‫עבירות המנויות בצו בדבר הוראות ביטחון‬

‫‪ - 902‬גרימת מוות בכוונה‬
‫‪ – 910‬הריגה‬
‫‪ – 911‬תקיפה‬
‫‪ - 919‬זריקת חפצים ( לרבות אבן ובאופן העלול לפגוע באדם‪ ,‬ברכוש‪ ,‬ברכב או בנתיב תנועה)‬
‫‪ – 912‬חטיפה‬
‫‪ - 912‬פגיעה בחייל (לרבות המעליב חייל או פוגע בכבודו‪ ,‬המאיים על חייל)‬
‫‪ - 912‬הפרעה לחייל ( המפריע לחייל או לכל אדם המשתמש בכל סמכות או תפקיד הקשור בשלומו של‬
‫הציבור‪ ,‬קיומו של סדר ציבורי‪ ,‬בטחון כוחות צה"ל והגנת האזור)‬
‫‪ - 990‬חבלה במתקן צה"ל‬
‫‪ - 991‬נזק לרכוש ביטחוני ( לרבות כל רכוש הנמצא בבעלותו או שימוש של צה"ל כוחות הביטחון מנהל‬
‫אזרחי וכוו‪ ,‬וכולל גרימת נזק ברשלנות)‬
‫‪ - 992‬התערבות במעשה צה"ל ( מעשה שיש בו כדי למנוע בביצוע שירותים חיוניים או מעשה המכוון‬
‫להפוך חייל או בעל תפקיד לבלתי מוכשר)‬
‫‪ - 992‬חובת התייצבות ( לרבות זימון שנמסר בדרך של הודעה במשרדי המת"ק בנפת אזורו)‬
‫‪ - 920‬נשיאת החזקת ייצור נשק‬
‫‪ - 921‬חברות בקבוצה המבצעת פעולות אסורות‬
‫‪ - 929‬הפקדת כלי נשק‬
‫‪ - 922‬סחר בציוד מלחמתי‬
‫‪ - 922‬עבירות בקשר לציוד צבאי (בסעיף זה כלול גם מלבושים‪ ,‬תגים‪ ,‬מדים‪ ,‬ציוד אישי של חיילים וכו')‬
‫‪ - 922‬איסור מגע עם אויב‬
‫‪ - 922‬איסור קיום אימונים ומגע עם ארגון עוין‬
‫‪ – 922‬ריגול‬
‫‪ - 920‬ריגול חמור‬
‫‪ - 921‬ידיעות בעלות ערך צבאי‬
‫‪ - 922‬מתן מקלט למי שעבר עבירות מתחקיקת הביטחון (לרבות מתן מחסה‪ ,‬מזון‪ ,‬משקה‪ ,‬כסף‪ ,‬בגדים‬
‫וכו')‬
‫‪ – 922‬סכינים‬
‫‪ - 921‬הסתה ותמיכה בארגון עוין ( לרבות מנסה בע"פ להשפיע על דעת הקהל‪ ,‬מפרסם גברי שבח אהדה‬
‫או תמיכה‪ ,‬מעשה שיש בו גילוי הזדהות עם ארכון עוין או אהדה עליהם‪ ,‬בהנפת דגל‪ ,‬בהצגת סמל או‬
‫סיסמא או בהשמעת המנון או סיסמא או כל מעשה גלוי והכול במקום ציבורי)‬
‫‪ - 922‬קשירת קשר‬
‫‪ - 922‬איסור תשלום שכר לעבריין ביטחוני (של רשויות או מוסדות ציבור)‬
‫‪ - 961‬אי מניעת עבירה‬
‫‪ - 200‬דין מסתנן‬
‫‪ - 212‬הפרת עוצר‬
‫‪ - 212‬הפרת צו שטח צבאי סגור‬
‫‪ - 212‬צווים לפתוח או לסגור מקומות‬
‫עבירות המנויות בצו בדבר איסור פעולות הסתה ותעמולה עויינת (צו ‪)101‬‬
‫‪ - 2‬איסור קיום אסיפות ותהלוכות‬
‫‪ - 2‬סגירת מקומות של התכנסות ציבורית‬
‫‪ - 2‬הנפת דגלים‬
‫‪ - 6‬הדפסת חומר שיש לו משמעות מדינית‬
‫‪ - 2‬הסתה (בדומה לסעיף ‪ 921‬הנ"ל אך רחב יותר)‬
‫‪2‬א – תמיכה בארגון עוין‬
‫‪10‬א – עבירה‪ :‬המארגן תהלוכה‪ ,‬אסיפה או משמרת ללא רשיון‪ ,‬קורא או מסית לקיימן או מעודד אותן‬
‫או נוטל בהן חלק בצורה כל שהיא – דינו מאסר עשר שנים או קנס עשרת אלפים לירות או שני העונשים‬
‫כאחד‬

‫עבירות המנויות בתקנות ההגנה (שעת חירום)‪1915,‬‬
‫‪ - 22‬עבירות ביחס לכלי ירייה‬
‫‪ - 22‬עבירות שונות כנד קיום סדר ציבורי (סעיף דומה לסעיף ‪ 999‬הנ"ל)‬
‫‪ - 60‬לבישת מדים שלא בהיתר‬
‫‪ - 61‬מדים בלתי רשמיים‬
‫‪ - 69‬אימונים צבאיים שלא בהיתר‬
‫‪ - 62‬התחפשות ( שעלול לפגוע בשלום הציבור או הגנת ישראל או קיום הסדר הציבורי‪ -‬הערה‪ :‬יש סעיף‬
‫דומה בצו שלא נמצא בתוספת)‬
‫‪ - 62‬מתן מקלט (בדומה לסעיף ‪ 922‬לצו)‬
‫‪ - 66‬חיזוק ידיים ( או ביודעין ובמזיד מסייע או יועץ או גורם לעשיית העברה)‬
‫‪ - 22‬התאגדות בלתי מותרת (כולל חברות‪ ,‬ביצוע עבודה עבור‪ ,‬מחזיק חומרים הקשורים ל‪ ,‬כותב או‬
‫מדפיס חומרים ל‪ ,‬פועל מטעם)‬
‫‪ - 22‬פרסומים אסורים ( צנזור ראשי לאסור כל פרסום ואחזקת פרסום כאמור היא עברה)‬
‫‪ - 20‬בחינה של חבילות דואר ( חובה למסור חבילה לבדיקה על פי דרישת פקיד דואר)‬
‫‪ - 21‬צמצום במשלוחם והפצתם של חפצים מסוימים (סמכות לקבוע בצו סוגים של חבילות שאי אפשר‬
‫לשלוח או לקבל וכן כי לא יישלחו שום תעודה‪ ,‬דמות‪ ,‬תמונות‪ ,‬תצלום או חפץ אחר כל שהוא‪ ,‬שיש בהם‬
‫משום רישום ידיעה ולא יובלו מישראל לכל מקום יעוד שמחוץ לישראל‪ ,‬שלא בדואר‪ ,‬או לא יובלו לתוך‬
‫ישראל שלא בדואר)‬
‫‪ - 22‬תעודות היתר לעיתונים (איסור פרסום ללא היתר)‬
‫‪ - 22‬הודעות רשמיות (חובת הפרסום של הודעות רשמיות)‬
‫‪ - 26‬חומר מדיני ( איסור פרסום של חומר שיש לו משמעות מדינית)‬
‫‪ - 22‬כוח לדרוש הגשת חומר לצנזורה‬
‫‪ - 22‬עניינים שבצנזורה לא יגולו‬
‫‪ - 100‬פעולה על דפוסים וכו' ( החרמת מכשירי דפוס או כלים אחרים ששימשו לפרסום בלתי מותר)‬
‫‪ – )9(112‬שימוש בקרקע לצרכי חילות ‪ -‬כל אדם‪ ,‬המפר צו כל‪-‬שהוא שניתן לפי התקנה הזאת‪ ,‬ייאשם‬
‫בעבירה על התקנות האלה‬
‫‪ - 192‬צווים לפתוח ולסגור מקומות (בדומה לסעיף ‪ 212‬לצו)‬
‫‪ - 121‬התערבות בענייני חילות הממשלה (בדומה לסעיף ‪ 992‬לצו רק על חילות הממשלה או המשטרה)‬
‫‪ - 126‬ידיעות בעלות ערך צבאי‬
‫‪ - 122‬כלי ירייה‬
‫‪ – 122‬איסור חומרים נפיצים‬
‫‪ - 120‬הפרעה ( כל אדם המפריע לחייל או שוטר במילוי תפקידם)‬
‫‪ - 129‬תעמולה ( באופן העלול להיות פוגע בשלומו של הציבור‪ ,‬בהגנה או בקיומו של הסדר הציבורי)‬
‫‪ - 122‬עיסוק שלא בהיתר בכלי ירייה השייך לכוחות משטרה וצבא‬
‫‪122‬א ‪ -‬הימלטות ממשמורת‬
‫‪122‬ב ‪ -‬חובת הזדהות‬
‫‪122‬ג ‪ -‬הכרח (כל אדם אשר מאיים על אחר בחבלה‪ ,‬נזק לשמו הטוב או רכושו‪ ,‬לרבות עורך או מו"ל של‬
‫עיתון או חוברת המכילים איום שכזה)‬
‫‪122‬ד ‪ -‬מכשירי מסירה אלקטרוניים ( מי שיש באחזקתו כלי מסירה אלחוטי או כל חלק של כלי שכזה‬
‫בלי תעודה מהמפקד הצבאי)‬
‫‪ - 122‬כוח להשיג ידיעות‬
‫‪ - 126‬ידיעות כוזבות‬
‫ניסיון‪ ,‬שידול‪ ,‬ניסיון לשידול או סיוע לעבירה מהעבירות המפורטות בתוספת זו‬

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful