriti, kazao je i pojasnio da je primjedba na retroaktivnu primjenu zakona neosnovana, jer bi bez toga zakon bio potpuno nepotreban. - Zakon i pravimo da bismo utvrdili porijeklo imovine ste~ene u

Kritike nisu bitne
- Borba protiv korupcije i nije dio njihove politike ni prioritet u njihovom radu, istakao je potpredsjednik SDS-a, te dodao da je na drugoj strani upravo to SDS obe}ao gra|anima, da je ovakvim i sli~nim inicijativama poku{ao da da svoj doprinos na tom planu, te da je poslije izjave predsjednika RS-a da }e, nakon poraza SNSD-

Asimetri~an izbor
Komentari{u}i izjave evropskog komesara za pro{irenje [tefana Fulea, da izbori 2014. u BiH ne}e biti priznati ukoliko ne do|e do provedbe presude u predmetu Sejdi} - Finci protiv BiH, Dodik je ponovio da je "RS dala kredibilan prijedlog za njeno provo|enje". - RS ne}e pristati da u|e u globalne ustavne promjene kada je u pitanju provo|enje presude. Smatramo da je asimetri~an na~in izbora ~lanova Predsjedni{tva BiH potpuno prihvatljiv, protiv toga nemaju ni{ta ni EU, ni Amerika, hrvatski politi~ari u BiH, a mislim ni predsjednik SBB-a Fahrudin Radon~i}. Sada je na SDP-u da se o tome izjasni, kazao je lider SNSD-a, dodaju}i da gospodin Fule zaslu`uje da se njegovi stavovi ozbiljno shvate, te da }e o tome biti govora na skora{njem sastanku {estorke.
G. KATANA

V I J E S T I

DANAS PRED OHR-om

Kredit od {est miliona za spas Konjuha
Radnici Fabrike namje{taja Konjuh iz @ivinica danas }e protestovati ispred zgrade OHR-a u Sarajevu, potvrdio je za na{ list Mevludin Traki}, predsjednik Sindikata Konjuha. Nakon {to vlade Federacije BiH i Tuzlanskog kantona nisu uspjele rije{iti probleme radnika Konjuha, oni se nadaju da }e im pomo}i OHR. Uz to, radnici imaju i rje{enje za kona~an spas Konjuha. - Postoji program koji je napravio profesor Bahrija Umihani}. Potreban je kredit od {est miliona maraka, kako bi se o`ivila proizvodnja. Ovih dana je odr`an sastanak, a program za spas Konjuha je predstavljen federalnoj i kantonalnoj Vladi i na~elniku Op}ine. Iza ovog rje{enja stoje Nadzorni odbor, Sindikat, dioni~ari i menad`ment Konjuha. To je jedan program na du`e staze, ka zao nam je Traki}. Podsjetimo, Federalni zavod za zapo{ljavanje prije nekoliko mjeseci je odobrio Konjuhu dva i po miliona maraka za o`ivljavanje proizvodnje i o~uvanje radnih mjesta. Me|utim, Konjuh je na samom po~etku

Mevludin Traki}

morao vratiti Ra zvojnoj banci milion i 300.000 maraka kredita, ali i 200.000 maraka duga [umama TKa. Preostali novac nije bio dovoljan za potpuno pokretanje proizvodnje. U Konjuhu trenutno radi oko stotinu radnika. Od toga, 40 radi u proizvodnji, a ostali u administraciji fabrike. Ina~e, ako se proizvodnja u Konjuhu pokrene, planirano je da u ovoj fabrici radi oko 400 radnika. S. K.

OSLOBO\ENJE ponedjeljak, 28. januar/sije~anj 2013.

U @I@I

3

AKCIJA TREBEVI]

Pretresi i hap{enja u Sarajevu, Isto~nom Sarajevu, Zvorniku, Mostaru i Grudama

Oduzeti vozila i krivotvoreni dokumenti
Me|u privedenim Nijaz Karkelja i Predrag Spai}, koji su hap{eni 2010. u akciji Kum, Dalibor Vaskovi}, te Sr|an i Mi}o Mitrovi}, a navodno i jedan mostarski policajac
Krug SIPA u Mostaru: Transport jednog od zaplijenjenih automobila

postupanje Tu`ila{tvu BiH", najavljeno je iz SIPA. Iz Tu`ila{tva BiH je saop{teno da je akcija Trebevi} usmjerena na otkrivanje i pro ce su ira nje oso ba osumnji~enih za organizovani kriminal, odnosno kra|e automobila, krivotvorenje dokumentacije i dalju preprodaju.
Sprovo|enje osumnji~enih u prostorije MUP-a KS-a

Vi{emilionska vrijednost
a me|u njima su, prema nepotvr|enim informacijama, Sanjin Had`iavdi} i Ivica Palac, te, navodno, i jedan mostarski policajac. Iz SIPA je potvr|eno da je na podru~ju Hercegovine pretreseno pet lokacija, te prona|eno i odu ze to ne ko li ko ukra de nih automobila, od kojih je jedan u voznom stanju, a ~etiri u dijelovima. Tako|er, zaplijenjena je ve}a koli~ina autodijelova, krivotvorena dokumentacija za vozila, mobiteli i SIM kartice, ali i dvije automatske pu{ke te odre|ena koli~ina municije. "Osobe li{ene slobode }e nakon kriminalisti~ke obrade, uz izvje{taj o po~injenim krivi~nim djelima, biti predate na dalje

Jedanaest osoba je uhap{eno, a 14 lokacija je pretreseno u akciji kodnog imena Trebevi}, koju su ju~er u borbi protiv automafije u na{oj zemlji izveli slu`benici MUP-a KS-a, SIPA, te MUP-ova RS-a i Isto~nog Sarajeva. Akcija je izvedena po naredbama Suda i Tu`ila{tva BiH, a po~ela je oko {est sati na podru~ju Sarajeva, Isto~nog Sarajeva, Zvornika, Mostara i Gruda.

Pu{ke i municija
Kako saznajemo, u Sarajevu je priveden Nijaz Nisko Karkelja, a na podru~ju Isto~nog Sarajeva i Zvornika Predrag Spai}, sin ubijenog Rate Spai}a, Dalibor Vaskovi}, te Sr|an i Mi}o Mitrovi}.

Karkelja i Spai} su zbog istih krivi~nih djela, preciznije kra|a vozila i iznuda otkupnina, hap{eni i u akciji Kum izvedenoj 2010, a taj sudski proces protiv njih jo{ traje. Portparol CJB-a Isto~no Sarajevo Danka Te{i} je, navode}i inicijale privedenih, istakla da je policija na podru~ju Isto~nog Sarajeva i Zvornika pretresla ukupno sedam lokacija, te dodala da se za dvojicom osumnji~enih jo{ traga. Uhap{eni u Sarajevu, Isto~nom Sarajevu i Zvorniku ju~er poslijepodne su na saslu{anje sprovedeni u MUPKS-a. U dijelu akcije koju su izveli pripadnici SIPA u Hercegovini, preciznije u Grudama te Mostaru, privedeno je ukupno {est osoba,

PRODAJA U SRBIJI I CRNOJ GORI Automobili ukradeni u na{oj zemlji, prema sumnjama istra`nih organa, preprodavani su u Srbiju, Crnu Goru i druge zemlje u regiji

Svi uha p{e ni se, kako je potvr|eno iz dr`avnog Tu`ila{tva, terete za pripadnost organizo va noj kri mi nal noj grupi, te kra|e vi{e desetina automobila na podru~ju BiH ~ija ukupna vrijednost se procjenjuje na vi{e miliona maraka. Automobili ukradeni u na{oj zemlji, prema sumnjama istra`nih organa, preprodavani su u Srbiju, Crnu Goru i druge zemlje u regiji.
L. SOFRAD@IJA

ANDY McGUFFIE

KRUG 99

Pristupanje Hrvatske EU je prilika za BiH
Ulazak Republike Hrvatske u Evropsku uniju ne}e uzrokovati mnogo dramati~nih, vidljivih promjena u svakodnevnom `ivotu gra|ana BiH, ali }e promijeniti na~in na koji se posluje, a uticat }e i na neka druga podru~ja, ka zao je za Fenu por tparol Delegacije EU u BiH Andy McGuf fie, upitan da prokomentira implikacije ulaska Hrvatske u EU na BiH. McGuf fie je dodao da Hrvatska ne}e odmah u}i u {engensku zonu, ali }e od 1. jula 2013. morati primjenjivati stroga {engenska pravila za grani~nu kontrolu. - To }e, najvjerovatnije, biti prva promjena koju }e gra|ani BiH primijetiti, rekao je McGuf fie, te dodao da je na Hrvatskoj da poduzme potrebne korake, uklju~uju}i i dobivanje suglasnosti zemalja ~lanica EU ukoliko `eli olak{ati gra|anima BiH prelazak granice uz kori{tenje li~ne kar te. - Va`no je da }e biti omogu}en i lokalni pograni~ni saobra}aj izme|u dviju zemalja. Gra|ani ko-

Red`i} je bio dosljedan ideji cjelovite BiH
Akademik Sulejman Red`i} bio je do zadnjeg dana dosljedan ideji cjelovite BiH, domovine svih njenih gra|ana, i nije `elio u~estvovati u bilo kakvim aktivnostima koje za posljedicu imaju naru{avanje ovog stava, kazao je ju~er na sesiji Krug 99 generalni sekretar ove asocijacije Adil Kulenovi}. Kulenovi} je, govore}i o temi "Biti s vremenom - Sulejman Red`i}", istakao da je taj ~vrsti stav dokazao i neuplitanjem u ideju Svjetskog bo{nja~kog sabora ~iji je krajnji cilj stvaranje posebne bo{nja~ke dr`ave. - Red`i} nije prihvatao da bude ~lan bilo kakvih bo{nja~kih kongresa ili akademija koje bi u sebi imale istu poziciju kao i one akademije koje su nastojale da BiH redefiniraju, a Bo{njake svedu na obi~nu vjersku skupinu, pojasnio je Kulenovi}. Akademik Ljubomir Berberovi} podsjetio je prisutne akademike, profesore i Red`i}eve prijatelje i suradnike da je on bio vrhunski i vode}i ekolog BiH. - Bio je aktivan u~esnik najve}ih internacionalnih projekata koji su bili posve}eni rje{avanju pitaFoto: S. GUBELI]

ji `ive u podru~ju do pet kilometara od granice i koji imaju prijavljeno prebivali{te u pograni~nom podru~ju posljednju godinu ili du`e, mogu dobiti posebne propusnice za prelazak granice, pojasnio je McGuf fie. Pristupanje Hrvatske Evropskoj uniji, istakao je, jeste prilika za BiH - za njenu ekonomiju, kada BiH uvede standarde EU, ali i za njene gra|ane. - BiH ima ra zloge za reformiranje vlastitih sistema i zakonodavstva. Njihovo uskla|ivanje s onima u Evropskoj uniji, uklju~uju}i Hrvatsku, pomo}i }e BiH da ostvari vlastitu aspiraciju za ~lanstvo u EU, naglasio je McGuf fie.

nja od kojih ovisi egzistencija ~ovje~anstva, istakao je Berberovi}, dok je profesor na Fakultetu politi~kih nauka u Sarajevu Hidajet Repovac kazao da smo smr}u Red`i}a izgubili mnogo. Poznato je, ka zao je prof. dr. Tarik Kupusovi}, da postoje ~etiri vrste ljudi: oni koji rade i stvaraju, drugi koji se ~ude prvima i onome {to su stvorili, tre}i koji gledaju kako se stvara i nala ze mane, te ~etvrti koji stalno sanjaju i o~ekuju od drugih da stvaraju. - Red`i} me je naveo na pomisao da postoji i peta grupa ljudi: oni koji rade i stvaraju, ali i sanjaju i o~ekuju od drugih da i sami stvaraju, rekao je Kupusovi}.

4

DOGA\AJI

ponedjeljak, 28. januar/sije~anj 2013.

OSLOBO\ENJE

REVIZIJA: Nakon primjedbi na sastav kontrolnih timova

IZJAVA DANA
U EU idemo da bi bilo bolje i da bi ovaj narod `iveo bolje, a ne kad idemo u Bugarsku da na{a deca ose}aju da idu na Zapad

^lanovi pozvani da

doka`u stru~nost
Senada Bakoti}, "koordinator federalnog ministra za reviziju boraca", naredila im da dostave diplome, dokaz o radnom sta`u i pripadnosti ARBiH, HVO-u i tome sli~no
Senada Bakoti}, "koordinator federalnog ministra za reviziju boraca", pro{le je sedmice, provjereno, ~lanovima revizorskih timova nalo`ila da joj dostave dokumentaciju kojom dokazuju da ispunjavaju uslove za ~lanstvo u spomenutim timovima. Podsjetimo, Zakon o reviziji ka`e da "revizorske timove imenuje federalni ministar za bora~ka pitanja (Zukan Helez, op. a.) na zajedni~ki prijedlog kantonalnog ministarstva ili direktora uprave za pitanje boraca i na prijedlog koordinacije bora~kih udru`enja bora~kih populacija", te da }e "u revizorske timove biti uklju~eni i predstavnici korisnika prava, te na paritetnoj osnovi komponenti Armije RBiH i HVO...". Pravilnik o formiranju i radu revizorskih timova nala`e da njihovi ~lanovi trebaju imati visoku stru~nu spremu (pravni fakultet sa iskustvom od minimalno tri godine u vo|enju upravnih postupaka, vojnu akademiju, oficirsku {kolu ili drugi fakultet dru{tvenog ili tehni~kog smjera sa iskustvom u poslovima vojnih evidencija).
Zukan Helez

RO\A^KE LINIJE Ekrem Julard`ija, predsjednik Saveza RVI SBK-a, javno je rekao kako se "revizorski timovi imenuju suprotno zakonu, po politi~kim, ro|a~kim ili drugarskim linijama
SBK-a, javno je rekao kako se "revizorski timovi imenuju suprotno zakonu, po politi~kim, ro|a~kim ili drugarskim linijama, ne gledaju se stru~na sprema revizora, godine i ratni anga`man, ne tra`i se saglasnost koordinacije bora~kih organizacija, pa u timovima rade laici, dio njih je za vrijeme agresije bio u inostranstvu, ali ima i onih koji su u ratu nosili pelene". Potonji je, zbog ovog ili nekog drugog razloga, izveden iz prava ratnog vojnog invalida.

Ivica Da~i},
premijer Srbije

DOBAR LO[

ZAO

IGMANSKI MAR[
Svake se godine na Igmanu okupi veliki broj po{tovalaca Narodnooslobodila~ke borbe iz cijele regije, kako bi odali po~ast u~esnicima Igmanskog mar{a. Tako je bilo i ju~er. I dobro primijeti Jovan Divjak, fa{izam nije potpuno pora`en, nada je u mladima, samo je problem {to oni jako malo mogu saznati o vrijednostima NOR-a kroz sada{nji sistem obrazovanja.

Unapre|enje
Kako god, ~lanovi revizorskih timova dobili su nekoliko dana vremena da Senadi Bakoti}, desnoj ruci ministra Heleza kada je revizija u pitanju, dostave diplome, dokaz o radnom sta`u i pripadnost ARBiH, HVO-u i tome sli~no. Ina~e, Bakoti}ka je, s pozicije jednog od {efova tima za reviziju, napredovala. Naime, ministar Helez pisano joj je nalo`io (9. decembra 2012) da "prati, koordinira rad svih timova za kontrolu... i prati i koordinira rad svih organizacijskih jedinica unutar federalnog Ministarstva" u provo|enju postupaka kontrole boraca. Naravno, za svoj rad odgovorna je isklju~ivo {efu i ministru Helezu.
A. BE^IROVI]

Rade laici

SNSD
Unutarstrana~ku rekonstrukciju u SNSD-u ne kriju. Pohvalno je i to {to potpredsjednik stranke Igor Radoji~i} ka`e kako se mora razgovarati o odnosima unutar stranke, entiteta i dr`ave. U isto vrijeme predsjednik Milorad Dodik tvrdi da ga Zapad `eli smaknuti, a drugi potpredsjednik SNSD-a Neboj{a Radmanovi} smatra kako to uop{te nije realno.

HIDROGRADNJA
Iz Sindikata Hidrogradnje, s pravom, o~ekuju da im Vlada FBiH ponudi odgovore o tome {ta se desilo ovom nekada{njem gigantu. Pokretanje istrage trebalo bi otkriti ko je koga zadu`io kroz punomo} u postupku naplate ira~kog duga, ko je sve u taj proces uklju~en, te zbog ~ega se insistira na {to br`oj prodaji ove kompanije. Na potezu je izvr{na vlast FBiH.

Podsjetimo, na~inom na koji se formiraju revizorski timovi svoje nezadovoljstvo pokazali su, me|u ostalima, i Ned`ad Ajnad`i}, biv{i ministar za pitanje boraca Sarajevskog kantona. On je federalnom kolegi poru~io da je nedopustivo da on, Helez, bira predstavnike ARBiH u revizorskim timovima a da ne tra`i njegovu saglasnost. Esad Crnica, direktor Uprave za pitanja boraca Srednjobosanskog kantona, rekao je kako su samo dva ~lana revizorskog tima koji kontrolira borce u ovom kantonu imala njegovu saglasnost. Nadalje, Ekrem Julard`ija, predsjednik Saveza ratnih vojnih invalida

VISOKA SPREMA Pravilnik o formiranju i radu revizorskih timova nala`e da njihovi ~lanovi trebaju imati visoku stru~nu spremu
Foto: D`. KRIJE[TORAC

NP TUZLA
U vrijeme kada se kulturne institucije ili zatvaraju ili su pred zatvaranjem, nova predstava Narodnog pozori{ta Tuzla nosi sna`nu poruku. Upravo je rije~ o borbi za opstanak jednog pozori{ta. Glumica Meliha Faki} upozorava da }e umjetnici i gra|ani koji pogledaju predstavu shvatiti poruku, ali da na premijeri politi~are ne treba o~ekivati.

Svetosavski prijem

VIJEST U OBJEKTIVU

VIJEST U

BROJU

maraka izdvojeno je u okviru bud`eta grada Prijedora za 2013, u programu odr`avanja, rekonstrukcije i izgradnje puteva.

1.550.000

Njegovo visoko preosve{tenstvo mitropolit dabrobosanski Nikolaj uprili~io je ju~er tradicionalni Svetosavski prijem, povodom proslave velikog pravoslavnog i srpskog pra znika Svetog Save - prvog arhiepiskopa i prosvjetitelja srpskog. U Sabornom hramu ro|enja Presvete Bogorodice u Sarajevu je, nakon svete liturgije, organizovan i dje~iji scenski nastup o Svetom Savi i tradicionalna podjela svetosavskih paketi}a djeci. Srpska pravoslavna crkva slavi Svetog Savu, utemeljiva~a Srpske crkve, dr`ave i {kolstva. Savindan se obilje`ava u svim {kolama u Srbiji i Republici Srpskoj kao {kolska slava.

OSLOBO\ENJE ponedjeljak, 28. januar/sije~anj 2013.

INTERVJU

5

Husejin Smajlovi}, na~elnik Op}ine Zenica

Gra|ani su pametniji od onih koji vode BiH
Termoelektrana je najve}a investicija u BiH, to je proizvodnja 390 MW struje O`ivio sam staru ideju regionalnog vodovoda
Razgovarao: Mirza DAJI]

• U tre}em ste mandatu, iako je bilo prigovora u prvom i drugom da je selo bilo uz Vas. No, ~ini se da i grad vidi kako niste pretjerivali u obe}anjima? - Bio sam kandidat prvi put onog momenta kada se promijenio na~in odabira na~elnika. Nikada ne bih ni bio kandidat da nije do{lo do ove promjene da umjesto Vije}a, gra|ani biraju. Nema {kole za na~elnika, nema {kole gdje se u~e potrebe grada. Ja sam sticajem okolnosti pro{ao jednu fazu od privrede, od te{kog rada u rudniku, pa sam oti{ao u SIZ stanovanja i tamo proveo sedam godina i vidio {ta su potrebe grada. To je jedna dimenzija. Druga je ta da ~ovjek treba biti otvoren, treba gledati {ta svijet radi, kuda idu pravci razvoja gradova. I tre}a stvar, vrlo va`na, jeste ta da sam vidio u svom `ivotu {ta je uspjeh, a {ta neuspjeh. Neki ljudi, koji nisu ni{ta uradili do`ivjeli su uspjeh, a neki koji su puno toga napravili kritike. Zavisno od svog karaktera, od svojih namjera, svog nijeta, ljudi se opredjeljuju da li }e to {to rade uraditi na na~in da dobiju priznanje za to {to je vidljivo ili }e uraditi poslove koji dugoro~no, vjekovima usmjeravaju razvoj grada. To sam vidio na rudniku. Tamo su bili uspje{ni ljudi koji su izbacivali tone. I kada odu, ostave rudnik u problemima jer ni{ta nisu radili na pripremi. Tako vam je i u gradu. Ako imate mandat od ~etiri godine, obi~no ne mo`ete to uraditi i onda se opredjeljujete da li }ete uraditi projekte koje svako vidi ili one koji dugoro~no rje{avaju mnoge probleme. Ja sam se opredijelio za ovo drugo i mislio da poslije prvog mandata ljudi to ne}e razumjeti. Me|utim, ra-

zumjeli su, ljudi su pametniji nego {to je rukovodstvo u Bosni i Hercegovini.

Inicijalna kapisla
• Koji su to dugoro~ni projekti koji su ura|eni ili su u toku? - Plava voda, Termoelektrana, rje{enje saobra}aja u Zenici, Sanitarna deponija, Si|e, Gradska arena, Poslovna zona... • [ta je sa Ter mo elek tranom? - To je najzna~ajniji projekt, po meni, u historiji Zenice. On nije samo va`an sam po sebi, ve} je va`an kao inicijalna kapisla, kao ne{to {to je odrednica mnogih stvari. To je najve}a investicija u BiH, to je proizvodnja 390 MW struje, proizvodnja 170 MW toplotne energije, budu}ih 60 - 70 do 100 dobrih radnih mjesta, to je dobra roba koja ne kalira i za kojom postoji potreba. Druga strana pri~e je {to ona eliminira potrebu da gra|ani Zenice trpe svakodnevno sagorijevanje 700 900 tona uglja za potrebe gradskog grijanja. Tre}i aspekt toga je da je to osnovica za dizanje mre`e javnog preduze}a. Stanje grijanja je takvo da nemamo {anse da se kre di tno za du `i mo da bismo obezbijedili sredstva za rekonstrukciju postoje}e i razvoj nove mre`e daljinskog grijanja. Sa ~injenicom da }emo dobijati toplotnu energiju na nivou tro{kova, izuzetno u periodu otplate investicija, bi}e umanjena cijena prema javnom preduze}u za 50 posto. Ta razlika stvara dovoljnu pretpostavku da se kreditno zadu`i preduze}e i rekonstrui{e svu mre`u daljinskog grijanja i pro{iri je na sve gradske i prigradske dijelove. Eliminisa}e se tako 70-ak kotlovnica, 10.000 ku}nih lo`i{ta i uz mjere koje imamo u ArcelorMittalu }emo biti u prilici da govorimo ozbiljno o ~istom

zraku u Zenici. • Vjerujete u to? - Apsolutno vjerujem u to. Ovaj projekt, ponavljam, otvara mnogo toga. Jo{ jedan aspekat je va`an, a to je da }emo u}i u energetske gradove, me|u 600 gradova u svijetu. U}i }emo u energetsku mapu svijeta. Otvaraju se nove vizije, za zagrijavanje Aqua parka, razvoj plasteni~ke proizvodnje... [ire se nove mogu}nosti.

Okrenuli se sebi
• Me|u dugoro~nim idejama je i projekt Plave vode? - Kada sam do{ao ovdje, zatekao sam nekoliko gradskih dijelova i prigradskih naselja koja nisu imala vodu. Kada sam u{ao u analizu, vidio sam da je menad`ment Vodovoda na zahtjeve gra|ana da se priklju~e, odgovarao da nema tehni~ke mogu}nosti. Nije se radilo o tome, ve} nisu `eljeli raditi. Za ovih osam godina smo pro{irili mre`u, imali su{ne godine i nemamo redukcije. Prije nisu bili pokriveni ti dijelovi, a bile su stalne redukcije. Smanjenje kapaciteta Kru{~ice je dodatni problem. Napravljena je analiza izvora blizu Zenice, za koje postoji ekonomska opravdanost dovo|enja. Utvr|eno je da je najbolji i najkvalitetniji izvor Plava voda. O`ivio sam jednu staru ideju regionalnog vodovoda. Pokrenuta je procedura dogovora pet na~elnika. U Bosni nemate puno regionalnih projekata. Ne mo`e biti dobro Zenici ako je lo{e Vitezu, niti dobro Travniku, ako vode nema Busova~a... Ovim na{im aktivnostima smo sprije~ili neke me{etare koji su svojevremeno dobili koncesiju na ovaj vodovod i da prodaju to dobro nama. Ovo je ulaganje za budu}nost, za trajno rje{ava nje vo do snab di je va nja pet op}ina.

Mittal u okvirima ekostandarda
• Krajem pro{le godine 10.000 Zeni~ana je protestovalo zbog aerozaga|enja? - To je ono {to i ho}u, da se ka`e glasno da imamo problem koji se mora rije{iti. Sto i ne{to godina postoji @eljezara. Nikad se ozbiljno nije bavilo ekologijom. Onda je do{la 2003, doneseni su okolinski zakoni i od tada po~inje ozbiljna borba za zdraviju `ivotnu sredinu. Privatizacija @eljezare desila se prije mog dolaska. Federacija je provela privatizaciju, donijela zakone, utvrdila nadle`nosti, malo Op}ini, vi{e Kantonu, a najvi{e Federaciji. Zakon razlikuje nove pogone koji ne mogu po~eti djelovati dok nema okolinske dozvole. Za ovih osam godina nijedan pogon se nije otvorio koji nema okolinske dozvole. Onda se to po~elo koristiti u razli~ite politi~ke svrhe. Op}ina je obezbijedila monitoring i po~ela je monta`a opreme. Ne}e vi{e niko od organa koji vode nadzor mo}i re}i da nemamo podataka pa ne mo`emo inter venirati. Razumijem da je Mit tal probio rokove i da trebamo sjesti oko toga, ali nemojte o~ekivati da }emo pristati na bilo {to {to ne garantuje dovo|enje Mit tala u ekolo{ki prihvatljive standarde i bez pru`anja garancije za to. • [ta je sa glavnom gradskom magistralom? - O GGM-u se govori 30 - 40 godina. Ljudi su planirali tu saobra}ajnicu na na~in da se nikada ne}e ni raditi. Mi smo uradili projekt tako da nema potrebe za velikim ru{enjem. Na{li smo rje{enje koje zadovoljava sve saobra}ajne kriterije. Zamijenjena je sva infrastruktura od vode, kanalizacije, struje, PTT kablova... Saudijski fond za razvoj dao nam je kredit od 25 miliona dolara. Do sada je realizirano 40 posto projekta, u tome su najte`e dionice. Zenica je prvi put u poziciji da o sebi vodi ra~una, prvi put je svjesna da ne treba polagati puno u druge. Zenica se okrenula sebi, ne na na~in da optu`uje druge sredine, druge nivoe vlasti, ve} da ka`e hajde da vidimo {ta mo`emo uraditi sami. U ovih osam godina ura|eni su projekti o kojima se govorilo 50 godina. I to je ura|eno sada kada je op}ina najslabija ekonomski. S druge strane, kada je mogla sve uraditi, onda se investiralo u druge dijelove biv{e dr`ave.

TAKORE]I... TURNIR
[esti Svetosavski turnir u stonom tenisu zavr{en je u Modri~i progla{enjem pobjednika i dodjelom pehara i medalja u pet takmi~arskih kategorija, javlja Srna. Za pobjednicu u kategoriji djevoj~ica do 12 godina progla{ena je Nasiha D`aferspahi}, a u kategoriji dje~aka do 12 godina prvo mjesto osvojio je Dejan Zeljkovi}. Igor \uri} osvojio je prvo mjesto u kategoriji dje~aka od 12 do 17 godina. Najbolji u kategoriji srednjo{kolaca i studenata bio je Danijel Miladinovi}, dok je u kategoriji seniora prvo mjesto osvojio Nenad Malinovi}. Predsjednik Organizacionog odbora turnira i sekretar Stonoteniskog kluba Modri~a-spin Boro Bijeli} izrazio je zadovoljstvo brojem takmi~ara i kvalitetom igre na turniru.

6

DOGA\AJI
VIJESTI

ponedjeljak, 28. januar/sije~anj 2013.

OSLOBO\ENJE

Povu~en prijedlog dopuna Zakona o Elektroprijenosu BiH

Nove izmjene po zahtjevu
Mo`e i tre}i kanal
Predsjednik Demokratskog narodnog saveza Marko Pavi} ka zao je da nema ni{ta protiv da u BiH postoje tri nacionalna RTV kanala, ali da, u slu~aju uvo|enja tre}eg treba ra zmisliti kako to realizovati. - O~igledno je da BHRT ne zadovoljava potrebe na{eg entiteta i sre}a je {to imamo svoj kanal kojim zadovoljavamo potrebe za javnim ser visom, ali je problem {to veliki dio novca izdvajamo za nivo BiH i otvaranjem hrvatskog kanala sredstva namijenjena Radio-televiziji Republike Srpske mogla bi biti umanjena, a to nije realno, rekao je Pavi} za Srnu, te dodao da je odluka Vije}a ministara BiH da predlo`i Parlamentu na usvajanje zakonsko rje{enje kojim bi se uspostavio poseban televizijski program na hrvatskom jeziku posljedica dogovora koalicije stranaka u vlasti na nivou BiH. - Ne znam {ta sadr`i taj dogovor i nisam pro~itao zakon, tako da vi{e o tome ne mogu re}i, dodao je Pavi}.

Evropske komisije
Planovi {estorke da do marta 2013. raspodijeli dobit Elektroprijenosa BiH su propali: entitetske vlade ne}e se tako lako dokopati sredstava kako bi bar djelomi~no pokrpile bud`etske deficite
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH prije nekoliko dana povuklo je iz Vije}a ministara BiH prijedlog izmjena i dopuna Zakona o osnivanju kompanije za prenos elektri~ne energije (Elektroprijenos) BiH dostavljenih u oktobru pro{le godine. Potvrdio je to za Oslobo|enje Zvonimir Kutle{a, generalni tajnik Vije}a ministara BiH, navode}i kako je to u~injeno zbog pripremanja novih, dopunjenih izmjena tog akta. - Obavije{teni smo iz resornog ministarstva da bi brzo trebalo da budu zavr{ene nove izmjene i dopune koje }e biti upu}ene Vije}u ministara BiH, a potom i dostavljene u parlamentarnu proceduru, naglasio je Kutle{a. Radi se, naime, o izradi nove verzije izmjena Zakona o Elektroprijenosu BiH uskla|enih sa dogovorom iz sporazuma SDP - SNSD, a koje su poduprli i HDZBiH, SDS, HDZ 1990 i SBB. Ove su izmjene usmjerene prvenstveno na raspodjelu dobiti te kompanije, koja prema podacima Uprave iznosi 120 miliona KM (akumulirana u periodu 2006 - 2012). {tuju}i omjer kapitala u kompaniji - FBiH 58,89 posto; RS 41,11 posto. Taj procenat srazmjeran u~e{}u u kapitalu treba biti uspostavljen i u broju i strukturi zaposlenih. Zaklju~eno je i da }e s ciljem deblokade rada kompanije, a do izmjene internih akata, odluke na upravi i Upravnom odboru kompanije biti donesene konsenzusom, kao i da }e vo|enje politike preduze}a usagla{avati ~lanovi Skup{tine dioni~ara kao i druga va`na "otvorena pitanja". Pored toga, dogovoreno je i da se formiraju ekspertne radne grupe za analizu i prijedlog rje{enja statusa 110 kV mre`e u BiH i odnosa Nezavisnog operativnog sistema u BiH i Elektroprijenosa BiH, te da UO Elektroprijenosa razrije{i vr{ioce du`nosti ~lanova uprave i imenuje nove, kao i pokrene proceduru za izbor i imenovanje ~lanova uprave. Svi ovi zaklju~ci iz februara 2012. su u skladu sa dogovorom sa sastanka ministara energije i Stefana Sannina, generalnog direktora Direktorata za pro{irenje EU, iz novembra 2011. s tim da je re~eno i da }e se uraditi nezavisna revizija investicija u periodu od 2006 - 2011. da bi se sagledao omjer investiranja po entitetima. To je nu`no jer treba da bude osnov za izradu novog investicionog plana. No, zaklju~ci nisu realizovani, osim {to su pripremljene izmjene i dopune Zakona o Elektroprijenosu i u oktobru 2012. dostavljene Vije}u ministara da bi sada bile povu~ene jer nije ura|eno {to je trebalo.
A. TERZI]

Elektroprijenos BiH: Dr`avna kompanija na meti entiteta

Nastavljen {trajk u pravosu|u
[trajk u pravosu|u RS-a se nastavlja, uz po{tivanje minimuma procesa rada, najavio je ju~er predsjednik Sindikata pravosu|a RS-a Sini{a Petrovi}. Jo{ jednom je demantirao podatke o broju {trajka~a, isti~u}i da se sve vi{e radnika priklju~uje {trajku, koji }e se nastaviti do kona~nog ispunjenja njihovih zahtjeva. - Klju~ni razlog za {trajk je taj {to je Vlada RS-a prekr{ila odluku o najni`oj pla}i u RS-u, koja iznosi 370 KM. U pravosu|u to ne va`i, jer iznosi 313 KM i tu pla}u primaju radnici sa SSS, a u koju je uklju~en i topli obrok i regres, naglasio je Petrovi}, te dodao da zbog takvih pla}a ne stoje primjedbe premijera RS-a Aleksandra D`ombi}a da treba uskladiti pla}e u pravosu|u s realnim sektorom.

@elje za februar i mart
Predsjednici SDP-a i SNSD-a Zlatko Lagumd`ija i Milorad Dodik sporazumom su dogovorili da se izmjene i dopune Zakona o Elektroprijenosu BiH usvoje u februaru 2013. kako bi u martu na Skup{tini akcionara kompanije donijeli odluku o raspodjeli dobiti. No, o~ito je da su planovi vladaju}e {estorke propali, te da se entitetske vlade - RS-a i Federacije

BiH ne}e tako lako dokopati dobiti Elektroprijenosa BiH, kako bi bar djelomi~no pokrpile ogromne bud`etske deficite. Planove Dodik - Lagumd`ija pomutili su iz Evropske komisije u Bruxellesu, protivljenjem raspodjeli dobiti prije utvr|enog roka od 10 godina od osnivanja kompanije i bez utvr|ivanja jasnih kriterija koji bi bili sastavni dio izmjena i dopuna Zakona o Elektroprijenosu BiH. No, vladaju}oj {estorki se `urilo pa su zakonski prijedlozi ka Vije}u ministara BiH oti{li bez ovih stavki, zbog ~ega su zapravo i povu~eni iz procedure. Takav ishod dao se naslutiti i iz dopisa predsjednika SDP-a predsjedatelju Vije}a ministara BiH Vjekoslavu Bevandi dostavljenog 27. novembra 2012. - Na sastanku u Bruxellesu odr`anom 13. novembra predstavnici Evropske komisije su insistirali da se izmjene i dopune Zakona o Elektroprijenosu BiH ne

donose, odnosno da se ne donose odluke o raspodjeli dobiti, dok se ne sprovedu ostale odluke dogovorene sa Komisijom u novembru 2011, a potvr|ene na Skup{tini dioni~ara u februaru 2012, Evropska komisija predla`e da se izmjene i dopune Zakona kojim se bri{e odrednica zabrane raspodjele dobiti me|u dioni~arima u periodu od 10 godina od osnivanja dopune jasnijim kriterijima za raspodjelu dobiti - naprimjer, neraspore|ena dobit mo`e se raspodijeliti nakon usvajanja posljednjeg godi{njeg finansijskog izvje{taja preduze}a, te usvajanja investicionog plana preduze}a, navedeno je u dopisu Bevandi.

Obaveze iz dogovora
A na Skup{tini dioni~ara iz februara 2012. za poslovanje/obavljanje djelatnosti Elektroprijenosa utvr|eni su principi: investiranje u prenosnu mre`u na podru~ju dva entiteta realizovat }e se po-

Dvadeset godina od smrti Sr|ana Aleksi}a

Sinonim dobrote i ~asti
Napredak u za{titi li~nih podataka
Agencija za za{titu li~nih podataka u BiH zadovoljna je napretkom koji je ostvaren u oblasti za{tite podataka u BiH, a o ~emu svjedo~e brojni poka zatelji, ocijenio je direktor AZLPBiH Petar Kova~evi} u razgovoru za Fenu, povodom Evropskog dana za{tite podataka u BiH, 28. januara. Sumiraju}i rezultate rada Agencije ostvarene u protekloj godini, Kova~evi} podsje}a da AZLPBiH bilje`i 71 prigovor (35 u 2011) nosilaca li~nih podataka, koji su podneseni zbog sumnji da su njihovi li~ni podaci protuzakonito obra|ivani, a {to govori o ja~anju svijesti gra|ana o njihovim pravima. Istovremeno, AZLPBiH je u 2012. godini izvr{io 99 inspekcijskih nadzora (planiranih, ad-hoc i revizijskih). Predstavnici vlasti u Trebinju i porodica ju~er su prislu`ili svije}e i polo`ili cvije}e na spomenik Sr|anu Aleksi}u, koji je prije 20 godina izgubio `ivot, brane }i pri ja te lja Bo {nja ka od srpskih vojnika. Sr|anov otac Rade ka`e da dvije decenije `ivi sa prazninom {to je izgubio naj bli `eg, ali je po no san na Sr|anov ljudski gest. - Sr|anovo ime postalo je sinonim dobrote i ~asti koje se po{tuje, a za mene je Sr|an ostao dvadest{estogodi{nji mladi} koji je u punoj snazi i zreloj mladosti `rtvovao `ivot za ~ovjeka, isti~e Rade Aleksi}, nakon {to je prislu`io svije}u na grobu sina u Podgljivlju. On napominje da na njegovu adresu godinama sti`u poruke i ko Vu~urevi} isti~e da je ponosan na sugra|anina Sr|ana koji je, iako tada veoma mlad, pokazao vrlinu koju rijetko ko posjeduje. On je rekao da }e lokalna vlast razmatrati mogu}nost postavljanja adekvatnog obilje`ja sa Sr|ano vim ime nom. Sr|anov grob posjetila je i delegacija iz Crne Gore, iz koje su istakli da bi uskoro i jedna ulica u Pod go ri ci tre ba lo da no si Sr|anovo ime. Tragedija se dogodila 21. januara kada je Sr|an prolaze}i pijacom ugledao kako ~etvorica srpskih vojnika maltretiraju njegovog kom{iju i prijatelja Alena Glavovi}a. On je poku{ao da spasi prijatelja, ali je od zadobijenih udaraca pao u komu i {est dana kasnije preminuo u trebinjskoj bolnici.

Otac Rade sa na~elnikom Slavkom Vu~urevi}em

pisma ljudi iz cijelog svijeta koji su ponosni na Sr|anovo djelo. Rade ka`e da mu je mnogo va`nije da djelo njegovog sina cijene sugra|ani, nego da neka ulica u Trebinju nosi ime Sr|an Aleksi}.

"Ako mo ji su gra|ani vo le Sr|ana i njegovo djelo onda je on njihov. Obilje`ja su sporedna stvar u odnosu na osje}anja", ka`e za Srnu Rade. Gradona~elnik Trebinja Slav-

OSLOBO\ENJE ponedjeljak, 28. januar/sije~anj 2013.

DOGA\AJI
VIJESTI

7

Prijedlog zakona o povoljnijem penzionisanju u FBiH

SDP bez podr{ke HDZ-a?
Premijer nije naivan da ne zna koje su ~etiri temeljne udruge HVO-a, ka`e Markovi} Svrstani u socijalne kategorije, isti~e Kulenovi}
Prijedlog zakona o povoljnijem penzionisanju u FBiH, najvjerovatnije }e pasti u parlamentarnoj proceduri, jer iz Saveza udru`enja vojnih penzionera i Zajednice `upanijskih udruga umirovljenih pripadnika HVO-a najavljuju borbu, te podr{ku SDA i hrvatskih partija. Naime, njihove sugestije na predlo`eni akt nisu prihva}ene ni nakon razgovora sa premijerom FBiH Nerminom Nik{i}em. Sastanku nije ni prisustvovao predstavnik Zajednice udruga HVO-a. Iz Zajednice prijedlog zakona nazivaju zakonom o socijalnoj pomo}i ratnih postrojbi domovinskog rata u BiH. Predsjednik Udruge HVO-a Kantona Sarajevo Zdenko Markovi} ka`e nam kako predstavnici Zajednice nisu i{li na sastanak jer "premijer treba da se uozbilji i pozove predstavnike HVO-a".

Glasa~ka baza
Za je dni ca `u pa nij skih udruga umirovljenih pripadnika HVO-a odr`ala je sjednicu 23. januara, a u saop{tenju se u predlo`enom zakonu o povoljnijem penzionisanju navodi kako su "sudionici domovinskog rata svrstani u socijalnu kategoriju, a, sa druge strane, stvoreni su preduvjeti pro{irivanja baze glasa~kog ti je la za je dnu stran ku, uvo|enjem u pravo oko 7.000 korisnika". jedan od na{ih zahtjeva koje smo na vrijeme uputili nije uva`en i time se ova populacija i dalje omalova`ava i svrstava u socijalne kategorije. U jednom momentu premijer je zaprijetio da }e nam penzije ispla}ivati po 150 maraka, {to je neka vrsta zapla{ivanja. Ima dovoljno metoda da se nastavimo boriti za svoja prava. Spremni smo na radikalne mjere zajedno sa `upanijskim udrugama HVO-a, mnoge institucije }e biti blokirane, upozorava Kulenovi}. Iz Saveza napominju kako se u razgovorima sa ~lanovima Vlade FBiH i dalje potenciralo pismo namjere MMF-a, a da je od pominjanih 22.000 novih korisnika, taj broj narastao na 30.000. To bi u kona~nici zna~ilo drasti~no smanjenje iznosa vojnih penzija, pa bi 9.834 vojna penzionera imati minimalne penzije od 226 KM.
J. MILANOVI]

Fotoshop sjednica ministra Lagumd`ije
Povodom izjave ministra Lagumd`ije da BiH i Srbija uskoro kre}u sa redovnim odr`avanjem zajedni~kih sjednica Vlade Srbije i Vije}a ministara BiH, SBiH upozorava da Lagumd`ija i ostali ministri u VM-u ne rje{avaju goru}e probleme nefunkcionisanjem vlasti u BiH i FBiH, nego ministar `eli da prigrabi jef tine politi~ke poene kvazizajedni~kim sjednicama vlada dviju dr`ava. - Lagumd`ija nije najavio koje }e teme biti razmatrane. Ali, za pretpostaviti je da na ovom fotoshopu ne}e biti razgovora o poricanju genocida u Srebrenici, o samovolji Srbije kada je u pitanju izgradnja hidroelektrana u srednjem toku rijeke Drine bez razgovora sa predstavnicima BiH, nego isklju~ivo sa jednim njenim entitetom; o problemima sa pasivnim podbilansom i mogu}im gubitkom nekoliko milijardi KM imovine BiH u Srbiji, o dugu Srbije prema BiH zbog nelegalnog kori{tenja hidroelek trana na Drini..., saop}eno je iz SBiH.

Markovi}: Mirovine krvlju zaslu`ili

Kulenovi}: Blokada institucija

Ko koga predstavlja?
- Dobili smo poziv preko Saveza vojnih penzionera, nije na{ predstavnik uop{te pozvan, a ako se poziv ve} upu}uje, trebamo ga dobiti bar 24 ili 48 sati prije, da predstavnik HVO-a mo`e do}i i pripremiti se za razgovor. Oni to normalno rade ad hock, kako ho}e sklope mozaik koji njima odgovara i tako nas dovedu pred svr{en ~in. Sa pojedinim ljudima, ~lanovima nekih udru`enja, prave dogovore da ovi di`u ruku za njih, ali to im ne}e pro}i, mi }emo se boriti da zakon ne pro|e. Bori}emo se u Parlamentu, jer o~ito da premijer nema sluha da slu{a branitelje koji su dobili ove mirovine i koji su ih sigurno krvlju zaslu`ili,

a ne negdje na grani ili u Americi, isti~e Markovi}, te napominje kako se u FBiH treba prihvatiti realnost i u njoj ko koga predstavlja. - A premijer nije toliko naivan i ne{kolovan da ne zna ko koga predstavlja. Mo`e se bar raspitati. Bez obzira na to da li sam to ja ili bilo ko drugi, ako mene ne uva`ava ~lanstvo, ja nemam {ta tra`iti kod njega. Znamo da ima dosta udru`enja, ali ~etiri su temeljna koja ~ine Hrvatsko vije}e obrane i ta ~etiri su poznata i premijeru i cijeloj Vladi i Parlamentu. Ako ta ~etiri udru`enja imaju podr{ku i hrvatskih stranaka, ne vidim za{to nisu pozvana, ka`e Markovi}. Na pitanje ho}e li dobiti podr{ku hrvatskih stranaka i u Parlamentu FBiH, Markovi} ka`e: - [ta je danas garant? Ali, mi pri~amo aktivno sa hrvatskom politi~kom stranom, ne isklju~ujemo nijednu drugu, ali po{to dje-

lujemo zajedno sa Savezom udru`enja vojnih penzionera BiH, dogovorili smo se da oni razgovaraju sa strankama sa bo{nja~kim predznakom. Ovdje je potrebno ljudima u Parlamentu objasniti o ~emu se radi. Osamdeset posto ljudi je bilo u borbi i to je glasa~ko tijelo politi~kih strana i oni su vjerovatno svjesni toga. Oko 90 posto hrvatskog naroda glasa za hrvatske stranke, optimista sam da }e nas podr`ati kao braniteljsku populaciju.

Novi} na forumu u Londonu
Ministar civilnih poslova BiH Sredoje Novi} u~estvovat }e u radu Svjetskog obra zovnog foruma, koji se od 28. do 30. januara odr`ava u Londonu. Rije~ je o najve}em globalnom okupljanju ministara obra zovanja, a bit }e razgovarano o klju~nim iza zovima koje ministri imaju u obrazovanju u svojim zemljama, saop}eno je iz Ministarstva civilnih poslova BiH. Ministri zemalja u~esnica govorit }e o strategijama i politikama kojima dopiru do svih studenata radi postizanja kvaliteta u podu~avanju i u~enju i optimiziranja uticaja obra zovanja u skladu s nacionalnim ciljevima. Radu foruma prisustvovat }e i federalni ministar Damir Ma{i}.

Radikalne mjere
Predsjednik Saveza udru`enja voj nih pen zi one ra FBiH Ahmed Kulenovi} isti~e kako }e i dalje raditi sa Zajednicom HVO-a na tome da stru~no i kvalitetno zakon postave "na neki normalan kolosijek". - I ovaj prijedlog ima mnogo devijacija, o~ite poku{aje uvo|enja u pravo novih korisnika, ni-

UO Udru`enja penzionera vojnih osiguranika u FBiH

Mirovine }e biti manje za jo{ 30 posto
Novi zakon u prava uvodi jo{ osam kategorija penzionera Vlada `eli pretvoriti penzionere vojne osiguranike u socijalnu kategoriju
Upra vni odbor Udru `e nja penzionera vojnih osiguranika u FBiH smatra da je radni tekst Zakona o povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodila~kog rata neprihvatljiv jer, me|u ostalim, uvodi u prava na penziju, pored onih koji su to pravo ostvarili po Zakonu o potvr|ivanju prava na prijevremenu penziju pod povoljnijim uslovima, jo{ osam kategorija. Time se, zaklju~ili su, sa preko 20.000 novih korisnika optere}uju sredstva namijenjena za isplatu penzija po dosada{njem zakonu. U Udru`enju ~iji je predsjednik Ismet Harbinja boje se da }e njihove sada{nje mirovine, za pored sada{njih 15 posto, biti manje za jo{ oko 30 posto. "Vlada `eli pretvoriti penzionere vojne osiguranike u socijalnu kategoriju zanemaruju}i ~injenicu da se radi o licima koja su ostvarila penziju iz radnog odnosa, da su to bila profesionalna vojna lica i civilna lica na slu`bi Vojsci FBiH i federalnom Ministarstvu odbrane, da su se upla}ivali redovni doprinosi za penziju srazmjerno pla}i koju su primali. Uslovi, na~in obra~una penzije po predlo`enom zakonu, razlikuju se od uslova po kojima su penzioneri vojni osiguranici ostvarili pravo po uredbama I, II i III i kojima su ta prava priznata Zakonom o potvr|ivanju prava na prijevremenu penziju pod povoljnijim uslovima. Pravo na starosnu penziju, po tom propisu, ostvarivala su lica sa 30 godina sta`a osiguranja i 55 godina `ivota, a prijevremenu starosnu penziju sa najmanje 20 sta`a i 40 godina `ivota. Osnov za obra~un penzije bio je prosjek pla}a ostvarenih zadnjih pet godina u slu`bi, a obra~un penzije 55 posto od osnovice plate za 20 godina sta`a, a za svaku godinu sta`a dodaje se dva posto. Svi ovi parametri su odba~eni, a nametnuti su rigorozniji uslovi po principu da se starosna penzija mo`e priznati samo onim licima koja imaju 40 godina sta`a i 65 godina `ivota", navodi Upravni odbor ovog udru`enja. Misle i da je predlo`eni tekst zakona diskriminiraju}i u odnosu na penzionere vojne osiguranike koji su oti{li po Zakonu o slu`bi u Vojsci FBiH i Zakonu o slu`bi u Oru`anim snagama BiH, neprihvatljiv im je na~in obra~una i uskla|ivanja penzi-

Podsjetnik i opomena
Ne~ovje~nost, brutalnost i monstruoznost nacisti~kog re`ima i njihovih sluga na prostoru BiH odveli su stotine hiljada ljudi u smrt, otrovali me|uetni~ke odnose i produbili bratoubila~ki rat, koji je pored okupacije, desetkovao ~itave krajeve, kazao je predsjednik Narodne stranke Radom za boljitak Mladen Ivankovi} Lijanovi}, povodom Me|unarodnog dana sje}anja na `rtve holokausta - Ne smijemo zaboraviti i na ~injenicu da su obaveze iz presude o tu`ba u predmetu Sejdi} - Finci zada}a svim politi~kim subjektima u BiH da isprave nepravdu prema Jevrejima, nacionalnim manjinama i onima koji se izja{njavaju kao ostali, dodao je Ivankovo} Lijanovi}.

Ismet Harbinja: Vidimo se na sudu

ja. Predlo`eni radni tekst zakona je, zaklju~ili su, u suprotnosti sa Ustavom BiH i Zakonom o PIO/MIO, te Evropskom konvencijom o za{titi ljudskih prava i sloboda. Poru~ili su da }e usvajanje pomenutog akta prouzrokovati sudske sporove sa nesa gle di vim po slje di ca ma po A. B. dr`avu.

8

DOGA\AJI
VIJESTI

ponedjeljak, 28. januar/sije~anj 2013.

OSLOBO\ENJE

Alarmantni podaci Slu`be za zapo{ljavanje TK-a

Na birou 34.000 mladih
U teku}oj godini planirana podr{ka zapo{ljavanju i samozapo{ljavanju Roma
Prema evidenciji Slu`be za zapo{ljavanje Tuzlanskog kantona, na kraju 2012. evidentirano je 98.289 nezaposlenih osoba, {to je za 3.095 osoba vi{e u odnosu na isti period 2011. godine. Podatak koji dodatno zabrinjava je ~injenica da se od ukupnog broja nezaposlenih, na birou nalazi ~ak 34.000 mladih osoba. Zbog izuzetno te{ke situacije na tr`i{tu rada, u Slu`bi za zapo{ljavanje ove godine o~ekuju porast broja nezaposlenih. Tako|er, do porasta broja nezaposlenih dolazi i zbog otpu{tanja radnika, ali i zbog novoprijavljenih osoba po zavr{etku {kolovanja. Na evidenciji nezaposlenih najve}i broj je kvalifikovanih radnika (KV), dok je sa visokom stru~nom spremom 5.112 osoba. - Od osoba sa VSS-om najbrojniji su ekonomisti, kojih ima 535, potom slijede pravnici, njih 458, ali to su dva profila koja se {ljavanje koji su realizovani uz podr{ku Federalnog zavoda za zapo{ljavanje. - Kada je u pitanju 2013. godina, moram ista}i da je, tako|er, planiran niz projekata. Rije~ je o projektima koji }e se realizirati u skladu sa finansijskim mogu}nostima Federalnog zavoda, Slu`be i drugih institucija. Neki od njih bit }e usmjereni na sufinansiranje programa obavljanja pripravni~kog/volonterskog sta`a boraca i ~lanova njihovih porodica, sufinansiranje samozapo{ljavanja mladih, sufinansiranje zapo{ljavanja i samozapo{ljavanja Roma, rekla nam je Bedak. Pored projekata za zapo{ljavanje, za teku}u godinu planirani su i projekti koji za cilj imaju dodatnu edukaciju ili prekvalifikaciju nezaposlenih, kako bi se pove}ala njihova konkurentnost na tr`i{tu rada.
D. OSMANAGI]

Ne branite nas od Kusturice
Odbornik DNS-a u SO Vi{egrad Predrag Maljukan istakao je da ga deprimira odnos lokalne vlasti prema Andri}gradu - najprioritetnijem projektu koji je jednoglasno usvojen i od kojeg op{tina ima najve}a o~ekivanja ne samo ekonomskog profita nego i izlaska na turisti~ku pozornicu BiH i biv{e Jugoslavije. Maljukan je u otvorenom pismu na~elniku Slavi{i Mi{kovi}u i javnosti RS-a naveo da se, prate}i izjave vi{egradskih zvani~nika, mo`e napraviti mozaik politike koja se vodi u ovoj lokalnoj zajednici. - Pogotovo sam iritiran Va{im zahtjevom, na~elni~e, koji je objavljen ovih dana u novinama pod naslovom "Vi{egrad tra`i da Kusturica polo`i ra~une". Va{a izjava me apsolutno zbunjuje, s obzirom na to da kao odbornik SO Vi{egrad znam kao i svi ostali odbornici, bez obzira na par tijsku pripadnost, da su svi izvje{taji u vezi sa izgradnjom Andri}grada prolazili jednoglasno i bez bilo kakvih zamjerki, isti~e se u pismu Maljukana.

U Tuzli evidentirano ~ak 98.289 nezaposlenih

najvi{e i upo{ljavaju, odnosno bri{u sa na{e evidencije. Profesora bosanskog jezika je 209, dok su svi ostali profili ispod 200. S druge strane, kada su u pitanju osobe sa VSS-om, najte`e se zapo{ljavaju defektolozi, in`enjeri za sigurnost na radu, in-

`enjeri hemijske tehnologije i geolozi, kazala nam je Jasna Bedak, glasnogovornica Slu`be za zapo{ljavanje TK-a. Prema njenim rije~ima, u pro{loj je godini sa evidencije brisano 12.366 osoba, ve}im dijelom zahvaljuju}i projektima za zapo-

Salihovi} pola`e zakletvu
Polaganje zakletve glavnog tu`itelja BiH Gorana Salihovi}a najavljeno je za utorak, 29. januar, saop{tili su iz Tu`iteljstva BiH. Du`nost glavnog tu`itelja Salihovi} }e preuzeti 1. februara. Salihovi}a je Visoko sudsko i tu`iteljsko vije}e BiH na ovu funkciju izabralo 12. decembra pro{le godine, a na mjesto glavnog tu`itelja BiH dolazi sa mjesta predsjednika Op}inskog suda u Sarajevu. Zakletvu }e u utorak polo`iti i zamjenik glavnog tu`itelja BiH Dragan ^orlija, koji je na ovu du`nost imenovan 21. decembra 2012. godine.

Ure|enja {ehidskih mezarja
Ministar za bora~ka pitanja Vlade BPKa - Gora`de Osman Suba{i} potpisao je ugovore o odobravanju nov~anih sredstava za finansiranje projekata ure|enja mezarja {ehida i poginulih boraca sa prostora ovog kantona, ali i susjednih op{tina, gdje su borci Armije RBiH dali `ivote. Sredstva od 67.000 KM obezbijedilo je Ministarstvo za bora~ka pitanja, za ukupno devet projekata. Nosioci projekata, udru`enja i organizacije koje okupljaju bora~ku populaciju sa prostora BPK-a, predstavnici Med`lisa IZa Gora`de i @epa, udru`enja gra|ana Povratak u ^ajni~e i Vitezovi Drine, te predstavnik MZ Trebe{ko Brdo u obavezi su implementirati ove projekte u roku od {est mjeseci i izvje{taj o utro{ku sredstava dostaviti Ministarstvu. Me|u projektima je i sufinansiranje ure|enja centralnog {ehidskog obilje`ja u @epi. Radi se o obilje`ju koje je ura|eno 2006, na kojem su ispisana imena 451 {ehida poginulog u toku agresije na ovo mjesto. - Drago nam je {to u saradnji sa Ministarstvom mo`emo da zavr{imo ovaj projekat i ostalo nam je jo{ da uradimo jarbole na centralnom {ehidskom obilje`ju. Zatim, trebamo da uradimo ulaznu kapiju u harem d`amije u @epi, iz razloga {to mi ove godine trebamo da provedemo proceduru da se d`amiji u @epi slu`beno da ime {ehida Mehmeda ef. Hajri}a. Iz nedavne presude generalu Tolimiru, svima je poznato da je ubistvo Mehmeda ef. Hajri}a, Avde Pali}a i Avde Imamovi}a u Ha{kom tribunalu okarakterisano kao genocid, kazao je Edin ef. [ljivar, v.d. glavnog imama u Med`lisu IZ-a @epa. Ministar Suba{i} je istakao da }e se Ministarstvo u narednom periodu pobrinuti da svaki {ehidski mezar bude obilje`en i za{ti}en, kako bi podsje}ao budu}e generacije ko je i zbog ~ega poginuo brane}i BiH. - Projektom smo obuhvatili op{tine Rogatica, Novo Gora`de, Fo~a - Ustikolina i Pale - Pra~a, tako da nismo samo teritorijalno vezani za Kanton, nego za {iru regiju jugoisto~ne Bosne, gdje su na{i borci brane}i ove prostore ginuli, a gdje su sada {ehidska mezarja, A. H. napomenuo je Suba{i}.

Potpisan sporazum u Gora`du

Besplatna pravna pomo} ugro`enima u BPK-u

Korekcije pravilnika o podsticajima
Ministar poljoprivrede, {umarstva i vodoprivrede Republike Srpske Miroslav Milovanovi} izjavio je da u prednacrtu pravilnika o uslovima i na~inu ostvarivanja podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela nema su{tinskih izmjena, ali da su izvr{ene odre|ene korekcije. - Su{tinski nismo smanjili mogu}nost ostvarivanja prava. Samo smo prava, koja su do sada bila definisana u nekoliko ~lanova, sada usmjerili u jedan, rekao je Milovanovi} za Alternativnu televiziju te dodao da predlo`eni pravilnik sadr`i i novi ~lan koji predvi|a pomo} za sezonski otkup povr}a. Milovanovi} je podsjetio da }e prednacrt pravilnika u narednih sedam dana biti na sajtu Ministarstva i da u tom periodu zainteresovani mogu da u pisanoj formi dostave prijedloge i sugestije.

Otvaranje zavoda do maja
Usvajanjem Zakona o pru`anju besplatne pravne pomo}i BPK-a ispunjen je zaklju~ak strukturalnog dijaloga koji se vodi izme|u BiH i EU u oblasti pravosu|a. Kako je istaknuto, stvoren je pravni okvir pru`anja pomo}i i pomaka u pobolj{anju standarda gra|ana BPK-a. - Ovim zakonom omogu}ava se ostvarivanje besplatne pravne pomo}i ugro`enim socijalnim kategorijama i ranjivim skupinama gra|ana ko je po red ut vr|enog socijalnog statusa spadaju u kategoriju ~iji je mjese~ni prihod ni`i od 35 posto prosje~ne pla}e u FBiH. Tako na osnovu statusa pravo na besplatnu pravnu pomo} ostvaruju djeca bez roditeljskog staranja, lica resorni kantonalni ministar. Pravna pomo} podrazumijeva sve vrste pravnih radnji pred sudovima i organima uprave. Gra|ani BPK-a Gora`de ovu pomo} ostvariva}e kroz uspostavu zavoda za besplatnu pravnu pomo} ~ije je osnivanje, nakon utvr|ivanja pravnog okvira, po ~e lo obez bje|iva njem pros to ra i kon ta kti ma sa me|unarodnim organizacijama. Po svemu sude}i, prostorije budu}eg zavoda opremi}e UNDP, a nakon {to se provede konkursna procedura za izbor direktora i prijem dva uposlena, on bi trebao po~eti raditi polovinom maja ove godine, istaknuo je ministar pravosu|a.
A. H.

kojima je oduzeta poslovna sposobnost i du{evno oboljela lica smje{tena u zdravstvene ustanove, `rtve nasilja u porodici ili nasilja na osnovu spola, za vrijeme dok su smje{teni u sigurnoj ku}i, korisnici socijalne pomo}i

ostvarene prema kantonalnom propisu o socijalnoj za{titi te u`ivaoci najni`ih penzija, pod uslovom da nemaju drugih ~lanova porodi~nog doma}instva koji ostvaruju dodatna primanja, pojasnio je Admir Pozderovi},

OSLOBO\ENJE ponedjeljak, 28. januar/sije~anj 2013.

DOGA\AJI
Sarajevo, 27. 01. 2013. godine RTVFBiH D`emal [abi}, generalni direktor Avdo Avdi}, urednik Vildana Kurti}, novinar

9

PRI^A O TORNJU KOJI DOMINIRA PANORAMOM BIHA]A

Obnova crkve
nakon 70 godina
Odlukom Op}inskog vije}a, Crkva sv. Ante Padovanskog, sru{ena u bombardovanju britanske avijacije, vra}ena je zakonskim vlasnicima Izrada projekta obnove
Prije sedamdeset godina u savezni~kom bombardiranju grada Biha}a britanska avijacija poru{ila je Crkvu svetog Ante Padovanskog koja se nalazila u staroj gradskoj jezgri. Desilo se to u vrijeme uskrsne mise, mnogo je civila poginulo i od tada je ova poru{ena crkva napu{tena. Nije priznata bila ni kao spomenik, decenijama u njoj su se okupljali samo gradski narkomani, a njen visoki toranj, koji je jedini preostao nakon bombardovanja, dominirao je sve ove godine panoramom Biha}a. Ove sedmice Op}insko vije}e Biha} donijelo je odluku da se toranj i temelji crkve vrate njenim zakonskim vlasnicima. te sa platoom. Postoje}i objekt, uz suglasnost Zavoda za za{titu spomenika iz Sarajeva, obnavljat }e `upni ured sv. Ante na temelju zaklju~aka Biskupskoga ordinarijata u Banjoj Luci i Franjeva~koga provincijalata Bosne srebrene u Sarajevu, tj. kapitula franjeva~kog samostana Petri}evac. Postoji stara idejna skica o obnovi koja }e se uskladiti sa vremenom, prostorom i potrebama grada i `upe Biha}, kazao nam je fra Bo`o Bla`evi}.

REAGOVANJE NA PRILOG FTV-a
objavljen u "Dnevniku 2" 24. 01. 2013. godine
Po{tovani, Iz razloga {to protivno zakonu i profesionalnoj etici nije objavljeno moje reagovanje na va{ prilog emitovan u ~etvrtak, 24. januara 2013. godine, u Dnevniku 2 FTV-a i zatim na www.federalna.ba objavljen pod naslovom "^au{evi} i Beglerovi} prijavljeni za pranje 4,5 miliona KM", primoran sam da svoje reagovanje objavim u printanim medijima. Reagiranje smatram svojom obavezom prema klijentima, partnerima i zaposlenicima LOK mikrokreditne fondacije Sarajevo i {iroj poslovnoj zajednici, koji to od mene o~ekuju. Prilogom od 24. 01. 2013. godine nastavlja se hajka koju je otvorio va{ javni servis protiv odgovornih lica u LOK mikrokreditnoj fondaciji Sarajevo, u cilju pritiska u javnosti na pravosudne organe. [tavi{e, uz potpuno ignoriranje ~injenice da predmetni izvje{taj ostaje u sferi i na nivou navodne sumnje sve dok po njemu ne postupe i meritorno se izjasne nadle`ni organi pravosu|a, objavljivanjem fotografija prilog se pretvara u li~nu potjernicu i javni poziv na lin~ prvenstveno Nusreta ^au{evi}a i Ned`ada Beglerovi}a. Po ~ijem nalogu i za koga radi na na{em bla}enju va{a novinarka morat }e se izjasniti na sudu po tu`bi za klevetu. Morbidna ostra{}enost kojom interpretira informacije vi{e govori o njoj nego o sadr`aju informacija. Neznanje i nestru~nost, nepoznavanje ili pogre{no prezentiranje osnovnih pojmova, kao npr. zajedni~ko finansiranje, dividenda, kupovina dionica, predsjednik nadzornog odbora, ispoljeno je u prilogu na na~in koji mo`e dovesti u sumnju da li su to uop}e pozitivne i prihvatljive stvari, {to upu}uje da je u funkciji afera{kog prikazivanja situacije. Profesionalnu du`nost da ~uje i drugu stranu samo formalno obavlja postfestum, te tako kr{i sve pravne postulate i profesionalne standarde istinitog i potpunog informiranja javnosti. Naro~ito je zabrinjavaju}e i potpuno neprihvatljivo saznanje da su nezakonito pribavljeni i zatim zloupotrijebljeni dokumenti istra`nih organa koje nemaju ni lica na koja se odnose niti je od njih tra`eno izja{njenje. Pri svemu tome potpuno je nerazumljivo i neprihvatljivo da se uop}e govori o pranju novca gdje "prljavog" novca naprosto nema. Pojednostavljeno i instruktivno govore}i, pranje novca je uvo|enje u regularne finansijske tokove novca sumnjivog porijekla. Me|utim, u projekat zajedni~kog finansiranja izgradnje poslovnog prostora LOK mikrokreditna fondacija Sarajevo je u{la na osnovu odluka nadle`nih organa i zaklju~enog notarski obra|enog ugovora, te za tu namjenu izvr{ila uplate iz zakonitih vlastitih izvora putem bankovnih ra~una. Dakle, sasvim izvjesno i van svake razumne sumnje, o~igledno ne postoje nezakoniti izvori niti ilegalni tokovi prljavog novca. Vidljivo je da naru~eni prilozi imaju za cilj da moralno diskredituju prozvane pojedince i nanesu {tetu navedenim firmama. Kao direktor LOK mikrokreditne fondacije Sarajevo, u ~iji sam nastanak i razvoj ulo`io 17 godina rada, svakako i kao odgovoran gra|anin ove zemlje, kako sam to i do sada ~inio, nastavit }u raditi u skladu sa zakonom i pru`ati sve potrebne informacije nadle`nim institucijama. Ako je ovo poku{aj neke prljave politi~ke igre sa "pranjem prljavog novca", po{to je ovih dana u Sarajevu pao snijeg, to je prilika da svaka zvjerka na njemu ostavi svoj trag. S po{tovanjem, Nusret ^au{evi}, direktor LOK MKF

Ugovor s Op}inom

On je sa fra Robertom Sli{kovi}em preuzeo slu`bu u biha}koj `upi prije {est mjeseci, a ve} su postigli zna~ajne rezultate, u {ta se ubraja osnivanje farme, rad Kori{tenje na sa ministrantima i neograni~eno mladima, osnivanje crkvenog hora, pogreZa katolike u Biha}u uvijek je bila Fra Bo`o Bla`evi} pred Crkvom sv. Ante bnog dru{tva i, nebolna ~injenica da davno, slu`enje polsu komunisti~ke vlasti otele i nacionali- no}ke na platou poru{ene crkve, te konazirale ovaj objekt. Budu}i da jo{ nije za- ~no i njeno vra}anje u okrilje institucije. `ivio Zakon o restituciji, Op}insko vijeNakon {to se potpi{e ugovor izme|u }e je sa 27 glasova za i nijednim protiv Op}ine i @upnoga ureda Biha} krenut }e vratilo Franjeva~koj provinciji Bosni sre- se u realizaciju izrade idejnoga i izvedbebrenoj zvonik i plato Crkve sv. Ante na ko- nog projekta, kazao nam je fra Bo`o. Sve ri{tenje na neograni~eno vrijeme. aktivnosti }e ovisiti o financijskim sred- Mi kao `upa sv. Ante Banjolu~ke bis- stvima, koja }e potra`ivati od donatora kupije i kao Franjeva~ka provincija Bosne i institucija na svim nivoima. srebrene smo izuzetno zahvalni gradonaPredvi|a se da }e imati ure|en kultur~elniku Emd`adu Galija{evi}u i pred- ni prostor sa muzejom, knji`nicom, izlosjedavaju}em Op}inskoga vije}a dr. Ro- `benim prostorom, vidikovcem i salom manu Juri}u, koji su izvr{ili svoje obe}a- za tribine i razli~ita kulturna i vjerska donje da }e `upi vratiti zvonik Crkve sv. An- ga|anja. F. BENDER

Peticija u Gora`du

Procesuiranje za 1.365 dana opsade
Na ini ci ja ti vu ne for mal ne gru pe gra|ana okupljenih oko Facebook grupe Sinovi Drine - ponos i pravda, ju~er je u Gora`du na nekoliko punktova organizova no po tpi si va nje peticije za procesuiranje ratnih zlo~ina po~injenih nad stanovnicima ovog grada tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. Iako su poznata imena nalogodavaca i izvr{ilaca zlo~ina nad gra|anima Gora`da, jo{ nijedan predmet nije procesuiran, kazala je Seja Bav~i}, ~lanica grupe Sinovi Drine - ponos i pravda. - Na ovome se ne}e stati i tra`i}e se anga`ovanje svih nivoa vlasti da kona~no po~nu podizati optu`nice protiv onih koji su ovaj grad i ove gra|ane 1.365 dana dr`ali pod opsadom, bez prava na `ivot. Gra|ani ovog kantona o~ekuju kona~no za{titu od svojih vlasti i vra}anje dostojanstva kakvo ovi gra|ani zaslu`uju, kazala je Bav~i}. Procjenjuje se da je za nepuna tri sata, koliko je trajalo potpi si va nje, vi{e od 1.500 gra|ana dalo potpis. Potpisivanje peticije bi}e nastavljeno i narednih dana kako bi {to vi{e gra|ana dalo podr{ku ovoj inicijativi. Peticija }e biti upu}ene ka institucijama, prvenstveno Dr`avnom tu`ila{tvu i VlaA. H. di BPK-a - Gora`de.

10

KOMENTARI

ponedjeljak, 28. januar/sije~anj 2013.

OSLOBO\ENJE

Biznis plus

E
FOKUS
Pi{e: Vildana SELIMBEGOVI]
vildana.selimbegovic@oslobodjenje.ba

Ne}u podsje}ati na Sanadera, niti pla~ljivo prizivati na{eg doma}eg; ne}u ~ak govoriti ni o Mi{kovi}u ~ijim se hap{enjem danas Vu~i}eva Srbija hvali, a moja domovina i dalje njegove suradnike i poslovne partnere tretira kao nedodirljive entitetske predsjednike i dr`avne ministre sigurnosti. Zapravo }u iskreno priznati da me najvi{e vrije|a podatak da je evropski ugla|enog Sanadera u zatvor smjestila tvrda hadezeovka Jadranka Kosor, a Srbiji je trebalo da umjesto demokratski u{minkanog Borisa Tadi}a, u ~ijem je vaktu Miroslav Mi{kovi} dobacio do svojih zvjezdanih trenutaka ("Srbija je Kosovo, sve ostalo je Delta"), do|e naprednjak Aleksandar Vu~i} da bi se uhvatio uko{tac sa korupcijom

kipa Oslobo|enja protekli je vikend provela u Beogradu: projekat Biznis plus, koji smo skupa s kolegama promovirali na Weekend media festivalu u Rovinju pro{log septembra, do`ivio je svoju prvu provjeru u organizaciji Novog magazina, beogradskog partnera na{e zajedni~ke pri~e. Portal Biznis plus, kako smo ve} najavljivali, zapravo je informacijski servis koji kani svojim pretplatnicima svakodnevno omogu}avati iscrpan pregled poslovnih trendova zemalja u susjedstvu. Osim doma}inske ekipe Novog magazina, na ~ijem je ~elu nezaboravna Nade`da Ga}e, u Beogradu su bili i ostali partneri s kojima skupa radimo na ovom projektu - zagreba~ku ekipu ~asopisa Aktual i portala Business.hr predvodio je Plamenko Cviti}, ina~e glavni urednik vrlo ~itanog poslovnog dnevnika u Hrvatskoj; na ~elu tima slovenskog Financea, u kome je i voditelj na{eg projekta Mladen Mikovi}, bio je Peter Frankl, alfa i omega ^asnika Finance iz Ljubljane, koji posljednje dvije decenije uspje{no secira poslovnu scenu Slovenije, kolega @eljko Ivankovi} iz podgori~kih Vijesti nije mogao do}i, no sjajnu crnogorsku ~etvorku jo{ od prvog susreta do`ivljavam kao najro|enije, mo`da i zato {to su nam problemi i uvjeti toliko sli~ni da se razumijemo i bez rije~i, ali su zato Makedonci bili u punom sastavu predvo|eni predsjednikom na{e male grupe Ljup~om Zikovim, ujedno i kreatorom, glavnim i odgovornim urednikom i idejom vodiljom Kapital Media Groupe iz Skopja. Biznis plus ima ambiciju ~itateljima na jednom mjestu ponuditi bitne informacije, neophodne za snala`enje na poslovnoj sceni prostora biv{e Jugo-

U

slavije, za koji se danas mahom koristi eufemizam region. Valjda da se izbjegnu (pod)sje}anja na nekada{nju zajedni~ku dr`avu koja politi~kim elitama od Vardara pa do Triglava uobi~ajeno slu`e za tra`enje alibija {to se danas manje-vi{e svi kr~kamo u sli~nim loncima siroma{tva, bijede i tranzicije kojoj se ne naziru rezultati. Naravno, neki od nas dolaze iz sredina koje su uspjele pribli`iti se vrhu tog lonca, to se prije svih odnosi na kolege iz Slovenije, pa onda i Hrvatske, i mo`da su ba{ i zato na{i susreti utoliko vredniji jer kako god se me|usobno izjadamo jedni drugima, koliko god negdje bilo bolje ili lo{ije, u kona~nici zaklju~imo da su ovi na{i prostori naprosto osu|eni na me|usobnu suradnju. Taj ~uveni region istu muku mu~i i ma {ta o tome danas govorili politi~ari, posve je izvjesno da i ovako isparceliziran prolazi kroz iste faze, ganjaju}i iste kriterije koji u kona~nici idu ka istom cilju - Evropskoj uniji, koju listom svi priznajemo kao jedan, ako ne i jedini izlaz za ove na{e dr`av(ic)e. ~emu su sve razlike, moglo bi se razgovarati satima, me|utim u kona~nici bi se odgovor sveo na prili~no jednostavnu dijagnozu: rat. Taj krvavi pohod Slobodana Milo{evi}a u ~ije se rezultate danas taksativno mogu ubrojati imena mrtvih, raseljenih, protjeranih, osaka}enih ljudi, spaljenih sela, ubijenih gradova, nestalih fabrika, kao zajedni~ki imenitelj stradanja nosi razorene ekonomije na kompletnom prostoru. Danas, toliko godina nakon Daytona, koji je - uz sve svoje mane - ipak oglasio trube mira na Balkanu, vi{e je no jasno da su i s ove i s one strane Drine sela jednako pusta, da Babina Greda `ivi svoj usnuli sirotinj-

J

ski `ivot posve neosjetljiva na podatak da }e za manje od pola godine biti dio Evropske unije jer htio to ko ili ne ona svojom mikroklimom i okru`enjem puno vi{e dijeli sudbinu i Srbije i Bosne i Hercegovine negoli recimo Bavarske. I to je naprosto tako. asno je to - uop}e nemam dileme - i njezinim stanovnicima, koje }emo u njihovoj svijetloj evropskoj budu}nosti sretati uz jedinu paso{ku razliku. Da bi zaista osjetili, u svojim `ivotima, evropski iskorak, treba nam ne{to {to bi se moglo nazvati zajedni~kim naporom. Recimo, to je ono obe}anje Vesne Pusi} da }e Hrvatska maksimalno pomo}i Bosni i Hercegovini na njezinom evropskom putu. Ili, to je ona nedavna posjeta Zorana Milanovi}a Beogradu: oboje, naime, znaju da nije kakva plja~ka biti granica Evropske unije spram ostatka Balkana. Znaju, tako|er, iako iz politi~ki korektnih razloga ne}e da ka`u naglas, da taj ostatak neminovno mora razumjeti da su promjene neminovne da bi svima bilo bolje. Bosna i Hercegovina je bez konkurencije najcrnji dio tog ostatka. U ovom ~asu pristaje na opciju da bude talac zle pro{losti i ne ~ini ni{ta da bi se iskoprcala iz smrtonosnog zagrljaja koji prijeti da nam blokira budu}nost. Nije vi{e nikakva tajna: ratovi, zlo~ini, u`asi, odijelili su nas od susjeda, ali i me|usobno, a trenutno vladaju}e politi~ke elite tu podijeljenost koriste protiv nas. I protiv na{ih susjeda. Ne}u podsje}ati na Sanadera, niti pla~ljivo prizivati na{eg doma}eg; ne}u ~ak govoriti ni o Mi{kovi}u ~ijim se hap{enjem danas Vu~i}eva Srbija hvali, a moja domovina i dalje njegove suradnike i poslovne partnere tretira kao nedodirlji-

Z

ve entitetske predsjednike i dr`avne ministre sigurnosti. Zapravo }u iskreno priznati da me najvi{e vrije|a podatak da je evropski ugla|enog Sanadera u zatvor smjestila tvrda hadezeovka Jadranka Kosor, a Srbiji je trebalo da umjesto demokratski u{minkanog Borisa Tadi}a, u ~ijem je vaktu Miroslav Mi{kovi} dobacio do svojih zvjezdanih trenutaka ("Srbija je Kosovo, sve ostalo je Delta"), do|e naprednjak Aleksandar Vu~i} da bi se uhvatio uko{tac sa korupcijom. [ta ho}u re}i? Ratni zlo~ini, kriminal i korupcija, davno su dobacili do problema epskih razmjera na ovim prostorima. Svi su to manje-vi{e na vrijeme spoznali i po~eli se rje{avati svojih zlo~inaca i kriminalaca. Samo je Bosna i Hercegovina i dalje talac politika i politi~ara kojima je najlak{e vlastite kriminale kriti oblandom bitaka za narod i odbranom zlo~in(ac)a. ato moje kolege iz Biznis plusa s razumijevanjem klimaju glavom kada ka`em da je za ekonomski iskorak BiH u ovom ~asu va`nije ~lanstvo u NATO-u negoli li {minkanje Daytona i(li) ambiciozno reformiranje federalnog ustava. I jednako me tje{e: zna{, to {to u BiH nema lijepih vijesti iz ekonomije, ne zna~i da ih ne}e biti. BiH ima elektroenergetske resurse, ima vodu, ima gdje proizvoditi zdravu i kvalitetnu hranu. Znam. Ali znam i da od svega toga ne}e biti ni{ta dok smo u raljama politi~ara koji to tako|er znaju, ali na resurse gledaju kao na svoje, a ne na{e porodi~no srebro. Da ne ka`em: na svoj biznis. Ovaj na{ Biznis plus, izme|u ostalih, ima i ambiciju da makar onima koji ho}e da rade pru`i mogu}nost da imaju kvalitetnu informaciju.

Turski kredit: Kome smeta zapo{ljavanje povratnika?

Z

ahvaljuju}i kreditu od 100 miliona eura kojeg je turska vlada odobrila za pomaganje odr`ivog povratka {irom na{e zemlje, posljednjih mjeseci je realizovano niz projekata u manjem bh. entitetu. Pokrenute su fabrike, pripremaju se farme, kupuju se plastenici... a mnogobrojni povratnici su ve} dobili posao. Podaci Turkish Ziraat Bank i BBI banke govore da je fizi~kim i pravnim licima do sada odobreno blizu 70 miliona maraka, koji }e omogu}iti stalno zaposlenje 1.100 povratnika i vi{e stotina kooperanata u Prijedoru, Derventi, Zvorniku, Srebrenici, Bratuncu, Fo~i, Osmacima, Gora`du, ^ajni~u... Dakle, u mjestima gdje je tokom agresije na BiH po~injeno etni~ko ~i{}enje i genocid, danas se prvi put zapo{ljavaju povratnici, ali i nove generacije, koje, uprkos svemu, ostaju da `ive u svojim avlijama. Da obnavljaju svoja imanja i stvaraju ugodniju i ljep{u budu}nost za svoje porodice. No, nije turski kredit kako treba ni le-

gao na ra~une pomenutih banaka, a Avaz je izrazio "zabrinutost" zbog mogu}ih zloupotreba. Nakon prvobitne sekiracije, na stranicama ovog lista se oglasio povratnik Muhamed Mehmedovi} iz Konjevi}Polja, koji posjeduje manju farmu krava u ovom mjestu. Tvrdio je Mehmedovi} da mu je neko nekad iz Turkish Ziraat Bank tra`io 5.000 maraka kako bi dobio kredit. No, nakon {to je pozvan u Sarajevo da pojasni ko mu je i kad putem telefona tra`io novac, odgovora nije bilo. A onda se, bez ikakvih dokaza, oglasio i izvjesni Sarajlija Haris B. koji je tako|er tvrdio da je prevaren u istoj banci, jer nije dobio kredit za nekakvo vo}e i povr}e u Isto~nom Sarajevu. I tu nije kraj. U istoj novini, o istoj banci i istom kreditu, prije nekoliko dana je progovorio i Omer Selimovi}, povratnik u Zvornik. Njemu je SDA kriva {to nije dobio kredit. Me|utim, zaboravio je Selimovi} spomenuti jednu bitnu ~injenicu - na lokalnim izborima se nalazio na listi SBB-a za Skup{tinu op{tine Zvornik i osvojio je 247 glasova. I ni-

je Selimovi} tu puno kriv. On jednostavno i naivno na lokalnom nivou provodi strana~ku politiku, koja godinama egzistira na re~enici "Kriva je SDA". I upravo ova re~enica je i najve}i razlog poku{aja kriminaliziranja turskog kredita. Poznato je da je turski kredit odobren nakon {to je Bakir Izetbegovi}, ~lan Predsjedni{tva BiH, posjetio Tursku, te zamolio premijera Erdoana da vlada njegove zemlje odobri kredit za pomo} ovoj ugro`enoj populaciji. Svaka pri~a u pomenutoj novini o turskom kreditu je po~injala i zavr{avala napadima na Izetbegovi}a i SDA. Ovaj put, razra~unavanje se vr{i preko najslabijih le|a, povratni~kih. S druge strane, mo`da nekome stvarno smeta zapo{ljavanje povratnika u RS-u i ja~anje pozicije Bo{njaka u ovom entitetu, a posebno u Podrinju? Jer, realizacija turskog kredita, odnosno zapo{ljavanje povratnika za sobom povla~i i va|enje li~ne karte u RS-u, te pove}anje bo{nja~kog bira~kog tijela. A uskoro }e i popis stanovni{tva.

OSVRT

Pi{e: Samir KARI]

U mjestima gdje je tokom agresije na BiH po~injeno etni~ko ~i{}enje i genocid, danas se prvi put zapo{ljavaju povratnici

OSLOBO\ENJE ponedjeljak, 28. januar/sije~anj 2013.

KOMENTARI
IZ HOLANDSKE BILJE@NICE

11

Mu~ila me Hanka Paldum

K

ao ponizni nosilac svetog kr{}ansko/hri{}anskog imena, nakon dvadeset godina priznajem - mu~ila me Hanka Paldum! Pamtim koliko je u`ivala u nikad zaboravljenim atacima na slaba{no mi tijelo i duh. Posebno se iskazivala u predjelu probavnih organa. Zbog njenih poriva do{lo je do trajne deformacije stoma~nih oblina. Od tada nosim te{ke traume. Uzalud poku{avaju}i sakriti o`iljke koje je na moj sveukupni izgled ostavila ta opasna `ena. Nisam imao snage ni smjelosti oduprijeti se njenim metodama zlostavljanja. Dok je vladala mojim slabostima, imala je ~udan sjaj u zjenicama. Te o~i njene zelene `arile su na licu punom ponosa, zadovoljstva. Dok sam sve te`e disao, ona je bila sve radosnija. U njen tajni {tab, negdje u blizini Sarajevske pivare, odvodili su me jo{ u predve~erje rata. Hanka je dominirala ilegalnim skupovima. U pozi komandanta obigravala je oko prisutnih, {utljivih ljudi. Primje}ivao sam samo rad njihovih usana iz kojih rije~i nisu izlazile. Povremeno bi, kao opasna pantera, zastala iznad na{ih glava, spremna sko~iti u trenu. Izgubljen u datim okolnostima, poku{avao sam biti neupadljiviji, neprimjetniji. Posebno kada bi se misteriozna okupljanja bli`ila kraju. Tada bi zapo~injali problemi s probavnim traktom. Posljednjim atomima snage uspijevao sam kriti da je napet do krajnosti. Dok sam se pla{io njenog reagovanja, pogledom sam potajno tra`io samilost od onih {to su bli`e, pognuti, sjedili. Okamenjeni, poluzatvorenih o~iju, doimali su se kao op~injeni. Utonuli u neki polusan, usporenih pokreta. Ipak, zapa`ao sam povremene iskrice bla`enog ushi}enja {to

su ovdje i {to sam s njima. Ali, mirisalo je na urotu, na komplot protiv moje li~nosti i tijela. Da li su zajedno sa Hankom Paldum skovali plan kako me mu~iti, dokraj~iti? U prvim danima ilegalnog rada, u koji sam majstorski, nesvjesno upao, strogost konspiracije bila je podno{ljiva. Ali znao sam da povratka vi{e nema. Jednom uvu~en, zauvijek uvu~en! Strogo odabrani krug, sr` partijske }elije gazio je prema stra{nim danima. Miris rata na brdima oko Sarajeva za~udo nije se osje}ao u Hankinom {tabu. Poslu{ni poput robota okupljali smo se oko velikog okrugla stola i bez pogovora ispunjavali naredbe gazdarice ku}e. Njene komande zahtijevale su sve ja~a naprezanja. Posebno se pazilo na rad mi{i}a lica i stomaka. Morali su biti utrenirani do maksimuma, bez opasnosti zakazivanja u datim momentima. Od njih }e zavisiti uspjeh konspirativne grupe. Kako je vrijeme odmicalo, nisam mogao iznad svojih mogu}nosti. Ibri Mangafi}u, prvom pot~injenom u rangu prema na{oj zapovjednici, bilo je sumnjivo moje posustajanje. Njegove stoma~ne prepone bile su savitljive i ~eli~no nesalomljive. Postajao sam slaba karika grupe. Da li }u zakazati, odati? Jesam li uba~en da iznutra razbijem njihovu monolitnost i izuzetnu uvje`banost za okruglim hastalom, {to se rastu}im tempom iskazivala od jednog do drugog partijskog sastanka? Rojile su se sumnje u glavama kolovo|a. Siguran sam da je na Ibrin nagovor Hanka poja~ala tretman prema meni. Pitao sam koliko }u jo{ dugo mo}i?! Poslije prvih granata i {oka Hanka je postala jo{ ~vr{}a, odlu~nija. Nije krila plan o poja~anju tempa priprema za borbu protiv izazova

Pi{e: Pavle PAVLOVI]

Zapovjednica je opet u strogim kru`enjima oko pro{irenog jezgra tajne }elije. Na glavi joj marama, a u ruci bra{njava oklagija. U }o{ku pucketa fijaker-{poret u kojem nestaju posljednji ostaci nekog ormari}a. Hanka-ilegalka neustra{ivo hitro ulazi u pokrajnju sobu posebno izlo`enu opasnostima gelera granata {to ne jenjavaju oko Pivare

pred nama. Eksplozije su postajale sve ~e{}e i `e{}e. Da li je neprijatelj otkrio gdje je {tab Paldum-grupe? Je li bilo dojava? Oprezno smo utr~avali u prostore oko kojih su se ve} vrzmale razne poluuniformisane osobe. Primje}ivao sam, pri po~etnim ratnim sastancima }elije, da Hanka naglo, kratkotrajno napu{ta {tapske prostore. Hitaju}i sa ~udnim zave`ljajima u rukama ka ljudima u maskirnim bluzama. Vra}ala bi se za dva, tri minuta sa neobja{njivim osmijehom na licu. Obu~avan da nikome ne vjerujem, osim svojim ustima i stomaku, pitao sam se kakve nam to rabote {efica ~ini. Pogotovo kada bi po zatvaranju kapije bacala dugi pogled u mom pravcu. Smetaju li joj moji brkovi, slab rad stomaka ili ime i prezime? U presudnim ~asovima ~ovjek na sve pomi{lja, naro~ito kada osjeti kako zaostaje za uigrano{}u grupe vitezova {to su se i nadalje uporno, na radost doma}ice, dokazivali za okruglim stolom. Ratni mjeseci '92. prolazili su meteorski brzo u pani~nom privikavanju na pakao koji je slijedio. Dani su se sastojali od neprestanog utrkivanju sa zuje}im snajperskim hicima i {i{tanjem 155-ica. Postajalo je sve te`e i te`e okupljati se u {tabu kod Hanke Paldum. Okrenuo sam se radu na terenu. Odsustvovao sam gotovo dvadesetak dana. Jednog jutra, umjesto granata, probudi{e me oni u polumaskirnim bluzama. Strogi stisak ruke, na sre}u, bez oru`ja na gotovs. Sprovedo{e me do sjedi{ta Hankinih ilegalaca. Do~ekala su me stara, poznata i zabrinuta lica. Za okruglim stolom i nove pognute glave. Primje}ujem njihove drhtave usne, upla{ene pred zadacima na koje je ve} izgladnjelo Sarajevo zaboravilo.

Zapovjednica je opet u strogim kru`enjima oko pro{irenog jezgra tajne }elije. Na glavi joj marama, a u ruci bra{njava oklagija. U }o{ku pucketa fijaker-{poret u kojem nestaju posljednji ostaci nekog ormari}a. Hanka-ilegalka neustra{ivo hitro ulazi u pokrajnju sobu posebno izlo`enu opasnostima gelera granata {to ne jenjavaju oko Pivare. Donosi jo{ nekoliko zvrkova, sa jufkom tankom kao flic papir. U sredini se nazire, ono {to bi se reklo, tr~i, tr~i pa krompiri}. Iz fijakera potom opija miris {to budi i mrtve. ...U dugim holandskim no}ima proganjaju me nezaboravne scene. Kao, ide Hanka Paldum prema meni i strogo }e: - [ta gleda{?! Ho}e{ li da j...{? Kako da se usudim i ka`em da ne}u da j….m?! Iza nje partijska }elija dobro utreniranih ilegalaca, spremnih da sko~e na svaki mig `ene {to je `ivjela i `ivi za raju. Moji probavni organi ponovo postaju napeti, bolni. Da li }e popustiti u jo{ jednom presudnom ratnom iskazivanju kada je i{lo ono prazno, puno, i onda naj~e{}e prazno, prazno. Mi{i}i ratnika pozadine popu{taju bez Hankinih rukovo|enja i akcija. Da li opet slijepo pristati na njena mu~enja u kojima se posebno okomila na moju sve manju stoma~nu konstituciju… Jadan, usamljen i 2.000 kilometara udaljen i danas ma{tam o Hankinim metodama perfidnog mu~enja sa pitama na razne na~ine. I nadam se da }u do~ekati njeno ponovno provjeravanje mog patriotizma s onim nezaboravnim zvrkovima iz najte`ih vremena bosanskih, pra}enih strogim sestrinskim pitanjima: - [ta gleda{?! Ho}e{ li da jede{? A, ovo ponesi }iku, ima jo{ gladnih usta.

Povodom godi{njice ubistva Sr|ana Aleksi}a

N

a trebinjskoj pijaci, 21. januara 1993, tik kraj policijske stanice, u najstro`em centru grada, ~etiri vojnika Vojske Republike Srpske legitimisala su prolaznike. Kada su do{li do Alena Glavovi}a, po~eli su ga maltretirati i tu}i. Nije im, vjerovatno, bilo jasno {ta to u Srpskoj radi jedan Musliman. Sve se doga|a u po bijela dana i pred o~ima desetina Trebinjaca. Samo je jedan od njih, Sr|an Aleksi}, bez razmi{ljanja, prisko~io i stao u odbranu nevinog ~ovjeka. To je bilo dovoljno da se kunda~enje i pesni~enje bez milosti prebaci na mladi}a kojeg Trebinjci pamte kao zaljubljenika u pozori{te i sport. Od zadobijenih povreda Sr|an je pao u komu iz koje se nikada nije probudio. Njegovo plemenito srce prestalo je da kuca 27. januara. Skrhan od bola, ali o~igledno i ponosan na Sr|anov ~in, otac Rade tih dana je u ~itulji napisao "umro je vr{e}i ljudsku du`nost". Pro{la je najmanje decenija dok se vijest o Sr|anovom stradanju nije pro{irila balkanskim prostorima. Me|u prvima ovaj uzvi{eni ~in samo`rtvovanja prepoznao je Helsin{ki komitet za ljudska prava BiH do-

Tragedija i orden
Sr|anov ~in samo`rtvovanja kojim je spasio `ivot Alenu Glavovi}u i dvadeset godina kasnije podmetnuti orden, zbog navodnih zasluga za Srpsku, razdvajaju svjetlosne godine
djeljuju}i Sr|anu Aleksi}u posthumno Povelju ljudskih prava. Zbog iskrenih suza na licima prisutnih i jecaja koji su se tada mogli ~uti, nakon {to je Povelja uru~ena njegovom ocu Radu, Skup{tina je prekinuta. Ulica velikih drveta u Sarajevu, 15 godina nakon Sr|anovog tragi~nog ubistva, nazvana je njegovim imenom. U Novom Sadu, u Zmaj Jovinoj ulici, dobio je svoj prolaz sa spomen-plo~om. Na sli~an na~in ovom mladom Trebinjcu po~ast su odali i Pan~evci. Dvije decenije kasnije, neko se sjetio da je sve to Sr|an uradio zbog "afirmacije Srpske". Na Dan i Krsnu slave Republike Srpske, 9. januara ove godine, u Palati njenog predsjednika, odr`ana je prigodna sve~anost na kojoj su uru~ena ordenja i priznanja, kako je javio Tanjug, "gra|anima i institucijama koji su djelima i zaslugama posebno afrimisali Srpsku..." Hrabrom Trebinjcu Sr|anu Aleksi}u pripao je Orden ~asti RS-a sa zlatnim zracima. Primio ga je njegov otac Rade. Da li je uop{te mogu}e pomiriti ono {to u svom srcu iskreno svih ovih godina nosi Sr|anov otac Rade sa "naknadnom pame}u" sada{njih vlastodr`aca u RS-u? Te{ko. Naprosto to nije mogu}e. Zdrav razum se tome suprotstavlja. Skrhani otac, u trenucima najve}e tuge, a i danas ponavlja re~enicu iz ~itulje koja kao da poti~e iz anti~kih tragedija. Naknadna Dodikova pamet, u kojoj je sublimirano sve politi~ko licemjerstvo, bezobrazluk i la`, ne preza od podvale kada klasi~no samo`rtvovanje zbog drugog ve`e za "afirmaciju Srpske". Pored sve boli koju donosi iznenadno i tragi~no ubistvo sina, reakcija oca svjedo~i o uzvi{enom prihvatanju date realnosti, a obrazlo`enje za orden je ilustracija svakojake vrste primitivizma i o~igledne manipulacije. Nemogu}e je `rtvovanje za Srpsku dovesti u istu ravan sa `rtvovanjem za ~ovjeka. Naprosto, Srpska je nastajala ne bezobzirnom brisanju tragova ~ovjeka. Pogotovo ako nije srpski. Sr|anov ~in samo`rtvovanja i dvadeset godina kasnije podmetnuti orden, zbog navodnih zasluga za Srpsku, razdvajaju svjetlosne godine. Sramna je manipulacija jednim uzvi{enim ~inom, a Sr|anov gest je upravo to, jer je brane}i drugog ~ovjeka izgubio `ivot. Sramno je {to se to njegovo `rtvovanje vezuje za Republiku Srpsku. Sramno i neljudski naprosto zbog notorne ~injenice da je sve, ama ba{ sve, {to je Sr|an ~inio do svog tragi~nog kraja, bilo u suprotnosti sa vrijednostima {to su se u to ludo vrijeme nudile pod rodoljubivom firmom Republike Srpske. Pa Sr|ana su do smrti pretukli pripadnici Vojske RS-a. On je kunda~en jer tog trenut-

ka nije imao adekvatan naboj "srpskog rodoljublja". U njemu je prevladalo ~ovjekoljublje. Bez oklijevanja pritekao je u pomo} "neprijatelju". To kunda~enje u ime RSa na svojoj ko`i, prije tragi~nog incidenta u Trebinju, ve} su osjetili Bijeljinci, Bratun~ani, Br~aci, Prijedor~ani, Zvorni~ani, Kozar~ani, Vi{egra|ani, Fo~aci... A nakon Sr|anovog ubistva kunda~enje je nastavljeno sve do Srebrenice. Orden sa takvim obrazlo`enjem trebalo je uru~iti Sr|anovim ubicama. Oni su tog nesretnog 21. januara u centru Trebinja predstavljali "najbolje sinove srpskog naroda" koji su u ime Srpske bili spremni u~initi sve. Ba{ sve. I premlatiti do smrti onog koji misli i pona{a se druga~ije od njih. A koliko je Republici Srpskoj stalo do Sr|ana, najbolje ilustruju simboli~ne kazne izre~ene njegovim ubicama. Pa i to da u Trebinju, ni dvadeset godina poslije, ne postoji nikakav biljeg koji podsje}a na jedan istovremeno tragi~an i uzvi{eni ~in. Mo`da se ne{to promijeni nakon signala koji je 9. januara, na Dan i Krsnu slavu Republike Srpske, odaslan iz Banje Luke. O tempora o mores!
Pi{e: Sinan ALI]

12

CRNA HRONIKA
Slu`benici Druge PU u subotu su uhapsili B. R. (1962) iz Sarajeva zbog sumnje da je 15-ak minuta ranije u apoteci Oaza zdravlja, u Biha}koj ulici, uz prijetnju pi{toljem, od radnice K. E. oteo novac. Policajci su kod njega prona{li i oduzeli gasni pi{tolj sa devet metaka. O doga|aju je obavije{ten de`urni kantonalni tu`ilac, a B. R. predat u prostorije Odsjeka za zadr`avanje osoba li{enih slobode MUP-a Kantona Sarajevo.

ponedjeljak, 28. januar/sije~anj 2013.

OSLOBO\ENJE

Uhva}en plja~ka{ apoteke

Incident u caffeu Curry

Dvadesetdvogodi{nji H. E. priveden je u subotu, nakon {to je u ugostiteljskom objektu caffe Curry, u Grbavi~koj ulici u Sarajevu, po~inio krivi~no djelo ugro`avanje sigurnosti. On je, prema saop}enju MUPa KS-a, radnici objekta M. M. prijetio ru~nom bombom, koja je, prilikom privo|enja, oduzeta od njega. H. E. je u ve~ernjim satima predat u prostorije Odsjeka za zadr`avanje osoba li{enih slobode MUP-a Kantona Sarajevo, a o svemu je obavije{ten de`urni tu`ilac.

Sarajevo

Priveden zbog napada na policajca

Sarajevska policija preksino} je privela H. H. (1990) iz Sarajeva, zbog sumnje da je po~inio krivi~no djelo napad na slu`benu osobu u vr{enju poslova sigurnosti, odnosno napao policajca Tre}e policijske uprave K. M, koji je tom prilikom zadobio lak{e povrede. O doga|aju je obavije{ten de`urni tu`ilac, a H. H. je nakon izvr{ene kriminalisti~ke obrade otpu{ten iz slu`benih prostorija.

Brzina i alkohol
N
Iz saobra}aja u glavnom gradu BiH zbog vo`nje pod dejstvom alkohola u periodu od po~etka 2012. do 26. decembra isklju~eno 2.026 voza~a
a podru~ju Kantona Sarajevo tokom pro{le godine dogodilo se 9.877 saobra}ajnih nesre}a u kojim je poginula 21 osoba, od kojih je 13 pje{aka, {est voza~a, te po jedan motociklist i putnik. Alkohol je, prema podacima navedenim u godi{njem izvje{taju o radu sarajevskog MUP-a, tre}i na listi uzroka udesa i kumovao je u 220 nesre}a, u kojim je jedna osoba poginula, dok ih je 65 povrije|eno. Oni koji prouzrokuju ovakve nesre}e, kako nam je kazao Elvedin Muratspahi}, zamjenik komandira Jedinice za saobra}aj MUP-a KS-a, naj~e{}e su voza~i sa iskustvom od pet do deset godina. To iskustvo im ulijeva sigurnost da mogu vladati vozilom uprkos ~a{ici vi{e. Me|utim, da nije ba{ tako, uglavnom se uvjere kada je suvi{e kasno.

Elvedin Muratspahi}, zamjenik komand

OBAVJE[TENJE KORISNICIMA TELEKOMUNIKACIONE MRE@E
Obavje{tavamo korisnike da }e 29.1.2013. godine, u terminu od 7 do 9 sati, do}i do prekida internet, Moja TV i telefonskog signala na pojedinim podru~jima op}ina Gra~anica i Tuzla zbog radova na centrali. Izvinjavamo se zbog prouzrokovanih smetnji i zahvaljujemo na strpljenju.
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Odjeljenje za sporove male vrijednosti Ilid`a Broj: 65 0 Mal 232237 09 Mal Sarajevo, 31. 12. 2012. godine Op}inski sud u Sarajevu, stru~ni saradnik Mirela ^aji}, u pravnoj stvari tu`itelja Mikrokreditna fondacija "MIKRA" Sarajevo, ulica Marka Maruli}a br. 2/VI, koga zastupa Hakija Kurtovi}, advokat iz Sarajeva, ulica Kotromani}a br. 46, protiv tu`enih 1. [iljdedi} Alma, ulica Grbavi~ka br. 38, Sarajevo, 2. An|i} Ismeta, ulica Kazina bara 88, Had`i}i i 3. Brutus Zijada, ulica Poligonska br. 71, Butmir, Ilid`a, radi duga, v.sp. 2.253,50 KM, van ro~i{ta, donio je 31. 12. 2012. godine i na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku ("Slu`bene novine FBiH", broj: 53/03, 73/05 i 19/06 - u daljem tekstu ZPP), objavljuje

PRE SU DU
zbog propu{tanja Obavezuju se tu`ene da tu`itelju solidarno isplate iznos od 2.253,50 KM, sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 27. 10. 2008. godine, pa do dana isplate, uz naknadu tro{kova parni~nog postupka u iznosu od 416,01 KM, sve u roku od 15 dana. Pouka: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali tu`ene mogu podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje ovom sudu, u skladu sa ~lanom 329. ZPP-a. Obavje{tavaju se tu`ene [iljdedi} Alma, An|i} Ismeta i Brutus Zijada da se dostava presude smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja presude u jednim dnevnim novinama koje se distribuiraju u Federaciji BiH i na oglasnoj tabli suda. Stru~ni saradnik Mirela ^aji}

Elvedin Muratspahi}: Oni {to voze pod uticajem alkohola naj~e{}e Foto: D. TORCHE nemaju voza~ku dozvolu

Opasno i jedno pi}e
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Odjeljenje za sporove male vrijednosti Ilid`a Broj: 65 Mal 230447 09 Mal Sarajevo, 18. 12. 2012. godine Op}inski sud u Sarajevu, stru~ni saradnik Ajna Avdispahi} - \onko, u pravnoj stvari tu`itelja Mikrokreditna fondacija "MIKRA" Sarajevo, ul. Marka Maruli}a br. 2/VI, koga zastupa Hakija Kurtovi}, advokat iz Sarajeva, ul. Kotromani}a br. 46, protiv tu`enih 1. Vajra~a Zumreta, ul. Kragujev. i kraljev. `rtava br. 22B, Banja Luka, 2. Im{irovi} Fatima, ul. Hamida br. 40 b, Zenica i 3. Im{irovi} Sifeta, ul. Hamida br. 46 b, Zenica, radi duga, v.sp. 1.615,40 KM, van ro~i{ta, donio je 18. 12. 2012. godine i na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku ("Sl. novine FBiH", broj 53/03, 73/05 i 19/06 - u daljem tekstu ZPP), objavljuje

PRE SU DU
zbog propu{tanja Obavezuju se tu`ene da tu`itelju solidarno isplate iznos od 1.615,40 KM, sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 26. 8. 2008. godine, pa do dana isplate, te da mu naknade tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 313,10 KM, sve u roku od 15 dana. Pouka: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali tu`ene mogu podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje ovom sudu, u skladu sa ~lanom 329. ZPP-a. Obavje{tava se tu`ena Vajra~a Zumreta da se dostava presude smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja presude u jednim dnevnim novinama koje se distribuiraju u Federaciji BiH i na oglasnoj tabli suda. Stru~ni saradnik Ajna Avdispahi} - \onko

Samo jedno pi}e vi{e je nego dovoljno da bitno utje~e na voza~a koji pod njegovim utjecajem sjeda za volan. Voza~ postaje pri~ljiv vi{e no {to je uobi~ajeno, alkohol pozitivno utje~e na njegovo raspolo`enje, pove}ava mu samopouzdanje i smanjuje osje}aj odgovornosti, dok istovremeno slabi pozornost i postupno naru{ava koordinaciju pokreta i preciznost njihovog izvo|enja. Kod nekih se mogu pojaviti znakovi euforije, a u takvom stanju izazivanje nesre}e je veoma mogu}e, naro~ito kod osoba sa niskom tolerancijom na alkohol. Naime, svaka ~a{ica vi{e progresivno pove}ava rizik izazivanja nesre}e. Rezultati ispitivanja utjecaja alkohola na sigurnost vo`nje provedenog u Njema~koj (Medicinsko-psiholo{ki institut iz Essena), pokazuju kako sadr`aj alkohola u krvi od 0,5 promila udvostru~uje, 0,6

promila utrostru~uje, a 0,8 u~etverostru~uje rizik od nesre}e. Kod ve}ih koli~ina alkohola, npr. od jedan promil, rizik je sedmerostruko ve}i, kod 1,2 promila rizik je deset puta ve}i, 1,4 promila dvadeset puta ve}i...

CRNI BROJEVI
• 9.877 udesa • 21 poginulo • 170 te`e povrije|enih • 876 lak{e povrije|enih Upravo zbog ovakvih podataka ne treba ~uditi da sarajevska policija tokom samo jedne no}i ~esto iz saobra}aja isklju~i vi{e od trideset voza~a. Ova brojka, ka`e Muratspahi}, zna biti i mnogo ve}a, te dodaje kako je od po~etka 2012. do 26. decembra iz saobra}aja u glavnom gradu BiH zbog vo`nje pod dejstvom alkohola is-

klju~eno 2.026 voza~a. Najve}em broju njih su izre~ene kazne tokom dana vikenda kada policija ima poja~ane akcije kontrole alkoholisanih voza~a, ali i onih koji konzumiraju opojne droge ili pak opasne lijekove. Razlog tome je ~injenica da je alkohol, odnosno vo`nja pod njegovim dejstvom, u vrhu liste uzro~nika saobra}ajnih nezgoda, te se nalazi iza neprilago|ene brzine koja je, gotovo po pravilu, rezultat opijenog stanja. Jedinica za saobra}aj je (od 1. januara do 26. decembra 2012) izvr{ila uvi|aje na mjestu 460 saobra}ajnih nezgoda koje su prouzrokovane upravo zbog upravljanja automobilom u opijenom stanju. Od tog broja, u 188 je bilo nastradalih osoba, dok je u 272 udesa bila samo materijalna {teta. Najve}i broj nesre}a, ta~nije 181, dogodio se na podru~ju op}ina Stari Grad i Centar. Me|utim, u tim nesre-

OSLOBO\ENJE ponedjeljak, 28. januar/sije~anj 2013.

CRNA HRONIKA
Trebinjska policija, vatrogasci, rodbina i prijatelji ju~er su du` obale Trebi{njice bezuspje{no tragali za 31-godi{njim Mariom Uljarevi}em. On se u petak oko 17 sati udaljio od ku}e, a njegov nestanak policiji je prijavljen tri sata kasnije. Tokom potrage na Arslanagi}a mostu na|eni su njegovi mobitel, jakna te jo{ neki li~ni predmeti, tako da se sumnja da je sko~io u rijeku. Potragu, koja je okon~ana u poslijepodnevim satima, ote`avao je visok vodostaj rijeke. L. S.

13

Nestao 31-godi{nji Trebinjac

Uru~ena 322 prekr{ajna naloga

Slu`benici MUP-a KS-a tokom subote su, preduzimaju}i redovne mjere kontrole saobra}aja, uru~ili 322 prekr{ajna naloga, a za lak{e prekr{aje upozorili su 53 voza~a. Iz saobra}aja je isklju~eno 27 voza~a zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola, ~etiri osobe bez polo`enog voza~kog ispita, devet prije sticanja prava na upravljanje motornim vozilom, te vozila zbog isteka va`nosti saobra}ajne dozvole, kao i {est neregistrovanih automobila.

l odnose `ivote
Stravi~ni udes na Skenderiji: Suba{i} vozio sa 1,76 promila alkohola u krvi

dira Jedinice za saobra}aj MUP-a KS-a

Istraga trostrukog ubistva i ranjavanja u Loparama

Okru`no tu`ila{tvo BIjeljina

Dragan \oki} se

brani {utnjom
^ekaju se nalazi nalo`enih vje{ta~enja, me|u kojim je ono koje se ti~e stepena povreda 13-godi{njaka kojem je \oki} pucao u noge
Istraga protiv Dragana \oki}a mjestu te je krenuo ka stanu (56), penzionisanog policajca, bratovog sina Dra`ena, koji se osumnji~enog da je krajem de- nalazi nedaleko odatle. cembra pro{le godine ubio troOdmah po dolasku zapucao je je ro|aka, jednog ranio, a potom na brati}a i njegovu `enu i ubio poku{ao i sebi oduzeti `ivot, jo{ ih na mjestu, a 13-godi{njem traje i neizvjesno je kada }e biti dje~aku, njihovom sinu, pucao donesena tu`ila~ka odluka. je u noge. U stanu je bila i deveNaime, iz Okru`nog tu`ila- togodi{nja k}erka Dra`ena i Mir{tva Bijeljina, koje vodi istragu jane, koja se, po svemu sude}i, ovog slu~aja, re~eno nam je da sakrila za fotelje. Poslije pucnjajo{ nisu okon~ana nalo`ena vje- ve u brati}evom stanu, Dragan {ta~enja. \oki} je poku{ao samoubistvo. Nezvani~no se moglo saznati Pucao je iz automatske pu{ke seda je me|u vje{ta~enjima i ono bi u lice i zadobio te{ke povrede koje se ti~e povreda 13-godi- glave. {njeg V. \, kojeg je \oki} ranio Po prijemu operisan je u bijenakon {to je ubio ljinskoj bolnici, njegove roditelje, gdje je zbrinut i S LIJE^ENJA odno sno svog ranjeni 13-godiU PRITVOR brati}a Dra`ena {njak, a po tom i njegovu supru- Iz Klini~kog centra dva dana kasnigu Mirjanu \oki} Banja Luka \oki} je, zbog te `i ne (36). je preba~en u KPZ povreda, prebaOvaj zlo~in je, Bijeljina, a nakon ~en u Kli ni ~ki podsjetimo, uslicentar Banja Lujedio nakon vi{e- {to mu je Okru`ni ka. U toj zdravgodi{njeg spora sud odredio pritvor stvenoj ustanovi bra}e oko imovina lije~enju je bio ne, odnosno jer je Dragan bio do 15. januara, kada je, kako ogor~en {to je Mile, nakon smr- saznajemo iz bijeljinskog Tu`iti njihovog oca \oke, naslijedio la{tva, preba~en u KPZ Bijeljina, imanje i stan. a nakon {to mu je Okru`ni sud Te ve~eri, 28. decembra pro{le odredio jednomjese~ni pritvor. godine, Dragan \oki} je kreIna~e, istra`ni organi su ~ekanuo u svoj krvavi pohod i u Uli- li da se njegovo zdravstveno staci cara Du{ana u Loparama, is- nje popravi, kako bi ga saslu{apred po{te, iz automatske pu{ke li. Me|utim, kada je priveden da zapucao na brata Mileta, ali je on da izjavu, on se, kako saznajemo uspio da pobjegne. Me|utim, iz izvora bliskih Tu`ila{tvu, branjegovu suprugu, a svoju snahu nio {utnjom. Maru, Dragan je usmrtio na L. S. }ama su stradale samo dvije osobe. - Najve}i broj nesre}a kojima je kumovao alkohol, a u kojima su nastradale osobe, desio se u op}ini Novi Grad, zatim na podru~ju IV PU, odnosno Ilid`e, Trnova i Had`i}a te u Ilija{u i Vogo{}i. Na ovim lokalitetima nastradalo je 18 osoba. Jedna od nesre}a kojoj je kumovao alkohol, a koje se svi sje}aju, svakako je i ona u kojoj se ugasio mladi `ivot @ana [iljegovi}a. Njega je udario automobil za ~ijim volanom je bio voza~ sa ogromnom koli~inom alkohola u krvi, ~ak 2,4 promila, isti~e Muratspahi}. A kada voza~ ima toliku koli~inu alkohola u krvi, nema sposobnost rasu|ivanja. Koncentracija mu je poreme}ena, a intelektualne funkcije ozbiljno naru{ene. Gubi se ravnote`a i javlja vrtoglavica, nestaju samokriti~nost i samokontrola, a javljaju se surovost i grubost prema drugima.

Su|enje za udes u kojem je poginuo profesor
Zlatan Hand`i}, sarajevski profesor, poginuo je 26. maja pro{le godine u Sarajevu u saobra}ajnoj nesre}i koju je pijan skrivio Mirsad Suba{i}. On je, naime, te ve~eri upravljao audijem A6 kada je na Skenderiji naletio na pe`o, u kojem je bio Hand`i} sa prijateljicom iz [panije. Usljed udara, profesor je preminuo na mjestu, njegova saputnica je povrije|ena, a ispostavilo se da je Suba{i} vozio sa 1,76 promila alkohola u krvi. Trenutno se protiv Suba{i}a na Kantonalnom sudu u Sarajevu vodi sudski proces zbog iza zivanja ove nesre}e. ciju na alkohol. Za one koji su profesionalci, alkohol uop}e nije dozvoljen, kao ni za voza~e mla|e od 21 godine. Kada su u pitanju kazne koje se izri~u za vo`nju pod dejstvom alkohola, one su uglavnom pre kr{aj nog ka ra kte ra iako sada policajci za one koji su povratnici u ovom prekr{aju, ima ju mo gu }nost privo|enja, zadr`avanja 12 sati, te potom predavanja nadle`nom sudiji. Ukoliko voza~ bude uhva}en sa od 0,3 do 1 promil alkohola u krvi, nov~ana kazna iznosi od 100 do 300 KM, za{titna mjera od 1 do 4 mjeseca, te dva kaznena boda. Za vi{e od dva promila, kazna je od 400 do 1.000 KM, dva do {est mjeseci za{titne mjere i kazneni bodovi. Za pravno lice, ukoliko dozvoli vo`nju pod dejstvom alkohola, nov~ane kazne se izri~u u rasponu od jedne do osam hiljada KM. Nije malo ni onih veoma ~estih povratnika u vr{enju ovog prekr{aja, te je zahvaljuju}i izmjenama zakona, dozvoljeno da se oni hapse i sprovode u policijske prostorije za zadr`avanje do 12 sati te se onda predaju prekr{ajnom sudiji, od kojeg se tra`i izricanje maksimalne kazne. Osim prekr{ajnih kazni, zakonskih mogu}nosti oduzimanja voza~ke dozvole ili pak ponovnog polaganja voza~kog ispita u BiH nema. Tako, prevencija saobra}ajnih nesre}a prouzrokovanih vo`njom u pijanom stanju, zavr{ava na kampanjama razli~itih policijskih E. F. agencija.

Prekr{ajne kazne
Ina~e, dozvoljena koli~ina alkohola u krvi za vo`nju na na{im cestama iznosi do 0,3 promila, {to je ekvivalent jednom pi}u, eventualno dva, i to za osobe koje imaju ve}u toleran-

14

REGION
VIJESTI

ponedjeljak, 28. januar/sije~anj 2013.

OSLOBO\ENJE

Postavili bombu iz dosade
Na~elnik PU zagreba~ke Buru{i} istaknuo je kako je motiv osumnji~enika za eksploziju na sredi{njem zagreba~kom trgu obijest, odnosno suluda ideja pojedinca ili pojedinaca ili te grupe koji od lagodnog `ivota ne znaju {to bi sa sobom, pa idu ovako ne{to raditi
Policija je u suradnji sa @upanij skim dr`a vnim od vje tni {tvom u Zagrebu dovr{ila kriminalisti~ko istra`ivanje nad {estoricom mu{karaca od 27 do 58 godina, osumnji~enih za eksploziju koja je u srijedu odjeknula na sredi{njem zagreba~kom trgu, a osumnji~enici su predani pritvorskom nadzorniku, re~eno je ju~er na konferenciji za novinare u Policijskoj upravi zagreba~koj, prenosi Fena.

Istraga nakon eksplozije na Trgu bana Jela~i}a

Ha{im Ta~i ponovo lider DPK-a
Ha{im Ta~i ponovo je izabran za predsjednika Demokratske par tije Kosova. Ta~i je nakon izbora rekao da je DPK tokom 13 godina pro{ao kroz izazove koji su uspje{no prevazi|eni. On je izrazio uvjerenje da }e DPK na narednim lokalnim i parlamentarnim izborima biti pobjednik. Za Ta~ija je na kongresu DPKa glasalo 719 delegata, a samo jedan je bio protiv, prenose mediji u Srbiji. Ta~i je na funkciju predsjednika stranke izabran javnim glasanjem na prijedlog potpredsjednika Bajrama Red`epija, iako je sam tra`io da izja{njavanje bude tajno, {to nije prihva}eno.

Ni{: Poginuo u eksploziji automobila
Tridesettrogodi{nji Ni{lija \or|e S. poginuo je ju~er ujutro od eksplozije automobila kod Durlanske pijace u Ni{u, prenosi Srna. Policijska uprava u Ni{u potvrdila je da je automobil eksplodirao ne{to prije sedam sati, te da su od eksplozije o{te}eni lokal i stanovi u blizini. Automobil fijat punto eksplodirao je kada je mladi} poku{ao da ga upali. O~evici su izjavili da su ~uli dvije jake detonacije. Prema nezvani~nim podacima, poginuli mladi} iz porodice je vlasnika poznate mjenja~nice u Ni{u koja se bavila i nov~anim pozajmicama.

Nabavili vojni eksploziv
Sumnja se da su se prvoosumnji~eni (1984), drugoosumnji~eni (1982) tre}eosumnji~eni (1985) ~e tve ro osu mnji ~e ni (1982) i petoosumnji~eni (1984) u prvoj polovici prosinca 2012. u Vodicama dogovorili da }e aktivirati eksplozivnu napravu u Zagrebu na sredi{njem gradskom trgu. Prvoosumnj~eni i petoosumnji~eni su od {estoosumnji~enog (1954) nabavili tri komada vojno formacijskog visokobrizantnog eksploziva, a koji ih je obu~io kako rukovati i postaviti eksplozivnu napravu. Po nabavljanju svih potrebnih di je lo va za ek splo zi vnu na pravu petoosumnji~eni je sve pre dao pro vo osu mnji ~e nom koji ih je dr`ao u svom stanu u Zagrebu. U srijedu, 23. sije~nja, oko 2.30 sati na Trgu bana Josipa Jela~i}a su prema dogovoru postavili i aktivirali improviziranu eksplozivnu napravu. U eksploziji od detonacije i krhotina kamenja o{te}ene su dvije kamene plo~e kojima je glavni trg poplo~en te prozorska stakala na obli`njoj zgradi i manje o{te}e-

Osumnji~enici za eksploziju predani pritvorskom nadzorniku

Koja kaznena djela su u pitanju
[estorica mu{karaca osumnji~eni su da su po~inili ka zneno djelo dovo|enje u opasnost `ivota i imovine op}eopasnom radnjom ili sredstvom, ka zneno djelo dogovor za po~injenje ka znenog djela (njih petorica), kazneno djelo nedopu{tenog posjedovanja, izrade i nabavljana oru`ja i eksplozivnih tvari te pomaganja u po~injenju ka znenog djela dovo|enja u opasnost `ivota i imovine op}eopasnom radnjom ili sredstvom (sam 58godi{njak). nje na obli`njem objektu, rekao je na~elnik sektora Kriminalisti~ke policije PU zagreba~ke Danijel @ugel. policije Jelena Biki}. Na~elnik PU zagreba~ke Buru{i} istaknuo je kako je motiv osumnji~enika za eksploziju na sredi{njem zagreba~kom trgu objest, odnosno suluda ideja pojedinca ili pojedinaca ili te grupe koji od lagodnog `ivota ne znaju {to bi sa sobom, pa idu ovako ne{to raditi. Maksimalna kazna za to kazneno djelo je 5 godina. Novinarima

Da~i} kod Gruevskog
Predsjednik Vlade Srbije Ivica Da~i} boravi u dvodnevnoj posjeti Makedoniji, gdje }e razgovarati sa kolegom Nikolom Gruevskim i u~estvovati na Svetosavskoj akademiji, saop{teno je iz srbijanske Vlade. U delegaciji Srbije je i ministar pravde i dr`avne uprave Nikola Selakovi}. Ju~er je Da~i} bio na ceremoniji obilje`avanja Svetosavske akademije. Za danas je predvi|en do~ek s po~astima koji Da~i}u priprema njegov makedonski kolega Gruevski na platou ispred zgrade Vlade Makedonije, a zatim }e biti odr`an sastanak dvojice premijera. Premijer Srbije trebao bi se susresti i sa predsjednikom Skup{tine Makedonije Trajkom Veljanoskim. Planirano je i polaganje vijenaca na spomen-obile`je palim herojima Makedonije.

Maksimalna kazna 5 godina
Na konferenciji za novinare sudjelovali su tako|er na~elnik PU zagreba~ke Goran Buru{i} te glasnogovornica Ravnateljstva

je tako|er re~eno da su {estoosumnji~eni i drugoosumnji~eni otac i sin. Zagreba~ka policija je tako|er rekla kako su ve} u srijedu nave~er imali 100-postotne indicije koje su im ukazivale na osobe koje su sudjelovae u tom ~inu, te da su im u istrazi u velikoj mjeri pomogle nadzorne kamere koje se nalaze na sredi{njem zagreba~kom Trgu bana Jela~i}a. Kriminalisti~ko istra`ivanje proveli su slu`benici Sektora kriminalisti~ke policije Policijske uprave zagreba~ke u suradnji s Upravom kriminalisti~ke policije Ravnateljstva policije, PU {ibensko-kninske i @upanijskog dr`avnog odvjetni{tva u Zagrebu.

Par se ugu{io dimom
Be`ivotna tijela bra~nog para Stane (64) i Miroljuba (62) Joksimovi}a prona|ena su ju~er u porodi~noj ku}i u beranskom selu Jugovine, a pretpostavlja se da su se ugu{ili od dima iz agregata za struju. Pretpostavlja se da je agregat radio ~itavu no}, po{to nije bilo redovnog snabdijevanja elektri~nom energijom u tom dijelu beranske op{tine. U toku je policijski uvi|a o ovoj tragediji.

Nekoliko hiljada ~lanova makedonske opozicije ju~era{njom {etnjom u glavnom gradu nastavilo je proteste, ali ovaj put kako bi izrazili nezadovoljstvo radom Ministarstva unutra{njih poslova ove zemlje. Grupa demonstranata organizovala je {etnju do zgrade pomenutog ministarstva, gdje su izrazili nezadovoljstvo njihovim radom. U saop}enju koje je ju~er objavljeno iz predsjedni~kog kabineta stoji da je makedonski predsjednik Gjorge Ivanov donio odluku o poduzimanju inicijative zbog osiguranja razvoja strate{kih ciljeva dr`ave kao i zbog nastavka puta prema EU. Predsjednik makedonskog parlamenta Trajko Veljanovski uputio je pismo premijeru Nikoli Gruevskom i predsjedniku Socijaldemokratske unije Makedonije Branku Crvenkovskom u kojem stoji da razmi{lja o formiranju peto~lane nestrana~ke komisije koja }e istra`iti doga|aje od 24. decembra u Skoplju.

Opozicija protiv MUP-a

MAKEDONIJA

CRNA GORA

Sindikati ne}e krizne poreze
Unija slobodnih sindikata Crne Gore pozvala je gra|ane na dana{nji protest protiv Vladinog uvo|enja kriznog poreza kojim se predvi|a da sva primanja ve}a od 400 eura budu oporezovana sa 12 umjesto dosada{njih devet posto. Generalni sekretar Unije Sr|a Kekovi} naveo je da }e protest po~eti u 11 sati, kada i skup{tinsko zasjedanje, kako bi apelovali da poslanici ne usvoje tu Vladinu kriznu mjeru. - Unija vi{e ne}e {utjeti na ovakve poteze Vlade. Tra`i}emo dr`avu socijalne pravde i da kona~no teret krize preuzme i ova {a~ica bogatih i povla{tenih u Crnoj Gori, rekao je on. U Uniji o~ekuju da }e poslanici danas uva`iti njihovu poruku i apel, jer }e u suprotnom naredni korak biti obra}anje predsjedniku Crne Gore Filipu Vujanovi}u.

- Od predsjednika dr`ave odmah }emo tra`iti da iskoristi diskreciono pravo i da taj zakon ne potpi{e, rekao je Kekovi}. On je naveo da u Uniji vjeruju da danas mo`e promijeniti stvarnost i lobiranjem poslanika sprije~iti neutemeljenu i neprimjerenu kriznu mjeru.

OSLOBO\ENJE ponedjeljak, 28. januar/sije~anj 2013.

SVIJET
VIJESTI

15

27. januar, Me|unarodni dan sje}anja na holokaust

Nastavljeni sukobi u Egiptu
Predsjednik Egipta Muhamed Mursi uveo je sino} vanredno stanje u Port Saidu, Suezu i Ismailiji. On je pojasnio da je objavio uvo|enje policijskog sata u trajanju od devet sati uve~e do {est ujutro. Mursi je pozvao sve sukobljene politi~ke strane na dijalog. U svom obra}anju je dva puta ponovio da se presude moraju po{tovati. Policija u Kairu ju~er je ispalila suzavac na nekoliko desetina demonstranata koji su ih ga|ali kamenicama tokom ~etvrtog dana nasilja u kojem je poginula najmanje 41 osoba, prenosi Srna. Najsmrtonosniji sukobi izbili su u Port Saidu, gdje su ju~e poginule 32 osobe. Nasilje je izazvano presudom suda prema kojoj je 21 osoba, uglavnom iz Port Saida, osu|ena na smrt zbog uloge u pro{logodi{njim sukobima na fudbalskom stadionu. Protesti se odr`avaju od ~etvrtka, 24. januara, u nekoliko gradova {irom Egipta, a predvode ih neistomi{ljenici predsjednika Muhameda Mursija i njegovih saveznika iz politi~kog pokreta Muslimanska bra}a. Demonstracije su po~ele u znak obilje`avanja druge godi{njice pobune kojom je sa vlasti svrgnut Hosni Mubarak. Mursijevi neistomi{ljenici smatraju da je on izdao ciljeve revolucije. Egipatska vojska raspore|ena je na ulice da uspostavi javni red i mir u gradovima Port Said i Suec, gdje je u sukobima sa policijom poginulo osam osoba.

UN NE]E DOZVOLITI da se sli~no ponovi
Ju~er je obilje`en Me|unarodni dan sje}anja na holokaust, ustanovljen 1. novembra 2005. rezolucijom Generalne skup{tine Ujedinjenih nacija.

Me|unarodni dan sje}anja na `rtve holokausta ustanovljen je 1. novembra 2005. rezolucijom Generalne skup{tine UN-a
objavljenoj na njezinoj internetskoj stranici, prenosi Al-Jazeera.

Odgovornost pojedinca
Opredjeljuju}i se za dan kada je 1945. godine oslobo|en Auschwitz-Birkenau, najozlogla{eniji logor smrti u porobljenoj Evropi, Generalna skup{tina UN-a rukovodila se potrebom reafirmacije ljudskih prava, prevencije i ka`njavanja zlo~ina genocida, kao i stalno prisutne opasnosti od rasne, nacionalne i vjerske mr`nje zasnovane na predrasudama. Istovremeno, njema~ka kancelarka Angela Merkel je u subotu, nekoliko dana prije 80. godi{njice dolaska Adolfa Hitlera na vlast, ocijenila da Njema~ka nosi trajnu

Suo~avanje s historijom
- To mora biti jasno svakoj generaciji i to se mora re}i hrabro i s moralnom snagom, a svaki pojedinac mo`e doprinijeti tome da rasizam i antisemitizam nemaju nikakva izgleda, kazala je kancelarka. U srijedu, 30. januara, 80. je godi{njica Hitlerovog stupanja na vlast u Njema~koj. - Suo~avamo se s na{om historijom, ne negiramo ni{ta, ne potiskujemo ni{ta. Moramo se suo~iti s time kako bismo i u budu}nosti bili dobar i dostojan partner, {to smo, sre}om, ve} danas, dodala je.

odgovornost za nacisti~ke zlo~ine. - Nosimo trajnu odgovornost za zlo~ine nacionalsocijalizma,

za `rtve Drugog svjetskog rata i, prije svega, za holokaust, kazala je kan ce lar ka u vi de opo ru ci

Survao se autobus u Portugalu
Deset osoba je poginulo i 33 povrije|ene kada je putni~ki autobus skrenuo s ceste i sur vao u provaliju. Nesre}a se dogodila ju~er u centralnom dijelu Portugala, prenosi Fena. Vi{e od 250 vatrogasaca, 88 vozila hitne slu`be i helikopter u~estvuju u akciji spa{avanja u blizini Car valhala. Zvani~nici ka`u da bi se broj `rtava mogao pove}ati.

SJEVERNA KOREJA
Sjeverna Koreja upozorila je ju~er da }e preduzeti zna~ajne i veoma va`ne dr`avne mjere, samo nekoliko dana nakon {to je najavila da }e izvr{iti tre}u nuklearnu probu. Sjevernokorejska novinska agencija KCNA javila je da je lider te zemlje Kim D`ong UN-u dao izjavu tokom sastanka sa najvi{im rukovodstvom bezbjednosnih slu`bi, prenosi Srna. U izvje{taju nisu navedeni detalji o kojima mjerama je rije~. Sjeverna Koreja je objavila niz upozorenja od pro{le sedmice kada je Savjet bezbjednosti poo{trio sankcije ovoj zemlji zbog nedavne raketne probe. Pjongjang je 24. januara najavio da }e nastaviti nuklearnu probu i da je to korak usmjeren ka SAD-u i njihovom neprijatelju. Dan kasnije, Sjeverna Koreja je najavila fizi~ke protivmjere prema Ju`noj Koreji ukoliko bude u~estvovala u re`imu sankcija UN-a. Posljednje upozorenje objavljeno je u subotu u dr`a-

Nuklearna proba - zahtjev naroda

Vi{e od 200 mrtvih na svirci

Najmanje 200 osoba je poginulo u po`aru koji je zahvatio no}ni klub Kis u gradu Santa Marija u Brazilu. Gerson da Rosa Ferreira, koji nadgleda spa{avanje, rekao je da je identificirano 159 tijela, prenosi Fena. Mnogi su stradali tako {to su se ugu{ili, dok su drugi prega`eni. Smatra se da je mrtvih vi{e od 200. Po`ar je izbio nakon {to je muzi~ki bend pokrenuo pirotehni~ke efekte tokom koncer ta. Gust dim ispunio je klub i zvu~na izolacija se zapalila. Vjeruje se da su mnoge `rtva stradale usljed gu{enja otrovnim isparenjem. - Vatrogasne slu`be tragaju za `rtvama. Ne mo`emo dati ta~an broj poginulih. Ljude je uhvatila panika, zbog ~ega su bukvalno gazili jedni preko drugih, rekao je zvani~nik vatrogasne slu`be Gvido de Melo lokalnim medijima, pi{e Srna.

U Indoneziji 11 mrtvih
Najmanje 11 osoba je poginulo i nekoliko ranjeno u dva klizi{ta na zapadu Indonezije, perenosi Fena. U okrugu Agam u pokrajini zapadna Sumatra, 15 ku}a je zatrpano ispod blata i stijena, a sedam osoba je smrtno stradalo. Vi{e stotina osoba je moralo napustiti domove na padini planine. U susjednoj pokrajini Jambi, obimne padavine su izazvale klizi{te u bu{otini koja je u vlasni{tvu dr`avne energetske kompanije. U saop}enju kompanije se navodi da su ~etiri radnika stradalo, jedan se smatra nestalim, a pet radnika je povrije|eno. Oko 60 radnika je pre`ivjelo. Obilne poplave i klizi{ta su ~esti u Indoneziji zbog jakih sezonskih ki{a.

vnom dnevniku Rodong Sinmun i navodi se da je nuklearna proba zahtjev naroda. - Zahtjev naroda je da treba u~initi ne{to, ne samo nuklearnu probu, ve} ne{to vi{e. Savjet bezbjednosti UN-a nije nam ostavio prostora za izbor, pi{e dnevnik. Sjeverna Koreja je obavila dvije nuklearne probe 2006. i 2009. godine. Nije objavljen vre-

menski okvir za tre}u probu. Rezoluciju Savjeta bezbjednosti UN-a, koja je pro{le sedmice usvojena, predlo`ile su SAD, a podr`ala je i Kina. Rezolucija je bila odgovor na lansiranje sjevernokorejske rakete u decembru i za koje SAD, Japan i Ju`na Koreja smatraju da je bila proba zabranjene dalekometne raketne tehnologije.

16

OGLASI

ponedjeljak, 28. januar/sije~anj 2013.

OSLOBO\ENJE

OSLOBO\ENJE ponedjeljak, 28. januar/sije~anj 2013.

BIZNIS I EKONOMIJA
Savez sindikata RS-a

17

Centralna banka BiH treba

SHAFIK O IZMJENI ZAKONA O CENTRALNOJ BANCI BiH

funkcionisati kao i dosad
Ured za zakonodavstvo BiH dao je mi{ljenje na izmjene i dopune Zakona o Centralnoj banci BiH te se prijedlog izmjena ovog zakona o~ekuje na sjednici Vije}a ministara BiH u februaru. Rije~ je o izmjenama Zakona koje su proiza{le iz sporazuma Lagumd`ija - Dodik. Guverner Centralne banke BiH u ranijim izjavama je nagla{avo da se Zakon ne mo`e mijenjati, jer se BiH ugovorom o stand by aran`manu sa Me|unarodnim monetarnim fondom obavezala da ne}e mijenjati ovaj zakon za vri je me trajanja aran`ma na, odnosno naredne dvije godine.

Kako smo saznali u bh. institucijama, MMF vjerovatno ne}e dozvoliti da se izmijeni Zakon o CBBiH i u tom kontekstu su poslali odre|eno pismo predsjedavaju}em Vije}a ministara BiH Vjekoslavu Bevandi

Potro{a~ka korpa
1.854 KM, a plata 818
Sindikalna potro{a~ka korpa u Republici Srpskoj za decembar je iznosila 1.854,45 KM, a prosje~na neto plata od 818 KM pokrivala ju je sa 44,11 posto, podaci su Saveza sindikata RS-a. Najvi{e novca u decembru porodice su izdvajale za nabavku prehrane 695,15 KM, za tro{kove stanovanja i komunalnih usluga 560,30 KM, prevoz 196,70, kupovinu odje}e i obu}e 142,90, za teku}e odr`avanje doma}instva 103,15, za obrazovanje i kulturu 80,25, te za higijenu i zdravstvenu njegu 76 KM. Potro{a~ke cijene u decembru nisu mijenjane u odnosu na novembar. Najmanje prosje~ne neto plate primili su zaposleni u ugostiteljstvu 544 KM, {to je manje za 4,06 posto u odnosu na plate iz novembra, a tro{kove sindikalne potro{a~ke korpe pokrivale su sa samo 29,33 posto. Iz Saveza sindikata isti~u da zabrinjavaju}e niska prosje~na primanja imaju radnici u ribarstvu i gra|evinarstvu 578 KM, prera|iva~koj industriji 596, trgovini 604, poljoprivredi, lovu i {umarstvu 626 KM, prometu nekretnina 630 KM i uslu`nim djelatnostima 632 KM, prenosi Onasa.

Obavezna rezerva
Ovdje je rije~ o izmjeni dijela Zakona koji definira obaveznu rezervu komercijalnih banaka na na~in da }e biti dozvoljeno ovim bankama da dio obaveznih rezervi, u iznosu 10 posto ukupnih rezervi, ispunjavaju kupovinom vrijednosnih papira BiH. Zamjenica generalne direktorice MMF-a Nemat Shafik je za Oslobo|enje prokomentirala namjeru bh. vlasti rekav{i: “Ne bih {pekulisala o tim mogu}nostima, naravno voljela bih da trenutno uspje{no funkcioniranje Centralne banke BiH ostane kakvo jeste jer funkcionira zaista dobro.” Ona je do da la ka ko MMF smatra da je jako va`no o~uvati neovisnost Centralne banke i u tome u potpunosti podr`ava bh. vlasti. Tako|er, smatra da je valutni odbor odigrao veliku ulogu u stabilnosti BiH i da ga definitivno vrijedi o~uvati. Shafik je ustvari samo ponovila ono {to su bh. vlasti napisale u pismu namjere MMF-u, a to je da }e zadr`ati valutni odbor i uzdr`ati se od poduzimanja zakonodavnih radnji koje bi oslabile ili bacile sumnju na sada{nji re`im i instituciju kojoj je njegovo funkcioniranje povjereno - CBBH.

Nemat Shafik: Ne bih {pekulirala o izmjeni Zakona

Kako smo saznali u bh. institucijama, MMF vjerovatno ne}e dozvoliti da se izmijeni Zakon o CBBiH i u tom kontekstu su poslali odre|eno pismo predsjedavaju}em Vije}a ministara BiH Vjekoslavu Bevandi u kojem se, izme|u ostalog, govori o ovoj temi. Me|utim, u kabinetu predsjedavaju}eg VM-a su nam kazali da je jedino pismo koje su u posljednje vrijeme dobili od MMF-a ustvari najava posjete Nemat Shafik i da drugog pisma nema. Tako|er, kazali su da MMF ne zabranjuje izmjene Zakona, nego je to vi{e preporuka da se Zakon o CBBiH ne mijenja.

[tampanje novca
Ipak, ekonomisti nisu uvjereni u to da ove izmjene ne podrivaju valutni odbor. Tako je Damir Miljevi} o ovoj temi netom poslije dogovora Lagumd`ija Dodik izjavio: “Prijedlog politi~kog dvojca da se 10 procenata obavezne rezerve komercijalnih banaka u novcu zamijeni obveznicama vlasti na svim nivoima direktno podriva valutni odbor, jer omogu}ava pove}anje koli~ine novca u opticaju mimo

pravila valutnog odbora, tj. predstavlja svojevrsno {tampanje novca radi pokri}a javnog duga. U ekonomskoj teoriji to se zove monetizacija javnog duga.” “Posljedice tog ~ina u zemljama poput BiH su slijede}e: rast inflacije, pove}anje javne potro{nje, porast rizika u bankarskom sektoru i u krajnjem slu~aju ugro`ena {tednja. Korist od toga dugoro~no nema niko, a kratkoro~no samo banke i vlast. Vlast je o~ito svjesna da se bud`eti ne mogu vi{e puniti iz poreza, pare od me|unarodnih finansijskih organizacija ne mogu vi{e dobiti bez ispunjavanja raznoraznih uslova (na {ta nisu spremni), pa im je ovaj vid {tampanja novca jedini na~in da o~uvaju socijalni mir i opstanu na vlasti. Banke su opet posebna pri~a - obavezna rezerva im je uvijek trn u oku jer je to novac koji moraju polo`iti kod Centralne banke i na koji dobijaju kamatu, ali ne onoliku koliku mogu dobiti na tr`i{tu. Sa njihovog stanovi{ta {to manja obavezna rezerva, to bolje jer vi{e novca mogu plasirati na tr`i{tu i vi{e zaraditi” navodi , Miljevi}. J. Sa.

Prezentirana povoljna kreditna sredstva
Na ~el nik Op}i ne Bi ha} Emd`ad Galija{evi} i direktor Fondacije za odr`ivi razvitak OdRaz Federacije BiH Safet Daut organizirali su u Biha}u prezentaciju povoljnih kreditnih sredstava koje na tr`i{te plasira ova fondacija. Namjera je pru`iti podr{ku razvoju malih i srednjih poduze}a na podru~ju op}ine Biha}, jer dosada{nja podr{ka vi{ih nivoa vlasti kroz plasman povoljnih kreditnih sredstava nije bila na zadovoljavaju}em nivou, pogotovo ne za vlasnike takvih poduze}a, {to se mora prekinuti u narednom periodu, re~eno je. - Privrednici u Biha}u su itekako vrijedni i sposobni menad`eri koji zapo{ljavaju veliki broj radnika i ~ine ki~mu razvoja na{eg grada. Stoga sam pozvao ~elne ljude Fondacije OdRaz, s kojima Op}ina Biha} ima odli~nu saradnju, da do|u u na{ grad i predstave svoje projekte kreditnih sredstava, kazao je na~elnik Galija{evi}. Prezentaciji je prisustvovalo vi{e od 50 privrednika iz Biha}a koji su se zanimali za povoljna kreditna sredstva u oblasti poljoprivrede, obrta i turizma, prenosi Fena.

CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE
Kursna - te~ajna lista - broj 018 - 26. 1. 2013. godine.
Kursevi u konvertibilnim markama /BAM/
Zemlja [ifra valute Oznaka valute Jedinica valute Kupovni za devize i efek.valutu Srednji za devize Prodajni za devize

Nekoliko ponuda za prodaju rudnika Ljubija

^eka se odluka Vlade RS-a
Ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske @eljko Kova~evi} izjavio je da je Vlada Srpske dobila nekoliko ponuda za prodaju dr`avnog kapitala Rudnika `eljezne rude Ljubija kod Prijedora. “Vlada Srpske jo{ nije donijela kona~nu odluku o prodaji dr`avnog kapitala Rudnika `eljezne rude Ljubija, ali }e sve prispjele ponude biti razmatrane kada se donese takva odluka” rekao je Kova~e, vi} novinarima u Lakta{ima. Vode}a svjetska kompanija u proizvodnji ~elika i u rudarstvu ArcelorMittal dostavila je Vladi Republike Srpske ponudu za kupovinu dr`avnog kapitala u Rudniku `eljezne rude Ljubija, ali jo{ nije dobila odgovor. U vlasni~koj strukturi Ljubije dr`avni kapital je 70 posto, fondovi 20 i mali akcionari 10 posto, a vrijednost kapitala je 50 miliona KM.

Nekada{nji Rudnik `eljezne rude Ljubija u osnivanje rudnika ArcelorMittal Prijedor 2004. godine ulo`io je imovinu i proizvodne kapacitete u Omarskoj, dok su u sastavu takozvanih starih rudnika ostali rudokopi u Toma{ici i u Ljubiji. Kompanija ArcelorMittal vlasnik je 51 posto kapitala u rudniku ArcelorMittal Prijedor, dok je Rudnik `eljezne rude Ljubija vlasnik 49 posto kapitala.

EMU 978 EUR 1 Australija 036 AUD 1 Kanada 124 CAD 1 Hrvatska 191 HRK 100 ^e{ka R 203 CZK 1 Danska 208 DKK 1 Ma}arska 348 HUF 100 Japan 392 JPY 100 Litvanija 440 LTL 1 Norve{ka 578 NOK 1 [vedska 752 SEK 1 [vicarska 756 CHF 1 Turska 949 TRY 1 V.Britanija 826 GBP 1 SAD 840 USD 1 Rusija 643 RUB 1 156 CNY 1 Kina 941 RSD 100 Srbija SDR (Special Drawing Rights) na dan 24. 01. 2013 = SDR (Special Drawing Rights) na dan 24. 01. 2013 =

1.955830 1.510367 1.439489 25.733587 0.076194 0.261429 0.654920 1.589879 0.565032 0.262788 0.224532 1.567776 0.820170 2.291450 1.448467 0.048239 0.232836 1.753549

1.955830 1.514152 1.443097 25.798082 0.076385 0.262084 0.656561 1.593864 0.566448 0.263447 0.225095 1.571705 0.822226 2.297193 1.452097 0.048360 0.233420 1.757944 USD BAM

1.955830 1.517937 1.446705 25.862577 0.076576 0.262739 0.658202 1.597849 0.567864 0.264106 0.225658 1.575634 0.824282 2.302936 1.455727 0.048481 0.234004 1.762339 1.53432 2.248011

18

OGLASI

ponedjeljak, 28. januar/sije~anj 2013.

OSLOBO\ENJE

OSLOBO\ENJE ponedjeljak, 28. januar/sije~anj 2013.

SARAJEVSKA HRONIKA

19

Veliki broj djece ~eka na topli dom

Hraniteljske porodice

NISU POPULARNE
Smje{tajem djeteta u drugu porodicu se ne zasniva srodni~ki odnos. Hranitelj sa Centrom za socijalni rad potpisuje ugovor o smje{taju djeteta kojim se defini{u prava i obaveze, a za {to mu pripada i nadoknada koja iznosi 476 KM po djetetu, ka`e Poturkovi}
U Sarajevu hraniteljstvo i nije ba{ popularno kao u drugim metropolama svijeta. Prema posljednjim podacima Centra za socijalni rad KS-a, u evidenciji su 34 hraniteljske porodice, a 310 djece je bez roditeljskog staranja, od kojih je 200 u ustanovama socijalne za{tite, a 110 u hraniteljskim porodicama. Godi{nje se u hraniteljsku porodicu smjesti oko 15 djece. - Hraniteljstvo se naziva jo{ i porodi~nim smje{tajem djece bez roditeljskog staranja, a to podrazumijeva oblik zbrinjavanja djece bez roditelja u drugoj porodici. Porodica mo`e biti porodica srodnika, ali i djetetu potpuno nepoznata porodica koja }e mu pru`iti dom, odgoj, obrazovanje i zadovoljavanje ostalih potreba, obja{njava Mirsada Poturkovi}, direktorica Centra za socijalni rad KS-a. biolo{ki odnos roditelja i djece. Usvojitelji se upisuju u mati~nu knjigu djeteta kao roditelji i takav odnos povla~i sva prava i obaveze kao i odnos izme|u roditelja i djece drugih srodnika. - Smje{tajem djeteta u drugu porodicu se ne zasniva srodni~ki odnos. Hranitelj sa Centrom za socijalni rad potpisuje ugovor o smje{taju djeteta kojim se defini{u prava i obaveze, a za {to mu pripada i nadoknada koja iznosi 476 KM po djetetu, ka`e Poturkovi}. Hranitelj mo`e biti pojedinac ili porodica koja ne mo`e imati vi{e od dvoje djece mla|e od 15 godina, mora biti dr`avljanin BiH, psihi~ki i fizi~ki zdrav, imati sposobnosti potrebne za za{titu, ~uvanje, njegu i odgoj i zadovoljavanje drugih potreba djeteta. Hranitelj mora imati stambene i druge uslove potrebne za za{titu djeteta. - Dijete se ne mo`e smjestiti u porodicu u kojoj je jednom od bra ~nih dru go va odu ze ta ili ogra ni ~e na po slo vna spo so bnost, u kojoj je jedan od bra~nih drugova li{en roditeljskog

Poturkovi}: Hranitelj mo`e biti pojedinac ili porodica

Nov~ana naknada
Razlika izme|u usvojenja i hraniteljstva je u tome {to se usvajanjem zasniva srodni~ki odnos izme|u usvojitelja i usvojenika koji u potpunosti imitira

prava, u kojoj su poreme}eni porodi~ni odnosi, u kojoj su lica sa dru{tveno negativnim pona{anjem i u kojoj bi zbog bolesti nekog ~lana porodice bilo ugro`eno zdravlje djeteta, isti~e Poturkovi} i dodaje kako prilikom prijave za hraniteljstvo porodica mo`e nazna~iti starost, spol djeteta koje mo`e zbrinuti, ali mo`e izraziti i svoju spremnost, te ocijeniti vlastite mogu}nosti da li se mo`e brinuti naprimjer, o djetetu sa posebnim

potrebama, djetetu sa poreme}ajima u pona{anju i sli~no.

Adekvatan smje{taj
Centar za socijalni rad obavezan je vr{iti stalan nadzor nad smje{tenim djetetom, te pru`ati neophodnu pomo} i podr{ku i djetetu i hraniteljskoj porodici. - Adaptacija djeteta na hraniteljsku porodicu i obrnuto se mora posmatrati individualno. U svakom slu~aju ukoliko se primijeti da dijete ne zadovoljava po-

trebe u izabranoj porodici, pronalazi se novi, adekvatan smje{taj. Dijete mo`e biti smje{teno u hraniteljskoj porodici do punoljetstva, odnosno do zavr{etka redovnog {kolovanja, a najkasnije do 26. godine. U periodu od napu{tanja hraniteljske porodice i osamostaljivanja mogu} je smje{taj u Ku}u na pola puta, poseban servis JU Kantonalni centar za socijalni rad, namijenjen za mlade koji napu{taju javnu brigu, zaklju~ila je Poturkovi}. E. Z. B.

1.345.000,00 KM

OČEKIVANI

OČEKIVANI JACKPOT ZA NAREDNO KOLO JOKER-a

56.000,00 KM

PRIVREMENI IZVJEŠTAJ PRIVREMENI IZVJEŠTAJ 8. KOLA SuperLOTO-a 8. KOLA JOKERA-a OD 26. 01. 2013. godine OD 26. 01. 2013.godine
Dobitak sa 6 pogodaka - JACKPOT:
OČEKIVANI JACK POT NAREDNOG KOLA LOTO 6/45...................................................................................845.000,00 KM GARANTOVANI JACK POT NAREDNOG KOLA ZA BOJU .............................................................................500.000,00 KM DOBITNA KOMBINACIJA SuperLOTO-a:

Dobitak sa 6 brojeva - JACKPOT:

DOBITNA BOJA: CRNA

02 17 22 23 33 45
Ukupna uplata Odaberi boju je:................12.710,60 KM Fond dobitaka za igru Odaberi boju 60% ...........7.626,36 KM

BROJEVI PO REDOSLIJEDU IZVLAČENJA

23 45 22 17 02 33
3 4 5 4 2 2 7 7 2 3 3 9

Ukupna uplata Loto 6/45 je: ..........................70.421,50 KM Fond dobitaka 50%:.....................................................35.210,75 KM

FONDOVI DOBITAKA ZA LOTO 6/45 FONDOVI DOBITAKA ZA IGRU ODABERI BOJU Fond za dobitak prve vrste 30% : ...................................10.563,23 KM Fond dobitaka prve vrste 30% ...........................................2.287,91 KM Akumulirano u fondu za jackpot:.................................823.276,91 KM Akumulirano u fond za Jackpot....................................412.216,63 KM Jackpot za loto 6/45 ukupno:................................... 833.840,14 KM Jackpot za Odaberi boju ukupno ............................... 414.504,54 KM Fond za dobitak druge vrste 15 % : ................................ 5.281,61 KM Fond dobitaka druge vrste 15% ........................................1.143,95 KM Fond za dobitak treće vrste 17,50 % : .............................6.161,88 KM Fond dobitaka treće vrste 17,50% ................................... 1.334,61 KM Fond za dobitak četvrte vrste 37,50 % : ......................13.204,03 KM Fond dobitaka četvrte vrste 37,50% ...............................2.859,89 KM BROJ DOBITAKA IZNOS DOBICI BROJ DOBITAKA IZNOS DOBICI 0 0,00 KM 6 pogodaka 0 0,00 KM boja za šesticu 0 0,00 KM 5 pogodaka 2 2.640,80 KM boja za peticu 48 39,70 KM 4 pogotka 178 34,60 KM boja za četvorku 674 5,10 KM 3 pogotka 3.031 4,40 KM boja za trojku 79.110,04 KM se prenosi u rezervni fond za Jackpot igre SuperLOTO

PRVI DOBITNI BROJ JOKERA DRUGI DOBITNI BROJ JOKERA
UKUPNA UPLATA:.....................................9.078,00 KM Nagradni fond 50%:................................4.539,00 KM Fond za dobitak prve vrste 20%:......... 907,80 KM Broj dobitaka 1. vrste (6 brojeva): Broj dobitaka 2. vrste (5 brojeva): Broj dobitaka 3. vrste (4 broja): Broj dobitaka 4. vrste (3 broja): Broj dobitaka 5. vrste (2 broja): Broj dobitaka 6. vrste (1 broj):

Preneseno u Jackpot iz prethodnog kola:............... 53.849,60 KM Jackpot ukupno:................................................................. 54.757,40 KM Fond za ostale dobitke: ........................................................ 3.631,20 KM 0 0 1 15 197 1.655 Jackpot se prenosi u naredno kolo 0,00 KM Iznos: 494,00 KM Iznos: 49,40 KM Iznos: 3,80 KM Iznos: 1,00 KM Iznos:

Igre na sreću Lutrije BiH i provjere dobitaka na www.lutrijabih.ba. Rok za prigovore 4 dana od prvog idućeg dana po objavljivanju privremenog izvještaja. Lutrija BiH Sarajevo 27. 01. 2013. godine

20

SARAJEVSKA HRONIKA

ponedjeljak, 28. januar/sije~anj 2013.

OSLOBO\ENJE

Nova kanalizaciona mre`a u op}ini Had`i}i

Nezadovoljni mje{tani Vele{i}a i Pofali}a

Poku{avaju nas izbaciti

Uskoro priklju~ivanje
U protekloj godini u op}ini Had`i}i izgra|eno je oko tri hiljade metara nove kanalizacione mre`e. Time su stvoreni uslovi da naselja Grivi}i, Vran~i}i, Drozgometva, Selimovi}i i Ko{}an prvi put dobiju glavni kanalizacioni kolektor, koji bi trebao u narednim danima biti pu{ten u funkciju. U prvoj fazi ovog projekta postavljene su cijevi velikog profila na potezu Grivi}i - Selimovi}i - Ko{}an u du`ini od 2.400 metara. Tako|er, izgra|eno je 600 metara fekalne kanalizacije u naselju Vran~i}i. Investitor ovog vi{efaznog projekta je Fond za za{titu okoli{a FBiH i Op}ina Had`i}i, a ukupna vrijednost radova je 373.600 KM. Fond je izdvojio 200.000, a Op}ina 173.600 KM. - Glavni kolektor je ura|en i u ovoj fazi je preostalo da se uradi dio tehni~kih poslova, uz zavr{ne radove na {ahtovima. Za-

Kanalizacione cijevi su postavljene tokom ljeta

iz gradskog prevoza

doma}instava

to o~ekujemo da }e se ubrzo po~eti sa priklju~ivanjem doma}instava na novu kanalizacionu mre`u. Planiramo i dalje nastaviti sa izgradnjom ove infrastrukture, jer su to, prije svega, ekolo{ki projekti kojima se `ele za{tititi izvori{ta vode i okoli{ Had`i}a. Kad se usvoji bud`et za ovu godinu ta~no }e biti precizirano koji su to naredni projekti i potrebna sredstva za njihovu realizaciju, kazao je Nijaz Musi}, pomo}nik na~elnika za razvoj, komunalne poslove i mjesne zajednice Op}ine Had`i}i. Mada je izgra|eno vi{e kilometara kanalizacione mre`e, ipak je samo 30 posto teritorije Had`i}a pokriveno ovom infrastrukturom. Najbolja situacija je u centru Had`i}a, dok naselja Pazari} i Tar~in gotovo da nemaju kanalizacije, pa }e to biti prioriteti u Z. T. ovoj godini.

Izostavlja se i po nekoliko vo`nji

Minibuska linija Ekonomska {kola - Obad koja je ukinuta u septembru 2011. godine, jo{ nije uspostavljena • Kada }e do}i do potpune normalizacije saobra}aja u Kantonu nije poznato, kazao je Me|edovi}
Ogor~eni mje{tani Pofali}a i Vele{i}a ve} du`e vrijeme apeluju da im se pomogne u prevazila`enju problema sa prevozom. Vi {e od se dam sto ti na gra|ana potpisalo je peticiju u kojoj su se Op}ini Novo Sarajevo, Vladi Kantona, Grasu pa i svim relevantnim institucijama obratili stanovnici Vele{i}a i Pofali}a sa zahtjevom za normalizaciju gradskog saobra}aja, pozivaju}i se na ljudska prava zagarantirana Ustavom i zakonima BiH, ali i me|unarodnim konvencijama. ko od potpune normalizacije saobra}aja. - Autobusi za Vele{i}e i Pofali}e nisu redovno funkcionisali zbog nedostatka vozila. U narednom periodu planiramo osposobiti i dodatna vozila. Bi}e to dvanaestmetarska vozila sa stotinu putnih mjesta, a najgore je {to s tim vozilima za sada oskudijevamo. Imamo osamnaestmetarskih zglobnih vozila sa 160 putnih mjesta, ali oni zbog terena ne mogu saobra}ati na tom dijelu, objasnio je v.d. direktor Grasa Safet Bradarac. Dok se Gras ne pridr`ava va`e}eg reda vo`nje za autobuse, minibuska linija Ekonomska {kola - Obad koja je ukinuta u septembru 2011. godine, jo{ nije uspostavljena. Na sastanku s predstavnicima Grasa koji je odr`an u oktobru pro{le godine, kako su naglasili nezadovoljni mje{tani ovih naselja, dosta toga je obe}ano, ali obe}anja nisu ispunjena, te dodaju da Gras poku{ava da ih izbaci iz sistema javnog gradskog prevoza. - Ne mo`e se vi{e stati ukraj voza~ima, direktorima koji mijenjaju pravila igre kako oni ho}e. Paraliziraju grad kada je to njima volja, a opet niko ne mo`e da uradi ni{ta po tom pitanju, kazao je Nusret Aganovi}. Kada }e do}i do potpune normalizacije saobra}aja u Kantonu Sarajevo, jo{ nije poznato. - Minibuski saobra}aj je normalizovan, dok sa autobuskim postoje manji problemi kada je u pitanju linija za Donje Vele{i}e. Znalo je do}i do ispadanja pojedinih vozila, ali nikad se nije desilo da neka linija nije funkcionisala. Linija Ekonomska {kola - Obad ne radi jer nema dovoljno vozila, pa je napravljena alternativa. No, isto tako valja napomenuti da linija koja saobra}a od Ekonomske {kole do Obada nije predvi|ena u zimskom periodu. Svaki dan poku{avamo osposobiti {to vi{e vozila kako bi mogli vratiti i ovu liniju, istakao je za Oslobo|enje izvr{ni direktor autobuskog i minibuskog sektora Grasa Senad M. TATAREVI] Me|edovi}.

Mladi Crvenog kri`a Ilid`a ne odmaraju

Bez minibusa dvije sedmice
Stanovnici Pofali}a i Vele{i}a tra`e potpunu normalizaciju minibuskih linija koje polaze od Drvenije do Gornjih i Donjih Vele{i}a, od Ekonomske {kole do Huma, Obada i Bakarevca, kao i normalizaciju autobuskog prevoza na relaciji Drvenija - Pofali}i i Drvenija - Vele{i}i Gornji. Ove minibuske linije jedno vrijeme su u potpunosti bile obustavljene, dok su autobuske poreme}ene, {to za gra|ane predstavlja veliki problem imaju}i u vidu nemogu}nost sigurnog na~ina dolaska djece ku}i. Kako stoji u pismu koje je stiglo na adresu na{eg lista od momenta dostave peticije i ostalih dopisa, situacija se donekle pobolj{ala, ali je to jo{ dale-

Vrijedna ekipa

Obe}anja nisu ispunjena
- Pro{lo je skoro pola godine od pisanja peticije, a stanje u javnom gradskom prevozu jo{ je daleko od normalnog. Ne pridr`ava se va`e}eg reda vo`nje i nikada se ne zna kada }e do}i slijede}i autobus. [to se ti~e minibuskih linija situacija se donekle popravila. Zna se desiti da ne radi ni jedan minibus, a u toku radne sedmice vrlo ~esto se izostavi po nekoliko vo`nji i to uglavnom na relaciji minibuske linije Drvenija - Gornji Vele{i}i, istakli su u svom pismu gra|ani Vele{i}a i Pofali}a.

Krenule pripreme za
Evropsko takmi~enje
Mladi Crvenog kri`a Ilid`a zapo~eli su pripreme za u~e{}e na Evropskom takmi~enju iz prve pomo}i koje }e se odr`ati od 13. do 16. juna u Austriji. Prvi pripremni kamp odr`an je u dje~ijem odmarali{tu Crvenog kri`a KS-a i u njemu je u~estvovalo 20 ~lanova od kojih je {est takmi~ara. - Vje`be smo realizovali po programu koji se realizuje na Evropskom takmi~enju. Radili smo vje`be reanimacije uz kori{tenje defibrilatora i vje`be evakuacije i spa{avanja iz nesre}a uzrokovanih zemljotresom, saobra}ajnom nesre}om ili po`arom, kazao je Jasmin Nik{i}, predsjednik mladih CK-a Ilid`e. Mladi CK-a Ilid`e su osvojili prvo mjesto na dr`avnom takmi~enju iz pru`anja prve pomo}i, te su stekli pravo da predstavljaju BiH na smotri najboljih u Evropi. U Italiji je prije dvije godine ekipa sa Ilid`e osvojila peto mjesto. - Sa pripremama smo zapo~eli punom parom jer imamo cilj na Evropskom prvenstvu ostvariti {to bolji rezultat. Imamo podr{ku Kantonalnog saveza Crvenog kri`a i nadam se da }e nas podr`ati i druge institucije, istakao je Nik{i}, dodaju}i kako i na pripremama koriste repromaterijal i opremu koja nije nimalo jeftina, a sve to, uz putne tro{kove bit }e im potrebno i na Evropskom prvenstvu. U prvom pripremnom kampu pored takmi~ara u~estvovali su i treneri, sudije i tim za realisti~ki prikaz koji su dali svoj doprinos i podr{ku. E. Z. B.

Obavje{tenje iz Grasa

Po~ela prodaja kupona

Iz Grasa obavje{tavaju korisnike javnog prevoza da je od danas po~ela prodaja kupona za mjesec februar za sve kategorije korisnika osim za penzionere. Period va`enja postoje}ih studentskih iskaznica se produ`ava do 28. februara ove

godine, a prodaja ovih kupona za naredni mjesec }e po~eti 1. februara. U periodu od 1. do 8. februara, sva prodajna mjesta radit }e produ`eno, od 7 do 16.30 sati, a subotom, 2. i 9. februara, de`urat }e prodajna mjesta ]umurija, Latinska }uprija, Otoka, Dobrinja, Ilid`a, Vogo{}a i Had`i}i od 8 do 13.30 sati.

OSLOBO\ENJE ponedjeljak, 28. januar/sije~anj 2013. Semir Efendi}, na~elnik Op}ine Novi Grad

SARAJEVSKA HRONIKA
DE@URNI TELEFON

21

Rije{it }emo probleme
sa psima lutalicama
Na sjednici Op}inskog vije}a, koja }e se najvjerovatnije odr`ati 11. februara, bit }e data saglasnost preduze}u Lokom za obavljanje dodatnih djelatnosti, izme|u ostalog i formiranje higijenskog servisa
Op}ina Novi Grad u narednom periodu planira se ozbiljno posvetiti problemu pasa lutalica pa }e tako u okviru preduze}a Lokom oformiti higijenski servis koji bi hvatao pse lutalice na podru~ju ove op}ine. Semir Efendi}, na~elnik Op}ine Novi Grad, ka`e da su pokrenute aktivnosti za registraciju higijenskog servisa.
Efendi}: Ne}e biti dodatnih tro{kova

276-982

Pozivi gra|ana
- Na sjednici Op}inskog vije}a, koja }e se najvjerovatnije odr`ati 11. februara, bit }e data saglasnost preduze}u Lokom za obavljanje dodatnih djelatnosti, izme|u ostalog i formiranje higijenskog servisa. Nakon toga bi se vrlo brzo pristupilo samoj organizaciji i realizaciji, u skladu sa va`e}im pravilnicima koji su sastavni dio Zakona o za{titi dobrobiti `ivotinja. Higijenski servis bi reagovao na pozive gra|ana i na `ari{tima gdje imamo pse, a nakon toga oni bi se odvozili u Veterinarsku stanicu Kantona Sarajevo i u zavisnosti od toga o kakvom se psu radi, da li je agresivan, zara`en ili bezopasan, odredilo bi se na koji na~in sa njim postupiti. Prije sve-

Skloniti pse sa ulica

ga bi se radila kastracija, za zara`ene i agresivne pse, prema va`e}im zakonima, mo`e se izvr{iti eutanazija, a bezopasni psi }e biti smje{teni u neki od azila koji ve} postoje u drugim op}inama, kazao je na~elnik Efendi}. U higijenskom servisu }e, prema Efendi}evim rije~ima, najvjerovatnije raditi dvoje ljudi koji-

ma bi na raspolaganje stavili odre|ena vozila koja Op}ina ve} posjeduje, a koja bi se koristila za ovu potrebu.

Smanjiti tro{kove
- Ovim zapo{ljavanjem Op}ina ne}e imati dodatna izdvajanja. Me|utim, ova usluga nas ipak ko{ta, bez obzira na to da li Op}ina ima svoje kadrove ili

pla}a nekom drugom za obavljanje tog posla. Formiranjem vlas ti tog hi gi jen skog ser vi sa smanjit }emo tro{kove u odnosu na sredstva koja smo ranije izdvajali za usluge drugih servisa. Tako da u finansijskom smislu ne}emo imati dodatna ulaganja, samo {to }emo mi to raditi, istakao je Efendi}.
E. A.

MUP 122, 206-666, 207-777 Vatrogasci 123, 664-115 Hitna pomo} 124, 611-111 Pomo} ovisnicima 062/761-415 Porodi~no savjetovali{te 209-112 Nasilje u porodici 222- 000 033/ 223-366, 1209 Klini~ki centar 297-000 Op}a bolnica 285-100 Bolnica Podhrastovi 297-281 Veterinarska stanica 767-025 Prijava tel. kvarova 1272 Telefonski brojevi 1182 Elektrodistribucija 080 02 01 33 Vodovod 210-707, 220-435 Kanalizacija 203-059,668-259 Toplane 650-979, 650-956 Sarajevostan 715-680 KJKP Rad 658-038 Eko telefon 660-000 Ta~no vrijeme 125 [tab CZ KS 472-636, 443-720 Operativni centar Civilne za{tite 121 Prijava kvarova na javnoj rasvjeti 713-100 Dimnja~ar 616-105 Sarajevogas 592-095, 592-096, 592-097, 061/487-787 Gras 293-333 Velepekara 648-505 Bakije 533-763 Pokop 551-370 Pogrebne usluge Mar tinovi} 061 191 010 Pogrebno dru{tvo Jedileri 712-800 Uprava za inspekcijske poslove KS 770-156, od 8 do 14 sati, 061/252-252, od 14 do 22 sata Autobuska stanica 213-100 @eljezni~ka stanica 655-330 Aerodrom Sarajevo 289-100 Izgubljeni prtljag 289-105 Turisti~ki centar 580-999 BIHAMK, pomo} na cesti 1282 Informacije o stanju na putevima 1282 BH Telecom-podr{ka korisnicima 1444 Me|unarodni telefonski brojevi 1183 CENTROTRANS Pozivni centar 090 292 100

VA@NIJI TELEFONI

Od sredstava zavisi broj klizi{ta koja }e biti sanirana

Jedino se u Kaptolu radi
Jo{ se ne zna koliko klizi{ta }e ove godine u Kantonu Sarajevo biti sanirano. Prema rije~ima Fuada Babi}a, koordinatora za klizi{ta u Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo, stanje je prili~no alarmantno i neizvjesno je sa koliko sredstava }e raspolagati ove godine. - Ni{ta jo{ ne znamo jer mi nismo dobili ni sve pare iz pro{le godine od Kantona Sarajevo. Ono {to smo uspjeli zavr{iti bilo je od para iz op}ina i Civilne za{tite. Trenutno saniramo klizi{te u Kaptolu na podru~ju op}ine Centar, koje bi ukoliko vremenske prilike budu dozvoljavale, moglo biti zavr{eno do marta ove godine. Op}ina Centar je za Kaptol osigurala 456.000 maraka i to je za sada jedino klizi{te na kojem radimo, kazao je Babi}. U Kantonu Sarajevo registrovano je blizu 255 klizi{ta, za ~iju bi sanaciju trebalo nekoliko miliona maraka. J. Ma.

DE@URNE APOTEKE
272-300 BA[^AR[IJA MARINDVOR 714-280 NOVO SARAJEVO 713-831 HITNA 716-331 ILID@A 762-180 DOBRINJA 766-380 ILIJA[ 428-810 HAD@I]I 428-220 VOGO[]A 424-250 INFORMACIJE O LIJEKOVIMA 223-399

PORODILI[TA

U Kantonu Sarajevo registrovano blizu 255 klizi{ta

4 4

DJEVOJ^ICE DJE^AKA

VOZOVI
Polasci iz Sarajeva:
Zagreb 11.17, Plo~e 6.51, Zenica 4.47, 7.09, 12 i 19.24, Konjic 7.17, 15.30 i 19.26, Banja Luka 15.54

Odlasci:
Beograd 6.20 i 16.35, Zagreb 6.30 i 15.30, Copenhagen 7.00, Vienna 7.40 i 15.05, Munich 13.15, Ljubljana 13.25, Vienna 15.05, Ancona 17.55, Istanbul 18.55

Dolasci u Sarajevo iz:
Zagreb 18.12, Plo~e 21.13, Zenica 6.45, 9.26, 13.57 i 20.57, Konjic 6.40, 10.43 i 18.55, Banja Luka 9.48

AUTOBUSI
Antwerpen, Bruxselles, Liege, Breda i Mastriht utorkom i subotom u 8 sati, Roterdam i Amsterdam utorkom i subotom u 8 i ~etvrtak u 16 sati, Den Hag utorkom u 8 sati, Utrecht subotom u 8 i ~etvrtkom u 16 sati, Pariz petkom u 9 sati, Berlin ~etvrtkom u 8 i subotom u 17 sati, Dortmund, Essen i Dusseldorf ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom, subotom i nedjeljom u 8 sati, Frankfurt, Kar-

AVIONI Dolasci:
Ancona 8.15, Beograd 11.00 i 21.40, Munich 12.35, Ljubljana 12.55, Vienna 14.20 i 21.40, Zagreb 15.00 i 22.00, Copenhagen 15.00, Istanbul 18.00

lsruhe i Stut tgart svaki dan u 8 sati, Hamburg, Hanover i Kassel subotom u 17 sati, Ingolstadt i Nurnberg ~etvrtkom u 8 i subotom u 17 sati, Munchen svaki dan u 8 i subotom u 17 sati, Be~ i Graz svaki dan u 8 sati, Beograd svaki dan u 6 sati, Ljubljana utorkom, ~etvrtkom i nedjeljom u 20.40 sati, Dubrovnik svaki dan u 7.15 sati, Pula i Rijeka petak i nedjelja u 6 sati, Split svakim danom u 10 i 21 sat, Zagreb svakim danom u 6.30, 12.30 i 22 sata, Herceg-Novi petkom u 11 sati, Br~ko svakim danom u 6.30, 14 i 15.35 sati, Banja Luka svaki dan u 9.15, 14.30 i 15.30 sati, Bijeljina svaki dan u 5 i 15 sati, Bosanski Brod svaki dan u 12.15 sati, Bosanska Dubica svaki dan u 14.30 sati,

Hrenovica svaki dan u 6.30, kao i svaki dan osim nedjelje u 16.30 sati, Pale svaki dan u 6.30, 8, 10, 14 i 15 sati i svaki dan osim nedjelje u 16.30 sati, Zvornik svaki dan u 15.30 sati, Srebrenica svaki dan u 7.10 sati, Biha} svaki dan u 7.30, 13.30 i 22 sata, Bugojno svaki dan u 10, 14, 17.30 i 19 sati, Gora`de svaki dan u 8, Grada~ac svaki dan u 8.30 i 17 sati, Novi Travnik svaki dan u 13 sati, Ora{je svaki dan u 6.30 sati (preko Tuzle), Olovo svaki dan u 5, 6.30, 7.10, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14, 15, 15.30, 15.35, 16, 17, 18 i 20 sati, Sanski Most svaki dan u 15.30 sati, Te{anj svaki dan u 7 i 13.15 sati, Tuzla svaki dan u 5, 6.30, 8.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14, 15, 15.35, 16, 17 i

18 sati, Tuzla radnim danima u 9.30, Travnik svaki dan u 7.30, 9.15, 10, 13, 13.30, 14, 15.30, 17.30, 19 i 22 sata, Velika Kladu{a svaki dan, osim subotom, nedjeljom i praznicima u 15.30 sati, Visoko svaki dan u 8.45, 10.45 i 15.15 sati, Visoko - Kakanj svaki dan u 5.30, 6, 7, 8, 8.30, 9.30, 10, 11.30, 12, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16, 16.30, 17.30, 18, 19.30 i 20 sati, Zenica svaki dan, osim subotom, nedjeljom i praznicima u 5.30 sati via Visoko i Kakanj, Zenica svaki dan u 21 sat via Visoko i Kakanj, Zenica ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvr tkom i petkom u 7.30, 9.30, 11.30, 13.30, 15.30 i 17.30 sati autoputem, Zenica svaki dan 6.30, 8.30, 10.30, 12.30, 14.30, 16.30 i 18.30 sati autoputem.

22

KULTURA

ponedjeljak, 28. januar/sije~anj 2013.

OSLOBO\ENJE

U povodu obilje`avanja 26. januara

63. me|unarodni filmski festival

PRED PRAZNIK
sedme umjetnosti
Tri su najve}a, a svakako i najzna~ajnija filmska festivala u svijetu. To su Cannes (najpopularniji), Venecija (najstariji) i Berlin (najmla|i). Oni su, ujedno, pravi mali praznici sedme umjetnosti, ali i mjesta susreta svjetskog jet setta. Upravo smo pred skorim po~etkom jednih od njih - 63. me|unarodnog filmskog festivala Berlinale, koji }e se, ve} po tradiciji, odr`ava u februaru. Ovaj put je to od 7. do 17. februara. Za nas je nedavno stigla i izuzetno zna~ajna i lijepa vijest da }e novi film jedinog bosanskohercegova~kog oskarovca Danisa Tanovi}a “Epizoda u `ivotu bera~a `eljeza” ra|en u koprodukciji , Bosne i Hercegovine, Francuske i Slovenije, biti prikazan u zvani~noj konkurenciji Berlinala, te samim tim konkurisati i za najve}e priznanje Festivala - Gran Prix Zlatnog medvjeda i da }e se u specijalnom programu Forum na}i i film “Obrana i za{tita” Bobe Jeli~i}a, koji je realiziran kao bosanskohercegova~ko-hrvatska koprodukcija. O ovim filmovima smo ve} pisali u Oslobo|enju.

Mali format
U Gradskoj galeriji u Gora`du otvorena je izlo`ba pod nazivom “Mali format 2012” u povodu obilje`avanja 26. januara Dana sje}anja na `rtve genocida u Drugom svjetskom ratu i Dana prvog oslobo|enja. U galeriji je izlo`eno 71 djelo umjetnika, ~lanova Udru`enja likovnih umjetnika BiH, razli~itih u mediju i u stilskom izrazu, a me|u njima je i rad gora`danskog likovnog umjetnika Envera Kraji{nika pod nazivom “Zakop~aj me.. .!” koji simboli, zuje vi{egodi{nje politi~ke podjele u gradu Mostaru. - Drago mi je da je u selekciji me|u 71 umjetni~kim djelom koje simbolizuje isto toliko godina od oslobo|enja Gora`da 1942. pro{lo djelo Mostar, koje simbolizuje podjele. Nadam se da }e se taj problem kona~no uspje{no rije{iti, naglasio je Enver Kraji{nik, predsjednik Udru`enja likovnih umjetnika Gora`de. Radove je, me|u mnogobrojnim prijavljenim, za ovu priliku odabrao Umjetni~ki savjet ULUBiH-a. Grafike, ulja, akvareli, skulpture, instalacije samo su neki od vidova u kojima su umjetnici koji u~estvuju u ovogodi{njoj izlo`bi prona{li inspiraciju. Izlo`bu je otvorio na~elnik Op}ine Gora`de Muhamed Ramovi}, koji je naglasio da Op}ina podr`ava kulturne doga|aje kao {to je i ova izlo`ba, te da }e to i dalje nastaviti. Organizatori izlo`be, koja }e biti otvorena do 2. februara su ULUBiH, Udru`enje likovnih umjetnika Gora`de i Organizacioni odbor obilje`avanja 26. januara. A. H

Na{ oskarovac Danis Tanovi}, odnosno njegov film “Epizoda u `ivotu bera~a `eljeza”, u konkurenciji je za Gran Prix - Zlatnog medvjeda, zajedno sa ostvarenjima najafirmisanijih svjetskih redatelja, poput Gus van Santa, Urlicha Seidla, Stevena Soderbergha...

Festival otvara svjetska premijera filma “The Grandmaster” Wonga Kara Waia

Predstavljeno 11. kolo edicije

U okviru programa obilje`avanja 26. januara - Dana sje}anja na `rtve genocida u Drugom svjetskom ratu i Dana prvog oslobo|enja Gora`da u maloj sali Centra za kulturu uprili~ena je promocija 11. kola edicije “‘Bo{nja~ka knji`evnost u 100 knjiga”‘ Ri. je~ je o ediciji Bo{nja~ke knji`evnosti u okviru koje je do sada promovirano 55 knjiga u okviru 11 kola. Promovirane knjige 11. kola su Fe|e [ehovi}a “Gorak okus du{e” Huseina Ba{i}a “Tu|e gni, jezdo” Envera ^olakovi}a “Legenda o Ali-pa{i” D`emaludina La, , ti}a “Mejta{ i vodica” i Amira Brke “Dovoljno za radost” objav, ljene u jednoj knjizi, te tako|er u jednoj knjizi objavljeni “Ljetopisi” Omera Novljanina i Jusufa Livnjaka. Izdava~ knjiga je Bo{nja~ka zajednica kulture Preporod, koja ovim projektom `eli da ostavi mogu}nost Bo{njacima kao narodu da saznaju vi{e o sebi i da drugi saznaju o njima, kao i da se na ovaj na~in sa~uva bo{nja~ka knji`evnost, jer kako su naglasili promotori, povijest svakog naroda i nacije mo}i }e se de{ifrovati samo putem njegove knji`evnosti. Na promociji su o knjigama 11. kola edicije govorili prof. dr. Munib Maglajli}, prof. dr. Senadin Lavi} i knji`evnik Had`em Hajdarevi}. A. H.

O mentoru Brucea Leea
Ina~e, 24 odabrana ostvarenja svjetskih sineasta prikazuju se u glavnom programu, a to su filmovi, osim iz Bosne i Hercegovine, jo{ i iz Belgije, ^ilea, Njema~ke, Francuske, Gr~ke, Hong Konga, Irana, Kanade, Kazahstana, Holandije, Austrije, Poljske, Portugala, Ju`ne Koreje, Rumunije,

Rusije, [vicarske, Slovenije, [panije, Ju`noafri~ke Republike i Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava. Od 24 filma 19 konkuri{e za zlatne i srebrene medvjede, dok se ~etiri prikazuju izvan konkurencije. Festival }e sve~ano biti otvoren svjetskom premijerom (izvan konkurencije) filma “The Grandmaster” poznatog kineskog reditelja Wong Kar Waia, koji je i predsjednik `irija Berlinala 2013. Rije~ je o historijskoj epskoj drami, koja se de{ava tridesetih godina pro{log vijeka, a inspirisana je `ivotom, odnosno vremenom u kojem je `ivio legendarni Martial-Arts Meister IP Man, mentor Brucea Leea. “Posebna nam je ~ast na samom po~etku ovogodi{njih Berlinala prikazati novi film ovogodi{njeg predsjednika `irija Wong Kar Waia. Naime, sa filmom “The Grandmaster” Kar Wai ostvario je

djelo vrijedno izuzetne pa`nje, u kojem iznosi nove do sada nepoznate ~injenice iz tog perioda, i ujedno je kreativno i vizuelno nadasve ekspresivno ostvarenje” , ka`e Dieter Kosslick, dugogodi{nji direktor i ujedno glavni selektor Berlinala. Me|u filmovima u zvani~nom programu su, izme|u ostalih, zavr{ni film trilogije poznatog austrijskog sineaste Urlicha Seidla “Paradies: Hoffnung” iz koje su , prva dva filma: “Paradies: Liebe” i “Paradies: Glaube” prikazani i nagra|eni na pro{logodi{njim festivalima u Cannesu (Paradies: Liebe) i Veneciji (Paradies: Glaube). Ovakvo prikazivanje tri filma jednog sineaste na tri najve}a filmska festivala u svijetu do sada jo{ nije zabilje`eno. Tu su i filmovi afirmiranih ameri~kih indenpendent reditelja i to: “Before Midnight” Richarda Lin-

O Sr|anu Aleksi}u
U specijalnom programu Forum bi}e prikazan i film “Krugovi” redatelja Sr|ana Golubovi}a, ra|en u koprodukciji Srbije, Hrvatske i Njema~ke. Film je posve}en stvarnom doga|aju - herojskom podvigu hrabrog mladi}a Sr|ana Aleksi}a, koji je `ivot `rtvovao spasavaju}i prijatelja druge nacionalnosti. U glavnim ulogama su: Vuk Kosti}, Aleksandar Ber~ek, Leon Lu~ev, Neboj{a Glogovac, Hristina Popovi}, Nikola Rako~evi} i Boris Isakovi}.
U specijalnom programu Forum bi}e prikazan i film “Krugovi”

U Galeriji “Roman Petrovi}”
biti otvorena izlo`ba akademskog slikara Tomislava Perazi}a, na kojoj }e umjetnik, na svojevrsnoj retrospektivnoj izlo`bi, predstaviti 50-ak svojih radova, prete`no slika i grafika. Tomislav Perezi} ro|en je 1934. godine u Baru, Crna Gora. Akademiju likovnih umjetnosti zavr{io je u Ljubljani, ~lan je ULUBiH-a od 1964. i do sada je imao 103 samostalne izlo`be te sudjelovao u 185 kolektivnih izlo`bi u zemlji i inozemstvu. Kustosice izlo`be koja se otvara ve~eras su mlade histori~arke umjetnosti Andrea Meki} i Vildana Dervi{begovi}. An. [.

Izlo`baman Petrovi}” ve~eras }e,Perazi}a ti, Tomislava s po~etkom u 19 sa U Galeriji “Ro

OSLOBO\ENJE ponedjeljak, 28. januar/sije~anj 2013.

KULTURA
No} otvorenih muzeja u BiH

23

Berlinale

Manifestacija je izazvala veliko zanimanje

Troje za prvi put
Tamo{nji narod, nesvikao ovakvim rijetkim kulturnim doga|ajima, u velikom broju natiskao se u izlo`bene prostore
Manifestacija No} otvorenih muzeja u susjednoj Hrvatskoj odr`ana je osmi put. I prvi put se ta regionalno jedinstvena manifestacija prelila preko njezinih granica, u nastojanju, kako je za sredi{nji nacionalni dnevnik HRT-a izjavila predstavnica ministarstva kulture te zemlje, da Hrvatska narednih godina svim susjednim zemljama ka, koji je sa stru~njacima iz svih vidova povijesnih znanosti i stanovni{tvom dugo radio na prikupljanju rijetke arheolo{ke zbirke za njegovu stalnu postavku, a koja podrazumijeva sve faze ljudskog obitavanja na tom prostoru, s nekoliko svjetskih rariteta. Program No} otvorenih muzeja je predstavio Mario Bu{i},

Iz Tanovi}evog filma “Epizoda u `ivotu bera~a `eljeza”

“Side Effects” Stevena Sodebergha

klatera (“Before Sunrise” School ,” of Rock” “Ja i Orson Welles”), u ko, jem glavne uloge tuma~e: Ethan Hawke i Julie Delpy, te film “Promised Land” Gusa van Santa (“My Private Idaho” “Good Will , Hunting” “Milk”), sa svjetski afir, miranim holivudskim gluma~kim starovima: Mattom Damonom, Johnom Krasinskim, Francesom McDormandom, Rosemarie DeWitt i Halom Holbrookom u glavnim ulogama. Na me|unarodnim festivalima izuzetno afirmirani sineasta Billi August (“Pelle” “Ku}a duhova” i , “Goodbye Bafana”) predstavit }e se, izvan konkurencije, filmom “Night Train to Lisabon” u kojem glavne uloge tuma~e ni{ta manje poznati: Jeremy Irons, Melanie Laurent, Jack Huston, Martina Gedeck, August Diehl, Christopher Lee i Charlotte Rampling, a film je snimljen u njema~ko-{vicarskoportuglaskoj koprodukciji. U zvani~noj konkurenciji svjetsku premijeru imaju i ameri~ki filmovi: “Prince Avalanche” Davida Gordona Greena (“George Washington” “All the Real Girls” i , “Ananas Express”), te “Side Effects” Stevena Sodebergha (“Seks, la-

`i, video” “Solaris” i “Trafik”). Ta, ko|er }e biti prikazan i film “Parde” (Closed Curtain) poznatog iranskog sineaste Jafara Panahija, koji je realizirao zajedno sa Kambozia Partoviom.

Francuska - Njema~ka - Belgija), “Elle s’en va” (u re`iji Emmanuelle Barcot iz Francuske), “Layla Fopurie” (Pia Maris, Njema~ka, Ju`noafri~ka Republika, Francuska i Holandija), “The Necessary Death of Charlie Countryman” (u re`iji Frederika Bonda iz SAD-a), “Nugu-u Ttal - do Anin Haewon” (u re`iji Honga Sangsooa iz Ju`ne Koreje), “Pozitia Copilului” (u re`iji Calin Peter Netzera iz Rumunije), “Dark Blood” (u re`iji Georgea Sluizera iz Holandije), “Dolagaya schastlivaya zhizn”(u re`iji Borisa Khelbnikova iz Rusije), “Vic + Flo ont vu un ours” (u re`iji Denisa Cote iz Kanade) i “W imie” (u re`iji Malgoske Szumowske iz Poljske). Iz na{eg regiona u konkurenciji kratkometra`nih filmova prikazuje se i dokumentarni film “Ja, kad sam bila klinac, bila sam klinka” mlade sineastice Ivane Todorovi} iz Srbije. Treba znati da su pored glavnog programa, na kojem se prikazuju filmovi u kategoriji dugometra`nih i kratkometra`nih, a koji konkuri{u za najve}a festivalska priznanja, te filmovi u zvani~nom programu - izvan konkurencije, itekako zna~ajni i specijalni programi poput Panorame, Foruma, Kulinarskog kina, filmovi za djecu i omladinu razli~itog uzrasta...

Skulpture Ilije Sko~ibu{i}a

Gluma~ke zvijezde
I na kraju ono bez ~ega i nema glamura velikih festivala poput Berlinala, a to su prominentni gosti, to jeste internacionalno poznati glumaca i reditelji. Na Berlinalu 2013. o~ekuje se da to budu: redatelji Gus van Sant, Steven Sodebergh, Wong Kar Wai, Urlich Seidl, Bille August, zatim gluma~ki starovi: Matt Damon, Nicolas Cage, Jeremy Irons i dr., a za{to ne bez ponosa konstatovati i na{ oskarovac Danis Tanovi}. I tako, preostalo je jo{ desetak dana do starta praznika filma ovogodi{njeg 63. me|unarodnog filmskog festivala Berlinale u glavnom gradu Njema~ke. Mo`emo samo po`eljeti da ovogodi{nje izdanje jedne od najzna~ajnijih svjetskih smotri sedme umjetnosti bude, ako ne iznad, a ono bar na nivou svoje tradicije i da donese prijatna iznena|enja, to jeste {to vi{e dobrih filmova.
Du{ko DIMITROVSKI

Iz Kazahstana
Iz Kazahstana su na me|unarodne festivale ve} odavno dolazili neki od izuzetno vrijednih filmova, koji su internacionalno afirmirali tu do tada gotovo potpuno nepoznatu kinematografiju. Kao dio zvani~ne konkurencije ovogodi{njeg Berlinskog festivala bi}e prikazan film “Uroki Garmonii” debitantsko os, tvarenje mladog sineaste Emira Baigazina, ra|eno u kazahstansko-njema~koj koprodukciji, sa Timurom Aidarbekovima, Aisan Anarbayevim i Mukhtar Andassovim u glavnim ulogama. Na glavnom programu bit }e i filmovi: “Camille Claudel” (redatelja Brune Dumonta iz Francuske), animirani film u 3D tehnici “The Croods” (u re`iji Kirka de Miccoa i Chrisa Sandersa iz SAD-a), “Gloria” (u re`iji Sebastiaba Lelioa, ^ile [panija), “Gold” (u re`iji Thomasa Arslana iz Njema~ke), “Le Rekigieuse” (u re`iji Guillame Nicloux,

ponudi zajedni~ko organiziranje No}i otvorenih muzeja, osobito s toga {to }e Hrvatska ove godine u EU, te }e u toj poziciji biti u povoljnoj situaciji za organizaciju ne~ega takvog. Ve} ove godine troje mladih bosanskohercegova~kih akadem skih li ko vnih umjetnika, kipari Ilija Sko~ibu{i} i Vjekoslav Peji} i slikarica Kris ti na ]a var, u ambijentu Muzeja Vjekoslav Peji} Gorica - Sovi}i pokraj Gruda, promoviralo se predsjednik ogranka Matice hrizlo`bama svojih radova. Pro- vatske Grude, a prigodnim rije~ijekt No} otvorenog muzeja So- ma obratila se i ministrica obravi}i - Gorica, prva pa time i po- zovanja, znanosti, kulture i {porvijesna, realizirana je u suradnji ta @upanije zapadnohercegovasa istim ministarstvom u Vladi ~ke Helena Lon~ar. ManifestaciZH@-a i Bratov{tine sveti Stje- ju je otvorio na~elnik Op}ine pan, pa se tamo{nji narod, ne- Grude Ljubo Grizelj, izlo`bu Ilisvikao ovakvim rijetkim kul- je Sko~ibu{i}a je otvorio dekan {iturnim doga|ajima, u velikom rokobrije{ke ALU Sveu~ili{ta u broju natiskao u izlo`bene pro- Mostaru Stjepan Skoko, a izlo`bu store. Spomenuti muzej novi- Kristine ]avar te izlo`bu Vjekojeg je datuma, plod je nesvaki- slava Peji}a predsjednik Bratovda{njeg pregala{tva fra Ante {tine sv. Stjepan Ante Peji}. Mari}a, sve}enika i knji`evniDragan MARIJANOVI]

24

OGLASI

ponedjeljak, 28. januar/sije~anj 2013.

OSLOBO\ENJE

ponedjeljak, 28. januar/sije~anj 2013.

OSLOBO\ENJE

AUSTRALIAN OPEN: Murray preslab za Srbijanca

Reuters

NOVAKA \OKOVI]A

HAT-TRICK

26

FUDBAL

ponedjeljak, 28. januar/sije~anj 2013.

OSLOBO\ENJE

VIJESTI
Grabus i ^uri} ponovo na Piroti
Pripremama travni~kog premijerliga{a priklju~ila su se i dvojica nogometa{a koji su ponikli na Piroti. Suvad Grabus i Anel ^uri} ponovo }e nositi plavi dres i pomo}i svom mati~nom klubu da ostvari opstanak u prvom razredu bh. nogometa. Posljednji Grabusov klub bio je bugarski Ludogorec, a ^uri} je proteklu polusezonu proveo o Vele`u. Njihovim dolaskom Travnik je oja~ao sredinu i odbranu, a u potrazi je za kvalitetnim napada~em. Zbog niskih temperatura nogometa{i sa stru~nim {tabom na ~elu treninge obavljaju u sali O[ Travnik, a prije odlaska u Makarsku planirano je odigravanje barem jednog test me~a u Travniku. Na manifestaciji Izbor spor tiste BiH za 2012, koja je u petak odr`ana u Sarajevu, NK Travnik je dobio specijalno priznanje povodom 90 godina igranja ENI news nogometa.

Novi kampovi u Me|ugorju

Igra~ice: Almina Hod`i}, Arnela [abanovi}, Amira Spahi}, Azra Hamzi}, Mersiha A{~eri}, Alma Had`i}, Dragica Denda, Svjetlana Crnjak, Martina Mandir, Belma Ohran, Aida Had`i}, Sla|ana Mi~i}, Nata{a Mitrovi}, Selma Me{anovi}, Alma Ja{arevi}, Tatjana Stani}, Alisa Spahi}, Amela Fetahovi}, Amela Kr{o, Maksida Islamovi}, Sumeja Bekta{. Selektor: Samira Hurem

A tim

U19

Igra~ice: Lejla Lunja, Mirjana Markovi}, Envera Hasanbegovi}, Miljana Novakovi}, Nata{a Ivkovi}, Antonela Radelji}, Alma Feli}, Sara Kre~a, Sara Brki}, Selma Kapetanovi}, Merima Tanovi}, Melisa Zuki}, Alma Kameri}, [ejla Selimovi}, Mirsada ]ehi}, Martina Pehar, Melisa Hasanbegovi}, Vukica Mi}anovi}, Monika Kuli{, An|ela [e{lija, Bojana Trbulin. Selektor: Mom~ilo Stani}

City bez Kompanya protiv QPR-a
Kapiten Manchester Citya Vincent Kompany propustit }e najmanje jednu utakmicu svog kluba zbog povrede lista zadobivene u 4. kolu FA Cupa protiv Stokea. Zbog nje je od{epao s terena ve} u 40. minuti ogleda na Britanniji. “Istegnuo je list. Ne}emo znati koliko je ozbiljno, ali ne}e imati {anse za nastup u utorak”, komentirao je pomo}ni trener gra|ana David Platt. City u utorak u 24. kolu Premiershipa gostuje kod posljednjeg QPR-a, dok pet dana kasnije do~ekuje Liverpool.

Igra~ice: Lucija Leovac, Dijana Kurtovi}, Nata{a Radulovi}, Andrea Grebenar, Merima Bujak, Josipa Strukar, Katarina Kesi}, Marija Markovi}, Alma Isakovi}, Ana Bojani}, Merjema Nurkanovi}, Amra Isakovi}, @eljana Mili}, Andrea Crnobrnja, Lejla Koluh, Zerina Piski}, Jelena Mla|enovi}, Ulmija Lu`i}, Dijana Cviji}, Mirha Had`o, Amna Lihovi}, Emina Zoloti}, Esmeralda Mujki}, Marija Aleksi}, Jelena Koprena, Lejla Dekanovi}. Selektor: Ilija Luci}

U17

U15

U petak, 1. februara, kontrolni me~ izme|u A selekcije, te U19 reprezentacije BiH u Me|ugorju
U cilju afirmacije `enskog nogometa/fudbala u BiH i pra}enja UEFA i FIFA trendova NS/FSBiH i ove godine u Me|ugorju organizuje, nakon kampa za mu{ke selekcije, zimski kamp za `enske omladinske reprezentacije. Na kampu }e u~estvovati tri reprezentativne selekcije i to po sljede}em rasporedu: U19 selekcija: 29. januar - 1. februar, U17 selekcija: 2 - 5. februar, U15 selekcija: 6 - 9. februar. Tako|er, planirano je odigrava nje kon trol ne uta kmi ca izme|u A tima, te U19 reprezentacija BiH u Me|ugorju i to u petak, 1. februara. Kako su istakli u N/FSBiH, ovaj kamp ima poseban zna~aj jer se kroz razli~ite aktivnosti (predavanja, razgovore, zahtjeve...) nastoji uticati na odgoj mladih igra~ica, ali i raditi na stvaranju modela reprezentativke BiH i tako doprinijeti razvoju istinskih vrijednosti koje }e slu`iti za kodeks pona{anja generacijama koje dolaze. Gosti i predava~i na kampu }e biti stru~njaci razli~itih profila, koji }e prenose}i svoja znanja pomo}i da se ciljevi i zadaci zacrtani u programu kampa provedu na na~in koji iziskuje metodologija rada u savremenom nogometu/fudbalu. Rukovodilac kampa je Nermina Had`ibajri}, ina~e koordina-

Afirmisati `enski nogomet u BiH
tor za razvoj `enskog nogometa/fudbala, a u stru~nom dijelu u~estvovat }e Samira Hurem, selektor A tima, i to kao stru~no odgovorna osoba, zatim Mom~ilo Stani}, selektor `enske U-19 selekcije BiH, Ilija Luci}, selektor `enske U-17 selekcije, Danica Kova~evi}, trener asistent `enske A selekcije, te dr. Zana Tafi, fizioterapeut: Aida Bego, kao i ekonom Admir J. Li. Zaimovi}.

Igra~ice: Emina Omerovi}, Maida ^au{evi}, Ajla Jahi}, Du{ica Ili}, Zorana Stanki}, Dajana ]osi}, Elma Selimovi}, Emina [ap~anin, Mateja Miki}, Antonia Petrovi}, Valentina Tomi}, Sandra Azinovi}, Mirela Ga~anica, Elma Husi}, Amina Grosi}, Kenana Neski}, Kanita Devoli, Sara Hulik, Anja Limanovi}, Saliha Dokara, Merjema Medi}, Maja Teji}, Zorana Milanovi}, Mejra Hod`i}. Selektor: Ilija Luci}

Roma dva mjeseca bez Destra
Mladi 21-godi{nji napada~ Rome Mat tia Destro odsustvova}e }e s nogometnih terena dva mjeseca zbog operacije koljena. “Mattia Destro podvrgnut je operaciji lijevog koljena. Operacija je trajala 20 minuta i potpuno je uspjela. Period oporavka procjenjuje se na otprilike osam sedmica”, stoji u Rominom saop{tenju. Destro, koji je upisao ~etiri gola i dvije asistencije u 16 liga{kih nastupa ove sezone, povrijedio je koljeno u polufinalnom susretu italijanskog kupa u porazu od milanskog Intera rezultatom 2:1.

Da li su ve} poznati parovi polufinala Kupa BiH?

^alija: Gre{ka je u sistemu, ispravi}emo je
Iako jo{ nije izvr{eno `rijebanje za polufinale Kupa BiH, na ofi ci jel noj stra ni ci N/FSBiH (www.nfsbih.ba) osvanuli su parovi. Tako }e se, prema N/FSBiH, u polufinalu sastati [iroki i Zrinjski, te Sloga i @eljezni~ar. Tako bi u prvoj utakmici [iroki trebao do~ekati Zrinjski, a Sloga @eljezni~ar?! “Parovi polufinala nisu izvu~eni. @rijeb je 5. marta” ka`e nam , D`emal ^alija, sekretar za takmi~enje N/FSBiH, kojeg smo potom upitali za{to onda na stranici N/FSBiH stoje parovi [iroki Zrinjski, odnosno Sloga - @eljezni~ar. Objasnio nam je da se radi o sistemskoj gre{ci. “Poznato vam je da smo prije nekoliko mjeseci uveli sistem koji se naziva Comet, kako bismo uvezali sve ekipe u jednu cjelinu. Sada sve ide automatizmom, pa je tako sistem sam izbacio parove” objasnio nam je , ^alija, te dodao kako }e ve} danas ispraviti gre{ku. “Vjerovatno su sa Cometa povu~eni parovi na stranicu Saveza, a klubovi su ve} upu}eni u to. Dakle, `rijebanje je 5. marta i tek tada }e biti poznati parovi polufinala” rije~i su ^alije. ,
J. Li.

OSLOBO\ENJE

ponedjeljak, 28. januar/sije~anj 2013.

FUDBAL

27
ko bi upisali premijerne nastupe u prijateljskim me~evima. “Po~eo sam normalno raditi, ali zbog predostro`nosti presko~io sam obje utakmice. Imao sam visoku temperaturu i zaista nisam bio u stanju nastupiti” , obja{njava nam Svraka, koji nije gledao me~ protiv Vele`a, jer je bio u bolesni~koj postelji... “Gledao sam dvome~ protiv GO[K-a i {ta da ka`em osim da je tek po~etak. Primili smo gol ni iz ~ega, a kasnije nismo imali ni sre}e. Uz to, te{ke su noge, a nedostaju i dva tri igra~a, ali sve se to da ispraviti. Uostalom, niko nije zabrinut, a {to se mene ti~e, ja bih odmah sad potpisao da izgubimo sve prijateljske utakmice, ako }emo pobje|ivati u prvenstvu.” S obzirom na to da je Svraka sam pomenuo potpis, interesovalo nas je kada }e on potpisati za neki inostrani klub, s obzirom na to da je Osim najavio njegovu prodaju.

@eljezni~ar zavr{ava pripreme u Me|ugorju
ogometa{i @eljezni~ara u Me|ugorju su odigrali tri utakmice. Jednu protiv Vele`a na plasti~noj travi, te dvije protiv GO[K-a, od po sat vremena, na glavnom terenu sportskog kompleksa Circle.

N

Mladi sa vi{e `elje
U susretu protiv Mostaraca plavi su slavili rezultatom 2:1, dok su obje postave pora`ene od GO[K-a identi~nim rezultatom 2:1. Me|utim, Amar Osim tvrdi da nije zabrinut, s obzirom na to da je tek po~etak priprema. “Prva ekipa je bila katastrofalna u obje utakmice. Istina, u prvoj smo igrali na plastici i nismo se ba{ najbolje sna{li, dok je u drugoj bilo malo bolje, ali nedovoljno. Me|utim, mlada ekipa je u svakom slu~aju pokazala mnogo vi{e volje, `elje i motiva, iako nisu bili izbalansirani po pozicijama” , obja{njava Osim i dodaje kako je u utakmici protiv GO[K-a nedostajalo koncentracije u oba smjera. “Tanki smo u odbrani, jer su nam ljudi dva puta do{li pred gol i dali golove, a u napadu smo imali niz povoljnih prilika, a nismo uspjeli pogoditi. Me|utim, po~etak je priprema, noge su te{ke, iako to nije opravdanje. Utakmice su poslu`ile svrsi, s tim {to prva ekipa mora mnogo vi{e.” @eljo je u ovim susretima nastupio bez dvojice defanzivnih ve znja ka ka pi te na Mu ame ra Svrake, te perspektivnog Nermina Zoloti}a, koji su bolesni. “S njima dvojicom bismo bili ~vr{}i, to stoji, ali sa igra~ima koje smo imali na terenu, njihov izostanak se nije trebao osjetiti” , smatra Osim. Obojica bolesnih su po~eli sa normalnim treninzima, ali }e morati sa~ekati odlazak u Rovinj, ka-

OSIMA NE BRINU porazi od GO[K-a
Po~etak je priprema, noge su te{ke, ali to nije opravdanje. Me|utim, utakmice su poslu`ile svrsi, s tim {to prva ekipa mora mnogo vi{e, tvrdi menad`er plavih Amar Osim • Svraka: Bio sam bolestan, pa menad`er nije htio rizikovati

Odlazak u Rovinj
“Postoji nekoliko klubova i nekoliko opcija za odlazak. Prelazni rok je prakti~no tek po~eo i traja}e jo{ dugo i zaista ne znam {ta }e se de{avati. Imao sam ponudu iz Izraela i ta opcija je va`e}a do 1. februara. Tako|er, imam neke ponude iz Njema~ke i Italije za posudbu, sa mogu}no{}u otkupa na kraju sezone, ali o svemu odlu~uje menad`er Amar Osim. Vidje}emo {ta }e se de{avati, ali vjerujem da }u prije po~etka sezone promijeniti klub” najavio nam je Svraka. , @eljezni~ar danas zavr{ava pripreme u Me|ugorju, nakon ~ega dolazi u Sarajevo, odakle }e 30. januara krenuti na put za Rovinj, gdje je planirano odigravanje me~eva protiv Pule, Rijeke i Splita.
J. LIGATA

Muamer Svraka propustio je obje utakmice zbog bolesti

PONUDE IZ ITALIJE I NJEMA^KE ZA SVRAKU Postoji nekoliko klubova i nekoliko opcija za odlazak. Prelazni rok je prakti~no tek po~eo i traja}e jo{ dugo i zaista ne znam {ta }e se de{avati. Imao sam ponudu iz Izraela i ta opcija je va`e}a do 1. februara. Tako|er, imam neke ponude iz Njema~ke i Italije za posudbu, sa mogu}no{}u otkupa na kraju sezone, ali o svemu odlu~uje menad`er Amar Osim, tvrdi Muamer Svraka

SERIA A Napoli se pribli`io Juventusu

ITALIJA
Serie A 22. kolo
BOD UTA POB NER POR D:P-G

Pjani} asistent protiv Bologne
Na{ reprezentativac u 18. minuti uposlio je Osvalda koji je savladao doma}eg golmana. Za izvedbu na stadionu Renato Dall’Ara dobio je ocjenu 7,7
Miralem Pjani} vratio se na teren i odmah je ubilje`io asistenciju. Njegova Roma gostovala je kod Bologne, a u goleadi ({est golova) nije bilo pobjednika (3:3). Ve} u devetoj minuti Francesco Totti uposlio je Alessandra Florenzija, a ovaj pogodio za po~etno vodstvo Rimljana. No, doma}i su osam minuta kasnije izjedna~ili, a strijelac je bio Alberto Gilardino. Ipak, u narednom napadu Roma je ponovo vratila vodstvo u akciji u kojoj je u~estvovao i na{ reprezentativac. Pjani} je centrirao sa desne strane, a Pablo Osvaldo pogodio za novo vodstvo. Do poluvremena su gledaoci na stadionu Renato Dall’Ara vidjeli jo{ jedan pogodak, a za 2.2 pogodio je Manolo Gabbiadini. U drugom poluvremenu jo{ po jedan gol postigle su obje ekipe. Prvo je Bologna preko Pasquata u 54. minuti stigla do 3:2, da bi kona~nih 3:3 postavio Tachtsidis u 74. minuti. Pjani} je odigrao cijeli susret, a osim asistencije u 60. minuti dobio je `uti karton. Ina~e, na{ reprezentativac dobio je ocjenu 7,7 ~ime je bio drugi najbolji igra~ Rome. Ispred njega je bio samo Tachtsidis s ocjenom 8,6, koliko je dobio i Diamanti (Bologna), koji je ponio epitet igra~a utakmice. Subotnji kiks Juventusa koji je remizirao sa Genoaom iskoristio je Napoli koji je savladao Parmu i do{ao je samo tri boda zaostatka iza Stare dame. Gosti su poveli u 20. minuti nakon sjajne akcije, koju je u gol pretvorio Slovak Marek Ham{ik. Sredinom drugog poluvremena Parma je preuzela kontrolu na terenu, a to su krunisali u 74. minuti kada je za 1:1 pogodio Samsone. Ipak,

1. Juventus 2. Napoli 3. La zio 4. Inter 5. Milan 6. Fiorentina 7. Catania 8. Roma 9. Udinese 10. Parma 11. Chievo 12. Torino 13. Sampdoria 14. Atalanta 15. Bologna 16. Cagliari 17. Pescara 18. Genoa 19. Palermo 20.Siena

22 15 4 22 14 4 22 13 4 21 12 3 22 11 4 22 10 6 22 10 5 22 10 4 22 8 9 22 8 7 22 8 4 21 6 9 22 7 4 22 7 4 22 6 4 22 5 6 22 6 2 22 4 6 22 3 8 22 5 5 Rezultati

3 4 5 6 7 6 7 8 5 7 10 6 11 11 12 11 14 12 11 12

46:15 43:20 32:22 33:23 39:28 39:27 31:28 47:38 33:31 30:29 23:34 25:24 28:29 19:32 29:31 21:38 17:45 22:35 19:35 20:32

49 46 43 39 37 36 35 34 33 31 28 26 24 23 22 21 20 18 17 14

Pjani} je s Romom osvojio bod kod Bologne

Stephan El Shaarawy osigurao je Milanu tri boda Reuters

u fini{u susreta Napolitanci su stigli do pobjednosnog gola, a strijelac je bio Edinson Cavani. Urugvajac je u 85. minuti sjajno prevario odbranu Parme i matirao doma}eg golmana svojim 18. golom ove sezone. Milan je na gostovanju kod Atalante 15. ovosezonskim golom Stephena El Shaarawaya obezbijedio nova tri boda. Najubjedljiviju pobjedu u ovom kolu ostvarila je ekipa Sampdorije, koja je sa ubjedljivih 6:0 savladala Pescaru. Briljirao je Icardi koji je postigao ~etiri pogotka. Po jedan S. [. gol dodali su Eder i Obiang.

La zio - Chievo 0:1 (Paloschi 61) Juventus - Genoa 1:1 (Quagliarella 54 - Borriello 69) Bologna - Roma 3:3 (Gilardino 17, Gabbiadini 26, Pasquato 54 Florenzi 9, Osvaldo 18, Tachtsidis 74) Atalanta - Milan 0:1 (El Shaarawy 29) Cagliari - Palermo 1:1 (Ribeiro 90 - Ili~i} 30) Catania - Fiorentina 2:1 (Legrot taglie 50, Castro 88 - Migliaccio 22) Parma - Napoli 1:2 (Sansone 74 - Ham{ik 20, Cavani 85) 6:0 Sampdoria - Pescara (Eder 31pen, Icardi 42, 56, 58, 71, Obiang 50) 1:0 Udinese - Siena (Muriel 36) (sino}) Inter - Torino

28

ME\UNARODNI SPORT

ponedjeljak, 28. januar/sije~anj 2013.

OSLOBO\ENJE

Al`ir izgubio i drugu utakmicu na AKN-u

Halilhod`i}: Sramota,
Neki od nas mislili su da smo predobri za Togo. Igrali smo ta~no kako nismo smjeli i protivnik nas je kaznio. Oni imaju sjajnog pojedinca u Adebayoru, koji nam je zabio prvi gol, a mi takvog igra~a nemamo, `alio se Vaha
Nakon poraza od 2:0 u susretu protiv Toga u 2. kolu grupe D Afri~kog kupa nacija, kojom su okon~ane nade al`irske reprezentacije u plasman u nokaut-fazu, bh. stru~njak Vahid Halilhod`i} bio je jako razo~aran. "Mo`emo se mi i `aliti i plakati, ali ne}e nam pomo}i.Imam te`ak osje}aj krivnje kao da ni{ta ne znam o nogometu. Te{ko mi je sada to analizirati, ali sigurno je da preuzimam odgovornost za ovakav gubitak", rekao je na kon Toga legendarni napada~ Vele`a. "Neki od nas mislili su da smo predobri za Togo. Igrali smo ta~no kako nismo smjeli i protivnik nas je kaznio. Oni imaju sjajnog pojedinca u Adebayoru, koji nam je zabio prvi gol, a mi takvog igra~a nemamo - nekoga ko }e rije{iti utakmicu", `alio se sam sebi Halilhod`i}, te najavio kako Al`ir ipak mo`e i mora bolje: "Ova mom~ad, s dva ili tri osvje`enja u sastavu, mo`e biti jako dobra ve} na idu}em Kupu nacija." Nije rekao, ali - s njim ili bez njega. Halilhod`i} je igrao s klupe, pa je opet pokazao nogometni gen. Iako na klupi redovno nosi cipele, povremeno zna izvesti poneki trik s loptom i podsjetiti kakva je igra~ina bio. U me~u protiv Toga iz sve snage je napucao jednu loptu, ali nije mu pomoglo. "Imam samo jednu rije~: sramota. Togoanska reprezentacija dva puta je pro{la centar i zabila dva gola... Da li je bio penal ili ne, mo`emo plakati, ali sada osje}am samo veliku sramotu. Te{ko mi je sada vi{e analizirati", komentirao je Vaha, ~ija reprezentacija na kontinentalnoj smotri nije postigla nijedan gol. "Ne mogu nikoga kriviti, bio je to moj odabir igra~a. Ali kada imate toliko prilika za postizanje gola na ovoj razini, morate biti bolji. Da li je razlog preveliki pritisak, ne znam. Jako sam vezan za ovu mom~ad i ove igra~e i ne krivim nikoga", naglasio je Halilhod`i}.

ali ne krivim nikoga

Vaha Halilhod`i} u ljutnji je napucao jednu loptu u teren

VIJESTI

AKN: Slonovi u ~etvrtfinalu
Reprezentacija Obale Slonova~e osigurala je plasman u ~etvrtfinale Afri~kog kupa nacija, koji se igra u Ju`noafri~koj Republici. Drogba i dru{tvo u 2. kolu savladali su Tunis rezultatom 2:0 i tako se u~vrstili na liderskoj poziciji grupe D. Gervinho, Yaya Toure i Didier Ya Konan zabili su za najve}e favorite takmi~enja, s time da su dva gola postignuta u posljednje ~etiri minute susreta igranog na Royal Bafokeng Stadiumu u Phokengu. Kapiten Obale Slonova~e Didier Drogba u igru je u{ao tek u posljednjih 25 minuta susreta, a bjeloko{}anski selektor Sabri Lamouchi na klupi je svih 90 minuta ostavio stopera Manchester Citya Kola Tourea. U drugoj utakmici ove grupe Togo je slavio 2:0 protiv Al`ira golovima Emmanuela Adebayora i d`okera s klupe Dovea Womea. Prva je to pobjeda za Togo i drugi poraz za Al`ir, koji s klupe vodi na{ proslavljeni trener Vahid Halilhod`i}, koji je ovim porazom izgubio sve {anse za prolaz dalje. Afri~ki kup nacija, 2. kolo, grupa D: Obala Slonova~e - Tunis 3:0 (Gervinho 21, Y. Toure 88, Ya Konan 90), Al`ir - Togo 0:2 (Adebayor 31, Wome 90). Poredak: 1. Obala Slonova~e 6 bodova, 2. Togo 3, 3. Tunis 3, 4. Al`ir 0.

United kupio Zahu za 20 miliona eura

Wilfried Zaha, 20-godi{nji fudbaler Crystal Palacea, od ljeta }e nositi dres Manchester Uniteda. Talentovani napada~ porijeklom iz Obale Slonova~e potpisao je petogodi{nji ugovor, a transfer se procjenjuje na ne{to manje od 20 miliona eura. "Odu{evljen sam {to }u se priklju~iti Manchester Unitedu i tako stati nakraj naga|anjima. @elio bih zahvaliti vlasnicima Crystal Palacea {to se omogu}ili transfer, ali moj }e fokus sljede}ih pet mjeseci biti isklju~ivo na Crystal Palace", rekao je Zaha, koji }e do kraja sezone ostati u redovima Crystal Palace. I Alex Ferguson, menad`er Uniteda, zadovoljan je obavljenim poslom.

Redknapp sretan {to nije doveo Balotellija
Harry Redknapp, menad`er QPR-a, opisao je situaciju u kojoj je poku{ao dovesti Marija Balotellija na White Hart Lane, dok je bio {ef struke u Tottenhamu. "Prije njegovog prelaska u Manchester City, poku{ao sam

Milan iz Parme doveo Zaccarda

Cristian Zaccardo, italijanski 31-godi{nji brani~, napusti}e Parmu, a njegova nova destinacija je Milan s kojim je potpisao ugovor na tri i po godine. "Ponosan sam {to sam postao Milanov igra~. Pregovori su po~eli prije nekoliko sedmica i sad sam u Milanu. Imam 31 godinu, puno iskustva iz Serije A, mogu igrati srednjeg ili bo~nog defanzivca. Dat }u sve od sebe da opravdam povjerenje ljudi koji su me doveli", izjavio je Zaccardo. U sklopu dogovora dva kluba, al`irski veznjak Djamel Mesbah ide u suprotnom pravcu, iz Milana u Parmu.

dovesti Balotellija u Tottenham. Razgovarao sam s njegovim bratom i sastao se s njegovim agentom, nakon {to vi{e nije bio u planovima Josea Mourinha u Interu. Mi smo ga `eljeli dovesti na posudbu, ali Inter nije bio

zainteresiran", zapo~eo je Redknap, koji je priznao kako mu je na kraju bilo drago {to nije do{lo do realizacije tog transfera. "Pomislio sam, ako se Jose Mourinho nije mogao nositi s njime, kakve su onda moje {an-

se? Mo`da je sre}a {to nije do{lo do njegovog dolaska u moju tada{nju ekipu. Nisam siguran da bih bio u stanju nositi se s na~inom na koji se on pona{a u Engleskoj", zaklju~io je Redknapp.

Najava iz Eti~kog komiteta FIFA

Otvara se istraga o doma}instvima SP-a
Na~in na koji su dobili doma}instva Svjetskog prvenstva 2018. Rusija i onog ~etiri godine kasnije Katar bi}e predmet istrage Eti~ke komisije Me|unarodne fudbalske federacije (FIFA), potvrdio je istra`itelj Michael Garcia. Naime, pojavile su se sumnje u legitimnost tih dodjela od strane Lorda Triesmana, koji je predvodio kandidaturu En gles ke za prven stvo 2018. go di ne. Odmah nakon dodjele novine u Velikoj Britaniji su, tako|er, pisale o mogu}im nepravilnostima. "Kako je ve} objavljeno, odre|ene tvrdnje oko dodjele doma}instva Svjetskog prvenstva 2018. i 2022. godine su proslije|ene Eti~kom komitetu FIFA. Namjeravamo provesti temeljitu provjeru tih tvrdnji, uklju~uju}i provjeru dokazne osnove za vjerodostojnost navoda o individualnom nedoli~nom pona{anju", saop{tio je Garcia.

OSLOBO\ENJE

ponedjeljak, 28. januar/sije~anj 2013.

ME\UNARODNI SPORT

29
Nakon odlaska Jose Mourinha...

Special One dao ro|endanski intervju

Wenger preuzima Real Madrid?
Ukoliko Wenger doista ode, Mirror navodi da }e prvi izbor za njegova nasljednika biti sada{nji trener Borussije Dortmund Jürgen Klopp
Dugogodi{nji menad`er Arsenala Arsene Wenger prvi je izbor predsjednika Real Madrida Florentina Pereza za novog trenera kraljevskog kluba, tvrdi engleski tabloid Mirror. Real }e, naime, krenuti u potragu za novim trenerom ako Jose Mourinho predstoje}e ljeto napusti Santaigo Bernabeu o ~emu se naveliko naga|a ve} sedmicama. Slabi rezultati u Primeri ove sezone i naru{eni odnosi s dijelom igra~a razlozi su zbog kojih je sve manje onih koji vjeruju da }e Portugalac do~ekati ~etvrtu sezonu u Realu. Klupa Reala bi, u tom slu~aju, ostala prazna, a Perez bi navodno na njoj najvi{e volio vidjeti upravo Wengera. Tako barem tvrdi Mirror, podsje}aju}i da je francuski stru~njak u pro{losti ve} dvaput odbio Real. Ipak, uprkos tome, Perez bi `elio isku{ati tre}u sre}u, a premda Wengera ugovor s Arsenalom ve`e do 2014, Madri|ani vjeruju da bi se mogli dogovoriti s topnicima. London~ani su,

Portugalac priznao da je navija~ Intera

Nikad ne}u raditi u Njema~koj
Portugalac tvrdi kako }e opet osvojiti Ligu prvaka, te da nije imao ponudu Milana • Mourinho: Ne znam da li je Guardiola namjerno odabrao ligu u kojoj nema mene?
Portugalac Jose Mourinho, trener Real Madrida, u subotu je proslavio 50. ro|endan, pa je u to ime italijansku televiziju Rai po~astio intervjuom u kojem je progovorio o raznim temama.

MOURINHO:

Arsene Wenger: Ve} dva puta odbio Real

naime, ve} osam sezona bez ikakvog trofeja i u klubu je sve vi{e onih koji smatraju da bi nakon 17 godina bilo dobro rastati se sa 63godi{njim trenerom. Ukoliko Wenger doista ode, Mirror navodi da }e prvi izbor za njegova nasljednika na Emiratesu biti sada{nji trener Borussije Dortmund Jürgen Klopp.

Vrijeme brzo prolazi
• Liga prvaka... - Mislim da }u je opet osvojiti u nekom trenutku. Ne znam ho}e li to biti u Real Madridu i ho}u li to napraviti ove sezone, jer je takmi~enje vrlo tijesno ove sezone. Ali, uzet }u i tre}i naslov u Ligi prvaka. Definitivno ne mogu re}i da }u to napraviti ove sezone, ali u sljede}ih 15 ili 20 godina ho}u. • Kaka i AC Milan... - Iznad svega ostaloga, najva`nije je da Kaka bude sretan. Najbolji trenuci njegove karijere bili su u Milanu. Iz ovih ili onih razloga, u Real Madridu nismo vidjeli onog starog Kaku iz Milana. U Milanu, on je u svom prirodnom okru`enju gdje djeluje najbolje. Za njega bi povratak u taj klub bio dobra solucija, ali on je igra~ Real Madrida. • Pedeset godina... - Vrijeme je pro{lo vrlo brzo. Ali, imam li 49 ili 51. godinu, zapravo je svejedno. Nije velika razlika. To je lijepa brojka i trenutak u kojem pogledate unazad i analizirate sve {to vam se dogodilo u `ivotu. Imam osje}aj da mi je ostalo jo{ 20 godina u nogometu. Puno je stvari koje jo{ mogu u~initi. Povratak u Inter Milano? To bi mogla biti jedna od njih, za{to ne?

bi bio najbolji potez. • Zanimanje Milana... - Ja sam konstantno okru`en s glasinama. Kada bih stalno odgovarao na njih, ne bih imao vremena ni{ta drugo raditi. To je samo glasina. Ljudi znaju da sam ja navija~ Intera. Od Milana nisam dobio nikakvu ponudu. • Osvajanje Lige prvaka s Interom... - To je mo`da najugodniji trofej koji sam osvojio, uz pobjedu nad Bar ce lo nom, ali na slov dr`avnog prvaka s Real Madridom je, tako|er, va`an, kao i Liga prvaka s Portom, engleski naslov s Chelseom. Ali, osvajanje naslova s Interom, za Interovu porodicu, navija~e, predsjednika, za Zanettija i Cordobu, to je bio san koji je te{ko objasniti. Drago mi je da sam dao svoj mali doprinos da ih sve usre}im.

Juventus potpisao Anelku
Slu`beno

Susreti sa Unitedom
Jose Mourinho je napunio 50 godina u subotu

• Te{ki igra~i... - Vjerojatno sada o~ekujete od mene da govorim o Mariju Balotelliju, Ibrahimovi}u, Materazziju ili nekom drugom takozvanom emotivnom igra~u. Ali, najte`i su oni koje ne morate nu`no vidjeti, naprosto znate. Balotelli zna biti zabavan. Jednom je stigao u restoran u Milanovom dresu. Mo`da je to njegov klub, a mo`da je to ipak Inter. U tom slu~aju mu potpis za Milan i ne

• Biti Portugalac u Real Madridu... - To je vrlo te{ko. • Guardiola u Bayernu... - Nemam posebnih komentara, to je njegov izbor. Je li namjerno odabrao ligu u kojoj nema mene? Ne znam. No, siguran sam da ja ne}u raditi u Njema~koj. • Susreti s Manchester Unitedom u Ligi prvaka... - To je izazov, utakmice koje }e svijet gledati. Tre}i put igram protiv Manchester Uniteda u Ligi prvaka. S Portom sam ih dobio, s Interom izgubio.

Francuski napada~ Nicolas Anelka (33) i slu`beno je potpisao petomjese~ni ugovor sa aktuelnim italijanskim prvakom Juventusom. "Postigli smo dogovor sa Anelkom za sljede}ih pet mjeseci sa mogu}no{}u potpisivanja novog ugovora u slu~aju obostranog pristanka. Dolazi kako bi nam dao novu opciju na poziciji na kojoj su Giovinco i Vu~ini} puno igrali. Tako|er, na njoj imamo Matrija i Quagliarellu", komentirao je sportski direktor Juventusa Beppe Marotta. O~ekuje se kako }e Anelka

ugovor ratificirati danas. Podsje}amo, ranije ovog mjeseca Juventus je potpisao {panskog napada~a Fernanda Llorentea iz Athletic Bilbaa, ali }e on sti}i u klub tek na kraju sezone. Anelka u Torino sti`e iz kineske Shanghai Shenhue, a Juventus }e mu biti prvi klub iz italijanske Serije A, u kojoj se jo{ nije oku{ao. U bogatoj karijeri francuski napada~ promijenio mnogo klubova, a osim za Shanghai, igrao je za PSG, Arsenal, Real Madrid, Liverpool, Manchester City, Fenerbahce, Bolton i Chelsea.

30

ME\UNARODNI SPORT
1. Lyon 2. PSG 3. Marseille 4. Rennes 5. Nice 6. St. Etienne 7. Lorient 8. Montpellier 9. Bordeaux 10. Toulouse 11. Lille 12. V’ciennes 13. Bastia 14. Brest 15. Ajaccio 16. Sochaux 17. Evian TG 18. Reims 19. Troyes 20. Nancy

ponedjeljak, 28. januar/sije~anj 2013.

OSLOBO\ENJE

LIGUE 1 Rennes se spasio u fini{u

Le Championat

FRANCUSKA
UTA POB NER POR D:P-G

22. kolo
BOD

Golman Marseillea uskratio

TRI BODA SVOM TIMU
Steve Mandana, golman tima sa Velodroma, napravio katastrofalnu gre{ku u 88. minuti susreta, kojom je omogu}io Rennesu da do|e do boda protiv Marseillea
Nogometa{i Rennesa i Marseillea odigrali su 2:2 u derbiju 22. kola francuskog prvenstva, a velike zasluge za to idu tragi~aru utakmice Stevu Mandani, golmanu tima sa Velodroma, koji je napravio katastrofalnu gre{ku u 88. minuti me~a.

22 21 22 22 21 22 22 22 21 22 21 22 22 22 22 22 22 22 22 22

13 12 13 11 9 9 9 9 7 8 7 8 7 7 5 6 5 4 3 2

6 6 3 3 8 7 7 5 11 7 9 6 4 3 9 4 6 8 7 9

3 3 6 8 4 6 6 8 3 7 5 8 11 12 8 12 11 10 12 11

37:18 37:12 30:27 33:28 33:26 30:16 36:35 35:27 23:15 30:24 26:22 32:32 28:47 23:31 23:31 21:32 23:35 18:24 25:43 20:38

45 42 42 36 35 34 34 32 32 31 30 30 25 24 22 22 21 20 16 15

Mandana je omogu}io Rennesu da do|e do boda

Trijumf Lyona
Marseille je bio nadomak zaslu`ena tri boda nakon {to ih je Jordan Ayew doveo u vodstvo u 82, ali {est minuta kasnije Mandana nije uspio zaustaviti relativno ne opa san uda rac Ab do ulayea Sanea iz mrtvog kuta s desne strane. Lopta mu se od ruke odbila u stativu, a potom i u polje, gdje je na nju nai{ao Romain Alessandrini pospremiv{i je u mre`u. Alessandrini je ina~e najopa-

sniji Rennesov igra~ u posljednje vrijeme. Sudjelovao je pri {est (tri gola, tri asistencije) od sedam posljednjih prvenstvenih golova trenutno ~etvrtoplasirane ekipe Le Championnata. U vodstvo je Marseille doveo stariji brat Ayew, Andre. Ganska bra}a, koja su odbila nastup za svoju reprezentaciju na Kupu nacija, zabili su 12 od 28 ovosezonskih pogodaka za tim Elieja Baupa. Lanjski prvak Montpellier do{ao je do tre}e pobjede u pet

posljednjih prvenstvenih utakmica. Na svom je terenu mom~ad Renea Girarda nadigrala Sochaux rezultatom 2:0. Sve je bilo rije{eno ve} u prvom dijelu. Najprije je Herrera u 28. minuti doveo Montpellier u vodstvo, a kona~an rezultat postavio je Utaka, golom u 34. minuti. Nogometa{i Lyona potvrdili su dobru formu pobjedom na gostovanju kod Valenciennesa (2:0). Gueida Fofana je ve} u osmoj minuti osigurao lavovima vodstvo, a Bafetimbi Gomis je 20 minuta

kasnije pove}ao prednost koja se odr`ala do kraja utakmice. Gomisu je to 12. pogodak u Le Championnatu ove sezone.

Pobjeda Nancya
Nancy, posljednjeplasirana ekipa Ligue 1, napokon je stigla do pobjede i to tek druge u sezoni. @rtva je bila ekipa Lorienta (izgubili 2:1), koja se nalazi u gornjem dijelu tabele sa izglednim {ansama za odlazak u evropska takmi~enja. Me|utim, ukoliko i dalje budu gubili od ekipa, koje

Rezultati Rennes - Marseille 2:2 (Theophile-Catherine 58, Alessandrini 88 A. Ayew 37, J. Ayew 82) Reims - Toulouse 1:1 (Krychiowiak 73 - Capoue 57) Montpellier - Sochaux 2:0 (Herrera 28, Utaka 34) Troyes - Brest 2:1 (Camus 44, Darbion 53 - Ben Basat 60) Evian - Ajaccio 1:1 (Wass 53 - Oliech 36) Nancy - Lorient 2:1 (Alo’o Efoulou 36, Puygrenier 71 - Aliadiere 50) Valenciennes - Lyon 0:2 (Fofana 8, Gomis 28) Saint-Etienne - Bastia 3:0 (Brandao 9, Aubameyang 79, Guilavogui 85) Nice - Bordeaux (SINO]) (SINO]) Paris S.G. - Lille

se bore za opstanak, mogu zaboraviti na Evropu. Nancy je do pobjede do{ao zahvaljuju}i golovima Efoluoa i Puygreniera, koji su poga|ali u 36. i 71. minuti, dok je utje{ni gol za Lorient postigao Aliadiere u J. Li. 60. minuti.

Zbog De Gee

Abramovi~ sastavio listu `elja

Spalletti, Klopp ili Moyes?
Ruski milijarder Roman Abramovi~ izgubio je utrku sa Bayernom za Pepa Guardiolu, te se okre}e nekim drugim stru~njacima koji bi mogli preuzeti klupu njegovog Chelseaja po odlasku Rafaela Beniteza. [panski stru~njak na Stamford Bridgeu nema ba{ velikog uspjeha s obzirom na koli~inu novca koja je potro{ena na poja~anja te se njegov odlazak o~ekuje uskoro. Abramovi~ je navodno ve} formirao vije}e koje }e skupa sa njim da odlu~uje o narednom treneru londonskih |lavaca. Prema navodima, oto~kih medija na tom spisku se nalaze tri sjajna stru~njaka - Jurgen Klopp (Dortmund), David Moyes (Everton) i Luciano Spalletti (Zenit).

David de Gea, golman Manchester Uniteda, na{ao se na udaru kritika zbog pogotka koji je primio prilikom gostovanja Manchester United kod Totenhama u 23. kolu Premierlige. Manchester United je u toj utakmici vodio do posljednjih trenutaka, kada su spursi izjedna~ili pogotkom Clinta Dempseya. Pogotku je uvelike kumovao mladi {panski golman crvenih vragova David de Gea, koji je jedno ubacivanje boksao prekratko. “Kritike na ra~un De Gee? Ponekad moramo slu{ati i neke idiote u na{em sportu. Ne `elim

Ferguson Nevilla nazvao idiotom

Spalleti jedan od kandidata

se upu{tati u te rasprave jer je sve to preuveli~ano. Igra~ u polju mo`e napraviti 20 pogre{aka, ali golman zauzima klju~no mjesto u timu. Bila je to nesretna epizoda za De Geu, ali on se mora s time nositi, a mi }emo mu u tome pomo}i” rekao je , Ferguson. Jedan od tih idiota koji je kritizirao De Geu bio je i dugogodi{nji Fergusonov igra~, biv{i desni bek crvenih vragova Gary Neville, koji je u svojstvu analiti~ara Sky Sportsa konstatirao kako }e De Geini suigra~i sigurno biti ljuti na njega zbog pogre{ke koju je napravio.

Baggio podnio ostavku

Legendarni Roberto Baggio podnio je ostavku na funkciju u Italijanskom fudbalskom savezu (FIGC) uz tvrdnju da se njegovi savjeti i ideje ignori{u. Baggio je bio anga`iran da izradi i provede plan za o`ivljavanje italijanskog fudbala nakon debakla nacionalne ekipe Marcela Lippija na Svjetskom prvenstvu u Ju`noj Africi 2010. godine. Nekada{nja zvijezda Juventusa, Milan i Intera tvrdi, da u Savezu nisu pokazali ni najmanju zainteresovanost za njegove ideje. “Predstavio sam svoj projekt na 900 stranica u decembru 2011. godine, ali sve su to ostale prazne rije~i. Nisam tip koji }e samo sjediti na stolcu, `elim raditi i zato sam odlu~io oti}i iz FIGC” rekao jene, kada{nji napada~, koji je za italijansku reprezentaciju odigrao 56 utakmica i postigao 27 golova.

OSLOBO\ENJE

ponedjeljak, 28. januar/sije~anj 2013.

INTERVJU

31

DA SE NE ZABORAVI Zlatan Isovi}, ^elikova legenda

Jo{ sanjam Bilino polje
U 62. godini jo{ napamet zna sastave svih tada{njih vode}ih klubova. A za ^elikov sastav svih vremena isti~e: Vuja~i}a, Preld`i}a, Tali}a, Isovi}a, Hajduka, Mujki}a, Mici}a, Radulovi}a, Reni}a, Gavrana i legendarnog Buzu
[ezdesetdvogodi{nji Maglajlija, penzioner Zlatan Isovi} je ~ovjek koji je u vrijeme svoje fudbalske karijere plijenio srca brojnih fanova, kako na stadinu NK Natron u Maglaju, gdje je ponikao, tako i na Blatu{i i Bilinom polju u ^elikovom dresu crveno-crne boje iz vremena 1972-1976. godine kada su Zeni~ani pisali istoriju, ispisivali ne samo bosanskohercegova~ku ve} i evropsku fudbalsku pri~u. Karijeru je nastavio u FK Radni~ki u Kragujevcu, odakle se, kao i mnogi drugi sli~ni njemu, vra}a tamo odakle je i po~eo. Zlatan Isovi} danas provodi svoje dane dru`e}i se sa maglajskom rajom, naj~e{}e uz {ah koji mu je, osim fudbala, druga ljubav. [tavi{e, ima i titulu majstorskog kandidata, pa je me|u ovda{njim {ahistima rado vi|en protivnik od koga se ima {ta nau~iti, ba{ kao {to je to nekada bilo u fudbalu. Sportski `ivot je naslijedio od oca Hakije, tako|e nekada{njeg golgetera Natrona i strastvenog navija~a FK Sarajevo. Nakon {to je oka~io kopa~ke o klin, otac se uklju~io u omasovljenje fudbala u ovom gradu i {ire. Kao zaljubljenik u FK Sarajevo, za velike utakmice koje su se igrale na Ko{evu po Maglaju i okolini prodavao je ulaznice i vodio raju da u Sarajevu vide najbolja imena bordo dresa i tada{nje fudbalske velikane ex-Jugoslavije i Evrope. Zlatan nije ni slutio da }e se i sam vinuti u takve visine, te biti strah i trepet brojnim ~uvarima mre`a. mladu reprezentaciju, ali mi nisu saop{tavali, isto kao ni za interesovanje Crvene zvezde da potpi{em sa njima ugovor. U to vrijeme, mene kao mladog fudbalera, nije bilo te{ko odgovoriti od tih ponuda: [ta }e{ ti tamo, rano je jo{ za tebe, ima vremena... Tako da mi je na taj na~in karijera osaka}ena, jer su reprezentacija i veliki klubovi ipak ne{to ~emu bi svaki iole talentirani igra~ trebao da razmi{lja. Eh, u Zenicu dolazi novi trener Du{an Varagi}, koji }e nas trenirati, a koji }e me odvesti, nakon isteka ugovora sa ^elikom u FK Radni~ki iz Kragujevca. Polusezonu sam odigrao izvrsno. Kragujev~ani su me zavoljeli i dobro mi je bilo. Lijepo sam zara|ivao, te odlu~im da kupim automobil - minimoris, sa kojim sam, na`alost, imao nesre}u koja me je par godina odvojila od fudbalskog terena. Umjesto dvije, u Kragujevcu sam bio samo jednu godinu odakle sam se nazad vratio ponovo u Natron, u mati~ni klub odakle sam i po~eo sportsku karijeru, sve do 1989. godine kada sam oka~io kopa~ke o klin, nakon {to sam se godinu ranije razveo sa suprugom.”

Zlatan Isovi} dane provodi u rodnom Maglaju

@ivotna pri~a
Danas Zlatan `ivi sam, k}erka Jasenka je novinarka na televiziji i ima kontakte sa njom. Gleda utakmice na televiziji, dru`i se sa prijateljima, igra {ah, a naj~e{}e vrijeme provodi u ^abrinoj kafani, u starom dijelu Maglaja podno Gradine (tamo gdje se igraju {ah, remi i tavla). Zlatan Isovi} ka`e da je Oslobo|enje prvi bh. list koji se zainteresovao za njega, da nikome do sada nije ispri~ao svoju `ivotnu i sportsku pri~u. @ao mu je kolega fudbalera koji su umrli. Prije dvije godine su ga zvali na susret veterana u Zenici. Odazvao se pozivu. Prije susreta sa kolegama vidio je da je travnjak slobodan. Prepoznao ga je stari ~uvar Bilinog polja uzviknuv{i mu: ‘Otkud ti, Zlatane’ {to ga je istinski ganulo i , suzu iz oka natjeralo. Nedavno je sa sekretarom ^elika i{ao u Derventu na d`enazu fudbaleru Kemalu [ljuki... @ao mu je i drugih igra~a iz najbolje ^elikove generacije, poput Hajduka, Radulovi}a, Pelemi{a, Tali}a i drugih koji su umrli, a koji su dio ^elikove istorije. Zlatan Isovi} ~esto sanja fudbal, a u 62. godini jo{ napamet zna sastave svih tada{njih vode}ih klubova. A za ^elikov sastav svih vremena isti~e: Vuja~i}a, Preld`i}a, Tali}a, Isovi}a, Hajduka, Mujki}a, Mici}a, Radulovi}a, Reni}a, Gavrana i legendarnog Buzu. Na pitanje gdje je danas fudbal u na{oj zemlji, rekao je da je sve ovo ala-salamet. Ali, ima nade, vjeruje Su{i}u (Papetu, kojeg je ~uvao dok je igrao fudbal), ali se boji da i njega ne pokvari politika koja je kao za~in vegeta, jer se u sve mije{a.
Miralem BEGI]

Fudbalski put
“Takva je sudbina, moj prijatelju. Kada sam preveslan iz pionira u Natronov podmladak, po~eo sam davati najvi{e golova i od tada su se po~eli interesovati za mene. Bio sam u drugom razredu [kole u~enika u privredi u Doboju. Jednom prilikom nakon dolaska iz {kole otac mi veli da je iz Zenice dolazio trener ^elika Mujo Mujki} i preporu~io da sa ocem do|em radi potpisivanja ugovora za NK ^elik, {to je za mene bilo veliko iznena|enje. Nakon dva dana odemo u Zenicu i ja, uz o~ev blagoslov, potpi{em ~etverogodi{nji ugovor. Ve} za par dana na|em se u gradu ~elika. Dodijelili mi sobu u sama~kom domu na Blatu{i, gdje su ina~e boravili fudbaleri koji su dolazili sa strane. To je za mene bilo prvo pravo isku{enje za budu}u samostalnost u `ivotu. Sje}am se dobro da smo se hranili u restoranu kod Muratovi}a. Ubrzo odlazimo na petnaestodnevne pripreme u Ohrid, gdje sam u kontrolnim utakmicama briljirao i zapeo za oko trenera Mujkii}a, koji me je po povratku odmah uvrstio u prvi tim i to, ni manje ni vi{e, ve} protiv beogradskog Partizana pred nekoliko hiljada gledalaca. Odigrao sam prvo poluvrijeme, ka`u, izuzetno dobro.
Najbolje dane proveo je u ^eliku Najbolja generacija zeni~kog ^elika svih vremena

NESRETNI MINI MORIS Lijepo sam zara|ivao, te odlu~im da kupim automobil - mini moris, sa kojim sam, na`alost, imao nesre}u koja me je par godina odvojila od fudbalskog terena. Umjesto dvije, u Kragujevcu sam bio samo jednu godinu
da. Na utakmici sa Totenhemom u Zenici od igra~ke karijere oprostio se golman ^elika Miomir Stiovi}. Samo iz Maglaja na ovu utakmicu je do{lo vi{e od pet hiljada mojih obo`avalaca. Bilino polje k’o {i{ana puno. U utakmici sa Zvezdom pobijedili smo sa 3:0 i ja sam zabio gol, da bi mi nakon utakmice u svla~ionici pri{ao njihov trener Miljan Miljani} i rekao: ‘^estitam, mom~e, bio si najbolji’ Sve tada{nje . sportske novine i `urnali dali su mi maksimalne ocjene. Naknadno sam ~uo da je za mene u upravu ^elika stigao poziv za

Jo{ ~uva potpise igra~a {ampionske generacije Sarajeva

^elik je se 1972. godine uspje{no nosio u Srednjoevropskom kupu (prete~a Kupa UEFA), pa je za mene to bio jo{ ve}i izazov. Sje}am se dobro da smo i{li u Firencu i sa tamo{njom Fiorentinom na stadionu Comunale odigrali 0:0 {to je jako bilo povoljno za uzvratni susret u Zenici koji se igrao 9. septembra, na dan otvaranja novog stadiona na Bilinom polju. Pred prepunim tribinama, pet mninuta do kraja su-

sreta moj drug Galija{evi} zabija gol i ^elik osvaja Srednjoevropski kup. Mo`e{ misliti kakvo je to slavlje bilo za nas, za Zenicu, za Bosnu i Hercegovinu i tada{nju dr`avu. Vrlo brzo su se po~eli interesovati strani klubovi za Zenicu u `elji da igraju prijateljske utakmice. Jedan od tih klubova je i engleski Totenhem, koji smo u Zenici savladali sa 4:3, a ve} naredne sedmice nam dolazi beogradska Crvena zvez-

32

SPORT NON-STOP

ponedjeljak, 28. januar/sije~anj 2013.

OSLOBO\ENJE

SPORT NON-STOP
Prvi reket svijeta je ~etvrti put trijumfovao u Australiji

33

FA Cup Dvije senzacije u jednom danu

Torres spasio Chelsea, Spursi ispali
Sedam minuta dijelilo je Brentford od velike senzacije u 4. kolu FA Cupa. Engleski tre}eliga{ vodio je protiv slavnog Chelsea sa 2:1, ali se u 83. minuti dogodila druga senzacija. Pogodak za londonske plavce postigao je Fernando Torres i tako je aktuelnom evropskom prvaku osigurao revan{. Brentford je poveo preko Trotta u 42. minuti, ali je vodstvo doma}ina poni{tio Oscar u 55. minuti. Tre}eliga{ uop{te nije bio impresioniran aktualnim prvakom Evrope, pa su `estoko krenuli po drugi pogodak. Igrala se 73. minuta kada je Harry Forrester iz penala obradovao Griffin Park. Me|utim, Rafu Beniteza od blama`e i novog udara navija~a spasio je sunarodnjak Torres, koji je golom u 83. minuti postavio kona~nih 2:2. Ipak, iznena|enje se dogodilo u drugoj ju~era{njoj utakmici. Od daljeg takmi~enja opros-

AUSTRALIAN OPEN

[panski reprezentativac pogodak za 2:2 postigao je sedam minuta prije kraja • Leeds bolji od premijerliga{a

Vode}a skija{ica Svjetskog kupa ne samo da je zadr`ala prednost iz prve slalomske vo`nje nego je bila najbr`a i u drugoj, te do{la do tre}e pobjede Pohorju, prve poslije 2009.
Tina Maze obradovala je Sloveniju. Nakon {to joj je u subotu u veleslalomskoj utrci na Pohorju prvo mjesto ukrala Amerikanka Lindsey Vonn, Maze je ju~er slavila u slalomu. Slovenka je majstorskim vo`njama osigurala prvu Zlatnu lisicu u karijeri i tek drugu slalomsku pobjedu. Vode}a skija{ica Svjetskog kupa ne samo da je zadr`ala prednost iz prve vo`nje, nego je bila najbr`a i u drugoj, te do{la do tre}e pobjede u Mariboru, prve poslije 2009. godine. Pred vi{e od deset hiljada navija~a Maze je iza sebe ostavila Fridu Hansdotter, koja je zostajala ~ak 86 stotinki. [ve|anki je ovo {esti put da zavr{ava stepenicu ni`e od najbolje na pobjedni~kom postolju, a ~etvrti put u ovoj sezoni. Tre}a je bila Austrijanka Kathrin Zettel, koja je zaostala vi{e od sekunde, dok je samo stotinku slabija od nje bila Slovakinja Veronika Velez Zuzulova. Osvojila je svoj prvi trofej Zlatne lisice koji se dodjeljuje skija{ici koja u veleslalomu i slalomu kombinovano ostvari najbolje vrijeme. U poretku slaloma i dalje vodi Amerikanka Mikaela Shiffrin koja je u Sloveniji zavr{ila na osmom mjestu. Shiffrin vodi s 436 bodova, a Maze joj se pribli`ila na 81 bod zaostatka.

^UDESNA TINA MAZE

SVJETSKI KUP Slovenka obradovala navija~e u Mariboru

Oscar i Torres bili su strijelci za prvaka Evrope

Reuters

U finalu savladao Murraya

tio se Tottenham koji je pora`en na gostovanju kod Leedsa. Varney je u 15. minuti doveo doma}e u vodstvo, a prednost je udvostru~io McCormack golom u 50. minuti.

Spursi su se brzo vratili u igru, pa su osam minuta kasnije preko Dempseya smanjili na 1:2. No, to je bilo sve jer do kraja susreta nisu uspjeli izjedna~iti rezultat i izboriti novu utakmicu.

Rezultati 4. kola FA Cupa: Brentford - Chelsea 2:2 (Trotta 43, Forrester 73 - Oscar 55, Torres 83), Leeds - Tottenham 2:1 (Varney 15, McCormack 50 - Dempsey 58). S. [.

Novaka \okovi}a
Novak \okovi} i dalje je kralj Melbournea. Svjetski reket broj jedan osvojio je Australian Open savladav{i ju~er u finalu Britanca Andya Murraya sa 3:1 u setovima (6:7, 7:6, 6:3 i 6:2). Srbijanac je tako u{ao u istoriju bijelog sporta jer je postao prvi teniser u Open eri koji je tri puta za redom slavio u Melbourneu. Britanac je osvojio prvi set, ali to je bilo sve. Ostatak me~a obilje`io je \okovi}. \oko vi} je u {es tom ge mu prvog seta imao pet break lopti, koje nije iskoristio, pa se oti{lo u tie-break u kojem je dominirao Murray slaviv{i sa 7:2. U drugom setu je Britanac odmah na startu imao tri vezane break lopte, ali je \okovi} sve to spasio. Ponovo se igrao tie-break u kojem je vi{e strpljenja imao svjetski reket broj 1. Da stvar za Britanca bude gora, istovremeno s krajem drugog seta po~eli su i problemi s povredama. Prvo `uljevi, zatim kuk, mi{i}... Uprkos svemu tome, dobro se dr`ao do osmog gema u kojem je \okovi} izborio tri ve-

Hat-trick

Sesar debitovao za Elazigspor
Ivan Sesar, fudbalski A reprezentativac Bosne i Hercegovine koji je nedavno iz Sarajeva pre{ao u Elazigspor, ju~er je debitovao u dresu novog kluba. Na{ reprezentativac po lijepom }e pamtiti prve minute u turskoj Superligi, jer je njegov klub na doma}em terenu u 19. kolu ostvario va`nu pobjedu protiv Trabzonspora (3:1). Sinan Kaloglu u 42. minuti doveo je doma}e u vodstvo, a gosti su u nastavku ostali sa desetoricom, jer je Ondrej Celustka u 61. minuti zaradio drugi `uti, odnosno crveni karton. Broj~anu prednost doma}ini su iskoristili u 78. minuti, kada je za 2:0 pogodio Koksal Yedek. Rezultat 3:0 postavio je Serdar Gurler pet minuta prije kraja susreta, a utje{ni gol za goste u posljednjim trenucima postigao je Marek Sapara. Sesar je na teren u{ao u 76. minuti, kada je zamijenio Mustafu Sarpa. S. [.

Srbijanac je tako u{ao u istoriju bijelog sporta jer je postao prvi teniser u Open eri koji je tri puta zaredom slavio u Melbourneu

Maze slavi veliki trijumf na Pohorju
Reuters

Maribor (slalom)
1:33,68 1. Tina Ma ze (Slo) +0,86 2. Frida Hansdot ter ([ve) 3. Kathrin Zet tel (Aut) +1,13 4. Veronika Velez Zuzulova (Svk) +1,14 5. Michaela Kirchgasser(Aut) +1,53

Ukupni poredak
1. Tina Ma ze (Slo) 2. Maria Höfl-Riesch (Njem) 3. Lindsey Vonn (SAD) 4. Anna Fenninger (Aut) 5. Kathrin Zet tel (Aut) 1.554 806 740 704 637

PRIZNANJE ALIBA[I]U I BAJRICI
Titulu najboljeg trenera ponio je Mirza Hrustemovi}, selektor bh. reprezentacije, osvaja~ zlatne medalje na Paraolimpijskim igrama

Progla{eni najbolji sportisti-invalidi Kantona Sarajevo

KITZBUHEL Hrvatski skija{ u{ao u historiju
\okovi} se vratio nakon {to je izgubio prvi set
Reuters

Kosteli} je u nedjelju bio prvi i tre}i Reuters

Lugano na posudbi u Malagi
Diego Lugano, urugvajski defanzivac koji je nastupao za PSG, pre{ao je u Malagu na posudbu do kraja sezone. Iskusni stoper odlu~io je potra`iti novu sredinu u kojoj }e imati ve}u minuta`u, nakon {to u Parizu nije upisao nijedan nastup ove sezone i nada se da }e je dobiti u ekipi koja se drugu sezonu zaredom bori za vrh tabele u [paniji. Malaga je trenutno peta sa 32 boda iz 20 utakmica, za tre}eplasiranim Realom zaostaju osam, a za vode}om Barcelonom ~ak 23 boda. Nakon Montevidea i Sao Paula, pre{ao je 2006. u Fenerbah~e za 7,5 miliona eura, da bi ga 2011. kupio PSG za samo 3 miliona, iako je tada vrijedio ~etiri puta vi{e. Sa 32 godine, danas je procijenjen na 1,5 miliona eura.

Pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i sporta KS-a i Op}ine Novi Grad Sarajevo, u multimedijalnoj sali Op}ine Novi Grad, uz prisustvo brojnih zvanica i sportista, 24. januara odr`an je 15. izbor najboljih sportista-invalida Kantona Sarajevo u 2012. godini. Reprezentativac BiH u sjede}oj odbojci Safet Aliba{i} i kugla{ica Munevera Bajrica, progla{eni su najboljim sportistima Kantona Sarajevo u konkurenciji osoba s invaliditetom, prema izboru SSRI-ja Kantona Sarajevo. Na sve~anosti u Op}ini Novi Grad titulu najboljeg trenera ponio je Mirza Hrustemovi}, selektor reprezentacije BiH, koja je pro{le godine na Paraolimpijskim igrama u Londonu osvojila zlatnu medalju. Najbolji sportski radnik Sarajeva je prof. dr. Senad Turkovi}. Za najbolju mu{ku sportsku ekipu izabran je Spid, pobjednik Premijer lige u sjede}oj odbojci za pro{lu godinu, dok je u `enskoj konkurenciji za najbolju ekipu progla{ena reprezentacija Kantona Sarajevo u kuglanju. Sarajke su pobjednice Kupa BiH u kuglanju. Najbolje op}insko udru`enje je

zane break lopte. Prve dvije je propustio, a tre}u iskoristio nakon {to je Murray bekend zakucao u mre`u. U sljede}em gemu bez izgubljenog poena odservirao je za tre}i set. Posljednji poku{aj za povratak u me~ Murray je imao na po~etku ~etvrtog seta. Izborio je u drugom gemu break loptu koju je

\okovi} spasio sjajnim servisom. U sljede}em gemu \okovi} pravi break, a zatim jo{ jedan i osvaja {esti Grand Slam naslov. \okovi}u je ovo ~etvrta titula na Australian Openu, ~ime se izjedna~io sa Andre Agassijem i Rogerom Federerom, a ukupno, stigao je do {estog Grand slam naslova.

Portugalac briljirao protiv Getafea
Najbolji sportisti-invalidi Kantona Sarajevo u 2012.

Udru`enje za sport i rekreaciju invalida op}ine Novi Grad. Najuspje{niji amputer je Ervin Bejdi} (strelja{tvo). U konkurenciji paraplegi~arki najbolja je Hurmija Muji} (atleti~arka u kolicima), a kod mu{karaca sportista godine je D`evad Pand`i} (atleti~ar u kolicima), dok je u konkurenciji slijepih i slabovidnih najbolji Zoran \uki} (kuglanje), a najbolji sportski ribolovac Kantona Sarajevo je Ferid Fisovi}. Za najperspektivnije progla{eni su Ilma Kazazi} i Kemal ]edi} iz

novogradske op}ine. Plakete za razvoj i unapre|enje sporta dobili su: Ministarstvo kulture i sporta KS-a, TV Sarajevo, Op}ina Novi Grad Sarajevo, Savez RVIKS-a, @KK Bambi i Ministarstvo za bora~ka pitanja KS-a. Medijski pokrovitelj je TV Sarajevo. Nagrade najuspje{nijim sportistima i ekipama uru~ili su: Ivica [ari}, ministar kulture i sporta KS-a, Edina Gabela, predsjedavasju}a OV Novi Grad, Tajib Delali}, pomo}nik na~elnika, te Izet Rizvo, Zajko Had`i} i Huso ^amo.
Ismet BAJROVI]

Ronaldo u 10 minuta postigao tri gola

Ronaldo nezaustavljiv

Reuters

Real Madrida ju~er je na svom terenu u okviru 21. kola {panske Primere do~ekao Getafe, te ga ispratio ku}i sa ubjedljivih 4:0. Nakon prvog dijela, koji je zavr{io 0:0, ni{ta nije slutilo da }e Getafe do`ivjeti debakl, ali sve je krenulo nizbrdo u 53. minuti, kada je nakon udarca Ramosa Valera postigao autogol. Nakon toga uslijedio je desetominutni {ou Cristiana Ronalda. U 62. minuti na dodavanje Ozila Portugalac je pogodio za 2:0, a tri minute poslije, ovaj put na asistenciju Di Marie, pove}ao je prednost kraljeva na 3:0. U 71. minuti Portugalac je zaklju~io svoj {ou pogotkom sa bijele ta~ke. Samo dvije minuta kasnije iza{ao je sa terena, a zamijenio ga je Karim Benzema.

Ivica presko~io Janicu
Ivica Kosteli} ispisao je novu stranicu istorije hrvatskog i svjetskog skijanja. Trijumfovao je u jedinoj klasi~noj kombinaciji sezone u Svjetskom kupu. Hrvatski skija{ slavio je u Kitzbuhelu ostvariv{i kombinovano najbolje vrijeme spusta i dvije vo`nje slaloma, a za potpuno veselje zavr{io je na pobjedni~kom postolju u slalomu. Nakon {to je pro{le sedmice postao skija{ s najve}im brojem pobjedni~kih postolja u Wengenu, u{ao je i u istoriju Kitzbuhela. Postao je prvi ~ovjek koji je ~etiri godine u nizu slavio u jednoj disciplini u kultnom italijanskom skijali{tu. Nakon 11. mjesta u prvoj vo`nji u drugom laufu nije kalkulisao te je u cilj u{ao kao prvi, ostaviv{i iza sebe jedinog ozbiljnog konkurenta za pobjedu u ovoj disciplini, Francuza Alexisa Pinturaulta. U slalomskoj konkurenciji Kosteli} je ostvario ukupno tre}e vrijeme zahvaljuju}i sjajnoj drugoj vo`nji. Pobijedio je doma}i adut Marcel Hirscher kojem je to prva pobjeda u Kitzbuhelu, a drugi je bio Felix Neureuther. S dva ju~era{nja postolja, Kosteli} je do{ao do brojke od 56 plasmana me|u najbolja tri skija{a, te je pretekao sestru Janicu koja ih je prikupila 55.

34
LIGA 12 Velika pobjeda Bosne u Kaknju

ponedjeljak, 28. januar/sije~anj 2013.

OSLOBO\ENJE

Teletovi} ubacio devet

NBA Spursi slavili osmi put zaredom

poena Rocketsima
Carmelo Anthony 28. put zaredom ubacio najmanje 20 ko{eva, ~ime se na drugom mjestu u klupskoj historiji New Yorka izjedna~io s Patrickom Ewingom
Studenti su zaslu`eno slavili u Kaknju
Foto: kakanj-x.com

Bitan trijumf u borbi

za prvo mjesto
Poku{at }emo {to du`e ostati na pobjedni~kom kolosijeku, rekao je trener studenta Dragoljub Vida~i}, sa kojim smo razgovarali u trenutku kad je srbijanski teniser Novak \okovi} osvojio Australian Open, pa je strateg Bosne imao razlog za dvostruko zadovoljstvo
Ko{arka{i sarajevske Bosne stigli su do izuzetno va`ne pobjede u Kaknju kod istoimenog protivnika u borbi za prvu poziciju u Ligi 12. Slavila je ekipa iz na{eg glavnog grada rezultatom 75:63, a doma}i sastav je samo u drugoj ~etvrtini pokazao zube studentima. Gosti su od prve minute krenuli ozbiljno, odli~ni su bili u svim elementima ko{arka{ke igre, a prvu ~etvrtinu se bez problema rije{ili u svoju korist (13:24). Doma}i ko{arka{i probudili su se u nastavku i veoma dobro odigrali drugi period, pa su studenti na odmor oti{li sa minimalnom predno{}u (34:36). ^inilo se tada da Kakanjci mogu ne{to uraditi, ali gosti nisu tako mislili. Sigurnom igrom su i naredna dva perioda rije{ili u svoju korist i zaslu`eno slavili. Ekipi Kaknja nije puno pomogao ni novi igra~ Luka Drezga koji je utakmicu zavr{io sa 13 poena i jednim skokom. Najefikasniji kod doma}ih i na utakmici je bio Dinko Peljto sa 17 poena, tri skoka i pet asistencija, a Had`ifejzovi} je kao i Drezga ubacio 13 poena. Kod gostiju su Rizvi} i ^amd`i} postigli po 15, a Hod`i} 13 ko{eva. “Odigrali smo dobro i sasvim zaslu`eno pobijedili. Mislim da je presudno bilo to {to smo protivnika zaustavili tamo gdje je najja~i, a kada vas ide {ut onda nije
Liga 12

BOSNA I HERCEGOVINA

15. kolo

1. Bosna 2. ^apljina 3. Mladost 4. Radnik 5. Borac 6. Leotar 7. Varda 8. Posu{je 9. Zrinjski 10. Kakanj 11. Ser vitium 12. Vogo{}a

15 11 4 1250:1140 26 15 10 5 1103:1044 25 14 10 4 1077:973 24 15 8 7 1090:1062 23 15 8 7 1097:1104 23 15 7 8 1151:1122 22 15 7 8 1115:1121 22 15 6 9 1074:1108 21 15 6 9 1144:1188 21 15 6 9 1137:1219 21 15 5 10 948:1069 20 14 5 9 1144:1180 19 Rezultati 73:62 75:68 72:76 87:58 63:75 (sino})

Brooklyn Netsi pora`eni su u Toyota Centru na gostovanju kod Houston Rocketsa rezultatom 119:106. Bh. reprezentativac Mirza Teletovi} na parketu je proveo 12 minuta, te ubacio veoma dobrih devet poena. Osmu pobjedu zaredom u NBA ligi ostvarili su ko{arka{i San Antonija. U subotu su u svom AT&T Centru nadigrali Phoenix sa 108:99. Bila je to ujedno i 16. uzastopna pobjeda Spursa na doma}em parketu, a klju~na je figura u njoj jo{ jednom bio Tony Parker. Francuski reprezentativac ubacio je 31 ko{ (13-17), a dodao je i sedam asistencija. Manu Ginobili dodao je 20 ko{eva, a Tiago Splitter 13 poena i osam skokova za Spurse koji su tre}u utakmicu u nizu bili bez povrije|enog Tima Duncana i bolesnog trenera Gregga Popovicha. I dok su Spursi u odli~nom razdoblju, slabo posljednjih dana ide Los Angeles Clippersima. Tre}eplasirana ekipa Zapada u subotu je upisala ~etvrti poraz zaredom, ovaj je put u neizvjesnoj zavr{nici bolji bio Portland sa 101:100. Kao i u San Antoniju, i u Portlandu je junak utakmice bio Francuz. Nicolas Batum je zaklju~io dvoboj s 20 ko{eva, deset skokova i 12 asistencija. Jrue Holiday je s 35 ko{eva, {to mu je rekord karijere, predvodio Philadelphiju do doma}e pobjede protiv New Yorka. Nick Young i Evan Turner dodali su po 20 poena za Sixerse, dok je kod Knicksa s 25 ko{eva najefikasniji jo{ jednom bio Carmelo Anthony. Bila mu je to 28. uzastopna utakmica u kojoj je ubacio najmanje 20 ko{eva, ~ime se na drugom mjestu u klupskoj

Mirza Teletovi} za 12 minuta postigao devet ko{eva

historiji izjedna~io s Patrickom Ewingom. Richie Guerin je u sezoni 1961/62. skupio 29 dvoboja zaredom s 20 ili vi{e poena. NBA liga, subota: Milwaukee - Golden State 109:102, San Antonio - Phoenix 108:99, Philadelphia - New York 97:80, Toronto - Cleveland 98:99, Washington - Chicago 86:73, Charlotte - Minnesota 102:101, Houston - Brooklyn 119:106, Denver - Sacramento 121:93, Utah - Indiana 114:110, produ`etak, Portland - LA Clippers 101:100.

Borac - ^apljina Zrinjski - Radnik Posu{je - Varda HE Leotar - Ser vitium Kakanj - Bosna Vogo{}a - Mladost

Regionalna liga u `enskoj ko{arci

te{ko da na kraju slavite. Bili smo malo pali u drugoj ~etvrtini {to je protivnik znao iskoristiti, izgubili smo na samopouzdanju, ali na na{u sre}u to je kratko trajalo. Pauza nam je dobro do{la i uspjeli smo konsolidovati na{e redove i susret mirno privesti kraju. Svakako da nam je ovaj trijumf jako bitan u borbi za prvo mjesto, a poku{at }emo {to du`e ostati na pobjedni~kom kolosijeku” rekao je trener studenta Dra, goljub Vida~i}, sa kojim smo razgovarali u trenutku kad je srbijanski teniser Novak \okovi} osvojio Australian Open, pa je strateg Bosne imao razlog za dvostruko A. MEHANOVI] zadovoljstvo.

Svojevrsni dje~iji vrti} iz Celja, ~iji je prosjek 17 godina, o~itao je lekciju indisponiranim igra~icama Eldara Durmi}a i zaslu`eno slavio

^elik pora`en od Athletic Celja

Novi razigrava~ stigao u Cibonu

Nakon {to su se Tweety Carter, Dustin Ware i Smush Parker pokazali kao proma{ene investicije, u Savskoj vjeruju da }e dolazak Jerela Blassingamea donijeti preokret u Ciboninoj izrazito tmurnoj sezoni. 175 cm visoki igra~ ro|en u Brooklynu u Cibonu dolazi iz poljskog Prokoma. U Euroligi je prosje~no ubacivao 11,2 poena uz 5,1 asistenciju za 28 minuta provedenih na parketu, dok je na nacionalnoj razini imao prosje~no 14,5 poena i 5,4 asista (30 mpg). Blassingame je u dosada{njoj karijeri igrao za izraelski Maccabi Rishon, gr~ki AEK, ukrajinsku Odessu, {vedski 08, finski Lappeenranta i poljskog prvoliga{a Energa Czarni.

Ko{arka{ice ^elika pora`ene su kod ku}e od slovenskog Athletic Celja sa 74:78 u okviru 18. kola Me|unarodne `enske regionalne ko{arka{ke lige - Adriatica. Bio je ovo neo~ekivani poraz aktualnog prvaka na{e zemlje i osvaja~a Kupa, te pro{logodi{njeg finaliste regionalne lige. Ipak, svojevrsni dje~iji vrti} iz Celja, ~iji je prosjek 17 godina, o~itao je lekciju indisponiranim igra~icama Eldara Durmi}a i zaslu`eno slavio. “Ekipa koja je u nekom kontinuitetu, u kojoj sedamosam igra~ica igra godinama mo`e da nas pobijedi. Imamo velike probleme. Ima{ dva igra~a, pa dovede{ tri, pa odu dva, pa do|u nova tri... I bolje je to izgledalo nego {to je bilo u Novom Sadu protiv Vojvodine. Jako je te{ko to uigrati. Imamo ~etiri igra~ice koje su prvi put zajedno. Od pro{le sezone ostale su tri igra~ice. Dosta toga smo pretrpjeli i normalno je da se to odra`ava na rezultat. Ova liga je svakako zavr{ena za nas. Nemamo vi{e {anse za Final Four. Kroz zadnja ~etiri me~a mo`emo se samo {to bolje pripremiti za ligu za prvaka na{e zemlje” kazao je nakon me~a Durmi}. , Damir Grgi~, trener Athletic Celja, istakao je da je ovo bila prva utakmica u regionalnoj ligi u 2013. da su nastupili kompletni i da je odmah stigao rezultat, te da je ova pobjeda nad ^elikom jako bitna pred zavr{nicu slovenskog prvenstva gdje pretendiraju na titulu. Go{}e je do pobjede predvodila Marica Gaji} sa dou-

Neo~ekivan poraz ko{arka{ica ^elika

ble-double u~inkom (24 poena i 15 skokova). Sanja Orozovi} ubacila je 21, a Rebeka Abramovi~12 poena. Kod ^elika Ivona Bogoje dala je 20, Nata{a Miki} 17, Aleksandra Vujovi} 15, a Rada Vidovi} 13 poena. Do kraja prvenstva ^elik }e biti doma}in ekipama Peac Pecs i Mladom Kraji{niku, a ide u goste beogradskim klubovima “Radivoj Kora}” i Partizan Galenika. Mi. D.

OSLOBO\ENJE

ponedjeljak, 28. januar/sije~anj 2013.

KO[ARKA ABA Igokea pala u Ljubljani

35

Baji}: Olimpija je zaslu`eno slavila
Dobro smo otvorili utakmicu, ali uslijedio je pad u koncentraciji. Kada izgubite 20 lopti, te{ko je dobiti utakmicu protiv ovakvog protivnika, rekao je trener Igokee
ABA
Regionalna liga 19. kolo

Philadelphia je upisala doma}u pobjedu protiv New Yorka

Reuters

1. Igokea 2. Crvena zvezda 3. Budu}nost 4. Par tizan 5. Cedevita 6. Union Olimpija 7. Radni~ki 8. Skopje 9. Krka 10. Zadar 11. Split 12. Cibona 13. [iroki 14. Szolnoki Olaj

19 18 19 18 19 19 18 18 19 19 19 18 18 19

15 12 11 12 11 10 10 10 8 7 7 6 6 5

4 6 8 6 8 9 8 8 11 12 12 12 12 14

1465:1331 1448:1290 1383:1318 1317:1263 1426:1415 1457:1439 1435:1388 1316:1316 1336:1408 1409:1459 1349:1460 1357:1361 1315:1345 1318:1538

34 30 30 30 30 29 28 28 27 26 26 24 24 24

Bettles: Mirza je zvijer
Kapiten ko{arka{ke reprezentacije BiH Mirza Teletovi} je tokom svoje karijere u Evropi bio zaista fizi~ki dominantan, ali je po svom dolasku u NBA shvatio da mora postati jo{ ja~i. Ipak, vje`be snage na samom otvaranju NBA sezone nisu mu donijele mnogo toga dobroga budu}i da je njegov glavni kvalitet, {ut, postao ne{to lo{iji. Netsi su potom u svoje redove doveli doktora Jeremya Bettlesa, priznatog kondicionog trenera koji }e raditi sa na{im reprezentativcem, a izgleda da su stvari po~ele dolaziti na svoje. Mirza je po~eo poga|ati i pokazivati za{to je bio jedan od najboljih ko{arka{a u Evropi. Bettles je i sam zadovoljan Mirzinim napretkom te je iskoristio priliku da ga pohvali. “Radili smo na ishrani i anaerobnim intervalima. On je zvijer. Trenira ja~e od svih koje sam trenirao” rekao je kratko Bettles. ,

Rezultati Zadar - Cedevita Olimpija - Igokea Split - Szolnoki Olaj Budu}nost - Krka [iroki - Cibona Crvena zvezda - Skopje Ponedjeljak Radni~ki - Par tizan 73:74 69:63 62:70 74:66 (sino}) (sino})

Igokea nije uspjela pokoriti Sto`ice

Anthony se bori za 176.000 dolara
NBA zvijezda (Carmelo Anthony po~eo je borbu za 176.000 dolara. Toliko je ko{arka{ New York Knicksa izgubio novca zbog jedne utakmice suspenzije koju mu je izrekla NBA liga zbog sukoba s Kevinom Garnettom. Iako je na parketu imao vi{e bliskih susreta s igra~em Bostona, a ~ak ga je ~ekao poslije me~a ispred autobusa Celticsa da nastave raspravu, Anthony je ulo`io `albu koju temelji na ~injenici da do fizi~kog sukoba, ipak, nije do{lo.

Ko{arka{i Igokee pora`eni su u Ljubljani od Olimpije rezultatom 69:63 u jednoj od derbi utakmica 19. kola regionalne ABA lige. Zmaj~eki su do pobjede do{li zahvaljuju}i seriji od 6:0 u fini{u utakmice nakon {to je u 39. minutu rezultat na semaforu u Sto`icama stajao 63:63. Gosti iz Aleksandrovca su odli~no po~eli utakmicu, vodili su tokom uvodne dionice, a onda je sredinom drugog kvartala na scenu stupio Klemen Prepeli~. Maestralni {uter je sa pet trojki pokrenuo seriju 17:6 kojom je Olim pi ja pre uze la vod stvo (30:25). Nastavio je doma}i tim, no{en fantasti~nom podr{kom sa

tribina, da kontroli{e utakmicu ali Igokea se nije predavala. Olimpija je krajem tre}e ~etvrtine imala deset poena prednosti (60:50), ali ni to nije bio garant trijumfa. Kod rezultata 63:56 na scenu je stupio Branko Jorovi}. Iskusni igra~ vezao je sedam poena i donio izjedna~enje gostima i liderima na tabeli regionalne lige (63:63). Me|utim, Muri~ potom poga|a jedno slobodno bacanje, a zatim slijedi skok u napadu i dvojka Omi}a. Trojkom Bla`i~a Ljubljan~ani su definitivno prelomili me~ u svoju korist. Prepeli~ je bio najbolji akter kod pobjednika sa 22 poena, tri asistencije i pet ukradenih lopti,

dok je Bla`i~ ubacio 16 ko{eva. Po 13 su dali Muri~ i Omi}. U taboru Igo kee is ta kao se Cor sley Edwards sa 16 poena i tri skoka, dok je Branko Jorovi} dodao 12 pogodaka, od kojih sedam u pomenutom fini{u utakmice. “^estitke protivniku na zaslu`enoj pobjedi. Mi smo dobro otvorili utakmicu, ali uslijedio je pad u koncentraciji i izgubili smo ritam, {to je rezultiralo lo{ijom igrom. Ponovo smo imali priliku da kod rezultata 63:63 do|emo do vodstva, ali smo i to prokockali. Kada izgubite 20 lopti, te{ko je dobiti utakmicu protiv ovakvog protivnika” rekao je Dragan Baji}, , trener Igokee. A. MEHANOVI]

Veliki izazov za aktuelnog potpredsjednika KSS-a

Bodiroga postaje prvi ~ovjek evropske ko{arke
Iza legendarnog kapitena plavih, pored KSS-a, stali su i eminentni evropski klubovi, ali i veliki savezi ([panija, Gr~ka, Italija, Rusija, Francuska…), gdje se u nekima od ovih zemalja proslavio kao igra~
Dejan Bodiroga, proslavljeni srbijanski reprezentativac i aktuelni potpredsjednik Ko{arka{kog saveza Srbije, bi}e novi predsjednik FIBA Europe. Srbijanska ku}a ko{arke dala je zeleno svjetlo Bodirogi za ovu funkciju, na kojoj }e zamijeniti Islan|anina Olafa Rafnsona, i to prije kraja njegovog mandata, koji isti~e za godinu. Legendarni kapiten plavih ispunjava sve uslove da obavlja ovu presti`nu ulo-

Bodiroga u dru{tvu proslavljenog trenera Ivkovi}a

gu po{to je kao igra~ ostavio dubok trag u evropskoj ko{arci i bio progla{avan za najboljeg na kontinentu. Ostvario je brojne kontakte i prijateljstva sa klubovima i ljudima iz ovog sporta. Posljednje dvije godine s uspjehom je obavljao funkciju drugog ~ovjeka srbijanske ko{arke, ~ime je zaslu`io ulaznicu u FIBA. “To je visoka funkcija koja donosi veliku odgovornost i koja tra`i objektivnost, mirno}u, rje{avanje problema, a to su osnovni motivi za Bodirogu. Me|utim, Dejan nema iskustvo, ali ovo za njega mo`e biti ogroman izazov jer je FIBA Europe trenutno u lo{oj situaciji i sa brojnim problemima” rekao je Bora Stankovi}, po, ~asni generalni sekretar FIBA i predsjednik KSS-a. Iza Bodiroge, pored KSS-a, stali su i eminentni evropski klubovi, ali i veliki savezi ([panija, Gr~ka, Italija, Rusija, Francuska…), gdje se u nekima od ovih zemalja proslavio kao igra~.

36

OGLASI

ponedjeljak, 28. januar/sije~anj 2013.

OSLOBO\ENJE

Bosna i Hercegovina FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNO MINISTARSTVO RASELJENIH OSOBA I IZBJEGLICA

Bosnia and Herzegovina FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERAL MINISTRY OF DISPLACED PERSONS AND REFUGEES

Na osnovu ~lana 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj: 35/05), ~lana 28. Zakona o radu ("Slu`bene novine Federacije BiH", br: 43/99, 32/00 i 29/03), ~lana 20. Pravilnika o unutra{njoj organizaciji Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, broj: 01-34-1354/05 od 24. novembra 2005. godine, broj: 01-02-1463/06 od 29. juna 2006. godine, broj: 01-34-2698-3/08 od 23. decembra 2008. godine, broj: 01-34-53-6/11 od 21. februara 2011. godine i broj: 02-02-2058-8/11 od 30. decembra 2011. godine, a u skladu sa Zaklju~kom o davanju saglasnosti za prijem volontera u Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, V. broj: 1703/2012 od 27.12.2012. godine, federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica d o n o s i

J AV N I P O Z I V
za prijem volontera u Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica 1. Volonter sa zavr{enim pravnim fakultetom 2. Volonter sa zavr{enim ekonomskim fakultetom 2 (dva) izvr{ioca 1 (jedan) izvr{ilac

Uslovi: Pored op}ih uslova predvi|enih ~lanom 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), kandidati trebaju ispunjavati i slijede}e posebne uslove: - VSS - VII stepen stru~ne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 180 ili 240 ECTS) ili drugog ili tre}eg ciklusa bolonjskog sistema studiranja, zavr{en pravni ili ekonomski fakultet; - Da se nalaze na evidenciji nezaposlenih lica kod nadle`ne slu`be za zapo{ljavanje; - Da nemaju radno iskustvo nakon sticanja visoke stru~ne spreme, odnosno zavr{etka visokog obrazovanja. Potrebno je da kandidati, uz prijavu sa biografijom, adresom i kontakt-telefonom, dostave slijede}u dokumentaciju u ovjerenoj fotokopiji ili originalu: 1. Diploma o zavr{enom fakultetu (nostrificirana diploma ukoliko fakultet nije zavr{en u BiH); 2. Uvjerenje nadle`ne slu`be za zapo{ljavanje da se kandidat nalazi na evidenciji nezaposlenih osoba; 3. Ovjerena izjava da kandidat do sada nije obavio volonterski rad, odnosno da nema radno iskustvo nakon sticanja visoke stru~ne spreme, odnosno zavr{etka visokog obrazovanja. Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje op}ih uslova, izabrani kandidati }e biti du`ni dostaviti u roku od 8 dana od dana prijema obavje{tenja o rezultatima javnog poziva. Zaprimljene prijave }e razmotriti posebno imenovana Komisija, koja }e obaviti intervju sa kandidatima koji su dostavili dokumente tra`ene javnim pozivom, nakon ~ega }e utvrditi rang-listu kandidata i federalnom ministru raseljenih osoba i izbjeglica predlo`iti prijem najuspje{nijih kandidata. O datumu, vremenu i mjestu odr`avanja intervjua, kandidati }e biti pisano obavije{teni. Nakon provedenog postupka javnog poziva, federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica }e donijeti odluku o prijemu volontera, sa kojima }e se zaklju~iti ugovor o obavljanju volonterskog rada. Volonteri se primaju na stru~no osposobljavanje za samostalan rad bez zasnivanja radnog odnosa (volonterski rad), koji mo`e trajati najdu`e jednu godinu. Prava volontera po osnovu volonterskog rada propisana su u ~lanu 28. Zakona o radu ("Slu`bene novine Federacije BiH", br: 43/99, 32/00 i 29/03) i ~lanu 26. Zakona o pla}ama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH" br: 45/10 i 111/12). Prijavu sa potrebnim dokumentima treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog poziva u dnevnim listovima, putem po{te, preporu~eno, na slijede}u adresu: Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica Alipa{ina br. 41, 71 000 Sarajevo sa naznakom "Javni poziv za prijem volontera" Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Broj: 02-34-1570-6/12 Sarajevo, 21.1.2013. godine MINISTAR mr. Adil Osmanovi}

SARAJEVO; ALIPA[INA 41. Tel/Fax: + 387 33 66 72 98, e-mail: kabinet@fmroi.gov.ba

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U VISOKOM Broj: 41 0 Ip 006816 09 Ip Visoko, 25. 12. 2012. godine OP]INSKI SUD U VISOKOM, sudija Vildana Dervovi}, u izvr{nom postupku tra`ioca izvr{enja Raiffeisen bank DD BiH, Glavna filijala Zenica, ul. Mar{ala Tita bb, Zenica, protiv izvr{enika Memi{evi} d.o.o. Breza, Pod`up~a bb i Memi{evi} Mehmeda iz Breze, Vrbovik bb, radi izvr{enja na nepokretnostima za Ip, v.sp. 50.938,27 KM, na ro~i{tu 18. 12. 2012. godine, donio je slijede}i

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 I 292026 12 I Sarajevo, 18. 1. 2013. godine Op}inski sud u Sarajevu, sudija Alisa Numi} u izvr{nom predmetu tra`ioca izvr{enja MIKROKREDITNA FONDACIJA EKI SARAJEVO, ul. M. Fadilpa{i}a br. 1, Sarajevo, kojeg zastupa Adina Buzurovi}, advokat iz Sarajeva, protiv izvr{enika 1. D`ananovi} Re{id iz Sarajeva, ul. Humska br. 369, 2. Mujanovi} Aziza iz Sarajeva, ul. Ilirska br. 107 i 3. D`ananovi} Alma iz Sarajeva, ul. Humska br. 369, radi izvr{enja, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku, a u vezi sa ~lanom 21. Zakona o izvr{nom postupku, objavljuje

ZA KLJU ^AK
1. Ro~i{te za tre}u prodaju nekretnine, usmenim i javnim nadmetanjem, ponovo se zakazuje za ^ETVRTAK, 14. 2. 2013. godine, u 11 sati. Ro~i{te }e se odr`ati u Op}inskom sudu u Visokom, ulica Alije Izetbegovi}a, soba broj 18. 2. Predmet prodaje je nekretnina ozna~ena sa k.~. 62/20, ku}a i dvori{te, neplodno, povr{ine 1.360 m2, upisane u zk. ul. br. 154 k.o. SP Vrbovik, ~ija je tr`i{na vrijednost utvr|ena u iznosu od 102.944,00 KM, a u skladu sa nalazom vje{taka Salki} Ejuba od 4. 3. 2007. godine. 3. Na ro~i{tu za tre}u prodaju nekretnina se mo`e prodati bez ograni~enja cijene. Poreze i takse u vezi sa prodajom nekretnine snosi kupac. 4. Na ro~i{tu za javno nadmetanje kao kupci mogu u~estvovati osobe koje su prije po~etka nadmetanja polo`ile osiguranje koje iznosi 10.000,00 KM. U~esnici u javnom nadmetanju su du`ni prije po~etka nadmetanja predati dokaz o uplati osiguranja koje se upla}uje na depozitni ra~un Op}inskog suda u Visokom broj: 3389002209800854, sa naznakom broja predmeta 41 0 Ip 006816 09 Ip. Nakon zaklju~enja javnog nadmetanja, ponu|a~ima ~ija ponuda ne bude prihva}ena, izuzev trojici najboljih ponu|a~a, polo`eno osiguranje }e se odmah vratiti. 5. Polaganje osiguranja nije obavezno za tra`ioca izvr{enja i nosioce prava upisanih u zemlji{noj knjizi koja prestaju prodajom nekretnine, ako njihova potra`ivanja dosti`u iznos osiguranja i ako bi se s obzirom na njihov prvenstveni red i utvr|enu vrijednost taj iznos mogao namiriti iz kupovne cijene. 6. Ponu|a~ sa najboljom ponudom du`an je u roku od 30 dana, ra~unaju}i od dana dono{enja posebnog zaklju~ka o prodaji nekretnine, platiti cijenu umanjenu za polo`eno osiguranje. 7. Ovaj zaklju~ak o prodaji objavit }e se na oglasnoj plo~i suda. Tra`ilac izvr{enja i izvr{enik zaklju~ak mogu objaviti u sredstvima javnog informisanja. 8. Stranke se mogu sporazumjeti, najkasnije do ro~i{ta za javno nadmetanje, da se prodaja nekretnine izvr{i neposrednom pogodbom putem osobe ovla{tene za promet nekretnina ili sudskog izvr{ioca. Sudija Vildana Dervovi} PRAVNA POUKA: Protiv zaklju~ka nije dozvoljen pravni lijek.

RJE[ENJE O IZVR[ENJU
Broj 65 0 I 292026 12 I od 26. 9. 2012. godine Na osnovu vjerodostojne isprave - mjenice, serija AF2874993, radi naplate nov~anog potra`ivanja tra`ioca izvr{enja u ukupnom iznosu od 5.528,73 KM, sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 14. 9. 2012. godine pa do isplate, odre|uje se izvr{enje rje{enjem o izvr{enju broj 65 0 I 292026 12 I od 26. 9. 2012. godine, prema izvr{enicima i to pljenidbom do 1/2 penzije izvr{enika Mujanovi} Aziza, u

smislu odredbe ~lana 138. Zakona o izvr{nom postupku koju izvr{enik Mujanovi} Aziza ostvaruje kod Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, Kantonalna administrativna slu`ba Sarajevo, ul. Lo`ioni~ka broj 2, te uplatom na transakcijski ra~un tra`ioca izvr{enja kod Raiffeisen bank broj: 16100000-262-00002, pljenidbom do 1/2 pla}e izvr{enika D`ananovi} Re{id, koju izvr{enik D`ananovi} Re{id ostvaruje kod "REAL WORD" d.o.o. Sarajevo, ul. Ibrahima Ljubovi}a br. 52, te uplatom na transakcijski ra~un tra`ioca izvr{enja kod Raiffeisen bank broj: 16100000-262-00002, sve do potpunog namirenja tra`ioca izvr{enja, kao i zapljenom, procjenom i prodajom pokretnih stvari izvr{enika Mujanovi} Aziza, D`ananovi} Re{id i D`ananovi} Alma, na adresi iz prijedloga i namirenjem tra`ioca izvr{enja iz iznosa dobijenog prodajom istih, te prenosom nov~anih sredstava na `iro-ra~un tra`ioca izvr{enja kod Raiffeisen bank broj: 16100000262-00002, sve do potpunog namirenja tra`ioca izvr{enja. Tro{kovi tra`ioca izvr{enja odre|uju se u iznosu od 587,06 KM (sudska taksa u iznosu od 165,86 KM i tro{kovi advokata u iznosu od 421,20 KM). SUDIJA Alisa Numi}, s.r. POUKA: Protiv ovog rje{enja stranke mogu izjaviti prigovor ovom sudu u roku od 8 dana od dana prijema, u dovoljnom broju primjeraka za sud i stranke. Dostavljanje rje{enja o izvr{enju izvr{eniku smatra se izvr{enim protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja.

OSLOBO\ENJE

ponedjeljak, 28. januar/sije~anj 2013.

SPORTSKIVREMEPLOV

37

Republi~ki prvak na 110 s preponama • Preko 10.000 operacija krajnika • Na ~elu Asocijacije atletskih veterana Federacije BiH
Pi{e: Muhamed Biki}

Doktor atletike
Susret AK Sarajevo - reprezentacija Turske (Zonguldak, 1956)

Prim. dr. Zlatan Hrelja, nekada{nji atleti~ar

edno od mojih najdra`ih putovanja bilo je sa mladim atleti~arima AK Sarajevo 2006. godine. Putovali smo u {panski Kasteljon na zavr{nicu nadmetanja najboljih mladih atleti~ara Starog kontinenta. Tu sam se dru`io i sa ~uvenim primarijusom dr. Zlatanom Hreljom, tako|er nekada{njim atleti~arem, koji je jo{ od davne 1962. godine ljekar u AK Sarajevo. "Ro|en sam 27. no vem bra 1936. godine u Sarajevu. Kao dijete nije me zaobi{la niti jedna dje~ija bolest. I tako, le`e}i u postelji, puno sam ~itao, dok do mene nije stigla jedna atletska publikacija. Od tada po~inje moja ljubav prema atletici, mada nisam ni sanjao da }u jednog dana istr~ati na stazu, potr~ati, s obzirom na te moje zdravstvene probleme", prisje}a se dr. Hrelja.

J

U~enik Feodora Luka~a
I tako je zavolio atletiku, a potom i medicinu. Bio je u~enik nezaboravnoga profesora Medicinskog fakulteta u Sarajevu i velikog atletskog zaljubljenika Feodora Luka~a. "Bio sam osma generacija na Medicinskom fakultetu, a zavr{io sam 1962. godine. Te dvije ljubavi spojio sam u jedno, opredjeljuju}i se potom za otorinolaringologiju i za sportsku medicinu. Za vrijeme profesionalne ljekarske karijere obavio sam preko 10.000 operacija krajnika. U penziju sam oti{ao 2002. godine." Kada je rije~ o kraljici sportova, njegove discipline su bile 110 i 400 metara s preponama, {tafeta 4x400 m. "Bio sam republi~ki prvak na 110 s preponama. Taj bi rezultat pose-

bno istakao, mada je bilo jo{ zapa`enih rezultata na brojnim takmi~enjima i u drugim disciplinama. Treba ista}i da se dr. Hrelja bavio i rukometom. "Bio sam jedan od osniva~a Mlade Bosne. Igrao sam jednu sezonu za RK Sarajevo. Sarajevski FIS je bio na{ hram sporta." Dr. Hrelja dobitnik je brojnih

priznanja: Zlatna plaketa ASBiH, Srebrena plaketa povodom 25 godina atletike u BiH, Majska nagrada SOFK Sarajevo, priznanja od nekada{njeg ASJ, Organizacionog komiteta 14. zimskih olimpijskih igara u Sarajevu, Bokserskog saveza Jugoslavije... Bio je i sekretar Udru`enja sportske medicine BiH i ~lan Internacionalnog udru`enja sportske medicine, kao i Evropske skup{tine Udru`enja sportske medicine.

Zlatan Hrelja, sprinter AK Sarajevo, 1954.

Brojna priznanja
"Zanimljivo je da je ovo udru`enje osnovano prije Sabora ljekara. Dakle - k}er starija od majke. Na prijemu u evropsku i svjet-

Svestrani stru~njak
Svojevremeno dr. Hrelja je bio i karikaturista. "Prva karikatura je bila u ^i~ku, a potom u Oslobo|enju, ~iji sam bio saradnik niz godina. Odmalena sam volio puno ~itati, a poslije i pisati... Pisao sam brojne putopise, reporta`e sa sportskih manifestacija", ka`e dr. Hrelja.

Na po~etku karijere u Sarajevu 1952.

"Oba moja sina su tako|er bila u sportu. Stariji Edin bio je talenat za atletiku, a mla|i Said za fudbal. Tako|er, kao i ja, {kolu nikada nisu zapostavili i na kraju su karijeru napravili u nauci. Stariji je magistar ekonomije, a mla|i magistar me|unarodnih odnosa. Ponosan sam na njih", ka`e dr. Hrelja.

Sinovi o~evim stopama

U olimpijskom selu, Sydney 2000.

Prvenstvo Evrope u atletici: Hrelja (u sredini) s Lorgerom (desno) i Petru{i}em (Beograd, 1962)

Dvoransko prvenstvo Sarajeva (FIS, januar 1956)

sku asocijaciju bili su Cico Arslanagi}, Braco Kulenovi} i ja. A {to se ti~e svih tih priznanja, svako mi je drago na svoj na~in." Dr. Zlatan Hrelja niz godina sa uspjehom vodi Asocijaciju atletskih veterana Federacije BiH. "Ova asocijacija je osnovana 2005. i godinama posti`e sjajne rezultate. Na`alost, nemamo neku veliku podr{ku dr`ave. Primjera radi, federalno Ministarstvo nas redovno zaobilazi, ali nas zato koliko-toliko poma`e Kanton i Grad Sarajevo, te Op}ina Stari Grad. Ponosni smo na na{e rezultate, a posebno na na{eg baca~a kladiva Mehmedaliju Bajri}a, koji je aktuelni viceprvak svijeta, tj. osvaja~ srebrene medalje na Svjetskom i Evropskom prvenstvu", ka`e dr. Hrelja ^aki, kako ga svi popularno zovu.

38
Sportska rekreacija potreba savremenog ~ovjeka

MIX

ponedjeljak, 28. januar/sije~anj 2013.

OSLOBO\ENJE

Primjenom raznovrsnih aktivnosti sportska rekreacija je usmjerena na zadovoljenje potreba i interesa u fizi~koj kulturi, a time i u ukupnoj kulturi i pojedinca i zajednice

Aktivnosti koje `ivot zna~e
i bogato iskustvo, objavio je vi{e radova te konkretnih programa o temi sportske rekreacije, a 1986. godine obavio je specijalizaciju sportske kineziolo{ke rekreacije na Kineziolo{kom fakultetu Sveu~ili{ta u Zagrebu. "Kada se govori o sportskoj rekreaciji kod nas, mora se konstatovati da je ta oblast i u teorijskom smislu relativno novija obzirom da je njena pojava uslovljena, prije svega, op{tim dru{tvenim i privrednim razvojem", ka`e prof Haseta. "Tehnolo{ki progres uticao je na duboke promjene karaktera rada, uslova rada, radne sredine, kao i na~ina `ivota uop{te. U savremenom radnom procesu sve je manje radnih operacija koje se obavljaju uz velika ili srednja mi{i}na naprezanja, ali je sve vi{e pokreta koji se vi{estruko ponavljaju u dosta brzom tempu i zahtijevaju visok nivo brzine, spretnosti i koncentracije. Rad se sve vi{e obavlja stoje}i ili sjede}i, {to podrazumijeva dugotrajna stati~ka naprezanja velikih mi{i}nih grupa. To ote`ava cirkulaciju krvotoka, izaziva pove}an tonus i bolove u rukama, ramenima i nogama.

S

am termin rekreacija ozna~ava ponovno stvaranje, regeneraciju, obnovu. Rekreacija predstavlja posebnu djelatnost ~ovjeka, izabranu po `elji koja doprinosi stvarala{tvu, razvoju i o~uvanju tjelesnog i dru{tvenog zdravlja, odr`avanju vitalnosti, kvaliteta `ivota, odmora, osvje`enja i razonode. Sportska rekreacija ima primarni cilj pozitivno djelovati na zdravlje i to u svakom `ivotnom dobu. Sportska rekreacija je nu`nost u smislu prevencije bolesti. U razvijenim zemljama preko 50 posto stanovni{tva je obuhva}eno sportskom rekreacijom, dok kod nas ne postoji vjerodostojna evidencija, ali grube procjene ukazuju da taj postotak ne prelazi brojku deset. Razvijene zemlje sportsku rekreaciju tretiraju kao za{titu zdravlja, jer je to daleko ekonomi~niji na~in o~uvanja zdravlja nego lije~enje. Praksa u oblasti sportske rekreacije nametnula je potrebu za stru~nim i nau~nim pristupom ovoj, sve zna~ajnijoj i sveobuhvatnijoj, aktivnosti savremenog ~ovjeka. Vrlo zna~ajan iskorak u pravcu nau~no-stru~nog prilaza ovoj tematici kod nas na~inila je grupa istaknutih poznavalaca sporta i sportske rekreacije na ~elu sa prof. dr. Murisom Had`ikaduni}em, koju su sa~injavali mr. Mustafa Demir, te prof. Midhat Haseta i prof. Emir Pa{ali}, koji su svoja dugogodi{nja iskustva istaknutih sportista, kao i istra`iva~ka saznanja, prezentirali u knjizi "Sportska rekreacija", koja je uvr{tena i kao ud`benik za studente. O sportskoj rekreaciji kao elementu stila `ivota u dana{njim uslovima razgovarali smo sa prof. Midhatom Hasetom, jednim od autora knjige "Sportska rekreacija". Dugogodi{nji istaknuti sportista prof. Haseta proveo je sportsku karijeru igraju}i fudbal - na mjestu golmana u klubovima koji su u to vrijeme bili visoko rangirani u tada{njem sistemu takmi~enja kao {to su: @eljezni~ar, Partizan i Bosna iz Sarajeva, te Jedinstvo - Br~ko. Okon~av{i sportsku karijeru te studij na Fakultetu za fizi~ku kulturu, posvetio se pedago{kom radu sa mladima kao profesor fizi~ke kulture. Po prelasku na rad u SOFK-a BiH na mjesto stru~nog saradnika, posebno se anga`uje na organizaciji sportskih manifestacija sa velikim brojem u~esnika, promovi{u}i bazi~ni sport i sportsku rekreaciju. Povezuju}i stru~no znanje

Prof. Midhat Haseta

Ispravljanje negativnosti
Uz sve to, naru{ena je i `ivotna okolina, velika je zaga|enost zraka, prisutna hemijska isparenja, buka, vibracije i drugo, tako da takvi mikroklimatski uslovi i sam tempo `ivota dovode do pojave karakteristi~nih oboljenja i zdravstvenih tegoba koje su prouzrokovane industrijaliza-

uslovima `ivota i rada. Primjenom raznovrsnih sportsko-rekreativnih aktivnosti koje su usagla{ene sa nivoom sposobnosti, zdravstvenim stanjem, polnim i uzrasnim karakteristikama svakog ~ovjeka, sportska rekreacija je usmjerena na zadovoljenje potreba i interesa u fizi~koj kulturi, a time i u ukupnoj kulturi i pojedinca i zajednice. Sportska rekreacija nije proiza{la samo iz nu`nosti savremenog `ivota i rada, ve} i iz njenih osnovnih karakteristika kao {to su: otvorenost prema svim so-

gonomskih i odbrambenih vrijednosti, savremenost u pristupu ~ovjeku i na~inu ponude, propagandne i neposredne organizacije tjelesne aktivnosti. Svrha i cilj sportske rekreacije je: korekcija, to jest, ispravljanje negativnih u~inaka okoline, rada i uslova `ivota, kompenzacija, to jest, nadoknada ili uspostava naru{ene ravnote`e uslovljene savremenim na~inom `ivota, pri ~emu je nagla{eno prisutno pomanjkanje kretanja i tjelesnog naprezanja, smanjenje stvarala{tva i do`ivljavanja aktivnosti na vi{em nivou

manizacija savremenog na~ina `ivljenja i rada putem sportsko-rekreativnih aktivnosti koje poma`u ~ovjeku da se lak{e adaptira na nepovoljne uslove `ivota i rada i time smanje negativne posljedice na psihosomatski status. To je ustvari briga o ~ovjeku i kvalitetu njegovog `ivota.

Raznovrsno podru~je
Postankom ~ovjeka kao razumnog bi}a mo`emo pratiti, ne samo njegov razvoj u stvaranju i usavr{avanju sredstava za proizvodnju, ve} i sve bogatije, sadr`ajnije i organizovanije oblike dru{tvenozabavnog i kulturnog `ivljenja. To ukazuje na rekreaciju kao dru{tveno uslovljenu pojavu, koja je podlo`na zakonima razvitka ljudskog dru{tva. Rekreacija je veoma {iroko i raznovrsno podru~je koje obuhvata najraznovrsnije sadr`aje koji su vezani za zdrav `ivot, slobodno vrijeme, odmor, zabavu i razonodu. Sportska rekreacija je sportska djelatnost sa posebnim ciljevima, zadacima i sistemom vrijednosti, koji se ostvaruju kroz specifi~ne programe, sadr`aje, oblike i metode, te posebne oblike organizovanja i djelovanja, drugim rije~ima, sportska rekreacija je tjelesno aktivan, zdrav i kulturan na~in `ivota savremenog ~ovjeka. Sve su ovo razlozi da sportska rekreacija, mnogo vi{e nego do sada, bude prisutna i u centru pa`nje svih poslenika sporta i medija {to }e,sigurno je, rezultirati op{tem pove}anju nivoa kvaliteta `ivota za sve", zaklju~io je prof. Haseta. Ibrahim U[TOVI]

@ivotna iskustva

SUZBIJANJE NEGATIVNIH POJAVA Ve}ina negativnih pojava rezultat je nedovoljnog kretanja, nervne napetosti i prekomjerne ishrane. Svim ovim negativnim pojavama mogu se veoma uspje{no suprotstaviti korektivne aktivnosti iz podru~ja sportske rekreacije

Svrha sportske rekreacije je ispravljanje negativnih u~inaka okoline, rada i uslova `ivota

cijom i urbanizacijom. Ve}ina negativnih pojava rezultat je nedovoljnog kretanja, nervne napetosti i prekomjerne ishrane. Svim ovim negativnim pojavama mogu se veoma uspje{no suprotstaviti korektivne aktivnosti iz podru~ja sportske rekreacije. Zbog toga sportska rekreacija postaje nu`nost u savremenim

ciouzrasnim kategorijama stanovni{tva, mnogostrukost sadr`aja, oblika i metoda aktivnosti, dostupnost i primjerenost odgovaraju}im potrebama i interesima pojedinca i dru{tva, mogu}nost efikasnijeg postizanja trajnih sociopsiholo{kih, obrazovno-vaspitnih, zdravstveno-higijenskih, ekonomsko- er-

emocionalnog zadovoljstva, provo|enje aktivnosti u prostorima sa nenaru{enom i nezaga|enom prirodnom okolinom. Stvaranje pozitivnih (zdravih) navika usmjerenih sadr`ajnom i korisnom na~inu provo|enja slobodnog vremena, {to mo`e znatno uticati na smanjenje broja asocijalnih pojava i pona{anja, te doprinijeti svestranom razvoju li~nosti i vi{ih stvarala~kih dostignu}a. Hu-

OSLOBO\ENJE

ponedjeljak, 28. januar/sije~anj 2013.

[AH
UKRATKO

39

Kolo prije kraja 75. Tata Steel turnira u Wijk aan Zeeu

Imperator Magnus Carlsen
Nepodno{ljiva lako}a igre za crno-bijelom plo~om, kojom Carlsen neumoljivo slama svoje protivnike i osvaja turnire diljem svijeta, donijela mu je novu titulu
Pripremio: @elimir MARKOVI]

Zapo~eti izvje{taj s nekog od najja~ih svjetskih turnira za nas novinare predstavlja sasvim lagan posao, ali samo pod uslovom da na njemu sudjeluje svjetski No 1, norve{ki as Magnus Carlsen. Njegov trijumfalni pohod na Wijk aan Zee, maleni primorski grad na obali Sjevernog mora, bjelodano se morao zavr{iti novim slavljem. Imao je mladi 22-godi{nji Norve`anin `estoku konkurenciju u jo{ petorici sjajnih {ahista iz TOP 10, Aronianu, Caruani, Karjakinu, Anandu i Nakamuri, no kada prezentira svoje najbolje izdanje, preostalim igra~ima predstoji borba samo za neko od mjesta pri vrhu. O razvoju, na~inu i stilu igre Magnusa Carlsena, {ahovski eksperti napisali su tomove knjiga, bro{ura, analiza, objavili bezbroj njegovih briljantnih ostvarenja. Nepodno{ljiva lako}a igre za crno-bi je lom plo ~om, ko jom Carlsen neumoljivo slama svoje protivnike i osvaja turnire diljem svijeta, donijela mu je novu titulu - imperator.

Mladen Palac i Hrvoje Stevi}

Anis Giri posmatra duel izme|u Levona Aronjana i Magnusa Carlsena

Kolo prije kraja

Rejting rekord
Ne djeluje u areni stra{no, ba{ kao {to su izgledali mnogi slavni likovi iz bogate povijesti, Gaj Julije Cezar, Titus, Napoleon, kralj Solomon, Kaligula, itd. Njega je milina gledati za stolom. Fini maniri, po{tovanje protivnika, visoki stil, esteta po vokaciji, vladanje situacijom i u najte`im trenucima kad se lomi partija. Spremnost za kratku analizu, otvorenost prema novinarima, djeci, svojim fanovima, fudbalski me~ na male golove s kolegama ili novom rajom, sasvim svejedno, ~ini ga jednim od najpopularnijih i najomiljenijih sportista na planeti. Na ovogodi{njem 75. turniru u Wijku, Carlsen je impresionirao cijeli svijet. Svoj svjetski rekord od 1. januara s 2861 poenom, debe-

Carlsen (NOR) 9,5, Aronian (ARM) i Anand (IND) 8, Leko (HUN) i Karjakin (RUS) 7, Nakamura (SAD) 6.5, Harikrishna (IND) i Van Wely (NED) 6, Giri 5,5, Hou Yifan (CHN) i Wang Hao (CHN) 5, Caruana (ITA) 4.5, L'Ami (NED) 3,5 i Sokolov (NED) 2,5.

lo je prema{io i postavio novi koji }e, ponovo, samo on mo}i sru{iti. Gdje su njegove granice, da li 2900 i vi{e i da li je to ikako mogu}e u ovoj konstelaciji snaga u svjetskom {ahu, pitanje je na koje, zasigurno, niko nema odgovor. Carlsen }e, vjerovatno, u Nizozemskoj oboriti i rekord Garija Kasparova, donedavno svog trenera, iz 1999. godine sa 61. Annual Hoogoveens turnira, koji je iznosio 10/13, (8+4+1). Kako je plovio mladi norve{ki mag u Wijku? Po~etna dva remija protiv ne ba{ lakih protivnika na startu, Caruane i Aroniana, a onda dvije blistave pobjede nad

Van Welijem i Harikrishnom. ^elo tabele u ugodnom dru{tvu Ananda i Karjakina s 3/4. Poslije dana odmora, uslijedio je novi ciklus od ~etiri kola i identi~an skor, u kojima je realizirao prednost bijelih figura, ubilje`iv{i Sokolova i u maratonki Karjakina, dok je kao crni remizirao s Anandom i Lekom. Tad se ve} osamio na vrhu tabele s pola boda prednosti nad Anandom. Nova kratka pauza o~ito mu je prijala i u novom ciklusu od dva kola, Carlsen bilje`i perfektan u~inak, “pali” su Hou Yifan i L'Ami. Poslije 10 odigranih kola ve} se mogao proglasiti pobjednikom, jer pobjegao je pratnji 1,5 bod i na kontu imao novih skoro 11 rejtinga! Nakon tre}eg i posljednjeg slobodnog dana, bez naprezanja u topovskoj zavr{nici, kao crni, remi s Wang Haom, dok je u pretposljednjem kolu naprosto demolirao Nakamuru u samo 30 poteza. Za sami kraj preostao mu je jo{ ogled s Girijem, {to u kona~nici nije donijelo promjenu na vrhu tabele. Time je Carlsen ponovio sjajan

rezultat iz 2010. godine, kada je na posljednjem turniru u ediciji Corusa trijumfovao sa 8,5/13, ispred Kramnika i Shirova koji su zaostali pola koraka.

^ekaju}i London
S ovako visokom formom koju }e, nesumnjivo, zadr`ati do sredine marta, norve{ki imperator }e biti prvi favorit na me~evima kandidata koji }e se igrati u Londonu od 14. marta do 1. aprila. Ukoliko se ostvare prognoze i iz Londona iza|e kao pobjednik, onda }e sladokusci do}i na svoje. Uslijedi}e dugo o~ekivani duel protiv aktuelnog svjetskog prvaka, Viswanathana Ananda protiv koga bi bio izraziti favorit. Indijski velemajstor, poslije dugo vremena, pru`io je u Wijku odli~nu igru, sukladno svom ugledu i renomeu. U prvoj polovici turnira bio je ~ak u igri za {estu titulu na ovom presti`nom turniru, no kako je Carlsen nezaustavljivo hitao prema tronu, Anand se serijom remija zadovoljio plasmanom pri vrhu poretka.

S Plitvica, gdje se igra Pojedina~no prvenstvo Hrvatske za mu{karce, svoje utiske i kratak izvje{taj poslao nam je velemajstor Alojzije Jankovi}, ina~e prva plo~a sarajevskog Napretka: “Turnir je jako lijepo organiziran, igra~i se mogu fokusirati na ono zbog ~ega su do{li, a to je igranje {aha! Posebnu dra` prvenstvu daje ~injenica da jo{ nikom nije po{lo za rukom osvojiti titulu dva put zaredom, kao i bogati nagradni fond od 10 tisu}a eura! I ove godine je te{ko prognozirati favorita i svaki igra~ s pravom mo`e aspirirati prema tituli. Zbog ranije preuzetih obaveza, do{ao sam na turnir direktno s nastupa za klub u Austriji. Ne bih se htio opravdavati, no s obzirom na okolnosti, pogrije{io sam {to sam u prvom kolu preuzeo veliki rizik protiv pro{logodi{njeg pobjednika i igra~a s najvi{e titula na dr`avnim prvenstvima, Mladena Palca, koji je moju o{tru igru znala~ki kaznio. Kasnije sam uspio stabilizirati igru i nakon iskori{tenih gre{aka mojih protivnika uspio se priklju~iti samom vrhu. Ima jo{ dosta igre, moram biti koncentriran do samog kraja. Veliki pozdrav va{im ~itateljima.” Poredak poslije 6. kola: Stevi}, Palac, Ante [ari} i Jankovi} 3,5, Ivan [ari}, Brki}, Kulja{evi}, Jovanovi} i Jovani} 3, Ko`ul i Martinovi} 2.5, Zel~i} 2.

Gu`va na vrhu

IZABRANE PARTIJE IZ WIJK AAN ZEEA
Nikoli} - Grandelius
1. d4 Sf6, 2. c4 g6, 3. g3 d5, 4. Lg2 dxc4, 5. Sa3 e5, 6. Da4+ Ld7, 7. Dxc4 Sc6, 8. dxe5 Sxe5, 9. Dc3 Ld6, 10. Sf3 De7, 11. 0-0 0-0, 12. Lg5 Tfe8, 13. Sc4 Se4, 14. Dxe5 Dxe5, 15. Sfxe5 Lxe5, 16. Lxe4 Lxb2, 17. Lxb7 Tab8, 18. Sxb2 Txb7, 19. Sd3 - 1:0.

Naiditsch - Grandelius
1. e4 c5, 2. Sf3 d6, 3. d4 cxd4, 4. Sxd4 Sf6, 5. Sc3 a6, 6. g3 e6, 7. Lg2 Le7, 8. 0-0 Dc7, 9. f4 Sc6, 10. Sxc6 bxc6, 11. e5 dxe5, 12. fxe5 Sd7, 13. Lf4 0-0, 14. Se4 Sxe5, 15. Dd4 f6, 16. Lxe5 fxe5, 17. Txf8+ Lxf8, 18. Dc4 Db6+, 19. Kh1 Dxb2, 20. Tf1 Db4, 21. Dd3 De7, 22. h4 h6, 23. Sg5 e4, 24. Dxe4 hxg5, 25. Dg6 - 1:0.

27. exd6 Tb7+, 28. Ka1 Kxd6, 29. Td2 Tf3, 30. Te1 Td7, 31. Kb1 g5, 32. Kc2 f4, 33. La3+ Kc7, 34. d4 g4, 35. d5 cxd5, 36. cxd5 h5, 37. Le7 g3, 38. Te5 Te3, 39. d6+ Kc6, 40. Txh5 - 1:0.

Goryachkina - Admiraal
1. d4 Sf6, 2. c4 g6, 3. Sc3 d5, 4. cxd5 Sxd5, 5. e4 Sxc3, 6. bxc3 Lg7, 7. Lc4 c5, 8. Se2 0-0, 9. 0-0 Sc6, 10. Le3 Lg4, 11. f3 Sa5, 12. Lxf7+ Txf7, 13. fxg4 Txf1+, 14. Kxf1 Dd6, 15. Kg1 De6, 16. e5 Dxg4, 17. Sf4 Dxd1+, 18. Txd1 Sc4, 19. Lc1 Lh6, 20. Se6 Lxc1, 21. Txc1 b6, 22. Te1 cxd4, 23. cxd4 b5, 24. d5 a5, 25. Sd4 Sb6, 26. d6 exd6, 27. exd6 b4, 28. Sc6 Kf8, 29. Te7 Tc8, 30. Sd4 h5, 31. Se6+ Kg8, 32. Tg7+ Kh8, 33. Tb7 Tc6, 34. Sd8 Tc1+, 35. Kf2 Tc2+, 36. Ke1 Sc4, 37. Sf7+ Kg7, 38. d7 - 1:0.

Anand - Sokolov
1. e4 e5, 2. Sf3 Sc6, 3. Lb5 f5, 4. Sc3 fxe4, 5. Sxe4 Sf6, 6. De2 De7, 7. 0-0 d5, 8. Sxf6+ gxf6, 9. d4 e4, 10. Sh4 f5, 11. g3 Lg7, 12. c3 0-0, 13. f3 Ld7, 14. Lf4 Lxd4+, 15. cxd4 Sxd4, 16. Dd2 Sxb5, 17. Dxd5+ Tf7, 18. Tad1 Te8, 19. Sxf5 Lxf5, 20. Dxb5 exf3, 21. Txf3 a6, 22. Db3 Dc5+, 23. Le3 Db5, 24. Dxb5 remi.

Aronian - Hou Yifan
1. c4 Sf6, 2. Sc3 e6, 3. e4 d5, 4. e5 d4, 5.exf6 dxc3, 6. bxc3 Dxf6, 7. Sf3 e5, 8. Ld3 Lg4, 9. Le4 Sd7, 10. Lxb7 Tb8, 11. Ld5 c6, 12. Le4 Sc5, 13. De2 Sxe4, 14. Dxe4 Lxf3, 15. Dxf3 Dxf3, 16. gxf3 Ld6, 17. Kd1 Kd7, 18. Kc2 f5, 19. d3 Thf8, 20. Tg1 g6, 21. Lh6 Tf7, 22. Tad1 Ke6, 23. Lc1 Tb6, 24. f4 Ta6, 25. fxe5 Txa2+, 26. Kb1 Txf2,

U prostorijama [ahovskog kluba Iskra u Bugojnu 24. januara odr`an je turnir za mlade {ahiste, organiziran u povodu obilje`avanja dana ro|enja Muhammeda a.s. Kako javlja ENI news, turnir bi trebao u narednim godinama prerasti u tradicionalni. Ina~e, u~estvovalo je 16 {ahista i {ahistkinja, a po zavr{etku turnira IZ Bugojno je uru~ila prigodne nagrade pobjednicima u obje kategorije. U `enskoj konkurenciji prvo mjesto zauzela je D`enita Aganovi} sa 4,5 poena, drugo mjesto Mejrema Karad`a sa 4, a tre}e mjesto pripalo je Amri Huseinbegovi} sa 3,5 poena. U mu{koj konkurenciji prvo mjesto zauzeo je Jusuf [abi} Jusuf sa 5,5, drugo Ajdin ]atic sa 5 i tre}e Mehmed Im{irevi} sa 5 poena.

Turnir za mlade

40

DRUGA STRANA SPORTA Sloane Stephens, ameri~ka teniserka

ponedjeljak, 28. januar/sije~anj 2013.

OSLOBO\ENJE

U OBJEKTIVU

Najprijatnije iznena|enje upravo zavr{enog prvog Grand Slam turnira sezone je svakako mlada, 19-godi{nja ameri~ka teniserka Sloane Stephens. Njena pobjeda u ~etvrtfinalu protiv apsolutne favoritkinje Serene Williams izazvala je najvi{e pa`nje na turniru. Eliminisana je u polufinalu od budu}e pobjednice Victorie Azarenke. Mo`da je mogla i dalje, ali je u tome sprije~io kontroverzni potez Bjeloruskinje, trenutno najbolje teniserke svijeta, u polufinalnom ogledu koji je podigao dosta pra{ine. Nakon {to je osvojila prvi set sa 6:1, Azarenka je propustila pet me~-lopti na svom servisu pri vodstvu 5:3 u drugom setu. Tada je zatra`ila medicinski time-out i oti{la u svla~ionicu u kojoj se dosta dugo zadr`ala. Nekorektan potez, ali je po pravilima. Ka`e, boljela su je le|a. Kada se vratila, Bjeloruskinja je uspjela napraviti break koji joj je donio pobjedu i finale. Ne}emo raspravljati {ta bi bilo kad bi bilo, ali i ovo polufinale je veliki uspjeh za trenutno 25. igra~icu svijeta, ali }e joj ovaj plasman sigurno donijeti napredak na

NASLJEDNICA sestara Williams
Pobjedom u ~etvrtfinalu Australian Opena nad Serenom Wiliams ostvarila je najve}i uspjeh u karijeri i najavila da se na nju narednih godina na WTA Touru mora ozbiljno ra~unati

WTA listi. Mo`da }e neko re}i da ovaj uspjeh Sloane ne bi ostvarila da se Serena nije povrijedila. Ali, i povreda je sastavni dio sporta, a tre}i set je mlada Amerikanka protiv svog idola, mla|e sestre Williams, odigrala zaista na nivou najve}ih majstora. Simpati~no su djelovale njene izjave poslije me~a da }e mo`da sada u svojoj sobi umjesto Sereninog postera staviti svoj, ili da }e sada valjda od mame za nagradu dobiti cipele koje joj se jako

svi|aju. Plasmanom u polufinale Sloan }e dobiti oko 450 hiljada dolara, a do sada je u karijeri zaradila ne{to vi{e od 1,2 miliona. Nove cipele ne bi trebale biti neka velika investicija, a i zaslu`ila je. Ina ~e, Slo ane Step hens je ro|ena u gradi}u Plantation na Floridi 20. marta 1993. godine u sportskoj porodici. Njena majka Sybil je bila pliva~ica na Univerzitetu u Bostonu i bila je prva `ena Afroamerikanka koja je uspjela da u ovom sportu osigura mjesto u prvom timu All-American Divizije I. Otac John je bio profesionalni igra~ ameri~kog fudbala. Na`alost, John Stephens je poginuo u saobra}ajnoj nesre}i 1. septembra 2009, tako da od tada svu brigu o njoj vodi majka Sybil.

Sloan je po~ela igrati tenis od de vet go di na ka da je maj ka odvela na prvi trening. Od tada se zaljubila u ovaj sport i po~ela je vrijedno trenirati i nizati uspjehe. U svijet profesionalnog tenisa stupila je 2009. godine i do sada je uspjela da uknji`i jednu titulu na ITF turnirima, na Grand Slam turnirima je pro{le godine do{la do 4. kola Roland Garosa, tre}ih kola Wimbledona i US Opena. Trenutno je najmla|a `ena me|u 40 najboljih teniserki u vrhu WTA liste. Ovu 170 cm visoku i 61 kg te{ku mladu teniserku po~eli su ve} da porede sa slavnim sestrama Williams. Sigurno je da ova priznanja gode, isto kao {to je sigurno da se zavr{ava jedna era ameri~kog `enskog tenisa, a po~inje druga.

Zanimljivosti

S ONE STRANE AUSTRALIAN OPENA

Agnieszka i frizure
Uvijek se pitate {ta rade vrhunski teniserke i teniseri u pauzi izme|u dva okr{aja na Grand Slam turnirima. Najbolja poljska teniserka Agnieszka Radwanska uvijek na teren izlazi sa istom frizurom, ~vrsto stisnutog repi}a ispod {titnika za o~i, ali kada se me~ zavr{i, rado ode kod frizera. Tada se prepusti na volju vrhunskih majstora i u`iva u nekim novim frizurama. To {to }e trajati samo do sljede}eg me~a i novog izlaska na teren, nju previ{e ne zamara.

OSLOBO\ENJE ponedjeljak, 28. januar/sije~anj 2013.
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Bosnia and Herzegovina Federation of Bosnia and Herzegovina

OGLASI

41

KANTON SARAJEVO Ministarstvo pravde i uprave Broj: 03-04-11-485/13 Sarajevo, 21.1.2013. godine,

CANTON SARAJEVO Ministry of Justice and Administration

Na osnovu odredbi ~lana 39. stav 1. i ~lana 40. st. 1. i 2. Zakona o notarima, ("Slu`bene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 45/02), Ministarstvo pravde i uprave Kantona Sarajevo, raspisuje sljede}i:

ZA IZBOR 1 (JEDNOG) NOTARSKOG POMO]NIKA U NOTARSKOM UREDU NOTARA NED@ADE KAPID@I] sa slu`benim sjedi{tem na podru~ju Kantona Sarajevo - Op}ina Centar Predmet konkursa Predmet ovog konkursa je izbor 1 (jednog) notarskog pomo}nika u notarskom uredu notara Ned`ade Kapid`i}, sa slu`benim sjedi{tem na podru~ju Kantona Sarajevo - Op}ina Centar. Postupak izbora 1 (jednog) notarskog pomo}nika, koji se tra`i ovim konkursom, izvr{i}e se u skladu sa relevantnim odredbama Zakona o notarima, ("Slu`bene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 45/02). Op}i uslovi za imenovanje notarskog pomo}nika Kandidati moraju kumulativno ispunjavati sljede}e uslove: - Da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine. - Da ima poslovnu sposobnost i ispunjava op}e zdravstvene uslove. - Da je diplomirao na pravnom fakultetu u Bosni i Hercegovini, ili prije 6.4.1992. godine na pravnom fakultetu u SFRJ. Ukoliko je diploma ste~ena na pravnom fakultetu u nekoj drugoj dr`avi, ovaj uslov se sti~e nakon nostrifikacije diplome od nadle`nog organa. - Da je polo`io pravosudni ispit u Bosni i Hercegovini, ili prije 6.4.1992. godine u SFRJ. Ukoliko je pravosudni ispit polo`en u nekoj drugoj dr`avi, ovaj uslov se sti~e nakon priznavanja ispita od Federalnog ministarstva pravde. - Da nije osu|ivan na kaznu zatvora za krivi~na djela protiv ~ovje~nosti i me|unarodnog prava, protiv slu`bene ili druge du`nosti ili za drugo krivi~no djelo izvr{eno s umi{ljajem, koje u vrijeme imenovanja jo{ nije brisano iz kaznene evidencije koju vodi nadle`ni organ. - Da nije ~lan politi~ke partije. Potrebni dokumenti Kandidati su du`ni prilo`iti originale ili ovjerene fotokopije sljede}ih dokumenata: - Prijavu sa biografijom, adresom i kontakt-telefonom. - Izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne stariji od 6 mjeseci). - Uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci). - Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (ne starije od 3 mjeseca). - Diplomu o zavr{enom pravnom fakultetu. - Uvjerenje o polo`enom pravosudnom ispitu. - Uvjerenje Ministarstva unutra{njih polova da nije osu|ivan za krivi~na djela protiv ~ovje~nosti i me|unarodnog prava, protiv slu`bene i druge du`nosti ili za drugo krivi~no djelo izvr{eno s umi{ljajem, koje u vrijeme imenovanja jo{ nije brisano iz kaznene evidencije koju vodi nadle`ni organ (ne starije od 6 mjeseci). - Ovjerena izjava da nije ~lan politi~ke partije. - Uvjerenje o prosjeku ocjena na pravnom fakultetu. Rok za podno{enje prijava i objava konkursa Rok za podno{enje prijava na ovaj konkurs je 30 (trideset) dana od posljednjeg objavljivanja ovog konkursa. Konkurs se objavljuje u dnevnim listovima Oslobo|enje, Dnevnom listu Mostar, te u Slu`benim novinama Federacije Bosne i Hercegovine. Rok za obavje{tavanje kandidata o rezultatima konkursa i konkursni postupak Kantonalni organ za upravu - Ministarstvo pravde i uprave Kantona Sarajevo du`no je u roku od 15 (petnaest) dana nakon isteka roka za podno{enje prijava na konkurs predo~iti Notarskoj komori Federacije Bosne i Hercegovine listu kandidata koji ispunjavaju uslove navedene u konkursu. Notarska komora Federacije Bosne i Hercegovine, u roku od 30 (trideset) dana nakon predo~avanja liste kandidata, donosi rje{enje o izboru kandidata za notarskog pomo}nika. Kandidati koji ne budu izabrani za notarskog pomo}nika, dobijaju pisano obavje{tenje, koje sadr`i razloge zbog kojih oni nisu izabrani, kao i podatke o kandidatu koji je izabran za notarskog pomo}nika. Protiv rje{enja o izboru notarskog pomo}nika, mo`e se u roku od 8 (osam) dana nakon prijema rje{enja, odnosno obavje{tenja, ulo`iti prigovor federalnom ministru pravde. Prigovor protiv rje{enja o izboru kandidata za notarskog pomo}nika odla`e izvr{enje rje{enja o izboru notarskog pomo}nika. Federalni ministar pravde du`an je odlu~iti o prigovoru u roku od 30 (trideset) dana od dana prijema prigovora. Rje{enje kojim je odlu~eno o prigovoru je kona~no. Protiv rje{enja kojim je odlu~eno o prigovoru, kandidat ima pravo na za{titu svojih prava pred nadle`nim sudom, odnosno pred drugim nadle`nim organima, u skladu sa zakonom, u roku od 30 (trideset) dana od dana prijema kona~nog rje{enja. Mjesto i na~in prijavljivanja Prijava na ovaj konkurs, sa svim tra`enim dokumentima, dostavlja se li~no, ili preporu~enom po{tom, na adresu: Kanton Sarajevo - Ministarstvo pravde i uprave Kantona Sarajevo, Ulica reisa D`emaludina ^au{evi}a 1, Sarajevo. (Protokol - prizemlje) Na koverti sa prijavom i tra`enim dokumentima, nazna~iti: Prijava za izbor 1 (jednog) notarskog pomo}nika u uredu notara Ned`ade Kapid`i} sa slu`benim sjedi{tem na podru~ju Kantona Sarajevo - Op}ina Centar - ne otvarati. Na pole|ini koverte navesti ime i prezime podnosioca, adresu i kontakt-telefon. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e biti razmatrane. MINISTRICA Velida Memi}, dipl. pravnik

K O N K U R S

web: http://mpu.ks.gov.ba e-mail: pravda@ks.gov.ba Tel: + 387 (0) 33 562-083, Fax: + 387 (0) 33 562-241 Sarajevo, Reisa D`emaludina ^au{evi}a 1

42

SCENA
Posjeta pjesniku

ponedjeljak, 28. januar/sije~anj 2013.

OSLOBO\ENJE

Valovi sa Une nailaze NA HRIDI KAMENE
2.300 knjiga u~enicima
Udru`enje pisaca USK-a, ~iji je predsjednik Kemal Coco, a zamjenik Senudin Ja{arevi}, podijelilo je pro{le godine 2.300 knjiga najboljim u~enicima svih razreda i {kola u Krajini. Planiraju to u~initi i ove godine ukoliko im pomognu novoizabrani na~elnici osam op}ina u USK-u. jer mu je u uredni{tvu re~eno da je opasno da se sazna da su novinari i pjesnici, jer pjesnici su ljudi na svoju ruku, prisje}a se Coco. A, koliko dje~iji pjesnik mo`e biti opasan, toliko je opasan i onaj njegov slatki psi}. Me|utim, u patrijarhalnoj, ratovima ogrubjeloj i juna~ki tvrdokornoj Krajini, pjesnici do|u kao pukotina na tvr|avi. Na kon po sje te pi ta li smo osmogodi{nju djevoj~icu {ta da napi{emo o ovom ~iki. - Da je jako, jako dobar dje~iji pisac i da ima puno knjiga, kazala je. I zaista, Kemal Coco je napisao oko 20 zbirki pjesama i 10 proznih djela. Osim "Valova na Uni", kojima simboli~no proslavlja 50 godina od prve objavljene knjige, Coco je upravo zavr{io zbirku "Razgovori sa `ivotom". Njegova djela nisu za vje~nost, smatra skromni pjesnik, te i sam u svom stihu navodi: Nema vje~nosti, re~e stijena i pretvori se u hiljade komaF. BENDER da kamena!

I poslije 50 godina pjesnik i biv{i urednik Vesele sveske stvara • Nova zbirka "Razgovori sa `ivotom"
Poznati pjesnik Kemal Coco i kolega koji je prije vi{e od 50 godina radio u Oslobo|enju pozvao nas je da ga obi|emo ovog vikenda. - Ali, obavezno povedite i djevoj~icu, imam nove pjesme da joj poklonim, naglasio nam je Coco, te sa zadovoljstvom mu se odazvasmo. @ivi sa suprugom Sabirom, k}erka i sin imaju svoje porodice u Americi i zapadnoj Evropi. Zanimljivo je to da su obrnuli imena, te sinu dali ime Sabir po majci, a k}erki Kemala po ocu. Danas tek godi{nje vide djecu i unuke, a otkako je Coco imao sr~ani udar, ne izlazi iz ku}e, prijatelji ga obi|u. Naj~e{}e dru{tvo mu je "tabula rasa" i pi{e ba{ svaki dan. Ro|eni je Banjalu~anin, sa 19 godina je bio urednik i jedan od pokreta~a Vesele sveske u Sarajevu. Potom je oti{ao na slu`enje vojnog roka, a po zavr{etku uputili su ga u Biha} da bude dopisnik Oslobo|enja. Ispred ulaznih vrata

Kemal Coco: Smatralo se da novinar ne mo`e istovremeno biti i pjesnik

poskakivao je mali psi} Gary, koji nikoga ne pu{ta dok ga se dobro ne pomazi. - Eh, 50 dugih godina je pro{lo otkako sam objavio svoju prvu

knjigu "Valovi na Uni" i, evo, ovih dana, {tampao sam njeno reizdanje, ~ime zaokru`ujem svoj pjesni~ki ciklus. I onda, a i danas, Valovi sa Une nailaze na

hridi kamene, a bila je to prva knjiga koja je {tampana u Biha}u, pri~a nam Coco. Onomad, o knjizi nije objavljeno ni slovo u listu Krajina,

Obljetnice
Organisation Job Title Unit Duty Station Start of Assignment Duration Tasks We help people in 50 countries on 4 continents and in Switzerland. You contribute to our vision of a society guided by solidarity as the: Project Assistant for Roma Inclusion (national position) Head Office of Caritas Switzerland in Bosnia and Herzegovina (B&H) Sarajevo March 2013 Depending on project The tasks are mostly related to the project "Inclusion of Roma in B&H 2013-2015": Key tasks: • to conduct selected monitoring tasks • to facilitate media events • to support the realization of events in schools • to facilitate the knowledge transfer in the Western Balkan • to assist the program manager in organizational and administrative tasks (including financial administration) • to issue minutes of meetings, workshops and seminars • to review reports • to administrate tender and contract procedures • to up date project documents • systematic filing according the filing system • to facilitate the coordination with the project stakeholders • to secure the logistic for meetings, workshops, seminars and visits • to collect informations about Roma issues from national and international ressources • university degree (preferably social sciences) • local language as mother tongue; very good command in English (written and spoken); being a Romani speaker is a strong advantage • very good command of computer skills • at least 2 years experience in project cycle management • experience in the education sector; experience in Roma inclusion appreciated • ability to work in a team • to be proactive, reliable and dynamic • preparedness for travelling in B&H • driving license The Project Assistant for Roma Inclusion performs under the guidance of the Program Manager Roma Inclusion. CV, motivation letter and reference letters can be forwarded to: pamhof@caritas.ch Application deadline: February 04, 2013 Job interviews with preselected candidates are scheduled for week 7. Caritas Switzerland, Office Sarajevo Travni~ka 1 71 000 Sarajevo e-mail: casuisse@bih.net.ba www.caritas.ch

Requirements

Hrvatska muzi~ka diva Josipa Lisac koncertom u Revelinu u Dubrovniku po~ela je obilje`avati pojavljivanje svog prvog i jednog od najzna~ajnijih albuma u povijesti diskografije ovih prostora
Jedan od najzna~ajnijih albuma u povijesti diskografije ovih prostora objavljen je 1973. godine i ostavio je neizbrisiv trag u muzi~koj povijesti. Navr{ilo se, dakle, 40 godina od pojavljivanja antologijskog albuma "Dnevnik jedne ljubavi" i u povodu te obljetnice hrvatska muzi~ka diva Josipa Lisac odr`ala je, uz pratnju vrsnih muzi~ara, gala koncert u Revelinu, u Dubrovniku, u sklopu 12. Feste 2013. Dubrovnik". Naime, u ovom je gradu prije 40. godina njezin prvi album "Dnevnik jedne ljubavi" prvi put i predstavljen u tada{njem hotelu Libertas. Ovaj koncert prvi je u nizu koji }e Josipa Lisaca odr`ati. Na turneji kojom obilje`ava 40. godina "Dnevnika jedne ljubavi" Josipa Lisac }e nastupiti u Sava centru u Beogradu 14. velja~e, zatim u Univerzalnoj sali u Skopju 16. velja~e, a za Dan `ena gostovat }e u rije~koj dvorani Zamet, a 19. travnja dolazi u osje~ku Tvr|u (Bastion). No, ovo je samo prvi dio koncerata koji }e Josipu Lisac tijekom ove godine odvesti u mnoge gradove u regiji i inozemstvu. Uvijek pra}ena sjajnim bendom, Josipa }e na ovoj turneji prvi puta, nakon niza godina izvoditi i neke stare klasike s posebnim naglaskom na albumu "Dnevnik jedne ljubavi".

40

godina Dnevnika jedne ljubavi

Specific aspects: Applications

For additional information you can contact:

Website

OSLOBO\ENJE ponedjeljak, 28. januar/sije~anj 2013.

SCENA
Sundance Film Festival

43

Nagrada za Golubovi}eve “Krugove”
, Film “Krugovi” srbijanskog reditelja Sr|ana Golubovi}a, dobitnik je Specijalne nagrade `irija Sundance Film Festivala u kategoriji World Cinema Dramatic. Za Sarajevo Film Festival ova
Beogradski bend Stuttgart Online

posljedicama. Pri~a prati pet ljudi koji se suo~avaju s pro{lo{}u kroz vlastite krize. Pitanje je ho}e li prevladati krivnju, li~ne frustracije i svoj poriv za osvetom? Film postavlja pitanje je li herojsko djelo uzaludna

U ART KINU KRITERION

gostuju}ih bendova
Stuttgart Online i "Vlasta Popi}" nakon vi{e od stotinu koncerata odr`anih u regiji, dolaze i u Sarajevo
U Art kinu Kriterion 2. februara, sa po~etkom u 22 sata, bit }e odr`an koncert gostuju}ih bendova iz Vara`dina i Beograda. Nakon odli~nih nastupa Goribora i Repetitora, posjetioci }e imati priliku slu{ati Stuttgart Online (Beograd) i "Vlastu Popi}" (Vara`din), rock’n’roll bendove koji nakon vi{e od stotinu koncerata odr`anih u regiji dolaze i u Sarajevo. Beogradska gara`na rokenrol grupa Stuttgart Online postoji od 2006, a web magazin Popboks ih progla{ava najboljim debitantima 2007. godine. Izdali su dva albuma: “Radost svakom doma}instvu” (2009) i “Prava stvar” (2012). U me|uvremenu, grupa je odr`ala veliki broj nastupa u Srbiji i regiji, a njihovi singlovi su se vi{e puta nalazili na relevantnim doma}im radio i TV listama. Izuzetan doprinos u izradi oba albuma nesebi~no su dali ~lanovi beogradskih grupa Jarboli, Repetitor, Multietni~ka atrakcija, Ne`ni Dalibor, Veliki prezir, Kri{ke i Straight Mickey and the boyz.
Sa snimanja filma “Krugovi”

Koncert

I vara`dinski “Vlasta Popi}”

Stuttgart Online su: Bojan Sla~ala (bas i glas) i Marko Bari{i} (bubnjevi i glas). "Vlasta Popi}" je punk-noise-indie-pop bend iz Vara`dina nastao krajem 2007. i od tada je odsvirao preko stotinu koncerata diljem regije. Ove su godine izbacili debitantski album “Za o~njake” koji je na{ao svoje mjesto na top ljestvicama najboljih albuma 2012.

U svojoj glazbi igraju se utjecajima 80-ih i 90-ih, kao i trenuta~nim tendencijama, i spajaju ih u vrtlog obojene buke, melodija i vike koji tek u`ivo dobiva svoje naj~i{}e lice. Nakon koncerta, neko od ~lanova benda }e pu{tati muziku u mobility room-u, garantiraju}i tako provod do ranih jutarnjih sati.

vijest ima poseban zna~aj budu}i da je Golubovi}ev nagra|eni film projekat koprodukcijskog marketa Cine Linka iz 2010, kada je i nagra|en Exellence nagradom. U okviru najzna~ajnijeg ameri~kog festivala nezavisnog filma, Golubovi}ev film je u takmi~arskoj selekciji World Cinema Dramatic, uz jo{ 11 ostvarenja autora iz cijelog svijeta koji “su ponudili svje`e perspektive i inventivne stilove” objav, ljeno je na portalu SFF-a, a prenosi Fena. Film “Krugovi” ra|en u ko, produkciji Srbije, Njema~ke, Francuske, Hrvatske i Slovenije, savremena je pri~a o jednom herojskom djelu i njegovim

`rtva ili kao kamen ba~en na povr{inu vode proizvodi krugove koji se {ire vremenom i prostorom poti~u}i nas da ~inimo nova dobra djela? Autori scenarija su Sr|an Koljevi} i Melina Pota Koljevi}. U filmu igraju: Aleksandar Ber~ek, Leon Lu~ev, Neboj{a Glogovac, Hristina Popovi}, Nikola Rako~evi~, Vuk Kosti}... Glavne nagrade na Sundance Film Festivalu dobili su film “Fruitvale” i dokumentarni film “Blood Brother” koji su dvos, tru ko na gra|eni bu du }i su osvojili nagradu `irija i nagradu publike za najbolju ameri~ku dramu, odnosno najbolji ameri~ki dokumentarac.

Mark French razvio unosan biznis

Otvorio agenciju za ru`ne modele
Debeli, }elavi, krezavi, tetovirani, sve dolazi u obzir u agenci ji za ru `ne mo de le Mar ka Frencha koji je idejom o anga`ovanju ne tako lijepih ljudi u razne reklamne svrhe razvio pravi biznis. Mark French imao je originalnu ideju o agenciji koja }e anga`ovati samo ru`ne mode le i uspio je da u Ve li koj Britaniji razvije pravi biznis anga`uju}i samo ljude koji se ne uklapaju u ono {to se smatra tipi~nim manekenskim izgledom. Ne postoji konkretan kriterij koliko modeli treba da budu ru`ni jer French isti~e da je mnogo bitnije da poka`u svoj karakter. - Tra`imo sve od ekstremno mr{avih, debelih, preko visokih i niskih. Nikad ne znam ta~no kakav mi model treba dok ne u|e na vrata, jer je najbitnije {ta }e oni ispoljiti, kakav im je karakter. Na{i modeli u~estvovali su u kampanjama za Calvin Klein i fotografisani su za italijanski Vogue, a posao cvjeta, ka`e French. Zanimljivo je da su me|u anga`ovanijim modelima ljudi sa ekstremnim pirsingom poput Elaine Davidson, koja ih na tijelu ima preko 2.000 hiljade ili tetova`a, a oni se naj~e{}e pojavljuju u filmovima i TV reklamama. Jedan od najpoznatijih mode la ove agen ci je je mo mak po imenu Del, koga su ~itavog `ivota ismijavali zbog izgleda. On je sve, sa mo ne ti pi ~an mo del, sa svo jom ri jet kom ko som, ve li kim u{i ma i nosem i ne vje ro va tno lo {im zubi ma.

Del, najtra`eniji model

44

POMO] U KU]I

ponedjeljak, 28. januar/sije~anj 2013.

OSLOBO\ENJE

NOVOSTI I PREPORUKE

[parogama protiv mamurluka

Nau~nici sa Instituta medicinskih nauka Nacionalnog univerziteta Jeju tvrde da bi aminokiseline i minerali u {parogama mogli sprije~iti mamurluk. Oni su analizirali komponente mladih izdanaka i listova {paroga i upore|ivali njihove biohemijske efekte na }elije jetre pacova i ljudi. Koli~ina aminokiselina i minerala je bila mnogo ve}a u listovima nego u izdancima. Hroni~ni alkoholizam uzrokuje stres na jetri, kao i nelagodne fizi~ke osje}aje koji se povezuju sa mamurlukom. ]elijska toksi~nost je znatno smanjena nakon terapije sa ekstraktom izdanaka i listova {paroga. Ovi rezultati pru`aju dokaze o tome kako biolo{ke funkcije {paroga umanjuju mamurluk i {tite }elije jetre. [paroge se konzumiraju {irom svijeta i dugo su se koristile u medicinske svrhe. [paroge, tako|er, imaju i antigljivi~na, antiinflamatorna i diureti~ka svojstva.

Mu{karci imaju mnogo izra`enije simptome gripe
Sve `ene su bar jednom u `ivotu morale slu{ati jadikovanje mu{karca koji boluje od gripe, misle}i da pripadnici ja~eg spola pretjeruju kada se razbole. Nau~nici tvrde da zaista postoji mu{ka gripa, s puno izra`enijim simptomima. Kad boluju gripu, mu{karci imaju puno izra`enije simptome od `ena zbog dodatnih temperaturnih receptora. - Ka da ima te gri pu, ~es to vam se povisi temperatura kako bi se tijelo izborilo protiv virusa. Kako mu{karci imaju vi{e temperaturnih receptora u moz gu, imat }e i vi {u tem pe raturu tijela i osje}ati se puno lo {i je, ka za la je ne uro log Amanda Ellison s Univerziteta Durham. Istra`ivanje iz 2009. godine,

Mu{ka gripa zaista postoji

Nau~nici obja{njavaju kako mu{karci imaju vi{e temperaturnih receptora u mozgu

koje je podr`avalo postojanje mu{ke gripe, o{tro je kritizirano i okarakterizirano kao neuvjerljivo, jer su se testovi radili na mi-

{evima. Stoga je Ellison odlu~ila svoj rad temeljiti na istra`ivanju ljudskih mozgova. - Postoje bitne razlike u moz-

go vi ma `e na i mu {ka ra ca, usljed kojih se razlikuje i njihovo pona{anje, konstatovala je Ellison.

MODA, STIL, TRENDOVI
Trend za prolje}e 2013. sasvim sigurno je - kola`. Ba{ poput umjetnika i dizajneri su za nadolaze}u sezonu povezivali razli~ite materijale neobi~nih tekstura, jakih boja i {arenih printeva. Odjevni predmeti, ponajprije haljine koje je uostalom najlak{e i kombinirati, ~ine se poput malih umjetni~kih djela. Trend kola`a donosi i jake kontrastne boje na ~istim neravnomjernim plohama, a za one malo manje hrabre razli~ite nijanse istih boja na jednom komadu odje}a. @elite li igrati na sigurno, odaberite kola`-haljinu i kombinirajte je uz jednostavne cipele i asesoar. Najhrabriji }e posegnuti za kombiniranjem razli~itih kola`a sa hla~ama i jaknama. Ako ste i vi me|u njima, budite svjesni da }ete ovakvim odijevanjem itekako privla~iti pa`nju.

LJEPOTA, KOZMETIKA

Kola`-moda

Kosa metalik sjaja

Pohovani pala~inci
Potrebno:
kuhana {unka tvrdi sir po izboru kiseli krastavci kiselo vrhnje ili kajmak majoneza za pohovanje jaja i kru{ne mrvice

Priprema:
[to sitnije isjeckati {unku, sir i kisele krastavce, dodati majonezu i vrhnje pa sve dobro sjediniti. Ispe}i pala~inke i premazati ih filom po sredini, preklopiti krajeve sa strane i urolati. Smotane pala~inke umo~iti u izmu}ena jaja i lagano ih uvaljati u mrvice. Lagano pe}i na ni`oj temperaturi da ne izgore i da dobiju finu boju. Pe~eni su kad se unutra{nji fil stopi.

Ba{ kad pomislimo kako je ve} sve otkriveno, oni koji stvaraju trendove iznenade nas ne~im nezamislivim. Metalik kosa... to je ne{to potpuno novo! Mo`da zbog Olimpijskih igara koje su inspirirale i mnoge modne dizajnere da u svoje redovne ili one special edition kolekcije ove sezone ubace zlatne, srebrne i bron~ane nijanse, no ~ini se kako su i frizeri posegnuli za fenomenom sezone - metalima. Metalik nijanse ve} su osvojile lakove za nokte, sjenila za o~i, pa ~ak i ru`eve za usne, no malo je ko vjerovao da }emo vidjeti metalik kosu na ulicama. Istina, s vremena na vrijeme metalik kosa osvane na pistama ili u fashion i beauty editorijalima, ali ovog prolje}a }e vjerovatno biti i frizura za svaki dan.

OSLOBO\ENJE ponedjeljak, 28. januar/sije~anj 2013.

OGLASI

45

Investitor AL SHIDDI INTERNATIONAL DOO Sarajevo (MAGROS VELETRGOVINA d.d), a za potrebe Sarajevo City Centera ogla{ava

T za nabavku D E R E N i ugradnju
1. Predmet tendera je prikupljanje ponuda i izbor najpovoljnijeg ponu|a~a za nabavku i ugradnju: a. Molerski i zidarski radovi

za potrebe izgradnje objekta Sarajevo City Centar, ul. Vrbanja 1, u Sarajevu, u svemu prema tehni~koj tenderskoj dokmentaciji. 2. 3. Ustupanje nabavke i ugradnje }e se izvr{iti pod uslovima odre|enim ovim oglasom, potrebnom investiciono-tehni~kom dokumentacijom, op{tim i posebnim uslovima investitora i uslovima za ugovaranje i gra|enje. Zainteresirane firme mogu preuzeti pripremljenu dokumentaciju za izradu ponude u prostorijama Al Shiddi INTERNATIONAL DOO Investitora (MAGROS VELETRGOVINA d.d) Sarajevo, u ulici Fra An|ela Zvizdovi}a 1, kula A, 12. sprat (Unitic neboderi, tel: 033 296 705) svakog radnog dana od 10 do 16 sati. Tenderski dosje se otkupljuje po cijeni od 1.170,00 KM (jedna hiljada konvertibilnih maraka i 00 konvertibilnih feninga) bez PDV-a. Uplatu izvr{iti na ra~un 1410010007879378. Dok traje rok za podno{enje ponuda, zainteresirani se mogu informirati kod investitora o svim pitanjima vezanim za izradu ponude. Svaki ponu|a~ mo`e podnijeti samo jednu ponudu, bilo da nastupa samostalno ili sa kooperantom. Rok za podno{enje ponuda traje do 11. februara 2013. godine do 10 sati. Ponude se podnose na adresu investitora ozna~enu u ta~ki 3. ovog oglasa. Ponuda mora sadr`ati: - naziv i ta~nu adresu ponu|a~a, - naziv nabavke i usluga radova ugradnje koji su predmet ustupanja, - cijenu nabavke i ugradnje koji su predmet ustupanja, - rok za izradu radioni~kih crte`a sa detaljima, a po projektnom rje{enju datom od projektanta Grupa Arh d.o.o. Sarajevo, - garantni rok za kvalitet tih radova, - druge podatke koji se moraju unijeti u ponudu. Uz ponudu, u posebnom omotu, ponu|a~ mora prilo`iti: - dokaz da je ovla{ten za izvo|enje radova iz ovog oglasa, - dokaz o registraciji ponu|a~a, - ugovor o poslovnoj saradnji sa kooperantom, - finansijski izvje{taj o poslovanju za 2009, 2010. i 2011. godinu, - podatke o svojim stru~nim kadrovima, - tehni~koj opremljenosti, - dokaz o izvedenim radovima na sli~nim objektima i finansijskim i tehni~kim kapacitetima prate}ih kooperanata.

4. 5. 6. 7. 8.

9.

10. Svaki ponu|a~ du`an je da dostavi garanciju banke za ozbiljnost ponude na iznos od 100.000 KM. Garancija se daje sa rokom va`enja od 90 dana. 11. Otvaranje ponuda }e se obaviti javno 11. februara 2013. godine u 10 sati na adresi pod ta~kom br. 3. ovog oglasa. Tenderska komisija }e nakon ocjena ponuda izvr{iti prijedlog investitoru o izboru izvo|a~a. 12. Ne}e se uzeti u obzir neblagovremeno podnijete ponude (nakon roka iz ta~ke 6. ovog oglasa) i ponude koje ne ispunjavaju zahtjeve iz ovog oglasa. 13. Odluka o prihvatanju ponude, odnosno o utvr|ivanju da tender nije uspio, bi}e dostavljena ponu|a~ima najkasnije 45 dana po otvorenju.

46

OGLASI

ponedjeljak, 28. januar/sije~anj 2013.

OSLOBO\ENJE

OSLOBO\ENJE ponedjeljak, 28. januar/sije~anj 2013.

KORAK NAPRIJED
Any Video Converter 5.0.2
Any Video Converter je all-in-one alat za konvertovanje videa koji odlikuje grafi~ki interfejs jednostavan za upotrebu, velika brzina rada, kao i odli~an kvalitet videosadr`aja. Mogu}e je konvertovanje videofajlova izme|u gotovo svakog formata, uklju~uju}i DivX, XviD, MOV, rm, rmvb, MPEG, VOB, DVD, WMV, AVI u MPEG-4 videoformat za iPod/PSP ili druge portabl videoure|aje, MP4 plejer ili smart telefon. Any Video Converter 5.0.2 je najnovija verzija koja je objavljena i ona sa sobom donosi potpuno novi korisni~ki interfejs, kao i potpuno novi konverzioni engine sa daleko ve}om brzinom rada i unaprije|enim mogu}nostima konverzije.

47

Surface RT tablet
Microsoft radi na popravci za Windows RT korisnike koji su pogo|eni problemima updateovanja aplikacija koje su vi|ene u posljednjem setu updateova koje je Microsoft objavio za svoj operativni sistem ranije ove godine. Neki Surface korisnici su prijavili da nisu u mogu}nosti da pristupe Windows Store prodavnici niti Windows Updateu od primjene posljednjeg seta popravki koje su predstavljene u okviru tradicionalnog Patch Tuesday paketa koji je izdat 8. januara. Firmware update za Surface RT ure|aje tako|er je bio dio grupe updateova koji su isporu~eni u tom momentu. Predstavnik za {tampu kompanije je rekao da kompanija o~ekuje popravku do po~etka februara.

Nintendo se izvinjava
Predsjednik kompanije Nintendo Sa to ru Iwata upu tio je izvi njen je svim korisnicima zbog malog broja novih Wii U izdanja u prvih nekoliko mje se ci dos tu pnos ti ovog sis te ma. On je objasnio da Nintendo razumije ko li ka je potre ba za novim naslovima u vrijeme predstavljanja Wii U, ali je ta ko|er naglasio da je obezbje|ivanje visoko kvalitetnih proizvoda od najve}e va`nosti. Iwata tvrdi da Nintendo veoma ozbiljno shvata svoju odgovornost kad je rije~ o kontinuiranom snabdijevanju novih naslova za novu platformu, te da je takva strategija veoma va`na za dobru softversku liniju.

Pad tr`i{ta Applea
Apple o~ekuje da }e udio njegovih iOS baziranih iPad i iPad mini tableta da nastavi da bilje`i pad u prvoj polovini ove godine u odnosu na niz Android baziranih tableta i drugih brendiranih ure|aja. Udio iPad i iPad Mini ure|aja je u toku druge polovine prethodne godine pao na oko 50 procenata. S obzirom na to da }e Apple najvjerovatnije predstaviti narednu generaciju tableta u drugoj polovini 2013. godine, nekoliko ne Apple brendova tableta agresivno izdaju svoje nove ure|aje u prvoj polovini sa atraktivnim cijenama i specifikacijama da pove}aju potra`nju. Tu su prije svega Amazon Kindle Fire i Google Nexus 7 koji najbolje prolaze na tr`i{tu, ali i Acer Iconia B1, te Asustek MeMO Pad.

Ferrari s jednom brzinom
Aparat koji ko{ta kao dobro odr`avan polovan auto srednje klase
Gre {ke ne ma Sonyev RX1 zais ta iz gle da, a uglavnom se i po na {a kao sva ki dru gi kompakt i zaista ko{ta kao dobro odr`avan polovan auto srednje klase. Aparat se te me lji na 24megapikselnom sen zo ru pu nog filmskog formata (full frame) i objektivu Carl Zeiss `ari{ne duljine 35 mm, {to se otprilike prevodi kao blagi {iroki ugao, te osvjetljenja f2, {to je vrlo svijetlo, ali kod fiksnih objektiva navikli smo i na f1.4 (otvor blende koji propu{ta dvostruko vi{e svjetla od f2). Tehnolo{ki - aparat se zasniva na miri firmwarea u strogo kontroliranim i zadanim uslovima. Osjetljivost senzora ide do izuzetno visokih ISO 25600, a sve do ~ak 12400 daje fotografije odli~nog kvalite ta (re zul tat velikog senzora). RX1 nije pose bno do bar za studijski rad - ekran nije zakrenit, aparat s dodatkom triggera za bljeskalice nije ergonomi~an za dr`anje u ruci, a nezamjenjivi objektiv fiksne `ari{ne daljine tjera fotografa na neobi~ne akrobacije da kadrira ono {to `eli.

Sonyev fotoaparat RX1

Novosti iz Qualcomma

ARM ~ipovi za servere
Qualcomm se pridru`uje nekolicini kompanija u razvoju ARM procesora za rastu}e tr`i{te mikroservera. Kompanija }e za ovo tr`i{te razvijati ~ipove zasnovane na ARMv8 arhitekturi, a trenutno je u potrazi za in`enjerima koji }e raditi na dizajnu i razvoju procesora, izradi prototipa i prate}eg softvera te ostalim potrebnim radnjama. Arhitektura ARMv8 je ARM-ov 64-bitni dizajn posebno prilago|en za servere, {to uklju~uje i podr{ku za ECC, ve}u pouzdanost i visoke performanse za

Qualcomm namjerava razvijati ARM ~ipove s 64-bitnom ARMv8 arhitekturom za tr`i{te {tedljivih servera

rorless tehnologiji - o~igledno, jer je toliko mali. Ovaj dosta skup ure|aj je ra|en da optimizira sinergiju objektiva, senzora

^udna presuda u Njema~koj

Sa ve zni sud u nje ma ~kom gra du Kar lsru heu odlu ~io je da je in ter netesen ci jal ni dio `i vo ta u par ni ci ko ju je protiv svog ISP-a pokrenuo korisnik ko ji je dva mje se ca bez {i ro ko po ja sne ve ze, te le fo na i fa ksa. ISP mu je na do kna dio to {to je mo rao ko ristiti mobitel (kod nas bi se to is to do go di lo - ni kad), ali je ovaj tra `io i da mu se do da tno pla ti ne dos ta tak in ter net ske ve ze. Po odlu ci su da, ko ri sni ci imaju pravo tu`iti svoje ISPove u ovakvim slu~ajevima i tra`iti nadoknadu zbog nedostatka veze s internetom jer je on postao sastavni dio `ivota. Prema obja{njenju glasnogovornika suda, gubitak internetske veze je uporediv s gubitkom mogu}nosti kori{tenja automobila, za {to se u

INTERNET DIO @IVOTA - KA@E SUD

Korisnik tu`io internet-operatera zato {to dva mjeseca nije imao internetsku vezu

po slo vne apli ka ci je. ARM je predstavio dva referentna dizajna procesora s ARMv8 arhitekturom, Cortex-A53 za nisku potro{nju i ne{to ni`e performanse te Cortex-A57 za visoke performanse. Oba rje{enja imaju ~etiri fizi~ka jezgra i do 2 MB L2 cachea. Po red Qual com ma, ra zvoj ARM SoC-ova za tr`i{te servera ve} su ranije najavili AMD, Applied Micro, Cavium, Calxeda, Marvell, Nvidia i Samsung. Prva generacija ARMv8 64-bitnih serverskih ~ipova na tr`i{tu se o~ekuje sljede}e godine.

Novine iz kompanije Swann

Bolt HD 1080p kamera
Swann je kompanija koja je specijalizovana za sigurnosna rje{enja, a njihov najnoviji proizvod nosi oznaku Bolt HD. U pitanju je mini HD kamera koja se kre}e. Ovu mini HD kameru i DVR combo odlikuje oja~ano ku}i{te i veliki broj opcija za postavljanje na otvorenom, ali i 1920x1080 rezolucija pri 30fps ili 12MP kada govorimo o fotografijama. Sa ugra|enim laserskim poenterom, Bolt HD omogu}ava korisniku da potvrdi da je kamera pravilno usmjerena i da se mo`e po~eti sa procesom snimanja, a za{ti}ena so~iva omogu}avaju korisniku da snima pod uglom od 135 stepeni. Baterija pru`a mogu}nost snimanja do 10 sati videa jednim punjenjem.

Nje ma ~koj, ta ko|er, pla }a kompenzacija. Reakcija ISP-ova je da bi ovakva odluka zapravo mogla biti lo{a za

korisnike op}enito jer }e utjecati na pove}anje cijene interneta kako bi se odatle isplatila naknada za ovakve eventualne tu`be.

48

FELJTON

ponedjeljak, 28. januar/sije~anj 2013.

OSLOBO\ENJE

BAJRAM RED@EPAGI]: POBUNJENIK I PUSTINJAK (1)

NA DANA[NJI DAN
Umro Karlo I Veliki, frana~ki kralj od 768. i rimsko-njema~ki car od 800, kada ga je krunisao papa Lav III. Znatno je pro{irio kraljevstvo i postao gospodar gotovo cijele zapadne i srednje Evrope. Uveo je sistem kraljevskih vazala kojima je dodjeljivao nasljedne posjede (feude) i tako stvorio vladaju}u klasu velikih zemljoposjednika. Umro engleski kralj Henri VIII, koji je nakon dolaska na prijesto 1509. pro{irio vlast na Vels, [kotsku i Irsku i izgradnjom jake flote postavio temelj budu}oj pomorskoj sili. @enio se {est puta, a nakon sukoba s papom, koji je odbio da poni{ti njegov prvi brak, oduzeo je papi vlast nad crkvom u Engleskoj, proglasio 1534. sebe vrhovnim crkvenim poglavarom i utemeljio Anglikansku crkvu. Po~ela velika hrvatsko-slovenska selja~ka pobuna pod vo|stvom Matije Gupca. Pobuna je u krvi ugu{ena 9. februara, a njen vo|a je zarobljen i nakon nekoliko dana je umro od posljedica svirepog mu~enja. Umro engleski gusar i admiral Frensis Drejk, prvi Englez koji je oplovio svijet (1577-80). Gusarskim napadima na {panske brodove doprinio je engleskom osvajanju kolonija, posebno u sjevernoj Americi, a imao je i zna~ajnu ulogu u pobjedi britanske ratne mornarice 1588. nad {panskom “nepobjedivom armadom” u bici u Laman{u. Prenio je 1586. krompir u Evropu iz Amerike. Ro|en srpski dr`avnik Ilija Gara{anin, jedan od vo|a ustavobranitelja i vi{egodi{nji ministar unutra{njih poslova u ustavobraniteljskim vladama. Tvorac je srpskog spoljnopoliti~kog i nacionalnog programa “Na~ertanije” (1844), koji je bio temelj srpske spoljne politike sve do Prvog svjetskog rata. Smatra se prvim velikim srpskim politi~arem 19. vijeka. Njegove ideje o`ivio SANU, pripremaju}i se za ratove devedesetih. Francuska vlada narodne odbrane, koja je formirana u Parizu nakon {to je svrgnut Napoleon III i proklamovana republika, prihvatila je kapitulaciju u ratu s Pruskom, u kojem je francuska vojska te{ko pora`ena. U Nju Hevnu u SAD-u pu{tena u rad prva telefonska centrala, dvije godine nakon {to je Aleksander Grejem Bel patentirao telefon. Ro|en poljski pijanista Artur Rubin{tajn. Umro irski pjesnik i dramski pisac Vilijam Batler Jejts, najzna~ajnija li~nost irskog nacionalnog preporoda, jedan od osniva~a i upravnik narodnog pozori{ta. Njegova djelatnost nadahnula je procvat irske nacionalne drame, a u~estvovao je i u javnom politi~kom `ivotu i bio senator od 1922. do 1928. Dobio je Nobelovu nagradu za knji`evnost 1923. U eksploziji ameri~kog vasionskog {atla ^elend`er, 72 sekunde poslije lansiranja iz Kejp Kaneverala, poginulo je svih sedam astronauta. Tri italijanska novinara ubijena u Mostaru, a u Zenici je jedan Britanac ubijen, a dvojica te{ko ranjeni. Britanci su bili slu`benici agencije za dostavljanje humanitarne pomo}i u BiH. U najkrvavijem sukobu od po~etka nasilja islamskih ekstremista u Egiptu, poginulo je 14 ekstremista, dva policajaca i dvojica prolaznika koji su se na{li u unakrsnoj vatri. U Indiji osu|eno na smrt svih 26 optu`enih za u~e{}e u zavjeri i ubistvu biv{eg premijera Rad`iva Gandija. U Zagrebu umro hrvatski knji`evnik Ranko Marinkovi}. U Beogradu preminuo Milo{ Milutinovi}, jedan od najboljih jugoslovenskih fudbalera svih vremena. Predsednik britanske medijske korporacije BBC-ja Gevin Dejvis podnio ostavku, a kompanija se izvinila zbog propusta u izvje{tavanju o naoru`anju Iraka pred rat u toj zemlji. Dva dana kasnije otkaz je dao i novinar BBC-a Endru Giligan, autor spornih tekstova u kojima se optu`uje britanska vlada da je preuveli~ala opasnost od ira~kog naoru`anja. General Vojske SCG u penziji Vladimir Lazarevi} dobrovoljno se predao Tribunalu u Hagu, pred kojim je optu`en za zlo~ine na Kosovu. Osu|en je 26. februara 2009. na 15 godina zatvora.

Sultanova poruka
Red`epagi}ev roman ~ije dijelove feljtoniziramo tretira problem vlasti i karaktera, kao i aginsko-begovsku degeneraciju, simbolizuju}i vje~nu borbu sprega dobra i zla…
kada na polju kod Velikih jezera pobijedi Persijance, gdje uvijek gubljasmo. “Tvoj zadatak, Emire” , povjeri mi sultan, “bio bi da se javi{ Tahir-pa{i Kaduni}u, da slu`i{ kod njega; a ~im ti se uka`e prilika, da vidi{ ima li on oko pupka veliki, crni biljeg ili ne i da mi javi{...” Podigoh se, pro|oh odajom uznemiren, dobivam krupan zalogaj, pomislih i upitah sultana: - Za{to? - Ho}u da provjerim... Davno u Stambol do|o{e kod vezira Idriza dvije sestre iz Plava, a ja se u jednu ljepoticu zagledah i zadobih njenu ljubav. Rodi mi sina, na|enu mu ime Tahir, imao je taj biljeg {to ti rekoh, i godinu dana docnije, kada joj mati bija{e na umoru, vrnu se sa sestrom za Plav; od tada, ni traga ni glasa o njoj... I nisam na~isto: je li Tahir Kaduni} moj sin, ili ne... Prihvatio sam obavezu, a sultan me poljubi u ~elo i ode vla`nih o~iju. Putuju}i gotovo tri nedjelje od Stambola, uz kra}e odmore, niz brojne doline zelenih i brzih voda, zaputismo se preko {irokog polja Kosova za Plav. Kolona se zaustavi na vrhu jedne planine, zvane ^akor, na kojoj nas znojave, gotovo sa svih strana, rashladi vjetar. Bija{e toplo popodne; vo|a puta, izaslanik Feriz-pa{a zastade, napi se hladne vode i zagleda niz planinu u na izgled tamnu dolinu {to nam pu~e pred o~ima... Pri|oh mu, a on me zagleda upitno, ali i ja njega istom mjerom. Obojica smo putnici, on pa{a, ja mla|i oficir, ali se ~uva mene, ne zna cilj moga puta, boji se da ga ne uhodim... Onda me upita za razlog puta, rekoh mu da }u slu`bovati u Plavu, {to ga o~igledno za~udi, ali me nije niti pridobio, niti prinudio ...Prije nego {to uputi svoga izaslanika Feriz-pa{u sa povorkom na dugi put, za Plav, sultan Hamid II pozva i mene u dvor i nasamo mi re~e drhtavim glasom i vla`nih o~iju: - Slu{aj, Emire!... Sje}a{ se, ti si mi spasio `ivot, kad moj polubrat, suba{a Bajazit nenadano i neopa}eno uletje u dvor no}u i podi`e sablju na mene, dok spavah... Bio si do moje sobe, ~uo si {kripu vrata i vidio si ga kad je sabljom zamahnuo na mene; ti si ga s le|a ubio. Za to ti dugujem `ivot! Tvoja mati, Nadira, zamoli me, kad zavr{i{ vojnu medresu, da te po{aljem u Plav Tahir-pa{i Kaduni}u. Evo, ispunjavam joj volju, a tebi pru`am priliku da kod tog ~asnog ~ovjeka i mo`da najboljeg ratnika u Carevini, dou~i{ neke vje{tine i uznapreduje{... Sultan obori o~i i zadrhta, pa sam ve} kroz taj ~in mogao da naslutim da se ne{to s tim pa{om Kaduni}em de{ava, {to nije po volji vladaru. - ^uo si - nastavi on - da ide Feriz-pa{a za Plav. On ima da obavi dva krupna i odgovorna zadatka: prvo, da pripremi pohod Mehmedu Ali-pa{i, koji }e brzo sa silnom vojskom pro}i kroz Plav i produ`iti niz Mora~u rijeku, u napadu na Crnu Goru; i drugo, da izvidi stvar o Tahir-pa{i Kaduni}u, jer ga neki tamo{nji prvaci optu`uju da je bez povoda ubio Rizvan-bega i tra`e njegovu smjenu; drugi Plavljani tvrde da je plavski pa{a ubio bega u samoodbrani, da je bio napadnut, {tite ga, pa su dolazili meni i jedni i drugi, tra`e}i da ispunim njihove zahtjeve. A kadija Rustem-aga tvrdi da pa{a nije kriv. No, sada je to posao Feriz-pa{e. Taj Tahir-pa{a Kaduni} donese Carevini ogroman presti`, da otkrijem tajnu. I opet podi`e glavu i zagleda se u na izgled tamnu dolinu {to se pru`ala niz planinu; pogled mu se zadr`a na dvije ~udne, gotovo krajnje, suprotnosti, {to se nazirahu kao zubi i oko iz te neobi~ne tame... Gaze}i modru travu i suhu paprat, udisali smo jo{ uvijek svje` miris jagli~a i praskavca, a na mahove nas opi miris borove smole, {to ju jako sunce topilo, a da{ak vjetra nudio. I nismo skidali oka s onih bijelih zuba, {to su se u maglenom sivilu sada ve} polako nazirali kao sle|eni grebenovi Prokletija, i gubili se u nebo, dodiruju}i ga okom, kao u snu modra bjelina i davna{nji san, i sve je li~ilo na onu vodu Studenca {to klokotavim {umom budi kasabu, a mene vr}e na rane pute iz mladih dana... Odozdo, iz te, naizgled tamne, doline, ispod sive izmaglice supra`ja sunca, zasja staklasto jezero, sa pjenu{avim talasastim trbusima, kao oko vla`no... Ili nas oko vara, ili nam se prisnilo, pomislimo, ne vjeruju}i vi|enju, ni {umu, poneseni bijelom dalekom ljepotom kojoj se ~ovjek predaje kao nedoku~enoj tajni sna, nemo}no zaslijepljen savr{enim oblikom, odustaju}i od traganja u sopstvenom {umu zaborava... Feriz-pa{a me gledao povremeno, ili mi se pri~injavalo; rekoh mu da nisam prvi put na ovom putu, ali mi ne povjerova, okrenu se i ode za trenutak. U daljini povorke primijetih ~ovjeka koji mi mahnu rukom i prepoznah ga... Prije polaska na put majka mi povjeri da }e s nama potajno putovati i tri prvaka pokreta otpora sa Kosova - Milan Popovi}, Abdulj Dra{eri i Sulejman Vok{i, i upoznade me s njima. Ranije sam ih vi|ao, jer se neki medresanti iz Stambola, a porijeklom iz ovih krajeva, skupljahu u na{em domu, ali im imena do polaska nisam znao. Vok{i je u Pe}i nestao, dok mi Abdulj i Milan povjeri{e da idu kod Tahir-pa{e Kaduni}a, starog prijatelja, radi zna~ajnih poslova i uspostavljanja trajnijih veza. Kad se vrnu iz svog karavana, Feriz-pa{a me upita je li privi|enje, ili ga oko vara, sniva li ono {to se u daljini bijeli, a ja mu rekoh da je ono {to vidi - java... Zaigrala bjelina u oku i ne skida se, a misao o dalekoj slici titra u du{i ~ovjekovoj, pa ti se ~ini da, putni~e, dolazi{ u kraj gdje sunce zaostalo na svakom kamenu, na gusti{u trave, na vodi; a nebo palo u oko, kao tajna puta i kao promjena koju naslu}uje{ iz daljina, kao susret s novim svijetom... (Sutra: Dva tabora)

814.

Astrid Lindgren

1547.

2002.

1573. 1596.

U Stokholmu umrla {vedska knji`evnica Astrid Lindgren, tvorac Pipi Duge ^arape. Napisala je vi{e od 100 djela, a njene knjige prodate su u vi{e od 100 miliona primjeraka.

Pedi E{daun

1812.

2004.

1871. 1878. 1887. 1939.

Visoki predstavnik u BiH Pedi E{daun donio odluku i novom ustroju grada Mostara, kojim se uvodi jedinstveno gradsko vije}e i gradska uprava, te ukida {est op}ina.

D`avid Husi}

1986. 1994. 1995. 1998. 2001. 2003. 2004.

Bajram Red`epagi} ro|en je 23. novembra 1939. u Plavu (Crna Gora). Osnovnu i srednju {kolu poha|ao je u Plavu, Beranima, Vare{u. Studije Filozofskog fakulteta upisao u Skoplju 1961. godine, te studij medicine 1964. i diplomirao akademske 1969/1970. Postdiplomske studije iz interne medicine, nefrologije, poha|ao i zavr{io odbranom magistarske teze maja 1976. na VMA u Beogradu. Aktivno se bavi knji`evno{}u i objavljuje pri~e i romane. Tahir Kaduni}, junak dvotomnog romana Bajrama Red`epagi}a, pripada plejadi hrabrih pobunjenika {to su iskrsavali u povijesnim razdobljima kao usudom poslani da nagovijeste novo razdoblje, ~esto bez razumijevanja i neophodne dru{tvene podr{ke. Ovaj dvotomni roman tematizira odisejadu tog prometejskog buntovnika unutar Osmanskog carstva uklju~uju}i i konstelaciju evropskih snaga XIX i prve polovine XX st. Dok se u prvom romanu (Pobunjenik) Red`epagi} bavi problemom vlasti i karaktera, kao i biolo{kom degeneracijom aginsko-begovskog sloja i upoznaje nas sa Tahirom Kaduni}em kao pobunjenikom protiv vlastite klase, u drugom dijelu romana (Pustinjak) Red`epagi} se bavi i upoznaje nas sa slo`enim prilikama u plavsko-gusinjskom kraju, koji se nakon Berlinskog kongresa na{ao na razme|u interesa Turske i Crne Gore, prilikama u kojima se njegov glavni junak, stari oporbenjak protiv bilo kojeg vida vlasti, buni protiv svih i svakog. Oba romana su fakti~ki jedno djelo koje prati pri~u glavnog junaka Kaduni}a, a tematizira genocid nad muslimanima u Gusinju i Plavu pred po~etak Prvog svjetskog rata. Novo izdanje romana objavio je Connectum iz Sarajeva.

Umro istaknuti bh. novinar i publicista D`avid Husi}. Ro|en 1929. u Tuzli. Osnovao sedmi~ne novine AS i UNA, objavljivao je brojne feljtone i publikacije te napisao nekoliko knjiga. Dobitnik je Nagrade za `ivotno djelo “Veselin Masle{a” i nagrade 30. avgust Oslobo|enja.

2004.

Du{ko Trifunovi}

2006.

2005.

U Novom Sadu u 73. godini preminuo knji`evnik Du{ko Trifunovi}.

OSLOBO\ENJE ponedjeljak, 28. januar/sije~anj 2013.

OGLASI

49

POSLJEDNJI POZDRAVI, SJE]ANJA I SMRTOVNICE

za objavljivanje u dnevnim novinama Oslobo|enje mogu se predati u poslovnicama BH Po{ta {irom Bosne i Hercegovine

I U NAJTE@IM TRENUCIMA S VAMA - VA[E OSLOBO\ENJE
Naziv po{te Biha} Biha} Cazin Velika Kladu{a Adresa Radno vrijeme pon-pet. subota nedjelja 07-19 07,30-15,30 09-19 08-16,30 07-19 07,30-15,30 07-19 07,30-15,30 07-19 07,30-15,30 07-16 07-14 07-19 07,30-15,30 07-16 07-14 07-20 07-20 08-15 08-15 08-15 08-15 08-18 08-18 08-20 08-18 08-18 08-18 08-18 08-18 07-20 08-16 07-20 08-16 08-16 08-15 07-20 08-15 08-15 07-20 07-20 08-15 07-20 09-20 Naziv po{te Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Ilid`a Had`i}i Vogo{}a Ilija{ Travnik Novi Travnik Bugojno Gornji Vakuf Fojnica Donji Vakuf Tuzla Tuzla Adresa Put `ivota bb Grbavi~ka 1 Behd`eta Muteveli}a bb D`emala Bijedi}a 37 Safet bega Ba{agi}a bb Zelene beretke 15 Trg solidarnosti 37 Safeta Had`i}a 107 Trg ZAVNOBIH-a 17 Bul. branilaca Dobrinje bb Rustempa{ina 13 Had`eli 116 Jo{ani~ka 32 29. februara 4 Prnjavor 11 Trg Zlatnih ljiljana bb Nugle II Javi} bb Doktora Raljevi}a bb Ul. 14. Septembra Aleja bosanskih vladara 29 Musala 2 Radno vrijeme pon-pet. subota nedjelja 07-20 07-20 09-16 09-16 08-16 08-16 08-16 09-16 08-15 08-16 07-20 07-20 07-20 08-15 08-18 08-15 08-19 08-15 08-19 08-15 08-16 08-18 07-20 08-15 09-16 08-15 07-20 07-20 07-20 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 07-15 08-15 Naziv po{te Tuzla Tuzla Tuzla Kalesija @ivinice Kladanj Banovi}i Lukavac Gra~anica Srebrenik Grada~ac Zenica Zenica Zenica Zavidovi}i Kakanj Maglaj Te{anj Visoko Vare{ Olovo Breza Br~ko Adresa A. Herljevi}a 10 Rudarska 37 Bosne Srebrne bb Oslobodilaca bb Mar{ala Tita bb Patriotske lige 1 Banovi}i Borisa Kidri}a bb M. Vehbi ef. [emsekadi}a Kulina bana bb H. kapetana Grada{~evi}a 23 Masarikova 46 Kralja Tvrtka I br. 2 Lond`a 83 Patriotske lige bb Zgo{}anska 44 S. Omerovi}a 8 Trg Alije Izetbegovi}a ^ar{ijska 75 Put mira 15 H. kapetana Grada{~evi}a bb Hasana Kjafije 6 Bulevar mira bb Radno vrijeme pon-pet. subota nedjelja 08-16 08-15 08-15 08-15 08-16 08-15 08-16 08-15 07-17 08-15 08-16 08-15 08-16 08-15 07-17 08-15 07-17 08-15 07-17 07-17 07-20 07-20 08-20 07:30-19 07:30-19 07:30-19 07:30-19 07:30-19 08-16 08-16 07:30-16 08-17 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 -

Bosanska 3 Bosanskih Kraljeva Trg zlatnih ljiljana Ibrahima Mr`ljaka bb Bosanska Krupa Trg oslobo|enja 1 Bosanski Bosanska 115 Petrovac Banjalu~ka 2 Sanski Most Kulina bana 11 Klju~ Ferida Dizdarevi}a 3 Gora`de Ustikolina Ustikolina Trg Kemala Hrve bb Pra~a Tekija bb Mostar Bra}e Feji}a bb Mostar Mar{ala Tita 51a Mostar (Sj. logor) Mar{ala Tita bb Konjic Pere Bili}a 24 Jablanica Obala Kulina bana 8 Sarajevo Mar{ala Tita 12 Sarajevo ^emalu{a bb Sarajevo Patriotske lige 40 Sarajevo Livanjska 1 Sarajevo Vi{njik 40 Sarajevo Zmaja od Bosne 88 Sarajevo

50

MALI OGLASI
NEKRETNINE PONUDA
IZDAJEM dvosoban lijepo namje{ten stan na Mejta{u, blizu Katedrale, stambena zgrada, centralno grijanje, adsl. i telefon, mjese~na kirija 500 KM+re`ije. Kontakt: 033/211-101. 000 IZDAJEM jednoiposoban stan Ko{evsko brdo. Mob. 066/310-159.sms IZDAJEM dvosoban stan kod RTV doma. Zainteresovani mogu pozvati brojeve 542-743 i 065/217-372.k TROSOBAN stan u privatnoj ku}i (dupleks) sve posebno, adaptirano, mo`e i namje{teno i gara`a, kirija 350KM + re`ije, Sokolovi} Kolonija. Mob. 061/320439.k POSLOVNI prostor u ul. Paromlinska, 28m2 sa mokrim ~vorom, c. grijanje + galerija, kirija 450KM + re`ije. Mob. 061/320-439.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan, privatna ku}a, poseban ulaz, Vraca. Tel. 033/972-299.k IZDAJEM namje{teno garsonjeru 30m2 i stan 60m2 ul. Bjelave. Tel. 061/356-535.k IZDAJEM sobu sa grijanjem kablovska tv kod Hitne pomo}i mu{karcu zaposlenom. Tel. 033/659-895 i 062/619-677.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan Ilid`a-Lu`ani samcu/ici 400KM+re`ije. Tel. 061/177-610.k IZDAJEM jednosoban namje{ten stan u centru grada. Tel. 070/203-479.k MARIJIN dvor, kancelarije 100m2, renovirano, eta`no, II kat, povljno. Mob. 061/350-448.k IZDAJEM komfornu sobu studenticama ili zaposlenoj `eni strogi Centar. Tel. 063/931-407.k IZDAJEM jednokrevetnu sobu samcima na Stupu, cijena 180 KM, re`ije ura~unate. Tel: 033/452-995.k IZDAJEM nov poslovni prostor 40m2 do po{te na Ba{~ar{iji cijena 450KM. Tel. 061/925-106.k IZDAJEM namje{tenu garsonjeru, centar, Mejta{, za jednu ili dvije osobe, nov samostalan objekat, sa nus prostorijama. Mob. 061/869-396.k 2448.k POVOLJNO izdajem ku}a, prizemlje+sprat, 4 sobe, kuhinja, mokri ~vor+nus prostorije, namje{teno, strogi centar, Mejta{. Mob. 061/869-396.k IZDAJEM jednokrevetnu ili dvokrevetnu sobu djevojkama za stanovanje. ul. Mula Mustafe Ba{eskije br. 3/II, Sarajevo. Mob. 061/252-663.k IZDAJEM dvokrevetnu komfornu sobu, Bjelave, upotreba kuhiinje i interneta. Tel. 443-938, 062/224-836.k IZDAJEM sprat ku}e u Donjm Vele{i}ima sve zasebno voda, struja, plin i ulaz tek renoviran namje{ten komplet cjena 200KM. Tel.061/305-132.k IZDAJEM gara`u kod Drvenije mosta. Mob. 061/157-677 i 033/218-490.k IZDAJEM jednosoban namje{ten stan, Marin dvor. Mob. 066/775-459.k IZDAJEM manju ku}u, praznu, bez grijanja, B. potok, Sisovi}a 39. Tel. 618-384.k IZDAJEM namje{tenu garsonjeru, Trebevi~ka 64, N. Sarajevo. Mob. 062/203680.k IZDAJEM gara`u na Grbavici I, kod {kole, Grbavi~ka. Mob. 062/623-640.k BA[^AR[IJA, trosoban 75m2, renoviran, namje{ten, eta`no, zaposlenim. Mob. 061/350-448.k IZDAJEM gara`u, centar grada, [trosmajerova. Tel. 200-227, 061/908-587.k IZDAJEM gara`u u Vogo{}i Ul. Partizanskog odreda Zvijezda 32 povoljno. Tel. 061/625-309.k IZDAJEM gara`u Dalmatinska 11, naselje sunca. Tel. 061/311-258.k IZDAJEM manji jednosoban stan namje{ten u privatnoj ku}i strogi centar. Tel. 061/904-465.k IZDAJEM jednokrevetnu namje{tenu sobu u blizini hotela Bristol centralno grijanje, kablovska TV. Tel. 033/652-293.k IZDAJEM stan privatna ku}a poseban ulaz, Hrasno. Tel. 061/555-900.k IZDAJEM namje{ten stan na Vrbanju{i (Ba{~ar{ija). Tel. 061/191-781.k IZDAJEM dom odmora i oporavka u prirodi u Ledi}ima, 8 le`aja, kamin sala, dnevni boravak, kuhinja, sanitarije. Mob. 061/131-726.k IZDAJEM namje{tenu garsonjeru za jednu osobu, Donji Vele{i}i, poseban ulaz, centralno grijanje. Mob. 061/530-045.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan na Alipa{ino B faza, 300KM. Tel. 061/842-989.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan na ^obaniji, cijena 300KM + re`ija. Mob. 061/209-334.k IZDAJEM gara`u u Papagajci. Mob. 061/140-442.k IZNAJMLJUJEM namje{ten stan u centru strancu ili zaposlenom br.paru. Tel: 062/169-663.k IZDAJEM gara`u, povoljno, Bulevar M. Selimovi}a 43. Tel. 654-204.k IZDAJEM jednosoban namje{ten stan, grijanje,. Tel. 062/692-255.k SOBA studenticama, I god. studia, kod Holiday Inna, prekoputa kampusa. Tel. 00387/62-279-428, 00387/33-214-595.k IZDAJEM 2 poslovna prostora u zgradi Papagajka povr{ine 40m2 drugi 20m2. Tel. 033/535-165 i 061/141-676.k POSLOVNI prostor zgrada Lorisa, 70m2, I sprat, 700 KM, pos. prostor u Hrasnom, D`amijska, 250m2, V sprat, sve novo luksuzno. Tel. 066/999-944.k IZDAJEM luksuzno opremljen apartman 120m2, lokacija 300 m od OHR-a, priklju~ak interneta, kablovska i mjesto za parking. Apartman se izdaje isklju~ivo strancima. Mob. 061/405-622.k IZDAJEM nenamje{ten stan 75m2, na du`e vrijeme, 2 kupatila, 2 balkona, 2 lo|e, ul. Patriotske lige 46. Mob. 061/744523.k IZDAJEM poslovni prostor 15m2 u Centru grada. Tel: 757-908.k IZDAJEM manju garsonjeru. Tel. 033/204-706.k IZDAJEM namje{ten stan, privatna ku}a, poseban ulaz. Tel:062/255-827.k IZDAJEM dva jednosobna polunamje{tena stana, na Bistriku, ul. Iza ba{}e 4. Mob. 061/103-258, 225-632.k IZDAJEM prostor za nadogradnju noktiju, kozmeti~ki salon.Tel: 061/809319.k SLATINA kod porodili{ta Jezero, pos. prostor pogodan za ssve namjene, 190m2, 2.500 KM/m2. Mob. 061/170-254.k

ponedjeljak, 28. januar/sije~anj 2013.
IZDAJEM stan u privatnoj ku}i 1200 kvadrata.Tel. 033/440-747.k IZDAJEM pos. prostor 25m2, Zelenih beretki 12. Mob. 061/252-663.k IZDAJEM pos. prostor 60m2, ^ekalu{a 10. k IZDAJEM gara`u u Trnovskoj 4 Kova~i. Tel: 204-678.k IZDAJEM sprat ku}e famelijarnoj porodici ili studentima. Tel: 655-787 ili 061/778-245.k IZDAJEM komfornu sobu na Mejta{u, iznad pijace Markale, `enskoj osobi. Tel. 225-747, 063/947-075.k IZDAJEM gara`u, privatna ku}a, na Grbavici I. Mob. 063/639-213.k

OSLOBO\ENJE

DOBRINJA V, S. Filipovi}a, potkrovlje, 77m2, 1.500 KM/m2, Dobrinja III, Trg Sar. olimpijade, 30m2, 2 sprat, 1.800 KM/m2. Mob. 062/383-064.k HRASNO, 38m2, suteren, dobro stanje, 65.000 KM, Centar, E. Mulabdi}a, 93m2, potpuno i luksuzno adaptiran, 2 sprat, 3.000 KM. Mob. 062/383-064.k DOBRINJA C-5, E. Cocali}a, 56m2, 2 sprat, 1.400 KM/m2, Dobrinja I, Trg sabora bosanskog, 2 sprat, 76m2, odli~no stanje, 1.250 KM/m2. Mob. 062/383064.k MARIN Dvor, K. Tvrtka, 1 sprat, 128m2, uknji`en, (140m2 fizi~ki), 2.000 KM/m2. Mob. 062/383-064.k PRODAJEM dvosoban stan 65m2, bez ulaganja, ul. Zmaja od Bosne 36/7. Mob. 061/566-689.k PRODAJEM dva jednosobna stana po 36m2 u istoj zgradi i na istom spratu na trgu heroja ili mijenjam za odgovaraju}i ve}i. Mob. 061/337-764.k DVOSOBAN konforan stan, 59m2, 2 balkona + podrum, I sprat, ul. Adema Bu}e. Mob. 061/552-163.k PRODAJEM gara`u 12m2, vl. 1/1, centar, Kranj~evi}eva ispod Konzuma. Mob. 061/869-396.k PRODAJEM 700m2 gra|evinskog zemlji{ta u Ned`ari}ima, ul. Branislava Nu{i}a br. 46. Mob. 061/191-521.k PRODAJEM jednosoban stan, 40m2 na Grbavici I. Mob. 061/098-582.k PRODAJEM staru Bosansku ku}u u Starom gradu. Mob. 062/153-603.k PRODAJEM ve}u ku}u na tri nivoa sa zemlji{tem od 1.117m2 Ilid`a. Tel. 440747 i 064-4484-083.k STAN u centru Vogo{}e, 113m2, cijena 1050KM/m2, petosoban, dvoeta`ni. Tel. 061/733-956.k KU]A Kova~i 150m2 gara`a ba{ta 250m2. Tel. 061/299-911.k CENTAR 75m2, 80m2, 147m2, 79m2. Tel. 061/299911.k CIGLANE 79m2, H. Kulenovi}a. Tel. 062/758-330.k KU]A Pofali}i p+1 na 350m2 placa. Tel. 061/299-911.k BREKA 105m2, dvoeta`ni 79m2 48m2. Tel. 063/157-832.k STAN ^. Vila 96m2, 60m2. Tel.063/157832.k STAN ~etverosoban (94m2+42m2), sa dva wc i terasom. Tel. 061/733-956.k EKSTRA povoljno - ku}a i 1,5 dunum zemlje u Bla`uju, papiri uredni, cijena 65.000 KM. Mob. 061/913-140.k DALMATINSKA Centar stan 121 m2 vp. Mogu}a stambeno pos. kombinacija. Tel:033/221-533.k PRODAJEM dvoiposoban stan 74m2, II sprat, kod doma armije. Tel. 445-370. poslije 15 sati.k PRODAJEM stan 72m2, Ul. Muse ]azima ]ati~a 18/III. Tel. 033/458-700, 061/906-641.k PRODAJEM useljivu ku}u u Busova}i 200m2, 25.000 eura. Tel. 061/176-730.k PRODAJEM jednosoban stan 40m2, Grbavica I. Tel. 061/098-582.k PRODAJEM stan na Vojni~kom polju 48m2, II sprat. Tel. 061/170-218.k PRODAJEM ku~u i dulum zemlje, cijena po dogovoru, Ul. Remze ahmetovi}a 250. Tel. 062/295-492.k TOPAL Osman Pa{e 66m2 1. sprat, kancelarijski prostor. 700KM. MARIJIN Dvor, K. Tvrtka, dva stana, 96m2, 1 sprat, 2.200 KM/m2 i 128m2, 1 sprat, 2.000 KM/m2. Mob. 062/383064.k DOBRINJA 5, Trg G. Prato, 7 sprat, 77m2, 105.000 KM. Mob. 062/383-064.k PRODAJEM dvosoban stan, C faza Alipa{ino polje, ul. Bosanska br. 1, 59m2 po 1.200KM/m2. Mob. 062/215-030 ili 061/235-257. ^ENGI] V. ul. F. Be~irbegovi}a, 56m2, 5 sprat, 1.800 KM/m2. Mob. 062/383064.k 268-442PRODAJEM stan 72m2, ul. Muse ]azima ]ati}a br. 18/III. Tel. 033/458-700 i Mob. 061/906-641.k

ZAMJENA
SARAJEVO-Zagreb, stan u centru Sarajeva, za trosoban u centru Zagreba, na potezu tramvaja. Tel. 00387/62-279-428, 00387/33-214-595.k PRODAJEM mijenjam stan 81m2 dva balkona, eta`no grijanje plin, struja Marijin Dvro Kralja Tvrtka. Tel. 033/668-460.k MIJENJAM useljivu dvojnu ku}u, vl. 1/1, Mostar - Vrap~i}i kod pijace, sa ba{tom za sli~nu u Trebinju ili manju. Ku}a ima 2 poslovna prostora u 2 ulaza. Mob. 061/301-772.k

PRODAJA
PRODAJEM stan adaptiran, P.V.C., u svakoj sobi klima, blindirana vrata, elektro-vodovodne instalacije promjenjene, u fulu sre|en 52m2, u ul. Aleja lipa. Mob. 062/296-496.sms ALIPA[INO Polje, C faza, 39m2, 1 sprat, preko puta Mercatora. Mob. 063/788-036.sms JEDNOIPOSOBAN stan u Vogo{}i, ul. Spasoja Blagov~anina, v. prizemlje, cijena 60.000KM. Mob. 066/801-732.k STAN na Dobrinji, ul. Janka Jolovi}a, I sprat, 67m2, 97.000KM. Mob. 063/034355.k STAN, ul. Prijepolj~eva, 38m2 i 52m2, balkon, djelomi~no renoviran, 2.300KM/m2. Mob. 062/959-129.k BJELAVE, Bardak~ije, 34m2, I sprat, adaptiran, 75.000KM. Mob. 062/619361.k HRASNO, Trg heroja, 63m2, nadogradnja, V sprat, c. grijanje, 110.000KM. Mob. 066/801-711.k HRASNO, A. lipa, 12 sprat (zadnji), 53m2, renoviran, 115.000 KM, Marin dvor, K. Tvrtka, 96m2, 1 sprat, 2.200 KM/m2. Mob. 062/383-064.k IMANJE Grdonj: parcela 31.000m2 sa 3 ku}e i parcela 800m2 Brusulje, Vikden ku}a Pale Potoci Kriva~e Brezik. parcela 4.000m2 Kasindo -Lukavica parcela 30.000m2 Tilava Lukavica www.neras?teol.net. Tel. 066/488-818.k NOVO Sarajevo 55,44 i 35m2 Hrasno 53 i 65m2 Vele{i}i 35m2 Dobrinja 55,68 i 89 m2 Ilid`a 55m Mojmilo 55m2. www.neras?teol.net. Tel. 061/375-787.k PRODAJEM stanove Dobrinja I 55m2 74.000 KM, Vraca- Tranzit - 73m2 115.000KM, Ko{ev. Brdo 31m2 43.000 KM, Isto~no Sarajevo 60m2 80.000KM, www.neras?teol.net. Tel. 065/294-840.k

POTRA@NJA
TRA@IM za iznajmiti namje{tenu garsonjeru, na potezu Pofali}i-^engi} Vila. Mob: 063/789-212.k AGENCIJI potrebno vi{e stanova u Vogo{}i, za poznate klijente. Mob. 061/579493.k AGENCIJI potrebno vi{e stanova za poznate klijente. Tel. 033/654-793.k POTREBAN dvosoban namje{ten stan, u Hrasnici, sa grijanjem, internet konekcijom i kablovskom, na period od 3-4 mjeseca. Tel. 033/225-431, 033/209-955.k AGENCIJI potrebni stanovi za izdavanje i prodaju, lijenti poznati.Tel. 061/360084.k TRA@IM ZA iznajmiti namje{tenu garsonjeru, na potezu Pofali}i-^engi} Vila. Mob: 063/789-212.k AGENCIJI potrebno vi{e stanova u zgradi za iznajmljivanje. Tel. 061/437-732 i 061/214-306.k POTREBNO vi{e stanova za prodaju i izdavanje u kantonu Sarajevo. Tel: 062/200-777, 033/203-127.k POTREBNO vi{e praznih i namje{tenih stanova i ku}a za iznajmljivanje.Tel: 061/214-306 i 061/437-732.k

OSLOBO\ENJE ponedjeljak, 28. januar/sije~anj 2013.
PRODAJA
PRODAJEM stan, atraktivan, povoljno, 2 balkona. Tel. 066/843-158.k BREKA, prodajem stan, 3 sprat, 70m2, I. Mujezinovi}a, 180.000 KM. Mob. 062/316-379.k DVOSOBAN stan 60m2, dva balkona po 40m2+WC+odvojeno kupatilo, kod stanice Pofali}i, 128.000 KM. Mob. 061/205000.k CENTAR, Skenderija, 75m2, cen. grij. lift, balkon, 82.000 eura. Mob. 061/205235.k STAN 160m2, potpuno renoviran, strogi centar. Mob. 062/766-946, iza 16 sati.k KU]A, ul. Sarajevskih gazija 7, Stari Grad. Tel. 240-895.k PRODAJEM stan na Dobrinji IV, extra sre|en, 52m2. Mob. 061/510-371.k ALIPA[INO P, S. Fra{te 67m2, 5 sprat, 1.400 KM/m2. Mob. 062/383-064.k ^ENGI] V. F. Be~irbegovi}a, 60m2, 5 sprat, potpuno adaptiran, 1.950 KM/m2. Mob. 062/383-064.k PRODAJEM se stan Ilid`a- Pejton 61m2 cijena povoljna. Tel. 061/284-875.k STAMBENO poslovni prostor dim. 12x8 parking 422m2 novogradnja Ilid`a. Mob:061/552-542.k VI[E gra|. placeva na podru~ju grada od 500m2 Tel. 061/299.-911.k CENTAR, M. Kantard`i}a, 27m2, 4 sprat, 63.000 KM. Mob. 062/383-064.k POLJINE, zemlja 8+2 duluma, pogodna za gradnju, povoljno. Mob. 066/669696.k MALE[I]I donji, dva duluma zemlje pod vo}em, mo`e i gradnja, voda, struja, put, povoljna. Mob. 061/217-897.k PRODAJEM ku}u hitno, prizemlje+sprat+potkrovlje+ba{ta 350m2, urbanisti~ka+gra|evinska dozvola, voda, struja, 29.000 eura. Abdurahmana Muharemije br. 76, naselje Bare.k PRODAJEM vikend ku}u sa oku}nicom oko 1800m2 gara`om, potokom priklju~cima. Tel. 543-043.k GRBAVICA, troiposoban stan 85m2, renoviran, sa gara`om. Mob. 061/964797, 033/617-742.k PRODAJEM trosoban stan 70m2, 1 sprat, Hrasno, Aleja Lipa. Tel. 445-371, iza 15 sati.k PRODAJEM dvoiposoban stan 74m2, 2 sprat, kod Doma armije. Tel. 445-371, iza 15 sati.k PRODAJEM stan 52m2, na Alipa{inom polju, mo`e i zamjena za Banja Luku. Tel. 542-668.k PRODAJEM dvosoban stan 57m2, Kolodvorska, neboder kod Socijalnog. Mob. 061/905-212.k BA[^AR[IJA, rpodajem ku}u. Tel. 665-966, 061/199-845.k [VRAKINO selo, jednosoban stan 33m2, u blizini Merkatora. Tel. 618-384.k PRODAJEM dvosoban stan na Dobrinji 3, cijena 75.000KM. Tel. 061/146-298.k PRODAJEM stan 85m2, Kralja Tvrtka, I sprat. Tel. 063/025-896.k PRODAJEM trosoban stan sa 2 balkona, ekstra lokacija, pogodan za sve namjene. Tel. 070/203-976.k PRODAJEM stan 66m2, veoma povoljno, Ul. Avde Jabu~ice, mo`e i zamjena za Trebinje, bez posrednika. Tel. 033/810572, 061/438-855.k PRODAJEM dvosoban stan 53m2 sa centralnm grijanjem, Otoka, Grada~a~ka. Tel. 061/319-540.k PIONIRSKA dolina, novogradnja, 69m2+parking, trosoban. Tel. 033/222508.k TRI dunuma zemlji{ta na Poljinama za ku}u na najatraktivnoj lokaciji. Tel: 061/141-548.k BJELAVE, kod bolnice Ko{evo, prodajem jednosoban stan 33m2, 2.200KM/m2. Tel. 060/312-1318.k PRODAJEM zemlji{te u ^elebi}ima kod Konjica. Tel. 036/730-105.k VRLO povoljno prodajem zemlje 960m2 na Palama 800 m iznad Simpa. Mob: 061/571-129.k PRODAJEM ~etverosoban stan, Kvadrant, ^. Vila i troiposoban stan kod Merkatora, ul. Lo`ioni~ka, N. Sarajevo. Tel. 033/677-582, 064/4345-441.k PRODAJEM stan 71m2, strogi centar. Mob. 061/398-420.k PRODAJEM ili mijenjam ~etverosoban stan u centru, ul. M.M. Ba{eskije br. 3, kod Vje~ne vatre, za jednosoban uz doplatu, centar. Mob. 061/252-663.k PRODAJEM stan 52m2, Alip.polje, namje{en, 5 sprat, u odli~nom stanju, Trg nezavisnosti broj 6, cjena prihvatljiva po dogovoru. Mob. 063/322-310 Me|ugorje.k PRODAJEM garsonjeru u [vrakinom, 29m2, cijena 60.000 KM. Mob. 062/870389.k PRODAJEM vikendicu u Vlakovu, novogradnja, 130m2, oku}nice 1.000m2, 70.000 KM. Mob. 061/170-254.k VRATNIK, ispod kasarne Jajce, ku}a 70m2, dvije eta`e sa 345m2 placa, povoljno, hitno. Mob. 065/061-966.k PRODAJEM stan 60,80 kvadrata u Mostaru, naselje Zalik, useljen 2006 g. papiri 1/1, cijena 95.000 KM. Telefon 061/780-567, fele ef¡yahoo.com STAN, centar, 40m2 i 47m2, Grbavica, 52m2, 1.800KM/m2. Mob. 061/865-011.k DOBRINJA III, S. Neze~i}a, 1 sprat, 68m2, 1.600 KM/m2, Dobrinja III, Trg Sarajev. olimp. 33m2, 1.800 KM/m2. Mob. 062/383-064.k STANOVI prodaja: Marijin Dvor u Kralja Tvrtka, 96m2, I sprat, eta`no grijanje struja/plin, pogodan i za poslovni prostor. 061/183-211.k PRODAJEM vikendicu 70m2 u Glavati~evu-centar, prizemlje, dvije gara`e, terasa, oku}nica. Mob. 061/146-147.k STARI Grad, Dugi Sokak, trosoban stan 81m2, 200.000 KM. Tel. 066/024042.k POVOLJNO prodajem stan 54m2, Hrasnica. Mob. 062/229-677.k PRODAJEM ku}u na Jablani~kom jezeru. Tel:061/875-291.k PRODAJEM gra|. zemlji{te kod d`amije, na Plandi{tu-Ilid`a, 1.260m2, 59.000 KM. Mob. 061/170-254.k PRODAJEM vi{e ku}a u Kantonu u Sarajevu razli~itih lokacija i kvadratura.Tel: 061/415-786.k PRODAJEM trosoban stan 86m2, M. Tita 60/I. Mob. 061/255-885.k CENTAR strogi, Titova, 4,5 stan, atraktivan, 146m2, za stanovanje i pos. aktivnosti, cijena po dovogoru. Mob. 061/893-105.k PRODAJEM stan-ku}u 212m2, dvoeta`no sa parkirali{tem, A. Hangija 82, K. Brdo. Mob. 061/255-885.k PRODAJEM ku}u u @ivogo{}u, Makarska rivijera, prvi red od mora 5m, 185m2, 2 eta`e, 4 sobe sa terasama i kupatilima. Tel. 033/445-612.k PRODAJEM adaptiran dvosoban stan, 56m2, Dobrinja III. Mob. 061/132-488.k PRODAJEM stan u velikoj aleji, 75m2, 105.000 KM, 60m2 podrum (vila), vl. 1/1. Mob. 061/170-254.k PRODAJEM stan, Breka, H. Su{i}a, prizemlje, 48m2+80m2 ba{ta, 137.000 KM. Mob. 061/143-076.k PRODAJEM povoljno dvosoban konforan stan 59m2 Geteova. Tel: 066/864478.k PRODAJEM sadnice lipe visine 2 do 4m i raznog drugog drve~a. Tel. 066/092-978.k PRODAJEM kacu i lulu od kazana za pe~enje rakije. Tel. 061/367-103.k PRODAJEM {ubaru i okovratnik polarna lisica. Tel. 033/648-321.k PRODAJEM braon bundu br. 38. Tel. 033/648-231.k PRODAJEM nova invalidska kolica, cjena po dogovoru. Mob: 061/199-328, od 8-13 sati. k PRODAJEM komplet po{tanskih maraka BiH i HB 1992 -2012. god u albumima. Tel. 061/194-220.k PRODAJEM sjedi{ta i druge djelove konbija I2. Tel. 061/367-103.k DJELOVI auto zastava 101 balkonska vrata. Tel. 061/530-314.k PRODAJEM djelovi konbija 12 Folcvagen. Tel. 061/367-103.k PRINT ma{ina Rodin Solvent 6184 A, {irina {tampe 180 cm. Tel. 553-865, 061/895-017.k PRODAJEM povoljno pelene za odrasle br. 3. Tel. 612-776.k STAKLENI sto 100x100 cm, sa metalnim postoljem. Mob. 062/858-258.k PRODAJEM nov kau~ crvene boje. Tel. 061/211-508.k PRODAJEM 2 ormara stara 6 mjeseci, novi. Tel. 033/665-091.k PLINSKA pe} na priklju~ak na dimnjak ispravna 50Km. Tel. 062/827-908.k PRODAJEM plinsku pe}, Holandija, 6 kw, zidna. Tel. 531-031.k PRODAJEM proto~ni plinsi bojler, za dimnjak, noviji. Tel. 531-031.k STIGLA zima, med je lijek. Mob. 061/713-410.k PRODAJEM plinsku pe} Emina za dinjak. Tel. 531-031.k PLINSKI kombi bojler Valiant, 24 kw, fasadni za cen. grijanje, povoljno. Mob. 061/546-018, 033/210-534.k PRODAJEM ambala`u sarajevske pivare, povoljno. Tel. 061/745-586 Ilid`a.k PRODAJEM `enke belgijskog orija{a, veterinarski tretirane. Tel. 064 4257291.k PRODAJEM skije sa komplet opremom i snoubord. Mob. 061/809- 763.k PRODAJEM 200 kom cigle, cijena fiksno 100KM. Tel. 062/315-540.k PRODAJEM neispravan foto-aparat Samsung, ne mo`e se zatvoriti poklopac, cijena po dogovoru. Mob. 061/653-627.k PRODAJA drva i uglja. Tel: 061/247-186 i 061/785-535.k PRODAJEM uvezane revije Bosna, Globus, nacional.Tel:524-973.k PRODAJEM stomatolo{ki RTG aparat Kgenus Gotzen 2007, ispravan. Tel: 061/789-290.k PRODAJEM rakiju jabukova~u 50 stepeni na veliko 12 KM ~ista. Tel. 061/249631.k PRODAJEM dva albuma zna~ki. Tel. 062/326-072.k

MALI OGLASI
DUKATE kupujem, zlato lomljeno, ispravno, {orvane, najbolje pla~am do 40e/gr. Isplata i dolazak odmah.Kupujem i ordenje, sablje, bode`e, vojna odlikovanja, srebro. Mob. 061/377-500.sms KUPUJEM japanska i ostala rashodovana i havarisana vozila. Mob. 063/459893.k AGENCIJA kupuje stanove za svoje poznate klijente. Tel. 033/654-793.k KUPUJEM stare devizne {tednje i dionice po povoljnoj cijeni. Tel.065/869-608.k KUPUJEM umjetni~ke slike, filateliju, stari nakit i ostala. Tel. 033/456-505 i Mob. 061/214-405.k KUPUJEM stare satove, zidne, |epne, ru~ne, ordenje, zna~ke i ostalo. Tel. 033/456-505 i 061/214-405.k KUPUJEM papire saobra}ajnu od kamp prikolice ili sli~nu rashodovanu Tel. 061/224 -104.k KUPUJEM sve vrste dionica akcija i obveznica sa Sarajevske i Banjalu~ke berze. Tel. 061/188-488.k KUPUJEM mjenja~ za konbija Folcvagena. Tel. 061/367-103.k KUPUJEM vez sa srmom, suhozlatice, ~avrme, zidne satove austrougarske, demirlije, pe{kune, }ilime pirotske i sarajevske }ilimare. Mob. 061/159-507.k AGENCIJA kupuje ili izdaje stanove, uz proviziju 3/%, isplata odmah. Mob. 061/170-254.k KUPUJEM obveznice devizne {tednje i ratne {tete, isplata odmah. Mob. 061/526918.k KUPUJEM nekretnine u Sarajevu ili posreduje uz 3% proviziju pri prodaji. Tel. 654-793.k KUPUJEM umjetni~ke slike, starinski namje{taj, sablje, ordenje ZOIl 84 i ostalo. Mob. 061/065-126.K KUPUJEM sablje, ordenje, pe{kune, slike, bakarno su|e, }ilime i ostalo. Mob: 061/553-640.k KUPUJEM mjenja~ konbija T2. Tel: 061/367-103.k KUPUJEM staru deviznu {tednju Jugo i Privrednu banku, isplata odmah. Mob. 066/723-731.k

51

USLUGE
TEPSER S.O.D. profesionalnim ma{inama ~istimo: namje{taj, unutra{njost, auta, tepihe (rese), itisone i kamene podove (za{tita). Tel. 061/524-461 i 033/200-003. 2632

MAXIVITA, ku}na njega i ~uvanje starih i bolesnih-lica, davanje injekcija, infuzija, inzulina, itd. Mob. 061/319-604. 2280

MIKADO Al. `aluzine, trakaste, rimske, panele zavjese i Dekori, vanjsek PVC i al.roletne. gara`na rolo i harmonika vrata. Tel. 033/789999 i 061/551-515. 2073 AUTOPREVOZNIK-kombi prevoz: robe, stvari, selidbe, {uta, mo`e inostranstvo. Mob. 062/421-050, 033/541-878. 2077 MOLER moluje stanove 1-sobni oko 100 KM, 2-sob. oko 150KM, 3-sob. oko 200KM. Mob. 062/073-760 i Tel. 033/630332.sms MATEMATIKA, instrukcije za srednjo{kolce i studente. Mob. 061/135-748.sms PRAVIMO doma}e torte i kola~e po naru|bi. Dostava na adresu. Mob. 061/229961.sms TV VIDEO servis, Porodice Ribar 65, Hrasno, popravka svih vrsta TV aparata, dolazak na ku}nu adresu, original daljinski za sve TV aparate. Tel. 650-867, 061/188-410.k UGRADNJA, prodaja, remont alnasera, alternatora, motora brisa~a i motora ventilatora. Mob. 061/365-193.k “VITALIS” ku}na njega i lije~enje starih i bolesnih osoba, kupanje, hranjenje, infuzije, injekcije, mijenjanje katetera, laboratorij, pregled ljekara (internist). Mob. 061/172-948.k SANITETSKI prevoz nepokretnih i te{ko pokretnih osoba, uz pratnju. Mob: 061/482-882.k “DOM VITALIS” smje{taj za starije i nemo}en osobe. Mob. 061/172-948.k KOMBI prijevoz, selidbe, klavire, kabaste stvari radna snaga po dogovoru. Tel. 061/841-309.k VO\ENJE poslovnih knjiga za d.o.o, obra~un plata, zavr{ni ra~un. Mob. 061/188-011, agencija.k KOMBI prevoz najjeftinije u gradu, vr{im sve usluge, prevoz kombijem. Mob. 062/134-827.k ZIDASKO - tesarski radovi, zidanje, maltanje, betoniranje i {alovanje. Radimo sve vrste krovova povoljno. Mob. 062/134827.k NAJPOVOLJNIJE u gradu iznajmljujem stolice za razne namjene, cijena do 20 kom - 1,5KM, a 20 stolica i vi{e - 1KM po komadu, (ku}na dostava). Mob. 061/224-704 i 061/367-097.k BRAVARSKI radovi, dolazim na adresu, ugradnja i popravka brava, gara`nih vrata i blindiranih. Mob. 061/233-078.k NUDIMO sve vrste ogreva, iscjepana bulova i grabova drva, ugalj kreka, orah kocka, bukovi briketi. Tel. 061/203-119.k TELEFONIKO servis popravlja stare nove be`i~ne obi~ne tel. Tel. 061/141-676.k

NAMJE[TAJ

VOZILA
PRODAJEM Zastavu 128 u veoma dobrom stanju povoljno. Tel. 033/668460.k RENAULT Rapid 1,4, benzin, put. vozilo, 97. god. registrovan do 8/2013. god. cen. brava. Mob. 061/219-909.k PRODAJEM Alfu 146, Tvin Spurk, 2000 godina, nije registrovana, cijena 5.000 KM. Mob. 061/201-200.k OPEL Corsa 1,2 benzin, 98. god. Mob. 061/375-168.k ALFA romeo 145 1,6 god. 1996. benzin, plin. Tel. 062/257-789.k POLO 1.4 TDI 2003. full oprema crni metalik pre{ao 177.500. Tel. 066/376807.k

ZAPOSLENJE
POTREBNI saradnici u [vedskoj katalo{koj prodaji (uslovi odli~ni). Mob. 062/940-550.k RESTORANU, Op{tina S. Grad potrebna kuharica. Tel. 061/173-835.k Potrebna `ena, sa poznavanjem francuskog jezika, za ku}ne poslove u gradi}u na Azurnoj obali. Stan i hrana obezbje|eni, plata po dogovoru. Samo ozbiljne ponude. Kontakt: kevinalvin@sfr.fr POTREBNE radnice za rad za ro{tiljem u }evabd`inici u Zenici, mo`e i bez iskustva. Tel. 062/225-466, od 8-16 sati.k ISKUSAN radnik tra`i zaposlenje na marketingu u administraciji trgovina sa znanjem jezika ra~unara. Tel: 066/999012.k

OSTALO
AKCIJA, prodajem cetifikate za otkup stanova i kupujem staru deviznu {tednju najpovoljnije. Mob. 061/517-897.sms PRODAJEM bukova iscjepana drva 75KM/1m. Tel. 061/691-621.Edin.k PRODAJEM plinsku pe} Emina i plinski {poret i {poret na drva. Tel. 062/480365.k PRODAJEM plinsku u odli~nom stanju pe} mo`e na zid i u dimnjak cijena 100KM. Tel:061/553-633.k ZBOG zatvaranja salona, vr{im raspodaju vjen~anica, povoljno. Mob. 061/106540.k PRODAJEM stajsko gnojivo. Mob: 061/515-235.k

KUPOVINA
KUPUJEM stare ve{ ma{ine, el. pe}i, fri`idere, sve vrste `eljeznog otpada, te posebno potro{ene akumulatore. Dolazim na adresu isplata odmah, Sarajevo. Mob. 061/540-533.sms

52

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
POSLJEDNJI POZDRAV

ponedjeljak, 28. januar/sije~anj 2013.

OSLOBO\ENJE

Dvadeset sedmog januara navr{ile su se tri tu`ne godine otkako nas je napustio tata, svekar i deda

dragom, dobrom zetu i tetku

MEHI VUKOTI]U

ZORAN DELETI]

Nedostaje{ nam.
Borivoj, Gordana, Vedrana, Zvjezdana, D`evad, \ani, Slavica
2657

Tvoji: sin Dejan, snaha Naila i unuci Dino, Donna, Rhea, Dejan i Sofia
2660

USLUGE
ELEKTRO SERVIS vr{imo opravku elektro ure|aja, ma{ine alatljike, stomatolo{ka, frizerska, ku}anska elektro oprema. Tel 033/213-040, Mob. 066/ 889-246.k PROFESOR engleskog daje instrukcije, cijena 1 ~as/10 KM, radim prevode. Mob: 061/654-941.k RADIM zidarske, poslove malterisanje, kre~enje, keramiku, laminat, zvati na Tel: 062/693-066.k NJEMA^KI jezik, instrukcije osnovcima i srednjo{kolcima. Mob. 061/181542.k MATEMATIKA, instrukcije osnovcima, srednjo{kolcima i studentima. Mob. 062/703-740.k ELEKTRI^AR - vodoinstalater, radi nove i popravlja stare instalacije, bojlere, el. pe}i, indikatori, interfoni, ot~epljenja kanalizacije i sav sanitar u kupatilu. Mob. 061/132-149.k VODOINSTALATER sa 30 god iskustva vr{i opravku instalacija, monta`u sanitarni ure|aja i pro~epljuje odvode. Tel. 033/535-659, 062/139-034.k VR[IMO usluge prevoza svih vrsta roba kao i selidbe iz Europe i BiH, kombi kamion. Tel. 033/232-162 i 061/266-764 i 061/108-779.k PREKUCAVAM sve vrste materijala, brzo, kvalitetno, povoljno, kompjuterska obrada. Tel. 061/533-326.k VODOINSTALATER vr{i sve vrste opravki, monta`u sanitarije, o~epljenja kanala. Mob. 061/779-969.k UNI[TAVAMO `ohare, mrave, mi{eve, moljce, stjenice i dr. gamad 100% efikasno u va{em stambenom ili poslovnom prostoru. Mob. 061/243-891.k SERVIS Zdravlja, uni{tavamo `ohare, moljce, mrave, muhe, stjenice, komarce, mi{eve. Tel. 033/219-761 i 033/216-373.k OBAVLJAM sve vrste poslova, kre~enje, malterisanje, zidanje itd.Tel. 061/382219.k

KOMBI prevoz razne robe, selidbe, ispomo} radne snage po dogovoru. Tel. 061/513-948.k INSTRUKCIJE iz matematike. Dolazak na adrese. Mob. 062/916-472.k INSTRUKCIJE iz matematike. Dolazak na adrese. Mob. 061/536-973.k INSTRUIRAM |ake i studente iz matematike i fizike na Ilid`i, ~as 9KM. Tel. 033/621-976.k DAJEM instrukcije iz matematike, za sve {kole i fakultete. Mob. 061/534-231.k INSTRUKCIJE iz engleskog i bosanskog, za sve uzraste, prevodi. Mob. 065/572-966.k INSTRUKCIJE iz matematike i fizike. Tel. 033/457-066.k ELEKTRI^ARSKE usluge TEA pe}i, el. bojleri, el. indikatori, plafonjere, lusteri i ostali el. aparati. Tel. 061/048-497.k OZBILJNA gospo|a ~isti stanove, ku}e, poslovne prostore. Tel. 440-747.k i 065/327-328.k SERVIS svih tipova ve{ ma{ina i drugih ku}anskih aparata, dolazak besplatan. Mob. 061/551-035.k MOLERI profesionalno nude usluge: gletovanje, moleraj, stolarija, tapete, elder puc, radijatore. Tel. 061/219-768, 456979.k OZBILJAN, odgovoran mu{karac, pazio bi bolesne i nemo}ne osobe i pomagao u ku}nim poslovima. Tel. 208-175.k VR[IMO usluge prevoza svih vrsta roba, kao i selidbe iz Evrope i BiH, kombi kamion. Tel. 232-162, 061/266-764, 061/108-779.k KVALITETNO ru~no vodeno pranje }ilima i itisona. Dolazak na adresu po }ilime i itisone je besplatan. Tel 033/221945.k ^ISTIMO stanove, ku}e i poslovne prostore. Mob. 062/304-018. BLINDIRANA vrata, kovane ograde, giteri, rosfraj, inoks, radimo kvalitetno i pouzdano. Tel. 061/221-668.k

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

ocu na{eg Sa{e

tetki Maci

mojoj tetki Maci

MATIJI MADACKI

Fondacija - Zaklada “Kemal Bakar{i}” Sarajevo
2658

MARA MACA KR[O

MARA MACA KR[O

RADIM sve zidarske poslove, kre~enje, malterisanje, radim kamen, zvati na. Tel: 061/549-803.k POVOLJNO peglam, perem ve{ po potrebi i ~i{}enje. Cijena po dogovoru. Mob. 061/510-371.k MOLER moluje stanove jednosoban oko 100KM, dvosoban oko 150KM, trosoban oko 200KM. Tel. 062/073-760, 033/630-332.k RADIM zidarske, molerske radove i ostalo.Tel:061/382-219.k KLIMATIZIRANIM kombijem i autom vr{im prevoz putnika, na svim destinacijama. Mob: 062/214-690.k PARKETAR, postavlja, brusi, lakira parket, postavlja {ipod i laminat. Mob. 062/177-796.k INSTRUKCIJE iz matematike osnovcima i srednjo{kolcima. Sarajevo. Tel. 062/672-858.k TAPETAR, dekorater, presvla~i i popravlja namje{taj u radionici ili kod vas uz garanciju. Mob. 061/156-728 i 061/926-560.k PREVOZ stvari namje{taja i ostalog ve}im kombijem sa radnom snagom. Tel. 061/227-189 i 070/248-381.k

BRUSIM, lakiram, postavljam parkete, podove, bezpra{insko ma{inom uz garanciju. Tel. 033/510-228, 061/359-500.k MONTER centralnog grijanja radi instalacije za centralno grijanje. Tel: 061/552-556.k RADIM centralno-eta`no grijanje, plinske instalacije i mijenjam konvektore, veoma povoljno. Mob. 061/522-476, 600-514.k KERAMI^AR, zvati na tel: 061/460606.k PRI^AJTE engleski obuka i vje`be govornog engleskog u svim prilikama. Tel. 061/519-089.k OZDRAVITE pomo}u bioterapije Zdenka Doman~i}a, www.biosabioterapija.com, Tel. 062/522-683.k PROFESORICA njema~kog jezika daje instrukcije osnovcima i srednjo{kolcima stru~no i povoljno, prevodi i muzi~ku literaturu s njema~kog i obratno. Tel. 061/914-380k ISCJELJENJE duhovnim putem pomo}u u~enja brune Groninga, medicinski dokazano. Tel. 062/256-376.k DAJEM instrukcije iz hemije studentima i u~enicima. Tel. 062/331-174.k

Familija Mauzer: Sr|an, Jasminka, Sanela i Benjamin
2649

S velikom ljubavlju i po{tovanjem, tvoja Brankica
2649

GRAFI^KI i web dizajn radimo kvalitetno, profi. Tel. 061/363-163.k OBAVLJAM poslove zidarske, kre~enje, malterisanje i ostalo po potrebi. Tel: 061/382-219.k POMA@EMO pri lije~enju raznih bolesti: nesanica, nervoza, glavobolja, reuma, i{ijas, struna, depresija, sterilitet, veoma uspje{no. Tel. 062/723-575.k PREVOZ putnika u Neum na jednodnevni izlet, za samo 24.95KM po osobi. Putuj te sigurno i jeftino u luksuznom T5 Kombiu.Tel: +38762606611.k IZNAJMLJUJEM stolice i stolove za razne namjene, cijena do 20 kom - 1,5 KM, a 20 stolica i vi{e - 1KM po komadu, (ku}na dostava). Mob. 061/563292.k

PRU@AM ra~unovodstvene usluge po sistemu agenciskog vo|enja knjiga, kako za preduzetnike, tako i za pravna lica. Posjedujem kompletnu opremu sa kvalitetnim licenciram finansijskim programom za pru`anje navedenih usluga. Tel:061/201-685.k BRAVAR i varilac, profesionalna izrada i monta`a svih vrsta bravarskih radova. Mob. 061/141-659.k

BRA^NE PONUDE
MUSLIMAN iz Sarajeva, udovac, dobrosituiran ali usamljen, nepu{a}, `eli upoznati slobodnu `enu do 60 godina radi braka i ljep{eg `ivota udvoje. Mob. 060/320-1803.k

OSLOBO\ENJE ponedjeljak, 28. januar/sije~anj 2013.
POSLJEDNJI POZDRAV

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
TU@NO SJE]ANJE

53

na dragu i plemenitu sestru - tetku

MEHI (MURATA) VUKOTI]U

prof. dr. SAFETA KOVO
18. XII 2012 - 28. I 2013.

od prijatelja sa dru`enja ~etvrtkom: Hamdo, Huso O., Asim, Huso K., Hasan, Bango, Mujo S. i Cepa Puno }e{ nam nedostajati.
2653

Uvijek }e{ biti s nama u na{im srcima. S ljubavlju i po{tovanjem ~uva}emo uspomenu na Tebe. Porodica

2647

POSLJEDNJI POZDRAV

SJE]ANJE

na na{e drage

na{em dragom kumu

ALIJU NJUHOVI]A
13. I 1992.

NURU KO@O
28. I 1993.

MIDHATA NJUHOVI]A
21. X 2002.

VEZIRU KO@O HIDI]
21. VII 2004.

MEHI VUKOTI]U
Lejla i Mile
111

S ponosom ~uvamo uspomene na vas. Va{i najbli`i
2634

Dvadeset osmog januara 2013. navr{ava se godina otkako je preselio na ahiret na{ dragi suprug, otac, svekar i dedo

SJE]ANJE

TU@NO SJE]ANJE

MUNIB (MAHMUTA) ]IMI]

prof. dr. \ENANA BUTUROVI]

S ljubavlju, po{tovanjem i zahvalno{}u ~uvamo uspomenu na tebe. Neka ti Allah podari d`ennet.

Dvadeset osmog januara 2013. navr{ava se tu`na godina otkako si nas napustila, draga majko, godina obilje`ena svakodnevnim sje}anjem na tebe. Pratile smo ono {to bi ti pratila da si `iva, stvaranja u tvojoj struci. Tvoje Lada i Jasmina
2539

IBRAHIM DULJKOVI]
28. 1. 1989 - 28. 1. 2013.

Tvoji: supruga Rasema, sinovi Senad i Suad sa porodicama
2597

Dvadeset osmog januara 2013. navr{ava se 9 godina otkako nije s nama na{a draga mama

SJE]ANJE

S tugom i po{tovanjem, porodica
2628

MILIFERA MILA TASO, ro|. ZUB^EVI]
1947 - 2004. iz Mostara

AVDO MULAOSMANOVI] MORNAR
28. 1. 2002 - 28. 1. 2013.

OSLOBO\ENJE OGLASNA SLU@BA
Zelenih beretki 14 Tel. 205-938

Uvijek }emo nositi u srcu ljubav, zahvalnost i po{tovanje za svu pru`enu bezgrani~nu maj~insku ljubav i brigu. Tvoji najmiliji: k}erka Helmina i sin Helmin Bato
2637

S ljubavlju i po{tovanjem, supruga Vahida i k}erka Indina
2645

54

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
Ovom prilikom izra`avamo

ponedjeljak, 28. januar/sije~anj 2013.

OSLOBO\ENJE

Danas, 28. januara, navr{ava se 40 dana od smrti na{e drage

ZAHVALNOST
na{oj {iroj rodbini, brojnim prijateljima iz Sarajeva i {irom svijeta, kolegama i kom{ijama na podr{ci koju su nam pru`ali u toku Pepine bolesti i za vrijeme posljednjeg ispra}aja. Iskrenu i duboku zahvalnost izra`avamo Pepinim kolegama i svim zaposlenicima Prve gimnazije na svesrdnoj podr{ci u toku bolesti i izrazima sau~e{}a. Posebnu zahvalnost izra`avamo u~enicima Prve gimnazije, biv{im i sada{njim, koji su na razli~ite na~ine i brojnim prisustvom posljednjem ispra}aju iskazali po{tovanje prema svojoj profesorici. Zahvaljujemo Pepinim prijateljicama sa

PETRE PEPE (LUKE) MATERI]
Prazninu koju je ostavila svojim odlaskom popunjavamo najljep{im sje}anjima na njenu dobrotu, veselost, plemenitost i hrabrost.

sijela s kojima je provela godine i godine u divnom zajedni~kom dru`enju. Zahvalni smo doktorici Maji Banjin, doktorici Aidi Hamzi}, te doktoru Fuadu Ramovi}u i osoblju Ambulante porodi~ne medicine Breka na ljudskoj i profesionalnoj pomo}i. Zahvalni smo medicinskoj sestri Emiri Tici na nesebi~noj pomo}i i spremnosti da uvijek bude tu kada je bilo neophodno. Prijateljsku i profesionalnu pomo} uvijek nam je pru`ao dr. Nenad Vanis, na ~emu mu iskreno zahvaljujemo. Zahvaljujemo svima koji su nam li~no ili telegramom i mailom izrazili sau~e{}e i koji su na bilo koji na~in sa nama bili u na{im najte`im trenucima. PORODICA
2575

Dvadeset osmog januara 2013. navr{ava se punih deset godina otkako nije sa nama na{ dragi tata, dedo i punac

POSLJEDNJI POZDRAV

OSMAN (ALIJE) D@UMHUR

MATIJI (STEVANA) MADACKOM

Evo pro|e decenija, a tvoju ljubav, toplinu i ljudskost kojima si nas nesebi~no obasipao jo{ uvijek osje}amo u sebi. Sje}anje na tebe daje nam snagu da idemo naprijed, ono ~emu si nas u~io, ~uvamo duboko u sebi kao vodilju, jer ti si bio i uvijek }e{ biti najbolji tata na svijetu. Zauvjek tvoji: Mirna, Alisa, Emir, Selma i Sanjin
001 A

ocu na{eg prijatelja, kolege i upravnika Aida M., Miki, Nina, Aida H., Maja, Mia, Snje`a, Bo`ana, An|ela, Amar, Safija, Danijela, Dino, Lejla, Ermin i Mimo
001

SJE]ANJE

SJE]ANJE

SJE]ANJE

na drage roditelje

NURA D@INOVI]
28. 1. 2011 - 28. 1. 2013.

HALIL D@INOVI]
13. 3. 1996 - 13. 3. 2013.

MUSTAFA ]USTA (MEHMEDA) TRKLJA
28. 1. 2009 - 28. 1. 2013.

MUSTAFA ]USTA (MEHMEDA) TRKLJA
28. 1. 2009 - 28. 1. 2013.

S ljubavlju, Fida i D`ina
2083

S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tebe. Tvoji: supruga Biljana, k}erke Minja i Sanja sa porodicama
2650

S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tebe. Tvoji: brat Trklja Tahir Ta{o, sestre ]amila Had`iisakovi}, Nad`ija Alimanovi} sa porodicama

2650

Dvadeset osmog januara 2013. navr{avaju se ~etiri godine od smrti na{e drage supruge i majke
SJE]ANJE IN MEMORIAM

Pro{le su tri tu`ne godine od odlaska na{e voljene

MUBERA BERA PAPI], ro|. KRLJE[
S ljubavlju, po{tovanjem i zahvalno{}u ~uvamo uspomene na tvoj plemeniti lik.

STOJANKA COKA TODOROVI]
28. 1. 2008 - 28. 1. 2013.

VAHIDE (ASIMA) TABAKOVI]
28. 1. 2010 - 28. 1. 2013.

S ljubavlju i po{tovanjem,
Tvoji: suprug Milorad, sin Goran, snaha Alma, unuka Maja i unuk Dejan
2072

S ljubavlju i po{tovanjem, njeni najmiliji
2644 2563

porodica

OSLOBO\ENJE ponedjeljak, 28. januar/sije~anj 2013.
Dvadeset osmog januara 2013. godine navr{ava se 7 dana od smrti mu`a, oca i dede

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
SJE]ANJE

55

"O du{o smirena, vrati se Gospodaru svom zadovoljna, a i ON s tobom zadovoljan, pa u|i me|u robove Moje i u|i u d`ennet Moj."

MUHIDINA ([EFIKA) BRACE AVDI]A
S ljubavlju i po{tovanjem, tvoji najmiliji
2629

KEMAL KAPETANOVI]
21. 1. 2012 - 21. 1. 2013.

FATIMA KAPETANOVI]
31. 7. 2012 - 31. 1. 2013.

Va{a ljubav, dobrota, plemenitost i po{tenje na{e su vodilje u `ivotu. Dok mi `ivimo, `ive i sje}anja na Vas. Va{i najmiliji: Ai{a, Jasminka, Vesna, Elvedina, Zoran, Sun~ica, Nedim, Biljana, Zlatan, Ekrem, Ada, @arko, Branislav, Sara, Nidal, Dunja, Muhamed, Milica, Vi{nja
2656

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

POSLJEDNJI POZDRAV

na{oj dragoj

[A]IRA (SALKE) RAHMAN, ro|. ANDELIJA
preselila na ahiret u nedjelju, 27. januara 2013, u 78. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 29. januara 2013. godine, u 13 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: sinovi Sead, Esad i Re{ad, k}erke Zumra, Sehija i Sejda, snahe Magbula, Suada i Aldijana, zetovi Halim, Zajko i Senad, bra}a [a}ir, Muharem i Muradif, sestre Muniba, Selima i Devla, unuci D`enan, Kenan, Muradif, Zajim, Alem i Adis, unuke Adna, D`enana, Lejla, Merijem i Adisa, praunu~ad, te porodice Rahman, Andelija, [orlija, Hukara, \uderija, Beganovi}, Rogo, Ikovi}, Had`i}, Hanjali}, Ba{i}, Karovi}, Sakala{, Duri}, Dedovi}, Muhovi}, Bojad`ija, Serdarevi}, Travar, Gradi{i}, ^elik, Polutak, Fo~o, Podrug, Koki}, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13 sati u ku}i sina Seada u Ulici Vlakovo do br. 234, Ilid`a.
000

SJE]ANJE

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

MEHO (D@ANANA) [ABETA
preselio na ahiret u nedjelju, 27. januara 2013, u 82. godini. D`enaza }e se klanjati u ponedjeljak, 28. januara 2013. godine, poslije ikindija- namaza (14.40 sati) u haremu Centralne d`amije Sokolovi}-Kolonija, a ukop }e se obaviti na mezarju Kova~i - Hrasnica. O`alo{}eni: supruga Latifa, sinovi Aziz i Fikret, k}erke Aziza i Fikreta, zetovi [u}rija i Ismir, snahe Vahida, Senada, Hasna, Samija, Zineta i Lejla, unu~ad Nermin, Ned`ad, Adis, Kerim, Mirnes, Lejla, Arnela i Medina, praunu~ad Hamza i Ilhana, {ura Bajro, svastike Fadila i Hajrija, brati}i D`enan i Edhem, amid`i}i Rasim i Fadil, amid`i~ne, daid`i}i, daid`i~ne, teti}i, teti~ne, te porodice [abeta, Bukva, Borovina, Aljuki}, Hod`i}, Rahmanovi}, Beganovi}, Durakovi}, Muhovi}, Radu{i}, Had`iahmetovi}, Gradi{i}, Lunja, Baru~ija, Kari}, Muslim, [ahovi}, ^au{evi}, Had`imusi}, [orlija, D`emid`i}, Cagara, [alaka, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 15 sati, Ul. Zeleni put 54, Sokolovi}-Kolonija. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

MACI
Ljubica, Boba, Sreten i Svetlana
2654

28. 1. 1994 - 28. 1. 2013.

IZET SADAGI]
Porodica

020

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

IN MEMORIAM

ADNAN (TAIBA) KARALI]
1971 - 2013.

KIJA ([A]IRA) HOD@I], ro|. ^AV^I]
preselila na ahiret u subotu, 26. januara 2013, u 79. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 29. januara 2013. godine, u 13 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: sinovi Avdija, Ibro, Osman i Ramiz, k}eri Fata i Fatima, snahe Bogdanka, Remzija, \emila i Mirsada, zetovi Galib i [e}o, unuci Alen, Adib, Hamid, Damir, D`emo, Minel, Amel, Adnel, Osman i Mirnes sa porodicama, unuke Emila, Nevzeta, Merima, [ejla i Melisa sa porodicama, brat Jusuf sa porodicom, jetrva Osmana sa porodicom, djeveri}i i djeveri~ne sa porodicama, te porodice Hod`i}, ^av~i}, Omanovi}, @igi}, ^ardakovi}, Deli}, Kulovac, Had`i}, Ramovi}, Be}irovi}, Ka~evi}, Pod`i}, Uzunovi}, Imamovi}, Ru~i}, Helji}, Avdi}, ]esko, Andelija, Sulejmanovi}, Mi{i}, Radmilovi}, Halimanovi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u 13 sati, Ul. Avde Pali}a 401, Zabr|e - Smiljevi}i. Prevoz do Vlakova i nazad obezbije|en ispred MZ Sokolje sa polaskom u 12 sati, sa zaustavljanjem kod ~esme i na autobuskom stajali{tu Stup. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

POSLJEDNJI SELAM na{em

iz Grapske - Doboj

iznenada preminuo u 43. godini. Komemoracija }e se odr`ati u kino-sali u Doboju u ponedjeljak u 10.30 sati, a d`enaza na groblju u Grapskoj isti dan u 14.30 sati. RAHMET ALEJHI VESELEM! Regionalni i Op{tinski odbor Stranke za BiH Doboj
040

OSLOBO\ENJE
OGLASNA SLU@BA
Zelenih beretki 14 Tel. 205-938

SALIHU (MAHMUTA) BALI]U
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Suma, Hasan i Aida, Adnan i Maja Tuzlak
2655

56

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i poznanike da je na{a draga

ponedjeljak, 28. januar/sije~anj 2013.

OSLOBO\ENJE

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

SENIJA (RE[IDA) JA@I], ro|. [ABANI]
preselila na ahiret u nedjelju, 27. januara 2013, u 52. godini. D`enaza }e se klanjati u ponedjeljak, 28. januara 2013. godine, poslije ikindija- namaza (u 14.30 sati) u haremu d`amije Faleti}i, a ukop }e se obaviti na starom mezarju Faleti}i. O`alo{}eni: suprug Alija, sin Emir, k}i Amina, zet Aldin, unuke Lamija i Esma, brat Sakib, snaha Sabina sa porodicom, sestra Sada, zet Nasko sa porodicom, svekar Mahmut, djeveri Muhamed i Ahmed, jetrve Fatima i Jasmina, zaova Nermina, zet Zufer sa porodicom, daid`a Nurko, tetke Rahima i D`ehva, strine Safeta i Selima, te porodice Ja`i}, [abani}, Herac, Rami}, Islamovi}, @ivalj, Imamovi}, ^ehovi}, Mezbur, Grbo, Trbojevi}, Jakubovi}, Omeragi}, Jusufovi}, Muli}, Feli}, Hotovi}, Hod`i}, Neljkovi}, te ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u ku}i `alosti u Ulici [kaljin sokak br. 35.
000

MELIHA MILA ([A]IRA) PAJI], ro|. TASO
dvadeset {estog januara 2013, nakon kra}e bolesti, u 63. godini preselila na ahiret. D`enaza }e se klanjati u ponedjeljak, 28. januara 2013. godine, u 14 sati na gradskom groblju Sutina, gdje }e se rahmetlija i pokopati. Prevoz obezbije|en u 13.15 sati ispred Narodnog pozori{ta sa stajali{tima: Razvitak, Autobuska stanica, Zalik. O`alo{}eni: suprug, Osman, sin Denis, k}erka Maja, nevjesta Edita, zet Denis Kajtaz, unu~ad Edis, Ajla, Eman, Aldin i Edna, bra}a Vahid i Mehmed, sestre Munezeha i Deniza, nevjeste Esma i Semha, zetovi Ibrahim Kljako i Goran Ri|anovi}, djever Had`e, jetrva Ai{a, te porodice Paji}, Taso, Pervan, Kajtaz, Kazazi}, Kljako, Ri|anovi} i ostala mnogobrojna familija i prijatelji
111

EMINA (OMERA) VUK, ro|. ^ELEBI]
preselila na ahiret u nedjelju, 27. januara 2013, u 50. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 28. januara 2013. godine, u 13 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: k}erka Amila, otac Omer, majka Mevlida, bra}a Asim, Sead i Adnan, snahe Ned`ida, Nezira i Almira, brati~na Zehra sa porodicom, brati} Bajro, amid`e Mehmed i Ramiz sa porodicama, tetka Nura sa porodicom, strina Hasija sa porodicom, svekar [aban, djever Suad sa porodicom, zaove Suada i Hidajeta sa porodicama, strina Fatima sa porodicom, te porodice Vuk, ^elebi}, Hasanbegovi}, Kahved`i}, Olov~i}, Sulji}, Kulagli}, Begi}, Me{etovi}, [ehi}, ^ustovi}, Aleti}, D`id`ibegovi}, Sal~in, Okeri}, [atara, [u{njar, Dervi{evi}, Lendo, Delali}, ^olo, ^olpa, Zahi}, Gad`o, Bajrovi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u 13 sati, Ul. Atife Karali} 17. Prevoz do Vlakova i nazad obezbije|en ispred ku}e `alosti, sa polaskom u 12.15 sati.

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi ...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

FEHIM (ZULFE) BJELAK MIRSADA (AHMEDA) OMEROVI]
preselio na ahiret u subotu, 26. januara 2013, u 71. godini. preselila na ahiret u subotu, 26. januara 2013, u 68. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 28. januara 2013. godine, u 13 sati na mezarju Grli~i}a brdo. O`alo{}eni: sin Haris, bra}a Abdulah, Faruk i Senad, snahe Almasa, ]amka i Nermana, brati}i Adnan, Mahir, Muris i brati~ne Amila, Dina i Merima, sestri} [erif, te porodice Omerovi}, Kapetanovi}, Omanovi}, Izmirlija, Be~ir~i}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Ku}a `alosti: Ul. olimpijska 38/VII. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

HAMDIJA (ZULFE) BI^EVI]

D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 28. januara 2013. godine, u 13 sati na mezarju Ni{an - Jar~edoli. Hatma-dova }e se prou~iti istog dana poslije d`enaze u ku}i rahmetlije u Ulici Tr~ivode br. 30. O`alo{}eni: supruga Kada, k}erka Mersija, sinovi Senad i Eso, bra}a Munir i Avdo, zetovi Hamdija, Sead i Ra{id, snahe Muradija, D`enana i Sanela, unu~ad Minela, Eldan, Armin, Mirza, Hamza i Arabela, praunuka Sajra, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, te porodice Bjelak, Rov~anin, Muminovi}, Tvrtkovi}, Trlo, Preljevi}, Ba{i}, Kapur, Jejna, \igal, Gojak, Sinan~evi}, Felahovi}, Sadikovi}, [ehovi}, Ba{ovi}, Arapovi}, Trn~i}, Luka~, Sokolovi}, ^elebi}, Sulja, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije
000

preselio na ahiret u subotu, 26. januara 2013, u 88. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 28. januara 2013. godine, u 15 sati na bakijskom mezarju Faleti}i 2. O`alo{}eni: supruga Enisa, k}erka Meliha, sin Muhidin, snaha Amila, unuci Oleg, Haris i Tarik, brati~ne Sabina, Sabira, Lamija i Nadija, sestri}i Fadil i Nezir, sestri~na Mediha, svastika [a}ira i Muradeta sa djecom, te porodice Bi~evi}, Hasanbegovi}, Fra{to, [arac, Hubjer, Mutap, Jamakovi}, Zaimovi}, Pa{i}, Zlatar, Hercegli}, Zvizdi}, Hatibovi}, Mand`o, Had`ihasanovi}, Logi}, Begovi}, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 15 sati u Carevoj d`amiji. Ku}a `alosti: Ul. Pastrma br. 32.
000

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{a draga

AI[A BISTRIVODA, ro|. MURATOVI]

Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{ dragi

MARA MARINA MIKULI], ro|. IVAN^I]
preminula 26. januara 2013. u 93. godini. Sahrana }e se obaviti 28. januara 2013. godine u 14.30 sati na gradskom groblju Bare. O`alo{}eni: sin Zlatko, unu~ad Emi i Key, snaha Kazuko, praunu~ad Anja i Tea i snaha Majuko, sestra Ivanka sa djecom, te prijatelji i kom{ije. Ku}a `alosti: Ul. grbavi~ka br. 29.
000

preselila na ahiret u nedjelju, 27. januara 2013, u 83. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 29. januara 2013. godine, u 13 sati na mezarju Ravne Bakije. O`alo{}eni: k}erka Meliha, unu~ad Narcisa, Vahidin, D`enita i Ensar, praunu~ad Kerim, Asmir, Aj{a Zana i Harun, zetovi i snahe, te porodice Bistrivoda, Muratovi}, Babi}, Varatan, Operta, Mutap, Gad`o, Be{ovi}, Sulji}, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13 sati u ku}i `alosti u Ulici Mi{~ina br. 29.
000

MATIJA (STEVANA) MADACKI

preminuo 25. januara 2013. u 86. godini. Sahrana }e se obaviti 28. januara 2013. godine u 13 sati na gradskom groblju Sveti Josip. O`alo{}ena porodica
000

OSLOBO\ENJE ponedjeljak, 28. januar/sije~anj 2013.
Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{ dragi

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

57

SALIH (MAHMUTA) BALI]

had`i ENVERA SMAJEVI], ro|. AJDINOVI]

preselila na ahiret u petak, 25. januara 2013, u 78. godini.

preselio na ahiret u petak, 25. januara 2013, u 71. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 28. januara 2013. godine, u 13 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: supruga Bedija, sin Vedad, k}erke Aldina i Hajrija, brat Sabit, sestre Zumra i Hatid`a, brati}i i sestri}i, {ura Irfan sa porodicom, svastika Maksuma sa porodicom, te porodice Bali}, Tuzlak, Rabi}, Mufti}, Had`i} i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13 sati u Carevoj d`amiji.
002

D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 28. januara 2013. godine, u 13 sati na mezarju Hambina carina. Vje~no o`alo{}enI: k}erka Ahira, zet had`i Sead Gurda, unuk Muris, unuka Delila, snaha D`enita, praunu~ad Talha i Kaan, njena draga sestra Suvada sa djecom Muhamed, Sulejman i Fatima, zet Husnija, snahe Berina i Elvira sa djecom, sestri}i Ahmed i Hajra sa djecom i Avdo sa djecom, brati}i Ibrahim, Alija i snaha Safeta, Sidreta i zet had`i Vesim sa djecom, rodica Selma sa djecom, kom{ije Taiba i Ismet, te porodice Ajdinovi}, Gurda, Smajevi}, Odoba{i}, Hod`i}, Ba{inac, Had`ali}, Had`agi}, Husejinovi}, Numanovi}, Pedi{a, te ostala rodbina i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13 sati u ku}i merhume u Ulici Nerkesijina br. 31.
002

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga sestra i tetka

SJE]ANJE

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

SUVADA (MURATA) KUKAVICA HAJRO FETAHOVI]
28. 1. 1984 - 28. 1. 2013.

NUMO (OSMANA) ARNAUTOVI]

preselio na ahiret u petak, 25. januara 2013, u 85. godini.

preselila na ahiret u subotu, 26. januara 2013, u 64. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 28. januara 2013. godine, u 13 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: sestre Abida i Nad`ida, sestri} Sanid sa suprugom Sanelom i sinovima Kerimom i Amarom, njene Sabaha i Jasna, te porodice Kukavica, Hajro, Krajnovi}, Kajgana, Merd`anovi}, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13 sati u ku}i `alosti u Ulici porodice Ribar br. 65/IV, stan Hajro.
000

D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 28. januara 2013. godine, u 13 sati na gradskom groblju Vlakovo. Prevoz je obezbije|en do groblja i nazad sa polaskom u 12 sati iz Ulice Kemala Kapetanovi}a br. 28 sa usputnim stanicama: Otoka (kod Doma zdravlja) i Stup (iza podvo`njaka). O`alo{}eni: supruga Hatema, sin Mehmedalija, k}erka Safija Agi}, unuci Emir, Ned`ad, Edin i Nedim, brat Ramo, sestra Pemba Beba Mahi}, svastika Rasema i bad`enog Ismet Dedaji}, dugogodi{nji prijatelj Jusuf Kuli} sa porodicom, prijatelj i ro|ak Sejfo Curi} sa porodicom, brati}, sestri}i i sestri~ne, te porodice Arnautovi}, Kadri}, Mahi}, Sarajli}, Curi}, Me{anovi}, Agi}, Kahriman, Kre{talica, Sejfi}, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije.
2642

S ljubavlju i po{tovanjem, supruga sa djecom

Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13 sati u Novoj d`amiji na Grbavici II.
002

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

MEHO (MURATA) VUKOTI]

MEVZUNA (BAJRE) [LJIVO, ro|. MUJANOVI]
preselila na ahiret u subotu, 26. januara 2013, u 64. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 28. januara 2013. godine, u 15 sati na mezarju Hambina carina.

HA[A (IBRAHIMA) KOMARICA, ro|. DELI]
preselila na ahiret u petak, 25. januara 2013, u 71. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 28. januara 2013. godine, u 13 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: suprug Omer, k}erke Samira i Azira, unu~ad Dalila, Nermin, Emina i praunu~ad, sestra Ismeta, bra}a Ismet i Esad, brati} Fikret, zaove Vezira i Mirsada sa porodicama, te porodice Komarica, Deli}, Muhi}, Dautovi}, Prlja, Husovi}, Hajdarevi}, Isi}, Mahmutovi}, Bardak, ^ongo, Muratovi}, Poli}, Alispahi}, Ahmetspahi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13 sati u gradskoj d`amiji u Vogo{}i. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

preselio na ahiret u petak, 25. januara 2013, u 70. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 28. januara 2013. godine, u 13.30 sati na gradskom groblju Bare. O`alo{}eni: supruga Nada, porodice Vukoti}, Bo{njak, Begovi}, Kapid`i}, ]erimagi}, Omer~aji}, Ko~o, Hasanbegovi}, Kumri}, Koluder, Be}irba{i}, Avdagi}, Selimovi}, Sari}, Mujezinovi}, Nini}, [agolj, Pejak, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana poslije podne-namaza (u 12.30 sati) u Alipa{inoj d`amiji. Ku}a `alosti: Ul. Antuna Hangija br. 1/I.
000

O`alo{}eni: suprug Azem, k}erke Mubera, Vezira i Rabija, zetovi Mehmed, Kemo i ]azim, unu~ad Edin, Medina i Amina, sestre Naza, Duda i Latifa sa porodicama, sestri~na [emsa, brati~ne Mima, Remza, Hedija i Asima sa porodicama, snaha Murata, jetrve Tija i Sadika sa porodicama, djever Ferid i zaova Munevera sa porodicama, svekrva Esma, prijatelji Nezir i Ramiz, prija D`emila, ro|aci Zijo, Alija i Aziz, te porodice [ljivo, Mujanovi}, [ahbazovi}, Velikonja, Veli}, Smaji}, Pintol, ^au{evi}, Nurak, Murtovi}, [ahovi}, \uderija, Bojad`ija, D`ananovi}, Rahmanovi}, [alja, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana poslije ikindija-namaza (15 sati) u mesd`idu Cicin Han. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

58

PREDAH

ponedjeljak, 28. januar/sije~anj 2013.

OSLOBO\ENJE

HOROSKOP DANAS
OVAN
21. 3. - 20. 4.

Ne~ije odgovore mo`ete tuma~iti na razli~ite na~ine, ali na kraju ostajete uskra}eni za osnovne uslove koji su vam neophodni. Nema razloga da se pona{ate susretljivo prema saradnicima koji ignori{u va{e prisustvo. U emotivnim susretima kolo sre}e se okre}e, negdje dobijate, a negdje gubite. Va`no je da se pravilno za{titite od negativnih utjecaja. Poslovni gubitak ilustruje razli~ite probleme koji postoje me|u saradnicima ili ote`avaju}e okolnosti u kojima se trenutno nalazite. U susretu sa voljenom osobom budite iskreni i realni, bolje je da ne obe}avate stvari koje niste u stanju da ispunite. Okolnosti }e se promijeniti. Nema razloga da se optere}ujete napornim obavezama. Va{ poslovno-finansijski uspjeh proizlazi iz dobro osmi{ljenih planova i preciznih poteza. Ni{ta nije slu~ajno, stoga budite uporni u namjerama pred poslovnim partnerima. Prijat }e vam emotivni susret ili romanti~na zabava u odabranom dru{tvu. Ni{ta ne mora biti glamurozno, ve} sa mjerom i ukusom. Nalazite se u sjajnoj psihofizi~koj formi.

BIK

21. 4. - 22. 5.

BLIZANCI

23. 5. - 22. 6.

RAK
Imate osje}aj da vam nedostaju pouzdane informacije ili da vam iznenada izmi~e dobra poslovna prilika. Nemojte dozvoliti da mali nesporazumi u odnosu sa voljenom osobom, prerastu u ozbiljnije probleme koji vas emotivno udaljavaju. Razgovarajte iskreno o svemu. Va`no je da prevazi|ete unutra{nje konflikte.
23. 6. - 22. 7.

LAV

23. 7. - 22. 8.

Ukoliko vam se ne dopada ne~ije ultimativno pona{anje, onda pa`ljivije birajte rije~i koje koristite u nastupu ili u susretu sa saradnicima. Suvi{e pa`nje posve}ujete nekim sporednim doga|ajima koji vas dodatno udaljavaju od voljene osobe ili od nekih zajedni~kih planova. Ne{to ste zanemarili. Potrebna vam je bolja psiholo{ka ravnote`a.

DJEVICA
Djelujete snala`ljivo u onim po~etnim fazama kada se rje{avaju va`ni poslovno-finansijski interesi, ali va{a koncentracija opada u zavr{nici. Nova sumnja samo vodi ka nekom emotivnom udaljavanju. Potrebno je da ostvarite harmoni~an dijalog u odnosu sa voljenom osobom i sve }e biti bolje. Priu{tite sebi kreativan odmor.
23. 8. - 22. 9.

VAGA

23. 9. - 22. 10.

[KORPIJA
Nemojte potiskivati intuiciju, sjajno umijete da predvidite tok doga|aja i mogu}i rasplet na poslovnoj sceni. Potrebno je da ostvarite unutra{nji mir i zadovoljstvo, kako biste mogli da u~inite ne{to dobro i za svoju okolinu. Ve~ernje sate planirajte da provedete u skladu sa raspolo`enjem, opustite se.
23. 10. - 22. 11.

OSLOBO\ENJE
Nezavisni BH dnevnik Web site: www.oslobodjenje.ba e-mail: redaction@oslobodjenje.ba

STRIJELAC

23. 11. - 22. 12.

Na vama je da donesete zavr{nu rije~ ili kona~nu odluku, koja predstavlja pozitivnu prekretnicu u poslovnoj saradnji. U susretu sa voljenom osobom, prvi utisak mo`e lako da zavara i tako da navede na pogre{nu reakciju. Kontroli{ite iznenadne izlive ljubomore. U ve~ernjim satima prijat }e vam izlazak ili susret sa bliskim prijateljima. Izbjegavajte osobu koja unosi nervozu ili negativno raspolo`enje u va{e okru`enje. Ukoliko vam je stalo da pridobijete ne~ije povjerenje, morate djelovati prisebno i u skladu sa utvr|enim pravilima o poslovno-finansijskoj saradnji. Potrebno je da bolje razumijete stvari koje partner uporno pre{utkuje. Nema razloga za nesigurnost i napetost. Poku{avate da prona|ete neko efikasno rje{enje. Posebno vas iritira suo~avanje sa saradnicima, koji o~ekuju va{u servilnost ili prihvatanje razli~itih poslovnih ustupaka. Djelujete uznemireno, ali partner dobro zna na koji na~in mo`e da vas inspiri{e na pozitivno razmi{ljanje. Izbjegavajte situacije koje remete va{u psiholo{ku ravnote`u. Obratite pa`nju na razli~ite informacije koje ukazuju na neko prakti~no i korisno rje{enje. Va`no je da sa~uvate povjerenje u odre|ene saradnike i da prihvatite savremenije ideje u poslovanju. Nema potrebe da ograni~avate ma{tu, iznenadite voljenu osobu neobi~nim idejama. Uljep{ajte fizi~ki izgled kao poticaj za dobro raspolo`enje.

JARAC

23. 12. - 21. 1.

VODOLIJA

22. 1. - 19. 2.

RIBE

OGLASNA SLU@BA: Tel/fax: 205-938 GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA: e-mail: oglasnosg@oslobodjenje.ba Vildana SELIMBEGOVI] VAKUFSKA BANKA DD Sarajevo, transakcijski ra~un broj: DIREKTOR: 1602000000317116, Ned`ad [ADI] UNICREDIT BANK DD, UREDNI[TVO: transakcijski ra~un broj: Safet HUREMOVI], Mirza ISLAMOVI], 3383202250044019, Branko MAJSTOROVI], Jelena MILANOVI], SPARKASSE BANK DD Sarajevo, Daniel OMERAGI], Jakub SALKI], Mirela transakcijski ra~un broj: SEKULI], Lejla SOFRAD@IJA i Josip VRI^KO 1990490005630121, POSTBANK BH DD Sarajevo, transakcijski PRODAJA: ra~un broj: 1872000000045887, Fax: 465-727, KOMERCIJALNA BANKA AD Banja Luka, Tel: 276-967, 455-558 filijala Sarajevo, transakcijski ra~un broj: e-mail: prodaja@oslobodjenje.ba 5715000000017279 MARKETING: Kompjuterska obrada: RC “Oslobo|enje” Meliha Hod`i} Zorica Pand`i}, {ef DTP-a Fax: 472-901 [tampa: Unioninvestplastika dd, Tel: 472-899, 468-161, Semizovac bb 276-968, 276-988 e-mail: marketing@oslobodjenje.ba ID broj: 4200492600001 ADRESA: D`emala Bijedi}a 185, Sarajevo Po{tanski pregradak 686 TELEFONI: Centrala: 276-900, 467-723 Redakcija: Desk i no}ni urednik: 276902, fax: 468-090, modem: 468-018; Uprava 234-718, fax: 461-007; Unutra{njopoliti~ka rubrika: 276-903,

20. 2. - 20. 3.

RJE[ENJE: kandidatura, amanda, slap, re{, eje, aka, sli~nost, et, t, dotjerati, parip, pean, al, otokar, k, maj, enot, sa, avanturist, de, art, ilovik, tarana, eta, an, vito, i, i, ovan, {erifa.

Neko ne obra}a pa`nju na va{ poslovni autoritet ili na komentare koje upu}ujete. Potrebno je da uspostavite bolji model uspje{ne komunikacije. Nema razloga da se pona{ate suvi{e strogo prema porodici, prihvatite ne~ije izvinjenje. Poka`ite da imate dovoljno razumijevanja za ono {to se de{ava. Izbjegavajte destruktivno pona{anje.

Spoljnopoliti~ka rubrika: 276 937, Sarajevska hronika: 276-901, fax: 468-054, Kultura: 276-906, Sportska rubrika 276-908, Prilozi: 468-142

nim vijencem, a 1976. godine dodijeljena mu je Nagrada ZAVNOBiH-a. Oslobo|enje je 1989. godine progla{eno za najbolji dnevni list u tada{njoj Jugoslaviji. U ratnoj 1992. godini Oslobo|enje je u Velikoj Britaniji progla{eno za list godine u svijetu. Oslobo|enje je od 1992. dobilo Nagradu slobode (u Skandinaviji), nagradu "za izuzetnu odanost istini i slobodi" Oskar Romero (Teksas), nagradu "za odr`avanje u `ivotu tradicije nezavisnosti, objektivnosti i hrabrosti u izvje{tavanju pod najte`im uslovima" agencije Inter Press i Service, nagradu "za zajedni~ki rad novinara razli~itih nacionalnosti u slu`bi slobode i mira" fondacije Alfons Komin (Barselona), nagradu "za borbu protiv ksenofobije" Kluba evropskih rektora, nagradu za ljudska prava "Saharov" Evropskog parlamenta, "Me|unarodnu nagradu za slobodu {tampe" Udru`enja turskih novinara, Medalju ~asti Fakulteta za novinarstvo Univerziteta Mizuri (SAD), Nagradu Asocijacije IPRA, "Zlatno pero slobode" Me|unarodnog udru`enja novina (FIEJ), Nagradu “Premio Giornalistico Paolo Borsellino” koju listovima koji se bore za istinu dodjeljuje Slobodno sveu~ili{te “Maria ss Assuanta” u saradnji sa Asocijacijom “Paolo Borsellino” sa sjedi{tem u Rimu i “Zlatni trofej za kvalitetu” (SAD).

Vije}e za {tampu u Bosni i Hercegovini Oslobo|enje je punopravni ~lan Vije}a za {tampu u BiH www.vzs.ba Prvi broj Oslobo|enja {tampan je 30. avgusta Za sve eventualne primjedbe na pisanje lista, obratite se VZ[ u BiH 1943. u Donjoj Trnovi, Oslobo|enje je 1963. e-mail: info@vzs.ba, godine Ukazom predsjednika Tita odlikotel: +387 33 272 270 vano Ordenom bratstva i jedinstva sa zlat- tel/fax: +387 33 272 271

Ujutro maglovito, prije podne obla~no, na sjeverozapadu sa susnje`icom, poslije podne i uve~e u ostalim predjelima sa ki{om, na planinama sa snijegom. Vjetar slab, promjenljivog pravca. Minimalna temperatura od -5 do -2, na jugu Hercegovine do 2, maksimalna dnevna od 0 do 5, na jugu Hercegovine do 8° C. Sutra prije podne razvedravanje, tokom dana prete`no sun~ano, uve~e naobla~enje bez padavina. Od srijede osjetno toplije. U srijedu prije podne razvedravanje, tokom dana prete`no sun~ano. U ~etvrtak ujutro na istoku prolazno naobla~enje ponegdje sa slabom ki{om, u toku dana sun~ano. U petak prete`no sun~ano uz umjerenu obla~nost. U Sarajevu prije podne umjereno obla~no, popodne obla~no i suho. Puha}e slab, sjeverozapadni vjetar. Minimalna temperatura -4, maksimalna dnevna 4° C.

Danas iznad Britanskih ostrva i Apeninskog poluostrva obla~no sa ki{om, u isto~nim, sjevernim i ponegdje u centralnim predjelima Evrope, kao i na sjeveru Balkana sa susnje`icom i snijegom. Olujni vjetar puha}e u oblasti Atlantskog okeana i zapadne Evrope, Balti~kog mora i na zapadu Mediterana. Najhladnije }e biti na sjeveroistoku kontinenta sa maksimalnim temperaturama od -8 do -12, a najtoplije na jugu Pirinejskog i Balkanskog poluostrva sa maksimalnom dnevnom od 12 do 15° C. Danas na Balkanu obla~no, na sjeveru sa susnje`icom. Vjetar slab, promjenljivog pravca. Maksimalna temperatura od 0 do 9, na jugu do 14° C.

60

KULTURNI VODI^
KRITERION
BITI FLYNN
drama, re`ija: Paul Weitz, uloge: Robert De Niro, Paul Dano, Olivia Thirlby... po~etak u 18 sati.

ponedjeljak, 28. januar/sije~anj 2013.

OSLOBO\ENJE

SARAJEVO

RAIFFEISEN
Grupna izlo`ba mladih umjetnika: Alen Burazerovi}, Alma Ga~anin, Anesa Kadi}, Amila Berisali}, Adi Karailo, Iman Gavrankapetanovi} i Mustafa ^ohad`i}. Galerija se nalazi u zgradi Centrale Raiffeisen banke, u ul. Zmaja od Bosne bb, otvorena je radnim danom od 8 do 16 sati.

OLIMPIJSKI
Stalna postavka “Organizacija XIV Zimskih olimpijskih igara“. Otvorena za posjete od ponedjeljka do petka, od 9 do 15 sati.

CENTAR ZA KULTURU
Retrospektivna izlo`ba slika i bareljefa Kemala Kebe, umjetnika koji je u Javuz sultan Selimovom mesd`idu, kod Starog mosta, imao atelje od 1987. do 1992. godine, u kojem je bila stalna prodajna izlo`ba njegovih radova.

ZENICA

360
drama, re`ija: Fernando Meirelles, uloge: Anthony Hopkins, Jude Law, Rachel Weisz... po~etak u 20.20 sati.

110795
Stalna postavka eksponata ~iji je cilj o~uvati sje}anje na tragediju u Srebrenici i 8.372 osobe koje su tragi~no stradale u genocidu. Galerija se nalazi u ul. Fra Grge Marti}a 2/III. Otvorena radnim danima od 10 do 18, a subotom od 10 do 16 sati, najave na telefon 033/953-170.

BANJA LUKA

KINA
CINEMA CITY
GANGSTERSKI ODRED
akcioni triler, re`ija: Ruben Fleischer, uloge: Sean Penn, Ryan Gosling, Emma Stone... po~etak u 22.15 sati.

KINOTEKA
VLAK U SNIJEGU
dje~iji, re`ija: Mate Relja, uloge: Slavko [timac, Gordana Inkret, @eljko Mal~i}... po~etak u 19 sati.

ATELJE ZEC

KINA
MULTIPLEX EKRAN
JACK REACHER
akcioni triler, re`ija: Christopher McQuarrie, uloge: Tom Cruise, Rosamund Pike, Richard Jenkins... po~etak u 15.30, 18 i 20.30 sati.

KINA
MULTIPLEKS PALAS
GANGSTERSKI ODRED
akcioni triler, re`ija: Ruben Fleischer, uloge: Sean Penn, Ryan Gosling, Emma Stone... po~etak u 19 sati.

POZORI[TA
NARODNO
O@ALO[]ENA PORODICA
autor: Branislav Nu{i~, re`ija: Ahmed Imamovi}, igraju: Aleksandar Seksan, Mirvad Kuri}, Sead Pandur, Ermin Sijamija, Alen Muratovi}, Aldin Omerovi}, Sanela Pepeljak, Mediha Musliovi}, Amra Kapid`i}, Nisveta Omerba{i}, Vedrana Seksan, Merima Lepi}, po~etak u 19.30 sati. Izlo`ba slika i grafika iz ciklusa “Ku}a od kamena”. Galerija je otvorena od ponedjeljka do petka od 10 do 18, subotom od 10 do 14 sati ili uz najavu na telefon 061/338186.

NEMOGU]E
drama, re`ija: Juan Antonio Bayona, uloge: Naomi Watts, Ewan McGregor, Tom Holland... po~etak u 15.15 sati.

U POTRAZI ZA NEMOM 3D
animirana avantura, re`ija: Andrew Stanton i Lee Unkrich, glasovi: Vi{nja [iki}, Suzana Nikoli}, Tarik Filipovi}... po~etak u 13 i 15 sati.

TEKSA[KI MASAKR MOTORNOM PILOM 3D
horor, re`ija: John Luessenhop, uloge: Alexandra Daddario, Tania Raymonde, Scott Eastwood... po~etak u 22.40 sati.

UMJETNI^KA
Samostalna izlo`ba Nele Hasanbegovi} “Govor bjeline”. Hasanbegovi} prezentira djela nastala od 2009. do 2013. godine, realizirana u razli~itim medijima: svjetlosna instalacija, video instalacija, performans, skulptura i fotografija. Umjetni~ka djela prezentirana na izlo`bi provociraju i propituju strukturu funkcioniranja dana{nje kulture, identiteta, roda, umjetnosti, ali i dru{tva u cjelini. Izlo`ba je za sve posjete otvorena do 9. februara.

HAOS U KU]I: MATORCI DOLAZE
komedija, re`ija: Andy Fickman, uloge: Lisa Addario, Billy Crystal, Lowell Ganz... po~etak u 18 i 19.30 sati.

\ANGOVA OSVETA
akcioni triler, re`ija: Quentin Tarantino, uloge: Jamie Foxx, Christoph Waltz, Leonardo DiCaprio... po~etak u 17 sati.

KAMERNI
U ZVORNIKU JA SAM OSTAVIO SVOJE SRCE
autor: Abdulah Sidran, re`ija: Sulejman Kupusovi}, igraju: Emir Had`ihafizbegovi}, Admir Glamo~ak, Sabina Bambur, Amar Selimovi}, Fe|a [tukan, Sabit Sejdinovi}, Dragan Jovi~i} po~etak u 20 sati.

\ANGOVA OSVETA
akcioni triler, re`ija: Quentin Tarantino, uloge: Jamie Foxx, Christoph Waltz, Leonardo DiCaprio... po~etak u 15.45, 19 i 22.15 sati.

HOBIT: NEO^EKIVANO PUTOVANJE 3D
fantazijski spektakl, re`ija: Peter Jackson, uloge: Martin Freeman, Ian McKellen, Richard Armitage... po~etak u 16.30 i 19.50 sati.

ANA KARENJINA
drama, re`ija: Joe Wright, uloge: Keira Knightley, Jude Law, Aaron Taylor-Johnson... po~etak u 16, 18.30, 20 i 21 sat.

GABRIJEL
Stalna postavka izlo`be “Pozori{ni plakat Kamernog teatra 55”. Otvorena svakim radnim danom od 10 do 18 sati.

U POTRAZI ZA NEMOM 3D
animirana avantura, re`ija: Andrew Stanton i Lee Unkrich, glasovi: Vi{nja [iki}, Suzana Nikoli}, Tarik Filipovi}... po~etak u 15.30 sati.

JACK REACHER

GALERIJE
COLLEGIUM ARTISTICUM

NOVI HRAM
Izlo`ba “Novi svjedoci Holokausta” Muzeja Holokausta iz Skoplja. Izlo`ba je za sve posjete otvorena do 5. februara.

PET LEGENDI
animirana avantura, re`ija: Peter Ramsey, glasovi: Hugh Jackman, Alec Baldwin, Isla Fisher... po~etak u 14 sati.

ANA KARENJINA
drama, re`ija: Joe Wright, uloge: Keira Knightley, Jude Law, Aaron Taylor-Johnson... po~etak u 17.30, 20 i 22.30 sati.

BLACKBOX
Izlo`ba “Muha u crnoj kutiji” promovi{e ovaj vid saradnje izme|u umjetnika i {tamparije, te ponovo popularizuje Ukiyo-e kao vid umjetnosti multioriginala. Izlo`ba “Inicijacija u salonu za proslave” u kojoj su svoje umjetni~ke sposobnosti poka zali: Jusuf Had`ifejzovi}, Edo Vejselovi}, Emir Kapetanovi}, Emir Muteveli}, Emina Huski}, Iva Sim~i}, Jasmina Gavrankapetanovi}-Red`i}, Vladimir Stani{evi}, Nikola Jezdovi}-D `onka, Samir Sadikovi}-Babo D`on, Kenan Ha{inbegovi}, Demis Sinan~evi}, Sa{a [kori}, Slavica Marin, Nardina Zubanovi}, Rikardo Dru{ki}, grupa YAGE. Izlo`ba je za sve posjete otvorena da 13. februara.

MUZEJI
GRADA ZENICE
Na raspolaganju posjetiocima su stalne postavke, etnolo{ka, arheolo{ka i historijska. U tvr|avi Vranduk postavljena je stalna historijska zbirka o ranom srednjem vijeku u Bosni. Muzej je otvoren za posjetioce radnim danima od 9 do 17 sati, a subotom po dogovoru (tokom ljeta). Tvr|ava Vranduk otvorena je za posjetioce tokom cijele sedmice, od 9 do 17 sati.

ZERO DARK THITRY
drama, re`ija: Kathryn Bigelow uloge: Jessica Chastain, Joel Edgerton, Chris Pratt... po~etak u 21.15 sati.

MUZEJI
HISTORIJSKI
Muzej je otvoren za posjete radnim danima od 9 do 16, a vikendom od 9 do 13 sati.

akcioni triler, re`ija: Christopher McQuarrie, uloge: Tom Cruise, Rosamund Pike, Richard Jenkins... po~etak u 17.30, 20 i 22.30 sati..

U DOBRU I ZLU
romanti~na komedija, re`ija: David O. Russell, uloge: Bradley Cooper, Jennifer Lawrence, Robert De Niro... po~etak u 15.45, 18, 20.15 i 22.30 sati.

BO[NJA^KI
Otvoren za posjete od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Obilasci uklju~uju Gazi Husrev-begov hamam, postavku umjetni~kih djela U fokusu kolekcije, galerije Mersad Berber i Ismet Rizvi}, te biblioteku. Posjete u pratnji vodi~a od ponedjeljka do petka od 12.30 do 16 sati. Grupne posjete najaviti na 033/279-800 ili info@bosnjackiinstitut.ba.

KR[ I LOM 3D
animirana avantura, re`ija: Rich Moore, glasovi: John C. Reilly, Jack McBrayer, Jane Lynch... po~etak u 114.55 sati.

TUZLA

POZORI[TA
NARODNO RS
ODUMIRANJE ME\EDA
komedija, autor: Branko ]opi}, re`ija: Aleksandar Pejakovi}, igraju: Ognjen Kopuz, Radenka [eva, Sandra Ljubojevi}, Svetlana Tanja Popovi}, Danilo Popr`en, Aleksandar Stojkovi}, Zoran Stani{i}, Dobrica Agatonovi} Aga, \ur|a Vuka{inovi}, Gordana Milinovi}, @eljko Erki}, Vladimir \or|evi}, Vuka{in Raki}, Goran Simi} po~etak u 20.30 sati.

ARS AEVI ART DEPO

\ANGOVA OSVETA
akcioni triler, re`ija: Quentin Tarantino, uloge: Jamie Foxx, Christoph Waltz, Leonardo DiCaprio... po~etak u 17.05, 20.20 i 23.30 sati.

ART-KU]A SEVDAHA
Otvorena je za sve posjetioce svakim danom osim ponedjeljka od 10 do 18 sati. Stalna postavka “Organizacija XIV Zimskih olimpijskih igara“. Otvorena za posjete od ponedjeljka do petka, od 9 do 15 sati.

ANA KARENJINA
drama, re`ija: Joe Wright, uloge: Keira Knightley, Jude Law, Aaron Taylor-Johnson... po~etak u 17.20, 20 sati.

SARAJEVO
Stalna postavka Kolekcije Ars Aevi/Muzeja savremene umjetnosti Sarajevo, najzna~ajnije kolekcije internacionalne savremene umjetnosti u regionu Jugoisto~noj Evrope, i projekata budu}eg Muzeja arhitekte Renza Piana. Galerija se nalazi u Centru Skenderija, u ul. Terezije bb. Galerija je otvorena od 10 do 22 sata. Brusa bezistan, Svrzina ku}a, Muzej 18781918, Muzej “Alije Izetbegovi}a“ i Despi}a ku}a otvoreni su svakim radnim danom od deset do 16 sati, subotom od deset do 15 sati, dok su nedjeljom ovi objekti zatvoreni za posjete. Muzej Jevreja otvoren je za posjete svakim radnim danom od 10 do 16 sati, subotom ne radi, dok je nedjeljom otvoren od 10 do 13 sati.

GALERIJE
ME\UNARODNA GALERIJA PORTRETA
Stalna postavka crte`a, skica, akvarela Ismeta Mujezinovi}a, stalna postavka Legata “Haim James Pinto“. Galerija je otvorena radnim danima od 8 do 15 sati.

U DOBRU I ZLU
romanti~na komedija, re`ija: David O. Russell, uloge: Bradley Cooper, Jennifer Lawrence, Robert De Niro... po~etak u 17.35 i 19.55 sati.

Repertoare i program de{avanja u va{oj kulturnoj ustanovi mo`ete slati na mail: jelena.milanovic@ oslobodjenje.ba ili na broj faxa 033/ 468-054.

OSLOBO\ENJE ponedjeljak, 28. januar/sije~anj 2013. Robinja Isaura
18.00 BHT 1

TV PROGRAM

61

SE

RI

JE

Perpetua do~ekuje Miguela, Isauru i Pedrinha. Pukovnik Sebastian i narednik dolaze kod Tomasije. Pukovnik `eli podi}i optu`nicu protiv Gioconde i Tomasije zbog otmice. Perpetua pita Miguela za{to ne dopu{ta Alvaru da se udvara Isauri, jer je njen sin izvanredna prilika za svaku djevojku. Ka`e mu i da takvim stavom stvara priliku za razna naga|anja. Perpetua pita Isauru da li se mo`da zavjetovala da }e postati ~asna sestra, pa se ne mo`e udati. Rosa se u potpunosti oporavila. Chico je poziva u Leonciovo ime i ona ide na hacijendu. Branca i Estela i po~inju da prave svoje kombinacije oko tajni Isaurine porodice.

Plava krv
21.30 FTV

Murat se tu~e s drugom u {koli, nakon ~ega ima ozbiljan razgovor s djedom. Nisanina majka Rana poti~e k}erku da razmisli o planiranju jo{ jednog djeteta. Rana, Nisanina majka, iskusna `ena, primje}uje koliko pa`nje izgledu posve}uje privla~na nastavnica klavira njenog unuka, te poti~e i svoju k}er Nisan da vi{e pa`nje posveti svome mu`u Orhanu. Gune{ odlazi u posjetu bratu Aliju koji ve} du`e vrijeme provodi u samici. Obavje{tava ga da je postala advokat i istovremeno tra`i od njega dopu{tenje da izvr{e ekshumaciju Alijeve ubijene `ene da bi kona~no dokazali njegovu nevinost. Ali ne pristaje na to, te Gune{ odlu~uje da sama preuzme stvar u svoje ruke. Nisan i Orhan slave godi{njicu braka. Nisan je sve osjetljivija na monotoniju koja vlada njihovim ugovorenim brakom. Ona se sve vi{e posve}uje svom talentu, ilustrovanju dje~ijih knjiga. Orhan nakon zavr{enog ~asa svoga sina odvozi nastavnicu klavira ku}i. Lijepa nastavnica Serra primijetila je da izme|u Orhana i njegove supruge nije sve kako treba, te odlu~uje da zavede Orhana. Alija poziva direktor kaznionice i obavje{tava da je slobodan nakon deset godina robije...

Muzi~ka kutija
Music Box, 1989.

22.40 MRE@A

DRAMA

Re`ija: Costa-Gavras Uloge: Jessica Lange, Armin Mueller-Stahl, Frederic Forrest, Donald Moffat, Lukas Haas

Ma|arski imigrant Mike Laszlo postigao je velik uspjeh otkada je prije 50 godina do{ao u Ameriku. Posebno je ponosan na k}er Aaa, koja je postala uspje{na odvjetnica. No nakon {to Rusi otkriju neke tajne dosjee, Mike sazna da je optu`en za ratne zlo~ine. Uvjeren da je rije~ o komunisti~kom planu da ga se diskreditira, Mike `eli da ga k}i brani na sudu.

Heroina pakla
01.15 PINK
Heroine Of Hell, 1996.

FIL

M

Prijatelji
13.35 HRT 2
Pals, 1987.

FIL

M

KRIMI-DRAMA
Re`ija: Nietzchka Keene Uloge: Dermot Mulroney, Catherine Keener, Wendy Phillips, Michael A. Nickles

KOMEDIJA
Re`ija: Lou Antonio Uloge: George C. Scott, Don Ameche, Sylvia Sidney, Susan Rinell

Sulejman Veli~anstveni
20.00 OBN

Magda je umjetnica-slikarica i ona ima dosta problema sa mu{karcima, sa vje~nim napu{tanjem, i ljudima koji se uvijek izvuku nakon {to joj u~ine ne{to lo{e. Dok je ona u potrazi za duhovnom pravdom za one koje ~ine lo{e stvari, otkriva da je njezin posljednji ljubavnik u vezi sa drugom `enom u koju se zaljubio. Ona mu ukrade automobil i besciljno se uputi na put, na sjever. Po~inju joj se privi|ati pakleni snovi. Mora se vrati svom slikanju da bi dobila odgovore na ono {to je progoni.

56. Sulejman kazni Ibrahimpa{u tako {to ga vra}a na staru du`nost, smatraju}i da ga je tim potezom u~inio svojim robom za cijeli `ivot. Mahidevran saznaje da je Mustafina miljenica Efsun u dosluhu sa Hurem. Ajaz-pa{a po`ali se sultanu na Ibrahimovu novu odluku oko financija, a Hatid`e se po`ali Gulfem kako osje}a da se Ibrahimpa{a sve vi{e udaljava od nje.

Uli~ni borac
23.20 NOVA AKCIJA
Re`ija: Steven E. de Souza Uloge: Jean-Claude van Damme, Raul Julia, Ming-Na, Damian Chapa, Kylie Minogue Street Fighter, 1994.

FIL

M

Jack Stobb nekad je bio vojnik. @ivi s majkom koja je vitalna i autoritativna. Iako je ve} zaslu`io mirovinu, ne mo`e `ivjeti bez majke. Njegov najbolji prijatelj i susjed Art Riddle tako|er je bio u vojsci te se kao i Jack dosa|uje i gubi dane ne rade}i ni{ta. Zajedno redovito odlaze u posjet svojim kolegama iz vojske, Betty i Hermanu, bra~nom paru koji namjerava prodati posao - ~arter-jedrilice i odseliti djeci i unucima. Art se dosjeti da bi oni mogli kupiti posao, ali nemaju novaca. I, kao dar s neba, u jednom napu{tenom automobilu nalaze kov~eg s uredno slo`enim buntovima dolara: ukupno tri miliona i {esto hiljada. Iako znaju da to ne mo`e biti po{ten novac i da }e ih onaj ~iji je sigurno proganjati, izazov je prevelik...

Why Did I Get Married?
20.00 HRT 2 KOMEDIJA
Re`ija: Tyler Perry Uloge: Tyler Perry, Janet Jackson, Malik Yoba, Jill Scott, Sharon Leal, Tasha Smith, Michael Jai White Why Did I Get Married?, 2007.

FIL

M

Larin izbor 2
22.00 OBN

Nakon `iv~anog sloma, Ana zove Danicu i moli ju za pomo}. Leila izlazi iz bolnice i unato~ Ton ~i je vim mol ba ma odlu~i `ivjeti u kr~mi s Davidom, jer je uvjerena kako Dinko nije njezina budu}nost. Lara se vra}a u Kr~mu gdje ju svi radosno do~ekuju. Tijekom do~eka razgovara s Nik{om koji joj obe}ava da }e poku{ati prona}i Jakova. Lucijan daje nalog policajcima da pretresu ku}u Zlatar, iako na to nema zakonsko pravo. Alen ucjenjuje Dinka i nagovara ga da Jakovu otmu brod. Dinko i Alen uz prijetnju pi{tolja prisiljavaju Jakova da si|e s broda. On im govori kako odlazi na policiju i kako }e sve priznati

Savezni~ke snage pod vodstvom pukovnika Williama Guilea imaju zadatak locirati i spasiti 63 javna radnika, koji su taoci generala odmetnika M. Bisona. Njihov se plan zamalo ne izjalovi u posljednji trenutak kad se izvjestiteljica Chun-Li Zang uplete i `eli ne{to vi{e od same pri~e.

Za{titnik
23.00 HAYAT AKCIJA
Re`ija: Iksan lahardi, Tso Nam Lee Uloge: Lieh Lo, Ti Fung, Kun Li Fist of Fury Part 2, 1977.

FIL

M

^etiri bra~na para, svi prijatelji s fakulteta, odlu~e zajedno provesti kra}i zimski odmor u prekrasnoj planinskoj drvenoj ku}ici u Coloradu. Iako spremni na odmor, svi oni sa sobom ponesu i svoje probleme: Dianein suprug Terry zasi}en je njezinim ambicijama, prezaposleno{}u i izbjegavanjem seksa; Gavinova supruga, psiholog Patricia, zaokupljena je objavljivanjem svoje najnovije knjige; brak Angele i Marcusa djeluje vrlo burno, na trenutke i ru`no; pretila Sheila trpi potcjenjivanje svog supruga Mikea, koji je otvoreno prezire zbog debljine...

Nakon Chen Zhenove egezkucije u [angaju, Japanci se boje da }e njegova smrt ujediniti kineske kung fu {kole protiv njih. Upla{eni, Japanci daju nalog za uni{tenje svih kineskih {kola kung fua. Izvr{itelj destrukcije trebao bi biti Miyamoto, upravnik Hong Ku {kole. Miyamoto {alje Japance u Ching Wu i nare|uje upravniku i u~enicima da smjesta napuste {kolu. Kada ovi to odbiju, Japanci tu {kolu uni{te. U me|uvremenu, Chen Zenov brat Chen Shen saznaje sve o uni{tenju {kole kada ode u [angaj da posjeti Chen Zenov grob. On odlu~i uzeti stvar u svoje ruke...

Obalska stra`a
10.10 BHT 1

SE

RI

JA

Ekipa istra`uje smrt Thomasa Rothausa. U isto vrijeme, Unterbauru i drugim vlasnicima brodova ukraden je brod, a o kradljivcu ni traga. Da li su ti slu~ajevi mo`da povezani?

62
BHT

TV PROGRAM
07.00 Dobro jutro 08.00 Vijesti 08.05 Abeceda zdravlja: Spolno zdravlje HPV Program za djecu 08.30 Super {pijunke, crtani film 08.55 Harveytoons, crtani film 09.15 Mia i ja, crtani film 09.40 ^arli ^aplin 09.45 Pocoyo, crtani film 09.50 Pingu, crtani film 10.00 Vijesti 10.05 Sve }e biti dobro, igrana serija, 10. ep. 10.55 Zauvijek susjedi, igrana serija 11.25 Super {pijunke, crtana serija 11.45 Poko, crtana serija

ponedjeljak, 28. januar/sije~anj 2013.

OSLOBO\ENJE

07.00 Dobro jutro 08.00 Vijesti 08.15 Gorko-slatko, igrana serija, 31/228 (r) 08.45 Program za djecu (r) 09.10 Gombijev zeleni otok, animirana serija, 10/52 09.20 Matematika, obraz. serija, 10/13 09.35 Mini school 10.00 Vijesti 10.10 Obalska stra`a, igrana serija, 54/61 11.00 Petar Veliki, serija, 4/4 (r) 12.00 Vijesti 12.15 Smanji gas!, emisija o saobra}aju 12.45 Putevi zdravlja, magazin 13.15 Crta, (r) 14.15 Vijesti Program za djecu 14.30 Robot Robi, animirana serija, 6/52 14.40 Bajke o `ivotinjama, obrazovna serija, 6/52 14.55 Nema problema 15.15 Frenderi u BiH, animirana serija 15.25 Mini school 15.45 Robinja Isaura, (r) 16.30 Hronika regija: Sjeveroisto~na Bosna 16.55 Vijesti 17.00 BH gastro kutak, kulinarski show 17.30 BHT popodne, dnevni magazin 18.00 Robinja Isaura, serija 19.00 Dnevnik 19.35 Gorko-slatko, serija 20.00 Zajedno, drama 21.00 Klasi~ne destinacije: Njema~ka, muzi~kodok. serija, 8/8 21.30 Global, emisija o zbivanjima u svijetu 22.00 Tre}a strana, info.program 23.00 Dnevnik 23.30 Zajedno, drama (r) 00.25 Hronika regija: Sjeveroisto~na Bosna (r) 00.50 BHT popodne, dnevni magazin (r) 01.20 Pregled programa za utorak

FTV

06.00 06.30 09.00 09.10 10.00 10.25 10.35 11.25 12.00 12.15 12.50 13.25 13.45 14.00

RTRS

Info kanal Jutarnji program Vijesti Su|enja u Hagu, pregled Mala TV Bili jednom jedni istra`iva~i, crtana serija Enciklopedija velikih li~nosti Gradnja imperije, dokumentarna serija Ljetne ljubavi, omladinska serija Dnevnik 1 Odgovor. No1 (r) Od zlata jabuka (r) Ah, ta planeta (r) Muzi~ki spotovi Vijesti, sa tuma~em gestovnog jezika

06.10 Predaj se srce, serija, 18/94 (r) 07.00 Promo 07.05 Tek ro|eni, serija, 10/26 08.05 Red magazin, showbiz magazin 08.35 Kapital, biznis magazin 09.00 Promo 09.05 Vjetar u le|a, serija, 34. ep. (r) 10.00 Promo 10.05 Pod sretnom zvijezdom, serija, 14/75 (r) 11.00 Bliznakinje, serija, 50. ep. (r) 12.00 Makeover - upoznaj novog sebe 12.15 Kapital, biznis magazin

TV1

06.00 Bandini, 260. ep., (r) 06.57 Tiha oluja, 38. ep., (r) 08.09 Take{ijev dvorac, zabavno-sportski TV-show 08.28 Bumba, crtani film, 17 i 18. ep. 08.40 Moji d`epni ljubimci, crtani film, 19. ep. 09.00 Moji d`epni ljubimci, crtani film, 20. ep. 09.15 Bratz, crtani film, 31. i 32. ep. 09.51 Pokemoni, crtani film, 5. ep. 10.15 Beyblade, crtani film 10.38 Virus attack, crtani film, 8. ep. 10.52 Winx, crtani film 11.45 Vijesti 12.00 Bandini, serija, 260. ep., (r)

HAYAT

06.00 Nasljednici, telenovela (r) 07.00 Udri mu{ki, jutarnji program 09.45 Ljubav, navika, panika, serija 10.15 Kuvanje i muvanje, emisija 11.00 Info top, vijesti 11.05 Vremenska prognoza 11.10 Balkanska posla, reality emisija 12.30 Brze pare, kviz 13.30 Nasljednici, telenovela 14.30 Sudnica, reality emisija 16.00 Info top, vijesti

PINK

06.20 Dje~iji program 08.15 Princ iz Bel Aira, humor. serija (r) 08.45 Gorki `ivot, turska serija (r) 10.20 Stol za 4, kulinarski show (r) 10.55 Oluja u raju, meksi~ka sapunica 11.55 OBN Info 12.05 Ru`a vjetrova, hrvatska sapunica (r) 12.55 Top shop 13.15 Nakusha, indijska serija (r) 14.10 Odba~ena, serija (r) 14.40 Odba~ena, serija (r) 15.00 Larin izbor, hrvatska serija (r) 16.00 Sulejman Veli~anstveni, turska serija (r)

OBN

Zauvijek susjedi
10.55
12.00 Dnevnik 1 12.15 Asi, serija (r) 13.05 Sve }e biti dobro, serija, 11. epizoda 13.50 Sedmica, magazin 14.20 Ekovizija, dok. program (r) 14.45 Vijesti 14.55 Zauvijek susjedi, humoristi~ka serija 16.00 Bumerang, serija 16.45 ^arli ^aplin, crtana serija 17.00 Federacija danas 17.25 Ljubav i kazna, 14. ep. 19.00 Grimove bajke: Vuk i lisica, crtana serija 19.30 Dnevnik 2 20.10 Po{teno, dijalo{ka emisija 21.05 Lud, zbunjen, normalan, serija, 12+ 21.30 Plava krv, serija, 1. ep. 22.45 Dnevnik 3 23.15 Ljubav i kazna, serija, 14. ep. 00.45 Bumerang, serija 01.25 Dnevnik 3 (r) 01.55 Pregled programa za utorak

Presing
20.10
14.10 15.00 15.50 16.30 17.15 17.50 19.05 19.30 20.10 21.35 22.10 22.40 23.00 23.15 23.40 00.40 01.30 01.55 02.45 04.05 04.30 05.00 Strasti, TV novela U fokusu Tribunal Srpska danas Mu}ke, serija Li san, vjetar palate, serija Malac znalac, kviz za djecu Dnevnik 2 Sport Presing, talk show Zduha~, zna~i avantura, serija U prolazu Dnevnik 3 Sport Klasika, emisija ozbiljne muzike Koncert (r) Gradnja imperije, dok. program (r) Dnevnik 2 (r) U fokusu (r) Presing, talk show (r) U prolazu (r) Zduha~, zna~i avantura, serija (r) Muzi~ki spotovi
SE RI JA

Bliznakinje
20.00
13.00 Promo 13.05 Tek ro|eni, serija, 10/26 (r) 14.00 Promo 14.05 Predaj se srce, serija, 19/94 15.00 Promo 15.05 Vjetar u le|a, serija, 35/65 16.00 Red Weekly, showbiz magazin 17.00 Vijesti u 17 17.15 Pod sretnom zvijezdom, serija, 15/75 18.15 Red magazin, showbiz magazin 19.00 Dnevnik TV1 20.00 Bliznakinje, serija, 51. ep. 21.00 Specijal TV1 22.00 Ve~ernje vijesti 22.25 Makeover - upoznaj novog sebe 22.40 Muzi~ka kutija, film 00.30 Specijal TV1 01.20 Dnevnik TV1 (r) 02.20 Red magazin, showbiz magazin (r) 02.50 No}ni program

Glam Blam
15.32
12.53 Kad li{}e pada, serija, 113. ep. 14.37 Muzi~ki program 15.32 Glam Blam, zabavni program, (r) 16.30 Sport centar 16.37 Take{ijev dvorac, TV-show 17.05 Krv nije voda, 50. ep. 18.06 Po spisku, talk show 19.00 Vijesti u 7, inf. program 19.49 ZMBT televoting 19.55 Bandini, 261. ep. 20.50 ZMBT televoting 20.55 Krv nije voda,84. ep. 22.00 Dolina vukova, serija,1. ep. 23.00 Za{titnik, igrani film 00.49 Sport centar 00.52 ZMBT profili 01.13 Astro Num Caffe Reprizni program Hayat TV-a 03.00 Vijesti u 7 03.40 Po spisku, talk show 04.21 Krv nije voda, 84. ep., (r) 05.00 Muzi~ki program

Mala nevjesta
19.50
16.20 Mala nevjesta, indijska serija (r) 17.15 Simar, indijska serija 17.45 Savr{eno skladan svijet, emisija 18.15 Info top, centralne vijesti 18 40 Vremenska prognoza 18.45 Preljubnici, reality emisija 19.50 Mala nevjesta, indijska, serija 21.00 Akademci, humoristi~ni, serijal 21.30 Grand: Narod pita, zabavna emisija 23.00 Paparazzo lov, reality emisija 00.00 City Exclusive, show biz emisija 00.15 Sudnica, reality emisija (r) 01.15 Heriona pakla, ameri~ki film

Princ iz Bel Aira
08.15
17.00 OBN Info 17.10 Stol za 4, kulinarski show 17.40 Nakusha, indijska serija 18.05 Ru`a vjetrova, hrvatska sapunica 18.50 OBN Info 19.10 OBN Sport 19.15 In Magazin, show magazine 20.00 Sulejman Veli~anstveni, turska serija 21.00 Odba~ena, indijska serija 22.00 Larin izbor, serija 23.00 Reflex, talk show 00.05 Vox populi 00.15 Sulejman Veli~anstveni, turska serija (r) 01.05 Odba~ena, serija (r) 01.50 OBN Info, r 02.10 OBN Sport (r) 02.15 In Magazin, show magazine (r) 03.00 Reflex, talk show (r) 04.00 Vox populi (r)

17.15 TV1/MRE@A

Pod sretnom zvijezdom

TV SA

15. Suzana se zaprepasti ~uv{i kako je Nini uvjet za nasljedstvo da prona|e Mikija. Nitko nije previ{e odu{evljen Betinim planom da vrati Martina. Ena se zabrine saznav{i kako joj mama mora na jo{ jednu skupu operaciju. Kre{o ne mo`e vjerovati da Nina ne `eli prona}i Mikija kako bi dobila 10 milijuna dolara. Tonka i Nina raspravljaju o mogu}em razlogu Suzaninog pada u nesvijest. Beti se na|e s Martinom u restoranu nudiv{i mu posljednju priliku da odustane od razvoda. Nera dogovara posao s Tonkom koja }e joj mo`da fotografirati reviju. Suzani je te{ko pred Ninom razgovarati o Mikiju. Beti je fascinirana kako Zlatko spretno i dalje la`e Marini.

07.00 Sarajevsko jutro, u`ivo 10.00 Dje~iji program (r) 10.25 Jednom davno (r) 10.50 Top lista (glasajte) 11.10 Bosna u sevdahu (r) 12.30 Darovi prirode (r) 13.00 Vijesti TVSA 13.10 Sarajevo art (r) 13.40 Tiho vjen~anje, film (r) 15.25 Liberty TV 16.00 Vijesti TVSA 16.05 Strasti, (r) 17.00 Dobre vibracije, u`ivo 18.15 Tarih 18.30 Dnevnik TVSA 19.00 Pingu 19.05 Graditelj Bob 19.15 Barimba 19.25 Jednom davno 20.00 Sport magazin, u`ivo 20.45 Tarih (r) 21.00 Vijesti TVSA 21.05 Glavni osumnji~eni, 22.05 Strasti, 23.00 Voice of America 23.15 Sex i ljubav

TV TK

07.00 Jutarnji program 09.05 Vjetar u le|a, (r) 10.05 Pod sretnom zvijezdom, (r) 11.00 Bliznakinje, (r) 12.00 Vijesti 12.20 Portreti nacija 13.00 Top ten stars 14.00 U no}nom vrtu 14.20 Fragolanija 15.00 Vjetar u le|a 16.00 Dnevnik 1 16.15 Za svaku bolest trava raste 16.30 Sport 7 17.15 Pod sretnom zvijezdom, serija 18.15 360 stepeni 18.45 Crtani film 19.00 Dnevnik 2 19.30 Za svaku bolest trava raste 20.00 Bliznakinje 21.00 Divlji zapad 21.50 Dnevnik 3 22.05 Tribunal 22.40 Muzi~ka kutija, film 00.30 Pod sretnom zvijezdom, serija (r) 01.30 Glas Amerike

MRE@A

09.05 Vjetar u le|a, igrana serija, ep. 34 (r) 10.05 Pod sretnom zvijezdom, igrana serija, ep. 14/75 (r) 11.00 Bliznakinje, igrana serija, ep. 50 (r) 15.05 Vjetar u le|a, igrana serija, 35/65 17.15 Pod sretnom zvijezdom, igrana serija, ep. 15/75 20.00 Bliznakinje, igrana serija, 51. ep. 22.40 Muzi~ka kutija / Music Box, igrani film

TV MOSTAR

09.05 Vjetar u le|a, igrana serija, ep. 34 (r) 10.05 Pod sretnom zvijezdom, igrana serija, ep. 14/75 (r) 11.00 Bliznakinje, igrana serija, ep. 50 (r) 15.05 Vjetar u le|a, igrana serija, ep. 35/65 17.15 Pod sretnom zvijezdom, igrana serija, ep. 15/75 20.00 Bliznakinje, igrana serija, ep. 51 22.40 Muzi~ka kutija / Music Box, igrani film

TV ZENICA

08.00 Jutarnji program 09.00 Jutarnje vijesti Radio Zenice 09.05 Zenica danas, (r) 09.30 Glas Amerike 10.00 Pod sretnom zvijezdom, serija 11.00 Bliznakinje, serija 12.00 Iz dana u dan 12.05 Serija 13.00 Vijesti 13.05 Biografije, (r) 14.00 Iz dana u dan 14.05 Auto shop (r) 14.30 Sfera - (r) 15.00 Vijesti 15.05 Vjetzar u le|a, serija 16.00 Popodne s vama 17.00 Iz dana u dan 17.15 Pod sretnom zvijezdom, igrana serija 19.00 Zenica danas 19.30 Muzi~ki spotovi 20.00 Blizankinje, igrana serija 21.02 Ze sport 21.30 TV Liberty 22.40 Muzi~ka kutija, film

TV KAKANJ

08.00 Sevdah i vrijeme 08.30 Dje~iji program 09.10 Vjerski program 09.30 Mala d`amija u Preriji 10.00 Ludo srce, serija 11.00 Info IC 11.30 Putovanja 12.00 Mala d`amija u Preriji 12.30 Do`ivotna kazna 13.00 Odjeljenje za istragu 14.00 Vrijeme je za odmor 15.00 Ma~ak Mika 15.30 Dom2 16.00 Ludo srce 17.00 Flash vijesti 17.05 Bografije 18.00 Ja sam tvoja sudbina 19.00 Zorro, crtani film 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti IC 20.20 IC sport 21.00 Putopisi 21.25 Budimo humani 22.00 Ja sam tvoja sudbina 23.00 Glas Amerike 23.30 Do`ivotna kazna, serija

TV VOGO[]A

07.00 Sa sevdahom u srcu 08.30 Na{a snaga, magazin o Oru`anim snagama BiH 09.00 Nije te{ko biti ja (r) 10.00 I.R.I.B. (r) 10.30 Ba{tine (r) 11.00 Info blok 13.00 So{ka fronta 13.45 USK 14.15 Nije te{ko biti ja (r) 15.00 Tvoja sam sudbina, serija 16.00 Otvoreni program, u`ivo 18.00 Vogo{}anska hronika 18.30 SMS Music 19.30 I.R.I.B. 20.00 TV Fiva 21.00 Tvoja sam sudbina, serija 21.50 Liberty TV 22.30 Vogo{}anska hronika (r) 23.00 Glas Amerike 23.30 Otvoreni program (r) 01.30 Vogo{}anska hronika (r)

TV USK

08.05 Velikani na{e pro{losti, dok. program 09.05 Vjetar u le|a, serija (r) 10.00 Vijesti 10.05 Od deset do dvanaest, revijalni program, `ivo 12.00 Vijesti 12.09 Igrani film 14.30 Vijesti 14.35 Duhovni svijet (r) 15.05 Vjetar u le|a, serija 16.00 Ponovno otkrivanje svijeta, dok program (r) 16.55 Muzi~ki tv poster 17.16 Pod sretnom zvijezdom, serija 18.15 Avanture [irli Holms, serija za djecu 18.50 Crtani film 19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzi~ki program 20.00 Bliznakinje, serija 21.00 Time out, program za mlade 22.00 Sport 22.20 Dnevnik 2. 22.40 Igrani film

TV SLON

16.02 Vijesti 16.10 Heroji ulice, (r) 16.40 Planet Croatia 17.17 “Mala {kola saobra}aja” 17.30 Meridijanima 18.00 Crno i bijelo 18.22 “Mala {kola saobra}aja” 18.33 Teletrgovina... 19.00 SMS Muzi~ki Salto 19.30 Sanjalica, program za djecu 19.33 “Mala {kola saobra}aja” 19.38 Teletrgovina... 19.52 “Mala {kola saobra}aja”, obrazovni program 20.00 Kviz Extra 20.30 Zdravlje, emisija o zdravlju 20.55 Tri u jedan, muzi~ki program 21.10 Op~injeni, serija 22.05 Nije te{ko biti ja, zabavno muzi~ki program 23.00 Slon extra Info

TV BN

06.30 Jutarnji program 08.30 Igrana serija 10.00 Novosti 10.05 Film 12.00 Novosti u podne 12.15 Kao kod svoje ku}e (r) 14.00 Novosti 14.05 Zabranjena ljubav, serija (r) 15.00 Larin izbor, serija (r) 16.00 Dnevnik 1 16.20 Ru`a vjetrova, serija (r) 17.10 Ru`a vjetrova, serija 18.00 Danas u Srpskoj 18.30 Larin izbor, serija 19.30 Dnevnik 2 20.15 Serija 21.00 BN koktel 22.30 Dnevnik 3 23.00 Zabranjena ljubav, serija 23.45 Ju`noameri~ki zmaj, film

TV ATV

07.45 Dolina sunca, serija 09.00 Moji ku}ni ljubimci 09.15 Bratz 09.50 Bakugan 10.15 Beyblade 10.40 Virus Attack 10.50 Winx 11.55 Vijesti 12.00 Bandini, serija 13.00 Kad li{}e pada, serija 14.30 Bojno polje, dok. program 16.00 Vijesti 16.15 Magazin 16.30 Sport centar 16.35 Take{i zamak 17.00 Krv nije voda, serija 18.00 Dolina sunca, serija 19.00 ATV vijesti 19.55 Bandini, serija 21.00 Krv nije voda, serija 22.00 Exkluziv 22.30 Tito i Dra`a, serija 23.00 Za{titnik 16+, film 00.30 Sport centar 00.35 Zauvijek susjedi, serija 01.00 No}ni program

OSLOBO\ENJE ponedjeljak, 28. januar/sije~anj 2013.
07.00 Dobro jutro, Hrvatska 07.05 Vijesti 09.10 Dobro jutro, Hrvatska 10.00 Amerika: Pogled odozgo, dokumentarna serija 10.55 Vijesti iz kulture (r) 11.05 Live Here Buy This, dokumentarna serija 11.31 Live Here Buy This, dokumentarna serija 12.00 Dnevnik 1 12.15 Sport 12.18 Vrijeme 12.20 TV Kalendar (r) 12.35 Prkosna ljubav, serija 13.30 Dr. Oz, talk-show 14.20 Vijesti uz hrvatski znakovni jezik 14.29 Vrijeme sutra 14.35 Tre}a dob, emisija za umirovljenike 15.05 Glas domovine 15.40 Ma~ak pod {ljemom, dramska serija 16.45 Hrvatska u`ivo 17.40 HAK - promet info 17.45 Na{i i Va{i 2, humoristi~na serija 18.20 8. kat, talk-show 19.05 Najava programa 19.10 Tema dana 19.30 Dnevnik 19.59 Sport 20.06 Vrijeme 20.08 Ve~eras... 20.09 ZABA - 90 sekundi 20.10 TV Bingo 20.35 Potro{a~ki kod 21.10 Nulta to~ka, politi~ki talk-show 22.20 Dnevnik 3 22.40 Vijesti iz kulture 22.48 Sport 22.51 Vrijeme sutra 22.53 HAK - promet info 23.00 Na rubu znanosti 23.55 Ludnica u Clevelandu 2, humoristi~na serija 00.15 Obiteljski igrani film (r) 02.10 Otac i sin, serija (r) 02.55 Eureka 4, serija (r) 03.40 Dr. Oz, talk-show (r) 04.25 Reprizni program

TV PROGRAM
07.30 Umjetnost kao spas Knji`are Kalkute, dok. program 08.00 AlJazeera Svijet 08.30 Arapi kri{}ani, dok. program 09.30 Pri~e sa Istoka Tajland: Cijena zdravlja, dok. program 10.00 Afrika pod istragom, dok. program 10.30 AlJazeera Svijet 11.00 AJE program 14.00 Moj `ivot, dok. program 14.30 AlJazeera Svijet 15.00 Arapi kri{}ani, dok. program 16.00 Vijesti 17.00 Afrika pod istragom, dok. program 17.30 AlJazeera Svijet 18.00 Vijesti program 19.05 Sportski Magazin 41 19.30 Moj `ivot, dok. program 20.00 Vijesti 21.00 Vijesti 21.30 Recite AJ, talk-show 22.00 Vijesti 23.05 Recite AJ, talk-show 23.30 Sportski Magazin

63
SE RI JA

HRT1

06.15 Prkosna ljubav, serija 07.00 Mala TV: TV vrti}: Tanjuri Brlog: Podolci ^arobna plo~a: ^uvari prirode `ivjeti zdravo 07.30 Vesele trojke, crtana serija 07.55 Teletubbies, animirana serija 08.20 @ivot s Derekom 3, serija za djecu 08.45 Vremeplovci, serija za mlade 09.10 [kolski sat 10.00 Dolina sunca, serija (r) 11.40 Ciklus filmskog spektakla (r) 13.35 Prijatelji, ameri~ki film (r) 15.10 [kolski sat (r) 16.00 Regionalni dnevnik 16.35 Dolina sunca, serija 42'33 17.25 Lijepom na{om (r) 18.25 Direkt: Nestali 19.00 Mala TV: (r) TV vrti}: Tanjuri Brlog: Podolci ^arobna plo~a: ^uvari prirode `ivjeti zdravo (r) 19.30 Glamurozne slastice 1, dok. serija (r) 19.55 Ve~eras 20.00 Why Did I Get Married?, ameri~ki film 22.00 Otac i sin, serija 22.45 Zlo~ina~ki umovi 6, serija 23.30 Dva i pol mu{karca 7, humoristi~na serija 23.55 Eureka 4, serija 00.40 Retrovizor: Dr. House 7, serija 01.25 Retrovizor: Ludi od ljubavi 1, serija 02.10 Retrovizor: Seks i grad 2, humoristi~na serija 02.40 No}ni glazbeni program

HRT2

06.20 Zauvijek susjedi, serija (r) 06.45 Pinky i Mozgalo, crtana serija 07.10 Speed Racer, crtana serija 07.35 TV izlog 07.50 Moja majka, serija 10709.25 TV izlog 09.40 Kako vrijeme prolazi, serija (r) 10.40 Walker, teksa{ki rend`er, serija (r) 11.35 TV izlog 11.50 IN magazin vikend (r) 12.40 Sila, serija (r) 14.30 Walker, teksa{ki rend`er, serija 15.30 Ninja ratnici, serija 16.00 Zauvijek susjedi, serija 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 IN magazin 18.05 Kako vrijeme prolazi, serija 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Sila, serija 22.00 Larin izbor, serija 23.00 Ve~ernje vijesti 23.20 Uli~ni borac, film 01.10 Jesse Stone: No}ni prijelaz, igrani film (r) 02.45 Drugo lice planine, serija 03.40 Ezo TV, tarot show

NOVA

AL-JAZEERA B.

08.00 Jutarnji dnevnik 09.00 Vijesti 09.04 Pripovedanje Radoja Domanovi}a: “Demon”, serija (r) 09.30 Pripovedanje Radoja Domanovi}a: “Policijska mudrost”, serija (r) 10.00 Vijesti 10.05 Lov i ribolov (r) 10.35 Eko karavan 11.05 Vijesti 11.10 Slagalica, kviz (r) 11.30 Srbija na vezi (r) 12.00 Dnevnik 12.15 Sport plus 12.25 Vrijeme 12.30 Kad zazvoni 13.00 Novi tabloid (r) 14.00 Bez vize, (r) 14.30 Srpski isto~nici (r) 15.00 Ovo je Srbija 16.00 Bolji `ivot, serija (r) 16.45 Gastronomad (r) 17.00 Dnevnik 17.20 [ta radite, bre, info 17.45 Beogradska hronika 18.25 Slagalica, kviz 18.45 Nova zanimanja 19.00 Srbija na vezi 19.30 Dnevnik 20.05 Bolji `ivot, serija (r) 20.50 Potera za sre}kom, film 22.30 Vijesti 22.35 Oko, info 23.05 TV minijature (r) 23.13 Evronet, dok. program (r)

RTS

06.30 Jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Ju`ni Pacifik, dokumentarni serijal ( bbc) 3/6 10.00 Dnevnik u 10,00 10.15 Sti`u bebe (r) 11.00 Vijesti 11.05 Nau~noobrazovni program 12.00 Vijesti 12.05 NVO sektor 12.35 Muzika 13.00 Vijesti 13.05 Art magazin 13.35 Muzika 14.00 Vijesti 14.05 Dokumentarna dinastija Petrovi} (r) 14.40 Muzika 15.00 Lajmet 15.10 Dnevnik na gestovnom jeziku 15.30 Dnevnik 1 16.00 Okvir (r) 17.00 Crna Gora, u`ivo 18.00 Vijesti 18.05 Obrazovna emisija 18.30 Muzika 18.55 Znam da zna{, kviz 19.30 Dnevnik 2 20.05 Let ka zvijezdama 22.00 Dnevnik 3 22.30 U centar 23.00 Cg sport 23.30 Muzika

RTCG

Gorko slatko
19.35 BHT 1

Policija uhapsi Turija u Lumeranskoj luci. Lu~ija predla`e Kafiju da preseli kod nje, kako bi ona mogla da se brine o njegovom sinu Gediji. DI J EM ALO IS [K IJA A 20.10 FTV

Po{teno

Kako je propao generalni {trajk? Da li u Republiku Srpsku sti`e novac za prolje}e? Damir Miljevi}, ekonomista, Zdravko Krsmanovi}, predsjednik Nove socijalisti~ke partije, D`evad Galija{evi}, ekspert za borbu protiv terorizma i mnogi drugi. Po{teno, ponedjeljak u 20 sati i 10 minuta.

08.30 Fudbal, KAN Ju`na Afrika, Maroko Ju`na Afrika 10.00 Umjetni~ko klizanje, E[ Zagreb, Hrvatska 11.00 Ski skokovi, SK Vikersund, Norve{ka 12.15 Fudbal, KAN Ju`na Afrika, Maroko Ju`na Afrika

EUROSPORT

Tenis
13.30
13.30 Tenis, Australian Open, finale mu{karci 15.00 Ski skokovi, SK Vikersund, Norve{ka 16.30 Fudbal, KAN Ju`na Afrika, Maroko Ju`na Afrika 17.45 Fudbal, KAN Ju`na Afrika, Niger - Gana 20.00 Eurogoals 20.30 All sports 21.00 Watts 21.15 Rvanje, PRO 22.45 Tenis, Australian Open, finale mu{karci 00.15 Fudbal, KAN Ju`na Afrika, Niger - Gana

DISCOVERY

06.00 Kako se pravi? 06.25 Trgovci automobilima 07.15 Ameri~ki ~operi 08.10 Prljavi poslovi 09.05 Opasan lov 09.55 Pre`ivljavanje 10.50 Kako to rade? 11.15 Kako se pravi? 11.40 Vrhunsko graditeljstvo 12.35 Auta po mjeri 13.30 Trgovci automobilima 14.25 Ameri~ki ~operi 15.20 Razotkrivanje mitova 16.15 Prljavi poslovi 17.10 Opasan lov 18.05 Pre`ivljavanje 19.00 Kako se pravi?- 2 epizode 20.00 Prevaranti na djelu - 4 epizode 22.00 Pre`ivljavanje 00.00 Pri~a o bandama sa Rosom Kempom: Sent Luis

N. GEOGRAPHIC

09.45 Gra|evinska zona 10.10 Sekunde do katastrofe 10.40 Unutar 11.septembra 11.35 Nisam znao 12.30 Na tragu NLO 13.25 Ratovi helikoptera 14.20 D`inovski rudnik pjeskovite nafte 14.45 Sekunde do katastrofe 15.15 Ratovi helikoptera 16.10 Megafabrike 17.05 Avionske nesre}e 18.00 Lov na lovce 19.00 Avionske nesre}e 20.00 Opake tune 21.00 Avionske nesre}e 22.00 Opake tune 23.00 Avionske nesre}e 23.55 Avionske nesre}e

06.00 Tenis, Australian Open, finale mu{karci 08.00 Tenis, Australian Open, finale `ene 09.30 Snowboard 10.00 Nordijsko kombinovano skijanje, SK Klingenthal, Njema~ka 10.30 Alpsko skijanje, SK Maribor, Slovenija 11.30 Alpsko skijanje, SK Kitzbühel, Austrija 12.30 Ski skokovi, SK Vikersund, Norve{ka 14.00 Tenis, Australian Open, finale `ene 15.30 Tenis, Australian Open, finale mu{karci 17.00 Fudbal, KAN Ju`na Afrika, Kejp Verde Angola 18.00 Fudbal, KAN Ju`na Afrika, u`ivo, DR Kongo - Mali 20.00 Tenis, Australian Open, finale mu{karci 22.00 Bowls 23.30 Eurogoals 00.00 Fudbal, Bundesliga 01.30 Tenis, Australian Open, finale mu{karci

EUROSPORT 2

06.00 Sportski vremeplov 06.15 Na dana{nji dan 06.30 M7 - Multisport 07.00 Red Bull racing Story 07.30 Spirit of Yachting World Sailor of the World 09.30 Odbojka Serie A1: Cuneo - Trentino 11.15 NBA: Boston Miami 13.00 Fudbal Copa del Sol: Olimpija - Goteborg, direktno 15.00 NBA Live 15.15 NBA Weekly 15.45 Na dana{nji dan 16.00 Fudbal Copa del Sol: CSKA Stromsgodset, direktno 18.00 Ko{arka VTB liga: Donetsk - Khimki, direktno 19.45 Vijesti 20.00 Premier League News 20.15 Pregled Spanske lige 21.30 [panska liga: Sevilla - Granada, direktno 23.30 Pregled Premier League 00.30 Euroleague Magazin 01.00 Pregled holandske lige 02.00 Vijesti 02.15 Premier League News

SPORT KLUB

09.00 Ko{arka Aba: Olimpija - Igokea 11.00 Fudbal Francuska: Psg - Lille 13.00 Fudbal Italija: Inter Torino 15.00 Arsenal Tv 17.30 Fudbal Italija: Juventus - Genoa 19.00 Fudbal - Francuska: Emisija 19.30 Emisija “U Obru~u” 20.30 Ko{arka Aba: Radni~ki - Partizan prenos 23.00 Fudbal Italija: Highlights 00.00 Poker Big Game

ARENASPORT 1

Big Game
00.00

07.00 Uefa - Masters Of European Football Ep 07 07.30 Uefa - Masters Of European Football Ep 08 08.00 Uefa - Masters Of European Football Ep 09 08.30 Uefa - Masters Of European Football Ep 10 09.00 Ko{arka Aba Liga: Olimpija - Igokea 11.00 Fudbal Francuska Liga: Psg - Lille 13.00 Fudbal Italijanska Liga: Inter - Torino 15.00 Fudbal Klupske Tv Arsenal Tv 17.00 Fudbal Italijanska Liga: Juventus - Genoa 19.00 Fudbal - Francuska Liga: Emisija 19.30 Ko{arka - emisija: U obru~u 20.30 Ko{arka Aba Liga: Radni~ki - Partizan 22.30 Uefa - Great Matches Of European Football Ep 01 23.00 Fudbal Italijanska Liga: Highlights

ARENASPORT 2

VIASAT HISTORY

10.05 Dnevnik Ane Frank 11.50 Gra|evinska ~udesa 12.40 Stopama Gustava Malera 13.40 Rim nije izgra|en za jedan dan 14.40 Tajm tim godina XII 15.40 Ko si zapravo ti? 16.50 Misterije olupina na dnu okeana 17.50 Rim nije izgra|en za jedan dan 18.50 Giganti gotike 20.00 Farma iz rata 21.05 42 na~ina da se ubije Hitler 22.00 Drugi svjetski rat u boji 23.00 Misterije olupina na dnu okeana 00.00 Tajm tim godina XII 01.00 Rim nije izgra|en za jedan dan 02.00 Azijske monarhije 03.00 Mao - kineska pri~a

ANIMAL PLANET

09.05 Karibi 10.00 Policija za `ivotinje 10.55 Spasilac iz divljine 11.20 Spa{avanje divljih `ivotinja 11.50 Klinika za `ivotinje - Aljaska 12.45 Policija za `ivotinje: 13.40 Netaknuta ostrva 14.35 @ivotinjska boji{ta 15.00 Upoznajte divljinu 15.30 Sve o psima 16.25 Lovac na krokodile 17.20 Preslatki ljubimci 18.15 @ivot majmuna 18.40 Veterinar sa pla`e Bondaj 19.10 Spasilac iz divljine 19.35 @ivotinjska boji{ta: Mo~vare 20.05 Galapagos 21.00 Karina 21.55 Nevaljali ljubimci 22.50 Policija za `ivotinje 23.45 Pre`ivjeti napad

UNIVERSAL

06.20 Urgentni centar 08.20 Ubistva u Midsameru 10.20 Voker, teksa{ki rend`er 12.20 Kraljevski bolesnici 13.20 Monk 14.20 Voker, teksa{ki rend`er 16.20 Ubistva u Midsameru 18.20 Kraljevski bolesnici 19.20 Monk 20.20 Havaji 5-0 21.20 Zakon i red: Zlo~ina~ke namjere 23.20 Bra}a i sestre 00.20 Havaji 5-0 01.20 Opasna tajna 02.20 Kraljevski bolesnici 03.20 Havaji 5-0 04.15 Urgentni centar

TV1000

06.00 Stela, igrani film 08.00 Napu{taju}i Las Vegas, igrani film 10.00 Ostani uz mene, igrani film 12.00 Nema me, igrani film 14.30 Druga {ansa, igrani film 16.30 Razotkriveno, igrani film 18.00 Tajanstveni junaci, igrani film 20.00 Pobuna u koko{injcu, igrani film 22.00 Potpuni do`ivljaj, igrani film 00.00 Djevojke sa autobuske stanice, igrani film 01.25 Napaljene doma}ice, igrani film 02.40 Same u stanu, igrani film

FOX LIFE

09.05 [tiklama do vrha 09.55 D`ordan 10.45 Ukrasi moj dom 11.10 Ludnica u Klivelendu 11.40 Brza italijanska kuhinja 11.50 Projekat modna pista 12.40 Majke plesa~a 13.30 Tori i Din: Vjen~anje iz bajke 14.20 Porodi~no blago D`ina Simonsa 15.10 Tra`im Devojku 15.35 Houp i Fejt 16.30 Mi i oni 16.55 Kako sam upoznao va{u majku 17.20 @ivot u autu 17.45 Ukrasi moj dom 18.15 Ludnica u Klivelendu 18.45 Seks i grad 19.55 D`ordan 20.55 Kako je biti Erika 21.50 Ludnica u Klivelendu 22.45 [tiklama do vrha 23.40 Seks i grad

FOX CRIME

10.10 Policajci iz Detroita 11.00 Pisac i detektiv 12 11.50 Novi stari slu~ajevi 12.50 Zlo~in 13.40 Pariski forenzi~ari 14.35 Bostonski advokati 15.35 Rimski forenzi~ari 16.30 Pisac i detektiv 12 17.25 Kraljevi bjekstva 18.15 Policajci iz Detroita 19.05 Red i zakon: Zlo~ina~ke namjere 19.55 Novi stari slu~ajevi 20.55 Zlo~ina~ki umovi 22.00 Dekster 22.55 Zlo~in 23.50 Red i zakon: Zlo~ina~ke namjere 00.40 Brojevi 01.25 Policajci iz Detroita 02.15 Kraljevi bjekstva 03.00 Bjekstvo iz zatvora 03.45 Pariski forenzi~ari 04.40 Brojevi

HBO

06.00 Nedjelje kod Tiffanyja, film 07.25 Country u srcu, film 09.20 Preveliki da propadnu, film 10.55 Medvjedi} Winnie, film 12.00 Europske filmske nagrade 2012., film 13.30 Superman 4, film 15.00 [trajk na Bo`i}, film 16.25 Put, film 18.30 Druga Zemlja, film 20.05 Svr{etak parade, ep. 4, serija 21.05 Ku}a snova, film 22.35 Krivnja, film 00.05 Djevojke II, ep. 2, serija 00.35 Ku}a la`i, ep. 12, serija 01.05 Kung fu frka, film 02.45 Elitni ubojice, film 04.45 Te`ina naroda, ep. 3, serija

CINESTAR

09.00 Van Wilder 2, igrani film 10.40 Prelomilo se u ~etrdesetima, film 10.48 Filmske vijesti 11.01 Tata budi kul, igrani film 12.39 Jadnici 12.59 Dvojnik, igrani film 14.37 Lincoln 14.43 Filmske vijesti 15.00 @ena po narud`bi, film 16.34 Prelomilo se u ~etrdesetima, film 16.46 Zero Dark 30 17.00 Hej, igrani film 18.45 Parker 19.00 Sjever, igrani film 20.44 Filmske vijesti 21.00 Prona|ena, igrani film 22.47 Filmske vijesti 23.00 Kad bi samo..., igrani film 00.38 Lincoln 00.43 Parker 00.59 Ze film, igrani film 02.42 Filmski noviteti

Ivica presko~io Janicu

Hrvatski skija{ u{ao u historiju

OSLOBO\ENJE
SARAJEVSKO IZDANJE
ponedjeljak, 28. januar/sije~anj 2013.

33. strana

FINALE SP-a za rukometa{e Furija deklasirala Dansku

[panija svjetski prvak
[panci su u{li u odabrano dru{tvo doma}ina koji su osvojili naslov prvaka. Prije njih to je uspjelo [ve|anima (1954), Francuzima (2001), te dva puta Nijemcima (1938. i 2007)
[panija je novi svjetski prvak u rukometu. Furija je sino} u finalnoj utakmici 23. svjetskog prvenstva igranoj u Barceloni deklasirala Dansku rezultatom 35:19. [pancima je ovo druga titula prvaka svijeta, a Danci }e u}i u istoriju kao tim koji je u finalu izgubio najve}om razlikom. Dosada{nji negativni rekord dr`ala je ^ehoslova~ka koja je 1958. pora`ena od [vedske sa deset golova razlike (22:12). Ve} nakon prvog poluvremena pitanje pobjednika bilo je rije{eno. Danci su bili neprepoznatljivi u odbrani, a jo{ o~ajniji u napadu sa odsje~enim krilima. ^injenica da je Arpad [terbik u prvih pola sata odbranio samo dva udarca, a da su Danci istovremeno postigli svega deset golova govori o tome kako su evropski prvaci odigrali finalni susret.

Mand`uki} presudio Stuttgartu
[panci su zaslu`eni na tronu
Reuters

Mikkel Hansen MVP
Svjetska rukometna federacija izabrala je najbolju sedmorku SP-a u [paniji. Mikkel Hansen, reprezentativac Danske, progla{en je za najkorisnijeg igra~a turnira. Iako se mnogi ne}e slo`iti s tim, Hansen je ponio titulu MVP-a. Najbolju sedmorku SP-a 2013. sa~injavaju: Niklas Landin (golman, Danska), Timur Dibirov (lijevo krilo, Rusija), Hans Lindberg (desno krilo, Danska), Alber to Entrerrios (lijevi vanjski, [panija), Laszlo Nagy (desni vanjski, Ma|arska), Domagoj Duvnjak (srednji vanjski, Hrvatska), Julen Aginagalde (pivot, [panija). Najbolji strijelac turnira je Danac Ander Eggert koji je postigao 52 gola.

U nastavku se razbranio i [terbik, a napad [panaca bio je besprijekoran u realizaciji, pa su u 39. minuti imali velikih 15 golova prednosti (26:11). Pet minuta kasnije Danci su zaostajali 17 golova (29:12). [est minuta prije kraja susreta furija je imala i 18 golova prednosti (33:15), a do kraja me~a su odr`avali prednost. [pance je do naslova vodio Joan Canellas sa sedam golova, Rivera je zabio {est, Aguinagalde pet. Treba ista}i i fantasti~nog [terbika i njegovih 14 odbrana. Kod Danaca Sondergaard i Mollgaard zabili su po ~etiri gola. [panci su u{li u odabrano dru{tvo doma}ina koji su osvojili naslov prvaka. Prije njih to je uspjelo [ve|anima (1954), Francuzi-

ma (2001), te dva puta Nijemcima (1938. i 2007). Dancima o~ito nije su|eno da se popnu na svjetski tron. I prije dvije godine u [vedskoj su izgubili u finalu. Tada su ih savladali Francuzi, ali tek nakon produ`etaka (37:35). Igrali su finale i 1967. kada su izgubili od tada{nje ^ehoslova~ke. Kona~an poredak: 1. [panija, 2. Danska, 3. Hrvatska, 4. Slovenija, 5. Njema~ka, 6. Francuska, 7. Rusija, 8. Ma|arska, 9. Poljska, 10. Srbija, 11. Tunis, 12. Island, 13. Brazil, 14. Makedonija, 15. Bjelorusija, 16. Egipat, 17. Al`ir, 18. Argentina, 19. Saudijska Arabija, 20. Katar, 21. Ju`na Koreja, 22. Crna Gora, 23. ^ile, 24. Australija. S. [.

Vedad Ibi{evi}, fudbalski A reprezentativac BiH, i njegov Stuttgart nisu uspjeli zaustaviti zahuktali Bayern. U derbiju 19. kola Bundeslige Bavarci su gostovali na Mercedes-Benz Areni i slavili su pobjedu rezultatom 2:0. U prvom poluvremenu mre`e su mirovale, ali su gosti do trijumfa stigli u nastavku, a najzaslu`niji je bio Mario Mand`uki}. Hrvatski napada~ prvo je u 50. minuti doveo svoj tim u vodstvo, da bi u 72. minuti asistirao Thomasu Mulleru, koji je pogodio za kona~nih 0:2. Na{ reprezentativac odigrao je svih 90 minuta, ali je ostao bez u~inka. HSV je u drugoj ju~era{njoj utakmici na doma}em terenu savladao Werder iz Bremena. Lukimya je u 9. minuti doveo goste u vodstvo, ali su Son (23), Aogo (46) i Rudnevs (52) re`irali preokret, da bi poraz Werdera ublaS. [. `io Sokratis.

POSLJEDNJE VIJESTI
POTONUO RUSKI BROD - Ruski ribarski brod [ans-101 potonuo je ju~e u Japanskom moru i 20 mornara se vodi kao nestalo. Ruska televizija navodi da se 13 ruskih i sedam indonezijskih ~lanova posade vode kao nestali. Ruska slu`ba za vanredne situacije saop{tila je da je deset mornara, {est ruskih i ~etiri indonezijska prona|eno u ~amcu za spasavanje, te da ih je preuzeo teretni brod. NESTALO 20 MUZI^ARA - Policija na sjeveru Meksika traga za 20 ~lanova muzi~ke grupe, koji se dva dana vode kao nestali, nakon svirke u gradu Hidalgu. Od ~etvrtka niko nije bio u kontaktu sa 12 muzi~ara i osam ~lanova prate}e ekipe iz benda Kombi Kolombija, koji svira kolumbijsku valjenato muziku. Srodnici nestalih su oti{li u lokal gdje su muzi~ari nastupili, ali su tamo zatekli samo vozila kojim su putovali. [IROKI IZGUBIO OD CIBONE - Ko{arka{i [irokog, aktuelni prvaci BiH, pora`eni su sino} na Pecari u susretu 19. kola ABA lige od Cibone rezultatom 81:89. [irokobrije`anima je ovo 13.

Hrvatski rukometa{i pobjedom nad Slovenijom okon~ali SP

Tre}a bronza za godinu
Bronzana medalja na Evropskom prvenstvo pro{le godine u Srbiji, bronza na Olimpijskim igrama ljetos u Londonu, bronza na Svjetskom prvenstvom sada u [paniji. Ovo je u~inak rukometne reprezentacije Hrvatske, koja je u me~u za tre}e mjesto savladala Sloveniju rezultatom 31:26. "Nije mala stvar u godini osvojiti tri medalje, kako god mi tuma~ili igru, analizirali da smo trebali ovo ili ono. Mislim da nijedna evropska reprezentacija nije to napravila u godini", rekao je Mirko Alilovi}, Ljubu{ak na golu hrvatske "Na{ cilj je bio osmina finala, sve drugo je plus. Ostaje `al, jer smo prikazali dobar rukomet. Da nam je bilo malo pomo}i, manje povreda, bilo bi druga~ije. Puno je toga uticalo na ovaj rezultat. Na kraju smo pokazali veliki karakter. Budu}nost je pred nama." Osim tri nabrojane bronzane medalje, reprezentacija Hrvatske osvojila je jo{ devet medalja. Zlata su osvojili na Olimpijskim igrama 1996. i 2004, te na SP-u 2003. Srebra na tri SP-a (1995, 2005 i 2009) i dva EP-a (2008 i 2010), te jo{ jednu bonzu na EP-u 1994. godine.

U polufinalu zaustavljeni od Danaca

Reuters

reprezentacije koji je u utakmici za bronzanu medalju bio izvanredan. Do tri posljednje bronzane

medalje Hrvate je s klupe vodio Slavko Golu`a, koji je na klupi naslijedio legendarnog Linu ^ervara.